95727

Αριθμός τεύχους

4854

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1)1
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος ϋ
  'Αμερικής
  έτησια δολ. 1Γ>
  έξάμηνο; > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  5
  ΜΑΐΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ'ίΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΪΟΥίΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4854
  Η ΝΕΑ ΦΑΣΪΣ
  ΤΟΥ ΣΙΝΟΐΑΠΟΝΙΚΟΥ
  Ό τηλέγραφβς μκς ανήγ¬
  γειλε πάλιν έ τι αί μεταξύ
  Ίαπωνίας καί Σοβιέτ σχέσεις
  ένετάθησαν έκ νέου. Ή κυ¬
  βέρνησις τβΰ Τόκιο έχουσα
  βασίμους πληροφορίας καί ά-
  ποδείξεις των παρεχομένων
  άφειδώς ένισχύσεων είς την
  Κίναν έκ μέρους των ~ο-
  βιέτ, προέβη διά τοΰ έν Μό¬
  σχα πρεσβευτού της είς έν-
  τονώτατον διάβημα δι«μ«ρ.
  τυρίας πρός τούς άρχοντας
  τοΰ Κρεμλίνου. Φαίνεται ©-
  μως ότι ή κυβέρνησις των
  Σοβιέτ δέν είνε διατεθειμέ-
  νη νά μεταβάλη πολιτικήν
  είς την "Απω Ανατολήν
  καί νά ικανοποίησιν τάς Ά
  ξιώσεις τής χώρας τοΰ 'Ανα-
  τέλλοντος ηλίου. Έκ τούτου
  δέ καί επήλθε νέα όξυνσις
  είς τάς Ρωσσοϊπωνικάς σχέ-
  βεις. Άλλά ή ©ξυνσις αυτή
  δέν παρουσιάζει πιθανότητας
  εξελίξεως πρός ρήξιν καί πο¬
  λεμικήν σύρραξιν. Διότι ού-
  τε ή μία ουτε καί ή άλλη
  έκ των διΐσταμένων χωρών
  εχουν απόφασιν νά φθάσουν
  είς τα άκρα. Τό πιθανοτέρον
  δέ είνε ότι όλαι αυταί αί
  διαμαρτυρίαι καί ή άνταλ-
  λαγή εγγράφων καί προφορι-
  κών διακοινώσεων θά περιο¬
  ρισθούν είς απλήν φιλολο¬
  γίαν καί άκίνδυνον χαρτο¬
  πόλεμον. Έκτός εάν μεσο-
  λαβήσουν άλλα σοβαρά γε¬
  γονότι* έν Εύρώπη πού θά
  μεταβάλουν άρδην την
  κατάστασιν καθ' όλον τόν
  κόσμον φυσικά δέ καίείς την
  "Απω Ανατολήν.
  Αί διαμαρτυρίαι δμως τής
  Ίαπωνίας έχουν μίαν άλλην
  αξίαν. Άποδεικνύουν ότι
  πράγματι έκ μέρους τής
  Ρωσσίας παρέχεται ενίσχυσις
  τόσον είς πολεμικόν υλι¬
  κόν, άεροπλάνα, άρματα
  μάχης, τηλεβόλα καί άλλα
  πολεμοφόδιαοσον καί είς ε'ιδι'
  κευμένον προσωπικόν, άερο
  πόρους, πυροβολητάς, άξιωμα
  τικούς, μηχανικούς καϊ ό-
  δηγούς των μηχανοκινήτων
  μέσων. Καί φανερώνει οτ
  ή Ίαπωνία άρχίζει νά όμο·
  λογη την αδυναμίαν της
  νά επιβληθή τήςΚίνας καί νά
  την κατάκτησις. Πράγματι δέ
  ή όρμητικότης τοΰ'Ιαπωνικοΰ
  Ιμπεριαλισμοΰ άρχίζει νά
  κάμπτεται καί νά εξασθενή
  Ιδίως μετά τάς τελευταίας
  σημαντικάς επιτυχίας των
  Κινεζικών στρατευμάτων,
  είνε βέβαιον ότι υπέστη σο¬
  βαρόν κλονισμόν τό ηθικόν
  τόσον τοΰ στρατοΰ όσον καί
  τοΰ λαοϋ τής Ίαπωνίας. Οί
  μαχόμενοι Ίάπωνες πού
  άλλοτε εγνώριζον μόνον νά
  νικοΰν ή νά αποθνήσκουν
  τώρα έμαθαν καί νά υπο
  χωροΰν. Φαίνεται μάλιστα
  ότι προτιμοΰν απείρως περισ
  σότερον την φυγήν άπό τό
  άντίκρυσμα των κινεζικών
  οπλων ή την αύτοκτονίαν.
  Καί ό λαός έπίσης άρχίζει
  νά δυσανασχετή καί νά έξε-
  γείρεται ένω έκ παραλλήλου
  τα δημοσία' καί ίδιωτικά οΐ-
  κονομικά φέρονται πρός πλή¬
  ρη κατάρρευσιν, δπως κα-
  ταρρέει καί τό κΰρος καί ή
  έπιβολή τής κυβερνήσεως
  τού πρίγκηπος Κονόε.^ Καί
  είνε φυσικόν τουτο. Οί Ίά¬
  πωνες έπίστευον ότι ή κατά-
  ληψις τής Κίνας άπετέλει υ¬
  πόθεσιν ενός άνωδύνου στρα-
  τιωτικοΰ περιπάτου επί όμα-
  λοΰ καί άνευ έμποδίων έδά-
  φους. Καί ευρέθησαν πρό
  τού τεραστίου τείχους τό ο¬
  ποίον έσχημάτισεν ό γρανί-
  της της κινεζικής ψυχής. Έ-
  φαντάσθησαν δτι είμποροϋ-
  σαν νά κατακλύσουν μέ πυ-
  ρακτωμένον μέταλλον την α¬
  πέραντον χώραν τού Υίοΰτοΰ
  ούρανοΰ, χωρίς ουδεμίαν ού-
  δαμόθεν αντίδρασιν. Καί τώ
  ρα βλέπουν ότι κατακλύζον
  ται αύτοι άπό τόν κινεζικόν
  χείμαρρον καί κινδυνεύουν
  νά καταποντιαίοΰν είς τα
  φοβερά τέλματα τής Κίνας.
  Ένομιζαν ότι έντός εξ μη-
  νών τό πολύ, η περιπέτειά
  των θά έτελείωνβ καί τα
  τετρακβαικ έκατβμμύρια Κι-
  νέζων θά ύπετάσσοντο μετα-
  βαλλόμενοι είς δούλονς των.
  Καί τώρος πείθονται ότι ή
  περιπέτεια ειμπορεί ν« κρα¬
  τήση κ*ί εξ ετη εάν ίχουν
  άντοχήν καί πάλιν ν" απο¬
  λήξη είς βάρος των. Καί άρ-
  χίζουν ν' άποθαρρύνωνται.
  Τό γεγβνος δέ ότι απε¬
  φάσισεν ή Κυβέρνησις τού
  Τόκιο γενικήν εθνικήν κι¬
  νητοποίησιν είναι απόδειξις
  τής κρισιμότητος είς την
  οποίαν ευρίσκεται ό Ίαπωνι-
  κός ίμπεριαλισμός. ©ά μείνη
  δμως άβθΓίθητος ή Ίαπω¬
  νία και θά καταδικασθή, ά
  φοΰ καταστραφοΰν ή νεότης
  καί τα οίκονομικά της είς
  την Κίναν, ν' άναδιπλωθή
  καί νά περιορισθή είς τα
  γραφικά νησιά της;
  Άλλά, έν τοιαύτη περι¬
  πτώσει θά έξέλιπον μέν έπ'
  αρκετόν οί κίνδυνοι πολεμι
  κης θυέλλης είς τόν είρηνι-
  κόν,^ άφοΰ θά έξουθενώνε-
  το ό σημερινάς άντίπαλος
  τής Αγγλίας καί 'Αμερι-
  κής είς τόν τομέα αυτόν τής
  ύδρογείου, θά ένισχύετο δ¬
  μως τρομερά ή θέσις τής Ρωσ
  σίας. Καί τα Σοβιέτ άπερί-
  σπαστα πλέον έξ άνατολών
  θά έρριπτον όλον τό βάρος
  τού όγκου των καί θά έστρε
  φαν την προπαγάνδαν των
  πρός δυσμάς. Καί θ' άπέβαι
  ναν κίνδυνος διά την Εύρώ
  πην, εάν βεβαία κατώρθω-
  ναν έν τω μεταξύ ν' άποφύ
  γουν την σήψιν καί την έσω
  τερικήν άποσύνθεσιν πού πα-
  ρουσιάζουν σήμερον. Φυσι
  κά, δμως, είναι δύσκολον
  νά πιστεύσωμεν ότι τουλάχι¬
  στον ή Γερμανία καί ή Ί
  ταλία, άκόμη δέ καί ή Αγ
  γλία, θά επέτρεπον μίαν τοι
  αύτην ύπερτροφικήν ανάπτυ¬
  ξιν των Σοβιέτ, πού θά προήρ
  χετο έκ τής Ίαπωνικής κα
  ταστροφής· Ό Κινεζοϊαπωνι
  κές έπομένως πόλεμος, πού
  θά κρατηοη βεβαίως επί μα
  κρόν εισέτι, όπωσδήποτε,
  είναι ενδεχόμενον καί μά¬
  λιστα λίαν πιθανόν νά πα¬
  ρουσιάση πολλάς φάσεις καί
  νά οδηγηθή είς νέαςέξελίξεις
  παγκοσμίου σημασίας καί έκ
  τάσεως.
  ' Αλλά τό Κινεζοϊαπωνικόν
  θά αποτελέση ασφαλώς άντι
  κείμενον των συνομιλιών
  των κ. κ. Χίτλερ καί Μου¬
  σολίνι έν Ρωμη τάς ημέρας
  αύτάς. Καί έκ των άιτοφάσε-
  ων πού θά ληφθούν θά εξαρ¬
  τηθή έν πολλοϊς ή περαιτέ
  ρω πορεία τού καί ή έπίδρα
  αίς τού επί τής παγκοσμίου
  καταστάσεως.
