95772

Αριθμός τεύχους

4863

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  . ΚΑΘΗίνΐΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Α Ιγιιπτου
  έτησια λίραι 3
  έξά
  μρά
  έτησια Οολ. 15
  ε'ξαμηνος > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. -2,
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  15
  ΜΑΪΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ο*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ Ί863
  ΥΠεΥδΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΟΝ
  ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Όταν μετά τόν τελευταί¬
  ον παγκόσμιον πόλεμον πού
  συνεκλόνισε την γήν έκ θε-
  μελίων καί έσκόρπιαε παν-
  τοϋ τόν όλεθρον, την συμ-
  φοράν καί τό πένθος, οί νι-
  κηταί συνήλθον καί συνέ-
  ταξαν τούς βρους καί τάς
  συνθήκας τού τερματισμοϋ
  τού, διεκήρυξαν ότι έλαβον
  δλα τα άναγκαΐα μέτρα
  πρός εξασφάλισιν τη; είρή-
  νης είς την αίωνιότητα. "Ε-
  τσι δέ καί έδικαιολόγησαν
  ωρισμένας άκρότητας καί ύ-
  περβολικάς αύστηρότητάς
  των, έν τή λήψει των σχε¬
  τικών άποφάσεων. Καί έπε-
  ξήγησαν ότι επεβάλλετο ό
  άκρωτηριασμός των δυνάμε-
  ων πού επροκάλεσαν τόν
  πόλεμον καί τάς φρικαλεό-
  τητάς τού, διά νά μην ειμπο¬
  ρούν είς τό εξής νά κινοϋν-
  ται καί νά μην καταστοΰν
  ποτέ πλέον έπικίνδυνοι διά
  την γαλήνην καί την ησυχί¬
  αν τού κόσμου.
  Άλλ' δταν ήπλωσκν τ όν
  χάρτην τής Εύρώπης επί της
  διπλωματικάς τραπέζης, ό¬
  πως ό χειροΰργος τόν άσθενή
  επί τής χειρουργικής τοιαύ¬
  της καί ήρχισαν την εγχεί¬
  ρησιν, είτε άπό εμπάθειαν
  είτε άπό κακήν εκτίμησιν
  τής καταστάσεως είτε άπό
  ενθουσιασμόν καί μέθην της
  νίκης, είτε άκόμη καί άπό
  πίστιν καί προσήλωσιν είς έ-
  να χιμαιρικόν όνειρον, άν¬
  τ! νά' ένεργίΐσοϋν μίαν* έγ
  χείρησιν καθαρισμοΰ καί έ-
  ξυγιάνσεως, άπέκοψαν καί
  ύγιά μέλη, ένήργησαν επι¬
  κινδύνους άκρωτηριασμού;
  καί άπό την διπλωματικήν
  αίθουσαν, εξήλθε μία νέα
  Εύρώπη μέ τερκτώδη μορ¬
  φήν. Κράτη πανίσχυρα άλ¬
  λοτε διεμελίαθησαν κατά τοι
  ούτον τρόπον, ώστε νά μην
  είναι δυνατόν νά ζήσουν
  πλέον, χωρίς συνεχεϊς με-
  ταγγίσεις αϊματος έξωθεν.
  Καί άλλα Κράτη πού έδημι-
  ουργήθησαν διά πρώτην φο¬
  ράν, εφεραν τα μικρόβια τής
  νόΰβυ καί τής άτοσυνθέσε-
  ως, άφοΰ αύτά ακριβώς τα
  νέα Κράτη ελαβαν ώς πρό¬
  σθετον ενίσχυσιν, τα άποσπα-
  σθέντα τμήματα των διαμε-
  λισθέντων, των άκρωτηρια-
  σθέντων μεγάλων εθνών.
  "Ετσι εδημιουργήθη τό τέ-
  ρας της Κεντρικής Εύρώπης.
  'Ετσι προήλθε τό νέον ά-
  ποικιακόν καθεστώς. Δι' αυ¬
  τόν ακριβώς τόν λόγον ή
  τόσον ποθητή ειρήνη δέν
  έκυριάρχησε ποτέ, ούδ' επί
  στιγμήν, πλήρως, δέν υπήρ¬
  ξεν άσφαλής καί δέν κατώρ¬
  θωσε νά θερμάνη είς τούς
  κόλπβυς της τούς καβημαγ-
  μένους άπό τα σφυροκοπη-
  ματα καί τάς πληγάς τού πο¬
  λέμου λαβύς τής γής· Δι' αύ·
  τό καί εδέχθη θανάσιμα πληγ
  μκτα τόσον είς τα Αίθιο-
  πικά ύψίπεδα, όσον καί είς
  την Κεντρικήν καί την Δυ¬
  τικήν Ευρώπην καθως καί
  είς την Άπω Ανατολήν.
  Δι' αύτό καί βπβυ διατηρει-
  ται άκόμη, ζή αιδηρόφρα-
  κτβς, στηριζομένη επί λογ-
  χών καί τηλεβόλον και τρε-
  φεται άπό τό αίμα καί τον
  ίδρώτα των λαών, που διατί-
  θενται δι' έξοπλισμούς, ένω
  θά επρεπε νά δίδη
  τροφήν, άνεσιν, ευτυχίαν εις
  τόν κόσμον. Καί σήμερον α
  πειλεΐται νά κατααπαραχθή
  άπό τό τέρας πού εδημιούρ¬
  γησεν ή Ιδία...
  Άλλά τώρα πάλιν, μετα
  είκοσιν όλόκληρα έτη, οί αν-
  τιπρόσωπβι των ίδίων κρα-
  τών πβύ εδημιούργησαν
  τάς συνθήκας τής είρήνης,
  δέχονται την καταρράκωσιν,
  τό ξέσχισμα των Ιδίων αυτών
  συνθηκών, μέ την Ιδίαν πά¬
  λιν δικαιολογίαν: Δια να
  προστατευθή Π βΐρηνπΐ Δ»«
  να μην έκραγή έκ νέου
  ο πολεμος!.. "Ετσι ηνέχθη¬
  σαν την κατάληψιν τής ΡΠ-
  νανίας υπο τής Γερμανίας,
  καί τής ΑΙδιοπίας υπό τής
  Ιταλίας. "Έτσι παρηκολούθη
  σαν αδιαμαρτυρήτως την
  προσάρτησιν τής Αυστρίας
  υπό της Γερμανίας. "Ετσι,
  μέ άπάθειαν καί άοράνειαν
  παρακολουθοΰν τόν σινοϊ-
  απωνικον πόλεμον. Καί ετσι
  συζητοϋντήν έκχώρησιν προ-
  νομίων είς την Γερμανικήν
  μειονότητα τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας ή άκόμη καί την πλή¬
  ρη αύτονόμησίν της καί την
  έν τέλει προσάρτησίν της
  είς τό Ράϊχ. Καΐ κατακρημνί
  ζεται έν ονόματι τής είρή¬
  νης έν καθεστώς τό οποίον
  ανηγέρθη πρό είκοσαετίας
  πρός χάριν της, διά νά την
  στεγάαη, διά να την εξα¬
  σφαλίση διά νά την προστα¬
  τεύση καί νά την κατοχυρώ-
  ση εις την αίωνιότητα...
  Πρόκειται όμω; πράγματι
  νά εξασφαλισθή διά τού τρό-
  που αυτού ή ειρήνη; ©ά ή¬
  το μωρία νά τό πιστεύσωμεν.
  ©ά περιφρουρήση διά τής
  καταργήσεως των ' συνθηκών
  καί τής άνατροπής τού με-
  ταπολεμικοΰ καθεστώτος, τό
  σον, όσον κατωχυρώδη καί
  διά των συνθηκών αυτών.
  Ή ειρήνη τού κόσμου, δέν
  είναι δυνατόν δυστυχώς νά
  προστατευθή διά των μέσων
  καί των μεθόδων πού μετέρ
  χονται σήμερον οί άρχηγοί
  των ίσχυρών εθνών. Καί τό
  Ιδεώδές της, θ' άποδεικνύε-
  ται χίμαιρκ, έφόοον θά ύφί-
  στανται αί σημεριναί οίκο-
  νομικαί καί πολιτικαί συν¬
  θήκαι, πού δημιουργοΰν τάς
  ηθικάς, ίδεολογικάς, πνευ¬
  ματικάς κρίσειςκαίέκτρέφουν
  τα μίση, τούς έγωϊομούς, τάς
  ματαιοοβξίας. Μόνον δέ ε¬
  άν ήτο δυνατόν νά επέλ¬
  θη μία ειλικρινός συμφωνία
  μεταξύ όλων των εθνών επί
  τού οικονομικόν, τού πολιτι
  κου έπιπέδου,θά ήτο δυνατόν
  νάέλπίζωμεν είςμακράνκοτί ά
  διατάρακτον ειρήνην. Άλλ'
  επί τού παρόντος, τβύλάχι-
  στον,αύτό δεν είναι δυνατόν.
  Έπομένως ή είρήνη καί άν
  διατηρηθή επί τι διάστημα
  άκόμη, έχι πάντως πολύ
  μακρόν, θά διατηρηθή μόνον
  καί μόνον διά τα δώση τόν
  καιρόν ά παρασκευασδή κα¬
  λύτερον καί ν' αποβή αγρι-
  ώτερος ό πόλεμος. Κατά τα
  άλλα ή συζήτησις περί είρή
  νης καί είρηνοφιλίας, άπο-
  τελοΰν φιλολογίαν χωρίς α¬
  ξίαν κ«ί πρακτικήν σημασί¬
  αν, φιλολογίαν πού θά δια-
  κοπή ασφαλώς άπό την όμο-
  βροντίαν των όπλων, έφόσον
  τούς λόγους δέν θ' αντικα-
  ταστήσουν τα έργα καί τού;
  έξοπλισμούς, ό πλήρης καί
  εΐλικρινής άφοπλισμός...
  ΔΙΑ Ν' ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ
  ΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Μ ΑΣ
  λά καί ώς άνθρωπος πρό παν¬
  τός τοΰ δρόμου. "Εχει στήσει
  τό πόστο τού είς τα σημεϊα α¬
  κριβώς τα όποία άπαγορεύει ή
  τροχαία κίνησις. Γιατί; ΓιατΙ
  £τσι. Άπό έκεΐ παρακολουθεΐ
  καλυτέρα τα πρόσωπα καί τα
  πράγματα. Κερδίζει έμπνεύσεις
  καί καθορΕζει κατευθύνσεις. Νά
  βαδίση δεξιά; Τοΰ είνε άδύνα
  τον. Καί ώς κυκλοφοριακάς πα·
  ράγων καί ώς άνθρωπος έ*χει
  ώς θέσιν καί έξόρμησιν τό άν
  τίθετον. Είνε άρρώστεια αύτό,
  Είνε άτταβισμός, Είνε τρόπος καί
  μί.&ο5ος ζωής; "Ολα μαζύ.
  "Ενας θεόκουφος άλλοτε καί
  γηραιός πολίτης, πού είχε
  δμως αδυναμίαν καί είς τα έ
  ξήντα τού πρός την αιωνίαν γυ-
  ναΐκα, «παράκουσε» ώς εξής μίαν
  Ιπιφώνησίν της την ώραν πού
  την Ισεργιάνιζε μέ αυτοκίνητον:
  —Τί πεζή ή ζωή! Ιλεγεν
  I-
  κείνη.
  —ΤΙ γιά τούς .πεζούς μιλας;
  τής είπεν έκεΐνος. Είνε πράγμα¬
  τι άδιόρθωτοι!
  Τό αυτοκίνητον την ιδία στιγ-
  μή παρ' ολίγον νά εκοβεν Ινα:
  Έστέκετο στή μέση τοΰ δρόμου.
  Καί έστέκετο έκεΐ, δχι άνευ, λό-
  γου, άφοΰ κατώρθωσε νά άναγνω
  ρίση καί νά γνέψη χαρακτηριστι
  κώς είς την έπιβαίνουσαν. Έκεί-
  νη τοΰ έχαμογέλασε κατά τρόπον
  ευγλωττον. Άλλά καί έπιβεβαιώ-
  νοντα δτι οί πεζοί δέν είνε δυνα
  τάν νά βχδίσουνδεξιά διά λόγους
  δχι καί τόσης... πεζότητος τής
  Συνεχίζουσα την προσπά¬
  θειαν της ή Κυβέρνησις πρός
  οργάνωσιν καί ενίσχυσιν τής
  γένει ζημίαν καχ' έτος έκ
  τής καταστάσεως αυτής.
