95707

Αριθμός τεύχους

4850

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΞΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησία λιραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξ«μηνός > 8
  Τιαη
  κατά φύλλον
  Δς-αχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  30
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  όλος: μινωταυρου
  ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ίΐΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΥΙ. ΦΥΛΛΟΥ *850
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  «ΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ
  Την 9ην Μαίου πρόκειται
  νά συνέλθη είς την Γενεύην
  ή Κβινωνία των Εθνών. 'Α-
  ναμένεται δέ ή σύνοδος
  αυτή μέ εξαιρετικόν ενδια¬
  φέρον δεδομένου ότι θά συ·
  ζητηθοΰν, έκτός των άλλων
  τ© Ίσπανικόν, τό Κινεζικόν,
  τό ΑΙθιοπικόν καί τό Αύστρι-
  ακόν, ολα δηλαδή τα μεγά-
  λα σύγχρονα προβλήματα . .-.- ,ν___
  των οποίων ή έκκρεμοτης! νην σήμερον" Κίναν.' Δι* αύ-
  κρατεΐ είς αγωνίαν τούς λα-
  ους τής γής. Είνε ομως αμφί¬
  βολον εάν θά συζητηθοΰν τε
  Ίαπωνιχός κίνδυνος θά εί¬
  χεν εκλείψη. Καί θά ερρι-
  πτεν ολο τό βάρος των δυ-
  νάμεών της είς την Δύσιν,
  δηλαδή είς τό εύρωπαϊκόν
  μέτωπον, μέ την αίχμήν τού
  ξίφους έστραμμένην κατά
  τής Γερμανίας. ΔΓ αυτόν α¬
  κριβώς τόν λόγον καί πα-
  ρέχουν τεραστίας ένισχύσεις
  τα Σοβιέτ είς την μαχομέ
  λικώς ολα αύτά τα ζητη-
  ματα, ή άν θά έπιχειρηθή ή
  λήψις τελικών, όριστικών ά-
  ποφάσεων έπ' αυτών. Τουτο
  δέ διότι ό θεσμός τής Γε¬
  νέυης έχει κλονισθή καί αί
  άποφάσεις τού δέν έχουν άλ¬
  λην αξίαν άπό εκείνην των
  εύχών καί των έξορκισμών.
  Έν τω μεταξύ όμως τα διε-
  θνή γεγονότα έξελίσσονται
  μέ ραγδαίαν ταχύτητα.
  "I-
  αως μάλιστα, πρίν άκόμα
  συνέλθη ή είρηνιστική οργά¬
  νωσις τής Γενέυης νά Ιχουν
  μεσολαβήση τόσα πράγματα
  ώστε νά μ&ταβάλουν άρδην
  την κατάστασιν.
  "Ηδη είς τό Λονδίνον ε¬
  πετεύχθη η συναψις πολε-
  μικής συμμαχίας Αγγλίας
  καί Γαλλίας πρός άπό κοι-
  νοΰ δράσιν έν περιπτώσει
  πολέμου. Καί τώρα, συζητεΐ-
  ται ή αντιμετωπίση τού Ί-
  σπανικοϋ, τού Κινεζοϊαπω-
  νικοΰ καί τού Τσεχοσλοβα-
  κικοΰ. Είναι δέ τα τρία
  αύτά ζητηματα, όσον καί
  άν φαίνεται περίεργον, στε
  νώτατα συνδεδεμένα μετα¬
  ξύ των. Δι' αύτό καί ή οια¬
  δήποτε τροπή τοΰ ενός έπι-
  δρά άμέσως επί τοϋ άλ-
  λου. Κυρίως τό κινεζικόν
  καί τό Τσεχοσλοβακικόν έ¬
  χουν άμεσον καί πλήρη άλ
  ληλοεξάρτησιν. Δι' αύτό καί
  δέν πρέπει νά φανή περί¬
  εργον άν ή έπιδείνωσις της
  θέσεως των Ίαπώνων είς την
  Άπω Ανατολήν εχει ώς
  συνέπειαν την ά,άφλεξιν
  τής
  Δέν
  Κεντρικής Εύρώπης.
  είναι άλλωστε τυχαΐ-
  ον τό γεγονός ©τι αί σχέ-
  σεις Τσεχοσλοβακίας—Γερ¬
  μανίας είσήλθον είς νέον ο-
  ξύ σημείον, άφ' ©τού άκρι
  βώς έσημε»ώθηοαν αί πρώ¬
  ται έπιτυχίαι των Κινέζων
  πού όφείλονται έν πολλοΐς
  βεβαία είς έξωθεν βοήθειαν.
  Οί Γερμανοί δέν θά ηθε-
  λαν βεβαία νά καταβροχθι
  σθη ή Κίνα άπό την Ια¬
  πωνίαν. Διότι ή «χανης
  αυτή χώρα, αποτελεί την
  σπουδαιοτέραν καταναλωτι-
  κήν αγοράν διά την Γερ
  μανικήν βιομηχανίαν που
  θά χαθή ασφαλώς οταν υ¬
  παχθή είς την κυριαρχίαν
  τής Αύτοκρατοριας τού Α-
  νατέλλοντος Ηλίου. Αλλα
  καί δέν έπιθυμεϊ την ητ-
  ταν των Ίαπώνων. Διότι
  η συντριβή τής "βλεμικής
  δυνάμεως καί ή εξβυθένω-
  σις τής χώρας των χρυσόν
  βί·ιων. θ' άνέτρεπε τελείως
  τό καί ύπάρχει φόβος νά ό-
  ξυνθή έντός των ημερών, τό¬
  σον πολύ τό Τσεχοσλοβακι¬
  κόν, ώστε νά σημειωθή έπέμ
  βάσις τής Γερμανίας υπέρ των
  Σουδιτών όπότε βεβαίως καί
  θά είνε πλέον δύσκολον ν'
  αποφευχθή ή γενίκευσις τού
  πολέμου καΐ ή επέκτασις
  των φλογών τού είς όλον
  τόν κόσμον. Είς τό πρό-
  γραμμα άλλωστε τοΰ Γερ-
  μανοΰ Φύρερ είνε καί ή ε¬
  πέκτασις τής χώρας τού πρός
  ανατολάς, διά τής Τσεχο¬
  σλοβακίας, πρός την Ούκρα-
  νίαν διά την λύσιν τού προ-
  βλήματος τής Γερμανικής
  σιταρκείας. Καί έν άπό τα
  αίτήματα των Σουδιτών τοΰ
  κ. Χενλάϊν είνε, νά παύση
  ή Τσεχοσλοβακία νά ύψώνε'
  ται ώς φραγμός είς την
  προσπάθειαν τής Γερμανι¬
  κής επεκτάσεως πρός ανα¬
  τολάς. Αύτοι δέ ακριβώς οί
  λόγοι προσδίδουν είς τό ζη-
  τημα πού εδημιουργήθη με¬
  ταξύ τής Τσεχοσλοβακίας καί
  τής έν αυτή Γερμανικής
  μεινότητος, μεγίστην σημα
  σίαν καί αξίαν αύτόχρημα
  οικουμενικήν. Καί δι' αύ·
  τούς ακριβώς τούς λόγους
  έκδηλοΰνται τόσαι άνησυχίαι
  τόσον έν Παρισίοις καί Λον
  δίνω όσον καί είς τάς άλλας
  εύρωπαΐκάς πρωτευούσας. Καί
  ασφαλώς τα ζητηματα τής
  Κεντρικής Εύρώπης,δπως καί
  τής "Απω Άνατολής καί
  τό Ίσπανικόν, δέν συνέτει-
  ναν ολίγον είς την έπίσπευ-
  σιν τής συνάψεως τής πολε¬
  μικήν 'Αγγλογαλλικής συμ¬
  μαχίας.
  'Αλλ' έκτός των συνομιλι-
  ών τού Λονδίνου καί είς
  την Ρώμην θά γίνουν έντός
  των ημερών υψίστης σημα-
  σίας συνομιλίαι κατά την
  άφιξιν καί παραμονήν έκεΐ
  σε τοΰ κ. Χίτλερ. Καί τα
  πορίσματα των συνομιλιών
  αυτών θά έπιδράσουν άμέ
  σως καί σοβαρώς επί τής
  περαιτέρω πορείας των γε
  γονότων έν Εύρώπη· ©ά πρέ¬
  πει λοιπόν νά παρακολουθή-
  σωμεν τα διαδραματιζόμε
  να. Ευρισκόμεθα προφανώς
  είς παραμονάς αποφασιστι¬
  κήν γεγονότων πού θ' ασκή
  σουν τεραστίαν επίδρασιν ε¬
  πί τής τύχης τής ειρήνη; καί
  τοΰ πολιτισμόν τής ανθρω¬
  πότητος.
  ν/.
  σθήματα εΤχε γρανΐτην δ-
  που προσέκρουε καί έθρυμ
  ματίζετο κάθε αϊσθημα συμ
  πόνιας καί τρυφεράδας.
  Σαν άνθρωπο ποΰ ή σκέψις
  τού έφωτιζόταν μονάχα άπό
  τό πνεϋμα τοϋ ψυχρού νό
  μου καί δχι άπό τό φώς τής
  άγάπης πρός τόν άνθρωπο,
  τόν οίοδήποτε άνθρωπο, ά-
  κόμη καί τόν παραστρατη-
  μένο.
  Τόν έγνωρίσσμεν ώς ε'να
  άπό θέσεως καί έκ καθή-
  κοντος καί κατ' έπάγγελμα
  κατήγορον. Δριμόν, άδέκα-
  στον, άνοικτίρμονα. Κσί άν
  επρόκειτο νά δώσωμεν τό πορ
  τραΐτο τού μέ μιά συμβολι-
  κήν εΐκόνα, θά έσχηματίζα-
  μεν είς την σκέψιν μας τό
  δραμα ενός άνθρώπου βλο-
  συροΰ καί συνοφρυωμένου συ
  νεχώς, ποΰ κρατά είς τό ενα
  χέρι τούς νόμους καί είς τό
  άλλο μύδρους καί κεραυ-
  νούς διά την σκληρόν τιμω¬
  ρίαν καθ1 ενός πού θά πά
  ρέβαινε τό άπλοΰν γράμμα
  τοΰ νόμου.
  Έτσι είκονιζόταν, είς τα
  παλαιότερα κυρίως χρόνια,είς
  την λαϊκή τή φαντασία ό εί-
  σαγγελεύς. Ιδού αύτός δμως
  είς την πραγματικότητα, δπως
  τόν έγνωρίσαμεν ημείς. Πι-
  στός βεβαία τηρητής των νό·
  μων. Άλλά καΐ καλός έρμη-
  νευτής. Καί άριστος είς την
  εφαρμογήν. Αμείλικτος κατή
  γορος κάθε παρεκτροπής.Άλ¬
  λά καί τρυφερός, ώς γνήσιος,
  άληθινός άνθρωπιστής πρός
  κάθε πάσχοντα, πρός κάθε £-
  να πού ύπέπεσε είτε έξ άμε-
  λείας ή άγνοίας είτε άπό άν-
  τίξοες συνθήκες, ή άνεξάρτη-
  τα άπό τή λογική καί άπό τή
  θέλησί τού, σέ άμάρτημα.
  Πραγματικός ΐππότης τής Δι-
  καιοσύνης.. Δείχνει συγχρόνως
  όλον τόν ίπποτισμό τού, δλη
  την ψυχικήν εύγένειά τού καί
  πρός τόν πάσχοντα άνθρω
  πό. Ένώ οί χριστιανοΐ τρέ-
  χουν είς τούς ναούς τό άπό-
  γευμα τής Μεγάλης Παρα
  θέμων, θ' άνέτρεπε ,
  την ίσορροπίαν των δυνα
  μεων είς τόν Ειρηνικόν
  καί την "Απω
  "Ανατολήν
  καί θά έδημ»βύ>Υει,τεΡα'
  στίους κινδύνους δια την
  ασφάλειαν καί τα σχεδια
  τοΰΓ Ράϊχ. Έν τοιαύτη
  περιπτώσει ή Αγγλία κα¬
  θ** καί ή Γαλλία καί η
  Όλλανδία δέν θά ηοαν πλε
  όν απησχολημέναι μέ την
  Άπω Ανατολήν καί θα ε-
  στρεφον όλην την προσο¬
  χήν των είς τα ζητηματα
  τής Εύρώπης. .