  νά ή έαρινή ή φαντασμαγο-
  ρία στ' άπέραντα πλατή τοθ
  γαληνεμένου πόντου, πού σάς
  έλκΰει σαν μαγνήτης. Καί ξέ-
  ρω βεβαία καλές μου κυρΐες
  καί ντεμουαζέλες δτι προτι-
  μδτε τή γοητεία καί τα μυ-
  στικά τής θαλάσσας, άφοϋ σ'
  αύτην άποκσλύπτετε τα ίδικά
  σας μυστικά καί παραδΐδεσθε
  γιά νά δεχθήτε τίς θωπεΐε< καί τίς περιπτΰξεις της. Μην πή"τε δμως δτι ξέρετε δλα τα μυστικά τού πόντου. Όσο κΐ άν έπιμένουν οί πολλοί, πώι συγγενεύετε—πϋρ, θάλσσσα, γυνή λένε δτι άποτελοΰν τα κυριαρχικά στοιχεΐα τής ζω- ής—φαντάζομαι δτι δέν ύπάρ χει μεγάλη γνωριμία μεταξύ σας. "Οπως βεβαία άγνοοϋν τή θάλασσα, τα θέλγητρα, τίς ώμορφιές της καί οί περισ- σότεροι άπό τοΰς άνδρες. Έ σεΐς γνωρΐζετε βεβαία τ' ά κρογιαλια, τίς πλάζ, δπου θά κάμετε πάλι ϋστερα άπ' όλί γον την γυμνικήν έμφάνισ σας καί θά παραδοθήτε βο ρά στά μάτια τοϋ άρρενος αίχμάλςοτες των θωπειών τοΰ ηλίου καί τοθ άφρισμένου κύ· ματος. Άλλά τή θάλασσα την άγνοεΐτε. Καί θά σας πρό- τεινα νά έπιχειρήσετε μία νυ κτερινή διαδρομή, μιά διανυ· κτέρευσι στή θάλασσσ. φά ή*ταν μάλιστα εύτύχημα άν είμπορούσατε νά τή συνδυά- σετε μέ ψάρεμμσ. Μέ τα γρί γρ! θά ή*ταν ή μεγαλύτερη ά πόλαυσι. Θά βλέπατε άπό μα κρυά νά τρεμοσβύνουν τα φώ τα τής πόλεως, λιπόθυμης άπό την άμαρτία, ένφ γύρω σας θ' άντιφέγγιζαν τα διαμάντια τ' ούρανοΟ καί θά έφωσφόρι- ζαν τα λέπια σάν μάτια φω- τεινά τής θαλάσσας πού σάς κυττάζουν μ' έ'κστασι καΐ θαυμασμόν Κι' δσο^θ' άπομα- κρυνόσαστε άπό τή στερηά, θά νοιώθατε νά ύψώνεστε ε¬ πάνω πρός τό θόλο τ' ούρα¬ νοΰ ένώ θά σδς τυλίζει τού σύμπαντος ή άπεραντωσύνη. Καί τότε θά έδοκιμάζετε £να εΐδος, περίεργο μεγαλεΐο, τό μεγαλεΐο τοθ άνθρώπου πού ΰψώνεται κυρίαρχος τής θα¬ λάσσας δπως κσί τής στερη- δς* καί τοϋ αιθέρα καί δλων των στοιχείων τής φύσεως. Κσί θ' άνοίγατε τίς καρδιές σας γιά νά κλείσετε μέσα την £ννοια τοθ σύμπαντος, γιά νά τή μετασχηματίσετε καί νά τή μετουσιώσετε είς έ"να λαγαρό, δυνατό, άκατά- λυτο αίσθημα άγάπης καί έ- ρώτος. Θ' άγαπούσατε τότε τόν όνθρωπο πιότερο. Γιατΐ θά έβλέπατε τό μόχθο τού στών ψαράδων τίς σκλυρυμέ- νε'ς άπό τα μαστιγώματα τής φθυρτούνας μορφές. Καί θά ά- κθύατε άκόμη τίς γαληνε- μένες ώρες, μετά άπό τό ρ(- ξιμο τώνδικτυών καί την πλού σία συγκομιδή, τό τραγοθδι των (δΐων ψαράδων πού ξέ- ρόυν νά χαΐρωνται τή ζω1) δ¬ πως ξέρουν κσί νά μάχωνται γΐ' αυτή. Θά (δήτε άκόμη πό ση άγωνΐα δοκιμάζουν τα ψά ρΐα δταν αίσθάνονται πώς είναι κυκλωμένα στά δΐκτυα, ττώς άγωνΐζονται νά ξεφύ γουν τό θάνατο, ένώ τα λέ· πια των πέφτουν άπό τα κτυ- τίήματα, σάν κομφετί μέσα στή θάλασσα χιλιαδες άμέ- τρητες καί έμφανίζουν μέ τούς φωσφορισμούς των τό έκθαμ- βωτικώτερο σέ φαντασμαγο- 0ία θέαμα. Καί τότε θά συλ- Κάβετε καλυτέρα σ' δλη τού την ούσΐα τό νόημα τής ζωής Χαί την άξία τής χαρας καί ■ίοϋέρωτα. Στό τελευταΐο άλ- λωστε ή θάλασσα είνε ό μέγα λύτερος σύμμαχος. Δίδει φτε ρά στήν καρδιά καί δύναμι στή σκέψι καί τό αΐσθημα. Πλησιάσετέ την. Περάσετε μαζί της μίαν άπ' αύτές τίς έσρινές νύχτες πού είνε τόση ή σιγΛλιά- πού μπορεΐ ν' ά- κούσετε την κυκλοφορία τοθ αϊματος στίς φλέβες σας καί :ήν πλημμύρα των χυμών τής ^ωής στό κορμί σας. Θά ιδή- ε πόσο καλός κι' ώφέλιμος φίλος είνε. Μ.— Η ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Αί συγκεντρωθεΐσαι είς τό 1 υπουργείον τής Γεωργίας έκ- θέσεις των κατά νομούς Γε- ωργικών ύπηρεσιών επί τής πορείας των καλλιεργειών καί ιδία των δημητριακών, δια¬ πνέονται άπό άρκετήν αίσιο δοξίαν. Ή ανάπτυξις των δη¬ μητριακών καί ιδία τού σίτου συντελεΐται κανονικώς καί υ¬ πό έξαιρετικά εύνοϊκάς συν¬ θήκας. Προβλέπεται δέ 8τι ή έφετεινή έσοδεία έφόσον θά συνεχισθοϋν μέχρι τέλους ευ¬ νοικαί καιρικαί συνθήκαι, θά είνε κατά πολύ ανωτέρα καί τής περυσινής πού εθεωρήθη ώς εντελώς έξαιρετική. Καί είνε φυσικόν τουτο. Διότι έ φέτος έσπάρησαν μεγαλύτε- ραι έκΐάσεις εχρησιμοποιήθη σαν περισσότερα λιπάσματα έφηρμόσθησαν είς εΰρυτέραν κλΐμακα αί επιστημονικαί μέ- θοδοι καλλιεργείας καί ιδία ή σκαλιστική καί αί βροχαί υ¬ πήρξαν σφθονοι, διαρκεΐς, χωρϊς διαλείμματα ξηρασΐας. Άλλά τό γεγονός αύτό δέν πρέπει νά μθς ίκανοποιή α¬ πολύτως, οΰτε καί νά μδς κάμη νά έφησυχάσωμεν. Διότι τότε μόνον θά ειμπορούμεν νά ήμεθα ΐκανοποιημένοι δ¬ ταν επιτύχωμεν την απόλυτον αύτάρκειάν μας είς σιτηρά, δπως τό κατώρθωσεν ή Τουρ- κία πού άπό τοΰ 1933 κατέ¬ στη τελείως σιτάρκης κάμνει δέ καί τεραστίας έξαγωγάς βρώμης καί κριθής. Καί ναί μέν, δέν ΰπάρχουν αί ΐδιαι συνθήκαι έδώ καί έκεΐ. Διότι ή Τουρκία είνε συγ- κριτικώς πρός ημάς χώρα ά- χανής μέ γονιμοτάτας έκτά- σεις δπου εύδοκιμοθν κατα πληκτικά τα δημητριακά. Πάν¬ τως δμως καί ή Ελλάς δέν στερεΐται των δυνατοτήτων τής έξασφσλίσεως τής σιταρ κείας της.Άρκεΐμόνον νά έντα θή Ιτι περισσότερον ή καλλι εργητική προσπαθεία. Άλλ' εύτυχώς, τόν συντονισμόν τής προσπαθείας αυτής διά την σιτάρκειαν τόν ανέλαβε μέ πί στιν καί ενθουσιασμόν ή σημε ρινή κυβέρνησις. Καί θά ε¬ πιτύχη. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Πεταχτά σημειώματα Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 'Ήλιος καυτός, άέρας χλια- ρός καί ούρανός γαλάζιος γε- λαστός. Όλάνθιστες γαζίες, πασχαλιές καί κερασιές, τρι- αντάφυλλα στούς φράχτες, κε λαϊδισμοί των άηδονιών στίς ρεμματιές. Άτμόσφαιρα μυ- ρωμένη καί καταρράκτες φω- τεινοί άπό χρυσάφια: Ή άνοι- ξι στή στερηά. Σάς προσκαλεϊ μέ γοητευτικές φωνές σειρή- νων καί μαγεύει τίς καρδιές σας. Νύχτα άνέφελη, άστρο- φώτιστη, γαλάζια, τιθασσευ- μένη θάλασσα πού άπλώνει τό ύγρό της θώμα νωχελικά, ήδονικά καί καθρεφτίζει τα διαμάντια τ' ούρανοΟ, καί ψά- ροποΰλες μέ κατάλευκα πα¬ ν ιά πού άθόρυβα άρμενίζουν, Ή φιλία, τής"όποίας τό εγκώ¬ μιον επλεξαν κυρίως αί χρηστο- μάθειαι, Ιξέλιπεν; Οί ερευνηταί τής μεταπολεμικής ζωής, τό έπε- βεβαίωσαν: Φιλία μέ τόν 8ρον τουλάχιστον τοθ άναγνωσματαρί- ου Παπαμάρκου, δέν ύπάρχει.'Ωσ- τόσο ύπάργρνν πολλοί πού δί¬ δουν άφεσιν άμαρτιών είς τούς φίλους, 2πω{ τούς έκτρέφει κα" τούς δημιουργεί ή έποχή μας. —Γιά νά γίνης σήμερον φίλο τοθ ενός πρέπει νά γίνης έχθρό τοθ άλλου. Συμβαίνει μάλιστα μι Ινα μόνον φίλον—Ιπιστήθιον έν νοώ—νά άποκτάς χιλίους έχ θρούς. Έξ άλλου αί είλικρινείς φιλικαί σου διαθέσεις μπορεΐ συ χνά νά μην εκτιμηθοθν ,καί νά παρεξηγηθοΰν άκόμη. ΓιατΕ; Έ νας θεάς ξέρει! Νά πλατύνωμεν τα νοήματα; θά ήτο φανταζόμεθα ματαιοπονία. ΟΕ πολλοί ΐσως, τα μαντεύουν καί τα γνωρίζουν. Διατηροΰν αντίληψιν τής φιλίας δπως την έννοοΰν οί σημερινοί, α·λλγ}ρο1 κοινωνικαί 3- ροι. Έν πάση περιπτώσει ή φι¬ λία φρονούμεν δτι δέν έξέλιπεν. Οί άληθινοί φίλοι ύπάρχουν. Με- ρικαί συναντήσεις τής καθημερι νής ζωής Ιρχονται καί έδώ, ώς αποκάλυψις. Μπροστά σέ δύο πα¬ λαιούς καλούς φίλους, έθυμήθηκα προχθές, τούς στίχους τοΰ Μαρ- κορά: ΜεΙναμε δύο! Ποίος παρακάτω Ιξέρει γιά μδς τί γράφει τής Μοίρας [τό βιβλίο... Γιατί αυτήν την τραγική, άλ¬ λά καί συμπαθητικήν είκόνα, £δι- δαν οί δύο συμπολίται φίλοι. Συ- νήντώντο στήν ιδία γωνίαν δπως ά πεκάλυψαν μέ πειστικότητα, χρό- νια τώρα.Άπόέκεΐέξήταζαν|τάπράγ ματα τής ζωής μέ τίς ϊοιες δια- φωνίες, άλλά καί τα ιδία τελικά συμπεράσματα. "Εμειναν φίλοι. Καθώς άφησαν νά εννοηθή, εί- χαν μεσολαβήσει μεταξύ των οί αίώνιες άντιξοότητες τοθ βίου. Τίποτε δμως Λ δίν είχε κατορθώ- οει νά σαλέψη τα θεμέλια των πρώτων, καλών σχέσεων των. Ό §νας ήταν Ινα συμπλήρωμα τοθ άλλου. Καί οί δύο, έ'να άληθινόν άριστοτέχνημα φιλίας είς τό βι¬ βλίον τής ζωής. Α£ άντιθέσεις μεταξύ τους συντελοΰσαν είς τό νά καθορίζεται ή κοινή στάθμη των πραγμάτων: —Έδώ πού τα λέμε, καί εγώ καί ό κύριος άπό κεΐ, πήραμε διαφορετικό Ζρ&^,ο... Σέ κάποιο σημεΐο' δμω; εϊδαμε την ιδία στιγμή καί οί δύο την άβυσσο. Δώσχμε τα χέρια καί φωνάξα μεν...ι2λτ! Έτσι επάνω κάτω τα έκμη- στηρεύθησαν οί άνθρωποι αύτοι στον διπλανό τους πού Ιτυχε νά τούς κάμη συντροφιά σΐό ποτή- ρι. Έπικαλοΰμαι άκόμη καί τούς αλλους μάρτυρας πού ήκουσαν την έκμυστήρευσιν καί έρωτώ : Οί δύο αύτοι δέν ήσαν δύο ζων- τανά παραδείγματα διά την αί- ωνιότητα τής φιλίας δπως την έφαντάσθησαν οί άρχαΐοι ήθοπλά σται καί δπως την διετύπωσαν καί την έξύμνησαν οί κλασσικοί φιλολογικοί δημιουργοί; Τό λησμονημένο έκεΐνο δρα- μα τοθ Τζακόζα Ιχει καί Ιδώ εφαρμογήν: Οί φίλοι σκορπίζον ται σήμερον...