95777

Αριθμός τεύχους

4864

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Αιγυπτου
  ρτησία λίραι 3
  έξάαηνος
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξαμηνος » 8
  Τιμΐ)
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  17
  ΙϋΙΑΐΟΥ
  .938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  γηεγβΥΐιθΣ συητακτησ θρ. ν. σταυρακησ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ή κυβέρνησις, κατ'αφή¬
  γησιν τοΰ ύπουργοΰ των ΟΙ-
  κονομικών κ. Αποστολίδη,
  μετεκάλεσεν είδιχούς έκ τού
  έξωτερικοΰ διά την άναδιορ-
  γάνωσιν των κρατικών ύπη-
  ρεσιών επί νέων όρθολογιστι-
  κών βάσεων ώστε νά εκλεί¬
  ψη ή γραφειοκρατία άπό την
  χώραν. "Ηδη δέ οί ξένοι εί-
  δικοί, οί όποΐοι, πρέπει νά
  σημειωθή, ανέλαβον καί έφε¬
  ρον είς πέρας μέ πολλήν επι
  τυχίαν παρόμοιον έργον καί
  εις πολλάς άλλας χώρας, ευ¬
  ρίσκονται είς την πρωτεύου¬
  σαν καί μελετοΰν τάς Ιδιαι¬
  τέρας συνθήκας τής χώρας
  μας, ώστε νά προσαρμόσουν
  τα συστήματά των πρός αύ¬
  τάς, διά νά έχουν επιτυχίαν.
  Καί πιστεύεται γενικώς ότι
  ή προσπαθεία θά επιτύχη*
  Πάντως, έκείνο τό οποίον
  είνε άνάγκη νά τονισθή εί
  νέ ότι ή άναπροσαρμογή τοΰ
  διοικητικοΰ μας συστήματος
  είς τάς σημερινάς συνθήκας
  ήτο απολύτω; έκ των πραγ-
  μάτων έπιβεβλημένη· Καί
  προσφέρει άληβινήν υπηρε¬
  σίαν είς την χώραν ή κυβέρ¬
  νησις έπιχειροΰσα την άνα-
  προσαρμογήν αυτήν. Είς την
  Έλλάδα, δεν ήλλαξεν ού3ΐ-
  αστικώς τίποτε οχεδόν είς
  την Κρατικήν μηχανήν άπό
  μιάς ήδη έκατονταετίας.
  Καί ή μεταβολή πού έπε-
  χειρήθη ηαλαιότερον ό-
  χι μόνον άνεκόπη άλλά καί
  άνετράπη τα τελευταία έτη.
  "Ετσι ή διοικητική μηχανή
  έκινεΐτο μετά δυσκολίας,
  δέν άνταπε»«ρίνετο πλέον οΰ-
  τε είς τό πνεΰμα, οΰτε είς τάς
  ανάγκας τής έποχής καί άντί
  νά προωθή τί»ν έξέλιξίν μας
  ώς κοινωνίας καί άτόμων ε¬
  τίθετο έμπόδιον είς την πρό¬
  οδον. Καί ένω ή εξέλιξις τής
  τεχνικής ειχε φέρη μίαν ρι-
  Πικήν επανάστασιν καί με¬
  ταβολήν είς έλα, είς τάς συν
  θήκας τής παραγωγήν των
  συγκοινωνιών, των μεταφο-
  ρών, τού έμπορίου, είς τάς
  άντιλήψεις καί τό πνεΰμα
  τοΰ λαοΰ, ή Κρατική μηχ«-
  νή παρέμενεν άμετάβλητος,
  ή διοίκησις διετήρει τόν χα-
  ρακτήρα, την μορφήν καί τό
  πνεΰμα τού 18ου καί 19ου
  αιώνος! Ένώ κχί η πλέον
  παραμικρά επιχείρησις, προ¬
  σεπάθησε κατά τα τελευταία
  2τη νά είσαγάγη καί νά ε¬
  φαρμόση είς τάς εργασίας
  της τό λεγόμενον διεθνώς ρα
  σιοναλιβτικόν συστημα—την
  ορθολογιστικήν δηλαδη ου-
  οτηματοποίηοιν καί έπετά-
  χυνε τόν ρυθμόν τής λειτουρ·
  γίας της, τό κράτος παρέμε¬
  νεν άπαθές έμπρός είς τάς
  νέας άντιλήφεις καί ανάγ¬
  κας, άποστεωμένον, άρτηριο-
  σκληρωνικόν, καθυστερημέ-
  νον καί άναχρονιστικόν καί
  έκινεΐτο μέ βραδύτατον ρυθ¬
  μόν ή μηχανή τού. Ώς έκ
  τούτου δέ καί έζημιώνετο τε-
  ραστίως ή έθνική μας ζωη.
  Οί πολίται Ιχουν πικράν πεΐ
  ραν αυτής τής αθλιότητος
  τής κρατΐκής μας μηχανης,
  τής οποίας κύριον γνώρισμα
  ήτο ή βραδυκινησία καί ή
  τρομερά γραφειοκρατία. Διά
  νά εκδοθή Ινα πιστοποιητι-
  κόν έχρειάζοντο πολλάκις
  μήνες ολόκληροι* διά νά δι-
  εκπεραιωθή μία υπόθεσις καί
  ή παραμικρά, έχρειάζοντο
  κιλά όλόκληρα χάρτου, ατε¬
  λεύτητος παράτασις σφραγί-
  δων, μηνών καί έτών πολ¬
  λάκις διάστημα καί ταξίδια
  είς την πρωτεύουσαν καί ά
  νεβοχατεβάσματα συνεχή
  είς τα ύπουργεΐα. Τό τέρας
  τής γραφειοκρατίας, ύπερτρο-
  φικόν, απαίσιον, δυσκίνητον
  καί νωθρόν, άπεμύζα κάβε
  ίκμάδα τής έθνικής μας ζω-
  ής καί παρέλυε όλας τάς οη-
  μιουργικάς μας δυνάμεις. Αύ
  τό δέ τό τέρας απεφάσισε
  νά κτυπήση η σημερινη κυ¬
  βέρνησις κατακέφαλα.
  Ή καθιέρωσις τοΰ θεσμοΰ
  τής άποκεντρώσεως υπήρξε
  τό πρώτον κτΰπημα. Ή μετά
  κληαΐξ των ξένων είδικών
  πρός άναδιοργάνωσιν τ£>ν
  Κρατικών μκς ύπηρεσιων ά-
  ποϊ&Λίϊ τό δεύτερον. Έτσι ό
  ύδροκέφαλος τής πρωτευού¬
  σης 8ά λείψη καί τό τέρας τής
  γραφειοκρατίας δέν 8ά βασα-
  νίζη πλέον την χώραν. Ή διοι
  κητική αηχανη θ' ανανεώ¬
  θη, ό ρυθμό; της 3ά επιτα¬
  χυνθή, ή λειτβυργία της θ'
  άπλουστευθή καί έτσι μέ ο¬
  λιγώτερα έξοδα θά δύναται
  νά έξυπηρετή ταχέως, μέ α¬
  κρίβειαν καί προθυμίαν καί
  τό Κράτος καί τόν λαόν.
  Θά είναι δέ τό κέρδος έκ
  τής μεταβολήν αυτής τερά¬
  στιον. Αί ύποθέσεις τοΰ λ*ου
  θά διεκπεραιώνωνται ταχέως
  καί χωρίς άσκοπον σπατάλην
  χρημάτων καί δυνάμεων,
  πράγμα τό οποίον θά συμβά
  λη είς την ανάπτυξιν τοΰ αΐ-
  σθήματος τής άγάηης, τής
  εκτιμήσεως καί τοΰ σεβα-
  σμοΰ των πολιτών πρός τό
  Κράτ«& ή πολιτεία θά ευρί¬
  σκεται είς στενήν επαφήν
  καί άρμονικάς σχέσεις μέ
  τούς πολίτας καί ό έλεγχος
  των κατωτέρων υπό των άνω
  τέρων θά είναι ευχερής καί
  αποτελεσματικώς, ώστε καί ή
  λειτουργία τής καθόλου διοι
  κητικής μηχανής νά είνε
  ταχεΐα καί άπρόσκοπτος. Δι'
  αύτό καί άξίζει νά χαιρετι-
  σθή ή καταβαλλομένη προσ¬
  παθεία, ιδιαιτέρως, ώς προσ¬
  παθεία συγχρονισμβΰ καί έκ
  πολιτισμοΰ τοΰ Κράτουςμας.
  θά ήτο άσύνηθες. Έδιάβαζε ψι-
  θυριστά 2να σχολικό βιβλίο, ά-
  φηρημένος μέ τίς Ιννοιες καί τα
  διαγράμματά τού. Ώστίσο τό σύ
  νολόν τού, δέν έστερεΐτο μιάς
  ποιητικής πνοής. Έθύμιζε την
  αϊωνία φυσιογνωμία τοθ νέου
  πού τώρα μόλις νοιώθει τριγύρω
  τού τή ζωή ώ; πεδίον άναδείξεως
  καί δημιουργίας. Πού ψυχολογεΐ
  καί φιλοσοβεΐ, μέ δλα τα δικαιώ-
  ματα θά Ελέγαμεν τοθ κριτοθ
  καί τοθ καχακτητοΰ, τάς έκδηλώ
  σεις της. Πού βλέπει πρός τό μέλ-
  λον επί τή βάσει θεακών—καί
  θερμών— παρατηρήσεων τοΰ πα¬
  ρόντος
  —Οί νέοι σήμερον είναι διαφο
  ρετικοί άπά τούς παληού;.
  Την έπφδόν αυτήν ήκουσα
  προσφάχω; άπό ενα φίλον καθη¬
  γητήν. Άλλά γιατί διαφορετικοί;
  Έγώ φαντάζομαι δτι είναι οί ι-
  διοι. Καθώ; παρατηρώ τόν σπου-
  δαστήν τοΰ πάρκοι» ίχω την αν¬
  τίληψιν αυτήν μέ τό μ-ίρος μου.
  θυμοθμαι, πρό πάντων: Τί ώραία
  ή ζωή τότε! Στά παγκάκια τοθ
  «Γεωπονικοΰ κήπου» συναθροιζό-
  μαστε μαθηταί καί μαθηταί. "Ολο
  τδ παλαιόν Γυμνάσιον Ηρακλείου
  Τί χαρά έκεΐ, τί κίνησις άλλά
  καί τί σύντονο; μελέτη. Μεταξύ
  των συμπολιτών άναγνωρίζω καί
  σήμερον τάς μαθητικάς φυσιο-
  γνωμίας τοθ τότε: "Αν άνεδείχθη-
  σαν ή έλίγυσαν εις τα πεδίον
  τους, αύτό ωφείλετο είς μερικάς
  πλεονεκτικάς θέσεις ή είς ωρισμέ¬
  νας ατελείας τοΰ συν»ισθηματι-
  κοΰ νόσμου λαμβανομένου ώς
  κριτηρίου. Ό νέος πού διαβάζει
  μέσα στίς πρασινάδες καί κάτω
  βΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  "^ΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑ
  ΝΕΟΤΗΣ
  Άπό έκείνους πού συχνάζουν
  στά πάρκα Ιχουν δημιουργηθή
  ώρισμένες φυσιογνωμίες. ΠαντοΟ
  ύπάρχει βλέπετε ό μπεμπές στό
  καρροτσάκι, ή μπόνα, ή παιδα-
  γωγός μέ τα παιδία, 1ή μητερα
  πού εκτελεί ευχαρίστως καί χω¬
  ρίς την μεσολάβησίν τρίτων τα
  καθήκοντά της, ή μελαγχολική
  κυρία, ό σννταξιοΰχος πού γράφει
  σιόυλλικούς κύκλου; μέ τό μπα-
  στοθνι τού στήν άμμο τής άλλέας,
  ό άφ&λής χωρικός πού θαυμάζει
  τούς πάντας καί τα πάντα καί
  όάλήτης πού τόν παρακολουθεΐ
  είρωνικά, κουλουριασμένος στά
  παγκάκι.Άπό «ύτές τίς μορφέ;
  I-
  χει όρμηθη πολλές φορ'ες^ ό εύσυ
  νείδητος χρονογράφος γιά νά πε-
  ριγράψη τούς κοινοίις χαρακτή-
  ρ«ς των πάρχων. Νά δκχτονίση
  τό κοσμοπολιτικόν ενδιαφέρον
  των, την χαράν ή την άνίαν των
  Ένας δμως άπό τούς τύτΐους των
  πάρκων, Ισως ό περισσότερον έν-
  διαφέρων, Ιχει φαντάζομαι λησμο
  νηθή. Είνε ό μαθητής πού μελε
  τφ τα μάθημα τής ημέρας, γενι-
  κώτερα ό φοιτητής ή σπουδα-
  στής.
