95792

Αριθμός τεύχους

4867

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτηοια λίραι 3
  έξάιιηνος '2
  Άαρρικής
  ίτησια δολ. 15
  ίξάιιηνοε > 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  20
  ΐνΤΑΪΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *867
  ιΠΕΪΟΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  0 κ. ΝΗ(ΟΛΟΥΔΗΣ
  Ή ίστορία τοΰ "Εθνους μας λέγει ότι, άπό τόν
  Ελληνικόν δημοσιογραφικόν κόσμον έξεπήγασε πάν-,
  τοτεο,τι το υγιές, τό εύθαρσές, τό τίμιον. Φυσιο-ι
  γνωμίαι φωτειναί, ανδρες χαρακτήρος καί ήθους,
  αναστηματα ευθυτητος, μαχητικαί μορφαί διελθοΰ-
  σαι απο τον στίλβοντα στίβον των μεγάλων έθνικών Ι
  *αί κοινωνικών αγώνων, κατέλιπόν οπίσω των είς τα
  εκατόν έτη τής Έλληνικής άναδημιουργίας καί άνα-1
  γεννήσεως έργα υψηλά, διδάγματα ύψηλά, καί πρά-'
  ξεις αΐτινες αποτελούν μνημεΐα καί σταθμούς ολο-
  κληρων εποχών.
  Μία των φυσιογνωμίαν αυτών πού δέν ειχε ποτέ
  τίποτε τό κοινόν μέ τόν άπλοΰν έπαγγελματισμόν,
  πού διεκρίνετο τουναντίον είς κάθε περίστασιν, πού
  εκράτησε τόν νευρώδη της κάλαμον ώς δάδα διδα-
  χής καί μεταλαμπαδεύσεως ύγιών κοινωνικήν άρχών,
  φωτεινών δημοσιογραφικόν διδαγμάτων, είνε άναντιρ-
  ρήτως καί ο άφικνούμενος σήμερον είς την πόλιν
  μας, δι» ολίγας ώρας Ύπουργός τοΰ Τύπου καί
  Τουρισμοΰ τής Ελλάδος κ. Νικολούδης.
  Παλαιός φίλος καί αυνεργάτης τού κ. Μεταξά,
  ο διακεκριμένος βημοσιογράφος, μαχητής,ώς ορ-
  μητικός χείμαρρος οταν τού επέβαλλον αί περίστασις,
  βαθυστόχαστος κηρυξ είρηνεύσεως οταν τα έθνικά
  συμφέροντα έξυπηρετοΰντο άποτελεσματικώτερον, συν
  ετάχθη έθελουσίως μέ την 4ην Αυγούστου καί μο-
  χθών καί παλαιών καί νυχθημερόν έργαζόμενος καί
  ολονέν άποδίδων, απετέλεσαν ένα των σοβαρωτέρων
  βραχιόνων τοΰ πολυσχιδοΰς έργου τού κ. Μεταξά ώς
  Ύπουργός τοΰ Τύπου καί Τουρισμοΰ.
  ^ Καί μέ την θβρμουργόν τού πνοήν καί μέ την
  άλάνθαστον δημοσιογραφικήν τού πείραν καί μέ την
  προσήλωσίν τού είς τα έθνικά ίδεώδη καί μέ την πλή¬
  ρη έπίγνωσιν πού ειχε ανέκαθεν διά τόν μεγάλον προ¬
  ορισμόν τής δημοσιογραφίας, έδωσε είς τόν Έλλη·
  νικόν τύπον την γραμμήν των ύγιών κατευθύνσβων,
  την απολύτως προσηρμοσμένην είς τα ίδανικά τής
  μιάς καί άδιαιρέτου πατρίδος. Τού έβωσε μορφήν
  εθνικήν καί περιεχόμενον καί θέσιν άληθοΰς εξυπηρε¬
  τήσεως τής Έλληνικής κοινωνίας καί τής πολιτείας.
  Ή άνά χείρας εφημερίς δέν πλέκει αυτήν την
  στιγμήν άπλοΰν εγκώμιον πρός τό πρόσωπον τοΰ
  κ. Νικολούδη, διότι κοινόν μυστικόν είνε ότι δέν
  ειχε ποτέ καί δέν έχει καί σήμερον έργον την
  καθσιν λιβανωτού.
  Έδραζομένη άπό δεκαετηρίβηνν* είς έθνικιβτικάς
  αρχάς καί άνΐιλήψεις γνωστάς βπηχεί την στιγμήν
  αύτην καί λαλεΐ την αλήθειαν καί έρμηνεύουσα τα
  «ράγματα άπεικονίζβι μέ ολίγας γραμμάς την έξυ-
  γιαντικήν προσπάθειαν τοΰ καινοτόμου Ύπουργοΰ,
  μνημονεύει αύτό τό έργον τού διά τό οποίον είμπο-
  ρούσαν νά γραφοΰν πολλά παρά πολλά.
  Έτη άλλως τε δέν έχου* παρέλθη άπό τόχε
  ποίί κατεσπίλωνε εκάστην Ελληνικήν ημέραν ο βόρ-
  βορος τού κιτρίνου τύπου καί αί λάβαι τής θα·
  νατηφόρου πυράς των κατ' έπάγγελμα έμπρηστών
  καί ταπεινήν δημοκόπων έλβιχον καί κατέτρωγον
  κάθε ιδέαν έθ^ισμοΰ, οσάκις δέν κατεσπίλωνον υπο-
  λήψειβ, οσάκις δέν έσαβάνωναν δόξας, οσάκις δέν
  κατεκρι*ούργουν άξιώματα, οσάκις δέν εβεβήλ
  ωνον
  περγαμηνάς καί ίεράς πχραδοσεις
  Καί είς ολίγους μήνας, μέ τα μέτρα τοΰ νεο·
  παγοΰς Ύπουργείου, μέ την άγρυπνον μέριμναν
  τοΰ άναλαβόντος τό βαρύ έργον τής υγιοΰς κατευ-
  θύνσεως τοΰ Έλληνικού τύπου κ. Νικολούδη, η
  πορνογραφία εσαρώθη, τό μίασμα τής διαφθορα;
  πού μετεδίδετο υπό εύτβλών εντύπων εις αφελβϊς
  καί αγραμμάτους, άπό ημέρας εις ημέραν καί εν-
  τονώτερον έπατάχθη, έξέλειψεν, δέ ο κιτρινισμος που
  έπυρπόλει /αί κατέστρβφε καί ερημωνε, υπεχωρησε
  Άθλοςύπ^Ρξδ καί μόνον τό ότι φύλλα ποΰ
  κατεσπίλωνον την Ιεράν αποστολήν τού Τύπου, φυλλα
  πού είχον έργον χρηματισμοΰ καί κερδοσ*οπιας
  την συκοφαντίαν, τόν διασυρμόν, καί καθημερινήν την
  καταφρόνησιν τής δημοσίας γνωμης, ενεφανίσθη-
  σΐν ολίγας^ ημέρας μετά την 4ην Αυγούστου, επι
  τής ύπουργίας πάντως τοΰ κ. Νικολούδη, με τα«ις
  ΙξυγιάΓεως, μέ φρονηματισμόν καί σύνεσιν που
  °^άνέβς μέ τό έργον αύτό τό άληθώς μέγα,
  ^βλή ί «ροσαρμόσεως τοΰ
  Παραλλήλως μέ τό έργο ης
  τής "υματουργοΰ^μεταβολής καί «ροσαρμόσεως τοΰ
  της οαυμχ^ο ^ΐ £ . & 4 εθνικοφρονα, ο κ.
  ί^ " ή?νόηΓτούς εργάτας των γραμμά-
  ίτ ' »νθρώπων οΐτινες α-
  των, ι
  σκούν
  η
  «.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ
  ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ
  Οί λιμαδόροι τοΰ δρόμου ά-
  ποτελοθν κατ' αύτάς Θέμα διά
  τούς ρυθμιστάς τής κινήσεως.
  Άλλά καί διά πάντα πού πα-
  ρακολουθεΐ τάς έκδηλώαεις τής
  Έλληνικής ζωής Διότι οί λι¬
  μαδόροι ύπάρχουν παντοθ. Καί
  είς τάς μεγαλουπόλεις αας καί
  είς την επαρχίαν. Καί άξίζει νά
  τούς περιγρίψη κανείς. Τό κα¬
  λόν Σσως έκ τής περιγραφής αύ
  τής θά είνε μίαν ημέραν γενι¬
  κόν.
  Στή λΐΐύψόρο Κουντουριώτη
  I-
  τυχε προχθές στίς ζωηρόΐερες
  ΐιγμές τής απογευματινήν κινή
  σεως, νά προσίξω δυό τέτοιους
  λιμαδόρους. Γιατί εσυζητούσαν;
  Διά πολλά καί δίάφορα. Ζητή-
  ματα άτομικά, ζητήματα γενικάς
  άνεπτύσσοντο, εϊδικεύοντο, ένηρ
  μονίζοντο καί συγκεφαλαιώνοντο.
  Είς τδ πεζοδρόμιον άνέβαινον καί
  κατέβαλον πολλαί καί πολλοί.
  Καί ήθελον οί άνθρωποι αύτοι
  κάποια εύρυχωρίαν διά νά κινη-
  θοθν ανέτως. Άλλά των λιμαδό
  ρων καρφί δέν τούς έκαίγετο:
  Ή συζήτησις καί ή έρθοστασία
  ίσυνεχίζοντο άνευ διακοπής.
  —Ό δρόμος είνε δι' δλους
  κύρ ε καί δχι μόνον δι' υμάς καί
  την κυρίαν σας.
