958

Αριθμός τεύχους

497

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  ' Γπεύθυ νος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντα γιά ..τή νίχη τής Δημοκρατίας!
  ΚΠΠΤΙ
  «1Ι.ΙΗΗΗΗΠΙΙ1..Ι...η............,..,„.„„.............„.„„„,-,„„.„„„„,„„„,„„„„„,„.....„„,„„,„„„,„„„,
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑ
  ΤΟΔΡΑΜΑΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ
  «ΑΝ ΠΝΟΝΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜ
  ΜΑΤΑ Η ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΕΠΑΥΕ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥίΝίΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2*|
  ΑΡΚ?. ΦΥΛΛΟΥ 497
  Ϊ1ΑΡΑΣΚΕΥΜ
  22
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΣΑΑ9ΣΕΑΟΣΕ
  Μ Ε ΤΑ λ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦ!
  ΛΟΝΔΙΝΟ 22 (ίδ. ύπηρ.)—
  Όλα τέ μεγάλα φύλλα τοθ
  ΛονδΙνου Οπως οί «Τάϊμς»,
  τό «ΝταΙηλυ Γουώρκερ», τό
  «Νιούς Κρόνικλ>, τό «ΝταΙη-
  λυ Τέλεγκραφ» δημοσιεύουν
  σήμερα μέ κτυπητούς τΐτλους
  έ έ άό ό
  ήμ
  μακρές
  πρώτο
  έ
  περικοπές
  στρατιωτικό
  άπό τό
  ανακοι¬
  ρ
  νωθέν τΛν άνταρτών πού, δ-
  πως τονίζουν, έκδόθηκε άπό
  τό «Άρχηγεΐο τοθ Δημοκρα-
  τικοϋ ΣτρατοΟ ΒορεΙου Ελ¬
  λάδος».
  Ό Τύπος έηΐσης γράφει
  δτι ή μοναρχική
  άπαγόρευσε σε
  δ
  κυβέρνηση
  Άθηναϊκές
  ρ
  έφημερΐδες νά τό δημοσιεύ-
  σουν. Ή απαγορεύση προ-
  κάλεσε »τούς δημοσιογρκφι-
  κούς κύκλους τοθ Λβνδίνου
  εΐρωνικά σχόλια σέ βάρος
  τής κυβερνήσεως τοϋ κ.Τσαλ
  δάρη πού, όπως ξένοι βυνά-
  δ^λφοι τόνιζαν, μέ τέτοιες ά-
  παγορεύσεις άντ! νά σκεπά-
  σει τή χρεωκοπΐα της την
  κάνει πιό φανερή μιά καί
  προσπαθεϊ μέ τή φίμωση τοθ
  Τύπου νά άποκρύψει τα γε-
  γονότα πού δπωσδήποτε θά
  δημοσιευθοθν στό έξωτερικό
  καΐ όπωοδήποτε θά τα ξέ-
  ρουν αΰριο οί Έλληνες.
  Τό τΝιούς Κρόνΐκλ» τονΐ-
  ζει 8τι ό Ύψηλάντης συγκέν
  τρωσε γύρω τού σημαντικές
  δυνάμεις άνταρτών πού οί
  περισσότεροι κατέφυγον στά
  Ρουνά γιά νά σωθοθν άπό
  τίς έκκαθαριστικίς έπιχειρή-
  σεις. Ό διπλωματικάς συν-
  εργάτης τής ιδίας εφημερί¬
  δας γράφει: «Οί άντιπολι-
  τευόμενοι άρχηγοΐ στήν Ά-
  θήνα πάντα ύποστήριξαν την
  άτΐοψη ότι άν γΐνονταν κυ¬
  βέρνηση πού νά περιλάμβα-
  νε δλα τα κόμματα, ή άντάρ-
  τικη δράση θά κατέπαυε. Οί
  άντάρτες πολεμοθν μέ την
  πκποΐθηση δτι θά επιτύχουν
  νά πεΐσουν σημαντική μερί-
  δα τοθ έλληνικοθ λαοθ νά έ-
  νωθεΐ μαζύ τους καί νά έξε-
  Υερθεϊ κατά %οΟ καθεστώ-
  τβς πού τό θεωροθν μοναρ-
  Χοφοσιστικό. "Ηδη τό μεγα-
  λύτερο τμήμα τής Δυτικής
  Μακεδονίας έλβγχεται άπό
  τούς άριστερούς, ένώ ή Θεσ-
  σαλονΐκη βρίσκεται σέ μόνι-
  μη κατασταση άναταραχής»·
  Όλος ό Τύπος δημοσιεύει
  ιληροφορΐες δτι οί μάχες
  °τήν περιοχή τοϋ Σκρά καί
  τής Τζένας συνεχΐζονται. Ά
  ξΐζει νά τονΐσθεΐ ή πληροφο¬
  ρίαι πού δημοσιεύουν οί «Τά¬
  ϊμς» καί τό «Νταίηλυ Τέλεγ-
  κραφ» δτι οί "Αγγλοι καί οί
  Άμερικανοΐστρατιωτικοίστήν
  ϊκθεση πού υπέβαλον γιά τα
  Υεγονότα τοϋ Σκρά τονίζουν
  δτι«οΙ συγκρούσεις παρου-
  σιβσθηκαν πολύ ύπερβολικώ
  τερες άπό δ,τι ήταν». Ό Τύ¬
  πος γράφει δτι οί "Αγγλοι
  καΐ Άμερικανοί άξιωματικοί
  στήν 6κθεσή τους είναι πολύ
  έπιφυλακτικοί σχετικά μέ τή
  συμμετοχή Γιουγκοσλάβων
  στά γεγονότα ,τοθ Σκρά καί
  τό μόνο πού άναφέρουν είνε
  δτι Γιουγκοσλάβοι συνορια-
  κοίφΐ «έδειξαν στάση
  ης Αύτό 8μως σημσ.1-
  νει δτι Γιουγκοσλάβοι δέν ά-
  ναμ1χθηκαν καθόλου, δτι ύ
  ^Ρξαν άπλοΐ παρατηρητές
  κ°1 δτι δλα δσα είπαν σχε¬
  τικά οί έλληνικές άρχές εί¬
  ναι μύθοι. 'Εδώ πιστεύεται
  °τ' αν οί "Αγγλοι καί οί Ά-
  μερικανοΐ εΐχσν καί τό πιό
  ήαήμαντο στοιχεΐο, σέ βά-
  Ρος των Γιουγκοσλάβων θά
  " ΧΡησιμοποιοΟσαν έντατ -
  κά σάν έπιχείρημα εναντίον
  τους.
