95762

Αριθμός τεύχους

4861

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '-βΙ'ΪΟς ί
  **? άηή
  ΓΩΠθΝ
  ΘΕΣ
  μβρον
  Ι»ώμ.η
  ο6λέ·
  συμ·
  είς
  θλί·
  ΙΑΝ
  Κ
  έκ
  είς
  II
  ι»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  Α Ιγ νπτου
  έτησια λιρσι 3
  εξάμηνον 2
  'Ααερικής
  έτησια όολ. ΙΓ)
  εξαμήνου > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΧΕΥΝ
  13
  ΜΑ'ΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · Ε1ΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *361
  ΙΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟ
  ΕΙΣ
  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  Τό Συμβούλιον τής Κ.Τ.
  Ε. συνεχίζει τάς εργασίας
  τού είς την Γενεύην. Μέ-
  χρι τής στιγμής ομως δέν
  κατώρθωσε νά δώση ίκανο-
  ποιητικήν λύσιν είς ουδέν
  απολύτως έκ των υπό εξέ¬
  τασιν ζητημάτων. Βαί πο-
  λύ φοβούμεθα ©τι ή ίδία
  τύχη θά διακρίνη την σύνο¬
  δον αυτήν μέχρι τέλους. ϊό
  μόνον ζήτημα τό οποίον
  προσεπάθησε νά ρυθμίση
  οριστικώς υπήρξε τό Αίθιο'-
  πικόν κατ' αίτησιν τής Άγ-
  γλίας.Άλλά, ή άπρόοπτος έμ
  φάνισις τής αντιπροσωπείαι
  τοΰ Νεγκούς είς την Γε¬
  νεύην καί ό ίσχυρισμός της,
  τόν οποίον μάλιστα υπέστη
  ριξε διά πλείστων στοιχείων
  ότι ή Αίθιοπία δέν κατε·
  κτήθη ακόμη έξ όλοκλη
  ρου άπό την Ιταλίαν ότι
  ύπάρχει στρατός πού άνδί
  σταται επιτυχώς εισέτι καί
  ότι ήδη οργανούται νέος
  αγών πρός «εκδίωξιν τοΰ έ-
  πιδρομέως» ανέτρεψε την
  κατάστασιν καί τα σχέδια
  των κύκλων τού θεσμοΰ τής
  Κ. Τ. Ε.
  Καί ή συζήτησις απέληξεν
  εις μίαν νόθον λύσιν. Τό
  συμβούλιον, άπέφυγε νά λά¬
  βη οριστικήν, ουγκεκριμέ-
  νην, σαφή καΐ τελεσίδικον
  απόφασιν. Εάν άληθεύουν
  αί σχετικαί είδήσεις, εδέχθη
  ά ύποβληθοΰν δηλώσεις έκ
  μέρους των άντιπροσώπων
  των διαφόρων κρατών, ότι
  άναγνωρίζουν την ίταλικήν
  κυριαρχίαν επί τής 'Αβησσυ-
  νίας καί έτσι νά λήξη ούαια-
  στικώς τό ζήτημα, νά παρα-
  καμφθή δέ συγχρόνως ό σκό-
  πελος τής εκδόσεως πανηγυ-
  ρικης αποφάσεως έκ μέρους
  τού όργανισμοΰ τής Γενέυ¬
  ης Ό θεσμός δηλαδή τής
  Κοινωνίας των Εθνών, είς
  τόν οποίον τόσας έστήριξαν
  ελπίδας οί φίλοι τής είρή-
  νης, άφοΰ εδέχθη άλλεπάλ-
  ληλα κτυπήματα, άφ*ϋ ή-
  νέχθη τόσους κολάφους, τό¬
  σας παραβιάσεις των διεθνών
  νομίμων, άποφεύγει νά δίδη
  λύσεις είς τα ενώπιον τού
  παρουσιαζόμενα ζητήματα.
  Καί εχει μεγίστην ση¬
  μασίαν αυτή ή έλλειψις
  άνδρισμοΰ πού παρατηρεΐ
  ται σήμερον είς την Γε¬
  νεύην, είς ο,τι άφορ$ την τύ
  χην ενός λαοΰ, προκειμένου
  νά διαπιστωθη ό χαρακτήρ
  τού αιώνος μας. Τό νά μην
  έχη τό θάρρος ό παγκόσμιος
  αύτός όργανισμές νά αντιτα¬
  χθή είς την στέρησιν τής ε¬
  λευθερίας καΐ τής άνεξαρτη-
  σίας ενός λαοΰ, ή ν' αναγνω¬
  ρίση επί τέλους την κατά-
  κτη'οίν τού ώς μίαν πραγμα¬
  τικήν κατάστασιν, δυσκο-
  λως μεταβαλλομένην πλέον,
  καθ* ημάς τουλάχιστον απο¬
  τελεί την απόδειξιν τής βα-
  θυτάτης ήδικής κρίσεως που
  εχει κυριεύσει την άνθρωπο
  τητα σήμερον καί τής ελ¬
  λείψεως κάθε πίστεως προςτα
  μεγάλα ίδανικά πού ένέπνε-
  αν άλλοτε τούς λαούς τής
  γής. Δημιουργεϊ δέ εν προ¬
  ηγούμενον τό οποίον δεν θα
  μείνη ασφαλώς άνευ συνε-
  πειών καί άνευ συνεχείας.
  Καί δικαιώνει άπό μ»«ς
  απόψεως πλήρως την άπο¬
  ψιν τού *· Μουσολίνι οπ
  ό οργανισμός τής Γενέυης
  Ιπαυσεν ούσιαστικώς να ζή
  καί ότι δέν αποτελεί πα-
  ρά εν πτώμα, τοΰ όποίου
  ή διατήρησις, άσκοπος εντε¬
  λώς, είναι καί περιττη, *«*
  πολυδάπανος δι' έκείνους
  οί οποίοι εχουν την «νοη-
  σίαν νά πιστεύουν είς νε¬
  κρά σύμβολα. Πράγματι δέ
  κατακτ* καθημέραν «*. με¬
  γαλύτερον εδαφος. ή Ιδέα
  Ιτι ί«ν δίν καταστή δννατή
  ή πλήρη; άναδιοργάνωσις, ή
  πραγματική άναβίωσις τοΰ όρ
  γανισμοΰ ι ής Γενέυης, θά εϊ
  ναι προτιμώτερον ϊσως νά
  αποφασισθή ή πλήρης κατα
  ίίκη τού είς διάλυσιν. Κ«ί
  τούτο διά νά μή ζή μέ
  μίαν φενάκην ό κόομος καί
  διά νά μην ύφίστανται οί
  ούτοπισταί είρηνόφΐλοι καί
  οί άδύνατοι λαοί τάς τρα¬
  γικάς συνεπείας αυτής τής
  φενάκης.
  'Αλλ' ή όριστική τύχη
  τής Κ.Τ.Ε. θά κριΒή καΐ
  άπό άλλα σοβαρά έπίσης
  προβλήματα πού καλείται
  ήδη έπιτακτικώς νά λύση:
  Άπό τό Τσεχοσλββακικόν,
  άπό τέ Ίσπανιχον, άπό τό
  Σινοΐαπωνικόν καί πλήθος
  άλλα δευτερείοντα πού έν
  διαφέρουν την είρήην τοΰ
  κέσμου καί την τύχην των
  λαών τής γής. ©ά δοκιμα-
  σθή άχόμη άπό τάς νέας
  έξελίξεις πού δέν θ' άργή-
  σουν νά έκδηλωθοΰν καί
  πού θά εχουν ασφαλώς σπου
  δαίαν επίδρασιν επί τοΰ ση-
  μερινοΰ πολιτικοΰ καί έδα
  φΐκοΰ καθεστώτος οχι μόνον
  τής Ηπείρου μας «λλά καί
  τοΰ άλλου κόσμου.
  Όσοι έφαντάσθησαν άλ-
  λωστε δτι τό Άγγλοϊταλικόν
  θά είχεν ώς άποτέλεσμα την
  επάνοδον τής Ιταλίας είς
  την Γενεύην, ίβως δέ αργό¬
  τερον καΐ τής Γερμανίας, θά
  δοκιμάσουν κατά πάσαν πι·
  θανότητα καΐ πολύ συντόμως
  ΐσως, πικράν απογοήτευσιν.
  Τό Σύμφωνον αύτό είνε ζή
  τημα εάν τεθή ποτέ είς ε¬
  φαρμογήν καί άν αποκτήση
  ούσικστικήν καΐ ωφέλιμον α¬
  ξίαν.
  •Η ©ξυνσις έπίσης τοΰ Τσε-
  χοβλοβακικοΰ κοά ή θρυ-
  λουμένη πραξι*οπηματική ε¬
  πέμβασις τοΰ Χίτλερ δημι-
  ουργεΐ τόν κίνδυνον πλή¬
  ρους άνατροπής καΐ άμέσου
  άναφλέξεως είς την Κεντρι¬
  κήν Ευρώπην. Ή δέ νέα
  τροπή τοΰ Σινοΐαπωνικοΰ κα-
  θιστά την έκ τής Άπω 'Ανα
  τολής απειλήν ακόμη μεγα¬
  λυτέραν. Πώς λοιπόν θ' άν-
  δέξη ό άπισχνασμένος, ό ά-
  ναψικός καΐ έμφοβος οργα¬
  νισμόν τής Γενέυης είς την
  θυελλαν αυτήν πού ύψώνεται
  άπό παντοϋ καΐ τόν περιβάλ
  λει, έφόσον μάλιστα δέν φαί-
  νεται σταθερώς άποφασισμε-
  νος ν' άντιστη, ν' αντιδρά¬
  ση καί νά νικήση καί έφό-
  σόν αί Ισχυραί δυνάμεις τής
  γή?, πού. διαχηρύσσουν ότι
  πιστεύουν είς την ώφελιμό-
  τητά τού, δέν διαθέτουν όλον
  τόν τεράστιον όγκον των διά
  νά στηρίξουν καΐ νά προ-
  φυλάξουν τόν κλονιζόμενον
  αυτόν θεσμόν;
  Πεταχτά
  σημειώματο
  Η ΗΘΙΚΗ
  ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
  Πλούσιο πάλι αύτές τίς
  μέρες τό άστυνομικό δελ-
  τίο. ΠερικλεΙει δλο τό δρά-
  μα τοΟ έλληνικοΰ λαοθ, δρά
  μα γραμμένο μέ δάκρυα καί
  σΤμα· Φόνοι γιά λόγους τιμής,
  αύτοκτονίες γιά λόγους αί-
  σθηματικούς, έγκλήματα πού
  έ'χουν τή ρίζα καί την αί-
  τΐα των σέ προλήψεις, σέ καθ-
  υστερημένες άντιλήψεις, σέ
  ψυχικές διαστροφές, σέ δια-
  στρεβλωμένες δήθεν ήθικές άρ
  χές. Ή ζωή σ'αυτή τή χώ
  ρα τοθ φωτός καί τής χα-
  ρούμενης φύσεως άρχίζει μέ
  ναμόγελο καί κλείει μέ πέν-
  θος καί όλοφυρμούς. Πάει
  νά πλέξτ) έρωτικό στεφάνι καί
  πλέκει δΐκτυα τοϋ θανάτου.
  Ζητάει τό είδύλλιο καί βρΐ-
  σκει τό θάνατο. Ξεκινδ γιά
  τό λιμάνι τοΟ ύμεναΐου καί
  βρΐσκεται άξαφνα στήν Άχε-
  ρουσία. Πότε ή τιμή τού
  άδελφοθ, πότε ή ζήλεια τοΰ
  συζύγου, άλλοτε ή κοινωνική
  διαφορά κι' άλλοτε ή φωνή τής
  ήθικολογίας ύψώνοντσι άμε(-
  λικτοι γιά νά θέσουν ιίρμα
  στή ζωή, νά γράψουν τόν
  δραματικώτερον έπΐλογο μέ
  αΤμα καί νά φέρουν δήθεν
  την κάθαρσι καί τόν έξαγνι-
  σμό. Ή ήθική, βλέπετε, πού
  δίδει σ' δλο τόν άλλο κό
  σμο τή χαρά τής ζωής καί
  γιά τούς πολιτισμένους λα
  ούς πηγάζει άπ' αύτοιός
  τούς νόμους τής φύσεως, έδώ
  στόν τοπο μας έμφανίζεται
  σκυθρωπή μέγαιρα πού σκορ
  πά τή ουμφορά καΐ πού εχει
  άνάγκη άπό αΓμα καί άπό
  πτώματα γιά νά τραφή ..
  Κι' έτσι, έν ονόματι αυτής
  τής ήθικής, κάθε έκδήλωσι ζω·
  ής καί δυνατοΟ σίσθήματος
  αποτελεί άτιμΐα καί κάθε Εγ-
  κλημα αποτελεί τιράξι καί
  προσπαθεία κσθαρμοθ τής ά-
  τιμώσεως. Καΐ κατήντησε νά
  μή μποροθν ν' άντικρύσουν
  τό φώς τής ημέρας, νά μή
  μποροθν νά ζήσουν, δσοι συμ-
  μορφώνονται μέ τούς νόμους
  τής ζωής, ώς ελευθέρα δντα
  άπό τούς προπηλακισμούς καί
  την περιφρόνησι τής χαριτωμέ-
  νης κοινωνΐας μας καί χειρο-
  κροτοΰνται καί τιμοθνται ώς
  θεματοφύλακες των Ιερών καί
  των όσίων δσοι προσφέρουν
  τό αΓμα των άλλον, ώς θυ¬
  σίαν είς τόν βωμόν τής ήθικής
  τοΟ έγκλήματος. "Ας έζησαν
  στή χώρον αυτή οί Θεόκριτοι
  καί οί Πλάτωνες, οί Σοφοκλή
  δές καΐ οί Αίσχύλοι, ή Σαπφώ
  καί ή Βιλητώ, άς έθεοποιή-
  θησαν ή Άφρο?>(τη καί ό Δι-
  όνυσος, ό Έρως καΐ ό μέγας
  Πδν. "Ας ριγδ ή γής άπό ε
  ρωτα στήν έαρινή περίπτυξι
  τοΟ ξανθοϋ Φο(βου. Άς ΰψώ
  νεται άπό παντοΰ, γλυκΰς
  μελωδικός, μεθυστικά ήδονι
  κός κι' ώραΐος ό ερωτικάς
  ϋμνος των Σειληνών, των Νη
  ρηΐδων καί των Άμαδρυάδων.
