95687

Αριθμός τεύχους

4846

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -—τ—-—
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ΐτησια λίραι Γ!
  ίξιιμηνος 5)
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ι'ξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  24
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  τΠΕτΒΊΙΙΟΣ ΣΪ8ΠΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8*6
  ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ!...
  *
  ^ είς την
  «ριλίου
  ΥΡφήμβιτ3ΐ »
  Βέν *ιιοχλείοντ«
  οσεχή συνεδρία.
  ς θά συςητή— £.
  ίμ.*τος. *Ε*φ.
  "την στάσιν την
  ίλουθήαουν πό*·
  ί των Εθνών Ι
  'τε νά δημιουρ·
  ανωμαλίαι είς
  διεθνοθς χα·
  (ΔΙΔΕΤϋΙ
  Ά ΛΙΑΧΗ
  ιλίου (τοθ άν
  }λεγραφοΟν Ι*
  ιαρχίαν Χ«ν·
  .ινέζων κ*ΐ Ί·
  χη τού Σινοϊ'
  Χυμμετέχοον
  βαρέως «»·
  ,ων τάνκς **&
  λέγεται ότι
  όλα ^
  «ΟΙ Π»
  ίου (τού**·
  άρθρον των
  ίθλογεί **)»
  ιίσήλθεν
  ν θ'α

  , (τού **
  ιγέλλετ*»
  Πρός την μακρυνήν Α¬
  νατολήν, πρός την Ίουδαί-
  αν της βιβλικής γραφικότη-
  τος στρέφεται πάλιν σήμε¬
  ρον ή χριστιανωσύνη διά νά
  λάβη τό φώς τής Άγάπης
  καί της γνώσεως, τό φώς τής
  είρήνης. Τό φώς πού επί εί
  κοσιν ολοκλήρους αίώνας έκ-
  πηδα άπό τόν απέριττον λα-
  ξευτόν τάφον τοΰ είδυλλια-
  κοΰ τοπείου τής οχθης τής
  Κινερέτ καί φωτίζει τόν δρό¬
  μον πρός την γαλήνην,* την
  άδέλφωσιν καί την σωτηρί¬
  αν. Θά ακούση διά μίαν ά-
  κόμη φοράν τό χαρμόσυνον
  μήνυμα τής καταλύσεως τοΰ
  θανάτου, πού» θ' άντηχήση
  είς τούς θόλους τοΰ ναού τής
  Άναστάσεως, τόν οποίον ά-
  νήγειρεν ή λατρεία των πι-
  στών καί έσεβάσθησαν οί έ-
  νιαυτοί καί οί αίωνες. Καί
  μέ μίαν κατανυκτικήν ένα-
  τένισιν θά δεηθη όπως τό
  φώς τής Άναστάσεως απο¬
  πλύνη τελείως τόν ρύπον
  τής Άμαρτίας καί καταυ-
  γάση τόν δρόμον της Άρε-
  τής. Σήμερον, ή χριστιανω¬
  σύνη, μετά τό μαρτύριον τοΰ
  Γολγοθά, θά πανηγυρίση την
  νίκην τής Άναστάσεως. Την
  νίκην τοΰ πνεύματος επί τής
  υλης.Τήννίκην πού φέρει τόν
  λυτρωμον καί συμβολίζει την
  χαρούμενην ζωήν. Ό Γολ
  γοθάς υπήρξεν τό άποκορύ-
  φωμα της ανθρωπίνης κακί-
  ας καί τοΰ μίσους. Συγχρό¬
  νως όμως καί ή άποθέωσις
  τής πίστεως πρός τό καθή¬
  κον. Τής θυσίας χάριν τής
  κοινής σωτηρίας. Ό Γολγο-
  θάς έδωσε νόημα καί περιε-
  Τα θείον δραμα
  ΙΔΟΥ ΑΥΤΟΣ!
  Άνέστη/ έκ νεκρων.
  Τής αΰγής ή κροκάτη γάζα
  δέν είχεν άπλωθή άκόμη είς
  τα βάθη τής Άνατολής. Κρθα
  ή άνοιξιάτικη νύκτα άπλωνό-
  ταν κι' έτύλισσε την άκόλα-
  στον πόλιν πού εκοιμάτο ή-
  συχος, άσυνείδητος καΐ εύτυ
  χής διά την σταύρωσιν τοΰ
  ΊησοΟ. Ή κραιπάλη τού Πά-
  σχα την εΤχε κουράσει. Ή νί¬
  κη τής Παρασκευήν τής ε,Ιχε.
  φέρει την νάρκην 'της ιίέθης.
  Ό Γολγοθδς εΐχε κλείσει τό
  δρδμα ποΰ έκράτησεν είς δι-
  αρκή αγωνίαν, είς φόβον καί
  ταραχήν τούς Γραμματεϊς καί
  Άρχιερεΐς. Ό νέος «Προφή-
  της» ευρίσκετο πλέον νεκρός
  είς τόν τάφον πού εΤχε λα-
  ξεύσει Ιωσήφ ό έξ Άριμα-
  θείας, έκεΐ κοντά είς την γρα-
  φικήν δχθην τής λίμνης τής
  Κινερέτ κάτω άπό τόν ΐσκιον
  των άσημένιων φυλλωμάτων
  μιάς γέρικης έλτιάς. Καί ό
  τάφος έφρουρεΐτο άπό ισχυ¬
  ράν κουστφδίαν στρατιωτών.
  Ούδεμία λοιπόν άνησυχία πλέ¬
  ον. Καί ή σιγαλιά τής νύκτας
  έ'μενεν άδιατάρακτος. Καί
  αύτά τα νυκτοπούλια εΐχσν
  κουρνιάσει στίς φωληές των
  καί στούς κλάδους των δέν-
  δρων κάτω άπό τα φυλλώ-
  ματα πού εΤχαν φουντώσει
  μέ την όνοιξι.
  Τρείς μόνον σκιαί κινοϋν-
  ται κάτω άπό τα τείχη τής
  Ίερουσαλήμ. Αί σκιαί των τρι¬
  ών γυναικών πού έμειναν πι-
  σταΐ, άφοσιωμέναι είς τόν Ί-
  ησοθν. Όδεύουν πρός τόν τό¬
  πον τοθ ένταφιασμοϋ, κλονι-
  ζόμεναι άπό την εξάντλησιν
  τής όδύνης. Προχωροϋν μέ
  άναφυυλητά καί λυγμούς. Τα
  δάκρυα τοθ πόνου των, μαρ-
  γαριτάρια τής άφοσιωμένης
  είς τόν Διδάσκαλον ψυχής
  των, άναβλύζουν άπό τα θο-
  λωμένα μάτια των, κυλοΰν
  πάνω είς τα θλιμμένα πρό-
  σωπά των καί πέφτουν ώς
  βροχή δροσοσταλίδων πάνω
  στή χλόη. Ταραγμένη ή σκέ-
  ψι των. Φουρτουνιασμένη ή
  ψυχή των. Κι' οί καρδιές των,
  πλημμυρισμένες άκόμη άπό
  άγάπη καί στοργή καί άφο-
  σΐωσι πρός τόν γλυκύν Να-
  ζωραΐον. Μέσα είς τό σκότος,
  τα μάτια των, πού έκστατικά
  ήταν προσηλωμένα πάντα μέ
  άπροσμέτρητη τρυφερότητα
  φλογερής άγάπης καί στορ¬
  γήν στό πρόσωπο τοΰ Μέγα·
  λου Μυσταγωγοΰ, έβλεπον
  ζωντανεμμένο τό δραμα τοΰ
  δράματος: Τόν θρίαμβον τής
  Βηθφαγέ. Την αγωνίαν των
  μετέπειτα ημερών. Την προ-
  σευχήν είς τό δρος των ελαι¬
  ών. Την σύλληψιν καί την
  σταύρωσιν είς τόν Γολγοθάν.
  Καί συνεκλονίζοντο άκό τόν
  σπαραγμόν τής όδύνης. Ό
  βαθύς πόνος αΐμάτωνε τίς
  καρδιές τωνκαί άνέβαινεν είς
  τα χείλη των μέ λυγμικά ξε
  σπάσματα. "Επειτα, ή ίδέα
  τής Άναστάσεως, έπανέφερε
  στΐς ψυχές την γαλήνην. ΕΤ¬
  χε δώσει ό ϊδιος την βεβαί-
  ωσιν τής Άναστάσεως. Καί
  αί τρείς γυναΐκες δέν είμ-
  ποροϋσαν ν' άμφιβάλλουν.
  Άγαποΰσαν μέ πάθος τόν Ίη
  σοΟν< Τοΰ εΐχαν άφοσιωΒ,ί)., Καί δσόι άγαποθν βαθειά, εί- λικρινά δέν άμφιβάλλουν πο- τέ. Πιστεύ"υν χωρίς ουδέ στιγμής κλονισμόν. Διότι ή ά- γάτιη είνε ή τιηγή τής πίστε¬ ως. Ή φλόγα τής άγάπης γαλβανίζει την πίστιν καί την ύψώνει είς θριαμβευτικήν νί¬ κην. Αί τρείς γυναΐκες, κρατοθ σαι μθρα, διά νά ράνουν τόν τάφον, έπροχώρησαν μέ¬ σα είς την νύκτα. Διέσχι- σαν τοΰς κήπους. Επέρα¬ σαν τούς φράχτες. Άνέπνευ- σαν τόν άρωματισμένον ά¬ πό τούς κέδρους καί τούς λω τούς, άπό τίς βιολέττες καί τα κρΐνα άέρα. Καί δταν ή αύγή έστόλιζε μέ τα ρόδα της τίς κορυφές των βουνών καί τα άηδόνια έχαιρέτιζαν μέ τίς στροφές των κελαιδι- σμών των, τό γλυκοχάραγμα τής Κυριακής αί τρείς γυ¬ ναΐκες έφθασαν πλέον έκεΐ είς την δχθην τής Κινερέτ. Έξηντλημέναι έκάθισαν νά συνέλθουν, νά δανεισθοϋν την γαλήνη των νερών τής άκύμαντης λίμνης. Οί αυρες τής αύγής έδρόσισαν καί ά- νεζωογόνησαν τα ώχρά άπό την άϋπνίαν καί την οδύνην πρόσωπά των. Ή ήμερότης τοΰ τοπείου έξύπνησε την αι¬ σιοδοξίαν μέσα των. Τό λυ- καυγές μέ τό άπαλό γλυκό τού φώς έτόνωσε την πίστιν των. Εγείρονται καί προχωροϋν πρός τόν τάφον. Καί αίφνης τα μάτια των φωτίζονται ά¬ πό έκπαγλον φώς. Τό φώς τής έλπίδος τής άγάπης καί τής πίστεως. Φώς πού δια- λύει διά μιδς τα σκότη τής νυκτός καί τοΰ πόνου καί κα ταυγάζει τόν κόσμον καί ί- λαρύνει την ψυχήν. Καί είς τα αύτιά των ή· χεΐ γλυκεΐα, διαυγής, μελω δική φωνή: «Μή ζητεΐτε τόν ζώντα μετά των νεκρών»! "Εκθαμβοι αί γυναΐκες έμ πρός είς τό δραμα, κλονί- ζονται άπό την συγκίνησιν. Ή Μαγδαληνή, ή γυναΐκα πού εΐχε συγχωρήσει καί πού τοθ είχεν άφοσιωθή κραυγάζει. Τβ! Ιδού αύτός. Τόν εΐδα, άνεστήθη!... Ό Ιησούς είχεν άναστη θή. Καί {τί θεία σύμπτωσις! "Εφάνη πρώτον είς τάς γυ ναΐκσς. Άλλά δέν είναι βέ- χόμενον καί σκοπόν είς την ζωήν. Άνέδειξεν υπερτάτην αρετήν τό καθήκον. Έπύρ- γωσε την συνείδησιν τής θυ¬ σίας χάριν τής ίδέας. Καί έρχεται ή Ανάστασις ώς έπι- βράβευαις τής θυσίας. Ώς άν- ταμοιβή της πίστεως, 'βς δτ- καίωσις της άφοαιώσεως είς τάς ωραίας αρχάς των μέγα- λων ϊδανικών καί τοΰ καθή- κοντος. "Ερχεται ή Ανάστα¬ σις νά σκορπίση την λάμψιν τής Άρετης καϊ τής Άγά- πης, νά διαλύση τα σκότη πού κρατοΰν δούλην τής »<χ- κίας την ανθρωπίνην ψυχήν καί έκτρέφουν τό πάθος τού μίσους. Καί έχει σήμερον ό κό- σμος περισσότερον άπό κάθε . άλλην φοράν ανάγκην άπό Ι αύτό τό φώς. Διότι, είκοσιν ό βαια ουτε περίεργον ουτε καί ανεξήγητον. Ό Θεός τής Άγάπης, έπρεπε πρώτα ν' ά ναστηθή είς την συνείδησιν καί είς τα μάτια τής γυναί¬ κας. Είς την συνείδησιν πού είχεν άναστήσει Έκεΐνος πρω τήτερα, άπό την άμαρτίαν καί την πνευματικήν δου- λεϊαν. Έκτοτε, τό φλοίσβισμα των γαλανών νερών τής Κενερέτ άδιάκοπα τραγουδα τόν ϋμνον τής Άι/αστάσεως. Οί άσημέ- νιες φυλλωσιές των έληών σκύφτουν έμπρός είς τό θαϋ- μα τής Άναστάσεως. Τα μΰ- ρα των λουλουδιών τής άνθι- σμένης δχθης χύνονται ώς θυ¬ μίαμα πρός τόν άναστηθέντα Θέαν. ' " " - * * ** Τό φώς πού έξεπήγασεν άπό τόν λαξευτόν τάφον ύψώνεται ίλαρόν, άνέσπερον καί κα ταυγάζει τόν κόσμον. Καί οί αίώνες διαλαλοθν τό Χρι στός Άνέστη πού τό πέρνουν μαριάδες στομάτων καί τό έ παναλαμβάνουν άδιάκοπα ώς γλυκύν ΰμνον τής νίκης καί τής σωτηρίας ώς θείαν άρμο- νίαν πίστεως καί άγάπης. Μ. ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΩΜΟΡΦΙΕΣ Άπό τό κόκκονο αύγό χ παλαιότερα κάποιος συμπολίτης, προκειμένου νά αναπτύξη μίαν ά¬ πό τίς πολλές «θεωρίες» τού: τή φυσική καταγωγή δλων των θρησκειών. θυμοθμαι δτι ενας άλλος τόν άντέκρουσε μέ τό εύ- γλωττότερο των Ιπιχειρημάτων: —Παραμύθια. Τό κόκκινο αύγό έχει αυτή τή στιγμή σχέσι μόνο μέ τίς... παπαροθνες. Καί Ιδειξε πρός τόν άπέραντο καμβά τοθ κάμπου. Χιλιάδες πα¬ παροθνες τόν Ιστιζαν. Καί άφοθ έ έορτασμός τοθ Πάσχα — Ινας Ιορτασμός ώς γνωστόν άνοιχτής καρδίας, δηλ. άνοιχτοΰ άέρα— ελάμβανε χώραν έκεΤ, τό έπιχεί- ρημα ήτο εύπρόσδεκτον. Ή παπαροθνα καΐ τό κόκκινο αύγά δέν μποροΰσαν παρά νά άποκτή- σουν κάποια ίννοια όμοειδή. Ώ- στόσο δέν ήτο άπορριπτέα καί μιά γενίκευσις τής συζητήσεως. "Εμεινεν δμως τότε, §ως έκεί ή συζήτησις. 'Υποθέτω 2τι βαθύτερη ψυ- χολογία τοΰ έθίμου είνε ή θρι- αμβική νότα: Τό κόκκινο αδγό είνε πρό παντός ζήτημα... θεά- ματος. Καθώς παρουσιάζεται στή φρουτιέρα ή τό καλαθάκι τοθ έκ- ζρομίΐΰς είνε κάτι παραπάνω ά¬ πό μιά άπλή νατύρ μόρτ! Είνε ή άποθέωσις ενός ΰλικοΰ άντι- κειμένου διά τοθ χρώματος άλλά καί τοϋ συμβολισμοθ. Τό αύγό έχει τοποθετηθή είς τό πλαίσιον τοθ άνώτερου, πνευματικοθ κό- σμου. Άπό τής έποχής τής ανα¬ καλύψεως τής Άμερικής λένε δτι τό αύγό απέκτησε σημα¬ σίαν. Πλάνη! Τό αύγό άφ' δτου καθιιρώθη ώς κόκκινο ή καΐ λόκληροι αίώνες δέν εστά¬ θησαν δυστυχώς αρκεταί διά ν' άπβπλύνουν τόν ρύπβν τοΰ έκφαυλισμοΰ καί νά έ- ξαλείψουν άπό τάς καρδίας των άνθρώπων τό πνεΰμα τοΰ κακοϋ. Άνίκανοι οί ανθρω- ποι ν' άντλήσουν διδάγματα άπό τό θεϊκόν παράδειγμα, μή θέλοντες η μη δυνάμε- νοι ν' άντικρύσουν τό έκ- παγλον φώς τής γνώσεως τοΰ ανωτέρω προορισμοΰ των, έ- πλανήθησαν πάλιν οί πολ- λοί καί σύρωνται πρός την ζοφώδη κόλασιν άπό τάς δυ¬ νάμεις τοΰ κακοΰ. Αί κατακτήσεις τοΰ άνθρω πίνου πνεύματος άντί νά φέ· ρουν είς τόν κόσμον την χαράν καί την ευτυχίαν, τί¬ θενται είς την ύπηρεσίαντών σκοτεινών δυνάμεων πού μώβ ή κίτρινο, άφ' δτου Ιχρωμα- τίσθη γενικώς καί σύμφωνα πρός τό Πασχαλινόν έθιμον, έξαϋλώ- θη. Ό Ροστάν, μέ τόν πολύκροτον εκείνον Σαντεκλέρ τού, κάτι ήξερεν ασφαλώς καΐ άπό την ανωτέρα* αυτήν τοποθέτησιν τοΰ αύγοΰ διά νά μετ&φίρη τό κοτέτσι επί σκηνής. Ό κόσμος τού, δέν ήτο κόσμος περιωρισμένος: Τα κοτέ¬ τσι πού έτελείωνε είς τό αύγό τοΰ Πάσχα—τό σύμβολον τής Ά¬ ναστάσεως τοθ θεανθρώπου— ή¬ το ϊσως άξιον καί γενικωτέρας παρατηρήσεως. Άλλ' Ιχει μόνο τίς συμβολικές τού- ·τό Πασχαλινό ατίγό; 'Υποθέτω δτι έχει καί τίς πρα- κτικές. ΙΙάρετε τό σκούντρημά τού. Είτε σπάζει εϊτε δέν σπάζει στά χέρια τα δικά σας ή τοΰ ί- μοτραπέζου σας, έκδηλώνει τή συγκατάβασι καί την άγάπη. Στήν άτμόσφαιρα τής δευτέρας δλα είνε δυνατά. Άρκεί νά υπάρχη άγάπη γύρω σας γιά νά υφίστα- σθε όπωσδήποτε την Μοΐρα. Ή αιωνία μοιρολατρεία τοθ Άνατο- λίτη άπό τό κόκκινο αύγά άρ¬ χίζει νά γίνεται άκίνδυνος όλωσ- διόλου τρόπος ζωής. Τουλάχιστον αυτή την άγαθή φυσιογνωμία πέρνουν τα πράγματα τή στιγ- μή τοΰ σκουντρήματος: Καΐ μέ τό σπασμένο αύγό στά χέρια σας —πρό πάντων αύτό— γελάτε μιά ώρα· κυριολεκτικώς ξεκαρδίζεσθε στά γέλια! ζοΰν άκόμη καί κυριαρχοΰν είς την συνείδησιν των τ«- γών των λαώ ν καϊπροκαλοΰν τό δέος καί την φρικτήν α¬ γωνίαν τοΰ θανάτου. Ή γή μετεβλήθη και πάλιν είς ένα απέραντον χυτήριον πυρα- κτωμένου μετάλλου οπου χαλ κεύονται τα σατανικώτερα μέσα τοΰ ολέθρου καί της συμφοράς. Άπό τα βάθη της Άνατολής καί άπό την έϊ σχατιάν τής Λύσεως ύψώνον- ται τεράστιαι αί φλόγες καί οί καπνοί τής κολάσεως τοΰ πολέμου. Ή γή όλόκληρος συγκλονίζεται άπό τόν χρ«· δασμόν των πολεμικών κι- νητοποιήσεων. Τό σκότος τής συμφοράς άρχίζει ν' άπλώ- νεται πάλιν είς τόν αμαρ¬ τωλόν αυτόν πλανητην. Καί μόνον τό φώς τής Ανάστα- Η «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» εϋχεται είς τούς αναγνώ¬ στας καί συνδρομητάς της χαρμόσυνον καί πλήρες εύ- τυχίας τό Πάσχα. * * * Χαριτωμένο τό έπεισόδιο τοΰ κυρίου έκείνου— τό διηγήθη ενα Πασχαλινό πρωϊ — πού Ισπασε δλα τα αύγά ή επλησίασε νά τα σπάση, σκουντρώντας μ' Ιναν «άγγελον» τής συγκεντρώσεως: —Είχεν έναν τρόπο ύποβλητι κό καθώς απλωνε τό κοντυλάτο της χέρι στό καλάθι. Καθώς ε- περνε τό κόκκινο αύγό καί κα¬ θώς έφώναζε σε λίγο: Κι' άπά την άλλη τώρα κύριε! Ή ,ιύτη τοθ κυρίου εΐχε σπά¬ ση πολλες φορές. Άλλ' αύτός εξηκολουθεί νά δέχεται μέ μακα- ριότητα τ' άλλεπάλληλα σπασί- ματα. Ένας νεώτερος Άγιος Αν¬ τώνιος δέν θά παρεδέχετο έδώ άγγελικά πράγματα. Καί δμως ό ϊδιος ό ένδιαφερόμενος ώμολόγη- σε μέσες-άκρες την ήτταν τού. Τόν εΐχε νικήση ή άνυποψΕα τής ώρας—ή βαθυτέρα έμπιστοσύνη καΐ ή σοβοθσα άθωότης τοΰ σκουν τρήματος... Αύτό τό παιγνίδι τοΰ λύκου καί τοθ άρνιοΰ κάθε άλλο παρά εσυνεχίσθη μέσα στά στάχυα καί τίς παπαροθνες. Έμεινε μιά ώραία Πασχαλινή άνάμνησις—έ¬ να Ιπιχείρημα άχόμη είς την πό λιτισμένην ιστορίαν τοΰ έθίμου τοθ κοκκίνου αύγοΰ. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ Η πόλις. Είς την Λέσχην 'Επιστημό- νων θά γίντ] σήμερον την πρω ίαν, πρωτοβουλία τού ϋπουρ- γοΰ ΔιοικητοΟ τής Πρωτευού¬ σης κ. Κοτζιδ, εύρεΐα συζή τησις μεταξύ των δυναμένων νά έ'χουν γνώμην, επί ι^ ^η- τημάτων τής άναδημιουργίας, τοϋ έξωραϊσμοϋ καί τοθ συγ- χρονισμοΰ έν γένει τής πόλε¬ ως. Ή συζήτησις, έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα, ελπίζομεν ν' ά- πολήξτ) είς θετικά, χρήσιμα καί πρακτικώς έφαρμόσιμα συμπεράσματα. Άν καί οφεί¬ λομεν νά ομολογήσωμεν δτι ή πόλις μας έχει ήδη πλήρες, οριστικόν σχέδιον καί ό Δή- μος, χάρις είς τόν Δήμαρχον κ. Μηνάν Γεωργιάδην, έφαρ- μόζει εύρύ πρόγραμμα άνα- καινισμοθ, έξυγιάνσεως καί αίσθητικής διαμορφώσεως τής πόλεως, δέν αμφιβαλλομεν δ¬ τι ή συζήτησις πού θά γίνη είς κάτι καλόν θ' απολήξη. σεως, ειμπορεί νά διαλύση τό σκότος αύτό καί νά φέρη την διαύγειαν καί την γα¬ λήνην είς τάς ταραγμένας διανοίας των ίσχυρών καί νά οδηγήση είς την οδόν τής άδελφώσεως καί τής είρήνης των λαών. Δι' αύτό καί περισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν ή αν¬ θρωπότης στρέφεται μέ προσ- δοκίαν καί έλπίδα σήμερον πρός τόν τάφον τοΰ άναστιι- θέντος Θεοΰ άπό οπου θά έκ- πηγάση καί πάλιν τό φώς καί άναμένει μέ καρτερικό- τητα καί μέ πίστιν νά ίδη τούς ηγέτας της σπεύδοντας καΐ ύποτασσομένους είς την φωνήν: Δεΰτε λάβετε φώς. ωργίας, Ύποδιοικητής τής Ά- γροτραπέζης καί πρόεδρος τοΰ έθνικοϋ συμβουλίου τής Συνομοσπονδίας των συνεται- ρισμών κ. Μπάμπης Άλιβι- ζάτος. 