95782

Αριθμός τεύχους

4865

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , Ιαπων:·
  Ιαπων»»; ι
  -οόο>, ι^Ι
  ού άντα· Ι
  >ου άγγίΐ
  ι τού ίι> Ι
  >όν Ρίιι·
  διέλευσιν !
  Χενλάϊν.
  »] μέ τόν
  ,νου ότι
  Γερμανι
  ινίζ·
  κυβίρ·
  ,ν ρύβ'
  βλήμ**
  *
  ·*
  ΤΑ
  ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ
  Έπιστεύθη τάς τελευταίας Λονδίνου. Ό νέος καταστα-
  ήμέρας ότι οί κίνδυνοι τοϋ τικβς χάρτης τόν οποίον
  πολέμου είχον έξουδετερω-
  θή ή είχον άπομακρυνθή
  οί περιοσότεροι τουλάχιστον
  καΐ δτι ό πολιτικάς όρίζων
  τής Εύρώπης είχεν άρχΐσει
  νά αίθριάζη. Πλείσται μάλι¬
  ς χρης
  συνέταξεν ή κυβέρνησις τής
  Πράγας διά την ρύθμισιν
  τού καθεστώτος των έν Τσε-
  χοσλοβακΐα ξένων μειονοτή
  των,έχι μόνον δέν εγένετο
  δεκτές υπό των Γερμανών
  στα έφημερίδες μεταξύ των άλλ' αντιθέτως καί ηγειρε
  οποίων καί δημοσιογραφΐκά θυελλαν όργής καί διαμαρ¬
  τυρίαν των. "Απάντησιν δέ
  είς τόν νέον αυτόν καταστα-
  ικόν χάρτην, άπετέλεσεν
  χθεσινή έ
  όργανα παγκοσμίου κυρους
  εξεδήλωσαν τόσην αισιοδοξί¬
  αν, μετά την υπογραφήν τοΰ
  'Αγγλοϊταλικοΰ συμφώνου
  καί την μετάβασιν των Γάλ-
  λων υπουργών είς Λονδίνον,
  ώστε νά δημιουργηθή είς
  πολλούς ή εντύπωσις δτι ή
  ειρήνη της Εύρώπης έθωρα-
  κίσθη κατά τοιούτον τρόπον
  ώστε νά είναι απολύτως ά-
  σφαλής, τελείως άτρωτος.
  Πράγματι δέ αί συνομιλίαι
  τού Λονδίνου καί ή έπελ-
  θοΰσα δι' αυτών πλήρης συμ-
  φωνία μεταξύ των δύο Με-
  γάλων Δυτικών Δυνάμεων,
  απετέλεσαν Ισχυρόν τεΐχος
  υπέρ τής Είρήνης.
  Καί άν είς την Κεντρικήν
  Ευρώπην δέν έξερράγη ή
  θύελλα καί δέν έξεχύθη ό
  κατακλυσμές τοΰ πολέμου
  τούτο όφείλεται έν πολλαίς
  είς την ύπαρξιν αυτού τού
  τεραστίου φράγματος πού
  ύψωσεν ή 'Αγγλογαλλική
  συμμαχία.
  Παρά ταύτα ομως η ειρή¬
  νη τής Εύρώπης, δέν ειμπο¬
  ρεί νά θεωρήται έξηοφαλι-
  -σμένη- 'Αντιδέτως μάλιστα,
  τΐιιεΐζ τουλάχιστον φρονού¬
  μεν δτι, οί κίνδυνοι πού την
  άπειλοΰν άπό μακρού ύφί-
  στανται καί τώρα καί ^περισ¬
  σότερον 'ίσως παρά άλλοτε
  άμεσοι. Την αντίληψίν μας
  δέ αυτήν δικαιολογούν, πι¬
  στεύομεν απολύτως, τα γε-
  γονότα. Καί "ιδού αϋτά.
  Αί Γαλλοϊταλικαί^ συνεν-
  νοήβεις, φαίνεται δτι δέν
  πρόκειται νά άπολήξβυν είς
  αίσιον συμπέρασμα καί πρα-
  κτικώς ωφέλιμον άποτέλε-
  σμα. Τό 'Ισπανικόν ύψώνε-
  ται α έ τάς φλόγας καί τους
  καπνούς τού καί παρεμποδί-
  ζει την προσέγγισιν των δ^ο
  κρατών, την συνεννόησιν,
  την συνδιαλλαγήν καί την
  είλικρινή συνεργασίαν των
  Ή Γαλλία ζητεί έπ.μόνως
  δπως εφαρμοσθή άμέσως ή α¬
  πόφασις περί ούδετερότητο;
  καί μή επεμβάσεως είς την
  Ίβηρικήν, διά νά προχωρή-
  σουν αί διαπραγματευσεις
  'Η Ιταλία δμως δέν φαίνε¬
  ται διατεδειμένη νά ύποκύ
  ψη είς την Γαλλικήν αύ
  την αξίωσιν. Πώς νά παραι¬
  τηθή άλλωστε των σχεδίων
  της κ«ί πώ5 νά δικαιολογή
  ση τάς τόσας θυσίας που
  υπέστη είς την πέραν των
  Πυρηναίων χώραν, χωρίς
  άνταλλάγματα χωρίς νά ε¬
  ξασφαλίση ούσιαστικα οικο
  >ς φαίνεται ή
  έγερσις των Σουδιτών τής
  >υτικής Βοημίας καί ή
  πμιουργία τόσων αίματηρών
  πεισοδίων.
  Τό Τσεχοσλοβακικόν έπο¬
  μένως υφίσταται πάντοτε
  αί μάλιστα προσλαμβάνει
  «αθημέραν όξυτέραν μορ-
  ρήν. Ή ουμβιβαστική έπέμ-
  «σις τής Κυβερνήσεως Τσάμ
  τερλαιν μεταξύ Βερολίνου
  «αί Πράγας, δέν έφερεν ού-
  >έν ούσιαστικόν άποτέλε-
  μα.Τό γεγονος δέ αύτό, κα
  υποχω-
  είς ση
  Λειον ταπεινώσεως την Μ.
  Βρεττανίαν έναντι την Ίτα-
  ίας, ή αναγνωρίση τής
  κατβκτήσεως τής Αίθιοπίας
  καί η παθητικότης έναντι
  ών πολεμικών γεγονότων
  ής "Απω Άνατολής, θεω-
  ιοΰνται ώς πλήρεις άποδεί-
  εις χ αί άκαταμάχητα τεκ-
  μήρια τής παταγώδους ά-
  ποτυχίας τής έξωτερικής πο¬
  λιτικάς των "Αγγλων συντη ·
  ρητικων. Δι' αύτό καί ή εΐ-
  ησις τού εύρυτάτου άνασχη-
  ματισμοΰ τοΰ ύπουργείου
  Τσάμπερλαιν, σχετίζεται μέ
  την νέαν τροπήν των διε-
  θνών πραγμάτων. Πολύ πε¬
  ρισσότερον μάλιστα, έφόσον
  θά πραγματοποιηθή συντό
  μως καί ή δρυλουμένη άπο-
  μάκρυνσις ου λορδουΧάλιφαξ
  έκ τούΦόρεϊν οφφις δι' άντι
  καταστάσεως τού υπό τοΰ κ.
  έ
  οτ
  πε
  νομικά καί στρατηγικα συμ-
  φέροντα είς αυτήν; Ο κ
  Μουσολίνι είνε ρεαλιστηι
  πολιτικάς. νΑρα ή επέμβασις
  τού έν Ισπανία δεν ρφείλε-
  ται είς αίσθηματικους λο
  γους, είς άφηρημένον ιδεο
  λογϊσμόν, άλλ' είς ωρισμέ
  νας έπιδιώξεις τάς οποίας
  χει. Καΐ είνε φυσικόν
  δέν θά παραιτηθή τή$
  ραιτέρω επεμβάσεως εάν δεν
  πραγματοποιηθή τάς επιδιω-
  ξεις αύτάς. Έν τοιαύτη ομωί
  περιπτώσει καί τό περίφημον
  'Αγγλοϊταλιχόν συμφωχον
  θά μείνη γράμμ« νεκρόν
  διπλωματικόν δοκίμιον ανε
  άξίας. — « -
  Τό ζήτημ« των Σβυδιτω
  έπίσης, φαίνεται ότι περιπλε-
  κεται έκ νέου επικινδύνως,
  παρά την αισιοδοξίαν την
  οποίαν μέχρι χδες ακβμη ε-
  ϊεδήλωναν οί πβλιτιχοί καΐ
  διπλωματικβί κυκλβι τού
  Μάλκολμ Μακδόναλντ, ήδη πρωϊνή περίπτυξί τού μέ τή
  ύπουργοΰ των άποιχιών, πι- γή", άστράψτουν τα δρεπάνια
  στοΰ φίλου τοΰ κ. ΤΗντεν άπ' τό άντιφέγγισμά τού κι' ι
  καί θιασώτου τής έξωτερικής ' άστράφτουν καΐ τα πρόσωπα Ι
  πολιτικής τού. Τί θά σημοιί των θεριστάδων, 'τοΰ νέου!
  νη δμως ό άνασχηματισμός καί τί)ς νηδς πο0 σμίγουν τα '
  αύτος τής 'Αγγλικής Κυβερ- «χερόβολα» καί τίς ματιές
  γ
  ώς καί αί τεράστιαι
  ήαεις, πού έφεραν
  ώ
  ®α έχη ώς συνέπει
  αν την μεταβολήν τής έξω¬
  τερικής πολιτικής τής Αγ¬
  γλίας; Φυσικά δέν ειμπορού¬
  μεν νά περιμένωμεν τολμη-
  ράν καί αποφασιστικήν με¬
  ταστροφήν. Ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν, είναι ή ένσάρκωσις τοΰ
  πνεύματος τού Άγγλικοΰ
  συντηρητισμοΰ, ό έκπρόσω-
  πος των κύκλων τού Σίτυ.
  Καί δέν είναι εΰκολον ν'
  άλλάξη διά μιάς. Ό άνα-
  σχηματισμός τής Κυβερνή¬
  σεως τού έπομένως θά γίνη
  μάλλον διά νά ίκανοποιη-
  θή ή κοινή γνώμη πού ήρ¬
  χισε νά τόν εγκαταλείπη,
  ώς άπέδειξαν αί τελευταίαι
  άλλεπάλληλοι άναττληρωμα-
  τικαί εκλογαί μέ τάς νίκας
  των έργατικών, διά νά έναρ
  μονιοθή ή πολιτική της πε¬
  ρισσότερον μέ την Γαλλικήν
  έξωτερικήν πολιτικήν, χωρίς
  δμως σοβαράς παρεκκλίσεις
  καί διά νά γίνη καί είς νέος
  πειραματισμόν. Άλλά τα γε-
  γονότα δέν άναμένουν. Κι-
  νοΰνται καί προχωροΰν μέ
  την Ιδικήν των λογικήν
  καί μέ έξαιρετικά ταχύν ρυθ¬
  μόν. Τώρα μάλιστα ή εξέλι¬
  ξις των έττιταχύνεται καί άπό
  την νέαν έντασιν των δύο
  πολέμων πού μαίνονται είς
  την Δύσιν καί την "Απω "Α¬
  νατολήν καί άπό την μυκω-
  μένην θυελλαν πού άπειλεΐ
  νά έκσπάαη καί νά έξαιτολύ-
  ση τόν όλεθρον εί; την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην καί εκείθεν
  είς ολόκληρον τόν κόσμον.
  Πρέπει λοιπόν νά πιστεύω¬
  μεν δτι ταχέως είς την "Αγ
  γλίαν 8ά σημειωθοϋν γενι-
  κώτεροΐι πολιτικαί μεταβο¬
  λαί. Όπωσδήποτε δμως καί
  ό απλούς άνασχηματισμός
  τή5 Κυβερνήσεως Τσάμπερ¬
  λαιν, είναι μία απόδειξις, έν
  άαφαλές σημείον τής κρισι-
  μότητος είς την οποίαν ει¬
  σήλθεν ή διεθνής Ματάστα-
  των καθώς σκύβουν πάνω
  στή μάννα γής.
  Σκληρή δουλειά όλημερΐς
  κάτω άπό τόν ήλιο τόν καυ-
  τό, μέσα στή σκόνη πού άνα-
  δίδουν τα φρυγμένα στάχυα
  καθώς θερίζονται κσί πέφτουν
  θροΐζοντας. Μά άπαλαΐνει ά¬
  πό την έλπίδα τής πραγματώ
  σεως τού όνείρου πού έγεννή-
  θηκε την άνοιξι καί γιγαντώ-
  νετσι τώρα τό θέρος. Θερίζον¬
  ται τα στάχυα, μά σΰγχρονα
  θερίζονται κι' οί καρδιές άπό
  τόν πόθο. Καί ϋστερα, δροσΐ-
  ζονται στίς ρεμματιές τα ξε
  ρσμένα άπό τή δίψα στόματα
  μέ τό κρυστάλλινο νερό" δρο
  σίζονται δμως καί οί καρδιές
  οί φλογισμένες άπό τό νέκτσρ
  ΑΊ περιοδεϊαι.
