95767

Αριθμός τεύχους

4862

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ίγΰπτου
  ΐτιΐσία λίραι »ΓΪ
  έςάμηνος '2
  Άμρριχής
  ρτησιιΐ δολ. 15
  · 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΒ1ΑΥΡΟΥ
  ιίΕΥΒΥΗΟΣ ΣΥΙΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τΐ,ΐη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4862
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  Σήμερον πρόκειται νά ο¬
  μιλήση είς την Γένουαν ό κ.
  Μουσολίνι ενώπιον μεγάλης
  λαΐκής συγκεντρώσεως. Καί
  ό κόσμος όλόκληρος άναμέ-
  νει μέ έκδηλον όσον καί
  δικαιολογημένην αγωνίαν
  νά τόν ακούση. Πολύ περισ¬
  σότερον μάλιστα καθόσον ό
  λόγος αύτός τοΰ Ιταλού
  Ντοΰτσε, πρώτος μετά τάς
  συνομιλίας τού μέ τόν Γερ-
  μανόν Φύρερ καί την από¬
  φασιν τής Γενέυης επί τοΰ
  Αίθιοπικοϋ, πιστεύται ότι θ'
  αποτελέση μίαν δημοσίαν
  πανηγυρικήν δια κήρυξιν των
  σημερινήν κατευθυνσεων καί
  βλέψεων της εξωτερικάς πο-
  λιτικής τοϋ Φασισμοΰ. Καί
  φυσικά είς την παρούσαν ώ¬
  ραν, αποτελεί πολύτιμον
  στοιχείον ή άκριβής γνώσις
  τής θέσεως την οποίαν λαμ-
  βάνει ή Ιταλία έναντι των
  διεθνών ζητημάτων. Δέν ύ
  πάρχει δέ άμφιβολία ότι ό
  σημερινός λόγος τοΰ Ντοΰ-
  τσε 8α βοηθήση είς την έ-
  πιτάχυνσιν τής εξελίξεως της
  παγκοσμίου πολιτικής κατα¬
  στάσεως.
  Τί θά περιέχη δμως ό λό-
  γος αύτός; Και τι πρόκειται
  ν' άποκαλύψη είς την διεθνή
  κοινήν γνώμην; Βεβαίως,
  δέν είνε δυνατόν νά προ-
  μαντεύσωμεν, μέ ακρίβειαν
  καί έν λεπτομερείας. Πάν¬
  τως, ειμπορούμεν νά πιστεύ¬
  ωμεν απολύτως έτι ό κ.
  Μουσολίνι άφοΰ έξάρη την
  τεραστίαν επιτυχίαν τού είς
  την διεθνή κονίστραν, τάς
  μεγάλας νίκας τοΰ Φασι-
  αμοϋ είς ολβυς τους τβμεΐς,
  νίκας πού έδωκαν ώς βραβεί¬
  ον είς την Ιταλίαν την απέ¬
  ραντον χώραν τού Χαϊλέ
  Σελασιέ, τής οποίας την
  προσάρτησιν ανεγνώρισεν
  ήδη επισήμως καί ό θε
  σμός τής Γενέυης καί ά
  φοΰπλέξη τό εγκώμιον τής
  δυνάμεως καί τής θεληματι-
  τότητος τής νέας Ιταλίας θά
  ομιλήση διά την σταθερότη-
  τα τοΰ αξονος Ρώμης—Βερο-
  λίνου καί διά την χρησιμο-
  τητά τού ώς «οργάνου είρή-
  ς» «αί θά διακηρύξη ότι
  είνε πρόθυμος νά συνεργα¬
  σθή μ| όλας τάς μεγάλας
  δύναμις έν ίσοτιμία, ή μάλ¬
  λον Ιφόσον θά τοΰ αναγνω¬
  ρισθή1 τό δικαίωμα νά τρέφη
  ονειρα ήγεμονεύσεως επί τοΰ
  κόομου καί νά έργάζεταΐ διά
  την πρ,αγματοποίηαίν των.
  Διότι τοιούτον δικαίωμα τοΰ
  αναγνωρισθή ούσιαστικώς υπό
  τού η. Τσάμπερλαιν καί κα¬
  τόπιν αυτού έμονογραφήθη
  τό περίφημον νούμερο 2
  σύμφωνον κυρίων».
  θε* πραγματοποιηθή όμω;
  μ{α τοιαύτη συνεργασία και
  μάλιατα έπ' αυτών των βά-
  σεων «αί θά έχη πρακτικά
  καί ώ,φέλιμα διά την ασφά¬
  λειαν καί την διατήρησιν
  τής είρήνης τοϋ κόσμου ά-
  ποτελέαματα; Ημείς τουλά¬
  χιστον δέν τό πιστεύομεν.
  Έκτός εάν αί δύο δυτικχί
  δυνάμεις κατέχονται άπό τό
  σον φόβον, ώστε απεφάσισαν
  νά Βυσιάσουν τα πάντα χω-
  ρις ν' άντιδράσουν ποσώς.
  Έν πάση περιπτώσει, έκεΐ-
  νο πού θά καΐαφανή άπό
  τόν αυριανόν λόγον τοΰ κ.
  Μουσολίνι καί πού έξάγεται
  ήδη ώ{ σκληρόν δίδαγμα καί
  ώμόν συμπέρασμα άπό την
  απόφασιν τής Γενέυης ώς
  πρόςτό Αίθιοπικόν, είνε του¬
  το: Ότι καί είς την εποχήν
  μας, όπως καί παλαιότερα,
  πολύ περισσότερον μάλιστα
  τώρα, αί συνθήκαι, τα διεθνή
  νόμιμα, οί θεσμοι τοΰ δικαί-
  ου δέν εχουν ουδεμίαν Ισχύν,
  άπέναντΓ της δυνάμεως των
  δπλων. "Οτι τό δίκαιον ειν*
  πάντοτε μέ τό μέρος των ϊ-
  σχυρων. Ότι ή τόλμη
  καί ή περιφρόνηοις πρός ολα
  είναι στοιχ&ΐα πολύτιμα καί
  άσφαλή διά την επιτυχίαν.
  Καί ότι τέλος οί λαοί πού
  θέλουν νά ζήσουν, νά διατη-
  ρήβουν την ανεξαρτησίαν
  των, την ελευθερίαν των
  καί νά μεγαλουργήσουν, ό-
  φείλουν νά είναι ίσχυροι
  καί καλώς παρεσκευασμένοι
  διά νά είμποροΰν ν' άμύ-
  νωνταικαί νά μάχωνται...
  καί ν' αποπερατωθή τό συν- περισσότερον αίσθηματικο(,
  τομώτερον. Ή σημερινή Κϋ- περισσότερο τρυφεροΐ, πιότε
  βέρνησις Ι'χει αναγνωρίση ρο έκλεπτυσμένοι. Γιατΐ χρει-
  τήν χρησιμότητά της, την τ& ά^εται ψυχή αίσθαντική, έκ-|
  ραστίαν σημασίαν της. Ό *λεπτυσμένη, τρυφερή γιά ν' ά;
  "ενικός Διοικητής κ. Σφακιά-1 γαττήστ] τα λουλούδια καΐ νά
  άκης £χει αντιληφθή άπό'όογανώση λουλουδογιορτές.
  έπιτόπιον μελέτην πόσον ά-1 Όπως καί 8έν μπορεΐ έ'νας
  ναγκαία καί έπείγουσα εί-1πού άγαπα, πού άσχολεΐται
  Η
  Η ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΑΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Είς τάν υπουργόν των Σι-
  δηροδρόμων κ. Σπυρίδωνος,
  κάτά την προχθεσινήν είς
  την πόλιν μας παραμονήν
  τού, παρουσιάσθη έπιτροπή
  έξ Άγιοβασιλιωτών καί πα¬
  ρεκάλεσεν αυτόν δπως ει¬
  σηγηθή είς την Κυβέρνησιν
  την χορήγησιν των απαι¬
  τουμένων πιστωσεων πρός
  προέκτασιν τής όδοΰ Μελάμ-
  πων διά τής Άγΐας Γαλη-
  ντκ μέχΡ1 Κοκκίνου Πύρ¬
  γου, ώστε νά ,έτακοινωνή-
  κ
  κα είναι
  νά
  είς θέσιν νά γνωρί
  ζ^εν ύπάρχει ζωηρόν εν¬
  διαφέρον καί παρά τη Ι ενι
  κή Δ^οικήσει διά την ταχυ¬
  τέραν αποπεράτωσιν τής ό-
  Ιηί) αυτής. Ό ύπουργός κ.
  Σψακιανίίης μάλιστα θεωρει
  την διάνοιαν τηο, ως άνάγ
  έπείγουσαν. Καί υπαρ
  στόν· διά την οδόν αυτήν
  πού θά συνδέοτ) την Μεσ
  σαρσν μέ την επαρχίαν Ά
  γ(ου Βασιλείου. ΔικαΙως άλ-
  λωστε.' Διότι ή όδός αυτή
  θ' αποτελέση, μίαν άπό τάς
  κυριωτέρας συγκοινωνιακάς
  άρτηρίαζ τής νήσου μας.
  Θά συνδέση διά τής νο
  τΐσς πλεορδς τούς δύο γει
  τονικούς νομούς. Καί θ' ά
  ποκαταστήττ) τακτικήν, ταχεϊ
  αν άνετον καί άσψαλή συγ
  κοινωνίαν μεταξύ Μεσσα¬
  ράς καί ΆγΙου Βασιλείου,
  δύο διαμερισμάτων πλουσιω
  τάτων μέ μεγάλας εμπορι¬
  κάς συναλλαγάς. Διότι ώς
  γνωστόν οί κάτοικοι τοΰ Ά
  γίου ΒασιλεΙου πωλούν είς
  Μοίραις σχεδόν δλα τα προϊ
  όντα των, άγοράζουν δέ
  έπίσης άπ' έκεϊ καί τα σ
  τηρά καί τα τρόφιμα καί δ
  λα τα άλλα εί'δη πού τούς
  άναγκαισΰν. Καί στοιχίζουν
  σήμερον αί μεταφοραί ση-
  μαντικά έξοδα καί μεγάλους
  κόττους έκ τής ελλείψεως
  αύτοκινητιστικής συγκοινωνί
  ος. Κατά φυσικήν δέ συ
  ■νέπειαν, δυσχεραίνονται συγ
  νρόνως τΐολύ αί μεταξύ των
  Βύο διαμερισμάτων συναλ
  λαγα(. Καί οί κάτοικοι ί
  δίως Τ°0 Άγίου Βασιλείου
  όφΐστανται άφάνταστα μαρ-
  τύρια έκ τής ελλείψεως συγ¬
  χρόνων ουγκοινωνιακών μέ¬
  σον.
  Άλλ' είπομεν. Ή όδός
  αυτή ελπίζομεν νά διανοιχθή
  ναι ή κατασκευή της. ΚσΙ 6
  κ. Πρωθυπουργός έπίσης κα
  τα ιήν περοσινήν είς Μεσσσ
  ρδν μετάβασιν τού διέγνω·
  σε την αξίαν πού θά έ'ν|η ή
  διάνοιξις τής όδοϋ αύτηΙ;.
  Τώρα διά τό ίδιον ζήτήμα
  έλαβε γνώσιν καί ό κ. ϋ·
  πουργός των Σιδηροδρόμων
  καΐ Αύτοκινήιων. Αί πίστω¬
  σις λοιπόν πρός κατασκεΐ)
  ήν τοθ έργου θά δοθοθν α¬
  σφαλώς. Τό ενδιαφέρον τοϋ
  κ. Σφακιανάκη διά τάς άνσγ
  κάς τής νήσου, ή άγάπη τής
  Κυβερνήσεως πρός την Κρή¬
  την καί ή έν γένει πολιτιΚή
  της, άποτελοϋν άσφαλή περΐ
  τούτου εγγύησιν.
