95747

Αριθμός τεύχους

4858

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξημηνός 2
  Άμεριχής
  έτησια Οολ. 15
  ι'ξάμηνος > 8
  Τιμη
  χατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  10
  ΜΑΪΟΥ
  193β;
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  .ΒΕ.8ΥΝ3Σ ΣϊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *858
  Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Έξ άφορμης τής οργανω¬
  θείσης είς τό Ζάππειον των
  Αθηνών εκθέσεως τής διε-
  θνοΰς οργανώσεως «Χαρά καί
  Έργασία» καί τοΰ επισήμου
  έβρτασμοΰ της πρωτομχγιας
  ώς ημέρας αποδόσεως τιμής
  είς την εργασίαν, διεπιστώ
  θη δι' άλλην μίαν άκόμη
  φοράν ότι ή άνεργία είς την
  χώραν μας περιωρίσθη κατά
  μέγιστον βαθμόν. "Άλλοτε
  οί άνεργοι είς την χώραν
  μας ανήρχοντο είς διακοσίας
  περίπου χιλιάδας. Καί σήμε¬
  ρον δέν μ έ νού ν ΐταρά έλάχι
  στοι σχετικώς, οί δέ ύπόλοι-
  ποι άπερροφήθησαν άπό τα
  διάφορα παραγωγικά καΐ ό-
  χυρωματιχά έργα πού έκτε-
  λοΰνται είς την Βόρειον ι¬
  δία Έλλάδα καί άπό την ά-
  ναζωογονηθεΐσαν βιομηχα¬
  νίαν κσί τάς διαφόρους άλ¬
  λας έπιχειρήσεις. Είνε μά·
  λιστα τόσον μεγάλας ό πε-
  ριορισμός τής άνεργίας ώστε
  τό πρόβλημα νά μην εμ¬
  πνέη ουδεμίαν ανησυχίαν.
  Φαίνεται δέ ότι ταχέως
  τό φαινόμενον θά εκλείψη.
  Άπό τάς μελέτας των είδι-
  κων, προκύπτει ότι, μέ την
  οικονομικήν δραστηριότητα
  ποΰ άναπτύσσει συν τω χρό-
  νω ή χώρα καί μέ τάς υφι¬
  σταμένας προϋποθέσεις καί
  συνθήκας, ή έξάλειψις τής ά-
  νεργείας είνε απολύτως δυ-
  νατή, μέ μίαν καλήν προσ¬
  πάθειαν. Καί την προσπά¬
  θειαν αυτήν άναλαμβάνει ή
  Κυβέρνησις, πρόκειται δέ νά
  την συστηματοποιήση, διά
  τή; πλήρους οργανώσεως 5-
  λων των κλάδων τής έθνι-
  κής παραγωγής καί τής οίχο-
  νομί<*ς. Αυτή δέ ή προσπα¬ θεία θά άποφέρη διπλούν κέρ δος. 0ά εξάλειψη την άνερ- γίαν καί θά αυξήση την ε¬ θνικήν παραγωγήν. Σύμφωνα μέ τα υπάρχον- τα δεδομένα καί τα στατι- Βτικά στοιχεϊα ύπάρχουν τεράστιαι καλλιεργήσιμοι έ- κτάσεις καθ' όλην την χώ¬ ραν πού παραμένουν χέρσαι, καλυπτόμεναι υπό τελμά- των. Άρκεΐ νά σημειωθή σχετικώς, ότι μόνον είς τόν νομόν μας ύπάρχουν άχρη- σιμοποίητοι σήμερον, καλ- λιεργήσιμοι ομως, έκτά- σεις 150 χιλ. περίπου στρεμ- μάτων. 'Η άποστράγγισις δέ καί ή άξιοποίησις των έ- κτάσεων αυτών, θ' άπασχο- λήση χιλιάδας έργατών καί θά αυξήση συγχρόνως σπου- δαίως την άγροτικήν πα¬ ραγωγήν. Έκτβς τούτου, είς την χώραν μας, είμπο ρεΐ κάλλιστα νά οργανωθή ή άλιείοτ, πού θ' άπορρο'- φήση πλήθβς έργατικών χει ρών. Άκόμη ειμπορεί νά οημιουργηθοϋν ναυπηγεΐα ό πως όρθότατα μελετά ή Κυ¬ βέρνησις, πού εκτός τής έρ γατικής πλευράς εχουν καΐ άλλην τεραστίαν σημασίαν άπό γενικωτέρας απόψεως. Όπως έπίσης ύπάρχουν αί προϋποθέσεις διά την ΐδρυ σιν νέων βιομηχανίαν καί την επέκτασιν των υπαρ¬ χουσών. Δι' ωρισμένα του¬ λάχιστον ειδή διαθέτομεν καί τάς πρώτας ΰλας καί έπομένως έχομεν έξησφαλι σμένην την επιτυχίαν καί ανάπτυξιν των. Κυρίως δέ θά είμπορούσαμεν νά δη¬ μιουργήσωμεν σοβαρωτάτην βιομηχανίαν άρωματοποιΐας καί αϊθερίων έλαιων, άφοΰ ή γή μας όλόκληρος είναι κατάφυτος άπό άρωματώδη φυτά. Όπως έπίσης θά είμπο¬ ρούσαμεν νά άποκτήσωμεν καί βαρείαν βιομηχανίαν, άφοϋ έχομεν άρκετά μεταλ- λεΐα καί άφθονον όρυκτόν πλούτον, ίδρύοντες ύψικαμί- νους καί μεταλλουργικάς έγ- καταστάσεις. Πολύ περισσό¬ τερον βεβαία είνε εύκολον νά άποκτήσωμεν γεωργικήν βιομηχανίαν, έργοστάβια δη- λαδή ίπεξεργασίας, έξευγε- νισμοϋ, συσκευασίας καί βιο- μηχανοποιήσεως των γεωργι- κών μας προϊόντων. Όλα αύτά παρουσιάζουν βεβαία δυσκολίας, άλλά δέν είναι άδύνατα. Άπεναντίας μάλι- στα, άποδεικνύονται απολύ¬ τως κατορθωτά. Καί ή κυβέρ¬ νησις τα έχει μελετήσει καί τα έχει περιλάβει είς τό πα- ραγωγικόν, αναδημιουργίαν πρόγραμμά της· Έπομένως πρέπει ν' αναμείνωμεν την ταχείαν συν τω χρόνω εφαρ¬ μογήν των. Τότε δέ καί θά εξαλειφθή τελείως ή άνεργία άπό την χώραν, θά αυξηθή ή παραγωγή θά έχουν τα μέσα τής ζωης όλοι οί πολίται, θά ύψωθή τό βιωτικόν επίπεδον τοΰ λ'αοΰ καί την δυστυχίαν ίά διαδεχθή ή έργασία καί ή χαρά πού προκαλεΐ ή έρ¬ γασία. ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Διά τήν Κρήνην Μοροζίνι ελή¬ φθησαν τελευταίως μέτρα άνα- χαινίσεως καΐ συμπληρώσεως. Τό σημείον αύτά είναι άπό τα πρώ· τα πού συγκεντρώνουνΞ τα βλίμ- ματα των ξένων. Μετά τούς ξέ- νους δμως έρχεται ό έντόπιος, 6 Ήρακλειώτης. Καΐ «υτάς είνε πού περιβάλλει μέ βλέμματα ιδι¬ αιτέρας στοργής την ιστορικήν κρήνην. Καί πού έκτιμ? βαθυτε- ρχ τα μίτρ» προστασίας της. Άπό ποθ διεμορφώθη ό Κα- στρινάς ώς πανελλήνιος τυπος; Άπό τήν Κρήνην Μοροζίνι. Η πλατεία τοθ συντριβανιοθ αυτοθ δπήρξεν δ,τι καί ή ^Ρ^ Υ'α τ6ν άρχαϊο Άθηναϊο καί ή πλατεϊα Συντάγματος γι* τάν νεώτερον. Πολιτικαί συζητήσεις, πολιτικαί συγκεντρώσεις, άπλή κομφερανς, ίδιωτικά ζητήματα, κουτσομπολιο, έκεΐ διεμορφώθησαν ίστορικώς. Διέπλασαν χαρακτήρας καί τ.6- πους Τό παλαιάν Άμτταρ Αλτί καί ή περιοχή των Άκτάρικων, ξέχωρα άπά τή γενική ίστορια τους, είχανκαί τήν εΐδικη, την κοι νωνική νά ποθμε. —Σήμερα δμως τα πράγματαστό σημείο αύτά πήραν δψι δΐαφορε- Τι*ή. Ό πολιτισμάς σιγά-σιγά έ- Φήρμοσι τή | κώς. Ή πολεοδομική επλουτίσθη καί πλουτίζεται. Νέοι τρόποι ζω ής ή"νθισαν. Γενικά τα τμήμα αύ¬ τά τής πόλεως παρουσιάσθη μέ μορφήν άλλην, μέ πνοήν κοσμι- κήν καθαρώς, μέ πνεθμα σύγχρο¬ νον. Κάτι τέτοιο θά υπενθύμιζεν ό παλαιότερος. Ώστόσο δέν μπο ροθσε νά διαμφισβητήση 8τι ή καρδιά τοθ Ηρακλείου παρέμει¬ νεν έκεΐ. 'Ένας Άθηναίος δημο· σιογράφος παρετήρησεν δτι οί Ήρακλειώτες ξεχνοθν άπόλυτα τίς παραλιακές γοητεϊες, χάρις είς την Κρήνην;Μοροζίνι.|Είναι λέγει πρό παντός άνθρωποι τοθ ραχα- τιοθ καί τ?ς κουβέντας. Άλλά καί άν δέν είναι, βπως τείνουν νά άποδείξουν α£ τελευταίαι μεγάλαι πρόοδοι είς τό πεδίον τής πρα- κτικής ζωής, άπά την κουβένταν άνεδείχθησχν ώς δημιουργοί μιάς ίδιαίτερης δλω; διόλου ήθογραφι- κης γραμ^ήί- Οί παλαιοί Κρητι- κοοθωμανικοί τύποι Ιχουν ώς ση¬ μείον έξορμήσεως την Κρήνην αυ¬ τήν μέ τα άρχαϊκά άνάγλυφα καί τούς γόνιμους θρόλους. "Ολοι οί Έλληνες, ή οί περισ- σότεροι άπά αύτούς, ένθυμοθνται τήν σελίδα τοθΜωρεάς τάν οποίον εγοήτευε τα Ελληνικόν καφενει¬ ον: Τα ψΤ ψΐ τής νυκτερινής κου- βεντούλας τόν έκοίμιζε καί τόν έ- ξυπνοθσε, είς τό ξενοδοχείον τού, τής πλατείας τοθ Συντάγματος. Τα ξίνύχτι, ώς τύπος ζωής, άπέ· κτ» *πά «χ·1 τ1« ίδ'α£τ·ρίί έθνι- κές μορψίς τού ΆλλοΟ νοεΐται μόνον ώς τρικυμιώδης όλονυκΐία. Έδώ στήν Έλλάδα είνε κάτι ά- νάλογο μέ τούς σοφιστικού; δια- λόγους. Άρχίζεΐ μέ κουβέντ* καί τελειώνεί μέ κουβέντα. Καινούρ- γιε; θέσεις συζητήσεως έναλάσ- σονται κάθε στιγμή. Καί φυσικά έρχεται είς τό τέλος ή αύγή μέ έπίλογον τό νηφάνιον... γάλα τοθ Μπουρδέρη. Έ λοιπίν! Ή κρήνη Μοροζίνι υπήρξεν ό συνδετικός κρϊκος τής ζωής τοθ Έλληνος ξε- νύχτη μέ την ζωήν 2λων των ξε· νύχτηδων τοΰ Πανελληνίου Τα ι¬ δία θέλγητρα παντοθ. Αί ίδιαι φυσιογνωμίαι. Μόνον τα θέματα πο!3 είδικεύοντο κάποτε είς τοπι- κά ζητήματα καΐ τοπικές άδυνα- μίες- • · θέλω νά πώ δτι ουδέποτε Γσως άλλοτε ίνα. οιονδήποτε δημοτικόν έργον, άπά τα μικρότερα έστω, συγκεντρώνει τόσες Ιπιδοκιμασίες καί τόσες συμπάθειες! Ή Κρήνη Μοροζίνι είνε σύμβολον διά τήν εξέλιξιν τής ζωής τοΰ Ηρακλείου ή σταΐμάς ίστορικός ή άνάμνησις καΐ... συνέχισις τής άναμνήσεως αυτής, παρα τας άπαιτήσεις των νέων καιρών. Ό λεπτός κουβεντο- λόγος, ό έκλεκτικδς εύφυολόγος, δ δημιουργικάς άνεκδοτολόγος, τό ,' πειρακτήριον, ό εύφρα?