95797

Αριθμός τεύχους

4868

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ρξάμηνος 2
  'ΑμΕριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  21
  ΙΥΙΑΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +868
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΣΤΟΛΟΣ
  Ένώ τό λυκαυγές θά
  σκορπίζη σήμερον τής νυ¬
  κτός τοι^ σκότη καί οί αύγι-
  νές αύρες θά δίδουν νέαν
  ζωήν, άπό τα βάθη τοΰ ό
  ρίζοντος θά φανοΰν οί κα-
  πνοί καί οί κομψές σιλου-
  έττες των πολεμικών σκα-
  φών μας. ©ά σχίσουν ύπε
  ρήφανα τα γαλανά νερά
  τοΰ Κρητικού πελάγους καί
  θά είσέλθουν είς τόν λιμέ¬
  να μας οπου καί θά παρα-
  μείνουν επί δεκαήμερον.
  Καί ή πόλις μας θά ύ-
  ποδεχθή την έλευσιν αυ¬
  τών καί
  των, μέ
  εύρε ·τόν δρόμον πρός τόν
  αληθή προορισμόν τού. Ή
  άεροπορία έπίσης επλου¬
  τίσθη μ ε νέας μονάδας,
  καί θά
  σημαν-
  κατέστη άξιόλογος
  ενισχυθή άκόμη
  τικά. ·Η Ελλάς θά απο¬
  κτήση τόσα μετάλλινα πτε¬
  ρά οσα θά είναι άρκετά δ-
  ταν ύψωθοΰν είς τόν ουρα¬
  νόν, " ' -Λ
  να την προστατεύσουν.
  νά την προφυλάξουν άπό
  κάθε έξωθεν προσβολήν. Καί
  ό στόλος ένισχύεται συνε-
  χώς. Έκτός των άνπτορπιλ-
  λικών τύπου Κουντουριώτη
  των πληρωμάτων καί Ψαρρών πού άπεκτήσα-
  άνυπόκριτον χά- μέν άπό έτών, προχθές άκό-
  μίαν ιδέαν άλλά καί θά έκ-
  δηλώνουν τό βάθος τής μορφής
  ή τής παραδόσεως ενός τϊπου.
  Προσέχω καί γενικώτερα τή
  Γαλλία ώς χώρα μοντέλων. Είνε
  ή κυριώτερη. Σέ Γαλλικά περιο
  δικά, σοβαρά καί μή, θά βρήτε
  ιά κάθε κοινωνική θέσι καί κοι-
  ωνική τάξι τα ΐδιαίτερο μοντέ-
  .ο πού φιγουράρει σέ πολλές συν
  'έσεις, άλλ' είνε πάντοτε τό ΐδιο,
  χαρακτηριατικό. Έκεΐ άλλως
  ε τ6 έπάγγελμα τοθ μοντέλου
  έν είνε εύκαταφρόνητο. Καί κά-
  παραπάνω: Τα μοντέλα τοθ
  'οντέν επί παραδείγματι τί ήσαν;
  Αυτή ή δόξα καί
  καλλιτέχνου είς
  ράν καί μέ παλμόν έθνι- μη καδειλκΰσδη νέον σκά-
  κοΰ ένθουσιασμοΰ καί μέ αί φός, τό «Βασιλεύς Γεώργιος»
  σθήματα καί έκδηλώσεις, ά' καί μετ* ολίγον θά καθελ-
  δόλου, άγνοΰ, άνωτέρου πά κυσθή καί δεύτερον, εύρί-
  τριωτισμοΰ. Είς τό άντί- -- - ■
  κρυσμα των παλαιών καί
  νέων σκαφών οί Ηρα¬
  κλειώται θά αίσθανθοΰν νά
  κυριεύωνται άπό μεγαλείον
  καί ύπερηφάνειαν διά τό
  παρελθόν, άπό πίστιν, έλ-
  πίδα καί προσδοκίαν διά
  τό μέλλον.
  Είς τά παλαιά, ένσαρκώ-
  νονται καί συμβολίζονται ή
  δόξα, τά κλέη, ό ήρωϊ-
  σμός, τά έπικά κατορθώμα
  τα, αί μεγάλαι τιτανο-
  μαχίαι τής Έλλης καί των
  άλλων θαλασοών, ό θρΰλος
  τού 1912, αί νίκαι καί οί
  θρίαμβοι καί αί δάφναι πού
  έκράτυναν καί έστεφάνωσαν
  την Έλλάδα λαμποκοποΰ-
  «αν άπό αϊγλτιν, άπαστρά
  πτουσαν άπό μεγαλείον.
  Είς τα νέα, αύτά πού δέν
  εβαπτίσθησαν είς τάς φλό
  γας τοΰ πυρός, άλλά πε·
  ρικλείουν έμως την δύνα¬
  μιν, την ισχύν καί άντα-
  ποκρίνονται είς .τάς άπαι
  τήσεις τής συγχρόνου πολε-
  μικής τέχνης, στηρίζεται ή
  ελπίς καί ή πίστις τού έ-
  θνους διά την ασφάλειαν
  τού, διά την ειρήνην καί
  την γαλήνην τού, διά την
  άμυναν τού έν περιπτώσει
  έπιθέσίως καί διά την νίκην
  τού. Ή Ελλάς δέν θέλει βε¬
  βαία τόν πόλεμον. Μοναδι-
  κός μάλιστα καί διακαής
  πόθος της είναι νά ζήση
  επί μακρόν έν ειρήνη
  μή δοκιμάση ποτέ, άν
  ναι δυνατόν, τά δεινά τής
  πολεμικής κολάσεως, την
  συμφοράν νέου πολέμου
  Διότι δέν έχει πλέον βλέ-
  ψεις έδαφικας ούτε και μι
  ση τρέφει εναντίον ουδε¬
  νός. Άλλ' ακριβώς διότι
  θέλει την είρήνην, διότι ά
  γαπά την γαλήνην και α
  ποφεύγει τον πόλεμον, πρε
  πει να είναι απολύτως πά
  ρεσκευασμενη καί ίκανη να
  ίξασφαλίςη την ειρήνην
  αύτην και την αξιοπρεπεί¬
  αν καί άνεξαρτηοίαν της.
  Καί θά τα εξασφαλίση μο¬
  νον έφόσον 6α έχη ίο·χυΡ«Γ
  πολεμικάς δυνάμεις, α*μ«]
  όν στρατόν, άξιόμαχον στο
  λον, υπολογίσιμον
  ρίαν
  σκονται δέ υπό ναυπήγησιν
  καί άλλα άκόμη.
  Καί ταυτα ένω έκ παραλ-
  λήλου εσημειώθη σημαντική
  έξύψωαις τοΰ έθνικοΰ φρονή-
  ματος καί μεγάλη τόνωσις
  τού πατριωτικόν αίσθήματος
  τοΰ λαοΰ μας.
  Άλλά την Ισχύν τοΰ στό-
  λοΰ μας θ' άντιληφθβϋν κα¬
  λυτέρα σήμερον οί συμπολί¬
  ται ι»ας ©ταν άντικρύσουν
  τα ύΐτερήφανα σκάφη τοΰ
  Βασιλικοΰ ναυτικοΰ μας νά
  είσέρχωνται είς τόν λιμένα
  μας. Καί δέν άποτελοΰν τα
  σκάφη αύτά όλην την κατά
  θάλασσαν πολεμικήν μας
  δύναμιν. Διότι θά έλθη μό¬
  νον ό στολίσκος των 'άντι-
  τορηιλλικών πού εκτελεί τόν
  έκπαιδευτικόν πλούν. Καί
  τοχ στολϊσκβν αυτόν θά χαι
  ρετίση ό λαός μας μέ έξαλ-
  ον ενθουσιασμόν. Οά χαι-
  ετίση τόν στόλον πβύ ε-
  ιωκε' την ελευθερίαν είς
  ήν χώραν, πού έδόξασε καί
  μεγάλυνε την Έλλάδα, πού
  κράτει καί σήμερον καί
  φρουρεΐ την τιμήν, την εί
  ιήνην, την άκεραιότητα,
  ήν ανεξαρτησίαν καί την
  αξιοπρέπειαν της καί την κα-
  θιστά πολύτιμον ώς φίλην,
  καί υπολογίσιμον έξαιρετικά
  ώς έχθράν. Άν καί ειμπορή
  ά είπη κανείς ότι σήμερον
  Ελλάς χάρις είς την εΰστο
  χον έξωτερικήν πολιτικήν
  ής Κυβερνήσεως δέν έχει
  έχθρούς.
  τον! Διά την δημιουργίαν συντε-
  Ι,οθσαν έ καλλιτέχνης ώς είδικότης
  :αί πεΐρα, ή ίμπνευσίς τού καί
  ά μοντϋο. Φυσικά συνέβαινε τό
  ιντίθετο άπδ 8,τι συνέβαινε άλλοθ:
  "α μοντέλα δέν έκρύβοντο—καί
  διότι βεβαία δέν υπήρχον είς τό
  περιβάλλον τους μικροσεμνοτυφί-
  αι καί προλήψεις—άλλ' έζητοθ-
  ιαν άρον άρον θέσιν. Διά νά
  την βροθν δμως έπρεπε νά μελε-
  τηθοθν προηγουμένως άπό δλες
  τίς φυσιογνωμικές καί άνατομι-
  κές πλευρές τους.
  Θυμοθμαι ζωηρά την Ικμυστή-
  ευσιν ενός Ιγχωρίου καλλιτέ¬
  χνου γίά Ινα γυμνό.
  —Τό μοντέλο είνε μυστικό τοθ
  παγγέλματος! Δέν μπορώ νά σοθ
  πώ ποία Ιπβζαρε γι' αύτό τό
  ταμπλώ. Είνε άπό καλή κοινωνι¬
  κή τάξι καί θά θιγή.
  Επρόκειτο περί σωστής άπο-
  «αλύψεως. Άλλά γιατί πρός θεοΰ
  )ά έθίγειο ή ήρωίς αι)τή—-άς την
  να
  εί-
  χ
  «εροπο-
  ευτυχως τα εχει
  Κημργ
  διά νά καλύψη
  νά πού 6ά
  διά νά πυκχώοη
  τικάς της δυνάμεις.
  λευταϊον μαλιστα
  χάρις είς τ*δ
  ύ νέου Εράτους,
  ά
  6 !
  Τον
  καιρόν
  μ αμ5,
  Γώθηααν, έτονώθηοαν, ενι
  ονυθησαν μέ νέας μοναέας
  α4 άφθονον υλικόν καί ««
  τέστηοαν έξ ολοκλήρου .*«
  ναί νά έμπνέουν τον σε^α
  σμόν των άλλων πρός

  ΟΠίΙΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
  ΜΟΝΤΕΛΟΥ
  Μ£α χωρική εις την Γαλλίαν
  Ιπαιξε μεγάλο ρόλο ώς μοντέλο.
  Άπό αυτήν ένεπνεύοθησαν οί φι-
  λοτεχνήσαντες είς τα γραμματόση-
  μα καί τα χαρτονομίσματα ^ τής
  Γαλλίας, «την βπείρουσαν Γαλλί
  αν». Πρός την άσημον αυτήν χω
  ρικήν άπεδόθησαν καί άποδίδονται
  τιμαί υφ' ενός ολοκλήρου Έθνους
  _Μόνο καί μόνο γιατί έχρησι
  μοποιήθη ώς μονύλο; ηρώτησε
  Βεβαία διότι έχρησιμοποιή
  )η ώς μοντέλο διεφημίσθη
  Αλλά καί διότι άπηθανάτισε ίνο
  γνήσιο χαρακτήρα, έ'να άδρό τύ
  πό, μιά ζωντανή μορφΐ] τής άγρο
  τικής ζωής. Έδώ είνε δέ ποθ
  ίχει ευρύτερον ενδιαφέρον τό
  πράγμα. Γιατί τίς περισσότερε*
  φορές άπό τίς άπεικονίσεις τή
  πραγματικότητος λείπει γιά πολ
  λές χώρες ό «άτόφιος» αύτός συν
  δυασμός. Μ' ε"να λόγο λείπει τ
  μοντέλο. Οί κατατοπισμένοι καλ
  λιτέχναι γιά νά βροθν αύτό τ
  τελευταΐο, μαί-τυροθν άληθινά. Τ
  μοντέλο ώς βρος έπαγγελματικό.