'Εκδρομαί. Πρωτοφανής έκδρομικός όρ- γασμός εφέτος. Έκδρομσί φυ- σιολατρικών σωματείον, άλ- λων όργανώσεων, όμάδων, με μονωμένων άτόμων εξοδος γε- νική πρός την ύπαιθρον. Τό Πάσχα είς τό χωριό έχει μίαν ιδιαιτέραν γραφικότητα καί γοητείαν. Καί γενικώς δμως τό ύπαιθρον αυτήν την επο¬ χήν παρουσιάζεϊ ' πολλά θέλ- γητρα. Είναι δέ εύτύχημα δτι ό κόσμος άρχίζει νά κατανοή την αξίαν των έκδρομών. Τό ύπαιθρον ζωογονεΐ, άναπτύσ- σει καί έκλεπτύνει τα αίσθή- ματα, πλησιάζει τόν άνθρω¬ πον πρός την φύσιν καί τόν θεόν. Καί είνε ή φυσιολα- τρεία μία άπό τάς ωραιοτέ¬ ρας έκδηλώσεις πολιτισμοθ. Οί πρόσκοϊτοι. Όπως πάντοτε καί εφέτος οί πρόσκοποί μας έπρωτοστά- τησαν πάλιν είς την φιλαν θρωπικήν κίνησιν. Περιήλθον την πόλιν καί συνέλεξαν κόκ κινα αύγά, κουλούρια καί άλλα πασχαλινά εϊδη καί τα διένειμαν είς τα πτωχά παιδία! "Ετσι, δι* άλλην 'μί- αν άκόμη φοράν οί πρόσκο¬ ποί μας έ'δωκαν τό ώραιότε- ρον καί τό εύγλωττότερον δεΐγμα τής κοινωνικής δρά¬ σεώς των, τής ύψηλής άπο- στολής των. Καί άξίζει δχι μόνον νά έξαρθή άλλά καί νά ενισχυθή τό ωραίον έργον τοθ προσκοπισμοθ. Οί συνεταιρισμοί. Τό Συμβούλιον τής έθνικής Συνομοσπο^δίας των συνεται¬ ρισμόν απεφάσισε νά όργα- νώση συνέδρια των συνεται- ρισμών είς δλας τάς περιφε¬ ρείας τού Κράτους, δπως ά- ναπτυχθοθν οί νέοι σκοποί καΐ αί κατευθύνσεις των συ· νεταιρισμών μετά την δημοσί¬ ευσιν τοθ τελευταίου σχετι- κοΟ νόμου. Πιστεύομεν λοι¬ πόν δτι τοιοΰτον συνέδριον θά οργανωθή καί έν Κρήτη.. Έδώ άλλωστε, είνε περισ¬ σότερον άνάγκη ν' άναπτυ- χθή τό συνεταιρικόν πνεθμα. Άν καί οί συνεταιρισμοί μας έ'χουν σημειώσει αρκετάς προ¬ όδους. Άλλά δι' δλα αύτά θά φροντίση, ασφαλώς ό κα- τερχόμενος μετ" ολίγον είς την νήσόν μας Γενικάς Γραμ¬ ματεύς τοθ ύπουργείου Γε· Η άγορά. Κίνησις έξαιρετική χθές είς την αγοράν μας. Καί έπάρ- κεια τροφίμων πλήρης. Σχε τική μόνον έλλειψις φρού- των καί τουτο λόγω τής έ¬ ποχής. Εύτυχώς υπήρχαν πορ τοκάλλια άφθονα καί κα¬ λών ποιοτήτων. Έν ηάστ πε ριπτώσει χάρις είς τα μέτρα τής Άγορανομίας δέν παρε¬ τηρήθη έλλειψις τροφίμων κυ- ρίως, καί ουτε τάσεις αισ¬ χροκερδείας έξεδηλώθησαν. Αί δέ προμήθειαι υπήρξαν σχετικώς άφθονοι. Ή καλή έσοδεία τοθ ελαίου καί αί άγροτικαί εργασίαι τής έπο¬ χής αυτής συνέτειναν είς τό νά κυκλοφορήση χρήμα καί νά ζωογονηθή όπωσδήποτε ή άγορά κατά την χθεσινήν ημέραν. Οί χριστιανοί, θά έ- ορτάσουν μέ εύωχίαν τό πά¬ σχα. Τό Έθνολογικόν Μου σεϊον. Ιδιαιτέρας σημασίας ή ά- ρωγή ήν υπεσχέθη ό Ύ- πουργός Διοικητής τής Πρω τευούσης κ. Κοτζιδς, διά τό "οπικόν 'Εθνολογικόν Μου σεΐον. Διότι ή ϊδρυσις τοθ Μουσείου τούτου, άποτελοΰ- σα ώς γνωστόν καί σκέψιν καί θερμήν επιθυμίαν τοΰ κ. Δη· μάρχου, έξυπηρετεΐται μέ τόν θετικώτερον τρόπον. Ούσια- στικώς θά ελέγαμεν δτι έξα- σφαλίζεται ή λήψις προκαταρ- κτικώς κάθε τεχνικής μερίμνης καί τίθενται αί πρώται καλαί βάσεις είς τό δημοτικόν του¬ το έργον. Μαζύ δέ μέ τάς ευ¬ χαριστίας τάς οποίας ασφα¬ λώς ό κ. Δήμαρχος θά εξέ¬ φρασε πρός τόν κ. Υπουργόν καί ή πόλις μας όλόκληρος τοθ μένει άκόμη μίαν φοράν εύγνώμων διά τό θερμόν εν¬ διαφέρον τού καί τόν εύγβντ) φιλοκρητισμόν τού,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■£
  ιι
  ι
  Ιί'
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον 2 άπο
  γευματιναί 5-7, 7-9 «Ό Πρίγκηψ
  τοΰ μεσονυκτίου» Βραδύνη τό χο¬
  ρευτικόν άριστούργημα «' Ας χο-
  ρέψουμε»
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10 τι
  μ Σινεάκ. "Ωρ« 2 μ μ νέον έ
  ττεισοδιακόν. "Ωροιι 4—6 1)2 κσι
  10 μ μ ό κινηματογραφικός <ο· λοσσός «Χάρισέ μου την καρδια σου». Προιστάμενος Τυπογραφειου "Ιωάννης Γ Άσπραδάκης ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Άττό τού δρόνου είς την λαιμητόμον. ΙιΠγΙΙΙΙΙ ίΑΪΙΛΙΣΣΛ = ΣΗΜΕΡΟΝ 2 απογευματιναί: ΩΡΑΙ 5-7 και 7-9. Νιά θαυμασία Γαλλική Φιλμβπερεττα άφθάατου πλβύ τού, χιοΰμορ, μπρίου, χβροΰ καΐ μουοικής: Μέ τόν ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ ΐ την ΕΔΙ© ΜΕΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΗ "Ωρα 10 1 μ. μ. < Πρεμιέρα μέ τό μου- ; οιχό — χορευτικό χάρμα: < Μέ τό γοητευτι- κό ζευγάρι: ΦΡΕΜΤΑΣΤΛΙΡ ΤίΙΗΙΖΕΡΡΙΤΖΕΡΣ Την Κυριακήν τού Πάσχα Ή διεύθυνσις τού Έξοχικβϋ Κβντρου: Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ, ΤΟΥ ΜΗΝΑ Είς τβν Μασταμπάν. Πρός εξυπηρέτησιν της πολυ· πληθβϋς πελατείας τού προσέλα¬ βε προσωπικόν άρτιον. Καθίσμα- τα έπαρκή. @οτ παρασκευάζη την μϊγοςλυτέραν ποικιλίαν μβζεδων: ΑΡΝΙ ΣΟΥΒΛΑΣ καί ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ. Κρασιά καί Ρετσίνα έκλεκτά. "Ακρα περιποίησις.— Καθαριότης άμεμπτβς. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. 362ον —™βε^εε»π Σάν έγινε φύλαξ καί κύρι- ριος τής βασιλικής οικογενεί¬ ας, ή μεγάλη απόλαυσις ίκα νοποιοΰσετΊ μικρή τού ψυχή, ήταν φυσικά ότι μποροθσε νά ταπεινώση καί νά κακομετα- χειρισθή μίαν άρχιδούκισσα τής Αυστρίας, μιά βασΐλισσα τής Γαλλίας Στίς προσωπικές τού σχέσεις μέ τοΰς φυλακι- σμένοιος ήταν έπιφυλακτικός καί ψυχρός, προσπαθώντας πάντα νά δείξη πώς αύτός ή¬ ταν ό αύθεντικός έκπρόσω- πος τής νέας δικαιοσόνης. Ή όργή δμως πού τόν έκυρΐ- ευε μπροστά στή βασίλισσα ή όποΐα άπέψευγε κάθρ συνομι- λία μαζί τουξεσποΰσε στίς πιό χυδαϊες βρισιές άπό των στη- λών τής εφημερίδος τού Άπό τή μιά μεριάέπεσκέπτετο κάθε έβδομάδα μέ τυπικήν άβρότη- τα τούς , κρατουμένους τού καί άπό την άλλη έζητοθσε διαρκώς τό «έθνικό ξυράφι» γιά «τόν μεθύστακα καί τή βρωμογυναΐκά τού». Ό φόβος πού ενέπνεεν, έπηρέαζε τούς σκοπούς καί τούς δεσμοφύλα- κας. Άπό φόβο μήπως θεώ ρηθοΐν ϋποπτοι, οί όνθρωποι αύτοι ήταν άναγκασμένρι νά συμπεριφέρωνται μέ μεγαλεί- τερη τραχύτητα παρ' δ,τι πραγματικά ήθελαν. Άφ' ετέ¬ ρου δμως οί κραυγές μίσουις τοΰ πατριδοκαπήλου δημοσιο- γράφου έξυπηρέτησαν κστά Εναν τρόπο έκπληκτικό τούς κρατουμένους. Μήνες καί χρόνια τώρα οί άφελεΐς καί άκακοι τεχνίτες καί μικροαστοί πούεΐχαν ορι¬ σθή φρουραί καί δεσμοφύλα- κες στόν πύργο τοθ Τάμπλ, έδιάβαζαν στήν εφημερίδα τοϋ 'Εμπέρ αίσχρούς καί φοβερούς λιβέλλους εναντίον τοϋ «αίμο- τοβαφοΰς τυράννου» καί τής «άκόλαστης καί σπάταλης Αύ- στριακής». (συνεχίζεται) Έκθέσεις άνοιξιάτικων μοντελων. θά ασχοληθώμεν σήμερα μέ τα Ι χρησιμοποιήσεως τοΰ ϋφάσματος ντραπέ, τα όποΐα άττοτελοθν Ινα μέ μιά νέα τέχνη. "Ισως δημιουρ- - - ■ · γη9τ} άττό την προσπαθεία αυτή μιά'καινουργια γραμμή τιού τελι- άπό τα κυριώτερα χαρακτηριστι- κά τής άνοιξιάτικης μόδας. Ή Ά- λίξ παρουσιάζει στίς τελευταΐές της συλλογές πολλά μοντέλα, τα ντραπέ των οποίων σχηματίζον ται διαγωνΐως στό κορσαζ φέρνον- τας τό φάρδος τοϋ φορέματος πρός τα έμπρός. Σ' άλλα πάλιν μοντέλα τό φάρδος συγκεντρώνε ται πίσω, σχηματίζοντας μεγάλα «πούφ» Ή Μαντελέν Βιονέ έκθέ- τει μερικά βραδυνά φοοέματα πού ένθυμΐζουν την μόδα τοϋ 1912 καϊ τοΰ 1914. φορέματα ντραπαρι- σμένα μπροστά, είς τρόπον &>στε
  νά σηκώνεται ή φούστα, άποκα
  λύπτοντας τα υποδήματα, Ό οί-
  κος ΣιαπαρελλΙ λανσάρει, έξ
  δλλου, φορέματα μέ φοΰστες ντρα
  παρισμένες διαγωνίως μόνον στήν
  μιά ττλεμρά. Ή αλλη άποτελεΐται
  άπό Ινα ίσιο παννώ Ή Μάγγυ
  Ρούφ μένει πιστή στά δριζόντια
  ντραπί, ένω ό Μολυνέ γαρνΐρει ώ
  ρισμένα φορέματα στώλ «πρεν-
  σές> στό κορσάζ καί στήν
  έ έ ύ θίζ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειδή πολλοί παρεξηγοθν
  τες τό δημοσίευμά μου άρνοθν-
  ται την πληρωμήν των είς
  τόν Δήμον όφειλομένων φό-
  ρων επί τή ένδεχομεντι, τούτων
  ρυθμΐσει, πρός αποφυγήν πα-
  ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ-
  χρι τής καταθέσεως των α(-
  τήσεων θά συνεχίζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι-
  ευκολύνσεις θ' άρχίσουν άπό
  τής ημέρας καταθέσεως των
  αΐτήσεων.
