95697

Αριθμός τεύχους

4848

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  έξάμηνος ϋ
  Άιιερικής
  έιησια δολ. 15
  έξ 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. }
  28
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4848
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΠΡΟΟΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ
  Αί διαπιστώσεις τοϋ άνω
  τάτου οικονομικόν συμβου-
  λίου σχετικώς μέ την γε-
  ωργικήν κατάστασιν τής χώ
  ρας μας, φαίνονται έξαι-1
  ρετικώς ευχάριστον Έντός'
  μιάς δεκαετίας σχεδόν έδι
  πλασιάσθησαν αί καλλιερ-1
  γήσιμοι εκτάσεις γής. Είς1
  τό Ίοιον δέ αύτό διάστημα
  ύπερεδιπλασιάσθη ή παρα-
  γωγήσιτηρών καί έπολλαπλα
  σιάσθη ή παραγωγή των άλ
  λων είδών όπως τής σταφί
  δος, τοΰ καπνοΰ, τοΰ βάμ-
  βακος, των νωπών καί ξη¬
  ρών καρπών καί των κη-
  πουρικών. Άκόμη καί ή
  παραγωγή τού ελαίου, ηύξή
  θη κατά τα τελευταία αύ¬
  τά έτη.
  Ή μάχη τοΰ σίτου, έφε
  ρεν ηδη τα πρώτα εύχάρι-
  στα άποτελέσματά της. Ή
  έγχωρία παραγωγή καλύ-
  πτει τα δύο τρίτα των ά-
  ναγκών τής καταναλώσε¬
  ως. Μέ μίαν ιδέ έντεταμέ-
  νην προσπάθειαν θά λυθή
  ασφαλώς καί κατά τρόπον
  οριστικόν τό πρόβλημα της
  σιταρκείας.
  Ή παραγωγή των άμπε-
  λουργικών προϊόντων οχι μό¬
  νον ηυξήθη ποσοτικώς άλλά
  καί εβελτιώθη ποιοτικώς. Αί
  σταφίώες μας κατέχουν την
  πρώτην θέσιν άπό ποιοτικής
  απόψεως είς την διεθνή α¬
  γοράν. Τα αταφύλια μας έ¬
  πίσης ύπερτεροΰν όλων των
  άλλων. Καί αύτά τα κρασιά,
  χάρις είς τα συνεταιρικά οί-
  νοποιεΐα παρουσιάζονται τώ¬
  ρα κατά πολύ βελτιωμένα.
  Ώς πρός δέ τα καπνά μας,
  είνε γνωστόν ότι καί τώρα
  καί πάντοτε έτύγχανον τής
  γενικής προτιμήσεως. Καί
  έκτός αυτών καί τα άλλα
  δευτερεύοντα προΐόντα, πα-
  ράγονται σήμερον είς μεγα¬
  λυτέρας ποσότητας καί είς
  καλυτέρας ποιότητας. Άρκεϊ
  νά άναφερθή ότι πρό ολί¬
  γων άκόμη έτών είσήγομεν
  όλον τόν απαιτούμενον διά
  τάς ανάγκας μας βάμβακα
  έκ τοΰ εξωτερικόν, ένώ τώ¬
  ρα όχι μόνον καλύπτει ή
  έγχώριος παραγωγή τάς α¬
  νάγκας τής καταναλώσεως,
  άλλ' άφηνει καί μεγάλα
  περισσεύματα πρός εξαγω¬
  γήν. Τό ίδιον δέ συμβαίνει
  καί μέ διάφορα άλλα ειδή,
  φροϋτα ιδίως καί κηπουρικά.
  Ή πρόοδος επομένως τής έλ-
  ληνικής γεωργίας είνε ά-
  ναμφισβήτητος. Καί τόσον
  σημαντική μάλιστα, ώστε νά
  δικαιολογή τάς πλέον αίσι-
  οδόξους προβλέψεις διά τό
  μέλλο ν. Όφείλεται δέ ή πρό¬
  οδος αυτή, είς την έργατικό-
  τητα άφ' ενός καί την προο-
  δευτικότητα τοΰ Έλληνος ά
  γρότου, καί είς την οργάνω¬
  σιν τής γεωργικής καί πα-
  ραγωγικής πολιτικής τοΰ
  Κράτους άφ' ετέρου. Διότι
  χωρίς τό δεύτερον, χωρίς
  δηλαδή την κρατικήν ένί-
  σχυσιν, ή καλή προσπαθεία
  των γεωρνών μας, όσον με·
  γάλη καί Ιντονος καί άν ή¬
  το, δέν θά ηδύνατο νά φθά¬
  ση είς άξιόλογα άποτελέ¬
  σματά. Πώς άλλωστε θά κα-
  τορθοϋτο ή επέκτασις των
  καλλιεργειών εάν δέν κατε-
  σκευάζοντο τα μεγάλα πα-
  ραγωγικά Ιργα τής Μακεδο-
  νίας, της ©ράκης, της ©εσ-
  σαλίας καί άλλων περιφέρει¬
  αν, πού έδωκαν έκατομμύ-
  ρια στρεμμάτων γής πρός
  παντοίας καλλιεργείας; Καί
  πδς θά έφήρμοζαν οί αγρό¬
  ται μας επιστημονικάς με-
  θόδους καλλιεργείας, εάν τό
  Κράτος δέν ίδρυε γεωργι-
  κάς σχολάς διά την μόρφω¬
  σιν των καί άν δέν διέθετεν
  είδικούς γεωπόνους καί άλ-
  λους γεωργοτεχνίτας πρός
  καθοδήγησίν των, είς τα δη-
  μιουργικά εργά των;
  Άλλά, παρ' ολα αύτά,
  δέν είμποροΰμεν βεβαίως
  νά είπωμεν ότι έχομεν φθά-
  σει είς ζηλευτόν σημείον
  καί ότι δέν άπομένει πλέ¬
  ον τίποτε νά πράξωμεν. Άν
  τιθέτως, μάλιστα, ύπάρχουν
  πλείσται άνάγκαι καί έλ-
  λείψεις εισέτι. Όπως ύπάρ¬
  χουν καί όλαι αί δυνατότη
  τες καί αί προΰποθέσεις ση-
  μαντικής άκόμη αύξήσε-
  ω5 τής γεωργικής παραγω¬
  γήν μας. Είς πλείστας πε
  ριφερείας τής χώρας, καθώς
  καί είς την Κρήτην, ύπάρ¬
  χουν άκόμη, τεράστιαι έ-
  κτάσεις γονίμου γής, τελεί
  ω5 χέρσοι ή κεκαλυμμέναι
  υπό έλών, πού ειμπορούν
  νά άξιοποιηθοΰν, νά έκχερ-
  σωθοΰν, ν' άποξηρανθοΰν
  καί ν' άποβοΰν πηγαι άνε-
  ξαντλήτου πλούτου. Καί εύ
  τυχώς, ή Κυβέρνησις έχει
  άποφασίσει την εκτέλεσιν
  μεγάλων παραγωγέων έρ¬
  γων είς όλας αύτάς τάς πε¬
  ριφερείας. Ύπάρχουν έπίσης
  τα περιθώρια τεραστίας ά-
  ναπτύξεως τής δενδροκαλ
  λιεργείας είς την χώραν.
  Όπως άκόμη ειμπορούν νά
  καλλιεργηθοΰν καί νά χρη-
  σιμοποιηθοΰν τα άρωματικά
  φυτά διά την δημιουργίαν
  βιομηχανίας άρωματοττοιΐας
  καί αίθερίων έλαιων. Πει-
  ράματα έπίσης έχουν απο¬
  δείξει ότι δύναται κάλλιστα
  νά δημιουργηθή βιομηχανία
  ζαχάρεως είτε διά καλλιερ-
  γείας τεύτλων, είτε διά χρη
  σιμοποιήσεως των χαρουπί-
  ων Όπως ωσαύτως απεδεί¬
  χθη διά πειραματισμόν ότι
  είς την χώραν μας είναι
  δυνατόν νά καλλιεργηθή
  μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν
  καί τό ρΰζι καί ή σόγια,
  τό θαυματουργόν αύτό ίν-
  δικόν φυτόν πού αποτελεί
  μίαν έκπληκτικήν δημιουρ¬
  γίαν τής φύσεως μέ την
  πλουσιωτάτην ποικιλίαν των
  προϊόντων τού. Φυσικά
  δέ, ύπάρχουν ευρύτατα πε¬
  ριθώρια άναπτύξεως καί τής
  κτηνοτροφίας, Ιδία τής οί
  κοσίτου, καί τηςμελισσοκομί-
  ας καί τής πτηνοτροφίας καί
  τόσων άλλων κλάδων τής α¬
  γροτικάς οίκονομίας.
  Εύτυχώς ομάς, όλα αύτά τα
  ζητηματα, μελετώνται ήδη
  λεπτομερώς καί άπό όλας
  των τάς πλευράς άπό τό ά
  νώτατον Οικονομικόν Συμ¬
  βούλιον. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ότι θά καταρτισθή
  πληρες, οριστικόν καί έμπε-
  ρισΤατωμένον πρόγραμμα ώς
  πρός αύτά. Όπως πρέπει νά
  θεωρηται βέβαιον έπίσης, ότι
  τό Κράτος, διά των είδικών
  ύπαλλήλων τού καί διά των
  Τραπεζιτικήν ίδρυμάτων καί
  τοΰ κεφαλαίου έν γένει
  θά βίΐιδήαη είς τή ν άνα-
  διοργάνωσιν της Γεωργίας,
  είς την αναδημιουργίαν της
  ύπαίθρου καί την αύ¬
  ξησιν τής άγροτικής παρα-
  γωγης. Ή Ελλάς άλλωστε
  είνε χώρα κατ' εξοχήν ά-
  γροτική. Καί είνε όχι μόνον
  ορθόν καί δίκαιον άλλά καί
  υπό της λογικής επιβεβλη¬
  μένον νά στρέφη όλην την
  προσοχήν χαί τό ενδιαφέρον
  καί τί«ν στοργήν της πρός
  τήνΐπαιθρον καί τούς καλλι¬
  εργητάς της-
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΛλΑΓΗ_]ΥΝΗΟΕΙΟΝ
  Τα υπουργείον τής Ιΐαιδείας
  είσήγαγε διά τελευταίας διατα-
  γής είς τα σχολεΐα την διδασκα¬
  λίαν τής κολυμβητικής. ΟΙ χερ-
  σαΐοι θά διαμαρτυρηθοΰν; Δέν εί¬
  νε απίθανον. Είναι πολλοί καί
  έχουν καί αύτοι δικαιώματα! Ώ-
  στόσο θά εξευρεθή" τρόπος νά μή
  παρεμποδίσουν αί διαμαρτυρίαι
  των την γενικήν ικανοποίησιν:
  Διά τα Έλληνικά χρονικά τό μέ¬
  τρον, άσχέτωςτής ριζοσπαστικότη-
  τός τού, είνε ιστορικόν.
  —Έπροσέξατε τόν Βαισμύλλερ;
  Τί κολυμβητής!
  Αύτό ηκούσθη άλλοτε είς μίαν
  κινηματογραφικήν αίθουσαν δπου
  εθριάμβευε γυμνάς ό δημιουργάς
  τοΰ Ταρζάν. Τό έξεστόμισε μία
  φίλαθλος κυρία. Καί δέν είχε ά¬
  δικον. Ό «άστήρ» αύτός ήτο
  πρό παντός κολυμβητής. Έδιδε
  καί την τέχνην και την ώμορφιά
  τοθ κολυμβήματος. Συγχρόνως έ-
  θύμιζε τή θάλασσα ώς πεδίον ά-
  σκήσεως καί ύγείας απέραντον.
