95717

Αριθμός τεύχους

4852

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησί« λίραι ί>
  έϊήμηνος 2
  Άμερικης
  έτησια δολ.
  έξάμηνος »
  15
  8
  Τι<ιή κατά φύλ?ον Δραχ. 2 ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 1938 ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ί. ΜΙΝϋΙΑΥΡθΥ ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΙΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «52 Η ΟΡΟΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΝ Είχαμεν γνωρίσει την Πρωτομαγιάν ώς ημέραν τα- ραχών καί θορυβωδών έκδη· λώσεων. Ή έννοιά της ήτο συνυφασμένη, ζυμωμένη, μέ συγκρούσεις, με ταραχάς, μέ «μαχητικάς εκδηλώσει;», μέ αΊματα, μέ διατάραξιν της τάξεως, μέ γενικήν αναστά¬ τωσιν καί ανησυχίαν... Καί εύρέδημεν εφέτος έμπρός είς μίαν νέαν πρωτομαγιάν. Οί εργάται έπανηγύριζαν είρη- νικά, μέ Χ«ρ«ν, μέ ευχαρί¬ στησιν, μέ απόλυτον Ικανο¬ ποίησιν. Καί είς τάς συγκεν- τρώσεις δέν ωμίλησαν έμ- πρησταί, ταραχοποιοί, κήρυ- κες τού μίσους καί τής πά- λης των τάξεων. Ωμίλησαν οί ύπουργοί καί οί αλλοι ά- νώτατοι άξιωματοΰχοι καί έκπρόσωποι τοΰ Κράτους. Καί έπανηγύρισαν εργάται καί έκπρόσωποι τοΰ Κράτους ά- πό κοινοΰ την ημέραν πού είναι άφιερωμένη διά την α¬ πόδοσιν τιμής είς την εργα¬ σίαν. Δικαίως δέ. Διότι οί εργάται χάρις είς την μέ- ριμναν καί την στοργήν τού σημερινοΰ Κράτους άπηλευ- θερώθησαν άπό την παντός εΐδους ύλικήν καί ίδεολογι- κήν εκμετάλλευσιν καί κα¬ τέλαβον την θέσιν πού δικαι- οΰνται ώς δημιουργικοί πα- ράγοντες εις την κοινωνίαν. Χάρις εις τάς κοινωνικάς άσφαλίσεις, τάς συλλογικάς συμβάσει;, τό οκτάωρον, την υποχρεωτικήν διαιτησίαν, τα γραφεΐα εύρέσεως εργασίας, ή θέσις των έργατών εβελτι¬ ώθη, ή άνεργία περιωρίσθη καί οί εργάται άπό έγκαταλε λειμένοι^ καί περιφρονημέ- νοι πού ήσχν, έτυχον τιμη- τικών διακρίσεων, υψώθησαν κοινωνικάς καί απηλλάγη¬ σαν άπό τόν έφιάλτην τής άνεργίας, τής πείνης καί τής δυστυχίας. Καί ένω μέ- χρι πρό τινος άκόμη έβεω- ροΰντο ώς στοιχεΤα άναρχί- ας καί ανατροπήν, σήμερον άποτελοϋν τούς κυριωτέρους ποιράγβντας τής τάξεως, τιΐς δημιουργικήν προσπαθείας καί της είρηνικής εξελίξεως. Οί εργάται δέν είναι πλέον οί έχθροί των έργοδοτών καί τοΰ Κράτους. Είναι οί συνεργάτου των πρώτων καί τό στήριγμα τοΰ δευτέρου. Είναι οί φλογερώτεροι πα¬ τριώται, οί είρηνικώτεροι πο¬ λίται. Καί τό θαΰμα αϋτό έ- πετελέσθη χάρις είς την ειρηνικήν επανάστασιν την οποίαν επεχείρησε καί έπέ τυχεν ή σημερινή Κυβέρ¬ νησις είς τό κεφάλαιον τής έργατικής—κοινωνικάς πολι- τικής. Μίαν επανάστασιν τής οποίας τα λαμπρά άποτελέ- σματα είδομεν προχθές κα¬ τά τόν έορτασμόν τής Πρω- τομαγιάς. Εργάται καί έκ¬ πρόσωποι τού Κράτους έώρ- τασαν άπό κοινοΰ την ημέ¬ ραν τής εργασίας ένω άλλο¬ τε έμάχοντο μέ τα οπλα καί έβαφαν μέ αίμα τα πεζοδρό- μια. Πρόκειτοιι περί ενός θαύματος όφειλομένου έξ ολοκλήρου είς τό σημερινόν Κράτος. Ή Ύπουργική π^ρΐοδεία ΠΩΣ ΕΙΑΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Τό άρθρον τοθ κ. Κ. Κοτζιά. Άμα τ§ έπανόδφ τού είς Α¬ θήνας ό Ύπουργός Πρωτευούσης κ. Κοτζιας, παρακληθείς διετύπω σεν ώς ακολούθως τάς έντυπώσεις τού έκ Κρήτης είς τό κάτωθι ά>
  θρον τδ οποίον εδημοσίευσεν ή §"γ
  κριτο; συνάδελφος των Αθηνών
  «Καθημερινήν
  »Θά έπρεπε οί Άθηναΐοι
  νά επισκεφθούν την Κρήτην...
  Διότι οί Κρήτες είναι έ'να
  κομμάτι έκλεκτό τής Έλλη-
  νικής φυλής, μέ ίδιάζοντα
  τύπον, μέ καθορισμένον χα-
  ρακτήρα καί ώς πρός την
  ψυχικήν εκδήλωσιν καΐ ώς
  πρός την πνευματικήν, ίδιά
  ζοντα τύπον καί ώς πρός
  έκαστον άτομον, ιδιαιτέρως
  λαμβανόμενον, καί ώς πρός
  τό σύνολον. Ή Κρητική ψυ-
  χή είναι απολύτως προσηρ-
  μοσμένη πρός τό περιβάλ-
  λον πού ανεπτύχθη. Ύψηλό-
  φρων μέχρι των Λευκών Ό
  ρέων, ήρεμος ώς οί κάμποι
  τής Μεσσαράς, άνήσυχος δ-
  πως τό Κρητικόν καί Λιβυ
  κόν πέλαγος, μέ τίς ώμορ-
  φιές πού είναι σκορπισμένες
  δπου καί άν ρίψης τό μάτι
  σου στήν Κρήτη.
  »Οί Κρήτες ενα έκ τώνεύ-
  φυεστέρων τμημάτων τής Ελ¬
  λάδος, δέν συγκροτοΰν σύ¬
  νολον παρά μόνον προκειμέ-
  νου περί τής Πατρίδος. Διότι
  έκαστος Κρής έχει ιδίαν άτο-
  μικότητα, Ιδικήν τού πρόσω-
  πικότητα ώστε νά έγκολποϋ-
  ται ολόκληρον την Κρήτην.
  Δηλαδή έκαστος Κρής είναι
  καί άπό μία Κρήτη. Μέ τόν
  Κρήτα ό έπιθυμών καί θέλων
  νά συνεννοήθη δέν άντιμετω-
  πίζει καμμίαν δυσχέρειαν.
  Λέγουν δτι οί Άμερικανοί
  καί οί Άγγλοι είναι εύθεΐς
  είς τάς ουζητήσεις των, ώμοί
  είς την αλήθειαν, σκληροί δ-
  ταν ύποστηρίζουν τό δίκαιον.
  Καί είναι άληθές τουτο. Άλ-
  λά δημιουργεΐται μία σκέψις,
  μήπως είναι άπόγονοι των
  τραχέων Κρητών...! Διότι ό
  Κρ^ς δέν τηρεΐ καμμίαν επι¬
  φύλαξιν δταν σοϋ ομιλή. Δι-
  ατυπώνει κατακάθαρα την
  σκέψιν τού καί οϋτω δέν κο-
  πιάζεις ουτε άνησυχεΐς δταν
  σοϋ ομιλή,διότι ξέρεις ότι, δ,τι
  σοϋ λέγει είναι έκεΐνο ποΰ
  πιστεύει. Θεωρεΐ ίσον τού ή'
  μάλλον πρώτον έν ΐσοις εκεί¬
  νον πού άγαπδ ή εκείνον πού
  ψιλοξενεΐ άλλά υπό μίαν
  προϋπόθεσιν δτι αύτάς ό πρώ
  τος έν ϊσοις ν' αντιληφθή δτι
  ομιλεί πρός Κρήτα.
  »Οί Κρήτες δέν διεκδικοθν
  ουτε άπαιτοϋν. Είναι άπέ-
  ριττοι είς την συζήτησιν, ά-
  πλοΐ, διαυγεϊς καί θέτουν
  τα ζητήματα μέ τό δικαί
  ωμα πού αίσθάνεται ό πο¬
  λίτης δταν άντιλαμβάνεται
  δτι κάτι ποΰ είναι δίκαιον
  δέν έξυπηρετεΐται υπό τοϋ
  Κράτους είς τό οποίον πι¬
  στεύει. Δέν ρουσφετολογεΐ.
  Δέν συναλλάσσεται. Συμβάλ-
  λεται μέ τό Κράτος καί ζή
  τεϊ ώς πρώτην τού ανα¬
  γνώρισιν, ώς πρώτον άντάλ
  λαγμα υπέρ αύτοϋ νά τοϋ
  αναγνωρίση συνειδητά καί τί
  μια δτι είναι άγωνιστής. Τό
  θέλει αύτό. Τό άπαιτεΐ ή ψυ-
  χή τού.
  Άλλωστε έχει δικαίωμα διά
  νά ζητή. Έπειτα ζητεί κάτι
  άλλο. Απόλυτον (σονομίαν.
  Αλλοίμονον είς εκείνον πού
  θά τόν αδικήση. Τουτο είναι
  τόσον καταφανές ώστε ν' ά
  κούης παντοθ Ενα πράγμα
  πού' τουλάχιστον έγώ δέν ή¬
  κουσα μέχρις ώρας. «Πρώτα
  πρώτα την Πατρίδα. Πρέπει
  νά πάρουμε βόλια καί νά εϊ
  μεθα ώχυρωμένοι. "Υστερα
  άν περισσέψΓ) θά δώσης καί
  είς την περιφέρειαν μας έστω
  καί μίαν δραχμήν». Ή δραχ-
  μή αυτή πού ζητεϊται δέν
  έχει την αξίαν τοθ άνταλ-
  λάγματος, εχει την αξίαν τής
  άναγνωρίσεως. Κρής όρεσίβιος
  είς την Φαιστόν μέ δύο λέ-
  ξεις μοθ καθώρισεν ολόκληρον
  τήν ύπερηφάνειαν καί την λε-
  βεντιάν τής Κρήτικής ψυχής.
  Άφοΰ ήκουσε τα δσα εΤπα
  καί μέ παρηκολούθησε κυττά
  ζοντάς με κατάμματα μέ στορ
  γή καί φΐλ'α- Υ^ΡΙζει «αί μοθ
  λέγει· «έδώ εΐσαι σύ υπουρ-
  γός, έγώ »μως εΐμαι ύπουργός
  τσεΐ πάνω . » καί δείχνει
  τήν υψηλοτέραν κορυφήν τοθ
  Ψηλορείτη, δπου τό καλοκαϊ-
  ρι μεταφέρει τα ποίμνιά τοο.
  Αύτό είναι όλόκληρος ή Κρή¬
  τη Περισσότερον δηλαδή τόν
  ένωχλοΰσε ποΰ παρίστατο έ'
  νας άξιωματοϋχος ενώπιον
  τού καί συνεπώς ησθάνετο
  τόν εαυτόν τού κάπως στε-
  νοχωροΰμενον παρά δλη ή συ¬
  ζήτησις διά τοΰς δρόμους ά¬
  πό Ρεθύμνου—Γαλήνης καΐ
  ωρισμένα άλλα μικροέργα
  τής Μεσσαράς 'Ήθελε νά
  κρατήση τόν εαυτόν τού ύψη-
  λά καΐ έκτός θέσεως κατά
  την συζήτησιν, έδειξε γνώρι-
  μόν τού θέσιν, τα ψηλά βου-
  νά τής Κρήτης. "Ιδού τό ση¬
  μείον τής ψυχής, ιδού δλη ή
  ψυχή τής Κρήτης μέ τίς ψηλές
  βουνοκορφές της.
  »Όταν μετά τήν συζήτησιν
  είς τήν Φαιστόν δύο προυχον-
  τες 70ετεΐς αύθόρμητα ετέθη¬
  σαν επί κεφαλής τοθ χοροΰ
  καί έχόρεψαν τόν Μαλεβυζιώ
  τικον δέν τό έκαμαν μόνον
  διά νά τιμήσουν τόν φίλον
  των άλλά καί διά νά τοϋ δεί-
  ξουν δτι παρ' δλα τα έβδο-
  μήντα χρόνια των είναι λε-
  βέντες καί άκόμη δτι ό χορός
  των εχει τήν ιστορίαν τού καΐ
  τόν ρυθμόν τού. Ιδού μία
  σύμπτωσις τής ψυχής των μέ
  τούς ώμορφους κάμπους τής
  Μεσσαράς. "Εχει καί ή Μεσ-
  σαρά τήν ιστορίαν της, έχει
  κσί ό κάμπος αύτός ρυθμόν.