  Ό Άλφρέντ ντέ Μυσσέ κάτω
  άπό τίς ίτιές ενός Βημοαίο^ πάρ-
  κου, στήν έρημία καί τή γαλήνη,
  μιάς βραδύνη; ώρας, ένεπνεύσθη
  τούς περιφήμους έκείνους στίχους
  χου πού &ρχίζο)ν μέ τό μελαγχο-
  λικό προανάκρουσμα: «Άγαπητοί
  μου φίλοι £ταν πεθάνω φυτέψειε
  μιά Στιά στό μνήμά μου». Οί ί¬
  τιές των βουλεβάρτων καί των
  πάρκων τόν είχαν τακτικό σύν-
  τροφο—ή δημιουργία άς μή ξε-
  χνοΰμε είνε ζήτημα καταλλήλου
  περιπλανήσεως. Αυτόν τόν Άλ¬
  φρέντ ντέ Μυσσέ μοΰ θύμισε προ-
  χθές 2νας μαθητήί στόν κήπο τού
  'Η,ρώο^. Βεβαία δέν Ιγραφε στί-
  χους, μολονότι τί πρ&χμ,χ δέν
  άπά τούς ϊσκιους των δενδρυλλί-,
  ών των κήπων μας—είνε κϊί σή-,
  μερον δ,τι καί ό κοινάς τύπο; τοθ
  σπουδαστοΰ διά μέσου των αίώνων '
  καί των έποχών. Τό μυθιστόρημα |
  τοΰ Στάνταλ μας δίδει κτυπητά
  μιά τέτοια έξέλιξι: Άπά τα βι-
  βλία στήν αίσθησι τής ζωής—
  άπό τόν κόσμο τού θρανίου στόν
  κόσμο τής φύσεως· άπό την άτομι
  κή δρϊσι στήν κοινωνική δημι-
  ουργία' άπό τή θεωρία στήν πρά-
  ξι. Ή ίτιά τοθ Μυσσέ δέν μπο-
  ρεϊ νά είνε έδω 5 μοναδικός σταθ-
  μός Ύπάρχουν καί τα τριαντά-
  φυλλα τοΰ Άπριλομάη: Ό όργα-
  σμός τής ζωής καί αί πρώται
  καλαί άφετηρίαι τής κατακτή-
  σεώςντης.
  ■' * *
  Δί,ν Ιχουν άδικο μερικοί δν
  άποδίδουν έθνικώς τα πάντα στή
  νέα γενεά. Άν δέν διαφέρη ώς
  ώρισμένη μορφή άπό την παλαιό-
  τερη—κατέχει εν τούτο ς πολυ-
  πληθέστερα στοιχεΐα βελτιώσεως
  των γενικών &ρων. Αύτό τουλάχι¬
  στον εξεδήλωνε ή προχθεσινή
  παρατήρησις: Σοβαρότης, προσο
  χή, ζωηρότης 8σο καί σεμνότης
  ήθους, εύχέρεια είς την διατύπω-
  σιν σταθερών κατευθύνσεων δι'
  ενα εύρύ καΐ ωραίον μέλλον. Δι¬
  ότι ό ΰπαίθριος μελετητής εΐχε
  καί ανάλογον σύντροφον. Μετά την
  μελέτην, θέμα πολύμορφον ανε¬
  δείχθη ή γύρω ζωή. Εμελετήθη
  δπως καί τό μάθημα: Σάν Ινα ά-
  νοικτό βιβλίο, μέ ιί%οΖο ερεύνης
  καί <)ετικότητα συμπερασμάτων είς τό σύνολον τής σπουδής τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ «Ι ΕΞΑΓΟΓΑ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΝ Ή Αϊγυπτος, ώς γνωστόν, αποτελεί την κυριώτερον α¬ γοράν καταναλώσεως των σταψυλών μας. Παρ' δλας τάς προσπαθείας μας, αί έξαγω γαί μας είς τάς άγοράς τής Εύρώπης, παρέμειναν περιω- ρισμέναι καΐ τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ προίόντος των άμ πέλων, έξήγετο είς Αλεξάν¬ δρειαν καί κατηναλΐσκετο είς τάς Αιγυπτιακάς άγοράς. Άλλ' ήδη, εάν αί σχετικαί είδήσεις άληθεύουν, ύπάρχει κίνδυνος νά χαθή ή άγορά αύτη. Είς την Αίγυπτιακήν βουλήν, ώς εγνώσθη, κατετέ θη νομοσχέδιον διά τοΰ όποί- ου έπιβάλλεται εϊσαγωγ'κός δασμός επί των Έλληνικών σταφυλών ενός γροσίου κατά κιλόν κατά τόν μήνα Αυγου¬ στον καί ημίσεως γροσίου κα¬ τά τούς άλλους μήνας. Φυσι- κά δέ εάν ψηφισθή τό νομο¬ σχέδιον αύτό καί ίσχύστ), τό¬ τε ούσιαστικώς αί σταφυλαί μας θ' άποκλεισθοϋν άπό την αγοράν τής χώρας τοΰ Νεΐ- λου. Τό ζήτημα δμως είναι ύ¬ ψιστης σημασίας δχι μόνον διά τόν τόπον μας καί τούς άμπελουργούς μας άλλά διά την έν γένει εθνικήν μας οίκο νομίαν. Διότι τα σταφύλια ά- ποτελοϋν £ν άπό τα κυριώτε¬ ρα έθνικά προϊόντα μας, μα- ζΐ μέ την σταφίδα. Εάν δέ ελαττωθή ή παρεμποδισθ(ΐ πλήρως ή έξαγωγή των στα¬ φυλών, ή ζημΐα θά είναι τε¬ ραστία. Διότι τουτο θά έπι- δράσΓ) δυσμενώς καί επί των τιμών των σταφίδων, των ο¬ ποίων ή ποσότης θ' αυξήση αυτομάτως, άφοϋ τα σταφύ λια πού θά έξήγοντο νω- πά θά σταφιδοποιηθοΰν κατ' ανάγκην. Δέν ύπάρχει έπο- μένως άμφιβολία δτι ή Κυβέρ¬ νησις μας θά προβή είς τάς άπαραιτήτους ενεργείας παρά τή Κυβερνήσει τοϋ Καΐρου διά την ματαίωσιν τής ψηφίσεως τοϋ έν λόγω νομοσχεδίου. "Ο πως ύπάρχουν καί πολλαί έλπίδες νά τελεσφορήσουν αί ενέργειαι αύται, δεδομένου δτι μετά τής Αιγυπτου ευρι¬ σκόμεθα είς άρίστας σχέσεις, τόσον εμπορικάς δσον καί πολιτικάς. Όπωσδήποτε δμως, τό γε- γονός αύτό θά πρέπει νά μας κάμη νά σκεφθώμεν σοβαρώ¬ τερον τό πρόβλημα τής όργα- Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ νώσεως τοϋ έξαγωγικοΟ Ιμπο ρίου των σταφυλών μας. Καί κυρΐως θά πρέπει νά μδς κάμη νά έντείνωμεν τάς προ¬ σπαθείας μας πρός κατάκτη- σιν των Εύρωπαϊκών άγορών. Τουτο δέ καί διότι είς την Ευρώπην ειμπορούν νά πωλη- θοϋν είς πολύ καλυτέρας τι μάς αί σταφυλαί μας καί νά έ'χωμεν μεγαλύτερα κέρδη. Άλλά καί διότι ή άγορά τής Αιγυπτου άργά ή γρήγορα, άν δέν χαθή έξ ολοκλήρου, δ*ν θά άπορροφά πλέον με¬ γάλας ποσότητας σταίυλών μας, άφοθ θά τροφοδοτήται καί άπό την Τουρκίαν καί ά¬ πό την Κύπρον πού είναι πλη σιέστερα, άλλά καί άπό τα ίδικά της άμπέλια πού ήρχισε άπό έτών νά καλλιεργή καί πού εύδοκιμοϋν άρκετά είς ω¬ ρισμένας τουλάχιστον περιο χάς. Καί εϋτυχώς, αί προϋπο- θέσεις διά την αύξησιν των έξαγωγών είς Ευρώπην, ύ πάρχουν ήδη καΐ δημιουργοΰν ται. Διά τό Λονδίνον ειδικώς ΰπάρχουν πληροφορίαι δτι θά καταστή λίαν ευχερής ή είσα γωγή μεγάλων ποσοτήτων Κρητικών σταφυλών εί'δους ροζακί κατά την ερχομένην σταφυλικήν περίοδον. Καί του¬ το διότι αί περυσιναί αποστο¬ λαί, αφιχθείσαι είς αρίστην κατάστασιν έκαμαν έξαιρετι κήν εντύπωσιν καί κατέκτη σαν την προτίμησιν καί την εκτίμησιν τόσον των έμπό ρων, δσον καί τού κατανα- λωτικοϋ κοινοθ. Άνάλογοι δέ φαίνεται δτι είναι αί δια- θέσεις καΐ άλλων άγορών τής Εϋρώπης καί ίδίςτ των Σκανδιναυικών χωρών. Ή κα τάκτησίς των έπομένως καΐ ή διοχέτευσις μεγάλων ποσοτή των σταφυλών μας είς αύτάς δέν είναι πλέον δσον άλλο¬ τε δΰσκολος. Ή ποιοτική ύπε- ροχή τοϋ προίόντος μας, ή έ ξαιρετική γεΰσίς τού, μέ τό άφθονον ζάχαρον, μέ τόν ω¬ ραίον χυμόν καί τό λεπτόν άρωμά τού, καθώς καΐ ή κα- λή συσκευασία τού, άποτε λοϋν προσόντα άσυναγώνι στα. Καί άν κατορθώσωμεν νά εξασφαλίσωμεν επί πλέον ταχέα, είδικά καί εύθηνά συγχρόνως μεταφορικά μέσα, άτμόπλοια καί βαγόνια—ψυ- 'Υπάρχει κάποιος νόμος ό οποίος ρυθμίζει τα τής συν¬ τάξεως των Δημοτικών ύπαλ- λήλων, νόμος συνταχθεΐς καί τεθείς είς εφαρμογήν άπό μα- κροΰ. Άλλ' είναι τόσον άτε- λής ό ·>'όμος αύτός, ώοττε νά
  μή παρέχη, ούσιαστικώς ου¬
  δεμίαν προστασίαν είς έκεί¬
  νους πρός χάριν των οποίων
  έ"γινε. Καί ίδοΰ διατί. Σύμφω-
  να μέ τόν νόμον αυτόν, διά
  νά λάβη είς δημοτικάς ύπάλ-
  ληλος σύνταξιν παρά τοθ
  είδικοϋ ταμείου, θά πρέπει νά
  έχη 35 έτών συνεχή υπηρεσί¬
  αν, ή 20 έτών καί νά είνε
  άνω των 65 έτών ήλικίας. Ύ-
  πάλληλος έπομένως μέ ύπηρε
  σίαν 34 έτών, άποχωρών όπωσ
  δήποτε καΐ δι* οιονδήποτε λό¬
  γον δέν λαμβάνει ουδεμίαν
  σύνταξιν. Έπίσης καί άν α¬
  ποθάνη, ό ύπάλληλος τοΰ Δή-
  μοΰ, είς ηλικίαν κατωτέραν
  των 65 έτών, ούδεμιάς προσ-
  τασίας τυγχάνει ή οίκογένειά
  τού, ουτε καί συντάξεως δι-
  καιοϋται. Είς τόν Δήμον μά-
  λιστα, ύπάρχουν πρόσφατοι
  περιπτώσεις ύπαλλήλων άπο-
  θανόντων μετά τριακονταετή
  ολόκληρον υπηρεσίαν, χωρίς
  αί οικογένειαι των νά δικαι-
  οΰνται συντάξεως ή προσ-
  τασίας.
  Τοιαύτη δμως άτέλεια ιοθ
  νόμου, αποτελεί σκληροτάτην
  αδικίαν είς βάρος μιάς τα
  ξεως άνθρωπον καθ" δλα ά
  ξίων καλυτέρας τύχης, μέγα
  λυτέρας προστασίας καί πε
  ρισσοτέρας στοργής. Οί Δή
  μοτκοί ύπάλληλοι, έργάζον
  ται δπως καί οί δημόσιβι ύ
  πάλληλοι μέ εύσυνειδησίαν,μέ
  προσήλωσιν είς τό καθήκον
  των, μέ μοναδικήν σκέψιν την
  εξυπηρέτησιν τοθ κοινοΰ καί
  των πόλεων είςάς ύπηρετοθν.
  Άναλίσκουν δλας των τάς
  δυνάμεις είς την έξυπηρέτη
  σιν των Δήμων καί τοθ κοινοθ
  καί ψυσικά, τάς περισσοτέρας
  περιπτώσεις, δέν εχουν ουδέ
  να άλλον πόρον ζωής, ουδέν
  άλλο στήριγμα έκτάς τού μι
  σθοΰ των. "Οπως δέν Ιχουν
  καί καμμίαν άλλην έλπίδα
  έκτός τής έλπίδος τής συντά
  ξεώς των είς τα γηρατεϊά
  των ή έν περιπτώσει άτυχή
  ματός των. Καί βεβαία είνε
  σκληρόν καΐ άδικον νά δια
  ψεύδεται ή ελπίς των αυτή.
