9576

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Οϋχ ήττον δμως εάν ή ΚΕ τόπ ΡΛΔν
  βοηθήση είς την 4«σ°τ^
  «2^ υπό το
  διευκολύνη συνάντησιν μεταξθαυτώ Καΐ τΩ ^ δΐα'εθει^Π νά
  Έλ>. Κυβερνήσεως. Καί τών εκπροσωπών τής
  ΓΑ-6 χο χθεσινόν μύνημα τοθ Άντιβασιλέως πρός την ΚΕ τοϋ
  Τί-
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΛΦ. · 2-06
  ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ
  V
  Τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Ε-ΓΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. 69
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΪ ΣΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΙΑΚΗΣ
  0ΠΟ1ΣΤΟ ΠΠΕΥΡΟΤΗΣ
  £6Η. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τό διάγγελμα τό οποίον ό Πρό
  εδρος τής Έλληνικής Κυβερνήσεως
  Στρατηγός Πλασιήρας, απηύθυνε
  πρός τόν Ελληνικόν λαόν, πρέπει
  νά άναγνωσθή μειά προ,σοχής άιτό
  δλους τούς "Ελληνας. Τό διάγγελ¬
  μα αύτό είς ό.λίγ« καΐ άπλδ λόγια
  ηερΐέχει τό πρόγραμμα τής Κυβερ¬
  νήσεως. Πρόγραμμα τό οποίον άν-
  τοποκρίνεται πλήρως είς την σημε
  ρινήν κρίσιμον περίοδον πού διανύ
  ομεν Ή γερμανική σκλαβ.ά καί ό
  διαδεχθιίς αυτήν διχασμός καΐ πρω
  τοφανής είς άγριότητα έμφύλιος
  σποραγμός, έξεμηδένισαν κάθε ϊ
  ΰποστάσεως;, άλλά
  ελευθερίας. Έφεραν
  χνυν,
  καί άτομικής
  _____4 _, ρ
  Είς άμεσον κίνδυνον κ«1 αυτήν την
  ζωήν, καΐ περιουσίαν &ν καλυτέ,^ο^ν
  Έλλήνων πολιτων καΙπατριωτών,Τό,
  πολυάριθμα θοματα αυτής τής κα-
  τάντιας θρηνοϋμεν σήμερον δλοι οί
  Έλληνες. Άκόμη ή κατάστασις αύ¬
  τη δημιουργεΐ άμεσον καΐ βέβαιον
  κίνδυνον νέας σκλαβιας τού συνό-
  λου μας, τής Πατρίδος, υπό τούς
  ρρόαιωνΊους' έχθ,ρούς μας, τούς Βουλ
  γώρους, τούς χειροτέρους καΐ αύ
  τών άκόμη τών Γερμανών. Ή αημε
  ρινή κατανπα μας έκεΐ χείνει άσφα
  λώς καΐ άνανπρρήτως. Δι' αύτό
  ή πρωταρχική μέριμνα της Κυβερνή¬
  σεως είναι να δημιουργήση κράτος,
  Ικανόν νά αμυνθή κατα τού έξωτε-
  ρικοθ κινδύνου καΐ νά έπανα^έρη
  εσωτερικώς την τάξιν καΐ εύνομΐαν
  ω,στε νά εξασφαλίση τούς πολίτας
  άτιό κάθε άναρχικήν καί βιαίαν τα
  σιν. Καί άρχίζει τό έργον της άπό!
  την δημιουργίαν έθνικοθ στρατοθ.
  Στρατου τοϋ όποίου σκοπός θά εί¬
  ναι εξωτερικώς μέν ή υπεράσπισις
  τής πατρίδος κατά παντός έχθροϋ
  πού επιβουλεύεται την άκεραιόεητα
  τής Πατρίδος μας καΐ την έλει>θερί
  αν τών Έλλήνων, εσωτερικώς δέ ή
  προστασία τής τιμής, ζωής καί Τίερι
  ουσίαχ άνεξαιρέτως δλων τών πολι
  τών. Υπόσχεται την δημιουργίαν έ
  θνΊκοΰ στρατοΰ, συγκροτοομένου έ-
  ηι. εθνικής βάσεως, μόνον διά στρα
  ίτόλογίάς καΤ επί τή βάσει των κει-
  μένων νόμων. "Οχι πλέον ταξικόν
  στρατόν ό οποίος νά ασχολήται μέ
  έκτελέσεις τιμίων πολιτών καίάγντύν
  πατριωτών μόνον καΐ μόνον διότι
  ήσαν ίδεολογικως άντΐθετοί τοΐ',Ό-
  χι στρατόν 6 οποίος νά δέχεται συ
  νεργάτας καί συμπολεμιστάς είς
  τόν άδελφικόν άλληλοσπαραγμόν
  έχθρούς τής Πατρίδος μας, χωρίς
  ΐσως νά τό καταλαβαίνη, άπό τόν
  πείσμονα φανατισμόν τού πού ά-
  φαιρεΐ κάθε 'ίχνος λο'γικής.
  Νά δημιουργηθή καί πάλιν έθνικός
  οτρατός δπως τόν είχαμεν πάντα
  καί έλαοθέρωνε άδελφούς άιτό σκότει
  νήν σκλαβιάν, καί έμεγάλωνε την
  πατρίδα μας καί έκανε γνωστόν τό
  δοξασμένον δνομα τής Ελλάδος είς
  δλην την ύφήλιον καί μας έχάριζεν
  εσωτερικώς ελευθερίαν, πού είναι
  κροϋπόθεσις γιά την επιτυχίαν τής
  επτυχΐας.
  Ποίος άπό μας τόν λησμονεΐ αϋ
  τόν τόν στρατόν, Καί ποίος σήμε-
  δέν τόν ποθεΐ;
  θεΐ καΐ αί εργασίαι καί έπιχειρή·
  σεις θά εΐχαν άρχίσει. Ασφαλώς
  δέν θά είχαμεν ύπαλλήλους άπλή-
  ρωτους επί μήνας καί εργάτας χω-
  ρΐς εργασίαν, δπως εχομεν τώρα.