  Μήπως δταν είς κάποιο πεί-
  ραγμα ενός των συνοδευόν-
  των έξερράγη θύελλα είς' τήν
  ψυχήν ενός των Κρητών ά-
  γροτών δέν ήτο τό Λιβυκόν
  καί Κρητικόν πέλαγος πού
  συνήθως μαίνοντσι,
  »Οί Κρήτες είναι σάν χοϊ'-
  δέ μενά παιδία. Είναι παιδία
  διότι είναι σεμνοί δπως είναι
  σεμνά τα πραγματικά παλλη
  κάρια Τό πραγματικό παλλη-
  κάρι δέν σοΟ κάνει ίστορίες.
  Πρό παντός δέν λέγει δτι εί¬
  ναι παλληκαράς.
  »Οί Κρήτες είναι οί πλέον
  εύκολοδιοίκητοι, διότι σέβον
  ται, διότι άγαποθν καΐ δταν
  άγαπήσουν δέν σβήνουν τήν
  αγάπην των ευκολα. Καΐ (δι
  ως διότι άκοΰνε δταν τούς
  όμιλής. Ή προσωπική των ΰ-
  περηφάνεια, ό δικαιολογημέ
  νος έγωϊσμός των δέν υπέρ-
  βαίνει τάς όροσειράς τής Κρή
  της. Πάνω άπ' αϋτές έ'χουν
  τοποθετήσει πίστει κσί θέσει
  τό "Εθνος, κάτω άπό τό ό
  ποίον στεγάζονται. Δι' αύτό
  ή 4η Αύγουστου εδρε τήν
  εύρεΐαν, τήν εύρυτάτην υπο
  δοχήν είς τήν Κρήτην. Διότι
  εθεωρήθη καί έπιστεύθη ώς
  καθαρώς έθνική έπανάστασις.
  Δι" αύτό ό Ι. Μεταξάς άγα
  πάται δπως άγαπάται είς
  τήν Κρήτην. Διότι άντιμετω-
  πίζεται άπό τούς Κρήτας
  καί πιστεύεται ώς ό άρχηγός
  των, ό άρχηγός τής έπαναστά
  σεως.
  »Διά τούς γνωρίζοντας τόν
  Κρήτα καί διά τόν έπισκέπτην
  τής Κρήτης,δημιουργεΐται έ'να
  βαθύ, βαθύτατον αϊσθημα με¬
  τά τήν επίσκεψιν.
  «Όταν ευρίσκεται έκεΐ, εΰρί
  σκεται μεταξΰ οίκείων τού. Τό·
  ση είναι ή φιλοξενία, τόση ή
  άνετος άτμόσφαιρα, τόσον τό
  οξυγόνον πού άναπνέει άπό
  τα κατάβαθα τής Κρήτικής ψυ¬
  χής. Όταν φύγη θέλει νά ξα¬
  ναγυρίση, διότι νοιώθει δτι κά¬
  τι τοΰ λείπει. Καί πράγματι
  τοϋ λείπει ή Κρήτη. Δι' αύτό
  τονίζω: Θά επρεπε οί Άθηναΐ¬
  οι καί ολοι οί "Ελληνες νά
  επισκεφθούν τήν Κρήτην διά
  ν ά γνωρίσουν καί αυτήν καί
  τούς πραγμστικούς Κρήτας.»
  Μ.ο ώραι α έκδρομή
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ
  ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  Κάτι «λησμονήτο καί άξιον μιμήσεως
  πού τιμαί τούς Παντοπώλας μας.
  Άκούραστοι, φΐλοι τής εργασίας καί τής τάξεως, συν-
  τηρητικοί είς τάς έκδηλώσεις καί τάς πεποιθήσεις των, φι-
  λοπρόοδοι ώς παράγοντες κοινωνικής καί οικονομικάς εξε¬
  λίξεως, έργάζονται πάντοτε, ημέραν καί νύκτα, οί επαγγελ¬
  ματιαι καΐ βιοτέχναι μας προσηλωμένοι είς τήν δημιουργικήν
  των προσπάθειαν. Έργάτιδες μέλισσαι τής κοινωνικάς κυ-
  ψέλης παράγουν καί δημιουργοθν καί άποβαίνουν τροφοί
  καί στήριγμα τοθ κρατικοό καί κοινωνικοΰ μας όργανισμοϋ.
  Άποτελοϋν τό βάθρον πού έξασφαλίζει τήν ίσορροπίαν των
  κοινωνικών δυνάμεων Καΐ δι' αύτό ακριβώς άποτελοϋν
  συγχρόνως καί τήν συμπαθεστέραν τάξιν.
  Καί κάθε εκδήλωσις των, κάθε παλμός καί κάθε κίνησις
  των, παρακολουθεΐται έκ μέρους μας -μέ συμπάθειαν. Κάθε
  πράξις άλλωστε των έπαγγελματιών μας, αποτελεί καί μί¬
  αν εκδήλωσιν άνωτέρου πατριωτισμοϋ. Άκόμη καί τό γλέν-
  τι των, ή άναψυχή των, συνδυάζεται μέ τήν εθνικήν μας
  ιστορίαν, μέ τήν γνώσιν τοΰ τόπου μας, μέ τήν καλλιέργει¬
  αν τοϋ αίσθήματος τής φιλοπατρίας.
  Απόδειξις ή προχθεσινή των έορτή. Οί καλοί μας επαγ¬
  γελματιαι—παντοπώλαι προκειμένου νά έορτάσουν τήν πρω¬
  τομαγιάν, έξέλεξαν τό ιστορικόν Άρκάδι. Τόν τόπον άπό
  δπου έκπηγάζει τό φώς τοθ άφθάστου ήρωίσμοϋ, τής φλο-
  γερής φιλοπατρίας, τό φώς πού όδηγεΐ είς τόν δρόμον τής
  ανθρωπίνης αξιοπρεπείας καί τής αθανασίας...
  Δέκα τέσσαρα νέα, μεγάλα λε-
  ωφοριΐα παραλαμβάνουν τούς υ
  περτριακοσίους έκδρομεΐς τοϋ συλ-
  λόγου των Παντοπωλών Ηρακλεί¬
  ου μέ τό χάραγμα τής αύγής
  τής Κυριακής άπό τό Καμαράκι.
  Καί ρουφοΰνται οί κορδέλλες
  τοθ δρόμου άπό τα ρύγχη των
  αύτοκινήτων πού ροχθοΰν καί σφυ
  ρίζουν καθώς τρέχουν πρός τό
  θρυλικό Άρκάδι κυνηγώντας τό
  Ινα τ' άλλο ένω τα πρόσωπα των
  επιβάτην Ικδρομέων ζωογονοθν-
  ται άπό τίς πρωΐνές αύρες τοθ
  Μάη κι' ή ψυχή των χορταίνει ά
  πό τίς ανοιξιάτΐκες ώμορφιές
  τής άναγεννημένης Κρήτικής φύ¬
  σεως.
  Καΐ άντηχοθν στίς χαράδρες
  καί στίς ρεμματιες τα όρθρινά τρα
  γούδια των άνθρώπων αυτών πού
  αφήκαν γιά μιά μερά τή σκληρή
  βιοπάλη καί σμίγουν μέ τίς στρο-
  φές των πουλιων καί όψώνονται
  ώς ΰμνος πρός τή ζωή, ώς θρι-
  αμβικό έμβατήριο πρός τή χα-
  ρά καί τήν ώμορφιά τοθ ξανθοθ
  Μάη. Κι' άπαντοθν οί κάτοικοι
  δλων των χω?ίων πού περνοθμε,
  μέ έπευφημίες καί καλωσορίσμα-
  τα, μέ χαρούμενες Ικδηλώσεις εύ-
  γενικής φιλοξενίας.
  Είς τάς 9.30' έφθάσαμεν πλέον
  είς Άμνάτου δπου οί κάτοικοι
  εύγενικοί, πρόσχαροι μας 6ποδέ-
  χονται. Καί κατόπιν, πεζ^, όδεύ-
  ομεν πρός τό θρυλικόν Μοναστήρι.
  Κατάφυτες οί πλαγιές άπό π&-
  νύψηλα δένδρα κι' άπό χλόη. Κι'
  οί βράχοι άκόμη έ'χουν πρασινίσει
  καί λουλουδίζουν φαντασμαγορικά
  άπό τούς κισσούς καί τ' άναρρι-
  χητικά φυτά, Ινψ άπό παντοΰ
  κυλοθν μέ παφλασμό κρυστάλλι-
  να νερά. Βρισκόμαστε είς ϊνα άλη-
  θινό δρυμό άφθάστου μεγαλείου
  καΐ ύποβλητικής γραφικότητος.
  Καί υστερα άπό όλιγόωρον πορεί¬
  αν, άντικρύζομε μέ συγκίνησιν
  τήν μονήν: Όλίγα λεβεντόκορμα
  κυπαρίσσια 6ψώνονται σάν βέλη
  πρός τόν ουρανόν, σύμόΌλα ύπερη-
  φανείας καί ήραηαμοΰ καί σχη-
  ματίζουν στεφάνι άμάραντο σ:ούς
  ήρωας καί μάρτυρας πού άνα-
  παύονται σ' αυτόν τόν Εερό χώρο
  πού καθηγίασαν μέ τήν έποποιία
  καί τό αίμά των. Οί καμπάνες
  τής Ικκλησιας χαιρειίζουν μέ χα-
  ρά τήν έπίσκεψί μας. "Ολοι οί έκ¬
  δρομεΐς έ'χουν ήδη συγκεντρωθή
  καί βαδίζουν πρός την είσοδον
  τής Μονής. Προηγείται ό σημαι-
  οφόρος τοθ Συνδέσμου των Παν·
  τοπωλών, άκολουθοθν δέ ό πρόε-
  ρζ κ. Ταρουδάκης, ό πρόεδρος
  (καΐ άντιπρόεδρος τοθ Έπαγγελμα-
  τικοθ Έπιμελητηρίου κ. κ. Κο-
  σμαδάκης καί Άντ. Παπαδάκης,
  δ πρόεδρος τής Έπαγγελματικής
  Όμοσπονδίας κ. Μ. Γαρεφαλάκης
  καί κατόπιν οί έκδρομεΐς. Είς
  τήν είσοδον τοθ περιβόλου δ πα-
  νοσιώτατος ήγούμενος κ. Άμβρό-
  σιος Ζαχαράκης μετά των ήγουμε-
  νοσυμβούλων κ. κ. Διονυσίου Ψα-
  ρουδάκη προηγουμένου καί Φωτί
  ου Μανουσογιαννάκη δποδέχονται
  καί καλωσορίζουν μέ γλυκύ μει¬
  δίαμα καλωσύνης καί εύχαριστή
  σεως τούς επισκέπτας έκδρομεΐς;
  καί άπευθύνουν λόγια φιλοφροού
  νης είς δλαυς.
  Καί μετά πεντάλεπτον άνάπαυ
  σιν, ένψ οί καμπάνες σκορπίζουν
  τούς μελωδικούς ήχους των είς
  τήν χλιαρήν άνοιξιάτικην ατμό¬
  σφαιραν, τήν άρωματισμένην άπό
  τα πρωινά μΰρα των λουλουδιών
  πού Ιχουν σκάαει μέ την δρόσον
  τής αΰγής, εΕσί'ρχόμεθοι μέ κατά-
  νυξιν είς την εκκλησίαν. 'Υπό^τ
  σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρή
  της κ. Τιμοθέου περιστοιχουμέ-
  νου άπό τόν ήγούμενον κ. Ζαχα-
  ράκην καί τούς προηγουμένους
  τής Μονής άναπέμπεται δέησις
  πρός τόν θεόν, έπακολουθεΐ δέ
  άρτοκλασία. Καΐ κατόπιν δλοι
  έν πομπή κατευθυνόμεθα πρός τδ
  όστεοφυλακείον τής Μονί'ς. Ό
  πρόεδρος των Παντοπωλών κ. Τα
  ρουδάκης μέ καταφανή συγκίνη
  σιν ομιλεί δι' ολίγων άποτίων
  φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης
  πρός τούς άθανάτους ήρωας. Ό
  Σύνδεσμος δέ, διά χειρός τοθ πα-
  λαιοϋ άγωνιστοθ καί μέλους τού
  κ. Ί. Περτσελάκη, καταθέτει στέ¬
  φανον έκ δάφνης, επί των μετα-
  ξίνων ταινιώντοθ όποίου άναγρά-
  φεται: «Πρός τούς υπέρ πίστεως
  καΐ πατρίδος πεσόντας καί όλοκαυ
  τωθέντας, έν τή Ίερ^ Μονή Άρ-
  καδίου, ό Σύνδεσμος Παντοπω¬
  λών Ηρακλείου».