  Ή Σοβιετικη Ρωσσία επι-
  σης δέν θά είχεν ανάγκην
  πλέον νά διατηρή, ©πως απ-
  μερον,τήν κολοσσιαίαν στρα
  & ού Μπλύχερ είί τη
  μερ,ή
  τι&ν τού Μπλύχερ
  λή
  ρ
  την
  ι&ν τού Μπλύχερ ί .
  Άπω Ανατολήν, «φού ·
  Πεταχτά
  σημειωματα
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
  Τόν φανταζόμεθα δλοι ώς
  άτεγκτον, ψυχρόν, άλύγιστον,
  άσυγκίνητον. Ή ίστορία μάς
  τόν έχει περιγράψει ώς άν¬
  θρωπον πού ύπακούει μό¬
  νον είς την φωνήν τού νό¬
  μου. Ή λογοτεχνία, τό μυ
  θιστόρημα, μάς τόν έχουν δώ
  σει ώς άνθρωπον γιά τόν ο¬
  ποίον όλος 6 κόσμος, δλες
  οί έννοιες, δλα τα αίσθήμα
  τα, οί άρετές καί οί σκοπο
  τής ζωής· συνοψίζονται είς
  μίαν μόνον λέξιν: Τό καθή¬
  κον. Καί ετσι τόν είχαμε
  πάντα στή σκέψι μας. Ώς
  ανθρωπίνη μηχανή, νομικοΟ
  σκληροτραχηλισμοΰ.
  Σάν άνθρωπο πού άντί καρ
  διας μέ άνθρωπιστικά συναι
  σκευής διά νά κλαύσουν τόν
  σταυρωμένον Θεόν, έκεΐνος, ό
  εισαγγελεύς Βελίνης, σπεύδει
  στίς φυλακές. Είς τούς σταυ-;
  ρωμένους τής Μοίρας, είς
  τοΰς άποκλήρους τής ζωής.
  Είσέρχεται στούς θαλάμους.Έ
  πιθεωρεΐ τα τής διατροφής καί
  στεγάσεως. Ζητεί πληροφο¬
  ρίας Άπευθύνει λόγια συμ-
  πόνιας καΐ νουθεσίας. Βρίσκει
  γιά τόν καθένα άπό τούς κρα-
  τουμένους καΐ Μνα λόγο πάρη-
  γορίας. Καΐ ϋστερα, συνεννο-
  εΐται μέ τή διεύθυνσι των φυ-
  λακών. Δίδει έντολάς νά ε¬
  τοιμάσθη πλούσιον πασχαλι-
  νόν συσσίτιον. Καί άνοίγει μα
  ζΐ μέ την καρδιά τού καΐ τό
  πτωχό βαλάντιόν τού διά τό
  έορταστικόν γεϋμα τής άνα-
  στάσεως. «Νηστεύσαντες καί
  μή νηστεύσαντες, εύφρανθήτε
  υήμερον», λέγει τό Ευαγγέ¬
  λιον. Καί ό κ. Βελίνης μετα-
  φέρει τό ρητόν είς την πρά¬
  ξιν. "Ετσι την ημέραν τής Ά-
  ναστάσεως, είς τάς φυλακάς,
  δπως καί είς τόσα φτωχόσπι-
  τα τής πόλεως, άντηχεΐ τό γέ-
  λιο τής χαράς έμπρός είς τα
  πλοΰσια στρωμένσ τραπέζια.
  Τής χαρας, ποΰ εχάρισε σ' δ
  λο τόν κόσμο των θλιμμένων
  άπό τα κτυπήματα τής ΜοΙ-
  ρας, ή άπέραντη δσο καί βα-
  θύτατα ανθρωπίνη καλωσύνη
  τοθ εισαγγελέως κ. Βελίνη,
  ποΰ χωρϊς ν' άλλάξη ή νά
  θίξη τίποτε άπ' τόν νόμο, μάς
  έκαμεν έν τούτοις ν' άλλά-
  ξωμε άντιλήψεις καΐ νά σχημα
  τίσωμε μιά νέαν, άλλοιώτικην
  εντελώς εννοια τής προσωπι-
  κότητος καί τοΰ ρόλου τοΰ
  συγχρόνου Εισαγγελέως. Ποΰ
  είνε ναί μέν Νόμος καί
  καθήκον άλλά καί όρθολογι
  σμός, άλλά καί ψυχή άγαθο·
  εργός, άλλά κοΐί πηγή καλω¬
  σύνης, άλλά καΐ χεΐρ πού έ-
  κτείνει την θωπείαν της μέ-
  χρι των άπωτάτων τής αν¬
  θρωπίνης δυστυχίας...
  Μ.—
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
  ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΤΡΩΤΑ
  ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΟΣ
  Κάπου, σ' £*» στενό δρομά-
  τοθ Έρακλείου άνεκάλυψα
  τό καφενεδάκι τής παραδόσεως.
  Σφηνωμένο άνάμεσα στά χαμηλά
  σπιτάκια, μέ τίς γλάστρες τού
  καί την άπαραίτητο άνορθόγρα
  φο έπιγραφή: «Καφενειον ή
  Συνάντισηχ». Ποίοι μποροΰσαν
  «νά ουναντηθοΰν» στό στενό έ-
  κεΐνο, άσφυκτικό Χ&ρο, Αυ¬
  τήν την ερώτησιν θά απηύθυνεν
  έν καιρψ έ προηγμένος διαβά-
  της. Καί θά ευρίσκοντο ασφα¬
  λώς ανθρωποι νά τοΰ άπαντή-
  σουν δτι τα ραντεβοθ στό κα-
  φενεδάκι δέν είναι οϋτε άσυνήθη,
  οδτε σπάνια, ουτε όλιγάριθμα.
  Ευρίσκεται τρόπος να γίνη κατα-
  στρατήγησις έδώ καί αύτοθ
  άκόμη τοΰ νόμου τοΰ άδιαχωρή-
  του!
  Παλαιά ίστορία είνε δτι 6-
  πάρχουν πάντοτε οί άμετάβλη-
  τοι παράγοντες τής Έλληνικής
  ζωής. Καί θα υπάρχουν φαίνε
  ται είς αίώνα τόν άπαντα.
  Γενεαί Ιρχονται καί παρέρχον
  ται καί αύτοι μένουν ο£ Ιδιοι
  θά τούς συναντήσετε...Ιξχφανι
  αμένους στήν εφημερίδα ή άπορ
  ροφημένους τελείως στό παιγη
  δι. Καί σέ τί χώρο! Τό πο¬
  λύ δυό μέτρων. Τούς άρχεΐ
  αύτός διά νά τα ποθν. Διά νά
  στρωθοΰν ώρες όλόκληρες στό
  τάβλι. Ή ζωή ιηορεΙ νά κυ
  λά παρακάτω μέ τή μεγάλη, σύγ
  χρονη βοή της. Αύτό δέν τούς
  ένδιαφέρει.
  —θα μαραθή ή γαρυφαλιά
  σου μάστορη. Νά την ποτίζης τα
  κτικώτερα.
  —Την ποτίζει ό ανθρωπος.
  Άλλά τοΰ φυτοθ 8ταν τοθ λεί¬
  ψη ό άγέρας...
  Όμολογεΐται δτι δέν Οπάρχεί
  άγέρας στό συνοικιακό «κέν¬
  τρον». Δέν όμολογεΐται δμως,
  διατί καί πως τό προτιμοΰν τό-
  σοι θαμώνες. Νέοι καΐ γέροι.
  ΙΙαραλήδες καί άπένταροι. Ή £>·
  γιεινή δι' αΰτούς είνε οευτεριθ-
  όν ζήτημα. Έδώ δουλεύει ή
  αίωνία νεοελληνική συνήθεια.
  Κάποιος μακρυνός άτταβισμός σέρ
  νει έκεΤ τοΰς άνθρώπους αύτούς.
  Ή πρόοδος δέν κατορθώνει νά
  τούς δονήση.
  —Βρίσκω κάποιο θέλγητρο
  σ' αύχές είς συνήθειες.
  Κάτι τέτοιο διετύπωνεν άλλοτε
  ό όραματιστής τής γραφικότητος.
  Άλλ' ή γραφικότης είνε καλή ϊ-
  ως ενα σημείον. Πέραν αύτοΰ κα-
  ταντά νά μαραίνη τή ζωή δπως
  περίπου καί τή γαρυφαλιά τοΰ
  καταστηματάρχου. Στό καφενεδά-
  κι—θά τό πιστέψετε; —ακούονται
  γνώμες καί γνώμες επί ζητημά-
  των τής τελευταίας ώρας! Μέ μίαν
  μόνον διαφοράν: Ότι άπό τίς
  γνώμες αύτές έλλείπει ή στοιχει-
  ώδης ώριμότης. Πώς νά ώριμά-
  σουν οί καυμένες μέοα στό πε-
  ριβάλλον έκεΐνο, Νά πι?ς τόν κα-
  φέ σου καί νά φύγης ιδού τί θ'
  άρέση έδώ καί τοθ θεοΰ καί τοΰ
  φτωχοΰ μαγαζάτορα. Νά μείνης
  δμως έκεΐ, είνε σά νά σταματας
  τόν ρυθμό τής ζωής.
  **
  Καί δμως! 'Υπάοχουν πολλά έ-
  λαφρυηικά είς την ιστορίαν γενι-
  κώτερα τού άπάμερου, μικροακο-
  πκοΰ καφενείου. Πρώτα—πρώτα
  μερικαί «ίντρ νοΰ» διαπραγμα
  τεύσεις μπορεϊ νά άρχίσουν καί
  νά τελειώσουν έντός χωρίς νά πά
  ρη τσιμουδιά κανείς. Καί νά κυ
  λήση καί παράς... Έξ άλλου συμ-
  βαίνει άπό τό καφενεδάκι νά πε¬
  ράση τό γνωστόν βάσανον: Μόλις
  έγκαταλεϊψαν τό γειτονικόν κομ-
  μωτήριον, σφιχτοζωσμένο στήν
  άαπρη μπλθϋζίτσα τού, άνευ πε-
  ρικνημίδων, μέ την εύλυγισία
  χαί την δλη φινετσα Ηαρι-
  οινής γ/ριζέτας Τό πόστο
  των όφθαλμιστών συνεπώς, έχει έγ
  κατασταθ^ έκεΐ. Καί είνε τόσον
  συμπαθής ή άπασχόλησίς των!
  "Οχι διότι είνε καί αυτή γραφι-
  κή καί πατροπαράδοτη. Άλλά
  διότι είς την άκινησίαν των γύ-
  ρω πραγμάτων δημιουργεΤ μέ τό
  πέρααμα τής νέας αυτής Μιμής
  Πενσόν, Ιναν ταχύν παλμόν ζωη
  ρότητος καί σφρίγους.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή "Οργάνωσις τοπικών
  κατά νομούς γεωργικών συγ
  κεντρώσεων καΐ συνεδρίων,
  αποτελεί αναμφισβητήτως θε
  σμόν έξαιρετικώς ωφέλιμον.
  Καί είναι συγχρόνως έ"ν
  δεΐγμα τής προσπαθείας τής
  σημερινής Κυβερνήσεως πρός
  διαφώτισιν των άγροτών μας,
  πρός ενίσχυσιν τοθ έργου
  των καί αύξησιν τής παρα-
  γωγικότητός των.
  Τα συνέδρια καί αί συγκεν
  τρώσεις αύται, γίνονται κυ-
  ρίως διά νά έρχωνται οί
  γεωπόνοι, ή Άγροτράπεζα
  καί οί κρατικοΐ έκπρόσωποι
  είς αμεσώτερον σχέσιν μέ
  τόν άγροτικόν κόσμον καί νά
  διοχετεύουν τάς όδηγίας καί
  τάς γνώσεις των καθώς καΐ
  τάς σκέψεις καί έντολάς τής
  Κυβερνήσεως πρός αύτούς.
