95692

Αριθμός τεύχους

4847

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτιισια λίοαι 3
  έξ
  15
  ξμης
  'Αμεριχής
  έτησια δολ.
  Ιξάμηνος >
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Δραχ 2
  ΤΕΤΛΡΤΗ
  27
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΡΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ. · ΕΙΟί. 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8+7
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Ή προσοχή των πολιτικών
  καϊ διπλωματικώς κύκλων
  καθώς καί τής κοινής γνώ-
  μης ολοκλήρου τοΰ κόσμβυ,
  είναι έοτραμμένη πρός τό
  Λονδίνον οπου θ' άρχίσουν
  αί συνομιλίαι πρός σύναψιν
  τής Άγγλογαλλικής πβλεμι-
  κήί συμμαχίας. Καϊ δικαίως.
  Διότι έκ των πρακτικών
  άποτελεσμάτων των συνομι-
  λιών αυτών θά εξαρτηθή κα·
  τα μέγιστον λόγον ή' εξα¬
  σφάλισις ή ή διασάλευσις τής
  εΐρήνης τοΰ κόσμου. "Ηδη,'
  καθώς άναφέρουν τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα, ό
  πρωθυπουργός τής Γαλλίας'
  κ. Νταλαντιέ καί ό ύπουργός ■
  των Εξωτερικών κ. ΜποννΙ
  θά Ιχουν αναχωρήση διά την
  Αγγλικήν πρωτεύουσαν, ο¬
  που καί θ' άρχίσουν αμα τή
  αφίξει των, αί συνομιλίαι
  μετά των "Αγγλων επισή¬
  μων. Καί ύπάρχουν πολλαί
  καί μεγάλαι έλπίδες ότι αί
  συνομιλίαι βά προχωρήσουν
  έν πνεύματι είλικρινοϋς ά-
  μοιβαιότητος καί ότι θ' απο¬
  λήξουν ταχέως είς την υπο¬
  γραφήν τοΰ συμφώνου πολε-
  μικής συμμαχίας. Λέγεται
  μάλιστα άπό τούδε ότι τάς
  ουνομιλίας των πολιτικών,
  θά επακολουθήση συνεργα¬
  σίαν των πολεμικών Επιτε¬
  λείων των δύο χωρών πρός
  καταρτισμόν κοινοΰ προ-
  γράμματος δράσεώς κατά ξη¬
  ράν, θάλασσαν καί άέρ».έ»ν
  ήθελε παραστή άνάγκη.
  Πράγματι δέ ή συναψις πο-
  λεμικής συμμαχίας των δύο
  μεγάλων δυτικών δυνάμεων
  όχι μόνον δέν θά προσκρούση
  είς δυσκολίας άνυπερβλήτους,
  άλλά καί θά διευκολυνθή έ-
  ξαιρετικά άπό τάς σημερινάς
  περιστάσεις.
  Ή Γαλλία, μετά τόν σχη¬
  ματισμόν τής νέας κυβερνή¬
  σεως καί την έκφρασιν έμ-
  πιστοσύνης τού εθνους πρός
  τόν κ. Νταλαντιέ διά παμ¬
  ψηφίας τόσον τής Βουλής ό-
  σβν καί τής Γερουσίας, πα-
  ρουσιάζεται περισσότερον ά¬
  πό κάθε άλλην φοράν ίσχυ-
  ρά καί ίκανή νά προασπίση
  εαυτήν καί νά παράσχη α¬
  ποφασιστικήν συνδρομήν είς
  τούς συμμάχους της. Καί αυ¬
  τήν την ευχάριστον γαλλι¬
  κήν πραγματικότητα δεν
  είνε δυνατόν παρά νά την
  έκτιμα όσον πρέπει, ή κυ¬
  βέρνησις τού Λονδίνου. 'Εξ
  άλλου φαίνεται ότι καί ο ί-
  διος ο κ. Τσάμπερλαιν δεν
  τρέφει καί πολλήν εμπιστο¬
  σύνην είς την αξίαν τού συ-
  ναφθέντος νέου 'Αγγλοϊτα-
  λικοΰ συμφώνου. Τόν άνησυ-
  χεί δέ ώς είκάζεται ή ίδέα
  ότι εϊνε ενδεχόμενον, η
  μάλλον λίαν πιθανόν, να έ¬
  χη καΐ αύτό την ιδίαν μβι-
  ραν πού ειχε καί ή περίφη:
  μος «συμφωνία κυρίων» τού
  1937. Συγχρόνως τόν φοβίζει
  η πολιτικη τοΰ Γερμανβυ
  Φύρερ, πολιτική έκπλη«τι-
  χώς άποφασιστική *«· τεί"
  νουσα είς την πραγματο¬
  ποίησιν βπωσδήποτε καΐ β
  σον τό δυνατόν ταχύτερον
  των παγγερμανιστικών σχεο»
  ών καί την ανάκτησιν των
  παλαιών άποικιών. Τάς ανΠ
  ουχίας δέ καί τούς^φόββυς
  «ύτούς έπαυξάνουν ετι πε¬
  ρισσότερον οί κίνδυνοι τους
  όποίους δημιουργοΰν οί ο»β
  φοβερβί πβλεμοι πβύ μαίνον-
  τ«ι τόσον είς την "Απω Α¬
  νατολήν όσον καί είς την
  δυτικήν γωνίαν της Ευρω-
  ηης κβιί θέτβυν υπό άμεσον
  απειλήν τα στρατηγικα καί
  βίκονομικά συμφέρβντα της
  Αώτοκρατβρίας. . .
  "Επειτα ή Αγγλία καί η
  Γ«λλία δίν Ιχβυν μόνον *«»
  ν« ΜύδΈ » *βιν"
  συμφέροντα,τόσον ένΕύρώπη,
  όσον κ«1 είς όλα τα άλλα
  σημεϊα τής ύδρογείου. Αί
  άποικίαι των συνορεύουν παν
  τοΰ σχεδόν. Αί γραμμαί των
  θαλαβσίων συγκοινωνιών των
  δύο μητροπόλεων μέ τάς
  αύτοκρατβρίας είναι κοι-
  ναί Είς την Μεσόγειον,
  είς την Συρίαν καί την Πά
  λαιστίνην, είς τόν Ίνδικόν
  καί τόν Ειρηνικόν, είς την
  'Αφρικήν καί τόν Ατλαντι¬
  κόν τα συμφέροντα των δύο
  χωρών συμπίπτουν καί μό
  νόν όταν εξασφαλισθή ή ύφι
  σταμένη σήμερον ίσορροπία,
  θά έξασφαλισθοΰν καί τα συμ
  φέροντά των. Αί πολεμικαι
  δυνάμεις έπίσης της μιάς
  χώρας καί αί ναυτικαι καί
  στρατιωτικαί βάσεις της, ά-
  ποτελοϋν συμπλήρωμα των
  δυνάμεων τής αλλης. Ά πό
  τελοΰν όλα αύτά αληθείας
  τάς οποίας ουδείς δύναται
  ν' αρνηθή ή νά παραγνω-
  ρίση. Καί αύται αί αλήθειαι
  αύτη ή πραγματικότης, άπο-
  τελοϋν την σταθερωτέραν
  βάσιν επί τής οποίας θά
  στηριχθή ή πολεμική συμ-
  μαχία Αγγλίας καί Γαλ¬
  λίας»
  Πρέπει δέ νά θεωρήται ή
  συναψις τής συμμαχίας αύ
  ής, ώς έν άπό τα σημαν-
  ικώτερα μεταπολεμικά γε-
  γονότα. Παρέχει την από¬
  δειξιν τής κρυιμότητος των
  στιγμών πού διέρχεται ή εί
  ρήνη καί ό πολιτισμός τού
  κόσμου. Καί συγχρόνως άπο
  ελεΐ την ρωμαλεωτέραν καί
  άποφασιστικωτέραν προσπά¬
  θειαν δημιβυργίας ενός τε¬
  ραστίου είς δύναμιν καί όγ
  κον τείχους πρός περιφρού
  ρηαιν τής είρήνης καΐ άνα
  χαίτισιν τοΰ πολεμικοΰ χει
  μάρρίυ.
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΑΜΕΡΙΜΝΗΣΙΑ
  ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ
  Μετά τάς ομαδικάς ίορτάς,
  τόν λόγον έχουσιν αί τμηματικαί
  ή αί τοθ στενοΰ οϊκογενειακοθ κύ
  κΛου Ιδίως τάς ημέρας τοθ Πά
  σχα είνε άξιοπαρατήρητος ό τρό-
  πος μέ τόν οποίον γλεντόϊ ό λαός.
  Ή μεγάλη έορτή τής Χριστια-
  νωσύνης άποκτα Ινα χαρακτή-
  ρα σύμφωνον καί μέ τό πνεθ¬
  μα τής εορτής—τό θρησκευτικόν
  'ννοώ—άλλά καί τό πνεθμα τής
  ι>ήζ, ο'πως τό διαμορφώνουν
  οί σημερινοί καιροί. Ό λαός,
  αφήνων τό προαύλιον τής Έκ-
  ιλησίας, πού άντηχεΐ άκόμη άπό
  τάς πανηγυρικάς εκδηλώσεις τής
  μεγάλης Χριστιανικής στιγμής,
  μετατίθεται είς τό ιδικόν^ τού
  ψυχολογίαν περιβάλλον. ΈκεΓ
  θά διαιωνίση την στιγμήν αυτήν,
  2πως νομίζη >αλύτερα.^
  •Ξέρω, ξέρω παρετήρησεν ε
  νας άνυπόμονος. Τό γλέντι τοΰ
  λαοΰ είνε δλο λεβεντιά καί πά
  ,άδοσι!
  Ή άλήθεια είνε, ότι αυτό τό
  01 ,α ευρίσκουν πρόσφορον οί χρο
  νογράφοι μετά την Δευτέραν τής
  Λαμπρήί. Ώ^όσο ύπάρχει καί
  χάτι τό καινούργιο είς την τε-
  τριμμένην «ύτήν προϋπόθεσιν.
  ΤγιβεΤ ΡίβαΐίΧ ό λαός την παράδο¬
  σιν καί έκδηλώνει τή λεβεντιά τού
  $ Πασχαλινά γλεντάκια.
  Άλλά κέρνει συγχρόνως καί τόν
  >α των άνθρώπων έκείνων που
  πάντοτε κατατοπισμένοι μέ
  μικράν σύγχυσίν.
  Οΐκογενειάρχαι καί Ιρ/έντ,δες
  είχον έκστρατεύση στό σπίτί—τό
  σπιτάκι καλυτέρα—ενός Γιώργου
  δία νά συνεχίσουν την ΙΙασχαλι-
  νή στιγμή. Τριανταφυλλίές καί
  πρασινάδε; Ιδίδαν άπό τα πρώτα
  δευτερόλεπτα τή θεαματική—νά
  ποΰμε —Ιντύπωσι τοΰ γραφΐκοΰ
  αύθορμη-τισμοΰ. Ό έπισκέπτης
  πού κατέβαλε τα στενά σκαλο-
  πάτια τής έξοχικής αολής, έμ
  παινε άμέσως εις τό κέφι τοθ
  λαοΰ. Ή άτμόσφαιρα έκεί ήταν
  Ιξω άπό κάθε τύπο άλλά καί κά¬
  θε συνθήκη. Ή εύωδιά των ρό·
  δών Ιδενε άμέσως τα θέαμα μέ
  τή χαρά. Εξωτερικάς χαί έαωτε-
  ρικός κόσμος ήσαν δύο μορφαΐ
  άνταποκρινόμεναι απολύτως ή μία
  'ς ιήν άλλην. Φυσικές καί άνυ-
  πόκριτες άλλά καί άξιοπρόσεκτες
  'λως διόλου οί εκδηλώσεις:
  Μιά βραδυά στό Μόντε Κάρλο
  πηγά να παρευρεθώ
  μέ τοΰς Λσσους τής ρολίνας,
  να τούς συναγωνισθώ'
  Αύτά τό τραγοθδι ηκούετο ά¬
  πό μέσα ένώ έχορεύετο—μετά
  τόν Κρητικό—καί ί τόσον διαδε-
  δομένος ζειμπέκικος. Έξεζητημέ-
  Γσως την ευθυ
  άλλά καί τύπος
  ί πρός την γ·-
  ιιορφήν ^ν κοινωνικον
  Αύτό ήθελα νά το-
  /πον ή δίυχρίνισις: 'Ο άνυπό
  κί Ι πού ωμίλει περί λεβεντι-
  ^ 1ΐ ηαρ«δό«ιος απλώς, δέν
  ήτο 4Π ηοθ ϊκανε 18» μίαν
  ντ} χαθαρεύουσα, θά πήτε, βτι δι·
  έκρινε έδώ τό άσμα, Φαντάζομαι
  | χαί έξεζητημένος δσο καί πρακτι-
  χός συνδυασμός λαΊ/ής ψυχής
  κχί οΕκουμένης: Ή μετριοφροσύ-
  νη τοθ λαοθ, δέν είχε τίποτε τό
  άδικιιολόγητον, εάν εταξίδευεν
  καί Ιως τό Μόντε Κάρλο.