  Έφ' φ παρακαλοθνται οί
  όφεΐλοντες νά προσέλθουν τό
  ταχύτερον είς τόν Δήμον καί
  νά μή περψένουν τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας διατρέχοντες
  τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής
  ταχθεΐσης προθεσμίας 31 Μαΐ-
  ου.
  Έπίσης πσρακαλοθνται
  προσερχόμενοι νά κρατώσι
  καί τα φορολογικά των βιβλιά
  ρια.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ς ρζ ή φ
  μέ ντραπέ, πού θυμίζουν τό 1900
  Ή μοντέρνα αυτή διευθέτησις των
  ντραπέ δείχνει μιά προσπαθεία
  κώς θά κυριαρχήση.
  Μέ τα ντρσπέ σχετίζεται ή χα·
  μηλή ζώνη, ή όποία επροκάλεσε
  τόσην έκπληξιν κατά τίς πρώτες
  έκθέσεις των άνοιξιάτικων μοντέ-
  λων. Ή Ζάν Λανβέν λανσάρει φο
  ρέματα μέ χαμηλή μέση πού προ-
  ορίζονται γιά δλες τίς ώρες της
  ημέρας Μή θέλοντας δμως νά κα¬
  ταργήση άμεσος τις καβιερωμέ-
  νες συνήθειες, βρήκε Μνα τρόπο
  συμβιβασμοϋ Σημειφνει την πραγ
  ματική θέση τής μέσης μέ μια στε
  νη ζώνη ή μέ έλαφρές πένς καί
  τοποθετεΐ τιιό κάτω, στά ΐσχΐα,
  μιά δεϋτερη ζώνη μέ ντραπέ ή έν-
  κρυστασιόν. Την καινούργια αυτή
  μόδα τής χαμηλής μέσης διευκο-
  λύνουν έξαιρετικά τα ριγωτά ύ-
  φάσματα Σέ πολλά μοντέλα οί
  ρΐγίζ χρησιμβποιοΰνται καθέτως
  στό κορσάζ καί όριζοντΐως στήν
  άΐζ άό α ΙσχΙα
  ρζ ρ
  φουατα άρχΐζοντας
  ς ή
  τα ΙσχΙα.
  Σ' άλλα πάλι μοντέλα έπιτυγχά·
  νεται ή χαμηλή μέση μέ πιέτες.
  ή Ντιοτβγχέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Χταυρόλεξον ύπ' αριθ. 89.
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Πόλις τής Νοτιοσλαυΐας έν
  Κροατία.—Πρωτεύουβ* τής 'Τσβχο
  σλοδακίας.
  2) Έπαινώ, δοζολογω.
  3) Ήδύποτον (ξ?ν.)—Συνοδεύει
  τόν πυρετόν.
  4) Πρωτιύουσα μιάς Σκανδι-
  ναυ'ικής χώρας.
  5) Βασίλισσα—Προστακτική ε¬
  νός ρήματος σημαίνοντος άπομα
  κρύνω τόν κίνδυνον.
  6) Μουσικός Φθόγγος.
  7) Τάς οποίας.
  8) "Ετσι ώνομάζετο ή Ρωσσικτ/1
  βουλή επί ΤσαρικοΟ καθεστώτος—
  Αέγεται καί χαλαζίας.
  9) Τραγούδια, άσματα.
  10) Γάλλος χημικός άνακαλύ-
  ψας τρόπον παραγωγής τοθ Κα-
  λίου καί τοθ Νατρίου.—Χωρίον
  επαρχίας Ίστιαίας νομοθ Εύ-
  βοίας.
  11).....Βρυώνης.
  12) Είτε σ' αυτήν είτε σέ
  θάνατον καταλήγει πασά νόσος—
  βοηθεία, συνδρομή.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Έφίππιον—Άπό αύϊούς έ-
  ξάγονται τα σφουγγάρια.
  2) Γάλλος πρεσβευτής είσαγτο
  γών πρώτος τόν καπνόν είς Ευ¬
  ρωπην.
  3) Σ' αυτήν βάζουν οί
  μαθη-
  ό
  ή μη
  τα βιβλία—Τό ούσιαστικόν
  τοδ ρήμ«τος τής λέξεως τής 2 σει
  ρας δρΐζοντίως.
  4) Κράτοςτής Άαίας.
  δ) Βασιλεύς τής Περσίας—
  Άγουρος.
  6) ΈκεΤ υποδ$χόμεθα τάς έ-
  πισκέψεις.
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  Τό οήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί α¬
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  ΐιιιιιΐϋυιιιιιιιιιΐιΊΐΐϋοιιιιιιιιιιιιιιυιιιι
  7) "Ηπειρος.
  8) Βασιλεύς
  των Ίν5ιών ήτ-
  τηθείς υπό τοθ Μεγάλου Αλε¬
  ξάνδρου—Ή κλίνη των ναυτων,
  9) Μέρος τοθ σώματος.
  ^10) Πόνος, δδύνη.—Ρήμα πού
  λέγεται γιά την κατασκευήν δαν-
  τελλδν, καλαθίων, καλτσών κλπ.
  11) Τα χερουβείμ τοθ παρα
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  Τού Λεωνίόα
  23ον
  —Κι' δμως Θά τό σηκώσης ά-
  φοθ οί άνδρες είνε τόσο δειλοί!
  "Εδωσες τοθ Κυρίου τόν κρϊνο
  πού £κοψα στό βουνό, Έσηκώ-
  θηκα χαράματα γιά νά πάω νά
  τόν φέρω, καί σήμερα Ικανε
  πολλή ζέστη, Μαρία. Ό ήλιος
  ήταν κατακκόκκινος. Εύχαριστή-
  θηκΐ τουλάχιστον ό Κύριος,
  —Ναί, εύχαριστήθηκε. Είπε
  πώς είσέπνεε άπό τό ζλουλοθδι
  αύτό τό άρωμα τής Γαλιλαίας!
  —Βεβαία δέν θά τοθ εΐπες
  πώς τό εΐχα κόψη καί τοθ τό
  ε*φερα έγώ...
  —Δέν μέ εϊχες παρακαλέση
  νά μή τού τό πώ,
  —Καλά Ικανες δέν ήθελα νά
  τοθ τό πη"ς! — άναστέναξεν δ
  Ίούδας. Άλλ' έλεγα πώς, σάν
  γυναΐκα ποθ είσαι δέν θά μπο-
  ροθσες νά κρατήσης τό μυστικό,
  καί θά σοθ ξέφευγε. Άλλ' έσύ
  προσεχές είχ&ς μετρημένα τα
  λόγια σου. Εύγε, Μαρία! ΕΖ-
  σαι καλή γυναΐκα. Ξέρεις.·.
  I-
  χω κι' έγώ μιά γυναΐκα. θάθε-
  λα νά πάω νά τή δδ. "Ιαως κι'
  αυτή νά μην είνε κακή. Τί ξέρω
  έγώ! "Ελεγε: «Ό 'ϊούδας είνε
  ψεύτης, έ Ίούδας & υίός τοθ Σί-
  μωνα, είνε κακές». Γι' α&τό κι*
  έγώ την 3φηοα κι' ξφυγα. Άλλ'
  Ιβως είνε χαλή γυναΐκα. ΤΙ λές
  έσύ;
  —Τί θές νά σοθ πω, άφοθ δέν
  την 2χω κάν 15%!
  —Καλά, καλά, Μαρία. Γιά
  πές μου: Τριάκοντα άργύρια,
  είνε πολλά ή λίγα, μιά περιοαοίο»
  ή Ινα ασήμαντον ποσόν;
  —Ασφαλώς δ£ν· είνε μεγάλο
  ποσόν!
  —Αέν εΐν», οί, Ασφαλώς, δέν
  είνε. Τί Ιπαιρνες έσύ, σάν έμ-
  πορευόσουνα τή σάρκα σου;
  ΙΙέντε άργύρια ή δέκα: Που-
  λιώαουν άκριβά ή φθηνά;
  Ή Μαρία ή Μαγδαληνή κοκκί-
  νιαε, κατέβασε τό κεφάλι, καί
  τα ώραΐα, χρυσόί της μαλλιά,
  ακέπασαν τελείως τό πρόσωπό
  της, πού δέν φαινόταν πιά παρά
  τό λευκό πηγοθνί τού, τό χαρι-
  τωμένο στρογγυλό.
  —Πόσο κακός, εϊοαι Ίοάδα!
  θέλω νά ξεχάσω, καί αί» διαρ¬
  κώς μοΰ θυμίζεις την παληά μου
  ςωη!
  (συνεχίζεται)
  δείσου των Μωαμεθανών.
  12) Άθλητικόν άγώνισμα (αίτ.)
  —Έργαλεΐον των γλυπτων.
  »-^Ν^»-**
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  «ΑΣ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ»
  Μέ τέιν ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ καί τίιν ΤΖ1ΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡ5.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Ό Στροτηγός κ. Γ.
  Κατεχάκης δέν έορτάζει οθτε δέ-
  χεται έπισκέψεις κατά την αύρια-
  νήν εορτήν τοθ Άγίου ΓεωργΙου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό πρόε-
  δρος τοθ Δημοτ. συμβουλΐου κ.
  Γεώρ. Ρασιδάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή 0[κο.
  γένεια Γεωργίου Μιτσοτάκη, 6-
  ΥΦ πένθοος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε.
  ώργιος Καστρινάκης, βιομήχανος
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γ^
  ώργιος Τσαντηράκης μηχανικόν
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε.
  ώργιος Κανετάκης τραττεζιτικός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει 6 κ. Γε¬
  ώργιος Δομουλάκης, ύφασματέμ-
  πορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε¬
  ώργιος Βιδάκης έκτελωνιστής.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Γε¬
  ώργιος Φερετζάκης καθηγητής.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κα·
  πνέμπορος κ. Γεώργιος Λαγκωνά.·
  κης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Γε¬
  ώργιος Μαραγκάκης, ύποδηματο-
  ποίος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Γϊ-
  ώργιος Άνωγειανάκης, Ιμπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε
  δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γεώργιος
  Μανιαδάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε
  δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γεώργιος.
  Μ. Σταυρουλάκης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Άφίχθη οΐκογενβί-
  ακώς χάριν των έορτών τοθ Βά-
  σχα δ έν Αθήναις συμπολΐτης συμ
  Βολαιογράφος κ. Κασαβέτης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Νΐκος Κ.
