95732

Αριθμός τεύχους

4855

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια ?αραι 3
  εξάμηνος 2
  Άμειηκής
  έτησια ί>ολ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιιιη
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΤΒΕΪΟΥΙΜ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  6
  ΜΑΪΟΥ
  1936
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *855
  Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΝΟΣ
  ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ 1ΓΓΛΟΊΤΑΑΙΚΟΥ
  Οί διεθνεΐς πολιτικαί καί
  διπλωματικοΐ κυκλοι κα¬
  θώς, καί ή κοινή γνώμη
  ολοκλήρου τού κόσμου έ-
  χούν ήδη στρεψει την προ.
  σοχήν των πρός την Ρώ¬
  μην καί άναμένουν μέ
  Ικδηλον αγωνίαν καί συγ¬
  κίνησιν τ' άποτελέσματα
  των συνομιλιών των κ. κ.
  Μουσολίνι καί Χίτλερ. Καί
  πιστεύεται ότι είς την Ρώ¬
  μην δοκιμάζεται ήδη ή άν-
  τοχή τού Ίταλογερμανικοΰ
  αξονος.
  Άλλ' ή άντοχή τού α¬
  πεδείχθη φρονούμεν κατά
  τό Γερμανικόν πραξικόπη-
  μα έν Αυστρία. Καί μάλ¬
  λον, τωρα έρευνάται β όρ
  γανισμός τοΰ καταρρέοντος
  καθεστώτος των συνθηκών
  τής είρήνης καί Ιδία των
  Βερσαλλιών, διά νά ευρε¬
  θή τό εύπαθέστερον σημεί¬
  ον κατά τού όποίου θά
  στραφή ή αίχμή τοΰ άξονος.
  Ή ά'ποθεωτική ύποδοχή
  πού εγένετο είς τόν Γερ-
  μανόν Φύρερ έν Ρωμη είνε
  φρονούμεν άρκετή απόδειξις
  περί τής σταθερότητος τής
  Ίταλογερμανιχής φιλΐας. Ή
  φιλοξενία τού δέ είς τα άνά-
  κτορα, αί πρωτβφανοΰς εκ¬
  τάσεως καί μεγαλοπρεπείας
  έορταί πού οργανουνται πρός
  τιμήν τού, αί παρελάσεις
  καί αί έπιδείξεις τοΰ στρα-
  τοΰ, των μηχανβκινήτων φα-
  λάγγων χαί των πυκνών ά-
  τελευτήτων σμηνών άερο-
  πλάνων κ*ί ή μεγαλειώδης
  παρέλασις καί επιθεώρησις
  τοΰ πολεμικον στόλου είς
  την Νεάπολιν, δεν είμπο-
  ροΰν νά έχουν θεαματικήν
  μόνον αξίαν καί σημασίαν
  Ιδιαιτέραν φιλοφρονήσεων
  φιλοξενίας. Έχουν πολύ βα-
  θύτερα αΐτια καί άποβλέ-
  πουν αναμφισβητήτως είς εύ-
  ρυτέρους «λλ' όχι καί πολύ
  μακρυνούς σκοπούς. Άπο-
  τελοΰν μίαν απάντησιν είς
  την επίσκεψιν των Γάλλων
  ύπουργών είς Λονδίνον καί
  πρέπει νά έρμηνευθοΰν ώς
  μία έπίδειξις των πολεμι-
  κών δυνάμεων τής Ιταλίας
  οχι βεβαία τόσον πρός τόν
  Γερμανόν καγκελλάριον, δ-
  σον πρός όλον τόν άλλον
  κόσμον καί Ιδία πρός τάς
  δύο μεγάλας δυτικώς δυνά¬
  μεις. Άπό τής απόψεως δέ
  αυτής θά είμποροϋσε νά
  εϊπη κανείς ότι είς την
  Ρώμην δένδοκιμαζεται τώρα
  ή άντοχή τοΰ άξονος άλλ'
  ή άξία τοΰ περιφήμου νέου
  Άγγλοϊταλικοΰ «συμφώνου
  κυρίων» νούμερο δύο τό ο¬
  ποίον ό κ. Τσάμπερλαιν ή
  θέλησε πρός στιγμήν νά πα¬
  ρουσιάση είς τόν κόσμον ώς
  πανάκβιαν διά την είρήνην
  καί ώς δεΐγμα θριάμβου
  τοΰ διπλωματικοΰ τού δ«ι-
  μονίου.
  Καθ' ήν στιγμήν αλλω-
  οτϊ είς την Ρώμην άνά-
  πτονται τα τόξα διά την
  φωταγώγησιν τής όδοΰ των
  θριάμβων πρός τιμήν τού κ.
  Χίτλερ καί καίονται πυ-
  ροτεχνήματα είς τάς ηλ*-
  τείας καί τίθενται είς λει
  τουργίαν φωτεινοί πίδακες
  είς τόν λιμένα τής Νεαπό¬
  λεως καί έκφωνοΰνται λο-
  γοι πανηγυρικοί, είς ενα
  αλλο σημείον, τό εύπαθέ-
  στερον τής Εύρώπης υψω-
  νεται ό δαυλός τοΰ:έμπρη
  σμοϋ καί ή φλόγα τού πο¬
  λέμου. Είς την Τσεχοσλο-
  βακίαν προχθές την νύκτα
  οί Γερμανοί Σουδϊται η
  κρωτηρίασαν τό άγαλμα
  τοΰ έθνικοΰ ήρωος καί
  πρώτου προέδρου τής Δημο
  κρατίας Μάζαρυκ θραυσαν-
  τες την κεφαλήν τού. Καί
  τό γεγονός, επροκάλεσεν,
  ώς ήτο φυσικόν καί επόμε¬
  νον τόσον άναβρασμόν καί
  τόβην συγκίνησιν μ«τ«5»
  των Τσεχοσλοβάκων πατρι-
  ωτων, ώστε ν' αποβή ή κα¬
  τάστασις εί; άκρον έ'κρυθμος
  καί έπικίνδυνος. Φαίνεται
  δέ ότι τό γεγονός δέν
  είναι μεμονωμένον, οΰ-
  τε άπβτέλεσμα στιγμιαίας
  έξάψεως Των Εουδιτών χω-
  ρϊς γενικωτέραν σημασίαν
  καί άπωτέρας βλέψεις. Φαί
  νεται μάλλον προσχεδιασμέ-
  νον καί άποτελοΰν μίαν έκ
  δήλωσιν πολιτικής, προοιω-
  νιζούσης σαφεϊς τάς μελ-
  λοντικάς έξελίξεις είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην. Καί
  αύτό άποδεικνύεται έκ τοΰ
  ότι ή Αγγλικη Κυβέρνη¬
  σις, μόλις έπληροφορήθη τό
  επεισόδιον, τάς συνθήκας
  υφ' άς έλαβε χώραν καί
  τάς συνεπείας τού, απεφά¬
  σισε νά προβή άμέσως είς
  έντονον διάβημα έν Βερολί
  νω διάνά έπιβτήση την προσο
  χήν των ύπευθύνων κύκλων
  επί των συνεπειών τάς ο¬
  ποίας θά έχη διά την ειρή¬
  νην τής Εύρώπης μεγαλυτέ-
  ρα οξυνσις τής καταστάσεως
  καί νά ζητήση μετριοπάθει¬
  αν τής Γερμανικής κυβερνή¬
  σεως είς τό ζήτημα των Γερ
  μανών Σουδιτών τής Τσεχο¬
  σλοβακίας, ©ά έχη ομως εύ-
  νοϊκά άποτελέσματα τό διά-
  βημα αύτό τοΰ Φόρεΐν Όφ-
  φΐς; Πολύ αμφιβαλλομεν. Ή
  Βοημ'α, ή Μοραβία καθώς
  καί ή Σιλεσία άποτελοϋν
  πλο«βιω*εΜΓ*ς επαρχίας έξαι-
  ρετικά προκλητικάς διά την
  όρεξιν τοΰ Πρωσσικοΰ μιλι-
  τοψισμοΰ. Οί Σουδΐται δέ καί
  αί άλλαι πολυάριθμοι γερμα¬
  νικαί μειονότητες έν Τσεχο-
  σλοβακία άποτελοΰν εΰλογον
  αφορμήν διά μίαν επέμβασιν
  δι' έξαπλωτικής κινήσεως
  των Γερμανικών στρατιών.
  Έννοεΐται ομως ότι τό έγ
  χείρημα αύτό παρουσιάζει
  έξαιρετικά πολλούς καί με-
  γάλους κινδύνους. Διότι θά
  δώση ασφαλώς τό σύνθημα
  γενικής κινητοποιήσεως των
  στρατιών ολων των χωρδν
  καί πανευρωπαΐκής συρρά-
  ξεως. Καί φυσικά ή Γερμα-
  νία δέν θά επέμβη έν Τσε-
  χοσλοβακία εάν δέν έχη ε¬
  ξησφαλισμένην απολύτως
  την Ίταλικήν φιλίαν καί
  συνδρομήν. Τό ζήτημα δέ
  αύτό θ' αποτελέση ασφαλώς
  τό κυριώτερον θέμα των συ-
  ζητήσεων μεταξύ τοΰ Γερμα-
  νοΰ Φύρερ καί τοΰ Ιταλού
  Ντοΰτσε. Ή νέα εξέλιξις έ
  πομένως τής εύρωπαΐχής κα¬
  ταστάσεως δέν θ' άργήση νά
  συντελεσθή καί νά λάβη την
  οριστικήν της διαμόρφωσιν.
  Η άσφυκτΐκή συσσώρευσις
  τόσων καί τόσων ζωτικών
  ζητημάτων έν Εύρώπη έπι-
  ταχύνει είς μέγιστον βαθ¬
  μόν την πορείαν των γεγο-
  νότων. νν.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  "ΑΣΤΕΙΟΝ,,
  Παρεξήγησις άστειοτήτων είνε
  τοπικώς φαινόμενον σύνηθες. Ή
  Έλληνική ζωή άλλως τε έχει
  περιλάβη είς τα χρονικά της τα
  γεγονός ώς αμετάβλητον καί χα-
  ρακτηριστικόν. Έρωτάτα'Δ· ώστό-
  σο: Άξίζει νά παρεξηγ^ονται αί
  άστειότητες; Νά καταλήγουν είς
  τραυματισμούς—νά φθάνουν μέ¬
  χρις άστυνομικοθ δελτίου; Άστεϊα
  καί αί'ματα είναι δύο πράγμα-
  τα άσυμβίβαστα, τουλάχιστον διά
  χήν τελευταίαν πολιτισμένην μορ
  φήν τής κοίνωνικότητος.
  Μ' Ινα μεγάλο κλειδί—άναφέ-
  ρει μί« πληροφορία—κάποιος
  στάν Πειραια* Ισπασε τώ κεφάλι
  τοθ έμοτραπέζου τού έξ αίτίας
  ενός άστείου. Ό άρμόδιος συντά
  κτης έσπευσε νά τιτλοφορήση την
  ϊδ: «'- Έλληνική παρε-
  ξήγησις». Ό τίτλος σημαίνει δτι
  τα σχόλια είναι περιττά. Νά τδ
  πιστεύσωμεν; Ό πολιτισμός σή¬
  μερον δέν είνε διά τούς "Ελλη- ]
  νας ζήτημα έμφανίσεων απλώς.
  Έκείνο πού έπείγει είνε ή.. έσω
  τερικότης των Ιμφανίσεων. 'Ωραΐ-
  οι δρόμοι, ώραι* κτίρια, ώραϊ·
  οί κήποι δέν είνε τό πάν. "Οταν
  οί άνθρωποι μένουν οί ίδιοι —
  δταν δέν άλλάσσουν ώρισμένοι
  τρόποι των άσυμβίβαστοι μέ την
  κοινωνικήν εξέλιξιν, τί χρειάζον
  ται α£ πρόοδοι; Τό Ελληνικόν
  «αστείον» κατά την γνώμην
  μου υπάγεται εί; την κατηγο¬
  ρίαν των τρόπων αυτών.
  —Άλλ' άστεϊα δέν κάνουν λ.
  χ. οί Γάλλοι καί οί Άμερικα-
  νοί; Καί δέν πιάνονται διά τα,
  άστεϊα αύτά; Ό κινηματογράφος
  έχει άπαθανατίση καυγάδες καϊ
  καυγάδες είς τα Γαλλικά «καβώ»
  ή τα «μπάρ» τής Νέας Υόρ¬
  κης. "Ηρκεσεν Ινα άστείο διά
  νά μεταβληθοθν είς πεδία μά-
  Τήν παρατήρησιν είχε κάμη
  ενας άπολογητής των πατρίς.
  Ό άνθρωπος δέν είχεν άδικον.