  Ιχει παρεξηγηθη Μόνον άπό τ< κοινωνικά ύποστρώματα μπορε ανασυρθή καί νά δοθή είΊ Σιήν Έλλάδα τουλάχιστον το μοντέλο υπό την εύρυτέραν ση αασίαν τήί λέξεω» αποτελεί ά λτ,θινήν... τύχην. Μόνον φιλόπο νοι καί έπίμονοι μύσται τής Τέ ννης θ« τδ κ"νηγήσουν, εϊί τήν πόλιν πρό πάντων νά ή δύναμις τοθ τρίτον πρόσω ποΰμε Ιτσι—μιας σεμνής καλλιτε χνική: μυσταγωγίας; Πιθανόν νά άπέκτα δόξαν ή όποία θά εκά¬ λυπτε τάς φωνασκίας των πουρι- τανών. Πρό παντός δμως θά έ- νεθάρρυνε τούς Ιχοντας τα προ- σόντα διά τό Ιπάγγελμα αύτό ίη' άγαθω τής άντιπροσωπευτικής τέ χνης τής χώρας μας καί μάλιστα &Ες μίαν στιγμήν—δπως ή σημε- ρινή—άνθήαεω; καί περισυλλο- γήί της- * Ή χωροκή τής Γαλλία; γιατί νά μή γίνη κάποτε ώς θέσις κοι¬ νωνική καί Ιθνική Ινα πρότυπον καί διά την μοντέλο αύτό όποιοίήποτε Έλλάδα; Άπό τό θά έξαγνισθ^) καί άλλο πού θά θέλη ση νά δώση τή μορφή τού στήν τέχνη. Σέ κάτι άλλως τί δια- γωνισμούς πού έγιναν τελευταίως μέ βάσι μιά σύνθεση επί μιας κρατικής λειτουργίας, τα Έλληνι- κά μοντέλα δέν Ιλειψαν. Καί εί¬ νε εύχής έργον νά συνεχισθή ή άναζήτησις. Τό μοντέλο καί ώς εΰρεσιςάπλή καί ώς έπάγγελμα θά δώση τύπους καί τύπους έν τοπίους καί θά σώση Ισως καί ψυχές καί σώματα. Διότι άς μή τό ξεχνοθμε: Τό μοντέλο θά ανευ¬ ρέθη στόν φτωχόκοσμο καί γιά κεΐνο πρό παντός θά δώση τίμια καί δημιουργική δουλειά. Γι' αύ¬ τό τό τελευταΐο υπάρχουν καί συγκεκριμένες περιπτώσει; πού δέν είνε δύσκολο νά τίς συλλέ¬ ξη καί νά τίς άναφέρη κανείς ώ; τό ζωτικώτερο έπιχείρημα υπέρ το·3 μοντέλου. ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ Συγκοινωνιακόν Ή (δέα τής έγκαταστάσε- σεως περιπτέρων—σταθμαρ είων είς τα σημεΐα έκεΐ- α των μεγάλων συγκοινω- ιακών άρτηριών τής νήσου άς, δπου σταθμεύουν έπ' ο¬ ίγον τ' αύΓοκίνητα διά την παραλαβήν ή άποβίβασιν έ- πιβατών ή έμπορευμάτων, εΤ- αι όμολογουμένως θαυμα¬ σία καί πρέπει νά πραγμα¬ οποιηθή. Διότι υπάρχουν ση¬ μεΐα σταθμεύσεως αύτοκινή- ;ων, δπου δέν υπάρχουν ουτε ωριά, ουτε πανδοχεϊα, ουτε ν μικρόν έστω ύπόστεγον, 5που νά μείνουν οί έπιβάται ν' άποθηκευθοθν τα έμπο- >εύματα. Καί ή ταλαιπωρία
  καί ή ζημία είνε μεγάλη. Όρ
  θή έπίσης καί σωτηρία ή ίδέα
  ής καθιερώσεως τοϋ συστή-
  ματος εκδόσεως φορτωτικών
  προκειμένου περί μεταψορών
  μπορευμάτων δι' αΰτοκινή
  ών. Καί πρέπει νά εφαρμο¬
  σθή υπό την προϋπόθεσιν βέ·
  αια δτι αί φορτωτικαί αυταί
  θά έκδίδωνται άτελώς, ώστε
  ά μην έπιβαρύνεται τό κό·
  στος των έμπορευμάτων.
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΗ
  ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΕΝ ΛΡΑΣΕΙ
  Άσχολούμενοι πρό καιροΰ
  μέ τό Τσεχοσλοβακικόν ζή-
  ημσ, δπως ενεφανίσθη δταν
  τό πρώτον οί Σουδΐται ή·
  γειραν αξιώσεις αύτονομή-
  σεως καί άνεξαρτησίας των,
  την Αύστρίαν. Είς την Πρά
  γαν μάλιστα ϋπάρχει τόση
  βεβαιότης περί τούτου καί έκ-
  δηλοΰνται τόσοι φόβοι, τόσαι
  άνησυχίαι, τόση άγωνία, ώστε
  έξεψράσαμεν τόν φόβον έπα-' ή κυβέρνησις τοΰ κ. Χότζα
  αλήψεως τής σχετικάς μέ|εκαλεσε τόν χαόν να εΤνε
  υπερασπίση την
  την Αΰστρίαν
  τού, ίστορΐας. Καί την αν¬
  τίληψίν μας αυτήν έστη-
  ρΐξαμεν είς ωρισμένα γεγο-
  νότα καί είς την πεποίθη¬
  σιν την όποιαν έσχηματίσα-
  μεν άπό την μελέτην τής
  στορικής πορείας καί των
  σημερινών συνθηκών έξελί-
  ξεων των γενονότων είς
  την Κεντρικήν Ευρώπην ι¬
  διαιτέρως καί είς την ήπει¬
  ρον μας καί πέραν αυτής γε-
  νικώτερον. Δι' αύτό καί δ¬
  ταν άπό παντοΰ ΰψώνετο
  συγχορδία αίσιοδοξίας ώςπρός
  την έκβασιν τής καταστάσε¬
  ως, ημείς παρακολουθούσα
  μέν μέ σκεπτικισμόν καί επι¬
  φύλαξιν τΛς έκδηλώσεις αύ¬
  τάς δπως καί τά διαδραματι-
  ζόμενα γεγονότα.
  Φαίνεται δέ δτι τά πράγ-
  ματα θά διαψεύσουν τούς
  αίσιοδόξους καί θά δικαιώ-
  σουν τόν Ιδικόν μας σκεπτι¬
  κισμόν. "Ηδη καθώς άναφέ-
  ρουν αί χθεσιναί είδήσεις, αί
  συγκρούσεις μεταξύ Σουδι-
  τών καί Τσέχων πατριωτΏν
  έγενικεύθησαν έξ αφορμάς τής
  προκλητικότητος καί των έκ
  δηλώσεων άνταρσίας των
  πρώτων.
  Συγχρόνως, είς τά Γερμα-
  νοτσεχικά σύνορα πσρατη
  ροΰνται μεγάλαι συγκεντρώ-
  σεις καί κινητοποιήσεις Γερ
  μσνικοΰ στρατοΰ, μηχανοκι-
  νήτων φα? άγγων, άεροπλά
  νων καί πυρομαχικών. Κσί
  υπάρχουν πληροφορίαι κατά
  ρχ
  τάς οποίας ό Γερμανός Φύρερ
  β ήδ η αό
  έχει λάβει ήδη την απόφασιν
  καί έτοιμάζεται νά έξαπολύ-
  ση τόν χείμσρρον τής Ράϊχ-
  σβερ πρός την Μοραβίαν, την
  Σιλεσίαν καί την Βοημίαν διά
  νά ενισχύση δήθεν καί νά
  προστατεύση τούς άγωνιζο
  μένους υπέρ τής άπελευθε
  ρώσεώς των κσί καταπιεζο
  ύπαιθρον—' μένους υπό των Τσέχων Γερ
  είς αύτό τό τελευ-' μανούς τής Τσεχοσλοβακίας
  ίργα Έτοιμάζεται δηλαδή νά έπα
  £τοιμος νά
  ανεξαρτησίαν τού, είδοποίησε
  δέ κατεπειγόντως καί τάς
  κυβερνήσεις Λονδίνου, Παρι¬
  σίων καί Μόσχας περί τής
  τραγικής θέσεως είς ήν ευρί¬
  σκεται ώς έκ τής Γερμανικήν
  απειλάς. Ευρισκόμεθα λοιπόν
  είς παραμονάς άποφασισηκών
  διά την τύχην τής είρήνης
  καί τοΰ πολιτιμοθ στιγμών.
  "Ισως μάλιστα πρίν προλάβο
  μέν νά σχηματίσωμεν ιδέ¬
  αν τής πιθανής έξελίξε
  ως τής καταστάσεως, νά έ
  πέλθουν ραγδαΐα τά γεγονό
  τα καί νά ευρεθώμεν πρό
  τραγικών έκπλήξεων. Είνε άλ
  λωστε τόσον ίλιγγιωδώς τα
  χΰς ό ρυθμός μέ τόν οποίον
  γράφεται σήμερον ή ίστορία
  καί διαμορφώνετηι ή τύχη
  τής ανθρωπότητος ώστε νά
  μή δύναται πολλάκις ουτε
  ή ταχυτέρα αντίληψις καί
  τολμηροτέρα φαντασία νά τόν
  παρακολουθήση.
  Όπωσδήποτε, ειμπορούμεν
  μετά βεβαιότητος νά είπω¬
  μεν, δτι ή επέμβασις τής Γερ
  μανίας έν Τσεχοσλοβακία θά
  εξαρτηθή κυρίως έκ τής στά
  σεως την όποιαν θά τηρή
  ση είς αυτήν την δύσκολο
  ώραν, ή Μεγάλη Βρεττανία.
  Έαν ή γηραιά Άλβών δείξη
  άδράνειαν, αδιαφορίαν ή χλι-
  αράν στάσιν, ή επέμβασις θά
  είναι άσφαλής. Ένώ αντιθέ¬
  τως εάν κινηθή αποφασίση
  κώς, ό κ. Χίτλερ θά σκεφθή
  πολύ εάν θά πρέπει ν' άπο-'
  δυθή είς μίαν τόσον έπικίνδυ-'
  νόν περιπέτειαν. Ώς πρός
  την θέσιν τής Γαλλίας βεβαία,
  ίχφράζουν νολώβΐ) δ,τι ϊνραξ,ε καί διά
  (δ αιτέρως ή έπισκοπή Άο
  καΜας. Μέ πρωτοβουλίαν
  τοΰ Θεοφιλεστάτου έπισκό-
  που κ. ΒασιλεΙου Μαρ^άκη,
  νηργήθη έ'ρανος μεταξύ των
  ένοριων καί των Μονών τής
  περιφερείας τού καΐ συνελέ-
  γη έ'ν άρκετά σημαντικόν πό
  Γόν τό οποίον καί απεστάλη
  ,ίς τόν κ. Πρωθυπουργόν
  είς ενίσχυσιν τοθ ταμείου τής
  Βασιλικής Άεροπορίας. Νά
  επαινέσωμεν την πράξιν,Άλλ'
  ιΘεοφΐλέστατοςΆρκαδίας δέν
  εχει ανάγκην έπαίνων. Αί-
  σθάνεται ώς μοναδικήν ψυ¬
  χικήν ανάγκην την εθνικήν
  ιράσιν. Καί έργάζεται. Τα
  ργά τού δέ όμιλοϋν τόσον
  υγλωττα.
  Τα δάση.
  Η έκκλησία.
  Νέον δεΐγμα πατριωτικήν
  δράσεώς μάς έδωκε πάλιν ή
  έκκλησία τής Κρήτης καϊ
  τάς άνειλημμένας ύποχρεώ-
  κ της καί θά σηΐύατ - είς
  βοήθειαν τής Τσεχοσλοβακί¬
  ας. Αμφίβολον μόνον είναι
  άν πράξη τό ίδιον καί ή Σο-
  βιετική Ρωσσία. Τούτο δέ καί
  διότι δέν συνορεύει ουτε μέ
  την Γερμανίαν ουτε μέ την
  Τσεχοσλοβακίαν, άλλά καί δι¬
  ότι σπαράσσεται άπό εσωτερι¬
  κάς διενέξεις. *Αν καί μία
  επέμβασις τής Γερμανίας έν
  Τσεχοσλοβακία είναι δύσκο
  λον νά πιστεύσωμεν δτι θά
  μείνη άνευ απαντήσεως καί
  άνευ συνεπειών. Ή Τσεχο
  σλοβακία δέν είναι βεβαία ά-
  σθενής καί άοπλος δπως ήτο
  ή Αυστρία. Δύναται νά παρα
  τάξη υπέρ τό είν έκατομμύρι
  όν στρατοΰ, ήρωϊκοΰ, έμπειρο
  πολέμου, μέ άριστον ηθικόν
  καί τελειοτάτην οργάνωσιν
  καί όπλισμοΰ καί έτοίμου
  πρός μάχην. Διαθέτει υ¬
  πέρ τά 500 άεροπλάνα μάχης,
  τελειοτάτου τύπου. "Εχει
  άνεξάντλητα πολεμοφόδια
  χάρις είς την τεραστί
  αν πολεμικήν βιομηχανίαν
  της καθώς καί αρματα μά¬
  χης καί μηχανοκίνητα μέσα
  άφθονα. Έπομένως θά δυ
  νηθή νά κρατήση έπ' άρκε
  τόν άμυναν καί ν' άντιστή
  είς τόν Γερμανικόν κατα
  κλυσμόν επί πολύ. Δέν θά
  δημιουργηθή έπομένως «άπρό
  οπτον, τετελεσμένον γεγονός»
  άπό τής μιάς ημέρας είς
  την άλλην. Καί θά υπάρχη δ
  λος ό καιρός επεμβάσεως καί
  βοηθείας. Έν τοιαύτη δέ πε
  ριπτώσει, ό πόλεμος θά γε
  νικευθή είς δλην την Εύρώ
  πην. "Ετσι άλλωστε έξηγεΐ
  ται καί ή είδησις έπικειμένου
  άνασχηματισμοθ τής Άγγλι
  κης Κυβερνήσεως μέ συμμ
  τοχήν καί των κ. κ. Μπάλ
  ντουϊν, Τσώρτσιλ καί ΤΗντεν
  Ή ειρηνόφιλος προσπαθεία
  Διά νά διευκολύνη την έκ
  μετάλλευσιν τοϋδασικοθ πλού
  ου τής χώρας ή Κυβέρνη¬
  σις απεφάσισε την κατασκευ
  ήν δασικών όδών έξευροθσα
  καί τοΰς άπαραιτήτους πρός
  τουτο πόρους. Έδώ είς την
  Κρήτην βεβαία, δέν πρόκει-
  ται νά γίνουν δασικαί οδοί
  καί άλλα συγκοινωνιακά Ιρ-
  γα, διότι δυστυχώς δέν ϋ·
  πάρχουν μεγάλα δάση πρός
  εκμετάλλευσιν. Είμπορεΐ δ¬
  μως καί πρέπει νά γίνη προσ
  πάθεια άπσκτήσεως δασών,
  άφοϋ υπάρχουν άπέραντοι
  έκτάσεις κατάλληλοι πρός ά-
  ναδάσωσιν. Καί αυτήν την
  προσπάθειαν πρέπει νά άνα-
  λάβωμεν, καί νά έντείνωμεν
  καί νά -συνεχίσωμεν, Κρά-
  τος, Λήμοι, Κοινότητες, όρ-
  γανισμοί, όργανώσεις καί ι¬
  διώται.