  Άπό ημερών ή Α. Μ. ό Βα
  σιλεύς Γεώργιος περιο5εύει
  την Θεσσαλίαν καί την δυ¬
  τικήν ΜακεδονΙαν γινόμενος
  παντοθ δεκτός μέ έκδηλώ-
  σεις άγάπης, ένθουσιασμοΰ |
  άλλά καί
  πότε τό αυτοκίνητον θά φθά
  νη. καΐ θά σταθμεύη έντός
  τής ωραίας κωμοπόλεως. Καί
  δέν χρειάζονται βεβαία με-
  γάλα ποσά διά την όλοκλή
  ρωσιν τοΟ εργου αύτοΰ Δι'
  αύτό καί πιστεύομεν δτι τα
  χέως θά δοθούν αί άπαι-
  τούμεναι πρός συνέχισιν καί
  αποπεράτωσιν των εργασι¬
  ών πιστώσεις. Ή σημερινή
  άλλωστε Κυβέρνησις εχει δεί
  ξει ζωηρόν ενδιαφέρον διά την
  Άπό προχθές δέ, περιοδεύει | λώση ασφαλβς έκ νέου τό έν-
  καί ό πρωθυπουργός κ. Με- διαφέρον
  ταξάς την Πελοτΐόννησον 8-
  που τυγχάνει έξαιρετικής ύπο-
  δοχής. Καΐ
  δεΐαι αύται
  φυσικά αί περιο-
  δέν έχουν χαρα-
  των χειλ.ών πού σμίγουν
  μιά φευγαλέα περίπτυξί.
  υστερα, έ'ρχεται ή σκέψι
  σέ
  Κι'
  ή τής
  συγκομιδής, μετά τ' άλώνισμα
  καί ή ίστορία τοϋ είδυλλίου
  λάμπει στή φαντασία μέ την
  είκόνα τού ύμεναίου καΐ μέ
  τα όνθη τής λεμονιδς. Κι' ε-
  τσι ή έργασία πέρνει τή χα-
  ρούμενη μορφή καί ή εννοια
  τής ζωής άποκτα πληρότητα
  καί βρίσκει την άποθέωσι στό
  γάμο. Σκληρή ή ζωή, άλλά
  κι'άπέραντη ή ευτυχία των
  άνθρώπων αυτών. Γιατί κι' ό
  μόχθος είνε κοινός, δπως εί¬
  νε κοινή καί ή χαρά. Καί εί¬
  ναι κοινά καί άμοιβαΐα τα
  αΐσθήματα. Καί είνε καθάρια
  άγνή, άμόλυντη ή άγάπη των,
  δπως είναι άγνές καί οί ψυ-
  χές των κι' άμόλυντα άπό
  παρφύμ τα πρόσωπά των. Καΐ
  πρό παντός δέν ξέρουν αύτοι
  αλλη άριστοκρατία άττό την
  ά,ριστοκρατία καί την εύγένεια
  τής εργασίας καί τής δημιουρ
  γικής ίκανότητος. Άν θέλετε
  λοιπόν, έλάτε νά παρακολου-
  θήσωμε την είκόνα αύτη Σδς
  βεβαιώ δτι πολλά εχετε νά
  ώφεληθήτε.
  Μ.—
  κτήρα καί σκοπόν άναψυχής.
  Άποβλέπουν είς την μελέτην
  των άναγκών τής χώρας, είς
  την διαπίστωσιν των πόθων
  καΐ των έπιθυμιών τοΟ λαοΰ,
  πρός Ικανοποίησιν των. Καΐ
  δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι τα
  άποτελέσματα αυτών των πε-
  ριοδειών θά έκδηλωθοθν λίαν
  συντόμως. , ,
  έκδηλωδεΐσαν
  ημερών αισιοδοξίαν.
  νν —
  σις παρα την
  πρό
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΘΕΡΟΣ
  Όσοι πιστεύετε στήν άξία
  τής ζωής καί τής εργασίας
  έλατε μαζΐ σ' έ'να ώραΐο
  περίττατο ώς τόν μακρυνό
  άνοικτό κάμπο. Έλδτε καί
  σεις άβρές άναγνώστριες, άν
  ψυχή σας λαχταρα τό φώς
  καί την άλήθεια κι' άν δέν
  εχει μολυνθή άπό τό μικρόβιο
  τής σνομπαρίας, άν δέν ζήτε
  μέ την παραίσθησι πού δημι-
  ουργεΐ ήψεύτικη τεχνητή ζωή,
  ή φαντασίσ, ό μεγαλοιδεατι
  σμός. Έλατε άν σδς άρέση ή
  άλήθεισ, άν σδς άρέσουν οί
  ανθρωποι τής δημιουργικότη
  τος καί τής άγίας εργασίας
  καί δχι οί άργόσχολοι καί οί
  παρφυμαρισμένοι
  των πεζοδρομίων.
  έρωτιδεΐς
  Έλατε άν
  σδς άρέση. ή είκόνα τοΰ θερι-
  σμοθ δπως καί τού τρυγητοΰ
  κι' δχι τό θέρισμα των πορ
  τοφολιών καί τό τρύγημα των
  ήδονών πού θά μποροΰσε νά
  ποθήσΓ] κάθε μιά γυναΐκα χω¬
  ρίς άτομικότητα, χωρίς έγωι'-
  σμό, κάθε μιά πού εχει χά-
  σει τόν προορισμό της, πού
  έ'χει χάσει αύτό τόν ϊδιο τόν
  έαυτό της. Έλδτε νά χαροΰ-
  με την είκόνσ τοΰ θερισμοϋ,
  ν' άντικρύσωμε την είδυλλια-
  κήν ώμορφΐά τού, ν' άντλήσω
  με μαθήματα γιά τή δική μας
  ζωή, άπό ιή ζωή των άνθρώ-
  πων τοΰ κόμπου, των ήρώων
  τής δουλειάς, των μεγάλον
  κι· άγνών δημιουργών. Άφή
  σετε γι<> μιά στιγμή τή μόδα
  κι' άς >ατσουφιάζτ) γιά την
  έγκατάλειψι. Ξεχάσετε γιά
  λίγο ιήν ύψηλή άπασ<όλησι τού μπουντουάρ. Μή σδς σκοτιζει ή έπιλογή τοΰ έμπρι μέ Κι' έλάτε έκεΐ κάτω δπου άντηχεΐ τό γέλιο καί τό τρα- γοΰδι τής χαροόμενης δου- λειδς. "Ας συννεφιάζει ό θύ¬ ραν ός κι' άς άγριεύει δσο θέ¬ λει Μπορεΐ νά έπιδρδ καί νά κυριαρχή σέ σδς, στή μόδα σσς, στή ζωή σας. Τα συν νεφά τού, Ί'σως νά μην άφή νούν νά φανοΰν τα έμπριμέ σσς Τα δάκρυά τού,μπορεΐ νά σδς κτυπούν στά νεϋρα Όλα δμως αύτά δέν στάθη καν ίκανά νά έμποδίσουν τή γή νά στολισθή τα άνοιξιάτι κά της, τα στάχυα νά ώρι- μασουν, τό θέρος νά εμφανι¬ σθή. Καί ό θερισμός έγενικεΰ θη' άπό μέρες έκεΐ κάτω στό κάμπο τής Μεσσαράς Κι' είναι ό θερισμός ή άπο- 6έωσι τής εργασίας, τής ά γάπης τής ώμορφιδς... Είδύλ λιο τρυφερό, άγνό γεμάτο ποίησι καί γοητεία καί μόχθος τραχύς είναι συνταιριασμένα κάτω άπό τούς γαλάζιους θό λους τοΰ οΰρανοΰ μέσα στήν άνθοστολισμένη φΰσι επάνω στή γή, τή σκεπασμένη άπ' ΟΠ51Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 'ΖΩΗ II ΨΥΧΠΑΙϋΠΑ ΤΗΣ ΕΞΟΑΟΥ Ή εξοδος πρό; τό ύπαιθρον— αί περίφημοι «βακάνς» των σνόμπ —άρχισαν νά γίνωνται θέμα τής ημέρας είς τούς τοπικούς κοσμι- κούς κύκλους. Ό αίώνιος πληρο- φοριοδότης τό μετέδωκε χθές καί εϊς τοΰς άγεύστους πείρας: —Συζήτησις καί συζήτησις χθές τό βράδυ διά τούς επί θύραις παραθερισμούς. Π^Ο θά παμε, Ή καλυτέρα ποΰ θά βγοθμε: Σέ σΐε- ρηά ή σέ θάλασσα, Σέ κοσμική λουτρόπολι ή σέ ,χωζιό, Τί τα προτιμητέον ή τό άπορριπτέον, Έκτό; έκείνων «πού έξέρχον ται» κάθε καλοκαΐρι διά λόγους ύγιεινής αποκλειστικώς, υπάρχουν καί οί αλλοι πού ?χουν άλλους λόγους. Διότι ή Ιξοδος τοΰ θε ρους είνε μία μεταφορά τύπων καΐ συνηθειών είς τα ύπαιθρον. Καί είναι ά/άγχη οί χύποι καΐ αί συ//)θειχι αυταί νά ά- ποκιοΰν περιβάλλον ανάλογον. Ή ρομάντζα λ. χ. είνε συντε- λεστική διά την σκηνοθεσίαν ένόςάρμονικοΰ καΐ γονίαου συ νοικεσίου. Μία λουτρόπολις έξ Αί έξαγωγαΐ ελαίου. Ή κυβέρνησις, διά νά διευ κολΰντ] την εξαγωγήν των έ- λαίων μας, έμείωσε σημαντι- κά τόν εξαγωγικόν δασμόν τοΰ διυλισμένου καί τυτΐο ποιημένου ελαίου. Καί τό μέ τρον αύτό έχαιρετίσθη μέ χά ράν καί ικανοποίησιν. Ή μεί- ωσις τοΰ έξαγωγικοϋ δασμοΰ τού έξευγενισμένου ελαίου, θά βοηθήση, βεβαία είς την αύξησιν τής έξαγωγής τού. Συγχρόνως δμως θά έχη καί άλλο έπίσης ευχάριστον άπο- τέλεσμα. Θά ενισχύση την προσπάθειαν διϋλίσεως κσί τυποποιήσεως των έλαιων μας, διά την όποιαν κατ' έ πανάληψιν καί ημείς ήσχο λήθημεν. Καί είνε τουτο ση¬ μαντικόν Διότι ό έξευγενι σμός των έλαΐων μας θά ε πρεπε ν' άποτελή την πρώ την καί κυρίαν μέριμνάν μας. 'Η όδός Ανωγείων. Διά την αποπεράτωσιν τής όδοΰ Ηρακλείου—Ανωγείων Μυλοποτάμου, δέν ύπολείπε ται ώς πληροφορούμεθα πά ρά ή διάνοιξις ενός μικροϋ σχετικώς εισέτι τμήματος, ό ένίοτε καί τόσας λεπτομερείας Σέ δυό λεπτά μέσα δέν είνε δυ νατόν νά φιλοτεχνηθ^ ε"να ψυχο λογημένο καί πληροφορημένο σε νάριο ή μία δποβλητική σκηνο γραφία. Χρειάζεται άνασκόπησις προηγουμένων προσώπων κα πραγμάτων καί τοποθετησις αύ των είς πλαίσιον κατάλληλον Αί βακάνς δέον νά μή μείνουι χωρίς βαθύτερον θέλγητρον. Άλ λά καΐ χωρίς καρνέ ταξιδιωχι κων άναμνήαεων. Άκριβέστερα ώς άποτέλεσμα είνε άνάγκη νά μή μείνουν χωρίς δόξαν: 'Η φθινο πωρινή κριτική πρέπει νά τάς εϋ ρη άψόγους. * * · ή γή τα χρυσάφια των σταχυών Νύχτα άκόμη, πρίν σκάσουν τα ρόδα τής αύγής στίς βου νοκορυφές, £νας κόσμος όλό κλήρος ξεχύνεται άπό τα χω ριά είς τούς άγρούς. Κοπέλ λες μέ πολύχρωμα κτυπητά φορέματα, σφιχτοδεμένες, ρο δαλές, πού άπ' τα μάτια των πετοθνται φλόγες καί άπό τα χεΐλη των στάζει κρασί, νέοι ήλιοκαμμένοι, δυνατοί μέ σώματα σάν λεΰκες καί μπράτσα άπό άτσάλι, τρέ- χουν μέ γέλια, μέ τραγούδια μέ άλεγροσύνη. Κι' δταν ό ηλιος έπιχειρεϊ την πρώτη άλλου εύνοεΐ οψιπλούτων. λ τάς διαθέσεις των Ένα άκρογιάλι μέ έ δ ψ γ μ κίνησιν λουομένων δημιουργε7 μέσα, γιά χιλίους πειρασμούς κα'. χίλιες έπικρατήσεις. —Ό καιρός δέν φαίνεται έν- θαρρυντικός επί τοΰ παρόντος διά μίαν Ιξοδον. Τό καλο*αΙρι άργεί. Πρός τ'. λοιπόν αυτή ή σπουδή; Αύ^ήν την απορίαν διετύπωσεν Ι'νας τρίτος. Άλλά δέν εϊχε γνώ σιν των πρϊγμάτων. Ακριβώς έπειδή εφέτος άργήσουν αί περίφημοι «παύσεις»—ένδείκνυ ται νά καταΐοπισθοΰν άπό τώρα οί ένδιαφερόμενοι : Ένδέχεται νά μεταβληθή αιφνιδίως δ και ρός καΐ νά καταστή άμεσος ή άνάγκη τοΰ παραθερισμοΰ. Καϊ τότε πώς θά ληφθή ή μεγάλη ά πόφασις; ΆπαιτεΙ τόσους δρους Ιδού διατί νομίζω ή συζήτη σις γύρω άπό τούς μελλοντικοΰ παραθερισμούς είνε τώρα ζήτημ: τή; ημέρας. Εις μίαν αυγκέντρω σιν καθωρισμένην, μίαν δεξίωσι ή συναναστροφήν δέν είνε δυνατό1 παρά νά άποτελέσουν θέμα .. έξο νυχίσεως, άμέσως μετά τα επι φωνήματα διά την άστάθειαν το καιροΰ Ένφ τα φρέσκα λουλούδι των άνθοδοχείων θά σιγυρίζωντα ρεμβαστικά άπό την οίκοδέσποι ναν, οί πολλοί τριγύρω θά παρα τάσσουν τα έπιχειρήματά των δι τίς Έλληνικιές ώμορφιες. Τα ί πιχειρήματα ΘΑ εχουν καί τή νόταν τους την εύπαθή: Τίς πα- λαιές ίκανοποιητικές ή καί δλως διόλου «άλησμόνητες» έντυπώ- σεις. Τό ούζο προλονζέ θά τραι- νάρεται, ϊσως, δσον ουδέποτε άλ- της. Ενα συνέδριον. Είς τάς Αθήνας θά συγ· ληθή μετ" ολίγας ημέρας πα¬ ελλήνιον κινηματογραφικόν συνέδριον. Επί τή εύκαιρία έ θά οργανωθή μία πανη- υρική κινηματογραφική βρα- >υά κατά την όποιαν θά προ
  ληθοΰν ταινίαι διαφόρων έ-
  ποχων καΐ θεμάτων, πού θά
  φανερώσουν την Ιστορίαν καί
  εξέλιξιν τής κινηματογρα-
  φικής τέχνης. Έπίσης θά συ-
  ,ητηθή καί ό τρόπος οργανώ¬
  σεως στούντιο καί τής παρα-
  γωγής 'Ελληνικών ταινιών.
