95742

Αριθμός τεύχους

4857

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος 2
  '
  μρής
  έτησία δολ. 15
  εέιίμηνος » 8
  Τψή"
  χατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  8
  ΜΑ[0Υ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕϊβΥΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΛΚΛΙ ΙΟΝ ΚΡΗΤΗ1
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΔΙΕΥ9ΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ν ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΟΑΟΣ
  ΤΟΥ ΟΕΣΜΟ, ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  Είς την Γενεύην θά συ
  νέλθη αυριον ή Κ. Τ. Ε.
  προκειμένου ν' άσχοληθή
  μέ τα έκκρεμή ζητήματά
  πού βασανίζουν την στιγ¬
  μήν αυτήν τόν κόσμον.
  Καί είναι τα ζητήματα αύ
  τα έξαιρετικώς πολλά καί με¬
  γίστης σοβαρότητος. ©ά συ-
  ζητηθοϋν τό αίθιοτπκόν καί
  ή άναγνώρισις καί «ντέ γιοΰ
  ρε» τής Ίταλικής κυριαρ-
  χίας επί τής χώρας τοΰ Νε-
  γκούς. Τό Ίσπανικόν κατ'
  αίτησιν τής Κυβερνήσεως τής
  Βαλενθίας καί ή επέμβασις
  των ξένων είς τόν εμφύλι¬
  ον πόλεμον δι' άποστολής
  στρατοϋ καί πολεμοφοδίων.
  ϊό Κινεζοΐαπωνικόν καί τα
  έξ αύτοΰ άνακύψαντα πλεΐ
  στα όσα αλλα προβλήμα-
  τα. Τό Τσεχοσλοβακικόν,
  ώς διεμορφώθη μετά την
  τελευταίαν αποφασιστικήν
  στάσιν των Γερμανών 2ου
  διτών. Τό Αύστριακόν, τό
  σύμφωνον Αγγλίας—Ιταλί¬
  ας καί ένα μέγα πλήθος άλ
  λων δευτερευούσης σημα-
  σίας ζητημάτων. Ώς έκ
  τούτου δέ ή Σύνοδος αυτή
  τού διεθνοΰς θεσμοΰ τής Γε¬
  νέυης προκαλεΐ ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον.
  Καί δικαίως ή προσοχή
  τοΰ κόσμου στρέφεται πρός
  την γραφικήν έλβετικήν λί¬
  μνην είς την όχθην τής ο-
  όποίας ευρίσκεται τό μέγα¬
  ρον όπου στεγάζετα» τό Συ*
  νέδριον της συγχρόνου άμ-
  φικτυονίας. 2—υστυχώς όμως
  δέν ύπάρχουν πολλαί έλπί-
  δες ότι ή Κ Τ.Ε θά δυνηθή
  ν' ανταποκριθή είς τό μέγα
  χρέος πού τής δημιουργεΐ ή
  κρισιμότης τής παρούσης ώ¬
  ρας καί είς τάς ελπίδας πού
  εΐχε στηρίξει είς αυτήν ή
  ανθρωπότης. Ό όργανισμός
  τηςεΐνε σήμερον άκρωτηρια-
  σμένος.
  Τρία μέλη της, τρείς με-
  ι γάλαι δυνάμεις, ή Ιταλία, ή
  Γερμανία καί ή Ίαπωνία
  άπεσπάσθησαν οίκειοθελώς έξ
  αυτής καί την άπηρνήθησαν.
  Καί όσοι παραμένουν είς
  αυτήν άκόμη φαινομενικώς
  πιστοί δέν τρέφουν ούτε εμ¬
  πιστοσύνην, οΰτε εκτίμησιν
  ούτε καί ενθουσιασμόν διά
  την άποτελεσματικότητα καί
  την πρακτικήν αξίαν τής
  υπάρξεώς της. Ή άδυναμία
  της νά επιβληθή όταν ό
  Χίτλερ έξέσχισε την συνθή¬
  κην των Βερσαλλιών καί
  κατέλαβε την άφωπλισμένην
  Ρηνανίαν, ή άνικανότης της
  ν' άνακόψη τόν χείμαρρον
  τοϋ Ιταλικού ίμπεριαλισμοΰ
  καί νά τόν εμποδίση
  νά κατακλύση την Αίθιοπί-
  αν καθώς καί ή ούσιαστική ά
  δράνειά της άπέναντι τοϋ
  Ίσπανικοΰ, τοϋ Κινεζοϊαπω-
  νικοΰ, τοΰ Αύστριακοΰ καί
  διαφόρων αλλων ζητημάτων
  πού απετέλεσαν τα σκληροτε
  ρα πλήγματα κατά των διε-
  θνώννομίμων καί των συνθη
  κων έκλόνισαν τό κΰρός της,
  τήνάπεγύμνωσαν άπό τό γόη
  τρον καί την λάμψιν της,
  καί συνέτειναν είς τό νά χά¬
  ση ό κόσμος καί την εμπι¬
  στοσύνην καί την έκτίμησίν
  τού πρός αυτήν. Καί σήμε¬
  ρον κανείς δέν φαίνεται δια-
  τεθειμένος ν' αναλάβη τας
  ευθύνας τής άναστηλώσεως η
  μάλλον της νεκραναστάσεώς
  της·
  ΔΓ αύτό καί ή αυριανή
  σύνοδος δέν πιστεύομεν ότι
  Βά έχη μεγαλυτέραν αξίαν
  μιάς άπλης φιλολογικής συ
  ξητήσεως. Πώς νά ληφθούν
  δλλωστε άποφάσεις άφοΰ θά
  είναι μονομερείς «αί επο-
  μένως ανευ πολλής σπου¬
  δαιότητος καί ττρακτικής ά-
  ϊίας, δεδομένου ότι τόσαι
  δυνάμεις θ' άπουσιάζουν
  άπό τάς συζητήσεις καί δέν
  θά έπικυρώσουν τάς άποφά
  σεις αύτάς; Καί πρός τί
  νά ληφθούν άποφάσεις άφβΰ
  ό όργανισμός δέν διαθέτει
  ουδέν όργανον έπιβολής
  καί έφαρμογής των, καί ά¬
  φοΰ γνωρίζουν όλοι ό,τι εάν
  επαναληφθή σήμερον ότι συ
  νέβη μέ τάς κυρώσεις έξ αί·
  τίας τοΰ Ίταλοαιθιοπικοΰ, ό
  θεσμός θά υποστή τόν έ¬
  σχατον έξευτελισμόν, θά κα¬
  ταντήση ένα οικτρόν πτώ-
  μα καί θ' άποσυντεθή ορι¬
  στικώς καί έξ ολοκλήρου;
  "Αλλωστε είναι ζήτημ«< εάν ωρισμένα τουλάχιστον έκ των θεμάτων τής ημερησίας διατάξεως, όπως είναι τό Τσεχοσλοβακικόν, προλάβη νά τα συζητήση. Διότι τα γεγονότα κινοΰνται μέ τα¬ χύτερον ρυθμόν καί μέ με¬ γαλυτέραν δύναμιν, άπό την σκέψιν καί τάς συνομιλίας των είρηνοφίλων διπλωμά¬ την πού θά συγκεντρωθοΰν είς την ωραίαν έλβετικήν πόλιν αύριον. Καί κατά πάσαν πιθανότη τα, τα γεγονότα θά προλά βουν τάς συζητήσεις. Είς την Τσεχοσλοβακίαν τα πράγματα εισήλθον είς επι κίνδυνον φάσιν. Οί Σουδϊ- ται ένέτειναν την επανα¬ στατικήν των κίνησιν. Αί συγκρούσεις των μέ την α¬ στυνομίαν καί τούς Τσέχους Ι πατριώτας έγενικεύθησαν καί | αί φλόγες τοΰ πολέμου ύ- ψοϋνται ήδη άπό πλείστα σημεΐα τής Μοραβίας, τής Σιλεσίας καί τή; Βοημίας. Ύπάρχουν δέ φόβοι ότι πρίν τερματισθοΰν αί συζη τήσεις τής Γενέυης καί λη φθΰΰν οίαιδήποτε αποφάσει;, ό κ. Χίτλερ, έπιστρέφων έκ Ρώμης είς Βερολίνον, θά φροντίση νά δώση διά κε ραυνοβόλου δράσεώς δυναμ κήν λύσιν είς τό ζήτημ των Σουδιτών. Καί οί φόβοι αύτοι έκδη* λοΰνται μέ γενικήν άνησυ χίαν, πού προσλαμβάνει ά- γωνιώδη μορφήν, τόσον έν Παρισίοις καί Λονδίνω όσον καί είς τάς πρωτευούσάς των άλλων χωρών καί μέ ανά¬ πτυξιν έξαιρετικής διπλωμα- τικής δραστηριότητος, ©ά έ¬ χη όμως εύχάριστα άποτε- λέσματα αυτή ή εκδηλουμέ¬ νη διπλωματική δραστηριό- της; Δυστυχώς δέν είμποροΰ μέν νά τό γνωρίζωμεν ούτε κάν νά τό ελπίζωμεν ά πλώς. Τό μόνον τό οποίον πρέπει νά θεωρήται βέβαιον είνε τούτο: ότι τό Τσεχοσλο¬ βακικόν θά γίνη άφορμή είς τό ν' άποδειχθή ή άξία τόσον τοϋ άξονος Ρώμης—Βερολί- νου όσον καί τού συνασπι- σμοΰ Αγγλίας—Γαλλίας καί τό μέγεθος τής ύπεροχής τοϋ ενός έναντι τού άλλου. Ό πως έπίσης θ' αποτελέση την λυδίαν λίθον τής άξίας, τής χρησιμότητος καί τής δυνά¬ μεως τής Κ.Τ.Ε. Διότι έξ αύ τοϋ θά κριθή ή διατήρησις ή τότέλος τόσον τής εύρωπαϊ >ής είρήνης, όσον, κατά συ
  νέπειαν, καί τοΰ θεσμοΰ τής
  Γενέυης·
  γι' αυτόν ή*ταν θρησκεία. Καί
  έ'μενεν μέ άπαρασάλευτη την
  πίστι πρός τόν Ιδεολογισμό
  'του.Γι'αύΛ καί δέν κλονΐσθη
  1 κε, ούτε στιγμή κσί δέν έπρό
  δωσε τίποτε άπό τόν κόσμο
  τού, άπό τίς άρχές τού κα
  . τίς πεποιθήσεις τού. Κι' έτσ
  ύψώθηκε καί έν ειρήνη υπό
  δειγμα άνθρώπου μέ άρχά<, καί πεποιθήσεις, δπως είχεν άναδειχθή καί είς την θύελ λα τοΰ πολέμου πρότυπον άρ χηγοΰ καί πολεμάρχου. Τώρα ό ήρως των Κρητικών άγώνων ό φίλος, ό ίδεολόγος, ό μα χητής, ό λευκός άνθρωπος δέν ύπάρχει πλέον. Ή ύπερή φανή, ύψηλή λεύκα έ'πεσε ά πό τό βάρος τοϋ χρόνου. Ά πέθανε την ώρα πού άναγεν νδται ή φύσις καί έμφανΐζετα τόσο χαρούμενη καί γελαστή Καΐ ήρμοζε τόσο πολύ αύτάς ό θάνατος μέ τή ζωή τού. Ό λάνθιστη ή γής πού έλευθέρω σε, θά τόν δεχθή γιά νά τόν στεφανώση μέ τα λουλού δια της καί νά τοθ 'προσφέρη, τα έσρινά της μθρα ώς ΰστα τη τιμή, ώς τελευταΐο φόρο εύγνωμοσύνης γιά δσα τοθ χρεωστεί... Μ.— Πεταχτά σημειώματα Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Απέθανε ό Χατζομιχάλης. Απέθανεν ή λεβεντιά, ή άρ χοντιά, ή ύπερηφάνεια. Χά- θηκεν ένα άπό τα τελευταία ίερά λείψανα των Κρητικών άγώνων. Έκλεισε, την ώρα πού εκλεισαν τα φωτεινά ά- θώα μάτια τού, καί μιά χρυ¬ σή σελΐδα τής ίστορίας μας. Γιατί αύτός υπήρξεν ό Χατζο- μιχάλης: Ή ένσάρκωσις τής Κρητικής ψυχής, τής λεβεντι- δς, τής ύπερηφανείας, τής πί¬ στεως πρός τα Ιδανικά τοθ εθνους καί τα Ιδεώδη τής έ- λευθερΐας,ή έκπροσώπησις τής άνεπιτήδευτης σεμνότητος πού συνταιριάζει τόσο άρμονικά μέ τόν ήρωϊσμό, μέ την πραγ¬ ματικήν άνδρεία. Ψηλός, εύ- θυτενής, μέ βήμα άκλόνητο, μέ βλέμμα καθαρό, ώς την τε¬ λευταία τού στιγμή παρά τα ένενήντα χρόνια τού, μέ τα κατάλευκα δασειά τού γένεια, μέ τα σαλβάρια καί μέ τό σπαστό, στραβό τού φέσι, ε¬ νέπνεεν άμέσως τό σεβασμό στ" άντίκρυσμά τού καί έδιδε την έννοια καί την είκόνα τής Κρήτης των έπαναστάσε- ών, των αίμάτων καί των ήρωισμών. "Ητανε ή ώραία λεΰκα πού ύψώθηκεν άπό την κοιλάδα τοΰ ΜαλεβυζιοΟ καί θράφηκε άπό τόν πόνο τής σκλαβιδς κα) τή λαχτάρα τής ελευθερίας. Ποτίσθηκεν άπό τό βάλσαμο τής έθνικής (δέ- ας, άπλωσε τό περήφανο κορ- μί της κι' έσκίασε τόσους καί τόσους άποσταμένους άπό τόν άγώνα τής ζωής καί έ- προστάτευεν άλλους τόσους άπό τα βόλια καί τα έχθρικά χτυπήματα. Μέ όρμητήριο τόν Άγιον Μύρωνα, την ύπερήφανη ήρωο τόκο κωμό-πολι, ό Χατζομιχά¬ λης άπλωνε τα φτερά τής ψυ- χής τού καί τό γιαταγάνι τού πρός δλες τίς κατευθύνσεις στούς μαύρους χρόνους τής βαρειάς σκλοβιάς. Έλεύθερη συνεΐδησι αύτός ό ϊδιος, άφιε ρώθηκεν όλοκληρωτικά είς την ύπόθεσι τής απελευθερώσεως καί των άλλων καί τής πατρί δας τού. Ψυχή άνήσυχη, άτίθσση, έ- πανσστατικη, δέν εύρισκε τή γαλήνη καί την ίκανοποίησι παρά μονάχα στή θύελλα τής μάχης. Έκεϊ είς τα πεδία τοθ πολέμου, μέσα είς την φωτία των έπαναστάσεων, έ φανέρωνεν δλες τίς ψυχικές τού άρετές ώς άνθρωπος καί δλες τίς ίκανότητές τού ώς άρχηγός. ΤΗταν πραγματικά γεννημένος γιά άρχηγός. Δέν έδειξε φόβο ποτέ. Ουδέποτε κατέφυγε είςσυμβιβασμούςκαί παζαρέματα. 