  τοϋ κ. Τσάμπερλαιν άπέτυχε
  Ή πολιτική τού έναυάγησε
  Τώρα άπειλεΐται μέ όλοκλη
  ρωτικήν καταστροφήν είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην. Καί με
  ταβάλλεται διά νά σωθή τού
  λάχιστον ή Αγγλία εάν δέν
  καταστή δυνατόν νά σωθή
  Ή "ιλάρα.
  Νέα έπιδημία έκαμε την
  εμφάνισιν της είς τάν τό¬
  πον μας. Ή Ιλαρά, πού ε¬
  σημείωσεν ήδη εκατόν κροΰ-
  σματα είς ε'ν μόνον χωρίον,
  την Τύλισσον. Εύτυχώς, τό
  Υγειονομικόν Κέντρον, είς
  γνώσιν τοΰ όποίου περιήλθεν
  άμέσως τό δυσάρεστον γεγο¬
  νός, έλαβεν δλα τά άπαραί-
  τητα μέτρα πρός περιστο
  λήν τής νόσου καί εξουδετέ¬
  ρωσιν των έξ αυτής κινδύ-
  νων. Άπομένει μόνον νά συ-
  νεχισθοΰν έφαρμοζόμενα τά
  μέτρα αΰτά καί νά συμμορ-
  φωθοΰν τελείως οί πολίται
  πρός τάς ύποδείξεις τόσον
  τής ύγειονομικής υπηρεσίας
  δσον καί των ίδιωτών Ια¬
  τρών πού έργάζονται πρός
  καταπολέμησιν τής νύσου.
  'Εκδρομαί.
  Τά άθλητικά καί φυσιολα-
  τρικά σωματεΐά μας, έτοιμά-
  ζουν άπό ημερών μεγάλας
  έκδρομάς τόσον είς την νή-
  σον όσον καί είς την άλλην
  Αλάδα. Ιδιαιτέραν δμως α¬
  ξίαν θά §χη ή έκδρομή την ο¬
  ποίαν όργανώνει δ όρειβατι-
  κός σύλλογος τής πόλεώο ι"1"·
  είς τά νησιά των Κυκλάδων.
  Μιά έκδρομή είς τό Ελληνι¬
  κόν άρχιπέλαγος δπου χιλι-
  άδες κατοικημένα καί άκατοί-
  κητα, μικρά καί μεγάλα, νη-
  σάκια είναι σκορπισμένα στό
  πέλαγος—άληθινά διαμάντια
  επάνω στό άτλάζι τής θα¬
  λάσσης κεντημένα, αποτελεί
  την μεγαλύτερη ψυχική ήδονή,
  κα* άφήνει άλησμόνητες έντυ-
  πώσεις καί άναμνήσεις. Γι'
  αύτό καί ή έκδρομή τοϋ άρει-
  βατικοΰ είς την Παροναξίαν
  είμεθα βεβαιοί δτι θά σημει¬
  ώση εξαιρετικήν επιτυχίαν.
  Ποίος άπό τούς συμπολίτας
  η όν νά
  δέν γεννάται άμφιβολία. Θά κα1 ή είρήνη:το0 κόαμου.
  φανη ασφαλώς νεή ό
  φανη ασφαλώς συνεπής πρός
  -γ—
  ι τε δέν θά έπωφεληθή τής εύ-
  ς νά λάβη μέρος είς
  καί νά χαρή τά θέλ-
  γητρα των Κυκλάδων;...
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τάν δρόμον
  τού ©εανθρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  κινηματογραφικόν άριστούργημα:
  «Κατηγορουμένη έγέρθητι» Μέ
  την Ντολορές Ντέλ. Ριο και τόν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς
  ΜΙΝΩΑ —Σήαερον τό άριστοόρ
  γημα: «Καφέ Μετροπό>», μέ την
  Λορέττα Γιόνκ καί τόν Τάυρον
  Πάουερ Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ
  ____ Α
  ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνΐόα" ΆντρέγΐΕφ.
  Άπό τοΰ σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τελευταία Παρισινά μοντέλα.
  Προιστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  45ον
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ή σχολική Έφορεία Πύργου
  Μονοφατσίου διακηρΰττει, δτι
  έκτΐθεται είς φανεράν πλειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν ή έκποί
  σις δύο οίκοπέδων τού σχο
  λικοϋ ΤσμεΙου συμφώνως σχε-
  διαγραμμάτων κ. ΣχολικοΟ
  άρχιτέκτονος Κρήτης καί κα
  τόττιν τή"ς ύπ' αριθ 4088)11)4
  38 αποφάσεως τού κ Νομάρ
  χου Ηρακλείου
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Δημοτικώ σχολείω
  Πύργω Μονοφατσίου, ενώπι¬
  ον τής πρός τουτο Έπιτρο
  τιής την 12ην ΊουνΙου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  10-12 π μ
  Πλείονας πληοοφ'>ρί<ις οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν καί άπό τό Γρα¬ φείον τοΟ κ. ΈπιθεωρηιοΟ Ή ρακλεΐου καί τής σχολικής έφορεΐας Πύργου. Έν Πύργω τή 8 Μαΐου 1938. Ό Πρόεδρος τής σχολικής Έφορείσς Πύτγου Κ. Καπέλλα κης αΑΚΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ - ΕΓΕΡΘΗΤ Κοι Κοι Εϊσαγγελεΐς. Κα- τηγβρεϊτε πάντοτε έν πεποι¬ θήσει ή κατά καθήκον έπαγ γελματικόν; Κοι Κοι Δικπγόροι. Πι- στεύεται παντοτε είς την ά θωοτητα τοΰ κατηγορβυμε νού υπέρ ου αυνηγορεΐτε; Κβι Κοι 'Ενβρκβΐ. Ψυχβ λβγείτε πάντοτε μέοα είς την πολυκύμαντον σύγκρουσιν κατηγορίας και ΰπερασπί οεως; Καλεΐσθε σήμερον ότου Πουλακάκη νά παρακολουθή ί σητε μίαν οκληράν μάχην { Εισαγγελέως καί Συνηγορου. Μέ την ΗΤΟΑΟΡΕΪ ΗΤΕΛ ΡΙΟ καί τόν ΗΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΗΚΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΡΥΜΠλ —Μην άμαρτάνης Πέτρε, κ' έ- αύ! φώναξε θυμωμένος ό Ιωάν νης. Δέ ν δλέπεις πώς αυτόν τόν ϊχει κυρΐίύση ό Σατανάς, Φύγε άπό κοντά μας πειρασμέ! Είσαι ν* άσκί γιοματο ψέμματ»! Ό Κύριος δέν μί; παρήγγειλε νά σκοτώνωμε! —Δέν σάς άπαγόρευσεν δμως καί νά πεθάνετε! Πώς ζήτε λοι- πόν, 5ταν Έκεϊνος πέθανε, Γιατί χά ποδάρια σας χ.ινοθνται, γιαχί ή γλώσσά σας προφέρει μικρό- τητες, γιατί άνοιγοκλείνουν χά ματια σας, δταν ΈκεΙνος είνε νε- κρός, άκίνητος, βωβός, Πώς τολ- μας καί φωνάζεις, Πέτρο, 2ιαν Έκείνος σωπαίνη, Ρωτ5τε τόν Ίούδα χ'. έ*πρεπε νά κάνετε! Καί ό Ίούδα:, ό ώραΐος, ό γενναΐος Ιούδας ό Ίσκαριώχης, σάς άπαν $: Νά πεθάνετε! Έπρεπε νά όρ- μήσεχε, ν' άρπάξετε τούς στραχι ώτες, νά τούς πάρεχε χά σπαθιά Έπρεπε νά τού; πνίξεχε μέσα στή θάλασσα τοΟ αί'ματός σας! Ειτρεπε νά πεθάνεχε, νά πεθάνε- χε! Καί ό ίδιος ό Πατέρας Τού θάβγαζε μιά χραυγή τρόμου βλέ- ποντάς σας νά φθάνετε δλοι μα- 1 ι Ό Ίούδας αώπασε. Σή<ωσε χο χέρι, κι' επάνω στό τραπέζι είδ; μέ άπορία χά ΰπολείμμαχα τοΰ γεύματος Λές καί δέν πί ιτευε τα μάτια τού, κ1 ίμ.εινε πουλήν ώ α, κατάπληκχος. καί περ' ειργάζετο μέ περιέογεια χά πιάχα, σάν νά Ιολεπε γιά πρώ χη φορά στή ζωή χου φαγητόν Μ φωνή ην» μαρτυρούσιν ϊλη χήν άπορία τού, ρώτησε: —ΤΙ βλέπω; Φαγατε, Μπορέ- σατε καί φάγαχε, Τώρα θά μοϋ ήτε πώς μπορέσαχε καί κοιμη- θήκατε κι' δλας! Αύτό μόνο I- λΐΐπε! — Κοιμήθηκα! — άποκρίθηκε ξερά δ Πέτρος, κατε^άζοντας τό κεφάλι. (Ησθάνετο πώ; έ Ίού δας έκείνη χήν οχιγμή, είχε χό δικαίωμ» νά ελέγχη καί νά προ στάζη). Κοιμήθηκα καί εφαγα Καί ό θωμάς σέ χόνο άποφα σιστικό καί σχαθερό, είπε: —"Ολα αύτά πού είχες την άξίωσι νά κάνωμε, Ίούδα, ήσαν άδύνατα! Σκέψου: "Αν είχαμε πεθάνη δλοι μας, ποίος θά μιλοθ σε γιά τόν Ίησοΰ; Ποίος θά Ιφερνε σχόν κόσμο τό εύαγγέλιό τού, άν είχαμε πεθάνη δλοι μας δ Πέτρος, ό Ιωάννης, καί έγώ; — Καί τί γίνεχαι κι' αύχή ά κόμη ή άλήθεια στά στόμα προ δοτών, Δέν γίνεχαι κι' αύχή ψέμ μα; θωμά, θωμδ, δέν καταλα βαίνεις λοιπόν πώς χώρα δέ σοΰ μένει παρά μονάχα ό τάφος τής αληθείας πού πέθανε, Ό φύ λαξ άποκοιμιέται, Ινα; κλέφχη έρχεται καί παίρνει την άλήθεια Μπορεΐς νά μοΰ πής ποθ είνε Καταραμένος νά είσαι θωμά! θά μείνης όίκληρος καί αιωνίως φτωχός! Καί σεϊ, οί άλλαι, κα ταραμένοι νά είσθε! —Έαύ νά δψεσαι, Σατανά! — φώναξεν ό Ιωάννης. Καί ό Ίάκωβος, καί ό Ματ θαΐος, καί δλοι οί άλλοι μαθητ* τοΰ ΊησοΟ έιτανέλαβαν τα λό· για τού Μόνον ό Πέτρος σώ παινε! (συνεχίζεται) Ή τελευταία δημιουργία τής Κάρολ Λομπάρδ καί τοΰ Ζώρζ Ράφτ. Δωρ ΚΙΜΟΝ 1. ΕΥΤΕΝΗΣ Είίικβυθεις επι έπτοτβτΐ- αν είς τα παθολογικα νο· σηματα έν Παρισιοι; καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλκϊείας ι'πάροδος όδοϋ Κατίχάκη, ττρωην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ καί 3—6 μ. μ Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π μ. Τηλέφωνον 6—63 ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬ ξεως φέρον άριθμ. 48 737)48.750 άνήκον είς τύν κ Έμμ. Στεφ. Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον ΙΙατσίδες. Παρακαλεϊται ό εόρών νά τό παραδώση είς τόν δικαιοθχον χα- τοικοθντα είς Σκολάνι κιί άμει φθήσιται. την μέση ά κάτω, ουν καμμιά σχέσι μέ τίς πρωι Ις ρόμπες, άλλ' οΰτε μέ τα ά· ._ τ — -. _ ■ , λδ φοοέματα τού σπιτιοΰ, «00 τής τελείως έφαρμοστης και οροΰν ή κυρίες, ποοκειμένου ν'Ιχρόνως φαρδειδς φούστας άσχοληθοϋν μέ τα οίιοακά Είνε φουρρώ πού σφίγγει τό σωμα έξαιρετικα κομψά ντεζααηιγιέ και ήμπορεΐτε νά τα φορέσετε δταν πρόκειται νά δεχθήτε στενά φιλι κά σας πρόσωπα. Ωρισμένα έπίσης παρισινά κα- ταστήματα λανσάρουνντεζαμτΊγιέ μέ τΐανταλόνι μπανιαντέρσς άπό μαλακό σαΐέν \ άτο μουσελίνα πλισέ Ή μακρυά τυνίκ, ή ρεντικό τα, ή βέστα ή τό μπολερ-ίι συμτλη ρώνουν τό ντεζαμπιγιέ σύ:ό, που δμως δέν κολακεύει παρά τίς υ¬ ψηλές άδύνατες κα'ι καλοκαμωμέ- νες γυναϊκες Οί ίχλλες έποιαένως άς προτιμοθν τα μακρυά καί φαρ· δειά ντεζαμπιγιέ, τα διοΐα φυσι- κά έπιδεικυύουν ολιγώτερον τίς γραμμές τοΰ σώματος άλλά τοΰ προσδίδουν περισσότερη χάρι. Ή τελευταΐες βοαδυνές τουα λέττες, πού ττροορίζονται νιά τίς οσμικές συγκέντρωσις αυτής Οί Παρισινοί Οίκοι τής "Ωτ — (ουτϋρ παρουσιάζουν στίς τελευ- αΐες των έκθίσεις ώραιότατες τής έποχής, άποτελοΰν θΐΰμα κουψ^τητος καί έπιδεικνύουν μέ , πολύ άοιστοτεχνικότητ_α τ?ιν ΜΙΑ ΤΡλΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΟΙ ΜΩΜ! Κγ ρόμπ ντ' έντεριερ», καΓ ΰτΐέρο·' τη, τα χέρια καΐ γενικώς τίς γραμ ες βραδυνές τουαλέττες 1^έ<ϊ.το0 γυναικείου σωματος τό Τα φορέματα σΰτά ποϋ όνομά·' οποίον καλύπτουν μέ τουλια,δαν ουν «ρόμπ ντ' έντεριέρ» δέν ί· τέλλες ή πολύτιμα μεταζωτά ά έ έ ί ΟΙ Πί ά Ελυσαν Οί Παρισινοί ράιται Ελυσαν, μέ τα φορέματα αΰτά, τό_πρόβληιια την μέση ώς κάτ, ζ ται άτο μιά άλλη φοόστα, ή όποία είνε τόσο φαρδειά, ίοστε νά δίδη την έντύττωσι δτι συγκρατείται μέ κρινολΐνο ΟΙ πολυτελεΐς αΰτές_ τουαλέτ¬ τες συνοδεύονται άπό ώραίες ζώ νες καί συμηληρώνονται ιιέ μα κρυές καί φαρδειές έσάρπες άιό τοΰλι ΟΊ έσάρπες χρησιμοποιουν- ται γιά νά καλύττεται ή γυμνότης τήο πλατης ήσυγκρατούμενες πισω στήν ζώνην ναπέφτουν πρός τά> κά
  ιω καί νασχηαατιζουν μικρή ούρά
  Τα λου^οοδια εΤνε ή εύ^ουμέ-
  νη γορνιτούρα γιά τα βροδυνά φο
  ρέματα. Τοποθετοθνται στούς ώ·
  μους, όλόγυρα στό ντεκολτέ, ώς
  ένκρυστασιόν καθώς καί μιτουκέ·
  τα στή ζώνη, άκόμη δέ καί έπά
  νω στά μαλλιά
  ή Ντιστεγκέ
  Τα εήοκρρότερο
  ί ύ
  Θΐγαρέηβ
  ΖΑΠΑΝΤΙ-15
  ΛΟΠΣΊΉΣ πεπειραμένος δια
  θέτει ώρας διά την τήρησιν λο·
  γισχικών έιβλίων. Ένήμερος έμ
  πορ^κής άλληλογραφίας Έλληνι-
  κής καί Γαλλικής. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  Ζαρζαί ερριξεν
  δυσπιστίας στόν ά
  γνωστόν, ό οποίος είχεν
  φάνισι κοι υφος γνησίου
  νσστάτη Άμέσως ύπέθεσε
  πώς ήταν κστάσκοπος Άλλά
  νά πού 6 άγνωστος τοϋ έ-
  νεχείρησεν £να μικροσκοπικό
  μπιλλιετακι, γραμμένο χωρίς
  άμφιβολία άπό τό χέρι τής
  Μαρίας—Άντουανέττας:
  «Μπορεΐτε νά εχετε έμπι-
  στοσύνη στόν άνθρωπο πού
  θά σάς μιλήση έκ μέρους μου
  δίνοντάς σας αύτό τό σημεΙ
  ωμσ. Τα αίσθήματά τού μοΰ
  είνε γνωστά. Πέντε μήνες τώ
  ρα έστάθη άκλόνητος».
  Ήταν ό Τουλάν, ε"νας άπό
  τούς μονίμους φύλακες τοΟ
  Τάμπλ, ένσάρκωσις μιδς πε-
  ριέργου ψυχολογικής περιπΐώ-
  σεως. Στίς 10 Αύγοόστου, δ
  ταν επρόκειτο νά γκρεμίσουν
  τή βασιλεΐα, ήταν ένας άπό
  τοΰς πρώτους εθελοντάς με¬
  ταξύ έκείνων πού επετεθησαν
  κατά τοΟ ΚεραμεικοΟ. Τό με-
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ----------
  Ή Διεύθυνοις τού ενταύθα Έργοστασίου Ζυμαρικών:
  Ι. Γ. Καρούζου καί Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκη
  Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύτΓ ά-
  ριθ. 6.681 καί 9.819 διατσγών τοϋ Ύφυιτουργείου Άγορανο-
  μίας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ττοιότης^ Ζυμα-
  Ρικ~ν μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο.
  Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά
  καί παρακαλεΐ διτως ολοι προμηθεύωνται παρ' αύτοϋ τα έγ-
  χωρία Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά
  λι 100 ο)ο έφ' δσον ούδεμία απολύτως διαΦορά ποιότητος
  θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων.
  ΕΟΡΤΑΙ. —Δέν έορτάζει οθτε
  δέχετσι σήμερον δ κ. Κωνστ. Πο·
  λυδάκης ίατρός στομαχολόγος
  —ΈτιΙσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται 6 κ Κ Μαμαλάκης δικη·
  γόροο
  —'ΕηΙσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεχαι έπισκέψεις λόγφ πένθους,
  κ. Κωνστ Πολιτάκης
  —Ό κ Κωνστ Τσατσάκης τα·
  ιΐας τοΰ Δήμοο καί ή κυρία τού
  Ελένη δέν έορτάζουν καί δέν δέ
  ονται έπισκίψεις.
  —Έπίσης δέν έορτάζει λόγω
  ιένθους ό κ. Κωνστ. Ί. Παιαδά·
  ής τραπεζιτικός
  —'ΕιΙσης δέυ έορτάζίΐ λόγω
  ένθους δ κ Κωνστ. Κουμπαρά·
  ής ώρολογοποιός
  —'ΕπΕσης δέν έορτάζει ή κ.
  Ελένη Νικ ΜαρκΙδου.
  —'ΕτΙσης δέν έ^ρτάζει οΰτε_δέ·
  χεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη ^εν
  Σπιθάκη.
  —'Ετίίσης δέν έορτάζει ή κ. Ε·
  ένη Ί. Κασαπάκη.
  —Ό κ Κωνστ Κουλουρας δι·
  ηγόοος δέν έορτάζει σήμερον λό
  •ω ασθενείας
  ' —'ΕιΙσης δέν έοοτάζουν ό κ.
  <ωνσταντΐνος καίκ.'Ελένη Μπενέ- θυ. —'ΕτΙσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψ'ΐς δ κ Κωνστ. Πολυχρονάκης δικηγόρος. —'ΕπΙσης δέν έοοτάζει έν Νεα¬ πόλει ό κ. Κωνστ. Μεθυμάκης δι- τάλλιο πού τοΟ γιά τή δράσΐ τού ήμέρα έστόλιζεν άπηνεμήθη έκείνη την ύπερήφανα τό στήθός τού. Οί δημοκρα τικές τού πεποιθήσεις ήσαν τόσο στερεές, ώστε τα δημο τικό συμβούλιο τόν έθεώρη- σεν άνδρα άσφαλή" καί άδιά όρον καί τοΰ ένεπιστεύ θη την έπιτήρησι τής Μαρίας — ΆνΓουανέττας. Άλλά ό Σαουλ έγινε ΠαΟ- λος. "Οταν εΐδε τή δυστυχΐα τής φυλακισμένης, ό Τουλάν, έγινεν» ό πιό άφωσιωμένος φ( λος τής γυναίκας εναντίον τής οποίας εΤχε σηκώση τα δ πλα. Τής εξεδήλωνε τόσην άφοσΐωσι, ωστε στά μυστικά μηνύματά της έκείνη τόν ώνό μαζε πάντα «Πιστόν». Άπό δλους δσοι συμμετείχον σ αύΐή τή συνωμοσία, ό πσρά ξενος Τουλάν ήταν ό μόνος πού δέν διεκιν&ύνευε τ3^ ,ζωή τού άπό πλεονεξία. Άτιεναν τίας τόν εσπρωχνεν ίνα εί δος άνθρωπιστικοΟ τ^άθο^ς ϊσως δέ καί ή άγάπη πρός την παράτολμη περιπέ τεια, γιατί οί γεναΐοι άγαποϋν πάντα τόν κΐνδυνο Όση έμπιστοσύνη κσΐ άν αίσθάνθηκε πρός τόν άγνω στον ό Ζαρζαί, μετά την ά νάγνωσιν τοΟ σημειώματος τής βασιλίσσης, οί ένδοιασμοί τού δέν ελειψαν όλότελα Δέν άπεκλείετο τό γράμμα αύτό νά ήταν πλαστό. Κάθε άλληλογραφία ήταν έπικίνδυ νη. Ό Ζαρζαί λοιπόν παρε κάλεσε τόν Τουλάν νά τό διευκολύνη νά μτιή στό Τάμπλ γιά νά μπορέση. νά συζητήση ό ϊδιος γιά δλα μέ τή Μαρία — Άντοοανέτια. Έκ πρώτης δψεως έφαινόταν άδύνατο νά είσαχθή είνας άγνωστο £νας εύγενής, στόν πύργο πού έπετηρεΐτο αγρύπνως Άλλά έν τώ μεταξύ ή φυλα κισμένη κατώρθωσε μέ υπο σχέσεις χρηματικής άμοιβή νά αποκτήση καί όλλους ου νενόχους μεταξύ των φυλά κων της Καί ϋστερ' άπό λΐ γες ήμέρες ό Τουλάν έφερ στόν Ζαρζαί νέον σημεΐωμα «Τώρα, εάν είσθε άπ^φασι σμένος νάρθήτε έδώ, θά ήτα καλλίτερα νά βιασθήτε. Άλ λά, Θεέ μου, προσέξατε καλά μήπως άναγνωρισθήτε πρ πάντων άπό τή γυναΐκα πό είνε κλεισμένη έδώ μαζί μας» (συνεχίζεται) ■ Ό όύοντίατρος Ι Έμμ. Ι. Αλεξάκης Ι ϊναντι Αγ. Τίτου ί ΈκπαιδευθεΙζ είς ΠαρισΙ- . ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί ?5 °υΐί?