95712

Αριθμός τεύχους

4851

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝίίΤΑΥΡΟΥ
  ΥΒΕτβΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΜ2 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λί^αι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  1
  ΙΚΙΑΙΟΥ
  1938
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΓΑΑΑΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Αί συνομιλίαι τού Λονδί-
  νου ετερματίσθησαν. Καθώς
  δέ άναφέρουν τα σχετικά τη-
  λεγραφήματα μεταξύ των
  "Αγγλων καί Γάλλων υπουρ
  γών επήλθε πλήρης συμ-
  φωνία έφ' ολων γενικώς
  των ζητημάτων τής Εύρώπης
  καί τού κβσμου ολοκλήρου.
  Αί βάσεις τής στρατιωτικής
  ναυτικής καί άεροπορικής
  συμπράξεως των δύο μέγα-
  λων Δυτικών δυνάμεων έν
  περιπτώσει πολέμου, ετέθη¬
  σαν. Καί τώρα πλέον θ'
  αρχίσουν αί συνεργασίαι των
  πολεμικήν επιτελείων διά
  την χάραξιν κοινης γραμ-
  μής καί προγράμματος δρά-
  σεως άπό κοινοΰ οταν ήθε-
  λε παραστη άνάγκη. Ή
  'Αγγλογαλλική επομένως
  συμμαχία αποτελεί πλέον
  γεγονός τόσο τετελεσμένον
  όσον καί ευχάριστον δι' ό¬
  λον τόν κόσμον καί διά
  τούς φίλους της είρήνης ι¬
  διαιτέρως. Διότι αναμφισβη¬
  τήτως, ή συμμαχία των χω-
  ρών αυτών αποτελεί τό ά-
  σφαλέστερον έρεισμα καί
  την ίσχυροτέραν άσπίδα διά
  την ειρήνην τού κόσμου.
  Αποτελεί ενα σταθμόν
  είς την νεωτέραν πολιτικήν
  τής Εύρώπης καί ενα ση¬
  μείον έξαιρετικώς παρήγο-
  ρον διά τό μέλλο ν. Κυρί¬
  οις ομως, Ιδιαιτέραν σημα-
  οίαν άποκτά ή κοινή 'Αγ
  γλογαλλική δήλωσις οχ ολ«-
  ύήποτε επέμβασις τρίτου είς
  την Τσεχοαλοβακίαν ή οια¬
  δήποτε επίθεσις κατ' αυτής,
  οχι μόνον δέν θά γίνη ά-
  νεκτη άλλά καί θά έχη ώς
  απάντησιν την άμεσον ε¬
  πέμβασιν των πρός παροχήν
  συνδρομήν Πιστεύεται δέ
  ίτι ή κατηγορηματική αυτή
  δήλωσις θ' ασκήση άναγκα-
  στικώς κατευναστικήν επί¬
  δρασιν έν Βερολίνω καί θά
  Παρεμποδίση την εκδήλωσιν
  νέ«ν πραξικοπημάτων είς
  την Κεντρικήν Ευρώπην.
  Διότι γνωρίζουν ήδη οί πάν
  τες ότι οιαδήποτε πραξικο-
  πηματική ενεργεια θ' όπρέ-
  λει πρόκλησιν πού θά άπέ-
  ληγεν είς άμεσον κήρυξιν
  τού πολέμου,
  Την πίστιν δέ καί την έλ-
  πίδα αυτήν ένισχύει έτι πε¬
  ρισσότερον ή εκδηλουμένη
  ήδη δίς τάς Ηνωμένας Πο-
  λιτείας ίκανοποίησις καί χα-
  ρά διά τα άποτελέσματα
  των συνομιλιών τού Λονδί-
  νου καί την πραγματοποιη-
  θεΐσαν 'Αγγλογαλλικήν συμ¬
  μαχίαν. Γβγονός τό οποίον Ι
  ερμηνευταί ότι σημαίνει ό-
  χι απλώς έπιδοκιμασίαν,
  άλλά προθυμίαν καί διά¬
  θεσιν έκ μέρους τής 'Αμερι-
  κης νά συμπράξη μέ τόν
  Άγγλογοϊλλικόν συνασπι-
  σμόν πρός περιφρούρησιν
  τής είρήνης.
  Κατά πάσαν λοιπόν πιθα-
  νότητα, είσερχόμεθα ήδη είς
  νέαν φάσιν τής διεθνοΰς
  καταστάσεως καί ή εξέλιξις
  άν δέν είνε γοργή, θά ακο¬
  λουθήση πάντως νέον ρυθμόν
  καί νέους ίσως δρόμους.
  Ή Αγγλία, μετά τόσους
  κλονισμούς καί ταλαντεύσεις,
  μετά τούς φόβους καί τούς
  δισταγμούς καί τούς πειραμα
  τισμους τού κ. Τσάμπερλαιν,
  χαράσσει ήδη σταθεράς κα-
  τευθύνσεις είς την έξωτερι-
  κήν της πολιτικήν. Έναγ-
  καλίζεται καί πάλιν την πα¬
  λαιάν, πιστήν φίλην της,
  την Γαλλίαν. Καί άποφασί-
  ζει νά βαδίση μαζί της, κοι¬
  νόν δρόμον, κοινών πεπρω¬
  μένον. Ή Γαλλία άλλωστε
  μετά την πολιτικήν σταθε¬
  ροποίησιν της διά τοΰ σχη
  ματισμοΰ τής Κυβερνήσεως
  Νταλαντιέ, απέκτησε τόσην
  αίγλην, τόσην δύναμιν καί
  τόσον κΰρος, ώστε ή φιλία
  της νά καθίσταται τόσον ά
  παραίτητος όσον καί πολύ-
  τιμος διά την Αγγλίαν. Πι·
  ο.τ^ίίτφ!ΐ4 δέ ίτι ή «ολιτική
  σταθεροποίησις καί ή άξιο-
  θαύμαστος έθνική ένότης την
  όποιαν ένεφάνισεν εσχάτως
  η Γαλλία, συνέτεινεν απο¬
  φασιστικώς είς την στροφήν
  τής 'Αγγλικής πολιτικής έκ
  Μάης. Έχει καί τούς χειμώ-
  νες καί τίς πσγωνιές της. Άλ¬
  λά μπορεΐ νά κρατηθή σέ
  μιά άδιάκοπη άνοιξι, άν θέ¬
  λωμεν εμείς, άν ξέρωμε νά
  τή ζήσωμε, άν έχωμε τή δύ-
  ναμι καί τή γνώση, άν ξέρω¬
  με την τέχνη νά κάμωμε θερ
  μοκήπιο τής άγάπης τίς κσρ
  διές μας γιά νά κρατήσωμε ά
  μάραντο τό λουλοθδι τοΰ έ-
  ρωτα. Π' αύτό άς τρέξωμε
  οήμερο πρός την υπσιθρο
  Άς λουσθοθμε στό ψώς της.
  Κι' άς άντλήσωμε θάρρος
  καΐ αίσιοδοξία άπό την πη-
  γή τής χαρδς. Ό Μάης καί
  ή άνοιξι άς μας έμπνεύσουν.
  Οί πνοές τής ημέρας καί οί
  αυρες τοϋ δειλινοΰ καί τής
  αύγής πού ψιθυρίζουν άδιά-
  κοπα τής ζωής τό τραγοΰδι,
  θά μάς ποθν τα μυστικά τής
  επιτυχίας. Άς πάρουμε λοι¬
  πόν αύτό τόν ψίθυρο τής
  αυρας, τό μουρμουρητό τού
  νεροθ ποΰ κυλάει γάργαρο,
  κρυσταλλένιο στό ρυάκι, τίς
  στροφές των άηδονιών, τό
  φλοίοβισμα τοΰ κύματος τής
  γαληνεμένης θαλάσσας, τβν
  ήχο τής φλογέρας τοΰ βο
  σκοϋ καΐ τής καμπάνας πού
  κτυπδ στό έρημοκκλήσι τό δει-
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  λινό κι' άς τονίσωμε τραγοθδι
  γιά την άγάπη μας. Κι' ΰ·
  στερα άς κόψουμε άνθούς ά¬
  πό τούς φράχτες, άπό τίς
  λεμονιές καί άπό τίς βραγι-
  ές νά πλέξωμε στεφάνια γιά
  τό Μάη καί τούς εαυτούς μας.
  Κι' άκόμη, άς ανοίξωμε τίς
  καρδιές μσς, τίς σκέψεις μας,
  τίς ψυχές μας γιά νά δεχθοϋ-
  με την είκόνα τής άνοιξιάτι
  κη<7 φύσεως μέ τίς ώμορ- φιές, μέ τίς άρμονΐες καί τούς ρυθμούς της. Θά νοιώ- σωμε τότε νά βρισκώμαστε πλησιέστερα πρός τό θεό, πρός τό σκοπό τής ζωής, πρός τόν ϊδιο τόν έαυτό μας. Θά νοιώσωμε την άπεραντωσύνη τοθ σύμπαντος κλεισμένη στήν καρδιά μας· Τότε θά ιδούμε πόσο ή ζωή μδς άνή- κει, πόσο είναι δικά μας τα χρυσάφια τής ημέρας καί τα δισμάντια τοθ νυκτερινοθ ού- ρανοΰ. Θά μδς χαμογελδ ά- διάκοπα ή μερά. Κι' ή νύχτα, γαλάζια, θά χορεύΤ) όλόγυρά μας, καθώς λέγει κι' ό ποιη- τής. Καί θάναι ή ζωή μας ε¬ να άτέλειωτο τραγοθδι, άδι¬ άκοπη μελωδία καί ρυθμός, θεΐα, μαγευτική άνοιξιάτικη συμφωνία... Μ.— ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *δ51 δετέρωσίν τού, μέ ταχύτητσ, έφόσον ύπάρχει άκόμη πρός τουτο δλης ό καιρός. ΗΑΛΛΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΧΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Καί ακρίβες. Μετά τόν περονόσπορον, όλλος κΐ-.δυνος έκαμε την εμ¬ φάνισιν τού καί άπειλεΐ την παραγωγήν μας. Αί άκρίδες. Είς τίνα διαμερίσματα, ενε¬ φανίσθησαν ώς άνεφέρθη είς τάς αρχάς. Καί ή Νομσρχία διέταξε κατεπειγόντως τοΰς κοινοτάρχας κσί τα βργανα τής Άγροφυλακής νά προβοΰν είς ερεύνας καί ν' άναφέ¬ ρουν τάχιστα ποΰ ύπάρχουν έστω καί ϊχνη άκρίδος διά νά ληφθούν άμέσως τ' άπαραί τητσ μέτρα. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή παραγγελία τής Νομαρχΐας θά εκτελεσθή άμέσως καί μέ σχολαστικότη τα. Ό κινδυνος έκ των άκρΐ δών είναι σοβαρώτατος. Καί πρέπει νά βοηθήσουν δλοι πρός αντιμετώπισιν καί έξου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ νέου πρός τάς κατευθύνσεις πού εϊχε χαράξει ό κ. τΗν- τεν πρό τής απομακρύνσεως τού έκ τοΰ Φόρεϊν Όφφις. Ή συντελουμένη δέ αυτή στροφή, πού εξεδηλώθη διά τής δηλώσεως ώς πρός τό Τσεχοσλοβακικόν, θά όλο- κληρωθη συντόμως καί θά έναρμονισθη πλήρως πρός την υπάρχουσαν πραγματι- κότητα καί πρός την πολιτι¬ κήν των Παρισίων. Καί θά πρέπει νά πιστεύωμεν ότι θ' άναληφδη πρωτοβουλία έκ μέρους των δύο Μεγάλων Δυνάμεων, "Αγγλίας καί Γαλλία;, πρός πλήρη καί καθ" ενα οιονδήποτε τρόπον εκκαθάρισιν τής τόσον κρι- σίμου καί θολής σήμερον καταστάσεως. Πεταχτά σημειώματα ΑΝΟΙΞΙΑΤΙ ΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ Οήμερο άς λησμονηθοθν οί τΐικρΐες, καί τής ζωής οί σκλη ρές έγνοιες άς παραμερι- σθαθν. Στεφανωμένος μέ τίς δάφν,ες τοΰ έ'ρωτα, γελαστός καϊ χαρούμενος γόης, έρχεται ό ξανθός Μάης. Καί ή φύσις ώργάνωσε τό μεγαλοπρεπέ- στερο φέστιβαλ πρός τιμήν τού. Έφόρεσεν ή γής την πιό βαρύτιμη τουαλέττα άπό βα· θύ πράσινο βελοϋδο, γαρνιρι- σμένη μέ άπειρα σέ χρωματι- σμούς καΐ σχήματα λουλού- δια. Άρωματίσθηκεν ή άτμό- σφαιρα μέ τα μόρα των άν- θών τής λεμονιας, τής πα- σχαλιδς καί τής βιολέττας, των κρίνων καί των τριαν- τάφυλλων τ' ΆπρΙλη. Έντύ- θηκε μ' άτλάζι ό ούρανός δ- που μ' άσύγκριτη μαεστρία κεντά ή νύχτα διαμάντια καί ρουμπΐνια—τ' άστρά της. Γαλήνεψε,ν ή θάλασσα καί παίζει γελαστά μέ τή στερηά είς τ' άκρογιάλια. Καΐ ο! ά- φροί της μοιάζουν κι' αύτοι μέ κρϊνα καί χαρούμενα χα- μόγελα πού άνθοόν καί σβύ- νουν, σέ κάθε· της περίπτυξι μέ την ξηρά. Χρυσάφια βρέ- χει ό ήλιος. Καί τα πουλιά στίς ρεμματιές, τ' άηδόνια καί τα χελιδόνια, οί σπΐνοι καί οί καρδερΐνες μ' άδιάκοπες με- λωδικές στροφές συνθέτουν θεΐες άρμονίες. Άσύγκριτη τέχνη ήχων, χρωμάτων καί φωτός διατονίζει τίς μελω- δίες καί τοΰς ρυθμούς πού συν οδεύουν τόν έρχομό τοθ Μάη καΐ την περΐπτυξί τού μέ τή ζωή. "Ας τρέξωμε λοιπόν κι' εμείς κι' άς πάρρμε μέρος σ' αύτό τό θείον άνοιξιάτικο πανηγυρισμό σ' αύτό τό δρ· γιο τής | ώμορφιδς καί τής ζωής. Άγκαλιασμένοι σφιχ- τα, άς βαδίσουμε πρός τίς κο- ρυφές τής χσρούμενης ζωής. Άς άκούσωμε τίς φωνές τοθ έρωτα πού ξυπνά καί θεριεύ- εί μέσα μας. Άς τρυγήσωμε Τή γθρι των λουλουδιών τής ήδονής- "Ας μεθύσωμε άπό τό κρασί τής άγάπης. Καΐ άς ζητήσωμε τή νάρκη άπό τα αΰρα των άνθών καί των μπουμπουκιών πού στολίζουν τούς φράχτες καί τίς πλαγι- ές. Ή ζωή δέν είνε πάντα Φωτεινό, χαρούμενο 8σο κι' εύχάρισχο διάλειμμα είς την ά- διατάρακτα ήρεμη ζωή τής Νεα¬ πόλεως, άπετέλεσεν ό χθεσινοβρά- δυνος χορός των δημοσίων υπαλ- λήλων υπέρ τής Βασιλικής ^ΑΪρο- πορίας. Συνέτεινε δέ εις την επι¬ τυχίαν, τόσον ό βκοπός τοθ χο- ροϋ, δσο καΐ τ' δτι μέ αυτόν έγ- καινιάζονταν τό τουριατικόν μας μέγαρον. Συνέτεινεν δμως καί ή προσπαθεία τής όργανωτικής έπι- τροπής έκ των κ. κ. Τερέζη Προ- έδρου Πρωτοδικών, Γιαννουράκου Προποδίκου, Ζερβογιάννη γυμνα¬ σιάρχου καί εκ χών Δίδων Εύαγ. Συλιγαρδάκη καί Εύγεν.Σαριδάκτ} καθηγητριών. Άκόμη συνετέλεσεν καί ή θαυμασία διακόσμησις τής αιθούσης καΐ ιδία τής σκηνής, μέ άνθη, μέ μακέττες άερο- πλάνων καΐ σημαΐ»;, άπό ολό¬ κληρον συνεργεΐον κυρίων καί' δεσποινίδων μέ επί κεφαλής τάν κ. Φαϊτάκην καθηγητήν καθώς καί ή πλουαία φωταγώγησις ε¬ ξωτερικώς καί εσωτερικώς τοΰ Μεγάρου ποίι εδημιούργησεν ενα περιξάλλο,ν άληθΐνά όνειρώδες. Καί μέσα είς αυτό τό περιβάλ- λον μέ τούς ήχους όρχήστρας υπό τόν κ. Μπορζωφ έλικνίσθη- σαν τα ζεύγη μέχρι πριοΐα;, ε- λαμψαν τουαλέτται καί ώραίαι μορφαί καί έπεκράτησεν άδιάκο- πος εύθυμία καί χαρούμενη διά¬ θεσις. Έτίμησαν τόν χορόν διά τής παρουσίας των ο Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Πέτρας κ. Διονύσιος, ό κ Νομάρχης Λασηθίου μετά τής κ. Φλωρίδου, δ Διευθυντής τής Νομαρχίας κ. Πελεκάνος, ό κ. Δημ. Κουρκουτάκης Διευθυντής Άγροτραπέζης, έξ Ηρακλείου ό κ. Κίνας ΙΙρόεδρος Πρωτοδικών. Έπίσης ή δνίς Νένα Κασέλςυ δικηγόρος, οί κ. κ. Κόκκινος, Καζακίδης, Πετράκης, Άκράτος, Βασιλάκης, Βαρδάκης, κ. καί κ. Σακαλάχη κ. ά. Έξ Άγίου Νι κολάου οί κ. κ. Καχρίλας διευ· θυντής τής Έθνικής, Μπαντού/ας Είρηνοδίκης, Τσουμής προιστά- μενος Γεωργικής υπηρεσίας, Κ«- λαϊδής, Τσιτσιρίδης. Χρονάκης τραπεζιτικοί, Χαλκιαδάκης μη- χανικός, Χρ. Πάγκαλος, Συγκε- λάκης. Άπό την πόλιν μας οί κ. κ. Ν. Τερέζης Πρόεδρος Πρωιοδι- κών, Γιανουράκος πρωτοδίκης, κ. καί κ. Χονδράς είρηνοδίκης, κ. καί κ. Καλαποθάκης μοίραρ- χος, κ. καί κ. Σεργάκης, κ. καί κ. Τσαμπαρλάκης, κ. καί κ. Μαυροφόρου, κ. Σπανάκης ΙΙρόεδρος τής κοινότητος, κ καί κ. Τσιρακάκης, κ. καί κ. Τζαρ¬ δής, κ. καί κ. Παπαδάκης οικονο¬ μικάς εφορος, κ. χαί κ. Ροβίθης,, χ. Μουρέλλου, κ. καί χ. Αλεξά¬ κης, κ. καί κ. Φινοκαλιώτης, κ. καΐ κ.Τσίχλης, κ. καΐ κ.Παπου τσάκης,κ. καί κ. Τσιγαλίδης,κ.καΙ κ.Φθενάκης, κ. χαί κ. Βουκυκλά κι^.,κ. καΐ κ. Γραμματικάκης, κ. καΐ κ. Βλαχάκης, κ. Σηφά- κης, κ Χουρδάκης δημοαιογρά- φος, κ. καΐ κ. Μηλιάκης κ. &. Άπό τάς διακριθείσαι σημειώ νομεν ώς ωραίας έμφανίσεις την κ. Φλωρίδου Νομάρχου Ιπίσημη μαύρη τουαλέττα, κ. Γιαννουρά¬ κου μαΰρο μαροκέν, κ. Λογαρια- στάκη μαροκέν σάξ, κ. ΧονδροΟ ζωρζέττα μαύρη, κ.Βασιλάκη ζωρ ζέττα μαύρη, τάς δίδας Σ. Τιρίνη κρέπ σατέν θαυμασία έξωμος τού αλέττα,Νένα Κασέλου,μαροκέν βυσ σινί, Ταλλιδάκη κόκκινο κρέπ σατέν, Λοθλα Γραμματικάκη, Μα¬ ρία Λυδάκη μαροκέν, ΧονδροΟ κρέπ σατέν ρόζ, Δημητρίοο μώβ ζωρζέττα, Τσαγκαράκη, Ίοιάννα Τσίχλη ζωρζέττα βυσσινί, Σόφια Σαρρή, Εύαγ. Άλεξάκη, Εύγενία Σαριοάκη, Εύαγ. Σιιλιγαρδάκη, Μαρία Ροβίθη, Φαφουτάκη, μπλέ σιέλ, Καμαράτου βυσσινί μαροκέν, Λυράκη, Λεμπιδάκη, Τυράκη, Ρένα Φούσκη, Δημ. Χουρδάκη, Μαρκάκη, ΠερουλιοΟ, Λουμπούνη, Κατσαράκη κ. ά. Έχορεύθησαν μέχρι των πρωϊ- νών ώρών εύρωπαϊκοί καΐ έθνι- κοΐ χοροί. Είς τόν Καλαματια- νόν καί τσάμικον διεκρίθησαν καΐ κατεχειροκροτήθησαν 6 ΙΙρόεδρος Πρωτοδικών Λασηθίου, ό ΙΙρόε¬ δρος Πρωτοδικών Ηρακλείου, ή κ. Γιαννουράκου, ή δνίς Τερέζη, ή κ. Καλαποδάκη, ό κ. Μπαν- τούνας κ. ά. Είς τόν Κρητικόν διεκρίθησαν αί δίδες Τσίχλη, Σαριϊάκη, Μπαν τ>υβί, Φούσκη, Ά κ. κ. Χριστο
  δουλάχης, Σηφάχης κ. ά.
  Τόν χορόν έποίκιλλεν ή έκκύ-
  βευσις λαχείουμέ τυχηρούς κ.Ιω.
  Ζα)γραφίδην μίαν φωτογρ. μηχα-
  νήν καΐ κ. Μιχ. Κ. Χουρδάκην
  σερβίτσο τσαγιοϋ.
  'Ωρισμένως άνήκουν θερμότατα
  συγχαρητήρια είς την Επιτροπήν
  διοργανώσεως τοθ χοροδ.
  Μ.—
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  ΗΧΑΡΑΤΟΥΜΑΗ
  Καλώς τονε τάν Μάη, τόν χρυ-
  σομάη... "Εΐαι άρχίζει Ινα πα¬
  ληό τραγοθδι τής πρωτομαγιάς,
  πού Ιχει περιλάβη ό θρθλος—
  τουλάχιστον διά τούς γεροντοτέ-
  ρους. Ώστόσο ή έπίκλησις έχείνη
  δέν είνε μόνον γιά χον Μάη αυ¬
  τόν χαθ' εαυτόν. Είνε χαί γιά
  τόν Μάη τής πόρτας. "Οσοι δέν
  μποροθν διά τόν Ινα ή τόν δλ
  λον λόγον «νά τόν συναντήσουν
  ϊ'ς την εξοχήν», χον συναντοθν
  είς την πόρτα τους. Φροντίζουν
  άπό τό πρωί νά τόν Ιχουν άναρ-
  τήσει έκεϊ: Ένα στεφάνι μέ δλα
  τα λουλουδένια σύμβολα: Άπό την
  άγνότητα τοθ κρίνου καΐ τό πά
  θος τοθ ρόδου Ιως τό θριαμβικό,
  καχακτητικό χαμόγελο τού ήλιαν-
  θοθ καΐ τόν γόνιμο σχαθμό τοθ
  στάχεως...
  Σκονισμένοι, σκοτεινοΐ φεγγί·
  τες τής ζωής πώς έξωραίζονται
  καΐ τάρνου^ Ιπάνω τους μέ τούς
  «Μάηδες» αύτούς! Άπό τίς πόρ-
  τες, οί φρέσκοι, πολύχρωμοι καΐ
  ζωηροΐ συνδυασμοΐ των λουλου-
  διών φθάνουν στίς καρδιές. Δι-
  μιουργοθν άνάλογα συναισθήματα.