ής ξενύ-] κτης τέλος άπά έκεΐ άπέκτησαν χρώμα ίδιάζον καί έσταμπι)αρί- σθησαν τρόπον τινά ώς παράδο¬ σις καΐ τάσις. Οί νέοι τρόποι ζω¬ ής τούς άφησαν βασικώς άμετα βλήτους. Μόνον πού συνεπλήρω- σαν τόν κύκλον τού; καί αί όμι- λήτριαι. Αύται μάλιστα ήσαν ποΰ συνησθάνθησαν τήν ιστορίαν τής τοποθεσίας διά νά δώσουν συχνά πολλήν ορμήν είς τό κουβεντο λόί καί πολλήν επιμονήν είς τα άτομικά των έπιχειρήματα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ "Ενα σωματείον μέ εύρείαν καΐ γόνιμον δράσιν. Ο ΦΙΑΑΝΙΡΟΟΙΚΟΣ ΣΥΑΛΟΓΟ'Σ ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έργασία καί προσπαθεία όλοκ,λήρων δεχα£τηρίδων. Ν' άνοίγη,ς τήν καρδιά σου είς τόν πόνο καΐ τήν δυστυ¬ χίαν των άλλων. Νά θερμαί- νης μέ τα αίσθήματα τής ά- γάπης σου, τής στοργής, τής συμπόνοιας σου τούς πάσχον- τας καί τούς δυστυχεΐς. Νά συμμερίζεσαι τήν οδύνην καί τήν συμφορά των άποκλήρων τής τύχης καί τής ζωής καΐ ν' άφιερώνεσαι είς τήν ά*ακού- φισι τοΰ πάσχοντος άνθρώπου αποτελεί έ'να χρέος ύψηλό καΐ έ'να δεΐγμα άληθινοθ, εύγενι- κοΰ πολιτισμοΟ. Καί δέν ύπάρ χει άνώτερος άνθρωπισμός, άπό τοΰ νά μοιράζεσαι τήν χαρά σου καί τήν ευτυχία σου μέ τοΰς άλλους καΐ νά δίδης άκόμα καί τό τε λευ'ταΐο άπόθεμα τής ψυχής καΐ τής σκέψεως καί τής δραστηριότητος σου διά νά μετριάζη,ς τάν πόνο, τήν θλϊψι τήν δυστυχία των άλλων, των πλησίον σου. Χωρίς δέ άμφι- βολία, ό πολιτισμός ενός άνθρώπου, μιδς κοινωνίας, ε¬ νός λσοΰ, ειμπορεί νά κριθή άπό τόνβαθμόν είς τόνόποΐον είνε άνεπτυγμένο τό αΐσθημα καΐ τό καθήκον, ή συνείδησις τής φιλανθρωπίας, είτε άτομι- κής, είτε ώργανωμένης. * • * Εύτυχώς, τό αϊσθημα τής φιλανθρωπίας, ή συναίσθησις τοϋ χρέους πρός τόν πάσχον¬ τα άνθρωπον, υπήρξε άνέκα- θεν καί εξεδηλώθη είς τόν τό¬ πον μας κατά τόν ^ευγενέστε¬ ρον καί καλύτερον τρόπον. Καί είς τούς χρόνους τής μαύρης δουλείας τό αΐσθημα τής φιλαλληλΐας καί τοθ άλ- τρουϊσμοΰ διέκρινε τό χριστια¬ νικόν στοιχείον τής πόλεώς μας καί έθέρμαινε τούς δε- σμούς τού.Καί ευθύς μετά τήν απελευθέρωσιν τής νήσου τό ίδιον αΐσθημα υψώθη καί έκυ- ριάρχησεν ώς ή ωραιοτέρα ά- ρετή τής κοινωνίας μας. Αί μακρά! έπαναστάσεις, οί πό λεμοι, αί σφαγαί, αί πυρπο λήσεις καί αί παντός εΐδους καταστροφαί, εΤχαν άφήσει παντοθ σωρούς έρειπίων καί είχον σκορπΐστ] την συμφοράν καί την δυστυχίαν είς έ'να πλήθος άνθρωπίνων ύπάρξεων. Καί μέσα άπό τάς φλόγας των έπαναστάσεων καί τούς καπνούς των έρειπίων έξεπή- δησεν ή φιλανθρωπία, ώς συ- νέχεια των ώραίων άγώνων διά τήν ελευθερίαν, τήν αξιο¬ πρέπειαν καί τήν ευτυχίαν τοθ άνθρώπου. Έτσι τό 1900, έμφανίζεται είς τό προσκήνιον τής άδια- μορφώτου άκόμη κοινωνικάς μας ζωής, ό «Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών>, Ινα λαμ
  πρόν σωματείον πού έδωκεν
  ευθύς έξ άρχής βάσιμον τήν
  ύπόσχεσεν. μακράς ζωής καί
  γονίμου δράσεώς. "Υπόσχεσιν
  τήν οποίαν καί ετήρησεν καί
  έξεπλήρωσεν έξ όλοκλήρου.'Ο
  Σύλλογος, είς τήν ίδρυσιν τοϋ
  όποΐου συνέτεινε τα μέγιστα
  ό τότε Μητροπολίτης Κρήτης,
  περιέκλειεν ευθύς έξ άρχής
  τάς πλέον διακεκριμένας κυ-
  ρίας τής έποχής, πολλαί άπό
  τάς οποίας &έν ύπάρχουν
  τΐλέσν είς την ζωήν. Καΐ έκαμε
  αρχήν τής δράσεώς τού μέ τόν
  καλύτερον, τόν πρακτικώτερον
  καί αποτελεσματικωτέραν τρό¬
  πον. Αύτάς δ' υπήρξεν ασφα¬
  λώς καί ό κυριώτερος λόγος
  τής διατηρήσεως τού επί τόσα
  έτη καί τής τόσον γονΐμου ερ¬
  γασίας τού. Τό διαπιστώνο-
  μεν τώρα όπότε, έξ άφορμής
  τής δημοσιεύσεως τοθ άπολο-
  γισμοϋ των πεπραγμένων
  τού, πρό ημερών, καί τής με
  γάληχ; δωρεδς τήν οποίαν κα-
  τέλιπεν διά τής διαθήκης τού
  πρός τόν καλόν σύλλογον, ό
  φιλάνθρωπος Καστρινογιαννά-
  κης, μάς δίδεται ή άφορμή νά
  κάμωμεν μίαν άναδρομήν είς
  τό παρελθόν καί νά ρίψωμεν
  Ινα ταχύ έστω βλέμμα είς
  τήν ωραίαν, τήν δντως λαμ-
  πράν Ιστορίαν τού.
  Ό «Φιλανθρωπικός Σύλλο¬
  γος Κυρίων» έκαμε τήν έμ
  φάνισίν τού πρώτον, πρό 35
  όλοκλήρων έτών μέ τήν ίδρυ¬
  σιν τοΰ ύφαντηρίου τού. Μέ
  έ'να ωραίον έ'ργον. Διότι τό
  ΰφαντήριον δέν εΐχε σκοπόν
  εμπορικόν. Δέν άπετέλει επι
  χείρησιν. Άπέβλεπεν είς τό
  νά δίδη εργασίαν είς από¬
  ρους κορασίδας καί πτωχάς
  γυναίκας, ωστε νά παρέχη,
  είς αύτάς τα μέσα τής ζω
  ής άφ' ενός καί τήν εύκαιρί
  ανσυγχρόνως τής έκμαθήσεως
  μιδς χρησίμου, άποδοτικής
  καΐ κατ' εξοχήν γυναικείας
  τέχνης—τί)ς ύφαντικής. Καί
  έπέτυχεν απολύτως είς του¬
  το. Άμέσως, άπό τής ιδρύ¬
  σεως τοΰ ύφαντηρΐου, είρ
  γάζοντο συνεχώς άνω των
  τριάντα κορασίδων καί γυ
  ν·αικών είς αΰτό, άλλασσό
  μεναι, διότι δπως είπομεν εΐ¬
  χε καί σκοπόν διδακτικόν. Καί
  παρήγεν ύφαντά έξαιρετικής
  τέχνης καί μεγάλης άξ(ας.
  Συνετέλεσε δέ κατ' αυτόν
  τόν τρόπον είς τήν διατή
  ρήσιν, τήν ενίσχυσιν καΐ τήν
  συνέχισιν τής λαϊκής τέχνης
  πού τόσην έχει σημασίαν άπό
  έθνολογικής, άλλά καί άπό
  τουριστικής απόψεως. Έπει-
  τα, τα κέρδη τα όποΐα άφινε
  τό ύφαντήριον, έκ τής πω¬
  λήσεως των προϊόντων τού,
  καί ήσαν πολλάκις σημαντι
  κά, ό Σύλλογος τα διένειμεν
  είς τούς απόρους τής πόλεως
  υπό τύπον βοηθημάτων ή τα
  διέθετε διά τήν ιατρικήν
  καί φαρμσκευτικήν περίθαλ-
  Ή νέα απόδειξις.
  "Οπως έτηλεγράφησεν είς
  τόν Δήμαρχον κ. Γεωργιάδην,
  ό ύπουργός Διοικητής τής
  Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς, «ή
  πρωτεύουσα τοθ Έλληνισμοΰ,
  άποτίουσα φόρον τιμής καί εύ
  γνωμοσύνης είς τήν μνήμην
  τοϋ αποθανόντος άρχηγοθ Μα
  λεβυζίου Χατζομιχάλη, άπε
  φάσισε τήν ανέγερσιν τής προ
  τομής τού είς "Άγιον Μύρω
  να».
  Ή απόφασις αυτή, εξόχως
  τιμητική καί διά τόν μετσστάν
  τα καί διά τήν Κρήτην όλό
  κλήρον, συνεκίνησε βαθύτατα
  τήν Κρητικήν ψυχήν. Συγχρό
  νως δμως απετέλεσε μίαν νέ
  αν απόδειξιν τής στοργής,
  τής άγάπης καί τοΰ ένδιαφέ
  ροντος τού κ. Κοτζιά πρός
  τούς Κρήτας καί τήν Κρήτην.
  Διότι είς τόν κ. Κοτζιάν, κα
  λάν καί ένθουσιώδη φίλον
  τής Κρήτης, ώς άποδεικνύε
  τα ι έκ των έργων καΐ των
  πραγμάτων πλέον, ή δημο
  σία γνώμη τοθ τόπου μας ά
  ποόίδει δχι μέ μικράν συγκί
  νησιν τήν ωραίαν απόφασιν
  τής άποτίσεως εύγνωμοσύνης
  έκ μέρους καί τής πρωτευού
  σης τοθ ΈλληνισμοΟ είς τόν
  άποθανόντα Κρήτα άγωνι
  στήν.
  Ή Σητεία.
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  τοθ Λιμένος Σητείας, άπεφά-
  ψιν πτωχών ασθενών, διά
  τήν αγοράν ένδυμάτων είς
  άπορα παιδία καί άλλας πά
  ρεμψερεΐς εύγενεΐς πράξεις.