  Έκστατικοί, προσβλέπομεν τα
  όστεοφυλακείον. Τα βλέμματά μας
  πέφτουν είς ενα όρειχάλκινον
  στέφανον τής Κεντρικής Έπιτρο-
  πής τοδ έορτασμοθ τής έκατοντα
  ετηρίδος τής Ιθνικής μας παλιγ
  γενεσίας, μέ τήν άφιέρωσιν: «Είς
  τού; ήρωας καί τούς μάρτυρας
  τοΰ Άρκαδίου, ή έθνική εύγνωμο
  σύνη», ένψ ή σκέψις μας πετά
  πρός τα περασμένα καί σταματα
  μέ ιεράν συγκίνησιν έμπράς είς τό
  δραμα τής 8ης Ν)βρίου 1866 μέ
  τάς φλόγας, τα έρείπια καί τα ό
  λοκαυτώματα, έμπρός είς τήν λαμ
  προτέραν έποποιίαν, πού μέ τό
  φώς των φλογών της έφώτισε τάς
  συνειδήσει πρός τόν δρόμον τής
  ελευθερίας, τής ανθρωπίνης άξιο
  πρεπείας καί τοθ καθήκοντος. Αί
  μορφαί τοΰ Γιαμπουδάκη καί τοΰ
  ήγουμένου Γαβριήλ ζωντανεύουν
  είς τήν σκέψιν μας. Καί ,'φωτίζον
  ται άπό τήν φλόγα τής πυρ-
  πολήσεως, άπό τόν δαυλόν τής
  θυσίας. Καί Οψώνονται θε'ικά ώ
  ραΐες, 2ως είς τόν ουρανόν τής δό
  ξης.Σήμερον τα έστά των ήρώων
  περικλείονται είς ίνα μικρόν, τα
  πεινόν φυλακεΐον. Ό ήρωισμός
  των δμως, ή δύναμις τής ψυχής
  των, ή ύπερηφάνειά των, ή θυσία
  των, ή λάμψις τοθ μεγαλείου των
  άπλώνεται καί φωτίζει δλον τόν
  κόσμον. "Εδωκαν τό μέτρον τοΰ ή
  ρω'ισμοθ. Καί ίμαθαν καί έδίδαξαν
  τήν οίκ&υμένην πώς, δταν οί άν
  θρωποι σέβονται τό έγώ των, γνω
  ρίζουν καί νά μάχωνται καί ν' ά
  ποθνήσκουν.
  ΑΥΡΙΟΝ: ή συνέχεια.
  "Ενα περίπτερον.
  Δέν γνωρίζομεν τί ειμπορεί
  νά σκέπτεται καί νά πράξη
  ή ύπηρεσία τουρισμοΰ διά τήν
  Κνωσόν. Ήκούσαμεν μόνον
  δτι υπάρχουν πολλά καί ώ-
  ρατΐα σχέδια διά την προσέλ-
  κυσιν περισσοτέρων ξένων
  καί τήν παροχήν των στοιχειω
  δεστέρων τουλάχιστον άνέσε-
  ων δταν θά φθάνουν έκεΐ.Πάν
  ιως ημείς θά είχαμεν νά παρα
  τηρήσωμεν,δτιχρειάζεται πρωτί
  στως καί κυρίως Μνα ωραίον
  περίπτερον,κομψόν, εύρύχωρον
  διά νά χρησιμοποιή ται ώς ά-
  άναψυκτήριον καί αϊθουσα ά-
  ναμονής. Τό σημερινόν, άθλι-
  ον καί άκάθαρτον, πρέπει νά
  λείψη. Όπως πρέπει ν' άντι-
  κατασταθή καί τό θυρωρεΐον,
  πού είνε καΐ κατοικία τοϋ φό·
  λακος, μέ έ'να εύπρεπέστερον.
  Ή τοπική έπιτροπή τουρισμοΟ
  άς μελετήση τό ζήτημα.
  Είμεθα βεβαιοί δτι θά εϋρη
  απολύτως όρθάς τάς σκέψεις
  μοτςκαί θάένεργήστιμέταχύτητα
  καί άποτελεσματικότητα.
  Οί επαγγελματιαι.
  Άπό τής χθές, ήοχισε καΐ
  κατ' θυσίαν ή λειτουργΐα τοθ
  Ταμείου Άσφαλίσεως Έπαγ¬
  γελματιών. Εκατόν δέκα τέσ-
  σαρες χιλιάδες επαγγελματι¬
  αι καί βιοτέχναι, άρχηγοί οί-
  κογενεΑβν, ευρίσκουν ήδη Μνα
  στήριγμα, μίαν παρήγορον
  έλπίδα είς τό 'ίδρυμα αύτό.
  Εκατόν δέκα τέσσαρες χιλιά-
  δες οικογένειαι μένουν πλέ¬
  ον ησυχοι, μέ τήν βεβαιότητα
  δτι καί άν άκόμη ή μοΐρα φα¬
  νή κακή, καί άτυχήσουν, δέν
  θά πεινάσουν, δέν θά γυμνη
  τεύσουν δέν θά μείνουν χω·
  ρίς στέγην, χωρΐς Ιατρικήν
  καί φαρμακευτικήν περίθαλ¬
  ψιν. Διότι θά υπάρχη τό Τα¬
  μείον Άσφαλίσεως, τό οποί¬
  ον θά τάς περιθάλψη μέ στορ¬
  γήν. Χρειάζεται μήπως τίπο-
  τε άλλο διά νά καταδειχθή
  ή τεραστία κοινωνική σημασία
  τοθ θεσμοΰ των Άσφαλίσε-
  ων;
  Τό Ιταλικόν Προξε¬
  νείον.
  Κατόπιν σοβαρο8 κλονισμοΰ
  τής ύγείας τού άποσύρεται τής
  διευθύνσεως τοΰ ενταύθα Ίταλι-
  κοΰ Προξενείου, ό κ. Ιωσήφ Κόρ
  πης, άντικαθιστάμενος υπό τοθ
  υίοθ τού κ. Πιέρ Κόρπη. Τα γε-
  γονός αύτό επιβάλλει νά μή πα-
  ραβλέψωμεν κατά τήν παρούσαν
  στιγμήν τήν γόνιμον δράσιν τοΰ
  ήδη σεβαστοΰ πρεσβύτου.
  Διατηρήσας ό κ. Ιωσήφ Κόρ
  πης επί μακράν σειράν έτων
  τήν Ίταλικήν Προξενικήν θέσιν
  έν Ηρακλείω δχι μόνον έξεπρο·
  σώπησε λίαν επαξίως τήν μεγά¬
  λην χώραν ή δποία :οΟ ένεπι-
  στεύθη τα συμφέροντά της, άλλά
  καί συνέτεινε ά μέγιστα είς
  τήν σύσφιγξιν των έλληνοϊταλικών
  σχέσεων είς τήν πόλιν μας
  Άκόμη δέ προσέφερεν άνεκτι-
  μήτους υπηρεσίας είς τό χριστια
  νικόν στοιχείον κατά τούς χρό-
  νους τής ξένης κυριαρχίας καί
  των έπαναστάσεων καί βυνέβα-
  λε σημαντικώς είς τήν άπελευ-
  θερωτικήν κίνησιν τής Κρήτης.
  Άλλά καί ώς κοινωνικάς άν-
  Ορωπος Ιδρασε ποικιλοτρόπως.
  Δι' αύτό καί έχαιρε πάντοτβ γε-
  νικών συμπαθειών καί ιδιαιτέ¬
  ρας εκτιμήσεως. "Ή5η άποσύρε¬
  ται τής τιμητικής θέσεως τοθ Ί-
  ταλοΰ υποπροξένου. Τόν διαδέχβ-
  ται δμως δ υίός τού. Καί αύτό
  αποτελεί πανηγυρικήν αναγνώρι¬
  σιν των πολλων καί ανεκτιμήτου
  ύπηρεσιδν τού καί επί πλέον ι¬
  κανοποίησιν δι' αυτόν άλλά καί
  μίαν εγγύησιν διά τούς άλλους,
  8τι ή γόνιμος δρ«σ;ς τού θά ου
  θ^
  Ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ

  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: «Ή
  κρίσις έτελεΐωσε». Μέ την Ντά-1
  νιελ Ντάριε
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον: «Πάλλσς
  ότέλ» Έκτός προγράμματος Ζουρ
  νάλ.
  ΜΙΛΤ
  Προιστάμενος Τυπογραφείον
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΑΤΙΚΗ
  Λ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΗΝΤΑΝΙΕλ ΝΤΑΡΙΕ
  ΚΑΙΟΑΑΜΙΙΕΡ ΠΡΕΖΑΗ
  Στήν τελειοτέραν των
  δημιουργίαν:
  ΕΤΕλΕΙΟΣΕ
  Μιά σχανδαλιστική πά- .
  ριζιάνικη φιλμοπερέττα. Ν
  ?
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  "Ενα έργον κατασκοπείας,
  ενβ καταπληκτικβ δράμα γε-
  μάτο μυστηριο καΐ ώράσι:
  ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ Δ1ΣΚΟΥ 4131
  Πρωταγωνιστβΐ ή ΓΚΙΤΤΑ /
  ΑΛΠΑΡ τό άηδόνι τής Βιέν- ,
  νης καί Ο ΤΟΜΑΣ ΑΛ- >
  ΚΑ-ΓΝΤ σέ όλβκληρες οκη-
  V
  νές τού Ρ1ΓΟΛΕΤΤΟΥ τού .
  Βέρντι. *■
  ·■>■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ βαλθΕμπγβν «)η
  Αναχωρεί έξ Ήρσ-
  κλβΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ,
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΜΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ»». 1-41
  »■■■■■■■■■■■■
  Έκάβτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον* Χανιά, |
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχ.δα, ΑΙδηψόν,Βέ
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλεγ. 5-40
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μι
  ταπετσαρίαβελοΰδου καί καλυμμά
  των καί Ινας μπουφές οικογένειαι
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρ:
  τώ κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ
  λΒ Ιναντι Κρίοπωλιίων,
  368ον
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα ψιμμύθια ποθ τυφλώνουν.
  τα έξωτικά έκεΐνα πουλιά πού
  σδς άνέφερα, καί δτι είνε ύπερ-
  Βολικές οί άνησυχίες σας.
  Άλλ' εάν πράγματι χρησιμοποι·
  ήτε ψιμμύθια είς βαθμόν που νά
  γίνεσθε άγνώριστες δταν δέν τα
  μεταχειρΐζεσθε, είνε δυνατόν δ άν
  ,^ν,ν ν^ .^ν,,νν^ ,.^ ψη.ννΛ- δρας σας νά άγνοήση αυτή την δι·
  Ν, , , . ,Λ/, . , ροθν αδιακόπως μέ κουράζουν) αφορδ, Άλλ' εάν δχι και συμπέση
  —Νά πάρουν άπό έδώ την £λχ, εΐνε σωστή απόλαυσις των νά είνε δύστροπος καί -.....·■·"■·
  υρία. ......
  Εΐ€ τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΚΟΙ ΓΗΩΜΙΚγ
  Μίαν ήμέρα, Ενας κύριος έπι-
  στρέφων είς τό σπίτι τού, άπεκά-
  — Όρκισθητε. Άν δέν όρκι- λυπτε θριαμβευτικά είς την γυναΐ-
  θήτε, θ« β2ναχ«θηχβ! | ο^^ο^σια'ΛΓμΓο^ρ^·
  Αυτή έσκέπασε τό πρόσωπο δεις χρωματισμούς. «" Εχουν δλα
  ιέ τα χέρια της. Ό δικαστής τα προσόντα, τής έζήγησε: δέν
  φώναξε: Ι τραγουδοΰν (τα πουλιά πού φλυα·
  = 0
  ΤΟΥ ΝΑΖαΡλΙΟΥ
  Τού Λεωνίία ΆντρέγιεΦι
  29ον
  Κάποιος άκόμη
  ής έψιθύρισε:
  —Φωνάχτε: Ζήτω τό εθνος!
  Τόν άκουσε; Δέν εΐχε πιά
  ή δύναμι νά μιλήσΓ|; Τα πό-
  ι ίΛ'/ είνε νυυ>-/νΐ| νΛ ιι ν^'νΑ<^ν^ι^ ,χιν ! ματιών. Κύτταξε πόση ποικιλία μιά φορά είς τα πτερά των' Καί τί λάμπον τα χρώματα!» —Ποΰ τα ηδρες; Τί είδους που λιά είνε, ρώτησε ή γυναΐκά τού. —Προέρχονται άπό Μνα πολύ μακρυνό νησί των Άντιλλων καί ϊια της έπατοΰσαν μέσα στά ( τα ήγόρασα άπό Μνα ναυτικό. Εί- τωριασμένα πτώματα κ' έσκόν , χε 6<τώ ή δέκα ζεύγη καί οί αν σβαν σέ άνθρώπινα μέλη. ! θρωποι, είς την ιΐροκυμαΐσ, τα δι>
  —Τί φρΐκη! έπρόφθασε νά ' εκδικοΰσαν μέ πεΐσμα
  ίπή, δταν
  μελλε σέ
  ϋνας άθλιος πού
  λΐγο νά την άπο-
  τελειώση, έπεχ^ίρησε μέ
  άκρη τού κονταριοΰ τού
  την
  νά
  τής αφαιρέση τόν σκοθφό της.
  Την έγδαρε. Τό αΐμα ετρεξεν.
  Η μανία έξαπελύθη. ΟΙ άν-
  θρωποι αύτοι δέν ήσαν παρά
  σαρκοβόρα θηρία πού ώρμοθ-
  σσν κατά τής λεΐας των.
