9570

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ε ψη -υ5α,ότάτ^ *νβ·
  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνοντσι Εννοαϊο κ ι ί' Κα1τ°° ΕΑΜ·
  νών πρακτόρων συνεργάτών τοϋ Κ Κ Ε °Ρ > Υ" Ρ"ν Καί Γερμα-
  ρίσαμποτάζ, έκτελέσεων κλπ. Όλόκληρον α^Α^ΛΤ 6δηΥίαΐ πε'
  νδται ήδη υπό "Αγγλων καί Ελλήνων είδικΐ Κ^ ?Ρχεΐ°ν έΡευ"
  αυτού προκύπτοντα ατο1χεΐα ρ1πτηΟϋ** β*^ί^^.00 «τι ά «5
  θνικην δράσιν τοΟ Κ Κ.Ε. καί τοθ Ε Α Μ Φ ς ζ Τήν αντε'
  ΓΡΑΦΕΤ-:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Ι4Μ ΙΗΪ
  ΜΙΧΑΐιΛ ΑΚΟΥΜΙΛΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΠΕΡΙΟΔΟ- Β. ΑΡΙΘ. 67
  ΕΘΙΊΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 11 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙ6ΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΙΗλΙ ΘΡλΣΕΙΣ ΡΙΠΠγι
  ΟΕΗ ΕΙΗΠΙ λΝΟΗΤΌΙ
  Οί άνθρωποι γενικώς δέν έ'χουν
  εύθύνες μόνο γιά δσα λέγουν ή
  πράττουν. Ύπέχουν εύθύνες καί γιά
  δσα θά επρεπε, άλλά δέν ηθέλησαν
  τ) έδΐστασαν ή άμέλησαν νά ποΰν
  καΐ νά πράξουν. Ό νόμος τοϋ Σό·
  λωνος στάς άρχαίας Αθήνας, πού
  έκήρυττεν άτιμον κάθε πολίτην, ό
  <5ποΐος σέ στιγμές κρίσιμες γιά τήν Πατρίδα τού δέν έπαιρνεν ένεργόν βέσιν, άναγνωρίζεται καί σήμερον <5χι απλώς δίκαιος καί σωστός, άλ¬ λά επιβεβλημένας καί σωτήριος. Πρωταρχικό καθήκον τοΰ κάθε "Ελ¬ ληνος αυτήν τήν στιγμήν, πού παί ζεται ή τύχη τής Ελλάδος, είναι καί νά εκδηλώση, την γνώμην τού ώς ανθρωπος καί νά άγωνισθή δι* αύ τήν, άν πιστεύη πραγματικά είς τάς ίδέας τού, "Ελλην πού δέν έχει τό θάρρος •νά πή φανερά δτι είναι Έλλην, τήν ώρα πού άλλοι σηκώνουν τό δπλον «■ναντίον τής Ελλάδος γιά νά τήν κσταργήσουν' "Ελλην πού δέν έχει τό σθένος νά αντιδράση, τή στιγμή πού πληρωμένα δργανα τής βουλ· γαρικής προπαγάνδαί κηρύττουν, ότι ή ΜακεδονΙα πρέπει νά άποσαα- οθ?[ άπό τήν Έλλάδα καί ν' αποτε¬ λέση αύτόνομη έπικράτεια' "Ελλην πού δέν ευρίσκει μέσα τού τή δύ- ■ναμι νά αντιταχθή σάν άνδρας ε¬ ναντίον έκείνων πού γυρεύουν νά καταργήσουν τήν ελευθερία τού κ«ί νά τοϋ έπιβάλουν τήν άποκτηνωτΐκή οκλαβιά μιάς δικτατορίας—τής προ- λεταριακής δικτατορίας — αότός ό Έλλην είναι άνάξιος νά φέρη τό δ- νομα αύτό, τό οποίον άπό την συ¬ νείδησιν ολων των πολιτισμένον άν- βρώπων θβωρεΐται τΐτλος τιμής καί δεΐγμα πραγματικής εύγενεΐας. Δέν ομιλούμεν μόνον γιά τούς ΈΑΜίτες ύπουργούς οί όποΐοι στήν κρισιμώτερη στιγμή τής Ελλάδος καί των λαϊκών ελευθεριών της, α¬ κολουθήσαν τούς Κομμουνιστάς ύ· •αουργούς στήν ταύτόχρονη καί ό- μαδική παραίτησί τους καί τούς ένε- ©άρρυναν μ1 αύτό στήν δολοφονικήν *πίθεσί τους κατά τής Έλληνικής Πατρίδος καί τοθ ΛαοΟ της. Πά τό ίγκλημά των αύτό δέν μπορεΐ παρά νά δώσουν λόγο κάποτε. Ό κλε- -ταποδόχος τιμωρεΐται σάν καί τόν κλέφτη. Όμιλοϋμε γενικώς γιά κάθε τέ κνον τής χώρας αυτής, ή όποία έξέ «ρεψετό ίδεώδες τής ελευθερίας .κι' «ψαλλε μέ τό στόμα τού Σωκράτη τόν τελειότερον καί ευγενέστερον ϋμνον οτήν Πατρίδα καί τόν πατριωτισμόν ύτά δέν είναι παραμύθια. Όπου Επεκράτησαν οί έλασίτες καί τα οργα να τοθ Κ.Κ.Ε.—καί είς τάς Αθήνας, <5ιιτ.' δπου εξεδιώχθησαν ΰστερ' άπό 32 ημερών μάχην, καί είς τήν Πελο- τΐόννησο καί είς τήν Μακεδονίαν— τταντοθ δπου επεκράτησαν πρώτη •των δουλειά ή"ταν νά σκοτώσουν μέ μιά σφαΐρα στόν τράχηλο καί νά ρί¬ ψουν στ« πηγάδια καί στίς χαράδρες τα πτώματα των άνθρώπων πού ήξε ραν γνησίους "Ελληνας έθνικόφρο- νας είτε διανοούμενοι ήσαν, είτε βιοπαλαισταί, είτε έργατικοί Οί ουμμορΐται τοΰ Κ.Κ Ε. δέν άνέχον- "ται άντΐρρησιν είς τα καμώματά των; "Οποίος δέν εχει την ιδία ίδβα μ ■αύτούς είναι άντιδραστικός άναξιος •νά ζη· Καί τόν θανατώνουν χωρίς «λεος. Καί μυρίζει πτωμαΐνην ή άτμόσφαιρα τής Ελλάδος αυτήν την στιγμήν άπό τα έγκλήματα τού Κ.Κ.