95757

Αριθμός τεύχους

4860

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερική;
  έτησια δολ. 10
  ϊξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Αραχ. 2
  12
  ΛίΙΑΪΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΌΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΙΙΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΙΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΙ
  Τό συγκοινωνιακόν, υπήρ¬
  ξεν ώς είναι είς ολους γνω¬
  στόν, ζωτικώτατον διά τόν
  τόπον μας πρόβλημκ. Άπη-
  σχόλει συνεχώς καί τόν λαόν
  καί τούς άρμοδίους τού Κρά-
  τους χωρίς ομως κκί νά εύρη
  ποτέ μέχρι τώρα, την οριστι¬
  κήν καί ίκανοποιητικήν λύ¬
  σιν τού. Τό ολίγον σχετικώς
  διάστημα πού έχει διαρρεύσει
  άπό τής απελευθερώσεως τής
  νήσου έκ τού ξενικοΰ ζυγοΰ
  καί οί μεσολαβήοαντες έν τω
  μεταξύ μακροί έθνικοί άγώ-
  νες καθώς καί αί έσωτερικαί
  ανωμαλίαι δέν έπέτρεψαν νά
  κατασκευασθοϋν οσα έχρειά-
  .ζοντο όδικά έργα καί νά ©-
  λοκληρωθή τό συγκοινωνια¬
  κόν μας δίκτυον. Ή έλλειψις
  δέ αυτή έπαρκών, άνέτων
  καί άσφαλών δρόμων, ήτο ή
  κυριώτερα άφορμή τής αθλι¬
  ότητος των συγκοινωνίαν
  α5·
  Τό
  αυτοκίνητον, είνε τό
  μοναδικόν, σύγχρονον,συγ¬
  κοινωνιακόν μέσον πού δια-
  θέτει ό τόπος μας, άφοΰ ή
  ίδέα τής κατασκευάς σιδη-
  ροδρόμου, μή πραγματοπβι-
  ηθείσκ, εγκατελείφθη· Καί
  όμολογουμένως οί αύτοκινη-
  τισταί εκαμναν καί κάμνουν
  β,τι είναι άνθρωπίνως δυνα¬
  τόν διά την εξυπηρέτησιν
  των άναγκών τοϋ κόσμου καί
  των συμφερόντων τοΰ τόπου
  μας. Είναι μάλιστα αξιοί έχι
  μόνον θαυμασμοϋ, άλλά καί
  εύγνωμοσύνης διά τάς προσ¬
  παθείας των καί τάς υπηρε¬
  σίας πβυ προσφέρβυν. Έκτε-
  λοΰν συ-νκβινωνίκς - είς δρό*
  μους οΥβλίους άπό πάσης ά-
  πόψεως, ήμιτελεΐξ, άσκυρο-
  στρώτους είς πλείστα σημεΐα
  χωρίς τεχνικά έργα καί είς
  ίτολλά διαμερίσματα διανύ-
  βυν χιλιόμετρον πο?λάς δε-
  κάδας πολλάκις, μέοα άπό
  χωράφΐα, άπό τέλματα καί
  χαράέρας, δπου μόνον αρ·
  ματα μάχης θ' άπεφάσιζαν
  νά κινηδοϋν, διά νά έξυπη-
  ρετήσουν τόν τόπον καί νά
  κερδίσουν μέ σκληρόν άγώ·
  να τα μέοα τής γεμάτης οτε-
  ρήβεις «αί κακουχίας ζωής
  των. Ύφίστανται δέ συνή-
  θως τόσας ζημί«?. τ«σ«? ϊδβ-
  ράς, ώστε άντί νά κερδίζουν,
  ευρίσκονται είς τό τέλβς παν
  «λώς κατεστραμμένοι οικο¬
  νομικάς.
  Άλλ' ή σημερινή Κυβέρ¬
  νησις, άντιληφ8εϊο« αυτήν
  την θλιβεράν κατάστασιν
  Των συγ«οιωνιών μκς καί
  την τραγικήν θέσιν είς ην
  είχον περιέλθει οί αύτοκινη-
  τισταί, ή συμπαθεστάτη αυτή
  τάξις έπαγγελματιών, άπε-
  φάσιαε νά επέμβη καί νά
  λύση οριστικώς τό συγκοινω¬
  νιακόν πρόβλημα. Καί απε¬
  φάσισε νά όλοκληρώση άφ'
  ένβς τό όδικόν δίκτυον, ε¬
  φαρμόζουσα πλήρες πενταε-
  τές πρόγραμμα έκτελέσ&ως
  συγχοινωνιακών έργων, καί
  νά οργανωθή άφ' ετέρου τάς
  συγκοινωνίαν διά τοΰ νόμου
  περί κοινών διευθύνσεων
  φορτηγών καί έπιβατικών
  αυτοκίνητον. Καί τα μέν έρ¬
  γα, θεωρεΐται βέβαιον ότι
  θά έκτελεσθοΰν άπροσκό-
  πτως έντός τής πενταετίας.Ή
  έφαρμογή ομως τοΰ θεσμοϋ
  των κοινών διευθύνσεων, ε¬
  δημιούργησεν ένα πλήθβς
  σοβαρωτάτων ζητημάτων.'Ό-
  χι ΐσως διότι πταίει αύτός
  καθ'έαυτόν ό νόμος, άλλά δι¬
  ότι ή έφαρμογή τού προσ-
  κρούει είς διάφορκ έμπόδια
  πού δέν κατενικήδΐισαν ά-
  κόμη- Καί έδημιουργηθησαν
  παράπονα, πολλαχόθεν, άλ¬
  λοτε μέν δίκαια — δικαιέτα-
  τα, άλλοτε δέ ύπερβολικά
  καί άκατανόητα.
  Ή Κυβέρνησις ομως πού
  έχει την απόφασιν καί την
  καλήν θέλησιν νά λύη όλα
  τα ζητηματα σύμφωνα πρός
  τό γενικόν συμφέρον, δέν η-
  διαφόρηοεν. Ήκουσε τα πά
  ράττονα. Καί χωρίς νά χάση
  καιρόν, έπενέβη· Άπό προ-
  χδές ; αφιχθη είς την πόλιν
  μας ό ΰπουργές των Σιδηρό¬
  δρομον καί Αυτοκίνητον
  χ. Σπυρίδωνος ακριβώς καί
  άποχλειΰηκώς δι* -αυτόν
  τόν σκοπόν, όπως καί ό ί
  διός εδήλωσε: Διά νά μελε¬
  τήση τα αύτοκινητιοτικά
  ζητηματα, ν' ακούση τάς ά
  πέψεις ολων των ενδιαφερο¬
  μένων καί νά δώση την
  καλυτέραν καί την μάλλον
  έξυπηρετικήν δι' ολους λύ¬
  σιν. Διότι ή Κυβέρνησις έν
  διαφέρεται έξ ΐσου καί διά
  την πολυβασανισμέν ην τάξιν
  των ουμπαθών όσον καί γεν-
  ναίων αύτοκινητιστών μας
  καί διά τόν λαόν γενικώτε-
  ρον καί τα συμφέροντα τού
  τόπου. Πρέπει λοιπόν νά έ
  χωμεν εμπιστοσύνην ότι θά
  ρυθμισθρ τό ζήτημα, κατά
  τρόπον ίκα οποιοΰντα πλή
  ρως την τάξιν των πτωχών
  αύτοκινητιστών άλλά καί τάς
  παραγωγικάς τάξεις τοΰτόπου.
  Τό ενδιαφέρον καί ή ολη έν
  γένει μέχρι σήμερον φιλολα-
  ϊκη πολιτικη τής κυβερνή¬
  σεως μας τό εγγυώνται.
  τα κουνοΰπι έπενέβη και ώς άτο¬
  μον πλέον είς τάς κοινωνικάς σχέ
  σεις. 'Υπάρχουν κουνούπια σήμε¬
  ρον καί έκεΐ. Διά πολλούς άνθρώ-
  πους, συνηθισμένους λόγω χαρα¬
  κτήρος, νά ξεχνοΰν τό μικροσκό-
  πιον, τα κουνούπια αύτά άποβαί-
  νουν Ινίοτε χψορήτωζ Ινοχλητικά.
  Πώς; Μέ τόν τρόπον ακριβώς τού
  κουνουπιοΰ, πού ξέρει σχεδόν πάν
  τοτε είς ποίον σημείον πρέπει νά
  τσιμπήση.
  *
  θά Ιλεγα δτι ό άνωφελής είνε
  μέσα καί είς την ιστορίαν τού
  αυτήν καθ' εαυτήν. Ό Έλλην
  σπανίως έπρόσεξε τό κουνοθπι ώς
  φορέα καταστρεπτικών νόσων. Α¬
  πόδειξιν είναι αί έχθέσεις, διά
  την ΰπαρξ ν πάντοτε των στασί-
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΐνΐΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΝΟΦΕΛΟΥΣ
  Άφ' δτου ό Αϊσωπος ετοποθέ¬
  τησαν είς τόν βοΰν τόν κώνωπα
  τησαν είς τ
  —ό τελευταίας χ«1 παΡ* χάν
  σαρκασμόν τοΰ έπιμυθίου έγινεν
  ενδιαφέρον. Σήμερον τό ενδιαφέ¬
  ρον τοϋ κώνωπος έφθασε το μη
  περαιτέρω. Ό Ελληνικάς «άνω¬
  φελής» φιγουράρει σχεδόν ...όλο·
  σελίδας είς τάς εφημερίδας. Χά¬
  ρις είς την κατηραμένην έλονο-
  σίαν δ κώνωψ εξελιχθή είς μορ-
  φήν τής ημέρας· "Αρθρα ««Ι
  πραγματεΐαι γράφονται δι αυτών
  καί γενικώς πολύς ΰάρυδος γΐ-
  —Θά ομολογήση δτι ό θορυ-
  6ος δέν είνε... μικροσκοπικός;
  Ένας γνώατης χών πραγματων
  αύτό θά παρατηροθσε άπό την
  πρώτην στιγμήν. Φυσιχα όθόρυ-
  βος δέν γίνεται δια τό τιποτε.
  Άφ'δτου ήέλονοσία έπφτάθη
  άλλά χ«1 άφ' δτου καθιερωθη
  πλέον ό κοινός άβδηριτισμός γυ-
  ρω άπό τάς έστίας τού άνωφε-
  λοϋς-έπεβάλλετο ή συστηματική
  χαί σύντονος προπαγάνδα. Εναν¬
  τίον τού επεστρατεύθησαν και έ-
  πιστρατεύονται δλα τα επιστημο-
  νιχά μέσ« καί δλοι οί τρόηοι δι-
  απαιδαγωγήσεω; Άπομένει δμως
  καί μία ειδική πλευρά τοθ ζητή-
  ματος. Τό κουνοΰπι κατέχει τούς
  συμβολισμούς τού. Είς τα παλαιό-
  τερα χρόνια καί είς τάς ωραιοτέ¬
  ρας Ελληνικάς έπιθεωρήσεις είχε
  «αί τό κουνοθπι την θέσιν τού.
  Μία πεταχτή σουμπρέττα ευρί¬
  σκετο νά τοΰ δώση κοσμικήν ση¬
  μασίαν: Έγώ είμαι τό κουνοΰπι
  τής Αθήνας... Έτσι ίϊρχιζε τδ
  τραγουδάκι της.
  Βεβαία τό κουνοΰπι έκεϊνο, ή
  τό παρόμοιον τού, «έτσιμποΰσε»
  τα πορτοφόλια πολλών. Άλλ' ήτο,
  έν πάση περιπτώσει, κουνοΰπι μό¬
  νον τής Αθήνας; Δέν φαντάζομαι.
  Είχε θέσιν καί εϊζ μίαν γενικω-
  τέραν άλληγορίαν. Έμεγάλωνε
  διά την άνθρωπότητα μερικούς
  ζωϊκούς όργανισμούς τής... έσχά-
  της υποστάθμης. Ή έκφρασις «σέ
  βλέπω σάν κουνοΰπι» επήρε μετα¬
  γενεστέρως πολύ νερό. Γιατί; Ά-
  πλούστατα διότι παρ' δλα τα Ιν-
  τομοκτόνα τό κουνοΰπι έπέμενεν
  νά σέ τσιμποΐ.
  Μία στιγμιαία έπιπολαιότης,Ινα
  θόλωμα τή» νοητικής σου διαυ-
  γείας δύο λεπτών, έγιναν τό κου·
  νοΰπι τής ζωής σου. Άν δέν σοΰ
  μετέδωκεν έλονοσίαν, σέ κατέστη¬
  σεν βαθύτερα ύποχείριον τής κυ-
  ριαρχίαί τ·^υ· Διαρκή τσιμπήμα-
  τα πάντοτε.