  Ό σύγχρονος ΡωμΓΐός δέν τα
  ξέρει αΰτά. Ειμπορεί νά στέκη
  ώρες όλόκληρες καί νά θαυ
  μαζη δήθεν μιά σΐτασμένη κο
  λώνα άρχαίου νσοΰ πού ύψώ
  νεται μέσα στό φόντο τοΟ γα
  λανοΰ ούρανοΰ. Μπορεΐ νά
  ένσβρύνεται γιά τό μεγάλο
  παρελθόν τοϋ έ'θνους τού.
  Νά πάσχη άπό παραλή·
  ρημα προγονοπληξίας. Νά
  φουσκώντ) ώσάν παγώνι
  άπό ματαιοδοξία γιά την
  μεγάλη κληρονομΐα τοϋ πολι-
  τισμοϋ πού αφήκεν ή άρχαι-
  ότης. Κλείει δμως έρμητικά
  τ' αύτιά καί την ψυχή τού
  στόν πολιτισμόν αύτό. Γιατί
  μέσα στή σκέψι τού, μέσα είς
  την ψυχήν τού βρίσκεται ό ά-
  νατολίτης. Ό δεσποτικός, ό
  καθυστερημένος, ό πσθολογι-
  κά ρωμαντικός. Ό άνθρωπος
  τοϋ α'ίματος καί τού κοιόφου
  έγωϊσμοϋ. Έτοι είναι. Αύτό
  δέν είναι πλέον ήθική. Είναι
  έγκληματικότης. Δέν λέω βέ-
  βαισ, δτι δέν πρέπει νά υπάρ¬
  χη κανείς χαλινός κι' δτι θά
  πρέπει νά ύψωθή σύμβολο ύ
  περτάτης ήθικής ή Άφροδίτη.
  Κάθε άλλο μάλιστα. Έφόσον
  ύπάρχει κοινωνία καί οίκογέ-
  νεια, οί δεσμοί καί οί φραγ-
  μοί θά είναι βεβαία άπαραί-
  τητοι. Άλλά άπό τό σημεΐο
  αύτό, ώς έκεϊ πού έχομε κα-
  τρακυλήσει εμείς ύπάρχει τε
  ραοτία άπόστασι. Γιατί εμείς
  κοντεύει νά φθάσωμε στό
  βάθος μιδς σκοτεινής άβύσσου
  έγκληματικάτητος. Καί πρέπει
  νά ίδοθμε πώς θά βγοϋμε άπ'
  έκεΐ έφόσον ύπάρχει άκόμη
  καιρός.
  Μ.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ο ΔΙΓΕΝΗΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ
  Τα νειατα καί ό άπόμαχος τής
  ζωής συναντώνται συχνά. Καί εις
  ένσταντανέ χαρακτηριστικώτατα.
  'Υπάρχουν μάλιστα καί οί περί-
  εργοι πού αταματοΰν διά νά θαυ·
  μάσουν τα ένσταντανέ αύτά. Εί¬
  ναι άξια θαυμασμοθ διά τα νει¬
  ατα ειδικώς. Διά τδν άπόμαχον
  δίχαιολογοθνται ωρισμέναι αμφι¬
  βολίαι.
  —Άλλά καΐ δι' αυτόν άκόμη
  ό θαυμασμάς είνε δικαιολογημέ-
  νος.
  Καΐ ό περΕεργος ό οποίος «εί-
  χε θαυμάση» μίαν τοιαύτην είκό-
  να, Ισπευσε νά την άφηγηθ^) με-
  ταξύ κύκλου ενδιαφερομένων. Έ-
  ξω άπά κάποιον σιδηρουργεΐον δ-
  που ή φωτία καί ό άδιάκοπος δη¬
  μ· ουργικός όργασμός έθύμιζαν
  κάτι άπό τό θρυλικό έκεϊνο πα·
  νηγύρι τοΰ «Δωδεκάλογου τοΟ
  Γύφτου», Ινα; άπόμαχος έρρέμβα-
  ζε. θά πήτε: Είνε δυνατάς ό ρεμ-
  βασμός καί μέ τούς κτύπους τοΟ
  σφυριοθ στό άμόνι; Φαίνεται δτι
  είνε, άν κρίνωμεν την ζωήν άπδ
  διαφορετικές άπόψεις καί διαφο-
  ρετικές Εδιοσυγκρασίες. Μέσα λοι
  πόν είς τόν ρεμβασμόν εκείνον
  τοΟ γηραιοθ Ήρακλειώτου, ηλ
  θαν τα νειατα. Τό κορίτσι τής
  γειτονιας, μέ την «νεγκλιζέ» εμ¬
  φάνισιν, ίφθασε διά νά ζητήση
  κάτι καί νά φύγη. Καί επέρασε
  άπό τα μάτια τοϋ γέρου σάν μιά
  έξαφνική λάμψις πού τοΟ χάριζε
  ή γύρω ζωή. Άγουροξυπνημένη
  άλλά καί ώραία ή έκπρόσωπος
  τής συνοικιακής ζωής, έσταμά-
  τησε λίγα βήματα πάρα πέρα διά
  νά τού δώση την χαρά καΐ τόν
  παλμόν τής νεότητος. Νά τοΟ θυ-
  μίση μαγικές εϊκόνες— τίς ϊδι·
  ες ϊσως πού παρουσίασεν 6 Με-
  φιστοφελής βτό Φάουστ.
  —Καί ό γέρος κατσούφιασε
  βεβαία, προσέθηκεν 2νας άνυπό-
  μονος.
  Ώστόσο, κατά τόν άφηγητήν
  πάντοτε, δέν συνέβη αύτό. Ό ά¬
  πόμαχος τής ζωής άπεναντίας «ά-
  νεντράνισε». Τα μάτια τού έσπί-
  θισαν. Έφίρε τό χίρι στό μου-
  στάκι τού πού διετηρήθη άγκι-
  στρωτό μέχρι τής παρούσης γε¬
  νεάς. Έστηλώθηκε ·εύθυτενής, έ-
  γέλασε πονηρά, καΐ έσπευσε νά
  φιλοτεχνήση τό αιώνιο άστεΐο
  τής ώρας, νά τό τοποθετηθή σέ
  μίαν παραστατική μαντινάδα καί
  νά τό σερβίρη είς τό περιβάλλον
  ώς έζ,αρσιν τής έφηβικής ώριμό
  τητος. Άλλά καί ώς κολακείαν—
  θά τό πιστεύσετε; —των γκρατεί-
  ων. Ό Ανακρέων δέν θά ήθελε
  καλύτερον μιμητήν διά τούς στί-
  χους τού έκείνους πού ίδωσαν τό¬
  σην σημασίαν εΕς τα «χιονισμέ-
  να ρόδα». Διότι καί ό -(ίρος ε
  δωσε τή πρώτη θέσι μέ τδ δίστι·
  χό τού «στά νειάτα καί στά χιό-
  νια». Άλλος στή θεσ: τού ασφα¬
  λώς θά έμελαγχολοθσε. Έκεΐνος
  υπέσττ} Ινα είδος...ήλεκτρισμοΟ.
  Ένας καλός προσωπογράφος, σάν
  τα Κοκότση λ. χ., θά μας ίδιδε
  τή στιγμή αύτη, ώς ε'να έπιτό-
  πιο φυσιογνωμικό χαρακτήρα ά¬
  πό τού; έκφραστικωτέρους.
  *
  * *
  Δέν ήταν κοινοτυπία ή άφήγη-
  σις τού περιέργου τής ζωής τοΟ
  δρόμου. Τέτοια ένσταντανέ μπο-
  ρεΐ νά παρουαιάζωνται πολλά
  καί νά έ'χουν σημειωθή νατά και-
  ρούς. Δέν εχουν 8μως διατονι-
  σθϊ μέ τήν,Ινάργεια πού μάς Ιδω
  κε τό γεγονάς ό άφηγητής Αυ¬
  τή ήταν τούλάχιστο ή εντύπωσις
  δλων των άκροατών. Φαντάζομαι
  δτι ή θέσις μεταξύ των γηρατείων
  καί τής νεότητ&ς δπως την έτρα-
  γούδησε ό αίφνίδιος Φάουστ εί¬
  νε θέσις κατ' εξοχήν Κρητική. Ή
  Κρητική λεβεντιά διακρίνεται καί
  γιά τα σεμνά δσο καί παραστατι-
  κό Διονυσιακό πνεθμα Ό Διγε-
  νής άλλως τε πού έπάλαισε μέ τό
  Χάρο τί ήταν; Ένας θεληματι-
  κός μύστης τής νεότητος Δέν ε*-
  σβυνε «στά μαρμαρένια άλώνια».
  Έμεινε καί μετά θάνατο συνεχι-
  στής μιας παραδόσεως. Ή οίκο-
  γενειακή ζωή τοΰ χωρίου καί τής
  πόλεως στήν Κρήτη, μάς τόν
  ξανάοωσε σέ χίλιες έκδόσεις.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΟΝΟΣΩΝ
  Ό Φυτοπαθολογικός Σταθ-
  μός τής πόλεώς μας, δι' άνα-
  κοινώσεώς τού, καλεϊ τούς
  άμπελοκτήμονας νά σπεύσουν
  νά ραντίσουν τα άμπέλια των
  διότι ό περονόσπορος ποΰ ε¬
  νεφανίσθη άπό ημερών καθί-
  σταται έπικΐνδυνος λόγω των
  καιρικών συνθηκών, τής ύ
  γρασίας κ.λ.π. Εγνώσθη δέ
  ότι έκτός τοΟ περονοσπόρου,
  ενεφανίσθησαν καί άλλαι νό-
  σοι πού προσβάλλουν τα Αμ¬
  πέλια, πού εΐναιδμως εύτυ
  χώς καταπολεμήσιμοι καί αυ¬
  ταί διά ραντισμάτων. Είναι
  λοιπόν πράγματι μεγίστη ά¬
  νάγκη νά γενικευθοθν καί νά
  ένταθοθν αί εργασίαι ραντί-
  σματος δλων γενικώς των άμ
  πελιών είτε είς χαμηλά παρα-
  ποτάμια μέρη ευρίσκονται εί¬
  τε είς ΰψηλά, είς πλαγιές
  καί λόφους. Διότι ύπάρχει κίν
  δυνος νά έπεκταθοΰν αί διά-
  φοροι νόσοι παντοϋ, εάν δέν
  προληφθοϋν καί δέν καταπο-
  λεμηθοϋν εγκαίρως, όπότε θά
  καταστραφή έξ ολοκλήρου ή
  παραγωγή καί ό τόπος μας
  θά βυθισθή είς συμφοράν καί
  θά δοκιμάση την αγριωτέραν
  οικονομικήν κρίσιν καί την
  στυγνωτέραν δυστυχίαν.
  Άλλά δέν άρκεΐ βεβαία νά
  συζητούμεν μόνον χρειάζον
  ται έ'ργα. Καί πρό πάντων εί
  νέ άνάγκη νά βοηθήσωμεν
  τούς άμπελουργούς μας είς
  τό έργον των διαφωτ(ζοντες
  αύτούς πρός τουτο. Ό Φυτο-
  παθολογικός Σταθμός κάμνει
  βεβαίως δ,τι είναι δυνατόν.
  Καί αί άλλαι ,γεωργικαΐ
  υπηρεσίαι έπίσης. Χρειάζον-
  ται δμως καί χρήματα διά
  τα ραντίσματα. Χρειάζονται
  θειϊκός χαλκός, εργάται, ψε
  καστήρες κ.λ.π. Καΐ δι' αύτό
  θά πρέπει νά βοηθήση Ιδιαι¬
  τέρως ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα, ή όποία καΐ δέν ηρνήθη
  άλλωστε ποτέ την συνδρο¬
  μήν της, άλλ' έσπευσε πάντο¬
  τε νά βοηθήση τούς αγρότας
  μας είς τό τραχύ καί δύσκο¬
  λον Ιργόν των.
  Ή άμπελουργία αποτελεί
  διά τόν τόπον μας τό πολυ-
  τιμώτερον στοιχείον, την κυ-
  ριωτέραν καλλιέργειαν, την
  σημαντικώτερον πηγήν ζωής
  καί πλούτου. Καί δι' αύτό
  πρέπει νά την προσέξωμεν
  Ιδιαιτέρως. Είναι δέ άνάγ¬
  κη νά συστηματοποιήσωμεν,
  νά όργανώσωμεν την καλ¬
  λιέργειαν καί την προφύλα
  ξιν τής αμπέλου βάσει των
  τελευταίον πορισμάτων τής
  έπιστήμης καΐ τής πείρας.
  Όπως είναι έπίσης επιβε¬
  βλημένον νά μελετηθή καί
  νά εξευρεθή ό καλύτερος
  τρόπος καί τα άποτέλεσμα
  τικώτερα μέσα άποξηράνσε-
  ως τής σταφίδος, ώστε νά
  έξασφαλίζομεν έκλεκτάς ποιό¬
  τητος καί νά καθίσταται ά-
  συναγώνιστον τό προΐόν μας
  είς την διεθνή καταναλωτι-
  κήν αγοράν. Ό ίατρός κ.
  Βαρούχας, έθιξε τό τελευ¬
  ταίον αύτό ζήτημα διά τής
  δημοσιευθείσης χθές επιστο¬
  λάς. Καί θά έ'πρεπε ν' ά-
  κουσθοΰν έπ' αύτοΰ αί γνω¬
  μαι τών' αρμοδίων. Ή έπιστη
  μονική καλλιέργεια τής α¬
  μπέλου καί ή έπιστημονική
  έπίσης άποξήρανσις τής στα¬
  φίδος είναι ζητήματα μέ τα
  όποΐα θά πρέπει ασφαλώς ν'
  άσχοληθοθν δλοι οί άρμό-
  διοι καί ιδιαιτέρως οί γεωπό-
  νοι καί αί γεωργικαί όργα-
  νώσεις καΐ υπηρεσίαι.
  Οί άδληταί μας.