'Η ανθρωπίνη ά- ξιοπρέπεια ήταν σφιχτά άγ- καλιασμένη μέσατου μέ τήνάν δρε(α καί την συναίσθησι τοϋ καθήκοντος. Κι' έκδηλωνότανε οί άρετές αύτές μέ μιά παιδία στικη σεμνότητα, θελκτική καί επιβάλλουσα. Δέν εΐχε την ά- τεγκτη αύστηρότητα, την τρα- χύτητα τοϋ άρχηγοΰ. Καί δ- μως εΐχε την έπιβλητικότητα τοθ άληθινά μεγάλου καπε- τάνιου. Τό γαλήνιο υφος τού, τό μειδίαμα τού άφώπλιζε ,δ πως καί τό γιαταγάνι τού. Καί αυτή τή γοητεία τής ήρεμης λευκής μορφής τού τη διετήρησε ώς την τελευταία στιγμή τού. Καί τ*)ταν αυτή ή ήρεμία καί ή γλυκύτης τής μορφής τού, τό άντιφέγγισμα, τό καθρέφτισμα τής ψυχικής ίσορροπίας καί τήςίδεολογικής τού σταθερότητος. Καί θαρρώ δτι άν ήταν άνάγκη νά χαρα¬ κτηρισθή μέ τρείς λέξεις ό Χατζομιχάλης θά επρεπε ν' άποκληθή ήρως των μεγάλων άφοσιώσεων. Άφοσιωμένος πι στά σέ κάθε τι πού τιίστευεν ώς μεγάλο, ώς άξιο, ώς εΰ· γενές. Αφοσιωμένος στήν ί- δέα τοϋ εθνους. Άλλά τό ϊδιο άφοσιωμένος καί στίς φιλίες τού. Καί εΐχε φίλους ό Χά τζομιχάλης καί μέσα στά λαϊ κά στρώματα, άλλά καί μέσα είς τόν κόσμο των ανώτατον άξιωματούχων τοΰ Κράτους. Καί ήταν τό ϊδιο εύπρόσδε- κτος καί είς τό κυβερνείον, είς τό γραφείον τοΰ Πρωθυ- πουργοΰ, δπως καί είς την ταπεινήν καλύβην τοθ τελευ- ταΐου άγρότου. Γιατί ήταν μαζί ό ήρως των έπαναστά¬ σεων, ό ώραϊος άγωνιστής καί δ πιστός φίλος. Ή ίδέα ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 211Η Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΤΤΕΡΟΥ Ένα κόττερον τιτλοφορούμενον «Πχμε» εκλάπη άπό την παραλί¬ αν των Μεγάρων. Καί δέν είνε ά· πορίας άξιον τό γεγονός. Τα κότ- τερα είναι πειρασμός. Άπό τής έιτοχής πού ή περίφημη έκεί νη «σκαμπαβία» τοΰ Παπά διαμάντη Ιπλεξε μέ τόν άφρό τοθ κύματος τόσα δνειρα τής ζωής— κάτ,ι τέτοια έλαφρά πλεούμενα Ιγιναν περιζήτητα. —θυμοθμαι την παληά Ήρα- κλειώτίκη βαρκαρόλα καί νοσταλ- γώ καί έγώ Ινα κόττερο! Αύτό θά Ιλεγε—με §ναν άνα στεναγμόν—έντόπιος κοσμοπολί της. Βεβαία καί ή βάρκα δέ θά ήταν άσχημη. Άλλά, πώς νά ) κανείς, τό κόττερο είνε ή θάλασσα μέ τόν μεταπολεμικό χαρακτήρά της. Πασχίζουν νά ς δώσουν σήμερα μορφήν σα- λονιοθ: Κομψές σιλουέττες παντοθ! Μιά τέτοια είνε καί τό κόττερο Συγκεντρώνει άπλότητα, κομψό- τητα, σβελτέτσα. βυμίζει γιώτ, χωρίς νά είνε. θυμίζει άκόμη άντιτορπιλλικό—έχει καί τό σή- μα τοθ ναυάρχου στό κατάρτι. Είνε κάτι τό έπιβλητικό καί μα¬ ζύ τό άφελές. Οί χερσαΐοι μέ τό κόττερο άρχίζουν νά άγαποθν Ιπί τέ- λους τή θάλασσα—είδικώτερα νά παύουν νά φοβοϋνται τό νερό. Αυτήν την εντύπωσιν σχηματί- ζω ένψ παρατηρώ τίς φωτογρα- φίες των Έλληνικών χοζτίρΐύν σΐούς ίστιοπλοϊκούς αγώνας. Ή θάλασσα μέ τό κόττερο—τα με γάλα κομψά καί εΰστροφα πα- νιά τού, δέν γίνεται απλώς γρα- φικώτατη. .θαλαασογραφ'α Άπο- κτά υφος. Δημιουργεΐ θέλγητρα. Ό Ελιγγος τής ταχύτητος Ινώ παφλάζει γύρω σας τό κθμα καί ή άρμύρα σας έρχεται άπό παν τοΰ σάν ενα φρέσκο καί 5ρο σερό άνάσασμα—Σδού μέ δυό λέ¬ ξεις ή γοητεία έδώ. Έξ άλλου κόττερα πού γλυστροθν μυστηριώ δή στίς σκιές τοΰ βραδυοΰ, έ νώ τό άκρογιάλι μας άπλώνη μισοφώτιστες τίς υπέροχες δαντέλ λες τού, είνε κάτι τό χαρα- κτηριστικό Μπορεϊ άπό τό κατά- στριομά τού νά ήχοθν χαβάγιες. Άλλά τί σημαίνεί; Ό παληός δημιουργος τής βαρκαρόλας ξανα- θυμάται τα μοτίβα τού: Βραδυά σκοτεινιασμένη, κοιματοι ή άμμουδιά... Έκεϊ «μεσ' την ήσυχη άγκα- λιά τής γαλήνης» τό κόττερο γίνεται Ινας άξιοπρόσεκτος συν- δυασμός προπολεμικής καί με- ταπολεμικής ζωής. Μέ αυτό τα ξιδεύει ό ρωμαντισμός καί τό πνεθμα τής έποχής—θά τό πι- στίψιτε; χωρίς νά άλληλοοαγ- Οί κώνωπες. Άπό αυριον, ώς ανεκοινώ¬ θη, θ' αρχίση υπό των κα- ταρτισθέντων συνεργείων π καταπολέμησις των κωνωπο ειδών είς τόν νομόν μας, τή ενάρξεως γενομένης άπό τή περιφέρειαν Καβροχωρίου. Τό πράγμα είνε ευχάριστον. Κα ελπίζομεν δτι ό αγών θά έν· ταθή καί θά έπεκταθή· παν τοθ οπου ύπάρχουν έλη κα. στάσιμα νερά. Διότι δέν είνε μόνον ό κίνδυνος τής έλονο οίας εφέτος. 'Εμφανίζεται ή δή καί άλλος κίνδυνος: Τ"0 δαγκείου. Ώς είνε δέ γνωστόν ό δάγκειοο μεταδίδεται άπό την λεγομένην στεγόμυιγαν πού άναπτυσσεται είς τα στάσιμα νερά, δπως καί ο κώνωπες πού μεταδίδουν την έλονοσίαν. Τα παντοπωλεϊα. Ό Σΰνδεσμος των παντο πωλών υπέβαλεν είς την Νομαρχίαν αναφοράν, ζητών δπως επιτραπή καί παραμέ νούν τα κατασΐήματα άνοικτά καί κατά τάς μεσημβρινάς ώρας πρός εξυπηρέτησιν των χωρικών πού είσέρχονται είς την πόλιν συνήθως την 11 ην π. μ. καί άναχωροθν την 4ην μ. μ. τό βραδύτερον. Έννοεΐ ται βεβαία δτι κατά τάς ώρας αύτάς ώς άναφέρεται δέν πρόκειται ν' άπασχολήται τό υπαλληλικον προσωπικόν καί έπομένως δέν θά παραβια- σθή ό νόμος περί ώρών έρ γασίας των ύπαλλήλων. Τό αϊτημα έχει μ(αν λργικήγ βά¬ σιν. Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι θά εξετασθή μετά προσοχής. Καί άν είνε νομικώς δυνατόν καί κοινωνικώς συμφέρον ή Νομαρχία θά Ικανοποιήση, τό αϊτημα αΰτό των παντοπω- λών. ' Ό κ. Νομάρχης. Μέ τό ατμόπλοιον τής γραμμής ανεχώρησε προχθές τό εσπέρας δι' Αθήνας ό Νομάρχης κ. Ανδρέας Μάρ- κελλος. Είς την πρωτεύουσαν ό κ. Μάρκελλος θά παραμεί¬ νη επί οκταήμερον περίπου μεθ' δ θά επιστρέψη, είς την έδραν τού, συνοδεύων κατά πδσαν πιθανότητα τόν κα- τερχόμενον είς την νήσόν μας υπουργόν των Σιδηρόδρομον κ. Σπυρίδωνος. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι κ. Νομάρχης θά χρησιμοποίησιν τό οιάστη- μα τής έν Αθήναις παραμο- κρούωνται. Ή θάλασσα ένψ φλοι· σβίζει τότε χαδιάρικη κάτω άπό την κουπαστή τού, δικαιολογεί τόν Εύριπίδη: θεραπεύει 8λα τα κακά—ίσοπεδώνει δλες τίς άξίες. Διατυπώνει άνετα τόν δρο: ωή... * * «Τό κθμα ραντίζει μέ φιλιά την ίστορία τοθ κοττέρου». Έ τσι καθώριζε τα πράγματα ά¬ πό την έξέδρα τοθ Φαλήρου, κά ποιο πρωΐ Κυριακής, Ινας νεα- ρός άξιωματικδς τοθ ναυτικοθ. Καί δέν είχεν άδικο. Τό εί- δύλλιο έδέθηκε μαζύ τού. Άπό τα σύγχρονα ρομάντσα έβγήκαν χίλιες μορφές τοθ δευτέρου μέ τό κόττίρο ώς έπιμύθιον. Κάτι ?]