ίν μέ τί»ν λ ης δδοντοστοιχίας καί κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων-κορώνες έκ τιορσελά- νης. Ετΐαναφορά τελείως ά· νώδυνος των στρεβλοφυών 6- <ηγόρος ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή κ Γρυλλιω· ά<η μηχανικοΰ άνεδέξατο τής κο· λυμβΑθρας στόν "Αη- Γιώργη Σε- ληνάρη τό άγοράκι τοΰ κ. Έμμ. """ερζάκη ονομάσασα αύτό Παΰλον. Νά τοίς ζήση ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -Καθήκον έ· 'βεβλημένον θεωρούμεν δττως καί δημοσία εκφράσωμεν τάς απεί¬ ρους ευχαριστίας μας πρός άπαν¬ τας τούς συμμερισθέντας τοΰ πέν¬ θους μας επί τη άπωλείατοθ προσ Φΐλοϋς μας συζύγου καί πατρός Γεωργίου Α Ψαραδάκη, τούς πα¬ ρακολουθήσαντας την κηδείαν, ώς καί τούς καταθέσαντας στε¬ φάνους Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν τόν Δήμαρχον Ηρακλείου κ Μηνάν Γεωργιάδην ώς καί τοΰς κ κ. Δη- μοΐικούς συμβούλους διά τό ένδια φερον δπερ επέδειξαν υπέρ τοϋ προσφιλοΰς μας νεκροΰ Έν Ήρακλε''ω_τη 18 Μαΐου 1938 ΑΙ βαρυτιενθοΰσαι οικογένειαι Γεωργίου Α. Ψαραδάκη Άντωνίου Μανώβυραράκη Γύρω στήν πόλι. "Οψιν κοσμουπόλεως παρουσί· ασε πάλιν τδ «Κάστρο» μας μέ την επίσκεψιν των έκδρομέων. Καί φαίνεται δτι την δψιν αυτήν θά δι¬ ατηρήση δλο τό καλοκαΐρι δεδο- μένου δτι αί έπισκέψεις ζένων 9ά είναι τακτικαί, σχεδόν καθημερι- ναί —Άπροσμέτρητα τα πλήθη των έορτοζόντων καί μή, σήμερον. — Συνηθέστατα βλέπετε τα δνό ματα τοΰ Κωνσταντίνου καΛ Ελέ¬ νης, μέ τα ύποκοριστικά, τα χαϊ· δευτικάίκαί τα παροποιημένα τια· ράγωγά των, πού καταντοϋν είς τό τέλος άννώριστα,. — Μολυβένιος πάλι άπό τα συν νεφα παρουσιάστηκε χθές δ ούρα- νός καί βαρεία ώς έκ τούτου, άπό την θλΐψι καί τόν ψόβο ή ψυχή τοΰ κόσμου καί Ιδίως των άγροτών μας Διότι μία νέα βροχ-ή, θά ση- μανη νέαν Μντασιν τοΰ περονο- σπόρου καί καταστροφήν τής άμ· ττελουργίας μας. —Μέ ενθουσιασμόν θά δεχθή σήμερον δ λαός .τής πόλεώς μας τόν κατάπλουν τοΰ στολίσκου των άντιτορπιλλικών μας. — Καί διότι τρέφει Ιδιαιτέραν αγάπην πρός τόν Μνδοίον στόλον άλλά καί διότι εΐχε καιρόν νά Ιδη πολεμικά είς τα καοτρινά Οδατα. — "Επειτα, δ κατάπλους τοΰ στόλου, θά σημάνη καί επισήμως τήν Ιναρζιν τής πεοιόδου τής θα· λασσίας ζωής καί κολυμβήσεως. — Κρΐμα μόνον πού δέν είνε εντελώς Μτοιμα καί τα θαλάσσια λουτρά τοΰ Δήμου, ώστε νά γί¬ νουν επί τή εύκαιρία πανηγυρικώ- τερα καί 'έπισημότερα τα έγκαί- νιά των. — θά γίνουν δμως τα έγκαίνια τής βασεως τοϋ ναυτικοΰ όμίλου των Γυμναστικών δργανώσεων, τιού επερατώθη ήδη καί περιλαμ- βάνει άποδυτήρια, τερραίν καί δτι άλλο είμπορεΐ νά χαρακτηρίση μίαν «ναυτικήν βάσιν». —Συνεχίζουν τάς παραστάσεις των οί χειμερινοΐ κινηματογράφοι μέ κοσμοσυρροήν καί Ιδία τοΰ Πουλακάκη δπου προβάλλεται τό ύπέροχο ψυχολογημένο φίλμ «Κα· τηγορουμένή έγέρθητι». ο Ρέπορτιρ Λύσις προχθεσινού Οπάρ. 95σταυροΑέξου εσΐ: Τηλέφοινον 6—91. • Ι ΖΗΤΕ1ΤΑΙ ύπάλληλος τελειό- φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορικής Σχολής υπηρετήσας είς τόν Στρατόν διά Κατάστημα. Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρτ] (3 καμάρες) νε· ναντι οικίας Γεωργ. Μ. ΔιαλλυνΛ
  τ*
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  307ον
  ΙΒ'
  Τό λχνθχνον μέλλον ενός λαβΰ.
  Ιδίως περί τοθ παρισινοθ λαοϋ λέγομεν, δτι καί
  άνήρ δταν γίνη, είνε πάντοτε τό νααίνιον ό έ£ιστη
  ρώντό παιδΐον έξιστορεϊ την πόίν.Διά τουτο ΐ
  σπουδάσαμεν τόν άετόν τοθτον έν τώ στρουθίω
  τούτω. ' Γ ι
  Ε{ς τα προάστεια κυρΐως ευρίσκεται ή γνησία φυ-
  λή των Παρισινών έκεΐ βλέπει τις τόν γνήσιον ού
  των τύπον. Εκεΐ είνε ό εργατικάς καί ό πάσχων
  λαός, δχλος ή συρφετός, άν θέλετε. Αδιάφορον; ΤΙ
  σημαΐνει άν οί άνθρωποι έκεΐνοι βαδίζωσιν άνυπό-
  δητοι; ΤΙ καί άν είνε άγράμματοι; Τόσον τό χειρότε
  ρον. Διά τουτο λοιπόν πρέπει νά έγκαταλεΐπωνται-
  Διότι είνε ένδεεΐς, πρέπει νά μένωσιν αιωνίως ώσα-
  νει κατηραμένοι; Μή δένδύναται τό φβς νά εΐσδύση
  καί είς αύτούς; Φώς ! ανακράζομεν μετ" έπιμονής
  χρεία φωτός ! χρεία φωτός! Τίς οίδεν άν τα σκιερά
  εκεινα σώματα δέν γίνωσι δισφανή ! ΑΙ έπαναστά
  σεις μή δέν είνε μετσμορφώσεις; Άλλ' άγετε, ώ
  φιλόσοφοι! διδάσκετε, φωτΐζετε, έκκαίετε, σκέπτε
  σθε άνσφανδόν, λαλεΐτε γεγωνυία τή φα.νπ, τρέχετε
  περιχαρεΐς υπό τόν ήλιον, άναμΐγνυσθε μετά των
  άγοραΐων άσπαζόμενοι ούτούς άδελφικώς,διανέμετε
  εΐςαύτούς άλφαβητάρια, άγορεύετε διδάσκοντες τα
  δικαιώματα εκάστου, άδετε μασσαλιωτικοΰς ϋμνους.
  σπεΐρετε ενθουσιασμόν,δρέπετε άτιό των δρυών χλω-
  ρούς κλάδους. Καταστήσατε την Ιδέαν στρόβιλον.
  Τό πλήθος έκεΐνο είνε έπιδεκτικόν έξάρσεως. Οί
  γυμνόποδες έκεΐνοι καί γυμνόχειρες, κσί ρακένδυτοι.
  καΐ άμαθεΐς, καί έκφαυλισμένοι, καί άσημοι, δύναν¬
  ται νά χρησιμεύσωσι πρός επίτευξιν τοϋ ίδανικοϋ.
  "Ιδετε επί τοθ λαοθ καί δψεσθε την αλήθειαν. Ρί
  ψατε την άτιμον ταύτην άμμον, ήν κσταπατεΐτε, είς
  την κάμινον τοθ πυρός, ν' άναλυθή καί ν' άνα
  βράση καΐ μετσβληθήσεται είς κρύσταλλον λαμ¬
  πρόν, δι" ου ό Γαλιλαΐος καΐ ό Νεύτων θά άνα-
  καλύψουν τούς άστέρας τού ούροτνοϋ.
  ΙΓ'.
  Ό μικρός Γαβριάς
  Μετά παρέλευσιν όκτώ'ή &·*νία περίπου ίτών
  άπό των συμβάντων άτινα διηγήθημεν είς τό δεύ
  τερον μέρος τής ίστορίας ταύτης, παρετηρεΐτο συ*ε
  χώς είς την συνοικΐαν τοϋ Τέμπλου, έν Παρισί¬
  οις καί είς τα πέριξ τοϋ Πύργου Δώ, ένδεκσετές
  ή δωδεκαετές τι πσιδίον. Τουτο θά ήτο πιστή
  είκών τοθ χσμινίου, καθώς περιεγράψαμεν αΰτό ά
  νωτέρω, άν, μετά τού γέλωτος τού ίδιάζοντος είς
  την ηλικίαν τού, δέν εΐχε την Καρδίαν διόλου κατη
  φή καί κ-ενήν. Τό τταιδίον τουτο έφόρει μέν'πε
  ρισκελΐδα μεγάλου άνθρώπου, άλλά δέν την έ
  λαβεν έκ τής μητρός τού. 'Άλλοι τώ είχον δώσει
  χάριν φιλανθρωπΐας τουτο τό φόρεμσ. Καί δ
  μως τό παιδΐον τουτο δέν έστερεΐτο πατρός, ου
  τε μητρός.
  Άλλ' ό μέν πατήρ δέν έφρόντιζε περί αύ
  τοθ, ή δέ μήτηρ δέν τό ήγάπα. Ήτον έκ των
  πρό πάντων άξίων οίκτιρμοΰ παιδίων έκείνων, ά
  , τίνα πατέρα καί μητέρα έ'χουν, κσί δμως είνε
  όρφανά.
  Τουτο τό τιαιδίον τότε μόνον ήτο ειότυχές, δ¬
  ταν ευρίσκετο έν τή οδώ. Τό λιθόστρωτον ύπήρ
  χεν ήττον σκληρόν ' πρός αύτό, παρά τό στήθος
  τής μητρός τού. Οί γονεΐς τού τό είχον ρΐψει είς
  την ζωήν δι' ενός λακτίσματος. Ήνοιξε λοιπόν
  καί αύτό τα πτερύγιά τού καΐ έπέταξε.
  (συνεχίζεταθ
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΑΓ δσους θέλουν ν' άττοκτήσουν
  ενα τέλειο και εύθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την έναρςι τού Ραδΐώφωνικοϋ οταθμοΰ
  •Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προαι-
  τόν τό Ραδ,όφωνο δΓ όλας τάς ταξεις, δι ολα
  τΓκέϊτραΓδι' βλβυς έκείνους που θέλουν ν« εκ-
  «ολΤτίσοϊν τό μαγαζΐ ή τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν Ραζιόφωνα δλων
  των τύττων άπό 3 χιλ. δραχ. καί άν»,
  δ" δλα τα ρεύματσ καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ:
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε ^*^
  τό συμφέρον σας. - Καθ
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ■ ΑΙΣΚΟΙ · ΠΙΚ ΑΠ
  ΠΛΗΓΕΣ
  5··
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΡδφΙας
  Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλατεϊα Βενιζέλου
  Έγκυκλοποαδεία
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατΐό δλα δι' ολους.
  Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  Β'.
  Είς τα μεγάλον βιβλίον τής ζω-
  ήί τής γής τα πρώτα-ποώτα φύλ-
  λα είνε επί τού προκειμένου δυ-
  σανάγνιοΐτα. Πλήρης σιωπή κα-
  λύπτει τί πρώτχ βήματα τής
  γής μας. Αί μελέται μόνον τής
  πρώτη; λεγομένας περιόδου άπο-
  καλύπτουν ϊχνη προϋπαρχούση-ς
  ζωής σ/)μαντικώς άρχαιοτέρας.
  Β»β ίω; δέν πρέπει νά ζητού¬
  μεν επί τοθ πρικειμένου τα άκα-
  τόρθωτα, έφ' 2σον έχομεν τό πά-
  ράδειγμα πλείστων χω&ογράφων,
  Ιργων τού άνθρώπου χΗεσινών έν
  σχέσει μέ την ζωήν τ;0 πλανήτου
  ιιας, τα δποϊα παρουσιάζων κενά.
  Έπομένως ή ύπαρξις είς τό βιβλί¬
  ον τής ζωής τής γής σελίδων υ¬
  ψίστης σημασΐΛς, πού είνε δυσα
  νάγνωστοι είτε καί έξη)είφ()ησαν,
  δέν πρέπει νά μ&ς παραξενεύη,
  άφοθ άπομένουν άλλαι αρκεταί
  διά νά διευρύνουν τεραστίως τόν
  όρίζονχ* τής σκέψεως καί των
  γνώσεών μας. Εάν δμως ή πάλαι
  ονΐολογική έπιστήμη ανεκάλυψε
  σπουδαΐα στοιχεΐα διά την μελέ¬
  την τής ζωής τοθ πλανήτου μας
  δέν ίκανοποιεϊ άκόμη πλήρως
  την περιέργειαν μας διά την κα-
  -αγωγήν τοθ ανθρωπίνου γένους,
  διότι δέν κατώρθωσε νά διαλύση
  τό μυστήριον τής γενέσεως τοθ άν¬
  θρώπου. Έχουν ευρεθή σκελετοΐ
  προϊστορικ&ν άνθρώπων πού θεώ-
  ροΰνται μεταξύ των πρώτων κα·
  τοίκων τής γής, άλλ' έ"ν τώ με-
  ταξύ υιτάρχουν πλείστα κενά με·
  ταξύ αύχοθ τοθ εϊδους και τοθ
  ση-'ΐερινοΰ άνθρώπου πού δέν επι·
  τρέπουν την αποκατάστασιν μιδς
  πλήρους σ?ιρας εξελίξεως τού γέ¬
  νους.
  "Ισως τουτο ν' άποτελή εΰτυ-
  χές κενόν τοΰ μεγάλου βιβλίου
  τή; φύσεως, ίκανοποιοΰν την φ·-
  λαυτίαν μας διότι παραλλήλως
  είς τα ίλ)χ ζωϊχά ειδή παρατηρεΐ
  ται τό φαινόμετον τής συνδέσεως
  των γενών καί των είδών μεταξύ
  των διά μέσου των διαφόρων έπο^-
  χών καί περιάδιον, επί τή βά¬
  σει ενός νόμου λογικής διαδοχής,
  ή φιχινομένης τουλάχιστον λογι-
  κης είς ημάς, εις τρόπον ώσΐε
  είς την κορυφήν τής συνδέσεως
  αυτής νά υπάρχη Ιν μόνον είδος,
  άπδ τό όποίϊν προήλθον τα άλλα
  έν τ^ έξελίξει. Τα σχετικά έπι-
  χειρήματα έν προκειμένω ήντλή
  θησαν άπό την μελέτην των δια
  φόρων φλοιών καί στρωμάτων τής
  επιφανείας τής γής. Γεωλογικαί
  καί άτμοσφαιρικαί συνθήκαι συνε
  τέλεσαν συν τω χρόνφ καί μέ
  την πάροδον δχι πλέον αϊώνων,
  δχι πλέον χιλιετηρίδων, άλλά
  I-
  κατομμυριετηρίδων, είς την μετα¬
  βολήν -ών διαφόρων ζωϊκών τύ·
  πων, οί όποΐοι Ιλκουν κοινήν την
  άρχικήν καταγωγήν των.
  Ή Μεσσαρά
  προοδεύει συνεχώςι
  Ί1 ένταοις τοΰ Περονοσπόρου εφέτος είναι
  καΓαπληκηκή λέγω των ύγρών καιρόν.
  Έξκκολου8ηοετε τα ραντίσματα προτιμ<5ΰν- τες έτοιμον ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΙΝΗΝ,ήτις έχει τέπλε- ονέκτηιια νά έπικολλάται είς τα φύλλα χαί τα σταφύλια. Μέ τό τρίτον ράντισμα, θά έξυπηρετηδητε περισσότερον μέ την ξηράν καταπολέμησιν διά της ΧΑΛΚΙΝΗΣ, σκόνπς λεπτοτάτης. Διά τής ΧΑΛΚΙΝΗΣ, μέ κοινά θειαφιστήρια ή τής ΐτλάτης δα χαλύψετε είίκολα όλην την επι¬ φάνειαν τής κουρμβυλας, τάφύλλα, βλαστούς χαί σταφύλια, δπως βάζετε τό θειάφι. Όταν ό Περο- νόσπορος πιώση τα σταφύλια, ή ?ηρά καταπολέ- μησις είναι ένδεδειγμένη· Είνε άνάγκη νά δοκιμάσετε. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ Σ &ΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Τηλέφωνον 6—50. Τμήμα Άσφαλειών. Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι- κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζομεν, υπό τβύς καλυτέρους όρουξ, τούς κινδύνους μεταφο¬ ράς οιουδήποτε εϊδους έμπορεώματος. ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ., Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο- δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδύνους κλονισμοΰ έκ σαισμοΰ. 'Επίαης τούς κινδύνους εργατικήν άτυχημάτων: ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΕΜΠΛΟΙΕΡΣ ΛΑΪΑΜΠΙΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΛΤΑ Άσφάλειαι ΖΩΗΣ μέ τούς καλυτέρους συν- δυασμούς: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Νέαι παραλαβαι θερινών ύφασμάτων. ραν τος μας τβς ΜΟΙΡΑΙΣ Μάϊβς (άνταιτοκρι· τβΰ μας'.— "Οσοι άγαΐτβΰν την ύπαιθρον καί θέλγονται ά πό τίς ώμοβφΐές της, κι' άκόμπ οσοι θέ¬ λουν ν' άντιληφθοΰν πύσας προ όδβυς εχεΐ σημειώβει ή γΐωργία είς τόν τόπον μας, θά έπρεπε νά έπιχειρπσοον μίαν έκόρομήν Εως έώω κάτω είς την Μεσσα- αυτήν την έΐτοχή. 'Ασύγκρι- είς γοητείαν είνε 6 κάμπος αυτή την έποχή! Άπέραν- θάλασβα στά στάχυα τα χρυσά κυματίζουν μέ τς ριιτές τοΰ άνοιξιάτικου άνέμου. Κι' οί έλαιωνες, ύλάνθιστοι τινάσ- σουν τίς καταπράσινβς κορμοστα- σιές των πρό; τόν ούρανό, <3ά- σος πυκνό καΐ ώραΐο, ένω ο! λμ ιές καί οί κιτριές μέ τούς λευκοϋς άνθούς των καΐ τα χιλι ών λογιών άγριολοΰλουδα σκορ- ποΰν τα μυρα των κι' άρωματί- ζουν την ατμόσφαιραν «ου σπα- θίζίταΐ άπ' τα χελιδόνι» τηνω- ρα πού στΐς ρεμματιές, τ' άηδό- νια μ' άτέλειωτβς στροφέ; ΰμνοΰν την ανοιξι καΐ τίς ώμορφιές τοΰ ίίδυλλιακού τοπείου Γόνιμο; ό αέναος μόχθο; των άγροτών μας, έχει δημιουργησΓΐ αΰτό τό θχΰμα των καλλιεργειών. Ή Μεσααρά, παρουσιάζει μίαν έκ- πληκτική δσβ κι' άξιοθαύμα- στπν είκόνα προώδου καΐ εξελί¬ ξεως. Καί ύέν περιορίζβται ή πρόοδο; εί; τόν τομέα μόνον των καλλιεργειών. Ή ιδία τάσις ' εί; οΧχς τα; εκδηλώσει; της ζωή; καΐ εί; ολα τα χωρία, με· γάλα καί μικρά. ΟΊ Μοίραις έ· ίελίσσονται εί; μίαν ά/ΐό τάς ω¬ ραιοτέρα; κ^μβπΐλει; τή; νήαου μα; καΐ εί; ενα άπό τα σβ(5α· ρώ:&ρα έμ-ΐβρ'.κκ κέντρα. "Οταν μάλιατα μετ' ολίγον, ώς έλπίζϊ· ται, ηλεκτροφωτίσθη θά άπηκτη· ση νέαν όψιν πολιτισμόν. Ή Πόμπηα έπίση;, μέ τό Γυμνά- σιόν της, μέ τας δενδροστοι¬ χία; τη;, μέ τό νέον ΰδραγιι- γεΐον της, μέ την άδιάλειπτον εξέλιξιν της, έχβι τέλβίως άνα- καινΐ39τί. Τό ίδιον δέ ειμπορεί νά είπη κανεΐ; καΐ γιά τού; Βάρρου; τό τόσο προοδευτικό βΐ; δλα χωριό. Πρωτοστατδϊ βΐ; έλα.. ΕΙ; εργα κοινοτικχ, είς την ουνβταιρικήν ιδέαν, εί; κάθε τί πού ςρανερώνει πρόοδον καΐ πο¬ λιτισμόν. Καΐ τό Τυμπάκι δέν ίιβτερεΐ. Γεωργικως, έρχεται πρώ· το αίς όλον τόν νομόν. "Αν κατορθώση δέ νά λύση καΐ τό ζητημα τη; υδρεύσεως τού, τότβ θά κατασττί μία κωμόπολι; πραγ ματικά άξιοζήλίυτο;. "Επειτα, τό Πβτροκεφάλι, η Σίββα, τα Πιτσίδια, τό Περι, ό Πλάτχνος, έ 'Αμπελοΰζος, ή Φανερωμένη καΐ ολα γενικώς τα χωρία πά- ρουσιάζουν έπίση; μίαν θαυμα¬ στήν εξέλιξιν. Άλλά δι' 2λα αύ¬ τοι ϊαω; ασχοληθώμεν άναλυτι- κώτερον άργόνερα είς συνέχειαν σημειωμάτων μας. Η ΛΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ Ό ΈκοΌτικός Οίκος «Πυρσός» εκυκλοφόρησεν είς πολυτελεστά την καΐ καλλιτεχνικήν έκδοσιν έξ 156 σελίδω/ τό νέον βιβλίον τοθ Δικηγόρου κ. Δημ. Α. Ζώχου υπό τόν τίτλον ή «Δικαιοσύνη είς τδ Κράτος τοθ Άλή Πασά». Μεταξύ των ένδιαφερόντων κεφαλαίων τής Επιστημονικάς με ι λέτης τοθ κ. Ζώηυ περιέχον Ι ται καΐ τα ίξής: - _4 Ή Φυσιογνωμία τού Άλή.— Ή ΓενεαλογΕα τού. —Ό χθεσι- νός ληστής διώχχης των λη- σιών —Το σύσΐημα τής Διοική¬ σεως τού.—Τό Δικαστικον κα- θεστώς τής Τουρκικής Αύτοκρχ- τορίας.—Τα δικχστικά τι^νώ- μια είς το Κράτος τοΰ Άλή.— Τα ιδιαιτέρα προνόμι» τοΰ Σου- λίου, τοΰ Ζαγορίου, των Βλα- χοχωριών.—Ή Πρέβεζα, ή ΙΙίρ γα, ή Βόνιτσα καί τό Βουθρω χον.—Ή Φορολογική Δικαιοσύ νη.— Αί δήθεν άρπαγαί καί δη· μεύσεις των Τσιφλικίων.— Ή Ιΐοινική Δικαιοσύνη είς τό Κράτος τοΰ Άλή, ή αύστηρότης των Χριστιανικαί Κοινοτικών Δικαστηρίων καΐ ή κατάστασις τής ΕύρωπαΊ'/ΐής Δικαιοσύνης μέχρι καί τοΰ 19ου αιώνος. Τα έργον τοΰ Άλή ώς ανωτάτου Δι- καστοθ.—Ό τύπος των άποϊά- σεών τού.—Συγκριτική μελέτη καί έγκώμια διά την Δικαιοσύ νην τού δπό Μητροπολίτην, Πά τριαρχών καί ήμετέρων καί ξί- νων συγγραφέων τής έποχής τού. —Ή Γενική Διεύθυνσι. τής Άγβρανομίας. ΕΙ; την Εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος διά τοΰ έποίου ή μέχρι τοΰ· δέ παρά τω υπουργείω Εσωτε¬ ρικώ ν Γενική Διεύθυνσις 'Αγο- ρανομίας χειραφετεΐται εί; ά νέ ξάρτητον ύφυπουργεΐβν. Ή κεν· τρική ύπηρεσία τοΰ ύφυπουρ- γείοιι θ' άιταρτίζβται έκ της γβ νίκης γραμματείας καΐ των διευ θύν^εων άγορανομία;, αρτου, δι- οικητικού, μελετώ.', κχΐ γ£νικοΰ συμβούλου. Πατά τω ύφυπουργείω αυνιατάται συμβούλιον διοικητι- ύέδ Τό θαλαμηγόν ά)π. Λόγω έτησίας επιθεω¬ ρήσεως διακόπτει τα δρο- μολόγια επί 15δημερον. (Έκ τοΰ Πρακτορείου) ρ Τα τής ""σϋνθέ^εως, άρμοδιό- τητο; καΐ λεΐΓουργίκς'ίΰτοθ 3ά κανονισθοΰν διά διατάγματο;. Διά διατάγμκτος ίπίαηζ θά κα¬ νονισθούν ή άρμοδιοτης έκά- στής διευθύνσεως, των τμημάτων καΐ των γραφείων, ώ; καΐ των τεχνιχών ύπηρεσιών. Οί ΰπηρε- τοΰντ».; κατά την ισχύν τοΰ παρόντος νόμου καΐ μή κεκτημέ- νοι τα προσόντα ΰπάλληλοι δι- ατηροΰνται εί; τάς θέσει; των, άλλά προάγονται μελλοντικώ; επί τη βάσει προσόντ^ν. —Πρόσκλησις. Προσκαλοΰνται άπαντες οί ποδοαφαιρισταΐ τοΰ Ο.Φ.Η. Α' καΐ Β' ομάδος όπως προσέλθωσι σήμερον μεθ' απάντων των ά- θλητικών είδών αυτών, είς τό έιτευκτηριον τοΰ Συλλόγου (πα· ρά τόν "Αγιον Μηνάν) καΐ περί ώραν 7 μ. μ. πρός ανα¬ κοίνωσιν αυτοίς διαφόρων ζητη- μάτων. (Έκ των Γραφείων τοΰ Ο.Φ.Η.) — Όρκωμοσία Προσκόπων. Σήμερον Σάββατον, έ μ. μ. θέ¬ λει λάβη χώραν παρουσία τοΰ κ. Νομάρχου *αΐ των 'Αρχών τή; πόλεως ή έορτή τής όρκωμοσίας των προσκόπων τη; 9ης "Ομάδος Προαστείων Ηρακλείου εί; την πλατείαν τού Κρατικοϋ Συνοικι- σμοΰ (Άτσαλένιου). —Τα κα-ηχητικά Χανίων. ΕΙ; τόν αίθουσαν Χρυσοστόμου Χανίων έτελέσθη προχθέ; Α κα- θιερωμένη έορτή επί τή λήξει των μαθημάτων των Κατηχητι· κων Σχολείων Χανίων. Εί; την εορτήν ωμίλησεν έ Θεοφιλέστατος Έπίσκοπο; Χανίων εξάρας τό ίρ· γον των Κατηχητικών Σχολείων. Υπό των μαθητών σημειωτέον έ· ξετελέοθησαν επιτυχώς άαματα καΐ άπηγγέλθησαν ποιήματα έκ- κλησιαστικοΰ περιεχομένου. —Συλλήψεΐί φυγοποίνων. ΕΙ; Χανιά συνελήφθησαν ποιρ' άβτυνομικών όργάνων οί φυγό- ποινοι Παύλος Μ. Κατσβύλη; σω¬ φέρ, Χαρ. Μιχ. Μανουσέλης, Παϋλο; Μιχ. Ταζεδάκη; καΐ Ίω· άννα Καπαδουκάκη προ; εκτιβιν διαφόρων ποινών έπιβληθεισών αυτοίς δι' άξιοποίνους πράξεις. «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. 'Ανακαινισθέν πλήρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Δίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—" Ανεσις- Άσφάλεια. ΑΔΑΜΗ . 5—40 II! ι . Υ, " ! ΪΙΙ ι»
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  21 Μαίου 1938
  120 Ώρα
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΙ'
  ΗΡΧΙΣΕ ΚΙΝΗΪΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΤΣΕΧΟΣΑΙΙΒΑΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  Η ΠΡΑΓΑ Ε.ΛΟΠΟΙΗΣΕ
  ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ_ΚΑ[ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ}
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο- |
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού
  έξωτερικοΰ άναφερουν ότι ή κυβέρνησις
  τής Πράγας ειδοποίησεν έπειγόντως!