  Πεταχτσ
  οημειωματα
  ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ
  Πρέπει νά τό ομολογή¬
  σωμεν. Οί Ρεθεμιώτες έβάλ-
  θηκαν ν·ά μάς περάσουν σ'
  δλα τα γυαλιά. Κσί ώς ένα
  σημεϊο τό πετυχαίνουν Πρω
  τοποροΰν σέ κάθε ώραΐα
  καί εύγενικη έκδήλωσι. Σέ
  κάθε τί πού άποπνέει τό ά
  ρωμα τοϋ άληθινοθ πολιτι-
  σμοΰ. Θέλετε άποδείξεις;
  Μά τό βοοΰν τα γεγονότα.
  Πηγαίνετε στήν πόλι τους. Θά ΟΙΐΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ.ΊΗ
  ίδητε άρχοντιά, τάξι, εύπρέ-
  πεια, νοικοκυρωσϋνη. Θά έ'-
  χετε την ευτυχία νά περιπα-
  τήσετε σέ μιά προκυμαία
  πού έχει μαζί μέ την άσύγ-
  κριτη γραφικότητα την δ-
  ψι καί τα γνωρίσματα καί
  τή οφραγίδα τοϋ πολιτισμοϋ.
  μέ λουλούδια καΐ τα καλλιερ
  γή νά μή πάρη άπό την
  εύγένεια, άπό την τρυφερότη-
  τα καί τή δική των ώμορφιά.
  Αύτά δίνουν τόν τόνο τής
  ώμορφιθς στόν κόσμο. Αύ-
  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΙ!!.
  τα μέ
  μέ τό
  τούς
  αρωμα
  χρωματισμους
  καί τό σχήμά
  των διατονίζουν την σόφια
  τού δημιουργοΰ. Ζήσετε λί-
  γες μέρες μέσα είς Μ,να
  κηπο λουλουδιών. Κυττάζε
  τε πώς φουσκώνουν τα
  μπουμποΰκισ, πώς σκάζουν
  τή αύγή, πώς χαίρονται τόν
  ήλιο καί τό φώς, πώς σπα-
  ταλοϋνε τό άρωμα καί τίς
  ώμορφιές των. Παρατηρήσετε
  τό κρΐνο πώς άνοίγει μέ
  την αύγινή δροσιά. Κι' υ-
  στερα ίδέτε την πεταλοϋδα
  πού πέφτει άνάλαφρα άιτά
  νω τού γιά νά τρυγήσΓΐ τή
  γΰρί τού. Θά νοιώσετε ευθύς
  νά κυριεύεσθε άπό πλημμύ-
  ρα αίσθηματισμοϋ, νά γίνε¬
  σθε άγνη, ώραία σάν τό
  κρΐνο καί άνάλαφρη σάν πε
  ταλοθδα άνοιξιάτικη. Καλ-
  λιεργώντας άνθη, κι' άν δέν
  άποκτήσετε τή γοητεία καί
  την ώμορφιά των θά πάρετε
  δμως τή λεπτότητα καί την
  τρυφερώδα των. Θά άποπνέ
  ετε τό άρωμά των, άπό τή
  λουλουδένιασας ψυχή...
  Μ.
  Υπό τής Γενικής Συνο-
  μοσπονδίας Έπαγγελματιών
  καί μέ ΐήν έγκρισιν τής
  Κυβερνήσεως, κατηρτίσθη έ¬
  πιτροπή πρός μελέτην καί ύ
  πόδειξιν τρόπου , επιλύσεως
  των έπαγγελματικών καί
  βιοτεχνικών ζητημάτων. Κα-
  θώς δέ εγνώσθη ή έπιτροπή
  συνερχομένη τας ημέρας αϋ
  τάς θά συζητήση καί θά λά
  β άποφάσεις διά την κατοχύ
  ρωσιν τής έπαγγελματικίϊς
  στέγης, έν συνεχεί,α δέ
  θά επιληφθή καί άλλων ζητη
  μάτων. Δυνάμεθα λοιπόν νά
  ελπίζωμεν πλέον βασίμως
  δτι τα έπαγγελματοβιοτεχνι-
  κά ζττήματα θά εύρουν τα
  χέως την οριστικήν, πλήρη
  καί Ικανοποιητικήν λύσιν των.
  Πολύ ορθώς ομως καταβάλλε¬
  ται προσπαθεία δπως ρυθ-
  μισθή πρωτίστως τό ζήτημα
  τής στέγης. Διότι τό ζήτημα
  αύτό παρουσιάζεται παντοϋ
  είς δλας τάς πόλεις περισσό
  τερον ζωτικόν καί έπεΐγον.
  Καί πολύ δικαίως οί έπαγ-
  γελματίαι καί οί βιοτέχναι
  μας, πού άποτελοΰν την πλέ¬
  ον, συμπαθή, την πλέον βα-
  θά πλανηθήτε μέσα σ' έ'ναν
  απέραντον εύωδιαστό κήΐτο
  γιά ν' άναπνεύοετε τα μθρα
  τής ποικιλίας χιλιάδων άμέ-
  τρητων λουλουδιών καΐ δέν
  δρων. Καί οταν κουρασθί)-
  τε, θά βρήτε έν α ώραΐο
  παγκάκι νά καθίσετε κάτω
  άπό πυκνόν ϊσκιο άνθών κρΐ
  φυλλωμάτων πού πλέκουν στε
  φάνι χαρας κσί ώμορφιθς
  Τιάνω άπό τό κεφάλι σας-
  Θά ίδητε παρτέρια μέ πο-
  λύ>ρωμα έξωτικά λουλούδια
  σ' δλα τα σπίτια των συνοικι-
  ών, Θά ίδητε όλάνθιστους αΰ-
  λότοιχους σέ κεντρικούς κσί
  άπόκεντρους
  πειτα τί σας
  δρόμους.
  λέν αύτά
  Έ
  τα
  άνθεστήρια πού όργανώνουν
  κάθε χρόνο καί πού θά γί
  νούν πάλι αυριο μέ τόσην έ-
  πισημότημα, μέ τόση μεγα¬
  λοπρεπεία, μέ τόσο χαροΰμενο
  καί πανηγυρικό τόνο, Μπο·
  ρεΐτε νά συλλάβετε την εν-
  νοια καί την είκόνα μιας τέ-
  τοιας εορτής, μιάς )ουλου
  δένιας παρελάσεως; Μάλλον
  βεβαία οχι, άψοΰ στόν τό-
  πο μας κατήντησαν τα άνθη
  ειδή σΐτάνια,
  καί είναι τόσο
  δυσεύρετα,
  δΰσκολο νά
  βρής έ'να μπουκέτο άπό τρι-
  αν'τάφυλλα δσο άν έπρόκεπ.0
  νά τα προμηθευθής άπό τα
  φιόρντ τής Νορβηγίας.Μάταια
  οί ενδοξοι πρόγονοί μας έθε-
  οποΐησαν τα λουλούδια. Μά-
  ταια εγέμισαν τα σπίτια των
  μέ θαυμάσιες τοιχογραφίες
  —άθάνατους τΐίνακες νατΰρ
  μόρτ σέ θαυμαστούς συνδυα
  σμούς χρωμάτων λουλουδιών.
  Μάταια εΐχαν τίς περίφημες
  έορτές των άνθεστηρίων, πού
  άποτελοθσαν την άποθέωσι
  τής άγάπης, τής τρυφερότη-
  τος, τής χαρθς τοθ Θαυμα-
  σμοΰ πρός τό φυσικόν κάλ
  λος. Πά μάς πέθαναν δλα
  αύτά, την ώρα πού ξεψύχισεν
  καί ό μέγας Πάν, ό Διόνυ
  σος, ή Δήμητρα αί ή Περσε¬
  φόνη. Γιά τούς Ρεθεμιώτες δ¬
  μως ζοθν. Ζοθν μέσα στήν
  ψυχή των. Καί έκδηλώνονται
  μέ ώραΐεςέορτές. Μέ τα αύρι
  ανά άνθεστήρια. "Ισως γιστί
  οί καλο'Ι μας γεΐτονες είναι
  ΞΕΝΙΣΜΟΪ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ
  Άθηναική εφημερίς έξεγείρεται
  διότι είς την γραφικήν Πλάκαν
  ίδρύεχαι χινηματογράφος 6πό τό
  δνομα «Σιν! Παρί». βεβαία ξενι-
  κός ό τίτλος. Καί δικαία ίσως ή
  αγανάκτησις. Εις την Πλάκαν μέ
  τίς τόσες ίστορικές καί κοινωνι-
  κές άναμνήσεις ήτο δυνατόν νά Ι
  ξευρεθή Ινας τίτλος Ελληνικάς ή
  απλώς άντάξιος τοΰ ώραίου παρελ-
  θόντος της. Ώστόσο καΐ αύτό τό
  «Σινέ Παρί» δέν
  νά δικαιολογηθή,
  μπορεΐ παρά
  ψυχολαγικώς
  τουλάχιστον. Ή Έλληνική συνοι-
  κία δπως δλες νομίζω οί συνοι-
  κίες τοθ κόσμου, δέν έγλύτωσαν
  άπό τόν αιώνιον κοσμοπολιτισμόν
  τόν «Παριζιανισμόν» ιδιαιτέρως
  Παντοϋ ευρίσκεται τρόπος νά
  άντιγράφωνται πρόσωπα καί πράγ
  ματα άπο τό Καρτιέ Λατέν καί
  την Μονμάρτρην. Δέν είνε άνάγ
  κη πολλάς γλωσσομαθείας διά νά
  ξέρη καί ή τελευταία δεσποινι-
  δοΰλα τής συνοικίας τούς γαλλι-
  κούς ορους τοθ συρμοθ καΐ των
  κοινωνικών σχέσεων. Τελευταίως
  είς τα γαλλικά αύτά προσετέθη-
  σαν καί τα έγγλέζικα. Άλλά τί
  σημαίνει; Καί τό Παρίσι έγγλε
  ζοφέρνει άφ' δτου επεκράτησαν
  είς «ύτά ωρισμέναι Αγγλικαί κοι-
  νωνικότητες. Έρχεται ετσι καΐ
  τό «Σινέ Παρί» τής Πλάκας μέσα
  είς τα 'άριχ των ξενισμων σάν κά-
  τι φυσιολογικό.
  Φαντάζομαι 2τι οί ξενισμοί
  αύτοΐ δέν όφείλονται απλώς είς
  την μόδαν ή όποία, δπως διεκή-
  ρυττε Ινα παλαιά σεμνότυφο τρα-
  γουδάκι, Ιρχεται πάντοτε «άπό τό
  Παρίσι γιά νά... γδύση». Ή τέ-
  χνη τής κοπτικής καί ραπτικής
  έν γένει μπορεΐ νά είναι άπο
  κλειστικόν στοιχείον τοΰ μεγάλου
  καί πολιτισμένου αύτοΰ τόπου
  Δέν είνε δμως καί άφορμή ό
  τόπος αύτός—ουτε καί τό θέλουν
  οί Γάλλοι —διά νά ξενίζουν ο
  πάντί,ς Τα φαινόμενον είνε βα
  θύτερον. Όφείλεται είς την νο
  οτροπίαν κυρίως τοΰ είκοστοΰ
  αιώνος. Αί φιλοδοξίαι καΐ τοΰ
  πλέον άσήμου θνητοΰ ήρχισαν
  τότε νά διαμορφώνωνται. Κάθι
  τι μεγάλο καί τρανό, κάθε τ
  κομψά καί χαριτωμένο, κάθε τ
  χαρακτηριστικά έπιδεικτικό, άρ
  χισε άπό τα πρώτα χρόνια τού νο
  μπαίνη σιίς ψυχές. Φτωχοί κα
  πλούσιοι μιμοΰνται ^τίς γενικέ
  γραμμές τής κοσμικής ζωής και
  τα γενΐκά δεδομένα των χοίνωνι
  κων τύπων καΐ τής καλής συμπε
  σανισμένην καί την πλέον
  παραγωγικήν, συντηρητικήν
  καί νομιμόφρονα κοινωνικήν
  τάξιν άναμένουν την ταχείαν
  ρύθμισιν δλων των ζητ,ηματων
  πού τούς άπασχολοΰν ώστε
  νά αίσθανθοΰν κάποιαν ανα¬
  κούφισιν καί νά γνωρίσουν η¬
  μέρας καλυτέρας ζωής. Γνω-
  ρΐζουν άλλωστε καλά οί βι-
  οπαλαισταί αύτοι των πόλε¬
  ων, δτι ή σημερινή Κυβέρνη¬
  σις £χει απόφασιν νά έπιλΰση
  δλα γενικώς τα μεγάλα προ-
  βλήματα έπομένως καί τα
  ίδικά των, διά νά εξασφαλι¬
  σθή ή γαλήνη καί ή ίσορροπία
  των παραγωγικών δυνάμεων
  είς την χώραν. Καίέπείσθησαν
  άπότάς μέχρι τούδε κυβερνήτι
  λάς ενεργείας δτι ή απόφασις
  αυτή θά πραγματοποιηθή ό-
  πωσδήποτε καί είς τό συντο-
  μώτερον δυνατόν χρονικόν δι-
  άστημα. Δι" αύτό καί μένουν
  πλέον ήσυχοι μέ την πεποίθη¬
  σιν δτι τα επί τόσα έτη εκ¬
  κρεμούντα τελείως άγνοημένα
  καί παραμερισμένα ζητήματά
  των, θά ρυθμισθοθν τώρα κα¬
  τά τόν δικαιότερον τρόπον.