  Την απάντησιν αυτήν ένθυ
  μοθμαι δτι εδωσεν £"νας λιμα
  δόρος είς την οδόν Σταδίου
  καί καθ" ήν στιγμήν Ινα ζεθ
  γος ευρίσκετο είς δΐλημμα: Νά
  πέση στίς λάαπες καί τίς σκα-
  λωσιές τής διπλανής οίκοδομής
  ή νά ευρεθή εις τάς άγκάλας
  τεσσάρων λιμαδόρων πού είχον
  καταλάρη άκροβολισΐικώς ολό¬
  κληρον τα πεζοδρόμιον. Ήτο α¬
  πάντησις άριστοτεχνική: Ό "Ελ
  λην δέν ΰποφέρει ζυγόν. Άλ-
  ήν, π
  Εις ολα ολ> «.£Ου κράτους καί είς την
  Είς την διαδρομήν το► ^» Ρ 1^%^^
  συμπληρουμένην οσονουπω διε ι ής
  νης πανταχόθεν «·*«"«*^Τεοραμάτισαν ρόλο
  λούδης καί τό υπουργείον τ ? £ ,Αΐϊέ
  πρωτεύοντα. Εδημιούργησαν. ._* Τ
  δωσαν καί αποδίδουν. υ5έΛθτβ ομιλήσασα κα-
  Καί ή στήλη αυτή, ^« ^^, της, δέν κά-
  τα παραγγελίαν η £*<» των οοργ6^ς επισκέψεως μνει αυτήν την ώραν της ο ον αΤίΟ τό καθή- τίποτε ολιγώτερον τίποτε πεο.σ τίποτε ολΐγωτ*μ«» ...--- διακεκριμένον πι κον της απευθύνουσα εις τον 6ν ,οβ . κορυφαϊον δημοσιογραφον κα ύΒ «νο νικού τύπου καί τουρισμοΰ κ. ι· μόν εγκάρδιον χαιρετισμόν. ή παλαιόν λά πότε; Ακριβώς δταν ό ζυγδς αύτός τόν τοποθετεΤ μέσα εϊς τόν πολιτισμόν υπό την έννοιαν τής παγκοσμίου προόϊου καί^τής παγκοσμίου συσχετΕσεως των ,ί- ξιών. —Ξέρεις τί θά π$ Έλληνι- κή λίμα, Ψαλλίδι! Είχε άδικον ό έκφέρας τδν ά- πλοθν αυτόν χαρακτηρισμόν, Νο- μ£ζω κατά τουτο καί μόνον: "0;ι δέν Ιδωσε ολόκληρον τόν τύπον καί την θυσίαν τής ΰπαιθρίου στωμυλίας. Οί περιπατητικοί φι- λόσοφοι ήσαν μία άπό τίς λεπτό τερες έκφάνσεις τής ακεπτομένης αρχαιότητος. Συνεδύαζον πραγμα τικά τό τερπνόν μετά τοθ ώφελί- μου ΟΕ λιμαδόροι έννοοθν νά φι· ο<3οψοΰν άκόμη είς τόν δρόμον άλλά χωρίς νά περιπατοΰν. Κα ταπονοΰν εαυτούς πρό παντός Καί ΰστερα τούς άλλους. Δουλεύ ουν είς Ινα βίτσιο. Καί μάλιστα άπό τα περισσότερον άκατανόητα. Ό λιμαδόρος μπορζϊ νά μιλή ώρες, παραπλεύρως άπό τα έλεύ θερα δλως διόλου καθίσματα τοθ δπαιθρίου ί Γεγονός είνε δτι οί άνθρω- ποι αύτοι τής πλανοδίου εύ φραδε'ας είνε μειοψηφΕα. Έκεί- νοι πού φωνάζουν: «Μέ άφάνισε στή λίμα» δεικνύοντες την έμφυ- τον αντίδρασιν τής θετικής καί δημιουργικής πλευρας τής Έλ- ληνικής ψυχολογίας, δέν μετροθν- ται ουτε είς τόν τόπον μας είς τα δάκτυλα τής μιδς χειρός. Ό Κρής ΕΙιαιτέρως φημίζεται ώς έλιγόλογος άλλά καί εύρύτερα θετικός είς τα σημε'-ον τοθτο Δέν σημαίνουν ώστόσο αδτά δτι ό λιμαδόρος τοθ δρόμου έπαυσε νά είνε φυσιογνωμία. Καΐ δτι δέν κρίνεται εύτύχημα ή άντίλη ψις δι' αύι'όν, τόσον ή κοινωνι- κή δσο·» καΐ ή κρατική, ή δ¬ ία ,τείνδΐ νά τόν μεταχοπί είς τδ παρελθόν. ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ Η ΥΠΟΥΡΠΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή πόλις μας θά φιλο- ξενήση σήμερον έπ' ολίγον τόν κ. Θ Νικολούδην ύφυ- πουργόν τοϋ Τύττου καί τοΰ Τουρισμοΰ. Ό κ. Νικολού¬ δης συνοδευει τούς "Ελληνας έκδρομεΐς πού έπιχειροΰν διά τού τουρισΐικοϋ «Ελ¬ λάς» περιήγησιν άνά τάς νήσους μας καί την Δωδε κάνησον καί έπομένως ή έ πίοκεψίς τού δέν εχει επί σημον χαρακτήρα. Παρά του¬ το όμως, ό κ Ύπουργός θά έττωφεληθή τής διελεύσεως τού εντέυθεν διά νά επιλη¬ φθή ωρισμένων ζητημάτων τής άρμοδιότητός τού. 'Άλ- λωσΐε ό κ. Νικολούδης, συν δεόμενος διά συγγενικών δε- σμών μέ την/ Κρήτην, τρέ- φει ιδιαιτέραν δλως αγάπην πρός αύτην, χαίρει δέ καί ό ϊδιος τής εκτιμήσεως της. Τα αίσθήματα έπομένως εί ναι άμοιβαϊα καί παλαιά. Άλλά καί νέα αίσθήματα έδημιουργήθησαν άφ' ής δι- ευθΰνει ούτος τό ύφυπουρ γεΐον Τυπου καί Τουρισμοΰ καΐ ανέλαβε την οργάνωσιν τοϋ τύπου καί την επίλυσιν των πολλαπλών ζητημάτων τού καθώς κσί την συστη ματοποΐησιν τής Βιομηχανΐσς των ξένων καί έαέδειξεν ά μέριστον τό ενδιαφέρον τού καί διά τόν τουρισμάν τής Κρήτης. Τό ενδιαφέρον δέ αύτό θά εκδηλώση, καί σήμερον ασφα¬ λώς, έπωφελούμενος τής εΰ- καιρίας τής εντεύθεν διελεύ σεώς τού διά νά μελετήση τα έκκρεμοθντα ζητήματα καί νά δώση τάς δυνατάς πρακτι- κάς καί ώφελίμους λύσεις. Καί έχει άπειρα ζητήματα ή Κρήτη καί ή πόλις μας Ιδιαι¬ τέρως, πού είνε τής αρμοδία τητος τοΰ κ. ΎπουρνοΟ τοϋ ΤουρισμοΟ. Διότι τό Ήράκλει όν μέ τάς αρχαιότητάς τού, μέ τό μοναδικόν είς τόν κό¬ σμον άρχαιολογικόν Μουσεΐ- , όν τού, μέ την Κνωσόν, την Φαιστόν, την Γόρτυνα, την Αγ. Τριάδα, τα Μάλλια, την ΑΙ ΓΑΛΑΟΊ'ΤΑΛΙΚΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Αί αρξάμεναι άπό ήαερών διαπραγματεύσεις έν Ρωμη με τηξύ των κ. κ Τσιάνο καί Μπλοντέλ, διαπραγματεύσεις πρός συνεννόησιν, συνδιαλλα γήν καί συνεργασίαν τής Ίτα λίας καί ΓαλλΙας, διεκόπησαν ώς ανήγγειλεν ό τηλέγραφος χθές. Καί φαΐνεται δτι δέν πρόκειται νά έπαναληφθοΰν συντόμως, παρά τάς έκδηλου μένας υπό πολλών ελπίδας. Η μεσολάβησις τής Αγγλίας διά τοθ Λόρδου Πέρθ δέν έ φερεν ουδέν άποτέλεσμα. Άν τιθέτως μάλιστα, ή απάντησις τοθ κόμητος Τσιάνο είς τό φι¬ λικόν διάβημα τοθ Λόρδου Πέρθ, δχι μόνον δέν υπήρξεν ο'ία ανεμένετο έν Λονδίνω, άλλά καϊ εδημιούργησε σοβα ράς ανησυχίας ώς πρός τάς κατευθύνσεις τής έξωτερικής πολιτικής τής Ιταλίας. Φόβοι μάλιστα έκδηλοϋνται δτι καί τό Άγγλοιταλικάν σύμφωνον δέν πρόκειται ν' αποκτήση ποτέ Ισχύν καί νά τεθή είς εφαρμογήν. Ή "Ιτα¬ λία κατηγορεΐ την Γαλλίαν δ¬ τι έπεμβαίνει έμφανώς πλέον είς την Ισπανίαν καΐ την Αγ γλΐαν δτι ένισχύει τάς πολε- μικάο της δυνάμεις είς τάς άποικίας. Πώς λοιπόν, λέγει ό κάμης Τσιάνο, νά υπάρξη ειλικρινός συνεννόησις καί συνεργασία μαζί των; Άλλ' ώς πρός την Γαλλί αν, υπήρξεν απολύτως σαφής προηγουμένως ό κ. Μουσολί¬ νι μέ τόν λόγον τα ν οποίον εξεφώνησεν είς Γένουαν. Ώ μΐλησε μάλιστα καΐ περ| χα· ρακωμάτων. Όσοι έπομένωςη Τύλισσον, τα άντρα τής Δί- κτης καί τής "Ιδής, τα σπήλαια καί τάς άλλας αρχαιότητάς, τό Ηράκλειον μέ την μακραί- ωνα καί πολυτάραχον ιστορί¬ αν τού, μέ τα άραβικά καί έ νετικά τείχη τού, μέ τόν πο- λυσύνθετον ρυθμόν τού μέ την σφύζουσαν οικονομικήν ζωήν Μέ τάς γοητευτικάς φυσικάς καλλονάς. Μέ τούς άπαραμίλ λους είς εμφάνισιν καί γευστι κότητα καρπούς τής Κρητικής γής, θά ειμπορούσε ν' αποβή τό σπουδαιότερον τουριστικόν κέντρον τής χώρας καί νά προσελκύη. ώς μαγνήτης δεκά δσς χιλιάδας ξένων κατ' έ- τος άπό δλα τα σημεΐα, άπό δλας τάς χώρας, άπό κάθε γω νίαν τής γής. Άλλά διά νά γίνη τουτο, χρειάζεται βεβαία έργασία μεγάλη καΐ έπίπονος, προσπά θεια πολΰμοχθος καί συντο νισμένη. ΚυρΙως δέ χρειάζετ,αι νά ύπάρχουν δρόμοι άνετοι καί μεταφορικά μέσα ά σφαλή". Νά ύπάρχουν ξενο- δοχεΐα ΰΐτνου καί έστιατόρια καί κέντρα άναψυχής εύπρό σωπα δπου νά είμποροΰν νά μένουν μέ άνεσιν οί ξένοι. Νά άργανωθοΰν αί λουτροπόλεις καί τα θέρετρα δπου ειμπο¬ ρούν νά λειτουργήσουν—καί ύπάρχουν εύτυχώς παντοΰ, νεκρά δμως—ποΰ θά εϊλκυον έκτός των άρχαιοφίλων καί πλήθος άλλων πού θά ήρχον το διά νά παραθερίσουν, νά κάμουν λουτροθεραπείαν καί φρουτοθεραπείαν. Νά άνακαι νισθή ή πόλις καί νά έξωραί σθή καί νά γίνουν έν όλίγοις τα στοιχειώδη τουλάχιστον άπ' δσα χαρακτηρίζουν τόν σύγχρονον πολιτισμόν. Πρέπει δμως νά ομολογήσωμεν δτι πρός την κατεύθυνσιν αυτήν έχει στρέψει την προσοχήν της ή Κυβέρνησις. Καί δέν παραλείπει νά πράξη πάν 8 τι τής είναι δυνατόν, παν δ,τι έπιτρέπουν ή οίκονομικι1 άντοχή τής χώρας καί τα πε- ριθώρια τοΰ ΚρατικοΟ προϋπο¬ λογισμόν Μέ τόν κ. Νικο- παρασυρόμενοι άπό εύκόλους ένθουσιασμούς έπίστευον είς προσεχί) αποκατάστασιν καί κατοχύρωσιν τής εύρωπαϊκής είρήνης, θά δοκιμάσουν ήδη την απογοήτευσιν τής διαψεύ- σεως των προβλέψεων των, υπό τής σκληράς πραγματι¬ κότητος. Διότι τα πράγματα λέγουν δυστυχώς, δτι άντί νά είσερ χώμεθα είς περίοδον ύφέσεως φερόμεθα πρός έξαιρετικώς κρίσιμον καμπήν, πρός έπικίν δυνον έντασιν έν Εύρώπη. Ή "Ιταλία μετά την μετάβασιν τοθ κ. Χίτλερ είς Ρώμην καΐ τάς συνομιλίας τού μέ τόν κ. Μουσολίνι, φαίνεται οριστικώς καί αποφασιστικώς προσανα- τολισθεΐσα πρός τό Βερολί¬ νον. Καί ήδη άρχίζει νέα δρά σις τοϋ άξονος. Ή εντασις των πολεμικών έπιχειρήσεων έν Ισπανία καΐ ή δξυνσις τοθ αγώνος των Σουδιτών έν Τσε¬ χοσλοβακίας έν συνδυασμώ κσί πρός την ανακίνησιν πλεί¬ στων δσων άλλων διεθνών ζητημάτων εδημιούργησε νέαν κατάστασιν πού ήρχισε νά έκ δηλούται ήδη καί νά διαμορ φώνεται επικινδύνως διά την ειρήνην. Άποτέλεσμα δέ καί από¬ δειξις δλων αυτών, είναι ή διακοπή των Γαλλοίταλικών διαπραγματεύσεων καί ή ίλιγ- γιώδης έπιτάχυνσις τού ρυθ- μοΰ των έξοπλισμών είς τάς χώρας τόσον τού Άγγλογαλ- λικοθ συνασπισμοΰ, όσον καί τοΰ ^&£ονος Ρώμης—ΒερβλΙ- νου. Ό Λέντας. Τόν ύφυτιουργόν Τύπου καΐ ΤουρισμοΟ κ. Νικολούδην πού αφικνείται σήμερον είς την πόλιν μας, θά επισκεφθή επι¬ τραπή Μεσσαριτών διά νά τόν ευχαριστήση άφ' ενός διότι συμπεριέλαβεν είς τάς πρός οργάνωσιν «νεκράς» λουτρο- πόλεις καί τόν Λένταν καί νά τόν παρακαλέση άφ' ετέρου νά φροντίση διά την ταχυτέ ραν οργάνωσιν καΐ εκμετάλ¬ λευσιν τής λουτροπόλεως αύ τής. Δέν γεννάται δέ άμφιβο- λία δτι ό κ. Νικολούδης θ' ανταποκριθή είς τόν πόθον αυτόν των Μεσσαριτών πού είνε καί ιδικάς τού πόθος. Καί ύπάρχει πλέον βάσιμος ή ελ¬ πίς δτι έκεΐ κάτω είς τό Λιβυ- κάν, είς τόν γραφικόν μυχόν τής Μεσσαράς, θά δημιουργη¬ θή μία θαυμασία λουτρόπολις -»ι <*>/ννΛ/'υ-ι.<-χνν//ν λούδην επί κεφαλής τοϋ ύφυπουργείου Τύπου καί τουρισμοΰ, άκοΰραστον πάν- τοτε, δημιουργικόν, έμπνευ σμένον όδηγόν, ήρχισε καί συνεχίζεται μία προσπαθεία ή όποία απέδωκεν ήδη είς πλείστα διαμερίσματα θαυ¬ μασία άποτελέσματα. Τα τουριστικά κέντρα άνεκαινί- σθησαν, έξωραΐσθησαν, έξευ ρωπαΐσθησαν καί ή κίνησις ξένων παρουσιάζει σημαντι¬ κήν αύξησιν. Καΐ έδώ ά- κόμη είς την πόλιν μας έγιναν άρκετά είς τόν το- μέα αυτόν. Άλλ' έπειδή δέν ύπήρχε τίποτε προηγουμένως, μένουν άκόμη νά γίνουν πολ λά. Καί θά γίνουν ασφα¬ λώς καί μάλιστα συντόμως. Ή σημερινή άφιξις τοθ κ. Νι¬ κολούδη θά βοηθήση θετικώς είς τουτο. Δι' αύτό καί ή ύ πουργική επίσκεψις πιστεύο μέν δτι θ' αποτελέση σταθ μόν καί αφετηρίαν μιβς νέ άς περιόδου διά τόν τουρι σμόν καί την βιομηχανίαν των ξένων είς την πόλιν μας. Ησυχία. Κατηρτίσθη άστυνομική διά¬ ταξις καί θά τεθή έντός των ημερών, άμα τή έγκρίσει της, είς εφαρμογήν, διά τής οποίας λαμβάνονται μέτρα πρός έξα σφάλισιν τής μεσημβρινής ή- συχίας καί τής εύπρεποθς εμφανίσεως των κεντρικών ό- δών καί π> ατειών τής πόλεως.