ξερε καί ή άλησμόνητη Μπριγ- κίττβ Χέλμ δταν «εξηφανίσθη» μ' Ινα πολυτελές κόττερο στά νερά τοθ ΣαρωνικοΟ Θά ποθν οί σεμνότυφοι: Μά εϊδύλλιο ήταν έ- κεϊνο ή σκάνδαλον; Οί άνθρω- ποι έχουν λησμονήσει δτι ή θά λασσα παίζει καί διά τα σκάν δαλα 2να έξαιρετικό ρόλον: Έν- νοεϊ νά ξεπλύνη τίς κηλϊδες τους καί νά καθιερώνη, στίς στιγμές της τουλάχιστον, κάποιαν... άσυ- λίαν μέ βάσιν την υποβολήν τοθ ώραίου. ΑΪΜΟΔΑΙΟΪ νής τού είς συνεργασίαν μετά των αρμοδίων ύπουργών καΐ 1 τοθ κ. Πρωθυπουργοΰ πρός οριστικήν λύσιν καί τακτοποί- ησιν των έκκρεμών ζητημάτων τοθ νομοϋ μας. Τό φλογερόν ενδιαφέρον τού διά τόν τόπον μσς, ή άγάπη τού πρός την πόλιν μας καί την ϋτταιθρον, ή γνώσις των ζητημάτων των καί ή μέχρι τούδε δρδσίς τού, πσρέχουν την βεβαιότητα, δτι καί τώρα θά εργασθή καί δτι ή προσπαθεία τού θ' αποβή γόνιμος καί εύεργετικη. Ή συγκέντρωσις. Όλα τα ύπάρχοντα μέχρι τής στιγμής δεδομένα δημι- ουργοΰν την πεποίθησιν 8τι ή έσοδεία των δηυητριακών, παρά την κατά τόπους εμφά¬ νισιν τή νόσου τής σκωριάσε- ως, θά είνε πλουσία εφέτος. Είς την επαρχίαν Μονοφα¬ τσίου ή παραγωγή προβλέπε- ται έξαιρετικά μεγάλη. Τό¬ σον ό οΐτος δσον καί ή κριθή καΐ ή βρώμη παρουσιάζουν ί- κανοποιητικωτάτην ανάπτυξιν καί επιτυχίαν. "Επί τή προ- όψει δέ τοθ πλούτου τής συγ- κομιδής, αί τιμαί ήρχισαν νά κατρακυλοϋν άπό τοΰδε ρα- γδαίως. Καί ύπάρχει κίνδυνος νά όργιάση ή κερδοσκοπία ε¬ άν δέν ληφθοϋν μέτρα.. Καλόν λοιπόν θά ήτο νά φροντίσΓ) ή Άγροτική Τράιτεζα είτε ό όργανισμός συγκεντρώσεως, διά την συγκράτησιν των τι- μών, έπεκτεινομένης καί έδώ διά τής συγκεντρώσεως των σιτηρών. Πρός Λένταν. Χάρις είς τάς χορηγηθεί- σσ,ς υπο τής Κυβερνήσεως πι· στώσεις, ή αποπεράτωσις τής όδοΰ Γόρτυνος—Χουστου λιανών—Πλατάνου συντελεϊ- ται ήδη καί ή δι' αύτοκινήτου συγκοινωνία έξασφαλίζεται πλέον χειμώνα καί καλοκαϊ- ρι 'Έτσι τό πλουσιώτατον αύ τό διαμέρισμα τής Μεσσα¬ ράς, θά έξυπηρετήται πλέον πλήρως. "Ελπίζομεν δέ δτι ό δρόμος δέν θά σταματήση οριστικώς είς Πλάτανον, άλ¬ λά θά προωθηθή διά τής Πλώρας μέχρι ΜιαμοΟς καί Λέντα. Θά εξυπηρετήση £να μεγάλο διαμέρισμα τής έπαρ χίας Καινουρίου καΐ θά βοη¬ θήση τα μέγιστα είς την εκ¬ μετάλλευσιν των ίαματικών πηγών Λέντα καί την δημιουρ γίαν είς την αρχαίαν αυτήν πόλιν, συγχρόνου λουτροπό- λεως, δπως έπίσης θά συν τελέση είς την δημιουργίαν λι μένος έξυπηρετοθντος τα μέγι στα την Μεσσαράν. Αξιόλογα μέτρα. Συνεχίζονται πάντοτε άπό μέρους τοθ ύπουργείου των Οίκονομικών αί καλαί ένέργει αι διά τόν περιορισμόν τής γραφειοκρατίας. Ούτω μετά τόν καταρτισμόν τής γνωστής νομοπαρασκευαστικής έπιτρο- πής, εξεδόθη διαταγή τοΰ κ. ύπουργοθ έντελλομένου την ταχυτάτην διεκπεραίωσιν των ζωτικοθ περιεχομένου διά τούς πολίτας εγγράφων. Διά τοϋ τρόπου τούτου ένισχύεται καί ανεξαρτήτως των γενικωτέ- ρων μέτρων ό αγών εναντίον τής γραφειοκρατίας. "Επιπρο¬ σθέτως 'έξασφαλΐζονται άγα- θά άποτελέσματα ^ύπέρ τοθ συνόλου καί των ενδιαφερο¬ μένων πολιτών ιδιαιτέρως, καί προτοθ άκόμη τα μέτρα ταθ τα άποδώσουν τούς καρπούς των. Διά τουτο καί άξίζει ή έν λόγω ενεργεια (ιδιαιτέρας έξάρσεως ώς φιλολαϊκή καί άκρως συγχρονισμένη. Διότι συγχρονισμένη καί πολιτισμέ νη μάλιστα είνε ή ενεργεια αυτή έφ' όσον ό αγών έναντι όν τής γραφειοκρατίας είνε ώς μανθάνωμεν κοινάς σήμε ρον είς δλα τα προοδευτικά κράτη. 1 1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΐ!ι
  _
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον: τό
  μουσικό ρωμάντζο: «-Σιλουέττες»,
  πρωταγωνιστεΐ ή Μίς Αυστρία
  1935 Λούλι Φόν Χόεμπεργκ. |
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άθάνα-
  το 6ργον: «Μπροστά στά ίκρίωμα». |
  Πρωταγωνιστοθν: Βαρβάρα Στάν-,
  γουικ, Ρομπέρτ Τέυλορ.
  Προίστάμενος Τυπογρσφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  = 0
  ΤΟΥ ΝΛΖΩΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίόα 'Αντρέγιεφ.
  Ή στήλη τού ώραιάκοομοο.
  ΚαΙ ή ψωνή γοητεύει
  έξ ϊσου μέ την ώμορψιά.
  Άπό τού δρόνου
  |είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΙΈΗ
  ΟΛΣΙλΙΣΣΙ =
  ΚΟΙΙΊΩΠΙ Κγ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Βιεννέζιχβ Μουσιχό
  Ρομάντζο:
  ΥΕΤΕΣ
  Μέ την Μίς Αυστρία 1935
  Λούλι Φόν Χόεμπεργκ,
  Καί την ΑΝΝΙ ΜΑΡΚΑΡΤ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΤΟ ΚΡΥΙΙΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 413 [
  Ενα καταπληκτικά όράμα '
  κατασκοπείας, γεμάτο μυστή- |
  ριο καί δράαι πού τό πλαΐσι-
  ώνεΐ μιά όίφθαστη μσυσική
  γβπτεία καί τβμαγευτικβτρα-
  γοΰδι τοΰ άηδονιοϋ τής όπε¬
  ρ άς τού Βερολίνον καί τή;
  Βιέννης ΓΚΙΤΤΑ ΑΛΠΑΡ.
  Συμπράττει ό διάσημος βαρύ
  τονος τής Σκάλας τοΰ Μιλά-
  νου ΤΟΜΑΣ ΑΛΚΑ ΤΝΤ σέ
  έλοχληρες οκηνές τοΰ Ριγο-
  λέτου τοΰ Βέρντι.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΤΟ
  ΕΓΚΑΗΜΑ
  ΤΗΣ ΤΡΑΜΜΗΣ ΜΑΖΙΝΟ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Διακηρύττει ότι έκτίθεται είς
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  ένοικίασις διά τό οικονομικόν
  έτος 1938—39 τοθ Δημοτικοΰ
  Φόρου επί των παραγομένων
  έν τφ Δήμφ Ηρακλείου καί
  μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
  ί938 συγκομιζομένων ακολού¬
  θων προϊόντων γής, ήτοι σί-
  -του, κριθής, βρώμης καί σμι-
  γοθ συμφώνως πρός τό άρ·
  θρον318ΓθΟ Κώδικος τής Δημο
  τΧκής νομοθεσίας.
  /!Ό Φόρος εχει ορισθή είς
  66ο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' οκάν τιμής χονδρι¬
  κώς πωλήσεως των προϊόνιων
  τούτων ώς ή τιμή αυτή καθω¬
  ρίσθη υπό τοθ Δημοτικοϋ Συμ
  βουλίου ήτοι διά τόν σίτον
  είς δραχ. 6, σμιγόν δραχ. 5,
  καί βρώμην δραχ. 4.
  Ό τρόπος τής βεβαιώσεως
  είσπράξεως τοΰ φόρου ύ-
  ένοικιαστοΟ καθορίζε-
  τ,α'φιά τοΰ άπό 15)20 Όκτω-
  βρίου 1926 σχετικοΰ Διατάγ-
  μίατος.
  ;){τΉ δημοπρασία θά διεξα¬
  χθή; είς τό Δημοτικόν κατά-
  ένώπιον τής Δημαρχια-
  έπιτροπής την 14ην Μαΐ-
  οι/ύί938 ημέραν Σάββατον ά-
  11 — 12 ώρας π.μ.
  προσψορά όρίζεται
  20.000.
  εγγύησις όρίζεται είς
  δροίχνώ.000
  ι£ίτΓ)'σχετικοί δροι ένοικιάσε-1
  ως ^ευρίσκονται είς την Οίκο-'
  νφμ,ικηγ Υπηρεσίαν τοΰ Δή-1
  μο,υ ,εγβα δύναται οί βουλόμε·|
  'νι^^Αάβωσι γνώσιν. !
  μν,- .Ηρακλείω τή 5 Μαΐου
  Ηρακλείου.
  Γεωργιάδης
  £ς] τ© 'Ανβοπωλείον
  Λ. Ποταμιανάκη
  35ον
  "Υστερα ήρθε ή σειρά ενός πό
  διοΰ. "Υστερα κάρφωσαν καί τό ^
  άλλο. "Ολα λοιπον είχαν πιά τε-1
  τια μέ δισταγμό. Εΐδε τόν σταυ-
  ρό καθώς τάν άνασήκωναν γιά νά
  τόν στερεώσουν μέσα σέ μιά τρύ-
  πά. Είδε τά μπράτσα τοΰ Ίησοΰ
  καθώς συνεσπώντο μέ πόνο καί
  υστερα τεντωνόντουσαν. Εΐδε τίς
  πληγές νά φαρδαίνουν. Ή ξεφου
  σκωμένη κοιλιά άνέβαινε έξαφνα
  κάτω άπό τίς πλευρές. Τά μπρά¬
  τσα τεντώνονται όλοένα. Γίνονται
  λεπτά καί λευκά. Έξαρθρώνον
  ται στόν ώμο. Κάτω άπό τά
  καρφιά οί πληγές κοκκινίζουν
  σέρνονται, λές καί θ' άποσπα-
  σθοθν.
  Άλλ' δχι σταματοΰν. "Ολα
  σταματοθν. Μονάχατό_στήθος κινεΐ
  ται * καθώς τό άνασηκώνει μιά
  άναπνοή σύντομη καί βαθειά.
  Ό σταύρος έγείρεται μέσα ά¬
  πό τό σκοτάδι καί επάνω τού
  είνε καρφωμένος ό- Ίτ,σοθς. Ό
  τρόμος καί τά δνειρα τοθ Ίού-
  δα επραγματοποιήθησαν. Ό Ί-
  σκαριώτης πού χωρίς νά τό θέ¬
  λη εϊχε πέση στά γόνατα, ση·
  κώνεται καί κυττάζει ψυχρά τρι-
  γύρω τού. Έτσι κυττάζουν οί βάρ
  βαρο: κατακτηταί πού έχουν α¬
  ποφασίση στά βάθη τής καρδίας
  των νά παραδώαουν τό πάν εις
  την καταστροφήν καί τόν θά¬
  νατον καί πού μέ Ινα τελευταΐ
  όν βλέμμα άγκαλιάζουν τό δρα-
  μα τής ξένης ναί πλουσίας πό¬
  λεως ποΰ είνε άκόμη γεμάτη
  ζωή καί θόρυβο, άλλ' επάνω είς
  την όποιαν τό παγωμένο χέρι τοθ
  θανάτου, άπλώνει κι' δλας τή
  δύναμί τού. "Ενας τέτοιος θρι-
  αμβευτής ήταν έκείνη την στιγ-
  μή ό Ίούδας. Άλλ' έξαφνα ό
  θριαμβευτής κλονίζεται. Άκόμα
  ήταν καιρός. Ό Ιησούς ζοθ-
  σε. Τά μάτια τού είχαν ε"να
  βλέμμα τόσον ίκετευτικό, τόσον
  θλιμμενο.
  Τό λεπτό πέπλο πού εκάλυ¬
  πτε τά μάτια των παρισταμένων,
  τό πέπλο πού ήταν τόσο λεπτό,
  ώστε εφαίνετο σάν νά μην υ¬
  πάρχη, ποίος μποροΰσε νά τά έμ
  ποδίση άπό τοθ νά σχισθ·§;
  (συνεχίζεται)
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειδή πολλοί πσρεξηγοϋν
  τες τό δημοσΐευμά ιιου άρνοϋν-
  ται την πληρωμήν των είς
  τόν Δήμον όφειλομένων φό-
  ρων επί τή ένδεχομένη τούτων
  ρυθμίσει, πρός αποφυγήν πα-
  ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ¬
  χρι τής καταθέσεως των α(-
  τήσεων θά συνεχίζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι-
  ευκολύνσεις θ' άρχίσουν άπό
  τής ημέρας καταθέσεως των
  αΐτήσεων.
  Έφ' φ παρακαλοθνται οί
  όφεΐλοντες νά προσέλθουν τό
  ταχύτερον είς τόν Δήμον καί
  νά μή περιμένουν τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας διατρέχοντες
  τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής
  ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ¬
  ου.
  Έπίσης παρακαλοΰνται
  προσερχόμενοι νά κρατώσι
  καί τα φορολογικά των βιβλίω
  ρια.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ίρηε στέφανα διά γάμους
  λα εϊδη ήτοι, μπομπονιέρες
  λέστατες, άνθη Νυμφικά,
  πίΐίΚα καί λαμττάδες είς τιμάς
  κόαΐους. (Όδός Σαββαθισνών πα·
  ρ&ΐήν Αγίαν Τριάδα).
