95702

Αριθμός τεύχους

4849

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έϊαμηνος Ί
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος · 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  29
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ
  ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΟΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Είς τάς Αθήνας άρχίζουν
  σήμερον αί εργασίαι τού συ-
  νεδρίου των Έμπορικών καί
  Βιομηχανικήν Έπιμελητη-
  ρίων τής Ελλάδος. Εις τό
  συνέδριον δέ αύτό, είς τό ο¬
  ποίον θά μετάσχη καί άντι-
  πρόσωπος τού 'Επιμελητη-
  ρίου τοϋ νομοΰ μας, θά
  συζητηθοΰν ολα τα ένδια-
  φέροντα τόν εμπορικόν καί
  βιομηχανικόν κόσμον τής
  χώρας ζητήματα καί θά λη-
  φθοΰν άποφάσεις σχετικαί μέ
  την θεραπείαν των υφιστα¬
  μένων άναγκών. Δεδομένου
  δέ ότι τό Συνέδριον θά πα¬
  ρακολουθήση καί ή κυβέρ¬
  νησις δι* εκπροσωπών της
  δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι
  ολα τα ζητήματα θά έξο-
  νυχισθοΰν «πό πάσης πλευ-
  ράς καί ότι αί άποφάσεις
  πού θά ληφθούν έπ' αυτών
  θά είναι πρακτικώς έφαρμό-
  οιμοι.
  Ή Κυβέρνησις άλλωστε
  I-
  χει έπιδείξει μέχρι σήμερον
  ζωηρότατον ενδιαφέρον καί
  ιδιαιτέραν όλως στοργήν
  πρός την έμποροβιομηχανι-
  κήν τάξιν. "Επραξεν ότι τής
  ήτο δυνατόν διά την ενί¬
  σχυσιν τού έμπορίου.Ίδρϋσε
  τό.ταμείον 'Ασφαλίσεως έμ-
  πόρων, έπροστάτευσε την ελ¬
  ληνικήν βιομηχανίαν διά
  σειράς σοβαρών όσον καί
  άποτελεσματικών μέτρων καί
  γενικώς έπραξεν υπέρ των
  παραγωγικών αυτών κλάδων
  δ,τι ή πείρα καί ή δύναμις
  της τής επέτρεπον. Καί α¬
  σφαλώς, τό ίδιον ενδιαφέ¬
  ρον θά δείξη καί είς τό μέλ-
  λον. Φυσικά δμως δέν ειμ¬
  πορεί νά γίνουν ολα έκ
  της κυβερνητικάς μόνον
  πρωτοβουλίας. Διότι ή Κυ¬
  βέρνησις χαράσσει βεβαία
  τάς γενικάς γραμμάς τής
  εμπορικής καί βιομηχανικής
  πολιτικής. Άλλά δέν ειμ¬
  πορεί νά παρακολουθή καί
  τα διάφορα ζητήματα πού
  άνακΰπτουν κατά τόπους, τα
  όποϊα είναι τής άρμοδιότη-
  τος είτε των τοπικών άρ-
  χών, είτε των διαφόρων ύ-
  πηρεσιών καί επιτροπών των
  υπουργείων καί τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.
  Καί τα ζητήματι αυτα θα
  συζητηδοΰν είς τό συνερχό¬
  μενον σήμερον Συνέδριον,
  διά ν' ακουσθή ή φωνή καί
  ή γνώμη τού έμπορικου καί
  βιομηχανικοϋ κόσμου των
  Έπαρχιών. "Επειτα τα έμπο
  ρικά καί βιομηχανικά ζή
  τήματα ύφίστανται διαρκη
  μεταβολήν, άφοϋ ύφίσταν¬
  ται καί διαρκή έξάρτησιν
  εκ τής παγκοσμίου οίκονο-
  μικής καί νομισματικής κα
  ταστάσεως. Καί δυστυχώς εί
  ναι τόση ή άστάθεια καί ή
  ρευστότης της διεθνοϋς οί-
  κονομίας, ώστε νά σημει¬
  ούνται βαθεΐαι μεταβολαί
  άπό τής μιάς ημέρας είς
  τή ν άλλην. Αυτή δέ ή ά¬
  στάθεια, ή άβεβαιότης, οί
  συνεχεϊς πειραματισμόν οί
  περιορισμόν των συναλλα-
  γών, τα τελωνειακά τείχη,
  τα κλήριγκ καί τα συστή-
  ματα των ανταλλαγήν, οί
  νέοΐ, έν όλίγοις, οίκονομι
  κοί καί νομισματικοί θεσμοί
  είς τούς όποίους προσέφυ
  γαν καί προσφεύγουν συ-
  νεχώς τα διάφορα Κράτη,
  έπιδροϋν μοιραίως καί επι
  τής ζωής, τής κινήσεως καί
  των νόμων τής λειτουργί
  άς τοΰ Έλληνικοΰ έμπορί
  ου. Καί δημιουργοΰν άπει
  ρα προβλήματα, τα όποϊα
  μόνον ή εγκαιρος, θαρραλέα
  καί καλώς ύπολογισμένη
  έκ των προτέρων επέμβα¬
  σις της Κυβερνήσεως, ειμ¬
  πορεί νά λύση έπωφελώς
  καί άνοδύνως.
  Άπό της απόψεως δέ αυ¬
  τής ή σύγκλησις τοΰ Συνε-
  δρίου των έμπορικών καί
  Βιομηχανικήν Έπιμελητη-
  ρίων άποκτά ιδιαιτέραν όλως
  αξίαν καί σκοπιμότητα.
  Διότι τό Συνέδριον αύτό
  θά αποβή ό καλός, ό είλι-
  κρινής ' καί μελετημένος
  Σύμβουλος τής Κυβερνήσε¬
  ως.., §ναί αί άποφάσεις τού
  θά χρηαιμευσουν ώς βάσις
  διά την χάραξιν τής περαι¬
  τέρω εμπορικής πολιτικής·
  Διότι ή κυβέρνησις, χωρίς
  νά ύποκύπτη είς παραλόγους
  αξιώσεις όμάδων η όργανι-
  σμών, αίσθάνεται έν τούτοις
  την ανάγκην νά ζητή πάν-
  τοτε την γνώμην των εν¬
  διαφερομένων, προκειμένου
  νά προβή είς την λήψιν
  μιάς αποφάσεως- καί έχει ώς
  αρχήν νά ίκανοποιή ολα
  τα δίκαια αίτήματα τοΰ λα-
  οΰ καί νά ένισχύη τάς πα-
  ραγωγικάς δυνάμεις τής χώ¬
  ρας. Πολύ περισσότερον βε¬
  βαία θά προστατεύση τό εμ¬
  πόριον καί την βιομηχανί¬
  αν πού άποτελοΰν την σπον-
  δυλικήν στήλην τοΰ οίκονο-
  μικοΰ όργανισμοΰ μας, τάς
  κυριωτέρας δυνάμεις πού δί¬
  δουν τόν τόνον είς την
  δημιουργικήν προσπάθειαν
  τής χώρας.
  ΟΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ
  ΕΥΡ_1ΜΑΤΑ
  Πολλήν αξίαν άποδίδουν αί
  Αθηναϊκαί έφημερίδες εις την
  επιστροφήν τής χλαπειαης έφηβι
  κης κεφαλής τής «ζωφέρου»
  τής Άκροπόλεως άπό Αγγλον
  φιλέλληνα. Καί δικαίως. Γό εν¬
  διαφέρον έδώ δέν είνε μονον αρ
  χαιολογικόν. Είνε χαί βαθύτε¬
  ρον: Ό λόρδος Έλγιν αποτε¬
  λεί διά την Έλλάδα Ινα θλιβε¬
  ρόν παρελθόν. Διά νά είνε Α-
  χριβώς μεγαλυ«Ιρα ή στ}μααια
  τής εύγενοθς χειρονομίας έκεινων
  πού προσφέρονται νά έπανορθω
  σουντό παρελθόν αύτό. Ωστόσο
  ή έπιστροφή τής έφηβικής κεφα¬
  λής τής «ζωφόρου», εκτός τοΰ
  άρχαιολογικοΰ καί έθνικοΰ ένδοα
  φέροντός της, αυγχβντρώνει χαΐ
  τό νρονογραφικόν: Οί επισκέπται
  των Μουσείων, είναι χαΐ αύτοι
  βλέπετε χαθημερινοί τύποι, Ιχουν
  δείξη Ινα αυθόρμητον πολλάκις
  ενδιαφέρον, διά την τέχνην των
  έφηβικών χεφαλών.
  —Έννοεΐς τόν Ερμήν τού
  υραξιτέλους, μέ ήρώτησαν.
  —Αύτάς είνε ε"να σύνολον _δη-
  μιουργίας απαράμιλλον. Έγώ ι¬
  διαιτέρως έννοώ τό έφηβικό κε
  φάλι τό οποίον αί άνασκαφαί
  μας Ιδωκαν ή άνευ κορμοθ ή
  μέ τμήμα μόνον τοθ λαιμοΰ καί
  τοθ στήθους. Καί αύτό, διότι ή
  τέχνη τού άποδεικνύεται περισσό¬
  τερον, σάν κάτι τα ξεχωρΐστό.
  — Καί ποία είναι αύτά τα εύρη
  ματα; Δέν Ιτυχε νά τα προσέξω.
  Εάν ό σαμπολίτης ένθυμεϊτο
  μερικά Κρητικά κάρτ-ποστάλ ή
  εάν εγνώριζε τό Μουσείον Ηρα¬
  κλείου, παραλλήλως πρός τάς
  γνώσεις τού, έστω καί τάς στοι-
  χειώδεις, διά τάς αρχαιότητάς
  τής άλλης Ελλάδος, φαντάζομαι
  δτι κάτι θά έξέφραζε. 'Υπάρχει
  ή νεκρική στήλη, είς την αίθου¬
  σαν των «άρχαίκών» τοθ Μοιισεί-
  ου μας, ή όποία μάς δίδει άνά-
  γλυφον την κεφαλήν τοΰ θρη-
  νοθντος έφήβου. Καί μέ τα γενι-
  κά έκείνα σημεΐα τής πλαστικής
  άρτιότητος δσον καί τής έκφρά-
  σεως τήί άπεικονιζομένης στιγ-
  μής. Συναντώνται τα σημεΐα «ύ-
  τά παντοΰ δπου ύπάρχουν άνά-
  λογα δημιουργήματα τής άρχαί-
  ας τέχνης. Ό έπισκέπτης είνε
  δυνατόν νά υποβληθή μπροστά είς
  τό έφηβικά κεφάλι άπεριόρισχα
  ψυχικά συναισθήματα.
  Μεσολαβεΐ μ£α αντίληψις γενι-
  κωτέρα εί; την έκφρασιν αυτήν
  των μαρμαρίνων έφήβων. Διαχω-
  ρίζεται ή άξία τής ζωής άπό την
  θέσιν τοΰ θανάτου. Ο£ Ιφηβίΐ έ*-1
  προσωποΰν τό βχθύ παράπονο τής
  πρώτης ώς συνόλου φωτεινών ώ-1
  ραιοτήτων και θαυμασίων ήδονών,
  μπροατί εις τό σκοτεινόν, στυ-
  γνόν αίνιγμα τής Στυγός. "Οταν
  άντίκρυσα εις την νέαν της το-
  ποθέτησιν την γνώριμον έφηβι-
  κήν φυσιογνωμίαν μέ τα δαχρυ-
  σμένα μάτια, έσυλλογίσθηχα ά-
  μέσως τούς στίχους:
  καϊ φέγγει μέσα τους ή ήχώ
  καποιου Ιρωτα καϊ κάττοιου ό·
  [λέθρου...
  κ' εχουν τή γλύκα τής σαρκός,
  κ' έχουν τή φρίκη τοΰ σκελέ-
  [θρου...
  Διότι συναισθηματικώς αύτό ε¬
  ξεδήλωνε τό άνάγλυφ;ν. Ή ποι-
  ητική εμπνευσις απέδωκε καί έ¬
  δώ—επρόκειτο δι' ίνα, παρομοί
  άς τέχνης έφηβικό κεφάλι τοΰ
  Μουσείου Αθηνών—την άκριβή
  εντύπωσιν. Ή Τέχνη παρέμενεν
  ώς §να μέσον έκφράσεως άπό
  τα πειό υποβλητικά καΐ αΕώνια.