  Κατ' αυτόν δέ τόν τρόπον,
  ό Σύλλογος των Κυρίων,
  ένισχυόμενος καί άπό τούς φι
  λανθρώπους τής πόλεώς μας,
  άπό τήν Κυβέρνησιν άργότε
  ρον καί τήν Μητρόπολιν καί
  τούς διαφόρους όργανισμούς
  δημοσίου δικαίου καί άπό
  τάς δωρεάς, μικράς καΐ με
  γάλας, διαφόρων ίδιωτών, κα
  τώρθωσεν συνεχώς έπεκτεί
  νων τήν δράσίν τού, νά απο¬
  βή ό στοργικός άντιλήπτωρ
  των πτωχών, ό βοηθός των
  δυστυχούντων, ό φύλαξ αγ
  γελος των πασχόντων, τό
  στήριγμα των άποκλήρων
  τής Μοίρας καί τής ζωής καΐ
  νά αποτελέση τήν έστίαν πού
  παρεΐχε τήν θαλπωρήν καΐ
  τήν παρηγορίαν είς τούς ναυ
  αγούς τής ζωής. "Επί μακράν
  δέ σειράν έτών απετέλεσε τήν
  μοναδικήν φιλανθρωπικήν όρ
  γάνωσιν είς τόν τόπον μας.
  Άλλά ό Σύλλογος των Κυ
  ριών, έν τή προσπαθεία τού
  νά εϋρη τα μέσα τής έκπλη-
  ρώσεως τής άποστολής τού
  καί των ύψηλών σκοπών τού,
  δέν περιωρίσθη είς τό ύφαν-
  τήριον μόνον καί τα έξ αυ¬
  τού κέρδη. Έστράφη καί πρός
  άλλας κατευθύνσεις. Ώργά-
  νωσεν εορτάς, δεξιώσεις, χο-
  ρούς, αί είσπράξεις των οποί¬
  ων διετίθεντο διά τήν ανα¬
  κούφισιν τής ανθρωπίνης δυ¬
  στυχίας. Καί ετσι έδωκε νέ¬
  ον τόνον είς τήν κοσμικήν κί¬
  νησιν καί συνέτεινεν είς τήν
  νέαν διαμόρφωσιν καί τήν ε¬
  ξέλιξιν τής κοινωνικής μας
  ζωής. Οί χοροί τού απετέ¬
  λουν πάντοτε κοσμικόν γεγο-
  νός, δχι μόνον διά τήν πόλιν
  μας άλλά καί δι' ολόκληρον
  τήν Κρήτην. Ή έπιτυχία των,
  είς είσπράξεις, είς εύκοσμίαν,
  είς τάξιν, είς μεγαλοπρέπει
  αν καί λαμπρότητα, ήτο πάν¬
  τοτε έξαιρετική. Καί σήμερον,
  οί κάπως παλαιότεροι, διατη-
  ροΰν τήν ανάμνησιν των χο-
  ρών αυτών μέ γλυκείαν ευχα¬
  ρίστησιν καί μέ νοσταλγίαν.
  Επί ολοκλήρους δεκαετηρί-
  δας ό Σύλλογος αύτός έγέμι-
  ζε κυριολεκτικά μέ τήν δράσίν
  τού, τήν κοινωνικήν μας ζω¬
  ήν καί τήν διέπλασσε συγχρό¬
  νως. Άλλά θά χρειασθή νά
  συνεχίσωμεν διά νά ομιλήσω¬
  μεν άναλυτικώτερα, διά τήν ι
  στορίαν καί τό μέγα δσον καί
  πολύπλευρον έργον τοθ Συλλό
  γου αύτοθ.
  σισε τήν άσφαλτόστρωσιν δ
  λων των κεντρικών όδών καί
  πλατειών τής πόλεως καί τήν
  εκτέλεσιν διαφόρων άλλων
  έξωραίστικών έ'ργων. "Ετσι ή
  πόλις τής Σητείας, ή τόσον
  γραφική καί προοδευμένη άλ-
  λωστε, θά παρουσιασθή μετ"
  ολίγον τελείως συγχρονισμέ-
  νη, καθαρή, νοικοκυρευμένη,
  ευχάριστος καΐ διά τούς κα·
  τοίκους της καί διά τούς πο-
  λυπληθεΐς ξένους επισκέπτας
  της. Άξίζει δέ νά έξαρθή
  καί δημοσία ή εκδηλουμένη
  είς τήν συμπαθή πόλιν έκπολι-
  τιστική προσπαθεία.
  Η όδός Χανδρά.
  Ή δι* αύτοκινήτου συγκοι-
  νωνία των χωρίων τοΰ όροπε-
  δίου Χανδρά μετά τοϋ Λιμέ¬
  νος τής Σητείας πού εΤχε δι-
  ακοπή κατά τόνχειμώνσ, έπα-
  νήρχισεν άπό προχθές τακτι-
  κή. Οί κάτοικοι τοΰ ώραίου
  δσον καί φιλοπροόδου δια-
  μερίσματος, πού διήνοιξαν τόν
  δρόμον αυτόν μέ προσωπικήν
  των εργασίαν, ειργάσθησαν
  πάλιν τώρα διά τήν επισκευ¬
  ήν τού άπό τάς βλάβας των
  χειμερινών βροχών. Άναμέ-
  νουν δέ τώρα τήν διάθεσιν
  τής σχετικής πιστώσεως διά
  τήν σκυρόστρωσιν τής όδοΟ.
  Καί θά γίνη ασφαλώς τουτο.
  Διότι τό ταμείον έπαρχιακής
  όδοποιΐας Λασηθίου συνήψεν
  είδικόν δάνειον πρός τόν σκο¬
  πόν αυτόν.
  Οί έκπαιδευτικοί.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη νέος
  άναγκαστικάς νόμος ρυθμίζων
  τα τής Ιδρύσεως καί λειτουρ-
  γίας των ίδιωτικών έκπσιδευ-
  τηρίων καθώς καί τα τής μι-
  σθοδοσίας, των άδειών, κ.λ π.
  τοϋ διδακτικοϋ προσωπι-
  κοΰ των. Ελπίζομεν λοιπόν
  δτι θά έρρυθμίσθη καί τό ζή-
  τημα τής συντάξεως των έκ-
  παιδευτικών αυτών, διά τό
  οποίον καί άλλοτε ήσχολή-
  θημεν. Διότι είναι άμαρτία
  νά μένουν άπροστάτευτοι οί
  άνθρωποι αύτοι, χωρίς μέρι-
  μναν, χωρίς κατοχύρωσιν καί
  χωρίς σύνταξιν. Καί φυσικά,
  μίαν τοιαύτην άμαρτίαν δέν
  ειμπορεί νά τήν άνέχεται ή
  σημερινή Κυβέρνησις.
  Αύο νόσοι.
  Είς τόν τόπον μας ένδη-
  μοθν άπό έτών, προσλαμβά-
  νουσαι καθ' ημέραν μεγαλυ¬
  τέραν έξάπλωσιν, δύο σοβα-
  ρώταται νόσοι. Τό Καλά Ά
  ζάρ καί τό φθμα τής Άνθτ-
  τολής (Χανιώτικο). Ύπάρχουν
  μάλιστα χωρία είς τα Οποΐα
  τό ήμισυ τοθ πληθυσμοθ Ιχει
  προσβληθή υπό των άσθενειών
  αυτών. Καί κατέβαλε μέν τό
  Ίνστιτοθτον Παστέρ μίαν ά-
  ξιόλογον προσπάθειαν πρός
  καταπολέμησίν των, κατελ
  θόντος πρός τουτο διά μελέ¬
  τας, πειρατματισμούς καί έργα
  στηρισκάς εργασίας, τοθ δι¬
  ευθυντού ίατροϋ κ. Καμινοπέ-
  τρου. Άλλ' έχρειάζετο συστη-
  ματικωτέρα προσπαθεία. Καί
  είναι εύτύχημα δτι τήν προ¬
  σπάθειαν αυτήν άναλαμβά-
  νει ήδη τό'Υγειονομικόν Κέν¬
  τρον τοθ νομοθ μας.
  Λ* *Γ* *τ*
  Τό δικαστικόν.
  Διά την ανέγερσιν δικαστι-
  κοθ μεγάρου είς Θεσσαλονί¬
  κην ή Κυβέρνησις εφρόντισε
  καί συνήφθη ειδικόν δάνειον
  έκ τριάκοντα έκατομμυρίων
  δραχμών. Καί έπραξεν αρίστα.
  Διότι ή Δικαιοσύνη πρέπει νά
  στεγάζεται είς εύπρεπές καί
  άνετον μέγαρον καί διά νά
  έπιβάλλεται καί διά νά ένερ-
  γή μέ ευχέρειαν καί ταχύτη-
  τα. Πιστεύομεν δέ δτι ή Ιδία
  αντίληψις θά κάμη τήν Κυ¬
  βέρνησιν νά διατάξη τήν τα¬
  χυτέραν αποπεράτωσιν καί
  τοθ δικαστικοΰ μεγάρου τής
  πόλεώς μας, άφοθ άλλωστε
  δέν ύπολείπεται παρά ελα¬
  χίστη άκόμη έργασία.
  Ι
  •Λ*
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον ίνα
  8ργο κατασκοπείας «Τό κρυπτο-
  γράφημα τοΰ δίσκου 413»
  ΜΙΝΩΑ —Τό άριστουργημα τού
  Ντιτερλέ «Δόκτωρ Σωκρατης».
  Μέ τόν Πώλ Μιοθνι.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ Άσπραδάκης
  ΠΟΥΙΑΚ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα έργβ κατασκβπβίας:
  ΤΟ ΚΡνηΤΒΤΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ Λ1ΣΚΟΥ 413
  , ' Ενα καταπληκτικβ οράμα
  κατασκοπβιας, γβμάτο μυστπ-
  > ριο καί ώράσι πβυ τβ πλαιοι-
  ώνβι μιά άφθαστπ μβυσικη
  ' γβητεία καί τομαγβυτικότρα-
  ' γβϋδι τού άηδονιοΰ της βπε-
  αας τού βερολίνον καί τής
  1 Βιέννης ΓΚΠΤΑ ΑΛΠΑΡ.
  • Συμπράττει ό ίιάσημβς βαρυ
  Ι τβνος τής Σκαλας τού Μιλά-
  χου ΤΟΜΑΣ ΑΛΚΑ1ΝΤ σέ
  ι βλβκληρες σκηνές τβϋ Ριγβ-
  λετβυ τού Βέρντι.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Έκτοικτβς πρεμιερα
  "Ενα συγκλβνιστικό έρωτ»
  κό δράμα γεματο άγωνία μυ·
  οτηριβ, περιπέτεια πούχε ι
  για πλαίσιο την ύποβλητική
  άτμόοφαιρα τοΰ Γοιλλικβΰ
  κλοιοϋ ασφαλείας την περί
  φημβ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΒ.
  Άριστουργημα μεγαλβιω
  δες πβδ τώ έμψυχώνβυν β
  μεγάλβς καλλιτέχνης:
  ΒΙΚΤΩΡΓ.ΦΡΑΝΣΕΝ
  καί τ© λαμπρό άατέρι:^
  ΟΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
  Τό θαλαμηγον Ε ά)π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρ©·
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τβΰ Πρακτβρβίου)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Είίικ«υθϊΐς επί έπταβτί-
  αν «ίς τα πκθβλβγικά νο-
  βήματα έν Παρισίοις χαΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς το Ιατρείον τού όδός
  ΆμαλθεΙας Οπάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, τΐρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 κ. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10—12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  "ΕκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά·
  νης. Έπαναφορά τελείως ά·
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αό-
  των θέσιν. Μΐ^,
  Τηλέφωνον 6-91. _.