  Άλλά μέ μίαν διαφοράν: "Οτι
  τό αστείον άλλοθ δέν είνε καθ'
  αύτό αστείον. Είνε είρωνεία ή
  χλευασμός.. Άπορρέει άπό σα-
  φεϊς, καθωρισμένας καί σοβαράς
  αφορμάς. Ένφ ό Νεοέλλην μέ
  τό αστείον τού αποβλέπει είς τό
  νά κάμη πράγματι τόν άλλον
  νά γελάση. Δέν μεταχειρίζεται
  όμως μέσα ψυχολογημένα καί
  έντιμα. Αύτό [ΐπορΐϊ νά δφείλε
  ται είς έπιπολαιότητα ή άπρο-
  σεξίαν. Έν πάση περιπτώσει
  δέν δικαιολογεϊται ώς εννοια
  πολιτισμοΰ. Καί αυτή άκόμη
  ή στοιχειώδης τάξις των κοινω·
  νίκων σχέσεων θά έπρεπε νά υπεν
  θυμίζη είς τόν «αστείον» τα δ-
  ρια τής άστειότητος. Άπά ποθ
  δηλ. ή άστειότης παύει νά είνε
  άατειότης καί νά „ χαρακτηρίζε^
  ται ώς άπρέπεια άπλή.
  * *
  Έχω πρόσφατον τό έπεισόδι
  όν ενός συμπολίτου έξεγερθέν-
  τος διότι δι' Ινα χωριανόν τού,
  άτυχήσαντα οίκονομικώς, 2νας
  τρίτος έκαμε Γ έ'να «αστείον».
  Τό αστείον δέν άπέρρεε Ισως
  ο&τε άπό μΐσος, οΰτε άπό χαι-
  ρεκακίαν. Έσχετίζετο μέ Ινα
  χαρακτηρισμόν γενικόν, ό'ρθόν
  κατά βαθος. Έθιγε δμως σοβα
  ρώτατα καί τούς στενούς συγγε-
  νεί; καί τό περιβάλλον έν γένει
  των οίκείων τοθ άτυχήσαντος. Ή
  παρεξήγησις δέν εϊχε τόπον έδώ
  διότι ήτο Έλληνική. Την παρεδέ
  χετο καί ή κοινή λογική. Καί ή¬
  το φυσικόν νά άνάψη αί'ματα,
  άντί νά προκαλέση γέλωτας.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΑ ΤΕΙΧΗ
  Άναγνώστρια, ώς ύπογρά-
  φεται,—φαίνεται δτι άρχίζει ν'
  άποκτδ καί άναγνώστριες ή
  στήλη αυτή—μοθ απηύθυνε ά-
  ρωματισμένο γράμμα, γεμα-
  το δμως πσράπονο κι' όργή
  -—«τόν κεραυνόν είς φάκελ-
  λον, εύώδη, κεκλεισμένον».
  Ό πόνος ξεχειλίζει άπό τίς
  γραμμές τού καί μ' δλο πού
  είνε πράσινο τό χαρτί, κίτρινο
  μΐσος κατά τής άνδροκρατίας
  στάζει.
  —Τί μδς καλεϊτε κύριε—
  γράφει — άπό τόν «άμβωνά»
  σας, νά πάρωμε μέρος στή
  ζωή, στΐς χαρές καί τίς άπο-
  λαύσεις της; Τί μάς προτείνε-
  τε έξόδους είς την Οπαιθρο
  καί έκδρομές μέ τ' άστρα καί
  μέ τό φεγγάρι στή θάλασσα
  καί στίς άκρογιαλιές: Καί τί
  μδς λέτε κάθε μερά δτι
  πρέπει νά ξέρωμε νά ζοθμε
  καί νά χαιρόμαστε τή ζωή
  καί τίς άπειρες ώμορφιές της;
  Νομίζετε λοιπόν πώς μάς προ-
  σφέρετε μ' αύτά καμμίαν ύ-
  πηρεσΐα, Μά δέν κυττάζετε
  καλυτέρα, πρίν μας καλέσε-
  τε σ' αύτό τό πανηγθρι τής
  ζωής κσί τής ανοίξεως, άν εί¬
  ναι δυνατό, άν έξαρτάται άπό
  μδς νά πάρωμε μέρος, νά τρυ
  γήσωμε τό μέλι τής ζωής, Τά·
  χά άγνοεΐτε, , δτι εμείς άπο-
  τελοθμε αίχμαλώτους σας,
  κλεισμένες μέσα στά τείχη τοθ
  δικοθ σας, άνδρικοΰ δεσποτι
  σμοΰ, πού ύψώνονται άκόμη
  βαρεία, άπαίσισ, σκοτεινά
  καί βάρβαρα, λείψανα τοθ φρι
  κτοθ Μεσαίωνα,
  Μήπως δέν βλέπετε δτι
  αύτά τα τείχη, ποθ μέ πεϊ-
  σμα καθυστερημένου, φανα
  τικοϋ Μουσουλμάνου έπιμέ
  νετε νά διατηρεΐτε, μδς έμπο
  δίζουν νά χαροθμε τό φώς
  καί τόν άέρα τής άληθινής
  ζωής, ν' ανοίξωμε τίς ψυ
  χές μας στίς δημιουργικές
  κι' ύγιεΐς ίδέες, νά βαδΐσω
  μέν ελευθέρα πρός τούς με-
  γάλους σκοπούς πού έπιμέ
  νετε δτι πρέπει νάχη ό άν
  θρωπος; "Η μήπως δέν νοιώ
  θετε δτι αύτά τα τείχη μάς
  Ιχουν κλείσει, έ'ξω άπό τόν κό
  σμόν, καθώς λέγει κπί ό Κα
  βάφης, τόσο παραστατικά,
  καί μδς κρατοθν ύπόδουλες
  άλλά κι' αίώνια έχθρές σας,
  μέ μΐσος θανάσιμο, Καί δέν
  νομΐζετε, δτι άν εχετε κάποιο
  χρέος, αύτό τό χρέος είναι
  νά φωνάξετε δτι πρέπει νά
  γκρεμιστοθν τα τείχη αύτάτής
  γυναικείας Βαστίλλης καί νά
  αναγνωρισθή ή θέσις πού δι
  καιούμαστε στή ζωή»;
  Τό γράμμα, μακρά, συνεχί-
  ζει στόν ϊδιο τόνο τό κατηγο-
  ρήτήριο. Σταματώ δμως τή
  δημοσίευσι έδώ, νά δώσω την
  άπάντησι. Μά τί άπάντησι—
  υψιστε Θεέ!—νά δώσω; Ύπάρ
  χει μήπως άπάντησι ίκανοποι
  ητική, γιά τα γυναικεΐα- νεΰ-
  ρα καί τα παρόπονα; Νά πώ,
  πώς εχει δίκηο ή άναγνώ-
  στρια; Άλλά ποτέ δέν υπέστη
  ριξα τ' άντίθετο Ποτέ δέν
  βγήκα στίς έπάλξεις τής άν-
  δροκρατΐας γιά νά ύπερασπι-
  σθώ αύτά τα τείχη. "Εμεινα
  πάντα κάτω άπ' αύτά κι' ο¬
  σάκις τα πλησΐασα ή"ταν γιά
  νά τοποθετήσω μιάμικρή έστω
  τορπΐλλα γιά τό γκρέμισμά
  των. Γιατί κι' έγώ αίσθάνομαι
  τή μοΰχλα καί τή μεσαιωνι
  κή τυραννικότητα των τειχών
  αυτών κι' άγανακτώ. Τό
  γκρέμισμά δμως των τειχών
  δέν είνε τό άπαντο γιά νά
  συντελεσθή ή μεγάλη άλλα-
  γή κι' ή πρόοδος. Θαρρώ μά
  λιστα δτι δταν τό γκρέμισμά
  είνε πρόωρο, δταν λείψουν
  τα τείχη των ίδεών χωρίς στή
  θέσι των νά έχουν άνεγερθή
  καινούργια, ώραΐα οίκοδομή
  ματα άρχών, προέρχεται ζή
  μία άντί ωφελεία. Ύπάρχουν
  άπειρα τέτοια παραδείγματα.
  Καί έπειτα; γιατί άγαπητή
  μου, ζητάτε άπό τούς άνδρες
  νά γκρεμίσουν τα τείχη αύτά
  καί δέν άρπάτε έσεΐς τή σκα
  πάνη καί τούς μοχλούς; Δέν
  έχετε τή δύναμι; Μά τότε
  λοιπόν δέν είσθε άξιες τής
  ελευθερίας πού ζητάτε. Κι' ά
  κόμη, γιατί δέν περιμένετε
  μέ πίστι την ωρα τής άπολυ
  τρώσεως; Δέν μπορεΐτε νά πε
  ριμένετε;
  Μά τότε δέν θά κερδίσετε
  ποτέ σας τή χαρά καί την εύ-
  φροσύνη τής λευτεριδς καί
  τής εύτυχίας. Γιατί ή ευτυχία
  κι' ή λευτεριά, μονάχα μέ θυ-
  σΐες, μέ ύπομονή καί μέ πίστι
  κερδίζονται. Κι' ϋστερα, εΐστε
  βέβαιη δτι θά κάνετε καλή
  χρήσι τής λευτεριάς σας, άν
  σάς διδόταν άμέσως καί χω¬
  ρίς καμμιά προεργασία καί
  προπαρασκευή; ΤΩ! συγχωρεϊ-
  στέ με, άλλά παλύ άμφιβάλ
  λω. Καί Ιδού μιά μικρή άπό
  δειξι. 'Εμείνατε έλεύθερες,
  δσες έρρΐξατε τα τείχη πού
  σάς κύκλωναν. Κι' έκάματε
  τόσο άπερίσκεπτα χρήσι τής
  ελευθερίας σας, μέ πρόωρες
  γυμνικές έμφανίσεις στά κέν
  τρα, στούς δρόμους καί στό
  ϋπαιθρο, μέσα στά ρεύματα
  τοθ πεζοδρομίου, πού έμείνα
  τε έρμαια καί τώρα σδς θερί
  ζει ή γρίππη.
  Μ—
  Η ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΜΙΑΝΕΑΠΗΓΗΠΛΟΥΤΟΥ
  Μάς εδόθη ή εύκαιρία πολ¬
  λάκις μέχρι σήμερον ν' ασχο¬
  ληθώμεν μέ τα ζητήματα της
  γεωργίας καί την ανάγκην τής
  έγκαταλείψεως τής μονοκαλ-
  λιεργεΐας ώς όλεθρίας καί
  τής στροφής πρός την ποικί¬
  λην καλλιέργειαν. Ετονίσα¬
  μεν δέ πάντοτε δτι ειδικώς έ¬
  δώ κάτω είς την Κρήτην μέ
  τα όρεινά έδάφη καί τό γλυ¬
  κύ σχετικώς νησιωτικάν κλΐ-
  μα, θά'επρεπε νά στραφώμεν
  πρός την δενδροκαλλιέργειαν
  πού εύδοκιμεΐ ιδιαιτέρως. Κσί
  δέν παρελείψαμεν ν' άναλύ-
  σωμεν μέ άδιάσειστα στοι-
  χεΐα καί μέ έπιχειρήματα τα
  τεραστία όφέλη πού θά είχα¬
  μεν έκ τής αυξήσεως των ώ-
  πωρών καί νωπών έν γένει
  καί ξηρών καρπών.
  Όπως δέν παρελείψαμεν
  καί νά ζητήσωμεν έπιμόνως
  δπως αί γεωργικαί υπηρεσίαι
  τοθ τόπου άναλάβουν την κα
  θοδήγησιν των άγροτών μας,
  την προπαγάνδαν τής δεν-
  δροκαλλιεργείας καί την προ¬
  μήθειαν των δενδρυλλίων, των
  σπόρων καί των έμβολίων,
  είς τούς αγρότας μας. Εύτυ-
  χώς δέ κατά τα τελευταία έ-
  τη παρατηρεΐται μία άξιοση·
  μείωτος πρόοδος τής δενδρο-
  καλλιεργείας καί μία εύχάρι
  στος στροφή των γεωργών
  μσς πρός αυτήν.
  Είς τόν νομόν μας, ήρχισεν
  έκ νέου ή καλλιέργεια τής έ-
  λαίας. Είς την επαρχίαν δέ
  τοθ Μονοφατσίου καθώς καί
  είς την Πεδιάδα έφυτεύθησαν
  κατά την τελευταίαν δεκαετί¬
  αν αρκεταί δεκάδες χιλιάδων
  νέων έλαιοδένδρων. 'Επίσης
  ήρχισεν έκ νέου ή καλλιέρ¬
  γεια των έσπεριδοειδών, είς
  τό Τυμπάκι έφυτεύθησαν έν-
  τός τής τελευταίας πενταετί-
  ας πολλαί χιλιάδες κιτρεών,
  πορτοκαλλεών καί λεμονεών,
  καθώς, καί των άμυγδαλεών
  καί άλλων καρποφόρων δέν-
  δρων. Καί συνεχίζεται μέ με¬
  γαλύτερον πάντοτε ζήλον ή
  φύτευσις καί έξημέρωσις καρ¬
  ποφόρων δένδρων δλων των
  είδών καί ποικιλιών.