  μικράν δέ προσπάθειαν άκό
  μη, θά καταστή ασφαλώς
  άσυναγώνιστος.
  Τα βραβεϊα.
  Άπό τό εκδοθέν τεΰχος
  τής Διεθνοθς Εκθέσεως Θεσ
  σαλονΐκης είς τό οποίον ά
  ναγράφονται τα κατά νο¬
  μούς καί εί'δη, άπονεμηθέντα
  είς έπιχειρήσεις, όργανισμούς
  καί ιδιώτας βραβ£ΐα—μετάλ
  λια καί έ'παινοι, πληροφο¬
  ρούμεθα δτι ό νομός μσς
  κατέλαβε την τρίτην θέσιν
  μετά την Λάρισσαν καί την
  Θεσσαλονίκην. Ή έπιτυχία
  δέν είναι μικρά. Καί ή τι-
  μητική αυτή διάκρισις δέν
  πρέπει νά παρέλθη άπαρα-
  τήρητος. Διαπιστοΰται δι' άλ
  λην μίαν φοράν καί κατά
  τόν πανηγυρικώτερον τρό¬
  πον, δτι ό νομός μας Ιχει
  έπιτελέσει τεραστίας προό¬
  δους, δτι παράγει έκλεκτά δ-
  σον καΐ αφθονα προϊόντα, δ¬
  τι ευρίσκεται πάντοτε είς
  την πρώτην γραμμήν. Μέ
  ριφορας δπως τάς 'καθορίζουν
  τα ξένα κέντρ».
  Ή πολυθρύλητη «κόρη» τοΰ
  συνοικιακοΰ χαμόσπιτου πού ήτο
  πάντοτε στήν άγνοια καί τής μι¬
  κροτέρας κοσμικής λεπτομερείας,
  παρουσιάζεται συχνά ξεφτέρι.
  Δέν τής διαφεύγει τίποτε. θέ¬
  λει καΐ την μάρκα τοΰ αύτοκινή-
  του πού θά Ιλθη κάποτε νά την
  περιλάβη άπό τα βάθη τής συ¬
  νοικίας... άνάλογο τής περιστά-
  σεως: ΙΙολυτέλεια καϊ έκεΐ καί
  συγχρονισμός. Μίμησις καΐ ξενι-
  σμός. Ό τελευταΐος μπορεΐ νά
  είνε κωμικώς παρεφθαρμένος. 'Ωσ
  τόσο είνε μέσα είς τό πνεΰμα τοΰ
  αιώνος.
  • *
  *
  θέ^ωνάπώ δτι δέν άρκεΐ ή
  αγανάκτησις διά τούς ξενοφέρνον-
  τας τίτλους είς την καρδιά τής
  Ρωμηοσύνης. Χρειάζεται συνει-
  δητή θέλησις καΐ εύρεϊα πραπα¬
  γάνδαν γιά την τοποθέτησι των
  έκδηλώσεων τής ζωής μας σέ
  πλαίσια άπορρέοντα άπό την έ-
  θνική ίστορία μας καΐ την έθνι-
  κή μορφή μας, λαμβανομένας άπό
  την άπώτερη έποχή τοΰ πολιτι-
  σμοΰ καΐ των έξελίζεών της. Άλ¬
  λως τε άπο την έπιπόλαιη άντι-
  γραφή ξένων δρων ζωής προήλ¬
  θε καί ή διαφθορά ωρισμένων
  τάξεων των μικρών κοινωνιών
  π&ύ απετέλουν άλλοτε τα ΙΙελασ-
  γικά τείχη τής ήθικής. Τό «Σι¬
  νέ Παρί» τής Πλάκας άκολουθεί
  τόν κοινόν ροθν θά ελέγαμεν.
  Άλλ' είνε καί μία ένδειξις, δχι
  βεβαία ή χειροτέρα, ίτι κανείς
  δέν έόκέφθη σοβαρώς ποτε νά ά-
  νακόψη τό ρεθμα αύτό.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή όδός Δαφνών,
  Κάτοικοι των Δαφνών μάς
  παρεπονέθησαν δτι ή όδός
  πού συνδέει τό χωρίον των
  μέ την κεντρικήν άρτηρίαν
  καΐ ί.ξυπηρετεϊ τάς συγκοινω-
  ν(ας των, έ'χει καταστραφή εν¬
  τελώς καί τα αύτοκίνητα
  δέν διέρχονται πλέον δι' αυ¬
  τής διότι διατρέχουν κινδΰ
  νους. Τό πρδγμα είναι ά-
  ληθές. Άλλ' είναι έξ ΐσου
  άληθές δτι εχει διατεθή ή
  σχετική πίστωσις. Καί πιστεύ
  ομεν δτι ή έπισκευή τοϋ δρό-
  μου αύτοϋ θ' άρχίσΓ| πολύ
  συντόμως. Είναι άλλωστε ά-
  νάγκη νά γίνη τουτο έντός
  των προσεχών μηνών καΐ πρίν
  άρχίστ) ή περίοδος τής συγ
  κομιδής καΐ τής μεταφορδς
  των σταφυλων καί σταφίδων
  είς την πόλιν μας.
  ***
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
  Είς απάντησιν τής δημοσιευ
  θείσης είς τό προχθεσινόν φΰλλόν
  μας Ιπιστολής τοΰ ίατροΰ κ. Βα¬
  ρούχα, ελάβομεν την κατωτέρω
  επιστολήν έκ μέρους τοΰ προέ-
  δρου τήςΈνώσεως Γεωργικδν Συ-
  νεταιρισμών Ηρακλείου κ. Βαρού
  χά την οποίαν καί ευχαρίστως
  δημοσιεύομεν:
  Κύριε Διευθυντάς
  Είς τό σημερινόν φύλλον τής
  εγκρίτου υμών εφημερίδος έ έκ
  Δαφνών φίλος Ζατρός κ. Γ. Βα¬
  ρούχας δι' άνοικτής έπιστολής
  τού έκφράζει άπορίας διατί ^εΐς
  τούς 5ρους προκηρύξεως τής μειο
  αίοΐζ διά την ποτασσαν, ή Ένω
  σις Συνεταιρισμών απέκλεισε
  την λευκήν ποτασσαν των 96—
  98ο, ένώ αθτη είναι αρίστη καΐ
  καλυτέρα κατά την γνώμην τού
  των άλλων ποτασσών.
  Παρέχομεν την εξήγησιν 8τι ή
  "Ενωσις δέν απέκλεισε καμμίαν
  ποτασσαν. Θά δεχθή ώς εδήλωσε
  καί είς τούς άντιπροσώπους των
  λευκών ποτασσών κ. κ. Πολυχρο
  νίδην καί Κριεζήν πάσαν ποτασ¬
  σαν λευκήν ή μπλέ ογδοήκοντα ή
  καΐ περισσοτέρων βαθμών είς
  άνθρακικήν ποτασσαν.
  Εάν είς την προκήρυξιν δέν
  άναφέρεται, τουτο όφείλεται
  είς τα δτι δέν είχε μέχρι τής
  δημοσιεύσεως τής προκηρύξεως
  προσφοράς λευκών ποτασσών δ δέ
  κόσμος εγνώριζε μόνον την υπαρ
  ξιν ωρισμένων ποτασσών.
  "Ηδη δμως έπότε διεπιστώθη
  δτι αί λευκαΐ πίτασσαι έδοκιμά·
  σθησαν είς την περιφέρειαν μας
  καΐ κρίνονται καλαί, δέν ύπάρχει
  ουδείς λόγος άποκλεισμοΰ τούτων
  τής μειοδοσίας
  Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
  Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως Γε·
  ωργικων Συν)σμων.
  Γ. Βαρούχας
  1
  #
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό,
  μεγαλειώδες άριστούργηγα τής
  Γαλλικής κινηματογραφίας: «Γραμ
  μή Μαζινώ». Μέ τούς Βίκτωρ
  Φρανσέν καί τό λαμπρό άστέρι:
  Βέρα Κορέν. .
  ΜΙΝΩΑ.— Τό μουσικό θαΰμα: ]
  «Δός μου αυτή τή νύχτα», μέ τό[
  άηδόνι τής δπερας Ζάν Κιεποΰρα
  καί την περίφημο ΰψίφωνο Κλών
  τις Σβάρτου.
  ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣ. ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Έμμαν. Γαλετάκη δι-
  κηγορικού Οπαλλήλου κα'τοίκου
  τής πόλεως Ηρακλείου.
  Κατά
  Στυλιανοΰ Βλαχάκη ή Καλη-
  σπεράκη κατοίκου ωσαύτως τής
  πόλεως Ηρακλείου.
  Άναβληθείς έ'νεκα τής άπαλλα-
  γής τού συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου ΕΰστρατΕου Ί1. Βουρδουμ¬
  πάκη των συμβολαιογραφικων αύ-
  τοΰ καθηκόντων, ό διά τοΰ υπό
  χρονολ. 21 Μαρτίου 19.'?8 προ-
  γράμματός μου πλειστηριασμοΰ
  προκηρυχθείς καί έν τιϊ> ύπ' αριθ.
  4825 τής 31 Μαρτίου 1938 φύλ-
  λφ τής ενταύθα εκδιδομένης ε¬
  φημερίδος «Ανάρθωσις» δημοσι-
  ευθείς δημοσίας άναγκαστικδς
  πλειστηριασμός τής είς τόν καθ'
  ού ή παροΰσά μου άνηκούσης
  έφ' δρου ζωής κατά τα ύπ' αριθ.
  7152 δωρητήριον τοϋ Συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Έμμαν. Κα-
  ληωράκη έπικαρπίας των 3)4
  έξ άδιανεμήτου τής έν τω ανωτέρω
  προγράμματί μου αναφερομένη;
  οικίας άνηκούσης κατά τοσούτον
  κατά τα αύτό δωρητήριον, έξ
  ίσου είς τούς Αντώνιον Μ. Βλα.
  χάκην καί Θεονύμφην σύζυγον
  Άντωνίου Βλαχάκη τα γένος Ζαρ
  γιαννάκη κατοίκους'Άνω Καλέσσα
  Μαζεβυζίου, κειμένης έντός τής
  πόλεως Ηρακλείου τοθ Δήμου καί
  Είρηνοδικείου Ηρακλείου, είδο-
  ποιώ δτι δ πλειστηριασμός ούτος
  γενησεται ανυπερθέτως την 5ην
  Ίουνίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τοΰ Συμβαλαιογράφου Ηρακλείου
  Άντωνίου Γιάνναρη καί τούτου
  κωλυομένου τοΌ νομίμου αύτοθ
  άναπληρωτοθ καί έν τω δημοσίφ
  γραφείψ τοθ είρημένου Συμβολαι-
  ογράφου κεμένω έντός τής πό¬
  λεως Ηρακλείου κατά την οδόν
  Κανταναλέου δτε καί ένθα καλοΰν-
  ται οί βουλόμενοι νά γίνωσιν ά-
  γορασταί.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  Ινεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προκειμένου.