Ε. καί των όργάνων τού. Και καπνίζουν τα έρείπια των Αθηνών, ιής ένδοξοτέρας πόλεως τοθ κόσμου, ττού έσεβάσθησαν καί αύτοί οί Γερ· μανοί, άλλά παρεσκεύασαν επιμελώς «αί μετέβαλαν *ίς πεδίον μάχης δή 6ίν "Ελληνες. Καί χάσκουν ξεκοιλια- «μένα κσΐ ληστευμένα μέχρι βελό- νης τα πλουσιώτερα καταστήματα των έμπορικωτέρων δρόμων τής Πρωτευούσης καί τοΰ Πειραιώς .... Έδώ δέν πρόκειται πλειά γιά θεώ ρίες καί ίδεολογίΐς. Ευρισκόμεθα πρόσωπο μέ πρόσωπο άπέναντι ώρ- γανωμένων άνθρώπων, οί όποΐοι μέ τ' δπλο στό χέρι καί μέ τό μαχαΐρι στά δόντια ρίχνονται απάνω στούς άδελφούς των καί τούς θανατώνουν άλύπητα γιά νά έπιβάλλουν στόν τό πον αυτόν τόν νόμον των, τόν νό¬ μον τής κτηνώδους βίας. Τόν νόμον αυτόν τόν όνομάζουν άλλοτε δημο κρατίαν, άλλοτε λαοκρατίαν, καί άλ¬ λοτε δικτατορίαν τοΰ προλεταριάτου. "Οπως κι' άν τόν όνομάζουν δμως, ημείς βλέπομεν όφθαλμοφάνερα, δτι είναι ό νόμος των ληστών, οί όποΐοι κηρύττουν άσπονδους έχθρούς τα δρ γανα τής τάξεως καί τούς δικαστάς καί τούς στρατιώτας τής Πατρίδος, γιά νά τούς έξοντώσουν καί νά γί¬ νουν κύριοι καί τής περιουσίας καί τής εργασίας καί τής ζωής έκείνων πού θ άψήσουν ζωντανούς. Μπροστα στήν κατάστασιν αυτήν δέν έπιτρέπεται νά μείνη άσυγκί- νητος καΐ ούδέτερος κανείς Έλλην άξιος τοΰ όνόματος αύτοΰ. Ή ού- δετερότης είς τήν περίστασιν αυτήν είναι δειλία καθαρά καΐ προδοσία κατά τής Ελλάδος. Είναι συνεργα σία θετική πού προσφέρεται είς τούς δημίους της. Καί οί έδώ όπαδοί τοθ Κ. Κ. Ε. μέ τα ϊδια συνθήματα, μέ τάς ιδίας μεθόδους, μέ τούς ΐδιους σκοπούς καί μέ τό ϊδιο μΐσος, πού ένεργοθν καί όπουδήποτε άλλοΰ τής Ελλά¬ δος, έργάζονται καΐ ένεργβΰν καί έδώ. Πάρετε τίς έφημερίδες των. Δι- αβάσετε τα Ιντυπα μέ τα όποϊα γε- μίζουν τούς τοΐχους. Παρακολου- θήσατε τίς προκηρύξεις καί τίς ό- μιλίες των. Παντοΰ τό ϊδιο μοτίβο: Αύτοι μόνον είναι σωστοί άνθρωποι καί άντιπροσωπεύουν τήν αλήθειαν. "Ολοι δσοι δέν άνήκουν είς τήν πα- ράταξίν των είναι «αντιδραστικόν, είναι «έχθροί τοθ λαοθ», είναι «κρυ- πτοφασίστες>, είναι «βασιλόφρονες».
  Καί άφήνεται νά εννοηθή δτι δλοι
  αύτοί θέλουν ξεκαθάρισμα. Τόν έμ-
  φύλιο πόλεμο οί καθοδηγητές τοΰ
  Κ. Κ. Ε. τόν διεξάγουν καί έδώ. Τόν
  εκήρυξαν πρό πολλοΰ μέ δολοφονίες
  άντιπάλων των ίδεολογικών καί τόν
  διεξήγαν Οπουλα καί προδοτικά ϊσα
  μέ χθές. Άπό χθές δμως μέ τα:
  Ινοπλα συλλαλητήρια τής Νεαπόλε¬
  ως καί τής Βιάννου έπέταξαν κά-
  τω καί τή μάσκα. Τόν πόλεμο κα,
  τα των νομίμων έξουσιών τοΟΚρά-]
  τους καΐ τόν έμφύλιο πόλεμο τόν
  κηρύττουν καί φανερά.
  Καί δ μόνος τρόπος νά μή γίνη
  πραγματικότης ό πόλεμος αύτός καΐ
  νά μην αίματοκυλισθή σ' άδελφο-
  κτόνο σπαραγμό, δπως θέλει τό
  Κ Κ. Ε. καί ή Κρήτη μας είναι ό κα-
  θένας μας, δπου είναι καί όπου
  ευρίσκεται, νά μην παραλείπη καμ¬
  μίαν ευκαιρίαν νά διαδηλών^ κα¬
  θαρά δτι είναι έλλην καί θέλει νά
  μείνη ε"λλην, είτε τό θέλουν οί δι
  εθνιστές είτε δέν τό θέλουν. Δέν
  λέμε νά σηκωθή ό λαός μας καί
  νά μεταχειρισθή εναντίον των, τα
  αέσα πού έφαρμόζουν αύτοί γιά
  νά έπ.βληθοθν. Δέν είναι καμμιά
  άνάγκη νά καταφύγωμεν είς την
  βίαν καί τό αΓμα. Δέν §' ανοίξη
  άνθρώπου μύτη, δταν οί πράκτο-
  οεο αοΟ έμφυλίου πολέμου πεισθουν
  δτι στόν καθένα μας δέν θά βροΰν
  ίνα άναποφάσιστο καί δειλό ουδέ-
  τερο, άλλ' έναν "Ελληνα άποψα-
  σισμένο νά αμυνθή γιά την έλευθε·
  αία τού σάν άντρας καί μάλιστα
  Κοητικός. Γ.ατί οί διεθνιστές μας
  είναι βρσσεΐς. άλλά δέν είναι ά-
  νόητοι. Ξέρουν πού βρίσκονται....
  ΠΠΟ ΗΜΕΡΠΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΕΜΠΤΗ 11 Ίανουαρίου 1945
  Η ΕΥΓΝβΜΟΙΠίΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ο Ελληνικάς λαός δέν θά ξεχάση,
  ποτέ, δτι τή στιγμή πού βρέθηκε
  άοπλος καί ήπειλήθη νά γίνη όοΰλος
  μιδς ένοπλης τρομοκρατικής τυραν-
  νίας, ό Μέγας Τσώρτσιλ, ό ύπέρμα-
  χος ΰπερασπιστής τής ελευθερίας των
  Λαών, στάθηκε στό πλευρό τού Ιγι-
  νε ύποστηρικτής τής ελευθερίας τού,
  τοθ πολυτιμωτέρου άγαθοΰ τού. Δέν
  θά ξεχάση ποτέ, δτι άπό τό Λονδΐνο,
  τή Μητρόπολι τοθ φωτός των νεωτέ-
  ρων χρόνων, υψώθη ή ψωνή τοθ
  Τσώρτσιλ, ή σταθερή καί άλύγιστη
  φωνή τής ελευθερίας, ή όποία ένεστά
  λαξε θάρρος καί ύπομονή στά έκα-
  τομμύρια των Έλλήνων πού μ' άγω-
  νίαΐ περίμεναν τήν άπόφασι πού θά
  εκρινε την τύχη τους. Ή εύγνωμοσύ
  νη τοϋ 'Ελληνικοΰ λαβΰ πρός τούς
  έκλεκτούς ηγέτας τής Μεγάλης Βρετ
  τανίας είναι άπειρη. Συναισθάνεται
  βαθύταταό λαός τής μικράς αυτής
  χώρας γο μέγεθος των θυσιών πού ύ
  φίσταται ή Μεγ. Βρεττανία πρός χά-
  ρ.ντυυ, αυτή την κρίσιμη ώρα.