  "Οπου δέ ώργανώθησαν μέ·
  χρι σήμερον έδωκαν θαυμα¬
  σία άποτελέσματα.
  Καΐ τοιαύται συγκεντρώ-
  σεις θά γίνουν καί είς την
  νήσόν μας, είς τα Χανιά,
  τό Ρέθυμνον καΐ τό Ήρά
  κλειον κατά τό πρώτον δεκαή
  μερον τοϋ μεθεπομένου μηνός
  Ίσυνίου. Ίσως μάλιστα κα¬
  τά τάς συγκεντρώσεις αύτάς
  νά τεθοΰν αί βάσεις τής όρ
  γανώσεως παγκρητίου Γεωρ
  γοσυνεταιρικοΰ Συνεδρίου
  πρός συζήτησιν έρευναν καί
  αντιμετώπισιν δλων των ά-
  γροτικών προβλημάτων τής
  νήσου.
  Ή Κυβέρνησις έχει όργανώ
  σει καίάλλσχοϋπαρόμοια συνΑ
  δρια. Καί ή Κρήτη, έχει πολλά
  ζητηματα τής ύπαίθρου, χρή-
  ζοντα μελέτης. "Επειτα, ή
  Κρήτη, παρουσιάζει συμφωνα
  μέ τάς διαπιστώσεις τού Α¬
  νωτάτου Οϊκονομικοΰ συμβου
  λίου, εξαιρετικήν επίδοσιν είς
  την γεωργίαν καί πρωτοπορεΐ
  άπό έπιστημονικής πλευρδς
  είς καλλιεργητικάς προόδους.
  Καί φυσικά τόσον τό Κράτος,
  δσον καί ή Άγροτράπεζα,
  αίσθάνονται χρέος των νά
  την ένισχύσουν είς την άνα-
  δημιουργικήν της αυτήν προσ¬
  πάθειαν Ή οργάνωσις δέ των
  γεωργικών συνεδρίων, θ' απο¬
  τελέση, σπουδαίον συμβολήν
  είς τουτο.
  Τό νερό.
  Είς την μεθαυριανήν συνε
  δρίασίν τού, τό Δημοτικόν Συμ
  βοόλκ>» θά σοζητήο^· μβτοξύ
  των άλλων καί την προμή¬
  θειαν μηχανήματος προαμμω-
  νιάσεως τού ύδατος των ύ-
  δραγωγείων τής πόλεως. Καί
  δέν ϋπάρχει, βεβαία άμφιβο-
  λία δτι θά ληφθή ή ένδεδειγ-
  μένη απόφασις. Επί τή εύ-
  καιρία δμως, θά ήτο καλόν
  φρονούμεν νά συζητηθή ευρύ¬
  τερον τό πρόβλημα τής ύδρεύ
  σεως καί κυρίως τό ζήτημα
  τής πλήρους έξυγιάνσεως τοΰ
  ύδατος, δι' άποσκληρώσεώς
  τού έφόσον είνε τουτο δυνα¬
  τόν. Ή έπάρκεια πιστεύομεν
  8τι εξησφσλίσθη, χάρις είς
  τάς άφθόνους βροχάς καί
  την διοχέτευσιν νέων πηγών
  είς τό ύδραγωγεΐον. Ή προ
  σοχή μας έπομένως πρέπει νά
  στραφή τώρα είς την πλήρη
  έξυγίανσίν τού, ωστε τό πρό¬
  βλημα τής υδρεύσεως νά λυθή
  άπό πάσης πλευράς.
  ρος αυτή, άφοΰ αποτελεί τόν
  μοναδικόν τόπον περιπάτου
  των συμπολιτών, την λεωφό-
  ρον άπό την οποίαν διέρχον-
  ται ύποχρεωτικώς οί ξένοι ποΰ
  μάς έπισκέπτονται, προκειμέ-
  νου νά μεταβοθν είς Κνω-
  σόν. Διά νά είναι δμως πλή-
  ρηςόέξωραίσμός της, θά τΐρΐ-
  πει καί ν* άσφαλτοστρωθή.
  Καΐ δέν αμφιβαλλομεν δτι θά
  νίνΠ καί τουτο. Δέν θά στοιχί¬
  ση άλλωστε πολλά, άφοθ πέ¬
  ραν τής Κνωσού, ή άσφαλ-
  τόστρωσις έ"χει γίνει άπό πολ-
  λοθ δαπάναις τοθ Κράτους.
  Ή πρωτομαγιά.
  Μέ πολλήν έπισημότητα θά
  πανηγυρισθή εφέτος, ή πρωτο¬
  μαγιά, καθιερωθεΐσα ώς γνω¬
  στόν υπό τοθ Κράτους ώς ή·
  μερά έορτασμοϋ των έργα-
  των. Είς δλας τάς πόλεις θά
  γίνουν συγκεντρώσεις έργα-
  των είς τάς οποίας θά ομιλή
  σουν έκπρόσωποι τής έρ-
  γατικής τάξεως καΐ τοϋ
  Κράτους καί θά έξαρθή ό ρό
  λος καί ή θέσις τοθ έργατι-
  κου παράγοντος έν τή κοι-
  νωνίςΐ. Γενικώς δέ ή αύριανή
  ήμέρα θ1 άφιερωθή έξ ολοκλή¬
  ρου είς τούς εργάτας, ώς ή¬
  μέρα αποδόσεως τιμής είς την
  εργασίαν. Χαρακτηριστικόν
  καί αύτό τής έπελθούσης με-
  ταβολής. "Αλλοτε ή πρωτομα¬
  γιά έωρτάζετο μέ θόρυβον, μέ
  συγκρούσεις, μέ αϊματα καί
  φόνους. Τώρα θά έορτασθή
  μέ τό γέλιο τής ανοίξεως καί
  μέ τα τραγούδια τής εργασίας
  καί τής άγάπης.
  Ν' άσφαλτοστρωθη.
  Άπό ημερών ήρχισεν ή έπι-
  σκευή, ή εύθυγράμμισις καί ή
  δριστική διαμόρφωσιςτήςλεωφό
  ρου ΚνωσοΟ είςτόάπόπλατείας
  Ελευθερίας μέχριΤάμπιας τμή
  μά της. Καΐ έπρεπε πράγμα-
  τι νά έξωραΐσθη ή λεωφό
  Τα μεταλλεΐα.
  Είς τό οροπέδιον τοθ Λα¬
  σηθίου, ώς πληροφορούμεθα,
  ανεκαλύφθη πλουσιώτατον
  μεταλλεϊον σιδήρου πρόκειται
  δ' έντός όλίγου ν' άρχίσουν
  αί εργασίαι τής εκμεταλλεύ¬
  σεως τού υπό μεγάλης έται-
  ρείας. "Άραγε δέν θά ήτο δυ¬
  νατόν νά βοηθήση ή ύπαρξις
  καί λειτουργία τοθ μεταλλείου
  είς την ταχυτέραν κατασκευήν
  τής όδοϋ Γωνιών—Τζερμιά-
  δων, έν συνεννοήσει μέ
  την έν λόγω εταιρείαν: "Η¬
  μείς, δέν τό ευρίσκομεν δύ¬
  σκολον. Άλλά επί τή εΰκαι-
  ρία θά είχαμεν νά παρατηρή¬
  σωμεν καΐ τουτο: δτι θά ήτο
  καλόν ν' άντιμετωτΐισθή κατά
  τρόπον σοβαρόν καί γενικόν
  τό πρόβλημα τής συστηματι-
  κής εκμεταλλεύσεως δλου τοϋ
  όρυκτοθ πλούτου μας. Διότι
  ύπάρχει πλοϋτος άνεξάντλη-
  τος, πού μένει θαμμένος είς
  τα έγκατα τής γής, διότι δέν
  απεδόθη ή πρέπουσα στμααία
  είς τό ζήτημα.
  'Εκδρομικά σκάφη.
  Διά την ανάπτυξιν τοΰ έσω-
  τερικοΰ τουρισμοϋ καί ιδιαιτέ¬
  ρως διά την διευκόλυνσιν τής
  καθόδου πολλών έπισκεπτών
  είς την νήσόν μας έκ τής άλ
  λης Ελλάδος, έρρίφθη μία
  φωτεινή ίδέα. Νά καθιερωθοΰν
  έκδρομικά σκάφη, δπως ύπάρ-
  χούν τα έκδρομικά τραΐνα.
  Καΐ ελπίζομεν δτι θά συζητη¬
  θή καί θά υίοθετηθή ή λαμπρά
  αυτή ίδέα. Τα έκδρομικά σκά¬
  φη, θά παρεΐχαν άνέσεις μέ
  εύθηνόν εισιτήριον. Καΐ θά δι
  ηυκόλυναν τα μέγιστα τόν
  Τουρισμόν είς τα γραφικά νη-
  σιά μέ τα γαλανά άκρογιά-
  λια καί τίς άλλες ώμορφιές< Ι
  Ιίϋ'
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Π
  Γ:
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον. «Ό
  Πέτρος "είνε κορίτσι» Κατάλλη¬
  λον δι1 άνηλίκους».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10
  μ. μ. «Πρίγκηψ καΐ πτωχάς»
  Άπογευματινή ώρα 1 1)2 έπει
  σοδιακόν
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ Άσπραδάκης
  Άττό τού θρόνου Ι
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  ΥλΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό παιδί φαινόμενον
  πβύ μέτήν πρώτη τού εμ-
  φάνισι έπεσχίασε την δό¬
  ξαν τής ΣΙΡΛΕ-Υ· ΤΕΜ-
  ΠΛ, ή διάσημη πλέον
  σ' όλον τόν κόσμο μι-
  κροΰλα Βιεννέζα στάρ:
  ΤΡΟΥΝΤΕ ΣΤΑΡΚ
  σ' ενα εργο μέ μεγάλας
  αξιώσεις, τό άριστούργη-
  ΠΕΤΡΟ!
  ΕΙΝΕ
  ΚΟΡΙΤΣ
  (Κατάλληλον δι' άνηλίκους)
  ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ
  Π Α Ο Υ Λ ΧΕΡΜΠ1ΓΚΕΡ
  ΚΑΡΑ Α0ΥΗΤΒ1Χ ΗΤΗΛ
  Έκτός προγράμματος:
  ΣΙΝΕΑΚ: βλα τα παγκβ-
  σμια γεγονότα.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Η ΚΡΙΣΙΣ
  Ιετελειωσε
  3έ>6ον
  —■■ε·—Μ—
  Άπό τή νύχτα τής 19ης Αύ
  γουστου πού την άπέσπασαν
  άπό την συντροφιά τής Μα-
  ρίας-Άντουανέττας, ή Τερέζα
  ντέ Λαμπάλ έζοϋσε κλεισμέ-
  νη στό σκοτεινό καί κάθυγρο
  κελλί της. Όργανισμός ντε
  λικάτος, εύαισθησΐα μέχρι νο
  σηρότητος. Άλλά τίς ήμέρες
  έκεΐνες τοθ μαρτυρίου πού έ
  μελλε νά κορυφωθή σ' ε'./α
  τραγικό όλοκαύτωμα επάνω
  στό βωμό τής γυναικεΐας φι
  λίας, τό ψυχικό της σθένος
  καθυπέταξε καί άρρώστειες καί
  νεΰρα. 'Επερίμενε καρτερικά.
  'Έξω, ό γιατρός της, ό πολύς
  Σαιφφέρ, κατέβαλλεν άπεγνω
  σμένες -,προσπάθειες γιά νά
  επιτύχη την έλευθέρωσΐ της.