  Διότι αφήκαμεν τούς κτη-
  άγροτικής οίκονομίας, άπε- νοτρόφους χωρίς προστασί-
  φάσισε την λήψιν σειράς μέ- αν, διότι δέν τούς παρεχώ-
  τρων υπέρ τής κτηνοτροφίας, ρησε τό Κράτος βοσκοτόπους,
  Πρός τουτο εψήφισεν ειδικόν διότι δέν τούς διεφώτισε καί
  νόμονπερίάποκαταστάεως των δέν τούς έδΐδαξε την έπι-
  άκτημόνων κτηνοτρόφων καί' στημονικήν οργάνωσιν των
  ένισχύσεως καί οργανώσεως ] ποιμνΐων των, καί την επι-
  τής κτηνοτροφίας, οίκοσίτου' στημονικήν τυροκομΐσν, διότι
  καί νομαδικής. Ό δέ πρωθ-
  υπουργός κ. Μεταξάς διά
  μακρών άνακοινώσεών τού
  πρός τόν Αθηναϊκον τύπον,
  άνέλυσε την σημασίαν τοθ
  νέου αυτού νόμου, εξέθεσε
  την έν γένει άγροτικήν πολι¬
  τικήν τού καί ετόνισεν δτι θά
  πράξη πάν <τι είναι δυνατόν δια νά ενισχύση τόν έ'τερον κλάδον τής άγροτικής μας οί¬ κονομίας, την κτηνοτροφΐαν. Καί ό κ. ύπουργός τής Γεωργίας προέβη είς άναλό- γους έπίσης δηλώσεις. Πρέ- πει λοιπόν νά πιστεύωμεν πλέον μετά βεβαιότητος δτι ή κτηνοτροφία θά προστα¬ τευθή, θά άναδιοργανωθή, θά ενισχυθή θά πολλαπλασια- οθή και θ' αποβή σπουδαΐ ος' παράγων τής καθόλου οίκονομικής μας ζωής. Ή κτηνο.τροφ(α, δυστυχώς, πσρουσίαζεν μίαν φθίνουσαν κατάστασιν κατα τα τελευ τσΐα έτη. Ή ζωοκλοπή, ή άμελέτητος έφαρμογή ωρι¬ σμένων νόμων, ή έπιδειχθεΐ- σα αύστηρότης κατά την έκδίκασιν των άγροζημιών, ό άπό έτών κηρυχθείς πόλεμος κατά των αίγών, διά νά προ στατευθοθν τα δάση, δλα αύ τα συνέτειναν είς καταπλη¬ κτικήν δσον καί έπιζήμιον μείωσιν τής κτηνοτροφίας. Καί ένώ ή χώρα μας μέ τάς άπεράντους όρεινάς έ- κτάσεις, μέ τα λειβάδια καί τούς βοσκοτόπους θά εί μποροΰσε δχι μόνον αύτάρ- κης νά είναι είς κτηνοτροφι- κά προιόντα, άλλά καί έ- ξαγωγάς νά κάμνη, έν τού¬ τοις σήμερον είσάγει καί σφά- για καί τυρικα καί γαλα- κτερά έν γένει προιόντα έ'- ξωθεν διά τάς ανάγκας τής καταναλώσεως. Καί ύφιστά μεθα τεραστίαν συναλλαγμα τικήν καί οικονομικήν έν δέν είχομεν την πρόνοιαν ν" άντικαταστήσωμεν τα ποίμνια των αίγών μέ ποίμνια προ- βάτων κσί διότι δέν έφρον- τίσπμεν ν' άναπτύξωμεν την οίκόσιτον κτηνοτροφίαν πού είναι καί ή περισσότερον ά- ποδοτικη καί κερδοφόρος. Άλλ' εύτυχώς, δλα αύτά τα ζητήματα πρόκειται νά τα ρυθμίση τώρα ή σημερινή Κυβέρνησις. Ό έκδοθείς νό- μος, αποτελεί μίαν άσφαλή βάσιν καί μίαν καλήν αρχήν, διά την ανάπτυξιν τής κτηνο¬ τροφίας. Καί δέν ύπάρχει άμ φιβολία δτι θά συνεχισθή καί δτι θά ληφθούν έν συνεχεία καί δλα τα άλλα μέτρα πού θα κριθοθν άναγκαϊα καί ά- παραίτητα, ώστε ν' άναπτυ- χθή ή κτηνοτροφία καί ν' ά ποβή, δπως είναι άλλωστε δυνατόν, £νας άπό τοΰς κυρι- ωτέρους κλάδους τής έθνικής μας οίκονομίας. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΔΕΞΙΑ! Όδηγίαι επί όδηγιών τελευ¬ ταίως διά νά βαδίζη κανεΐς δέ ξιά. Ή άστυνομία πόλεων ε χει την πρωτοβουλίαν. Άλλά καί γενικώτερον τό νά βαδίζη κανείς δεξιά θά έφαρμόζεται τού λοιπού μέ περισσοτέραν α<ό- στηρότητα. —Τό μέτρον θά δημιουργήση συζητήσεις παρετήρησεν ό πρώ- τος πού τό Ιπληροφορήθη. Καί ε!χε δίκαιον. Οί Έλ- ληνες είνε δύσκολον νά μά- θουν νά βαδίζουν δεξιά. Ό άρ- γόσχολος τί είνε, Τύπος Ρω μέικος Άφ' δτου ό Σωκράτης διετύπωσε την θεωρίαν εκείνην τοθ «σχολήν άγειν» διεμορφώθη ώς φυσιογνωμία κοινωνική. ΆλΊ ■Τό 4 βαδίζετε δεξιά Ιχει κη¬ ρυχθή άπό άμνημονεύτων χρό- νων. Άλλά καί άπό άμνημο¬ νεύτων χρόνων καταντα δύσκο¬ λον νά εφαρμοσθή. Είνε συνή- θης είς την πρωτεύουσαν ή συ¬ ζήτησις, καί μώλιστα ή θαρυ- βώδης, μεταξύ πόλισμαν καί πε ζοΰ. Ό δεύτερος δποστηρίζει μέ έπιχειρήματα κάποτε δτι εχει δίκαιον νά μή βαδίζη δεξιά καί νά ίσταται είς τάς διαγωνίους! Ούσιαστικώς ί άνθρωπος κάθε άλλο παρά άφηρημένος $ίνε. ίνε άπά σκοποΰ καί έκ προθέσε- ως παραβάτης τοΰ στοιχειώδους αύτοΰ δρου τής κυκλοφορίας. Α[ δικαιολογίαι πού προβά'λει άπο δεικνύουν την άναλλοίωτον π£ στιν αύτοΰ είς τό βαδίζειν ά κανονίστως. * * * Είπαν δτι ή καλή κυκλοφορία προϋποθέτει σπουδήν διά τόν "Ελ ληνα: Οί πεζοί πρέπει νά άποκτή σουν άκαδημαικά διπλώματα διά νά γίνουν πολιτισμένοι καί σώ- φρονες είς τόν δρόμον. Τα φέ'ιγ βολάν τής αστυνομίαν δέν άρ- κοΰν. Δέν γνωρίζω άν πρέπη νά γίνη καί αύτό. Ώς τόσο διά νά βαδίζουν δεξιά οί πάντες πρέπει νομίζω καί νά μεταβληθοΰν ψυ- χικώς. Διότι ό Έλλην άρχίζει νά μή βαδίζη δεξιά θΛνήθως άπό έσωτερικούς λο^ονς "Οπως καί άπό σκοπούς συγκεκριμένους. Τα περίφημα «πηγάδια» των δρόμων δπως λέγουν πολλοί τάς συγ- κεντρώσεις των πεζών πού έπιμέ- νούν νά δίδουν κοσμικήν κίνησιν είς τάς πλατείας καί τα σταυρο- δρόμια, τί είναι; Ένέδραι διά νά πέση ό δι' οιονδήποτε λόγον ανα¬ μενόμενος. Πώ', θά βαδίσουν δε¬ ξιά οί άνθρωποι άφοΰ Ιχουν στή¬ σει καραοΰλι έκεΐ; Δέν διαβά- ζουν εφημερίδα Οϋτε είναι χαζοί. Είναι άνθρωποι πού θέλουν «νά ζήσουν την ζωήν τους» είς τόν δρόμον. Ό δρόμος είνε γι' αύτούς έ"να μεγάλον μέσον διά νά βρεθοΰν μέσα είς τα κέρδος τής συμπτώ- σεως ή τής συναντήσεως, άλλά καί τής συστηματικής καί καθω¬ ρισμένας έπιζητήσεως. ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΣΥΛΟΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ή μέριμνα διά τό τιαιδΐ ε¬ ξεδηλώθη τόν τελευταίον κοι ρόν κατά τόν καλύτερον τρό πον. Ή Κυβέρνησις κατήρτισε νόμους προστασίας τής μη τρότητος, ϊδρυσε παιδικοϋς κήπους καί έξοχάς, άσυλα καί βρεφοκομεΐα, παιδικά νο σοκομεΐα καί παιδικά γυμνα στήρια. Έΐτί πλέον έπροικοδό τησε μέ σημαντικά ποσά καί ένίσχυσε τό Πατριωτικόν "Ι- δρυμα προστασίας τοθ παιδιοϋ καί εφρόντισε καί φροντίζει διά την καλυτέραν καί εύρυτέ ραν οργάνωσιν των παιδικών έξοχών. Καί άκόμη, ένδιεφέρ- θη διά την καλυτέραν σχολι κήν διαπαιδαγώγησιν τής νε- ότητος, καί κάμνει δτι τής επι τρέπουν αί δυνάμεις τοΰ κρα τικοΟ προϋπολογισμοΰ διά την δημιουργίαν παντοΟ νέων σχολικών κτιρΐων ύγιεινών, άνέτων καθώς καί διά την ίδρυσιν γυμναστήριον χάριν τής μαθητικής νεότητος. Τώ ρα ώς πληροφορούμεθα σκέ τιτεται νά λάβη μέριμναν καί διά τα άπροστάτευτα παι διά, διά τα παραστρατημένα, διά τα άλητόπαιδα. Πράγματι δέ .ή προστασία των άλητο παίδων, ή περισυλλογή των, ή προσπαθεία έπανορθώσεως τοΰ χαρακτήρος των καί ήθι- κής διατταιδαγωγήσ,εως καί γοαμματικής μορφώσεώς ι ών, είνε τόσον έπιβεβλημένη δσον θ' αποτελέση · καί ένδειξιν πολιτισμοΰ, άληθινοΰ άνθρω- πισμοΰ. Καί είναι δυσΐυ- χώς μεγάλος ό άριθμός των άλητοπαίδων είς την χώραν μας. Είς δλας τάς πόλεις, είς δλα τα άστι- κά κέντρα, ύπάρχουν έκα- τοντάδες παιδία, χωρίς προστασίαν, χωρίς επίβλεψιν, πού πλανώνται είς τούς δρό- μους καί τα άπόκεντρα, πού ζητιανευουν, πού άλητεΰουν ποΰ άσχημονοθν, πού καπνί- ζουν άπό τής νηπιακής ήλικί- ας καί έχουν την μανίαν των ναρκωτικών πού άποτελοθν παθητικός δυνάμεις καί κίν¬ δυνον διά την κοινωνίαν καί την φυλήν. Καί τα παιδία αύ¬ τά πρέπει νά περισυλλεγοϋν, νά συγκεντρωθοθν είς άσυλα, νά προστατευθοΰν, νά μορ- φωθοθν, νά άποχωρισθοθν ά¬ πό τάς κακάς έξεις των, νά μάθουν μίαν τέχνην, μίαν ερ¬ γασίαν καί νά γίνουν χρήσι- μοι καί άποδοτικοί άνθρωποι. Είς την ίδρυσιν δέ αυτών των άσύλων θά είμποροϋσαν κάλ- λιστα νά βοηθήσουν τό Κρά- τος, οί Δήμοι καί αί ψιλαν- θρωπικαί όργανώσεις. Σχολεϊα καί Γυμνοστήριΰ." Μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν πληροφορούμεθα δτι έπιτροπή έκ των έπιθεωρητών των Δη- μοτικών σχολείων, τοΰ σχολι- κοΰ άρχιτέκτονος Κρήτης καί τοΰ,έπιθεωρητοΰ σχολιάτρου, περιέρχεται την ύπαιθρον τοθ νομοΰ μας δια την εξεύρεσιν καταλλήλων γηπέδων πρός α¬ νέγερσιν νέων σχολικών κτι- ρΐων καί κατασκευήν συγχρό¬ νων γυμναστηρίων είς δσα χωρία δέν ύπάρχουν τοιαθτα. Άποδεικνύεται ούτω έκ των πραγμάτων τό ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως υπέρ τής δια- παιδαγωγήσεως τής νεότητος διά τής άποκτήσεως παντοΰ συγχρονισμένων έκπαιδευτη ρίων καί γυμναστηρίων, καί ή άπόφασίς της νά δημιουρ γήστ| παντοΟ νέα σχολικά ί- δρύματα, άκόμη καί είς τό τελευταίον χωρίον. Ή όδός Άμαρίου, Άπό τό Ρέθυμνον πληροφο¬ ρούμεθα δτι κατόπινένεργειών τοΰ Νομάρχου κ. Κρεββατδ θά χορηγηθή πίστωσις πενήν- τα χιλ. δρσχμών διά την κα¬ τασκευήν διαφόρων μικρών τεχνικών έργων επί τής όόοϋ Άσωμάτων — Νεΰς Άμάρι, τής διανοιχθείσης διά προσω- πικής εργασίας των κατοί- κων. Άργότερα δέ θά χορη- γηθοΰν καί αί άπαιτούμεναι πιστώσεις πρός σκυρόστρω- σιν τής όδοΰ αυτής ώστε νά εξασφαλισθή ή συγκοινωνία καί τόν χειμώνα. Άς σημει¬ ωθή δτι ή όδόςαύτή προχωροθ σα διά τήςΓρηγοριάς θά συνδε θή μέ την όδόνΉρακλεΙου—Ζα ροθ καί θά συνδέσιη τούς δύο νομοΰς, Ηρακλείου καί Ρεθύ¬ μνης. Ή προώθησίς της έ- πομένως αποτελεί σπουδαίον υπέρ τοΰ τόπου υπηρεσίαν. Τα άστικά χρέη. "Ομιλών είς την Μυτιλήνην κατά την τελευταίαν έκεϊσε μετάβασιν τού ό ύφυπουργός τής Συγκοινωνίας κ. Νικολό- πουλος, εδήλωσε μεταξύ άλ λων δτι ή Κυβέρνησις εχει λάβει οριστικώς την απόφασιν τής ρυθμίσεως καί των άστι- κών χρεών, δτι τό ζήτημα μελετφ ήδη αυτοπροσώπως ό άρχηγός τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς καί δτι ό σχετικός νόμος θά δημοσιευθή πολΰ συντόμως. Παρέχεται λοιπόν καί επισήμως ή κατηγορημα- τική βεβαίωσις ότι μετά την ρύθμισιν των άγροτικών χρε- ων, πού τόσον εύεργετική ά- πέβη διά τόν γεωργικδν κό¬ σμον, θά ακολουθήση, ή ρύθ¬ μισις των άστικών χρεών.Είνε καί τουτο μία απόδειξις τής φιλολαϊκής πολιτικής τής Κυ¬ βερνήσεως καί τής αποφάσεως της ν ά τακτοποιήση, δλα τα μεγάλα κοινωνικα προβλήμα- τα πού έβασάνιζον επί μακρά έτη την χώραν. * 'Τ' ^* Ό Τουρισμός. Πληροφορούμεθα δτι ή τοπι- κή Έπιτροπή Τουρισμοΰ κα¬ τήρτισε πλήρες πρόγραμμα εκτελέσεως έργων πού θά βο¬ ηθήσουν σημαντικά είς την α¬ νάπτυξιν τής τουριστικής κι¬ νήσεως είς τόν νομόν μας. Τό πρόγραμμα αύτό, πού πε- ριλαμβάνει την κατασκευήν διαφόρων έργων είς την πό¬ λιν καί την ύπαιθρον, τόν έ- ξωραϊσμόν των τειχων καί τοθ Κόυλε, καθώς καί των άρχαι- λογικών χώρων, την δημιουρ¬ γίαν ωρισμένων λεωφόρων καί όδών καθώς καί την ίδρυ¬ σιν ξενώνων καί άναψυκτη- ρίων είς μέρη πού συγκεντρώ- νουν επισκέπτας, υπεβλήθη είς τό ϋφυπουργεΐον Τύπου καί ΤουρισμοΟ. Καί δέν ύπάρ¬ χει άμψιβολΐα δτι θά εγκριθή καί δτι θά τεθή είς εφαρμο¬ γήν. "Οπως έπίσης θεωρεΐται βέβαιον δτι ταχέως θ' απο¬ φασισθή ή εκμετάλλευσις των ιαματικόν πηγών τοΰ νομοθ μας καί ή δημιουργία λου¬ τροπόλεων είς αύτάς. *** Οί έμβολιασμοί. Ή Γεωργική 'Υπηρεσία τοθ νομοθ μας κατήρτισε δύο συ νεργεΐα—μεταβατικά σχολεϊα τα όποΐα θά περιέλθουν ο¬ λόκληρον την ύπαιθρον διά νά διδάξουν τούς γεωργούς μας τόν καλύτερον τρόπον έμβολιασμοϋ δλων των ά- γρίων έν γένει δένδρων. Ή ενεργεια αυτή τής Γεωργι- κής Υπηρεσίας είνε όντως άξιέπαινος. Ό έμβολιασμός καί ή έξημέρωσις των ά- γρίων δένδρων, αποτελεί ερ γον ύψιστης σημασίας θά έχη δέ ώςάποτέλεσμα την σημαντι κήναυξησιν τοΰάγροτικοϋ μας είσοδήματος. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι είς τόν νομόν μσς ύπάρχουν έκατοντάδες χιλιάδες άγρίων δένδρων πού έξημερωνόμενα, θ' άποδίδουν παρά πολλά, 4 ΪΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλειώδες άριστοΰργηγα τής
  Γαλλικής κινηματογραφίας: «Γοαμ
  μή Μαζινώ». Μέ τους Βίκτωρ
  Φρανσέν καί τό λαμπρό άστέρι
  Βέρσ Κορέν.
  ΜΙΝΩΑ.— Τό μουσικό θαΰμα:
  «Δός μου αύτη τή νύχτα», μέ τό
  άηδόνι τής όπερας Ζάν Κιεποθρα
  καί την περίφημο ύψίφωνο Κλών
  τις Σβάρτου.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειδή πολλοί παρεξηγοϋν
  τες τό δημοσίευμά μου άρνοϋν-
  ται την πληρωμήν των είς
  τδν Δήμον όφειλομένων φό-
  ρων επί τή ένδεχομένη τούτων
  ρυθμίσει, πρός αποφυγήν πα-
  ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ-
  χρι τής καταθέσεως των αί-
  τήσεων θά συνεχΐζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι-
  ευκολύνσεις θ' άρχίσουν άπό
  τής ημέρας καταθέσεως των
  αιτήσεων.
  Έφ' φ παρακαλοΰνται οί
  όφεΐλοντες νά προσέλθουν τό
  ταχύτερον είς τόν Δήμον καί
  νά μή περψένουν τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας διατρέχοντες
  τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής
  ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ-
  ου.
  Έπίσης παρακαλοΰνται
  προσερχόμενοι νά κρατώσι
  καί τα φορολογικά των βιβλιά
  ρια.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλειώδες άρι-
  στούργημα της Γαλλικής
  κινηματογραφίας:
  Άπ' τό πολύκροτο ερ-
  γο τού ΠΙΕΡ ΝΟΡ.
  Τό έμφυχώνουν ό μεγάλος
  καλλιτέχνης:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  καί τό λαμπρό άστέρι:
  ΗΕΡλ ΚΟΡΕΝ
  ΑΥΡΙΟΝ τβ κινπματβγρα·
  φικβν θαΰμα:
  ΤΟ
  ΜΥΣΤΙΚΟ
  Πρωταγωνιστεϊ ή μεγάλη
  καλλιτέχνις:
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  καί ο άγαπημένοςτων γυ-
  ναικων:
  ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎΆΟΡ
  ΠΒΛΕΙΤΑΙ οίκία Κουρτζή.
  Πληροφορίαι άδός Άριάδνης, 2-
  ναντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά.
  Είς τάν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ο
  Σ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤΟΥ ΝΑΖΙΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίοα ΆντρέγΐΕφ.
  Ιΐον
  — Ναί, ναί, τό άναγνωρίζετβ
  κι' έσεΐς, πώς πήρα πολύ λίγα.
  Άς είνε δμως! Δέν ήρθα νά σας
  παραπονεθώ γι' αύτό! Ό Ίο6-
  δας δέν θά κλαφτή πώς τόν άδι-
  κήσατε! Είνε Εκανοποιημένος.
  ΤοΟ άρκεϊ πως έξυπηρέτησεν Ινα
  ίερό σκοπό. Σας φαίνεται παρά-
  ξενο, Καί οί πιό σοφοί άκούουν
  ΐώρα τόν Ίούδα καί σκέπτονται:
  «Είνε δικός μας 6 Ίούδας δ Ί-
  σκαριώτης. Είνε αδελφάς μας καί
  φίλος μας, δ Ίούδας δ προδό-
  της!» Ό Άννας δέν αίσθάνεται;
  την άνάγκη νά πέση στά γόνατα
  καί νά φιλήαη τό χέρι τοΰ Ίού¬
  δα, Άλλ1 δ Ίούδας δέν θά τοθ
  δώση τό χέρι τού, γιατί φοβείται
  μή τυχόν καί τόν δαγκάση. Ό
  Ίούδας είνε ε"νας δειλός!
  Ό Καιάφας είπε:
  —Δεν διώχνετε αύτό τό οκυλλί,
  Τί γαυγίζει;
  —Φύγε άπό δώ, σοθ λέω! Δέν
  ίχομε καιρό ν' άκοθμε τίς φλυα-
  ρίες σου! — είπεν δ "Αννας μέ
  άδιαφορία.
  Ό Ίούδας σηκώθηκε καί έ-
  κλεισε τα μάτια. Ό ρόλος τοθ
  ψβΰτη καί τοθ δποκριτοθ πού μέ
  τόσην ευκολίαν είχεν υποδυθη σ'
  8λη τού την ζωή, τοθ είχεν έξα¬
  φνα καταστή ε'να φορτίον άβά-
  σταχτο. Έν ριπή δφθαλμοθ, τόν
  πέταξεν άπό πάνω τού. "Οταν Ο
  ψωσε πάλι τό βλέμμα πρός τόν
  Άννα, τό π-ρόσωπό τού ήταν ά-
  πλό, είλικρινές καί φοβερό έν τή
  είλικρινεία τού, πού ήταν άπηλ-
  λαγμένη άπό κάθε προσποίησι. Οί
  παριστάμενοι δέν κατάλαβαν δ¬
  μως άμέσως αυτήν την μεταβάλη.
  —θέλεις μήπως νά σέ διώξω-
  με μέ τό ραβδί;— φώναξεν δ Κα¬
  ιάφας.
  Πνιγόμενος κάτω άπό τό 6ά-
  ρος φοβερών σκέψεων πού βήκω-
  νε δλοένα πιό ψηλά γιά νά τίς
  πετάξη, σάν άπό την κορυφή ε¬
  νός βουνοθ, στό κεφάλι των δικα-
  ατών δ Ίσκαριώτης απήντησε μέ
  φωνή βραχνή:
  -4-3έρετε. . πέστβ μου, ςέρετε
  ποίος ήταν Αύτδς πού κατεδικά-
  σατε, καί σταυρώσατε χθές,
  —Τό ξέρομε! Φύγε!
