95752

Αριθμός τεύχους

4859

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  εν υ,
  Τ. Ε.
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Α ίγΰπτου
  ίτησια λίραι ό
  έξάιιηνος Ί
  1 λαεοικής
  έτησια δολ. 1δ
  ίξάιιηνος » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΡΡΓΙΙ
  11
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝθ,ΤΛΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *859
  ΪΒΕΪΟΥΝΟΣ ΣΪΝΝΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  Αί συνομιλίαι τής Ρώμης
  ετερματίσθησαν. Καί ό κ.
  Χίτλερ επέστρεψεν ήδη είς
  τό Βερολίνον. Επί των
  συνομιλιών 8μως αυτών των
  δύο δικτατόρων δέν εξε¬
  δόθη ουδέν ανακοινωθέν
  καί έπομένως τίποτε δέν
  εΐμπορεϊ νά είναι βέβαιον
  ώς πρός τό περιεχόμενον
  καί τα πορίσματά των. Έν
  τούτοις, ύπάρχουν ωρισμένα
  στοιχεΐα άπό τα όποία εί-
  μπορεΐ κανείς νά μαντεύ¬
  ση πολλά. Αί άδιάκοποι
  συνομιλίαι τοΰ Γερμανοΰ
  Φύρερ μέ τον Ίταλόν Ντοΰ
  τσε, αί πρωτοφανοΰς με-
  γαλοπρεπείας καί λαμπρότη-
  τος έορταί καί τελεταί πού
  ώργανώθησαν τόσον είς την
  Ρώμην όσον καί είς την
  Νεάπολιν, αί άποδοθεΐσαι τι¬
  μαί είς τόν πρώτον κατά
  την αναχώρησιν τού, δη-
  μιουργοϋν βάσιμον καί έ-
  δραίαν την πεποίθησιν έτι
  ό αξων Ρώμης—Βερολίνου
  άχι μόνον δέν έχαλαρώθη
  ώς έφαντάσθησαν πολλοί με
  τα τή ν πραγματοποίησιν
  τοϋ "Ανσλους καί την μο-
  νογράφησιν τού Άγγλοϊτα-
  λικοΰ συμφώνου, άλλά έμ-
  φανίζεται υπερποτέ καί άλ
  λοτε στα θέρος καί άρρα-
  γής. Καί τό γεγονός αύ¬
  τό 8ά πρέπει νά έκτιμηθή
  όσον πρέπει, διότι 8ά έχη
  ασφαλώς σοβαρωτάτην επί¬
  δρασιν επί της περαιτέρω πό
  ρείας τής καταστάσεως έν
  Αί οέ συνέπειαι τής άπο
  λύτου συμφωνίας καί τής
  ταυτότητος αντιλήψεως με-
  ταξύ των δύο άρχηγών των
  μεγάλων όλοκληρωτικωνκρα
  των, δέν θ' «ργήσουν άσφα
  λώς νά έκδηλωθοΰν. Εο-
  λύ περισσότερον μάλι-
  στα, έφόσον τάς ημέρας αύ¬
  τάς συζητοΰνται είς την Γε¬
  νεύην ολα τα παγκέομια
  προβλήματα καί έφέοον ή
  λύσις τοΰ Αίθιοπικοΰ, όσον
  καί τοδ Ίσπανικοΰ χαΐ τοϋ
  Τσεχοσλοβακικοΰ, αποτελεί
  υπόθεσιν έπείγουσαν καί ζω-
  τικήν ανάγκην διά την Ευ¬
  ρώπην. Έκτός δ' αυτών, ύ-
  πάρχει πάντοτε διά την Γερ¬
  μανίαν καί τό άποικιακόν,
  τό οποίον καί φαίνεται άπο-
  φασισμένη ν' άνακινήση κα-
  τά τρόπον περισσότερον έν¬
  τονον καί άποφασιστικόν.
  Καί επί των προβλημάτων
  αυτών, ύποτίθεται βεβαία ότι
  ύπάρχει πλήρης όμογνωμία
  μεταξύ των κ. κ. Χίτλερ καί
  Μουσολίνι, ώς πρός τόν χρό¬
  νον καί τόν τρόπον τοΰ
  χειριβμοΰ των. Έπειτα, έν
  άλλο γεγονός πού διεπιστώθη
  έξ αφορμής τοΰ ταξιδίου τοΰ
  Γερμανοΰ καγκελλαρίβυ είς
  Ιταλίαν είνε καί τούτο: Ή
  τεραστία πολεμική δύναμις
  της Ιταλίας. Ή έπίδειξις -
  παρέλασις τβΰ στόλου είς
  την Νεάπολιν, υπήρξε γεγβ-
  νός πρωτοφανές διά την Με¬
  σόγειον. Διακόσια πολεμικά
  σκάφη, νεότευκτα, ίοχυρά,
  τελείως συγχρονισμένα, έ¬
  δωκαν μέ τόν όγκον των ό¬
  λην την εντύπωσιν τής έπι-
  βλητικής ϊοχύος τής νεωτέρας
  Ιταλίας. Ή ταύτόχρονβς δέ
  κατάδυσις καί άνάδυσις ένε-
  νήκοντα ώποβρυχίων είς την
  ιδίαν ναυτικήν βάσιν απετέ¬
  λεσε γεγονός πρωτοφανές
  πού επροκάλεσε τό παγκό¬
  σμιον ενδιαφέρον καί την
  γενικήν ά ησυχίαν. Καϊ έν-
  νοεΐται βεβαία ότι άνάλογος
  είνε καί ή κατά ξηράν καί
  άέρα δύναμις τής φααιστικίίί
  Ιταλίας. Αύτό δέ' τό γεγοχβς
  δημιουργεΐ την εντύπωσιν
  ότι ή χαόρα αυτή κατέκτησε
  την ύπεροπλίαν είς την Με¬
  σόγειον, πβ&γμύί -χ6 οποίον
  βεβαίως ύέν θά μείνη άνευ
  συνέπειαν καΐ άνευ απαντή¬
  σεως. Καί άν μή τί άλλο,
  θά έχη ώς άποτέλεσμα νιαν
  έντασιν καί νέαν έπιτάχυν-
  σιν τβΰ ρυδμοϋ των έξοπλι-
  σμών τόσον είς την Αγγλί¬
  αν όσον καί είς την Γαλλίαν
  ώστε ν ά έξασφαλισεϊί απολύ¬
  τως ή ΰπεροχή καί των δύο
  καί μιάς έκάστης χωριβτά,
  έναντι τής Ιταλίας κατά
  ΐίίτ.ίχ οριστικόν >ν απόλυ¬
  τον. Άλλ' ειμπορούμεν ά
  έχωμεν μικράν ύπομβνήν.Ή
  εξέλιξις των έπιχειρήοεων έν
  Ί;:ηαία, ή όξυνοις τβϋ ζη-
  τήΐίατίς των Σβυδιτών καί
  αί ουζητηαεις τής Γενέυης
  θά έπιταχύνουν την πορείαν
  των γεγίνέτων. "Ιοως μάλι-
  οτα καί ά ευρεθώμεν την
  άδ αυτήν ενώπιον
  εξελίξεων.
  "Ενα σωματείον
  μέ Εύρεϊον καΐ γονιμον δράσιν.
  Ο ΦΙΑΑΝΒΡΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έργασία καΐ προσπαθεία
  όλοκλήρων δεκαετηρίδων.
  Β'.
  Διά ιήν Κρήτην είμτΐορεΐ
  νά είττή κσνείς δτι δέν εγνώ¬
  ρισε την ηρεμίαν τής ελευθερί¬
  ας καί τής άνεξσρτησΐσς. Πρίν
  •παρέλθουν ολίγα έτη άτιό
  τής απελευθερώσεως της, ήρ¬
  χισαν οί μεγάλοι έθνικοί ά-
  γώνες διά την άπολύτρωσιν
  των σκλάβων άδελφών. ΚαΙ
  είς τούς αγώνας αύτούς ε-
  σπευσεν αυθορμήτως καί έλα¬
  βε μέρος καΐ ή Κρήτη. Έτσι
  έμειναν οικογένειαι χωρις
  τούς τιρΓοτάτας των. ΚαΙ εί¬
  χον ανάγκην συνδρομής καί
  •περιθάλψεως. Άργότερσ, τα
  1915 ήλθον καί οί πρώιοι πρό
  οφυγες άπό την Θράκην καί
  την Ίωνίαν, φεύγοντες την
  οργήν ιών μαινομένων Τούρ¬
  κων. "Ενα πρωτοφανές είς όγ¬
  κον κθμα δυστυχίας έξέσπα-
  οεν είς την τιόλιν μος· Και
  -ιότε £κιτ,£η τιό?ιν, άκόμη τιε-
  ριοοόιερον αύιήν την φοράν,
  φ Φιλανθρωπικός Σύλλογος
  Κυρίων. Ένέτεινε την δραστη-
  ριότητά τού, εξεδήλωσεν δλην
  την ϊερότητα τοΟ σκοποΰ τού
  καΐ ίφανέρωσεν δλην την ψυ¬
  χικήν δύναμιν πού ένε-
  σάρκωνε. Μέ τούς μικρούς
  πόρους τού, μέ τάς είσφοράς
  τάς οποίας έλαβε, μέ τούς
  έράνους πού ενήργησε, μέ
  τάς είσπράξεις των έορτών
  πού ώργάνωσεν, ϊδρυσε τότε
  τό οικονομικόν συσσΐτιον καί
  πσρεΐχε δωρεάν, άφθονον, υ¬
  γιεινόν φαγητόν είς τούς α¬
  πόρους, είς τούς δυστυχεΐς
  είς τούς πρόσφυγας, είς δ-
  λον τόν κόσμον των ταπει-
  νών καί των κατατρεγμένων.
  ΚαΙ εσυνέχισεν έκτοτε την
  ωραίαν δρασιν τού, καθ" ό¬
  λην την περίοδον των μα¬
  κρών τιολίμων, τοθ άτιοκλει·
  σμο0, των έταδημιών, τής
  γρίπτΐΓ,ς κ. λ π. πού έπηύξη-
  σαν την ανθρωπίνην δυστυ¬
  χίαν. ΚαΙ ευρήκεν ή φΐλαν-
  θρωηίσ την άποθέίοσίν της,
  διά τής δράσεώς τού συλλό-
  γου κατά τα τραγικά ετη 1922
  —23. Τότε, δταν ή θύελλα
  τής μικρασιατικής τραγωδΐας,
  έρριψεν τούς άδελφοΰς μας
  τής Ίωνίας, ράκη άνθρώπινα
  είς την χώραν μας καί χιλιά-
  δες άπό τούς ξερριζωμένους
  αύτούς άπό τα σπΐτια των
  κατέφυγον καΐ είς την πό¬
  λιν μας, ,6 Φιλανθρωπικός
  Σύλλογος των Κυρίων έδωκεν
  δλο τό μέτρον τής άγαθο-
  ποιοϋ άξίας τού, τής μεγάλης
  άνθρωπιστικής άποστολής
  τού. Ένέτεινε τάς προσπα¬
  θείας τού. 'Ενίσχυσε τό συσ-
  αίτιον τού. Καί παρεϊχε καθη¬
  μερινώς τρείς καί τέσσαρας
  χιλιάδας μερίδας φαγητοθ
  είς τούς πρόσφυγας.
  "Εδωκε τροφήν είς τούς
  πεινώντας, ένδΰματα είς τούς
  γυμνητεύοντας — στέγην είς
  τούς άστέγους, πσρηγορίαν
  είς τούς άτιηλπισμένους, θάρ-
  ρος είς τούς άπογοητευμέ-
  νους, στοργήν καί αγάπην είς
  τοΰς έγκαταλελεψμένους θαλ
  πωρήν είς ϊσους έκύκλωνεν
  ή παγωνιά τής δυστυχίας καί
  τής όδύνης.
  Άεικίνητοι αί κυρίαι τοθ
  συλλόγου ειργάζοντο ημέραν
  καΐ νύκτα, άφιέροτσαν δλας
  των τάς ίκανότητας, έδωκαν
  καΐ τό τελευταίον άιτόθεμσ
  τής ψυχικής των δυνάμεως,
  τής στοργής των, ί,ιο ν' άνα-
  κοιφίσουν τούς πάσχοντος
  διά να άναχαιτίοουν τό κϋ
  μα τής δυστυχ'Όο, διά νά έλα
  φρώσοίν τέ ν τιόνον κοί την
  οί ύνην των άνθρωττίνων ουν-
  τριμμάτων ΚαΙ τόκατώρθωσαν
  χάρις είς την φλόγα τοθ άν
  θρωπιομοΰ πού τάς έθέρμαι
  νέ ν αί μέ την συνδρομήν βέ
  βοια τού τιορεΐχεν ή Κοινω
  νίσ. Κατ' αυτόν δέ ^όν τρό
  πον ό Φιλανβρωπικός Σόλλο
  γος, μέ τό οικονομικόν τού
  συσσίτιον, πού διειηρΓ,βη μέ-
  χοι ηέρυσι, μέ τό ύφαντήριον
  μέ τα έπιδόματα καί τα βοη-
  θήματσ, (δία κατά τάς μέγα
  λος εορτάς τώνΧριστουγέννων
  καί τοϋΠάσχα, μέ τήνπερίθαλ
  ψιν των τιτωχών παιδιών κα/
  μέ τάς παντοίσς έκδηλώ
  σεις τού, άπίβη ή μοναδική
  φιλονθρωπική οργάνωσις, καΐ
  ανεδείχθη είς έκ των κα-
  λυτέρων φίλον θίωττικών όρ
  γονισμών ολοκλήρου τής χώ¬
  ρας.