  Σιδεράκης καί ή δνίς Άντιγόνη
  Κοκκαλδ ετέλεσαν τ ούς άρραβώ-
  νάς των έν "Αθήναις.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μδλις συν¬
  ελθόντες έκ τής τΐληξάσης ημάς
  συμφοράς διά τοϋ θανάτου τής
  πολυκλαύστου μας Βασιλικίϊς Χρ^
  Λαγοΰ, εϋχαριστοθμεν θβρμώς
  πάντας τούς όπωσδήποτε συμετα-
  σχδντας είς τό τιένθος μας. Ιδι¬
  αιτέρως ευχαριστούμεν τόν δια¬
  κεκριμένον Ιατρόν Πόρου κ. Ιω.
  Χαβάκην διά την έτιιμέλειαν ήν έ-
  ιτεδεΐξατο κατά τό διάστημα τής
  ασθενείας της, καθώς καί τούς
  καταθέσαντας στεφάνους καθηγη¬
  τάς καί μαθητάς τοΰ Πρακτικου
  ΛυκεΙου.
  ΟΙκογένεια: Χρ. Λαγοΰ
  —*Η εύγενής καί φιλάνθρνπος
  δέσποινα τήςιιόλεώς μας κ. Κα¬
  ρούζου απέστειλεν είς ενίσχυσιν
  τοΰ Άσύλου τής Γερόντισσας 1000
  δραχμάς καί είς εκάστην γερόν·
  τισσαν Ιδιαιτέρως οιάφορα ττασχα-
  λινά εϊδη. Ό Μορφωτικός Σύλλο-
  γος συγκεκινημένος εύχαριστεϊ
  την φιλάνθρωπον κυρίαν.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή έτπβλητικότης τ?}ς περιφο·
  ρδς τΰν έπιταφΐων εφέτος, υπήρ¬
  ξε περισσότερον ^αρακτηριστική.
  —Καί λόγφ τού ώραίου 'Ατιρι·
  λιάτικου καιροΰ καί λδγτρ τής έ-
  ξαιρετικής τάξεως ή δποία επε¬
  κράτησε κατ' αυτήν.
  —Καί τοϋ ΆγΙου Τίτου καί τοΰ
  Άγίου Δημητρίου καί τής Άγίας
  Τριάδος οί έπιτάφιοι υπήρξαν
  γραφικώτατοι καί συνεκέντρωυαν
  πλήθη κόσμου.
  —Την λαμπρότητα τής περιψο-
  ράς τού έπιταφίου τής Μητροπό¬
  λεως συνεπλήρωσεν ή παρακολού
  θησις αύτοθ υπό των επισήμων,
  τοΰ 'Υπουργοϋ ΓενικοΟ ΛιοικητοΟ
  Πρωτευούσης κ. Κοτζια, τοθ κ.
  Νομάρχου, τοϋ κ. Δημάρχου καί
  άπασών των δλλων άρχών.
  —Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προε-
  κάλεσε καί' ή δλη τάξις τοΰ κλή-
  ρου κατά την περιφοράν τί) ήγε-
  σία τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
  λίτου.
  -Διά την εκτέλεσιν των έγκω-
  μΐων τοΰ Έπιταφίου υπό των χο·
  ρφδιών των ναών άξίζει έπίσης
  Ιδιαιτέρα μνεία.
  —Υπήρξαν άρτιοι καί είς την
  Μητρδπολιν μέ την τόσην δημιουρ
  γικήν συμμετοχήν τίίς Παιδαγωγι-
  κης Άκαδημίας καί είς τούς αλ·
  λους ναούς.
  —Εσυνεχίσθη καί χθές ή κίνη¬
  σις τής πασχαλινής άγοράς.
  —"Αφθονα τα εϊδη καί σχετι¬
  κώς εύθηνά, τιολλοΐ δέ καί ττοι-
  κίλοι—κάθε κοινωνικής τάξεως—
  οί δψωνισταΐ.
  — Είς τα κρεοπωλεΐα συναγερ-
  μός. 'Αλλά καί είς τα εδωδιμο¬
  πωλεία καί τα δπωροπωλεϊα.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη άπδψε
  προβάλλεται τδ άριστουργηματικδ
  φίλμ: «"Ας χορέψουμε». Δέν πρέ-
  πει νά τό χάση κανείς.
  έ> Ρέκορτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε έξ Α¬
  θηνών ή τιιλοποιός Δνίς Κατίνα
  Χισκάκη κομίσασα πλουσίαν συλ¬
  λογήν μοντελων τής νέας σαιζόν
  Δοκιμάσετε τό νέον σιγαρέττο
  Α. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΤ1:
  ΣΙΓΑΛΑ
  Δέν ύπάρχει άλλο σιγαρέττο των 13 δρχ. άνώτερο.
  ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ
  ΑΟτό μόνον ζητούμεν άπό τούς κ. κ. καπνιστάς.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  285ον
  Ε Τττε κστά νοΰν- ΑΓ, τώρα πλέον τελειώνουν
  δλα. Ετι όλίγην υπομονήν. Τώρα θ' αναχωρήση'
  ό Ιερεύς, καί ό Θερσανέμης θά παραλάβη τόν γέρο
  Μανωλην νά πάγουν νά πιοθν Θά μέ άφήσουν Ι-
  πειτα θά επιστρέψη ό Θερσανέμης μόνος, καί θά έ
  ξέλθω Θά χρειασθή μία ώρα άκόμη, τό πολύ.
  Η σοβαρά φωνή έπανέλαβε·— Ρεκουΐεσκατ ίν
  πάκε.
  Καί ή ψωνή τοθ παιδίου είπεν.— "Αμεν.
  Ό Άγιάννης ήκουσε τι, ώσάν βήματα άπομα-
  κρυνόμενα
  —Τώρα άναχωροθν, είπεν. Έμεινε τώρα μό¬
  νος.
  Αίφνης ήκουσεν επί τής κεφαλής τού κρότον τι¬
  νά, δστις τοθ εφάνη ώς πτώσις κερσυνοθ. Είχον
  ρΐψει έ'ν πτυάριον χωματος επί τοθ φερέτρου.
  Δεύτερον πτυάριον χώματος έπεσεν ίφράχθη
  δέ δι" σύτοϋ μία των όπών δι* ών άνέπνεε.
  Πίπτει τρίτον πτυάριον χώματος
  Έπειτα κα[ τέτσρτον.
  Εΐνε πράγματά τίνα ϊσχυρότερα καί τού ίσχυρο-
  τέρου άνθρωπον. Ό Άγιάννης εχασε τάς αίσθή-
  σεις τού.
  Ζ'.
  Άγωνία
  ι
  "Ιδού τί συνέβη είς τα χεΐλη τοθ λάκκου, ένθα
  έκειτο τό φέρετρον, καί ό Άγιάννης έν αυτώ
  ΆφοΟ όπεμακρύνθηή νεκρική άμαξα, καϊ ό ιε¬
  ρεύς μετά'τοθ παιδίου τού άπήλθον, άνοβάντες είς
  άλλο δχημα, ό Θερσανέμης, ττροσέχων όλος είς τα
  κινήματσ τοθ νεκροθάπτου, είδεν αυτόν κύψαντα
  καί λοβόντα τό πτυάριον, 8ν έμπηγμένον είς τόν
  τοθ χώματος σωρόν.
  Ό Θεροανέμης έλοβε τότε έσχάτην τινά απόφα¬
  σιν έστάθη μεταξύ τού λάκκου κοί τοθ νεκροθά-
  τιτου, έσταύρωσε τάς χείρας τού, καί εΐπε πρός αυ¬
  τόν.—Έγώ πληρώνω
  Ό νεκροθάπτης τόν είδεν άπόρως πως.—Τί θά
  πληρώσης τοϋ λόγου σου,
  — Έγώ πληρώνω, τέλος πάντων, έπανέλαβεν ό
  Θερσανέμης τό κρσσί.
  —Τό κραο(,
  —Άπό τό καλό.
  — Άδελφέ! δέν κάμνεις τή δουλειά σου! είπεν ό
  νεκροθάπτης.
  Καί έρριψεν έ'ν πτυόριον χώματος επί τοθ φερέ¬
  τρου, άναδώσαντος ύπόκωφον ήχον. Τα ήπατα τοθ
  Θερσανέμη εκόπησαν έκλονίσθη ώστε παρ* ολίγον
  έπιπτεν έντός τοθ λάκκου καΐ αύτάς.
  Βάλλει φωνήν ώς πνιγομένου.
  — Σύντεκνε! Ιλσ, σοθ λίω, πρίν νά κλείση τό
  καπηλειό.
  Ό νεκροθάπτης έγέμιοε χώματος έκ νέου τα πτυ
  άριόν τού.
  Ό Θερσανέμης εξηκολούθησεν
  —Πληρώνω, άκοθς! έ>ώ θά τιληρώσω.
  Καί έκράτηοε τόν νεκροθάπτην άπό τοΰ βραχί-
  ονος.
  —Μωρέ σύντεκνε τοϋ λέγει, μωρέ τί άνθρωπος
  εΤσσι ού, Κ' έγώ εΤμσι νεκροθάπτης· εΐμσι ό νε¬
  κροθάπτης τοθ μοναστηρΐου· ήλθα νά σέ βοηθήσω.
  Αυτή εΐνε μιά δουλειά δπου γίνεται καί τή νύκτα.
  Παμε τώρα νά πιοϋμε μιά, καί ϋστερα έπιστρέφο-
  υιεν
  Καί -ταυτα λέγων ό Θερσανέμης μετ" έπιμονής
  άπέλπιδος, συγχρόνως κατείχετο ό δυστυχής καί υ
  πό τοθ τιενθΐμου στοχασμοΟ· >
  Άλλά καί άφοθ πιή, τόν πιάνει άρά γε αυτόν τό
  Κρσσί' (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκείνους πού Βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνό,σεις των.
  ^πό δλα δι* δλους.
  ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
  Α'.
  Τό περίφημον, υπό
  νησε, τεμάχιον πρός τεμάχιον,
  γερμανι- ολοκλήρου επιφανείας τοό ώ/εα
  νοθ. Χάρις είς τα; εργασίας
  «Μετεώρου» καί τα έξ αύ
  Ή περιστολΐ] των νόαων
  της κιτρέας έν Κρήτη.
  κήν σημαίαν έξευρευνητικόν πλοΐ-
  ον «Μετέωρον» πού είχε χρησι-
  μοποιηθ^ πρό έτών είς βυθομε- Ι των πορίσματα, έχομεν σημερον
  τρήσεις καί άλλας θαλασσογρα-1 μίαν νέαν εντελώς είκόνα τή;
  φικά; ερεύνας είς τόν Ν. Άτλαν- διαμορφώσεως τοΰ βυθο3 τίθ ώ
  τικόν ωκεανόν, ανεχώρησε χατ"
  αύτάς δι' επιστημονικαί έξερευ-
  νήσει; είς τόν Βόρειον Ατλαντι¬
  κόν. Δέκα όλόκληρα χρόνι» χρει-
  άσθηχαν έ"ω; ϊτου τό τεράστι¬
  ον υλικόν πού είχε συγκεντρώ¬
  ση τό «Μετέωρον» κατά τόν πρώ
  τον έξερευνητικόν τού πλοΰν των
  έτών 1925—1927, ταξινομηθη,
  καταστή αντικείμενον έπιστημο
  νίκης έπεξεργασίας καί δημο
  σιευθ^ είς πολλοι>ς τόμου; Διά
  πρώτην φοράν εί; την Ιητο
  ρίαν τής ανθρωπότητος είχεν έ-
  πιχειρηθ^ ή συστηματική Ιξζ
  ρεύνησις μιάς τόσον έκτ,εταμέ
  νης θαλασσίας περιοχή; καί ή χαρ
  τογράφησις των βυθών της. Βε¬
  βαίως είχαν γίνη καί άλλοτε
  είς διάφορα σημεΐα τοθ Άτλαν-
  τικοθ βυθομετρήσει; σημειουμέ
  νων ΰστερα άπά αύιά,·, επί
  των χαρτών των έξακριβουμέ-
  νων βυθών. Άλλά τα πλοϊα πού
  προέβαιναν είς τάς μετρήσεις αύ
  τάς, περιωρίζοντο είς τό ν
  άκολουθοΰν μίαν μόνον γραμ
  μην, ένώ τό «Μετέωρον» έξηρεύ
  κεανοθ
  Ετσι
  ράστίον
  εξηκριβώθη
  ύποβρύχιον
  8τι Ινα τε
  ϋψωμα, ή
  σα
  ρη.