  Είς τό Στάδιον των Χανίων
  θά τελεσθοΰν τόν μεταπροσε-
  χή μήνα πανελλήνιοι άθλητι-
  κοί άγώνες, τα Βενιζέλια. Οί
  άγώνες αύτοι θά παρουσιά-
  σουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  θά συμβάλουν δέ ασφαλώς
  σημαντικά είς την ανάπτυξιν
  τοΟ άθλητικοΟ πνεύματος είς
  τόν τόπον μας καί ιδία είς
  την άναζωογόνησιν τού κλασ-
  σικοϋ άθλητισμοϋ. Καί θέλο¬
  μεν νά πιστεύωμεν δτι ή πό¬
  λις μας δέν θά άγνοήση τούς
  αγώνας αύτούς. Οί άθληταί
  μας όφείλουν νά προπονοθν-
  ται άπό τώρα διά νά συμμετά-
  σχουν είς τοΰς αγώνας των
  Βενιζελίων καί νά κερδίσουν
  νίκας πολλάς καί μεγάλας.
  δρμου Ματάλλων, έξυπηρε-
  τεΐται διά τής όδοϋ την ο¬
  ποίαν διήνοιξαν μέ προσωπι
  κήν των εργασίαν οί κάτοι-
  κοι. Τόν χειμώνα δμως ή
  όδός καθίσταται άδιάβατος
  καί ή δι' αύτοκινήτου συγ-
  κοινωνία διακόπτεται πολλά¬
  κις. Ζητοθν λοιπόν οί κά
  τοικοι, την σκυρόστρωσιν τής
  όδοϋ. Καί πιστεύομεν δτι θά
  χορηγηθοϋν πρός τούτο αί ά-
  παραΙτητοιπιστώσεις.Ή Γενική
  Διοίκησις Ιχει ήδη εκδηλώσει
  τό ενδιαφέρον της διά την
  αποπεράτωσιν τής όδοϋ αυ¬
  τής.
  Ό λιμήν Ρεθύμνης,
  Είς τό Ρέθυμνον, ώς μάς
  γράφουν εκείθεν, παρουσιάζε-
  ται άνάγκη έκβαθύνσεως τοϋ
  στομίου τού ένετικοϋ λιμένος
  διά νά καθίσταται δυνατή ή
  εϊσοδος των ιστιοφόρον, πού
  παρσμένουν τώρα είς τό ανοι¬
  κτόν πέλαγος καί διατρέχουν
  τόσους κινδύνους κατά τάς ώ¬
  ρας των τρικυμιών. Νά γίνη
  λοιπόν μέ κάθε τρόπον ή έκ-
  βάθυνσις. Άλλά αύτό δέν σώ-
  ζει την κατάστασιν οριστικώς.
  Τό Ρέθυμνον εχει ανάγκην νέ-
  ου, μεγάλου, άσφαλοθς, συγ·
  χρονισμένου λιμένος. Καΐ εύ-
  τυχώς πρός την κατεύθυνσιν
  αυτήν στρέφουν τάς προσπα¬
  θείας των οί ιθύνοντες. "Ελπί¬
  ζομεν δέ δτι ταχέως θά δοθή
  ή καλυτέρα δυνατή λύσις καί
  θά αρχίση ή κατασκευή τοϋ
  Ιργου.
  ***
  Ή όδός Ματάλλων.
  Άπό έτών ή συγκοινω-
  νία τοϋ νοτιοδυτικοΰ δια-
  μερίσματος τής επαρχίας Και¬
  νουρίου καί συγκεκριμένως
  των χωρίον Πετροκεφάλι,
  Σίββας, Πιτσιδίων καΐ τοϋ
  Ό κ. Ήλιάδης.
  Μετά μακράν αναγκαστικήν
  άπουσίαν διά λόγους ΰγείας,
  επανήλθε χθές είς την πόλιν
  μας ό κ. Μιχαήλ Ήλιάδης ύ-
  ποπρόξενος τής Μεγάλης Βρετ
  τανίας, γενόμενος δεκτός μέ
  συγκίνησιν καί χαράν άπό
  τούς πολυπληθεΐς φίλους τού.
  Άλλά καί ή κοινωνία μας ό-
  λόκληρος εξεδήλωσεν άνυπό-
  κριτον, βαθείαν ευχαρίστησιν
  πληροφορηθεϊσα την τελείαν
  άνάρρωσιν καΐ επάνοδον τοΰ
  έκλεκτοΟ συμπολίτου. Διότι
  ό κ. Μιχαήλ Ήλιάδης, έχει
  κατακτήσει την εκτίμησιν, την
  συμπάθειαν, την αγάπην δλων
  μέ την λαμπρόν υπέρ τοΟ τό-
  που δράσιν τού, μέ την ψυχι¬
  κήν τού καλωσύνην, μέ τάς
  άγαθοεργίας τού, μέ τα φιλάν
  θρωπα αίσθήματα πού έκδη-
  λώνει διά πάντα άτυχοϋντα
  είς κάθε στιγμήν. Δι' αύ¬
  τό καί ή κοινωνία μας
  σύμπασα παρηκολούθησε μέ
  Ιδιαίτερον ενδιαφέρον την
  μακράν άπουσίαν τού καί
  εξεδήλωσεν αληθή χαράν
  δταν έπληροφορήθη την διά-
  σοσίν τού έκ τοϋ κινδύνου
  τής πολυημέρου ασθενείας
  τού. Καί υπήρξεν ή εκδήλω¬
  σις αυτή των αίσθημάτων τής
  κοινωνίας μας πρός τό πρό¬
  σωπον τοϋ κ. Ήλιάδη, μικρά
  άνταπόδοσις των όσον ίχει
  πράξει είς πλείστας περιπτώ
  σεις υπέρ αυτής.
  ι ;
  ίί
  11
  !Ίι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- ΑΟριον τώ
  μεγαλειώδες άριστούργηγα της
  Γαλλικής κινηματογραφίας: «Γραμ
  μή Μαζινώ». Μέ τοϋς Βίκτωρ
  Φρανσέν κα'ι τό λαμττρό άστέρι-
  Βέρα Κορέν.
  ΜΙΝΩΑ.— Τό μουσικό θαϋμα: ]
  «Δός μου αυτή τή νύχτα*, μέ τό
  άηδόνι τής δπερας Ζαν Κιεποΰρα
  και την περίφημο ύψίφωνο Κλών
  τις Σβάρτου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τό μεγαλειώδες άρι-
  στούργημα τής Γαλλικής
  κινηματογραφίας:
  Άπ' τό πολύκροτο έρ-
  γο τού ΠΙΕΡ ΝΟΡ.
  "Ενα συγκλονιστικό έ-
  | ρωτικό δράμα γεμάτο ά-
  ( γωνία, μυστήριο , καί
  δράσΐ.
  ι Τότραγικό δίλημμα ε¬
  ί νός αξιωματικόν—συζύ-
  ι γου νά άτιμασθή καί νά
  άτιμάση την πατρίδα^του
  ή νά χάση γιά πάντα την
  μονη χαρά τής ζωής τού.
  Τό έμψυχώνουν ό μεγάλας
  καλλιτέχνης:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  καί τό λαμπρό άστέρι:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΜ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΜΕΙΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  Μέ την Ίρέν Ντάν καί
  Ρομπέρτ Τέηλορ.
  Ό οδοντίατρο{
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαι&ευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιΰος, κακοαμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐσς καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων— κορώνες έκ πορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά>
  νώουνος των στρεβλοψυων ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Τέ> θαλαμηγόν ά)η.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τού Πρακτορείου)
  • ■■■■■■■■■■■■«■■■■|
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδύς Άγίου Μην».
  Ή μεγαλυτέρα συλ-
  λογή ύφασμάτων τής
  θερινής σαιζόν.
  •«■■■■■■■■■■■■■■■"■■■•Β
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΚΟΙΜΩΓϋΚλ
  ΤΟΥ ΝΑΖΠΡΑΐΟΥ
  Τού Λεωνίΰα Άντρέγιεφ.
  39ον
  —Κλαΐς. μητέρα; Κλάψε! κλά-
  ψε! Ό) ής τής γής οί μητέρες
  Ο' άνακατέψουν τα δάκρυά τους
  μέ τα δικά σου... Ιως την ήμέ-
  ρα πού θά γυρίσωμε ό Ιησούς
  καί Ιγώ, γιά νά νικήσωμε τόν
  θάνατο.
  Είνε τρελλός αύτός ό προδό-
  της ή κοροϊδεύει; Άλλ' Ιχει ΰφος
  σοβΐίρό καί αύστηρό καί τα μά-
  τια τού είνε τώρα ήσυχα. Στα-
  ματοί καί κυττάζει μέ ψυχρά προ·
  σοχή την γή πού είνε όλοκαίνουρ-
  γη καί μικροσκοπική. Μίκρυνε ή
  γή καί την αΐσθάνεται όλόκληρη
  κάτω άπό τα πό3ια τού. Βλέπει
  τούς λόφους πού φλογίζουν οί
  τ&λευταΐες άκτϊνες τού ηλίου. ΑΣ-
  σθάνετ,αι τα βουνά %κάτω άπό τα
  πόδια τού. Ύψώνει τό βλέμμα
  στόν ούρανά πού άπλώνει όρθά-
  νοιχτο τό κυανό θόλο τού. Κυτ¬
  τάζει τόν στρογγυλό ή'λιο πού
  μάταια προσπαθεΐ νά κάψη καί νά
  τυφλώση, καί αισθά*-εται υπό
  τούς πόδας τού καί τόν ούρανά
  καί τόν ήλιο. Απεριορίστου καί
  χαρούμενα μόνος, αϊσθάνεται μέ
  υπερηφάνειαν την αδυναμίαν 8-
  λων των δυνάμεων πού ένεργοΰν
  στόν κόσμο καί τίς καταβαραθρώ
  νει δλες μέσα στήν άβυσσον.
  Καί προχώρει μέ τό ίδιο στα
  'ίερό καί άσφαλές βήμα. Καί ό
  χρόνος δέν πάει ουτε μπρός, ου
  τε πίσω. Πειθήνιος, μέ τόν ίδιον
  μέ τόν Ίουδαϊο ρυθμό, προχώρει
  μέ δλη την άόρατη καί τεραστία
  μάζα τού.
  Τετέλεσται.
  * *
  ^ *
  Δεροβήχοντας, χαιρετωντας δέ
  ξιά καί άριστερά, χαμογελών-
  τας πρός δλους μέ ίνα μειδίαμα
  ποηρί>, Ίούδας ό Ίσκαριώτης,
  ό προδότης παρουσιάσθη ενώπιον
  τοθ συνεδρίου. Ήταν πρός τό με-
  σημέρι τής επαύριον τής σταυρώ-
  σεως τοθ ΊησοΟ. Οί κριταί καί
  οί δήμιοι τοθ Ναζωραίου ήσαν
  δλοι παρόντες: Ό γηραιός Άν-
  νας καί οί ιοίοί τού, πανομοιότυ¬
  πα τοθ πατρός των καί ό γαμ-
  βρός τού Καϊάφας πού έκαιε ά¬
  πό την φιλοδοξία καί δλα τα &λ-
  λα μέλη τοθ συνεδρίου, πού τα
  όνόματά των δέν περιεσώθηκαν
  γιά νά τα θυματ,αι μέ φρίκη ό
  κόσμος, πλούσιοι καί έπιφανεϊς
  Σαδουκαϊοι, άγέρωχο: καί έπηρ-
  μένοι γιά την δύναμί των καί γιά
  την γνώσι τοθ νόμου.
  Έδέχθηκαν τόν προδότην μέ
  σιωπή καί σάν νά μην είχε μπή
  κανείς, τα άγέρωχα πρόσωπά
  των δέν εΖχαν ουτε Ινα σπασμό.
  Άκόμη καί ό ταπεινότερος καί
  ό πιό άσήμαντος μεταξύ αυτών
  πού οί άλλοι άγνοοΰσαν, σήκωσε
  τό κεφάλι τού πού θύμιζε κεφά-
  λι όρνέου καί κύτταξε ατό κε¬
  νόν, σάν νά μην είχε συμβή τί-
  ποτε.
  ______(συνεχίζεται)
  Όμιλία πρός Φΐλάρεσκες.
  Η ΓΕΟΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Διακηρύττει δτι την 25ην
  τρέχοντος ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 5—6 μ. μ. έν τοίς
  γραφείοις τής Γεωργικής Υ¬
  πηρεσίας Ηρακλείου έκτΐθε-
  ται είς πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή πώλησις 4. χιλ. όκ. ε¬
  λαίου καί 300 οκάδων τυροθ
  τύπου Γραβιέρας έφετεινής
  παραγωγής. Οί ένδιαφερόμε-
  νοι δύνανται νά λάβωσι γνώ¬
  σιν των σχετικών δρων τής
  δημοπραοίας έκ τής Γεωργι-
  κής Σχολής καθ1 εκάστην καί
  έκ τής Γεωργικής Υπηρεσίας
  "Ηρακλείου κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Διευθυντής τής Σχολής.
  Γ. Κάβουρας
  Η ΓΕ&ΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Διακηρύσσει,
  Ότι την 28ην τρέχοντος ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν 11—12
  π. μ. έν Μοΐρες έκτίθεται είς πλει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή πώλησις
  ενός βοός, 20 προβάτων.
  Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά
  λάβωσι γνώσιν των σχετικών δ¬
  ρων τής δημοπρασίας έκ τής Γε¬
  ωργικής Σχολής καθ' εκάστην.
  Ό Διευθυντής τής Σχολής
  Γ. Κάβουρας
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοΰχον κα-
  τοικσθντα είς Σκαλάνι καί άμει-
  " 'ΐσεται.
  Έξ άφορμης ενός αρθρου— δη^
  μοσιευθέντος πρό όλίγου καιροΰ
  —μέ θέμα την φιλαρέσκεια καί τα
  άφελή θύματα των ιΐροχείρων «πε
  ρΐ καλλονής» άρθρων, δπως όνο-
  μάζωνται, Μλαβα διασκεδαστικά
  καί κολακευτικά γράμματα, μετα¬
  ξύ δέ αυτών την επιστολήν ενός
  αναγνώστου, τόν οποίον χωρ'ις
  νά γνωρίζω φαντάζομαι άνθρωπο
  μέ φρόνησι καί χαρακτήρα, άγα·
  πώντα τίς γυναϊκες μέ την καλυ¬
  τέρα έννοιαν τής λέξεως.