  Τό τελευταίον δέ αύτό θέμα
  συζητήσεως εχει φέρει συγκί¬
  ησιν καί αναστάτωσιν είς
  ήν νεότητα. Άλλ' άς εχουν
  υπομονήν αί ώραΐαί μας. Μετ"
  λΐγον, Ί'σως, θά είνε δυνα¬
  τόν νά λάμψουν ώς ώραΐα
  <στάρ». Μήπως άλλωστε δ- ειρον τοϋ κάθε δεσποινιδρΐου ής έποχής μας δέν είνε νά άναδειχθή βεντέττα τής όθό- νης άφοΰ δέν ειμπορεί ν' ά¬ ναδειχθή άλλέως είς την ωήν;.. *** Οί συνεταιρισμοί. Αί προετοιμασίαι διά την οργάνωσιν των γεωργικών συγκεντρώσεων είς τάς πρω- ευούσας των νομών καί τα άγροτικά κέντρα τής νή σου μας συνεχίζονται πυρε- τωδώς υπό των Γεωργικών Συνεταιρισμόν. Είς τάς συγ- κεντρώσεις αύτάς θά παρευ ρεθοΰν ώς γνωστόν έκτός των εκπροσωπών των γεωρ- γών ό ΰποδιοικητής τής Ά- γροτραπέζης κ. Άλιβιζάτος καθώς καΐ δλοι οί διευθυν¬ ταί—έπιτελεΐς τής Τραπέζης. Θά άναπτυχθοΰν αί νέαι κατευθΰνσεις τής Γεωργικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, οί σκοποί καί ή ώφελιμό- της τοΰ νέου νόμου περί συ νεταιρισμών καί θά μελετη- θοϋν τα γεωργικά ζητήματα των διαφόρων περιφερειών. ΑΙ συγκεντρώσεις έπομένως αύται άποκτοΰν ιδιαιτέραν σημασίαν, πιστεύομεν δέ δτι ή έπιτυχία των θά είναι εν¬ τελώς έξαιρετική. | Οί έμφυτευταί. Είς άλλην στήλην δημοσιεύ¬ ομεν, λεπτομερείας τοΰ τρό- που διά τοΰ όποίου ρυθμίζον- ται υπό τοΰ ύπουργείου τής Γεωργίας οριστικώς, τα ζητή- ματα των έμφυτευτών δέν- δρων καί αμπέλων επί περι- ουσιών τής τέως'Επιτροπής Ά ποκαταστάσεως προσφύγων. Καί φυσικά ή ρύθμισις άφορά δχι μόνον τούς πρόσφυγας άλλά καί τούς γηγενεΐς. Καΐ ήτο τουτο απολύτως ορθόν καί δίκαιον. Αποτελεί δέ ή ρύθμισις τοΟ ζητήματος αύτοθ συνέχειαν τής εύρείας γεωρ- γικής πολιτικής άλλά καΐ μίαν επί πλέον απόδειξιν τής φι- λολαϊκής τακτικής τής κυβερ νήσεως καΐ τής σταθεράς άπο φάσεως της νά τακτοποιήση. } φσεως της νά τακτοποιήσπ λοτε. Καΐ ή Ιξοδος θά άνταπο- οριστικώς δλα τα μεγάλα ζή κρίνεται επί τέλους εις Ινα σία-' τήματα ωστε ή χώρα νά δυνη θερόν πρόγραμμα καΐ θά έχη καί θί) νά προχωρήσο είς τό βάθος της Ιν σ ργρ είς τό βάθος της ενα σκοπόν. ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ άπερΐσπα στος πλέον είς την δημιουργι κήν της προσπάθειαν.
  ΑΝ0ΡΘΩ.Σ1Σ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «τό
  μεγάλο μυστικό», μέ πρωταγωνΐ
  οτρια την αφθαστη Ίρέν Ντάν
  καΐτόν Ρομπέρ Τέυλορ.
  ΜΙΝΩΑ —Σήαερον τό άριστούρ
  γημα τοΰ Ιουλίου Βέρν «'Υτιοβρύ
  χιον βασίλειον». Λόγω της μέγα
  λης διαρκείας τοΰ £ργου, θά άρχΐ
  ση είς τάς 10 μ μ. ακριβώς.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΪΗΜΕΡΟΝ
  Πρωτοιγωνιστεΐ η μεγάλη
  καλλιτεχνις:
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  καίό άγαπημένος των γυ-
  ναικών:
  ΡΟΐνΐΠΕΡΤ ΤΕΥΛΟΡ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Κ -
  ΪΙΪΙΕϋ
  ΕΓΪΜΒ.
  Μέ την
  ΗΤΟλΟΡΕΣ ΝΤΕλ ΡΙΟ
  καϊ τόν
  ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
  Τ6 θαλαμηγον ά)π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τοΰ Πρακτορείον))
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτνχιουχος της Ιατρικής
  Όδοντίατρβς
  Δέχεται έν τώ "Ιατρείω τού
  παρά τόν Άγιον Μηνδν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καΐ 4-7
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανδρώπου
  Τού Λεωνίοα Άντρέγιεφ.
  Ιτον θρόνο της ανοίξεως
  "Ολα ξαναζοϋν...
  ΜΙλ Τ
  ΣΑ
  Τβϋ'Ινδοΰ ποιητοϋ Καλιντασα.
  Καί ό Ίούδας άρχισε νά κλαίη
  δυνατά. Την στιγμή έκείνη έ'κανε
  σάν τρελλός. Ό Καιάφας μέ μιά
  Ικφρααι περιφρονήσεως, άπέστρε-
  ψε τό πρόσωπο τού. Ό Άννας
  συλλογίσθηκε γιά μιά στιγμή κα'.
  ϋστερα τοθ εΣπε:
  —Παραδέχομαι πώς δέν σέ ά-
  μείψαμε ν.αλά, ΊούδαΙ Αύτό, κι'
  δχι άλλο τίποτε σέ βασανίζει!
  Νά, πάρε άκόμα λίγα χρήματα,
  καί δως τα στά παιδία σου!
  Άπό τό χέρι τοθ άρχιερέως,
  κάτι Ιπεσε μέ δυνατό κουδούνι-
  σμα. Άλλ' δ ήχος αύτός δέν εϊχε
  σβύση, κι' ενας άλλος δμοιος, α¬
  κούσθηκε, κι' ϋστερα, κι' άλλος,
  κι' άλλος, τριάντα φορές! Ήταν
  δ ήχος πού Ικαναν τα τριάκοντα
  άργύρια, τό τίμημα τής προδοσί-
  ας, καθώς δ Ίούδας τα πετοθσε
  στό πρόσωπο τοθ ποντίφηκος
  καί των δικαστών. Τοΰς έπέστρε
  φε τό τίμημα τής προδοσίας. Τα
  άργύρια έπεφταν λοξά, σάν τή
  βροχή πού την μαστιγώνει δ #νε·
  μος, έπεφταν στά πρόαωπα,
  πάνω στό τραπέζι, κατέληγαν
  κατά γής. Μερικοί έκ των δι-
  καστων έπροστάτευαν τό πρό¬
  σωπο μέ τα χέρια τού, πού κρα-
  τοθααν μπροστά, μέ τίς 1 παλάμες
  γυρισμένες πρός τα Ιξω. Οί άλ¬
  λαι φωνάζοντας καί βλασφημών-
  τας, άπεμακρύνθησαν άπό την
  θέσι τους.
  Ό Ίούδας, σημαδεύοντας τδν
  άρχιερέα, τοθ έρριξε τό τελευ-
  ταΐο άργύριον πού τό χέρι τού,
  τρέμοντας, Ιψαχνε πολλήν ώρα
  νά τό βρή, μέσα^ οτή σακκούλα.
  "Ϋστερα Ίφτυσεμέ λύσσα κατά
  γής καί Ιφυγε!
  —"Ετσι τούς χρειάζεται, έτσι!
  —ψιθύριζε, διασχίζοντας, σχεδόν
  τρέχοντας, τους δρομάκους.
  Τα παιδία πού τόν Ιβλεπαν Ι
  τσι άλλάφρονα καί μονολογοΰντα,
  άπεμακρύνοντο φοβισμένα.
  Ό Ίούδας έξακολουθοθσε τόν
  δρόμον, χαμένος ατοος μονολάγους
  τού;
  —Δέν Ιπρεπε νά κλάψης, κα-
  κομοίρη, Ίούδα! "Εχει, λοιπόν,
  δίκηο δ Καιάφας πού σέ έχαρα-
  κτήρισε βλάκα; Έκεΐνος πού
  κλαίει την στιγμή τής μεγάλης
  εκδικήσεως, είνε άνάξιος! Τό ξέ
  ρεις Ίούδα; Μην έπιτρέπης στήν
  καρδιά σου νά ψεύδεται, μή ραν-
  τίζης τή φωτία μέ δάκρυα Ίούδα
  Ίσκαριώτη!
  Βυθισμένοι σέ μιά μελαγχολι-
  κή σιωπή, οί μαθηταί τοθ ΊησοΟ
  ήσαν καθημένοι καί πράαεχαν
  ν' άκούσουν τί γινάταν Ιξω. Έ
  φοβοθντο μήπως ή έκδίκησις των
  έχθρών τοθ ΧριστοΟ, έστρέφεΐο
  καί εναντίον των. Επερίμεναν ά¬
  πό στιγμή σε οχιγμή νά παραβι-
  ασθη ή εϊσοδος, καί νά είσορμή-
  σουν οί Ρωμαΐοι στρατιώται.
  "I-
  σως χά τούς περίμεναν καί αθ-
  τούς βασανιστήρια.
  (συνεχίζεται)
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  ΈκτταιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήτιοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης.
  Έτιίσης δδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά·
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αο·
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ή γη σκεπάσθηκε μέ £να κέν-,
  τημα άπό άνθισμένα λουλα^ιδια
  «κασάς», καί ή νύχτα στολΐσθηκε
  μέ στάλες δροσιάς. Τό ιτοταμάκι
  μέ κΰκνους. Τα κοιμισμένα νερά
  μέ νυμφαίας. Τό δάσος μέ τα «λου
  ιλούδια» μέ τα έπτά πέταλα ττοϋ
  άνθίζουν στούς θάμνους τού. ΟΙ
  κήτΐοι εΤνε κάτασπροι άτΐό όλά-
  σπρα τριο,ντάφυλλα.