  Άλλά, ή Ιστορία τοθ Συλ-
  λόγου, είνε μακρά. Καΐ ή &ρα
  σίς τού εΐνε μεγάλη δσο καί
  πολύπλευρος. Διότι δέν περι¬
  ωρίσθη είς την φιλανθρωπίαν
  μόνον. Έβοήθησε θετικώς καί
  είς την καλλιέργειαν τής λαϊ¬
  κάς τέχνης καΐ είς την ανά¬
  πτυξιν τοθ τουρισμοΰ καί είς
  την καθόλου κοινωνικήν πρό¬
  οδον καί εξέλιξιν. Θά συνε
  χίσωυεν λοιπόν καΐ αυριον
  κσί θ' ασχοληθώμεν επιπρο¬
  σθέτως καί μέ τούς πόρους
  καί τό μέλλον τοϋ Συλ¬
  λόγου.
  Τό ραδιόφωνον.
  Τώρα όπότε θά λειτουργή
  στι ό ραδιοφωνικός σταθμός
  Αθηνών, γίνεται σκέψις δ-
  πως χρησιμοποιηθή τό ροδιό-
  φωνον διά την διαπαιδαγώ
  -γησιν καί την ψυχικήν έπα
  νόρθωσιν των φυλακισμένω*.
  Πρός τοθτο δέ θά έγκαταστα-
  θοθν ραδιόφωνα είς τάς φυ¬
  λακάς διά την μετάδοσιν είδι-
  κων διαλέξεων καΐ διδασκα¬
  λιών. Ή ίδέα είναι θαυμασία,
  θά φέρη, δέ ασφαλώς αρίστα
  άποτελέσματα ή έφσρμογή
  της. Θά ήτο δέ καλόν νά ε¬
  χρησιμοποιείτο τό ραδιόφωνον
  γενικώτερον διά την μόρφω¬
  σιν ολου τού λαοΰ μας καί (-
  δίςι τοθ γεωργικοθ. Άλλά
  καί έπ' αύτοθ εύτυχώς λαμβά-
  νεται είδική μέριμνα. Συνεκρο
  ιήθη μάλίθτα καΐ είδική επι-
  'τροτιή διά τόν καταοτισμόν
  προγρόμμοτος είδικών ραδι-
  οφωνικων διαλέξεων διά τούς
  άγρόιας μας. Ι
  Η ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΙΕΡϋΣΕΟΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΟΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
  Διαφωτιστική έττισκόπησις τοϋ Ύπουργοϋ
  Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. ΜΠΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ.
  ΧΑΝΙΑ Μάϊος (ανταποκριτοθ
  μας).—Ή έργατική πρωτομαγιά
  προσέλαβε καΐ έδώ εφέτος τόν τό-
  νον καΐ την έπισημότητα έθνικής
  Ιορτής. Είς την μεγάλην έργατοϋ
  παλληλικήν συγκέντρωσιν τοθ κι·
  ντ;ματοθεάτρου«Πάνθεον», προσήλ-
  θε μετά τοθ Γεν Γραμματέως χή;
  Γεν. Διοικήσεως κ. Ίππολύιου,
  τοθ άνωτέρου ΔιοικητοΟ Χωροφυ-
  λακής άντισυνταγματάρχου κ. Νι¬
  κηφοράκη, ό Ύπουργός Γενικος
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης. Ό κ. Ύπουργός,
  έπισκοπών την δλην πολιτικήν
  τής Κυβερνήσεως Ιναντι τοθ Έλ-
  ληνικοθ ΙργατικοΟ στοιχείου κ»1
  τα ληφθέντα μετά την 4ην Αύγού
  στου ραγδαϊα φιλεργατικά μέτρα,
  ωμίλησε διά μακρών είς τούς συγ-
  κεντρωθέντας εργάτας καί ύπαλ
  λήλοι/ς, οίτινες κατέκλυζον τό θε
  ατρον καΐ τάς πέριξ όδούς, ειπών
  μεταξύ άλλων καί τα εξής:
  «Είμαι εύτυχής διότι άντικρύ-
  ζ<ι> τόν έργαζόμενον κόσμον μέ
  την ευκαιρίαν τής Πρωτομαγια'ς
  εϊρηνικώς συγκεντρωμένον καί ί
  κανοποιημένον διότι άπό τα ζητή-
  μ'}ττα πού τόν άπτ,σχόλησαν ίττί
  δίκαετίαν, άλλα μέν ριζικώς έλύ
  θί,σαν υπέρ αύτοθ άλλαι δέ είναι
  εις τόν δρόμον τής όριστικής των
  λύσεως
  *'.Όταν η|ΐη&«Γϊ άπο την Α. Μ
  τόν Βασιλέα μέ τό άξίωμα τοθ
  ΎπουργοΟ Γεν. Διοικγ(το0 τής Ι¬
  διαιτέρας μας Πατρίδος Κρήτης
  ανέλαβον κατά Μάϊον 1936 τα κα
  θήκοντά μου, μέ πόνον ψυχής ευ
  ρέθην πρό μι£ς έξοντωτικής άλλη
  λομαχ£ας έργάτου καί έργοδότου.
  Ό έργάτης πιεζόμενος άπό την
  ανάγκην τής ζωής έπεζήτει μέ
  σον διά νά επιβάλη τα αίτήματά
  τού, την ψυχικήν δέ κατάστασιν
  αύτοθ ίσπευδον νά εκμεταλλευθούν
  άνθρωποι ποΰ είχαν ώς μόνον σκο
  πόν τοιί β£ου των την ανατροπήν
  τοθ κοινωνικον» καθεστώτος καΐ
  την εγκαθίδρυσιν τής άναρχί~.
  Ξένοι πρός τόν πόνον τοϋ έργά¬
  του οί τταρείσακτοι αύτοι, έπε-
  ζήτουν νά έξβγείρουν τάς εργατι¬
  κάς μάζας κατ* των έργοδοτών
  των, νά τούς έμπνεύσουν τό ταξι
  κόν μϊσις, νά τού; έξωθήσουν είς
  πράξεις αναρχικάς, διαλυΐικάς
  αυτής ταύτης τής ύποστάσεως τοθ
  Κράτους μας.
  Κάτω άπό τ?; νοσηρή έπήρεια
  κατήρχοντο τότε οί εργάται σιό
  πεζοδρόμιο έχθροΐ πλέον τή; τά¬
  ξεως, ερχόμενοι είς σύγκρουσιν
  μέ τάς ένόπλου; δυνάμεις τοθ Κρά
  τού; καΐ χύνοντε; δσχοπα τό πο¬
  λύτιμον αίμά των, άφίνοντες όρφα
  νά τα παιδία των καί στό δρόμο
  τάς οικογενείας των.
  Εί; αυτήν την κατάστασιν Ι
  πρεπε νά δοθ'5 Ινα τέρμα πρίν ή
  ή Έλλάδα μας γίνη Ισπανία,
  πρίν νά έκραγ·3 ό έμφύλιος πό-
  λεμος, που θά ώδηγοΰσε την πα-
  χρίδα μας είς την καταστροφήν.
  Λύ.ςς είναι ό λίγος διά τόν ο¬
  ποίον δχι μό/ον άπεδέχθην άλ"'ά
  %χΙ πρτώθησα την μεταβολήν τή;
  4η; Αύγούατ'.υ, διότι έπίστευσα
  δτι μόνον ίτσι θά ήμπορούσαμε
  νά άποφύγωμε τού; κινδύνους
  τής διαλύσεως τοθ Κράτου;, πού
  παρεσκεύαζεν ή άγριάτη; τή; πά·
  λης των τάξεων καί ή κομματι-
  κή μα; φαγωμάρα. (Χειροκροτή-
  ματα).
  Γιά νά ίδρυθή τό έλεύθίρο Κρά
  τος μας οί Κρήτες εκατοντάδας
  χοόνια πολεμοθσαν. Γιαατό καΐ
  οί Κρήτες δεχθήκαμε εύχαρΕστω;
  την μεταβολή τή; 4ης Αύγούστου
  πού 16α) ε π^όγραμμά της νά σώ¬
  ση τό Κράτος άπο τή διάλυσι καΐ
  άπό τίς έμφύλιες φαγωμάρες.
  Ή Κυβέρνησις τής 4ης Αύγού-
  στου πράγματι δέν διέψευσε τάς
  ελπίδας τάς οποίας έστήριξεν έπ'
  αυτής ό Ελληνικάς Λαός.
  Διά νά αφαιρέση άπό τούς άνα
  τροπεΐς χάθε έδαφος έκμεταλλεύ
  1 σεως ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσε¬
  ως ίστρεψε την προσοχήν τού
  προ; χά; εργατικάς καΐ τας πα-
  σχούσα; έν γένει λαϊκά; τάξει;.
  ΚαΙ διεκήρυξε: «δέν ειμπορεί
  τε νά ζήσετε κύριοι Ιμποροι καΐ
  βιομήχανοι, χωρΐς εργάτας πραγ-
  ματικώ; έργαζομένου;, πονοθντα;
  την επιχείρησιν καΐ άγαπώντα;
  αύτην. Άλλά διά νά άποκτήσε-
  τε τοιούτου; έργάτα; πρέπει νά
  φροντίζετε δι' αύτούς καί νά
  τούς δώσητε νά πιστεύα-υν δτι
  πραγματικώς τούς πονεϊτ,ε καΐ
  αεΐς, καί τούς Θεωρεΐτε συνερ-
  γάτας σας».
  ΚαΙ άμέσως ό κ. Πρόεδρος
  τή; Κυβερνήσεω; έλαβε τα νομο-
  θετικά μέτρα τα δποία εσωσαν
  τάς εργαζομένα; τάξει;.
  Έκεϊνο τα οποίον οί εργάται
  εζήτουν διά των άπεργιών ελύθη
  μέ τάν νόμον περί ύποχρεωτικής
  διαιτησίας. Κάθε έργατικό αίτη-
  μα έξετάζεται άπό μίαν επιτρο¬
  πήν ή όποία άποτελείται άπό Ι¬
  να εργάτην καΐ Ινα έργοδίτην υ¬
  πό την Προεδρίαν τοΰ Προέδρου
  των ΙΙρωτοδικών, τοθ όπο'ου την
  άμεροληψίαν κανείς δέν ειμπορεί
  νά αμφισβητήση.
  Καίετσι Ιλειψαν τα αίματοκυλί
  σματα. Ένθυμηθήτε τάς αίματη
  ράς σκηνάς εΗρακλείου, Καλαμών,
  θεσσαλονίκης. Θυμηθήτε τή φρί-
  κη πού έσκόρπ;ζεν εις δλας τάς
  κοινωνικάς τάξει; ή άπεργία.
  Θομηθήτί τάς ζημίας ποή'δφίστα
  το ό εργατικάς κόσμος, δ οποίος
  άν επαιρνε σήμερα κά:ι μέ την
  άπεργία, τοθ τό έπαιρνε δ έργο-
  δότης την επαύριον θυμηθήτε τό
  σταμάτημα των εργασιών εί; τα
  έργοατ,άσια τοθ όττοίου τα; ζημί¬
  ας ό έργάτης δστερον έπλήρω/ε.
  Τώρα πλέον καθορ£ζετ*ι παγί-
  ως ό μισθό; το3 Ιρ·γάται>, δ νό·
  μο; έφαρμόζεΐαι. Άλλά καΐ δ έρ
  γοδότης έξησφαλισαένο; άπό τή
  φοβέρα τής άπεργίας είναι έπί-
  σης εύχαριστημένος διότι είξεύ-
  ρει ότι δέν θά βρεθή εί; την α¬
  νάγκην νά σταματήση την εργασί¬
  αν τού.
