95802

Αριθμός τεύχους

4869

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑφΙκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έχησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Ίκεριχής
  ΚΥΡΙΛΚΗ
  22
  Ατΐ Τού
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ ΤΗΣ ■ ΕΤΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *869
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΦΑΣΙΝ
  II
  ΑΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Αί έκ τού εξωτερικόν κα-
  ταφθάνουοαι είοήσεις παρβυ-
  σιάζουν την διεθνή κατάστα¬
  σιν ώς επελθούσαν είς έξαι-
  ρετικώς κρίσιμον φάσιν. Αί
  έκ των Τσεχοσλοβακικών καΐ
  Γαλλικών πηγών πληροφο¬
  ρίαι έπιμένουν, παρά τάς κα¬
  τηγορηματικάς διαψεύσεις
  τού Βερολίνου, ότι είς τα
  Γερμανοτσεχικά σύνορα συγ-
  κεντροΰνται τεράστιαι στρα¬
  τιωτικαί δυνάμεις τής Ράΐχ-
  σβερ. Καί οί φόβοι γερμα-
  νικής επεμβάσεως έν Τσεχο-
  σλοβακία αύξάνονται συνε-
  χώς άντί νά όλιγοστεύουν.
  Δικαιολογοΰνται δέ πράγμα
  τι, οί φόβοι αύτοι διότι αί
  διενέξεις Τσέχων καί Σουδι-
  τών εξειλίχθησαν είς αίματη
  ράς συγχρούσεις είχον δέ
  καί τα πρώτα θυματά των,
  δύο Γερμανούς φονευθέντας
  χθές υπό Τσέχων πατριω-
  των.
  Συνεπεία τής νέας αυτής
  κρίσεως, είς Λονδίνον καί
  Παρισίους έκδηλοϋνται ήδη
  σοβαραί άνησυχίαι, παρατη-
  ρεΐται δέ συγχρόνως έξαι-
  ρετική διπλωματική δραστη-
  ριότης. Φαίνεται όμως ότι αί
  έλπίόες είρηνικής διευθετή-
  σεως των ζητημάτων πού
  προκαλοΰν την παρούσαν
  πολιτικήν κρίσιν, όλιγβστεύ-
  ουν συνεχώς καί δι' αύτό πα¬
  ραλλήλως πρός την δράσιν,
  τής διπλωματίας ήρχισαν ή¬
  δη νά έργάζωνται πυρετωδώς
  καί τα πολεμικά έπιτελεϊα.
  Αύτό τουλάχιστον συνάγεται
  άπό την είδησιν περί συγ¬
  κεντρώσεως ολοκλήρου τοΰ
  Γαλλικοΰ στβλβυ είς την
  Μεσόγειον, πού απεφασίσθη
  Χβές.
  Τό Τσεχοσλοβακικβν η-
  φαίστειον ευρίσκεται έν κο
  χλααμώ. Καί άν δέν μα-
  ταιωθή ή έκρηξίς τού, αί λά-
  βαι τού θ' άπλωθβΰν είς
  ©λην την Ευρώπην καί θά
  μεταδώσουν τό πϋρ τοΰ
  πολέρ^υ παντοΰ. Καί τό
  Ίσπανικόν έπίσης κατέστη
  γάγγρ*ινα πού άρχίζει ήδη
  νά μ#λύνη ολόκληρον τόν
  οργανισμόν τής Εύρώττης. "Η
  δή μάλιστα όμολογεΐται ό¬
  τι εάν ή συνερχομένη έκ
  νέου Έπιτροπή μή έπεμ
  βάσεως, δέν κατορθώση νά
  επιτύχη άμεσον άνάκληαιν
  των έθελοντών έκ τής Ι¬
  σπανία;, αί Γαλλοΐταλικαί
  διαπραγματεύσεις δέν θά
  έπαναληφθοΰν ποτέ πλέον
  καί τα γεγονότα θ' άφε-
  θοΰν ελευθέρα ν' άκολου-
  θήσουν τόν μοιραίον δρό¬
  μον των.
  Άλλ' εις νέος πανευρωπα
  ΐκός πόλεμος, πού θά έξε
  λχ8ή τάχιστα ίίς παγκό¬
  σμιον, θά προξενήση τό¬
  σας καταστροφάς πού' δέν
  θά είναι καλυτέρα ή τύχη
  των νικητών άπό των ήττη
  μένων. Αύτό τό γνωρίζουν
  οί περισσότεροι τουλάχιστον
  έκ των ίθυνόντων σήμε¬
  ρον τας τύχας των εθνών
  Δι' αύτό καί καταβάλλεται
  τόση προσπαθεία διά την α¬
  ποφυγήν τής κολάσεώς τού.
  Θά κατορθωθή όμως του¬
  το; Δυστυχώς* δέν ύπάρ·
  χούν άσφαλεϊς έγγυάοέις
  Ηβ*ο»> έλτδες »' «»
  τό καί ή ανθρωπότης άντι
  κρύζει μέ δέος καί άγωνί
  αν την εξέλιξιν. Άς εύχη
  θώμεν πάντως, όπως τό πνεΰ
  μα της ε'ιρήνης καί τής
  λογικης φωτίση τούς ταγούς
  των εθνών είς αυτήν την
  δύσκολον ώραν.
  Πεταχτά
  οημχιώματο
  ΠΙΣΤΙΣ
  ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
  " Ένώ οί χοντρές, άραιές
  ψιχάλες—υγρά βέλη τοθ ώρ
  γισμένου ούρανοΟ, έπεφταν
  πάνω στήν θερμή άπό την έ-
  ρωτική φλόγα τής ανοίξεως
  γή, ό άνθρωπος πού δέν τού
  λειψεποτέ ήαϊσιοδοξία κσίήπί
  στις οΰτεκαί δτανόγρια ήφουρ
  τοϋνατής κακοτυχίας τόν έδερ
  νεν άλύπητα, έστήλωσε μέ πε
  ποΐθησιτό βλέμμα πρός τό βα
  θος τοΰ άνοικτοΰ όρίζοντα
  καί μέ φωνή γεμάτη δύναμι
  καί παλμό πειστικότητος μοϋ
  εΐπε δείχνοντας μέ τό δάκτυ-
  λό τού: „. ,
  —Κύττσξε φΐλε μου εξω τή
  φύσι καί άν θέλης προσπαθή-
  σε νά είσέλθπς στό νόημα της
  παρούσης στιγμής- ΠσΡα"ϊ
  ρησε αυτόν τόνμολυβένιον ου-
  ρανό. τόν άγρια άνταριασμέ-
  νο Βλέπεις πόσο είναι έξωρ-
  γισμένος, τιόσο φαίνεται α-
  νριος, σκυθρωπός, πώς έτοι-
  μΤζεται νο'Γ έξαπολύστ, τους
  κεραυνούς τού καί νά πλη-
  γώοη την καρδιά τής ανοίξε¬
  ως Μαστιγώνει μέ τΐο ριπές
  τού τα τρυφερά λουλουδια,
  τα ψρυγμένα στάχυα, τα όλο-
  1ρά«νϊμ άμπέλια, τίς φοαν-
  τωμένες όλάνθιστες εληές.
  Ζυσκεύει τ' άηδόνια τους
  σπΐνους, τίς καρδερινες καί
  τδλλα πουλιά πού τραγουδοϋ
  σαν άμέριμνσ, Χ°Ρ°^ενσ·
  την άνοΐξι καί ύμνουσαν τόν
  Ιρωτα, καί τή δημ'ουργία καί
  ά νά κουρνιάζουν, τρο-
  5ί§
  κι' έπετοθσαν
  άνθό κάτω άπ' τα χρυσάφια
  τού ηλίου, τρυγώντας μέ ήδο-
  νή τή γΰρι. Φέρνει τή λΰπη
  κσϊ την άπογοήτευσι στίς άν-
  θςώπινες ψυχές την ώρα πού
  ήταν πλημμυρισμένες άπό
  χαρά κι' αίσιοδοξία. Κι' δμως,
  δσο κι' άν άγριεύη αύτός
  ό ούρανός, δσο κι' όν πέφτουν
  τα ύγρά μολύβια τού πάνω
  στή γή δσο κι' άν έξαλλος
  άπό όργή, πασχίζη νά έρημώ
  ση τα πάντα καί νά άλλά
  ξη τύ ρυθμό των νόμων τής
  ζωής, τής φύσεως καί τής
  εξελίξεως, τίποτε δέν θά κα
  τορθώση. Γιατί οί νόμοι τής
  ζωής κοί τής εξελίξεως είναι
  οπέρτεροι άπό τάς έξάψεις,
  τοΰς θυμούς καί την κατα-
  στροφική μανία τού. Θά προ
  ξενήση ζημίες, θ' ανοίξη πλη
  γές στή φύσι ποΰ όργά ά¬
  πό ζωή, άπό έ'ρωτα, άπό δή
  μιουργικήν όρμη. Τίποτε δμως
  πειό πολύ.
  λίγο 6 ηλιος θά λάμ-
  ψΓ) πάλι καί θά σκορπίση
  τα χρυσάφια καί τα φωτεί
  νά χαμόγελά τού στόν κό·
  σμο. Θά χαϊδέψη ήδονικά
  τή γή καί θ' άναστήση. δ,τι
  ή όργή τ' ούρανού ένέκρω
  σε. Μήπως άλλωστε τό ΐ-
  διο δέν έπαναλαμβάνεται
  άί^οθ' αίώνες, έκατομμύρια
  χρόνια τώρσ; Άγριεμμένος ό
  ούρανός, έξαπολύει τό θά-
  νατο τό χειμώνα καί τα έ-
  ρημώνει δλα. Γιά μ(α σπγ
  μή, φαίνεται πεθαμμένη ήφύ
  οις. Κι' δμως έρχεται πάντα
  ϋστερα ό ήλιος κι' άνσσταΐ-
  νει δ,τι εΐχε νεκρωθή καί
  δίδει καινούργια ζωή καί ώ-
  μορφΐά, μέ τούς άνοιξιάτι-
  κους ζηλουδισμούο, ΰτή γή.
  Στή γή πού σν £ΧΠ ΨυΧή κσ1
  αΐσθησι, δέν χάνει ασφαλώς
  την πίστι της. Τό ϊδιο φί-
  λε μου ίσχύει καί μέ τοΰς
  ώνθρώπους. Μπορεΐ ή μπό-
  οα τής κακοτυχίας νά τούς
  δέρνρ. Μπορεΐ άγριο τό
  τής φουρτούνσς νά τους
  μαστιγώντι. Άν εχουν δ¬
  μως πίστι στίς δυνάμεις
  των, κι' άν περικλείουν μέ-
  σα των κάποιαν αξίαν άκα-
  τάλυτη, δέν θά χαθοΰν, δέν
  θά πεθάνουν. Μπορεΐ νά
  πέσουν πληγωμένοι πρός στιγ¬
  μήν. Μπορεΐ άκόμη καί νά
  πάθουν νεκροφάνεια.
  Θά γιατρεφτοθν, θ' άναστη-
  θοθν καΐ θά δημιουργήσουν.
  Πρέπει δμως νά εχουν πεποί¬
  θησι στοΰς εαυτούς των.
  Ή πίστις πρός τόν εαυτόν
  τους, ή άγάπη πρός τόν άν¬
  θρωπον, πρέπει νά τούς εμ¬
  πνέη. Γιατί αυτή ή πίστι καί
  ή άγάπη, είνε ττού θά τούςδώ
  στ] δύναμι καί θά τοΰς ύψώοτ)
  νικητάς. Θέλεις καί παραδείγ-
  ματα άπ' τή ζωή; Πάρε την
  ίστορία, τή σύγχρονη καθώς
  καί την παληό. Άπλοΐ δα¬
  σκάλοι, έργάτες ταπεινοί ύ-
  ψώθηκαν είς άρχηγούς λαών.
  γιατί έπίστευαν είς έ'να Ιδανι-
  κό καί δέν κλονίσθηκαν μέ δ-
  λους τούς κατατρεγμούς πού
  εδοκίμασαν. Άνθρωποι τοθ
  λαοθ, πού ή μοΐρα τόσες φο-
  ρές τούς κτύπησε, άναδει-
  χθηκαν μεγαλοι έπιστήμονες
  καί φωτεινοί όδηγοί τής αν¬
  θρωπότητος. Γιατί έπίστευαν
  στίς δυνάμεις των καί άγα-
  ποθσαν μέ πάθος τόν άνθρω¬
  πον, στήν πλατειά τού εννοια,
  καί τή ζωή...
  —Έδέχθηκσ τό κήρυγμα τής
  αίσιοδοξίας μέ εύχαρίστησι
  κί' εύγνωμοσύνη. Κσί σδς τό
  μεταδίδω κατά πιστήν άντι-
  γραφή.