  Έν ΉρακλεΕψ τή 13 Μαΐου 1938
  Ό τοθ Ιπισπεύδοντος καί πά
  ραγγέλλοντος πληρεξούσιος δικη
  γόρος
  Ν. Γ. Κεφαλογιάννης
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  'Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλειωδες άρι-
  στούργημα τής Γαλλικής
  κινηματογραφίας:
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  «ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  378ον
  "Ηρεμος,γαλήνιος, δπως τα
  άλλα βράδυα, ό κατάδικος
  σηκωθή κατά τίς δέκα κ'
  δωκεν έ"τσι στήν οίκογένειά
  ου τό σύνθημα τοϋ άποχω
  οισμοΟ.
  Μπρός σέ μιά θέλησι τόσο
  άσυνήθιστη ή Μαρία-Άντουα
  έττα έσάστισε.
  Δέν ετόλμησε κάν νά δια¬
  μαρτυρηθή, δεδομένου μάλι-
  στα πώς έκεϊνος, ψεύτης
  άπό συμπόνια, τής υπεσχέθη
  τιώς στίς έπτά τό πρωΐ τής
  πομένης θ' άνέβαινε στό
  δωμάτιό της νά την ξανα-
  δή.
  Ή νύχτα ήταν άτέλειωτη
  <αΙ ό ϋπνος δέν έρχόταν νά <λε(σπ τα βλέφαρα τής Μα¬ ρίας— Άντουανέττας. Εΐχε πέση. στό κρεββάτι χωρίς νά γδυθή. Ή μικρή κοροθλά της, δπως έγραψεν άργότερα, την άκουε νά αναστενάξη. Επί τέλους εχάραξεν ή μερά καί μαζί μέ αυτήν άρχισαν οί άπαίσιοι θόρυβοι των προε- τοιμασιών. "Ακουσε νά 'έρ χεται έ'να άμάξι μέ βαρείς τροχούς. "Ακουε διαρκώς άν θρώπους ποϋ άνεβοκατέβαι- ναν τή σκάλα'· ή"ταν ό. έξο- μολογητής, οί φρουροί ή κι' δλας ό δήμιος; Άπό μακρυά έρχόταν ο ήχος των τυμπό- νων' στρατιωτικά τμήματα έ- βάδιζαν. (συνεχΐζεται) Άπ' τό πολύκροτο έρ γο τοΰ ΠΙΕΡ ΝΟΡ. < "Ενα συγκλονιστικό'έ- >
  ρωτικό δράμα γεμάτο ά- '
  γωνία, μυατήριο '^καί ι
  δράσι. (
  Τό τραγικό δίλημμα έ- 1
  νός άξιωματικοΰ—συζύ-
  γου νά άτιμασθή^καί νά ,
  ατιμάση την πατρίδα*,του
  ή νά χάση γιά πάντα την '
  μόνη χαρά τής ζωής τού. ι
  Τό έμψυχώνβυν ό μεγάλβς
  καλλιτέχνης:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  καί το λαμπρό άστέρι:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΜ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΜΕΓΑΑΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  Νέ την Ίρέν Ντάν καί
  τον Ρομπίρτ Τέηλορ.
  "Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  θερινά μοντέλα
  Είς τάν δρόμον
  τοΰ Οεαν&ρώπου
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Επανήλθεν προ-
  χθές έξ Αθηνών δ Ιμπορος κ. Σπ.
  Λεοντάκης.
  Τά άνοιξιάτικα μάλλινα ταγιέρ
  καί τά ντεμί σαιζόν επανωφόρια
  θά άντικαταστήσουν, τίς πρώτες
  θερινές ήμέρες, κομψά μεταξωτά
  ταγιέρ σέ κλασσικό στυλ. Τά τα-
  γιέρ αύτά γίνονται άπό ϋφασμα
  έμπριμέ ή άπό μονόχρωμο μετα-
  ξωτό σέ τόνους παστέλ: κΐτρινο,
  πράσινο, γκρί —μιτλέ, ρόζ, σικλα-
  μέν. Καί συνοδεύονται μέ έξαρτή-
  ματα λευκά ή σέ ζωηρούς χρωμα-
  τισμούς: κατΐέλλο, γάντια, τσάντα,
  κόκκινα, ττράσινα κλπ.
  Έκτός άπό τά μεταξωτά ταγιέρ
  θά φορεθοθν πολύ καί εφέτος τά
  έμπριμέ φορέματα συνοδευόμενα
  άπό μονόχρωμα λ&πτά μάλλινα ε¬
  πανωφόρια. Είνε 'δμως γεγονός
  δτι τά έμπριμέ θά φορεθοϋν ολι¬
  γώτερον άπό τό περασμένο καλο-
  καΐρι.
  Μ' δλο ποϋ τά μοντέρνα έμπρι-
  μέ ϋφάσματα εχουν έξαιρετικώς
  ώραΐα σχέδια καί έπιτυχημένους
  συνδυασμούς χρωμάτων οί Παρι-
  σινοί ράπται τά χρησιμοποιοΰν ο¬
  λιγώτερον άπό πέρυσι.
  Γιά^τό πρωΐ τάΠαρισινά καταστή
  ματα λανσάρουν άπλά φορέματα
  σέ στυλ σεμιζιέ, ιδίως άπό μετα¬
  ξωτά ριγωτά ύφάσματα. Οί ρίγες
  των ύφασμάτων αυτών είναι λε·
  πτές καί χρησιμοποιοΰνται καθέ-
  τως, όριζοντίως ή σχηματίζουν
  χαριτωμένους συνδυασμούς κατευ·
  θύνσεων.
  Οί Παρισινοί οΐκοι τής "Ωτ—
  Κουτύρ εδημιούργησαν έξ άλλου
  μιά σειράν φορεμάτων, τά όποΐα
  χωρίς νά εΤναι άπογευματινά, δέν
  ήμποροΰν νά θεωροΰνται αποκλει¬
  στικώς βραδυνά. Είνε δέ δπως κά-
  θε δημιούργημα τής παρισινής μό·
  δας, Ιξαιρετικά κομψά αΰτά τά
  φορέματα.
  Α,ύτό φυσικά δέν σημαίνει δτι 9ά
  καταργηθοθν ή έπίσημες βραδυ-
  νές τουαλέττες. Άλλ' ένδιαφέ-
  ρουν τίς πολΰ πλούσιες γυναϊκες
  πού μποροθν ν'άλλάσσουν'δύο καί
  τρείς τουαλέττες την ήμέρα, ή ό-
  τίοΐες δμως άποτελοΰν εξαίρεσιν
  διότι είναι πολύ όλΐγες.
  Γι' αύτό ακριβώς τόν λόγον τά
  Παρισινά καταστήματα λανσά¬
  ρουν χαριτωμένα φορέματα τά 6
  ποία νά ήμποροΰν νά φορεθοθν
  τόσο είς τίς άπογευματινές δσο
  καί είς τίς βραδυνές , συγκεντρώ-
  σεις.
  Τά περισσότερα άπό τά φορέμα
  τα αύτά είναι σέ στυλ ταγιέρ ή
  μέ άπλή κοΰπ καί μακρυά μανί-
  κια. Είνε τελείως κλειστά είς τόν
  λαιμό καί συμπληρώνονται άπό
  μιά έσάρπα ή ενα μπολερό, κεν·
  τημένο έξ ολοκλήρου ή γαρνιρι·
  σμένο μόνον έμπρός μέ χρυσά
  φύλλα.
  Τά χρυσά αϋτά κεντήματα, γαρ-
  νίρουν τίς πλέον άπλές τουαλέτ¬
  τες καί θεωροθνται ώς πολύ χαρι-
  τωμένοι άνοιξιάτικοι νεωτερι-
  σμοί.
  Μερικά έπίσης άπ' αύτά τά φο
  ρέματα είναι γαρνιρισμένα στά
  μανΐκια, είς τό κάτω μέρος, μέ
  όκτώ ή δέκα σειρές άπό χρυσά
  κεντήματα πού φαίνονται νά είναι
  λεπτά βοαχιόλια. ίι Ντιστεγκέ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία Κουρτζή.
  Π ληροφορίαι ίδός Άριάδνης,
  I-
  αντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά.
  Ριζική καί άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ' Οίός 'Αρκολεών
  οπισδεν Παλαιοΰ Δημαρχείου
  Δέχβται[ επί; ουνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87.
  ΤΟΥ ΚΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίΰα 'Αντρέγιεφ.
  40ον |
  Ό Ίούδας χαιρέτησε, ξανα-1
  χαιρέτησε καί τά μέλη τοθ συνε-
  δρίου έξακολουθοθσαν νά σιωποθν.
  Ήταν, άληθινά σάν νά μην'
  εΐχε μπή Ινα άνθρώπινο πλάσμα, |
  άλλά σάν νά σερνόταν απλώς
  μπροστά τους κάποιο δηλητηριώ-|
  δες καί άκάθαρτον Ιντομον. Ό;
  Ίούδας δ Ίσκαριώτης δεν ήταν
  άπά κείνους πού τά χάνουν εΰκο-
  λα. Τά συνέδριον παρέμενε σιω'
  πηλό κι' αύτάς χαιρετοθσε καί
  Ιλεγε άπό μέσα τού πώς εν άνάγ
  κη, ήταν ίκανός νά χαιρετά 2ως
  δτου βραδυάση.
  Επί τέλους ό Καϊάφας πού είχε
  χάση την 6πομονή τού, ρώτηβε:
  —Τί θέλεις;
  Ό Ίούδας δποκλΕθηκε άλλην
  μίαν φοράν καί εδήλωσε μέ με
  τριοφροσύνην:
  —Εΐμαι έγώ, έ Ίούδας δ Ί
  σκαριώτης, πού σας παρέδωσε
  τόν ΊησοΟ τόν Ναζωραϊο.
  —Κι' ίπειτα; Έκεΐνο πού ε!χά
  με συμφωνήση, τά πί)ρες. Δέν
  Ιχεις καμμιά δουλειά έδώ! —τοθ
  είπεν ό "Αννας.
  Άλλά σάν νά μην είχεν άκού
  ση, ό Ίούδας έξακολουθοθσε νά
  χαιρετα. Καί ό Καϊάφας, δεί-
  χνοντάς τον μέ τό βλέμμα, ρώτη
  σε τόν "Αννα:
  —Πόσα χοθ δώσατε; ι'^'ίί
  —Τριάντα άργύρια!
  Ό Καϊάφας χαμογέλασε. Χα-
  μογέλασε καί ό Άννας καί στά
  άγέρωχα πρόσωπα δλων των με-
  λών τοθ συνεδρίου, άπλώθηκεν
  2να χαρούμενο χαμόγελο, σάν Ινα
  κϋμα. Κ' έκεϊνος άκόμη πού εΐχε
  τό κεφάλι τοΰ όρνέου, άρχισε κι'
  αύτός νά γελά. Ό Ίούδας κιτρί-
  νισε καί βιαστικός είπε:
  (συνεχίζεται)
  ,ΔΥΝΑΙΘΕ ΝΑ ΕΠΙΙΚΕΠΤΕΣΘΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ *ΜΑΪ 2- 4
  ίΐμειοϋ
  Τό Εργοστάσιον μας είναι έφωδΐασμέμο μέ τάς
  τελειοτέρας έ γ καταστάσε ις καπνικοθ χημείου.
  Χάρις είς την συνεχή παρακολούθησιν τού διεδνοθς
  κύρους Χημικοθ κ. Ν. Μάν6ου, τό χαρμάνι τοϋ Ζ διατη-
  ρείται πάντοτε αμετάβλητον ξανθό, γλυκό καίέλαφρο.
  ΟΣΟΙ ΚΑΤΤΝΙΖΟΥΝ Ζ ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΒΗΧΟΥΝ
  ·:,' ,.., ι
  Γύρω στήν πόλι.
  Συνεχίζεται ή καλωσύνη τοϋ
  καιροΰ.
  —Καί ή αίσιοδοξία συνεπώς
  των καιροσκόπων.
  — Καθώς καί των ενδιαφερομέ¬
  νων άμέσως διά την καλήν εξέλι¬
  ξιν τής έφετεινής παραγωγής.
  —Αυριον οί φΐλαθλοι θά παρα·
  κολουθήσουν μέ ενδιαφέρον.