  ΟΙ ΣΥΝΑΓΟΝΙΙΤΑΙ
  ΑσΙ.8,,,ΕΑΑΙΙΙΙΟΑΓΓΑΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Τό άνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός:
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΖ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ
  Ι στρατόν τοΰ ΕΛΑΣ πού έ'δρασε
  στάς Αθήνας, ύπηρέτουν εις μέν τό
  42 σύνταγμα 0 Γερμανοί, 4 Ιταλοί καί
  8 Βούλγαροι. Είς τό 52 σύνταγμα τοΰ
  ϊδου 2 Ιταλοί καί 30 Βούλγαροι. Καί
  είς τό 2 σύνταγμα τοϋ ΕΛΑΣ 30 "Ι¬
  ταλοί καί 2 Γερμανοί.
  Αύτοί είναι οί σύμμαχοι καί συνα
  γωνισταί έκείνων πού μάχονται γιά νά
  έξασφαλίσουν τή «λευτεριά» καί τό ψω
  μί τοΰ «λαοΰ».
  ΚΟ.ΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
  Καί έξακολουθοΰν ημέραν τε καί
  νύκτα οί ά'σκοποι πυροβολισμοί
  σέ σημείον πού νά νομίζη κανείς ότι
  διεξάγονται όλόκληροι μαχαι.
  Αί Στρατιωτικαί Αρχαί έπανειλημμέ-
  νως έκαμαν εκκλήσεις, εξέδωκαν διατα¬
  γάς διά τήν κατάπαυσιν των πυροβολι
  σμών αυτών, πλήν δμως ουδέν άποτέ-
  λεσμα δυστυχώς έφερον.
  Καί τό άτοπον έξακολουθεΐ.
  Οί άσκόπως πυροβολοϋντες πρέπει
  έπιτέλους νά καταλάβουν δτι, δ'χι μό¬
  νον ή ήσυχία των πολιτών διαταράττε-
  ται, άλλά καί πολεμικόν υλικόν χρήσι¬
  μον διά τόν άγώνα κατά τοΰ ίχθροΰ
  καταναλίσκεται. Συνεπώς έγκληματοΰν
  κατά τής Πατρίδος τοσούτον μάλλον
  καθ' όσον οί Γερμανοί δέν ευρίσκονται
  εισέτι μακράν.
  Ηόδός «1821» μία των κεντρικω
  τέρων τής πόλεώς μας, γέμει άπό
  λίμνας καθιστώσαι προβληματικήν τήν
  διέλευσιν των συμπολιτών μας, κατά
  τάς νυκτερινάς ιδίως ώρας.
  Γνωρίζομεν ότι ό Λήμος διέρχεται
  περίοδον μεγάλης οικονομικής κρίσεως,
  πλήν όμως μία μικρά προσπαθεία έκ
  μέρους τής αρμοδίας Δημοτικάς υπηρε¬
  σίας μποροϋσε ν' απαλλάξη τούς δια-
  βάτας τής όδοϋ ταύτης άπό τα άκούσια
  καί έπικίνδυνα λασπόλουτρα.
  Κάθε έρειπωμένο οίκόπεδο, κεν-
  τρικό καί άπόκεντρο, έχει με
  ταβληθή σέ πρόχειρον άνακουφιστή-
  ριον. Ή δέ έκπεμπομένη δυσοσμία
  έγκυμονεΐ πολλούς κινδύνουςδιά τήν
  υγείαν των κατοίκων τής μακαρίας
  αυτής πόλεως.
  "Αν δέν άπατώμεθα ύπάρχει ά-
  στυνομική διάταξις επί τοΰ προκει-
  μένου, επιβάλλουσα αυστηράς επί
  των παραβατών κυρώσεις. Γιατί
  λθιπάν οί άρμόδιοι δέν έφαρμόζουν
  μέ δλην τήν αύστηρότητα τήν_ διά¬
  ταξιν αυτήν διά νά απαλλαγή επί
  τέλους ή πόλις μας άπό τό αϊσχος
  αύτό;
  Άπό τα Βρεττανικά χημικά έργα
  στήρια τ<-0 πολέμου βγήκε ή περίφη- μη σ' δλο τόν κόσμο Θεραπευτική μέ θοδος δι' έπιπλοκας τραυμάτων, πε ριπτώσεις παθήσεων μηνιγγΐτιδος, διφθερίτιδος, πνει,μονίας καί άφρο- δισίων νοσημάτων, ή όποία θά χρη· σιμοποιηθή άπ' δλους τούς ίατρούς μετά τόν πόλεμο. Ή θεραπευτική αυτή μέθοδος είναι ή διά τής ΠΕ- ΝΥΣΙΛΙΝΗΣ. «"Οχι μόνον £να έπάγγελμα, δχι Μνα μόνον Έθνος, άλλά όλόκλη- ρος ή ανθρωπότης, άσκεπής σδς χαι ρετά. »Αύτές τίς λέξεις μετεχειρίσθη ό τέως πρεσβευτής των "Ηνωμένον Πολιτειών στή Μεγάλη Βρεττανία γιά νά εκφράση τόν θαυμασμόν τού πρός τόν μεγάλο σκαπανέα τής Έ- πιστήμης τόν Βρεττανό λόρδο ΛΙ- ΣΤΕΡ. Άλλά δέν είναι μόνον ό λόρδος ΛΙΣΤΕΡ είς τόν οποίον άνήκει ή τιμή. Τα ϊδια λόγια μποροΰν νά ά- πευθυνθοΰν καί στήν μικρή όμάδα των Βρεττανών έπιστημόνων ή έργα- σία των οποίων έδωσε στόν κό¬ σμο τήν ΠΕΝΥΣΙΛΙΝΗ. Ή παραβο- λή-βϊναι ταιριαστη,"για¥ΐ καί αύτός ό ϊδιος ό ΛΙΣΤΕΡ επέρασε ένα μέγα λο μέρος τής ζωής τού έρευνώντας γιά £να γενικό άντιβακτηριδιακό φάρ μακο, τέτοιο ωστε νά μην προξενεϊ ουτε τήν παραμικρή βλάβη στόν άν· θρώπινο όργανισμό Ή πενυσιλίνη μέ τήν Ιδιαιτέρα της δύναμη ενεργείας εναντίον των νο· σογόνων ββκτηριδίων καί δχι έναν τίοντών ζώντων κυττάρων τοθ όργα νισμοΰ είναι τό περισσότερον πλη- σιάζνν θεραπευτικόν μέσον πρός τό (δανικόν πρός τό οποίον αποβλέπει ό Λίστερ. Δέν είναι βεβαία, τό α¬ πολύτως (δανικόν, γιατί δυστυχώς δλα τα ειδή των βακτηριδίων δέν είναι εύαίσθητα στήν έπίδραση τής Πενυσιλίνης, τα πλείστα δμως έξ αυτών παρουσιάζουν μεγίστην εύ- αισθησίαν καί μεταξύ αυτών πολ- λά πού προξενοΰν σοβαράς πα- θήσεις δπως ή διφθερεΐτις, ή γάγ- γραινα, ή μηνιγγΐτις καί άλλαι. Ή ίστορΐα τής ζωής τής Πενυσιλί¬ νης είναι έκπληκτικά μικρή "Αρχισε στό Λονδίνον τό 1929 δταν ό Σέρ Αλεξάντερ Φλέμιγκ ήρχισε νά με- λετάτήν