  Μ.—
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΙΑΤΗΗ ΥΓΕΙΑΝ ΤΟΥ
  Τό ζήτημα τής ύγείας τοΟ
  λαοθ μας, μάς απησχόλησε
  κατ'έπανάληψιν. Είναι δέ γνω
  στόν δτι ή
  παρέλειψεν
  στήλη αυτή δέν
  ευκαιρίαν άπό
  τοΰ νά πασχίστ") έν τώ μέτρω
  των δυνάμεών της νά συμ
  βάλη είς τήν λύσιν τοΰ προ-
  βλήματος τής έξυγιάνσεως
  τής χώρας. 'Η τρομακτικη
  νοσηρότης καί ή έκτάκτως δυ-
  σανάλογος πρός τόν πληθυ
  σμόν μας θνησιμότης, μδς έ
  φόβιζε πάντοτε. Ή έκτασις
  δέ τήν όποιαν εΤχαν λάβει
  κατά τα τελευταία έ'τη ή φυ·
  ματίωσις, τα άφροδίσια, ό
  κσρκΐνος καί διάφοροι μολυ
  σματικαΐ καί
  σοι,
  απέχη μακράν τής κατοικίας
  τ» ν.
  Επί πλέον οί ύγειονομικοί
  αύτοί σΐαθμοί καί οί κοινοτι¬
  καί ίατροί θά λαμβάνουν προ
  ληπτικώς καί δλα τα μέτρα
  διά τήν εξουδετέρωσιν των
  κινδύνων εμφανίσεως ή εξα¬
  πλώσεως μεταδοτικών νόσων,
  διά τήν έξυγίανσιν καί τήν
  καθαριότητα των χωρίων καί
  διά τήν δημιουργίαν νέου πό
  λιτισμοΰ είς την ύπαιθρον.
  Πόσην δέ τεραστίαν ωφέλειαν
  θά φέρουν οί ύγειονομικοί
  αύτοι σταθμοί, πόσον θά συμ-
  βάλουν είς τήν έξυγίανσιν
  ί καί τόν έκπολιτισμόν τής ύ-
  έπιδημικαί νό···τκζίθρου, είνε πιστεύομεν ευ
  σοβαράν κολον είς πάντας
  ανησυχίας ώς ποός τήν ^ τύ-| φθοθν. "Ετσι οργανούται εθ-
  χην τής φυλής. Είς τήν Έλ- τυχφς και συστηματοποιεΐται
  λσδα ύπολογΐζεται δτι ύπάρ· ή -ροσπάθεια έξυγιάνσεως
  χούν περί τό ένάμισυ έκατομ-ιΤή>ς χώρας. "Ετσι θά δημιουρ
  μύριον καί πλέον έλονοσοθν-1 γηθη λαός ύγιής, ευρωστος,
  τες. Περί τάς 200 χιλιάδας ] ρωμαλέος καί ίκανός διά με-
  φυματικοί καί προφυματικοίι γαλας δημιουργίας. Έτσι θά
  καί πολλαί έπίσης δεκάδες' εξασφαλισθή τό μέλλον καί
  χιλιάδες οί πάσχοντες άπό' ή μεγαλουργία τής φυλής.
  άφροδίσια, άπό καρκΐνον καί'
  διαφόρους άλλας επικινδύ¬
  νους, θανατηφόρους νόσους.
  Περίπου δηλαδή τό εν τρίτον
  τού πληθυσμοΰ μας έπασχεν
  άπό διαφόρους σοβαράς α¬
  σθενείας. Αύτην την θλιβε
  ράν, την τραγικήν διαπίστω-
  σιν έκαμεν ή Ιδία ή σημερινή
  Κυβέρνησις άπό τήν ύγειονο-
  μικήν έρευναν τήν όποιαν έ-
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  Η ΔΥΝΑΜΙΣ
  ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
  Ή φαντασία άρχίζει νά άποκτα
  ...περιεχόμενον. Την έξαίρουν
  κατ' αύτάς δλοι: Έπιστήμονες καί
  τεχνίται τοθ λόγου: Καί γίνονται
  νήργησε διά των αρμοδίων υ έπίχαιρ(5[ πάλίν ο£ Παλαμικοί
  εσών της Ι
  ή
  πηρεσιών της
  Άλλ' ευτυχώς, ή Κυβέρνη-
  σις δέν περιωρίσθη είς την
  έρευναν καί την διαπίστωσιν
  μόνον τοϋ κακου. Απεφάσι-
  σε καί την περιστολήν τού,
  την καταπολέμησίν τού, την
  πλήρη έξάλειψίν τού. Μέ τόλ-ι η φ
  μην καί άποφασιστικότητα &μαρχι,ων είς τούς φαντασιοκό-
  ανέλαβε τόν άγώνα. Ώργά- που;. Οί τελευταΐοι είνε πιθανόν
  άθλά άποτελοθν άρνητικήν θέσιν είς
  κοινωνικάς προόδους. Πάντως
  Έ
  στϊχοι:
  ·Η φαντασία μ5ς παεί ά,λοΟ,
  στα χάρταρα καΐ στ" άστρα...
  0[ θετ[χο1 άνθρωπ0[ είνε πι_
  νά δίαμαρτυρηθο0ν. Άλλά
  γιιχχ{; Ή φαντασία μπορεΐ μόνη
  τ^ς νά αυμβιβάση τα δΐ6στώτα.
  να §ώση άφ' έαυτής άφεσιν
  ί ύ
  β
  νωσε παντοΰ άνθελονοσιακά
  συνεργεΐα. Εκτελεί καί θά ς ρ
  έκτελέστ) μεγάλα παραγωγι-'μίχρ.ς ενός σημείου: Έχει άπο-
  χάάποξηραντικά- έξυγιαντικά | δειχθη δτι ή φαντασία συνδυάζε
  ά λίψ ή ά' έ θώ
  εργα ώστε νά λείψη ή μά-
  στιξ τής έλονοσίας. Άναδι-
  ωργάνωσε τα ύπάρχοντα νο
  σοκομεΐα, ϊδρυσε νέα καί θα
  ίδρύση καί άλλα άκόμη είς
  δλα τα μεγάλα κέντρα, είς
  δλας τάς πόλεις τής χώρας,
  'Επύκνωσε τα διαγνωστικά
  ϊνστιτοΰτα, ένίσχυσε καί ά
  ή
  μέ τίς θετικώτερες των
  Επιστήμων. Διά νά προκαλέσι;)
  άχριόώς μίαν επιτυχίαν πρός δ-
  φεΧος· αυτών των τελευταίον!
  —Ή έποχή μας είνε ρεαλιστι-
  χή. Τό δνειρο την άφήνει άσυγ
  χίνητη. "Η το πολύ την κάνει νά
  'ό ί5ρισμάς αύτάς είνε ό Ιπι-
  ξύ όλ
  ϊνσ, ρμ
  νεκαινίασε καί έσυγχρόνισε χρατέστερος μεταξύ ονειροπόλων
  τΛ σανατόρια. Έλαβε μέτρα | χα^ μή Δέ ί δ Ο λ
  βελτιώσεως των δρων διαβιω- ταΐος, χρημ
  σεως των εργαζομένων ταξε τολόγον. Πάρετε την καθημερινήν
  ών, ωργάνωσε την κοινωνικήν | ζωήν. Δέν μπορεί νά εξελιχθή
  περίθαλψιν. Καί τώρα προχω-1 χωρίς φαντασίαν. Τό γλέντι της,
  ρεΐ είς την λήψιν ενός άλ , τ0 τραγοθδι της, ή έκδρομή της
  λου σοβαρωτάτου μέτρου: Είς α6τή άκόμη ή έπαγγελματική
  τήν "ίδρυσιν ύγειονομικών, της τριβή, ϊχει τοποθετηθή μέσα
  θ ί Τα έ
  σταθμών είς την ύπαιθρον, ε£ς τήν φαντασίαν. Τα
  είς δλας τάς κωμοπόλεις καΐ
  τα κέντρα τής Έλληνικής
  επαρχίας. Κάθε £ξ Εως έπτά
  1 χιλιάδες κάτοικοι, θά εχουν
  τόν ύγειονομικόν σταθμόντων
  γ
  ΑΙ κοινότητες θ
  ίατρούς. Καί οί
  μ
  άποκτήσουν
  αγρόται θά
  ίρς
  ευρίσκουν Ιατρικήν καί φαρ-
  μακευτικήν περίθαλψιν, είς
  τό χωριό των ή είς τόν ύγει¬
  ονομικόν σταθμόν πού δέν θ'
  κέφι της
  φαντασί
  άς αποκλειστικώς. Πώς θά γίνουν
  άκίνδυνοι αί φιλοδοξίαν ΙΙώς θά
  κατατοπισθοθν είς εΎα υποφερτόν
  σταθμόν αί άνθρώπιναι άδυναμίαι;
  Πώς θά συγκρατηθοθν τα κα
  πρίτσια καί τα νεθρα; Μέ
  την φαντασίαν. θά ΐλεγε κα-
  νείς δτι ή φαντασία είς την επο¬
  χήν μας—πρό πάντων αυτήν—εί¬
  νε ζήτημα λογικής! Αί άνησυχίαι
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΑΗΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ιδού μία ευχάριστος απο¬
  κάλυψις: Τριακόσια όλόκλη-
  ρα έκατομμύρια δραχμάς α¬
  πέδωκε μέχρι τής ώρας ό
  άρξάμενος άπό καιροΰ καί
  συνεχιζόμενος εισέτι έρανος
  τοϋ Έλληνικοΰ λ«οΰ υπέρ
  τής Βασιλικής άεροπορίας.
  Ή αποκάλυψις εγένετο άπό
  τόν ίδιον τόν κ. Πρωθυ¬
  πουργόν είς πρόσφατον λό¬
  γον τού πρός τόν λαόν Πε-
  λοποννησιακής πόλεως. Τρι¬
  ακόσια έκατομμύρια δραχ¬
  μάς προσέφερεν ό Έλληνι-
  κός λαός, μέ προθυμίαν, μέ
  ενθουσιασμόν, μέ ευχαρίστη¬
  σιν διά την ενίσχυσιν των
  "Ελληνικήν πτερών. Τό γε-
  γονός είνε μέγα. Είνε γεγο-
  νός ευχάριστον, γεγονός ε¬
  θνικόν που πρέπει νά πανη¬
  γυρισθή όπως άξίζει. Συμβο-
  λίζει την άνάστααιν τής έ-
  θνικής συνειδήσεως. Φκνε
  ρώνει την δύναμιν τοϋ πα-
  τριωτικοΰ αίσθήματος. 'Απο-
  δεικνύει την προσήλωσιν τοΰ
  λαοΰ είς τα αίώνια, τα ά*
  κατάλυτα καί ύψηλά ίδεώδη
  τού. Πιστοποιεϊ την φρονη-
  ματικήν εύρωστίαν καί την
  άιτόφασιν τής φυλής νά ζήση
  καί νά μεγαλουργήση. Ό
  έρανος αύτές άπετέλεσεν ένα
  πραγματικόν, άληθινά μεγά¬
  λον θαϋμα. Καί τό θαΰμα ό-
  φείλεται είς την πίστιν καί
  τόν ενθουσιασμόν πού ένέ-
  πνευσεν ή Κυβέρνησις.
  Ή Ελλάς μετ' ολίγον,
  χάρις είς τάς είσφοράς αύ¬
  τάς των τέκνων της» των έν
  τος των κόλπων της καί
  των άποδήμων, θά διοτθέτη
  τόσα άεροπλάνα, οσα θα
  της είναι άρκετά διά νά προ¬
  ασπίση την ελευθερίαν, την
  άκεραιότητα καί την άνε
  ξαρτησίαν της. Καί έκτός
  τούτου. Θά έχη έαανεύρει
  την πίστιν της, τόν ενθου¬
  σιασμόν της, τόν παλμόν
  καί -όν ρυθμόν μέ τόν ο¬
  ποίον θά βαδίση έμπρός καί
  θά μεγαλουργήαη. Καί είναι
  τουτο έξαιρετικως ευχάρι¬
  στον. Διότι είς αυτήν έξαιρε
  τικώς τήν τόσον κρίσιμον
  καί ταραχώδη περίοδον, χρει-
  άζεται μεγάλη ύλική δύνα¬
  μις καί άκόμη μεγαλυτέρα
  ψυχική καί φρονηματική εύ-
  ρωστία διά νά παλχίση εν άς
  λαός πρός τούς κινούνους
  πού ύψοΰνται άπό παντοΰ ά-
  πειλητικοί δι' όλον τόν κό¬
  σμον, νά εξέλθη νικητής καί
  νά β-χδίαη τόν δρόμον των
  πεπρωμένον τού.
  Λιμενικά.