  είς
  τό
  ι
  μεγαλειτέρα δροσειρί πού εχει
  νά επιδείξη ή Γή, διήκε: δι'
  όλου τοθ Άτλαντικοδ χΐϋρίζ>υ
  αυτόν είς δύο μεγάλα ,μέ
  Ή ύίϊοβρύχιος αυτή έροσει
  διακίπτεται είς δόο σημεϊχ,
  τόν Ίσημερινάν, καΐ παρα
  άρχίπέ}αγος Ιξω ιοθ Πρα-
  σίνου Άκρωτηρίου είς την δυτι
  κήν έσχατιάν τής Άφρικής Φ^
  σικά, μία τόσον τεραστία έργα
  σία ώς αυτή την οποίαν άνέ
  λ?βον οί Ιπιστήμονες οί συγκρο
  τοΰηες την αποστολήν τοθ «Με
  τεώρου», δέν θά καθίστατο δυνα
  τή, άν,, ο£ έπιστήμονες είχαν
  είς την διάθεσιν των τα πά
  λαιά, πρός τούς σκοπούς τούτους
  χρησιμοποιούμενα δργανα Άπό
  τοθ 1924 δμως πού ό καθηγη
  Μπέκ τοθ Κιέλου ανεκάλυψε την
  ήχητικήν βολιδοσκόρησιν αί βυθο
  μετρήσεις δύνανται νά γίνωνται
  μέ απίστευτον ταχύτητα.
  (συνεχίζεταΐ)
  Τό Ύφυπουργεΐον παρά τώ
  Προέδρω τής Κυβερνήσεως έν
  συνεχεία πρός τό ύπ' άρ. 67497
  έγγραφον αύτοΰ σχετικώς πρό;
  τα γραφέντα υπό της «'Ανορθω
  οχνις» δια την κιτροκαλλιεργβι-
  αν είς την επαρχίαν Άπβκο-
  ρώνου, κοινοποικϊ ημίν τό ύπ'
  άρ. 17707 έγγραφον τής Γεωργι-
  κπς υπηρεσίας Χανίων,εχον οϋτω:
  «Είς εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ.
  180830) 28—12—37 ΰμβτέρας δια
  ταγής λαμβάνομεν την τιμήν ν'
  αναφέρωμεν ότι διά την κιτρο-
  καλλιεργειαν τής Επαρχίας Ά-
  ποκορωνου είχεν ενδιαφερθή
  καί άλλοτε ή Γεωργικΐι 'Υπηρε-
  σία τοϋ Νομοΰ Χανίων, ίδρΰσα
  σα πρότυπον καλλιεργεία; και
  λιπάνσεω; κιτρΐών καταπολέμη¬
  σιν ψωριάσεων δι' υλικών χο
  ρηγουμενων υπό τοΰ Έλαιοτα-
  μείου καί κατασταλτικήν εφαρ¬
  μογήν τήί μαστιζοΰσης ταύτην
  ασθενείας «Κορυφοςϊιρα;» διά ά
  ποκοπής καΐ καϋσεως των προ
  σβεβλημενων κιτροδένδρων. Δυ-
  στυχώς η έν λόγω άσθενεια
  τής ΚορυφθξήραςΟΙάλ^άκκο) δέν
  κατέστη άκόμη δυνατόν νά κα-
  ταπολεμηδίί τελειωτικώς καΐ έξα-
  κολουθεϊ αυτή νά προχαλή την
  ξήρανσιν πολλών κιτρεώνων.
  'Επειδίι ομως είς την Επαρχί¬
  αν ταύτην ΰπαρχουσιν άρκετά
  ποτιβτικά έδάφη κατάλληλα διά
  την καλλιέργειαν τή; κιτρεας, άλ
  ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΑΣ
  όλον των είδών
  Είς τοΰ Ιωάννου Μαλαγαρδή
  Κατάστημα 'Αραοτά.
  λοι μέν κιτρεώνε; καταστρεφον
  ται κι' ετέροι φυτεύονται είσερ-
  χομενοι κατ' ίίτος νεοι εί; την
  καρπβφθρίαν καΐ ούτω ή παρα¬
  γάγη τή; Επαρχίας καΐ εφέτος α¬
  νήλθεν εί; 700.000 όκαδα; κίτρ-ον
  νωπών, ίσον δέν απέδωκεν βλό
  κληρο; ή υπόλοιπος νήβο;.
  Κ*τ« τβ τρέχον έτος πρβτι-
  θεμεθα να ζητηβωμεν έκ νεου
  την _ κατασταλτικήν εφαρμογήν
  της έν λόγω νοβου, κοπτοντε; καΐ
  καίοντες τα κατεστραμμένα έκ
  ταύτη; κιτροδενδρα. Ακολούθως
  θέλομεν ζητησει την σύστασιν 2 —
  3 μεταβατικών σχολείων κλαδευ-
  μάτων κιτρεών καΐ την καταπολέ¬
  μησιν των κοκκοΐΐδών δια τής
  παροχής υλικών καΐ έργαλείων
  καταπολεμήσεως Τούτων, διά προ-
  σωπικης εργασίας των καλλιεργπ-
  τών αυτών.
  Πειραματικούς κιτρεώνας καλ
  λιεργείας καΐ λιπάναβω; δέν θα
  συστρσωμβν διότι ή Κορυφοξη
  ρα απέδειξεν ότι δέν φΐίώεται
  οϋτε τούτων, άλλά θά περιορΐ-
  σθωμεν είς την διά τής προπα
  γάνδας καΐ τής καθβδηγήσεως
  διαφώτισιν των κιτροκαλλιεργη
  των τής άνω Επαρχίας Άποκβ
  ρώνβυ ίΐς τα τής χαλλιεργείας
  λιπάνσεως καί προλήψεως τή; προ
  ββολής τής τε Κορυφθξήρα; καΐ
  κομμιώσεως τούτων.
  Ό Προΐστάμενος
  Σ. Μπουλταδάκης».
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Είρηνοδίκης Βάμου, Πρό
  εδρος τοΰ είδικοϋ ταμεΐου πε
  ριουσίας επαρχίας Άποκο
  ρώνου, προκηρύσσει δημοπρα¬
  σίαν ανεγέρσεως τής έρειπω-
  μένης πτέρυγος καί έπισκευ-
  ής ύπολοίπου οίκοδομήματος'
  τοθ έν Βάμα) έπαρχιακοΰ με-1
  γάρου (Είρηνοδικεΐον Βάμου)
  ένεργηθησομένην την 29Μαί-|
  ου 1938 ημέραν Κυριακήν1
  καί ώραν 10—12 π. μ. έν {
  Βάμω. Άξία προϋπολογισθέν
  τος ε'ργου δρχ. 300.000 εγγύ¬
  ησις 30 000.
  Ό Είρηνοδίκης Πρόεδρος
  είδικοΰ Ταμείου.
  Ι. Κωνσταντόπουλος».
  —Ή τελετή της Άναστάσε-
  ως καί ή έβδομάς τού Πά
  Τό Ύπερωκεάνείον:
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜϋ
  Τηλ·». »-40
  τα Καταστήματα
  Πουλάνε Πουκάμισα
  Κανένά δμως δέν μπορεΐ νά σάς προ-
  φτηνδ μοντέρνο καΐ στερεδ
  ποθ θά βρήτε μόνο εις τό:
  (Πλατειαι Στράτα)
  καμίσων Ζέρα&ν
  Τό σιγαρέττο
  Μόνον άπόεύγενη
  καπνά Αγρινίου
  Μ'ΥΣΤΡΑΣ
  Σήμερον Κυριακήν τού Πάσχα
  άρχεται την 4 μ. μ. έ "Εσπερινάς
  καΐ η πανηγυρική Λιτανεία τή;
  Άναατάσεως ώς έθος, ήτοι:
  Έκ τού Μητροπολιτικβΰ Ναού
  ή πομπη£κατευθυν8ησεται είς τβν
  Ι. Ν. Άγίου Ματθαίου Ινθα ψ«-
  λησεται ό μικρός Έσπβρινός. Με-
  τα την βϊσβδβν ή πομπή κατευ-
  θυνθήσεται είς τον Ιερόν Ναόν
  τοΰ 'Αγίβυ Τίτου, βπου φοτλήσε
  ται ο /Εσπερινάς, μβτά τβ τβλος
  τοΰ βπβίου ή πομπή διά τής λε-
  ωφόρου Καλοκαιρινοϋ θα καταλή
  ξθ βίς τβτ Μητρ. Ναόν "Αγ. Μη-
  νά ένθα ψαλήσεται ό Μέγας Ε¬
  σπερινάς της 'Αναστάσεω; πανη
  γυρικώ; κατά τό Τυπικόν τής Μ.
  'Εκκλπσίας, έπακολουθήσβι δέ ό
  άαπασμος τής 'Αναστάσεως έν
  τω Νάρθηκι κατά τα εΐωθότα.
  Δευτέρα της Διακαινησίμου:
  7 π. μ. Ή ©εία Λειτουργία έν τώ
  Μητροπ. Ν«φ Αγ. Μηνά έν δέ
  τφ Ί. Ν. τβΰ 'Αγ. Κωνσταντίνβυ
  (Άρχιερατικη). 6 μ. μ. Ό Έσπε
  ρινός εν τφ Παλαιώ Ν«$ τβΰ Αγ.
  Μηνά.
  Τρίτη της Διακαινησίμου: 7 π.
  μ. Ή ©εία λβιτουργία έν τφ Πα¬
  λαιώ Ναώ τβΰ "Αγ. Μηνά μεθ' Ην
  φαλήσβται έπιμνημόσυνος δβησις
  έν τώ περιβόλω τβϋ Διόασκαλεί-
  ου υπέρ των έν πολεμοις πεσόν¬
  των καΐ κατά καιρβυς άναιρεθεν-
  τ«ν εΰσεβών. 6 μ. μ. Ό Έσπβρι
  νός έν τώ Ί. Ναώ "Αγ. Παντελε
  ήμβνος.
  Τετάρτη της Διακαινησίμου:
  7 π. μ. Ή Οεία Λειτουργ(« έν τώ
  Ί. Ναώ "Αγ. Παντελεήμονος μεθ'
  ϋν φ^λήσεται έπιμνημοσυνος δβ-
  ηβις υπέρ των ίδρυτών τού Νοοβ
  κβμείου Πανανοϋ καί Αθήνας
  ©εοδουλάκη καΐ των λβιπών εύ-
  εργετών τβΰ Ίδρύματος. 5.30' μ.
  μ. Ό Εσπερινάς έν τώ Ι. Ναώ τβΰ
  Έσταυρωμενου,
  Πεμπτη τής Διακαινησίμου: 7
  π. μ. Ή ©εία Λειτουργία έν τ%>
  Ι. Ναώ τοΰ Έσταυρωμενβυ.
  —Τό Πάσχα είς τούς Στρατώ¬
  νας.
  Ώς συμβαίνη κοιτ' ετβς τό Πά
  σχα θά έορτασβή μέ ιδιαιτέραν
  λαμπρότητα βϊς τβυς στρατώνας
  βπου θα συμφαγβυν άξιωματικοΐ
  καΐ στρατιώται. Τού; στρατώνας
  θά επισκεφθούν σήμερον έχι μο
  νβν βί βυγγενεϊς των στρατιωτι
  κων άλλα καΐ γενικώς πολύς
  κόσμβς έκ τής πόλεως.
  —Τό Πάσχα θά έβρτασβή επί
  σης μέ την αυτήν λαμπρβτητα
  καΐ άδκλφωσύνην καί είς τβύς
  στρατώνας χωρβφυλακης.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.'
  Ή Δι; Βιργινία Ζωγραφίδου
  κατέθεσεν είς τό Ταμείον τβΰ Φι
  λανβρωπικοϋ Συλλόγου των Κυ
  ριών ' Ηρακλείου δραχ. 750 πρός
  παροχήν φαγητοϋ δωρεάν είς
  τους απόρους, κατά την αύριον
  Δευτέραν 25 φθίνβντο;, μνήμη
  τοϋ αλησμονήτου θβίβυ τη; Τί
  τού Ζωγραφίδου.