«Σάν τα φύλλα». Άλλες ίδέες, άλλοι τρόποι ζωής, άλλα μέσα, άλλη τύχη, άλλαι άναδείξεις, άλλαι διανοητικαί καί συναισθηματικαί διαμορφώσεις με¬ ταξύ τους. Χωρίζονται, ξε- χοΰντ,αι, άπογυμνώνονται τα πρώ- τα καλά αισθήματχ. Ό Μωπα<^| σάν παρουσιάζει τούς τύπους δύο γηραιών φίλων πού δέν λη- σμονοθν οϋτε στήν πολιορκία των Παρισίων μίαν άθεράπευ- τη, «φιλική» άδυναμία τους: τό ψάρεμμα. Ψαρεύουν καί τότε, έ¬ νώ τα κανόνι βροντα έκεί κοντά. ΟΕ 'ΈρμανοΙ τούς πιάνουν στά τέλος καί τούς τουφεκίζουν ώς κατασκόπους. Την κατασκοπεία δέν την έγνώριααν οί άνθρωποι ουτε καί γιά τούς έχθρούς των, λέγει ό συγγραφεύς. Πέθαναν σάν φίλοι καί σάν άνθρωποι. Έ μειναν δμως άθάνατοι; Ιδού το ζήτημα: Ή φιλία βταν φθάνει £ως έκεΐ γίνεται ίνα παράδεΐγμα... παρακεκινδυνευμένον καί επιζή- μιον. Α£Ν0ΔΑ10£ Οί Νομάρχαι. Πρός τάς Γενικάς Διοική- σεις καί τάς Νομαρχίας απε¬ στάλη έγκΰκλιος τοθ υπουρ- γείου των Έσωτερικών, έπε· ξηγοϋσα τόν νέον νόμον περΐ δικαιοδοσίας καί άρμοδιότη τος των νομαρχών καί παρέ- χθυσα όδηγίας διά την καλυ- τέραν εφαρμογήν τού. Ό νέος αύτός νόμος, ώς άνεπτύξα- μεν καί πρό ημερών, καθιε- ρώνων πλήρως τό άποκεντρω- τικόν σύστημσ, θ' αποβή έξαι¬ ρετικά εύεργετικός διά την ελληνικήν επαρχίαν. "Ιδιαιτέ¬ ρως διά τόν νομόν μας πι-' στεύομεν δτι θ' άποδειχθή τα μέγιστα έπωφελής. Διότι πά ρέχει είς τόν κ. Μάρκελλο την ευχέρειαν ν' άναπτύξ. δλας τάς έξαιρετικάς ίκανότη τάς τού, νά χρησιμοποιήση την μακράν πείραν τού καί την εύρεΐαν αντίληψίν τού κα νά έκδηλώστι δλην τού την δραστηριότητα είς γόνιμον δή μιουργικήν προσπάθειαν, έ λευθερος άπό τα έμπόδια τής γραφειοκρατΐας καί τάς έκ των άνω παρεμβάσεις καί νά συνδέσΓ) τό ονομά τού μέ τόν τόπον μας άκόμη στενώτερον δι' έργων πού θάμένουνέσαεί συνεχισθή ή άναλογία αυτή μετ" ολίγον θ' άντιμετωπίσω- μεν τεράστιον δημογραφικόν πρόβλημα ή λύσις τοθ όποίου δέν θά είνε δυνατή παρά μό¬ νον δι' άθρόων μεταναστεύ- ςεων ί| δι' ...άποικήσεων. Μή- πως άλλωστε πρώτοι οί "Ελ- ληνες δέν έσυστηματοποίησαν την άποίκησιν; Ή όδός Μάλλον, Είνε γνωστόν δτι έν άπό τα ωραιοτέρα καί πλουσιώτερα διαμερίσματα τής νήσου μας είνε έκεΐνο των Μαλλών τής Ιεραπέτρας. Καί οί κάτοικοί τού, φιλοπρόοδοι, έργατικοί, πρωτοποροΰν είς δλα. "Εχουν δμως καί δνα μεγάλον κατι- μόν. Την απόκτησιν αμαξιτής όδοΰ, καί την δι' αύτοκινήτου σύνδεσιν των μέ την Ίεράπε- τραν καί δι' αυτής μέ την άλλην Κρήτην. Άλλά πιστεύ ομεν δτι ή όδός αυτή θ' απο¬ περατωθή τό συντομώτερον. Τό ενδιαφέρον τοθ κ. ύπουρ- γοΰ Γενικοΰ Διοικητοϋ διά τόν Νομόν Λασηθίου καί ή απόφασις τής κυβερνήσεως νά όλοκληρώση, τό συγκοινωνια¬ κόν δίκτυον τής χώρας τό συν τομώτερον, αποτελεί άρκετήν περί τούτου εγγύησιν. Εύγονία. 9(5 3(5 ^« Μην εύγονίας πράγματι ό Άπρίλιος. Εβδομήκοντα γεν- νήσεις εδηλώθησαν κατ' αό- τόν είς την πόλιν μας έναντι 37 θανάτων. Υπήρξαν δηλα- δή διπλάσιαι αί γεννήσεις των θανάτων. Τό γεγονός είνε έ· ξαιρετικά ευχάριστον βεβαία. Διότι έκτός τής εύγονίας, ά- ποδεικνΰεται καί μεΐωσις τής θνησιμότητος, πού σημαΐνβι άνοδον τής στάθμης τοϋ πο- ΙλιτισμοΟ μας. Μόνον πού άν Ή Κρητική έβδομάς. Πρωτοβουλία τού όπουργοϋ ■Διοικητοϋ "Πρωτευούσης κ. Κοτζιδ θά οργανωθή είς Αθή¬ νας «ΚρητικήΈβδομάς» είς τό διάστημα τής οποίας θά ορ¬ γανουνται διαλέξεις περί Κρή¬ της, κρητικοί χοροί μέ βρακο- ) φόρους καί συναυλίαι Κρητι- κής μουσικής πρός τόν σκο¬ πόν τής κατανοήσεως τής κρητικής ψυχής καί τής άξίας τής Κρήτης. Ή ίδέα είνε βε¬ βαία ώραΐα. Έκ παραλλήλου δμως δέν θά ήτο άσχημον νά όργανωθοθν καί έδώ έορταί διά την προσέλκυσιν έπισκε- πτών έκ τής άλλης "Ελλάδος. Τόν Αυγουστον επί παρα¬ δείγματι θά ήτο δυνατόν νά γίνουν «έορταί τοθ τρύγου» συνδυασμέναι καί μέ άναπα- ραστάσεις τής άρχαίας ζωής τής Κρήτης. Ή Κνωσός καί οί πέριξ άμπελώνες θά είμποροϋ- σαν νά χρησιμοποιηθοΰν κάλ- λιστα πρός τουτο. Ή έπιτυ- χ(α δέ των έορτών θά εξησφά¬ λιζε την προσέλκυσιν χιλιάδων ξένων είς τόν τόπον μας. Άπονομή παρασήμου είς τόν κ. Ρόζεμπους. Μετά τριακονταετή λίαν ΐύδό- κιμον καί Ιντιμον υπηρεσίαν, ά- ποσύρεται διά λόγους ύγείας, δ έν Ηρακλείω ΙΙροξενικός πρά-κχωρ τής Γαλλίας κ. Έδουάρδος Ρό¬ ζεμπους, άπό τα προξενικά τού καθήκοντα. Ή κοινωνία τοθ Ηρακλείου, τής οποίας τα αϊσθήματα διερ- μηνεύομεν αυτήν την στιγμήν, δέν δύναται νά λησμονήση την κοί- νωφελή δρασιν τοθ κ. Ρόζεμπους καί ιδιαιτέρως την προσπάθειαν :ήν οποίαν κατέβαλεν ούτος ά- 'έκαθεν δπέρ τοθ ΧριστιανικοΟ στοιχείΌυ κατά τούς χρόναυς τής δουλείας. Διότι δντως ή δράσις τοΰ κ. Ρόζεμπους υπήρ ξε χαρποφόρος καί λίαν άποδοτι- κή, καί διά τα Γαλλικόν "Εθνος τό οποίον τόσον επαξίως έξεπρο σώπησεν έν τφ τόπω μας, επί ή μισυ σχεδόν αίώνα, καί διά τόν :ό«ον μας τόν οποίον περιέβα Ιε πάντοτε μέ <3ορ^ καί α¬ γάπην. Άλλως τε ή απόφασις τής Γαλλικής κυβερνήσει^ νά προα- γάγη τόν κ. Ρόζεμπους, επί .ή αίτήσϊΐ τής καρίχιτήσεώς :ου, είς το άμέσως ανώτερον πα¬ ράσημον, αποτελεί πλήρη έπι- ίράβευσιν των μακρών καί γονί μων προξενικών τού ΰπηρεσιών. ί *" 'ί' •ι. ϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: τό
  μουσικό ρωμάντζο: «Σιλουέττες»,
  πρωταγωνιστεϊ ή Μ'ις Αυστρία
  1935 Λούλι Φόν Χόεμπεργκ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άθάνα-
  το Εργον: 'Μπροστά στό ίκρίωμα»
  Πρωταγωνιστοΰν: Βαρβάρα Στάν-
  γουικ, Ρομπέρτ Τέυλορ.
  Προϊστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό Ρωμάντζο:
  Σ1ΟΪ1ΤΕΣ
  Ή Μΐς Αυστρία 1935
  Λούλι ^Φόν Χόεμπεργκ,
  Η
  ΑΝΝΙΕΜΑΡΚΑΡΓ
  καΙ[ή4κορυφθάα τού μπαλ
  λέτβυ' .τής {[κρατικής2 οπε-
  ΛΙΣΤ£:ΧΑΝΤΛ £
  Μιά υπόθεσις κοινωνική:
  Κλασσικά κα| μοντέρνα
  μπαλλέτα, Βιεννέζικα βάλς.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 413;
  Πρωταγυνισιεϊ ή ΓΚΙΤΤΑ,
  ΑΛΠΑΡ, τό άηίόνι της Βιέν-ί
  νπς. >
  ΚΆΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΝ
  Παπά Έμμ. Κορναράκη κατοί-
  κου ΆμαριανοΟ Πεδιάδος.
  Κατά
  1) Εμμανουήλ θεοχ. Σμαργιαν
  νάκη κατοίκου Άποστόλων Πεδι¬
  άδος ώς όφειλέτου καί 2) Κων
  σταντίνου Ε. Μεταξάκη, ώς τρί-
  του, κατοίκου τέο>ς Άποστόλων
  Πεδιάδος καί ήδη αγνώστου δια-
  μονής.
  Παρά τοθ πρώτου των καθ' ών
  ή παροθσά μου Εμμανουήλ Σμαρ-
  γιαννάκη δικαιοθμαι νά λάβω έκ
  δανΐίου δυνάμει τοθ υπό χρονολ.
  1 Νοεμβριού 1937 ίδιωτικοθ έγ-
  γράφου τής υπογραφάς τού δραχ
  μάς όκτώ χιλιάδας (άρ. Ν.ΟΟ
  πληρωτέας μετά τρείς μήνας άπό
  τής χρονολογίας τοθ έγγράφου
  τούτου, άτόκως καί μετά την πά
  ρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης
  μετά τοθ νομίμου τόκου των μέ¬
  χρις έξοφλήσεως.
  Ό όφειλέτης μου ούτος δικαι-
  οθται νά λάβη παρά τοθ δευτέρου
  των καθ' ών ή παροθσά μου
  Κωνστ. Μεταξάκη δυνάμει τής
  ύπ' αριθ. 1406 τοθ 1<)3' δριστικής αποφάσεως τοΰ Πρωτο δικείου Ηρακλείου προσωρινώς χηρυχθείσης εκτελεστής καί των πρός εκτέλεσιν αυτής γενο μένων έπιταγών τού υπό χρονο¬ λογίαν 15 Ίανουαρίου 1938 καί 10 Φεβρουζρίου 1938 δραχμάς 19175 διά την είσπραξιν των ό πείων έπιαπεύδει αναγκαστικόν πλειστηριασμόν κατ' αύτοθ μέλ λοντα νά τελεσθή ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Καστελλίου Πε διαδος Γεωαγίου Τσιριγώτη τή Γ Ίουνίου 1938 ημέραν Κυριακή' καΐ ώραν 10—12 π. μ. επί άκι- νήτων. 'Επειδή νόμιμον μέσον πρός ί κανοποίησιν τής άπαιτήσεώς μου ταύτης, των τόκων αυτής κα των συμβησομένων έξόδων μέχρις άποπληρωμής είνε καί ή παρά τρίτψ κατάσχεσις έζήτησα διά τής δπό χρονολ. 