  Εφθασε, μέ συστάσεις τοϋ
  δουκός τής Όρλεάνης, £ως
  τόν Μαρα, τόν Δαντών, τόν
  Ροβεσπιέρο. Ό πρώτος τόν
  έμυκτήρισεν, ό δεύτερος τόν
  εβεβαίωσε πώς ή πριγκήπισσα
  θά αφήνετο έλεύθερη, ό τρΐ
  τος τόν έθεώρησεν ύποπτον
  καί αυτόν. Ό Σαιφφέρ κιν
  δυνεύων νά συλληφθή, έφθα
  σε μέχρι τοϋ νά ύποκινήση.
  έπίθεσι γαναικοπαίδων εναν¬
  τίον τής φυλακής γιά νά
  έλευθερώση την Τερέζα. Έξ
  ϊσου σύντονες ήσαν οί προσ
  πάθειες τοϋ δουκός ντέ Παν
  τιέβρ, τοθ πεθεροθ της.
  (συνεχΐζεται)
  ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■•Ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ* 6<κλ«μηγ&ν «)« ΆναχωρβΤ έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ ρνράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ χατ' Ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚ8 Τηλ*·, ί-41 «■■«■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλχ.δα, ΑΙδηψόν,Βο- Χον, «εσσαλονίκην. Τηλέφ. 5-50 Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Συμπληρώσετε την ώμορψιά σας μέ λουλούδια τής ανοίξεως. Τα ανθη είναι τό λεπτότερο καί τρυφερώτερο γυναικεΐο στό¬ λισμα που ΰπάρχει. θά επρεπε νά καταφεύγωμε συχνώτε-ρα σ' αϋτά Κα(, έχομε στήν οιάθεσί μας ίίνα κόσμο ψεύτικων λουλουδιών, μιά ύπέροχη άνθησι πού δέν μαραίνε· ται ποτέ Στήν τσέπη τού ταγιέρ σας, κυ ρίες μου, τοποθετήσετε ίνα κου.· ψό μπουκέτο ήρανθέμων πού θά προσδώση Μνα τόνο εΰθυμο είς την θέσι ποΰ συνήθως βλέττουν νά προβαλτ) ή γωνία ενός μαντηλιοΰ θά είνε πραγματικά γοητευτικό Φορέσετε τό βράδυ μέ τουαλέτ- τα πολΰ 6ξωμη Μνα κολλιέ άπό βιολέττες, κληματίδες καΐ λευ- κόια. Σας έκούρασε ϊσως τό από ψεύ τικα λουλούδια μπουκέτο πού γαρνΐρει την μέση τού βραδυνοΰ σας φορέματος. Είνε ή έτΐοχή τοθ μυγκέ, έπωφεληθήτε λοιπόν γιά νά τοποθετήσετε μερικούς μυρω· δάτους κλωνους επάνω είς την ζώνη σας. Όλες ή γυναϊκες άγαποθν νά καρφώνουν μερικά λουλούδια είς τα μοιλλιά των. Είνε αλλωστε, τό θελκτικώτερο βραδυνό στόλισμα γιά τα μοιλλιά Καί .είνε ττολϋ εΰ- κολο νά στερεώσετε μ' Μνα μικρό χτένι £να μτουκέτο άτΐό μικρο- σκοπ.κά ρόδα ή άπό λουλούδια τής προτιμήσεώς σας Διά νά γαρνΐρετε καί νά φαιδου νεται τό σκοτεινοΰ χρώματος φό· ρεμά σας, στερεώσετε στήν μέση σας ίνα μακρύ κλωνάρι άπό γλυ- κίνες μώβ. Δέν Βχετε κανενα μπρασελε που πηγαίνει άληθινά καλά μέ τό βρα¬ δυνό σας φόρεμα. Μ' 6να στενό λάστιχο συνκρατήσετε επάνω είς τον καρπό τής χειρός σας δυό ή τρία μεγάλα λουλούδια. Γαρνίρετε τό κλείσιμο μιδς σας τσαντας άπό μαϋρο νταίν,Π.μέ μιά γιρλάντα λευκών ναρκΐσων Καί γιατί νά μην ττροσθέσετε στό μαΰρο σας φόρεμα στολίδια άπό πολύχρωμα μικρά λουλούδια; Δύο γαρύφαλλα συγκρατημένα γύρω άπό τα αύτιά σας, μέ στρογ γυλά λάστιχα, θά είναι τα κομψό- τερο παντατίφ... ή Ντιστεγκε Είς τόν δρόμον τού Οεανθρώπου ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΛΙΟΥ Τού ΆντρέγΐΕφ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ» (Τηλέφωνκ 5-80 χαι 6-88). Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα- λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών είς τιμήν συμφέρουσαν. ~ 27ον Σάν τα τρομ,αγμένα άρνιά, μαθηταί τοθ ΊησοΟ εϊχαν μ θή σέ άκίνητο κοπάδι χωρίς ν' άντισταθοϋν μέ τή β£α σ' έκείνο τό πραξικόπημα, έμπόδιζαν δλους τούς άλλους καί δημιουργοθσαν Ιμπόδια άναμεταξύ τους. Έλάχι- στοι άπό την όμάδα τους τόλμη- σαν νά βαδίσουν καί νά ένεργή- σουν άπό μόνοι τους χωρίς νά συμβουλευθοθν τούς άλλους. ΙΙιεζόμενος άπό δλες τίς μερι- ές, δ Πέτρος, ό δυνατός ΙΙέτρος πού εΐχε πάρη 2να άπό τα σπα- θιά πού είχε φέρη ό Ίσκαριώτης, μέ δυσκολία τό έσυρεν άπό τή θήκη τού. Θάλεγε κανείς πώς ε!- χε χάση δλη τού την δύναμι. Μέ μιά χειρονομία άδεξια άφησε νά [πέση τό σπαθί στό κεφάλι ενός άπό τούς 6πηρέτας τού ναού, χω· ρίς νά τό πειράξη. Ό Ίησοθς πού είχε δ$ τή σκη- νή, διέταξε τόν Πέτρο νά πετάξη τα άνόφελο σπαθί. Τό δπλο 2πε σε κατά γής μ' ίνα έλαφρό κρό- το. "Ενοιωθε κανείς πώς είχε χά¬ ση σέ τέτοιο σημεΐο κάθε δύναμι νά πληγώση ή νά σκοτώση, πού κανεΐς δέν σκέφθηκε νά τό μα ζέψη! Ξεχάσθηκε καί ποδοπατήθη κε. Μόνο πολύ άργότερα τό ηΰ ραν, στήν ιδία θέσι, κάτι παιδία καί τό μάζεψαν γιά νά παίξαυν. (συνεχίζεται) Αφιχθη το νέον Α. Γ. Γλυκοσέρτικο Κόκκινο κουτΐ 25 γρ. δραχ. 13.—12 1)2 γραμ. 6,70. συνυεσις ό καπνα «ΕΥΧΑΡΙΧΤΑ 4έ ΔΙΑΤΟΝ ΕΥΠΑΘιΐΣΤΕΡΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΚΟΙΙϊΩΙΊΐκη ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή ΔνΙς Μαρία "Ι. Χρυσουλάκη ανεδίξατο τιρο· νθές είς Γάλυπε τό κοριτσάκι τοϋ κ. Δηα. Κουμπο-ράκη ονομάσασα αύτό θεονύμφην. Μά τοίς ζήση. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Ό κ. Έλευθ. Σταυριανός καί ή Δνίς Κατίνα <ορπαθιωτάκη έκ Κολεσσών ηρ¬ ραβωνίσθησαν. Συγχορητήρια. Γύρω στήν ττόλι. Ή χθεσινή λιακάδα έπλειοδό· τησε πάλιν διά την μεταβολήν τοθ καιροϋ —Μπαίνει άλλως τε αυριον* 6 Μάης καί ή μεταβολή αυτή θεώ- ρεΐται πλέον στοιχειωδως έπιβε- ϊλημένη. — Νά δοΰμε δμως θά πραγμα- τοποιηθί) ή μεταβολή; —Ή αύριονή έορτή της Πρωτο- μαγιάς τΐρομηνύεται έπιβλητική καί στό Ήράκλειο. -Καί λόγφ τή_ς δλης συμμετο- χής τού έργατικοθ κόσμου άλλά καί λόγφ των ληφθέντων μέτρων διάτήν ευρύτερον ψυχαγωγΐαν τού. —Έννοεΐται δτι την Πρωτομα- γιάν θά έορτάσουν καί οί δλλοι συμπολίται έξερχόμενοι είς ·*ό 0· τταιθρον διά νά σοναντήσουν τό Μάη. — Νέο καραβάνι ζένων χθές καί νέα ώς έκ τούτου κίνησις είς την πόλιν μσς. —Τελευταίως διά την κίνησιν αυτήν άξΐζει νά σημειωθή καί τουτο: —Ότι οί ζένοι σταματοΰν άρ- κετά είς τα κέντρα μας κ αί δτι άγοράζουν δτιωσδήτιοτε είς καλάς τιμάς τα έγχώρια προιόντσ. —'ΕζακολουθοΟν νά έκδηλώ· νωνται αί καλύτεραι των προβλέ¬ ψεων. —Διά την αυριανήν έκδρομήν τού συνδέσμου Παντοτιωλών είς Άρκάδι. —Ό σύνδεσμος είνε άζιέπαι· νος δχι μόνον διά την οργάνωσιν της έκδρομής άλλά καί διά την πρωτοβουλίαν τού νά προτιμήση, £ναν τόπον τόσου μεγαλεΐου καί δόξης διά την Κρήτην. —Άλλά καί τόσης Ιστορικής μορφώσεως... —Πρός αποφυγήν παραπόνων παρεκλήθημεν νά σημειώσωμεν δ- τι ή έκκίνήσις των έκδρομέων θό: γίνη έκ τοθ δρισθέντος σημεΐου αυριον την 4ην ττρωΐνήν ακριβώς. —Πολύς κόσμος συνεκεντρώθη χθές είς την γειτονικήν Χρυσοτιη· γήν, ίνα προάστειον άπό τα τια>
  λαιόιερα άλλά καί τα μάλλον φι-
  λοπρόοδα τοΰ Ηρακλείου.
  —Εγένετο ώς γνωστόν ή ϊερά
  τΐανήγυρις είς την έκεΐ έκκλησίτχν
  τής Παναγίας.
  —Είς την .οποίαν έχοροστάτη·
  σεν δ Σεβασμιώτοαος Μητροττολι·
  της μετά τοΰ άνωτέρου κλήρου.
  -Ό Σ. ΜητροπολΙτης παρέμεινεν
  έκεΐ φιλοξενηθείς ύτιό χτκ ένορια
  κης επιτροπείας.
  —Είς τόν λιμένα μας έξακο·
  λουθεϊ νά παραμένη ή μικρά Άμε-
  ρικανική θαλαμηγός.
  —Επί της οποίας έπιβαΐνουν
  πλούσιοι άρχαιόφιλοι, μελετών¬
  τες τάς Κρητικάς αρχαιότητάς.
  —Άλλά καί ένδιαφερόμενοι
  άτιό γενικής απόψεως διά την
  Κρήτην.
  —Ή άνακαίνισις τού Μποδοσα
  κείου ευρίσκεται έν τφ περατοΰ-
  σθαι.
  —Τό σχολείον άνακαινΐζεται
  ήδη εξωτερικώς μετά τάς εσωτε¬
  ρικάς έπιδιορθώσεις.
  —Αΐτινες είχον ύποδειχθη άλ¬
  λοτε άπό τής ιδίας στήλης καί
  αίτινες Ιπραγματοποιοϋνται ήδη
  έπ' άγαθω διδασκόντων καί διδα-
  σκομένων.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη συνεκέν
  τρωσε πολύν κόσμον ή προχθεσι-
  νή πρεμιέρα μέ τό εξαιρετικόν
  φΐλμ: «δ Πέτρος είνε κορίτσι».
  έ Ρίπορτϊρ
  ΚΙΜΗΣΙΣ.-Άνεχώρησε δι* "Α¬
  θήνας δ κ. Γεώρ. Νεραντζούλης
  πρός πλουτισμόν τού καταστήμα
  τος τού μέ νέα μοντέλα ΰποδημά-
  των τής θερινής σαιζόν.