  * *
  *
  Τα Μουσεΐα δέν ύπάρχουν κυ-
  ρίως διά τούς <ιίχραΰς τύπου; τοΰ Μπαίντεκερ. "Εχουν άμε- σο σχέσι μέ την καθημερινή ζωή. Καί οί χοινότεροι των άνθρώπων μπορεΐ νά εύρεθοθν σ' Ινα βυναισθηματικό κόσμο δι κό τους. Ή πνευματική αιωνιότης ύπάρχει έκεΐάπό καταβολής κό¬ σμου καί καθώς άλλάζουν οί έ- ποχές, άναλλοίωτη συχνά καί κάποτε καταπληκτικά πρόσφατη. Έπ' εΰκαιρία τής έπιστροφής τής έφηβικής κεφαλής τής «ζωφόρου» τής Άκροπόλεως, άξίζει τόν κό¬ πον νά τό 6πενθυμίση κανείς. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειωματα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Άληθινη κοσμούπολις, τό Ήράκλειο. Πάει, ή ήρεμη, μο νότονη, άργή καί ^ άρρυθμη ζωή τού. Έχάθηκε μέ μιδς ή έπαρχία κάτω άπό τό λοθ στρο τού κοσμοπολιτισμοθ. "Ας είναι καλά ό τουρισμός καί τα άτέλειωτα καραβάνισ των περιηγητών πού ήλθαν μαζί μέ τα χελιδόνια τής α¬ νοίξεως. Έκπρόσωποι δλων των φυλών κινοΰνται κάτω άπ' τα ενετικά τα κάστρα, στά στενοσόκκακα μέ τα καντούνια, στίς συνοικίες πού θυμίζουν Άραβία καί στά σύγχρονα κέντρα τής άνα- ψυχής. Γερμανιδοΰλες πετα- χτές μέ μάτια μπλέ σάν την γαληνεμένη θάλασσα, όλό- ξανθες νύμφες των Βαυαρι- κών δρυμών, μελαχροινές Γαλλίδες, άπό τή Μασαλία καί την Κυανην Άκτή, ξερα κιανές Άγγλίδες καί ύστερι- κές μΐς άπό την χώρα τοΰ Μπάρμπα Σάμ, μέ καβαλλιέ ρους ϋψηλόσωμους, άθλητι κούς τρέχουν παντοΰ μέ τό έσταντανέ στό Μνα χέρι καί μέ τόν άπαραίτητο Μπαίντε κερ στό άλλο. Τα γέλια των ήχοΰν ώσάν χαρούμενο τραγοΰδι πρός τή ζωή. Καΐ ή γλωσσική βαβυλω νία αποτελεί Μνα παρήγορο σημεΐο, ένα ύπέροχο συμβο- λισμό γιά την άδέλφωσι των λαών. Τρέχει δλος αΰτός ό κόσμος πρός τό Μουσεϊο καΐ την Κνωσό Ούρά άτελείωτη κάτω άπ' τόπρόστον τού νέου Μουσείου. Μελίσσι πού βομ βίζει καΐ τρυγδ τα μΰρα των λουλουδιών καί άναπνέει τόν άρωματισμένον άπό τούς άν- θούς άέρα επάνω στίς αύλές καί τίς ταράτσες τής Κνω σοϋ. Τόν παρακολουθώ δλον αυτόν τόν κόσμο καί τόν χαί- ρομαι. Άνεπιτήδευτος, χωρίς καμμίανέξσρσιν ύπερηφανείας γιά τα ταξίδια τού. Άπλοΐ στούς τρόπους των δλο αφε¬ λεία πολιτισμοΰ. Καθένας τους κρατα τόν «όδηγόν» τού καθώς περνοθν τούς άτελείω- τους δαιδάλους τοΰ ΜινωίκοΟ άνακτόρου. Τόν συμβουλεύε- ται, σέ κάθε βήμα. Καί προ σπαθεϊ δσο τοΰ είναι δυνα τό νά μπή βαθΰτερα στό νόη μα αύτοΰ τοθ παναρχαίου πό λιτισμοΰ πού έδωκε τό φώς σ' δλο τόν κόσμον. Μά είναι δλοι λοιπόν άρ- χαιολόγοι ή άρχαιολάτρες, Όχι βεβαία. Είναι άνθρωποι πού ξέρουν νά χαίρωνται τή ζωή. Νά μελετοθν τίς ώμορ φιές της. Νά τρυγοθν τό μέλι της· Νά ρουφοΰν τίς ήδονές της. Μά νά χαίρεσαι τή ζωή, δέν θά πρ νά την παίρνη,ς ά¬ πό την έλαφρή, άπό την επι πόλαιη δψί της. Θά πή νά τή σπουδάζης, νά τή γνωρίζη^ σ' δλο της τό βάθος καί τό πλάτος. Νά ξέρης τί έχεις δι- καίωμα νά ζητας άπ' αυτή καί τί έχεις χρέος νά τής ποοσφέριης. Τότε ή ήδονή τής ζωής είναι όλοκληρωτική, γι- ατΐ είναι συνειδητά παρμένη. Κι' οί Εύρωπαΐοι έχουν κατα- νοήσει βεβαία πιότερο άπό μάς, αύτούς τούς νόμους τής ζωής.Εΐχατή διαπίστωσι αυτής τήςάληθεΐας, στόν ΐδιο χώρο, έκεΐ στόν άτελεύτητοΔαίδαλο τής ΚνωσοΟ: Την ώρα πού οί ξένοι, μέέκστασι καί είλικρί νεια έμελετοΰσαν τα ένδοξα έρεΐπια, έφθασε καί μία όμά- δσ ρωμηών, άπό την άλλη Έλλάδα—τοΰ έσωτερικοθ άς ποϋμε ΤουρισμοΟ. Φρεσκαρι- σμένοι οί κύριοι. Τουαλεττα- ρισμένες, παρφυμαρισμένες, μακιγιαρισμένες οί κυρΐες Ώ σάν νά είχεν αναστηθή ό Μί νως κι' έδιδε δεξίωσι, κι' έπή- γαιναν μέ τουαλέττα τοΰ χοροθ. Άνεβοκατεβήκαν μέ χάχανα τα ύπέροχα κλιμακο- στάσια μέ τοΰς κΐονες, έμπή- καν σάν θύελλα στίς αΐθου- σες τοϋ θρόνου τοθ Αύτοκρά τορος καί τοΰ λουτροΟ τής Βα- σιλίσσης, 6χι δμως γιά νά ί¬ δουν άλλά γιάνάφωνάξουν μέ περιψρόνησι νεοπλούτου: Χα- ράς, τό θρόνο καί τό λουτρό! Μά είναι χΐλιες φορές καλύ- τερη ή δική μου ή μπανιέρα.'... Κι' ϋστερα, επέρασαν άδιά- φορα άπό παντοθ. Ουτε τα χρώματα, οθτε ή άρχιτεκτο- νική, ουτε τα ύπέροχα δο- χεΐα τής άγγειοπλαστικής δέν τούς έκΐνησαν δχι τόν θαυμασμό, άλλ' ουτε καί την περιέργεια. Πολύ λίγοι στέ- κονται καί παρατηροϋν καί έμβαθύνουν στό μεγαλεϊο αΰ- τοΰ τοθ άνακτόρου. Οί άλλοι άδιαφοροϋν. Μιά κομψή ύπερ- μοντέρνα κυρία στέκεται έμ- πρός είς Ινα «διπλούν κέρας» καί ζητά έξηγήσεις. Είναι τό μόνο πρδγμα πού την άπα- σχόλησε. Τής δίδεται ή έξή- γησι, δτι συμβολίζει ίκέτιδας χείρας ύψωμένας είς τόν ου¬ ρανόν. Δέν ίκανοποιεΐται. Τής δίδεται άλλη έρμηνεία δτι συμβολίζει την ισχύν, άφοΰ ό Μινώταυρος ή"ταν τό ίερό ζώο τής Κρήτης, καί μορφάζει. Τής λέγεται τότε 8τι είναι σύμ- βολο μοντέρνας συζυγικής ζω¬ ής κι' άμέσως διαστέλλονται τα χείλη της είς έ'να χαμόγε- λο βαθείας Ικανοποιήσεως, έ- νώ άπό τό οτόμσ τοΰ συνο- δοθ της βγαίνει βαθΰς σπα- ρακτικός στεναγμός... Άλλ' άς τούς αφήσωμε τοΰς ρωμηοΰς. Αυτή την ώρα, άς μας άπασχολήσουν οί ξέ¬ νοι. Ήλθον νά ίδουν τόν τόπο μας, τίς άρχαιότητές μας, τόν σύγχρονο πολιτισμό μας. ΤΗλθαν γιά νά λουσθοθν στούς φωτεινοΰς καταρράκτες τ" ούρανοΰ μοτς, άδιάφορο άν εΐχαν την άτυχία νά βρα- χοϋν άπό τα δάκρυα τής ά νοιξιάτικης θλίψεως τού. Άς τούς δώσουμε λοιπόν τή φι- λοξενία μας, άφοθ» μδς φέ- ρουν τόν άέρα τοθ πολιτι- σμοΰ των, τό άρωμα τής καλής των καρδιδς, τό χαμό γελο τής χαρούμενης ζωής, πράγματα άπό τα όποϊα τό¬ σην έχομεν ανάγκην. Μ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΙΣ ΕΞΟΠΛ.ΣΜΩΝ Ή κατάστασις είς την Κεν τρικήν Ευρώπην καθ'ά άναφέ- ρουν τα έκ τοϋ έξωτερικοΟ τηλεγραφήματα είσΓ)λθεν είς κρίσιμον φάσιν έξ αίτίας των άξιώσεων των Γερμανών Σου- διτών τής Τσεχοσλοβακίας καί τής συνεπεία τούτων έκτρα- χύνσεως των σχέσεων Βερο- λίνου καί Πράγας. Κρίνονται δέ τόσον έ'κρυθμα τα πράγ¬ ματα είς τόν τομέα αυτόν τής Ηπείρου μας ωστε νά προκα λοΰν σοβαράς ανησυχίας είς δλον τόν κόσμον διά την τύχην τής είρήνης. Άλλ' α¬ νεξαρτήτως τού Ταεχοσλοβα κικοό, ή διεθνής κατάστασις δέν κρίνεται διόλου ίκανοποι ητική παρά τό Άγγλοϊταλι κόν σύμφωνον καί παρά τάς καταβαλλομένας προσπαθεί άς είρηνικής διευθετήσεως των μεταξύ των διαφόρων χω ρών υφισταμένων διαφόρων. Απόδειξις δέ τής ανησυχίας καί τοΰ φόβου πού συνέχει τάς καρδίας δλων των άν θρώπων καί ρυθμίζει την πό λιτικήν ολων των κρατών, είνε ή νέα τεραστία έ'ντασις τού ρυθμοΰ των έξοπλισμών είς δλον τόν κόσμον. Κολοσ σιαΐα ποσά διατίθενται καί πάλιν άπό τούς νέους προϋ πολογισμούς των διαφόρων κρατών διά την έπιτάχυνσιν των πολεμικών παρασκευών καί την όλοκλήρωσιν των έξοπλισμών. Οί λαοί καλοΰν ται ν' αύξήσουν τάς ώρας τής εργασίας των κσί νά πε ρικόψουν έκ τής τροφής των, διά την ταχυτέραν κατασκευ¬ ήν καί είς δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας ποσότητας πολε μοφοδίων. Καί ό κόσμος ζή μέσα είς μίαν παραζάλην, μεταξύ φόβου καί προσδο- κΐας. Ποΰ δμως θά οδηγήση, αΰ¬ τός ό ΐλιγγος των έξοπλι¬ σμών, Θά περιφρουρήσουν μή πως την ειρήνην, αύτά τα σα- τανικά σύνεργα τοϋ θανά¬ του; Φυσικά, ή ίστορία δέν μδς παρέχει ουδεμίαν περί τούτου βεβαίωσιν ουτε καί έλ- πίδα. Αντιθέτως, μδς διδά- σκει, δτι οί έξοπλισμοί όδη- γοϋν πάντοτε πρός πόλεμον. Άλλά καί άν δέν έκσττάση. ό πόλεμος, * ή έξοπλιστική μανΐα καί ή διάθεσις τόσων κολοσσιαίων ποσών διά τα πολεμικά ύπουργεΐα, θά φέρη τόσην οικονομικήν εξάντλησιν είς τα έ'θνη, ώστε ή ανθρωπό¬ της θά γνωρίση ημέρας φο- βερδς δυστυχίας. Τουτο άλ¬ λωστε άρχίζουν ν' άντιλαμβά- νωνται καί οί άρχηγοΐ των λαών. Δι' αύτό καί εκδηλού¬ ται τελευταίως προσπαθεία συνδισλλαγής καί συνεννοή¬ σεως. Θά επιτύχη δμως ή προσπαθεία αυτή; Βεβαίως