  Ή ιδία δέ έπίδοσις παρα¬
  τηρεΐται καί είς δλους τούς
  άλλους νομούς. Είς τό Ρέθυ¬
  μνον καί τα Χανιά καθώς κσί
  είς τό Λασήθι. Είς τόν τελευ¬
  ταίον μάλιστα, ειμπορεί νά
  είπη. κανείς δτι παρατηρεΐται
  πραγματικάς όργασμός δεν-
  δροκαλλιεργείας. Είς ,τήν ε¬
  παρχίαν Σητείας κσθώς καί
  είς την επαρχίαν Ιεραπέτρας
  τα τελευταία έ"τη έχουν φυ¬
  τευθή καί έχουν έμβολιασθή
  χιλιάδες φυστικές, βερυκοκιές,
  ροδακινιές καί μπανανιές, πού
  εύδοκιμοΰν ιδιαιτέρως. Είς την
  επαρχίαν δέ τοθ Λασηθίου έ'-
  χουν φυτευθή περισσότερες ά¬
  πό δέκα 'πέντε χιλιάδες νέες
  μηλιές φιρικές καί άνάλο-
  γες μηλιές άλλων είδών κα¬
  θώς καί άπηδιές. Καί είς τό
  Μεραμβέλλον έπίσης ή δενδρο
  καλλιέργεια άναπτύσσεται έ¬
  ξαιρετικά. Είς τό οροπέδιον
  τοθ Λασηθίου, ύπολογίζεται
  δτι μετά μίαν πενταετίαν θά
  παράγωνται περί τα δύο έκα-
  τομμύρια οκάδες μήλα καί ά-
  νάλογα άπίδια πού λόγω τής
  έξαιρετικής ποιότητος καί τής
  όψίμου ώριμάνσεώς των, πω·
  λοϋνται είς έξαιρετικάς τι¬
  μάς. Άλλά τα μήλα καθώς
  καί τα άπίδια τού όροπεδίου,
  προσβάλλονται τα τελευταία
  έτη άπό ειδικήν νόσον καί
  σκουλικιάζουν. Καταντά δέ νά
  καταστρέφωνται τελείως καί
  νά μένουν εντελώς άζήτητα
  δταν προσβλή§ί>ον άπό την
  νόσον αυτήν. Είναι έπομέ-
  νως άνάγκη νά ληφθούν μέ-
  τρα καταπολεμήσεως τής α¬
  σθενείας, έφόσον τουτο είναι
  δυνατόν υπό τής έπιστήμης.
  Καί τό έργον αύτό θά τό α¬
  ναλάβη πιστεύομεν τό Γεωρ-
  γικόν Ταμείον έν συνεργασίςκ
  μέ τόν Φυτοπαθολογικόν σταθ
  μόν. Ή δενδροκαλλιέργεια α¬
  ποτελεί μίαν νέαν πηγήν πλού
  τού πού πρέπει νά προσέξω-
  μεν Ιδιαιτέρως.
  Ό κ. Ιπυρίδωνος.
  Έντός των ημερών κατέρ-
  χεται είς την νήσόν μας ό
  ύπουργός των Σιδηρόδρομον
  κ. Σπυρίδωνος" θά επισκεφθή
  δέ δλας τάς πόλεις καί τα
  κυριώτερα έπαρχιακά κέντρα.
  Ή ύπουργική επίσκεψις έχει
  σκοπόν την μελέτην των συγ-
  κοινωνιακών άναγκών τοθ τό·
  που καί την ρύθμισιν των ζη¬
  τημάτων ^πού άνέκυψαν μετά
  την εφαρμογήν τού νόμου πε¬
  ρί κοινών διευθύνσεων αύτο-
  κινήτων. Δι' αύτό καί ή ειδή
  σις τής καθόδου τοθ κ. υπουρ
  γοΟ ηκούσθη μέ ιδιαιτέραν δ-
  λως Ικανοποίησιν. Γενική δέ
  είνε ή πεποίθησις δτι ό κ.
  Σπυρίδωνος μέ την εύρεΐαν
  αντίληψίν τού, μέ την πείραν
  τού καί έν τή άρμοδιότητί
  τού, θά τακτοποιήση δλα τα
  εκκρεμούντα ζητήματα κατά
  τόν καλύτερον καί ίκανοποιη-
  τικώτερον τρόπον.
  Άνεπιθύμητος,
  Παλαιά γνώριμος, άνεπιθύ-
  μητος δμως πάντοτε, ή γρίπ¬
  πη, έκαμε πάλιν την έμφάνι
  σιν της. Καί δέν άφήνει οικο¬
  γένειαν, κατοικίαν πού νά μην
  την επισκεφθή. Έτσι οί γριττ-
  πόπληκτοι αύξάνονται καί
  πληθύνονται καθημερινώς, τό¬
  σον είς την πόλιν δσον καί
  είς τα χωρία. Εύτυχώς, ή ε¬
  πίσκεψις διαρκεΐ ολίγας ημέ¬
  ρας καί ή ζημία δέν είνε με¬
  γάλη. Ή έπιδημία εΤνε έλα-
  φράς μορφής. Αί προψυλάξεις
  ομως είναι απαραίτητον διότι
  ή άκαταστασία τοθ καιροΟ
  καί τό νυκτερινόν ιδία ψθχος
  αποτελεί μέγαν σύμμαχον καί
  βοηθόν τής νόσου.
  £( ϊ
  Άνασκαφαί.
  Θά συνεχισθοϋν λοιπόν αί
  άνασκαφαί είς την επαρχίαν
  Λασηθίου καί αί έρευναι είς
  τα διάφορα σπήλαια δπου ευ¬
  ρέθησαν άρχαιότητες, άγαλμά
  τια ή θραύσματα άγγείων καί
  διάφορα άναθήματα. Καί πρέ¬
  πει βεβαία νά συνεχισθοϋν, έ¬
  φόσον, ώς άποδεικνύεται τό
  γραφικόν οροπέδιον καί οί
  πέριξ λόφοι καί αί βουνοσει-
  ραί μέ τα σπήλαια περικλείουν
  μεγίστης σπουδαιότητος αρ¬
  χαιότητάς. Δέν θά ήτο δμως
  άσκοπον νά ιδρύθη έκεΐ καί
  μικρόν τοπικόν μουσείον διά
  την φύλαξιν των άρχαιοτή
  των πού δέν είνε δυνατόν ή
  άναγκαΐον νά μεταφερθοθν
  είς τό,μουσεΐόν μας. Θά έβο
  ήθη μαζί μέ τό Δικταϊον άν-
  τρον, τα μέγιστα, είς την α¬
  νάπτυξιν τής τουριστικής κινή¬
  σεως είς τό μαγευτικόν Λα¬
  σήθι.
  'Εργατικαϊ
  βιβλιο&ήκαι.
  Ή απόφασις τής κυβερνή¬
  σεως νά όργανώση την ψυχα-
  γωγίαν καί την πνευματικήν
  τέρψιν καί την μόρφωσιν των
  εργαζομένων τάξεων δι' ιδρύ¬
  σεως έργατικών λεσχώνκαίλα
  ικών βιβλιοθηκών καί άναγνω
  στηρίων παντοΰ είς δλας τάς
  πόλειςήκούσθη μέεύχαρίστησιν
  καίπαρήγαγεν αίσθημαγενικής
  Ικανοποιήσεως. Αί λέσχαι αύ¬
  ται, αί βιβλιοθήκαι, τα άνα-
  γνωστήρια καί τα κέντρα ψυ·
  χαγωγίας καί μορφώσεως θά
  συντελέσουν είς τό νά δώ-
  σουν την χαράν είς τόν έρ-
  γαζόμενον κόσμον, ν' άνυψώ-
  σουν την στάθμην τοθ πνευ-
  ματικοθ, ψυχικοϋ έπιπέδου
  τού, νά τόν άποσπάσουν άπό
  την ταβέρνανκαΐτό καφενειον,
  Ι
  ι .1
  > »Ι
  .14
  1
  Ί6—9
  •Ου ΛΙρθΛθΛηΧ Λψΐ 5]3 ρς
  ■9 Λφηφογα'Βσα.ο λ^ι 5ολπο,<ρλ ■ρ 5—3γ_3ΐ ρσοφηΛηΗ.-. ·ς»ΙΐΛ •φΥΐΟθΌΐΙ Χ3 Ϊ3ΛΟΟΌ5(— γ»ΐ3τι ^Φ ί •ΜΙΤ1111Ο1113 ς»ΐ4Χ Λΐ5ΐχ?53 Λ—βΐ Λΐίΐ 3Τ1 ΪΟΜφφΤΐηθ (^Χ3 '^οιιιγςιο) :>οιχ>τΐ9ΐο
  Ο ρΙυοοΛ λο^ϊιοο^θ
  31Ο1ΐΙΐ0,ΛΟ1Ο 13Λ)0^Τ1Βγ»Λϊρ ϊηθ
  ό ^ 51390391011x3.
  ·Αν. ιιλολϊ,
  . Ί ·ι!ιΐ3.
  5θθΊ.»11Λ9θ· Ο,
  »13φθσΛ
  -31Ό1ΌΧ
  -30Χοιιο
  ,13Γΐ
  οοι

  9*
  5}3 1ΟΛ3Τ113Θ
  3 Λ
  ιοόο
  Α05]1~Λ1113
  Ι
  05 λο^θΙιτΙοοΊι λΙχι ιρΐ9 «Ιιχρς
  Ι 0Ο99 5|
  ·ιι οί
  -3ΐη.3~
  Λϋ.6
  •3ΑΟΦ ΐΒθοηοΊιχοόιι ηο)3γχ>3ό
  91
  ·)Ο1Χ3γΧ3 ]Χ>Μ Ι,ΟΥΥ.011
  Α3ΘΧ>Μ3Λΐρ ΠΟ1 1Π19Υ311 1Ο 1Χ)Κ
  ηο)3γχ»σΉ, Ο01 ΛθΛφτΙ οί
  ίόΜ 31 "5ογγ9 ΛΙ
  ·5ριιοοάΊι 5ρτιιι 5^3 'λποο
  θ
  •ογγηφρι
  •λοιοΊ ")θ03ΐιηιοι ι~χ 51ιΧοιι? ^Ιΐι
  ΙιρΛΟ ηι ηγο ς>ιιρ οιΐ3χηοιιτ) οχο
  -3<3Φ ΟΙΟθΌρ ΧΜ3, Ϊ31ΛΠ0Τΐηθ1»1? ]0 πολ -λ»μι. ηοι ΛοιιιΙριοθΐο 9ι ^13 — !ιοΐ3 ,ΛΪ3 Λ37 ·5ΐιγγιτ1ρ 51α οί ηγς 5ρ ΛΐΐΜΐιχ>τ11ιιοηο
  ΐ^ Λΐ,ιχιιηηΛ 3νν ίθ
  Λ9ΐ ιοιηοσ^Χ ιο ϊηογ
  -31 ιιι? Λ3Τιο㻣[οιιρ ρθ 5ο?υ—
  ίηοργκιοΟΗ, Ο,οι :λοιι
  ·Υ9Χ Λ91 5ΐ3 τ,οχ 5οΐ3, ,ιηχ Λπιςι
  ΑΜΛφλρ Αζ?1 Λ1ΟΟ1Χ3113
  3Λ,οσ"ρ Λ07.3Υ3 »θ μ
  ηοι ϊΐ3οφΛηλσ'9 ΐ ]
  Ι ογ
  "3Χ Λ^
  •Λογ
  ηοι
  ζ
  ηοσι?τ1 η
  Ι
  ηι
  , οοι
  Λΐιΐ
  θ 8
  ηοΑ.
  -9Υ
  .»13γ)
  ιογγοιι
  λρ?ι
  Ρθ ηο11 Λ053Φ3ΜΟ ΛΟ1
  9Υρ 'ηοιοηχψ Λκιη9κ λοχ
  •ιλοΐηοιτΐιις λπι Λΐοη3ς|οο'ς)ιιΐ| λΙ,ιι
  ΐηχ ΛθΛΧ3ΐιγγ"ηχ λγοι Λΐοηιοοιοχ
  λΙ,ιι χΤις ^^^^1ς)ΛΛ Λΐοοώόρτΐ Λιμ. »ις
  Ι1οη3τ1ιοΙιαΧ »θ Λοτοαιυτΐ 91—
  5
  001
  Η.—
  9?5?