  Έν συνεχεία ό κ. ύπουργός,
  άνέλυσε τό επιτελεσθέν ϋργιν
  καΐ τα άγαθά άποτελέσματα των
  έκδοθέντων έργατικών νόμων. Ά-
  νέφερε την εφαρμογήν των συλ
  λογικών συμβάσϊων, τόν καθιρι
  σμόν τοΰ κατωτάτου δρίο) μι-
  σθοΰ καΐ ήμερομισθίου, τα όκτάω
  ρον, τάς κοινωνικάς άσφαλίσεις
  κ»1 εσυνέχισε:
  "Εκαμε καΐ κάτι άλλο ή Κυ¬
  βέρνησις τής 4ης Αύγούστου. Γιά
  νά έξυψώαη τού; έργαζομένου;
  καΐ νά τονώση τό ήθικό τού; Γ-
  δρυσε την Έργατική Έσιία πού
  Ιχει σκοπό νά αγοράση σπίτια δ-
  που νά στεγασθοΰν άνετα ή έρ-
  γατικέ; καί υπαλληλικές όργα-
  νώσει;.
  Στήν Άθήνα άγοράστηκε κτί-
  ριο μέ 30 καΐ πλέον ίωμάτια πού
  έγκατεστάθησαν εύπρόσωπα ή έρ·
  γ/τικές όργανώσεις.
  Στόν Πειραια, στό Βόλο, στή
  θεσσαλονίκη, στή Καβάλλα α!
  όργανώσεις θχ στεγασθοθν στά
  καινούργια κτίρια μέσα στά ό
  ποία οί εργάτες χαίρονται νά
  μπαίνουν, νά γνωρίζωνται μετα
  ξύ τους, νά συζηΐοθν, νά άνα
  παύωνται. Σιγά, σιγά θά διορ
  θωθοθν καΐ εί; τό σημείον αύτό
  τα πράγματα καΐ στΐ; άλλε; έ
  παρχιαχέ; πόλει;.
  Δέν είνε μόνον ή σιέγασι;
  των γραφείων. Τα έργατικά αύ-
  τά κένχρα θά είνε ή λέσχη
  τοΰ έργάτου δπου ό έργάτης θά
  Ιχη τό άναγνωστήριό τού, θά έ¬
  χη τό ραδιόφωνό τού, θά άκούη
  διαλέξεις καί θά έχη κινηματο-
  γράφο καΐ συναυλίας. Κι' Ιτσι
  ό έργάτης ΰστερα άπό την κου-
  ραστική δουλειά τού δέν θά κα-
  ταφεύγη στή ταβέρνα άλλά στήν
  αϊθουαά τού, θά διαπαιδαγωγή-
  ται, θά μορφώνεται θά έξυψώνε-
  ται ήθικώς καΐ θά μπορέση νά
  βρή μιά ψυχαγωγία στήν καθημβ
  ρινή βιοπάλη.
  Ίδρύθησαν έπίσης χ& γραφεία
  ίδρέβεως εργασίας. ΑΟτά τα γρα
  φεΐα βργανώνονται καΐ θά φρον¬
  τίζουν νά τοποθετοΰν τούς άνέρ-
  γους σέ δοαλειά καΐ Ιτσι δ μι-
  σθωΐός δέν θα προσφεύγη πλέον
  εί; μεσάζονια; έκμεταλλευτάς
  ού5έ θά ηρ^αφίρχι την έργασία
  τού μέ οιαδήποτε ήμερομίσθιο.
  Θά διατηροΰν στατιστικά; τής
  άνεργία; καΐ θά γνωρίζουν ποθ
  υπάρχει προσφορά καΐ ποθ υπάρ-
  χει ζήτησις έργασία; κκΐ θά
  φροντίζουν νά μετακινοΰν Ιργί·
  τα; άνέργου; άπό μίαν περιφέ¬
  ρειαν είς άλλην.
  Μή ξεχνάτε δτι μόλι; 18 μή-
  νες πέρασαν άρ' δτου άρχισε νά
  έφαρμόζη τό πρόγραμμά της ή
  4η Αύγούστου. Σε τόσο λίγο και-
  ρό δέν ήτο δυνατόν νά είναι τέ¬
  λει ο. Άλλά τό πνεθμα τής 4ης
  Αύγούστου 2σο περνά ό καιρός,
  τόσο καΐ έπιβάλλεται. Είμεθα
  στήν άρχή. Ό,τι δέν Ιγινε είς
  πολλάς δικαία; έτών δέν μτϊορεϊ
  νά γίνη σ* Ινα χρόνο μέσχ.
  Κάμετε μονάχοι σα; άπολογι-
  σμό τοΰ Ιργοι τής 4ης Αύγούσηυ
  καΐ θά δήτε δτι αϊ 18 μήνες μέ-
  σα περιώρισε την άνεργία, ώπλ'.
  σε τόν έργάτη γιά νά μή γίνεται
  θθμα έκμεταλλεύσδως, Ικαμε συλ-
  λογικές συμβάσεις, έθέσπισε την
  ύποχρεωτική διαιτησία, διευθετη-
  σ? τόν θεσμό των Κοινωνικών Ά-
  σφαλίσεων.
  "Ολα ά·')-Λ τα μέτρα Ιχουν μέ-
  σα τους μιά πνοή ' ανώτερη πού
  την Ιδωχε ό άρχη[·ί;τή; Έθνι¬
  κής Κυβερνήσεως. (Ζητωκραυ-
  γαΐ: Νά μας ζήση ό Άρχηγός.
  Ό έργαζόμενος ελληνικάς λαός
  Ιω; τώρα ήτο Ινα ήθικό καΐ ύλι-
  κό ράχος, Ιτοιμος νά παρασυρθή
  άπό κάθε ά/αρχικό κήρυγμα. Οί
  έθ/ικέ; μα; παραδόσει; άρχι σαν
  νά ξεφτίζουν. Τα φθοροποιά κη-
  ρύγματα ύϊτέσκαπταν την έθνική
  μας ύπόστασι, Ιξεμηδένιζαν τή
  ζωιικότητα τής φυλή; μα;, μά;
  έξευτέλιζαν είς τα δμματ,α φίλων
  καί ίχβρ&ν. ΚαΙ ή Ελλάς μας,
  πού έφώτιζεν άλλοτε δλον τόν κό¬
  σμον μέ τόν πολιτ'ομό της, έκιν-
  δύ/ευε νά γίνη έξουθένω,ια των
  Κρατών.
  Σήμερα τό Νέον Κράτος, είναι
  Πρόνοια, είναι θέλησις,είναι Σχ,ο
  πός πού φροντίζει γιά τοΰ; πολί-
  τε; τού. Σήαερα ό εργατικάς κό¬
  σμος βλέπει καλά πώς ξέφυγε άπό
  τό βάραθρο τής καταστροφήν άνα-
  πνέει τα άγαθά χοΰ- Νέον» Κρά-
  του; τή δικαιοσύνη πού τοθ χάρι-
  σε δ μεγάλος Κυβερνήτη; καί
  σχηματίζει πλέον πεποίθησιν δτι
  δλαι τού αί εύχαΐ, δλα τα αίτή
  ματα θά ίκανοποιηθοΰν.Άπό τόάλ
  λο μέρο; τό Κεφάλαιο, ά Βιομήχα
  νο;, ό "Εμπορος, ό'Επαγγελματίας
  άπλώνουν ελευθέρα τής δουλειέ;
  των, νοιώθουν μιά άαφάλεΐϊ, δώ
  σαν τα χέρια τους στάνέργαζόμε-
  νο κόσμο καΐ Ιχουν έπίσης έμπι-
  στοσύνη ατό Νέο Κράτος, πού ξέ-
  ρει καΐ μπορεΐ νά έναρμονίζη τα
  συμφέροντα Κεφαλαίου καί εργα¬
  σίας.
  Μιά ζωή καινούργια έτοιμά
  σθηκε καΐ επεβλήθη σέ 18 μήνες
  μέσα, μιά ζωή αίσιοδοξίας γιά
  την όλοκληρωτική άναδημιουργία
  τοθ Νέου Κράτους.
  Αύτό τό θαθμα Ιορτάζομε σή
  μερά μέ τή πρώτη έργατική Πρω
  τομαγιά. Εργάται καϊ έργοδόται.
  Γενικά οί πολίτες τοΰ Κράτους
  έορτάζουν την άπελευΰερωσί τους.
  Ή έφ&τεινή Πρωτομαγιά δέν είναι
  πλέον ήμέρα άπεργιών, έπανα
  στάσεων, δέν είναι άνησυχία, δέν
  είναι τό φόβητρον τή; Κοινωνί
  άς. Είναι ήμέρα συναδελφώσεως,
  ήμέρα συνεργασίας ήμέρα χαρας
  γιά τούς έργάτες. Ήμίρα χρυσών
  έλπίδων, ήμέρα πεποιθήΐεως δτι
  υπό την δημιουργικήν πνοήν ποΰ
  έκπορεύεται άπό την ιδεολογίαν
  τής 4η; Αύγούστου θά ίδη ή Έλ
  λάδα μας καλλιτέρας ημέρας καΐ
  θά χωρήση γοργά διά την έκπλή
  ρωσιν των μεγάλων έκπολιτιστι
  κων της πιπρωμένων».
  !■
  . !
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ινα
  ίργο κατασκοττεΐας: «Τό κρυπτο-
  γράφημα τοϋ δίσκου 413».
  ΜΙΝΩΑ.—Τό άριστούργημα τοϋ
  Ντιτερλέ: «Δόκτωρ Σωκράτης».
  Μέ τόν Πώλ Μιοϋνι.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Έμμ. Γαλετάκη δικη
  γορικοΰ υπαλλήλου κατοίκου Ή·
  ρακλείου.
  Κατά
  1) Άντωνίου Μιχ. Βλαχάκη
  καί 2) θεονύμφης συζύγου Άντω-
  νίου Βλαχάκη τό γένος Ζαργιαν-
  νάκη κατοίκων τού χωρίου Άνω
  Καλέσσα Μαλεβυζίου.
  Διά τής υπό χρονολ. 18 Ίανου
  αρίου 1937 πρός πληρωμήν επ
  ταγής μου γενομένης δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τής υπ' αριθ. 929
  τοϋ 1937 όριστικής καί τελεσιδί-
  κου αποφάσεως τοΰ Πρωτοοιείκοΐ
  Ηρακλείου νομίμως έκτελεστή
  κεκηρυγμένης έπετάγησαν οί καθ
  ών τα παρόν μου 5πως έντός τή
  νομίμου προθεσμίας μοί πληρώσω
  σι τα 2)3 τού έν αυτή άναφερομέ-
  νου ποσοΰ των δρ. 2373 ήτοι δρ.
  15«2 έξ ϊσου, πλήν άπέσχον νά
  πράξωσι τουτο μέχρι σήμερον ά¬
  νευ νομίμου λόγου, ε*νεκα τούτου
  πρός εϊσπροξιν τοΰ ανωτέρω πο-
  σοθ των δρ. 1582 των τόκων αυ¬
  τών άπό τής 2 Φεβρουαρίου 1938
  καί των γενομένων έξόδων μέχρΐι
  έξοφλήσεως εκτίθημι είς δημόσι
  όν άναγκαστικής Ικποιήσεως πλε
  στηριασμόν την έξ ΐσου καί έξ
  άδιανεμήτου είς τούς καθ' ών τό
  παρόν μου άνήκουσαν ψιλήν κυ-
  ριότητα των 3)4 έξ άδιανεμήτου
  μιας οικίας κειμένης έντός τής
  πόλεως Ηρακλείου τοΰ Δήμου
  κοί Εΐρηνοδικείου Ηρακλείου
  καί είς συνοικίαν «Πηγά'ιδα» πα-
  ρά τόν έκεϊ Τεκέ καί επί τής ό-
  δοΰ Τεμένους άποτελουμένην έξ
  ενός πορτέγου ίσογείου μετά τοΰ
  έπ' αύτοΰ άνωγείου δωματίου, ε¬
  νός μαγειρείου, ενός ξυλίνου πα-
  ραπήγματος ίσογείου (παράγκας)
  καί μιας αύλής μετά στερνοπηγα-
  δίου καί άφοδευτηρίου συνορευο-
  μένης πρός κτήμασι Γεωργίου
  Γιακουμάκη, Νικολάου Μαρκάκη
  μέ δρόμον καί τεΐχος, τής έπικαρ-
  πίας αυτών άνηκούσης έφ' δρου
  ζωής είς τόν Στυλιανόν Βλαχάκην
  ή Καλησπερακην κατά τό ύπ' ά
  ριθ. 7152 τής 6 Μαρτίου 1936
  δωρητήριον τοθ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Έμμ. Γ. Καληωράκη.
  Ό πλειστηριασμίς δέ ούτος τής
  ψιλής κυριότητος των 3)4 έξ ά¬
  διανεμήτου τής ανωτέρω περιγρα-
  φομένης οικίας γενησεται ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Άντωνίου Γιάνναρη, καί τούτου
  κωλυομένου τοΰ νομίμου αύτοΰ
  άναπληρωτοΰ καί έν τω δημοσίφ
  γραφείφ τοθ είρημένου Συμβολαι¬
  ογράφου κειμένψ έντός τής πόλε¬
  ως Ηρακλείου κατά την οδόν Καν
  τανολέου την 12 Ίουνίου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ένθα καί 2τε καλοθνται οί
  βουλόμενοι νά γίνωσιν άγορασταί.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προκειμένου.