  Μέ εξαιρετικήν στοργήν ή Κυβέρ
  νησίς υπόσχεται δτι θα μεριμνήση
  διά τούς εργάτας. Διά την εξεύρεσιν
  εργασίας καΐ διά ικανοποιητικόν ή
  μερομίσθιον ποϋ νά άνταποκρίνεται
  είς τάς βιωτικάς ανάγκας τοθ έργά
  τού, διά την ελευθέραν σωματειακήν
  τού οργάνωσιν, ώς καί διά την εξα¬
  σφάλισιν κατά την εργασίαν τών κα
  λυτέρων δυνατών συνθηκών. Διά νά
  επιτευχθή δμως τουτο είς τάς σημερι
  νας κρισίμους στιγμάς άπαιτεϊται
  πρωτίστως τάξις κσ< Ομαλότης. Καί είς τοθτρ ζηΐεΐ ή ' Κυβέρνησις την συνδρουήν τ'οθ έρνάτου, δ1* ά ου θη είς δλους μας θρηνοϋμεν άκόμη πολλάς χιλιάδας άδελφών μας, πού εφονεύθησαν άδίκως άπό άδελψιΚό χέρι, κατά τόν άνρκώΐερον μάλιστα τρόπον. Καί έν φ μόνοι μας καρφώνομε τό μαχαΐρι οτίς οάρκες μας δηλ. στίς σάρκες τής Ελλάδος μας καΐ την δολοψονοθμεν, οί γείτονες καί προ αιώνιοι έχθροί μας έργάζονται πυρε- τωδώς πώς νά ώφεληθοϋν περισοό τερον είς βάρος τής ούτω κατα στρεφομένης χώρας μας. Βλέπομεν την Βουλγαρίαν, ή όποία, μετά την ήτταν αυτής καί των συμμάχων της, ήτο φυσικόν νά έχη εσωτερικήν ά ναρχίαν, αντιθέτως έμψανίζεΐαι ήνω μένη καί άνασυγκροτοΰσα τάς δυ¬ νάμεις της, δχι μόνον διά νά ά , ποφύγη την ζημίαν τής ήτιης της, άλλά έν τέλει καΐ νά ωφεληθή έξ ύπαιτιότητός μας. Ένώ οί Βούλ,γαροι, γιά νά μειώ- σουν την πρός αύτοΰς έχθρότητατών Νικητών Συμμάχων δέν νά στρέψουν ή[νωμ4νοι·τά 3ι| κατά "των η-ττημέγω,ν πρώ,ην των ^Ιΐξ^ΐά ν^ με ουμμά ο, ΕΑΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΗΡΟΦΒΡΙΟΝ Τό άνω γ-ραφεϊον μας παρεχώρησε δημοσίευσιν τα κάτωθι: ε υγε Μιις ;ιρυς ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ ΣΕ ΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ των με ώσωμε ά ρον ν Καί διά την οικονομικήν άναζωο- νΛνησιν της χώρας υπόσχεται ότι θΐΤεριμνήστί ζ-ικώς ή Κυβέρνη σκ Βεβαίως απαραίτητον διά ναέ πιτευχθή τουτο είναι ή έσωτερική ΐάξ ςκαΐ ομαλότης. Κάθε έ'νας μας δύναται νά φαντασθήείςποΐανκα. Η σύμμαχος ΐαν δλας τάς νηθή νά πραγματοποιηθή τάς έπαγ γελίας της πρός αυτόν.' Ή άναρχία καί αί άπεργίαι είναι σήμερον κατσ- στρεπτικαί δι' δ,-,ην την κοινωνίαγ καΐ κυρίως διά τόν Εργάτην Έκεΐνοι πού θέλουν νά πάρασύρουν σήμερον τούς εργάτας πρός αυτήν την κατεύ¬ θυνσιν δέν είναι φίλοι των έργατών, είναι έχθροί των. Καθόλου δέν πό νούν τόν εργάτην, δτσ,ν το,Ο, προσφέ ρουν την καταστροφήν γιά νά μπο- ροΰν νά τού ύηόσχωνται την σωτη ρίαν, Ή Κυβέρνησις μέ την γλώσσαν τής ε(λικρινε(ας δίδει την σωστήν κα τεύθυνσιν διά την πραγματικήν εύτυ χίαν τοΰ έργάτου. Διά νά επιτύχη είς τουτο καί νά αποδώση τίεριασότε ρα καλά άποτελέσματα, μεγΐστην επί δρασιν θά έχη ή πρός τουτο ουμβα ή αότοθ τούτου τού εργάτου. ■Υπόσχεται καί έγγυάται ή Κυβέρ- ησις άμερολήπτους εκλογάς. Νό έ· <λέξη ό λαός έλευθέρως, άνευ οϋδε- μιάς επιδράσεως βίας, ζά οριστικόν πολίτευμα πού θέλει καί την Κυβέρ νησιν τής άρεσκείας τού. Εκλογάς δχι μέ δπλα καί άλληλοσκοτωμοΰς, άλνλά εκλογάς μέ ψύχραιμη καί είρη νίκη χρησιμοποίησι τής ψήφου, προ είναι χο μόνο μέσον γιά νά |κδν)λω/ ΘΓ] ή άΛηόινή θέλησις "τοΰ λαοΰ, ένώ αντιθέτως διά τής βίας έπιβάλλου'ν οί ολίγοι την θέλησίν των είς τούς πολλούς. Διά περισσοτέραν έγγύη σιν άμεροληψίας είς τό σημείον του¬ το, ή Κυβέρνησις καί ξένους παρα τηρητάς καΐ πασάν άλλην ασφάλειαν δηλοί δτι είναι πρόθυμος νά δεχθή. Διά τούς συνεργασθέντας μέ τόν εχθρόν ή Κυβέρνησις συμμερίζεται την ομόθυμον θέλησιν τοΰ Έλλη^ι- κοΰ λαοϋ καί δηλοί δτι επ" αυτού θά δράση συντόνως. Επί δλων αυτών ή Κυβέρησις ζ,-|τε καί την συνδρομήν τοΰ Έλλη νικοθ λαοθ διά νά άνοικοδομηθη ά σφαλέστερον καί ταχύτερον τό κρά τος καί νά τεθοϋν, άπό τώρα είς1 την αρχήν, ϋγιά θεμέλια είς τό ά- νεγειρόμενον κράτος. Ποίος πολί¬ της διαφωνεΐ είς αύτά; Αναμφισβητήτως ουδείς. "Οπως καί οΊδε'ις πραγματικώς Έλλην μπορεΐ νά προ'ΐμα τόν εμφύλιον σπαραγμόν καί την άναρχίαν ά>ΐό
  ΐόν υπό τής Κυβερνήσεως εφαρμοζό¬
  μενον ειρηνικόν, νόμιμον καί άσφα-
  λή τρόπον.
  Άλλ' άφ' οδ είς δλα αϋτά εί¬
  μεθα σύμφωνοι δλοι οί "Ελληνες,
  άς αφήσωμεν τα μίση μας, τάς μι
  κροφΐλοδοξίος μας καΐ τό άλληλο
  φάγωμα καΐ άς ένωθώμεν.
  Καί ηνωμένοι άς ενισχύσωμεν
  την Κυβέρνησιν είς τό έργον της
  διά νά σωθώμεν, διά νά σώαωμεν
  την Έλλάδα. Έχθροί τής Πατρίδος
  μας ύπεκΐνησαν τό άδελφικόν μας
  άλληλοφάγωμα διά νά την έξασθε-
  νήσουν καί δυστυχώς παρέσυραν είς
  τό καταχθόνιόν των έργον πολλοΰς
  "Ελληνας Καί τα άποτελέσματα τα
  βλέπομεν σήμερον. Μαζύ μέ την
  εθνικήν καταστροφήν καί την έσω
  τερικήν δυστυχίαν πού έδημιουργή
  ^ μ
  την εξαιρετικήν εκτίμησιν καί άγά