  31.1010,1 ηοι Λλςιγ Λΐιο(1<1ηΓΐοτ1οο>ι
  1ΐΙ* ΗθΛν
  λΙιι
  ΐΧ
  φ 9 )
  ΛΐοΙιΛΙμ^Ι λΙ^ι οτ)3θ ιβΜ —
  •Ιαγηου
  Τ 11
  ν ( ^ φγγΣ
  ηοι 5ι53Υηι9 ΙίΛΐφοιιρ Η.—
  •103Λ Λ01Ο13Υ11
  91 ιιι? ϊφ ιβΛΐ3 1010119 10 ϊηογιΦο
  -ισθΐοιιη ϊηοι οις'^Ώΐγοχοηο ^9Υ
  -γοιι η^ριοοοάοιι Λ3ς 5οΛ0?οηο<ί^ ΐ ν ηοΐ3τ)οχοόηι 3ΐ ^κιγγ» Ι^τιοσο,οιο, μ,— •λοιιίοι 513 ιογγοιι ιοχ ΑηοΧοοΐ3τ1τ1ηο ρθ φ) ΐΙ Λ031 Ϊ91 φ9 ζ ·}Γ| 110 1Ο13031Ο111 ΟΛ 31Ο73.— •ΛηγιΦοιτΙθΐοιιη λπι λ.οο 91 Ίλ η.— οοι 5θ »θ 115 Λ3Τ1Ο0111Υ3 ^Ϋ.— ■ηοόιηκ ηοι ^^ ΐ 1010119 10— -9 •ολιο» ιβ -1Λ3Α ηοι ώ9Υ ΐ -οχ ΛοΐΜηο 1/ ιοΐ3Λ3ΐ1θΛν,— •Λ Γΐοι ΙΙοΙ,ιΧηοϋΛρ ολ 019 ό 91 ^^ * 5 οοχιλ γυ -χ Λ9θΊθ! Λ91 ς>ολ.ογγη- 9 λλΙ
  -9 Λιμ Λ153Υ919
  ΛΟ1 Λ01θγθφ3)1 01 ^
  -1Χ3ΛΠΟ ΛΟΛοΧόν. ηολ9ΥΥθ2 Ο
  0.ο>ιιλθ3. 001 ϊ>1ο90ο Η.
  •ιγοα λϋχο
  ^»9^ οι Λογηον. 9
  Λ3σ"3φ3οοτίιι Λθΐοιΐ9 91 Λ91Ι1Λ
  Φ 91 ηι9
  Ί3 9)
  •(330 ΐ3ΐοισοΧςΪ3 ϊιολογγη-
  φσ
  -1113 ϋθ^39 °θ Λ?9 ηοόιχΐ] ηοι»ι
  ■γηβ~ οιΛϋο>3μ -κ Η.-τνΐί103
  ΜΙΛΐ ϊΐ
  ·Χ 9
  9 ΛΡ
  "Υ9)(1ΚΙ
  3 ρ/ ·χ 9
  -V,
  ,19 3οϋοςοΧ3'νν.—"2Ι2ΗΜΙΜ
  |ϋΜΐυοκιιο»
  =3ΐν2Η1ΗΖ
  ΌΟ)Λ
  -30Μ ΛΟ1 »Λ_»Μ 9γ
  ->? 91 9-Ρ »Λ3τ1οχ)η3>ιο»ι
  -50Μ
  χρχ
  ί>9Μ101Χ5Μ 5501
  ΛΟ1 Λ9Λ

  -»03>ΙΟ0Ο
  ί)13 »Λ3τ1θ
  1ΟΛ13
  «ΙΥ^ΙΙΛΙΜ»
  301
  ΙΟ Μ ΑΟΙ0θώθγ)ΙΙ·)Ι ί>|3
  -Ο!ΑθΧΙΐ·1θΝ9ΟΑ11Ο)|
  ΑΟΙΟσΐΙ λΟΟ31ΟΙ3γ3Χ ΟΙ
  γγφ ρ 9-9 ΙΙΧόλριι,η »θ
  ί>οιΙίΐ9ΐο_ ρόοφβΐζ 5οοιο^οιι» »)τΐ39θο Λθθζ? ,Φ3 ο(ο 001 ι "Υ.
  9§ΛιγΙι- 9-Ρ Λ0Λ9Γ1 »Λ?ηοχ)η3>ιθ3ΐχ)>ι 'ηοι 5ρΜΐοΙοτιηζ '
  -Λ? »ι ηοιο» ,όηιι ιοΐΛθοη3θϋ.τ1οό_ ιογρ ά
  Ο1Ο1ΛΩΟ ΛΟ1Ο91ΟΟΛ03, ΛΟθί31?τ1ϋ. 91
  001
  ζ 9 ) ρ>ΐ 9 9 ,δ θθ
  -θΛ»ο|οΛ.ν, 0013/ν.όποιιηφΛ, ποι ΛςοΛοιοΐζ 6196 1»* 1899 '
  -ρ £ 1 Ιφό
  ιί>χ)ΐτ1
  Χια/ ]
  9
  ηοι
  ·Κ Ι
  Α3Ο31Ι1
  η^ 9 ·3011 'Ι(·*ια»ι»ο οο
  . )ριτ1 3θ0ογ;κχ)ΐν»ΐΛΐρ
  : ηοι οιισ)θ9^ιι
  ΐΐρώοο ■•■59*00
  -ΐφ 55Λ 'ΚΊΟ^Κ. }»κ
  ΟΟΙ '5θΛ3τ1θΛ1»τΙ Λίρο <5 -ΛΚ Ολ3§ίθθ'χπ ΛΟ1 ■'Η Οί '^οή^γ,ιι 'ηοι κισ*3Χ »ιο }»κ ηοι χηο,οιι ?ιο Ι 3Χ]3 ΟΟΙΙ θΉθ15ρ »Λ| Α»1 13113Υ.9 9 -5ττ 9 οοιι 'ηοι ιο"3Χ οί »ο"3ΐοη 5»κ ηοι * ίΧ οί 9 ηοι Ι ΐ3ΐ4|ΐι 5»κ ηοι Ρ * " τ* οοιη» 1 ·>οι?γ_:π Ο, !*'δ]Υ.η1κχιδ ί11 ?"?
  ^Ί οοιι 'ηοι χ>ιά

  ηοι
  9 Λ31123 — ΐ
  -Ο» Ληοείχιιηικ
  Ληο^9θ ?Α
  :(λ3Υ 5ηοι
  ηοΉ
  5ηοι
  }»κ λοι
  ρχ χι
  -ίιιιη ίοοιο
  -5οι«^ ·ηοι
  — Ϊ»δ9°1ί 9
  -χκ 'ηοί »£>?τ1
  -η»
  'ηοΐ (αλ
  χ ηοι »ι
  'ηοι 53ΐ|ό
  — 5?ι
  Λ3Χ23 Λ?δ '<"τΙ2 ;Λθΐη αοι Λθοσ)ο1η«ι- ^ !^ 51 5 3?Υ. ^ 3 ίχτΐοκ λ?ι - ·5»ο -»λοι 501 { κ Ιιι οί ου» 5»ο 301ιλ 3τί 1013 » 5141 ?κν;»χ 91 οί οί» Π91 Λ011ΛΜΛ3 ί "311 30Λ 5»)Ι ■ ■αΒΒΒΜΒΜΒΒΒΒ»»ΗΒΜΚΒ»»»ΒΒΜΜ*εΐΒΒΒΜΜΗΒΗΒΒ •9110x0 οί 910)ο ηι ·ηιισ3"ιι Λψι λΙι;9 'οτΐιόγ ) Ο ΊγϋΐΛΕτΙ γ Λ91 ί>ΐ
  οιιοορεΐιι ρι 1»*
  οοιι
  ρ 513
  γ^
  05ΛΟ113 ΙΙΛ3Τ139
  ογν·3ΐιηχ
  ·9θΊ θ γ
  ιοΐΛηοόοφ ·ΙιΧοιι?
  Τ5 ^
  οχ ποιλοιι
  λΙιι ηγοιι
  ξ) 5μ ηοτ!
  ·9>ιιιιαν'»ιο ηγοιι
  Η Χθ
  θ
  3ΐηιιοΛν,—
  91 '
  91 ^Ό —
  ΛΙ?1 ο ^
  1Χ513Ο01Υ310311
  3
  ηοοηοΗ ηογιιρ ί»9Λ? Ι11! 3ΐηαοΦ
  ΠΛ 5<1Ο θθ11 3Λ13 ·ΧΛ9§Λ» 3101 •ληιι 1Χ3Λ13 ηο^ΐϋτΐ χ3οηαΧ)ΐι? οχ— ■^οιιόροι 51ιι ητΐο -ηφη οηοιι ?τ1 οιςι 91 9 ΛθΑ ΟΙ ^13 ^3113ΟΛ»Τΐ ΛΠΟΤΐ»)» 5» ΐ3οφ9 'Φ11^10 9Γ)£>ιΰ31Ο3Λ Λ9
  μ3θ°!ΓΙ
  ηοσηο5ΐο
  9 9
  ,ιλ »ι 3ΐ3θ1μιοιιοτ1ιοΙΐ'ς)Χ ηηοιι
  »Λ]γ3οηοΗ ί] λιο— 31Λ—^ό
  ΐΐ ΟΗ ΛΠ0Λ3Τΐ ^»
  -λ»τι ^<1>ητ1 ΟΛ3 'ϊοο ρ ζ
  -β^ίΙ 1^ ΙΐΛΐΐ)0Γΐη3Λοιιο λΙιι 5ΐ3 'α3ΐΛ
  ■ηι ηοόροιιο ^9Λ? ο^οι λΙιι ^13
  Λ91
  91 ί>13 0Λ91
  5^
  5
  Ι1051 θΛΐοηοΈ)
  Λΐοσ">ιΑ
  ΙΐΛφ5 Ι1051 1
  Γΐ3ςοΛηο ρθ Ιιιηη
  99
  ,Τΐ 313Ο
  Ιιι
  Χ ·ιι
  ΒΒ■Β
  Β■■ΒΒΒΒ^Β■■Β■■ΒΒΒΒΒ■Β■■Β^Μ■■Β·Β■ΒΒ■^I^
  ^^^|
  ·5ΐιοο»γ;»3
  '8ε—♦
  νιΖ
  V
  ΗΆ/ά3ϋ Ί ΙΛΙΙΛΙ3
  Μ0Ι3ΦΪ(υ ΝΟΜΙΙΙΐννΦΐν
  IV»
  ΝΟΜΙΙλνΝ
  1ΜΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒηΒΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒ
  • ■■ΒΒΒεΙΒΒεΐεΐε«ΗΒΒΒΙΒΒΒΒ«Μ
  )·[ΙΚ
  •γηο
  γ,
  Ιί.
  Α01Σ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Λ91Βΐΐγΐί
  -9 ιοιτΐΐις οης ]ο
  •30199—
  ηου.
  ρι ρΜ ιριοοόιιτΤ
  -3 '
  -οί 113
  Ο,οι
  Ο.
  Ϊ9011·
  ]θ 5ςοΧηιη-
  «51ιι.
  λΙ,ΙΙ Π011
  Ιι
  5ΟΛ30Ο 91
  -9—9 Ψ
  -Χ50Α-1 — 1/ιίλ.η.ο
  ■0ΤΙ9Χ
  -31Ο
  •ΰοςργηο^ >ρΛ
  -ηο Ιίο]3γ>» ρΛ 51ιι 0119^ 91 31
  -ηο ιγ1ολ99 (ιι^Χρ λ?9 χ)ΐΐ3ΛΧ)
  -ηοΐΛν,-οΐσηνν/ Η. —"αφς»* 5|ΐι
  9Λ 3γ3θ|ΐ 119Τ1Τιθ>4 )1 30001003
  λΙιι Τ
  Ί1ΓΙ9Μ9
  :>1ιι
  91 '9θ^3Λ ρι
  9Λ ΰς)31ΟΜ 9^
  ιογγγ,/'ιϋ.ι Ιιγ)φ 1(11
  Ιί Ιΐοίιγιφ 9Λ 9σ°Φ
  -3 90Μ3Λ
  11οΙιγγοΜ3ς)
  ΐ ΐΐ
  91 ·
  '51ιι 5)1ιγ)φ
  91 'θΐΧΐθΛ9Υ9 Λ3313γ^3 'ΟΟ
  ■311 9ΐιι ησΐ3Τι 5ιγ9τ1 9η9 Όοιο
  όιλομ 59Λ? Ι^τΙΧια Λΐμιο 'ηοό
  -ΦΟΏΟοιι ηοι ^
  -γ3σι
  5ίιι
  'Λ3
  -όοχ
  91 '
  ΐ
  91
  51ΐ1 ]Τ1
  3Λ13γ'3«
  ■3 {
  91 ■&
  ηΐθΗθρΐ311Ο(σ
  ? ΡΛ 3113011
  Ιιι 3οηοιϋ.53 59
  Ο.