  ΜΙΑ ΤΡΜΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  37*βν
  •Με—■■■«■■
  . Τώρα πιά δλα έ'δειχναν
  δτι ή έπανάστασις εΐχε φθά¬
  ση στό τέρμα της. Ό βασι-
  ληδς εΐχ^ν έκθρονισθή, εΐχε
  παραιτηθή τοϋ θρόνου τού χω
  ρίς την παραμικρή διαμαρτυ-
  ρΐα κι' έκαθόταν ήσυχος στόν
  πύργο τού μέ την γυναϊκα
  τού καί τα παιδία τού Άλλά
  κάθε έπανάστασις είνε έ"νας
  σΐφουνας πού δλο καί προχώ¬
  ρει. Έκεΐνος πού την διευθύ-
  νει καί θέλει νά μείνη άρχη
  γός της άναγκάζεται νώ τρέ-
  χη κι' αύτός άπό κοντά γιά
  νά μπορέση νά κρατηθή σέ ί-
  σορροπία. Νά σταματήση εί¬
  νε αδύνατον. Όλα τα κόμμα-
  τα τό ήξεραν κι' έφοβοΰντο
  μήπως τούς ξεπεράσουν τα
  άλλα. Ή δεξιά έφοβόταν τούς
  μετριοπαθεΐς, οί μετριοπαθεΐς
  έφοβοθντο την αριστεράν, ή
  άριστερά έφοβόταν την πτέ-
  ρυγαν των αδιάλλακτων της,
  τούς Γιρονδίνους" αύτοι έψο-
  βοθντο τούς άνθρώπους των
  άκρων, τούς άνθρώπους τοϋ
  Μαρα.
  Οί άρχηγοί έφοβοθντο τόν
  λαό, οί στρατηγοί τούς στρα-
  τιώτες, ή Συμβατική την Κομ
  μούνα, ή Κομμούνα τα συ
  νοικιακά τμήματα.
  συνεχίζεται
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή δευτέρα άνοιξις
  επι των φορέματων σας.
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τοΰ Λεωνίδα 'Αντρβγιεφ.
  Όλες ή γυναΐκες άγαποΰν έξ
  ένστίκτου τα άνθισμένα έμπριμέ
  Είς τα καταστήματα, μέσα σ' δλα
  τα έκτεθειμένα ύφάσματα ή έπιθυ
  μία σας στρέφεται αυτομάτως
  πρός την ευθυμίαν των, καί έλκύε-
  ται άπό αυτήν όπως ή μέλισσες
  έλκύονται άπό τα &νθη Άλλά
  τότε έπεμβαίνει ή φρόνιμη λογι-
  κή ή όποία σας ψιθυρΐζει ένοχλη
  τικές μομφές. «Τό έμπριμέ αύτό
  είνε πράγματι άσυναγώνιστο" άλ¬
  λά θά ήταν λογικόν νά αντισταθή
  γιατ'ι τό επόμενον Ι-τος θά σκε-
  φθοΰν: ή κυρΐα Χ. φορεΐ πάντοτε
  τό ίδιο έμπριμέ φόρεμα»
  Τό βλέμμα σας έν τούτοις έξα
  κολουθεΐ νά στρέφεται έπΐμονα
  πρός τα δροσερά χρώματα των
  άνθισμένων μοτιφ Πάλη μεταξΰ
  τής καρδίας καί τοΰ λογικοΰ.
  Λοιπόν, θά φροντίσωμε νά συμ-
  φιλιωθοϋν ή χΐμαιρά σας μέ τίς
  άνησυχίες τού λογικοθ σας
  Είνε εϋκολον νά παρουσιάσετε
  ώς νέα την άνθισμένη τουαλέττα,
  τοΰ περασμένου χρόνου, ώστε νά
  έξαπατήσετε καί την καλυτέρα
  άκόμη φίλη σας. Άρκεϊ νά κάμε¬
  τε μία ριζική μεταβολή, δηλαδή,
  μέσα στά λογικά δρια, νά μην με-
  ταδιορθώσετε ένα βραδυνό φόρε-
  μα σέ βραδυνό, οϋτε Ινα άπογευ-
  ματινό φόρεμα σέ άπογευματινό,
  άλλά νά άλλάξετε τό Μνα μέ τό
  &λλο' νά κάμετε ίνα άπογευμα
  τινό φόρεμα ή άνσάμπλ άπό £να
  φόρεμα βραδυνό ή νά δώσετε στό
  άπογευματινό σας άνσάμπλ μιά
  τόσο διαφορετική μορφή ώστε νά
  έκπλαγήτε καί σεϊς άπό την με
  ταβολή τού.
  Καί θά ε"χετε την εύχαρΐστησι
  νά φορέσετε £να άνσάμπλ πού θά
  τό αΐσθάνεσθε νεώτερον παρά ε¬
  άν τό ϋφασμα ήταν χθεσινό.
  Κατ' ένα γενικό κανόνα τα ολί¬
  γον χονδρά καί άκαμπτα ύφάσμα
  τα—τό σατέν σιρέ π χ.—θά κάμουν
  ΰπέροχα μπολερό καί χαριτωμέ-
  νες μικρές βέστες
  Μέ κρέπ—ντέ— σΐν καθώς καί
  μ' δλα τα μαλακά κρέπ, θά κάμε¬
  τε ώραΐα άπογευματινα φορέμα-
  τα ή άκόμη καί άνσάμπλ· φοΰστα
  καί μικρή ζακέττα Φανταιζί, ή θε-
  ρινό έπανωφόρι πού πέφτει ίσιο
  έμπρός, χωρΐς φερμετύρ, ή πού έ-
  νώνεται άκρη μέ &κρη
  Άτΐό ένα φόρεμα άπό μουσελΐ·
  να ή άπο βουάλ έμπριμέ, μπορη-
  τε νά κόψετε δροσερές καί έλα·
  φρές μπλοΰζες γιά τό καλοκαΐρι.
  'Εκλέξετε γιά τα ιόφάσματα αύ·
  τα μπλοϋζες μέ πολύ έργασΐα
  Διότι τα έλαφρα ύφάσματα είναι
  Ιδιαιτέρους κατάλληλα γιά πτυ-
  χές, βολάν καί ντραπέ.
  Ύπάρχουν περισσότεροι τρόποι
  νά άναμιζετε μονόχρωμα μέ έμ-
  πριμέ ύφάσματα, Τα ζωηρόχρωμα
  έμπριμέ ήμποροθν νά σχηματΐσουν
  ίνα άμπιεσεμάν, ϊνα μπολερό ή
  κάθε άλλη γαρνιτοΰρα καί θά με
  τριασθοΰν άπό τό μονόχρωμο
  κρέπ τοϋ φορέματος.
  "Ας μην λησμονήσωμεν καί αϋ
  τα τα κλοκέ ή τα βσμβακερά πικέ
  πού έγνώρισαν τόσες δόξες. θά
  κάμουν ύπέροχες γαρνιτοϋρες
  πλαστρόν, παρεμάν, ρεβέρ άκόμη
  καί καπέλλα μέ φαρδειά μπόρ
  ρελεβέ.
  ή Ντιστεγκέ
  ΈΛΖ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟ1ΕΙΟΝ Κα
  στρινάκη πωλεΐται άρτος σικάλε
  ως διά Ζαχαροδιαβητικοΰς.
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεογθρώττου
  36ον
  Κι' άν ό λαός καταλάβαινεν
  έξαφνα. Άν άνδρες, γυναΐκες καί
  παιδία, δλα μαζΐ σέ μιά σομπα-
  γή μόΐζα ξεσηκώνοντο καί προ-
  χωροθσαν'σαρώνοντας τούς στρατι-
  ώτες, πνίγοντάς τους στό αΐμα,
  Άν 6 λαός άποσποθσε τόν κατα-
  ραμένο σταυρό, "Άν τα χέρια έ-
  κείνων πού είχαν μείνη ζωντανοί
  σήκωναν πολύ ψηλά πάνω άπό
  τα σκοτάδια τής γής, τόν Ίησοΰν
  ΐλεύθερο; 'Ωσαννά! "Ωσαννά!
  'Ωσαννά, "Οχι δ Ίούδας θά¬
  κανε καλλίτερα νά ξαπλώση κατά
  γής. "Οχι, θάκανε καλλίτερα
  νά κολλήση κατά γής καί χτυ-
  πώντας τα δόντια τού αάν Ινα
  σκυλλί θά πρόσεχε καί θά περίμε
  νέ νά σηκω^οθν οί άλλθί. Άλλά
  τί άνωμαλίες δείχνει έξαφνα 6
  χρόνος, Σ' ώρισμένες στιγμες,
  λές καί σταματα δλως διόλου
  καί έχει κανείς την διάθεσι νά τόν
  σπρώξη μέ τό χέρι, νά τόν χτυ-
  πήση μέ κλωτσιές ή μέ τό καμι-
  τσίκι, σάν Ινα όκνηρό γαιδοθρι.
  Κι' άλλοτε πάλι λές καί ίρμα
  σάν τρελλός άπό την κορυφή
  ενός βουνοθ, καί οί στιγμές 6ια-
  στικές, κόβουν την άναπνοή καί
  τα χέρια, μάταια γυρεύουν Ινα
  στήριγμα.
  Ή Μαρία ή Μαγδαληνή κλαίει.
  Ή μάννα τοθ ΊησοΟ κλαίει έπί-
  σης.
  ((?ι»ν«χΕζεται)
  ΚΟΙΜΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε δι* "Α¬
  θήνας ό κ. Ν. Πατμανίδης ύφα-
  σματέμπορος.
  Γύρο στήν πόλι.
  —'Εκτός τού Λημοτικοΰ Κήπου,
  καί ό κηπος τοθ Ήρώου συγκεν
  τρώνει πολλούς επισκέπτας.
  — Καί αποτελεί πράγματι ό κή
  πος αΰτός Μνα εγκαλλώπισμα τής
  πλατεΐας Τριών Καμάρων
  —Έν συνδυασμώ βεβαία καί
  μέ μελλοντικάς προόδους αί ο¬
  ποίαι θά μεταβάλουν είς άλσος
  άληθινόν την πλατείαν καί τα πέ¬
  ριξ.
  — Είς έκπαιδευτήρια τής Μέσης
  εγένετο χθές την πρωΐαν ίδια-
  γωνισμός διά την σύνταξιν εκθέ¬
  σεως επί τής σταφίδος.