  Ή έξήγησις αυτής τής λύσ-
  σας; ΆποχαλΙνωσις τοΰ· έν-
  στΐκτου, συσσώρευσις τοθ μί-
  σους εναντίον ενός πλάσμα-
  τος πού ήταν καλόψυχο καί
  ώραΐο, πρό παντός δέ εναν¬
  τίον τής γυναίκας μέ την ο¬
  ποίαν ή Αύστριακή εΐχε συν-
  δεθή—όλος ό κόσμος τό έπί-
  στευε— μέ δεσμούς «άγάπης
  πού δέν τολμδ νά ειπή τδνο-
  μά της»" εναντίον τής άριστο-
  κράτισσας ποΰ εΐχε κεντρΐση
  τούς πόθους μεγάλων άρχόν-
  των, πού είχεν άγαπηθή καί
  θαυμασθή. Ό δχλος πού εΐχε
  χάση κάθε ανθρώπινον αΐσθη
  μα ήθελε νά κορέση. την έκ-
  δΐκησΐν τού.
  Ή πριγκήπισσα έκύτταζε
  μακρυά, στό κενόν. Τό φώς
  των ματιών της εσβυνεν. ΤΗ-
  ταν τό λυκόφως τής άγωνίας.
  Ετσι ζωντανή δπως ήταν £·
  ν&ς μακελλάρης τής εσχισε
  τό φόρεμα, τής άνοιξε την
  κοιλιά καί τής άπέσπασε τα
  σπλάχνα. "Ενας άλλος τής ε
  κοψε τό κεφάλι καί οί ξανθοί
  βόστρυχοι έκόλλησαν γύρω
  άπό τό χλωμό πρόσωπο. "Ε
  νας άλλος, τέλος, τής έκαμε
  τό πιό αίσχρό έξευτελισμό.
  Καί ό δχλος έχειροκροτοΰσε.
  «Τό αΐμα έτρεχε στά αύ
  λάκια σάν τό νερό τής βρο
  χής»—γράφει ή βαρώνη ντ'
  Όμπερκΐς γιά τό ήμερονύκτιο
  έκεΐνο. Τό πάλλευκο κορμΐ
  ήταν ριγμένο άνάσκελα στό
  πλακόστρωτο. Μετά τό μαρτύ
  ριο τής ζωντανής πού έμεινεν
  έ'ως τέλος πιστή, θά άρχιζε
  τώρα τό Εγκλημα εναντίον
  τοθ πτώματος. Άλλά οί δή
  μιοι έδΐψασαν κ' έμπήκαν σ
  εΎακρασοπουλειό.Στόμπράτσο
  ενός άπό δαύτους ήταν τυλιγ
  μένη μιά ύπέροχη γυναικεΐα
  κόμη καί άπό την άκρη της
  έκρεμόνταν Μνα κεφάλι φρεσκο
  κομμένο. Τό απέθεσε στόν
  πάγκο, άνάμεσα στά ποτήρια
  γιά νά πιή μέ την ήσυχία τού.
  Τό μεσημέρι, άνάμεσα σ' Ινα
  δάσος κονταριών έφάνηκε τό
  κεφάλι.
  (συνεχίζεται)
  ♦ "*""".....»·■·■»· ·#
  Ό «δοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  8ναντι Αγ, Τίτου
  ΈκτΐαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (οόλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίον εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈτιΙσης όδοντοστοιχΐος κσΐ
  κορώνες εκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αθ-
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΑΦΦΕ
  «ΟΛΥΜΓΐΌΣ»
  Ή διεύθυνβις τοΰ κίντρου ει¬
  δοποιεί την αξιότιμον καί πβλυ-
  πληθή πελατείαν τού, καθώς καΐ
  τούς πάσχοντας άπό ψαμμίασιν,
  χολολιθίασιν, νεφρόπονους κ.λ.π.
  "Οτι άπό σήμερον θά ευρίσκουν
  τ ό γνωστό θαυματουργό <5ιά τα άπβτελέσματά τού ,,νερο τή; πη- γής Σπυριδιανοϋ. Καθώς καί λεμονάδες κατβ- σκευαβμέν^ες έκ τού έκβΐ λειτουρ- γοΰντος έργοστκσΐου άεριούχων ποτών. Έπίσπς άναλαμβάνει την κατ' οίκον προμήθειαν τού ανωτέρω νεροΰ, ανευ ουδεμιάς κκθυοτκρή- οεως. (Έκ της Δκυθύνβε»;) Τίς άπογευματινές ώρες, τής Ι δΐας ημέρας, ή γυναΐκα τού, τοΰ τηλεφωνεί είς τό γραφεΐο. —Πές μου, δ ναυτικός δέν σοΰ συνέστησε, δτι τα πουλιά αύτά δέν πρέπει νά βρέχωντσι; Ξεύρεις, ξέβαψανΐ Κατάπληκτος δ κύριος, ηναγκά¬ σθη νά διαπιστωθη δτι τα έξωτι κά καί ώραΐα αύτά πουλιά δέν ή¬ σαν παρά κοινότατα σπουργίτια, χρωματισμένα μέ τέχνη άπό τόν δήθεν ναυτικό των.. Άντιλλων. Αυτή την ΙστορΙα μέ κάνουν νά σκέτιτωμαι τα κορΐτσια πού άνη- συχοΰν μέ την σκέψι: «Σέ λΐγο πανδρεύομαι. Μακιγιαρισμένη εί ιαι άρκετά ώραΐα, άλλά χωρίς ψιμμύθια; Τί θά σκεφθή δ άνδρας μου δταν θά δή τό πρόσωπο μου πλυμένο; θά ήθελα έν πρώτοις νά πι- στεύω δτι δέν κάνετε τόση παρα- μόρφωσι τοΰ προσώπου σας, σάν ρος γιατί δέν είχατε τό θάρρος ν' άποκαλυφθήτε ένωρίτερα μέ την πραγματική μορφή σας; Μην παραβλέπετε ώς τόσο, ότι τΐποτε σταθερό δέν στηρίζεται έ πάνω είς τό ψεύδος. Καί γιά ν' ά- ποφύγετε ακριβώς αυτή την επι- κίνδυνη κακοτοπιά μή δώσετε στή μορφή σας τόση ϋπερβολή φαινομενικοϋ θελγήτρου, πού ή κοινή συμβίωσις μέ τόν άνδρα σας θά καταρρίψη μέ την άποκάλυψι έλαττωμάτω'ν πού έπεσκίασε τό μακιγιάρισμα. Έκεΐνο που θά προσκροΰση σέ οίοδήποτε βαθμό φιλαρεσκείας καί τάξεως είνε τό νά εμφανισθή- τε άχτένιστη, άτημέλητη. Άλλά νά παρουσιασθήτε δπως είσθε είς την πραγματικότητα, είνε τό φυ· σικώτερον. Μην φοβασθε λοιπόν ποτέ την περίπτωσι αυτή. Γίνετε πραγματιστής, προσαρμοσθήτε δ- σο μπορεΐτε στό είνε σας, άποφύ- γετε τα ψιμμύθια καί μάλιστα έ κεϊνα πού παραμορφώνουν καί έ- ξαπατοΰν. Νά είσθε βεβαία, άγαπητή μου άναγνώστις, δτι ολίγον ένδιαφέ- ρει ή αποκάλυψις των έλαττωμά- των τής φύσεως. Εάν σδς έ_κτιμδ δ μελλοντικός σύντροφος τής ζω· ής σας, δέν θά σας εΰρη ολιγώτε¬ ρον γοητευτική, εάν δέν άποτΐει· ραθήτε νά τ άποκριόψετε. ή Ντιστεγκέ ■■ ■ ■ ■ ι ■■■■■■■■•■■■■■■■■■ι Εί. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜ. Ι. ΠΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Όίος 'Επιμενίδου (ίναντι 'Εθνικής Τραπέζης) Τηλέφωνον 4—38. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πυρός, άτυχημάτων, αύτοκι- νήτων, ζωής καί θαλάσσης. Πραγματογνωμοσύναι. Ναυλώσεις πλοίω,ν. η ' 'Αγορααωλησίαι πλοίων. Πρακτορεύσεις πλοίων. Γαιάνθρακες. Αντιπροσωπείαι Βιομηχαχ ικών Έπιχειρήσεων ■■■■■■■■■ ...II ■■■■■■■■■ι ■ ■■■■■■■■■■■■■■««■■■■■■■■■■■■■εί ΟΕΙΪΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ Βαθμών 98)100 Μόνον εις τό Κατάστημα: ΑΝΔΡ. 4 ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■«■■■■ ■■•■«εί ■■■■■■■■■■■ η ΚΡΙΣΙΣ ΐ-ΤΕΛΕΙΩΣΕ Οί δυό τους σχεδόν την ιδία στιγμή, μπήκαν μέσα στή αύλή τοΰ ποντίφηκος καί άνεκατεύθη- καν μ^ τό πλήθος των 6πηρετών, πού ζεσταινόντουσαν γύρω άπό τίς άναμμένες φωτιές. Ό Ίούδας βλοσυρός, πλησίασε τα κοκκαλιά- ρικα χέρια τού στή φλόγα, καί άκουσε πίσω τού τόν Πέτρο, ποΰ φώναζε δυνατά. Φαίνεται δμως πώς τοθ επέμε¬ νε πώς ήταν κι' αύτδς από τούς μαθητάς τοθ ΊησοΟ, γιατί 6 Πέ- τρος, σέ τόνο κατηγορηματικώτε- ρον Ισπευσεν ν' άπαρνηθή τό Να- ζωραίον; —"Οχι! σάς λέω! Οδτε ξέρω γιά ποίον μοθ μιλάτε! Χωρίς κΐν νά στρέψη τό πρό¬ σωπο νά ίδτ} 6 Ίούδας χαμογέλα- σε, καί σηκώνοντας τό κεφάλι,ψυ· θύρισεν είρωνικά: —Μπράβο, Πέτρο, μπράβο! Μή παραχωρής σέ κανένα την θέσι σου κοντά στό Χριστό! Καί δέν εΐδε τόν άπόστολο, πού τρομαγμένος Ισπευσε νά βγή άπό την αύλή καί νά μην ξανα- ζυγώση. Καί άπό έκεΐνο τό βρά- δυ Ιως την στιγμή τοΰ Ίανάτου τού Χριστοΰ, ό Ίούδας παρετήρη¬ σε πώς οϋτε ?νας άπό τούς άπο- στόλους δέν επλησίασε τόν Κύ ριο. Καί Ιτσι, άνάμεσα σ' δλο έ¬ κεΐνο τδ πλήθος, εΐχαν απομείνη μόνοι οί δυό τους, άχώριστοι έ'ως τόν θάνατο, ηνωμένοι άπό τόν ϊ- διο πόνο. 'Εκεΐνος πού «Ιχε πα- ραδοθή στήν άτίμωσι καί στό μαρτύριο, κι' έκεΐνος πού τόν εί- χε παραδώση. Σάν δύο άδελφοί, ό προδομένος καί ό προδότης Ιΐιι- ναν άπό τό ϊδιο κύπελλο τοθ πό- νου, καί τό ποτό πού Ικαιε, φλό- γιζεν έξ ΐσαυ τα καθαρά χείλη καί τα χείλη τα άκάθαρτα. Όσοι έβλεπαν τόν Ίουδα, τόν έδειχναν μέ τό δάκτυλο καί ά"λ- )θΐ μέ μΐσος καί μέ περιφρόνησι, καί άλλοι μέ τρόμο, Ιλεγαν: —Αύτός είνε ό Ίούδας! Ό προ- δότης! Ήταν ή άρχή τής φήμης τής άτιμίας, πού θά κατβδίωκε τό 8- νομά τού αΖωνίως. Χιλιάδες χιλιά δών χρόνια θά περνοθσαν, τα Ιθνη θά διεδέχοντο τα Ιθνη, άλλ' οί λόγοι πού με φρίκην καί τρόμον προφέραν καλοί καί κακοί, δ£και· οί καί άδικοι, θά έξακολουθοΰ σαν ν' άντηχοθν κάτω άπό τόν ούρανό: —Ό Ίούδας ό προδότης! (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ -Διά τοΰ ατμοπλοί¬ ου «Άκρόπολις» ανεχώρησε δι' Ά θήνας ό κ. Πάρις Κονδιώτης Δι- ευθυντής τής Ίονικής Τραπέζης. —Έπίσης διά τοϋ ίδίου ατμο¬ πλοίου ανεχώρησαν οί κ. κ. Γ. Βοΐ· λας, Γεώρ. Σταύρου καί ή οικο¬ γένειαι κ. Γεωργ. Κασαβέτη. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή κ. Καλλιόπη Πετυχάκη άνεδέξατο τής κολυμ· βήθρας τόν υϊόν τοϋ κ. Νικολάου Φραγκιαδάκη ονομάσασα αυτόν "Ι¬ ωάννην. Νά τοίς ζήση. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-Ή ΔνΙς Εύαγ- γελΐα Δ. Καπελλάκη καί δ κ. Αντώνιος Χρονάκης ηρραβωνί¬ σθησαν είς "Άνω ΆσΙτες. ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. Μιχ. Τζεδάκης καί ή δνίς Σταυροΰλα Παπαδάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Πα· ράνυμφος παρέστη ή δνίς "Άννα "Ηλ. Άλεξάκη. Συγχαρητήρια. —Εύαγγελία Δ. Δασκαλάκη Ιωάννης Άμιρδς, ετέλεσαν τούς γάμους των την παρελθούσαν Πα¬ ρασκευήν. Παράνυμφος παρέστη ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μήνας Γεωργιάδης. —Μιχαήλ Σουλτάτος Ιατρός ΓεωργΙα Καρέλλη, ετέλεσαν τούς γάμους των. Πο.ράνυμφος παρέ¬ στη ή Δνίς Νίτσα Ν. Βαβουρανά- κη Συγχαρητήρια. —Ό κ. Εύαγ. Παπαστεφανάκης δικηγόρος κσί ή δνίς Ελένη Μαυ- ρογιαννάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη δ κ. Μύρων Χατζηδάκης δικηγόρος. .····· Μανώλης Γ. Κωνιός Νευρολόγβς—Ψυχίατρος Τμηματάρχης Ίοςτρός Δημοβ. Ψυχιατρίίβυ 'Αβηνϋν Δέχιται έν τώ ίατρείφ τού ίϊός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Γύρω στήν πόλι. Ό έορτασμός τής προχθεσινής Πρωτομαγιδς καί ί,άπό έργατικής καθαρώς απόψεως καί άπό γενικής υπήρξεν άντάξιος τής σημασΐας τού. —Πλήθη κόσμου εξέδραμον ά¬ πό πρωΐας είς τό ϋπαιθρον δπου συνήντησαν τόν Μάη καί διεσκέ- δασαν αναλόγως τής... συναντή¬ σεως αυτής. —Δέν Ελειψεν έπίσης ή γενι- κή συμβολή τοθ κόσμου είς τό ω¬ ραίον έθιμον τοΰ πλεξΐματος των Μογιάτικων στεφονιών άπό φρέ- σκα άγριολοΰλουδα. — Είς τα στεφάνια μάλιστα αύ¬ τά παρετηρήθη καί τέχνη Ιδιαιτέ¬ ρα καί εϊδικότης είς τήν_συλλο- γήν σπανΐων καϊ «έξωτικών» αν¬ θέων. —Ανεξαρτήτως τής επισήμου έργατουπαλληλικής εορτής ήτις επέτυχε πλήρως. —"Επιτυχίαν εσημείωσε καί ή όργανωθεϊσα υπό τοθ Λασονομεί- ου έορτή είς δύο Άοράκια. — Συγκεντρώσασα κόσμον αρ¬ κετόν. —Ό καιρός την Πρωτομαγιάν υπήρξε παρά τάς άντιθέτους προ- βλέψεις προάγγελος τής θερινής σαιζόν. —'Ώστε νά εμφανισθούν είς μεγαλυτέραν άκτΐνα τα ψαθακια, τα άνοικτά έλαφρά φορέματα καί τα ασπρα παπούτσια. —Πάντως τίς νυκτερινές ώρες δέν δλειψεν ή ψυχρΐτσα. —Είς άλλην στήλην γράφομεν διά τα έγκαΐνια τοΰ Μουσείου μας τα δποΐα θά γίνουν μετά δε- καπενθήμερον. —Χαρακτηριστική διά την ση¬ μασίαν τής άνεγερθείσης πτέρυ- γος τοϋ Μουσείου είνε ή αναφε¬ ρομένη είς την σχετικήν είδησιν λεπτομέρεια ώς την άναγράφουν αί Αθηναϊκαί έφημερΐδες: —Ότι τό Μουσείον Ηρακλείου καθίσταται ίνα άπό τα μεγαλύτε- ρα τής Εύρώπης. —Ή έπιδημίο τής γρΐππης δ¬ πως καί είς την άλλην 'Ελλάδα Μχει καί έδώ τα κρούσματά της. —Ή γρίππη τον'ζεται υπό των Ιατρών δτι είνε έλαφροτάτης μορ· φής. —Κρεββατώνει έν πάση περι¬ πτώσει τούς άρρώστους καί άπαι· τεΐ προφύλαξιν ιδιαιτέραν διά νά μην έπιταθη. — Είς τοθ Πουλακάκη ανεμένε¬ το χθές τό εσπέρας πυκνή κοσμο- συγκέντρωσις μέ τό πικάντικο Παριζιάνικο φίλμ: Ή «Κρίσις έτε· λείωσε». ο Ρέπορτιρ ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΛΞΟΐΦΑΝΤΟΥΡΙΕΙίΥ Η ΧΡΥΣΑΑΙΣ ΣΤΥΛ. Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Περιήλθεν είς γνώσιν ημών ότι ιχαρά διαφόρων έμπό- ρων, χρησιμοποιούντων τάς έτικέτας των ύφασμάτων μας, προσφέρονται είς την κατανάλωσιν ύφάσματα άλλων έργοστασίων ώς δήθεν Χρυσαλίδος καί ότι τινά έξ αυτών έμφανίζονται καί μέ άριθμούς ιδικών μας ποιοτήτων γνω- στών είς την κατανάλωσιν, ώς τό Φουλάρ Νο 7, Κρέπ ντέ Σιν Νο 180, κ.τ.λ. Πρός τό συμφέρον των πολυτΐληθών ττιστών ιτελατών μας γνωστοποιοθμεν δτι αί έτικέτες καί οί άριθμοί οΰτοι δέν αποτελούσιν εγγύησιν γνησιότητος καί δτι πάν ϋφα- σμα παραγωγής τοϋ ήμετέρου Έργοστασίου φέρει είς την παρυφήν «οθγια» τάς λέξεις: «ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΧΡΥΣΔΛΙ- ΔΟΙ» Α. Ε. ΚΙΝΗΣΙΣ. - 'Ετιιστρέψασα έξ Αθηνών ή κ. Λύδια Παπαδάκη έκόμισε πλουσιωτάτην συλλογήν θερινών μοντέλων. Λύσις προχθεσινόν ύπ'άρ. 91 σταυρολέξου «ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ Είδικϊυθϊίς επί ΙπταβτΙ- αν είς τα ποτθολογικά νο- σηματα έν Παρισίοις καί Λυωνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό "Ιατρείον τού δδός ΆμαλθεΙας (πάροδος δδοΰ Κατεχάκη, πρωην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 τι. μ. Τηλέφωνον 6—63 1

  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ία
  —^■*-—»-*' - -
  291 όν
  Μία των αίτιών αΐτινες συνέτειναν τα μέγιστα
  νά γίνη δεκτή ή Τιτίκα, ήτον δτι, καθώς είπεν ή ή-
  γουμένη, «θά γίνη, άσχημη». Συνεπεία τοϋ προγνω-
  στικοΰ τούτου, ή ήγουμένη εφάνη εύμενής πρός
  την μικράν, καί την κατέταξεν είς τό κοινόβιον ώς
  μαθήτριαν.
  Λογικώτατον άλλως τε1 δ'ότι, δσον καί άν δέν
  ευρίσκεται καθρέπτης είς τό μονσστήριον, αί γυναΐ-
  κες έχουσί τίνα γνώσιν μυσηκήν τής μορφής των
  καί έπειδή λοιπόν δσαι κόραι αίσθάνονται δτι είνε
  εύειδεΐς, δυσκόλως γίνονται μοναχαί, ή έν άλλοις
  λόγοις έτιειδή ή πρός τόν μοναστικόν βίον έφεσις
  είνε τόσον άοθενεστέρα, δσον περισσοτέρα είνε
  τοΰ προσώπου ή καλλονή, τα μοναστήρια έλπΐζου
  σι περισσότερον έκ των άσχήμων ή έκ των ώραίων
  Καί εντέυθεν ή μεγάλη προτίμησις πρός τάς μάλ
  λον δυσειδεΐς παρθένους.
  Έξ δλου τοθ συμβάντος τούτου έμεγεθύνθη ό γέ¬
  ρων Θερσανέμης, τριπλασίως ώφεληθείς- υπεχρέ¬
  ωσε τόν Άγιάννην, έπειδή τόν Ισωσε, δούς άσυλον
  είς αυτόν υπεχρέωσε τόν νεκροθάπτην Παναγιώ-
  την, έπειδή τόν άπήλλαξεν άπό τοϋ προστίμου, καί,
  τέλος, υπεχρέωσε τό μοναστήριον, έπειδή, χάρις
  είς ούτον, κατωρθώθη νά τηρηθή τό λείψανον τής
  όσίας Σταυρώσεως υπό την αγίαν τράπεζαν, νά ί
  κανοποιηθή ό Καίσαρ, καί νά εύχσριστηθή ό Θεός
  Τό μοναστήριον εδέχθη £ν φέρετρον μετά λειψά
  νού, καί τό νεκροταφείον εδέχθη έν φέρετρον άνευ
  λειψάνου. Βεβαίως ή δημοσία τάξις διεταράχθη,
  άλλά χωρίς νά τό αισθανθή. Κατέστη ό Θερσα¬
  νέμης έν τώ μοναστηρίω ό άριστος των ύπηρετών
  καί ό πολυτιμότατος των κηπουρών. Καί δτε συνέ
  βη νά έλθη ό άρχιεπίσκοπος είς επίσκεψιν τοθ μο
  ναστορίου, ή ήγουμένη δέν ελειψε νά διηγηθή τό
  πράγμα είς την αύτοθ πανιερότητσ, έξομολογηθεΐ-
  σα έν μέρει καί πως καυχηθεΐσα διά τό κατόρ
  θωμά. Έξελθών δέ τοϋ μοναστηρίου ό άρχιεπίσκο
  πος, έξεμυστηρεύθη μετ* έπαίνου τό γενόμενον είς
  τόν πνευματικόν τοθ άδελφοϋ τοΰ βασιλέως. Ή ά-
  γαθή φήμη τοθ Θερσανέμη Εφθασεν ούτω καί μέχρι
  τής Ρώμης" ώστε ό τότε πάπας, Λέων ΙΒ', γράφων
  είς Παρισίους πρός τίνα συγγενή αύτοϋ, πράγμα-
  τι έλεγε πρός τοίς άλλοις" «Φαίνεται δτι είς μίαν
  των αύτόθι μονών ευρίσκεται τις έξαίρετος κηπου
  ρός, δσιος όνθρωπος, ονόματι Θανέμης».
  Άλλ' ό θερσανέμης ήγνόει τοότον δλον τόν
  θρίαμβον του' έξηκολοιΐθησε δέ νά σκάπτη, νά κλα-
  δεύη καί νά ποτΐζη τα λάχανά τού καί τούς πέπο-
  νας, τόσην Ιδέαν έχων περί τής δόξης τού, δσην
  είς τος έκθέσεις των κερσσφόρων ζώων οί σιτευ
  τοί βόες, ών τάς είκόνας καταχωρίζουσιν αί είκο-
  νογραφημέναι έφημερίδες είς τάς σελίδας των.
  Θ'.
  Άσφάλεια
  Ή Τιτίκα έξηκολούθησε νά σιγα έντός τοθ μο
  ναστηρίου. Ή μικρά εθεώρει εαυτήν ώς θυγατέρα
  τοϋ Άγιάννη. Ουδέν γινώσκουσα, ουδέν ηδύνατο
  νά είπη· άλλά καί γινώσκουσα, ουδέν θά έ'λεγε.
  •Υπέψερε τόσα, ώστε έφοβεϊτο τα πάντα. Τάχιστα
  συνείθισεν είς την ζωήν τοθ μοναστηρίου. Έπεθύ
  μει δέ μόνον νά εΐχε την Κατερΐνάν της, άλλά
  δέν ετόλμα νά τό εκφράση.. Άλλ' δμως εΐπε μίαν
  ημέραν είς τόν Άγιάννην —-Πατέρα, άν τό ήξευρα
  θά την έπαιρνα.
