95722

Αριθμός τεύχους

4853

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Α ΐγΰπτου
  έτησία λίρπι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  έςάμηνας » 8
  ΪΤμή"
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  4
  ιΥΙΑΪΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  μιν°ταυρου
  ΥβΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΖΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΩ ΤΑΞΙ1ΙΟΝ ΤΟΥ ι ΧΙΤΑΕΡ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  θές^ έφθασεν είς την Ρώ-1
  μην ό Γερμανός Φύρερ.'
  Καΐ ή Ίταλική πρωτεύουσα
  τού έπεφύλαξε πρωτοφανή
  είς μεγαλοπρέπειαν ύποδο-
  χήν. Ουδέποτε άρχηγός Κρά
  τους, ουτε ήγεμών, ουτε αύ-
  τοκράτωρ, ©ύτε νικητής στρα
  τηλάτης εισήλθε τόσον θρι-
  αμβευπκώς είς πόλιν. Αί τι¬
  μαί τάς οποίας έπεδαψίλευ-
  οεν ό Ιταλός Ντοΰτσε είς
  τόν Γερμανόν καγκελλάριον
  υπήρξαν εξαιρετικαί. Τόσον
  μάλιστα ώστε νά προκαλέ-
  σουν ©χι μονον την προσο-
  χήν καί τα σχόλια ολου
  τού κόσμου, άλλά καί τάς
  ύποψίας μερικών. Διότι ύ-
  πάρχουν καί τίνες οί οποϊ-
  οί πιστεύουν ότι ή έξαιρε-
  τική αυτή ύποδοχή ύπηγο-
  ρεύθη οχι έκ λόγων είλι-
  κρινοϋς φιλίας καί έκτιμή
  σεως—ή αντίληψις τής χαλα*
  ρώσεως τοϋ αξονος Ρώμης—
  Βερολίνου μετά την κατά-
  κτησιν τής Αυστρίας υπό τής
  Γερμανίας είναι έπίμονος—
  άλλ' έξ ύπολογισμένης σκο-
  πιμότητος. Ή άποψις ομως
  αύτη, δέν φαίνεται απολύτως
  δικαιολογημένη.
  Ή Ιταλία εχει καί τώρα,
  όπως καί πρό καιροΰ, πε¬
  ρισσότερον μάλιστα τώρα
  άπό κάθε άλλην φοράν, α¬
  νάγκην τής φιλίας καί τής
  υποστηρίξεως της Γερμανίας.
  Διότι παρά την μονογράφη
  σιν τοΰ συμφώνου της με¬
  τά τής Αγγλίας, οΰτε τό
  Αίθιοπικόν έληξε, οΰτε τό
  Ίσπανικόν έτερματίσθη, οΰ¬
  τε καί τα σχέδια τής ήγε
  μονεύσεώς της είς την Με¬
  σόγειον επραγματοποιήθησαν
  έξ ολοκλήρου. Καί δι' ολα
  αϋτά, είνε απαραίτητον ή
  συνδρομή τής Γερμανίας.Δι'
  αύτό καί οσοι πιστεύουν ό¬
  τι υπό τάς παρούσας συνθή¬
  κας είνε δυνατόν ν' άποχω-
  ρισθή τής Γερμανίαί ή Ίτα
  λία καί νά έναγκαλισθή την
  Γαλλίαν καί την Αγγλίαν
  χωρίς νά γίνουν προηγου¬
  μένως άποδεκταί όλαι αί α¬
  ξιώσεις της—όπότε ομως δέν
  θά πρόκειται περί έναγκα-
  λισμοΰ άλλά περΐ ύποταγής
  των δύο δυτικών δυνάμεων,
  ματαιοπονοΰν, άν δέν άνοη-
  ταίνουν. Ή άφιξις δέ τού κ.
  Χίτλερ είς Ρώμην θά τούς
  διαψεύϊη κατά τόν οίκτρό-
  τερον τρόπον καί θά διαλύ¬
  ση τάς ελπίδας ώς όνειρον
  φαντασίας καί εύσεβών πό-
  θων...
  Είς την Ρώμην μετά τούς
  πανηγυρισμούς, τάς παρελά-
  σεις καί τάς έπιδείξεις πού
  θ' άποτελέσουν τό θεαματι-
  κόν μέρος μιάς Ίταλογερ-
  μανικης επιδείξεως, θά διε-
  ξαχθοΰν συνομιλίαι καί θά
  λάβουν ΐσως χώραν γεγο
  νότα υψίστης σπουδαιότητος
  Τούς δύο δικτάτορας θ' ά-
  πασχολήσουν βεβαίως καί έκ
  των πρώτων τα προβλήματα
  πού εδημιούργησεν ή άπορ-
  ρόφησις τής Αυστρίας υποτου
  Ράϊχ καί ή επέκτασις των
  συνόρων τού μέχρι τοΰ Μπρε
  νερ ©που συναντάται μετα
  τής Ιταλίας. Καί εάν καί ε
  φόσον τα προβλήματα αυτα
  τακτοποιηθοΰν κατά τρόπον
  δικαιολογοΰντα καί ένισχυ-
  οντα την απόλυτον άμοι-
  βαιότητα έμπιστοσύνης καί
  προάγοντα τάς έπιδιωξεις
  αμφοτέρων, τότε θά συζητη-
  θοΰν έν συνεχεία καί ολα τα
  αλλα διεθνή προβλήματα,
  θά καθορισθή Π κοινή στά¬
  σις των καί θά έπισφραγι-
  σθή κατά πάβαν πιθανότητα
  ή ' συνεννόησις των διά τής
  ύπογραφής πβλεμικής ουμ-
  Δι' αύτό καί δέν είναι α¬
  δικαιολόγητος η έκφραζβ*ιέ-
  νη υπό πολλών γνώμη «τ»
  ή συνάντησις τής Ρώμης θα
  δώση την απάντησιν είς την
  συνάντησιν καί τάς βυνβμι-
  λίας τοΰ Λονδίνου μεταξύ
  των Άγγλων καί Γάλλων
  υπουργών. "Ισως μάλιστα ή
  συνάντησις αυτή ά κατα¬
  στήση άκόμη νεκρόν γράμ-
  μα τό μονογραφηθέν'Αγγλοϊ
  ταλικόν σύμφωνον καί νά τό
  «χρηοτεύση πλήρως πρίν ά¬
  κόμη τεθϊ» ε*5 εφαρμογήν.
  "Οπως βεβαία ύπάρχουν έστω
  καί ολίγαι πιβανότητες αί
  συνομιλίαι αύται νά συντελέ-
  σουν είς την εκκαθάρισιν
  των διεθνών έπιπλοκών καί
  την είρήνευσιν τού κόσμου.
  Πάντως, κατά τάς συναντή-
  σεις καί συνομιλίας των κ.
  κ. Μουσολίνι καί Χίτλερ, έκ
  τος των άλλων θά συζητη-
  θβΰν ασφαλώς διά μακρών,
  τόσον τό Ίσπανικόν όσον
  καί τό Τσεχοσλοβακικόν, τα
  ζητήματα τής Κεντρικής Εύ-
  ρώπης καί ή θέσις των δύο
  χωρών έναντι τής Σοβιετι-
  κής Ρωσσίας μετά την ό-
  ξυνσιν μάλιστα των μετά
  τής συμμάχου των Ισπανία;
  σχέσεων της, καδώς καί έ¬
  ναντι τής προπαγάνδας. Καί
  έκ των άποφάσεων πού θά
  ληφθούν, επί τής συμφωνίας
  πού θά επέλθη Π έκ των έ¬
  στω καί μικρών διαφωνιών
  πού θά έκδηλωθοΰν, θά εξαρ¬
  τηθή κατά μέγιστον μέρος ή
  τύχή τής Εύρώπης, τής ε'ιρή-
  νης καί τοΰ συγχρόνου πολι-
  τισμοΰ. Μεγίστην ιδιαιτέ¬
  ρως σπουδαιότητα θά έχη
  τό άποτέλεσμα των συνομι-
  λιών ,τβυ όσον άφορά τό Τσε
  χοσλοβακικόν, πού αποτελεί
  σήμερον τό εύπαθέστερον
  νευραλγικόν σημείον τοΰ νο·
  σοΰντος όργανισμοΰ τής Εΰ-
  ρωπαΐκής είρήνηξ· Όπωσδή-
  ποτε ομως ή διευκρίνισις τής
  καταστάσεως δέν πρόκειται
  νά βραδύνη. Αί συνομιλίαι
  μεταξύ των δύο άρχηγών των
  μεγάλων έλοκληρωτικών
  Κ ρατώ ν θά τερματισθοΰν
  έντός ολίγων ημερών. Δέν
  εχομεν λοιπόν παρά νά πα¬
  ρακολουθώμεν την εξέλιξιν
  μέ έστραμμένα συνεχώς τό
  βλέμμα καί τα ώτα πρός την
  Ρώμην. Διότι άπό έκεΐ άπό
  τό παλάτσο Βενέτσο θ' ά κου
  σθή ή τελευταία λέξις: Εΐρή
  νη η πόλεμος καί θά ύψωθή
  ό κλάδος τής είρηνικης έλαί-
  άς ή Π λόγχη τού πολέμου
  καί ό δαυλός τοΰ έμπρησμοΰ.
  "Ας εύχηθώμεν μόνον νά
  συμβή τό πρώτον.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  ΕΜΨ^ΧΑ ΣΤΟΛΙΑΙΑ
  Ή θέσις τοΰ θήλεος δέν είνε
  παραπλεύρως τοθ σωφέρ. Αύτό
  ύπεγράμμισαν άλλοτε οί χρονο·
  γράφοι. "Ισως, ώς Ιναρξις, τό γε-
  γονός νά μην ήτο υπέρ τής ψυ·
  χραιμίας των σωφέρ. Άλλά σή
  μερον; Είμαι βέβαιος δτι ή
  ή θέσις αυτή — συνηθισμένη
  πλέον — είνε καί πρός όφε-
  λος τοθ σωφέρ—ώς πολιτισμένου
  άνθρώπευ, μέ αίσθησιν απόλυτον
  τής φιλοτιμίας καί τής στοιχειώ-
  δους άμίλλης—καί πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τής κοινής παρατηρήσεως.
  —Κύτταξε τί άρμονίαν άποκτά
  ή θέσις τοθ σωφέρ: Τό βολάν στε-
  φανωμένο μέ μαργαρΐτες. Καί λί-
  γο πάρα πέρα έκείνη πού... θά
  ξεφυλλίση πολύ γρήγορα τίς μαρ-
  γαρίτες. Ή πεταλοΰδα πού ξυπνά
  ένψ γύρω της ή αύγή τής ήβης
  χρυσίζει, οί άνθοί τοθ πόθου σκοΰν
  καί οί φουσκοδεντριές τής ζωής
  διατονίζουν τό θαθμα τής δημι-
  ουργίας· ·■
  ϋράγματι είς τό έσταντανέ
  τής έκκινήσεως, δέν ύπήρχε
  καμμιά άλλη άξιοπρόσεκτη λεπτο-
  μέρεια, δσον αυτή π&ύ καθώρισεν
  6 αϊώνιος παρατηρητής. Έπα-
  νήρχοντο επί τάπητος βεβαία αί
  γβνικαί μεμψιμοιρίαι διά την το-
  ποθέτησιν: Δέν θά άπησχολεΐτο ό
  όδηγόί μέ τ^ν *&μψήν σύνοδον;
  ΈκεΤ ποθ δέν υπήρχον ...στη-
  , τό αυτοκίνητον θά διευθύ-
  νετο καλώς; Ιδού τα έρωτήματα
  τής στιγμής Άλλ' οί μεμψίμοιροι
  ήσαν ώς επί τό πλείστον, κακής
  πίστεως. Διότι τό βέβαιον ήτο
  5,τι τίποτε άπό αύτά δέν έμαγει
  ρεύετο. Τουναντίον ήτο θελκτικω-
  τάτη ή τοποθέτησις—Ινας χαρα
  κτήρ αίσιοδοξίας επί πλέον—καί
  ώς θεαματικόν «Ιφφέ» καί ώς βαθυ
  τέρα ψυχολογία. Θά ελέγαμεν δτι
  ή θέσις έκείνη παραπλεύρως τοθ
  σωφέρ είχε καί την γενικωτέρας
  σκοπιμότητα τοΰ «φύλακος αγ-
  γέλου».
  Τί τα θέλετε. Ή σωφερίνα εί¬
  νε έδώ ή καλυτέρα δικαιολογίαν
  Άπό ποϋ διεμορφώθη; Άπό την
  θέσιν αυτήν. Άφ' δτου ή κυρία
  των Αθηνών έδωκε την γνωστήν
  εκείνην προσταγήν: «πλύ βύτ άν-
  κόρ», ή Εστορία τ,οΰ ούτοκινήτου
  συνεδέθη απολύτως μέ την γυναϊ-
  κα. Μπορεί νά ηυξήθη Ιτσι ή τα¬
  χύτης... Άλλ' ή ιδία ή γυναϊ-
  κα κατακτήσασα τό βολάν έ¬
  δωκε είς την ταχύτητα εύστροφί-
  αν καί ασφάλειαν. Αύτό τουλά¬
  χιστον άποδεικνύουν μερικές στα-
  τιστικές. Καί άπδ ευγένειαν λοι-
  πόν, πρό παντός δμως άπό γνώ¬
  σιν των πραγμάτων, ο£ άνδρες
  πρέπει νά υποχωροΰν δταν ή γυ
  ναΓκα ζητεί τα κάθισμα τοθ σω¬
  φέρ.
