95807

Αριθμός τεύχους

4870

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άιιερικής
  έτησια Οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  24
  ΜΑΐΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «70
  ΤΠΕΥΟτΙΙθΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑ ΥΡ Α ΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
  ΚΑΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
  Ή εύρωπα'ίκή κρίσις πού
  εξεδηλώθη μετά την διακο¬
  πήν τΰν Γαλλοϊταλικών δια-
  πρκγματεύσεων καί την ο-
  ξυνσιν τού Τσεχοσλοβακι-
  κοΰ, συνεχίζεται είσέτι, χω-
  ρίς νά ύπάρχουν δυστυχώς
  σαφεΐς ενδείξεις ύποχωρήσε-
  ως. Ή αγωνία τοΰ πολέμου
  εχει κυριαρχήσει είς τάς ψυ· '
  χάς καί τάς διανοίας των
  ύπευθύνων άρχηγών των εύ-
  ρωπαΐκών εθνών. Καί δέος
  συνέχει τούς λαούς ολοκλή¬
  ρου τής Ηπείρου μας. Άπό
  τούς Βαυαρικούς ορυμούς
  καί άπό τα όρη των Σϊουδι-
  τών, ύψοΰνται τεραστία, ά-
  πειλητικά τα νέφη πού προ-
  οιωνίζονται την έκρηξιν
  πολεμικής καταιγίδος. Καί
  τα καλώδια των τηλέγρα¬
  φον καί τα έρτσιανά κύμα-
  τα μεταδίδουν έκ των εύ-
  ρωπαΐκών πρωτευουσών τόν
  πυρετόν καί την έξαψιν τής
  ανησυχίας είς όλον τόν κό¬
  σμον, πού ζή τα δραματικώ-
  τερα άπό τού παγκοσμίου
  πολέμου καί εντεύθεν, είκο-
  σιτβτράωρα.
  Ή εκδηλωθείσα έν τούτοις,
  παραλλήλως πρός την σημει-
  ωθεΐσαν ανησυχίαν, διπλω-
  ματική δραστηριότηί, ή ά-
  ποφασιστική όπωσδήποτε στά
  σις τής Αγγλίας καί ή στε-
  νή συνεργασία της μετά τής
  Γαλλίας καί αί ενέργειαι
  των Κυβερνήσεων αλλων
  χωρών, συνέτειναν κατά
  πολύ είς τό νά μή φθάσουν
  μέχρι τής στιγμής τα πράγ-
  ματα είς μοιραίας, δυσαρέ¬
  στους λύσεις. Ύπάρχουν μά-
  λιατα πολλοί πού διαβλέ-
  πουν ήδη κάποιαν ακτΐνα
  έλπίδος νά φωτίζη τόν θο-
  λωμένον άπό τούς πολεμι-
  κους άτμούς Εύρωπαϊκόν ο-
  ρίζοντα. Καί πράγματι, εάν
  μέχρι τέλους καταβληθή κά-
  θε δυνατή προσπαθεία, εάν
  τεθοϋν είς κίνησιν καί εφαρ¬
  μογήν ολα τα οργανα καί
  όλαι αί μέθοδοι είρήνης,
  ύπάρχει κάποια ελπίς νά δι¬
  ευθετηθή τό Σουδιτικόν καί
  ν αποφευχθή ή ά««λουμέ-
  νη ηδη έξ αίτίας τού ρήξις.
  ©« εξασφαλισθή έμως έξ ο¬
  λοκλήρου ή ειρήνη καί θ'
  οιποτραποΰν εντελώς οί κίν-
  δυνοι τοΰ πολέμου; Δυστυ-
  χώς, αί πολεμικαι ίστίαι εί¬
  ναι πολλαί «αί μεγάλαι
  καί έκτός τής Κεντρικάς
  Εύρώπης. Ύπάρχει πάντοτε
  ή διένεξις μεταξύ των Με-
  γάλων μεσογειακών Δυνά-
  μεων. Ύπάρχει τό Ίσπανι-
  κόν καί τό σινο'ίαπωνικόν.