  Έν Ηρακλείω τή 29 Απρι¬
  λίου 1938.
  Ό τοΰ .έπισπεύδοντος καί πα-
  ραγγέλλοντος πληρεξούσιος δικη-
  γόρος.
  Ν. Γ. Κίφαλογιάννης
  Τβ θαλαμηγον " ά)Π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 158ήμερον.
  (Έμ τ*δ Πρακτορϊίβυ)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—ι
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος Άγιον Μηνά.
  Ή μεγαλυτέρα συλ-
  λογή ύφασμάτων τής
  θερινής σαιζόν.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  375ον
  ό μεταδοτικός αύ
  τος φόβος ποΰ έννοιω
  θαν οί διάφορες όμάδες ί
  μιά γιά την άλλη, τίς
  έξαπέλυσε σ' έναν άχαλίνω
  το δρόμο. Ό φόβος τόν ό
  ποίον ένοιωθαν.'δλοι, ό φόβος
  μήπως ^θεωρηθοΰν μετριοπα
  θεΐς έδωσε στή γαλλική έπα
  νάστασι τή χειμαρρώδη ορμήν
  πού την έ'σπρωξε τόσο μα
  κρυά άπό τόν πραγματικό
  σκοπά της. ΤΗταν θαρρεΐς
  γραφτό νά ξεπερνα διαρκώς
  δλους τούς σταθμούς πού
  τασσε στόν έαυτό της μόλις
  τούς έφθανεν. Ή έπανάστα-
  στασις ένόμισε στήν άρχή
  πώς ήταν άρκετό νά άγνοή
  στ τόν βασιληά, έπειτα νά
  τόν έκθρονίσΓ). Άλλά καί έκ-
  θρονισμένος καί παρητημένος
  ό άνθρωπος αύτός—άκΐνδυνος
  προσωπικώς—παρέμενε σΰμ-
  βολο. Καί άφοΟ ή δημοκρατΐα
  έ'φθανε μέχρι τοΰ νά γκρεμΐ
  ζτ πέτρινους άνδριάντες νε-
  κρών βασιλέων, μέχρι τοθ νά
  άποσπδ άπό τούς τάφους δ,τι
  άπέμενεν άπό τα κουφάρια
  βασιληάδων πού εΐχαν πεθά
  νη πρό αίώνων γιά νά κάψΤ)
  δ,τι δέν ήταν παρά οποδός
  καί χώμα, πώς θά μποροϋσε
  νά ύπομεΐντι, τή σκιά ενός ζων-
  τανοϋ βασιληά; Έτσι οί άρ
  χηγοί εκριναν ύποχρέωσΐ τους
  νά όλοκληρώσουν τόν πολιτι-
  κό θάνατον τού Λουδοβίκου
  16ου μέ τόν φυσικό τού θάνα-
  το γιά νά εξασφαλισθή έναν
  τίον πάσης έπανόδου τής βα-
  σιλείας. Τό οίκοδόμημα τής
  δημοκρατίας —έλεγον οί δημο
  κρατικοί των άκρων — δέν
  μποροϋσε νά βαστάξη άν δέν
  έποτιζόταν μέ βασιλικό αΤμα.
  Καί οί μετριοπαθεϊς άπό φόβο
  μήπως ξεπερασθοΰν στόν ά
  γώνα γιά την κατάκτησι τής
  εύνοΐας, δέν όργησαν νά
  προσχωρήσουν σ' αυτή τή γνώ
  μη. Καί ή δίκη τοΰ ΛουδοβΙ
  κου Καπέτου ωρίσθη γιά τόν
  Δεκέμβριο.
  (συνεχίζεται)
  ι Π Ο Υ Α Α Κ ΑΙΕΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ί Έν» εργο κατασκοπείας:
  Ι ΤΟ ΚΡΥΗΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ι ΤΟΥ ΛΙΣΚΟΥ 413
  Ένα καταπληκτικό δράμα
  κατασκοπίίας, γεμάτο μυστη-
  ρι« καί ύράαι πού τό πλαισι-
  ώνει μιά άφθαστη μουσική
  γοητεία καί τομαγευτικότρα-
  γοΰδι τού άηδονιοΰ της ο πέ¬
  ρας τοΰ Βερολίνον καί της
  Βιέννης ΓΚΙΤΤΑ ΑΛΠΑΡ.
  Συμπράττει ό διάσημος βαρύ
  τονος τής Σκάλας τοΰ Μιλά-
  νου ΤΟΜΑΣ ΑΛΚΑ ΓΝΤ σέ
  όλόκληρες σκηνές τού Ριγο-
  λέτου τού Βέρντι.
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Έκτακτος πρίμιίρα
  ΜΑΖΙΝΩ
  "Ενα συγκλονιστικό έρωτι
  κό δράμα γεμάτο αγωνία μυ·
  στπριο, περιπέτεια πούχε ι
  ι γιά πλαίσιο την ύποβλητική
  , άτμοβψκιρα τβΰ Γαλλικοΰ
  / κλβιοΰ ασφαλείας την περί
  V
  φημο ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΒ.
  Άριατούργημα μβγαλειω-
  1 6ες ποΰ τό εμψυχώνβνν β
  Ι μεγάλβς χαλλιτέχνης:
  < ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ καί τό λαμπρό άστέρι: ΒΕΡ Α ΚΟΡΕΝ ΑΦΙΧΘΗ ό άριστος λουστρα-] δόρος Εύαγ. Νικολαΐδης ϊστις καί άναλαμβάνει τόλουστράρισμα πιά-Ι νων, έπίπλων καί παρκέ. Πλη¬ ροφορίαι εργοστάσιον έπιπλο- ποιίας Κιοσκλή. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Αι λεπτομέρειαι τής τουαλέττας συντελοθν στήν τελείαν εμφάνισιν σας. Έπροσέζατε ποτέ πόσο μιά έπιμελημένη προσοχή καί γιά τίς πιό άσήμαντες λετττομέρει- ες της τουαλέττας σας, συντε¬ λεί είς την τελειότητα τής εμ¬ φανίσεως σας; Τό περυσινό σας ταγιέρ Εχει άνάγκη άπό μία άνανέωσι φρε- σκάδας. "Ενσ ιΐροσεκτικό ξεβούρ- τσιμα έ'να καλό σιδέρωμα, υία λευκή μπλουζίτσα, μία ζώνη άτιό καλό δέρμα, καί ιδού σας κομψή καΐ μέ τόν άέρα τής τελειότη· τος. "Ενα τακτοποιημένο κτένισμσ, ίνα καπέλλο γαρνιρισμένο μέ μίσ ώραία κορδέλλα, παπούτσια πο- λΰ καλά βερνικωμένα. Καί, τί ά- πλή κομψότης σ' αυτή την περι- ττοιημένη έμφάνισι! Μην άγοράσετε ττοτέ γάντια δερμάτινα πού γιαλίζουν γρήγο- ρα καί καταστρέφονται. "Εάν δέν μπορεΐτε νά τα άντικαθι- στατε συχνά μέ νέα, άγοράσε- τε γάντια άπό ΰφασμα καί πλύνε- τέ τα δσο τΐιό συχνά θέλετε. Τα νύχια σας ττρέπει πάντοτε νά είναι καθαρά. "Εάν τό βερνί- κι σας έκλεπίζίται, άφαιρέσετέ το εντελώς καί άν άκόμη δέν πρόκειται δλην την ήαέρα, ελ¬ λείψει χρόνου, νά τό άντικατα- στήσετε. Μή νομίσετε δτι Μνα καλό μα κιγιάζ μέ μία μεγάλη ττερισπω- μένη είς τα νεΐλη, μέ λεπτά τα τόξα των φρυοιών καί καλοβαλ- μένο ρίμελ θά γίνουν άφορμή νά μή προσέξουν διάφορες άτέ· λειες επάνω σας. Ή τουαλέττα μέ τρείς καθρέ τττες δέν είνε καμμιά σπουδαία πολυτέλεια έΛν δμως δέν έχε· τε, πάρετε £νοι μικοό καθρέ· πτη κσί κυττάζετε ιΐίσω τα μαλ- λιά σας προτοθ έζέλθετε Τρείς μποΰκλες ποΰ πέφτουν δτακτα επάνω στόν λαιμό σας.. Καΐ δλη ή χάρις σσς έχάθηκε. Γιατί αΰτό τό μπουκέτο τα ψεύ- τικα λουλοΰδια στό ρεβέο σας κά· νει αυτή τή θλιβερή έντύπωσι; θά είσθε ιτολύ πιό σΐκ χωρϊς αύτό, γιατί παρόαοιες λεπτομέ· ρειες πρέττει νά είναι τελείως νέ- ες γιά νά εΤναι έκτιμήσιμες. Μία λευκή μπλουζΐτοα φοριέ· ται μία, δύο τό πολύ τρείς ήμέ- ρες. "Εάν τα μέσα καί ό και- ρός δέν σάς έπιτρέπουν νά την διατηρητε πάντοτε καθαρά καί καλά σιδερωμένη μή την κάνετε λευκή. Διαλέξετε χρώματα ολι¬ γώτερον εύαΐσθητα. Μία τσάντα μέ λεκιασμένη την φόδρα, μέ σκουριασμένο τό φερμουάρ καί τό δέρμα φθαρμένο σημαίνει ϊλλειψι φροντίδων. Φρον τίζετε λοιπόν πάντα νά λουστρά- ρετε την τσάντα σας, στήν ό ποία νά μην βάλετε ποτέ μαν· τήλι στραπατσαρισμένο. Μιά στραβή ραφή κάλτσας, μιά φούστα κακοσιδερωμένη ή τε¬ λείως άσιδέρωτη, ϊνα κουμπί πού συγκρατεΐται άπό μία κλωστή... Τόσα πράγματα πού πρέπει νά προλάβετε καί τα όποΐσ. δίδουν μιά πολΰ κακή Ιδία γιά την προ¬ σοχή πού δίδετε στήν έμφάνισί σας. ή Ντιστβγκε Ριζική καΐ άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι* είδικοϋ Μηχανήματβς ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Όιϊός 'Αρκολεων όπισθεν Παλαιοϋ Δημαρχείον Δέχϊται επί συνεντεύξίι Αριθ. Τηλ, 7—87. Είς τόν δρόμον τού Οεανθρώπου Ο Σ ΚΟΙΙΊΩΙΊ ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ Τού Λεωνίΰα 'Αντρέγιεφ. 37ον Τί σημαίνει; Τα δάκρυάτων δάκρυα δλων των μητέρων 5χ- κρυα δλων των γυναικών, δλου τοθ κόαμου, τί σημασίαν ίχουν αυτή την στιγμήν. «Τί άξία ϊχουν τα δάκρυα;» διερωτάται δ Ίούίας ναί θίθελε νά μποροθοε νά σπρώξη πρός τα έμπρός μέ δύναμι, μέ μανία, τόν χρόνο πού δυστροπεϊ καί σέρνε- ται μέ βραδύτητα. θάθελε νά ή¬ ταν δυνατόν νά τόν χτυποΰσε μέ τίς γροθιές. Τόν καταράται σάν Ινα δκνηί50 σκλάβο. Ό χρόνος άνήκει σ' άλλον, γι' αύτό είνε τόσον άνυπάκουος! "Α, άν τόν ώρι- ζεν δ Ίούδας, τόν χρόνο! Άλλ' άνήκει σ' δλους αύτούς ποΰ κλαί νέ, ποΰ γελοΰν, πού φλυαροΰν, σάν νά ευρίσκωνται στό παζάρι. Ό χρόνος άνήκει στόν ή*λιο. Άνήχει στόν Σταυρό καί την καρδιά τοΰ Ίησοΰ πού πεθαίνβι τόσον άργά. * Τί κακή ποΰ είνε ή καρδιά τοΰ Ίούδα! Την πιέζει κάτω άπό τό χέρι τού, την κρατά καί ή καρ διά αυτή φωνάζει: «'Ωσαννά!» τόσο δυνατά, πού θά την ακούση δλος δ κόσμος! Ό Ίούδας την πιέζει πάνω στό ϊδαφος καί έξα- κολουθεϊ νά φωνάζη: «Ώσαννά, ώσαννά!», σάν 2νας ίερόβυλος ποΰ θ' άπεκάλυπτε στό κοινόν των δρδμων, τα Εερά μυστήρια! Σιωπή, κακή καρδιά, σιωπή! Έξαφνα ακούονται θρήνοι, πού κόδουν κάθε τόσο σπαρακτικά παράπονα. Όλοι σπεύδουν 6ια- στικοί πρός τόν σταυρό. ΤΙ συμ- βαίνει; Κατάλαβαν; "Οχι, πεθαίνει δ Ίησοθς! Γί- νεται αύτό; Ναί, δ Ίησοθς πε· θαίνει! Είνε δυνατόν; Τα ώχρά χέρια είνε άκίνητα, άλλά τάς κνήμας, τό στήθος, τό πρόσωπον, τό διατρέχουν γρήγοροι σπασμοί. (συνεχίζεται) ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπέθιχνε χθές καί εκηδεύθη έν συρροή πολλοΰ κόσμου ή Βασιλική "Ιωάννου Μα¬ ρή, καταγομένη έκ τοϋ Φουρνο^ φαράγκου Μεσσαράς. Ή μεταατά σα διεκρίνετο διά τό χριστιανι κόν ήθος καί την μεγάλην καλω¬ σύνην της, Ιχαιρε δέ τής γενικής εκτιμήσεως καΐ συμπαθείας. Τόν σύζυγον, φίλον κ. Ιωάννην Μα¬ ρήν, τα τέκνα της καί τούς λοι- Ι πούς οίκεΐους της συλλυπούμεθα. ' θερμώς. Ι —Απέθανε καΐ εκηδεύθη χθές έπιβλητικώς, έν συρροί) πολΧοϋ καί έκλεκτοθ κόσμου, δ "Εμμ. |'Ε. Μαστοράκης, μόλις 19 έτών υπο· κύψας είς οξείαν προσβολήν σο· βαρας νόσου. Τούς γονεΐς τοϋ έκλιπόντος, τούς άδελφούς καΐ Ιδιαιτέρως τόν γραυματέα τοΰ Δήμου κ. Μάρκον Μαστοράκην, Ι συλλυπούμεθα θερμότατα εϋχόμε νοι την έξ Οψους παρηγορΐαν. *** Γύρω στήν πόλι. το πρακτορειον ΟΙ_ΐνΐΕΒ Γν ωσ τ ο πό ι εί δτι, άπό τοϋ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεοτεΰκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί- ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών: ίΑυΡΙΤΖΕΝ ΚΑΙ ΕίίΕΡΜΑΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ά)π. ψυγείον «^ΟΝΝΑ» ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2 Αύγ. διά Λονδίνον 12 » » ΟΚΕΤΕ» 22 » 2 Σεπτ. "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,, 12 » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ,20 » "ΙΆΙΙΚΑ,, 22 » Λίβερπουλ » Λονδίνον » » Λίβερπουλ » » Λονδίνον » Σύννεφα πάλιν χθές καΐ συνε- . πώς καΐ άνησυχίαι των καιρο- Ι σκόπων τοθ καφενείου. Ι —Ή καιρική εξέλιξις πάντως Ι δέν φαίνεται κατά τούς έπιοη- |μοτέρους οΐωνοσκόπους Ικανή διά νέας έκπλήξεις: —Ό καιρός μάλλον σταθερο· ποιείται. Νά ;/τό πιστεύσωμεν; —Πολύ λίγο έχάρη ή διεθνής γνώμΐν καί οί Ηρακλειώται...πο- λύτεκνοι την γέννησιν των έπτα- δύμων τής Κούβας. —Τα έπτάδυμα απέθανον ά¬ παντα κατά τελευταίον τηλεγρά φημα. —"Ξτσι έματαιώθησαν αί έλπί- δες των άποβλεπόντων καΐ γε· νικώτερον είς τάς δημογραφικάς έξισώσεις—εναντίον βεβαία των άπόψεων των μαλθουσιανιστών. —Ή γρΐππη έξακολουθεΐ νά άριθμή θύματα υπό την έλαφράν ευτυχώς σημασίαν τής λέξεως. —Τό κρεββάτωμα μάλιστα εΤνε γενικό: Οί μέν έγκσταλείπουν την κλίνην, οί δέ κρεββατώνον- ται. —"Αν δέ κάμη τόν κύκλο της ή άσθένεια, δέν ήσυχάζει λέγουν οί γηραιότεροι. Καΐ δέν ίχουν άδικον. —Μέ τάς τελευταίας ποδοσφαι ρικάς συναντήσεις άνεπτερώθη πάλιν τό άθλητικόν πνεϋμα καΐ ή περί αύτό εύγενής άμιλλα. —Είνε εύχής έργον μάλιστα δτι αί ποδοσφαιρικα,Ι συναντή· σεις χάρις είς τάς γενικάς συ· στάσεις έπαυσαν νά έξέρχωνται των όρίων τής τελευταίας αυτής άμίλλης. —Καΐ νά διεξάγωνται κανονι¬ κώς χωρΐς τάς κακώς έννοουμέ- νας «δρμητικότητας» τοϋ άλλοτε καί τόν άστοχον τοπικισμόν. —Τό επιτελείον τοΰ καταπλέ- οντβς την 21ην Μαίου είς τόν λιμένα μας στόλου πληροφορού μεθα δτι θά έκδράμη είς τόν γείτονα μέ επί κεφαλής τόν ναϋ αρχον κ. ΟΙκονόμου — ΕΙδικώς πρός τιμήν τοΰ ναυ- άρχου καί των κ.κ. αξιωματι¬ κών τοϋ στόλου θά διοργανω¬ θή έκδρομή είς τό οροπέδιον τού Λασηθίου καί γεϋμο. είς την Μονήν Κρουσταλλένιας, τό δέ ε¬ σπέρας θά δοθή Χ°Ρ°ς είς την Ναυτοπροσκοπικήν βάσιν Αγ. Μι· κολάου. —Αυριον είς τό κινηματοθέα- τρον Πουλακάκη τΐροβάλλετοι τό Εργον πού άφηκεν εποχήν ή«Γραμ μή Μαζινώ». —Τό Εργον αΰτό πρέπει νά παρακολουθήσουν δλοι καί λόγω τοϋ παιξίματος, είς τό οποίον διακρΐνονται ό μεγάλος Γάλλος καλλιτέχνης Βίκτωρ Φρανσέν καΐ ή Βέρα Κορέν καΐ λόγφ τής τό σον συγχρονισμένης καΐ ύποβλητι κης σκηνοθεσίας. β Ρέπορτιρ Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΟνται οί έν- διαοερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ί Ι V Ι Ε Ρ» & ΣΙΑ Τηλέφ. 3-91. Ι .ΜΥΣΤΡΑΣ' § Τό τελειότερον προΐόν τής Έλλην. Καπνοβιομηχανίας ™~ ———^—_—_—_^^^^^__^^__^___ ί Ετέθη είς κυκλοφορίαν καΐ ενταύθα. Τα σιγαρέττα «ΜΥΣΤΡΑΣ" είναι πολυτελώς συσκευα- σμένα είς κυτία μέ μεταλ- λίνην έπένδυσιν, ή όποία προφυλάσσει τδ περιεχόμε¬ νον των άπδ τάς καιρικάς μεταβολάς. Τα όντως προνομιουχα σιγαρέττα ταυτα είναι κα- τασκευασμένα άπό τα έκ- λεκτότερα καπνά των κα- λυτέρων περιφέρειαν Αγρι¬ νίου. ΖΗΤΗΣΑΤΕ: ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ,,ΜΥΣΤΡΑΣ,, Λίσχη Έπιστημόνων "Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως Καλοθνται πάντα τα τακτικά Μέλη τής Λέσχης είς έκτακτον γε¬ νικήν Συνέλευσιν, την προσέχη Κυριακήν 15 τρέχοντος καί ώραν 10 π. μ. έν τώ καταστήματι τής Λέσχης, μέ θέματα: 1) Τροποποίησις χοθ κατασςα- τικοθ καΐ τοθ έσωτερικοθ όργανι- ομοθ. 2) Άνακοινώσεις καί προτάσεις Έφορείας. Έν Ήρακλείφ τή 10 Μαϊου1938 δ ΙΙρόεδρος Έμμ. Πετράκης δ Γεν. Γραμματεύς Έμμ. Κ. Εανθάκης —ΗΡ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΙδικίυθϊΙς επί έπταβτί- αν είς τα παθολογικά νο- σηματα έν Παρισίοις καΐ Λυάνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙας ίπάροδος δδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬ στρινάκη πωλεΐται άρτος σικάλε* ως διά Ζαχαροδιαβητικους.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  298ον
  Όταν άτενίζωμεν πρός τα περίχωρα, ατενίζομεν
  ώς πρός άμφΐβια. Ένώ άρχίζει ή εμφάνισις των δέν
  δρων, παρουσιάζεται καί σειρά στεβών ένώ περα-
  τοθται τό λιθόστρωτον, άρχίζει ή χλόη, άρχίζουν
  τα μονοπάτια, δπου περατοθνται τα έργαστήρια' έ¬
  κεΐ δπου καταλήγουν αί αύλακώσρις τροχών, άρ
  χονται τα πάθη ένώ έχομεν Εμπροσθεν ημών τόν
  θείον τής φύσεως ψίθυρον, άκούομεν κσί την άν
  θρωπίνην οχλοβοήν έλεκα ιούτοο δέ τό μεταΐχμι
  όν τουτο τοϋ άγροϋ καΐ άστεως έχει τι τό άλλόκο
  τον.
  "Ενεκα τούτου προτίμησιν οί ρεμβάζοντες τοΰς
  ήκιστα έλκυστικοΰς έκείνους τόπους, είς οϋς ύπάρ-
  χει έκτυπωμένη τής θλίψεως ή εικών.
  Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας επί πολΟ·ν χρό
  νόν έπλανήθη άνά τάς έκτός των Παρισίων λεωφό
  ρους, διό καί δι' αυτόν αποτελούσιν αυται πηγήν
  βαθειών άναμνήσεων.
  Ή άραιά πρασινάδα, αί λιθοβριθεΐς άτραποί, οί
  βράχοι, αί έλικοειδεΐς γραμμαί των λόφων, οί έκ
  τιηλοθ οίκίσκοι, ή ζωηρά μονοτονία των άκανθω-
  δών λοχμών, αί αίμασιαί των τάφρων, ή άγρία βλά
  στησις, ή πτήσις των ύδροχσρών είς τα λιμνάζοντα
  μέρη, παρουσιαζόμενα πάντα ταυτα, ή σύμμιξις
  τοΰ άξίστου καί άπειροκάλου πρός τό τορνευτόν
  καΐ ερρυθμον τοϋ άστικοθ τεχνουργήματος, αί εύ
  ρεΐαι έκτάσεις των χέρσων, είς μίαν έσχατιάν των
  οποίων τα τύμπανα τής φρουράς θορυβωδώς έκγυ-
  μνάζονται, ώς προάγγελοι μάχης, αί Θηβαίδες
  μέν την ημέραν καΐ έφιάλται έν ωρα νυκτός, ό ου
  νεχώς είς τόν άνεμον στρεφόμενος μΰλος, οί χάν
  δακες των» λατομείων, τα παρά τα νεκροταφεΐα
  καπηλειό, τό μυστηριώδες θέλγητρον των μεγάλων
  σκιερών τειχών, τεμνόντων διαγωνίως άχανεΐς έ
  κτάσεις, άπλέτως φωτιζομένας καΐ μεστάς παντο
  δαπών χρυσαλλίδων, πάντα ταυτα τόν προσείλκυ
  όν.
  "Ολίγοι γνωρίζουσι τα άλλόκοτα περΐ την πό¬
  λιν τοπία έκεΐνα τα έγκατσλελειμμένα είς την τύ¬
  χην, τα ήμικρημνισμένα τείχη τής Γρελέλης, τό
  Μομπαρνάς καί τό Σατιλόν, δπου ύπάρχει εισέτι
  Εν έξηντλημένον λατομείον, είς τό οποίον πάνυ
  φύονται μύκητες.
  Όπως ή μέχρι Ρώμης έκδρομή είνε μία (δέα, ου
  τω καί τα περίχωρα των Παρισίων αποτελούσι καί
  ταυτα μίαν Ιδέαν, σχηματιυομένην έκ των αλλε¬
  παλλήλων διαρκούσης τής όδοιπορίας θεαμάτων,
  οίον άγρών, οίκιών, δένδρων, καί όπως ή θέα των
  άντικειμένων συμπήγνυται είς μίαν Ιδέαν συγκε-
  χριμένην, οϋτω καΐ ή θέα έκείνη, έν τώ συ"όλω
  αυτής αποτελεί την θείαν τοΰ λελογισμένου έκφαν
  σιν, είνε αύται τοϋ Θεοΰ αί σκέψεις
  Ό τόπος, ένθα πεδιάς τις ένοΰται μετά μιάς ό
  δοΰ τής πόλεως προσκτδται άείποτε όψιν βαθείας
  μελαγχολίας. Έκεΐ λαλοΰσι πρός ήμδς ή τε φύσις
  καί κοινωνία. Έκεΐ παρουσιάζονται αί έπιτόπιοι
  πρωτοτυπίαι.