  Ή λαική παράδοσις πού δίδει μι-
  λιά στά λουλούδια την αύγή τής
  Πρωτομαγιάς, πλέκει έδδ» τα ό-
  ράμβτά της, Οί μίνέξέδβί, «4 <αα- σχαλιές, οί βιολέττες, οί Οάκιν- θοι χαί τα γιασβμιά κι' άν λεί- πουν άκόμη άπό τό στεφάνι τοθ Μάη, Ιχουν τόπο σχούς άνώτερους ψυχικούς συμβολισμούς. Άκόμη καΐ ή έξωτική βλάστησις των χρο- πικών: Άργά ή γρήγορα γιά χον καθένα, ή ζωή πέρνει στά μά- τια μα;, τό φανταχτερό παραδει- σένιο πλαίσιό της. Καΐ φωτίζον- ται άπό Ινα παράξενο, Ιντονο, δ¬ σο καΐ αμφιβόλου σταθερότητος φώς, οί σκονισμένοι, σκοτεινοΐ φεγγίχες χής ζωής. "Ας άφήσουμε τούς ρωμαντι- σμούς. Ή ζωή μέ τάν Μάη γελά. . Ή έργασία μέ τή χαρά τρέ- χουν στού; Μαγιάτικους κάμπους. ΗρωΊ-πρωί' ή άντικρυνή γειτόνισ- σα, μέ την καθαρή της ποδιά, θά εμφανισθή στήν πόρτα της γιά νά χρεμάση χον Μάη. Καΐ θά άχουσθοθν άπό πανχοθ εύχαί: —Νά ζήσουμε καΐ χοθ χρόνου χό Μάη θεϊχσα. —Νά ζήσουμε καΐ νά γεράαοιι- με παιδί μου. Έδώ καθώς βλέπεχε δέν " λο- γαριάζονχαι οί... Μάιοι χής ζω¬ ής. Ή έργασία, είτε οίχιαχά λέ- γεται, είτε βιοπάλη παντός εί- δούς, πυργώνει καΐ την ψυχη καΐ τα κορμιά. Σ' δλους τούς σταθ- μούς τοΰ βίου, α' δλες τίς ήλι- κίες, μεσολαβοθν σχιγμές ,πού μόνη ευτυχία είνε χό καθημερι- νό. 'Υγεία χαί δουλειά νά υπάρ¬ χη. Άρχηθν αύτές γιά νά γεν- νηθ^) χαί ή χαρά τοθ Μάη, τό γέλιο τής ζωής, στό φυσικό, ί- σορροπημένο τόνο τού. Άς ελπίσωμεν. Υπό τής Ίεράς Μητροπό¬ λεως παρέχεται καί πάλιν, κατηγορηματική αυτήν την φοράν, ή βεβαΐωσις δτι απε¬ φασίσθη πλέον οριστικώς ή έπισκευή καί διαρρύθμισις τοΰ τεμένους τής Άγίας Αικατε¬ ρίνης καθώς καί τής έμπρο¬ σθεν πλατεΐας, πρός στέγα- σιν τής Βιβλιοθήκης ή άλλου καλλιτεχνικοΰ Ίδρύματος, 8- πως τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσεί- ου. Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι ταχέως θά λείψη ή άσχημία αυτή πού ευρίσκεται σήμερον είς την αύλήν τής Μητρο¬ πόλεως καί είς τό κεντρικώ¬ τερον σημείον τής πόλεως. Καί θά γίνη ασφαλώς τουτο. Τα πρόσωπα_ ποΰ ανέλαβον την πρωτοβουλίαν τής εκτε¬ λέσεως τοθ εργου, άποτελοΰν άσφαλή εγγύησιν. Μέ ευχάς. Χθές ανεχώρησαν έξ Α¬ θηνών διά την Άγκυραν, με τα την υπογραφήν τοϋ νέ¬ ου συμφώνου φιλίας καί συν- εργασίας ό πρωθυπουργός καί ό ύπουργός των Εξωτε¬ ρικών τής γείτονος Τουρκίας κ. κ. Τζελάλ Μπαγιάρ καί Ρουσδή Άράς. Καί ό λαός τής 'Ελληνικής πρωτευούσης προέπεμψε τούς Τούρκους Κυβερνήτας μέ όλοθέρμους ευχάς καί μέ ένθουσιώδεις έκδηλώσεις άγάπης. Καί α¬ πετέλεσαν αί έκδηλώσεις αυ¬ ταί μίαν έηϊ πλέον απόδει¬ ξιν τής είλικρινοΰς φιλΐσς πού συνδέει τούς δύο λα- ούς, φιλΐας πού ζή είς την λαϊκήν ψυχήν καΐ αποτελεί την πλέον ωραίαν κα) πλέον παρήγορον έλπίδα διά τό μέλ λον. * * * Καθώς χυττάζω στό ξέφωχο χι- ονισμένα άκόμη, χά ψηλά, Κρη- χικά βουνά, δέν ξέρω πώς, μοΰ έρχονχαι σχό νοθ, χά ένχελβάϊς των 'Άλπεων. Είνε γνωστόν δτι γιά νά κόψουν μερικά άπό τα ά"νθη αύτά των άπάτητων χορυφών, με- ρικοΐ άπό τούς πειό τολμηρούς άλλά καΐ πειό ματαιόδοξους όρει- βάτες, πέφτουν συχνά στίς άλτΐι· κές χαράδρες. Τα έντελβάϊς είναι τα κατ' εξοχήν σύμβολα τής φή- μης χαί τής καταχτήσεως. Αΰχά όνειρεύονχαν καΐ ό Ίψενικός Ιΐέ- ερ Γκύντ χωρΐς δυσχυχώς νά ό- πολογίζη στήν άξία τοθ χαμόγε- λου χής Σόλβεγκ. 'Υποθέτω δτι την αύγή τής Πρωτομαγιας, μπο- ροθμε νά συλλογισθοΰμε χά έντελ¬ βάϊς έν άντιπαραβολή πρός την πρώτη, φχωχική άνεμώνη χοθ χάμπου. Είνε άρκεχή, μόνη αυ¬ τή, νά λαμπρύνη χήν μπουχονιέ- ρα μας. ΛΣΜΟΛΛ1ΟΣ Μϊα διαπίστωσις. Άπό μίαν έκθεσιν τοΰ Γε- ωργικοθ ΈπιμελητηρΙου μας συνταχθείσαν βάσει μελε- τών καί στατιστικών στοιχείων των γεωργικών ύπηρεσιών τού νομοΟ μας,σχετικώς μέ την γε ωργικήν κατάστασιν έν τώ νομώ μας, διαπιστοΰται δτι είς την περιφέρειαν τοθ νομοΰ Ηρακλείου ύπάρχουν περί τάς 150 χιλ. στρέμματα καλλιερ γησίμου γής πού μένουν χέρ σα ή καλυμμένα υπό έλών. Δηλαδή ύπάρχουν τα περιθώ ρια ν' αυξηθή κατ' έκτασιν ή καλλιέργεια κατά τό έ"ν τρίτον είσέτι είς τόν νομόν μας, έν σχέσει μέ τάς καλ- λιεργουμένας σήμερον έκτά- σεις. Πάση δέ θά είναι έν τοιαύτη περιπτώσει ή ωφελεία δέν νομίζομεν απαραίτητον νά άναλύσωμεν. Τα πράγμα τα όμιλοϋν άφ' έαυτών. Καΐ όμιλοϋν τόσον ευγλωττα!... 'Ί* "Τ> "'ηΤ·
  Νέα μέθοδος.
  Συνελήφθη, λέγει τό αστυ¬
  νομικόν δελτίον, ή Τζίνα ή
  Πόπη ή Άντιόπη, Παναγιω-
  τοπούλου ή Κοκκίνη, τού Γε-
  ωργίου ή τοϋ Ιωάννου διότι
  έλωποδυτοθσε, προσποιουμέ-
  νη την περιηγήτριαν! Άλλά
  διατί νά κλεισθή είς τάς φυ¬
  λακάς ή καυμένη ή Άντιόπη,
  ή... ή κ.λ.π.; Έτσι λοιπόν
  πάνε χαμένα τα έφευρετικά
  πνεύματα είς τόν τόπον αυτόν;
  Άλλά καί μόνον διά την χρή¬
  σιν τόσων όνομάτων καί την
  προπαγάνδαν πού έκανε τοΰ
  Τουρισμοϋ θά έδικαιοϋτο κά-
  ποιου διπλώματος εύρεσιτε-
  χνίας. Έπειτα εΐχε καί τόσον
  μέλλον, άφοϋ μόλις έχει εισ¬
  έλθει είς τα 22 τρυφερά χρο-
  νάκια της. Άλλά, βλέπετε, Λ
  άστυνομία εχει διαφορετικήν
  γνώμην. Καί τώρα ή δεσποινίς
  Αντιόπη, ή Πόπη, ή Τζίνα
  κ.λ.π. θά πληρώση άκριβά την
  εφευρετικότητά της, δπως α¬
  κριβώς τής άξίζει.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  /
  Μ
  II
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: «Ό
  Πέτρος είνε κορίτσι». ΚαΥάλλη-
  λον δι" άνηλίκους».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον 3 παραστά
  σεις. "Ωρα 1 1)2 μ. μ. έπεισοδια-
  κόν καϊ κωμωδία. "Ωρα 6 1)2 καί
  10 μ μ. «Πρίγκηψ καί πτωχάς».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Π Ο Υ Α Α Κ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  το αριστουργημα:
  Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΝΕ ΚΟΡΙΤΣΙ...
  ΑΥΡΙΟΝ
  Έξαιρετική Πρεμιέρα
  Μέ την σκανδαλιστική
  Παριζιάνικη φιλμοπε-
  ρέττα:
  ϋ(Ρ]ΣΙΣ
  ΕΤΕλΕΙΟΣΕ
  "Ενας
  τής:
  νέος θρίαμβος
  ΝΤΑΝ1ΕΑ
  ΝΤΑΡΙΕ
  καί τού
  ΑΛΜΠΕΡ
  ΠΡΕΖΑΝ
  "Ενας θρίαμβος της Παρι-
  αινης δυάδο; ποΰ θά ξετρελ-
  λάνη μέ τό λβπτο χιοΰμορ
  καί την ευθυμη μουσική της.
  >**» ~
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομητήν δτι ήρξατο ή
  διανομή τοΰ νέου τηλεφωνι-
  κοΟ καταλόγου 1938.
  Συνδρομηταί δύνανται νά
  πσρσλάβουν τόν νέον κατά¬
  λογον έκ των γραφείων τής
  Τηλεφ. Έταιρείας προσκομί
  ζοντες τόν παλαιόν τοιούτον
  ετους 1937 καθώς καί την α¬
  πόδειξιν έξοφλήσεως λ)σμοΟ
  τριμηνίας (Απριλίου—Ίουνίου
  έ. έ)
  1—3.
  Είς τό Άνοοπωλεΐον
  Καλλιόπης Δ. Ποταμιανάκη
  θά εΰρητε στέφανα διά γάμους
  καί άλλα ειδή ήτοι, μπομπονιέρες
  πολυτελέστατες, άνθη Νυμφικά,
  τιέπλα καί λσμπάδες είς τιμάς
  κόστους. (Όδός Σαββαθιανών πα-
  ρά την Αγίαν Τριάδα).
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΛ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  367ον
  Αύτός προσέφερε τή μι·
  σή τού περιουσία σέ κά-
  ποιον πονετικόν έπανα-
  στάτη γιά νά βοηθήση
  την φυλακισμένη νά άποδρά
  σχ. Εΐχε καί δικοΰς τού άνθρώ
  πους πού ένεργοϋσαν γιά νά
  την άπαγάγουν μέσα άπό τή
  φυλακή. Ή φυλακισμένη έφά
  νηκεν άτυχη, δπως πάντα.
  Δυό καί τρείς φορές λίγες
  στιγμές, λίγα βήματα την έχώ
  ριζαν άπό την ελευθερία. Τή
  νύχτα τής 2ας Σεπτεμβρίου,
  δλες οί άλλες γυναΐκες τής
  βασιλΐσσης αφέθησαν έλεύθε
  ρες. Κι' εμεινε μονάχα ή ντέ
  Λαμπάλ.
  Άπό τό κελλί την ώδήγη
  σαν σέ μίαν αύλή δπου εΐχε
  συρρεύση ό έξαγριωμένος δ-
  χλος. Τα πόδια της δέν την
  έβαστοΰσαν άπό την έξάν-
  τλησι καί άγωνία. Την έσυ
  ραν σ' Ενα δωμάτιο χαμηλό,
  μ' Ινα μόνο παράθυρο πού
  μόλις έφώτιζε τα σκληρά
  πρόσωπα των έπαναστατών.
  ΤΗταν δέκα ή ώρα τό πρωΐ.
  "Ολη την νύχτα τό «δικαστή»
  ριο» Ικρινε την τύχη των κρα
  τουμένων. Τό πρωΐ οί δικα
  στές εφυγαν καί τή θέσι τους
  επήραν άλλοι, μέ ροθχα μα
  τωμένα. Άποπνικτική δυσο
  σμία έπλημμύριζε τόν χώρον
  εκείνον, δπου έγινόταν ή ύστά
  τη έξέτασις των κρατουμέ
  νων. Οί έλάχιστοι πού έμ-
  πρός στό ψάσμα τοΰ θανάτου,
  εδιναν ίκανοποιητικήν άπάν-
  τησι κ' έφώναζαν: «Ζήτω τό
  έθνος!» ήθωώνοντο. Οί άλλοι
  ώδηγοθντο είς τόν τόπο τής
  εκτελέσεως. Κ' έσκοτώνοντο
  κ' έκομματιάζοντο δπως τα
  ζώα στό χασάπικο.
  Μπροστά σ'αύτούςτούςάνθρώ
  πους έστάθη ή ντέ Λαμπάλ,
  τό στολίδι άλλοτε τοϋ Τρια-
  νόν. Χωρίς περιφράσεις τής
  είπαν:
  —Όρκισθήτε 8τι είσθε υπέρ
  τής ελευθερίας καί τής (σότη
  τος, δτι μισεΐτε τόν βασιληά,
  την βασΐλισσα καί τή βασι-
  λεΐα.
  Νά όρκισθή δτι έμισοΰσε τή
  βασΐλισσα; Ή δυσοσμία τοϋ
  αϊματος την έπ^'ΐγε, Τα βλέμ
  ματα καί οί έκφράσεις των έ¬
  παναστατών τής έπάγωναν
  την καρδιά. Έβλεπεν δτι κα-
  λά·καλά δέν άνήκε πιά σ' αυ¬
  τόν τόν κόσμο. Άλλά δέν
  μποροΰσε, δέν μποροθσε νά
  είπη δτι έμισοϋσε τή βασΐλισ
  σα. Τα βάσανα πού είχεν υ¬
  ποστή έξ αίτΐας της, τής τα
  είχεν συγχωρήση. Καί μόνον
  αύτό; Δέν εΐχε τίποτε άλλο
  στόν κόσμο. Αυτή ή~ταν ή φ[
  λη της, ή άδελφή της. Τής η"
  τα ν πιστή στή ζωή καί στόν
  θάνατο...