  —Ή 6"<9εσις αυτή γίνεται διά νά καταδείξΐ) την αντίληψιν των μα θητών επί θεμάτων αφορόντων την εθνικήν παραγωγήν καί διά νά αναπτύξη τό πρακτικόν αυτών πνεϋμα. —Διά τάς καλυτέρας έκθέσεις προεκηρύχθησαν αρμοδίως, διάφο- ρα βραβεια. —Ετελείωσαν Φαίνεται τα ψέμ· ματα· τ ό καλοκαϊρι ήλθεν. —ΟΙ συμπολίται ήρχισαν νά συγχρονίζωνται μέ την κατάστα¬ σιν. —'Ελαφρυνόμενοι άπό τα περιτ τα ροΰχα καί καθιερώνοντες τό τόσον χαρακτηριστικόν διά τό κα λοκαίρι ξεκαπέλλωμα. —ΑΙ πρωιναί συγκεντρώσεις τής Κυριακής, καθιερώνωνται τό¬ σον είς τα κέντρα τής πλατεΐας Βενιζέλου. —Όσον καί υπό τίςΐστορικές πιπεριές. —Άπομένει τάς συγκεντρώαεις αύτάς νά ποικΐλλη είς την πλα¬ τείαν καί ή Μόυσική τοθ Δήν μου. —Τό βράδυ τοΰ παρελΕϊόντας; Σαββάτου δέν Ελειψαν οί £χον· τες έμπνεύσεις διά την έναρξιν των. ,Σαββατοκύριακων. — Είς τα δποΐα ώς γνωστόν τό ΰπαιβοον άποβαίνει σταθμός διαρκοΰς καί πραγματικής άνα- ψυχης. —Τουτο έβεβαιώθη άπό την εσπέραν τής επομένης, δπότε έ» θεάθησαν μερικές τιαρεοΰλες έ» πιστρέφουσαι. ,άνθοστολισμένες —ΆρκετοΙ ίφεδροι καί άκό- στρατοι άξιωματικοί παρηκολοϋ θησαν την προχθεσινήν διάλεξιν τοθ στρατηγοΰ κ. Ί. 'Αλεξάκη. —Ή διάλεξις υπήρξε δκρως ένδιαφέρουσα συμπληρώσασα τάς προηγουμένας επί τής εξελίξεως καί των βασικών άφορμών. —Αί οποίαι χωρίζουν θανασί- μως τούς δύο "Ασιατικσύς λαοώς. —Ή προχθεσινή κυνηγετική έκ- δρομή είς Δίαν είχεν εξαιρετικήν επιτυχίαν. -Τα θηράματα τα όποϊα απε¬ κόμισαν οί κυνηγοΐ, Ιδίως είς κα τσίκες, ριφάκια, κουνέλια, υπήρ¬ ξαν άξιόλογα. — Είς την έκδρομήν σημειωτέ όν συμμετείχον καί πολλοί άντι πρόσωποι τού ώραΐου φύλου. — Είς τοθ Πουλακάκη τό ΦΙλμ «τό Κρυπτογράφημα τοϋ Δίσκου 413» συνεκέντρωσε πολύν κό¬ σμον. - ΕΙόι έτ 6 ·ο | ί 5 / ιν ΐτΙ· κ αι £ ο ιίττ?οίιςι ( |ί ι ένδιαφέροντα είς μουσικότητα Φΐλμ. ο Ρίπορτβρ Λύσις προχσεσινοΰ ύπ'άρ. 92σταυρολέξου ι··. >**

  τΤ£>ίΛ4^0(,
  β *Ύ
  ΟΠΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΜ ΑΜίΙΤΕΡβ ΕΙΚΟΜΑ,
  ΜΟΠΟΠ ΤΑ ΜΕΣΟΦΥΛΛΑ Ε?(0ΥΓ1 ΤΗΝ
  ΑΚΡΙΒΗ ΑΜΑΛΟΠΑΜ ΤΩΝ ΗΒΛΗΒΟΡ1 ΣΥΣΤΗ·
  ΤΙΚΩΠ. ΤΑ ΜΕΣΟΦΥΛΛΑ ΕΙΠΗΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ
  ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕ)(ΟΥΝ
  ΕΛΑΜΣΤΜΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑΝ
  ΞΕΝΗΝ ΟΥΣΙΑΝ.
  ΤΑ ΜΕΣΟΦΥΛΛΑ ΕΙΝγϊϊ ΤΑ
  ΑΚΡΙΒΩΤΕΡΑ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ........ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΥ,ΧΙΑΣ ΜΑΣ.
  Ό ηαθολόγβς Ίατρύς
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασχαθείς οριστικώς
  έν Ήρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Γ-------ι-
  ΠΟΥ ΑΒΕΔΙΣ*
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδό( Άγίβ» Μην*.
  Ή μεγαλυτέρα συλ-
  λογή ύφασμάτων της
  θερινής σαιζόν.
  ΚΙΝΗΣ1Σ.-Έτιανήλθεν έξ Αθη¬
  νών ή Δνίς ΓεωργΙα 'Αναστασο·
  πούλου κομίσασα πλουσίαν συλλο
  γήν μοντέρνων γυναικείον κίλ»ν«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  297βν
  Άπό δλα δι' δλους.
  Δύναται νά είνε χρήσιμον.
  ΟΙ Παρίσιοι άρχίζουν άπό τόν ηλίθιον καΐ κατα-
  λήγουν είς τό χαμίνιον" είνε τα μόνα δντα, τα
  όποΐα είς ουδεμίαν πόλιν ευρίσκονται παραπλεύ¬
  ρως1 παθητική άφ' ενός παραδοχή άρκουμένη νά
  θεδται απλώς καί άνίξάντλητος ά ' ετέρου
  πρωτοβουλία
  Μόνον οί Παρίσιοι έχουσι τό τοιούτον ώς Ιστο¬
  ρικήν των εξέλιξιν.
  Πας μοναρχικός είνε ήλίθιος, καί πας άναρχι-
  κός είνε χαμίνιον.
  Τό ώχρόν τουτο πσιδίον των Παρισινών προα-
  στείων ζή καί άναπτύσσεται. Είνε τό δεσμεϊν καί Ι
  λύειν τής κακουχίας, παρόν άείποτε είς πάσας τάς '
  έξελΐξεις των πραγματικόν άληθειών, αύτόπτης |
  μάρτυς καΐ άφωνος μέν άλλά ψιλοσοφΐκός αυτών
  έξετασιής' θεωρεΐ μέν εαυτόν άμεριμνοθντα, πράγ
  ματι δμως δέν είνε άμέριμνος.
  Βλέπει μέ τόν γέλωτα έτοιμον είς τα χείλη,
  άλλά βλέπει καΐ πρός άλλον σκοπόν.
  Οίοσδήποτε καί άν εΐσαι, δ,τι καί άν όνομάζε-
  σα;, Πρόληψις, Κατάχρησις, ΆτΙμωσις, Τυραννία,
  Παρανομία, Δεσποτισμός, Άδικία, Φανατισμός,
  Καταπίεσις, δός προσοχήν είς τό χαμΐνιον, τό ο¬
  ποίον οέ προοβλέπει χάσκον.
  Τό μικρόν αύτό θά μεγαλώση.
  Άπό τί έπλάσθη; άπό την ύποστάθμην τοθ τυ·
  χόντος βορβόρου.
  ΜΙα φοθχτα λάσπης καί έν φύσημα έπλάσθη ό
  Αδαμ. Άρκεΐ δτι ένεφύσησε την πνοήν τού είς
  Θεός· έννοεϊται δτι ό Θεός ένεφύσησεν δπως είς
  πάντας καί είς τό χαμίνιον.
  Ή τύχη δημιουργεϊται καί είς αύτό τό μικρόν
  δν. Διά τής λέξεως δέ ταύτης τύχη, εννοούμεν
  κατά τι καί την περιπέτειαν.
  Ό έκ κοινής γής συναρμοσθεΐς πυγμαϊος ού¬
  τος, ό άδοής, ό άγράμμστος, ό άξεστος, ό χυδαϊ·
  ος, ό όχλογενής, θά γίνη. ΐσως ϊσως είς Ίων γ]
  Βοιωτός.
  ΠερΙμενε μόνον νά ιδής τί θά προέλθη,, Βταν
  έγκεντρισθή τό παρισινόν τινεϋμα είς τό σαρκΐον
  έκεΐνο έξ οδ άνέθοραν τα τέκνα τής τύχης καί οί
  άνθρωποι τοθ πεπρωμένου.
  Δέν είνε διόλου παράδοξον άπό κοινήν στά-
  μναν νά μεταπλασθή είς τελειοτάτης τέχνης άμ-
  φορέα.
  Ε'.
  Ό κύχλος τής δράσεώς τού
  Τό χαμίνιον άγαπ$ την πόλιν, άλλ' άγαπα καί
  την μοναξΐαν. Είνε καί άστός, είνε καί άγρότης, δι¬
  ότι καί τουτο Ιχει κάποιαν έρευνητικήν, επί τε
  των άνθρωπον καί των πραγμάτων, διάθεσιν κα-
  ταντώσαν τουτο φιλόσοίον.
  Είτε πλανώμενοι είς διαλογισμούς, είτε ρεμβά-
  ζομεν είνε καί τουτο άγαθή τις χρησιμοποίησις τοθ
  χρόνου ώς πρός τούς φιλοσοφοϋντας, Ιδίως δέ
  προκειμένου νά περιέλθωσι θεώμενοι τα έξοχικά
  έκεΐνα μέρη, τα έχοντά τι τό νόθον τής έξοχής, τό
  άκαλαΐσθητον, τό άλλόκοτον καί διφυές, δπερ πε-
  ριβάλλει πολλάς μεγαλοπόλεις καί κατ' εξοχήν τούς
  Παρισίους.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΗΛΙΟΣ ΩΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Γιά δυό ζητήματα πού προβάλ-
  λουν αυτήν την εποχήν τοθ Ιτους,
  πού τό έπιτρέπει ό καιρός θά ο¬
  μιλήσωμεν σήμερα: Τό ε"ν» είνε
  ή ήλιοθεραπεία. Ό ήλιος είνε
  καλάς ίατρός. Διά νά κάμη δμως
  καλό, πρέπει φυσΐκά νά γίνεται
  εκμετάλλευσις τή; θεραπευτικής
  τού ιδιότητος. Πρέπε; νά κάμω¬
  μεν ήλιοθεραπείαν. Καί είς μέν
  την πλάζ, είς τα θαλάσσια λου-
  τρά, κάνουν ήλιόλουτρα όγιείς
  άνθρωποι. Ανάγκην δμω; ήλιο
  θεραπείας Ιχουν καί πολλαί ά-
  σθενεΐς, μέσα είς τό δωμάτιον.
  Ίά νά μποροθν λοιπόν καΐ οί ά-
  σθενείς ν' άπολαύσοον τό ευερ¬
  γετικόν ήλιόλουτρον, πρέπει νά
  φροντίζωμεν καΐ νά μετακινοθμεν
  κάθε τόσον την κλίνην ή την πο·
  λυθρόνα τού άσθενοΰ; κατά τρό¬
  πον ώοτε τό θώμα καί τα μέλη
  τοθ άσθενοθς—δχι δμως τό κε-
  φάλι τού — νά είνε έκτεθειμένα
  είς τό« ήλιον. Πρός προστασίαν
  άπό τάς ήλιακάς άκτίνας μπορεί
  ό άρρωστος νά σκεπάση τό μέ
  τωπον καΐ τα μάτια μέ Ινα λευ-
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. 'Ανακαινισθεν πληρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογιά τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.-"Ανεσις-Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλεφ. 5-*0
  'Αοφαλιστικόν Γραφειον
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  Τηλέφωνον 5—69
  Έν«ργ·δνται άσφάλειαι πάσης
  ρΜΤοττκς Έταιρίοις:
  ΖΩΗΣ
  Εθνικόν Ιδρυμα Άσφαλειών Ρώμης
  ΠΥΡΟΣ
  Ένωσις Σκωτίας καΐ Έθνική.-Γαλλι¬
  κόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.- Χάμπουργκ
  Βρέμεν.
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Γαλλικόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.
  ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάϊμ
  Πραχτορεΐβ. χ«. άντ«πβ*ριτ«1 «Ις «λ«ί τάς «βλ«.ς τής
  Κρήτης. „.. Άδϊλφβί Πετρβχβίλβτ»
  ΡΕΦΥΜΝΟΚ Κων.Ζαχ«Ρ·ουδ2χηί
  ΪΗΤΕΙΑ Χ»*·«ν«*ης *« -«
  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ϊτι
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Έμμαν
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ
  κ4ν πανί. Άν ό άέρας είνε θερ¬
  μάς, μπορεί ν' άπομακρύνωνται
  τα καλύμματα άπό τόν άαθεν/),
  είς τρόπον ώστε νά είνε άμεσος
  ή έπ' αύτοθ ενεργεια τοθ ηλίου.