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ
  *)«
  Αναχωρεί έξ 'Ηρα-
  κλδίου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εόθεΐ-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΜΝΛΡΔΑΚ11
  . 1 -41
  Π
  Ή νεανική καί έλκυστική φωνή
  είνε ενα θέλγητρο τΐολύ γυναικεΐ
  όν. Μιά γυναίκα άσχημη μ' ε6χά·
  ριστη καί γλυκειά φωνή άρέσει
  περισσότερον άπό μιά ώραια γυ-
  ναΐκα μέ άποκρουστική φωνή
  Έπαναλαμβάνω λοι-τον κυρίες
  μου, δτι έπιβάλλεται νάβελτιώσε-
  τε την φωνήν σας μετριάζοντας
  τα έλαττώματά της, τα δποΐα φυ
  σικά πράττει προηγουμένως νά ά
  νακαλύψετε. Καί ύπάρχουν ττολ-
  λοί τρόποι διά των οποίων μπο·
  ρεΐτε ν' άνακαλύψετε τα έλαττώ
  ματα αύτά.
  "Εάν π. χ. άντιληφθήτε δτι όμι-
  λώνταςβραχνιάζετε κάθε τόσο αϋ
  τό σημαίνει δτι μιλατε δυνατά
  καί άσχημα.
  Μέ τόν συνήθη τόνο τής φωνής
  σας, προφέρετε δυνατά τό φωνή·
  εν Ε. Τραγουδάτε Μπειτσ. α,ύτό ΐόν
  Ιδιο ήχο, στόν Ιδιο τόνο φωνής
  "Εάν αΐσθανθήτε κούρασι, σημαί¬
  νει δτι £χετε κακό τόνο φωνής.
  "Ενας έπίσης καλός τρόπος νά
  γνωρίσετε την φωνήν σας είνε νά
  έρωτήσετε εϊλικρινεϊς σας φίλους.
  Εάν μιλατε μέ τόν λάρυγγα, τό
  έλάττωμα αύτό όφείλεται σέ μιά
  συστολή των μυών τοθ λαιμοθ καί
  πρέπει νά τό καταπολεμήσετε μέ
  διάφορες άσκήσεις. Προφέρετε τό
  Α π. χ. μέ τό στόμα πολύ άνοι-
  κτό, αύξάνοντας την Ι'ντασι καί
  έλαττώνοντάς την βαθμηδόν μέ τα
  χέρια κάτω καί ελευθέρα. 'Επίσης
  άναστενάζετε σέ κάθε φωνήεν σάν
  νά είσθε κουρασμένη.
  Εάν ϊχετε φωνήν Μρρινον, κά-
  μνετε άργές ρινικές είσπνοές καί
  μέ στόμα κλειστό προφέρετε τό Κ.
  και τό Ρ, πολλές φορές.
  "Εάν £χετε φωνή δυνατή, φαν·
  τασθήτε πώς δ,τι λέτε είνε μυστι-
  κό καί δτι στό διπλανό δωμάτιο
  βρίσκονται άνθρωττοι πού παρακο-
  λουθοΰν την συζήτησιν σας Τότε
  ασφαλώς θά χαμηλώσετε τόν τό¬
  νο τής φωνής σας.
  "Πάν Μχετε άδύνατη φωνή, πρέ¬
  πει αρχικώς νά σδς εξετάση Ία-
  τρός. Διότι, ένω οί ττραγματικοί
  κωφοί όμιλοθν πολύ δυνανά, έκεΐ·
  νων πού ή άκοή άρχίζει νά εξα¬
  σθενή, όμιλοΰν σιγώτερα. "Εάν ό-
  μιλή-ΐε πολύ σιγά άπό συνήθεια,
  τότε φαντασθήτε δτι 'δλος ό κό·
  σμος 8χει κουφαθη.
  Έξ άλλου πρέπει νά ξεύρετε
  δτι τό κυριώτερον γιά την φωνήν
  εΤνε ή εΐσπνοή, ή δποία πρέπει
  νά γίνεται άργά, βαθειά καί ρυθ-
  μικά.
  Τέλος γιά νά άποκτήσετε κα·
  θαρά άρθρωσι, πρέπει νά διαβά-
  ζετε άργά καί δυνατά διάφορα
  κείμενα καί νά άκούετε τα γράμ-
  ματα έκάστης λέξεως εύκρινώς.
  Έπίσης ύποβάλλετε τόν εαυτόν
  σας σέ διαφόρους άσκήσεις των
  χειλέων.
  Σκεφθήτε, κυρίες αου, δτι μιά
  γυναίκα ττού είνε εύχάριστη δταν
  Ομιλεί, άξίζει δσο καί μιά ίχλλη
  τής οποίας ή μορφή καί τό σύν¬
  ολον σας προκαλεΐ την γοητεία.
  Καλλιεργήσετε λοιπόν δ,τι μτΐορεΐ
  νά συντελέση είς τό νά κάμετε
  άρμονικώτερο τόν ήχο τής φωνής
  σας καί νά δώσετε είς τόν λόγον
  σας συλλαβική διαύγεια καί άκρί
  βεια τοΰ τόνου.
  ή Ντιστεγκβ
  Διά τάς άναγνωστρίσς
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ϋη' αριθ. 91.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Μέρος τοθ ποδός— Είδος
  γλυκίσματος.
  2) Τόν πλούτον πολλοί Ιμί-
  σησαν, τήν....δμως ουδείς.
  3) θά την συναντήσετε στό
  πλυσταριδ—Διοικητική περιφέ-
  ρεια.
  4) Πρόθεσις — ύπάρχων—Συ·
  ναινεϊ.
  5) Ίαπωνικόν ένδυμα.
  6) Στενός συγγενής—"Ηπειρος
  (γεν.)
  7) Τσάρος τής Ρωσιας.
  8) Άπό πέντε τοιούτους άπο
  τελοΟνται οί «'Άθλιοι» τοΰ Ουγκώ
  (ένικός)—Δέν είναι άγρότης. ·
  9) Πόλις τοΰ Βελγίου έν Φλάν
  δρα—"Αρθρον—Ποταμός τής Ελ¬
  βετίας.
  10) Ό Ιδιος, ό αύτός.
  11) Λέξις τοθ πόκερ—Τό ά·
  γαλμα τής άπτέρου...
  12) Μέρος τοθ λόγου.
  13) Άλγος—Κουρέλι.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Ή πατρίς τοθ Ίπποκράτους
  —Στό πόκερ ανώτερον τοθ τσίπ
  —Στήν εφημερίδα «'Εθνος» γρά
  φεΐ μέ ψευίώνυμον Χ.
  2) Κρανίον άγίου—Πίσω την
  έχει ή άχλάδα τήν....(παροιμ.)
  3) Άρχαία θεά (Αίτ.)—Περίφη
  μος Γαλλίς χειρομάντις άποθα-
  νοΰσα πρό μηνών—Σημείον Άρι
  θμητικής.
  4) Πρός χάριν αυτής έπώλη-
  σε τα πρωτοτόκια τού δ Ή-
  ααΰ—υψηλότερον τοθ λόφου.
  5) Έπίρρημα χρονικόν—Τό
  ούράνιον τόξον—Ανεκάλυψε τό
  φερώνυμον τηλεγραφικόν σύ-
  στημα.
  6) Μονάς ήλεκτρ. άντιστάσε-
  ως—"Αρθρον.
  7) Οϋτω γράφεται ή λέξις
  Άριθμός—Άρθρον (πλ.)
  8) θεός των δασών—"Εργον
  καί ήρωίς τοΰ Ζολα—τό βλέπο¬
  μεν δταν κοιμώμεθα.
  9) Ζώον οίκιακάν—Μέρος τοΰ
  αύτοκινήτου.
  10) Στρατιωτική μονάς—τα δυ
  νάμενα νά θεραπευθοϋν—Γλύ·
  κισμα.
  11) Γνωρίζω (άρχ.) θυμός, μή¬
  νις.
  12) θάλασσα (άρχ.)— Άντων.
  κτητική—ό σκόρος.
  ■ «■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Β ■ 1
  ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
  ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
  Βαθμών 98)100
  Μόνον εις τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. ί ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ
  373ον
  Γιατί άπό έδώ καί πέρα δέν
  εΐχαν πιά καμμίαν εύθύνη
  ουτε γιά τή δική τους τύχη
  ουτε γιά την τού κράτους.
  Δέν διατρέχουν πιά τόν κίν-
  , δυνον νά γελσσθοθν ή νά πά
  ' ραμελήσουν δ,τι δήποτε καί
  δέν εΐχαν νά νοιασθοΰν πα-
  ρά γιά τή λίγη ζωοΰλα πού
  • θά τούς άφιναν ϊσως νά ζή·
  σουν. Τό καλλίτερο πού εΐχε
  νά κάμη τώρα ή Μαρία-Άν-
  'τουανέττα ήταν νά αναζήτη¬
  σιν τή χαρά της στά άνθρώ-
  πινα μικροπράγματα—νά βοη
  |θή την κόρη της στό κέντημα
  καί στό ράψιμο ή στό κλειδο-
  κύμβαλο, νά διορθώνη, τα
  γραπτά τοθ γυιοθ της. Μόνο
  πού τώρα έπρεπε νά ξεσχΐζη
  κρυφά καί βιαστικά τό φύλλο,
  επάνω στό όποΐο τό παιδί—
  πώς μποροθσεν £ξη χρόνων ά-
  γοράκι, νά καταλάβτι, τί συνέ-
  βαινε γύρω τού;—έξακολου-
  θοϋσε νά γράφη «Λουδοβΐκος
  —Κάρολος, Δελφΐνος», πού
  εΐχε μάθη μέ κόπο. 'Εβοηθοΰ-
  σε τα παιδία της νά λύσουν
  τα αίνίγματα τοΰ «Μερκύρ
  ντέ Φράνς», κατέβαινε μαζί
  τους στόν κήπο καί ξανανέ-
  βσινε, παρακολουθοθσεν ε¬
  πάνω στό τζάκι την τόσο άρ·
  γή αίώρησι τού παληού έκκρε-
  μοθς, έκύτταζε τίςτολϋπες τοΰ
  καπνοθ πού ύψώνοντο κυμα
  τιστά επάνω άπό τίς μακρυ-
  νές σκεπές, έβλεπε τα σύννε-
  φα τοΰ φθινοπώρου πού έφερ-
  ναν τόν χειμώνα. Καί πρό
  παντός έπροσπαθοθσε νά ξε-
  χάση τα παληό, τα περασμέ-
  να, κι' έπιχειροΰσε νά σκεφθή
  τα τωρινά καί δσα αφεύκτως
  εμελλαν νάρθοΰν.
  (συνεχίζεται)
  ι ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ιω. Μαυράκης
  Αίμιλίο Ε. Ζεάκη ηρραβωνίσθησαν.'
  θερμά συγχαρητήρια. Μ. Π.
  ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθ. έβδομά-
  Ι δα ετελέσθησαν είς Τυμπάκι οί
  ! γάμοι τού κ. Άστρινοΰ Γ. Χριστο-
  | δουλάκη μετά τής δίδος Μαρίας
  ! Λαντζουράκη, έκ Κλήματος. Παρά-
  Ινυμφος παρέστη δ Ιατρός κ. Χά-
  ' ράλ. Καπελλάκης.
  —Ή δνΐς Ελευθερία Κάτη καί
  ό κ. Μίνως Κουκουραάκης ετέλε¬
  σαν τούς γάμους των είς Μοϊρες.
  Παράνυμφος παρέστη ό Ιατρός κ.
  Στέφ. Σαριδάκης ώς έκπρόσωπος
  τού Δημάρχου Ηρακλείου κ. Μη-
  νδ Γεωργιάδου.
  —Ό κ. Παντελής Σμπριλιδάκης
  καί ή δνίς Μαρία Άνδρουλάκη ε¬
  τέλεσαν τους γάμους των είς Μοί-
  ρες. Παράνυμφος παρέστη ό ία·
  τρός κ. Χρ. Καμαριανάκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φιλαν·
  θρωπικός Σΰλλογος Κυρίων καί
  αεσποινΐδων Ιεραπέτρας αίσθάνε-
  ται την υποχρέωσιν δπως καί δη¬
  μοσία εκφράση τάς ευχαριστίας
  τού πρός τόν αξιότιμον κ. Ευστρ.
  Καλογερίδην διά τό ρεσιτάλ, δ-
  περ εΐχε την εύγενή καλωσύνην
  νά δώση, έν τή κωμοπόλει μας
  την 30ήν λήξαντος, υπέρ των άπό-
  ρων. Μετά τιμής
  "Η ποόεδρος
  Εΰγϊνία Γΐαννικάκη
  Ή Γραμματεύς
  Ελένη Τζερμιαδιανοϋ
  ΘΑΝΑΤΟ1.—Μετ" όλιογοήμερον
  ασθένειαν έξεμέτρησε τό ζήν ό
  Πέτρος Μαριδάκης έκ "των καλών
  καί αγαθών ιτολιτών τοθ τότιου
  μας. Την κηδείαν τού παρηκολού¬
  θησε αρκετάς κόσμος τιμών την
  χρηστότητα τοθ χαρακτήρος τού.
  Είς την χηρεύσασαν σύζυγον
  τοΰ μεταστάντος καί τούς οίκεί-
  ους τού άπευθύνομεν συλλυπητή-
  ρια.