  —Θά μποροΰσα εθκολα νά
  όρκισθώ γιά τό πρώτο, έψέλλι
  σε. Δέν μπορώ νά όρκισθώ
  γιά τό δεύτερο. Δέν μοΰ τό
  λέει ή καρδιά μου.
  Κάποιος τής έσφύριξε στό
  αύτί:
  (συνεχΐζεται)
  Είς τάν δρόμον
  τοϋ Οεανθρώττου
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡ
  Η στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  ΝεωτερισμοΙ Διάφοροι
  —Βουαλέττες.
  Ή βουαλέττες έπανήλθαν είς
  την μόδα επί των ημερών μας.'Εν-
  θυμεΐσθε την θελκτική χειρονομία
  μέ την δποία ή γιογιάδες μας ί
  δεναν την βουαλέττα των κάτω
  άπό τό πηγοϋνι γιά νά είνε τεν·
  τωμένη επί τοΰ προσώπου των;
  Σήμερα, ή βουαλέττα κυματίζει,
  σημαντική άλλ' έλαφρά. Προσδιθ-
  ρίζει μιά χώρα έλαφρώς μυστηρι-
  ώδη δπου φαίνεται νά συγκεντρώ-
  νεται δλη ή άτομικότης ενός προ-
  σώπου
  Ή Σούζυ εξέθεσε ώραιότατα
  μοντέλα μέ βουαλέττες. Μεταξύ
  αυτών Μνα κανοτιέ άπό γυαλιστε-
  ρή ψάθα μέ μιά μικρή βουαλέττα
  δ&μένη όπισθεν.
  "Ενα καττέλλο άπό παγιασόν
  μάτ μέ βουαλέττα συγκρατημέκη
  επί τού ώμου μέ ε"να ψεύτικο κό·
  σμημα.
  "Ενα δλλο κομψότατο καπέλλο
  άπό σεβρώ σέ ζωηρά κόκκινο χρώ
  μα, μέ την βουαλέττα δεμένη είς
  τόν ώμο.
  Τέλος ίνα μεγάλο παναμα μαΐς
  μέ βουαλέττα δεμένη όπισθεν.
  —Μικρά Πουά.
  Πουά τΐαντοΰ, είς δλην των την
  κλίμακα. Μικροσκοπικά λευκά
  πουά, σέ φόντο μαϋρο ή μαρΐν, δι'
  ϊνα πρόχειρο φορεματάκι. Πουά
  φανταιζί, πολύχρωμα, δι' Ενα φό-
  ρεμα τουαλέττας ή γιά μιά δια·
  σκεδαστική μπλοϋζα. Καί γιά τα
  βραδυνά φορέματα, τεραστία πουά
  σκοτεινοΰ χρώματος, επάνω σέ
  άνοικτοΰ χρώματος μουσελίνα, ή
  άνοικτόχρωμα πουά επάνω σέ β«·
  θΰχρωμη μουσελΐνα.
  —Τό τοθλι.
  Γιά νά χορέψετε £να έλαφρό
  τοΰλινο φορεματάκι εΤνε τιάντοτε
  ώραϊο.
  Την έποχή αυτή επεκράτησε τό
  τοΰλι πλισέ. 'Εννοεΐται δτι χρησι-
  μοποιοϋν χονδρό τοθλι διά νά δια-
  τηρήται περισσότερον
  Δι' απογευματινάς δεξιώσεις
  λανσάρουν ε'να ΰπέροχο φόρεμα,
  μέ μακρυά μανίκια καί κοντή φού
  στα, κατασκευασμένο άπό χονδρό
  μαΰρο τοΰλι, επάνω σέ φόντο άπό
  σατέν μαϋρο.
  —Παπούτσια.
  Διά τό άπόγευμο δπως καί διά
  τό βράδυ, θά φορεθοϋν πολύ, πά-
  πούτσια ποϋ θ' άφίνουν την πτέρ-
  να έλεΰθερη: πράγμα ποϋ δέν θά
  εμποδίση νά είνε τό πόδι άρκετά
  σκεπασμένο επί των Εμπροσθεν.
  ή Ντιστϊγκέ
  ___. Α
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τοϋ Λεωνίδα Άντρίγιεφ.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 90.
  11
  12
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Τό δπλον των άστυφυλάκων.
  —Στρατιωτικάς πίλος (πληθ ).
  2) Ό τελευταίας Πατριάρχης
  τής γραφής πρόγονος τοθ Χρι-
  στοΰ ζήσας 7 γενεάς.
  3) Δέν είναι καλοί. — ΙΙερίφη-
  μος κατασκευαστής βιολίων.
  4) Σύγχρονος Γερμανός οίκονο-
  μολόγος.
  5) Οίνοπνευματώδες ποτόν
  (πληθ.).—Έλαφρόν άέριον, δι ού
  πληροθνται τα άερόπλοια.
  (1) Άβλαβής.
  7) Άνταρσία, έπανάστασις.
  8) Μάρκα αύτοκινήτου. — Υίός
  τοθ Δαρείου καί τής Παρυσάτι-
  δος.
  9) Τό ηρ&το^ θθμα τής άδελ-
  φοκτσνίας. ;
  10) Τό δνομα τοθ Ζώγου βασι¬
  λέως τής Άλβανίας. — Άριθμός
  μυστηριώδης ώς πρός την όρθο-
  γραφίαν
  11) Οί άγγελοι τοθ Μωαμεθα-
  νικοθ παραδείσου.
  12) Άνόθευτος.—Εύοίωνα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Ή πρώτη Ολη τής σοκο-
  ΛΗΛΩΣΙΣ
  ΜΕΤΑΞΟ Υ ΦΑΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ Η ΧΡΥΣΑΛΙΣ
  ΣΤΥΛ. Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε.
  Περιήλθεν είς γνώσιν ημών δτι τισρά διαφόρων έμπό-
  ρων. χρησιμοποιούντων τάς έτικέτας των ύφασμάτων
  μας, προσφέρονται είς την κατανάλωσιν ύΦάσματα άλλων
  έργοστασίων ώς δήθεν Χρυσαλίδος καί δτι τινά έξ αυτών
  έμψανίζονται καΐ μέ άριθμούς Ιδικών μας ποιοτήτων γνω-
  στών είς την κατανάλωσιν, ώς τό Φουλάρ Νο 7, Κρέπ ντέ
  Σιν Νο 180, κ.τ.λ.
  Πρός τό συμφέρον των πολυπληθών ταστών πελατών
  μας γνωστοποιοΰμεν δτι αί έτικέτες καί οί άριθμοί ούτοι
  δέν αποτελούσιν εγγύησιν γνησιότητος καί δτι πάν ϋΦα-
  σμα παραγωγής τού ήμετέρου Έργοστασίου φέρει είς την
  παρυφήν «χϋγια» τάς λέξεις.· «ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΧΡΥΣΑΛΙ-
  ΑΟΣ» Α. Ε.
  ?άτας.—Άβάκιον, άλλά καί συ
  νοικία των Αθηνών.
  2) Βιομηχανική πόλις τής Γερ
  μανίας.
  3) Σπίτι (αϊτ.).—Ό πατήρ τοθ
  νικητοϋ τοθ Μαραθωνος.
  4) Τα ίδικά σου.
  5) Τού υίούς τού εφόνευσαν ί
  Άρμόδιος καί Άριστογείτων.
  6) Άπαραίτητα είς τό αύγο
  λέμονο.
  7) Άντωνυμία άναφορική.
  8) Βασίλισσα τής Σπάρτης σύ
  ζυγος τοΰ Δεωνίδα.
  9) Άντωνυμία προσωπική.
  10) Άποτελεΐται άπό χλώριον
  καί νάτριον (δημ.). — ΙΙοταμός
  τής Γερμανίας.
  11) Εύρωπαϊκή πρωτεύουσα.
  12) Τό μαλακόν, τό ή'μερον.
  — Χωρίον τής Άττικής.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Οί τρόφιμοι καί τό προσωπι
  κόν τοθ Έθνικοΰ Πτωχοκομείου,
  έγκαρδίως εύχαριστοΰν τάς κάτω¬
  θι κυρίας, δεσποινίδος, καί κυ-
  ρίους, διά τα διάφορα πασχαλινά
  καί λοιπά οώρα, ά'τινα απέστει¬
  λαν άπό τό Μεγάλο Σάββατο καί
  εντέυθεν.
  1) Τα Φιλανθρωπικά ίδρύματα
  Άνδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρι¬
  νό!).
  2) Την κ. Μαρίαν Καλοκαιρι-
  νοθ.
  3) Την κ. Χρυσή Κατεχάκη.
  4) Τόν Σύλλογον των Δεσποι¬
  νίδιον καί δι' αύτά καί διά τα
  22 υποκάμισα των τροφίμων.
  5) Τοθς Προσκόπους Ηρα¬
  κλείου.
  6) Την οικογένειαν Ιωάννου
  Ανδρεαδάκη.
  7) Την ογδόην προσκοπικήν
  όμάδα Χρυσοπηγής.
  8) Την κ. Άθηνδ Σπινθου¬
  ράκη.
  9) Την κ. Κλιοπάτραν Α. Σκορ
  λ
  28ον
  Ή κούρτις των Ρωμαίων στρα¬
  τιώτην διεσκόρπισε τού; μαθη¬
  τάς. Αύτοι δμως, χωρίς νά βλέ-
  πουν τίποτε καί χωρίς τίποτε νά
  καταλαβαίνουν, μαζεύθηκαν πά-
  λι γύρω άπό την όμάδα πού κέν¬
  τρον της ήταν δ Ιησούς. Έπέμει
  ναν σ' αυτή την άμφίβοίλη στάσι,
  Ιως την στιγμή πού αγανάκτησις
  καί περιφρόνησις έκυρίευσαν τούς
  στρατιώτας. Ένας έξ αυτών τρά·
  βηξε, ζαρώνοντας τό φρύδι, κατ'
  επάνω στόν Ίωάννη πού διεμαρ-
  τύρετο. Ένας άλλος τράβηξεν ά-
  πότομα τάν ώμό τού, επάνω στόν
  οποίον είχεν άκουμβήση τό χέρι
  τού δ θωμάς, έδειξε την τεραστία
  γροθιά τού στόν άπδστολο μέ τα
  άθώα καί είλικρινή μάτια, πού λές
  καί επέμενε νά τόν πείση άγνω-
  στο γιά τί. Ό Ιωάννης ετράπη
  είς φυγήν καί δ θωμάς καί δ Ί-
  άκωβος ϊφυγαν, καί δλοι οί μα¬
  θηταί, χωρίς εξαίρεσιν, Ιφυγαν
  καί παράτησαν τόν ΊησοΟ. Έκεΐ
  πού έτρεχαν, άλλος Εχασε τόν
  μανδύα τού, κι' άλλος σκουντου-
  φλοθσε πάνω στίς πέτρες, έπεφτε,
  σηκωνόταν καί τώδαζε στά πό·
  δια. "Εφυγαν πρός τό βουνό, κυ·
  νηγημένοι άπό τόν φόβο. Καί μέ¬
  σα στήν ήσυχία τής αεληνοφώτι-
  στης νύκτας, ή γή ίτρεμε κάτω
  άπό τα βήματά των.
  Ένας άγνωατος, πού ασφαλώς
  είχεν ακούση τόν θόρυβο καί πε
  τάχθηκε άπό τό κρεββάτι τού γι
  ατί δέν είχε ριγμένο επάνω τού
  παρά ε*να σκέπασμα, άνακατευό
  ταν μέ περιέργεια μέσα στό πλή·
  θος των στρατιωτών καί των 6πη
  ρετων. Άλλ' δταν θέλησαν νά
  τόν συλλάβουν καί τόν Ιπιασαν
  άπό την άκρη τοθ σκεπάσματός
  τού, Ιβγαλε μιά φωνή τρόμ,ου κι'
  Ιφυγε μαζί μέ τούς αλλους, άφί
  νοτας τό σκέπασμα τού στά χέρια
  των πολεμιστών. "Ετρεξεν 2τσι
  δλόγυμνος, μέ πηδήματα άκα
  νόνιστα, καί τό λευκό κορμί
  τού ίπαιρνε κάτω άπό τή λάμψι
  τοθ φεγγαριοθ, στάσείς "πάράδο-
  ξες.
  "Οταν πν"ραν τόν ΊησοΟ, δ Πέ
  τρος πού είχε κρυφθ^ πίσω άπό
  τα δένδρα, Ιβγήκε άπό τόν κρυ
  ψώνά τού καί άκολούθησε τόν Κύ
  ριο άπό μακρυά. Βλέποντας μπρο
  στά τού κάποιον άλλο πού πηγαι
  νέ σιωπηλός, νόμισε πώς ήταν δ
  Ιωάννης καί τοθ φώναξεν:
  —Ίωάννη, έσύ είσαι;
  —Έσύ είσαι Πέτρο;
  Καί δ Πέτρος άνεγνώρισε την
  φωνή τοθ προδότη.