  Μόνον πού διά τή' πρόληψιν τοθ
  κινδύνου έγκαυμάτων, ό άσθε-
  νής πρέπει είς τάς αρχάς νά έκ-
  τίθεται είς τάν ήλιον δχι γυμνός,
  άλλά σκεπασμένος μέ Ινα λευ
  κόν ίφασμα. Τό καλοκαϊρι, έξώ-
  στης χαΐ κήπος, είνε ίδεώδεις τό-
  ποι γιά ήλιόλουτρα Ό λευκό;
  ρουχισμός ένδείκνυται διότι άφί-
  νει νά περνοθν αί άποτελεσματι-
  καί χημικαί άκτΐνες. ΣκοτεινοΟ
  χρώματος, καί ιδίως μαθρα 6φά-
  σμχτα ή άλεξήλια δέν προσφέ-
  ρονται πρό; τουτο. "Αλλως τε
  πολλοί άσθενείς δέν άνέχοντΐι
  καθόλου τό ήλιόλουτρον, άλλ'
  άντιδροθν είς αύτό μέ αύξησιν
  τής θερμοκρασίας των. Έν τοι¬
  αύτη περιπτώσει, άν ό πυρετός
  άνεβή, προτιμότ,ερον είνε ν' άπο-
  φεύγεται τό ήλιόλουτρον.
  (συνεχίζεται)
  Καλλιτεχνική κίνησις.
  Ή προσεχός Γεωργική
  έκθεσις Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μάϊος (άνταπο-
  κριτοθ μ«ς>.— Συνήλθον την πα¬
  ρελθούσαν Παρασκευήν είς την
  μεγάλην αίθουσαν της Δημχρχία;
  τα μέλη τής συβτηθείση; είκο-
  βαμελοΰ; επιτραπή;. Ή επι
  τροπή ( αύτη ανέλαβε την
  οργάνωσιν τής έφετεινή; 4ης Παγ
  κρητίου Γεωργοκτηνοτροφΐκη; έκ
  θέσεως, ίνα κυρίω; <5ι* αυτής έπι- δεΐχθή ή συντελουμενη έργααία καί ή πραγματοποιηθεΐσα προο· δο; είς ολους τού; κλάδου; της παραγωγή; τού νομοΰ. Τής αυνεδριάαεω; είς την οποί¬ αν μετέσχον οί κ. κ. προϊστά- μενβι τής Γεωργικής υπηρεσίας κχΐ τού Γκωργικοΰ ταμείου, Προ ϊδροι Έμπορικοϋ Έπιμελητηρίου, 'Εμπορικοϋ Συλλόγου, Έπαγγελ- ματιών 'Εργατικοΰ Κεντρου κ. α. προήδρευσε ο Νομάρχης Ρεθύ¬ μνης κ. Κρεββατάς. Ό κ. Νομάρχης λαβών τόν λό¬ γον εξέθεσε τας αφορμάς αΐτινες ηγαγον είς την αυγκρότησιν τής εΙκοααμβλοϋς|°Επιτροπης, τονίσας την ανάγκην όπως καταβλπθΓΐ προσπαθεία νά αχθή είς πέρας ο έπιδιωκόμενος σκοπος. 'θ κ. Κρεβ βατάς ένημέρωσε τοΰς παριστα- μένους καΐ επί των κατόπιν τε· λευταίου «ναγκαστικοΰ νόμου, οχατικοΰ πρός τάς Εκθέσει;, α¬ παιτουμένων δικτυπώσεων, διά την έκδοσιν τής σχετικής αδεί¬ ας διά την λεινουργίαν της Εκθέσεως. Είτα εγινε συζήτησις ώς πρ&ς τού; έξα3φ«λισθησομενου; πά- ρους και διετυπώθησαν διάφβροι γνωμαι, ώς πρός την έκβασιν την οποίαν πρέπει νά λ*βΐ) ή πρκγματοποίησις των πορων τούτων έπ' άγαθφ της 'Εκθέσε ω; καί τη; απμασίας αύτη; έν σχέσει μέ την έντόπιον παραγω¬ γήν. Τέλος εξελέγη έκτελεστική έπιτροπή έκ των κ. κ. Δημάρχου. Διευθυντού των Γιεωρνικών ϋπη· ρεσιών, Διευθυντβύ τού Γβωργι- νικού Ταμβίου—έρισθεντος καΐ ώ; Γραμυατεω;—Διβυθυντβϋ της 'Α- γροτική; Τραπέζης — ορισθίντβς καί ώ; Ταμίου τής Επιτραπή;— καΐ Προέδρου τού Περιφερεια- κοΰ Έπιμελητηρίου. Εί; ταύτην ανετέθη ή σχίτικη μέ την έκδο¬ σιν τη; απαιτουμένη; διά την λειτουργίαν τή; 'Εκθέσβω;. 'Υ- πουργικη; αδεία;, ενεργεια £καΙ ή σύνταξις τού έκ τοΰ|νόμου προ βλεπομενρυ προΰπολογισμού. Κατ' αρχήν ωρίσθη ώ; ήμέρα ενάρξεως τή; Εκθέσεως ή Κυρια- κτι 28η Αύγούστου, διάρκεια δ' αύτη; μέχρι τής 30ης Ιδίου μη¬ νός. Ή κ. Σούλσ Αλεξίου Ή διοκεκρψένη, ττανελληνίου φήμης καλλιτέχνις τοθ άσματος, ήτις προσφερθεϊσα ευγενώς δίδει την προσέχη Πα¬ ρασκευήν ώραν 10 μ. μ. είς τό Θέατρον Πουλακάκη ύπ'έρ τοθ Ταμείου τοθ Συλλόγου ΔεσποινΙδων τής πόλεώς μας Ρε· σιτάλ τραγουδιοΰ. Είς τό άφθαστο τραγοθδι τής κ. Αλεξίου άς προστεθή καίι ή έκλεκτικότης τοθ καταρτισθέντος προγράμματος τό οποίον περιλαμβάνει κλασσικήν μουσικήν, δπερες κσί έλαφρά τεμά- χια. Πρό τής ενάρξεως ό Κσθηγητής των Ώδείων Πόττνερ— ΈθνικοΟ κ. Θ. Θεοδωράκης θά ομιλήση δι' ολίγων επί τής εξελίξεως καί επιδράσεως τής έλαφρας μουσικής επί τοθ λσοΟ άπό τής απελευθερώσεως τής Ελλάδος μέχρι των καθ" ημάς χρόνον. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Νέαι πσραλσβαι θερινων ύφασμάτων. ΠΡΟΚΗΡΥΣ1Σ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 25 Μαΐου έ. έ. ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11 π. μ. ■γενησεται μειοδοτικός διαγω- νισμός είς τα γραφεϊα τής •Ενώσεως Γεωργικών Συνε- ταιρισμών ΝομοΟ Ηρακλείου διά την προμήθειαν των κάτω θι είδών: 1) 2000—2500 Βαρελίων Ποτάσσης των 50 χιλιογράμ- μων 80)85 βαθμών είς άνθρα- κικήν Ποτασσαν καΐ 10—12 ο)ο είς άνθρακικήν σόδαν έ- ψετεινής εσοδείας. 2) 28—30 τόννους χάρτου άποξηράνσεως σταφίδος είς ρόλους των 50 χιλιογράμμων, καί πσρακαλοθνται οί βουλό μενοι νά λάβωσι μέρος είς την μειοδοσΐαν δπως προσέλ¬ θωσι την ανωτέρω ημέραν καί ώραν. Οί οροι συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι είς τα γρα- φεΐα τής Ενώσεως καί είς τα Ύποκαστήματα τής Άγρο- τικής Τραπέζης Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, καί Άγίου Νικολάου, καθώς καί είς τό Κεντρικόν είς Αθήνας. Ό Πρόεδρος Γ. Βαρούχας ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Παρακαλοθνται οί δηλώσαντες άριθμούς λ»χείων είς τό Πρακτο¬ ρείον ΈθνικοΟ Λαχείου ί'να προ¬ σέλθωσιν τό βραδύτερον μέχρι τής 9 τρέχοντος καί παραλάβω- σιν ταθι,α, άλλως μετά την λή¬ ξιν τής προθεσμίας θά διατεθώ- σιν. (Έκ τοθ Πρακτορείου). ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο Ι_ Ι VI ΕΠ Γν ωστ ο ποι εί δτι, άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ' έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυιτλόων άτμοπλοί- ων—ΨΥΓΈΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών: ίΑυΒΙΤΖΕΝ και Εϋ-ΕΚΜΑΙΜ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ά)ττ. ψυγείον «ΤΌΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδίνον Α —Τό Προεδρείον τού Δή- μου Ρεθύμνης. Υπό τού όΐτουργοΰ Γενικοΰ Δι- οικητού Κρήτης ανεκοινώθη δτι Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμ- βουλίου Ρεθύμνη; διωρίσθη ό κ. Πετρος Δ. Μανουσάκης δικηγό- ρο; καΐ πρόεδρο; τού έν Ρεθύ¬ μνη Δΐκηγορικού Συλλόγου. Άν· τιπρέεδρο; διωρίσθη έ κ. Ιωάν. Αθανασιάδης δικηγόρο;, Γραμ¬ ματεύς ό κ. Ν. Λυράκης ίατρό;, μέλη δέ της Δημαρχιακή; Έπι- τροπής ο! κ. κ. Π. Μυλωνάκη; έμ- πορο;, Ν. Σφηνιάς έμπορο; καί Ν. Καράβα; κτηματίας. —Ό νόμος περί φορολογίας αύτοκινήτων καί ποδηλά- των. Είς την εφημερίδα τή; Κυβερ¬ νήσεως δημοσιεύεται νομος πε- ρί φορολογίκο των κυκλοφορούν· των παντός εΐδους αυτοκίνητον καΐ ποδηλάτων. Διά τού νόμου τούτου γίνεται κωδικοποίησι; των φορολογικών διατάξεων πε¬ ρί αύτοκινήτων καί διαρρυθμίζε- ται ή φορολογία συμφώνως πρός τάς αρχάς τής φορολογική; δι- καιοσΰνης, εί; τρόπον ώστε νά μή πληρώνουν τα συνήθη αΰτο- κίνπτα φόρον μεγαλειτέρον των πολυτελήν ϊδιωτικών. —Τό ενοικιοστάσιον βοσκών. ΔΓ αναγκαστικόν νβμου, δημο¬ σιευθέντος βί; τό ύπ' 'άριθμ. 184 φύλλον της εφημερίδος τή; Κυ¬ βερνήσεως, παρετάθη επί διετίαν τό ενοικιοστάσιον βοσκών. Άς μίσθωμα ορίςεται τό είκοσιδιπλά- σιον τού μισθώματος'τή; κτηνο- τροφΐκη; περίοδον τού 1913—1*. Τό αύτό μίσθωμα καθορίζεται ώ; θβμιτόν και διά πάσα; τα; μή ΰ- παγομένας εί; τό ενοικιοστάσιον οσκών μισθώσει;. —Τό έπίδομα εύδοκίμου υ¬ πηρεσίας. Τό υπουργείον των Οίκονβμι- κών δι' έγκυκλίου τού παρβχει όδηγίας σχετικώς μέ την χορή¬ γησιν τού έπιδοματο; εύδοκίμου παρατμονή; εί; τάν αυτόν βαθμόν είς τού; δημοσίου; ύπαλλήλου;. Διά της έγκυκλίου τονίζεται ότι διά νά χορηγηθή τό έπίδομα είς τού; δικαστικού;, ΰπαλλήλους ,'Ε- λεγκτικοΰ Συνεδρίου κλπ., απαι- τεϊται ούσιαστική κρίσις των αρ¬ μοδίων ΰπουργών. Διά τη; έγκυ- κλίου τονίζεται έπίαης δτι υπο¬ χρέωσιν πρός δήλωσιν έ'χουν μόνον οί ύπίρβαίνοντες τό ετήσι¬ ον όριον άμοιβών ΰπάλληλοι. 12 » » » » «ΒΕΙ.ΟΚΑνΐΑΝ»20 » .ΟΚΕΤΕ» 22 » 2 Σετττ. "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,, 12 ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.20 22 » » » ι» » Λίβερπουλ Λονδίνον Λίβερττουλ Λονδίνον Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΰνται οί έν- διαφερόμενοι δπως απευθύνονται είς τό: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι Ι V Ι Ε Ρ» & Σ'Α Τηλέψ. 3-91. · ε» '·^* • «■■ι ■■■■■■■■■■ 11 ■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ β εί μεσημβρίαν 2 Διά Ρέθυμνον, Χανιά, β ΠΕΙΡΑΙΑ « Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό- ! Χον, (θεσσαλονίκην. 5 Τηλέφ. 5-50 0 ■■·>■■
  :
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  10 Μαΐου 1938
  1

  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΜΗΣ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΕΝΙΣΧΥΩΝ
  ΤΟΝ ΑΞΟΝΑΙΤΛΑΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΛΣ
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΟΕΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Ρώμης
  ότι σήμερον ανεχώρησεν εκείθεν ο
  καγκελλάριος Χίτλερ προπεμφθείς έν
  θουσιωδώς υπό των Ίταλών επισήμων
  καί τοΰ λαοΰ.