  ***
  Γύρω οτήν πόλι.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣ1ΑΣ
  Την 25 Μαΐου έ. 'έ. ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 11 π. μ.
  γενησεται μειοδοτικός διαγω-
  νισμός είς τα γραφεΐα τής
  Ενώσεως Γεωργικών Συνε-
  ταιρισμών Νομοΰ Ηρακλείου
  διά την προμήθειαν των κάτω¬
  θι είδών:
  1) 2000—2500 Βαρελίων
  Ποτάσσης των 50 χιλιογράμ-
  μων 80)85 βαθμών είς άνθρα-
  κικήν Ποτασσαν καί 10—12
  ο)ο είς άνθρακικήν σόδαν έ-
  φετεινής εσοδείας.
  2) 28—30 τόννους χάρτου
  άποξηράνσεως σταφίδος είς
  ρόλους των 50 χιλιογράμμων,
  καί παρακαλοθνται οί βουλό
  μενοι νά λάβωσι μέρος είς
  την μειοδοσίαν δπως προσέλ¬
  θωσι την ανωτέρω ημέραν
  καί ώραν.
  ΟΙ δροι συμφωνιών είναι
  κατατεθειμένοι είς τα γρα¬
  φεΐα τής Ενώσεως καί είς
  τα Ύποκαστήματα τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης Ηρακλείου,
  Χανίων, Ρεθύμνης, καί Άγίου
  Νικολάου, καθώς καί είς τό
  Κεντρικόν είς Αθήνας.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας^·» ,
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ■■■*■
  Παραλλήλως ττρός την κίνησιν
  τής πόλεως πού ζωηρεύει μέ τόν
  ωραίον καλοκαιρινόν καιρόν.
  — Κίνησις παρουσιάζεται κατ'
  αύτάς καί είς τα προάστειά μας.
  —Ιδιαιτέρως δ Μασταμπάς
  συγκεντρώνει άρκετούς φίλους
  τοΰ ύπαίθρου καί τής εύθυμίας.
  —Αύξάνονται καί πληθύνοντα,ι
  οί πλονόδιοι ττωληταί άναψυκτι-
  κών.
  —Είσερχόμεθο όσονοϋπω είς
  την θερινήν εποχήν καί ή εΐσοδος
  αυτή εΤνε άπό τούδε αίσθητή...
  —Έννοεΐται δτι τα πολύ ψυ¬
  χρά ποτά καί ειδικώς τα τιαρα·
  σκευάσματα τοθ διαβατικοΰ πα-
  γωτατζή, δσον έκλεκτά καί &ν εί¬
  ναι. . αντεδείκνυνται άκόμη.
  —Ώραία ή Μμπνευσις τού Ό·
  ρειβατικοΰ συνδέσμου Ηρακλείου
  διά την πραγματοποίησιν έκδρο-
  μής τοθ συνδέσμου είς» Κυκλάδας.
  —Έν συνδυασμφ μέ την συμμε¬
  τοχήν τοΰ συνδέσμου είς την Πα¬
  νελλήνιον άθλη/τικήν παρέλασιν.
  —Φρονούμεν μάλιστο δτι είς
  την έκδρομήν δέν θά είνε δκαιρος
  ή συμμετοχή καί άλλων έκτός
  των μελών τοΰ συνδέσμου καί μά-
  λιστα άπό έκείνους οί όποϊοι δέν
  έταξίδευσαν άκόμη είς τάς γραφι
  κάς Κυκλάδας.
  —Τα κρούσματα τής γρίππης
  δέν λεΐπουν ο£5τε αύτές τίς ήμέρες.
  —Πιστεύϊται δμως γενικώς δτι
  άποκαθισταμένου τελείως τοΰ και-
  ροΰ ή γρίππη θά μάς άφήσπ ησύ¬
  χους.
  —Συγκεκριμένως δέν θά δια¬
  τρέχομεν τόν κίνδυνον «νά την
  αρπάξωμεν» άπό Μνα άνεπαίσθη·
  τον—καί ευχάριστον — ρευματάκι.
  — Συνεχίζεται έντατικώς τό
  σκάψιμο των άμπελιών τοΰ νομοϋ
  μας.
  —Τα έργατικά ήμερομίσθια έ-
  ξακολουθοΰν νά ευρίσκονται είςΐ-
  κανοτιοιητικά έιτίτΐεδα.
  —Ή βελτίωσις αυτή των ήμε-
  ρομισθίων φαίνεται δτι θά εξακο¬
  λουθήση.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ·
  λεται σήμερον διά τελευταίον φο¬
  ράν τό φίλμ «Σιλουέττες».
  —Δέν πρέπει νά τό χάση κανείς,
  ό Ρίπορτίρ
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.
  Σήμερον διημερεόουν τα ψαρμα
  κεΐα Λάμπρου Κανακάκη, Σωκρά
  τους Χανιωτάκη κοί Έμμ. Ματζα-
  πετάκη. Διανυτερεύουν δέ τα
  φαρμακ€Ϊα Ά. Χαλκιαδάκη καί Σ.
  Χανιωτάκη.
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬
  στρινάκη πωλεϊται άρτος σικάλε·
  ως διά Ζαχαροδιαβητικούς.
  Έλευθ. Πηγάκης
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.'
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ
  Είδικευθεΐς επί έπταατί-
  αν βίς τα ποτθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυ&νι.
  Δέχεται τούς ττάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού δδός
  Άμαλθείας Οτΐάροδος δδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ^
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζοιιν τάς γνώσεις των.
  296βν
  "Αν τύχη νά διαβή νεκρική κηδεία, καί μεταξύ
  των άκολουθούντων αυτήν διακρίνη " ιατρόν τίνα,__
  Μπίτ! κρόζει τό χαμΐνιον, χώρα τώπαθσν οί ίατροΐ
  νά κουβσλοθν τό κατάστημά τους;
  Έτερον χαμίνιον ευρίσκεται μεταξύ πλήθους
  θεατών. Σπουδσΐός τις άνθρωπος, φορών θιόπτρας
  επί τής ρινός καί είς την άλυσιν τοθ ώρολογίου τού
  πολλά κροτάλια έ'χων έξηρτηυένα στρέφ&ται όττί-
  σω τού θυμωμένος. — Μωρέ μιτερμπάντη! άρπαξες
  τή μέση τής γυναίκας μοί,! Έγώ, αύθεντικο! ψά-
  ξε με.
  Γ.
  . Έχει καί την χάριν τού.
  Τό εσπέρας, μέ τα ολίγα έκεΐνα κερμάτια, μέ
  τα όποΐα έφωδιάσθη ό άνθρωπάκος μας, είσέρ'
  χετσι είς ε"ν θέατρον. '
  Άμα διασκελΐσπ τό μαγικόν τουτο κατώφλιον,'
  χά χαμίνιον μεταμορφοθται. "Εξω ήτο χαμΐνιον,
  μέσα είνε ό Τιτής.
  Τα θέατρα όμοιάζουν πρός άνεστραμμένα σκάφη,
  £χοντα πρός τα άνω την τρόπιδα. Έκεΐ επί τής
  τρόπιδος έκείνης συστιειροΰται ό Τιτής. Ό Τιτής
  είνε πρός τό χαμΐνιον δτι ή φάλαινα πρός τό|
  σμορφον 6τι άμφίβιον. Τό αύτό δν άποπτάν καί
  άκινητοϋν είς τό κενόν.
  Άρκεϊ νά ευρεθή έκεΐ μέ την χαράν λάμ-
  πουσαν είς τό πρόσωπον τού, μέ την δύναμιν τοθ
  ένθουσιοσμοΰ καΐ τής εύαρεσκείας, μέ τα χειρο-
  κροτήματά τού, τα όμοιάζοντα πρός πτερυγίσματα,
  διά νά ονομάσας Παράδεισον την στενήν, την δυ-
  σώδη, σκοτεινήν, έκκωφαντικήν, μιασμαιώδη, είδε-
  χ6ή καί αποτρόπαιον εκείνην τρόπιδα.
  Τό χαμίνιον έχει καί αύτό κάποιον αιλολογικόν
  χρΐσμα. Ή τάσις τού τό λέγομεν μετά τής απαι¬
  τουμένης πρός τουτο λύπης, δέν είνε ό κλασικι-
  σμός. Έκ φύσεως είνε ήττον άκαδημαϊκός. Ούτως
  επί παραδείγματι, ή δημοτικότης τής δεσποινίδος
  Μάρς ύπ' ούτοΟ τοϋ θωρυβώδους μικροϋ πλήθους
  των παιδίων έκσρυκεύετο μέ όλίγην είρωνείαν. Τό
  χαμΐνιον την ώνόμαζε δεσποινίδα Μύς (βγαλμέ·
  νην άπ' τό κουτί).
  Τό πλόσμα τουτο ογκούται, ύλακτεΐ, συρίζει,
  άλλά πρό πάντων συρίζει δαιμονίως, έμπαίζει,
  όλολύζει. είρωνεύεται σύρει τα ράκη τού ώς παι-
  δάριον, καί περιελίσσεται δι" αυτών ώς φιλόσο-
  φος, άλιεύει είς βόθρους καί όχετούς, ζητεί νά
  κυνηγήσΓ) έντός βορβόρου, άντλεϊ την ευθυμίαν
  έκ των περιττωμάτων, έκ των κοπρώνων διά τής
  β α ντασΐας τού μαστιγώνων τοΰς άνά τούς κεντρι-
  κούς δρόμους συνωθουμένους, μορφάζει καί δά-
  κνει, ψάλλει καί συρίζει, χειροκροτεΐ κσί κατσβοα,
  τό Άλληλούΐα άναμιγνύει μέ τόν άμσνέ, ψαλμω-
  δοθν ολους τούς ρυ'θμούς, 'άπό των μακαρισμών
  μέχρι των άσεμνοτέρων άσμάτων.
  Ευρίσκει χωρίς νά ζητή, γνωρίζει δ,τι δέν ή-
  ξεύρεΐ' είνε Σπσρτιάτης άμα κσί λωποδύτης έν
  κλοπή' είνε τρελλός μέχρι φρονήσεως καί λυρικός
  μέχρι βωμολοχΐας' καί ένώ ζητεί νά φανή την ψυ¬
  χήν καί τό σώμα Όλύμπιος κυλίεται είς την κο·
  πρίαν διά νά εξέλθη εκείθεν διάστερος.
  Τό χσμίνιον των Παρισίων είνε είς μικρός Ραμ-
  πελαί.
  Δέν εύχαριστεΐται μέ τό πανταλόνι τού, εάν δέν
  έχη είς τα νώτα θυλάκιον.
  Πολύ ολίγον έκπλήττεται, έτι δ' ολιγώτερον
  Ορικιδ διακωμωδεΐ τάς δεισιδαιμονίας, σμικρύνει
  τάς έξογκώσεις, κατειρωνεύεται τα μυστήρια, δα-
  μάζει τούς βρυκόλακας, χλευάζει τα παχειά λό-
  για, γελοιογρσφεΐ τα διηγηματικά πσραγεμίσματα.
  Ούχι διότι είνε όπαδός τοθ πεζοθ λόγου' τουναν¬
  τίον διότι άρέσκεται νά διαστρεβλώνη. τό πομπώ-
  δες καί θεαματικόν διά τής καταχρηστικής άπο·
  μιμήσεως.
  Αυτόν τόν Άδαμάστορα είνε είς θέσιν νά τοθ
  είπη"—Δέν μέ φοβερίζεις έμένσ.
  (συνεχίζεται)
  Άτΐό όλα δι* δλους.
  ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ
  Γ'.