  —Τούς ποδοσφαιρικούς αγώνας
  μεταξύ των όμάδων «Όλυμπιο-
  κου» καί «'Εργοτέλους».
  —Ή κυρΐως περίοδος των έκ-
  δρομών διά τά σχολεϊα περιλαμ·
  βάνεται είς τόν μήνα αυτόν.
  —Ούτω δέν λείπουν αί έκδρβ-
  μαί άπό τά διάφορα έκπαιδευτή-
  ρια.
  —Πρός δφελος καί άναψυχήν
  των μαθητών είς τάς άνθισμένας
  περιοχάς τοθ «Τόπ Άλτί» ή καί
  μακρύτερα άκόμη.
  —Πολλοί άπό τούς συστηματι¬
  κώς παραθερίζοντας, φροντίζουν
  άπό τώρα διά τάς ημέρας έξόδου
  των.
  —Δέν λείπουν έπίσης καί έκεΐ·
  νοι οί όποΐοι σκέπτονται διά πα-
  ραθερισμόν δπου οί δροι ύγιεινής
  καί ή τοποθεσΐα, έξυπηρετοΰν μέ
  τόν καλύτερον τρόπον την ιδέαν
  καί τόν θεσμόν τού.
  —'Εννοεΐται δτι μεταξύ των
  παραθεριζόντων συγκαταριθμοΰν-
  ται καί οί συνδυάζοντες τόν πά·
  ραθερισμόν μέ τό ταξιδάκι.
  — Είς τούς τελευταΐους άνή-
  κουν καί οί έφαρμόζοντες τακτι¬
  κήν λουτροθεραπεϊαν κατ' £τος.
  — "Ηρχισαν τά μελτεμάκια καί
  έπομένως καί ή σκόνη των δρό-
  μων.
  —Ό Δήμος έν πάση περιπτώ¬
  σει φροντίζει διά τό κατάβρεγμα.
  —Πράγμα πού συντελεί είς
  την περιστολήν τού κακοθ καί διά
  τούς διαβάτας καί διά τούς έπαγ-
  γελματίας καί τά ειδή πωλήσεως.
  —Ό προχθεσινάς σεισμουλά-
  κος άνησύχησε πάλιν άρκετούς.
  —Καί τουτο Ιδίως λόγω τής ώ¬
  ρας τού...
  —Ή όποία δέν ευρήκε μόνον
  τούς ξενύχτηδες στίς θέσεις των
  άλλά καί τούς κοιμωμένους είς
  τάς Ιδικάς των. Καί συμβαΐνει τό·
  τε ή άπειλή... νέου μεγαλυτέρου
  σεισμοϋ νά είνε περισσότερον αί·
  σθητή.
  —Ώραΐα έ"ργα χειροτεχνίας
  παρουσιάσθησαν είς την τελευ¬
  ταίαν έκθεσιν τοθ Γυμνασίου θη¬
  λέων.
  —Τοιαύτης μορφής σχολικαί έκ
  δηλώσεις εΤνε άξιαι φρο¬
  νούμεν νά ύποσημειώνωνται πάν¬
  τοτε.
  —'Επ' άγαθώ τής τόσον διαδε-
  δομένης είς δλα τά σχολεΐα μας
  προσπαθείας γύοω άπό τό πνεΰ-
  μα αύτό τής νοικοκυρωσόνης καί
  τής αίσθητικής.
  — Πολύς κόσμος παρηκολούθη¬
  σε προχθές είς τοϋ Πουλακάκη τό
  πολΰκροτον καί εξαιρετικόν φΐλμ
  Γραμμή, Μαζινώ».
  —Δέν πρέπει νά τό χάστι κα·
  νεΐς.
  ό Ρέπορτερ
  Α Β Α Σ ί Λ Η
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται είς γενικήν συνέλευ¬
  σιν τά μέλη τοϋ Συνδέσμου Μακε
  δονικών Ήπειρωτικών άγώνων ώς
  καί οί μή εγγεγραμμένοι των άνω
  τέρω άγώνων, γενησομένην την
  προσέχη Κυριακήν 15ην τρέχ. καί
  ώραν 11 π. μ. είς τά παρά τό Κα·
  φέ—"Ολυμπος γραφεΐα τοΰ Συν¬
  δέσμου.
  θέματα: Λογοδοσία παλαιοΰ
  Διοικ. συμβουλΐου καί αρχαιρεσί¬
  αι πρός εκλογήν νέου.
  Έν Ηρακλείω τρ 13-5-38
  Ό Πρόεδρος
  Κωνσταν. Πολιτάκης
  Ό Γεν. Γραμμματεύς
  Ιωάννης Μπκούλος
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Είίικβυθβΐς επι έπταβτί-
  αν είς τά παθολογικά νο-
  οήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς το "Ιατρείον τού όδός
  ΆμαλθεΙας »Ίΐάροδος δ&οθ
  Κατεχάκη, πρωην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  κοΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 ίι. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ό παθολόγος Ίατρ«5$
  Έμ. Φουντουλάκης
  ΈγκατασταθεΙς οριστικώς
  έν ΉρακλεΕφ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας «Ες τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΑΦΙΧΘΗ έ άριστος λουστρα-
  δόροςΕύάγ. Νικολαΐδης δστις καί
  άναλαμβίνει τόλουστράρισμα πια-
  νων, έπίπλων καί παρκέ. Πλη¬
  ροφορίαι εργοστάσιον έπιπλο-
  ποιΐας Κιοσκλή.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  301ον
  Καθ" οδόν έτύγχανον αί αρχαί παϊδσ, άρκεΐ νά
  ήτο δεκαπενταετής καΐ νά μή εΐχε γνωστόν κατά·
  λυμα' τόν συνελάμβανον κάί τόν άπέστελλον είς
  τό κάτεργον.
  Καί δμως εκλήθη ή βασιλεΐα έκείνη μεγάλη καί
  ό αίών μέγας!
  "Επί Λουδοβίκου ΙΕ' τα παιδία έξηφανίζοντο έν
  τος των Παρισίων τα έπερισυναζεν ή άστυνομία
  άγνωστον διά τίνα χρήσιν.
  Έψιθυρίζοντο μετά τρόμου αί φοβερώτεραι των
  ύπονοιών περί των πορφυρών λουτρών τοϋ βασιλέ¬
  ως.
  Ό φιλόσοφος Βαρβ έ άφελώς άφηγεΐται τα
  τοιαΰτα. Συνέβαινεν ένίοτε οί άξιωματικοΐ τής ά-
  στυνομίας, οΐτινες ήσαν ώς επί τό πλείστον άμνη
  στευθέντες κατάδικοι, νά λαμβάνωσι ταυτα έκ των
  εχόντων γονεΐς. Έν τοιαύτη, περιπτώσει οί πατέ-
  ρες άπέλπιδες, έ'ντρομοι εσπευδον πρός τούς ά-
  μνηστευθέντας τούτους· άλλ' έπενέβαινεν ή άρχή
  καί άπηγχόνιζε, τινάς, τούς άμνηστευθέντας, Όχι
  άλλά τούς γονεΐς.
  Ζ'.
  Όπου τό χαμίνιον θά εϊχε θέσιν είς την κοι¬
  νωνικήν ταξινόμησιν των Ίνδιών.
  Τα παρισινά χαμίνια άποτελοθσι σχεδόν αϊρε-
  σιν. Ημπορεί τις νά είπη δτι δέν είνε δυνατόν
  νά γίνη χαμίνιον 6 τυχόν ή ό βουλόμενος.
  Ή λέξις χαμίνιον εχρησιμοποιήθη κατά πρώτην
  φοράν κα/ άπό δημώδους μετέπεσεν είς την γλώσ¬
  σαν των έγγραμμάτων τώ 1834.
  Ή εμφάνισις τής λέξεως ταύτης τό πρώτον ά-
  ναφέρεται είς τι έργον φέρον τόν τίτλον ό «Έπαί-
  της Κλαύδιος». Μέγα ηγέρθη τότε σκάνδαλον διά
  την λέξιν, άλλ' επί τέλους επέρασεν, ώς εί Ιδιδεν
  έξετάσεις.
  Τα στοιχεΐα τα άποτελοθντα τόν πρός άλληλα
  σεβαστόν των χαμινίων εισί ποικιλώτατα. Κατέστη
  περιώνυμον καί έθαυμάσθη παρ' δλης τής όμοταξί-
  ας των χαμινίων, Μν τοιοΰτο πεσόν άτιό τοΰ ϋψους
  ενός των Πύργων τής Παναγίας έτερον ωσαύτως
  διότι είχεν είσδύσει είς τόν όπίσθιον κήπον τοϋ Κε·
  ραμεικοθ, δπου υπήρχον τοποθετημένα προσωρινώς
  τα έπ' αύτοϋ στηθέντα άγάλματα, καί αφήρεσαν
  άπό τοθ τρούλλου τόν μόλυβδον άλλο πάλιν διότι
  είχεν ιδή κρημνιζόμενον λεωφορείον καί άλλρ
  διότι εγνώριζεν £να στρατιώτην δσπς άποπειραθείς
  δέν επέτυχε νά χύστ τό φώς ενός πολίτου
  Άναμφιβόλως ή παρακατιοΰσα απάντησις χω-
  ρ:κοΟ τινος πρός τίνα πολίτην έχει άληθΛς την ά
  φέλειαν άγρότου άμα καί την είρωνείαν πρός τή"
  αστικήν τάξιν.
  —"Ε! πατριώτη, τοθ λέγει, ή γοναϊκά σου πέ
  θσνε άπ' την άρρώστεια της δέν σοΟ^ εΐπα γ_ω__νά
  φέρης γιατρό,
  —Τί τα θές, άφεντικό, εμείς οί πτωχοΐ πεθαί-
  νομε μονάχοι μας».
  Άλλά πώς δύναται νά χαρακτηρισθή ό έπό-
  μενος διαλογος χαμινίου πρός έτερον, ίδόντος ίερέα
  συνοδεύοντα έψ' άμάξης είς την λαιμητόμον κατά
  δικον,
  —"Ω! τόν άτιμο! τού ομιλεί, σάν νά τοΰ λέγη.,
  παρ' τή σκούφια σου καί χτύπα με
  Ή μέν τοϋ χωρικοϋ απάντησις έκφράζει δλην
  την έγκσρτέρησιν, ένώ τού χαμινίου τό άναρχικόν
  πνεθμα τοθ έλευθεροτεκτονισμοθ, παιδός τοθ προ
  αστείου
  Επί των θρησκευτικών ζητημάτών έχει κάποιαν
  έλευθεροστομίαν προβαίνουσαν μέχρις αύθαδείας
  Θεωρεΐ ώς καθήκον τού νά παρευρέθη είς θα
  νατικάς έκτελέσεις, οπ,ου ύψς*Οται ή λαιμητόμος,
  αύτάς πσρουσιάζετσι χωρίς νά σκυθρωπάζη, γελα
  δέ ώς έν διασκεδασΐικώ θεάματι.
  (συνεχίζεται)
  >»■■■■■■··*■«>■ ■■■■■■■■■■■«■■■*■ «
  ΓΕΩΡΓΟΠ!
  Καταπολεμήσατε άμέσως τό ΣΣχουλϊ,κι τής άμ
  πέλου (Εύδημίδα) ποΰ έπροξένησε μεγάλες ζημίες
  στ' άμπέλια σας τόν περασμένο χρόνο. Θά τό επι
  τύχετε μόνον μέ την:
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΙΪΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
  'Εξοντώνει αυτοστιγμεί τό σκ ουλήκι καί στοιχί-
  ζει οίκονομικά. Ζητήσατε όδηγίες καί δείγματα ά¬
  πό τόν αποκλειστικόν Αντιπρόσωπον:
  Ν. Θ. ΝΟΜΙΔΗΣ
  Νίκης 9 ΑΘΗΝΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■Β·
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. ·Αν«καινισθέν πληρως
  επαναρχίζει τα τακτ.κά δρομολογια τού κατα ΚΥ-
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' εύθ€Ϊαν διά ΠεΝραπά, Αίδη-
  ψάν, Βόλον, θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνβοις-'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·. *-«°
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνοος ποΰ θέλουν
  νά πλουτι'ζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι' όλους.
  ΔΥΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
  Α.'
  Λαμβάνομεν την τιμήν νά σάς
  συστήσωμεν... δυό παράξε^α πλά-
  σματα: Είνε καί τα δυό κάτοικοι
  των Θαλασσών, ό τετρόδους κχί
  φολοπτέρυξ. Άς αρχίσωμεν
  άπό τόν τετρόδοντα. °Οταν τό
  ψάρι αύτό καταίιώκεται άπό Ινα
  θρίν1 τού, φουσκώνει τόν λά¬
  ρυγγα τού μέ άέρα, φουσκώ/ει
  σάν μιά σφαϊρα τοθ φουτμπώλ,
  άναποδογ,ιρίζεται καί έ*τσι μέ
  την κοιλιά πρός τα επάνω, φέρε
  ται άπό τα κύματα Έτσι ό πο·
  νηρός τετρόδους την γλυτώνει ά¬
  πό τού; έχθρούς τού, πού δέν
  μποροθν νά τόν τσακώσουν άπό
  πουθενά! Μόλις παρέλθη & κίν-
  δυνος ό τετρόδους ξεφυσςϊ τόν ά¬
  έρα πού Ιχει έναποθηκεύση, έπα-
  νάρχετα: είς την κανονικήν τού
  μορφήν καί πηγαίνει ήσυχα νά
  συνεχίση την καθημερινήν τού
  αλιείαν!
  Ό τετρόδους είνε Ινα ζώον ά-
  ληθινά παράδοξον Όμαλώς ε¬
  χόντων των πραγμάτων, τό σώμα
  τού Ιχει σχήμα κατά τό μάλλον
  καί ήττον κανονικόν, άλλά χάρις
  εις την χωρητικότητα τοθ φαρυγ
  γικοθ τού σάκκου, μπορεΐ νά
  φουσκώνη είς σημείον, ώστε
  καθίσταται σφαιρικόν.
  Έφ' δσον ζή ό τετρόδους
  χρησιμεύει είς τίποτε. Μετά
  θάνατόν τού δμως χρησιμεύει
  νά
  οέν
  τόν
  είς
  έ"να παράδοξον σκοπόν: ΙΙολλά
  άπό τα «ίαπωνικά φαναράκια»
  πού βλέπετε κρεμασμένα είς διαφό
  ρους Ιορταστικάς αιθούσας είνε
  κχμωμένα άπό τό αώμα τοΰ τε-
  τρόδοντος.
  * *
  Καΐ τώρα άς έλθωμεν εις την
  δευτέραν γνωριμίαν μας, τόν
  φυλλοπτέρυγα "Αμα θά τα βλέ-
  πατε αύυό τό ψάρι, ασφαλώς θά
  ρωτοόσατε τί πραγμα είνε·* ψάρι
  ή μάλλον . φΰχος, Άλλ' δχΐ!
  Είνε ψάρι τής οικογενείας των
  λοφοβραγχίων, είς τα όπσΐα με-
  ταξύ των άλλων περιλαμβάνεται
  καί ή «Σπποκάμπη», τό κοινώς
  λεγόμενον θαλάσσιον άλογατάκι.
  Ό φυλ?οπτςρυξ είνε Ινα ψάρι
  των θαλασσών τής Αύστραλίας.
  Ζη' κοντά είς τάς ακτάς. Τό σώ
  μα τού είνε σκεπασμένο μέ μα-
  λακάς δερμικάς πλάκας μέ προε-
  ξέχοντα άγκάθια ή άλλας άπο-
  φύσεις Ή ούρά τού είνε Ιση σχε
  δόν πρός τό σώμά τού, καί είνε
  διεσκευχσμένη κατά τρόπον ώ¬
  στε νά χρησιμεύη είς τό ψάρι
  αυτώ ώς δργανον γιά νά πιάνη
  Τα ψάρια αύτά ζοθν είς τύν πυθ-
  μένα, επάνω είς τα φύκη, πρός
  τα όποϊ», δπως σάς προειδοποιή-
  σαμεν ήδη όμοιάζουν καταπλη-
  κτικά Ό φυλλοπτέρυξ εχει μά-
  τια στρογγυλά, χον^ρόί, προεξί-
  χοντα. Έχουν δέ την περίεργον
  ίδιότητα τα μάτια τού νά κινοϋν-
  ται τό Ινα ανεξαρτήτως τοϋ άλ-
  λου.
  (συνεχ'ζεται)
  Τα εήαφρσζερο
  ίύ
  βιγαρέττο
  ΖΑΠΑΝΤΙΙ5
  »»*""%·» <εΚ'·ΗΒ»> "■|·*»»*Ο
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ («Ι ΟΕΙΟΤΗΡΕΣ
  Αφίχθησαν οί περίφημβι Ψεκαστηρες δι'
  Άμπέλους, Ψεκαστήρες διά δένδρα, χαί Ο ε ι ο -
  τήρες πλατή ς, των Έργοστασίων Άθανα-
  σιάδη, καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬
  σιν διά την αρίστην λειτουργίαν «αί άντοχήν
  αυτών.
  Δεχόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχάνημα μή
  πληροϋν απολύτως τούς ανωτέρω δρους.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ά Σ'α
  Ή βελτίωσις των δρων
  διαβιώσεως των λεπρών.
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάιος (άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Είς τό Λε-
  προκομεΐον Σπιναλόγκας μετέβη
  προχθέ; όΝομάρχης νασηθίου κ
  Φλωρίδης επί κεφαλής τής Έφο
  ρείας τοθ Αζκρ^%ομζίου
  Ό κ Νομάρχης ωμίλησε πρός
  τού; λζκρούς, Ινθαρρύνας αύτούς
  καί τονίσας την μίριμνοιν τοΰ
  Κράτους καί τής Κοινωνίας 6πέρ
  αυτών. Ήσχολήθη είτα μέ τα
  ζητήματα των λεπρών τα όποία
  έρρύθμισεν συμφώνως πρός την
  όρθοτέραν άποψιν, είς την όποί
  αν ήχθη δι' Ιπιτοπίου αναλύσε¬
  ως εκάστου εκ των ζητημάτων
  τούτων.
  Σημειωτέον δτι παραλλήλως
  πυός τό ζωτικόν ενδιαφέρον τής
  Έφορείας τοθ Λεπροκομείου καΐ
  τώνΆρχών γενικώτερον, περατοΰν
  ται διαηύπω τα οίκοδομικά καί
  έξωραιστικά £ργα έν τφ Κζκροχο-
  μείω ύ^ό την επίβλεψιν τοθ μη
  χανικοΰ κ. Πετυχάκη, τα όποΐα
  θά έπιτρέψουν είς τούς λεπρούς
  άνετον, όπωσδίποτε διαβίωσιν καί
  θά μετριάαουν κατά πολύ την κα¬
  κήν εντύπωσιν την οποίαν είχον
  οί ξένοι έκ τής Σπιναλόγκας καί
  την κακήν φήμην της.
  Ο£ λεπροί έκ των φροντίδων
  τούτων καί τοΰ ένδιαφέροντο;
  τής Διευθύνσεως τοθ Αζκρηχο-
  με'θΛ φαίνοντχι πολύ Εκανοποιη-
  μένοι Ιδιαιτέρως έκδηλοΰν ευ¬
  γνωμοσύνην πρός τόν Νομάρχην
  κ Φλωρίδην δστις έξ άρχής τής
  άναλήψεως ύπ' αύτοΰ τής αρχής,
  άπέβλεψε μέ στοργήν καί άνθρω-
  πισμόν πρός τό δραμα των λε¬
  πρών καί κατώρθωσεν Ιν πολλοϊς
  προσωπικώς, νά προκαλέση τα
  γενικόν ενδιαφέρον καί νά βελ¬
  τιώση οϋσιωδώς τούς δρους υφ'
  ου; δι^βιοθν οί λεπροί έν Σπι-
  ναλό ι-κα.
  —Τα κοινοτικά ζητήματα
  Σητείχς.
  Ό Πρβεδρο; της Κοινότητος
  Σητείας κ. Πλατανάκης μετέβη
  προχθές είς Άγιον Νικόλαον έ-
  πισκεφθβις τόν κ. Νομάρχην Λα
  σηθίου διά ύιαφορα ζητήματα
  της Σητείας.
  —Τό Άγρονομεϊον Αγ.
  Νικολάου.
  Υπό τοΰ 'Αγρονομείου 'Α-
  γίου Νικολάου καθωρίσθησαν
  αί δικάσιμοι "τοΰ μηνός Μαΐου
  ώς εξής: 16 καΐ 17 Μαΐου είς
  Κρητσάν, 18 είς Καλό Χωριό, 19
  είς "Αγιον Νικόλαον και 20 Μα
  ΐου εί; 'Ελούντα.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κα-
  ταναλωτών ήλεκτρικοΟ (Γεύμα¬
  τος δτι υπό τοϋ ύπουργείου
  των Σιδηρόδρομον ενεκρίθη
  σατ είδικά τιμολόγια πωλήσε
  ως ήλεκτρικής ενεργείας διά
  συσκευάς οίκιακής χρήσεως
  καί μεγάλης βιομηχανίας
  Σχετικαί πληροφορίαι πά
  ρά τοίς Γραφείοις των Ήλεκ-
  τρικών Έγκαταστάσεων Η¬
  ρακλείου καθ" εκάστην άπό
  6 μέχρι 7 30" μ. μ.
  (Έκ των Γραφείων των Ή-
  λεκτρικών έγκαταστάσεων Η¬
  ρακλείου)
  ♦•"■"■■•■""•••■■■■"■«^
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκτΐαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈττΙσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—χορώνες έκ πορσελό-
  νης 'Ε.·παναφορά τελείως ά·
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αύ
  των θέσιν
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια-
  θέτει ώρας διά την τήρησιν λο-
  γιστικών βιβλίων. Ένήμερος έμ-
  πορ.κής άλληλογραφίας Έλληνι-
  κής καί Γαλλικής Πληροφορίαι
  παρ' ήμΤν.
  —Άθλητικός Σύλλογος είς
  Ίεράπετραν.
  Είς Ίεράπετραν πληροφορού¬
  μεθα ότι ίΰρύθη καΐ δεΰτερος
  άθλητικός όμιλος υπό την έπω-
  νυμίαν ή «©ύελλα». Τό προσωρι¬
  νόν συμβουλιον τού ομίλου ά-
  πετελέσθη έκ των εξής: Ανδρέα
  Καρατσώλη προέδρου, Β Δεδε-
  λετακη 'Αντιπρόεύρος, Μιχ. Βο
  γιατζης ( Γεν. Γραμματεως, Έμμ.
  Ρασουλάκπ Ταμίου καΐ Βλ.
  Βααιλείου έφόρου.
  —Τα κοινοτικά δριχ Μαλ-
  λΰν.
  Προχθές επανήλθεν έκ Μαλ-
  λών όπου είχε μεταβή πρός
  καθορισμόν των Κοινοτικών ό-
  ρίων Μαλλών Χριστοΰ καΐ Χρι-
  στοΰ Μουρνιων ό Δικυθυντης
  τής Νομαοχίκς Λασηθίου κ. Πε
  λεκάνο;. Ή έπιτροπη ήτις ησχο
  ληθή μέ τόν καθορισμόν των
  οριων τούτων άπε'ελεΐτο έκ τού
  κ. Πελεκανου ώς προεδρου καί
  των κ κ. ©εοδοσίου Μπαντούνα
  Εΐρηνούίκου, Αθαν. Ρούκα εισίν
  γητοΰ τής Νομαρχιας και Γ. Χαλ
  κιαδάκη μηχανικοΰ.
  —Ή έπαγγελματική στέγη·
  Έξ Αθηνών μετεδόθη Α πλη
  ρβζρορία ότι έντός τή; εβδομά¬
  δος άρχεται των εργασιών της
  ή υπό την Διοίκησιν τής Γενι-
  κής Συνομοσπονδιας καταρτι¬
  σθείσα είδική επιτραπή δια την
  μελετην καί επίλυσιν των έπαγ
  γελματικών καΐ βιοτεχνικών ζη-
  τηματων. Κατα τας πρώτας συνε¬
  δριάσει; της ή έπιτροπη θα έξετα
  ση τα ζητήματα κατοχυρώσεως
  τής έπαγγελματικής στεγης.