  Είς τό Άνθοπωλϊϊβν
  Καλλιόπη; Λ. Ποταμιανάκπ
  θά εΰρητε στέφανα διά γάμους
  καί δλλα ειδή ήτοι, μπομπονιέρες
  πολυτελέστατες, ανθη Νυμφικά,
  πέπλα καί λαμπάδες είς τιμάς
  κόστους. (Όδός ΣαΒβαθιανών πά*
  ρά την Αγίαν Τριάοα).
  ΚΙΜΙΙΗ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είδικβυθβΐς επί έπταΐτί-
  «ν είς τα παθολβγικά νο-
  αήμκτκ έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τδ "Ιατρείον τού δδός
  Άμαλθείας ι'πάροδος δδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχος τής Ιατρικής
  Όδβντίοττρβς
  Δέχεται έν τφ Ίατρκίφ τού
  ιιαρά τδν "Αγιον Μηνδν καθ*
  εκάστην:
  9—12 κα» 4—7
  ■*>*«■*··■«·
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  289βν
  Ό Θερσανέμης επήρε τό πτυάριον καΐ ό Άγιάν
  νης την δίκελλαν καί ένέπλησαν τόν λάκκον νώμα-
  τος, παραχώσαντες ούτω τό κενόν φέρετρον
  Άφοϋ ένεπλήσθη ό λάκκος, ό Θερσανέμης είπεν
  είς τόν Άγιάννην—Τώρα νά πηγαΐνωμεν Πάρε Λ
  αύθεντιά σου την δίκελλαν καί έγώ τό φτυάρι «αί
  άκολούθει με
  Έπήρχετο ή νύξ· ό Άγιάννης δυσκόλως εβάδι¬
  ζεν είχον σκληρυνθή αί κλειδώσεις τού έντός τοθ
  φερέτρου· κατέστη, ώς ειπείν, πτώμα κατά τι έντός
  ούτοΟ. Μετσξύ των τεσσάρων έκεΐνων σανΐδων τόν
  είχε προοβάλλει τοΰ θανάτου ή άγκύλωσις. 'Ρχρει-
  άζετο νά παρέλθη ώρας τις, ί!ως ού άποσείση δ
  λον τόν παγετόν τοϋ μνήματος.
  —Δυσκολεύεσαι νά περιπατής; τόν ηρώτησεν ό
  Θερσανέμης.
  — Να(, ολίγον, άπεκρΐθη ό Άγιάννης· άλλά φθά·
  νει νά κάμω τέσσαρα βήματα καΐ θά μοΟ ξανάλ
  θη τό περιπάτημα.
  Ότε έφθασαν είς την κιγκλίδα τοΰ νεκροταφεί
  ου, δπου καί τό οίκΐδιυν τοΰ θυρωροϋ, ό Θερσσ-
  νέμης έρριψε τό είσιτήριον τοΰ νεκροθάπτου έντός
  τής επί τούτω ύπαρχούσης-όπής, 6 δέ θυρωρός ε-
  συρε τότε ένδοθεν λεπτόν τι σχοινίον, ήνοίχθη ή
  θύρα καί εξήλθον οί δύο φΐλοι είς την οδόν.
  —Καλά ήλθαν τα πράγματα! είπεν ό Θερσανέ¬
  μης τώρα σοθ λέγω, δτι καλά τό έστοχάσθηκες νά
  γίνη καθώς εγινε. Κύτταξε τώρα νά Ιδής ποθ είνε
  £να σπΐτι μέ αριθμόν 87 ή αύθεντιά σου έχεις κολ
  λίτερα μάτια.
  —"Ισα έκεΐ ευρισκόμεθα είπεν ό Άγιάννης.
  — Δός μου λοιπόν την δίκελλαν, καί στάσου έδώ
  άπ' έξω, καί περΐμενέ με δύο λεπτά. Κανείς δέν εί¬
  νε είς τόν δρόμο νά σέ (δή.
  Ό Θερσανέμης είσήλθεν είς τό κατάλυμα τοθ νε¬
  κροθάπτου, δπου εύρε τόν Παναγιώτην άπέλπιδα,
  δτι δέν εύρισκε τό εισιτήριον τοθ νεκροταψείου, έ
  νώ έφερεν άνω κάτω δλα τα τής οίχΐας τού.
  —Λάβε την δίκελλαν καί τό φτυάρι σου, είπεν
  είς αυτόν.
  Ό νεκροθάπτης ήτένισεν έκθαμβος πρός τόν
  Θερσανέμην.
  —Τό χαρτί σου προσέθεσεν ό Θερσανέμης θά
  τό λάβης αυριο τό πρωΐ άπό τόν θυρωρό τοθ νε-
  κροταφείου.
  —Πώς γΐνεται! άνέκραξεν ό Παναγιώτης.
  —Εΐχε πέσει, ώς φαίνετσι, άπό τόν κόλπο σου,
  καί τό εδρα κατά γής, άφοΰ εΐχες άναχωρήσει. Έ
  κάθισα τότε κι' εθαψα τόν νεκρόν, έγέμισα τόν
  λάκκον, καΐ έτελείωσα την ίδική σου τή δουλειά. Αυ
  ριο λοβαΐνεις τό χαρτί σου άπό τόν θυρωρόν, χω-
  ρΐς νά πληρώσης τα δεκατιέντε φράγκα πρόστιμο.
  "Εκαμα, βλέπεις, διά σέ δ,τι ήμπορεσα.
  —Εύχσριστώ, άδελφέ! είπεν ό Παναγιώτης έκ-
  σιατικός. Την έρχομένη φορά θά εΐγε ή σειρά μοί/
  νά κεράαω-
  Η'.
  Έπιτυχία
  Μιτά μίαν ώραν νύκτα τιλίον, δύο άνδρες καί
  £ν παιδΐον εκρουον την ύπ' αριθμόν 62 θύραν τής
  6Γ»οΰ ΠΙκπου. Ήσαν δέ ό Θερσανέμης, ό Άγιάννης
  καί ή Τιτίκα, ήν είχον παραλόβει έκ τής γραίρς ό-
  πωροπώλιδος.
  Ή Τιτίκα, καίτοι πολλάκις έρωτηθεΐσα υπό τής
  γραίας τιερί των κατ' αυτήν, ετήρησεν όκραν έχε-
  μυθίον συνηοθάνετο δτι ή θέσις ύπήρχε κρίσιμος,
  καί άππτεΐτο φρόνησις.
  (συνεχΐζετοι)
  ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ
  Τα περυσινά μας παθήματα, νά γίνουν
  μ* ΐΰϊτίσετε άμέσως τα Άμπέλια σας μέ ΠΕ-
  ΡΟΪΠΟΡΙΝΗΝ, Ετοιμο ίσχυρό παρασκευασμα
  εναντίον τοϋ Περονοσπορου.
  Είνε πιό φθηνό άπό τό Χαλκό τής αγορας,
  καί Ιχει τό πλεβνέκτημα νά πρβσκβλλάται στα
  'υ 'Αλλά μή λησμβνήτε νά πρβσθέσετε στόν
  πολτό καΐ ΐϊ. ϋτΙ ΑΡ-ΕΝΙΚΙΚΟΝ ΜΟΛΥ-
  ΒΔΟΝ, πβΰ κβστΚει μονον 3» δραχμάς, καΐ
  ϊτσι μέ μιά δβυλεια βά σώσετε ταυτοχρόνως τα
  Άμπέλια σας άπό τό σκουλήκι, πβϋ επροξέ-
  νησβ πέρυσι τή καταστρεπτιχί) .«««Ι*»·
  ΠΡΟ2ΟΧΗ όμως, διότι απβ τα Άμπέλια
  ποδ ϊΓραντίσετε μΐ 'Αρσεν,κό Μόλυβδο, δέν
  πρέπει νά μαζεύετε φύλλα γι« φαγωμα. ΚΙΝ-
  ΔΥΝΟΣ-ΟΑΝΑΤΟΣ. Είδοποιησατε καΐ τον α-
  γροφύλακά ««-^,^^-ρφ- ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σία
  Ριζική καΐ. άνώδυνος
  •Αποτρίχ&όΗς
  Δι' βΐδικοδ Μη^*ΠΡ«τος ύπίΡβρ«χί«ν κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ5
  ίπ.σίιν Παλαιά Αημ«ί»Χ«ί·»
  Δεχετ.ι έ«» β«ν.ντε6ί«.
  7"β7'
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' όλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  Γ Ι
  Τό άποτέλεσμα υπήρξε μίαΙ
  ακατάσχετον αίμορραγία, καί ό
  θίνατος καί των δύο άδελφών.
  Σήμερ·», ασφαλώς, θά κατορθοθ-
  το νά σταματήση ή αίμορραγία,
  διόΐι ύπάρχουν πλείστα 5σχ μέσχ
  αίμχτοστασία; Τό 1899 αΕ Σία
  μα'αι άδελφαί Μαρία καΐ Ροζχ
  λίνα είς Ρίον Ίχνέ'ιρον ΰπέστη-
  ααν εγχείρησιν 6πά τοθ 2χπό—
  ΙΙρε^ό Ένεφάνιζαν περίπτωσιν
  ξιφοπαγή άρκεχά περίπλοκον:
  Ήσαν ηνωμεναι αί δύι κοιλό-
  τητες τοϋ περικΐροίου των καΐ
  επί πλέον τα δύο σηκότι* ήσαν
  ήνωΐένα. Ή εγχείρισις επέτυχε.
  Μετά παρέλευσιν εξ ημερών ά-!
  πέθανεν δμως ή μία των δύο'
  άδελφών. Ή άλλη Ιζησεν Ινα
  ολόκληρον χρόνον. "Υστερα άπέ-'
  θανε καί αυτή. |
  Τό 1860 ό ίατρός Μπα!μ|
  έν Γερμανία έχειρούργησε,ν ό
  λίγον μετά την γέννησίν των, τα '
  Ζδια αυτού τέκνα ποΰ είχαν
  έλθη εις τάν κόσμον ώ; Σ:α-|
  μαΐοι άδελφοί, ήνωμένα διά τοθ
  στέρνου. Τό Ινα απέθανεν ολίγον
  μετά την εγχείρησιν. Τό άλλο
  έζτ,σε πέντε άκόμη ίτη. Τό 1914
  οί ίατροί Μινιώ καί Μπουοέ είς
  την Γαλλίαν έπεχείρησαν νά χω'
  ρίσουν διά χειρουργικής έπεμβά Ι
  σεω; τάς πυγοπαγεΐς Σιαμαίας ά-1
  δελφάς Μαρίαν-"Ανναν καί Άν
  ναν-Μαρίαν.
  Αί δύο άδελφαί ήσαν ηνωμε¬
  ναι διά τοθ ίεροΰ όστοθ. Ή]
  μία των άδελφών απέθανεν, ή
  άλλη ϊζησε.
  Κατά τινάς, ϊταν ή ζωή δύο
  Σιαμαίων άδελφών είνε όμαλή ή
  ευκολος, ή έγχείρησις πρέπει ν'
  άποφεύγεται.
  Έν τοσούτω ή εγχείρισις επι
  δάλλεται είς ωρισμένας περιπτώ·
  σεις πρός τό συμφέρον αυτών
  τούτων των Σιαμαίων άδελφών.
  Άς άναφερθώμεν καί πάλιν είς
  την περίπτωσιν των δύο κεφαλο-
  παγών άδελφών Αίμιλίας καί Αί
  ζας Στόλλ, ποΰ ήταν ηνωμεναι
  διά τή; κεφαλής. *Ησ*ν κατα-
  δικασμέναι νά παραμένουν αίω
  νίως ξαπλ'ομέναι ε!ς την κλίνην
  των. Ήταν αδύνατον νά μά-
  θουν νά βαδίζουν Καθ' 3τ χρό
  νόν θά ήσκεΐτο ή μία εί; τό
  βάδισμα, ή άλλη θά ήιαν κα
  ταδικασμένη νά παραμένη μέ τό
  κεφάλι .πρό; τα κάτω καΐ νά
  •σορροπη^ επάνω εις την πρώτην!
