95787

Αριθμός τεύχους

4866

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε5ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  19
  ΜΑΪΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΥΒΕΥίΥΙΟΣ ΣΥιΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΙΟΣ 23ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4866
  ΤΟ
  Η
  ΤΗ! ΕΡΙΔΟΣ
  Όλαι αί έκ τού έξωτερι-
  χβΰ ^ίδήσεις συμφωνοϋν είς
  τό ότι τό Ίσπανικόν αποτε¬
  λεί τό μεγαλύτερον έμπόδι-
  όν είς την προσέγγισιν, την
  συνδιαλλαγήν καί την συ¬
  νεργασίαν τής Γαλλίας καί
  τής Ιταλίας. Καί ό ΐδιος ό
  κ. Μουσολίνι τό διεκήρυ-
  ξε προχθές είς τόν λόγον τού
  είς Γένουαν: Μέ την Γαλλί¬
  αν, είπεν, ευρισκόμεθα άντί
  παλοι είς τα ιδία χαρακώμα-
  τα, έννοών τό Ίσπανικόν.
  . Ό κ. Μουσολίνι έπομένως α¬
  πεκάλυψε μέ την ώμήν ειλι¬
  κρίνειάν πού τόν χαρακτηρί-
  ζει, ότι ευρίσκεται ούσιαστι
  κώς είς εμπόλεμον κατάστα¬
  σιν μέ την Γαλλίαν καί ότι
  τότε μόνον θά συμφιλιωθή
  μαζί της δταν αυτή έγκατα'
  λείψη τα χαρακώματα, β-
  ταν δηλαδή παύση νά ένδι-
  αφέρεται διά την Ισπανίαν.
  Είναι όμως τουτο δυνατόν;
  Καί άκόμη διατί τό Ίσπανι¬
  κόν δημιουργεΐ τόσον τερά¬
  στιον, άγεφύρωτον χάσμα με
  ταξύ Γαλλίας καί Ιταλίας;
  Τό είπομεν καί άλλοτε. Ή
  Ισπανία αποτελεί διά την
  Γαλλίαν τό κυριώτερον έ·
  ρεισμα ασφαλείας της. Καί
  δι* αύτό θά ήθελε νά εξασφα¬
  λίση μέ κάθε τρόπον την
  φιλίαν της. "Εχει κοινά μέ
  αυτήν κατά ξηράν καί θά¬
  λασσαν σύνορα. 'Εχουν δια-
  μοιρασθή τό Μαρόκον. Επί
  πλέον δέ οί Ισπανικαί σιδη-
  ρόδρομοι ήσαν πάντοτε είς
  την διάθεσιν τής Γαλλίας διά
  την μεταφοράν πολεμικοΰ ύ-
  λικοϋ καί στρατευμάτων διά
  της Μαγάλας καί των Γαδεί·
  ρων είς Άφρικήν ή καί άν
  τιθέτως έκ τής Άφρικης είς
  την Μητρόπολιν.
  "Επειτα ή φιλία τής Ίσπ»
  νίας τήςέπέτρεπε νά μην ένδι
  αφέρεται διόλου διά τα σύ¬
  νορα των Πυρηναίων καί νά
  ρίπτη όλον τό βάρος καί ό¬
  λην την προσοχήν της πρός
  ανατολάς, είς την οχύρωσιν
  των πρός την Γερμανίαν καί
  την Ιταλίαν συνόρων της.'Η
  Ισπανία έπομένως αποτελεί
  πολύτιμον φίλον διά την
  Γαλλίαν άφοΰ συγχρόνως α¬
  ποτελεί καί σπουδαίαν στρα
  τηγικήν οδόν επικοινωνίαν
  μέ την αύτοκρατορίαν της,
  είς την Μαύρην "Ηπειρον.Ή
  Ισπανία όμως, αποτελεί συν
  χρόνως διά την Ιταλίαν τό
  κλειδί τοΰ οποίου ή κατά¬
  κτησις θά τής εξασφαλίση
  την κυριαρχίαν καί την πλή
  ρη ήγεμονίκν τόσον είς την
  Μεσόγειον όσον καί είς την
  Λιβύην καί την βόρειον Ά-
  φρικήν έν γένει. Μέ την
  Ισπανίαν σύμμαχον ή μάλ¬
  λον ύποχείριόν της, ή Ιτα¬
  λία θά έχη τόν έλεγχον τοΰ
  Γιβραλτάρ, ©ά έγκατασ αθή
  μονίμως είς τάς Βαλεαρίδας
  οπου θά Ιδρύση ναυτικάς καί
  άεροπορικάς βάσεις καβώς
  καί είς τάς Καναρίους. Έν
  τοιαύτη δέ περιπτώσει, εάν
  έλθη είς ρήξιν μέ την Γαλ-
  λίαν, θά ειμπορή νά την
  πλήξη έχι μόνον έξ άνατο-
  λών άλλά καί έκ δυσμών
  κατά μέτωπον καί έκ των
  νώτων. ©ά κρατή είς την
  διάθεσίν της τούς Ίσπανι-
  κούς σιδηροδρόμους πού θα
  έχρησιμοποίει άλλως ή Γαλ¬
  λία. Καί διά τοΰ στόλβυ της,
  ύποβρυχίου καί επιφανείας
  πού θά έχη άσφαλή έρμητη-
  ρια είς τάς Βαλεαρίδας, την
  Σικελίαν, την Παντελερίαν
  καί τάς άλλας έν τή Μεσό¬
  γειω βάσεις της, θά παρεμπο-
  δίζη σοβαρώς την μετά των
  άποικιών επικοινωνίαν τής
  Γαλλίας καί την έξ αυτών
  μεταφοράν στρατοΰ. Εάν δέ
  μεταφέρη τόν πόλεμον είς
  τάς Άφρικανικάς πεδιάδας
  καί τάς έρήμους, πράγμα;
  λίαν πιθανόν, δέν θα της «-
  την εύκολον άπο-
  ένισχύσεων έκ τής
  , πιτρέπη
  στολήν ,,_____.. ...
  Μητροπόλεως." Καί κατ' αύ
  τόν τόν τρόπον ή Γαλλία
  θά ευρεθή είς δύσκολον θέ¬
  σιν δεδομένου ότι παρά τό
  πλευρόν τής Ιταλίας 8ά μά¬
  χεται βεβαίως καί ή Γερμα-
  νία.
  ©ά τής μένη βεβαία ή διά
  τοΰ Άτλαντικοΰ έπιχοινω-
  νία της μέ τάς έν τή δυτι-
  κή Άφρική άποικίας της,
  καί δι' αυτών μέ όλας τάς
  άλλας τής αυτής Ηπείρου,
  όπως καί ή διά τής όδοΰ τοΰ
  άκρωτηρίου τής Καλής Έλ-
  πίδος σύνδεσις της μέ τάς
  άλλας άποικίας τοΰ Ίνδικοΰ
  καί τής Ίνδοκίνας. Άλλά
  καί ή όδός αυτή δέν θά είνε
  άσφαλής εάν ή Ιταλία α¬
  ποκτήση ναυτικάς βάσεις είς
  τάς Καναρίους νήσους πού
  ευρίσκονται υπό Ίσπανιχήν
  κατοχήν. Τό προβλομα ο·ύ-
  τό αλλωστε τό μελετά ήδη
  σοβαρώς καί τό Αγγλικόν
  ναυαρχεΐον. Φαίνεται δέ ότι
  δι' αυτόν ακριβώς τόν σκοπόν
  ή Ιταλία ένιοχύει όλως Ιδι
  αιτέρως τόν ύποβρύχιον στό
  λον της διά συν έχων ναυπη-
  γήσεων καί διά τόν ίδιον
  έπίοης λόγον εκδηλούται
  τόση άνησυχία έν Γαλλία έκ
  τής εντάσεως των Ίταλικών
  ναυτικών έξοπλισμών. Ή
  σκιά μιάς νέας μεγάλης Ι¬
  ταλίας άρχίζει νά ύψώνβται
  άΐτειλητική υπέρ την Γαλλί¬
  αν καί νά πίπτη κυριαρχβΰ·
  σα επί τής Μεσογείου. Εάν
  δέ άπλωθή ή Ίταλιχή οκιά
  καί είς την Ίβηρικήν, τότε
  ή Γαλλία θά ευρεθή είς
  ξαιρετικά δύσκολον θέσιν
  Έτσι έξηγεΐται διατί τό Ί
  απανικόν, χωρίζει θανααίμω
  την Γαλλίαν καί την Ίταλί
  αν. Ή Ιταλία ένδιαφέρετα
  διά την νίκην τοΰ Φράνκο
  πού θά της εξασφαλίση προ
  νομιακήν θέσιν είς την Ί
  βηρικήν. Ή Γαλλία δέν έν
  διαφέρεται έκ παραλληλου
  διά την νίκην των κυβερνη
  τικών. Ένδιαφέρεται άντιθέ
  τως καθώς φαίνεται, νά μην
  επικρατήση εχθρικόν πρός
  αυτήν καί φιλικόν πρός την
  Γερμανίαν καί την Ιταλί¬
  αν καθεστώς. Καί αύτό δη¬
  μιουργεΐ την σύγκρουσιν
  Δι' αύτό καί τό Ίσπανι¬
  κόν, διατηρεΐ εισέτι όλην
  την όξύτητά τού καί άποτε
  λεϊ πάντοτε επικίνδυνον έ-
  στίαν γενικής άναφλέξεως
  τής Εύρώπης.
  Έννοεΐται όμως βεβαία ότ
  όλα όσα ανωτέρω έξετέθη
  σαν εχουν σχετικήν μόνον
  αξίαν άπό στρατηγικης από¬
  ψεως. Διότι ή Γαλλία διατη
  ρεΐ ηδη σημαντικήν ύπερο·
  πλίαν καί είς ύποβρύχια κα
  είς σκάφη επιφανείας έναντ
  τής Ιταλίας. Έν ουμπράξε
  δέ καί μέ τόν Αγγλικόν
  κολοσσόν θά είναι άκαταμά
  ς Καί φυσικά θά προ-
  σπαθήοη νά διατηρήση ό-
  πωσδήποτε την ύπεροπλίαν
  αυτήν. Πάντως δμως μία Ί-
  έ-, όποΐοι είχον την πρωτοβουλί
  αν τής ιδρύσεως τής Έταιρε
  άς των Κρητικών σπουδώ
  καθώς καί είς έκείνους ποι
  ένίσχυσαν καί ένισχύουν τή
  όντως μενάλην εθνικήν πρσσ
  πάθειάν των.
  σιτανία εχθρά
  καί φίλη τής
  πρός αύτην
  Ιταλίας καί
  άν δέν τής στοιχίση μίαν κα
  ταστρεπτικήν. ήτταν, θά τής
  προκαλέση τεραστίας ζημίας
  καί καταστροφάς κατα την
  δ άρκειαν ένδεχομένου π©
  λέμου, ϊσως
  πολλάς ώστε
  νικητρίας
  κατά πολύ
  Δικαίω; λοιπόν, ή Ισπανία
  αποτελεί κατά τάς Γαλλοϊτα-
  λικάς διαπραγματεύσεις τό
  μήλον τής έριδος.
  μάλιστα τόσας
  ή θέσις της ώς
  νά μή διαφέρη
  τβΰ ήττημένβυ.
  ν/.—
  Ένα Εθνικόν έργον
  Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Εξεδόθη ό Α'. τόμος.
  Ή 'Εταιρεία Κρητικών ματιεΐναι, χωρίς παραποιήσεις,
  Σπουδών πού Ιδρύθη πρό όλΐ- χωρίς περιττήν φιλολογίαν
  άκόμη είς
  γου ακομη εις τάς Αθήνας
  άπό τοΰς κορυφαΐοος Κρήτας
  έΐχιστήμονας καί διανοουμέ-
  νους, μας έδωκεν ήδη τό πρώ¬
  τον δεΐγμα τής λαμπράς δρά¬
  σεώς της, τόν πρώτον καρπόν
  τής γονίμου,δημιουργικής προσ
  παθεΐας της: Τόν πρώτον τό-
  μον τής έπετηρίδος της. Ένα
  τόμον άπό 648 πυκνοτυπωμέ-
  νσς σελίδας είς σχή'μα δγδο-
  όν μέ εκλεκτόν ιστορικόν, λα-
  ιγραφικόν καί γλωσσολογικόν
  υλικόν, μέ θαυμασΐαν είκονο-
  γράφησιν, μέ χάρτας, βιβλιο-
  γραφίαν καί δ,τι άλλο ειμπο¬
  ρεί νά χαρακτηρίση, Ενα τό¬
  μον πραγματικάς έπιστημονι-
  κης εργασίας. Άρκεΐ άλλω·
  στε νά ρίψτ) κανεΐς £ν βλέμμα
  είς τόν κατάλογον των συνερ·
  γατών, μεταξύ των οποίων
  διακρίνονται καθηγηταί τοϋ
  Πανεπιστημίου, Άκαοημαϊκοί,
  ύπουργοί, ίστορικοί ανεγνωρι¬
  σμένης άξίας καί Ικανότητος,
  λόγιοι καί διανοούμενοι πα-
  νελληνΐως γνωστοΐ, διά νά
  σχηματίση, ευθύς έξ άρχής μΐ-
  αν άσφαλή αντίληψιν τής
  σπουδαιότητος τοΰ περιεχο·
  μένου τοϋ τόμου.