  Καϊ ήτο πράγματι άνάγκη νά
  εκδοθή ή διάταξις αύτη. Ή
  μεσημβρινή ανάπαυσις κατά
  τούς θερινούς μήνας αποτελεί
  ανάγκην καΐ στοιχείον πολύ¬
  τιμον διά την υγείαν τοθ άν-
  θρώπου Καί μόνον δταν υ¬
  πάρχη ήσυχία ειμπορεί νά ε¬
  ξασφαλισθή ή ανάπαυσις αύ¬
  τη. Καί έπραξεν αρίστα ή ά
  στυνομία πού έλαβε πρός
  τουτο μέτρα.
  πού θά δώση ζωήν καΐ πλοθ-
  τον.
  Το Μπεντενακι.
  Αί εργασίαι πρός διαμορ¬
  φώση καί έξωραϊσμόν τής πα-
  ραλίας τοϋ Μπεντενακιοϋ συ-
  νεχίζονται γοργώς. "Ηδη ά-
  πεπερατώθη ή ίσοπέδωσις τοϋ
  χώρου, ήρχισε δέ άπό προ¬
  χθές καί ή έργασία άναστη-
  λώσεως των τειχών πού εΐχαν
  καταρρεύσει άπό τα κτυπήμα-
  τα των κυμάτων. Αί εργασίαι
  δέ πιστεύεται δτι θά προχω-
  ρήσουν μέ άκόμη ταχύτερον
  ρυθμόν κατά τούς θερινούς
  μήνας καΐ Ετσι ύπολογίζεται
  δτι μετ" ολίγον ή μοναδική
  αυτή παραλΐα μας θά δοθή
  είς τό κοινόν, ώς θαυμάσιος
  τόπος περιπάτου καί άναψυ-
  Αί συγκοινωνίαι.
  Έχομεν ύπ' δψιν μας δή-
  λώσεις τοθ ύπουργοθ Σιδηρο-
  δρόμων καί Αύτοκινήτων κ.
  Σπυρίδωνος σχετικώς μέ τόν
  τρόπον ρυθμίσεως των αύτοκι-
  νητικών καί συγκοινωνιακών
  ζητημάτων τής νήσου μας καΐ
  ομολογούμεν, δτι ίκανοποιού-
  μεθα πλήρως. Τα ζητήματα
  θά ρυθμισθοΰν βάσει τής κτη-
  θείσης μέχρι τής ώρας πείρας
  καί κατά τοιούτον τρόπον ώ-
  στε καί οί αύτοκινητισταί νά
  ίκανοποιοΰνται καί οί πολίται
  καί ό τόπος γενικώτερον νά
  έξυπηρετήται κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κινηματογραφικόν άριστουργημα-
  «Κατηγορουμένη έγέρθητι» Με
  την Ντολορές Ντέλ Ρϊο κσι τ όν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήαερον τό άριστούρ
  γημα: «Καφέ Μετροπόλ», μέ την
  Λορέττα Γιόνκ καΐ τόν Τάυρον
  Πάουερ. Έκτός ττρογράμματος
  Ζουρνάλ. ___
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡλΠΚΙΙ
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  -> Εις τάν δρόμον
  τοΰ Οεανθρώποϋ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κσθαρισμός τής έπιδερμιδος
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή σχολική 'Εφορεία Πύργου
  Μονοφατσίου διακηρόττει, δτι
  έκτίθεται είς φανεράν πλειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν ή έκποί
  σις δύο οίκοπέδων τοΰ σχο
  λικοΰ Τσμείου συμφώνως σχε-
  διαγραμμάτων κ. ΣχολικοΟ
  άρχιτέκτονος Κρήτης καί κα¬
  τόπιν τής ύπ' αριθ. 4088)11)4
  38 αποφάσεως τοΰ κ. Νομάρ¬
  χου Ηρακλείου
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Δημοτικώ σχολείω
  Πύργω Μονοφατσίου, ενώπι¬
  ον τής πρός τουτο Έπιτρο-
  πής την 12ην Ίουνίου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  10-12 π μ.
  Πλείονας πληροφορίας ο
  βουλόμενοι δύνανται νά
  λσμβίχνουν καί άπό τό Γρα¬
  φείον τοΟ κ. ΈπιθεωρητοΟ Ή
  ρακλείου καί τής σχολικής
  έφορείας Πύργου.
  Έν Πύργω τή 8 Μαΐου
  1938.
  Ό Πρόεδρος τής σχολικής
  Έφορείας Πύογου.
  Κ. Καπελλάκης
  Μερικές έβδομάδες ήσαν άρ
  κετές γιά νά γίνουν συνένο-
  χοι δλοι σχεδόν οί φαναιι-
  κοί «ξεβράκωτοι» πού την έ·
  πιτηροθσαν.
  Κσί, παρ' δλους τοΰς* αύ-
  στηρούς κανονισμοΰς, ό άόρα
  τος τοϊχος πού έχώριζε τή
  Μαρία-'Αντουανέττα ά πό τόν
  κόσμο υπέστη ρήγματα. Μέ
  τή βοηθεία των φυλάκων ποΰ
  κατώρθωσεν ή Μαρία Άντου-
  ανέττα νά προσεταιρισθή, εΐ-
  δήσεις καί μηνύματα, γραμ
  μενά επάνω σέ μικρά κομμά-
  τια χσρτιοθ μέ χυμό λεμονιοθ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό χινηματογραφικόν
  άριστουργημα:
  ΚΑΤΗΓΟ-
  Ρ1ΪΜΙ
  ΕΓΕΡΘΗΤ
  Κοι Κοι Εισαγγελεύς. Κα·
  τηγβρβΐτε πάντοτε έν πεποι¬
  θήσει ή κατά καθήκον έπαγ
  γελματικόν;
  Κοι Κοι Δικηγόροι. Πι-
  στεύεται πάντοτε είς την ά
  θωότητα τοΰ κατηγορουμέ
  νού υπέρ ου βυνηγορεΐτε;
  Κβι Κοι 'Ενορκβι. Ψυχβ
  λογεΐτε πάντοτε μέσα είς την
  πολυκΰμαντον σύγκρουσιν
  κατηγορίαν καί ΰπερασπί
  σεως;
  Καλεΐσθε σημερον ότου
  Πουλακάκη νά παρακολουθή
  σητε μίαν σκληραν μάχην
  Εισαγγελέως καί Συνηγόρου.
  Μέ την
  ΗΤΟΑΟΡΕΪ ΝΤΕλ ΡΙΟ
  καϊ τόν
  ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
  συμπαθητική μελάνη έπη
  γαινοήρχοντο συνεχώς κ' έκυ
  κλοφοροθσαν κρυμμένα μέσα
  σέ πώματα φιαλών ή άπό τίς
  καπνοδόχους. Έπενοήθη μιά
  συνθηματική γλώσσα μέ κινή-
  σεις των δακτύλων καί των
  χεριών γιά νά διαβιβάζωνται
  στ) Μαρία—Άντουανέττα,
  παρ' δλη την έπαγρύπνησι των
  επιτροπών τής Κομμούνας, τα
  καθημερινά συμβάντα τής πο-
  λιτικής καί τοΟ πολέμου. Έ-
  μυήθη κ' £νας έφημεριδοπώ-
  λης ό οποίος επήγαινε κάθε
  ήμέρα μπροστά στό Τάμπλκαί
  διαλαλοϋσε μέ φωνή στέντο-
  ρος τα μεγάλα γεγονότα. Σι-
  γά σιγά ό μυστηριώδης κύ-
  κλος των συνενόχων έπλάται-
  νε. Καί τώρα πού ό Λουδο-
  βϊκος 16ος, πού μέ την αιω¬
  νίαν άναποφασιστικότητα πα-
  ρέλυε κάθε ενεργεια, δέν ή-
  ταν πιά στό πλευρό της, ή Μα
  ρία-Άντουανέττα, έγκαταλε-
  λειμμένη άπό δλους,ετόλμησε
  νά άποπειραθή ή ϊδια την ά-
  πελευθέρωσί της.
  Όταν ή ζωή άκολουθεΐ ήσυ
  χά τόν συνηθισμένο της δρό
  μο, ή τόλμη καί ή δειλία των
  άνθρώπων μένουν άνακατω-
  μένες, είνε δύσκολο νά ξεχω-
  ρισθοθν- Μόλις δμως αναφα¬
  νή ό κίνδυνος, ό χωρισμός γί-
  νεται άμέσως καθαρός. Οί
  δειλοί τής παληας κοινωνίας,
  οί έγωϊσταί τής άριστοκρατίας
  εΐχαν δλοι φύγη άπότόν καιρό
  τής μεταφορδς τοϋ βασιλτιά
  στό Παρίσι. Μονάχα οί άληόι-
  νοΐ πιστοί έμειναν. Σ' αύτούς
  δέ πού δέν εΐχαν φύγη μπο
  ροϋσε νά έχη κανείς έμπιστο-
  σόνη γιατί ή διαμονή στό Πά
  ρίσι ή*ταν κίνδυνος θανάτου
  γιά κάθε πρώην θεράποντα
  τοΟ βασιλέως.
  Στήν πρώτη σειρά των θαρ
  ραλέων αυτών άνθρώπων βρι-
  σκόταν ό πρώην στρατηγός
  Ζαρζαΐ, τοΟ όποίου ή γυναΐ-
  κα εΐχε χρηματίστι, κυρία επί
  των τιμών τής Μαρίας—Άν-
  τουανέττας. Αύτός έγύρισεν
  έπίτηδες άπό τό Κόμπλεντς,
  δπου βρισκόταν" έν άσφαλεία
  γιά νά τεθή έξ ολοκλήρου
  στή διάθεσι τής Μαρίας —
  Άντουανέττας καί τής διεμή
  νυσε πώς ήταν είτοιμος γιά ό-
  ποιαδήποτε θυσία. Στίς 2 Φε-
  βρουαμίου 1793, δεκαπέντε ή
  μέρες, μετά την κσρατόμησι
  τοϋ Λουδοβίκου, παρουσιάσθη
  στά σπίτι τοΟ ντέ Ζαρζαί κά
  ποίος εντελώς άγνωστός τού
  ό οποίος πρός μεγάλην
  τού έκπληξιν τοΰ έπρότεινε νά
  βοηθήσουν τή Μαρία—Άν
  τουανέττα νά άποδράση,.
  (συνεχίζεται)
  Ύπόκειται μήπως τό πρόσωπό!
  σας είς μαΰρα στίγματα, είς διε·!
  σταλμένους πόρους ή «γυαλιστε-
  ρή» μύτη; Αύΐό σηυαίνει δτι τό
  δέρμα σας είνε μάλλον λιπαρόν.