  Άκόμη καί τ* δειλότερα των
  πτηνών γίνονται ή μάλλον πα¬
  ραμένων ήμερ*. Διότι κατά τάς
  ανακοίνωσις τού δόκτορος Χάν'ι-
  ρηχ, τί πουλιά, 2ταν βγαίνουν
  άπό τό αύγό είνε δλα ήμερα, δεί
  λά δέ γίνοντ*! μόνον άπό τή"
  πείραν κα: την ανατροφήν πού
  τούς δίνουν οί γονεΐς των. "Αν
  άφήσετε Ινα φασιανό πού έκ-
  κολάπτεται άπά ε*να αύγό, ε¬
  λεύθερον μέσα εις Ινα δωμά¬
  τιον, ό φασιανδς θά είνε έξαιρε
  τικά ή'ρεμος. Δειλός, δμως, θά
  γίνη μόνον δταν αρχίση ν'
  ασχολήται μέ αυτόν ϊστω καΐ
  διά μίαν μόνον ημέραν ό άν-
  θρωπος
  Τότε ό φααιανός «χγριεύει»
  γίνεται δειλός, κα» θά προτι
  μοΰσεν έν άνάγκη νά ψϊφήση
  άπό την πείναν, παρά νά δέ
  χθή τροφήν άπό τό χέρι τοθ
  άνθρώπου. "Αν είς τα ανωτέ¬
  ρω ζώα μας προξενοΰν εντύπω¬
  σιν αί άτομικαι πνευματικαί ή
  ψυχικαι εκδηλώσει; των, νά έ"ν-
  τομα εί/ε άξιοθαύμαστα διά τάς
  όργανωτικάς των ίκανότητας,
  διά την πειθαρχίαν των, χάρις
  είς την όποιαν Εδρύουν όλο
  κλήρους πολιτείας σοφώτατα
  ωργανωμένη;, καΐ διά την ερ¬
  γασίαν των αΕσθητηρίων όργά-
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού ινα διευκολύνη
  όφριλέτας τοθ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των το<3 Δήμου καί φόρων, α¬ πεφάσισεν ινα είς τοΰς αί- τοΰντας καί ύπογράψοντας ει¬ δικήν πρός τουτο αίτησιν καΐ δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής Οικονομικάς Υπηρεσίας τοϋ Δήμου. Χορηγήση Φορολογικάς δι- ευκολύνσεις ήτοι: 1) Τής διά μηνιαίων κατα- βολών έξοφλήσεως των πρός τόν Δήμον χρεών των καί α¬ ναλόγως τής οίκονομικής άν- τοχής τού φορολογουμένου έν- τός ετους καΐ πλέον άπό σή¬ μερον. 2) Τής άπαλλαγής τούτων έκ των τόκων ύπερημερίας. Προσκαλεΐ δθεν τοΰς έπιθυ μοΰντας νά τύχωσι των ώς ά¬ νω εύεργετικών καί φορολογι- κών διευκολύνσεων νά προ¬ σέλθωσι είς τα γραφεΐα των Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοθ Δήμου ϊνα ζητήσωσι τουτο ύ- πογράφοντες την ώς άνω αί- «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πληρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Α.δη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.-'Ανεσις-'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλεβ. &-40 _____ ~"3 •Η τελευταία λέξις Παρισινης μόδας μέ τα πλέ- ) ον έξαντρίκ καί νουβωτέ Καπέλλα Γυναικεία των μβγαλυτέρων Άθηναϊκών οϊκων έκόμισε είς πλουϊίαν συλλογήν καΐ έκθέτει το παρα τ9 πλα- τβϊα Βενιζέλου (Κέντρον) καταστημα: ΕΡΜΙΝΑ ΚασΜΑΡ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Γοθοτο ϊ νων των Πώς λ χ. διατηρεΐ- ται Ινα; λαός "μελισσών, πώς αί μέλισσα; μιχς κυψέλης άνα καλύπτιυν ποΰ είνε τα καλλίτε ρα άνθη, πώς μία μέλισσα ά νακαλύπτε; καθε φοράν την πη¬ γήν τοϋ νέκταρος; Ό καθηγη¬ τάς Φόν Φρίτς τοθ Μονάχου διε σάφησεν ΰστερα άπό μακροχρο νίους μελέτας μερικά των πρ>
  βλημάτων αυτών. Έτσι ξεύρομεν
  σήμερα δτι αί μέλισσαι ήμπο-
  ροΰν νά ξεχωρίζουν χρώματα
  καί 8τι έ*χουν την αίσθησιν τοΰ
  γ^ρίνθΌ. "Ετσι όλόκληρος ό πλη
  θυσμός μι&ς κυψέλης ■ηιπορζϊ
  νά συνηθίση νά ίμφανϊζεται 'έ-
  ξη φοράς την ημέραν είς ωρι¬
  σμένας ώρας, εϊς τάν τόπον τής
  διατροφής των. Είνε δέ, εις την
  αίσθησιν αυτήν τοΰ χρόνου, εν¬
  τελώς άνεξάρτηται τοΰ ηλίου αί
  μέλισσαι. Καΐ μέ τα σκοτάδι θά
  είνε άκριβεϊς εις τό ραντεβοθ των!
  Τα πειράματα πού έγιναν σχε¬
  τικώς μέ χημικά μέσα, άπέ-
  δειξαν δτι ή έσωτερική αυτή
  αίσθησις Ιχει σχέσιν μέ τόν
  ρυθμόν τής ανταλλαγήν τής Ο
  λης. Άν λ. χ. δοθ^ είς τάς
  μελίσσας κινίνη πού έπιβραδύ-
  νει την ανταλλαγήν τής Ολης,
  α£ μέλισσαι δείχνουν καθυστέ-
  ρησιν. Τό ρολόϊ τους δέν λει-
  τουργεϊ πλέον!
  τησιν καΐ δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  αστυνομικον των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  οίίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω ττροθεσμίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωπσμοθ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοΰ νόμου έπιτρεπομένων έκ·
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινήτων μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοΰ.
  Τα ούτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενί λόγω θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοϋ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  "Αγιος Νικόλαος
  ή πόλις τής γοητείας.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάϊβ;
  (ανταποκριται μα;) .— ·Όσοι 'έ-
  χουν πολύν καιρόν νά επισκε¬
  φθούν τόν "Αγιον Νικόλαον θά
  επρεπε νά έλθουν ώς έδώ την
  εποχήν αύτην, ©ά ευρίσκοντο έμ-
  πρό; είς ενα άληθινό όσο καί
  μεγάλο θαΰμα. Καί θά εδοκίμα¬
  σαν μίαν ευχάριστον έκπληξιν.
  ιΐ>ά έβλεπαν συνταιριασμενην την
  άνοιξιάτιχην άναγέννησι τή; φύ¬
  σεως μέ την άναδημιουργία τή;
  ώμορφη; πολιτειοΰλα;. Κ*ΐ θά έ-
  δοκίμαζαν βαθϊΐά τή γοητεία
  τής ανοίξεως α' αύτό τόν τόπβ
  τή; θεία; άρμονίκ; των σχπμά-
  τ*>ν, των ό'γκων καΐ τοΰ φωτός.
  Γιατΐ αϋτό είναι «υρίως ό "Αγι-
  ο; Νικόλαος: Αίσθητική διάταξις
  όγκων καΐ πλήρη; έναρμονισις
  σχημάτων καΐ χρωμάτων. 'Από
  τή μιά ή λίμνη μέ τού; άπότο-
  μου; γκρεμνούς πού ΰψωνονται
  πρό; τή νοτία πλευρά, πάνω άπ'
  τού; οποίους διαγράφεται ή σι-
  λουέττα τοΰ γυμνασιακοΰ Με-
  γαρου κ«1 των άλλων οϊκοδομων.
  Κι' άπό την άλλη ό (ΐυχός τής
  «Κιτροπλ-χτεία;» μέ την ώραία ά-
  κροθαλασαΐά καΐ πέρα τό«άμμοϋ-
  δι», ενα άπό τάγρ«φικώτε»α Κρη-
  τικά άκρογιάλια. Καί τώρα, προ¬
  σετέθη καΐ τό ώραιότατο λιμάνι
  μέ τίς άποβάθρβς, μέ τί; εύρεΐες
  λεωφορους, μέ την ύπέροχη. δι-
  αμόρφωσι. Κοντά δέ α' ολα αΰτά.
  συμπλήρωμα καΐ στολίδι θαυμα¬
  σία, τα τεχνικά, έξωραϊστικά έρ-
  | γα τού Δήμου. £ύμφωνα μί τό
  νέο σχέδιο, ό Δήμο; μα;, μ&
  επί κεφαλής τόν άκαταπόνητο
  έργχτη τής προοδου Δήμαρχο κ.
  | Σκύβαλο, τό τελευταία διαστη·
  μα κατεσκεύχσβ πλείστα ση-
  μαντικχ έ'ργα. 'Ανοίχθησαν καΐ
  διαμορφώίηκαν νέοι δρόμοι καΐ
  λευφόροι, έδημιουργηθπκαν νέαι
  πλατείαι, δενδροστοιχίαι καί κπ-
  πάρια, έξωραΐσθιΐκαν οί γύρω άπό
  την λίμνην χώροι, μέ παρτέρια,
  μέ κηπάρια καΐ με αναβρυτή¬
  ριο, έγιναν έ'ργα καίαριότητος
  ύγείας καΐ πολιτισμοΰ καί ή μι¬
  κρ ή πολιτειοΰλα τοΰ 'Αγίου Νι-
  κολάου άπεκτησεν οψι καΐ μορ-
  φή ποΰ θά τή ζήλευαν κι' οί μΐ·
  γαλύτερε; πόλεις τής χώρας. Χω-
  ρϊ; ΰπερβολή ειμπορεί νά είπίί
  κανεΐ; δτι ό "Αγιος Νικόλαος
  κατέχει τα σκήιττρα τής προόδβυ.
  Καθώς δέ πλαισιώνεται άπό τή
  θάλασσα ποΰ τόν λούζει άπό
  παντοΰ καί άπό τίς βουνοσει-
  ρέ; πού ϋψώνβνται κλιμακωτά
  ώ; την κορφή τή; Δίκΐης μέ φόν-
  το τόν γαλάζιον οΰρανό καΐ δι-
  ατηρεί πάντοτε τό 'ίδιο Ππιο,
  γλυκύ, ξηρό κλϊμα, άποτελίΐ τόν
  ίδεωδέστερο τώ πό διαμονής. Καΐ
  αφίξει οσοι άγαποΰν τίς έκδρο-
  με; καΐ θέλγονται άπό τί; ώμορ-
  Φΐές τή; Κρήτης νά έπιχειρήσουν
  ενα ταξεΐδι ώς έδώ αυτή την
  έποχή.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  διακηρύττει δτι έκτίθεται είς
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  ένοικίασις διά 2 έ'τη καί μέχρι
  31 Μσρτίου 1940 των κάτωθι
  άκινήτων τοΰ Δήμου.
  1) Έξ μαγαζείων Μεγάρου
  Άκτάρικα [ύπ' άριθμ. 2—6
  καί 8.
  2) Δύο μαγαζείων είς ύπό-
  στεγον Τεμένους Τεφτεδάρ.
  3) "Ενός μαγαζείου παρά
  τό τέως Τέμενος Τεφτεδάρ
  4) Ενός οίκήματος έξωθι
  τής πόλεως καί είς την θέσιν
  Στόμιον.
  5) "Ενός οίκήματος επί τής
  Λεωφόρου ΚνωσοΟ. (Μέ πρώ-
  ην ενοικιαστάς Γεπεσάκην,Δα-
  μιανάκην, Μπαλαμοΰτσον, Λι-
  νσρδάκην, Λαμπρόπουλον,Πο-
  τήρην, Γεωργακάκην, Μαθι-
  ουδάκην).
  Ή Δημοπρασία διεξαχθή¬
  σεται έν τώ Δημαρχιακώ κα¬
  ταστήματι ενώπιον τής Δη-
  μαρχιακής έπιτροπής την 14ην
  Μαΐου 1938 ημέραν Σάββατον
  άπό τής 11 — 12 δρας π.μ.
  Ή συγγραφή δρωνκαί ύποχρε
  ώσεων ενοικιάσεως ευρίσκε¬
  ται είς τα γραφεΐα των Οίκο¬
  νομικών Ύπηρεσιών τοθ Δή¬
  μου ένθα οί βουλόμενοι προ-
  σερχόμενοι δύνανται νά λαμ¬
  βάνωσι γνώσιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 5 Μαΐου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μήνας Γεωργιάδης
  —Τα διά θχλάΰσης ταχυ¬
  δρομειον
  Δι' άναγκαατικοΰ νόμου ή ΰ
  πηρεσία των θαλαοσίων ταχυ-
  δρομείων θά ΰπάγεται εφεξής βΐ;
  την άρμοδιότπτα τοΰ ύφυπουρ-
  γείου Έμπορικής Ναυτιλίας.
  —Δικαστικαΐ μεταβολαί.
  Διά διατάγμκτο; έκδοθέντβς
  προτάββι τοΰ κ. Υπουργοΰ τής
  Δικαιοσύνην, πρβήχθη είς είααγ-
  γελεα πρωτοδικών 6 άντεισαγ-
  γελεύς κ. Γ. Τραμπάς τοποβετη-
  θεί; είς Χανιά.
  —Ό πρωτοδίκης κ. Ιωάννου
  μετετέθη διά Β. Δ. είς Ρέθυ·
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο Ι-Ι
  VI
  Ε Π
  Γνωστοποιεΐ
  δτι, άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί-
  ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών:
  )
  και
  ΕίίΕΡΜΑΝ
  πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ά)ττ. ψυγείον «;0ΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδινον
  »
  »
  »
  »
  »
  >
  »
  12 »
  «ΒΕΙ.ΟΚΑνΐΑΝ»20 »
  «ΟΚΕΤΕ» 22 »
  "υ^^Α„ 2 Σεπτ.
  "ΒΟΚθϋΙΝΟ,, 12 »
  ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.20 »
  'ΧΑϋΚΑ,, 22 »
  »
  »
  »
  Λίβερπουλ
  Λονδίνον
  »
  Λίβερπουλ
  Λονδίνον
  »
  »
  »
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΟνται οί έν-
  διαφερόμενοι όπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ί Ι
  V
  Ι Ε Ρ» & Σ'Α Τηλέφ. 3-91.