  Άλλά καί ανεξαρτήτως αυτοθ
  μων καί λιμναζόντων υδάτων καί
  Ικεϊ άκόμη πού άσκήται ή μικρά
  ίδιωτική πρωτοβουλία. "Οροι ύγι-
  εινής καί καθαριότητος είναι συν-
  ήθως άνύπαρκτοι καί δταν κρίνε-
  ται δυνατόν νά δπάρξουν μέ μι¬
  κρόν περισπασμόν τής καθημερι-
  νή; ζωής. "Επειτα άπό αύτά πώς
  θέλετε νά μή καταστή άξία καί ή
  «τριχρωμία» γύρω άπό τάς μεγε-
  θύνσεις τοΰ άνωφελοΰς; Τα μικρά
  σπανίως μίίς ένδιέφερον. Καί είνε
  άνάγκη νά τα προσέξωμεν τώρα
  ώς μεγάλα. Ή πεϊρά των έν τφ
  μεταξύ άπέβη όδυνηρά. Άλλά τί
  σημαίνει; Ποτϊ δέν είνε άργά διά
  νά μας διδάξη διά τό μέλλον δ,τι
  πρέπει. Καί νά δώση άκόμη ευρύ¬
  τερον περιεχόμενον είς την κατα¬
  πολέμησιν τοΰ άνωφελοΰς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ένα σωματείον
  μέ εύρεϊαν κοι' γόνιμον δράσιν.
  Ο
  ΙΣ ΣΥΛΑΟΓΟ!
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έργασία καί προσπαθεία
  όλοκλήρων δεκαετηρίδων.
  Γ'. (τελευταίον)
  Νά ίστορήσωμεν λεπτομε¬
  ρώς την δράσιν τού Φιλαν-
  θρωπικοθ Συλλόγου των Κυ¬
  ρίων δέν είναι ευκολον. Θά
  έχρειόζετο χρόνος πολύς καί
  χώρος άκόμη μεγαλυτέρας.
  Διότι ή δρσσΐς τού, πολύπλευ-
  ρος, μακρά, δσον καί εύ-
  ρεϊα, γεμίζει επί τέσσαρας
  σχεδόν ήδη δεκαετηρίδας
  την κοινωνικήν ζωήν τής πόλε¬
  ώς μας καί φωτΐζει τόν δρό
  μόν πρός τόν άνθρωπισμόν,
  πρός τα εύγενή ίδανικά, πρός
  την αγάπην διά τάν" δνθρω
  πον, πρός την πραγματικήν
  αρετήν. Άπό τό 1900 πού Ι¬
  δρύθη ό Σύλλογος μέ την
  συνδρομήν τοΰ Μητροπολί-
  του Εύμενίου καΐ τοΰ ία-
  τροΰ Γιομαλάκη άπό τας
  κυρίας Ε. Ζαφειρίδου, Άθ.
  Μακράκη Α. Χατζιδάκη,
  Εύσ. Μιχελιδάκη, Πολ. Κόρ
  πή, Άσπ. Γεωργιάδου, Για-
  μαλάκη, Μαλβ. Μαλατάκη,
  Άγγελ. Ξενουδάκη, Καζα-
  κίδου, Έλ. Σταυριδάκη, Ού
  ραν. Κόρπη, Αθαν. Λιναρ-
  δάκη, Μαρ. Τσακιράκη, Άρ
  τεμ. Φιλιππίδου, Καλ. Δρα¬
  κάκη, Μαρ. Λ. Ανεμογιάν¬
  νη, Πιτίίναν Μαρκατάτη, καί
  πολλάς άλλας, έκ των ο¬
  ποίων πολλαί δέν ύπάρχουν
  πλέον είς την ζωήν, καί πε¬
  ρισσότερον άφ' δτου άνεγνω-
  ρίσθη τό καταστατικόν τού
  καί κατωχυρώθη νομικώς δι
  ήγεμονικοϋ διατάγματος δή
  μοσιευθέντος είς την επίση¬
  μον εφημερίδα τής Κρητικής
  πολιτεΐας, μέχρι σήμερον, έ-
  πετέλεσεν £να τεράστιον
  έργον καί ήπλωσε την ά-
  γσθοποιόν δράσΐν τού πρός
  Ολας τάς κατευθύνσεις, πρός
  δλους τούς τομεΐς δπου υ¬
  πήρχον ανθρωπίνη δυστυχία
  καΐ μέλη τής κοινωνΐας
  μας, πάσχοντα καί έ'χον-
  τα ανάγκην περιθάλψεως,
  συνδρομάς, παρηγορίας, στορ
  γής καί θαλπωρής. Είς τό ΰ·
  φαντήριον τοΰ Συλλόγου έβ¬
  ρον είς τό διάστημα αύτό
  των 38 έτών έκατοντάδες ά-
  πόρων γυναικών καί άπρο-
  στατεύτων κορασίδων εργα¬
  σίαν, στοργήν, άσυλον, τα μέ
  σα τής ζωής κσί τής έκμα-
  θήσεως μιδς χρησίμου ,-καί
  άποδοτικής τέχνης — τής ύ-
  φαντικής.
  Είς τό συσσίτιον ε5ρον
  τροφήν καί περίθαλψιν χι-
  λιάδες πτωχών, άποκλήρων
  τής ζωής καΐ τής τύχης δυ-
  στυχισμένων ύπάρξεων. Είς
  τόν Σύλλογον κάθε χρόνο,
  τάς εορτάς τοΰ Πάσχα καί
  των Χριστουγέννων, έκα¬
  τοντάδες πτωχά παιδάκια εί)
  ρισκαν ένδύματα καινουργή
  καί υποδήματα, παιχνίδια,
  δώρα, κάθε τί πού είμπο-
  ρεϊ νά δώση την χαράν είς την
  παιδικήν ψυχήν καί νά συν¬
  τελέση είς την σωματικήν
  καί την φρονηματικήν υγεί¬
  αν. Καΐ προχθές άκόμα,
  την παραμονήν τοΰ Πάσχα,
  ό Σύλλογος, παρά τόν περιο
  ρισμόν των έσόδων τού κα¬
  τά τα τελευταία Ιτη, διένει
  μέν εντελώς δωρεάν βεβαία
  καινουργή ένδύματα είς ε¬
  κατόν καί πλέον άπορα παι
  δάκια τής πόλεώς μας. Καΐ
  Ικτός αυτών βεβαία δέν πα¬
  ρέλειπε πάντοτε νά δίδη έκτα
  κτα ή' τακτικά έπιδόματα είς
  έ'να πλήθος άνθρώπων στε-
  ρουμένων των πάντων. "Εχο
  μέν ύπ' δψιν μας 2να· πίνα-
  κα των χορηγηθέντων βοη-
  θημάτων, τακτικών καί έκτά
  κτων κατά την τελευταίαν δέ
  καετίαν. Καθ' δλον αύτό τό
  διάστημα ό Σύλλογος διένει-
  με κατ' ετος άπό 25 έ'ως
  60 χιλιάδας δραχμάς είς
  τούς απόρους τής πόλεως.
  "Εδωκε δηλαδή βοηθήματα ή
  μίσεως σχεδόν έκατομμυρί-
  ου είς τό διάστημα αύτό τής
  δεκαετίας, χωρίς νά υπο
  λογίσωμεν τα συσσίτια καΐ
  τάς άλλας παροχάς είς έν
  δύματα κ.λ.π.
  "Επειτα, τό ύφαντήριον τοϋ
  Συλλόγου, συνέτεινεν άκόμη
  καί είς τουτο: Είς' την διατή¬
  ρησιν, την συνέχισιν καί την
  διάδοσιν τής Κρητικής λαΐκής
  τέχνης. Διότι τα ύφαντά τού,
  είναι δλα έμπνευσμένα άπό
  την λαϊκήν ύφαντικήν τής
  Κρήτης. Άκόμη, τα σχέδιά
  τού, τα κεντήματα, αί παρα
  στάσεις, είναι δλα παρμένα
  άπό τάς τοιχογραφίας τής
  Κνωσού, άπό τάς παραστά-
  σεις των μινωϊκών άρχαιοτή-
  των. Καί άποτελοϋν όμολο¬
  γουμένως Βαύματα τέχνης καί
  αίσθηΐικής πού δίδουν δλην
  την εντύπωσιν, δλην την εί-
  κόνα τής άρχαίας, τής νεω¬
  τέρας καί τής συγχρόνου Κρή
  της. Πνονται δέ άνάρπαστα
  άπό τούς ξένους Ιδιαιτέρως
  πού έρχονται κατά χιλιά¬
  δας κάθε χρόνον άπό των πε-
  ράτων τής γής, άπό δλας τάς
  χώρας, προσκυνηταί τοΰ τό-
  που αυτού άπ' δπου έξεπή
  γασε τό φώς τοθ πολιτισμοΰ.
  Καί έ'τσι τα ΰφαντά τοΰ φι-
  λανθρωπικοθ Συλλόγου βοη-
  θοΰν . σημαντικά είς την ανά¬
  πτυξιν τοΰ Τουρισμοϋ. Άπο¬
  τελοϋν την καλυτέραν διαφή¬
  μισιν των άρχαιοτήτων μας.
  τοθ τόπου μας, μέ τάς άνα-
  πσραστάσεις των, μέ τα σχέ¬
  διά των, μέ την λεπτήν ερ¬
  γασίαν των πού φανερώνει
  μίαν πραγματικώς ανωτέραν
  τέχνην, μίαν προηγμένην αί
  σθητικήν αντίληψιν. Καί θά
  έπρεπε νά ληφθή φροντίς έκ
  μέρους τοθ Δήμου μας διά
  την μόνιμον, εύπρεπή καί ά
  νετον στέγασιν τοΰ πρατηρί
  ου τού ύφαντηρίου είς Κεντρι
  κόν σημείον τής πόλεως. Πι¬
  στεύομεν δέ δτι θά γίνη. αύ¬
  τό, τώρα όπότε δ Δήμος οί-
  ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
  Είς την πρωτεύουσαν ήρχι¬
  σαν άπό τούδε αί προετοιμα¬
  σίαι διά την οργάνωσιν καί
  την λειτουργίαν των παιδι-
  κών έξοχών κατά τό ερχόμε¬
  νον θέρος. Καί είς τα Χανιά
  έπίσης ένηργήθη χθές έ'ρανος
  διά ιόν σκοπόν αυτόν. "Ετσι
  έκ παραλλήλου πρός την προ¬
  σπάθειαν τοθ ύπουργείου Κρα-
  τικής Προνοίας καί τοΰ Πατρι-
  ωτικοΰ Ίδρΰματος προστασί-
  ας τοθ παιδιοΰ έκδηλώ'νεται
  ήδη τό ενδιαφέρον καί ή μέ-
  ριμνα τόσον τής ώργανωμένης
  δσον καί τής άτομικής, ίδιω-
  τικήο φιλανθρωπίας πρός πε¬
  ρίθαλψιν καί άναψυχήν τοΰ
  παιδιοΰ.
  Καί άξίζει όμολογουμένως
  νά έξαρθή ή προσπαθεία καί
  ή εκδήλωσις αυτή, τόσον τοϋ
  Κράτους καί των Δήμων δσον
  καί των όργανώσεων καί των
  φιλανθρώπων. Διότι ή μέριμνα
  υπέρ τοΰ άπόρου καί άσθε-
  νικοΰ παιδιοΰ αποτελεί έκδή
  λωσιν άνωτέρου άνθρωπισμοθ,
  άληθινοΰ πολιτισμοθ καί επι¬
  τέλεσιν έθνικοΰ καθήκοντος.
  Τό παιδί αποτελεί τό μέλλον,
  τό στήριγμα, την έλπίδα, την
  συνέχειαν τής ζωής τοθ άν-
  θρώηου, τής φυλής. Καί πρέ-
  πει νά είνε ύγιές σωματικώς
  καί φρονηματικώςδιά νά ζήση
  καί να μεγαλουργήση καί να
  φανή άξιον των προσδοκιών
  πο'ύ στηρίζονται είς αύτό.
  Αύτός δέ είνε καί ό λόγος
  διά τόν οποίον δλα τα άλη-
  θώς προηγμένα είς πολιτι
  σμόν κράτη στρέφουν δλην
  την προσοχήν, την μέριμναν
  καί την στοργήν των πρός
  την νεότητα, πρός τα παιδία.
  Καί αποτελεί ένδειξιν πολιτι¬
  σμοΰ τό δτι καί τό ιδικόν μας
  Κράτος ώργάνωσε τα τελευ¬
  ταία έ'τη την παιδικήν περί¬
  θαλψιν. Ελπίζομεν δέ δτι ή
  μέριμνα υπέρ τοΰ παιδιοΟ θά
  εκδηλωθή εφέτος καί είς την
  πόλιν μας. Διότι καί έδώ ύ¬
  πάρχουν παιδία πτωχά, καχε-
  κτικά, έ'χοντα ανάγκην έξοχής
  καί περιθάλψεως. Άλλωστε,
  εξεδηλώθη ήδη τό ενδιαφέρον
  τοθ κ. Νομάρχου. Καί ό Δή¬
  μος έπροθυμοποιήθη νά συνει-
  σφέρη διά την οργάνωσιν παι-
  δικών έξοχών Κοντά λοιπόν
  είς την ιδιωτικήν φΐλανθρωπί-
  αν πού εδρασε κατά τό πα¬
  ρελθόν, ύπάρχει ή βεβαιότης
  δτι θά εκδηλωθή εφέτος καί ή
  Κρατική καί Δημοτική.