  —Διά την αγοράν κυψελών.
  Ό διδάσκαλος τοϋ χωρίου Παρ-
  σά—Μαλλών κ. Έμμ. Λασιθιω¬
  τάκη; διέθεσε τό άπονεμηθεν είς
  αυτόν χιλιοδραχμον βραβείον
  έκ μέρου; τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείοο
  Λασηθίου δια την αγοράν κυψε-
  λών πρός υποδειγματικην καλλι¬
  έργειαν της μελισσοκομίας, δια
  την εγκατάστασιν ύποόειγμαπ-
  κοΰ σχολικοΰ κτηνοτρθφείου «αί
  καΐ διά την αγοράν γεωργικών
  βιβλίων πρός πλουτισμόν τή; βι-
  βλιοθήκη; τοΰ σχολείου.
  —Διά παράνομον όπλοφο-
  ρίαν.
  Είς Χανιά συνελήφθη ο κα-
  φεπώλης Δημ. Σ. Ρεθεμνιωτα·
  κη; διότι γενομένη; ερεύνης είς
  τό καφενειον τού ανευρέθη πι¬
  στόλιον έξασφαιρον πλήρες. Επί
  ση; συνελήφθη ό Πέτρο; Ιίαρα-
  νάκπς διότι ανευρέθη έπ' αϋτοθ
  μάχαιρα μετ» θηκης.
  Άσφαλιστικόν Γραφειον
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  "«!
  Τηλέφωνον 5—69
  Ένεργοΰνται άσφάλειαι πάσης φύσεως καΐ είς σοβα-
  ρωτάτα; Έταιρίας:
  ΖΩΗΣ
  Εθνικόν ϊδρυμα Άσφαλειών Ρώμης
  ΠΥΡΟΣ
  Ένωσις Σκωτίας καΐ Έθνική.—Γαλλι¬
  κόν Λοϋδ Κοντινεντάλ.— Χάμπουργκ
  Βρέμεν.
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Γαλλικόν Λοΰδ Κοντινεντάλ.
  ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Μαριτάΐμ
  Πρακτορεϊα καΐ ανταποκριταί είς όλας τάς πόλεις τής
  Κρήτης.
  ΧΑΝΙΑ Άδελφβί Πετροχείλβυ
  ΡΕ©ΥΜΝΟΝ Κων. Ζαχαριουδάκη;
  ίϊ1^,1^^ Συκιανακη; καΐ Στυλιανάκη^
  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στυλ. Κβύνδβυρβς
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Έμμοιν. Άσπράς
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 'ΑδβλφοΙ Συμινελάκη.
  Λ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  14 Μαίου 1938
  ΖΩΗΡΑ ΗΙΚΑΗΟΠΟ1ΗΣΪΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΑΙΒΙΟΠΙΚΟΥ
  01 ΙΤΑΛΟΙ ΕΙΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ίΑΛΛΙΑΣΚΑΙ ΜΕΓ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγραφή
  ματα έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι έπροΈέ
  νησεν ίκανοποιητικωτάτην εντύπωσιν" έ
  κεϊ ή απόφασις τής Κοινωνίας των Έ
  Ονων σχετικώς μέ την ελευθερίαν τής
  στάσεως των διαφόρων κρατών άπέναν
  τι τού Λίθιοπικοΰ ζητήματος.
  Οί Ίταλικοί πολιτικοί "κύκλοι έξαί-
  ρουν την στερράν θέλησιν τής ' Αγγλίας
  καί Γαλλίας πρός οριστικήν εκκαθάρι¬
  σιν τού προβλήματος διά τής οποίας ή¬
  δη περιφρουρεΐται, ώς τονίζουν, σταθε¬
  ρώς, ή Έύρωπαϊκή ειρήνη.
  ΔΥΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ΣΑΝ1ΟΥΓΚ
  ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  τής "Απω Άνατολής δυτικώς τού Σαν-
  τούγκ συνάπτ&ται άπό χΟές λυσσωδεστά-
  τη μάχη μεταξύ Κινέζων καί Ίαπώνων
  Διά την έκβασιν τής άποφασιστικής αύ
  τής μάχης δέν ύπάρχουν μέχρι τής στιγ
  μής σαφεϊς πληροφορίαι.
  ΕΝΙΣΧΥ8ΕΝΤΕΣ
  ΤΟ ΣΟΥΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Σαγ-
  κάης άναφέρουν ότι ο Ίαπωνικός στρα-
  τός έν Κίνα ένισχύεται διαρκώς. Οί δέ
  Ίάπωνες άντεπιτεθέντες άπειλούν σοβα¬
  ρώς τό Σουτσόου.
  ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας). — Έίδήσεις έκ ΛΙόσχας
  μέσω Βαρσοβίας καί Βερολίνου άναφέ¬
  ρουν ότι κ» τα τάς τελευταίας ημέρας ή
  Γκεπεοΰ προέβη είς άθρόας συλλήψεις
  στρατιωτικών καί πολιτικών επί δυσμε-
  νεία κατά τού καθεστώτος τού Στάλ&ν
  καί δι' άλλας στασιαστικάς ενεργείας
  καί πράξεις σαμποτάζ.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΙΣΤΗΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1.3 ΛΙαΐου (τού
  κριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Πε
  λοποννήσου ότι ο λαός τού Γυθβάου,
  τής Αακωνίας καί τής Άρκαδίας έτοι
  μά'^5* ένθουσιώδη ύποδοχήν&ίς τόν πρω
  «υπουργόν κ. Μεταξάν μεταβαίνοντα έ
  κεϊ λίαν προσεχώς.
  ΤΟΙΧΒΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ_1ΜΟΒΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝ ΑΙ 1 3 Μαΐου (τού άντα-πο-
  κριτού μας). — Τό συνελθόν σήμερον
  υπουργικόν συμβούλιον έξήταοβν^ ώς συν
  ήθως νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητή-
  ματα.
  ΕΚ ΤΗΣ ΡΥΙΜΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΟΠΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13Μαίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Βερολίνου
  έίδήσεις οί Γερμανικοί κύκλοι κρίνουν
  ικανοποιητικόν τό άποτέλεαμα τής προ¬
  χθεσινάς συνεδριάσεως τής Κ- Τ. Ε.
  διά τό Ίταλοαιθιοπικόν ζήτημα. Οί
  Γερμανοί τονίζουν ότι διά τού αποτε-
  λέσματος τούτου ή πολιτική τού άξο-
  νθς οερολίνου—Ρώμης άποδεικνύευα&
  πόβον ζωτική υπήρξε διά τα ζητήματα
  τής Εύρώπης καί την περιφρούρησιν
  είρήνης.
  Αγγλικόν διάβημα έν Βερολίνφ
  διά την ρύθμισιν τοΰ Τσεχικοΰ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ό 'Άγγλος πρέ-
  σβυς έν Βερολίνω κ. Νέβιλ
  Χέντερσον προέβη σήμερον
  είς διάβημα άπό μέρους τής
  Άγγλικής κυβερνήσεως πρός
  την Γερμανικήν διά τό Τσεχο-
  σλοβακικόν.
  Ό κ. Χέντερσον ετόνισε
  πρός τόν υπουργόν των Ε¬
  ξωτερικών τοϋ Γ'. Ράϊχ φόν
  ΡΙμπεντροπ, ότι τό διάβημά
  τού είνε φιλικόν άποβλέπον
  είς την ρύθμισιν τοΰ Τσεχο-
  σλοβακικοΟ ζητήματος κατά
  τόν καλύτερον τρόπον χάριν
  τής έξασφαλίσεως τής είρή-
  νης.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  Ή Βελγική Κυβέρνησις Ζαν-
  σόν υπέβαλεν έκ νέου την (
  παραίτησιν της είς τόν Βασι-,
  λέα χθές τάς απογευματινάς
  ώρας, παρά τό γεγονός δτι
  εψηφίσθη άπά την πλειονοψη¬
  φίαν τής Βουλής. Καί τουτο
  διότι ή κυβέρνησις εγκατελεί¬
  φθη άπό τούς Βέλγους Φι-
  λελευθέρους καί τό ήμισυ των
  Καθολικών Βουλευτών, την
  πολιτικήν των οποίων έξεπρο-
  σώπει κυρ(ως.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Είς Γένουαν έτοιμάζεται
  αυριον (σήμερον) μεγαλοπρε-
  πής ύποδοχή είς τάν κ. Μου¬
  σολίνι. Ό λόγος τόν ο¬
  ποίον θά έκφωνήση. θά άφορδ
  τα έσωτερικά, αρχικώς τής
  Ιταλίας, τό Άγγλοϊταλικόν
  Ι σύμφωνον, την συνάντησιν Χί-
  τλερ—Μουσολίνι, την έναρξιν
  διαπραγματεύσεων μέ την
  Γαλλίαν καί τό Τσεχοσλοβα-
  κικόν.
  —Έν Γενευη εκδηλούται ί-
  κανοποίησις διά την απόφασιν
  επί τού Αίθιοπικοΰ. Έν Ρωμη
  ευρίσκουν φυσικωτάτην την λη
  φθεΐσαν απόφασιν.
  —Ό κ.Μποννέ θά παραμείνη
  καί ολόκληρον την αυριανήν
  ημέραν έν Γενεύη. ένώ επρό¬
  κειτο νά επιστρέψη σήμερον
  είς Παρισίους.
  ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
  Χθές είς την Βουλήν των
  Λορδων καί την Βουλήν των
  Κοινοτήτων ή ύποβληθεϊσα
  πρότασις περί νέων άεροπορι-
  κων έξοπλισμών προεκάλεσε
  δριμυτάτας έπιθέσεις.
  50 Πρωϊνή
  Ο
  ΤΟΥ
  Σ ΛΟΓΟΣ
  ΕΙΣ ΓΕΝΟΥΑΝ
  Τα νέα διδακτήρια έν τώ νομώ.
  Αί σχολικαί έπιδείξειςτών έπαρχιών.
  Παρά σχολικής Έπιτροπής
  καταρτιοθεΐσης έκ των κ. κ.
  Τσαγκιδ έπιθεωρητοΰ των σχο
  λείων Γόρτυνος, Σταυρίδη σχο
  λικοθ άρχιτέκτονος καί Χα-
  τζηγρηγόρη σχολιάτρου, εγέ¬
  νετο προχθές ή έκλογή των
  καταλλήλων γηπέδων επί των
  οποίων θά άνεγερθώσι τα νέα
  διδακτήρια των Κοινοτήτων
  Μούλια, Πλουτής, Καμάρων,
  Μαγαρικάρι καί Γαλλιάς.
  Χθές έπίσης ετέρα έπιτρο-
  πή είς ήν μετέσχε καί ό έπι-
  θεωρητής των δημοτικών σχο¬
  λείων Πεδιάδος κ. Στεφανά-
  κος, μετέβη είς την επαρχίαν
  Πεδιάδος διά την παραλαβήν
  διαφόρων άποπερατωθέντων
  διδακτηρίων καί πρός εκλογήν
  έκ παραλλήλου γηπέδων διά
  την ανέγερσιν νέων σχολικών
  κτιρίων καί έντήέπσρχίαταύτη..
  Έξάλλου κσΐ έπ' εύκαιρία
  των περίτότέλος τοθμηνόςλαμ
  βανουσών χώραν, σχολικών έ-
  πιδείξεων είς Πόμπηαν, ΆγΙ-
  ους Δέκα, Τύλισσον, Ζαρόν
  καί άλλαχοϋ, ό έπιθεωρητής
  των Δημοτικών σχολείων Γόρ
  τυνος κ.Τσαγκιδς περιώδευσεν
  ολόκληρον την περιφέρειαν
  τού πρός επιθεώρησιν άφ' ε¬
  νός των σχολείων των διαφό¬
  ρων κοινοτήτων καί διά την
  καθοδήγησιν άφ' ετέρου τοΰ
  διδακτικοϋ προσωπικού των
  σχολείων διά την πλήρη επιτυ¬
  χίαν των έπιδείξεων.