  Άλ' ό νόμος, αύτός έψη
  φίσθη κατά τό παρελθόν. Καί
  σήμερον είς τό κεφάλαιον
  τής κοινωνικής μας πολιτι-
  κής συντελεΐται μία ριζική με
  ταβολή. Ή σημερινη Κυβέρ¬
  νησις, διά των κοινωνικών
  άσφαλίσεων, διά των διαφό¬
  ρων κοινωνικών νόμων, διά
  τής Ιδρύσεως των είδικών τσ-
  μείων συντάξεων κ.λ.π. φρον
  τίζει νά κατοχυρώστι δλας
  τάς τάξεις καί ιδία δλους
  τούς μισθώτούς ύπαλλήλους
  καί εργάτας. Δέν ύπάρχει ά
  ρα άμφιβολία δτι θά λάβη.
  μέριμναν καί διά τούς δημο-
  τικούς ύπαλλήλους κα) δτι
  θά τροποποιήση τόν νόμον
  περί τοθ ταμείου συντάξεως
  των κατά τοιούτον τρόπον,
  ώστε νά λείψη ή σημερινη
  άδικία καΐ νά αποκαταστα¬
  θή καθεστώς δικαιοσύνης.
  Ή μέχρι τούδε δράσις της
  υπέρ των λαϊκών τάξεων, ή
  μέριμνα καί τό στοργικόν έν
  διαφέρον της υπέρ των μι-
  ' σθωτών καΐ των ύπαλλήλων,
  ! δημοσίων καί ίδιωτικών, άπο
  Ιτελοθν άρκετήν περί τούτου
  εγγύησιν.
  Ή όδός Κρουσώνος.
  Τό ενδιαφέρον τοΰ ύπουρ¬
  γοΰ Γεν. Διοικητοΰ κ. Σφα¬
  κιανάκη διά την κατασκευ¬
  ήν τής όδοϋ Κρουσώνος εί
  ναι γνωστόν, έ'χει δέ εκδη¬
  λωθή μέχρι σήμερον καί έμ-
  πράκτως διά τής χορηγήσε¬
  ως σημαντικών πιστώσεων
  έκ των διατεθειμένων υπό'
  τής Κυβερνήσεως διά τα 6δι-!
  κα εργα Κρήτηο. Δέν γεννά¬
  ται έπομένως άμφιβολία δτι
  καί τώρα όπότε θά γίνη ή
  κατανομή των νέων πιστώσε
  ών, θά άναγραφή σεβαστόν
  κονδύλιον διά την συνέχισιν
  των εργασιών μέχρις αποπε¬
  ρατώσεως τής όδοΰ αυτής.
  Πρόκειται άλλωστε νά έξυπη-
  ρετηθί) £ν διαμέρισμα πλούσι¬
  ον, γραφικόν, <τιλοπρόοδον μέ τεραστία είσοδήματα καΐ μέ άσυγκρίτους φυσικάς καλ- λονάς, άξιον έπομένως ιδιαι¬ τέρας δλως προσοχής, μερί- μνης καί στοργής. Άλλ' εί πομεν: τό ενδιαφέρον τού κ. Σφακιανάκη, ύπάρχει πάντο τε αμέριστον. εντολήν καΐ μετέβη επί τό- που ό μηχανικάς τοϋ Ταμεί¬ ου Έπαρχιακής Όδοποιίας κ. Κ. Λασηθιωτάκης, διά την καταμέτρησιν καί χάραξιν τής όδοθ, απεφάσισε δέ συγχρό¬ νως την χορήγησιν των άπα- ραιτήτων έργαλείων καθώς καί των έργοδηγών διά την κατασκευήν καί επίβλεψιν τοό εργου. Ή όδός έπομένως αυ¬ τή πού θά φθάση μέχρι τοϋ νοτιανατολικωτέρου σημείου τής επαρχίας θά κατασκευ¬ ασθή συντόμως. Οί Σητειακοί, πρωτοπόροι είς δλα, θά τό ε¬ πιτύχουν μέ την εργασίαν των. Ή όδός Ζάκρου. Καί άλλο δεΐγμα τής προ- οδευτικότητός των μδς δίδουν πάλιν οί Σητειακοί. Οί κάτοι- κοι των χωρίων Ρούσσος Έκ- κλησιάς, Μισιργιοϋ, Καρυδίου, Ζάκρου, απεφάσισαν νά κα- τασκευάσουν άμαξιτήν οδόν διά προσωπικής εργασίας των διά την εξυπηρέτησιν των συγ- κοινωνιακών των άναγκών. Καί ό κ. Νομάρχης Λασηθίου ενέκρινε καί έχειροκρότησε την άπόφασίν των. "Εδοσεν γεΐα, τότε ή κατάκτησις τής εύρωπαϊκής άγοράς θά έξα σφαλισθή. Πιστεύομεν δμως δ- τι θά έπιτευχθοϋν δλα αύτά. Ή Κυβέρνησις έργάζεται ήδη πρός τουτο μέ ζήλον καί εν¬ διαφέρον. Καί θά επιτύχη ά σφαλώς. ΑΊ φυτονόσοι, Καί άλλη άγνωστος νόσος ενεφανίσθη είς τα άμπέλια μας. Ό δέ περονόσπορος κάμνει θραΰσιν. Ό ύγρός, χειμερινός κυριολεκτικά, και- ρός, ύποβοηθεΐ έξαιρετικά την ανάπτυξιν των νόσων αύ των. Τό κακόν δέ είναι, ό¬ πως διαπιστοθται, δτι καί τα διάφορα δένδρα προσβάλ λονται άπό διαφόρους νόσους, δπως είναι ή ψώρα καί ή κο· ρυφοξήρα των έσπεριδοειδών, ή κομμίωσις κ.λ.π., ποΰ άπει- λοϋν τάς δενδροκαλλιεργεί- ας μας. Μένει μόνον ή πά- ρηγορία δτι τό Γεωργικόν Ταμείον καί ό Φυτοπαθολο- γικός Σταθμός απεφάσισαν την συστηματικήν οργάνωσιν καί την έντασιν τοϋ αγώνος καταπολεμήσεως δλων αυτών των φυτονόσων. Είναι δέ εΰτύχημα δτι καί οί φιλο- πρόοδοι γεωργοί μας είναι πρόθυμοι νά έφαρμόσουν κά θε υπόδειξιν τής έπιστήμης. Ό αγών έπομένως ειμπορεί νά τελεσφορήση Χρειάζεται μόνον νά οργανωθή, νά συ- στηματοπο.ηθή καί νά έντσθή χωρίς άναβολήν. ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τάν δρόμον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον: «τό
  μεγάλο μυστικό», μέ πρωταγωνΐ
  οτρια την άφθαστη Ίρέν Ντάν
  κα'ι τόν Ρομπέρ Τέϋλορ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα τού Ιουλίου Βέρν: «Ύποβρύ
  χιον βασίλειον». Λόγω της μέγα
  λης διαρκείας ιοθ έργου, θά άρχί
  ση είς τάς 10 μ.μ. ακριβώς.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείον
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΤΆΣΙΑΣ
  Ό Έπτθεωρητής δημοτικών
  σχολείων Γόρτυνος διακηρύττει
  8τι: έκτίθεται είς μυστικήν μειο-
  δοσίαν ενώπιον τής κατά νόμον
  Έπιτροπής ή κατασκευή τής τοι-
  χοποιίας τοϋ μονοταξίου δημοτι-
  κοΰ σχολείου Τσαλικάκι (παρά
  τώ ΓΛόφυρψ) συμφώνως τη συγ-
  γραφ·ζ υποχρεώσεων τή έκπονη-
  θείση υπό τοθ κ. Σχολικοΰ Άρ
  χιτέκτοννος Κρήτης. Τό έργον
  προϋπελογίσθη είς 110.000 δραχ
  μάς ή δέ εγγύησις όρίζεται είς
  6.000 δρ. κατατεθησομένας διά
  γραμματίου.
  Είς την μειοδοσίαν γίνονται
  δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως
  καί έμπειροτέχνα: έκτελέσαντες
  παρόμοια άντισεισμικά Ιργα καί
  έκπληρώσαντες πάσας τάς πρός
  τό Δημόσιον δποχρεώσεις των.
  Ή μειοδοσία θέλει ενεργηθή
  την Οην τοθ μηνός Ίοι>νίο} η¬
  μέραν Δευτέραν καί ώραν 10—
  12 π. μ. είς τό Γραφείον τοΰ
  Έπιθεωρητοΰ δημοτικών σχολεί¬
  ων Ηρακλείου ένθα καί ευρί¬
  σκονται κατατεθημένα τα σχέ-
  δια καί οί λοιποί δροι τής
  μειοδοσίας.
  Κηρύκεια καί λοιπά ε*ξοδα είς
  βάρος τοθ τελευταίου μειοδότου.
  Ό [Έπιθεωρητής Γόρτυνος
  Τζ. Τσαγκιάς
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  10
  ΜΥΣΤΙΚ
  Πρωταγωνιστεί ή μεγάλη
  καλλιτέχνις:
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  καί ό άγαΐτημένος των γυ-
  ναικών:
  ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎΛΟΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΚΑΤΗΤΟΡΟΥΜΕϋ
  ΕΓΕΡΘΗΤΙ
  Ό βδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι "Αγ. Τίτου
  Έκτιαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίονδήττοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής άπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ό-
  νώδυνος τ£ν στρεβλοφυ&ν ο-
  δόντων είς την κανονικήν αι"·-
  των θέσιν.
  ίηλέίωνον 6—91.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Πόρος
  πωλεϊται οίκία αποτελούμενη έκ
  3 δωματίων μετά κουζίνας μέ νε·
  ρό καί αύλήν μέ αρκετόν χώρον.
  Πληροφορίαι τιαρά τφ κ. Χρόνη
  Απρδ
  τού Οεανθρώπου
  Ο
  Σ
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΛΙΟΥ
  Τού Λεωνίΰκ ΆντρέγΐΒφ.
  «όν
  Έκεΐνος πού εΐχε τδ κεφάλι
  τού όρνιου, χαμογέλασε. Ό "Αν-
  νας δμως παρέμεινε παγερός.
  Σφούγγιζε τό πρόσωπον τού. Χα·
  σμουρήθηκε. Καί ό Καϊάφας, χα-
  σμουρήθηκε κι' αύτός καί μέ φω·
  νή άτονη, είπε:
  —Καί ΰστερα θέλουν νά ποθν
  πώς ό Ίούδας ό Ίακαριώτης εί¬
  νε πονηρος καί Ιξυπνος. Είνε ϊ
  νας βλάκας, καί μάλιστα άπό
  τούς πιό βαρετούς!
  —Τί;—φώναξεν ό Ίούδας υπό
  τό κράτος φοβεράς όργής. Καί
  σεϊς, καμώνεστε πώς είσθε οί ε"
  ξυπνοι ίσεΐς; Ό Ίούδας σδς γέ·
  λασε—τό ακοΰτε; Δέν πρόδωσε
  τόν Ίησοΰ, άλλ' έσεΐς πού κάνε-
  τε τόν καμπόσο καί τόν σοφό, έ·
  σάς παρέδωσε στάν άτιμωτικό
  καί αίώνιο θάνατο! Τριάκοντα
  άργύρια! ΝαΙ, ναί! Άλλ' αύτό
  είνε τό τίμημα τοθ αί'ματός σας,
  τοθ μολυσμένου αί'ματός σας, πού
  είνε άκάθαρτο δσο καί τό νερό
  ποΰ οί γυναΐκες χύνουν άπό τό
  κατώφλι τοΰ σπιτιοθ τους, Ιξω
  στόν δρόμοΙ Ά γέρο "Αννα,
  σπουδαΐε καί τρανέ άρχιερέα,
  πού μοθ φουσκώνεις άπό καμάρι
  γιά την Ιπιστήμη σου, γιατΐ νά
  μή δώσης Ινα άργύριο, ίνα έβο-
  λό, πάρα πάνω; Γιατί τόσο—τρι¬
  άκοντα άργύρια—διατίμησες την
  άξία σου είς αίώνα τόν άπαντα!