  τούς Παρισίους καί τό Λονδίνον ότι
  τάς τελευταίας ημέρας παρετηρήθη κί- '
  νησίς καί συγκέντρωοιςΓερμανικού στρα
  τού είς τα Τσεχοσλοβακικά σύνορα.
  Έξ α,λλου κατά τάς πληροφορίας τής
  Ηράγας, τό Ράϊχ συγκεντρώνει είς τα
  σύνορα Γβρμανίας — Τσεχοσλοβακίας
  μεγάλας ποσότητας πυρομαχικών καί
  μηχανοκινήτων μέσων.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΪΠΛΗΡΩΣΑΝ
  ΤΗΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ ΤΟΥ Ι0ΥΤΣ00Υ
  ΑΠΕ1ΛΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΤΟ ΧΑΗΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μοΐς).—Τηλεγραφήματα έκ Σαγ-
  κάης άγγέλλουν ότι οί Ίάπωνες συνε-
  πλήρωσαν την κατάληψιν τού Σου-
  τσόου.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα κιν-
  δυν&ύει ήδη σοβαρώς τό Χανκόου είς
  τό οποίον ώς γνωστόν έδρεύει ή Κινε-
  ζική κυβέρνησις.
  Ή κυβέρνησις της Πράγας
  και αί άπαιτήσεις τοΰ Χενλάϊν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (τηλε Ι
  γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ Ι
  Πράγας ότι την προσέχη Τρί¬
  την ό Πρωθυπουργός τής Τσε¬
  χοσλοβακίας θά δεχθή τόν κ.
  Χενλάϊν. Ή Τσεχοσλοβακική
  κυβέρνησις έπιθυμοϋσσ νά δώ¬
  ση ταχύ τέλος είς τάς έσωτε
  ρικάς διαταραχάς τοθ κρά-
  τους έπισπεΰδει τάς προετοι-
  μασίας τής ενάρξεως των δια-
  πραγματεύσεων. Ευθύς μετά
  την λήξιν των διαπραγματεύ-
  σεων μετά τοθ κ. Χενλάϊν ή
  κυβέρνησις θά έλθη είς δια-
  πραγματεύσεις μετά των εκ¬
  προσωπών των άλλων έν Τσε-
  χοσλοβακία "μειονοτήτων οί
  όποΐοι άλλωστε μιμούμενοι
  τούς Γερμανούς έγείρουν μέ
  την σειράν των αξιώσεις καί
  ζητοΰν προνόμια. Ή Τσεχο·
  σλοβακική κυβέρνησις έπιθυ-
  μεΐ ώς λέγεται νά κανονίση, ο¬
  ριστικώς τάς διαφοράς της
  μέ τάς έν τή χώρα μειονότη·
  τας.
  ΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΤίΙΝ ΑΓΓΛΒΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). — Είς την χθεσι¬
  νήν ύπουργικήν σύσκεψιν ό
  ϋπουργός κ. Σωτάν μετά των
  συναδέλφων τού κ. κ. Σαρρώ
  καί Ζάν Ζαί έλαβον άποφά-
  σεις άφορώσας την ύποδοχήν
  των "Αγγλων Βασιλέων είς
  Παρισίους. Τό Σάββατον θά
  συνέλθη νέον υπουργικόν
  Συμβούλιον τό οποίον θά α¬
  ποφασίση διά την συμμετο¬
  χήν τοθ στρατοΰ καί τάς πα-
  ρελάσεις έν γένει αΐτινες πρό-
  κείται νά γίνουν κατά την
  άφιξιν των "Αγγλων Βασιλέ¬
  ων διά την οποίαν οί Παρίσιοι
  έτοιμάζονται πυρετωδώς.
  ΤΑ ΓΑΛΛΟΎΤΑΛΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). — Αί πληροφορίαι
  διά τό Γαλλοϊταλικόν έξακο-1
  κολουθοϋν νά είναι πολύ
  συγκεχυμέναι. Ό Γαλλικός
  τύπος έκφράζεται έπιφυλακτι-
  κώς επίτοθ θέματος τούτου.
  Πάντως κοινόν συμπέρασμα
  είνε δτι 6 πόλεμος τής Ίσπα-
  νίας θά διαρκέση πολΰ περισ¬
  σότερον άπό δσον έπιστεύετο
  πρό δΰο μηνών. Οί Ιταλοί, το-
  νίζουν οί Γάλλοι, έπιθυμοθν
  έν σύμφωνον τό οποίον θά
  επιφέρη την νίκην τοθ Φράν¬
  κο. Έν φ ή Γαλλία έπιδιώκει
  2ν σύμφωνον ανάλογον μέ τό
  Άγγλοϊταλικόν.
  —Ό Γάλλος ύπουργός κ.
  Πώλ Ρεϋνώ έφθασεν άεροπο-
  ρικώς χθές τό εσπέρας είς
  Λονδινον. Τό ταξίδιον τουτο
  δέν έχει πολιτικόν χαρακτή-
  ρα. Έν τούτοις ό κ. Ρεϋνώ έ-
  πωφεληθείς αύτοΰ συνηντήθη
  μετά πολλών "Αγγλων πρόσω-
  πικοτήτων.
  Ή χδεσινή άφιξις είς την πόλιν μας
  τοΰ ύφυπουργοΰ Τύπου κ.Νικολούδη.
  ΧΙΖΟΥΗ
  ΟΝΠΡΟΕΑΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τοΰ άντ*,
  ποκριτού μας). —Πληροφορίαι έκ Σα-
  ραγώσης άναφερουν ότι τα έθνιχά
  στ ρατεύματα συνεχίζουν την νικηφόρον
  προέλασιν αυτών είς την Άραγωνίαν.
  Ο. κυβερνητικοί, κατά τάς ιδίας πληρο¬
  φορίας, ύφίστανται μεγάλας απωλείας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΙ
  ΣΟΥΔΙ
  ΝΤΑΙ ΑΙ
  ΩΝ ΚΑΙ ΤΣΕΧΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΜαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Καθ' α ^ τηλεγραφεί¬
  ται έκ τού έξωτερικοΰ αί συμπλοκαί
  Τσέχων καί Σουδιτών συνε,χίζονΐαι ι¬
  δίως λόγω των έπικειμένων δημοτικών
  έκλογών αΐτινες κρατοΰν έν νευρικότη-
  τι την κοινήν γνώμην τής Τσεχοσλοβακί¬
  ας, δίδουν όμως καί νέας εύκαιρίας είς
  τούς Σουδίτας διά νά έπαναλάβουν τάς
  προκλήσεις των.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΒΕΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ
  ΤΗΗ ΔΙΑΚΟΗΗΝ ΤΟΝ ίΑΛΑΟΊΤΑΛΙΚΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Παρισίων άναφερουν ότι οί
  Γάλλοι δέν Οεωροΰν οριστικήν την δι¬
  ακοπήν των Γαλλοϊταλικών διαπραγ-
  ματεύσεων. Δέν αποκλείουν μάλιστα
  τό δυνατόν τής επαναλήψεως αυτών έν τος
  συντόμου χρονικοΰ διαστήματος.
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΪ
  111 ΤΗΝ ΑΗΤΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΗ ΚΥΟΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου(τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώμης
  άγγέλλουν ότι είς ανακοινωθέν τοΰ
  Πρακτορείου Στέφανι δημοσιευομενον
  σήμερον τονίζ&ται ότι ή άντίστασις
  των Ίαπανών κυβερνητικαί κατά τούς
  τελευταίους μήνας οφείλεται κυρίως είς
  κολοσσιαίας ένισχύσεις τής Γαλλίας
  παρασχεθείσας είς τούς κυβερνητικούς.
  ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΟΥ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]ΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού ανταπο-
  κριτοΰ μας). —Τηλεγραφήματα έκ τής
  "Απω Ανατολάς άναφερουν ότι πέριξ
  τής πόλεως Σουτσόου συνάπτονται σφο¬
  δραί μαχαι μεταξϋ Ίαπώνων καί Κι·
  νέζων. Οί Ίάπωνες β ποβλέπουν είς την
  εκκαθάρισιν τού έδάφους πρός συνέχι¬
  σιν τής προελάσεώς των.
  Την νύκτα τής παρελθούσης
  Πέμπτης πρός την Παρασκευήν
  κατέπλευσεν είς τόν λιμένα μας
  τό ελληνικόν τουριστικόν άτμό
  πλοιον «Ελλάς» επί τοΰ δποίου
  έπέβαινε μετά τής συζύγου τού
  έκτελων περιήγησιν άνά τάς έλ
  ληνικάς νήσους, ό υφυπουργός Τό
  που καίΤουρισμοΰ κ. θ. Νικολού
  δης.
  Χθές την πρωίαν άνήλθον επί
  ■ΐθΰάτι^απλβίου καί έχαιρέτησαν
  "τό"ν"κ. Νικολούδην δ Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλος δ Δή
  μαρχος κ.Γεωργιάδης,ό Διοικητής
  Χωροφυλακής κ. Όρφανουίάκης,
  δ Λιμενάρχης κ. "Αγγελος Σταύ
  ρου καί ο Πρόεδρος τής Έπιτρο
  πής Τουρισμοΰ Ηρακλείου κ. Βοΐ
  λας. Είς την αποβάθραν ανέμενον
  τον κ. υφυπουργόν άντιπρόσωποι
  τοθ Τύπου οίτινες καί ηύχήθη
  σαν εις αυτόν τό ώς εύ παρέστη, δ
  Τελώνης κ. Περάκης, άξιωμα
  τικαΐ τής Χωροφυλακής κ. ά".
  Ευθύς αμα τή άποβιβάσει τού
  δ κ. υφυπουργός συνοδευόμενος
  καί άπό τάν κ. Δήμαρχον μετέβη
  είς Κνωσόν περιβργασθείς έι' άρ
  κετόν τάς αρχαιότητάς. Έπιστρε
  φων επεσκέφθη τό Μουσείον ένθα
  , καί παρέμεινεν έ π' αρκετόν. Κατά
  | την επίσκεψιν τοΰ κ. Νικολούδη
  είς τό Μουσείον ό άρχιτεχνίτης
  τοθ Μουσείου κ. Κανάκης προσέ
  φερεν είς την κυρίαν ύφυπουργοθ
  αντίγραφον άρχαίου άγγεόου
  Ό κ. Νικολούδης ακολούθως α¬
  νήλθεν είς τδ νομαρχιακόν μέγα¬
  ρον ένθα εδέχθη τούς δημοσιογρά
  φουςκαί άντιπροσώπουςτών άρχών.