  Πληροφορούμεθα δτι καταρ-
  τίζεται ήοη καί θά" είνε
  όλίγου έξ ολοκλήρου
  ό όργανισμός τοϋ λιμένος μας
  ώστε νά τεθή είς εφαρμογήν
  τό συντομώτερον. Καί πράγ-
  της, αί άκροβασίαι της, τα παρα-
  πατήματά της, συγκρατοθνται μέ
  αυτήν καΐ μόνον. Ή φαντααΕα θέ¬
  τει δρια είς τάς έκδηλώσεις της.
  Τάς χωρίζει πολλές ψορϊς καί ά¬
  πό την πραγματικότηια βεβαία,
  άλλ' δχι καί άπό αυτόν τόν ηθι¬
  κόν νόμον.
  —Π&ς δμως καί γιατί;... θά
  παρατηρήση καί ΰατερα άπό δλα
  αοτά ό πραγματιστής.
  'Υπάρχουν δύο κόσμοι συνή
  ■ " ' - κό
  αύτό
  θω; είς τό έγώ μας
  σμοι άντίθετοι. θέλομεν
  καί έκεϊνο καΐ δέν τό
  ματι ήτο άνάγκη νά δημιουρ¬
  γηθή ό όργανισμός αΰτός, διά
  νά αρχίση τό πλεύρισμα των
  πλοίων είς τα κρηπιδώμοτα
  καί νά καταστή πρακτικώς ώ-
  φέλιμος καί παραγωγικός ό
  νέρς λιμήν Έννοεΐται, βϊβςιια
  δτι πρώτη πράξις τής έφαρ-
  μογής τοθ νέου όργανισμοθ
  θά είνε ή άποζημίωσις των
  λεμβούχων καί των άλλων
  έργατών λιμένος πού θ' άχρη-
  στευθοϋν καΐ θά χάσουν τάς
  εργασίας των έκ τοΰ πλευρί-
  σματος των πλοίων.
  ζοθμε
  Τό Νοσοκομείον.
  Μέ ταχύν ρυθμόν προχω-
  ροϋν αί εργασίαι πρός επι¬
  σκευήν τοϋ Πανανείου Δημο-
  τικοθ Νοσοκομείου καί ανέγερ¬
  σιν ττ)ν νέας πτέρυγος τής
  προοριζομένης διά τήν νοση¬
  λείαν των άπόρων έφέδρων
  πολεμιστών καί των θυμάτων
  πολέμου. Έν τώ μεταξύ πα¬
  ρηγγέλθησαν καί τα νέα μη-
  τα πνευματιχά Ι Χανήματα άκτίνων καθώς καί
  μέ την άντίληψι δτι
  άνάλογα πρός τα πνευματιά
  μας προσόντα ή την κοινωνι-1 έργαλεΐα καί οΰτω έλπίζεται
  κήν μας θέσι. "Ε λοιπόν! Ή δτι μετά πάροδον μικροϋ δια-
  φαντασία είνε έκείνη ή όποία στήματος τό Νοσοκομείον θά
  ^ ^"^"ίΤ8 ^^' ^ίάνακαινισθή καΐ θά έχη συγ-
  η·' - '' '
  τή θέσι. Αί ώργισμέναι θεότη·
  τες θά έξευμενισθοθν. Τό οί-
  χρονισθή πλήρως, ώστε ν' άν
  κοδόμημα τή; ζωής μας θά ά- ταποκρίνεται έξ ολοκλήρου
  ποκτήση άρχιτεκτονικήν. θά συ. είς τάς ανάγκας τού τόπου
  ναισθανθώμεν Ιστω καί πρός' Και να καταστή £ν άπό ^
  στιγμήν δυό άπό τίς δημιουρ- καλύτ νοσοκομειακά ίδρύ-
  γικωτερε; άρετές τής ζωής: Την_____£ ^___μ μ .
  δλιγαρκειαν καί τήν αισιοδο¬
  ξίαν. Ή στιγμή έκείνη θά έ-
  ξισωθή Ιαως ώς βαθύτερη άξία
  μέ τού; «χιλίους χρίνους» τοθ
  σοφοθ παροιμιολόγου.
  ματα τής χώρας.
  τήν ή ζωή θά προέλθη καί
  ώς δημιουργική έργασία καί
  ώς είλικρινέστερη χαρά. "Ολως
  διόλου χωρί; φαντασίαν ή Έ-
  θνική ζωή καταντά εκδήλωσις
  τυπική. Ένώ
  είναι σήμερον
  της.
  άλλοι ασφαλώς
  οί προορισμόν
  Α£ΜΟΔΑ1Ο£
  Ή σκαλιστική
  καλλιέργεια.
  •η ά >ι λ, ■ λ ι Γώρσ ότϊότε συνετελέσθη
  Ο Ανατόλ Φρανς, δ μέγας πλέον ή ώρίμανσις των δη'
  αύτός δημιουργό; τού ΕστορικοΟ μητριακων και ήρχΐσεν ό θε-
  μυθιστορήματος, καθώρισε χά" δ
  ρια φαντασίας καΐ ίατορίας.
  Ή ίστορική άκρίβεια Εσχυρίζε-
  ται μεταφορικώς είς τό «"Εγ
  κλημα τού Συλβέστρου Μπονάρ»
  δέν έμπ&δίζεται ούσιαστικώς
  άπό τα φανταστικά πλαίσια
  διά νά διατυπωθή μ' 2να τρό-
  πο ώριμότερο. Τα πλαίσια άλ
  λως τε αύτά είναι συνηθέστα
  τα αυτή ή ψυχολογία καί ή·
  θογραφία τής ίστορίας. Εμείς
  δέν παμε ε'ως έκεϊ... Απλώς έ-
  πιμένομεν είς τήν άρμονίαν
  φαντασίας καί ζωής. Άπό αύ-
  ρισμός καί ή συγκομιδή, διε¬
  πιστώθη πλέον επισήμως έκ
  των πραγμάτων ή κατα-
  πληκτική διαφορά τήν όποι¬
  αν παρουσιάζουν τα σπαρ-
  τά τής σκαλιστικής καλλιερ-
  γείας. Ή απόδοσις των εί¬
  ναι πολλαπλασία έν συγ-
  κρίσει πρός τήν απόδοσιν
  των άλλων καί ή ποιότης
  τοϋ καρποθ απείρως ανωτέ¬
  ρα. Ό πειραματισμός έπέ-
  τυχεν απολύτως καί απέ¬
  δωκε θαυμασία άποτελέσμα-
  τα. Πιστεύομεν λοιπόν δτι
  οί γεωργοί μας θά επείσθη·
  σθησαν πλέον απολύτως πε¬
  ρί τής άξίας τής σκαλιστικής
  καλλιεργείας των σιτηρών καί
  θά φροντίσουν νά έφαρμό-
  σουν τήν μέθοδον αυτήν
  καλλιεργείας άπό τού προσε
  χοθς έτους είς εύρεΐαν κλί
  μακα.
  •Ι!
  |! '
  Ί
  •Ι
  ΑΓ40ΡΘΩΣΙΣ
  II
  ι
  Είς τάν δρόμον
  τού ©εανδρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σημερον τό
  κινηματογραφικόν άριστούργημα·
  «Κατηγορουμένη έγέρθητι» Μέ
  την Ντολορες Ντέλ Ριο καί
  ύλ Φ
  μ
  Μέ
  τον
  η ρς
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς
  ΜίΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα. «Καφέ Μετροπόλ», μέ την
  Λορέττα Γιόνκ καϊ τόν Τάυρον
  Πάουερ. Έκτός ττρογραμματος
  Ζουρναλ
  Ή στηλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΡ.ΝΥΜΟ^_ΕΤΑΙΡΙΑ
  Πρόσκλησις έκτάκτου γε-
  νίκης συνελεύσεως
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α
  Ε καλεΐ τούς κ. κ μετόχους είς
  έκτακτον γενικήν συνέλευσιν διά
  την Πην Ίουνίου 1938 ημέραν
  Σάββατον κ?ί (όραν 6 μ. μ. έν
  Ρεθύμνω καί έν τώ Καταστήματι
  αυτής όδός Π Κουηουριώτου.
  Θέματα ημερησίας διατάξεως-
  1) Αύξησις τού μετοχικοθ κε-
  φαλαίου τής Τραπέζης δι' εκδό¬
  σεως «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΝ ΜΕΤΟ-
  ΧΩΝ» συμφώνως τώ σχετικω Νό·
  μτρ.
  2) Τροποποιήση των άρθρων
  2, 3, δ, «ί, 14 καί Κ» τ, Ο κατα-
  στατικοθ
  .")) Ανακοίνωσις πεεί τής έκλο
  γής δύο Συμβούλιον, εις αντικατά¬
  στασιν έξελθόντων.
  4) Διάφοροι άνακοινώσεις
  'Η συνέλευσις θέλει ευρεθή έν
  απαρτία εάν παραστώσιν ή άντι-
  προσωπευθώσι μέτοχοι έκπροσω-
  «οθντες τα 2)3 τοθ ΈταιρικοΟ
  λ
  ΤΟΥ «ΑΖΟΡΛΙΟΥ
  Τοΰ ΑΒΜνίοος* Άντρένι«φ. 1
  —Πηγαίνω πρός Αυτόν!—εί-ί
  πεν 6 Ίούδο-ς, κουνώντας μέ τό ,
  Ι ίδιον έπιτακτικό Οφος, τό χέρι'
  Ι τού. Ποίος έρχεται μέ τόν 'ίσκα
  , ριώτη πρός τόν ΊησοΟ,
  Ι —Έγώ! έγώ! θά σέ συνο-
  δεύσω! — φώναξε έ Πέτρος καί
  αηκώθηκε Άλλ' ό Ιωάννης καί
  οί άλλο μαθηταί, τρομαγμένοι
  τόν κρίΐησαν λέγοντας:
  —Τί πά; νά κάνης, Ξέχασες
  πως α&τός πρόδωαε τόν Κύριο
  στοϋ; έχθρούς
  Ό Πέτρος χτυποθβε δυνατά,
  μέ τίς γροθιέ; τού, τό στήθός
  τού, καί έ'κλαιε, καί φώναζε:
  —ΙΙοΰ νά πάω, Κύριε, Ποΰ
  νά πάω;
  Άπό τάς συλ°λογάς θερινών μοντέλων.
  φ
  Κατά τό άρθρον 14 τοθ κατα-
  στατικοΰ δικαίωμα δπως συμμετά¬
  σχη είς την γενικήν συνέλευσιν
  I-
  χει ό κάτοχος δέκα μετοχών των
  550 δραχμών καί κέκτηται δι-
  καίωμα ψ^φου έν αυτή, ό έχων
  δέ πλείονας των δέκα, Ιχει μίαν
  ψήφον άνά δέκα μετοχάς.
  Οί δικαιούμενοι καΐ έπιθυμοθν-
  νά μετάβχωσι τής συνελεύσεως κ.
  κ. μέτοχοι υποχρεούνται νά κατα¬
  θέσωσι τάς μετοχάς των, συμφώ¬
  νως τω νομώ 2190 καί τώ κα-
  ταστατικφ, είς τό ταμείον τής
  Τραπέζης ή είς τό Ταμείον Παρα-
  καταθηκών καίΔανείων ή παρ'οία-
  δήποτε έν Ελλάδι Άνωνύμφ Τρα-
  πεζιτινή Έταιρία, πέντε τουλά¬
  χιστον ημέρας πρό τής οριζομένης
  διά την συνεδρίασιν.
  Έντός τής αυτής προθεσμίας
  δέον νά καταθέσωσιν είς τα γρα-
  φεϊα τής Τραπέζης καί τα «πο-
  δεικτικά τής καταθέσεως των με¬
  τοχών ώς καί τα πληρεξούσια άν-
  τιπροσωπείας των μετόχων.
  Έν Ρεθύμνη τή 20 Απριλίου
  1938.
  Ό Πρόεδρος τοθ ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλιον».
  Μ. Ζ. Σηφάκπς
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό κινηαατογραφικόν
  άριατούργημχ:
  ΚΛΤΗΓ0ΡΙΥΜΕ1Η
  Μέ την
  ΗΤΟΛΟΡΕΪ ΗΤΕΛ ΡΙΟ
  καί τόν
  ΝΤΟΥΓΚΑΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό Μβτισικβ—χορετηικό
  χ«ρμ«:
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  Μ
  Η άπβθεωσις τβδ ζίύγβυς:
  Κάρολ Λομπσρδ
  Ζώρζ Ράφτ
  "Ενα βίλμ γίμάτο όροσιά
  χαι χάρι.
  Πλοΰτος άμύθητος, οκηνο-
  θεσία ονειρώδης- Μπαλεττα
  άπό λαχταριστές καλλονές.
  Ταινία βμιλοΰσα Γαλ·
  λιατί.