  κοδομεΐ τα δύο νέα μεγάλα
  μέγαρά τού.
  Άκόμη, έχομεν την αντίλη¬
  ψιν, δτι θά έπρεπε νά ϊχτ
  ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος
  Κυρίων 8λην την "συνδρομήν,
  την ενίσχυσιν την στοργήν
  καί την εκτίμησιν καΐ την ευ¬
  γνωμοσύνην τής κοινωνίας
  μας. Καΐ κυρίως είναι άνάγ¬
  κη νά ένισχύεται συνεχώς
  καί γενναιοδώρως είς τό με-
  γάλο καί εϋγενές έργον τού.
  Τό σημερινόν συμβούλιον τού
  άπό τάς κυρίας Άφρ. Χατζη-
  δάκη, Αρτ. Φιλιππίδου, Λύν-
  τιαν Γεωργιάδου, Κ. Δοκουμε
  τζίδου, Τ. Φλαμπουριάρη, Κ.
  Περδικογιάννη, Ο. Χουρδάκη,
  Σ. Ξανθουδιδου, Μ. Διαλυνά,
  Β. Ζωγραψίδου, 'Ελ. Γιαμα-
  λάκη, Α. Σακελλαρίδου, Π.
  Φουντουλάκη, Ο. Σουλιώτου,
  Μ. Παντατοσάκη, Ν. Καραμ¬
  πότ καί Β. Καλλιατάκη, έργά-
  ζεται όμολογουμένως μέ ζή¬
  λον, μέ ενθουσιασμόν, μέ α¬
  φοσίωσιν καί πασχίζει ν' αν¬
  ταποκριθή είς τούς σκοποΰς
  τοΰ σωματείου καί είςτάς πολ-
  λαπλάς ανάγκας πού ύπάρ¬
  χουν. Αί κυρίαι Άφρ. Χατζη-
  δάκη καί Τούλα Φλαμπουριά-
  ρη Ιδιαιτέρως, πού άποτελοϋν
  την ψυχήν, την θερμουργόν
  δύναμιν τοΰ Συλλόγου, έ'χουν
  άφιερωθή έξ ολοκλήρου είς
  την αγίαν ιδέαν πού έμπνέει
  την φιλανθρωπίαν, την περί¬
  θαλψιν καί ενίσχυσιν των έν-
  δεών καί των δυστυχούντων.
  Άλλά έχουν βεβαίως ανάγ¬
  κην ένισχύσεως καί τής κοινω
  νίας, των φιλανθρώπων, των
  όργανισμών, των εύπορούν-
  των. Πολύ περισσότερον μά-
  λιστα τώρα όπότε οί πόροι
  τοϋ Συλλόγου έ'χουν έλαττω
  θή. Διότι πρέπει νά σημει¬
  ωθή καί τουτο: Ότι άλλοτε
  έκτός των συνδρομών των με-
  λών, των εισφορών των φι¬
  λανθρώπων καί των κερδών
  τοθ ύφαντηρίου, ό Σύλλογος
  εΤχε πόρους καί έκ τακτικών
  εισφορών καί έπιχορηγήσεων
  έκ μέρους τοϋ Δήμου, τής Μη
  τροπόλεως, τοΰ ύπουργείου
  τής Προνοίας, τοΰ 'Εμπορικοΰ
  Έπιμελητηρίου καί των Τρα-
  πεζών. Καί τώρα, αί πλείσται
  έκ των εισφορών αυτών εστα¬
  μάτησαν, δέν παρέχονται πλέ¬
  ον, διά λόγους πού άγνοοΰ-
  μεν ημείς τουλάχιστον καί
  ποΰ δέν πρόκειται νά έρευ-
  νήσωμεν βεβαία σήμερον. Ή
  ενίσχυσις έπομένως τοϋ Συλ¬
  λόγου των Κυρίων έκ μέρους
  τής κοινωνίας μας είνε έπι-
  βεβλημένη καί διά νά τονώθη
  τό φιλανθρωπικόν έργον τού
  καΐ νά περισταλή ή άνθρωπί
  νη δυστυχΐα καί διά νά α¬
  ποτελέση τουτο μίαν ηθικήν
  έπιβράβευσιν, μίαν δικαίαν ά·
  (Ή συνέχεια
  είς την 4ην σελίδα).
  Ή γραφειοκρατία.
  Ή Κυβέρνησις μετεκάλεσεν
  είδικούς έκ τοϋ έξωτερικοθ
  πρός υπόδειξιν μέτρων
  διά την έξάλειψιν τής γραφειο-
  κρατίας. Πρέπει λοιπόν νά ελ¬
  πίσωμεν δτι συντόμως θ' ά
  παλλαγώμεν άπό αύτό τό τέ-
  ρας πού άπεμύζα κάθε ίκμά-
  δα μας καί παρημπόδιζε την
  κρατικήν καΐ κοινωνικήν μας
  εξέλιξιν. Διότι πρέπει νά το¬
  νισθή καί νά όμολογηθή δτι
  ή γραφειοκρατία απετέλεσε
  την μεγαλυτέραν πληγήν τής
  νεωτέρας Ελλάδος.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬
  μεν ευχαρίστως την κάτωθι επι¬
  στολήν:
  Άγαπητή «Ανάρθωσις»,
  Είδον δημοσιευομένην προκή¬
  ρυξιν μειοδοσΕας τής Ενώσεως
  Συνεταιρισμών τοΰ νομοΰ Ηρα¬
  κλείου διά την προμήθειαν ποτάσ
  σης πρός άποξήρανσιν τής σταφί¬
  δος περιεκτικότητος 80—85ο)ο είς
  Άνθρακικόν Κάλι καί 10—15 ο)ο
  είς Άνθρακικάν Νάτριον.
  Μετ' εκπλήξεως μου δμως πα-
  ρετήρησα δτι έκ τής μειοδοσίας
  ταύτης ήγνοήθη τελείως; ή πα·
  ρελείφθη ή προμήθεια άμιγοΰς
  ποτάσσης των 98ο είς Άνθρακι¬
  κόν Κάλι.
  Άγνοώ τούς λόγους διά τούς ό-
  ηοίοος ή Ένωσις απέκλεισε τό
  καθαρόν Άνθρακικόν Κάλι 98ο.
  Ώς γνωρίζετε κατά τό παρελ¬
  θόν έτος έδημοσιογράφησα διά τό
  ζήτημα τουτο είς την αγαπητήν
  «Άνόρθωσιν», καί εύλόγως ανέ¬
  μενον κατά την εφετεινήν εσοδεί¬
  αν νά ληφθή· σοβαρά μέριμνα δπως
  έπεκταθή ή χρησιμοποίησις πο¬
  τάσσης των 98ο.
  Βλέπω δμως δτι δέν εδόθη ού-
  δεμία σημασία.
  θά παρεκάλουν λοιπόν την Έ¬
  νωσιν δπω; προμηθευθή έκ τής
  ποτάσσης των 98 βαθμών άρκε-
  την ποσότητα πρός τό συμφέρον
  των παραγωγήν, ή τουλάχιστον
  πρός τό συμφέρον των διά τής
  ποτάσσης ταύτης πειραματιβθέν-
  των, καί οί όποϊοι έμειναν τε¬
  λείως ίκανοποιημένοι, έκ τής
  χρησιμοποιήσεως τοιαύτης τίοτάσ-
  σης, έπειδή πολλοί των ένταΰθα
  παραγωγών προτιμώσι ταύτην.
  Δαφναΐς 9)5)1938.
  Μετά τιμής
  Γ. Βαρούχας Ιατρός,
  ι
  η·λ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τα
  μεγαλειώδες άριστούργηγα τής
  Γαλλικής κινηματογραφίας: «Γραμ
  μή Μαζινώ». Μέ τούς Βίκτωρ
  Φρανσέν καϊ τό λαμπρό άστέρι:
  Βέρα Κορέν.
  ΜΙΝΩΑ.— Τό μουσικό θαΰμα
  «Δός μου αυτή τή νύχτα», μέ τ
  άηδόνι τής δπερας Ζάν Κιεποϋρΐ
  καί την ττερίφημο ύψίφωνο Κλώ
  τις Σβάρτου.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άστιραδάκης
  Ε ΥΧΑ ΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Μή συνελθόντες εισέτι έκ τη(
  πληξάαης ημάς συμφοράς επι γ.
  θανάτω λατρευτοΰ πατρός, αισθα'
  νόμεθα βα&ΰτατα την ΰποχρέωσι
  όπως χαι διά τοΰ τύπου εϋχαρι
  στήσωμεν πάντας τούς αυμμερια&έν
  τας τό βαρΰ πέν&ος μας, τονς έ
  πιδείξαντας ειλικρινός ένδιοιφέρο
  κατα τό διάστημα της άσθενείαι
  τού, τοΰς έκόηλώσαντας παντοιο
  τρόπως την λύπην των «αί τούς πά
  ρακολουθήσαντας την κηδείαν τού
  "Ολως ιδιαιτέρως αίσθανόμεθι
  την υποχρέωσιν νά εκφράσωμεν τάι
  είλικρινεΓς καϊ απείρους εύχαριστι·
  άς μας πρός τοϋς κατα&έααντας Οτε·
  φάνονς κ. Σεργάκην ώς άντιπρό
  σωπον τής Σεβαστής Νομαρχίαι
  Ηρακλειον, τόν Δήμαρχον Ήρα
  κλεΐον κ. Μηναν Γεωργιάδην όστις
  προσωπικάς ετίμησε τόν νεκρόν
  καί προοεφέρ&η πάνυ ευγενώς ν
  αποστείλη την μουσικήν τοϋ Δήμον
  ίκδηλώαας τοιουτοτρόπως τα πατρι
  ωτιχά καΐ ΰψηλόφρονα αύτοϋ αί·
  ο&ήματα. Τό Δημοτικόν συμβούλι¬
  ον Ηρακλείου, τόν σύλλογον πα¬
  λαιών άγωνιστων, την "Ενωσιν
  Γεωργικών Συνεταιρισμών' Ηρα¬
  κλείου, την "Ενωσιν Γεωργικών
  Συνεταιρισμόν Αγ. Μύρωνος, τή»
  Κοινότητα Αρχανών, την Κθινότη-
  τα Αγ. Μύρωνος, την Κοινότητα
  Πυργοϋς, την κοινότητα Βουτών,
  την Ένοριακήν Επιτροπήν Αγ
  Μύρωνος, τόν Διοικητήν τής Χωρο
  φυλαχής Ηρακλείου κ. 'Ορφανου
  δάκην, τόν κ. Χριατόφορον Χαιρέ·
  την, τόν κ. Ήρακλήν Μαγκουσάκην
  τόν κ. Στέφανον Χανιωτάκην.
  Τους έκφωνήσαντας λόγους κ. Γε¬
  ώργιον Κοκκινάκην πρώην βονλευ
  την, κ. Ήρακλή ΪΙολεμαρχάκην, χά
  χ. Ζωγραφάκην.
  Τονς παρακολουθήσαντας την
  κηδείαν τού καί τιμήσαντας τόν νε¬
  κρόν κ.κ. Άλκιβιάδην Μαρήν, Γεώρ¬
  γιον Κατεχάκη στρατηγόν καί την
  αξιότιμον κυρίαν τού, κ. Γεώργι¬
  ον Μηταοτάκην, κ. Πολυχρονίδην
  πρώην γερουοιαστήν, κ. Τίτον Γε¬
  ωργιάδην, κ. .Εΰάγγελον Μεί'μαρά-
  κην, κ. Κρουσταλάκην κ. Νικ. Κρασ
  σαδάχην, κ. Γεώργιον Φουντουλάκην
  άπόστρατον άντ)χην, κ. Δημ. Μαλα
  γαρδήν συν)χην εν τιμητιχ-η αποοτρα-
  τεία, κ.Ήρακλήν Μπελαντήν καϊ κ.
  Νικόλαον Νιχολαΐδην μοίραρχον
  Αγ. Μύρωνος μετά τής ΰπ' αυτού
  δυνάμεως ώς καϊ πάντας τονς ειλι¬
  κρινώς συμμερισθέντας τό βαρν
  πένθος μας.
  Αί οίκογένεια
  Μιχαήλ Χατζάκη
  Κώστα Ρωμάνοι»
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλειώδες άρι-
  στούργημα τής Γαλλικής /
  κινηματογραφίας: *
  ΜΑΖΙΝΩ
  'Απ' τό πολύκροτο ερ-
  γο τοΰ ΠΙΕΡ ΝΟΡ.
  'Ένα συγκλονιστικό?έ-
  ρωτικό δράμα γεμάτο ά-
  γωνία, μυστήριο καί
  δρασι.