  πην τών Μεγάλων νικητών Συμμά
  χων μας, κηρύττομε τόν ^^ΐλ^βκτό
  νο διχασμό ι^ί τόν "τϊλληνοαγγλικό
  ΰ Σά Κί έώ ί
  τοΰ σ Σιάντου
  Καί ένώ οί
  διε
  Βούλγαροι, μέ τό ^μ
  θνι,στών, φέλλουν είς την
  βουλγάρους έθνικιστάς ·γ'ά νΑ μ·άς
  διαιροϋν καί γά ϋηοδαυλίζουν τα
  ττά^η μσς, οί "Ελληνες διεθν'σταί
  μαζ| μέ τούς Βο,υ,λγΰιρους έθνικι
  στής έπιδ(δανται μέ λύσσαν είς τό
  ξεπά,στρεμα των έκ.ει<ϊθ·<έρων Έλλή Άψοΰ ή ΠΕΝΥΣΙΛΙΝΗ-είναι τόσο σπουδαία υύσία γιά την θεραπεία των τραυματιών τυϋ πολέμου^ πού ουχνά παρουσιάζουν με,γαλες βακτηρι ιδιακές μολυνσεις, οί τελε,υταΐες λεπτομερείς τής παραοκευής της κρατοΰνται μυστι- κες. Ήγενική πορε-ία εντούτοις μπυ ρεΐ νά ύιαγρ'αφή ώς έξή^,: ΊΊ μοΰχλα καλλιεργεΐται μέσα σέ ένα ύάλινο όο χεΐα σχήματος μάλλον στενοΰ σωλήνος μέ ένα κούφιο χεροϋλι. Τα ΰγρό μέσα 6ΐς το όποιαν καλλιεργεΐται είναι μιά οιάλυσις σακχαροΰχος μεταλικά ά'λα^α, καί τροφή είδι-ίή τα όποΐα τίθενται έν- τό, ιοϋ όι,χ ίου καί, ε» (α έν ός άπο- ^κ,κιι'κεριβαλοντος γιά νά βεβαι- έργαστήριον ότι δέν θά παρου- άνεπι&ύμητα ειδή μοϋχλας. Ακολούθως είσάγίουε μιά μν^ρή πο- σότητα καμάρας Ρ^^ΙΙιτ^ιιτα ΝοΙ- &ίαιη |νΤ;^§ ΐν^ δοχείου δι' είδΐκήδ ό- ί>ς. τή,ν οποίαν κλείομεν ^ά τεμαχίον
  ίάμβακος. Άφο'5. κρ,α,τηθή, τό δοχίΐον
  ιέ μ·ά «τα,θερά θ,ερμοκοααία 95. Λερί-
  ΐ), γιά μια Ι,ϋοομά^, ή ΠΕΝ ΥΣ1ΛΙ-
  νων
  Καΐ τό άποτέλεσμα τό βλέιομεν
  δλοι. "Ηδη δμοας καιρ^ς είναι νά συ
  νέλθωσιν οί παρο(συρ9έντες άΐιό ξέ
  νους π(-ά.κτορας Έλληνες "Ο
  ααι δέν συνέλθουν δέν Βικαιο
  λογοΰνται πλέον. Δέν δύναν
  ται νά όνομάζωνται πλέον Έλλη
  >·ες. Τό ΈΘνος πάντως Οα βαδίση
  κσί χΐΌρίς τούς ολίγους διεθνιστάς η¬
  νωμένον, '(να ενισχύση την Κυβέρ¬
  νησιν, τής οποίας προΐσταται ό ή-
  ρωϊ'<:ός καί άγνος πατριώτης Πλα¬ στήρας, είς τό έργον τής άναδηαιουρ γίας τοΰ Κράτους. λΠΟ Η/ΛΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Ίανουαρίου 1945 Β ΑΙΑΛΥΠΕ ΤΟΓ £ΑΜ· Κατά τάς έπισήμους είδήσεις των τελευταίων ημερών τό περιβόη το ΕΑΜ άφοθ αίματοκύλισε την Έλ λάδα, άφοϋ κατέστρεψε καί Ιξηυτέ λησε τόν τόπον, διελύθη είς τα έξ ών συνετέθη. Μετά την αποχώρησιν τής «Ενώσεως Λαι'κών Δημοκρατι κων» ή όπΓία έντός αοΟ ΕΑΜ άπε τέλει τό μεγαλύτερον κόμμα κα τοϋ ΣοοιαλισΐικοΟ κόμματος άγγέλ λεται ήδη καί ή ύΐιό των Έργατικώ Συνδικαλλιστικών Όργανώαεω^ ά ποκήρυξις τού ΕΑΜ καΐ τών Κομ μουνιστβν. Είς τα έκδοθέντα σχετι κά ανακοινωθέντα άφίνεται νά έν νοηθή καθαρα δτι αί διοίκησις τών άπυχωρηοάντων έκ τοθ ΕΑΜ κομμά των δέν .ηδυνήθησαν νά άποχωρή σουν ενωρίτερον δι^τι ευρίσκοντο ύπό την άμεσον απειλήν τών διευθυ νόντων τό ΕΑΜ ένόπλων κομμουνι ατών. Άπομένει τώρα νά ίδωμεν τί θά πράξουν οί έν τή πόλει μας διά φοροι όπαδοΐ τοθ μακαρία τή λήξει ΕΑΜ. Θά σπεύσουν καΐ αύτοΐ νά ά- ποκηρύξουν την περιβόητον «Ό(|ίγά νωσις» ή θά άφομοι,ωθοθν φανερα καΐ άπροσχηαατίστως μέ τοΰς ύ μ η ΝΗ ξ^ίν βχηι>ιτ(σει στήν έπιφάνεια τοϋ
  ίι/ροθ μια ρυτιδω,τ.ή πρασινόμτλαβτι
  κα.), ^ίναν ετοίμη γιά σι'γκομι-
  δή, ΓΙ1 μοϋχλα καλλιεργεΐται οέ μικρές
  έ αμάδες,—άκόμη καί κοινές,
  εχρησιμοποιήθησαν—γιά νά
  λαττωθή εις γο ελάχιστον ή ζημία εάν
  μίο; καλλιέργεια πσοσ[1ληί}ή. Κατά τύ
  -τροσδιωρισμένον χρόνον τα ύγρον μέ·
  σιχ είς τό οποίον ή μοΰχλα έχει άνα
  χή καΐ τό ό.τοϊον περιέχει μόνο,
  £*να στίς έ^ατό χιλιάίδες καθαρώς ΠΕ-
  ΝΥΣΙΛΙΝΗΣ, ύποβ ίλλεται σέ μιά χη
  χ κή έτεξεργασίά καί συμπυκνοΰται.
  ΘΕΡΑΙΙΕΥΙίΙ
  ΤΑ ΣΛ111Λ ΤΡΑΥΜΛΤΛ
  Μετπξϋ των γ»ωσΐών μέχρι το')ρα βα.
  κτηριδίων, πού καιαπολκ,μά ή Ι1ΕΝΥ-
  ΣΙΛΙΝΗ, είναι ο στρεπτόκκοκος κι»Ί
  ό σταφυλοκκοκος, ή Γτυνηθεστέρ'ΐ αιιία
  των σηΐΓΠ,κών παθι'ιιεων, οα.ο«; έπίσης.
  καί τα βακτηρίδια που 3ΐρ.οξενοϋν την
  μηνιγγίηοα, την διφθ^ρβί'ΐδα, την πνεΐ"
  μονία καί τα «<^ί»Λίοια νοσήματα. Μι ταξύ τώχ γ,νωστών μέχρι τώρα πού οέν* τό έίϊπΟΒάζει ή ΠΕΝΥΣΙΛΙΝΗ ί»π«ρ- χουν σά» αύτά πού -ρυξενονν την φ>»-
  ματίωση τόν Ίυφθη&ή κτ>ιιατοΕΐδΓ| πιτ-
  ρετο κ-Λ· τάς βου&ωνικάς μολυνσεις. 'Λ-
  φοΰ ή ΠΕΝΥΣΪΛΙΝΕΙ ένεργεΐ γιά την
  πρόλτνψπ, τής άναπτν;8(οςτών βακτηρι-
  δ,ίω,ν,, ή γενιχή πκριγραφή σάν άντισιι
  τιιικής θυσίας δέν μπορεϊ φυσικά νά
  4ά ^λά
  ρ φ
  ηρη και^ολικάς ποιήσεις πού δέν
  εχουν ώς αίτία τα βακτηρίδια καί δυ-
  σεήν τάςη «ντή των παθήσεων
  ή
  ή ή
  Γ*νήκει ή ίνιρλουέντζ'» καί τα συνηθι-
  σμένϊ κουολογήματα.
  Άλλά ή ΠΕΝΥΣΙΛΙΝΗ άξίζει τής
  καλής φήμης πού εχει γιατί είναι «ναμ
  φιβόλοος τδ πλέον ώφέλιμό 'φάρμακο
  ο τα μέχρι τώρα γνωστά, το πόσον
  ώιρέλιμο όσο δέν θά τολμοΰσε κανρίς
  έπιστήμα>ν νά έλπίση.