  * *
  Πρό πολλοθ, κατά την διαρ·
  κειαν των μοναχικών περιπάτων
  τού ό Ίούδας είχε διαλέξη τό
  μέρος δπου θά έφονεύετο μετά
  τόν θάνατον τοθ ΊησοΟ. ΕΕχε
  διαλίξη μιά τοποθεσία πέρα στό
  βουνό, μακρυά άπά την Ίερου-
  σαλήμ Στό μέρος έκεϊνο δεν ύ-
  πήρχε παρά ε,να δένδρον, μέ κλα
  διά στραβά, κατά τό ήμισυ ξε-
  ρό, καί πού τό Ιδερνεν ό άνε-
  μβς πού τό χτυποθσεν άπά δλες
  τίς μεριές. "Ενα άπό τα σπασμέ-
  να τού κλαοιά ήταν έΌτραμμένο
  πρός την ίερά πόλι, ώσιν γιά
  νά την εύλογη' ή νά την άπειλή,
  καί τό κλαδί αύτό διάλεξεν ό
  Ίούδας γιά νά στερεώση την θη-
  λειά. Γιά νά φθάση δμως έ'ως
  £κεϊ, είχε νά διασχίση πολύ καί
  κςπ^αστικό δρόμο, καί ό Ίσκα-
  ριώτης ήταν κατάκοπος Τα μυ-
  τ«ρά χαλίκια ροβολοθσαν κάΐω
  άπό τα πόδια τού, σάν νά ήθε-
  λαν νά τόν γυρίσουν πίσω *
  (Μεθαύριον τό τέλος)
  Είς της τελευταίας των συλλο-
  γάς οί Παρισινοί ράπται άφιερώ-
  νούν πολύ υεγάλη θέσι είς τα κα
  λοκαιρινα μοντελσ.
  Είς τάς συλλογας αύτάς παρα-
  τηρεϊται μιά χαριτ.ομένη αταξία
  άττό ΰφασματα φλοκόρ, τΐι·
  κέλλα, στάλ, λουιζυλ, άνα
  λόγως μέ τόν προορισμό πού
  £χουν τα φορτματα που έιι
  ίεικνΰοον ίαν είνε διά την πόλιν,
  διά την πλαζ, ή διά τις θερμές
  βοαδυες τής μεγάλης καλοκαιρι
  νής περιό'οου
  Τίς ώραΐες σπορτίβ ημέρες θά
  ιδούμε νά εμφανισθούν τα πλουι-
  νέλ, τα μονόχοωμα ή φασοέ άλ
  μπέν, πλάι είς τα έμπριμέ μέ τα
  μεγάλα σχέδια.
  Πάντοτε είς τάς συλλογας πού
  λένονται ντεμί σαιζόν, ύπήρχε ϊ-
  νας ττολύ μεγαλύτερος άριθμός
  άνσάμτΐλ όιπό μάλλινα ϋφάσματα
  τα όποΐα ήθαν προάγγελος τής
  μόδας τού φθινοπώρου. Εφέτος
  δμως μδς τέρπει "ιδιαιτέρως ή χά
  ρις, ή νεοτης καί ή εύθυμιο. πού
  πηγάζει άπό τα θελκτικά αθτά
  μοντίλα Ή φύσις καί οί άνθοκό-
  μοι δέν παρήγαγον ποτέ τιερισβό·
  τερον εθα'ισθητα καί ποικίλα χρώ-
  ματα, πιό λαμπερά λουλούδια, άπ'
  6σα οί έργοσταοιάρχαι πού ετόλ¬
  μησαν τις πιό γιγάντιες παπαροΰ
  νες επάνω είς τίς έλαφρότερες
  μουσελίνες.
  Έπσνήλθαμεν έπίσης είς φορέ-
  ματα μπέζ νατυρέλ, μτιλέ ντού Υ
  ροζ τιάλ, καμωμένα μέ ποακτικα
  χαλοκαιρινά ύφώσματα άπό μετά
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  ίπιθυμΐα τού ίνα διευκολύνη
  όφριλέτας τοθ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εΰχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των τοϋ Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν ΐνα είς τούς αί-
  τοθντας καί ύπογράφονΓας ει¬
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  ΟΙκονομικής Υπηρεσίας τοθ
  Δήμου.
  Χορηγήση Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχής τοθ φορολογουμένου έν
  τος έτους καί πλέον άπό σή
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ιόπερημερίας.
  Προσκσλεΐ δθεν τούς έπιθυ
  μοθντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εΰεργετικών καΐ φορολογι
  κων διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεΐα των
  ΟΙκονομικών Ύπηρεσιών τοθ
  Δήμου ίνα ζητήσωσι τουτο ύ-
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 'ίνα οθτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσκρακτόρων δσον καί των
  άστυνομικών των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν δμα τή υπογραφή τής
  οΊτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμίας ούδεμία αΐτη-
  ισις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  Ι έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωΐισμοΰ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομΐ-
  μων τόκων ύπερημερΐας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινήτων μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοΰ.
  Τα ούτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενί λόγω θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοϋ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ξι, διότι πλύνονται καί σιδερώνον-
  ται κατά βούλησιν.
  Τό μαλακό τουάλ ντέ ρεγιόν,
  τα φανταιζί ή κατρινιέ σκωτσέζι-
  | κα ύφάσματα άποτελοθν ύιτέροχοι
  'άνσάμπλ διά την πόλι δσον καί
  διά την έξοχή
  Τό σαντούγκ καί τό τουάλ κα
  θώς καί δλες ή τακέλλες είνε ή
  βάσις δλων των φορεμάτων που
  λέγονται τής πλάζ, των σόρτ καί
  ιών πυζαμών, πού θά εΤναι δσο
  ποτέ άλλοτε άνβόγκ διά τό καλο-
  καϊρι.
  ΆΧλ' άς ομιλήσωμεν πρό ττάν-
  των, διά τα δροσερά φορέματα
  ποΰ θα ψορεθοΰν μέσα είς την πό-
  'λι. Τό μπλέ μαρίν συνδυάζεται ά-
  , κόμη μέ τό λευκό το τ?λευταΐο
  | ώς λεπτομέρεια ύπογραμμιζουσα
  το επάνω μέρος ενός φορέματος,
  1 τα κοντα μανΐκια τού, καί τις τσε
  πε<, τού. Ή λευκή ή κΐτρινη βέστα συνο· δεύίΐ συχνά τό μαΰρο φόρεμα Άλλά γενικώς τί διαφορά μεταξυ των άιιοχρώσεων καΐ τί ποικιλία είς τούς συνδυα· ϋμούς. Όλα τα μπλέ συνδυά· ζονται μέ τό γκρενά, τό μπορντώ μέ τό μαρρόν ή τό πράσινο, τό μπλέ βιολέ, μέ χαλκοκόκκινο, ή κεραμειδί... Καί άνθη, όινθη ζωντανά καί ο¬ λιγώτερον έφήμερα επάνω είς τα φορέματα Μια άνθησις νέαι τής οποίας πρέπει νά έπωφεληθοΰμε διάνσ διατηρήσωμε τίιν α'ισιοδο· ξία τής οποίας έχομε τόση άνάγ- κη η Ντιστεγκέ 'Από τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡλΠΚΐ ΒΑΣΙΜΣΣΑ -- ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Ιτσυρόλεξον ύπ' αριθ. 96. 6 7 8 9 10 11 12 11 12 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Οί όθωμανοί την όνομά· ζουν Κισμέτ—δέν είναι εϋμε- γέθη. 2) Λέγεται καί Ίλιον—Λέξις τής Β. Α. Γαλλίας άλλά «αί οτρατάρχης της. 3) Σόι, γένος, φυλή—Τα μή Ιχοντα τάς ιδίας διαστάσεις. των τ/]λ)ματων — Όχυρά πόλις 4) Διάσημος Γάλλος Βυζαν Χά ε βιγαρέττσ ΖΑΠΑΝΤΐα* 'Η γυναΐκα αυτή ώνομάζε το Τιζόν. Κσί ή διαίσθησις τής βασιλίσσης δέν έγελάσθη κεν. Ή Τιζόν ήταν βαλμένη άπό την άστυνομΐα γιά νά παρακολουθή, νά κρυφα κούτ), νά άποσπά κουβέντες άπό τή βασίλισσα καί νά τάς καταδίδη. Πάντως, εΐως έκείνη τή στιγμή δλα έπήγαιναν κα λά. Ό τρόπος μέ τόν οποίον ό Ζαρζαϊ εισήχθη στό Τάμπλ θυμίζει άστυνομική κωμωδία Κάθε βράδυ ενας φανοκόρος έμπαινε στόν περΐβολο τής φυλακής γιά νά άνάψη τα ψανάρια. Διαταγή τής Δημαρ χίας ήταν νά υπάρχη- παντοϋ άπλετον φώς γιατί τό σκοτάδι θά μποροθσε νά υποβοηθήση, ένδεχομένην απόπειραν άπο δράσεώς. Ό Τουλάν έπεισεν σύτόν τόν φανοκόρο δτι δνας φίλος τού κατετρύχετο άπό την έπιθυμία νά (δή τό Τάμπλ καί τόν έκατάφερε νά τοθ δανείστ) γιά £να βράδυ τα ροθχά τού καί τα σύνεργά τού. Ό φανοκόρος άνύποπτος επήγε νά πιή έ'να ποτηράκι μέ τα χρήματα πού τοϋ έδωκαν. "Ετσι "ετημφιεσμένος ό Ζαρ- ζαί κατώρθωσε νά φθάση £- ως τή βασίλισσα καί κατέ- στρωσε μαζ( της έ'να παρά- τολμο σχέδιο φυγής.Ή Μαρία —Άντουανέττα καί ή πριγκή- πισσα Έλισάβετ θά μετημφΐ- έζοντο είς έπιτρόπους τής Κομμούνας καί έφωδιασμένες μέ κλεμμένα εγγραφα ταύτα τητος, θά έ'βγαιναν άπό τόν πύργο ώσάν νά εΐχαν πρό όλΐγου ενεργήση επιθεώρησιν. Γιά τα παιδία τό πράγμα έ- φαινόταν δ,υσκολώτερο.Άλλά, κατά ευτυχή σύμπτωσιν, 6 φανοκόρος αύτός συνωδεύβτο ρυχνά στήν βραδύνη τού περι- οδεΐα άπό τα παιδία τού. Κά- ποιος λοιπόν άποφασιστικός συνωμότης θά τόν άντικαθι- στοθσε τό βράδυ τής φυγής καί, δταν θά εκανε τόν γθρο τοΰ πύργου γιά νά άνάψη τα φώτα, θά εβγαινεν ήσυχα - ή- συχα μέ τα κουτσούβελά τού — τα δυό βασιλόπουλα φτω- χοντυμένα σάν νά ήσαν τα παιδία τοΰ φανοκόρου. (συνεχΐζεται) τινολόγος. 5) Φροθτον (δημ.)—Είχε εμ- βλημα την αίγίδα καί μία ά¬ πό τάς προσωνυμίας της ήτο κ*1 ή «Έργανή». 7) Δωδεκάνησος—Ή ιδία λέ¬ ξις τοθ 2 όριζοντΕως τελευταία. 8) Στενώτατος συγγεν-ής—Προ φήΐης. 9) Χλωμή. 10) Κατάρτι—Μικρόσωμοι άν θρωποι. 11) Βεβαιωτικόν—Πρωτεύουσα ΚύρωπαικοΟ Κράτους. 12) Τραπουλόχαρτον— Μή ε¬ σφαλμένη. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Νόμισμα ΕύρωπαικοΟ κρά τους (πληθ.) — Την αίσθάνονται οί νηστικοί. 2) ΆντωνυμΕα χαΐ νήσος τΐον Κυκλάδων—Μία των φυλών τδν παιγνιοχάρτων—Άντωνυμία κτη- τική (πληθ.) 3) Δέν είναι άθεράπευ,τοι— Άσθένεια των ώτων. 4) Άλση. 5) Χωρίον τής Επαρχίας Καλα¬ βρύτων νομοθ Μεσηνίας—-Κά.· τοικος ΕύρωπαικοΟ Κράτους. 8) Λέγεται κα.1 οφαΐρα—θεός των Άρχαίων Ρωμαίων. 9) Έπιθυμώ, ποθω. 10) Οϊκιακόν ϊπιπλαν—Έξωτι- κός καρπός. 11) Τίτλος φυλάρχων—Μυ- θιαχόρημο» καΐ ήρωίς ϊοο Ζολάί. Ι 12) Άναπνοή (δημ.)—Την έ-' χειρίζοντο θαυμασία δ Φε δίας,' δ Μύρων, ό Πραξιτέλης. ...................