  Ιδιαιτέραν δμως δλως άξΐ
  αν, καθ" ήμδς τουλάχιστον,
  εχει τό Ιστορικόν υλικόν πού
  συγκεντροΰται είς τόν τόμον
  αυτόν καί θά συγκεντρωθή καί
  είς τούς άλλους των οποίων
  θ' ακολουθήση ή έκδοσις. Δι¬
  ότι τούτο αποτελεί στοιχείον
  πολύτιμον διά νά γνωρίσωμεν
  τΓν νεωτέραν Ιστορίαν μας,
  τήν ιστορίαν τής Κρήτης άπό
  Τη·ς κατακιήσεώς της υπό των
  Άρόβων κοί εντεύθεν (διότι ή
  έταιρεΐα θέτει αυτόν τόν χρονι
  κόν περιορισμόν) δπως πράγ-
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Διά τάς νέας κομμώσεις ά
  φιερώνονται όλόκληρα τετράσΐΤ]
  λα στίς τελευταΐες Ιφημερίδες
  Ανεξαρτήτως των είδικών, τώ< κομμωτών,τών τεχνιτών περιωπής τόν λόγον έδώ Ιχουν καί ο αίσθητικοΕ. Ή κόμμωσις φθά νει καΐ υπερβαίνει μάλιστα τα ρια τής καλλιτεχνικής δημιουρ γίας. "Αλλοτε Ιλεγαν διά τα μαλ λίά: κάν' τα μαλλιά σου σκάλα— κάν' τα σκάλα ν' άνεβώ... Σήμερον άν τα μαλλιά δεί γίνονται σκάλα, γίνονται δμως.. βαθμίδες γιά νά ϊξυψωθη' κανείς πρός τα ωραίον. Ή κόμμωσιι Ιχει ίστορΕαν. Καί τί ιστορίαν Καταπληκτικήν! Αί κυαναϊ κυ ρίαι τοθ ΜουσεΕου μας Ιχουν καί ιδιαιτέραν, δλως έπιμελημέ νην, μορφήν κομμώσεως. Ή κόμ μωσις έξακολουθεΤ διά μέσου των αίώνων νά μάς δίδη τα ώ ραιότερα «έφφέ». Είς τήν Έλλη νίκην άρχαιότητα, αί σεμναί δέ σποιναι, πού Ιρχονται ώς Ιμ ψυχα άγάλματα μέσα είς τα τό σα άλλα, τα άψυχα, δΐΛκρίνον- ται διά τάς ΰπερόχους κομμώ σεις των. Άλλά καί είς τούς αίώνας τής παρακμής, ή ώμ- μορφιά τής κομμώσεως αποτελεί έ"να είδϊτς έξαγνισμοθ είς την φυσιογνωμίαν μιάς έτα'ρας. "Αλ λως τε ή Λαΐς καί ή Φρύνη, τουλάχιστον δπως τάς άπηθανάτι- σαν οί μεταγενέστερον κατεΐ- χον μέ τάς κομμώσεις των τό βέτο τής ώραιότητος. Άπό αϋ τάς ήρχιζεν νά έμπνέεται ό καλ- λιτέχνης, παρά νά φαιδρύνεται όργιαστής. "Αν τα πολλά μαλ λιά απετέλουν είς τα προπολε- μικά έ*τη τό όίπαντον τής ώ ραιότητος, δέν Ιπεται δτι έστε ροθντο κομμώσεως. Καί ή κοτσί- δα άλλοτε είχε τήν ώμορφιάν της άρκεΐ δι' αυτήν νά ένδιεφέρετο ϊνας αίσθητικός ή νά είχε άφ' έαυτής αίσθητικήν. Είς τήν εποχήν μας έν πάση περιπτώσει πού τό γοθστο κάτην τησε τόσο περΕπλοκο, δ κομμωτής συνεργάζεται απολύτως καί μέ τό αίσθητικόν καί μέ τόν ίστορι- κ.6. Ή μοντέρν» κόμμωσις άπο τέλει έπιλογήν σχεδόν άπό δλας τάς μορφάς τής κομμώσεως. Έξε- άζονται καί μελετώνται καί οί άφέλειες έκεΐνες των παλαιών χρό- ων καί οί κοριτσίστικες μποθ κλες μέ τίς κόκκινες κορδέλλες οί Οποίες είνε πιθανόν νά ε&ρΕσκων- αι άκόμη σέ συρτάρια μέ σκονι σμένα «άναμνηστικά». Άπορρί- ττονται τα περιττά, κρατοθνται :ά άξια γιά ένα συνδυασμό χαρι- ωμένο ή γοητευτικό. Ή νέα ίτσι κδημιουργία» τής κομμώσεως εί- ετοίμη. Άπό αυτήν λανσάρον- αι τα νέα σχέδια μέ τα όποϊα θά οί στυλίστ δλου τοθ καί πρό πάντων χωρίς φαντα¬ σίαν. Διότι τα ίστορικά ση μειώματα τα όποΐα δημοσι- εοει ή έταιρεία είς τήν έπετη- ρίδα της, ΰφίστανται αϋστη- ρότατον έλεγχον άπό είδικούς πρό τής δημοσιεύσεώς των, & στε νά είναι απολύτου ακρι¬ βείας συνοδεύονται δέ πάν τοτε καί άπό άνέκδοτα χειρόγραφα, άπό χάρτας καΐ άπό είκόνας άλλων πεισπ- κών τεκμηρίων. Καΐ έ"χει Ιδι¬ αιτέραν δλως σημασίαν ή προσ πάθεια καί ή ή έργασία αύ τή. Διότι ή πραγματική Ιστο- ρία τής Κρήτης έμεινεν όγνω- στος, κλεισμένη είς λησμονή μενά άρχεΐα καί χειρόγρα φα πού κατεστρέφοντο σιγά σιγά καί έχάνοντο. Όπως τό ίδιον εγίνετο καί μέ τό λαο- γραφικόν καί τό γλωσσολογι¬ κόν καί τό φιλολογικόν καί τό μουσικόν υλικόν. Τώρα δμως δλα αύτά, δ.τι σχετίζεται μέ τήν Ιστορίαν καί την ζωήν τής Μεγαλονή- σου, Ιστορία, τέχνη, μθθοι, γλώσσα, δεισιδαιμονίαι, προ λήψεις κ. λ. π. θά συγκεν- τρωθοΰν είς τούς τόμους τής έπετηρίδος τής Έταιρείας των Κρητικών Σπουδών. Άξίζει λοιπόν νά χαιρετισθή ή έκδο- σις τοΰ πρώτου τόμου τής έ¬ πετηρίδος, μέ ενθουσιασμόν | σιν. Τό παρόν 2χει σκοπόν νά 6- άπό δλον τόν κόσμον πού έν-1 πογραμμίση κυρίως αύτό τό τε- διαφέρεται διά την Ιστορίαν | λευταϊον. Καί νά σημειώση μίαν τής νήσου μας καΐ άπό ήμδς ι εθνικήν—γιατί δχι;— πρόοδον καί τούς Κρήτας ιδιαιτέρως. Ό-, είς τό καλλιτεχνικόν αύτό εϊδος πως έπίσης άξίζει νά έκδηλω- τό τόσον συνδεδεμένον μέ την κα· ίόσμου, οί ζ'Λγράφοί, οί γλύπται, ί εσιέτ πείρας καΐ ή κοσμική ΐήλη. ΊΙ κόμμωσις θά γίνη έ- ας άπό τούς πολΧουϊ άντιπρο- ωπευτικοΰς χαρακτήρες τής έ- τοχής μας δχι μόνον ώς ,.γυναι- είας φυσιογνωμίας, άλλ' ώς συ- 'ολικοθ τύπου καί ώς έκφράσεως (αρακτηριστικής. * * Είς τό Ηράκλειον είνε βέβαιον τι υπάρχουν καλοί κομμωταί οί όποίοι μάς χαρίζουν κάποτε άλη- θινές δηιιουργίες. Συνδυάζουν τήν τέχνην μέ τό αίσθημα άλλά καΐ τα Εστορικά πρότυπα τοθ τό¬ που. Διότι αυτό τό καλόν παρου- σιάζει ή κόμμωσις τελευταίως. Νά μην περιορίζεται είς την πι¬ στήν άντιγραφήν. Νά δίδη τό- πον^καί είς τήν ατομικήν έ"μπνευ· Τό ψυγείον. Υπό τής Λιμενικής "Επι τροπής εδημοσιεύθη προκή ρυξις δημοπρασίας διά τήι άνάδειξιν έργολάβου κατα σκευής τοθ ψυγείου είς τόν λιμένα μας. Ή σύντομος έ πομένως άπόκτησις ψυκτικών έγκαταστάσεων πρέπει νά θεωρήται πλέον γεγονός. Κα θά έχ~ τεραστίαν σημασίαν τό γεγονός αύτό διά τήν κα θόλου οικονομικήν ζωήν τού τόπου μας. Τό ψυγείον θά συντελέση είς τήν καλήν δια τήρησιν των σταφυλών καί των άλλων νωπών καρπών των προοριζομένων πρός έ ξαγωγήν καί είς τήν πραγ ματοποίησιν καλυτέρων τιμών είς τό εξωτερικόν. Επί πλέον είς τάς αποθήκας τού θά δια τηροΰνται διάφορα τρόφιμα καί φροΰτα καί θά τίθενται είς κατανάλωσιν δταν θά ευρίσκουν ικανοποιητικάς τι μάς. Άς εύχηθώμεν νά είναι δσον πιστεύεται σύντομος ταχεΐα, ή άπόκτησίς τού. Ζωονόσοι. Είς διάφορα χωρία τοθ νομοθ μας εσημειώθησαν Πεταχτά σημειωματα θή ή εύγνωμοσύνη τοϋ Κρητι- θημερινήν ζωήν. κου λαοϋ πρός έκείνους οί ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ ΤΟ ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ Καί άλλο έρωτικό δράμα έ- γράφη είς έ'να δάσος έ'ξω άπό την πρωτεύουσα. "Ο άν,- ταποκριτής μας, μάς μεταδί- δει τήν σχετικήν ιΐδησι: Έ- νας έργάτης έφόνευσε τήν ε¬ ρωμένην τού είς τό δάσος τού Δαφνίου καί κατόπιν ηυτοκτό¬ νησε!.. Πά ποιό λόγο;Δέν μας άναφέρει. Άλλά καί δέν έν- διαφέρει. Τί νά τα κάμωμε τα α'ίτισ; Άρκεΐ δτι ό κρότος τοθ φονικοΰ περιστρόφου έ¬ φθασε ώς τ' αύτιά μας. Τα αΐτια αλλωστε θάναι τα ιδία περίπου, μέ μικρές ϊσως πα· ραλλαγές, δπως σέ δλες τίς παρόμοιες περιπτώσεις. Έμ- πόδια, πού εχουν τήν ρίζα :ους στίς κοινωνικές συνθή- ;ες καί άντιλήψεις, είς τήν έκ πλήρωσι τοΰ όνείρου των, την Μνωσί των διά γάμου. Ετσι αλλωστε γράφεται ή :στορία καί ή μοΐρα των συγ- ρόνων ρωμτιών. Μέ αΤμα πού πηγάζει άπό την άγιάτρεφτη, ή φοβερή πληγή των προλή- ρεων καί των σκουριασμένων δεών. Άλλοΰ οί άνθρωποι έ- ,ευθερώθηκαν άπό αύτά τα ιεσμά. Έδώ άντί νά έλευθε- ίωθοϋν, άλυσσοδένονται σφι- ιτότερα καί όδηγοϋνται στόν όφο. ΆλλοΟ οί νέοι, δταν μάλιστα είναι έρωτευμένοι,πη- 'αίνουν στό δάσος, στήν έξο- ή, γιά νά χαροθν τίς ώμορ- ιΐές τής ζωής, γιά νά βροθν ή λύτρωσι τής χαράς. Έδώ :ηγαίνουν στό δάσος γιά νά ιυτέψουν στά κρανία των σφαϊρες άντί νά κόψουν λου- .ούδια, καί νά βροθν τή λύ- ;ρωσι στό θάνατο. Κι' άγκα Λάζονται τό Χάρο, άντί ν' νοίξουν τίς άγκάλες των τόν έρωτα καί τή ζωή. Έδώ δέν εΐμπορεΐ κανεΐς νά ,ιακρΐνη, πού ξεχωρίζουν τα ιριατήςήθικής 'καί τοθέγκλήμα :ος. Έδώ έν ονόματι των πά ριαρχικών άρχών καί παρα »όσεων, υφίσταται ή πλέον ικατανόητος καΐ άσυγχρόνι ττος δουλεία. Άν Εδωκεν ή :ργασ(α οίκονομική χειραφέτη σι—χαρά κι' ελευθερία, δέν ε "ιωκεν άκόμη καΐ ουτε καί τα ακαιώματα τής προσωπικότη ;ος κατωχύρωσε. Άλλά έχει καί ή άγάπη, ό Ι ιωτας, τήν ήθική τού. Καί μά .ιστα ήθική ανώτερη άπό κά- Ιε άλλην, έφόσον ζητάει ώς έπιστέγασμα τό γάμο. Καί πρέπει επί τέλους νά άναγνω Ι ρισθή, νά κατοχυρωθή, νά γί' ντ|.