  * *
  Οί μελαγχολικοί των κοσμικών
  συγκέντρωσιν, των μεγάλων κίν-
  τρων ή των μεγάλων ζυθεστια-
  τορίων, δέν μετροϋνται συχνά είς
  τα δάκτυλα τής μιάς χειρός. Για-
  τί, Αυτήν την ατμόσφαιραν τής
  «μεγάλης ζωής» την ίχουν συνη-
  Οίσει ή καλύχερα είναι μέσα είς
  αυτήν χωρίς νά είναι μέσα είς
  τό αϊσθημά της. Έκεϊ στόν
  πρώτο Ιξοχικό αύλότοιχο,
  οί άπλοΐ άνθρωποι, καθορί-
  ζουν 2τ£ ή μελαγχολία, είνε δυ¬
  νατόν αντιθέτως, νά έξοστρακισθ^
  καί μέ την. φαντασίαν. Ό κόσμος
  είνε δικός τους όλόκληρος. Οί άσ
  σοι τής ρολίνας άλλά καί κάθε εί-
  δους άσσοι είναι ύποτακτικοί των.
  Τούς κερνοθν μάλιστα! Καί μέ τί
  κρασί! Τή; άληθινής άμεριμνησίας
  καί μακαριότητος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
  Σήμερον την πρωΐαν φθά-
  νουν είς τάς Αθήνας οί κ.κ.
  Τζελάλ Μπαγιάρ πρωθυπ^υρ-
  γός καί Ρουσδή Άράς, ύπουρ¬
  γός των Εξωτερικών τής φί-
  λης καί συμμάχου Τουρκΐας.
  Αυθημερόν δέ είς τό υπουρ¬
  γείον των Εξωτερικών θά υ¬
  πογραφή τό νέον Έλληνοτουρ
  κικόν Σύμφωνον «αίωνΐας φι-
  λίας καί στενής, εγκαρδίου
  συνεργσσΐας καί συμμαχίας».
  Καί είνε περιττόν νομίζομεν
  νά εξάρωμεν την συμασίαν
  τού νέου αύτοθ συμφώνου.
  Ή Έλληνοτουρκική φιλία άλ-
  λωστε ζή είς τάς καρδίας
  των δύο λαών. Αποτελεί μί¬
  αν ζωντανήν δσον καί ωραίαν
  πραγματικότητα. Μίαν πραγ-
  ματικότητα, ή όποία, δσον καί
  άν είναι νέσ, περικλείει έν έ-
  αυτή την δύναμιν νά μεΐντ)
  άμετάβλητος, άδιατάρακτος,
  σταθερά.
  Αί δύο χώρσι, άφοΟ επέτυ¬
  χον την εκκαθάρισιν δλων
  των διαφόρων πού τάς εκρό¬
  τουν επί αΐ&νσς ολοκλήρους
  είς θανάσιμον μΐσος καί δι-
  αρκή πόλεμον, έδωκαν μέ
  ειλικρίνειάν καί θάρρος τάς
  χείρας τής συναδελφώσεως
  καί τής συνεργασίας Καί άπό
  μιδς όκταετίας περίπου, βα-
  δίζουν ηνωμεναι τόν ίδιον
  κοινόν δρόμον τής είρήνης,
  τής άλληλουποστηρίξεως καί
  τής άδόλου συνεργασΐσς.
  Αυτή δέ ή συνεργασία των,
  διηυρύνθη ετι περισσότερον
  καί έπεσφραγίσθη διά τής με-
  τέπειτα ύπογραφής τοΰ Βαλ·
  κανικοθ Συμφώνου πού εδη¬
  μιούργησε την φιλίαν των
  τεσσάρων κυριωτέρων Βαλκα¬
  νικών χωρών καί εξησφάλισε
  ιήν ειρήνην καί την ηρεμίαν
  είς τήν^ Χερσόνησον τοϋ Αϊ-
  μου. Κσί σήμερον, έντός των
  πλαισίων πάντοτε τής Βαλ
  κανικής Συνεννοήσεως, ή φι
  λία τής Ελλάδος καί Τουρ-
  κίας προχώρει έ'τι περισσότε
  ρον, γίνεται άκόμη στσθερω
  τέρσ, είσέρχεται είς νέαν φά¬
  σιν διά τής ύπογραφής τοϋ
  νέου Συμφώνου συμμαχίας.
  Καί έ'χει τό Σύμφωνον διττήν
  αξίαν υπό τάς σημερινάς συν¬
  θήκας.
  Πρώτον, διότι ή συμμαχία
  αυτή προσδίδει μεγαλύτερον
  κθρος καί δύναμιν είς τόν έλ
  ληνοτουρκικόν παράγοντα,
  ε{ς ώραν κατά την οποίαν
  ή θύελλα τοθ πολέμου, μυ-
  κωμένη έξ άνατολών καί
  έκ δυσμών, άπειλεΐ ν' ά-
  πλωθή είς δλον τόν κόσμον.
  Δεύτερον διότι τό παράδειγμα
  των δύο χωρών, πού κατώρ
  θωσαν χάρις είς την σύνεσιν
  τό θάρρος καί πολιτικότητα
  των κυβερνητών των νά λη-
  σμονήσουν τα μίση καί τοςέχ
  θρότητας νά συμφιλιωθοθν
  καί συνεργάζωνται στενώς,
  θά ειμπορούσε νά φωτίσΓ)
  τόν δρόμον τόν οποίον όφεί-
  λουν ν' άκολουθήσουν δλα
  τα έ'θνη καΐ δλοι οί ηγέται
  των διά νά όδηγηθοΰν οί λα-
  οί είς την γαλήνην τής είρή¬
  νης καί ν' αποφευχθή ή συμ-
  φορά τοθ πολέμου. Την αξί¬
  αν, αυτήν τοθ νέου Έλληνο-
  τουρκικοϋ Συμφώνου, κατανο
  εί πλήρως ό "Ελληνικάς λα¬
  ός. Δεΐγμα δέ τής άγάπης
  τοθ λαοΰ μας είς τό ίδεώδες
  τής έλληνοτουρκικής φιλίας
  θ' αποτελέση ή οημερινή έν-
  θουσιώδης ύποδοχή την οποί¬
  αν θά έπΐφυλάξη είς τούς
  Τούρκους Κυβερνήτας ή Έλ
  ληνική πρωτεύουσα.
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΘΡΗΝΟΣ
  ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
  Τά καϋμένα τά λουλού¬
  δια! Υπήρξαν πάλι μαζί μέ
  τά άκακα άρνάκια, τά θύματα
  των ημερών τής άναστάσε
  ως. Είς μάτην ό Χριστός ά
  πεκάλεσεν εαυτόν, άμνόν αί
  ροντα τάς άμαρτίας τού κό¬
  σμου. Άδίκως, ή μητέρα τοθ
  ΊησοΟ, τόν έκλαιεν ώς γλυ¬
  κύ έαρ, ώς εϋοσμο, τρυφερό
  άνθος πού ανεπτύχθη είς τά
  σπλάγχνα της. Οί άνθρωποι,
  δέν έννοοΰν έορτασμόν τής
  άναστάσεως χωρίς θυσίας
  άρνιών καί λουλουδιών. Τά
  άνθη είναι τό άπαραίτητο
  συμπλήρωμα τοθ τραπεζιοΰ
  των ημερών. Διακοσμητικό
  στοιχεΐο πού δέν μπορεΐ νά
  λείψη.. Βάζα τής Κιουταχείας
  καί κρυστάλλινα άνθοδοχεΐα
  γεμάτα άπό τριαντάφυλλα τ'
  Άπρίλη, άπό βιολέττες πού
  άναδίδουν τό πιό λεπτό ά-
  ρωμα καί άπό κρΐνα πάλλευ
  κα, παρθενικής άγνότητος,
  καί άπό άλλα κόκκινα σάν
  χείλη πού αίμάτωσαν στό
  πρώτο φίλημα τοθ έρωτος,
  παντοθ. Κήποι καί γλάστρες
  καί παρτέρια έρρήμαξαν,
  κσυρσεύτηκαν κυριολεχτικά
  γιά την άνθένια διακόσμησι
  των σαλονιών, των τραπε
  ζιών, άκόμη καί των κέντρων,
  των έστιατορίων καί των ζα
  χαροπλαστείων. Ή ανάστα¬
  σις, σοθ λέγει, ό πιστός, γνή
  σιος χριστιανός, είναι άγάπη
  καί χαρά.
  Καί δέν μπορεΐ νά συμβο-
  λίση τή χαρά καί την άγά
  πή τίποτ' άλλο, δσο τό λου
  λοθδι! Καί τά άθώα άνθη, έ
  πλήρωσαν μέ τή ζωή τής
  υπάρξεώς των, την
  Α! έορταί.
  Μέ θρησκευτικήν κατάνυξιν
  άλλά καί μέ αγαλλίασιν ψυ¬
  χής έώρτασαν πάλιν εφέτος οί
  χριστιανοί, την Άνάστασιν
  τοΰ Κυρίου Λόγοι είρήνης
  καί άγάπης ήκούσθησαν. Καί
  τό παλαιόν έθιμον τοθ άσπα-
  σμοϋ άνέζησεν. Οί άνθρωποι
  αίσθάνονται σήμερον βαθέως
  την ανάγκην τής άδελφώσεως
  καί τής είρήνης. Ή Ανάστα¬
  σις δέ καλλιεργεΐ αύτό ακρι¬
  βώς τό πνεθμα τής άδελφώ¬
  σεως. Καί ό έορτασμός τοΰ
  Πάσχα ήτο μιά έντονος, ζωη¬
  ρά, όλόψυχος εκδήλωσις της
  επιθυμίας τοΰ λαοθ ν ά λη
  σμονηθοΰν τά μίση καί νά θρι-
  αμβεύσΓ) ή άγάπη καί ή όμό-
  νοια καί ή γαλήνη. Διότι μό¬
  νον ή άγάπη δημιουργεΐ την
  ευτυχίαν καί φέρει τούς άν-
  θρώπους πλησιέσιερα πρός
  τάν Θεόν.
  Ό καιρός.
  Φαίνεται δτι εφέτος δέν
  πρόκειται νά μδς έγκαταλεί-
  άνθρώπινη χσρά.
  Καΐ νά τούς άνεγνώριζαν
  τούλάχιστο, τό ρόλο πού έ-
  παιξαν! Άλλά ποΰ νά βρεθή
  τέτοια λεπτότης. Καί τ' άτυ-
  χα λουλούδια άφοΟ έστόλι-
  σαν, κατά τό πασχαλινό τρι-
  ήμερο τά έορταστικά τραπέ
  ζιά κι' έδωκαν δλο τό άρω
  μά των καί των χρωμάτων
  των την άρμονία γιά νά
  διατονισθή τό τραγοθδι τής
  ανθρωπίνης χαρδς, πετάχθη
  καν στούς δρόιισυς" μόλις &ρ-
  χισαν νά μαραίνωνται. Ποίος
  νά τά λυπηθή, Ή ώραία κο-
  πέλλα τοϋ σπιτιοΰ, Άλλά μή
  πως αύτά τά ρόδα τ' Άπρί¬
  λη καί τά κρΐνα τά καλλιέρ-
  γησεν έκείνη, ΤΩ! δχι βεβαία.
  Αύτό θάταν ρωμαντισμός. Θά
  ήταν άναχρονισμός καΐ καθυ¬
  στέρησις! .. Καί ή δεσποινίς
  τής έποχής ένα καυμό μονά-
  χα έχει: Νά φαίνεται συγ-
  χρονισμένη, φίλαθλος, ρεαλί-
  στρια! ΠοΟ νά άσχοληθή λοι-
  πόν μέ τά λουλούδια! Π' αύ
  τό καΐ οί περισσότερες αύλές
  πού άλλοτε παρουσιάζουν τό
  θελκτικώτερο θέαμα μέ την
  άφάνταστη ποικιλϊα των λου
  λουδιών των, τώρα είνε έ'ρη-
  μες, πένθιμα άδειανές. Τό ϊ
  διο έρημες άπό λουλούδια δ-
  πως εΤν' έρημες καί οί άνθρώ
  πινες καρδιές άπό άγνά, ώ-
  ραϊα, τρυφερά αίσθήματα.