26 Απριλίου 1938 αίτήσεώς μου παρά τοθ κ. Προέδρου των έν Ήρακλείφ Πρωτοδικών 2πως μοί χορηγήση άδειαν ινα πρός ικανοποίησιν τής άπαιτήσεώς μου ταύτης κα- τάσχω παρά τφ τρίτφ τούτω Από τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ —= Άπελπισμένη ή φρουρά έ- στειλε στό δημαρχεΐο νά ,ητήστ) βοηθεία, γιατί δέν μποροθσε νά αντισταθή μο νάχη στή φρενιασμένη μάζα. Άλλά ό κουτοπόνηρος Πε- τιόν εΐχε γίνη άφαντος δπως πάντα δταν ύπήρχε κίνδυνος. Καμμιά ενίσχυσις· δέν έστά- λη· Καί ό άποθηριωμένος 6- χλος συρλιαζε κι' δλας μπρο στά στήν κυρίαν εϊσοδο τού πύργου μέ τό φρικτό τού τρό πσιο. Γιά νά μή τό έξαγριώση, περισσότερο καί γιά νά ά ποσοβήση μίαν έφοδο, ή ό- ποΐα ασφαλώς θά ή°ταν ό- λεθρΐα γιά τή βασιλική οί κογένεια, ό διοικητής τής φρου ράς έπροσπάθησε νά έξευμε νίσΓ) τί» πλήθος. Αφήκε πρώ τα νά μπή ή βακχική πο¬ μπή στήν έξωτερικη αύλή τοθ Τάμπλ. Σάν βορβορώδης χείμαρρος 6 δχλος είσώρμησε μέσα στόν περίβολο. Δυό άπό τοΰς καν νιβαλους έσερναν τό γυμνό κορμί άπό τα πόδια. Ένας άλλος έκράδαινε στή φούχτα τού τα ματωμένα σπλάχνα. Τέταρτος εκρατούσε τό κον τάρι μέ τό χλωμιασμένο κεφά λι. Αύτοι καί οί άλλοι έφώ ναζαν πώς ήθελαν ν' άνεβοθν στόν πύργο μέ αύτά τα τρό παια γιά νά άναγκάσουν τή βσσίλισσα νά φιλήση, τό κε φάλι τής «άγαπητικιάς» της Την ιδία ώρα £νας άπό τούς δημίους έπροσπαθοΰσε,μισομε θυσμένος, νά πείση, τόν μά γειρο τής φυλακής νά τηγά¬ νιον την καρδιά τής πριγκη πίσπης. Ό μάγειρος άρνή θηκεν, άλλά εδέχθη ένας τα βερνιάρης... Β(α δέν έχωροΟ σεν εναντίον μιδς τέτοιας ά ποχαλινώσεως των ένστικτον. Π' αύτό £νας άπό τούς έΐτιτρό πους έπροσπάθησε νά μεταχει ρισθή την πανουργΐα. Έζώ- σθη την έπίσημη έσάρπα τού άνέβη σ' ενα σκαλί καί, άφοϋ κατώρθωσε νά επιβάλη κά ποιαν ήρεμία, προσεφώνησε τό πλήθος. Γιά νά τό κολα κευστ), αρχισε νά τό συγχαί ρ— γιά τόν δθλο κ' έπειτα νά συμβουλεύη τούς επί κε φαλής νά περιφέρουν τό κομ μένο κεφάλι σ' δλο τό ΠαρΙ σι γιά νά μπορέση ό λαός λόκληρος νά θαυμάση «αύτό τρόπαιον, αιώνιον μνημεΐον τής νίκης». (συνεχίζεται) Κωνστ. Μεταξάκη την ειρημένην άπαίτησιν κατ' αύτοθ τοθ ανωτέ¬ ρω όφειλέτου μου καί ό κ. Πρόε- δρος των έν Έρακλείφ Πρωτο¬ δικών διά τής δπ' αριθ. 206 τής 27 Απριλίου 1938 άποφά σεώς τού μοί επέτρεψε νά κα- τάσχω έξ αυτής πρός τόν σκοπόν τοθτον δραχμάς δέκα τέσσαρας χιλιάδας (αριθ. 14.000). Διά ταυτα Κατάσχω παρά τψ είρημένφ τρίτφ Κωνστ. Μεταξάκη έκ τής ώς άνω άφειλής τού πρός τόν εϊρημένον όφειλέτην μου δραχμάς δέκα τέσσαρας χιλιάδας (άριθμ 14000) πρός ικανοποίησιν τής ώς είρηται άπαιτήσεώς μου, των τόκων αυτής καί των συμβησομέ¬ νων έξόδων μέχρις άποπγ]ρΐΰ μής καί καλώ τόν μέ όφειλέτην πρός κύρωσιν τής κατασχέσεως ταύτης καί αναγνώρισιν τής μνη μονευθείσης άπαιτήσεώς μου κατ' αύτοΰ τόν δέ τρίτον Κωνστ. Μεταξάκην δπως δηλώση έντός τής νομίμου προθεσμίας τινος χρη ματικής ποσότητος είνε όφειλέ της τοθ ανωτέρω όφειλέτου μου καί φυλάξη ταύτην μέχρις ού τό αρμόδιον δικαστήριον είς είσαχθήσεται ή περί κύρους κα¬ τασχέσεως καί άπαιτήσεώς άγω γή αποφασίση είς τίνα πρέπε νά πληρωθή τό κατασχόμενον ώ< άνω χρηματικόν ποσόν. Έν Έρακλείφ τή 2 Μαίου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ κατάσχοντος Άντ. Π. Γαλανάκης Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης ε¬ φημερίδος «Ανάρθωσις» διά τόν αγνώστου διαμονής τρίτον Κων¬ σταντίνον Μεταξάκην διά τάς νομί μους συνεπείας. Έν Ήρακλείφ αυθημερόν. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ κατάσχοντος καί παραγγέλλοντος Αντώνιος Π. Γαλανάκης Είς τόν δρόμον Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Δέν θά είσθε ποτέ ώρσία εάν... ...Εάν δέν μ—ορεΐτε ν' άντιστα·' θήτε είς την έπιθυμία ενός καλοθ φαγητοΰ. Εάν είσθε πολύ λαίμαρ- γη, δολιευθήτε τόν εαυτόν σας καΐ τρώγετε πολύ άργά την μερί- δα τοϋ φαγητοΰ ποϋ σδς σερβί- ρουν ώστε νά μην ΰποκύψετε είς £να δεύτερο πειρασμό. ...Εάν κάνετε κατάχρησι πολύ ζεστοθ μιτάνιου: Τό μττάνιο σας δέν πρέπει νά £χη θερμοκρασία ύ- ψηλοτέρα των 37 βαθμών. Δέν τΐρέ- πει νά διαρκή περισσότερον άπό δέκπ λεπτά. Διά νά φέρη καλό ά- ποτέλεσμα τό μπάνιο πρέπει νά έπακολουθί| μιά ζωηρή ψυχρολου- σία ...Εάν δέν ττροστατεύετε τό ιτρό σωπό σας άπό τόν ήλιο καί τόν δνεμο. "Εάν δέν θέλετε νά ϊχετε δέρμα κόκκινο καΐ ξηρό Οστερα άπό μί αν ήαέρα ύπαιθρίου ζωής, χρησι μοποιήσετε μία κρέμα άρκετά λι· πάρη ή όποία θά προστατεύση την έπιδερμίδα σας, πολύ περισσό τερον εύαίσθητη άπό δσον φαντά- ζεσθε. ...Εάν τρ(βετε τό πρόσωπό σσς μέ τό ττομπόν τής ποϋδρας σας Αύτό έρεθίζει τό δέρμα: Νά που- δράρεσθε κτυπώντας τό πρόσωπο μέ τό πομπόν καΐ δπειτα ν' άφαι- ρήτε την περιττή ττούδρα μέ μιά μικρή βοΰρτσα. . .Εάν δέν άφαιρήτε τα διάφορα ειδή μακιγιάζ άπό τό πρόσωπό σας προτοθ νά πλαγιάσετε. Πρέ πει νά καθαρίζετε τό πρόσωπό σας κάθε βράδυ ώστε νά έξαλείψετε τα ψιμμύθια καί τίς σκόνες ιτου έμποδίζουν τό δέρμα σας νά άνα- •πνεύστ) "Ενα ώραϊο δέρμα, είνε ϊνα δέρμα ζωηρό καί καθαρό. ...Εάν βάζετε την κρέμμα τρα· βώντας τό δέρμα τού προσώτιου σας πρός τα κάτω. Κάθε φορά πού άγγίζετε τό ιτρόσωπό σας γιά νά έπιθέσετε μιά κρέμα ί) αιά λοσιόν, νά κάνετε πάντοτε μιά <ίνησι έκ των κάτω πρός τα άνω. Είνε κανών άπαράβατος. ,.'Εάν δέν ζεύρετε νά στηρίζετε τό σώμά σας καί νά τό κρατήτε πάντοτε ϊσιο. ιλέν άρκεϊ νά κάνε τε γυμναστική, πρέπει έπίσης νά Εχετε καλή στάσι. Όταν κάθεσ9ε νά στηρίζετε πάντοτε τό κάτω μέρος τής ράχης είς τό έρεισίνω τον τής καρέκλας σας. ..."Εάν χοησιμοποιήτε συνήθως πολΰ πυκνό φόντο χροιας τού προσώπου. Τό φόντο τής χροιας σας νά είνε έλαφρό καί νά μην φράζτι τούς πόρους. Τό μακιγιάζ σας νά είνε άρκετά έπιτήδειο, πο¬ τέ νά μην στερη τό πρόσωπον σας άπό την ζωντανή καΐ φυσική τού έκφρασι. ...Εάν πιστεύετε δτι είσθε άσχη μη καΐ εάν άτΐελπίζεσθε δι' αύτό Δέν ύπάρχουν γυναΐκες ασχημες, ΰπάρχουν μόνον γυναΐκες τΐού δέν γνωρίζουν τα μέσα νά είναι ώ- ραΐες. Τεθεΐτε λοιπόν έτΐ τό Ιρ- γον άπό σήμερα, μεθοδικά καΐ εύ συνε'δητα. ή Ντιστβγκέ ·■■ ι ιιιιιιηιιμιιιιιιιιιιιιιιι ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ Τα περυσινά μας παθήματα, νά γίνουν μαθήματα. Ραντίσετε άμέσως τα Άμπέλια σας μέ ΠΕ- ΡΟΣΠΟΡΙΝΗΝ, έτοιμο ίσχυρό παρασκεύασμα εναντίον τοΰ Περονοσπόρου. Είνε πιό φθηνό άπό τό Χαλκό τής άγοράς, καί έχει τό πλεονέκτημα ά προσκολλάται στά φύλλα. Άλλά μή λησμονήτε νά προαθέσετε στόν πολτό καί ένα κουτί ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΝ ΜΟΛΥ- ΒΔΟΝ, ποϋ κοστίζει μόνον 35 δραχμάς, καί έτσι μέ μιά δουλειά θά σώσετε ταυτοχρόνως τα Άμπέλια σας άπό τό σκουλήκι, ποΰ έπροξέ- νησε πέρυσι τή καταστρεπτιχή σαπίλα. ΠΡΟΣΟΧΗ ομως, διότι άπό τα Άμπέλια που θά ραντίσετε μέ Άρσενικ© Μόλυβδο, δέν πρέπει νά μαζεύετε φΰλλα γιά φάγωμα. ΚΙΝ- ΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ. Είδοποιήσατε καΐ τόν ά- γροφύλακά σας. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σία ■ ■■■■υ 3«■■■■■■■(■■■■■■ « — — — — - — — — ·■-·*ΙΙΙΙ||||||||ρ Ή τελευταία λέξις Παρισινής μοδας μέ τα πλέ¬ ον έξαντρίκ καί νουβωτέ Γυναικεία Καπέλλα των μεγαλυτέρων Άθηναϊκών οΐκων έκόμισε είς ( πλουσίαν συλλογήν καί έκθέτει τό παρά τή πλα- τεϊα Βενιζέλου (Κέντρον) κατάστημα: ' ΕΡΜΙΝΑ ΚΑΣΜΑΡ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Γοϋοτο Τέχνη τού ©εανδρώπου ΚΟΙΜΩΜΙΚη ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ Τβΰ Λεωνίδα Άντρέγιεφ. 32ον Πολλοί ήσαν άνθρωποι τελείως άγνωστοι στόν 'Ισκαριώτη. Δέν τούς εΐχε δή ποτε τού. Έβλεπεν δμως κι' άλλους, άπό Ικείνους πού δταν ό Ιησούς μπήκε στά Ίεροσόλυμα, τίν δοξολογοθσαν καί τοΰ φώναζαν: «'Ωσαννά!». Καί τό πλήθος, λές καί ηύξανε) λάθε στιγμή. «' «"Ετσι είνε! Έτσι είνε!» σκέ- φθηκεν ό Ίούδας, κι' αϊσθάνθηκε ίλιγγο, σάν νά εΐχε ζαλισθ·>3 άπό
  κρασί.
  Όταν ό" Πιλάτος Ιβγαλε τόν
  ΊησοΟ άπδ τό παλάτι τού καί τόν
  ε*στησε μπροστά στόν δχλο, δ Ί¬
  ούδας άκουμβοθσε σέ μιά κολώ-
  να. Ή πελώρια πλατή των στρα
  τιωτών τοΰ Ιφρασσε την θέα.
  ΣτραβΌλαίμιαζε καί προσπαθοΰ-
  σε, θυμωμένος, νά δή τί συνέβαι-
  νε, άνάμεσα σέ δυό κράνη στρα·
  τιωτών, πού Ιλαμπαν. Έξαφνα
  αίσθάνθηκε πώς δ^α είχαν τελει¬
  ώση. Κάτω άπό τόν ήλιο, πολύ
  ψηλότερα άπό τα κεφάλια τοθ
  πλήθους, διέκρινε τόν Ίησοΰ,
  χλωμό καί αίμαχωμένο, μέ τό
  άκάνθινο στεφάνι στό κεφάλι. Τα
  άγκάθια τοθ στεφανιοΰ τοθ τρυ-
  ποΰσαν τό μέτωπο. "Εστεκεν όρ·
  θιος, στήν άκρη ενός μικροϋ υ-
  ψώματος. Φαινόταν όλόκληρος, ά¬
  πό τό ήσυχο πρόσωπο Ιως τα μι¬
  κρά ήλιοκαμένα πόδια τού. Πε-
  ρίμενε μέ τέτοιαν ήρεμία, ήταν τό
  σο φωτεινός έν τ^ άγνότητι καί
  τή άθωότητί τού, ώστε μόνον ϊ·
  νας τυφλός άνίκανος νά μαντεύ¬
  ση τόν ήλιο, δέν θά έβλεπε. Μό¬
  νον ίνα; τρελλός δέν θά είχε κα-
  ταλάβη. Τό πλήθος σώπαινε. Ή
  σιωπή ήταν τόσο βαθειά, πού ό
  Ίούδας ά'κουγε την άνάαα τοθ
  Ρωμαίου στρατιώτου πού στεκό-
  ταν μαροστά τού. Σέ κάθε άνά-
  σα τοθ στρατιώτου Ινα λουρί τρι-
  ζοβολοΰσε πάνω στό σώμά τού.
  —Έτσι είνε! Τετέλεσται!
  Κι' άξαφνα είχε μιά αϊσθησι
  σάν άπό την κορυφή ενός βουνοθ,
  νά είχε κρημνισθή μέσα σέ μιά
  μαύρη άβυσσο. Τ&0 φάνηκε σάν
  ή καρδιά τού νά είχε παύση νά
  κτυπα.
  Ό Ίούδας ήκουσε τή φωνή
  τοΰ Πιλάτου πού ίλεγε:
  —Μοΰ φέρατε αύτό τόν άνθρω
  πό μέ την κατηγορία πως κινοΰσε
  τό πλήθο; σ' Ιξέγερσι. Τόν άνέ
  κρινα δμως μπροατά σας καί δέν
  τόν βρίσκω ίνοχο γιά τίποτε άπ*
  δ,τι τόν κατηγορεϊτε.
  Ό ΊούοΊχς Ικλεισε τα μάτια.
  Περίμενε. Καί δ δχλος Ιξαλλος
  χειρονομοθσε, φώναζε, ώρύετο:
  —"Αρον, ά"ρον! Σταύρωσον
  αυτόν!
  Καί σάν τό πλήθος νά κορόϊ-
  δευε τόν ϊδιο τόν έαυτό τού, σάν
  νάθελε, μιά καί είχε πέση στό
  βοΰρκο, νά κυλισθή πέρα ώς πέ-
  ρα μέσα σ' αυτόν, σάν νά ένοιωθε
  πώς δέν θά ϊπεφτε ποτέ άλλο¬
  τε τύσο βαθειά καί άνεπανόρθω-
  τα, καί ήθελε, λές, νά μετρήση
  ώς τό τέλος τό βάθος τής πτώ
  σεως καί τής ντροπΫς τού, έξακο
  λουθοθσε νά ούρλιάζη μέ χιλιάδες
  άποκτηνωμένες φωνές:
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ. —Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών δ Διευθυντής τού 'Εμπορι-
  κοΰ 'Ξπιμελητηρίου Ηρακλείου
  κ. Νικ. Μεταξάς.
  —Επανήλθεν έπίσης ή κ, καΐ
  ό κ. Ί. Μανιδάκης.
  ΕΟΡΤΑΙ.-Σήμερον εορτήν της
  •Αγίας Είρήνης δέν έορτάζει οθτε
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ειρήνη
  Ιω. ΛΙγνρη τελωνειακόν.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. Ει-
  οήνη Ζτ. Φωτακη.
  ΡηΒΑΓΓΠΣΕΙΣ.-Ή κ. Ελένη Λε·
  ωνίδα Κουρμούλη έκ Μοιρών εβά¬
  πτισεν είς Ζαρόν τό κοριτσάκι
  τοθ κ. Έμμ. Γιατρομανωλάκη ο¬
  νομάσασα αύτό Μαρίαν. Είς την
  ανάδοχον καί τούς γονεϊς ευχόμε¬
  θα νά τοίς ζήση·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Άναρρω-
  σασα έκ της επικινδύνου ασθενεί¬
  ας μου συνεπεία προώρου τοκε·
  τοΰ, σπεύδω νά εύχαριστήσω καΐ
  διά τού τύίΐου την έν Μαλλίοις έ-
  πιστήμονα μαϊαν κ. Εύελπίαν Ί.
  Άστρουλάκη είς τό ζωηρόν ενδι¬
  αφέρον τής οποίας όφείλω κυριο¬
  λεκτικώς την ζωήν μου
  Μάλλια 3 Μαΐου 1938
  Ή ευχαριστούσα
  Δικαία Β. Βοβουδάχη
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΜΕΤΑΞΟΤΦΑΗΤΟΥΡΓΕΙίΥΗ ΧΡΥΣΑΛΙΣ
  ΣΤΥΛ. Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε.
  Περιήλθεν είς γνώσιν ημών δτι παρά διαφόρων έμπό-
  ρων, χρησιμοποιούντων τάς έτικέτας των ϋφασμάτων
  μας, προσφέρονται είς την κατανάλωσιν ύφάσματα άλλων
  έργοστασίων ώς δηθεν Χρυσαλίδος καί δτι τινά έξ αυτών
  έμφανίζονται καί μέ άριθμούς Ιδικών μας ποιοτήτων γνω-
  στών είς την κατανάλωσιν, ώς τό Φουλάρ Νο 7 Κοέπ ντέ
  Σιν Νο 180, κ.τ.λ. ' μ
  Πρός τό συμφέρον των πολυπληθών πιστών πελατών
  μας γνωστοττοιοΰμεν δτι αί έτικέτες καί οί άριθμοί οΰτοι
  δέν αποτελούσιν εγγύησιν γνησιότητος καί δτι παν υφα-
  σμα παραγωγής τού ήμετέρου Έργοστασίου φέρει είς την
  παρυφήν «ουγια» τάς λέξεις: «ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΧΡΥΣΑΛΙ-
  ΑΟΖ» Α. Ε.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό καιρός έξακολουθεϊ καλάς,
  ώστε νά έκλείπουν σιγά—σιγά οί
  άνησυχίαι διά την εξέλιξιν τού.
  —Την οποίαν διετΰπωνον κυρί-
  ως οί παραγωγοΐ καΐ οί κτημα¬
  τίαι.
  —Έν τω μεταξϋ μέ την απο¬
  κατάστασιν τού καιροθ, έντείνεται
  είς την πόλιν ή θπαιθρΐα κίνησις
  καί ζωή καΐ καθιεροΰνται αί απο¬
  γευματιναί καί εσπερινοί έξοδοι.
  —ΑΙ άθλητικαί έπιδείξεις των
  Χανίων, είς τούς όποίους συμμετέ-
  σχον αποκλειστικώς οπλίται των
  Κρητικων συνταγμάτων.
  —Έστέφθησαν, ώς πληροφορού
  μεθα, υπό επιτυχίας.
  — Σημειώσαντες έτιδόσεις άξι-
  ολόγους καί ώς πρός τούς όπλί-
  τας τού Συντάγματος Ηρακλείου.
  —Τα £ργα τής διαμορφώσεως
  τής παραλΐας Μπεντενάκι συνεχΐ-
  ζονται.
  —Πάντως άπό την παραλίαν
  αυτήν, ή όποία έ^ει φυσικά... άνα-
  στατωθτ], λόγορ των εργασιών, δέν
  λείπουν'οί ρωμαντικοΙ.
  —ΟΙ όποΐοι άπό κάποιο σημεί¬
  ον άπολαμβάνουν τό ήλιοβασΐλεμ·
  μα κα'ι τίς άνεμότρατες τίς οποί¬
  ες τό μελτέμι κάνει νά χοροπη-
  δοϋν άλλά καΐ νά τρέχουν καλυ¬
  τέρα άπό βενζινακάτους.
  —Ή έπιβατική κίνησις έξακο¬
  λουθεϊ νά ζωηρεύη δσο περνοθν
  αί ημέραι.
  — Καΐ τούτο διότι, ώς γνωστόν,
  άπό τόν μήνσ αυτόν άρχίζουν νά
  γίνωνται έλκυστικά τα ταξιδάκιο:.
  —Άλλά καί νά σημειώνεται
  τρόπον τίνα τό προανάκρουσμα
  τής δλης θερινης έκκινήσεως πρός
  τα «θέρετρα» τής άλλης Ελλάδος
  καί συγκεκριμένως τάς λουτροπό-
  λεις.
  —Ή άναγραφομένη είς άλλην
  στήλην πληροφορία 8τι θά συνε-
  χισθοΰν συστηματικώτερον αί ά-
  νασκαφαΐ είς τόν γεΐτονα νομόν,
  εύχαριστεΐ ιδιαιτέρως τούς Ήρσ-
  κλειώτας.
  —ΟΙ όποΐοι άποβλέπουν μέ
  στοργήν πρός την ανάπτυξιν των
  έκεϊ τουριστικών συνθηκών αίτι¬
  νες θά άναπτύξουν παραλλήλως
  καί τάς δλας τοπικάς προόδους.
  —Των οποίων μίαν εϋγλωττον
  είκόνο δίδουν άπό τούδε ή Νεά¬
  πολις, ό "Αγιος Νικόλαος, ή Ση-
  τεία, ή Ιεραπέτρα καθώς καΐ
  τα δευτερεύοντα άκόμη έπαρχι·
  σκά κέντρα τοϋ γείτονος.
  — Είς την έκθεσιν εργασίας καί
  χαράς Αθηνών, ή Βυζαντινή έποχή
  αποτελεί Ιδιαίτερον τμήμα σχετι
  κόν μέ τάς τότε έκδηλώσεις είς
  τό κεφάλαιον αύτό.
  —Τό πράγμα μας κάμνει νά έν-
  θυμηθώμεν την συμβολ.ήν τής Βυ-
  ζαντινής Κρήτης είς τάς δλας,,δη-
  μιουργίας τής τότε έποχής.
  —Καΐτής άνάγκης τής υπάρξε¬
  ως καί τοπικώς ενός μουσείου
  ίδιαιτέρου διά τάς έτιιδείξεις αύ¬
  τάς είς δλα τα στάδια καΐ τάς
  μορφάς τής εργασίας.
  — Είς τού Πουλακάκη προμη-
  νύεται άπόψε κοσμοσυγκέντρωσις
  μέ τό εξαιρετικόν φίλμ: «Σιλουέ-
  τες».
  6 Ρίπβρτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Επανήλθε έξ Α¬
  θηνών ή κ. Ελένη Φουνταλίδου
  κομΐσασα μεγάλην συλλογήν γυ-
  ναικείων πΐλων καί μοντέλων
  τής νέας σαιζόν.
  Ό παθολόγος Ίατρος
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθβίς οριστικώς
  έν Έρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάοχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (ΙΙλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλβγβί—Ψ»χί*τρβ5
  Τμημοττάρχης Ίατρβς
  Λημοο. Ψυχιαιτριίου Άβηνβν
  Δίχεται έν τφ ίατρείφ τού
  45ός ϋειραιίός 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΑΝ0ΡΘ&ΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ ΰέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  293ον
  "Άλλως τε, ό Θεός £χει ανεξιχνιάστους δδούς'
  τό μοναστήριον καΐ ή Τιτίκα συνέτειναν είς προαγω
  γήν καί τελειοποίησιν τοΰ έ'ργου τοΰ '&πισκόπου Μο
  ριήλ είς την ψυχήν τοθ Άγιάννη. Είνε βέβαιον, δτι
  μία των φάσεων τής άρετής κλίνει πρός την ύπερο-
  ψ(αν. Ό πειρασμός έ'χει στημένην είς τό μέρος
  τουτο πσγίδα Ό Άγιάννης καί έν άγνοία τού ΐ·
  σως, θά συνελσμβάνετο υπό τής παγΐδος ταύτης,
  άν ή θ?ία Πρόνοια δέν τόν έρριπτεν εγκαίρως είς
  τοΠτο τό μονσστήριον.