  —Κα'ι δταν άκόμη είνε φιντα-
  νάκι μέ έλαφράν μόνον γνώσιν τής
  ταχύτητος ώς συγκοΐνωνιακοθ δρου
  καί ώς κοινωνικάς θέσεως;
  Ή ερώτησις διετυπώθη άπό πα-
  ρεισφρύσαντα ήθικολόγον. Άλλ'
  ακριβώς άπό τα μικρά νοούνται
  αήμζρον τα μεγάλα. Καί τα «φιν·ι
  τανάκια» Ιχουν πείραν τής ζωής.'
  Καί άφοΰ έχουν πείραν είνε βέ-'
  βαιον δτι Ιχουν καί τό γνώθι σαύ-
  τόν. Βλέπουν κατ' ευθείαν έμ-
  πρός. Μεθοΰν άπό τόν ίλιγγον
  τής ταχύτητος, ενθυμούνται δμως
  τάς στροφάς τοθ δρόμου—άποτό-
  μους καί μή... Ή Γκαρσόν τοθ
  Μαργκερίτ δέν μπορεί νά αποτελέ¬
  ση κανόνα. Ουτε τό φρενιασμέ
  νο, άσυναίσθητο άλογάκι νά συ
  ναγωνισθή τό αυτοκίνητον. Άλλο
  τό Ινα, άλλο τό άλλο.
  * *
  Μιά «Μερσεντές» καί μ-ά έμ
  φάνισις κοσμική ντερνιέ κρί πίνε
  κάποτε τόσο καλά! Άλλοΰ εδόθη¬
  σαν καί βραβεΤα είς τόν καλλι¬
  τεχνικόν συνδυασμόν, την έναρμό-
  νισιν τής κομψότητος έμψύχου
  καί άψύχου, ΐξω άπό τό γκαράζ
  τής πρώτης κοσμικής σωφερίνας
  Είς τόν τόπον μας είνε δυνατόν
  νά λείπουν οί... πολυτάλαντοι αύ¬
  τοι 8ροι. Ένα ωραίον πλάσμα είς
  τό κάθισμα τοθ σωφέρ έξυπηρετεΐ,
  άπό οιονδήποτε εύπρόσωπον αυτο¬
  κίνητον καί τόν τουρισμόν! ΑΙ καλ
  λοναί τοθ τόπου, ώς χαρακτήρες
  καί τύποι, έχουν έδώ την καταλ¬
  ληλότερον Ιπιδεικτικήν θέσιν.
  Άποτελ&Ον Ιμψυχα στολίδια των
  μεταφορικών μέσων. Άπό εκ εί τό
  κραγιόν ενός ξένου θά βρή τρό¬
  πον νά τα άπαθανατίση πρός ε¬
  ξύψωσιν των προόδων μας καί
  τής κοινής αίσθητικής μας.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Μία ώροία έκδρομή
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ
  ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  κοτί' άξΓον μιμήσεως
  πού τιμά τούς Παντοπώλας μας.
  2ον (τελΕυταΐον)
  Είς Ινα πρόχειρον σημείωμα,
  δέν είναι δυνατόν βεβαίως ου
  τε την είκόνα τής θρυλικής Μο-
  νής νά δώση κανείς ουτε καί τα
  συναισθήματα πού γεννιοθνται
  είς την ψυχήν τού νά έξωτε-
  ρικεύση. Τό Άρκάδι δέν συμβο-
  λίζει ενα άπλοθν επεισόδιον
  των Κρητικών Ιπαναστά^εων.
  Είναι τό σύμβολον τής κρητικής
  ψυχής. Είναι ή εκδήλωσις τοΰ
  ώραιοτέρου καί τοΰ άνωτέρου πά
  τριωτισμοϋ. Είναι ή συμπύκνω-
  σις καί ή Ικρηξις συγχρόνως
  τοΰ πλέον ύπερόχου καί άφθά-
  στου ήρωισμοΰ. Το Άρκάδι απο¬
  τελεί την συνισταμένην τής ύπε-
  ρηφανείας καί τής θυσίας σύγ-
  χρονα. Ό σεβασμιώτατος Μητρο·
  πολίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος, ώ-
  μιλήσας πρός τούς Ικδρομεϊς
  άπό των βαθμίδων τοΰ όστεοφυ
  λακείου, έδωκε την είκόνα καί
  την έννοιαν τοΰ ήρωϊκοΰ Μονα
  στηριοθ διά τοϋ εξής έμπνευ
  σμένου λόγου:
  »Δέν είναι ή πρώτη φορά πού
  προσκυνητής καί έγώ άνήλθον
  τάς βαθμίδας τού Ίεροϋ τούτου
  βωμοΰ ίιά νά άναπέμψω ύέησιν
  υπέρ των έν τη Ίερα καί Ίστο-
  ρική ταύτη Μονή κατά καιρούς
  άγωνισαμενων, πεσόντων καί σφα-
  γιασθέντων άόελφών μας χάριν
  τή; ελευθερίας τή; Κρήτης καί
  τής ενώσεως αυτής μετά τής Μη¬
  τρός Πατρίδος.
  »Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ των
  ΰπερλάμπρων έν Άρκαδίω θυσιών
  κατέχει ή κατά την 9ην Νοεμβρι¬
  ού τού 1866 προσενεχθεΐσα θυσία
  έκαντοντάδων τέκνων τής_ ήρωϊ-
  κης μας πατρίδος, ή σεπτη έκείνη
  όλοκαύτωαις, διά την οποίαν ό
  μέγας τής ελευθερίας κηρυξ Βί-
  κτωρ Ουγκώ έν έπιοτολΐι τοι>
  γραψείση τότε διά τούς Κρήτας
  διεκήρυςΈν «ότι τα Η'αρα δεν
  είνε έπικώτερα, ότι τό Μεσο-
  λόγγι δέν είνε ύψηλότερον».
  »Δέν είνε η πρώτη φορά, έπα-
  ναλαμβάνω, ποϋ μαζί μέ άλλου;
  εΰλαβεϊς προσκυνητάς άνεπνεΰ·
  σαμβν ολίγα; στιγμάς μέσα είς
  την δόξαν, μέσα είς τέ ηθικόν
  μεγαλείον, τα οποΐα άνέτειλαν
  άπό την μεγαλειώδη Άρκαδικήν
  θυσίαν, τής οποίας την ακτινοβο-
  λίαν επ! των ψυχών δέν θά ισχύ¬
  ση ποτέ έ χρόνος νά αφανίση·
  »Ή δβξα άγαππτοί, ή οποία
  έκπβρεΰεται άπό την ολοκαύτω-
  σιν τού Άρκαδίου θέλγει, νικά
  καί αΐχμαλωτίζει τάς ψυχάς των
  Πανελλήνων.
  ιΐΉ δόξα ή όποία σελαγίζει
  είς τό Άρκάδι, τό δοξασμένο αύ¬
  τό Μοναστήρι τής Κρήτης, τής &
  ποίας ή άκτινοβολία διαπερά πέ-
  ρ« ώς «έρα τόν ουρανόν τής Ελ¬
  λάδος καί ή άνταύγειά τη; φθά-
  ν*ι πανταχου τή; 'Ελληνικής
  Πατρίδβς, είναι δοξα θιϊκή, είνε
  δόξα ή όποία δέν όμοιάζβι μέ
  την δόξαν των έγκοσμίων. Αί
  πτέρυγές τη; δέν ούρονται επά¬
  νω ε!; τόν βόρβορβν των ταπει¬
  νήν ένστίκτων. Οί τροχοί τού
  Φωτοβόλου αρματόςτης ώεν' αΰ·
  λακώνουν τό τβτριμμένον πεδίον
  των ΰλιστικων έπιδιώξεων.
  »θί στέφανοι τής ούρανίου
  δόξη; δέν όμβιάζουν μέ τούς στε
  φάνους, τούς όποίους πλέκουν
  χεΐρες άνθρώπων.
  «Οί στέφανοι τη; άληθινή; δό¬
  ξη; δέν φιλο-εχνοΰνται άπό χρυ-
  σάφια κα'ι διαμάντια, τα όποϊα
  Φυλάοσονται εί; τα θηααυρβφυ-
  λάκια τή; ματαιότητο;.
  »Τβύ; στεφάνου; τή; ένθέβυ
  δόξη; συνθέτει αΰτό; ό 0εό; άπό
  την άνέσπερον δόξαν τού καί τού;
  στολίζει μέ τα; ύπερλάμπρου; ά-
  κτΐνα; των ώραίων ίδανικών, μέ
  τα όποϊα σφΐγκταγκαλιασμένοι,
  σάν άχώριστα άίέλφια, άνέβπ-
  καν εί; τόν βωμόν τή; μεγάλη;
  θυβία;, εί; τό Άρκάδι οί άθάνα-
  τοι άδελφοί μας.
  »'Η δόξα των ηρώων καί των
  μαρτύρων μας, ή όποία αποτελεί
  αληθή αίνον πρό; τόν Κύριον
  τή; άγάπη; καί τή; θυσίας, είναι
  έκείνη, ή όποία μας άφύπνιαε σή¬
  μερον μέ τα; μελωδίας της, τα;
  οποίας σκορπίζει γύρω μας καί
  μά; εκάλεσε νά προσέλθωμεν εν¬
  ταύθα είς τόν ΰπερήφανον ιερόν
  βράχον τής Κρήτης νά παραστώ-
  μεν είς την έπ' αΰτοΰ τελουμένην
  θείαν μυσταγωγίαν καί νά άνα
  πέμψωμεν μακαριαμόν έκ βάθου;
  καρδίας υπέρ των ψυχών αυτών.
  »Έπισκεπτόμενοι τό δοξασμέ
  νο Άρκάδι συναντώμεν τάς μα
  καρία; μορφάς των Ήρωΐκών ά
  δελφών μας' δέν απέθανον έκεΐ
  νοι ζοϋν την ζωην τή; Άθανασί
  α; διότ< ο! σκαπανεϊ; καί οί μάρ τυρες των θείων ίδεωδών, οί άθά νατοι έκτελεσιαί των έπιταγών τοϋ Οεοό δέν αποθνήσκουν ζοϋν έν τί< φωτί τοϋ Οεοΰ καί έκπέμπουν την δόξαν των μέχρι των περάτων τή; γής. »Αίάθάνατοι μορφαί των θά άκτινοβολοϋν είς τούς αΐώνα; ώς ζώσαι ένσαρκώσεις των εύγενών Ίδανικων των ένθέων παράδοσι ών. Αΐωνία αυτών ή μνήμη». Μετά τόν Σεβασμιώτατον, 6 άντιπρόεδρος τοθ Έπαγγελματι· κου Έιιμελητηρίου τής πόλεώς μας /. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, όμιλίϊ δΓ ολίγων, άποτίΐον φόρον σεβασμοϋ καί εύγνωιχοσύνης πρός τούς ήρωας καί μάρτυρας τής Μονής καί εξαίρει την συμβολήν τής έκκλησίας είς τούς άπελευθε- ρωτικούς αγώνας καί είς την ά- ποτίναξιν τοΰ ξενικοθ ζυγοΰ. Βαθειά συγκινημένοι οί ρ μεϊς άπό την άναπόλησιν των ή ρωϊσμών καί τής θυσίας πού συ νετελέσθησαν είς τόν ιεράν αυ¬ τόν χώρον, άποχωροθν άπ4 τό δστεοφυλακεϊον καί συγκβντρώ- νονται είς τόνπερ'βολον τήςΐΐονής. Έδώ, ό Μητροπολίτας κ. Τιμό θεος άναγγέλλει την δωρεάν είς την Μονήν ενός [στορικοΰ περιά πτου (χαμαϊλί) κατασκευασθέντος υπό τοΰ παλαιοΰ άγωνιστοΰ Μα ξίμου Καλλιγιάννη καί άναπτύσ σει τό ιστορικόν αΰτοΰ. Τό πε ρίαπτον αύτό περιήλθεν είς χεί ρας των Τούρκ-ον, άνακτηθέν κα τόπιν σκληρών άγώνων καί 6περ ανθρώπων ν προσπαθειών, 6πό των χριστιανών. Έν συνεχεία ό κ. Δημ Έμμ. Κοκκινίδης προσφέρε: είς την Μονήν θαυμα σίαν προσωπογραφίαν τοΰ θείου τού παλαιοΰ άγιονιστοΰ καί άρ χηγοΰ τής επαρχίας Μαλεβυζίου Ήρακλή ΚοκκινΕδη. * * Εύγενέστατος ό ήγούμενος κ. Άμβρόσιος Ζαχαράκης καλεΐ ιδι¬ αιτέρως τούς άντιπροσώπους τοΰ τύπου, προσφέρει άναψυκτικά, άνοίγει τό ειδικόν βιβλίον έ- πισκέψεων δπου καί έγγραφόμεθα καί κατόπιν μας ομιλεί διά την ιστορίαν τής Μονής. Έπισκεπτό μεθα ακολούθως δλα τα διαμερί σματα, παντοθ, άπό 8που είμπο ροΰμεν ν' άντλήσωμεν στοιχεΐα χρήσιμα διά νά σχηματίζωμεν ά- σφαλή αντίληψιν καί γνώσιν τής ίστορίας καί τοΰ θρύλου τής Μο¬ νής. Είναι δμως πλέον μεσημβρία. Καί ή μακρά διαδρομή πού είχα¬ με κάμει, ό καθαρός · άέρας, ή καλή διάθεσις, ή άνοικτή, γελα στή φύσις, είχαν άνοίξει την 8- ρεξιν. Εστρώθη λοιπόν τραπέζι. Καί υπήρξε τό τραπέζι αύτό πλου σιώτατον. Ή Μονή εξεδήλωσεν δλα τα φιλόξενα αίσθήματά της, δχι μόνον διά λόγων άλλά καί δι' έργων. Τό γεθμα άρχίζει καί συνεχίζεται μέχρι τέλους 'μέ εύδιιθεσίαν μέ άνοικτήν καρδιά καί μ' έκρήξεις πνεύματος. Έ χει μεσολαβήσει άλλωσΐε καί τό μυστήριον τής βαπτίσεως &πδ τοθ κ. Ιωάννου ΙΙερτσελάκη τοθ Ιγ- γονοΰ τοΰ κ. Άμαργιανιτάκη καί αύτό συντελεί έπίσης είς τό νά προσλάβη τό γεΰμα περισσό¬ τερον έορταστικόν χαρακτήρα καί χαρούμενον τόνον. Άλλά, ούκ' έπ' άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος. Έφ' 8 καί μετά τό γεΰμα, άφοΰ άνεπαύθη- μέν έπ' όλί^θΊ, μεταβαίνομεν πρός επίσκεψιν τοΰ Μουσείου τής μο¬ νής διά την καλυτέραν μελέτην καί κατανόησιν τής ίστορίας της. Τα ιστορικόν Μουσείον, είνε μι¬ κρόν είς χώρον. Μέγιστον δμως είς αξίαν. Είς μίαν προθήκην κρυσταλλίνην, είναι άπλωμένον τό ιερόν λάβαρον τής Μονής. Άλ¬ λοΰ ευρίσκονται τοποθετημένα τα διάφορα άναθήματα χαί άφιερώ ματα μεταξΰ των οποίων καί πά λαιόν ευαγγέλιον Ιντός χαλκίνης θήκης Β&ρον τής Μόσχας των Τσάρων, των οποίων άλλωστε 6- πάρχουν άνηρτημέναι καί αί εί- κόνες. Έπισκεπτόμεθα ακολούθως τάς έπάλξεις, τα φρούρια, τίς «πο- λεμίστρες» καί σταματούμεν μέ συγκίνησιν έμπρός είς την εσωτε¬ ρικήν μετώπην τής μονής διά- στικτον καί κατεστραμμένην κυρι¬ ολεκτικώς άπό τα τούρκικα βλή- ματα. Ή ώρα δμως περνα. Καί ά- ναγκαζόμεθα νά άναχωρήσωμεν, παρ' ίλην την πικρίαν πού μας γεννά ή αποχώρησις άπά τόν ιε¬ ρόν αυτόν χώρον. Άποχαιρετώ- μεν τάν βεβασμιώτατον κ. Τιμό θεόν καί τόν ήγούμενον τής Μο¬ νής καί κατερχόμεθα πάλιν είς Άμνάτο άπ' δπου τ' αύτοκίνητα μόΐς μεταφέρουν είς τό Ρέθυμνον, την γραφικήν, φιλοπρόοδον καί φιλόξενον πόλιν. * * Καί τό Ρέθυμνον μάς ύποδέ χεται μέ δλην την ευγένειαν πού τό διακρίνει, καί μας πε ριβάλλει μέ δλην την αγάπην καί τα αίσθήματά τοΰ ιδιαιτέρως άνεπτυγμένου πολιτισμοΰ τού. Είς τό μνημεΐον τοΰ Άγνώ στου Στρατιώτοιι, δπου σταθμεύο μέν διά την κατάθεσιν στεφάνου έκ δάφνης διά χειρός τοΰ προ έδρου τοθ Έπαγγελματικοΰ Επι μελητηρίου μας κ. Έμμ. Κο- σμαδάκη, μας όποδέχεται πλή θος κόσμου μέ επί κεφαλής τόν Δήμαρχον κ. Τίτον Πετυχάκην, τόν πρόεδρον τοΰ Δημ. Συμβουλί ου κ. Δρχνδάκην τόν πρόεδρον των παντοπωλών κ. Γερακάρην τόν πρόεδρον καί άντιπρόεδρον τής όμοσπονδίας Έπαγγελματι (Ή αυνίχβΐΛ είς την 4ην βϊλίία) Ή όδός Άμιρών, Χάρις είς τό ενδιαφέρον τοϋ Νομάρχου κ.Μαρκέλλου υπέρ τής επαρχίας Βιάννου, τό Έ- παρχιακόν Ταμείον Όδοποιΐ- ας απεφάσισε την χορήγησιν σημαντικοϋ ποσοθ διά την κα¬ τασκευήν αμαξιτής όδοϋ άπό Βιάννου είς Άμιρα. Ή όδός δέ αυτή θά εξυπηρετήση τό μεγαλύτερον, τό πλουσιώτε- ρον καΐ τό γραφικώτερον δια- μέρισμα τής ωραίας επαρχίας τοϋ αειμνήστου «Διαβάτη». Δέ δομένου δέ δτι έν τώ μετα¬ ξύ θ' αποπερατωθή πλήρως καί ή όδός ΘωμαδιανοΟ—Βίαν νού ή συγκοινωνία μεταξύ τής πόλεως καί τής νέας αυ¬ τής επαρχίας μας θά εξασφα¬ λισθή πλέον πλήρως καί θά διεξάγεται μέ άνεσιν κσΐ χω¬ ρίς διακοπάς. # Ή Βιομηχανία μας. Τό κατ' εξοχήν Γεωργικόν Ηράκλειον, μέ τα θαύματα των άγροτικών καλλιεργειών, έ'χει έπιτελέσει τα τελευταία έτη σπουδαίον πρόοδον καΐ είς την Βιομηχανίαν. Ιδιαιτέ¬ ρως δέ, τό εργοστάσιον ζυ- μαρικών των κ. κ. Καρούζου καί Καστελλάκη αποτελεί μίαν εκδήλωσιν πραγματικής βιομηχανικής προόδου καί ε¬ ξελίξεως, πού τιμςί τόν τόπον μας. Συνεχώς τελειοποιούμε- νον, κατώρθωσε νά προσφέρη προϊόνταέφάμιλλα των καλλι¬ τέρων εύρωπαΐκών έργοστα- σίων τοϋ εϊδους τού καί νά κατάκτησις έξ ολοκλήρου την εμπιστοσύνην καί την εκτίμη¬ σιν τοΰ καταναλωτικοΰ κοι- νοΟ. "Ηδη προσφέρει είς την αγοράν τα νέου τύπου ζυμα- ρικά τού άπό καθαρά συμι- γδάλια ευγευστα, θρεπτικά, θαυμασίως συσκευασμένα, ά- συναγώνιστσ. Δι' αύτό καί τυγχάνουν τής γενικής προτι- μήσεως. Ή άλητεΐα. Ή Τουριστική άστυνομία δι' έγγράφου της πρός τό υ¬ πουργείον τής Δικαιοσύνης το- νίζει την ανάγκην τής περι- στολής τής άλητείας των παι- διών ιδία, προτείνει δέ καί δι¬ άφορα μέτρα πρός τουτο. Όρ- θή καΐ άγΐα ή ύπόδειξις. Καί ύψίστη πράγματι άνάγκη, καί διά λόγους κοινωνικής καί τουριστικής σκοπιμότητος, ό περιορισμός τής άλητείας. Πι¬ στεύομεν δμως δτι περισσότε¬ ρον άπό κάθε κατασταλτικόν μέτρον θά ώφελοϋσεν ή ορ¬ γάνωσις τής περιθάλψεως των άδεσπότων, πτωχών παιδιών των πόλεων καΐ ή συγκέν¬ τρωσις των είς είδικά άσυλα άλητοπαίδων. Άλλ' εύτυχώς καί ή Κυβέρνησις σκέπτεται την αντιμετώπισιν τοθ ζητή- ματος δι' αύτοΰ ακριβώς τοϋ τρόπου. Μιά όδός. Είς τό πρόγραμμα τής όλο- κληρώσεως τοθ συγκοινωνία- κου δικτύου τής Κρήτης,ύπήρχε καί τό σχέδιον όδοϋ άπό Κα- στελλίου Πεδιάδος είς Άβδοϋ καί εκείθεν είς Χερσόνησον. Άλλ' ή όδός αυτή δέν κατε- σ ευάσθη μέχρι σήμερον χα- ρακτηρισθεΐσα ώς δευτερευ¬ ούσης σημασίας. Πάντως, κα¬ θόσον γνωρίζομεν, ή (δέα τής διανοΐξεώς της δέν εγκατε¬ λείφθη. Καί ή κατασκευή τοθ εργου θά γίνη. ασφαλώς, τώ¬ ρα όπότε ή Κυβέρνησις θά θέση. είς εφαρμογήν τό πεν- ταετές όδικόν πρόγραμμα, ίθύμφωνα πρός τό οποίον θά ι κατασκευασθοΰν έν Κρήττ) ο¬ δοί 285 έκατομμυρίων δραχ μών. 11 II ί. .ώ ·Ι
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεαν&ρώττου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: «Ή
  κρίσις έτελείωσε». Μέ την Ντά-
  νιελ Ντάριε.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον γιά δσους
  δέν εΐδαν τό γιγαντιαϊο κατόρθω
  μα: «Πρίγκηψ καΐ πτωχάς»
  Από τού θρόνου
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή Σχολ-κή Έφορεία Άπο-
  στόλων Πεδιάδος Θεωρεΐ καθήκον
  αυτής όπως καί διά τοΰ τύπου
  εκφράση την βαθυτάτην ευγνω¬
  μοσύνην καί τάς απείρους ευχα¬
  ριστίας της πρός τόν Έπιθεωρη-
  την των Δημοτικών σχολείων
  Πεδιάδος κ. Παν. Στεφανάκον ώς
  κα'. τό Σόν εποπτικόν συμβούλιον
  Ηρακλείου διά την τοποθέτησιν
  άρρενος διδασκάλου έν τώ σχο-
  λείφ μας τό οποίον έστερεΐτο τοι¬
  ούτου επί ολόκληρον δωδεκαετίαν.
  Έν Άποστόλοις τή 20 Απριλίου
  1938
  Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Έ-
  φορείας.
  Δ. Ήγουμενάκης
  —Οί κρατούμενοι τώνΈπανορθ.
  Φυλακών Ηρακλείου αισθανόμεθα
  ιεράν υποχρέωσιν 8πως καί διά
  τοθ Τύπου εκφράσωμεν τάς απεί¬
  ρους καί θερμάς ημών ευχαριστί¬
  ας πρός άπαντας τούς φ·λανθρώ-
  πους τούς συντελέσαντα^ διά των
  προσφορών των, 8πως μή στερη-
  θωμεν ουδαμώς κατά τάς ίεράς
  ημέρας των έορτών τού Πάσχα.
  Συγκεκριμμένως εύχαριστοθμεν
  θερμώς τούς κάτωθι προσφέραντας
  χρήματα καί Πασχαλινά ειδή, ή¬
  τοι: 1) κ Χήραν Καρούζου δρχ.
  1000, 2) κ. Β-κτωρίαν Παπαδο-
  πούλου δρχ. 265, 3) κ. Βασίλει¬
  ον Ραυτόπουλον 65 αύγοκούλουρα,
  4) κ. Γ. Μιτσοτάκην 45 αύγά
  καί 50 φέτες κουλούρια, 5) Στυ
  λιανήν χηρ. Αντωνακάκη 25 αύ
  γά καί 49 τσουρέκια, (5) κ. κ
  Γρηγόριον, θεόδωρον ναί Μηνάν
  Χατζιδάκην είς μνήμην τής προ-
  σφιλοΰς μητρός το)ν Εύαγγελίας
  48 αύγά καί 88 τεμάχια κουλού-
  ρια. 7) Τ&ύς Προσκόπους Ηρα¬
  κλείου 138 αύγά καί 5 κουλού¬
  ρια, καθώς καί πάντας τούς κα
  ταθέσαντας είς τόν κ. ΚΕσαγγελέα
  χρηματικά βοηθήματα πρός πα¬
  ρασκευήν έκλεκτοθ φαγητοΰ καθ
  όλας τάς ημέρας των έορτών.
  ΟΕ κρατούμενοι Έπαν. Φυλα
  κων Ηρακλείου.
  μ γ
  άπό τό φυλάκιο των Ρωμαίων
  στρατιωτών τόν Ναζωραϊο χιλιο-
  πληγωμένο άπό τα βάρβαρα
  κτυπήματα, ό Ίσκαριώτης τόν
  άκολούθησε, καί πραγμα παρά-
  οοξο, δεν αισθανόταν οΰτε άγω
  ΠΟΥΛΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΗΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  ΚΑΙ Ο ΑΑΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΗ ι
  Στήν τελειοτέραν των
  δημιουργίαν:
  ΕΤΕΛΕΙΟΣΕ
  Μιά σκανδαλιστική πά- 7
  ριζιάνικη φιλμοπερέττα
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Σ1Α0ΥΕΤΕΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Λούλι Φόν Χόεμπεργκ,
  "Αννι Μάρκαρτ, Λίσλ
  Χάντλ καί ό Φρέδ Χέν-
  νιγκς.
  —Είμαστε δλοι στή ζωή
  οάν αθιυχες σιλουέτες—δπως
  μας κοβει στό χαρτόνι τό ψαλ
  λίδι της τύχης.
  ^
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ
  κ. συνδρομητήν δτι ήρξατο
  διανομή τοΰ νέου τηλεφωνι
  κοθ καταλόγου 1938.
  Συνδρομηταί δύνανται νά
  παραλάβουν τόν νέον κατά
  λόγον έκ των γραφείων τής
  Τηλεφ. Έταιρείας προσκομΐ
  ζοντες τόν παλαιόν τοιούτον
  ε'τους 1937 καθώς καί την α¬
  πόδειξιν έξοφλήσεως λ)σμο0
  τριμηνΐας (Απριλίου—ΊουνΙου
  ι)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου
  ΤΙ θά φορέσετε τό καλοκαΐρι
  Άνοικτόχρωμες ψάθες γαρνιρι-
  ά .,*„*«■*« σμένες μέ μπουκέτα άπό δλων
  Αντρε-Υΐ6φ. ^ ε[δ-ν χά άγρίολούλου5α
  άγριολούλουδα.