♦ 0 ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ *. : Κων. Ε. Πολυδόκης ' λ ΕΙΒικευθεΙς ίν Γερμανία είς " . τα νοσήματα τού στομάχου ■ . έντέρων καΐ ήπατος, δίχεται . • τους ττάσχοντας έκτοθπεπτι· · . κου συστήματος έν τώ ΙατρεΙτρ · • τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρβΐς '. • Καμάρες. ι ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανελθών έξ Α¬ θηνών δπου είχε μεταβή πρός πλουτισμόν τοθ κσταστήματός τού διήλθε τής πόλεώς μας μεταβαί¬ νων είς Ίεράτετραν ό κ. Ιωάν. Άεράκης ΰφασματεμπορος. ' — Άνεχώοησε δι' Αθήνας ό κ. Γιάννης Άλικιώτηο , ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Μορφω ι τικός Σύλ,λονος Γυναικών Ήρσ- ■ κλεΐου εθχαριστεΐ θερμότατα τόν • Δήμαρχον κ. Μ Γεωργιάδην διά "τό διαρκέςαύτοθ ενδιαφέρον πρός τόν Σύλλογον, καί την μέριμναν καί τας προσπαθείας τάς οποίας καταβάλλει διά την συντήρησιν κα,Ι διατροφήν «τοθ Άσύλου τής Γερόντισσας» τοΰ όποίου ή λει- τουργΐο καί συντήρησις τιμ§ τούς Ι "Αρχοντος καί την κοινωνίαν τής πόλεώς μας. ι (Έκ τοΰ Διοικ. Συμβουλίου) ! ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ. Ευάγγελος Γ. Βαοούχας υιός τοϋ φΐλου κ. Γεωργ. Βαρούχα ϊατροθ, δούς τάς νενομισμένας έξετάσεις (ενώπιον των καθηγητών τής Ία· τρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημί¬ ου Αθηνών, έλαβε τό πτυχίον τής ίατρικής, άτΐοσΤ'άσας τα συγχαρη- τήρια αυτών. Τόν νέον έπιστήμο- να συγχαίρομεν καΐ ευχόμεθα την αυτήν επιτυχίαν είς τό πρα,κτικόν τού στάδιον. Γϋρω στήν πόλι. Ή χθεσινή νοτιά διέκοψε την αισιοδοξίαν των καιροσκόπων. —Εϋτυχώς δ καιρός δέν εφαί¬ νετο καί τόσον... έπιρρεπής πρός νέαν κακοκαιρίαν. —"Οπως ή προχθεσινή, ή όποΐα άλίγου δείν νά μετετόπιζε τόν Μ6λ όν είς τόν Ιανουάριον. —Άρκετοί πρωίνοί συμπολί¬ ται παρηκολούθησαν χθές τόν κα^ τάπλουν τού στόλου μας. — Καί την άγκυροβολίαν αώτοδ έντός τοθ νέου λιμένος. —Ή κίνησις είς τόν λψενο» βραχίονα έννοεΐται δτι ένετάθηι κατα τό έπίλοιπον διάστημα τής ημέρας —Όπως καί χθές έαημειώσα- μεν πολυάριθμοι ήσαν οί εορτά¬ σαντες Κωνσταντΐνοι καί 'Ελέναι. — Καί συνεπώς ζωηρά ή κοσμι- κή κίνησις καΐ κάπου καΐ αυταί αί παντνγυρικα.1 παννυχίδρς —Ή ατήλη αυτή άπευθΰνει ώς συνήθως τάς ευχάς της είς δλ£ς κα ©λους —Ώραία καί σκόπιμος ή 5μ- τινεϋσις τοΰ Κράτους νά έκ&οθώ- σιν Οπό τής ταχυδρομικής ύπηρε- αί,ας εΐκονογραφημένα «τουριστι. κά» δελτάρια. —'ΕτιΙ έκλεκτοΰ χάρτου καί μέ παραστάσεις άπό την ζωήν καί την φύσιν τής Ελλάδος. —Ή μικρά υπερτίμησις των Βελταρίων αυτών, τα όποΐα θά τεθοΰν είς κυκλοφορίαν άπό τόν Αυγουστον, δέν σημαίνει, άφοϋ ταυτα θά χρησιμοποιηθώσι ΰτιό>
  των τουριστών καΐ ξένων είδικώ-·
  τερον, οί όποϊοι κατέχουν τ4
  σχετικόν περιθώριον δαπάνης.
  —Χθές οί κατέχοντες ραοι6φω·
  να ήκουσαν μέ συγκίνησιν τάζ
  έκτελέσεις τοϋ Ραδιοφωνικοΰ μας
  Σταθμοΰ.
  —ΑΙ έκτελέσεις ήσαν ώς
  γνωστόν «έναρκτήριαι»—έγκαινιά-
  ζουσαι τόν Σταθμόν αυτόν.
  —Ό οποίος επί τέλους συνε·
  πλήρωσεν £να κενόν είς τάς έθνι-
  κάς μας προόδους, άπό τα μάλλον
  σημαντικά καί τα όποΐα έ&ικαιο-
  λόγοαν (μίαν απορίαν διά πόλιν
  ώς αί Αθήναι.
  —Ή χορωδία τού κ. Χουρμου-
  ζίου μετά τής όρχήστρας τού Γυ-
  μνασίου αρρενων "Ηρακλείου.
  —Μεταβαίνει, ώς γνωστόν είς
  Χανιά δπου θά δώση συναυλίαν.
  —Έπ'εύκαιρία. άξίζει νά έξαρι·
  θή καΐ πάλιν τό έργον τοϋ κ. Χοωρ
  μουζίου τό οποίον δέν είνε νομί¬
  ζομεν μικρόν έν τ{| καθόλου ϊξδ·
  λίξει των μουσικών μας προάδων.
  — Είς το «Εθνικόν» συγκβντρώ
  νεται πάντοτε πολύς κόαμος.
  — Χάρις είς τό καλόν μουσικόν
  τού σιογκρότημαν τα ώοαϊα γλυκά
  καί την πρόθυμον ύπηρεσίαναΰτοΰ.
  —Κ,ίς τόν κινηματογράφον Που
  λα,κάκη προβάλλεται σήμερον διά.
  τελευταίαν φοράν τό άριστουργΐ^»
  ματικόν κοινωνικόν έργον. «Κο>
  τηγορουμένη έγέρθητι».
  ο ΤΗ
  >■■■■!■■■■
  Εκάστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 9-50
  ν·υ
  θεραηείο αίμορροίδων ο- Ι
  ιυ έγχιιρΐσεως δι" ένίαΐων. ·
  Άριθμ. τηλ. 7-92 Ι
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίξες.
  Παρακαλεΐται 6 εδρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα-
  τοικοθντα είς Σχβλάν; καΐ άμει-
  φθήοεται.
  *>
  Ι
  Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  δΐ^Αθλιοι.
  308ον
  Ήτο παιδίον ταραχοποιόν, γοργόν άεικίνη
  τον. την δψιν ζωηρόν, καί όμοϋ άσθ^ικόν 'Α
  πήρχετο έπέστρεφεν, έμελπεν, επσιζβ Χ λάί-
  καν, έξεε τόν πηλόν των ρυακίων τοθ δρόμοϊ
  Ικλεπτεν ολίγον τι, άλλ' ώς αί γαλαΐ κΡαΓτα
  ρόπου έπιχάριτος- έγέλα δταν τό
  σαλταμπΐκον, έθύμωνεν δταν τό ελε
  γον μοσχομάγκσν. Δέν εΤχε κατάλυμα, οθτε ψω-
  μΐον. ουτε έστίαν, οϋτε στοργήν έξ ουδενός άλλ'
  ή τον εύθυμον, έπειδή ή>ν ελεύθερον Ι
  Οταν τα δύστηνα ταύτα πλάσματα είνε άν
  δρες πάντοτε σχεδόν ή μυλόπετρα τής κοινωνι
  Λ^·Τίξ!ως' άπαντώσσ αύτά, τα κατασυντρίβει-
  άλλ ένόσω είνε παιδία, διαφεύγουσιν ένεκα τ«ς!
  μικρότητός των. Τα σώζει ή ελαχίστη όπή. ,
  Καί δμως δσον καί άν η"τον έγκαταλελειμ
  μένον ιό παιδίον τοθτο, συνέβαινεν ένίοτε άπαξ
  λ ,κ°,?ς ?6* τΡ1ϊζ μίίνσς· να λένΠ- "Ας πάγω |
  νά ίδώ καί τή μάννα μου, τί κάμνει! Τότε δέ κα
  τεβαινεν έκ των προαστείων είς την πόλιν, την
  διεπέρα, καί κατηυθύνετο, ποΰ; Ακριβώς είς οί
  κίαν τινά, η> ό άναγνώστης γινώσκει- είς τό'
  παλαιόσπιστον Κόρακα.
  Κατ' εκείνην την εποχήν έτυχε νά είνε πολλά
  των δωματΐων τής οίκίας έκείνης ένοικιασμένα
  είς διαφόρους άνθρώπους, οΐτινες δμως, καθώς
  συμβαίνει πάντοτε είς Παρισίους, ουτε δεσμόν
  τίνα είχον μεταξύ των, οΰτε σχέσιν. Όλοι ά
  νήκον είς την κλάσιν των ένδεών έκείνων άνθρώ
  πων, ήτις άρχεται άπό τοθ πτωχεύσαντος ίδιώ-
  τού καί παρατεινομένη άπό πενίας είς πενίσν
  έν τή κοινωνική ύποστάθμΓ) καταντα μέχρι των
  δύο έκείνων δντων, είς ά καταλήγουν δλα τα
  ύλικά πράγματα τοθ πολιτισμοΟ· είς τόν σαρω-
  την τοΰ βορβόρου των όδών, κοί είς τόν συνά-
  γοντα τα άπερριμένα παλαιόπανα.
  *Η θυρωρός τού καιροϋ τοϋ Άγιάννη είχεν
  άποθάνει έν τώ μεταξύ τούτω καΓ την εΤχε διαδε¬
  χθή άλλη όμοία τις ονομσζομένη Πανώρηα, ου¬
  δέν άλλο είς την ζωήν αυτής αξιοσημείωτον έ¬
  χουσα, είμή την δυναστείαν τριών ψιττακών, άρ·
  ξάντων κατά διαδοχήν επί τής καρδίας της.
  ΆθλιίΌτεροι των κατοικούντων είς την οικίαν
  εκείνην ήοον οίκογένειά τις συγκειμένη έκ τεσσά
  ρων ψυχών' πατήρ, μήτηο κσί δύο θυγατέρες ά-
  νεπτυγμέναι ήδη αρκούντως. ΤΗσαν δέ καί αί τέσ-
  σαρες ψυχαί αδται συνηγμέναι είς έν καί τό αύ¬
  τό δωμάτιον. "Οταν ό πατήρ παρουσιάσθη ίνα
  ζητήση τό δωμάτιον τουτο ύπ' ενοίκιον, είχεν εί-
  πεΐ δτι ώνομάζετο Ίονδρέτης. Έπειτα, δταν με-
  τεκόμισεν είς αύτό την γυναΐκα καί τάς κό-
  ρας τού, είχεν είπεΐ είς την θυρωρόν—Κυρά, πώς
  σέ λέν άν έλθη κανείς καί σ' ερωτήση, μην
  κάθηται έδώ ιέσα κανείς Πολωνός, ή Ιταλός, ή
  καί Ίσπανός άν σοϋ είπη, ΐσως, εϊξευρε ότι θά
  είνε τπ' εμέ.
  ΑΟτη ήτον ή οίκογένεια τοΰ φαιδροϋ άνυποδή
  τού παιδίου των όδών. "Ηρχετο ένίοτε, καί έ-
  βλεπε την έσχάτην εκείνην πενίαν των γονέων
  του' τό δέ θλιβερώτερον, ουδέν μειδίαμα" ψυχράν
  την έστίαν, ψυχράς καί τάς καρδίας.
  "Οταν είοήρχετο, τό ήρώτων—«Άπό ποϋ Ιρ
  χεσαι, μωρέ;» Αύτό δέ άπεκρίνετο·— «Άπό τόν
  δρόμον». "Οταν δέ άνεχώρει, τό ήρώτων —«Καί
  ποΰ πάς τώρα μωρέ;» Αύτό δέ άπεκρίνετο'—«"Ε
  ξω, είς τόν δρόμον». Ή μήτηρ τού τώ Ιλεγε —
  «Κσί τί ήλθες έδώ τώρα, μωρέ;»
  (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκε.νους πού οέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι* δλους.
  ΟΙ ΕΣΚΙΜΩΟΙ
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άναχαινισθεν πληρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολογια τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων—"Ανεσις- Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ά νά είσθε εξησφαλισμένοι 5
  ΐάτε τίς
  Φέρω είς
  τό παρά την------
  μά μου, "ίδρυσα τμήμ
  τες άποθηκών, ""Τε
  ίνδιαφερομένων δτι είς
  «νδισφ Ρ μ κ(χτά
  ^ ρολλών διά πόρ-
  κ^.π. έξασφαλίσας
  το0 γνωστοΟ είδικοθ
  ;χνίτο^Γ^;Τ
  είς την επιχείρησιν μου_ χ σθεν διά νέου μη-
  Τό τμήμά μου τουτο πΑου έ άται την
  χανήματος καί ΪΡ^,^Ζ* των παραγγελιών
  τελείαν ^'/^^υναγωνισμοΟ καί ευκολίας
  τελεία
  σας είς τιμάς
  Α'.