  Ένόσω συνέκρινεν εαυτόν μετά τοθ έτπσκόπου
  έβλεπεν δτι ήτον ύποδεέστερος έ·<είνου, καί έτσ- πεινοφρόνεΐ' άλ,λ' άΐτό τΐ"ος ή5η καιροΰ είχεν άρχί- σει νά συγκρίνη εαυτόν πρός τούς άνθρώπους έν γένει, καϊ έγεννδτο έντός τού ή ύπερηφάνεισ. Τις Ι είδεν! ί'σως επί τέλους θα ήνοΐγετο ολίγον κατ' ολί¬ γον είς τό μΐσος ή καρδία τού. Τώ μοναστήριον τόν έκράτησεν είς τούτον τόν κατήφορον. 'Ητον ό δεύτερος τόπος τής αίχμαλωσί- άς τού Είς την νεότητά τού είς την αρχήν τής ζωής τού, έτι δέ καί εσχάτως, εζησεν είς άλλον τινά τόπον, τρομερόν, φρικώδη, τόπον ούτινος αί αύ- στηρότητες τού εφάνησαν ώς κακουργία τής δικαι- οσύνης καί ώς έγκλημα τοϋ νόμου. Σήμεοον, μετά τό κάτεργον, έ'βλεπε τό μοναστήριον αναλογιζόμενος δτι είχεν άποτελέσει μέρος τοϋ κατέργου, καί αύ ! τος, ένώ τώρα ϋπήρχε θεατής, ούτως είπεΐν, τοθ κοινοβίου, παρηλλήλιζεν σύτά έν τή διανοΐα τού, καί πολλάκις στηριζόμενος επί τής δικέλλης τού, έβυθίζετο είς άπεράντους συλλογισμούς. Ανεπόλει τούς παλαιούς τού συντρόφους, την άθλιότητά των" δτι έπρεπε νά έξοπνώσι την αύγήν καί νά έργάζωνται μέχρι νυκτός νά έχωσι μόλις τόν ύπνον κτήμά των νά κοιτάζωνται επί στρω- μνών σκληρών' νά φορώσι χιτώνας έρυθρούς πρός καταισχύνην, νά στερώνται καΐ των όνομάτων των, άντί των οποίων £καστος αυτών έφερεν ενα αριθ¬ μόν, νά ταπεινωνωσι τούς οφθαλμούς, νά συνέ- χωσι την φωνήν, νά έχωσι την κόμην κεκαρμέ- νην διατελοθντες υπό την ράβδον καΐ έν τώ όνεί- δβι. "Επειτα δ' έστρέφετο άμέσως ό νοΰς τού πρός γυναίκας, άς έβλεπεν ενώπιον τού. Καί ταυτα τα δντα ομοίως είχον την κόμην αυτών κεκσρμένην καί ταύτα έταπείνουν τούς οφθαλμούς καί την φω νήν, άν δχι έν τώ όνείδει, άλλ' έν τοίς σαρκασμοΐς τοθ κόσμου. Καί ταυτα είχον την ράχιν αυτών μω- λωπισμένην, άν δχι έκ τής ράβδου, άλλ' έκ τοθ φραγγελίου. Καΐ τούτων τό δνομα τό μεταξύ των άνθρώπων υπήρχεν έξηλειμένον δι" άλλου όνόματος. Καί ταυτα ένήστευον καί έσκληραγωγοΰντο' καί ταυτα έφόρουν, άντί τής κοκκίνης βέστας, μέλαν ράσσον μάλλινον, διά τόν χειμώνα έλαφρόν, διά τό θέρος βαρύ, μή εχοντα την εξουσίαν ουδέ νά προσθέσωσί τι είς αύτό, ουδέ ν' άψαιρέσνσι' καί τοΰτσ εκοιμώντο, δχι επί στρωμάτων.μοτλακών άλλ' επί άχύρου· καί δέν είχον δοόν ύπνον ήθελον, διό¬ τι έπρεπε μόλις άποκοιμώμενα νά έξυπνώσι, νυν μέν διά την ακολουθίαν τοθ μεσονυκτίου, νυν δέ διά την τοΰ δρθρου νά νίπτωνται καί νά καταβαΐ- νωσιν είς £να ναόν ψυχρότατον, παγετώδη καί σκι- ερόν, δπου ώφειλον νά γονυπετώσιν επί των πε- τρών. Καΐ τα μέν -ρώτα των δντων τούτων ήσαν άν- δρες, τα δέ δευτέρα γυναΐκες. ΤΙ έπραξαν οί άνδρες έκεϊνοι; Έκλεψσν, έβίασαν, διήρπασαν, έθανάτω σαν,Εφόνευσαν. "Υπήρξαν λησταί, κιβδηλοποιοί, δηλητηριασταί, πυρποληταί, φονεΐς, πατραλοΐαι. ΤΙ δ' έπραξαν αί γυναΐκες αυται; Ουδέν έπραξαν. Άφ' ενός, πάσα άνοσιουργία' άφ' ετέρου, ή άθω- ό?ης. (συνεχίζεται) Άπό δλα δι' δλους. ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ «ΧΙΟ Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογιά τού κατα ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη- ψόν, Βόλον, θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Άνεσις—Άσφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλίβ. 5~*0 ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Νέαι παραλαβαΐ θερινών ύφσσμστων ^..,....»..-.—-——».......■■—..... ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜ. Ι. ΠΕΡΑΚΗ & Σ'* ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Όδβς Έηιμβνίδβυ (ίναντι 'Εβ ιχής Τραπέζης) Τηλέφωνον 4—38. ΑΧΦΑΛΕΙΑΙ: Πυρβς, άτυχημάτων, αύτοκι- Λ* νήτων, ζωής κ«ι θαλάσσης. Πραγμ«τογνωμβσύναι. Ναυλώοεις πλοίων. 'Αγοραπωλησίβη πλβίων. Πρακτορεύσεις πλβίων. Γαιάνθρακες. •Αντιπροσωπείαι Βιομηχανικήν Έπιχειρήσεων Β'. Ήλ'.χία; 43 έτώ/ ή Άννα Μϊράνο φαίνεται πολύ μεγχλΐΐ- τέρα. Μελαχροινή, άδύ'.ατη, με τρίου άναστήματος, θά μποροθνζ ν* θεωρηθή ώ; Ινα πλάσμα. ά σήμαντον Τό μόνον ενδιαφέρον χαρακ-ηοισπκόν τ^ς είνε ή έξ»ι ρετική Οϊοσέοίΐά της, π;ύ έξε δηλώθη είς αυτήν σχεδΐν άπό τή; παιδκής της ήλικίας. Ώς πχιδί ή Ά^να Μοράνο είχε μιά ζωή άρκεΐά βαΐανισμένη, διότι ό πάτερ*; της γύριζε μεθυσμέ νος σπίτί κα! ή μάννα της την ΙπΛΐρνε μα^ μέ τί άδέλφια της καί εφευγαν ν'»>ιτα άπό τό
  σπϊτι γιά νά γλυτώση/ άπό τα
  κτυπήματα τοθ άλκοολικοθ πά
  τρός. Άπό την εποχήν εκείνην
  ή Άννα είχε ποΰ καί ποθ
  περιέργους όραματισμούς. "Έτσι
  τής εφαίνετο 2τι ί^λεπε τόν
  'ίησοθν Χριστόν. Έκτό; δμως
  άπό τα: οξείας αύτάς κρίσεις,
  δέν παριυσ.αζεν άλλο φαινόμε
  νόν ψοχοπαθείας, ΕΙζ τό αυμπέ
  ρασμα χύτό κατέληξε ό καθη
  γητής ντέ Σάντις, 3στις την
  παρέλαβεν επί μακρόν πρός πά
  ρατήρησιν είς τό φρενοκομείον
  τής Ρώμης Τίποτε τό άνώμα
  λον πού νά την ξίχωρίζη άπδ
  άλλας γυναίκας δέν παρουσία
  ζεν ή "Αννα Μοράνο, σύζυγος
  πτωχοθ ψαρα καί στοργική μη
  τέρα πολλων τέκνων. Έρωτη
  θεϊσα περί τοθ περιέργου φαι
  νομένου τής λάμψεως τοθ σώ
  ματός της, ϊσχυρίσθη δτι δέν
  ήξευρε τίποτε. Απλώς τό άπέ
  διδεν είς τάς περιόδου; τής
  νηστείας πού έκαμε κάθε τόσο
  διά θρησκευτικούς λόγους καί
  ισχυρίζετο 6τι δταν σταματοθσε
  ή νηατεία, σταματοθσε κχί τό
  περίεργον φαινόμενον τής λάμψε
  ως. Κατά τάς πβριόδους τής
  αυστηράς νηατεΕας, κατά τάς ό
  ποίας περιωρίζετο μόνον είς χορ
  Η ΦΩΊΈΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΛ
  τοφαγίαν, άνεπτύσσετο παρ' αύ¬
  τη είς εξαιρετικόν σημείον τό
  θρησκευτικόν αίσθημα. Οί ϊατροί
  πού την άπεμόνωσαν καΐ την
  I-
  θεσαν 6πό παρατήρησιν, άφοθ
  προηγουμένως έξήτχσαν έπιστα
  μένως καί τα ροϋχά της καί
  τό κρεββάτί τη:, ώστε νά είνε
  βεβαιοί δτι άπεκλείετο καθ: ά
  πόπειρα άτάτης, παρετήρησαν
  τα έξη;: Στά κ*λά καθούμενα
  έκεί πού εκοιμάτο ή "Αννα Μο¬
  ράνο ήρχιζεν έξαφνα νά βογγ£
  καί νά λέγη «Χριστε μου, βοήθα|
  με!», ένώ είς τό κάτω μίρος
  το3 άρισιεροθ της στήθους πά
  ρετηρΐ?το πρός στιγμήν μιά λάμ
  ψι; Ή λάμψις διήρκεσε, κα¬
  τά τάς παρατηρήσεις τοΰ ΕατροΟ
  Πράττι, τρία δευτερόλεπτα καί
  τρ'α πέμπτα τοθ δέ ιτερολέ-
  πτου.
  Έ λάμψις—κατά τό άστρα
  πιαίον διάστημα τής διαρκείας
  της—ηδξανε διαρκώς καί υστε
  ρα έξααθενοθσε, 2ως 8του Εσβυνε
  τελείως Ευθύς μετά τό πζρίερ
  γον φαινόμενον (-1 ϊατροί εσπευ
  σαν νά Ιξετάσουν την άσθενή:
  Δέν παρετήρησαν είς την πε¬
  ριοχήν πού εφάνη ή λάμψις οδτε
  αλλαγήν τοθ χρώματος τής έπι-
  δερμίδος, ουτε άλλην τινά άνω
  μαλίαν. Έθερμομέτρησαν την «φω
  τεινήν γυναϊκα»· δέν είχ« πυρε-
  τόν Μόνον ό σφνγμός της εί
  χε καταστή συχνότερος καί ή ά-
  ναπνοή της ταχυτέρα Άλλά αύ
  τό ίσως νά ωφείλετο είς την τα
  ραχτ^ν της, διότι άφυπνισθείσα
  έξαφνα είδε νά περιβάλλευι
  άπό τόσους άνθρώπους! Χωρίς νά
  μπορέσουν νά έξηγήσουν τό φαι
  νόμενον, οί Εατροϊ παραδέχον
  ται ότι πρόκειται περί μιας έ-
  ξαιρετικής περιπτώαεως φωτει-
  νών φαινομένων παρατηρουμένων
  πρό παντός εί; στηθικού; φαινο
  μίνων πού ή έπιστήμη δέν κατώρ¬
  θωσε ΙΊος σήμερα νά εξηγήση
  τούς λόγους πού τα προκαλοΰν.
  ^ έργα όδοποιίας
  είς τόν νομόν Λασηθίου
  ■ ■■■■■ ■■■«■■ ■■«■■■■■■■■■■«■■■εΐΜεΐει ■■■■■■■■«■■■■■
  ΟΕΓΓΚΟΣ «ΑΑΚΟΣ
  ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
  Βσθμών 98)100
  Μόνον εις τό Καταστήμα:
  ■ ■■■■■■■■■■«■■■■■•«■■«■■•■ο·ει ιιΐιιϋεεεεεεεει
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάιος.—
  Αναφορικώς μέ τί;ν άναγγελθεΐ
  σαν μετάβασιν είς Αθήνας τού
  Ύπουργοΰ ΓενικοΟ Διοικητοΰ
  Κρήτης κ. Μπ. Σφακιανάκη, οΣ
  ένδιαφερόμενοι άμέσως μέ τα ζη¬
  τήματι τοΰ Νομοΰ Λασήθιΐϋ έ*
  δηλώνουν ικανοποίησιν. Καΐ
  τουτο διότι ό κ 'Γπουργός, γνώ
  στής βαθύς των ζητημάτων τοΰ
  Νομοΰ μας, θά θελήση καΐ πά
  λιν νά τα πρνωθ/ρη κατά τρ6·
  πον πλέον ή άποτελ;σματικόν
  Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται ή
  όδός Παχεία; Άμμου—Σητείας,
  ή άδός Σητεία;—Ιεραπέτρας. Έξ
  άλλου υ^ίστανται είϊικώτεραι
  άνάγκαι καί διά την ίδόν Ά
  γίου Νικολάου—Λασηθίου, την
  οδόν ΚαλοΟ χωρίου— Μαλλών,
  την ό3όν Ιεραπέτρας—Βιίννου,
  την οδόν Έλούντας, την οδόν
  Σητείας—Πχλαιοκάστρο1·, την δ
  δόν Σητείας—Καρυδίου—Ζίκρου
  καί άλλας. Πάντως τα ενδιαφέρον
  συγκεντρώνουσι, αί δύο πρώται ώ;
  πρός * τάς γενικάς συγκοινωνίας
  τής Κρήτης καί αί δύο δεύτεραι
  άπό απόψεως ενδιαφερούσης τή>
  παραγωγικήν καί εμπορικήν κίνη
  σιν μεταξύ των διαφόρων κέντρων
  τοΐ Νομοΰ μας.
  Δ·ά την ό5οπ·3ΐ:αν μχς, τό έν
  διαφέρον τής Κυβερνήσεως καΐ
  ιδιαιτέρως τοΰ Ύπ'υργον ΓενικΐΟ
  Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη ίέχει
  έ<δί}λωθή πολλαχδς κα'ι κατά τρό πον εύνοοΰντα απολύτως την συνέ χισιν των Ιργων. Έν πάση περιπτώσει ή διατυ- πουμένη βύχή Ιπ' εύκαιρίκ τοΰ ταξιδίου τοΰ κ 'ΥπυυργοΟ, δέν εί¬ νε Ισως άκαιρος, λαμβανο,ιένοιι ίιπ' δψιν 5τι μία υπενθύμισις διά την χρησιμοποίησιν των ό3α>ν ^έπ' ά-
  γαθω καί τής ολης έθνικής οΐκο-
  νομία; έπιβάλλεται εκάστοτε. Διά
  ταΰχο κ»ί οί κάτοικοι τοθ νομοΰ
  μας είναι πεπεισμένοι δτι ή υπεν-
  θύμισις αίτη θά συντελέση είς την
  ταχυτέραν αποπεράτωσιν καί των
  ]όδοποιητικων τούτων έργων τής
  Κρήτης.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομητών δτι ήρξατο ή
  διανομή τοθ νέου τηλεφωνι-
  κοΰ καταλόγου 1938.
  Συνδρομηταί δύνανται νά
  παραλάβουν τόν νέον κατά¬
  λογον έκ των γραφείων τής
  Τηλεφ. Έταιρείας προσκομί-
  ζοντες τόν παλαίον τοιούτον
  ετους 1937 καθώς καί την ά
  πόδειξιν έξοφλήσεως λ)σμοΟ
  τριμηνΐας (Απριλίου—Ίουνΐου
  έ' έ.)