  Μέ μιά λέξι θά ξέσχιζε τό λε-
  πτό πέπλο πού έμπόδιζε τα μά-
  τιά τους νά ίδοθν καί ή γή δλό-
  κληρος θά Ιτρεμε κάτω άπό τό
  βάρος τής άνοικτίρμονος αληθεί¬
  ας. ΟΕ άνθρωποι αύτοι είχαν
  μιά ψυχή- θά την έχαναν. Είχαν
  την ζωή. Ή ζωή θά τούς άφηρεΐ-
  το. Άπελάμβανον τό φώς. θά
  τούς σκέπαζε τό αΐώνιο καί φο¬
  βερό σκοτάδι. "Ωσαννά! Ώ-
  σαννά!
  Καί νά τα φοβερά λόγια ποΰ
  ϊσχισαν τόν λαιμό τού!
  —Δέν ήταν άγύρτης, αύτός
  πού σταυρώσατε! Ήταν άθώος
  καί άγνός. Τό άκοΰτε; Ό Ίού¬
  δας σας άπάτησε. Σάς παρέδω¬
  σεν Ινα άθωον!
  Έπερίμενε. Καί άκουσε την ά-
  διάφορη καί γεροντική φωνή τοθ
  "Αννα, πού τοθ άποκρίθηκε:
  —Αύτό είνε τό σπουδαίο πού
  ήθελες νά μας
  —ΜοΟ φαίνεται πώς δεν μέ
  καταλάβατε! —είπεν δ Ίούδας μέ
  άξιοπρέπεια καί έγινεν άκόμα
  πιό κίτρινος! Ό Ίούδας σάς ή-
  πάτησεν. Ό Ιησούς ήταν άθώος.
  Σκοτώσατε Ινα άθώον.
  (συνεχίζεται)
  .. ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια-
  θέτει ώρας διά την τήρησιν λο
  γιστικων βιβλίων. Ένήμερος έμ
  πορίκής άλληλογραφίας Έλληνι-
  κήί καί Γαλλικής. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικαί δρομολογιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανίσ.ς—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Ττ,λίφ. 5-40
  Τα καπέλλα τοθ θέρους.
  Τά πρώτα θερινά καπέλλα έκα¬
  μαν ήδη την εμφάνησίν των.
  Τά εόκίνητα δάκτυλο των πα-
  ρισινών μοδιστών, ειργάσθησαν
  μ" δλην των την έπιτηδειό-
  τητα άποφασισμένα να ένθου-
  σιάσουν δλες τίς γυναΐκες μέ την
  χάριν καί την γοητείσν των νέων
  μοντέλων,
  'Ωρισμένες μοδίστες έλογικεύθη-
  σαν, χαμηλώνονταςκαλόττες, αίγ-
  κρέττες καί ντραπέ πού άπειλοϋ·
  σαν τόν ούρανό. Ιδού λοιτιόν τά
  νέα καπέλλα σχεδόν έπίπεδα.
  Κανωτιέ νσρνιρισμένα μέ ανθη
  καί κορδέλλες· μπρετόν μέ μττόρ
  τρουσέ των οποίων ή κορδέλλες
  κυματΐζουν όπισθεν. Ταμτιουρέν
  περικυκλωμένα μέ βελοϋδο καί
  ζωογονημένα μέ χρυσά στάχυα.
  Τόκες σέ ίρλανδικό στυλ, όπλι
  σμένες μέ σκωτσέζικα κουτώ.
  Ύπάρχουν έπίσης καπέλλα κλδς
  καί καπελΐνες, πλατώ καί μερικά
  μπερέ.
  "Εντονα σατέν καί λετιτά φέτρ
  άγωνίζονται είς επιτυχίαν μέ τίς
  ψάθες, τά τούλια, τίς δαντέλλες
  άκόμη καί τά όργκαντί
  Μην έκπλαγήτε εάν δήτε άναμε·
  μιγμένα ψάθα καί βελοθδο, φέτρ
  καί παγιασόν, ταγκάλ καί δαντέλ-
  λα, χονδρό βαμβακερό τοθλι καί
  πτερά συγκολλημένα
  θά άγαπήσετε τούς ζωηρούς
  χρωματισμοΰς καθώς έπίσης καί
  τό μαΰρο, πού είνε τιάντοτε τόσο
  σίκ.
  Μην παραλείψετε νά συνδυάσε-
  τε μέ τά δνθη των φορεμάτων
  σας τά ό:νθη των χαπέλλων
  σας καί τά χρώματα της'έσάρπας,
  τοΰ ζο-μπό, της ζώνης των γαντι-
  ών, μέ τό χρώμα των καπέλλων
  σας.
  Καί τώρα. εάν κατά τύχην, ή
  φόρμα τού μαύρου σας φέτρ, ποϋ
  έφορέσατε τόνχειμώνα, έξακολου
  θεϊ νά είνε τής μόδσς, ψορέσατέ
  το καί αυτή την έτιοχή άψοΰ τού
  δώσετε κάποια νέα 6ψι. Περιβάλ-
  λετε τό μπόρ μέ σατέν σιρέ καί
  έφαρμόσετε επάνω είς την καλότ·
  τα μοτιφ άπό τό ίδιο σατέν: θά
  I-
  χετε ίνα τελείως νέο καπέλλο'
  ίι Ντιστεγκβ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  379βν
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τους αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.92.
  123456789 10 11
  Ό ήλιος έβγήκεν, έπλησία-
  ζεν ή ώρα πού Θά επαιρνε
  τόν πατέρα των παιδιών της,
  τόν σύντροφό της άπό τόν
  καιρό των πρώτων νεανι-
  κων της χρόνων. Φυλακι-
  σμένη μέσα στό δωμάτιό
  της, μέ άλύγιστους φρου-
  ρούς μπροστά στήν πόρτα
  της, δέν εΐχε τό δικαίωμα
  νά διασκελΙσΓΐ τά λίγα σκα-
  λιά πού την έχώριζαν άπό
  τόν άνδρά της, οΰτε νά
  [δή, οΰτε νά ακούση, τί συ¬
  νέβαινεν. Άπό τή φαντα-
  ι σία της έπερνοϋσαν είκόνες
  πού ήσαν χΐλιες φορές φο-
  βερώτερες άπό την πραγμα
  τικότητα. Τέλος φρικτή σι-
  γή άπλώθηκε στό κάτω πά
  τωμα.
  Ό βσσιληάς εΐχε φύγη
  άπό τό Τάμπλ. Ή βαρεία ά-
  μαξα τόν μετέφερε στόν τό-
  πο τοϋ μαρτυρΐου Μετά μίαν
  ώρα ή λαιμητόμος έδωκε στή
  Μαρία—Άντουανέττα, άρχι
  δούκισσα τής Αυστρίας άλλο
  τε, έ"πειτα σύζυγον τοθ Δελ-
  φίνου καί κατόπιν βασίλισ-
  σαν τής Γαλλίας, ένα και
  νούργιο δνομα: ή χήρα Καπέ
  τού.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) "Ηρως τοθ Β'. μεσσηνιακοθ
  πολέμου, άρχηγός των Μεσσηνίων.
  2) ΈπΕρρημα τοπικόν.
  3) Πόλις τής παλαιάς Σερβ^ς.
  —Άμερικανός μηχαν:κός έφεθρε
  τό φερώνυμον πολυβόλον.
  4) Γ.' πρόσωπ. ένικοθ παρατα-
  τικοθ βοηθ. ρήματος.
  5) Ή απάντησις είς τό «πό-
  σος;».—Έτερα όνομασία των Κι-
  νέζων.
  6) Άντωνυμία άναφορική.—
  Αρθρον.
  7) "Οψις.— Τόν έπώλησαν οί
  άδελφοί τού.
  8) Έθνική ήρωίςτών Γάλλων.
  9) Συνώνυμον τής ασθενείας.—
  Ποταμός τής Σιβηρίας.
  10) θρεπτική τροφή.
  11) Λέγεται καί έπιληψία.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Αί έκκλησιάζουσαι, αί θε-
  σμοφεριάζουσαι, αί δρνιθες, οί 6ά·
  τραχοι κλπ είναι Ιργά τού.
  2) Άναφορική άντωνυμία (πληθ.
  ούδ.).
  3) Κατάρτι.— Αύλικός τής βα-
  λίσσης Έλισάβετ διώκτης τοθ κα-
  θολικισμοθ άλλά καί πολυτελές
  ΜΟΝΑΧΗ
  "Οταν έπεσε τό λεπΐδι σι-
  γή καί σύγχυσις επηκολούθη¬
  σαν.Ή Συμβατική,δταν διέτασ
  σε την καρατόμησι τοϋ Λουδο
  βΐκου 16ου, δέν ήθελε πα-
  ρά νά χαράξη £να ματωμέ-
  νο σύνορο μετσξύ τής βασι-
  λείας καί τής δημοκρατίας,
  (συνεχίζεται)
  ξενοδοχείον τής Κηφισιοΐς.
  4) Ού.
  5) ΧαλΕ.—Νήσος τοθ Β. Ίο-
  νίου, μή Έλληνική.
  6) Άντωνυμία άναφορική (αίτ.).
  —Άρθρον (πληθ.).
  7) Άρχαϊος θεός προαωποποίη-
  σις τής κοροίδίας.—Τά άξια.
  8) Μητρυιά τοθ Φρίξου καί
  τής Έλλης.
  9) Η μεγαλειτέρα των Κυκλά-
  δων (αίτ.). — Γ&ρμανός ποιητής
  καί μυθιστοριογράφος (1817—88).
  10) θεά τής εκδικήσεως καί
  κόρη τοθ Διός.
  11) Μέ αυτόν τόν βαθμόν εξέρ¬
  χονται οί δόκιμοι άπό την ναυτι-
  κήν Σχολήν.
  7σ έ^αφρότερΰ-
  ί ύ
  Θψαρέπο
  Ι
  ΖΑΠΑΝΤΙ-13
  ΚΟΙΗΩίΙΙΚΗ
  Ι ΚΙΝΗΣΙΣ. —Έτιανήλθεν έξ Α¬
  θηνών δ ίατρός κ. Γεώρ. Νεονά
  : κης.
  Ι „ —Επανήλθεν έπίσης έξ "Αθη¬
  νών δ κ. Νικόλ. ΠστμανΙδης ύφα-
  , σματέμπορος.
  Ι ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. - ΔΙς Μερόπη
  Λυδάκη Ιατρός κ. Έμμ. Ματζαπε·
  τάκης φορμακοποιός ίδωσαν άμοι
  βαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  Συγχαρητήρια.
  Γίιρο στήν ττόλι.
  Άπροσδόκητος ή προχθεσινή
  βραδύνη κακοκαιρία.
  — Καί συνεπώς δικαιολογημέ-
  νος δ πανικός των περιπατητών
  είς την πλατείαν Τριών Καμάρων
  καί την λεωφόρον Κνωσού.
  —ΟΊ δποΐοι έσπευσαν νά κα-
  ταφύγουν είς τά γύρωθεν καφε-
  ι νεΐα, νά προφυλαχθοΰν είς τά ο¬
  ί πόστεγα τής είσόοου τής Νομαρ-
  χΐας ή νά τραποΰν είς τά σπΐτιά
  των προτροπάδην.
  —Αυριον γίνεται ή πρώτη κλή¬
  ρωσις τοϋ ΈθνικοΟ Λαχείου.
  — ΟΊ κατέχοντες γραμμάτιο ά-
  νυπομονοθν διά την κλήρωσιν αυ¬
  τήν.
  —Ανεξαρτήτως έννοεΐται τής
  τυχηρότητος ή άτυχΐας των είς
  τάς προηγουμένας κληρώσεις.
  —Περιωρίσθησαν τελευταίως
  αί καλοκαιρινό! έμφανίσεις καί
  είδικώτερα τό έλάψρωμα των ρού-
  χων.
  —Ανεξαρτήτως των μεταπτώ-
  σεων τοθ καιροϋ τουτο επιβάλλει
  ή συνέχισις των γριππικών κρου-
  σμάτων.
  —"Ακούονται μάλιστα είς τούς
  δρόμους συχνά έπικλήσεις Ικετευ-
  τικαΐ τουφερών ύπάρξεων πρός ά·
  προσέκτους συμβίους οί δποϊοι Ε·
  τυχε νά καθήσουν σέ ρεθμα ή νά;
  βγοθν χωρίς γελέκο ή ξεκαπέλ-
  λωτοι.