  Κυρίοις δέ τό τελευταίον
  πού αποτελεί την πρώτην
  εκδήλωσιν τής δράσεώς τού
  ήφαιστείου τής "Άπω Άνα-
  τολής. Καί τό ήφαίστειον αύ-
  τό καθίσταται καθημέραν
  καί άπειλητικώτερον. Οΰτω,
  καθ' ην στιγμήν τόση κατα¬
  βάλλεται προσπαθεία διευ-
  θετήσεως τοΰ Γερμανοτσεχι-
  κοϋ καί είρηνεύσεως τής Εύ¬
  ρώπης, άπό την μακρυνήν
  Ανατολήν, μας έρχονται εί-
  δήσεις έπιτείνουσαι την α¬
  γωνίαν πού υφίσταται ηδη.Είς
  τα Ρωσσομαντζουριανά σύνο
  ρα, συνεκρούσθησαν τα Ρωσ-
  σικά μέ τα Ίαπωνικά στρα-
  τεύματα, καί ηδη άπειλεΐται
  γενικωτέρα σύρραξις. Ένφ
  λοιπόν δημιουργεΐται ή ελ¬
  πίς έξουδετερώσεως τοΰ πο-
  λεμικοΰ πυρός είς την Ευρώ¬
  πην, ύψώνονται τεράστιαι αί
  φλόγες τού πολέμου άπό
  τα βάθη τής 'Ασίας. Δέν
  ειμπορεί έπομένως νά πι·
  στεύη κανείς μετά θετικότη-
  τος καί είς την περίπτωσιν
  πού θά διευθετηθή τό
  Τσεχοσλοβακικόν ότι θά ε¬
  ξασφαλισθή επί μακρόν ή ει¬
  ρήνη τού κόσμου. Άλλά
  καί δέν είναι δυνατόν νά
  παραταθή επί μακρόν ή ση-
  μερινή έκκρεμότης μέ την
  σύγχυσιν, την ταραχήν καί
  την άδημονίαν πού προκα-
  λεΐ. ©ά τερματισθή όπωσδή¬
  ποτε συντόμως. Πιστεύομεν,
  όπως καί άλλοτε έγράψαμεν
  ©τι τό 1938 θά είνε ετος άπο-
  φασιστικών γεγονότων, ετος
  γενικής εκκαθαρίσεως.
  Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Είς τάς "Αθήνας, χάρις είς
  την έμπνευσιν καί την πρω¬
  τοβουλίαν τού ύπουργοΰ Δι-
  οικητοΰ Πρωτευούσης κ. Κο-
  τζιά, πρόκειται ν' αρχίση
  έντός όλίγου ή λειτουργία
  λαϊκοΰ πανεπιστημίου» «Ρβ5
  μόρφωσιν των λαϊκών ταξε-
  ων. Τό Λαϊκόν Πανεπιστη-
  μιβν αύτό δέν θά είναι βε¬
  βαία κανέν εκπαιδευτικήν
  ϊίρυμα. ©ά είναι έν είδος
  ςινεργείου διαλέξεων, με
  ώβέλιμα θέματα. _ΐοι-
  κοί δηλαδή έπιστήμονες καί
  καθηγηταί, λβγιοι καί καλ-
  λιτέχναι, θά άναλάβουν να
  κάμουν σειράς διαλέξεων επί
  θεμάτων τής είδικοτητος
  των, είς τά8 διαφόρους^συ¬
  νοικίας των Αθηνών, ομι-
  λοϋντες άπλά καίν ευλη«τα
  «στε νά είναι ευκολος η
  κατανόηοίς των. Δι« ™υ
  τρόπου δέ αυτού αί επιστή¬
  μαι καί αί τέχναι θ« έκλαί-
  κευθοΰν, θά γίνουν κτημ«
  τού λαοΰ καί θά παυσουν ν
  άποτελοΰν προνόμιον των
  ολίγων μόνον. Τό *ΡΥ«ν **
  των ομιλητών θά υποβοηθα
  «αί τό ραδιόφωνον, τωρ« «-
  πότε ήρχισεν η λειτουργία
  τού Έλληνικοΰ σταθμου, και
  ο κινηματογράφβς, π«υ ·;
  τεθή έπίσης «πό καιρβυ ;εις
  την διάθεσιν τού πολλβυ
  κβινοΰ διά προββλων πβυ
  γίνβνται είς τάς συνοικίας
  υπό φορητών κινηματογρ*-
  Καί είνε ευκβλον νά αντι
  ληφθή καθείς ποίον τεραστί
  αν επίδρασιν θβ: Ιχθι *«) ™*
  έκπβλιτιστικής έξελ ξεως τ·»
  λαοΰ μας, ή προσπαθεία «υ-
  τή. Τό ραδιβφ»ν*>ν, * κινη-
  τβΰ, άκόμη καί είς τβ τελευ¬
  ταίον χωριό, εάν ένδιεφέ-
  ροντο αί κβινότητες., Ή Κυ¬
  βέρνησις πού τόσον φροντί-
  ζει διά την μόρφωσιν τοΰ
  λαοΰ, θά έβοήθει αϊΐφαλως
  μίαν τοιαύτην κίνησιν, 8-
  πουδήποτε καί άν έξεδηλοΰ-
  το.