  Τα ποταμάκια κάνουν φειδίσιες
  στροφές σάν γυναΐκες φιλήδονες
  τιού ττερττατοϋν μέ τσακίσματα Τα
  μεγάλα λιθάρια μέσα στά ποτά-
  μι,Γςχ γυαλΐζουν καί μοιάζουν άπο
  μακρυά σάν σφιχτοδεμένα γυναι-
  κεΐο σώμοιτα, δλο καμτΐύλες, ποΰ
  μόλις βγηκαν άπό τό νερό κα'ι
  στάζουν άκόμα. Στήν έπιφάνεια
  τού νεροϋ γυαλίζουν τα λέπια ψα
  ριών καί μοιάζουν μέ τ' άσημέ-
  νια κουδουνάκια πού κρεμδν ή γυ
  ναΐκες στής ζώνες των Κα'ι ή'σει
  ρές των λευκών πουλιών, στής δ-
  χθες των, λές κι' είνε μαργαριτά-
  ρια σέ γυναικεϊα περιδέοαια
  Ποία καρδιά δέν χτυπδ δυνατά
  στή θέα τοθ ώμορφου οθρανοΰ,
  ποθνε πασπαλισμένος μέ λεπτά
  σύννεφα, σαν έλαφρότατο χνοϋδι
  σ' ίνα νεανικό πρόσωπο; 'Απαλό
  γρασίδι στρώνει την γή, μαλακό
  στρωσΐδι πού ττεριμένει τούς έρα
  στας νά ξαπλωθοΰν απάνω τού.
  Πέρασαν ή μαΰρες νύχτες τής
  Γ
  ■■■■■■·Μ*■·■■■■■■Μ«■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΓΕΩΡΓΟΙ!!
  Καταπολεμήσατε άμέσως τό Σκουλήκι τής άμ
  πέλου (Εύδημίδα) ποϋ έπροξένησε μεγάλες ζημΐες
  στ' άμπέλια σας τόν περασμένο χρόνο. Θά τό επι-
  τύχετε μόνον μέ την:
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΙΪΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
  Έξοντώνει αυτοστιγμεί τό σκουλήκι καί στοιχί-
  ζει οΐκονομικά. Ζητήσατε όδηγίες καί δείγματα ά¬
  πό τόν αποκλειστικόν Αντιπρόσωπον:
  Ν. Θ. ΝΟΜΙΔΗΣ
  Νίκης 9 ΑΘΗΝΑΙ
  ■■■■■■■■
  ^
  μτιόρας. Ό ούρανός είνε φωτεινό
  τερος, ττεριτριγυρισμένος άπό ά
  σπρα σΰννεφςχ σάν βαμβάκια, σάν
  χνοΰδι άτιό άνθισμένα λουλούδια
  λωτοΰ Καί μίσα σ' αύτά τα συν
  νεφα ό οορανός φαΐνεται σάν Μ*
  νας βασιληδς στόν οποίον κάνουν
  άέρα οί σκλάβοι τού μέ χΐλιες
  βεντάλιες καμωμένες άπό λευκά
  φτερά' Ποία ψυχή δέν είνε Ετοίμη
  νά κλάψτ) άπό την έρωτική συγ-
  κ'ινησι μπρός σ' αύτά τα δάση των
  έβέννων, ποϋ τα ψηλά κλαδιά
  των τα κουνφ ή αΰρα, Μπουμπού-
  κια καί λουλούδια στολίζουν τα
  κλαδιά αύτά, καί τριγύρω τους
  πετδν τρελλές μέλισσες, ποϋ άν-
  τλοΰν τό νέκταρ, άπό τό δποΤον
  Μπειτα, στή κυψέλη των, βγάζουν
  εύωδιαστό μέλι.
  Ή γή πανηγυρ'ζει. Λές καί _φο·
  ρεΐ φόρεμα γάμου Μάς μεταδίδει
  την χαρά της. Κοπάδια άπό ρω-
  μαλέες φοραδες βόσκουν στά πα-
  χειά λεφαδιά της, καί παντοΰ α¬
  κούονται πρόσχαρα, κελσδήματα
  έρωτευμένων πουλιων
  "Ολα ζαναζοΰν. Κι' δλα λαλοΰν
  μέ χαρούμενη γλώσσα τή ζωή τιού
  ξεπηδάη πρόσχαρη, γελαστή, όλό-
  δροση άπό τό πρααίνισμο των
  κάμπων, άπό τό άνθισμα των μυγ
  δαλιών, άπό τοΰς λουλουδένιους
  παραδεισους δλης τής γης..
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.94.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) "ΑνΘη πού συμβολίζουν την
  άγνόχητα.—Πλείστα φάρμακα εί¬
  ναι τέτοια ώς πρός την γεθσιν.
  2) Πένθιμον χρωμα.
  3) "Οποίος τόν παραβη" 6πό-
  κειται είςτήνπληρωμήν άποζημιώ-
  σεως.—Έκεΐ γίνεται μεγάλη πα-
  νήγυρις την 15ην Αύγούστου.
  4) Πόλις τής Μακεδονίας.
  5) Ξύλινα άγάλματα.—Σταλα·
  μαχιά.
  6) θεραπεία.—Φρούριον είς 8
  είχε έγκλειστή ό Κόμης Μονχε-
  χρήστος.
  7) Μία των φυλών τοθ Ίσραήλ.
  —Φυχόν παράγον κομμεορηχί-
  380ον
  Τί σημασίαν εΐχε μιά γυ-
  ναΐκα φυλακισμένη σ' ;ε"ναν
  παγκόσμιο πόλεμο! ΤΙ σημα
  σία είχεν ή ζωή ενός άτό-
  μου μέσα στό κυνικό παι·
  γνΐδι τής πολιτικής! ΠαντοΟ
  οί καρδιές εμεναν ψυχρές
  καί ,,οΐ πόρτες κλεισμένες.
  Όλοι οί βασιλείς καί οί
  έπίσημοι διεκήρυσσαν πώς ή
  κατάστασις τής ΜαρΙας-Άν
  τουανέττας τούς έσυγκινοθ-
  σε βαθειά. Άλλά κανείς
  δέν έκουνιόταν γιά νά την
  σώση.
  —"Ολοι μέ έγκατέλειψαν!
  είχεν είπη ό Λουδοβΐκος 16ος
  στόν Φέρσεν.
  Τό 'ίοιο θά μποροθσε νά
  επαναλάβη καί ή ΜαρΙα-Άν
  τουανέττα. Όλοι την εΐχαν
  εγκαταλείψη. Τό ένοιωθε κα
  θαρά μέσα στό μοναχικό
  καί διπλομανταλωμένο δια-
  μέρισμά της. Άλλά ή θέλη¬
  σις της νά ζήση παρέμενεν
  άκέραιη στήν ψυχή αυτής
  τής γυναίκας. Καί άπό την
  θέλησι αυτή έγεννήθηκεν ή
  απόφασις νά άγωνισθή μονά-
  χη γιά την σωτηρΐα της.
  (συνεχίζεται)
  νην χρήσιμονέν τή φαρμακευτικη'.
  8) Συμπλεκχικός σύνδεσμος τής
  ΆρχαΕας.—Δέν την έχουν τάάνϊ-
  λαχα φαγηχά.
  9) Είδος βαδίσματος.—Φουκα-
  ρας, δυστυχής.
  10) Σύζυγος τοθ Μωάμεθ.
  11) Μεγάλη πεΐνα (Αίτ.).—
  Δέν είνε ένδεδυμένη.
  12) Γεννώ.
  13) Έτερα δναμασία των Κι-
  νέζων.—Ή πάπια.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1)ΙΙχηνόν. — "Οπλον των Άρ
  χαίων.
  2) Πρόθεσις.
  3) ΈπαρχΕα καί κωμόπολις τής
  Εύβοίας.—Πισχός φίλος τοθ Φιν-
  τίου.
  4) Πόλις τής Γαλλίας.
  5) Όδηγός ενός μεταφορικοθ
  μέσου.—Έπίρρημα τοπικόν.
  6) Άνθη.
  7) Αδελφάς τοθ θανάτου.—Πό
  λις τής Μικράς Άσίας γνωστή
  άπό τούς τάπητάς της.
  8) Άντωνυμία δεικτική καί
  προσωπική.
  9) Έπιτραπέζιον σκεθος.—Ρα-
  νΐς.
  10) Άρχαία θεά, ήτις έλατρεύε
  το είς Αΐγιναν.
  11) Αέγεται καί χάραξ.—Έ-
  κεΐ έδοξάσθη δ θεμιστοκλής.
  12) Στρατιωτική μονάς.
  13) Τραπουλόχαρτον.—Ή έξω-
  τερική μορφή εκάστου πράγμα-
  ΕΟΡΤΑΙ — Μεθαύριον εορτήν
  των Άγίων Κωνσταντίνου καί Ε¬
  λένης, δέν έορτάζει ή ΔνΙς Έλενί
  1 τσα'Ιωάννου Δρο:κοπούλ.ου ΙοτροΟ.
  . ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την ττορελθ. Κυ·
  1 ριοικήν ό Ιοτρός κ. Έμμ. Τ£ωρα·
  κολευθεράκης άνεδέζατο της κο·
  λυαβήθρας είς Ρογδιάν τό οοι-
  τσάκι τοΰ κ. ΆντωνΙου Γιανναρά·
  κη ονομάσας αύτό Μαρίαν. Είς
  τάν ανάδοχον καΐ τούς γονεΐς εύ-
  γόμεθ^x νά τοίς ζήση.
  Ι — Έπίσης είς Φόδελε ό κ. Γε.
  ώργιος Κρεβετζάκης φαρμακοτιοι-
  ός εβάπτισε τό χαριτωμένο κορι-
  , τσάκι τοθ κ. Νικ. Βέργη ονομάσας
  αύτό ΦρειδερΙκην. Νά τοίς ζήστι
  Α. Π.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Μετ' ολιγοήμερον
  νόσον άπεβίωσε προχθές ό Ιωάν¬
  νης Καραουσάνος, έκ των παλαι¬
  ών έμπορευομένων τοθ τόπου
  μας καί των χρηστών καί έναρέ-
  των συμπολιτών μας. Την κηδείαν
  τού παρηκολούθησεν άρκετός κό-
  σμος τιμών την μνήμην τού
  Τούς οΐκείους τοθ μεταστάντος
  καί τόν αδελφόν αύτοΰ κ. Νΐκον
  Καραουσάνον συλλυπούμεθα θερ¬
  μώς.
  —Μετ' ολιγοήμερον νόσον άπε»
  βίωσε προχθές χρηστός συμπολΐ·
  της καί καλοκάγαθος οΙκογενΗΐ»
  άρχης, ό Έμμ. Μέρσας. Την κη¬
  δείαν τού γενομένην χθές παρη¬
  κολούθησε άρκετός κόσμος τιμών
  την μνήμην τού.
  Τα τέκνα καί τούς συγγενεϊς
  τοθ μεταστάντος συλλυπούμεθα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μας έπφ&βλημένον θεωρούμεν δ»
  πως καί διά τοΰ τύπου έκφράσο
  μέν τάς ευχαριστίας μας είς δλους
  τούς δπωσδήποτε συμμερισθέντας
  τό πένθος μας στή μεγάλη συμ-
  φορά πού μας έΊΐληξε μέ τό θάνα-
  το τής τιροσφιλοΰς μας συζύγουι
  καί μητρός. Ιδιαιτέρως ευχαρι¬
  στούμεν τούς μαθητάς καί μαθη¬
  τρίας τής £κτης τάξεως τοθ Παλ
  λαδίου διά την είλικρινή των συμ¬
  μετοχήν είς τό βαρύ πένθος μας
  Ή βαρυτιενθοϋσα οικογένειαι
  Ιωάννου Μ. Μαρή
  χαί γϊΐυκύπρα
  βιγαρέττα
  ΓΟρω στήν πόλι.
  Συνεχίζονται έντατικώτερον
  τάς τελευταίας ημέρας τα νέα
  λιμενικά μας £ργα.
  —Συνεχίζονται έπίσης έντατι-
  κως καί αί εργασίαι διαμορφώσε-
  ως τής λεωφόρου Νόελ.
  —"Ωστε νά δημιουργοΰνται αί
  καλύτεραι των προθποθέσεων διά
  την σύντομον κατά τό δυνατόν α¬
  ποπεράτωσιν καί των μέν καί
  των δέ.
  —Ή καιρική άκαταστασία δέν
  εφαίνετο οδτε χθές αποκλίνουσα
  οριστικώς τιρός την αποκατάστα¬
  σιν.
  —Μερικοί έν τούτοις των αιώ¬
  νιον καιροσκόπων τοϋ καφενεΐου
  διετήρουν διαφορετικήν γνώμην.
  —Άλλά μήττως ή γνώμη των αύ
  τή βαρύνει τό κάτω—κάτω είς τάς
  μεταβολάς τού καιροΰ;
  —Άπό την τιροχθεαινήν κλήρω
  σιν τοϋ λαχεΐου δέν έμειναν πα·
  ρατιονεμένοι ώρισμένοι συμπο¬
  λίται.
  —Έκερδήθησαν άρκετά μικρο-
  —ΧωρΙς νά λάβωμεν οτΐ' δψει
  καί τούς κερδίσαντας είς τό άρ-
  τιον
  τιον.
  ν.
  —Ή έπιβατική κίνησις έξακο-
  λουθεΐ νά είνε κατά τό μάλλον
  καί ήττον πυκνή.
  —Ταξιδευουν άρκετοί τ έπα·
  νέρχονται έκ ταζιδΐων.
  —Δέν λείπουν άπό την κίνησιν
  αυτήν σημειωτέον καί οί μεμονο-
  μένοι ξένοι άρχαιόφιλοι.
  —Ή δράσις τοϋ Συλλόγου Δε-
  σποινΐδων "Ηρακλείου έζακολοι>
  θεΐ νά παρουσιάζη, άζιοσημειώ-
  τους σταθμούς.