  Τα τριχώδη θυλάκια γεμίζουν άπό
  μιά λιπαρά ούσία, ή σκόνη κατό¬
  πιν μέ άλλες άκαθαρσΐες τής έπι-
  δερμίδος προσκολλώνται . καί ι
  δοΰ τα μαθρα στίγματα τα όποΐα
  διασπείρονται επί τοϋ προσώπου
  σας καί άδικοΰν τόσον την καλλο
  νή σας.
  Δοκιμάσατέ καθημερινοϋς «ψε·
  κασμοϋς· δι' ενός βαποριζατέο μ'
  'ένα καλό άποσμηκτικό τιοοιόν.
  Κάνετε αύτό τόν ψεκασμό τό
  πρωΐ μετά την τουαλέττα σας, δή
  λαδή υστερα άΐτό Μνα γρήγορο σπ
  ττούνισμα τού προσώπου μέ χλια
  ρό νερό Καϊ άφήσετε τό πρόσω
  ■πό σας νά στεγνώση χοιρίς νά τό
  σκουπίσετε.
  Είς την περίπτωσιν πού θά ί-χε_
  τε διεσταλμένους πόρους επί τού
  προσώπου, καταφύγετε σέ κομπρέ
  σες μέ άντισηπτικές λοσιόν. Πρέ
  πει νά εχετε υπομονήν νά τίς δια
  τηρήσετε επί πολΰ ώρα επάνω
  ΚΟΙίΊΩΝΙΚΗ
  θ
  ΤΟΥ ΚΑΖΟΡΑΙΟΥ
  είς τό πρόαωτιο.
  Αύτό πού τΐολύ συχνά καθιστδ
  έλάχιστα άποτελεσματικά, τα κα¬
  λυτέρα μέσα θεραπείας, είνε ή
  σπουδή μέ την όποιαν έφαρμόζον-
  ται. Διά την καλλονή καί τάς
  φροντίδας τοϋ δέρματος άπαιτεΐ-
  ται σχολαστική ΰττομονή.
  Προστϊαθήσετε νά έξασφαλίζε-
  τε τουλάχιστον μισ^ι ωρα κάθε
  δύο ήμέρες γιά νά καλύτιτετε έξ
  ολοκλήρου τό πρόσωπον σας μέ
  κομπρέσες άρκετά πυκνές έμπο
  χισμένες έντός άντισηττικών προι
  όντων είδικών διά την θεραπείαν
  λιπαρών δερμάτων.
  Διά νά συγκοατήσετε αύτές τίς
  κομπρέσες επάνω είς τό πρόσω¬
  πον, περιτυλίζετε τό μέτωπον
  σας, τό πηγούνι καί τάς παρειάς
  σας, μέ μιά φαρδειά λωρίδα λευ
  κου ύφ-ΐσματος, ειειτα ξαπλωθή-
  τε Μτσι περιτυλιγμένη καί μείνε-
  τε άκίνητη, σάν άληθινή μούμια .
  Εάν κατορθώσετε ν' άποκοιμη-
  θήτε ήρεμα την ημίσεια αυτή ώρα,
  θά ξυπνήσετε άνανεωμένη κατά
  πολλά χρόνια.
  ή Ντιατβγχί
  Τοΰ Λεωνίΰα'1 Άντρένιεφ-
  44ον
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 95.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  νε αθέατα.
  4) Διοικητική περιφέρε'α (γεν.)
  5) Μέ αύτό περιφράισονται οί
  κήποι.
  6) Ή έχουσα τάς αύτάς διιστά-
  σεις.
  7) Ή πορζία, τοΰ ΰ5ατος.—
  ίωή.
  8) Άρνητικόν ^όριον.
  9) Πόλις τού νομοΰ Σερρών άλ·
  ,ως Δεμίρ-Ίσάρ.
  10) Χαιρετισμός.
  11) 'Έκαυσε την Ρώ,ιην.—Ά-
  στερισμός.
  12) θεραπεία.
  13) Έθνιχδς εόεργέχης.—Άνό·
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Πόρος
  ττωλεΐτσι οίκία αποτελούμενη έκ
  3 δωματίων μετά κουζίνας μέ νε·
  ρό καί αύλήν μέ αρκετόν χώρον.
  Πληροφορίαι τιαρά τφ κ. Χρόνη
  Μπρδ.
  Γ™
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια
  Θέτει ώρας διά την τήρησιν λο
  γιστικών βιβλίων. Ένήμερος έμ
  ηορΐγ,Ύΐς άλληλογραφίας Έλληνι
  κης καί Γαλλικής. Πληροφορία
  παρ' ήμΐν.
  κκ· ■■■■■■■■■■■■■■■■■■:■-
  ΓΕΩΡΓΟΠ!
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Στάκτη. — Έτερα όΎομασία
  :ών Κινέζων.
  2) Προσφέρεται είς τούς βω-
  ύ
  —Τό προσφερομεν στούς φίλους
  καί συγγενεΤς μας.
  4) Ή μέλαινα.
  δ) Άρχαία θεά.—Μικρά ποσό¬
  6
  ι,οί»;. Ι της 6γρο6.
  3) Πόλις τοϋ Βελγίου. — Δέν 6) Σύνδεσμος είξικός.—Τίτλος
  ίνε άθέατα. ' '"' ' -------*" -Λ*
  )
  θευτος.
  ΚΑΘΚΪΩΣ
  1) Δυστυχής, ταλαίπωρο;. —
  Τροφή των ζώων.
  2) Είδος δφε·ος (πληθ.).
  3) Παράσιτον ,σιχαμερδν (καθ.)
  6) Σύνδεμς ς
  εύγενείας άλλά καί ποταμδς τής
  Ρωσσίας.
  7) Νήσος τοϋ ΑΙγαίου.—ΈπΕρ-
  ρημα τοπικόν ά)λα καί άριθμη-
  τικόν τακτικόν.
  8) Τρύπα. — Καταφατικόν μό·
  ριον.
  9) Έτσι ελέγετο ό απόστολος
  ΙΙαΟλος πρίν βαπτισθ^.—Μία των
  4 πρωτευουσών τής άρχαίας Περ-
  σίας.
  10) Άγγλος πολιτικάς ύ.τοστηρί
  ξας τάς λαϊκάς ελευθερίας τής Αγ¬
  γλίας.
  11) Γαλλίς ποιήτρια Έλλην.
  έκ μητρός καταγωγής.—Ό βασι¬
  λεύς των ανθέων.
  12) Ιταλός φυσιολόγος έπινοή-
  σας τόν σφυγμογράφον.
  13)Άσθένεια των παιδιών.—
  Τμήμα ξηρας περιβρεχόμενον υ¬
  πό θαλάσσης
  Καταπολεμήσατε άμέσως τό Σκουλήκι τής άμ
  πέλου (Εύδημίδα) ποΰ έπροξένησε μεγάλες ζημίες
  στ' άμπέλια σας τόν περασμένο χρόνο. Θά τό έπι-
  τύχετε μόνον μέ την:
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΙΪΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
  Έξοντώνει αυτοστιγμεί τό σκουλήκι καί στοιχί-
  ζει οίκονομικά. Ζητήσατε όδηγίες καί δείγματα ά¬
  πό τόν αποκλειστικόν Αντιπρόσωπον:
  Ν. Θ. ΝΟΜΙΔΗΣ
  Νίκης 9 ΑΘΗΝΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«Β
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΚΗΣ ί»'
  ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝ1ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τμήμα Ασφαλειαν.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι-
  κάς ασφαλιστικοτς έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπό
  τούς καλυτέρους ορους, τούς κινδύνους μεταφο-
  ράς οίουδήποτε εΐδους έμπορεύματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  —Όταν κανείς άγαπά, δέν έ
  ρωτά τί πρέπει να κάμη. Κινεϊ
  ται, δρά! Κλαίε·., δαγ»άνει, πνί
  γει τόν έχθρο, τοΰ τσχκίζει τχ
  κόκκαλα! Αύτό θά πή άγάπη.
  Ένας πού πνίγεται τό παιδί τού,
  βγαίνει ίξω καί ρωτά τού; δια-
  βάτες: «Τό παιδί μου πνίγεται. ΤΙ
  πρέπει νά κάμω;» Δέν θά πέση
  ό Ιδιος, άμέσω;, χωρίς ^δισταγμό
  στό νερά, γιά νά σώση τό παιδί
  τού; Δέν θά προτιμήαη έν άνάγ-
  κη νά πνιγ»3 μέ τό παιδί τού, Αύ¬
  τό θά πή άγάπη! Ή άγάπη δέν
  λογικευεται
  Ό ΙΙέτρος, πού κι' αύτός είχε
  αφήση τόν άπειληχικά τόνο, καί
  ήταν_σάν ν' άπολογήται, άποκ^ρί
  θηκί στ' άμείλικτα λόγια τοΟ Ί-
  ούδα:
  —Έσυρα τό σπαθί, άλλ' ό ϊ·
  διός μοθ πρόσταξε νά %ό βάλω
  στή θήκη τού, νά τό πετάξω!
  —Κ' έσΰ τόν άκουσες; είπε
  σαρκαστικά δ Ίούδας. Πέτρο,
  Πέτρο, γιατί νά τδν άκούαης; ΤΙ
  ήξερε αύτός γιά την κακία των
  άνθρώπων, γιά την πάλη, γιά τόν
  άγώνα;
  —"Οποίος δέν τδν άκουε θά
  πάη σχή Γέεννα τοΟ Πυρός!
  —Γιατί δέν προτίμησες νά πά;
  στή Γέεννα τοΟ Πυρός, Πέτρε; Γι
  ατί; Τί είνε ή Γέεννα τοΟ πυρός;
  Κι' άν καταδικαζόσουνα σ' αυτή,
  τί θά εσήμαινε; Τί ώφελεϊ νά
  Ιχης μιά ψυχή, δταν δέν λποφα-
  σίζης νά την πετάξης στή φωτία,
  δταν τδ θελήσης;
  —Σώπαινε! φώναξεν ό Ιωάν¬
  νης, καί αηκώθηκε. Ό ϊδιος θέλη
  σε νά θυσιασθή. Καί ή θυσία τού
  δπήρξεν ύπέροχος!
  —'Υπάρχουν θυσίες 6πέροχες;
  Τί είνε αύτά πού λές, έσΰ μάλι-
  στα πού ήσουν δ άγαπημένος τού
  μαθητής; Όσάκις ύπάρχει θθμα,
  υπάρχουν καί οί φονηάδες καί οί
  δήμιοι! Ή θυσία ίίνε τό μαρτύ-
  ριο τού ενός καί τό αΐσχο; δλων
  των άλλων! ΙΙροδόται, προδόται,
  τί κάνατδ την γή; Τώρα την κυτ
  τάζουν άπό πάνω κι' άπδ κάτω
  αυτή τή γή, καί φωνάζουν: «Α6τή
  είνε γή δπου έσταυρώθη ό Ίη
  σοθς!» Καί τή" φτύνουν, δπως τή
  φτύνω έγώ!
  —Ήρε στούς ώμους τού δλες
  τίς άμαρτίες τοΰ κόαμου. θυσιά-
  σθηκε πρός σωτηρίαν των άμαρ
  τωλών. Ή θυσία τού είνε 6πέρο
  χος! είπεν δ Ιωάννης.
  —Όχι, έσεϊς οί ευνοούμενοι
  μαθηταί τού, πήρατε απάνω σας
  8λο τό κρϊμα, δλες τίς άμαρτί
  ες! Άπό σας άρχίζει ή ράτσχ
  των προδοτών, ή γενηά των δεί
  λ'5ν κχί των ψευστών! Τί κάνατε
  τή γή, τυφλοί! θελήσατε νά την
  όδηγήαετε στήν άπώλειά της.
  Γρήγορα θά προσκυνατε τδ σταυ
  ρό, επί τοϋ όποίου σταυρώσατε
  τόν Ίησοθ! Ναί, ναί! Άκοΰστε τόν
  Ίού5α, π^ύ αα; τό προφητεύει!
  —Φθάνει. πιά, Ίσκαριώΐη! φώ
  ναξεν δ Πέτρος καταπόρφυρος
  έξ δργής! Πώς ήθελες νά τα βά
  λωμε μέ τούς έχθρούς τοϋ Ίη
  σοΰ, πώς θά τούς σκοτώναμε; Έ
  μεΐς είμαστε μιά φούχτα, κι' αύ
  τοί ήσαν άμέτρητοι!
  (συνεχίζεται)
  ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν τοΟ
  Αγ. Κωνσταντίνου δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έττισκέψεις 6 κ. Κων.
  Άρετάκης λογιστής τοϋ Δήμου.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ό Ια-
  τρός κ. Κωνστ. Βρεττάκης, λόγω
  πένθους.
  —'Επίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνσταν.