  ΚΑΦΦΕ
  «ΟΛΥΜΠΟΣ»
  Ή διεύθυνσις τβΰ κέντρβυ βί-
  δβπβιεϊ την αξιότιμον καΐ πβλυ-
  πληθή πελατείαν τού, καθώς καΐ
  τους πάσχοντα; άπο ψαμμιαοιν,
  χβλολιθίασιν, νεφρβπβνου; κ.λ.π.
  "Οτι άπό σημερον 8α ευρίσκουν
  τβ γνωστό θαυματβυργβ διά τα
  άπβτελεσματά τού ,,νβρβ τϋς πη-
  γής Σπυριίιανβϋ.
  Καοω; καΐ λεμβνάδες κατε-
  σκευασμενες έκ τβΰ έκεϊ λειτβυρ-
  γοΰντβ; έργοστασίβυ άεριούχων
  ποτών.
  Έπίσπς άναλαμβάνβι την κατ'
  οίκον προμήδβιαν τβΰ ανωτέρω
  νεροϋ, άνβυ ούδεμιάς καθυστϊρη-
  σβω;.
  (Έκ τής Διβυβύνβϊως)
  Ι'Λ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  24 Απριλίου 1938
  ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΠΡαΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΕΠ1 ΕΥΚΑΙΡΙΠΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Είς σημερινάς ά-
  νακοινώσ&ις τού ο Ηρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς εύχεται είς τούς ,'Έλληνας
  καί Έλληνίδας, τούς ύπαλλήλους τού
  Κράτους καί τόν στρατόν «καλόν Πά-
  σχα».
  Ό κ. Μεταξάς τονίζει ακολούθως
  ότι διατηρεί απόλυτον πίστιν είς την
  αναγέννησιν τής Ελλάδος καί την πλή¬
  ρη ευημερίαν τού Έλληνικού Λαού.
  ΟΙ ΙΑιΊΩΝΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΠΩΛΕΣΑΝ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΔΡΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας). — Σημερινόν τηλεγρά
  φημα, Ίαπωνικής πηγής έκ Σαγκάης,
  άναφέρει ότι κατόπιν των τελευταίων
  Ίαπωνικών έπιθέσεων οί Κινέζοι απώ¬
  λειαν κάθε πρωτοβουλίαν δράσεώς.
  Οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται ότι είς πολ-
  λά σημεία τής Βορείου καί Κεντρι¬
  κάς Κίνας διέσπασαν την Κινεζικήν
  παράταξιν.
  ΑΝΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
  ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΛΟΝΑΙΝΟΥ, ΗΑΡΙΣΙΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —·' Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικού ότι διά διαταγής τής
  κυβερνήσεως τής Μόσχας ανεκλήθησαν
  έπειγόντως οί πρεσβευταί αυτής είς
  Λονδίνον, Παρισίους καί Πράγαν.
  Ή ανάκλησις αυτή σχολιάζεται ποικι-
  λοτρόπως υπό των διεθνών διπλωματι-
  κών κύκλων, άποδίδεται δέ κατ' άλ·
  λους είς την παροχήν οδηγιών είς τούς
  πρεσβευτάς κατόπιν των νέων έν Εύ·
  ρώπη ζυμώσεων, κατ' άλλους δέ είς
  δυσαρέσκειαν τής κυβερνήσεως τής Μό¬
  σχας.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΔΕΝ ΑΠΟΧΟΡΟΥΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας διαψεύδουν τάς φήμας ότι τα
  Σοβιέτ θά άποχωρήσουν τής Κοινω-
  νίας των Εθνών. Τουναντίον, κατά τα
  τηλεγραφήματα ταύτα, τα Σοβιέτ θά
  παραμείνουν είς τόν οργανισμόν τής
  Κοινωνίας, προσχωρούντα μάλιστα έκ
  τού έμφανοΰς είς τόν συνασπισμόν των
  κρατών των άντιτιθεμένων είς την ανα¬
  γνώρισιν τής Ίταλικής Αίθιοπίας.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟ «1ΤΑΜΕΡΕΣ
  ΕΥΡΠΠΑΪΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλβγραφούν έκ
  Λ όν οίνου ότι ο «ιρωθυπουργός κ.
  Τσάμπερλαιν έτάχθη υπέρ τής συνάψε-
  ως συμφώνου καθισταμένου πενταμε-
  ρούς διά τής συμμετοχής καί τής Πο-
  λωνίας είς τα νράιη άτινα θά ύπογρά-
  ψουν τό σύμφωνον.
  Η ΠΡΑΓΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Πράγας ότι διωρίσθη υπό τής Τσε-
  χοαλοβακικής κυβερνήσεως προξενικός
  πράκτωρ έμπιβτευμένος παρά τή κυ
  βερνήσει τής Σαλαμάνκας.
  Θερμαί έκδηλώσειςττρός τόν Μπελίσα
  Ό γραμματεύς της Κ. Τ. Ε. εις Λονδίνον.
  ΡΩΜΗ 23 Απριλίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον δτι κατά την χθεσινήν
  συνάντησιν των κ. κ. Τσιά-
  νο καί Μπλοντέλ, ό δεύτε-
  ρος εξέθηκε τό πρόγραμμα
  βάσει τοΰ όποίου— κατά τας
  άντιλήψεις τής Γαλλικής κυ
  βερνήσεως—πρέπει νά διεξα-
  χθώσιν αί "Ιταλογαλλικαί συ
  νεννοήσεις. Τό πρόγραμμα
  ετέθη σήμερον ύπ' όψιν τού
  κ. Μουσολίνι.
  Οί Ίταλικοί κύκλοι έκ-
  φράζουν έν τώ μεταξΰ πλή
  ρη αισιοδοξίαν, τόσον ώς
  πρός τάς Ίταλογαλλικάς συ
  νεννοήσεις δσον καί ώς πρός
  την αναγνώρισιν τής Ίταλι-
  κής Αίθιοπίας παρά τής Κοι·
  νωνίας των Εθνών
  —Ό Άγγλος ύπουργός
  των Στρατιωτικών κ. Μπε¬
  λίσα, αφιχθείς χθές είς Ρώ-
  μην έκ Μάλτας, έ'τυχεν θερ-
  μών έκδηλώσεων. Ό κ. Μπε
  λίσα θά γίνη σήμερον δε-
  κτός υπό τοθ' κ. Μουσολίνι.
  Τό εσπέρας θά,παρατεθή πρός
  τιμήν τού γεΰμα είς την Αγ¬
  γλικήν πρεσβείαν είς τό ο¬
  ποίον θά παρακαθήση καί ό
  κόμης Τσιάνο Ό "Αγγλος
  ύπουργός έπιστρέφων έκ Ρώ-
  μης είς Λονδίνον, θά διέλθη,
  έκ Παρισίων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Απριλίου
  (τηλεγραφικώς) — Ό λόρδος
  Χάλΐφαξ επιστρέψας είς Λον
  δΐνον σήμερον, μετέβη είς τό
  Φόρειν Όφφις δπου άπησχο-
  λήθη μέ την προετοιμασίαν
  τής άφίξεως των κ.κ. Ντα
  λαντιέ καί Μποννέ είς Λον¬
  δίνον. Αί συζητήσεις, καθ"
  ά ανακοινούται θά περι-
  στραφοθν καί είς γενικά πό
  λιτικά ζητήματα τής Εύρώ
  πης·
  —Ό Γενικάς Γραμματεύς
  τής Κ.ΤΈ κ. Άβενόλ άναμέ-
  νεται είς Λονδίνον διά νά συ¬
  ζητήση μετά των "Αγγλων ι-
  θυνόν'των επί τού ττρογράμμα-
  τος των εργασιών αί οποίαι
  μέλλουν νά διεξαχθοΰν είς
  την προσέχη συνεδρίασιν τής
  Κ.Τ.Ε.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς).—Υπό τοΰ υπουρ
  γοΰ των Οίκονομικών κ. Μαρ·
  σαντώ προχώρει ό καταρτι-
  σμός τοϋ νέου οίκονομικοΰ
  προγράμματος τής Γαλλίας
  Τό πρόγραμμα έπεκτείνεται
  επί γενικών οίκονομικών καί
  δημοσιονομικών ζητημάτων,θά
  είσαχθή δέ είς τό υπουργικόν
  συμβούλιον πρός συζήτησιν
  μετά την επιστροφήν έκ Λον-
  δΐνου των κ. κ. Νταλαντιέ
  καί Μποννέ.
  Ή χσεσινή επίσκεψις τοΰ κ. Κοτζια
  είς Φαιστόν-Μεσσαράν.
  Συμφώνως πρός τό καταρτι
  σθέν πρόγραμμα, χθές την
  πρωΐαν έξέδραμεν είς Μεσσα
  ράν συνοδευόμενος υπό τοΟ
  Δημάρχου κ. Μηνδ Γεωργιά
  δου, καί άλλων, ό ύπουργός
  Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς.
  Κατά την διαδρομήν είς τα
  διάμεσα χωρία πλήθη κόσμου
  έχαιρέτισαν την διέλευσιν τοΰ
  κ. ύπουργοΰ καί ιδίως είς έ
  κεϊνα είς ά εΐχε γίνη γνωστή
  ή είς Μεσσαράν μετάβασις
  αύτοΰ
  Είς Μοΐρες έπεφυλάσσετο
  είς τόν κ. Κοτζιδν άληθώς
  μεγαλοπρεπής καί ένθουσιώ-
  δης ύποδοχή παρά των συγ-
  κεντρωμένων έκ των πέριξ
  χωρίων Μεσσαριτών.
  Ό κ. ύπουργός ηύχαρίστησε
  τούς πάντας καί υετά μικράν
  ανάπαυσιν ανεχώρησε μετά
  των συνοδών τού 'διά Φαι¬
  στό ν.
  Πρός τα Καλύβια άλλη
  κοσμοσυγκέντρωσις ανέμενε
  τόν κ. Κοτζιαν, μέ έφίππους
  βρακοφόρους έχοντας επί κε
  φαλής τόν βιομήχανον Μεσ
  σαράς κ. Πετρακογιώργην
  δστις καί τόν προσεφώνησε
  δι" ώραΐου καί έμπνευσμένου
  λογιδρίου καί ό οποίος έδε
  ξιώθη κατόπιν είς τόν ξενώ
  να ΦαιστοΟ, τόν φΐλοξενούμε
  νόν Υπουργόν.
  Μετά τό γεθμα καί άφοϋ ό
  κ. Κοτζιδς καί ή άκολουθία
  τού, περιήλθον τάς άρχαιότη
  τας, έπέβησαν των αύτοκινή
  των των επιστρέφοντες είς
  την πόλιν. Σημειωτέον δτι ό
  κ. ύπουργός έστάθμευσεν έπ'
  ολίγον είς Άγίους Δέκα, έπε
  σκεφθή τόν Θεοφιλέστατον
  Άρκαδίας κ. Βασίλειον, μετέ
  βη δέ καί είς την Γεωργικήν
  Σχολήν καί τάς αρχαιότητάς
  τής Γόρτυνος. Ό κ. Κοτζιας,
  επιστρέψας τό άπόγευμα είς
  την πόλιν μετέβη είς τό τέννις
  ακολούθως δέ μετέβη είς την
  οικίαν τού κ. Μιχ. Τζουλά
  κην δπου τοΰ παρετέθη τέιον.
  Τό εσπέρας ηκολούθησε την
  τελετήν τής Άναστάσεως είς
  τόν Μητροπολιτικόν ναόν καί
  κατόπιν παρεκάθησεν είς φιλι
  κόν άναστάσιμον γεΰμα έν τή
  οίκία τοϋ Προέδρου Έμπορι
  κου Έπιμελητηρίου κ. Άλέκου
  Γεωργιάδου.