  Τότραγικό δίλημμα ε¬
  νός άξιωματικοΰ—συζύ-
  γου νά άτιμασθή καί νά
  άτιμάση την πατρίδαίτου
  ή νά χάση γιά πάντα την
  μόνη χαρά τής ζωής τού.
  Τό έμψυχώνβυν ο μεγάλας
  καλλιτίχνης:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  καΐ τό λαμπρό άστέρι:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
  Τό γύρισμα τοΰ Ιργου
  γίνεται στά ϊδια τα περί-
  φημα όχυρωματικάίΊργα
  τής Γραμμής Μ«ζ*νώ.
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  376ον
  Οί φυλακισμένοι τοϋ Τάμπλ
  Ιμαθαν την άνησυχητικήν αύ
  την άπόφασι άπό την ξαφνική
  έμφάνισι μιδς έπιτροπής, ή ό
  ποία άπήτηοε νά τής παραδο
  θοΰν' «δλα τα τέμνοντα δργα
  να», μαχαίρια, πηρούνια καί
  ψσλλίδια. Ό «κρατούμενος»
  πού διετέλει απλώς, υπό επι
  πιτήρησιν, έ"γινε κατηγορού
  μενος. Έκτός αύτοΰ ό Λουδο
  βΐκος 16ος έχωρίσθη άπό την
  οικογένειαν τού. Στόν ίδιον
  πύργο εμενεν, έ'να πάτωμα
  κάτω άπό τούς οίκεΐους τού.
  Άλλ' άπό την ήμέρα έκεΐνη
  δέν εΐχε πιά τό δικαΐωμα νά
  [δή ουτε τή γυναΐκά τού, ου
  τε τα παιδία τού. Σ' δλο τό
  διάστημα των μοιραίων έκε(
  νων ΐβδομάδων ή γυναΐκά
  τού δέν μποροΰσε νά τοϋ μι
  λήση οΰτε μιά φορά. Δέν τής
  επετρέπετο νά μάθη ουτε πώς
  έξελίσσετο ή δίκη, οΰτε πώς
  θά έτελεΐωνε.
  Δέν μποροϋσε νά διαβάστ)
  καμμίαν εφημερίδα, οΰτε νά
  ερωτήση τοΰς συνηγόρους τοϋ
  άνδρας της. Ήταν ύποχρεωμέ
  νη * νά περνά τίς τραγικές έ-
  κεΐνες ώρες βυθισμένη σέ
  φρικτήν άβεβαιότητα καί ά
  γωνΐα. Άκουε στό κάτω πά
  τωμα τα βαρεία βήματα τοϋ
  συζύγου της άπό τόν οποίον
  δέν την έχώριζε παρά μόνο
  τό δάπεδον καί δέν μποροΰ
  σεν ουτε νά τόν ιδή, οϋτε
  νά ,τοϋ μιλήοτ). Βασανιστή
  ριο άπερίγραπτο, μέτρον πού
  μόνο'ή γραφειοκρατική στενο
  κεφαλιά των αίώνων μπο
  ροθσε νά εξηγήση.
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα τρικό κυριαρχοθν
  ιδίως την άνοιξιάτικη έποχή.
  Ή πρακτικότης τού τρικό ή ώ·
  μορφιά καΐ ή κομψότης τού τό έ-
  πέβαλαν δι' δλας τάς εποχάς καί
  ιδίως διά την άνοιξι.
  Καί είμεθα άκόμη είς την άνοι-
  ξι την ώραία άλλ' άμφίβολο αυτή
  έποχή, έποχή συγχρόνως των τα·
  ξιδιών, των έκδρομών, καΐ των
  συντόμων διαμονών είς την έξοχή.
  - Τό τρικό πρέπει νά είνε ό σύν-
  τροφος τού ταξιδιοθ σας δποια
  μορφή καΐ άν 6χη τό ταξίδι σας.
  Δέν Οπάρχει τΐιό βέβαιον μέσον
  διά νά άποφύγετε τα δυσάρεστα
  άττρόοτΐτα.
  Διότι τό τρικό χρησιμοποιεΐται
  δλες τίς ώρ&ς' δέν τσαλακώνεται
  ποτέ, οΰτε μέσα στήν βαλίτσα,
  οΰτε επάνω σας. Τό τρικό σδς
  προστατεύει άπό τό ρύο, την ύ·
  γρασία, χωρΐς νά είνε βαρύ. Τό
  τρικό είνε πολύ σίκ.,. καί έν τού¬
  τοις μπορεϊτε νά τό έπιτόχετε μό·
  νες σας...
  Γνωρίζετε κανένα άλλο εΤδος
  ένδύματος, γιά τό οποίον μπορή-
  τε νά άναφέρετε τόσο. καλά;
  Είνε τόσο χαρακτηριστικά καί
  τόσο βεβαία τα προτερήματα τού
  τρικό, πού δλοι οί ΠαρισινοΙ ρά-
  τΐται, χωρίς εξαίρεσιν συνιστοΰν
  φορέματα, ταγιέρ καΐ βέστες βρα-
  δυνές άπό τρικό, στίς πελάτιδές
  των αύτές Ιδίως πού ττρόκειται νά
  ταξιδεύσουν.
  Ή θεωρία αυτή τής πρακτικότη-
  τος των τρικό—έκτιμητή πρό πάν¬
  των είς την περίπτωσιν μετατοπί-
  σεων—δέν θά άρκοθσε άκόμη νά
  σδς πείση υπέρ τοΰ τρικό, εάν αΰ-
  τό ϋμενε' ολιγώτερον σίκ, ολιγώ¬
  τερον «άμπιγιέ» άπό ίνα άλλο £ν·
  δυμα....
  Ή προσπαθεία των γνωστοτέ-
  ρων δημιουργίαν μόδας, ή όποία
  ϊτεινεΛατά τάς τελευταίαςέποχάς,
  πρόςτό τρικό,έπέφερε έκτιληκτικάς
  τεχνικάς προόδους πού μεταβάλ-
  λουν τόν προορισμό τοΰ τρικό, την
  δψι τού χαί τίς δυνατότητές τού,
  σέ βαθμό ποΰ ν' άποτελη τόν κομ
  ψό δρο μεταξύ δλων.
  "Οχι μόνον πλέκουν δλες τίς ύ·
  φάνσιμες ϋες πού είνε δυνατόν
  νά φαντασθήτε: μέταξα, μαλλί,
  κοτόν, ρεγιόν, σελοφάν,πάϊγ, κορ-
  δέλλα κλπ. κλπ. άλλά άκόμη κεν·
  τοϋν τό τρικό, τό γαρνίρουν μέ
  πέρλες, μέ μετάλλινες κλωστές,
  μέ παγιέττες ή μέ στράς.... "Ετσι
  ποΰ ενα σμόκιν πλεκτό, έργασμέ-
  νο κατ' αύτό τόν τρόπο, γίνεται
  τόσο πολύτιμο δσον όποιοδήποτε
  άλλο ΰφασμα—άλλά διατηρεΐδλην
  την μαλακότητα τοΰ τρικό, ττρο-
  τέρημα πού τό κάνει πολΰ πιό εύ·
  χάριστο, ώστε νά τό προτιμοθν.
  ΟΙ πειό εθφάνταστοι μοτελίστ
  δέν άρκοΰνται νά πλέκουν φορέ¬
  ματα, μπλοθζες, "τουνΐκ, επανωφό¬
  ρια, ταγιέρ, πυζάμες μέ τόν πειό
  ποικίλο καί άπροσδόκητο χαρα-
  κτήρα, άλλά πραγματοποιοθν ά¬
  κόμη θαυμασία μικρά καπέλλα,
  γκραβάτες, γάντια, ζώνες άπό
  τρικό...
  Διότι τό τρικό υπό την μοντέρνα
  μορφή τού Οποτάσσεται είς δλας
  τάς δυνατάς μεταμορφώσεις.
  Αύτό δέν σάς δίδει την διάθεσι
  νά έπωφεληθήτε, άγαπηταί ανα¬
  γνώστριαι;
  ή Ντιστεγκέ
  ΤΑ 0ΠΤ1ΚΑ ΣΑΣ
  Είς τοΰ Ιωάννου Μαλαγαρδή
  Κατάστημα Άραστά.
  Είς τάν δρόμον
  τοϋ Θεανθρώπου

  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τοΰ
  36ον
  Είνε δυνατόν; Ναί, πεθαίνει! Ή
  άναπνοή έξασθενεΐ. Σταματά.
  "Οχι! Άκόμα Ινας στεναγμός.
  Ό Ίησοθς είνε άκόμα !πί τής
  γής. Άλλ' είνε βέβαιον; Είνε ά¬
  κόμη επί τής γής; "Οχι, δχι! Ό
  Ίησοθς απέθανε.
  Τετέλεσται. 'Ωσχννά! 'Ωσαν¬
  νά!
  Τα φοβερά δνειρα επραγματο¬
  ποιήθησαν. Ό Ίσκαριώτης είνε
  νικητής. Ποίος θά τοθ άποσπάση
  την νίκη; Τετέλεσται. Τα Ιθνη
  τής γής, δλα τα Ιθνη τοθ κόσμου
  άς μαζευθοθν στόν Γολγοθά καί
  χιλιάδες στόματα άς άνακρά-
  ξουν: «'Ωσαννά! 'Ωσαννά!». "Ας
  χυθοθν στή θέσι τοΰ σταυροϋ πο-
  ταμοί καΐ θάλασσες αΐματος καί
  δακρύων. Τί σημαίνει; Δέν άπο-
  μένει παρά ό σταύρος τής άτιμώ-
  σεως καΐ δ Ιησούς νεκρός!
  Άδιάφορος ό Ίούδας έξετάζει
  τό πτώμα. Τό βλέμμα τού πρός
  στιγμήν σταματα στό μάγουλο
  πού άγγιξε χθές μέ Ινα άποχαι
  ρετιστήριον άσπασμόν. "Υστερα ό
  Ίούδας μέ βήμα άργά άπομα-
  κρύνεται. Τώρα ό χρόνος τοθ ά-
  νήκει όλόκληρος καί ό Ίούδας
  προχώρει χωρίς νά βιάζεται!
  Καί ή γή όλόκληρος ή γή τοθ
  άνήκει τώρα, είνε δική τού καί
  περπατ^ μέ βήμα σταθερό, σάν
  Ινας ήγεμών, σάν 2νας άνθρωπος
  πού είνε μόνος, δλομόναχος καί
  χαίρεται πού αίσθάνεται την μο
  ναξιά τού. Βλέπει την μητέρα
  τοθ ΊησοΟ καί τής λέγει άπό-
  τομα:
  (σανεχίζεται)
  »ΔΥΝΑΙΘΕ ΝΑ ΕΠΐΙΚΕΠΤΕΣΘΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΜΑ_ 2- 4
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ.-Μόλις συν¬
  ελθόντες έκ τής πληξάσης ήμδς
  συμφοράς επί τω_ άδοκήτφ θανά¬
  τω τοθ προσφΐλοθς ημών συζύγου
  καί πατρός Πέτρου, θερμώς εύχο>
  ριστοΰμεν άπαντας τούς όπωσδή
  ποτε συμμερισθέντας τού πένθους
  μας. Ιδιαιτέρως δέ τούς κ. κ. Με
  τόχους, Διευθυντάς καί τό πρόσω
  πικόν τοθ Πυρηνελαιουργείου «Ά
  θηνά» διά τό θερμόν ενδιαφέρον
  δπερ επέδειξαν επί τω θανάτφ
  αυτού.
  Ή βαρυπενθοϋσα οίκογένεια:
  Πέτρου Μαρινάκη
  Γύρω στήν πόλι.
  ημ,εισΰ
  Τό Εργοστάσιον μας είναι έφωδιασμέμο μέ τάς
  τελειοτέρας έγκαταστάσεις καπνικοϋ χημείου.
  Χάρις είς την συνεχή παρακολούθησιν τοΰ διεθνοΰς
  κύρους Χημικού κ. Ν. Μάνδου, τό χαρμάνι τού Ζ διατη-
  ρείται πάντοτε αμετάβλητον ξανδό, γλυκό καΐέλαφρό.
  ΟΣΟΙ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ Ζ ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΒΗΧΟΥΝ
  ΓΚΡΕΚΑ
  Β. Κ Α ΡΑΒΑΙΙΛΗΙ
  Είς την άλλην Έλλάδα £βρεξε
  κατά τό τελευταίον είκοσιτετρά-
  ωρον.
  —"Ενταύθα μέχρι τής στιγμής
  ταύτης τό κακό αύτά άπεφεύχθη
  ή ήλθε μάλλον ώς άπλοθν ψιχά-
  λισμα.
  —"Ας ελπίσωμεν δτι ή βροχή
  δέν θά συνεχισθή καί τουτο ιδίως
  χάριν τής παραγωγής τώνάμπέλων
  καί ματαιώσεως τής επεκτάσεως
  τοθ περονοσπόρου.