  Καί καταντδ νά γίνεται ά-
  φορμή αυτή ή έρημιά νά νο-
  σταλγή κανείς τά περασμένα
  μέ τούς όλάνθιστους αύλότοι-
  χους καί τή γεμάτη αϊσθημα
  καΐ ποίησι ζωή. Νά έμενε τού
  λάχιστο τό αϊσθημα τής εύ-
  γνωμοσύνης!.. Άλλά ή έποχή
  μας δέν γνωρίζει αίσθήματα.
  Πάει καί ό συναισθηματισμός.
  Καί τ' άτυχα λουλούδια έγι¬
  ναν πάλι θύματα αυτής τής
  έγωιστικής καί άθλιας έπο
  χης·
  ΆφοΟ επροκάλεσαν μέ τό
  άρωμα, την τρυφεράδα, τούς
  χρωματισμούς καί την παρθε-
  νικότητά των, τή χαρά, έπε-
  τάχθησαν στό δρόμο μέ σκλη
  ρότητα καί περιφρόνησι. Τά
  εΐδατε πιστεύω στά ρεΐθρα
  χθές. Τά έσυρε μέσα στή
  λάσπη ή σκοϋπα τοθ όδοκα-
  θαριστοΰ. Καί ό μικρός θόρυ-
  βος πού έκαναν καθώς τά πα·
  ρέσυρεν ή σκούιτα, άκούστη
  κεν ώς έ"νας σπαρακτικός πά
  ραπονιάρικος θρήνος. Θρήνος
  των λουλουδιών πού οί άνθρω
  ποι ρίχνουν στή λάσπη Κι' ϊ
  μοιαζε αύτός ό θρήνος των
  μαραμένων κρίνων καΐ των
  ρόδων, τόσο πολύ, μέ τό
  σπαρακτικό κλάμμα των άν-
  θρώπινων πλασμάτων πού έ-
  χουν πολλές φορές την ϊδια
  'μοΐρα των λουλουδιών.
  1 Μ—
  ψη ό χειμώνος. Ευρισκόμεθα,
  θεωρητικώς τουλάχιστον, είς
  την καρδίαν τής ανοίξεως. Καί
  δμως ό ήλιος δέν έμφανίζεται
  διόλου, αί βροχαί συνεχίζον-
  ται άδιάκοποι καΐ τό κρθο
  τάς νύκτας ιδίως είνε δριμύ¬
  τατον. Ή άνοιξις δέν έμφανί-
  ζεται παρά μόνον είς τά ή-
  μερολόγια. Δύστροπος κυρία,
  ήπλωσε ολίγα λουλούδια είς
  τούς άγρούς καί περισσότερα
  έμπριμέ είς τάς βιτρίνας των
  κατασΐημάτων πρός μέγαν
  σκανδαλισμόν των φυσιολα-
  τρών, των έραστών καί των
  φιλαρέσκων γυναικών καί έ'-
  πειτα ήνοιξε τούς καταρρά-
  κτας τοϋ ούρανοΰ καί τά έ-
  μούσκεψεν δλα. Νά είναι μή-
  πως κανένας νέος μοντερνι-
  σμός τής φύσεως τόν οποίον
  δέν έγνωρίζαμεν έως τώρα,
  Καί διατί δχι, ΆφοΟ οί άν¬
  θρωποι είναι τόσον άστατοι
  διατί νά μην άκολουθή τό πά-
  ράδειγμά των καί ό κσιρός,
  Οί ψεκασμοί.
  Ό κίνδυνος τοθ περονοσπό-
  ρου καθίσταται καθημέραν καί
  μεγαλύτερος λόγφ τοθ ύγροθ
  βροχεροΰ καιροθ, πού εύνοεΐ
  Ιδιαιτέρως την ανάπτυξιν καί
  επέκτασιν τής τρομεράς φυτο-
  νόσου. "Ηδη μάλιστα διατρέ-
  χούν τόν κίνδυνον τής προσ¬
  βολάς δχι μόνον δσα άμπέλια
  ευρίσκονται είς χαμηλά παρα-
  ποτάμια έδάφη,άλλά κι'έκεΐνα
  πού ευρίσκονται καί είς τά
  ύψηλότερα άκόμη σημεϊα. Δι'
  αύτό καί θά πρέπει ν' άρχί¬
  σουν άμέσως καί νά γενι-
  κευθοΰν οί ψεκασμοί διά θει-
  ϊκοϋ χαλκοΰ. Οί άμπελουργοί
  μας θά πρέπει νά προσέξουν
  ιδιαιτέρως καϊ ν* άφιερώσουν
  δλας των τάς δυνάμεις, 8-
  λον τόν χρόνον των είς τούς
  ψεκασμούς. Αί δέ γεωργικαί υ¬
  πηρεσίαι καί ή Άγροτική Τρά
  πεζα ποέπει έπίσης νά ένι-
  σχύσουν μέ κάθε τρόπον τό
  έργον των άμπελοκτημόνων.
  Οί παλαιοί άγωνισταί
  Τό προεδρείον τοθ Συλ-
  λόγου παλαιών άγωνιστών
  καί μακεδονομάχων επεσκέ¬
  φθη προχθές τόν υπουργόν
  τής Πρωτευούσης κ. Κοτζι-
  δν καί παρεκάλεσεν όπως ή
  Κυβέρνησις λάβη μέτρα προ-
  στασίας υπέρ των έπιζών-
  των όπλαρχηγών των ίερών
  άγώνων. Συγχρόνως δέ έπέ
  δωκε καί σχετικόν ύπόμνημα.
  Ό κ. Κοτζιδς εβεβαίωσεν
  δτι ό άρχηγός τής Κυβερνή-
  ως κ. Μεταξδς έχει επιλη¬
  φθή τοθ ζητήματος καί δτι
  έχει είλημμένην απόφασιν ύλι
  κης ένισχύσεως καί ήθικής
  προστασίας των παλαιών ό¬
  πλαρχηγών, τόσον των έν
  Κρήτη δρασάντων δσον καί
  των μακεδονομάχων. Δέν
  γεννάται λοιπά" άμφιβολία
  δτι ταχέως θά διευθετηθή τό
  ζήτημα τουτο. Άλλωστε ή Κυ
  βέρνησις πού έργάζεται διά
  την άναπτέρωσιν τού έθνι-
  κοθ φρονήματος, δέν είναι
  δυνατόν βεβαίως νά λησμο
  νή τούς άγωνισθέντας υπέρ
  τής έθνικής ίδέας.
  Ή όδός Βιάννου.
  Είς την επιτροπήν των Βίαν
  νιτών ή όποία ήλθε καί έχαι
  ρέτισε τόν κ. Κοτζιδ καί τόν
  ηύχαρίστησε διά την δαπάνην
  τού κατασκευήν τής προτομής
  τοθ Κονδυλακη, ό κ. "Υπουρ
  γός εδήλωσεν δτι τόν προσε
  χή Αυγουστον, όπότε θά εύρί
  σκεται έν τώ περατοθσθαι ό
  δρόμος Θωμαδιανοΰ—Βιάννου
  θά επισκεφθή την επαρχίαν
  των Παρέχεται οΰτω μία ά¬
  κόμη έπίσημος βεβαίωσις προ¬
  σεχούς αποπερατώσεως τοθ
  μεγάλου αύτοθ όδικοθ έρ
  γου. Καί φυσικά, ή βεβαίωσις
  θά τηρηθή καΐ θά γίνη πραγ¬
  ματικότης/
  ·**
  "ΐιν
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον τό χο
  ρευτικόν άριστούργημα· «"Άς χο-
  ρέψουμε».
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10
  10 μ μ. ό κινηματογραφικός «ο
  λοσσός: «Χάρισέ μου την καρδια
  σου»
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ι·» ι
  * :
  *>*
  ΠΟΪΛΛΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Διά τελευταίαν φοράν:
  ΑΣ ΧΟΡΕ-
  ΨΟΥΜΕ
  Μέ τό γοητευτι-
  κό ζευγάρι:
  ΦΡΕΝΤΑΣΤΑΙΡ
  ΤΖ1ΗΤΖΕΡ Ρ0Τ1ΕΡΪ
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Τό καινούργιο, έπειτα
  άπό τό «Διαβολόπαιδο»
  σουξέ τής:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  καί τού:
  *
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  Στήν Παριζιάνικη Φιλμο-
  περεττα:
  ΚΡΙΣΙΣ
  ΕΤΕΑΕΙΟΣΕ
  ι
  !
  ( ι
  ■■■■■■■«■■Ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*». 5-41
  ■ ■■■■»■■■■■■■
  Έχάατην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίοα, Αίδηψόν,Βο-
  Χον, θεσσαλονίκην.
  Τηλ*». 5-50
  Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  363ον
  Καί τώρα τί έβλεπαν, "Ε¬
  ναν άγαθόν παχύσαρκον άν-
  θρωπάκο πού έπεριπατοΰσε
  κρατώντας τό άγοράκι τού
  άπό τό χέρι κ' έμετροΰσε μα-
  ζί τού πόσες πλάκες είχεν ή
  αύλή. Τόν έβλεπαν νά καλο-
  τρώη μέ όρεξι, νά κοιμδται
  ή νά κάθεται σκυμμένος έπά
  νω στά βιβλία τού. Δέν άργη
  σαν νά καταλάβουν πώς αύ
  τος ό άκακος καί άπαθής
  οίκογενειόρχης δέν μποροϋσε
  νά κάμη κακό ουδέ σέ μυΐ-
  γα. ΤΗταν πραγματικά πολΰ
  ούσκολο νά μισήση κανείς
  τέτοιον τύραννον. "Αν δ Έμ-
  πέρ δέν ή*ταν τόσο αύστηρός
  καί αμείλικτος, οί στρατιώ-
  τες τής φρουρσς θά επιαναν
  ασφαλώς κουβέντα μέ αυτόν
  τόν καλόκαρδον" άνθρωπο,
  δπως θά έμιλοϋσαν μέ κανέ-
  ναν τού συναφιοϋ τους, θά
  έλεγον καί άστεΐα ή θά έπαι-
  ζαν χαρτιά μαζΐ τού.
  Ή βασΐλισσα, φυσικά, ήταν
  πιό άκατάδεχτη Ή Μαρία
  —Άντουανέττα δέν απηύθυ¬
  νεν ουδέ μιά φορά τόν λό¬
  γον στούς επόπτας πού παρί-
  σταντο στό γεθμα τής βασι
  λικής οικογενείας. Καί δταν
  έπήγαιναν νά την έρωτήσουν
  άν εΐχε νά εκφράση καμμί¬
  αν έπιθυμία ή παράπονο ά-
  παντοΰσε πάντα:«"Οχι» Άλλ'
  ακριβώς αυτή ή εύγένεια μέ-
  σα στή δυστυχία έσυγκινοΰ-
  σε τούς άπλοίκούς άνθρώ-
  πους. Καί, δπως πάντα, μιά
  γυναΐκα πού ύποφέρει γεννα
  τή συμπόνοια.
  (συνεχίζεται)
  Άπό τάς έκθέσεις
  άνοιξιάτικων μοντελων.
  Ή χαμηλη μέση ε"φερε πάλι
  στήν μόδα τις τυνίκ. Ό Ζάν Πα·
  τού καί ό Πιγκέ ειργάσθησαν ιδι¬
  αιτέρως σ' αϋτό τό εΐδος. ΟΙ και
  νούργιες τυνίκ άφίνουν την σιλου-
  έττα λετττή καί έλευθερη Ή φου-
  στα φαρδαινει άρμονικα στό βά-
  δισμα καί ή τυνίκ είνε έφαρμοστή,
  χωρίς ζώνη κατεβαίνοντας ττολϋ
  ' χαμηλα στα ίσχία
  | Γιά την ήμέρα ό Πατού λανσά-
  ρει τυνικ πού άποτελοΰνίνα εΐδος
  μακρυάς ζακέττας. ΣτΙς περισσό
  ,τερες άλλωστε άνοιξιάτικες συλ-
  λογές βλέπει κανείς ζακέττες έ
  φαρμοστές στήν μέση πού φθά·
  νούν Μως τα γόνατα, Τό άνοιγμα
  στό κάτω μέρος, έμπρός, γίνεται
  στρογγυλό
  Ό Μαινμπωσσέ έκθέτει ζακέττες
  μέ ιΐολύ φαρδειές μπάσκες, πλι·
  σαρισμένες ή φρονσέ Οί φοθστες
  είνε γενικά φαρδειές καί τό φάρ-
  δός των δημιουργεΐται μέ διαφό
  ρους τρόπους Την ήμέρα κυριαρ-
  χοθν τα πλισέ: πλισέ σολέιζ, πλι-
  σέ άκορντεόν άποτελοϋν 6λη την
  φούστα ή είνε τοποθετημένα μό¬
  νον έμπρός γιά νά διευκολϋνουν
  τα μεγάλα βήματα των σπορτίβ
  Στά βραδυνά φορέματα χρησιμο
  ποιείται δλη ή κλίμαξ των φρον
  σέ μέ κορσάζ πολύ έφαρμοστό
  ή μέ χαριτωμένα κορσελέ άπό βε-
  λοθδο σέ ζωηρό τόνο Φορέματα
  σέ στυλ Δευτέρας Αύτοκρατορίας
  μέ γιρλάντες, λουλοΰδια, κορδελ
  λες, τούλια κλπ.