  Καρυωτάκης Ιατρός.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. Λέ·
  λα'Ιω Μαλαγαρδή
  —Έπίσης δέν έορτάζει η κ, Ε¬
  λένη Ιω Μπελιμπασάκη
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. "Ε¬
  λένη Έμμ. Παρλαμα.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή δνΐς
  Ελένη Πετράκη.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. Πή
  νελόπη Κωνσταντ. Βογιατζάκη.
  —'Επίσης δέν έορτάζει 6 κ.
  Κωνστ Τσαγκαράκης.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. Ε¬
  λένη Α. Τσα^Ιρη Συμβολαιογρά-
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Ε¬
  λένη Ζαψειράκη τελωνειακοθ
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ Στυ
  λιανοΰ Γιαααλάκη ίατροϋ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Α.
  Γιάνναρη.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Ε¬
  λένη Δ Τσαμπουράκη μηχανικοϋ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Κωνστ. Χατζηδάκης Νίβας.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Ί.
  Ο'ικονόμου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό <. Κωνσταν. Χρήστου. —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. "Ε¬ λένη Έμμ. Μεταξάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Γ. Μπαμιεδάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνσταν. Λασσιθιωτάκης μηχανικάς —Έπίσης οέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη θεοδ. Βουοδουμπάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. Λιλίκα Γ. Κανετάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Ε¬ λένη Μιχ. Μανασσάκη Δικηνόρου. —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνστ, Γ. Χατζογιάννης έφοριακός. —Έττίσης αυριον δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις ή Δνίς Ελένη Μ. Σεμεοτζάκη, —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις 6 κ Κωνστ. Ί. Καναβαράκης. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ- χεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Γ. Κοκκινάκη. ΓΑΜΟ1.— Ό κ. Ν. Σημαιάκης καί ή Δνίς Άριστέα Ψαραδάκη έκ Σκαλανίου ετέλεσαν τοϋς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ή δνίς Μαρίκα Γ. Μαυροειδή έμπόρου. ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΩ. ΛΤΔ., Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο- δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδύνους κλονισμοΰ έκ σεισμού. Έπίσης τούς κινδύνους έργατικών άτυχημάτων: ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΕΜΠΛΟΙΕΡΣ ΑΑΐΑΜΠΙΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΛΤΔ 'Ασφάλειαι ΖΩΗ£ μέ τούς καλυτέρους συν- δυασμούς: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη Τό θαλαμηγόν ά)π. Γίιρω στήν πόλι. Έκαλοκαίρεψε κατά τα φαινό- μενά τελείως. —Ό κόσμος αντελήφθη πλέον την κατάστασιν καί ήρχισε νά συγ χρονίζεται γενικώς. —Συγκεκριμένως δέ τό ωραίον φΰλον τό οποίον έλάνσαρε ωραί¬ ας καλοκαιρινάς έμφανίσεις. — Είς άλλην στήλην γράφομεν διά την συναυλίαν τοϋ Ώδείου Η¬ ρακλείου τής προσεχούς Τετάρτης. —Άπό τό πρόγραμμα σημειώ· νομεν Μργα τοθ Χάϊδν, τοο 3έρντι τού Μπιζέ, τοΰ Λίστ κλπ. άαό τα ωραιοτέρα καί δυσκολώτερα. —Είς τα δποΐα καθηγηταί καί μαθηταί τοϋ Ώδείου θά επι- δείξουν ασφαλώς £να άρμονικόν καί άξ,ιοπρόσεκτον σύνολον. —Ή σημερινή άφιξις τής «Ελ¬ λάδος» μέ τούς πολυαρίθμους καί σημαίνοντας ξένους θά δώση άρ· κετήν κίνησιν είς την πόλιν μας. —Ώς γνωστόν τής έκδρομής τής «Ελλάδος» συμμετέχει καί 6 Ύΐτουργός Τύποο καί ΤουρισμοΟ κ. Νικολούδης. —Ό οποίος έπισκέπτεται την πόλιν μας έξ ένδιαΦέροντος πρός τάς αρχαιότητάς καί τάς προό¬ δους της. —Έν σχέσει μέ τα μουσικά συγ κροτήματα των ΰτΐαιθρΐων κέντρων περΐ των οποίων έγράψαμεν χθές. —Άξίζει νά έξαρθη καί πάλιν ή προτεραιότης τού «ΈθνικοΟ» διά τό καλόν συγκρότημά τού. —Έν συνδυασμφ μέ τα άγνά παγωτά καί γλυκά τα όποΐα προσφέρει είς την πελατείαν τού κάθε άτιόγευμα καί βράδυ. —Πολύς κόσμος είς τοΰ Πουλα κάκη παρηκολούθησε χθές τό άρι· στουργηματικόν Εργον: «Κατηγο- ρουμένη έγέρθητι». ό Ρέπβρτβρ Λόγω έτησίας επιθεω¬ ρήσεως διακόπτει τα δρο- μολβγια επί Ιδθήμερον. (Έκ τβδ Πρακτβρΐίβυ) Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοΟ στομάχου εντέρων καί η"πατος, δέχεται τους πάσχοντας έκτοθιΐεπτι- κου συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Κθμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων β- νιυ εγχειρίσεως δι" ένέσ««ν. Άριθμ. τηλ. 7-92 ♦·.................,♦' Ό οδοντοϊατρός Εμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι Αγ. Τίτου ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (οϋλΐτιοος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. 'Επίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ ττορσελά· νης. Έπαναψορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυδν ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν, Τηλέφωνον 6—91. ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬ ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750 άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ. Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον 1 Πατσίδες. | Παρακαλεΐται δ ευρών νά τδ παραδώση είς τδν δικαιοθχον χ«· τοικοΰντα είς Σκ*λάνι καί φθήοεται.
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  % ι
  ί,
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  οΓΆθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεϊνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  306βν
  τβύς έλευθερωτάς των εθνών πάντων τόν Βα-'
  σιγκτώνα, τόν Κοσκιοϋσκον, τόν Βολίβσρον τόν1
  Βότσαρην, τόν Ριέγον, τόν Βέμ, τόν Μανίν, τόν1
  Λοπέζ, τόν Βρόβν, τόν Γαριβάλδην αυτή πάρε'
  στιν δπου ύποφώσκει τό μέλλο ν είς Βοστώνα τό
  1779, ε[ς Πήστην τό 1848, είς Πάνορμον τό 1860
  Αυτή ψιθυρίζει την κραταιάν λέξιν "Ελευθερία είς
  τό ωτΐον των έκζητούντων την παϋσιν τοθ έξαν
  δραποδισμοΟ Άμερικανών, καί είς τό ώτίον των
  πατριωτών τοΟ Άγκώνος· αυτή πλάττει
  τόν Κανάρην, πλάττει τάν Πισακά-
  νην. Υπό τής πνοής της προσωθούμενος ό
  Βυρων άποθνήσκει έν Μεσολογγίω, καί 6 Μα
  ζέτης έν Βαρκελώνι' αυτή εΐνε βή-μα υπό τούς πό
  δας τοϋ Μιροβώ καί κρατήρ υπό τούς πόδας
  τοθ Ροβεσπιέρου. Τα βιβλία αυτής, τό θέατρον, ή
  τέχνη, ή έπιστήμη, ή φιλολογία, ή φιλοσοφία αύ
  τής εΐνε τα έγχειρίδια τοΰ ανθρωπίνου γένους. ι
  Αυτή κέκτηται τόν Πασχάλιον, τόν Ρενιέρον, τόν
  Βολταΐρον έν πάση ώρα1 τόν Κορνέλιον, τόν Καρ,
  τέσιον, τόν Ρουσώ ωσαύτως· τόν Μολιέρ είς
  αΐώνα τόν άπαντα. Την γλώσσαν αυτής λαλεΐ
  τό παγκόσμιον στόμα, καί ή γλώσσα αυτή καθί-'
  σταται λόγος. Αυτή οίκοδομεΐ έν παντί πνεύμα-1
  τι την Ιδέαν τής προόδου. Τα λαοσωτήρια δόγ-|
  ματα, άτινα αυτή χαλκεύει, εΐνε πρός τάς|
  γενεάς ξίφη πρόχειρα άείποτε, καί έκ τής ψυ-
  χής των φιλοσόφων καί των ποιητών αυτής έπλά-
  σθησαν άπό τοΰ 1789 πάντες πάντων των λαών
  οί ήρωες.
  Καί δμως, μεθ' δλα ταυτα χαμινίζει" καί, ή
  άπειρος αυτή μεγαλοφυΐα, ήτις καλείται Παρί¬
  σιοι, ένώ μεταμορφώνει τόν κόσμον διά τοΰ φω¬
  τός αυτής, σχεδιογραψεΐ δι' ενός άνθρακος γε
  λοιώδη τινά ρΐνα επί τοθ ναοϋ τοθ Θησέως
  καί γράφει επί των πυρσμίδων τοϋ ποταμοϋ ενός
  βαλλαντιοτόμου τό δνομα.
  ΟΙ Παρίσιοι άείποτε δεικνύουν τούς οδόντας
  αυτών άείποτε ναΐ' διότι οσάκις δέν βρέμουν, γε
  λοθν.
  Τοιοΰτοι οί Παρίσιοι. ΟΙ καπνοί, οΐτινες άνα·
  δίδονται άπό των στεγών των, εΐνε Ιδέαι τής οί-
  κουμένης.
  Σωρεία πετρών καί πηλοΟ, άν θέλετε, ναί'
  άλλ' υπέρ πάντα ηθικόν κτίσμα. ΟΙ Παρίσιοι εί,
  νέ πλέον ή' μέγα τι" είνε τι άπειρον. Διατί, διότι
  τολμοΰν.
  Τόλμα, καί οΰτω προοδεύεις. "Ανευ τόλμης,
  μηδεμία πρόοδος.
  "Απασαι £ αί μεγάλαι καί ύψηλαί κατακτήσεις
  εΐνε κατά τό μάλλον ή ήττον τό γέρας θράσους.
  "Οταν γίνη, ή Έπανάστασις τοΰ 1789, δέν άρκεί
  νά την προαισθανθή ό Μοντέσκιος, νά την κη¬
  ρύξη ό Διδερότος νά την "αναγγείλη δ Άρουέτι-
  ος καί νά την προμελετήση. ό Ρουσώ' πρέπει νά
  τολμήση αυτήν ό Δαντών.
  Ή κραυγή, Θαρσεΐτε! είνε τό, Γεννηθήτω
  φώς. Διά την πρόοδον τοθ ανθρωπίνου γένους
  εΐνε χρεία νά ύπάρχωσιν αδιαλείπτως επί πάσης
  περιωπής σεμνά καρτεροψυχίας παραδείγματι
  Τό θράσος έκθαμβοΐ την ιστορίαν καί εΐνε έκ
  των μεγάλων τοΰ άνθρώπου πυρσών. "Οταν ή ήώς
  άνατέλλει, τολμδ καί αυτή. Πειρδοθαι, ύπερφρο-
  νεΐν, έπιμένειν, έγκσρτερεΐν, πιστεύειν είς εαυτόν,
  παλαΐειν έκ τοΰ συστάδην κατά τής τύχης, έκ-
  πλήττειν την καταστροφήν δ ά τής πρός αυτήν
  άφοβίας· καί νυν δέ καθυβρίζειν την μέθυσον νί
  κην, άντέχειν, καλώς, άνθίστασθαι Ιδού τό πά
  ράδειγμα, ου έχουσι χρείαν οί λαοί τής γί)ς, καί
  ιδού τό φβς τό αύτούς ήλεκτρίζον. Τό αύτό με-
  γαλουργόν φώς άπό τόν δαυλόν τοϋ Προμηθέως
  μεταγγίζ&ται είς τόν πυρίπνουν φάρυγγα
  Καμπρών.
  (συνεχίζεται)
  'Από δλα δι* ολους.
  Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΎ
  Α'. !