  ·»«<■■■« ■/·■*»«■!■■■ ΧΜΤΙΜεΐα ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τί, ά)ι» Αναχωρεί έξ "Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' βθθεΐ· «, ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' βύ9είαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΪΉΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΛΙΝΑΡΛΑΚΜ 5—*» ΚΟΚΑΡΙ 'Εξαιρετικής πβιότητος, δ ι αρ¬ κή; καρακαταθήκη είς την κρεμ- μυύαποθήκην πλησίον Χανιών Πορτας (παραπλεύρως έμπορικοΰ κχταατηματβς χ. 'ίωάν. Λιναρύά- κη ( III Τό περίφημον κατασιάν 5ιά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άραχνες, σκόρον κ.λ.π. Άπολυμαίνει έντός μισς ώροτς δωμάτια ασθενών. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται άτΐοτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- θηκευμένου σίτου, κριθης, βρώμης·, όσπρΐων κ.τ.λ έμποδίζον την ανάπτυξιν τής ψείρας κσΐ τοΰ σ^ώληκος Τό ΟΞΑΛ χρησιμοτΐοιεΐται καί είς τάς αποθήκας υφασμάτων, καταστρέ- φόν τόν σκόρον. Τό ΟΞΑΛ πω^εΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εϋνοητους. Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπΓ) άπό τα Νο- σοκομεΐα, Ξενοδοχείον, Έστιαιόρια, Έργοστάο-ια, άπό κανέν Κατάστημα ή αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. Προσέχετε αί φιάλσι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ- ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άνσλοψβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. 'Αποφεύγετε αυστηρώς νά άγσράζετε έντομοκτόνα είς χϋμα πρός τό συμφέρον σας, καί διά νά μην έχετε άπογοητεύσεις. Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοϋνται είς δλα τα φαρ- μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐσ. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ —Συστηματικαί άνασκαφαί εις Λασηθι. Έκ τβΰ άρχαιβλογικοΰ τμημα- Τβς τβΰ ύπουργβίου τής Παιδείας ανεκοινώθη βτι ό'Άγγλος άρχαιο λογβς ό αναλαβών τάςάνασκαφάς είς ωρισμένα βημεΐα τοΰ Λαση¬ θίου καί ίή π£ρί τό Τζερμιάδω θά συνεχίση ταύτας σοστηματιχώ- τερβν. 'ίΐς γνωστόν είς Λασήθι καί είς τάς γενόμενα; μέχρι τοϋ- ίε προκαταρκτικάς εργασίας ά- νεορέθηααν σπβυδαϊα κειμήλια μινωϊκής καί προμινωϊκής έποχής. — Ή δδνδρβκαλλιέργεια. Τό Γβωργικον 'Επιμελητήριβν Λασηθίου δ Γ έγγράφου τβυ πρός τό υπουργείον Γεωργίας παρακα- λδϊ βπως τουτο ένδιαφερθεΐ διά την επίλυσιν τοϋ ζητήματος των «σηκωματάρικων» δένδρων κχί άναπτΰσσει τβύς λόγους διά ΐβυς έποίβυς έπιβάλλεται νά τακτβ- ποιηθή οριστικώς τό ζήτημα τοϋ- τβ. —Διάλεξις. Αυριον Παρασκευήν έ «έχον¬ τος καί ώραν 7 1)2 δίδει ό Μβρ- φωτικός Σύλλβγβς Γυναικών διά¬ λεξιν έν τή Λέβχη 'Επιστημονων ευγενώς παραχωρηθεΐσαν. Όμι- λήτρια ή Δνίς Δ. Πουλπ.©έμα:'Ε- ξήγηοις των όνείρων κατά τβν Φροϋντ. — Όρειβατιχαί έκδρομαί. Ό Έλληνικός Όρειβατικός Συνδεσμος (τμήμα Ηρακλείου) όργανώνει την 80ην έκδρομήν τού είς Κρουσώνα—Τυροκομειό— Βρωμόνερο. Τό πρόνραμμα 2χει ώς εξής: Σάββατον 7 Μαΐου. Ά- νβχώρησις 5 μ. μ. άπό γραφείον κ. Δανδαρη διά λεωφορείου είς ΐΊενταμόδι. Εκείθεν πεζή εις χω¬ ρίον Κρουσώνα μέσω Κιθαρίδος. Διανυκτέρευσις είς Κρουσώνα·. Πορεία Ι.30' Κυριακή 8 Μαϊου. Άναχώρησις 6Πν πρωϊνήν καί ανοδβς μέσω Χοστοαπηλιοΰ είς Λειβαδι οπου τόΤυροκομειόΚρου σώνος. Εκείθεν άνοδος είς Βρω¬ μόνερο δπου διημέρευσις. Εκεί¬ θεν πεζή είς Κρουσώνα καί άκο- λούδως είς Πενταμόδι. Έπιστρο· φή είς Ηράκλειον δι' αυτοκίνη¬ τον. Πορεία Κυριακής 7 ώρες. Άρ χηγός ό κ Γεώργιος Γκριδάκης. Δικαίωμα συμμετβχής μελών δρ. ♦0, μή μελών δρ. 60. Δηλώοεις συμμετβχής είς τα γραφεΐα τβΰ Ε. Ο. Σ. μβχρι Παρασκευήν έο«έ- ρας. — Όμιλία τοϋ Νομάρχου Λα¬ σηθίου είς Ίεράπετραν. Κατά τόν έορτασμόν τής Πρω- τβμαγιάς είς Ίεράπετραν δσπς ώ- πήρξεν έπιβλητικώτατβς, έ Νβ- μάρχπς Λασηθίου κ. Φλωρίδης εξεφώνησεν έμπνευσμένον λόγον πρός τους εργάτας, άναλώσας την σημασίαν τής Πρωτομαγιάς καί την θέσιν τής εργασίας βϊτε άγροτικη λέγεται, είτε άφορά καθαρώς τβύς έργάτοις, βίς την ά- ναδημιουργικην προσπάθειαν τοΰ νέου Κράτους. —Διάλεξις είς Άρχαναις. Ό 'Εθνικβς Μβρφωτικβς Σύλλβ- γβς Αρχανών άν αγγέλλει νβ«ν δι «λέξιν περί «Ύγιεινής» διά την πρβσβχή Κυριακήν. Ή διάλεξις θα γίνη έίρβτν *ην μ. μ. έν τή αιθούση τβδ κινηματβγράφου Αρχανών, όπό Τβύ ίατρβδ χ. Άντ. Πλουμιδη. ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Παρακαλοΰνται ο£ δηλώσαντε{ άριθμούς λϊχείων είς τό Πρακτο- ρεΐον ΈθνικοΟ Λαχείου ί'να προ- σέλθωσιν τό βραδύτερον μέχρι τής 9 τρέχοντος καί παραλάβω- σιν ταΟΛα, άλλως μετά την λή¬ ξιν τής προθεσμίας θά διατεθώ- σιν. (Έκ τοθ Πρακτορβίου), ιί ϊ! *
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  5 Μαΐου 1938
  12Π
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ
  ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ
  ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΘΗΙΚΑΣ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙΕΝ ΚΙΝΑ
  ΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΗΝ ΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝ %.Ι -4 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας.) — Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τής 'Άπω Άνατολής άνα-
  φέρουν ότι ή κατάστασις έν Κίνα άπο-
  βαίνβι καί πάλιν κατά των Ίαπώνων.
  Οί Κινέζοι αυγκεντρώσαντες μεγά¬
  λας δυνάμεις καί μηχανοκίνητα μέσα
  ένήργησαν νέας έπιθέαεις είς την έπαρ
  χίαν Σαντούγκ, άποληξάσας είς όπισθο
  χώρησιν των Ίαπώνων. Κατόπιν τού
  τού έκ Τόκιο ύπάρχουν πληροφορίαι
  ότι ή Ίαπωνική κυβέρνησις, αντιλαμ¬
  βανομένη την δυσχερεστάτην θέσιν τοΰ
  στρατοΰ της έν Κίνα, απεφάσισε νά κι¬
  νητοποιήση τάς έθνικάς δυνάμεις τής
  χώρας, έτοιμαζομένων πρός τούτο εί
  δικών διαταγμάτων.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΟΙ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ■ ΧΙΤΑΕΡ
  01ΕΚΦΩΝΗΣΟ2ΙΑΟΙΟΥΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Ρώ-
  μης ότι τό προσεχές Σάββατον (μεθαύ
  ριον) οί κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι
  θά έκφωνήσουν βαρυσημάντους λόγους.
  Οί λόγοι ούτοι θά περιστρέφωνται
  είς την διεθνή κατάστασιν καί θά άνα
  πτύασουν την θέσιν τής Ιταλί¬
  ας καί τής Γερμανίας είς τάς τελευταί
  άς ζυμώσεις.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΗ
  ΑΜΕΙΟΤΟΥΣ ΤΑΣ ΦΙΛΙΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΙΧΗΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).—Νυκτεριναί πληροφορίαι
  έχ τής Ίταλιχής πρωτευούσης φέρουν
  την Ιταλίαν διατεθειμένην νά διατηρή¬
  ση τάς υφισταμένας στενάς φιλικάς αχέ-
  σεις τηςμετά τού γ'. Ράϊχ. Τό γεγονός
  τούτο σχολιάζεται ποικιλοτρόπως υπό
  των διεθνών κύκλων.
  ϊ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ΒΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Ανεκοινώθη ότι ή Λ.
  Μ. ο Βασιλεύς θά ευρίσκεται τό προ¬
  σεχές Σάββατον είς Βόλον κάμνων έ¬
  ναρξιν περιοδείας αυτού άνά την Βό¬
  ρειον Έλλάδα.
  ΕΙΣ ΟΕΣΙΑΛΙΑΝΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άντα.
  ποκριτού μας).— Κατ' άνακοινώσεις έξ
  επισήμου πηγής, ο Βασιλεύς θά περιο-
  δεύση ολόκληρον την Θεσσαλίαν καί
  την δυτικήν Μακεδονίαν.
  Είς τόν "Ανακτα, τόσον είς Βόλον
  όσον καί τάς λοιπάς πόλεις, τού έσω-
  τερικού τής Θεσσαλίας καί Μακεδονί-
  άς, έτοιμάςεται υπό τώνάρχώνκαί τού
  λαού μεγαλειώδης ύποδοχή.
  ΤΩΝ
  ΟΛΑΥΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστι-
  κός νόμος τροποποιών τάς διατάξεις
  περί προαθέτων άπολαυών των δημοσί-
  ων ύπαλλήλων.
  Η
  ΜΟΡΦΩΣΕΒΠΩΝ ΕΡΓΑΤΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Υπό τής^ Κυβερνήσε¬
  ως τού κ. Ί. Μεταξά απεφασίσθη ή
  οργάνωσις παραλλήλως τής ψυχαγωγί-
  άς, καί υπηρεσίας μορφώσεως των
  έργατών συμφώνως πρός τα καθιερωμέ¬
  ναι σήμερον είς άλλα Κράτη.
  Οί Γάλλοι και ήύποδοχή τοΰ Χίτλερ.
  Ή μετάδοσις των
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).— Αί Γαλλικαί έ
  φημερΐδες δημοσιεύουν σήμε
  ρον είς έμφανή Θέσιν δτι
  «μόνον 800 χιλιάδες λαοϋ
  έπευφήμησαν τόν Χίτλερ είς
  τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν
  τής Ρώμης», δπου έφθασε
  χθές είς τάς 8.20' μ. μ. Ό
  Αύτοκράτωρ — Βασιλεύς Βΐ-
  κτωρ Εμμανουήλ παρευρέθη
  αυτοπροσώπως μετά τοθ κ.
  Μουσολίνι. Χαρακτηρισθή
  έπΐσης ήτο ή παρουσία έν έ-
  πισήμω στολή των πρέσβε
  ών πολλών Κρατών μεταξύ
  των οποίων πρώτοι ήσαν οί
  τής_έθνικής Ίσπανίας καί Ία
  πωνΐας.
  Ό Φύρερ εφαίνετο πολύ
  συγκεκινημένος διά την ύποδο
  χήν πού τού έπεφύλαττε ή
  Ρωμη ή όποΐα έλαμπε κυριο¬
  λεκτικώς μέσα είς τόν άφαν-
  τάστου μεγαλοπρεπεΐας φω¬
  τισμόν της.
  —Σχετικώς μέ τούς λόγους
  τούς όποίους θά έκφωνήσουν
  τό Σάββατον εσπέρας οί κ.
  κ. Μουσολίνι καί Χίτλερ είς
  τό Παλάτσο «Βενέτσια», ανε¬
  κοινώθη σήμερον δτι οί λόγοι
  των θά μεταδοθοΰν είς δλον
  τόν κόσμον καί είς διαφόρους
  γλώσσας την Ιδίαν εσπέραν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  γραφικώς).—
  Ίόππης δτι
  τώνΆράβων
  λήμ ή όποία
  μέσως χάρις
  επέμβασιν
  στρατοΰ.
  4 Μαΐου (τηλε-
  Άγγέλλεται έξ
  εσημειώθη στάσις
  είς την Ίερουσα-
  δμως απέτυχεν ά
  είς κεραυνοβόλον
  Άγγλικοΰ
  τού
  Ήπορεία των καλλιέργειαν τού νομοΰ
  Πενιχρά ή προσεχός έλαιοεσοδεία.
  Ή Γεωργική 'Υπηρεσία Ηρα¬
  κλείου υπέβαλεν είς την Νομαρχί¬
  αν λεπτομερή έκθεσιν περί τής
  πορείας δλων των καλλιεργειών
  τού Νομοΰ χατά τόν παρελθίντα
  μήνα Απρίλιον.
  Ή καιρική κατάστασις τοΰ
  μηνάς τούτου διετηρήθη έκτάκτως
  άστατες,βροχερά καί ολίγον εύμε-
  νής διά την ανάπτυξιν των δια¬
  φόρων καλλιεργειών καί προπαν-
  τός των σιτηρών καί των ψυχαν
  θών.
  Αί ημέραι βροχής ήσαν 17
  ή δέ μέση υγρασία τοΰ Γμηνές
  75,9 έναντι 66 τοΰ μηνός Μαρτί-
  ου, ήτοι ό Άπρίλιος ήτο πολύ
  υγρότερος καί αύτοθ τοθ Μαρτίου
  άκόμη. Ή υπερβολική αυτή έρ-
  γασία συνετέλεσεν εϊς την εμφάνι¬
  σιν είς άνησυχητικόν σημείον των
  σκωριάσεων εϊς τα σαηρά καί
  πρό παντός είς τόν σΐτον καί είς
  τα ψυχανθή καί ιδία είς τα κου-
  κιά καί τόν βϊκον.