  Έ ακροβααία αυτή ήταν άδύνα
  τος. "Αν δέν τού; εγίνετο έγ-
  χείρησ:; πρό τή; παρελεύσεως
  δύο τό πολύ έτών, τα κάτω &
  κρα των θά καθίσταντο άτροφι
  κά, καί τότε αί δύο Σιαμαΐαι
  άδελφαί θά καθίστανιο όριστι
  κώ; άνάπηροΐ. Ιδού λοιπόν πε¬
  ριπτώσει; πού ή έγχείρησις
  επί Σιαμαίων άδελφών είνε ά-
  παρα£ττ(το;. θέλουν νά ποΰν
  δτι μετά τάς χειρουργικάς έ-
  πεμβάσεις, οί χωριζόμενοι Σία-
  μαΐοι άν δέν άποθάνουν άμέσω;
  ζοθν έλάχιστα. 'Υπάρχουν δμω;
  παραδείγματα πού άποδεικνύουν
  τό αντίθετον: Οΰτω ό ίατρός Ζο
  ζέ Μπιτρό ή Μποάν έχώρισε
  τό 1840 εί; Κούβαν δύο μαύ
  ρους ξιφοπαγεΐς Σιαμαίους ά5ελ
  φού; : Ό είς έξ αυτών άπέθα
  νεν άμέσω;, δ άλλος δμω; Ιζησε
  μέχρις ήλικίας εβδομήκοντα έ-
  των.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ιΐαρακαλοθνται οί μεμονωμένοι
  παραγωγοί οί δηλώσαντες εγκαί¬
  ρως θείον, ο'πως προσέλθωσι καί
  παραλάβωσι τοθτο έντός 5 ημε¬
  ρών, άλλως θέλομεν διαθέσει του¬
  το είς μή δηλώσαντας.
  (Έκ τοθ 'Υπ)ματος τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης).
  Ή κατασκευή τής όδοΰ
  Άρκαλοχωρίου- Σχοινιά.
  ΣΧΟΙΝΙΑΣ Άπρίλιο; (χνταπο-
  κριτοθ μας).— Τα κοιν3Τίχά συμ
  βϊύλια τοθ άνατολικοϋ διαμε-
  ρίσματο; τής Ιη;χρχ£α; μχς, Σχοι
  νιά, Κάτω Καστίλλ ανών, Ίνίιυ,
  Γαρύπας, Καραβάδω καί Βίυτο'·
  φοό, διεξάγ^υν κα! πάλιν συ
  νεννοήσεις προκειμένου νά προ¬
  βώσιν άπό κίΐνοΰ είς ενεργεί¬
  ας παρά τ^ Κυβερνήσει διά την
  κατασκευήν τή; ό5οΰ Άρκαλο
  χωρίου—Σχοινιά.
  Ή άνάγκη τή; κατχσκευής τής
  όδοΰ ταύτη; είνε έπιτακτική δέ
  δομένου 8τι έκ τής ελλείψεως
  τή; συγκοινωνίαν τί κατ' εξο¬
  χήν ευφορον τοθτο διαμέρισμα
  τοϋ νομοθ Ηρακλείου κινδυνεύ
  εί νά περιπέση εί; πλήρη ά-
  δράνειαν.
  Ή σημερινή Κυβέρνησι; ή ό-
  ποία τοσοθτον ενδιαφέρον 3ει-
  κνύε· διά παν δ,τ: προά-
  γει την εξυπηρέτησιν τιΐ>ν το
  πικών κχί γενικών συμφερόντων
  ύ ιεθχ βέ,ίΐιοι δτι δταν θά λά
  βη γνώσιν τοθ άπασχολοθντο; ή
  μάς ζωτικωτάτου χούτο^ ζητήμα
  το; θά διατάξη τα δέοντα διά την
  ίκανοποίησΐ,ν των αΐτημάτω/ καί
  τή; περιφερείας μας.
  Συμπληρωματικώ; πρό; τ' ά
  νωτέρω, πληρο^οροΰμαι δτι αί
  ίίΐαι κοινότητες έτοιμάζουν ή¬
  δη καί σχετικόν υπόμνημα τό
  οποίον θά Ιπιδώσιτ] είς τόν πρό¬
  εδρον τή; Κυβερνήσει»; κ. Ί. Με
  ταξαν έπιτροπή μεταβαίνουσα επί
  τώ'.φ είς Αθήνας έντός των η¬
  μερών.
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΛΙΑΝ
  Την προσέχη Κυριακήν 1
  Μαΐου οργανούται παρά τής Κυ·
  νηγετική; Όργανώσεως Ηρα¬
  κλείου δευτέρα κυνηγετική έκϊρο
  μή είς Δίαν πρό; θήραν καί ε¬
  ξόντωσιν των έκεΐ κονίκλων, ίε-
  ράκων καί αίγών.
  Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται
  παρά τοίς κ.κ. Γεωργ. Πλευριτά
  κη (Ιΐλατειά Στράτα), Γεώργ.
  Αάσκαρη καί Γεωργ. Κυπράκη
  (Σειτάν Όγλοΰ) καί Γεωργ. Ζα
  μπετάκη (Βαλιδέ Τζαμί) επί κα
  ταβολή τοϋ είσιτηρίου έκ δραχ.
  25.
  Άρχηγός ττ1,; έκδρομής ωρίσθη
  ό κ. Γεώργ. Β. Μαρής.
  Παρόμοιαι έκδρομαί θά ένερ
  γοϋντα: καθ' εκάστην Κυριακήν
  δύνανται δέ νά μετέχωσι τούτων
  καί κυνηγοί των Έπαρχιών υ
  πό τόν δρον δτι θά τηρώσι τόν
  ύπ' αριθ. 1231 έ. έ*, κανονισμόν
  τοΰ Δασονομείου καί θά δηλοϋ
  σιν είς την Κυνηγετικήν Όργά
  νωσιν Ηρακλείου την συμμετοχήν
  των 2 ημέρας πρό τής έκδρομής.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τής Κ.Ο.Η )
  ιΐΜΥΣΤΡ
  §§ Τά τελειότερον προϊόν τής Έλλην. Καπνοβιομηχανίας §
  —Ι _ _^
  ~| Ετέθη είς κυκλοφορίαν καί ενταύθα. =
  Τά σιγαρέττα
  «ΜΥΣΤΡΑΣ"
  είναι πολυτελώς συσκευα-
  σμένα είς κυτία μέ μεταλ-
  λίνην έπένδυσιν, ή όποία
  προφυλάσσει τό περιεχόμε¬
  νον των άπό τάς καιρικάς
  μεταβολάς.
  Τά όντως προνομιοϋχα
  σιγαρέττα ταυτα είναι κα-
  τασκευασμένα άπό τά έκ-
  λεκτότερα καπνά των κα-
  λυτέρων περιφερειών Αγρι¬
  νίου.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ: ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ,,ΜΥΣΤΡΑΣ,,
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  .■"Τ
  Τό στιμ« μας είνε εγγύησις άγνότητος καί α¬
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ,,ΑΘΗΝ Α"
  — Όρειβχτική έκδρομή.
  Ό Ελληνικάς Όρειβατικός
  Σύνδεσμος (τμήμα 'Ηρακλείου)
  όργανώνει την 79ην έκδρομήν
  αύτοΰ είς Φόύβλε. Το προγραμ-
  μα έχει ώς έξη;:
  Κυριακή 1η Μαΐοο. 'Αναχώρη-
  σις άπό γραφεϊα Συνδέσμου 6πν
  πρωϊνήν χχϊ των ύύο όμάδων δι'
  αυτοκίνητον. Α'. ομάς. Στάσις
  αίς 'Αλμυρόν, εκείθεν πεζή (μέ¬
  σω Ρογδιάς—Σαβαθιανών είς Φο·
  δέλε. Πορίία 5 ώρών. Β'. ομάς.
  Δι' αυτοκίνητον είς Κουχουνα-
  ρές καΐ εκείθεν είς Φέδελ*. Πό-
  ρεία τριών τετάρτων. Διημκρευ·
  σις αίς Φόδελε. 'Επιστροφή καΐ
  των ού© ομάύων μέσω ''Άγίου
  Παντελεήμονο;. Πορεία 1.30'. Σγ-
  νολική πορεία Α' ομάδος 6 1)2 ω·
  ρες, Β'. ομάδος 2 1)4. Δικαίωμα
  ουμμετοχή; Α'. ομάδος μελών
  δρ. 40, μή μελών δρ. 60. Β'. ομά¬
  δος μελών δρ. (-0, μή μελών δρ.
  85. Δηλώσεις συμμετοχή; είς τά
  γραφεϊα τού Συνδεσμου μέχρι
  Σαββάτου μεσημβρίας. 'Αρχηγός
  Α'. ομάδος ό κ. Γ. Γχριδάκης, Β'.
  ομάδος ό κ. Ν. Δημητριάδης.
  —Δωρεαι.
  Ή οΐκογένεια 'Αγαπητοϋ Φω¬
  τακη εί; μνήμην τού υίοΰ αυτής
  Κωνσταντίνου, πρβσέφΐρεν είς τό
  «"Ασυλον τής Γερόντισβας» Πα-
  οχαλινόν άφθονον φαγητόν, άρ¬
  τον καί οΐνον. Ό Σΰλλογο; καΐ
  αί Γερόντισααι εύχαριστοϋν Θερ¬
  μώς.
  —Ή κ. Άδριανή Βερυκοκά-
  κη διδασκάλισσα προαέφερεν εκ¬
  λεκτόν φαγητόν διά τού; τρβφί-
  μοιις τού Πτωχοκομείου είς μνή¬
  μην τού βείου της Νικόλαον Κα¬
  στρινογιάννη. Οί τρόφΐμοι καΐ
  τό προσωπικόν τού {δρύματος την
  κΰχαριστοΰοι θερμώς.
  —ΕΙδοποίησις.
  Ή διά την 1ην Μαΐου ορισθεί¬
  σα λαχειβφόρος άγορά τοΰ Γυμνα
  οίον θηλέων ανεβλήθη διά την
  δην ΐδίου μηνός καΐ ώραν 10
  π. μ.
  (Έκ τοϋ Γραφείου τοΰ Γυμνα-
  σίου).
  —Υπέρ τής Άεροπορίας.
  Ή Δημαρχιακή Έπιτροπή Χά
  νίων τή προτάοει τοΰ Δημάρχου
  κ. Ν. Σκουλα ενέκρινε την χο
  ρηγησιν 50.000 δραχμών ώς δω-
  ρϊαν τοΰ Δήμου Χανίων υπέρ
  της Βασιλικής Άεροπορίας. Τό
  ποσόν τουτο θέλει έγχβιρίση αϋ
  τοπροσώπως έ Δήμαρχος Χανί
  ών κατά την προσέχη μετάβασιν
  τού είς Αθήνας πρός συνομολό
  γησιν τοϋ δανείου τοΰ Δήμου
  διά τά ύύραυλικά έ'ργα.
  —Οί άθλητικοί άγώνες Χα¬
  νίων.
  Είς τό Στάδιον Χανίων ηρχι¬
  σαν χθές οί άθλητικοί άγώνες
  τού; οποΐους προεκήρυξεν ή Μβ-
  ραρχία Κρήτης μεταξύ των άθλη-
  τικών όμάδων των Συνταγμάτων
  τής δυνάμεώς της 'Από τής πα¬
  ρελθούσης Τρίτης ευρίσκονται είς
  Χανία αί έμάδες των συνταγμά¬
  των 43ου "Ηρακλείου καΐ 44 Ρε¬
  θύμνης αΐτινες θά μετάσχωαιν
  είς τού; αγώνας τούτους, θεω-
  ρουμένους είς άκρον ένίιαφέ-
  ροντας.
  —Έργατικά.