  Είς τάς ακτάς καί τάς
  τοθ δορείου παγωμένου ώχεανοθ,
  άπό τής Γροιλανδίας μέχρι τής
  Σ'.βηρίας, ζοθν διάφοροι νομαδι-
  καί φυλαί, μογγολικ'ς καταγω
  γής, οί Έσκιμωοι. Εσφαλμένως
  αί φυλαί συγχέονται μέ τούς Λά
  πωνας τή; Σκανδιναυίας καί μέ
  τούς Ίνδούς τής Βορείου Άμερι-
  κής, των οποίων τα ήθη καί τα ϊ·
  θιμα καί ό τρόπος τής ζωής είνε
  περίπου δμοιο'. Έσκςμαντίκ ή
  Έσκιμωοι είνε έπώνυμον τό οποί¬
  ον τούς έ5όθη ακριβώς άπό τούς
  Ίνδούς τής Άμζρι-κ·ής καί τό ο¬
  ποίον σημαίνει ψαροφάγοι ώμών
  ψαριών. Οί Ζδιοι δίδουν είς τόν
  εαυτόν τους 3λλο δνομα, άποκα-
  λοθνται Ίννοίτ, πού σημαίνει «οί
  πραγματικοί άνθρωποι». Κατά
  τούς μέν 6 συνολικός άρισμός
  των άνέρχεται είς 20.000, κα¬
  τά τούς δέ είς πολλά έκατομμύρια.
  Κατά τα 1930 ύπελογίζοντο είς
  7000 οί κατοικοθντες είς τα πα·
  ράλια τοθ Καναδα. Τό χρωμα
  τους είνε μελαχροινόν, το πρό¬
  σωπον τους στρογγυλάν μέ προε-
  ξέχοντα τα μήλα των παρεΐών ε¬
  πί ενός κρανίου πού καθώς πη-
  γαίνει πρός τα επάνω στενεύει.
  Οί ίνδρες είνε μετρίου άναστήμα-
  τος, αί γυναίκες κονταί. Παρά
  τάς προσπαθείας πού κατεβλή¬
  θησαν κατά καιρούς άπό διαφό
  ρους Εεραποστόλους ή έξερευνη-
  τάς, οί περισσότεροι των Έσκιμώ
  ών είνε άνεπίδεκτοι αφομοιώσε¬
  ως τοθ πολιτισμοΟ καί παραμέ-
  νουν άγριοι. Ηροικισμένοι μέ
  Ή καταπολέμησις
  τοΰ δάκου είς Λασηθι
  πολλήν εύφυΐαν καί δραστηοιότη-
  τα κατώρθωσαν νά προσαρμοσθοΰν
  είς τα άφιλόξενα έδάφη είς τα
  όποΐα αρχικώς ίγκατεστάθηοαν,
  ν' άφομοιωθοθν μέ τό περιβάλλον
  καί νά κανονίσουν αναλόγως την
  ζωήν των καί τάς συνηθείας των.
  "Οσοι άπό αύτούς δέν ηθέλησαν
  νά χρησιμοποιήσουν τα ίδικά
  μας 5πλα, κατασκευάζουν ίδικά
  των άπό πέτρες είτε κόκκαλα
  είτε καί άπό σίδηρον, μαχαίρια, |
  άκόντια είτε βέλη, των οποίων ή
  αίχμή άποσπ^ται καί μένει Ιντός
  τής πληγής. Τό καλοκαΐρι ζοθν
  κάτω άπά σκηνάς καμωμένας άπό
  δέρμα καί αί καθημεριναί των ά-
  σχολίαι είνε τό ψάρευμα, είτε τό
  κυνήγι μέ τόν σκοπόν τοθ σχημα-
  τισμοθ άποθεμάτων τροφίμων διά
  τόν χειμώνα. Τό ψάρευμα γίνετα,
  μί μικράς λέμβους, τα καγιάκ,
  α£ όπαϊαι κατασκευάζονται άπό
  δέρμα φώκης προσαρμοζόμενον
  είς ξύλινον σκελετόν. Είς τα μι-
  κρότερα έξ αυτών, μιας θέσεως, ό
  Έσκιμωος κωπηλάτης ημπορεί
  νά προσαρμόση τό Ινδυμά τού ώ-
  στε νά αποτελέση ε"να ενιαίον σύ¬
  νολον αδιάβροχον. Τα μεγαλεί
  τερα, πολλών θέσεων, είνε προω-
  ρισμένα διά τα γυναικόπαιδα καί
  τους γέροντας καί χρησιμοποιοθν-
  ται διά τάς ομαδικάς μετακινή-
  σεις. Αί Εκανότητες τής λειτουρ-
  γίας τοθ στομάχου των Έσκιμώων
  είνε καταπληκτικαί. Κατά τάς
  περιόδους τής άφθονίας ήμποροθν
  νά φάγουν... δέκα λίτρας κρέατος!
  (συνεχίζεται)
  ι·ι··ι·ι«εε··<ι·Ηΐ·ιεεΐεε«ιειΐΐ·; ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Πρατήριον τοΰ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬ ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναντι των Δικαστηρίων. Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των είδών ύφαντηρίου τοθ ίδρύματος, τα τόσον περίφη- μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης. 'Επίσης δλα τα είδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε- τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 Μαί· ου).— Κατά την γ-νο ιένη^ ποο- χθές υπό την ποοεδρίχν τοθ κ. Νομάρχου σύσκεψιν τοθ Διοκη τικοθ Συμβουλίου τοθ Γεωρ- γικοθ Ταμείου τοθ ΝομοΟ, έλή φθησαν αί εξής αποφάσει;: Επί χ% βάσει των σημερινήν εύνοϊκών προβλέψεων επί τή; I- λαιοπαραγωγή; απεφασίσθη ή γενική καταπολέμησι; τοθ δάκ^υ έν τώ νομψ. Συνεστήθησαν πρός τοθτο τρείς έποπτεΐαι, άνά μία είς εκάστην επαρχίαν, υπό την διεύθυνσιν Γεωπόνων, Δημοσίων υπαλλήλων καί ωρίσθησαν 14 Το μεΐς είς τού; όποίου έτοποθετή θησαν ίσάρίθμοι τομεάρχαι γεω- πόνοι ή ιδιώται υποστάντε; ει¬ δικήν εκπαίδευσιν καί έπιτυχόν τες εις τάς έξετάσεις. Ωρίσθη σαν έπίσης 69 συνεργεΐα είς τα όποΐα διωρίσθησαν οί κατάλλη- λοι άρχιεργάται καί παρασκευα- σταί. Καθωρίσθησαν αί άμοιβαί των ώς ανωτέρω στελεχών ώς καί τα ήμερομίσθια των έργατών διαφόρων κατηγοριών των άσχολη θησομένων μέ την καταπολέμησιν τοθ δάκου. Εξουσιοδοτήθη δέ ό Διευθυντής τοθ ΓεωργικαΟ Τα¬ μείου βπ'Λ) έν συ/ε/'-ήΐίΐ μετλ τιΰ κ. Νομάρχου πρ'/βί ϊ) κΐι ρώ είς την κ τάργησ:ν ή συμ πτυξιν ωρισμένων συνεργείων ή τοαέων έφόσον είς τινάς περι φερείας ή έλαιοπαραγωγή ήθε λεν ύτΐολειφθή τοθ υπό τοθ 'Γ- πουργείου καθορισθέντος έλαχί- στου ποσοστοθ. Ένεκρίθησαν αί δημοπρασίαι άναδείξεως έργολάβων διά τάς κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν μεταφοράς των υλικών καί έργα- λεΐων καταπολεμήσεως τοθ δάκου, πλήν των δι' αύΐοκινήτων μετα- φορών επαρχίας Σητείας έν τή δ- ποία προσεφέρθησαν υπερβολικαί τιμαί καί απεφασίσθη δπως καθο¬ ρισθή τιμολόγιον υπό τής οίκείας Άστυνομικής Άρχής. Απεφασίσθη ωσαύτως ή πρόσ¬ ληψις ήμερομισθίου έκτάκτου 6- παλλήλου διά την ενίσχυσιν τοθ προσωπικού1 τοθ ΓεωργικοΟ Τα¬ μείου κατά την περίοδον τής κα¬ ταπολεμήσεως τοθ δάκου καί έ- χορηγήθησαν αί άναγκαιοθσαι πι- στώσεις διά την πληρωμήν των δλων δαπανών τοθ τρέχοντος μη¬ νός. —Ή παραγωγή είς τόν γεί- τονα. Πληροφορούμβθα δτι χάρις είς την τελευταίαν μεταβολήν τοΰ καιροΰ ήρχισεν ή ώρίμανσι; τής ντοματοπαραγωγής είς την περι¬ φέρειαν Γρά Λυγιάς τοϋ γείτο¬ νος. Σημειωτέον ότι τό προ'ίον τουτο προπωλεϊται είς συμφέρου¬ σαν τιμήν. Έν τω μίταξΰ γενι κεύεται καί ό θερισμός των ποω- ΐμων καί παραθαλασσίων κριθα· ριών τα οποΐα όπως καί τα λοι¬ πά δημητριακά είνε έξαιρετικως καλά. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■■·■·■· _ Έπειδή πολλοί παρεξηγοΰν τες τό δημοσίευμά ιιου άρνοϋν- ται την πληρωμήν των είς τόν Δήμον όφειλομένων ψο- ρων επί τή ενδεχομένΓ| τούτων ρυθμίσει, πρός αποφυγήν πσ- ρεξηγήσεων δηλοϋται δτι μέ¬ χρι τής καταθέσεως των αι¬ τήσεων θά συνεχίζωνται ά- ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι- ευκολύνσεις θ' άρχίσουν άπό τής ημέρας καταθέσεως των αιτήσεων. Έφ' φ παρακαλοϋντσι οί όφείλοντες νά προσέλθουν τό ταχύτερον είς τόν Δήμον καί νά μή περιμένουν τάς τελευ¬ ταίας ημέρας διστρέχοντες τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ- ου. 'Επίσης παρακαλοϋντσι προσερχόμενοι νά κρατώσι καί τα φορολογικά των βιβλιά ρια. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης — Ό νέος καθεδρικός ναός "Αγ. Νικολάου. Κατ' εΐδήσβις έξ 'Αγίου Νικο¬ λάου την 5ην Ίουνίου θέλουν τελεσθή τα έγκαίνια τοΰ νέου Καθεδρικοϋ ναού τής πόλεως. Πρός τόν σκοπόν τούτον κατηρτί¬ σθη επιτραπή Ητις καί θά μερι¬ μνήση διά την όσον ϊνεστιν επι- βλητικωτέραν τελετήν των έγκαι- νίων. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ι-Ι VI Ε Γν ωσ το πό ι εί ότι, άπδ τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεθτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί- ων_ψΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.· ι_ΑυΡΙΤΖΕΝ και Ε^ΕΡΜΑΝ ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: <4)τγ. ψυγείον «ΤΟΝΝΑ» 2 Αυγ. διά Λονδίνον Γ>ϊγ
  _τ α τττ? Δ» 19
  » » > »
  » » «ΒΕ^^ΚΑVIΑΝ»20
  > » Λίβερπουλ »
  , » «ΟΚΕΤΕ» 22
  » » Λονδίνον »