καλλιέργεια μερικών βακτη¬ ριδίων σταφυλοκκοκιάσεως τα ό· ποία άποτελοΰν τήν συνηθεστέραν αιτίαν των σηπτικών παθήσεων: Μία άπό τίς καλλιέργειες αύτές έμολύν- θη καί παρουσίασε μιά κοινή κυανο- πράσινον μοΰχλα δπως ακριβώς τήν μοθχλα πού παρουσιάζη τό χαλα- σμένο τυρί καΐ τό μπαγιάτικο ψωμί. Ό Φλέμιγκ παρετήρησε δτι γύρω ά¬ πό τήν αραιώς σχηματιζομένη μοϋ- χλα, ύαήρχε μιά καθαρή περιοχή έντός τής οποίας ό σταφυλόκκοκος δέν μποροΰσε νά άναπτυχθή. Αύτάς ό άνταγωνισμός μεταξύ των βακτη- ριδίων καΐ τής μοϋχλας εκίνησε τό ενδιαφέρον τοθ Φλέμιγκ: Ανεκάλυψε δτι ή μοϋχλα ή όποία ήταν κάτι τό κοινό καί γνωστό σέ δ¬ λους— Ρβηΐοίΐΐΐημτπ, ποΐί&τ-απι - παρήγαγε καθώς άνεπτύσετο ίίνα ύ- γρόν τό οποίον έφόνευε πολλά άν καί δχι δλα, τα βακτηρίδια άν προ- σπαθοθσε κανείς νά τα καλλιεργήοη] μαζί μέ μοϋχλα. Ή ϊδια ενεργεια παρετηρεΐτο καΐ άν άκόμη τό ύγρόν (έκκριμα)τής Πε¬ νυσιλίνης ήραιώ ετο μερικές εκατόν τάδες φορές. Δυστυχώς τό ύγρόν (έκ κριμα) ήταν τόσον άστατο, πού γρή γορα ϋχανε τίς ίδικές τού (διότητες. Αύτές καί διάφορες άλλες δυσκολί- ες καί επί πλέον ή έλλειψις γενικοθ ένδιαφέροντος γιά τό δτι δέν παρου σίαζε σπουδαΐο πιθανό χημικό φαι- νόμενο, έθεσε τήν Πενυσιλίνη στό περιθώριο γιά δέκα χρόνια περίπου. (ΑΥΡΙΟΝ: Οί έρευνες των έπιστη¬ μόνων). ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ ΤΟΟΠΟΙΟΜ ΚΥΡΙΟΙ 'Ως τύπος είναι συμπαθητικός τήν εμφάνισιν. Πρό παντός είναι όμιλητι κός. Είναι εύφραδέστατος καί αύτό είναι σπουδαΐο προσόν, διότι καί ή τύχη θέλει τήν ρεκλάμα της γιά νά προσελκύση πελάτες Μπορώ νά πώ μάλιστα ότι ή κουβέντες τού είναι έκεϊνες πού μέ τήν πειστικότητά του'ς καί τό χιοΰμουρ τους πείθουν τούς άργόσχολους διαβάτες νά θυσιάσουν έ'να δεκάρικο γιά νά δοκιμάσουν «άν πασάν» τήν τύχη τους στήν πρωτότυ- πη λοταρία τους. Σταθμό τού εχει τό Μεϊντάνι. Οί λαχνοί τού είναι κάτι πράσινα χαρτιά τυλιγμένα σέ μασούρια. Μέσα σ' αΰ- τά τα μασούρια περιλαμβάνονται οί λβχνοΐ. Καί τί λαχνοί, —«Τό οποίον κυρίες καί κύριοι, πάν- τοτες έχετε τα λεπτά σας, γιατί καί υ πιό άτυχος παίρνει άντικείμενα πού ά- ξίζουν διπλάσια καί τριπλάσια άπό τό δεκάρικό τού. Έμπρός! "Αλλος γιά τό δεκαέξη; "Αλλος; Όρίστε τό δβκαέξη γιά τόν κύριο! Γιά τό δεκαεπτά; Έμ¬ πρός!.. .. "Αλλα τρία νούμερα καί θά γίνη ή κλήρωσις, τό οποίον θά θαυμά- σετε, κύριοι, άφοϋ είναι καί λαχνοί πού έμπεριέχονν καί πενήντα καί έκατό δραχμάς! "Αλλος εϊπαμε;.... Επί τέλους γίνεται ή διανομή των λαχνών. Τα χαρτάκια έ'να-ενα άνοίγον- ται καί έκεΐ πάλιν ή εύφράδεια τοΰ λο- ταρτζή έπεμβαίνει γιά νά διασκορπίσϊΐ τήν απογοήτευσιν: —"Ω! ά! Ένα κουκλάκι! Όρίστε κύοιοι, ενα κουκλάκι πού άξιζε προπο- λεμικώς πενήντα δραχμάς! Καί ό κύριοςτό πήρε μόνο μέδέκα!.. μπορεΐ νά παίξη καί δ ί'διος, μπορεΐ νά παίζβυν καί τα παιδία τοιι!....Εΐπαμβ καί λέμε τό πέντε! "Α! τό πέντε! Μιά ώραία ζωγραφιά, τό οποίον, καί κάδρο μπορεΐ νά γίνη νά μπή στό καλύτερο σαλόνι!.... Καί οί τυχεροί γελοϋν! Ένα γέλοιο πού πληρώτεται μόνον μέ δέκα δραχμές είναι, ώρισμένως πολύ φθηνό. —Δέν έξαπαταμε τόν κόσμο, κύριοι, ή επιχείρησις μοιράζει τα δώρα χάριν ρεκλάμας! Καί οί άργόσχολοι συρρέουν.... ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ 12 ΙΗΜΟΥΗΡΙΟΥ1945 Κινηματογραφική παράστασις Είςτήν «ΜΗΝΩΑ» άπό 8—ΙΟμ.μ. Υπέρ των άνέργων ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Μέ την ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙθΥ Δ ΗΛ Ω Σ Ι Σ Κατόπιν κοινής συμφωνίας των εφημε¬ ρίδων «ΝΙΚΗ» καί.ΕΛΕΥθΕρΗ ΓΝΩΜΗ» καθωρίσθη τό κατωτέρω τιμολόγιον δη- μοσιεύσε,ων: 1) Νθμικδν Προσώπων, Τρα- πίζών, Όργανισμων, Σωμοτείων κλπ. 6 στίχός δραχ. 20. 2) Δημοσιεύσεις κοινές ό^στίχος δραχ. 10 καϊ 3) Κοινωνικά κατ' άποκοκήν. Ίλέ, κί α ' ιστ Κ ηλν μβ όν •είχεν* / είς 3 τής ιτερα <ατά· άς δ· εστά-; ·*· άττΌ ιέρος •άτηρ νομσ 'λαδή . Μέ ι, τα ν συν ψονή 'ΐποι- 'Σ ___^______, ^...,ιγ, ττηνο νια ιιιν
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 1 ΊανουαρΙου 1945
  Τ
  ΤΟΠΙΚΑ
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
  Ό Κυβ-ρνηπκός Άντιπρόσωπος
  Άνατολικής Κρήτης κ. Έμμ. Παπα-
  δογιάννης δι" αποφάσεως τού συνε-
  κρότησεν έπιτρο τή" ν υπό την προεδρεί
  αν τού αποτελούμενη έκ των κ. κ.