  Μεταξύ των διεθνών κύκλων κρίνεται
  ότι αί συνομιλίαι Χίτλερ καί Μουσο¬
  λίνι Θά ενισχύσωσι τόν άξονα Ιταλίας
  κηί Γερμανίας. Δέν άποκλείεται μάλι-
  στα αί κοιναί κατευθύνσεις Βερολίνου
  —Ρώμης νά έκδηλωθώσι συντόμως ά-
  πέναντι ωρισμένων Εύρωπαϊκών ζητη-
  μάτων.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΕΡΙΟ&ΕΥ.ΕΝ
  ΕΙΣ ΤΡΙΚΚΑΑΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ
  ΘΕΡΙΥΙΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙ! ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Ή Α. Μ. ο Βασιλεύς
  συνεχίζων την περιοδείαν τού είς Θεσσα
  λίαν περιώδευσεν είς τάς έπαρχίαςΤρικ-
  κάλων, Καρδίτσης καί Καλαμπάκας έν
  μέσω θερμοτάτων λαϊκών έκδηλώσεων.
  Ό Βασιλεύς συνεχίζων την περιο¬
  δείαν τού καί είς την Δυτικήν Μακε-
  δονίαν, φθάνει σήμερον είς Κοζάνην.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  ΤίΥΤΑΜΕΙΟΥΑΣΦΑΑΙΣΕΟΣΕΠΑίίΕΑΜΑΤΙΙΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Σήμερον εδημοσιεύθη
  τό καταστατικόν τού Ταμείου Άσφα-
  λίσεως Έπαγγελματιών Ελλάδος, τό
  οποίον ούτω άρχεται λειτουργοΰν κα¬
  νονικώς.
  ΚΑΤΑΙΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ "ΥΛΡΑΣ,,
  ΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ
  Τό Ίσπανικόν είς την Κ. Τ. Ε.
  Άεροπορικαί έττιδείξεις έν Ιταλία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) — Πληροφορίαι έκ
  Γενέυης άναφέρουν δτι έκτός
  τού ΊταλοαιθιοπικοΟ θά συζη-
  θή υπό τοΰ συμβουλίου τής
  Κ. Τ. Ε. τό Ίσπανικόν,
  ό Κινεζοϊαπωνικός πόλε
  μος καί ή έν γένει κατάστα
  σις είς την "Απω Ανατολήν.
  —Είς τα μεγάλα Ίταλικά
  άεροδρόμια επί των άκτών
  τής Μεσογείου, ό ΧΙτλερ πά
  ρέστη χθές είς άεροπορικάς έ-
  πιδείξεις. "Εγιναν πτήσεις 400
  άεροπλάνων πολέμου, ενώπι¬
  ον αύτοΟ.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Τ&Ν ΑΓΓΛΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  Οί "Αγγλοι Βασιλείς φθά-
  νουν την 21 Ίουνίου ημέραν
  Τρίτην είς Παρισίους.
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος ΣΤ'.
  θά δεχθή κατά την παραμο
  νήν τού έκεΐ,δλα τα μέλη τοΰ
  διπλωματικοΰ σώματος (έν
  Γαλλία.). Θά στεφανώση. τόν
  άγνωστον στρατιώτην είς την
  ΆψΙδα τοθ Θριάμβου. Θά γί¬
  νη έπίσης στρατιωτική παρέ¬
  λασις ενώπιον των "Αγγλων
  Βασιλέων.
  —Χθές ή Γαλλία εώρτασε
  όλόκληρος μεγαλοπρεπώς την
  μνήμην τής Ίωάννας ντ' "Αρκ
  επί τή έπετείφ τής απελευθε¬
  ρώσεως τής Όρλεάνης. Είς
  Παρισίους έγιναν υπό τούς
  ήχους χαρμοσύνου μουσικής,
  στρατιωτικαί έπιδείξεις πρό ι
  τοΰ άγάλματος τής Ίωάννας'
  ντ' Άρκ ενώπιον τοθ όποΐου |
  ίστατο ό κ. Νταλαντιέ μετά
  τοθ κ. Σαρρώ ύπουργοΰ των
  Έσωτερικών καί άλλων ύ
  πουργών. Ό κ Νταλαντιέ
  στεφάνωσε τό άγαλμα τής με
  γάλης ήρωΐδος μέ στέφανον
  άπό κρίνους.
  Ή προσεχής συνεδρίασις
  τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου.
  Διά την προσέχη Παρασκευ¬
  ήν ωρίσθη συνεδρίασις τοΰ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίου Ηρα¬
  κλείου. Είς ταύτην θά συζη¬
  τηθώσι τα έναπομείναντα κα
  τα την τελευταίαν συνεδρία
  σίν τού θέματα.
  Έκτός τούτων θ' άνακοινω
  θώσι διάφορα έγγραφα τής
  ΝομαρχΙας, τοθ Νομοκτηνιά
  τρου, τοΰ Γυμνασίου αρρενων,
  τοϋ Άγρονομείου, τοθ υπουρ
  γείου Έσωτερικών, τής Γενι
  κης Διοικήσεως καί τής Κεν
  τρικής Έπιτροπής έράνου διά
  την κατασκευήν τοθ άνδριάν
  τος Δασκαλογιάννη.
  Έν συνεχείσ. τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον θά αποφανθή επί
  έγγράφου τοθ κ. Δημάρχου
  προτείνοντος την επιβολήν
  προσωπικής εργασίας διά
  την εκτέλεσιν διαφόρων
  έργων είς τα προάστεια κα
  θά προβή είς έγκρισιν τοϋ (
  πολογισμοΰ τοθ Πανανείοι
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου ετου
  1936—37, τοϋπροϋπολογισμο
  τοϋ ΓερωνυμακεΙου βρεφοκι
  μεΐου, τής μελέτης κατασκει
  ής ρεΐθρων είς την λεωφόρο
  Βασιλέως Γεωργίου, τοθ είδ
  κου κανονισμοΰ τής ύπηρεσία
  είσπράξεων κ.λ.π.
  Ή βιομηχανίςι Έλληνικών προϊόντων
  καί αί υποχρεωσεις των εργοστασιων
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού^ μας). — Σήμερον επερατώθη ή
  δίκη ενώπιον τοΰ τριμελούς Πλημμε-
  λειοδικείουΠ&ιραιώς επί τής υποθέσεως
  τής γνωστής πολυνέχρου συγκρούσεως
  των άτμοπλοίων «'Ύδρας» καί «Άνα-
  στάσεως». Διά τής έκδοθείσης αποφάσε¬
  ως κατεδικάσθη ο πλοίαρχος τής «'Ύ¬
  δρας» είς ενός έτους φυλάκισιν καί
  1ΟΟΟ δρ. πρόστιμον. Οί λοιποί κα·
  τηγορούμενοι ήθωώθησαν.
  ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΑΝ
  ΤίΥΣ ΗΡΟΕΑΛΥΝΟΗΤΑΣ ΙΑΗΟΗΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άντα-
  «οκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι οί Ίάπωνες κατορθώσαν-
  τες νά προελάσουν είς τίνα σημεΐα τού
  Σινοϊαπωνικού μετώπου άνεχαιτίσθη-
  σαν έκ νέου υπό των Κινέζων.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ
  ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΑΠΏΛΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  «ρΐΐοΰ μας). — Κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας έκτής'ΆπωΆνατολής, είς
  τάς τελευταίας μάχας έν Κίνα οί Ίά¬
  πωνες ύπέστησαν σημαντικάς απωλείας.
  Συγκεκριμένως είς την μεγάλην μάχην
  ήτις έλαβε χώραν χθές είς την γραμμήν
  προελάσεως των Ίαπώνων εφονεύθη¬
  σαν έννεακόαιοι Ίάπωνες.
  Δι' άγορανομικής διατάξεως,
  δημοσιευθείσης είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως καί ίσχυ-
  σύσης άπό 1 Ίουνίου, καθορίζε-
  ται ϊτι πάντες οί βιομήχανοι, καί
  παρασκευασταί διαφόρων έν γέ¬
  νει προϊόντων υποχρεούνται ν' ά-
  ναγράφωσιν είς έμφανές μέρος,
  είτε επί τοθ χάρτου περιτυλίγμα-
  τος είτε επί τοθ σώματος τοθ
  έμπορεύματος έλληνιστί, τό ονο¬
  ματεπώνυμον τοθ έργοστασιάρχου
  ή τοθ υπευθύνου παρασκευαστοθ,
  έργαστηρίου ή καταστήματος πα·
  ρασκευής ώς καί την φράσιν «έλ-
  ληνικής, κατασκευής». άδοαφόρως
  εάν τα ειδή ταθτα φέρωσι ξενι-
  κάς όνομασίας.
  Πάντες οί βιομήχανοι, παρα¬
  σκευασταί καί είσαγωγεϊς δια¬
  φόρων έν γένει προϊόντων, οί εί-
  σάγοντες ταθτα έν Ελλάδι έκ τής
  άλλοξαπής αύτούσια, ουχί δμως
  καί συσκευασμένα κ λ.π. (ήτοι
  εις οί'αν μορφήν προσφέρονται είς
  την κατανάλωσιν) υποχρεούνται
  την διεύθυνσιν τοϋ έργοστασίου,: ν' άναγράφωσιν είς έμφανές μέρος
  επί τοθ προιόντος ή επί τοθ πε
  ριβλήματος τούτου Ιλληνιστί τί
  ονοματεπώνυμον τοΰ συσκευαστοθ
  την διεύθυνσι/ τοθ έργοστασίου
  έργαστηρίου γραφείου ή καταστή
  ματος, ώς καί την φράσιν «άλλο
  δαπόν συσκευασθέν έν Ελλάδι».
  Την λέξιν άλλοξαπόν δικαιοθν
  ται οί ένδιαφερόμενοι ν' άν
  τικαθιστώσι διά τοθ δνόματοι
  τοθ τόπου τής παραγωγής τοθ
  προιόντος, ήτοι γαλλικόν, γερμα
  νικόν, αμερικανικόν, ϊαπωνικόν
  ιταλικόν κλπ.
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ι
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ)!1
  Κατά τηλεγράφημα τοθ Νομάρ
  χου Ηρακλείου κ. Άνδρέου Μαρ
  κέλλου, ό ύπουργός των Σιδη
  ροδρόμων κ. Σπυρίδωνος φθάνει
  σήμερον είς Ηράκλειον. Τόν κ
  Σπυρίδωνος συνοδεύει, έπανερχό
  μενος εϊς την θέσιν τού, καί ό κ,
  Νομάρχης Ηρακλείου.