  'Υ.τάρχει μεγάλος λόγος νά ελπίζωμε
  ότι μετά τό πόλεμο δέν θά ' είναι μόνο
  ώφέλιμο γιά δλόυς τούς ίατρο 1·ς είς δ¬
  λας τάς περιπτώσε-ις πού φαίνεται ότι
  μτοροΰν νά επωφεληθοΰν άπό την ε¬
  νεργεια τού, άλλά καί ότι ?πίσης θά
  κατασΛευαζεται στήν Με·γ«λη Βρεττα-
  νία γιά την χρήσι ολοκλήρου τού Κό·
  σμου.
  γούδια τα όποΐα Ιπρεπε νά τραγου-
  όήσουν τα κορίτσια τής «Όργάνω
  σις»! Μετεκλήθη κατά συνέπειαν εύ,
  σπευσμένως ή συντρόφισα «κ,φθΡδη-
  γητίνα» ή όποί<χ έξελ^αγγίζετο νά άθ ί ί ό ό η μάθη είς ιςχ τόν γνωστόν ηλέο ΐ ρχη μ διεθνιστάς; Διά μερικούς γνωστούς συμπολίτας μας, τουλάχιστον τφοτι μώμεν ειλικρινώς τό δεύτερον ! ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΗΑΤΕΡίϋΑΝ Ε ίς τό χωριό επρόκειτο νά λ|άβη χώραν μια έορτή Έα:μιτική<5 εμ¬ ί ελέες Ώς ή^ο έ Ε χώραν μι ρή μή5 μ πνεύσεως καί εκτελέσεως. Ώς ή^ο έ πόμένον, είς τό πρόγραμμα τής *έορ τής συμπεριελαμβάνοντο καΐ τρα· μάθη είς ςχ ^ίτσν όν γνω βμνα,ν. τ^ς ΕΑΜ περί «ρουφιχτρών» άδων!* «δρεπανιών» καί λοι- πρασίνων άλόγων! φαίνεται δτι τό μάθημα δέν επήγαινε καί τό¬ σον καλα έφ' φ καί ή γνώριμός μας Κατερίνα ετόλμησε να υποβάλη είς την συντρόφΐσα,ν μίαν ιδέαν: —-Γιατί, Κυρία, νά μην τραγουδή σωμε τό «Σέγνωρίζω άπό την κόψη» ή τό «Άπό φλόγες ή Κρήτη ζωσμέ- μένη»; Λύτά τα μαθαίναμε είς τό σχολειό καί τα ξεύρουμε καλά $λες μας.... Δέν είναι αύτά, Κυρία, καλά τραγούδια; ' Ή «συντρόφισσα» έταράχθη ολί¬ γον άλλά δέν τα έχασε. —Πώς ." δχι Κατερίνα; Καί βεβαία είναι κι' αύ τα καλά τραγούδια. Όμως εμείς τώ ρα άκολουθοθμε τή «αρόοοος»! "Ο¬ πως έσύ τώρα άκοθς τό «ραδιόφω- νος» καί φοράς φουστάνια τής «μό- δας» καΐ δχι τούς φαρμπαλάδες τής γιαγιδς σου έτσι καΐ ή «όργάνωσι» έχΐι καινούργια τραγούδισ πού πρέ- πει νά μάθωμε! Άπηλπισμένη ή δυστυχής Κατερί να μδς παρακαλεΐ δι' έπιστολής της νά την διαφωτίσωμεν, εάν ζυνά μβθα, περί τοθ ποία σχέσις ύπάρ χει μεταξύ τοΰ έθνικοϋ ΰμνου καί τών. .. φαρμπαλαδων τής γιαγιδς της! Τής απαντώμεν ε(λικρινά δτι δέν δυνάμεθα) ! Η Μ4ΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ; Κατά άνακοινώσεις τοΰ μετά μυρί¬ ας περιπετείας έπανελθόντο(, είς Αθήνας έκ Θράκης ΚυβζρνητικοΟΐΆν τιπροσώπου κ. Πασχάλη Οίκονο|ΐ(δη οί Έθνικόφρονες τών Έλληνικ^οτά των έπαρχιών τής Μακεδονίας» κοί Θράκις ϋπερβαίνουν τα 90 ο)ο|τοϋ σύνολον» τών κατοίκων. Παρά ^αΰ τα τα ένοπλα τμήματα τοθ ΒΑΜ τα όποΐα —κατά τάς αύτάς πάντοτε έπισήιιους πληροφορίας—άποτελοϋν ται είς τας έν λόγω. περιοχάς Κατώ τα δύο τρίτα άπό καθαροαίμους Βουλγάρους καί κατά τό έν τρίτον άπό διεθ,νι^τ-άς διαφόρων προελε6· φυλών καΐφατριών, τρομοκρα· ό έ τοθν ολόκληρον την περιφέρειαν" τής βορείυυ Ελλάδος κατά χιλιά¬ δας δέ μετροθνται μέχρι σήμερον οί σφαγέντες Έλληνες τών τιερι· φεοειών τούτων. "Ας εύχηθώμεν δτϊ πολύ γρήγορα οί κσκσόργοι αΰτοΐ θά πληρώσουν την εναντίον των Ελλήνων καί τοϋ Έλληνικοϋ Έ- θνους νέαν έπιβουλήν των. ΑΝΑΤ; ΜΑΚΕΑΪΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Παρά τοϋ ενταύθα Συλλσγοο· τών Προσφύγων Άνατ. Μακεδο- νΐας καί Δυτ Θράκης απεστάλη πρός τάν κ. Πρωθυπουργόν διά τού ενταύθα Κυβερ ητικοΟ άντι- προσώπου τό κάτωθι ύπόμνημα: «Είναι γνωσταί αί τραγικσί συνθήν και υφ' άς άπεχωρίσθημεν τής πα- τρώας γής συναποκομίσαντες μόνον την ζωήν την τιμήν καΐ τόν Έθνι- σμόν μας. Γυανοί έκτοτε καί άνυπό- δητσι ημείς | κσί τα παιδία μσς άνεργοι έν πολλοΐς και ξένοι είς άγνωστον περιβάλλον, διή>θομεν
  τόϋΓτερτριετές διάστημώ τής μαύρτ>ς
  καΐ σκοτ,εινής σκλαβιβς άχώρΐστον
  μόνον έχοντες σύντροφον την δυ¬
  στυχίαν καΐ την εμμονον σκέψιν άν
  λα καΐ την παρήγορον έλπίδα τής
  έπανόδου μας είς τα τόσον προσψι
  λή μας Θρακικά καΐ Μακεδονικα χώ
  ματα.
  Καί δταν τό σύννεφο τής σκλσ-
  βιάς ήρχισε νά διαλύηται, πίσω δέ
  άπ' αύτό νά £οδίζη ή ανατολή τής η¬
  μέρας πού τα δνριρά μας θά περιε
  ράλλοντο την σάρκα καΐ τα όστδ
  τής πραγματικότητος, ό καΚός τής
  Ελλάδος δαίμων καί ή φθονερά μας
  μοΐρα παρενέβαλε γεγονότα τα &
  ποία καί είς φόβους καΐ ανησυχίας
  μας έμβάλλουν, άλλά καί είς τάς
  θέσεις μας μας καθηλώνουν μέ την»
  άχώριστον πάντοτε σύντροφον μας
  την δυστυχίαν, ή όποία ουτε ουνε
  κίνησεν, οΰι:ε συγκινεϊ, οΰτε πρόκει
  (Σΰνέχεια είς την 2αν Σελίδα)
  !Η£
  2ΙΑΝ
  3α «
  ριστ
  ς
  όϊ
  Ρί
  * είχεν*
  ν είς %
  στής
  ότερα
  κατά·
  •άς δ·
  ^«στά-
  / άττΌ
  αέρος
  ('άτηρ
  ίνομσ
  ,λαδή
  ;. Μέ
  α, τό
  ν συν
  Τμονή
  ίποι-
  ρρ&-
  ρος.