  —Παραλλήλως πρός τόν τύπον
  των Αθηνών, έξαίρετσι καί υπό
  των άμέσως ενδιαφερομένων Ρε·
  θυμνίων ή έπιτυχία τής τελευταί¬
  ας έκδρομής είς Κνωυόν καί Α¬
  θήνας.
  — Γής άνωτάτης τάξεως τοΰ έν
  Ρεθύμνη Γυμνασίου θηλέων.
  —Έκ τής έκδρομής ταύτης το·
  νΐζεται δτι κατεδείχθη ή μορφω-
  τική καί ώφέλιμος σημασία τοΰ δ-
  λου «θεσμοΰ» των μαθητικών έκ¬
  δρομών άνά την Έλλάδα κατά
  τα τελευταία Ιτη,
  -Ψάρι χθές άρκετό είς τα Ι-
  χθυοπωλεΐο. μας.
  —Καί άγορασταί δχι εΰάριθ-
  μοι.
  —Ιδίως περί τό γνωστόν «Μα-
  γιάτικο» οί άγορασταί έξεδήλω-
  νόν χαρακτηριστικάς άδυναμίας.
  —Τό οποίον ώς γνωστόν αυτόν
  τόν καιρόν είνε έπιθυμητόν μέ
  σκορδαλιά.
  —Ένδιαφέρουσα καΐ ή προσε-
  χής έκδρομή τοΰ ΌρειβατικοΟ
  μας Συνδέσμου είς τόν Γιούχταν.
  _ —Τό θρυλικό βουνό των "Αρχα¬
  νών μέ την ώραία θέα καΐ τίς γοη-
  τευτικές έν γένει τοποθεσΐες.
  _ —Σημειωτέον δτι είς τό βουνό
  αύτό ένδιέτριψαν έπικαίρως καί
  οί Άθηναΐοι δημοσιογράφοι πού
  ήλθον μέ τόν κ. Κοτζιδν, άποδώ-
  σαντές τού τάς πρώτας τιμάς
  καθ1 ήν στιγμήν ήσαν «έν Οψει» ά¬
  κόμη τού Ηρακλείου επί τοΰ κα·
  ταστρώματος της «Άνδρου».
  —Έκτός των διακεκριμένον
  "Αγγλων βοτανολόγων των οποί¬
  ων την άφιξιν άνηγγείλαμεν προ-
  Χθές.
  —Μανθάνομεν δτι περιοδεύουν
  είς Κρήτην ευρισκόμενοι ήδη είς
  Χανιά καί δύο Τσεχοσλοβάκοι ί·
  πιστήμονες.
  —Ό πρώτος έκ τούτων είνε ό
  γεωλόγος τοΰ Πανεπιστημίου τής
  Πράνος κ. Κάρελ Ταμπόρσκυ καί
  ό δεΰτερος βοτανολόγος τοθ αϋ-
  τοθ Πανεπιστημίου..Αμφότεροι με
  λετοΰν τάς γεωλογικάς συνθήκας
  έν Κρήττ) καί τα βοτανολογικά
  της ίδιώματα.
  — Είς μίαν έκ των όδών των
  Χανίων εδόθη τό δνομα τοθ "Ιωάν¬
  νου Σφακιανάκη.
  —Τοΰ αειμνήστου Κρητός τΐολι-
  τικοθ τής Άνατολικής Κρήτης,
  τοΰ δράσαντος κατά τα πρώτα £-
  τη τής Κρητικής απελευθερώσεως.
  —Καί διακριθέντος διά τα έθνι-
  κά τού φρονήματα.
  — Είς τάς πρασιάς αΐτινες έγι¬
  ναν γύρωθεν τής Μομαρχίας καΐ
  των Δικαστηρίων, παρουσιάσθη¬
  σαν άγρια χόρτα τα όποΐα τεί¬
  νουν νά καταστρέψουν τα άναφα-
  νέντα ώραία άνθη.
  —θά ήτο κατόπιν τούτου κα¬
  λόν νομίζομεν νά έπιδειχθη εγκαί¬
  ρως τό απαιτούμενον ενδιαφέρον.
  —Διά νά μή οιακοπή ό τόσον
  σκόπιμος αΰτός έξωραΐσμός είς
  Μνα άπό τα κεντρικώτερα τμήμα-
  τα τής πόλεώς μας.
  —Τό κινηματογραφικόν γεγο-
  νός τής ημέρας είνε ή «Γραμμή
  Μαζινώ» πού προβάλλεται άπόψε
  είς τό κινηματοθέατρον Πουλα¬
  κάκη.
  ό Ρέκβρτερ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Πόρος
  πωλεΐται οίκία αποτελούμενη έκ
  3 δωματίων μετά κουζίνας μέ νέ-
  ρό καί αΰλήν μέ αρκετόν χώρον.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Χρόνη
  Μπρά.
  Ό οόβντίοΐτρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι "Αγ. Τίτου
  ΈκτΐαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Έλευδ. Πηγάκης
  Ίκτρβς-Ποιβολόγος
  Δέχεται έν τώ Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  Υοθ κ. ■Αλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬
  στρινάκη πωλεϊται σρτος σικάλε·
  ως διά Ζαχαροοιαβητικούς,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  Ι
  Οί Άθλιοι.
  ί ΙΑε·1*/~·«βΙ^"1ΝΐΛ^^Β^~·**
  ΣΤ'.
  Καί ολίγη ίστορία
  299©ν
  Είς την εποχήν, άλλως τε σχεδόν σύγχρονον,
  καθ" ήν συνέβαινον τα έν τώ παρόντι βιβλίω έξι-
  στορούμενα δέν υπήρχον άστυφύλακες είς εκάστην
  οδόν των Παρισίων (εύεργέτημα περΐ οδ δέν είνε
  τής παρούσης ώρας νά ομιλήσωμεν), έπομένως οί
  άγυιόπαιδες ήσαν πολυπληθεΐς έν τή πόλει.
  Κατά την στατιστικήν, υπήρχον κατά μέσον δ-
  ρον διακόσιοι έξήκοντα ανευ άσύλου παΐδες περι-
  συλλεγόμενοι υπό των περιπόλων έντός των άτει-
  χΐστων οΐκοπέδων, έντός των άνεγειρομένων οίκοδο-
  μών καί υπό τάς αψίδας των γεφυρών.
  "Εν έκ των κρησφυγέτων έκεΐνων, άληθώς φω-
  λεά των άστέγων, υπήρξε καί ή διάσημος καταντή-
  σασα φωλεά τών« χελιδόνων τής γυφύρας τής Άρ-
  κόλης».
  Άπό των τοιούτων φωλεών άπέρρευσαν τα κα-
  ταστρεπτικά των κοινωνιών συμπτώματα, πάντα δέ
  τα έγκλήματα έχουσι την αρχήν αυτών άπό τόν
  περιπετειώδη τού παιδΐου βίον.
  Άλλ' εξαίρεσιν είς τουτο αποτελούσιν οί Παρί¬
  σιοι. Σχετικώς δέ πάντοτε ή εξαίρεσις ήν διατυποθ-
  μεν εΐνε δικαία. Ένώ είς πασάν άλλην μεγαλού·
  πόλιν ό άγυιόπαις εΐνε έξώλης, ένώ σχεδόν πολλα-
  χοϋ τό τέκνον είς αύτό έγκαταλειπόμενον, άπο-
  κληρούμενον υπό τής κοινωνίας, φέρει τό απαίσι¬
  ον βάπτισμα των κοινών κακιών, αίτινες άποπνί-
  γουσι την ανάπτυξιν παρ' αυτώ παντός άνθρωπι-
  σμοΟ, καθιστώσιν άκόλαστον καί άσυνείδητον, τό
  χαμίνιον των Παρισίων, έπιμένομεν είς τουτο, καί¬
  τοι κατ' έπίφοσιν ήκρωτηριασμένον, ήθ.κώς μένει
  ανέπαφον. Ή διάγνωσις έν τή έκλόμψει αυτής μέ¬
  νει άξιοπαρατήρητος, διότι άτιορρέει τό γεγονός έκ
  τής φαεινής χρηστότητος των παρισινών λαϊκών
  έπαναστάσεων, έξ ών επήγασεν άείποτε ποία τις
  ήθική, ήτις έξεκολάφθη άείποιε έν τή παρισινίί ά-
  τμοσφαίρα, ώς τό άλας έν τώ ώκεανώ.
  Τό άναπνέειν τούς Παρισίους σημαίνει διαφυλάτ
  τειν την έαυτοθ ψυχήν.
  Αί περί την πόλιν λεωφόροι εΐνε τα μόνα δι" αύ-
  τούς μέρη, δπου δύναται έλευθέρως νά δραπετεύ-
  οωσι, καί είς τούτων την διάκρισιν ευρίσκονται τα
  τιερίχωρα. Έκεΐ αιωνίως κατοφεύγωσιν, οσάκις
  δραπετεύουν τοΟ ένοριακοΰ των σχολείου, άνενο-
  χλήτως άδοντα τάς δυσώδεις στροφάς των.
  'Εκεΐ ύπάρχουσιν ή μάλλον διάγουσι μακράν
  παντός βλέμματος, υπό τό γλυκύ τοό Μαίου ή τοϋ
  Ίουνίου φώς, γονυπετοθσιν έμπροσθεν λάκκου, δν
  ώρυξαν επί τοϋ έδάφους, παίζοντα τα σφαιρίδια ή
  φιλονικοθντα περί τεμαχίου κλοπιμαίου τινός έκ των
  πέριξ, άνεύθυνα, φευγσλέα, έστιγματισμένα, άλλ*
  ευτυχή" καί άμα σάς διακρίνουσιν ένθυμοθνται δτι
  δύνανται νά ο&ς προσφέρωσι ποιάν τίνα ύπηρεσί
  αν, δτι. έχουσι κσί τι έτΐάγγελμβτ, &ΐι πρέπει νά ζή
  σωσι καί προοέρχονται νά σάς πωληθώσι μικράν
  τίνα δεσμΐδα ΐων ή έν ράκος περικνημΐδος πλήρες
  έντόμων.
  Αί συναντήσεις έκεΐναι των άγυιοπαίδων εΐνε
  μία έκ των πολλών τέρψεων, άλλά καί συγκινήσε-
  ων, άς άπολαμβάνει ό μεταβαίνων είς τα περίχω-
  ρα των Παρισίων.
  Ένίοτε είς τούς όμίλους έκείνους των άγυι¬
  οπαίδων ευρίσκονται καί κοράσια, άγνωστον άν
  εΐνε άδελφαΐ των, σχεδόν άνεπτυγμέναι κόραι, ίσ-
  χναί, μέ τόν πυρετόν είς την μορφήν των ζωγρα-
  φισμένον, μέ έρυθρωπάς κηλϊδσς επί τοΟ προσώ-
  •που, μέ άνθη καί πρασιάς καί μήκωνας επί
  τής κόμης των, περιχαρεΐς, φαιδραί, άλλά καί
  άγριωπαί την όψιν, γυμνόποδες, τρώγουσαι καί κε-
  ράσια έντός των σπαρτών καί τό εσπέρας γνω-
  ριζόμεναι έκ τοϋ γέλωτός των.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι'
  ΑΝΑΛΕΚΤΑ
  ι
  Έκδρομή Όρειβατικοΰ
  είς Παροναξίαν.
  Α.'
  Ένας άπό τούς λόγους πού
  μποροΰν νά συντομεύσουν την ζω¬
  ήν τού ίνΒρώκοΐ) εΓνε καί τα μι-
  κρόβια. Τα ϊδια δμως τα μικρό-
  βια Ιχουν εξαιρετικήν μακροβιό-
  τητα: "Αν πιστεύσωμεν μάλιστα
  μερικού; επιστήμονας, όπάρχουν
  μικρόβια πού ζοθν άπό έκατομ-
  μυρίων έτών! Ό Γάλλος επιστή¬
  μων Μπωνιουέν ανεκάλυψε ζων¬
  τανά μικρόβια είς ίνα. ρωμαϊκόν
  .τάφον πού εΐχε μείνη κλειστός
  1800 χρόνια. Είς τόν πυθμένα δο-
  χείων πού ανεκαλύφθησαν είς άρ-
  χαίους αίγυπτιακούί τάφους άνε-
  1 καλύφθησαν έπίσης μικρόβια,
  δπως ευρέθησαν μικρόβια καί είς
  την προζοσχϊδχ ενός μαμμούθ
  πού επί χιλιάδας έτών διετηρεΐτο
  μέσα είς τού; πάγους τής Σιβη-
  ρίας !