  Εάν σ<2ς είπουν δτι ή γή Οπήρ-, χεν είκοσιπέντε Ικατομμύρια Ιτη ' πρό τής εμφανίσεως τοθ άνθρώ¬ που επί τής επιφανείας της, θά τρομάξετε. Έν τούτοις ό κατα- πληκτικός αύτός άριθμός δέν είνε παρά σχετικός μό/ον, διότι κατά τούς ΰπολογισμούς των είξικών σοφών ή χρονολογία αυτή δέν άνταποκρίνεται παρά πρός τό μέ¬ σον μόνον τής δευτέρας περιόδου τής γής. Είνε δύσκολον νά λε- χθή λεπτομερώς τί ήτο ή υδρόγει- ος σφαίρα κατά την εποχήν έκεί νην. Έ φυσιογνωμία μετεβλήθη πολύ έκτοτε. Τό ήμισυ καί πλέ¬ ον των σημερινών της ήπείρων ήτο θάλασσα. Ίδιαιτέοω; ή Εύ ι ρώπη, περιωρίζετο ώς ηπειρος | μόνον είς την σκανδιναυικήν χερ¬ σόνησον καί είς μερικάς νήσους | Υπήρχον δμως, αντιθέτως, άλλαι έκτεταμέναι ήπειροι, οί οποίαι σή¬ μερον έχουν καταποντισθ'ζ είς τα βάθη των ώχεανών. Καί γε¬ νικώς είς δλ ο τα μέρη τοθ τότε κόσμου ήτο απείρως μεγαλειτέ- ρα τής σημερινής Έκ μελετών προκύπτει ώς συμπέρασμα δτι τα έδάφη ήσαν ερημα. Ή παλαιον- τολογική έπιστήμη, διαρκώς έρευ νώσα καί διαρκώς άναζητοθσα παντοΰ τα στοιχεϊά της μάς βε- βαιώνει 8τι είς τα έγκατα τής γής ευρέθησαν τα άποτυπώματα σταγόνων 6ροχ·ηί επί τή: άμμου καί τα ϊχνη πού άφιναν τα πέλ- ματα ζώων άγ·>ώστων είς ημάς
  καί είς τα όποΐα ή ιδία Ιπισΐήμη
  Ιδωσε συμβατικά όνόματα! Τό
  πραγμα είνε άξιοθαύμαοτ^ν διότι
  τϊσα καί τόσα γεγονότα τής βρα-
  χείας σχετικώς ίστορίας τής αν¬
  θρωπίνης ζωής έχουν τελείως λη
  σμονηθη Άλλά πόσας δψεις άλ-
  λαξεν ή έπιφάνεια τής γής, Α¬
  πείρους Ή δράσις των ήφχιστεί-
  ων, α£ βραδύταται συσπάσεις τής
  υδρογείου σφαίρας, αί οποίαι δή
  μιουργοΰ/ τα ίρη μεταβάλλουν
  συνεχώς την δψιν τής επιφανείας.
  Έπίσης οί άνεμοι, τό χιόνι, αί
  -βροχαί, οί ποταμοί. "Ολα αύτά
  Προκριματικοί άγώνες
  δα γίνουν είς Χανιά.
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΜΒεΐΒΒ·)8Β
  IV
  «φλοιών», οί όποϊοι
  έπεκάθησαν ό είς επί τοθ άλλου
  καί οί όποΐοι έρευνώνται σήμε¬
  ρον. Ή άλήθεια είνε δτι ή πα-
  λαιοντολογία δέν έχει δώσει την
  απάντησιν είς δλα τα έρωτήματα.
  Πρό παντός δέν ημπορεί νά δώ¬
  ση καμμίαν απάντησιν είς την
  άπαρχήν τής ζωής επί τής γής
  (συνεχίζεται)
  ■■■■«■■■■■■■■■■■■■ι
  ΧΑΝΙΑ 19 Μαίου (άνταπο
  κριτοΰ μας) — Ό έπόπΐης τοθ
  Γυμναστηρίου μχς κ Άλέκος
  Χαιδεμένος εισηγηθή τιροχ^ϊί είς
  τόν κ. Υπουργόν Γεν. Διοικητήν
  την τέλεσιν των παγκρητίων ά-
  θλητικών άγώνων, προκριματι-
  κών των Βενιζελείων.
  Ό κ. Σφακιανάκης ευρών εδ
  στοχον την σκέψ.ν τοθ κ Χαιδε-
  μένου, εκάλεσεν παρ' αύ:ω τόν
  πρόεδρον τοθ συλλόγου «Τάλως>
  καί τοθ ανέθεσεν τή^ οργάνωσιν
  καί τέλεσιν των άγώνων έντός
  τοθ πρώτου δεκαπενθημέρου τοθ
  προσεχούς μηνός Ίουνίου
  Οί άθλητικοΐ κύ/λοι Χα<ίων θεωροθν την Ιμπνευσιν αυτήν ά ξίαν έπαίνου Καί τοθτο δ'ότι ή πραγματοποίησις των άγώνων τούτων θ' αποβή τα μέγιστ» ώ^έ λιμος διά τόν άθλητισμόν τής Κρήτης, διά νά τύχη περισσοτέ¬ ρας υποστηρίξεως διά τής γενι¬ κωτέρας εκδηλώσεως καί άνα- πτύςεως αύιοΰ. Καθήκον δλων των φιλάθλων τής Κρήτης είνε νά ένισχύσουν την προσπάθειαν ταύτη' δ;ά νά κατορθώση νά τελεσρορήσί) Οί φίλαθλοι άναμένου/ μετά βεβα ό- τητος 2τι καί άπασαι αί αρχαί τής Νήσου θ' άποδειχθοΰν συνε- πίκουροι είς την σταυροφορίαν υπέρ το3 ΚρηΐικοΟ άθλητιιαοθ καί δτι τα κ«τά νομούς σ'θ,ια τεία καί αί άθλητικαί δρ^ανώσεις θά δώσου; την δέουσαν σημϊσί αν, ώστε νά επιτευχθή μία γε νίκη καί πλήρης συμμετοχή είς τούς αγώνας τούτους. Διότι έξ αυτών επαναλαμβάνο¬ μεν ένδέχεται νά τζροίλ(ίο·^ καί «γενικά καλά» διά τόν άθλητι- σμόν μας άσχέτ<ος τοπίκιστικών έκδηλώσεων καί πρός ένοπιίησιν τρόπον τίνα τοθ άθλητισμοθ τής Κρήτης δστις δέν Ιτυχε μέχρι τοθδε τής δεούσης παρακολουθή- σεως ώς ώργανωμένον καί άξιόλο- γον σύνολον. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΪΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Πραιήριον τοΰ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬ ου μετεφέρθη επί της Λεωφόροο Κουντουριώτου καί έναντι των Δικαστηρίων. Είς τό Πρστήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των ε'δών ύφαντηρίου τοΰ ίδρύματος, τα τόσον περίφη- μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης. Έπίσης δλα τα εϊδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε- τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. —Παράνομος οπλοφορία. Είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης προσήχθη χθές ο Δημήτρ. Γρηγ. Λαγουδάκης έκ Δαμαβολου (Μυ λοποτάμου) διότι κατελήφθη φε- ρων παρανόμως περίστροφον. —ΔΓ άποπλάνησιν. Συνελήφθη είς Χανιά ο Σταΰ ρος Χριστοδουλάκης κατηγορού- μενβς επί άποπλανησει της ά- νηλίκου "Αννας Α. Γιαφάκη. —Δωρεά. Ι Είς τό Ταμείον τοΰ έν Άγίω Νικολάω Φιλανθρωπικοΰ Συλλό¬ γου ή «Στοργή» κατετέθησαν υ¬ πό των οίκογενειών κ. κ. Ρούσου καί Στελιου Α. Κουνδοΰρου δραχ ' μαΐ 1000 ίνα διανεμηθώαιν εί; τους απόρους της ιδίας πόλεως είς μνήμην Ιωσηφ Ανδρ. Κουν- δοΰρου. τού Τό αημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν Γυ επιθεώρησιν. Άνακα.νισδέν «ληρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγ.α τού κατα ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνεσις-'Ασφάλεια. Πρακτβρεϊβν ΑΔΑΜΗ ί 5« ΙΒΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ! ΓΝΗΣ1ΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ [ Βοΐθμών 98)100 Β Ι Μόνον είς τό Κατόστημο: ! ΑΝΔΡ.« ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΑΛΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ανακοινούμεν είς τούς άμ πελουργούς τοϋ Νομοΰ Ήρα κλεΐου δτι όφεΐλουν νά ψεκά- σουν τάς άμπέλους των τό ταχύτερον, καθ" δσον επίκει¬ ται ή άνθοφορία αυτών κατά την διάρκειαν τής οποίας ά- παγορεύετσι ή διενέργεια ψε- κασμών. Ό ψεκσσμός δέον νά είναι πλήρης δηλαδή πλήρες λούσι- μόν των πρέμνων (κουρμου λών). Ή άναλογία τοϋ θειϊ κου χσλκοΟ θά παραμείνη ή αυτή ήτοι 2 £ως 2 1)2 οκάδες επί τοίς εκατόν καί 1 1)2 ό κδ έ'ως 1 καί 350 δράμια α¬ σβέστου. Είς περίπτωσιν κατά ιήν οποίαν έχει άρχίσει ή άνθο φορία τότε πρέπει νά παύση ή διενέργεια των ψεκασμόν καί νά προβώμεν είς ιαίαν έ λαφραν θείωσιν (άπύριασμο) δι" έπινωχίων θειωτήροιν ή φυσερών καί οιό&έποτε δι' ά πυριολόγων. (Έκ τού ΦυτοπαθολογικοΟ Σταθμοΰ Ηρακλείου) —Δημοτικά Χανίων. Μβτά τοΰ κ. Γβνικοΰ Διοικητοϋ όστις θά άνεχώρει χθές είς Αθή¬ νας θά άνβχώρει καί έ Δήμαρχος Χανίων κ. Ν. Σκουλάς. Ή με· τάβασι ς τοΰ κ. Σκουλα εί; Αθή¬ νας συνδέεται μέ την σύναψιν δανείου διά την εφαρμογήν τοΰ Δημοτικοΰ σχβδίου υδρεύσεως της πόλεως. —Συναυλία της ορχήστρας τού Έλληνικοΰ Ώδείου. Την προσέχη Τετάρτην ώραν 10 μ. μ. δίνίται βίς τό ©εατρβν Πουλακάκη συναυλία των καθη· γητών καί τής όρχήστρας τοΰ Έλληνικοΰ Ώδείου Ηρακλείου. (ο πρόγραμμα είνε πλουσιώτχ- το-'. 'ΕκτελεσταΙ θά είναι ή όρ· χήστρα υπό την Διεύθυνσιν τοΰ καθηγητού κ. Β. Νουφρ*κη. Ως σολϊστ είς τό πιάνο θά είναι ό κ. Β. Νβυφράκης καϊ έ κ. Γ. Πλά¬ των είς τό πιάνο καΐ ο κ. Ν. Κα· ρυστινός είς τό τραγοΰδι. Ή συ¬ ναυλία εχει τβθίί υπό την προ¬ στασίαν τοϋ Νομάρχου κ. Ά. Μαρκέλλβυ. —Ή έορτή τού 14 Συντάγμα τος. Την παρελθούσαν Κυριακήν έωρτάσθη μέ έπιβλητικοτητα 'είς Χανία ή έπετειβς τής μάχης τοΰ Σκρά καθ' ήν έορτάζει τβ έκεϊ Ηβν σύνταγιια πεζικοΰ. Παρέ¬ στησαν απασαι αί αρχαί τής πόλεως καί πολύς κοσμος. Εγί¬ νετο μνημόσυνον των πεσόντων άνδρών τού Συντάγματος μετά τουτο δέ ο! έπίοημοι συνεκεν¬ τρώθησαν είς την Στρατιωτικήν Λεσχην βπβυ έτυχον δεξιώσϊως άπό μερους τίϊ; Διοικήσεως τοΰ Συντάγματο; και των αξιωματι¬ κών. 7σ έόαφρόζερο- &ιγαρέττο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοΰνται οί κάτοχοι αύτοκινήτων καί αύτοκινήτων ποδηλάτων τοθ ΝομοΟ Ήρα κλείου δτι ή ταξ.νόμησις αύ των θέλει ενεργηθεί άπό 20ης Μαΐου μέχρι 2ας Ίουνίου 1938 είς τόν επί τής πλατείας Δα σκαλογιάννη χώρον δπου δέον νά προσκομίσωσι ταυτα. Έν Ηρακλείω τή 19 Μαΐου 1938 Ό Δήμσρχος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης. σποινίδων. Συλλόνου Δε- Ευχαριστούμεν θερμά την χ. Σοϋλαν '/Αλεξιβυ διότι τόσον ευ¬ γενώς προσεφερΒη νά δώση Ρεαι- ταλ τραγουδιοΰ υπέρ τοΰ φιλαν- θρωΐΐικοΰ σκοαοΰ τόν οποίον & Σύλλογό; μας έπιδιώκει. Έν Ηρακλείω τή 18-5—38] Τό Διοικητικόν Συμβούλιον —Τα έγκαίνια τοΰ νέου Πρατηρίου Κυρίων Ηρα¬ κλείου. Χθές την πρωΐαν, παρουσΐα τοΰ Προεδρου τοΰ Φιλανθρωπι¬ κοΰ Ευλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬ ου, εγένετο άγιασμός είς τό Πρα- τηριον τοΰ συλλόγου μεταφερθέν άπό προχθές επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου. 1ΙΩΛΕΙΤΑΙ οίκία Κουρτζή. Πληροφορίαι όδός Άρΐάδνης, Ι- ναντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά. ■■■■■■■■■■■■■■■ι !■■■■■■■■■ Διά ν« είσθε εξησφαλισμένοι προτιματε τίς ΠΟΡΤΕΣ ΡΜΙΕ Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς τό παρά την οδόν Καρτεροΰ (Ψαράδικσ) κατάστη- μά μου, ΐδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ- τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλίσας πρός τουτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοΟ είδικοϋ τεχνίτου κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, δν προσέλαβον είς την επιχείρησιν μου. Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη· χανήματος καί άρίστων υλικών σάς έγγυδται την τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοϋ καί ευκολίας πληρωμής. ΜΙΧ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  20 Μαίου 1938
  12Π^Ωρα
  ί ΠΡΑΓΑ ΕΠΕΡΑΤΩΣΕ
  ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
  ΤΟΥ ΠΡΟΗΟΟΥΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΤΑΣ
  Η ΛΕΞΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ,, ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑΟΗ
  ΔΙΑ ΤΗΣ _ΛΕ:ΕΟΣ_ "ΕΟΝΙΚΟΤΗΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 19Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Πρά-
  γας άναφέρουν ότι ή κυβέρνησις τής
  Τσεχοσλοβακίας επεράτωσε τόν καταρ
  τισμόν τού καταστατικού χάρτου των
  μειονοτήτων τής Τσεχοσλοβακίας.