  Έθύμιζεν άκόμη καί την όπισθο-
  δρομικότητα τοθ Νεοέλληνος είς
  τό κεφάλαιον αύτό: Μπορεϊ νά
  κολυμβά ό άνθρωπος. Άλλά πώς,
  Ιδού τό μέγα πρόβλημα. Κάθε
  καλοκαΐρι οί σημειούμενοι άθρόοι
  πνιγμοί είς τάς ακτάς μας άποτε-
  λοθν την μόνην...λύσιν τοθ προ-
  βλήματος. Επί τέλους οί έκ πα¬
  ραδόσεως χερσαΐοι άποκτοθν έπι-
  χειρήματα! Γιατί νά κολυμβά ό
  Νεοέλλην; Διά νά πνίγεται; Κα-
  νείς καλής πίστεως συζητητής
  6έν θά κατορθώση ϊσως, νά άναι-
  ρέση αποτελεσματικώς την γνώ¬
  μην αυτήν.
  Εύτυχώς τό υπουργείον τής
  ΙΙαιδείας έρχεται νά μεταβάλη έξ
  άπαλών όνύχων τάς κατευθύνσεις.
  Παραλλήλως πρός τό ωραίον έρ¬
  γον των ναυτικών ομιλών, τοθ
  προσκοπισμοθ κ.λ.π. ή σημασία
  τού κολυμβήματος ν είς την ζωήν
  ουντονίζεται καί άπό πρακτικής
  απόψεως. Ή θάλασσα δέν άπομέ¬
  νει μόνον θέμα διά τούς ποιητάς
  καί τούς θαλασσογράφους— καί
  αύτούς... χερσαίους τίς περισσό-
  τερες φορές. Γίνεται κανών ζωής.
  Έ υδροφοβία πού διακρίνει δυ-
  στυχώς τόν συνάνθρωπον άπό τα
  μικρότερα πράγματα, πολεμεϊται
  είς τό ανοικτόν πεδίον. Καί μέ
  τάν καλύτερον τρόπον: Μέ την συ
  στηματοποίησιν τής έκμαθήσεως
  τής κολυμβητικής.
  Διότι συστηματοποίησις άπαι-
  τεΐται, άφοΰ ή κολυμβητική είνε
  τέχνη καί εύρυτέρα μάθησις. Δέν
  άρκεϊ νά κολυμβάς καλά μόνον.
  Πρέπει νά ξέρης καί τούς δρους
  δγιεινής πού παρακολουθοθν απα¬
  ραιτήτως τό κολύμβημα. Άκόμη
  πρέπει νά γίνης τοπογράφος καί
  λιγάκι ψαρδς αν οχι καί ναυιικός
  δλως διόλου: Νά μή πνίγεσαι σέ
  μιά κουταλιά νερό. Νά γνωρίζης
  δλα τα μυστικά τής θαλάσσας
  πού σέ περιτριγυρίζει.
  * *
  *
  —Άπό μάτι έπνίγηκε δ φου-
  καράς!
  Έτσι λένε οί ναυτικοί γιά
  κάθε άδικοπνιγμένο. Καί δέν
  έννοοθν τό κακό μάτι. Απλώς
  καθορίζουν την τοποθεσίαν τοθ
  πνιγμοθ. Τόν επήρε, καίτοι κα¬
  λόν σχετικώς κολυμβητήν, τό
  «μάτι»—ή δίνη, ή όποία έσχη-
  ματίζετο έκεΐ. Άκόμη καί άν υ¬
  πήρχεν ωργανωμένη άστυνομία
  άκτών, δέν θά τόν έσωζεν ΐσως.
  Είνε κάποτε τόσον έπίμονος ό
  έγωίσμός τοθ Νεοέλληνος. "Εχε:
  πεποίθησι είς τόν εαυτόν τού καί
  δταν τόν διακρίνει αύτόχρημα
  κλασσική άγνοια περί την εί5ι-
  κότητα! Πέρνει μακροβοθτι παν-
  το0...χωρίς νά έπανέρχεται εις
  την επιφάνειαν. "Η έρχεται είς
  επαφήν μέ τό νερό μετά Αουκούλ
  λειον γλεντοκόπι. Τό κολύμβη-
  μα τόν ένδιαφέρει καί έδώ, ώς
  ή συνήθης τσαπατσούλικη μόρ¬
  φωσις... Τό υπουργείον τής Π«ι-
  δείας μέ τό σωτήριον μέτρον τού
  δέν προτίθεται ασφαλώς νά κατα¬
  στήση υποχρεωτικήν απλώς την
  κολυμβητικήν μεταξύ τής νέας γε¬
  ν εάς. ΈπιθυμεΤ νά την καθιερώ-
  ση καί ώς μάθημα καθαρώς έπι-
  στημονικόν καί ώς αλλαγήν γενι-
  κών συνηθειών.
  Α£ΝΟΔΑΙΟ£
  ΤΟΥΑΟΝΑΙΝΟΥ
  Είς τό Λονδίνον ήρχισαν
  χθές τό εσπέρας αί συνομιλί-
  αι των Γάλλων ύπουργών κ.
  κ. Νΐαλαντιέ κσί Μποννέ με¬
  τά των "Αγγλων συναδέλφων
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χά
  λιφαξ. Ώς άναφέρεται δέ σχε
  τικώς, τρ(α θά είναι κυρίως
  τ' άντικείμενα των συνομιλι-
  ών αυτών. Πρώτον, ή άνασκό
  πησις τής γενικής καταστάσε¬
  ως είς δλον τόν κόσμον καί
  ιδιαιτέρως είς τούς τομεϊς έ-
  κείνους δπου αί δύο μεγάλαι
  Δυνάμεις τής Λύσεως έχουν
  συμφέροντα καί ή συναψις πό-
  λεμικής συμμαχίας πρός προσ¬
  τασίαν άπό κοινοΰ των συμ-
  φερόντων αυτών. Δεύτερον τό
  Ίσπανικόν ώς έμφανίζεται σή¬
  μερον καί ώς θά διαμορφωθτ)
  μετά τόν τερματισμόν τοθ πο¬
  λέμου μέ τάς πιθανωτέρας συ
  νεπείΰς τού. Καί τρίτον λε-
  πτομερής ερευνα των προβλη-
  μάτων τής Κεντρικής Εύρώ-
  πης ώς έξειλίχθησαν μετά την
  πραγματοποίησιν τοΰ 'Άν-
  σλους, την έπιδείνωσιν των
  Γερμανοτσεχοσλοβακικών σχέ
  σεων καί την μονογράφησιν
  τοθ Άγγλοϊταλικοΰ συμφώ-
  νου. Ή ίδέα τής συνάψεως
  τετραμεροθς εύρωπαΐκοθ συμ-
  φώνου, φαίνεται δτι δέν θ' ά
  πασχολήστι τούς συνομιλητάς
  τοϋ Λονδίνου,τοΰτοδέ κυρίως
  λόγφ τής άντιπαθείας των
  Παρισινών κύκλωνπρός την ίδέ
  αν αυτήν πού άντίκειται είς
  την βπαρξιν τοθ Γαλλοσοβιε-
  τικοθ συμφώνου. Καί ώς πρός
  μέν ·ήν σύναψιν τής πολεμι-
  κής συμμαχίας, πιστεύεται δ¬
  τι δέν θά παρουσιασθοθν πολ
  λά έμπόδια. Αντιθέτως μάλι¬
  στα δλαιαί σημεριναίσυνθήκαι
  καί οί διεθνεϊς δροι διευκολύ-
  νούν καί καθιστοθν έπιβεβλη-
  μένην την σύναψιν της τό τα¬
  χύτερον. Ειμπορεί επομένως
  νά θεωρηται άπό τοΰδε ώς
  βέβαιον γεγονός. Ώς πρός τό
  Ίσπανικόν ομως είνε αμφίβο¬
  λον εάν θά επέλθη, πλήρης
  συμφωνία καί άν κατορθωθή
  νά ληφθοϋν τοιαϋται άποφά-
  σεις δστε καί είς τάν ταχύν
  τερματισμόν τού πολέμου νά
  συντελέσουν καί τα στρατη-
  γικά συμφέροντα των δύο χω
  ρών νά διασφαλΐσουν. Τουτο
  δέ 8χι διότι ύπάρχει διαφω-
  νία ώς πρός τόν κίνδυνον τόν
  όποΐονδημιουργεΐτό ίσπανικόν
  τόσον δια την παγκόσμιον ει¬
  ρήνην, δσον καί διά την άσφά
  λειαν των Δυτικών δυνάμε-
  ων, άλλά διότι ύπάρχει δια-
  φορά ώς πρός τόν τρόπον,
  τόν χρόνον καί τάς μεθόδους
  τής άντιμετωπίσεώς τού. Ή
  Γαλλία αίσθάνεται σήμερον
  ώς άμεσον τόν κίνδυνον διά
  την ασφάλειαν της είς περί¬
  πτωσιν επικρατήσεως τοΟΦράν
  Κο. 'Ενώ ή κυβέρνησις τοό κ.
  Τσάμπερλαιν φαίνεται πιστεύ-
  ούσα δτι όπωσδήποτε καί οια¬
  δήποτε καί άν είνε ή έκβασις
  τού πολέμου, ή Ισπανία θά ε¬
  πιδιώξη την φιλίαν τής Αγ¬
  γλίας καί δέν θά ταχθή μέ
  τό μέρος των έχθρών της. Έν
  τούτοις δέν άποκλείεται καί
  επί τοΰ ζητήματος αύτοΰ νά
  επιτευχθή συμφωνία. Πάντως
  αύτό θά εξαρτηθή κατά μέγα
  μέρος έκ τής εξελίξεως την
  οποίαν θά παρουσιάσουν τάς
  ημέρας αύτάς τόσον αί έπι-
  χειρήσεις είς την Ίβηρικήν δ
  σον καί τα πολιτικά γεγονό-
  τα είς την λοιπήν Ευρώπην.
  Ακριβώς δέ τα γεγονότα τής
  Κεντρικής Εύρώπης, παρουσι
  άζουν την στιγμήν αυτήν ε¬
  ξαιρετικόν δλως ενδιαφέρον.
  Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι
  θ' άπασχολήσουν επί πολύ
  τούς συνομιλητάς τοθ Λονδί
  νού.
  Τό φλέγον ζήτημα τής Κεν
  τρικής Εύρώπης καί όλοκλή
  ρου τής Ηπείρου μας, πε¬
  ρισσότερον καϊ άπό τό Ίσπα
  νικόν, είναι είς την παροθ
  σαν ώραν, τό Τσεχοσλοβα-
  κικόν. 'Η δημοκρατία τής Κεν
  τρικής Εύρώπης, ευρίσκεται
  σήμερον υπό τάς Ιδίας σχε
  δόν συνθήκας πού ευρέθη καί
  ή Αυστρία ολίγας ημέρας
  πρό τής προσαρτήσεώς της
  είς τό Ράϊχ. Καί ύπάρχουν
  πολλοί κίνδυνοι νά έπαναλη
  φθή ή ιδία ίστορία μέ μι¬
  κράς ή μεγάλας, αδιάφορον,
  παραλλαγάς. Ή άρχή άλ¬
  λωστε, είναι σχεδόν πανθ
  μοιότυπος. Καί είς την Τσε-
  χοσλοβακίαν, δπως καί είς
  Αύστρίαν έζητεΐτο κατ' άρ
  χάς, άναγνώρισις περισσοτέ¬
  ρων δικαιωμάτων υπέρ των
  μειονοτήτων. Κατόπιν έζη
  τήθη συμμετοχή των Γερ
  μανών Σουδιτθν είς την Κυ
  βέρνησιν, δπως εζητήθη καί ε¬
  πεβλήθη ή συμμετοχή τοΰ έ-
  θνικοσοσιαλιστοϋ Ίνκβαρτ είς
  την Κυβέρνησιν τής Βιέννης
  Τώρα ό κ. Χενλάϊν, έθνικο-
  σοσιαλιστής, άρχηγός τοΰ
  κόμματος τής Γερμανικήν μει-
  ονότητος έν Τσεχοσλοβακίας
  ένισχυόμενος άπό τό Βερολί¬
  νον, αξιοί την πλήρη αύτονό
  μησιν τής Μοραβίας καί άλ¬
  λων έπαρχιών τής Τσεχοσλο¬
  βακίας δπου ζοΰν Γερμανοί.