  Ό διπλωματικάς συνεργά-
  της των «Τάϊμς» έπιχειρεΐ νά
  •ιαβπβΐρει τίς ψευδολογίες
  των μοναρχικών γιά δήθεν
  προθέσεις των άνταρτών νά
  αύτονομήσουν τή Μακεδονία
  καί γράφει: «Ή κατασταση
  στήν'Ελλάδα άπαιτεϊ την πιό
  μεγάλη προσοχή. Οί Ινοπλες
  όμάδες των αύτονομιστών
  μέ δρισμένη ένΐσχυση τοΰ
  ΕΛΑΣί, έπιχειροϋν νά θέσουν
  κάτω άπό τάν έλεγχό τους
  όλόκληρη την έλληνική Μα¬
  κεδονία μαζύ μέ τή Θεσσα
  λονίκη καί νώ δημιουργήσουν
  άνεξάρτητη περιοχή. Οί όμά-,
  δες φαΐνεται δτι δροθν άνε-
  ξάρτητα άπό τούς κομμουνι-
  βτές τής Αθήνας».
  Σχετικά μέ τίς προθέσεις
  τοϋ κ. Σπηλιωτοπούλου, τοϋ
  όποίου τή δράση στήν κατο-
  χή άποκαλύπτει σήμερα τό
  «Νταΐηλυ Γουώρκερ», έκπρό-
  σωπος τοϋ φόρεΐν Όφφις άρ
  νήθηκε νά απαντήσει σέ δη·
  μοσιογράφους ποΰ τόν ρώτη-
  σαν άν ό κ. Σπηλιωτόπουλος
  ήλθε γιά νά ζητήσει την α¬
  δεία των "Άγγλων νά αύξη-
  θεΐ ή δύναμη τοθ έλληνικοθ
  στρατοΰ σέ 100.000 άνδρες.
  Πρόσθεσε δμως δτι ή έπΐσκε-
  ψη τοθ κ. Σπηλιωτοπούλου
  εΐχε σχεδιασθεΐ άπό τόν πε-
  ρασμένο Ίούλη. Ό έκπρόσω·
  πος άρνήθηκε έπίσης νά σχο
  λιάσει τό περιεχόμενο τής
  εκθεσης πού έστειλε ή κυβέρ
  νηση τοθ κ. Τσαλδάρη μέ
  τα δήθεν στοιχεΐα, γιά άνά
  μιξη των βορείων γει.όνων
  στήν άντάρτικη δράση. ΕΤπε
  ότι τό ζήτημα είναι τόσο σο·
  βαρό ώστε χρειάζεται νά με-
  λετηθεΤ άπό την αγγλικη κυ¬
  βέρνηση καί άνέψερε δτι άν-
  τίγραφο τής έκθεσης στάλθη
  κε κιόλας στόν κ. Μπέβιν.
  Τέλος άρνήθηκε νά σχολιά-
  σει την εκθέση των Άγγλων
  καί Άμερικανών αξιωματι¬
  κών σχετικά μέ τα γεγονότα
  τοθ Σκρά.
  ΛΟΝΔ1ΝΟ 22 (ίδ. ύπηρ.)—
  Τα τελικά άποτελέσματα
  των Ρουμανικών έκλογών
  δείχνουν δτι τα κυβερνητικά
  κόμματα συγκέντρωσσν τε-
  τραπλασίους ψήφους άπό δ-
  σους πήραν βλα μαζί τα κόμ¬
  ματα τής αντιπολιτεύσεως
  Ό ήγέτης τοθ Κόμματος των
  Φιλελευθέρας Βρατιάνο δέν
  βγήκε βουλευτής.
  Τα κυβερνητικά κόμματα
  έξασφάλισσν 348 έ'δρες δηλ
  τα 71,3 των ψήφων.
  ιΠΙιΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ|||1]Ι|1|||||||,|||||||||||πι|||π,|,|,ΐ|Π||,(πΐΜ!Ι1ΙΕΙΜΙΐηΐ,ΠΙ!ΐηΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙί1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΙΕΕΙΑΝΕΜΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΦΟΤΕΙΝΟ ΠΛγΙΔΕΙΓΜΛ ΠΑ ΤΗΝ ΕΔΛΛΔΑ ΠΟΥ ΣΗΣΕΤΑΙ
  ΟΜΙΛΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΜΑΝΤΑΚΑΣ
  Πρίν λίγες μέρες ό στρατηγός Μάν- Ι §μειναν μακρυά άπό χον ρμφύ-
  ΤΗΣ ΑΜΕΠΚΗΣ ΙΜΜ
  ΜΕΓΗΗΕΙΠΪΥΧΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 22 (ίδ. ύπηρ.)—
  Χθές κατέβηκαν σέ άπεργία
  οί άνθρακωρθχοι των Έν.