  Μοΰ εφάνη ενδιαφέρον νά γνω
  ρίσω την γνώμη ενός άντιπροσώ-
  που τοΰ «ίσχυροϋ φϋλου» ώς
  πρός την γυναικεία φιλαρέσκεια:
  «Ή φιλαρέσκεια, γράφει 6 έπιστο
  λογράφος μου, είνε μία τέχνη πο-
  λΰ περισσότερον ίπιτηδεία άπό δ-
  σον φαίνεται νά την πιστεύη ενας
  μεγάλος άριθμός μεταξύ τού ώ·
  ραιόκοσμου: "Οσο πίπτουν οί κοι-
  νωνικοί φραγμοί μεταξϋ τοΰ άν-
  δρός καϊ τής γυναικός, δ άνδρας
  ζητεί άπό την γυναΐκα αλλο άπό
  τοΰ νά είνε μία άτιλή κοΰκλα κα-
  λοστολισμένη καί άπησχολημένη
  διαρκώς μέ τα στολΐδια της. Δέν
  άγαπώ την αίσθησι των λιπαρών
  μαλλιών, άλλά ϋπάρχει είς δλα
  τα πράγματα £να μέτρον καϊ έ-
  κεΐ ακριβώς έγκειται, ή τέχνη ..
  ΑΙ σύζυγοί μας Ίσχυρίζονται
  πάντοτε, θά τα £χετε παρατηρή
  σει, δτι στολίζονται μόνον διά νά
  μάς άρέσουν' έν τούτοις θά τίς
  άκούσετε έξ ϊσου συχνόι νά λένε
  δτι δέν νοιώθουμε απολύτως τίπο-
  τε' γιά νά ποθμε την άλήθεια δέν
  κάνουν παρά τοΰ κεφαλιοΰ των!..
  Εάν μοΰ έπρότειναν ν' άπευθύ-
  νω Μνα «λόγο είς τίς φιλάρεσκες»
  Ιδού τί θά μοΰ ήρεσε νά έλεγα
  στ ά άφ'ελή πρό πάντων θύματα δ¬
  πως τα όνομάζετε: νά είσθε φιλά¬
  ρεσκες, νά είσθε πρό πάντων πε-
  ριποιημένες, εάν μπορεΐτε. Στερη·
  θήτε άπό τίς ώρες τοΰ υπνου σας,
  εάν θέλετε, γιά νά άσχοληθήτε μέ
  την ώμορφιά σας' σκεφθήτε επάνω
  στήν έκλογή ενός καπέλλου, ενός
  φορέματος άσχοληθήτε δσο θέλε¬
  τε μέ τα εύτελή αΰτά πράγαατα.
  Άλλά δταν τό πρωΐ τελειώνον-
  τας την τουαλέττα σας θά έ'χετε
  περάση τό φόρεμά σα<:, τοποθετή ση στήν απαιτουμένη θέσι την καρ φιτσα σας «ντερνιέ κρί», πρός θε- ου λησμονήσετε δλα αύτά. Λησμονήσετε τό φόρεμα, τό κα- πέλλο σας, την καλλονή σας, μή φέρνετε είκοσι φορές τό λεπτό, τα δάκτυλα επάνω είς τα μαλλιά σας, μην ζητάτε την άντανάκλασι σας σ' δλους τούς καθρέπτες, ξεϋ- ρετε νά όμιλήτε, νά γελάτε, πρό παντός νά γελάτε, χωρΐς νά σκέ- πτεσθϊ τό ροϋζ πού λυώνει ή τό ρίμελ πού ίσως κυλίσει άπό τίς βλεφαρίδες σας. Ξεύρετε νά τρέ- ξετε, νά περιπατήσετε χωρίς νά σκεφθήτε τόν πλισέ τής φούστας σας, τέλος καί πρό πάντων μην πέρνετε αύτό τό υφος τό φρικτά «φυσικόν τοθ προσώπου ιιοΰ δέν χάνει οϋτε στιγμή συνείδησι τής τουαλέττας τού, αύτό τό υφος πού εΐδα αλλοίμονον! επάνω σέ τόσα ώραΐα πρόσωπα πού 'έχα- ναν ίτσι κάθε γοητεΐα πού ήταν δυνατόν νά έχουν. Τό πραγματικά «φυοικό υφος» παρέχει πιστεύσετέ με, την χάριν καί την γοητείαν των οποίων δέν θά ύμνήσουν πό τέ άρκετά τίς ΙδιότητΕς». "Ενας άνδρας ωμίλησε. Στά λό- για τού εΐμαι βεβαία, 9' άναγνω- ρίσουν πολλές άπό οάς τούς εαυ¬ τούς των. Δέν θά χάσετε εάν ά¬ κούσετε την φιλική αυτή φωνή' έ- γώ ή Ιδία θά έπωφεληθώ αύτοΰ τοθ μαθήματος. ίι Ντιβτεγκέ η ■■■■■■ ■■■■■■«■·>■■■■■■■■■■■■■■■■■
  !■■»
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  ΙΑΤ Ρ Ο Σ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ* ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοΰ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες
  Ιατρείον τού καθ" εκάστην 4—6 μ. μ.
  ■■■»■■■■■■■»ΗΝ*ΝΜ■«»■■■■■■■■■■■■■Β
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΑΙΣΣΑ —^
  377ον
  Καί δταν στίς 20 Ίανουαρίου
  είναςδημοτικός ύπάλληλοςέμπή
  κε στόδωμάτιο τήςΜαρίας-Άν
  τουανέττας καί τής ανήγγει¬
  λε μέ πνιγμένη φωνή πώς
  την ήμέρα έκείνη, κατ' έξαΐ
  ρεσιν, τής επετρέπετο νά κα
  τεβή μέ τα παιδία της στό
  κάτω πάτωμσ, αυτή έκατά-
  λαβεν άμέσως ποία φοβερή
  πραγματικότης έκρυβόταν κά
  τω άπό αυτή την εϋνοια: Ό
  άνδρας της είχε καταδικασθή
  είς θάνατον. Θά τόν έβλεπε
  γιά τελευταία φορά. Τα παι
  διά δέν θά έξανάβλεπαν τόν
  πατέρα τους. Κ' έπειδή ή
  στιγμή ήταν τραγική καί ό
  άνθρωπος ποΰ θά άνέβαινεν
  αυριο στή λαιμητόμο δέν ήταν
  πειά έπικίνδυνος, οί φρουροί
  αφήκαν μόνους μέσα στό|
  δωμάτιο τό άνδρόγυνο, την
  άδελφή καί τα παιδία. Καί
  άρκέσθηκαν νά τούς φυλά
  γουν άπ' εξω άπό την κλει-
  στή πόρτα.
  * ·
  Σ' δλη τού τή ζωή, ή φο
  βερή άπάθειά τού υπήρξεν
  όλέθρια γιά τόν βασιλη,δ. Την
  τελευταία έκείνη στιγμή τόν
  ώφέλησεν. Ή άταραξία τού,
  άποκρουστική σέ άλλες περι
  στάσεις, προσέδιδε τώρα στόν
  Λουδοβΐκον 16ον κάποιο ήθι
  κό μεγαλεΐο. Οΰτε φόβο έ
  φανέρωσεν, οθτε συγκΐνησι.
  Οί τέσσερις φρουροί ποΰ έπε
  ρίμεναν τό τέλος των άπο
  χαιρετισμών δέν τόν άκουσαν
  ουδέ στιγμή νά ύψώστι τή
  φωνή τού ή νά ξεσπάση σέ
  λυγμοΰς. Την ώρα πού άπο
  χωριζόταν γιά πάντα τούς δι
  κούς τού ό άβουλος καί ά
  ξιοθρήνητος αύτός άνδρας, ό
  άνάξιος βασιληάς έδειξεν
  Μνα σθένος καί μίαν άξιο
  πρέπεια πού δέν εΐχε ποτέ
  φανερώσΓ) σ' δλη τού τή ζωή.
  (συνεχίζεται)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1 Σ
  Ή Διεύθυνσις τού ενταύθα ΈργοστασΙου Ζυμαρικών:
  Ι. Γ. Καρούζου καΐ Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκη
  Πληροφορεΐ τδ αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύτυ' α¬
  ριθ. 6.681 καί 9.819 διαταγών τοΰ Ύψυπουργείου Άγορανο-
  μίας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα¬
  ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων ΐρρ ρ)ρ.
  Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά
  καί παρακαλεΐ δπως δλοι προμηθευωνται παρ' αύτοϋ τα έγ-
  χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά
  λι 100 ο)ο έφ' όσον ούδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος
  θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων.
  Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά —!—!
  τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ——:
  ψύλλους, κορηούς, φθεϊρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π. =—=
  ΆπολυμαΙνει έντός μιάς ώρας δωμάτια ασθενών. ~5
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- ——:
  θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμης, όσπρίων κ.τ.λ. έμποδίζον την ανάπτυξιν —=
  τής ψείρας καί τοθ σκώληκος. βββ
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ- =
  φόν τόν σκόρον. ——?
  Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί ——ί
  δραχ. 20. Ουδέποτε είς χύμα διά λόγους εύνοήτους. =
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη άπό τα Νο- =
  σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, Έστιατόρια, Έργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή ~Ξϊ
  αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. =
  Προσέχετε αί φιάλσι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ- ——:
  ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. ί=—
  Άποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτόνα είς χΰμα πρός τό ===
  συμφέρον σας, καί διά νά μην έχετε άπογοητεύσεις. ^Ξ
  Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοΰνται είς δλα τα φαρ- ——'
  μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. =—
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ
  II
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έηανήλθε έξ Αθη¬
  νών μετά τής κυρίοις τού δ ΰττο·
  πρόξενος τής Αγγλίας κ. Μιχ. Ή-
  λιάδης.
  —ΈπανήΛθον ωσαύτως ό κ. καί
  ή κ. Αδαμ. Κωνσταντινίδου.
  ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. "Αντώνιος Α.
  Παπαδογαμβράκης καί ή δνΐς
  Κλεάνθη Α. Κουρτικάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των είς Κουσέ. Πα-
  ράνυμφος παρέστη δ έ< Πετροκε- φάλι δημ)λος κ. Αντώνιος Μαρ¬ κάκης. Συγχαρητήρια Σ. Μπ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μή συνελ¬ θόντες εΐσέτι έκ τής βαθυτάτης ό- δΰνης μας διά την απροσδόκητον απώλειαν τοΰ άγαπημένου μας υΐ- οΰ καί άδελφοΰ Μανώλη, υποχρέ¬ ωσιν αισθανόμεθα δπως ευχαρι¬ στήσωμεν θεομώς τούς φίλους καί συγγενεΐς διά τό αδιάπτωτον καί ζωηρόν ενδιαφέρον δπερ επέδει¬ ξαν κατά την διάρκειαν τής συντό μου ασθενείας τού καί την είλι- κρίνη συμμετοχήν των είς την θλί¬ ψιν μας. "Ιδιαιτέρως ευχαριστού¬ μεν τούς καταθέσαντας στεφάνους είς την σορόν αύτοΰ, τούς καλοός τού φίλους καί φίλους των άδελ- φών τού. "Εντελώς ιδιαιτέρας ευ¬ χαριστίας έκφράζομεν είς τόν α¬ ξιότιμον κ. Δήμαρχον τοΰ δποίου τό ενδιαφέρον θά μάς μείνη πάν¬ τοτε αλησμόνητον. Έν Ηρακλείω τη 12γ) Μαϊου 1938 Ή βαρυπενθοΰσα οικογένειαι Σταύρου Μαστοράκη —Ή οίκογένεια Δημ Καβαλλά- κι προσέφερεν εκλεκτόν φαγητόν μέ γλΰκισμα κλπ. είς τό «"Ασυλον τής Γερόντισσας» την ΙΟην (Τρί¬ την) τ. μ. ^μεσημβρίαν καί εσπέρας μνήμη τοΰ προσφιλοΰς της νεκροΰ Δημητρίου. Αί τρόφιμοι τοΰ Άσύ· λου καί τό Συμβουλιον θερμώς εύ χαριστοϋσιν. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Μετ" ολιγοήμερον νόσον έξεμέτρησε τό ζήν δ συυ.· πολίτης Γεώργιος Ψαραδάκης, δ· στις υπήρξε πάντοτε χρηστός οΐ- κογενειάρχης, στοργικός πατήρ, άγαπητός δέ είς πάντας. Την κηδείαν τού παρηκολούθη¬ σε αρκετάς κόσμος τιμών την μνή¬ μην τού. Ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερ μά συλλυπητήρια: είς τα τέκνα καί τους συγγενεΐς τοΰ μεταστάν- τος. Γύρω στήν πόλι. Ή χθεσινή ήμέρα έκαμε νά ά- ναθαρρήσουν οί πάντες. —Έν τω μεταξύ αί συζητήσεις γύρω άπό τόν περονόσποοον Μδω- σαν καί επήραν. —Καί έξήρθη ή άνάγκη έπιστα- μένης προσοχής διά τόν ταχύν ψεκασμόν των αμπέλων. —"Ηρχισε κατά βεβαιώσεις αρ¬ μοδίων νά ύποχωρη δπωσδήποτε τάς τελευταίας ημέρας ή γρίππη. —Ή βεβαίωσις δέν φανταζόμε¬ θα δτι δίδεται^ μόνον διά την- κα¬ θησύχασιν τοθ κοινοϋ. —Άλλ' δτι είνε πραγματική δέ δομένου δτι καί δ καιρός τείνει νά βελτιωθή οριστικώς. — Δέν λείπουν αύτές τίς νύκτες οί κανταδόροι. —ΟΙ δποϊοι κατά τάς πρώτας νυκτερινάς ώρας αμιλλώνται είς δλα τα ιραγοΰδια καί δή τα κα,λύ τερα τής έποχής. —Κάποτε άπό τό ρεπερτόριον των δέν λείπουν καί τα παλαιότε ρα δσματα άλλά καί ή... απαγό¬ ρευσις των άπό τούς νεωτέρους μελωδούς οί όποϊοι καί τα βάνουν διά τό ζήτημα αύτό μέ τούς παλαιοτέρους. —Τό ξεκάλτσωμα γενικεύεται μεταξύ τού ώραίου κόσμου. —"Ωστε νά δημιουργούσαι καί έμφανίσεις έπιτυχεϊς είς τό σύνολον των. —Δεδομένου δτι τό ξεκάλτσω¬ μα συνδυάζεται άρμονικώτατα ένΐ ότε μέ τό χρώμα τής τουαλέττας τής ώρας έκεΐνης. —Κίνησις χθές είς τό Είρηνοδι- κεΐον μας, λόγω τής ημέρας, ήτις ήτο ή καϋωρισμένη διά τάς συνε- δριάσεις τού. —Δικηγορικός κόσμος πολύς δπως τιάντοτε άλλά καί διάδικοι δχι ολίγοι. —Ή κίνησις σΰτη τοθ Είρηνο- δικείου καί Πταισματοδικείου μας ύπενθυμίζει εκάστοτε καί την α. νάγκην τής ταχυτέρας μεταφοράς των έκ τοθ οίκήματος τής Πάλαι άς Νομαρχίας. —Τα ύπαίθριο κέντρο συγκεν τρώνουν κόσμον πότε—πότε. —Έννοεϊται δτι ό κόσμος αύ τος άποσύρεται ενωρίς διά τόν ...φόβον των Ίουδαίων. —"Οπως προσθέτουν οί έξυπνό τεροι προκειμένου νά χαρακτηρί σουν τα τελευταία έπιδημικά κρυ ολογήματα. — Είς τοΰ Πουλακάκη ανέμενε το χθές κοσμοπλημμύρα είς την πρεμιέραν «της Γραμμής Μαζινώ» τοΰ άριστουργήματος αύτοΰ τής κινηματογραφίας. 6 Ρέπορτϊρ —Τό σημερινόν ρεσιτάλ τής κ. Σούλας Αλεξίου. Τό άποψινόν ρεσιτάλ τραγου διοΰ τής καλλιτέχνιδος κ. Σούλας "Αλεξίου, υπέρ τού Συλλόγου των Δεσποινίδων, είς τα θέατρον Που λακάκη,προβλέπεται δτι θά σημει ώστ] εξαιρετικήν επιτυχίαν. "Ηδη έχε'ι διατεθίϊ μέγας αριθμός εισί τηρΐων, ύπάρχει δέ τόση ζήτησις ώστε μέχρι τής μεσημβρίας τής σήμερον ύπολογιζε,ται δτι θά 6 χούν κλεισθή δλαι αί θέσεις. Τοϋ το άλλωστε είνε φυσικόν. Ή τέ χνη τής κ, Σούλας Αλεξίου ή έ ςαιρετική είς λυρισμόν φωνή της κα'ι ή ίερότης τού σκοπουδιά τόν οποίον δίδεται ή συναυλία, άποτε λοΰν δύο στοιχεια ίκανά νά προ σελκύσουν τιλήθη κόσμου είς τό θέατρον, πού προβλέπεται δτι θά κατακλυσθη κυριολεκτικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έξ Ά θηνών ή Δνίς Πόπη Μ. Συμιανάκη μοδίστα κομίσασα τιλουσιωτάτην συλλογήν πατρόν καί ^κροκΐ τής θερινής σαιζόν,
  ΑιΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  νά
  ΑΓ έκείνους ττοΟ
  πλουτίζουν τάς
  σέλουν
  γνώσεις των.