  Για τό άπόγευμα τα παρισινά
  καταστήματα τής "Ωτ- Κουτύρ
  λανσάρουν φορέματα άπό μουσε
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού "ίνα διευκολύνη,
  όφριλέτας τού Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής ο(-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή
  των τοϋ Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν "ίνα είς τούς αί
  τοϋντας καί ύπογράφοντας ει¬
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καΐ
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  Οίκονομικής Υπηρεσίας τοΰ
  Δήμου.
  Χορηγήση Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί ά
  ναλόγως τής οίκονομικής άν
  τοχής τοΰ φορολογουμένου έν
  τος ετους καί πλέον άπό σή
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερίας.
  Προσκαλεΐ δθεν τούς έπιθυ
  μοΰντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εύεργετικών καί φορολογι·
  κων διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεΐα των
  Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοΰ
  Δήμου 'ινα ζητήσωσι τουτο ύ
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 Ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  άστυνομικών των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  αίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωχισμοθ κ.λ.π. θά
  εΐσπράττωνται μετά των νομΐ-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινητών μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοθ.
  Τα οί3τω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενί λόγφ θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοθ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  λίνα έμπριμέ, άπό φουλάρ, καθώς
  και άπό ώραιότατα μοντέρνα ύ-
  φάσματα· ύφάσματα μέ μικροσκο-
  ττικα καρρώ, μέ πουά καί μέ θαυ-
  μάσιες έμπρεσιόν
  Γιάτό βράδυ έκτός άπό τα φορέ
  ματα πού σαςάνέφερα,τάτΐαρισινά
  καταστήματα, λανσάρουν έπίσης
  καί χαριτωμένα ταγιέρ άπό άσπρο
  ζερσέ, άπό λαμέ μέ μπορντοΰρες
  άπό βιζόν ή γαρνιρισμένα μέ παγι
  έττες. Έπίσης φορέματα γαρνιρι
  σμένα μέ βαρεία κεντήματα στούς
  ώμους καί στα ίσχία. Έπίσης ϊσια
  φουρρώ άπό λαμέ, καδώς καί μα-
  θητικές μπλοΰζες ή άνατολίτικες
  τυνίκ άπο πολύτιμο περσικό μπρο
  κάρ
  θά άναφέρω τέλος καί μιά αλ
  λη λεπτομέρεια τής άνοιξιάτικης
  μόδας· τα κορσάζ «φρονσέ». Πολ-
  λά καταστήματα τής "Ωτ—Κου¬
  τύρ, γιά νά δώσουν μεγαλύτερη ε¬
  λευθερία στίς κινήσεις, έδημιουρ
  γησαν φορέματα μέ κορσάζ φαρ-
  δειά, σουρωτά έμπρός και πίσω
  καί τα όποϊα στηρίζονται σέ ζώ¬
  νη άρκετά ΰψηλή Ό Πιγκέ μάλι-
  στα καταργεΐ την ζώνη καί λάν-
  σάρει φορέματα σέ γνήσιο στυλ
  €πρενσές».
  Στά μοντέλα αύτά τό φαρδύ
  κορσάζ αποτελεί άντίθεσιν πρός
  την έξαιρετικά λεπτή μέση καί τα
  ίσχία. Τα μανίκια άποτελοϋν συνέ
  χεια τοθ κορσάζ Γό σύνολον δή
  μιουργεΐ μιά γραμμή πού μας έκ-
  πλήσσει καί ταυτοχρόνως μας εύ-
  χαριστεΐ.
  η Ντιστεγκέ
  ΤΑ ΟΠΤ1ΚΑ ΣΑΣ
  δλων των είδών
  Είς .τοϋ Ιωάννου Μαλαγαρδήν
  Κατάστημα Άροιστά.
  Εί€ τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΤΟΥ ΝΛΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίΰα 'Αντρέντεφ-
  —"Οχι, Μαρία! Δέν πρέπει νά
  ξεχάσης τί ήσουν. Γιατί σέ
  παρακαλώ; Τό νά ξεχνοθν οί 5λ-
  λί πώς ήσουν μιά κοινή γυναΐ¬
  κα, τό καταλαβαίνω άλλά έσύ
  πρέπει νά τδ θυμάσαι! Ο£ &Χ·
  λοι πρέπει νά τό ξεχάσουν
  κι' δσο πιό γρήγορα μποροθν.
  Όχι δμως έσύ. Δέν βλέπω τό
  λόγο
  —Ναί, άλλ'άμάρτησα!
  —Έκεΐνσς πού δέν άμάρτησεν
  άκόμη, πού δέν έκαμε άκόμη
  τό έγκλημα, αύτός πρέπει νά φο
  βαται.Έκεΐνος δμως πού τδκανε,
  πού ήμάοτησε, τί έ'χει νά φο^η-
  θή; Ποίος φοβείται τάν θάνατο, ό
  νεκρός πού δέν φοβαται πιά τί-
  ποτε, ή δ ζτοντανός πού τα φο
  βάται δλα, Ό νεκρός πεντάρα
  δέν δίνει γιά τούς ζωντανούς
  καί γιά τόν τρόμο τους!
  Καί έμειναν καί συνωμίλη-
  σαν ώρες όλόκληρες, ό Ίούδας,
  γερασμένος, στυγνός, άσχημος,
  μέ τό καμπουρωτό κεφάλι, μέ τό ά·
  νισο καί φριχτό πρ6α<ΰπο, καί ή Μαρία ή Μαγδαληνή, νέα σε- μνή, τρυφερή, μκγεμμένη άπ' τή ζωή, σάν άπό Ιψλ ώρα,Ιο δ· νειρο. * * * Ό καιρός περνοθσε άϊιάφο- ρος. Τα τριάντα άργύρια ήταν κρυμμένα κάτω άπό μιά πέτρα καί ή φοβερή στιγμή τής άμει- λίκτου προδοσίας έπλησίαζεν. Ό Ίησοθς είχε κι' δλας είσέλ θη εϊς τα Ίεροσόλυμα, επάνω είς πώλον δνου, καί ό λαός τόν είχε ύποδεχθη μέ κραυγές χα- ρας. Τοθ ιίχαν στρώση φορέματα στό δρόμο τού γιά νά περάση. Τόν είχαν έπευφημήση. (συνεχίζεται)·~3 Μόνον άπό εύγενή καπνά Αγρινίου Τό σιγαρέττο Ι -Λ-Λλ^ΩΌ . . . Ι Μ Υ Σ Τ Ρ Α Σ ΚΟΙ ΠΩιΊΙ Κγ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν προ- χθές οι' Αθήνας ή κ. καί ό κ. Ιω¬ άννης Μανιαδάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ —Είς εύρον φιλικόν κύκλον ανεδίξατο προχθές είς Ά- ποστόλους Πεδιάδος ή δνίς χαρ[. κλεια Κουμπενάκη τό άγοράκι τοϋ κ. Μιχ. Παπαιωάννου όνομά- σασα αύτό Εμμανουήλ. Νά τοίς ζήση ΓΑΜΟΙ. -Ό κ. Ζαχαρίας Μιχα- λάκης καί ή Δίς Κοΰλα Σφακκχνά κη ετέλεσαν τους γάμους των εις Χάρακα. Παράνυμφος παρέστη ή Δνίς Βασιλεία Ν. Παπαδάκη ίκ τοΰ χωρίου Πέρι. Γίιρω στήν πόλι. Ή Κυριακή τοϋ Πάσχα τταρήλ- θεν εφέτος μέ κίνησιν καί ζωήν εξαιρετικήν. —Την τελετήν της Αναστάσε- ως την όποιαν παρηκολούθησαν ό 'Υπουργός Διοικητής Πρωτευού¬ σης καί οί έπΐσημοι τής πόλεως, έλάμπρυνεν ή προσέλκυσις χιλιά¬ δων λαοθ ή άκριβέστερον ή γενι- κή Μξοδος τοΰ κόσμου άπό πάσης γωνίας τής πόλεως —Ιδιαιτέρως έπιβλητική _ύπήρ· ξεν ή τελετή τού Έσπερινοΰ είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν κατά τό τυπικόν τής Μεγάλης Έκκλη- οίας. —Άξιαι πολλής έξάρσεως εί¬ νε ή παρα.τηρηθεΐσα εφέτος ήσυ- χίοι είς τάς τελετάς της Άναστά- σεως χάρις είς την άπαγόρευσιν των κροτίδων. —Ή όποίο έφηρμόσθη υπό τής Άστυνομίσς μέ την δέουσαν προ¬ σοχήν καί αύστηρότητα. —Έξ άντιθέτου ή χρήσις καλ- λιτεχνικών βεγγαλικων, ίδωσεν 6· να εξαιρετικόν τόνον είς την νυ¬ κτερινήν τελετήν τοΰ Μεγάλου Σαββάτου. —Ή άφιξις χθές 80 προσκόπων των Πατρών άπέδειξε πάλιν τό ενδιαφέρον πρός την Κρήτην των όργανώσεων τής δλλης Ελλάδος. —Άλλά καί την ζωτικότητα τοΰ δλου Έλληνικοΰ προσκοττι- σμοΰ ό οποίος δέν πσραλείπει εύ· καιρίαν διά νά εκδηλωθή είς τα μορφωτικά έπίπεδα καί συγκεκρι¬ μένως την ανάπτυξιν τοΰ έσωτερι- κου τουρισμοΰ. —ΟΙ τΐρόσκοποι Πστρών ανα¬ χωρούντες έξ Ηρακλείου θά επι- σκεφθοΰν τό Ρέθυμνον καί τα Χα¬ νιά. —ΑΙ «πρασιαί» των διαζωμά- των ΔικαστηρΙων, τής Νομαρχίας καί γενικώς τοΰ περιβόλου τοΰ Στρατώνος παρουσιάζουν όντως ωραίον θέσωσι μέ την άνθισίν των. —Φρονούμεν έν πάση περιπτώ σει δτι ιδιαιτέρα φροντίς πρέπει νά ληφθή διά την προφύλαξιν των πρασιών αυτών διά κιγκλιδώμα- τος. —ΟΙ βάνδαλοι δέν λείπουν δυ· στυχώς—είναι πρόσφατοι αί κα¬ ταστροφαί είς τό πεδίον τοΰ "Αρε· ως των Αθηνών—καί παρίσταται άνάγκη νά ληφθούν μέτρα διά νά μείνουν μέχρι τέλους άλώβητοι αί πρασιαί. —Υπέρ τους εκατόν ■πεντήκον¬ τα έκδρομεϊς αμφοτέρων των φΰ λων μεταξύ των οποίων καί πολ λοί κυνηγοί,έξέδραμον την παρελ. Δευτέραν είς Λίαν κατόπιν τής ά νακοινωθεΐσης αποφάσεως τής Γεν. Διοικήσεως καθ" ήν έπετρά πή τό κυνήγιον των κονίκλων καί των άγρίων α'ιγών τής νησίδος. —Είς την έκδρομήν ταύτην έ φονεύθησαν περί τα 500 κουνέλια μιά αΐγα καί συνελήφθησαν τρΐα ζωντανά ριφάκια. —Αί κυνηγετικαΐ έκδρομαί θά συνεχισθώσιν κατά τάς Κυριακάς μέχρι πλήρους εξοντώσεως των κονίκλων καί αίγών τΐροκειμένου νά δϊνδροφυτευθη ή νησίς. —Άπό προχθές ήρχισε λειτουρ γοΰν ιταρά τό Καμαράκι καί £ναν· τι τοΰ τταντοπωλείου Παρασύρη, τό νέον Ζαχαροπλαστείον «Κρϊ- νος» υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. Στ. Φ. Λεβεντάκη. — Είς τό ζαχαροπλαστείον αύ· τό θά εΰρητε πάντοτε γλυκά φρε- σκότατα καί παντός εΐδους, τιαρε σκευασμένα μέ τα άγνότερα των υλικών. ό Ρέπορτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Ά θηνών ή Πιλοποιός Χωραΐτου κο μίσασα τα νέα μοδέλα τής θερι νης σαιζόν καί κάμνει έκθεσιν τούτων μέ λογικάς τιμάς. Ίατρικά. Ανεχώρησαν χθές δι* "Αθήνας κατόπιν όλιγοημέρου παραμονής έν τή πόλει μας διά τάς εορτάς τοΰ Πάσχα οί ΊατροΙ κ. κ. Φειδί άς Α. Κώνστας χειρουργός— φυμα· τιολόγος, Διευθυντής τμηματάρ- χης τοϋ ΣανατορΙου «Σωτηρία» Αθηνών καί Σττΰρος Ηλ. Ζουμπού λης Άκτινολόγος τοΰ ΝοσοκομεΙ ου Έρυθροΰ ΣταυροΟ. ΟΊ άνωτέ ρω έπιστήμονες έπισκεφθέντες τό Σανατόριον ή «Άγία ΕΪρήνη» τού ίατροΰ κ. ".Μανδαλενακη άπεκόμι σαν τάς άρίστας των έντυπώσεων διά τή·ν τελειότητα τοΰ Ιδρύματος καί τής έν αΰτφ έπιστημονικής εργασίας τονΐσαντες δτι αποτελεί διά τόν νομόν Ηρακλείου τιμήν καί καύχημα. λύσις προχθεσινοϋ ΰπ'άρ. 90σταυρολέξου
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  πτης Ας εΐνε
  2δί>ον
  . . ' ό νεκροθά-
  . , ,,~ χό πούμεν τέλος πάντων, άφοΰ
  έπιμένεις. Ομως άφοθ τελειώση ή δουλειά ποτέ
  προτητερα.