  Την αξίωσιν δέ αυτήν, ώς
  είνε φυσικόν, ουτε δέχεται νά
  την συζητήσπ κάν ή κυβέρνη
  σις τής Πράγας. Έν τφ με¬
  ταξύ, ό κ. Χενλάιν καί τό
  κόμμα τού έτοιμάζονται δι'
  έ'ντονον δρασιν ένώ έκ πα-
  ραλλήλου ή κυβέρνησις Χότζα
  λαμβάνει έκτακτα μέτρα
  πρός εξασφάλισιν τής τάξεως
  καί πάταξιν πάσης έπανασ,τα-
  τικής εκδηλώσεως.
  Έπειδή δμως τό σύνθημα
  τοθ δημοψηφίσματος τό οποί¬
  ον ρίπτει ήδη ό κ. Χενλάϊν,
  θά όξύνη έτι περισσότερον
  τάς σχέσεις Σουδιτών καί
  Τσεχοσλοβάκων καί θά απο¬
  λήξη μοιραίως είς θλιβερά έ-
  πεισόδια, είνε λίαν ενδεχό¬
  μενον νά επέμβη πάλιν ή Γερ-
  μανία καί είς την περίπτωσιν
  αυτήν, δπως καί έν Αυστρία,
  υπό τό πρόσχημα τής προσ-
  τασίας καί τής απελευθερώσε¬
  ως, των «έν δουλεία στενα-
  ζόντων τέκνων της».
  Τοιαύτη δμως ενεργεια τού
  ΓερμανοΟ Φύρερ δέν θά έμε-
  νεν άνευ συνεπειών. Πρώτον
  διότι ή Τσεχοσλοβακία θ' άν-
  θίστατο διά των δπλων, δεδο-
  μένου δτι είνε μέν μικρά έν
  συγκρίσει μέ την αντίπαλον
  της,άλλά πάντως άρτίωςόργα
  νωμένη στρατιωτικώςδύναμις.
  Επειτα θά πρέπει νά πιστεύ¬
  ωμεν, ύπάρχουν ρηταί καί έ-
  πανειλημμέναι περί τούτου βε-
  βαιώσεις, δτι θά εσπευδον ά-
  μέσως είς βοήθειαν της, τό¬
  σον ή Γαλλία δσον καί ή Σο-
  βιετική Ρωσσία. Καί έν τοιαύ¬
  τη, περιπτώσει, ό πόλεμος θά
  έγενικεύετο καί αύτομάτωςθά
  έπεξετείνοντο αί φλόγες τού
  είς ολόκληρον την Εύρώ
  πή ν.
  Τό Τσεχοσλοβακικόν επομέ¬
  νως, έμφανίζεται την στιγμήν
  αυτήν υπό την όξυτέραν τού
  μορφήν. Μόνον δέ μία συμ¬
  φωνία Αγγλίας καί Γαλλίας
  καί μιά έ'ντονος προειδοποίη
  σις έκ μέρους των πρός τό
  Βερολίνον καί άποφασιστική
  στάσις των, θά ήτο δυνατόν
  ν' άποτρέψη τούς διαγραφο
  μένους ήδη κινδύνους είς
  την Μεσευρώπην.
  Άλλως, ή κατάστασις, καί
  είς την περίπτωσιν ποΰ θά έξε
  λιχθοθν τα πράγματα συμ·
  φωνα μέ τα σχέδια καί τάς
  επιθυμίας τοθ κ. Χίτλερ έξ
  άδυναμίας η" άδιαφορίας τής
  Αγγλίας καί άναγκαστικής
  άδρανείας τής Γαλλίας, θά
  περιπλακή έτι περισσότερον
  καί οί κίνδυνοι τοθ πολέμου
  θ* αύξηθοϋν άντί νά έλσττω
  θοϋν.
  Πάντως, ή πορεία των γε
  ■γονότων θά εξαρτηθή έν
  πολλοΐς έκ των άποτελε·
  σμάτων των συνομιλιών τοϋ
  Λονδίνου καί έκ τοθ τελικοΰ
  'Η σιτοκαλλΐΰργεια.
  Διά νά κεντρίση περισσό¬
  τερον τόν ζήλον των γεωρ-
  γών μας καί νά ενισχύση
  την επέκτασιν τής έπιστη-
  μονικής καλλιεργείας των δή
  μητριακών, τό υπουργείον
  τής Γεωργίας, απεφάσισε νά
  προκηρύξη καί εφέτος δια¬
  γωνισμόν πρός βράβευσιν των
  καλυτέρων σιτοκαλλιεργητών.
  Ή καθιέρωσις χρηματικών
  βραβείων καί ή άπονομ1) τιμη-
  τικών μεταλλείων είς τούς
  προοδευτικούς γεωργούς άπο
  τέλει μέτρον κατ' εξοχήν
  προσαρμοζόμενον πρός τόν
  χαρακτήρα τοθ Έλληνος. Καί
  δέν αμφιβαλλομεν δτι τό
  μέτρον τής βραβεύσεως των
  καλυτέρων σιτοκαλλιεργητών
  θά βοηθήση τα μέγιστα είς
  την ανάπτυξιν τής παραγω-
  γής των δημητριακών έν τή
  χώρα.
  Μία διαπίστωσις.
  Άπό είσήγησιν τοΰ καθηγη-
  τοθ τοϋ πανεπιστημίου τής
  Θεσσαλονίκης κ. Παπανδρέου
  επί τής γεωργικής μας κατα¬
  στάσεως, ενώπιον τοΰ ανωτά¬
  του Οίκονομικοϋ Συμβουλίου,
  πληροφορούμεθα μεταξύ άλ¬
  λων καί τα εξής: Ή "Ελλάς,
  ύστερεΐ μέν πολλών Εύρωπα-
  ίκών χωρών, έν συγκρίσει βε¬
  βαία πάντοτε πρός την έκτα¬
  σιν της, είς χρήσιν λιπασμά-
  των. "Ερχεται δμως πρώτη
  μεταξύ των Βαλκανικών χω¬
  ρών. Θά εγίνετο δέ άκόμη
  μεγαλυτέρα χρήσις λιπασμά-
  των εάν τα γεωργικά προΐόν¬
  τα μας έπωλοΰντο είς υψη¬
  λοτέρας κάπως τιμάς. Άλλά
  τό δτι ημείς χρησιμοποιοΰμεν
  περισσότερα λιπάσματα άπό
  την Βουλγαρίαν ή την Ρουμα¬
  νίαν επί παραδείγματι, δέν
  σημαίνει δτι είμεθα περισσό¬
  τερον άνεπτυγμένοι γεωργι-
  κώς άπό αύτάς. Τουτο όφείλε-
  ται είς την έλλειψιν φυσικής
  κόπρου, λόγω τής μή άναπτύ-
  ξεως σταυλικής κτηνοτροφίας,
  έν αντιθέσει πρός τάς χώρας
  αύτάς. Καί έπιβάλλεται ν' ά-
  ναπτύξωμεν την οίκόσιτον,
  σταυλικήν κτηνοτροφίαν καί
  δι' αυτόν άκόμη τόν λόγον.
  ###
  Ό χορός
  τής Νεαπόλεως.
  Ή σύστασις τοπικάς έπι-
  τροπής ένταΰθα, διά νά ενι¬
  σχύση τό Ιργον τής όργανω-
  τικής επιτροπήν τοϋ χοροϋ
  των Δημοσΐων ύπαλλήλων Νε¬
  απόλεως υπέρ τής Βασιλικής
  Άεροπορίας, υπήρξεν ώς ί-
  δέα θαυμασία, θά έχη δέ ά
  σφαλώς εύχάριστα άποτελέ·
  σματα. Ή έπιτροπή ανέλαβε
  τό έργον τής διαθέσεως είσι-
  τηρίων καί τής διαφημήσεως
  τοθ χοροθ. Καί θά γίνη ασφα¬
  λώς άφορμή νά μεταβοθν
  πλεΐστοι συμπολίται μας είς
  Νεάπολιν κατά την προσέχη
  Παρασκευήν διά νά παρευρε-
  θοΰν άφ' ενός είς τόν
  χορόν καί νά ένισχύσουν
  τόν σκοπόν τού καί διά ν'
  άπολαύσουν την γραφικότη
  τα τοθ μαγευτικοΰ τοπείου
  τοΰ Μεραμβέλλου καί τίς ά
  σύγκριτες ώμορφιές τής Νεα
  πόλεως, τής ωραίας πολιτει
  οθλας πού έκπλήσσει τόν
  έπισκέπτην μέ τάς συνεχεΐς
  προόδους της καί τόν αΐχμα
  λωτίζει μέ τα θέλγητρά της.
  προσανατολισμοΰ τής Άγγλο
  γαλλικής πολιτικής. Χαρακτη
  ριστική δμως έν προκειμένω
  είναι ή είδησις καθ" ήν κα¬
  ταβάλλεται προσπαθεία έπα-
  νόδου τοθ κ. Ήντεν είς την
  Κυβέρνησιν τοΰ κ- Τσάμπερ
  λαιν. Φαίνεται δτι άρχίζει νά
  έκτιμάται ή άξία τής πολιτι¬
  κής τού καί άπό αύτούς άκό
  μη πού την επολέμησαν μέ
  φανατισμόν.