  —Σήμερον ώς γνωστόν γίνεται
  ή έκδρομή τού ΌρειβατικοΟ Συν-
  δέσμου Ηρακλείου είς Γιοθχταν.
  —Εάν δ καιρός εύνοήση την
  έκδρομήν.
  —Δέν άποκλείεται τούς όρει-
  βάτας μας νά άκολουθήσουν καί
  πολλοί ύπαιθριόφιλοι.
  —Ή ήλεκτρική κουζίνα λοιπόν
  γίνεται δσονούπω κτήμα των Η¬
  ρακλειωτών.
  —Συμφώνως πρός την δημοσι¬
  ευθείσαν ειδοποίησιν τοϋ Δήμου
  ή δποίο καθιερώνει την χορήγη¬
  σιν ήλεκτρικής ενεργείας πρός οί-
  κιακήν χρήσιν.
  —Δηλαδή μαζύ μέ την ηλεκτρι¬
  κήν κουζίναν θά άποκτήσωμεν καί
  ήλεκτρικά σάρωθρα καί δ,τι αλλο
  έ,χει εφαρμογήν ϊάπό τόν ηλεκτρι¬
  σμόν δ οποίος άπλουστεΰει Μτσι
  καί έπιταχύνει τό νοικοκυριό.
  —ΟΊ διεθνολόγοι των καφενεί-
  ών δέν λεΐπουν οΰτε οώτές τίς ή-
  μέρες.
  —Διατυπώνουν άπόψεις διά
  την Κοινωνίαν των Εθνών άλλά
  καί διά τόν καυμένον τόν Χαιλε
  Σελασιέ.
  —Καί διά την μέν κα'ι διά τόν
  δέ έκδηλοϋται λύτιη. Ύπάρχουν
  δμως καί οί άντιφρονοϋντες, οί ό-
  ποϊοι ευρίσκουν φαιδρά τά γεγο-
  νότα α,ύτά.
  —Τά Δημοτικά λουτρά τά δ-
  ποΐα θά κατασκευασθώσιν είς την
  πόλιν μας συμφώνως πρός τά σχέ-
  δια τά δποϊα απέστειλεν δ Υπουρ
  γός Διοικητής Πρωτευούσης.
  — Είνε μία άνάγκη τής πόλεως
  άπό τάς μάλλον έπιτακτικάς
  —Αναλόγως τουλάχιστον καί
  των άλλων προόδων τάς οποίας
  τείνει νά καθέξΐ) ώς πόλις μέ πα¬
  ρελθόν καί αξιώσεις.
  —Ή «Γραμμή Μαζινώ» προβάλ
  λεται σήμερον διά τελευταίαν φο¬
  ράν είς τό θέατρον Πουλακάκη.
  6 Ρίπορτϊρ
  —Τό ρεσιτάλ τής κ. Σούλας
  Αλεξίου.
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν, δπως
  άνεμέν€το άΛλωστε, εσημείωσε
  τό προχθεσινοβραδυνόν ρεσιτάλ
  τραγουδιοϋ τής κ. Σούλος Αλε¬
  ξίου είς τό θέατρον Πουλακάκη.
  Ή έκλεκτή καλλιτέχνις έπέδειξεν
  δλα τά έξαιρετικά φωνητικά προ-
  σόντα της καί εσημείωσεν επιτυ¬
  χίαν τόσον είς τά τραγουδάκια
  τής έλαφρας μουσικής δσον καί
  στίς Λριες πού έτραγούδησε μέ
  μπρίο καί πολύν λυρισμόν. Γενι- _
  κώς είς την προχθεσινήν της έμ· "
  φάνισιν ή <. Σούλο Αλεξίου πα· ρουσΐασε σημαντικήν εξέλιξιν τά χειροκροτήμοτο δέ πού επηκολού¬ θουν τό κάθε τραγοΰδι της, άπέ- δειξαν την εκτίμησιν τοΰ κοινοϋ, πού κοτέκλυσε τό θέατρον τιρός την τέχνην της. την αυριανήν πρβμιί- ραν τού ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Ρβμπέρτ Τέΐϊλβρ χαΐ Ίρέν Ντ*ν, οτήν τελευταίαν τ»ν βη· ΐιιβνβνίβν «Τ* μιγάλ* *
  1

  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  302ον
  Δίδει είς την λαιμητόμον ποικΐλα όνόματα' την
  όνομάζει τό τέλος τήςσούπσς,μουρμουρίστρσ,Μάννα
  τοΟ ούρανοΰ, Ύστερνή Βουκιά καί τόσα άλλα. Διά
  νά ίδη ανέτως τό θέαμα τής καρατομήσεως, άναρ-
  ριχάτσι επί στύλων κσί δένδρων, κρεμμάται είς κιγ
  κλίδσς καί έπ' αυτών των καττνοδοχών.
  Τό χσμΐνιον γεννάται έπιδιορθωτής στεγών, ώς
  γεννδταί τις ναύτης, δπως δέ ίστός πλοΐου δέν έκ-
  φοβΐζει τοθτον, ούτω καί στέγη οίκίας έκεΐνο. Δέν
  ύπάρχει έορτή διά τό χαμΐνιον άλλη παρά ή έν τή
  πλατεία Γρέβ έκτυλισσομένη. Πσρά τώ χαμινίω
  δημοφιλέστερα όνόμστα τού ΣαμψΛνος καί τοθ άβ
  βα Μόντη δέν υπάρχουσι. Γιουχαΐζει τόν θανατού-
  μενον διά νά τόν ένθαρρύνη. Ένίοτε τόν θαυμά-
  ζει. Τό χαμίνιον Λασεναίρ, δταν εΐδε τόν αποτρό¬
  παιον Δοτέν γενναίως ύποστάντα την ποινήν, εΐπε
  την φράσιν εκείνην, είς ήν διαβλέπει πάς τις οΐοσ-
  δήποτε £ν μέλλον Μά την Παναγιά, τόν έζήλεψα!
  Τό χαμίνιον θέτει είς ΐσην μοίραν πολιτικόν κα·
  τάδικον μετά κακοΰργου, ενθυμείται δέ δλων των
  καρατομηθέντων την τελευταίαν ενδυμασίαν.Ό Το·;
  λερόν, σας λέγει, έφόρει σκοΰφον θερμαστοΰ, ό Ά-
  βρίλ τό έξ ένυδρΐδος κασκέτο τού, δ Λουβέλ καπέλ¬
  λα σιρογγυλό, ό γέρο Δελαπόρτας, δτι ήτο φαλα-
  κρός καί άσκεπής, ό Καστάνιας ότι ήτο πολύ κόκ-
  κινος καί χαριέστατος, δτι ό ΒορΙας εΐχε ρωμαν-
  τικώτατον ύπογναθίδιον, ό Ζαμαρτέν έφόρει τίς
  τιράντες τού, ότι ό Λεκουφέ έμάλλωνε μέ την μη-
  τέρα τού. Είς τούς τελευταίους τούτους £ν χαμΐνι-
  ον έφώνησε' «Τώρα βρήκατε τόν καιρόν νά ξεκα-
  θαρίσετε τοΰς λογσριασμούς σσς!» ]
  "Αλλο χαμ(νιον βραχύσωμον, θελήσαν νά ίδη
  κατάδικον άπαγόμενον είς την λαιμητόμον καί ώς
  έκ τοθ συρρεύσαντος πλήθους μή δυνάμενον νά πλη
  σιάση, άνερριχήθη ώς τιίθηκος επί τού φανοϋ τής
  προκυμαΐας. Ό χωροφύλοξ στρέφεται καί τό βλέ-
  πει όργΐλως.
  —"Αφες με ν' άναβώ, κύρ χωροφύλακσ.
  Καί διά νά κάμψη την αϋστηρότηιά τού, προσθέ-
  τει.
  —Μή σέ μέλλει, δέν πέφτω.
  —Σκοτίσθηκα! άν πέσης καί μή πέσης, άπαντφ
  ό χωροφύλαξ.
  Τα χσμΐνια πολύ λογσριάζουν Εν άξιομνημό·
  νευτον συμβεβηκός, μεγάλως δέ σέβονται εκείνον
  έκ των όμοίων, όστις κοπή έξ άπροσεξίας ε'ως τό
  κόκκαλο.
  Τό χσμΐνιον πολλάκις άρέσκεται έπαναλαμβά-
  νον «Έννοια σου καί βαστοΰν τα χέρια μου».
  Παρά τοίς χαμινίοις πρέπει νά υπάρχη ποία τις
  σωματική ή φυσική ελαττωματικότης. Άν εΤσαι
  ζερβός εΤσαι ζηλευτός άν εΤσαι άλλοίθωρος, εΐσαι
  είς ύπόληψιν. |
  Η'. ι
  "Οπου άναγινώσκει τις μίαν λαμπράν φράσιν
  τοΰ τελευταίου βασιλέως. |
  Έν ωρα θέρους μετσμορφοΰτα, είς βάτραχον
  καί την εσπέραν, άναβαϊνον πρό των γεφυρών Ά-
  ουστερλίτσης καί Ίένης. επί των άνθρακοφόρων
  σχεδιών κσί επί των πλωτών πσραπηγμάτων δπου
  έρχονται αί γυναΐκες καί πλύνουν, πίπτουν είς τα
  ϋδατα κσί κολυμβοθν, παροβαίνοντα πάσαν πα¬
  ράβασιν αΐδοϋς καί άστυνομίας.
  Έν τούτοις οί χωροφύλακες έπαγρυπνοθν άλλά
  τα ναμΐνια, άμα ίδωσι μακρόθεν τοιούτον τίνα άν¬
  θρωπον τής έξουσίας. είδοποιοϋνται μίταξύ των
  διά φωνών όποία ή εξής.
  —Μωρέ Σιτή, μωρέ! τσακώθηκες μωρέ! μάζεψε
  τα ροθχά σου καί στρήβέ το! Έρχονται τα τζΐνια.
  Πέρασε μέσ' άπό τό την καμάρα τοθ άποπάτου, μω-
  Ρ Ένίοτε άναγινώσκουσι· συμβαΐνει δέ καί νά
  γράφωσι. Χρησιμεύουν δέ κσί είς την' πολιτεΐαν μόν-
  θάνοντσ, ουδείς οίδε διά τίνος μεθόδου άλληλοδι-
  δσκτικής, πολιτικά συνθήμστα. (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* όλους.
  ΔΥΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
  Β.'
  Ό φυλλοπτέρυξ μέ τό νά δ-
  μοιάζη εί; σημείον καταπληκτι-
  κάν μέ τό περιβάλλον τού, μάς
  παρέχει £να άπό τα τυπικώτερα
  παραδείγματα «καμουφλάζ» ή
  μιμητισμοΰ πού μά; πχρέχει ή
  φύσις. Χαρ:; εί; τόν μιμητισμόν
  αυτόν πού κάνει νά τόν συγχύ
  ζουν οί έχθροί τού πρός τα φύκτ}
  είς τα όποΐα κατοίκοεδρεύει, ό
  φυλλοπτέρυξ μπορεί νά προμη
  θεύεται άνευ κίνδυνον! την καθτ]
  μερινήν μερίδα τή; τροφής τού
  πού συνίστατχι άπό μαλακά
  σκουληκάκια, άπό τρυφερά μα-
  λακόστρακα καί άπό μικροσκο-
  πικά ψαράκια.
  Ό φυλλοπτέρυξ είνε καί άπό
  τής απόψεως τής άναπαραγωγή;
  τού Ινα ζώον περίεργον. Τό θη-
  λυκό άποθίτει τα αύγά τού—5·-
  ακόσια π&ρίκο) τόν αριθμόν—μέ·
  σα είς 2να είδο; τσέπης ποΰ ευ¬
  ρίσκεται κάτω άπό την κοιλιά
  τοΟ άρσενικοθ, καί πού αποτελεί
  ται άπό μιά πτυχή τού δέρματος.
  Τό θηλυκόν είνε μέ άλλα λόγιχ
  ώσάν νά λέγη είς τό άρσενικό:
  —Καί τώρα παρακαλώ κύριε
  δοκίμασε γιά μιά φορά, κι' έσυ
  τα βάσανα τή;... έγκυμοσύνης!