  —'Έξω άπό δώ! —φώναξεν δ
  Καϊάφας καταπόρφυρος έξ όρ-
  γής·
  Μέ μιά κίνησι τοθ χεριοθ,
  Άννας τόν σταμάτησε. "Υστερα,
  μέ την ίδιαν άδιαφορία, είπε στόν
  Ίούδα:
  —"Αλλο τίποτα Ιχεις νά πής;
  —θές κι' άόλλο; "Αν πάω στήν
  έ'ρημο καί φωνάξω στά ζωα:
  «Ζωα, ξέρετε πόσον εξετίμησαν
  τόν Σωτήρά τους οί άνθρωποι;»
  Τί θά κάνουν; θά ξετρυπώσουν
  άπό τίς σπηλιές τους. θά σάς
  ούρλιάαουν άπό λύσσα. Θά ξεχά-
  σουν τόν φόβον πούτοΰς έμπνέει ό
  άνθρωπος καί θάρθουν νά σας
  φ&νε. ΚΓ άν τα φωνάξω στή θά-
  λασσα: «θάλασσα, ξέρεις πόσο
  εξετίμησαν τόν θεό τους οί άν¬
  θρωποι; "Αν φωνάξω στά βουνά:
  «Βουνά ξέρετε πόσο εξετίμησαν
  τόν κύριό τους οί άνθρωποι;» Καί
  ή θάλασσα καί τα βουνά θάφιναν
  την θέσιν, 2που είνε καρφωμένα
  γιά παντοτεινά καί ϋα,φοιιν έδώ,
  νά σας άνοίξουν καί νά συντρί-
  ψουν τα κεφάλια σας.
  Ό Ίούδας θέλει νά μάς κάνη
  τόν προφήτη! Σάν νά πολυα-
  νέβασε τόν τόνο τής φωνής τού!
  — παρετήρησε σαρκαστικά έκεΐ¬
  νος πού ειχε τό κεφάλι τοΰ δρνι-
  ου. Καί ερριξεν ε"να βλέμμα δια¬
  μαρτυρίας πρός τόν Καίσαρα.
  —...Σήμερα είδα τόν ή'λιο ώ
  χρό! Κύτταζε μέ τρόμο την γή
  κα'ι Ιλεγε: «Πού είνε δ Άνθρω
  πος;» Σήμερα εΣδα τό σκορπιό πού
  άνεπαύετο επάνω σέ μιά πέτρα
  καί γύρισε λέγοντας: «ΠοΟ είνε
  λοιπόν δ ανθρωπος; Δέν τόν βλέ·
  πω;» Ποΰ είνε ό "Ανθρωπος, πέ-
  στε μου, γιατί δέν τόν βλέπω.'Ή
  μήπως ό άμοιρος δ Ίούδας Ιχα-
  σε τό φώς τού, τυφλώθηκε;
  (συνεχίζεται)
  Λύσις προχθεσινοΰ
  ύπ'άρ. 93σταυρολέξου
  Το θαλαμηγόν ά)π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τοΰ Πρακτοριίου)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τι θό: φορέσετε τό καλοκαΐρι
  Σέ λίγο φθάνουν ή ώραϊες κα-'
  λοκαιρινές ήμέρες, όπότε θά δυ-
  νηθήτε νά φορέσετε τοΰς διαφό¬
  ρους νεωτερισμούς πού όνειροπο
  λεΐτε άπό μερικές έβδομάδες.
  θά έκπλαγήτε διαττιστώνοντας
  δτι πολλά άττό τα ψορέματά σας
  δέν Μχουν τάγια, οϋτε καθωρισμέ-
  νη θέσι τής ζώνης' έν φ αλλα φο-
  ρέματα γίνονται μέ λετΐτή την τά-
  για καί άφίνουν την έντύπωσι ε¬
  νός κορσελέ κάτω άτΐά ε'να κοντό
  μττολερό.
  ΟΊ γόμφοι είναι κομψοί καί
  ώραΐοι. θά σας άρέσουν α¬
  σφαλώς ή άνετες φοΰστες μέ πιέ-
  τες ή μέ πλισέ τΐού δίδουν μιά άρ
  μονική εύρυχωρία, 4ν ω τό άνω
  μέρος των είνε ίσιο.
  'Ετΐανωφόρια άττό φανταιζΐ ύφά-
  σματα, τρουά κάρ ή μοκρυά, φο·
  ροΰνται μέ μονόχρωμα φορέματα.
  "Εντονα ντρα,πέ δίδουν στίς σι·
  λουέττες τιολύτιμη χάρι καί δια-
  κριτικότητσ.
  θά ίδοΰμε έπίσης άνσάμτΐλ έξ
  ολοκλήρου άπό δαντέλλα, διά τα
  άπόγευμα, καϊ τό σατέν είς ζώ·
  νες, είς ζιλέ, είς τισνώ νά ττλουτί-
  ζη ώς λεπτομέρεια μοντέλο τα
  όποϊα, χωρίς αύτό, θά ήσαν πολύ
  άπλδ.
  Άγαπήσετε τάς άντιθέσεις, έκεΐ
  θά έγκειται τό ανώτερον δριον
  τής κομψότητος....
  Ή μόδα των κοστύμ ταγιέρ, τα
  ότΐοΐαΐ φοροϋνται άδιακρίτως, δλες
  τίς ώρες της ημέρας και είς δλος
  τάς τΐεριστάσεις, 6τΐρετΐε νά έτια-
  ναφέρουν, άναγκαστικώς, καί την
  μόδοχ τής μπλοθζας.
  Αναλόγως της χρήσεως ττοϋ έ-
  ττιθυμεΐτε νά κάνετε, ή μττλοΰζα
  δανείζεται τα πλέον διάφορα ϋ-
  λικά.
  Διά σπόρ, μουσελίνες κασά, έ-
  λαφρές, τουήντ άπό μετάξι ή
  φουλάρ, ύφάσματα τΐολϋ πρα
  κτικά, νεανικά και εΰθυμα.
  Διά την πόλι, ή λευκή μπλοΰζα,
  πάντοτε περισσότΕρον εύαίσθητη,
  φαίνεται έν τούτοις νά 6χη την
  γενική προτΐμησι. ΑΟτές ή μπλοθ-
  ζες γίνονται άπό μουσελΐνσ μετα-
  ξωτή, άπό λινό, άπό κρέπ ντ' Άλ-
  μπέν καί γαρνίρονται μέ πλισέ,
  μέ μικρές τΐιέτες της χειρός, ρυσέ
  καί κ&ποτε μέ άζούρ.
  Τέλος, διά τσάϊ, μπρίτζ, άκόμη
  καί γιά βράδυ, άνεστήθησαν ή χα-
  ριτωμένες αύτές μπλοΰζες άπό
  δαντέλλα ντ' Ίρλάνΐ, πού ήσαν
  τόσο άνβόγκ πρό τοΰ πολέμου.
  Ύπάρχουν, περίφημες άπομιμήσεις·
  της δαντέλλας αυτής.
  Γενικώς ή μπλοΰζες, άιΐ' δτι δή·
  ποτε δαντέλλα, θά φορεθοΰν δλη
  την όίνοιξι, δλο τό καλοκαΐρι καί
  χωρίς άμφφολία δλο τό φθινό·
  πωρο.
  ή Ντιστεγκέ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΚΟΙΠΩΠΙΚγΛ
  «■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■<■»■■■■ ε Ή έντασις τού Περονοσπόρου εφέτος είναι καταπληκτική λόγω των ύγρών καιρών. Έξακολουθήσετε τα ραντίσματα προτιμοΰν- τες ετοιμονΠΕΡΟΝΟ_ΠΟΡΙΝΗΝ,ητ»ς εχει τόπλε- ονέκτημα νά έπικολλάται είς τα φύλλα καί τα σταφύλια. Μέ τό τρίτον ράντισμα, θά έξυπηρετηθήτε περισσότερον μέ την ξηράν καταπολέμησιν διά τής ΧΑΛΚΙΝΗΣ, σκόνις λεπτοτάτης. Διά τής ΧΑΛΚΙΝΗΣ, μέ κοινά θειαφιστήρια ή της πλάτης θά καλΰψετε εΰκολα όλην την επι¬ φάνειαν τής κουρμούλας, τάφύλλα, βλαστούς καί σταφύλια, όπως βάζετ^γτο θειαφι. Όταν έ Περο- νόσπορος πιάση τα σταφύλια, ή ξηρά καταπολέ- μησις είναι ένδεδειγμένη. Είνε άνάγκη νά δοκιμάσετε. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΑ ΟΠΤ1ΚΑ ΣΑΣ τοΰ Ιωάννου Μαλαγαρδή Κατάστημα Άραβτά. Οί περισσότεροι άπό τούς βουλευτάς εψήφισαν υπέρ τής! καταδίκης τού γιά νά μήί κατηγορηθοΰν ώς άντιδρα στικοί. Άλλά κσνείς δέν έ σκεφθή νά θέση καί τή Μα ρΐα — Άντουανέττα υπό κα τηγορίαν. Χωρίς συζητήσεις, οϋτε χρονοτριβη, ή Κομμού- ΐνα έδωκε στή χήρα τα πέν θιμα ροϋχα πού εζήτησεν. Ή έπιτήρησις έχαλαρώθη αί σθητώς. "Αν έκρατοϋσαν ά κόμα στό Τάμπλ την «Αύ στριακή» μέ τα παιδία της, τό ίεκαναν γιατί έπίστευαν πώς {ήταν &νας πολύτιμος δμη ρος πού θά τούς έπέτρεπε νά έπηρεάσουν την Αυστρία. Άλλά ό ύπολογισμός αύ τος ήταν λανθασμένος. Ή Συμβατική ΰπερτιμοΰσε πολύ τό οίκογενειακό συναΐσθημα των Άψβούργων. Ό αύτο κράτωρ Φραγκΐσκος, γυμνω μένος άπό κάθε αϊσθημα καί άπό κάθε ήθικό μεγαλεΐο, δέν είχεν ώς κΐνητρον παρά την άρπακτική πλεονεξία τού. "Οχι μονάχα δέν εΤχε την πρόθεσι νά πουλήοτ·) ουδέ ε" ναν πολύτιμο λΐθο άπό τόν αύτοκρατορικό θησαυρό γιά νά έξαγοράστ) την ελευθερία τής θείας τού, άλλά άφηνε την κλΐκα των στρατιωτικών νά κάνη τό παν γιά νά ναυαγήσουν οί συνεννοήσεις. Στήν άρχή ή Αύστριακή κυ¬ βέρνησις εΤχε διακηρύξη πώς δέν έπολεμοθσε παρά γιά μίαν Ιδέα—την ίδέα τής α¬ πολύτου μοναρχΐας—χαί δχι γιά κατακτήσεις καί άποζημιώ σεις. Άλλά δέν όργησε νά φανή δτι κάτω άπό την «Ι¬ δέα» έκρύβοντο προμελετημέ να σχέδια κατακτητικά. Καί ό γαλλικός λαός πού έξεση κώθη γιά νά τινάξη τό ζυ γό τής εσωτερικήν σκλσβιάς εΐδε ξαφνικά πώς οί άνθρω· ποι πού ήθελ,αν δήθεν νά ύπε ραστιΐσουν τούς βασιλείς των καί τή μοναρχία ήθε- λαν πραγματικά νά έπω φεληθοθν -γιά νά άρπάξουν κομμάτια τής ΓαλλΙας. "Ο σο γιά τα πρόσωπα των βασιλέων, ουτε τούς ένοια- ζε διόλου. "Αδικα ό γέρω Μερσύ, ταεζόμενος διαρκώς άπό τόν Φέρσεν, ύπενθύμι ζε στήν αύλή τής Βιεν νης δτι ή Μαρία-Άντουα- νέττα, άφοΰ τής αφήρεσαν τόν τίτλον τής βς-σιλΐσσης τής ΓαλλΙας έξανάγινεν άρ- χιδοΰκισσα τής Αυστρίας καί μέλος τής σύτοκρατορικής οί κογενείας καί δτι καθήκον τοθ αύτοκράτορος ήταν νά άπαι τήστ) την έπάνοδό της στήν Αυστρία. (συνεχΐζεται) ΘΑΝΑΤΟΙ-Ό Φΐλεργος, δ ά- καταπόνητος, όΙδεώδης έργάτης των γραμμάτων, ό χρηστός ττολί- της καί έντιαότοτος ανθρωπος Ι¬ ωάννης Μηλιάδης, της ννωστής παλαιάς οΐκογενείβς του_ τότιου μας, ύπέκυψε την νύκτα της προ- νθές είς τό μοιραίον μετ όλιγοή- μέσον νόσον. "Αν δλλοι Οπηρε- τοϋν την πατρίδα μέ τό οπλον, δ Ιωάννης Μηλιάδης ϋπηρέτησε καί την πολιτείαν καί την κοινωνίαν πολεμών, μαχόμενος, διακρινόμε- νος, ΰπερέχων είς τό έπάγγελμά. τού άλλά καί είς αρετήν. Αληθώς υπήρξε παλαίμοιχος τής τυπογρα- φΐας άλλά καί καλλιτέχνης είς τό δργόν τού άπό τούς ολίγους. Άπό πολύ νέος, ένω ηδύνατο νά σπου¬ δάση, επεδόθη είς την τυπογραφι¬ κήν της όποίας'κατέστη κατακτη· τής καί τιαράγων. Γ4Ήτο ό επιστή¬ μων τυπογράφος, πεντήκοντα πέν τε συναπτά £τη. Ειργάσθη είς την «Ακροπολιν» τοΰ μακαρΐτου Γα δριηλΐδου, καί έβραβεύθη πολλά κις άπό τόν γίγαντα εκείνον της δημοσιογραφίαν, ώς τοϋ ήρμοζε. Είς-τήν πόλιν μας υπήρξε Ιδρυτής, όργανωτής μεγάλων τυπογραφεί ών, παντοΰ δέ διεκρίθη καί έδημι οόργησε. Τα τελευταία δώδεκα Ι τη ό Ιωάννης Μηλιάδης διηύθυνε τα τυπογραφΐκά καταστήματα Νι κολάου Άλικιώτη, τα όποϊα τι μής ϊνεκεν τΐρός τόν έκλιπόντα καί βραβεύοντα την αρετήν τού, Ικλεισαν χθές τό άπόγευμα καί ανέλαβον την δαπάνην τής κηδεί- άς τού. Είς την σορόν τού κατετέ θησαν στέφανοι των καταστημά των κ. Άλικιώτη, τοΰ έργατικοϋ των προσωτιικοΰ, τής Διευθύνσεως καί των συντακτών τής «Άνορθώ σεως», των τυπογράφων έργατών αυτής τοϋ Συλλόγου τυτΐογρά· φων κ. &■ Ή κηδεΐα τοΰ μεταστάντος έγέ νετο χθές τό άπόγευμα έν συρρο?