  ■ι
  ϊ
  ,*"! (
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  β»
  λ",^
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: «Ή
  κρίσις έτελείωσε».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10
  10 μ. μ. «Πρίγκηψ καΐ πτωχάς»
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Τ Λ* Κ *ΚΐΓ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Τό καινούργιο, επειτα
  άπό τό «Διαβολόπαιδο»
  σουξέ τής:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  καί τού:
  ΑΑΜΠΕΡ ΙΊΡΕΖΑΝ
  , _τήν γεμάτη μπρίο < καί χιοΰμορ σκανδαλι- ) στική Παριζιάνικη φιλ- ) μοπερέττα: ΟΡ1 ΕΤΕΑΕΙΩΣΕ μαθε την φυλάκισι τής Μα- ρίσς-Άντουανέττας στό Τάμπλ έμεγάλωνε την όργή τού—άλ- λά καί την άμηχανΐα τού: «Πελαγώνω μέσα σέ είκασΐ- ες. 'Όλες μοΰ φαίνονται έξ ΐ- σου βάσιμες Καί στό τέλος πάντα σκέπτομαι πώς είνε α¬ δύνατον νά συνεννοήθη κα- νείς μέ τρελλούς.» ...Στή Βανδέα οί χωρικοί έξηγέρθη σαν εναντίον τού έπαναστα- τικοϋ καθεστώτος. Ό] έμφύλι- ος πόλεμος άρχισεν. Ή Αγ¬ γλία άνεκάλεσε τόν πρέσβυ της. Ό Λά Φαγιέτ απεχώρη¬ σεν άπό τό στρατό, άηδια- σμένος άπό την άποχαλΐνωσι μιάς έπαναστάσεως πού είχεν ό ϊδιος προκαλέση. Τα τρόφι- μα έσπάνιζαν, ό λαός άρχισε νά ταράσσεται. (συνεχίζεται) "Ενας νέος θρίαμβος τής γοητευτικής Παρισι- νής διάδος ποϋ ξετρέλλα- νέ επί 3 μήνες συνεχώς τό Παρίσι μέ τό λεπτό χιοΰμορ καί την εϋθυμη μουσική της. Επί πλέον ΣΙΝΕΑΚ Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ 1ΑΣΙΛΙΣΣΑ = 364ον •———■ε——πι Έτσι ήλθεν £νας καιρός 8- που οί φύλακες, φυλακισμέ νοι κατ' θυσίαν κι' αΰτοί^μέ τοΰς κρατουμένους των, έν νοιωθαν κάποια συμπάθεια γιά τή βασΐλισσα καί τή βα σιλική οίκογένεια. «"Αν λοιπά ν οί στρατιώτες, δπως λένε στά άπομνημονεύματά τους βασιλόφρονες — γράφει < Τσβάϊχ —έπιδεικνύουν φερσί ματα άξέστων καί συναισθή ματα πολύ δημοκρατικά, άν έκστομΐσουν άπό καιροθ είς καιρόν καμμιά βλαστήμια, άν τραγουδοθν καί σφυρίζουν δυνατώτερα παρ' δ,τι θά έ ττρεπε, τό έκαναν τίς περισ σότερες φορές γιά νά κρύψουν τόν οΐκτό τους. Καλλίτερα ά πό τούς (δεολόγους τής Συμ βατικής, δ λαουτζΐκος έκατά λαβε πώς έπρεπε νά σέβετα τόν νικημένον μέσα στή δυστυ χΐα του' καί ή βασΐλισσα ά σφαλώς υπέστη λιγώτερα μί ση καί λιγώτερες προστυχιές άπό τούς χυδαίους δήθεν στρατιώτες στό Τάμπλ παρά στά σαλόνια των Βερσαλλιών άπό τούς συγγενεΐς της κατά τούς εύγενεΐς». Ό χρόνος δμως δέν στα ματφ. Άν μέσα σ' έκεΐνο τό περιτειχισμένο τετράγωνο ο Κρατούμενοι δέν έκαταλάβαι ναν τό γοργό πέρασμά του,έξω 6 χρόνος Εφευγε μέ γιγάντια φτερά. Κακά μαντατα έφθα ναν άπό τα σύνορα. ΟΙ Πρώσ σοι καί Αύστριακοί άρχισαν επί τέλους την έπίθεσί τους Καί μέ την πρώτη σύγκρουσ άνέτρεψαν τα γαλλικά στρα τεύματα. «Δέν ξέρουν τίποτε στό ΠαρΙσι— έγραψεν ό Φέρ- σεν στόν φίλο τού Τάρυμπε— περί τής εΐσόδου των στρα τιών στή Γαλλία. Κρύβουν τα πάντα άπό τό λαό. Τόν άπο κοιμίζουν μέ ψέμματα καί ά πάτες. Άλλά δταν έλθη τό ξύπνημα θά είνε τρομερά γιά τούς κακούργους!» Ή άγωνία τού άπό την ήμέρα πού έ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Είρηνοδίκης Βάμου, Πρό εδρος τοΰ εΐδικοϋ ταμείου πε ριουσίας επαρχίας Άποκο ρώνου, προκηρύσσει δημοπρα¬ σίαν ανεγέρσεως τής έρειπω- μένης πτέρυγος καί έπισκευ- ής ύπολοΐπου οίκοδομήματος τού έν Βάμω έπαρχιακοΰ με- γάρου (Είρηνοδικεΐον Βάμου) ένεργηθησομένην την 29 Μαΐ- ου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν Βάμω. Άξία προϋπολογισθέν τος εργου δρχ. 300.000 εγγύ¬ ησις 30.000. Ό Είρηνοδίκης Πρόεδρος εΐδικοθ Ταμείου. Ι. Κωνσταντόπουλος». ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ ταπετσαρίαδελούδου καί καλυμμά- των καί Ινας μπουφές οικογενείας άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά τω κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ- λη έναντι Κρεοπωλείων. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. ΠρακτικαΙ άσκήσεις διά την αισθητικήν των άκρων. Σπανίως γυναϊκα" είνε απολύ¬ τως ίκανοπθιημένη άπό τα σφυρά της. Είς πολλές γυναϊκες άποτε λεΐ άφορμή ανησυχίας ή άτέλεια της των. Καϊ φαίνεται νά φιλοδο- ξοΰν την απόκτησιν λεπτών σφυ- ρών. Γι' αύτό πρέπει νά ξεύρετε δτι ή λεπτότης δέν είνε άρκετή Πρέπει νά συνοδεύεται άπό την σταθερότητα. 'Επιβάλλεται νά έν- δυναμώσετε τοϋς μϋς τοϋ κάτω μέρους τής κνήμης καί νά έμποδί- σετε τα πόδια νά έζασθενήσουν εάν θέλετε νά διατηρήσετε, δταν δέν θά είσθε πλέον πολύ νέες γυ· ναϊκες, τό ζωηρό καί εΰκολο βά- δισμα των είκοσι έτών σας. Δέν εΤνε μόνον ζήτημα φιλαρεσκείας άλλά συγχρόνως καί ύγείας. Ξεύρετε δτι μιά κνήμη ολίγον κοντή, θά φαίνεται μακρότερη ε¬ άν τό έξέχον μέρος της (γαστρο· κνήμιον) εΤνε ύψηλά τοποθετημέ- νο καί εάν τα σφυρά της είνε λε· πτά. Ξεύρετε έπίσης δτι ή μόδα θέλει, εφέτος, φοΰστες κοντήτερες άπότίς φοθστες τής περασμένης έ· ποχής' ή σιλουέττα 2σας δέν θά εί¬ νε ποτέ απολύτως κομψή εάν τα σφυρά σας εΤναι βαρεία καί έζογ- κωμένα μέ λίπη. Τίποτε δέν είνε εύκολώτερο ά¬ πό την απόκτησιν λεπτών σφυ- ρών ολίγα μέρη τοθ σώματος εί¬ νε τόσον εϋκολα είς τροποποιή- σεις. Σύλβια, ή «κατασκευάστρια των στάρ» τοΰ Χόλλυγουντ διη γεΐται ότι ήλάττωσε κατά πολλα έκατοστόμετρα σχεδόν δλα τα έ'νδοξα σφυρά τοϋ έκράν. Είς μερικές άσκήσεις πολύ εϋ- κολες, άλλ' ή οποίες άπαιτοθν μιά τελεία έκτέλεσι διά νά είναι άπο- τελεσματικέ(:, θά προσθέσετε με¬ ρικές τοπικές φροντίδες (μασάζ) ! καί θά μείνετε έκπληκτες διά τό σύντομο άποτέλεσμα. Συνηθίσετε είς £να πρωινό μα· σάζ των σφυρών, επί τοθ κρεββα- τιοΰ σας, μόλις ξυπνήσετε: πλα- γιασμένη επί της ράχης, κρατή· σετε τό έ'να άπό τα πόοια σας μέ¬ σα είς τα δυό σας χέρια καί φέ· ρετε τό γόνατο έμπρός σας ϊως δτου φθάση τό στήθος" ύψώσετε την κνήμή καθέτως άφίνοντάς την νάίγλυστρήστ) μεταζύ των δυό σας χεριών είς δλον της τό μήκος άπό τα σφυρά Μως τόν μηρόν. Το· ■ποθετήσετε την κνήμη σθτή επί τού κρεββατιοΰ χωρίς νά την κάμ- ψετε καϊ κάμετε τό ίδιο μασάζ είς την άλλη κνήμη. Ή έργασία αυτή ττρέπει νά επαναληφθή δέκα φορές γιά κάθε κνήμη. Μιά ττερίφημη άσκησις συνιστά- ται άπλούστατα είς τό νά τΐερι- πατητε είς τις μύτες των ποδιών δσο σάς είνε δυνατόν συχνώτερα. Πολλές γυναϊκες Εχουν αυτή την ύπέροχη συνήθεια, άλλά ή περισ- σότερες δέν έκδιπλώνουν ειμή κα¬ τά τό ήμισυ τα σφυρά των, έν φ θά Μπρειτε αντιθέτως νά τα έπε- κτεΐνουν δσο τό δυνατόν. Βαδίζε- τε κατ' αυτόν τόν τρόπον μέ τα πόδια γυμνά κατά την διάρκειαν τής πρωϊνής σας τουαλέττας. ή Ντιστεγχί Πωλοθνται τα έπιπλα καί σκεύη τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ. Βογιατζάκη άπό ΐής Δευτέρας 11 τρέχ. καί είς τιμάς Ιξαιρετιχής εύκαιρίας. Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8 μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬ πέζης Αθηνών). ΚΟΙΙΊΩΗ ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΪ Τού Λεωνίο» Άντρέν«εφ. —εε—εβε—ε»»βεβεΜ——»ρ»ετ**ε-βε—■——— Ι 25ον_ ! —Ώσαννά! 'Ωσαννά! Εύλογη-1 μένος άς είνε Έκεΐνος πού έρχεται έν ονόματι τοΰ Κυ· | ρίου. ( Ι Οί ατιγμές περνοΰσαν άνοικτίρ-1 μονες. Έπλησίαζε όλοένα ή «· νατριχιαστική ώρα τής προδο- σίας. «Ή ψυχή μου είνε περίλυπος Ιως θανάτου!» είχε πή ό Κύριος στούς μαθητάς τού. Ή άδολη καρδιά τού ήταν βαρεία άπό την προαίσθησι. Ήρθεν ή νύχτα στόν κήπο τής Γεσθημανή... «Ή ψυχή μου περίλυπος έτσι Ιως θανάτου!». Καί υστερα: —«Ιδού ήγγικεν ή ώρα καί ό υιός τοθ άνθρώπου παραίέδο ται είς χείρας αμαρτωλόν. Ε¬ γείρεσθε, άγωμεν ιδού ήγγικεν ό παραδιδούς με». Τότε ήλθεν ό Ίούδας, καί μα ζί μέ αυτόν «δχλος πολύς μετά μαχαι ρών καί ξύλων άπό των αρχιερέων καί πρεσβυτέρων τοθ λαοΰ». Κι' άφοϋ είπε στούς στρατιώτες νά προσέχουν νά 2δοΟν ποίον θά φιλήση, γιατί αύτός θάταν 6 "I- ησοθς δ ΝαζωραΤος, επλησίασε μέ βήματα γοργά πρός τόν Ίη- σοθν, ποΰ τόν περίμενε σιωπηλός, καί βύθισε τό βλέμμα τού, δια- περαστικόν καί ·κρί>ο σάν ένα μα-
  χαΐρι, μέσα στά ήσυχα καί με-
  λαγχολικά μάτια τού ΧριστοΟ.
  Τοθ είπε:
  (συνεχίζεται)
  ι ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη δ κ. Τάκης
  Μπαρμπετσέας, Διοικητής Γ.' -^,
  στυνομικοθ Τμήματος Πειραιώς
  μετά της κυρίας τού.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τούς δπωσ-
  δήποτε συμμερισθέντας τοθ ττέν-
  θους μας επί τώ θανάτφ τής ττροσ-
  φιλοθς μας μητρός_ εύχαριστοο.
  μέν θερμώς. "Ολως ιδιαιτέρως ευ¬
  χαριστούμεν τοϋς έν Λονδίνω καί
  Άμβούργω κ. κ. Άδελφους Κέ·
  δρου καθώς καί την έν "Αθήναις
  οικογένειαν κ. Εύσταθίου Άρδ£.
  τσογλου διά τούς κατατεθέντας
  στεφάνους.
  Οί εύχσριστοϋντες
  Γεώργιος καί Έμμ. Τρακάχης
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καΐ έκη.
  δεθθη προχθές έν ττροβεβηκυία ή.
  λικία ή Αίκατερίνη Φουντουλάκη
  μήτηρ τοθφΐλου καταστηματάρχου
  κουρέως Μηνόί Φουντουλάκη. Ή
  μεταστάσα κσί ώς μήτηρ καί ώς
  οίκοδέσποινα διεκρίθη διά τάς ά-
  ρετάς της. Την οικογένειαν Μ.
  Φουντουλάκη καί τούς λοιπούς οί-
  κείους τής μετσστάσης συλλυπού¬
  μεθα θερμώς.
  μηόλ
  ΟΠΩΣ ΦΗΙΝΕΤΗ! ΣΤΗΝ ΗΝΩΤΕΡΩ ΕΙΚΟΝΗ,
  ΤΗ ΜΕΣΟΦΥΛΛΗ ΕΧΟΥΜ ΤΗΜ
  ΗΚΡΙΒΗ ΗΠΛΛΟΓΙΗΜ ΤΩΜ ΗΒΛίΒΩΓ1 ΣΥΣΤΗ-
  ΤΙΚΩΓ1. ΤΗ ΜΕΣΟΦΥΛΛΗ ΕΙΠΗΙ ΤΟ ΗΡΙΣΤΟΝ
  ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
  ΕΛΗΧΙΣΤΗΝ ΜΙΚΟΤΙΜΗΜ ΚΗΙ ΚΗΜΜΙΗΓ1
  ΪΕΠΗΝ ΟΥΣΙΗΜ.