  Καλοΰνται πάντες οί έηιχειρη
  ματίαι τής πόλεως Ηρακλείου
  (ήτοι Βιομήχανοι, Βιοτεχναι,
  διευθυνταί Γραφείων πάσης φύ·
  σΐως, καταστηματάρχαι κ«1 έρ·
  γολάβοι εκτελέσεως παντός £ρ-
  γου καΐ μεταφοράς κλπ.) οί ά-
  πασχολοΰντΐς εργατικόν η ύπαλ
  ληλικόν προσωπικόν ανεξαρτή¬
  τως άριθμοΰ όπως άπό της Ιης—
  5ης Μαΐου έ. ε. υποβάλωσιν ημίν
  πρός θεώρησιν πίνακος ώρών έρ
  γασίας είς διπλούν κατά τά κε-
  κανον ισμένα.
  ΟΙ Επιχειρηματίαι δέον όπως
  ομού μετά των πινάκων |ώρών
  εργασίας υποβάλωσι καΐ άπόδϊΐ-
  ξιν καταθέσεως των υπέρ της
  Έργατικής έστίας ϊίσφβρών διά
  τβ ίτος 1938. Επ» των ανωτέρω
  εφιστώμεν την προσοχήν των εν¬
  διαφερομένων έργοδοτών καθό
  σβν ουδείς πίναξ ώρών εργασίας
  θά θεωρηθή αν δέν υποβληθή
  ημίν άπό της 1ης—5ης Μαιβυ έ.
  β. καΐ δέν συνοδεύηται μέ την
  απόδειξιν καταθίσβωί υπέρ τής
  εργατικής Έστίας.
  (Έκ τή; Έπιθ«ωρήο«ι»ς Έργο»-
  σί«ς>,
  1
  1
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  30 Απριλίου 1938
  ΟΑ ΣΥΣΤΗΘΗ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΝΑ ΒΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑΣ
  ΤΑΣΠΑΡΑΧΟΡΗΣΕΙΣΐΗΣΠΡΑΓΑΣ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΕΜΒΑΚΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού ^ μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  σήμερον θά εξετασθή έκεί υπό των "Αγ¬
  γλων καί Γάλλον τό Τσεχοσλοβακι-
  κόν ζήτημα. |
  Λέγεται σχετικώς ότι θά συστηθή
  είς τό Βερολίνον νά θεωρήση ικανο¬
  ποιητικάς τάς παραχωρήσεως τής Πρά-
  γας καί νά αποφύγη τού λοιπού κά-
  θε πρόκλησιν εναντίον τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας.
  ΟΙκ.Κ.ΜΠΑΠΑΡΚΑΙΑΡΑΣ
  ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟ Σ Ο Υ Ν ΙΟ Ν
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «9 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Οί ύψηλοί ξένοι
  των Αθηνών κ. κ. Τζελάλ Μπαγιάρ
  καί Ρουσδή Άράς εξέδραμον σήμε¬
  ρον είς Σούνιον.
  Τό εσπέρας οί Τοθρκοι ύπουργοί
  θά παραστούν είς την «οργανώθεισαν
  είς τό Βασιλικόν Θέατρον ^ δεξίωσιν
  πρός τιμήν αυτών καί τής άκολουθίας
  των.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΟΡΟΥΣΙΝ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ^* ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Ό Τοΰρκος πρωθ-
  υπουργός κ. Τζελάλ Μπαγιάρ καί ο ύ-
  πουργός των Εξωτερικών κ. Ρουσδή
  Άράς, καθώς καί οί συνοδεύοντες αύ-
  τούς, άναχωρούσι σήμερον, επιστρέ¬
  φοντες είς "Αγκυραν. Τούς άναχωροΰν-
  ιας θά προπέμψουν οί έπίσημοι καί ο
  λαός των Αθηνών.
  ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΑΙΑ ΤΩΝ "ΤΑΪΜΣ,,
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι οί «Τάϊμς» άφιερώνουν
  εύμενή σχόλια διά την υπογραφήν τού
  συμπληρωματικού Έλληνοτουρκικού
  συμφώνου, τονίζοντες ότι ή 'Έλληνο
  τουρκική συμμαχία έξυπηρετβϊ τάς έ
  πικρατούσας έν Έύρώπη φιλειρηνικάς
  αρχάς έν συνδυασμώ μέ την ησυχίαν καί
  ευημερίαν των Βαλκανικών χωρών.
  Εάν άπειληδπ ή Τσεχοσλοβακία
  δα έττχμβουν άμεσος Γαλλία-Άγγλία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς) —Αί Γαλλικαί έ-
  φημερίδες τονίζουν δτι αί Άγ-
  γλογαλλικαί συνομιλίαι τού
  Λονδίνου ήρχισαν υπό τούς
  αίσιωτέρους οΐωνούς. Πλήρης
  έγκαρδιότης καί άμοιβαΐα έμ-
  πιστοσύνη επεκράτησαν άπό
  τής Τίρώτης στιγμής Οί κ κ.
  Νταλαντιέ καί Μποννέ άπο
  χωροθντες χθές τής συνεδριά¬
  σεως είχον έζωγραφισμένην
  επί των προσώπων των την Ι¬
  κανοποίησιν καί αισιοδοξίαν.
  Οί κ κ. Τσάμπερλαιν, Χά·
  λιφαξ, Νταλαντιέ καί Μπον¬
  νέ έκαμαν χθές αρχικώς μίαν
  γενικήν εξέτασιν δλων των
  υπό συζήτησιν θεμάτων. Συνε
  ζήτησαν ακολούθως τό Μεσο-
  γειακόν ζήτημα. Σχετικώς ε¬
  ξέφρασαν την ικανοποίησιν
  των διά την επιτευχθείσαν Αγ
  γλοιταλικήν συμφωνίαν.
  Συνεζητήθη είτα ή πρότα¬
  σις τής Αγγλίας είς την Κ.
  Τ Ε διά την αναγνώρισιν
  τής προσαρτήσεως τής Αίθιο-
  πίαςείς Ιταλίαν. Ή Γαλλία
  υπεσχέθη νά συνδράμη την
  Αγγλίαν, ΰποστηρίζουσα την
  πρότασίν της είς την Γενεύην.
  Η ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  Οί ΓαλλικοΙ κύκλοι άποδί-
  δουν μεγάλην σημασίαν είς
  τάς συζητησεις περί στρατιω-
  τικής συνεργασΐας αΐτινες συ-
  νεχίζονται ή'δη έν Λονδίνω
  Έξαίρεται ιδίως ή κοινή άερο
  πορική άμυνα καί ή κοινή έπί-
  σης χρησιμοποίησις των άερο-
  δρομίων ήτις εξησφσλίσθη.
  Όσον άφορα τό Τσεχοσλο-
  βακικόν είνε βέβαιον δτι αί
  δΰο μεγάλαι δυνάμεις θά μεί-
  νουν σύμφωνοι επί τής άμέ-
  σου επεμβάσεως αυτών είς
  περίπτωσιν προσβολής τής
  Τσεχικής άκεραιότητος υπό
  τής ΓερμανΙας.
  —Κατά τό χθεσινόν γεϋμα
  τό οποίον εδόθη είς τόν Πύρ
  γον Ούίνδσωρ υπό των βασι
  λέων τής Αγγλίας πρός τι¬
  μήν των Γάλλων ύπουργών, έ
  ξαίρεται ή έγκαρδιότης ή επι
  δειχθεΐσα πρός αύτούς υπό
  τοϋ Βασιλέως ΓεωργΙου συν
  ομιλήσαντος φιλικώτατα καί
  επί πολΰ μετά των κ. κ. Ντα
  λαντιέ καί Μποννέ.
  ΤΟ ΤΑΪΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΡΩΜΗ 29 Απριλίου (τηλε
  γραφικώς) — Αί πρώται σελί
  δες των Ίταλικών εφημερίδων
  είνε άφιερωμέναι σήμερον σχε
  δόν έξ ολοκλήρου είς τ>|ν
  προσέχη άφιξιν είς Ρώμην τοΰ
  ΓερμανοΟ καγκελλαρίου Χί-
  τλερ
  Ή άποδοτικότης τοΰ νομοΰ.
  Μία έκθεσις τού Γ. 'Επιμελητηρίου.
  ΟΙ ΙΑΠαΝΕΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΟΝ
  ΤΗΝΠΡΟΕΛΑΣΙΝΕΝ ΚΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Σαγκάης ότι ή προέλασις των Μαπώ·
  νων είς την κεντρικήν Κίναν έπανελή
  φθη, των Κινέζων ύποχωρούντων.
  ΚΙΝΕΖΟΙ
  ΟΤΙ ΑΠΕΧΟΥΣΑΝ
  ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΤΑΣ ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν¬
  τ αηοκριτού μας). —Έξ ημιεπισήμου
  Κινεζικής πηγής αγγέλλεται ότι είς
  την βόρειον Κίναν οί Κινέζοι. άποκρού
  ουν τάς έπιθέσεις των Ίαπώνων καίτοι
  ένισχυθέντων τελευταίως διά νέων δυνά-
  μεων στρατού.
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΑΑΟΝ ΟΙ
  ΣΪΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτού μας). — Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι είς την περιφέρειαν τοΰ
  Κ,αστελλόν ντέ λά Πλάνα οί έθνιχοί συ·
  νεχίζουν τούς βομβαρδισμούς αποβλέ¬
  ποντες είς την κατάληψιν τής πόλεως
  ταύτης.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  Ηρακλείου κατήρτισεν έκθεσιν
  περί τής γεωργικής καί δασικής
  καταστάσεως τού νομοθ, ύποβλη-
  θεϊσαν είς τό υπουργείον τής Γε¬
  ωργίας.
  Έν τή εκθέσει άναφέρεται 2τι
  έκ τής έκ 2 1 1)2 περίπου έκα-
  ' τομμυρίων στρεμμάτων εκτάσεως
  τοθ νεμοθ καλλιεργοθνται μόνον
  περί τάς 600—650 χιλ. στρεμμά
  των.
  Έκ τούτων, άντιπροσωπευόντων
  τα 44 ο)ο περίπου τής δλης καλ-
  λιεργουμένης εκτάσεως τής Κρή¬
  της, 280 000 περίπου στρέμματα
  καλλιεργοΰνται διά σιτηρών, 50.
  000 δι* άροτριαίων έτησίων καλ-
  λιεργειών, οσπρίων, βιομηχανι-
  κων φυτών καί κηπευτικών, 200.
  000 δι' άμπελώνων, 280.000 δι'
  έλαιώνων καί 25 000 δι' έσπερι-
  δοειδών καί λοιπών δένδρων. Αί
  καλλιεργήσιμοι έξ άλλου έκτάσεις
  αίτινες μένουν άκαλλιέργητοι ά-
  νέρχονται εις 100 000 περίπου
  στρεμμάτων Περαιτέρω άναφέρε-
  ται δτι είς τόν νομόν Ηρακλείου
  έπικρατοΰν αί δενδρώδεις καλλιέρ
  γειαι άποδίδουσαι περί τα 70 ο)ο
  τής δλης γεωργικής παραγωγής.
  Έκ τούτων αί άμπελοι άποδίδου·
  σιν ετησίως περί τα 200 έκατομ.
  καί ή έλαιοκομία περί τα 162
  έκατομμύρια δρχ
  Ή απόδοσις των σιτηρών μετά
  των ψυχανθών ύπολογίζεται είς
  128 έκατομ. δρχ των δ' έσπερι-
  δοειδων καί λοιπων περιωρισμέ-
  νων καλλιεργειών εις 50.000.000.
  Τέλος ή έκ τής κτηνοτροφίας έ-
  τησία ^πρόσοδος ύπολογίζεται είς
  00 000.000 δρχ. "Ητοι τό σύνο-
  . λον των έκ τής γεωργίας καί
  Ι κτηνοτροφίας έτησίων προσόδων
  τοθ νομοθ ύπολογίζεται είς 600
  000 000 δρχ. Ή έκθεσις άναφέ-
  ρει έν τέλει 2τι είς τόν νομόν £»-
  φίστανται άπό τής Ιδρύσεως τής
  Άγροτικής Τραπέζης 166 συνε-
  ταιρ'.σμοί έξ ών 114 είναι πιστω-
  τικοί, 11 έπεξεργασίας προιόντων
  9 έλαιουργικοί, 5 γαλακτοκομι-
  κοί καί κτηνοτροφικοί, 3 πωλή¬
  σεως λαχανικων^καί όπΐϊρών, 2
  οίνοποιητικοί, 1 διαχειρίσεως συ-
  νιδιοκτήτου δάσους, 1 προμηθευ-
  τικός, 1 πωλήσεως καί 19 σύν-
  δεσμοι κιτροπαραγωγών. Είς τού¬
  τους είναι εγγεγραμμένοι περί τάς
  12 500 άρχηγοί οϊκογεγειών αν¬
  τιπροσωπεύοντες περί τάς 65.000
  μέλη.