  103Χ
  -3 ΛΙΙΙ '
  » 91
  590Ί1
  91
  313Υ30 Λ39
  3Μ 91 Ληο-3139
  ΐ 91 Ρ
  59190
  5ΐαι
  ^ Ληογ3θ
  *
  •ΑΟ59Μ
  'ΚΙΟΚΙΗΙ
  ,ιοχ
  -1Β609
  ΛβλΐιΗ»·,—β
  2Ο1Μ3
  ΜΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒνΒΒΒΒΒΒΒ
  •5ΙΙΛ
  -λ?ιη 5141 ΐΛ95ΐΐ» 91 '
  Α
  ΑΟΜΙΐν ΑΟΙ
  οί
  ΝΗΧ
  ΧΛβ)3ΐ.9τ1 ιχχ] χ
  νχκνχ χχιν
  5141
  313Υ30 Π
  ηοι
  —ηοτΐ
  3,,—

  9 5οΧηοΙμΛν,
  01Λ9Φ 3ο .3λισ' ηγ3Λ.ηφ 9^91
  ΐ3ΐι?οΊι '1/Χοιΐ3 λΙιι Ιιι Λ£°1 ->13Ο30 5μ
  -ηη ι»ΐ35ρΐ3θΧ ϊηο ηοιι ηΐ9>οΐΛ3ο) ( 9Λ Ληοθ3ΐιθ3 9Ο11 Λ~ισ>ηοόιο
  ιηχ ιιχιιχηαιι'ϋι.3Λν,,—
  χ
  91
  ΛΙΙΙ
  ιηχ Ο3Λ ηΛ3' Οθΐ Ρ* Λς?ιγγοο039 Λςοι λο
  3130059 η/ν ηιΛ ^011901
  Χ ^^
  ρ 91 ]
  ΟΛ3Ρ11130Ο11Ο1 'ΛΟΟ
  ΐ ΙάΧ
  '9ΥΥ^'01|9Υν. "^οηοιΐι^ μ ι
  τ>5 λΙτι 5ΐ3
  οΐ3χ ηογΧο ηοΛ3τ1ο>οΐΛ)οτ1 οοι
  ισ»Χ
  91 ^Ι3
  οηοιι 3τ1 οιισ»ο
  1ΟΙ.Π ΑΟΙ
  ηοι
  Λθίΐθθδ Α9-
  ισ» ? ρ9
  .3 ΟΙΤΐ Οί!» ΟΟ1319*ΠΟ» 3101111—
  .ηοιιτ) οτΐοάΧηγοιι πλ^ 9ιι9 'ηοιοιι Ι^ι ιηχ Χ)ΐοτ1θ9ΐγσηο 91 λοποχ
  ε ' * ..ι ε. * -γ 'ΛθοηοΛθτ1οιιηΛ9 ιολβτΙο
  .η3Λ 00319ΟΟ10311 μ 'ηογγη ^3, -ΐΜΧ>γηφ ιο η5χ)ΐ3Π ςοι Λ3,
  •ηιητΙφο'Χ ροίιο"? 3ο ΙιοΛη ηοι! ' »__—_
  λΙιι
  ηγοιι
  οςοτΐ η,—
  ·1θΤίθΊ031ν03Λ
  νιΐινιΐνα
  . Λ
  ηοΐ3φηο)λοιιηχ
  9 νν
  91 Λ003Γΐΐι- —
  ο1
  ί-
  ί*
  ί
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  2*
  1ο.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Γ1
  Οί "Αθλιοι.
  Γ^Λ·*"^·**"" 'ε^ιι^»*"^*»*»""·^
  294βν
  Ή τελεία άθωότης, έξηρμένη είς μυστηριώδη
  τινά κοίμησιν" μετέχουσα εισέτι τής γής διά τής ά-
  ρετής, καΐ μετέχουσα ήδη τόΰ ούρανοΰ διά τής
  όσιότητος. Άφ' ενός, έκμυστηοεύσεις κακουργημά-
  των, γινομέναι χαμηλή τή φωνή' άφ' ετέρου, έξο-
  μολόγησις παραπτωμάτων, γινομένη παρρησΐα.
  ΚαΙ όποΐα μέν τα κακουργήματα, όποΐα δέ τα πα-
  ραπτώματα; Άφ' ενός, μιά/σματα' άφ' ετέρου, άρ-
  ρητος εύωδία Λύμη ήθικη άφ' ενός, φυλαττομένη υ¬
  πό των πυροβόλων μή εξέλθη είς την κοινωνίαν
  καΐ διαδοθή, λύμη βραδέως κατσβιβρώσκουσα τούς
  προσβεβλημένους ύπ' αυτής· άμόλυντος άφ' ετέρου
  ανάφλεξις πασών των ψυχών έκεΐνων έντάς μιάς
  καϊ τής αυτής πυράς. Έκεΐ τό σκότος, έδώ ή σκιά
  άλλά σκιά πλήρης αύγής, καί αύγή πλήρης λαμπη
  δόνων.
  Αμφότεροι τόποι δουλείας· άλλ' είς μέν τόν Ε-
  να, ή ένδεχομένη άπελευθέρωσις καί δραπέτευσις'
  είς δέ τόν άλλον, ή αίωνιότης· ή ελευθερία έκεΐνη,
  ήν οί. όνθρωποι άποκαλοθσι θάνατον. Είς τόν Ινα,
  δέσμιοι διά σιδηρών άλύσεων είς δέ τόν άλλον,
  διά τής πίστεως.
  Τί άνεπέμπετο έκ τού πρώτου; Βλασφημία καΐ
  οδόντων βρυγμός, καΐ μΐσος, καΐ κακία έν άπογνώ-
  σει' κραυγή λυσσώδης κατά τοϋ ανθρωπίνου συνε-
  ταιρισμοθ, σαρκασμός κατά τού ούρανοΰ.
  ΤΙ δέ έκ τοϋ δευτέρου; Ή εΰλογία καί ή άγά-
  πή.
  Καί είς αμφοτέρους τούς τόπους τούτους, τούς
  τόσον παρεμφερεϊς κσΐ δμως τόσον διαφόρους,
  τα δύο ε'ίδη των ^ανθρωπίνον πλασμάτων έξεπλή·
  ρουν τό αύτό έργον έξιλασμόν.
  Ό Άγιάννης Ινόει τόν έξιλασμόν των πρώτον,
  τόν προσωπικόν έξιλσσμόν, έκεΐνοι έδιδον δίκην
  των πταισμάτων των. Άλλά δέν ένόει τόν έξιλα
  σμόν των δεύτερον, τόν έξιλασμόν δντων άκάκων,
  άτινα κατ' ουδέν έπτσισσν, καί Ιλεγε καθ" έαυ
  τόν.—Καλά! έξιλασμόν διά τί πράγμα! τί έκαμαν
  αύτά τα πλάσματα;
  ΜΙα δέ φωνή τού άπεκρίνετο έντός τής συνειδή
  σεώς τού.—Ταυτα τα πλάσματα άσκοΰν την θει-
  οτάτην, την άνδρειοτάτην των ανθρωπίνον άρε
  των έξιλασμόν διά τάς άμσρτίσς των άλλον.
  Ένταθθα σημειωτέον 8τι ημείς απλώς διηγού¬
  μεθα άπέχοντες τοϋ νά εκφέρωμεν τάς ιδίας ημών
  κρΐσεις επί τοϋ προκειμένον. ΤοΟ Άγιάννη μόνον
  τάς έντυπώσεις περιγράφομεν, θέλοντες νά παρα-
  στήσωμεν, δτι αί τοιαύται μελέται έξήλειψαν έν
  τος τού πασάν ί-παρσιν. Ησθάνθη εαυτόν ταπεινόν
  κσί άσημον, καΐ έκλαυσε πολλάκις. Τα πάντα έν
  τώ μοναστηρΐφ έκείνφ τόν έχειραγώγουν κατά τάς
  άγίας τού έπισκόπου έντολάς" ή Τιτίκα διά τής ά-
  γάπης, τό μοναστήριον διά τής ταπεινώσεος.
  Καθ1 εσπέραν, ή καί τό λυκαυγές, καθ" ήν ώ¬
  ραν ήτο ρρημος ό κήπος, έγονυπέτει ένίοτε πρό τοϋ
  ποραθύρου τής έκκλησίας, -ρός τό μέρος δπαυ ή
  γρύπνει ή μοναχή, ή γονυκλινής επί των πλακών
  τοϋ έδάφους, καΐ προσηύχετο νά κατευθύνρ την
  προσοχήν τού άπ' εϋθείας πρός τόν Θεόν.
  Πάν δ,τι τόν περιεστοΐχιζεν, 6 είρηνικός έκεΐνος
  κήπος, τα ευοσμα άνθη, τα παιδία τα βάλλοντα
  φαιδράς φωνάς, αί γυναϊκες έκεΐναι αί κατηφεΐς
  καί άφελεΐς, τό σιωπηλόν έκεΐνο κοινόβιον έν γέ¬
  νει είσέδυεν ολίγον κατ' ολίγον είς την ψυχήν τού,
  καί βαθμηδόν την έπλήρου σιγής, όποΐα ή τοϋ μο-
  ναστηρίου τούτου, εύωδίας όποία ή των άνθέον
  τούτων, είρήνης όποία ή τοθ κήπου τούτου, άπλό
  τητος όποία ή των γυναικών τούτων, χαράς όποία
  ή των παίδων τούτων έσκέατετο δ' έπειτα δτι δύο
  οΐκοι ΘεοΟ τόν ύπεδέχθησαν κατά τάς δύο κρισί¬
  μους στιγμάς τοϋ βίου τού ό μέν, δταν δλαι αί θύ¬
  ραι έκλείοντο, καί τόν άπέβαλλεν ή ανθρωπίνη κοι-
  νονία' ό δέ, καθ" ήν 6ραν ή κοινωνία έτρεξε πά¬
  λιν είς καταδίοξίν τού, καί τό κάτεργον ήνοίγετο
  έκ νέου είς αυτόν. Έσκέπτετο δτι άνευ τοϋ πρώ¬
  του θά έπανέπιπτεν είς τό κακούργημα καί άνευ
  τοϋ δευτέρου είς την τιμωρίαν.
  "Ολη τού λοιπόν ή καρδία άνελύετο είς ευγνω¬
  μοσύνην, καί ήγάπα επί μάλλον καί μάλλον.
  Πολλά δ' έτη διέτρεξαν οϋτω πως, καί ή Τιτίκα
  ηυξανεν είς ηλικίαν.
  1 (Γέλβς τβθ Β'. τόμου).
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■"■■■
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΣΓ.
  1ΑΤΡΟΥ ΑΚΤ1ΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των έγκαταστάσεων
  τοϋ 'Ακτινολογικοϋ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις και διατελέσαντος επί μα¬
  κρόν ΊατροΟ τού άκτινολογικοϋ τμήμα-
  τος τοϋ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελοθντσΐ:
  Διά τελβιβτάτων 'Αμεριχανικών Μηχανημάτων:
  'Ακτινβγραφίαι καί άκτινοσκοπησεις δλων
  των συστημοιτων. ,
  Τηλεάκτινβγραφίαι θώρακβς, βρθοδιαγραμμα-
  τα καρδίας καί άβρτής·
  ' Ακτινβνοαβίαι στομάχο» καί δωδεκαδακτυ-
  λβυ. Πυελβίραίίαι καΐ Μυελβγραφίαι, Χβλβκυ-
  ϋ;ϊϊίόγρ«φί«» είς έλας τας θέσεις κ τ.λ.
  Ήλεκτρβθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανβ-φα-
  τισμός
  'Ακτϊνες Ύπβριώδβις.
  Όδ*ς ί £ςρ«κί»>ν
  Π«ρ««λεώρ»ς Ιατρβίου χ. Μελισοείδβυ,
  •Αριθμβς τηλ·»· 7-11-
  ' Ε γκυκλοττα ιδ ε ία
  νά
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δλα δι-
  ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ
  Αι όδηγοΐ Ηρακλείου
  είς την Νεάπολιν.
  Α'.
  Είς τό ηρίϋζον ετήσιον συ/έ
  δριον τή; γερμανικής «έταιρεί
  α; μελετών π,ερί τ'ς ψυχολογί
  άς των ζώων», Ιπεδείχθησαν έν
  δ αφέροντχ πράγματα, σχετικώς
  μέ την ψυχολογίαν των ζώων.
  Μεγάλην επιτυχίαν εσημείωσεν ή
  προβολή ενός φΐλμ άποτελουμέ
  νού άπό 124 μικρ»; σκηνάς, μέ |
  απόλυτον ένότητα τόπου καί μέ Ι
  να μόνον ήθοποιόν. Ό πρωτα
  γωνιστής τής κινηματογραφική;
  ταινΐας είνε Ινα περιστέρι! Καΐ
  τό κοινόν είνε έξ ϊσου άσυνήθι
  σΐο μέ τόν πρωταγωνιστήν: Ά
  πετελεΐτο αποκλειστικώς άπό σο
  βαρούς επιστήμονας, ζωολογους
  τής Γερμανίας. Ό ρεζισέρ, κα
  θώς καί συγγραφεύς τοθ σε
  νάριο τού μοναδικοθ είς τό είδος
  τού έκείνου φίλμ, είνε ό καθη
  γητής Κάϊλερ, τοθ πανεπιστη
  μίου Καινιξβέργης. Τό σιν&ριο
  περΐστρέφεται περί τάς αριθ
  μητικάς επιδείξεις μιάς περιστε
  ράς. Μποροθν τα ζφα νά με
  τροθν; Αύτό εμελέτησεν δ κα
  θηγητής Κάϊλερ. Τό ζήτημα τοθ
  το είνε πολύ παλαιότερον τής
  ψυχολογίαν των ζώων. Άλογα
  πού μετροθν ή σκυλιά πού συλ
  λαβίζουν κατ' επανάληψιν Ιχουν
  έπιδειχθή είς διάφορα Επποδρό
  μια, καί είς διαφόρους έμπορο
  πανηγύρεις. Είς Ινα βαριετέ τοθ
  Λονδίνου έπεδεΕχθησαν τελευταία
  σκυλιά, πού δχι μόνον είνε
  ξεφτέρια είς τα ΐργα τοθ Σαίξ
  πηρ, άλλά λύουν καϊ περίπλοκα
  μαθηματικά προβλήματα, καΐ κα
  ταλαβαίνουν καί άπό μουσικήν!