ϊ πολλοΰ κόσμου, λίαν έπιβλητική μετεχούσης καί τής μουσικής τοΰ Δήμου. Ή «Ανάρθωσις» συμμετέχουσα τής όδύνης των οίκείων τού κα λοϋ της φίλου τοις άπευθύνει τα θερμότερα συλλυπητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Συντετριμ- μένοι εισέτι άπό την οδύνην τού θανάτου τής πεφιλημένης μας ΚατΙνας, αισθανόμεθα βαθυτάτην υποχρέωσιν νά άπευθΰνωμεν τάς θερμοτέρας ευχαριστίας μας είς πάντας τούς συγγενεϊς καί φί λους τούς μετασχόντας τού πέν θους μας καί παρακολούθησιν τας την κηδείαν της. Ιδιαιτέρας ευχαριστίας άπευ θύνομεν είς τόν Διοικητήν τοθ 43ου Συντάγματος κ. Διαμαντό πουλον καί λοιποΰς άξιωματικούς τής φρουρδς, τόν κ. Δήμαρχον ώς καί τούς καταθέσαντας είς μνή μην τής προσφιλοΰς μας νεκράς διάφορα χρηματικά ποσά Ηράκλειον τη 15 Μαΐου 1938 ΑΙ βαρυτΐενθοΰσαι οικογένειαι Νΐ"όλ. Ταμιωλάκη Έμμαν. Πορταλάκη ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ι Ι V Ι Ε Π Γν ωσ τοποιεΐ δτι, άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυτΓλόων άτμοπλοί- ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών 'Εταιρειών: και τιρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ά)π. ψυγείον «1ΟΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδίνον ΑΑ 12 » «ΒΕ^^ΚΑVIΑΝ»20 » «ΟΚΕΤΕ» 22 » "υ^Α,, 2 Σετττ. "ΒΟΚΟΌΙΝΟ,, 12 » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ,20 » "Ι,ΑϋΚΑ,, 22 » Λίβερπουλ » Λονδίνον » » » Λίβερπουλ » Λονδινον » Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοϋνται οί έν- διαφερόμενοι όπως άπευθύνονται είς τό: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι Ι V Ι Ε Ρ?» & Σ'Α Τηλέφ. 3—9ΐ. Γύρω στήν πόλι. Ή παράτασις τής κακοκαιρίας εδημιούργησε νέας αφορμάς διά την διάδοσιν τής γρίππης. —"Ωστε νά σημειωθώσι πάλιν νέα κρούσματα. —Ό καιρός αντιθέτως κρίνεται εΰνοϊκός διά την τιεριστολήν τοϋ περονοσπόρου. — Βεβαία τό δεύτερον είνε εΰ· •άριστον, καλόν δμως θά ήτο νά ,λειπεν όλωσδιόλου τό πρώτον, διά νά μή μειώνεται ούσιωδώς ή ευχαρίστησις αυτή. —Πλήθη φιλάθλων παρηκολού¬ θησαν τσς^ποδοσφαιρικάς συναντή σεις τής παρελθούσης Κυριακής. —Διά τα άποτελέσματα γρά- φομεν είς άλλην στήλην. — Είς τάς 20 Μαΐου αφικνείται είς τόν λιμένα μας τό θαλαμηγόν «Ελλάς». —Ή «Ελλάς» εκτελεί θαλασ- οίαν, έκδρομήν άνά τάς Κυκλά- δας τα Δωδεκάνησα καί την Κρή¬ την. —Την έκδρομήν ταύτην όργα- νώνουν τα Τουριστικά γραφεΐα Βαγκόν Λί, Κούκ, Άμέρκαν Έξ· πρές, Ελλάς, Έρμής καί "Ολυμ- πος, θεωρεΐται δέ άσφαλής ή συμ- μετοχή είς) αυτήν πβλλών ξένων καί Άθηναίων. — Είς αρκετάς οΐκΐας τοθ Ηρα¬ κλείου μετέβη ό Ίερομόναχος δ κομίζων τα αγια λείψανα τής I- στορικής Μονής Βλατέων τής θεσσαλονίκης. —Πρός τέλεσιν άγιασμών καί προσκύνησιν των λειψάνων τού¬ των. —Την τέλεσιν παρακλήσεων έν τφ Μητροπολιτικώ ναφ κατά την παρελθούσαν Κυριακήν έπ' εύ καιρία τής έκεΐ τοποθετήσεως των λειψάνων παρηκολούθησαν πλεΐστοι φιλόχριστοι, —Συνάδελφος γειτονικής πόλε¬ ως άναγγέλλει δτι ήρχισαν έκεΐ τα ελευθέρα θαλάσσια λουτρά. —Άλλ' ώς εξηκριβώσαμεν την Κυριακήν, δέν λείπουν οότε άπό τίς άκτές μας καί μάλιστα μέ δ¬ λο τό άγριο μελτέμι οί σποραδι- κώς έγκαινιάσαντες τό θαλάσσιον μτιάνιο. —Δέν κρυώνουν οί άνθρωποι-, Ποίος ξέρει! "Αλλως τε τα πάντα σήμερον κατωρθοΰνται χάρις είς μίαν συστηματικήν σκληραγώγη- σιν. —Πρό πάντων δέ ή εξασφάλι¬ σις τής ύγείας. — Είς άλλην στήλην γράφομεν διά την δωρεάν ενός δμογενοϋς έζ Άμερικής διά τό ιδιαίτερον χω¬ ρίον τού. —ΑΙ δωρεαι αύται γενόμεναι καί είς τό παρελθόν άλλά καί συ· νεχιζόμεναι καί σήμερον, άποδει· κνύουν τουτο: —Ότι οί Κρήτες τής Αμερι¬ κην είνε πρό παντός Κρήτες" συν- εχισταΐ των πατριωτικόν ιταραδό- σεων των προγόνων των δταν £· χούν την δύναμιν ή καί άτιλώς τάς οΐκονομΐας πού άπαιτοΰνται διά νά έζυπηρετήσουν τό σύνο¬ λον. ο ΡΙκορτε*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ιΐιΐ)
  ΗΙ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  ι
  ι
  ι
  Οί "Αθλιοι.
  303ών
  Άπό τοθ 1816 μέχρι τοθ 1820, επί των Βουρβό-
  νων, τα ^χαμΐνια άπεμιμοθντο την φωνήν των κούρ-
  κων, πρός κούρκους πσρομοιάζοντα τούς παχυσώ-
  μους καί πεφυσημενους βασιλείς τής δυνσστείας
  έκεΐνης, άπό δέ τοϋ 1830 μέχρι τοθ 1848, έσχεδια-
  γράφουν επί των τοίχων άχλάΓ>ισ, διόιι τοίς εφαί¬
  νετο ότι τό πρόσωπον τοΰ Λοι δοβ κου φιΜππου εΤ-
  χε τό σχήμα άχλατχ,ς.
  Εσπέραν τινά, ό Λουδοβΐκος φίλιππος, έιτιστρέ-
  φων είς τα άνάκτορα πεζή, είδεν ε'ν των παιδίων πε
  ρί ών ό λόγος, μικρόν, δπεμ Ίδρωνε προσπαθοΰν
  νά σχεδιογραφήστ) δι' άνθρακος έν άπίο,ον γιγαν-
  τώδες επί ιοίχου, είς δν μόλις έφθανεν ή χείρ τού
  Πλησιάζει δ άγαθός βασιλεύς έκεϊνος, βοηθεϊ
  τό χαμινιον ν' άποιελειώση την σχεΡαογραφίαν τού,
  έπειτα δ*, δώσας είς αύτό Ιν είκοσάφραγκον'
  —Λάβε, τώ εΐπε" τό άπίδι εΐνε χαραγμένον καί
  επάνω είς αϋτό'
  Ώς πρός τούς (ερεΐς τό χσμίνιον βυλταιρίζ&ι. Η¬
  μέραν τινά £ν χαμίνιον κατά την οδόν Πανεπιστη¬
  μίου έζωγράφιζεν επί της θύρας ύπ' αριθ. 69 μορ
  φασμοΰς όργιζομένου προσώπου. Τόν ήμώτηααν διά
  τί κάμνει τουτο.
  —Έδώ κάθεται £νας παπας, είπεν.
  Έκεΐ δέ ακριβώς κατώκει ό άποστολικός άντι-
  πρόσωπος τοϋ Πάπα.
  Άλλ' άφ' ετέρου άγαπά νά διακονη είς την έκ
  κλησΐαν.
  Δύο πράγματα έπιθυμεΐ καί ουδέποτε τα κατορ
  θώνεΐ' ν' ανατρέψη Ι-Ιοτν κυβέρνησιν καί νά ράψτ)
  τό σχισμένο πανταλόνι τού.
  Τό χαμίνιον των Παρισίων καί μετά σεβασμοϋ
  φέρεται, καί μετ" είρωνείας, κσί μετ" αύθαδείας.
  Έχει οδόντας άθλίοι,ς, έπειδή κακώς τρέφί,τσι,
  κα! ό στόμαχός τού πάσχει, άλλ' οφθαλμούς έ'·
  χει ώραίους, έπειδή εΐνε εύφυές.
  Τόν Ίεχωβά ενώπιον τού άν έβλεπε, θ' άνέβαι-
  νε τάςβαθμίέας ιοϋ Πσραδ&ισου νωλοΐς τΐηδημασιν.
  Είς τάς έπαναστάσεις, ευρίσκετο έντύς τού
  στοιχείου τού ή προτιετειά τού έπιμένει καί κστά
  των μύδρων έκεΐ πού τό βλέτιεις απαίσιον, άμέοως
  μεταβάλλεται είς η"ρωσ. Κμάζει — Έμπρός! καϊ αϊ-
  φνης μεταβάλλεται έν άκαρεί άπό νηπίου είς γί-
  γαντα.
  Έν συνόψει τό χσμίνιον εΐνε δν εύθυμον, έπειδή
  εΐνε δυστυχές.
  Θ'.
  Τό άοχαίον Γαλατικόν πνεΰμα
  Τα χαμινια των Παρισίων εΐνε άπεικόνισις αύτοΰ
  τοΰ πνετματος τοθ Βωμαρσί, τοΰ ουγγραφέως Τοΰ
  «Κουρεως τής ΣεβΙλλης» Γο γαλατικό/ πνεϋμα 6ι
  όλον τόν βίον των.
  "Οίαν άρτυθή δι' ΰγιοθς άγωγ,^ς, τύ χαμίνιον
  δαιμονιως ευψυέ^ Εΐνί. 5ιιως ό οΐνος,
  δν πρός ενίσχυσιν καί διατήρησιν άρτοομεν δι' οίνο
  πνεύμ'ΐτος. Ένίοτε σφάλλεται Ό Κύριλλος Δε-
  μουλέν ήΐο πσιδι προαστρίου Ό Σαμπιονέ, δστις
  έξεχυδόιζί: τα θαύιιατα, ήτο τό τέκνον τδ>ν παρισι ι
  νών λιθοστρώτων. |
  Το παρισινόν χαμιιον, ίνώ σέβ^ται τηύς περί Ι
  αϋτό, άποβαίνει αίφνης αφορήταις είρον και αϋθα-]
  6ες
  (συνεχίζεται)
  Αι' έκείνους .τοϋ δέλοον
  νά πλουτέζουν τάς ννώοεις των.
  Άτιο ολα δι' ολους.