  Χρήστου Περάκη, Τελώνου Ήρα-
  κλίϋυ, Ήλ(α Ζουλφάκου, προϊστα·
  μένου της Γευίγκης Υπηρεσίας Ή-
  ρο ^λείαυ, ΙΈωογίου Σίτάίταλη, τε-
  χνικου ειΐιθεωρητου τής Άγρθτικής
  Τραπέζης, Στυλ. Μητσοτάκη, ώς άν-
  ■τιπροσώπου των έλαιοπαραγωγών
  καί Νικολ. Τσουπάκη, ΔιευθυντοΟ
  τού Παραρτήματος τοΟ Κρατικοΰ Χη
  μείου, ήτις συνελθοθσα χθές καθώ¬
  ρισε την τιμήν τοΟ υπό τής Άγρο·
  τικής Τραπέζης κσΐ διά λογαριασμόν
  τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως συγ
  κεντρωμένου ελαίου είς δρ. 75 κατ'
  όκθν καί δι' ελαιον οξύτητος 10 βαθ
  μών καί μέ αύξησιν 1ο)ο κατά βαθ·
  νόν έλάσσονος οξύτητος καΐ μείω¬
  σιν 1ο)ο κατά βαθμόν μείζονος οξύ¬
  τητος.
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝ-
  ΝΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥΣ
  ΜΙΣΘΟΥΣ
  Ό Κυβερνητικάς άντιπρόσωπος Ά¬
  νατολικής Κρήτης κ. Παπαδογιάννης
  δι' έπείγοντος τηλεγραφήματός τού,
  ■πρός τό "Υπουργείον Οικονομικόν
  παρακαλεΐ δπως αποστείλη τουτο άε
  ροπορικώς τα μισθολόγια' δημοσίων
  ύπαλλήλων καί τάς τιμάς των καθο-
  ρισθέντων ήμερομισθίων έργατών βά
  σει τής σημερινάς νομισματικής κατα
  στάσεως, ϊνα άναπροσαρμόση ταυτα
  €ίς την περιφέρειαν τής Άνατολικής
  Κρήτης.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΠροσκαλοΟνται οί "Εφεδροι Άξι-
  •ωματικοί οί καταγόμενοι έκ τού Δή-
  μου καί Κοινοτήτων Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου πάντων των δπλων καί Σωμά
  των κλάσεων 1925—1939 δπως υπο¬
  βάλωσιν ημίν μέχρι τής 15ης τρέχον
  τος μηνός δήλωσιν δι' ής ύπευθύ-
  νως νά δηλώσι τα κάτωθι:
  Βαθμόν—Όπλον ή Σώμα —Έτος
  -γεννήσεως — "Ονοματεπώνυμον—"Ο-
  -νομα πατρός καί μητρός—Κοινότης
  ή Δήμος καταγωγής — 'Επάγγελμα
  —Τόπος διαμονής καί διεύθυνσις κα
  τοικίας—ΕΙδικότης διά τούς Ίατρούς.
  (Έκ τοϋ ΣτρατολογικοΟ γραφε(ου).
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
  Ό Σύλλογος Ανάπηρον καί Θυ-
  μάτων Πολέμου καλεΐ τα μέλη αΰ
  ■τοΰ δπως προσέρχωνται άπό σήμε¬
  ρον μέχρι 25 τρέχοντος είς τα
  "γραφεΐα τοΟ Συλλόγου καί παραλαμ
  βάνωσι τα σπίρτα των προσκομίζον-
  ^ες τα κρατικά των δελτία.
  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Την .ερχομένην Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 10.30 π. μ. δίδεται είς τό κινη-
  ματοθέατρον «Ήλέκρα» συναυλία
  υπέρ τής «Έθνικής Αλληλεγγύης».
  Θά έκτελεσθοθν μουσικά τεμάχια
  διασήμων συνθετών υπό των δίδων
  Καίτης Βαρδάκη, Μαρίκας Θεοδω-
  ρίδου, Κλειοΰς Σακλαμπανη, Έλέ
  νης Κουναλάκη, τής κυρίας Μαρί
  κάς Τζωρακολευθεράκη καί των κ
  κ. Νίκου Κανακάκη καί Β. Νου-
  φράκη
  Είς την συναυλίαν παρεκλήθησαν
  δπως παρευρεθοΰν αί Στρατιωτι¬
  καί καί Πολιτικαί Αρχαί τής πό
  λεως.
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι Ιωάν
  νης Κυπριωτάκης καί Μιχ. Κυπριωτά
  κης, κάτοικοι Κόξαρης Πεδιάδος, δή
  λοϋμεν ύπευθύνως, δτι άποχωροϋ-
  μεν άπό τάς τάξεις τής ΕΑΜ καί
  τασσόμεθα είς τό πλευρόν τής ΕΟΚ.
  Οί δηλούντες
  Κυπριωτάκης Μ. Κυπριωτάκης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠροσκαλοΟνται είς γενικήν συνέ¬
  λευσιν διά την 14ην τρέχοντος ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 2 μ. μ. είς τα
  Γραφεΐα Κων)νου Λαμπάκη, άπαντα
  τα μέλη τοϋ Συλλόγου Διπλωματού-
  χων Μηχανικών ΝομοΟ Ηρακλείου.
  Θέματα συζητήσεως α) Τροποποίη-
  σις Καταστατικοϋ β) Αρχαιρεσίαι
  γ) Άνακοινώσεις.
  Έκ τοΰ Προεδρείου
  ΤΤΡ>ΡΤ^ΓΑΤ ΚΙΤΛΗΣΕΙΣ
  Συμμαχική πρόοδος Ν. Α. της Μπαστόν
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΚΟΙιΩΝΙΚΑ_
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ή κ. Λιαπάκι βΐς μνήμην τοΟ
  ■συζυγου της Γεωργίου Λιαπάκι διέθρεψε
  -πλουσίως τό "Ασυλον τής Γερόντισσας
  κατά την ημέραν των Χριστουγέννων.
  — Ό Κος καί ή Κα Γιάννη Χατζάκι διέ-
  ΐρεψαν τΐλουσΐως τό αύτό "Ιδρυμα κατά
  ■την επαύριον των Χριστουγέννων, διά την
  υγείαν τής οικογενείας τού.
  —Ό κ. Έ· Ματζαπετάκις είς μνήμην
  τής μητρός τού Φωτεινής κατέθηκεν είς
  -τό Άσυλον τής Γερόντισσας δραχ. 1000
  διά χό φαγητόν τοΰ Νέου £τους.
  —Ό κ. Φθρτσάκις είς μνήμην τής μη¬
  τρός τού κατέθηκεν είς τό αύτό "Ιδρυμα
  ■διάφαγητόν δραχ. 500. Πάντας τούς ανω¬
  τέρω αί τρόφιμοι εΰχαριστοθν καί *ύ-
  γνωμονοθν.
  ΠΑΛΗΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙ
  ΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΟ
  11ΡΑΤΗΡΙΟ ΜΠΙΜΠΑΚΗ-ΛΥΔΑΚΗ
  Πλατεία Έλ. Βενιζέλου
  Άπό τής Οης ^ μέχρι ^ 15ης τρεχ. μ.