  πονθ
  7~:τζ::""^:.
  βέΒαΓΤτου' οι^ΒοΧδυ'μΤ'τδν οποίον ολοι οί
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Ίανουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΙΗΤΟΥΣ ΗΦΛΙΡΟΥΠΤΛΣ ΤΗΛΕΓΡλΦΙΚλ ΚΚΛΩΔΙΛ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Κρήτης
  εξέδωκε την κάτοοθι ανακοίνωσιν:
  ΙΙαρά τάς κατ' επανάληψιν διαταγάς,
  άσυνείδητι» άτομα έξακολουθοϋν νά
  προβαίνουν είς διακοπάς των τηλ]κών
  γραμμών κ«1 άφαίοεσιν τηλ]κοΰ καλω-
  δίου.
  Ονχο) τήν2Γ)ηνπ. μηνός, διεπισττόθη
  ή διακοπή τής τηλ]κης γραμμής Έπι-
  σκοττής—Ρεθυμνον είς τρία σημεΐα. 1)
  Εις Γωνίαν καί 2) Εις δυο
  νίαν Ιίρινέ
  Καθισιώ γνωστόν
  ταξύ
  με·
  εις πάντας, οιι
  τάς τοιαύτας
  πράξεις
  ή Στρατιωτική
  Διοίκησις Κρήτης θά χαρακτηρίση ώς
  πράξεις Σημποτάζ καί έσχάιης προδο-
  σίας.
  Τοΰ λοιπού πάντα συλλαμβανόμενον
  μέ αύτάς τάς κατηγορίας, θά ποοαπέμ
  πωμεν ενώπιον τοΰ Στρατοδικείον.
  "Έπικαλοϋμαι την βοήθειαν όλω ν των
  Κρητών ΙΙατριωτών διά την οιαφύλα·
  ξιν τής υψίστης σημασίας (διά την α¬
  σφάλειαν τής Χώρας μόνον μέσον τα¬
  χείας έπικοινωνίας τοΰ τηλ]κοΰ καλω-
  οίου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΚαΘίσταται γνωστόν δτι κατόπιν
  νεωτέρας αποφάσεως καθωρίσθη τι·
  μή πληρωμάς των υπό τής Α.Τ.Ε. ά-
  γοραζομένων έλαιολάδων οξύτητος
  10 βαθμών δραχμ. 75 κατ' οκάν.
  Διά τα κάτω καί άνω των 10 βαθ-
  μων προσφερόμενα ελαια θά γίνεται
  αύξομεΐωσις τής ανωτέρω τιμήςπρός
  δρχ. 0.75 καά βαθμόν.
  Πνοντσι δεκτα ελαια οξύτητος ά
  πό 1 μέχρι καί 15 βαθμών έφ' όσον
  πληροθσι τούς ανακοινωθέντος έπα-
  νειλημμένως δρους έν σχέσει μέ την
  καθαρότητα, ϊζημα, γεΰσιν καί ό
  σμήν.
  (Έκ τοϋ Ύπ)ματος τής Α.Τ Ε.)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρθσκαλοΰνται είς γενικήν συνέ
  λευσιν διά την 14ην τρέχοντος ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 2 μ μ ιίς
  Γραφεϊα Κων)νου Λαμπάκη, άπαντα
  τα μέλη τοϋ Συλλόγου Διπλωματού
  χων Μηχανικών Νομοϋ Ηρακλείου.
  Θέματα συζητήσεως α) Τροποποίη-
  σις Καταστατικοΰ β) Αρχαιρεσίαι
  γ) Άνακοινώσεις.
  Έκ τού Προεδρείου
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Έπιμελητεία τής Δ)σεως Στρα
  τευμάτων Κρήτης προκηρύσσει δημό
  σιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
  την προμήθειαν 25.000 οκάδων καυσο
  ξύλων κλιβάνων καί 25.ΟΟΟ καυσο-
  ξύλων συσσιτίου συμφώνως την ύπ'
  αριθ. 13]11]1|45 Δ)γης τής Δ)σεως
  Στρατ. Κρήτης.
  ΤΤΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Η Λαρώς κατελήφθη υπο των Αμερικανόν
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ιί»
  Οροι συμφωνίας
  κατατεθημένοι είς τα
  ευρίσκονται
  Γραφεΐα τής
  Έπιμελητείας δπου οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνσυν γνώσιν καθ"
  εκάστην καί άπό ώρας 11—)3.
  Ό Διαγωνισμός ένεργηθήοεται την
  16ην τρέχοντος καί ώραν Π—12 είς
  τα Γραφεϊα τής Δ)σεως Στρατευμά-
  των Κρήτης (Μέγαρον Στρατ. Δ)σεως
  Ηρακλείου)
  Ό Έπιμελητής
  ΜΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Λοχαγός Έιτιμελητεΐας
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Την έρχομ4νη Πέμπτη αναχωρεί ό γνω
  στός Παραγγελιοδόχος τής πόλεώς μας
  κ. ΚΑΡΔΛΜΑΚΗΣ δεχόμενος πάσαν πά
  ραγγελίαν δι" Αθήνας καί Πειραια, κα
  θώς καί μεταφοράν παντός δέματος.
  Πληροφορίαι άγγϊΐοπλαστεΐον Νικ. £
  Καρδαμάκη έναντι Βιβλιοπωλείου Άλι-
  κιώτη.
  ΕΛΛΑΣ.—Είς τάς Αθήνας κατό
  πιν των συζητήσεων υπεγράφη άνα
  κωχή μεταξύ τοϋ ΣτρατηγοΟ Σ<όμ- πυ καί των άντιπροσωπων τοθ ΕΛΜ. Λεπτομέρειαι δέν ελήφθησαν. Ή είδησις αυτή άκολουθεΐ τάς είδήσεις κατά τάς οποίας ή "Ενωσις Λαϊ'κών Δημοκραπκών απεσύρθη έκ των τάξεων τοθ ΕΑΜ καί ότι τό Σοσιαλιστικόν κόμμα Ελλάδος απηύθυνε έκκλησιν είς δλας τάς τα ξεις δπως τερματίσουν τόν έμφύ λιο πόλεμθ καίέμπιστευθοθν είς τάς Βρεττανικάς έγγυήσεις. Τόν Πρέσβυν κ. ΛΟτΐερ έπ&σκέφθη σαν χθές αντιπροσωπείαι 17 έργατι κων συντεχνιών καί τού εξέφρασαν τάς ευχαριστίας των Ιργατών τής Ελλάδος δΓ δτι έπραξε ή Μεγάλη Βρεττανία. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — Είς την βορείαν πτέρυγα οί Άμερικανοί προ ελαύνουν νοτίως τής Λαρώς ή όποία κατελήφθη χθές. Έξακολουθοθν νά προελαΰνουν πρός την οδόν Σαίντ Ίμπέρ καί Μπαστόν. Ταυτοχρόνως αί δυνάμεις τοθ στρατηγοϋ Πάτον προελαύνουν πρός συνάντησιν των άλλων διινάμεων. Έπίσης Βρεττανικαΐ δυνάμεις προ ήλσσαν 10 χιλιόμετρα είς τό δυτι¬ κόν άκρον τής έξεχούσης πρός την οδόν Λαρώς—Σαίντ Ίμπέρ καί άπει- λεϊται τό σπουδαίας σημασίας σιδη- δρομικόν καί όδικόν κέντρον τοθ Σαμπζάν. "Ηδη συμμαχικά άεροπλά να κανονΐοβολοθν τό χωρίον. Ένώ ή Γερμανική άμυνσ καταρρέει, οί Σύμμαχοι προελαύνουν είς την βο¬ ρείαν πτέρυγα. "Εσημειώθησαν ση· μαντικά κέρδη νοτιανστολικώς τής Μπαστόν είς την νοτίαν πτέρυγα. Άπό τής 26ης Δεκεμβριού ό γερμα· νικός θύλαξ ηλαττώθη κατά τό 1)3 ΟίΓερμανοί έξαπέλυσαν έπιθέσεις είς την περιοχήν Χαγκενάου-Μπίτσε κσί έκ τού προγεφυρώματος βορεΐως τοΰ Στρασβούργου Αί μαχαι συνεχί ζονται. Νοτίως τοθ Στρασβούργου οί Ά μερικανοί άντεπιτεθέντες άνεχαίτι- σαν την Γερμανικήν προέλασιν. Βαρέα Βρεττανικά βομβαρδιστικά έπληξαν σιδηροδρομικάς έγκατα- οτάσεις είς τό Τρέφες. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Είς την Βουδαιτέστην οί Ρώσσοι προελαύνοντες διά μέσου τοϋ κίντρόυ τής πόλεως μάχονται σκληρώς δι' ολμων, πολυβόλων καί πυροβόλων. Κατέλαβον καί άλλα 1000 οίκοδομικά τετράγωνα καί εί¬ ναι κύριοι των 4)5 τής πόλεως. Είς Ρωσσικάς χείρας περιήλθε έγγραφον τοθ άρχηγοΟ των έν Βουδαπέστη ταγμάτων, δστις ζητεί άμεσον α¬ νακούφισιν άν πρόκειται νά συνε¬ χίση την αντίστασιν. ΙΤΑΛΙΑ: Ή κακοκαιρία ήμπόδι- σε τάς έπιχειρήσεις. Παρετηρήθη μόνον περιπολιακή δράσις. Συμμα¬ χικά άεροπλάνα έπληξαν συγκοι- νωνιακά κέντρα είς τόν βορράν. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άμερικάνικά στρατεϋματα κατέλαβον καί άλλας 5 πόλεις επί τής Λουζόν. Α! Άμερι- κανικαί έμπροσθοφυλακαί εύρισκον ται τώρα είς απόστασιν 150 χιλιθμέ- τρών άπό την πρωτεύουσαν Μανίλ- λάν. "Επί τής νήσου επετεύχθη μόλις χθές έπαφή μετά των Ίαπωνικών στρατευμάτων. Άεροπλάνα έξ άεροπλανοφόρων έβομβάρδισαν στόχους είς την Γαλ¬ ^οΐκον ·ΐ»ι' λικήν Ίνδοκ'ναν. Είς την Βιρμανίαν Βρεττανικά Στρατεύματα ευρίσκονται 70 χιλιό¬ μετρα άπό την Μανταλέϋ. Ύπερφρθΰρια έξ Ίνδιών έβομβάρ- δισαν την Σιγκαπουρην καί τό Πενάν. (Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) ιαι νά συγκινηθή κανένα. Γυμνοί καΐ άνυπόδητοι έν μέσω χειμώνος καί υπό δριμΰ ψΰχος περι φερόμεθα καί περιπατοΰμεν, άνευ εργασίας έκλιπαροθμεν παρά των αρμοδίων την εξεύρεσιν τοιαύτης εϊ τε είς κρατικάς υπηρεσίας εϊτε είς τοιαύτας "Οργανισμόν δημοσίου δι καίου πλήν οί άρμόδιοι καλύπτουν τούς οφθαλμούς διά νά μή βλέπουν καί φράσσουν τα ωτα διά νά μή ά- κούουν, καί έν τώ μεταξύ άπό τα ύπάρχοντα υποδήματα διαθέτουν είς άνθρώπους προερχομένους μέν Όλα ταυτα Κύριε Πρόεδρε άποτε λοϋν τούς κακαπέλτας τής στυγνή"ς πραγρατικότητος, της ώμης αληθεί- ας ή όποία όσον πικρά καί άν εί ναι πρέπει πάντοτε καί παντοϋ νά λέγηται. Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρέ, Είμεθα παρηγκωνισμένοι, έχομεν θ ώς μή ώφειλεν, είς τό περιθώ δ π μή φ ριον τής ζωης, πρό τής δυστυχίας μας ή Κοινωνία άντιπαρέρχεται ά- συγκίνητος καί άνάλγητος, ή δέ Πό λιτεία άπαθής καί άδιάφορος. Δέν μνησικακοΰμεν διά τουτο, πι¬ κρόν δμως έκφράζομεν τό παράπο- άπό διαμερίσματα κατεστραμμένα νόν μας, καί διακηρύττομεν δτι παρ' διατηρούντος δμως υπό την νομήν δλα ταυτα αμείωτον καί ακλόνητον κσί κατοχήν των την άκίνητον ίδιο- παραμένει τό εθνικόν φρόνημά μας, κτησίαν των μέ τό προϊόν τής όποί- άμόλυντος δέ ή έθνική μας συ^είδη- άς δύνανται νά άντιμετωπίσουν άρ κετάς ανάγκας των, έρεισμα τοΰ ό ποίου ημείς στερούμεθα καί κατά τουτο ευρισκόμεθα είς χειροτέραν μοίραν έκείνων, γεγονός δπερ δέν θέλουν νά έννοήσουν οί άρμόδιοι φρονοϋντες ΐσως 8τι οί πρόσφυγες δέν εχομεν δικαιώματα επί τής ζωής. Ή άγορά είναι μεσΐή είδών πρώ της άνάγκης, αί υπό διαφόρους όνο μασίας φιλανθρωπικαί λεγόμεναι όρ γανώσεις χορηγοϋν επί πληρωμχ) α λευρα, σϊτον καί εϊτι άλλο, άλλά εάν ό ήλιος άνέτειλε διά τούς τυ φλούς τί θά ώφέλει τούτους; Τί έπο- μένως ώφελεΐ καί τούς πρόσφυγας άν ύπάρχουν δλα τα ειδή τής πρώ της άνάκης, ή άν επί πληρωμϋ παρέ- χονται τα άλευρα καί ό σΐτος άφοθ ούτοι δέν εχουν χρήματα νά προμη· θευθώσι ταυτα, Μήπως οί πρόσφυ¬ γες είναι ύπάλληλοι δημόσιοι ή συν ταξιοΰχοι ώστί: νά λαμβάνουν έστω καί τό γλίσχρον ποσοστόν τοΰ μι σθοΰ ή τής συντάξεως των; "Η μή¬ πως ε'χουν εργασίαν τινά, άφ' οδ δι' αύτούς είναι κλεισταί δλαι αί θύραι, άπό την όποιαν ν' άποκερδαίνουν καί μίαν έστω δραχμήν διά νά άγορά- σουν έ'να λεμόνι διά τα άνευ ελαίου χορταρικά των τα όποϊα άποτελοθν την καθημερινήν τροφήν των; "Η μή¬ πως τα προίόντα τής ακινήτου περι¬ ουσίας των τής άνυπάρκτου, διότι αυτή εγκατελείφθη είς Θράκην καΐ Μακεδονίαν, θά διαθέσουν διά ν' ά- γοράσουν την χορηγουμένην ποσό- τητα άλεύρου ή σίτου; "Η μήΐτως τό Κράτος μετά την κυκλοφορίαν τοΰ νέου χαρτονομίσμστος, εχορήγησεν είς αύτούς είτε υπό τύπον βοηθήμα- τος είτε καί υπό τύπον δανείου έστω καί άπέναντι τής διατυμπανισθείσης κατά κόρον άποζημιώσεώς των έκ μέρους τής Βουλγαρίας, χρηματικόν σις καί διά τοθτο ελπίζομεν δτι σύν- τομα θά λήξη ή Έθνική περιπετεια καί δοκιμαοία κα-ί ευχόμεθα νά ιτρυ- τανεύση παρά πάσι τό "Εθνικόν συμ¬ φέρον καί μόνον, υπό την καθοδή- δέ αύτοϋ τό μέν Έθνος νά ό Η ουμφωνία τού στρατηγόν Σκόμπυ καί των αντιπροσώ- πων τού ΕΑΜ, καί ΕΛΑΣ. τι ποσόν διά οδτοι είς τάς ν' άντεπεξέλθουν καί έπιτακτικάς ανάγκας των ημερών τουλάχιστον τής Χρι- στιανωσύνης πού προσεγγίζουν; δεύστ] την οδόν των πεπρωμένων τού, ημείς δέ την άγουσαν είς τάς έστίας μας, έστω καί άν πρόκει ται ν' άντικρύσωμεν καπνίζοντα έ- ρείπια των οίκιΰν μας. Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε. Έπιτραπείτω είς ημάς, γνωρίσαν τες έκ τοϋ πλησίον την κακοϋργον κοί υπσυλον Βουλγαρικήν ψυχήν, έπιτραττείτω λέγομεν είς ημάς νά φρονούμεν δτι δΓ έπιτακτικοΰς έθνι· κούς λόγους έπιβάλλεται ή άμεσος διά τάς έστίας μας άναχώρησίς μας ώστεδιά τής παμουσίας μας είς τούς τόττους έκείνους καί διά τ£>0 όγκου
  τού άριθμοθ μας καταπνίξωμεν οί
  ονδήποτε άντίλαλον άντεθνικής φω
  νής ό οποίος τυχόν θέλει ακουσθή
  άπό τούς δρυμούς καί τάς κοιλάδος,
  τούς λειμώνας καί τάς πεδιάδος τής
  Θρακικής καί Μακεδονικής γή"ς ή ό-
  ποία είναι ,ποτισμένη μέ τό ομμά¬
  των προγόνων μας καί την οποίαν
  δέν έπιτρέπετσι νά σκεφθωμεν δτι
  είναι δυνατόν νά καταπατήσουν κα-
  κοθργοι πόδες κακούργων άνθρώ-
  ττων.