  Η ΜΗΤΡΪΚΗ ΣΤΟΡΓΗ ΣΤΑ ΖΩΑ
  διέ
  νά
  γε
  Τό στοργικόν αΐσθημα των
  ζώων .καί τ'">ν πουλιών στχ παι¬
  δία τους, τα όδ^γεΐ σέ έκδηλώ-
  σεις πολύ συγκιντΐ-<<ές. Ό κύκνος ποϋ Ιχεΐ τόση χά ρι καί κομψότητα μετα στό δ- γρό τού στοιχεΐο είνε τελείως άδέξιος στήν ξ ρά χα' ά/τ'πα- θητινός Έ μητέρα δέν σκοτί- ζεται κίν να περ-μαζεύση καί να κ^ύψτ] τα αύγά της. Τόιον είνε δέοαιη πώς μπορεΐ νά ρασπίση σέ περίπ^ΐοσι πού τρεχαν, ϊισ.ι, όποιοδήπ^ιε νο Μέ ενα κτύπηαα τής γας τού ό κύκνος μπαρζ σπάση τούς γοφοό; ενός ροΰ άνδρα. Ό θ^λοκος κύκνος έ- πωάζει υπό την προστασίαν χοΰ 8οζυγου έ'ς ώς άκτώ αύγά πού γεννα, καί τρέφει εντελώς ξεχωρι στή στοργή στα μικρά της ! "Οσον άφιρα την καμήλα πού είνε ζώο προικισμένο μέ έξυτνά- , δα καί πεΐσμα καί δύσκολα υΐτο- τάσσεται στήν θέλησιν τοΰ άν- θρώπου, μποροΰμε νά ποΰμε, δτι λατρεύει τό καμηλάκι πού γεννά. Τό πλάσμα αύτό είνε κωμικώ- τατο καί χαριτΐομένο. Τό νεο- γέννητο καμηϊάκι δέν είνε μέγα λύιζρο άπό ενα πουλάρι Το υψος φθά;ει 0,80 μ την ημέραν πού γεννιέται. Ή μητέρα τού τό θγ^λάζεο επί έ"να χρόνο χωρίς νά διακόψη την δουλιά της στό •χαραβά' ι, τό προστατεύει δέ μέ άφάνταστο θαρρος κ»1 όρμητικό- τητ« Οί Άρ=φες γιά νά άπο- κόψουν τό καμηλά^ι βάζουν σιή μουσοθδά τού διάφορα αΕχμηρά κοκκαλώκια πού τσιμποθν τούς μαστούς τής καμήλας καί -ήν άναγκάζουν ν' άποδιώχνη τό μ:· •/ρό λχίμχργο Τα πουλιά, άπό δλο τ4 ζίικ- κό βασίλειο βάζουν πολλή ποίη- σι σ:ήν οϊκογενε-ακή ους ζωή Τό Ι'ευγάρι συ/εργάζεται γιά την καταακευή τής φωληας, τή * φρ^υρεί έναλλάς καί τρέχει γιά τ!ς προμήθειες τού νοικοκυρ'οΰ. Σέ διάφορα είδη πουλίών 8- πως στά άηίόνια τό άρίενικό καί τό θηλυν.ό Ιναλλασσονται ιτήν Ιπώασι των αόγών. Σέ κά θ* είδος 3μως πουλι(ΐ>ν υπάρχει
  Ι καί ςϊχωριστή οικογενειακή ζωή,
  εντελώς διαφορετικά ήθη καί
  ϊθιμ* Ή στοργή όμως καί ή
  πε,οιπιίησίς σία μικοά είνε αι
  αΗημα πολύ άνεπτυ,-μένο σΐόν
  πτερωτό κόσμο.
  Καί γιά νά μιλήοουμε γιά τα
  άνθρωποειδή θ' άναφέοουμε τόν
  χιμπαντζή πού τόν συγχέουν συ^ή
  θως μέ τάν γορίλλα Άλλά ό χιμ-
  πατζής είνε — άς ποθμε ετσι—
  πολύ άνθρωπινότερος άπό αυτόν
  Έχει πνευματικάς ίκανότητες
  πολύ άνεπτυγμένες καί ύπερτερεΐ
  άπό δλα τα είδη των πιθήκων σ'
  αύχό Είνε γλυκός, Ιξυπνος, συμ-
  παθής, άξιαγάπητος Καί ή χιμ-
  πατζοϋ νρατεϊ στήν άγκαλιά της
  το μωρό της σάν καλή μητέρα
  ενα εύάγωγο παιδάκι. Τό πλύ-
  νει, τό χτενίζει, τό τρέφει καί
  τό κυττάζει τό μωρό της ή χιμ-
  παντζοθ σαν γυνα'«α. Τα χαδιά
  της είνε τρυφερά καί αί έκδη/ώ-
  σ&ις της σΐοργής της χαρακτη-
  ρισπκώΐαται Ό νεογέννηχος χιμ-
  πατζή; δέν άποχωρίζετβι άηό
  την μητέρα τού Περιβάλλει μέ
  τα άδύ/ατο μπράτσα τού τό λαι-
  μό της καί την φιλεΐ τρυφερά.
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι' δσους θέλουν ν' άτϊοκτήσουν
  ενα τέλειο και εοβηνό Ραδιόφωνο.
  Μ έ την εναρξι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοϋ
  Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προβι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς τάξεις, δι' ολα
  τα κέντρα, δι' ολους έχείνους ποΰ θέλβυν νά έκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζι ή τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν Ραδιόψωνα δλων
  των τύπων άτιδ 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι' δλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ.·
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας πρός
  τό συμφέρον σας. — Καθ' εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ολα τα οργανα με·
  τοπσβως δι' έ«ισκβυην παντός τύπβυ Ραδιοφώνων. 'Ελεγ-
  κβς λυννιών ί&ιρβάν.-'Εργασία απολύτως ήγγυπμβνπ.-
  Λυχνίαι άντιστασββ»5-συμ««χνΜται.- Υλικα κεραιας βις
  πλβυαΐΜτατπν συλλβγπν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατ)μα Ήλεκτρολονίας-Ραδιοφωνίας.·
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νέαι τΐοραλαραΐ θερινών ύφασμάχων.
  Τα εήαφρότερο-
  χαίγ/Ίϋηύτερσ
  βιγαρέττο
  ΖΑΠΑΝΤΗ5
  ΟεΙΜ ■■■■■■■■■■■■■«■ ι
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΙ
  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΧ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ροο—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντας καθ' ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό "Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοϋ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες
  Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ.
  ΛΛΛΒΜηΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ,
  Ό κ. Σπυρίδωνος
  είς τόν γείτονα νομόν.
  *
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 Μαΐου
  (άντβπβκρΐϊοϋ μας1.—Ό αφιχθείς
  τό παρελθόν Σάββατον υπουρ·
  γός Σιδπροδρομων κ Σιτυρίδω-
  νος, όστις καί έτυχε 8εί-μή;
  ΰπούβχής, έώεχθη, μετα την
  καταθεσι στεφάνου είς τό μν:ι-
  μείον των πεσόντων, τό Προε¬
  δρείον τβΰ Συλλόγου αΰτοκινη-
  τιστων είς το Νομαρχιακόν κα·
  ταστημα, καθώ; κα'ι αντιπροσω-
  πείας των αύτοκινητιστών Νεα¬
  πόλεως, 'Αγ. Νικολκου, Ιερα¬
  πέτρας, Σητείας, Κρητσάς κλπ.
  Μετα των άνκτερω ό κ. 'Υπουρ-
  γός συνεσκέφθη καί συνωμιλη-
  σεν έπ' αρκετόν διχ τα «ύτοκι·
  νηπστικα ζητηματα. 'ΕπΙ των
  ζητηματων τούτων ελήφθησαν
  διάφοραι αποφάσει; συντελεστι
  καί τής εξυπηρετήσεως των το-
  πικών συγκοινωνιακών συμφίρόν-
  των έν συνδυασμώ μέ ϋκίΐνα
  των αύτοκινητιστών.
  Ό Δήμο; Αγ. Νικολαου παρε·
  θεσε την ΙΟην νυκτερινήν τοϋ
  Σαββάτου γεΰιια είς τόν κ. Υ¬
  πουργόν, εί; τό οποίον παρεκαθη-
  σαν οί κ. κ. Νομάρχας, Δημαρ-
  χος, η άκολουθια τοϋ λ. Ύπουρ-
  γοϋ καί οί λοιποί έπίσημοι, Γήν
  πρωΐαν τής Κυριακην ό κ Σπυ-
  ρίόωνος έ* τοΰ ξενοδοχ5»ου «Λοι·
  | τώ» οιτου κατ^λυαε,μι,τεβπ είς την
  Νομαρχίαν οπου έδεχθιιέπιτροπας
  και είτα εξεδραμεν μϊχρι τβϋ
  όροπεδιου Λασηθιου, γευματίαας
  την μεσημβρίαν είς Κ^εμαατα,
  ένθα τον έφΐλοξ^νηοεν ό ί-ύλλ«·
  | γος ΑϋΓοκινητιατών. Ό κ.Ύπουρ-
  ι νός ανεχώρησε τ»; κΐΤΕρινας
  ώ'κς ·5Γ 'Ηρακλει«ν, όπου θχ έ-
  πεβιβαζετο τοΰ ατμοπλοίου τής
  άκτοπλοίας έπιστρεφων είς Ά-
  θπνας.
  Σημειωτέον ότι 6 κ. Σπυρί-
  δωνος εγένετο δϊρμοτατα δεκτός
  καί «Ις Νεάπολιν. Είς τα σόνο-
  ρα τοϋ νομοϋ Ηρακλείου καί
  Λασηθίου ϋπεδεχθτσαν αυτόν ό
  Νομάρχπ; Λασηθιου, ό Δπιιαρ
  χος 'Αγιου Νικολαου, ο Διοικη-
  της Χωροφυλα«τίί;, τό Προεδρείον
  τοΰ Σαλλίγου Αΰτοκινητιστών
  κλπ. Είς την πλατείαν 'Αγίβυ
  Νικολκου κατα την άφιξιν τοΰ
  κ. Ύκουργοΰ είχον παραταχθή
  οί ναυτοπροσκοποι μέ την φι-
  λαρμονικήν τοΰ Δημου. Προσ:-
  φώνησαν δέ αυτόν οί κ. κ.
  Ί. Σγουρός καί οί πρέΐδροι αύ-
  τοκινητιστών κ. κ. Άπαλακης
  κχί Κοκκίνης.
  —"Έκκλησιαστικά.
  Έξ Ιεραπέτρας αφιχθη προχθέ;
  είς "Αγιον Νικόλαον ό θεοφι¬
  λέστατος Έπισκοπος Ίεράς καί
  Σητείας Φιλοθεος ^όστις καί συν
  ειργάσθθη μετα τοϋ Νομαρχου Λα
  σηθίου κ. Φλωρίώη επι ζητήμα¬
  τι ν τη; Έπισκοπικης περιφερείας
  τού.
  — Είσαγωγή σίτου.
  Δι' αποφάσεως των ύπουργεί
  ών ΈθνικιΊς Οίχονομίας καί Οί
  κονομικών επετράπη κατ' έξαί
  ρεσιν των διαταξεων τής σχετι-
  κή; συμφωνίας συμψηφισμοΰ ή
  έκ Γουρκία; είσαγωγη 53.000 τόν¬
  νων σίτου επί διακανονισμοΰ τή;
  άξίας αύτοϋ δι' έλευβερου συ-
  ναλλάγματος.
  'ίχϊα;ην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Λια

  :
  8
  β
  »
  α
  η
  ι
  Ρ
  ί
  *
  »
  *■
  V
  ί
  »·
  , Χανιά, *
  ΠΕΪΡΑ3Α
  Χαλκίόα, Λίδηψον,Ββ-
  λβν,
  5--50
  ΠίίΛΕΓΙΆΙ οΐκία Κουρτζή
  Πληροφορίαι έδός Άριάδνης, έ¬
  ναντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά.
  —Ό έπαγγελματικός Σύλ-
  λογος "Ιεραπέτρας.
  Γενομένων προχθές αρχαιρεσι¬
  ών τβΰ Συλλόγβυ Έπαγγελματι-
  ων καί Βιοτεχνών Ιεραπέτρας
  εξελέγησαν: Πρόεδρος έ κ. Μιλτ.
  Παπαδάκης, 'ΑντιΠΓ-βεδρος έ κ.
  Νικόλαος Χατζπμαρκάκης, Γοαμ-
  ματευς ό κ. Εύαγ. Βελισσαρίου.
  Γαμίας ό κ. Βενιζ. Δεδελετάκης
  καί μελπ τοΰ Διοικητικόν Συμ-
  ββιιλίβυ οί κ. κ. Γεώργ. Φλουρα-
  κης, Έμμ. Μαρκόπουλος καί Έμ.
  Χατζάκης·
  — Ό δασμές τής ζαχάρεως.
  Άπό 1 Ίουνίου, ωρίσθη ίιά κβι
  νής αποφάσεως τωνάρμοδιωνΰπουρ
  γ^.ων, θα είσπραττεται όμοιομορ-
  φως «πριμ» 20 ο)© επί τής άξίας
  τής είααγομενης ζακχάρεως, ΰπο-
  λογιζομενης βάσει της τιμης τοΰ
  Λονδίνου καί ούχι ώς εγίνετο
  μεχρι τοϋδε επί τής αξίας τής
  χώρας προελεύσεως.