  Όστις ποτέ έπλανήθη τυχαίως είς τάς συνεχο-
  μένας πρός τα παρισινά προάστεια έκείνας μονα-
  ξίας, τάς οποίας δύναται τις νά ονομάστι οδόν¬
  τας τής παρισινής περιφερείας, θά διέκρινεν ϊσως
  έκεΐ, είς τό μάλλον έγκαταλειμμένον σημείον, καί
  τάς μάλλον άπροόπτους όπισθεν θαμνώδους φρά-
  κτου άπίψεις ή πρός την γωνίαν σκοτεινοϋ τοΐχου
  θορυβοϋντας όμίλους παίδων ρυπσρούς, καταφόρ-
  τους βορβόρου ή κονιορτού, άσκεπεΐς, άνυποδήτους,
  έν άταξίςχ κόμης άπεριγράπτω, παίζοντας άλλ' άν-
  θοοτεφεΐς διά κενταυρίων.
  Οί παΐδες ούτοι εισίν οί δραπέται των πενομέ-
  νων γονέων υίοί.
  (συνεχίζεται)
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 1* μιλλίων.—Άνεσις—Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΕΙΟΤΗΡΕΣ
  'Αφίχθηααν οί περίφημο. Ψεκαστήρες δι'
  ' Ααπελουί: Ψεκαστήρες διά δένδρα, καί © ε ι ο -
  τ ήΗρ ε ς πλΐτ η ς, των Έργοστασίων 'Αθανα-
  σιάδη, *<*! πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬ σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί αντοχήν ενόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχάνημα μή Ον απολύτως τούς ανωτέρω ορους. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ &Σ'α ΣΤΟΥ^ΕΔΙΣΙΑ Νέαι παρσλαβαι θερινών ύφασμάτων. Έγκυκλοπσ ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ηοϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς ννόσεις των. 'Από δλα δι' δλους. Ο ΗΛΙΟΣ ΩΣ ΙΑΤΡΟΣ Τώρα πού δπου καΐ νάναι, άρ χίζουν άν δέν ήρχισαν ήδη, τα Θαλάσσια λουτρά γεννάται καί Ινα άλλο ζήΐη-ιια: Τοθτο άφοοα την μανίαν πού Ιχουν τα παιδία νά τσαλαβουτοθν δληχλ-ηοοίΐς ώρας μέ σα είς τό νερό Αί μητέρες, θεω- ρο>0σαι την άπασχόλησιν αυτήν ώς
  όγιεινήν καΐ ώς σχληραγωγο3
  σαν τα τέκνα των, δέν έπιζητοΰν
  νά τα άποτρέψο>υν άττ,ό την συνή¬
  θειαν αυτήν. "Ωρας ολοκλήρους
  τσαλαβουτοΰν τα παιδία μέσα είς
  τό νερό, καΐ ώς επί τδ πλείστον
  στεγνώαουν στάν ήλιο καί στόν
  άέρα, έ /ώ τα πο5αράκια των
  καθ" δλον αύτο το διάστημα πά
  ραμένουν ύγρά καί ψυχρά Τό ά
  ποτέλεσμα τής συνηθείας αύΐής
  είνε δϊΐ πολύ άργότερα βεβαία,
  αλλ' ασφαλώς ΛναφαίνοντΛΐ ρευ
  ματικα! παθήσεις σοβαράς ιορ
  φής, πού ουστυχώς οί γονείς καΐ
  ό οικογενειακάς Εατρός καμμιά
  φορά παίρνουν εντελώς στά έπι-
  πόλαι* χαρα<τηρίζοντες αύτάς ώς πόνους πού συνεπάγεται ή ά νάπτυξις τοθ παιδιοθ. "Οταν τό παιδΐ είνε ύγιές, κανένας πόνος δέν δικαιολογείται είς τό στάδιον τής άναπτύξεώς τού. Διά τόν λόγον αυτόν μόλις τό παιδί σας παραπονεθή δτι Ιχε* πόνους στά πόδια, πρέπει νά δ'όσετε προαο- χήν καί νά συμ,ίουλευθήτε τάν ιατρόν. Μέ αύτά δέν θέλομεν νά ποΰμε 8τι πρέπει να στερηθή τό παιδί τελείως τής χ*ρά; τοθ νε- ροΰ Άλλ' είς δλα πρεπει νά υ- πίρχε μέτρον Αί μητέρες πρέ πει νά βλέπουν μακρύτερα άπδ τα παιδία των, καί έστω καί μέ τόν κίνδυνον νά μή τούς κάμουν καθ' δλην την γραμμήν τα χατή ρια ων, νά σκέπτωνται τάς συ νεπείας Δέκα Ιως είκοσι λεπτά, ϊταν τό έπιτρέπ^ ό καιρός, είνε 6,τι χρειάζεται σχετικώς μέ τό σπόρ τοθ νεροθ! Καλόν είνε νά τριβωντοα καΐ νά σκουπίζωντα: Ιως 8του σ:εγνώσουν τελείως τα πόδια των μικρών. Καί άν τα παι δάκια γκρινιάζουν πού δέν ίψΐ νονται νά παίξουν δσην ώοα θά ήθελαν μέ τό νερό, άς τούς ύπεν θυμίζεται 8τι μποροθν αρίστα νά παίξουν καΐ Ιξω άπό τό νερό είς την άμμον, δπό την προϋπόθεσιν νά είνε στεγνή. Διότι παιγνιδί- σματα καί ξάπλιομχ ε!ς την υ γράν καί ψοχράν άμμον είνε έξ ϊσου Ιπικίνδυνα καΐ πρέπει ν' ά- ποφεύγωνται. ίι. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜ. Ι. ΠΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Όδός Έπιμενίδβυ (έναντι Έθνικης Τραπέζης) Τηλέφωνον 4—38. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ: Πυρβς, άτυχημάτων, αύτοκι- νήτων, ζωής καί θαλάσσης. Πραγματογνωμοσύναι. Ναυλώσεις πλοίων. 'Αγοραπωλησίνι πλοίων. Πρακτορεύβεις πλοίων. Γαιάνθρκκες. "Αντιπροσωπείαι Βιομηχανικήν Έπιχειρήσεων' εε- ■«■■ εί ■ β ■■■■ εί «■ ■■■*·<■■■■■■■■ ■■■■•■■■■■■■Ι Ό δρΰλος των ήρώων τοϋ Σπηλαίου Μιλάτου. Εί; την μακράν σειράν των 3υ- σιων κα! των όλοκαυτωμάτων χα¬ ριν της Κρητικπς ελευθερίας, τό δράμα τής Μιλάτου κχτβχ£ΐ α¬ ναμφισβητήτως περίλαμπρον θέ¬ σιν μεσα είς την εθνικήν ψυχήν καΐ την συνείδησιν των πατριω· των. Πλαϊ είς τό 'Αρκάδι πού ύψώ θηκεν ώ; το φωτεινοτερον σύμ¬ βολον ήρΜϊβμοϋ, αΰτοθυσιας καΐ πίστεως πρ6ς τα ώραϊα ίδανικα καί τα εύγενή ϊίεύΰη καΐ με τας φλογας τού έφώτιοε την οΐκουμε- νην ολόκληρον καί εκίνησε μα- ζί με την συμπάθειαν, τόν θαυ¬ μασμόν όλ&>ν των έλευθερων συ-
  νειδήσεων, ΰψώνεται τό Σπήλαι¬
  ον τής Μιλάτου ώς άλλο λαμΐτρό
  καί αΰτό σύμβολον θυσίας καί
  μαρτυρικών άγώνων των προγό-
  νων μας. 'Εκεΐ είς τό Ιστορικόν
  σπήλαιον πρό 115 ολοκλήρων έ-
  τών έγράφπ μέ τό αίμα ε| χιλιά¬
  δων γυναικόπαιδων μία από τάς
  πράξει; τού Κρητικού δραμκτος
  που ουνεκλόνισε τόν κόσμον.
  'Απ' έκεΐ ίξεπηγασεν ή λαμψις
  μιάς έποποιΐχς που έλαβε την μορ
  φήν καΐ τάς διαστασεις συγκινη-
  τικοΰ θρύλου, πίστεως καΐ θυσί¬
  ας.
  Καί τό σπήλαιον αΰτό καθα-
  γιααθέν άπό τό αίμα των χιλιά¬
  δων θυμ*των τής θηριωΐίας τού
  νατχκτητοΰ, ζή έκτοτε είς την
  σκέψιν τ*ϋ λαοΰ μας καΐ π _ ά-
  ναμχησις τοΰ δράματος που έί£-
  τυλίχθη έκεΐ διατηρίϊται ηαντο-
  τε μέ συγκίνησιν καΐ θαυμασμόν.
  Όταν δέ ή Κρήτη άπηλευθερωθπ,
  ή έπέτειο; τής σφαγής τοϋ σπη¬
  λαίου καθιερωθη ώς ήμερα τοπι-
  κου έθν ικοΰ έορτασιιού. Μώνβν έ
  φετας, &γνωατίν διατί, δεν έω?·
  τασθη όπως ίποεπε, με έΐτισημο
  τητα καί μίγαλοπρέπειαν. Καί
  δέν προκειται βεβαία νά ομιλή
  σωμεν δι' ευθύνας αύτην την
  στιγμήν, ©α ηθέλαμεν μονον
  να τονίσωμεν τουτο: "Οτι αί το
  πικαί αρχαί θά πρέπει νά φρον¬
  τίζουν διά την καθιερωσιν τής
  έπετείου των σψαγών τής Μιλά¬
  του, ώ; έθνικης εορτής καί τόν
  μ&γαλοπρεπεστερον εορτασμον
  τη; μέ όσην άρμοζει λαμπροτη-
  τα καί μεγαλοπρεπείαν. Ή α¬
  πόδοσις τή; οφειλομένης τιμής
  είς τού; ήρωας κ<χί μάρτυρα; των άπελευθερωτικων έπαναστασβων δεν αποτελεί μονον καθήκον. 'Λποδεικνΰει πολιτισμόν, εθνι¬ κήν συνείδησιν, θέλησιν καί δύ¬ ναμιν τή; φυλή; να ζήση καί να μεγαλουργήση. —Ή όδοποιΐα Λασηθίου. Υπό την προεδρίαν τού Νο¬ μάρχου κ. Φλωρίδη συνήλθε προχθέ; τό Διοικητικόν Συμβου λιον τού Ταμείου Έπαρχιακής ό- δοποιΐχς Λασηθίου άσχοληθέν μέ την κατασκευήν καΐ προώθη- σιν των διαφόρων όδικών έργων. -Ή έμπορική κίνησις 'Αγ. Νικολάου. •Επί Ίταλικών φορτπγων, ε¬ φορτώθησαν προχθές έξ 'Αγίου Νικολάου διά Μασσαλίαν 400 σάκ κοι άμυγδαλοψυχα; καί 160.000 οκάδες χαρουπαλεύρου τού έρ- γοστασίου Σ Κουνδούρου. —Πρόσκλησις. Προαχαλούνται τα μέλη τή; Συντεχνίας 'Αρτοποιών εί; γενι¬ κήν συνέλευσιν την 15ην Ναΐου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 9.30' π. μ. είς τό Επαγγελματικήν Έπιμελητήριον δι' άρχαιρεαίας. Έν Ηρακλείω τή 4η Ναΐου 1938 ό προεδρος Παν. Παπαδάκης —Ή ποδοσφαιρική συνάντη- σις (('Ατρομήτου» Ρεθύ¬ μνης — «Έρμοΰ» Ηρα¬ κλείου. Τό άπόγευμα τής Κυριακής ε¬ δόθη ώ; γνωστόν εί; Ρέθυμνον ποδοβφαιρική συνάντησι; με- ταξυ των οιιάδων «Άτρομη- τολ» Ρεθύμνπ; καί «Έρμοΰ» Η¬ ρακλείου άποληξα; υπέρ τοΰ «'Ατρομήτου» μέ τερματα 6 έναν¬ τι ουδενός τοΰ «Έρμοΰ». ΓΝΩΣΤΟΠΟ1ΗΣ1 Σ Ή Διεύθυνσις τοϋ ενταύθα Έργοστασίου Ζυμαρικών.· Ι. Γ. Καρούζου και Ανδρ, καΐ Μιχ. Καστελλάκι Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύπ' α¬ ριθ. 6.681 καϊ 9.819 διαταγών τοϋ Ύψυπουργείου Άγορανο- μίας, καθωρίσθη δι' δλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα- ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο. Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά καί παρακαλεΐ δπως δλοι προμηθεύωνται παρ' αύτοϋ τα έγ- χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά λι 100 ο)ο έφ' δσον ούδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων. —Μηχανική ύπηρεσία παρά τή Γενική Διοικήσει. Εί; την εφημερίδα τή; Κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη απόφασις τού Γενικού Διοικητού Κρήτης δια τή; οποίας Ιδρύεται παρα τή Γε¬ νική Διοικήσει Γραφείον Μπχα- χανική; Ύπηρεοίας Κοινοτητων. Ι ου γραφείου προΐσταται εί; μη· χανικός μέ μισθόν 6.000 δρ, μη- νιαίω; Περιλαμβάνει δύο έρ- γοδηγου; _ επί μισθώ 2.950 δραχμ., (ίνα έπιστάτην μέ 1800 δρ. μηνιαίως, ενα λογιστην γραμματεα μέ μισθόν 2.200 δρχ. καί δύο κλητήρας. —Ή χρήσις των μολυβδού- χων χρωμάτων. ΔΓ άναγκαστικοΰ νόμου δημο¬ σιευθέντος Είς την εφημερίδα της Κυβερνήσεως άπαγορεύβται είς τάς εργασίας χρωματισμού ή χρπβ'ΐ μολυβδούχων χρωμα- των, περιεχοντων μβταλλικόν μολυβδον είς αναλογίαν 2 ο)ο. Είς τοΰς χρωματοπώλας ά- παγορεύεται η πώλησις μολυ- βδουχων χρωμάτων εί; οιονδήπο¬ τε μή έχοντα άδειαν τή; Έπιθβ' ωρήσβως Εργασίας. —Αί έξαγωγαί είς Λεττονίαν. Τό υπουργείον τή; Έθνική; θΐκονομίας, δι' έγκυκλίου τού πρό; τα Τελωνεϊα γνωρίζίΐ ότι διά τα; έξαγωγας Έλληνικών προ ϊόντων εί; Λεττονίαν δεν άπαι- τεϊται προηγουμενη αδεία αυ¬ τού, άλλά μονον είδική τοιαύτη τή; Τραπέζης τής Ελλάδος. : 'Ελει/θ. Πηγάκης Ι Ίατρος—Παθβλόγβς Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 κ. μ. καΐ 4—6 μ. μ. Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π. Άπολυμαίνει έντός μιδς ώρας δωμάτια ασθενών. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- θηκευμένου σίτου, κριθης, βρώμης, όσηρίων κ.τ λ. έμποδίζον την ανάπτυξιν τής ψεΐρας καΐ τοΰ σκώληκος. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ- φον τόν σκόρον. Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμ« διά λόγους εύνοήτους. Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη άπό τα Νο- σοκομεΐα, Ξενοδοχεϊα, Έστιατόρισ, Έργοστάσια, άπό κανέν' Κατάστημα ή αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν Προσέχετε αί φιάλσι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ¬ ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλοψβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. 'Αποφεύγετε αυστηρώς νά «γοράζετε έντομοκτόνα είς χϋμα πρός τό συμφέρον σας, καί διά νά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις. Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοΰνται είς δλα τα φαρ- μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. ©ΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ» Μ ■ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 25 Μαΐου έ. έ. ημέραν ___ Τετάρτην καί ώραν 11 π. μ. ί^— ι γενησεται μειοδοτικός διαγω- ΞΞ,νισμόςείς τα γραφεΐα τής —=— Ενώσεως ΓεωργικΛν Συνε- —^ ταιρισμών ΝομοΟ Ηρακλείου ΞΞΞ . διά την προμήθειαν των κάτω- == θι είδών: —~ 1) 2000—2500 Βαρελίων —— . Ποτάσσης των 50 χιλιογράμ- -----' μων 80)85 βαθμών είς άνθρα- κικήν Ποτασσαν καί 10—12 ο)ο είς άνθρακικήν σόδαν έ- φετεινής εσοδείας. 2) 28—30 τόννους χάρτου ___ άποξηράνσεως σταφίδος είς = ρόλους των 50 χιλιογράμμων, ——! καΐ παρακαλοθνται οί βουλό- ——: μενοι νά λάβωσι μέρος είς ——! | την μειοδοσίαν δπως προσέλ- ^Ξ' θωσι την ανωτέρω ημέραν καί ώραν. Οί δροι συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι είς τα γρα¬ φεΐα τής "Ενώσεως καΐ είς τα Ύποκαστήματα τής Άγρο- τικής Τραπέζης Ηρακλείου, ___ Χανίων, Ρεθύμνης, καί Άγίου ίί~ι. Νικολάου. καθώς καί είς τό ~= Κεντρικόν είς Αθήνας. "ρΙ Ό Προεδρος ΙΓπ Γ. Βαρούχα; Ι' ,„. Ι £|, Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  11 Μαΐου 1938
  ^Ι2^Ωρα
  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΝ ΜΑΚΕΑΟΝΙΑ
  ΠΑΡΕΜΕΙΗΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΚΟΖΑΝΗΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ
  ΟΕΡΜίΤΑΤΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰμας).—Ή Α.Μ. ο Βασιλεύς αυ
  νεχίζει την περιοδείαν αύτοΰείς Δυτικήν
  Μακεδονίαν. Σήμερον παρέμεινεν όλην
  την ημέραν είς Κοζάνην. Αύριον θά
  επισκεφθή την Καστοριάν.
  Είς τόν'Άνακτχ γίνονται πανχού έν-
  θουσιώδεις έκδηλώσεις καί άπό μέρους
  όλων των λαϊκών τάξεων.
  Ο ΠΡΟ8ΥΠΟΥΡΓΟΣ ι! ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΡΚΛΔΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Όλόκληρος ή Άρκα-
  δία, αγγέλλεται ό« έτοιμάζεται νά ύ·
  ποδεχθή ένθουσιωδώς τόν κ. Πρωθυ¬
  πουργόν μεταβαίνοντα έκεί έντός των
  ημερών.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Σήμερον ο Πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν πρε¬
  σβευτήν τής Ιταλίας μετά τού οποίου
  αυνωμίληαεν επί άρκετήν ώραν.
  ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑΙΙίΙΝΙΑΣ-ΣίΟΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού
  έξωτερικαύ, φέρουν ώς άνακριβεϊς τάς
  συγκρούσεις είς τα σύνορα Ίαπωνίας
  καί Σοβιέτ τάς οποίας μετέδωκαν προ-
  γενέστεραι πληροφορίαι.
  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
  ΜΑΧΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΟΝ-ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι αί μαχαι είς τούς τομείς
  Καστελλόν—Τερουέλ λαμβάνουν μεγα¬
  λυτέραν έκτασιν. Οί Έθνικοί συγκεν-
  τρώσαντες μεγάλας δυνάμεις είς τούς
  τομείς τούτους, ένεργούν σφοδράς επι-
  θέσεις αποβλέποντες είς την κατάλη¬
  ψιν των κορυφογραμμών τάς οποίας ει¬
  σέτι κατέχουν οί κυβερνητικοί.
  Νέα συνάντησις Μπλοντέλ-Τσιάνο
  διά την Μταλογαλλικήν ττροσέγγισιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) — Οί διπλωματι-
  κοί κύκλοι τής Ρώμης δεικνύ
  ονται μάλλον αίσιόδοξοι διά
  την εξέλιξιν των Γαλλοίταλι-
  κών διαπραγματεύσεων καί
  έλπίζουν είς μίαν τελικήν συμ
  φωνΐαν.
  Αυριον τό άπόγευμα Θά
  συναντηθή έκ νέου ό κ. Τσιά
  νο μετά τοθ έν Ρωμη έπιτε-
  τραμμένου τής Γαλλίας κ.
  Μπλοντέλ.
  Έκ Γενέυης αγγέλλεται
  δτι τα μέλη τής Κ.Τ.Ε. παρε-
  κάθησαν χθές, συμφώνως μέ
  τό κρατοθν έθιμον, είς γεθ|
  μα παρατεθέν υπό τοΰ Γενι Ι
  κου Γραμματέως κ. Άβενόλ.
  Παρά των κύκλων τής Κ.Τ.Ε
  θεωρεΐται άσκοπος ή παρου-
  σία τοθ άντιπροσώπου έν τή
  Κ.Τ.Ε. τοΰ τέως σύτοκράτο·
  ρος τής Αίθιοπίας.
  Κατόπιν των ένεργειών τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας έλπίζε-
  ται νά αναγνωρισθή ή προσ
  άρτησις τής Αίθιοπίας υπό τής
  Ιταλίας. Πάντως είτε άναγνω
  ρισθή είτε δχι υπό των μελών
  τής Κ.Τ.Ε. ή Γαλλία δέν σκο
  πεύει νά διακόψη τάς δια
  πραγματεύσεις μέ την ΊταλΙ
  αν καί θά αποσταλή άντιπρό
  σωπός της έν Ρωμη.
  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς). — Περί τό τέλος
  τής εβδομάδος ό κ. Τσάμπερ
  λαιν θά άναγγείλτιτόν άνασχη
  ματισμόν τής κυβερνήσεως
  τού. Όπως πάντοτε ή γνώμη
  τοϋ κ. Τσώρτσιλ θά ληφθή
  απολύτως ύπ' δψιν.
  Ή χδεσινή άφιξις τοΰ κ. Σπυρίδωνος.
  Δηλώσειςτου διά τ* αύτοκινητιστικά.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΛΝΤΙΤΑΣΣΟΥΝ
  ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗΝ ΑΜΥΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άντα-
  πθκριτού μας). — Έκ τού έξωτερικού
  αγγέλλεται ότι οί κυβερνητικαί άντι-
  X
  άσσουν άπεγνωβμένην άμυναν είς τάς
  λυσσώδεις έπιθέσεις των έθνίκων. Μέ-
  χρι τής στιγμής ο αγών είνε άμφίρρο-
  πος.
  ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ «Υ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ
  Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  Κριτού μας). — Ή μήτηρ τού ποδο-
  σφαιριβτού Δικαιοπούλου απεπειράθη
  σήμερον νά αυτοκτονήση ριπτομένη είς
  την θάλασσαν. ΊΙ Δικαιοπούλου εσώ¬
  θη άπό προστρέξαντας διαβάτας.
  ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  . ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ ΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο-
  χριτού μας). — Είς πολλά μέρη τής
  ' Ελλάδος ανακοινούται ότι επανελήφθη-
  ο αν αί βροχαί άπό των πρωϊνών ώρών
  Χθές την 10.30' π. μ. αφίκετο
  έξ Αθηνών συνοδευόμενος υπό
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ.Μαρ
  κέλλου, τοθ διευθυντού" άρχιμηχα
  νικοθ τοθ ύπουργείου κ. Νικολά
  κη καί τοθ ίδιαιτέρου τού κ. Νι
  κολοπούλου, ό ^ηα)^1ς Αύτοκινή
  των κάί Σιδηρόδρομον κ. Σπυ
  ρίδωνος.
  Τόν κ. Σπυρίδωνος 6πεδέχθη·
  σαν άνελθόντες επί τοθ άτμοπλοί
  ου δ Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωργι
  άδης, οί Διοικήται τοθ 43ου Συν·
  τάγματος καί τής Χωροφυλακής,
  κ.κ. Διαμαντόπουλος καί'Ορφανου
  δάκηςό Νομαρχών κ. Ι. Σεργάκης
  ό λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Άγ-
  γελλος Σταύρου, ό τελώνης κ. Πε
  ράκης κ. ά".
  Άμα τ^ άποβιβάσει τού 6πε-
  δέχθησαν τόν κ. Σπυρίδωνος τα
  προεδρεΐα των αύτοκινητιστών, οί
  προιστάμενοι των κοινων διευθύν-
  σεων αύτοκινήτων, τα προεδρεΐα
  των έπαγγελματικών καί βιοτεχνι
  κων σωματείων Έρακλείου, όΐίρό
  εδρος τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελητη
  ρίου κ. Γεωργιάδης, δ Πρόεδρος
  τής Όμοσπονδίας Έπαγγελματιων
  κ. Γαρεφαλάκης, ό Πρόεδρος τοθ
  Ιργατικοϋ κέντρου κ. Γκολέμης,
  έκπρόσωποι τοΰ ΓεωργικοΟ Έπιμε
  λτ,τηρίου, των ίδιοκτητών καί ό
  δηγών αύτοκινήτων έν στολή καί
  πολύς κόσμος.
  Είς τόν κ. Σπυρίδωνος προσε
  φερθή άνθοδέσμη άπό μέρους
  των αύτοκινητιατών. Πρό τής έ-
  πιβιβάσεώς τού επί τοθ αύτοκινή·
  τού ό κ. Σπυρίδωνος έπεθεώρησε
  τό άποδώααν τιμάς τμήμα στρα-
  τοθ καί τούς παρατεταγμένους δ-
  δηγούς αύτοκινήτων μεθ' δ κατηυ¬
  θύνθη είς τό ξενοδοχείον «Μίνως»
  ένθα κατέλυσεν.
  Μετά μικράν ανάπαυσιν δ κ.