  *<τττ τ Δ ο Σετττ. » » » » » "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,, 12 » » » » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ,20 » » Λίβερπουλ » ίίΤ Λ ΤΤΤ3 Α ~9 » » Λονδίνον » Διά ττερισσοτέρας ττληροφορίας τταρακαλοΰνται οί έν- διαφερόμενοι δπως άπευθθνονται είς τό: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι Ι V Ι Ε Ρ» & ΣΙΑ Τηλέφ. 3-91. —Σχολική έκδρομή. Είς "Αγιον Νικόλαον εξέδρα¬ μον την πρωΐαν τής παρελθού¬ σης Πέμπτης ο! μαθηταί καί α! μαθήτριαι τοΰ Σχολείου Κάτω Χωρίου Ιεραπέτρα; μέ επί κε¬ φαλής τόν Διευθυντήν αΰτοΰ κ. Μ. Στρατάκην, τόν ίιύάακα- λον κ. Σουργιαδάκην καί την Διδασκάλισσχν κ. Δερμιτζάκη. "Αμα τίί αφίξει των οί μαθηταί μετέβησαν είς τό Ήρώον των πε¬ σόντων ό'που κατεθεσαν στέφα¬ νον. Ακολούθως μετέβησαν είς την Νομαρχίαν άπό τοΰ έξώατου της οποίας ωμίλησε πρός τούς μαθητάς & κ. Νομάρχας συγχα- ρείς καϊ τό διδάσκον προσωπικόν. Οί μαθηταί επεσκέφθησαν καί τα άξιοΒέατα 'Αγ. Νικολάου καί τόν Τουριοττκόν Σύλλογον όστις καί τούς έδεξιώθη. —Τα παλαιά γραμματόσημα. Έκ τού ύπουργείου τή; Συγκοι- νωνίας ανεκοινώθη 6τι άπο ' 1ης Σεπτεμβρίου 1938 θά άποσυρθοΰν τής κυκλθφβρίας τα γραμματόση¬ μα «Κεφαλή Έρμοΰ» εκδόσεως 19Π. _______ —Διά τού; έκπαιδευτικούς. Πληροφορούμεθα ότι έντός των ημερών πίρατοΰνται έν Αθήναις αί εργασίαι τής έκδικαβεω; (|τών ένστασεων των λειτουργών τής μέσης έκπαιδεύσεως κατά των ά- ποφασεων των τοπικών έποπτικών συμβουλίων αί οποίαι άφοροϋν τάς μεταθέαεις των έκπαιδευτι- κών λειτουργών. Ευθύς άμεσω; τό κεντρικόν εποπτικόν συμβού¬ λιον θά επιληφθή τοΰ ζητήματος των προαγωγών των γυμνασιάρ¬ χην άπό τοϋ βαθμοϋ τοΰ διευθυν¬ τού β' είς τ<;ν βαθμόν τοΰ δι- βυθυντοΰ α' τα», .ως επί τη βάσίΐ των έκθίσεων των γενικών έπι- θεωρητών. Τελος +ό συμβούλιον θά ουνέλθη τόν προσέχη μήνα Ιούνιον διά νά επιληφθή τής ρυθμίσεως των γενιχών μεταβο- λών είς την μέσην έκπαίδευαιν. —Διάλεξις είς Νεάπολιν. Σήμερον είς Νεάπολιν καί έν τή αύτόθι Λέσχη θά δοθή διάλε¬ ξις υπό τοΰ πρωτοδίκου κ. Στ. Σταυροπούλου καί μέ θεμα: «Ή φαντασία ώς θεμέλιον είς τό δί¬ καιον». Ή διάλεξις θά δοθή την έ μ. μ., προβλέπεται δέ 4τι θά συγκεντρώση τό γενικόν ενδια¬ φέρον. Τό θαλαμηγον ά)π. Λόγω έτησίας έπιθδω- 1 ρήσεως διακόπτει τα δρο- ι μολόγια επί 15θήμερον. (Έκ τοΰ Πρακτορβίου) ι.· 4 ι ί , Ι ί.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  22 Μαΐου 1938
  ?1
  1
  Δηλώσειςτοΰ Ρεύνώ διά τούς δεσμούς Χ|ΐ
  Γολλίπί κπί ΜΓνάληί ΒοΓττανίαΐτ Τ-ΐ
  και
  ΗΕΚΡΥΒΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΗΒΑΚΙΑΝ
  ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ&ΙΑ&ΗΛΩΣΕΙΣ
  Τ ΟΝ ΤΣΕΧΟΝ ΕΒΗ1Κ8ΦΡ0ΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ » 1 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Χημερινά τηλεγραφήμα
  τα μετοςδίδουν ότι είς την Τσεχοσλοδα·
  κίαν συνεχίζονται αί διαδηλώαεις των
  Τσέχων φοιτητών καί των έθνικοφρόνω
  πολιτών. Αί διαδηλώσεις στρέφονται έ
  ναντίον των προκλήαεων των Σουϊίιτών
  Είς την Ευρώπην λόγω τής έκρύθ< μου ταύτης έν Τσεχοσλοβακίας καταστά' σεως έπικρατούν γενικώς άνηιυχίαι κα έκδηλοΰνται φόβοι γεγονότωνδυναμένω- νά διακυβεύσουν την ειρήνην. ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΣΕΧΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου τού (άντα ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ τού έξωτερικοΰ αναφέρουν ότι είς τάς οδούς των Τσεχοαλοβακικών πό λεων εσημειώθησαν πάλιν συγκρούσεις Γερμανών καί Τσέχων μέ αίματηρά ά ποτελέσματα. Διά τάς αρχάς καί τή αστυνομίαν άποβαίνει δύσκολος ή τήρη- σις τής τάξεως. ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαΐου (τού άνταπο- χριτού μας). — Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Τσεχοσλοβακίας άγγέλλουν ότι οί Τσέχοι εφόνευσαν είς την μεθόριον τής Τσεχοσλοβακίας καί Γερμανίας δύο Γερμανούς. Περισσότεραι λεπτομέρει αι έλλβέπουν μέχρι τής στιγμής. ΑΙ ΠΕΡΙ [ΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΥ,ΚΕΒΤΡΟΣΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαΐου(τού άνταπο- κριτού μας). — Έκ ξένης πηγής έπανε- λήφθησαν καί σήμερον αί φήμαι ότι είς τα Τσεχοσλοβακικά σύνορα εσημειώθη¬ σαν συγκεντρώσεως καί κίνησις μέγα λων τμημάτω" Γερμανικού στρατού. ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΜΟΝΑ&ΕΣ !Υ[ΚΕΝΤΡΟΥΝΤΑΙ_ΕΙΣ_ΓΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΛΘΗΝΑΙ21 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Καθ' α αγγέλλεται είς την Μεσόγειον παρατηρεϊβαι συγκέντρω¬ σις πολλών μονά5ων τού Γαλλικοΰ στό- λου. Αί συγκεντρώσεις αυται είναι ά¬ γνωστον πού άποβλέπουν δεοομένου ό¬ τι είναι σημαντικαί περιλκμβάνουσαι πολυάριθμα πλοί* μάχης, έλαφράς μο« νάδας, άεροπλανοφόρα καί ύποβρύχια. ΤΑ ΧΒΕΣΙΝΑ ΙλΙΝΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΙΪΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Σήμερον την πρωΐαν εγένοντο επισήμως τα έγκαίνια τοΰ ρα· διοφωνικού σταθμοΰ Αθηνών. Εδόθη τό σί,μα τού σταθμοΰ, ο Έθνικός ΰ- μνος καί εγένοντο διάφοροι ομιλίαι υπό ύπουργών χαί άλλων. Τό εσπέρας έξε- τελεσθή τό προαγγελθέν πρόγραμμα Έλληνιχής μουσικής. ' ΕΙΣ ΟΑΗΗ ΣΚΕΑΟΝ ΤΗΝ ΕΑΛΑΑΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Κατ' άνακοινώσεις τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας ο καιρός είς όλην σχεδόν την Έλλάδα είνε νεφε- λώδης. Παρατηρούνται έπίσης πτώσις των θερμοκρασιών ένιαχοΰ καί βροχαί. ΟΙ ΣΒΜΕΡΙΝΟΙ ίΧΟΛίΚΡΙ ΑΙΟΗΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Μέ πάσαν έπισημόχητα θά γίν€υν αυριον (σήμερον) είς τό Στά¬ διον οί άγώνες των σχολείων "Αθηνών* ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).— Ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Πώλ Ρευνώ με¬ τέβη είς Λονδίνον κατόπιν προσκλήσεως, διά νά παραστή είς την σύνοδον τής Όμοσπον- δίας των πολεμιστών. Ό κ. Πώλ Ρεϋνώ εΐχεσπουδαίας συ- νομιλίας μετά τοθ Λόρδου Χά λιψαξ καϊ μετά τοΰ κ. Μακντό ναλδ. "Επί των συνομιλιών ουδέν ανεκοινώθη. Πάντως εΤ νέ γνωστόν δτι συνεζήτησαν έξωτερικά, Ιδίως τα Γαλλοϊτα- λικά Ό κ. Ρεϋνώ είς άνακοινώ· σεις τού έν Λονδίνω, ετόνισεν δτι ό δεσμός μεταξύΆγγλΙας καίΓαλλίας είνε δσονούδέποτε άλλοτε ίσχυρός. Άλλά καΐ δσον ουδέποτε άλλοτε ήτο τόσονάναγκαΐος δσονσήμερον. —Οί καλώς πληροφορημένοι άγγλικοί κύκλοι τονΐζουν δτι αί Γαλλοϊταλικαί ^διαπραγμα- τεύσεις αί οποίαι ήρχισαν υ¬ πό τόσον αίσΐους οίωνούς καΐ άφηναν νά εννοηθή δτι θά κατέληγον είς £να ταχύ άπο- τέλεσμα βραδύνουν άπό όκτώ ημερών. Είνε βέβαιον δμως δτι τό ταξίδιον τοϋ Χίτλερ είς Ρώμην καί αί συνομιλίαι τού μετά τοΰ κ. Μουσολίνι συ νετέλεσαν νά παρουσιασθή» σι μεγάλαι δυσχέρειαι διά την περαιτέρω εξέλιξιν των διαπραγματεύσεων τούτων ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ Αγγέλλεται δτι είς Τριπολι τιδα τα Ίταλικά στρατεύματα προέβησαν χθές είς μεγάλα γυμνάσια. Τα γυμνάσια αύτά θεωροϋνται ώς απάντησις των νέων στρατιωτικών μέ τρών πού έλαβεν ή Γαλλία είς τάς άποικίας. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).—Την δραστηριότη- τα των μελών τής Γαλλικής κυβερνήσεως άπερρόφησαν καΐ χθές αί εργασίαι διά τόν νέον νόμον τόν ρυθμίζοντα την ά νάπτυξιν τής* παραγωγής, καί τάς εμπορικάς πιστώσεις. Είς την χθεσινήν ϋπουργικήν συνε δρίασιν υπό την προεδρΐαν τοΰ κ. Νταλαντιέ διετυπώθη τελικώς ό νέος νόμος δστις θά ύττογραφή την Τρίτην 24 Μαΐου είς νέον υπουργικόν Συμβούλιον είς τό οποίον θά προεδρεύοτ) ό κ. Λεμπρέν. | — Ό Γάλλος ύπουργός των "Εξωτερικών κ. Μποννέ εδέ¬ χθη χθές διαδοχικώς τόν πρε¬ σβευτήν τής ΊαπωνΙας καί. τόν πρεσβευτήν την Αγγλίας μετά των δποίωνσυνωμίλησεν Ι επί μακρόν. ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ Ε-ΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΜαΓου (τηλε¬ γραφικώς) — Ή απάντησις1 τής Γερμανίας είς τάς έξη-, γήσεις πού εζήτησεν όΆγγλος πρεσβευτής Χέντερσον, θεω->
  ρεΐται είς τό Λονδίνον, παρο-
  μοΐα μέ την απάντησιν πού έ-
  δοσε τό Βερολίνον την παρα
  μονήν τής είσβολής των Γερ
  μανικών στρατευμάτων είς
  ΑύστρΙαν.
  Τό σύστημα των δημοτικήν φόρων.
  Μελετάται ή άντικάστασίς τού.
  Ή "Ένωσις Έμπορικών καί
  Βιομηχανικών 'ΕπιμελητηρΙων
  απηύθυνε πρός τα Έμπορικά
  Έπιμελητήρια εγκύκλιον διά
  τής οποίας θΐγεται τό ζήτη-
  μα τής πολλαπλής δημοτικής
  φορολογΐας καί των λοιπών
  τοπικών φορολογιών, έκ των
  οποίων δημιουργεΐται άνισό-
  της μεταξύ των όμοειδών βι-
  ομηχανιών κατά περιφερείας.
  Σχετικώς ή Ένωσις των Έ-
  πιμελητηρίων γνωρίζει δτι
  πρός άρσιν των φορολογικών
  τούτων άνισοτήτων απεφασί¬
  σθη υπό τής προσψάτως συγ-
  κροτηθεΙσηςΓενικής Συνελεύσε
  ως των Έπιμελητηρίων, ν' άν-
  τικατασταθή τό σύστηαα των
  διαπυλίων τελών επί τής εί
  σαγωγής ή τής έξαγωγής άπό
  Δήμου είς Δήμον, τοϋ φόρου
  επί τής παραγωγής καΐ των
  διαφόρων άλλων είδικών το·
  πικών φόρων, διά συστήμιατος
  όμοιομόρφου καί άνταποκρι-
  νομένου πρός τάς περιστάσεις
  έξασφαλίζοντος δέ πλήρη (σό-
  τητα έν τή έφαρμογή τού.
  Επί τούτοις καλοθνται τα
  Έπιμελητήρια νά γνωρίσωσι
  τάς άπόψεις των πρός την
  Ένωσιν, προκειμένου βάσει
  αυτών νά υποβληθή σχετικόν
  ύπόμνημσ είς την Κυβέρνησιν.