  Έπειδή ή Τιτίκα κατέστη μαθήτρια τοΰ μοναστη¬
  ρίου, εδέησε νά φορέση. καί αυτή την ιδιαιτέραν εν¬
  δυμασίαν των συμμαθητριών της. Έγινε δέ είς τόν
  Άγιάννην ή χάρις νά τώ έπιστραφώσι τα πρώην
  πένθιμα φορέματα τής μικράς, άτινα λαβών, έδί-
  πλωσε καλώς καί έφύλαξεν έντός μικροΟ σάκκου
  μετά κλειδωνιάς, προσθέσας καί δσα άρώματα η¬
  δυνήθη νά προμηθευθή. Μετά των φορεμάτων έβα-
  λε καί τάς μαλλίνας περικνημΐδας τής Τιτίκας καί
  τα πέδιλά της. Εΐχε δέ τόν σάκκον τοϋτον τεθειμέ-
  νον πλησίον τής κλίνης τού, επί τινος καθέδρας,
  καί έκράτει πάντοτε τό κλειδίον τού.—Πατέρσ, τόν
  ηρώτησε μίαν των ημερών ή Τιτίκα, τί έχεις έδώ
  μέσα καί μυρίζει τόσον εύμορφα;
  ^ (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δλα δι' δλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  Τό Ύπερωκεάνειον;
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ»·, δ-**
  <-! Γ1~- , <— |~' Β'. Χωρίςτάκάμουν οιανδήποτε κίντ] σιν τα πτώματα Ιπιπολάζουν. Πώς συμβαίνει αύτό. Είς τα πτώματα τα άέρια άναπτύσσονται άφθό νιος μέσα εί; τάς εσωτερικάς κοιλότητϊς. Τα πτώμα φουσκώνει συνεπεία των άερίων αυτών καί ό δγκός τού αύξάνει. Σύμφωνα μέ την περίφημον αρχήν τοθ Άρ χιμήδους, υφίσταται τότε μέγα λίΐτέραν πίεσιν έκ των κάτω πρός τα άνο), ή δϊδομένου £τι ^όξη σεν ή μάζα πού έκτοπίζει, χά νει άπό τό βάρος τού: Καθίσταται έλαφρότερον. Γενικώς συμβαίνει τό ίδιον ώσάν τό πτώμα τοθ πνιγμένου νά είχεν εφοοιασθή μέ Ινα σάκ κον γεμάτον άέρα ή κανένα σωσ αίβιον. "Ετσι τα πτώματα μέσα εί; τό νερό Ιπιπολάζουν, αύμ- φωνα μέ τούς νόμους τής βα· ρύτητος. "Ηδη άς έλθωμεν είς την Γερμανίδχ τής Νυρεμβέρ γης πού τό σώμά της παρουσιά ζει την περίεργον ίδιότητα νά μή βυθίζεται. "Αν εμφανίζη τάς τρείς περιπτώσεις πού άνεφέρα μέν ανωτέρω, άν δηλ. μέσα της υπάρχη άέρας, άναπληρών τα άέ ρια πού σχηματίζονται είς τα πτώματα, τότε δέν έξηγείται ε¬ παρκώς τό περίεργον φαινόμενον τοθ σώματός της πού είνε έ¬ λαφρότερον τοθ νεροθ καί δι' αύτό δέν πνίγεται; Άλλ' άς υπο θέσωμεν δτι ή γυναΐκα τής Νυ ρεμβέργης δέν ^παρουσιάζει συμ- πτώματα οίίτε άεροφαγίας, ου ι ε άερογαστρίας, οδτε άεροκω λίας; Τότε πώς έξηγεϊται τό πε¬ ρίεργον φαινόμενον; Τό ειδικόν βάρος τοθ ανθρωπίνου σώμα- τος είνε ώς γνωστόν κατά τι μεγαλειτέρον τοθ είδικοΰ βά- ρου; τοΰ νεροΰ. "Ενα τίποτε χρειάζεται ώστε τό βάρος τοΰ σώ ματος νά καταστή έλαφρότερον ϊ- σου ογκου Οδατος. Είνε μϊλιστα φυσικόν τό σώμά μας νά κα- θίσταται αυτομάτως κάπως έ ?αφρότερον κατα την διάρκειαν μιάς βαθείας είσπνοής, διά νά εδρεθη' βαθύτερον ά'μ* τή έκπνοη ΙΙράγματι δέ μόνον χατά τό στά διον τής Ικπνοής χρε'άζονται, 5ταν ευρισκόμεθα μέσ» είς τό νερό, αί έλαφραί κινήσει;, διά νά έπιπολάζη τό σώμά μας. Τί λοιπόν, κατά τα διάστημα τής είσπνοής, είνε έκεΐνο πού καθιστά τό σώμά μας βαρύτε ρ&ν, καί τί τό καθιστά έλ* φρότερον κατά την έκπνοήν; Μι- σή, μιά τό πολύ λίτρα αέρος. Αύτό τό τίποτε άρκεΐ διά νά καθιστά τό σώμά μας βαρΉε- ρον ή έλτφρότερον. "Ο,τι καί άν κάμωμεν, οί πνεύμονέ: μας δέν άδειάζουν ποτέ τελείως ά¬ πό τόν άέρα πού περιέχουν. Έν τος αυτών παραμένει πάντοτε μία περίπου λίτρα αέρος. Ό άέ ρας πού μπαίνει μέ κάθε είσ- πνοήν καί βγαίνει μέ κάθε έκ¬ πνοήν, φθάνει μόλις την μίαν λί τραν. Παραμένει λοιπόν διαρκώς είς τό στήθος Ινας άέρας «συμπλη ρωματικός» δυνάμενος ν' ανέλθη είς πολλάς λίτρας. Τό άερώ ίς αύτό άπόθεμα ενας έπιτή δειος κολυμβητής μπορεΐ ν' αύ ξήση είς τό ανώτατον σημείον καί νά τό χρησιμοποιή διά την διατήρησιν τής ίσορροπί· α; τού. Άποκλείεται νά συμ- δαίνει αυτδ είς την «έλαφράν» γυναϊκα τής Νυρεμβέργης; ■ ■■■■■ εί ■■■■■■«■■■■■■ Τα τοπικά Γεωργικά συνέδρια Κρήτης. Κατά πληροφορίας έκ Χανίων καί Ρεθύμνης ήρχισαν καί έκεί αί προπαρασκευαστικαί εργασίαι διά την οργάνωσιν τώ' τοπικών γεωργικών συνεδρίαν. 'ύς γνωστόν τα συνέδρια έν Ι Κρήτη, θά γίνοον εις Χανιά την 13ην Ίουνίου είς Ρέθυμνον την |4ην Ίουνίου, καί εϊς Ηράκλειον την 5ην Ίουνίου Κυρίως είς τα συνέδρια ταυτα θά γίνη ανάλυσις τοθ νέου νόμου περί συνεταΐρισμών καί υτογράμ- μισις τής σκοπιμότητος αυτοΰ άπό απόψεως ένιαίας καί άποτε λεσματικής λειτουργίας τοΰ δλου σ'ΐνεταιριστικοΰ μηχανισμοΰ καί επεκτάσεως τοΰ συνεταιριστικοΰ πνεύματος. Είς τα συνέδρια άναμένεται 8τι θά προσέλθουν πολυάριθμοι ά γρόται, δεδομένου δτι είς αύτό αποβλέπει καί ή έκ των προτέρων έξαρθείσα κατεύθυνσίς των. Έ δι- Ιΐ. Άσφαλιστικόν Γραφειον ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ -' Τηλέφωνον 5—69 Ένεργοΰντκι άσφάλειαι πάσης φύσεως καί τίς σοβα- ρωτάτας 'Εταιρίας: ΖΩΗΣ Εθνικόν ίδρυμα Άσφαλειών Ρώμης ΠΥΡΟΣ "Ενωσις Σκωτίας καΐ Έθνική.—Γαλλι¬ κόν Λόθδ Κοντινεντάλ.— ΧάμτΐΌυργκ Βρέμεν. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γαλλικόν Λοϋδ Κοντινεντάλ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάίμ Πρακτορεϊα καί ανταποκριταί είς όλας τάς πόλεις τής Κρήτης. ΧΑΝΙΑ Άδϊλφοί Πετροχείλου ΡΕΘΥΜΝΟΝ Κων. Ζαχαριουδάκης ΣΗΤΕΙΑ Συκιανάκης καί Στυλιανάκη; ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στυλ. Κούνδουρος ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Έμμαν. Άσπράς ΝΕΑΠΟΛΙΣ Άδελφβΐ Συμινελάκη. αφώτΐσις γενικώτερον τοθ άγρό- του επ! τοΰ τρόπου τής άτνμΐκής συμβολή; τού είς τ$ συι/βταιρι- ' σΐΐκόν ίργον, αποτελεί σκοπόν των συνεδρίων καί συνεπώς ή 1δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα συμμετοχή τού είς αύτχ, ένδεί- κνυτ,αι ώ; ώρέλιμος καί Ιπιβ*λ- Ι λομένη ' Κις τα έν Κρήτη συνέδρια θτ παραστή ό πρόεδρος τής Έθνι¬ κή; Συνομοσπονδίας Συνεταιρι σμών κ. Άλιβιζάτος, Βστις θά α¬ ναπτύξη τα τοΰ νέου νόμου. Επί τής δλης εύμύ'Ιμου λει- τουργίας τοΰ νόμου θά γίνουν διαφωτιστικαί σοζητήσεις άπό μέ· ραυς των ηροίζρων των ένώσεων συνεταιρισμόν καί άλλων, οθτως ώστε νά έξυπηρετηθ^ άμέσως 6 εύρύτερος υπέρ τής συνεταιριστι- κής ίδέας σκοπός των συνε¬ δρίων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Δήμοτρχος Ηρακλείου Προκηρύοσει ότι: Έκτίθεται είς μυσπκήν δι' ένσφραγίστων προσφορών μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν 1) ή διά μικτοϋ συστήματος άσφά· λεισ επί £ν ετος των όχημά- των τοϋ Δήμου καί 2) ή ά σφάλεια έξ έργατικών άτυ- χημάτων τοθ είς τάς εργασί¬ ας τοθ Δήμου άσχολουμένου προσωπικοΟ έργατών καί τεχ- νιτων συμφώνως πρός τούς δρους τής σχετικάς προκηρύ- ξεως εύρισκομένης είς τα γρα- φεΐα τοΟ Δήμου. Προσφοραί γίνονται δεκταί διά μέν τα όχήματα μέχρι μεσημβρίας τής 7ης Μσΐου 1938, διά δέ τα έργατικά ά- τυχήματα μέχρι τής μεσημ¬ βρίας τής 12ης Μαΐου έ. ε. Έν Ηρακλείω τή 2 Μαΐου 193Θ. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γβ»ργιάδης. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομητήν δτι ήρξατο ή διανομή τού νέου τηλεφωνι- κοϋ καταλόγου 1938. Συνδρομηταί δύνανται νά παραλάβουν τόν νέον κατά¬ λογον έκ των γραφείων τής Τηλεφ Έταιρείας προσκομί- ζοντες τόν παλαιόν τοιοϋτον έτους 1937 καθώς καί την α¬ πόδειξιν έξοψλήσεως λ)σμοϋ τριμηνίας (Απριλίου—Ίουνίου έ. ε.) 1—3. ■■■■■—■■■■———■«■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ι Πωλοθνται τα έπιπλα καί σκεύη τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ. Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11 τρίχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής εύκαιρίας. Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8 μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬ πέζης Αθηνών). Ριζική καί άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' βίδικοδ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ2 Όδός Άρχο>Α*>Υ
  ,, Π«λαιοδ Δημ«ΡΧ«ίβυ
  Άριβ. Τηλ, 7-87.
  Δεχεται έ«1 σ»νβντ«ύ$«ι
  Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά —=-
  τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ~—:
  ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άρώχνες, σκόρον κ.λ.π. =
  Άπολυμαίνει έντός μιάς ώρας δωμάτια ασθενών. !——!
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- ——;
  θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμης, όσπρΐων κ.τ λ έμποδΐζον την ανάπτυξιν —ί—
  τής ψείρας καί τοϋ σκώληκος. *——'
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας υφασμάτων, καταστρέ- ==
  φόν τόν σκόρον. ^=
  Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί *—*-
  δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους. ==
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ωστε δέν πρέπει νά λεΐπη άπό τα Νο- =—-
  σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, Έστιατόρια, 'Εργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή ~=
  αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. ——;
  Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ- =—!
  ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομε-ν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. =^ί
  'Αποφεύγετε αυστηρώς νά ί/γοράζετε έντομοκτόνα είς χΰμα πρός τό ~—
  συμφέρον σας, καί δια νά μην έ χ ε τ β άπογοητβύσεις. =
  Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοϋνται είς δλα τα φαρ- =—·
  μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. ——:
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ■
  III
  —Ευχαριστίας τοΰ Βασιλέως.
  Είς τόν κ. Δήμαρχβν απεστά¬
  λη άπό μέρους τής Α. Μ. τβΰ
  βασιλέως τό εξής τηλεγράψημα
  είς απάντησιν εϋχετηρίου επί τή
  όνομασπκΐ) τού έορτη:
  «Εϋχαριστ& Υμάς καί Δημότας
  Ηρακλείου έγκχρδίως.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'».
  —Οί πρόσκοποι Αθηνών διά
  τηλεγραφηματο; των, άναφέρου-
  αι τα έξή$ πρό; τόν κ. Δήμαρ¬
  χον:
  «Πρόσκοποι Αθηνών αναχω¬
  ρούντες έκ θρυλικής Κρήτης κα-
  τενθουσιασμένοι έκ τής λαμπράς
  υμών καί δημοτών Σας φΐλο-
  ξενίας έκςρράζουν υμίν καί δι' υ
  μών απείρους ευχαριστίας είς κα·
  τοίκους Άρχηγός Σαλβαράς».
  — Ή όδός Νεαπόλεως.
  Έντός των ημερών πρόκειται
  ώς ανεκοινώθη, νά αρχίση ή
  σκυρόατρωσις κκ'ιπιοσΐ}στρωσις τής
  όδοΰ Άγίου Νικολάου—Νεαιτό
  λεως.
  —Τα έγκαίνια τού Μουσεί-
  ου μας.
  Καθ" & πληροφορούμεθα με¬
  τ» δεκαπενθήμερον θά γίνουν
  επισήμως τα έγκαίνια τής άνε
  γερθείσης ιέας πτέρυγος τοΰ
  Μουσείου, Ηρακλείου. Είς τα
  έγκαίνια θά παραστοΰν αί αρχαί.
  Οά παραστ(ί έπίσης ό Διευθυντής
  της άρχαιολογικής υπηρεσίας κ.
  Μαρινάτος.
  —Ή Πρωτομαγιά είς Ίερά-
  πετραν.
  Ό Νβμάρχιις Λασηθίου κ.