  Πολιτειών τής Άμερικής.
  ΟΙ άπεργοί φτάνουν τίς
  400 χιλιάδες.
  Ολα τα άνθρακωρυχεΐα
  έκλεισαν παρά τίς προσπά-
  θειες τοϋ Τροϋμαν νά δημι-
  ουργήσει άπεργοσπάστες καί
  παρά τίς άπειλές εναντίον
  των άπεργών.
  Προβλέπεται δτι ή άιτερ-
  γίααύ-ή θά Ιχει τερώστιο
  άντίκτυπο σέ δλο τόν κόσμο.
  Ή άπεργία άπειλεϊ νά πσ
  ραλύσει τελείως τίς μεταφο-
  ρές καί την κινήση των βιο·
  μηχανιών γιατί τα υπάρχον-
  τα άποθέματα γαιάνθρακος
  έπαρκοϋν γιά λίγες μόνον
  μέρες.
  ΟΗϋΙΜΙΗΖΙΤΗΗΗί
  10ΧΟΡΗΣ0ΪΝ ΤΑ Ξ ^ Α
  ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΜΟΣΧΑ 22 (16. ύπ.)— Ή
  κυβέρνηση τοθ Παναμδ εζή¬
  τησε άπό την κυβέρνηση των
  Ενωμένων Πολιτειών νά ά-
  ποχωρήσουν τα Άμερικανι-
  κά στρατεύματσ άπό τό εδα-
  φός της καί νά τής έπιστρα-
  φοθν οί διάφορες στράτιω-
  τικές βάσεις πού εΐχε παρα
  χωρήσει σ' αυτή κατά τή δι-
  άρκεισ τοθ πολέμου.
  ή άπα-
  μαβρίϊ
  άΐτό τό
  Η ΑΛΗ©ΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ....
  Η σημίρινή ξενόδβυλη Κυβίβνηση τρέμίΐ την άλήίίΐα, πβ»
  είναι έχθρβς κάθε τυρετννικβυ κ«βΐ·τώτος. Κ«1 άγωνίζβτετι εναν¬
  τίον αυτής. Μά τέ) ψήφισμκ πβύ υπέβαλε: χθές στή Βουλή έπιίιώ-
  κει νά φιμώαβι άλοκληρωτικά τόν Τύ.ιβ νβμίζβντα; ότι ' -'-—
  γόρευση, ή βυγκάλυψη καΐ η παραχάραξη της άλήϊβιχ;
  νά καταργήση τα πραγματικά γίγονότα καί νά κρυψβι
  λαβ την άλήίεια.
  Ή χρεωκβπημένη Κυβέρνηση ϊχει χάΐβι την αΐα3ηαη της
  πραγματικοτπτας. Και δέν ύπβπτεύεται ότι την άλήίεια γιά την
  φββερή πραγμαπκβτητα ποΰ δημιουργίαν τα Ιργα τη; ατβ *όκ·
  τάμηνβ πβΰ κυββρνόέ τή χώρα μας, β λαβ; την πληρβφορβϊται
  προ πβλλβΰ άπό τόν «μεοο άντίκτυπο ιτβυ εχει ή κχτάσταβη καί
  βτη καβημερινή τού άκόμη ζωή.
  Οί δημοσίεύσεις
  τώ*ν Τοπικών Άρχών
  Συστημοτικά ώρ σμένες ύπη
  ρεσίες δίδουν άποκλειστικά καί
  οεσΐες δίδου
  μόνο τίς διάφορες δημοσίεύσεις
  των καί κυρίως αύτές ποΰ πρό-
  κειται νά τΐλη ωθοϋν, στίς Φΐλι:
  κές ?ους μώνο έφημερίδες και
  άττοκλεΐοϋν τίς δημοκρατικές.
  Τό μέτρο ούτό δέν είναι σωστ ·,
  1 δ όνο οί δημόσ ες άρχε
  Τό μέτρο ούτό
  νια-1 δχι μόνο οί δημόσ ες άρχες
  δεν Είναι σωστό νά κομματίζον-
  ? ό αι
  νια1 δχι μ
  δεν Είναι σωστό
  ?αι καχά τέτο ο
  δ σκοπός τοθ
  δέν έ-τυνχά-νεται
  ό όο
  τρόπο, μα και
  δ
  δέν έτυνχάνετα,
  μοκρατικός κόσμος »εν
  Βάνει νώσην.Π.χ. ^«
  οδοσίας κατασκευης
  °οΟ Κ.Β.Ε. εδόθη μόνο
  ύ κ?. Ετσι
  θη μόνο σ
  κ?. Ετσι οί ένδια
  ιιόνο
  ήμ ή
  τεχνιτων
  ί τού
  ΒλΑΒη 8υι ιιόνο των χ
  μακα1αθτήμς τής υπηρεσίας τού
  Κ.Β.Ε. πού παραγγέλει τα έΊτι-
  ττλα.
  Πιστεύομε πώς δέν θά έττανα-
  ληΦθεί τό άτοτΐο αύτό.