είναι έξαιρετικά δύσκολον. Πάντως άς τό εύχηθώμεν. Χεισμοί. Ή όργή των στοιχείον τής φύσεως έξέσπασε τάς τελευ¬ ταίας ημέρας καί επληξε βα¬ ρέως την φΐλην σύμμαχον Τουρκίαν. Άλλεπάλληλοι τρο- μακτικοί σεισμοί κατέστρεψαν χωρία όλόκληρα καί έπέφε- ραν άνυπολογίστους ζημίας. Τό χειρότερον δέ, είχον καΐ άνθρώπινα θύματα. Είς τρια- κοσίους καί πλέον άνέρχονται οί νεκροί οί δέ τραυματίαι φαίνεται δτι είναι πολύ πε- ρισσότεροι. Τό πλήγμα είνε βαρύτατον διά τό φίλον ε- θνος. Την οδύνην τού δέ συμ- μερίζεται πλήρως 6 Ελληνι¬ κάς «λαός πού αίσθάνεται βα- θύτατα ώς ιδικάς τού τόσον τάς λύπας δσον καί τάς χα- ράς τής νέας Τουρκίας. Είς "Αγ. Μύρωνα. Κατόπιν άνακινήσεως τοϋ ζητήματος τοθ ΕίρηνοδικεΙου Άγίου Μύρωνος, τό Πολιτικόν Γραφείον τού κ. Πρωθυπουρ- γοϋ εζήτησεν άπό τό υπουρ¬ γείον τής Δικαιοσύνης νά προβή έκ νέου είς έρευναν καί μελέτην τοΰ πράγματος καί ν' απαντήση άν έπιβάλ- λεται ή έπανίδρυσις τοθ Ε(- ρηνοδικείου ή άν δέν βλά· πτη την δικαιοσύνην καί τα συμφέροντα τοθ λαοθ ή κα¬ τάργησις τού. Ή περιφέρεια δμως τοϋ Μαλεβυζίου, πλου σία καί μεγάλη, δχει πλεΐ στας δσας ύποθέσεις άφο- ρώσας τό Είρηνοδικεΐον. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό υπουργείον θ' αναγνωρί¬ ση αυτήν την πραγματικότη τα καί θά εισηγηθή την έ- πανίδρυσιν τοθ Είρηνοδικείου Άγίου Μύρωνος καί των έξ αϋτοΰ εξαρτώμενον ύπηρεσι ών, συμβολαιογραφεΐου, υπο θηκοφυλακείου κ λ.π. Ή Βιβλιοθήκη. Άγία βεβαίως ή ίδέα τής Ιδρύσεως τοπικοΰ έθνολογι- κοΰ Μουσείου είς την πόλιν μας. Καί άξιος εύχαριστιών ό κ. Κοτζιάς διά την προσφο ράν τού νά ενισχύση την πραγματοποίησιν τής ίδέας αύ τής. Δέν είναι δμως ολιγώ¬ τερον έπιβεβλημένη καί ή α¬ νέγερσις είδικοθ κτιρίου διά την στέγασιν τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης, πού ευρίσκεται τώρα είς τάς αποθήκας τοΰ μεγάρου των Άκτάρικων. Καί θά είμποροΰσε νά συνδυα- σθοΰν τα δύο ζητήματα. Θά ελέγαμεν καί πάλιν ν' άνεγερ- θή είς τόν έναντι τοΰ Μινωϊ- κοΰ Μουσείου χώρον ειδικόν οίκημα διά νά στεγάση καί τό έθνολογικόν καί τό Βυζαν- τινόν μουσείον καί την Βιβλι¬ οθήκην, έφόσον μάλιστα δέν παραχωρεΐται τό τέμενος τής Άγίας Αικατερίνης. Θά ήτο πι στεύομεν ή καλυτέρα, ή ίδε- ωδεστέρα λύσις. *Ν *τ> 'Ι*
  Είς τόν Ν. Λασηθίου.
  Ή δράσις τής φιλανθρωπί-
  ας είς τόν Νομόν Λασηθίου
  υπήρξε πάλιν έξαιρετικώς εύ-
  εργετική κατά τάς παραμονάς
  των έορτών τής Άναστάσεως.
  Ό Σύλλογος κυρίων Σητείας,
  ό σύλλογος Δίδων Αγ. Νικο-
  λάου ή «Στοργή», καθώς καί
  αί φιλανθρωπικαί όργανώσεις
  Νεαπόλεως καί Ιεραπέτρας
  καί αί προσκοπικαί όμάδες
  τοΰ Νομοΰ διένειμαν διάφορα
  βοηθήματα καΐ πασχαλινά ει¬
  δή είς τοΰς πτωχούς καί ε¬
  φρόντισαν μέ κάθε τρόπον νά
  περιστείλουν ιήν ανθρωπίνην
  δυστυχίαν καί νά δώσουν
  είς δλους την χαράν τής Ά¬
  ναστάσεως. Καί είναι άξια
  κάθε έπαίνου άλλά καί κά¬
  θε ένισχύσεως τα καλά σω·
  ματεϊα τοΰ γείτονος νομοΰ
  διά την ωραίαν καί ευγενικήν
  υπέρ των πτωχών δρδσίν των.
  Ό ΆθΑητισμός.
  Ευχαρίστως διαπιστώνομεν
  δτι τόν τελευταίον καιρόν πά
  ρουσιάζονται σημεΐα άνα-
  βιώσεως καί άναπτύξεως τοθ
  άθλητισμοϋ είς την πόλιν
  μας. Άλλ' ή άθλητική κίνη¬
  σις περιορίζεται καί πάλιν είς
  τό ποδόσψαιρον μόνον. Ό
  κλασσικός άθλητισμός, τα ώ·
  ραΐα άγωνίσματα τοθ στίβου,
  άγωνίσματα κατ' εξοχήν έλ-
  ληνικά, παραμελοΰνται τελεί¬
  ως. Καΐ δμως ό άθλητισμός θά
  επρεπε νά έχη καί τοπικόν
  χαρακτήρα. Τό λιθάρι, τό
  βόλι, τό «κοντάρι» καί τόσα
  άλλα κρητικά άγωνίσματα,
  θά έπρεπε νά άναζήσουν. Τώ¬
  ρα λοιπόν πού γίνεται καί
  τό γυμναστήριον, αί όργανώ¬
  σεις των φιλάθλων καθώς
  καί οί γυμνασταί των σχο¬
  λείων θά πρέπει νά φροντί-
  σουν διά την καλλιέργειαν
  καί τοΰ κλασσικοΰ άθλητν-
  σμοθ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τάν δρόμον
  τού Οεον&ρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Ό
  Πέτρος^Γεΐνε κορίτσι» Κατάλλη¬
  λον δι' άνηλίκους».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον ωρα 10
  10 μ. μ. «Πρίγκηψ καϊ -πτωχάς»
  Άπογευμαχινή ώρα 1 1)2 έπει-
  σοδιακόν.
  Προιστάμενος Τυπογραφείον
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό παιδί φαινόμενον »
  πού μέτήν πρώτη τού έμ-
  φάνισι έπεσκίασε την δό¬
  ξαν τής ΣΙΡΛΕΥ· ΤΕΜ-,
  ΠΛ, ή διάσημπ πλέον ι
  σ' δλον τβν κόσμο μι- ι
  κροΰλα Βιεννέζα στάρ:
  ΤΡΟΥΝΤΕ ΣΤΑΡΚ
  σ' Ινα έργο μέ μεγάλας
  αξιώσεις, τό άριστούργη-
  μα:
  Ο ΠΕΤΡΟΣ
  ΕΙΝΕ
  ΚΟΡΙΤΣ
  (Κατάλληλον δΓ άνηλίκους)
  ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ
  ΠΑ Ο Υ Α ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ΚΑΡΑ ΛΟΥΗΤΒΙΧ ΗΤΗΛ
  / η
  ι Έκτός προγράμματος:
  ΣΙΝΕΑΚ: ολα τα παγκό-
  σμια γεγονότα.
  ι
  Σ
  I
  σ
  ■■«■■■■«■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΜΛΡΑΛΚΗ
  Τολίφ. *-4Ι
  εεΐΒεΜΗ ■■■«■■■■«■■■■«■
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, ΑΙδηψόν,Βέ-
  λον, Φεσσαλονίκην.
  Τηλίφ. 5-50
  ■■■■■□■
  ΠΰΛΕΓΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
  ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των καί ίνας μπουφές οικογενείας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
  τώ κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ-
  ΛΤ, Ιναντι Κρίοπωλβίων.
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίδα Άντρέγιεφ.
  26ον
  —Χαΐρε, ραββί!
  Ό Ίησοθς εμεινε σιωπηλός. Οί
  μαθηταί κύτταζαν τόν προδότη
  μέ φρίκη. "Εμειναν σαστισμένοι
  καί άναυδοι σάν νά είχε σταμα¬
  τήση δ νοθς τους. Δέν μποροθ-
  σαν νά πιστεύσουν πώς μιά ψυχή
  μποροθσε νά κλείση τόσην άχρει-
  ότητα.
  Ό Ίσκαριώτης ερριξε έ"να γρή-
  γορο βλέμμ,α στήν δμάδα των
  πού είχε γίνη άνω κάτω. Είδε την
  ταραχή τους. Πολλοί άπό την κα-
  τάπληξι καί τό φόβο ϊτρεμαν.
  Πρόσεξε πόσο χλωμά ήσαν τα
  πρόσωπά των, κύτταξε τα άνόη-
  τα χαμόγελά των, τίς κινήσεις
  των χεριών τους πού λές κι' ή¬
  ταν παράλυτα. Έκύτταξεν δλα
  αύτά, καί μιά άγωνία θανάσιμη,
  δμοια μέ έκείνη πού δοκίμασε
  πρό όλίγου δ Ίησοθς, πάγωσεν
  Ιξαφνα την καρδιά τοθ Ίούδα.
  Σύρθηκε σάν ίνα κουβάρι σχοι-
  νιά πού τρέμουν καί λές καί βογ-
  γανε, Ιτρεξε κοντά στόν ΊησοΟ
  καί τόν φίλησε τρυφερά στό ψυ-
  χρό τού μάγουλο.
  Καί τό φιλί τοθ Ίούδα ήταν
  τόσο τρυφερό, τόσο γλυκό, τόσην
  Ικλεινε άγωνία καί πονεμένη ά-
  γάπη, πού άν δ Κύριος ήταν ί-
  να λεπτό λουλουδάκι ίσορροπη-
  μένο στόν λεπτό μίσχο τού, ή έ-
  παφή έκείνη δέν θά έκλόνιζε τό
  εΰθραυστο σύνολό τού, καί οί
  στάλες τής δροσια"ς θάμεναν άσά-
  λευτες στά πέταλά τού.
  —Ίούδα! —είπεν ό Κύριος καί
  ή άστραπή τοθ βλέμματός τού
  φώτισε τόν τερατώδη σωρό τής
  σκιάς καί τοθ σκοταοΊοΟ πού σκέ
  παζε την ψυχή τοθ Ίούδα χω-
  ρίς δμως καί νά μετρήση τό 6ά-
  θος τού—Ίούδα! μέ έ'να φιλί προ-
  δίδεις τόν υίό τού άνθρώπου;
  Ό Ιησούς είδε τό τερατώδες
  έκεΐνο χάος νά κλονίζεται καί νά
  κινήται. Ό Ίούδας δ Ίσκαριώ-
  της παρέμεινε σιωπηλός καί αύ-
  στηρός σάν τόν θάνατο στά ύπε-
  ρήφανο καί ψυχρό μεγαλεΐό τού,
  ένώ μέσα τού, βαθειά, τα πάντα
  βογγοθσαν, βροντοθσαν, ουρλια-
  ζαν, ξεσποθσαν σέ χιλιάδες γο-
  ερές καί φλογερές φωνές:
  ■—Ναί! Μ' £να φιλί άγάπης σέ
  παραδίδομε στήν άτίμωσι, στό
  ■^αρτύριο, στό θάνατο! Μέ την
  φωνή τής άγάπης καλοθμε τούς
  δήμιους πού προβάλλουν άπό τα
  σκοτεινά λημέρια τους, καί στή-
  νομε τόν Σταυρό. Καί ψηλά, πά-
  νω άπό τα γήινα σκοτάδια, υψώ-
  νομεν επάνω στόν σταυρό τής ά¬
  γάπης, την άγάπη σταύρωμένη.