  —Ή όδός Σητεί*ς—Καρυδί-
  ου—Ζάκρου.
  Είς Καρυδι Σητείας μετέβη κα3'
  α πλπροφθροΰιιεθα ό Μηχανικάς
  τής Έπαρχιακις Όδοποιίας τοϋ
  γείτονος κ. Λαση9ιΐ)Γα»;ης καί
  προέβη είς την καταμέτρησιν και
  χάραξιν της όδοϋ Ρουαα; 'Κκκλη
  οίας— Παλαιοΰ Μιτατου--Καρυδί-
  ου—Ζάχρου.
  — Ή όξυμέτρηαις τβΰ ελαίου.
  Ό Σώνδεσμος Χημικών Χανίων
  απηύθυνε^ πρός την Γενικήν Δι¬
  οίκησιν εγγραφοχ' διά τβΰ βποί'
  ου άνοΐφερει οχετικώς μέ την
  χρήσιν διαλυματων δια την ό-
  ξ^μετρησιν των άγοραζβμενων
  έλαιων αμφιβόλου ακριβείας. Ό
  Σΰνδεσμος ζητεί όπως έκύο&ή εί-
  δικη άγορανομιχή διαταςις καθο·
  ρίζουσα ότι τα διαλυματα ταύτα
  δέον νά προερχωνται άπό επι¬
  στήμονας χημικους ίί είδικά χη·
  μικά έργαστηρια, ότι επί τής φι-
  αλης θά αναγράφηται τό ονομκ
  τοΰ παρΛσκευάζοντος χημικοΰ
  καΐ ©τι ταυτα 8α ΰποκεινται είς
  δειγματοληψίαν έκ μερους των
  όργανων τής 'Αγορανομίας κΛί
  έλεγχον έκ μέρους τοΰ Γενικοϋ
  Χημείου τοΰ Κράτους.
  ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τμημα ΆοφαΑειών.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι-
  κάς «σφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζομεν, υπό
  τούς καλυτέρους έρους, τούς κινδύνους μεταφο-
  ράς οιουδήποτε είδους έμπορεάματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΙ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΟΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ.,
  Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο-
  δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδύνους
  κλονισμοΰ έκ σεισμοΰ. Έπίσης τούς κινδύνους
  έργατικών άτυχημάτων:
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ί
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΕΜΠΛΟ1ΕΡΣ ΑΑίΑΜίΙΙΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΛΤΔ
  'Ασφάλειαι 2ΩΗΣ μέ τούς καλυτέρους συν-
  δυασμούς: *
  ΕΤΑΙΡΙΑ:
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  , Ι
  β:
  £
  1 Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  17 Μαΐου 1938
  Η Σ1ΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΠΛΟΝΤΕΟΛΙΤΣΙΛΗΟ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΕΠΙΡΡΟΠ
  ΕΠΙ ΤΩΝΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ
  ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τής
  Ίταλικής πρωτευούσης ότι αύριον (σή¬
  μερον) θέλουν συναντηθή έκ νέου ο Ιτα¬
  λός ύπουργός των Εξωτερικών κόμης
  Τσιάνο μετά τού έν Ρωμη έπιτετραμ-
  μ έ νού τής Γαλλίας κ. Μπλοντέλ.
  Ή συνάντησις αυτή θεωρεϊται ώς έ-
  ξαιρ&τικού ένδιαφέροντος, άναμένεται
  δέ γενικώς ότι θά έχη αποφασιστικήν έ
  πίδρασιν επί τής συνεχίσεως ή τής δι
  ακοπή^ των συνομιλιών Ιταλίας καί
  Γαλλίνς πρός υπογραφήν συμφωνίας,
  διά τής οποίας θελουν βελτιωθή ριζι
  κώς αί μεταξύ των δύο χωρών διπλω
  ματικαί σχέσεις.
  ΟΕΡΜΟΤΛΤΑΙ ΕΚ&ΗΛΟΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Καθ* όλην την δια
  δρομήν τής μεταφερούσης είς Τρίπο
  λιν τ όν πρωθυπουργόν κ. Ι. Μεταξάν,
  άμαξοστοιχίας, χιλιάδες λαού προέβη
  σαν είς ένθουσιώδεις πρός αυτόν έ/.οη< λώσεις. Είς Τρίπολιν ο κ. Μεταξάς έτυχεν άποθεωτικής ύποδοχής. Ο Α ΠΡΟ 9ΓΟΣ ΤΟΥ ι ΤΗ λίΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑ ΤΡΙΙΙΟλΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ ΙβΜαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας).— Ό Πρωθυπουργός κ Ί. Μεταξάς εξεφώνησεν είς Τρίπολιν μακρόν λόγον. Ό κ. Πρωθυπουργός ετόνισε την σημασίαν τής 4ης Αύ γούστου, άναφερθείς είς τό έργον τής κυβερνήσεως, την σύνθεσιν τής κρατι κης πειθαρχίας καί την ελευθερίαν των πολιτών. Έπίσης εξήρε την οργάνω¬ σιν τής Έθνικής Αμύνης καί κατέλη ξεν ειπών, ότι μίαν ημέραν δέν θά έχωμεν μόνον πλήρη ευημερίαν άλλά καί Πατρίδα ισχυράν καί βεβαβτήν. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Ή Α. Μ. ο Βασιλεύς συνεχίζων την περιοδείαν τού επεσκέ¬ φθη έν μέσω ένθουαιωδών έκδηλώσε- ων τα Γιαννιτσά καί τό Γιδά όπου ώς γνωστόν είχεν έγκατασταθή τό Ελλη¬ νικόν βτρατηγείον κι*τά την προέλασιν τού ατρατού μας τό 1ί>12 πρός την
  Θεσσαλονίκην.
  Ο ΧΕΝΛΑΪΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας). —Αγγέλλεται έκ Πρά-
  γας ότι ο άρχηγός των Γερμανών Σου-
  διτών κ.Κόνραο Χενλάϊν επέστρεψεν είς
  Πράγαν έκ τού τελευταίου ταξιδίου τού
  είς Λονδίνον. Ό κ. Χενλάϊν διήλθεν έκ
  Βερολίνου.

  Ο ΌΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,, ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΗΝ ΟΜΑΔΑϋΥ "ΑΡΕΩΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). —Είς την χθεσινήν ποδο·
  βφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ τού «Ό-
  λυμπιακοΰ» καί τού «'Άρεως», ή πρώ-
  τη ομάς ένίκησε την δευτέραν δια τερ-
  μάτων πέντε έναντι ενός.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Η ΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 βΛΙαΐου (τού άνταπο-
  βτόν έφόνευσε καί έβίασε τήνδ&κατετρα-
  ετιδα παιδίσκην Καλομοίραν Κορώνια.
  χήν δίκην παρακολουθεί πυκνόν άκροα-
  Νέα έκκλησις τοϋ Νταλαντιέ
  διά την ενίσχυσιν της 'ΕδνικηςΑμύνης
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μαΐου (τηλε
  γραψικώς).— Χθές ό Γάλλος
  Πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ
  προέβη είς νέαν έκκλησιν πρός
  τόν Γαλλικόν λαόν υπέρ ένι-
  σχύσεως τοΰ δανείου διά την
  Εθνικήν άμυναν τής χώρας.
  Σχετικώς μέ την αυριανήν
  συνάντησιν τοθ κ. Μπλοντέλ
  μετά τοΰ ύπουργοθ των Έξω
  τερικών τής Ιταλίας Τσιάνο,
  τονΐζεται δτι οί Γαλλικοί κύ-
  κλοι έλπίζουν νά διευκρινι-
  σθοΰν κυρΐως ωρισμένα ση·
  μεΐα τού λόγου τού κ. Μουσο
  λΐνι είς Γένουαν, διευκολυνο-
  μένων των συνεννοήσεων.
  ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ
  Οί πολιτικοί κύκλοι τής
  Τσεχοσλοβακίας εδωσαν με¬
  γάλην προσοχήν είς τό τα-
  ξίδιον τοϋ Χενλάϊν είς Λον
  δΐνον. Ή Κυβέρνησις Χότζα
  παρουσιάζεται ήδη περισσότε
  ρον ευκαμπτος. Πρόκειται μά
  λιστα νά αρχίση διαπραγ
  ματεύσεις μετά τοΰ Χενλάϊν
  διά την τακτοποίησιν των
  διαφόρων των Γερμανικών
  μειονοτήτων καί φαίνεται δια
  τεθειμένη νά προωθήση τάς
  προσπαθείας της δσον τό δυ
  νατόν καί ούτως ώστε νά επι
  τευχθή μία ίκανοποιητική λύ
  σις δι' αμφότερα τα μέρη.
  Τό Ταμείον Ύγειονομικών
  καί αί ύττ,οχρεώσεις των μελών τού.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη πράξις τοΰ κ.
  υφυπουργοΰ Εργασίας διά τής ό
  ποίας τροποποιοϋνται ωρισμέναι
  διατάξεις διέπουσαι τα τοθ ταμεί-
  ου συντάξεως καί αύτασφαλίσεως
  ύγειονομικών.
  Διά των γενομένων τροποποιήσε
  ών δρίζεται δτι είσπράττεται δι'
  έκαστον μέτοχον έτησία είσφορά,
  άνερχομένη είς 20 ο)ο τού υπ' αυ¬
  τού πληρωνομένου φόρου επιτη¬
  δεύματος, συμβεβαιουμένη υπό των
  οίκονομικών Ιφορειών καί συνεισ-
  πραττομένη μετά τοΰ φόρου τούτου
  υπό των οίκείων δημοσίων ταμεί-
  ων, τα όποΐα άποδίδουν αυτήν είς
  τό ταμείον ύγειονομικών έντός τοΰ
  πρώτου δεκαημέρου τοθ έπομένου
  τής καταβολάς μηνός. Δι' άλλης
  διατάξεως όρίζεται δτι αί δημο¬
  τικαί καί κοινοτικαί αρχαί, υπο¬
  χρεούνται δπως εφεξής παρακρα-
  τοΰν καί δποβάλλουν είς τό ταμεί¬
  ον κράτησιν 3 ο)ο επί των άποδο-
  χών των είς αύτάς υπηρετοΰντων
  δγειονομικών, οΐτινες είνε ήσφα-
  λισμένοι είς τό ταμείον.
  Επί καθυστερήσεως οίασοήποτε
  καταβολής των πρός τό ταμείον
  υποχρεώσεων των είς αύτό ήσφα-
  λισμένων, πέραν τοθ εξαμήνου ου¬
  δέν δικαίωμα κατα τοθ ταμείου
  υφίσταται, υποχρεοΰται δέ τό δι¬
  οικητικόν συμβούλιον αυτού όπως
  επιδιώξη την είσπραξιν των όφει-
  λομένων κατά τάς διατάξεως τού
  νόμου περί είσπράξεως δημοσίων
  έσόδων.
  Είς τούς ήσφαλισμένους, οΐτινες
  έχουν καταβάλη άπό τής 1ης Ι
  ανουαρίου 1935 καί εφεξής ή
  τούς καταβάλλοντας μέχρι 31 Ί
  ουλίου 1938 ποσόν δραχμων 1.
  000 έναντι των πρός α&τό νομί-
  μων υποχρεώσεων των, δύναται νά
  χορηγηθη^ παρά τού ταμείου δά¬
  νειον Ιοο^ πρός τό ποσόν τα απαι¬
  τούμενον διά την εξόφλησιν τοΰ
  ύπολοίπου των υποχρεώσεων των.
  Τό δάνειον τουτο παρέχεται επί
  τόκω 4 ο)ο καί έξοφλεΐται είς 72
  μηνιαΕας δόσεις. Τό ποσόν τοΰ δα
  νείου δέν καταβάλλεται είς τόν
  αίτοΰντα, άλλ' άγεται είς πΐστω
  σιν τού παρά τω ταμείψ άτομικού
  λογαριασμοΰ τού πρός εξόφλησιν
  των νομίμων ύττοχρεώσεών τού
  πρός αύτό.