  Σπυρίδωνος ανήλθεν είς την Νο¬
  μαρχίαν δεχθείς τούς προισταμέ-
  νους των δημοσίων ύπηρεσιών Η¬
  ρακλείου καί ακολούθως έκπρο-
  σώπους των αύτοκινητιστών έκθέ-
  σαντας έν συνόψει τα ζητήματά
  των. Ό κ. Σπυρίδωνος παρεκά¬
  λεσε τούτους νά συγκροτηθώσιν είς
  έπιτροπάς καί νά τάν έπισκε-
  φθώσι τό άπόγευμα δπως τοΰ έκ-
  θέσωσιν έν πλάτει τα αίτήματά
  των.Όκ. 6πουργός ομιλών είς συν
  τάκτην μας σχετικώς μέ την κά
  θοδόν τού είς την πόλιν μας ετό¬
  νισε τα εξής:
  «Ή κάθοδός μου είς Κρήτην
  όφείλεται κατ' άποκλειστικότητα
  είς πρόθεσιν τής κυβερνήσεως νά
  διευθετηθή τα ζητήματά των αύ
  τοκινητιστών Ηρακλείου ίκανο
  ποιοΰσα έκ παραλλήλου καί τό
  εμπόριον καί πάσαν όποόενδήπο
  τε λογικήν αξίωσιν. Παρακαλώ
  τονίσατε 8τι θά παραμείνω ένταΰ
  θα μέχρι πλήρους ρυθμίσεως των
  ζητημάτων αυτών τα δποϊα ση
  μειώσατε δέν ύφίστανται μόνον είς
  Ηράκλειον άλλά καί είς την £λ
  λην Έλλάδα όφείλονται δέ είς
  την όπερπληθώραν των υπάρχον
  των έν Ελλάδι αύτοκινήτων.
  Τό Υπουργείον Σιδηρόδρομον
  καί Αύτοκινήτων, συνΐχίζε-ι δ κ.
  Σπυρίδωνος κατήρτισε στατιστι¬
  κήν έκ τής οποίας καταφαίνεται
  δτι είς την Έλλάδα άναλογεΐ ά
  νά 280 κατοίκους 2ν αυτοκίνητον
  έν ώ είς Ρουμανίαν άναλογεΐ 2ν
  αυτοκίνητον άνά 900 κατοίκους,
  είς Βουλγαρίαν 2ν άνά 1300 χαί
  είς Γιουγκοσλαυίαν 1 άνά 1050.
  Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν δτι ή προ
  σπάθεια τής κυβερνήσεως τείνει
  είς την ανακούφισιν των αύτοκινή
  τιστών ήτις, καταλήγει ό κ. Σπυ
  ρίδωνος, είνε ή πλέον βασανισμένη
  έπαγγελματική τάξις».
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Τό Κεντρικόν Εποπτικόν
  Συμβούλιον τής μέσης Έκπαι
  δεύσεως επεράτωσε τό έργον
  τού δσον άφορα τόν καταρτι¬
  σμόν των πινάκων διά τάς
  προαγωγάς των καθηγητών
  άπό τοϋ βαθμοθ τοθ είσηγη-
  τοθ είς τόν βαθμόν τοϋ τμη
  ματάρχου β' τάξεως. "Ηδη τό
  Συμβούλιον άσχολεΐται μέ τόν
  καταρτισμόν των πινάκων των
  μεταθετέων είς Αθήνας γυ
  μνασιαρχών καί καθηγητών.
  ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
  ριον Ηρακλείου δι' άναφο-
  ράς τού πρός τό υπουργείον
  τής Δικαιοσύνης παρακαλεΐ
  νά παραταθή επί Ινα είσέτι
  μήνα ή προθεσμΐα τής ύποβο-
  λής αιτήσεων παραγραφής ά-
  γροτικών χρεών ώς μή δηλώ·
  θέντων.
  Ο ΕΚΤΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουργεί-
  ου Οίκονομικών πρός τάς τε-
  λωνειακάς αρχάς δίδονται ο¬
  δηγίαι ώς πρός τόν έκτελω-
  νισμόν καρύων κοκοφοινίκων.
  Η ΜΕΛΑΣΣΑ
  Δι' όπουργικής έγκυκλίου
  καθορίζεται δτι διά την εί-
  σαγωγήν μελάσσης προελεύ
  σεως Αίγύπτου δέν άπαι-
  τεΐται προσκόμισις πιστο-
  ποιητικοθ διακανονισμοθ ά-
  ξΐας έξουσιοδοτημένης Τρα¬
  πέζης.
  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
  Ό ύπουργός των Οίκονομι¬
  κών δι' απαντήσεως τού είς
  ύπόμνημα τής Πανελληνίου
  Άστικής Ενώσεως Κτηματι-
  ών, ανακοινοί δτι τό ποσοστόν
  συντηρήσεως τοϋ ακινήτου
  πρός ανακούφισιν τοθ κτημα-
  τικοό κόσμου προσαυξάνεται
  κατά δύο μονάδας, ήτοι άνέρ-
  χεται είς 17 ο)ο καί δτι ή τοι
  αύτη προσαύξησις θά εφαρ¬
  μοσθή καί διά τό τρέχον ετος
  1938-1939.
  ΟΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Προκειμένης τής κατ' έφαρ
  μογην τοϋ νέου νόμου περί
  Άγροτικής Ασφαλείας πλη-
  ρώσεως των θέσεων άρχιφυ
  λάκων, τό υπουργείον των Έ-
  σωτερικών λόγω τής σπουδαι¬
  ότητος των καθηκόντων τού
  των έν τή προλήψει των πε¬
  ρί τ' άγροτικά κτήματα άδικη
  μάτων καί τή καταστολή αυ¬
  τών, έφιστδ δι' έγκυκλίου τού
  πρός τούς κ. κ. Νομάρχας
  την προσοχήν των επί τής ά-
  νάγκης τής συμπληρώσεως
  των θέσεων των άρχιφυλάκων
  διά πρόσωπον ίκανών καί
  συγκεντρούντων άπαντα τα
  ήθικά καί ούσιαστικά προσόν-
  τα.
  Η ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  τοϋ ύπουργεΐου των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη είς
  τάς τελωνειακάς αρχάς έγ-
  κύκλιος σχετική μέ την έφαρ
  μογήν τής Έλληνοσοβιετι-
  κης συμφωνίας περί διακανο-
  νισμοθ των έμπορικών συναλ
  λαγών.
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
  ΕΞ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  Διά συμπληρωματικής κοι-
  νής αποφάσεως των ύπουρ-
  γών Οίκονομικών καί Έ-
  θνικής ΟίκονομΙας αύξά-
  νεται είς 75.000.000 δρχ. τό
  διατεθέν ποσόν διά την εΐ-
  σαγωγήν έξ Ήνωμένων Πο-
  λιτειών τής Άμερικής έμπο-
  ρευμάτων άνευ τοϋ δρου τής
  άνταλλαγής.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Κατ' είδήσεις έξ Άγίου
  Νικολάου προχθές απεπειρά¬
  θη ν αυτοκτονήση είς Κρη-
  τσάν βληθείς διά σφαΐρας
  περιστρόφου είς την καρδια
  κήν χώραν ό Κανάκης Κοκ-
  κΐνης. Ή κατάστασίς τού
  είναι σοβαρά,
  ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ
  ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Ή κ. Έλενα Βενιζέλου, α¬
  παντώσα είς έκκλησιν τοθ
  Προέδρου των Παιδικών Έξο-
  χών Χανίων κ. Γεωργίου Να-
  ξάκη απέστειλε τό ποσόν των
  50.000 δραχ. ίνα άγορασθώ·
  σι κατάλληλοι κλίναι διά τό
  νέον κτίριον των Παιδικών Έ
  ξοχών τό άνεγειρόμενον είς
  την παραλίαν των Άγίων Ά-
  ποστόλων.
  ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Υ Π ΑΛΛΗΛΩΝ
  Κατά πληροφορίας έξ Α¬
  θηνών αί προαγωγαι ^καί πα-
  ροχαί έπιδόματος εύδοκΐμου
  παραμονής είς δλους τούς
  κλαδους άρμοδιότητος υπουρ
  γείου Οίκονομικών, θά ένερ-
  γηθοθν περί τα τέλη Ίου-
  νίου.
  ΤΕΛΕΣΙΣ
  ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΑΓΩΝΩΝ
  Κατ' απόφασιν τοθ κ. ύ-
  πουργοθ τής Παιδείας έντός
  τοϋ Μαΐου θά τελεσθώσι σχο
  λικοί άγώνες είς Ίεράπετραν
  καί Χανιά.
  Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ
  Την παρελθοΰσαν Κυριακήν έ
  τελέσθησαν μετά τής άρμοζούσης
  έπιβλητικότητος τα έγκαίνια τής
  Α'. ΙΙαγκρητίου Εκθέσεως καλλι
  τεχνίας καί βιβλίου 1938.
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ
  ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΓ-ΜΥΡΩΝΑ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν έντός τοθ τρέχοντος μηνός
  διοργανοθνται είς "Αγιον Μύ-
  ρωνα γυμναστικαί έπιδείξεις
  δλων των σχολείων τής Στοι-
  χειώδους Έκπαιδεύσες τής ε¬
  παρχίας Μαλεβυζίου,
  30 Πρωΐνή
  χβ^
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙ&ΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝΤΗΣ ΡΟΜΗΙ
  ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕΙΐΒΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΥΟ
  ΕΙΝΑΙ ΗΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
  ΑΑΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ Βερο-
  λίνου ότι αί Γερμανικαί έφημερίδες
  άφιερώνουν έκτενή σχόλια είς την Γερ-
  μανοϊταλικήν συνάντησιν τής Ρώμης.
  Έκ τής συναντήσεως Χίτλερ καί
  Μουσολίνι, τονίζουν οί γράφοντες, ο
  κοσμος επείσθη ότι οί δύο λαοΐ είναι
  ηνωμένοι καί ίσχυροί.
  ΓΑΛΑΟΙ ΕΞ
  ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων αγγέλλε¬
  ται ότι αί Γαλλικαί έφημερίδες συνε-
  χίζουν τάς περιγραφάς αυτών διά την
  μεγαλειώδη ύποδοχήν τού Χίτλερ είς
  την Ιταλίαν καί τας γενομένας εκατέ¬
  ρωθεν έγκαρδίους έκδηλώσεις καθ* ό¬
  λον τ ό διάστημα τής παραμονής αυτού
  είς Ρώμην καί κατά την διέλευσιν αυ¬
  τού διά τοΰ Ιταλικού έδάφους.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣΗΛΘΕ ΤΗΝ ΗΥΚΤΑ
  ΕΙΣ ΤΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Ό καγκελλάριος Χίτλερ
  εισήλθεν άπό τής νυκτός τής χθές είς
  τό Γερμανικόν έδαφος. Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας, είς τό Βερο¬
  λίνον έτοιμάζεται είς τόν έπιστρέφοντα
  καγχελλάριον άποθεω εική ύποδθχή.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
  ΤΟ ΙΣΠΑΝ1Κ0Ν ΕΙΣ ΤΗΝ Κ. Τ. Ε.
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τούάνταπο-
  κριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Γενέυης άναφέρουν ότι είς την Κοινω¬
  νίαν των Εθνών έξετάζεται σήμερον
  (αύριον) τό Ίσπανικόν πρόβλημα. Ή
  συζήτησις δέν θεωρείται απίθανον νά
  διεξαχθή είς ζωηρόν τόνον λόγω τής
  αποφάσεως ώς λέγεται τής ΣοοΊετι-
  κης Ρωσσίας νά υποστηρίξη τάς αξιώ¬
  σεις τής κυβερνητικάς Ίσπανίας.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς). — Ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής κυβερνητικάς Ίσπανίας κ. Ντέλ
  Βάγιο εδήλωσεν ότι ή κυβερνητική Ισπα¬
  νία άγωνίζεται νά υπερασπίση εαυτήν
  εναντίον τής έπιθέσεως Γερμανίας καί
  Ιταλίας. Ό κ. Ντέλ Βάγιο, ετόνισεν
  ότι οί κυβερνητικαί θά άγωνισθώσι μέ¬
  χρις εσχάτων διά μίαν τελικήν νίκην.
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΣΟΒΕΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τηλεγραφι¬
  κώς). — Ή πολιτική κρίσις έξακολου-
  θεϊ να θεωρήται πιθανωτάτη υπό των ή·
  μιεπισήμων κύκλων τοΰ Βελγίου. Πάν¬
  τως ή κυβέρνησις Ζανσόν θά αναμεί¬
  νη την γνώμην τής Βουλήν επί δύο
  νομων οικονομικάς φύσεως τούς οποί-
  ους υπέβαλεν είς αυτήν πρός έγκρισιν.
  Είς περίπτωσιν καταψηφίσεως των νό-
  μων τούτων ή κυβέρνησις θά παραιτηθή.
  Η ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΟΝ
  ΟΜ0ΛΟΓΕ1ΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοθ μας).^— Καθ* ά τηλεγραφούν
  έκ Σαγκάης ή δυσχερής θέσις των »Ι-
  απώνων έν Κίνα ομολογείται καί πάλιν
  καί μάλιστα μέ νέους ύπαινιγμούς των
  Ίαπωνικών εφημερίδων εναντίον τής κυ¬
  βερνήσεως Κονόε, άπό την οποίαν ζη«
  τού ν άποφαβιατικωτέραν πολιτικήν*