  "Κτσι δ Ίούδας φαινόχαν ψυ·
  χρός καί σιωπηλός σάν τόν θά¬
  νατο, ένώ στήν κραυγή τής ψυχής
  τού άπαντοθσαν ο£ κραυγές καϊ
  ή άχλοβοή πού εΐχαν σηκωθή γύ-
  ρω άπό τόν Χριστό. Μέ την άνα-
  ποφάσιστη βία τής ένόπλου δυ¬
  νάμεως, μέ την άδεξιότητα έκεί-
  νων πού εκτελοθν μιά διαταγή χω
  ρίς νά ξέρουν ακριβώς τόν σκο¬
  πόν της, οί στρατιώται συνέλα-
  βαν τόν Ναζωραΐο, τδν Ισερναν
  μαζί τους, παίρνοντας γιά άντί-
  στασ: τό δικό τους άναποφάσιστο
  καί τόν φόβο τους γιά κοροϊδίες
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό καλό ξϋπνημα
  κάνει χαρούμενη δλη την ήμέρα.
  τους.
  (συνεχίζεται)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ν«»ρβλόγβς—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημβο. Ψυχιατρβίβυ Αθηνών
  Δέχιται έν τώ ϊατρεΕφ τού
  δδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ....................♦
  ΚΑΦΦΕ
  «ΟΛΥΜΠΟΣ»
  Ή διεύθυνσις τού κέντρον» ει¬
  δοποιεί την αξιότιμον καί πολυ-
  πληθή πελατείαν τού, καθώς καί
  τους πάσχοντα; άπω ψαμμίασιν,
  χολολιθίασιν, νεφροπβνους κ.λ.π.
  "Οτι άπό σήμερον Θά ευρίσκουν
  τ ό γνωστο θαυματουργό διά τα
  άποτελέσματά τού »ν*ρό της ππ-
  γής Σπυριδιανοΰ.
  Καβώς καί λεμβνάδΐς κατβ-
  βκίυασμινες έκ τού έκίϊ λβιτουρ-
  γβΰντος έργβστασίβυ άϊριούχων
  ποτών.
  'Επίσης αναλαμβάνη την κατ'
  οίκον προμήθίΐαν τοΰ ανωτέρω
  νβροθ, ανευ «ύδεμιάς καθυστίρή-
  (Έη τή{ Δΐϊυβύνθϊωί) Η1Ι
  ΆνοΙξετε κυρία μου στήν ποωι-
  νή 6γερσί σας, μόνη τό παράθυρο
  τοθ οωμαχίου σας. "Ελθεχε είς έ-
  παφή μέ τό χρώμα τοΰ ούρανοΰ.
  ΟΊ σοφοί των Ίνδιών ίσχυρίζον
  ται, δτι δταν άντικρΰζετε διά πρώ
  την φοράν την ήμέρα πρέπει νά
  προσευχηθήτε νοερώς διά την τε-
  λειότητα δλων των δντων. Μτΐο·
  ρεϊ αιότό νά ονομασθή άφύπνισις
  τής ψυχης.
  Άφυπνίσετε τόν εγκέφαλον. Κα·
  θήσετε επι τού κρεββατιοΰ σας
  καί άφήσετε νά πέση τό κεφάλι
  σας έμτΐρός καΐ νά περιστραφη
  πρός χά δεζιά, ε'ις|τά οπίσω, πρός
  χά άρισχερά καί νά ττέση έκ νέου
  πρός χά έμττρός. θά αΓσθανθήχε
  νά τρίξουν οί ^σπόνδυλοΓ ή κίνη
  σις αυτή συντελεί είς την διάλυ¬
  σιν των μικρών συσσωρευμένων
  κυχτάρων.
  ΠηγαΙνετε έμπρός χήν χουαλέτ-
  χά σας, κυχταχθήχε είς χον καθρέ-
  τΐτη σας, ττεράσεχε ττολϋ έλαφρά
  χά χέρια επί χοθ προσώπου σας,
  γιά νά άφυττνίσεχε χήν έπιδερμί-
  δα σας καί μειδιδτε μέσα είς χον
  καθρέπχη. Μειδιδτε παρατηρών
  τας καλά χον έαυχόν σας, δίδον-
  χας νοερώς την διαταγή: νά είσθε
  εοτυχής.
  Νά ιτιήτε, ίνα μεγάλο ποτηρι
  θερμοθ ϋδατος μέ μιά φέτα λεμό-
  νι. θά άποκχήσεχε γρήγορα αύχή
  την συνήθεια δσο καί άν σας φαί·
  νεχαι έλάχισχα εύχάρισχη. Είνε
  ύπέροχο διά χά ενχερα καί χό ση-
  κόχι.
  Άφυπνίσετε τό δέρμα τής κε¬
  φαλής περνώνχας χά χέρια μέσα
  άπό χά μαλλιά σας. Μην φοβηθήχε
  νά έρεθίσεχε χό δέρμα μέ χά νύ·
  χια σας. Καί βουρχσίσεχε Ιπειτα
  χά μαλλιά σας μέ μιά πολύ σκλη·
  ρά βοΰρχσα. θά αίσθανθήχε μ"
  αύχές τίς φρονχΐδες, σωχήριες γιά
  τα μαλλιά σας, μιά πραγμαχική
  άνακοΰφισι.
  Έκπωμαχίσετε χήν μύχην σα^
  καχαττΐνονχας άπό χούς ρώθωνας
  νεοό άλαχισμένο: μιά κουταλλιά
  άλάχι σέ μιά λΐχρα νεροϋ. "Εχει
  σττουδαϊα σημασία νά μπορήχε δ¬
  λη χήν ήαέρα νά άναπνέετε καί
  άπό χούς δΰο ρώθωνατ. 'Αττ' αϋχό
  έξαρτδχαι ή Ίσορροπία χών νεύ
  ρων.
  Άφυπνίσεχε χά μάχιά σας. Στη-
  ρίξεχε χό άκρον των δακχύλων
  σας επί χών όφθαλμών σας καί
  τιιέζονχας έλαφρά θά κάνενε χό
  χέρι σας νά δονήχαι έττί μερικά
  δευχερόλεττχα. "Εττειχα άπ' αύχό,
  χό βλέμμα σας θά είνε φωχεινό
  καί ζωτ)ρό, καί ή όμΐχλη χοϋ ϋ·
  πνου θά έξαφανισθίϊ χελίίως.
  Άφυπνίσετε χό σώμα σας μέ δέ-
  κα λετΐτών φυσική έζάσκησι έμ¬
  πρός σέ άνοικτό τιαράθυρο. Κάνε·
  τε την γυμναστική σας ένδεδυμένη
  δσο ή έποχή σδς έπιτρέπει, έλα-
  φρώτερα. ΆρχΙζετε άπό τίς άπλές
  κινήσεις διά νά τελειώσετε μέ τίς
  δύσκολες.
  Πάρετε χό μπάνιο σας κα'ι, πρό
  πάντων, τραγουδδχε μέσα είς χό
  μπάνιο καί άν άκόμη είσθε τΐαρά-
  φωνη, Ή ήμέρα είνε διαφορεχική
  δχαν χήν έγκαινιάσετε μ' ένα τρα·
  γοΰδι. Μην έκλέξετε ποτέ θρην<£- δία, άλλά αντιθέτως ϊνα χραγου- δι πολύ εΰθυμο. ή Ντιστεγκέ Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΟΙ ΜΩΜΙΚΗ Ά- ή κ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ■■■ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ Τα περυσινά μας παθήματα, νά γίνουν μαθήματα. Ραντίσετε άμέσως τα Άμπέλια σας μέ ΠΕ- ΡΟΣΠΟΡ1ΝΗΝ, Ιτοιμο ίσχυρό παρασκεύασμα εναντίον τοΰ Περονοσπόρου. Είνε πιό φθηνό άπό τό Χαλκό τής άγοράς, καί εχει τό πλεονέκτημα ν ά προσκολλαται στά φύλλα. Άλλά μή λησμονήτε νά προσθέσετε στόν πολτό καί ενα κουτί ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΝ ΜϋΛΥ- ΒΔΟΝ, ποΰ κοστίζει μόνον 35 δραχμάς, καί έτσι μέ μιά δουλειά 8ά σώσετε ταυτοχρόνως τα Άμπέλια σας άπό τό σκουληκι, ποΰ έπροξέ- νησε πέρυσι τή καταστρεπτιχή σαπίλα. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, διότι άπό τα Άμπέλια ποΰ δα ραντίσετε μέ Άρσενικό Μόλυβδο, δέν πρέπει νά μαζεύετε φΰλλα γιά φάγωμα. ΚΙΝ- ΔΥΝΟΣ-ΟΑΝΑΤΟΣ. Είδοποιήσατε καί τόν ά- γροφύλακά σας. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σία ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■«ι ■■■■■■■■■■Μ ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ» (Τηλέφωνα 5—80 καί 6—88). Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα- λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών είς τιμήν συμφέρουσαν. 365ον Όπως ΰστερα"άπό κάθε ήτ τα, ή πιό έπικΐνδυνη λέξις, ή λέξις προδοσία, άκουόταν άπό παντοθ. Χίλιες φωνές την διέδιδαν. Σ' δλη την πρωτεύ ούσα οί φήμες άπλωναν την άναταραχή. 'Η ώρα ήτον τρα γική. Καί ό Δαντών, ό πιό δραστήριος καί δ πιό άσυνεί δητος ήγέτης τής έπαναστά σεως, άρπαξε την αΐματοβαμ μένη σημαία τής τρομοκρατί άς κ' ενέκρινε τή μυστικήν άπόφασι νά σφαγοΰν δλοι οί υποπτοι πού εΐχαν ριχθή στΐς φυλακές. Δυό χιλιάδες ήσαν τα θύματα πού εΐχαν προ- γραφή. Καί άνάμεσα σ' αύτά ή τρυφερή φΐλη τής βασιλίσ- σης, ή πριγκήπισσα ντέ Λαμπάλ. Στό Τάμπλ ή βασιλική οΐκο γένεια άγνοοθσε τα τρομακτι- κά αύτά γεγονότα. Έζοϋσε χωρισμένη άπό τόν κόσμο των ζωντανών. Δεν άκουσε παρά την καμπάνα τοθ συνα γερμοϋ πού αρχισε ξαφνικά νά σημα(ντ). Καί ή Μαρία— Άντουανέττα ήξερε τί εσήμαι¬ νε έκείνη ή κωδωνοκρουσία. "Ηξερε πώς δταν τό κάλεσμα αύτό άντηχοθσεν επάνω άπό την πόλιή καταστροφές άνήγ γελλεν ή συμφορές έπρομηνοΟ σεν. Οί φυλακισμένοι έσιγομι λοθσαν άλαφιασμένοι. Μην εΐχαν φθάση κι* δλα στά πρό θυρα τοθ ΠαρισιοΟ τα ξένα στρατεύματα; Μην 'είχεν έκ ραγή έπανάστασις, Άλλά, κά τω, στήν διπλομανταλωμένη πόρτα τοθ πύργου, οί φύλα κες έσυζητοθσαν, έξαλλοι, ά ναστατωμένοι. ΑύτοΙ ήξεραν περισσότερα... Τή νύχτα έκείνη — 12 Σε πτεμβρίου —ό τρόμος είχεν άπλωθή στό Παρίσι. Ήταν παραμονή έκλογών καί ή Κομ- μούνα είχεν άποφασίστ) νά εξασφαλίση την νίκη μέ την τρομοκρατία. Ό «λαός» άρχι- σε τή «δουλειά» πρώτα στά δυό μοναστήρια δπου έκρα τοϋντο οί κληρικοί. "Οταν οί δήμισι ετελείωσαν έκεΐ δουλειά τους, κατηυθύνθησαν πρός τή φυλακή τής Φόρς. ταν μεσάνυχτα. Ή Κομμούνα έστειλε μιά δωδεκαμελή επι¬ τροπήν, ή όποία θά συνεδρία- ζεν δλη τή νύχτα γιά νά κάμη £να ξεδιάλεγμα των φυ- λακισμένων άνδρών καί γυ- ναικών. Στό κτίριον των άν¬ δρών οί πολιτικοί κρατούμε¬ νοι ήσαν άνακατωμένοι μέ κοινούς καταδίκους. Στό κτί- ριο των γυναικών, άνάμεσα σέ κοινές γυναΐκες, έκρατοθν- το ή πριγκήπισσα ντέ Λαμ¬ πάλ καί ή κ. ντέ Τουρζέλ μέ την κόρη της. (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησαν δι" θήνας δ κ. καί ή κ. Φυχάκη. —Ανεχώρησε δι Αθήνας Πηνελόπη Τζανακάκη.^ —ΆφΙκεχο έξ Αθηνών μεταβαί¬ νων είς Βιάννον ό κ. Έμμ. Τσαγ καχάκης χελειόφοιχος Νομικής. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθ. Κυ¬ ριακήν ή Δνίς Κυριακοΰλα Μ. Βο- γιαχζιδάκη εβάπτισε είς χό χωρί¬ ον Γάλυπε Πεδιάδος χό άγοράκι χοΰ κ.Έμμ. Χ- Τζιράκη ονομάσασα σύχό Γεώργιον. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Μύρων Κονχζάκης καί ή Δνίς Μαρία Σι· βυρινάκη ηρραβωνίσθησαν είς Τυμ¬ πάκι Πυργιωχίασης. Ευχόμεθα χσχειαν την σχέψιν. Μ. Μ. — Είς Κουσέ Καινουρίου ό κ. Άνχώνιος θ. Παπαδογαμβράκης καί ή Δνίς Κλεάνθη Ανδρ. Κουρ- χικάκη ήοραβωνίσθησαν χήν παρελ θοΰσαν έβδομάδα. Συγχαρητήρια. Α· Π. ΓΑΜΟΙ.—Προχθές Δευτέραν χοθ Πάσχα ετελέσθησαν οί γάμοι χοΰ κ ΓεωργΙου Μπαριχάκη μετά της δίδος Μαρίκας Στεφανάκη. Τούς νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξε ή κ. Μαρία Γ. Λαγκωνάκη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Ό Μορφω- χικός Σύλλογος Γυναικών "Ηρα¬ κλείου εύχαρισχεΐ θερμώς τόν Σε¬ βασμιώτατον Μητροπολίτην, τους άδελφούς θεοδ., Γρηγ., Μηνάν Χα¬ τζιδάκη καί χάς κυρίας Μ. Καλο- καιρινοΰ, Χρ. Καχεχάκη, "Ανδρ. Πουλιανάκη, Μ. Βασιλάκη,Έλ. Ευ· φραίμογλου, Εύαγ. Τυλλιανάκη, Εύαγ. Μαμαλάκη, Μ._Φραγγιδάκη Άποσχολίδου, Καρούζου, Ειρήνη, Μαρκάκη, Εύαγ. Σφακιανάκη, Κ. Τριχάκη, Κατ. Μειμάρογλου, χούς Προσκόπους, χον Σύλλογον Δε- σποινΐδων διά χά διάφορα πασχα- λινά δώρο χά οποίαι προσεφέρον είς χό«"Ασυλον χής Γερόντισσας». Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π. Άπολυμαίνει έντός μιάς ώρας δωμάτια ασθενών. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμης, όσπρίων κ.τ.λ. έμποδίζον την ανάπτυξιν τής ψείρας ΐ<αί τοθ σκώληκος. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ- φον τόν σκόρον. Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους. Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λεΐπη άπό τα Νο· σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, Έστιατόρια, 'Εργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ¬ ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. Άποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτόνα είς χδμα πρός τό συμφέρον σας, καί διά νά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις. Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοθνται είς δλα τα φαρ- μακϊΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. Γίιρω στήν πόλι. θέμα συζητήσεως χθές γενικόν ό νυκτερινάς σεισμός. —Ό σεισμός αθχός ήτο Ισχυ- ρός καί διαρκής, ή ώρα δέ καθ" ήν συνέβη... άκαχάλληλος διά χούς μή ψυχραίμους. —Ώσχε νά τρομοκραχήση. μι· κρούς καί μεγάλους, άνδρας' καί γυναίκας. —Έξ όίλλου ό σεισμός σΰτός συνεδυάσθη μέ τούς έν Μικρά Ά- σίθ( χελευχαίους καταστρεπτικούς σεισμούς οΐτινες έσυνεχίζοντο μέ- χρι τής χθές. —Καί χθές αφιχθη ετέρα ομάς προσκόπων έκ τής &λλης Ελλά¬ δος. —Ή όποΐα εχυχεν χών αύχών θερμών έκδηλώσεων έκ μέρους χών Άρχών καί χοΰ ΠροσκοπικοΟ σώμαχος. —ΟΙ πρόσκοποι οδτοι, έκχε- λοϋν ώς οί των Πατρών, τιεριο· δείαν εκπαιδευτικήν άνά χήν νή- σον μας. — Είς χό σκοτΐευχήριον τό έγ· κατασχαθέν είς χήν αίθουσαν «Νχο ρέ» συγκενχρώνεχαι πολύς κό· σμος. —Ή σκοττοβολή είνε μΐσ άσκη¬ σις άττό χάς μάλλον δημοφιλεΐς διά χον "Ελληνα. —Μέ χον τρόπον δέ αύχόν έξυ· πηρετεΐχαι κάλλισχα κοιΐ μέ άπο- χελέσμαχα άξιόλογα είς τό τιεδίον χής άμΐλλης. —Είς χήν ωραίαν έκδρομήν τοθ Συνδέσμου Πανχοπωλών είς Άρκάδι χήν προσέχη Κυριακήν. —Ό γερονχόχερος έξ αύχών άγωνιστής Ιωάννης Περτσελάκης εξελέγη διά νά βαπχίσπ χό έγγο- νάκη τοΰ Έμμ. Άμαργιαννιχάκη. —Διά χήν έκδρομήν χαύχην έ- ξακολουθοθν νά ύπάρχουν πάνχο- χ ε αί κσλύχεραι των προβλέψεων. — Είς χοθ Πουλακάκη προβάλ- λεται άπόψε χό άριστουργημαχι- κόν Ιργον: «Ό Πέχρος είνε κορί- χσι» έ Ρέπβρτερ Ίατρικά. Ό ίατρός κ. Γεώργιος Νεονά- κης επανελθών έκ τοθ όλιγοημέ- ρου ταξιδίου τού έπαναλαμβάνει τάς εργασίας τού δεχόμενος τούς άσθενεΐς τού ώς καί πρότερον. Ό παθολθνβς Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείψ, θά δίχεται τούς πάσχοντας εις τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ 9 ■II Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοΰχος τής {ατριχής ΌδβντΙατρβς Δέχεται έν τφ ΊατρεΙφ τού παρά χον "Αγιον Μηνάν καθ" έκαστην: 9-12 καί 4-7 ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Επανήλθεν έξ Ά θηνών ή μοδίσχα δίς Μσρίνο Ά νωγειανάκη κσμίσασα πλουσίαν .— συλλογήν πατρόν καί κροκί της ΙΐΠ θερινής σαιζόν. 1-3
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ν
  288ον
  Κυρ Μαγδαληνή: Είνε μέσα είς τό νεκροκράββα-
  το· νάτος· δλος είς την θέσιν τού- νεκρός -πάγεΐ έ-
  τελεΐωσε. Άμή φρόνιμα πράγματα είνε αύτά νά γί¬
  νουνται; Άχ, Θεέ μου! έτελείωσε! Καί τώρα Λ αι-
  κρή τού; ΤΙ θά γίνη; Τί θά είπη κ' έκείνη ή γυναΐ-
  κα, δπου την έπήγα, Καλέ, Θεέ μου! είνε δυνατόν
  εύμορφα καί καλά ν1 άποθαΐνη κατ' αυτόν τόν τρό'
  πον £νας άνθρωπος! Κύρ Μαγδαληνή! κύρ Μαγδα¬
  ληνή! Έσκασεν ό άνθρωπος! Έγώ καλά τό έ'λεγα
  Δέν ήθελε νά μέ πιστεύση. Καί τί άνθρωπος, τί
  άνθρωπος! Ένας άνθρωπος τοθ ΘεοΟ. 'Έσωσε την
  ζωή μου. Όταν ένθυμοθμαι πώς επήγε κ' έχώθηκε
  ύποκάτω άπό τό άμάξι μου καί τό άνεσήκωσε! Ά,
  δέν πηγαίνω πουθενά. Θά μεΐνω κ1 έγώ έδώ μέσα.
  Έδώ μέσα καί οί δυό μας· έτελεΐωσε. Αύτά είνε
  πράγματα δπου δέν πρέπει νά γίνουνται. Νά βλέ
  ~Π 6 Θεός! Κύρ Μαγδσληνή! Κύρ Μαγδα>ηνή! Κυ-
  ριε Μαγδαληνή! Κύριε δήμαρχε! Να(· τώρα καί άλ-
  λη μιά φορά. "Ω, κακό πώποθα!
  Καί ό δύστηνος άπέοπα τάς τρίχας τής κεφαλής
  τού.
  Ήκοιΐοθη μακρόθεν, δπιοθεν των δένδρων τοΰ
  νεκροταφείου τριγμός τις όξύς1 6 τής κλεισθείοης
  κιγκλίδος.
  Ό Θερσανέμης προσέκοψεν πόλιν επί τοΰ Ά-
  γιάννη καί αίφνιδΐως άνετινάχθη πρός τα οπίσω
  έκπληκτος. Ό Άγιάννης τώρα εΤχε άνοικτούς τούς
  οφθαλμούς καί τόν έβλεπεν.
  Ή θέα τοθ θανάτου είνε φρικτόν άλλ' ούχ ήτ¬
  τον φρικτόν είνε καί ή θέα τής νεκραναστάσεως.
  Ό θερσανέμης κατέστη ώς λΐθος, ώχρίσσεν, 'έτρε
  μέν, ήγνόει άν ζωντανός ήτον ή νεκρός ό Άγιάν¬
  νης βλέιτων ούτον.
  —Ήμουν άττοκοιμισμέος, είπεν ό Άγιάννης.
  Καί άνεκάθισεν έντός τοθ φερέτρου.
  Ό Θερσανέμης έγονυπέτησεν.
  —*Α! τιώς έφοβήθηκσ! είπεν.
  Άνεγερθεΐς δέ—Δέν ξίύρεις ιήχσρά δτιευ μ' έ-
  καμες, κύρ Μαγδαληνή μου! ο' εύχσριστώ.
  Ό Άγιάννης εΐν,ε λιποθυμήσει. Ό άνοικτός ά-
  ήρ τόν συνέφερεν. Ή χαρά είνε παλΐρροια τοϋ τρό-
  μου Ό Θερσανέμης τόσην εΐχε χρεϊαν άνοψυχής,
  όσην καί ό Άγιάννης ούτος —Δόξα σοι ό Θεός! έ-
  λεγε" δόξα σοι ό Θεός! Τώρα έκατάλαβα πόσο
  μεγάλη, ττόσο πολλή είνε ή ψυχή σου, άδελφέ
  μου! Σ' έφώναξα, σ' έςώναξσ, τόοο, δσπου έπέστρε-
  ψες. Όταν εΐ6α κλειστά τα μάτια σου, εΐπα, τε-
  τέλεσταΓ έσκασε ό όνθρωπος. Ήμουν νά πάρω τα
  βουνά' νά μ' έκλάβουν ώς τρελλό γιά δέσιμο. Φαν-
  τάσου, άν άπέθαινες! τί, τί θά έκαμνα! Τί θά εγί¬
  νετο ή μικρή σου! ΤΙ θά Ιλεγεν ή γρηά οπου την
  άφησσ. Τί ίστορία, Θεέ μου! Τί ίστορία! Δόξα σοι
  ό Θεός, άνεστήθηκες!
  —Κρυώνω, είπεν ό Άγιάννης.
  —Άμ' θά κριώνης· βεβαία καί θά κρυώντι,ς αύ-
  τοϋ δπου κάθησαι. Σήκω γρήγορα νά φεύγωμεν άπ'
  έδώ.
  Καί έρευνήσας ό Θερρανέμης είς τόν κόλπον
  τού, εξήγαγε φιάλην ρακής, ήν άνοΐξας προσέφερεν
  είς τόν Άγιάννην.
  —Λόβε, νά πιής λίγο νά ζεστοκοπηθής, τοϋ εί¬
  πεν.
  Ή ροκή συνεπλήρα-οεν δ,τι είχεν ήδη χορηγήσει
  ό άνοικτός άήρ.
  Ό Άγιάννης άνέκτησε δυνάμεις. Εξήλθε τοθ
  φερέτρου καί ίβοήθησε τόν Θερσανέμην νά καρ-
  φώοΓ) πάλιν τό σκέπσσμα. Μετά τρ(α λεπτά ήσαν
  αμφότεροι έξω τοθ λάκκου.
  • Άλλως τε, ό Θερσανέμης ή*τον ίίσυχος. Τό νε¬
  κροταφείον ύτιήρχε κεκλεισμένον δέν εΐχε φόβον
  μή τούς προφθάση ό νεκροθάπτης, διότι έχρειάζετο
  καιρός άχρις ου τιορει,θή είς την οικίαν τού καί έ-
  ρευνήση επί ματαίφ διά τό εισιτήριον τού, ευρισκό¬
  μενον είς τόν θύλακα τού Θερσανέμη. Άνευ τοϋ
  είσιτηρίου δέν ηδύνατο νά εισέλθη είς τό νεκροτα¬
  φείον.