  ΤΗ ΜΕΣΟΦΥΛΛΗ ΕΙΜ.ΗΙ ΤΗ
  ΗΚΡΙΒΩΤΕΡΗ,ΗΛΛΗ ΚΗΙ........ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΗΣ ΜΗΣ. "* ~
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό κσραβάνι των ξένων πού α¬
  φιχθη χθές, ίδοσεν άπό βαθεΐας
  πρωΐας είς την πόλιν ιδιαιτέραν
  ζωήν καί κίνησιν.
  —Ώς είνε γνωστόν αί άφίζεις
  καραβανίων θά συνεχισθώσιν πρός
  δφελος τοϋ τοπικοθ τουρισμοϋ άλ
  λά καί τής εΐσαγωγής συναλλάγ-
  ματος.
  —'Εννοεΐται δτι ή τελευταία
  ποικίλλει άπό καραβάνι είς καρά-
  βάνι καί αναλόγως των άγορα-
  στικών διαθέσεων καί τής δλης
  οίκονομικής εΰεξΐος—ή μή—των ά-
  φικνουμένων ξένων.
  — ΟΟτε χθές 6 καιρός παρου-
  σίασε σημεΐα σταθεράς βελτιώσε-
  ως.
  —Τουναντίον άπέκλινε πρός
  νέαν βροχήν...
  —-Τό ττράγμα έβεβαίωνον του¬
  λάχιστον πρωΐ—πρωΐ οί αίώνιοι
  μετεωρολόγοι τοΰ καφενείου.
  —ΚαΙ μέ ακρίβειαν μοναδικήν!
  —Είς τριακοσίους άνήλθον οί
  μέλλοντες νά μετάσχουν τής έκ-
  δρομής τού Συνδέσμου Παντοτιω·
  λών είς Άρκάδι.
  —Ή όποΐα ώργανώθη διά την
  Κυριακήν τοϋ θωμά.
  —Άξίζει νά έξσρθή ή συμβολή
  τής Μουσικής τοΰ Δήμου και κα¬
  τά τάς τελευταίας θρησκευτικάς
  καί έπισήμους τελετάς.
  —ΚαΙ συγκεκριμένως κατά την
  τελετήν τοΰ Έπιταφίου καθ" ήν ή
  εκτέλεσις τοΰ περιφήμου «μάρς
  φυνέμπρ» τοθ Σοπέν υπήρξεν άρι-
  στοτεχνική καί κατά τάς τελετάς
  τής Άναστάσεως κοί την προχθε¬
  σινήν βασιλικήν εορτήν.
  —Μέλη τοϋ Συλλόγου Δεσποι-
  νΐδων Ηρακλείου επεσκέφθησαν
  την παρελθοϋσσν έβδομάδα τόν
  "Αγιον Νικόλαον.
  -Τυχδντο θερμής ύποδοχης
  άπό μέρους τοΰ Συλλόγου Κυρίων
  καί Δεσποινίδιον ΆγΙου Νικολάου
  ή «Στοργή».
  —Πληροφορούμεθα έπίσης δτι
  ή πασχαλινή έκδρομή τοθ Όρειβα·
  τικοΰ Συνδέσμου Ηρακλείου είς
  μονήν Τοπλου εσημείωσεν επιτυ¬
  χίαν.
  —Πρός τιμήν τοΰ Σώματος της
  Χωροφυλακής είνε ή σημειωθεϊσα
  καί άνά τόν νομόν μας γενικωτέ-
  ρα τάξις κατά τάς ημέρας τοθ Πά
  σχα.
  —Διότι τό Πάσχα δέν παρήλ¬
  θεν άκροτον απλώς.
  —Παρήλθεν καί άνευ τραυμα-
  τισμών καί φόνων πρδγμα πού
  συνέβαινεν άλλοτε Γ εις εύρεϊαν ά-
  κτΐνσ κατά τάς ττασχαλινάς δια-
  σκεδάσεις.
  —Τα μέτρα τάξεως καί αν έ"-
  λαμβάνοντο τότε δέν είχον καί
  την ανάλογον παρακολούθησιν
  καί εφαρμογήν όπως σήμερον.
  —Είς τοθ Πουλακάκη σονεχΐζε
  ται τό χορευτικόν καί μουσικόν
  θαΰμα: «*Ας χορεύσουμε».
  6 Ρεηορτεο
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρακαλοθνται οί μεμονωμένο:
  παραγωγοΐ οί δηλώσαντες εγκαί¬
  ρως θείον, δπως προσέλθωσι καί
  παραλάβωσι τουτο έντός 5 ημε¬
  ρών, άλλως θέλομεν οΊαθέσει του¬
  το είς μή δηλώσαντας.
  (Έκ τοθ 'Υπ)ματος τής "Αγροτι¬
  κάς Τραπέζης).
  Ίατρικά.
  Επανελθών έξ όλιγοημέρου τα-
  ξιδίου τού είς Αθήνας, ό ία-
  τρός κ. ΚΕμων Α. Εύγενής θά
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό
  ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ά¬
  πό 9—12 καί 3—7 μ. μ.
  Ό *οβντί«τρος
  Έμμ. Ι. Λλβξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχΐα,ς κοί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά·
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώουνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών ή μοδΐστα δίς ΜαρΙνα 'Α
  νωγειανάκη κσμίσασσ πλουσίαν
  συλλογήν πατρόν καί κροκ,Ι της
  θβρινής ασιζόν. 1—3
  Τ ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  287ον
  Επί τοϋ κλειστοϋ δέ παραθυρου τοϋ θυρωροθ
  ύπήρχε θήκη τις, ώς αί των ταχυδρομειον, κσί ό
  μέν νεκροθάπτης έσυρεν έ"ν σχοινίον, χαΐ ήνοίγετο
  ή θύρα. Άν ό νεκροθάπτης δέν εΤχε τό εισιτήριον
  τού, άλλ' ό θυρωρός τόν εγνώριζε, τοθ ήνοιγε μέν
  πάλιν την θύραν, τότε δμως ώφειλεν ό νεκροθά¬
  πτης νά πληρώση είς τόν Ουρωρόν πρόστιμον δε-
  καπ έντε φράγκων, κατά τόν κανονισμόν.
  Ό Παναγιώτης, άφοθ ήρεύνησεν είς τόν ίίνα των
  θυλάκων τού ήρεύνησε καί είς τόν Ετερον επειτα
  εξήτασε καί τούς θύλακας τού έσωκαρδΐου τού,
  άλλά ματαΐως' τούς έστρεψεν άνω κάτω, καί—Τί
  διάβολο! είπεν, είς τό σιιίτι τό έλησμόνησα.
  —Όρίστε· δεκαπέντε φράγκα πρόστιμο, έψιθύ
  ρισεν ό Θερσανέμης.
  "Ο νεκροθάπτης έγινε πράσινος Τό πράσινον εί¬
  νε ή ώχρότης των ώχρών άνθρώπων.
  —ΠαναγΙα σώσε! άνέκραξε Δεκαπέντε φράγκα
  πρόστιμον ,
  —Σωστά' τρία τάλλαρα, είπεν ό Θερσανέμης.
  —Ό νεκροθάπτης αφήκε τό πτυάριον. ΤΗλθεν
  ή σειρά τοθ Θερσανέμη νά γίνη κύριος τής θέσεως.
  —Αϊ, μην τα χάνης, εΐπε πρός τόν έν ένεργεία
  νβκροθάπτην. Μην πδς ν' αποθάνη, τώρα δπου εί¬
  νε καί ό λάκκος άνοικτός. Δεκαπέντε φράγκα,
  είνε δεκαπέντε φράγκα, καί ήμπορεΐς νά μην τα
  πληρώση, άν θέλης. Έγώ νά σοΰ δώσω μιά φιλική
  συμβουλή, εΐμαι τιαλτι,ός έδώ μέσα, ένώ τοΰ λόγου
  σου εΐσαι νέος. Άκόμη έχεις καιρό, πέντε λεπτά
  τής ώρας, £ως νά δόοη ό ήλιος. Μόνον μην τα τρι
  γυρνάίς.
  —Άκοΰς δεκαπέντε φράγκα! είπεν ό Παναγιώ¬
  της.
  —Ναί, δεκαπέντε φράγκα σωστά, δμως εΐσαι
  είς καιρόν. Είνε μακράν άπ' έδώ τό σπΐτι σου;
  —Έως δεκαπέντε λεπτά άπ' έδώ. Είς τοθτον
  τόν ίδιον δρόμο, αριθ. 87.
  —Τρέξε λοιπόν, νά προφθάσας καί νά έ"βγτ]ς,
  πρίν κλεισθοϋν τα κάγκελλα. "Υστερα μέ τό χαρτΐ
  είς τό χέρι, σοθ άνοίγει ό θυρωρός χωρίς νά πλη-
  ρώση,ς τΐποτε. Καΐ τότε θάπτεις τόν νεκρόν σου.
  Έγώ είς αύτό τό μεταξύ κάθημαι καί σοϋ τόν φυ-
  λάττω, μή σηκωθή καί τα πρυμνίστ"). Μόνο τρέξε,
  τρέξε!
  —Άδελφέ, σοθ χρεωστώ την ζωή μου.
  —Στρήβέ το γρήγορα! είπεν ό Θερσανέμης.
  Ό νεκροθάπτης ίφυγε δρομαϊος. Όταν δέ πλέ¬
  ον δέν ήκούοντο τα βήματά τού, έ"κυψεν ό Θερσανέ¬
  μης άνωθεν τοϋ λάκκου καί μετά φωνής κεκρατη-
  μένης.
  —Κύριε Μαγδαληνή! εκραξε. Κύριε Μαγδαληνή!
  Οΰδεμία απόκρισις.
  Ό Θερσανέμης έρρίγησεν υπό φρίκης. Έκυλίσθη
  έντός τού λάκκου, εκυψεν επί τ^ς κεφαλής τοΰ φε¬
  ρέτρου καί είπεν —ΑύτοΟ εΐσαι;
  Σιγή έν τώ φερέτρω.
  Τρέμων ό Θερσανέμης έλαβε την σφήνα τού καί
  τό σφυρίον καί έξεκάρφωσε την άνωθεν αανί&α.
  "Ωφθη δέ ή μορφή τοθ Άγιάννη ώχροτάτη, τούς οφ¬
  θαλμούς έχουσα κλειστούς.
  Αί τρίχες τοΰ Θερσανέμη άνωρθώθησαν.
  — Απέθανεν, εΐπε μετά φωνής, ήτις έξέπνευσεν
  είς τα χείλη τού.
  —Καί ήθέλησα ό άθλιος νά τόν σώσω! είπεν ό
  δυστυχής άνθρωπος κτύπων τό στήθός τού καί
  κλαθμηρΐζων καί μονολογών διότι λανθάνονται οί
  διατεινόμενοι δτι ό μονόλογος δέν είνε πράγμα φυ¬
  σικόν. Αί ισχυραί συγκινήσεις πολλάκις λαλοθν δι"
  ένάρθρου φωνής.
  —Ά! Ό γέρο-Μανώλης, έκεΐνος ό γέρο Μανω-
  λης πταΐει, δπου επήγε ν' αποθάνη ό παληάνθρω-
  πος! Τί άνάγκη εΐχε νά σκάσρ, είς μία στιγμή δπου
  κανείς δέν τό περίμενε; Έξ αίτΐας τού τώρα απέθα¬
  νε ό καλός αύτάς άνθρωπος.
  (συνεχίζεται)
  Τό Ύπερωκεάνειον:
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ίφ. 5-40
  ΨΕΚΛΣΤΗΡΕΣ ΚΛΙ ΙΕΙΟΤΗΡΕΣ
  ■Αφίχθησαν οί περίφημο» Ψεκαστήρες δι'
  Άμπέλους, Ψεκαστήρες δ«ά δένδρα, καί ©ε ι ο -
  τΤρ«5 πλάτης, των 'Εργοστασίων 'Αθανα-
  σιάδη, καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬
  σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί αντοχήν
  ^
  "^Δεχόμεθα είς επιστροφήν παν μηχάνημα μή
  πληροδν απολύτως τούς ανωτέρω δρους.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'*
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποθ θέλουν
  νά ττλουτϊζουν τάς γνώοεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  Α.'