  ο. , | Καπέλλα άπό μαύρη ψάθα, πολύ
  ——— Ιγυαλιστερή, γαρνιρισμένα μέ λου·
  ./■ν .τ , . , , ι λούδια. Την καλόττα αποτελεί
  Ο Ισκαριωτης άκουε^ μέ α- συχνά Μνα μόνο λευκό μεγάλο άν-
  διαφορια δ,τι Ιλεγαν γι αυτόν, θος συγκρατημένο άπό μία βουα·
  Μιά μεγάλη καί άκατανίκητη πε- ( λέττα.
  ιέργεια τόν άπορροφοθσε. Ηρωί
  -πρωί την επαύριον τής συλλή¬
  ψεως τοΰ ΊησοΟ, μόλις Ιβγαλαν
  ΗποΡντώ·.
  έ
  Λουλούδια πού θά εύνοηθοΰν
  πολύ τό καλοκαΐρι είναι οί νάρ·
  κισσοι, οί καμέλιες, οί βιολέττες,
  οί γλυσίνες καί οί ύάκινθοι γιά
  καπέλλα τουαλέττας.
  Πολύχρωμα τούλια, βουαλέττες
  μέ ρίγες μπαγιαντέρ ή καρρώ
  νία, οΰτε πόνο, οϋτε χαρά, άλλά ! σκωτσέζικα. Τούλια κεντηιιένα μέ
  μονάχα την άκατανίκητη Ιπιθυ-1 Κ^ττες-άμΓζοϋρ πο^
  μία να ΕοοΟν δλα καί να τ άκου-, βάλλουν σάν ίνα σύννεφο τίς μυ-
  σουν όλα. "Ολη την νύχτα δέν |τερές καλόττες καί χαρίζουν άφάν
  είχε κλείση μάτι, κι' δμως αί- ταστη γοητεία είς τό πρόσωπο
  σθανόταν τα μέλη τού έλαφρά.
  "Οταν τοΰφραζαν τόν ΐρόμο, 2-
  Μκρές βέστες άπό λαινάζ μπλέ
  μαρίν επάνω σέ φοΰστες έπίσης
  ταν τόν στρίμωγνε τό πλήθος, ά
  νοιγε δίοδον σπρώχνοντας μέ
  τούς άγκώνας καί περνοθσε στήν
  πρώτη γραμμή. Τό ζωηρό καί
  άεικίνητο μάτι τού δέν μποροϋ-
  σε νά μείνη άκίνητο, οδτε στιγ-
  μή. Γιά νά μή τοθ διαφύγη ουτε
  μιά λέξις άπό την άνάκρισι τοθ
  Ίησοΰ 6πό τοθ Καίάφα, ό Ίού-
  δας Ιβαλε τό χέρι τού, αάν χω·
  νί, στό αύτί γιά ν' ακούση καλύ
  τερα, καί πότε-πότε, κουνοΰσε
  τα κεφάλι είς ένδειξιν έπιδοκι
  μασίας, καί Ιλεγε:
  —Σωστό, πολύ σωστό! Τ'
  άκοθς, ΊησοΟ;
  Δέν ήταν ίμως έλεύθερος, δέν
  ήταν περισσότερο έλεύθερος, τής
  μυίγας πού είνε δεμένη άπά μιά
  κλωστή. Ή μυίγα βομβεί καί φτε
  ροχοπά άπό δώ κι' άπό κεϊ, άλλ'
  ή Ιπίμονη καί πιστή κλωστή, δέν
  την παρατα οϋτε δευτερόλεπτο.
  Σκέψεις βαρειές σάν τίς πέτρες
  συνέτριβαν τόν τράχηλο τοθ Ίού
  δα, κι' δλο σπρωχνόταν πρός
  αύτές, δπως οΕ σκέψεις τού σπρο)
  χνόταν πρός αυτόν. Φαινόταν σάν
  νά μην ήξερε τί ήταν οί σκέψεις
  τού, δέν ήθελε νά δείχνη γι' αύ
  τές τό παραμικρό ένδιαφέ,ΌΛ καί
  δμως τίς οΈσθανόταν άδιάκοπα
  ΚαΙ σ' ώρισμένες στιγμές, άρχι
  ζαν νά τόν πιέζουν καί νά τόν
  λυώνουν κάτω άπό δλο τό άφάν
  ταστο βάρος τους. Καί ήταν σάμ
  πως ό θόλος ενός βραχώδους
  σπηλαίου νά έπίεζε τό κεφάλι τού
  Ίσ"καριώτου. Τότε, Ιφερνε τό χέ !
  ρι στήν καρδιά τού, προσπαθοθσε
  νά κινηθή, σάν νά εΐχε ξυλιάση
  άπό τό κρύο, καί έσπευδε νά στρέ
  ψη τό βλέμμα τού άλλοϋ, χωρίς
  νά μπορή νά καρφώση πουθενά
  τα βλέμμα τού. "Οταν ό Ιησούς
  βγήκεν άπό τοθ Καϊάφα, ό Ί
  σκαριώτης βρέθηκε πολύ κοντά
  τού, καί χωρίς νά τό καταλάβη,
  κούνησε πολλές φορές φιλικά τό
  κεφάλι:
  —Είμαι έδώ, υίέ μου, είμαι
  έδώ! ψιθύριβε μέ βία καί έσπρω
  ξε μέ άγανάκτησι κάποιον πού
  στεκόταν μπροστά τού.
  Τό πλήθος, μέ^ φωνές καί κα
  κό, τραβοθσε τώρα κατά τό σπίτι
  τοΰ Πιλάτου, δπου θά γινόταν ή
  τελευταία άνάκρισις καί θά
  I-
  βγαινεν ή απόφασις. Ό Ίούδας
  εξήτασε μέ περιέργειαν ένοχλη-
  τική τα πρόσωπα των περιέργων
  πού έσπευδαν άπό δλα τα ση
  μεΐα.
  (συνεχίζεται)
  μαριν.
  Μέ γκρί άνσάμπλ, ζιλέ άπό γκρό
  γκραίν μπλέ μπλυέ.
  Ρεδιγκότα άπό ϋφασμα μαρρόν
  ντουμπλαρισμένη άπό βαθΰ πρά·
  σινο ϋφασμα επάνω σέ φοΰστα έ-!
  πϊσης μαρρόν.
  Μαντώ τρουά—κάρ ίσια έμπρός
  καί πολύ εύρύχωρα στήν πλατή.
  Μικρά εύθύγραμμα μαντώ, κον
  τήτερα άπό τρουά κάρ, κουμπω
  μενά άπό πάνω Μως κάτω
  Ταγιέρ μέ άπλικασιόν διαφορε-
  τικών ύφασμάτων.
  Άπογευματινά φορέματα μέ μα·
  νίκια καί πλατή κεντημένα έξ ο¬
  λοκλήρου.
  Φορέματα τιολύ φαρδειά ή πολύ
  έφαρμοστά. Έφαρμοστά φορίμα
  τα γαρνιρισμένα μέποδιές λεπτό-
  τατα πλισσαρισμένες ή σουρωτές.
  οί οποίες διαγράφονται επάνω
  άπό τή φούστα.
  Βραδυνές τουαλέττες άπό λευ-
  κή δαντέλλαγαρνιρισμένες μέ έν·
  κρυστασιόν άπό τοϋλι.
  Μικρές κ-άπες άπό λαινάζ συν-
  οδεύουν τα φορέματα καθώς καί
  τα ταγιέρ. Ή κάπες γενικώς κα-
  τέκτησαν την μόδα καί την εΰνοι-
  αν των κομψών Παρισινών.
  η Ντιστεγκέ
  369ον
  Καί ό δχλος οιορλιαζε.
  Ή
  υναΐκα ενός ζωγράφου, φίλη
  τής Λαμπάλ, έπροσπάθησε νά
  λησιάση καί νά Ιδή σέ τί ώ-
  εΐλετο ή όχλοβοή.
  —Είνε τό κεφάλι τής Λαμ¬
  πάλ, τής απήντησε κάποιος.
  Θά τό σεργιανΐσωμε στό Πά
  Ισι.
  Έκείνη τή στιγμή ή διαδή¬
  ωσις μέ τό κεφάλι έφθασε
  μπροστά σ' Ινα κομμωτήριο
  θ ά
  ΔΕΝΔΡΑΣΑΣ
  Δισρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά
  τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας:
  ■ ■ΗΚΒΒΙΠΙ
  *
  *
  ■■■■■■■■■Μ
  ϊ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  5 κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  Ι ΚΗΝ βράδυ κατ' κύθεΐ
  ■αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  " ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ βύθίΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  2 ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
  ■ ΠρκΝτορεΙον
  ■ ΑΙΝΑΡΑΑΕΗ
  ι
  *
  »■»■«■■■■■■■■»■■■
  Ι-Ιί
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤί2ΝΑΚΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέγα Βραβείον Διεθνών Έκθέσεων
  Παρισίων και θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προϊόντων «Δ1ΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεΐα τής ώς άνω ύφαντουρ-
  γΐας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνΐα
  οίκίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη
  πασάν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Αθη¬
  νών ή Δνίς ΓεωργΙα Άναστασο-
  πούλου κομίσασα τιλουσΐαν συλλο
  γήν μοντέρνων γυναικεΐων πίλων.
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. 'Ανακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογια τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ρ μ
  Ό κομμωτής ύπεχρεώθη νά
  τενίσΓ) καί νά πουδράρτ1 τα
  μαλλιά τής πεθαμμένης:
  —Τώρα τουλάχιστον, είπεν
  νας μέ καγχασμό, ή Άν-
  ουανέττα θά μπορέσττ, νά την
  άναγνωρ(σΓ)!
  «Δέν έ'φθανε πού έσχισαν
  ην πριγκήπισσα όλοζώντανη
  —γράφει ενας χρονικογράφος.
  Τα μέλη τής τριανδρίας—ό
  Ροβεσπιέρος, ό Δαντών, ό
  Πετιόν—ήσαν συγκεντρωμένα
  σ' Μνα σπίτι κοντά στή φυλα-
  κή. Έτρωγαν τέσσερες πρά-
  κνορές των Εφθασαν κ' Ιβαλαν
  επάνω στό τραπέζι τό δεξί
  χέρι τής πριγκηπίσοης. ΟΙ όλ
  λοι τό έκύτταξαν, τό έξήτα
  σαν. Καί ό Ροβεσπιέρος εΐπε
  μέ την ψυχραιμία τής περι
  φρονήσεως:
  —ΤΗταν ώμορφη.
  Άγγελιαφόροι έφθασαν λα
  χανιασμένοι στό Τάμπλ γιά
  νά είδοποιήσουν τή φρουρά
  Ένα τεράστιο πλήθος, μιά
  μακάβρια διαδήλωσις έρχόταν
  κατά την φυλακή των βασιλέ
  ών. Μπροστά έπήγαιναν ενας
  γέρος κ' £να παιδί πού έχο
  ροπηδοΰσαν σάν δαιμοινισμέ
  νοι καί οθρλιαζαν σάν θηρία
  διηγεΐται ένας μάρτυς. Άκο
  λουθοΰσε κάποιος Σαρλό μέ
  την παρέαν τού. Αύτός εκρα
  τούσε ψηλά τό κοντάρι στή
  αΐχμή τού όποΐου ήταν καρ
  φωμένο τό πελιδνό κεφάλι
  τής Λσμπάλ. ΟΙ άλλοι έαερ
  ναν τό γυμνό, άκρωτηριασμέ
  νο, σπαραγμένο κορμί της
  Γτναΐκες μεθυσμένες, ανδρες
  κουρελιάρηδες ετρεχαν άπό
  πίσω κ' εφώναζαν:
  —Ή Λαμπάλ, ή Λαμπάλ...
  Στό δρόμο, ό άνθρώπινος
  σίφουνας δλο καί ώγκώνετο.
  ΟΙ διαδηλωταί εμπαιναν στίς
  ταβέρνες πού έσυναντοθσαν,
  επιναν κ' έπειτα έσυνέχιζαν
  πάλι την πορεία τους. ΤΗταν
  Μνα φοβερό κοπάδι καννιβά-
  λων, μεθυσμένων άπό τό
  κρασί καί τό αΐμα, πού ήθε-
  λαν τώρα νά ίδουν τί θά έ-
  κανε ή Μαρία Άντουανέττα
  θά δ ό
  Κ0Ι ΜΩΜΙ ΚγΛ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν είς
  Αθήνας ή κ. καί 6 κ. Αδαμ. Κων-
  σταντινίδης.
  —Διήλθε τής πόλεώς μας επι·
  ιτρέφων είς Αθήνας ό δημοσιο-
  ■ράφος κ. Γεώργ. Λιανουδάκης.
  —Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Γιάν-
  ης Άλικιώτης.
  ΕΟΡΤΑΙ —Αυριον εορτήν τής
  ΆγΙας Είρήνης δέν έορτάζει ή κ.
  Ειρήνη Νικ. Παπαδάκη.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ.
  ΕΙρήνη Μην, Ανεμογιάννη.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Ή κ. Σόφια Μ.
  Λΐακάκη ταγματάρχου τοΰ μηχα·
  ικοϋ, έράΐττισε τό κοριτσάκι τού
  ;. Εύαγ. Παπουτσάκη τραπεζιτι·
  οϋ ονομάσασα αύτό ΜαρΙκαν
  ΓΆΜΟΙ.—Ό κ Νικόλαος Ιωάν-
  >ου καί ή δνίς Κατίνα Παναγιω-
  άκη ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Καμάρι Μαλεβυζ'ου Παράνυμ-
  φός παρέστη ό φίλτατος ίατρός κ.