  Καί άντιστρεφομένων παραδό¬
  ξως των ρόλων των δύο φύλων,
  ό κύριος φυλλοπτέρυξ, θέλοντας
  -~...............
  καί μή, ευρίσκεται στά καλά κα-
  Θούμενα .. εγκυος!
  Μέσα είς την τσέπη της κοι-
  λιά; τού τα παιδία τού ευρί¬
  σκουν Ινα άσφαλές καταφύγιον
  καί ταυτοχρόνως δλα τα ά-
  ναγκαϊα είς την ανάπτυξιν των
  στοιχεΤα, ποΰ τού; δ-αβιβάζον-
  χαι διά μέσου των ίστών, άπδ
  τό αίμα τοϋ πατέρα των! Ι
  "Υατερα άπό... έγκυμοσύνην!
  δύο περίπου μηνών, λαμβάνει (
  επί τέλους χώραν ή έκκόλαψις.
  Άπό κάθε αύγουλάχι ξεπετειέ-
  ται Ενα τοσοδοΰλι ψαρϊκι. Άλ
  λά τα βρέφη κάνουν την σκέ-
  ψι πώς ευρίσκονται περίφημα
  έ/.εί πού είνε, καί γιά πολύν
  άκίμη καιρόν δέν τό ίχουν σκο-
  πό νά τό κουνήσουν άπό την
  θέσι των διατρεφόμενα είς 6ά·
  ρος τοθ σώματος τοθ πατρός.
  Και μόνον δταν τα μικρά αί-
  σθανθοθν πώς έδυνίμωσαν άρ
  κετά, ώστε νά μπορέσουν νά τα
  καταφέρουν μόνα των είς την
  ζωήν, ξεφορτώνονται τδν πατέρα
  των.
  Ξέρετε πολλά παραδείγματα
  συγκινητικωτέρας στοργής πατέρα
  πρός τα παιδία τού; 'Ο φυλλο¬
  πτέρυξ 'έν είνε μόνον Ινα παρά-
  ξενο ψάρι. Είνε Ινας άπά τούς
  καλλιτέρους πατέρας ποΰ υπάρ-
  χουν είς τόν κόσμον!
  Οιύποδειγματικοί άγροί
  Απάντησις Υπουργείον
  ■ ■■■■■ι
  ■ ■■■
  Ή έντασις τοΰ Περονοσπόρου εφέτος είναι
  καταπληκτική λόγω των ύγρών καιρών.
  'Εξακολουθήσετε τα ραντίσματα προτιμοΰν-
  τίς ετοιμονΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΙΝΗΝ,ήτις έχει τόπλε-
  ονέκτημα νά έπικολλάται είς τα φύλλα καί τα
  σταφύλια.
  Μέ τό τρίτον ράντισμα, θά έξυπηρετηθητε
  περισσότερον μέ την ξηράν καταπολέμησιν διά
  τής ΧΑΛΚΙΝΗΣ, σχόνης λεπτοτάτης.
  Διά τής ΧΑΛΚΙΝΗΣ, μέ κοινά θειαφιστήρια
  η τής πλάτης θά καλύψετε ευκολα όλην την επι¬
  φάνειαν της κουρμούλας, τάφύλλα, βλαστούς καί
  σταφύλια, όπως βάζετε τό θειάφι. "Οίαν ό Περο-
  νόοπορος πιάση τα σταφύλια, ή ξηρά καταπολέ-
  μησις είναι ένδεδειγμένη.
  Είνε άνάγκη νά δοκιμάσετε.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'*
  ■■■■■■■■·■■■■■■■·■■■*■■«■■■■■■■■■■*■
  ■■■■■0
  Έν σχέσει μέ τ6 ζήτημα τής
  συοτάαεω; είς τόν νομόν μ άς ΰ-
  ηοδειγματιχίίν άγρών καλλιερ-
  γεία;, περί τοϋ όιτοίου ή «'Ανόρ-
  βωσις» ήσχολήθη πρό ημερών, τό
  ΰφυπουργεΐον παρά τώ κ. Πρω-
  θυπουργώ μά; όιεβ^βασϊ διά τοΰ
  κατωτέρω έγγράφου τού την δη·
  μοσιευβμενην απάντησιν τού υ¬
  πουργείον Γεωργίας:
  Πρός την Διεύθυνσιν τής Εφη¬
  μερίδος «Ανάρθωσις»
  Ηράκλειον
  Έν συνεχεία πρό; τό ΰπ' αριθ.
  8059 έ. έ ΰμέτερον έγγραφον,
  σχετικώς μέ τα αναγραφέντα έν
  τή «Άνορβώσει» της 8)2)38 διά
  την ίδρυσιν προτΰπων άγρών, δι-
  αβιβάζομεν υμίν έν άντιγράφω
  την ΰπ* αριθ. 24109 έ. Ι. απάντη¬
  σιν τού υπουργείου Γεωργίας;
  Ό ΰφυπουργός
  Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ»
  «Πρό; τό ΰφυπουργεϊον παρά
  τώ Προέδρω τής Κυβερνήσεως Τμή
  μα Τΰπου
  Ενταύθα
  Κατόπιν τοΰ ΰπ' αριθ. 8059 έ.
  Ι. ΰμετέρου έγγράφου καί συν
  ή έπιβτροφή τοΰ διά τούτου δια
  βιβασθεντο; υμίν άποκόμματος
  τή; εφημερίδος «Ανάρθωσις» Η¬
  ρακλείου, έχομεν την τιμήν νά
  γνωρίσωμεν υμίν ότι διά τού άρ-
  θρου 8 τοΰ αναγκαστικόν Νόμου
  813)936 περΐ προωθήαεως τή; έντα·
  τικίϊς καλλιεργεία; προβλέπεται
  ή σύστασις παρά τη 'έ&ρχ, εκά¬
  στου έπκρχιακοΰ Γεωπονόυ καί
  είς τα κυριώτερα σιτοπαραγωγιχά
  κέντρα των περιφερειών των γϊ-
  ωγικών ϋπηρβαιών των νομών τοθ
  Κράτου;, ύποδειγματικών Κρατι-
  «ών κτημάτων τϊλούντων υπό
  την άμεσον επίβλεψιν τοΰ έπαρ-
  χιακοΰ γεωπόνου.
  Διά των κτημάτων τούτων έπι-
  διώκεται άφ' ενός ή έφαρμογή
  καί ή έμπρακτο; προπαγάνδισι;
  των βελτιωμένων μεθοδων καλλι-
  εργείας διά την έκμετάλευσιν των
  φυτών τής μεγάλη; καλλιεργείας
  καί άφ' ετέρου ή εκτέλεσις πει-
  ραματικών εργασιών, άφορωσών
  τα φυτά ταυτα.
  Περί τοΰ τρόπου τής συστάσΐ-
  ως καί λβιτουργίας των κτημά¬
  των τούτων έξεδώσαμεν ήδη τάς
  δεούσας έδηγία; καί διαταγάς
  πρός απάσας τάς γβωργικά; ύπη-
  ρεσίκ; των νομών τοΰ Κράτου;
  καί έν καιρώ θέλομεν έγκρινει
  την εγκατάστασιν καΐλειτουργίαν
  τούτων έκεϊ ένθα ένδϊίκνυται νά
  αυαταθώσι τα κτήμχτα.
  Ό Διευθυντάς
  Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Μή εγκριθείσης τής κατα-
  κυρώσεως ενοικιάσεως των
  κάτωθι Δημοτικών φόρων, έ·
  παναλαμβάνεται ή δημοπρα-
  σ(α ενοικιάσεως αυτών τε-
  λειωτικώς διά τό άπό 1 Απρι¬
  λίου 1938 μέχρι 31 ΜαρτΙου
  1939 διάστημα.
  1) Τού φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προίόντων διά
  ξηράς.
  2) ΤοΟ Φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  θαλάσσης.
  3) ΤοΟ φόρου όπωρικών καί
  λαχανικών.
  4) Των τελών διά την χρή¬
  σιν σφαγείων.
  5) ΤοΟ φόρου ζυγίου επί
  των διά θαλάσσης μεταφερο-
  μένων εγχωρίων προϊόντων.
  Ή δημοπρασία γενήΌίται
  έν τώ Δημοτικώ Κατσστήμα-
  τι Ηρακλείου καί ενώπιον
  τής Δημαρχιακής 'Επιτροπής
  την 17ην Μαΐου 1938 ημέραν
  Τρίτην καί ώραν 11 — 12
  π. μ.
  Ηράκλειον τή 13 Μαΐου 1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΦΙΧΘΗ ό άριστος λουστρα-
  δόρο; Εύαγ. Νικολαΐδης ίατις καί
  άναλαμβάνει τόλουστράρισμα πιά-
  νων, έπίπλων καί παρκέ. Πλη¬
  ροφορίαι εργοστάσιον έπιπλο-
  ποιίας Κιοσκλή.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Πόρος
  ττωλεϊται ο'ικ(α αποτελούμενη έκ
  3 δωματίων μετά κουζίνας μέ νε·
  ρό καί αύλήν μέ αρκετόν χώρον.
  Πληροφορίαι παρά ιω κ. Χρόντ)
  Μπρά.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού ίνα διευκολύνη
  όφΡΐλέτας τοϋ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινη
  των τοθ Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν ίνα είς τούς α -
  τοθντας καί ύπογράφοντσς ει¬
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  Οίκονομικής Υπηρεσίας τοθ
  Δήμου. . _,
  Χορηγήση Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοψλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχτΐς τοϋ φορολογουμένου έν-
  τος ετους καί πλέον άπό σή¬
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερΐας.
  Προσκσλεΐ δθεν τούς έπιθυ
  μοθντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εύεργετικών καί φορολογι-
  Κών διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεία των
  ΟΙκονομικων Ύπηρεσιών τού
  Δήμου Ίνα ζητήσωσι τοθτο ύ-
  ηογράφοντες την ώς ών» αΤ-
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρσκτόρων όσον καί των
  αστυνομικον των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  σΐτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς α-
  νω προθεσμίας ούδεμΐα αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίσς καί φωτισμοθ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομΐ-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τού νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά·
  κινητών μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοθ.
  Τα οϋτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενΐ λόγφ θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοθ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο
  -IV!
  Ε Π
  Γνωστοποιεΐ
  δτι, άπδ τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκαινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ■ Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυτίλόων άτμοπλοί-
  ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.·
  ΚΑΙ
  Ε^ΕΡΜΑΝ
  πρός μεταφοράν
  ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΞ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ά)π.
  ψυγείον «ΤΟΝΝΑ»
  2
  Αύγ. διά · Λονδίνον Τ>ίτ
  »
  — «Τ Α Τ1Ρ Α λ
  12
  » » > »
  »
  > «ΒΕ^ΚΑνΐΑΝ
  »20
  » » Λίβερπουλ »
  »
  » «ΟΚΕΤΕ»
  22
  » » Λονδίνον »
  »
  » "υ^Α,,
  2
  Σετττ.. » » »
  , "ΒΟΚ,ΟϋΙΝΟ,,
  12
  3» » » »
  » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ
  ,20
  » » Λίβερπουλ >
  » 'ΧΑυΚΑ,,
  22
  » » Λονδίνον »
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας ιταρακαλοθνται οί έν-
  διαφερόμενοι διτως απευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο 1_ Ι
  V
  Ι Ε Ρ» & ΣΙΑ Τηλέψ. 3-91.
  —Τό Συνέδριον των Ποτβ-
  ποιών.
  ΔΓ έγκυκλίου της άποβταλεί-
  σης πρίς τού; ποτοποιοΰ; καί
  τάς όργανώσεις των ή Διοίκη¬
  σις τής Όμοαπονδία; Ποτοποιών
  Έλλάδο;, έγνώρισεν ότι τό έτήσι
  όν συνέδριον τη; λαμβάνει χώ¬
  ραν δι* εφέτο; την 23ην Μαΐου.
  —Νέαι πιστώσεις διά τό Λε-
  προκομεΐον καί Ψυχια-
  τοεΐον.