  —Άπό φιλανθρωτηκή,ς καί φιλο
  κοινωνικής απόψεως.
  —Ώς είνε ή αναγγελθείσα τε¬
  λευταίως χβρήγησις 320 πήχεων
  υφάσματος είς τόν Βρεφοκομικόν
  σταθμόν.
  — Είς τοϋ Πουλακάκη προβάλ-
  λεται Ενα εξαιρετικόν Ιργον: «τό
  Μεγάλο Μυστικό» μέ την Ίοέν
  Ντάν καί τόν Ρόμπερτ Ταίϋλορ.
  —Άξίζει νά τό παρακολουθή-
  σουν καί αύτό δλοι καί δλες διό¬
  τι είναι έφάμιλλον των ττροηγου·
  μένων.
  ο Ρέκβρχερ
  —ΣυναυλΙα τραγουδιου.
  Την προσέχη Κυριακήν 22 Μαΐ-
  ου(ώρα 11 τι. μ) δίδεται είς τό
  θέατρον Πουλακάκη συναυλΐα
  τραγουδιοϋ υπό τού κ. Τάκη
  Τσουμττρη βαρυτόνου μελοδράμα-
  τος, πρός εξασφάλισιν εύρυτέρων
  στιουδών έν Εύρώπη Είς την συ¬
  ναυλίαν θά συμπράξη ή κ. Λολότα
  Τσουμπρή χορεύτρια. Είς τό ττιά
  νο θά συμπράξη ό κ. Νερονώφ.
  «ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ
  ΕΙίικευθβΙς επί έηταετί-
  αν ίΐς τα παθβλογικά νβ-
  σήματοτ έν Παριοίβι; χ«1
  Λυννι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς το Ιατρείον τού δδός
  Άμαλ«εΙας ίπάροδος δδου
  Κατεχάκη, τιρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10—12 η. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια-
  θέτβι ώρας διά την τήρησιν λο-
  γιστικων βιδλίων. Ένήμερος έμ-
  πορικής άλληλογραφίας Έλληνι-
  κής καί Γαλλικής."; ΠληροφορίΛί
  πκρ' ημίν.
  ^κρ&ϋ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  '··
  μ£Ρ°ν
  μα^β»> ε^ ι>ι ε»**~ «<>* ε»ν~ ι^~ ^ ε»<~ ι_^~ ιΜΔΓι »~" », ,/~ ε^" «^'»»ι^**~ υε/*"***^ « ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. Γνωρίζει μέχρι τοθ τελευταΐου δλους τούς άστυ-ι φυλακάς των Παρισίων καί εΰφυώς πάντοτε προσδί-' δεί τό ανάλογον πρός τήν φυσιογνωμίαν ενός εκά¬ στου έπώνυμον. Τούς μετρεΐ είς τα δάκτυλα. Σπου- δάζει τα ήθη, τάς συνηθείας των, περί ενός εκά¬ στου έξ αυτών δύναται νά σοΐ διηγηθ[) πάμπολλα" κράτει σημειώσεις. Ψυχολογεΐ Ινα έ'καστον, ώς ν' άναγινώσκΓ| είς τό ανοικτόν βιβλίον. Ημπορεί νά σάς είπη όνομα- στί' 'Εκίάνος είνε προδότης, ό δεΐνα είνε μοχθηρό- τατος, ό τάδε είνε μεγαλόκαρδος' αύτός είνε γε- λοΐος' δλσι δέ αύται αί λέξεις έν τή γνώσοη των χχήοιζεν χαμινίων έχουσιν ίδιάζουσαν όλως συνεκδοχήν. "Ε- " ' ' Η ΝΥΚΤΕΡΙΔΑ Πώς δα γίνη εφέτος ή δακοκτονία. Α'. Έπειδή παρουσιάζετχι μέ τήν ^ρ-ψ^ «κατά τό ήμισυ τε- τραπόδου καί κατχ τό άλλο ήμισυ πουλιοΰ» κι' Ιπειδή «5έν είνε οδτε τό Ινα ουτε τό άλ- λο», ή νυκτερίδα εφαίνετο είς τόν Μποοφόν ώς 2να τέρας. Ό Λινναΐος, αντιθέτως, τήν εχαρα ώς στενόν συγγενή τοΰ τοΰ πιθήχου καί ς χή ίν%ρύπ^ κΐί κεΐνος έκεΐ ψαντάζεται δτι ή νέα γέφυρα είνε κτήμά τήν έτοποθέτει μαζί με τάν τε· τού καί έμποδίζει τόν κόσμον νά περιπατή επί των λευταΓον είς τήν σειράν των άν πλαισίων των άκρον αύτάς έδώ ε'χει την μανίαν θρωπομόρφων "Οπως κα! άν ϊχη νά τραβφ τα αύτιά τοθ καθενός κλπ. {χ0 πραγμα, ή μελέτη τής νυχτε- Ό,τι άν αναγγείλη μακρόθεν πρός συνάδελφον ρ£δα; μίς παρέχει πληροφορίας τού τό χαμίνιον Ιχει άπόκρυφον στρατηγικήν έννοι |γεμάτα; άπί ενδιαφέρον—τα αν, τουτο δέ διά τινος έμφάσεως, άποπνεούσης όμη πτερά της μέ τό χρώμα τους ρικήν καί σπσρτιατικήν άμα βραχυλογίαν, μετά το *αί την διάταξιν τους, δίδουν σαύτης δέ τεχνικής άνωμαλίας καί άσυναρτησίας,' είς τό ζώον αύτό τήν όψιν ώστε άμφιβάλλεις άν έξεφράσθη τι δηλωτικόν έννοί-' μιας «θλιμμένης μικροΰλας χή- ας, ώς είς τάς έλευσινιακάς των ΠαναθηναΙων με-1 ρας». Μέ τήν διαφάνειάν των ά λοποιΐας. | ποτελοΰν άριστον πεδίον τής μελέ- Γ. "Ιοε οί Παρίσιοι, ΐδε ό ανθρωπος Καί πάλιν έν συνόψει· τό χαμίνιον των Παρισί¬ ων είνε ό λαός προσωποποιούμενος είς παιδίον, έ¬ χον επί τοϋ μετώπου τήν ρυτΐδα τοθ παλαιοθ κό- σμου. Τό χαμίνιον είνε είς τό έθνος χάρις, καί άμα νόσος· ήτις πρέπει νά Ιαθή. Πώς; διά τοθ φωτός. Τό φώς ύγιάζει. Τό <ρώς φωτίζει. Άπασαι αί γενναϊαι κοινωνικαί άκτΐνες πηγάζουσιν έκ τής έ- πιστήμης, έκ των γραμμάτων έκ των τεχνών, έκ τήο έκπαιδεύσεως. Ποιήσατε άνθρώπους, ποιήσατε άνθρώπους! ΦωτΙσατε αύτούς ίνα σάς θερμάνωσι' Τό φαεινόν ζήτημα περί παγκοσμίου έκπαιδεύσεως θά τεθή θδττον ή βράδιον ώς άΓΤΟλυτος καί άκατα- μάχητος άλήθεια" τότε δέ, οί κυβερνώντες υπό τόν άγρυπνον όφθαλμόν τής γαλλικής Ιδέας, θά χρεια σθή νά προτιμήσωσι δυοΐν θάτερον" ή τα τέκνα τής ΓαλλΙας, ή τα χαμίνια των Παρισίων λαμπάδες έν τώ φωτΐ, ή σπινθήρες έν τώ σκότει. Τό χαμίνιον έξεικονίζει τούς Παρισίους καί οί Παρίσιοι έξεικονίζουσι τόν κόσμον. Διότι οί Παρί¬ σιοι είνε τι σύνολον. Οί Παρίσιοι είνε ό κολοφών το ανθρωπίνου γένους. "Ολη ούτή ή τεραστία πό λις είνε έπιτομή ήθών νεκρών καί ζώντων. Ό τούς Παρισίους θεώμενος νομίζει δτι θεδται τα κάτωθεν πάσης (στορίας, έν δέ τοίς διαστήμασιν, ουρανόν καί άστερισμούς. Οί Παρίσιοι έ'χουν Καπιτώλιον, τό δημαρχείον. Παρθενώνα, τόν ναόν τής Παναγί¬ ας" Άβεντΐνον Όρος, τό προάστειον τοθ Άγίου ΆντωνίουΆζινάριον,τήνΣορβόνιην,ΠάνθεοντόΠάνθε ον,ΊεράνΌδόν τό βουλεβαρτον τώνΊταλών'Ναόντοΰ ΑΙόλου, τήν κοινήν γνώμην. Παν 8,τι αλλαχού, του¬ το ευρίσκεται κσί έν Παρισίοις. Οί Παρίσιοι είνε ουνώνυμον τοθ Κόσμος. ΟΙ Παρίσιοι είνε αί Αθή¬ ναι, ή Ρωμη, ή Σύβαρις, ή Ίερουσαλήμ. Άπαντες οί πολιτισμοΐ τής γής ευρίσκονται είς Παρισίους έν έ¬ πιτομή, ωσαύτως δέ καί άπασαι αί βαρβαρότητες. Ζή'τησόν τι δπερ 6έν ύπάρχει έν Παρισίοις. Ό τρίπους τού μάντεως',Τροφωνίου δέν περιέχει τι, τό οποίον νά μην υπάρχη έν τή θεωρία τού Μαγνητι στοϋ Μεσμέρου, έν τω προσώπω τοθ Καλλιόστρου αναγεννάται ό Έργοφίλας, έν δέ τώ κύμητι τοθ ά- γίου Γερμανοΰ ένσαρκοΰτσι ή των βραχμάνων Βα- ζαψάντη' δπως δέ τό έν Δομασκώ τέμενος Ούμου μιέ τέλει θαύματα, οϋτω καί τό νεκροταφείον τοϋ Σαινδεμάρ. Οί Παρίσιοι έ"σχον ώς Αΐσωπον τόν Μαγιέ καί ώς Κνιδίον τήν κόρην Λενορμάν. συνεχίζεται τής διότι κυκλοφορίας τοΰ αί'· τος, διότι ημπορεί κανείς δι' αυτών νά παρακολουθή κάλλι- στα δλας τάς κινήσεις των αί μοσφαιρίων. Ημπορεί, μέ τήν βοήθειαν τοθ μικροσκοπίου, νά ιδή τα ερυθρά αίμοσφαίρια νά παρασύρωνται μέσα είς τό κυκλο- φΐριακόν ρεϋμα καί τα λευκά νά συμμαζεΰωνται είς τα πλευ- ρά των φλεβ'όν. Διά νά μή παρασυρθώμεν είς μακράς επι¬ στημονικάς μόνον δτι ή φορίας τοΰ ρυγας τής έξηγήσεις, τονίζομεν μελέτη τής κυκ^ο- αί'ματος είς τάς πτέ νυκτερίδας υπήρξε πολύτιμος διά τήν επιστήμην. Έπίσης εμελετήθη επισταμένως άπό τούς διαφόρους έρευνητάς τό ζήτημα τής άναπνοής, αί είσ- πνοαί καί αί έκπνοαί έμετρήθη- σαν έν σχέσει μέ τό βάρος κα'. τήν επιφάνειαν τής νυκτερίδας καί δ ά τήν περίοδον τής I- γρηγόρσεως καί διά τήν περίο¬ δον τής νχρκώσεως τοΰ ζώου. Παρετηρήθη κατά τα τελευταία ίτη ή ανάπτυξις είς τα ΰψίς τοΰ λάρυγγος καί τής ταχείας μ;άς πραγματικής αμυγδαλής. Ή ά- μυγδαλή αυτή άναπτύσσεται κα¬ τά τήν περίοδον τής ναρκώσε- ω; καί έλαΐτοΰται είς τα ήμι- βυ τοΰ δγκου της τό καλοκαΐ- ρι. Αί σχετικαί μϊλέται κατέ- λ'ξαν είς τό συμπέρασμα, δτι είς τήν περίπτωσιν αυτήν έχει προνοήση ή φύσις νά φράσση τα άναπνευστικά δργανα διά τήν περίοδον τής αναπαύσεως, νά παρεμποδίζη τήν ελευθέραν είσο¬ δον τοΰ αέρος είς έ'να σώμα ναρκωμένον, είς τό οποίον ή καΰ σις Ιχει ελαττωθή" είς τό ελά¬ χιστον. Είνε χαρακτηριστική ή δ ξΰτης τής άφής είς τό ζώον αύ τό. Αί μεμβράναι των πτερύ- γων, αί έπιφάνειαι των αύτιών τού, καί οί ρώθωνές τού, Ιχουν τοιαύτην όξύτητα άφ'ς, ώστε αύται βοηθοΰν τήν νυκτερίδα νά πετά τήν νύκτα άνάμεσα άπό διάφορα βλέπη. έμπόδια χωρΐς (σκνεχίζεται) νά ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΔΑΚΗΣ ί Σ» Τηλέφ«νον 6-50. Τμήυα Ασφαλειών. -Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι- κάς άσφαλιστικας έτα.ρίας. Άσφαλιζομεν, υπο τ?& καλυτέρους ορους, τούς κινδυνους μεταφο- ρ*ς οιουδήποτε εΐδους έμπορευματος. ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΗ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΑ., ., Καλύπτομεν τούς ΚαλυπτομΒν , * κινδύνους πυρός των. Τούς επί οίκο- κινδύνους £Κμ έργατικών άτυχηματων: ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΕΜΠΛΟΪΕΡΣ ΑΑ.ΑΜΠ1Α1ΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΩΟΡ. ΛΪΔ Λονδίνου. Άσφάλειαι ΖΩΗ_ μέ ™* ««λυτέρους συν- δυασμούς: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη Άριθμός 329 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ό Συμβολαιογράφος Πύργου Κρήτης, Άλέξανδρος Μιχαήλ Έ '.ηώτης, έν Πύργω—Κρήτης κα¬ τοικίαν καί έξρεύω/. Δηλοποιώ δτι, Τή έπισπεύσει τής έν Αθή¬ ναις έίρευούσης Έθνικής Κ'τη- μαΐικ,ής Τραπέζης τής Ελλάδος, εκτίθημι είς Δημόσιον αναγκα¬ στικόν πλειστηριααμόν τα έπό- μενα ένυπόθηκα κτήματα των' άφειλετών αύιής, 1) Ιωάννου ι Χρόνη Νεονάκη, 2) Πραξίας συ· Ι ύγου Αδαμ Νεονάκη τό γένος' Χρόνη Νεονάκη, 3) Γεωργίου Χρό- Νεονάκη κατοίκων Βαγιωνι- [ άς Μονοφατσίου. 