  Ι Ζώντες μικροοργανισμοί ευρέ¬
  θησαν έπίσης είς παλαιότατα κοι
  | τάσματα άνθρώπων είς βάθος Ι
  , ως χιλίων μέτρων. Είς δλας δ-
  'μως αύτάς τάς περιπτώσεις ένδέ-
  χεται νά έφθασαν μεταγενεστέρως
  τα μικρόβια είς τό σημείον, δπου
  ανευρέθησαν. Κάποιος σοφός ί-
  Ισχυρίσθη δτι τα μικρόβια πού ευ-
  ' ρέθησαν είς Ινα στρώμα γαιαν-
  θράκων, έχρονολογοθντο άπό τής
  έποχής πεύ έχρονολογεΐτο καί τό
  1 στρώμα των γαιανθράκων: Άπό
  έκατομμυρίων έτών. Οί ίχυρι-
  σμός δμως ούτος κατεπολεμήθη
  άπό άλλους επιστήμονας οί όποΐ-
  οι παρετήρησαν δτι έκεί δπου οί
  γαιάνθρακες ήσαν συμπαγείς, δέν
  ευρέθησαν μικρόβια. Αντιθέτως
  ανευρέθησαν μικρόβια έκεϊ δπου
  1 οί μικροοργανισμοί ηδυνήθησαν
  'νά είαχωρήσουν διά μέσου των
  ρωγμών έξωθεν.
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθεν πληρως
  επαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Δίδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μ.λλί»ν.-Άνββ.ς-Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*». 5-40
  _..„............··............■......
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ι. ΠΕΡΑΚΗ & Σ»
  ηρακλειον
  •©οβί Έΐτιμενίίου έναντι ΈΘνικής Τραπέζης)
  Τηλέφωνον 4—38.
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πυρός, άτυχημάτων, αύτβκι-
  Α*ν ^ νήτων, ζωής καί θαλάσσης.
  μ«τβγν»μ«ο«ναι.
  Ναυλώβεις πλοίων.
  'Αγβραπωλησίοη πλβίων.
  Πρακτορεύσεις πλοίων.
  Γαιάνθρακες.
  'Αντικρ·*·"·**" Βνομηχανικδν Επ
  Μικρόβια παρετηρήθησαν καί
  είς μετεωρίτας. Ό καθηγητής
  Αίππμαν υπεστήριξε τό 1932 την
  θεωρίαν δτι οί δργανισμοΐ αύτοι
  φθάνουν είς την γήν διά των ο£>-
  ρανολίθων έξ άόλλων πλανητών
  Έν τοσούτψ, δλα τα μικρόβια
  πού είχαν ευρεθή είς μετεωρίτας
  δέν ήσαν άγνωστα είδη, άλλά μι-
  κρόβια πρό πολλοθ γνωστά είς
  την γήν. "Ηδη δμως οί περισσό
  τεροι άμφιβάλλουν περί τής ορ¬
  θότητος των θεωριών τοΟ Λίππ-
  μαν. Έτσι, άνέζησεν ή παλαιά
  Ιπιστημονική διαμάχη, ή έποία,
  επί τής προγενεστέρας γενεάς, εί¬
  χεν άπασχολήση καί άνθρώπους
  τής άξίας τού Γάλλου Λυμιέρ ή
  τοΟ Σουηδοΰ άστρονόμου Σβάντο
  Άρρένιους. Τότε είχε συζητηθή
  έκτός των ά"λλων καί ή υπόθεσις
  τής γενέσεως τής ζωής διά τής
  «μεταφιράς» μικροοργανισμών ά¬
  πό τοΟ ενός άστέρος είς τδν άλ¬
  λον. "Ηρχισε νά συζητηταί ό πα¬
  λαιάς ίσχυρισμός περί τής άντο-
  χής των μικροβίων είς δλας τάς
  θερμοκρασίας. Πολλά έκ των 6-
  ποστηριζομένων επί τοΟ προκει-
  μένου άπεδείχθησαν ύπερβολικά.
  Άλλά πάντως, καί δ,τι άπομένει
  έκ των παλαιών έκείνων ίσχυρι-
  σμών, είνε πάντοτε επιβλητικόν.
  Άρκεί νά λεχθη^ δτι είς Ι*να γραμ
  μάριον γής πού έμεινε κολλημένη
  επί 92 Ιτη είς μιά τοθφφα ξηράν
  θέντος χ6ρτον, ευρέθησαν 1640
  ζωντανά μικρόβια. Ό Λίππμαν
  καί ό Μποΰργκες εΰρον ζωντανά
  μικρόβια άζώτου είς χώμα πού
  είς κατάστασιν τελείως ξηράν εί¬
  χε διατηρηθή επί εϊκοσι Ιτη μέσα
  είς τό έργαστήριον.
  (συνεχίζεται)
  Τό τμήμα Ηρακλείου τού 'Ελ-
  ληνικοΰ Όρειβατικοΰ Συνδέσμου
  οργχνώνει την ώραιοτέραν εου-
  ριστικήν έκδρομήν τού, όκτώ
  ημερών, αι ά τάς νι'ισους Τιίνβν,
  Πάρβν, Νάξον καί Σϋρον μέ ε¬
  πιστροφήν μέσω Πειραιώς.
  'Η έκδρομή αυτή ένεργεΐται ε¬
  πί τίί εύκαιρία τής Πανελληνίου
  'Αθλητικής Εκθέσεως ή όποία θά
  λάβη χώραν την 5ην Ίουνίου
  είς τό Μεγαρον τοΰ Ζαππείου καί
  τής ταυτοχρόνου παρελάσεως ά-
  άθλητών ολοκλήρου τή; Ελλάδος
  πεό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως κα< τοΰ κ. Πρωθυπουογοΰ υπό τοΰ Όρειβατικοΰ Συνδεσμου Ήρα· κλϊίου, μέ τό εξής πρόγραμμα: Τετάρτη 1η Ίουνίου: ' *ναχώ- ρησις 7 μ. μ. διά τοΰ ατμοπλοίου «'Ακρόπολΐς» είς Πειραια οπου ά¬ φιξις Πέμπτην πρωΐαν διημερευ- σις. 'Αναχώρησις την εσπέραν ώραν 8ην μ. μ. διά τοΰ Ιδίου ατμοπλοί¬ ου «'Ακρόπολις». Παρασκευη 3η Ίουνίου: "Αφιξις είς νησον Πά- ρον επίσκεψις τού περιφήμου Βυ- ξαντινοΰ ναοΰ'Εκατονταπυλιανής καί τοΰ Βυζαντινοί Μουσείου. ΟΙ έκδρομεΐς θά λάβουν την εύκαιοί «ν νά θαυμάαουν τό άρχιτεκτο- νικόν άριστούργημα τοΰ Ίγνατί ου τή; έποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ μέ τα παραρτήματα αυτού, το Βαπτιστήριον, Κατακομβα; κλπ. ίστορικά μνημεΐα. Σημειωτέον ό¬ τι τό ατμόπλοιον θα άναχωρήαπ διά Νάξον όπου θα παραμείνη επι τρί&ιρον. θϋτω οί θέλοντες ν α μείνουν όλιγώτβρον εί; την Πα- ρον δύνανται νά έπιακεφθοΰν τή Νάξον οπου ή περίφημο; Τχολπ των Καλογραίων. Έπιστοΐφθ- εί; Πάρον την Ιην μ. μ. θχ ηχ ραλάβη τού; έκδροιιεΐς διά τπν νήσον ή όν. "Επίσκεψις νελιστρίας. 'Λκβλούθ-) ά αίς εί; Σΰρον δπου μ 3 εω; 4 ώρών. 'Αναχώρησις δκ< Πειραια. Σ·χββατβν 4η Ίουνίου: Άφι¬ ξις εί; Πειραια έην πρωϊνην και | άνοδος είς Άθήνα;. Επίσκεψις | Πανελληνίου 'Αθλητικής Εκθέ¬ σεως. Κυριακή 5η Ίουνίου: Παρακο- λούθηβι; Πανελληνίου 'ΑΘλπτι· κης Παρελάσεω; Δευτέρα 6η καί Τρίτη 7η Ίουνίου: Διάθεσις κατά βούλησιν. 'Αναχώρησις έ- σιτεραν Τρίτη; καί έπιστροφή δι' Ηράκλειον μέσω Χανίων. 'Αρχηγό; ο κ. Νϊκος Δανδαρής. Δικαίωμα αυμμε'οχής: Οεαις Αη μελών δρ. 720, μή μελών δρχ. 780, Θέσις Βα μή μελών δρ. 540, μελών 480, Θέσι; Γ π μελών 220, μή μελών 260. —Τα λιμενικά έργα Σού- δας. Έντός τοΰ προσεχούς Όκτω- βρίου αγγέλλεται έκ Χανίων δτι Θά εχουν περατωθή τα λιμενικά έργα Σούδας. Σχετικώς τονίζε- ται ώς έξαιρετική; σημασία; έρ¬ γον ή μεγάλη προβλη; ή κατα- σκευαζομένη πλησίον τοΰ Ναυ- οτάθμου. Τό μήκος αυτή; είνε 230 μέτρα, τό πλάτος 25, το βάθος δέ τής θαλάσσης είς το άκρβτατον σημείον αυτής είνε 9 μέτρα. Ω¬ σαύτως έκβαθύνεται ή παραλία. Ή μεγάλη έξ αλλου μέχρι τής ο- δοΰ 'Αποκορώνου πλατεία επι- χωματίζεται όπως άή ΔΕΝΔΡΑΣΑΣ Διαρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας: 2 ΟΟΜΠΑΝΥ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ "Ηράκλειον—Κρήτης ■ ■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΜΒΒΜΙΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΟΕΓΓΚΟΣ ΧΛΛΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ Βαθμών 98)100 Μόνον είς τό Κατάστημα: ! ΑΝΔΡ. 8 ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ ■ΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒ·■■■■■■■■>
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Μέαι παραλαβαΐ θερινών Οφασμάτων.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί Ιδθημερον.
  (Έκ τοΰ Πρακτορείον)
  Δωρ
  ΚΙΜΟΝ λ. ΕΥΓΕΝΝΣ
  Είδικευθβΐς επί έπταβτί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  βήματα έν Παρισίοις καΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό "Ιατρείον τού δδός
  ΆμαλΟεΙας Οπάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, τιρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Γ
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  —Έκδρομή είς Γιοΰχτα.
  Ό Όρειβατικός Σύνδεσμος
  Ηρακλείου διοργανώνει την 81ην
  έκδρορην αύτοΰ. Τό πρόγραμμα
  εχίΐ ώς εξής:
  15 Μαιου : Άναχώρηαις 6ην
  πρωϊνήν 6' αύτοκινήτων είς Σπή
  λια εκείθεν πεζή δι' άγροτικής
  όδοΰ άνοδος εί; Γιούχτα έκ τής
  βορείου πλευράς καΐ διά τής κο-
  ρυφογραμμής είς εκκλησίαν Χρι-
  στός, εκείθεν κάθοδος είς θέσιν
  «Μαρή ό Πορος» καί «Λουματα»,
  κάθοδος είς Άρχαναις, εκείθεν
  δι' αύτοκινήτων είς Ηράκλειον.
  Άρχηγός ό κ. Νικόλαος Χρυ-
  σός. Δικαίωμα συμμετοχής μελών
  δραχ. 30. Δικαίωμα βυμμετοχής
  μή μελών δραχ. 45. Δηλώσίΐς είς
  τα γραφεϊα τοΰ Συνδέβμου εκά¬
  στην εσπέραν 8—9 μ μ. καί μέχρι
  Παρασκευη; εσπέρας.
  —"Αφιξις έπιφανοΰς ξένου.
  Είς Ηράκλειον παρεπιδημίϊ
  άπό ημερών ο έξοχώτατος Ρον·
  κάλι, νούντσιος τοΰ Πάπα είς Έλ
  λάδα καί Ανατολήν (έδρεύων έν
  Κων)πόλει). Ό κ. Ρονκάλι συνο-
  δευόμενο; άπό τόν κ. Ουΐλλιαμ
  Ροζεμπουνς, άντιπροσωπεύοντα
  τόν Πρόξενον τής Μ. Βρεττανίας
  κ. Ήλιάδην, καΐ τόν ανώτερον
  Κλήρον Ήρακλείου-Χανίων, επε¬
  σκέφθη τού; άρχαιολογικοϋς τό-
  πους Ηρακλείου. Ό κ. Ρονκάλι
  περιοδεύει την Έλλάδα λόγω
  Τουριστικοΰ καΐ φΐλικοΰ ένδιαφέ-
  ροντος.
  —Ή έκδρομή των Κρητών
  τής 'Αμερικής ανεβλήθη.
  Καθ' ά πληροφορούμεθα ή ίκ-
  δρομή την οποίαν ητοίμαζον οί
  έν Άμερική Κρήτες διά την
  Κρήτην, ανεβλήθη καΐ τουτο
  έξ ωρισμένων λόγων αφορών-
  των την ένδημοΰσαν εισέτι έν Ά
  μτρική άκαταστασίαν των εργα¬
  σιών καΐ γενικΜΤβραν οικονομι¬
  κήν κρίσιν.
  —Διάλεξις είς Ρέθυμνον.