  Είς την έλαιοκεμίαν άναφέρον-
  ται αί έκ τής πρώτης άνθοφορί-1
  άς ενδείξεις τής μελλούσης ελαι-
  οσοδείας ήτις δέν φαίνεται νά υ¬
  περβή τεύς; 4—5 χιλ. τόννους,
  ήτοι τό ήμισυ μιας μέσης παρα-
  γωγτ*,ς. Τό τοιούτον θεωρείται ε¬
  πόμενον κατόπιν τής μεγάλης έ·
  ξαντλήσεως των έλαιοδένδρων έκ
  τής ίκανοποιητικής έφετεινής ε¬
  σοδείας.
  Ή ϊξαγωγική κίνησις τοθ έ-
  λαιολάδου μηνός Απριλίου ήτο
  άσήμαντος. Καθ' δλον τόν μήνα
  τούτον εξήχθησαν 84.959 όκ. ε¬
  λαίου καί μετεφέρθησαν είς τό
  εσωτερικόν 117.973.
  Η έμττορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν μηνα Απρίλιον.
  Υπό τοθ τελωνείου Ηρακλείου
  κατηρτίσθη ή μηνιαία στατιστική
  τής έμπορικής κινήσεως τοΰ λι¬
  μένος Ηρακλείου κατά τόν πα-
  ρελθόντα μήνα Απρίλιον.
  Συμφώνως πρός τα έν αυτή
  παρεχόμενα στοιχεϊα ή έξαγωγι-
  κή κίνησις Ηρακλείου ανήλθεν
  κατά τόν μήνα τοθτον είς 403.
  942 χιλιόγραμμα καί 92.491 ο¬
  κάδας διαφόρων εγχωρίων προι-
  ό συνολικής άξίας δρ. 8.030.
  007 καί ή είσαγωγική είς έμπο-
  ρεύματα άξίας 21.702 401 δρχ.
  Έκ των έξαχθέντων εντέυθεν
  έμπορευμάτων αξίαν 2.497.600
  δρχ. άντιπροσωπεύει σταφίς σουλ-
  τανίνα έξαχθεϊσα είς Γερμανίαν,
  1.165.800 δρχ., κίτρα εξαχθέντα
  είς την Σδίαν χώραν, 2.057.100
  δρχ. έλαιον έξαχθεν είς την Ιτα¬
  λίαν, 567.300 δρχ. άκατέργαστα
  δέρματα, 436.900 δρχ σταφίς ξαν-
  θή εξαχθεΐσα είς Γιουγκοσλαυϊαν.
  Ή υπόλοιπος άξία άντιπροσω-
  πεύεται άπό μικράς ποσότητας
  δικτάμου, «άπωνος, λαβδάνου, πυ-
  ρηνελαίου, ελαίου, σταφίδος καί
  κίτρων.
  Έκ των ανωτέρω στοιχείων
  προκύπτει 8τι νατά τόν μήνα τοθ-
  τον εδημιουργήθη διά τό εμπορι¬
  κόν ίσοζύγιον Ηρακλείου παθη¬
  τικόν υπόλοιπον έκ 13.5 περίπου
  έκατομμυρίων δραχμών.
  ΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤύΝ
  Ανεκοινώθη έκ τής επιθεω¬
  ρήσεως εργασίας δτι βάσει
  τοθ νόμου «περί ρυθμίσεως
  τής άγορας εργασίας» οί έν
  τοίς νομοΐς'Ηρακλείου καΙΛα-
  σηθίου βιομήχανοι, βιοτέχναι
  καί πάσης φύσεως έπιχειρημα
  τίαι νομικά πρόσωπα δημο¬
  σίου δικαίου, αύτόνομοι όρ-
  γανισμοί καί έπιχειρήσεις έκ
  μεταλλεύσεως διά λογαρια¬
  σμόν τοθ κοάτους,υποχρεούν¬
  ται δπως γνωστοποιώσιν εφε¬
  ξής είς την ένταθθα επιθεώρη¬
  σιν εργασίας πάσαν απόλυ¬
  σιν ύπαλλήλου, έργάτου ή υ-
  πηρέτου. Ή δήλωσις θά γίνε-
  ται εγγράφως, θ' άναφέροντσι
  δέ έν αυτή τό όνοματεπώνυ
  μόν καί ή θέσις ή ή έργασία
  ήν έξετέλει ό άπολυθείς ώς
  καί αί άπολαυαί τού. Κατά
  των παραβατών προβλέπεται
  ή έφαρμογή κυρώσεων.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Αφίκετο προχθές τό εσπέ¬
  ρας πρός επιθεώρησιν τοθ 43
  συντάγματος ό άρχηγός τοθ
  ΜεραρχιακοΟ πεζικοΰ συνταγ
  ματάρχης κ. Δ. Άμπατζής
  Ωσαύτως χθές τό εσπέρας
  ανεμένετο ό Μέραρχος Κρή¬
  της ύποστράτηγος κ. Β. Λελά
  κης.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Χθές τό άπόγευμα εκλήθη
  είς συνεδρίασιν ' τό Διαρκές
  Στρατολογικόν Συμβούλιον
  Ηρακλείου πρός συζήτησιν
  επί ζητημάτων τής άρμοδιότη-
  τός τού.
  ΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
  Υπό τοϋ ύπουργείου των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη
  έγκύκλιος σχετικώς μέ την
  χαρτοσήμανσιν των εκδιδομέ¬
  νων υπό των έφημερίων βεβαι
  ώσεων διά τούς συνταξιού-
  χους.
  ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
  Κατά πληροφορίας έκ Χα¬
  νίων ανεβλήθη επί τινάς ημέ¬
  ρας ή άναχώρησις είς Αθή¬
  νας τού ύπουργοθ Γενικοΰ Δι
  οικητοϋ Κρήτης κ. Μπότη Σφσ
  κιανάκη λόγω τής καθόδου
  είς Κρήτην τοϋ ύπουργοθ
  Σιδηροδρόμων κ. Σπυρίδωνος.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΜΠ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  Είς Χανιά επανήλθε προ¬
  χθές έκ τοϋ είς Αθήνας τα-
  ξιδίου τού ό Γενικάς Γραμμα¬
  τεύς τής Γενικής Διοικήσεως
  Κρήτης κ. Ίππόλυτος.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΕΩΣ ΑΓΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Διά τής θαλαμηγοΰ «Σούμ-
  πεαμ» αφικνείται κατ αύτάς
  είς την πόλιν μας ό Λόρδος
  Ράνσιμαν πρώην ύπουργός
  τοθ Έμπορίου τής Μεγάλης
  Βρεττανίας. "Επί τούτοις ό ύ¬
  πουργός των Οίκονομικών κ,
  Αποστολίδης διά τηλεγρσφή-
  τός τού πσραγγέλλει πρός τό
  τελωνείον Ηρακλείου νά πα¬
  ρασχεθή πρός τόν 'Άγγλον
  λόρδον πάσα διευκόλυνσις
  καί εξυπηρέτησις.
  Η ΕΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΗ
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών έκοινοποίησεν εγκύ¬
  κλιον διά τής οποίας κυροθ-
  ται ή μεταξύ τής Ελλάδος
  κάί Σουηδίας Συμφωνία Έμ-
  πορικών Συναλλαγών.
  Η ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Διά διατάγματος τοθ υπουρ
  γείου των Οίκονομικών παρε¬
  τάθη ή προθεσμία ύποβολής
  δηλώσεων καθαράς προσόδου
  μέχρι τής 15ης Μαΐου.
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
  ΕΙΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΝ
  Πρός επέκτασιν τοθ προ-
  σκοπισμοΰ είς Άνω Βιάννον
  ιδρύθη αύτόθι Τοπικάς Προ
  σκοπικός Σύνδεσμος υπό των
  κ.κ. Γ. Σπανάκη ίατροΰ, Ί.
  Παπαμαστοράκη δικηγόρου,
  Χ. Φουρναράκη Προέδρου
  τής Κοινότητος, Μιχ. Παπα-
  δογιάννη Προέδρου τοΰ Συνε-
  ταιρισμοΰ, Ί. Στειακάκη δικη-
  γόρου, Ν. Ήγουμενίδη διδα¬
  σκάλου, Γ. Τζαγκουρνή έμ-
  πόρου, Ί Γουναλάκη δικη
  γόρου, Κ. Άρναουτάκη κα-
  θηγητοΰ καί Νικ. Παπαδάκη
  έφ. άξιωματικοθ. Ό κ. Περι-
  φερειακός "Εφορος Ηρακλεί¬
  ου προέβη είς τόν διορισμόν
  των έν λόγω ώς τακτικών με-
  λών τοΰ Συνδέσμου, ήρχισε
  δέ ήδη ή έργασία πρός κατάρ
  τισιν τής .1 ής προσκοπικής "Ο¬
  μάδος Άνω Βιάννου.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν τα πιστοποιητικά παραγω-
  γής τα συνοδεύοντα τα έλ-
  ληνικά καί βουλγαρικά έμπο-
  ρεύματα άπαλλάσσονται τής
  προξενικής θεωρήσεως.
  ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  Τό υπουργείον Άεροπορί
  άς προεκήρυξε κατάταξιν
  δύο χιλιάδων έθελοντών στρα
  τευσίμων είς την άεροπορίαν
  διά 18μηνον υπηρεσίαν. Οί
  έθελονταί δέον νά εγεννήθη
  σαν κατά τα Ιτη 1917 εως
  1920.
  Αί αίτήσεις των ύποψηφί
  ών, οΐτινες θά προσληφθοϋν
  άνευ διαγωνισμόν πρέπει νά
  ύποβληθοθν μέχρι τής 10ης
  Ιουλίου.
  ΖΩΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Η ΑΦΑΝΤΛΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Νυκτεριναί τηλεγραφι¬
  καί είδήσεις έκ Λονδίνου καί Παρι¬
  σίων μεταδίδουν ότι ενεποίησε μεγά¬
  λην εντύπωσιν είς την Γαλλίαν καί την
  Αγγλίαν ή άφαντάστως μεγαλειώδης
  ύποδοχή τής «οποίας έτυχεν ο Χίτλερ
  είς την Ρώμην.
  Έφημερίδες τινές σχολιάζουν ώς αν¬
  τίθετον πρός τάς εκδηλωθείσας τελευ¬
  ταίως προθέσεις τής Ίταλικής πολιτι-
  κης την ύποδοχήν ταύτην καί έκφράζον-
  ται μετ"1 άπαισιοδοξίας διά την εξέλι¬
  ξιν τής Εύρωπαϊκής ' καταστάσεως.
  ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ Η ΑΜΥΝΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Παρισίων
  τηλεγραφήματα άναδιοργανοΰται ' επί
  κοινών βάσεων ή άντιαεροπορική άμυνα
  Άγγλίοτς καί Γαλλίας. Τα έπιτελεϊα
  αμφοτέρων των χωρών άποβλέπουν ό¬
  πως είς τό κεφάλαιον τούτο τα μέσα
  αμύνης καταστούν όσον τό δυνατόν τε-
  λειότερα καί ο συντονισμός των πλήρης
  καί αποτελεσματικώς.
  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΒΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΑΣΚΗΣΕ1Ν ΕΙΣ ΤΑ ΙΤΑΑΙΚί ΥΔΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Ρώμης
  ότι σήμερον (χθές) τό άπόγευμα εγέ¬
  νοντο πρός τιμήν τού Χίτλερ μεγάλαι
  άσκήσεις καΐ παρελάαεις τού Ιταλικού
  στρατοΰ. Τάς άσκήσεις παρηκολούθη¬
  σαν έξ ειδικής θέσεως οί κ. κ. Χίτλερ
  καί Μουσολίνι. Αυριον (σήμερον) ο
  Χίτλερ θά παρακολουθήση τάς ναυτι-
  κάς άσκήσεις είς^ τάς οποίας θά μετά¬
  σχουν διακόσια έν ολ<ο Ίταλικά πολε- μικά. ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ ΙΜό- σχας ότι ο έκεϊ Ιάπων πρεσβευτάς επισκεφθείς τόν έπίτροπον επί των Ε¬ ξωτερικών κ. Λιτβίνωφ διεμαρτυρήθη έκ νέου διά την ^ ενίσχυσιν τής Κίνας υπό τής Ρωσσίας ειπών ότι ή ενίσχυσις χαρακτηρίζεται υπό τής Ίαπωνίας ο*ς πράξις έχθρική. ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 ΙΜαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Κατά τάς έκ τού έξω- τερικού πληροφορίας ή Ρωσσία λέ- γεται ότι απέστειλεν είς Κίναν περί "τα πεντακόσια άεροπλάνα τα οποία καί χρησιμοποιούνται ήδη εναντίον των »Ι« απώνων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΑΦΑΜΗΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας).—Έί«, τόν τομέα Τέρουελ- 'Αλφάμπρα αγγέλλεται έκ Σαλαμάνκας ότι συνεχίζονται αί έπιτυχίαι τού έ- Ονικοΰ στρατολ.Αί ένεργηθεϊσαι άντεπι» θέαεις υπό των κυβερνητικαί απεκρού¬ σθη σαν άπασαι κατά τα αύτά τηλεγρα¬ φήματα.