  Ή φύσις άρέσκεται κάποτε
  νά μάς σκανδαλίζη μέ τάς ίδιο-
  τροπίας της. Φέρει είς τόν κό
  σμόν περίεργα τέρατα, καί μάς
  παρέχει φαινομένη πού προξενοθν
  κατάπληξιν χωρίς ή Ιπιστήμη
  νά ήμπορη" νά τα εξηγήση.
  Κατωτέρω θά μας άπασχολή-
  σουν τρείς ϊδιοτροπίες τής φύ¬
  σεως: Τό φαινόμενον των Σιαμαί
  ών άδελφών, ή γυναΐκα τή; Νυ-
  ρεμβέργης μέ τό αώμα πού είνε
  έλαφράτερον τοθ νεροθ, καί ή
  «φωτεινή γυναΐκα» τοΰ Περάνο
  τής Ιταλίας.
  *
  πολλαί
  'Υπάρχουν πολλαί ποικιλίαι
  Σιαμαίων άδελφών. Χωρίς νά
  τάς κατονομάσωμεν δλας, θ' άρ·
  κεσθώμεν νά διακρίνωμεν τρείς
  μεγάλας κατηγορίας αύιών, άνα
  λόγως τοθ άν ή Ενωσις των γί
  νεται διά τής κεφαλής, τοΰ θώ·
  ρακος ή τής λεκάνης.
  Σύμφωνα μέ την υποδιαίρε-
  σιν αυτήν εχομεν τούς κεφα-
  λοπαγεΐς, τούς ξιφοπαγεΐς καί
  τούς πυγοπαγεΐς Ήναγκασμένοι
  έκ φύσεως είς την ένωσιν αυ¬
  τήν, οί Σιαμαϊοι άδελφοί είνε
  κατα^ικασμένοι είς παντοίας έ-
  νοχλήσεις. Δέν αποτελεί υπηρε¬
  σίαν πρός αύτούς ό χωρισμός
  των αποδιδομένας πλήρους ελευ¬
  θερίας κινήσεων είς Ινα έκα¬
  στον έξ αυτών; Ποίος δμως θά
  λάβη την απόφασιν τοθ χωρι-
  σμοΰ δύο Σιαμαίων άδελφών, Καί
  πότε πρέπει νά γίνη ό χωρι-
  σμός αύτός, Άμέσως μετά την
  γέννησεν των δύο Σιαμαίοι άδελ-
  φοί δέν είνε βεβαία δυνατόν
  νά Ιχουν γνώμην επί τοθ προ-
  κειμένου. Μό/ον ή γνώμη των
  γονέων των βαρύνει. Άλλ' ώς
  επί τό πλείστον ο£ γονεΐς δύο
  Σιαμαίων άδελφών θειοροθν τό
  περίεργον φαινόμενον πού παρου-
  σιάζουν τα παιδία των ώ; προ-
  σοδοφόρον ευκαιρίαν. Νά τα χω-
  ρίσουν — άστειεύεσθε; Δέν τα
  έκθέτουν καλλίτερα είς Ινα μιοΰ-
  ζικ χώλλ, Οί Σιαμαίοι μεγαλώ-
  νούν, Ιρχονται είς ηλικίαν πού
  μποροθν νά Ιχουν οί ϊδιοι γνώ¬
  μην Άλλά τότε γεννάται Ηνα
  νομικόν ζήτημα: Τί πρέπει νά
  γίνη άν ό είς έκ των Σιαμαίων
  θέλη τόν χωρισμόν, ό άλλος 8-
  μως δχι; Άλλ' άς αφήσωμεν κα
  τα μέρος τό νομικόν ζήτημα, καί
  άς έλθωμεν είς τα πράγματα:
  Παρακαλούμενος ε"νας χειροΰργος
  νά χωρίση δύο Σιαμαίου; ά-
  δελφούς, θά προβή ευχαρίστως
  είς την εγχείρησιν, Τρία ένδεχό-
  μενα προβάλλουν επί τοθ προ-
  κειμένου: Ή χειρουργική επέμ¬
  βασις έμφανίζεται άπλή καί δέν
  συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους.
  Τότε ένδείκνυται νά γίνη. "Αλ¬
  λοτε δμως θά μποροϋσε νά κα¬
  ταλήξη είς βέβαιον θάνατον. Τό¬
  τε βεβαία ή εγχείρισις δέν πρέ
  πει νά γίνη. Τέλος ή Ικβα
  σις τής εγχειρίσεως φαίνεται
  άβεβαία καί παρουσιάζει κιν-
  Τα έκπαιδευτικά τέλη.
  Αί διατάξεις τού νόμου.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη ό αναγκάση-
  κός νόμος «ηερΐ τροποποιήσεως
  καί συμπληρώσεως των περΐ έκ-
  παιδευτικών τελών διατάξεων»
  Δι' αΰτοΰ όρίζεται ότι άπό τοΰ
  σχολικοΰ ετους 1938—1939 τα τέ
  λη έγγραφης δι' έκαστον σχολι-
  κόν ίτος των μαθητών καΐ μαθη-
  τριών των άστικών σχολείων όρί-
  ζονται ώς ακολούθως: Τής α' τά¬
  ξεως δραχ. 225, τής β' όρχ. 300,
  τής ν' δραχ. 450, τής δ' δραχ. 540
  καΐ τής ε' δραχ. 600. Διά τούς μα
  θητάς τούς μή καταβαλόντας τα
  έκπαιδευτικά τέλη έγγραφης τοΰ
  δευτέρου ή τρίτου τριμηνου, υ-
  ποστάντας δέ τας οϊκείας επί προ¬
  αγωγαι ή άπολΰσει έξετάσετς, ά-
  παγορεύεται ή εκδοσις τίτλων,
  μαθηταί δέ ΰποχρεωθέντες νά έ-
  παναλάβουν τα μαθήματα τής
  αυτής τάξεως ε'ίτε ώς άπορριφθέν-
  τε; εί; τάς έξετάσβις ε'ίτε ώς συμ-
  πληρώσαντες τό ανώτατον όριον
  άπουσιών δεν έγγράφονται είς
  την αύτην τάξιν έφ' δσον δέν
  καταβάλουν προηγουμένως τα τυ¬
  χόν όφειλόμενα τέλη έγγραφης
  τοΰ προηγουμένου σχολικοΰ έ-
  τους καΐ ότοτν διά την τοιαύτην
  έ γ γραφήν δέν άπαιτεϊται προσα-
  γωγή νέου τίτλου σπουδών. Μα¬
  θηταί διακόψκντες έλοσχερως την
  φοίτησιν των διά τό σχολικόν ε-
  τος, δέν υποχρεούνται εί; κατα¬
  βολήν άνανεώσεως έγγραφης διά
  τό επόμενον ή τα έπόμενα τής
  τοιαύτης διακοπής τρίμηνον η
  τρίμηνα τοΰ σχολικοΰ τούτου ε-
  τους, δυνάμενοι νά λάβουν τό
  άποδεικτικόν οπουδής τοΰ όποίου
  δύνους τινάς Έν τοιαύτη περι
  πτώσει χρειάζεται μεγάλη προ
  σοχή καί πρέπει νά σταθμισθοθν
  καλώς τα όπερ καΐ τα κατά
  (συνεχίζεται)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΜΕΤΑΞΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΥ Η ΧΡΥΣΑΛΙΣ
  ΣΤΥΛ. Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε.
  Περιήλθεν εις γνώσιν ημών δτι παρά διαφόρων έμτΐό-
  ρων, χρησιμοποΝθύντων τάς έτικέτας των ιίφασμάτων
  μας, ττροσφέρονται είς την κατανάλωσιν ύφάσματα άλλων
  εργοστασιον ώς δήθεν Χρυσαλίδος καί δτι τινά έξ αυτών
  έμφανίζονται καί μέ άριθμούς ίδικών μας ιτοιοτήτων γνω-
  στών είς την κατανάλωσιν, ώς τό Φουλάρ Νο 7, Κρέπ ντέ
  ΣίνΝο 180, κ.τ.λ.
  Πρός τό συμφέρον των πολυπληθών πιστών ττελατών
  μας γνωστοποιοΰμεν ότι αί έτικέτες καί οί άριθμοί ούτοι
  δέν αποτελούσιν εγγύησιν γνησιότητος καί ότι πάν ΰφα-
  σμα παραγωγής τοΰ ήμετέρου Έργοστασίου φέρει είς την
  παρυφήν «ουγια» τάς λέξεις.· «ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΧΡΥΣΑΛΙ¬
  ΔΟΣ» Α. Ε.
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καΐ α¬
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  δικαιοΰνται.
  Περαιτέρω όρίζεται ότι είς έκ·
  παιδευτικον τέλος δραχμων 50 ΰ-
  ποκεινται α') τα άπολυτήρια των
  πλήρων δημοτικών σχολείων, β )
  τα ένδειχτικά προαγωγής άπό τα
  ξεως είς τάξιν των μαθητών καΐ
  μαθητριων των άστικών σχολείων
  τα προσαγόμΐνα πρός μεταγρα-
  φήν εί; έτερον έΐτίσπς αστικόν
  σχολείον. Είς έκπαιδευτικόν τέ¬
  λος δραχ. εκατόν ΰποκεινται τ'
  άπολυτήρια των άστικών σχολεί¬
  ων ώ; και τ' άποδεικτικά μετα-
  γραφής έξ άοτικοΰ σχολείου είς
  προγυμνάσιον ή όκτατάξιον γυ·
  μνάσι όν.
  Αί δπ*ώσεις μαθητών ίι των
  γονεων ή κηδεμόνων αυτών περΐ
  κατ' ιδίαν διδασκαλίας, ύποβαλ-
  λόμεναι διά συμμετοχήν εις κατα
  τακτήριον εξέτασιν πρός απόκτη¬
  σιν ενδεικτικόν ή άπολυτηρίου
  σχολείου Μέσης έκπαιδεώσενς ϋ-
  ποκεινται είς έκπαιδευτικόν τέ¬
  λος ίσον πρός τό ετήσιον τέλος
  έγγραφης έν τή τάξει ή ταίς τά-
  ξεσιν των οποίων τα μαθήματα
  ο ύποψήφΐος εδιδάχθη κατ' ιδίαν.
  —Αί αδεία· εΐσαγωγής.
  Προκβιμένης τή; υπό τής παρά
  τή Τραπεζη τής Ελλάδος κεν-
  τρικής έπιτροπής άδειών είσαγω-
  γής καθ' υπέρβασιν κ«τανομής
  μαργαρίνης, έλαιομαργαρίνης καΐ
  λιπών εδωδίμων, ζωϊκών ή φυτι-
  κών δασμ. κλ. 3 β 2 (πλήν τοΰ
  μαργαρΐτ ^ δασμ. κλ. 3 β 2 δΐς
  καΐ των έν τή κλάσκι 17 γ καΐ
  δ κατονομαζομένων), καλοΰνται
  ο! ένδιαφϊρομενοι όπως υποβά¬
  λωσι τάς σχετικάς αίτήσεις αυ¬
  τών μέσω των οίκείων Έπιμε-
  λητηρίων επί των συνήθων έντύ-
  πων άδειών είσαγωγής καθ' υ¬
  πέρβασιν μετά καταστάσεως των
  ΰπ' αυτών είσαχθειβών ποσοτή-
  των κατά τό έτος 1937 καΐ των
  σχετικών τιμολογίων, τό βραδύ¬
  τερον μέχρι τής 30ής Απριλίου
  έ. ε. Οί τυχόν υποβαλόντες ηδη
  σχετικάς αΐτηβεις άνευ των εϊ-
  ρημένων ως άνω βτοιχείων δέον
  νά υποβάλωσι ταυτα τό ταχύ¬
  τερον άπ' εΰθείας πρός την ανω¬
  τέρω επιτροπήν παρά τρ Τραπέ-
  ζη τής Ελλάδος.