  Καί πάλιν εχωσε τό πτυάριόν τού είς τό γώμα
  Ο_ Θερσανέμης πάλιν τόν κράτει.
  —Ένα κρασί, σύντεκνε, δπου δέν τό έπιεΓ πητί
  είς τή ζήσί σου! πΐες π0τέ
  —Έκατάλσβα, είπεν ό νεκροθάπτης Άκουσε νά
  σοθ είπω- μηπως δέν εΐσαι νεκροθάπτης, άλλά κω-
  δωνοκρουστης, Τίν, τόν, τίν, τόν, καί άλλο δέν εί-
  ξευρεις παρ αύτό; Δέν πας νά μοϋ χάνεσαι:..
  Καί έρριψε καί άλλο πτυάριόν χώματος έντόο
  τοθ λάκκου.
  Ό Θερσανέμης ήλθεν είς την άκμήν ό ανθρω-
  πος άγνοεΐ καί τί λέγει·
  —Μωρ' έ'λα, σοθ λέγω, νά πιής, άφοΰ σοϋ λέ¬
  γω, έγώ πληρώνω, σοΰ λέγω!
  —Πρώτα νά τό πλαγιάσωμε τό παιδί, απήντη¬
  σεν ό νεκροθάπτης, καί έρριψε καί τρίτον πτυάριόν
  χώματος.
  "Επειτα ένέπτυξε τό πτυάριόν είς την γήν προ¬
  σθέσας"
  —Άπόψε θά κάμη κρύο, καί ή νεκρά θά έ'τρεχε
  νά φωνάζη κατόπιν μας, άν την αφίναμεν είς την
  μέσην χωρίς πάπλωμα.
  Την στιγμήν εκείνην, ό νεκροθάπτης, ένώ ένέ-
  πηγε τό πτυάριόν Ίνα τό γεμίση χώματος, ήνοίχθη ό
  θύλαξ τοθ έπανωφορίου τού, ωστε εφάνησαν τα
  έν αυτώ μέχρι τοϋ βάθους. Τό βλέμμα τοθ Θερσα-
  νέμη έπεσεν αυτομάτως έντός τοθ θύλακος, έμεινε
  δ' έκεΐ προσηλωμένον. Έτι δέν εΐχε δύσει ό ή'λι-
  ος, διό καί ύπήρχε φώς έπαρκές ώστε νά διακρίνη
  ό όφθαλμός τοθ Θερσανέμη είς τόν πυθμένα τοθ
  χαίνοντος έκείνου θύλακος πραγμα τι λευκόν.
  "Ηστραψεν αιφνιδίως τό βλέμμα τοϋ Θερσανέ¬
  μη" Τοθ ήλθεν ίδέα τις φαεινή. Ένώ ό νεκροθάπτης
  ή"τον δλος ένησχολημένος είς τό πτυάριόν τού, αύτός
  δπισθεν χώνει την χείρα είς τόν θύλακά τού καί
  άρπάζειτό έν τώ βάθει αύτοθ λευκόν έκεΐνο πράγ-
  μα, μή αίσθανθέντος τουτο τοϋ νεκροθάπτου, ρ(·
  πτοντος έντός τοϋ τάφου τό τέταρτον πτυάριόν χώ¬
  ματος.
  Καθ* ήν δέ στιγμήν έστρέφετο Ίνα λάβη καί πέμ-
  τον, ό Θερσανέμης τόν βλέπει ησύχως, καί τόν
  έρωτότ.
  —Άλήθεια, έφρόντιοες νά πάρης μαζί σου τό
  χαρτί;
  —Ποιό χσρτί;
  — Άμ' ό ήλιος πάγει νά δύστ).
  —"Ωρα τού καλή' άς φορέση καί τόν σκοΰφό
  τού τόν νυκτικό.
  —Καί δταν ό θυρωρός τοθ νεκροταφείου κλεί¬
  ση τα κάγκελλα,
  —Άν τα κλείση τί,
  —Έχεις τό χαρτί σου νά τό δείξης;
  —Ά, τό χαρτί μου! είπεν ό νεκροθάπτης.
  Καί ήρεύνησεν είς τόν θύλακα τοθ έπενδύτου
  τού.
  "Ενταύθα εΐνε χρεία νά είπωμεν δτι, κατά
  τίνα παλαιάν συνήθειαν, αί θύραι των νεκροταφεί¬
  ον είς τούς Παρισίους έκλείνοντο κατ' εκείνην την
  εποχήν άμα δύοντος τοθ ήλίου' τουτο δέ κατ' α¬
  νωτέραν διαταγήν. Άν λοιπόν συνέβαινε νά βρα¬
  δύνη νεκροθάπτης τις έν τώ νεκροταφείω μέχρις έ-
  κεΐνης τής ώρας, ή θύρα δέν ήνοίγετο ούτε είς
  αυτόν, έκτός άν είχε νά παρουσιάση είς τόν θυ·
  ρωρόν τό άποδεικτικόν τού, έν δελτίον, διδόμενον
  υπό τής αρμοδίας άρχής είς τοΰς νεκροθάπτας.
  (συνεχίχεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους.
  ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
  Β.'
  Ή μέθοδος των ήχητικών βο-
  λιδοσκοπήσεων έγκειται είς τό
  δτι άντί τοβ πχλαιότερον χρησι-
  μοποιημένου έκ μολύβδου βαρυδι
  , οθ πού κατεβυθίζεΐθ είς τα θα-
  λάσσια βάθη, χρησιμοποιοΰνται
  τα ήχητικά κ'<μ*τα. Έκ τοΰ χρό νού πού χρειάζεται ό ήχος διά ν* φθάση άπό τόν βυθόν καί πά λιν είς την επιφάνειαν, μέχρι (τοθ παρατηρ'τοΰ, υπολογίζεται μέ άρκετήν ακρίβειαν τό έχάστο- ,τε βάθος τής θαλάσσης. Έπ' ε¬ σχάτων ή ήχητική βίλιδοσκόπη ,σις έΐελειοποιήθη άκόμη περισσό- , τερον. "Ηδη χρησιμοποιοΰνται υ περηχητικά κύματα. Χάρις είς την νέαν μέθοδον ή παραγομένη ήχώ είνε πολύ Ισχυροτέρχ. Άρ | χεΤ νά λεχθή £τι ή ένταιις ενός (6περηχητικο0 κύματος είν» δέκα, χιλιάδες φορές μεγαλυτέρα άπό τόν ήχον τής κανονιάς! Κατ' αύ τόν τόν τρόπον μποροΰν είς διά- στημα ενός δευτερολέπτου νά έ πιχειρηθοΰν πολλαί βυθομετρή σεις. Ή δλη άργασία έπιταχύνε (ται χάρις είς τό δτι τό άποτέ- (λεσμα σημειώνεται αυτομάτως. Ένφ τό πλοίον πλέει είς Οψος πολλών χιλιάδων μέτρων άπό τοθ βυθοθ τής θαλάσσης ό αύ- τόματος «βυθογράφος» σημει- νει είς σχήμα καμπύλης την δια- μόρφωσιν τοθ βυθοΰ είς δλην τού την έκτασιν, έκατοστίμετρον σχεδόν πρός έκατοστόμετρον! Μέ τό ήχητικάν βολιδοσκόπιον έλπί- ζεται δτι συντόμως θά επιτευχθή έξερεύνησις των μυστηριωδών βυθών τοΰ βορείου Άτλαντικοΰ ώκεανοΰ. Παλαιότεραι βυθομε- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! Ι τρήσεις είς σημεϊα πού υπετίθετο δτι είχαν βάθος πολλών ί·Αχτον· τάδω/ μέτρων δέν εδειξαν παρά βάθος ολίγων μίνυν μέτρον. ΤΙ σομβαίνει, 'Υποτίθεται δΐι είς τα σημεία αύτχ τού βορείου Άτλαν· τικοΰ υπάρχου/ «μπάγ-ίοι», δή λαδή στοιβάδες κοραλλίων. Διά τάν λόγον αυτόν τα πλοϊα άπο- φεύ(Όυν νά περνοθν άπό τα αη- μεΐα αύτά. Έν τοσούτω, υστερα άπό ολίγον καιρόν αί βυθομετρή σεις έ'παναλαμβανόμεναι είς τα ιδία ακριβώς σημεϊα, άπεκάλυ | πταν ασυγκρίτως μεγΛ^είτερα βάθη "Εν λοιπόν έκ των δύο ήμ- πορςϊ νά συμβαίνη. "Η αί βολι-1 δοσ/οπήσεις δέν έγιναν σωσιά, ή είς τα σημεία έκεΐνα συντελοΰν- ται μεγάλαι μεταβολαί. Τό αϊ- νιγμα αύτό τοϋ ώ<εανοΰ θά έ- πιχειρήση ήδη νά διασαφήση τό «Μετέωρον». Έ έκτασις πού Οά έρευνήση αυτήν την ψορ%ν ευρί¬ σκεται μεταξύ τής 20ής καί 54ης μοίρας γεωγραφικοϋ πλάτους. Πρώτη θά έρευνηθή ή περιοχή μεταξύ τοθ άρχιπελάγοιις τοθ Πρασίνου ΆκρωτηρΕου καί των Καναρίων νήσων. Μέ τάς κινή- σεις τώΛ ψυχρών θαλασσίων ρευ- μάτων τής περιοχής αυτής σχε- τίζονται τα ρεύματα των βορειο- ανατολικών άνέμων πού σηκώ νονται καί έπιφέρουν μεγάλας ά- νωμαλίας είς την ατμόσφαιραν υπεράνω τής περιοχής αυτής. Ή Ιρευνα των ρε^μάτων αυτών έν- διαφέρει ιδιαιτέρως, διότι άπό τάς ζώνας αύτάς περνοθν α£ έ- ναέριοι γραμμαί πού συνδέουν την Ευρώπην καί την Άφρικήν μέ την Νότιον Αμερικήν. Ό χορός δημ. ύπαλλήλων είς Νεάπολιν. Καθώ; άνηγγείλαμεν προχθές, μεθαύριον Παρασκευήν τής Δια· καινησίμου, δίδεται εί; τό νεοδ- ' μητον μέγαρον τής Νεαπόλεως μέγας χορός των δημοσίαν ύπαλ¬ λήλων τού Νομοΰ Λασηθίου τοΰ οποίου αί εΐσπράξει; θα διατεθοΰν έξ ολοκλήρου υπέρ τη; Βασιλι¬ κή; άεροίτο,οία. Διά την έαιβλης τικν>τεραν όργάνωαιν τοΰ χβροΰ
  τούτου συνεστήθη κεντρική όργά-
  νωτική 'Επιτροπή υπό την προε-
  δρείαν τοΰ Προεδρου Πρωτοίι-
  κων Λασηθίου κ. Γιαννουράκου,
  τού οποίον ή αυμβολη εί; τόν
  όΐγανούμενον χορόν έξασφαλί-
  ζει άπό τούδε την πλήρη επιτυ¬
  χίαν τού.