  Έν τή αιθούση Τριών Ίεραρ-
  χών Ρεθύμνης εγένετο προχθέ;
  ενώπιον πυκνοΰ άκροατηρίου ή
  προαγγελθείσα διάλεξις τού Γραμ
  ματεως τού έν Χανίοις άντιβλα-
  σφημικοθ συνδέσμου κ. Καοελά-
  κη μέ σκοπόν την ενίσχυσιν καΐ
  επέκτασιν τού έργου τού συνδέ¬
  σμου.
  Γ"
  'Ασφαλιστικόν Γραφείον
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  ■~
  Ιι.
  Τηλέφωνον 5—69
  Ένβργοΰνται άθφάλειαι πάσης φύσϊως καΐ είς σοβα-
  ρωτάτα; Έταιρία;:
  ΖΩΗΣ
  Εθνικόν ϊδρυμα Άσφαλειών Ρώμης
  ΠΥΡΟΣ
  "Ενωσις Σκωτίας καί Έθνική.—Γαλλι¬
  κόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.— Χάμπουργκ
  Βρέμεν.
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Γαλλικόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.
  ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάϊμ
  Πρακτορεϊα καΐ ανταποκριταί είς όλας τάς πόλεις τής
  Κρήτης.
  ΧΑΝΙΑ Άδϊλφοΐ Πετρονϊίλου
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Κων. Ζαχαριουδακης
  ΣΗΤΕΙΑ Συκιανακης και Στυλιανάκη;
  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ! Στυλ. Κούνδουρος
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Έμμοτν. Άσπράς
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Άδΐλφοΐ Συμινίλάκη.
  ■■■■ΒΒ·ΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒ·ΙΒΜΒΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒ·
  1
  • ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  12 Μαΐου 1938
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΗΠΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΕΠΕΔΩΚΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ι ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΟΗΣ Ι- ΜΑΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ
  Η ΕΥίΝΟΜΩΣΥΝΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Μεγάλη άντιπροσωπεία
  έργατικών καί ύπαλληλικών οργανώαεων
  επέδωκε σήμερον είς τόν κ. Πρωθ¬
  υπουργόν ένθουσιώδες ψήφισμα τής
  1ης Μαΐου διά τού οποίου έκφράζεται
  πρός αυτόν ή εύγνωμοσύνη τής έργατο-
  ϋπαλληλικής τάξεως.
  Ό κ. Μεταξάς απαντών είς την επι¬
  τροπήν ετόνισεν ότι τα όσα έγιναν υπέρ
  των έργατών ήσαν καθήκον τοΰ κράτους.
  Ο ΧΑΙΛΕ ΣΕΑΑΣΙΕ ΜΕΤΕΒΗ
  ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΡΝ~ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐθυ (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ Λονδί-
  νου ότι ο Χαϊλέ Σελαοιέ μετέβη αιφνι¬
  δίως είς Γενεύην όπου συζητεϊται αύ¬
  ριον τό ΑΪθιοπικόν ζήτημα.
  Ή μετάβασις τοΰ τέως αύτοκράτο-
  ρος τής Άβησσυνίας είς Γενεύην άνη-
  συχεϊ τούς έκεί διπλωματικούς κύκλους.
  Γενικώς καί μεταξύ των διεθνών πολι¬
  τικών κύκλων ή άφιξις είς την έδραν
  τής Κοινωνίας των Εθνών τού Χαϊλέ
  Σελασιέ σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.
  ΪΜΑΠΩΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού ανταπο¬
  κριθή μας). — Τηλβγραφούν έκ Σαγ-
  κάης ότι οί Ίάπωνες έτοιμάζουν μεγά¬
  λην επίθεσιν είς την νότιον Κίναν. »Ια-
  πωνικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν βφο·
  δρώς σήμερον την Καντώνα. Παρατη-
  ρούνται έπίσης κινήσεις τού Ίαπωνικού
  βτόλου είς τό πρό τοΰ λιμένος ταύτης
  ανοικτόν πέλαγος.
  Αι συζητήσεις εις την Κ. Τ. Ε.
  καί ή Γαλλοϊταλική συμφωνίαι
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). — Μεγάλη δραστη
  ριότης επεκράτησε καθ" δλην
  την χθεσινήν ημέραν είς Γε¬
  νεύην.
  Ενώπιον των συγκεντρω¬
  θέντων μελών τής Κ. Τ. Ε. ό
  λόρδος Χάλιφαξ εξέθεσε τούς
  δρους τού ΆγγλοϊταλικοΟ
  συμφώνου καί ετόνισε την ε¬
  πίδρασιν την όποιαν έσχεν ήδη
  επί τής Εύρώπης καί τοθ κό
  σμου ολοκλήρου.
  Ή Αγγλικη ΑύτοκρατορΙα
  είπεν,ένωμένη έπιδιώκει νά αύ
  ξήση τούς φιλικούς δεσμούς
  της καί νά τοΰς σταθεροποιή
  ση. Τό Άγγλοϊταλικόν συμ
  φωνον έσχεν ώς άποτέλεσμα
  τό Γαλλοϊταλικόν, τό οποίον
  καί διηυκόλυνε. Τό σύμφωνον
  αύτό, είπεν, είνε ή άσψάλεια
  τής είρήνης.
  Μετά τόν λόρδον Χάλιφαξ
  ό κ. Μποννέ ωμίλησε διά την
  προσπάθειαν μιδς Γαλλοϊτα-
  λικής προσεγγίσεως ή όποία
  τελικώς έλπίζει νά κατορθω¬
  θή. Μία Γαλλοϊταλική συμ-
  φωνία προσέθεσε θά συντε
  λέση είς την σταθεροποίησιν
  τής Εύρωπαϊκής είρήνης καί
  κατά τουτο έπιβάλλεται.
  —Σήμερον την πρωΐαν ε¬
  πρόκειτο νά συζητηθή υπό
  των μελών τής Κ.Τ.Ε.' τό ζή
  τημα τής οϋδετερότητος τής
  Ελβετίας έν καιρώ πολέμου.
  Τό δέ άπόγευμα θά άφιερωθή
  είς τό Ίσπανικόν.
  30 Πρωΐνή
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Ό κ.Μποννέ συνωμίλησε χθές
  μετά τοθ πρεσβευτοϋ τής Γαλ
  λίας έν Τσεχοσλοβακία ό ό-
  είς Γενεύην διά
  ΕΙΣ
  ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑΙ
  ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ
  ;:
  ΙΤΑΑΙΑΣΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΙΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πληροφορί-
  Ή χδεσινή ήμέρα τοϋ κ. ύπουργοϋ
  Αύτοκινήτων καί Σιδηρόδρομον.
  επί τοθ διαβήματος τό οποίον
  άπό κοινου απηύθυναν ή Γαλ
  λία καί ή Αγγλία διά των
  πρεσβευτών των πρός την Τσε' Λ*β |κ Α*ονδίνου άγγέλλουν ότι ο Βρετ
  χοσλοβακικήν κυβέρνησιν καί | τχνός ύπουργός των Εξωτερικών Λόρ-
  νά εκθέση είς τόν υπουργόν δος Χάλιφαξ έλαβεν άνησυχητικάς εί-
  των Εξωτερικών τής Γαλλίας δήσεις άπό μέρους τοΰ έν Βερολίνω
  τάς επί τοθ διαβήματος συνο 'Άγγλου πρεσβευτού κ. Νέβιλ Χέντερ-
  μιλίας τού μέ τούς ίθυνοντας αον.
  τής Πράγας. ^ί είδήσεις αυται άφορούν την στά¬
  σιν τής Ιταλίας καί Γερμανίας άπέναν-
  τι τού Τσεχοσλοβακικοΰ
  ζητηματος η
  Ό πσρεπιδημών είς την πό-, τικώνόργανώσεων τής πόλεως
  Ο ΒΑΣΙΛ
  ΕΚ Κ
  )ΖΑΝ
  ίϊϊ
  1ΣΕΙΣ ΚΑΣΤΟ
  Ν
  ΊΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άνταπο-
  ριτοΰ^ μας). —■ Τηλεγράφημα έκ Κο¬
  ζάνης αγγέλλει ότι ή Λ. Μ. ο Βασι¬
  λεύς ανεχώρησεν εκείθεν προπεμφθείς
  λιν μας ύπουργός των Σιδη
  ροδρόμων καί Αύτοκινήτων
  κ. Σπυρίδωνος εδέχθη τό ά-
  πόγευμα προχθές επιτροπήν
  τοΰ Συνδέσμου Ίίηοκτητών
  Φορτηγών αύτοκινήτων έκθέ-
  σασαν τάς άπόψεις των επί
  των άναφυέντων ζητημάτων
  των αύτοκινητιστών καί ειδι¬
  κώτερον επί των άφορώντων
  τάς μεταφοράς ώς ταυτα δη-
  μιουργοϋνται κατόπιν τοϋ ά-
  σκουμένου συναγωνισμοθάφ'έ
  νός μέν ύπότών ίστιοφόρωνκαί
  άφ' ετέρου υπό των κάρρων.
  Αναφερομένη ή έπιτροπή είς
  τόν θεσμόν των κοινών διευ-
  θύνσεων ετόνισεν δτι ο5τος
  άπέβη έξυπηρετικός τής τάξε¬
  ως των.
  Την πρωΐαν χθές επεσκέ¬
  φθησαν εξ άλλου τόν κ.ΣτκορΙ
  δωνος προεδρεΐα έπαγγελμα
  έκθέσαντα καί ταύτα ένπροκει
  μένω τάς άπόψεις των έπαγ-
  γελματιών. Έπίσης τόν κ.
  Σπυρίδωνος επεσκέφθησαν οί
  Ιδιοκτήται των συνεργείων αύ-
  τοκινήτων ζητήσαντες τόν κο-
  ρεσμόν τοϋ έπαγγέλματός
  των.
  Ό κ. Σπυρίδωνος περί την
  11 πρωϊνήν επεσκέφθη μετά
  των κ.κ. Νομάρχου καί Δημάρ
  χου τό'Εμπορικόν'Επιμελητήρι
  ονενθα τοθ επεδόθη ύπόμνημα
  έν σχέσει μέ τα μεταφορικά
  των αύτοκινήτων τα όποΐα
  τό Έπιμελητήριον θεωρεΐ ώς
  μή έξυπηρετικά διά τόν εμπο¬
  ρικόν κόσμον, ακολούθως δέ
  παρεκάθησαν είς πρόγευμα
  παρατεθέν υπό των "Ιδιόκτη¬
  τον Φορτηγών αύτοκινήτων
  είς Σπηλιώτισσαν δπου τόν
  προσεφώνησεν ένθουσιωδώς
  ό πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου
  κ. Λαζαράκης. Κατόπιν έχο
  ρεύθησαν τοπικοί χοροί είς
  τούς όποίους διεκρίθη ό κ.
  Κατσιφαράκης καί πλεΐστοι
  άλλοι.
  Τό άπόγευμα ό κ. ύπουργός
  εδέχθη είς την Νομαρχίαν καί
  άλλας έπιτροπάς αύτοκινητι¬
  στών. Έπίσης ό κ. Σπυρίδω¬
  νος θά εδέχετο επιτροπήν έκ
  των κ.κ. Γ. Μαμαλάκη, Γ.
  Ψαρουδάκη καί Στ. Φωτακη
  θποία ώς απεφασίσθη έν Ρωμη μεταξύ
  τοΰ Φύρ&ρ καί τού Ντοΰτσε, δέν φαί-
  νεται νάμήν ίκανοποιή καίτόσον τάς άπό
  ψεις περί διαλλακτικάς ρυθμίσεως τού
  ζητηματος.
  ΣΧΗΜΑΊΊΖΕΤΑΙ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΙΤΑΛΙΑΣ—ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ — ΠΟΛΩΝΙΑΣ;
  προκειμένου αυτή
  έξ όνόματος των
  μένων Κοινοτήτων
  νά έζήτε
  ένδιαφερο
  την άπο
  περάτωσιν τής όδοϋ άπό Άγί
  ου Βασιλείου είς Ρέθυμνον.
  Τό εσπέρας ό κ. Σπυρίδω
  νος παρεκάθησεν είς γεΰμα
  παρατεθέν είς την αίθουσαν
  Ρεγκινάκη υπό των Διευθυν
  των των κοινών Διευθύνσεων
  ένθουσιωδώς ύτό των
  λαού.
  αρχών καί τού
  Ό Βασιλεύς φθάνει τό άπόγευμα είς
  Καστοριάν όπου τώ έτοιμάζεται έπί¬
  σης άποθεωτική ύποδοχή.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΞΕΝθΓ ΕΙΔΙΚΟΙ
  ΠΡΟΣ ΗΕΡΙΣΤίΑΗΝ ΤΗΣ ίΡΑΦΕΙίΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας).—· Προσκληθέντες υπό τής
  κυβερνήσεως αφίχθησαν σήμερον ξένοι
  είδικοί. Ούτοι θά οργανώοουν τάς δι¬
  αφόρους υπηρεσίας καταπολεμοΰντες
  την υφισταμένην^ γραφειοκρατίαν, συμ¬
  φώνως πρός τάς εκδηλωθείσας είς τό ζή¬
  τημα τούτο άπόψεις τού Κράτους.
  ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΟΚΤΙΚΑ
  ΕΑΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΑΙΗ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ-
  ρουν ότι κατά τόν άεροπορικόν βομβαρ
  δασμόν τής Καντώνος, τα Κινβζικά κα-
  ταδιωκτικά άεροπλάνα επετεθησαν
  καί κατεδίωξαν τα βομβαρδιατικά των
  Ίαπώνων έκ των οποίων κατέρριψανδύο.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑΙ ΛΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—■ "Έκ Βερολίνου τηλεγρα
  ωείται ότι οί Γερμανικοί κύκλοι φαί
  φεϊται ότι
  φαί·
  νονται έπειγόμενοι διά την οριστικήν
  ρύθμισιν τού ζητηματος των Γερμανών
  Σουδιτών τής Τσεχοσλοβακίας,
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  Κατόπιν αποφάσεως τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ή έ
  ναρξις τής έφετεινής Θηρευτι
  κης περιόδου καθωρίσθη άπό
  15 ΣεπτεμβρΙου ή δέ ήμέρα λή
  ξεως διά μέν τόν λαγωόν καί
  την πέρδικα ή 1 Ίανουαρίου
  1939 διά δέ τα λοιπά θηράμα-
  τα ή 1 Μαρτίου. Ή θήρα τοΰ
  λαγωοΰ άπαγορεύεται δταν
  καί δπου τό εδαφος είναι κε
  καλυμμένον διά χίόνων Ώ
  σαύτως άπαγορεύεται καθ
  δλον τό ετος ή θήρα τοϋ α
  γάγρου, τοΰ φασιανοθ κα
  τής περιστεράς. Ώς πρός την
  άγοραπωλησίαν τής πέρδικος
  όρΐζεται δτι αυτή άπαγορεύ
  εται καθ" δλην την θηρευτικήν
  περίοδον. Ή άγοραπωλησία
  τοΰ λσγωοΰ άπαγορεύεται
  έξ άλλου άπό τής 1 Ίανουα
  ρ(ου καί εφεξής.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  Φυτοπαθολογικοΰ ΣταθμοΟΉ-
  ρακλείου είς τα φύλλα καί τάς
  σταφυλάς ΰπάρχειμεγάληπροσ
  βολή περονοσπόρβυ. 'Επειδή
  δέ δ έπικρατών καιρός είναι
  είς τό άκρον εύνοϊκός διά την
  ταχείαν επέκτασιν τής ασθε¬
  νείας, συνιστάται είς τούς
  άμπελουργούς δπως σπεύσουν
  καί ψεκάσουν τάς άμπέλους
  τωνέπιμελώς διά πλήρους«λου
  σίματος» των πρέμνων (κουρ
  μουλών) είς αναλογίαν 2ο)ο
  θειϊκοθ χαλκοθ καί 1)1)2—ο)ο
  ασβέστου.
  ΑΙ ΚΟΙΝΑΙ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Κατά τηλεγράφημα πρός
  την Νομαρχίαν σήμερον κα-
  τέρχεται είς "Ηράκλειον ό
  Διευθυντής τοθ ύπουργεΐου
  Αύτοκινήτων καί Σιδηροδρό-
  μων κ. Π. Νταλιάνης προκει¬
  μένου νά μεριμνήση διά την
  οργάνωσιν κοινών Διευθύνσε-
  σεων καί είς τούς άλλους νο-
  μούς τής νήσου.
  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί είοπράξεις τοθ Τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν
  α' δεκαήμερον τρέχοντος μη
  νός άνήλθον είς δραχμάς 2.
  601.757.30,
  0 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  ναγνώρισιν ' των ύπηρεσιών
  πού εχει προσφέρη τό λαμ¬
  πρόν αύτό σωματείον είς την
  πόλιν μας. Καί βεβαία, δέν
  άρνούμεθα δτι ή κοινωνία συ-
  νέδραμε πάντοτε μέ προθυμί¬
  αν τό ωραίον έργον τοΰ Συλ-
  λόγου των Κυρίων. Είναι γνω
  στόν άλλωστε δτι άπό τό'
  τόπον μας δέν έλειψε ποτ
  ή διάθεσις τής εύποιΐας, τή
  συνδρομής πρός τούς πάσχον
  τας, τής ανακουφίσεως τοϋ
  ύποφέροντος, καί ή ενίσχυ¬
  σις κάθε εύγενικής προσπα
  θείας. Άλλ' ή ενίσχυσις κα
  ή συνδρομή τοθ Συλλόγου των
  Κυρίων έπιβάλλεται ίδιαιτέ
  ρως. Διότι ό Σύλλογος αύ
  τος μέ την δράσιν τού είς τα
  38 έτη τής ζωής τού ύψώνε-
  ται ώς σύμβολον, ώς όδηγός
  πού άνοίγει τόν δρόμον πρός
  την αρετήν, πρός την αγάπην
  διά τόν άνθρωπον, πρός την
  εκπλήρωσιν τοΰ υπερτάτου
  ανθρωπίνου χρέους...
  ΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΜΕΣΗ
  ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  "Η παρά τώ τελωνείω Ηρα¬
  κλείου αρμοδία έπιτροπή συ-
  νεδριάσασα προέβη είς τόν
  καθορισμόν ώς κατωτέρω τής
  μέσης άγοραίας τιμής τοΰ ε¬
  λαίου τού έξαχθησομένου έκ
  Κρήτης κατά τόν μήνα "Ιού¬
  νιον: Έλαιον δρχ. 24 κατ'
  όκδν, μουργέλαιον καί πυρην-
  έλαιον δρχ. 19. Αί καθορι-
  σθεϊσαι ούτω τιμαί ύπόκειν-
  ται είς έγκρισιν τοθ κ. υπουρ
  γοΰ των Οίκονομικών.
  ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Έκ τής Επιθεωρήσεως Ερ¬
  γασίας ανεκοινώθη καί αΰθις
  δτι οί μή υποβαλόντες κατα-
  στάσεις ώρών εργασίας πρός
  θεώρησιν θά καταμηνυθοΰν
  άν δέν σπεύσουν νά υποβάλω¬
  σι τοιαύτας μέχρι τέλους τής
  τρεχούσης εβδομάδος.
  ΟΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
  Απεπειράθη χθές ν" αυτο¬
  κτονήση δι' ύπερμαγγανικοΰ
  καλΐου ή ίερόδουλος Ρένα Πά
  παδοπούλου διά λόγους αί
  σθημαηκούς. Ή κατάστασίς
  της δέν είνε σοβαρά.
  Επικειμένης τής συγκροτή
  σεως έν Ηρακλείω τής έκ
  δικαστικής Έπιτροπής ένστά
  σεων κτηματιών επί ύποθέσε-
  ων άφορωσών τό παραχθέν
  είσόδημα τοθ έτους 1936, επι
  τροπή κτηματιών Ηρακλείου
  υπέβαλεν είς τό Γεωργικόν
  Έπιμελητήριον αναφοράν, πά
  ρακαλοθσα δπως ενεργήση πά
  ρά τοίς άρμοδίοις καί μετά-
  σχη παρά τή ανωτέρω έκδι-
  καστική Έπιτροπή καί άντι
  πρόσωπος τοΰ Γεωργοκτημα-
  τικοΰ κόσμου διά νά μή προσ-
  γίνωνται άδικίαι ώς πλειστά¬
  κις συμβαίνη καί έκδίδωνται
  έσφαλμέναι άποφάσεις συνε¬
  πεία τής περί τα γεωργικά
  άγνοίας των μελών τής έπι¬
  τροπής.
  ΤΑ ΕΙΗΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών δι* έγκυκλίου τού
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  καί τα Έμπορικά Έπιμελητή-
  ρια παρακαλεΐ δπως συστή-
  σωσιν είς τούς είσαγωγεΐς δ¬
  πως μεριμνώσιν διά την ταχυ¬
  τέραν εκπλήρωσιν των υπο¬
  χρεώσεων των κατά την εισα¬
  γωγήν έμπορευμάτων προε¬
  λεύσεως Τουρκίας.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  "Ως πληροφορούμεθα, τό
  προσεχές Σάββατον θά γίνη
  είς Καστέλλι Πεδιάδος ή συγ¬
  κέντρωσις των ύποψηφίων το-
  μεαρχών καταπολεμήσεως τοϋ
  δάκου, οπου μετά θεωρητι-
  κήν καί πρακτικήν διδασκα¬
  λίαν θά επακολουθήση έξέ-
  τάσις των ίκανωτέρων πρός
  πρόσληψιν.
  Η ΤΕΛΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  Είς τελευταίαν συνεδρίασιν τοθ
  ΣΕΓΑΣ απεφασίσθη δπως τα Βενι
  ζέλ λθ ε
  Εις τάς έκ Λονδίνου άνησυχητικάς
  πληροφορίας διά την εξέλιξιν τοΰ Τσε¬
  χοσλοβακικού ζητηματος προστίθετοι ή
  φήμη ότι μεταξύ Ιταλίας, Γερμανίας
  καί Πολωνίας συνεφωνήθη συνεργασία
  κατά τάς συζητήσεις διά την επίλυσιν
  τοΰ Τσεχοσλοβακικού.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΡΟΜΗΣ - ΗΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). — Τό άπόγβυμα σήμερον
  πρόκειται νά έπαναληφθώσιν έν Ρωμη
  αί Γαλλοϊταλικαί συνομιλίαι αί άποβλέ-
  πουσαι είς την επίτευξιν οριστικής συμ¬
  φωνίας μεταξύ των δύο χωρών.
  ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐθυ (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Τηλβγραφοΰν έκ Παρι-
  αίων^ότι αί βροχαί έπανελήφθησαν είς
  τάς έμπολέμους περιοχάς τής άνατολι-
  κής Ίσπανίας έμποδίζουσαι τάς έκεί δι-
  εξαγομένας μεγάλας πολεμικάς έπιχει-
  ρήσεις.
  ΕΤΥΦΕΚΙΣΒΗ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 1 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς).—-'Η Βαρκελώνη αγγέλλει ότι
  εις στρατηγός τοΰ έθνικοΰ οτρατοΰ έκ
  των κορυφαίων έτυφεκίσθη διότι προέβη
  είς επανειλημμένας διαμαρτυρίας πρός
  τόν Φράνκο διά την εισβολήν ξένων είς
  -- Ίσπανικόν εδαφος.
  το
  Η ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΑΝ ΤΟΝ ΕΟΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 1 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς).—Εις την διαμαρτυρίαν την ο
  ποίαν υπέβαλεν ενώπιον τοΰ Συμβουλί
  ■Γν·-ν «— <ίί λ β^ ΠΓ* Κ^ β-». λ- ■> —. — _ ^ί___-_____ . _■»«
  ου τής Κ.Τ.Ε. ο άντιπρόσωπος τής
  Κίνας, ζητεί νά γίνη σύστασις είς την
  Ιαπωνίαν επί τή βάσει τής υφισταμένας
  συμβάσεως, νά παύση τάς άγριότητας,
  τούς βομβαρδισμούς, την κακομεταχεί-
  ρισιν τού άμάχου πληθυσμοΰ καί έν γέ¬
  νει τάς καταστροφάς είς βάρος τοΰ Κι·
  νεζικού λαού.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΟΥΣ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΒΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΗ ΑΠΡΟΟΠΤΑ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαΐου (τηλεγραφικώς).—
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Γενέυης βεβαι¬
  ούν ότι οί έκεϊ κύκλοι άνεστατώθησαν έκ
  τής διαμαρτυρίας τής Αίθιοπικής άντιπρο-
  σωπείας.Ή άντιπροσωπεία εζήτησεν όπως μή
  ληφθή ούδεμία απόφασις διά τό Αίδιοπικόν
  πρό τής άφίξεως τοϋ Νεγκούς είς Γενεύην ό
  οποίος θά παραστή αυτοπροσώπως πρός υπε¬
  ράσπισιν των δικαιωμάτων τοΰ Αίθιοπικοΰ
  , „- , ,- - εθνους. Κατόπιν τοϋ διαβήματος τοϋ Σελα-
  ζελια τελεσθοθν έφϊτος είς τό γο σιέ απεφασίσθη όπως τό αίθιοπικόν συζητη-
  μναστήριον Χανίων άπό τής 9 μέ- θξί χωρίς καμμίαν πλέον άναβολήν λαμβα-
  χρι τής 10 "Ιουλίου. Είς τούς ά- νομένης όριστικής αποφάσεως έντός τής αυ-
  ώνας θά μετάσχουν καί άθληταΐ ριον (σήμερον) Πέμπτης υφ' δλων των αε.
  ν τνίι- ΆΊύ)ι· 'εί.Ι}/*»,·,^ ^λ.. -λ. ι? τ ε? * τ "
  κ τής
  λών τής Κ. Τ. Ε.