  Μεριμνήσατε άμα τώ αίσίω πέρα-
  π τής περιπετείας ήν διέρχεται τό
  "Εθνος μας διά την άμεσον παλλι-
  νόστησίν μας ένισχύοντες ημάς δι'
  άναλόγου χρηματικοθ ποσοΰ δι'έ'ξο
  δα κινήσεως ώς εζήτησε καί ή έν
  Αθήναις "Ενωσις Μακεδόνων—θρα-
  κών, μέ|τήν πεποίθησιν δτι διά τού
  τού έπιτελεΐτε ύψιστον καθήκον καί
  ττροσφέρετε ύψίστην υπηρεσίαν πρός
  την χειμαζομένην κοινήν Πατρίδα
  Έν Ήρακλι-ίω τή 21η Δεκ)ρίου 1944
  Ό Πρόεδρος: Έμμαν. Γιαλιτάκης
  Τα Μέλη: Εύαγ. Βαληξόγλου, Γεώρ
  Λυδάκης, Ιωάν. Μπότσανος, Γεώργ
  Κουφαλιτάκης.
  ΑΘΗΝ Λ1 12 Ίσνουρίου.—Συνεψω
  νήθησαν τα εξής μεταξύ τού Στρ
  Σκόμπυ Άρχιστρατήγου των κατά
  ξηράν δυνάμεων κσί των Αντιπρό¬
  σωπον τού ΕΑΜ, ΕΛΑΣ κ. κ. Πσρ
  τσαλίδη, Ζεύγου καί Ταγματαρχών
  Μαρκοπούλου καί Άθηνέλη.
  1) Διά νά καταστή ουνατή ή έ¬
  ναρξις συζητήσεων μεταξύ τής Έλ·
  ληνίκης Κυβερνήσεως >-αί άντιπρο-
  σώπων τοθ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ πρός ρύ¬
  θμισιν σηααντικών ζητημάτων, αί
  έχθροιτραξίαι θά παύσουν την 1 ην
  πρωϊνήν τής 15ης Ίανουαρίου 1945.
  2) Αί δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ αί ευρι¬
  σκόμεναι νυν Δ. καί Ν. της γραμ¬
  μάς Ίτέας, Άμφίσης, Δομοκοϋ, Φαρ
  σόλων καί Εκείθεν Δ. κατά μήκος
  τής όδοϋ πρός τό χωρίον Άμπέλια
  καί εκείθεν κατά μήκος τής όδοϋ ή
  άτραποϋ ΒΓλεστίνθυ, Καμαλιών, ά-
  κρωτηρίου Κάβου, ΚουτσουμκοΟ θά
  άποσυρθοϋν καί θά παραμείνουν Δ
  καί Β. τής γραμμής ταύτης ώστε νά
  άφήσουν άνεμπόδιστον την χρησιμο¬
  ποίησιν των όδών τούτων. Θά έκκε-
  νώσουν όλας τάς πόλεις καί τα χω·
  ρία τα άναφερόμενα είς τό παρόν
  άρθρον. Ή απόφασις καί ή έκκένω-
  σις αυτή θά πρέπει νά έ'χτ| πληρωθΡ
  την δεκατην ογδόην (18ην) Ιανουα
  ρίου 1945.
  3) Αί δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ αί εύρι
  σκόμενσι νυν έντός τής περί την
  Θεσσ^λονίνην περιοχής θά άποσυρ
  θοΰν έξ αυτής καί θά μείνουν έ'ξω
  αυτής έκκενοθσαι την Θεσσαλονί¬
  κην. Ή άπόσυρσις καί ή έκκένω
  σις αυτή θά πρέπη νά συμπληρω
  θή την Ιην. πρωϊνήν τής 17ης Ίανου¬
  αρίου 1945
  § 1η 4) "Ολοι οί άνδρεςτών δυνάιαε
  ών τοϋ ΕΛΑΣ των οποίων ήκανονική
  έ'δρα ευρίσκεται έξω τής Πελοποννή
  σσυ άλλ' οί όποΐοι ευρίσκονται νυν
  έκεΐ, θά πρέπη νά άποσυρθοϋν έκεΐ
  θεν. "Ολοι οί άνδρες των δυνάμε¬
  θα τοθ ΕΛΑΣ των οποίων ή κανονι-
  κή έ'δρα ευρίσκεται έ'ξω τής Πελοπο-
  νήσου άλλ' οί όποΐοι γθν διαμένουν
  άλλαχοϋ, θά άττοσυρθοθν έντό; αυ¬
  τής καί θά ΰΐταχθοθν είς τάς δια-
  τάξεις τού άρθρου 5. Οί άντιπρό·
  σωηοι τής Κ. Ε. τοϋ ΕΛΑΣ οί ύπο-
  γράψαντες την παοοΰσαν συμφωνί
  αν θ' άνάκοινώσουν είς τόν Αρχι¬
  στράτηγόν άμέσως μετά την ύπο>ρα
  φήν της την δύναμιν καί τόν τόπον
  τοθ Στρατωνισμοό των άνδρών τού
  των καί την μέθοδον καΐ τάς όδούς
  διά των οποίων ούτοι θά άποσυρ¬
  θοϋν υπό την έπιτήρησιν των Βρετ¬
  τανικών Άρχών.
  §2α) "Ολαι αί δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ
  είς Ζάκυνθον Εδβοιαν, Κήθηρα, Κυ-
  κλάδσς καί Σποράδας θά άποσυρ
  θοθν εκείθεν. Οί ανωτέρω άναφε
  ρόμενοι άντιπρόσωποι θά άνακοι
  νώσουν άμέσως μετά ,τήν ύπογρα-
  φήν είς τόν Αρχιστράτηγόν τόν α¬
  ριθμόν καί τόν τόπον διαμονής των
  δυνάμεων τούτων καί τάς όδούς διά
  των οποίων θά γίνη ή αποχώρησις.