  Φλωρίδης μετέβη την παρελ¬
  θούσαν Κυριακήν είς Ίεράπε·
  τραν οπου ωμίλησε πρός τούς πά
  νηγυρίζοντβς την Πρωτομαγιάν
  εργάτας, τής έργατικής ταύτης
  πβριβχής. Ό κ. Νομάρχης παρέ¬
  στη χχϊ είς οργανώθεισαν υπό
  των Ναυτοπιροσκοπων τελετήν
  καί είς την μεταξΰ των άθλητι-
  κών όμάδων Ιεραπέτρας καί Ή
  ρακλείου ποδοαφαιρικήν βυνάν
  τησιν.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Τό Ταμείον 'Εφέδρων Πολβμι-
  στών Νομοΰ Ηρακλείου προσέφε
  ρεν είς τόν Μορφωτικόν Σύλλο¬
  γον δρχ. 3.000, δι' ενίσχυσιν τοΰ
  έ'ργου τού.
  Ή έν Αθήναις έγκατβατηαένη
  συμπολΐτις κ. Βιργ. Γόντικα δρ.
  1000 διά τό «"Ασυλον τής Γερόν-
  τισσας».
  Ό κ- Γιγουρτζής, ένοριακός έ-
  πίτροπος Αγ. Τίτου έθίσεν είς
  τηνίδιάθεοιν τοΰ Συλλέγου τό αϋ
  τοκινητον αΰτοΰ διά τό έκκλησί-
  ασμα των γεροντισσών καί δρχ.
  100 υπέρ τοΰ δίσκου των. Ή οίκο-
  γενίΐα Βαριτάκη προσέφερεν ε¬
  κλεκτόν φαγητόν είς μνήμην
  της μητρός των. 'θ κ. Έμμ.
  Χουρδάκις, γραμματεύς 'Αγρβνο-
  μείου'Ηρακλείου, δρ. 300 δι' ένβ-
  άμηνον μνημόσυνον τής μητρός
  τού Μ. Μχνωλιουδάκη καί υπέρ
  τβΰ «Άσύλου τής Γ Γερβντισσας».
  Ό Μορφωτικό; Σύλλογος εύχαρι-
  στεΐ θερμώς πάντας τβύς ανωτέρω.
  —Οί εργάται Άγίου Νικο¬
  λάου.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  εξέδραμον είς την ωραίαν το-
  ποθεσίαν Οεολόγου Κρητσάς, ο¬
  που καί έώρτασαν την Πρωτομα-
  γιάν, τα μέλη τοΰ Συλλόγου
  Έργατών Άγίου Νικολάου.
  —Τό έπάγγελμα των τυπο-
  γράφων.
  Τό Συμβούλιον τής Εργασίας
  υίοθέτησε την πρότασιν τοΰ κ.
  Δημητράτου περΐ «κλεισίματος»
  τοΰ έπαγγελματος των τυπογρά
  φων, θεωρηθεντος ώς κ«κβρεαμε
  νού. Τό σχετικόν διάταγμα άπε
  στάλη είς τό Συμβούλιον της Έ-
  πικρατεία;.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έττσνήλθεν έξ Αθη¬
  νών ή ΔνΙς Γεωργίο Άναστασο-
  πο6λου κομίσασα πλουσίαν συλλο
  'γήν μοντέρνων γυναικείων πίλων.
  .< Β--Ι ?*
  ίΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  3 ΛΊαΐου 1938
  Ήοίκονομική ανάρθωσις της Γαλλίας. ^η Πρ<ι)ίνή ά λλ ό Χίλ Ι^^^ Τά ΊταλογαΛλικα και ό Χίτλερ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Μαιου (τηλε γραφικώς).—Χθές_1ην Μαΐου άπόλυτος γαλήνη έπεκράτησεν είς ολόκληρον την Γαλλίαν Οί εργάται συνεκεντρώθησαν είρηνικώς είς δλας τας πό λεις. Είς τό Παρίσι συνεκεν- ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣΥΝΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΝ ΕΚ&ΗΛΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΗΟ Υ Σ ΜΟΗΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΝΟΟΥΣΙΟΑΕΙΣ ΔΗΑΟ?]ΙΣ_ΤΟΥ Κ. ΜΗΑΠΑΡ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο· κριτοΰ μας)— Σημερινά τηλβγραφήμα αν τα μεΛη ^της ι αλλΐκης κυ· τα έκ Θεσσαλονίκης άναφέρουν ότι οί βερνησεως εσχον συνεδρίασιν Τοΰρκοι ύπουργοί καί ή άκολουθία των "** τΊν προεδρίαν τοϋ πρω· έφθασαν είς τά 'Ελληνοτουρκικά σύνορα ΘυτιουργοΟ κ. Νταλαντιέ Τάς ί.Τ ..■?_..> (4^^,.^-^--.,.. ί^.η*.:>«»,.»« -ηχ απογευματινάς ώρας οί υ-
  αν Βινσεννών δπου οί ρήτορες
  ωμίλησαν διά την κοινωνικήν
  σημασίαν τοΰ πανηγυρισμοθ
  τής πρωτομαγιάς.
  —Σήμερον (χθές) την πρωΐ-
  Γαλλικής κυ·
  ασαν είς τά Ελληνοτουρκικά σύνορα ρ
  μέσω Θερμοτάτων έκδηλώσεων τού απογευματινάς ώρας
  δΣ ί ί ό πουργοί Θά συνεδριάσ
  έν μέσω Θρμν η
  πληθυσμού τής ΜακεδονΣας καί είς ό
  λους τούς ένδιαμέσους σταθμούς.
  Ό Τοΰρκος Ηρωθυπουργός κ. Μπα
  γιάρ προέβη είς ένθουαιώδεις δηλώ-
  πουργοί Θά
  νέου διά νά
  συνεδριάσουν έκ
  συζητήσουν επί
  τοϋ συνόλου των διαταγμά Ι πρόσωπος τής Γαλλίας έσχε
  των, υπέρ τής οίκονομικής ά· Ι μακράν συνέντευξιν μετά τοΟ
  νορθώσεως τοθ κράτους, των
  συνταχθέντος υπό τοϋ ύπουρ-
  γοϋ των Οίκονομικών κ Μαρ
  σαντώ
  ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  Ή διοίκησις τοθ σοσιαλι-
  στικοθ κόμματος τής Γαλλίας
  λαμβάνει διαρκώς βεβαιώσεις
  άπό μέρους των σοσιαλι-
  στών καί κομμουνιστών, είς
  τάς οποίας οδτοι διακηρύττουν
  απόλυτον εμπιστοσύνην πρός
  την Κυβέρνησιν τού κ Ντα¬
  λαντιέ
  Ό κ. Τσιάνο επέστρεψεν είς
  ϋπουργοϋ των Εξωτερικών τής
  Ιταλίας τόΣάββατον τ'άπόγευ
  μα Σχετικώς μέ τάς Ίταλο Ι
  γαλλικάς συνεννοήσεις δέν ά-
  ποκλείεται παρεμβολή έκ
  μέρους τοΰ Χίτλερ δυναμένη
  νά έπιβραδΰνη την πρόοδον
  αυτήν
  Ο κ ΕΡΡΙΒ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
  Αγγέλλεται δτι έφθασεν
  είς Αλεξάνδρειαν ό πρόεδρος
  τής Γαλλικής Βουλής κ. "Ερ¬
  ριώ τόν οποίον ύπεδέχθη επι¬
  σήμως ό ύποδιοικητής τής Ά-
  λεξανδρείας ώς έκπρόσωπος
  Ιταλίαν. Ό κ. Μπλοντέλ, έκ-1 τής ΑΙγυπτιακής κυβερνήσεως.
  καί προοδευτικάς Ελληνοτουρκικήν φι¬
  λίαν.
  ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛΙΑΔ
  ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΛΝ'ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟΝ ΟΡΟΟΥΠ0ΥΡΤ0Ν κ. ΙΟΑΝ. ΜΕΤΑΙΑΝ
  Σ ΕΡΓΛΤΟΝ
  Ή έορτη τής ΠρωτομαγιάςένΉρακλείω
  Ή συγκροτηδεΐσα έργ. συγκέντρωσις.
  Ή έργατική πρωτομαγιά έν
  Ηρακλείω έωρτάσθη εφέτος
  μέ εξαιρετικήν έπιβλητικότητα
  λόγφ τής
  άρχών καί
  συμμετοχής των
  τής πρωτοφανοθς
  _ συρροής τοΟ έργατικοϋ στοι-
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τοΰ άνϊαπο-' Χείου τίΚ πόλεως. Άπό τής
  8ης πρωϊνής ήρχισαν συγκεν-
  τρωνόμενοι είς τούς εκείθεν
  τοθΆγ Κωνσταντίνου άγρούς
  ταξάν άπεθέωσαν διακόσιαι χιλιάδες έρ συνεπτυγμένοι κατά σωματεΐα
  κριτού μας).—Κατά την χθεσινήν συγ¬
  κέντρωσιν τής Πρωτομαγιάς είς Πει¬
  ραια, τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί. Μι>
  τού
  οί εργάται Ηρακλείου μετά
  Ηρωθυπουργός ωμίλησεν επί 1α? οίκογενειών των._ Την 9
  30 είχεν όλοκληρωθή ή συγ¬
  κέντρωσις καί ήρχισαν αί έ-
  /ι&ψ*- ' τοιμασίαι διά τόν καλύτερον
  *Ύ* ω έορτασμόν τής πρωτομαγιας.
  Ι Περί την Ιΐην π. μ. αφίκετο
  είς τόν τόπον τής συγκεντρώ-
  γατών.
  Ό κ.
  τής έργατικής πολιτικάς τής κυβερνήσε
  ως καί των επιτευχθέντων είς τό
  κόσμου.
  Η ΗΜΕΡΑΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
  ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ
  ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΒΟΛΟΝ

  _________ καί ακολούθως υπό των έρ-
  _ Λ___Τ _ _ Λ __ - / ~ » ' γατών έπευφημησάντων αύ-
  ΑΘΗΝΑΙ » Μ«ιου (τού αντα- > ενθουσιωδ^ςμ 'ένΟ η μου.
  ποκριτού μας).-Τηλεγραφηματα πρός χο0 Δήμ«ου άνέ^ουε
  την κυβέρνησιν άγγέλλουν ότι υπήρξε ^ έμβατήρια. Ευθύς
  πλέον η επιβλητικη η εορτη της Πρω- & £ „ {ξ^ ν ό Κ ^
  τομαγιάς εις Θεσσαλονίκην καί Βολον. ■ £ ^ * έ
  Τα εργατικα σωματεΐα εν κατακλείοι »* ™ ι-» ' "^
  τοΰ πανηγυρισμοΰ, εξέφρασαν διά ψη-
  φισμάτων την ευγνωμοσύνην των διά τά
  κυβερνητικά μέτρα υπέρ των έργατών.
  ΑΙ ΚΑΤΕΥΒΥΗΪΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΣ ΤΟΗ ΒΟΛΟΗ
  ξέδρας διακεκοσμημένης μέ
  τα λάβαρα των έργατικών
  σωματείων καί ωμίλησε πρός
  τούς εργάτας περϊ τής κοινω¬
  νικάς πολιτικής τοΰ Κράτους
  άναλύσας τό έργον τής κυ
  βερνησεως. Παραλληλίζων ό
  κ Νομάρχης συνέκρινε τόν
  έορτασμόν τής έργατικής πρω
  τομαγιδς τοϋ άλλοτε καί νυν
  καί ετόνισεν δτι ή κυβέρνησις
  ουδέποτε θά παράλειψιν νά ά
  ποβλέπη μέ συμπάθειαν καί
  στοργήν πρός τούς εργάτας
  Τό τέλος τής ωραίας όντως
  πατριωτικής προσλαλιβς τοϋ
  κ. Νομάρχου εκάλυψαν ζωη
  ραί έπευφημίαι υπέρ τής κυ¬
  βερνήσεως.
  Μετά τόν κ Νομάρχην ω¬
  μίλησεν ένθουσιωδώς πρός
  τούς^έργάτας δ Έπόπτης έρ
  γασίας κ. Νΐκολόπουλος εί¬
  τα δέ ό πρόεδρος τοΟ έργατι-
  κοΰ κέντρου κ. Γκολέμης, ό
  καταφθάσας έν τώ μεταξύ
  μετά τοΟ Διοικητοΰ Χωροφυ
  λακής κ. Όρφανουδάκη
  Δήμσρχος Ηρακλείου κ. Μη¬
  νάς Γεωργιάδης καί ό κ Ζερ
  βός άπό μέρους τής Όμοσπον
  δίας Έπαγγελματιών.
  Σημειωτέον δτι έπ' εύκαιρία
  τής εορτής τής πρωτομαγιάς
  ό Δήμος προσέφερε πρός
  τούς εργάτας δΰο άρνία καί
  500 αύγά, τό Έπαγγελματι-
  κόν Έπιμελητήριον 2 άρνία,
  τό "Εμπορικόν Έπιμελητήριον
  έ'ν μικρόν βυτίον οίνου
  καί έ'ν κοφίνιον πορτοκάλλια
  καΐ τό εργοστάσιον κυλινδρο-
  μύλων Άδελφών Καστρινάκη
  £να σάκκον άλεύρου διά τόν
  άρτον τής έργατικής πρωτο¬
  μαγιάς.