  —Γιατί δέν Ιςρυγες μέ τούς άλ
  λους; — τόν ρώτησε δ Ίσκαριώ-
  Ό απόστολος στάθηκε χαί τοθ
  φώναξε μέ άηδία:
  —-Φύγε άπό κοντά μου, Σα-
  τανΛ!
  Ό Ίούξας άρχισε νά γελά
  καί χωρίς νά δώση προσοχή στόν
  μαθητή, τράβηξε κατ' έκεΐ πού
  Ελαμπαν άναμμένα δαδιά, πού
  δ καπνός τους άνέβαινε, καί πού
  δ κρότος των δπλων άνακατεύον-
  ταν μέ τόν ρυθμικό θόρυβο των
  βημάτων. Ό Πέτρος τόν ηκολού¬
  θησε μέ προσοχή.
  (συνεχίζεται)
  10) Την οικογένειαν Δημητρίου
  Καββαλάκη.
  11) Τούς άδελφούς θεόοωρον,
  Γρηγόριον καί Μηναν Χατζιδάκη.
  12) Τάς κ. Άλογιζάκη καί
  Βαγιάκη.
  13) Την κ. Καρούζου άπο-
  στείλαααν λίαν εκλεκτόν φαγητόν
  διά μεοημέρι καί βράδυ είς τό
  "Ιδρυμα την ημέραν τής Πανα-
  γίας.
  ΓΑΜΟ! —Ό ίατρός κ.'Εμμ. Σχιζά
  κης καί ή δνίς Κωνστάντζα Φοινι¬
  κιανάκη ετέλεσαν τούς γάμους
  των. Παράνυμφος παρέστη ή Κ.
  Γρυλλιωνάκη.
  Συγχαρητήρια.
  —Ό κ. "Εμμανουήλ Μοδά¬
  τσος Προϊστάμενος Τ.Τ.Τ. Άγ'-
  ων Δέκα καί ή δνίς Μαρίκα 'Αθα-
  νασάκη Διδασκάλισσα, ετέλεσαν
  τούς γάμους των. Παράνυμφος
  παρέστη ό κ. Νικόλαος Ψύρρης
  τηλεγραφητής έκ Ρεθύμνης. Συγ-
  χαρητήρια.
  —Ό κ. Δημοσθένης Τσαμπου-
  ράκης μηχανικάς καί ή Δνίς Ελέ¬
  νη Έμμ. ΒλαστοΟ ετέλεσαν τούς
  γάμους των.
  -Ό κ. Μιχ. Ν Σφακιανάκης
  καί ή δίς Εύαγ. Γ. Λεμπιδάκη ε¬
  τέλεσαν τούς γάμους των.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγον ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά&υ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορεΐβν
  ΛΙΝΑΡΑΑΚΜ
  Τηλε·. $-41
  ■■■»·■■■
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Επανήλθεν έξ Αθη¬
  νών ή Δνίς ΓεωργΙα Άναστασο-
  πούλου κομίσασα πλουσίαν συλλο
  γήν μοντέρνων γυνοικείων πΐλων
  Ό Μάιος είνε δ κατ' έζοχήν
  μην τής. μαγεΐος.
  —Καί τουτο λόγω τού «όμοή-
  χου» τού πρός την λέξιν μαγεία.
  καί κατά τό «Μάη μου μάγεψέ
  τ όν».
  —Γάμοι δέν γΐνονται τόν Μάϊ¬
  ον διότι «μαγεύονται». Ώς άπο-
  τρεπτικόν δέ τής Βασκανίας τού
  συνιστάται τό σκόρδο καί τό άμί·
  λητο νερό.
  —Αύτά άναφέρει 6 ίστορικός
  των προλήψεων τοϋ 'Ελληνικοϋ
  λαοΰ, θεωροϋμεν δέ καλόν νά τό
  σημειώσωμεν πρός... γνώσιν καί
  συμμόρφωσιν.
  —Την Κυριακήν 8 Μαΐου θά
  γίνη, ειζ Ρέθυμνον διάλεξις υπό
  μέλους τοϋ άντιβλασφημικοϋ συν-
  δέσμου Χανίων.
  —Σκοπόν Εχουσα την ανάλυ¬
  σιν τοϋ έ,ργου τοϋ συνδέσμου άπό
  θρησκευτικάς καί κοινωνικής από¬
  ψεως.
  —Ό ϊδιβς σύνδεσμος λέγεται
  δτι θά συνεχίση την άντιβλασφη-
  μικήν προπαγάνδαν τού είς δλην
  την Κρήτην.
  —Αί τελευταίαι προετοιμασί¬
  αι τής έκδρομής των Παντοπωλών
  είς 'Αρκάδι εκανονίσθησαν χθές.
  —Είς Ρέθυμνον καί 'Αρκάδι,
  καθ' εί πληροφορούμεθα, οί έκδρο·
  μεΐς θά γίνουν δεκτοί μετά τής
  δεούσης θερμότητος.
  —'Εξασφαλιζομένης οϋτω έκ
  των προτέρων, τής δλης επιτυχίας
  τής έκδρομής.
  —Έξαιρετική κίνησις χθές είς
  την Λαϊκήν Αγοράν.
  — Είς την όποιαν εκομίσθησαν
  έκτός των άλλων καί αφθονοι πο-
  σότητες κουκιών.
  —Διατεθεΐσαι δσο—δσο είς τάς
  λαϊκάς τάξεις.
  —Ό καιρός δέν εφαίνετο χθές
  ένθαρρυντκός...
  — "Ας ελπίσωμεν δτι ό σημερι¬
  νάς Μάιος θά διαψεύση τάς προ-
  βλέψεις των άπαισιοδόξων καιρο-
  σκόπων.
  —Έν έναντία περιπτώσει θά έ-
  πικυρω&ή διά. μίαν άκόμη φοράν
  δτι μαζύ μέ τούς ώλλους μήνας
  δλλαξε ριζικώς καί ό Μάιοςΐ
  —Ή καταπολέμησις τοϋ περο-
  νοσπόρου διενεργειται συστημα¬
  τικώς υπό των άμπελουργών μας.
  — Καί συμφώνως πρός τάς ου-
  στάσεις καί όοηγίας τής Γεωργι-
  κης υπηρεσίας.
  —Την καταπολέμησιν εύνοοϋν
  επί τοϋ παρόντος καί αί άτμο-
  σφαιρικαί συνθήκαι.
  —Προμηνύεται ενδιαφέρουσαν
  καί ή σημερινή έκδρομή είς .ιίαν
  των κυνηγών μας.
  —Έν τφ μεταξΰ ή ίδέα περΐ
  εγκαταστάσεως είς Λίαν «θερέ-
  τρων», δενδροφυτεύσεως καί γενι¬
  κώς έξημερώσεως καί έξωραι·
  ομού της, κερδίζει Εδαφος μεταξύ
  των συμπολιτών.
  —Άπό τάς συνομιλΐας μάλι-
  στα πού ήκούσαμεν δέν ϊλειψαν
  καί αί εΐδικαί προτάσεις καί τό
  έπιχειρηματικόν πνεΰμα.
  —Τα θαλάσσια λουτρά Ή·
  ρακλεΐου συγκεντρώνουν άπό τοϋ-
  δε επισκέπτας.
  —Οΐτινες προετοιμάζονται διά
  την Εναρξιν «των σπόρ τοϋ νεροϋ».
  —Έλπίζεται δτι τα λουτρά θά
  λειτουργήσουν κανονικώς άτιό ε¬
  φέτος.
  —Είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη συνεχίζεται ή προβολή
  τού άριστοτεχνικοϋ φίλμ: «ό Πέ¬
  τρος είνε κορίτσι» μέ πυκνήν κο·
  σμοσυρροήν.
  —Τό φίλμ αύτό προβάλλεται
  σήμερον διά τελευταίαν φοράν
  είς απογευματινήν καί εσπερινήν
  παράστασιν.
  β Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε προ-
  χθές δι' Αθήνας ή Δνίς Πόπη Μ.
  δαμιανάκη μοδίστα.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειδή πολλοί παρεξηγοθν
  τες τό δημοσίευμά μου άρνοθν-
  ται την πληρωμήν των είς
  τόν Δήμον όφειλομένων φό-
  ρων επί τη ένδεχομένη τούτων
  ρυθμΐσει, πρός αποφυγήν πα-
  ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ-
  χρι τής καταθέσεως των α[-
  τήσεων θά συνεχΐζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι-
  ευκολύνσεις θ' άρχίσουν άπό
  τής ημέρας καταθέσεως των
  αιτήσεων.
  Έφ' φ παρακαλοθνται οί
  όφεΐλοντες νά προσέλθουν τό
  ταχύτερον είς τόν Δήμον καί
  νά μή περιμένουν τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας διατρέχοντες
  τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής
  ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ¬
  ου.
  ΈπΙσης παρακαλοθνται
  προσερχόμενοι νά κρατώσι
  καί τα φορολογικά των βιβλίω
  ρια.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ& Γεωργιάδης
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ~
  290ον
  Τίς δέν εγνώρισε την Επιτακτικήν δύναμιν των
  τριών τούτων λέξεων «Μην είπής τίποτε», δταν
  λεχθώσι κατά τίνα τόνον είς τό ώτΐον μικροθ παι-
  δ(ου πεφοβισμένου; Ό φόβος είνε άλαλος. Ουδείς
  άλλως τε κράτει τόσον τό μυστικόν, δσον παιδίον
  κατεχόμενον υπό φόβου. Άλλ' δταν μετά την πα¬
  ρέλευσιν των μ,ελαγχολικών έκείνων είκοσιτεσσά-
  ρων ώρών τής διαμονής της πλησίον τής γραΐας ό·
  πωροπώλιδος έπανεΐδε τόν Άγιάννην, τοιαύτην £-
  βαλε κραυγήν χαράς, ώστε άν τις προσέχων έμε-
  λέτα αυτήν, βεβαίως θά έμάντευεν, δτι ή φωνή
  α(3τη εξήλθεν έξ άβύσσου.
  Ό Θερσανέμης ήτο τοΰ μοναστηρίου, διό έγίνω-
  σκε τί επρεπε νά εΐτιτ| ίνα άνοιχθώσιν είς αυτόν δ-
  λαι αί θύραι τού. Καί ούτω λοιπόν ελύθη τό δι-
  τιλοϋν καί φοβερόν πρόβλημα τής έξόδου και τής
  είσόδου. Ό θυρωρός, εΐδοποιημένος ών ήδη, είσή-
  γαγε καί τούς τρείς είς τό έντεοκτήριον, ήτοι είς
  τό αύτό έκεϊνο δωμάτιον, δπου την προτεραίαν ό
  Θερσανέμης εΐχε λόβει τής ήγουμένης τάς διατα¬
  γάς.
  Ή ήγουμένη τούς περιέμενε περιστρέφουσα είς
  χείρας τό κομβολόγιόν της. Πλησίον αυτής "ίστατο
  μία των συνοδικών γεροντισσών, όρθία, καί έχουσα
  τόν πέπλον καταβιβοσμένον επί τοϋ προσώπου
  της. Τό έντευκτήριον έφωτίζετο άμυδρώς δι* ενός
  κηρίου.
  Ή ήγουμένη παρετήρησε τόν Άγιάννην έξετα-
  στικώς. Ουδέν 6μμα έξετάζει τόσον, δσον τό τετα-
  πεινωμένον. "Επειτα δέ ηρώτησε*
  —ΤοΟ λόγου σου εΐσαι ό αδελφάς;
  — ΝαΙ, όσιωτάτη ήγουμένη, άπεκρΐθη ό Θερσα¬
  νέμης.
  —Πώς όνομάζεσαι;
  Ό Θερσανέμης άπεκρίθη.—ΟΟλτιμος
  ' Εγκυκλοττ α ιδ ε ία
  ■^^^^■^<^ι,ι<-^ι^»V-^^^.■-'ι._^<-^ι,ί/^^^ι._^^-,^^-^--.ιί>--.^-^-ι■_^νΛ^~<^>-·'^>-^-^Ο'
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ς
  Τωόντι ό Θερσανέμης είχεν ενα αδελφόν, Οϋλ-
  τιμον όνομαζόμενον, δστις απέθανε.
  —Άπό τί τόπον εΐ,σαι;
  Ό Θερσανέμης άπεκρίθη·
  —Άπό τα περίχωρα τοό Άμιένοου, άπό τό Πικ
  κινύ.
  —Καί ποίας ήλικΐας εΐσαι;
  Ό Θερσανέμης απήντησε.—Πενήντα έτών.
  —Τί έπάγγελμα έχεις;
  Ό Θερσανέμης άπεκρίθη —Περιβολάρης.
  —Εΐσαι καλός χριστιανός;
  Ό Θερσανέμης άπεκρίθη'—Άπό μάννα καί άπό
  πατέρα.
  — Ίδική σου είνε ή μικρά;
  Ό Θερσανέμης άπεκρίθη'—Ναί, όσιωτάτη ήγου¬
  μένη, είνε έγγονή τού.