  Κατά τάς ανωτέρω σχολικάς
  έπιδείξεις θά λάβουν χώραν
  σημειωτέον καί διάφοροι ά
  θλοπαιδιαί ώς επί παραδείγ¬
  ματι σκυταλοδρομίαι, διελκυ-
  στίνδαι κ.λ.π.
  Ήσταφιδαγορά Λονδίνου
  κατά τήνληξασανέβδομάδα,
  Κατά πληροφορίας ΐΐρδς τό
  Γεα-ργικόν Έπιμεληιήριιν Ήρα
  κλείου τοθ έν Λονδίνω Έμπορι-
  κοθ Άκολούθου τής Έλληνικής
  Πρεσβείας, αί προσφοραί εις την
  αγγλικήν αγοράν των σουλτανί-
  νών Κρήτης νέας εσοδείας έμε-
  τριάσθησαν κάπως κατά την λή-
  ξασαν έβδομάδα. ΟΟτω «φίνας»
  ποιότητος καρπός γουλά προσφέ
  ρεται πρός 45)— μέχρι 48)—
  τσίφ, μέτρια πρός 37)— καί ψι-
  λά πρός 33)— τσίφ χωρίς δμως
  νά Ιλκυοθ^ τό ενδιαφέρον των ά-
  'γοραστών.
  Ωσαύτως αί προσφοραί σουλτα¬
  νίναν Πελοποννήσου κυμαινόμε-
  ναι μεταξύ 42)—καί 52)— τσίφ
  ουδόλως έλκύουν τούς'Άγγλους έμ
  ■πόρους.
  Όσον άφορα τάς σουλτανίνας
  άλλων προε)εύσεων «αί ιδία τάς
  Αύστραλιανάς καί τάς σουλτανίνας
  τής Νοτίου Άφρικής, αί αύται
  πληροφορίαι άναφέρουν δτι δι'
  Ι αύτάς έξακολουθεΐ αμετάβλητον
  τό ενδιαφέρον των άγοραστών
  προσφερόντων τιμάς άπό 30) —
  μέχρι 52)— καί 56)— διά τάς
  έξαιρετικάς.
  Έν αντιθέσει πρός τάς έλληνι
  κάς σουλτανίνας δι' άς τό ένδια
  φέρον των άγοραστών δέν έξεδη
  λώθη ζωηρόν, αί έλληνικαί κο
  ρινθιακαί σταφίδες προκαλοθν ά
  ξιοσημείωτον ζήτησιν. Έλπίζεται
  πάντως 2τι έν τή παρόδψ τοθ
  χρόνου ή ζήτησις έλληνικοθ καρ
  ποΰ θά ζωηρεύση.
  ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
  ΚΑί Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΟΤΖΙΑΣ
  Ό ύπουργός τής Πρωτευού¬
  σης κ. Κοτζιας απέστειλεν
  πρός τόν κ. Δήμαρχον Ηρα¬
  κλείου πρός μελέτην τα σχέ-
  δια των άγορών των συνοικι-
  σμώνΚυψέληςκαίΠετραλώνων.
  Έπίσης απέστειλεν σχέδια
  Τϋαιδικών λαϊκών λουτρών καί
  θερμών λαικών λουτρών. Τα
  σχέδια ταυτα έπεξεργαζόμε-
  να υπό τοθ μηχανικοΰ κ. Τζομ
  πανάκη θά τεθοσι ύπ' όψιν
  τού ΔημοΊΐκοΟ Συμβουλίου
  πρός λήψιν σχετικής αποφάσε¬
  ως.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Δι' έγγράφου ιοθ υπουρ
  !γείου Έθνικής ΟίκονομΙας
  γνωρίζεται δτι ή Ισχύς τής
  Ελληνοσοβιετι,κης Έμπορικής
  συμφωνίας συμψηφισμοΰ πα¬
  ρετάθη μέχρι 31 Δεκεμβριού
  τρεχ. ετους.
  ΣΕΙΣΜΓΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ
  Προχθές τό μεσονύκτιον ε¬
  γένετο αίσθηΐιή έλαφρά σει-
  σμική δόνησις μικράς διαρκεί
  άς.
  ΑΙ ΑΕΡΟΜίΕΤΑΦΟΡΑΙ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών έκοινοιτοίησε πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό κείμε¬
  νον τοθ άναγκαοτικοΰ νόμου
  τοϋ κυροϋντος τή,ν μεταξύ τής
  Έλληνικής Κοβδρ^ήσεως καί
  τής "Ολλανδίας Έταιρείας
  άερομεταφρρ6>ν ε^οναφθεΐσαν
  « παραχώρησιν »-
  ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Τα Ταμείον Ηρακλείου ά·
  νεκοίνωσεεν δτι οί μισθοΐ των
  ΔημοσΙων Ύπαλλήλων μηνός
  Ίουνίου θά καταβληθώσιν άπό
  τής 18ης Μαΐου. Αί συντάξεις
  πασών των κατηγοριών μηνός
  Αύγούστου θά καταβληθώσιν
  άπό τής 16ης Μαΐου βάσει
  άποδείξεως είδικοΰ έντύπου
  δεόντως θεωρημένης παρά των
  Δημάρχων ή προέδρων 'τών
  Κοινοτήτων. Όσοι έκ των Πο¬
  λιτικών καί Στρατιωτικών συν-
  ταξιούχων τυγχάνουν καί Μέ-
  τοχοι είς τα Μετοχικά Ταμεΐα
  ΣτρατοΟ καί Πολιτικών Ύπαλ-
  λήλων θά λάβωσι τό υπόλοι¬
  πον τής τριμηνίας, κατά την
  πληρωμήν δμως τούτων θέλει
  έπιδειχθή τό ' σχετικόν βιβλίω
  ριον των Μετοχικών Ταμείων.
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΑΓΪωΙ ΛΕΙΨΑΝΟΝ
  Αυριον Κυριακήν μετά την
  θείαν λειτουργίαν θά έκτε
  θώσιν είς προσκύνημα έν τώ
  Μητροπολιτικώ Ναώ τοϋ Ά-
  γίου Μηνά καθ' δλην την ημέ¬
  ραν τα 'Άγια; Λείψανα των
  ΆγΙων Γρηγορίου τοθ Θεολό-
  γου, τοθ Άγίου Μοδέστου,
  τοθ Άγίου Μάρτυρος Μάμαν-
  τος καί τοθ Άγίου Μεγαλο-
  μάρτυρος Ίακώβου τοθ Περ-
  σου, τα όποΐα, αδεία τοθ Οι¬
  κουμενικού Πατριαρχείου, εκό¬
  μισεν είς την πόλιν μας έκ
  τής Ίερδς Μονής Βλατάδων
  τής Θεσσαλονίκης ό Ίερομό-
  ναχος αυτής Εύγένιος Παπα-
  νικολούδης.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  δι' ύπηρεσιακοΰς λόγους ό
  Έπιθεωρητής παρά τώ υ¬
  πουργείω Γεωργίας κ. Εύάγγ.
  ΕύαγγελΙδης.
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ .ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΜ)ΓΡΑΦΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοϋ ΣυμβολαιογραφικοΟ Συλ-
  λόγου συνήλθε καί απεφάσισε
  την "ίδρυσιν ταμείου Προνοί¬
  ας Συμβολαιογράφων έν Κρή-
  τη συγχρόνως δέ ενέκρινε καί
  τό σχετικόν περί ιδρύσεως
  τοθ ταμείου τούτου διάταγμα.
  Ώς μάς ανεκοίνωσε σχετικώς
  ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ.
  Έμμ. Κ. Λασσιθιωτάκης λίαν
  προσεχώς θά αρχίση ή λει-
  τουργία αύτοθ.
  Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
  ΤΩΝ ΙΑΙΩΙΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
  Υπό τοΰ 6πουργείου τής Κρα
  τικής Ύγιεινής καί Αντιλήψεως
  εκοινοποιήθη πρός άπαντα τα 6
  γειονομικά τμήματα τοθ Κράτους
  ίπείγουσα Ιγκύκλιος, διά τής ό
  ποίας έντέλλονται ταυτα δπως έν
  τος τοθ τρέχοντος μηνάς προβούν
  εις την καταγραφήν των λειτουρ
  γουσών παρ' εκάστη περιφερεία
  ίδιωτικών κλινικών.
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη ό ύπ' αριθ.
  1208 άναγκ. νόμος περί συστάσε
  ως θέσεων προσωπικοθ καί διοι-
  κητικών 6πηρεσιών καί περί εί
  σφοράς των Δήμων καί Κοινοτή¬
  των διά τάς έκ τούτων δημιουρ-
  γουμένας δαπάνας.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚλ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Χθές την εσπέραν επρόκειτο
  νά συνέλθη είς συνεδρίασιν πρός
  συζήτησιν διαφόρων ζητημάτων
  τρεχούσης φύσεως τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου.
  ΤΗΝ ΚΑ Τ Α Σ Τ Α ΣΙΝ
  ΘΑΕΞΑΡΗ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ο αύρι-
  ανός {σημερινάς) λόγος τού Λΐουσολίνι
  είς την Γένουαν θά περιστραφή είς την
  διεθνή κατάστασιν.
  ^Βυμπληρωματικαί πληροφορίαι το¬
  νίζουν ότι ο Μουσολίνι θά έξάρη είς
  τόν λόγον τού την απόφασιν τής Κοινω¬
  νίαν των Εθνών διά την ρύθμισιν τού
  Λίθιοπικοΰ.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΛΕΚΟΥΗ ΤΟ ΕΙ
  ΤΟΥ ΤΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ ΜΡ.ΟΝΚΕ
  ΛΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).^'— Τηλεγραφούν έκ τής
  Ίταλικής πρωτευούσης ότι οί έκεί πολι
  τικοί καί δημοσιογραφικοί κύκλοι πλέ-
  κουν τό εγκώμιον τοΰ Γάλλου Υπουρ-
  γοΰ των Εξωτερικών κ. Μποννέ συντε-
  λέσαντος διά τής στάσεώς τού είς την
  ρύθμισιν τού Αιθιοπικού ζητήματος
  καί διαχειρισθέντος μετά πολλής έπιδε-
  ξιότητος την λεπτήν αποστολήν αυτού.
  ΑΠΟΣΤΕΑΛΕΤΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΛΣ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατόπιν τής επιλύσε¬
  ως τού Αιθιοπικού ζητήματος καί τής
  ευρυτέρας βελτιώσεως των Γαλλοϊτα-
  λικών σχέσεων άναμένεται ή αποστόλη
  είς Ρώμην Γάλλου πρεσβευτού παρά τώ
  Βασιλεί τής Ιταλίας καί αύτοκράτορι
  τής Αιθιοπίας.
  ΔΙΕΣΠΛΣ6Η ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤϋΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ Παρι
  αίων άναφέρουν ότι είς την περιοχήν
  Τερουέλ διεσπάσθη τό μέτωπον των κυ-
  βερνητικών. Τέ έθνικά στρατεύματα
  προελαύνουν ήδη πρός νότον.
  ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΆΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Σαραγώσης
  σημερεγά τηλεγραφήματα, ή άντί-
  στασις *τ,Φν κυβερνητικαί-» είς την άνατο
  λικήν Ισπανίαν έσαρώθη καί τό
  στρατηγ&κόν σχεδιον τού Φράνκο τεί-
  νει νά επιτύχη είς όλους αυτού τούς άν-
  τικειμενικούς σκοπούς. Έλλείπουν μέ¬
  χρι τής στιγμής άλλαι λεπτομέρειαι.
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
  ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι3Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας).— Έκ τοΰ Ύπουργείου
  Γεωργίας ανεκοινώθη ότι αί τελευταίαι
  βροχαί έπέδρασαν εύνοΐχώς επί τής πα-
  ραγωγής καί μάλλον δέν έζημίωααν
  ταύτην.
  ΕΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΒΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΣΦΟΔΡΩΣ Η ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ
  ΛΘΗΝ ΑΙ 13 ΛΙαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μ»ς). — Έκ Παρισίων τηλεγρα
  φεϊται ότι οί έθνιχοί έβομβάρδιααν έκ
  νέου σφοδρότατα την Βαρκελώνην.