  Μέ ολόκληρον κλίμακα γαυγι
  σμάτων έξωτερικεύουι* την σοφί
  ΙΓ
  αν των!
  * *
  Ή έπιστήμη Ινδιαφέρεται νά
  έξχκριβώση ποίας πνευματικάς
  ίκανότητας Ιχουν τα ζώα, καϊ
  πώς πρέπει νά κρίνωνται αί ίκα-
  νότητες αυταί. Τί άποφαίνεται,
  λοιπόν, ή έπ:στήμη; Μποροθν τα
  ζφιχ νά σκέπτωνται; Κ*1 τί είνε
  έκεΐνο πού είς τάς διαφόρους
  πράξει; των μπορεί νά μίς φανή
  ώς σκέψις;
  Τό περιστέρι πού επι δεικνύει
  είς τα φίλμ τού, ό καθηγητής
  Κάϊλε», έχει μάθη νά μετρα ρε
  βίθια! Πδς τό Ιμαθεν; Είς τάς
  αρχάς τό συνήθισαν τρώγτ} μόνον
  τα δύο άπό τα τρία ρεβίθια πού
  χοθ Ιβαζαν μπροστά τού. "ΥσΓ,ε'
  ρα, άφ' ού Ιμαθε κατά τόν πρα!
  κτικόν τοθτον τρόπον την αριθ;
  μητικήν αυτήν πράξιν, τό συνήθι Ι
  σαν νά τρώγη μόνον τα δυό ά-!
  πό τα τέσσερα, πέντε ή περισ'
  σότερα ρεβίθια πού Ιβαζαν
  μπροστά τού, τό περιστέρι Ι-
  μαθε νά ραμφίζη κάθε φοράν
  πέντε ή Ιξι, χωρίς νά υπερβή
  τόν αριθμόν αυτόν, οιαδήποτε
  καί άν είνε ή πεΐνά τού.
  Τί πρέπει νά συμπεράνωμεν
  άπ' αυτά; Τό περιστέρι Ιμαθε νά
  μετρ£ είς τάς αρχάς Ιως τα
  δύο, καί ΰστερα Ι'ως τα πέντε
  καί τα Ιξι; Άλλ' δπως εξηγεϊ
  ό καθηγητής Κάϊλερ, τό περι¬
  στέρι δέν μετροθσεν, άλλ' απλώς
  ενεθυμείτο. Ενεθυμείτο, τα σκιά
  χτρα π&ύ ϊξ^φνα τοθ πρόβαλλαν
  καί τό φόβιζαν επί μακράς έ-
  βδομάδας, κάθε φοράν πού
  I-
  κανε νά ραμφίση περισσότερα
  των δσων Ιπρεπε, ρεβίθια.
  (συνεχίζεται)
  "Αρχισαν τίς μακρυνέ; έκδρο-
  μές των καΐ α! όδπγοΐ τής πόλε¬
  ώς μας. Χαρούμενες καί γελα-
  βτές σαν την ανοιξι, πρό παντός
  βμως αρίστα ώργανωμέν:; και
  πειθαρχημένες, εξέδραμον την
  περασμκνην Κυριακήν είς την
  Νεάπολιν. Έπίίνα» γιά νά επι- ■
  ακεφθοΰν την Όμάδα των όδη- < γών, πού έτοιμάζει ή ώραία κω· μέπολις τού Μεραμβέλλου κρός συμπλήρωσιν τής προσκοπΐκής ορ¬ γανώσεως τής νεολαίας της. Εί; την είσοδον τής κωμοπόλε¬ ως. £που καΐ ή έστία των, επερί¬ μεναν αί όδηγοΐ Νεαπόλεως μέ την Αρχηγόν των δεαποινίώα Δημητρίου καΐ μέ όλον τό Συμ¬ βουλιον τού έκεΐ Όδηγικοΰ Συλ λόγου. Μέ ώραία λογια ή δεαποι- νΐς ΔημητρΕου ηύχήθη τό «καλώς ώρισαν» είς τάς Όδηγού; Ήρα· κλβίου καΐ επηκολούθησεν ώραία δεξίωσις αυτών κατά την οποίαν προσεφέρθησαν είς έλες καΐ είς ο λους άναψυκτικκ καΐ Πασχαλινά αύγα καΐ κουλούρια. Συνοόευώμενες έπβιτ* καΐ άπό τάς βυναδέλφβυς των τής Νεαπό¬ λεως έπήγαν είς την πλατείαν της, προσεκύνησαν είς την Μεγά¬ λην Παναγίαν καΐ επεσκέφθησαν τό "Ορφανοτροφειον. Κατόπιν μέ αύτοκίνητα άνέ- βηκαν είς τα Κοεμασΐά—μίαν ά¬ πό τίς ώραιότερες τοποθεβίες της Κρήτης— οπου έγευμάτισαν. Μία ένωμοτία Προσκόπων Νεαπόλε¬ ως μέ τόν κ. Πττυκάκην επί κι· φαλή?, είχεν έτοιμάσει θαυμά- οιο αουβλιστό άρνί, τό οποίον πρεσέφερεν είς τάς Όδηγοΰς Ή ρακλίίου. Έν τω μεταξύ ο! δικαστικοΐ Νεαπόλεως μέ τόν κ. Γιαννουρά- ...........········ ■·■■· .«·■··■"■■■■··■ ■ —Ι ■ εί ■■■■■■■■■■ ■■■■■« ■■■■■*■■■ ■■•■ειπι·ειειει*·ει«! Άσψαλιστικόν Γραφείον ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ Τηλέφωνον 5—69 Ένβργοϋνται άαφάλειαι πάβης φύσεως καΐ είς βο(3α- ρωτάτα; 'Εταιρίας: ΖΩΗΣ Εθνικόν ΐδρυμα Άσφαλειών Ρώμης ΠΥΡΟΣ "Ενωσις Σκωτίας καί Έθνική.—Γαλλι¬ κόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.— Χάμπουργκ Βρέμεν. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ Γαλλικόν Λοϋδ Κοντινεντάλ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάϊμ Πρακτορίϊα καΐ ανταποκριταί είς όλας τάς πόλεις τής Κρήτης. ΧΑΝΙΑ 'Αδϊλφβΐ Πίτροχείλου ΡΕΘΥΜΝΟΝ Κων. Ζαχαριουδάκης ΣΗΤΕΙΑ Συκιανάκπς καΐ Στυλιανάκη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στυλ. Κούνδουρος ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Έμμαν. Άαπράς ΝΕΑΠΟΛΙΣ 'ΑδελφβΙ Συμινβλάκη. ■ϊι «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισβέν πλήρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολέγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Α·δη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—Άσφάλεια. Πρκκτορεΐον ΑΔΑΜΗ Τηλ*».. 5-40 Ή τελευταία λέξις Παριβινής μόδας μέ τα πλέ¬ ον έξαντρίκ κα! νουβωτέ Γυναικεία Καπέλλα των μεγαλυτέρων Άθηναϊκών οίκων έκόμισε είς πλουσίαν συλλογήν καί έκθέτει τό παρά τή πλα- τεϊα Βενιζέλου (Κέντρον) κατάστημ»: ΕΡΜΙΝΑ ΚΑΣΜΑΡ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Γούστο Τέχνιι ■χον επί κεφαλής, καΐ άλλοι πολ λοί έκλεκτοΐ Νεαπολϊται μέ τάς οικογενείας των είχαν αυγκεν- τρωθή είς τα Κρεμαβτά, όπου α! όδηγοΐ Ηρακλείου ώργάνωααν έκ τοΰ προχΗρου ωραίαν έίηγι- κήν επίδειξιν μέ κωμωδίες, δια- λογους, προσκοπικχ καΐ πχτριω- τικά άσματα. Κατεχειροκροτήθπ- σαν μέ πραγματικόν έ>θουσια-
  σμόν.
  'Αργά τό άπογευμα κατέβη-
  καν πεζτί εί; την Νεάπολιν, καΐ
  επεσκέφθησαν την έττίχν των
  Προσκόπων, οπου ό Τοπικάς Έ-
  φορος Προσκόπων Νεαπόλεως κ.
  Ε. Πιτυκάκης ώργάνωσ£ πρός τι¬
  μήν των θερμήν καΐ εγκάρδιον
  ύποδοχήν μέ ασματα, μέ ξεκαρ-
  διστικά προσκοπικά παιγνίδια
  καί έκλεκτά άναψυκτικά. Είς
  εκάστην ένωμοτίαν Όδηγών προ¬
  σεφέρθησαν καΐ άναμνηστικά δώ
  ρα ξυλογλυπτικης άπό τοός προ-
  ακοιτους Νεαπόλϊυς.
  Μετά την πανηγυρικήν ύπβ·
  στολήν τής αημαίας 'καΐ την ά-
  νάκρουσιν τοΰ 'Εθνικοϋ "Υμνοο,
  αί μέν Όδηγοΐ κατήλθον καΐ πά¬
  λιν είς την Πλατεϊαν,ή δέ Τοπική
  "Εφορο; Όδηγών Ηρακλείου κ.
  Μ. Πετράκι μετά των υπάρχη-
  γών δεσποινίδιον Ε. Πραπχάκη
  καΐ Μ. Κασιμάτη επεσκέφθησαν
  καί ύαέβαλαν τα αέβη των είς
  τόν Θβθφΐλέστατον Επίσκοπον
  Πέτρας κ. Διονύσιον.
  Πβριειργάσθησαν κατόπιν τό
  νεότευκτον Μέγαρον τής Νεαπό¬
  λεως καΐ ανεχώρησαν κατά τάς
  7.30' μ. μ. δι' "Ηράκλειον προπε-
  μπόμεναι μέ τίς ζητωκραυγάς καϊ
  τα χειροκροτήματα των Νεαπο·
  λιτών.
  —Ό άνδριάς τοΰ Δασκαλο-|—Οί στρατιωτικόν άθλητικοί
  γιάννη.
  Εις τόν έκ Ρεθύμνης καλλι
  τέχνην γλύπτην κ. Ί. Κανακά
  κην ανετέθη υπό της έν Χανί
  οις Κεντρικής Έπιτροπής διά
  την κατασκευήν άνδριάντος (έν
  Ηρακλείω) είς τόν ήρωα Δα
  οκαλογιάννην, νά κατασκευάση
  καΐ έτερον τοιούτον έντός τής
  πόλεως Χανίων ώ; εδροτς τοΰ
  νομοΰ είς τόν οποίον εγεννήθη
  έ ηρως. Διά τόν άνδριάντα του¬
  το θά όιενβγερθή ιδιαίτερον έ-
  ρανος.
  —Παρασημοφορία καθηγη¬
  τού.
  Είς τόν καθηγητήν τοΰ Γυμνα
  σίου Νεαπόλεως κ. Νικόλ. Γ. Σπυ
  ριδάκην απενεμήθη διά Β. Δ.
  έ άργυροΰς σταύρος τοϋ Βασιλι
  κου Τάγματος τοΰ Φοίνικος.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομητήν δτι ήρξατο ή
  διανομή τοό νέου τηλεφωνι-
  κοϋ καταλόγου 1938.
  Συνδρομηταί δύνανται νά
  παραλάβουν τόν νέον κατά¬
  λογον έκ των γραφείων τής
  Τηλεφ. Έταιρείας προσκομί-
  ζοντες τόν παλαιόν τοιοθτον
  έτους 1937 καθώς καί την α¬
  πόδειξιν έξοφλήσεως λ)σμοϋ
  τριμηνΐας (Απριλίου—Ίουνίου
  ε. έ.)
  ΕΘΝΙΚΟχΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΙΙαρακαλοΰνται οί δηλώσαντες
  άριθμούς λι<χε£ων είς τό Πρακτο¬ ρείον ΈθνικοΟ Λαχείου 'ινα προ¬ σέλθωσιν τό βραδύτερον μέχρι τής 9 τρέχοντος καί παραλάβω- σιν ταθτα, άλλως μετά την λή¬ ξιν τής προθεσμίας θά διατεθώ- σιν. (Έκ τοθ Πρακτορείου). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Παρακαλοθνται ο( μεμονωμένοι παραγωγοί οί δηλώσαντες εγκαί¬ ρως θείον, δπως προσέλθωσι καί παραλάβωσι τοθτο έντάς 5 ημε¬ ρών, άλλως θέλομεν διαθέσει του¬ το είς μή δηλώσαντας. (Έκ τοθ 'Υπ)ματος τής Άγροτι- κης Τραπέζης). ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνεχώρησεν δι1 Ά θήνας ή Πιλοττοιός Χωροΐτου διά τα νέα μοδέλα τής θερινής σαιζόν. άγώνες Χανίων. Κατά τοϋς κροχθεσινοϋς στρα- ωτιχοϋς άθλητικοΰ; αγώνας των Χοτνίων άπενεμηθησαν τα κάτω¬ θι επκθλα καΐ διπλώματα εί; ό- πλίτας τοϋ 43ου Συντάγματβς, νι κητάς είς τα κυριώτερα άγωνί σματα: Έπάργυρον μετάλλιον μετά διπλώματος είς την δευτέ ρα ομάδα τοΰ Στρατιωτικαί» πεντάθλονι (4>3ον Σύνταγμα). Επί
  βης είς την σκυταλοδρομίαν είς
  την πρώτην όμάδα (43ον Συν)μα)'
  καΐ είς την διελκυστίνδα ωσαύ¬
  τως. Μετάλλιον καΐ επαθλον 'Ε-
  θνικής Τραπέζης είς τόν λοχίαν
  τοΰ 43ου Συν)το; Μακρήν Παν.