  Κατά πληροφορίας έξ Αθη¬
  νών ε!; τόν ψηφΐσθέντα προϋ¬
  πολογισμόν τή; χρήσβως 1938—39
  τοΰ υπουργείου Κρατική; 'Υγι-
  εινή; καί Αντιλήψεως τής χρή
  σ«ως 1938-39 ανεγράφη καί αλ-
  λη έπιχορήγηαι; διά τό Λε-
  προκομβϊον Σΐτιναλόγκας έκ
  5.100.000 δρ.
  Διά τό φθισιατρεϊον Χανίων α¬
  νεγράφη πίστωσις έκ 3.000.000 δρ.
  καί διά τ« Ψυχιατρεϊον Χανίων
  ίξ 1.900.000 δρ. · " '
  —Άντιφυματικός Σταθμός
  είς Χανιά.
  Πληροφορούμεθα ότι άρχίζει
  προσεχώς λειτουργών έν Χανί¬
  οις ό 'Αντΐφυματικό; Σταθμός
  διά την παροχήν τοΰ έμβολίου
  Καλμέτ έν Χανίοι;. Διά τό ζή-
  τημα τής ίδρύβεω; τοΰ Σταθ-
  μοΰ τούτου θέλει μεταβή είς Ά
  θήνας ο παιδίατρος τοΰ Π. Ι.
  χ. Γεωργουδάκη;· Διά την λει¬
  τουργίαν τοΰ σταθμοΰ μετεκπαι-
  δεύεται ή άδελφη έπισκεπτρικ
  τοΰ 'Υγειονομικοΰ Κεντρου Χά
  νίνν Δνϊς Κατεχάχη.
  —Αί είσπράξεις των Τελω-
  νείων Κρήτης.
  Κατά τον παρελθόν τα μήνα
  Απρίλιον επραγματοποιήθησαν
  υπό τοΰ Τελωνείου Χανίων αί
  άκολουθοι εΐσπράξει;: Έξ ΰπεγ-
  γύων προσόδων δρ. 2.266.280.20.
  Υπέρ Δημοσίου δρ. 2.610.247.20.
  "Υπέρ είδικων Τοτυείων δρ. 1.511.
  014. "Ητοι έν όλω δρχ. 6.387.
  541.40.
  —Αί ώραι άκροάσεως είς
  την Νομαρχίαν Λασηθίου.
  Λόγω τοΰ περιωρισμένου τοΰ
  προσωπικού της Νομαρχία; Λαση¬
  θίου καί μέχρι; έπαυξήσεως αυ¬
  τού, ωρίσθησαν ωραι άκροάσεως
  παρά τφ κ. Νομάρχη μόνον ά¬
  πό 10—12 π. μ. Κατά τάς ώρας
  ταύτας άπογορεύεται ή παραμο
  νή η ή επίσκεψις είς τα γραφβϊα
  των ΰπαλλήλων.
  —Θείον κήρυγμα.
  Σημερον Κυριακήν Ι5ην τρέ¬
  χοντος ό ίεροκήρυξκ. Κωνστάν-
  τιο; Χρόνης θέλει κηρύξει κατά
  την θείαν λειτουργίαν έν τώ Μη
  τροπολιτικφ Ναώ Αγ. Μηνά.
  Έπίσης κατά τό άπόγευμα καί
  περί ώραν έην μ. μ. μέ θεμα: «ΤΙ
  είναι οί χιλιασταί η σπουδασταΐ
  των Γράφων».
  /^Γ^ ^~^/~^
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ
  Εΐδικευθείς επί έπταετί-
  αν είς τα πκθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  ΆμαλβεΙας Οιτάροδος όδοθ
  Κστεχάκη, τιρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  15 ΜαΙου 1938
  Η ΚΟΙΝΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΝΠΝ
  ΠΡΟΕΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡίΙΗΤρ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ ΟΜΙΑΟΥΝ ΟΕΡΙ ΕΡΥΟΡΑΣ
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ τοΰ
  εξωτερικόν ότι ή απόφασις τής Κοινω-
  νίας των Εθνών διά τής οποίας απερρί¬
  φθη ή πρότασις περί επεμβάσεως είς
  την Ισπανίαν θεωρείται προδικάζουσα
  την τύχην τής κυβερνητικής Ίσπανίας.
  "Ηδη ο Γαλλικός τύπος άναφερόμε-
  νος είς τόν ένΊσπανία άγώνα ήρχισεν ο¬
  μιλών περί ερυθράς πλέον καί ούχι Δη¬
  μοκρατικής Ίσπανίας.
  ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟΥ
  ΑΦΟΡΜΗ ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙ11ΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας).— Καθ" ά αγγέλλεται, αί
  διπλωματικαί σχέσεις μεταξύ Μεγάλης
  Βρεττανίας καί ΜεΈικοΰ διεκόπησαν.
  Ή διακοπή επήλθε λόγω των άπο-
  ζημιώσεων τάς οποίας εζήτησεν ή Αγ¬
  γλία διά την έθνικοποίησιν των έν Με-
  ξικω πετρελαιοπηγών, τάς οποίας έξε-
  μεταλλεύοντο "Αγγλοι κεφαλαιούχοι.
  Διά την πληρωμήν των άποζημιώσεων
  τούτων τό Μ&ξικόν δέν συνεφώνησε.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΒΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Παρισίων
  τηλεγραφήματα, οί Έθνικοί, οΐτινες ώς
  ανηγγέλθη ήδη, διέρρηξαν τό μέτωπον
  άντιστάσεως των κυβερνητικών είς Τε»
  ρουέλ, συνεχίζουν τήνπροέλασιν αυτών.
  Η ΠΡΑΓΑ ΚΑΤΗΡΤΙΣΕ
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταηο-
  κριτού μας). —Πληροφορίαι έκ Πρά-
  γας άναφέρουν ότι ή κυβέρνησις Χότζα
  κατήρτισε καταστατικόν χάρτην διά τοΰ
  οποίου ρυθμίζονται οριστικώς τα ζητή-
  ματα των έν Τσεχοσλοβακίας ξένων μει-
  ονοτήτων.
  Ο ι ΜΠΑΠΑΡ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Πέ¬
  ραν ότι ο Τοΰρκος πρωθυπουργός κ.
  Τζελάλ Μπαγιάρ επέστρεψεν έκεΐ έκ τοΰ
  είς Βελιγράδιον καί Σοφίαν ταξιδίου
  τού.
  ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΟΝ ΤΟΥ - ΜΠΑΓΙΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Έκ Σόφιας αγγέλλε¬
  ται ότι οί Βούλγαροι φαίνονται ίκανο-
  ποιημένοι έκ των συνομιλιών τάς οποί¬
  ας έσχεν είς Σοφίαν ο Τούρκος^ πρωθυ¬
  πουργός κ. Τζελάλ Μπαγιάρ έν σχέσει
  μέ την θέσιν τής Βουλγαρίας είς τα
  Βαλκανικά ζητήματα ^ καί την πιθανήν
  προσχώρησιν αυτής είς τό τετραμερές
  Βαλκανικόν σύμφωνον.
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ «Λ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΑ «ΤΣΑ
  ΛΘΙΙΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άντα-
  «οκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Θεσ¬
  σαλονίκης ότι ή Α. Μ. ο Βασιλεύς α¬
  φιχθείς έκεΐ θέλει επισκεφθή τα Γιαννι-
  τσά όπου τω έτοιμάζεται θερμοτάτη ύ-
  ποδοχή υπό των κατοίκων.
  Ή Κ. Τ. Ε. και τό Κινεζοϊαπωνικόν.
  Πώς απερρίφθη ή πρότασιςΝτέλ-Βάγιο.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Χθές είς Γενεύ¬
  ην τα μέλη τής Κ. Τ. Ε έ'-
  σχον δύο συνεδριάσεις.'Η πρω
  ϊνή συνεδρίασις ήτο μυστι-
  κή. Είς την πρωϊνήν συνε¬
  δρίασιν συνεζητήθη τό Κινε-
  ζικόν. Ό Πρόεδρος των συ-
  νεδριάσεων εξήρε τόν ηρωϊ¬
  σμόν των Κινέζων. Ή πλει
  ονοψηφία των μελών άπεφά
  σισε νά ίκανοποιήστ) τούς
  Κινέζους επί τή βάσει συμ-
  βιβαστικοΟ δρου (διαιτησίας).
  Διά ψηφοψορίας θά έκφρασθή
  πρός την Κίναν ή συμπάθεια
  των μελών τής Κ. Τ. Ε .
  Χθές την πρωΐαν συνεζητή
  θη τό περί ούδετερότητος τής
  •Ελβετίας. Τό δέ άπόγευμα ά
  φΐερώθη είς τό Ίσπανικόν
  τό οποίον έληξε σήμερον την
  πρωΐαν. Τήνσυζήτησιν επί τοΰ
  Ίσπανικοϋ ήρχισεν ό κ. Ντέλ
  Βάγιο ό οποίος έπρότεινε
  νά μεταβληθή ή πολιτική τής
  μή επεμβάσεως. Είς τόν
  Ντέλ Βάγιο απήντησεν αρ¬
  χικώς ό Λόρδος Χάλιφαξ
  ό οποίος υποστήριξεν δτι ή
  επέμβασις είς την Ισπανίαν
  θά άντέκειτο είς την Εύρω-
  παϊκήνΕίρήνην. Ό κ. Μποννέ
  ωμίλησε υπό τό ίδιον πνεθμα
  ύποστηρίξας την μή επέμβα¬
  σιν.
  Σήμερον την πρωΐαν ή συ¬
  ζήτησις επί τοΰ ΊσπανικοΟ ε¬
  συνεχίσθη καί έληξε απορρι¬
  φθείσης τής προτάσεως τοΰ
  Ντέλ Βάγιο περί μετατροπής
  τής πολιτικής τής μή Ιπεμ
  βάσεως.
  ΤΟ ΤΑΪΙΔΙΟΝ ΧΕΝΛΑΊ'Ν
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Μαΐου (τηλε-'
  γραφΐκώς).—Ό άρχηγός των1
  Σουδιτών κ. Χενλάίν λέγεται
  δτι μετέβη είς Λονδίνον πρός
  συνάντησιν μερικών φίλων
  τού. Συνηντήθη ήδη μετά τοΰ ι
  κ. Τσώρτσιλ. Είναι πάντως
  γεγονός δτι τό ταξίδιον τοΰ
  Χενλάϊν δέν στερεϊται πολιτι-
  κης σημασίας.
  —Χθές ό κ. Μποννέ συνην¬
  τήθη καί συνωμίλησε μετά',
  τού έν Γενεύη άντιποοσώπου 1
  τής Τσεχοσλοβακίας. Γενικώς
  καί ή χθεσινή ήμέρα υπήρξε'
  πλήρης δράσεώς διά τόν κ.,
  Μποννέ.
  Ή έξαγωγή καί μεταφορά
  διϋλισμένου έλαιολάδου.
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τό Τελωνείον "Ηρα¬
  κλείου ό ύπουργός των Οί-
  κονομικών κ. Αποστολίδης
  γνωρίζει δτι άπό σήμερον έ-
  παναφέρεται έν ισχύϊ τό μέ
  τρον περί μειώσεως τοΰ φό·
  ρου επί τοό είς τό εξωτε¬
  ρικόν έξαγομένου διϋλισμένου
  έλαιολάδου (ραφινέ) κατά 70
  ο)ο. Αντιθέτως προσαυξάνε-
  ται ό φόρος επί τοϋ είς τό έ-
  1 σωτερικόν μεταφερομένου τοι¬
  ούτου κατά 35 ο)ο.
  Ή ανωτέρω μείωσις κσί
  προσαύξησις άφορά μόνον
  τάς νήσους Κρήτην, Λέσβον
  καί Κέρκυραν καί συγκε¬
  κριμένως τα διϋλισμένα ελαια
  ανεξαρτήτως τής χωρητικό¬
  τητος των δοχείων καί τοΰ
  τύπου αυτών.
  Βιομηχανίαι άνακαθαρισμοϋ
  έλαιολάδου δύνανται νά με
  ταφέρωσιν έκ των ανωτέρω
  νήσων μή άνακαθαρισμένον
  έλαιόλαδον πρός διϋλισμόν
  καί εξαγωγήν τούτου είς τό
  εξωτερικόν. Έν τοιαύτη δ-
  μως περιπτώσει όφείλουσιν
  αυται νά κατσβάλωσιν επί
  παρακαταθήκτ) τόν άναλογοθν
  τα ώς άνω φόρον.