  Μιάάκόμι ένδειξη
  Ή άνεκδιήγητη «Δράης» ρί-
  χνει πάλι σήμερα δλο τ > δηλη-
  τήριό της εναντίον τοϋ Κομμ υ-
  νιστικοΰ κόμματο . 'Ετΐαναλαμ-
  βάνει δλες τίς βρω-ΐερές συκο-
  φαντίες τής προπαγάνδας των
  λαοττροβλήτ^ιν καί ξεσττα μέ
  λύσσα, δπω καί οί μοναρχικέ'
  έφημερί^ες εναντίον τοϋ ήρωϊ-
  κοθ άγώνο τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ
  κοτά τώ ■ κατακτητών
  Κι' ένώ 6λε οί Άθηναΐκές έ-
  φημερίδες τοΰ Κέντρου καί τα
  τΐολιτικά κόμματα τοϋ Κέντρου
  δια«ηρύσσου·' ότι ύπϊύθυνη γιά
  τό σ^,μερινό κατάνημ- τής χώ¬
  ρας μας είναι ή κι βερνητική πά
  ράταξ ' πΠύ όδήγησ την Έλλά¬
  δα. στό σημερινί τραγικύ
  τακας γύρισε στήν Άθήνα
  την Κρήτη. Σέ συντάκΐη τής
  λεύθερης 'Ελλάδας» ό
  Μάντακας εΐπε:
  «Άπ' άκρου είς. άκρον τής
  Κρήτης π^έει άνεμος τής Δη¬
  μοκρατίας. Μόλις πατήσεις στά
  μαρτυρικά της χώματα άντι-
  λαμβάνβσαι ότι είναι τό πιό έ-
  λεύθερ» τμήαα τής Έλλάδας.
  Οί έντυπώσεις μου είναι έξαί-
  ρετες. Τό ήθικό τού Κρητικού
  λαοϋ, παρά τίς άφάνταστες θΐ'-
  σίες καί παρά την πρωτοφανή
  σέ σκληρότητα γερμανική κα-
  τοχή, είναι εξαιρετικά ύψηλά
  Άλλά καί τό δημοκρατικό φρό·
  νημα άκμαιόταΐΛ. Αύίά τα αν¬
  τελήφθην είς τας μεγαλειώδεις
  συγκβντρώσεις των νομών *Η
  ρακλείου καί Χανίων είς μερι¬
  κάς των οποίων όμΐλησα Οί
  κρηΐΐκοί έπιτέλβσαν ίνα μεγά-
  λο κ*τώρθωμα. Μπόρεσαν καί
  <*πό|Λΐο πόλεμο, παρά, τίς <Έ" συνεχεις προετπάθειες βλων έκείνων, πού ϊχουν συμφέρον νά μετα- φυτευθεΐ καί στήν Κβήτη καί νά βασιλεύει είς όλόκληςιθν την χώρα δ διχασμύς κτί ή άλλη- λοσφαγή». Σέ έρώΐηση ποΰ όφΐίλεΐαι τό πραγματικό αυτό θαΰμα απήντησε: «Άπό την έΐτοχή τής κατο- χή; οί Κρητικοί κατώρθ-ωσαν ν' άϊΐοφύγουν κατά μέγα μέρο, τόν έμφύλιο β.ταραγμό Στήν Κρήτη ό έχθρός ήτο αμείλι¬ κτος καί ό ζυγός έξαιρβπκά β«- ρύς καί σκλήρος. Δεν έμεινε ε- πομένως περιθώριο γιά διενέ- ξίΐς καί εμφύλιες συρράξεις. "Επειτα οί Γερμανοί παρά τίς άπεγνωσμένες των προσπά- θειες, δέν μπόρεσαν νά προσε- ταιριοθοϋν παρά έλάχιστους Κρητικούς. Άλλά κι' αύται ή¬ σαν στοιχεΐα έξωφλημενα πού δέν εΐχαν την δύναμη καί την ίκανότητα νά παοτσύρουν άλ· λους. Άκόμη ή μεγάλη πλειό- ψηφία τοΰςΚρητικοϋ λαοΰ βΐναΐ δηιιοκραεική κα'ι άπαρτίζϊταΐ άπό τα πιό τίμια, ζωντανά καί ψύχραιμα στοιχβΐυι. Αύτά κα- τόρθωσαν μέ -την στάση τους νά συγκρατεΐΐβι καί νά άφοπλί ζεται ή άντίθετη παράταξη. Ή πλειοψηφία αυτή κεττόοθωσε ό κάμη νά έμπνεύσει τόν άλληλο- ΐίββασμό στίς πολιτικάς πεποι- θήοε.ς. Άλλά έ/τί τή «ύκαιρία δέν νά μ«ς διαφεύγει ότι άν φ ποτέ, ό μή γένβιτο, ς τη καί στήι1 Κρήτη ό εςιφύλιος σπαο«γαός, τότε ακριβώς, ή ζεε ηρατης καί τό πολΰ «νβπτυγμέ- •νο αΐσθηιια τίος τιμής θά γί¬ νουν αίτία άνεπ«νορθωΕ·υ κα- ΐαστροφής. "Αμ«, δηλαδή, «ρχί σει τό καχό δέν θά μπορέσει ι περιορισθεΐ». ΝΑ ΣΩΒΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤ01 ΑΠΟ ΤΟ υΐΙΤΟ ΤΙΣ ΠΕΙΝΑΣ Άπό τα νησιά τοΟΘανάτου λάβαμε τα άκόλουθα τηλε- γραφήματα. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ (Κρήτης) 19.— Στερούμεθα όλότελα τροφΐμων 97 πολιτικοί έξόρι- στοι τής Γαύδου. Τα τρόφι- μά μας καθυστεροθν στά Χά νιά. Καί δταν σάν έκπρόσω πος των συνεξορΐστων μου καί μέ την αδεία τής χωρο- φυλσκής στάλθηκα έδώ γιά νά ένεργήσω ώς πρός τό έ- πισιτιστικό οί άατυνομικές άρχές μέ άπομόνωσσν. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΣ (Ίκαρίας) 19.— Ό άριθμάς των έδώ πολιτικών έξορίστων έφθασε τούς 878. Στέγασή μβς προ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑ ΤΟ ΟΟΡΥΒΟ ΤΟΥ ΤΣΑΛΛΛΡ8 ΠΑΡΙΣΙ 22 (ίδ. ύΐτηρ.)—Ή Γαλλική εφημερίδα «Ούμανι· τέ» γράφοντας σχετικά μέ τό Θόρυβο πού άρχισεν ή έλ¬ ληνική κυβέρνηση, γύρω άπό τα τελευταία έπεισοδια στήν Έλλάδα καί τίς συγκρού- σεις τοϋ στρατοϋ μέ τούς άντάρτες, τονίζει δτι σκοπός της είναι ή προσπαθεία νά δικαιολογήσει την παραμονή των Άγγλων στήν Έλλάδα, καί νά καλΰψει την τρομο¬ κρατή εναντίον των Δημο- κρατικών πολιτών. ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧίΤΛΣΧΕΣΕΟ! ΪΙΧ ΦΥΛΑΩΝ ΤΟΥ ΡΙΖϋΣΩΑΣΤΗ,, ΑΘΗΝΑ 22 (ίδ. τηλ)μα).— Χθές τό Συμβούλιο Πλημμε- λειοδικών μέ βοΰλευμά τού διέταξε την άρση τής κατα- σχέσεως των χθεσινών φύλ- λων τού «Ριζοσπάστη» καί τής «Ελευθερίας» πού δη- μοσίευσαν τό ανακοινωθέν τοΟ«Άρχηγείου Βορείου "Ελ¬ λάδος Δημοκρατικοϋ στρα¬ τοϋ». Θά ύποβληθεΐ μήνυοη άπό τίς παραπάνω έφημερΐδες ε¬ ναντίον τοθ ύπεύθυνου τής παρανομίας. ξοδο, ή δή ^κρατική(;;) «Δράση» συμφωνεΐ μέ 'όν κ. Κουλουμβά- κη καί τόν «άξιότιμο» κ. Κακκα ρά καί αποδίδει τό σημερινό χά ος στούς......Κομμουνιστές. ΕΙνοΐΛ κ ' αύτό μιά ϊνδειξη τής τακτική, μιάς εφημερίδας δπως άδιέ-1 ή «ώράση». βληματική, έπισιτιστική κ«· τάσταση δκρως άπελπιστική Άπειλοόνται θάνατοι άπό πεΐνα. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ». «ΣΙΚΥΜΟΣ 19.— Καθυ- στερεΐται τό λΐπος Σεπτεμ- βρΙου,"Όκτωβρίου, καί Νο¬ εμβριού. Όμοίως σημαντικι1! ποσότης των λοιπών τροφί- μων των ανωτέρω μηνών. Ουδέν έπίδομα ελήφθη, ία· τρός|καί φάρμακα δέν ύπάρ- χουν, ή στέγασίς μας εΤναι άδύνατος. Άποστέλονται συνεχώς νέοι έξόριστοι. εί¬ ναι άνάγκη νά ματαιοοθεΐ πά σα νέα μεταψορά ένταθθα έξορίστων. Διαμαρτυρόμεθα κυβέρνησιν,.Ελληνικόν λαόν πεπολιτισμένον κόσμον. Πο· λεμικοί έξόριστοι Σ κίνου». «ΚΥΘΗΡΑ. — Παρά σχε¬ τικήν διαταγήν ύπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ελευ¬ θέρας κυκλοφορίας έξορί- ΠΑΤΡΑ, 19.—Στή Σαϊδώ- στων τόπους έκτοπίσεις, έν- ταΰθα ύτιοδι.οΙκησις χωροφυ- λακής έπικαλουμένη άντιθέ- τους όδηγίσς, περιορΐζβι ώ¬ ρας κυκλοφορίας καί άκτινα κινήσεως· Ούτως άπαγορεύε- ται κυκλοφορία ημών πέραν έβδόμης έσττερινής, άτιομά- κρυνσις έστω καί 100 μέ- τρων Μξωβεν τοθ χωρίου καί τιροσέγγισις αυτών πσβά νο· μοταγή συμπεριφοράν απά¬ ντων έξορίστων. Γεώργιος Κσπάλας, γραμματεύς ομά¬ δος άπεμακρύνθη είς χωρίον Ποταμόν. Χασάκης ένεκλβί- σΗη είς κ ατητήριον· Άλλοι ήτειλήθησαν μετατεθοΰν είς Άντικύθηρσ Τοιαθτα μέτρα τείνοντα νά μετατρέψουν την ζωήν είς στρατόπεδόν καί καθιστοϋν διαβίωσιν λίαν δυ¬ σχερή. Παρακαλοΰμεν άρθώ- σΐν ανωτέρω περιορισπκά μέ τρα. Α. Νδκος». ΣΟΥΦΛΙ, 19.-Μέσσ σέ ά- ή ΟΦΛΙ, 19.Μέσα σέ ά- να της Μεσσηνης ή συμμορΐα : πάνθρωπα βασανιστήρια σκο λιθοβολισμοΟ τα δημοκρατικό Μέν. Κλαμ- πατσέσ, 70 χρονών. Στόν Πύργο Ο πρώην χωροφύλσ- κας Θ. Μάλαμας, δημοκρα τικός, σκοτώθηκε άπό χωρο φύλακες μέσα στά κρατητή- ρια τής'Ασφάλειας δπου κρα τιότανε. μονορχικούς Μο>'τιάκας,
  Κ.Κ.Ε.