  {πένταθλον). Έπίχρυσον μετάλ¬
  λιον μετά διπλώματος καΐ επα-
  θλον 'Αγροτικής Τραπέζης είς
  τοϋς πρώτους νικητάς δρόμου τα
  χΰτητος 100 μ. 'Επιλοχίαν 43ου
  Συν)τος Χαιρέτη ν, Λοχίας Σπΰρ-
  τζην Γεώργιον. Έπίχρυσον μετάλ
  λιον μετά διπλώματος καΐ δώρου
  είς τόν πρώτον νικητήν άλματος
  επί κοντφ λοχίαν 43ου Συν)τος
  Μακρήν Παν. Έπίχρυσον μετάλ
  λιον μετά διπλώματος είς τόν πρ»
  τον νικητήν άλματος εί; ΰψος
  λοχίαν 43ου Συν)το$Βογιατζάκην
  Σωκράτην. Μετάλλια καΐ δ ι πλώ
  ματα άπενεμηθησαν έπίσης εί; ό
  πλίτας τοϋ 43ου Συν)το; νικητάς
  άλματο; είς μήκος, άλματος τρι-
  πλοΰ, ποδηλασίας, δρόμου μετ'
  έμποδίων κ.λ.π.
  —Αί δικάσιμοι τοΰ Κακουρ-
  γιοδικείου Ρεθύμνης.
  Κατά την σύνοδον τοΰ Κα-
  κουργιοδικείου Ρεθύμνης τρέ
  χοντος μηνός θά έκδικααβοΰν
  αί κάτωθι ύποθέσεις: Α'. Δω-
  δεκαήμερον 7 Μαΐου Σάββατον
  Ιωαν. Έλ. Ραπτάκη; επί πλαοτο
  γραφία, 10 Μαΐου Τρίτη Μιχ. Πά
  πίλαρης επί άναιρεαει: Β'. Δω
  δεκαήμερον. 14 Μαΐου Σάββατον
  Κανάκη; Μαρκάκης κλπ. επί άπο
  πείρα άναιρέσεως.
  —Τα λιμενικά έργα Σού·
  δας.
  Άνίχώρησαν δι' "Αθήνας την
  παρελθούσαν Κυριακήν ό Πρόε-
  δρο; της Λιμενική; Έπιτροπής
  Χανίων κ. Άντ. 'Ησυχάκη; με
  τά τοΰ έκ των μελών αυτής Μ.
  Νινολάκη ϊ πρό; , σύναψιν δα-
  νείου διά την αποπεράτωσιν των
  Λιμενικών "Εργων Χανίων—Σού
  δα;.
  —Δικαστικά.
  ΔΓ ύπουργική; διαταγή; μετα-
  τίθεται είς Καστέλλι Κισσαμου έξ
  Άγίου Νικολάου ό γραμματεύς
  Είρηνοδιχείου κ. Ανδρ. "Αγκρι¬
  θαράκης.
  -^
  τΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΕΙΟΤΗΡΕΣ
  Αφίχθησαν οί περίφημοι Ψεκαστήρες δι'
  'Αμπέλους, Ψεκαστήρες διά δένδρα, καΐ © ε ι ο -
  τήρες πλατή ς» των Έργοστασίων 'Αθανα-
  σιάδη, καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬
  σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί άντοχήν
  αυτών.
  Δεχόμεθα είς επιστροφήν πδν μηχάνημα μή
  πληροϋν απολύτως τούς ανωτέρω δρους.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α
  ί ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  6 Μαΐου 1938
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΝ 8Α ΚΛΗΘΗ
  ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝ ΑΜΥΝΑΝ
  ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
  ΣΥίΚΛΤΑΒΕΣΕΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΜΕΡίΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5ϊ Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι τό
  Γαλλικόν κοινόν θά κληθή νά έγγραφή
  είς τό δάνειον διά την εθνικήν άμυναν.
  Τό δάνειον άναμένεται ότι θά ύπερκαλυ-
  «Ρθή-
  Σήμερον ανηγγέλθη έκ Παρισίων ύ-
  ποτίμησις τού φράγκου. Ή ύποτίμησις
  επραγματοποιήθη συγκαταθέσει τής Αγ
  γλίας καί Άμερικής.
  ΕΙΣ ΤΟΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  Ο [ΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΕίΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Είς τόν Πρωθυπουργόν
  κ. »Ι. Μεταξάν επεδόθησαν σήμερον τα
  διάσημα τοΰ μεγαλοσταύρου τού Γερ
  μανικού άετού, άπονεμηθέντος είς αύ
  τόν υπό τού Χίτλερ.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΚΤ11Ρ ΛΑ Υ
  ΑΘΗΝΑΙ ί> Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Σήμερον ανεχώρησεν
  έπιστρέφων είς Βερολίνον ο Γερμανός
  Ύπουργός, Πρόεδρος τοΰ γραφείου
  «Έργασία καί Χαρά» Δόκτωρ Λάϋ
  Τούτον προέπεμψαν οί έπίσημοι.
  Η ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  χριτού μας).— » Ανεκοινώθη αρμοδίως
  ότι αυνεχίζεταε ή προεργασία διά την
  λειτουργίαν τό συντομώτερον τού Τα
  μ εί ου συντάξεως των έμπόρων.
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΙΑΗ
  ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ .ΛΑΦΑΠΕΤ,
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι τό Γαλλικόν ύπερωκεάνειον
  «Λαφαγιέτ» κατεστράφη τελείως έκ πυρ
  καϊάς. Κατά -ήν πυρκαϊάν ταύτην έκιν
  δύνευσαν νά άποτεφρωθοΰν τριάκοντα
  πυροσβέσται.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΜΕΤΕΒΗ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΗΕΑΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας)·—Ό Γερμανός καγκελλά-
  ριος Χίτλερ αφιχθη σήμερον είς Νεά¬
  πολιν όπου καί έτυχεν ενθουσιοδεστάτη^
  ύποδοχής υπό των άρχών χαί τού λαού
  τής πόλεως. Ό Χίτλερ παρέστη είς τάς
  μεγάλας ναυτικάς έπιδείξεις τάς γενομέ
  νας σήμερον είς τόν κόλπον τής Νεαπό
  λεως*
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άντα
  πό κριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  Παρισίων είς τόν τομέα Τερουέλ συνε-
  χίζονται σφοδραί συγκρούσεις μεταξύ
  Έθνικών καί κυβερνητικαί.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας)—. Τηλεγραφούν έκ Ρώμης
  ότι αυριον (σήμερον) θέλουν συνεχισθή
  είς Ρώμην αί συνομιλίαι των κ.κ. Μου
  σολίνι καί Χίτλερ επί των εύρωπαϊκών
  έν γένει ζητημάτων καΐ των μεταξύ των
  δύο κρατών αντιλήψεων δια τας τελευ¬
  ταίας πολιτικάς "*
  Λόγοι τού Χίτλερ είς Ρώμην.
  Ή σταδεροττοίησις τοϋ Φράγκου.
  ΡΩΜΗ 5 Μαΐου (τηλεγραφι¬
  κώς.— Χθές ό Βασιλεύς Βί-
  κτωρ Εμμανουήλ παρέθεσε
  γεθμα είς τόν Φύρερ. Ό Βα¬
  σιλεύς άπευθυνόμενος πρός
  τόν Χίτλερ είπεν: «Ή φιλΐα
  μας θά είνε είς την υπηρεσί¬
  αν τής Εύρωπαικής είρήνης.
  Φύρερ, ή ύποδοχή πού σάς έ-
  πεφύλαττεν ό Ίταλικός λαός
  άπό τα σύνορα £ως την Ρώ¬
  μην καί αυτή ή Ρωμη ιδιαιτέ¬
  ρως, άποδεικνύουν πόσον ό
  λαός μου αίσθάνεται την φιλί¬
  αν μας».
  Ό Χίτλερ απαντών ετόνι¬
  σεν δτι ό τρόπος μέ τόν όποι¬
  αν τόν ϋπεδέχθη ό Βασιλεύς
  Αύτοκράτωρ καί ό Ίταλικός
  λαός τόν έκολάκευσε. «Τούς
  λαούς μας προσέθεσε συνδέει
  μία άμοιβαία φιλία διότι οί
  δύο αύτοι λαοί έχουν κοινά
  αίσθήματα καί ίδεώδη. Εΐμαι
  σήμερον ό έρμηνευτής των αί-
  σθημάτων τοΰ ΓερμανικοΟ λα
  ου άπέναντι Υμών καί τοϋ
  λαοθ σας. Ή φιλία μας άπο
  τέλει την σιδηράν ασφάλειαν
  των δύο χωρων καί τής Εύρω
  παίκής είρήνης».
  ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΥΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) — Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής κυβερ·
  νητικής ΊσπανΙας Ντέλ Βάγιο
  πρΐν ή αναχωρήση διά Γενεύ¬
  ην ανεκοίνωσε τα εξής: «Μία
  μόνον λύσις ύπάρχει διά τό
  Ίσπανικόν: Ή νίκη των κυβερ
  νητικών, των πραγματικών Ί-
  σπανών, οί όποϊοι άνθίσταν-
  ται είς την εισβολήν ξένων
  είς την Ισπανίαν ώς δήθεν έ-
  θελοντών».
  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Ή Γαλλική κυβέρνησις ηύ-
  χαρίστησε την Αμερικήν καί
  Μ. Βρεττανίαν διά την συνερ¬
  γασίαν την οποίαν προσέφε-
  ραν αί δύο αυται χώραι διά
  την σταθεροποίησιν τοϋ Γαλ-
  λικοθ νομίσματος. Ό πρωθυ-
  πουργός Νταλαντιέ είς άνα
  κοινώσεις τού πρός τόν Γαλλι
  κόν λαόν, έξηγεΐ διατί ή κυ
  βέρνησις προσέφυγεν είς την
  σταθεροποίησιν τού νομίσμα
  τος χάρις είς την ανωτέρω
  συνεργασίαν καί την έμπιστο
  σύνην τοΰ Γαλλικοϋ λαοθ.
  Σημειωτέον δτι τα οίκονο
  μικά μέτρα τοϋ Νταλαντιέ
  έπικροτοΰνται υπό των οίκονο
  μικών καί δημοσιογραφικών
  κύκλων τής ΓαλλΙας.
  Ή κατασκευή των λιμενικών έργων.
  Συνιστάται Όργανισμός Λιμένος.
  Καθ' α πληροφορούμεθα συνε-1
  πειά τής προσεχοθς ενάρξεως τής]
  πλευρίσεως είς τό κατασκευασθέν Ι
  ήδη τμήμα των κρηπιδωμάτων,
  των καταπλεόντων είς Ηράκλειον
  άτμοπλοίων, άνέκυψαν καί μελε-
  τώνται ωρισμένα επειγούσης φύ¬
  σεως ζητήματα παρά τή Λιμενι-
  κή Έπιτροπή, τα κυριώτερα
  των οποίων είνε άφ' ενός μέν ή
  σύστασις είδικοθ όργανισμοθ, πά
  ρεμφεροθς πρός τόν Όργανισμόν
  Λιμένος Πειραιώς, διά την καθ'
  δλου διαχείρισιν των ζητημάτων
  τοΰ λιμένος, καί άφ' ετέρου ή ά-
  ποζημίωσις ωρισμένου άριθμαθ
  έκ των είς τάς διαφόρους εργα¬
  σίας τοθ λιμένος άπασχολουμέ-
  νων έργατών.
  Έκ τής οργανώσεως τής υπη¬
  ρεσίας ταύτης θά προκύψη σημαν-
  τική ελάττωσις τοθ κόστους των
  έμπορευμάτων ένώ έκ παραλλή
  λου θά υποδοηθηθη" ή ευρυνσις
  των εμπορικήν εργασιών καί θά
  δημιουργηθή κίνησις άνάλογος
  πρός την δυναμικότητα τοΰ νομοθ
  καί την σημασίαν τοθ λιμένος Η¬
  ρακλείου.
  Σχετικώς, πληροφορούμεθα δτι
  ήδη μελετώνται αί λεπτομέρειαι
  τής συστάαεως τοθ ανωτέρω όργα¬
  νισμοθ δστις κατά τάς ύπαρχού
  σας πληροφορίας θά λειτουργή-
  ση έντός τριμήνου τό αργότερον.