  300ον
  ΟΙ δμιλοι οδτοι θερμσινόμενοι έκ τοΟ θαλπεροΰ
  ηλίου τής μεσημβρίας, άπασχολοϋσι τόν μελετών-
  τα την ύπαρξιν των τοιούτων δντων, τό δέ θέαμα
  έντυποθται είς τούς ρεμβασμούς τού.
  Διά τα δντα ταυτα, δλη ή γή άποτελεΐται έκ
  τής πόλεως των Παρισίων, τοΰ κέντρου της, των
  περιχώρων της καί των διαγωνίων αυτής λεωφόρων.
  Δέν εξέρχονται ποτέ έκ τή"ς παρισινής των άτμο-
  σφαίρας, ώς οί ίχθύες δέν δύνανται νά έξέλθωσιν
  έκ τοϋ ύδατος.
  Καί κατά τάς γνώσεις αυτών, πέραν των δια-
  γωνΐων λεωφόρων δέν ύπάρχει τίποτε' έκεΐ τέλει
  ώνει ό κόσμος.
  Πάν δ,τι λέγομεν ενταύθα, δέν μδς άπαλλάσσει
  ουδόλως έκ τοΟ εγκαρδίου πόνου, δν αισθανόμεθα,
  συναντώμενοι πρός τα δντα έκεΐνα, πέριξ των ο¬
  ποίων φαίνονται σκορπισμένα τα τματα τής συν
  τριβείσης οικογενείας.
  Είς τόν τόσον άτελή έ'τι σύγχρονον πολιτισμόν
  δέν παρουάζουσΐ τι τό λίαν άνώμαλον οί οίκογε-
  νειακοί οδτοι άκρωτηριασμοί οί έκκενούμενοι έντός
  τοΟ χάους, άγνοοϋντες τί άπέγιναν τα 'ίδια τέ¬
  κνα των καί επιτρέποντες νά έκχυθώσιν έν μέοτ]
  οδώ τα ϊδια σπλάχνα των.
  "Ενεκα τοϋ λόγου τούτου τΐαρουσιάζεται ή μαυ
  ρη λεγομένη καί σκοτεινή μοΐρα, ή περιφραστικώς
  διά τοΰ «έρρίφθη είς τούς πέντε δρόμους» έξεικο-
  νιζομένη
  Είρήσθω έν τούτοις, δτι ή εγκατάλειψη των ά-
  τυχών έκεΐνων δντων ύπεθάλπετο σχεδόν υπό τής
  άρχαΐας μοναρχίας.
  "Ολίγοι φελλάχοι ή βοεμοί ήσαν άνσγκαΐοι είς
  τα ανωτέρα κοινωνικά στρώματα, ίνα ίσχυροτέρα
  επί μάλλον παρουσιάζηται ή των πεπαιδευμένων
  ίσχύς.
  Τό πρός εκπαίδευσιν τής λαϊκής τάξεως μΐσος
  είχεν άνέλθει πσρ' αυτή είς περιωπήν δόγματος.
  Πρός τί, έλεγον, τα ήμίφωτα;
  Τοιούτον υπήρξε τό σΰνθημα. Έ-ηομένως ό ά-
  γυιόπαις είνε άπαύγασμα τοϋ αμαθούς παιδός.
  Άλλως τε ή μονσρχία είχεν ένΐοτε ανάγκην τέ-
  κνων τοΟ λαοθ, καί οσάκις παρουσιάζετο ή εύκαι-
  ρία, έξεχύνετο άνά τάς όδούς πρός εξεύρεσιν.
  "Επί Λουδοβίκου τοΟ ΙΔ', ινα μή άναδράμωμεν
  είς απώτερον παρελθόν, ό βασιλεύς ήθελε, καί δι-
  καίως, νά συγκροτήση στόλον. Ή δέ ίδέα ήτο λαμ-
  πρά. Άλλά ποΟ τα μέσσ;
  Δέν δημιουργεΐται στόλος, δταν, πλήν των Ι
  στιοψόρων, άτινα είνε ύποχείρια τοΟ άνέμου άθύρ-
  μστα, καί έν άνάγκη. πρός ρυμούλκησιν δέν θά έ¬
  χη τό άλλο έκείνο πλοΐον, τό έκκινοθν δπου θέ¬
  λει είτε διά τής κωπηλασίας είτε διά τού άτμοθ,
  Τα κάτεργα ήσαν τότε διά τό ναυτικόν δ,τι οή
  μερον εΤνε τα άτμόπλοισ. Έχρειάζοντο λοιπόν κά-
  τεργα· άλλά τα κάτεργα λειτουργοϋσι μόνον δταν
  ύπάρχωσι άνδρες έν αυτοίς· απητούντο λοιπόν άν-
  θρωποι διά τα κάτεργα. Ό Κόλβερ ένήργει διά
  όργάνων τού έν ταίς επαρχίαις καί διά των νο-
  μαρχιακών συμβουλιον την στρατολόγησιν δσων
  ηδύνατο περισσοτέρων καταδΐκων.
  Ή δικαιοσύνη βεβαίως ουδόλως άντέτεινεν είς
  τοθτο, έπερχομένη τουναντίον πρόθυμος συνεργός.
  Άμα συνελσμβάνετο άνθρωπος κατά την δι¬
  έλευσιν τής κηδείας μέ τόν πΐλον επί τής κεφα¬
  λής, έχαρσκτηρίζετο ώς ούγενότος καί απεστέλ¬
  λετο είς τό κάτεργον.
  (συνεχίζεται)
  "Ανεμος προόδου
  Άπό όλα δι' δλους.' / » * γ> / Λ ΛΛ,
  -ττνεει εις την Βιάννον.
  ΑΝΑΛΕΚΤΑ
  Β.'
  Είνε δέ γνιοστή ή άντοχή, ή
  μαχροβιότης μΐκροβίων πού προ-
  καλοθν διαφόρους ασθενείας.
  Ένα μέσον πού έξίντώνει τα
  μικρόβια είνε ή φωτία, άν καί υ-
  πάρχουν μικροοργανισμοί πού
  μποροΰν νά διατηρηθοΰν καί μέ-
  σα είς την φωτία άν.όμη. Άν δ-
  μως τα μικρόβι* έ'χουν εξαιρετι¬
  κήν διάρκειαν, υπάρχίΐ είς τα
  χρονικά τής φύσεως καί μιά φω¬
  τία ποΰ διαρκε: άπό μιας ολο¬
  κλήρου πεντηκονταετίας. Είς την
  πολιτείαν Όχίϊο, κοντά εις την
  πόλιν Νιουστρέΐβιλ τής Άμε
  ρικής, Ιχουν πάρη φωτία καί καί
  ονται άπό ήμίσεος αιώνος, Ικτε-
  ταμένα στρώματα γαιανθρίκων.
  Φυσικά δέν είνε δυνατόν νά πλη-
  σιάση κανείς εις αυτήν την κό-
  λασιν, αυτήν την γεενναν τοΟ πυ¬
  ρός. "Ηδη δμως ο£ Άμερικανοί
  μηχανικαί φαίνεται 6'τι Ιπεξειργά-
  σθησαν ε*να σχέδιον, διά τοΟ έποί-
  ου έλπίζουν ν' άπομονώσουν την
  φωτία. Μέ μεγάλα φράγματα ά
  πό τσιμέντο θά φράξουν τάς 6πο-
  γείους «στοάς» τοθ πυρηολο^μί
  νού άνθρακωρυχείου εμποδίζον
  τες ε"τσι τόν άέρα νά φθάνη
  εις την έστίαν τοΟ πυρός. Τό κτί-
  σιμον αυτών των τσιμεντένιων φραγ
  μών συνεπάγεται την δαπάνην
  κ·>1 χρόνου πολλοθ καί πολλοΰ
  χρήματος, έν τοσούτφ ή έταιρεία
  των άνθρακωρυχείων είς την όποί
  αν άνήκουν καί τα πυρπολούμενα
  κοιτάσματα τοΟ γαιάνθρακος, ά
  πεφάσισε παρ' 8λας τάς θυσίας
  πού θ' άπαιτηθοθν, νά προβή είς
  τό ΰστατον τοθτο μέσον τής σβέ-
  σεως τοΟ πυρός. Διαφορετικά ή
  φωτία μπορεΐ νά διαρκέση άκόμη
  επί
  πολλάς δεκαετηρίδας καί νά
  τρέψη χχ ά"λλα στρώματα
  γαιάνθρακος πολλων έκατομμυ-
  ρίων. Επί πλέον ή παράτασις τοΰ
  πυρός θ' άπετέλει καί γεωλογικώς
  κίνδυνον δι' ολόκληρον την περι¬
  οχήν, διότι θά έξηφάνιζεν ολα τα
  γαιανθρακοφόρα κοιτάσματα.
  *
  * *
  Διά νά συμπληρώσωμεν τα
  νάλεκτα αύτά πού σας προσφε¬
  ρομεν σήμερον άπό την φύσιν καί
  την Ιπιστήμην, θά ομιλήσωμεν καί
  διά τα παλαιότερον τηλέφωνον
  τοΰ κόσμου ποΰ δχι μόνον δια·
  σώζεται, άλλά καί λειτουργεΐ ά¬
  κόμη. Τό τηλέφωνον αύτό πού εί
  χεν έπινοήση ό διδάσκαλος Φίλιπ
  πος Ράϊς καί πού έπεδείχθη διά
  πρώτην %ορ&ν δημοσία την 26 Ό-
  κτωβρίου 1801 εις την Φραγκ-
  φούρτην, μπορεϊ νά τό ίδη κανείς
  σήμερον έπισκεπτόμενος τό μου¬
  σείον των κρατικών ταχυδρομεί-
  ων τ&ΰ Βερολίνον. Τό τηλέφωνον]
  αύτό εις τό μο^εϊον δπου φυ·
  λάσσεται, είνε σήμερον έγκατε-
  στημένον κατά τρόπον, ώστε νά
  λειτουργή έκ νέου. Είνε ενδιαφέ¬
  ρον ν' άκούη κανείς διά τοΟ τηλε-
  φώνου αύτοΰ την φράσιν πού πρώ
  την μετεβίβασεν ό Ράϊς. Ή φρά-
  σις Ικείνη περιείχεν 2λα τα φω·
  νήεντα, έκτός τοΟ «ο». Αί πρώται
  έ νώπιον μαρτύρων μεταβιβασθεϊ-
  σαι λέξεις ήσαν: «Τα άλογο δέν
  τρώγει άγγουροσαλάτα!» (Σ.Σ.ΕΣς
  την γερμανικήν αί λέξεις αύται
  περιέχουν διάφορα φωνήεντα, δ-
  χι δμως καί τό «ο».) Τό πρώτον
  αύτό τηλέφωνον δύναται κοί σή¬
  μερον άκόμη νά μεταβιβάζη λέ-
  ξεις κατά τρόπον εύκρΐνέστατον.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Μάϊο; (άνταποκρι-
  τβΰ μας) — Άνεμος άναζυογονη-
  σεως, αναδημιουργίαν καΐ προό-
  δβυ πνέει είς την Βιάννον συνε-
  χώς τόν τελευταίον καιρόν. Ιδί¬
  ως άο' ότου, χχρΐζ εί; τάς φρον¬
  τίδας τού Γεν, Διοικητβϋκ. Σφα
  κιανάκη κα'ι τού Νομάρχου κ.