  Ό κ. Νομάρχης ένδίδων
  είς θερμήν παράκλησιν των
  προεδρείων τοΟ 'ΕργατικοΟ
  Κέντρου παρέμεινενέπί δίωρον
  μεταξύ των έργατών, συνέφα
  γε δέ μετ" αυτών. ,^
  Περί την 5.30' απογευματι¬
  νήν τά προεδρεΐα
  τικών σωματείων
  των έργα-
  κατήλθον
  είςτήν πόλιν καταθέσαντα στέ
  φανον είς τόν άγνωστον στρα
  τιώτην. Οί λοιποί εργάται πα·
  ρέμειναν διασκεδάζοντες μέ
  χρις άργά τό εσπέρας.
  ΝΕΟΝ ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Τό Υπουργείον Σιδηρόδρομον τιμολόγιον φη>τισμοΟ χαθορίζεται
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Είς τόν Βόλον, ο
  μεταβάς έκεϊ ύφυπουργός τού Τύπου
  καί Τουρισμοΰ κ. Νικολούδης ώμί
  ενέκρινε την εφαρμογήν των κά¬
  τωθι ειδικόν τιμολογίων πωλή¬
  σεως ήλεκτρικής ενεργείας πρός
  φωτισμόν καί θέρμανσιν έν Έρα-
  ρακλείφ α) Άπό 1 Όκτωβρίου
  μέχρι 31 Μαρτίου άπό 17 1)2
  μέχρι 22 ώρ. Άπό 1 Απριλίου
  λησε διά μακρών διά την κοινωνικήν μ£χρ[ 30 Σεπτεμβρίου άπό 19
  πολιτικήν τής Κυβερνήσεως καί
  κατευθύνσειςιής 4ης Αύγούστου
  τας
  Η ΟΡΙΟΜΟΣΙλ ΤΟΝ ίΙΕΑΒΟΝΤΟΝ
  ίΚ ΤΗΣ ίΧΟΛΗΣ ΕΪΕΔΙ1ΙΔΟΝ ΑΙΜΑΤΙΚΒΝ
  ΑβΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰμας).— Σήμερον εγένετο μετά
  πάσης έπισημότητος ή ορκωμοσία των
  νέων αξιωματικών, των έξελθόντων έκ
  τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων.
  Πρός -.ούς άξιωματικούς ωμίλησεν ο
  Βασιλεύς, παραδώσας είτα ίδιοχείρως
  είς αύτούς τά ξίφη·
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  Ο ΚΑΓΚΕΑΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—-Τηλεγράφημα έκ Βερο-
  λίνου αγγέλλει ότι σήμερον αναχωρεί
  διά Ρώμην ο καγκελλάριος Χίτλερ.
  Τόν Χίτλερ είς Ρώμην θά ύποδεχθή
  αυτοπροσώπως ο κ. Μουσολίνι καί
  κορυφαίοι τού φασιστιχού κόμματος.
  οί
  ΕΥΟΔΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΙΥ Ν Ο ΜΙΛΙΑΙ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—-Καθ* ά τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτβρικού αί συνομιλίαι Γαλ¬
  λίας καί Ιταλίας ουνεχιζόμεναι εισέτι!
  εύοδούνται. Λέγεται ότι ή υπογραφή
  τής μεταξύ των δύο χωρών συμφώνου
  θά είνε βύντομος.
  μέχρι 23 ώρ.Ή καταναλισκομένη
  ήλεκτρική ενεργεια Θά πληρώνε-
  ται μέ την έν ισχύϊ βασικήν τιμήν
  άνά ΩΧΒ. β) Επί τής έκτός των
  ώς δνω ώρών πραγμχτοποιουμέ-
  νης καταναλώσεως θά χορηγήται
  Ικπτωσις 50ο)ο επί τής βασικής
  τιμής διά τούς Ιχοντας έγκατε-
  ατημένας συσκευάς ίσχύος του¬
  λάχιστον 1 5 ΧΒ
  Είς τό μικτόν τιμολόγιον ένι-
  αίου συστήματος δικαιοθνται νά
  ύπαχθωσιν αί κατοικίαι καί τα
  καταστήματα έν γένει καί έφ'δσον
  έχουσι χρησιμοποιήσει τό κοινόν
  τιμολόγιον επί δύο συνεχή Ιτη Τό
  ώς έξής:Άπό 1 μέχρι 100 ΩΧΒ
  δρχ. 9 άνά ΩΧΒ. Άπό 101—250
  δρχ. 8 άπό 251—600 δρχ 7
  καί άπό 601 καί άνω δρχ. 6 50.
  Τό ρεθμα φωτισμοθ τό ύ
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών διά τηλεγραφήματός
  τού πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς γνωρίζει δτι ή άξ(α των
  κάτωθι είδών πρώτης άνάγ-
  κης διά τόν ύπολογισμόν τοθ
  φόρου κύκλου εργασιών θά
  μενον είς τά γραφεία των εφημε- ύπολογίζεται διά τόν άρξά-
  ρίδων καθορίζεται είς δρχ 6 άνά
  ΩΧΒ. Διά τά δημοσία καί δημο-
  τικά καταστήματα χορηγεΐται έκ¬
  πτωσις 20ο)ο. Τό τιμολόγιον τοθ
  ρεύματος βιομηχανίας καθορίζε
  ται ώς εξής: άπό 1 μέχρι 150
  ΩΧΒ μηνιαίως δρχ 5 10 άνά
  ΩΧΒ, άπό 150—500 δραχμάς
  4 50, άπό 501 1500 δρχ
  4 00 καί άπά 1500 καί ανω δρχ.
  3 50. "Εκπτωσις 50"ο)ο χορηγεΐ¬
  ται είς τούς καταναλωτάς γεύμα¬
  τος μεγαλοβιομηχανίας τούς έ-
  χοντας έγκατεστημένην Ισχύν
  τουλάχιστον 50 Η Ρ καί μέχρι
  καταναλώσεως 75:000 ΩΧΒ έ
  τησίως Άπό 75 000 ΩΧΒ καί
  άνω χορηγεΐται έκπτωσις 5δ5)ο.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΠΕΡΙΗΓΗΤΉΝ ΠΛΟΙΩΝ
  Κατά τηλεγράφημα τοθ ύ-
  πουργείου των Οίκονομικών
  πρός τά τελωνεΐα Κρήτης έν-
  τός τοθ μηνός Μαΐου κατα
  πλεουν δέκα £ξ περιηγητικά
  πλοΐα μέ σημαντικόν αριθ
  μόν περιηγητών. Επί τούτοις
  τό Υπουργείον των Οίκονο-
  μικών συνιστςτ νά παρασχεθή
  πάσα νόμιμος διευκόλυνσις
  κατά την άποβίβασιν αυτών
  έπιδεικνυομένης συνάμα άμέμ
  πτου συμπεριφορδς παρά των
  τελωνειακών ύπαλλήλων.
  ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ
  5ερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ
  καστικός νόμος διά τοθ όποΐ
  ου έπιφέρονται ωρισμέναι τρο
  ποποιήσεις είς τούς νόμους
  περί συμβολαιογράφων,
  Ι
  Η ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ
  Διήλθον προχθές τής πόλε¬
  ώς μας μεταβαίνουσαι είς
  Αθήνας καί άλλα μέρη τής
  Ελλάδος 23 μαθήτριαι τοθ
  Γυμνασίου θηλέων Ρεθύμνης
  ΑΙ μαθήτριαι συνοδευόμεναι
  υπό τοΰ Γυμνασιάρχου κ Γε-
  ωργουλάκη, τού καθηγητού κ.
  Τσαρούχη καί τής καθηγητρί-
  ας Δίδος Δρανδάκη, επεσκέ¬
  φθησαν τό μνημεΐον καί τ' ά
  τής πόλεώς μας,
  δι" Αθήνας συνεχίζουσαι την
  έκδρομήν των.
  μενον μήνα ώς εξής κατά
  χιλιόγρομμον: Σΐτος δρχ. 4
  80, κριθή 3 75, βρώμη 3.75, ά
  ραβόσιτος 3.80, φασόλια κοι-
  νά 7 80, φασόλια κοινά πάσης
  προελεύσεως 10 60, φασόλια
  χονδρά τύπων τέτοβας, γιά
  κοβας, έλέφαντες καί παρεμ-
  φέρη ειδή 12 50, ρεβύθια 12,
  φακαί 9.20, μπιζέλια άπο-
  φλοιωμένα 9.20, μετά φλοιοθ
  8. 40, πιπέρι 16. 70, μπαχά.
  ρι 41, κανέλλα 28, τέίον 95,
  καφές 22, ζάχαρις 5, δρυζα
  πάσης έν γένει ποιότητος ά¬
  νευ φλοιοθ 7.80, μετά φλοιοθ
  5. 20, βακαλάος ύγράλατος
  καί ξηρός έκτός στοκοφίσι
  12.
  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Ή κίνησις τής άγοράς "Η¬
  ρακλείου κατά την παρελθού¬
  σαν έβδομάδα υπήρξεν ήσυ-
  χος Αί σημειωθεΐσαι έξαγω
  γαί εγχωρίων προϊόντων ε-
  χουνώς εξής είς χιλιόγραμ¬
  μα: Σουλτανίναι 2 000, 'έ
  7 000, καί κίτρα 11 000.
  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί είσπράξεις τοΰ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τόν λή- Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ό
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δρχ. νόμος περί ύποχρεωτικής χω
  7.764,234 20. , ρικής συσκευασίας καπνοθ.
  Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  Είς την Εφημερίδα τής
  ΕΙΣΤΗΝΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΤΣΕΧΩϋΑΤΡΙΟΤΩΝ
  ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ
  ΠΑΡΗΑΑΣΑΝ ΛΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΑΘΗΝ %Ι » Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Νυκτερινχί πληροφο
  ρίαι έκ Πράγας μεταδίδουν έκτενείς
  λεπτομερείας τής σημϊΐουμένης έκεϊ
  καί καθ* άπασαν την Τσεχοσλοβακίαν
  πατριωτικής κινήσεως είς την οποίαν
  μετέχουν χιλιάδες Τσέχων πατριω*
  των.
  Είς Πράγαν συγκεκριμένως συνε¬
  κροτήθη χθές τεραστία πατριωτική
  διαδήλωσις. Οί διαδηλωταί ύπβρβαίνον
  τες τάς πεντήκοντα χιλιάδας, παρήλα¬
  σαν διά των οδών τής Πράγας ζητω-
  κραυγάζοντες υπέρ τού Τσεχοολοβακι·
  κου έθνους, τής Γαλλίας καί τής Αγ¬
  γλίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ Τ Ρ Ο Π Α Ο
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΕΛΑΒΟΝ ΧΟΡΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτού μας).-- Νεώτεραι πληροφορί¬
  αι έκ Πράγας άγγέλλουν ότι ή κατάστα¬
  σις είς Τσεχοσλοβακίας ήρχισεν έκτρα-
  χυνομένη κατόπιν τής έντόνου όσον
  καί οιχαιολογημένης στάσεως των Τσέ
  χων πατριωτών. Οί Σουδίται Γερ-
  μανοί εχαρακτήρισαν ώς πρόκλησιν
  τάς γενομένας διαδηλώσεις, προέβησαν
  δέ είς άναλόγους συγκεντρώσεις δια¬
  μαρτυρίας."Ηδη αγγέλλεται ότι είς την
  πόλιν Τροπάο έλαβε χώραν σειρα συγ-
  κρούσεων καί έπεισοδίων Τσέχων καί
  Σουδιτών μέ αίματηρα άποτελέσματα.
  Αί συγκρούσεις ύπάρχει κίνδυνος νά
  γενικευθούν είς όλας τάς έπιμάχους
  περιφερείας τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΑ Ο Β Α ΚΙΚ Ο Ν
  ΧΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙΧΙΤΑΕΡ ■ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  ότι δέν είνε άπίθανος ή συνομιλία Χί¬
  τλερ καί Μουσολίνι διά τό Τσεχοσλο-
  βακικόν ζήτημα καί ή τήρησις υπό των
  δύο κρατών ένιαίας στάσεως άπέναντι
  τής εξελίξεως τού ζητήματος.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΡΟΜΗΣ-ΤΙΡΛΝΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφείται ότι τό
  άεροπλάνον τής γραμμής Ρώμης—Τι-
  ράννων προσκρούσαν επί βουνοπλαγιάς
  άνεφλέγη,'καταστραφέν.Οί έπιβαίνοντες,
  1 9 τόν αριθμόν εφονεύθησαν άπαντες.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΦΕΚΙΣΜΟΙ
  ΕΙΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—Πληροφορίκι έκ Παρι¬
  σίων άναφέρουν ότι είς την Βαρκελώ-
  νην καί την πολεμικήν ζώνην τής Κατα
  λωνίας βυνεχίζονται υπό των κυβερνη-
  τικών, τυφεκισμοί αξιωματικών καί
  στρατιωτών επί λιποταξία καί έγκατα-
  λείψει θέσεως.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ «ΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Βερολί-
  νού ότι ο Γερμανικός τύπος άφιερώνει
  σήμερον άρθρα δια τά γεγονότα τής
  Τσεχοσλοβακίας. Αί Γερμανικαί έφη-
  μερίδες διατυπώνουσιν απειλάς είς
  περίπτωσιν βυνεχίβεως τής προκλητικής,
  ως λέγουσι στάσεως των Τσέχων έναν¬
  τι των Σουδιτών.