  Σημειωτέον δτι τό ανωτέρω
  μέτρον θά ισχύση μέχρι τέ-
  λους τοΰ προσ. μηνός'Ιουλίου.
  Αι τελευταίαι άποφάσεις
  τοΰ Δημοτικοϋ Συμβουλιον
  Συνήλθε προχθές την εσπέραν
  άσχοληθέν μέ διάφορα τρεχούσης
  φύσεως ζητήματα τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου.
  Μεταξύ άλλων τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον ήσχολήθη καί επί τοΰ
  ζητήματος τής οργανώσεως τοΟ
  αγώνος διά την καταπολέμησιν
  των ένδημικών καί έπιδημικών
  νόσων κατέληξε δέ είς την από¬
  φασιν τής διαθέσεως πιστώσεως έξ
  100 000 δρχ. ειδικώς διά τόν ά¬
  γώνα κατά των κωνωποειδών καί
  τοΰ δαγκείου.
  Έν συνεχεία τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον προέβη εις την λήψιν
  αποφάσεως δσον άφορα την
  οργάνωσιν τής ύποδοχής έκ μέ-
  ρους τής πόλεως Ηρακλείου εις
  τόν καταπλέονχα είς Ηράκλειον
  τό προσεχές Σάββατον στολίσκον
  των Ελληνικήν άντιτορπιλλινών.
  Ούτω κατηρτίσθη είδική Ιπιτρο-
  πή ή όποία θά μεριμνήση έκ
  παραλλήλου πρός την πανηγυρι¬
  κήν δψιν την οποίαν θά προσλάβη
  ή πόλις καί διά την οργάνωσιν
  έορτών καί δεξιώσεων χάριν
  των αξιωματικών καί των πλη
  ρωμάτων έν γένει τοΟ πολεμικοθ
  μας στόλου.
  Τέλος τό Συμβούλιον ήσχολή¬
  θη μέ την ανάγκην τής κατασκευ-
  ής είς τα προάστεια, δημοτικών
  Ιργων. Σχετικώς απεφάσισε την
  επιβολήν εις τούς κατοίκους των
  προαστείων Πόρου, Χρυσοπηγής,
  Άκ Τάμπιας καί Τεκέ πενθημέ-
  ρου υποχρεωτικής προσωπικής
  εργασίας. Ή ήμέρα τής έπιβολής
  ταύτης θ'άνακοινωθη' έν καιρω.Εΐς
  αυριανήν συνεδρίασιν τό Δημοτι¬
  κόν Συμβούλιον θά άσχοληθή μέ
  άλλα δημοτικά ζητήματα.
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑΙ,ΔΙΑΤΥΠΟΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Εκοινοποιήθη πρός τάο τε-
  λωνειακάς αρχάς συμπληρω-
  ματική έγκύκλιος έν σχέσει
  μ έ τόν έλεγχον επί τής άξί-
  ας των εισαγομένων ανευ τη-
  ρήσεως των συναλλαγματικών
  διατυπώσεων έμπορευμάτων.
  Διά ταύτης όρΐζεται δτι κατά
  τόν έκτελωνισμόν των έν λό¬
  γω έμπορευμάτων δέον νά
  μην έπιτρέπεται ή είσαγωγή
  των είς την περίπτωσιν τής
  διαπιστώσεως καθ" ήν ή πραγ
  ματική των άξΐα διαψέρει ού
  σιωδώς τής άναγραφομένης
  έν τή οΐκεΐα αδεία.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  Δι' έγκυκλίου της ή Τραπέ¬
  ζα τής Ελλάδος πρός τα 'Εμ-
  πορικά καί Βιομηχανικά Επι-
  μελητήρια παρακαλεΐ νά εί
  δοποιηθώσιν οί εϊσαγωγεΐςτών
  είδών προελεύσεως Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών τής Άμερικής
  δτι οφείλουσι /ά υποβάλωσι
  σχετικάς αίτήσεις μέχρι τέλους
  τρέχ. μηνός μέσω των οίκεΐ-
  ων Έμπορικών Έπιμελητηρί-
  ων. Σχετικώς διευκρινίζεται δ-
  τι άδειαι θά χορηγηθώσι μό¬
  νον δι" ε'ίδη των πινάκων Β',
  ΣΤ', Ζ' (πλήν' ραδιοφώνων).
  Η ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΑΑΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Τό υπουργείον τής Έθν.
  Οίκονομίας απηύθυνεν εγκύ¬
  κλιον πρός τάς αρμοδίας αρ¬
  χάς διά τής οποίας παραγγέλ-
  λει δπως διά την χορήγησιν
  των άδειών είσαγωγής άπαι-
  τώσι έκτός των άλλων καί
  πιστοποίησιν τοϋ οίκείου 'Ε-
  πιμελητηρίου δτι ό αίτών είνε
  μέλος αύτοΰ. ΑΙ αίτήσεις είσα-
  γωγέων μή μελών Έπιμελη-
  τηρίων θά άπορρίπτωνται.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥΚΡΗΤΗΣ
  Κατά πληροφορίας έκ Χανίων
  την προσέχη , Πέμπτην αναχωρεί
  είς Αθήνας δ Ύπουργός Γενικός
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  Τό άπόγευμα χθές αφιχθη είς
  τής πόλιν μας προερχόμενος έκ
  Χανίων καί Ρεθύμνης ό ύπουργός
  Αύτοκινήτων καί Σιδηρόδρομον
  κ. Σπυρΐδωνος. Ό κ. Σπυρίδω-
  νος μετά δίωρον ανάπαυσιν ανε¬
  χώρησε δι' Άγιον Νικόλαον.
  Η ΦΟΡΤΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Τό υπουργείον Έθνικής
  Οίκονομίας γνωρίζει δι* έγκυ-
  κλΐου τού πρός τάς τελωνεια-
  κάς αρχάς δτι δύνανται αυ¬
  ται νά έπιτρέπωσι την
  φόρτωσιν έμπορευμάτων πρός
  εξαγωγήν καί άν έτι έληξεν
  ή χορηγηθεϊσα πρός τουτο
  προθεσμία, έφ' δσον δμως εΐ-
  χε κατατεθή εγκαίρως ή οί-
  κεία διασάφησις καί εγένετο
  ή καταβολή των τυχόν φόρων
  τα δέ έμπορεΰματα ευρίσκον¬
  το επί των φορτηγΐδων.
  ΕΞΑΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τής άγοράς Η¬
  ρακλείου κατά την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα υπήρξεν άρκούν
  τως ζωηρά. Οϋτω κατ' αυτήν
  εξήχθησαν τα κάτωθι έγχώρια
  προϊόντα είς χιλιόγραμμα:
  Σουλτανίναι 130.000, ελαια
  92.000, ταχτάς 96.000, οΐνοι
  63.000, πυρηνέλαια 20.000, πυ
  ρήναι 100.000 καί σταφίδες
  μαύραι 15.000.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡ1ΝΟΙ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  Τό άπόγευμα σήμερον θά
  συναντηθοΰν είς ποδοσφαιρι-
  κόν άγώνα είς τό γήπεδον
  «Χάνδαξ» ή ομάς τής Ενώσε¬
  ως Γυμναστικών Όργανώσε
  ών "Ηρακλείου, νικήτρια τοϋ
  κυπέλλουΚοτζιά καί ή πρωτα-
  θλήτρια Χανίων «Ίωνία». Ση¬
  μειωτέον δτι την πρωΐαν θά
  λάβη χώραν ό αγών μεταξύ
  των όμάδων «Όλυμπιακός»
  καί «Έργοτέλης». Κατά σχε¬
  τικήν ανακοίνωσιν ή παραμο-
  νή θεατών επί των τειχών ά-
  παγορεύεται απολύτως κατά
  συνέπειαν δέοί παραβάται θά
  συλλαμβάνωνται καί θά πά
  ραπέμπωνται είς τό αύτόφω
  ρον.
  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ
  Καθ" άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  τό τρίμηνον τής προθεσμίας
  άναλώσεως έμπορευμάτων πε
  ρί ών ή ύπ' αριθ. 104,799)36
  ύπουργική απόφασις θά ύπο-
  λογίζεται ούχι ήμερολογιακώς
  άλλά πολιτικώς λαμβανσμέ
  νού εκάστου μηνός ώς έχον¬
  τος 30 ημέρας.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ό Σύλλογος Δεσποινίδων
  Ηρακλείου έδώρησε 320 πή·
  χεις ύφάσματος διά τα βρέφη
  τοϋ ΒρεφοκομικοΟ Σταθμοΰ
  τοΰ ΠατριωτικοΟ Ίδρύματος
  Κοινωνικής Προνοίας καί Άν-
  τιλήιψεως. Έπίσης ό κ. Γεώρ¬
  γιος Παπαδάτος κατέθηκε
  δρ. πεντακοσίας (500) είς τα
  λαϊχά συσσίτια είς μνήμην
  Κατίνας Ταμιωλάκη.
  50£Ιρωη^ή
  Η ΓΕΝΕΥΗ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑ ΒΕΟΡΗΘΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΙ ΕΒ Ν Ο ΥΣ Ν6ΜΟΥ
  Η ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΕΡΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Γε¬
  νέυης άναφέρουν ότι τό συμβούλιον τής
  Κ. Τ.Ε. απεφάσισε σχετικώς μέ τόν ά¬
  γώνα τής Κίνας όπως θεωρηθή παράβα-
  σις των δι&θνών νόμων ή χρησιμοποίη¬
  σις δηλητηριωδών άερίων, υπό έκατέ-
  ρου των έμπολέμων.
  Ή απόφασις αυτή τής Έθνοκοινω-
  νίας κρίνεται ώς στρεφομένη ειδικώς ε¬
  ναντίον τής Ίαπωνίας τής οποίας ο
  στρατός λέγεται ότι έχρησιμοποίησεν είς
  εύρείαν άκτίνα δηλητηριώδη άέρια.
  ΜΑΚ Ρ ΑΙ ΣΥΝΟΜ1ΛΙΑΙ
  ΓΙΝΟΝΤΑΙΕΙΣΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Έκ Λονδίνου τηλε-
  γραφ,οΰν ότι διεξάγονται έκεΐ μακραί
  συνομιλίαι αφορώσαι την ρύθμισιν τού
  Τσεχοσλοβακικού ζητήματος,
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΑΓΓΛΟΙ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΧΟΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ Λον¬
  δίνου ότι ο 'Άγγλος ύπουργός τής άε-
  ροπορίας κ.Σούϊντον παρηϋήθηαυνεπεία
  τ ών έν τή Βουλή συζητήσεων διά τούς
  άεροπορικούς έξοπλισμούς.'Ως πιθανώ-
  τατος διάδοχος τού Σού'έντον φέρεται ο
  σέρ Σάμουελ Χόαρ.
  ΔΕΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΑΑ'ΓΚΟΝ Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 14 λΐαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). —Έκ Λονδίνου αγγέλλε¬
  ται ότι οί Έργατικοί άπέρριψαν την
  πρότασιν των κομμουνισταί περί ιδρύ¬
  σεως είς Αγγλίαν λαϊκού μετώπου.
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑ2ΙΛΙΑΣ
  ΕΙΣΗΧΟΗΣΛΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΑΙΚΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— ΝυκτεριναΙ είδήσεις έχ
  Ρίου Ίανεΐρου άναφέρουν ότι οί πρω·
  τεργάται τής τελευταίας άποτυχούσης
  στάσεως έν Βραζιλία εισήχθησαν είς έκ¬
  τακτον στρατοδικείον.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΕΠΕΞΕΤΑΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Τό Πρακτορείον Χαβάς
  αγγέλλει ότι αί μαχαι ^έν Ισπανία έπε-
  ξβτάθησαν καί είς τόν τομέα τής Μα¬
  δρίτης.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ
  ΣΦΟΔΡΑΣ ΑΗΤΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής
  "Απω »Ανατολής ότι οί Κινέζοι ένερ-
  γούσι σφοδράς έπιθέσεις είς πολλά ση-
  μείατού μετωπουτής βορείου καί χεντρι
  κης Κίνας μέ σκοπόν να ανακόψουν την
  προέλασιν των Ίαπώνων.