  ·νχ<^-. — Άποφάσεις τοΰ Όρειβατι- κοΰ Συνδέσμου. Τό Συμβούλιον τοΰ ;Όρειβχτι- κου Συνδέσμου συνελθόν την 4ην τρέχοντος απεφάσισε: Ιον) Την πραγματοποίησιν 8ημέρου έκδρο- μής είς τάς Κυκλαδα; άπό 1—5 Ίουνίβυ μέ παρακολούθησιν τής Πανελλπνίου 'Αβλητικής παρε- λάσβως. 2ον) Την ανέγερσιν είς Λασήθι καΐ επί τοΰ ό'ρου; "Αγι¬ ον Πνεΰμαάναθηματικής οτήλης υπέρ τοΰ έκ Μάνης στρατηγοΰ Δημ. Πετροπουλάκη, ο οποίος έ- φονεύθη κατά την επανάστασιν τοΰ 1866 υπό των Τούρκων. "Ηδη τό Συμβούλιον τοΰ τμήματος ήρ¬ χισε την συγκέντρωσιν τοΰ άπαι- τηθηβομένου ποσοΰ δι' έράνου μεταξύ των μελών τού καΐ των φίλων τής Όρειβασίας, δεδομέ- νου ότι τα άποκαλυπτήρια θε· λουν γίνη συντόμως. Την επί¬ βλεψιν τής ανεγέρσεως θέλει πα¬ ρακολουθήση ό έν Ψυχρφ Ιατρός κ. Νικ. Κασάηης είς ον άνήκει καΐ ή εύγενής ίδέα τής ανεγέρ¬ σεως τής στήλπ; ταύτης. 3ον) Συ¬ νεζήτησεν επί ..τή; διοργανώσεως τοΰ Πανελληνίου Όρειβατικοΰ Συνεδρίου τό οποίον εφέτος θέλει λάβει χώραν κατά τόν μην» Ι¬ ούλιον καΐ επί τοϋ οροπέδιον των Λευκών Όρέων ϊσω; επί τοΰ Ομαλοΰ. —Ή σημερινή διάλεξις. Σήμερον Κυριακήν ώραν Πην π. μ. γενησεται είς την ένταΰ- δα Λέσχην Αξιωματικών Ήρα- κλϊίου ή τρίτη κατα σειράν διά¬ λεξις τοΰ Στρατηγοΰ κ. 'Αλεξά- κη Ιω. περΐ των σημερινών δύο έμπολέμων Λαώ ν 'Ιαπωνίας καΐ Κίνας. Αί διαλέξεις αύται ώς γνωστόν γίνωνται πρωτοβουλίοΕ τοΰ Συνδέσμου 'Εφέδρων , Αξιω¬ ματικών Ηρακλείου ή δέ εΐαοδος είναι ελευθέρα είς πάντας τοΰς 'Εφέδρους Άξινματικούς, 'Απο· στράτους κ.λ.π. —Έπιδημία είς Πρασές Ρε¬ θύμνης. Είς Πρααέ; Ρβθύμνης, γράφει βυνάδελφος τής πόλεως ταύτης, ότι ενεφανίσθη έπιδημική νό- σος, αγνώστου μέχρι τής στιγμή; μορφής. Αί αρχαί τής Ρεθύμνης έστβροΰντο μέχρι τής εσπέρας τής παρελθούσης Πέμητης σαφών είδήσεων περΐ τής νόοου καΐ τής πορ&ίας της. Ό όδβντίατρβς ' Εμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι Αγ. Τίτου ΈκιταιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης ΈτΐΙσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ ιτορσελώ- νης. Έτταναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοψυ'Λν ό· δόντι^ν είς την κανονικήν αύ- τών θέσιν. Τηλέφωνον 6-91. Ι 1 II :ΐ!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐοτ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  8 Μαΐου 1938
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΧΟΕΣΙΝη
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΙΝΕ Η ΠΡΔΤΗ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΧΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Σημερινά τηλεγραφήμα
  τα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι ή
  χθεσινή παρέλασις μεγάλων δυνάμεων
  Ιταλικού στρατού είς Ρώμην οχολιά-
  ζεται ποικιλοτρόπως ^ύπό των διεθνών
  πολιτικοστρατιωτικών κύκλων.
  Σχετικώς τονίζεται ότι μέ την παρέ-
  λασιν αυτήν ή Ιταλία απεδείχθη ότι έ-
  χει πραγματοποιηθή μεγάλου^ έξοπλι-
  σμούς ώατε νά θεωρήται αυτήν ϊήν στιγ¬
  μήν ή πρώτη στρατιωτική δύναμις τής
  Εύρώπης. .
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤθΝ ΒΟΛΟΝ
  ΕΤΥΧΕ 8ΕΡΜ0ΤΑΤΗΣΥΠ0Δ0ΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεφωνούν έκ Βόλου
  ότι είς τόν αφιχθέντα έ*εί σήμερον Βα-
  σιλέα Γεώργιον εγένετο άποθεωτική υ
  «οδοχή υπό τού λαοΰ. Τόν "Ανακτα
  προσεφώνησαν καταλλήλως ό Δήμαρ
  χος τής πόλεως καί ο Μητροπολίτας.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΙΙΑΙΚΗΔΙΑΐΗΝΣΥίΙΙΡΟΥΣΙΝΤΗΣ'ΎΔΡΑΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Ενώπιον τού Πλημ-
  μελειοδικείου Πειραιώς ήρχισεν ή οί-
  κη των πλοιάρχων τής «"Υδρας» καί
  τής «Άναστάαβως» κατηγορουμένων διά
  την γνωστήν πολύνεκρον σύγκρουσιν πά-
  ρά τόν προλιμένα Πειραιώς. Εναντίον
  των έν λόγω πλοιάρχων εχει άπαγγελθή
  κατηγορία επί άνθρωποκτονία έξ άμε-
  λείας καί παραβάσει ωρισμένων άρθρω
  τού Κώδικος τού 'Έμπορικοΰ Ναυτι
  κου. Σήμερον εξητάσθησαν άρκετοί έκ
  των μαρτύρων οΐτινες καί άφηγήθησα
  λεπτομερείας τού τραγικού δυστυχήμα
  τος.
  Ή αύριανή σύγκλησις της Κ.Τ.Ε.
  Τό ταξίδιον των Άγγλων Βασιλέων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Μαΐου (τηλε-
  νοαφικώς).—Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Αγγλίας λόρ-
  δος Χάλιφαξ διέρχεται σήμε¬
  ρον έκ Παρισίων κατευθυνό¬
  μενος είς Γενεύην, Αί συνεδρι
  άσεις τής Κοινωνίας των "Ε¬
  θνών θά άρχίσουν την Δευτέ¬
  ραν (αυριον).
  Ό κ. Μποννέ θά τόν ύποδε-
  θή είς τόν σιδηροδρομικόν
  σταθμόν. Έπειδή ό κ. Χάλι-
  φαξ δέν θά παραμείνη περισ¬
  σότερον τής μιάς ώρας είς
  Παρισίους, ό κ. Μποννέ θά συν
  ομιλήση μετ" αύτοΰ είς την αί¬
  θουσαν τοΰ σταθμοϋ. Ό κ.
  Μποννέ αναχωρεί την Κυρια
  κήν τό εσπέρας διά Γενεύην.
  —Τό σημαντικώτερον θέμα
  συζητήσεως είς την Κ.Τ.Ε. θά
  είνε πιθανώτατα ή κατάκτησις
  ΕΣΗΜΕΙΩΟΗΣΑΝ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝ-%.1 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πρά-
  γας ότι είς την Τσεχοσλοβακίαν εση¬
  μειώθησαν σήμερον νέα έπεισόδια μετα¬
  ξύ Γερμανών Σουδιτών καί Τσέχων.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΗ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τοΰ άντα
  ποχριτού μας). —· Έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται ότι οί κυβερνητικοί συγκεντρώ
  νούν έν Καταλωνία , μεγάλας δυνάμεις
  στρατού προτιθέμενοι φαίνεται νά γενι-
  κεύσουν τάς άντεπιθέσεις των εναντίον
  των έθνιχών.
  ΤΑ ΙΤΑΑΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ Μ1ΚΗΣ
  ΚΑΙ Η ίΡίΑΐΣΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).Γ—Νεώτεραι είδήσεις έκ
  τού έξωτερικοΰ έν σχέσει μέ την χθε¬
  σινήν παρέλασιν πρό τοΰ Χίτλερ, τού
  Μουσολίνι καί των Ίταλών Βασιλέων
  τονίζουν συν τοίς άλλοις καί τόν μέ¬
  γαν αριθμόν των παρελασάντων άρμά-
  των μάχης άπό τοΰ έλαφρού μέχρι τοΰ
  βαρέως τύπου.
  τής ΑίΘιοπίας καί ή άναγνώ
  ρισις τής προσαρτήσεώς της
  είς Ιταλίαν. Ή Αγγλία έτοι
  μάζεται νά υποστηρίξη παντοι
  οτρόπως την αναγνώρισιν υφ'
  δλων των κρατών.
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι
  τΐποτε τό συγκεκριμένον δέν
  ανεκοινώθη επί των χθεσι-
  νών συνομιλιών Χίτλερ—Μου¬
  σολίνι έν σχέσει μέ την Εύ-
  ρωπαϊκήν πολιτικήν. Είνε
  βέβαιον έν τούτοις δτι οί δύο
  άρχηγοί έθιξαν τό ζήτημα
  τής Νοτιοανατολικής Εύρώ¬
  πης. Οί καλώς πληροφορημέ-
  νοι Ίταλικοί κύκλοι άνεκοί-
  νωσαν δτι ή Ιταλία δέν
  έπαυσε νά ένδιαφέρεται διά
  τα Βαλκάνια. Καί δτι δέν εί¬
  νε διατεθειμένη νά υποχωρή¬
  ση έναντι των συμφερόντων
  έμπορικής φύσεως τής Γερμα-
  νίας είς τα κράτη τής Βαλκα-
  νικής Χερσονήσου.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).—Οί Άγγλοι βασι
  λεΐς φθάνουν την Τρίτην (με
  θαύριον) είς Παρισίους. Θά
  παρσμείνουν έκεΐ μέχρι τής
  Πέμπτης εσπέρας, όπότε θ'
  άναχωρήσουν επιστρέφοντες
  είς Λονδίνον.
  Τό πρόγραμμα τής ύποδο
  χής των Άγγλων Βασιλέων
  κατηρτίσθη πλήρως καθώς
  καί αί τελεταί αίτινες θά λά
  βουν χώραν κατά την βραχεϊ
  αν παραμονήν των είς Παρι
  ■ σΐους.
  Ό έφετεινός συναγωνισμός
  είς την σταφιδαγοράν Λονδίνου.
  Είς τό Γεωργικόν 'Επιμε-
  λητήριον Ηρακλείου εκοι¬
  νοποιήθη τό τελευταίον δελ¬
  τίον τιμών καί κινήσεως τής
  σταφιδαγοράς Λονδίνου περι¬
  έχον τάς κατωτέρω πληρο¬
  φορίας διά την κίνησιν των
  σουλτανινών.
  Είς την σταφιδαγοράν Λον¬
  δίνου παρουσιάσθησαν την
  έβδομάδα ταύτην τα δείγμα-
  τα των πρώτων άφίξεων των
  Αύστραλιανών σουλτανινών'
  νέας εσοδείας. Άν οί πρώται
  κομιοθεΐσαι αποστολαί είναι
  άντιπροσωπευτικαί τής δλης
  εσοδείας προβλέπεται δτι κα¬
  τά τό εφετεινόν σταφιδικον
  ετος δλαι οί άλλων προελεΰ-
  σεων σουλτανίναι θά εχουν
  ν' άντιμετωπίσουν συναγωνι-
  στήν επικίνδυνον, καθ" δτι τό
  άποικιακόν τουτο έμπόρευμα
  δχι μόνον είνε έξαιρετικής
  όλως ποιότητος κοί εμφανίσε¬
  ως άλλά καί λόγω των χαμη-
  λών τιμών, είς άς ήρχισε νά
  προσφέρεται είς την αγγλικήν
  κατανάλωσιν, πσρουσιάζει ά
  συναγώνιστον αξίαν. Γενική
  πάντως αντίληψις τοθ έμπο-
  ρίου είνε δτι οί όρισθεΐσαι τι¬
  μαί είνε ύπερδεόντως χσμη
  λαΐ διά τό άνοιγμα τής άγο
  ράς προβλέπεται δέ ότι αυτή
  θά έπηρεαοθή έ"τι έκ των κυ
  ι<λοφορουσών προβλέψεων πε ρί μεγάλων δήθεν έσοδειών Σμυρναίκών σταφίδων. Ή χδεσινή έπιδλητική κηδεία τοΰ'Αρχηγοΰ Μαλεβυζίου Μ. Χατζάκη. Νέ έξαιρετικάς τιμάς καί έπιση- μότητα εγένετο χθές είς "Αγιον Μύρωνα ή κηδεία τοΰ αποθανόν¬ τος προχθές Άρχηγοΰ τής επαρ¬ χίας Μαλεβυζίου κατά τος έπα- ναοτάσεις πρός απελευθέρωσιν τής νήσου, Μιχαήλ Χαζάκη ή Χατζομιχαλη. Την έκφβράν τοΰ λειψανου τοΰ ΐίρωος νεκροΰ ηκο¬ λούθησε πλήθος κοσμου τόσον έκ της κωμοπόλεως τοΰ Άγίου Μύ¬ ρωνος όσον καί έκ των διαφόρων χωρίων τής επαρχίας Μαλεβυζί ου, Τεμένους, εΰλαβουμένου την μνήμην τού. Καί άπο την πόλιν μας έπίσης μετέβησαν πρός τουτο καί παρέστησαν είς την κηδείαν τοΰ έ*λιποντος ό στρατη γός κ. Κατεχάκης, έ νομαρχών κ. Σεργάκης, έ κ. Δήμαρχος μκ- τά τοΰ Δημοτικόν Συμβουλίου, ο Δ)τής Χωρ)κής κ. Όρφανουδά κης,έίιβυθυντής τής Έθνικής τρΛ πέζης κ. Άλκ. Μαρής, τό προε¬ δρείον τοΰ Συνδέσμου παλαιών άγωνιστών καΐ Μακεδονομάχων καί πλεΐστοι άλλοι φίλοι τοΰ με ταστάντος. Μετά την νεκεώσιμον ακολου¬ θίαν Ητις έψάλη είς τόν ναόν τοΰ Άγίου Μύρωνος έξεψώνησαν ε¬ πι κηδείους έξάραντες την δράσιν τοϋ μεταστάντο; ο δικηγορος -χ. Γ. Κοκκινάνης έκ μέρους των παλαιών άγωνιστών καί ό κ 'Η- ρακλής Πολεμαρχάκης δικηγορος έκ μέρους τοϋ λαοΰ τής έπαρχί άς Μαλεβυζίου, ή δέ μουσική τού Δήμου πρός τούτο σταλεϊσα, άνέκρουσε πενθιμα καί πατριω¬ τικόν έμβατήρια. Επί τής σοροΰ τοΰ μεταστάν- τος κατετέθησαν στεφανοι έκ μέ ρους τής Κυβερνήσεως διά τοϋ νομαρχοΰντος κ. Ί. Σεργάκη, έκ μέρους τοΰ Γενικοΰ Διοικη τοΰ Κρήτης, έκ μέρους τοϋ Δή μου διά τοΰ Δημάρχου κ. Μηνά Γεωργιάδη, έκ μέρους των Κοί νοτήτων Άγίου Μύρωνος καί Πυργοΰς, τοΰ Συνδέσμου των παλαιών άγωνιστών καί πλεί στ*>ν οργανώσϊων καί φιλικών
  τού οϊκογενειών.