  Μιμΐκος.
  —Αίκατερίνη Γ. Κακουλάκη
  <αί Ιωάννης Μ. Μανιαδάκης, ετέ¬ λεσαν έν Γέργερη τούς γάμους ών. Παράνυμφος τΐαρέστη ή δνίς Ολγα Σωκρ. Μαστραχά. — Ειρήνη 'Εμμαν. Κακουλάκη :αί Μύρων Έμμ Φραγκιαδάκης έ- έλεσαν έν Γέργερη τούς γάμους ων Παράνυμφος τταρέστη ό κ. Ιωσήφ Κ. Σηφάκης. — Γεώργ. Παντουβέρης, Αίκατ. Περβολαράκη ετέλεσαν τούς γά¬ μους των είς Κανλί Καστέλλι την παρελθούσαν Πέμπτην. Παράνυμ¬ φος παρέστη ό κ. Σωκρ. Σπαγου· καθώς θά κατάχλωμο βεβηλωμένο της. τής εδειχναν τό κεφάλι καί τό κορμί τής φΐλης (συνεχίζεται) ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Άριθμ. πρωτ. 248)1938. Άριθμ. άποφ 115)1938. Τό Δικαστήριον των έν Ηρα¬ κλείω ΙΙρωτοδικών συγκείμενον Διά ταυτα Δεχόμενον την υπό χρονολ. 27 Ίανουαρίου 1938 αίτησιν υ£ο- θεσίας των 1) Ιωάννου Γεωργ. Μαστροκυριακάκη καί 2) Άργυ- ρής συζύγου Ιωάννου Μαστροκυ¬ ριακάκη τό γένος Γεωργ. Σκαφί λίδης. —Έπίσης την παρελθούσαν Πά ρασκευήν τό εσπέρας ετελέσθη¬ σαν είς Άτσαλένιο οί γάμοι τοθ κ. Παναγ. Λιάπη μετά τής Δνίδος Άργυρής Τζίκα. Παράνυμφος πα¬ ρέστη ό κ. Σωκρ. Στιαγουλίδης. Συγχαρητήρια. *** Γύρο στήν πόλι. Μέ τόν έρχομό τοΰ Μάη ό ά- νοιξιάτικος καιρός έσταθεροποιή- θη καί αί νυκτεριναί έξοδοι των πολιτών επυκνώθησαν. —Έν τφ μεταξύ επί τή προσεγ γίσει τοθ θέρους έτοιμάζοντΛΐ ν' άνοίξουν τάς πύλας των τα ύπαΐ- θρια κέντρα. - Φαίνεται δέ δτι έκτός των ύπαιθρίων κινηματογράφων θά λειτουργήσουν καί κέντρα μέ μου¬ σικήν ίσως δέ καί βαριετέ. —Τό «Εθνικόν» πρόκειται νά μάς παρουσιάση έντός των ημε¬ ρών άρτιον συγκρότημα. —Διά τούς κινηματογράφους δέν ύπάρχει άκόμη τίποτε συγκε¬ κριμένον. Τό μόνον γνωστόν είνε δτι μετ" ολίγον θ' αρχίση ή ανοι¬ κοδόμησις νέου μοντέρνου κινημα τοθεάτρου είς τόν χώρον τοΰ «Α¬ πόλλωνος» αφιχθέντος έξ "Αθηνών τοΰ άρχιτέκτονος κ. Καπετανάκη διά την μελέτην καί έκπόνησιν τοΰ σχεδΐου —Πολλά καραβάνια περιηγη- των ώς γνωστόν αναμένονται είς την πόλιν μας έντός τοΰ μηνός. —Έν τω μεταξύ ήρχισαν επι¬ στρέφοντες οί τουρισταί τοΰ έσω· τερικοΰ. —Οίτινες επωφελήθησαν τού Πάσχα καί ωρισμένων έκδρομι- κων εύκαιριών διά νά ταξιδεύσουν είς την άλλην Έλλάδα. —Οί άσχολούμενοι μέ τό νοσο- λογικόν δελτίον των ημερών καί δή οί Άσκληπιάδαι, όμιλοϋν καϊ ττερί τριημέρου πυρετοΰ. —Ό οποίος ώς Ισχυρίζωνται έ- πιπολάζει κατ' αύτάς καί είς την πόλιν μας. —Πάντως είνε άγνωστον εάν ή έπιδημία αυτή τοΰ τριημέρου πυρετοϋ, εΤνε έξηκριβωμένη πλή¬ ρως. —Πολλά τα καλά λέγονται διά την έκθεσιν χειροτεχνίας μετά λα- χείου τοΰ Γυμνασίου θηλέων. —Ή όποία θά γίνη την προσέ¬ χη Κυριακήν 8ην Μαιου. —"Ωστε άπό τούδε νά θεωρή- ται ή έπιτυχία της κατά τό μάλ¬ λον εξησφαλισμένη. —Κατά πληροφορίας έκ Χανί¬ ων ό κ. Κοτζιάς υπεσχέθη νά κα¬ τέλθη έντός τοΰ θέρους είς Χα· δα κατοίκων Ηρακλείου. Νέων Βρυουλλων Κηρύσσει θετόν τέκνον των αί- τούντων συζύγων τόν άνβψιόν των Εμμανουήλ Εύαγγέλου Ριζάκην μεθ' δλων των έκ τής σχέσεως ταύτης άπορρεόντων δικαίων. Διατάσσει την καταχώρησιν τής υίοθεσίας ταύτης είς τα αρμοδία ληξιαρχικά διβλία καί την δημο¬ σίευσιν τής παρούσης αποφάσεως διά τινος των έπιτοπίων εφημε¬ ρίδων ......Εκρίθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν Ηρακλείω τ^) 14 Φεβρουα- ρίου 1938 Ό Πρόίδρος Κ. Κίννας Ό Γραμματεύς Β.' Εύαγ. Γαλυφιανάκης Δημοσιευθήτω ή παροθσα διά τής ενταύθα εκδιδομένης εφημε¬ ρίδος «Ανάρθωσις». Έν Ήρακλείφ χ^ 3 Μαΐου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των νία. —Λόγω ■πρός αυτόν τού εκείθεν των. των έκδηλωθέντων κατά την διέλευσιν φιλοξένων αΐσθημά- —Ό κ. Κοτζιδς πιθανώτατα με ταβαΐνων είς Χανιά θά έκδράμπ καί είς την ϋπαιθρον χώραν. —Πληροφορούμεθα ότι έπικρα· τεΐσκέψις διοργανώσεως μαθητι κων έκορομών είς την άλλην Έλ¬ λάδα. —Μεταξύ των εκπαιδευτήριον τής πόλεώς μας. —Αί έκδρομαΐ αυται καλώς ώρ γανωθεΐσαι καί είς τό παρελθόν άπέδωκαν άγαθά άποτελέσματο καί διά την έν γένει μόρφωσιν των μαθητών καί μαθητριών. -Είς τοΰ Πουλακάκη συνεκέν- τρωσε προχθές πολύν κόσμον ή πρεμιέρα τοΰ §ργου ή «Κρίσις έ¬ τελείωσε». ό Ρίπορτβρ Ό έδβντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι Αγ. Τίτου ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (οϋλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈττΙσης όδοντοστοιχίας καί κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ τιορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως <4· νώουνος των στρεβλοφοων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. 'Εξαιρίτικής ποιότητος, διαρ- κης παρακαταθήκη αίς την κρ«μ· μυδκποθήχην πλησίβν Χανιών -·■·■■■■■··········- Πορτας (παραπλβύρως έμπορικου ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησεν δι'Ά χατ«στήματος χ. Ιωάν. Λιναρδβ- θήνας ή Πιλοποιός Χωραΐτου διά **Λ τα νέα μρδέλα τής θερινης σαιζόν» αίτούντων Ευάγγελος Μ. Χρυσος
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  292ον
  "Ο γέρων Θερσανέμης, έκτός τής δόξης περί Μς
  είπομεν, άντημείφθη διά την αγαθήν τού πράξιν
  καί άλλως πως Καί πρώτον ησθάνετο άνέκφραστον
  εύφροσύνην έπειτα, ηλαττώθη ή έργασία τού δια-
  μοιρασθεϊσα υπό τού Άγιάννη Τέλος, έπειδή' ήγά
  πά πολύ τόν τσμπάκον, καϊ ανέλαβε τό εξοδόν
  τουτο ό Άγιάννης, μετεχειρίζετο τό διπλούν.
  Αί μοναχαί δέν έκαμαν χρήσιν τού νέου όνόμα-
  τος τού Άγιάννη άντί νά λέγωσιν ό Ουλτιμος, έ
  λεγον ό άλλος Θανέμης. Άν αί δσιαι αυται κόραι
  μετεΐχον της όξυδερκείσς τοθ Ίοτβέρη, θά παρετή
  ρουν επί τέλους δτι οσάκις έχρειάζετο νά γίνη έξω-
  τερική τις έκδρομή, πρός υπηρεσίαν τοϋ κήπου,
  πάντοτε ό πρεσβύτερος των άδελφών Θανέμη, ό γέ¬
  ρων, ό άσθενής καί χωλός, εξήρχετο, ουδέποτε δέ
  ό νεώτερος· άλλ' είτε διότι οί πρός τόν Θεόν άείπο-
  τε προσηλωμένοι όφθαλμοΐ άγνοοΰν τό κατσσκοπεΐν,
  είτε διότι έπροτίμων μάλλον νά κατοπτεύωνται με-
  ταξύ των, δέν Ιδωσαν είς τουτο προσοχήν
  Καλώς, άλλως τε, ό Άγιάννης έφυλάττετο νά
  εξέλθη τού μοναστηρίου, διότι ολόκληρον μήνα ό Ί-
  αβέρης είχεν είς την συνοικίαν εκείνην κατασκό-
  πους Τό μοναστήριον τούτο ήτο πρός τόν Άγιάν-
  νην ώς νήσος περικυκλωμένη υπό άβύσσων. Οί τέσ-
  σαρες τοΐχοί τού ήσαν πρός ούτον τού λοιπού ό
  κόσμος. Περιωρισμένος έντός αυτών, αρκετόν έ'βλε-
  πε μέρος τοϋ ούρανοΰ, ώστε νά γαληνιά ή ψυχή
  τού, καί άρκετά έ'βλεπε την Τιτίκαν, ωστε νά θε-
  ωρήται εύτυχής.
  Έκτοτε ήρχισε δι* αυτόν εΐρηνικώτατος βΐος
  Ό γέρων Θερσανέμης τοθ παρεχώρησε, καίτοι αύ
  τοθ άντισταθέντος, τό κυριώτερον των τριών δω-
  ματίων τής κατοικΐας τού. Ό Άγιάννης ειργάζετο
  δλην την ημέραν είς τόν κήπον, καί τόν ώφέλει τα
  μέγιστσ. Έπειδή υπήρξε ποτε κλαδευτής, ή κη
  πουρική δέν τοθ ήτο παντη ξένη. Ενθυμείται ό ά-
  ναγνώστης,δτι όΆγιάννης έγίνωσκε πολλά χρήσιμα
  γεωπονικά πράγματα" χά έβαλε λοιπόν είς πράξιν,
  καΐ ένώ δλα τα δένδρα τοϋ κήπου ήσαν είς παρακ-
  μήν, τα άνενέωσεν ή τα κατέστησε καρποφορώτατα
  διά τής έπιμελείσς τού.
  Ή Τιτίκα εΐχε την άδειαν νά έρχηται καθ' εκά¬
  στην πλησίον τού επί μίαν ώραν. Έπειδή των μονα
  χών ή συναναστροφή ήτο σοβαρά, αύτάς δέ υπήρ¬
  χεν άγσθός, ιό παιδίον, συγκρίνον ούτον πρός έ-
  κείνος, τόν έλάτρ€υε Κατά την διωρισμένην ώραν,
  έτρεχεν είς τό κατάλυμά τού, καί οταν είσήρχετο,
  έπλήρου αύτό παραδείσου. Ή χαρά ήν προξενοΰμεν
  είς τόν πλησίον, τουτο 'έχζι τό γλυκύ, ότι Ιπιστρέψει
  είς ημάς ίλσρωτέρα ώς τιάσσ άντανάκλασις. Κα-
  τα τος ώρας τής ψυχαγωγίας, ό Άγιάννης την έ-
  βλεπε μακρόθεν παίζουσαν καί τρέχουσαν καί διέ
  κρινε τό γέλωτά της μεταξύ των γελώτων των συμ-
  μοθητριών καΐ όμηλίκων της
  Διότι τώρα ή Τιτίκα έγέλα. Μάλιστα δέ καί ή
  μορψή της Ιλσβέ τίνα μεταβολήν. Έξέλιπεν έξ
  αυτής ή κατήφεια. Ό γέλως είνε ό ήλιος' ό γέλως
  άποβάλλει τόν χειμώνα άπό τής ανθρωπίνης μορ¬
  φάς.
  Άφού ετελείωνεν ή ψυχαγωγία καί ή Τιτίκα είσ-
  σήρχετο πάλιν είς τό μοναστήριον, ό Άγιάννης ε-
  βλεπε μοκρόθεν τα παράθυρα τής τάξεως της, καί
  την νύκτα έξύτινα κοί ήτένιζε πρός τα παράθυρα
  τοθ κοιτώνός της.
  (συνεχ(ζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' όλους.
  ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  Α'.
  Ή «φ'οτεινή γυναΐχα» όφεί-
  λει την όνομασίαν της αυτήν
  είς τό καταπληκτικόν φαινόμενον
  πού παρουσίασεν είς τί νοσοκο¬
  μείον τοθ Μιρίνο τής Ιταλία;,
  έν τώ μέσω των άλλ«»ν ασθε¬
  νών τοθ κοινο3 θαλάμου είς
  τόν οποίον είχεν εϊσαχθή πρός
  θεραπείαν άπό Ινα βρογχικόν
  ά^θμα.