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΝ
  ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΕΞΕΔΟΘΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  Τό Δασονομεΐον Ηρακλείου
  κατήρτισε καί έκοινοποίησε πρός
  την κυνηγετικήν οργάνωσιν βάσει
  σχετικής διαταγής τής Γεν. Διοι¬
  κήσεως Κρήτης, κανονισμόν α¬
  φορώντα την οργάνωσιν των κυνη
  γετικών έκδρομων είς την νησίδα
  Δίαν.
  Διά τοθ κανονισμοθ άπαγορεύε-
  ται τό κυνήγιον είς την ΔΕαν υπό
  των μή έφωδιασμένων δι' άδει-
  ών θήρας τής περιόδου 1937—38,
  ώς καί δπό των μή συμμετεχόν-
  των είς κυνηγετικήν έκδρομήν κυ-
  νηγών. Πρός τοθτο δρίζεται δτι
  ό άπόπλους θά γίνεται έκ τοθ
  λιμένος Ηρακλείου κατόπιν έγκρί
  σεως τοθ Λιμεναρχείον άπαγορευ
  ομένου τοθ άπόπλου άνευ τοιαύτης
  έγκρίσεως ή έξ άλλου σημείου
  έκτός τοθ λιμένος.
  Διά τούς διαμένοντας είς τα
  χωρία κυνηγούς καί επιθυμούν¬
  τας νά έξέλθωσιν είς κυνήγιον
  είς Δίαν δρίζεται δτι ούτοι δέν
  δύνανται νά μετάσχωσι των κυνη-
  γετικών έκδρομων άν προηγουμέ¬
  νως δέν διέλθωσιν έκ τοθ Δασο-
  νομείου πρός έφοδιασμόν, των δι'
  είδικής αδείας. Πρός τούτοις ού¬
  τοι υποχρεούνται νά μεταφέρωσιν
  έκ των χωρίων τα δπλά των έν
  τος σάκκων εσφραγισμέναι διά
  σφραγίδων των υπηρεσιών χωρο
  φυλακής ή Κοινοτήτων επί ίσπα
  νικοΰ κηροΰ. Προσέτι άπαγορεύε
  ται είς αύτούς νά φέρωσι μεθ' έ-
  αυτων φυσίγγια, πυρίτιδα καί
  σφαιρίδια άτινα θά προμηθεύων-
  ται μόνον έξ Ηρακλείου. Κατά
  την έξ Ηρακλείου επιστροφήν είς
  τάς επαρχίας θά σφραγίζωνται
  καί πάλιν υπό τοθ Δασονομείου
  τα δπλα καθ* δμοιον τρόπον.
  ΠΡΟΣΕΠΟΙΕΙΤΟ
  ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΑΝ
  Παρ' όργάνων τοθ τμήμα
  τος Ασφαλείας συνελήφθη
  καί παρεπέμφθη αρμοδίως ή
  Τζίνα Παναγιωτοπούλου ή
  Πόπη ή Άντιόπη ΚοκκΙνη τοθ
  Γεωργίου ή τοθ Ιωάννου έ-
  τών 22 κατηγορουμένη διά
  κλοπήν τιμαλφών άντικειμέ-
  νων ανηκόντων είς τόν Νίκη-
  ταν Βέρτην, συνολικής άξίας
  12.000 δρχ. Ή ανωτέρω κατε-
  ζητεΐτο δυνάμει έντάλματος
  τοθ Β'. Παραρτήματος Ασφα¬
  λείας Αθηνών. Σημειωτέον
  δτι αφιχθείσα ένταθθα προσε-
  ποιεΐτο την περιηγήτριαν.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Σήμερον θά συνεδριάση διά
  διάφορα ύπηρεσιακά ζητήμα-
  τα τό Συμβούλιον τοΰ Γεωρ-
  γικοϋ Ταμείου Ηρακλείου.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ό κ. Έμμ Καληωράκης κα-
  τέθηκεν υπέρ τώνλαικών σύσι
  σιτίων δρ. 1000 άν τί μνημοσύ
  νού τοΰ υίοθ τού Μίνωος.
  ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΔΑΣΜΟΙ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών δι' έγκυκλΐου τού πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς άπα-
  γορεύει είς τούς τελωνειακοΰς
  ύπαλλήλους,νά εξετάζωσι διά
  τής όσφρήσεως τα ένδύματα
  των έπιβατών πρός διαπίστω·
  σιν τής ιδιότητος αυτών ώς
  μεταχειρισμένων.
  ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
  Την προσέχη Δευτέραν άρχεται
  ή σύνοδος τοθ Κακουργιοδικείου
  Ηρακλείου μηνός Μαΐου. Συμφώ¬
  νως πρός τό κοινοποιη*)έν πινάκιον
  των έκδικαστέων κατά τόν μή-
  να τοθτον άδικημάτων κατά τό
  α.' δωδεκαήμερον θά έκδικασθ-ζ
  ή υπόθεσις κατά τοθ Κωνσταν.
  Μοναχογιοθ την 6 Μαίου, κατη-
  γορουμένοο δι' αναίρεσιν. Κατά
  τό β.' δέ δωδεκαήμερον θά έκ-
  δικασθώσιν αί κατωτέρω δύο υπο
  θέσ*ις: Την 20 κατά τοθ Μαν.
  Μανουσέλη κ. λ. π. κατηγορουμέ-
  νου _διά φόνους καί την 24 κατά
  τοθ Στ. Γ. Άγγελάκη κατηγορου-
  μένου δι' «ναΐριοιν.
  Ο ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΠΑ
  Επί τή αύριανή έορτή τής
  Πρωτομαγιδς ή κυβέρνησις τι-
  μώσα την εθνικήν εργασίαν
  καθώρισε αυτήν ημέραν γενι-
  κοθ σημαιοστολισμοθ Κατ'
  ακολουθίαν άπαντα τα κατα
  σττματα καί αί οικίαι θά ση-
  μαιοοτολισθοΰν αυριον.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Δι' αποφάσεως τής έπιτρο-
  πής διατιμήσεων Ηρακλείου
  αί τιμαί τοθ άρτου, ισχύουσαι
  άπό σήμερον, καθορίζοντσι
  είς δρ. 10 κατ' οκάν διά τόν
  λευκόν άρτον καί 8.40 διά τόν
  πιτυροθχον Αί τιμαί των α¬
  λεύρων καθωρίσθησαν έξ άλ-
  λου των μέν λευκών είς 10.
  70, των δέ πιτυρούχων είς 9
  52 1)2.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΟΥ
  Είς τό ύπ' αριθ. 59 φύλλον
  τής εφημερίδος τής κυβερνή¬
  σεως εδημοσιεύθη διάταγμα
  διά τοΰ όποίου προάγονται
  είς άνθυπασπιστάς ύπερεξή-
  κοντα ένωμοτάρχαι τής χω-
  ροφυλακής πρός πληρώσιν
  κενών θέσεων.
  ΤΟ Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Συνήλθε προχθές άσχολη-
  θεΐσα μέ τρέχοντα ύπηρεσια-
  κης φύσεως ζητήματα ή διοι-
  κοϋσα έπιτροπή τοθ Γεωργι-
  κοϋ Έπιμελητηρίου "Ηρακλεί¬
  ου.
  ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
  Είς τόν λιμένα Ηρακλείου
  κατέπλευσε χθές μέ 150 Γάλ-
  λους περιηγητάς τό Ελληνι¬
  κόν Τουριστικόν «Ελλάς».
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Την προσέχη Παρασκευήν θ'
  αναχωρήση είς Αθήνας ό Νο
  μάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρέ¬
  ας Μάρκελλος.
  3!3Πρωινή
  ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΠΛΗΡΗΣ
  III
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΟΚΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΤΑ ΑΥΟ ΚΡΑΤΗ ΕΗ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΟΥΝ ΣΤΕΝΟΤΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί Ιπλη-
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι
  επήλθε πλήρης συμφωνίαι μεταξύ *Αγ-
  γλίας καί Γαλλίας διά την συνεργασί¬
  αν των δύο μεγάλων δυνάμεων είς πε¬
  ρίπτωσιν νέου πολέμου.
  Οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ
  άφ' ενός καί Νταλαντιέ καί ΛΙποννέ άφ'
  ετέρου έμειναν απολύτως ίκανοποιημέ-
  νοι έκ τής συμφωνίας ταύτης. Τού λοι¬
  πού τα δύο κράτη θά δύνανται νά κχθ·
  ορίζουν ταχύτατα τάς λεπτομερείας
  μιάς στενωτάτης πολεμικής συνεργασί-
  άς ή οποίίΑ, είς την περίπτωσιν νέας Εύ-
  ρωπαϊκής συρράξεως θά δυνηθή νά ά-
  σκηθή άποτελεσματικώτατα διά την ά¬
  μυναν καί την επικράτησιν των.
  Η
  ΟΑ
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα, ή επιτευχθείσα
  Άγγλογαλλική συμφωνία επί τής στρα¬
  τιωτικάς συνεργασίβς των δύο κρατών,
  θά εξυπηρετήση ασφαλώς καί την ειρή¬
  νην περιορίζουσα τάς ίμπεριαλιστικάς
  διαθέσεις οιουδήποτε τρίτου έν ύώ
  πη.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΟΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταηοκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  Γενέυης ότι οί έκεΐ ύπεύθυνοι κύκλοι
  θεωροΰν έπικειμένην την επάνοδον τής
  Ιταλίας είς τόν οργανισμόν τής Κοι-
  νωνίας των Εθνών.
  ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΪΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι τού
  Πρακτορείου Χαβάς βεβαιούν ότι είς
  τόν τομέα τοΰ Τερουέλ αί έπιχειρή-
  σεις μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικών
  παρέλυσαν λόγω των βροχών καί
  τής ένσκηψάαης έν γένει σφοδράς κακο-
  καιρίας.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΑΡΚΕΑΩΝΗΣ
  ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βαρκελώνης ότι ή κυβέρνησις Νεγκρίν
  διά νά συγκρατηθή τήν^πειθαρχίαν είς
  τόν στρατόν, ήτις λέγεται ότι δέν ευρί¬
  σκεται είς καλόν σημείον, έφαρμόζει
  ακληρότατα μέτρα. Μεταξύ τούτων
  αυγκαταλέγεται καί ή έντολή της έν
  λευκώ πρός πάντα βαθμοφόρον νά τυ-
  φεκίζη επί τόπου πάντα φυγάδα στρατι¬
  ώτην.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΟΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΜΗΗ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ
  θά ευρίσκεται είς Ρώμην την προσέχη
  Τρίτην, πραγματοποιών τό ταξίδιόν
  τού είς Ιταλίαν πρός άνταπόδοσιν
  τής επισκέψεως τού Βερολίνου υπό τού
  Μουσολίνι.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
  ΟΑ ΜΕΙΝΗ ΕΝ ΡΒΜΗ ΕΠΙ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝ
  ΛΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκρΐϊθΰ μας). — Καθ9 α αγγέλλε¬
  ται ή παραμονή τοΰ καγκελλαρίου Χί¬
  τλερ είς Ρώμην θά διαρκέση οκτώ ημέ¬
  ρας. Κατά την διάρκειαν τής παραμο-
  νής τού Χίτλερ είς Ιταλίαν θά γίνουν
  μεγάλαι στρατιωτικαί έορταί καί δεξι·
  ώβεις-