  Σήμερον ό κ. ύπουργός θά
  επισκεφθή τόν σύνδεσμον έφέ-
  δρων αξιωματικών, την Χωρο¬
  φυλακήν καί τό 43ον Σύνταγ-
  μα, θά παρακαθήση δέ είς
  γεθμα την μεσημβρίαν είς την
  Μητρόπολιν. Τό άπόγευμα θά
  επισκεφθή διαφόρους συνοικι-
  σμούς, θά παρακολουθήση την
  ποδοσφαιρικήν συνάντησιν καί
  θά παρακαθήση τό εσπέρας
  είς γεϋμα τού Έπαγγελμα-
  τικοΰ καί Βιοτεχνικοΰ Έπιμε¬
  λητηρίου είς τό ζαχαροπλα¬
  στείον Ρεγκινάκη.
  Ή αύριανή δοξολογία
  επι τή έορτη τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
  Παραλλήλως πρός τό εκδοθέν
  υπό τής Νομαρχίας πρόγραμμα
  τής αύριανής δοξολογίας επί τή
  όνομαστικη" έορτη' τής Α. Μ. τού
  Βασιλέως Γεωργίου, εξεδόθη 6πό
  τού 43ου Συντάγματος ήμερησία
  διαταγή τής στρατιωτικάς παρα¬
  τάξεως. Κατά ταύτην τό σύνταγμα
  δπό τόν ταγματάρχην κ. Ι. Περι·
  φεράκην θά συγκροτηθή είς τάγ-
  μα μέ σύνθεσιν έκ τριών τυφε-
  κιοφόρων λόχιον καί μιας διμοι-
  ρίας Πολυβόλων μέ περιφορτωμέ-
  νον υλικόν.
  Στρατιωτικάς τελετάρχης έν τω
  Μητροπολιτικώ ναώ ορισθή όταγ-
  ματάρχης κ. Πλεύρης καί έκτός
  τοΟ ναοθ διά την παρέλασιν 6 λο-
  χαγός κ. Περάκης.
  Ή στρατιωτική παράταξις θά
  περατωθή την 10.15' κατ' άντιμο-
  λίαν άπό τοΟ περιβόλου τοΟ Μη·
  τροπολιτικοθ Ναοθ καί επί τής
  όδοθ τοΟ Άγΐου Μηνα καί Αεω-
  φόρου ΚαλοκαιρινοΟ.
  Οί άξιωματικοί θά φέρωσι στο-
  λήν εκστρατείας, ξΐφος παράσημα
  μετάλλια καί κράνος,οί δέ Οπλίται
  βμοιόμορφον οπλισμόν καί κράνος.
  Σημειωτέον βτι την πρωίαν τής
  Τρίτης ή μουσική τού Συντάγμα
  τος μετά των σαλπιγκτών καί τυμ-
  πανιστων θά σημάνη τό έωθινόν
  άπό τής 5.30' ώρας.
  Δι' ετέρας ημερησίας διαταγής
  τού 43ου Συντάγματος όρίζεται
  δτι την εσπέραν τοΟ έορτασμοθ
  τής έπετείου τοΟ δνόματος τοΟ
  Βασιλέως θά λάβη χώραν λαμπα-
  δηφορία είς ήν θά λάβουνμέρος300
  οπλίται. Ή λαμπαδηφορία θά δι¬
  έλθη έκ τής πλατείας Ελευθερίας
  τής όδοθ Κουντουριώτου, Πλατεί¬
  ας Νικηφόρου Φωκά, Λεωφόρου
  ΚαλοκαιρινοΟ όδοθ Άγίου Μηνα
  1821,—4 Αύγούστου—25 Αύγού-
  στου καί τής πλατείας Έλευθ. Βε¬
  νιζέλου.
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ Δ. Υ.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΕΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ
  Δι* αποφάσεως τοΰ Νομάρ¬
  χου Λασηθίου συνεστήθη Έ-
  πιτροπή υπό την προεδρίαν
  τοΟ Προέδρου Πρωτοδικών Λα
  σηθίου κ. Γιαννουράκου διά
  την οργάνωσιν χοροθ των δή
  μοσίων ύτιαλλήλων υπέρ τής
  άεροπορίας. Ό χορός οδτος
  κατά τάς διαβιβασθεΐσας ημίν
  χθές τηλεφωνικώς πληροφο¬
  ρίας θά γίντ| είς τό νεόδμητον
  Μέγαρον Νεαπόλεως την προ¬
  σέχη Παρασκευήν τής Διακαι
  νησίμου. Πρός μεγαλυτέραν
  τούτου επιτυχίαν συνιστάται
  Έπιτροπή καί έν Ηρακλείω
  πρός διάθεσιν είσιτηρίων. Ό
  χορός ούτος θά σημειώση τό
  μεγαλύτερον κοσμικόν γεγο-
  νός των ημερών.
  ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  Ή κίνησις τοΰ έξαγωγικοΰ
  έμπορίουκατά την λήξασα ν
  έβδομάΕα υπήρξεν ηΌυχος. Ή
  έξαγωγή εγχωρίων προιόντων
  έξ Ηρακλείου ανήλθεν είς χι¬
  λιόγραμμα ώς εξής: Σουλτα¬
  νίναι 20 000, ελαια 110 000,
  ταχιδς 40 000, οΤνοι 12.000
  κΐτρα 18 000, πυρήναι 64.000,
  ΕΫΧΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  Πρός τούς Γεν. Διοικητάς
  καί Νομάρχας απεστάλη χθές
  τό κατωτέρω τηλεγράφημα
  τοΰ Πρωθυπουργοϋ κ. Ιω. Με·
  ταξδ: «Είς άπαντας τούς ύφ"
  ύμδς ύπαλλήλους καί τάς οι¬
  κογενείας αυτών ευχομαι δ-
  πως διέλθουν τό "Αγιον Πά-
  χα έν ευτυχία.
  "Ιω. Μεταξδς. Πρόεδρος Κυ¬
  βερνήσεως».
  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  Κατά τόν σημερινόν άγώνα
  έν τώ Γηπέδω Χάνδαξ μετα-
  ξύ των όμάδων Ε Γ.Ο.Η.
  καί Όμίλου Φιλάθλων, είς
  ουδένα θά επιτραπή ή εϊσο-
  δος έντός τής έξέδρας ήτις
  είναι προωρισμένη άποκλειστι
  κώς καΐ μόνον διά τούς έπι-
  σήμους. 'Επίσης απηγορεύθη
  αυστηρώς ή εϊσοδος έντός
  τοΟ στΐβου των θεατών κατά
  την λήξιν τοϋ α' ήμιχρονίου
  ώς έπίσης καί κατά την ώραν
  τής άπονομής τοΟ Κυπέλλου
  υπό τού Προέδρου Ε Π.Ο, Ύ-
  πουργοϋ κ. Κ. Κοτζιά είς την
  ν ικήτριαν όμάδα τοθ αγώνος
  τούτου.
  ΕΛΑΦΡΑ
  ΤΟΝ ΤΙΓΛΟΝ
  ΜΕΙΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Είς χθεσινήν συνεδρίασιν
  τής Έπιτροπής διατιμήσεων
  εμειώθη κατά δέκα λεπτά ή
  τιμή τοθ πιτυρούχου. Οϋτω τα
  λευκά άλευρα καθωρίσθησαν
  είς δρ. 10.66 1)2 κατ'όκάν, τα
  δέ πιτυροθχα είς δρχ. 9. 49
  1)2. Ωσαύτως αί τιμαί τοϋ
  άρτου ωρίσθησαν είς δρχ. 10
  ό λευκός κατ' οκάν καί 8,
  30 ό πιτυροϋχος.
  ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑΙ
  ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
  Τό υπουργείον Κρατικής
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως ά-
  παντόν είς τηλεγραφήματα
  τής Νομαρχίας Ηρακλείου
  καί τού ενταύθα Συνδέσμου
  άγοραστών άνταλαξίμων κτη-
  μάτων γνωρΐζει δτι ή όριζο-
  μένη διά τοθ νόμου 909 πεν-
  τάμηνος προθεσμΐα πρός
  προσαγωγήν υπό των ενδια¬
  φερομένων των οικείον βεβαι-
  ώσεων, θέλει παραταθή διά
  νέας τροποποιητικής Συμβάσε¬
  ως ήδη καταρτιζομένης.
  ΝΕΟΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ενεκρίθη διά διατάγματος
  ή σύστασις τηλεφωνικοΰ γρα-
  φείου είς Άνδριανόν Μερσα-
  βέλου. Η
  Ο ΝΤΑλΑΝΤΙΕ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ Ρ1ΙΣΣΙΑΣ
  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
  ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗΣ ΗΡίΣΕίίΙΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή κυβέρνησις Νταλαντιέ
  εζήτησε παρά τής κυβερνήσεως τής Μό¬
  σχας έγγυήσεις άπέναντι τής Εύρωπα-
  ϊκής προσεγγίσεως.
  Ή Γαλλία διά τού διαβήματος αυ¬
  τής αποβλέπει είς τό νά ματαιώση
  κάθε τυχόν προσπάθειαν τής Ρωσσί-
  άς νά τορπιλλίση την προσέγγισιν ταύ¬
  την των Ευρωπαϊκών κρατών.
  σΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΑΟΝΔΐϊ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
  ΤΗΣΛΜΥΝΗΣίΚΑΙΕΠΙΒΕΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άγγέλλουν ότι αί προσβχείς
  αυνομιλίαι έκεΐ των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Χάλιφαξ άφ' ενός καί Νταλαντιέ
  καί Μποννέ αφ'ετέρου, θά περιβτραφούν
  είς τόν συντονισμόν των πολεμικών δυ-
  νάμεων καί, την αποκατάστασιν ένιαίας
  διοικήσεως κυρίως μεταξύ τής Αγγλί¬
  ας καί Γαλλίας. Αργότερον καί έφ*
  όσον ή Εύρωπαϊκή προσέγγισις θά ση¬
  μειώση προόδους, θά ληφθούν γενικώ-
  τερα μέτρα.
  ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΔΙΑ Τ0 ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Έκ Ρώμης τη¬
  λεγραφείται ότι ο Γάλλος επιτετραμ¬
  μένος κ. Μπλοντέλ θά συναντηθή σήμε¬
  ρον έκ νέου μετά τού κόμητος Τσιάνο.
  Κατά την συνάντησιν αυτήν θά δια-
  τυπωθοΰν αί Ιταλικαι άντιπροτάσεις
  διά την σύναψιν Ίταλογαλλικοΰ συμ¬
  φώνου φιλίας.
  Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΕΠΑΗΑΛΑΜ ΒΑΝΕ ΤΑ Ι
  ΟΤΙ ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τοΰ έ-
  ξωτερικού σημερινά τηλεγραφήματα ή
  υπογραφή τού Ίταλογαλλικοΰ συμφώ¬
  νου θά γίνη έντός βραχυτάτου χρο-
  νικού διαστήματος.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣίίΕΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς μεταδίδει^ πληροφορίας των
  ανταποκριτήν τού έν Ισπανία οΐτινες ά-
  ναφέρουν νέαν προέλασιν των έθνικών
  κατά μήκος τής Μεσογειακής άκτής.
  ΠΛΗΡΗΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς).— Είς τας προσεχεϊς συ-
  νομιλίας Γαλλίας καΐ Μ. Βρεττανίας
  αΐτινες θά λάβουν χώραν ενταύθα, με¬
  τά την άφιξιν των κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μποννέ προβλέπετνι ότι θά επιτευχθή
  πλήρης συμφωνία ιδία επί τής χοινής
  αυνεργασίας των πολεμικών θυνάμεων
  των δύο [* χωρών.
  Η
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — ΝυκτεριναΙ πλη.
  ροφορίαι έκ Τοκιο αναφέρουνΛ ότι κατ'
  ανακοινωθέντα δημοσιευθέντα έκεϊ, οί
  Κινέζοι ευρίσκονται έν ύποχωρήαει ε¬
  πί μετώπου πολλών χιλιομέτρων.
  Αι ΊαπωνικαΙ άνακοινώσεις διαψεύ¬
  δουν συγχρόνως καί τάς. τελευταίας εί-
  δηαεις τού Κινεζικοθ πρακτορείου καθ'
  άς οί Κινέζοι Ι,εΐξαικολουθοθν προελαύ
  νοντες εις Σαντούγκ.