4) "Ολγας συ- ύγου "Ιωσήφ Κωστάκη τό γένος Ιωάννου Αστρινακη, καί δ) Ιω¬ άννου Αστρινακη δι' εαυτόν καί ώς ένασκοΰντος τήν πατρικήν ε¬ ξουσίαν επί των άνηλίκων, τέ- κνων τού. όρφανών μητρός, Μα γδαληνής, Κλεάνθ^;, Μαρίας, Νι¬ κολάου. Δϊσποινιάς καί Χρισιι νιάς ώ; έξ άδιαθέτ^ κληρονό¬ μων τή; αποβιωσάσης Γεωργί¬ ας σ^ύρυ Ιωάννου Άστρινά κη, τό γένος Χρόνη Νεονάκη κατοίκιυ; Γκαγκαλών Μονοφατοί ου, απάντων δέ ώς έξ άδια θέτου κληρονόμων τοΰ άρχικοΰ όφειλέτου Χρόνη Κωνσταντίνου Νεονάκη, κείμενα κατά τήν κτη- ματικήν περιφέρειαν τοΰ χωρίου Βαγιωνιόδς Μονοφατσίου, τέως Δήμου Χάρακα καί ΕΕρηνοδικει- ακής περιφερείας Πύργου Κρή¬ της, ήτοι 1) Είς θέσιν «Στερνα- λάναα» ποτιστικόν αγρόν εκτά¬ σεως δ στρεμμάτων μέ 80 κτ· τρέας καί 30 Ιλαίας, συνορεύδν- τα κτήμασιν, βάγχα έξ άνατο¬ λών, άγωγώ έκ νότου κληρονό μων Στεφάνου Χαλκιαδάκη έκ δυ¬ σμών καί κληρονόμων Γεωργίου Χουδετσανάκη, έκ βορρά. Είς θέ¬ σιν «Κουταουνάρα» άμπελον ποι χιλίας σουλτανί εκτάσεως 6 στρεμμάτων μέ 15 ελαίας, συ- νορεύουσαν κτήμασι, δρόμψ έξ άνατολών, Γεωργίου μάκη καί Εύθυμίου κη έκ δυσμών καί βορρά. 3) Είς θέσιν «στό Μοναστήρι πελον εκτάσεως κη έκ νότου, Κωνσταντίνου Χον- δροζουμάκη έκ δυσμών καί κλη¬ ρονόμων Κ. Νεονάκη έκ βορρά, πρός είσπραξιν των ένυποθήκων άπαιτήσεων αυτής έκ λιρών στερ λινών Αγγλίας, ε?ς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου, έν συνόλω τριακοσίων τεσσ^ράκοντα όκτώ,σελ λινίων έννέα,πεννών τρειών (£348 —9—3) μετά των τόκων των άπο· φερόντων τοιούτους κονδυλίων καί των ίξόδων Ικΐελέοεως έν γέ¬ νει, &πορρεοΌα<ύν καί στηριζομέ- νων είς τα ύπ' άριθμούς χιλιο- στόν διακοσιοστόν τριακοστόν Ιν- νχτον (1239) τής ένδεκάτης Σε πτεμβρίου τοΰ ϊτους χιλιοστοΰ] έννεακοσιοστοΰ είκοστοΰ όγδόου| καί χιλιοστόν διακοσιοστόν τεσ- σαρακοστήν Ιννατον (1249) τής δεκάτης πέμπτης Σεπτεμβρίου ί-' δίου Ιτου 1928, δανειστικά συμ- βόλαια τοΰ Συμβολαιογράφου Ήρα' κλείου Άντωνίου Γιάνναρη νομί¬ μως κεκηρυγμένα έκτελεστά, καί διά τάς οποίας άπαιτήσεις τής έιχισπευδούυης έπετάχθησαν νομί- Τά γεωργικά ταμεϊχ τοΰ κρά τού; παρεκλήθησαν υπό τοΰ υ πουργείου Γεωργίας, ΰπως μέχρι | τή; 20 τρέχοντος μηνός προβούν εί; τήν κατανομήν των νορών εί; περιφερείας τομέων κα'ι έπο· πτειών πρός καταπολέμησιν τοΰ δ ά κου. Ή έργασία αυτή 8ά γίνη μετά τόν τεχνικόν προσδιορισμόν των περΐφερειών εί; τα; οποίας έκ των ένδείξεων τή; προβλεπομε νης παραγωγή; θά γίνη ή καΐα· πολέμησι; τοΰ δάκου. Σχετικώς παρεκλήθησαν τα γεωργικά ταμεϊα δπυς μεριμνή· βουν διά τήν πρόαληψιν τού διά τάς θέσει; των τομεαρχών άπαι· τουμένου προσωπικού. Διά τήν πρόσληψιν τοΰ προσω¬ πικού θά άκολουθηθτίήέξή; φυσική βειρά προτιμήσεως: 1) Ιδιώται γϊ- ωπονοι, άπόφοιτοι άνωτάτη; γι- ωπονική; σχολής μετά ή άνευ προϋιτηρεσίκ; εί; τα δακοκτόνα, 2) ιδιώται γεωπόνοι άπόφοιτοι μέσης γΐωργική; σχολής μετά ή άνευ προΰπηρεσία; εί; τα δχκο· κτόνα, 3) άπόφοιτοι άγροτικΰν οΐκοτροφίίων έχοντες τας απα¬ ραιτήτου; γραμματικάς γνώσει; μετα π άνευ •-ροϋπιιρεσία; είς ΐά δακοκτέν», 4) άπόφοιτοι κα¬ τωτέρων γεωργικών σχολείων 2- χοντε; τάς απαραιτήτου; γραμ¬ ματικάς γνώσεις μετά προΰπηρε- οίας είς τα δχκοκτονα. ΔΓ άπαντας τού.: κριθηβομέ- νους ώ; ίκανου; διά τήν θέσιν των τομεαρχών έκ των παρακο λου9ησάντωγ ή^ μή τα μαθήμα- τα, δύνανται κατά τήν κρίσιν των διοικητικόν συμβουλίων των γεωργικων ταμείων νά προσλη- φθωσι κκί τοιούτοι ΰΐτό στρά- τβυβιν άρκεΐ νά μή πρόκβιται νά κληθωσι υπό τα δπλ-χ, πρό τής πα· ρελεΰσεως ενός μηνός μετά τώ πέ¬ ρας της καταπολεμήσεως τού δα κου. Ή πρόσληψις των τομεαρχών θά πραγματοποιήται διά διατα¬ γήν τού οίκείου νομάρχου μβτά σύμφωνον γνώμην τοΰ διοικητι κου συμβουλιον τού γεωργικοθ ταμείου. πληρωμήν αυτών, κατά τα ύπ' άριθμούς 14599, 14601, 14597, · καί 14598 έπιδοτήρια τοθ δικα-' στικοΰ κλητήρο; των έν Ήρα- κλείψ Πρωτοδικών Εμμανουήλ Άρκουλάκη. Ό πλειστηριασμός οΰ^ος γενησεται ενώπιον μου ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ έν περιπτώσει κωλύματός μου, καί έν τώ έν Πύργψ Κρήτης καί κατά τήν θέσιν «Άγορά» κειμένψ δημο σίφ γραφείφ μου, ίδιοκτησία των κληρονόμων τοΰ Νικολάου Αγγε¬ λιδάκη τήν 26ην Ίουνίου 1938, ημέραν Κυριακήν, καί ώραν 10— 12 πρό μεσημβρίαν 2τε καί δπου καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλει δοτήσωσ·. Εγένετο έν Πύργω—Κρήτης τή δεκάτη τρίτη Μαίου 1938. Ό Συμβολαιογράφος Πύργου— Κρήτης Άλέζανδρος Μιχ. 'Εληώτης Ό ιτα9ολόγος Ίατρό; Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείφ, θά δέχεται τού; πάσχοντα; είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπαφάκη (Ηλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. —Έκδρομή είς Σητείαν. Τό προσεχές Σάββατον καί έπ' εύχαιρία τή; εορτής των 'Λγίων Κωνσταντίνου καί Ελένη; ό ά- Ιλητικό; Σύλλογο; «'Ηρακλή;» ίιοργανώνει διήμερον έκδρομήν, χάριν άναφυχής των μελών αύ- οΰ. Ή έκδρομή γίνεται εί; Ση- είαν, Χανδρά, Μονήν Τοπλοΰ, Πισκοκέφαλον. Ή άναχώρησι; θά συντελεσθή την 4ην πρωϊνήν τού προσεχούς Σαββάτου. "Αφιξις είς Σητείαν τήν 9 μ. μ. Διά τήν δι- δρομήν Ηρακλείου Σητείας θά Κρησιμοποιηθό τό πετρελ'χιοκίνπ- ον Ιστιοφόρον «"Αγιος Γεώρ- ιος». —Ή προσκύνησις των 'Αγί- ων Λειψάνων. Τα "Αγια Λείψανα καί τό "Α- 'ΐον Ποτήριον, τα όποΐα έκόμι- εν εί; τήν πόλιν μας ό Ίερομό- 'αχος Εΰγένιο; Παπανικολούίης ά τίθενται έν τω Ίερώ Ναώ τοΰ Αγίου Μηνά πρό; προσκύνησιν καθ' όλας τα; ημέρας τής εβδο¬ μάδος ταύτη; εί; τόν εσπερινήν, καθ' ότι τάς προιιεσημβρινάς ώ¬ ρας θά διαθέ'η ούτος πρό; τελε- αιν άγιασμών κατ' οικον. —Δωρεαι. Ό κ. Παναγιώτης Μηλτάδη; κα¬ τέθεσεν εί; τό "Ασυλον τή; Γερόν τισσα; δρχ. τριακοσίας (300) εί; μνήμην τού μακαρίτου άδελφβΰ τού Ιωάν. Νηλιάδη. Έπίσης ό κ. Δρ. Γιαννακάκη; ό κατέθεσε εί; το αύτό "Ασυλον δρχ. τρια¬ κοσίας (300) εί; μνήμην τού θείου τού Ιωάν. Μηλιάδη. ' Αμφοτέρους τού; δωρητά; ό Μορφωτικό; Σΰλ- " ογο; εΰχαριστεΐ θερμώ;. Χονδ'ροζου Χαλκιαίά- δρόμφ έκ «Σεπέρια» άπό κάτω» άμ- 10 στρεμμάτων των ποικιλιών τακτά καί σουλ¬ τανί μέ 40 ελαιόδενδρα, συνο- ρεύοντος κτήμασιν, Γεωργίου Μα- κρυγιαννάκη έξ άνατολών, δρό- μφ έκ νότου, κληρονόμων Χρή- ότου Δραμουτσάκη έκ ίυσμών καί Γεωργίου Μακρυγιαννάκη έκ βορ ρά. 4) Είς θέσιν «Σαρακήνα» αγρόν εκτάσεως 5 στρεμμάτων συνορεύοντα κτήμασι, ρυάκι έξ άνατολών, δρόμψ έκ νότου, Νικολάου Αστρινακη έκ δυσμών καί Γεωργίου Νεκάκη, έκ βορρά. καί 5) Είς θέσιν «Άμυγδαλιά» τής αυτής περιφερείας αγρόν εκτάσεως 2 στρεμμάτων, συνο¬ ρεύοντα κτήμασιν Α. Άλεξάκη έξ άνατολών Δημητρίου Νιονά- μω; οί ανωτέρω όφειλέται πρός Μιτρά. ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Πόρος πωλεϊται οΐκΐα αποτελούμενη έκ 3 δωματίων μετά κουζίνας μέ νε- ρό καί αΰλήν μ ε. αρκετόν χώρον Πληροφορίαι παρά τφ κ. Χρόντ) Διά νό: είσθε εξησφαλισμένοι τιροτιματε τίς ΠΟΡΤΕΣ ΡΟΛΕ Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς τό παρά τήν οδόν ΚσρτεροΟ (Ψαράδικα) κατάστη- μά μου, 'ίδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ- τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλΐσας πρός τούτον τήν συνεργασίαν τοθ γνωστοθ είδικοΟ τεχνΐτου κ. Γεωρ. Κωνσταντσράκη, δν προοέλαβον είς τήν επιχείρησιν μου. Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη· χανήματος κσί άρίστων υλικών σάς έγγυάται τήν τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοϋ καί ευκολίας πληρωμής. ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Αίδη- Κατ' ευθείαν διά Πειραια, φόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλίφ. $-«0 —Διά νά κανονίσουν ύηοθέ- σεις των. ΟΊ κάτωθι παρακαλοΰνται "ό¬ πως προσέλθουν είς τό Γραφείον τοΰ Δήμου δι' ατομικήν των υ¬ πόθεσιν: Αθηνά Χ." Μπαλίδου, Κοζαστόπουλο; Μιχαήλ, Μελιτί- νη Καμπχνη, Άχιλλεύ; Αλεξά¬ κης, Βεργάκη; Στυλιανός, Παπά- χρήστβς Αντώνιος, Πασχαλίδη; Δημήτριος, Όρφανα Μιχ. Χ,' Γε¬ ωργίου,Ιωάννης Καεπάκης, Μετα¬ ξάς Γεώργιος, Φορτετζανβ; Γε¬ ώργιος, Οίβνύμφπ Ψαλλιδάκη, Χρήστο; Ίωβ. Μαράκη;, Γιασεμή Κονιάρη, Μαρία χήρα Κων. Ταμ πάκη καί Παπαδιά Τσότρη. πε- —Διά ζημίας είς ξένην ριουσίαν. Συνελήφθη είς Ρέθυμνον καί κατεδικάσθη εί; δίμηνον φυλάκι¬ σιν ό "Ελευθέριος Χατζηχρήστου διά ζημίας προξενηθείαας εΐς ξέ¬ νην ίδιοκτησίαν. -Ή πορεία των καλλιερ- γειών. Υπό τής υπηρεσίας γεωργικών καί οΐκονομικών μελετών τού ί>-
  πουργείου Γεωργίας «κυκλοφορή
  σε τό δελτίον γεωργικών πληρο¬
  φοριών σχετικώς με τήν πορείαν
  των διαφόρων καλλιέργειαν κα¬
  τά τόν παρελθοντα μην». Κατ'
  αύτό είς άπαντα τα διαμερίσμα
  τα τής χώρας εσημειώθησαν κα¬
  τά τόν διαρρεύσαντα μήνα Α¬
  πρίλιον άσυνήθω; συχναί καί ΰψη
  λαί ώ; επι τό πλείστον βροχο-
  πτώσεις αί οποίαι έπροξένησαν
  εΰνοϊκήν επίδρασιν έφ' δλων
  των καλλιεργειών καί κυρίως
  επί των οιτηρών, άτινα είς πολ¬
  λάς περιφερείας επικινδύνως υ
  πέφερον έκ τής παρατεταμένη;
  ξηρασία; τβΰ μηνός Μαρτίου. ΑΪ
  βροχ^οπτώσει; αυται συνωδεύβντο
  εί; άπαντα τα διαμερίσματα τής
  χώρας υπό άποτόμων μέν άλλ'
  ουχί έπικινδύνων μεταπτώσεων
  τής δερμοχρασίας αΐτινες, έκτός
  περιωριομένων τινών άσημάντων
  ζημιών, κυρίως επί τή; καθυστερη
  σεω; τή; έν γένει βλαστήοεω; έπε
  δρασαν εύνοϊκώ; επί των καλλιερ
  γειών.