  Είς τόν καταστατικόν χάρτην αυτόν
  ή λέξις μειονότης άντικατεστάθη διά τής
  λέξεως έθνικόχης. Είς τούς Σουδίτας
  προνοοΰνται διά τού καταστατικοΰ χάρ¬
  του, διάφορα προνύμια άνάλογα πρός
  τα χορηγούμ&να καί πρός 5άς άλλας
  μειονότητας τής Τσεχοσλοβακίας.
  Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΤΟΣ «. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΕΠΤΥΞΕΝ ΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΝ
  ΤΑ ΗΕΒΡΑΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΗΕΟΪ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Έκ Σπάρτης άγγέλ>
  λεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Ί. Λ! ε ι
  ταξάς ομιλήσας έκεϊ ενώπιον χιλιάδω·
  λαού ετόνισεν ότι τή συνδρομή τού κρά>
  τους τής 4ης Αυγούστου ο λαός προέ
  βη είς την κατάλυσιν τού πολιτικοΰ έ.
  κείνου συστήματος διά τού οποίου σπα-
  νιώτατα έξετελεϊτο ή θέλησις τού.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ! ΛΕΩΣ
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας).— Σήμερον επανήλθεν έκ
  τής άνά την Θεσσαλίαν καί την Δυτικήν
  Μακεδονίαν περιοδείας τού ή Α. Μ
  ο Βασιλεύς.
  Είς τόν επ αν έλθοντα, είς την πρωτεύ¬
  ουσαν Βασιλέα εγένοντο ένθουσιώδεις
  έκδηλώσεις υπό των Άρχών τής πρω
  τευούσης καί τού λαού.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΒΗΣΑΝ ΑΠΑΣΑΙ
  ΑΙ ΑΗΤΕΟΙΟΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι άπασαι αί άντεπι
  θέσεις τάς οποίας έπεχείρησαν οί κυ
  βερνητικοί πρός ανακοπήν τής προελά
  σεως των έθνικών πρός τό Καστεγιόν
  χαί την Βαλένθιαν άπεκρούσθησαν υπό
  των έθνικών στρατευμάτων. Οί έθνικοί,
  κατά τα αύτά τηλεγραφήματα, συνεχί-
  ζουν την προέλασιν αυτών.
  Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΜΕΓΑΛΕΙΠΔΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταποκριτοΰ
  μας).—Κατά την διάρκειαν τής προσεχώς
  έγκαινιαζομένης άθλητικής εκθέσεως θά γί¬
  νη ώς γνωστόν παρέλασις των άθλητών.
  Είς την παρέλασιν ταύτην βά μετάσχω
  οί πλέον των 9.000 όθλητών, προμηνύεται
  δέ άπό τούδε τό μεγαλειώδες καί επιβλητι¬
  κόν αυτής έν συνδυασμώ καί μέ τάς άλλας
  εορτάς τάς τελεσθησομένας , έπ' εύκαιρία
  τής εκθέσεως.
  Όξύνονται τα Γαλλοϊταλικά.
  Ζωηροί λόγοι τού Τσιάνο.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταποκριτοΰ
  μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Τόκιο ότι κατά τα
  στρατιωτικά ανακοινωθέντα, οί Ίάπωνες έ-
  χουν ήδη καταλάβη τό μεγαλύτερον μέρος
  τής Κινεζικής πόλεως Σουτσόου.
  Κατ' αλλα τηλεγραφήματα πρό τού Σου¬
  τσόου συνάπτεται εισέτι αίματηρότατος αγών
  μεταξύ Κινέζων καί Ίαπώνων.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ
  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑΣ Α1ΧΜΑΑΩΤΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταποκριτοΰ
  μας).—Συμπληρωματικαί είδήσεις διά τάς
  έν 'Λραγωνία μάχας άναφέρουν δτι ό έθνι-
  κός στρατός συνέλαβεν εκατοντάδας κυβερ-
  νητικών αίχμαλώτων καί Ιγινε χύριος ίκα-
  νής ποσότητος πολεμικον ύλικοϋ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (τη
  λεγραφικώς).— Σπουδαία συ
  ζήτησις διεξήχθη χθές τό ε¬
  σπέρας είς την Βουλήν των
  Λορδων επί τής έξωτερικής
  πολιτικής τής Αγγλίας. Ό
  λόγος τοθ λόρδου Χάλιφαξ,
  δστις ανέπτυξε την έξωτερι-
  κήν πολιτικήν τής Αγγλίας
  διά τό Αίθιοπικόν, τό Μεσο-
  γειακόν καί τό Ίσπανικόν, έ-
  προξένησεν εύνοϊκήν εντύπω¬
  σιν είς την πλειοψηφίαν τής
  Βουλής.
  ΤΑ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς). — Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης δτι χθές ό κόμης Τσι-
  άνο συναντηθείς μετα τοθ
  Γάλλου έπιτετραμμένου κ.
  Μπλοντέλ ώρισεν είς αυτόν
  νέαν συνέντευξιν. Διεπιστώθη
  πάντως δτι ή κατάστασις είνε
  έξαιρετικά έπισψαλής λόγωΐ
  τοθ ΊσπανικοΟ. Ι
  —Ό Λόρδος Πέρθ πρε
  σβευτής τής Αγγλίας έν
  Ρωμη, συνηντήθη χθές μετά
  τοθ Ύπουργοϋ των Έξωτερι
  κων Ιταλίας, κόμητος Τσιά
  νο έκτελών εντολήν τής Αγ
  γλικής Κυβερνήσεως. Ό Πέρθ
  εζήτησε νά διευκρινισθώσιν τα
  λεχθέντα είς Γένουαν υπό
  κ. Μουσολίνι γύρω άπό τάς
  Γαλλοϊταλικάς διαπραγματεύ
  σεις. Ό κ. Τσιάνο έπανέλα
  βε την δυσχέοειαν πού δημι
  ουργεΐ τό Ίσπανικόν ζή τη
  μα είς τάς διαπραγματεύ
  σεις. Ανέπτυξε την πολιτικήν
  τοθ άξονος Βερολίνου—Ρώ
  μης, τονίσας δή- έκαμε χει
  ρίστην εντύπωσιν είς την Ρώ
  μην, ή απόφασις τής ΆγγλΙ
  άς καί Γαλλίσς, νά αύξήσουν
  τόν άποικιακόν των στρατόν
  κατά 60 χιλ. άνδρών. Ό Τσιά
  νο ύπενθύμισε σχετικώς δτι
  διά τοϋ Άγγλοϊταλικο.Ο συμ
  φώνου ή Ιταλία ανέλαβε
  την υποχρέωσιν ά μή κάμη
  χρήσιν τοϋ άποικιακοϋ στρα
  τοϋ άλλ' υπό τόν δρον δτι
  καΐ τα άλλα Εύρωπαίκά κρά
  τη δέν θά εκαμναν έπίσης
  χρήσιν. _____
  ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΑΝΕΓΝΠΡΙΣΕ
  ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).— Χθές ή Βελγική
  Κυβέρνησις Σπάακ υπέβαλεν
  είς την Βουλήν την πρότασιν
  (ή πρότασις αυτή είνε ή πρώ
  τη τής νέας Κυβερνήσεως)
  διά τής οποίας έζητεΐτο νά
  ψηφισθή ή αποστόλη Βέλγου
  άντιπροσώπου είς την Κυβέρ
  νησιν τοθ Μποΰργκος. Ή Βου
  λή εψήφισε την πρότασιν μέ
  139 ψήφους υπέρ καί 38 έ
  ναντίον.
  Πώς ετροποποιήθη ό νόμος
  παρατάσεως τού ενοικιοστασίου.
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου έ
  τροποποιηθή ό τελευταΐος νό¬
  μος περί παρατάσεως τού ε¬
  νοικιοστασίου επί καταστή-
  μάτων. Ό τροποποιητικός νό-
  μος όρίζει μεταξύ άλλων καί
  τα εξής:
  Ή υπό τοθ άρθρου 10 παρ.
  3 τοθ ύπ' αριθ. 817)1937 ά-
  ναγκαστικοθ νόμου «περί πα¬
  ρατάσεως τοθ ενοικιοστασί¬
  ου επί καταστημάτων κλπ »
  προβλεπομένη προθεσμΐα τοθ
  ενός μηνός,έντός τής οποίας
  ό μισθωτής όφείλει νά έκκενώ-
  ογ) τό μίοθΐον, δύναται κατά
  την κρίσιν τοϋ Προέδρου των
  Πρωτοδικών νά παραταθή τό
  πολύ έτιί δύο εισέτι μήνας
  έφ' άπαξ ή τμηματικώς.
  Έξ άλλου ή αληθής έννοια
  τής τελευταΐος παρ. τοϋ άρ¬
  θρου 19 τοΰ ίδίου άναγκαστι-
  κοθ νόμου καθ" ήν δέν θεω-
  ροΰνται καταστηματα τα διά
  μικτήν χρήσιν χρησιμοποιού-
  μενά, ήτοι διά κατοικίαν άμα
  καί διά κατάστημα, είναι ότι
  τότε μόνον τα τοιαΰτα μί-
  σθια δέν θεωροΰνται καταστη¬
  ματα δταν ή κυρία καΐ προ-
  έχουσα χρησιμοποίησις αυτών
  είναι δια κατοικίαν.
  Ή κατασκευή καί συντήρησις
  δασικών όδών καί έγκαταστάσεων.
  Υπό τοθ όπουργείου Γεωργίας
  απεφασίσθη δπως ανατεθή είς τα
  Γεωργικά Ταμεΐα των νομών ή
  κατασκευή καί συντήρησις δασι¬
  κών όδών καί μεταφορικών έν γέ¬
  νει έγκαταστάσεων δασικών έργο-
  στασίων, κτιρίων, ώς καί ή άγο-
  ρά καί συνχήρησις των σχετικών
  μηχανών, έργαλείων καί μέσων
  έπικοινωνίας.
  Έπίσης θά επιτραπή είς τα
  Γεωργικά Ταμεΐα των νομών νά
  προβαίνωσιν είς την κατασκευήν
  καί συντήρησιν τμημάτων έθνικών
  ή επαρχιακήν δδών των οποίων
  ή κατασκευή κρίνεται ' άπαραίτη-
  τος διά την σύνδεσιν των δασι¬
  κών δδών, τής δαπάνης κατασκευ-
  ής καί συντηρήσεως αυτών προ-
  καταβαλλομένης εκάστοτε υπό
  των Γεωργικών Ταμείων των νο
  μών καί είσπραττομένης ακολού¬
  θως παρά τοθ οίκείου τ«μείουΙπαρ
  χιακής δδοποιίας ή καταβαλλομέ-
  νης είς [ίάρος τής οίκεΕας πιστώ
  σεως τοΰ ύπουργείου Συγκοινωνίας.