  (συνεχίζεται)
  Τό Ύπερωκεάνειον:
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. $-40
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι' έκείνους πού βέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  •Αττό δλα δι' όλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  Β'
  Ί5ού τώρα καί μερικά παρα
  δείγματα: Κατά τόν 17ον αίώ
  να ό Κϊνιγ Ιχώρισε δύο δμ·
  φαλοπαγείς, δύο Σιαμαίους δηλ.
  ήνωμένου; μ! τόν έμφαλόν. Με-
  ταξύ των κοιλ'ών των δύο Σία
  μαΐων δέν υφίστατο καμμία Ι
  νωσις. Ό σύνδεσμος των Σία
  μαΐων ήταν είς αυτήν την περί
  πτώσιν εΰθραυστος. "Ας έλθω
  μέν τώρα είς περιπτώσεις πε¬
  ρισσότερον περιπλόκους.
  ΚαΙ έν πρώτοις είς μίαν πε
  ρίπτωσιν άναφερθείσαν τδ 1914
  υπό τοθ ίατροΰ Λέ Φιλλιάτρ.
  Επρόκειτο περί δύο Σ'αμαίων
  ξιφοπαγών, ήνωμένων δηλονότι
  διά τοθ στέρνου: Δύο κοριτσιών
  τής Μαγδαληνής καί τής Σου
  ζάννας, πού είχαν έρθη είς τόν
  κόσμον τό 1913, ηνωμένοι κατά
  τόν παράδοξον αυτόν τρόπον. Μία
  εκάστη των δύο άδελφών είχε
  πλήρη οργανισμόν. Άλλ' ήσαν ή
  νωμέναι δι' ενός εϊδους ίσθμοθ
  πλάτους πέντε έκατοστών τοθ μέ
  τρου καί περιφερείας δέκα τεσσά
  ρων. Ό ίατρός προέβη είς την
  εγχείρησιν πρός χωρισμόν των
  δύο άδελφών.
  Άλλ' αί ξιφοπαγεϊς άδελφαί
  δέν έπέζησαν τής εγχειρίσεως.
  Τό 1913 ό ίατρός Μαλλέ ντέ
  Βιλμπέλ είς την Φραγκφούρτην
  ξεγέννησε μίαν γυναΐκα πού έ¬
  φερεν είς τόν κόομον Ενα δι-
  πλοθν τέρας έκτεθέν τό επόμενον
  Ιΐος είς την διεθνή έκθεσιν τής
  Γάνδης. Είς την περίπτωσιν αυ¬
  τήν αί δύο Σιαμαϊαι άδελφαί, ή
  Αίμΐλία καί ή ΛΕζα Στόλλ ήσαν
  ηνωμεναι διά τής κορυφής τής
  κεφαλής. Έν τοσούτω ή κάθε
  μία είχε χωριστόν εγκέφαλον.
  Μία ίνώδης μεμβράνη Ιχώριζε
  τούς δύο Ιγκεφάλους. Δέν έπεχει
  ρήθη χειρουργική επέμβασις επί
  των δύο κρανιοπαγών Σιαμαίων,
  παρ' δλον δτι μέ τάς προόδους
  τής Ιγκεφαλικής χειοουργικής,
  τό πραγμα δέν θά ήταν δύσκο
  λον
  Περιπλοκώτερα είναι τα πράγ
  ματα δταν δύί Σΐαμαΐοι άδελ
  φοΐ έχουν κοινόν ένα ούσιώδε;
  όργανον, δπως π. χ ή καρδιά,
  ή άορτή, ό πεπτικός σωλήν. Έ
  νίοτε είς Σιαμαίους, άδελφούς,
  δπως είς την περίπτωσιν των
  Σιαμαίων Λεμερύ τό 1703, οί
  δύο ε'γκέφαλοι είνε άνακατωμέ
  νοι. Είς παρομοίας περιπτώσεις
  ή χειρουργική επέμβασις άπο
  χλείεται διότι Οά κατεδικάζοντο
  είς θάνατον άν δχι καί οί δύο
  άδελφοί, πάντως αφεύκτως ό είς
  έξ αύΐών. Άλλοτε ή έγχείρη
  σις ήταν τοσούτον δυσκολωτέρα,
  δσον δέν μποροθσαν νά ξεύρουν
  οί ίατροί είς ποίον ακριβώς
  σημείον εγένετο ένωσις. Σήμε
  ρα ή δυσκολία αυτή, χάρις είς
  τάς άκτΐνας Χ , παρακάμπτεται.
  Ήδη άς αναφέρωμεν, άναδιφοθν
  τες τα ίατρικά χρονι^όί ενός
  παρελθόντος άρκετά μακρυνοθ,
  έγχειρήσεις γενομένας επί Σια-
  μαίων καί άς ίδωμεν ποία ήσαν
  τα άποτελέσματά των. Τό 1881
  είς την Γαλλίαν οί χειροθργοι
  Μπαντέ καί Μπυνιόν έχώρισαν
  δύο ξιφοπαγεϊς αδελφάς, την
  Μαρίναν καί Άντέλα. Αί δύο
  Σιαμαϊαι άδελφαί ήσαν ηνωμεναι
  μέ Ινα κομμάτι τοθ σηκοτιοϋ.
  Οί χειροΰργοι έκαμαν τομήν είς
  τό σηκότι.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρακαλοθνται οί μεμονωμένοι
  πβραγωγοί οί δηλώσαντες εγκαί¬
  ρως θείον, δπως προσέλθα)σι καί
  παραλάβωσι τοθτο Ιντός 5 ημε¬
  ρών, άλλως θέλομεν διαθέσει τοθ-
  το είς μή δηλώσαντας.
  (Έκ τοθ 'Υπ)ματος τής Άγροτι-
  Χής Τραπέζης).
  Ό έορτασμός
  τηςΠρωτομαγιαςείςΧανιά
  ΧΑΝΙΑ Άπρίλιος. — Συμφώ¬
  νως πρός την έκδοθεΐσαν προκή¬
  ρυξιν τής Γενικής Συνομοσπονδί-
  ιχς των έργατών τής Ελλάδος,
  προετοιμάζεται καίένταθθα υπδτοΰ
  ΈργατικοΟ Κέντρου μεγαλοπρεπής
  ό έορτασμός τής Πρωτομαγιάς.
  Είς την ίορτην ήτις θά τελεσθή
  κατά τα καθιερωθέντϊ τελευταίως
  δι' είδικής συγκεντρώσεως καί
  παρελάσεως των έργατών θά συμ
  μετάσχωσιν 2λα τα έργατικά σω-
  ματεϊα Χανίων Λέγεται δτι πρός
  τούς εργάτας θά όμιλήσουν καί
  ωρισμέναι Ικπρόσωποι των άρ-
  χών *αθορίζοντες την σημασίαν
  τής κοινωνικής πολιτικής τής κυ
  βερνήσεως
  Διά την λαμπροτέραν διεξαγω
  γήν τοθ έορτασμοΰ τής 'ης Μαίου
  λαμβάνεται είδική φροντίς διά
  την συμμετοχήν πάντων των έο-
  γατών καί την δλην τάξιν τής
  εμφανίσεως των. Άναμένεται δτι
  καί ή οργάνωσις των άλκίμαιν
  θά συμμεθέξη, δέν άποκλείετα:
  δέ ή παραχωρήση υπό τή; Με·
  ραρχίας καί τής στρατιωτικήί
  μουσικής πρός έπισημοτέραν καί
  έπιβλητικωτέραν διεξαγωγήν τή;
  τελετής άλλά καί πρός ψυχαγωγί-
  αν των έορταζόντων έργατών.
  Γενικώς ή ί^ρτη τής 1 Μαίου
  προβλέπεται χνίλο^ος των προ-
  θέσεων τοΰ Κεντρου καί τή; δλης
  αυτής σημασίας έν τή προσπαθεία
  τοΰ νέου Κράτους πρός δημιουρ¬
  γίαν μιάς έργατικής τάξεως βα-
  σιζομένης επί τής άμίλλης τής
  εργασίας έν συνδυασμώ μέ ζλ
  μεγάλα πεπρωμένα τοΰ Έθνου;.
  Έπίσης ή έορτή θά καθέξη τόν
  χαρακτήρα καί μιάς μορφωτική;
  τρόπον τινά συγκεντρώσεως έπ'
  άγαθώ των έργατών καί τοθ δλου
  κυβερνητικοΰ έργου τοΰ Ιρειδομέ-
  νού επί τής κοινής εύημερίας.
  —Έργατικά.
  Καλοΰνται πάντες ο! έπιχειρη
  ματίαι της πόλεως Ηρακλείου
  (ήτοι Βιομήχανοι, Βιοτεχναι,
  διευθυνταί Γραφείων πάσης Φύ¬
  σεως, καταστηματάρχαι καί έρ·
  γολαβοι εκτελέσεως παντός έρ¬
  γου καί μεταφθράς »λπ.) οί ά-
  πασχολοΰντες εργατικόν η ύπαλ
  ληλικόν προσωπικόν ανεξαρτή¬
  τως άριθμοΰ οπω; άπό της Ιης—
  5ης Ναΐου έ. έ. υποβάλωσιν ημίν
  πρός θεώρησιν πίνακο; ώρών έρ
  γασίας είς διπλούν κατά τα κε-
  κανβν ισμένα.
  Ο! Επιχειρηματίαι δέον όπως
  ομού μετά των πινάκων [ώρών
  εργασίας υποβάλωσι καί απόδει¬
  ξιν καταδέσεως των υπέρ της
  Εργατικάς έστίας εισφορών διός
  τό έ'τος 1938. Επί των ανωτέρω
  εφιστώμεν την προσοχήν των εν¬
  διαφερομένων έργοδοτών καθό
  σον ουδείς πίναξ ώρών εργασίας
  θά θεωρηθή άν δέν υποβληθή
  ημίν ά πό τής 1η;—5ης Μαιου έ.
  ε. καί δέν συνοδεύηται μέ την
  απόδειξιν καταθέσεως υπέρ της
  έργατικής Έστίας.
  (Έκ τής Επιθεωρήσεως Εργα¬
  σίας).
  —Αί συλλογαί χειρογράφων
  καί ίστορικών εγγράφων.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη ημίν ότι
  κατόπιν τής δημοσιεΰβεως τού
  Άναγκαστικοΰ Νβμου 1161)1935
  περί της Ζωσιμαίας έν Ήπείρω Βι-
  βλιοθηκης,δεον άπασαι αίάνά την
  Έπικράτειαν ίδιωτικαΐ ονλλογαί
  χειρογράφων καί ίστορικών έγ
  γράφων να δηλωθβΰν είς την
  άρμοδίαν υπηρεσίαν τοϋ υπουρ
  γείου τής Έθνικής Παιδείας καί
  τα Γενικά Άρχεΐοΐ τβΰ Κράτβυς
  έντός τριμήνου άπό τής ΐσχύος
  τοΰ ώς άνω Νόμου κατά την πρω
  την εφαρμογήν, ακολούθως δέ
  έντός δεκαημέρου άπό τής προσ¬
  κλήσεως των.
  .ΙνΙΥΣΤ
  = Τό τελειότερον προϊόν τής Έλλην. Καπνοβιομηχανίας ~
  Ι Ετέθη είς κυκλοφορίαν καί ενταύθα. ϋ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΗΡΕΣ
  Τά σιγαρέττα
  «ΜΥΣΤΡΑΣ"
  είναι πολυτελώς συσκευα-
  σμένα είς κυτ,ία μέ μεταλ-
  λίνην έττένδυσιν, ή όποίσ
  προφυλάσσει τό περιεχόμε¬
  νον των άπό τάς καιρικάς
  μεταβολάς.
  Τά όντως προνομιοΰχα
  σιγαρέττα ταυτα είναι κα-
  τασκευασμένα άπό τά * έκ-
  λεκτότερα καπνά των κα-
  λυτέρων περιφέρειαν Αγρι¬
  νίου.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ: ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ,,ΜΥΣΤΡΑΣ,,
  ΣΑΠΩΝΕΣ ΕΚΛΕΚτοι
  —Ή χαρτοπαιξία είς τά
  πλοΐα.