  -θά πουλιέται στό Πρατήριο Μπιμπάκη-
  Αυδάκη κρασ'ι λευκό καί έρυθρό έσο
  «5είας 1943, ποιότητος εξαιρετικής καί
  15 βαθμών οίνοπνεύματος μέ τιμές βά
  <τει τής διατημήσεως. Σπεύσατε νά έξασφαλίσεται μιά πο- «ότητα άπό το θαυμάσιο αύτό κρασί, γιά νάστολίσετε μ' αύτό το τραπέζι «σας, σέ μιά μερά γιορτάσιμης χαράς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν δτι κατόπιν "νεωτέρας αποφάσεως καθωρίσθη τι- |ΐή πληρωμής των υπό τής Α.Τ.Ε. ά- Ύοραζομένων έλαιολάδων οξύτητος 30 βαθμών δραχμ. 75 κατ' οκάν. Διά τα κάτω καί άνω των 10 βαθ- |ΐών προσφερόμενα ελαια θά γΐνετσι «αύξομείωσις τής ανωτέρω τιμής πρός •δρχ. 0.75 κατά βαθμόν. Πνονταιδεκτά ελαια οξύτητος ά¬ πό 1 μέχρι καί 15 βσθμών έφ' δσον πληροθσι τούς ανακοινωθέντος έπα- νειλημμένως δρους έν σχέσει μέ την καθαρότητα, ΐζημα, γεθσιν καί ό· σμήν. (Έκ τοΟ "Υπ)ματος τής Α.Τ Ε.) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Σήμερον Πέμπτη στή 5 μ. μ. ακριβώς βά μιλήσΐ) ό κ. Μέν. Παρλα'-ιας στό Μου- οεΐο μέ θέμα «Τέχνη καϊ Λογική». Προϊστάμενος Τυΐτογραφείου ΕΜΜΝΓ1- Δ· ΔΕΣΠΟΤΛΚΗΣ ΚΙΜΗΜΒΪΟΓΡΗΦΟΙ ΗΛΕΚΤΡΑ (πρώην Πουλακάκη) ΣΗΜΕΡΟΝ. "Ωρα6—8μ.μ. Τό κοινωνι¬ κόν άριστούργημα «Η ΦΩΓΊΗ ΤΟΥ ΠΕ- ΠΡΩΜΕΝΟΥ». Μέ τούς Γκάρυ Κοΰπερ— "Ανν Χάρτιγκ. 'Εκτός τΐρογράμματος: Πο- λεμικό Ζουρνάλ. Τάς Κυριακάς 3 τταραστάσεις: 'Ώραι 3-5, 5-7, 7-9 μ.ρ. ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ Σήμερον: "Ωρα 4—6 καί 6—8 Μιά ταινία μέ ύπέροχο κοινωνικό περιεχόμινο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ- Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ «Ή Μάλτα». Τό Νησί τΐού εδέχθη 3000 άερο- πορικές έπιθέσεις. Σ.Σ. Καθ" εκάστην δΰο κροβολαί 4—6 καϊ 6—8. Τετάρτη κα'ι Παρασκευή μία προβολή 6—8. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τού Συλλό¬ γου Γυναικών Νομοΰ Ηρακλείου εξελέ¬ γησαν Πρόεδρος Αγγελική Φανουράκη Άντιπρόεδρος Εύρυδίκη Σπυριδάκη Γραμματεύς "Αννα Ίωαννίδου, Ταμίας Ριρίκα Καρακατσάνη καί Μέλη Μαρία Μπουρλώτου, Έλισσάβετ Μανουρά, Γιούλια Φαμελιάδου, Μαρία Λαμπάκη καί Καλομενοπούλου. Εγγραφαί κια πληροφορίαι καθημε¬ ρινώς 4—5 μ.μ. στά γραφεΐα τοΰ Φοι- τητικοΰ Συλλόγου (Μέγαρον Δήμου). ΑΓΓΕΛΙΑΙ Ηδνίς ΣΕΚΕΡΙΔΟΥ, διπλωματοΰχος τοΰ άγγλοαμερικανικοΰ κολλεγίου καθηγήτρια άγγλικής διά τελευταίου συ στήματος παραδίδει κατ' οίκον μαθήμα τα. 'Επίσης παραδίδει μαθήματα πιάνου. θίκία έναντι ΜουσεΙου (παρά τό γκαράζ τοΟ 'ΕρυθροΟ ΣταυροΟ). ΑΠΩΛΕΣΘΗ ζεθγος ματογυάλια, σκε- λετός μαϋρος (φακοί ΒιτΐλεστιακοΙ). Παρακαλεΐται ό ευρών δπως παραδώση ταυτα σταφιδεργοστάσιον Γ. Μ. Διαλλι- να όδός Άγ· Τίτου καί αμοιφθήσεται. ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ δλοι χά παρά την θε- ρισσον έξοχικόν κέντρον «ΠΕΡΙ- ΣΤΕΡΙ». Τιμαί λογικαΐ, περιποίησις έ- ξαιρετική. Τό κέντρον διανυκτερεύει. ΔΙΑ τό Σανατόριον τοΰ ίατροϋ Μανδα¬ λενακη ζητοΰνται επί τού παρόντος προί- σταμένη άδελφή έχουσα τα άνάλογα προ σόντα, μία νοσοκόμος, μία μαγείρισα, μία καθαρίστρια, μισθός ϊκανοποιητικός μετά τροφής. 5—1 Ζητεΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα¬ σιν πρός αγοράν. Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας. ΕΛΛΑΣ.—Συνεδρίασε χθές τό Υ¬ πουργικόν Συμβούλιον. Άναμένεται δτι θά εκδώση μεγάλης σημασίας ανακοίνωσιν επί τής πολιτικής την οποίαν άκολουθεΐ. Ό Στρατηγός Σκόμπυ εδέχθη χθές 9 άντιπροσώπους τού ΕΑΜ με- ταξύ των οποίων ό γενικάς γραμμα τεΰς τοϋ ΕΑΜ κ. Παρτσαλίδης καί ό πρώην ύπουργός κ. ΖεΟγος. 'Επί¬ σης εδέχθη αντιπροσωπείαν Έλλή- νων έργατών ή όποία εξέφρασε την ίκανοποίησίν της διά τα μέτρα τα όποΐα ελήφθησαν είς τάς Αθή¬ νας. Ό Στρατηγός Σκόμπυ υπεσχέθη δτι θά κάμη δτι είναι δυνατόν διά την άναδιοργάνωσινίίτών εργασιών καί θά λάβη τα κατάλληλα μέτρα πρός άμεσον αποστολήν τροφίμων. —Ό Στρατιωτικάς διοικητής Άτ- τικής ΰποστράτηγος Κατσώτας, διέ- ταξε τόν περιορισμόν τής κυκλοφο· ρίσς είς τάς Αθήνας καί Πειραια άπό τής 18ης έσπερινής μέχρι της 6ης πρωϊνής. Έπίσης διετάχθη ή ε- ρευνα των είσερχομένων καί έξερ- χομένων όχημάτων έκ των δύο ^πό λεων. Έπίσης απηγορεύθησαν καί αί άνεπίσημοι στολαί. Συνεχίζονται αί ερευναι είς τάς Αθήνας. Όλόκληρος ή περιοχή Θη· βών είς άκτΐνα 6 χιλιομέτρων έκ τής πόλεως εξεκαθαρίσθη. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι- καί καί Άμερικανικαί δυνάμεις εση¬ μείωσαν περαιτέρω πρόοδον είς τό βόρειον τμήμα τής Γερμανικής έξε- χούσης τοϋ θύλακος των Άρδενών: Συμμαχικά άρματα βρίσκονται έν δράσει'βορείως της όδικής διασταυ- ρώσεως πρός την Λαρώς. "Αλλαι συμμαχικαί δυνάμεις προή- λασαν .μέχρι 6 χιλιομέτρων βορειθ ανατολικώς τής πόλεως καί 9 χιλιό- μετρα δυτικώς τής πόλεως. 'Άλλη συμμαχική πρόοδος εσημειώθη νοτια- νατολικώς τής Μπαστόν. Είς την ΆλσατΙαν, παρά τάς πει- σμόνους Γερμανικάς έπιθέσεις οί συμ μαχοι έσταθεροποίησαν τάς θέσεις των βορείως τοϋ Χαγκεννάου. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Καί άλλαι περιοχαί τής Βουδαπέστης έξεκαθαρίσθησαν. Οί Ρώσσοι κατέλαβον τό κύριον Ίπ- ποδρόμιον τής πόλεως τό οποίον οί Γερμανοί έχρησιμοποίουν ώς αερο¬ δρόμιον. Συντρίβονται αί Γερμανικαί απόπειραι πρός διάσπασιν των Ρωσ σικών γραμμών. Μία Γερμανική δύ ναμις κατώρθωσε νά είσχωρήση έν- τος των Ρωσσικών γραμμών δυτι¬ κώς τής Βουδαπέστης άλλ' άπεκόΐιη Είς την Τσεχοσλοβακίαν ό Έρυθράς Στρατός προελαύνει συνεχώς πρός την Μπρατισλαύαν καί κατέλαβεν τόν κόμβον Κίζα 6 χιλιόμετρα βο¬ ρείως τοϋ Κομάρνο. ΙΤΑΛΙΑ.—Αί Καιρικαί συνθήκαι έ- ξακολουθοΰν νά περιορίζουν τάς επιχει- ρήσεις. Ούδεμία μεταβολή επήλθε είς ι ήν κατάστασιν. Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕ- ΜΟΣ.—Ή Μηνιαία ανακοίνωσις των κ. κ. Ροϋσβελτ καί Τσώρτσιλ περί τής δράσεώς έχθρικών ύποβρυχίων λέγει ότι τα Γερμανικά υποβρύχια ηΰξησαν την δράσιν των τόν τελευταίον μήνα συνε¬ πεία τής οποίας άπωλέσθησαν καί άλ- λα συμμαχικά πλοΐα ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Ισχυραί Άμε¬ ρικανικαί δυνάμεις απεβιβάσθησαν επί τής νήσου Λουζόν τής κυριωτέρας νή¬ σου τοΰ συγκροτήματος των Φιλιππίνων. Ό Στρατηγός Μάκ-Άρθούρ όστις ευρί¬ σκεται μέ τάς άποβιβασθείσας δυνάμεις ανεκοίνωσεν ότι έσταθεροποιήθησαν 4 προγεφυρώματα είς τόν κόλπον τοΰ Λινγκαγέν. Αί άπ:ώλειαι ήσαν ανάξιαι λόγου. Είς: τάς άποβάσεις έλαβον μέρος 800 πλοϊα συνοδευόμενα υπό τεραστίων άεροπορι- κών δυνάμεων. Ύπερφρούρια εβομβάρδισαν τό Τό- κιο έν καιρφ ημέρας. Είς την Βιρμά- νίαν κατελήφθη τό Σβέμπο 80 χιλιόμε¬ τρα βορείως τής Μανταλέτ. διάγγελμα τού ΤΤλαστήρα πρός τού Ελληνικόν λαόν ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίανουαρίου. — Ό ΠρωΘυπουργός κ. Πλαστήρας απηύ¬ θυνε τό κάτωθι διάγγελμα πρός τόν Ελληνικόν Λαόν: «Ανέλαβον την Κυβέρνησιν τής χώρας είς στιγμάς έθνικής κρίσεως. Καθήκον τής Κυβερνήσεως είναι νά μεριμνήση διά τα συμφέροντα τοΟ ΈλληνικοΟ Έθνους ε"ως δτου επέλ¬ θη ό κατάλληλος χρόνος κατά τόν οποίον θά είναι δυνατόν 6 λαός έ λευθερος καί άνευ οιουδήποτε φόβου νά εκφράση την θέλησίν τού διά γνησίων καί άνεπηρεαστων έκλο- γών. Τό πρόγραμμά μας είναι άπλοϋν καί τό παραθέτομεν ενταύθα. 1) Ό Έθνικός Στρατός πρέπει νά άναδι- οργανωθή. Δεδομένου δέ δτι ούτος ευρίσκεται έν έμβρυώδει καταστάσει είναι άνάγκη δπως συγκροτηθή διά κανονικάς στρατολογίας των προσ- κληθησομένων πρός τουτο ήλικιών. Τό κράτος λαμβάνει ύπ' δψιν την επιθυμίαν πολλών έθελοντικών όρ- γανώσεων δπως προστρέξουν είς βοήθειαν τού. Τοιαύτην δμως έθε- λοντική βοήθειαν δέν είναι δυνατόν νά αποδεχθή. Αί στρατιωτικαί δυνά¬ μεις τής χώρας πρέπει νά συγκρο- τηθοθν επί Έθνικής βάσεως καί συμ φώνως πρός την κειμένην νομοθε- σίαν. Επιπροσθέτως ή χωροφυλακή κ«ί ή άστυνομία θά τύχουν πλήρους ά- ναδιοργανώσεως. Πρός τουτο δέ καί έζητήσαμεν άπό τούς Βρεττα- νούς συμμάχους μας νά όνομάσουν καί νά άποστείλουν επί τούτω ειδι¬ κήν άστυνομικήν αποστολήν. Πάντες οί συνεργασθέντες μέ τόν εχθρόν θά λογοδοτήσουν διά τάς πράξεις των. Ή προκάτοχος Κυβέρ¬ νησις είς την οποίαν συμμετεΐχε καί τό ΕΑΜ. Ιλαβε σχετικήν νομοθετι- κήν πρόνοιαν. Ή ύπ' εμέ Κυβέρνησις θά δράση συντόνως. Θά καταβληθή πάσα δυνατή προσπαθεία διά την ά- ναζωογόνησιν τοϋ σίκονομικοΰ βΐου τής χώρας. Ό έμφύλιος σπαραγμός έπηύξησεν 'έτι περισσότερον τάς δυ¬ στυχίας πού προϋπήρχον. Θά προ- σπαθήσωμεν νά δημιουργήσωμεν τάς μεγαλυτέρας δυνατότητας άπορροφή σεως έργατικών χειρών δπως έπίσης θά εξασφαλίσωμεν απολύτως είς την εργατικήν τάξιν τό δικαίωμα τής ελευθέρας σωματειακής της ορ¬ γανώσεως τό οποίον τής είχεν άφαι· ρεθεΐ επί τής ΔικτατορΙας Μεταξά. Θά εξασφαλίσωμεν είς τούς εργά¬ τας τάς καλυτέρας δυνατάς συνθή¬ κας εργασίας καί τούς καλοθμεν δ¬ πως πλήρεις έμπιστοσύνης άποδώ- σουν τό μέγιστον τής προσπαθείας των. Είμεθα βεβαιοί δτι οί εργάται θά άντιληφθοΰν δτι κατ' ανάγκην