  μπρόβους δ Γ.
  σιέλεχος τοθ
  Κ ?;·:θ:Σ, 19.-Στίς 10
  τρέχ. τό στέλεχος τοθ Κ.Κ.Ε.
  Γ. Τόμπρος σκοτώθηκε άπό
  χίτες στό χωριό Αγ. Βασί¬
  λειος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ή Έπιτροπή Πόλης Ηρακλείου τού
  Κ. Κ. Ε. άνακοινώνει πώς θά γιορτάσει τα
  28χρονα τοθ τοθ Κ. Κ. Ε. την Κυριακή καί
  ώρα 10 μ. μ. στό Κινηματοθέατρο «Ήλέκτρα»
  Ή Έπιτρβπη Πβλης Ήρακλβίβυ τβδ ΚΚΕ
  Ήράκλειο 22—11—46
  ΤΛΣΥΣΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΑ»
  III
  ΗΠ1ΡΕΑ
  ΝΑ ΕΗΕΜΘΕΙ Ο »· ΑΙΟΙΚΗΤΗ! ΤΗ! ΙΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Έπανειλημμένα έχομε κα-
  ταγγεΐλει 8τι ό άνθ)στής Έ-
  πισκοπής Φιρφιρής έπηρεα-
  σμένος φαίνεται άπό τα κα-
  τορθώματα τοθ Σοθρλα καί
  τοθ Κατσαρέα προσπαθεϊ
  νά μεταφυτέψει καί στήν
  Κρήτη τόν έμφόλιο πόλεμο.
  ΟΙ κακοιΐοιήσεις πολιτών χω·
  ρίς καμμιά απολύτως άφορ
  μή είναι άπό τίς πιό συνη-
  θισμέν-ες ένέργειες των όρ-
  Υάνων αύΓών τής ΒασιλικΛς
  Χωροφυλακήν. Χθές είχαμε
  τΐΛλι ένα καινοώριο κροθσμα.
  πττιασε καί κακοποίησε ά-
  πάνθρωΐτατό Γ. Νταφερμά-
  κη μέ τό δ.καΐολογητικό δΐι
  ...αύτός κατάγγειλε στήν έ-
  ΙΙΣυνέχεια οτή 2ι, σελίδα)
  :1
  -<*; τ Χ~^5-^
  ηΕΛΕιΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Ε Λ Ε Υ ® Ε Ρ Η ΚΡΗΤΗ»
  ΙβΑΪΤΙΚΑ
  Πληροφορούμαστε ττώς ϋ-
  στερα άπό τήν νίκη τής Κυρι
  ακής, ή χτοδοσφαιρική όμάθα
  «"Ομιλος» περιμένει είδοποΐη
  ση νά Φύγει γιά την Άθήνα.
  Έκεϊ θά αγωνιστεϊ γιά τό έ-
  φετεινό Κύπελλο Έλλάδας.
  —Ό Αθλητικώς Όμιλος
  «Ήρακλή<;>, πρωταθλήτρία
  1946, θά ψύγει την Κυριακή
  24 Νοεμβριού γιά τό Ρέθυμνο
  δπου θά συναντηθεϊ σέ φιλι
  κό άγώνα μέ τήν ίσχυρή όμά
  δα τοθ Ρεθύμνου «Άραράτ».
  Ή αναχωρήση θά γίνει
  άπό τό Καφφενείο «Μπάρ
  Καρέλη! πλστεία Άρκαδΐου.