  Αι καιρικαί συνθήκαι έν Ηρακλείω
  κατά τόν λήξαντα μήνα Απρίλιον.
  Ό Μετεωρολογικός Σταθ-
  μός Ηρακλείου κατήρτισε τό
  μηνιαίον δελτίον σχετικώς μέ
  τάς έν Ηρακλείω έπικρατη-
  σάσας κατά τόν λήξαντα
  μήνα καιρικάς συνθήκας, πε·
  ριλαμβάνον τα εξής:
  Ή θερμοκρασία αέρος κα¬
  τά τόν μήνα Απρίλιον διεκυ-
  μάνθη μεταξύ των βαθμών
  26,8 Κελσίου, σημειωθεΐσα την
  30 τοϋ μηνός καί 7,6 σημειω-
  θεΐσα την 1 ίδίου.
  Ή μέση μηνιαία θερμοκρα¬
  σία ύπελογίσθη είς 15,5ο Κελ-
  σΐου. Κατά τάς 17 βροχεράς
  ημέρας έπεσεν συνολικώς
  ϋετός 72,5 χιλιοστόμετρα, ύ-
  πολογισθεΐσης τής όλικής
  πτώσεως είς 65 ώρας. Τό μέ¬
  γιστον ποσοστόν όπερ έπεσεν
  έντός 24ώρου ανήλθεν είς 12,9
  χιλιοστόμετρα (26 Απριλίου).
  Οί έπικρατήσαντες κατά τόν 76
  μήνα τοθτον άνεμοι ήσαν οί
  νοτιοδυτικοί, οί δέ ισχυρότε¬
  ρον πνεύσοοαες ήΌαν^οί βο-
  ρειοδυτικοί καί νότιοι (θυελλώ
  δεις).
  Άπό ύγρομετρικής από¬
  ψεως ό μην υπήρξε λίαν ύ
  γρός σημειωθείσης τής μεγί¬
  στης σχετικής ύγρασίας,
  93 ο)ο, την 26ην, τής δέ ελα¬
  χίστης, 38 ο)ο, την 20ήν τού
  μηνός.Ό μέσος μηνιαΐος δρος
  τής σχετικής ύγρασίας ήτο
  ο)ο. Κατά τόν αυτόν μήνα
  παρετηρήθησαν 4 ημέραι αΐθρι
  αι, 13 νεψελώδεις καί 13 νεφο
  σκεπεΐς, Έπίσης παρετηρή
  θησαν 7 ημέραι δρόσου καί
  4 ημέραι άνήλιοι.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΞΕΝΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΛΕΡΟΝ
  Ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς τής Ρου·
  μανίας Κάρολος άπένειμεν είς
  τόν κ. Ε. Τσουδερόν, Διοικητήν
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τόν
  Μεγαλόσταυρον τοθ Τάγματος τοθ
  «ΡουμανικοΟ Στέμματος».
  Ό πρεσβευτής τής Ρουμανίας
  μεταβάς είς την Τράπεζαν έπέ-
  δωσεν είς τόν κ. Τσουδερόν τό
  δίπλωμα καί τα διάσημα τοθ
  Μεγαλοσταύρου.
  Έπίσης ή Α. Μ. ό Βασιλεύς
  τής Βουλγαρίας Βόρις άπένειμεν
  είς τάν κ. Τσουδεράν τό Βουλγα¬
  ρικόν Μετάλλιον πρώτης τάξεως
  τής πολιτικής άξίας διά την αυμ-
  βολήν τού είς την ανάπτυξιν των
  οίκονομικών καί εμπορικήν σχέ
  σεων των δύο Κρατών.
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΑΙ
  Προκειμένου νά καταρτισθή
  μητρώον των έν Ελλάδι καλ-
  λιτεχνών απεστάλη υπό τής
  διευθύνσεως Καλών Τεχνών
  τοΰ ΰπουργείου Παιδείας έγ
  κύκλιος πρός τούς Έλληνας
  καλλιτέχνας διά νά ύποβά
  λουν ό καθείς σύντομον βιο-
  γραφΐαν, έν τή όποία νά γί-
  νεται μνεία πάντων των γε-
  γονότων των συνδεόμενον μέ
  την καλλιτεχνικήν σταδιοδρο
  μίαν εκάστου καθώς καί φω-
  τογραφίας των έργων των.
  ΝΕΟΙ ΕΠΟΠΤΑΙΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
  Προκειμένου νά συμπληρωθοθν
  16 θέσεις άγορανομικών έποπτών
  είς τάς διαφόρους Νομαρχίας, τό
  υφυπουργεΐον Άγορανομίας εκά¬
  λεσεν δσους κέκτηνται πτυχίον χη-
  μικοθ δπωςμέχρι τής 15ης Μαίου
  ί. ϊ.δποδάλουν σχετικήν ΐ
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΙ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον δι' έγγράφου τού πρός
  τα ύπουργεΐα Γεωργίας καΐ
  Έθν. Οίκονομίας ύποβάλλει
  την γνώμην δπως ή Άγροτι
  κή Τραπέζα αναλάβη την
  διά λογαριασμόν των κατά
  τόπους έμπόρων, ναύλωσιντών
  είδικών πλοίων καί πλοιαρίων
  ψυγείων δι' ών γίνονται αί
  μεταφοραΐ των έπιτραπεζίων
  σταφυλών είς Αίγυπτον καΐ
  Ευρώπην.Διά τοθ τρόπου τού
  τουθά επέλθη συν τοίς άλλοις
  καίμεγάλη οίκονομία ναύλων
  θά δυνηθούν δέ καί οί μικροί έ
  ξαγωγεΐςνά έξασφαλίσουντήν
  είς τάς ξένας άγοράς μεταφο
  ράν των τυχόν προπωλήσεων
  Κατά τηλεγράφημα τοΰ κ.υπουρ
  γοΰ των Σιδηροδρόμων πρός τόν
  κ. Νομάρχην Ηρακλείου ή άφι¬
  ξις τού είς Ηράκλειον θά πραγ¬
  ματοποιηθή την ερχομένην έβδο-
  μάδα. Τόν κ. Σπυρίδωνος κατά
  την κάθοδόν τού είς Κρήτην θά
  συνοδεύση πιθανώς δ Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλος δστις
  πρόκειται ν' αναχωρήση σήμερον
  δι3 Αθήνας. Ό κ. Σπυρίδωνος
  κατά την ένταθθα παραμονήν τού
  θά εξετάση τα αύτοκίνητιστικά
  ζητήματα Ηρακλείου.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΟΝ
  Είς την Επιθεώρησιν Δημο-
  τικών σχολείων Ηρακλείου
  έστάλησαν οί διορισμοί των
  κάτωθι δημοδιδασκαλισσών
  τοποθετουμένων ώς άκολού
  θως: Άγλαΐα Άλμπαντάκη
  είς Κλεισοΰς Διδημοτείχου,
  Αίκατερίνη Κλαδάκη είς Λαγ¬
  κάδα ΆμοργοΟ, Χαρά Κανέλ-
  λου είς Άνδριανή Δράμας
  καί Εύπραξία Λιανα είς Ά-
  μυγδαλώνα Καβάλλας.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατ' απόφασιν τής Έπιτροπής
  Διατιμήσεων ό άρτος αμφοτέρων
  των ποιοτήτων δέον νά πωλήται
  άπό αυριον ό μέν λευκός πρός
  δρχ. 9.90 κατ' οκάν, ό δέ πιτυ-
  ροΰχος πρός 8 40. Αί τιμαί των
  αλεύρων καθορίζονται άπό σή¬
  μερον είς δρχ. 10.57 κατ' οκάν
  διά τα λευκά καΐ 9.41 διά τα πι-
  τυροΰχα.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ
  Διά διατάγματος συνιστά¬
  ται παρά τή Νομαρχία "Η¬
  ρακλείου γραφείον άγορανο-
  μικής έποπτεΐας.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  τό τακτικόν ετήσιον συνέδριον
  των πολυτεκνικών όργανώσε
  ών τής χώρας θά συνέλθη
  τό τελευταίον δεκαήμερον
  τοθ μηνός καί ούχι την 8 τρέ
  χοντος. Έν καιρώ θά σταλή
  πρός απάσας τάς όργανώ
  σεις είδική πρόσκλησις μετά
  σχετικής άναλυτικής έγκυκλί-
  ου καί προγράμματος των ερ¬
  γασιών τοϋ συνεδρίου.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Είς τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬
  κλείου άρχίζει σήμερον την πρωί¬
  αν ή δίκη κατά τοΰ Κωνστ. Μο·
  ναχογυιοθ δι' αναίρεσιν.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  Λόγω μή γενομένης άπαρτί-
  άς ανεβλήθη ή ορισθείσα διά
  τό εσπέρας τής παρελθού¬
  σης Τετάρτης συνεδρίασις τοθ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλιον.
  ΕΞΑΨΙΣ
  ΪΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΗ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ
  ΤΟΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
  ΠΡΩΕΑΡΟΥ ΤΒΝ ΤΙΕΧΟΗ ΜΑΖΑΡΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πρά-
  γας ότι πρωτοφανής έξαψις των πνευμά-
  των έπικρατεϊ είς την Πράγαν καί γενι¬
  κώς μεταξύ των Ταέχων πατριωτών.
  Ή έξαψις όφείλεται είς τό γεγονός
  ότι τό άγαλμα τού Μάζαρυκ ευρέθη
  σήμερον την πρωΐαν μέ ήκρωτηριασμέ-
  νην κεφαλήν. Ή καταστροφή δέ τού ά-
  γάλματος άποδίδεται είς τούς Γερμα-
  νούς Σουδίτας-
  ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΑΖΑΡΥΚ
  ΕΚΑΛΥΦΘΗ ΥΠΟ Σ Η Μ Α10 Η
  ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Κατά τα έκ τοΰ έξω-
  τερικού τηλεγραφήματα οί Τσέχοι πα¬
  τριώται συγκεντρωθέντες είς οκγώδη δι¬
  αδήλωσιν εκάλυψαν διά σημαιών τό ά-
  κρωτηριααθέν άγαλμα τού πρώτου προ-
  έδρου τής Τσεχοσλοβακίας Μάζαρυκ.
  Ύπάρχουν ενδείξεις ότι έν Τσεχο-
  σλοβακία άπειλούνται νέα έπεισόδια με
  ταξύ Τσέχων καί Γερμανών των οποί¬
  ων ή έκβασις κρίνεται ότι θά περιπλέ-
  ξη περισσότερον τα πράγματα.
  ΒΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΗ ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΟΑΚΙΚίΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ £» Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Έκ Λονδίνου τηλε¬
  γραφείται ότι τό διάβημα τής Αγγλίας
  είς Βερολίνον διά την ρύθμιβιντού Τσε.
  χοσλοβακικού ζητήματος έπιταχύνεται.
  Άναμένεται ότι τό διάβημα θά πραγ¬
  ματοποιηθή έντός των ημερών.
  ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗ ΤΑΧΕΩΣ
  Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—^Κατα τας υπαρχούσας
  πληροφορίας, άναμένεται συντόμως ή
  εκδηλώσεως νέας μεγάλης έπιθέσεως των
  έθνικών άποβλεπούσης είς επανάληψιν
  τής προελάσεως των έθνικών δυνάμεων
  είς την κυβερνητικήν Ισπανίαν. Αί δυ¬
  νάμεις των έθνικών σημειωτέον ενισχυθή-
  σαν τελευταίως διά νέων στρατιωτικών
  σωμάτων καί μηχανοκινήτων μέσων.
  ΟΙ ΑΪΡΙΑΗίΙ ΑΟΓΟΙ ΕΝ ΡΡΜΗ
  1Α ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣίΥΝ ΧΙΑΙΑΑΕί ΛΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— 'Εκ Ρώμης τηλεγραφεί¬
  ται ότι τούς αύριανούς λόγους των κ.
  κ. Μουσολίνι καί Χίτλερ θά άκούσουν
  χιλιάδες πολιτών τής Ρώμης καΐ τής
  Ιταλίας συγκεντρούμεναι πρό τού«Πα-
  λάτσθ Βενέτσια» καί είς τάς πλατείας
  των Ίταλικών πόλεων. 'Ιδιαίτεραι συγ-
  κεντρώσεις θά γίνουν έπίσης είς Γερμα¬
  νίαν διά τόν ίδιον σκοπόν.
  ΑΙ ΜΑΑΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΕΠΙΤΙΟΕΗΤΑΙ
  ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΟΗ ΓΕΡΓνΊΑΗΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Έξ αίτίας των γεγονό-
  των τ ής Τσεχοσλοβακίας, αγγέλλεται
  εκ Παρισίων ότι αί σοσιαλιστικάς έφη-
  μερίδες τής Γαλλίας καθώς καΐ αί ήμι-
  επίσημοι τοιαύται, έπιτίθενται κατά τής
  προπαγάνδας των Σουδιτών, οίτινες
  καθ* α αποδεικνύεται έπιθυμούν να προ-
  καλέαουν νέας διαταραχάς είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρωπην έμπνεόμενοι έκ Βερο¬
  λίνον. Κ