θά είναι αί συνθήκαι τής πρώτης περιό- δου κατώτεραι άλλ' ότι βαθμηδόν θά βελτιώνωνται. Ό καθένας άντιλαμβάνεται δτι κατόπιν τής μακράς περιόδου τής έχ θρικής κατοχής καί τοΰ έμφυλίου σπαραγμοθ τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά έχουν άλλως. Όσον τό δυνατόν ενωρίτερον θά κληθρ ό λαός δπως διά τής ψήφου τού ά ναδείξη την νέαν Βουλήν καί άπο φανθή επί τού πολιτειακοϋ ζητήμα- τος. Δέν Ιχομεν καμμίαν άντίρρη σιν δπως κατά την διενέργειαν των ανωτέρω έκλογών παρακολουθή- σουν την γνησιότητά των καί σύμ- μαχοι παρατηρήται. Προσκαλώ δλους τούς καλής πΐ στεως "Ελληνας νά μέ βοηθήσουν είς την εκτέλεσιν τοϋ ανωτέρω προ- γράμματος τό οποίον περιέχει δλους τοΰς άντικειμενικούς σκοποϋς διά τούς όποίους ίσχυρίζονται οί Στα- σιασταί δτι πολεμοθν. Εάν είναι τίμιοι άνθρωποι καί πατριώται θά καταθέσουν τα δπλα των, θά στ ματήσουν τόν άδελφοκτόνον σπα¬ ραγμόν καί θά συμβάλουν είς την άνοικοδόμησιν τής χώρας μας επί των οΰτω τιθέμενων βάοεων. Κάθε Έλλην γνωρίζει δτι άποτε λεΐ δι* ημάς υποχρέωσιν τιμής νά επανέλθωμεν είς την θέσιν παρά τό πλευρόν των Ήνωμένων Εθνών διά την περαιτέρω συμμετοχήν μας είς τόν τελικόν άγώνα κατά τού Φασισμοΰ. Ήμπορώ νά δώσω την κατηγο- ρηματικήν διαβεβαίωσιν δτι ή Κυβέρ¬ νησις δέν πρόκειται νά προσφύγη είς προγραφάς ένώ δέ είναι διατε- θειμένη νά σεβασθή τα φρονήματα παντός πολίτου είναι έξ άλλου ύποχρεωμένη νά θεωρήστ] ύπολό- γους δλους δσοι διέπραξαν έγκλή- ματα κοινοΟ δικαίου ή δέν έσεβά- σθησαν τούς διεθνεΐς κανόνας τοϋ πολέμου δπως θά συνέβαινεν είς κάθε εύνομουμένην χώραν. Ή Κυβέρνησις είναι διατεθειμένη νά κριθή έκ των άποτελεσμάτων των έργων της άτινα θά έξελιχθοθν υπό τό φώς τής ημέρας. Πολλαί άπορίαι διετυπώθησαν, έδώ είς την Έλλάδα καί είς τό Εξωτερικόν. Καλοθμεν πάντα δστις θά ήθελεν νά μορφώση ύπεύθυνον γνώμην νά προσέλθη καί παρακολουθήση τό Εργον μας επί τόπου. Νέοι Ύπουργοί ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίανουαρίου.—Τρείς νέοι ύπουργοί διωρίσθησαν είς την Κυβέρνησιν. Ό κ. |Χατζήσκος δστις άναλαμβάνει τό υπουργείον Έθνι¬ κής Ο!κονομίας, ό κ. Λεβαντής τό υπουργείον (Κοινωνικάς Προνοίας καί ό κ. Σμπαροΰνης τό Ύφυπουρ- γεΐον Οίκονομικών. Έξ αυτών ό μέν πρώτος είναι τοΟ κόμματος τής βα- σιλευοβένης Δημοκρατίας οί δέ ούο άλλοι είναι τοΟ κόμματος των Φι- λελευθέρων. Οΰτω ή Έλληνική Κυβέρνησις θεω- ρεΐται συμπληρωθείσα αποτελούμε¬ νη έκ 10 ύπουργών ζκαί 7 ύφυπουρ- γών. ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΘΗΝΑΙ 10 ΊανουαρΙου.—Τό Υ¬ πουργείον των Εξωτερικών των "Η¬ νωμένον Πολιτειών διώρισε πέντε νέας προσωπικότητας διά νά έργα σθοϋν είς την ένταϋθα Άμερικανικήν Ιρεσβείαν. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΚΟΜΠΥ *-" ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίαν]ρίου ("Ωρα 16.30) Οί άπεσταλμένοι τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ έθ ί ό μ ής οΐτινες έφθασαν είς τό Άρχηγεΐον τοϋ Στρατηγοΰ ΣΚΟΜΠΥ χθές, προσεκό- μισαν έγγραφον διά τοϋ δποίου έξου- σιοδοτοϋνται οί κ. κ. ΖΕΥΓΟΣ καί ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ καί οί Ταγματάρχαι ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΕΛΗΣ νά ένες. γοΰν εϊτε όλοι όμοϋ είτε οί δύο έξ αύ- των. Ό Ταγματάρχης Άθηνέλης δέν έφθασε μέχρι τοΰδε. Διεπιστώθη ότι ό κ. Παρτσαλίδης. καί ό Ταγματάρχης Μακρίδης δηλ. οί κατά πρώτον άφιχθέντες έχουν εξου¬ σιοδοτηθή νά ένεργοϋν έξ όνόματος τής Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ. καί ότι ό κ. Ζεϋ- γος θά υπογραφή έπίσης, έφ' όσον έγ- κρίνει. Αί ύπογραφαί όμως των δύο» (2) Ταγματαρχών καί άνευ τής ύπογρα- φής τού θά δεσμεύουν την Κ.Ε. τον ΕΑΜ. Ό Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ εδέ¬ χθη άπεσταλμένους είς τό Άρχηγεΐον τού σήμερον την Ιΐην πρωϊνήν. Κατά την συνάντησιν διεπιστώθη ότι οί άπε¬ σταλμένοι δέν είχαν έλθει φέροντες ό- ρισμένας προτάσεις, άλλά πρός τόν σκο πόν δπως άνακοινωθοϋν είς αύτούς οί |^ΐιν οροι τοϋ Στρατηγοϊ κ. ΣΚΟΜΠΥ διάίίϋ' μίαν άνακωχήν, τούς όποίους όρους -θ-οί Ρ 5οτ ηδύναντο εάν ενέκρινεν νάάποδεχθοΰν 14νβ* έξ όνόματος τής Κ-.Ε. τοΰ ΕΑΜ. 'Υ^ιΝ τοιαύτας συνθήκας ό Στρατηγός ΣΚΟ-Ι«» ΜΠΥ έπληροφόρησε τούς άπεσταλμέ-*% · νους ότι οίόροι τού θά διατυπωθοΰν^νός τώρα υπό την τελικήν των μορφήν θά δωθοΰν είς τούς άπεσταλμένους ενω ρίς σήμερον τό άπόγευμα παρά έπιτελείου τού.