  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  "Υπό των υπουργείων Κρα
  τικής Ύγιεινής καί Οίκονομι
  κων ελήφθη όριστική άπόφα
  σις δπως πάντες οί συνταξι
  οΰχοι καί τα θύματα πολέμου
  έφοδιασθώσι δι' είδικών δελ
  τίων ταύτότητος, βάσει των
  οποίων θά καταβάλλεται
  σύνταξις άντί των βε-
  βαιώσεωντών άστυνομικών άρ
  χών κ.λ.π.,ώς εγένετο μέχρι
  τοϋδε. Μέχρις έφοδιασμοΰ
  των συνταξιούχων διά των
  ώς άνω δελτΐων ταύτότητος
  θά χρησιμεύσουν ώς τοιαΰτα
  τα ήδη διανεμηθέντα συνταξι-
  οδοτικά φυλλάδια.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΟΡΕΛΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άντ».
  ποχριτού μας).— Τό Πρακτορείον Χα¬
  βάς πληροφορεΐται έκ Σαραγώσης ότι
  τ ό στρατηγεΐον των Έθνικών αγγέλλει
  π ροέλασιν καί νέας επιτυχίας των Έ¬
  θνικών είς τό μέτωπον τής Μορέλα.
  Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  Γεν ΛογιστηρΙου ό μισθός
  των δημοσίων ύπαλλήλων μη¬
  νός Ίουνίου θά προκαταβλη-
  θή άπό τής 15—17 Μαΐου.
  ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σήμερον κατέρχεται είς "Η¬
  ράκλειον ό μηχανικάς τοθ ύ-
  πουργείου Παιδείας κ. Σπουρ-
  γΐτης. Ό κ. ΣπουργΙτης θά
  συναντηθή ένταθθα μετά τοθ
  σχολικοΰ * άρχιτέκτονος Κρή¬
  της κ. ΣταυρΙδη προκειμέ-
  νου νά συνεργασθή μετ" αύ-
  τοΰ διά την παραλαβήν υπό
  τοθ ύπουργείου διαφόρων και-
  νουργών διδακτηρίων καί έν
  γένει δημοσίων κτιρίων.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΟΥ
  "Επανήλθε προχθές έξ Α¬
  θηνών ό λιμενάρχης Ήρα
  κλείου κ. "Αγγελος Σταύρου.
  ΑΓΓΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΜΑΣ
  Πέ
  κ.
  Ό Άγγλος βοτανολόγος κ.
  τερ Ντάβις καί 6 φυσιολόγος
  Κάθορν Χάρντυ τοθ βρεττανικο
  Μουσείου έκτελοθντες περιοδεία
  τής Νήσου μας αφίχθησαν είς τή·
  πόλιν μας προερχόμενοι έκ των
  δυτΐκών έπαρχιών. Κατόπιν όλι
  γοημέρου παραμονής θά άναχωρή
  σουν εντέυθεν διά τάς άνατολικά
  επαρχίας. Καθώς άνεκοίνωσαι
  είς συντάκτην μας δπάρχουν έι
  Κρήτη άνω των 130 ποικιλιώι
  άγρίων ανθέων ούδαμοΰ άλλοθ
  άπαντωμένων προσέτι ϊέ δπάρχου
  καί άλλα εντελώς αγνωστα εϊδη
  βοτάνων φυόμενα είς τα δρη μας
  δείγματα των οποίων άπέστειλα1
  πρός τό Βρεττανικόν Μουσεΐο1
  δι' επιστημονικάς μελέτας.
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ
  Κατά την προχθεσινήν τα¬
  κτικήν συνεδρίαν τοϋ έποπτι-
  κοΰ Συμβουλίου Ηρακλείου
  συγκροτηθεΐσαν υπό την προ
  εδρίαν τοΰ Έπιθεωρητοϋ κ.
  Π. Στεφανάκου, ελήφθησαν
  άποφάσεις ύπηρεσιακής φύσε¬
  ως, ώς προαγωγαι διδ)λων,
  άναρρωτικαί άδειαι διαθεσιμό
  της έγκύων διδασκαλισσών
  κλπ.Λίανπροσεχώς καΐπρό τής
  λήξεως τού Μαΐου θέλει συ-
  νέλθη τό αύτό Συμβούλιον
  πρός κατάρτισιν πινάκων με-
  ταθετέων έκπαιδευτικών λει-
  τουργών είς Αθήνας, Πει¬
  ραια καί ΘεσσαλονΙκηνσυμφώ-
  νως πρός τάς σχετικάς όδη-
  γΐας τοΰ ύπουργείου.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Ό ταγματάρχης κ. Ταμιωλά-
  κης Νικ. κατέθεσεν ημίν δραχμάς
  ώιοχιλίας βίς μνήμην τής πολι»-
  κλαύστου συζυγου τού Αικατερί¬
  νης έξ ών «Ι 1000 υπέρ τοϋ Φι·
  λανθρωπικοΰ Συλλόγου Κυρίων
  ' Ηρακλείου, 500 υπέρ τοΰ Γερόν-
  τοκομείου καί 500 υπέρ τοΰ Γ&-
  ρωνυμακείοΐί Βρεφοκομείου.
  —Ωσαύτως μας κατετέθησαν
  υπό τοϋ κ. Ζαχ. Κρητικάκη δρχ.
  200 είς μνήμην τής θείας τού Αί.
  κατίρίνης Ταμιωλάκη διά τό ά.
  ανλβν τή$ Γϊρόντισσας.
  ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
  ΟΙ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμο
  διά τοϋ όποίου πρός άποκα
  τάστασιν γηγενών καί προ
  σφύγων κτηνοτρόφων έπιτρέ
  πεταιήδιάθεσις των κατωτέρω
  κατηγοριών έκτάσεων έφ' δ
  σον αϋταιάνήκουσιν είςτό κρά
  τος ή την Έθν. Τράπεζαν ώς
  διαχειρίστριαν τής άνταλλαξί
  μουπεριουσίας: α)θερινών ήχει
  μερινών βοσκών, β) καλλιερ-
  γησίμων έκτάσεων γ) καλλι-
  εργουμένων έκτάσεων καί δ)
  δασικών τοιούτων βοσκησί-
  μων ή έπιδεκτικών καλλιερ-
  γείας. Είς έκαστον πρόσωπον
  χορηγεΐται βασικάς κλήρος
  έκ βοσκησίμου εκτάσεως ίκα
  νής πρός διατροφήν 120 μι-
  κρών καί 5 μεγάλων ζώον ώς
  καί άνάλογος καλλιεργήσιμος
  έκτασις έφ' δσον ύπάρχει τοι¬
  αύτη έξ 25 στρεμμάτων.
  Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Κατά τόν προχθεσινόν πο-
  δοσφαιρικόν άγώνα μεταξύ
  των όμάδων «ΕνώσεωςΓυμνα
  μναστικών Όργανώσεων Η¬
  ρακλείου» καί «ΆθλητικοΟ
  Ομίλου» Ρεθύμνης νικήτρια
  ανεδείχθη ή πρώτη διά τερ-
  μάτων τεσσάρων έναντι ενός.
  Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Κατά παρασχεθεΐσαν αρμο¬
  δίως, πληροφορίαν ή πληρωμή
  των συντάξεων τοθ μηνός Αύ
  γούστου θά γίνη διά τούς έν
  ταίς επαρχίαις συνταξιούχους
  την 20 Αύγούστου. Ό μην
  την 30 Ίουνίου,
  50 Πρωΐνή
  ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
  ΜΕΤΟΥΣΜΙΤΑΣΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφορί¬
  αι έκ Πράγας άναφέρουν ότι οί πολι-
  τικοί κύκλοι τής πρωτευούσης τής Τσε¬
  χοσλοβακίας ήρχισαν νά]έκδηλώνουν αι¬
  σιοδοξίαν.
  Ή αίσιοδοξία αυτή προέρχ&ται κυρί
  ως έκ των διαβημάτων των Παρισίων
  καί Λονδίνου πρός ειρηνικήν ρύθμισιν
  τής διαφοράς, ιδιαιτέρως δέ τού έν Βε
  ρολίνω Βρεττανού πρέσβεως.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή Τσε
  χοσλοβακική κυβέρνησις επιθυμούσα νά
  άρη πάσαν παρεξήγησιν, προτίθεται νά
  ρυθμίση τό ζήτημα των μειονοτήτων
  έντός τού πλαισίου των νόμων καί τής
  άκεραιότητος τής χώρας.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Κ. Τ. Ε.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτούμας).— Τηλεγραφούν έκ Γενέυ¬
  ης ότι αφιχθέντων έκεϊ .των άντιπροσώ-
  πων των ενδιαφερομένων κρατών, ήρχι¬
  σαν αί προκαταρκτικαί συνομιλίαι διά
  την έναρξιν των συνεδριάσεων τού συμ¬
  βουλίου τής Κ.Τ.Ε. Τό συμβούλιον
  θά συνήρχετο έντός τής ημέρας είς πρώ
  την τακτικήν συνεδρίασιν.
  ΠΡΟΒΛΕΠεΤΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΙβΙΟΠΙΚΟΥ__ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Κατά τα έκ Γενέυης τη-
  λεγραφήματα προβλέπεται είς την Κοι¬
  νωνίαν των Εθνών τακτοποίησις τού
  Αίθιοπικού ζητήματος τού προχύψαν-
  τος έκ τής άξιώσεως τής Ιταλίας νά α¬
  ναγνωρισθή ή κατάκτησις τήςΆβησσυνί-
  ας, την οποίαν ώς γνωστόν υίοθέτηβεν ή
  Βρεττανική κυβέρνησις.
  ΒΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΗ ΤΩ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΚΑΒΕΣΤΩΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας)—Είδήσεις έκ Λονδίνου φέ
  ρουν ώς βκβαίαν την προλείανσιν είς Γε
  νεύην τού έδάφους πρός ιαχεΐαν άναγνώ
  ρισιν τοΰ Ιταλικού καθεατώτος έν Ά-
  βησσυνία καί τρΰ τίτλου τοΰ Βασιλέως
  τής Ιταλίας ώς αύτοκράτορος αυτής.
  Την αναγνώρισιν ταύτην ανέλαβε νά υ¬
  ποστηρίξη ή Αγγλίαν
  Ο ΟΛΥΜΠΙΑΝ, ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΤΟΥ "ΑΟΟΑΑΟΗΟΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μας).—Κατά την χθεσινήν ποδο
  αφαιρικήν συνάντησιν ή ομάς τού «Ό-
  λυμπιακοΰ» ένίκησε την ομάδα τού «Ά
  πόλλωνος» δια τερμάτων τριών έναντι
  ενός.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝ&ΙΝΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  ριτοΰ^ μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Αον-
  δίνου ότι προβλέπεται συνέχισις των συ
  νομιλιών διά την αποκατάστασιν τού
  διεθνούς έλέγχου άπό ξηράς καί θαλάσ
  σης εις την Ισπανίαν. Κυρίως αί έν λό
  γω συνομιλίαι θά διεξαχθούν μετά τοΰ
  έν Λονδίνω πρεσβευτού τής Γαλλίας κ.
  Κορμπέν καί τού προέδρου τής έπιτρο
  ς μή επεμβάσεως.
  ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΜΠΡΕΝΝΕΡ
  ΚΑΙ ΑΙ ΙΐΑΛΙΚΛΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγγέλλε¬
  ται ότι αι Γαλλικαί έφημερίδες τής ά-
  ρ«ατεράς εκφράζουν άμφιβολίας διά τας
  εκδηλωθείσας Γερμανικας άπόψεις επί
  τής τηρήσεως των Ίταλογερμανικών
  συνόρων τού Μπρέννερ. Κατά τούς ί-
  σχυριομούς των Γαλλικών εφημερίδων
  Σεπτέμβριος Θά καταβληθή > ^^^ £5 ^^--** Λ
  ριαρχίαν επί τής
  ν παρα ν*
  ν Ιταλίαν βυνκυ
  τιή