  Διά νά αυμμετάσχουν είς τόν
  χορόν τούτον οσο τό δυνατόν πε-
  ρισσότεροι Ηρακλειώται καΐ διά
  νά επιτευχθή ή μεταφορά, ούτως
  ειπείν, τοϋ κοσμικοΰ Ηρακλείου
  είς την ωραίαν κωμοπολιν συνε¬
  στήθη υπό τοϋ κ. Γιαννουράκου
  έν Ηρακλείω δευτέρα 'Επιτροττή
  έκ των κ. κ. Στ. Μπουρλώτου, Κ.
  ■■■■
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  (Τηλέφωνα 5—80 Χαί 6—86).
  ΔιαθέτεΊ περί τα 400 οίνο^άρεΧα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  Μ
  ΠΕΛΕΚΥΣ'
  Κρπτικτΐ ύφ«ντουργι«
  Αιεθνόάν
  Παριοίιχν
  ©«οοκλονίκπς 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν της έν ρ
  πελατείαν των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕ&Μ^άντι^ροοωπεία' τής ώς άνω ύφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  π^τΑηιην έναντι Μουσείου (γωνία
  οικίας μκν1^εΛάνοηυ Ταί'ή "ποία θά καταβάλη
  πδόαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  Τό Ύπερωκεάνειον:
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά. Πειραια.
  ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·· 5-«
  Κυριακάχη γυμνααιάρχου. Ιωάν.
  Σεργάκη, Μ. Τζανάκη, Μ. Κοζύ-
  ΡΠ, Έμμ. 'Αλεξακη, Άντ. Γιαν-
  νακοπούλου, Γ. Γιαλιτάκη, Ίμ.
  ] Κυβίρνητάκη, Κ. ΓαλενιανοΟ,
  Ι Δίδος Νενα; Καβϊλου, Γαλάνη,
  Καίτης Βογιατζάκη, ' Αννας Ρου-
  μελιωτάκη καί των διευθυντών
  τή; «Ανορθώσεως» καί «Δράσεώς».
  'Η έπιτροπή αυτή θ' άσχοληθό εί;
  την διάθεσιν είσιτηρίων πιθανώς
  άπό αυριον, διά νά δοθ(ί καιρός
  εί; τού; επιθυμούντας νά μετά-
  οχωσι τού διδομένου χοροΰ, νά
  έκδράμωσι άπό πρωΐα; εί; Νεά¬
  πολιν Ίνα έπωφεληθώσι τή; εΰ-
  καιρίας νά απολαύσωσι την μα-
  γείαν τοΰ τοτείου καί τχς φυσι¬
  κάς καλλονά;τή; ωραίας κωμοπο
  λεω;.
  Πάντως ή έπιτυχία τοΰ χοροΰ
  των δημοσίων ύπαλλήλων Λαση¬
  θίου βέυρεΐται άπό τοϋ^ε εξησφα¬
  λισμένη, ΰπως δέ καί προχθ^ζ
  άνεγράψαμεν θ' αποτελέση τό ση¬
  μαντικώτερον κοσμικόν γεγονό;
  των ημερών.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Είρηνοδίκης Βάμου, Πρό
  τοΰ είδικοΟ ταμείου πε
  ριουσίας επαρχίας Άποκο
  ρώνου, προκηρύσσει δημοπρα¬
  σίαν ανεγέρσεως τής έρειπω-
  μένης πτέρυγος καί έπισκευ-
  ής ύπολοίπου οίκοδομήματος
  τοθ έν Βάμω έπαρχιακοΰ με-
  γάρου (Είρηνοδικεΐον Βάμου)
  ένεργηθησομένην την 29 Μαΐ-
  ου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώοαν 10—12 π. μ. έν
  Βάμφ Άξ(α προϋπολογισθέν
  τος εργου δρχ. 300.000 εγγύ¬
  ησις 30 000.
  Ό Είρηνοδίκης Πρόεδρος
  είδικοΟ Ταμείου.
  Ι. Κωνσταντόπουλος».
  Μσνώλης Γ. Κωνιός
  Τμηματάρχης Ίατρό;
  Διιμοσ. Ψυχιατρείου ·Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρβίφ τού
  ίδδς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Δοκιμάσετε τό νέον σιγαρέττο
  Α. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΤΙ:
  ΣΙΓΑΛ
  Δέν ύπάρχει άλλο σιγαρέττο των 13 δρχ. άνώτερο.
  ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ
  Αύτό μόνον ζητούμεν άπό τους κ. κ. καπνιστάς.
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  —Διά την πληρώσιν μιάς
  θέσεως άγροτικοϋ διανο
  μέως β' τάξεως.
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης
  προκειμένον νά προβή εί; την
  συμπλήρωσιν μιάς θεσεω; άγροτι-
  κοϋ διανομέω; πεζοΰ β' τάξεως
  παρά τφ Ταχυδρομείω Ηρακλεί¬
  ου καλεΐ τού; έκ των Παλ. Πό
  λεμιστων βουλομένους νά κα¬
  ταλάβωσι την θέσιν ταύτην &-
  :ως έντός μηνός άπό τής δημο-
  ιιευσεως τής παροόση; προσκλή¬
  σεως καταθέσωσι είς τό ώς άνω
  "ο:χ)μείον αΐτήβει; μετά των νο
  ιίμων πιστοποιητικών ήτοι 1)
  πουδών (ενδεικτικόν δ' τάξεως
  ξαταξίου Λημοτ. Σχολείου ή
  ίπολυτήριον τού Γπαλοαοΰ τε-
  ρατοιξίου τοιβΰτβυ), 2) Ύγείας
  ;αϊ άρτιμελείας (ένορκον δύβ
  ηιστπμόνων ιατρών) καί 3) Πβι
  ικής καταστάσεως, προσέτι δέ
  γ γράφον τβΰ Ύφυπβυργείβυ Έρ
  ασίας έξ ου νά έμφαίνπται 6τι
  ιέκτηνται την ίδιότητα τβΰ Έφέ·
  ιρβο Παλ. Πβλεμιατοΰ. Συναφώς
  ιαθίσταται γνωστόν δτι τή; προ
  ιτασίας των περ) Έφέδρων Παλ.
  Ιολεμιβτών Νομων δικαιοΰνται
  ιυμφώνως τώ άρθρω 1 τοΰ ύπ'
  :ρ. 2*4 1936 Άναγκ. Νόμβυ «πε-
  ί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
  «αί καταργήσεως τοΰ άπό 28)31
  θκτωβρίου 1935 Άναγκ. Νομου,
  > έκ των Παλ. Πολεμιστών ύ-
  ΐοβαλόντες «ίτήσει; π'ρϊ διορι-
  :μοΰ των εί; τό αρμόδιον Ύπουρ-
  >εΐον Έθν. θίκονομία; ή τό Ύ-
  )ΐ»πουργεϊον Εργασίας μεχρι
  ής 12 Όκτωβρίου 1936.
  —Ή 'Αγροφυλακή Λαση¬
  θίου.
  "Υπό τής Κεντρική; Διευθΰν
  ;εω; 'Αγροφυλακής ενεκρίθη ό
  [ροϋπολογισμός τοΰ Ταμείου
  Αγροφυλακή; τοΰ Νομοΰ Λα-
  ιηθίου. 'θ άριθμό; των άγροφυ
  ,άκων μέ την νέαν Γούνθβσιν ά-
  ■ερχεται είς 162. Προσετέθησαν
  :ξ άγροφύλακε; άνά είς εί; Ίε-
  ιάπτεραν, Βραχάσι,"Αγιον Νικό¬
  λαον, Τζερμιάδω, Ζενια καί
  Υιθίνε;. Μισθος άγρβφυλάκων κα¬
  θωρίσθη κατά περιφερείας καί
  άσει των βυνθηκών τή; γής ό έ-
  ής: Διά την Ίεράπετραν, "Λ¬
  ίαν Νικόλαον, Σητείαν καί Νε¬
  άπολιν δρ. 1200. Δια τάς περι¬
  φερείας Μεραμβέλλου Ίεραπέ-
  ρα; δρ. 1100, διά την περΐφερεί
  αν Σητείας 1000 καί διά τό όρο
  πεδίον Λασηθίβυ 900. Ή πρόσλη
  ψις (κανών καί καταλλήλων προ
  σώπων ε{; άγροφυλακήν θά συνε¬
  χισθή. 'Ο μισθό; των άρχΐφυ-
  λάκων αΰξάνεται 1700 δρ., γίνε
  ται δέ σκέψις περιορισμόν τοΰ
  άριθμοΰ των άρχιφυλάκων «πό
  4 εί; 10. _______
  —Προαγωγή Κρητών ανωτέ¬
  ρων αξιωματικών.
  Είς ταγματάρχα; πεζικοΰ προή
  χθησαν διά'Β.Δ. οί λοχαγοί κ.κ.
  Σειραδάκη; καί Δ. Μανουσά
  κης.
  Είς την χωροφυλακήν προήχθη
  διά Β.| Δ. εί; συνταγματάρχην
  6 άντισυνταγματάρχης κ, Ι. Μα¬
  νουσάκης.
  —Ή δράσις τοΰ Συλλόγου
  Στοργή» 'Αγίου Νικολάου.
  Υπό τοΰ Συλλόγου Κυρίων καί
  Δίδων Αγ Νικολάου ή «Στορ¬
  γή» <5ιε εμήθησαν προχθές τρό- φΐμα καί διάφορα χρηματικά πό αά είς τοΰ; απόρους συμπολί¬ τας Έξ αλλου ό Διοικητής τής Τραπέζης τή; Ελλάδος κ. Έμμ. Τσουδερός απέστειλε προχθέ; πρός την «Στοργήν» δραχμάς δεκ« χιλιάδας έκ τοΰ κληροδοτημκ- το; Κουταβά τοΰ οποίου τυγχά¬ νει διαχειριστάς, πρός ενίσχυσιν τού φιλανθρωπικόν εργου της. Τό σημα μας εΐνε εγγύησις άγνότητος καί α¬ νωτέρας ποιότητος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α Θ Η Ν Α" ΚΟΚΑΡ1 Εξαιρετικήν ποιότητ©;, διοιρ- κή; παρακαταθήκη είς την κρεμ- μυδαποθηκην πλησίον Χανιών Πόρτας(παραπλεύρως έμπορικοΰ καταστήματβς κ. Ιωαν. Λιναρδά- ΚΠ( ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ ταπετσαρίαβίλούδου καί καλυμμά- των καί ϊνας μπουφές οικογενείας άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ- λη έναντι Κρεοπωλίίιον, Ι ;Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ,ΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  27 ' Απριλίου 1938
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΠΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑ1 ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ
  ΕΝΘΟΥΣΙ11ΔΗΣ ΥΠΟΑΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας)— Ανηγγέλθη σήμε¬
  ρον ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός
  κ. Τζελάλ Μπαγιάρ, ο ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Άράς καί ή άκολουθία
  των έφθασαν σήμερον είς Πύθιον.
  Αυριον ο κ. Μπαγιάρ θά ευρίσκεται
  είς Αθήνας. Έν τω μεταξύ είς τούς ά
  φικνουμένους ύψηλούς ξένους ετοιμάζε
  ται ένθουαιώδης ύποοοχή υπό τής κυ¬
  βερνήσεως καί των άρχών τής πρωτευού
  βης.
  ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΑΛΗΗΟΤΟΥ]ΡΚΙΚ0Η ΣΥΜΦ1Ν0Ν
  ΛΘΗΝΑΙ 21» Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Υπό τού Τούρκου
  Πρωθυπουργού κ. Μπαγιάρ καί τού κ.
  Ί. Μεταξά, θέλει υπογραφή κατά την
  παραμονήν τοΰ πρώτου έν Αθήναις,
  τό συμπληρωματικόν Έλληνοτουρκικόν
  σύμφωνον. Τό σύμφωνον τούτο ώς γνω¬
  στόν ειχε μονογραφηθή έν Αγκύρα
  κατά την έκεΐ μετάβασιν τού ΠρωΟυ
  πουργού κ. Ί. Μεταξά.
  Τό σύμφωνον* θέλει συνυπογράψη καί
  ο Τοΰρκος ύπουργός των 'Εξωτερι
  κων κ. Ρουσδή Άράς.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΖΩΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγραφή
  ματα έκ Τιράννων αύριον (σήμερον) τε
  λούνται μεγαλοπρεπώς οί γάμοι τού
  Άλβανοΰ βασιλέως Αχμέτ Ζώγου με-
  τά τής Ούγγρίδος κομήσσης 'Απονύϊ.