  Πρός την οικογένειαν τβΰ με
  ταστάντος διεβίβασε συλλυπητή-
  ρια ή Α. Μ. έ Βασιλεύς διά τής
  Νομαρχίας, η Κυβέρνησις, καθώς
  καί ό Γενικώς Διοικητής Κρήτης
  κ. Σφακιανάκης.
  Έπίοης ό ΰπουργός Πρωτευ¬
  ούσης κ. Κοτζιάς ετηλεγράφησε ν
  είς τόν κ. Δήμαρχον νά τβν αν¬
  τιπροσωπεύση είς την κηδείαν
  καί ν' ανακοινώση είς την οίκο
  γένειαν τοΰ έκλιπόντος μαζ( μέ
  τα αυλλυπητήριά τού, ότι ή πόλις
  των Άθηνώνώς πρωτεύουσα δλου
  τοΰ έλληνιβμοΰ άναλαμβάνειτήν
  κατασκευήν καΐ ανέγερσιν άν
  δριάντος είς "Αγιον Μύρωνα.
  Συλλυπητήρια τηλεγραφήματα
  έστειλϊν έπίσης τό 43ον Σύντυγ-
  μα, μή δυνηθέν νά έκπροσωπβυ
  θή είς την κηδείαν λόγω έπιθεω
  ρήσίως υπό τβΰ κ. Μβράρχου καί
  πλείσται Κοινότητες, Όργανι
  σμοί καί Ιδιώται.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΤΥΦΕΧΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ίΚΑΡΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άντα»
  ποκριτοΰ μας).—-Έκ Βαρχελώνης βε- .
  βαιούται ότι μεταξύ των άλλων τυφε- |
  κιοθέντων τάς τελευταίας ημέρας επί'
  εγκαταλείψη Θέσεως ενώπιον τούέχθρού,'
  συγκαταλέγεται καί ο κυβερνητικός συν-
  ταγματάρχην, Γκάρθια.
  ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΠΩΝ
  Δι* άναγκαστικοθ νόμου
  όρίζεται δτι δ φόρος έπιτηδεύ
  ματος επί των ήμεδαπών ά
  νωνύμων ξενοδοχειακών επι
  χειρήσεων δέν δύναται νά ύ
  περβή τάς 25.000 δραχμών.
  Έπίσης όρίζεται ότι τα όφει
  λόμενα μισθώματα έξ έκμι-
  σθώσεων γαιών συνομολογη-
  θέισών πρό τής 1 ΊανουαρΙου
  1935 ύπάγονται είς τόν νόμον
  «περί ρυθμΐσεως των άγροτι-
  κών χρεών». Διά τοθ (δίου
  νόμου όρίζεται έν σχέσει μέ
  τάς κληρονομίας ότι αί σχε¬
  τικαί μέ αύτάς άπαιτήσεις ύ-
  πόκεινται μόνον είς φόρον ε¬
  πί τοθ κατά τόν χρόνον τοθ
  θανάτου τοθ κληρονομουμένου
  όφειλομένου κεφαλαίου ώς
  καί επί των κατά τόν αυτόν
  χρόνον όφειλομένων τόκων.
  Δι* άλλων διατάξεων ρυθμί
  ζονται τα των φορολογικών ύ
  ποχρεώσεων των άμέσω^ συν
  τάξεων νομικών καί Ιατρών.
  ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΚΟΝΟΠΟΝ
  Τό Ύγειονομικόν κέντρον
  Ηρακλείου εξέδωκεν χθές α¬
  νακοίνωσιν διά τής οποίας
  γνωρίζεται ότι κατ' αύτάς θά
  περιέλθουν τάς οικίας τόσον
  έν τή πόλει δσον καί έν τοίς
  προαστείοις εΐδικά συνεργεΐα
  διά την εφαρμογήν των ένδει-
  κνυομένων μέτρων πρός κα¬
  ταπολέμησιν των κωνωποει-
  δών άτινα ώς γνωστόν μετα-
  ταδίδουν έκτός τήςέλονοσίας,
  τόν δάγκειον, τόν τριήμερον
  τό Καλά Άζάρ καί τα φύμα-
  τα τής Άνατολής.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Σήμερον είς τό γήπεδον
  Χάνδαξ θά λάβη χώραν μεγά-
  λη ποδοσφαιρική συνάντησις
  μεταξύ τής επί σειράν έτών
  πρωταθλητρίας ομάδος: «Ά-
  θλητικοθ Όμίλου Ρεθύμνης»
  καί τής νικητρίας τοϋ Κυπέλ-
  λου Κ. Κοτζιά «Ε.Γ.Ο.Η.».
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τής άγοράς Η¬
  ρακλείου κατά την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα υπήρξε "ζωηρο¬
  τέρα τής προηγουμένης. Κατ'
  αυτήν εξήχθησαν τα κατωτέ¬
  ρω έγχώρια προίόντα είς χι¬
  λιόγραμμα: Σουλτανίναι 100.
  000, ελαια 150 000, ταχτδς
  10.000, οΐνοι 25.000, πυρηνέ-
  λαια 12.000, καίπυρήναι 91.
  000.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  άστυνομικοΰ τμήματος κατ'
  αύτάς θ' αρχίση ό έλεγχος
  πρός διαπίστωσιν τής σφραγί-
  σεως των μέτρων καί σταθ-
  μών έν τή περιφερεία Ηρα¬
  κλείου.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Τό υπουργείον των Οικονο¬
  μικόν δι" έγκυκλίου τού πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς δίδει
  όδηγίας περί των δασμών καί
  φόρων είδών είσαχθέντων ά-
  τελώς καί μή χρησιμοποιου-
  μένων είς χρήσεις δι' άς εισή¬
  χθησαν. _
  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Διά Β.Δ. άπό 22)2)38 άπηλ
  λάγησαν τής υπηρεσίας μετα¬
  ξύ άλλων καί οί κάτωθι Κρή¬
  τες Συμβολαιογράφοι ώς συμ-
  πληρώσαντες τό όριον ήλικί
  άς: Χανίων Σταθρος Ταζεδά
  κης. Σπήλι Αδαμ Βαβουρά-
  κης, Άμαρίου Στ. Παττακός,
  Ηρακλείου Ευστρ. Βουρδουμ-
  πάκης, Πύργου Ν. Πετρομιχε
  λάκης, Τζερμιάδων Έμμ. Πά
  παδάκης, Ιεραπέτρας Μ. Πε·
  ερής, καί Σητείας Κ. Δρακά¬
  κης.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ
  Πρός τα Έμπορικά καί Βι-
  ομηχανικά Έπιμελητήρια έκοι
  νοποιήθη γνωμάτευσις τής πα-
  ρά τή Ένώσει των Έμπορι-
  κών Έπιμελητηρίων 'Επιτρο-
  πής. Διά ταύτης γνωρίζεται
  ότι τα Έπιμελητήρια δέν δύ¬
  νανται νάκατανείμωσι μεταξύ
  δικαιουμένων είσαγωγέων
  τής περιφερείας των είσαγω
  γικά δικαιώματα "παραμένον-
  τα παρ' αυτοίς άδιάθετα.
  ΤΑ ΙΔΙΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Εδημοσιεύθη ό νόμος περί
  διωτικών εκπαιδευτήριον καί
  φροντιστηρίων. Διά τοθ νόμου ό-
  ρίζβται. δτι τα ίδιωτικά έκπαιδευ
  τήρια Οπάγονται 6πό την εποπτεί¬
  αν τοθ ύπουργείου τής Παιδείας
  ώς έπίσης αί λεπτομέρειαι τής
  ιδρύσεως καί λειτουργίας αυτών,
  ή μισθοδοσία καί αί άϊειαι τοθ
  διδακτικοθ προσωπικοθ καί π«σα
  σχετική λεπτομερείς
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ
  1ΕΩΡ0ΥΣΙΝ ΙΚΑΝΟΝ
  ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΗ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟ8ΑΚ1ΚΟΗ ΖΗΤΗΜΑ
  ΖΟΗΡΟΤΑΤΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Νυκτερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου ά¬
  ναφέρουν ότι τόσον οί Γαλλικοί όσον
  καί οίΆγγλικοί κύκλοι θεωρούν τό Τσε
  χοσλσβακικόν ζήτημα ικανόν νά προκα¬
  λέση γενικήν σύρραξιν.
  Αί ανησυχίαι διά την επικίνδυνον
  τροπήν τού Τσεχοσλοβακικού είνε ζωη-
  ρόταται ιδίως μεταξύ των πολιτικών
  κύκλων τού Λονδίνου.
  ΔΥΣΚΟΛΟΣΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ
  ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  χριτού μας).— Καθ* ά τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ή Γαλλία καί ή Αγγλία
  θά προσπαθήσουν παντοιοτρόπως νά δι-
  ευθετήαουν είρηνικώς τό Τσεχοσλοβα-
  κικόν ζήτημα.
  Πάντως έκ τής στάσεως την οποίαν
  τηρούν οί Σουδίται ή διευθέτησις αυτή
  φαίνευαι δύσκολος. Οί Σουδίται, ώς
  τονίζεται, άποβλέπουν είς την πρόκλη¬
  σιν δυναμικής επεμβάσεως άπό μέρους
  τής Γερμανίας.
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΟΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τής Γαλ
  λικής πρωτευούσης ότι οί έν Πραγα
  πρεσβευταί τής Γαλλίας καί Αγγλίας
  έπεφορτίσθησαν νά προβούν είς διά-
  βημα πρός την Τσεχοσλοβακικήν κυ¬
  βέρνησιν. Τό διάβημα άποσκοπεί είς
  την έπιτάχυνσιν είρηνικής διευθετήσεως
  τού Τσεχοσλοβακικού, πρωτοβουλία
  τής κυβερνήσεως Χότζα.
  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΦΗ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΚΑΙ ΟΡΕΤΤΑΝΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—»Έκ Λονδίνου τηλεγρα¬
  φείται ότι ο Γάλλος ^πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ ευρίσκεται είς διαρκή επα¬
  φήν μετα τού Βρεττανού πρωθυπουρ-
  γού κ. Τσάμπερλαιν δια ,τό Τσεχοσλο-
  βακικόν ζήτημα.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝ ΕΙΣ ΟΕΡΟΑΙΝΟΝ
  ΟΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΑΟΟΦΑΙΙΙΤΙΚΑΣ ΛΗΑΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Κατ' "άνεξακριβώτους
  πληροφορίας ο καγχελλάριος Χίτλερ έ-
  πιατρέφων έχ Ρώμης θά προβή είς α¬
  ποφασιστικήν δήλωσιν διά τό Ύαεχοσλο-
  βακικόν.
  ΕΠΕΣΤΗΘΗ Η
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ίΚΑΙΡΙίΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—Τηλεγραφείται ότι ο έκ
  των αρχηγών των "Αγγλων έργατών κ.
  Χέντερσον έπέστησε την, προσοχήν τού
  άντικαγκελλαρίου τής Γερμανίας στρα-
  τάρχου Γκαίριγκ επί των αυνεπειών ά-
  τινάς θά ειχε μία στρατιωτική επέμβα¬
  σις τής Γερμανίας είς Τσεχοσλοβακίαν.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΞΕΚΕΝΟΣΑΝ
  ΧΘΕΣ Τ0 ΠΕΚΙΝΟΝ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΤΜαΐου (τηλεγρα-
  κώς).— Τα Κινεζικά στρατεύματα αγ¬
  γέλλεται ότι έφθασαν είς απόστασιν 1 3
  μόλις χιλιομέτρων άπό τό Ηεκίνον.
  Οί Ίάπωνες ήρχισαν νά έκκενώνουν την
  πόλιν·