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΥ ΠΡΩ8ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜ4 ΤΟΗ Σ9Υ&ΙΤΩΝ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙ1 ΑΙ ΑΨΕ
  V
  Α ΕΙ ΡΗΤΟΣ
  ΟΤΙ Α Η Β Ε Ν ΣΥίΚΕΝΤΡΟΝΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 1 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς). — Ό Τσέχος Πρωθυπαυργύς
  κ. Χότζα προέβη είς βαρυσημάντους
  άνακοινώσεις πρός τόν τύπον τής Πρα¬
  γα; κ^ί τούς έκ&ί ανταποκριτάς των ξέ-
  νων εφημερίδων:
  Έπ*θυμοΰμεν ετόνισεν ο κ. Χότζα
  τόν διακανονισμόν τοΰ ζη?ή,*ατος των
  Γερμανικών μειονοτήτων διά τής νομί
  μου οδαύ. Τα ίδεώδη μας μάς έμπνέ-
  ου ν είρηνιχάς λύσεις. Σύμφωνα όμως
  μέ τάς παραδόσ&ις μας είμεθα έτοιμοι
  νά άντισταθοιμεν κχί νά υπερασπίζωμεν
  τούς εαυτούς μας καί^ τα έδάφη μας
  είς περίπτωσιν ξένης επεμβάσεως.
  ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Οκ. ΓΕΝ. ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατ' είδήσεις έκ χανίων α¬
  νεχώρησε προχθές δι* Αθή¬
  νας ό ύπουργός Γεν. Διοικη-
  τής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬
  κιανάκης. Τόν κ. Σφακιανάκην
  θά αναπληροί μέχρι τής έπα
  νόδου τού ό Γεν. Γραμματεύς
  τής Γεν. Διοικήσεως κ. Ίππό-
  λυτος.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  Τό πρόγραμμα τής άποψι-
  νής έκπομπής τοϋ Ραδιοφω
  νικοΰ Σταθμοΰ Αθηνών περι< λαμβάνει (ωρα 7 μ. μ.) όμιλί- αν τοϋ Άρχιεπισκόπου Α¬ θηνών. Είτα (ώρα 7. 30' μ. μ.) συναυλίαν όρχήστρας. Θά έπακολουθήσουν διάλεξις επί τής έπετείω τής Ενώσεως τής Έπτανήσου, μουσική τζάζ διά δύ^ πιάνα ώς καί διά φυσαρμονικαν μέ πιάνο, άθλητικά νέα, εκτέλεσις υ¬ πό τής Έλληνικής ΧορωδΙας ώρα 8.30 μ.μ.). Είδήσεις θά δοθούν είς τάς 9. 30 μ. μ. θά έπακολουθήσουν δέ υπό τής συμφωνικής, όρχήστρας Αθηνών έκτελέσεις τεμαχί- ων τοϋ Βέμπερ καί Σοθμ-τερτ, τραγοϋδι τοϋ βαρυτόνου κ. Αγγελοπούλου κ.λ.π. Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Αυριον ό ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών θά δώση ώραν 7 μ. μ. μετεωρολογικά έα, ώραν 7.5' μουσικήν δωμα- Ιου, σονάτες γιά βιολί καί πι¬ άνο, Μόζαρτ καί Φράγκ. "Ω- καν 7.50' όμιλΐαν. "Ωραν 8.10' υναυλΐα όρχήστρας καί τρα- οΰδι. "Ωραν 9.30' είδήσεις, ώραν 10 συναυλίαν υπό τής μι φής όρχήστρας τού ραδιοφω· ικοϋ σταθμοΰ, δπερες, όρα- όριο, σόλο βιολιοΰ υπό Ι. Βολωνίνη, 4 γραφικαΐ σκη- αί τοϋ Μασσενέ, Μινουέττο .λ.π. Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Χθές την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τόν προλιμένα Ηρακλείου ή μοΐρα των έκτελούντων γυμνάσια άντιτορπιλλικών, συγκειμένη έκ των μονάδων «"Υδρα», έφ' ή; έ- πιόαίνει καΐ ό στόλαρχος κ. Οικο νόμου, «Ναύαρχος Κουντουριώτη;» «Ιεραξ», «Λέων», «Άετός» καί «Πάνθηρ». Όλίγον μετά τόν κατάπλουν των άντιτορπιλλικών ανήλθεν επί τής «"Υδρας» καΐ Ιχαιρέτισε τόν αρχηγόν τή; μοίρας πλοίαρ- χον κ. Οίκονόμου, ο λιμενάρχης Ηρακλείου κ. 'Άγγελος Σταύρου. Αργότερον ό επί κεφαλής τής μοίρας αντήλλαξεν έπισκέψεις με¬ τά των τοπικών άρχών. Κατ' ανακοίνωσιν τοθ στολάρ- χου κ. Οίκονόμου ή άνοδος των πολιτών είς τα πολεμικά θά επι¬ τραπή οημερον άπό τής 10—12 π. μ. καΐ άπό τής 3—6 1)2 μ. μ. Αυριον Δευτέραν ή άνοδος θά επιτραπή μόνον τό άπόγευμα άπό τής 3—6 1)2: Τα άπόγευμα τή; προσεχούς Πέμπτης άπό τή; 4 — 6, ή άνοδος θά επιτραπή είς τα σχολεΐα, την προσέχη δέΚυριακήν ή άνοδος, θά έπ,ιτραπη" κατά τάς ιδίας ώρας τάς καθορισθείσα; διά σήμερον. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή Διοίκησις τοϋ ταμείου Άσφα> Ισεως Έπαγγελματι-
  ών καΐ Βιοτεχνών δι* έγκυ-
  κλίου της πρός τάς έπαγγελ-
  ματικάς καί βιοτεχνικάς όρ-
  γανώσεις, γνωρίζει την σύ¬
  στασιν έπιτροπής πρός καθο¬
  ρισμόν των διαφόρων είδικοτή-
  των αΐτινες θά ύπαχθώσιν είς
  τα ταμεΐα άσφαλίσεως Έπαγ
  γελματιών καί 'Εμπόρων.
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα ε¬
  πετράπη αρμοδίως ή έκδοσις
  ίκονογραφημένων ταχυδρομι-
  ών δελταρίων, μέ παραστά-
  σεις Έλληνικών τοπίων.
  Υπό τοθ Διοικητικοΰ Συμ-
  βουλΐου τοΰ ΜετοχικοΟ Τα¬
  μείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων
  ελήφθη απόφασις δπως δλοι οί
  τυχόν παρακρατηθέντες τόκοι
  λόγω προεξοφλήσεως των δύο
  τρίτων έκ τής γ' τριμηνίας
  τής συντάξεως των πολιτικών
  συνταξιούχων, έπιστραφοθν.
  Ή έπιστροφή θά γΐντ) δταν
  καταβληθη είς τούς δικαιού-
  χους καί τό υπόλοιπον τής
  άς ταύτης.
  ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΑΩΝ
  Παρά τοθ κ. ύφυπουργοΰ
  Εργασίας ενεκρίθη ή σύγκλη
  σ.ςπανελληνίου Συνεδρίου των
  παντοπωλών. Ή ήμερομηνία
  τοϋ συνεδρίου θά άνοκοινωθή
  έν καιρώ.
  ΙΔΡΥΕΤΑΙ
  ΑΠΟΑΥΜΑΝΤΗΡΙΟΝ ΔΓ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Κατά παρασχεθείσας αρ¬
  μοδίως πληροφορίας λίαν
  προσεχώς πρόκειται νά Ιδρύ¬
  θη ένταθθα άπολυμαντήριον
  διά την άπολύμανσιν των αύ-
  τοκινήτων δημοσίας χρήσεως.
  ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
  "Επί τή σημερινή ενάρξει
  των άγώνων διά τό πρωτάθλη-
  μα τοϋ ποδοσφαίρου 1938, θά
  οργανωθή είς τό γήπεδον Χάν
  δαξ άθλητική έορτή μεθ' ήν
  θά διεξαχθή ό πρώτος ποδο-
  σφαιρικός αγών μεταξύ των
  όμάδων «Όλυμπιακός» καΐ
  «Ήρακλής».
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Πρός την Πρόεδρον τοθ Μορ
  φωτικοΰ Συλλόγου κ. Μαρί-
  καν Μπουρλώτουό Ύπουργός
  Διοικητής Πρωτευούσης κ.
  Κ. Κοτζιάς απέστειλεν ευχα¬
  ριστίας "ίνα διαβίβασιν αύ¬
  τάς καί πρός τα μέλη τοϋ Δι-
  οικητικοθ Συμβουλίου διά την
  ανακήρυξιν αυτού ώς έπιτί
  μου μέλους τοϋ Συλλόγου.
  ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  Χό Ταεχοσλοβακικόν άνησύχησ* χθές
  σοβαρώς την Αγγλικήν κυβέρνησιν.*Εν
  σχέσει μέ τάς φημολογουμένας κινήσεις
  τοΰ Γερμανικού στρατοΰ είς τα Τσε¬
  χοσλοβακικά σύνορα έπεφορτίσθη ο έν
  Βερολίνω πρεββευτής τής Μεγάλης
  Βρεττανίας όπως ζητήση έξηγήσεις άπό
  την κυβέρνησιν τού Ράϊχ. Εις απάντη¬
  σιν ή Γερμανία διέψευσε κατηγορημα-
  τικώς ότι δήθεν προβαίνει είς στρατιω¬
  τικάς συγκίντρώσεις.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Έκ Αονδίνου τηλεγρα¬
  φείται ότι την προσέχη Πέμπτην συν-
  έρχεται έκεί ή 'Επιτροπή μή επεμβά¬
  σεως. Έκ των άποφάσε-ων τής έπ&τρο-
  πής λέγεται ότι θά εξαρτηθή ή τύχη
  των Γαλλοΐταλικών συνεννοήσεων διά
  τάς οποίας σημειωτέον φέρεται εισέτι
  ενδιαφερομένη ζωηρώς ή Βρεττανική
  κυβέρνησις ήτις καί συνεχίζει την μεσο¬
  λάβησίν αυτής έν Ρωμη.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΣΥΓΧΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ
  Ο ΣΑΝΤΙΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤΕΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού
  εξωτερικού αναφέρουν ότι ή κατάστασις
  είς τό Μεξικόν είνε χαώδης.Σύγχυσις
  καΐ άναρχία έπικρατεΐ είς πολλάς πό¬
  λεις τής χο>ρας δεδομένου ότι ο ατρα-
  τηγός Σαντίλο ετέθη ήδη έμφανώς εναν¬
  τίον τού προέδρου Καρντένας. Άγ-
  γέλλονται μάλιστα αί πρώται συγκρού-
  σεις των οπαδών τού πρώτου μετά των
  κυβερνητικών στρατευμάτων·
  ΣΤΡΑΤΙΑΙ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΗ Τ Η Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Έκ Τόκιο αγγέλλεται
  ότι μετά την κατάληψιν τού Σουτσοου
  αί Ίαπωνικαί στρατιαί βαδίζουν είς τό
  εσωτερικόν τής Κίνας, των Κινέζων ύ·
  ποχωρούντων.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΗΥΘΥΝΕ
  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΒΙΜΒΙΡΛΠΙ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς). — Έκ Βερολίνου αγγέλλεται
  ότι μετά τόν «ρόνον δύο Γερμανών είς
  τα Ταεχοσλοβακικά αύνορα η Γερμα¬
  νία απηύθυνε τελεσίγραφον είς την κυ¬
  βέρνησιν τής Πράγας. Υπό την προε-
  δ ό
  : χους κα
  Ι τριμηνί:
  Πρός τάς Νομαρχίας εκοι¬
  νοποιήθη έγκύκλιος τοϋ Ύφυ-
  πουργείου Εργασίας διά τής ,
  οποίας καθίσταται γνωστόν | — -£ - το0 ^ χότζα'συνήλθεν άμέσωςΐό
  δτι κατόπιν τής; συστάσεως · .£ γεχον ^1 υμβούλιόν τό οποίον έ-
  των Γραφείων Εργασίας, δέ)- ■ -
  όν νά είδοποιηθώσιν άπαντες
  οί μηχανικοΐ καί έργολάβοι οί
  άναλαμβάνοντες την εκτέλε¬
  σιν δημόσιον ή δημοτικών έρ¬
  γων, δτι υποχρεούνται δπως
  προσλαμβάνωσι τόσον τό τε¬
  χνικόν όσον καί τό εργατικόν
  προσωπικόν των μέσω των
  κατά τόπους γραφείων έργα
  σίσς.
  Υπουργιό Σμβούλιον τό οποίον ε¬
  ξήτασε την κατάστασιν ή οποία δημι>
  ουργείται μετά τό τελεσίγραφον.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ *1 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας)ΐ — Αγγέλλεται έκ Σό¬
  φιας ότι σήμερον συνέρχεται ή Βουλ¬
  γαρική Βουλή 'ινα επιληφθή γενικών
  ζητημάτων τοβ κράτους.