  Ισυτκοινωνιεσ
  ι
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  αΤμΟΠΛΟ-Ι-ΚΕΣ":
  ά)π «ΕΛΕΝΗ» αναχωρεί τό
  άββακν μ.μ. κ^τ' ευθείαν, Πει
  ΠΡΟ£ Τ© ΕΑΜ
  ΑΘΗΝΑ 22<ίδ. τηλ)μα).— ι Ή Κεντρική 'Επιτροπή τοθ ί ΕΑΜ έλαβε άπό τό Στάλιν 1 τό άκόλουθο τηλεγράφημα: «Εύχσριστώ γιά συγχαρη- τήριά σας έπ' εύκαιρίσ. έπ*;- τείου Όκτωβριανής Έηανα- στάσεως». ΣΠΑΣΜΠάΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΓΡρΓ ΝΕΟ ΨΗΦΙΣΙΝ ΚΑΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΒΕΡΟΤνηΐκ Λ®™*22 (»· τηλ)μα).-.|»ό τή νύντ* Τ«, τίτΑητη, , .-..« .. . * ρειο Έλλάδα Στρατηγε μοκρατικοϋ ΣτρατοΟ» κόβαλε την Κυβέρνηση ; --[-··»■! *.ί-ιι ιυ και αα ανα- Χωρησει τό Σ ββατο μ. μ διά 1 'ειραιδ, θεσσαλο (κη. 11 :, Γιειραια. Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΕΝΑΣ ΚΑΑΟΣΣΠΟΡΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΕΙΔ1ΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ©ΕΑΜΑ ΓΑ Διανυκτερεΰον Φαρμακείον ΚΩΝΣΤ ΚΑΝΑΚΑΚΗ (Καμαράκι) Χε μερινός «4ΛΕΚΤΡΑ». Σήμε ρβν άττό ώρα 6 μ. μ. ή ταινία θαϋμα Υ1Ε ΜΟΥ ΥΙΕ ΜΟΥ. ΣΙΝΕ«Μ1ΝΩΑ» (Χειμερινός) Σήμερον ώ α ενάρξεως 5 1)2 μ μ. δύο ?ρ^α συ /χρόνως: Ι όν ό Χ'νδρός -αί δ Λυγνός ΛΣΣΟΙ τοθ ΧΟΡΟΥ. 2 ν ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΜΟΣ ΝΟΜΟΥ. ΤΛν Κυριακήν: Πρωινή Λαίκη αση.ί ΘΕΑΙΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ» θιαασς ΠίΙ ιπλόγου ΣύμΐΓοσξ ο Π. Ξυ-Όθ — Σ Μι λ'ύση Π ·ίοτ'ΐγω ίστρικ Ήλεκ- Βχλ7 χ Σήμερον ώρα 9 1)2 τό καινούρ γιβ Ιργον τοθ "Αγγλου Συγγρα¬ φεύς Πρίσλεϋ «'Η Καινούργτα βλιτϊία». Σωματείον 'Εκ<5·ρ·αω«γέων Ήρακλϊίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ " Τό Σωματεΐο 'Εκδοροσφα- γέων καλεΐ τα μέλη τού γενική συνέλευση την Κυρια¬ κή 24 Νοεμβριού στίς 9 τό πρωΐ στήν αϊθουσα τοθ Έρ- γατικοθ Κέντρου Ηρακλείου Θεματα: 1) Λογοδσσία ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου. καί 2) Γενική άλλαγή κα- ταστατικοθ. Ήράκλειο 22-11 46 2-1 Τέ Δ)χ*> Συμβούλ»·
  ά
  ο αστυνομικάς στρατιωτι καί τοθ συνέστη™
  κός μηχανισμ.ς κινητΟΠΟιή- ορισθοθν μόνον"
  θηκαν, μέ άπίστευτη νευρικό- τοθ ψηΦ(α °τ
  τητα καί σπασμωδΛκότητα. τοθ τύπου Καί Α"
  Συγκροτήθηκαν έπανειλημ- λουν τα κλεΐσιαο τί
  μένες συσκέψεις των κυριω- ρΐδων καί τή - -Τ°ν
  Γέρων παραγόντων υπό τήν γετΛν
  προεδρεία τού Τααλδάρη,
  ληψθοθν νέα φασιστ '
  '3 εναντίον ■ "
  έφημβρίδων .„„.
  Στό Ύπουργικό Συμβού
  ετΛν
  Έτσι
  « ι £ --Τ στούς ^ ά,ό'τΤν^π.: κ^0 -Γ^ί^Λο*^!,0 ^ °* ^
  γιά?τΐ^σποΐά71^10^ °^ τ 3) Κάνει «λύτβρο ψωμ? *α ^ αδιάλλακτων, πού ·«* τό άνακοι,
  ποι^λιαΓε^ ,^Η^Ιν^^Τκρ", ^ο0α«ν νά παρθοθν 'μέτρα -ρτών, τόνισε
  ... -ι-- —ν, θά
  σήμερα.
  Ό Σοφούλης
  σέ
  ταρτών, τόνισε βΤι ^
  σχολιά£ω
  ^Χο^^ίχΤ ^Κηκτ^ο^^οίά" ^τελευταϊο ^'^: ομοοΊο,αί;;;;μαδέ^^
  ~ι^«; ^::π: #««ς- ^χ-ύ^
  ^4^ρεΛ ^^^^£^ Ζ^Τ=Τ!^
  οα σπαρθει κριθάρι, θά
  ττει ..-1. ί____« _ ^ .
  ρ
  μέ
  αού
  πρέ-
  κριθάρι
  ίδ
  "
  Εθνικον,,
  Άπό τού Σαββάτου, 23
  τρέχοντος μηνός Νοεμβριού
  τό γνωστόν χορευτικόν Κέν
  ϊύνίεβμβς Άπίρων Άστ«ν»>ν
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ζουν την ποικιλία αυτή καί
  «ξακολουθοθν νά σπέρνουν
  ντόιι,β κριθάρι ποό δέν μπο οα σπαρθεΐ κΟΙθ
  Ή €·Λθην«ί6«,ΦβΙνα"ποικι ρηγ ΐται ^ ^^ κ?1/0;
  λΐαπρώϊμη: Θερ.ζετα. 15- μέ πίσΐοση * μετρητοι^αί
  ^«"".«λ^ϊ—
  'τσρ.
  Οί ΣΥβΕΐΤ^- ""
  πλήρη ΜΕΡΤΗΜΑ.
  Μεζέδες ποτά έκλεκτά κα¬
  θαριότης άμεμπτος.
  Όλοι τώ ροντεβοθ Σας είς
  τό Εθνικόν.
  2—1 (Έκ τής Διεΐ->θύνσεως)
  ΣΗΜΕΡΟΝ 2ΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡΑ
  καί &ρα 9 π. μ. ν.