  Ή ήγουμένη παρετήρησε την Τιτίκαν μετά προ-
  σοχής, καί είπεν ιδιαιτέρως πρός την συνοδικήν
  γερόντισσσν"—Θά γίνη άσχημη.
  — Αί δύο μοναχαί συνωμίλησαν Ικανήν ώραν
  κατ' ιδίαν εν τινι γωνία τοϋ έντευκτηρίου, έ'πειτα
  δ" έστράφη ή ήγουμένη κοί εΐπε'
  — Κΰρ Θανέμη, θά σοϋ δώσουν καί έν άλλο
  κωδώνιον, διά νά δεθή καθώς είνε χρεία, έπειδή
  τώρα θά χρειάζωνται δύο τοιαθτσ.
  Την επαύριον, τφόντι, ήκούοντο είς τόν κήπον
  δύο κωδώνια, αί δέ καλογραΐαι δέν άντεΐχον είς
  την περιέργειαν τοϋ ν' άνεγείρωσιν άπό των ομμά¬
  των την άκραν τού πέπλου των, διακρίνουσαι πρός
  τό βάθος, υπό τα δένδρσ, δύο άνδρας σκάπτοντας
  τόν ίνα πλησίον τού άλλου' τόν Θανέμην, καί 2να
  έτερον. Έμαθον δέ παρά των συνοδικών γερόντια-
  σών δτι ούτος ό Ετερος ήτον αδελφάς τοϋ κύρ Θα¬
  νέμη, καί δτι εισήχθη καί αύτάς ώς βοηθός τού.
  (συνεχίζεται)
  !««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των έγκατσστάσεων
  τού ΆκτινολογικοΟ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις καί διατελέσαντος έπίμα-
  κοόν Ίατροϋ τού άκτινολογικου τμημα-
  τος τοϋ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελουνταΐ:
  Διά τελειοτάτων 'Αμερικανικών Μηχανημάτων:
  Άκτινογραφίαι καί άκτινοσκοπησεις ολων
  Α'.
  Μετά τα σημειώματά μχς περί
  Σιαμαίων, Ο' ασχοληθώμεν σήμε
  ρον μέ την «ά/.αταβύθιστον γυ
  ναΐκα.
  Είς τόν διεθνή τύπον Ιγι·
  νέ πολύς λόγος διά μίαν χάτοι
  κον τής Νυρε,ιβέργης τής Γερ
  μανίας, την Μπέρτα Οΰλριχ, τό
  σώμα τής οποίας παρουσιάζει
  Ινα περίεργον φαινόμενον: Ή γυ
  ναϊκα αύΐή ζυγίζει 90 κιλά,
  άλλ' δταν πέση εις τό νερό, τό
  σώμά της δέν βουλιάζει. Δέν κά
  μνει καμμία κίνησιν ή γυναΐκα
  αυτή, δέν κολυμβά, δέν τεντώνε
  ται κάν ώστενά κάνη την «σα
  νίδα», καί δμως τό σώμά της
  δέν καταβυθίζεται. Έπιπλέει.
  Πώς έξηγεΓται τό περίεργον φαι
  νόμενον: Περί τής γυναικός αύ
  τής δέν έχομεν καμμίαν υπεύ
  θυνον Ιατρικήν πληροφορίαν, καμ
  μίαν επιστημονικήν μελέτην.
  Δέν γνωρίζομεν λ.χ. άν παρου
  σιάζη άεροφαγίαν, «ερογαστρίαν
  άεροκωλίαν. Έξηγούμεθα. Άς υ
  ποθέαωμεν, δτι καταπίνοντας κά
  μπουκιά τροφής, καθε γουλιά
  ποτοΰ, ή γυναΐκα αυτή χατα
  π£νει ωρισμένην ποσότητα άέ
  ρος. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή
  γυναΐκα αυτή είνε ά,εροφάγος.
  Αν ό καταπινόμενος αύτός άήρ
  παραμένη έντός τοΟ στομάχαυ
  συσσωρευόμενος έντός αύτοθ,
  τότε έχομεν άερογαστρίαν. Διά
  των άκτίνων Χ φκίνεται έν τοι
  αύτη περιπτώσει ενας θύλαξ άέ
  ρος πού μπορεΐ νά έχη περιε
  Ικτικότητα μιάς λίτρας. "Ας υπο
  θέσωμεν δτι δ άήρ αύτός τοΰ
  τΧνΐγρφ θώρακος, όρθοδ,αγράμμα-
  τα καοδί«5 **· «βΡτϊ·5· . , ** ,
  'Ακτινογραφίαι στομάχου καϊ δωδεκαδακτυ-
  λου. Πυελογρ«?ί*ι καί Μυελογραφία», Χολοκυ-
  ί
  «ίΓ»οΥΡ«φί«» είς *λ«ς τας θέσε,ς κ.τ.λ.
  Ήλ7κτρβθεραπεία, διαθερμία, Γαλβ«νβ-φα-
  ^-- Καταφόρηο,ς- Ίον-
  τισμός
  Άκτϊνες Ύπεριώδεις.
  ίΜν
  Παραπλεύρως 1«τΡ«ί·« * ΜΛ,σσείδ.υ.
  Άριβμός τηλ*»· 7-«·
  ϊί...................ΐΤη
  ΟΙΝΟΒΑΡ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩ-»
  3-80
  6-88).
  Διαθέτει περΐ τα ^
  λικά αρίστης κατασκευήν
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  ι στομάχου, εξηκολουθεί τόν πε
  | ρίπλουν τού πρός τα έντερα, 8
  που είνε χρήσιμος. Πράγματι γε
  μίζει τα κώλα έντερ», πού ό
  κυριώτερο; ρόλος των συνιστά
  ται ε?ς τό νά παρέχουν είς τδν
  στόμαχον ε"να ύποστήριγμα, Ινα
  εΐδος δυνατοθ κάπως, άν καί
  μαλακοθ καΐ έλαστιχοθ μαξιλα
  ριοθ Έν τοιαύτη περιπτώσει ευ
  ρ:σκόμεθα πρό άεροκωλίας, πού
  μπορεΐ ν* φθάση μέχρι φού
  σκώματος, μέχρι τυμπανισμοΰ.
  Είς την περίπτωΐιν αυτήν μπο¬
  ρεΐ νά υπάρχουν καί δύο λί-
  τραι αέρος μέσα είς τα Ιντερα.
  Ή μία λίτρα τοθ αέρος είς
  την περίπτωσιν τής άερογαστρί
  άς, οί δύο λίτραι τοΰ αέρος είς
  την περίπτωσιν τής άεροκωλΕ
  άς, μπορεΐ είς την γυνα'-κα πού
  παρουσιάζει τό περίεργον φαινό¬
  μενον νά μή καταβυθίζεται μέ¬
  σα είς τό νερό, νά παίζουν τόν
  ίδιον ρόλον πού είς τα έπιπο
  λάζοντα πτώματα παΕζουν τα ά
  έρια. Είνε τό ίδιον ώσάν νά
  υπήρχεν £να σωσσίβιον, μέ την
  διαφοράν δτι τό σωσσίβιον αύ
  τό δέν είνε εξωτερικόν, άλλ' ε¬
  σωτερικόν. Ξεύρομεν δτι τα τυ-
  μπανιαΐα πτώματα δέν καταβυθί
  ζονται μέσα είς τό νερό, άλλ'
  άκολουθοθν τό ρεθμα, Ιπιπολά
  ζοντα. Τό ειδικόν βάρος των
  I-
  χει καταστή κατώτερον τοΰ εϊδι
  κου ζχρουζ τοΰ νεροθ.
  (συνεχίζεται)
  ΔΕΝΔΡΑΣΑΣ
  $ΗΕΙ1
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Άπρίλιος (άντα-
  ποκριτοΰ μα;),— 'Αξίζει να έ-
  ξαρθή καΐ πάλιν< άπό των στη- λών τής τόσον ενδιαφερομένη;, διά τό Ρέθυμνον «Ανορθώσεως», ή δράσις τού «Συλλόγου Κυρί¬ ων» Ρεθύμνης, τάς ημέρας τού Πάσχα. "Υπό την ηθικήν ενίσχυσιν τού ©εοφιλεστάτου Ρεθύμνης καΐ την στβργικήν μέριμναν τοΰ Νομάρχου κ. Κρεββατά, ό Σύλ· λογο; συνέλεξε περί τάς 17.000 δρ. τάς οποίας καΐ διέθεσεν υπέρ των ένδεών. Ούτω χάρις είς την δράσιν τού αρίστου τούτου Σω ματείου, ή κοινωνική ολότπς έ- ξυΐτηρετήθη καΐ ο! πτωχοΐ έώρ- τασαν τό Πάσχα, αναλόγως τή; Χριστιανικήν σημασίας τού. Ό Σύλλογος άνταποκρινώμε· Διαρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά τοίς αντιπροσώποις τής 'ΕταιρεΙας: ΟΟΜΠΑΝΥ (ΗΡ^^Λδ) —Γ- ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ Ηράκλειον— Κρήτης Ή δράσις τοΰ Συλλόγου κυρίων Ρεθύμνης. νος εί; επιθυμίαν τής δημοσίας γνώμης πρόκειται νά δώση πρό; δημοσίευσιν έντός των ημερών κατάλογον των συμπολιτών έ¬ κείνων οΐτινες συνεισέφςραν υ¬ πέρ τού ώραίου σκοποϋ τού Συλ λόγου. Σχετικώς είνε σκόπιμον νά σημειωθή, ή παραύειγματικι'ι τώ οντι προ9ι>μία μεθ' ής οί έν
  λόγω Ρεθύμνιοι κατέβαλον τα;
  είσφοράς των.
  'Ανεξαρτήτω; των ανωτέρω καΐ
  καθ' ά είμεθα Είς θέσιν νά γνω
  ρίζωμεν, ό «Σύλλογο; Κυρίων»
  Ρβθύμνη;, ένισχυόμενο; ήθικώς
  καΙ_ ΰλικώ;, προώρισται νά άπο
  βΓϊ ενα άπό τα πρώτα φΐλοκοινω-
  νικά σωματεΐα τή; Κρήτης, εξυ
  πηρετών συγχρόνως καΐ τίς προ
  όδου; τή; Ρεθύμνης, αΐτινες τό
  σον έντονον μορφπνϊίλαβον τϊλευ
  ταίω; επί παντός πεδίου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού "ίνα διευκολύνη
  όφριλέτας τοΟ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-,
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των τοϋ Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν ινα είς τούς αί-
  τοθντας καί ϋπογράφοντας ει¬
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  ΟΙκονομικής Υπηρεσίας τοθ
  Δήμου.
  Χορηγήση Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καΐ α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχής τοϋ φορολογουμένου έν¬
  τός έτους καί πλέον άπό σή¬
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερΐας.
  Προσκαλεΐ δθεν τούς έπιθυ-
  μοθντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω ευεργετικήν καί φορολογι-
  κων διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεΐα τίξιν
  Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοΟ
  Δήμου ίνα ζητήσωσι τουτο ύ-
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  άστυνομικών των Ιντεταλμέ
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν αμα τή υπογραφή τής
  σίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεομίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωτισμοΰ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοϋ νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καΐ ά-
  κινήτων μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοϋ.
  Τα οϋτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενΐ λόγω θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοΰ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ,ΜΥΣΤΡΑΣ'ί
  Τό τελειότερον ττροϊόν τής Έλλην. Καπνοβιομηχανίας ϋ
  —_——--------------—------------------------------------------------------ =
  Ετέθη είς κυκλοφορίαν καί ενταύθα. ϊ
  Τα σιγαρέττα
  «ΜΥΣΤΡΑΓ'
  είναι πολυτελώς συσκευα-
  σμένα είς κυτίσ μέ μεταλ-
  λίνην έπένδυσιν, ή όποία
  προφυλάσσει τό περιεχόμε¬
  νον των άιτό τάς καιρικάς
  μεταβολάς.
  Τα όντως ττρονομιοθχα
  σιγαρέττα ταυτα είναι κα-
  τασκευασμένα άπό τα έκ-
  λεκτότερα καπνά των κα-
  λυτέρων περιφέρειαν Αγρι¬
  νίου.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ: ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ,,ΜΥΣΤΡΑΣ,,
  —Οί επαγγελματιαι διά την
  Πρωτομαγιάν.
  Πρό; τα; έπαγγελματικάς καΐ
  βιοτεχνικά; όργανωβει; τή; χώ-
  ρα; απεστάλη παρά τή; Γβνική;
  Συνομοσπονδίοτ; μακρά έγκύκλι-
  ος διά τή; οποίας έντέλλονται ο-
  πω; συστήσουν εί; τού; έπαγγελ-
  ματοβιοτέχνα; καΐ παρασχεθή
  πάσα δυνατή εΰκολία εί; τού; έρ
  γάτα; καΐ ύπαλλήλους αυτών, ί¬
  να έορτασθή η Έθνική 'Εορτή
  τή; εργασίας επί τό λαμπροτέραν
  καί τό έπισημέτερον. 'Επίβη; ή
  Διοίκησις τή; Συνομοσπονδία; έν
  τέλλεται τα; διοικήσει; των ϋπ'
  αύτην οργανώσεων όπω; παρευ-
  ρεθοΰν κκτά τόν έορτασμόν τή;
  Εργατικής Πρωτομαγιάς ένισχύ-
  ουσαι την άδελφήν αυτών έργα-
  τοϋπαλληλικήν τάξιν.