  Μαρκέλλου, διηνοίχθη ό όρώμο;
  καί έφθασεν εως έδώ τό αυτοκί¬
  νητον, ειμπορεί νά είπη κανείς
  βτι ήνοιξε νέα περίοδο; διά τόν
  ι τόπον. Τό αυτοκίνητον μ«ς 2φερε
  ά- Ι τον άέρα τής δπμιβι>ργι«ής «ρβ-
  - ' σκαίείας, τή; έκπολιτιστικής δια-
  θέσεως. Ή Βιάννο; ήρχισε νά έ-
  ξωραΐζεται, νά συγχρονίζεταΐ, νά
  έξελίααίται ραγδαΐω;. Καί συνεχί
  ζεΐ αύτην την προσπάθειαν. 'Η
  βεβαίωσις μάλιστα πού παρεσχέθη
  καί έκ μέρους τού κ. Κοτζιά, βτι
  μέχρι τοΰ Αΰγουστου θά είναι
  έτοιμος έ δρομο; 'Ηρακλείου—
  Βιάννου, ωατε νά έξαοφαλισδίϊ
  πλέον μονίμως ή δι' αυτοκίνητον
  αυγκβινωνία κ«ί ή απόφασις ποΰ
  ελήφθη νά γίνουν τότβ, τόν Αυ¬
  γουστον, πανηγυρικά τα άποκαλυ
  πτηοια τηζ προτομίϊς τοΰ άειμνή
  στου διδασκάλου τή; δημοσία
  γραφίας καί πατέρα τβΰ χρβνβ-
  γραφήματο; Ιωάννου Κονδυλα¬
  κη, συνέτειναν είζ τό νά έντα-
  θό περισσότερον ή. προσπαθεία ά-
  λονάς κωμοπόλεως μας. Καί τα
  δΰο αϋτά γεγονότα, θά συμβά-
  λουν είς την δημιουργίαν νέων
  κέντρων, εί; την διαμόρφωσιν
  των έδ&ν καί πλατειών, είς την
  καθόλου αλλαγήν της οφεως τής
  Βιάννου. "Επειτα τώρα καταβάλ¬
  λεται προσπαθεία διά την εκμε¬
  τάλλευσιν τώνύδατοπτώαεων προ;
  ίδρυσιν έγκαταστάσεων πλεκτρο-
  Φ»τισμοΰ της κυμοπόλεως—γενβ"
  νος πού 8' άποτελέσρ σταθμόν
  πολιτισμ^ϋ καί θά συντελέση είς
  την ανάπτυξιν τού τουρι-
  σμοΰ διά τής προαελκΰσβως
  ξένων—καί συνεταιρικοΰ βργο-
  σταβίου έλαιουργείου καί άλευρο
  μΰλου. Κα) πιστεΰεται ότι ή προ-
  σιτάθεια αύτη θά απολήξη είς πλή
  ρη επιτυχίαν έφόσον θά εκδηλω¬
  θή καί τό ενδιαφέρον τής 'Λγρο-
  τρατιέζη; πρός χρηματοδότηβιν
  τού έργβυ.
  Όπωσδήποτε γεγονό; είναι, δτι
  π Βιάννο; σημειώνει ηδη ραγδαί
  αν εξέλιξιν πρός την πρόοδον
  καί τόν πολιτισμόν. Καί πιστεύο¬
  μεν ότι έντός όλίγου, μέ τα έργα
  ποϋ θά έκτελεσθοϋν, θά καταστή
  ίΐ ωραιοτέρα κωμόιτολις της Κρή¬
  της, 6 ίδεωδέστερος τόπος διαιΐο-
  νής. Ή φύσις αλλωστε την Ιχει
  προικΐβει μέ ολα τα δώρά της μέ
  έλην την μαγείαν της, μέ άσυγ-
  νακαινισμου της απαραμίλλου κρίτους καλλονά; μέ τα μεγαλύ-
  είς γραφΐκβτητα καί φυσικάς κα· τερα θέλγητρα.
  και
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθεν «ληρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογι* τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια! ΑΙδη-
  ψόν. Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνεσις-Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ»"
  εαπ-ει
  Γραφειον
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  Τηλέφωνον 5—69
  •Ενεργβύνται άαφάλεκχι «άαης φύ«ως καί είς
  ΈτοίΐρΙας:
  ΖΟΗΣ
  Εθνικόν ϊδρυμα Άσφαλειών Ρώμης
  ΠΥΡΟΣ
  "ΡυΓ.οιο Σκωτίας καί Έθνική.-Γαλλι¬
  κόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.- Χάμπουργκ
  Βρέμεν.
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Γαλλικόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.
  ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάϊμ
  ΧΑΝΙΑ
  Α Γ Ω Γ Η
  Περί χύρους κατασχέσεως
  άπαιτήσεως.
  Παπά Εμμανουήλ Κορναράκη
  κατοίκου ΆμαριανοΟ Πεδιάδος. -"
  Κατά
  1) "Εμμανουήλ θεοχ. Σμαρ-
  γιαννάκι κατοίκου Άποστόλων
  Πεδιάδος ώς όφειλέτου καί 2)
  Κωνσταντίνου Ε. Μεταξάκη ώς
  τρίτου κατοίκου τέως Άποστό¬
  λων Πεδιάδος καί ήδη αγνώ¬
  στου διαμονής.
  Ενώπιον
  Τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
  Παρά τοΰ πρώτοι» των καθ1
  ών ή παροθσά ·μου Εμμανουήλ
  θεοχ. Σμαργιαννάκη δικαιοθμαι
  λαμβάνειν έκ δανείου δυνάμει
  τοΰ υπό χρονολογίαν 1 Νοεμβρί-
  1937 ίδιωτικοΰ ληξιπροθέσμου
  έγγράφου τής υπογραφής τού
  ραχμάς όκΐώ χιλιάδας (αριθ.
  8000) πληρωμάς μετά τρείς μή
  άς άπό τής εΐρημένης χρονο-
  λογίας τοΰ γραμματίου τούτου
  άτόκως καί μετά την παρέλευ¬
  σιν τής προθεσμίαν ταύτης μετά
  τοΰ νίμίμου τόκου των μέχρις
  έξοφλήσεως, αίς άρνείται νά μοί
  πληρώση.
  Έπειδή υπόχρεως είναι ό έ
  ναγόμενος νά μοί πληρώση τό
  είρημένον χρηματικόν ποσόν έν-
  τόκως άπά τής 1 Φεβρουαρίου
  1938 μέχρις έξοφλήσεως.
  Έπειδή πρός ικανοποίησιν
  τής άπαιτήσεως μου ταύτης των
  τόκων καί τόκων καί των έξό
  δών αυτής μέχρις άποπληρω-
  μής Ιπέβαλον είς χείρας τοΟ
  δευτέρου των συνεναγομένων Κων¬
  σταντίνου Μεταξάκη ώς τρίτου
  διά τοΟ υπό χρονολογίαν 2 Μα-
  ίου 1938 κατασχετηρίου μου νο
  μίμως κοινοποιηθέντος πρός τε
  τόν Οφειλέτην μου καί τόν τρί
  τον τούτον κατάσχεσιν δραχ-
  μών δέκα τεσσάρων χιλιάδων
  (αριθ. 14.000) έκ τής έκ δραχ-
  μών 19175 άπαιτήσεως ήν ούτος
  όφείλει πρός τάν εΣρημένον δ-
  φειλέτην μου δυνάμει τής 6π'
  αριθ. 1406 τοΰ 1937 όριστικής
  αποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου καί των πρός έκτέλε
  σιν αυτής γενομένων έπιταγών
  τοΟ 6πό χρονολ. 15 Ίανουαρίου
  1938 καί 10 Φεβρουαρίου 1938
  χορηγηθεΕσης μοί τής πρός του¬
  το άπαιτουμέεης νομίμου αδείας
  διά τής ύπ' αριθ. 200 τής 27
  Απριλίου 1938 αποφάσεως τοϋ
  κ. Προέδρου των έν Ηρακλείω
  ΙΙρωτοδικών.
  Έπειδή ή κατάσχεσις
  νομίμως επιβληθείσα δέον
  αυτή
  δπως
  έπικυρωθ^ 6πό τοΰ
  τούτου.
  Δικαστηρίου
  Έπειδή τό βάσιμον τής παροό
  μου άποδε:χθήσεται νομί-
  "———"'
  .....
  σης
  μως.
  Διά ταυτα
  Γνωστοποιών ίίς τόν
  οφειλέ
  την μου την γενομένην κατά¬
  σχεσιν καί προσκαλών τάν είρη
  μένον τρίτον νά δηλώση
  έντός τής νομίμου προθεσμίας
  τινος χρηματικοθ ποσοθ ανήκον¬
  τος εις τόν όφειλέτην μου είναι
  άφειλέτης.
  ΑΣτοΟμαι
  Νά γίνη δεκτή ή παροθσά μου.
  Νά υποχρεωθή 6 πρώτος των
  έναγομένων δφειλέτης μου Εμ¬
  μανουήλ Σμαργιαννάκης διά την
  έν τφ ίστορικω τής παρούσης" μνη
  μονευομένην αίτίαν νά μοί πλη
  ρώση δραχμάς βκτώ χιλιάδας
  (άρ. 80ρ0) μετά τοθ νομίμου τό
  κου των άπό τής 1 Φεβρουα
  ρίοο 1938 μέχρις έξοφλήσεως
  κηρυσσομένης προσωρινώς καί
  άνευ εγγυήσεως εκτελεστής τής
  έκδοθησομένης αποφάσεως καί έ
  πιβαλλομένων ε?ς 6άρος τού των
  έξόδων τής παρούσης δίκης με
  τα τής &μοι6τ}ς τοθ πλήρεξουσί-
  ου δικηγόρου μου.
  Νά έπικυρωθη1 ή είς χείρας
  τοθ δευτέρου χών έναγομένων
  Κωνστ. Μεταξάκη επιβληθείσα
  ώς ά"νω κατάσχεσις διά τοθ υπό
  χρονολογίαν 2 Μαΐου 1938 κατα
  σχετηρίου μου.
  Νά υποχρεωθή ό τρίτος νά
  μοί καταβάλη έκ τοθ κατασχε
  θέντος ώς άνω ποσοθ την ανωτέρω
  άπαίτησίν μου μετά των τόκωνκαί
  έξόδων τήςπαρούσης δ£κης καίτης
  δικηγορικής άμοιβής τοθ πλη-
  ρεξονσίον δικηγόρου μου.
  Έν Ηρακλείω τ§ 10 Μ«ίου1938.
  Ό πληρεξουσιος δικηγόρος τοθ
  ένάγοντος
  Αντώνιος Π. Γαλανάκης
  Αίτήσει τοθ ένάγοντος όρίζεται
  δικάσιμος ή 1(ί Νοεμβριού 1938
  Ό Δικαστικός Γραμματεύς
  Εύαγ. Γαλυφΐανάκης
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Έρακλείψ τή 11 Μαΐου 1938
  Ό δικαστικός γραφεύς
  (Τ.Σ.) υπογραφή δυσανάγνωστος
  Εξεδόθη τό υπ' αριθ. 311 δι¬
  πλότυπον είσπράξεως άντιγραφι
  κων δικαιωμάτων κ«ί τελών τοθ
  Ταμείου Ηρακλείου έκ δρ. 27,50
  διά φύλλα 0, σελίδας τρείς.
  (Τ.Σ.) υπογραφή δυσανάγνωστος
  Εθεωρήθη διά την νόμιμον
  κατά σειράν Ικδοαίν τού.