σεβαστή άπό δλους καί νά ' κυριαρχήση καΐ ή ήθική αυ¬ τή. κρούσματα άσθενειών, γνω- στών ή άγνώστων, επί βοών καί προβάτων. "Εσπευσεν δ¬ μως άμέσως επί τόπου ό κ. Νομοκτηνίατρος καί έλαβε τα ένδεδειγμένα μέτρα πρός περιστολήν τοϋ κακοϋ. Ύ- πάρχει έπομένως ελπίς δτι αί ζωονόσοι δέν θά έχουν μεγαλυτέραν έξάπλωσιν καί δέν θάφέρουν μεγάλας ζημίας. Πάντως, άνάγκη είναι επί τή εΰκαιρία νά τονισθή καί τουτο. Ότι τόσον οί γεωρ γοί καί οί κτηνοτρόφοι μας, όσον καί ή κτηνιατρική ύ· πηρεσΐα θά πρέπει νά δώ- σουν Ιδιαιτέραν προσοχήν είς τό ζήτημα των ζωονόσων. Διά τι είναι άνάγκη όπωσδήπο- καί μέ κάθε τρόπον νά προστατευθή καί νά ενισχυθή ^ κτηνοτροφία. *** Ο κ. Σφακιανάκης, Σήμερον αναχωρεί δι' Α¬ θήνας έκ Χανίων ό ύπουργός Γενικός Διοικητής κ. Σφακια¬ νάκης. Είς την πρωτεύουσαν ό κ. Ύπουργός θά παραμείνη επί τινάς ημέρας, θά συνεργα¬ σθή δέ μετά τοϋ κ. Πρωθυ- πουργοϋ καί των άλλων συ- ναδέλφων τού διά τήν επίλυ¬ σιν διαφόρων έκκρεμών ζητη- μάτων τής νήσου. Δέν ύπάρ- χει δέ άμφιβολία ότι αί συ¬ νεργασιαι αύται θά είναι γό- νιμοι καί θ' άποβοθν έπ' ά- γαθώ τοΰ τόπου μας. Τό εν¬ διαφέρον τοΰ κ. Σφακιανάκη υπέρ τής νήσου καί ή στοργή τής Κυβερνήσεως άποτελοΰν εγγύησιν δτι τα έκκρεμοθντα ζητήματα θά διευθετηθοθν ο¬ ριστικώς καί ίκανοποιητικώς. Μία όδός. Μεταξύ των έθνικών όδών τοθ νομοΰ μας συμπεριλαμβά- νεται καί ή όδός Χάρακα— Σταβιών — Πλατάνου —Φαι- στοό, πού δέν κατεσκευάσθη δμως μέχρι σήμερον, διότι αί <υβερνήσεις τοθ παρελθόντος δέν έχορήγησαν τάς απαιτου¬ μένας πιστώσεις. "Ήδη δμως, όπότε ή κυβέρνησις απεφάσι¬ σε διά τοϋ πενταετοϋς προ- ράμματος νά όλοκληρώση τό όδικόν μας δίκτυον, πιστεύο¬ μεν δτι θά κατασκευασθή καίή 'δός αυτή διά τήν οποίαν άλ- .ωστε, όν δέν άπατώμεθα, υφίσταται πλήρης μελέτη, έκ- πονηθεϊσα άπό έτών υπό τής ^ομομηχανικής μας υπηρεσίας. * * * Αποκατάστασις δικαϊου. Ή δικαιοσύνη τής Έλλά- ιος έπραξε πάλιν τό καθή- όν της. Τό έφετεΐον των Ά- ηνών, μετά μακράν διαδικα¬ σίαν, άπήλλαξε τόν Παπά Εμμ. Σπυριδάκην τής άποδο- "είσης είς αυτόν κατηγορίας περί καταχρήσεων τοϋ Μη- ροπολιτικοθ ναοΟ, κατηγο- ιίας ποΰ εΐχε σπιλώσει τόν ,ειτουργόν αυτόν τοϋ Υψί¬ στου καί εΐχε κλονίσει τα θε- έλια τής έκκλησίας τής Κρή- ης. Καί υπήρξεν ή απόφα¬ σις αυτή τοϋ έφετείου Άθη- ών, μ(α πανηγυρική άποκα- άσΐασις τοϋ δικαϊου. Ό κα- ηγορηθεΐς Ιερεύς, απεδόθη αί πάλιν λευκός καί άσπιλος ιΐά νά διακονή τόν ναόν καί ά ύπηρετή τόν "Υψιστον. Τό φετεΐον προσέφερεν ούτω ύ- ηρεσίαν καί είς τήν Δικαιο- 'ύνην καί είς τήν κοινωνίαν αί είς τήν εκκλησίαν. Η συγκέντρωσις σί- του. Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστη¬ σιν επληροφορήθημεν δτι ή Ά ροτική Τραπέζα άνεγείρει μεγάλην αποθήκην είς Μοΐ- ες διά τήν αγοράν καί συγ «έντρωσιν σιτηρών, πράγμα πού θά ύποβοηθήσ[] είς τήν συγκράτησιν των τιμών των <ατά τούς πρώτους Ιδία μετά ήν συγκομιδήν μήνας. Θά ηύχόμεθα μόνον νά ίδρυον- το παρόμοιαι αποθήκαι καί είς Αρκαλοχωρι καθώς καί είς άλλα κέντρα παραγω- γής δημητριακών πού θά είναι εφέτος έξα'ιρετικώς πλοοσΐα.
  ΑΓΪ0ΡΘΩΣ1-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κινηματογραφικόν άριστούργημα:
  «Κατηγορουμένη Ιγέρθητι» Μέ
  την Ντολορές Ντέλ Ρίο καί τόν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήαερον τό άριστούρ
  γημα: «Καφέ Μετροπόλ», μέ την
  λορέττα Γιόνκ καί τόν ϊ άυρον
  Πάουερ. Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ή σχολική Έφορεία Πύργου
  Μονοφατσίου διακηρύττει, δτι
  έκτΐθεται είς φανεράν πλειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν ή έκποί-
  σις δύο οίκοπέδων τοϋ σχο-
  λικοϋ Ταμείου συμφώνως σχε-
  διαγραμμάτων κ. Σχολικοΰ
  άρχιτέκτονος Κρήτης καί κα¬
  τόπιν τής ύπ' αριθ. 4088)11)4
  38 αποφάσεως τού κ. Νομάρ¬
  χου Ηρακλείου
  Ή δημοπρασΐα διεξαχθήσε¬
  ται έν τ© Δημοτικώ σχολείω
  Πύργφ Μονοφατσίου, ενώπι¬
  ον τής πρός τούτο Έπιτρο-
  πής την 12ην ΊουνΙου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ.
  Πλείονας πληροφορίας οί
  βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνουν καί άπό τό Γρα¬
  φείον τοΰ κ. Έπιθεωρητοΰ Ή
  ρακλεΐου καί τής σχολικής
  έφορείας Πύργου.
  Έν Πύργω τή 8 Μαΐου
  1938.
  Ό Πρόεδρος τής σχολικής
  Έφορείας Πύργου.
  Κ. Καπελλάκης
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Κατατεθείσηςμείζονος προσ-
  φοράς έπαναλσμβάνεται καί
  ουθις ή δημοπροοία ενοικιά¬
  σεως των κάτωθι Δημοτικών
  φόρων διά τό οΐκ. έτος 1938—
  39,
  1) τοϋ φόρου μεταφερόμεναι
  εγχωρίων προϊόντων διά θα-
  •λάσοης.
  2) τοθ φόρου μεταφερόμεναι
  εγχωρίων προϊόντων διά ξη
  Ή Δημοπρασία γεννήσεται
  τό προσεχές Σάββατον 21 Μαϊ
  ου καί ώραν 11—12 π μ. έν
  τω Λημοτ. Κατοστήμστι καί
  ενώπιον τής Δημσρχ. Έτατρο
  πή·ς.
  Έν Ήρακλε'ω τή 18) 5) 38.
  Ό Δήμαρχος ΉραπλεΌυ
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ΠΟΥΛΛΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό κινηματογραφικόν
  αριστούργημα:
  ΚΑ 0-
  ΜΝ
  Κοι Κοι Είααγγελείς. Κα·
  τηνβρεΐτε πάντοτε έν πεποι-
  θήαει η κατα καθήκον έπαγ-
  γελματικόν;
  Κοι Κοι Δικηγοροι. Πι-
  βτεΰεται πάντοτε ε!; την ά
  βωότητα τού κατηγορβυμέ
  νού υπέρ ου συνηγβρβϊτε;
  Κβΐ Κβι 'Ένβρκβι. χ
  λογεϊτε πάντοτε μεσα είς την
  πολυκώμαντβν σύγκρουσιν
  κατηγορίαν καί ώπερασπί
  οεως;
  Καλεϊσβε σήμερον ότου
  Πουλακάκη νά παρακολουθή
  βητε μίαν σκληράν μάχην
  Εισαγγελέως κ«ί Συνηγόρβυ.
  Μέ την
  ΗΤΟΛΟΡΕΣ ΗΤΕλ ΡΙΟ
  καί τον
  ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
  ΠΩΛΕΠΆΡ οίκία Κουρτζή.
  Πληροφορίαι ίδός Άριάδνης, έ¬
  ναντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΗ
  βΑΣΙΜΣΣΛ --
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Καλοκαιρινό: καπέλλα.
  381ον
  ΌΦέρσενδένμποροΰσε νά την
  βοηθήση. Τόν εΐχαν φέρη σέ (
  άπόγνωσι τα μάταια δια-
  βήματά τού νά κινήση τό'
  ενδιαφέρον των Αύστριακών.'
  Όταν κατόπιν τα αύστρια-
  κά στρατεύματα άρχισαν'
  νά ύποχωροϋν καί οί έπανα-'
  στατικές δυνάμεις έμπήκαν'
  στό Βέλγιο, τόν άποκαρδίω- .
  σε τό θέαμα τοϋ πανικοΰ
  των Γάλλων έμιγκρέδων, των!
  άριστοκρατών πού δλο καί ι
  σχέδια έκαναν γιά νά παλι'
  νορθώσουν την μοναρχΐα
  καί τώρα, την ώρα τού κιν,
  δύνου, έ'φευγαν πρώτοι γιά [
  νά σωθοΰν. Χωρίς καμμιά Ι
  δύναμι στά χέρια τού, ό Φέρ
  σεν έβολόδερνεν άπό πόλι
  σέ πόλι μαζί μέ τό ζεϋγος
  Κράουφορδ. Ή συναίσθησις
  τής άδυναμίας τού τόν έκαμε
  νά χάση την ψυχρσιμΐα τού.
  Τα γράμματά τού πρός την
  άδελφή τού μοιάζουν μέ μοί
  ρολόγια:
  «Άπό έδώ καί πέρα—τής
  εγραφε—δέν ύπάρχουν πιά
  γιά μενά ώραΐες ήμέρες. Ή
  ευτυχία μου εσβυσεν. Εΐμαι
  κατσδικασμένος σέ αίώνιες
  θλίψεις. Ποτέ οί είκόνες των
  —των βασιλέων — δέν θά
  βγοϋν άπό τή μνήμη μου, θά
  τούς κλαίω πάντα σ' δλη μου
  τή ζωή. Θά δισλογίζωμαι
  αύτούς, την καλωσύνη τους
  γιά μενά, την έμπιστοσύνη
  τους. Γιατί, ώ! Θεέ μου! τοΰς
  έγνώρισα ή γιατΐ δέν πέθα
  να πρίν άπό αύτούς καί γι'
  αύτούς;»
  Μετά δυό ήμέρες—26 Ίανου
  αρίου 1793—εμαθε την θανά-
  τωσι τοΰ βασιλέως. Έκυκλο-
  φοροθσε μάλιστα ή φήμη τΐώς
  δλη ή οίκογένεια εΐχε σφαγή.
  Ό "Αξελ έξέσπασε σέ θρή
  νοι_ς σπαρακτικούς: «"Ολα ε¬
  τελείωσαν γιά μενά .. Γιστί
  νά μγν πεθάνω στό πλευρό
  της καΐ γ.' σύτήν στίς 20 Ίου
  νίου!» Ή καρατόμησις τοϋ
  Λουδοβίκου τόν άνεστάτωσε.
  Την άπελπισία τού διεζ,έχθη
  ενας πόθος εκδικήσεως ποΰ
  δέν έμελλε ποτέ ν ά πραγμα¬
  τοποιηθή. Οί Γάλλοι, γι' αυτόν
  δέν ήσαν τώρα παρά Εν α ε
  θνος καννιβάλων ή δειλθν.
  Δέν ώνειρευόταν πσρά μίαν
  ίκανοποίησι: νά ιδή την «άκό-
  λοστη πολιτεία» — τό Παρίσι
  —καιεστραμμένη. Ουδέ στιγ
  μή διηρωτήθη άν ό βασιληδς
  ήταν άθώος, άν ό 'ίδιος δέν
  εϊχε προκαλέση την πτώσί τού,
  άν αύτός δέν ήταν ό αϊτιος
  τής άναστατώσεως τής Εύρώ-
  πης.
  ...Ό Φέροεν άνήμπορος τό
  στέμμα χαμένο, ή ελευθερία
  άνύπαρκτη. ΤΗταν δμως κάτι
  πού κανεΐς καί τΐποτε δέν
  μπόρεσε νά τό αφαιρέση άπό
  τή Μαρία-Άντουανέττα: ή μα
  γική της δύναμις πού έτραβοθ
  σεν δλους δσοι την περιεκύ·
  κλωναν. Τα άμείλικτα προφυ
  λακτικά μέτρα πού έλάμβα-
  ναν ό 'Εμπέρ καί ή Κομμού-
  να παρέλυαν μπροστά στή
  μυστηριώδη μαγνητική δύναμι
  ή όποΐα παρ' δλο τό χουρα-
  σμένο καί μαραμένο πρόσω-
  πό της μέ τόν στέφανο των
  προώρως άσπρισμένων μαλ-
  λιών, έξακολουθοθσε νά ά-
  κτι/οβολή άπό τό είνε τής φυ
  λακισμένης βασιλΐσσης καί νά
  τραβάη. δλους τούς άνθρωπά
  κους πού εΐχαν ταχθή φύλα-
  κές της.
  (συνεχίζεται)
  Τό θαλαμηγον ά)π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρ©·
  μολόγια επί 15θήμερον.
  ΐ'Εκ τού Πρακτορβίου)
  'Επανέρχομαι σήμερα είς την
  μόδα των κσλοκαιρινών καττέλ-
  λων, διότι τό καπέλλο αποτελεί
  άπαρα'τητο συμπλήρομα κάθε
  τουαλέττας.
  Εφέτος θά φορεθοΰν γενικώς
  λινώτερο τα μικρά καπέλλα. Επί
  τοΰ παρόντος τα περισσότερα άπό
  τα τελευταία παρισινά μοντέλα
  £χουν μέτρια μπόρ "Λλλ' άργότε
  ρα θά φορεθοΰν οί μεγάλες καπε-
  λίν, πού τόσο ταιριάζουν μέ τα
  ώραΐα θερινά φορέματα.
  Τα πρώται άνοιξιάτικα μοντέλα
  ήσαν πολύ άπλά έν συγκρίσει
  πρός τα χειμερινά. Τα τελευταία
  δμως μοντέλοι ποΰ λανσάρουν οί
  ιταρισινοί οΐκοι εΤνε άρκετά έκκεν
  τρικά.
  Πολλές ψάθες σέ στυλ Διευθυν-
  τηρίου, γαρνιρισμένες στόν τετιέ
  ή κοντά είς τα μαλλιά μέ άνθη,
  ττοΰ παρ' δλο τό περίεργο σχήμά
  τους κολακεΰουν πολύ.
  Πολλά έπίσης καπέλλα μέ μι·
  κρούς τεπέδες στούς όποίους δύ·
  σκολα χωρεΐ τό κεφάλι, καί τα ό
  ποία συγκρατοΰνται μέ μιά στενή
  κορδέλλα ή μέ μιά μπαρέτ άπό
  λουλοΰδια.
  Τα κανοτιέ έξακολουθοΰν νά
  είναι τής μόδας καί γαρνίρονται
  ποικιλοτρόπως. Τα τελευταίαι κο-
  νοτιέ φοριοΰνται τΐολύ μπροστά,
  δηλαδί) μέ κλίσιν πρός τα κάτω.
  Αυτή άλλως τε πρόκειται νά είνε
  ή κλίσις δλων των καλοκαιρινό^
  καπέλλων.
  "Οσον άψορςΐ τίς γαρνιτοΰρες,
  την κυριώτερον θέσινεχουν τα λου
  λούδια Γίνονται σαν φυσικά καί
  συνδυάζονται συχνά μέ φροΰτα,
  Χρησιμοποιοΰνται έπίσης πολύ τα
  πτερά καθώς καί όλόκληρα πτηνά.
  Ό Πατοΰ στήν τελευταία τού £κ
  θέσι παρουσίασε μιά τό<α, ή ό· ποία άποτελεΐται άπό μιά άσποη . .δρνιθα! Μπροστά είνε τό κεφάλι μέ κόκκινο λειρί καί πίσω ή ούρά! Ό Πατου λανσάρει έπΐσης πολ¬ λά κανοτιέ γαρνιρισμένα μέ κορ· δέλλες καί φτερά. Οί μεγάλες καπελίν γαρνίρον¬ ται ώς επί τό πλείστον μέ αίγκρέτ τες καί μέ λουλούδια. Τελειώνοντας σάς άναφέρω Μνα μεγάλο νεωτερισμό τής μόδας. Ή τσάντα—μπουκέτο. Πρόκειται γιά μιά τσάντα χρώματος ρόζ ή αττλέ πάλ, σκεΐτασμένη μέ μικρά βελού- δινα λουλούδια τοθ αύτοΰ χρώμα τος. Ή κομψές Παρισινές χρησιμο ■πθΐοΰν αυτήν την τσάντα είς τό χορό ή άλλες έπίσημες δεξιώσεις. Χαριτωμένος έπίσης νεωτερι- σμός είνε ίνα ανθένιο κολλιέ άπό μπλέ καί κίτρινες μαργαρΐτες. 6 όιοϊος συμπληρώνει φορέματα νέ άρων δεσποινίδιον. ίΐ Ντιστβγχέ Είς τάν δρόμον τού Οεαν&ρώπου -Ο ΤΟΥ ΝΛΖΟΡΑΙΟΥ Τού Λεωνίδα Άντρέγιβφ. ΔΕ Ν Δ ΡΑ ΣΑΣ ♦3ον Ό Ματθαΐος καί ή Μαρία ή Μαγδαληνή ήσαν καθισμένοι κοντά στόν Ίωάννη καί τόν παρηγοροΰσαν μέ μιά σιγανή φωνή. Ό θάνατος τού Κυρίου ! εΐχε συντρίψη τόν άγαπημένο τού μαθητή. Ή Μαρία, πού τό πρόσωπό της ήταν πρησμένο άπό τα δάκρυα, χαιδεύει άπαλά τα μαλαντά καί μετάξινα μαλλιά τοΰ Ιωάννου. Ό Ματθαΐος, μέ φω¬ νή σοβαράν, ανήγγειλε τα λόγια τοθ Σολομώντος: «"Οποίος άργει νά θυμώση, ά , ξίζει περιασότερο καί άπό Ινα ή ρωα. Καί έκεΐνος πού είνε κύριος τοϋ έαυτοΰ τού, είνε ίσχυρότερος κι' άπ' αυτόν πού κυριεύει πό λεις». Την στιγμήν Ικείνη, άνοιξε την πόρτα καί μπήκε ό Ίούδας 6 Ίσκαριώτης. Ή πόρτα βρόντησε πίσω τού. Οί μαθηταί, στίς άρ- χές πρίν προφθάσουν ν' άντιλη φθουν ποίος είχε μπ-ζ, άνατρίχια σαν. Άλλ' δταν διέκριναν τα μι- σητά χαρακτηριστικά καί τδ καμπουρωτό κεφάλι τοθ Ίουίαίου μέ τίς κόκκινες τρίχες, ξέσπα σαν σέ κραυγές διαμαρτυρίας καί άναθεματισμούς. Ό ΙΙέτρος σή/ωσε τα δυό τού χέρια, καί φώναξε: —Φύγε άπό δώ! Φύγε, άλλοι ώς θά σε σκοτώσω! Άλλ' δταν κύτταξαν μέ μέγα λείτερη προαοχή τό πρόαΜκο καί τα μάτια τοθ Ίσκαριώτου, οί μα θηταί σώπασαν, ΰστερα ψιθύρι σαν σέ τόνο φοβισμένο: ΕΟΡΤΑΙ. — Μεθαύριον εορτήν των ΆγΙων Κωνσταντίνου καί Ε¬ λένης δέν έορτάζει ή κ. "Ελένη Μ. Νταγισντα Ιατροϋ. —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε δέ χεται έπισκέψεις μεθαύριον ή κ. "Ελένη Γ. Πετράκη Ιδιοκτήτου αύ· τοκινήτων. ΒΑΠΤ1ΣΕ1Σ.—Την παρελθ. Δευ τέραν είς Μασταμπά ό κ.Δημ. Καλ λιστάκης κουρεύς εβάπτισε τό άγοράκι τοΰ κ. ΉλΙα Ντελή ονο¬ μάσας αύτό Νΐκον. Νά τοίς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ,—Τηλεγραφικώς ήγ. γέλθη έκ Θεσ)ν1κης ό θάνατος τής χρηστής καί έναρέτου οίκοδεστΐοΐ· νης θεοπΐστης Εύφραίμογλου μη. τρός τοΰ κ. Βασιλείου Λαζ. Εύ¬ φραίμογλου υφασματεμπόρου τής πόλεώς μας. Είς την οικογένειαν τής μεταστάσης καί Ιδιαιτέρως είς τόν φίλον κ. Βασ. Εύφραίμογ- λου ευχόμεθα την έξ υψους παρο- μυθίαν. Γύρω στήν τΐόΑι. Δισρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά τοις αντιπροσώποις τής Έταιρείας: ΟΟΜΠΑΝΥ (ΗΓί-ί-'δ) -Ε2 ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ Ήράκλβιον—Κρήτης —Άφήστέ τον, άφήστέ τον! Τόν Ιχει κυριεύση δ Σατανάς! Άφ' ου περίμενεν νά σωπάσουν οί άλλοι, ό 'Ιούδας μέ δυνατή φωνή τούς είπε: —Χαρήτε μάτια τοθ Ίσκαριώ τη! ΕΙδατε τούς ψυχρούς δήμι ούς, καί τώρα βλέπετε μπροστά σας τού; δε'λούς προδότας! ΠοΟ είνε ό Ίησοθς; Σά; έρωτώ: ΠοΟ είνε ά Ιησούς; Ή βραχνή φωνή τ&0 Ίσκαριώ τη είχε κάτι, πού επεβάλλετο. Καί έ Β.ί·μας, πε:θήνιος άποκρί Οηκε: —Τό ξ'ρεις πολύ ναλά, Ίού δα, πώς δ Κύριο» ημών εσταυ ρώθη χθές τό βράδυ. — Καί σείς τό έπιτρέψατε; ΙΙοΟ είνε ή άγάπη σας έκείνη την στιγμή Έσύ, 6 άγαπημένος τού μαθητής, κ' έαύ πέτρα, πού εί σθε δταν δ φΕλος Σας έσταυρώ νετο στό ξύλο τής άτιμώσεως; —Τί ήθελες νά κάνωμε έμεΤς; Τί περνούσεν άπό τό χέρι μας; —είπε δ θωμδς μέ φωνή σιγανή καί παραπονεμένη σάν ν' άπελο γεΐτο. —"Ετσι δικαιολογεΐσαι, θω¬ μά; Δέν αίσχύνεσθε; Ό Ίούδας δ Ίσκαριώτης ϊκλι νέ τα κεφάλι καί έξαφνα ξέσπασε σέ άναθέματα: (συνεχίζεται) Ό κοιρός φέρεται ττρός σταθε¬ ροποίησιν. —Αύτό τουλάχιστον έδείκνυον χθές τώ καιρικά σημεϊα. — Πρός Ικανοποίησιν μικρων καί μεγάλον καί ζωήρευσιν τής ύπαιθρίας κινήσεως. —θέμα τής ημέρας χθές είς τα καφενεΐά μας ή άοθένεια τοΰ Κε¬ μάλ. — Κα' πολλαί αί προβλέψεις διά την διαδοχήν τού καί την πο¬ λιτικήν τής Τουρκίας —Πάντως πολιτικοί δνδρες ΰ· πάρχουν Ίκανοί είς την γεΐτονα χώραν διά νά συνεχίσουν τό Μρ γον τού. —Αύτό ήτο τό γενικόν συμπέ- ρασμα. —Τα ύπαίθριο κέντρα ήρχισαν νά πσρουσιάζουν τα μουσικά των συγκροτήματα. —"Η νά έτοιμάζωνται διά την προσέχη λειτουργίαν των. —Πρώτον «έντεμιουτάρισε» τό "Εθνικόν. Άπομένει τώρα τού Πα· πακαλιατάκη τό οποίον καί προ- ετοιμάζει ώς λέγεται έξαιρετικάς «συρπρίζ». —"Υφεσις λοιπόν είς τα κρού· σματα τής γρίππης. —Αϋτό βεβαιούν οί άρμόδιοι. —Άλλά καί χωρίς την βεβαΐ- ώσιν τα πράγματσ, προϊόντος τού καλοκαιριου, έκεΐ όδηγοϋνται. —Διά νά ξεφοβηθοθν καί οί μή ύποστάντες άκόμη την γρίηπην. — Μεθαύριον άναμένεται ή μοί- ρο τοΰ στόλου μας. —Τόν κατάπλουν των ττολεμι· κων μας θά παρακολουθήση κατά τα είωθότα πολύς <όσμος. — Κστερχόμενος επί τούτω είς τόν λιμενοβραχίονσ. καί τό μπίν- τενάκι. — Οί δέσπολες άποτελοΰν άΐτό ήμέρες τώρα τα εύνοούμενον φροΰ το τής έποχής —Πωλούμεναι καί άτιό πλανο- δίους όπωροπώλας. — Καί είς τιμάς εϋθηνός. — Αί προχθεσιναί αρχαιρεσίαι , των άοτοποιών Ηρακλείου, των I οποίων τό άποτέλεσμα έδημοσι- εύσαμεν χθές μέ τα όνό^ατο: των έκλεγέντων. —'Ετιτλοφορήθησαν έκ παρα- δρομής ώς αρχαιρεσίαι άρτεργα- των, άντί τού πραγματικοΰ τοιού¬ του. —Πολλά καραβάνια άναμένον· ται προσεχώς είς την πόλιν μας. —Τό γεγονός τουτο έν συνδυα- σμφ μέ τόν κατάπλουν τοΰ στόλου μας —θά δώση ασφαλώς τάς προ- σεχεϊς ημέρας ιδιαιτέραν δλως δι- όλου ζωήν είς την πόλιν μας. — Είς τοϋ Πουλακάκη προβάλ- λεται άπόψε Μνα άριστούργημα τα «Κατηγορουμένη έγέρθητι» —Διά τό έργον αΰτό κάθε ρε- κλάμα είνε τιεριττή δεδομένου δτι είνε γνωστόν τό κοινωνικόν καί τό ευρύτερον τουένδιαφέρον. ο Ρέπορτερ το πρακτορειον Γν ωσ τ ο πό ι εί δτι, άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ ■ Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί- -ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών: ων ά)π. ί_ΑϋΡΙΤΖΕΝ και ΕΟ.ΕΡΜΑΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ψυγείον «τΟΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδίνον » «Ι,ΑυΚΑ» 12 » » » » «ΒΕΙ,ΟΚΑνΐΑΝ»20 » » Λίβερπουλ » » €ΟΚΕΤΕ» 22 » » Λονδίνον » » "υ^Α,, 2 Σεπτ. » » , » "ΒΟΚΟΌΙΝΟ,, 12 » » » , ·ρθΜΝΤΗΙΑΝ,20 » » Λίβερπουλ » » '%ΑυΕ.Α,, 22 » » Λονδινον » Διά τιερισσοτέρας πληροφορίας ιΐαρακαλουνται οί έν- διαφερόμενοι δπως άπευθυνονται είς τό: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο Ι_ Ι V Ι Ε Ρ» & ΣΙΑ Τηλέψ. 3-91. Λύσις προχθεσινοΰ ύπ'άρ. 94σταυρολέξου Ό βδβντΐατρβς ■ Έμμ. Ι. Αλεξάκης ' ίναντι Αγ. Τίτου Ι 'ΕκιταιδευθεΙς είς ΠαρισΙ- || ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε · θεραπείαν νοσημάτων τοθ ■ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελβυ- ■ ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■ "ΕτιΙσης δδοντοστοιχίας καί " κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■ λων—κορώνες έκ τιορσελά· · νης. 'Ετταναφορά τελείως ά- ί νώδυνος των στρεβλοφυΰν ό· . Οόντων είς την κανονικήν αύ- · των θέσιν. ■ Τηλέφωνον 6—91. Ι ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬ ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750 άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ. Πατσάκη ή Μπαστάχη κάτοικον Πατσίδες. Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα· τοικοθντα είς Σκαλάνι καί άμει- φθήσιται,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί'θτο.
  Κωνται &
  'αν των.
  Αν είς τση*.
  όν ο( άρμόίχα
  «ρΚ τήνΡφ
  ϊ. ηροϊόντοςικ
  δδηγοΰντβ.
  ίηθοΰν καΐοΐρ)
  •μη την γρίι—
  κΐμένεται ήι»
  •υν των «ολφ-
  κολουθή— (ατΐ
  «όσμος
  ς έκί τούτψώ
  α καί τό μι»
  άνοτελοΰνΜ
  >νοουμενον Ορον
  καί άκθ
  ς.
  ς ιύθηνός
  ναί Αρχαιρεσίαι
  Ήρα«λίΐου, τί»
  κσμα έδημΜ
  β όνό^ατα τή
  ηοα έ Ρ
  ΐσΐαι αρτίρΤ»
  γματικοϋ τα»
  Ιανια άναμίνο»·
  την ηόλινμΛ
  οότο ίνουΛ*1
  ΐουν τού ο™**
  .......·♦♦
  ■'
  Ι»
  νι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  305ον
  Έξίστανται, ώς οί έν Δελφοΐς συρρέοντες ε¬
  νώπιον των κεραυνοβόλων άληθειών τοϋ ύπνω-
  τισμοϋ. Ώς δέ έν Δωδώνη ή μάντ.ς Ικαμνε νά
  κινώνται οί τρΐποδες, οϋτω καί οί Παρίσιοι διά
  τάς τραπέζας.
  Την πόρνην άνοβιβάζουσιν επί θρόνου, ώς ή
  Ρωμη άνεβίβασε μίαν θαλαμηπόλον Εάν ό Λου-
  δοβϊκος ΙΕ' υπήρξε χειρότερος τοθ Κλαυδίου, ή Δυ
  βαρή είνε προτιμοτέρα τής Μεσσαλίνας.
  Οί Παρίσιοι συνδυάζουσιν είς Ενα άκστάλη-
  πτον τύπον την Ελληνικήν γυμνότητα έν τώ κάλ
  λει, την έβραικήν γαγγραινώδη άσυνειδησίαν με-
  τά τής γασκωνικής αίσχρολογίσς
  Διογένης, Ίώβ καΐ Παγιάς διά τοΰς Παρισι-
  νούς είνε κρδμα αίωνόβιον.
  Ή Ρωμη υπό τόν Σύλλαν ή τόν Δομιτιανόν δέν
  ήτο ή αυτή, ό δέ Τίβερις ώμοίαζε μέ τα ϋδατα τής
  λήθης τό παρελθόν έλησμονεΐτο. ΟΙ Παρίσιοι πί-
  νουσι καθ" εκάστην έν έκατομμύριον λίτρας 05α-
  τος, άλλά τουτο δέν τούς έμποδίζει διδομένης
  εύκαιρίας »ά άσμενΐζωνται είς τα κινδυνώδη τολ
  μήματα.
  ΟΙ Παρίσιοι είνε ώς £ν πεδίον. Ήγεμονικώς
  άποδέχονται τό παν, καί δσον άφορθ τό ζήτη
  μα τής Αφροδίτης, δέν είνε δυσοικονόμητοΐ' ή
  καλλίπυγος αυτών δύναται νά είνε καί Ότεντό-
  τη, άρκεΐ νά γελά' δλα τα λοιπά τή συγχω
  ροθνται ή δυσμορφΐα τούς φαιδρύνει' ή άσχημία
  τούς άποστια μειδιάματα' τό έλάττωμα τούς τέρ
  πει, καΐ αυτή δέ ή ύποκρισία, ό υπατος ούτος
  κυνισμός, δέν τούς έξάπτει.
  Τόσον δέ είνε είς τα φιλολογικά ζητήματα
  έπιρρεπεϊς, ώστε ουτε άπομύσσονται έμπροσθεν
  τοθ μεγάλου Βασιλείου, ώς ουτε σκανδαλίζον
  ται έκ τής προσευχής τού Ταρτοΰφου. Άπό
  τής παρισινής κατατομής δέν λείπει ούδ' ή έ
  λαχΐστη γραμμή τής παγκοσμίου φυσιογνωμίσς.
  Πολύ θά έλυποϋντο οί Παρίσιοι, άν δέν είχον
  καΐ μίαν λαιμητόμον. Όλίγος τόπος έκ τής πλα
  τείσς Γρεβ πρέπει νά υπάρχη πρός επίδειξιν.
  ΤΙ θ' άπεγίνετο δλη έκείνη ή αίωνία πανήγυρις,
  άν μή ήρτύετο διά τοθ θεάματος μιάς λαι-
  μητόμου;
  'Η έπισφράγισις μιθς τοιαύτης έσχάτης ημέρας
  των απόκρεω δέν θά ήτο τιλήρης, άν δέν άπο-
  στάζη τι καί έκ τοϋ φασγάνου έκείνου, άλλ' οί
  νόμοι έπρονόησαν καΐ περί τούτων έν τή όξυδερ-
  κεία των.
  Οί Παρίσιοι κυριαρχοϋσιν, άνάσσουσιν. Αί
  μεγαλοφυίαν των έκπέμπτουσιν άαανταχοθ έκ τής
  έαυτών λσμττη^όνος
  Ό βασιλεύς των Ίου'ΐαίων έκεΐ προτιμφ νά
  εισέλθη θριαμβευτικώς επί τοΰ δ^δεκατρόχου ά
  στραπηβόλου καί κατακεραυνοΰντος άρματος. Άλλ'
  ούχ' ήιτυν καί ό Σειληνός ηκολούθει καθημεν>ις
  επί δνου
  ΙΑ'
  ΦλυχρεΙν καί βασιλεύειν.
  "Οριον δέ ν έ'χουν οί Παρίσιοι· ου τε άλλη τις
  πόλις έσχε πώηοτε Γήν κυριαρχίαν ταύτης, πολ
  λάκις άτιοσυριττούσης τοΰς είς αυτήν δουλουμέ
  νους. Οί Παρίσιοι δχι μόνον τόν νόμον δίδουν,
  άλλά καί τόν συρμόν, άλλά καΐ την έ'ξιν.
  "Αν άρέσκη, είς τούς Παρισίους, καθίστανται άνόη·
  τοι' διότι άρέσκονται ένίοτε είς τουτο, δλη δέ
  τότε ή| οίκουμένη καθισταται άνόητος καΐ αύ
  τή· έπειτα έξυπνοθν οί Παρίσιοι τρίβουν τούς
  οφθαλμούς των, καΐ λέγουν —Τί διαβολομωρίαν
  την εκσμα! καί βάλλουν τούς γέλωτας είς έμπαιγ
  μόν τού ανθρωπίνου γένους, πράξαντος ώς αύ
  τοί. Πσράδοξον! Πώς συμβιβάζεται τηλικοϋτον με
  γαλεΐον μετά τοσαύτης γελοιότητος, καί πώς
  τοιαύτη σεμνότης μετά τοσαύτης παρωδίας, καί
  -ώς τό αύτό στόμα σήμερον μέν σαλπίζει διά
  τής σάλπιγγος τής μελλούσης παρουσίας, αυρι¬
  ον δέν συρίζει διά φΰλλου άπό σκορόδου, Η
  φοιδρότης των Παρισίων κεραυνός· ή κωμφδία
  αυτών φέρει σκήπτρον. Έξ ενός μορφασμοΰ των
  έξέργετοι ή καταιγίς ένίοτε Αί έκρήξεις αυτών,
  τα έ-ργα, αί ημέραι, τα θαυμασία, αί έποποιΐαι,
  άφικνοθνται είς τα πέρατα τής γής" ωσαύτως
  δέκαίτά αυτών άνακόλουθα. Ό γέλως κρατήρ
  ήφαιστείου προπηλακίζων άπασαν την γήν. Οί χλευ
  άσμοΐ των δαυλοί άνημμένοι. Καθως έπιβάλλουν
  είς τούς λαοΰς τόν τύπον τοΰ ίδανικου καλοϋ,
  ούτω καί τάς σατυρικάς γελοιογραφΐας των τα
  ϋφιστα των μνημείων τού ανθρωπίνου πολιτισμου
  παραδέχονται την είρωνείαν των καί παρέ
  χούν την αυτών αίωνιότητα είς τάς βωμολο
  γίοο τοον.
  Είνε πόλις μεγσλόφρων αυτή έποίησε τερα
  στίαν τινά δεκάτην τετάρτην Ιουλίου 1789, άπο-
  λυτρώσασαν την ύφήλιον.
  κ (συνεχίζεται)
  «ΧΙΟΣ»
  Τ4
  φθινόπωρον,
  ναρξις τής
  την άνοιξιν, δηλαδή μετά πάρο-
  ον μηνών όλοκλήρων καΐ αύτό
  'σως όφείλεναι είς τό γεγονδς 8τι
  ν τώ μεταξύ έπέρχεται ή νάρκω-
  σις τού ζώου, καθ' δλην την δι¬
  άρκειαν τής ναρ<ώσε«>; οί γεννη-
  τικοί άδένες Ιργάζονται έπ*νω είς
  μυστηριώδεις νόμους τής φύσεως,
  άλλά βραδύτατα Ή κυοφορΕα ο5-
  τως άρχίζει κχτ* τόν Μάρτιον ή
  τόν Απρίλιον καί διαρκεΐ δύο
  μήνας Ό τοκετός γίνεται συνή
  θω; τόν Μάϊον ή τόν Ιούνιον. Τα
  μικρόν, Ινα μόνον είς κάθε τοκε
  τόν, έρχεται είς τόν κόσμον εντε¬
  λώς γυμνόν καί μέ τα μάτια κλει-
  στί. Αντιθέτως όμως Ιχει πολύ
  άνεπτυγμένα τα δό/τια καί τα νύ
  χια τού, μ! τα όποία κρεμαται ά¬
  πό τό τρίχωμα τής μητρός τού
  καί θηλάζει. Διά τόν λόγον αυτόν
  περί τάς δεκαπέντε ημέρας άπό
  ~
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' εύδείαν διά Πειραια, ΔΙδη
  φόν, Βόλον, ΘεσοαΑονίκπν.
  Ψ Ταχύτης Η Ηαλί«ν.-'Ανεσις-Α
  Πρακτορίίον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*»· *-«
  Έ γκυκλοπα ιδε ία
  V
  ΑΓ έκείνους ποΰ
  πλουτΐζουν τάς
  θέΑουν
  γνώσεις των.
  ί
  βι·δλοιντδ
  Ή έπιβλητική έορτή
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΔΑ
  ντδν ανθέων είς Ρέθυμνον
  Β'.
  'Η κυοφορίαείς την
  ίνε πολύιτλοκος καί πευίεργος
  Η σύλληψις γίνεται συ/ήθως τό
  άλλά πραγματική
  κυοφορίας άρχίζει
  τής γεννήσεως, ή
  διαρκώς μαζί της
  μητερα σ·>ρει
  προσκολλημέ-
  νόν επάνω της τό νεογνόν της καΐ
  8ταν κάθεται καΐ δταν πετά πρός
  αναζήτησιν τροφής. «Δέν την έ-
  νοχλεΐ καθόλου αύτό, γράφοον είς
  τό ενδιαφέρον βιβλίον των ό Ρολ
  λινχ καί ο Τρουεσάρ, είς την
  πτήσιν της, καθώς τό νεογνάν εί
  νέ κρατημένον σφικτά μέ τα πι·
  σινά τού πόδια άπό τα τρίχωμα
  τής κοιλίας κ«ί μέ τα μπροστινά
  άπό τό στήθος καί μέ τα δόντια
  καρφω,ιένα άπό τόν μαστόν Ημ
  πορεΐ νά κάμη τάς ν,ικτερινάς της
  ί αζή
  πτ
  μη ρς
  σεις είς αναζήτησιν τής
  έ η λέ
  ή ρ
  φής της μέ την μεγαλειτέρον εύ-
  κολίαν, Ιχουαα μαζί τό πολύτι¬
  μον φορτίον της». Μετά την πα¬
  ρέλευσιν τοΰ πρώτου δεκαπενθη-
  μέρου, άποθέτει τό μικρόν της
  είς τόν μικρόν συνοικισμόν της,
  φ;ύγει διά τό κυνήγί της καί δ-
  τχν έπανέρχεται τα παίρνει είς
  τό στήθος της καί τό θηλάζει. Έ
  τεθή τό ζήτημα εάν ή μητέρα
  γνωρίζη τό ιδικόν της παιδί μέσχ
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ 18 Μαΐοο (άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νέ έξχιρβτικπν
  επιτυχίαν καΐ πυκνήν κοσμοσυγ-
  κεντρωσιν διεξήχθησαν την πα¬
  ρελθούσαν Κυριακην τα «'Λνθε-
  ατήρια» τοϋ Συλλόγου Κυρίων
  Ρεθύμνης.
  Είς το κεντρον τοΰ Δημοτι-
  κου Κήπου είχε πΐρικλεισ3ί) μέ
  πράσινα πλεγματκ εΰρυς χωρ»;
  χρησιμοπβιηθεις ώ; οκηνή. Τα
  πέριξ καθίσματα είχον καταλά-
  βη ή έκλεκτοτερα μερίς τής
  κοινωνίας Ρεθύμνης κχί τα βυρ
  γρζη ης μ
  είς τό πλήθος των παιδιών τοθ ρεύσαντα πληθη κόσμου, άτινα
  σ,νοικισμαθ Μηπως «ντί μητρός ^^^^ξ^Τ^
  παί,ει απλώς τόν ρόλον παραμαν- ωατε Λβλλβΐ νά ϊβτανται δρθιοι.
  νας μήπως πρόκειται περί βρεφο- (είς την έξεδραν των επισήμων
  κομείου, δπου κάθε νυκτερίδα ϊρ·
  χεται νά θί]λάση Ινα νεογνόν, ά-
  ό Οί λ
  ποίον, Οί μελετηταΐ
  άποκλίνουν υπέρ τής απόψεως αυ¬
  τής. Τα μικρά προσκολλώνται
  είς τό στήθος μιας μητέρας, α¬
  διάφορον ποίας. Άλλά αύτό συμ-
  βαίνει είς μερικά ειδή νυκτερί·
  δών. Είς άλλα δμως 'κάθε μητέ¬
  ρα θηλάζει ΐό ιδικόν της μόνον
  παιδί και τα γνωρίζει τόσο/ καλά,
  ώστε εάν ή μητέρα πέση ποτέ
  θΰμα άτυχήματος, τό μικρόν θά
  πεθάνη άπό άσιτίαν. Τα θήλασμα
  διαρκεΐ δύο μήνας, μετά την πα¬
  ρέλευσιν των οποίων τό μικρόν
  είνε είς θέσιν πλέον νά εξέλ¬
  θη είς τό κυνήγι καί νά τρα-
  φη" μόνον τού. Μέ την σειράν
  τού καί αύτό είς την γενεαλογίαν
  τού θά γνωρίση τάς σιωπηλάς
  πτήσεις μέσα είς τίς σκοτεινές
  νύκτες τοΰ καλοκαιριοΰ, τάς μα¬
  κράς χειμερινάς ναρκώσεις, δλην
  την μυστηριώδη ζωήν τής νυκτερί-
  δος, τοΰ όντος αύτοΰ πού ένέπνευ-
  σεν είς τόν ποιητήν τούς θαυμα-
  στούς στίχους:
  διάκρίνοντάι ό Νομάρχη; κ.
  Κρεββατάς, ό Δήμαρχος Ρεθύ
  μνης κ. Πετυχάκης, ό Είσαγγε-
  ευς, ό Προεδρος των Πρωτοδι-
  κών κ. ά.
  Ή έναρξις των άνθεστηρίων
  γινε μέ την παρέλασιν μα¬
  κράς πομπή; ίεριών "τής "Ανοί¬
  ξεως. Ενεφανίσθη είτα τό άρμα
  ής "Ανοίξεως. Τό χαρακτηρίση-
  κώτερον των καλλιτεχνικον τω
  οντι θεαματων τής εορτής, ήτο
  ι χορός των λουλουδιων μέ
  ιμφιίσει; αί οποίαι ένεθύμιζον
  τα ωραιοτέρα λουλούδια
  Μετα μικρόν διάλειμμα έγι¬
  νεν άναπαράατασις τής άλληγο-
  ρίας τής άρπαγής τή; Περσεφόνη;,
  Έλενίτσα; Γ. Στραπετσακη άπό
  τόν Πλούτωνα, Εΰαγγελία Δραν-
  δάκη καθ" ην- στιγμήν ή πρώτη
  έααιζε μέ τα; 'ίίκεανίδα;—Δίδα;
  Δαφερμου. Σιμιτζή, Κατζουράκη
  ΕΙμαι ττουλί' κυττάχτε τα
  φτερά
  [αου,
  ΕΙμαι ττονπκός ζήτω οί ττοντικοί'
  Τσ εΰαφρότερβ-
  ν,αι'γήυχύτερο
  Θΐγαρέττσ
  ΙΔΠΑΝΤΙΙ5
  Ρ"
  ■■■■■
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθεΐς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ' ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πληοίον Ά-
  στυνομικοΟ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες
  Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ.
  -|
  καΐ Γκαγκαουδάκη.
  Την εκτέλεσιν των χορωδιών
  διπύθυνβν ό Δημ. Γ. Δαφβρμος,
  διδακτωρ τής φΐλολογία; συμμε¬
  τείχον δέ λίαν επιτυχώς αί δί¬
  δες Άσπασοΰλα Μαγριπλή καΐ ό
  κ. Γ. Σταυρουλάκης.
  Έκ των δεσποινίδων αΐτινες με¬
  τέσχον είς την εορτήν των άνββ-
  «ν αρκούμεθα νά σημειώσωμεν,
  χαριν φΐΐδοΰ; τοΓ> χώρου τής ά-
  γαπητή; «Άνορ3ώσεω;>ι τάς εξής:
  Ελευθερίαν Καναρη, 'Αδριανήν
  Κου νουπα,ΈλΕυθΐρίανΖαννιδάχη,
  Μαρίαν Καναρη,Στελλαν Παναγι
  ωτάκη, Εΰαγγελίαν Δρανδχκη,
  Μαρίχν Ν. Σηφάκη,'Ασπασίαν Γ«
  λϊροΰ, Λέλαν Λουκάκη, Νίτβαν
  Κατζουράκη, Πιπίτσαν Γιαννακά¬
  κη,Όλυμπίαν Παπαχατζή, Εύαγ-
  γελίαν Στεφανάκπ,Ελευθερίαν Σι
  μιτζή, Έλβετίαν Τσίχλη, Άλίκην
  Πλουτινάκη,Ίωάνναν Στραπατσά-
  κη,Κατίναν Βαρδάκη,Κατίναν Δα
  φέρμου, Έλένην Τσουρλάκη, Δέ-
  σποινανΓκαγκαουΐάκη,Λύγήν καΐ
  ΖίτζανΣαουνάτσου,Είρηνην Γκαγ
  καουδάκη, Βιβήν Λιοδάκη κ.λ.π.
  Τό τερμα τή; άνοιξεν; έξεπροσω-
  πεϊτο άπό την χαριτωμένην μι-
  κροΰλαν Χρυσοϋλαν Ν. 'Αθανα
  σιάδου, εΐχε δέ ώ; οδηγου; τάς
  μικρά; Μαρίαν Γ. 'Αθανασιάδου,
  καί Μπεμπεκαν Χατζηδάκη. Άλ¬
  λά δέν ήσαν οί μικροϋλε; αΰτές
  οί μονε; άπό τόν παιδικόν κό¬
  σμον τή; Ρεθύμνης ποϋ διβτόνι-
  ζον άριστοτεχνικα τό σύνολον
  των άνθεστηρίων. 'Ησαν καί πολ
  λαί άλλαι, όλαι μέ την ιδία ώ-
  μορφΐά καί την ιδία άντίληψι
  τή; αίσθητική;.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής έν Ήρακλείφ έδρευούσης
  ομορρύθμου έμπορικής Έταΐρείας
  υπό την έπωνυμίαν «Κ. β. Κουφά
  κης καί Σία»
  Κατά
  Εμμανουήλ Ι Κοντάκη κατοί-
  κου Άγίου Μύρωνος.
  Ό καθ' ού τό παρόν μου πρό
  γραμμα καίτοι νομίμως επετάγ/)
  διά τής υπό χρονολογίαν 23 Δί
  κεμβρίου 1937 άπ^ής έηιτ«γ»ς
  μου καί 18 Απριλίου 1938 %%
  ταίχετηρίου έπιτχγί]ς μου, ώς δεί-
  κνυται ίκ. των ύα' αριθ ^735 λλΙ
  2792 έπιδοτηρίω/ τοθ δικας(:ικ-/0
  ητήροςτήεπεριφεοείας τοθ ΙΙρω
  τοδικείου Ήρ/κλείοο Ν κολάου
  Χαιρέτη, ι'νχ δονίμε' καΐ πρ'ς
  εκτέλεσιν τής υιτ' αριθ 1224 τοό
  1937 όριστικής καί τελεσιδίκου
  αποφάσεως τοΰ κ. Είρηνοδίκου
  Ηρακλείου, νομίμως περιβϊβλη
  μένης τόν έϋτελεστήριον τύ.τον,
  μοί καταβ,ίλο διά κεφάλαιον,τί
  /ούς καί εξοδα μέχρι τής τελευ
  ταίας των έπιταγών μου ε/ δ'ψ
  δραχμάς 4000 καΐ ταύτας Ιντό/,ως
  πλήν των έν ταίς έιτιταγαΐς κον
  δυλίων των τά^ων, αι να δέ τοκί-
  ζονται άπά τής 18 Απριλίου 1938
  μέχρις έςοφλήσεως, έν τούτοις μέ
  χρι σήμερον καθυστερεΐ την πλη
  ρωμήν.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ έν τη" επ -
  ταγή μου ποσοΰ των δραχμών τεσ-
  σάρων χιλιάδων 4 000 των τό-
  Ν αύτοΰ ώς 5νω δρίζεται κ*Ι
  των έξόδων εκτελέσεως, έκτίθη
  μι είς δημόσιον Αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τό κάτωθι άκίνη-
  τον κτήμα τοΰ όφειλέταυ μου κεί
  μενον εϊςτήνπεριφέρειαντοΰ μετοχί
  ου Ξεροληάς τοΰ Είρηνοδικείου'Η
  ρακλείου καί είς θέσιν Μαθάνες
  τα 1)2 έξ άδιανεμήτου μιάς άμπέ
  λου σουλτανί καί τακτά εκτάσεως
  25 στρεμμάτων, συνορευομένης
  κτήμασιν Ελένης χήρας Ι. Κον¬
  τάκη, Έρασμίας Μπετεινάκη, Γε-
  ωργίου Μεσσαριτάκη καί Νικο-
  λάου Ρεθεμνιωτάκη.
  Ό πλειστηριασμός τοΰ ανωτέρω
  κτήματος γενησεται ενώπιον τοΰ
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εϋσ-
  τρατίου θ. Γαρεφαλάκη ή τοΰ νο-
  μίμου τού άναπληρωτοΰ καί είς
  τό ένταθθα επί τής όδοΰ Χάν^α
  κος κείμενον δημόσιον γραφείον
  τού την 3ην Ιουλίου 1938, ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 δπου
  ί δτε καλοΰνται οί ένδιαφερό
  μενοι.
  Άρμάδιος δικαστικός κλητήρ ένερ
  γησάτω τα νόμιμα.
  Ηράκλειον 18 Μαίου 1938
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής
  έπισπευδούσης
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  Π. Παπαδόττουλος
  Πτυχιοϋχος τής ίατρικής
  Όδοντίατρο;
  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  πορά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  έκαστην:
  9—12 καΐ 4-7
  —Όρειβατική έκδρομή.
  Ό Έλληνικό; ρβί
  Σύνδεσμο; (τμημα Ηρακλείου) όρ
  γανώνει την 82αν έκδρομήν αύ-
  τοΰ εί; Ίεράπετραν—Οριφτήν.
  Τό προγραμμα έ'χει ώς έξη;:
  Παρασκευή 20 Μαΐου. Άναχώ-
  ρησι; δι' αΰτοκινητων άπό τιχ
  γραφεϊα τοΰ συλλόγου ϋρα 7 μ.
  μ. δι' "Αγιον Νικόλαον απού δι-
  ανυκτέρευσις. Σάββατον 21 Μ«·
  ΐου Άναχώρησι; 5ην πρωϊνην
  διά Καββοΰσι χιλιόμ. 27 εκείθεν
  πεζή ανοδο; εί; Αΰγό καΐ άκο-
  λουί^ς εί; Οριφτήν. Άναβα^ις
  εί; κορυφην Άφεντης υ !>ου; Η98
  μ.^ Κατάβασις δια Πευκιά Μέγα-
  λου Λειβαδιοϋ εί; Επίσκοπον Ίε·
  ρΛΠίτρας. Είτα δι' .αΰτοχι ήτων
  εί; 'Ιίρατίτραν οπου διανυκτε-
  ρευσι;^ Πορεία 7 ώρών. Κυρΐακή
  22 Μαΐου. 'Αναχωρησι; ίια Γρά
  Λυγ>χ οπου διημερευσις νΐ'πιστρο
  φη είς Ί^ράπ^τραν κχί δι' αΰτο-
  κινήτων είς Ηράκλειον. 'Αρχη-
  γό; ό κ. Έμμ. Μχρκόπουλο;. Δι-
  καιωμα συμμεΓοχ<ι; μελων δρχ. 150, μη μΐλων 225. Δηλώσει; συμ- μετοχής μεχοι Πίμ.ττπ; εσπέρας εί; τα γραφεϊα τοΰ Ε. Ο. Σ. —Τα Άγρονομεΐί! Ρεθύμνης —Ηρακλείου. Διά Β. Δ. ΰποδιηρεβησαν τα 'Αγρονομεΐα Ρεθύμνης καί Η¬ ρακλείου εί; δύο έκαστον. Αί έ- δραι των νεων 'Αγρονομείω* ωρί¬ σθησαν εί; Ρούστικα καί "Αγιον Μύρωνα. —Τα έγγρκφχ πρός Ιδιώτας. Τό ύφυπουργεΐον ΤΤΤ δι' έγκυ· κλίου τού καθιστότ γνωστόν ότι αί δημοσιαι αρχαί δέν δύνανται ν* άποστελλουν έγγραφα πρός ιδιώτας άνευ ταχυδρομικοΰ τέ· λου;. "Οσάκις δέ παρισταται ά- νάγκη οπω; άνακοινωθνϊ τι πρό; ίδιωτην |παρά δημοσία; άρχή;, ή άρχη αυτή δέον να έπΐφορτίζη πρό; τούτο δημοσίαν αρχήν τοΰ τόπου τή; διαμονή; τοΰ ίδιώτου. Έξαιρετικώ; δι' αποφάσεως τοΰ ϋπουργικοΰ Συμβουλίου έχει επι- τραπςϊ νά δίδεται απάντησις διά δημοσίου έγγράφθυ άα' εΰθείας είς ίδιώτην, οσάκις πρόκειται πε¬ ρί απαντήσεως. Εί; την περίπτω¬ σιν έμ»; ταύτην δέον επί τοϋ φακελλου νά τίθεται ή φράσι; «άπάντησι; εί; αίτησιν». —Δι' έμπρησμόν. Είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης πεοβήχθη προχθέ;' ό έκ Λαγκά τοϋ ίδίου Νομοΰ Έμμ. Νικ. Μα¬ θιουδάκης κατηνορούμενος ότι ένεπρησε τρία ξύλινα οταοίδια τοϋ Ναού τοΰ χωρίου. —Διάλεξις είς Άρχάνες. Ό Μβρφωτικός Σύλλογος Αρ¬ χανών άναγγελλει νεαν διάλεξιν δια την προσέχη Κυριακην ώραν 1)2 μ. μ. μέ όμιλητην τόν κ. Γεώργ. Χρονίδην, όστις θά ένδια- τρίψη είς την άσκησιν τής Γεωρ- γικής πίστεως έν Ελλάδι. Ή διάλεξις αυτή, 5η κατά σει- ρά τοΰ είρημενου Μαρφωτικοΰ Συλλόγου, θ« γίνη είς την αίθου¬ σαν τού κινηματογράφου Αρχα¬ νών. Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΧ Κου. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς έν Γερμανία είς χά νοσήμοτα τοΰ στομάχου έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται τούς ·πάσχοντας έκ τοΰιτριΐτι- κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείφ Ίου (οίκία κ Χελιδώνη^. Τρείς Καμάρες θεραΐϊΐεία αίμορροΐδων &■ νβυ εγχειρίσεως δι' ίνέσεων Άριθμ τηλ. 7—92
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  19 Μαΐου 1938
  120 Ώρα
  Η
  ΕΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
  ΜΕΤΛΒΟΑΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤ. ΒΡΕΤΤΑΝ
  ΑΝ
  ΕΟΙΤΑΧΥΝΣΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΙΙΟΡΙΚΟΝ
  ΕΞΟΠΜΣΜΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—· Σημερινά τηλβγραφήμα-
  τα έκ * τοΰ έξωτερικοΰ αναφορικώς μέ
  την τελευταίαν κυβερνητικήν μεταβο¬
  λήν εις Αγγλίαν, άποδίδουν ταύτην
  είς την έπιτάχυνσιν των αεροπορικών
  έξοπλισμών.
  Ό άνασχηματισμός συγκεκριμένως
  τής κυβερνήσεως τόν οποίον προεκά-
  λεσε κυρίως ή παραίτηαις τού ύπουρ-
  γοΰ τής Άεροπορίας κ. Σούϊντον, έ-
  ξηγείται έκ τού γεγονότος τής έπιτα
  χύνσεως των έξοπλισμών τελευταίως
  τόσον άπό μέρους τή*, Αγγλίας όσον
  καί τής Γαλλίας καί επί τή βάσει των
  αποφασισθέντος άπό τα έπιτελεϊ* αμφο¬
  τέρων των χωρών.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΕΙ
  ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛ. ΑΝ&ΡΩΝ
  ΕΙΣ ΙΝΔΟΚΙΝΑΝΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου(τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Κατά πληροφορίας έκ
  Παρισίων ή εφημερίς «Χρόνος» γρά-
  φει ότι ή Γαλλία έν συνεννοήσει με·
  τα τής Αγγλίας πρόκειται νά στρατο
  λογήση εβδομήκοντα χιλιάδας άνορών
  είς Ίνδοκίναν καί Άφρικήν. Αί ι
  στρατιωτικαί αυται δυνάμεις θά δια-1
  τβθοΰν διά την περιφρούρησιν των Γαλ
  λοβρετ-ανικών συμφερόντων έν τή "Α- '
  πω Ανατολή καί των συνόρων των ά
  Ή Χαλλική πολιτική
  έναντι των διεδνων γεγονότων.
  Αι συνεννοήσεις μετά της Ιταλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ή συζήτησις είς
  τό χθεσινόν Γαλλικόν Υπουρ¬
  γικόν Συμβουλιον άφιερώθη
  κυρίως είς τα έξωτερικά ζητή-
  ματσ.
  Ό ύπουργάς των "Εξωτερι¬
  κών κ.Μποννέ εξέθεσε λεπτο
  μερώς τα έν Γενεύη γεγονότα
  καί ανέπτυξε τάς συνθήκας
  υπό τάς οποίας ή Αγγλία ά¬
  πό κοινοΰ μέ την Γαλλίαν ύ-
  ποστηρίζουν τάς άπόψεις των
  διά τό ΑΙθιοπικόν καί Ίσπα-
  νικόν. Ό κ. Μποννέ ωμίλη¬
  σεν έπίσης επί των διαπραγ·
  ματεύσεων μέ την Ιταλίαν
  καί την πορείαν των συνομι-
  λιών τού κ. Μπλοντέλ μέ τόν]
  κ. Τσιάνο. |
  Έκ δευτέρου συνεζητήθη ύ·|
  πό τοϋ Συμβουλίου τό δάνει-'
  όν διά την εθνικήν άμυναν έ·|
  πί τοϋόποίου ωμίλησεν επί μα¬
  κρόν ό ύπουργός των Οίκονο·
  μικών κ. Μαρσαντώ. Οί οίκο-
  νομικοί γαλλικοί κύκλοι έκ-
  φράζονιαι ίκανοποιητικώς διά
  τό δάνειον τό οποίον άνέρχε
  ται είς 5δισεκατομμύριαφρ.καί
  τα οποίον είχεν έξ ολοκλήρου
  εξασφαλισθή άπό την πρώτην
  ημέραν.
  —Ό κ. Νταλαντιέ εΐχε μα¬
  κράν συνομιλίαν χθές τό άπό
  γευμα μετά τοΟ ύπουργοθ
  των άποικιών μετά τού όποί
  ου καί συνεζήτησε διά τα
  μέσα προστασίας των Γαλλι-
  κων άποικιών έν καιρώ πολέ¬
  μου.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΠΟΝΝΕ
  ΜΕΤΑ ΞΕΝίΙΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ
  Ό'κ. Μποννέ συνηντήθη καί
  συνομίλησε χθές έπίιΤ μακρόν
  μετά των πρεσβευτών Βελγί¬
  ου καί κυβερνητικής Ίσπανίας
  καθώς καί μετά τοΰ κ. Ριβολί
  γενικοθ γραμματέως τού Καί
  ντ' Όρσαί.
  Ό μόνιμος έξ άλλου
  γραμματεύς τοΟ Φόρεϊν "Οφ-
  φις εδέχθη είς μακράν συνο¬
  μιλίαν τόν πρεσβευτήν τής
  Γαλλίας έν Λονδίνω μετά τού
  όποίου συνεζήτησε διά τό ζή-
  τημα των έθελοντών ξένων
  κρατών είς Ισπανίαν.
  ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ] τοΟ Τσεχοσλοβακικοΰ. Ή κυ-
  βέρνησις τής Πράγας άπέστει
  ' λε τό πρόγραμμά της είς τούς
  Σουδίτας βάσει τοΟ όποίου
  ' θέλει διεξαχθοΰν συνομιλίαι
  διά την ρύθμισιν των έκατέρω
  θεν ζητημάτων.
  —Είς την νοτιοανατολικήν
  Τσεχοσλοβακίαν κατόπιν των
  νέων ταραχών ή άστυνομία
  προέβη είς συλλήψεις πολλών
  Γερμανών οί όποΐοι έπροκάλε
  σαν τάς ταραχάς.
  ΤΑ ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (τηλε
  γρσφικώς).—Άπό χθές έπικρα
  τεΐ εύνοϊκωτέρα εντύπωσις
  μεταξύ των πολιτικών αγγλι¬
  κών κύκλων διά την έκβασιν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). — Αί διαπραγμσ
  τεύσεις Γαλλίας—Ιταλίας πά-
  ρουσιάζουν στασιμότητα. Πα·
  ρά τα δσα είπεν ό κ. Μουσο¬
  λίνι είς τόν λόγον τού είς Γέ-
  νουαν, δτι είνε δυσχερής ή
  συνεννόησις μετά τής Γαλλί¬
  ας, έν τούτοις αί "Ιταλικαι έ-
  φημερίδες γραφουν δτι αί δια-
  πραγματεύσεις δέν πρόκειται
  νά έπηρεασθοθν άπό τα δσα
  είπεν ό κ. Μουσολίνι. Πάντως
  ή κατάστασις ή όποία εδημι¬
  ουργήθη μετά τόν λόγον τοΟ
  κ. Μουσολίνι είνε άκρως λε
  πτή.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΜΟΪΤΑΛΙΚΑ
  ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΠΩΥΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΠΑΝΤΟΣ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕ1Σ
  ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣ8ΩΣΙΝ_ΕΝ ΡΩΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφαΰν εκ Πά
  ρισ'.ων ότι διά την ρύθμισιν τών? Γαλ-
  λοϊταλικών ζητημάτων καί την επίτευ¬
  ξιν συμφωνίας ύπάρχουν σοβαραί δυ¬
  σχέρειαι έξ αφορμάς*τού Ίσπανικοΰ.
  Πάντως έπιλέγουν αί αύται πληρο·
  φορίαι, αί βυνομιλίαι έν Ρωμη θά συ
  νεχισθώβι κανονικώς καταβαλλομένης
  προσπαθείας πρός έξιύρειιν εδάφθυς συ¬
  νεννοήσεως.
  Αι ώραι ήσυχίας τοΰ κοινου.
  Κατηρτίσθη άοτυνομική διάταξις.
  Ανατολή
  ποικιών των δύο χωρών έν τή
  λική καί ΔυτικήΆφρική.
  Άνατο
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ι Ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΙΣΤΗΝΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Είς ένθουσιώδη συγ¬
  κέντρωσιν τού λαού τής Μεγαλουπό-
  λεως Πελοποννήσου ο πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς ομιλήσας ? διά μα¬
  κρών ετόνισεν ότι διά τής έφαρμογής
  τοΰ κυβερνητικού προγράμματος τής
  4ης Αυγούσϊθυ τό κράτος ήνορθώθη
  οικονομικάς, παρεσκευάσθη στρατιωτι-
  κώς καί κατώρθωσεν έκ παραλλήλου
  νάάνυψώση τόν εργατικόν κόσμον καί
  νά κατοχυρώση τα κοινωνικά τού αυμ-
  φέροντα.
  ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝ ΑΙ Ι 8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — "Ηρχισε σήμερον τό
  Πανελλήνιον κινηματογραφικόν συνέ¬
  δριον διά τού οποίου έπιζητείται ή
  ρύθμισις πολλών γενικών ζητημάτων
  των έν τή χώρα κινηματογραφικών επι-
  χειρήσεων.
  ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ
  1ΥΜΒ0ΥΑΙ0Η ΤΩΝ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Έντός τής εβδομά¬
  δος συνέρχεται τό ανώτατον ύγειονο-
  μικόν συμβούλιον των κοινωνικών ά-
  σφαλίσεων διά νά εξετάση ωρισμένα
  ζητήματα τής άρμοδιότητός τού.
  Δι' άστυνομικής διατάξεως 6-
  ποβληθείΌης είς την Νομαρχίαν
  πρός έγκρισιν όρίζονται αί ώραι
  ήσυχίας τοΟ κοινοθ ώς κάτωθι:
  Κατά τό θέρος άπό τής 13 εως
  τής 15 1)2 καί άπό τής 23 Ιως
  τής 7. Κατά τόν χειμώνα άπό
  τής 12 1)2 εΊος τής 15 καί άπό
  τής 22 2ως τής 8.
  Καΐά τάς καθοριζομένας ώςάνω
  τέρω ώρας ήσυχίας άπαγορεύε
  ται είς τούς δπαιθρίους πωλητάς
  νά διαλαλώσιν άνά τάς όδούς τα
  έμπορεύματά των. Ωσαύτως άπα,
  γορεύεται ή χρήσις σφυρικτρών-
  σαλπίγγων, κωδώνων ή άλλων
  ήχητικών όργάνων, ή εκτέλεσις
  πάσης ιδρύσεως εργασίας εϊς τα
  καταστηματα, έργοατάσια ή έρ-
  γαστήρια, έφ' ί'σον πρ&ξενεΐται
  θίρυβος, αί συγκεντρώσεις παίδων
  καί αί τι α ι £ ι α ί άνά τάς όδούς καί
  τάς πλατείας, τα άσμαΐα καί
  ή χρήσις μουσικών όργάνων, όρ·
  χηστρων ή ραδιοφώνων καί κλειδο
  κυμβάλων, τα θορυβώδη παίγνια
  είς τα δημοσία κέντρα καί αί κω-.
  δωνοκρουσίαι. Ι
  Δι' ετέρας διατάξεως άπαγο-
  ρεύεται ή λειτουργία των θεά-
  τρων μέν πέραν τής 1ης νυκτερι-
  νής τό θέρος καί 0,30 τόν χειμώ-
  να, των κινηματογράφων δέ πέραν
  τής 0,30 τό θέρος καί τής 24 τόν
  χειμώνα. Έπίσης άπαγορεύεται
  ή υπό πλανοδίων μουσικών άσκη¬
  σις τοΟ έπαγγέλματός των έντός
  δημοσίων κέντρων, είς την προκυ
  μαίαν, είς την οδόν 25 Αύγού-
  στου, είς τάς πλατείας Καλλερ¬
  γών, Έλευθ. Βενιζέλου, Νικηφό¬
  ρου Φωκά, Ελευθερίας, είς τάς
  λεωφόρους Κουντουριώτου καί
  Μποφώρ ναί εις τάς όδούς πέριξ
  τοΰ Μουσείου καί Έπιμενίδου.
  Πλήν των ανωτέρω άπαγορεό-
  σεων ή Διοίκησις θά δύναται νά
  άπαγορεύη τή αίτήσει των ενδια¬
  φερομένων, πάντα θόρυβον διατα-
  ράσσοντα την ησυχίαν είς ωρισμέ¬
  νας περιοχάς τής πόλεως παρά
  ταίς όποίαις υπάρχουσι ναοί, κλι
  νικαί, νοσοκομε"'α, οικίαι μέ ά
  σθενεϊς, σχολεία, θέατρα, γραφεΐα
  ή άλλα άνάλογα καταστηματα.
  Ποΐοι υποχρεούνται νά προσέλδωσιν
  είς τα Στρατιωτικά Συμβούλια.
  ' Η γ Μεραρχία Κρήτης απηύ¬
  θυνεν εγκύκλιον πρός την Γεν.
  Διοίκησιν παρακαλοθσα δπως δο¬
  θή εύρεΐα δημοοιότης είς τάς
  προκηρύξεις καί τα δρομολόγια
  των περιοδευόντων Στρατιωτικών
  Συμβουλιον επί τώ σκοπώ τής
  έξακριβώσεως των δικαιουμένων
  άπαλλαγής στρατευσίμων δι' οί-
  κογενειακούς ή άλλους λόγους.
  Είς τα περιοδεύοντα στρατιω
  τικά Συμβούλια υποχρεούνται νά
  προσέλθωσιν άπαντες οί δπαγόμε-
  νοι είς την κλάσιν 1939 ήτοι οί
  γεννηθέντες ή ύπαχθέντες είς τό
  Ιτος γεννήσεως 1918 καί ανήκον¬
  τες είς τόν στρατόν τής ξηρας ή
  τό πολεμικόν ναυτικόν, οί μέχρι
  τής 31 Δεκεμβριού 1917 άποκτή-
  σαντες την Ελληνικήν δπηκοότη-
  τα μετά την συμπλήρωσιν τοΟ 21
  Ιτους τής ήλικίας των καί οίδιατε
  λοθντες έν άναβολ^] λόγφ σπου-
  δών, δγείας, ή δπηρετοθντος άδελ
  φοθ, ανεξαρτήτως κλάσεως, ών ή
  άναβολή λήγει την 31 Δεκεμβρι¬
  ού τρ. Ι.
  Σχετικώς εκοινοποιήθη πρός
  ίτό Στρατολογικόν Γραφείον Η¬
  ρακλείου ο πίναξ τής σειράς προ¬
  σελεύσεως των στρατευσίμων έκ
  τοΟ νομοθ Ηρακλείου. Κατ' αυ¬
  τόν, τό πίριοδεθον στρατιωτικόν
  Συμβούλιον θ' αρχίση τάς εργα¬
  σίας τού άπό 1 Ιουλίου καί θά
  τάς περατώση την 30 Αύγούστου.
  Ό πίναξ ούτος θά δοθή έν καιρώ
  είς την δημοσιότητα.
  ΣΤΑΣ1ΜΑ ΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ
  ΤΟ ΤΣΕΧ1ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Βερο
  λίνου ότι ούδεμία σαφής ένδειξις ύπάρ
  χει διά την εξέλιξιν τοΰ Τσεχοσλοβα·
  κικοΰ ζητήματος επί τή βάσει των φη
  μολογηθέντων τελευταίως έν Πραγα.
  Τουναντίον οί ΓερμανΛοί κύκλοι έπιμέ
  νούν ότι ούδεμία πρόοδος προήλθεν
  είς τό ζήτημα λόγω τής άδιαλλαξίας
  τής Πράγας ήτις μόνον ήμίμετρα είνε
  δκχτεθειμένη νά δεχθή έν προκδΐμενψ
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
  Κατά πληροφορίας πρός τόν
  Δήμαρχον κ. Μηνδν Γεωργι¬
  άδην ό άφικνούμενος αυριον
  είς την πόλιν μας ύφυπουρ-
  γός Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ.
  Νικολούδης Θά παραμείνη εν¬
  ταύθα έπ'όλίγον συνεχίζων ά
  κολούθως τό ταξίδιόν τού μέ
  τούς άλλους έκδρομεΐς τούς έ
  πφαΐνοντας τοϋ τουριστικοϋ ά
  τμοπλοίου «Ελλάς». Ό κ.
  Νικολούδης θά επισκεφθή τό
  Μουσείον καί την Κνωσόν.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΗΚΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  την πρωΐαν τού προσεχούς
  Σαββάτου (μεθαύριον) θέλουν
  γίνη επισήμως τα έγκαίνια τοΰ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοϋ.
  „ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  "Ενώπιον τοΟ κακουργιοδι-
  κείου Ηρακλείου άρχίζει αυ¬
  ριον την πραΐαν ή έκδίκασις
  τής υποθέσεως κατά τού Μα-
  νούσου Μανουσέλη κ.λ.π. κα¬
  τηγορουμένων επί φόνοις.
  Τό Υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών ενέκρινε σήμα τό ο¬
  ποίον θά φέρουν πάντες οί ά-
  νάπηροι πολέμου πρός διάκρι-
  σιν καί τουτο δπως παύση ή
  εκμετάλλευσις έκ μέρους μήά-
  ναπήρων πολέμου.
  ΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΝΕΛΗΤΗΡ1ΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ ΧΩΡΑΝ
  Προκειμένου τό Γεωργικάν
  Έπψελητήριον Ηρακλείου νά
  κρατήται ενήμερον τής γεωρ-
  γικής καταστάσεως καί των
  άναγκών των κοινοτήτων των
  σχετιζομένων μέ την γεωργί¬
  αν, καταρτίζει εγκύκλιον δι'
  ή"ς παρακαλεΐ τούς κοινοτάρ-
  χας νά ανακοίνωσιν είς αύ-
  τό πασάν έν γένει ανάγκην
  τής ύπαίθρου. Τό Γεωργικόν
  Έπιμελητήριον θά είσηγήται
  είτα άναλόγωςείς τό κέντρον
  την θεραπείαν των καιά τόν
  τρόπον αυτόν έμπιπτουσών
  είς την αντίληψίν τού άναγ¬
  κών των γεωργών,
  ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
  ΤΗΣ ΛΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Θ)ΝΙΚΗΣ
  Ή Διεύθυνσις τής Διεθνοθς
  Εκθέσεως Θεσσαλονίκης άπέ
  στειλεν είς την Νομαρχίαν
  Ηρακλείου πρός διάθεσιν είς
  τούςβραβευθέντας έκθέταςτής
  12διεθνο0ς εκθέσεως 25χρυσα
  μετάλλια, 44 άργυρδ, 7 έκ
  χαλκοΰ, 76 διπλώματα καί
  187 έπαίνους. Προσέτι απέ¬
  στειλε χρηματικά βραβεΐα 6.
  625 δραχμών.
  ΤΑ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔη'
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  ΎγειονομικοΟ Κέντρου ή ύπη
  ρεσία αύτοΰ διαθέτει δωρεάν
  χάριν των εχόντων έν ταίς οί-
  κίαις των φρέατα ή στέρνας
  προνυμφοφάγα ίχθύδια τα ό-
  ποΐα ριπτόμενα έν αύταΐς θά
  συντελέσουν είς τήνκαταστρο
  φήν των νυμψών των κωνώ-
  πων.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  "Απεπειράθη ν1 αυτοκτονή¬
  ση ριπτόμενος είς την θάλασ¬
  σαν ό Μιχ. Διακάκης έτών 70
  Διεσώθη υπό > ΐμενοψυλάκων'
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΟΥΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Χόκιο άγγέλλουν ότι ο Ίαπωνικός
  στρατός ευρίσκεται πρό τής πόλεως
  τού Σουτσόου, τής οποίας έτοιμάζει
  την κατάληψιν.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΥΓΧΥΣΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΏΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Σαγκάης
  πληροφορίας οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται
  ότι μεταξύ των Κινέζων έπικρατεί σύγ
  χυσις. Οί Ίάπωνες μεταδίδουν έπί¬
  σης την πληροφορίαν ότι οί Κινέζοι
  στρατηγοί ήρχισαν διαφωνούντβς ώς
  πρός την πορείαν τού λοιπού των έ-
  πιχειρήσεων καί έρίζοντες έξ^ άφορμής
  των άτυχών άποτελεσμάτων έπιθετικών
  τίνων ένεργειών. Αί είδήσεις έν τού¬
  τοις αυται δέν έπιβ&βαιούνται έξ άλλης
  πηγής.
  ΕΚΑΜΦΟΗ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Σα·
  ραγώσης> φέρουν ώς καμφθεΐααν οριατι
  κώς την αντίστασιν των κυβερνητικαί είς
  την περιοχήν τού Τερουέλ καί την
  προέλασιν των έθνικών ατρατευμάτων
  πέραν των καταληφθέντων τελευταίως
  αημείων τής περιφερείας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα¬
  πο κριτού μας)----Χηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων αναφέρουν ότι είς ολόκληρον
  την Ανατολικήν Ισπανίαν συνεχίζον
  ται αί σφοδραί έπιθέβεις άπό μέρους
  των στρατευμάτων των έθνικών. Αί έ-
  πιθέσεις αυται καθ' ά αγγέλλει ή Σα-
  λαμάνκα επιτυγχάνουν καθ» όλην την
  γραμμήν.
  ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΡΟΪΙΚΟΝ ΑΡΑΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας)—Εί* τό δάσος τού Δα»
  «ρ^'θί σήμερον ο έργάτης Κικίλιας έ-
  φονευα& την έργά,τριαν Παπαματθαίου
  καί κατόπιν ηυτοκτόνησε. Οί λόγοι
  τοΰ δρ «.ματος είναι έρωτικο,ί.
  Η ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΗ
  ΑΠΕΗΑΗΤΙ ΤΟΥ ΕΒΗΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Παρισί
  ών ότι ο Γαλλικός τυπος εξαίρει την
  επιδειχθεϊσαν διά μίαν εισέτι φοράν
  βικατάβλητον εθνικήν ένότητα τής Γαλ¬
  λίας δια την εξυπηρέτησιν τού δανεί
  ου Έθνικής Αμύνης τό οποίον έ«έ-
  τυχε πληρως δικαιώσαν τάς προβλί·
  ψ*ι5 τής Γαλλικής κυβερνήσεως.