  —Ύγειονομικά Λασηθίου.
  Ό Νομίατρο; Λασηθίου κ. Πε¬
  ράκης μετέβη προχθέ; εί; τό Κά-
  τω χωρίον Ιεραπέτρα; πρό* ρύθ¬
  μισιν διαφόρων ύγειονομικών
  ζητη μάτων.
  —ΕΙ; Σητείαν ανεχώρησεν ό
  Διευθυντή; τού Άντιτραχωματι-
  κοΰ αγώνος κ. Ναμουνάκης πρό;
  επιθεώρησιν τοΰ έκεί Άντιτρα-
  χωματικοΰ ϊατρείου.
  —Αί κεναί θέσεις άγροφυλά-
  κων.
  Τό Άγρβνβμείον Ηρακλείου
  καλεΐ πάντας τού; βουλομένους
  νά Γ'καταλάβωσι θ«<3ΐν άγρβφύ- λακος, όπω; υποβάλωσιν αΐτήβει; μετά σχετικών δικαιολογητικών. Ομοίως καί διά πραγματογνώμο- να; προκειμένου νά άντικατα- σταθοΰν οί παλαιβί είς όλας τα; κοινβτητας. —©άνατβς αύτβχειρος. Την νύκτα τή; παρελθούσης Τετάρτη; απεβίωσεν ό Κωνσταν. Πεδιαδίτη; ίδιοκτήτη; τοΰ έν ' Α- γίω Νικολάου καφενείου τό «Κο· σμικόν», άποπειραθεΐ; ώ; γνω¬ στόν νά αυτοκτονήση καί πλη- γεί; σοβαρώς διά ξυραφίου. Ή κη δεία τοΰ άτυχοΰ; έπαγγελματίου 'γένετο έπιβλητική την επομέ¬ νην. —Τό ταμείον άσφαλίαεως έ- παγγελματιών. Ό όπογραφε'ις υπό τού υφυ- πουργοΰ τής Εργασίας ''κ. Δημπ- τράτου κανονισμός τοϋ Ταμείου "Ασφαλίσεω; Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών τίθεται είς εφαρμογήν άπό σήμερον Ιην Μαΐου,όπότε άρ χεται καΐ ή ούσιαστική λειτουρ- γία τοΰ Ταμείου. Αί κυριώτερα! διατάξεις τοΰ έν λόγω κανονι- αμοΰ έχουν ώς εξής: Τό Ταμείον παρέχει είς τού; είς αύτό ίισφα- λισμένους σύνταξιν γήρατο; καΐ άνικκνότητο;. "Ινα τύχη τις συν¬ τάξεως γήρατο; πρέπει νά Ιχη συμμετοχήν εκατόν ογδοήκοντα τουλάχιστον μηνών εί; την ά· σφάλισιν τοϋ Ταμείου καΐ νά έ¬ χη καταβάλει τάς άντιστοίχου; είσφορά;. |Διά την απόκτησιν δι- καιώματο; ουνταξιοδοτήσεω; δι' άνικανότητα, δέον νά έχη τι; ένενήκοντα έξ τουλάχιστον ' μη¬ νών συμμετοχήν εί; την άσφάλι- σιν. —Έργατικά. Καλοϋνται πάντες ο! έπιχειρη ματίαι τή; πόλεως Ηρακλείου ιήτοι Βιομήχανοι, Βιοτέχναι, διευθυνταί Γραφείων πάσης φύ¬ σεως, καταστηματάρχαι καί ερ- γολάβοι εκτελέσεως παντός ϊρ- γβυ καί μεταφοράς κλπ.) ο! ά- πβισχολοΰντε; εργατικόν ή ΰπαλ ληλικόν προσωπικόν ανεξαρτή¬ τως άριθμοΰ όπως άπό Τής Ιης— 5η; Μαΐου έ. έ. υποβάλωσιν ημίν πρό; θεώρησιν πίνακο; ώρών έρ γασίας είς διπλούν κατά τα κε- κανονισμένα. ΟΙ Επιχειρηματίαι δέον όπω; ομού μετά των πινάκων [ώρών έργασία; υποβάλωσι καί απόδει¬ ξιν καταθεσεω; των υπέρ τής Έργατική; έστίας εισφορών διά τ ό έτο; 1938. Επί των ανωτέρω εφιστώμεν την προσοχήν των εν¬ διαφερομένων έργοδοτών καθό σον ουδείς πίναξ ώρών έργαοία; θά θεωρηθή «ν δέν , υποβληθή ημίν άπό της 1ης—5ης Μαίου έ. ε. καί δέν συνοδεύηται μέ Την απόδειξιν καταίέσεω; υπέρ τής εργατικής 'Εβτίκς. (Έκ τής Επιθεωρήσεως Εργα¬ σίας). Γ»"» ,'Ι'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  4
  Λ
  Πρωΐα Κυριακής
  1 Μαΐοου 1938
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣΕΠΑΡΧΙΑΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΑΙ
  ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΛΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Υπό τής κυβερνή
  σεως διεκανονίσθησαν σήμερον αί τελευ
  ταΐαι λεπτομέρειαι τού έορτασμού τής
  Πρωτομαγιάς. Διαταγαί εδόθησαν ό¬
  πως είς όλας τάς επαρχίας γίνουν συγ
  κεντρώσεις άνάλογοι μέ τάς των *Λ-
  θηνών, ληφθή δέ φροντίς νά λάβουν
  όσον τό δυνατόν πανηγυρικώτερον χα-
  ρακτήρα.
  Έκτός των Αθηνών, όπου θά ομι
  λήσουν ο κ. Πρωθυπουργός καί τι
  νες των ύπουργών, Γ ομιλίαι θά γίνουν
  καί είς τάς επαρχίας, είτε υπό των ύ
  πουργών Γενικών Λιοικητώ'ν, είτε υπό
  των Νομαρχών, οΐτινες θά άναπτύξουν
  πρόςτόν έργατοϋπαλληλικόν κόσμον την
  σημασίαν τού έορτασμού τής Πρωτο-
  μαγιάς.
  Τα σχόλια τού διεδνοΰς τύττ,ου
  διά τάς Άγγλογαλλικάς συνομιλίας.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τό συνελθόν σή¬
  μερον, καθιερωμένον υπουργικόν συμ-
  β ούλιον τ?ς εβδομάδος εξήτασε ύπηρε
  σιακά καί νομοθετικά ζητήματα.
  ΑΠΕΒΑΝΕΝ Ο ΓΕΟΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
  ΑΙΕΥΒΥΝΤΗΣΤΗΣ'ΆΚΡΟΙΙΟΑΕΩΣ,,
  (~ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Ό Διευθυντής τής
  «* Ακροπόλεως» καί παλαιός δημοσιο-
  γράφθς Γεώρ. Βουτσινάς, άπεβίωσε σή
  μερον.
  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟ
  ΑΗΕΧΟΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Σήμερον την νύ¬
  κτα άναχωρούν επιστρέφοντες είς "Αγ·
  κυρίαν ο Τούρκος πρωθυπουργός κ.
  Τζελάλ Μπαγιάρ, ο ύπουργός των
  * Εξωτερικών κ. Ρουσδή Άράς καί
  ή άκολουθία των.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). — Είς τούς άφικνου
  μένους αυριον (σήμερον) είς την Μα¬
  κ εδονικήν πρωτεύουσαν Τούρκους ύ·
  Π ουργούς έτοιμάζεται έπίσημοςύποδο-
  χ ή υπό των Άρχών τής Θεσσαλο¬
  νίκης.
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ "ΔΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ,,
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΪΒΕΡΗΗ-ΙΗ ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πέραν Οτι ή ήμιεπίσημος Τουρκική ε¬
  φημερίς «Δζουμχουριέτ» γράφουβα επί
  τού έργου τής κυβερνήσεως Μεταξά,
  τονίζει ότι τό καθεστώς τής 4ης Αύ-
  γούστου άπέβη φύλαξ άγγελος διά την
  Έλλάδα.
  Ο ΜΠΑΓΙΑΡ ΜΕΤΈΒΑΙΝΕ!
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —· Ειδήσεις έξ Άγ¬
  κυρας άναφέρουν ότι ο Τούρκος πρωθ
  ύπουργός κ. Τζελάλ Μπ*γ:άρ θέ¬
  λει μεταβή την 9ην Μαΐου είς τό Βε
  λιγράδιον όπου θα συνομιλήση α
  τού κ. Στογιαντίνοβιτς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς) — Αί συνομιλίαι
  τοΰ Λονδίνου άφιερώθησαν
  την πρωΐαν τής σήμερον είς
  την κατάστασιν τής Κεντρικής
  Εύρώπης επί τής οποίας διε¬
  ξήχθη ιδιαιτέρα συζήτησις.
  Ό Γάλλος πρωθυπουργός
  κ. Νταλαντιέ εξέθεσε την δυ¬
  σχερή θέσιν είς την οποίαν
  ευρίσκεται ή Τσεχοσλοβακία
  καί την στερράν απόφασιν
  τής ΓαλλΙας νά επέμβη ε'ζ
  τυχόν έκδηλωθησομένην εναν¬
  τίον της επίθεσιν υπό οΐουδή-
  ποτε τρίτου Οί κ. κ. Τσάμ¬
  περλαιν καί Χάλιφαξ έμειναν
  σΰμφωνοι επί τοθ σημείου τού¬
  του μετά των Γάλλων συνα-
  δέλφων των.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Αί Αγγλικαί καί Γαλλικαί
  έφημερΐδες γράφουσαι καΐ σή¬
  μερον επί των Άγγλογαλλι-
  κών συνομιλιών, τονίζουν δτι
  ή άμυνα των δύο εθνών θά
  είνε τοΰ λοιπού συνδεδυασμέ-
  νη. Ή Μ. ΒρεττανΙα καί ή
  Γαλλία, έπιλέγουν αί έφημερί
  δες, ήνωσαν τάς δυνάμεις
  των σημαντικάς όπωσδήποτε,
  είς μίαν δύναμιν, άκόμη ση·
  μαντικωτέραν. Τα δύο μεγά-
  λα αύτά κράτη συνεπλήρω
  σαν τάς είλικρινεΐς προσπα¬
  θείας των διά την διατήρησιν
  καί περιφρούρησιν τής είρήνης
  τόσον τής Εύρώπης δσον καϊ
  τοΰ κόσμου ολοκλήρου.
  Ενεφανίσθησαν άκρίδες;
  Έπείγουσα διαταγή της Νομαρχίας.
  Κατά πληροφορίας έκ τής υ·
  παίθρου πρός τάς αρμοδίας γεωρ
  γικάς αρχάς Ηρακλείου, είς τινάς
  άγρούς διεπιστώθησαν ϊχνη εμφα¬
  νίσεως άκρίδων.
  Κατόπιν τής πληροφορίας ταύ¬
  της ή Νομαρχία Ηρακλείου προ¬
  έβη είς την έκδοσιν τής κατωτέ¬
  ρω επειγούσης έγκυκλίου, άφορώ-
  σης τα ληπτέα μέτρα πρός αποτε¬
  λεσματικήν καταπολέμησιν τοθ
  έπαπειλοΰντος την γεωργικήν πα-
  I
  ραγωγήν Ηρακλείου κινδύνου:
  | «Πρός τούς κ. κ. ΙΙροέδρους
  1 των Κοινοτήτων τοθ νομοθ Ηρα¬
  κλείου: Παρακαλούμεν δπως μετά
  των όργάνων Άγροφυλακή; προ-
  βήτε είς άνιχνεύσεις των περιφε-
  ρειών σας πρός διαπίστωσιν τυ¬
  χόν εμφανίσεως άκρίδων καθώς
  καί την έκτασιν καί τοποθεσίαν
  είς (£ς ενεφανίσθη αυτή καί γνω«
  ρίσητε ταθτα είς τόν Φυτοπαθο-
  λογικόν Σταθμόν Ηρακλείου προ-
  κειμένου νά αποσταλή υπό τούτου
  εγκαίρως ή απαιτουμένη ποσότης
  δολωμάτων πρός καταπολέμησιν
  των άκρίδων.
  Ό Νομάρχης
  Ανδρ. Μάρκελλος».
  Ή έγκύκλιος εκοινοποιήθη πρός
  παράλληλον ενέργειαν καί πρός
  τόν Φυτοπαθολογικόν Σταθμόν Η¬
  ρακλείου.
  ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  Ή
  V
  ΜερσρχΙα Κρήτης α¬
  πέστειλε πρός τάς στρατιω
  τικάς αρχάς τής νήσου 10.