  Έν Ηρακλείω τ^ 11—5—1938
  Ό έντεταλμένος δικαστής
  (Τ. Σ.) Ε. Μπλέταας
  Άκριβές αντίγραφον έκ τοθ εί< χείρας μου επισήμου τοιούτου δ περ δημοσιευθήτω διά τής έν Ή ρακλείφ εκδιδομένης έφη μερίδος «Ανάρθωσις» διά τάν ά γνώστου διαμονής τρίτον Κων¬ σταντίνον Μεταξάκη καλοΰμενον νά εμφανισθή ενώπιον τοθ ανωτέ¬ ρω δικαστηρίου δημοσία επί πό λιτικών ύποθέσεων δικάζοντος καί έν τψ Καταστήματι αύτοθ τή 16ην Νοεμβριού 1938 ημέραν Τί —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬ θύμνης. Είς τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬ θύμνης έξεδικάσθη προχθές ή κα¬ τά τοΰ Μιχαήλ Παπίλαρη κα- τηγορία, κατηγορουμένου επί ά- ναιρέσει. —Έορτή είς Ρέθυμνον. Την προσέχη Κυριακήν δίδεται είς Ρέθυμνον πρωτοβουλία τοϋ Συλλόγου Κυρίων Ρεθύμνης έ¬ ορτή των ανθέων. Ή έορτή θά δοθή είς τόν Δημοτικόν Κήπον εθύμνης μέ πρόγραμμα περι- λαμβάνον καλλιτεχνικάς .έκτε- λέσεΐΐ, ανάλογον δέ πρός την ιοθεΐσαν πέρυσΐ εορτήν είς τόν ίδιον κήπον καί άπό την αυτήν φιλοπρόοδον οργάνωσιν. ,άρτην καί ώραν συνήθη των συ- 'εδριών πρωϊνήν πρός συζήτησιν αυτής, άλλως αυτή συζητηθήσε- :»ι καί ερήμην τού. Έν Ηρακλείω τη" 11 Μαΐευ 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ ίνάγοντος καλοΰντος καί παραγ- 'έλλοντος Αντώνιος Π. Γαλανάκης ΜανώΑης Γ. Κωνιός Νβυρολόγο;-- Η'υχ(«τρος Τμηματάρχης Ίατρός Ψ'ϋχιατρΐϊίον» Άβηνίν Δέχεται έν τώ (ατρείψ τ^υ ειραίώί 1ιδ' ΑΘΗΝΑΙ. 'ΐτ,Ιίψ- 52.379. ΑΦΙΧΘΗ ό άριστος λουστρα- δόρος Εύαγ. Νικολαΐδης δστις καί άναλαμβάνει τόλουατράρισμα πιά- νων, έπίπλων καί παρκέ. Πλη¬ ροφορίαι εργοστάσιον έπιπλο- ποιΐας Κιοσκλή. —Ή αποπεράτωσις τής όδοΰ 'Ασωμάτων—Νεύς 'Αμάρι. Τό παρελθόν Σάββατον μετέ¬ βη είς Χανιά ϋπου παρέμεινε μέχρι τής παρελθούσης Τρίτης ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Κρεββα- τάς. Ό κ. Νομάρχης συνειργάσθη έν Χανίοις μετά τοΰ κ. Γενικοϋ Διοικητοΰ διά τό ζητημα τής α¬ ποπερατώσεως τοΰ τμήματος τής έθνικής όδοΰ άπό 'Ασωμάτων μέ¬ χρι Νεΰς 'Αμάρι, απεφασίσθη δέ όπως επί τοϋ παρόντος δοθούν 50.000 διά την μερικήν κατασκευ¬ ήν τής όδοΰ, λαμβανομένης γε¬ νικωτέρας μερίμνπς αργότερον. — ©ί βραβευθέντες έξ Ηρα¬ κλείου έκ&έται τής Εκθέ¬ σεως Θεσσαλονίκης. Ή Διεθνή; Έκθεσις Θεσσαλονί¬ κης έκοινοποίηαε πρός τάς δημο¬ σίας καί γβωργικάς αρχάς Ηρα¬ κλείου τόν κατάλογον των βρα- βευθέντων έκ τοϋ νομοΰ έκθετών κατά την 12 Διεθνή "Εκθεσιν. Κατ' αυτόν είς τόν νομόν Ηρακλεί¬ ου άπενεμήθησαν 8 βραβεΐα είς βιομηχανικά καί βιοτεχνικά προ- ΐόντα, 135 διά δημηταιακού; καρ- πούς, 19 διά βάμβακα καί βιομη- χανικά φυτά, (Α διά κτηνοτβο- φΐκά προϊόντ« καί φυτά, 2 διά καπνά εις φύλλα, 28 διά μελισσο- κομικά προϊόντα, 1 διά σιροτρο- Φΐκά, 163 διά δενδροκομικά, κη- πευτικά καί άμπελουργικά, 58 δι' οσπρια, 31 δι' έλαιοκομικά, 82 διά διατηρησίμους καρποϋς καί 11 δι' οίνοπνευματώδη φυτά, ή¬ τοι έν όλω 652 βραβεία. Σημει- τέβν ότι είς τόν νομόν Λαρίσ¬ ση; άπενεμηθηοαν 922 βραβεΐχ καί είς θεσσαλονίκην 658 έρχο- μένου οϋτω τοΰ νομοΰ Ηρακλεί¬ ου τρίτου είς την απονομήν βρα- βείων. —Διπλώματα ενρεσιτεχνίας. Υπό τοΰ ύπουργείου Έθνικής Οίκονομίας εδόθη δίπλώμα εΰρεσιτεχνίας εί; τόν Ιωάννην Βογιατζάκην έξ Ηρακλείου διά συσκευήν καυστήρο; πε· τρελαίου διά μηχανάς μαγειρικής θερμάνσεως καί φωτισμοΰ. —Τα άθλητικά Ηρακλείου. Ό 'κ. ύπουργός Πρωτευούσης απέστειλεν είς τόν κ. Δήμαρχον τό κάτωθι τηλεγράψημα: «Διετά¬ χθη μηχανικάς Κοκάλης αναχω¬ ρήση αϋτόσε πρός τακτοποίησιν άθλητικων. Κοτζιάς». ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΕΙΟΤΗΡΕΣ Αφίχθησαν οί περίφημοι Ψεκαστήρες δι' 'Αμπέλους, Ύεκαστήρες διά δένδρα, καί Ο ε ι ο - τήρες πλάτης, των Έργοστασίων Αθανα¬ σιάδης καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬ σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί άντοχήν αυτών. Δεχόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχάνημα μή πληροϋν απολύτως τούς ανωτέρω ορους. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α Ριζική και άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΓΟΛΟΓΟΪ Όδός Άρκολεων όπισθεν Παλαιοΰ Δπμαρχείου Δέχεται επί συνβντβύξει •Αριθ. Τηλ, 7-87. ι Ά Ι ι ' ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πσρασκευής
  13 Μαίου 1938
  Ο ΝΕΓΚΟΥΣ ΘΛ ΕΞΕΦΟΝΕΙ ΧΟΕΣ
  ΛΡΑΜΑΤΙΚ ΠΤ Α Τ Ο Η ΛΟΓΟΝ
  Η ΠΕΡΙΠΤΟΣΙ! ΚΑΑΗΣ ΕΝΤΥΠΟΣΕΟΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΣΕΛΑΣΙΕ
  ΟΑ ΠΕΡΙΠΛΕΞΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τοΰ άνταπο
  κριτού μας).— Σημεριναί πληροφορίαι
  έκ Γενέυης άναφέραυν ότι ο τέως αύτο-
  κράτωρ τής Αίθιοπίας πρόκβιται νά έκ-
  φωνήση σήμερον ενώπιον τού Συμβου·
  λίου τής Κ.Τ. Ε. δραματικόν λόγον.
  Εάν ο λόγος τοΰ Νεγκούς επιτύχη
  καί προξενήση καλήν εντύπωσιν καί γενι
  κώς έπηρβάση τα μέλη τού συμβου-
  λίου, τό αίθιοπικόν θά παραπεμφθή είς
  την γενικήν συνέλευσιν τής Κ.Τ.Ε. ή
  οποία συνέρχεται τόν Σεπτέμβριον.
  Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κατάστασις
  θά αποβή έξαιρετικά περίπλοκος.
  Ή συζήτησις τοΰ αιδιοπικοΰ
  είς την Κοινωνίαν των Εθνών.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΑΝΑΣΧΕΤΕΙ
  ΖΗΤΟΥΣΑ ΤΗΝΙιΜΕΣΟΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΙίΐΚϋΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Γενέυης άναφέρουν ότι ή Ίτα
  λία εξεδήλωσε δυσαρέσκειαν διά τό Αι-
  θιοπικόν.
  Ή Ίταλική κυβέρνησις εζήτησε νά
  ρυθμισθή πρό τοΰ Σαββάτου τό Αίθι
  πικόν ζήτημα.
  Ο
  ΙΙΓΕΑΑΟΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΙΚ λ Ι ΩΣΙΝ
  ΤϋΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΥΣΙΟ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου(τού άνταπο-
  κριτού μας).—Έκ Ρώμης τηλεγραφεί¬
  ται ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός κ
  Μουσολίνι είς περίπτωσιν ρυθμίσεως
  τοΰ Αίθιοπικού ζητήματος έν Γενεύη,
  θά έκφωνήση αύριον λόγον, άγγέλλων
  την πλήρη δικαίωβιν των Ίταλικών θυ
  αιών έν Αιθιοπία.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Κ1Ν Α Μ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας)^— Τηλεγραφοΰν "έκ τής
  "Απω Άνατολής ότι αί μαχαι εις την
  Κίναν συνεχίζονται πάντοτε μετά λύα-
  σης. Αμφότεροι οί έμπόλεμοι έχουν
  μεγάλας απωλείας. Πάντως οί Ίάπω-
  νες ευρίσκονται εισέτι εί^ πλείστα αημεία
  τού μετώπου, ιδία τής βορείου Κίνας,
  είς μειονεκτικήν θέσιν.
  ΜΗΝΙΑΙλ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ Η ΚΑΤΑΟΟΑΗ
  ΑΠΑΣΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΡΝ
  ΑΘΗΝ 1113 ΛΛαΐου (τού άνταπο-
  κρ&τού μας). — Διά διατάγματος ωρί¬
  σθη όπως τού λοιπού αί συντάξεις πλη-
  ρώνωνται άπασαι κατά μήνχ καί συγ¬
  κεκριμένως τό τελευταίον πενθήμερον
  τοΰ προηγουμένου μηνός.
  Ί βασιλΤυσΤΙΙϊΓ
  ΧΟΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΣΪΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Προπεμφθείς ένθουσιω-
  δώς ανεχώρησε σήμερον έκ Καστοριάς
  διά Φλώρ-.ναν ή Λ. Μ. ο Βασιλεύς
  Γεώργιος. Είς την Φλώριναν ο λαός έ-
  τοιμάζεται νά ύποδεχθή ένθουσιωδέστα-
  τα τόν "Ανακτα.
  ΜΙΑ ΑΓΓΛ1Σ ΧΩΡΙΚΗ
  ΕΤΕΚΕΝ ΕΞΑΔΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τηλεγράφημα
  έκ Λονδίνου μία Άγγλίς χωρική ϊ'τεκε
  έξάδμ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαίου (τηλε
  γραφικώς.) —Μεγάλη υπήρξεν
  ή σημερινή ήμέρα διά την Κ.
  Τ. Ε. Είς την αίθουσαν των
  συνεδριάσεων εισήλθον δλα
  τα μέλη μέ τόν πρόεδρον επί
  κεφαλής καί κατέλαβον τάο
  θέσεις των. Μέ καταφανή
  νευρικότητα περιέμεναν την
  εμφάνισιν τοΰ αφιχθέντος
  χθές βράδυ αύτοκράτο-
  ρος Σελασιέ, ό οποίος είσήλ
  θεν τελευτα'ιος. "Ολων τα
  βλέμματα ήσαν έστραμμένα
  πρός την είσοδον άπό την ό
  ποίαν επρόκειτο νά εισέλθη.
  Μετά την είσοδον τού Νεγ
  κούς επεκράτησε ζωηρά έν
  τύπωσις καί έβασΐλευσεν ά
  πόλυτος σιγή. Ό Σελασιέ έ
  χαιρέτισε τόν Πρόεδρον καί
  τα υ,έλη τοϋ Συμβουλΐου.
  Κατόπιν χαρακτηριστικής σι
  γής ό λόρδος Χάλιφαξ ήγέρ
  θη καί ωμίλησεν αναπτύξας
  την στάσιν τής Αγγλίας διαρ
  κοΰντος τοΟ ΊταλοαιθιοπικοΟ
  πολέμου καί τονίσας τούς
  λόγους διά τούς όποίους ήλλα
  ξε πολιτικήν ή Αγγλία. Ύπέ
  βαλεν ακολούθως την αίτησιν
  τής Αγγλίας πρός τα μέλη τής
  συνεδριάσεως υπέρ τής άνα
  γνωρίσεως τής προσαρτήσεως
  τής Αίθιοπίας είς την Ίτα
  λίαν.
  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΦΥΡΕΡ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΔΙΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).— Νεώτεραι ειδή
  σεις έκ Βερολίνου όφειλόμε
  ναι ώς λέγεται είς έγκυρον
  πηγήν άναφέρουν δτι ό Φύρερ
  έτοιμάζει διά την Γερμανικήν
  μειονότητα τής Τσεχοσλοβα
  κίας καθεστώς παρόμοιον μέ
  τό τοϋ Δάντσιγκ.
  Αί επιδοθείς των δηλώσεων
  διά τόν φόρον καδαράς προσόδου.
  Κατόπιν τής δοθείσης παρατά
  σεως μέχρι τής 15 τρέχ., πρός
  επίδοσιν δηλώσεων φορολογίαν
  καθαρών προσόδων ήτοι οίκοδο
  μών, γαιών, έμπορικών καί βιο-
  μηχανικών έπιχειρήσεων, μισθω
  των δπηρεσιών, ελευθεριών έ
  παγγελμάτων καί συνθετικοθ φό
  ρου, εξεδόθησαν πρός διευκόλυν
  σιν των φορολογουμένων ύπομιμνη
  στικαί οδηγίαι επί των υποχρεώ
  σεων αυτών.
  Συμφώνως πρός τάς κοινοποιη
  θείσας ώς ανωτέρω δδηγίας έντός
  τής ταχθείσης προθεσμίας δέον νά
  υποβληθώσι δηλώσεις διά τό εί-
  σόδημα των νέων οίκοδομών αί
  οποίαι άνηγέρθησαν κατά τό προ¬
  ηγούμενον Ιτος καί έκ των όποί
  ών οί ιδιοκτήται άπέκτησαν εισό
  δημα άπό 1 Απριλίου 1937 μέ
  χρι 31 Μαρτίου 1938. Έντός τής
  αυτής προθεσμίας δέον νά έπιδο
  θώσι δηλώσεις παρά πάντων των
  έκμισθωτων γαιών διά τό εισόδη
  μα τό οποίον άπέκτησαν κατά τό
  προηγούμενον ίτος, παρά των ά
  σκούντων εμπορικάς καί βιομηχα
  νίκας έπιχειρήσεις καί άπογ,ομι
  ζόντων κέρδος άνω των 300 000
  δρχ., παρά των άπασχολούντων
  συστηματικώς έ*μμισθον ή έργατι
  κόν προσωπικόν καί παρά των ά-
  σκούντων ελευθερία ϊπαγγέλμα
  τα έφ' 2σον ή πρόσοδος αυτών
  τοϋ προηγουμένου οικονομικοΰ ϊ
  τους υπερβαίνει τάς 300 000 δρχ.
  Έπίσης θά έπιδοθώσι δηλώσεις
  παρά παντός φυσικοθ προσώπου
  διά την όπωσδήποτε καί όπουδή
  ποτε κτηθεΐσαν παρ' αύτοθ συνο
  λικήν πρόσοδον άπό 1 Απριλίου
  1937 μέχρι 31 ΜαρτΕου 1938 έφ'
  ίσον αθτη ύπερβαίνει τό ποσόν
  των δρχ. 75.000 καί παρά των
  μικρεπιτηδευματιών οί όποίοι ό
  φείλουσι νά άνανεώσωσι τάς άδεί
  άς των ή έφοδιασθώσι διά νέων
  τοιούτων. Είς υποχρέωσιν πρός
  επίδοσιν δηλώσεων 6πόκεινται
  ωσαύτως οί νέοι έπιτηδευματίαι
  κατά την έναρξιν τής ίσκήσεως
  τοΰ επιτηδεύματος των. Οί έχον
  τες λόγον άνακατατάξεως, συνε
  πειά μεταφορας, άλλαγής Ιπιτη
  δεύματος, προσλήψεως ή άποχω
  ρνσεως συνεταίρου.