  Πρός εκτέλεσιν των ανωτέρω
  προβλεπομένων έργων τα Γεωργι¬
  κά Ταμεΐα των νομών θά διαθέ-
  τουν μόνον τούς προβλεπομένους
  είδικούς πόρους, θά τηροθν δέ
  ιδία βιβλία καί θα καταρτίζουν
  ειδικόν προϋπολογισμόν καί άπο-
  λογισμόν διά τα έκτελούμενα πα-
  ρα τούτων εργα.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤίΐΝ ΕΝΟΡΚίΙΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑΙΟΥΝΙΟΝ
  Γενομένης χθές τής κληρώσε¬
  ως των ένόρκων τής συνόδου τοθ
  Κακουργιοδικείου Ηρακλείου μη
  νός Ίουνίου εξελέγησαν τακτικαί
  διά τό α' δωδεκαήμερον οί κ. κ.
  Αλεξ. Σπαγουλίδης, Εύάγγ. Α.
  Λογιάδης, Γ. Θ. Γερωνυμάκης, Μ.
  Έμμ. Χατζηδάκης, Χρ. Έμμ.
  Χουρδάκη, Γ. Έ. Αρχοντάκης,
  Ε., Γ. Θ. Γεωργιάδης, Κ.*. Βαρ
  βεράκης, Μιλ. Ί. Ανδρεαδάκη;,
  Στ. Ν. Ξυ?άκης, Γ. Σ. Άσταλά
  κης, Ε Γ. Βασιλείου. Π.Φ. Παπά
  δόπουλος, Κ. Ά. Κοκκινάκης,
  ΙΙαΟλος Τ. Φακιολάκης, Γρ. Δ.
  Ζερβουδάκης, Λ. Ηλ. Κανακά
  κης, Επ. Κ. Λεοντίδης, Γ. Ι. Ξη
  ρουχάκης, Ε. Ν. Σπινθουράκης,
  ΆναπληρωματικοΙ δέ οί κ.κ. Γ.
  Μ. Κατεχάκης, Γ. Ι. Σουργιαδά
  κης, Ε. Ν. Μπαμιεδάκης, Ε. 1.
  Παπαδάκης, Π. Γ. Ξενάκης, Γ.
  Έμμ. Χατζηδάκης, Γ. Έμμ.
  IV
  αλυτάκης, Δ. Γ. Βουρεξάκης, Ά.
  Ν. Λαδιανός, Νικόλ. Γ. Μαράκης.
  Διά τό β' δωδεκαήμερον εξελέ¬
  γησαν τακτικοί οί κ. κ. Β. Γ.
  Γουναλάκης, Ε. θ. Γαρεφαλάκης,
  Ι. Ε. Χριβτοδουλάκης, Ξ. Γ. Σπιν
  θάκης, Στ. Ε. Μαυράκης, Ε. Κ.
  Φρουδαράκης, Στ. Μ. Καρτεράχης,
  Σ. Κ. Κανας, Ι.Π. Ξανθάκης, Ε. Ι
  Κοσμαδάκης, Γ. Ζ. Δαμιανάκης,
  Γ. Α. Σιλαμιανάκης, Μ. Ν. Μαρ¬
  νελάκης, Άλ. Ε. Κορμανός, Γ. Ε.
  Καψετάκης, Ε. Γ. Λάζος, Ν. Μ.
  Βερυκοκκάχης, Ηλ. Ε. Ξανθάκη;,
  /!>άγ. Ν. Παπαδογιάννης, Ε. Δ.
  ιημητριάδης καίάναπληρωματικοΕ:
  1τ. Ε. Χελιδώνης, Ε. Μ. Σακλαμ
  πάνης, Ε. Π. ΙΙαπακαλιατάκης,
  Ν. Π. Διαλυνάς, Μ. Ν. Βογιατζά
  κης, Ι. Α. Ζιδιανάκης, Σπ. Κ.
  Δαφέρμος, θ. Κ. Λυρατζάκης, Κ.
  Γ. Μαμαλάκης καί 1. Ε. Κρασα-
  δάχης.
  Η ΕΚ-ΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΪ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
  Ή αναγγελθείσα έκδρομή
  είς Αθήνας τοθ ΌμΙλου Φι
  λάθλων Ηρακλείου έπ' εύ
  καιρία τής Πανελληνίου ά
  θλητικής εκθέσεως τού Ζαπ
  πείου, ωρίσθη άπό τής 3 προ
  σεχοθς μηνός Ίουνίου, όπότε
  θά άναχωρήσουν εντέυθεν οί
  έκδρομεΐς,μέχρι τής 7ης Ίουνί
  ου. Δηλώσεις συμμετοχής καί
  λοιπαί πληροφορίαι παρά τώ
  κ Μάρκφ Ανδρεαδάκη (Πλα
  τύ Σοκκάκι).
  Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  Κατά τόν διενεργηθέντα προ·
  σφάτως Ιρανον έπιμελεία τοθ
  θεοφιλεστάτου ΈπισκόπουΆρκα-
  δίας κ. Βασιλείου Μαρκάκη, συ-
  νελέγησαν ώς πρώτη προσφορά 6
  πέρ τής Έθν. Άεροπορίας μεταξύ
  των ένορειών τής περιφερείας τής
  Έπισκοπής συνολικώς 11.200
  δρχ. καταβληθεΐσαι ώς εξής:
  ·(■ Ό Άρκαδίας Βασίλειος δρχ.
  2000, Μονή Άπεζανών 1000, Μο
  νή Όδηγητρίας 1000, Ένορίαι
  Καστελλίου Καιν. 1000, Άρκα
  λοχωρίου 614,'Εκκλησία Καλυβια
  νής 500, Ένορίαι: Τυμπακίου
  500, Σίββα Πυργιωτίσσης 500,
  Γαλλιας 500, Ληστάραυ 300, Ά
  γίων Δέκα 216, Βόρρων 200, Μοί
  ρών 200, Άντισκάπι 200, ΙΙύρ
  γου Μονοφατσίου 187, Άλάγνι
  150, Πιτσιδίων 150, Καμηλάρι
  150, ΒουτουφοΟ 150, Γαρύπας
  103, Άμπελούζου 100, Πέρι 100,
  Σχοινιά 100, Παταιδέρου 100,
  Πουλιών 100, Μαγαρικάρι ΙΟθ'
  Ά^ητζανής 100, Χουμέρι 100,
  Ζίντας 100, Μαχαιρά 100, Άγ£
  άς Σεμνής 100, Μουσούτας 100,
  Σωκαρα 100, Καμάρων 74, Χ%.
  ρακα 209. Τοθάνωτέρου έράνου θά
  επακολουθήση δευτέρα
  ΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
  ΜΕΛΙΣΣΩΝ
  Ό Γεώργ. Ν. Προβιδς συ-
  στηματικός καταστροφεύς με-
  λισσών έκ Βισταγής Ρεθύμνης
  εξετοπίσθη είς Μήλον δι' άπο
  φάσεως τής οίκείας Έπιτρο-
  πής Δημοσίας Ασφαλείας.
  τρ γεορπκογΓταμειον
  Χθές εκλήθη είς συνεδρία
  σιν επί διαφόρων γεωργικών
  ζητημάτων τό Διοικητικόν Συμ
  βούλιον τοθ Γεωργικοϋ Τα
  μείου Ηρακλείου.
  Ο Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Χθές την πρωΐαν άνεχώρη
  σε δι' "Αγιον Νικόλαον ό
  ί Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μη
  νάς Γεωργιάδης. Ό κ. Δήμαρ¬
  χος επέστρεψε τό εσπέ¬
  ρας.
  «ΛΑΡΑ ΕΙΣ ΤΥΛΙΣΣΟΝ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  Ύγειονομικόν Κέντρον "Ηρα¬
  κλείου είς τό χωρίον Τύλισσος
  εσημειώθησαν εκατόν κρούσμα
  τα ίλαράς. Ή ύγειονομική ύ·
  πηρεσΐα έλαβε τα ένδεδειγμέ-
  να έν προκειμένφ μέτρα.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜβΙΪΫλΓοΝ
  Ανεβλήθη διά την προσέχη
  Δευτέραν ή συνεδρίασις τοθ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίου λόγω
  μή γενομένης προχθές τό ε¬
  σπέρας άπαρτίας.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον <Η. ρακλείου ή δικαιοδοσία τοΰ Γραφείου Προστασίας καπνοΰ Βόλου έπεκτείνεται καί είς την νήσον Κρήτην. 5]!Πρωϊνή ΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ Δ ΑΒ Υ Α! )Υ ΠΕ Ε Σ ΑΝΥΠΕΡΒΑΗΤΟΙ ΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΟΝ [ΑλλΟ'ΓΤΑΛ!ΚΟΝ_ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΟΝ; ΑΘΗΝΑΙ 19 ϋΐαΐου (τού άντα- ποκρΐτού μας). — Ή αναγγελθείσα με- σολάβησις τοΰ έν Ρωμη "Αγγλου πρε- σβευτοΰ λόρδου Πέρθ εν σχέσει πρός τάς Γαλλοϊταλικάς συνεννόησις βεβαι- οΰνται καί έκ σημερινών τηλεγραφημά· των. Αί δυσχέρειαι των συνεννοησειν τού» των ήρχισαν ήδη νά θβωρούνται άνυπέρ- βλητον. Πάντως οί διεθνεϊς κύκλοι δέν άποκλείουν τό ενδεχόμενον οριστικής άποσαφηνίββως των λεχθέντων υπό τού κ. Μουσολίνι είς Γένουαν καί συνεχίσε· ως των Γαλλοϊταλικών συνεννοήσεων. ΕΝΕΤΑΟΗ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΜΜΗΣ ΤΟΗ ΠΥΡΗΝΑΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταποκριτβΰ μας) — Τηλεγραφείται έκ τοΰ έξωτερικοΰ δτι ωρισμένα όργανα τοΰ Εύρωπαϊκοϋ τύ- που άποκαλύπτουν δτι ένετάθη τελευταίως β έφοδιασμός των Ίσπανών κυββρνητικών διά των Πυρηναίων. Κατά τάς πληροφορίας πού μεταδίδουν αί έφημερίδες αύται,καθημερινώς διέρχον ται τα Πυρηναϊα άμαξοστοιχίαι φέρουσαι τα Γαλλικά χρώματα, αΐτινες καί κομίζουν είς Βαρκελώνην αφθονίαν παντός εΐδους πολεμικοΰ ύλικοΰ. ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΙ ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΑΙΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινόν τηλεγράφημα έκ Ρώ- μης άναφέρει διακοπήν των συνομιλιών με¬ ταξύ Ιταλίας καί Γαλλία;· Ή διακοπή αυ¬ τή χαρακτηρίζεται προσωρινή. ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΙΕΞΑΓΟΗΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγγέλλεται δτι πρός την γραμμήν τοΰ Καστεγιόν εναντίον τής οποίας καί άποβλέπουν οί έθνικοί συνάπτον- ται σφοδρόταται μαχαι άπό των πρωΐνών ώρών τής σήμερον. Οί έθνικοί άποβλέπουν είς ταχείαν προέλασιν νοτιανατολικώς πρίν ή άποσταλοΰν νέαι ένισχύσεις είς τοϋς κυ- βερνητικούς. ΣΤΛΣΙΜΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ-ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφοΰν εκ Λονδίνου δτι τα ζητήματα τα προκύψαντα έκ τής διακοπήν των σχέσεων Μεγάλης Βρεττανίας καί Με- ξικοΰ παραμένουσι στάσιμα. Σχετικώς φαί- νεται πιθανωτάτη ή πληροφορία δτι ή 'Αγ- γλία θά αναμείνη πρώτον την συμφωνίαν Άμερικης καί Μεξικοΰ επί των πετρελαίων καί είτα θά δεχθή την έναρξιν διαπραγμα- τεύσεων μετ' αυτής τοϋ Μεξικοϋ, πρός απο¬ κατάστασιν των σχέσεων των δύο χωρών. ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταιτοκριτοΰ μ«ς).— Κατά πληροφορίας έκ τοΰ έξωτερι- «βΰ ή μετάβασις τοΰ Γάλλου πρεσβευτού εν Λονδίνω κ. Κορμπεν είς Παρισίους έσχε τίςετο μέ την λήψιν σαφών όδηγιών άπό μέρους τής Γαλλικής κυβερνήσεως ^ν σχέ¬ σει μέ την στάσιν αυτής άπέναντι τοϋ Τσε- χοσλοβακικοΰ ζητήματος- ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΟΙ ΕΗΙΣΚΕΦΟΟΥΝ ΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (τηλεγραφικώς) — Θεωρεϊται βέβαιον δτι [ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα τής Αιγυπτου έπωφελούμε- νοι ενός ταξιδίου άναψυχής άνά την Μεσό¬ γειον θα έπισκεφθώσι κατά τόν προσέχη Σεπτέμβριον την Γαλλίαν, την Τουρκίαν κ«ί την Έλλάδα. ψ ΙΪΜ