  Η ΒΙΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  Διά συμπληρωματικής διατα
  γής τού κοινοποιηθείσης χθές τη
  λεγραφικως πρός τάςτελωνειακάς
  αρχάς τό υπουργείον των Οίκονο¬
  μικών-γνωρίζει έν σχέσει μέ
  την εφαρμογήν τοΰ μέτρου περί
  μειώσεως τοΰ φόρου επί τοΰ είς
  τό εξωτερικόν έξαγομένου ελαίου
  δτι τούτο άφορόί συγκεκριμένως
  τα κάτωθι ειδή έλαιων. 1) Τό
  έξαγόμενον δΊυλισμένον (ραφινέ)
  οξύτητος κάτω τοΰ 1ο καϊ 2) τα
  τυποποιημένα οξύτητος ούχι ανω¬
  τέρας τού 1ο. Τυποποιημένα έ-
  λαιόλαδα νοούνται τα έςαχθησό
  μενά έντός λευκοσιδηρών δοχείων
  χωρητικότητος μέχρι 22 κιλών κα
  θαροΰ βάρους. Διά τα διϋλισμέ-
  να ουδείς περιορισμόν τίθεται ώς
  πρός την χωρητικότητα των δο
  χείων. Τα έξουδετερωμένα ελαια
  ύπόκεινται είς ολόκληρον τόν
  φόρον ανεξαρτήτως τοΰ βαθμοθ ο¬
  ξύτητος των.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ Α' ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  ενταύθα Πρακτορείου τοΰ
  Έθν. ΛαχεΙου οίκάτωθι άριθ-
  μοί διατεθέντες είς Ηρά¬
  κλειον κερδΐζουν τα σημειού-
  μενά έναντι εκάστου ποσά:
  36.050 δρχ. 20.000, 19.590
  δρχ. 3000, 6196, καί 55232 ά-
  νά δρχ. 2000, 8554, 15.340
  καί 25.693 άνάδρ. 1000.ΟΙ κερ
  δίζοντες άνά 400 δρχ. αριθ-
  μοί θά άνακοινωθώσι βραδύ¬
  τερον.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
  Συνδέσμου Μακεδονικών —
  Ήπειρωτικών άγώνων Νομοΰ
  Ηρακλείου πρός εκλογήν νέ¬
  ου ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου
  εξελέγησαν οί κάτωθι: Κωνστ.
  Πολιτάκης Πρόεδρος, Ιωάν.
  Πολυξίγκης Άντιπρόεδρος,
  Δημήτριος Βάρδας Γενικάς
  Γραμματεύς Εμμανουήλ Πι-
  νακουλάκης Ταμίας, καί Γε¬
  ώργιος Αλεξάκης, Νικόλ.Τζου-
  λάκης, Χαράλ. Μουλιανάκης
  Σύμβουλον
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Κατά την προχθεσινήν πό
  δοσφαιρικήν συνάντησιν με¬
  ταξύ των όμάδων Ενώσεως
  Γυμναστικών Όργανώσεων
  Ηρακλείου καί 'Ιωνίας, Χανί¬
  ων, νικήτρια ανεδείχθη διά
  τερμάτων 2 έναντι ουδενός ή
  ομάς τής Ε.Γ.Ο.Η. Ό πρωϊνάς
  ποδοσφαιρικός αγών μεταξϋ
  των όμάδων ΌλυμπιακοΟ καί
  Έργοτέλους απέληξεν είς ίσο·
  (1-1),
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τόν κ. Δήμαρχον ό Δι-
  ευθυντής τοθ ΰφυπουργεΐου
  Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ. Χι-
  λιαδάκης γνωρίζει δτι έτιί τού
  καταπλέοντος είς τόν λιμένα
  μας την 20 τρέχ. Έλληνικοΰ
  τουριστικοθ ατμοπλοίου «Ελ¬
  λάς» έπιβαίνει καί ό ύφυπουρ
  γός Τύπου κ. Νικολούδης.
  Σχετικώς ό κ. Δήμαρχος εζή¬
  τησε τηλεγραφικώς πληροφο¬
  ρίας περί τοθ προγράμματος
  τής διαμονής είς την πόλιν
  μας τοθ κ. Νικολούδη ώς καί
  περί των προσώπων τα όποΐα
  τόν συνοδεύουν.
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΜΟΛΗΨ1ΑΣ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  τό δικαίωμα άμμοληψίας κα
  τηργήθη, άντικατασταθέν
  δια προσθέτου τέλους επί των
  άδειών ανεγέρσεως οίκοδο-
  μών. Διά τοθ νέου νόμου ά
  παλλάσσονται ^.τής έπιβαρύν-
  σεως έκ τής άμμοληψίας αί
  οίκοδομαί μέχρις άξίας 100.
  000 δρχ., ώφελουμένων οΰτω
  των μικροϊδιοκτητών.
  ΤΟ ΘΕΙΪΚΟΝ ΟΞΥ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  Κατ' απόφασιν τής Άνωτά-
  της Έπιτροπής τελωνειακών
  άμφισβητήσεων τό θειϊκόν όξύ
  άκάθαρτον, άγοραΐον, πυκνό
  τητος 59 £ως 60 βαθμών ύπή-
  χθη είς την κλάσιν 159 α)1
  τοθ δημοτικοθ δασμολογΐου.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΤΥΡΩΝ
  Προκειμένου περί τής έξα-
  γωγής είς χώρας άνταλλαγής
  πιτύρων δρίζεται δι' ύπουργι
  κης έγκυκλίου, δτι πρός του¬
  το θ' άπαιτήται αδεία τού ε¬
  πί τής Έθν. Οίκονομίας ύ·
  πουργοΰ.
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  Έν σχέσει μέ τόν τρόπον
  τής εκδόσεως πιστοποιητικών
  καταγωγής επί τή βάσει τής
  ίσχυούσης μετά τής Πολωνί-
  ας συμβάσεως έμπορικοθ καί
  Ναυτιλίας έκοινοποιήθησαν
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  διά τοΰ ύπουργείου των Οίκο¬
  νομικών, σχετικαί οδηγίαι.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουρ¬
  γείου των Οίκονομικών κοινο
  ποιείται πρός τάς τελωνεια¬
  κάς αρχάς έγγραφον τοθ ύ
  πουργεΐου Γεωργίας. Διά τοθ
  έγγράφου τούτου άπαγορεύε-
  ται ή έξαγωγή προιόντων ζωί-
  κής προελεύσεως άνευ προ-
  σαγωγής,κτηνιατρικοθ ύγειονο
  μικοθ πιστοποιητικοθ. '
  Διήλθε προχθές τό εσπέρας
  τής πόλεώς μας έξ ΆγΙου Νι-
  κολάου έπιστρέφων είς Α¬
  θήνας ό ύπουργός Αύτοκινή-
  των καί Σιδηροδρόμων κ.
  ΣπυρΙδωνος.
  ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΩΡΕΑ
  ΟΒΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΞ ΑΙΥΙΕΡΙΚΗΣ
  "Υπό τοΰ ένθερμουπόλει τής
  Άμερικής έγκατεστημένου ό-
  μογενοΰς κ. Κλ. Γιαννακάκη
  απεστάλησαν έπ' ονόματι
  τής κοινότητος Άποδούλου έξ
  ής ούτος κατάγεται, 200.000
  δρχ. ώς πρώτη είσφορά τού
  διά την ύδρευσιν τοϋ χωρίου
  Άποδούλου.
  ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απηύθυνεν εγκύκλιον
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  παρσγγέλλον δπως τοϋ υπο¬
  βάλωσιν αυται καταστάσεις
  έμφαινούσας τούς βιομηχά-
  νους τούς είσαγαγόντας άπό
  τοϋ 1936 καί εντεύθεν πρώ¬
  τας ΰλας πρός βιομηχανοποί-
  ησιν καίέξαγωγήν είς τό εξω¬
  τερικόν των παραχθησομένων
  βιομηχανικών προιόντων.
  Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
  Κατ' "ανακοίνωσιν έκ τοθ
  εγγειονομικοϋ Κέντρου Ηρα¬
  κλείου ή έπιδημία τής γρίπ-
  πης ευρίσκεται έν ύφέσει.
  Πάντως συνιστδται λόγω τής
  ασταθείας τοθ καιροΰ ή δια¬
  τήρησις των προφυλακτικών
  μέτρων κατά τάς νυκτερινάς
  ιδίως ώρας.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Ό κ. Έμμ. Γρ. Πορταλά-
  κης κατέθεσε χιλΐας δρ. ε[ς
  μνήμην τής πολυκλαύστου καί
  αλησμονήτου θυγατρός τού
  Αικατερίνης υπέρ τοθ Γερω-
  νυμακείου ΒρεφοκομεΙου.
  Έπίσης ό κ. Γεώρ. Έμμ
  Πορταλάκης κατέθεσε πεντα
  κοσίας δραχ. είς μνήμην τής
  αδελφής τού Αικατερίνης υ¬
  πέρ τοΰ Πανανείου Δημοτι-
  κοΰ Νοσοκομείου.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΛΡΟΜΕΙΣ
  Την προσέχη Παρασκευήν
  άφικνοθνται διά τοΰ τουριστι
  κου ατμοπλοίου «Ελλάς» 280
  Έλληνες έκδρομεϊς πρός επί¬
  σκεψιν των άρχαιοτήτων Κνω
  σοθ καί τοθ Μουσείου.
  Η Π0ΜΤ1ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΤ1ΙΙΚΠΒΙΒ
  ΠΙΒΑΝΟΛΟΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Ο ΕΥΡΥΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΜΩΠΣΑΜΗΕΡΑΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι η πολιτική κα¬
  τάστασις θεωρεϊται ήδη ώς ώριμος δι»
  ωρισμένας κυβερνητικάς μεταβολάς αΐ¬
  τινες άλλως τε έχουν άναγγελθή πρό η¬
  μερών.
  Ου τω είς Λονδίνον πιθανολογεϊται
  πάλιν ο ανασχηματισμόν τής κυβερνή.
  σεως Τσάμπερλαιν. Ό άνασχηματισμός
  μάλιστα προβλέπεται ότι θά είνε εύ·
  ρύτατος περιλαμβάνων πολλά υπουρ-
  γεϊ». Υπέρ τού εύρέως άνασχηματι-
  σμού λέγεται ότι έχουν κηρυχθή
  οί κορυφαίοι τού συντηρητικού κόμ-
  ματος.
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΤΣΟΟΥ ΑΠΕΚΟΠΗΣΑΝ
  ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Μ Ε Ρ Α Ρ ΧΙΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού,μας).— Τηλεγράφημα. [/Ιαπωνι-
  κης πηγής άναφέρει ότι ο Ίαπωνικος
  στρατός άπεμόνωσε τό Σουτσόου, είς
  την περιοχήν τού οποίου άπειλούνται
  7Ο ΚινεζικαΙ μεραρχίαι. Ή είδησις
  μέχρι τής ώρας δέν έπεβεβαιώθη έξ άλ¬
  λης πηγής.
  Ο ΧΕΝΛΑΤΝ ΣΥΝΗΝΤΗΘΗ
  ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΝ ΡΙΜΗΕΝΤΡΟΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Μαΐου (τού άντα¬
  πο κριτού μας). —Έκ Βερολίνου άγγέλ
  λεται ότι συνηντήθη έκεί μετά τοΰ ύ-
  πουργοΰ των Εξωτερικών φόν Ρίμ-
  πεντροπ καί κατα την εκείθεν διέλευσιν
  τού ο άρχηγός των Σουδιτών Χενλάϊν.
  Ό κ. Χενλάϊν δέν συνηντήθη μέ τόν
  καγκελλάριον Χίτλερ δεδομένου ότι
  ούτος δέν ευρίσκεται είς την Γερμανι¬
  κήν πρωτεύουσαν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
  Η ΝΕΑ ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 βλΐαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας)—Τηλεγραφοΰν έκ,Βρυξελ
  λών ότι αυριον (σήμερον) έμφανίζεται
  εις την Βελγικήν Βουλήν ή νέα κυβέρ¬
  νησις Σπάακ.
  ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΙΣΙΟ&ΟΞΕΙ
  114 ΤΗΗ ΡΥΒΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΤΪΕΧ1Κ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού^ μας).— Πληροφορίαι έκ Λον-
  δινου αγγέλλουν ότι οί ΆγγλικοΙ πο-
  λιτικοΐ κύκλοι εξακολουθούν νά έκφρά-
  ζωνται μετ» αίσιοδοξίας δια την ρύθ¬
  μισιν τοΰ Τσεχοαλοβακικοΰ προβλήμα-
  τος. "^
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΟ ΑΓΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ^ ΑΡΑίΟΝΙΑΐΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο-
  *ρ"°? μ*ς)« —-'Αγγέλλεται έκ Παρι¬
  σίων ότι ο αγών είς την νότιον Άρ»·
  γωνίαν συνεχίζεται σφοδράς. Θί έθνι-
  κοΐ κατά τα έκ Σαραγώσης τηλεγραφή¬
  ματα αυνεχίζουν την προέλασίν
  των παρά την αντίστασιν των κυβερνήτι»
  κων τμημάτων.
  Η ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μαίου (ραδιοφω-
  νικώς).—-Χθές ο Πρόεδρος τής 'Έλβε-
  τικής Όμοσπονδίας κ. Μότα εξεφώνησε
  λόγον εξάρας την άπόφααιν τής Κ.
  Τ. Ε. όσον Γχφορά την κατοχύρωαιν τής
  ούδετεροτητος τής Ελβετίας καΐ την
  απ αλλαγήν αυτής άπό πάσης ύπονρεώ-
  βεως εν σχέσει πρός ένδεχομένας κυρώ-