  Τό περίεργον φαινόμενον τής
  «φακεινή; γυναικός» παρεττ/ρή
  θη τόν Φεβρουάριον τού 1934·
  Την ώραν πού ή άσ9ενής αυτή,
  ώνομάζετί Άννα Μοράνο, έ/οί
  ματο, αί γυναΐκες πού ήσαν ξχ
  ττλωμέναι είς κρεββάτια κοντά
  εις τό ιδικόν της, παρετήρησαν
  ότι έξαφνα άπό Ινα μέρος τού
  σώματός της Ιβγαινε μία λάμψις.
  Ή άχτινορΌλία παρετηρεΤτο είς
  τό αριστεράν μέρος τοθ στήθους
  της, πρός τα κάτω. Τό φαινόμε
  νόν τουτο παρουσιάζετο συνήθως
  μειαξύ ένάτης καί ήμισείας
  καί τοΰ μεσονυκτίου. Την ώραν
  αυτήν ή Άννα Μοράνο εύρισκε
  το είς τόν πρώτον της Οπνον,
  δέν εφαίνετο δέ νά προκαλ^ τό
  περίεργον φαινόμενον είς αυτήν
  καμμίαν άλλην ενόχλησιν πέραν
  μια; έλαφρας δυσφορίας έκδη
  λουμένης διά βογγητοθ. Ή λάμ
  ψις ήτο στιγμιαία. Άλλοτε εϊχε
  τδ σχήμα δέσμης, άλλοτε σφαί
  ρ-χς, καί σπανιώτερα έξεδηλοθτο
  υπό την μορφήν σπινθήρων. Αί
  άλλαι άσθενεϊς πού παρετήρη
  σαν τό περίεργον φαινόμενον,
  έσπευσαν νά τό άνακοινώσουν
  είς τάς νοσοκόμους. Αί τελευ
  ταΤαι αύται είς τάς αρχάς έφά
  νησαν δύσπιστοι, άλλ' επειτα, κα
  τόπιν επισταμένως παραιτήσεως,
  δέν είχαν καί αυταί καμμίαν άμ
  φιβολίαν. Τα θώμα τής 'Άν-
  νας Μοράνο, καί συγκεκριμένως
  τό αριστεράν στήΊ'ός της, Ι
  βγαζεν είς ωρισμένην ώραν μίαν
  μυστηριώδη λάμψιν, Φαντάζεΐαι.
  κανεϊς την συγκίνησιν πού Ιδη
  Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚ*
  Ιμιουργήθη εις τό νοσοκομείον
  | τοϋ Πιρανο Αί νοσοκόμοι εσπευ
  σαν να άναφέρουν τό περίεργον
  φαινόμενον τής άσθενοθς είς τούς
  1 ΐατρούς, καί μετ" ολίγον ό ι*
  τρικός κόσμος δχι μόνον τής
  Ιταλίας, άλλ' όλοκλήροο τοΰ
  κόσμου ήσχολεΐτο μέ τό περίερ Ι
  γον φαινόμενον τής λάμψεως,
  ποΰ παρουσίαζε τό σώμα τής
  ΐ Άννας Μοράνο, συζύγου ενός
  ) τζπεινοϋ Ιταλού έργάτου. Ό,
  διάσημος διά τάς έφευρέσεις τού {
  είς τα πεδίον τοθ άσυρμάτου
  τηλεγράφου Γουλιέλμος Μαρκόνι
  έπεφΐρτισε τό/ καθηγητήν ιατρόν
  Φάμπιο Β·τάλι τοΰ δημοτικοΰ
  νοσοκομείον τής Βενετίας νά
  προβή εις έρευναν περί των ά-
  ψοριύ)'/ τής περιέργου λάμψεως.
  Άλλαι προσωπικότητες, ώς ό Σα
  τρός ΙΙραττι, ό σοφός μελετη
  τής τώ; ρχδιοβιολογικίδν φχινο
  μένον, καί ό καθηγητής Σάι,
  διευθυντής τοΰ άσύλου φρενο
  βλαβών τής Τεργέστης, ήσχολή
  θησαν ομοίως μέ τό φαινόμενον
  σχετικώς με την «φωιεινήν γυ
  ναίκα», έξηκριβώθιοσαν δέ τα ε¬
  ξής:
  (συνεχίζεται)
  Ήκατεργασίατοΰ κίτρου
  "Εκδοσις νόμου.
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ή Σχολική έφορεία ΜοχοΟ
  έκθέτει είς μειοδοτικήν δημο¬
  πρασίαν την κατασκευήν αυ-
  λοθΰρας τοΰ δημ. Σχολείου
  μέ σίδηρα 4γωνα των 18X18
  καί 14X14 κατά σχέδιον καί
  δρους κατατεθειμένους είς τό
  Γρσφεΐον τοϋ Σχολείου
  Οί βουλόμενοι νά μειοδοτή
  σουν καλοϋνται νά καταθέ-
  σουν τάς προσφορός των έν-
  σφραγίστους κατ'άκεραίας μο
  νάδσς καί κατ' οκάν την προ
  σεχή Κυριακήν 8ην τρέχοντος
  μηνός Μαΐου.
  -* - ~·^ό Πρόεδρος
  *> Α. Παπαδογιάννης
  Ό Έθνικό; Σύνδεσμος Γεωρ-
  γικων Συνεταιριαμών τή; "Ελλά¬
  δος δι' έγγράφου τού πρός την
  "Ενωσιν Κιτροπαραγωγών Κρή¬
  της έγνωστοποίηαε τα κάτωθι ό¬
  σον άφορά την επεξεργασίαν τοϋ
  κίτρου ήτις έρρυθμίσθη νομοθε-
  τι κώς, τοΰ σχετικοϋ νόμου μάλι-
  στα αποσταλέντος είς την εφημε¬
  ρίδα τή; Κυβερνήσει; πρός δημο¬
  σίευσιν:
  Διά τοΰ νόμου τούτου όρίζε-
  ται ότι, χημικά παρασκευάαματα
  καί φαρμακευτικαί σκευασίαι
  προοριζόμεναι διά την θεραπβίαν
  άνθρώπων, ή ζώων ίι την συσκευ¬
  ασίαν 'Ελληνικών^ πρβϊόντων, έ-
  ξαγομενων εί; τό εξωτερικόν, δέν
  δύνανται νά άποτελεσου/ άντι-
  κείμβνον ηρί>ς παροχήν διπλώμα-
  το; εϋρεσιτεχνία;.
  Διά τοΰ αΰτοΰ νόμου όρίζεται!
  ότι τα τυχόν παραβχεθέντα δι-
  πλώματα είιρεσιτεχνίας διά πα·
  ρασκενάοματα ώ; τα ανωτέρω 8ε-
  ωροϋνται ώ; μηδεποτε χορηγη¬
  θέντα ή δέ χρησιμοποίησις τού¬
  των υφ' οίβυδηπβτε δέν δημι-
  ουργεϊ υποχρέωσιν ΰλικής ή άλ¬
  λος τινός άπβζημιώσεω; τού ε¬
  φευρέτου. Τοϋ λοιπού οί έξαγω
  γεί; κίτρου μεταχειρίζοντο τό
  θειώδε; όξυ κατά την επεξεργασί¬
  αν τοΰ κίτρου χωρις να υποχρε¬
  ούνται νά λάβουν άδειαν τού
  έφευροντος τόν τρόπον τούτον
  συσκευασίαν
  Ι ό ζήτημαείχε γεννηθή ά¬
  πό τού 1935, ή "Ενωσ ς δέ δι' άλλε
  παλλήλων εγγράφων της έζήτη
  ο£ κα! άπό τό Υπουργείον Γε
  ωργία; την λύσιν ΰφΐσταμένη; ε¬
  πί τοΰ προκειμένου διαφοράς.
  Τουτο ομως ήτο δύσκολον διότι
  και τό Ανώτατον Χημικήν Συμ¬
  βούλιον ίπιληφθέν τοϋ ζητόμα-
  τος δέν κατέληξεν εί; όμοφωνον
  άπόφασινδιχασθβισών των γνωμων
  των μελών αυτού. Κατόπιν ένεργεί
  ών καί τοΰ νεοπαγοΰ; 'Εθνικοΰ
  Συνδέαμου Γεωργικών Συνεταιρι
  σμων, απεφασίσθη οπω; λυθίί ορι
  στικώς'τοϋτο διά τή; νομοθετική;
  όδοΰ.
  ΘΕ1Α ΠΑΛΑΙΣ1ΙΝΗΣ —2ύλληψις φυγοποίνων.
  Τα θεΐα Παλαιστίνης άνα
  λυθέντα παρ' έπιστημονικών
  έργαστηρίων ευρέθησαν έξ
  ΐσοο άποτελεσματικά δσον
  καί τα κίτρινα(Ραφφινάτο Φλω
  ριστέλλα).
  Ή μηκυτοκτόνος δύναμις
  των είναι ή αυτή μέ των κι-
  τρίνων.
  Είναι λεπτόκοκκα καί οίκο-
  νομικώτερα είς την χρήσιν.
  Δέν βολιάζοον λόγω τής
  λεπτοκόκκου φύσεως των.
  Πολλοί πσραγωγοΐ τής πε¬
  ριφερείας Ηρακλείου χρησι-
  μοποιήσαντες αύτά έμειναν τε
  λείως εύχαριστημένοι.
  Τό Ύποκατάστημά μας δια
  θέτει θείον Παλαιστίνης καί
  τό συνιστά.
  (Έκ τοϋ Ύπ)τος τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης).
  Ό Πέτρο; Πετράκη; έκ Πα-
  λαιλήμνου Ρεθύμνης καί ό Ι¬
  ωάννης Νικητάκης έκ Σαΐτούρων
  τού ίδίου νομοΰ συνελήφθησαν
  πρό; εκτισιν ποινή; φυλακίσβως.
  ΙΙΩΑΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
  ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των καί Ινας μπουφές οικογενείας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρα
  τψ κ Δημ Λιάκουρη Πανχοπώ
  λη ϊναντι Κρεοπωλείιον.
  ■■■■■■■■ι
  "ίΙ
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Γ.
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των εγκαταστάσεως
  τοθ Άκτινολογικοΰ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις καί διατελέσαντος επί μα¬
  κρόν Ίατροΰ τοΰ άκτινολογικοΰ τμήμα-
  τος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελοθνταΐ:
  Διά τελειοτάτων Άμερικανικών Μηχανημάτων:
  Άκτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις δλων
  των συστημάτων.
  Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, ορθοδιαγράμμα-
  τα καρδίας καί άορτής.
  Άκτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτυ-
  λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ-
  στογραφίαι.
  Κρανιογραφίαι είς όλας τας θέσεις κ.τ.λ.
  Ήλεκτροθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανο—φα-
  ραδικόν ρεΰμα.
  •Ηλεκτροδιαγνωστικη.— Καταφορησις— Ίον-
  τισμός.
  Άκτΐνες Ύπεριωδεις.
  Όδό; Σφακίων
  Παρ«ηλευρ«ς ίατρβίβυ κ. Μβλιοσβίδβυ.
  Άριθμέις τηλεφ. 7-11.
  •Η τελευταία λέξις Παρισ.νής μόδας μέ τα πλέ¬
  ον έξαντρίκ καί νβυβωτέ
  Γυναικεία Καπέλλα
  των μεγαλυτέρου Άθηναϊκών οϊκων έκόμισε είς
  πλουσίαν συλλογήν καί έκθέτει το παρα τη πλα-
  τεϊα Βενιζέλου (Κέντρον) κατάστημα:
  ΕΡΜΙΝΑ
  ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις τοΰένταΰθα Έργοστασίου Ζυμαρικών.·
  Ι. Γ. Καρούζου και Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκη
  Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύπ' α¬
  ριθ. 6.681 καί 9.819 διαταγήν τοΰ Ύφυπουργείου Άγορανο-
  μίας, καθωρίσθη δι' δλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα¬
  ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο.
  Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά
  καί παρακαλεϊ όπως όλοι προμηθεύωνται παρ' αΰτοΰ τα έγ-
  χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά
  λι 100 ο)ο έφ' δσον ούδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος
  θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων.
  1ίΙΙΙΙΙΙΙΙΐ!ΐΙΙ!!ΙΙ!ΙίΙ!!!!!ΙΙ
  —Είοαγωγή σίτου.
  Διά διατάγματο; επετράπη κατ'
  εξαίρεσιν τοΰ ίσχυβντο; δβκα-
  πλασίου δαβμοΰ, ή επί τί» έλα-
  χιστω δασμφ εΐσαγωγή διά τάς
  ανάγκας τή; χώρας 20 000 τόν¬
  νων σίτου προελεύσεως Ίράκ.
  —Ή φορολογία τοΰ έξαγομέ
  νού ελαίου.
  Ύπβ τοϋ ύπουργείου των Οικο¬
  νομ ι κων εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  πρό; τα; τελωνειακάς αρχάς, διά
  τή; οποίας ανακοινούται δτι άπό
  τής 1ης Απριλίου επαυσεν ή ί-
  σχύς προγενεοτέρυν άποφάσεων
  διά των οποίων καθιεροΰτο τό
  μέτρον τή; μειώσεως τοΰ φόρου
  επί των είς τό εξωτερικόν έξαγο·
  μένων έλαιολάδων. Συνεπώ; τα
  άπό 1ης Απριλίου 1938 καΐ εφε¬
  ξής έξαγόμενα άπ' εΰθεία; εί; τό
  εξωτερικόν η μεταφερόμενα είς
  τβ εσωτερικόν πρός άνακαθαρι·
  σμόν έλαιέλαδα θά ύπόκεινται
  είς την πληρωμήν τού δημοσίου
  καί των προσθβτων φορων. Άπό
  τής Ιδίας χρονολογία; έπαυσε καί
  ή προααύξησις τοϋ κυρίου φόρου
  διά τα εί; τό εσωτερικόν τού
  κράτου; μεταφερόμενα πρός κα¬
  τανάλωσιν ελαια έκ των περιφε-
  ρειών έκείνων, είς άς Ίσχυεν η
  άτελής ή επί μειωμένω φόρω έ-
  ξαγωγη.