  Τόν κ. Νικολούδην έπ' εύκαιρία
  επεσκέφθη επιτραπή Μεσσαριτών
  καίτόν παρεκάλεσε νά μεριμνήση
  διά την εκμετάλλευσιν των ίαμα-
  τικών πηγών Κρήτης καί την ί'δρυ
  σιν λουτροπόλεως είς Λέντα. Ό
  κ. δφυπουργός υπεσχέθη νά δια¬
  τάξη την γ,άΒο^ον είς Μεσσαράν
  πρός μελέτην τού ζητήματος το5
  είδικοΰ μηχανικοθ τοΰ ύφυπουρ-
  γείου κ.Λέκκα δστις θά αποφανθή
  επί τοΰ δυνατοΰ τής ιδρύσεως τής
  λουτροπόλεως. Ό κ. ύφυπουργός έ
  πεβιβάσθη τόέσπέρας έπίτοθ άτμο
  πλοίο^ «Έλση», έπιστρέφων μέ-
  σψ Πειραιώς είς Αθήνας.
  Ο ΑΓΓΙΙΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΟΥ ΗΝΤΙΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΪΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΒΕ1ΑΙ0Σ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ!
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΚΙΙ11ΜΓΣΑΜΟΕΡΛΑΙΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ «Ό Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Νυκτερινά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι ο
  νέος άνασχηματιημός τού ύπουργείου
  Τσάμπερλαιν δέν είνε διόλου άπίθα-
  νος.
  Τούτο έξάγεται κυρίως έκ σημερινών
  άρθρων των Αγγλικών εφημερίδων αί¬
  τινες καί άφήνουν νά εννοηθή ότι ο ά-
  νασχηματισμός ούτος είνε άπαραίτητος
  μετά τα τελευταία διεθνή γεγονότα.
  Λί έφημερίδες αΐτινες γράφουν διά τόν
  έν λόγω ανασχηματισμόν, προσθέτουν
  ότι είς την κυβέρνησιν καθίβταται ά-
  παραίτητος πλέον ή συμμετοχή τοΰ κ.
  Ούΐνστον Τσώρτσιλ καί τού τέως υπουρ
  γοΰ των Εξωτερικών κ. Ήντεν.
  Μδρύονται είς την ύπαιθρον χώραν
  είδικοί ύγειονομικοί σταθμοί.
  Τό Υπουργείον Κρατικής 'Υγι-
  εινής καί Αντιλήψεως, απηύθυ¬
  νε πρός τούς προϊσταμένους των
  Ύγειονομικών Κέντρων των νο-
  μών μακράν εγκύκλιον δι' ής δί¬
  δονται οδηγίαι δσον άφορα την
  εφαρμογήν τοθ προγράμματος έ-
  ξυγιάνσεως τής ύπαίθρου χώρας.
  Σχετικώς απεφασίσθη ή ίδρυσις
  6γειονομικών Σταθμών έξαρτωμΙ-
  νων έκ τοθ οίκείου 'Υγειονομι-
  κοΰ Κέντρου καί εξυπηρετούντο^
  εκάστου πληθυσμόν 6—7 χιλιά¬
  δων κατοίκων μικρών δμόρων
  κοινοτήτων. Οί σταθμοί ούτοι θά
  Ιδρεύουσιν είς τάς κυριωτέρας
  κοινότητας άπό απόψεως πληθυ-
  σμοΰ, τοποθεσίας καί μέσων συγ-
  κοινωνίας, ή δέ ύπηοεσία αυτών
  θά έκτελήται υπό τοΰ οΐ-κΐ,ίου
  κοινοτικοΰ ίατροΰ, %οΎ%ονφ.&νο)
  κατ' αρχάς δπό μιας μαίας.
  Σκοπός των σταθμίόν τούτων
  θά είνε άφ' ενός μέν ή δγειονο-
  μική εξυπηρέτησις τής περιφερεί¬
  ας τής δικαιοδοσίας των διά τής
  καταπολεμήσεως καί προλήψεως
  των λοιμωδών νόσων, έξυγιάνσε-
  ως τοΰ περιβάλλοντος, καταπολε¬
  μήσεως των κοινωνικαί* νόσων,
  προστασίας τής μητρδτητος καί
  τοΰ παιδιοΰ καί άφ' ετέρου ή ία-
  τρική καί έν μέρει νοσηλευτική
  αντίληψις των κατοίκων.
  Οί ανωτέρω σταθμοί θά στεγα-
  σθώσιν είς είδικά ίσόγεια 'κτίρια
  περιλαμβάνοντα άνάλογα δωμάτια
  μέ χειρουργεΐον διά μικράς καί
  επειγούσης φύσεως έπεμβάσεις
  ώς καί δια μαιευτικάς τοιαύτας.
  "Ηδη διετάχθησαν οί νομία-
  τροι νά προ^ίύθΐν είς έμπεριστα
  τωμένην μελέτην τοθ ζητήματος
  δποδεικνύοντες τάς κοινότητας
  είς δς θά άνεγερθωσιν τοιοΰτοι
  σταθμοί κατόπιν προηγουμένης
  έν προκειμένω συνεννοήσεως μετά
  των έπιτοπίων άρχών καί των νο
  μομηχανικών καί δημομηχανικών.
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ
  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Είς την Διοίκησιν τής Όμο
  σπονδίας Επαγγελματιαι Ήρα
  κλείου υπεβλήθη πρότασις έκ
  μέρους τοΰ Συνδέσμου παντοπω
  λών σχετικώς μέ την εκλογήν
  των ένοριακών επιτροπών ή δποία
  ύποδεικνύεται νά διεξάγεται έτη
  σίως μεταξϋ ωρισμένου άριθμοΰ
  σοβαρών προσώπων έπαγγελματι
  ών διακρινομένων κατά τάς ϊκλο
  γάς είς τακτικούς καί αναπληροί
  ματικούς ώς γίνεται διά τούς έ
  νόρκους. Ή Όμοσπονδία Έπαγ
  γελματιων θά διαβιβάση σχετικήν
  πρότασιν είς την Μητρόπολιν.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  Κατά πληροφορίας τής πα-
  ρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος
  Κεντρικάς έπιτροπής άδειών
  είσαγωγής καθ' υπέρβασιν
  πρός τό Εμπορικόν Έπιμελη-
  τήριον Ηρακλείου, εξουσιοδο¬
  τήθη αυτή αρμοδίως δπως χο¬
  ρηγή αδείας είσαγωγής καθ'
  υπέρβασιν σιδηροσωλήνων δα-
  σμολ. κλ. 68 γ. προελεύσεως
  Γερμανίας.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Αί τιμαί των αλεύρων καί
  τοΰ άρτου καθορίζονται ώς
  εξής: Άλευρα λευκά κατ' ο¬
  κάν δρ. 10, 49 1)2, πιτυροθχα
  9 35. Άρτος λευκός δρ, 9.90,
  πιτυροθχος 8.20.
  ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΕΛΑΦΡΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Επί τώ σημερινώ κατάπλ(ρ
  τής έλαφράς μοίρας τοϋ στο
  λίσκου άντιτορπιλλικών άπαν¬
  τα τα καταστήματα καί αί οι¬
  κίαι θά σημαιοστολισθώσι.
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ Ινταΰ
  θα πρακτορείου τοΰ Έθν. Ααχεί-
  ου οί κατωτέρω άριθμοί διατεθέν
  τες είς Ηράκλειον κερδίζουν άνά
  400 δρ. έκαστος:
  1047, 1077, 1083, 1100,3641
  3665, 3692, 6117, 6124, 6135,
  6148, 6'56, 8285, 8557, 12418,
  12455, 15349, 15362, 15391,
  18320, 18370, 19528, 19588,
  20515, 20520, 21726, 21758,
  21763, 25643, 25677, 25698,
  27201, 27241, 27251, 30925,
  30962, 30965, 31401, 31494
  36018, 36075, 40222, 40226,
  40297, 42665, 42682, 42692,
  45424, 45442, 45491, 46132,
  46826, 46886, 53060, 53602,
  53643,.53689, 54926, 54956,
  55214, 55289, 55296, 57406,
  57443, 57454, 58920, 58937,
  60950, 66029, 66055, 66093,
  66100, 68246, 68286, 72673,
  74911, 74924, 74970, 74994,
  76807, 76847, 76890, 77912,
  77914, 78409, 78425, 78450.
  Ή ^ανανέωσις των γραμματί-
  ων τής Β.' κληρώσεως άρχίζει
  άπό σήμερον καί λήγει την 8ην
  Ίουνίου.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΟΛΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΟ.Ν
  Συνεπεία τής ληξάσης άπό
  χθές προθεσμίας πωλήσεως μακα
  ρονίων είς χΰμα, δυνάμει τοΰ τε-
  λευταίου σχετικοΰ νόμου, υπεβλή
  θη χθές πρός τόν κ. Νομάρχην
  Ηρακλείου άναφορά των παντοπω
  λών δι' ής παρακαλοΰν ούτοι δ
  πως δοθή τρίμηνος εισέτι παράτα
  σις τής ανωτέρω προθεσμίας ώστε
  νά δυνηθοΰν άνευ σημαντικών ζή
  μιων, νά διαθέσουν τάς είς χείρας
  των εισέτι εδρισκομένας ποσότη
  τας μακαρονίων είς χΰμα.
  ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΞΕΝΟΣ
  Μεταξϋ των έκδρομέων οίτινες
  έπέβαινον τοΰ διελθόντος εντέυθεν
  θαλαμηγοΰ «Ελλάς» συγκατελέγε¬
  το καί δ διαπρεπής επιστήμων
  κ. Βοίλας, Διευθυντής τοΰ «Εύαγ
  γελισμοΰ».
  ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Καθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  λόγω τής σημερινής άργίας
  τα άρτοποιεΐα θά παραμείνω-
  σι κλειστά καθ' δλην την ημέ¬
  ραν.
  .ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΦΙΝΛΑΝΑΙΑΣ
  Επετράπη ή καθ' υπέρβασιν εί
  σαγωγή ύφασμάτων βαμβακερών
  προελεύσεως Φινλανδίας μέχρις
  άξίας 5.000 διάτούς επιθυμούντας
  τοιαύτην εισαγωγήν επί καταθέσει
  εγγυήσεως 25ο)ο επί τής άξίας
  τοθ ίΙ<3&%ύου Η ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΜΝ—«ΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ «Ο ΙΙΛαΐου τού (άντα- ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Πράγας άναφερουν ότι οί έκεϊ ύπεύθυνοι κύκλοι θεωρούσιν έπικειμέ· νην την επέμβασιν τής Γερμανίας διά τό Τσεχοσλοβακικόν. Οί πολιτικοί κύκλοι τού Λονδίνου καί των Παρισίων κρίνοντες την κατά¬ στασιν ώς πρός τό ζήτημα τούτο, το· νίζουν ότι αυτή εισήλθεν είς οξείαν φά¬ σιν. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΒΕΩΡΕΙ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΙΝΑΝΟΗΟΙΗΤΙΚΑΣ ΑΙΑ, ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Καθ' ά αγγέλλεται ο καταρτισθείς υπό τής Τσεχοαλοβαχικής κυβερνήσεως καταστατικός χάρτης δέν θεωρείται ικανοποιητικάς διά καμμίαν έκ των έν αυτή μειονοτήτων. Συγκεκριμένως τό Βερολίνον έξα- κολουθεί νά υποστηρίζη ότι ο κατα- στατικός χάρτης τής Πράγας έξυπηρε- τεϊ τα ιδία αυτής συμφέροντα καί άνα- γνωρίζει τυπικώς μόνον τα δικαιώμα- τα των δ ΤΟ ΓΥ8ΕΙ0Ν Ε Π Ε Φ Υ ΛΑΞ Ε ΕΝΟΟΥΣΙΟ&Η ΠΡΟΠΟΜΠΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ηΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΜ κ ΜΕΤΑΞΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΜαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—"Εκ Γυθείου αγγέλλεται ότι ο πρωθυπουργός κ- Μεταξάς άνεχώ ρησεν εκείθεν προπεμφθείς ένθουβιωδώς υπό των άρχών τής πόλεως καί τού λα- θύ. Ό κ. Μεταξάς άναμένεται σήμερον είς τάς Αθήνας. ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΜΙΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας). — Είς τον έπανερχόμε- νόν έκ τής άνά την Πελοπόννησον περι- οδείας τού σήμερον πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν έτοιμάζεται θερμή ύποδοχή υπό των άρχών τής πρωτευούσης καΐ των λαϊκών οργανώσεων»