  § 3η) Αί δυνάμεις αί οποίαι θά
  άποσυρθοϋν βάσει τοϋ ανωτέρω άρ¬
  θρου θά παραμείνουν Δ. καΐ Β. τής
  γραμμής τής περιγραφομένης έν τώ
  ρφ 2.
  § 4η) Ή αποχώρησις αυτή θά πρέ
  πει νά έχη συμπληρωθή την Ιην πρω
  ϊνήν τής 24ης Ίαν. 1945.
  § 5η) "Ολοι οί άνδρες τοθ ΕΛΑΣ
  τώτ οποίων κανονική έδρα είναι ή
  Πελοπόννησοςκαί οί όποΐοι εύρισκον
  ται νυν αύτόθι θά άποχωρήσουν
  κσί θά παραμείνουν Ν. τής άπό
  Πύργου μέχρις Άργους γραμμής.
  Ή αποχώρησις αϋττι θά πρέπη νά
  έ'χη συμπληρωθή την 19ην Ίαν. 1945.
  6) Σχετικώς μέ τούς αίχμαλώτους
  συμφωνοϋνται τα άκόλουθα:
  Παρ. 1.—"Ολοι οί στρατιωτικαί οί·
  ασδήποτε εθνικότητος συμπεριλαμ¬
  βανομένων των ανηκόντων είς την
  Ελληνικήν Αστυνομίαν καί χωρο¬
  φυλακήν οί συλληφθέντες υπό τοθ
  ΕΛΑΣ θέλουν έπιστραφη, Τουτο πε
  ριλαμβάνει δλους τούς "Ελληνας έ·
  νόπλους τούς συλληφθέντος υπό τοθ
  ΕΛΑΣ. Δέν περιλαμβάνει δμως τούς
  πολίτας οί όποΐοι κρατοΰνται παρά
  τής πολιτοφυλακής τοϋ ΕΑΜ.
  Παρ. 2α.—Ίσος άριθμός αίχμαλώ
  των ανηκόντων είς τόν ΕΛΑΣ θά
  αποδοθή παρά των Βρεττανικών άρ
  χάδν είς άντάλλαγμα.
  Παρ. 3η.—Είς τόν ύπολογισμάν
  τοθ άριθμοϋ των ανταλλαξίμων αίχ-
  μαλώτων τώ ι/ προβλεπομένων είς
  τάς ]παραγράφους Α καΐ Β τοθ πα¬
  ρόντος άρθρου δέν θά περιληφθοθν
  οί βαρέως τραυμαΐισμένοι οΐτινες θά
  έπιστραφρΰν ανεξαρτήτως άριθμοθ
  § 4η. "Ολοι οί δμηροι Βρεττανοί
  πολίται θά έπιστραφοΰν ανεξαρτή¬
  τως τής Ιδιότητος των συλλαβόντων
  αύτούς, τοϋ τόπου ένθα συνελήφθη¬
  σαν καί τής νυν διομονής των.
  § 5η, Τα ανωτέρω θά συμπληρω-
  θοΰν είς χρόνον καΐ συμφωνως μέ
  τάς όδηγίας αΐτινεςθά έκδοθοθν πα¬
  ρά τοθ Άρχιστρατήγου.
  § 5η Οιαδήποτε παράβασις των δυ
  νάμεων τοϋ ΕΛΑΣ σχετικώς μέ την
  σύναψιν των δρων τοθ παρόντος συμ
  φώνου ή οιαδήποτε επίθεσις είς οι¬
  ονδήποτε σημείον τής Ελλάδος ε¬
  ναντίον οίωνδήποτε Βρεττανικών,
  Ίνδικών ή Στρατευμάτων των Κτή
  Πρόσκλησις Χωροφυ-
  λάκων 1920—1940
  Προσκαλοΰνται άπαντες οί προϋ-
  πηρετήσαντες είς την Χωρ)κήν όπλΐ
  τσι των κλάσεων 1920—1940 οί
  διαμένοντες είς την πόλιν τοϋ Η¬
  ρακλείου δπως παρουσιασθώσιν είς
  τό ενταύθα Αστυνομικόν Τμήμα
  έντός δύο ημερών άπό τής δημοσι-
  εύσεως πρός λήψιν των στοιχείων
  των.
  (Έκ τοθ ΓραφείουτοΟ Τμήματος)
  Έπίσημος διάψευσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ίανουαρίου.—Ή
  Βρεττανική Κυβέρνησις εξέδωκε επί¬
  σημον ανακοίνωσιν διά τής οποίας
  διαψεύδει τάς φήμας περί εκδόσεως
  έν Αθήναις ένταλμάτων συλλήψεως
  έξεχόντων προσώπων καί άρχηγων
  τοϋ ΕΛΑΣ. Αί φήμαι σίίται, γράφει
  ή ανακοίνωσις, ετέθησαν είς κυκλο¬
  φορίαν σκοπίμως υπό τής δεξιάς ή ά-
  ριστεράς παρατάξεως πρός δυσφήμη
  σιν τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ίανουαρίου.— Ό
  Πρόεδρος Ροϋσβελτ υπέβαλε είς τό
  Κογκρέσσον τόν νέον
  σμόν δστις άνέρχεται
  προϋπολογι-
  είς 83 δισε-
  κατομμύρια δολλάρια. Ώς ετόνισεν
  ό πρόεδρος, αί προσπάθειαι τοθ ά·
  μ&ρικανικοΰ λαοΟ δέν θά τελειώσουν
  μετά την λήξιν των έχθροπραξιών
  είς την Ευρώπην. Ή Άμερική θά
  αναλάβη τό μέρος της είς την διοί¬
  κησιν των υπό κατοχήν περιοχών,
  είς την περίθαλψιν των λαών καί
  άνοικοδόμησιν των καταστραφέντων
  περιοχών. Όλα αύτά βαρύνουν τόν
  πολεμικόν προϋπολογισμόν των Ή-
  νωμένων Πολιτειών.
  Ό Πρόεδρος έκαμεν έκκλησιν
  πρός άρσιν τοϋ νόμου περί περιο-
  ρισμών καΐ δανείον είς τάς χώρας
  αίτινες δέν έξεπλήρωσαν τα χρέη
  των μετά τόν παρελθόντα πόλεμον.
  Δέν είναι συμφέρον μας, ετόνι¬
  σεν ό πρόεδρος Ροθσβελτ, νά πβρα-
  μείνωμεν είς την πολιτικήν τής φι·
  λοσοφίας.
  ΥΣΤ7ΓΗΣΤΙΓΜΗ
  σεων ή άνδρών έν ύπηρεσία ή έναν
  τίον οιονδήποτε Έλληνικών Έθνι-
  κων Δυνάμεων γ) τής ΆστυνομΙας ή
  τής Χωροφυλακής θά θεωρήται
  διάρρηξις τί)ς άνακωχής. Τό παρόν
  σύμφωνον εγένετο είς δύο προτότυ-
  πα τό έν Έλληνιστΐ καί τό έτερον
  Άγγλιστί.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου.--
  Κινηταί φάλαγγες έξακολου-,
  θοΰν νά δρώσι Β. καί Β. Δ. των
  Αθηνών χωρίς νά συναντοΰν
  αντίστασιν. Άπόλυτος ήσυχία
  έπικρατεΐ είς τάς Αθήνας καί
  Πειραια καί τα μέτρα περι-
  θάλψεως τοΰ πληθυσμοΰ συ-
  νεχίζονται. Οί άντάρται έγκα
  τέλειψαν τάς Πάτρας καί ήρ¬
  χισαν αί ερευναι έντός τής πό¬
  λεως. Αλλαχού είς την 'Βλλά-
  δα ή κατάστασις παραμένει ά-
  μετάβλητος.