  Υπο τού ΰπουργείου Έμπο-
  ρικής Ναυτιλίας έκβινοποιήθπ
  κα» εις τάς λιμενικάς αρχάς Κρή¬
  της, ή έγκύκλιβς ηρ&ς τάς προ·
  ξενικάς καί τβυς προξενικοΰς λι
  μενάρχας άφβρώσα την άπαγό
  Ι ρευσιν τής χαρτοπαιξίας μεταξυ
  των πληρωμάτων όλων των πλοί
  ών. Πρός τούτοις παραγγέλλον
  ται ο] πλοίαρχοι όπως διενερ-
  γοϋν αίφνιδιασμους καί ύποβάλ
  λουν εκθέσει; παρακολουθήσεως
  τοϋ ζητήματβς είς τό «φυπβυρ
  γβϊβν.
  —Ή ύπηρεσία των ανυποτα¬
  κτων.
  Παρεχεται αρμοδίως ή πληρο-
  φβρία δτι .τρείς μήνβς έκ των
  προβθέτων ύππρβσιών των έν ει¬
  ρήνη ανυποτακτων θητεία; ή έκ-
  γυμνάσεω; δέν δύνανται νά έ-
  ξαγβρασθώοιν, άλλ' ΰππρετοΰν
  ται. Ή διάταξις αυτή ίσχύει ά
  πό τής 26ης Ίουνίου έ. έ. καί
  ουνεπώ; μεχρι τής προτεραίας
  ταύτη; δύναντοιι οί ίπιθυμοΰντες
  νά έξαγοράσωσι τό αύνολον των
  προοθετων αυτών ύπηρεσιών.
  Είς τό έν λόγω τρίμηνον συνυ-
  πολβγίζετοςι καί ή έηιβαλλομένη
  μηνιαία ή δίμπνος πρόσθετος ύπη
  ρεσία, είς τρόπον ίίστε στρατεύαι-
  μοι μή έχοντες έτεραν πρόσθε¬
  τον ύπηρβσίαν, λόγω άνυποτα-
  ξίας, ειμή μόνον ταύτην, υπο¬
  χρεούνται νά την ύπηρετήοω-
  σιν εάν δέν έξαγοράσωσι ταύτην
  μέχρι τής αυτής ώς άνω προθε-
  σμίας.
  —Ή βελτίωσις τής ίπποπα-
  ραγωγής.
  Τό υπουργβΐον τής Γεωργίας
  διέταξβ τάς αρμοδία; υπηρεσίας
  όπως τοΰ υποβάλωσι λεπτομε¬
  ρείς έκβέσει; επί των άποτελε-
  σματων των σταθμών έπιβητόρων
  ώστε νά σχηματίση γνώμην επί
  τής συντελουμενης εργασίας δια
  την βελτίωσιν τής ίπποπαραγω
  γπς.
  Δβχόμ.β« «ίδ έη.οτρβφή | μηχάνημα μή
  πλπρΐδϊ απολύτως τούς ανωτέρω ·ρ*«5·
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ά Σ·Α
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί α¬
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήττοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης.
  Έττίσης όδοντοστοιχΐας κοΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών δ·
  δόντίον είς την κανονικήν αύ·
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Πωλοθνται τά έπιπλα καί σκεύη
  τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
  Βογιατζάκη άπο τής Δευτέρας 11
  τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρϊτικής
  εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8
  μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬
  πέζης Αθηνών).
  ν
  ι!
  Εξαιρετικήν πβιότητβς, διαρ*
  κης πκρακαταθιικη βΐς την κρ«μ-
  μυδαποθηκην πλησίον Χανιών
  Πβρτας(παραπλεύρως έμπβρικβΰ
  καταστηματβς κ. Ιωάν. ΛινβιρΜ»·
  ί
  V
  *' 4
  II
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑ'ΓΧ
  ΟΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ
  ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν
  — <* --—■* — *?;».<· τΑ,β Άθίινα ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αί συνομιλίαι τσΰΛονδίνου. Κοινή άμυνα Άγνλίας-Γαλλίας. Πρωία Παρασκευίΐς 29 Απριλίου 1938 λαντιέ καί Μποννέ. Είνε βέβαιον δτι αι ταποκριτοΰ μας). — Εις τάς Αθήνας άναμενεται έντός των ημερών ο Γερμα- νός άρχηγός τού μετώπου εργασίας τής Γερμανίας, ύπουργός πολλοί ξενοι Ούτοι θά παραστοΰν είς την έναρξιν τής εκθέσεως εργασίας καί χαράς ήτις θά ανοίξη έν Αθήναις επ* εύκαιρία τού έ- ορτασμού τής Ηρωτομαγιάς. ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΒΑΥΡΙΑΝΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΟΑ ΜΕΤΑίΧΟΥΗ Κ1Ι ΟΙ ΥΗΑλλΗΑΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 28 »Απριλίου (τού άν¬ τ αποκριτοΰ μας).— Ό έορτασμός τής 1 ής Μαΐου (μεθαύριον) προμηνύεται έξαιρετικώς μεγαλοπρεπής. Είς τόν έορτασμόν θά συμμετάσχουν δχι μόνον οί εργάται Αθηνών - Πει¬ ραιώς άλλά καί οί ύπάλληλοι έν γένει. Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ 8Α ΟΜΙΛΗΣΗ ΔΙΑ ΜΑΚΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Είς την συγκέντρω¬ σιν έργατών καί ύπαλλήλων κατάτήνΐην Μαΐου θά παρασχη ο Πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς. Ό κ. Πρωθυπουργός θά ομιλήση πρός τούς συγκεντρωθησομέ- νους άναλύων. την σημασίαν τού πανηγυ- ρισμού τής 1ης Μαΐου. .. ο. ΜΠΑΓΙΑΡ ΚΑΙ ΡΟΥΣΔΗ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τοΰ άν- ταποκριτού μας). — Σήμερον ο Τούρ- κος Πρωθυπουργός κ. Τζελάλ Μπα- γιάρ καί ο ύπουργός τών'Εξωτερικώνκ. Ρουσδή'Αράς κατέθηκαν μετά τής συνή θους επισημότητος στέφανον είς τό μνη μεΐοντοΰΆγνώστου Στρατιώτου.Κατά την προσέλευσιν καί αποχώρησιν των Τούρκων επισήμων ο παριστάμενος κόσμος έπευφήμησεν αύτούς ένθουσιω- δώς. , ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Απριλίου (τη¬ λεγραφικώς).— Τό άπόγευμα σήμερον έπανελήφθησαν αί συνομιλίαι μεταξύ των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ, Ντα- „.. ,_------- Αγ γλογαλλικαί συνομιλίαι θά καταλήξουν είς συμφωνίαν με¬ ταξύ των δύο χωρών. Αρχι¬ κώς ' συνεζητήθη τό Μεσογει- ακόν καί τα αφορώντα τό'Αγ- γλοϊταλικόν σύμφωνον. Συνε¬ ζητήθη έπίσης τό Γαλλοιταλι¬ κόν σύμφωνον έν συνδυασμώ μέ την αναγνώρισιν τής Ί- ταλικής Αίθιοπίας. ΊδιαΙτεραι συνομιλίαι θά γίνουν σήμε¬ ρον καί αυριον διά την Γερ μανικήν μειονότητα έν Τσε- χοσλοβακία καί την άνησυ- χητικήν κατάστασιν ήν δή μιουργεΐ ή άρνησις τής Τσεχοσλοβακίας νά αποδεχθή τάς άπόψεις τής μειονότητος ταύτης. Οί Άγγλικοί κύκλοι έπιδο- .αμάζουν την στάσιν τής Τσε¬ χοσλοβακίας, χαρακτηρίζον- τες ΰπερβολικάς καί εν τινι μέτρω σύθαιρέτους, τάς αξιώ¬ σεις 'τοΰ Χενλάϊν. Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Άνακοινώσεις διά τάς Γαλ- λοβρεττανικάς συνομιλΐας ά- ναφέρουν δτι κατ' αύτάς, θά διασφαλισθή ό σεβασμός τής Έλβετικής Όύδετερότητος είς περίπτωσιν νέου Εύρωπαϊκοΰ πολέμου. —Διά την κοινήν άεροπορι κήν άμυναν Αγγλίας—ΓαλλΙ- ας θά τεθώσιν αί βάσεις σει ράς ένιαίων μέτρων καθιστών των την άμυναν ταύτην I- 30 Πρωΐνή ™ΓαΤΤυ^^ σχυροτάτην. Η Ρ0.ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ; ΡΩΜΗ 28 Απριλίου (τηλε¬ γραφικώς).— Αί Ιταλικαι έφη- ρΐδες είς όλιγόστιχα σχόλια διά τάς Άγγλογαλλικάς συ- νομιλΐας, άφήνουν νά εννοηθή 8τι αί συνομιλίαι τοΟ Λονδί- νου θά προαγάγουν τάς Ίτα- λογαλλικάς συνεννοήσεις πρός σύναψιν συμφώνου φιλΐας. Πάντως ή συναψις τής συμ¬ φωνίας δέν φαίνεται πιθανή πρό τής συνόδου τής Κ. Τ. Ε. ή τής άποστολής Γάλλου πρεσβευτού παρά τώ Ίταλώ Αΰτοκράτορι Οί Ίταλικοί κύ¬ κλοι δέν άποκλείουν την §£- ναρξιντακτικών διαπραγματεύ σεων είς ήν περίπτωσιν δα- θοϋν πρός την Ιταλίαν ω¬ ρισμέναι έγγυήσεις παρά τής Γαλλίας. Αΐέργατικαι τάξεις Ηρακλείου καί ή έορτήτης Πρωτομαγιδς. Καθ" δ πληροφορούμεθα ή έργατική πρωτομαγιά είς την πόλιν μας θά έορτα- σθή μεθαύριον μέ εύρεΐαν συμμετοχήν δλων των έργα τικών τάξεων. Είς τοϋς παρά τόν Άγιον Κωνσταντίνον άγρούς θά συγκεντρωθώσιν άπό πρωΐ· άς οί εργάται καί τα Ε·— κητικά συμβούλια των ματείων καί όργανώσεών των προκειμένου νά ομιλήση πρός αύτούς σχετικώς ό Νομάρ- χης Ηρακλείου κ. Ανδρέας διοι σω- Μάρκελλος. Πρός τούς έργά τας έξ άλλου θά όμιλή- σουν ό έπόπτης εργασίας κ. Νικολόπουλος καί ό πρόε- δρος τοϋ έργατικοΟ κέντρου κ. Γκολέμης. Κατά τάς όμιλΐ- ας θά παρΐστανται ωσαύτως αί αρχαί καί όκ.Δήμαρχος. Είς την εργατικήν συγκέν τρωσιν θά διατεθή καί ή μου σική τοϋ Δήμου ήτις καί θά εκτελή καθ" δλην την ήμέ ραν διάφορα πατριωτικά καί λαικά τεμάχια πρός ψυχα γωγίαν των έργατών. Τό γεΰμα των έργατών την ημέραν τής πρωτομαγιάς θά είνε πλουσιώτατον θά τόποικίλλουν δέ καί δώρα τοϋ Δήμου, κουλουράκια, αύγά κ.λ.π, Κατά την οί εργάται επιστροφήν των "Ηρακλείου θά ΤΣΑΐΕΡΛΑΙθΑΐ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΘΕΜΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟΖΗΤΗΜΑΤΟΝΣΟΥΔΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ_ΤΉΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). —-Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι σήμερον άρχί- ζουν αί συνομιλίαι τώνέκεΐ ευρισκομένων άπό τής χθές κ.κ. Νταλαντιέ καί Μπον νέ μετά τού Βρεττανού πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν καί τού ύπουργού των Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ. Λί συνομιλίαι άναφέρεται ότι θά περιστραφούν κυρίως είς τα ζητήματα τής Κεντρικής Εύρώπης καί συγκεκρι¬ μένως τό Ταεχοσλοβακικόν, άπέναντι τού οποίου ή στάσις τής Γερμανίας ήρ¬ χισεν ήδη νά γεννά σοβαράς ανησυχίας. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Η ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΑΣΦΛΑΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ; συνταχθώσι κατά τετράδας προπορευομένης τής μουσι- κής τοΰ Δήμου. Άμα τή είσό δφ των είς την πόλιν θά καταθέσωσι στέφανον είς τόν άγνωστον στρατιώτην μεθ' δ θά διαλυθώσι. Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ Πρωτοφανής είς κοσμοσυγ- κέντρωσιν προμηνύεται ό ά- ναγγελθείς διά την εσπέραν τής σήμερον μέγας χορός των δημοσίων ύπαλλήλων νομοθ Λασηθίου υπέρ τής Βασιλικής άεροπορίας είς τό μέγαρον Νε¬ απόλεως. Κατά τάς πληροφο¬ ρίας μας τα διατεθέντα ενταύ¬ θα είσπήρια ύπερέβησαν τα διακόσια πενήντα πλεΐστοι δ' έκ των συμπολιτών έτοιμάζον- ται νά έκδράμουν άπό τής μεσημβρίας είς Νεάπολιν διά νά συνδυάσουν μίαν ωραίαν έκδρομήν μέ την χορευτική βραδυά τής ωραίας κωμοπό¬ λεως. ΝΕΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ Υπεγράφη Β. Δ. διά τοΟ <5- :οίου όνομάζονται άνθυπολοχαγοΐ ιί κάτωθι Κρήτες εύέλπιδες τής II τάξεως Στρατιωτικής Σχολής ϊύελπίδων ίπιτυχόντες είς τάς ίπολυτηρίους έξετάσεις τοΟ σχολι- ;οΟ ϊτους 1937—1938 καί περι- .αμβανόμενοι είς τούς κεκυρωμέ- υς πίνακας: Ε. Πλίύρης, Ε. νιθάκης, Ε. Περυσινάκης, Ζαχ. Κατεχάκης, Α. Πατυχάκης, Έ Βαφειαδάκης, Σ. Άνδρανιτσάκης, Ε. Λιοναράκης, Π. Δερβισάκης, Π. Παπαδάκης, Ι. Μεταξάκης, Κ. Ζουλινάκης, Α. Πετράκης, Α. Κολυμβάκης, Γ. Μοδεστράκης καί Ν. Τσοπάκης. Ή όρκωμοσΐα των ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΗ ΤΟΗ ΤίΥΡΚΒΗΙ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Οί Τοΰρκοι ύπουρ- γοί άνήλθον την μεσημβρίαν είς τα Άνάκτορα όπουν παρεκάθηααν είς πρό- γευμα δοθέν πρός τιμήν των υπό τού Βασιλέως. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡίίΥ ΜΠΑΓΙΑΡ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Όλίγον πρό τοΰ δοθέντοςείς τάΆνάκτορα προγεύματος, ή Α. Μ. ο Βασιλεύς συνωμίληοεν ιδι¬ αιτέρως καί είς εγκάρδιον τόνον, μετά τοΰ Τούρκου Πρωθυπουργοΰ κ.Τζελάλ Μπαγιάρ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ^ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι είς τόν τομέα τού Τε- ρουέλ συνεχίζονται λυσσώδεις μαχαι ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΕΛΛΙΝΗΝ Παρεκλήθημεν υπό των κρα- τουμένων είς τάς έπανορθωτι- κάς φυλακάς Ηρακλείου νά διατρανώσωμεν την εύγνωμο σύνην των πρός τόν ύπερφι ι λάνθρωπον Είσαγγελέα κ.Βελ λΐνην έπιδείξαντα καί κατά τάς χαρμοσύνους ημέρας τοΟ Πάσχα την ανεξάντλητον ψυχικήν τού καλωσύνην μέ την χρηματικήν προσφοράν τού πρός βελτίωσιν τοϋ Πά σχαλινοϋ των συσσιτίου. ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Διά Β.Δ. δ άριθμός των δικη γόρων είς την περιφέρειαν Ή ρακλεΕου διά την άπό τοΟ πά ρελθόντος Φεδρουαρίου τριετία· όρίζεται είς 81 καί είς 31 εί την περιφέρειαν Χανίων. ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Είς την Εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος δι< τοΰ όποίου ρυθμίζονται τα ζητή ματα τα αφορώντα τα γεωργικ μηχανήματα καί έργαλεϊα. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ Αφίκετο χθές έξ Αθηνών άρχιτέκτων κ. Τριποδάκη είς δν ώς γνωστόν έχει άνα τεθή ή μελέτη άνεγέρσεωι τού ΔημοτικοΟ θεάτρου Ήρα κλείου. Ό κ. Τριποδάκης κι οουεΛ ο«ΐ»Λ"ΐ"τ>1" ·.·.».-.------, ,—„—. Μ<.ινν. >^ γ ι·»
  ιε.ετα£ύ έθνικών καί κυβερνητικών.Αι.μά τα την ενταύθα παραμονη
  ναι. »*έχρι τής στιγμής δέν άπέδωκαν τού θά επισκεφθή καί τό άπο
  βνιμαντικά άποτελέσματα διά καμμίαν περατούμενον όσονούπω Σα
  1% των άντιμ*χομένων παρατάξεων. νατόριον Ίερουσαλήμ.
  έων άνθυπολοχαγών θά λάβη
  χώραν την 2αν Μαΐου έ. Ι.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Συμφώνως πρός τό καταρ-
  τισθέν αρμοδίως πρόγραμμα
  τα τοπικά συνέδρια των Γε-
  ωργικών Όργανώσεών Κρή¬
  της θά λάβουν χώραν άπό 3
  — 5 Ίουνίου έ.ε. κατά την ε¬
  ξής σειράν: Χανιά 3 Ίουνίου
  10 π.μ. Ρέθυμνον 4 Ίουνίου
  καί Ηράκλειον 5 Ίουνίου 10
  π.μ. Είς τα συνέδρια ταυτα
  θά μετάσχουν ώς γνωστόν, οί
  νομάρχαι, οί ύπάλληλοι κατά
  τόπους τοϋ ΰπουργείου Γεωρ¬
  γίας καί οί διευθυνταί, έπό-
  πται καί τεχνίται των ΰποκα
  ΑΝΑΚΑΑΟΥΝΤΑΙΕΚ ΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ
  ΟΙ ΥΠΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΓΓΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  έντός τοϋ τρέχ. έτους θά άνα-
  κληθώσιν έκ τής έφεδρείας
  είς τήνένέργειαν δπως ύποστώ
  σιν επί δίμηνον εκπαίδευσιν
  οί υπηρετήσαντες είς τό Β.
  Ν. ώς ύπαξιωματικοί διπλωμα-
  τοθχοι άνωτάτων σχολών καί
  ανήκοντες είς τάς εφεδρικάς
  κλάσεις Β Ν. των έτών 1923
  £ως καί 1936 Α'.
  ΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  Δι' άστυνομικής διαταγής
  άπαγορεύεται ή διαφήμισις
  άπό τής όθόνης είτε δι' άνα-
  γραφής περιλήψεως τής υπο¬
  θέσεως, είτε διά προβολής κι-
  νηματογραφικών έργων, μελ
  λόντων νά προβληθοθν άνευ
  έγκρίσεως, προγενεστέρας τής
  ε.__■._..'— -___ 'Π·_Ι____ ±_______
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Ό έκ των άρχη-
  γών των "Αγγλων έργατικών κ. Χέν-
  τερσον όστις μετέβη είς την Τσεχοσλο-
  βακίαν διά νά μελετήση τό άναφυέν ζή-
  τημα τής Γερμανικής μειονότητος, ε¬
  δήλωσεν ότι είνε άπαραίτητος ή συνερ-
  γασία Αγγλίας καί Γερμανίας διά να
  διατηρηθή τό ειρηνικόν εύρωπαϊκόν κα-
  θεστώς.
  ΥΗΕΒΑΗΟΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΙΑΚΑΗΟΝΙΣΜΟΥ
  ΟΝ ΙΑΒΒΝΟ-ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΔΙΛΦΟΡΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28»Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι
  τα Σοβιέτ υπέβαλον πρός συζήτησιν είς
  την Ιαπωνίαν προτάσεις διακανονισμού
  των Ίαπωνορωσσικών διαφόρων. Αί
  προτάσεις αυται λέγεται ότι μελετώνται
  υπό τής Ίαπωνικής κυβερνήσεως μέ την
  πρόθεσιν συνάψεως οριστικής συμφωνίας
  μεταξύ των δύο κρατών.
  ταστημάτων
  Τραπέζης.
  τής Άγροτικής
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΟΤΖΙΑ
  Ό ύπουργός Πρωτευούσης
  κ. Κ. Κοτζιάς απέστειλεν είς
  τόν κ. Δήμαρχον Ηρακλείου
  καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  τηλεγραφήματα δι" ών εύχα·
  ριστεΐ τούτους καί τόν λαόν
  Ηρακλείου διά την εγκάρδιον
  ύποδοχήν ήτις τώ εγένετο καί
  την φιλοξενίαν ήτις τώ παρε
  σχέθη κατά την ενταύθα πά
  ραμονήν τού. Ευχαριστηριον
  τηλεγράφημα απέστειλεν ό
  κ. Κοτζιάς καί πρός τόν Διοι
  κητήν Χωροφυλακής Ήρακλεί
  ου κ. Όρφανουδάκην.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Απεπειράθη προχθές ν* αύ
  τοκτονήση είς "Αγ. Νικόλαον
  ό Κωνσταν. Πεδιαδίτης διευ
  διαφημίσεως. Έπίσης άπαγο
  ρεύεται ή διαφήμισις αίασοή
  ποτε έπιχειρήσεως ^έμπορικής
  ή βιομηχανικής _διά κινηματο
  γραφικής ταινίας άν αυτή δέν
  έχη έλεγχθή προηγουμένως
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ
  Άφίκοντο χθές ένταθθα πρός
  επίσκεψιν των άρχαιοτήτων
  30 πρόσκοποι έξ Άθηνών.Τού
  τους ύπεδέχθησαν αί προσκο
  πικαΐ αρχαί "Ηρακλείου.
  ΤΟ ΓΕΟ.ΡΝΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών
  Διευθυντής τοϋ ΓεωργικοΟ
  Ταμείου "Ηρακλείου κ. Σπ
  Σπύρου-
  ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ
  Την 3.23' μεταμεσονύκτιο
  τής παρελθούσης Τετάρτη
  πρός την Πέμπτην έγένετ< είς την πόλιν μας αίσθητή σχυρά σειομική δόνησις διαρ κεΐαςάρκετών δευτερολέπτων ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΛΝΤΕΠΙΒΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). —Καθ* ά αγγέλλε¬ ται οί κυβερνητικοί είς Τερουέλ ενήρ¬ γησεν σφοδράν άντεπίθεσιν επί μετώπου πολλών χιλιομέτρων. Ή άντεπίθεσις ε¬ πραγματοποιήθη κατόπιν προπαρασκευ- ής πυροβολικού. "Εμεινεν όμως καθ* α αγγέλλει ή Σαλαμάνκα άνευ αποτελέ- σματος, των κυβερνητικών αποχρουσθέν των καί πάλιν. Έν τω μεταξύ ο Μιάχα ένίσχυβε διά νέων στρατευμάτων τάς γραμμάς τού» ΕΠΙΤΥΧΙΛΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΠΟΜ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τοΰ άν¬ τ αποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι είς τό μέτωπον των Πυ- ρηναίων τα στρατεύματα των Έθνικών έσχον νέας επιτυχίας σ,υλλαβόντα καλ περί τούς χιλίους αίχμαλώτους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΟΤ2ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ ___________ _____ . .„ ___ Πρός τόν κ. πρόεδρον τής Λέ- θυντής τοϋ καφεζαχσροπλα σχης Έπιστημόνων απεστάλη ϋ- ί Κό όψ ό ύ Κζ υη φχρ «Κοσμικόν», κόψας χη ημ πό τού κ. Κοτζια ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΕΧΑΤΗΗ ΚΒΕΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Ι1ΛΡ1ΧΙΟΙ *β Απριλίου (τηλ». γρ»νοχώς). — Νιώτβραβ πληροφορίαι {χ -«9ις Άγγλ6χ?,ς *τρω'?β4θύαν)ς , αναφΙ ρουν &τε τί)ν1Ο.3Ο' π.μ.. τ?)ς οήμ^βρον (Χ^Μ) ^ΪΡΧ6β*ν %^ βννοΐλελΐιχτ ΐοΰ Λον δένον. Λλ βυνομ·ιλΐαι δ(βΜΟην]ατν ΐήν ,»ν οηότε οί χ. χ. Νταλαντεέ τόν λαιμόν τού διά ξυραφίου. τηλεγρίφημα διά τάς γενομένας! κα.1 Μ«οννέ παρεχάβγιοαν βίς πρόγ*υμ.α Ή κατάστασίς τού είνε κρίσι πρός αύτάν έπιίαψιλεύσείς τ^ς Λέ πρός τιμήν των,δοθέν υπο τοΰ "Αγγλοι .ΙΛΓ ΛνΥΙί- <ε*#^4.«Ιπ4>«Ε«Γ1^έΓλΜ^·Λ 4#_ ΓΤι#1Μ·ϊ <εΜβ#^ Μ..ι πρς μή ,τοΰ Α πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν»