9579

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  χαραχθη μ, τας προνο.ιμ
  ώτερον μελημα μας βϊναι
  κατάσχααις τοΰ κράτους
  ■Οθ-ίοημμιηιν,ί~ τη ■$ '„ Ή "^^ ΥΟ'«μμης πού έ-
  ΥΟ'ΐμμτ,ς
  ?ητα τά= «ποίας ρ
  ιασ·^ ^ χ<όραν άπο ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΧΟ- Α". ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. -, Ο ΔΙΒΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ίανουαρίου 1945 ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ 1ΙΛΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ Τό ζήτημα των διατιμήσεων ου τε μικρό καΐ έπουσιώδες είναι, οΰτε ά· κλό καί μονοκόμματο. Άπό τή μιά μεριά σχετίζεται μέ την καθημφΐνή έπιτακτική άπαΐτηοι τής ζωης νά έ- «^οικονομηθούν άπό την άγορά τα άπαραΐτητα γιά τή συνιήρησι, παρ' δλες τίς δυσκολίες πού δημιουργοΰν οί πολεμικές συνθήκες" κι' άπό την άλλη συνδέεται μέ τάλληλοσογκρου όμενα συμψέροντα καταναλωτών καΐ έμπόρων—παμαγωγών, έμπόρων κοί καταναλωτών. Σ' όμαλές συνθήκες είρηνικής κρα τικής καί κοινωνικής διαβιώσεως ζή¬ τημα διατιμήσεων δέν υφίσταται, τουλάχιστον στά φιλελεύθερα κα1 δημοκραακά καθεστώτα. Διότι άφ ενός ή άφθονία ή άιτλώς οί έπαμ κεΐς ποσότητας των τροφίμων κα λοιπών χρησίμων είδών, ποϋ πά ρουσιάζονται στήν άγορά, καί ό έ λεύθερος εμπορικάς συναγωνισμός άφ' ετέρου καθιστούν τΐεριττή την άμεση έπέμβασι τοΰ Κράτους γιά τή ρύθμισι των τιμών, τουλάχιστον έκεΐνων των είδών, πού δέν είναι μονοπόλιον, είτε ενός άτόμου, εί¬ τε ομάδος άτόυων. Στάς άνωμά λους τΰμΐος περιοτάσεις, πού δημι ουργεϊ ή πηγή πάσης άνωμαλίας - ό πόλεμος—αί διατιμήσεις παρουσι- άζονται ώζ αναγκαίαν κακόν. Δι¬ ότι τα εϊδη έ'ρχονται λιγοστά σχήν όγορά, ή ζήτησις είναι μεγαλυτέρ(χ τί|ς προσφορας, ό εμπορικάς συνα- γωνισμός παΰει νά υφίσταται καϊ γιά τή ρύθμισι των τιμών δέν ύπάρ χούν άλλοι παράγοντες παρά ή συ νείδησις τοΰ έμπόρου καΐ ή θέλησις τοϋ Κράτους, πού έκπροσωπεΐ την όλότητα τής κοινωνίας Άλλά τό εμπόριον συνείδησιν έ- χει μίαν συνήθως: Την επιδίωξιν τοΰ κέρδους' καί ή άπληστία τού κέρ- 6ους είναι τό κύριον χαρακτηριστι- κόν τού. Έπωφελεΐται λοιπόν τής ί.ύκαιρίας πού δημιουργε'ι δι' αύτό τό γεγονός δτι χά εϊδη φθάνουν στήν άγορά μέ τό σταγονόμετρο εί τε διότι δέν τταράγονται έπαρκή, εί' τε διότι δέν ύπάρχουν έπαρκή μέσα μεταψορας καΐ αύξάνει τίς τιμές των ίμπορευμάτων πέραν παντός θεμι- τοθ όρίου πολλές φορές, καθώς καϊ πτρα πάσης άντοχής τοϋ κατανα λωτικοΰ κοινοΰ καί μάλιστα τής ο(- κονομικώς ασθενεστέρας μερίδος τού. Αύτό δέ ακριβώς τό περιστατι- κόν επιβάλλει την έπέμβασι τοθ Κράτους, τό οποίον μέ τάς διατιιιή σεις προσπαθεΐ νά προστατεύση τό σύνολον τής κοινωνΐας άπό την ά πληστΐα πολλών ή ολίγων κακών έμπόρων. Άν υπήρχεν ή συναίσθησις, δπ δ λα μαζί τα άτομα καί οί έπαγγελ- ματικές τάξεις άποτελοθν τόν κοι¬ νωνικόν οργανισμόν, είς τόν οποίον άνήκουν ώς μέλη αύτοΰ, άπαράλ λακτα διιως τα χέρια καΐ τα πό- 6ια καί τα μάχια κτλ. άνήκουν καί συναποτελοΰν τόν σωματικόν όργα νισμόν άν υπήρχεν είς δλους ή συ ναΐσθησς, δτι μόνον ή ΰγεία καί ή κσνονική λειτουργία τοθ δλου κοινωνικοθ όργανισμοθ έξασφαλί ζει την εύεξία καί την ευτυχία τ£η μελών τόπ, ένώ τουναντίον ή^άρ ρώστεια καί ό πόνος τούτου ή έ «δίνου ιοΰ μέλους κατ' ανάγκη κάνει ολο τόν όργανισμό νά υπο φέρη καί νά πονή, άν ή συναίσθη σις τής αληθείας αυτής (πού δείχνει τό βαθμό τού πραγματικοΰ πολιτι- ομοϋ μιδς κοινωνίας) ϋπήρχε σέ μθς οΰτε οί πολλοΐ ή ολίγοι κακοί ·?μποροι θά έπιδίωκαν νά έκμεταλ λεοθοϋν την άνώμαλη πολεμική πε Ρίστασι, γιά νά καρπωθοΰν άθέμιτα Ηέρδη, οθτε τό Κράτος θά ευρίσκε¬ το είς την άνάγνη νά έπεμβαίνη νιύΐ την άναγκαστική ρύθμισι τ-ών μθν. Δέν Εχομεν την ιδέαν δτι δλοι συλ ^Ίβδην καί άθρόοι οί έμποροι τής *οινωνΙας μας είναι αίσχροκερδεϊς. Τουναντίον γνωρίζομεν δτι δχι όλί γυι μεταξύ αυτών συναιοθάνονται δτι ή έμποριοκρατία, δηλ. ή ύπερτρο- φία ενός άπό τα μέλη τού κοινωνικοΰ σώματος είς βάρος των άλλων, δέν είναι τό μέσον πού έξασφαλίζει κα¬ λυτέρα τό πραγματικό συμφέρον καί την ευτυχία των ίδίων των έμπόρων. Ή πολεμική μάλιστα άναταραχή, πού έκαμε τόν κάθε παραγωγό έ'μ- πορο καί μετέβαλε τόν κάθε παράσι το καί τυχοδιώκτη σ' έπιχειρηματία τής κακής ώρας, δέν μπορεΐ παρά νά έχη διδάξει πολλούς άπό τούς πραγματικούς έμπόρους, δτι αί μέ θοδοι των άσυνειδήτων έμπόρων έ- πικρατοΰσαι άποτελοθν πραγματικό κίνουνο γιά δλους. Άπό τούς συνετούς καΐ πραγματι κοΰς αϋτούς έμπόρους, πού βλέπουν μακρύιερα καί καθαρώτερα τό σομ φέρον των, χωρίς νά θαμβώνονται άπό τό έφήμερο κέρδος' άπό τούς έμπόρους, οί όποΐοι καί κατά τή 6ι- άρκεια των μαύρων ημερών πού περάσαμεν, έστάθηκαν ψηλά ώς Έλ ληνες καί δέν εσυνθηκολόγησεν μέ τόν κατακτητή γιά νά εκμεταλλευ¬ θούν μαζί τού την κοινή δυστυχία' άπό τούς έμπόρους αύτούς περιμένο- με νά ση<·ώσουν τό άνάστηαά των καί νά έλθουν έιτίκουροι καί βοηθοί των Άρχών είς την προσπάθειαν των νά συγκρατηθοΰν α{ τιμαί των είδών, τώρα πού είναι άκόμη ολίγα, μέσα σιά λογικά πλαΐτ.ια, πού θά έ πιτρέπουν σ' δλους, καί δχι μόνο σέ λίγους προνρμιούχριις, νά__τά_,.χρ__. σιμ^τΐοιήσουν, γιά νά συντηρηθοΰν. Αύτοι οί τίμιοι έμποροι, πού γνωρί¬ ζομεν δτι ύπάρχουν, ξέρουν καλύ τερ' άπό κάθε άλλον καί τούς κα «ούς συναδέλφους των καί τάς με- θόδους των Διανύομε την περίοδο τοΰ χωρι- 'μοΰ των εύ&υνών, διότι αίσθανόμε θα δλοι, δτι επίκειται ή άναμόρφω σις επί στερεωτέρων βάσεων τής δ λης έθνικής μας ζωη"ς. Καί σιήν ε¬ νεργεια, πρρίτής οποίας κάνομε λό γο παραπάνω, στηρίζομε την έλπ! δα μας, δτι θά περάσωμε, χωρίς νέ ούς επικινδύνους κοινωνικούς κλονι σμοι,'ς, την περίοδο τής άναρρώσε- ως, είς την οποίαν μπσίνομε πλέον οριστικώς, Οστερ' άπό την άποτυχία τού Κ Κ. Ε. νά σκλαβώστ) την Έλ- λάδα. Είς τάς διατιμήσεις δέν στηρίζομεν πολλάς ελπίδας. "Οχι διότι είναι τε¬ λείως περιττές ή άνωψελεΐς δτσν εΐ ναι λογικές καί δίκαιες. Στήν άρ χήν είπαμεν, δτι είναι άναγκαΐον κακόν. Ή πικρά δμως πεΐρα των τελευταίων καιρών μδς εδίδαξεν, δ τι κάθε φορά πού μπήκαν διατιμή- σεις, έδώ τό κακό έχειροτέρευσεν ε¬ πικινδύνως. Κι' έχειροτέρευσε, διότι οί διατιμή σεις είναι «τα μεταξωτά βρακιά πού θέλουν έπιδέξια σκέλη» πως λέει ή λαϊκή παροιμία. Οί διατιμήσεις προίποθετου. Κ,ήρη καί κανονική λίτιτουργία τής κρατικής μηχανής, άπά τα κατ^τε ρα ΐσα μέ τα ανωτέρα δργανά της Μόνο χότε εΤναι δυνατή ή τελεία παρακολουθήση καί ό έλεγχος δλης τής άγορας καί δλων των μεθόδων καί μηχανών πού μεταχειρίζονται συνήθως άσυνείδητοι έμποροι πού δίδουν στίς άνώμαλες περίστασις τόν τόνο καί παρασύρουν καί τούς άλλους πρός την αίσχράν οδόν Άλλά την κρατικήν μας μηχανή έ φρόντισε συστηματικά καί μεθοδικά νά την έξαρθρώση 6 βάρβσρος κατα κτητής, δπως εφρόντισε νά μδς έ ξαρθρώση καΐ κοινονικώς καί έθνι- κώς. Δέν αγνοούμεν βεβαία, δτι ή κρατική μας μηχανή άρχίζει νά έξυ- γιαΐνεται. Άλλ' ακριβώς έπειδή ή ΗΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ίανουαρίου 1945 ΜΙΑ ΙϊίΤΑ£1£ ίυνιστάεαι είς τοΰς έν Κρήτη ευα- ρίιίμους ένοπλους ή άόπλους όπα μς ς ή λους όπα όους εής «^Οργάνωσις» νά παύσουν όη μιυυργοϋντε; καθημερινώς έπεισόδια ή νά Λροκαλοΰν τυιαύτα διά διαν'όρων προκλήσεων. "Ηδ»|όπύιε τα ΕΑΜ ευρί ακε,ται υπο διάλυσιν οί δέ συνάδελφοι τωιτήςά'λλτ|ςΈλλά(δος πευιοριζυντια ί!<, ωρισμένα; περιφερείας καλόν θά είναι άποστείλουν ολίγον τάς σημαίας των ί'να μή την τελευταίαν στιγμήν έ'χομεν καί εδώ αιματηράς σκηνάς, πράγμα ό¬ περ εύπιχώς διά την Κρήτην άπετράπη μέχρι σήμερον χάρις είς την ύποχυυρη- τικοτητα των νυμίμων Άρχών τής Νή σου καί την ύπέρμετρον ό ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ......... ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ό Κυβερνητικάς ΆντιπρόσωποςΙ Έν τή έτιθυμία Άνατολικής Κρήτης κ. ΕΜΜ. ΠΑ ' ΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ εδήλωσεν είς συν τάκτην μας τα κάτωθι: Άιιό τής στιγμής τής άπελευθερώ σεως τού μεγαλυτέρου τμήματος η ρμερον άν των έθνικοφρόνων στοιχείων, των 90 έκατοστών τής Κρήτη:. Έδώ άλλωστε λειτουργοϋν οί Νόμοι κ α τό Κράτος καί ώς έχομεν πληροφορίας το <.αι ως εχομεν πληροφορίας τοίθημοσίας Υπηρεσίας καΐ ■ΣΓρατοδικεϊονκατάθίκασ-ν ήιηΐσυγκροτήαουν τό Κράτός και έκτακτον _ ____ είς πολύμηνον φυλάκισιν δύο θε'ρμοαί- μους ταραξίας. Δέν ΰπάρχει καμμιά άμ α.ι(3ολία δτ~ι οιαδήποτε όιατάραξις τήν τάξεως θ·ά αποβή άπό πάσης άποψειος είς βάρος των. "Ας προσέξουν συνε.τώς όιά τό ϊδι,ον αύΐών συμψέρον μόνον! Α ΣΗΜΕΡΙΝΗ £ΓΝΑΥΛΙ. Αειτουργεΐ είς την πόλιν μας άπό τινος ώς καί είς την λοιπήν Έλα 'ΠΤκ1|ν"'ΓΐλΛάδα μία Όργάνωσις μέ τόν τίτλον «ΈΘνική Άλληλεγγύη». 'Λαό ωρισμένα προσωπα πού γνωρι ζομεν στήν "Οργάνωσιν αύτη πι- σιεύομεν δτι πρόκεκαι περίόργανώ σεως τύπου ΕΑΜ καί ΕΠΟΝ. Έφ' μγλυτέρου τμήματος τής Κρήτης οί άναλαβόντες την προ σΐτάθειαν τής Διοικήσεως τής νήσου πολιτικοί καί Στρατιωτικαί άνδρες άπέβλεψαν πρωτίστως είς την άναί αακτον μετάβασιν άπό τής δουλείας είς την ελευθέραν ζωήν, είς την έπά νοδον ώ"; καΐ ομαλήν καί νομιμον κατάοτασιν. Είναι εύτύχημα δτι τό πρώτον μέρος των προσπαθειών των έπιτυγχάνεται μέχρι τής στιγμής κα μολονότι είς άλλα μέρη τής Έλλά 5ος ήναψεν ίμψύλιος πόλεμος μέ φρικαλεότητας άφαντάστου άγριότη τος ό Κρηπκός λαός άσχολεΐται μέ ίά ε(ρηνΐ'<ά τού έ'ογα καί αί Αρχαί προσπαθοΰν νά άνασυνθέσουν τάς δημοσίας Υπηρεσίας καΐ νλ άνα- οσον ζητα τόν καί μέ λαχεια πράττει άρκετά οβολόν τού κοίνον καί συναυλιες είσ- ποσά, δικσιοθται έ¬ καστος νά μάθη καί τόν τρόπον τής __,____, Άποτ&- λεΐ τοθτο τίτλον τιμής. Δι' δλον τόν Κρητικόν Λαόν καί'-τό τονίζ&α καθα- ρά, δτι αποτελεί Τίτλον τιμής δι'άμ φοτέρας τάς Όργδίνώσειο. Πιοτϊύω 8τι τοθτα δέν είναι συμπτωμαπκόν άλλά αποτελεί έκ5ήω.αιν μιάς άπ' αίώνων παραδόσεως τοθ Κρητικού λαοθ, κα3' τίν συγκρητίζεται δταν έ ξωτερικός έχθρός μολύνη τό ιερόν τού εδοτφος ΆλΛ,' ή ητροσπάθεια τής Πολιτι- κής Διοικήσεως δέν έσταμάτησε έως έδώ, άλλά προχώρει είς την αποκα¬ τάστασιν τής ομαλότητος καί τής ν-ομιμότητος. Είς τούς Νομούς Ρεθύ μνης καί Ηρακλείου τα Νομαρχιακά Συμβούλια, άτινα, αρχικώς είχον συστηθή μέ προορισμόν νά προληφθή ή μονόπλειιρος άνάληψις τής Διοι κήσεος καί αί ενταύθα άντεγκλήιΐεις αρεχώρησαν πρό πολλοΰ την θέσιν των είς τάς Νομίμους Αρχάς. Καί συνέβη τουτο μολονότι ή άπελευθέ· ρωσις των τούτων λαβούσα ΛΝΟΙΚΤΗ ΕΠΐΣΤΟΛΗ γιαΐνε αρβς ιδή ή άνάρρωσις ευρίσκεται στήν άρχή της δέν είναι ΐσως λογικό νά την ύπο- βάλωμβ σ' έξετάσεις καί δοκιμασίες τόσον δύσκολες, δσον είναι ή έφαρ μογή των διατιμήσεων. -ΤΡΑΤΙΟΤΑΙ ΚΑΙ 0X1 ΜΙΣ80Φ9Ρ0Ι ..... ---.-νού δέ <αημ=ρου τοθ μηνός Ό-.τωβρ(ου π ε (11 13) έλαβε χώραν δνσ,μήνα βρα >>ύτερον τής απελευθερώσεως τού
  διαθέσεως των είσπραττομένων. Πολ
  λοί φρονούν δτι διατΐθενται διά την
  συντήρησιν των έν Κρήτη ξένων
  «συναγωνιστών» καί«κσθοδηγητών».ϊ'-----■» '·*" 'Των ιυυτων Λα
  Έπειδήφέρει τόν τίτλον « Εθ,ική» | ΧώΡαν την αρχήν τού _δεατέρ
  θά έ'χει βεβαίως την έγκρισιν γοΟ
  Κράτους καί θά υπάρχη καί άνιιπρό
  αωτΐος Κοβεργηακός ό φποίος θά έ
  πιτρέπη την διανομήν των είστρά
  ξεων. ' άν τοιούτος δέν υπάρχη, καί
  δέν ύπάρχει οβτε έγκρισις, τότε' κα¬
  λείται τό κοινόν καΐ οί Έλληνες πο¬
  λίται τού Ηρακλείου νά προσφέρουν
  την συνδρομήν των, διά την
  συντήρησιν των έν Κρήτη όργανω-
  των τοΰ Κ Κ. Ε.
  Τί λέγουν αί Αρχαί;
  ής ελευθερώσεως τού
  Λασηθίου έλευθερωθέντος ώς
  ννωστόν κατά τάς άνπστοΐχους ή-
  αερομηνίας τοθ μηνός Σεπτεμβρίου
  ----, οί νόμοι λει-
  τουργήσουν καί έν ιω Νομφ Λασηθί¬
  ου καί δπως λείψέΐ ή πολιαρχία, ή
  τις όδηγεΐ είς τό άνεύθυνον έξ ου
  πηγάζει ή άκυβερνηοία καί ή άνσρ
  χία, ή Πολιτική Διοίκησις Ανατολι¬
  κώς Κρήτης άνέθηκε καθήκοντα Νο¬
  μάρχου είς τόν υπό τού Νόμου όρι·
  ζόμενον νόμιμον άναΐτληρωτήν αΰ-
  τοθ, καΐ έθεώρησε λήξαν ιό έργον
  τού κατά την αρχήν τής απελευθε¬
  ρώσεως συσταθέντος ΝομσρχιακοΟ
  Συμβουλίου, έκφράσασα συνάμα την
  ε')αρέσκειάν της πρός τα άπσρτήσαν-
  τα αύτό μέλη. Ούτω ένεργήσαοσ ου¬
  δέν έτερον άπεδίωκε εΐμή μόνον την
  Εφαρμογήν των κειμένων Νόμων, δο¬
  θέντος δτι ουδείς Νόμος τοϋ Έλλη
  νικοϋ Κράτους άναγνωρίζει τήνϋπαρ
  ξιν Νομαρχιακών Συμβουλίων.
  Περιέργως έν τφ Νομώ Λασηθίου
  τταρουσιάζεται αντίδρασις κατά τής
  έφαρμογής τού Νόμου καί ένώ θά §·
  πρεπε ή επάνοδος είς την νομιμότητα
  έν προκειμένω να προηγηθή των άλ¬
  λων Νομών δσον καί ή άπελευθέρω
  σις τοϋ ΝομοΟ Λασηθίου -προ
  ηγήθη κατά έ'να μήνα τής άπελευθέ
  ρώσεως των άλλων Νομών κατσβά-
  λεται προσπαθεία διά φωνασκιών καί
  έκνόμων ένεργε,ιών νά επανέλθη ή
  Διοίκησις τοΰ νομού είς την παρανο·
  μίαν.
  Είς την κοινήν γνώμην τοϋ νομιμό·
  φρονος λαοΰ τού νομοθ Λασηθίου έ-
  ναπόκειτστι νά κρίνη έκβίνους οί όποΐ
  οί δημιουργοΰν την διαταραχτΊν καί
  την ανωμαλίαν ή όποία παραβλάπτει
  τα καλώς ένοούμενα συαφρροντα
  των φΛησύχων πολιτών. Έργον η¬
  μών είναι ή έφαρμογή των κείμενον»
  Νόμων. Καί δι' ημάς είναι άΐταράδε-
  κτος ή έφαρμογή σΐιστημάτων, ξένων
  πρός την Ελληνικήν Νομοθεσίαν.
  Έλπίζω ςτι θά άναλογισθίύσιν επί
  τέλους τάς ευθύνας των έκεΐνοι οϊτι--
  νες διά λόγους δημαγωγικούς
  λλ
  κομματικής εκμεταλλεύσεως διατα
  ράσσουν την κοινήν ησυχίαν καί γα¬
  λήνην, ύπή<οντες είς ύποδείξεις όρ· γανώσεων, αΐτινες άποβλέπουσαι είς την επικράτησιν των, άδιαφοροθν διά τα καλώς ένο^ύμενα συμφέροντα τοθ Νομιμόφρονος καί φιλησύχοι* ατρατιδται τής Ελλάδος, τής ΑίωΙγια'τής Αττικής, είναι οί άψευδεΐς νίας Ελλάδος, ή όποία δέν είναι]μάρτυρες μιδς ανηκούστου έγκλημα- Είναι όμολογουμένως έκπληκτικόγ νά άκούη κανείς άπό τα στόμαΐα των συμπατριωτίΤ,ν τού, των γνω στών τού, των φίλων τού, των συ ναγωνιστών τού τής χθές, την λέξιν πού αποτελεί την μεγαλυτέραν υ βριν. Άντί, άν δχι τι άλλο, νά δείχνουν λ(γη καλωσύνη σέ μας, πού κατα τρεγμένοι άπό τόν Κατακτητήν ήναγ κάσθημεν νά άπαδυθοθμε είς έ'να ά γώνα άνευ προηγουμένου μβς άπο κσλοθν μισθοφόρους Μισθοφόρους τινος; "Αν τής "Ελλάδος μισθοφόρους, με 'άλη μας ή τιμή. Άν δχι, τίνος άλ ^ου; Εϊμεθαστρατιώται Έλληνες καί "Ελληνες άγνοί-, δπως ούχι άπαξ α¬ πεδείχθη. Είμεθα στρατιώται, δπως ίθ ή χη μ ρ, δπως είμεθα στήν Άλβανία, δπως είμεθα στό Άλαμέίν, στή Τυνησία, στήν Ί :αλία καί δπως θά είμεθα στρατιώ αι καί έκεΐ πού ή Πατρίς μας τό ά παιτήσΓ). Είμεθα ύπερήφανοι δτι έξε τελέσαμεν τό καθήκον μας. Είμεθα τσιφλίκι ουτε τής δεξιδς, οθτε τής ριστερας ουτε κανενός άλλου άλλά Ελλάς τοθ Έλληνικοΰ Λαοθ. Μδς κατηγοροΰν γιατί; Διότι ά σφαλώς θά ήθελαν, έδώ ερχόμενοι ά ένδώσωμεν είς την μανίαν των της καταλήψεως τής άρχής. "Ονι κύριοι εϊμεθα διατεθειμένοι νά άγω νισθώμεν καί νά πράξωμεν τό παν διά την βελτίωσιν τής κοινωνιΚής δικα,οσύνης καί των δρων τής ζωί)ς Τα πάντα θέτομεν είς την διάθεσιν παντός Έλληνος, δέν θά έπιτρέψω μέν δμως τό αΐμα πού έχύσαμεν τόσο άφθονον, νά τό εκμεταλλευθή ό Βοΰλγαρος, ό Άλβανός, ό...... ' Δέν είμεθα μισθοφόροι κύριοι, άλ¬ λά εάν δέν σάς παρακολουθοΰμε,' τουτο συμβαίνει διότι εμείς σδς γνω ρίζομε καλλίτερα άπό τούς ά,λλαυς συμπατριώτες μας. Σδς εΤδαμε στή Μέση Ανατολή· Σδς εϊδααε όργ*- νωμέναυς· Έζήσαμε τίς έκδ'ηλώσεις αας· Σδς ... έθαυμάσαμεν έηανα στατοΰντας! Μάς είναι ζωηοά ή άνά μνησις τού ύπομνήματόςσας τού πρώ τού κινήαατος «περί άπελευθερώσε ως των Ίνδιών» ώς καί τοϋ δευτέρου —, ---- .«« υνν 'ςρνν. «περί βελτιώσεως τής θέσεως τής Αί γυπτίας γυναικός»! ... Σδς εϊδαμε στήν Άθήνα. Είναι μπροστά στά μάτια μας άκόμα οί φωτιές, άντηχοθν άκόμα στ' αύτιά μας οί γοερές κραυγές των γυναικο παίδιον καί τΛν άθώων πού χταπήσα τε δολοφονικά στίς πλατξΐες καΐ τούς δρόμους. Τα πηγάδια καί τα φσράγ τικόΐητος, μιδς θηριωδίας πού παρο¬ μοίαν δέν άνσφέρει καμμία ίστορία;. Βλέπομε άκόμη τα Γερμανό πολυβο ληιή νά θερίζτ] άπό τίς ταράτσες τούς Έλληνας άδιακρίτως. Βλέπομε άκόμη τό Βούλγαρο (μποο Καλοδόρο) νά σκορπδ τόν δλεθρον στήν Άθήνα πού σεβάστηκαν κι' αύ¬ τοι άκόμα οί Γερμανοί. Βλέπομε ά¬ κόμη μπροστά μσς τίς γυναϊκες π»6 £πί μίαν τετραετίαν έ'θυον είς τόν βωμόν τής Αφροδίτης μέ τούς κατσ- κτητάς καταρρυπώσασαι την Ελλη¬ νικήν τιμήν νά κραυγάζουν μέ πελω- 3ίας πινακίδος άνά χείρας αΐτινες άνέγραφον, τί; Τό πρωτάκουστον ετς τάς Ελληνικάς παραδόσε.ς: «ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ!» Είναι ζωηρή στή μνήμη μας ή πε- μίφημη διαταγή τοθ Κλάρα στό κόκ- κινο δεκαήμερο τού Αύγούστου, «σφδξτε, κάψτε, ριμάξτε»!. Συνέλθετε κύριοι! Άντί νά ε]Γστε έφευρετικοί σέ έκφράσεις πού δέν άρμόζουν είς Έλληνας, γίνετε έ- φευρετικοί είς τόν τρόπον τής άποκα- ταστάσεως τής ομαλότητος καί τής γαλήνης, γιά νά ξαναβρί) ή δυστυ χισμένη Έλλάδα τό δρόμο της καί νά πάρΓ) τή θέση πού τής άξίζει ά- νάμεσα είς τόν πεπολιτισμένον κό¬ σμον. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ^ Ηράκλειον Γ· Η ΟΙ >ΙΑΝ
  »υν
  λους.
  δαλμοτ
  ♦Ο στρα
  "ίκαιδί τί
  *. Οί γ
  ν μέ τι
  εωναρίε.
  9-γραφίο
  »τικά ύιτ
  είς τρ·
  : πρ-
  ι
  ς
  ν
  ■ ■ττγ> ττηνα νια ιιΐν
  ιυυι,
  μέ τόν οποίον ολοι οί
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΫΡΐΑΚΗ 14 ΊανουβρΙου 1945
  ΝΕΑ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΡΧ
  /» ('Υιτο χτκ Μ_(υηκής Διοικήσεως Κρή
  χ^ΙΜ '-ΐάς απεστάλησαν πρός δημοσί-
  ϋΜΡ7ΐν τα κάτωθι-)
  «Ανακοινούται δτι είς τόνΛιμένσ
  Ηρακλείου έγκατεστάθησαν Ναυτι¬
  και ΈλληνικαΙ αρχαί υπό τόν τί
  τλον «Ναυτική Διοίκησις Κρήτης».
  Ό Διοικητής τό Επιτελείον καίτό
  Πλήρωμα τής Ναυτικής Διοικήσεως
  θεωροΰν τιμήν των την άνάθεσιν
  .είς αύτούς τής οργανώσεως τοιαύ¬
  της υπηρεσίας καί δή είς τό Ήρω
  ίκόν νησί τής Κρήτης.
  Σκοπός είναι ή εξασφάλισις τής
  όμαλής λ'-ιτουργίας χοΖ Λιμένος διά
  νά καταστή δυνατός ό <φϊ(ί(<>οδια·
  σμός των κατοικων καί δια νά θερα-
  πευθοϋν αί στρατιωτικαί άνάγ
  και.
  |Πρός επίτευξιν ί τδ^άνωτέ ω όΛΓ-α.
  τεΐται ή συμβολή τού κοινοθ όια της
  αυστηράς τηρήσεως των κατ' άνα/·
  ,κην έκδοθησομένων Βιαταγών, τό¬
  σον διά την κυκλοφορίαν έντός τής
  περιοχάς τής Ναυτικής Διοικήσεως
  δσον καί διά την ματαίωσιν τυχόν
  'έχθρικής ενεργείας».
  11 11ΑΗΡΩΜΗ ΤΩΝ Σϊ'ΝΤΑΞΕΩΝ
  Τύ Ταμείον "Ηρακλείου άνακοι νοΐ
  ότι προκειμένον νά ενεργηθή πληρωμή
  των συντάξεων μηνός Δ)βρίον 1944 θε
  λει άκολουθήσει την κάτωθι σειράν.
  1) Θυματα πολέμου 1940 Πόλεως Ήν
  'ρακλείου 15 καί 1(5]1[45. 2) Θΰματα
  πολέμου Ίδιωτών Ηρακλείου 17]1]45
  Ι!) Στρατιωτικοί καί ΙΙολιτικοί Ήρα
  κλε,ίου 18 και 1ί>]ΐ]1ί>45. 4) Θι'ματα
  πολέμου 1912—1922 Ηρακλείου καί
  άγωνισταί 20]1]194δ. 5) Θι'μ«τα πο¬
  λέμου 1940 καί Ίιδιωτών 'ΥπαΙθρου 22
  καί 23]1]1ί·45. (5) Στρατιωτικαί καί ΙΙο
  λιτικοί Ύπαιθρον 23 καί 24]1]1ί)4ί;.
  7) Θύματα πολέμου 1912—22 Ύπαί-
  θρου 26 καί 27]1]1945.
  ΜΙΣΘΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
  Τα «Φιλανθρωτιικά Ίδρύματα Άν-
  δρέου καί Μαρίας Καλοκαιρινό»
  Εκθέτουσιν είς φανεράν πλειοδοτι
  κήν δημοπρασίαν, ή όποία θά γίνη
  είς τα Γραφεΐα αυτών την 21 '|α-
  νουαρίου ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 11 —12 π. μ., την μίσθωσιν των
  είς θέσεις «Ξεριζάμπελα» καί «Πά
  ληομέτοχο» τή'ς περιφερείας Σκαλα·
  νίου άγρών αυτών.
  (Έκ τού Γραφείου)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Δ1ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΝΛΥΤΩΝ
  Τό Υπουργείον των Ναυτικών κα-
  λεϊ πρός κατάταξιν τούς επιθυμοΰν-
  τας έκ των Έφέδρων Διόπων κσί
  Ναυτών τοΰς προϋττηρετήσαντας είς
  τό Β Ν. καί κατά προτίμησιν κατά
  τόν πόλεμον 1940)1941.
  Οί άνωιέρω δέον νά παρουσια < σθώσι την πρωΐαν τής 17ης καί 18ης τρέχοντος ήμέραςΤετάρτην καί Πέμ πτην έν τώ ενταύθα κτιρίω Φυτάκη, πρός έλεγχον £ των στρατολογικόν* των στοιχείων καί ιατρικήν έξέ-. τάσιν. Ταμείον Έφέδρων Πολεμιστών Νο- μοΰ "Ηρακλείου ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Προκηρΰσσομε^ν δτι την 28ην Ια- νουαρίου 1945 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 — 12 π. μ , θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω καί έν τοίς γραφείοις τοΟ ΤαμεΙου φανερά δημοποασία έκ ποιήσεως των άπωλήτων έλαιοδέν δρων άνευ γής των κάτωθι περιφερει ών Πλώρας, Άγίου Κυρίλλου, Βασι λικών Ανωγείων, Φλ,αθειάκες, Πλα τάνου, Χουστουλιανών, Σίββας Πυρ¬ γιωτίσσης. Πρός δέ ενός οΐκοπέδου 35 τ μ. είς συνοικίαν Σπυριδιανά τοθ χωρί¬ ου Πετροκεφάλι καί δύο τοιούτων έν¬ τός τοθ χωρίου Σίββας Πυργιωτίσ σης είς θέσιν Μεσοχωριά 60 τ. μ. καί είς θέσιν Άγριοσυκιά 850 τ. μ. Την ιδίαν ημέραν γενησεται ή μί σθωσις τοθ άγροΰ είς θέσιν Μουρί Γ) Βαγιά Κουνάβων Πεδιάδος έκτά σεως 12 275 τ. μ. καί Επάνω Αρ¬ χανών είς θέσιν Μελισσόκηπος αμ- πελο ροζακί ώσεΐ πέντε στρεμμά των. Έν περιπτώσει ματαιώσεως τής δή μοπρασίας ή μή πλειοδοτήσεως κτή ματός τινος αυτή θέλει επαναλη¬ φθή άνευ άλλης είδοποιήσεως την 6ην Φεβρουαρίου 1945 ημέραν Τρί την καί ώραν 10—12 π. μ. Πληροφορίαι καί λεπτομέρειαι πε ρΐ τής τοποθεσίας των έκτάσεων πε ριεχομένου καί τή'ς περιγραφής των κτημάτων παρέχονται καθ" εκάστην εις τοΰς ενδιαφερομένους έν τοίς γραφείοις τοΰ ΤαμεΙου. Έν Ήρακλε'.ω τή 3 Ίανουαρίου 1945. Ό Διευθυντής τοθ ΤαμεΙου ΜΙΧ. ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή Έπιμελητεία τής Δ)σεως Στρα τευμάτων Κρήτης προκηρύσσει δημό¬ σιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά την προμήθειαν 25.000 οκάδων καυσο ξύλων κλιβάνων καί 25.ΟΟΟ καυσο· ξύλων συσσιτίου συμφώνως την ύπ' αριθ. 13111)1145 Δ)γής τής Δ)σεως Στρατ Κρήτης. "Οροι συμφωνίας ευρίσκονται κατατεθημένοι είς τα Γραφεΐα τής 'Επιμελητείας δπου οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν γνώσιν καθ' εκάστην καί άπό ώρας 11—13. Ό Διαγωνιαμός ενεργηθήσεται την 16ην τρέχοντος καΐ ώραν 11 —12 είς τα Γραφεΐα τής Δ)σεως Στρατευμά- των Κρήτης (Μέγαρον Στρατ. Δ)σεως Ηρακλείου) ΌΈπιμελητής ΜΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λοχαγός Έπιμελητείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δυνάμει σχετικής Διαταγής κ.κ. Ου δετέρο)ν Άντιπροσώπων ΔΈ Σ παυεΐ' από σήμερον πασά άνεξαιρέτως εκδο·ι σις άτομικών δελτίων τροφίμων Δ Ε.Σ. προκειμένου νά γίνη αντικατάστασις καί έλεγχος όλων των ξ άρχής μ,έχςι σήμερον έκδοθέντων τοιούτων. Έν Ηρακλείου χχ 3 Ίανουαρίου 1945 Ε. Δ. Β Ε. Γραφείον Ηρακλείου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Την έρχομένη Πέμιττη αναχωρεί ό γνω στός Παραγγελιοδόχος τής πόλεως μας κ. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ δεχόμενος πάσαν πό ραγγελίαν δι" "Αθήνας καί Πειραια, κα- θώς και μεταφοράν παντός δέματος. Πληροφορίαι άγγειοπλαστεϊον Νικ. Καρδαμάκη Εναντι Βιβλιοπωλείου Άλι- κιώτη. ΚΙΗΗΜΚΤΟΓΡηΦΟΙ ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ Σήμερον: 3 Παραστάσεις 3—5—5—7 ϊ 7-—9 Μιά ταινία μέ ύπέροχο κοινωνικο περιεχόμενο ΑΝΘΡΩΠΟ1 ΣΤΗΜ ΕΞΟΡΙΑ Έκτός προγραμματος Ζουρνάλ «Ή Μαλτα». Το Νησί ποϋ εδέχθη 3000 άερο- πορικές έπιθέσεις. Σ.Σ. Καθ" εκάστην δύο προβολαί 4—6 καϊ 6—θ Τετάρτη καί Ποφασκευή μία προβολή 6 -8. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.— άμπελοι σουλτανοΐ καί ταχτά είς Μετόχι Αγ Κίρήνης. Πληρο¬ φορίαι παρά τφ Κωνσταντίνφ Νΐβς» Αι. κηγόρφ (ο'ικία έναντι Φρ·υραρχείου 'Υ- παίθρου. ΖΗΤΕΙΤΑΙ.—ύπηρέτρια μέ καλάς ου- στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως Πληρο¬ φορίαι παρά τα Γραφεΐα μας. ΗΛΕΚΤΡΑ (πριόην Πουλακάκη) ΣΗΜΕΡΟΝ 3 Παράστασις ώραι 3-5 5—7—7—9 Τό κοινωνικόν άριστούργημα «Η ΦΩΜΗ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ». Μέ τ,ούς Γκαρυ Κοθιτερ— "Αννα Χάρτιγκ. Έκτός προγράμματος:1ΠολεμικόΖουρνάλ. ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΔΙΑ τό Σανατόριον τοθ ΊατροΟ Μανδα¬ λενακη ζητοΰνται επί τοΰ παρόντος προι- σταμένη άδελφή Μχουσα τα άνάλογα προ σόντα, μία νοσοκόμος, μία μαγείρισα, μία καθαριστρια, μισθός ίκανοποιητικός μετά τροφής. 5—1 Ζητεΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα¬ σιν πρός αγοράν. Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας. Ι/ΆΘΗΓΉΤΉΣ Άγγλικής άναλαμβα Ι» νη παραδόσεις κατ'οίκον Έκμάθη- σις τελεία τής Άγγλικής έντός 6 μηνών. Σύστημα ΒΑδΙΟ ( Ινστιτούτου Αγγλικών Σποοδών, Αθηνών) Πληροφορίαι πσρα τω Κατ)τι κ. Δημ Χανδανου, Καμαρακι Οδερματολόγος ίατρός Ν. Ματζαπε τάκης έπαναλαμβ>νει τάς εργασίας
  τού ιταραπλει'ρως Στρατιωτικάς Λέσχης
  Τρείς Καμαρες (έντός τοΰ άδιεξόδου).
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ δλοι τό παρά την θέ-
  ρισσον έξοχικόν κέντρον «ΠΕΡΙ-
  ΣΤΕΡΙ». Τιμαί λογικαί, περιποίησις έ-
  ξαιρετική. Τό κέντρον διανυκτερειόει.
  Ηδνϊς ΣεΚεΡΙΔΟΥ, διπλωματοθχος
  τού άγγλοαμερικανικοθ κολλεγΐου
  καθηγήτρια άγγλικής διά τελευταίου συ
  στήματος παραδίδει κατ' οίκον μαθήμα
  τα. 'Επίσης παοαδίδει μαθήματα πιάνου
  Οίκία έναντι Μουσείου (παρά τό γκαραί
  τοΰ Έρυθροΰ ΣταυροΟ).
  ΑΠΩΛρΣΘΗ ζεθγος ματογυάλια, σκε-
  λετός μαΰρος (φακοϊ διπλεστιακοί).
  Παρακαλεΐται ό ευρών δπως παραδώση
  ταύτα σταφιδεργοστάσιον Γ Μ. Διαλλι-
  νά όδός Αγ. Τίτου καί αμοιφθήσεται.
  Προιστάμενος Τυπογραψείου
  ΕΜΜ1Π- Δ· ΔΕΣΠΟΤηΚΗί
  ΠΡΩΙΝΑΙ
  Γερμανοί ύποχωρούν πρός Αμπερλικ
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ— Ό Άντιβασιλεύς Μα-
  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,
  κ. Δαμασκηνός εδημοσίευσεν χθές
  την νύκτα δήλωσιν δια τής οποίας
  καταδικάζει μέ τόν πλέον έντονον
  τρόπον την στάσιν τοθ ΕΛΑΣ έναν¬
  τι των συλληφθέντων όμήρων Ά
  ναγιγνώσκων την δήλωσιν τού, πρός
  άντιπροσώπους τοϋτύπου, ή Αυτού
  Μακσριότης είπεν δτι ϋποχωροϋν-
  τες πρός βορράν οί Έλασΐται άπή-
  γαγον χιλιάδας όμήρων πάσης ήλι-
  κίας ανεξαρτήτως φύλου, άδιαφο-
  ροθντες διά την υγείαν των όμήρων
  τούς όποίους υπέβαλον είς πρωτο
  Φα<εΐς βαρβαρότητος έν ονόματι τής ελευθερίας Ή Κυβέρνησις τής Α. Μ. τοθ Βασι λεως τής Αγγλίας εξέδωκε χθές είς Λονδίνον επίσημον δήλωσιν δια τής οποίας έγκρίνει τούς ορους τής έκεχειρίας καί προσθέτει δτι ή σύλ ληψις καί κράτησις όμήρων είναι, βάρβαρον έθιμον καταδικαζόμενον υπό τοθ δ εθνοΰς δικαίου. Ή Κυβέρ¬ νησις τής Α Μ. οΰδεμία εδήλωσεν δτι έκεχειρία δύναται νά έχη διάρκειαν καί νά καταλήξη είς ειρήνην, έφ' δσον οί δμηροι κρατοΰνται. Οί ΒρεττανοΙ έδέχθησαν την έκε- χειρίαν άνευ τής αποδόσεως των όμήρων διά νά σταματήση ή άδικος αίματοχυσία δσον τό δυνατόν ταχύ τερον. Οί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ. εδή¬ λωσαν δτι |[αύτό ήτο έκτός τής δι- καιοδοσίας των πρδγμα τόνότιοΐο θά καθυστεροϋσε την λήξιν των έχθρο- πραξιθν Πρωιναϊ είδήσεις άναφέρουν δτι αί έχθροπραξίαι κατέπαυσαν είς πλείστας περιοχάς. Ό Στρατηγός Πλαστήρας έδήλω σε χθές την νύκτα δτι ή έκεχει ρία δέν έπηρεάζει την στάσιν τής Κυβερνήσεως τού ήτις σκοπόν έ'χει την αποκατάστασιν τού Νόμου καί τής τάξεως είς την χώραν ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τό δυτι¬ κόν άκρον τής γερμανικήςέξεχουσης τοθ θύλακος των Άρδενών κάμπτε ται ταχέως. Δυτικώς τής όδοϋ Λα ρως—Σαίντ Ίαπέρ ούδεμία όργανω μένη άντίστασις προβάλεται έκ μέ ρους των Γερμανών Βρεττανικά στρατεύματα συνηνώ· θησαν μέ στρατεύματα τής 3ης Άμε ρικανικής Στρατιδς είς την περιοχήν τοΰ Σαίντ- Ίμπέρ. λί μαχαι συνεχίζονται έν μέσφ ό· μίχλης καί χιόνος <αΙ κατά μήκος ύπονομευμένων όδών. Οί Γερμανοΐ υπεχώρησαν πρός νέαν γραμμήν άπό Λαρώς πρός Άμπερλίκ καί διέρ χεται μέσω τοϋ Σαμπλόν. Είς τούς άλλους τομεΐς ούδεμία άλλαγή έ πήλθεν είς την κατάστασιν. Είς την περιοχήν τού Μ,πίτσε οί Ά μερικανοί κατέλαβον τό "Ατχορν, δι' έκτην δέ ημέραν διεξάγεται σκλη ρός αγών είς τό Χάτεν παρά τό δά· σος Χαγκενάου. ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Οί ,Ρώσσοι έπιτίθεν- ται κα,τά τφν τελευταίων προμαχό- νων των Γερμανών έν Βου.οαπ4σττ-|. Οί Γερμανοί μάχονται άπεγνωομέ- νως δυτικώς τής πόλεως δ*ά νά κα- τωρθώσουν νά ένισχύσρυ,ν τ,ήν κατα- δικασμένην φρουράν. Έντός τής πόλεως οί Ρώσσοι κατέλαβον τό διυ- λιστήριον πετρελαίου καΐ ώς έκ τού¬ του οί Γερμανοί έ"χουν έγκαταλείψει εκατοντάδας τεθωρακισμένων όχη- μάτων τα όποΐα περιέρχονται είς χεΐ ρας των Ρώσσων. Βορείως τής κάμ¬ πης τοΰ Δουνάβεως αί στρατιαί τοθ στρατάρχου Μαλινόφσκυ διέβησαν τόν ποταμόν Ίτρα, τό τελευταίον έμπόδιον πρός την Μπραησλάβαν. Τό προγεφύρωμα αύτό σταθεροποι- εΐται διά διαβάσεως τοθ ποτ,αμοΰ καί υπό νέων στρατευμάτων καΐ τε¬ θωρακισμένων μέσων. ΙΤΑΛΙΑ.—Ή βελτίωσις τρΰ καιροθ ηυξησεν την περιπο^ιακήν δρασιν. Άεροπλάνα έβομβάρδισαν συγκοινω νίας τοθ έχθροΟ είς τα μετόπισθεν. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Ύπερφροΰρια έβομβάρδισαν πολεμικάς ίαπωνικάς βάσει.*;. Προύξενήθησαν μεγάλαι α¬ πώλειαι είς ίαπωνικά πλσΐα των άκτων τής Ίνδοκίνας καί νήσου Λουζόν 0 *00 ,. άλλου< ,Έλλη ΓΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣΤΟΥΒΠΤΙΒΗΣΙΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου.—Είς δή λώσεις τού πρός έκπροσώπους τοθ ςύπου ό Αρχιεπίσκοπος κ Δαμασκη τος, Άντιβασιλεύς τής Ελλάδος, είπεν μειαξύ άλλων καί τα εξής: «Δέν είναι άληθές δησήμερον εΰ ρισκόμεθα ενώπιον συγκροΰσεως τής Άρ στερας παρατάξεως πρός την Δεξιάν. Θα ήτο δέ έντελώςΜωλος και αύθαίρετος ό ίσχυρισμός δτι τό περιεχόμενον τής συγκρούσεως είναι κοινωνικόν Άναζητήσατε παρακα- λώ είς οιανδήποτε δήλωσιν των ήγε- τών τής άκρας Άριστεράς κοινωνι¬ κόν τι αϊτημα καί έρευνήσατε εάν έπ' αυτού εξεδηλώθη οιαδήποτε άντί στάσις ή1 διάστασις μεταξΰ των δύο παρατάξεων. Δύναμαι νά σδς δια- βεβσιώσω δτι δέν θά ίϋρητε τοιοΰ τον τι. ΈπΙσης δέν είναι άκριβές δ τι ό χαρα*τήο τής συγκρούσεως εί ναι πολιτικάς. Οί Δημοκρατικοί θεσμοί δέν δια τρέχουν κανένα κίνδυνον, νομίζω δέ δτι έκφράζω πιστώς την πραγματι- κότητα διαβεβαιών δτι ή σημερινή ρήξις όφείλεται αποκλειστικώς είς την επιθυμίαν των ένόπλων όμά- δών νά καταλάβουν ολόκληρον την εξουσίαν. Έπειδή δμως εκρίθη ή όμα λή όδός καί ή χρήσις Δημοκρατικόν μέσων δέν έξησφάλιζον τ* ποθούμε¬ νον άποτέλεσμα, διότι ό λαός καλού μενος νά εκφράση έλευθέρως την θέ¬ λησίν τού ώρισμένως, δέν θά έπεβρά δυνε την σπουδαρχίαν, εγένετο προ σφυγή είς την βίαν καί έπεζηΐήθη να χρησιμοποιηθή ό παράγων τού αίφνι διασμοθ εναντίον τοΰ άόπλου Κρά τους. Οί "Επαναστάται όμιλοΰν κατά κόρον περί της έλ&υθερίσς άλλά τό Κράτος ουδέποτε ήρ.ήθη είς αύτοΰς την ελευθερίαν. Τουναντίον αύτοι την άρνοϋνται είς τοΰς μή συμφω νοθντας μαζί των δηλ. είς την μεγί στην πλειοψηφίαν τοϋ ΈλληνικοΟ ΛαοΟ. "Ημείς αναγνωρίζομεν είς πάντας τό δικαίωμα τής Ελευθερίας. Σδς ώμΐληοα ήδη δια τόν θεσμόν τής Άντιβασιλείας και διά την σημασίαν τού άπό τής απόψεως αυτής. Θάσδς παρακαλέσω νά μοΰ έπιτρρψητε νά ένθυμηθώ καί τό πρόσωπον μου έκ τος τοϋ ΘισμοΟ Δέν νομίζω δτι είναι άνάγκη μακράς άναπτύξεως περί τοϋ σκοποΰ των άγώνων τοΰς όποίους διεξήγαγον κατά την τελευ¬ ταίαν όκταετίαν Οπερ τοΰ ΛαοΟ καί τής Ελευθερίας. Συνεπως δικαιοθ μαι νά έλπίζω δτι τό πρόσωπον μου ήμπόρεσε νά αποτελέση μίαν πρό¬ σθετον εγγύησιν διά την σύμφωνον πρός τάς Δημοκρατικάς αρχάς έξέλι ξιν τοϋ Έσωτερικοϋ Πολιτικοϋ βίου τής χώρας. Έξ άλλου ώς πρόεδρον της Κυβερνήσεως έξέλεξα άνδρα Πανελληνίως γνωστόν διά τάς 'Ε- θνικάς ύπΐ]ρεσίας τού ό οποίος ήγω νίσθη υπέρ των Δημοκρατικών θε- σμών είς μίαν δραματικήν καμπήν τής πατρίου ίστορίας καΐ ακολούθως άπεσΰρθ ι τής πολιτικής σκηνής χωρίς νά θελήση νά εκμεταλλευθή πρόςϊδι- όν συμφέρον τάς υπηρεσίας τάς ο¬ ποίας είχεν προσφέρει. Έτΐί 12 έτη εζησεν είς την ξένην προσηλωμένθς είς τάς Δημοκρατι, κάς πεποιθήσεις καί δέν επανήλθε είς την πατρίδα παρά δταν εκρίθη δΐι άπετέλει κεφάλαιον αυτής. ΑύτοΙ είμεθα, αύτό πιστεύομεν καί αύτά σκοποϋμεν νά πράξωμεν ημείς. Διερωτώμεθα δμως τί έπραξαν καΐ τί πράττουν οί άλλοι άπό την άλλην πλευρόν. Άπλούστατα έξακολου- θοϋν νά κρατοΰν τα δπλα των οποί¬ ων ό μόνος προορισμός ήτο νά χρη- σιμοποιοϋνται εναντίον τοΰ έχθροΟ Αποχωρούντες πρός βορράν συμ- παραλαμβάνουν μεθ' έαυτών χιλι¬ άδας όμήρων άδιακρίτου ήλικίας, φύλου καί καταστάσεως ύγείας τούς όποίους ύποβάλλουν έν ονόματι των άρχών της Ελευθερίας είς άνηκού- στους βιαιότητας. Συνεπώς έκφράζω την βαθείαν θλΐ ψιν μου διότι κατά τάς σχετικάς περί άνακωχής διαπραγματεύσεις δέν κατέστη δυνατόν νά ρυθμισθί} τό ζήτημα των όμήρων των οποίαν ή τύχη τόσον βαθέως συγκινεΐ την δημοσίαν γνώμη καί θλίβει ήμδς καΐ ώς Έλληνας καί ώς Ίεράρχην τής Έκκλησίας τού Χριστοϋ. Ούτως £ χει κύριοι ή έσωτερική κατάστασις τής Ελλάδος την στιγμήν αυτήν. Πιστεύομεν δτι δέν θά διαρκέση άκόμη επί πολύ καί δτι θά μεταβλη- θή|άρδην είς δφελος τής τάξεως, τής γαλήνης καί τής εύνομίας Πέραν δμως αυτών ύπάρχει καί ή άμςτάπι στος πίστις μου πρός τόν Πανάγα θον Θεόν ό οποίος είς την δύσκο¬ λον στιγμήν τοϋ ΈθνικοΟ ημών βίου απεδείχθη συμπαραστάτης τοΰ "Ε- θνους καί ό οποίος είς την πα-ροθ σαν δεινήν περίστασιν θά κατευθύνη αύτό είς τόν δρόμον τής γαλήνης, τής εύτυχίας καΐ των ίστορικών πεπρω μένων τού. Δηλώσεις Βασιλέως Γιουγκοσλαυίας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ίανουαρίου — Ό Βασιλεύς τής Γιουγκοσλαυίας Πέ- τρος εξέδωκε χθές είς Λονδίνον δή¬ λωσιν επί τού σχεδίου συμφωνίας Σοΰμπασιτς -Τΐτο. Εξέφρασε την έγκρισιν τού επί τώνβασικών προτά· σατ σεων καί είπεν ότι την μαρίαν της Κυβερνήσεως τού θά την έκλέξη. ό Γιουγκοσλςιυικός Λσός. »6εωρεχ οε <ϊβ| όλ καθήκον τού δπως ή θέλη,.τις τοΰ Λα ανοον ου τού γΐνει σεβαστή. Λ οί Ι Ό Βασιλεύς Πέτρας έ κφράζει πλή «δες χ ρη συμφωνίαν επί τής π(,λ,τικής συσ. σωματώσεως δλων τ&ν κομμάτων. Εξέφρασε δμως άντιρρήσείς είς την μορφήν τής άντιβασιλείας καί τής ίσχύος τοϋ ΣυμβοαλΙου Άπελευ-', θερώσεως διότι, ώς είπεν, τοιουτ,ο· ι τρόπως ή ίσχύς μεταβφάζεΐαι μό-^"κα νόν είς μίαν όμ^Λοα. Έπρότεινε δέ, «χα τόν σχηματισμόν Οίκουμενικής "" βερνήσεως. Ό Βασιλρ.ος Πέτρρς προέβη τάς δηλώ'^ε^ αύτώς χωρίς νά βτΐ την συμβουλήν τής Βρετταν Κυβερνΐ^σεως. Περαίνων, έξέφ^υ» - ^ τόν θβυμασμόν τού πρός τούς τρεΐς™.^ „.' Συμμάχους, Αμερικήν ΣοβιετΓκήΓϋ.Τβ1 οί Ένωσιν καΐ Μεγάλην Βρ£ττςτνία|'!Ι? ^ κσί την ίκανοποίησίν τού- έτιί ιη£Τ < συμφωνίας μεταξύ των ΣτρατάρχοίΙ1111·έι Τΐτο καί τού κ. Σοόμπασιτς. ^¥«λη| Ό Βρεττσνικός τύπος σχολιάζων ""Ρ'1 τάς δηλώσεις αύτάς τοθ ΒασιλέωΓ."1 λσ<5(! Πέτρου γρώφει δτι προεκάλεσαν λ£|^Τά(Ιιις πην μεταξύ των πολιτικών κύκλ^*β|>α πού
  τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ
  κρίνουν αύτάς.
  Τό ήμισυ τού Ε
  έκτ6ς μάχης
  ΑΘΗΝΑΙ 11 ΊχτνουαρΙου.— Ύη".β%ον {γ
  λογΐζεται δτι τό ήμισυ τής δυνάμεως νσ έξετ
  τοθ ΕΛΑΣ. ποΰ ϊλαβεν μέρος είς τ^«αιτάς ,;
  ταραχάς των -ΑΛηνων εύρίσκετα'^ν αόΐι
  έκτός μά^ης Είς 25 χιλιάδας ύτ^ίίαβΑτ 9,
  λογίζοντο οί ότντάρται. 'Εξαύτω^ί^
  χιλιάδες συνξλήφ,θησαν αΐχμάλίβ
  καί 4.500 εφονεύθησαν ή
  σθησαν.
  νΑ
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗΝ
  II
  ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ·ΚΟΜΜ1ν~
  Κ1ΗΗΜΑΤ0.
  ν
  ΑΘΗΝΜ 13 Ίανουαρίου. —Βρεκΐ,,
  τανικαί φάλαγγες εξακολουθή,
  προελαύνουοαι βορείως καί βορειοΐί,
  τικβς των Αθηνών χωρίς νά
  τοθν αντίστασιν. Άπόλυτος
  έπικρατεί είς Αθήνας καΐ Πρα^ν
  Τα μετρα περιθάλψεως τοϋ πλ>. ,'
  θυσμοϋ συνεχίζονται.
  Αντηλλάγησαν πυρά ελαφρών ι*
  πλων εκατέρωθεν τοθ ΊσθμοΟ ·.!? Μΐς
  Κορίνθου Είς τάς Πάτρας συνεΐ/***. τ»
  ζονται αί έρευναι. Είς ν
  ή
  ϊ ^νί