  ικ· ΣχολεΓο ('
  Τίτου)
  Θέματσ :
  1) Άνακοινώσεις επί τών
  ένεργειών μας γιά τήν παρα¬
  χωρήση οίκοδομικών υλικών
  κ.λ.π.
  2—1 (Έκ τού Γραφείου)
  Παραστάαεις «πό ώρα έ μ. μ.
  ΣΥΝΕΧΩΣ
  Σήμερον μιά κολοσσΐιχία <5η- μιουργία. "Ενα κοινωνικό άριστούργημα ΥΐΓ8Ι¥ΐΥ ΣΗΜ Κοθ'έκ'στηνώρα3—5 μ- μ. ΛαϊχαΙ αττο^ευματι,α! μ*- ?ργα Κ^υ—Μπόθ κα! Ά στυνομικά. Τάς Κυριακάς ώρα 10,30' πρω ! νή συγχρόνως 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Ιον "Ενα άφάνταστο ντβλί- ριο γέλιουΓ "Βνα πρωτοφα νές {έσπασμα κΐφΐοΰ! Χ0ΝΔΡ9!-«! ■ν ■ 29ν "Άσσοι τού ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Μ< τα όίίυμα άίέλφια Μ/ιίλλυ χα.1 Μ/τόμπυ Μώκ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Πρωιναί Λαικαί Παραστάοεις Τιμαί **Ηλαΐ«μέναι ν)μαΗΡ«κλ«ί·ο Τοϋς κ.νι. Έργούέχίς πόλΐί>ί
  ο
  Καλοϋμεν ύμδς 6ια
  =
  μ ς τρέχοντος ^
  μηνός καί τακτοποιησητε τάς λιτε[α)>
  καθυστερουμένας είσφοράς
  σας τών έτών 1944, 1945 καί
  Πάντα έργοδότην δστις
  δέν θά συμμορφωθή εκτός
  (σύντοίξις πράξεως
  ο'/^ορών καί άποσιυ'Μ| πρός
  Δημόσιον Ταμείον ϊνα
  ραχθή ώς Δημόσιον έ'σο-
  δόν) θέλομεν μηνύσει είο τήν
  Εισαγγελίαν βάσει τοθ άρ-
  θρου 6 τοϋ Νόμου 1373)1944.
  Ηράκλειον 21 Νοεμβρ'
  1946
  Ό Διευθυντάς
  2—1 Π. Μιχελιουόάκης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ανακοινοί τα κάτωθι:
  Πας έ'μπορος δστις ήθελεν
  έξαγάγει έκ τής πόλεως· ύ-
  φάσματα καί άλλα παρεμφε-
  ρή είδη πρός κατανάλωσιν
  είς τήν ύπαιθρον καί είδικώ
  τερον είς τάς έμποροπανηγύ·
  ρεις δέον δπως ειδοποιεί
  θί Τβι'ιΤηιι "*·· -
  ΚΛΙΝΟίΡΓΙΛ «ΟΛΙΤΕΙΑ
  ς άντάρτες.
  ή κυββρνητική Παρά τή διαψεύση τοθ Επι
  ΜακεδονΙα καί τελείου ή Κυβέρνηση θά έη-
  στρατεύςτει νέες δά
  ρφΐ
  ^^Ι αμ1 Το° σιραθ
  , ... Λ~,^ ιυν βντρΐ της-
  Ο! κ>αλοΙ μ" οί χρήσιμοι ηρέτβι
  νά ζήσουν οτή νεα πολιτεία, οί
  κοκογ|κι* οί άχρηστοι μένουν άπ
  £ξω. ΙΛά Εχουμε καΐ τούς νεοφώ
  τιστους. "Οχι λέει ό Τζώ στήν
  Άλίς. Δέ μοιάζει τούτη ή ττολι-
  τείσ μέ βσες ννώρισα ώς τώ τώ-
  ρα- Δέν ύπάρχουν έδώ δοθλοι
  κι" άφέντϊς. Δούλοι εΓναι μόνο
  οί μηχανες κι' ώίέντες τους οί
  έργα'ες. Πάμε να τό βρθνΓθφω
  —------------ —-^_Λ^^ΓΛΐΚοΟ. .-.-»-
  . ΛΟΝΔΙΝΟ 22 η* ~^^^' ΑΧΤΑΡΤΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 22 (Ίδ. ύπ.).—
  Ό άνταποκριτής τοθ Άγγλι
  κοθ Ραδιοσταθμοΰ στήν Έλ
  λάδα τηλεγραφεϊ
  πρός αποφύγη ηαρό
  ^.^νέργε,ας'στόμέλλον.
  «πΙσης 0~ι ή Έλληνίκή Κυ-
  Ρ«Ρνηση σκοπεύει νά αύξή·
  σειτή δύναμη τοθ στρατοΟ
  ν α τ"ν αντιμετωπίση ιίς
  .. καταστάσεως.Πάν
  :ζήτημα έίοιτλισμοθ τής
  δυνάμεως αότί)ς άπό την με·
  *·άλη Βρε-ανΙα, δέν γεννα-
  «84
  ΑΝΑΚΟΙΝΩ
  *· ί ('Λά τίς |
  στβ
  η συνερν-ασια
  -.ΚΑΡΑΠΑ
  , ,Λ_ ■■ -.....ι 'Ελλάδα.
  ενες|ευθθνες καί τοθ κ. /Λ)τοθ
  ροφυλακής καί τοθ
  χου είναι μεγάλες. ην η4
  Λοο0
  Γιά