  Έπ' εύκαιρία των γάμων τοΰ Ζώγου,
  έχουν συγκεντρωθή είς Τίραννα έκτός
  των ξένων άντιπροσωπειών καί πλήθη
  έπισκεπτών ιδία έκ τής Κεντρικής Εύ-
  ρώπης καί Ιταλίας.
  ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ Μ Ε Τ Ο Π Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Είς τό μέτωπον
  Λουγκχάϊ οί Ίάπωνες ένισχυθέντες ένήρ
  γησαν μεγάλην αίφνιδιαστικήν επίθεσιν
  Οί Κινέζοι άμυνθέντες γενναίως κατώρ¬
  θωσαν νά άναχαιτίσουν τόν Ίαπωνι-
  κόν αίφνιδιασμόν.' Έν τούτοις ή μάχη
  συνεχίζεται άγρία, ή τελική έκβασις δέ
  αυτής είνε άδηλος.
  Ο
  Σ
  ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Απριλίου (τηλε
  γραφικώς). — Ό Γάλλος επιτετραμμέ¬
  νος έν Ρωμη κ. Μπλοντέλ έπωφελού
  νος τού ταξιδίου τού κ. Τσιάνο είς 'Λλ
  βανίαν, θέλει μεταβή είς Παρι
  σίους όπου θά εκθέση διά ζώσης τάς
  έντυπώσεις τού διά την έκβασιν των δι-
  πραγματ&ύαεων. Μετ ά την επιστροφήν
  τού κ. Τσιάνο έκ Τιράννων αί δια
  πραγματεύσεις θά βυνεχισθώσιν.
  Η ΧΘΕΪ1ΗΗ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς ανελθών σήμερον είς τα
  άνάκτορα εγένετο δεκτός είς μακράν α¬
  κρόασιν παρά τή Α.
  III.
  τώ Βασιλεί.
  ΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙ^ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΤΟ ΤεΜΙ&ΙΡΗ ΗΤΑΑΑΗΤΙΕ - ΜΠΟΗΗΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Απριλίου (τηλεγραφικώς).
  1 Χθές έλαβον χώραν ενταύθα δύο ύπουργι-
  καί συσκέψεις. Είς την πρώτην συνεζητήθητό
  νέον οικονομικόν ττρόγραμμα. Είς την δευ¬
  τέραν σύσκεψιν συνεζητήθησαν τα αφορών¬
  τα τό ταξίδιον Νταλαντιέ—Μποννέ είς
  Λονδίνον. Ούτοι φθάνουν αυριον τό εσπέ¬
  ρας είς Λονδίνον. Ό κ.Μποννέ εξέθηκε την
  διπλωματικήν κατάστασιν. Ανέπτυξεν Ιδίως
  την πορείαν των ^Γαλλοΐταλικών διαπραγ-
  ύ '
  Ό ύπουργός κ. Κοτζιας ανεχώρησε
  διά Ρεδύμνης-Χανίων.
  Την Ιην μεταμεσημβρινήν
  τής Δευτέρας αναχωρών διά
  Ρέθυμνον, έξέδραμεν είς Γορ-
  γολαΐνη, ό ύπουργός Πρωτευ¬
  ούσης κ. Κοτζιας δπου συμ¬
  φώνως μέ τό καταρτισθέν
  πρόγραμμα θά τόν έδεξιώνε-
  το ή Ένωσις Ποδοσφαιρικών
  σωματείων "Ηρακλείου καί ή
  Κοινότης Ασιτών.
  "Ολίγον πρό τής αναχωρή¬
  σεως τού έκ τοθ ξενοδοχείου
  «Μίνως», δπου εΐχε καταλύση.
  ό κ. Κοτζιας, εδήλωσε τα ε¬
  ξής πρός τούς συντάκτας τοθ
  έγχωρίου τύπου:
  «Άναχωρώ κατενθουσια-
  σμένος καί εύγνώμων δι' δλας
  τάς έκδηλώσεις των φίλων
  Κρητών διά τόν Αρχηγόν
  τοΰ έθνικοΰ αγώνος κ. Ιωάν¬
  νην Μεταξάν καί διά τόν Βα-
  σιλέα δλων των Έλλήνων Γε
  ώργιον τόν Β.'
  Εύχαριστώ έκ βάθους ψυ-
  χής διά την θερμοτάτην φιλο
  ξενίαν καί την φιλικωτάτην
  ατμόσφαιραν ήτις έδημιουρ
  γήθη κατά την έν Ηρακλείω
  παραμονήν μου.
  Τό^Πάσχα τό οποίον έπέρα
  σα μέ τούς άγαπημένους μου
  άδελφοχτούς Κρήτας έδημι
  ούργησε δεσμόν στενόν, ήτο
  δέ δι" εμέ τό ώραιότερον Πά-
  σχα τής ζωής αου. Δέν θά τό
  ξεχάσω ποτέ! Εύχαριστώ».
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟΝ
  Τό διήμερον τοθ κ. Υπουρ
  γοϋ, σημειωτέον εΐχε διέλθη,
  πλούσιον , είς έπιδαψιλεύσεις
  τιμών καί φιλοξένων περιποι-
  ήσεων.
  Οϋτω τ ^ν πρωΐαν τής Κυρι
  ακής επεσκέφθη τα γραφεΐα
  Συνοέσμου Έφέδρων Άξιω
  ματικών δπου τοΰ προσεφέρ
  θησαν άναψυκτικά. Είτα δέ ό
  Πρόεδρος τοθ συνδέσμου κ.
  Κατσαράκης τού εξέθεσε τα
  άπασχολοθντα τούς έφέδρους
  ζητήματα, έπικαλεσθείς την
  αντίληψιν τοΰ κ. 'ΥπουργοΟ
  διά την ταχείαν λύσιν των
  Την πρωΐαν έπίσης επεσκέ¬
  φθη ό κ. Κοτζιας τα γραφεΐα
  των Προσκοπικών όργανώσε-
  ων "Ηρακλείου, δπου ό Περι
  φερειακός "Εφορος κ. Στυλ.
  Κατεχάκης τοθ απηύθυνε θερ¬
  μόν καί ένθουσιώδη χαιρετι¬
  σμόν. Είς την έπακολουθήσα-
  σαν δεξίωσιν έχορεΰθησαν
  Κρητικοί χοροί, τούς όποίους
  εξετέλεσε μέ τό βιολί τού ό
  μουσικοσυνθέτης κ. Στρατής
  Καλογερίδης.
  Άποχωρών ό κ. Κοτζιδς
  έκ τοΰ Προσκοπείου μέ τάς ά
  ρίστας των έντυπώσεων έπε
  σκεφθή τό πρώτον άστυνομ
  κόν τμήμα δπου έχαιρέτισε
  καί ηύχήθη τό καλόν Πάσχα
  είς τόν Διοικητήν ταγματάρ
  χην κ. Όρφανουδάκην, τόν
  Διοικητήν ασφαλείας μοίραρ
  χον κ. Στεφανάκην, τόν μοί
  ραρχον κ. Όρφανόν, τόν διοι
  κητήν α.' τμήματος κ. Λαζα
  ρδτον, τόν ύπασπιστήν διοι
  κήσεως κ. Καπετανάκην, είτα
  δέ άπαντας τούς ύπαξιωματι
  κούς καί όπλίτας.
  "Ολίγον πρό τής μεσημβρί¬
  ας ό κ. Κοτζιας επεσκέφθη
  την Λέσχην Έπιστημόνων δ
  που τοθ προσεφέρθη ουζο
  καί συνεζητήθησαν τα πολε
  οδομικά ζητήματα τής πόλε
  ως.
  Τό μεσημβρινόν γεΰμα τοΰ
  Πάσχα παρέθεσεν είς τόν κ.
  "Υπουργόν ό ΜητροπολΙτης κ.
  Τιμόθεος. Είς τουτο παρεκά
  θησαν έκτός των άλλων ό
  Νομάρχης "Ηρακλείου κ. Μάρ
  κελλος, ό [, Εισαγγελεύς Ήρα
  κλείου μετά τής κ. Βελλίνη, ό
  Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιά
  δης καί οί συντάκται τοΰ Ά
  θηναϊκοΰ τύπου.
  Την 4ην απογευματινήν τής
  Κυριακής ό κ. Κοτζιδς μετέ
  βη είς τί» γήπεδον «Χάνδαξ»
  διά τόν ποοοσφαιρικόν άγώ
  να τής ημέρας. Έπ' εύκαιρία
  ό κ. Ύπουργός απηύθυνε θερ
  μόν χαιρετισμόν είς τούς ά
  θλητάς καί την "Ελληνικήν
  νεότητα, τονίσας δτι είς αυτήν
  στηρΐζει τό "Εθνος δλας τού
  τάς ελπίδας. Μετά τό πέρας
  τοΰ αγώνος άπένειμε τό κύ
  πελλον είς την νικήτριαν όμά
  δα Ε.Γ.Ο.Η.
  Συνοδευόμενος υπό κ. Νο¬
  μάρχου, τοθ κ. Δημάρχου καί
  άλλων^ επεσκέφθη είτα τούς
  προσφυγικούς συνοικισμοϋς
  καί τα έκτός τής πόλεως ά-
  ξιοθέατα μέρη.
  Τήν' 9ην εσπερινήν τό Έ-
  παγγελματικόν καί Βιοτεχνι-
  κόν Έπιμελητήριον παρέθεσεν
  είς τό "Αϊ—Λάϊφ γεθμα πρός
  τιμήν τοϋ κ. Ύπουργοϋ είς τό
  οποίον συμπαρεκάθησαν όΝο
  μάρχης κ. Μάρκελλος, ό Δή¬
  μαρχος κ. Γεωργιάδης, ό Ει¬
  σαγγελεύς κ. Βελλίνης, ό
  Πρόεδρος Έμπορικοϋ Έπιμε-
  λητηρίου κ. Άλ. Γεωργιάδης,
  ό Δήμαρχος Φιλαδελφείας κ.
  Άγγελίδης, οί Πρόεδροι των
  έπαγγελματιών καί βιοτεχνών
  "Ηρακλείου, άντιπρόσωποι
  τοϋ τύπου κ. ά. Προπόσεις ή-
  γειραν ό Πρόεδρος ^τοΰ Έπι-
  μελητηρίου κ. Κοσμαδάκης
  καί οί κ.κ. Μιχ. Γαρεφαλά¬
  κης καί Οίκονόμου.
  Την πρωΐαν τής Δευτέρας
  δ κ. Κοτζιας μετέβη μετά
  τοθ Δημάρχου κ. Γεωργιάδου
  καί έκκλησιάσθη είς τόν Ά¬
  γιον Γεώργιον τοϋ προαστεί-
  ου Πόρος.
  Εκείθεν μετέβη καί πάρη-
  κολούθησεν είς τόν Μητροπο¬
  λιτικόν ,/αόν την γενομένην υ¬
  πέρ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου
  δοξολογίαν. Είτα κατηυθύνθη
  καί έστάθμευσε πρό τοθ καφ¬
  φενείου «Έθνικό» άπό δ¬
  που καί παρηκολούθησε μετά
  των λοιπών επισήμων την γε¬
  νομένην στρατιωτικήν παρέ-
  λασιν.
  ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡίΙΝΑ, ΑΣΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΛΑ'ΓΝΗ
  "Ολίγον μετά την 12ην ό κ.
  Ύπουργός επιβάς αύτοκινή
  τού μετά τοΰ Δημάρχου κ.
  Γεωργιάδου ανεχώρησε διά τό
  Γοργολαΐνη. Είς τα διάμεσα
  χωρία Βοθτες, Πενταμόδι,
  Πύργου, "Άγιον Μύρωνα, ό κ.
  Ύπουργός,ό κ.Νομάρχης καί ό
  κ.Δήμαρχος εγένοντο άντικείμε
  νόν θερμών έκδηλώσεων. Είς
  "Αγιον Μύρωνα έδεξιώθη τόν
  κ. Κοτζιάν, ό βιομήχανος κ.
  Μιχ.Τζουλάκης είς την οικίαν
  τοΰ κ. Μαγκουσάκη.
  Άλλ' ό ένθουσιασμός τής
  φιλοξενίας εκορυφώθη είς Ά-
  σΐτες δπου προσεφώνησε τόν
  κ. Υπουργόν ό δικηγόρος κ.