  000 βιβλιάρια: «Οίκογενειακή
  Άεράμυνα» δπως ταυτα δια-
  νεμηθώσιν είς τούς προέδρους
  Κοινοτήτων καί τούς άρχη-
  γούς των οίκογενειών Ηρα¬
  κλείου, Χανίων, Ρεθύμνης καί
  Αγ. Νικολάου. Ή καλή δια¬
  τήρησις των βιβλιαρίων είναι
  ύποχρεωτική καθ" .δσον αί
  διατάξεις αυτών θέλουσιν ά
  ποτελέση ύποχρεώσεις τού
  κοινοθ επιβαλλομένας έν και
  ρώ.
  ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Τό υπουργείον των Έσω-
  τερικών γνωρίζει πρός τόν
  κ. Νομάρχην "Ηρακλείου κα¬
  τόπιν σχετικής ρηματικής δια
  κοινώσεως τής έν Αθήναις
  Ίταλικής Πρεσβείας δτι διω
  ρίσθη έν Ηρακλείω ώς διευ¬
  θύνων τό ένταθθα Ιταλικόν
  Προξενικόν Πρακτορείον ό κ.
  Πιέρ Κόρπης. Κατόπιν τούτου
  παρακαλεΐ νά ένεργηθώσι
  τα Ι,δέοντα διά την νόμιμον
  αναγνώρισιν τούτου παρά
  των άρχών Ηρακλείου.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΑΜΥΓΑΑΛΟΨΥΧΑΣ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Λαβόν αφορμήν έκ τής
  υπαρχούσης μεγάλης ζητή-
  σεως είς Γερμανίαν πικράς
  άμυγδαλόψυχας τό Γεωργι-
  κόν Έπιμελητήριον άπετάθη
  διά χθεσινοΰ έγγράφου τού
  πρός τό υπουργείον Γεωρ
  γίας παρακαλοΰν νά άφεθή
  ελευθέρα ή έξαγωγή τοθ
  προιόντος τούτου είς Γερμα
  νίαν ήτις καθ' υπαρχούσας
  πληροφορίας θά δώση, δι' αύ
  τό τιμήν κατά 15 περίπου
  δρχ. κατ' οκάν ανωτέραν
  των άλλων καταναλωτριών
  χωρών.
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Τ&Ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
  Δι' αποφάσεως τής Νομαρ¬
  χίας καθορίζονται ώς εξής αί
  ωραι εργασίας κατά την θε-
  ρινήν περίοδον των καταστη-
  μάτων "Ηρακλείου: Έμπορι-
  κά έν γένει καταστήματα, ξυ-
  λεμπορικά, χονδρικώς πωλή¬
  σεως: Π. μ. 8,30'—12,30. Μ.
  μ. 3,30'—7,30'. Τό Σάββατον
  καί τάς παραμονάς μεγάλων
  έορτών: Π. μ. 8,30'—12,30' Μ.
  μ. 3,30'—8. Παντοπωλεΐα π.
  μ. 7,30' —1. Μ. μ. 4—8,30".
  Τό Σάββατον καί τάς παραμο¬
  νάς μεγάλων έορτών: Π. μ.
  7,30—1 μ. μ., 4—9.30'. Κου-
  ρεΐα π. μ. 7.30—12.30", μ. μ.
  3.30"—8.30'. Τό Σάββατον ά-
  πό 3—10' μ. μ. Πρατήριαχον-
  ρικής πωλήσεως καπνοΰ π.
  μ. 7—12.30". Μ.μ. 3.30— 8.30".
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΟΜΣΜΟΥ
  ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
  "Υπό τοΰ ύπουργείου τής
  Γεωργίας προεκηρύχθη διαγω-
  νισμός είς την περιφέρειαν
  τής Γεωργικής "Υπηρεσίας τοϋ
  Νομοΰ Ηρακλείου καί είς
  τάς κοινότητος Μοιρών, Άγϊ
  ών Δέκα, Άμπελούζου, Μη¬
  τροπόλεως, Χουστουλιανών,
  Πλατάνου, Πόμπηας, Πετρο-
  κεφάλι, Γαλλιάς, Καστελλίου
  καί Καινουρίου διά τάς καλυ-
  τέρας σιτοκαλλιεργείας. Είς
  τούς καλυτέρους σιτοκαλλιερ
  γητάς θά άπονεμηθώσι χρημα
  τικά βραβεϊα άπό 1000—5.000
  δραχ. Ώς χρόνος ενάρξεως
  τοΰ διαγωνισμοΰ ωρίσθη ή έ
  ποχή τοΰ θερισμοΰ των σιτη
  ρών τοΰ τρέχ. γεωργικοΰ έ-
  τους καί τέλος ή λήξις τής
  καλλιεργητικής περιόδου των
  σιτηρών.
  ΜΙΑ ΕΟΡΤΗ
  ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ
  Είς την άνωθεν των Στρα
  τώνων τοποθεσίαν «Δυό Άο-
  ράκια» ένθα τό έξωκκλήσιον
  'Άγιοι Πάντες θά γίνη σήμε
  ρον πρωτοβουλία τοϋ Δασονο-
  μεΐου έορτή έπ' εύκαιρία τής
  Πρωτομαγιάς καθ' ήν θά λει
  τουργηθή καί τό εξωκκλήσι
  όν. Ή όδός είνε βατή καί
  δι* αύτοκινήτων. Λόγω τής
  προβλεπομένης άθρόας μετα
  βάσεως έορταστών θά λειτουρ
  γήσουν ύπαίθρια καφενεϊα
  θά καθορισθή δέ καί ήλατ-
  τωμένον εισιτήριον υπό των αύ
  τοκινητιστών. Την εορτήν εκλή¬
  θησαν νά τιμήσουν ό κ. Νο¬
  μάρχης, ό κ. Δήμαρχος ό κ.
  Διοικητής τοΰ Συντάγματος
  κ. α.
  ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ
  180 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ α
  Δι' αναγκαστικόν νόμου, τε-
  λοϋντος υπο δημοσίευσιν, συνι-
  στώνται ογδοήκοντα θεσεις γραμ-
  ματέων η εΐσηγητών και εκατόν
  θέαεις γραφέων η δακτυλογράφων
  κρός ενίσχυσιν των Γ<ν. Διοική- σϊων, Νομαρχίαν καί επαρχίαν. ΟΙ είς τάς δημιουργουμενας διά τοΰ Νόμον τούτου 9εσ£_ις διορι- οθησόμενοι απεφασίσθη όπως προ έρχωνται έκ πασών των περιφέ¬ ρειαν τοΰ Κράτους κατά δικαίαν αναλογίαν μετά προηγουμένην δέ έπιλογην. Αϊτήσβις μετά των σχετικών πιστοπβιητικών θά ΰπο- βληθοΰν είς τας Νομαρχίας, Ση¬ μειωτέον ότι είς τας θεβεις γραμ ματέων καί γραφέων θέλουσι γί· νει δεκτοι μόνον άρρενες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ_ .ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Κατά χθεσινάς πληροφορίας την προσέχη έβδομάδα α¬ ναχωρεί είς Αθήνας ό 'Υ πουργός Γενικός Διοικητής κ. Μπ. Σφακιανάκης· Ό κ. Ύ' πουργός θά επιδιώξη την επί¬ λυσιν έν Αθήναις ωρισμένων ζητημάτων τής Κρήτης. ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Δι' έγγράφου τού πρός τόν κ. Νομάρχην Ηρακλείου ό άντιναύαρχος άρχηγός τοΰ Στόλου κ. Δ. Οίκονόμου γνω ρίζει δτι άπό τής 21 Μαΐου ό στολίσκος άντιτορπιλλικών γυ- μνασίων υπό ανώτερον Δι οικητήν τόν πλοίαρχον κ. Κ. Οίκονόμου θά προσορμι- σθή είς τόν λιμένα "Ηρακλεί¬ ου. Ό στολίσκος συγκείμε νος έκ των άντιτορπιλλικών «'Ύδρα», «Κουντουριώτης» «Ιεραξ», «Άετός», «Λέων» καί «Πάνθηρ» θά παραμείνη έν ταΰθα μέχρι τής 30 Μαΐου. Κατά τό αύτό διάστημα θά επισκεφθή τόν λιμένα "Ηρα¬ κλείου προσωπικώς καί ό άρ χηγός τοϋ Στόλου κ. Δ. Οίκο νόμου έπιβαίνων τής «Αυ- ρας». ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ χ- ΝΟΜΑΡΧΗΝ Διά χθεσινοϋ θερμοτάτου τηλε γραφήματός των οί Πρόσκοποι Πατρών εΰχαριοτοΰν τον Νομάρ¬ χην κ. Μάρκελλον διά τάς περι- ποιήαεις ών έτυχον κατά την έδώ άφιξιν των. ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ Τό υπουργείον των Οίκο νομικών δι' έγκυκλίου τού πρός τάς τελωνειακάς αρ¬ χάς εντέλλεται νά ένεργώ σιν αυται λεπτομερή έλεγχον επί των μεταφερόμεναι έλευ θέρως έμπορευμάτων καί των άποσκευών έπιβατών καθ' δ¬ σον τό υπουργείον πληροφο ρεΐται δτι διενεργεΐται είς εύ ρεΐαν κλίμακα λαθρεμπόριον σιγαροχάρτου δπερ μεταφέρε- ται είς τούς διαφόρους λι μένας τοθ Κράτους. Η ΓΕΩΡΠΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας δι' έγκυκλίου τού πρός τάς αρμοδίας γεωργικάς αρ¬ χάς συνιστά την συνεργασί¬ αν των εξωτερικών γεωργι κων ύπαλλήλων αύτοΰ με¬ τά τοθ γεωπονικοθ κλάδου τής Άνωνύμου Έλληνικής Έταιρείας χημικών προΐό,·- των καί λιπασμάτων. Τό υ¬ πουργείον έλπίζει δτι ούτω θά βελτιωθή ή γεωργική ττα ραγωγή καί θά έξυψωθή τό βιωτικόν επίπεδον τοθ άγρό τού. ΟΕΟΡΟΥΝΤΑΙΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑΙ ΑΙΛΗΦΒΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΗΟΜ1Λ1ΑΣ ΑΟΝΔΙΝΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΑΗΡΩΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγρα φηματα έκ τής Άγγλικής πρωτευούσης βεβαιούν ότι αί ληφθείσαι άποφάσεις είς τάς έκεί συνομιλίας των 4κ. κ. Τσάμπερ λαιν, Χάλιφαξ, Νταλαντιέ· καί Μποννέ εΐναι^σοβαρώταται. Ή συνεργασία Αγγλίας καί Γαλλί- ας, ήτις ώς γνωστόν έξησφαλίσθη μέ τάς έν λόγω συνομιλίας, έπαναλαμβάνε- ται ότι διασφαλίζει πλήρως την Έύρω- παϊκήν ειρήνην. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΗΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΓΓΑΟΤΑΛλΙΚΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έξ Ούασιγκτώνος άναφερόμεναι είς τάς έν Λονδίνω συνομιλίας των "Άγγλων χαί Γάλλων ύπουργών, άναφέρουν ότι ή Άμεριχή ίκανοποιήθη απολύ¬ τως άπό τα άποτελέσματα των αυνο- μιλιών αυτών. ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥΧΑΝΚΕΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Σαγκάης ότι υπεράνω τού Χανκέου όπου έδρεύει ήδη ή Κινεζική κυβέρ¬ νησις, διεξήχθη ή μεγαλυτέρα άπό τής άρχης τού Κινεζοϊαπωνικού πολέμου άερομαχία. Ή άερομαχία υπήρξεν αύ τόχρημα λυσβώδης καί διήρκεσεν άρ κετήν ώραν. ΤΡΙΑΚΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νεώτερα τηλε· γραφήματα έν σχέσει μέ την τελευταί αν έπιδρομήν των Ίαπωνικών άερο- πλάνων είς την νοτιοδυτικήν Κίναν, αγ γέλλουν ότι οί έκ των βομβαρδισμών νεκροί ύπερβαίνουν τούς τριακοσίους. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ ΕΙΚΟΣ ΙΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Χόγκ—Κόγκ ότι κατά την διεξαχθείσαν χθές άνωθεν τού Χανκέου άερομαχίαν οί Κινέζοι κατώρθωσαν νά καταρρί- ψουν είκοσιν Ίαπωνικά άεροπλάνα τε- λεοταίου τύπου. ΣΥΝΕΧΙΖΘΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ τού έξωτερικού ειδήσεις, αί μαχαι είς την Βόρειον καί ' Κεντρικήν Κίναν συνεχί- ζονται άγριαι. Αί απώλειαι εκατέρωθεν ανέρχονται είς πολλάς χιλιάδας αν¬ δρ ών. ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΕΜΠΟΑΙΖ0ΗΤΑ1 ΥΠΟ ΤίΝ Β Ρ Ο Χ Ο Η ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- τσίποκριτοΰ μας). — Τό Πρακτορείον Χαβάς είς τό'σημερινόν δελτίον τού, τό σχετικόν μέ τόν πόλεμον έν Ισπανία σημειώνει καί πάλιν πλήρη ϋφεσιν των έπιχειρήσεων λόγω των συνεχιζομένων βροχών καί τής επικρατούσης καθ* ά¬ πασαν λ, ήν * Ανατολικήν Ισπανίαν πρω¬ το φανοΰς κακοκαιρίας.