  —Ή μετεκπαίδευσις των δι-
  δασκάλων.
  Την πρωΐαν της παρελθούσης
  Παρασκευής εγένετο εί; την αί¬
  θουσαν τής Νομική; Σχολής Ά
  θηνών ό διαγωνισμόν διά την
  διετή μετεκπαίΐευσιν είς τό Πά
  νεπιστήυιον Αθηνών 40 δημοδι
  δασκάλων. Εί; τόν διαγωνισμόν
  έλαβον μέρος 240 λειτουργοί τής
  στοιχειώδους έκπαιδεύβεως.
  —Δωρεά.
  Είς τό Εθνικόν Πτωχοκομεΐον
  απέστειλεν ή οίκογενεια Κων.
  Πενταράκη άξιωματικοΰ, εκλε¬
  κτόν φαγητόν, είς μνήμην τού,
  ώ; καΐ ή Δοξα Παπαγιανάκη δι
  δασκάλισσα είς μνήμην τού πα¬
  τρός τη£ Γεωργίου Παπαγιαννά-
  κη, οί δέ άδελφοί Χατζιδάκη ενα
  δίσκον έκλεκτά κέλλυβα είς μνή
  μην τή; μήτρος των Εϋαγγελίας
  Χατζιδάκη. Ο! τρόφΐμοι καί τό
  προσωπικόν τοϋ Ίδρΰματος θερ¬
  μώς εϋχαριβτοΰν αυτού;.
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοϊ
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος και α¬
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΗΛΙΑΔΗ
  Ό κ. Μιχ. Έλιάδης Πρόξενος
  τής Αγγλίας απήντησεν ώς Ιξής
  εις τηλεγράφημα τοθ Έφόρου
  των Προσκόπων Ηρακλείου έκ-
  φράσαντος πρό ημερών συγχαρη-
  τήρια επί τή άναρρώσει τούτου:
  «Συγκεκινη,ιένοι αμφότεροι βαθύ-
  τ·ττα άπό έκδηλώσεις ενδιαφέρον-
  τος παρακαλοθμεν δεχθήτε καί
  διαβιβάσητε εύγνώμονα αισθήμα-
  τά μας πρός άγαπημένα παιδία
  Ηρακλείου.
  Ήλιάδης».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Κριθείσης άσυμφόρου υπό
  τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου
  τής προοφερθείσηί τιμής
  διά την προμήθειαν κρουνών
  έπαναλαμβάνεται ή δημοπρα-
  σία την 23ην Μαίου έ. ε.
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  11—12 π. μ. ενώπιον τής
  Δημαρχιακής 'Επιτροπής Η¬
  ρακλείου.
  Ή δημοπρασία θά είναι
  τελειωτικη, ίσχύουν δέ ο Ιδροι
  προηγούμενον συγγραφών υ¬
  ποχρεώσεων καί προκηρύ-
  ξεων.
  Έν Ηρακλείω τή 3η Μα-
  ΐου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  .
  Γ
  Λ
  ,ί·
  1
  ι
  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  4 Μαίου 1938
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΟΥΔΙΤΟΝ
  ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΩΝ κ. κ. ΧΑΛΙΦΑΞ ΚΑΙ ΜΑΖΑΡΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας.) — Κατά τηλεγραφή
  ματα έκ Λονδίνου, ο πρεσβευτάς τής
  Τσεχοσλοβακίας κ. Μάζαρυκ έπεσκέ
  φθη σήμερον τόν υπουργόν των Έξωτε
  ρικών λόρδον Χάλιφαξ καί παρέμεινεν
  επί πολύ συνομιλών μετ* αυτού. Ώς
  εγνώσθη αντικείμενον των συνομιλιών ύ
  πήρξε τό ζήτημα των γερμανικήν έν
  Τοεχοσλοβακία μειονοτήτων, ώς έμφα-
  νίζβται μετά την έγκαινιααθεΐσαν υπό
  τοΰ άρχηγοΰ των Σουδιτών κ. Χενλά-
  ϊν πολιτικήν. Σχετικώς οί πολιτικοί καί
  δημοσιογραφικοί κύκλοι τού Λονδίνου
  φοβοΰνται ότι ή κατάστασις τής Εύρώ·
  πης θά περιπλακή επικινδύνως, έφόσον
  δέν Οά ευρεθή συμβιβαστική λύσις.
  Ο Κ. ΧΑΛΙΦΑΞ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ
  ΑΛΛΑΓΗΝ ΤΟΥ ΚΑΟΕΣΤΩΤΟΣ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΕΙΒΗΟΤΗΤΡΗ
  Α «3 Β Ν ΑΙ 3 Μαίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλεγραφήμα·
  τα έκ Λονδίνου σχετικώς μέ τάς ου-
  νομιλίκς τοΰ λόρδου Χάλιφαξ μετά
  τοΰ Τσεχοσλοβάκου πρεσβευτού κ. Μ ά
  ζαρυκ άναφέρουν ότι ο 'Άγγλος υπουρ
  γός των Εξωτερικών συνέστησε την
  τροποποίησιν τού καθεστώτος των γβρ
  μανικών μειονοτήτων |έν Τσεχοσλοβα
  κια, ωατε νά εκλείψη κάθε λόγος παρα
  πόνων έκ μέρους υων καί νά μή δι
  καιολογήται πλέον ούδεμία έκνομος
  δράσις των. Ό κ. Μάζαρυκ απήντησεν
  ότι θά θέση τάς συμβουλάς αύτάς ύπ
  Οψιν τής κυβερνήσεως τού.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ____ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Απογευματιναί ειδή
  σεις έκ Ρώμης άναφέρουν ότι άνεχώρη
  σε χθές τό εσπέρας έκ Βερολίνου ο Γερ
  μ.ανός καγκελλάριος πραγματοποιών τό
  είς την Ίταλικήν πρωτεύουσαν ταξίδιόν
  τού, είς άνταπόδοσιν επισκέψεως τοθ
  κ. Μουσολίνι. Ό Γερμανός Φύρερ έ¬
  φθασε σήμερον είς τα Ίταλικά σύνορα
  όπου εγένετο ένθουσιωδώς δβκτός.
  Παντού καθ" όλην την διαδρομήν τού
  είς τό Ιταλικόν έδαφος μέχρι τής
  Ρώμης είς τόν κ. Χίτλερ εγένετο
  πρωτοφανές είς έπισημότητα καί με¬
  γαλοπρέπειαν ύποδοχή υπό των άρ-
  χών καί τοΰ Ιταλικού λαοΰ.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΑΙΝΟΥ
  ΕΙΣΤΟ ίΑΑΑΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Μαΐου (τηλεγραφικώς).—
  Είς την απογευματινήν ύπουργικήν σύσκε¬
  ψιν, ό πρωθυπουργές κ. Νταλαντιέ καί β
  ύπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ άνέ
  πτυξαν τα των συνομιλιών τοϋ Λονδίνου.
  Τό Υπουργικόν Συμβούλιον τής Γαλλίας
  εξέφρασε τελικώς την ίκανοποίησίν τού διά
  τα άποτελέσματα των συνομιλιών.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΪΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Ό τραυματισθδίς είς
  τελευταίον ποδοσφαιρικόν αγ ών α : πο·
  δοσφαιριστής Δικαιόπουλος άπεβίωαε
  σήμερον.
  ΤθΤΕ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ^ΑΑΙΑΣ-ΙΐΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  ότι αί συνομιλίαι Γαλλίας καί Ιταλί¬
  ας θέλουν επαναληφθή μετά την άποχώ-
  ρηβιν έκ Ρώμης τού καγκελλαρίου Χί-
  Ό έλεγχος έν Ισπανία δα συνεχισθή
  Ή Πραγα διά τούς Σουδίτας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) — Άναμένεται έν-
  τος των ημερών σύγκλησ^ς
  τής Έπιτροπής μή επεμβάσε¬
  ως ήτις καί Θά άπασχοληθή
  καί πάλιν μέ τό ζήτημα των
  ξένων έθελοντών. Κυρίως θά
  έξετασθώσιν ωρισμέναι άπό-
  ψεις τής Γαλλΐας καί τής Αγ
  γλίας αφορώσαι τόν τρόπον
  τής συντομωτέρας άνακλήσε-
  ως των έθελοντών. Έπΐσης
  θά συζητηθώσι ζητήματα τοθ
  έλέγχου των Ίσπανικών συνό-
  ρων καί των λιμένων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό Γαλλικός τύ
  πος άναφερόμενος είς τό
  οικονομικόν πρόγραμμα τής
  κυβερνήσεως Νταλαντιέ έξαί
  ρει τάς γενικάς γραμμάς
  τού καί τονίζει την πίστιν
  τού διά την οικονομικήν ά-
  νάρρωσιν τής Γαλλίας. Τό σύ
  νολον των νομοσχεδίων διάτήν
  οικονομικήν άνασυγκρότησιν
  τής χώρας επρόκειτο σήμε¬
  ρον νά άπασχολήση, έκ νέ
  ου τόν πρωθυπουργόν κ Ντα
  λαντιέ δστις θά συνειργά
  ζετο σχετικώς μετά τοϋ υπουρ
  γοϋ των Οΐκονομικών κ. Μαρ
  σαντώ.
  Η ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΧΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΡΩΜΗ 3 Μαΐου (τηλεγρα
  φικώς). Αί Ιταλικαι έφημερΐ
  δες συνεχίζουν εύνοικά σχό
  λια επί των Γαλλοιταλικών
  συνομιλιών αΐτινες έξακο
  λουθοθσι μέ ίκανοποιητικά ά
  ποτελέσματα. |
  Βεβαιοθται ωσαύτως ή πλη-1
  ροφορία, δτι ή συμφωνΐα θέλει *
  υπογραφή την 14ην Μαΐου, ά-,
  ποκαθιστσμένων έν τώ μεταξύ
  ώς λέγεται, καί των επισήμων
  διπλωματικών σχέσεων.
  ΠΡΑΓΑ 3 Μαίου (τηλεγρα¬
  φικώς) —Ήμιεπίσημοι άνακοι-
  νώσεις άναφέρουν δτι κατα¬
  βάλλεται διαλλακτική προσπά
  θεια υπό τής Τσεχοσλοβακι-
  κης κυβερνήσεως, άποβλέπου·
  σα είς την ρύθμισιν των ζητη
  μάτων μετά των Σουδιτών επί
  τή βάσει των δοθεισών ήδη
  παραχωρήσεων.
  Ή προχδεσινή συνεδρίασιν
  τοΰ Δημοτικοϋ Συμδουλίου.
  Κατά την προχθεσινήν συ¬
  νεδρίασιν τοθ Δημοτικοϋ Συμ-
  βουλίουΉρακλείου κατεκυρώ-
  θησαν οί κάτωθι δημοτικοί
  φόροι άντί των εξής ποσών:
  Ό φόρος επί των μεταφε-
  ρομένων διά θαλάσσης εγχω¬
  ρίων προίόντων άντί δρ 2.800.
  000. Επί των διά ξηράς με-
  ταφερομένων άντί δρχ. 1 540.
  000.
  Ό φόρος επί των λαχανι-
  κων καί όπωρικών κατεκυρώ-
  θη άντί δραχ. 907.000, ό ε¬
  πί των (χθύων άντί 125 000
  καί ό φόρος σφαγείων άντί
  δραχ. 500 000. Τέλος ό φόρος
  ζυγίου κατεκυρώθη άντί δρχ.
  150.000.
  Έν τή ιδία συνεδριάσει άπε
  φασίσθη ή έπανάληψις τής δη·
  μοπρασίας προμηθείας των
  κρουνών διακοπήςώςκριθεισών
  άσυμφόρων των προσφερθει-
  σών τιμών. Έν συνεχεία τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον ενέ¬
  κρινε την άσφαλτόστρωσιν
  τής παρά την Καινούργιαν
  Πόρταν πλατείας καί απε¬
  φάσισε κατ' αρχήν την έπιβο
  λήν προσωπικής εργασίας διά
  την κατασκευήν δημοτικών
  έργων είς τούς κατοΐκους
  των συνοικισμών 'Άνω καί
  Κάτω Φορτέτσας.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  θά συνέλθη τό εσπέρας τής
  σήμερον προκειμένου νά συ¬
  νεχίση επί των ύπολοίπων θε-
  μάτων τής ημερησίας διατά¬
  ξεως.
  ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΕΙΣ ΑΡΚΑΑΙΙ1ΑΙ ΡΕ6ΥΜΗ0Η
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  ών Ρεθύμνης κ. κ. Δασκαλάκην
  καί Γαβαλαν, κ. ά. Ό κ. Κοσμα
  δάκης καταθέτει τόν στέφανον,
  προσφωνεΐ δέ κατόπιν τόν Λήμαρ
  χον Ρεθύμνης καί τούς Ρεθυ
  μνίους έκ μίρους των οποίων
  άπαντα ό πρόεδρος τής Όμο
  σπονδίας Επαγγελματιαι Ρεθύ
  μνης κ. Δασκαλάκης. Περιερχό
  μεθα την πόλιν πού άποπνέει
  τό άρωμα τής άρχοντιάς καί
  είναι γεμάτη άπά ποίησιν καί
  γοητείαν καί μεταβαίνομεν είς
  τόν όνομαστόν κήπον της, είς αύ
  τό τό θαθμα τής βλαστήαεως,
  τής άνθοκομίας καί τής αί
  σθητικής, θαΰμα γιά τό οποίον
  δικαίως είμποροθν νά καυχώνται
  καί τό Ρέθυμνον καί ό Δήμαρ
  χός τού. Καί έδώ μας άναμέ
  νει άλλη Ικπληξις, ά"λλη έκ
  δήλωσις τής Ρεθυμνιακής λεπτό
  τητος καί εύγενείας. Ό Δήμος
  έχει έτοιμάσει δεξίωσιν είς τού;
  έκδρομεΐς Έρακλειώτας. Προ
  σφέρει άναψυκτικά, ένώ ή μου
  σική τού παίζει διαρκώς χαρού
  μενά, χαιρετιστήρια έμβατήρια.
  Γιά άλλϊ] μιά φορά άκόμη οί Ρε
  θύμνιοι δίδουν άπτά δείγματα τής
  έκλεπτυσμένης εύγενείας των. Καί
  μάς αίχμαλωτίζουν κυριολεκτικά
  μέ τούς τρόπους των, μέ τόν πλού
  σιον αίσθηματισμόν των. Καί δ
  ταν τό βράδυ, νύκτα προχωρημέ
  νη πλέον, φεύγομε, νοιώθωμε
  λύπη βαθύτατη. Γυρίζοντας, ρί
  χνομε την τελευταία ματιά. Τα
  δραμα των φώτων τής συμπαθη
  τικής πόλεως σβύνει σιγά α-
  γά καί χάνεται. Οί άναμνήσεις
  ;μως τής έκδρομής καί τής
  φιλοξενίας θά μένουν πάντα
  καί θά ζοΰν μέ εύχαρίστησι στή
  σκέψι μας.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
  Υπό τοθ^ύπουργοΰ τής Πσι-
  δεΐας κ. Γεωργακοπούλου υ¬
  πεβλήθη αρμοδίως πρός έπεξερ
  γασίαν σχέδιον νόμου ρυθμί-
  ^οντος τα των άναρρωτικών ά
  δειών των λειτουργών στοι-
  χειώδους καί μέσης έκπαιδεύ-
  σεως.
  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τόν λιμένα Ηρακλείου '
  :ατέπλευσαν κατά τόν μήνα
  Απρίλιον 52 έν δλω άτμό-
  πλοια έξ ών υπό σημαίαν έλ-
  ηνικήν ήσαν 35, υπό ίταλι-
  κήν 6, υπό γερμανικήν 4, υπό
  παναμαϊκήν 1, υπό όλλανδι-
  κήν 1, υπό αίγυπτιακήν 1, υ¬
  πό γιουγκοσλαυικήν 1, υπό ά-
  μερικανικήν 2 καί υπό αγγλι¬
  κήν 1.
  Γενομένης τής κληρώσεως τοΰ
  λαχείου τοΰ Στόλου εξήχθησαν έκ
  ι τής κληρωιίδος οί κάτωθι άριθ-
  I
  μοί κερδίζοντες τα έναντι αυτών
  ! σημειούμενα ποσά:
  112949 δρ. 300.000, 1843(5 δραχ.
  40.000, 14204 δρ. 20.000.
  Οί άριθμοί 11548, 29784 κερ-
  δΕζουν άνά 10.000 δρ.
  Οί άριθμοί 23278,4706, 28372,
  38019, 15807, 20017, 15733,
  7114, 8464, 7606 κερδίζουν άνά
  4000 δραχμάς.
  Οί άριθμοί 36822, 38353
  1171, 38801, 29064, 36074
  27057, 10358, 23283, 7060
  38437, 3022, 6272, 36334,^1914
  4962, 13499, 37484, 27151 καί
  26754 κερδίζουν άνά 3.000 δρχ.
  Οί άριθμοί 9924, 22381,11508,
  24959, 8506, 9424, 39239, 1022,
  26826, 31457, 31584, 1677,
  6315, 33998,9184, 7154, 34331,
  28458, 6813, 18988, 5003,
  6043, 38897, 2855, 32286 κερ-
  δίζουν άνά 2 000 δραχμάς.
  Οί άριθμοί 10218, 26191,
  23557, 36013, 27658, 36403,
  27260, 35806, 8163, 21196,
  17713, 26525, 8601, 10116.
  36774, 33414, 28832, 23582,
  30172, 8242, 14636 κερδίζουν ά
  νά 1000 δραχμάς.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΟΥ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ____ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  ό Γενικάς Πρόξενος τής Γαλ¬
  λίας έν Αθήναις κ. Πώλ Λε·
  σιέζ. Ή άφιξις τού κ. Λεσιέζ
  σχετίζεται μέ τόν διορισμόν
  ώς προξενικοϋ πράκτορος
  τής Γαλλίας έν "Ηρακλείω
  τού κ. Εύαγγ. Τζολάκη.
  ΤΟ ΜΟΝΟΠΰΛΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τόν παρελθόντα μήνα
  Απρίλιον διετέθησαν υπό τοϋ
  μονοπωλίου Ηρακλείου 57.
  055 χλγρ. άλατος άξίας 142.
  637,50 δρχ., 216,400 κυτία
  πυρείων άξίας 281.320 δρχ.,
  559 δέσμαι παιγνιοχάρτων ά¬
  ξίας 23.252 δρχ., χαρτόσημα
  όνομασιικής άξίας 649.700 δρ.
  οίνοπνευματόσημα 500.000
  δρχ., ταινίαι καπνοϋ άξίας
  17.750 δρχ. καί 7 κυλινδροι
  σιγαροχάρτου άξίας 672 δρχ.
  Κατά τόν αυτόν μήνα εισή¬
  χθησαν είς τό μονοπώλιον
  144.000 κυτία πυρείων άξίας
  187. 200 δρχ.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό ληξιαρχεΐον Ηρα¬
  κλείου εδηλώθησαν κατά τόν
  λήξαντα μήνα 70 γεννήσεις,
  12 γάμοι καί 37 θάνατοι.
  ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΒΛ0ΙΥ1ΑΣ
  Κατά πληροφορίας έξ Αθη¬
  νών έντός τοθ μηνός Μαΐου
  διοργανοΰται πρωτοβουλία
  τοϋ ύπουργοϋ Διοικητοΰ Πρω¬
  τευούσης κ. Κοτζιδ έν συνεν-
  νοήσει τού καί μετά τοϋ ύ·
  πουργοΰ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Μπ. Σφακιανάκη
  καί των Δημάρχων Ήρακλεί
  ου κ. Γεωργιάδη, Χανίων κ
  Σκουλα καί Ρεθύμνης κ. Πε
  τυχάκη, ή Κρητική'Εβδομάς έν
  Αθήναις. Ή έορτή αυτή θά
  περιλαμβάντ) διαλέξεις επί τοϋ
  χαρακτήρος καί τής ψυχολο-
  γίας των Κρητών, επί θεμά-
  των τής Κρητικής ίστορίας
  καί των άπελευθερωτικών ά-
  γώνων, άπαγγελίας κρητικών
  ποιημάτων, κρητικούς χορούς
  καί παρελάσεις ,μέ τοπικάς
  στολάς. Επί πλέον προβλέ-
  πεται ή διοργάνωσις έκδρο-
  μών έξ δλων των μερών τής
  Ελλάδος είς την Κρήτην.
  Η ΓΕΩΡΠΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Δι' έγκυκλίου της ή Νομαρ-
  χία παραγγέλλει πρός τόν Δή
  μαρχον καί τούς Προέδρους
  των Κοινοτήτων τοθ νομοΟ νά
  τής υποβάλωσιν έντός τοϋ μη
  νός Μαΐου κατάστασιν έμφαί-
  νουσαν την καλλιεργηθεΐσαν
  έκτασιν είς στρέμματα των εί-
  δών καπνοθ, βάμβακος, ντο-
  ματών, σισαμίου, γλυκανίσου
  καί μποστανικών. Έπίσης πα¬
  ραγγέλλει νά τής άναφέρωσι
  την προβλεπομένην παραγω¬
  γήν κατά τό τρέχον καλλιερ
  γητικόν έτος των είδών σίτου
  κριθής, βρώμης, σανοϋ, τρι-
  φυλλίου, άχύρου, σκόρδων, γε
  ωμήλων ξηρικών, σταφυλών
  φαγητοθ, μπιζελίων καί λου-
  πήνων.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ ύπουρ¬
  γοϋ των Οίκονομικών άπα-
  γορεύεται εφεξής ή είς οιανδή¬
  ποτε χώραν έξαγωγή τυροϋ
  παντός εϊδους πλήν εάν υ¬
  πάρχη είδική έφ' έκάστης συγ
  κεκριμένης περιπτώσεως ά-
  5εια.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Πρός τόν Δήμαρχον Χανίων
  κ. Σκουλάν έξεφράσθη ή εύα.
  ρέσκεια τοθ κ. "ΥπουργοΟ
  ΓενικοΟ Διοικπτοΰ Κρήτης
  διά τάς φροντίδας τού πρός
  έξωραίσμόν καί έν γένει πρό¬
  οδον των Χανίων επί τή βά¬
  σει των έπικρατουσών σήμε¬
  ρον συνθηκών.
  ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΕΙΣ
  Η ΣΥΝΑΨΙΣΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΙΚΟΥ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ1ί_ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΑΥΤΘΧΡΗΜΑ ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΥΠ3Δ0ΧΗ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ, 3 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι είς τόν αφιχθέν¬
  τα σήμερον έκεϊ Γερμανόν καγκελλά-
  ριον Χίτλερ, ήτοιμάζετο άπό των
  πρώτων πρωϊνών ώρών, αύτόχρημα ά·
  ποθεωτική ύποδοχή.
  Κατά τάς υπαρχούσας νυκτερινάς
  πληροφορίας άμέσως μετά την άφιξιν
  τού Γερμαναΰ καγκελλαρίου είς Ρώ·
  μην καί πιθανώς αυριον, θά^ συνεχι-
  σθούν αί συνομιλίαι τού μετά τού κ.
  Μουσολίνι, ειδικώς επί τής συνάψεως
  στρατιωτικού συμφώνου Ιταλίας —
  Γερμανίας.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΝ ΡΩΜΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΨΗΦΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟίΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΗΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Σημεριναί πληροφορίαι
  έκ τής Ίταλικής πρωτευούσης άναφέ¬
  ρουν ότι ή επιψήφισις έν τή Αγγλικη
  Βουλή τού κειμένου τής 'Αγγλοϊταλι
  κης συμφωνίας προύξένησεν ίκανοποί-
  σιν. * Ανάλογον εντύπωσιν έκδηλούσιν
  οί Ίταλικοί κύκλοι καί διά τάς δηλώ-
  σεις τού Τσάμπερλαιν επί τής σημασίας
  τής συμφωνίας.
  ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΩΣ
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  ΧΑΡ ΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτού μας). — Παρουσία τοΰ Γερμα-
  νού ύπουργοϋ δόκτορος Αάϊ, τοΰ πρωθ
  υ πουργοΰ κ. λΐεταξά, των πρεσβευτών
  καί πλήθους έπιλέκτου κόσμου εγένον¬
  το σήμερον είς τό Ζάππειον έπιβλητι-
  κώτατα τα έγκαίνια τής εκθέσεως «χα·
  ράς καί εργασίας». Οί έπίσημοι επι¬
  σκέπται καί ο άλλος κόσμος περιήλθον
  την έκθεσιν την οποίαν εχαρακτήρισαν
  ώραιοτάτην άπό πάσης απόψεως καί
  πρωτότυπον είς τό" είδός της.
  ΟΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΑΦΑΜΠΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΛΙαΐου (τού άντα-
  κριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι είς τόν τομέα τοΰ Άλφάμ-
  πρα προελαύνουν τα έθνικά στρατεύμα-
  τα. Ή προέλασις άποσκοπεΐ είς την δι-
  ασφάλιαιν-τής λωρίοος παρά την Μεσο¬
  γειακήν άκτήν καί την εκκαθάρισιν τού
  έδάφους τού διήκοντος άπό Τερουέλ
  είς Βιναρόθ καί Μπενικάρλο.
  κ. κ. ΜΠΑΠ1Ρ Κ1ΙΑΡΑΣ ΜΕΤΑΚΑΙΝΟΥΝ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΑΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πέραν
  ότι την προσέχη Παρασκευήν μετα-
  βαίνει είς Βελιγράδιον ο Τοΰρκος
  πρωθυπουργός κ. ΙΙΙπαγιάρ καί ο ύ¬
  πουργός των Εξωτερικών κ. Άράς
  προκειμένου νά άνταποδώσουν την επί¬
  σκεψιν τοΰ πρωθυπουργοΰ τής Γιουγ-
  κοσλαυΐας κ. Στογιαντίνοβιτς είς "Αγ¬
  κυραν.
  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ
  &1Α ΤΟΝ ΗΟΜΟΗ ΠΕΡΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Υπό τού υπουργείου
  των Έσωτερικών εξεδόθη καί απεστά¬
  λη πρός τάς^ Γενικάς Διοικήσεις καί
  Νομαρχίας επεξηγηματική έγκύκλιος
  αφορώσα^ τόν"νέον νόμον περΐ νομαρ-
  χών. Διά τής έγκυκλίου ταύτης δια-
  σαφηνίζονται ωρισμέναι .διατάξεως τοΰ
  νόμου καί δίδονται γενικώς οβηγί·
  αι δια την εφαρμογήν τού.