  ΑΦΙΧΘΗ ό άριστος λουστρα-
  δόρος Εύαγ. Νικολβ'ίδης δστις καί
  άναλαμβάνει τόλουστράρισμα πιά-
  νων, έπίπλων καί παρκέ. Πλη¬
  ροφορίαι εργοστάσιον έπιπλο-
  ποιΐα; Κιοσκλή.
  Ι
  Γ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  18 Μαΐου 1938
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΪΑ!Η ΠίΡΙΟΔΕΙΑ
  ΑΝΑ ΤΗΝ Π£ΑΟΠΟΗΝΗΣΟΗ
  ΤΟΥ ι ΠΡΩΒ,ΙΙΰΥΡΪΟΥ
  ΕΗ ΜΕΣί ΒΕΡΜΒΗ ΕΚΔΗΑΒΣΕΟΗ
  ΝΕΟΣ ΜηΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Ό Πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς έν μέσω θερμοτάτων έκ-
  δηλώσεων συνεχίζει την περιοδείαν
  τού άνά την Πελοπόννησον.
  Είς Ααγάδια εξεφώνησε λόγον, το
  νίσας ότι ή κυβέρνησις ^ τού θέλει την
  Έλλάδα ισχυράν, μέ άποκατεστημενην
  την εσωτερικήν της ομόνοιαν καί την
  οικονομικήν της άνάπλασιν. Ό κ. Με
  ταξάς προσέθεσεν ότι τό "Εθνος προ
  σδοκά πολλά άπό την νεότητα.
  Ή Γαλλικπ κυβέρνησις καί ή Γενεύη.
  Σοβαρά άσθένεια τοΰ κ. Άτατούρκ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (τηλε-
  ' γραφικώς).— Ή έκκλησις τού
  Ι κ. Νταλαντιέ πρός τόν Γαλ¬
  λικόν λαόν διά τό δάνειον υ¬
  πέρ τής ΈΘνικής αμύνης ε-
  τυχεν αρίστης ύποδοχής έκ μέ-
  ρους τοΰ τελευταΐου.
  Τό εθνικόν δάνειον εΐχε
  λαμπρόν επιτυχίαν ωστε είνε
  πολύ πιθανόν νά λήξη σήμε¬
  ρον. Αί γαλλικαΐ έφημερίδες
  γράφουν δτι ό γαλλικός λαός
  δλων των κοινωνικών τάξεων
  έγκατέλειψε τάς εργασίας
  τού διά νά απαντήση είς την
  έκκλησιν τοϋ Έθνους. Διότι
  αίσθάνεται δτι ή Γαλλία έξα-
  σφαλίζεται μόνον δταν αυ¬
  ξήση την άεροπορίαν καί τόν
  στόλον της.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΙ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΥΤηΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Ό υπουργός των Σιδη-
  ροδρόμων κ. _πυρίδωνος επανελθών
  έκ Κρήτην χθές εδήλωσεν ότι έρρυθ-
  μίσθησαν τα αυγκοινωνιακά ζητήμα
  τα Κρήτης. "Οσον άφορα τάς γραμ
  μ άς αύτοκινήτων Χανίων, Ρεθύμνης,
  Ηρακλείου, Άγίου Νικολάου, ο κ.
  Σπυρίδωνος ανεκοίνωσεν ότι λειτουρ·
  γοΰν κατά τρόπον έξαιρετικά ικανοποιη¬
  τικόν.
  Ι
  ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Ό Ευρωπαϊκός τύ
  πο<ς άσχολούμενος μέ την έν Αγγλία εύρυτέραν κυβερνητικήν μεταβολήν έκφράζ&ί, διαφόρους κρίσεις- Κατά τούς άρθρογράφους ενίων έκ των Έυρωπαϊ- κων εφημερίδων, ο άνασχηματισμός τής Άγγλικής κυβερνήσεως οέν πρόκειται νά έπηρεάση την πολιτικήν τού Τσάμ¬ περλαιν ώς πρός τα διεθνή «ροβλήματα. Ε8ΝΙΚ0 ΤΗΝ ΣΥΝίΧΙΖΟΥΝ ΑΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τοΰ άνταπο κριτοΰ μας). — Έ« τοΰ Έθνικοΰ ατρα τηγείου αγγέλλεται ότι παρά την λυσ- «ώδη αντίστασιν των κυβερνητικαί, τα έθνικά στρατεύματα έξακολουθοΰσι την προέλασιν αυτών είς τό μέτωπον τοΰ Τερουέλ. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Σήμερον επερατώθη ή δίκη ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικεΐου Πειραιώς, τού Δράκου τής 'Λναβύσσου Χαρίτου όστις εΐχε δολοφονήσει άγρι- ώτατα κατά τόν Α&κέμβριον 1937 την παιδίσκην Καλομοίραν Κορωνιά καί βιχε τραυματίσει σοβαρώς τόν αδελφόν τής Καλομοίρας Εύάγγελον. Διά τής έτυμηγορίας των ένόρκων ο Χάριτος εκηρύχθη ένοχος άνευ ουδενός έλαφρυντικοΰ καί κατεδικάσθη είς Θάνα¬ τον. ΕϋΙΒΕΣΕΙΣ 1Η ίβΝΙΝ ΕΙΣ 1ΗΝΜΙΜΗ ΙΝΡΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πά ρισίων ότι είς τό μέτωπον των II υ- ρηναίων οί έθνικοί ένήργησαν σφοδράς έπιθέσεις. Άγνοοΰνται τα άποτελέσμα τα των έπιθέσεων τούτων. Πάντως οί κυβερνητικαί έπωφελοΰνται των μεγά- λων άνωμαλιών τοΰ έδάφους διά νά οργανώσουν την άμυναν των. ΑΙ ΐ:ΑΦΑΗΙΣΙΙΣ_ΕΙ1_ΤΙΙΗ ΑΥΣΤΡΙΑ» ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (τηλεγρα φικώς).—Έκ Βιέννης τηλεγραφείται, ότι αστυνομικά όργανα ανέσυραν έκ τού Δουνά6εως τό πτώμα τοΰ Κήτλεν τέως γραμματέως τού Φόν Πάπεν, όστις είχεν έξαφανιβθή πρό ολίγου και· ρού. Ό κ. Νταλαντιέ έσχε χθές την πρωΐαν μακράν συνομιλί- αν μετά τοΰ ύπουργοθ των Εξωτερικών κ. Μτκννέ έπι- στρέψαντος έκ Γενέυης. Ή συζήτησις διήρκεσε περϊ την 1 1)2 καί πλέον ώραν κατά την διάρκειαν τής οποίας ό κ. Μποννέ ένημέρωσε τόν κ. Νταλαντιέ επί των γεγονό- των τής Γενέυης καί επί των συνομιλιών τού μετά των άν- τιπροσώπων διαφόρων κρα- τών κατά την έν Γενεύη πα¬ ραμονήν τού. Είνε βέβαιον δτι οί δύο πολιτικοί ανδρες συνεζήτησαν έπίσης γυρω ά¬ πό τα λεχθέντα υπό τοΰ κ. Μουσολίνι είς τόν λόγον τού έν Γενεύη. —Σήμερον την ποωΐαν έπρό κειτο νά γίνη μέγα υπουργι¬ κόν συμβούλιον είς τα Ήλύ σία υπό την προεδρίαν τοθ κ. Λεμπρέν. Τό υπουργικόν συμβούλιον θά συζητήση επί τοθ δανείου τής έθνικής αμύνης. Υπό των μελών τοθ συμβουλίου θά εξε¬ τασθή έπίσης έν γένει ή έξω· τερική κατάστασις την οποί¬ αν θά εκθέση λεπτομερώς ό κ. Μποννέ. Ο ΧΕΝΛΑΤΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ Η ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).—Έκ Βερολίνου αγ γέλλεται δτι ό Χενλάϊν δέν μετέβη είςΠράγαν Μετέβηκατ' ευθείαν είς την Νοτιανατολι κήν ΤσεχολοβακΙαν. Ο ΚΕΜΑΛ ΑΣΘΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).—ΌΤοΰρκος Δικτά τωρ κ. Άτατούρκ ασθενών άπό τίνων μηνών καί καταλη- φθείς άπό μικράν παράλυσιν θά άδυνατή ϊσως, νά συνεχί¬ ση μελλοντικώς τα καθήκοντά τού. Πιθανώτατα θά άνακη- ρυχθή Πρόεδρος τής Τουρκι- κής Δημοκρατίας ό νυν Πρωθ υπουργός κ. Μπαγιάρ. Γεωργική αποκατάστασις έν Κρήτη καί αί ύττ,οχρεώσεις των έμφυτευτών. Δι' άπεφάσεοίς τοθ 'Υπουργείου Γεωργίας όρίζεται £τι οί φυτευ- θεΐσαι είς την περιφέρειαν Κρή¬ της γαϊαι υπό δικαιούμενοι ά- γροτικής άποχαταστάσεως γηγε' νών ή προσφύγων, παραχωροθν- ται είς τούς έμφυτευτάς των κατ' έκτασιν ϊσην πρός τόν κλήρον έφ' ςυ δικαιοθνται ούτοι άποχατα- στάσεως. Γ&ΐαι εμφυτευθεΐσαι υπό γηγε- νών καί προσφύγων μή δικαιού¬ μενοι άγροτικής άποναταστάσε- ως παραχωροθνται μέχρις εκτά¬ σεως δέκα πέντε στρεμμάτων είς τούς έμφυτευτάς των. Τής τοιαύτης παραχωρήσεως ά- ποκλείονται έμφυτευταί δντες &■ γ-μοί, θυγατέρες ετέρου Ιμφυτευ- τε.0 καί αί σύζυγοι έμφυτευιών. Διά τάς παραχωρουμένας ώς ανω¬ τέρω γαίας οφείλεται τίμημα Ι¬ σον πρός την υπό τής έπιτροπής άποκαταοτάσεως προσφύγων έκτι- μηθεΐσαν αξίαν διά γαίας τΐεφυ- τευμένας μέ τό αύτό είδος φυτεί- ας καί κειμένας είς την αυτήν τοποθεσίαν μή υποκειμένας είς την κατά 50ο)ο εκπτωσιν χήν προβλεπομένην υπό τής συμβάσε¬ ως τοθ 1930. Οί παρανόμως έμφυτευοντες δπόκεινται είς πληρωμήν μισθώ- ματος είσπρακτέου παρά τής Α¬ γροτικάς Τραπέζης τοίς μετρητοϊς είς δέκα έτησίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις Ιπί τόκφ 3 ο)ο καί άνευ τής έκπτώσεως τοΰ 40 ο)ο. Ούχ' ήττον άποζημιώσεως δι χαιοθνται οί παρανόμως έμφυτεύ, σαντες μή ύτιερβαινούσης πάντως τάς 3 000 δρχ. κατά στρέμμα. Σημειωτέον £τι ή διάθεσις των παραχωρούμενος γαιών άπαγορεύε ται απολύτως. ΤΥΠΟΣ ΑΣΥΖΗΤΗΤΕΙ ΤΟΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΤΗΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΕΙ0Ν0ΤΗΤ1Ν ΤΟΝ Ο Π 010 Μ ΣΥΗΕΤΑΞγΙΗ Η ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑΙ 17Μαΐου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ,μας).—Τηλεγραφήματα έκ Ββ- ρολίνου άναφέρουν ότι αί ^Γερμανικαί 'έφημβρίδες άπορρίπτουν άνευ γβνικω- Ι τέρας συζητήσεως τόν καταστατικόν χαρ , την τόν οποίον συνέταξεν ή Πραγα διά τάς έν Τσ&χοσλοβακία ξένας μβι- ονότητας. ^ , Αί Γερμανικαί έφημερίδες αρνούν ται νά σημβιώσουν ότι ο καταστατικός ούτος χάρτης δέν έξυπηρετεϊ τάς διβκ δικήαεις των Σουδιτών. ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΝΕ Α ΕΚΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΠΙΚΗΝ ΒΟΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται έκ Πράγας είς την δυτικήν Βοημίαν έλα¬ βον χώραν νέα σοβαρά έπεισόδια μ&τα- ξύ Γερμανών καί Τσέχων. Ό άναβρα- σμός των πνευμάτων είς την περιοχήν ταύτην τής Τσεχοσλοβακίας δέν άπο- ! κλείει επέκτασιν των ταραχών, ιδία. λό- • γω τής προκλητικότητο^ των Γερμανών. ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΠΡΟΤίΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ή "Ενωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου κατήρ¬ τισε την σύνθεσιν των όμά- δων ύφ" ήν θά διεξαχθοΰν ε¬ φέτος είς την πόλιν μας οί άγώνες διά τό πρωτάθλημα 1938. Κατ' αυτήν την 22 τρέχ. ωρίσθη συνάντησις των όμά- δων Ηρακλέους — Όλυμπια κου, την 29 Ε.Γ.Ο.Η. — 'Εργο- τέλους, την 2 Ίουνίου Ο.Φ.Η. —Έργοτέλους, την 12 Όλυμ- πιακοθ—Έρμοΰ, την 13 Ο.Φ. Η.—Ηρακλέους, την 19 Ο. Φ.Η.—Έρμοΰ, ιήν 29 Όλυμ- πιακοΰ 'ΤΞργοτέλους, την 3 "Ι¬ ουλίου Ε.Γ.Ο.Η. — Ο.Φ.Η., την 10 Έργοτέλους— Έρμοΰ, την 17 "Ηρακλέους—Έργοτέ- λους, την 24 Ηρακλέους—Έρ μοΰ, την 31 Ε.Γ.Ο.Η.— Όλυμ πιακοΰ την 7 Αύγούστου Ε.Γ. Ο.Η —Έρμοΰ καί την 14 Ε.Γ. Ο.Η.—Ηρακλέους. ΑΦΙΞΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Χθές άφΐκοντο είς την πό¬ λιν μας πρός επίσκεψιν των άρχαιοτήτων τής Κνωσού καί τοθ Μουσείου 14 Γερμανοί φοιτηταί. Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΑΗΙΥ10Τ1Κ0Υ ΘΕΑΤΡΟΥ Κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ βούλιον ήσχολήθη αποκλειστι¬ κώς μέ ύπηρεσιακής φύσεως ζητήματα. Έπίοης ήσχολήθη μέ τό ζήτημα τού ΔημοτικοΟ Θεάτρου άποψασίσαν μετά προηγουμένην συζήτησιν την άνάθεσιν τής όριστικής καί πλήρους μελετης ανεγέρσεως αύτοθ είς τόν άρχιτέκτονα κ. Τριποδάκην. Σχετικώς ενεκρί¬ θη πρός τόν κ. Τριποδάκην ά- ποζημίωσις έκ δρχ. 250.000. Τό Δημοτικόν Συμβουλιον θά συνεχίση άπόψε επί των υπο λοίπων έκκρεμών ζητημάτων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ1ΚΑ Υπό τοϋ ύπουργείου τής ΠαιδεΙας διετάχθησαν οί Γε- νικοί Επιθεωρηταί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως νά ΰποβάλουν έκθέσεις περί τής καταστάσε¬ ως τής μέσης έκπαιδεύσεως έν τή περιφερεΐα εκάστου. ΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ Σχετικώς μέ την έκφόρτω- σιν καί παραλαβήν των τα- χυδρομικών δεμάτων, τό υ¬ πουργείον των Οίκονομικών δι' έγκυκλΐου τού πρός τούς οϊκονομικούς έπιθεωρητάς των τελωνείων δίδει διαφό¬ ρους δηγίας άψορώσσς κυρίως τάς προίόποθέσεις των κατα- σχέσεων. Η ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Δι' έ^γράφου τού πρός την Νομαρχίαν Ηρακλείου τό "Υ¬ πουργείον Κρατικής "Υγιεινής καί Αντιλήψεως παρακαλεΐ δπως προβή αυτή είς την συγ- κρότησιν τής Έπιτροπής έξε- τάσεως των εχόντων ανάγκην λουτροθεραπείας καί άερο- θεραπείας άναπήρων προκει- μένου νά διαβιβάση τα σχετι- κά χρηματικά έντάλματα διά την θεραπείαν τώνπασχόντων. Η ΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΒΕΙ Η ΑΠΡΑΞΙΑ Κατά σχετικάς πληροφορίας είς τάς άγοράς τοθ έξωτερικοθ εσυνεχίσθη καί κατά την παρελ¬ θούσαν έδδομάδα ή τάσις άπρα- ξίας είς την έλαιαγοράν. Αί σημει ωθεΐσαι πράξεις έκυμαίνοντο άπό 52—54 Α. Ά. κατά τόννον διά τα λαμπάντε καί 55—57 διά τα ρα- φινέ. Έν αντιθέσει ή άγορά των έλαιολάδων τοθ έσωτερικοΰ πα- ρουσίασε κατά την αύτην έβδομά δα έλαφράν τάσιν καλλιτερεύσεως. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ Γενομένων αρχαιρεσιών των Άρτεργατών Έρακλείου εξελέ¬ γησαν: Έμμ. Μιχαλοδημητρακης, Πρόεδρος, Παναγ. Λεμπιδάκης, Άντιπρόεδρος, Χριστόφ. θεοδω ράκης Γεν. Γραμματεύς, Έμμ. Κωναταντουράκης Ταμίας, Άνδρέ άς Άναπλιώτης, Δημήτριος Σό γιας, Έμμ. Κερατζούλης, Σπθρος Κανταϊφάκης, αύμδουλοι. Ώς Έξελεγκτική Έπιτροπή εξελέγησαν οί κάτωθι: Έμμαν. Τσαγκαράκης, προϊστάμενος Γε¬ ώργιος Μαρκάκης, άναπληρωτής Σ τέφανος Λιαδέλης μέλος, ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΝ Καθ' α πληροφορούμεθα συνε¬ στήθη έν Αθήναις έπιτροπή έκ των κάτωθι έπιστημόνων Κρητών. κ. κ. Ί. Καλλιτσουνάκη, καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου καί Άκαδημαϊ- κοθ, ώς Προέδρου, Μ. Κριαρά συντάκτου τοθ Μεσαιωνικοΰ άρχεί- ου τής Άκαδημίας Αθηνών, ώς Γραμματέως, Σ. Καψωμένου Κα θηγητοθ, Γ. Κουρμούλη, συντάκτου τοθ Ίστορικοΰ ΛεξικοΟ τής Άκα δημίας, Γ. Κ. Σπυριδάχη καθηγη- τοθ καί Ν. Β. Τοιμαδάκη, διευθυν τοθ τοΰ ΊστορικοΟ Άρχύο) Κρή της ί'να φροντίση διά την έ'κδοσιν τόμου έξ έπιστημονικων πραγμα τειών άφιεωρηθησομένου είς μνή μην τοΰ Στεφάνου Ξανθουδιδου. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ Τό υπουργείον ΠαιδεΙας διέθεσε καθ' δλον τό κράτος διά των κ. κ. Έπιθεωρητών Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως πρός ενίσχυσιν των άπόρων μαθητών δρχ. 500. 000. Έξ αύ των, άνάί 3.000 δρχ. διετέθη σαν πρός τόν σκοπόν τούτον είς τούς έπιθεωρητάς των Δη- μοτικών σχολείων των περι- φερειών "Ηρακλείου, Πεδιάδος καί Γόρτυνος. ΟΙ ΠΡΟΥ ΠΟΛΟΠΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Ή Νομαρχία "Ηρακλείου δι- έγκυκλίου της πρός τούς Προ- έδρους των κοινοτήτων τοθ νομοΰ δίδει όδηγίας άφορώ- σας την μεταφοράν ωρισμέ¬ νων κονδυλίων έκ τοθ προϋ- πολογισμοθ 1937—38 είς τα Ισοδα τοΰ νέου των προϋπο- γισμοΰ. ΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΙ Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας παρεκάλεσε τούς δασάρ- χας δπως άναφέρουν είς την διεύθυνσιν δασών άν είς τα έκ δρυός όξυδς δάση τής ~ε- ριφερείας των παρίσταται ά- νάγκη ενεργείας άραιωτικών ή άναγεννητικών ύλοτομιών προκειμένου ν' αποφασισθή ή δι' αύτεπιστοσίας ενεργεια των ύλοτομιών τούτων καί δή, δσον άφορφ την εργασίαν τής ρίψεως. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΑΤΤΕΑΑΟΥΣΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας).— ΝυκτεριναΙ πληροφορί¬ αι έκ Τόκιο ίσχυρίζονται ότι ο Ίαπω- νικός στρατόν έσχε σπουδαιοτάτας νίκας είς τό μέτωπον τής Κεντρικής Κίνας. ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΩΡΩΝ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17 ΛΙαΐου(τού άνταπο- κριτού μας).— Νεώτεραι πληροφορίαι έξ Ίαπωνικής πηγής πάντοτε, φέρουν | την κατάληψιν τής πόλεως Σουτσόου υ¬ πό των Ίαπώνων ώς ζήτημα ώρών. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΕΙ! ΤΗΝ ΑΙΜΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Ή κυβέρνησις τής Πράγας απήντησεν είς την "Αγγλίαν καί την Γαλλίαν, αί κυβερνήσεις των οποίων ώς γνωστόν είχον προβή τελευ¬ ταίως είς διάβημα πρός αύτην "διά την ρύθμισιν τοΰ ζητήματος τής Γερμανικής μειονότητος. Έν τή απαντήσει της ή Τσεχοσλο- βακική κυβέρνησις τονίζει ότι είνε πρόθυμος νά πράξη πάν ό,τι άπαιτεϊ ή Δικαιοσύνη διά την οριστικήν ρύθμι¬ σιν τοΰ ζητήματος των Σουδιτών Γερ μανών. Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΗΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΗ ΕΙΣ Ι2Ρ.&ΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τοΰ άνταπο- κριτού μας).—Κατά τάς έκ Παρισίων πληροφορίας ο έν Ρωμη Γάλλος επιτε¬ τραμμένος κ. Μπλοντέλ είς τάς συνομι- λίας τού μέ τόν κ. Τσίάνο πρόκειται νά τονίση ότι ή Γαλλία έννοεϊ νά εφαρμόση την πολιτικήν τής μή επεμβάσεως δι' εαυτήν καί τούς άλλους. ΟΑΟΡΔΟΣΧΑΛΙΦΑΞΠΑΡΙΜΕΝΕΙ Σ ΤΩΝ ΕΞ) ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (τηλεγρα φικώς).—Αγγέλλεται ότι άν&σχηματί- αθη ή κυβέρνησις Τσάμπερλαιν. Ό λόρ δος ΧάλιφαΕ παρέμεινεν ώς υπουργός των Εξωτερικών- Ή διατήρησις τού Χάλιφαξ είς την θέσιν τού προεκάλεσεν εύνοϊκήν εντύπωσιν είς τούς Άγγλικούς πολιτικούς κύκλους.