  Ήρ. Πολεμαρχάκης. Κατόπιν
  παρετέθη πλουσιώτατον γεΰμα
  είς Γοργολαΐνη υπό τής κοι
  νότητος Ασιτών καί τοΰ προε
  δρείου τής Ε.Π.Σ.Η.
  Ό κ. Κοτζιας ανεχώρησε
  διά Ρέθυμνον την 6ην άπογευ
  ματινήν μετά πολυμελοΰς συν
  οδείας. Είς Γενή Καβέ οί κτη
  νοτρόφοι "Ηρακλείου τοΰ πά
  ρέθεσαν όβελίαν άμνόν μεθ'
  δ ανεχώρησε διά Ρέθυμνον δ
  που τό εσπέρας παρεκάθησε
  είς γεθμα δοθέν πρός τιμήν
  τού υπό τού Δήμου Ρεθύμνης
  Την 11 ην τής χθές ό κ. Κο
  τζιδς, άφοϋ επεσκέφθη τάς
  αρχάς Ρεθύμνης ανεχώρησε
  διά Χανιά, δπου έφιλοξενήθη
  υπό τοϋ 'ΥπουργοΟ Γενικοΰ
  Διοικητοΰ Κρήτης κ. Σφακια¬
  νάκη, την 9ην δ' εσπερινήν έ
  πεβιβάσθη τοΰ «Φωκίωνος» έ
  πιστρέφων είς Αθήνας.
  Ή έορτή τοϋ Πάσχα
  είς τούς στρατώνας.
  Μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα έ-
  ωρτάσθη καί εφέτος τό Πάσχα είς
  τούς στρατώνας τόσον τοϋ 43ου
  συντάγματος 8σον καί τής χωρο-
  φυλακής Ηρακλείου. "Ολαι αί αϊ-
  θουσαι των λόχων τοθ συντάγμα¬
  τος είχον διακοσμηθη' καταλλή¬
  λως. Μεγάλαι έπιμήκεις τράπε¬
  ζαι είχον μεταφερθή είς δσους
  θαλάμους συνεκεντρώθησαν οί
  στρατιώται καί οί άξιωματικοί
  μετά των οίκογενειών των διά
  τό Πασχαλινδν γεθμα άφθονοι δέ
  όβελίαι, οϊνος, αύγά, τυρικά καί
  φροθτα διεκομίζοντο.
  Όλίγον πρό μεσημβρίας ό Δι-
  οικητής τοθ 43ου Συντάγματος
  κ. Διαμαντόπουλος περιήλθεν δ¬
  λας τάς αιθούσας καί άφοθ έτσούγ-
  κρισε τα πασχαλινά αύγά μέ
  τούς άξιωματικούς καί όπλίτας ηύ¬
  χήθη είς αύτούς κάθε πρόοδον.
  Επί τή εύκαιρία δέ ωμίλησε
  πρός τούς στρατιώτας δι' ολίγων
  διά τό μεγαλείον καί την δόξαν
  τής Ελλάδος καί την συντελουμέ-
  νηνέθνικήν αναγέννησιν ζητωκραυ-
  γάσας έν τέλει υπέρ τού "Ανα-
  κτος, τοθ Διαδόχου καί τής Κυ¬
  βερνήσεως. Τούς στρατώνας επε¬
  σκέφθη ακολούθως ή κ. Κοτζια
  δπουργοΟ-ΔιοικητοΟ Πρωτευούσης
  ό Λιμενάρχης κ. Σταύρου, είτα
  δέ ό Μητροπολίτης Κρήτης κ. Τι-
  μόθεος καί δ δποστράτηγος κ.
  Αλεξάκης.
  Την 2. 30 μ.μ. επεσκέφθη τούς
  στρατώνας^ ύπουργός Πρωτευούσης
  κ. Κ. Κοτζιας συνοδευόμενος δπό
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ. Ά.
  Μαρκέλλου, τοθ Δημάρχου κ. Μη-
  νά Γεωργιάδη, συντακτών Άθη-
  ναϊκών εφημερίδων κ.δ.
  Είς τόν 7ον λόχον ΕΕδικο-
  τήτων προσεφώνησε τόν κ. Κο-
  τζιαν ό Διοικητής τοθ Συντάγμα¬
  τος κ. Δ-αμαντόπουλος τονίσας την
  χαράν τοθ στρατοθ ()πο5ζχομίναι>
  αυτόν ώς συνεργάτην τής Κυβερ¬
  νήσεως. Ό κ. Κοτζιας απήντη¬
  σεν ευχαριστών διεβεβαίωσε δέ
  τάν κ. Διαμαντόπουλον περί τής
  συγκινήσεως ήν ησθάνετο έπι-
  σκεπτόμενος τό 43ον Σύνταγμα.
  Είτα ό κ. δπουργός αποτεινόμενος
  πρός τούς στρατιώτας ηύχήθη κα-
  λό Πάσχα. Ακολούθως επεσκέ¬
  φθη τούς άλλους λόχους καθώς
  καΐ την Πολυβολαρχίαν καί είτα
  ανεχώρησε.
  Καθ' δλην την ημέραν τοθ Πά¬
  σχα ή μουσική τού Συντάγματος έ-
  ξετέλει διάφορα μουσικά τεμάχια
  πλήΐη δέ κόσμου κατέκλυζον τούς
  στρατώνας μέχρις άργά τό εσπέ¬
  ρας. Γενικώς αί έντυπώσεις των
  έπισκεφθέντων τούς στρατώνας την
  ημέραν τοθ Πάσχα πολιτων 6πήρ
  ξαν άρΐσται.
  Η ΔΟΞΟΛΟΠΑ
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  Ή έπέτειος τοΰ όνόματος τής
  Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έωρτάσθη
  εφέτος μέ εξαιρετικήν έπιβλητικό-
  τητα. Είς την δοξολογίαν παρέ
  στηααν ό ύπουργός Διοικητής τής
  Πρωτευούσης κ. Κωνστ.^Κοτζιας,
  ό Νομάρχης Ηρακλείου *.. Ά.
  Μάρκελλος, ό Δήμαρχος κ. Μ.
  Γεωργιάδης, αί δικασπκαί, στρα¬
  τιωτικαί καί πολιτικαί αρχαί, τα
  προεδρεΐα των σωματείων καί
  δργανώσεων καί πλήθη κόσμου.
  Τής δοξολογίας επηκολούθησε
  στρατιωτική παρέλασις πρό των
  επισήμων. ΈπΕσης παρήλασαν οί
  πρόσκοποι, αί όδηγοί Ηρακλείου
  καί ή έθνική Νεολαία.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Καθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  πδσα αποστόλη είς την Γι-
  ουγκοσλαυΐαν τρωκτικών έν
  γένει, ζώντων ή έσφαγμένων
  ώς καί δερμάτων αυτών άκα-
  τεργάστων δέον νά συνοδεύε-
  ται διά πιστοποιητικοθ τής
  κτηνιατρικής υπηρεσίας.
  ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ ΕΙΣ_ΤΗΝ ΕΓ.Ο.Η.
  Κατά τόν προχθεσινόν τελικόν
  ποδοσφαιρικόν άγώνα διά τό κύ-
  πελλον Κοΐζια μεταξύ των όμά-
  δων Ενώσεως Γυμναστικών Όρ-
  γανώαεων καί Όμίλου Φιλάθλων
  νικήτρια ανεδείχθη ή πρώτη διά
  τερμάτων 5—0. Είς την Ε.Γ.Ο.Η
  άναδειχθεΐσαν διά τοθ προχθεσι-
  νοϋ αγώνος τελικήν νικήτριαν α¬
  πενεμήθη διά χειρός τοθ κ.Κοτζια
  τό άθλοθετηθέν παρ' αύτοθ κύπελ-
  λον.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΡΙΑ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  κοινοποιηθείσης αρμοδίως ό-
  ρίζεται δτι επί εισαγομένων
  έρίων προελεύσεως Ούραγου-
  άης θά είσπράττεται εφεξής
  ό συμβατικός δασμός τοθ έν
  ισχύϊ δασμολογίου είσαγω-
  Υής·________
  ίΚΔΡΟΜΙΚΗΐίΝΗΣΙΣ
  Σήμερον καταπλέει τό Γερ¬
  μανικόν Στρατηγός «Φόν Στό-
  υμπεν» καί την προσέχη Πσρα-
  σκευήν τό ά)π «Ελλάς» μέ
  150 περίπου διαφόρων έθνικο-
  τήτων περιηγητάς,
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑ.
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ Σ Ο Υ Λΐϋ ΓΕΡΜΑΜΟΜ
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ__ΚΑ1 ΠΑΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα εκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ή Τα&χοπλοβα-
  κΐΛή κυβέρνησις άπέρριψεν ασυζητί τας
  αξιώσεις, τάς οποίας υπέβαλον αυτή
  τελευταίως οί Σουδίται Γερμανοί.
  Ή απόρριψις αυτή δέν θεωρεΐται α¬
  πίθανον νά επιφέρη εκτράχυνσιν είς τάς
  σχέσεις Γερμανίας' καί Τσεχοσλοβακί¬
  ας 9 γεγονός τό οποίον ένδέχεται νά δη¬
  μιουργήση νέας περιπλοκάς είς την διε-
  θνή κατάστασιν.
  Ο ΜΑΖΑΡΥΚ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Απριλίου (τού άν(
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Λονδίνου ο πρεσβευτής τής Τσεχο¬
  σλοβακίας κ. Μάζαρυκ θέλει ομιλήση
  σήμερον μετά τοΰ Βρεττανού ύπουρ-
  γού των Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ
  επί τού Τσεχοσλοβακικοΰ ζητήματος.
  " Η συνομιλία τοΰ κ. Μάζαρυκ θά περι-
  στραφή είς τάς ύπερβολικάς αξιώσεις
  των Σουδιτών Γερμανών αΐτινες δέν ή¬
  το δυνατόν παρά νά άπορριφθοΰν υπό
  τής Τσεχοσλοβακικής κυβερνήσεως.
  ΟΙ ΓΑΑΑΙΚΟΙ ΚΥΚΑΟΙ ΑΟΟΚΡΟΥΟΥΝ
  ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΙΥΜΦΟΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί Γαλλικοί κύκλοι άπο-
  κρούουν την σύναψιν Εύρωπαϊκοΰ συμ-
  φώνου μέ συμμετοχήν τής Γερμανίας.
  Την συμμετοχήν ταύτην οί Γαλλικοί κύ¬
  κλοι δέν θεωρούν σκόπιμον πρίν ηδιευ-
  κρινισθώαιν ωρισμένα ζητήματα αναφο¬
  ρικώς μέ την Γερμανίαν καί την κεντρι¬
  κήν Ευρώπην.
  Ο ΜΠΛΟΝΤΕΛ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νυκτερινόν τηλεγρά-
  φημα έκ Παρισίων αγγέλλει ότι έφθα¬
  σεν έκεί σήμερον έκ Ρώμης ο Γάλλος
  επιτετραμμένος κ. Μπλοντέλ'ινα κατα-
  τοπίση την Γαλλικήν κυβέρνησιν επί
  των " πορισμάτων των πρώτων Γαλλοϊ-
  ταλικών συνομιλιών.
  ΕΠΙΖΗΤΗΒΗ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριβού μας). -—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου διά την συνάντησιν
  έκεί των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χά·
  λιφαξ μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μ πό ν νέ- άναφέρουν ότι θέλει καθορι¬
  σθή ή κοινή θέσις των δύο (κρατών άπέ-
  ναντι τής Εύρωπαϊκής καταστάσεως ώς
  έμφανίζεται σήμερον,καί ή επίτευξις μι·
  άς εύρείας πολιτικοοικονομικής συμφω¬
  νίας. Ή Αγγλία, τηλεγραφείται, ότι
  κατά τάς συνομιλίας αύτάς θά επιζητή¬
  ση όπως έπαναφέρη είς την διεθνή συν¬
  εργασίαν την Γερμανίαν πρός οριστι¬
  κήν σταθεροποίησιν τής Εύρωπαϊκής εί-
  ρήνης.
  Ο Μ Π Ε ΛΙΣ Α ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Ό ύπουργός των
  Στρατιωτικών τής Αγγλίας κ. Χόαρ
  Μπελίσα κατά την διέλευσιν τού έν*
  Παρισίων; συνηντήθη μετά τού Γάλλου
  πρωθυπουργού κ. Νταλαντιέ. Ό κ.
  Μπελίσα συνηντήθη έπίσης καί μετ* έ-
  πιφανών Γάλλων στρατιωτικών μεθ' ών
  συνωμίλησεν επί των θεμάτων των συνο·
  μιλιών τού Αονδίνου.