  Οί άσκοθντες εμπορίαν ατοιφ
  δών, έλαιων καί σύκων διά τάς
  έξαγωγάς ή πωλήσεις των προ
  όντων τούτων τάς ενεργηθείσαν
  άπό 1ης Απριλίου 1937 μέχρ
  31 Μαρτίου 1938. Οί ιδιοκτήτα
  διαχειρισταί, πλοίαρχοι ή πρά
  κτορες έν γένει πλοίων, διά τα
  πλοΐα, φορτηγίδας καί ίστιοφόρα
  των. Ύπενθυμίζεται έπίσης δτ
  πλήν των άνω περιπτώσεων, ο
  άρχιτέκτονες καί μηχανικοί υπέ
  χουσιν υποχρέωσιν έπιδόσεως δή
  λώσεων δι' εκάστην γενομένην θε
  ώρησιν σχεδίου ή μελέτης Ιργου
  Αί υπό τόν τύπον τής άνωνύ-
  μου έταιρείας λειτουργοθσαι επι
  χειρήσεις (ήμεδαπαί καί άλλοδα
  παί) υποχρεούνται έξ άλλου έντός
  τής ώς είρηται προθεσμίας νά έ
  πιδώσωσι δηλώσεις διά τόν φό
  ρον επιτηδεύματος.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ
  Χθές την πρωΐαν ανεχώρη¬
  σεν εντέυθεν διάΡέθυμνον καί
  Χανιά ό ύπουργός των Σιδη
  ροδρόμων καί Αύτοκινήτων κ.
  ΣτιυρΙδωνος προτιρμφθεΐς υπό
  τού Νομάρχου κ. Μαρκέλλου
  τοϋ Δημάρχου κ. Γεωργιάδου
  καί των ίθυνόντων τάς αύτοκι
  νητιστικάς όργανώσεις Ηρα¬
  κλείου. Ό κ. Σπυρίδωνος θά
  επισκεφθή πρό τής αναχωρή¬
  σεως τού δι' Αθήνας ήτις θά
  γίνη διά τοΟ λιμένος μας
  πιθανώς καί τόν Αγ. Νικόλα
  όν διά την εξέτασιν καί των
  αύτοκινητιστικών ζητημάτων
  τοΟ γείτονος Ηνομοΰ.
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΩΝ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΧΑΤΖ0Υ1ΙΧΑΛΗ
  ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΟΤΖΙΑΣ
  Την πρωΐαν χθές εξήλθον
  είς περιοδείαν άνά την επαρ¬
  χίαν Μονοφατσίου ό προϊστά-
  μενος τής Γεωργικής Υπηρε¬
  σίας Ηρακλείου κ. Ξανθου-
  δΐδης, ό Διευθυντής τοΟ Γεωρ-
  γικοθ Ταμείου κ. Σπύρου καί
  ό γεωπόνος κ. Νυστεράκης.
  Η περιοδεία αυτή άφορφ την
  διαπίστωσιν τοΟ ποσοστοθ
  τής προσεχούς έλαιοεσοδείας
  έν τή έπαρχΐα Μονοφατσίου
  προκειμένου ν' αρχίση, κατ'
  αύτάς ή καταπολέμησις τοΰ
  δάκου είς δσας περιφερείας
  αυτή ένδείκνυται.
  ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΗΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΝ
  Είς τό Έφετεΐον Αθηνών
  έξεδικάσθη ή υπόθεσις τής 'Ε-
  νοριακής Έπιτροπής τού Ά-
  γίου Μηνδ κατόπιν προσφυ-
  γής ενώπιον αύτοθ τοϋ
  Παπά Έμμ. Σπυριδάκη. Διά
  τής έκδοθείσης αποφάσεως ό
  Παπδ Έμμ. Σπυριδάκης άπηλ
  άγη παμψηφεί. Συνήγοροι
  <ατά την δίκην παρέστησαν ί δικηγόροι κ.κ.Γ. Τσουκαλάς Ι. Κούνδουρος καί Δ. Χαλ- <ιαδάκης. ΑΙ ΚΑΑΣΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ου Δι' έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί- Οίκονομικών γνωρίζεται δτι αί έκ στερεοτυπίας κλασσι καί έκδόσεις άπαλλάσσονται τής καταβολής είσαγωγικών δασμών. Υπό τοΟ ΎπουργοΟ Διοιχητοΰ Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά άπε στάλησαν επί τω θανάτφ τοΟ άρ- χηγοθ Μαλεβυζίου Μιχαήλ Χα- τζάκη τα κάτωθι τηλεγραφήματα πρός τόν Πρόεδρον Κοινότητος Ά- γίου Μύρωνος καί την οικογένει¬ αν τοΟ εκλιπόντος άγωνιστοθ: «Μοιράκην Πρόεδρον Κοινότη τος. Άγιον Μύρωνα Ηρακλείου. Άπώλεια άρχηγοθ καπετάν Μιχαήλ Χατζάκη συγκινεΐ κάθε Ελληνικήν ψυχήν. Συλλυποθμαι κατοίκους Κοινότητος Άγίου Μύ ρωνος μετέχων πένθους Κοινότη τος. Άποτίων φόρον εύγνωμοσύ- νης πρός ήρωα, παρακαλώ Κοινό τητα δεχα$ στηθή προτομή άρ- χηγοθ παρά τό Σχολείον Γνα νέ ώτεροι έσαεί ένθυμοθνται αρχη¬ γόν ούτινος παράδειγμα θέλει χρησιμεύσει δι' αύτούς. Δαπάναι κατασκευάς προτομής καταβλη- θοθν υπό Πρωτευούσης Έλλήνων. Ύπουργός Κοτζιά;» «Οικογένειαν καπετάν Μιχαήλ Χατζάκη Άγιον Μύρωνα Ήρα κλείου Κρήτης. Βαθύτατα συγκεκινημένος άπω λειαν άρχηγοθ, έκλεκτοΰ τέκνου Κρήτης, μεγάλου πατριώτου καί ήρωος, συλλυποθμαι θερμώς. Ύπουργός Κοτζιάς». Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΟΣΠΟΡΟΥ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Κατόπιν διαβήματος τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως πρός την Γερμανικήν, προκληθέν τος συνεπεία ένεργειών των Γεωργικών Έπιμελητηρίων Κρήτης, πσρεσχέθη είς Γερ μανούς είσαγωγεΐς αδεία δ πως προβοϋν είς την προμή θείαν έξ Ελλάδος χαρουπο σπόρου ουνολικής άξίας 60. 000 μάρκων πλέον τής καθω ρισμένης διά τής Έλληνογερ μανικής'Εμπορικής συμφωνίας άνταλλαγών. ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ Ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως κατά τόν μήνα Α¬ πρίλιον κατήλθεν είς 2285 έ¬ ναντι 2291 τοΟ μηνός Μαρτί¬ ου. Ή μείωσις όφείλεται είς πτώσιν τώντιμώντών αλεύ¬ ρων, συμιγδσλίων, άραβοσί- του, ελαιών, κσφέ, ζαχάρεως καί_καυσίμων ύλών. ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΕΜΒΟΑΙΑΣΜΟΣ ΑΓΡΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝ ΤΟ ΝΟΜΩ Ή Γεωργική Ύπηρεσία Η¬ ρακλείου απηύθυνεν εγκύ¬ κλιον πρός τούς έπαρχιακούς γεωπόνους Τεμένους, Μαλε¬ βυζίου, Μονοφατσίου Πεδιά¬ δος, Καινουρίου καί Πυργιω¬ τίσσης διά τής οποίας γνωρί- ζει δτι κατήρτισθησαν δύο με- ταβατικά σχολεΐα διδασκα- λίας έμβολιασμοθ άγρίων δέν· δρων. Τα σχολεΐα ταυτα θά περιέλθωσι κατ' αύτάς τάς περιφερείας των έ- παρχιακών γεωπόνων καί θά διδάξωσι την τέχνην των έμβολιασμών καί ιδία τόν ένοφθαλμισμόν. Σχετικώς ή Γεωργική Περιφέρεια άπέστει λεν έγγραφον πρός τοΟ Έπό- πτην αγροφύλακος διά την συμβολήν καί των όργάνων άγροφυλακής πρός επίτευξιν τοϋ άνωτέρου σκοποϋ. Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΥΛΙΣΣΟΝ Ό ίδρυθεΐς Τοπικάς Προ σκοπικός Σύνδεσμος Τυλίσσου —Μονής κατηρτίσθη ώς εξής: Πρόεδρος ό κ. Έμμ. Χατζη¬ δάκης ίατρός, Άντιπρόεδρος ό κ. Γρηγ. Μπρίνταλος, Τα- μίας ό κ. Νικόλ.Δ. Βαμβου- κάκης, Γραμματεύς ό κ. Κωνστ. Τσοπάκης Δ)τής τοϋ Δημοτ. ΣχολεΙου. Μέλη έπί¬ σης τοϋ Συνδέσμου είναι οί κ.κ. Νικ. Δραμυτινός Αστυν. Σταθμάρχης, Εύαγ. Άστυρα- κάκης, Έμμ. Γ. Γιανναδάκης, Παπδ Αδαμ Μανουσάκης, Έμμ. Γ. Κουβίδης, Μιχ. Ί. Σπυριδάκης, Έμμ. Θ. Χατζη¬ δάκης Πρόεδρος τής Κοινό¬ τητος, Μιχ. Κουβίδης καί Γεώργ. Ν. Κοκολάκης. Σημειωτέον δτι είς Τόλισ- σον άπό διμήνου ήδη λειτουρ- γεΐ πλήρης Προσκοπική Όμάς. Καθ" ά πληροφορούμεθα προ- ποσεχώς θά Ιδρύθη τοιαύτη καί είς Μονήν. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Αί τιμαί των λευκων αλεύρων καθορίζονται άπό σήμερον είς δρ. 10.56.50 κατ' οκάν των δέ πιτυ ρούχων είς 9.41. Αί τιμαί τοΟ άρτου έξ άλλου καθορίζονται άπό αύριον εΕς δρχ. 9.90 ό λευχός χαί 8.30 ό πιτυ ροθχος. ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑ1 Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΑΣ · ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΗΟΥίΙΗ ΑΠΛΟΪ ΕΓΚΑΡΛΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας). — Νυκτεριναί είδήσεις έκ Παρισίων φέρουν ώς άνακριβή την δη¬ μοσιευθείσαν πληροφορίαν ότι δήθεν με· ταξύ Ιταλίας καί Γερμανίας συνήφθη στρατιωτική συμμαχία. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας μετά την επίσκεψιν τού Φύρερ είς Ρώμην αί σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών διεπι¬ στώθη ότι βασίζονται απλώς επί άμοι- βαίας^ εγκαρδιότητος ώς άφησαν νά εννο¬ ηθή οί λόγοι τόσον τού κ. Μουσολίνι όσον καί τού Χίτλερ. Η ΒΛΛΕΝΟΙΑ ΕΒΙβΑΡΔΙΣΘΗ ΣΦΟΔΡΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ Ε8ΝΙΚΙΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Τό Πρακτορείον Χα¬ βάς αγγέλλει ότι ή Βαλένθια έβομβαρ- δίσθη χθές σφοδρώς υπό των 'Εθνικι- στών. Αί έπενεχθείσαι ζημίαι είο την πόλιν είναι σημαντικαί. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΙΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Σα- ραγώσης ότι είς τόν τομέα τής Μι· σογείου ή προέλασις των έθνικιστών νεχίζεται. ΕΞΕΔΗΛΩΟΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΛΝΤΕΠΙΟΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού ,μ<ας)· — Πληροφορίαι έκ Πα¬ ρισίων άναφέρουν ότι είς την νότιον Ά- ραγώνα καί πλησίον τής παραλίας οί κυβερνητικαί έξαπέλυααν χθές άντε- πιθέσεις. 'Η Σαλαμάνκα αγγέλλει ότι πάσαι αί άντεπιθέσεις αυται άπεκρού- βθησαν. ΡΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΤΟΝ ΝΕΓΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).—Κατά πληροφορίας έκ Γενέυης οί Ρώσσοι καί οί ΊαπανοΙ εύ- νοούν τόν Νεγκούς. Λέγεται ότι ήλθον παρασκηνιακώς είς επαφήν μέ τούς άν· τεπροσώπους τού καί αυτόν προσωπι· κώς. Μεταξύ των κύκλων τής Έθνοκοι- νωνίας σχολιάζεται εύρέως ή δριμύ'της τού τελευταίου λόγου τοΰ Λιτβίνωφ επί τού Αίθιοπικού. ΖΩΗΡΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΙΣΠΑΝ1ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Αί συζητήσεις διά τό Ίσπανικόν ζήτημα είς Γενεύην προσέλα- βον ζωηρόν χαρακτήρα. Άγνοείταβ ποία θά είνε τελικώς ή στάσις τής Ρωσ- σίας είς τό ζήτημα τούτο καί ιδιαιτέ¬ ρως ώς πρός την διατήρησιν τής έπιτρο π ής μήέπεμβάσεως. ΕΛΗΦΟΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΙΘ10 Π ΪΚ Ο Η ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1* Μαΐου (ραδιοφω νικώς).—Έκ Γενέυης αγγέλλεται ότι ή συζήτησις διά τό αίθιοπικόν έληξεν άρ- γα τό εσπέρας, ελήφθη δέ οριστική από¬ φασις επ» αυτού. Τό άποτέλεαμα δέν υπήρξεν οίον ανεμένετο. Τα μέλη τού Συμβουλίου τής Κ. Τ. Ε. απεφάσισαν τελικώς ότι τα Κράτη θά είναι {έλεύθε- ρα νά αναγνωρίσουν ή δχι, την προσάρ- τησιν τής Αίθιοπίας υπό τής Ιταλίας αναλόγως των πρός την Ιταλίαν υπο¬ χρεώσεων των.