  —Ή περί αύτοκινήτων νο-
  μοθεσία καί αί κοιναί δι-
  ευθύνσεις.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως απεστάλη πρός δημοσί¬
  ευσιν άναγκαστικός νομος περί
  τροποποιήσεως καΐ συμπληρωσεως
  γενικώς τής περΐ αύτοκινήτων
  νομοθεσίας. Δι' αυτού έπέρχον-
  ται κυρίως ωρισμέναι τροποποι-
  ήσεις είς τόν 'Αναγκ. νόμον
  646)1937 περί ρυστάσεως κοινών
  διευθΰνβεων αΰτοκινήτων. Ούτως
  όρίζεται δτι δύναται δι' αποφά¬
  σεως τοΰ ' Υπουργού νά συρταθή
  Κ. Δ. καΐ είς γραμμήν, έφ' ής
  έργάζονται ολιγώτερα των πέντε
  αΰτοκινήτων. 'θ Ύπουργός δύ¬
  ναται νά καταργήση π καΐ
  νά άνασυστηση Κ. Δ. ή να συ¬
  στήση τοιαύτας επί! γραμμών
  μή βαφώς χαρακτηριζομένων ώ;
  άστικών ή ΰπεραστικών. 'Επίοης
  νά απαλλάξη την Κοινήν Διεύ
  βυνσιν τής διεξαγωγής διαχει¬
  ρίσεως περιβρίζων ταύτην είς
  την ένάακησιν τής τηρήσεως των
  δρομολογίων, των τιμολογίων,
  των δρων ασφαλείας κ.λ.ΐτ.
  — Ή Παγκρήτιος καλλιτε-
  χνική έκθεσις.
  Την 7ην Ματου 5 γίνβνται ώς
  γνωστόν τα έγκαίνια τής Α.'
  Παγκρητίου Εκθέσεως Καλλιτε-
  χνίας καΐ βιβλίου. Τα έργα καΐ
  τα βιβλία θά νίνωνται δεκτά ά¬
  πό 25 έως 29 Απριλίου είς τό
  Προοκοπεϊον Χανίων, γνωστο-
  ποιουμένης τής άποστολής των
  είς την Κριτικήν Επιτροπήν δι'
  έπιστολής τού έκθετου.
  — Εύχαριστίαι Μορφωτικοΰ
  Συλλόγου.
  Ό Νορφωτικός Σύλλογος Γυ-
  ναικών Ηρακλείου αίσθανεται
  την υποχρέωσιν νά ευχαριστή¬
  ση βαθειά τόν Δήμαρχον Η¬
  ρακλείου όστις έκτός τής άλλης
  συμβολής καί υποστηρίξεως την
  οποίαν παρέχει πρός τό "Ασυ¬
  λον τής Γερόντιασας, απέστειλε
  ολόκληρον άρνΐ μέ διάφορα άλ-
  λα Πασχαλινά δώρα έπ' εύκαιρία
  των έορτών.
  —Πρόσκλησις.
  Προσκαλοθνται οί νόμιμοι κλη-
  ρονόμοι τοθ κατά την 30ήν Μαρ
  τίου έ.έ", αποβιώσαντος είς «Τααγ
  καράκι Μετόχι» Εύαγγέλου Πα¬
  παδάκη τοθ Ιωάννου, αγνώστου
  τόπου καταγωγής, έτών 30, έργα-
  τικοθ καί άγάμου, δπως παρουσια
  αθώσιν είς τα Αστυνομικόν τμή-
  μα Ηρακλείου Ι'να λάβωσιν όδη-
  γίας σχετικώς ώς πρός την δια¬
  νομήν τής έγκαταλειφθείσης πε¬
  ριουσίας τού.
  (Έκ τοθ ΆστυνεμικοΟ Τμήμα·
  τος Ηρακλείου).
  ΚΟΚΑΡΙ
  Έξαιρετικής πβιέτητβς, διαρ-
  χής παρακαταθήκη είς την κρβμ·
  μυδαποθηκην πλησίον Χανιών
  Πορτας ιπαραπλβύρως έμπορικοϋ
  καταστήματος κ. "Ιωαν. Λιναρύβ-
  κη.ι
  ϊ' !.
  ι
  Ι ·
  •ί.'
  II.
  .*·
  ι
  *
  ^
  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμτττης
  28 Απριλίου 1938
  120 Ώρα
  ΥΠΟ&ΟΧΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΝ κκ ΜΠΑΠΑΡ_ΚΑΙ ΑΡΑΣ
  ΧΙΑΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΑΝ
  ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τούς άφιχθέντας σή
  μερον είς Αθήνας Τοΰρκον πρωθυπουρ
  γόν κ. Τζελάλ Μπαγιάρ καί υπουρ¬
  γόν των Εξωτερικών κ. Άράς ύπεδέ-
  χθησαν είς τόν σταθμόν ο πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς, οί ύπουργοί, οί
  πρεσβευταί τής Βαλκανικής συνεννοήσε¬
  ως, οί άνώτατοι στρατιωτικοί κ. ά.
  Τούς ύψηλούς ξένους έπευφήμησαν
  χιλιάδες λαού. Αί Αθήναι είναι ση-
  μαιοστόλιστοι. Τουρκικαί καί Έλληνι-
  καί σημαίαι κυματίζουν παντοΰ.
  ΤΑ ΑΙΊΟΓΕΥΜΛ ΥΠΕΓΡΑΦΗ
  ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΟΝΟΙΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τό άπόγευμα σή¬
  μερον θέλει υπογραφή τό συμπληρω-
  ματικόν Έλληνοτουρκικόν σύμφωνον τό
  μονογραφηθέν έν Αγκύρα καί αφορών
  ωρισμένας λεπτομερείας ςτής Έλληνο-
  τουρκικής συμμαχίας έν τώ πλαισίω
  τού τετραμεροΰς Βαλκανικού συμφώ-
  νού.
  ΣΦ

  ΟΔΡ
  ΚΑΙ
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΑΝ
  ΗΝ ΒΑ
  ΟΛΙΝ ΚΑΣΤΕΑΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — ΣημεριναΙ'πληροφο-
  ρίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι οί έ-
  θνικοί έβομβάρδισαν σφοδρώς την Βαρ-
  κελώνην καί την παράλιον πόλιν Κα·
  στελλόν καθ* ής κατευθύνεται ή αρξαμέ¬
  νη ήδη επίθεσις τού στρατηγοΰ Βαρέ-
  λα. Είς την τελευταίαν αί καταστροφαί
  είναι μέγισται, ύπάρχουν δέ πολλά άν-
  θρώπινα θύματα.
  ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΕΠΑΗΕΛΗΦΒΗΣΑΗ
  ΙΣΧΥΡΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ
  ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Είς την σεισμό-
  πληκτον περιοχήν τής Μικρασίας αγ¬
  γέλλεται ότι έπανελήφθησαν αί σεισμι¬
  καί δονήσεις. Αί δονήσεις αυται ήσαν
  ίσχυρόταται, έπέφεραν δέ νέας κατα¬
  στροφάς. Ύπάρχουν Ιβνεκροί.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΦΑΜΠΡΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Σαλαμάνκας ότι είς τόν τομέα 'Αλφάμ-
  πρα ή προέλασις των έθνικών στρα-
  τευμάτων αυνεχίζετβπ άκάθεκτος. Οί έ·
  θνικοί κατέλαβον ήδη πολλάς όχυράς
  τοποθεσίας είς την περιοχήν ταύτην.
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗ
  Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Έκ Λονδίνου άγ·
  Ϊέλλεταΐ ότι θέλει μελετηθή, κατά τάς
  κεϊ συνομιλίας των Γάλλων καί "Αγ¬
  γλων, αΐτινες ώς γνωστόν θά γίνουν
  σήμερον, καί ο τρόπος τής άποχωρή-
  βεως των έθελοντών έκ τής Ίσηανίας·
  Ο ΗΝΤΕΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΕΠΑΗΕΛΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Παρά τάς κυκλο-
  φορησάσας ευρύτατα είς Λονδίνον , φή¬
  μας περί έπανόδου τού τέως, Βρεττα-
  νού ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ. ΥΗν-
  τεν είς ,τήν κυβέρνησιν Τσάμπερλαιν,
  θεωρεΐται, καθ* ά_, τηλεγραφείται, άδύ-
  νατος ή έπαναφορά αυτή, τού κ. "Ην·
  -εν μή δεχομένου ^νά επανέλθη είς
  την κυβέρνησιν.
  Τά άποτελέσματα των συνομιλιών
  Άγγλων καί Γάλλων εις Λονδινον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς).— Τηλεγραφήμα-
  τα έκ Μόσχας άναφέρουν δ-
  τι αναμένονται έκεΐ μέ ενδι¬
  αφέρον τα άποτελέσματα των
  συνομιλιών τοΰ Λονδίνου.
  Κατά τάς έκ Πράγας πλη¬
  ροφορίας αί Τσεχοσλοβακικαί
  έφημερίδες έκφράζουν την εμ¬
  πιστοσύνην τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας πρός τάς συνομιλίας ταύ¬
  τας αΐτινες, ώς έλπίζουν, δέν
  Θά παρίδουν την σπουδαιότη-
  τα τοΰ ΤσεχοσλοβακικοΟ ζη-
  τήματος.
  —Ό πρωθυπουργός κ. Τσά¬
  μπερλαιν θά ανακοινώση, προ¬
  σεχώς είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων τόΆγγλοιταλικόν
  σύμφωνον προκειαενου νά ψη¬
  φισθή τουτο ύπ' αυτής.
  —Κατά την συνάντησιν τοΰ
  Γραμματέως τής Κ.Τ.Ε. κ. Ά
  βενόλ μετά τοΰ Λόρδου Χά
  λιφαξ ^ ό πρώτΓ«ς||άνεκοίνωσεν
  δτι ωρισμένα κράτη τής Έ-
  θνοκοινωνίας απεφάσισαν νά
  Αί τιμαί των έλαιων είς τάς άγοράς
  έσωτερικοϋ καί έξωτερικοΰ.
  Κατ' αρμοδίως παρασχεθείαας
  πληροφορίας αί έλαιοαγοραί τοΰ
  έξωτερικοθ ένεφάνισαν υποτιμη-
  τικήν τάσιν κατά την παρελ¬
  θούσαν έβδομάδα. Κατά τάς Ζ-
  δίας πληροφορίας είς Ιταλίαν α¬
  πεστάλησαν ίκαναί ποσότητες ε¬
  λαιων έξ Ίσπανίας. Πάντως αί
  ιταλικαι άγοραί παραμένουσι χα-
  λαραΐ καί έπιφυλακτικαί.
  Έκ παραλλήλου ή άγορά τής
  ι Τύνιδος προσφέρει έκπεσμένας
  τιμάς Ιναντι έλευθέρου συναλλάγ-
  ματος, χωρίς δμως νά εκδηλούται
  καί αντίστοιχον ενδιαφέρον έκ
  των καταναλαπριών ^χωρών. Τό
  χαρακτηριστικόν τής άγοράς επί
  των έλαιων είνε άπραξία καί έλ¬
  λειψις ζητήσεως. Αί τιμαί ώς έκ
  τούτου εσημείωσαν νέαν ύποχώρη
  σιν ευρισκόμεναι επί τού παρόντος
  είς τα κάτωθι έπίπεδα: Διά λαμ-
  πάντε Λ.Ά. 53—55 κατά τόννον
  καί διά ραφινέ 57—59.
  Τα πυρηνέλαια σημειούνται έξ
  άλλου είς τα αύτά έπίπεδα τής
  προηγουμένης εβδομάδος. Όσον
  άφορά την αγοράν των έλαιολά-
  δων είς τό εσωτερικόν αίίτη έμ-
  φανίζεται ωσαύτως χαλαρά.
  Είς Ηράκλειον αί τιμαί των
  έλαιων χθές είχον ώςέξής: "Ελαια
  5 βαθμών δρ. 24.80, πυρηνέλαια
  18, ραφινέλαια 30.
  ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΤΩΝ ΕΜΠ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ!,
  Αυριον Παρασκευήν συγκροτεΐ-
  ται έν Αθήναις συνέδριον καί Γε-
  νική Συνέλευσις τοθ Συμβουλίου
  τής Ενώσεως των Έμπορικών
  καί Βιομηχανικών Έπιμελητηρί-
  ων τής Ελλάδος προκειμένου του¬
  το ν' άσχοληθή μέ διάφορα ζη-
  τήματα αφορώντα τόν εμπορικόν
  κόσμον. Τό Εμπορικόν καί Βιομη-
  χανικόν Έπιμελητήριον Ήρακλεί-1
  ου θά αντιπροσωπεύση είς αυτό ό
  Διευ%ντής αύτοΰ κ. Νικ. Μεταξάς
  δστις καί ανεχώρησε χθές τό ά¬
  πόγευμα διά τής «Άκροπόλεως»
  εις Αθήνας. > , ι»>λ< ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Την ΙΟην προσεχούς Μαΐου ή αγγλικη Αρχαιολογική Σχθ λή θά αρχίση ανασκαφάς είς Λασήθι καί δή έντός σπηλαί- ών, έΓζ τάόποΐα καί άλλοτε είχον ανευρέθη άρχαιότητες μινωικής έποχής, αγαλμάτια καί θραύσματα άγαλμάτων μεγάλων άπδ έλεφαντοστοΰν. Πρόκειται, δπως ανεκοίνωσεν ό κ. Μαρινάτος, περί ίδιοτύ- που έπαρχιακοθ μινωίκοθ πό- λιτισμοθ. ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠ)ΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛ)ΡΙίϊΝ Εδημοσιεύθη είς την εφημε¬ ρίδα τής Κυβερνήσεως διάταγ μα, διά τοθ όποίου παρατεί- νεται ή θητεία των διοικήσε- ων των Έμπορικών καί Βιομη χανικών Έπιμελητηρίων μέχρι τέλους Δεκεμβριού έ. ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Συνεπεία προσκρούσεως χθές έπιβατικοθ αύτοκινήτου λόγφ βλάβης επί ήλεκτρικοΰ στύλου έτραυματίσθη έλα- ψρώς είς διάφορα μέρη τοθ σώματός τού ό όδηγών τό δ- χημα Γ. Μπατσανάκης. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άπό χθές έπανελήφθησαν τα μαθήματα των δημοτικήν σχολεί¬ ων Ηρακλείου. Τα μαθήματα των σχολείων Μέσης σ' έίΐαναρχίσουν άπό τής προσεχοθς Δευτέρας τοθ θωμά. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ό πιθανός καιρός οήμερον προ- βλέπεται βροχερός κατά διαλείμ- ματα είς τίνα μέρη τής νήσου. Οί ά'νεμοι θά πνέοαν βόρειοι ώς μέτριοι. ΤΟ ΚΟΝΤΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Τα υπουργείον Έθν. Οίκονομί- ας δι' έγγράφου τού γνωρίζει είς την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης καί τα Έπιμελητήρια Εμπορικόν καί Γεωργικόν Ηρακλείου 8τι τα κοντεζάν τής είς Γερμα¬ νίαν έξαγωγής σουλτανίνας καί κορινθιακής'σταφίδος ηυξήθη¬ σαν κατά 350.000 καί 500.000 μάρκων. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Διά Β. Δ. προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου ό συμπολίτης λοχαγός μηχανι- κοΰ κ. Μιχ. Διακάκης. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΧΑΡΤΗΣ Διά συμπληρωματικήν ύ· πουργικής αποφάσεως όρίζε- ται δτι ή είσαγωγή δημοσιο- γραφικοΰ χάρτου προελεύσε¬ ως Σουηδίας θά διενεργήται κατόπιν κοινής αδείας τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής Έπιτροπής Παθητικών ύ- πολοίπων Κλήριγκ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΝ Επετράπη έλευθέρως ή εί¬ σαγωγή βιβλίων, έντύπων έν γένει ώς καί εφημερίδων καί περιοδικών προελεύσεως χω- ρών μεθ' ών συνδεόμεθα διά συμβάσεως κλήριγκ καί χω· ρών ίδιωτικής άνταλλαγής. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ Οί κ. κ. ΆδελφοΙ Ί. Τρα- κάκη κατέθηκαν είς τόν κ. Δή¬ μαρχον δραχμάς 3.000 έξ ών δραχμαί χΐλιαι έστάλησαν .υ¬ πό τής έν Αθήναις οικογενεί¬ ας Εύσταθίου Άρδίτσογλου άντί στεφάνου είς τόν νεκρόν τής μητρός των, ίνα διατεθώ- σιν άνά δραχμαί χίλιαι είς τό Άσυλον τής Γερόντισας, είς τό Βρεφοκομεΐον καί είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬ μείον Ηρακλείου. ΤΑ ΕΛΑΙΑ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τα κρητικά έλαιόλαδα οξύτητος 2 βαθμων εσημείωσαν είς την α¬ γοράν Άλεξανδρείας κατά τόν πα- ρελθόντα μήνα τιμάς χονδρικής πωλήσεως πρός 8 1)2—8 3)4 γρ. δ. κατ' όκ8ν. Άντιστοίχως τα ε¬ λαια Μυτιλήνης εσημείωσαν τιμάς ώς κάτωθι: Όξύτητος 2 1)2—3 βαθμων γρ. δ. 9 1)4—9 1)2, 1 1)4 βαθμών γρ. δ. 10—10 ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Καθ" ύπουργικήν απόφασιν αί άδειαι είσαγωγής μηχανι μάτων καί έξαρτημάτων, ίσχύ- ουσιν επί Ζν έτος άπό τής εκ¬ δόσεως των έφ' δσον δέν κα- θορίζεται έν αύταΐς διάφορος προθεσμία ίσχύος αυτών. ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ Δια την έπανίδρυσιν τού Εϊ· ρηνοδικείου Αγ. Μύρωνος πλη¬ ροφορούμεθα ότι τό Πολιτικόν Γραφείον Πρωθυπουργόν, κατό¬ πιν άνακινήσβως τοΰ ζητήματος, εζήτησεν άπό τό Υπουργείον Δι- καιοσύνης νά τφ γνωρίση τάς ε¬ πί τού προκειμένου άπόψεΐξ τού. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Διά τού καταπλεΰσαντοςχθές ύπερωκεανείου «Στρατηγός Φόν Στέουμπεν» άφίκοντο 478 διαφόρων έθνικοτήτων περιη¬ γηταί. Ούτοι μετά την επίσκε¬ ψιν τοθ μουσείου καΐ τής Κνω σοθ ανεχώρησαν διά Ναύπλι- ον, Πειραια καί Θήραν. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ Τό υπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας έκοινοποίησε δι' έγκυκλίου τού πρός απάσας τάς δημοσίας αρχάς τόν νόμον περί δικαιώματος τοΰ συνε- ταιρίζεσθαι των ύπαλλή- λων των δήμων, των κοι νοτήτων καί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς καί τό πρός εφαρμογήν αύτοθ εκδοθέν εκτελεστικόν Β. Διάταγμα. Διά τής έγκυ¬ κλίου έρμηνεύεται δ νόμος καί τό διάταγμα καί παρέχον- ται πρός τάς αστυνομικάς αρ¬ χάς ωρισμέναι οδηγίαι διά την εφαρμογήν αύτοθ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ Χθές την πρωΐαν ανεχώρη¬ σεν είςΝηπηδητόν πρός διενέρ γειαν ύγειονομικής επιθεωρή¬ σεως ό νομίατρος Ηρακλείου κ. Γ. Νικολακάκης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τό εσπέρας τής προσεχοθς Δευ- τέρας θά συνεδριάση τό Δημοτι¬ κόν Συμβούλιον προκειμένου νά συζητήση καί ν' αποφανθή επί δ ι αφορών τρεχούσης φύσεως δημο- τικών ζητημάτων. 30 Πρωΐνή μην άναγνωρίσουν την κατά- κτησιν τής Αίθιοπίας υπό τής Ιταλίας. Ό κ. Άβενόλ άνα· χωρεΐ έκ Λονδίνου την Παρα¬ σκευήν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Απριλίου (τηλεγραφικώς) —Ό Βασιλεύς Φαροΰκ απεδέχθη την παραί¬ τησιν τής Αίγυπτιακής κυβερ¬ νήσεως. Πιθανολογεΐται δτι ή κυβέρνησις θά ανασχηματισθή μέ μικράς μεταβολάς είς τα διάφορα ύπουργεΐα. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑ ΠΡΟΣΠΑΒΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΑΑΛΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΝΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΣΟΥΛΙΤΟΚ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πλη- ροφορίαι έκ τής Άγγλικής πρωτευού¬ σης τονίζουν ότι οί Βρεττανικοί κυβερ- νητικοί κύκλβι θά προβπαθήαουν νά πείσουν την Γαλλίαν ότι είνε άνάγκη ή Πραγα νά φανή ένδοτική είς τάς άπαι- τήαει,ς των Γερμανών Σουοιτών. Άναφέρεται μάλιστα ότι αύτός ού¬ τος ο κ. Τσάμπερλαιν άνέλαβεν είς την σημερινήν συνάντησιν τού μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ, νά εισηγηθή είς τούς τελευταίους τάς άντιλήψεις τής Άγγλικής κυβερνήσεως είς τό προκει¬ μένον. Είνε άγνωστον πάντως άν οί Γάλλοι ιθύνοντες θβωρήσουν σκόπιμον νά έπέμβουν έν Πραγα" κατά τρόπον εύ- νοούντα τάς Γερμανικάς βλέψεις έν Τσε χοσλοβαχία. Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΟΕ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΜΕ ΤΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Έκ' Πράγας αγ¬ γέλλεται ότι ή Τβεχοαλοβακία άρνεϊ- ται νά έλθη είς οιανδήποτε συζήτησιν μέ τόν αρχηγόν των Γερμανών Σουδι· των έθνιχοσοσιαλιατήν Χενλάϊν. ΟΙ ΚΥΚΛΟΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΕΠΙΛΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΟΥ ΧΕΝΛΑΪΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τοΰ άν- ταηοκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι οί κύκλοι τού Ράϊχ έπιδοκιμάζουν πλήρως την πολι¬ τικήν κατεύθυνσιν τού άρχηγού των Σουδιτών κ. Χενλάϊν επί τού ζητήμα- τος τής Γερμανικής μειονότητος έν Τσε χοαλοβακία. Κατόπιν τούτου αί σχέ- σεις Τσεχοσλοβακίας καί Γερμανίας έν- δέχεται νά ένταθοΰν είς σημείον δια- κυβεΰον έκ νέου την διασφάλισιν τής είρήνης είς την Κεντρικήν Ευρώπην ώατε νά έπιδεινωθή έν γένει ή διεθνής κατά¬ στασις. Ο ΧΕΝΑΑΪΝ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 »Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). —Νεώτεραι είδήσεις έκ Πράγας άγγέλλουν ότι ο άρχηγός των Σουδιτών Χενλάϊν προτίθεται νά ζητήση την διενέργειαν δημοψηφίβματος είς τάς περιφερείας έκείνας τής Τσεχο¬ σλοβακίας όπου ύπερέχουν οί Σουδΐ- ται μέ σκοπόν αυτονομήσεως των περι φερειών τούτων. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΩΝ ΔΙΑ ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Καί αί σημεριναί έκ Λονδίνου πληροφορίαι άποκλείουν κά Θε σκέψιν ενάρξεως συνεννοήαεων οιά την σύναψιν τετραμεροΰς Εύρωπαϊκού συμφώνου. ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΡΗ ΕΙΣ ΑΛΦΑΜΠΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκρι.ού μας). — Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έξ έθνικής πηγής βεβαιούν ότι ή άντίβτασις των κυβερνητικών είς τόν το μέα τοΰ Άλφάμπρα κυριολεκτικώς βυνετρίβη. Είς την περιοχήν τού Τερουέλ βυ· νάπτεται ήδη σφοδρός αγών*