  ματογράφος καί τό λαϊκόν
  Πανεπιστήμιον, θά ειμπορεί
  σουν νά μορφώσουν τόν λα
  όν, ν' άνυψώσουν τό διανο
  ητικόν τού επίπεδον, νά κα
  ταστήσουν την επιστήμην
  καί τάς έν γένει άνθρωπί-
  νους γνώσεις κτήμά τού. ©ά
  μάθουν τόν λαόν πώς νά
  ζή, πώς νά τρέφεται, πώς
  νά φροντίζη διά την ύ
  γείαν τού, πώς νά έργάζεται
  μεθοδικώτερον διά νά είνε
  περισσότερον παραγωγικός
  καί θά τόν κάμουν περισσό¬
  τερον αίσιόδοξον διά τό μέλ-
  λον καί την τύχην τού καί
  ώς άτόμων καί ώς φυλής.
  Ή προσπαθεία ομως αυτή
  δέν θά επρεπε νά περιορισθή
  είς την πρωτεύουσαν μόνον.
  ©ά επρεπε νά έπεκταθή καί
  είς τάς επαρχίας. Νομίζομεν
  μάλιστα ότι είναι περισσό¬
  τερον επιβεβλημένον νά γί¬
  νη τουτο είς τάς επαρχίας.
  Διότι έκεϊ είναι περισσότε¬
  ρον άμόρφωτος ό λαός άρα
  Ιχει καί μεγαλυτέραν ανάγ¬
  κην διδασκαλίας. Καί φρο
  νοΰμεν έπίσης «τι δέν εί
  ναι δύσκολον νά άναληφθή
  αία τοιαύτη προσπαθεία
  Οί Δήμβ»> οί διάφοροι όργα
  νισμβί ««ί όργανώνεις, θά
  ήμπβρβΰσαν ν' ανβλαββυν
  την οργάνωσιν παρομοιων
  λαϊκών πανεπιστημίων, βι-
  βλιββηκών καί άναγνωστηρί
  Εν είς έλας τάς πόλεις, βπω,
  έπίοηδ 8ά εΐμπορβυσαν να
  λητβΐρΥ·.«·»ν φορητβι μβρ-
  ϊίΥκινημ«τογραφβιπαν
  Τα Τσεχοσλοβακι κόνπρόβλημα
  )Π0Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΝΑΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
  ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
  Οί κομψές σιλουέττες των άντι-
  τορπιλλικών μας είναι τώρα τό ζή
  τημα ή καλυτέρα τό θέαμα τί|ς
  ημέρας. Ό λιμενοβραχίων κατα-
  κλύζεται άπό κόσμον πάσης τά¬
  ξεως καί φύλου. Άλλά καί άπό
  όμιλητάς καί ...παντογνώστα;. ΟΕ
  πρώτοι έπαναλαμβίνουν τό αιώ¬
  νιον: «Εάν θέλης ειρήνην παρα-
  σκευάζου διά πόλεμον». Οί δεύ-
  τεροι ξεύρουν άπ' έξω καί άνα-
  κατωτά δλας τάς μαχητικάς ΐδι-
  ότητας των συγχρονισμένων ελα¬
  φρών μονάδων. Είς την συγχορ-
  δίαν αυτήν τρίτη καί... καλύτερη
  Ιρχεται ή κοσμική δεσποινίς:
  —Τί ώραία ή ναυτική ζωή! ΤΙ
  ώραΐοι οί άξιωματικο'. τοΰ ναυ-
  τικοΰ!
  Δέν πρόκειται έδώ περί ούοε-
  μιας κολακείας, ούτε άθυναμίας.
  Πρόκειται περί ψυχολογημένης
  καί κατά παράδοσιν προτιμή-
  σεως. Οί Έλληνες «χερσαΐοι»
  ιύδέποτε έλησμόνησαν τόν Κανά-
  >ην καί την Μπουμπουλίναν.
  Καί ουδέποτε έπαυσαν νά ένδια-
  φέρωνται διά την ναυτικήν ζω¬
  ήν. Ή ώραιότης τοθ παραδείγ-
  ματος των μέν, ένέπνευσε τοΰς
  γραφικωτέρους θρύλους καί τα
  φλογερώτερα έθνικά όράματα. Ή
  γενική πάλιν ώραιότης τής δέ,
  Ιδωσε λαβήν είς έξαιρετικάς καλ-
  λιτεχνικάς δημιουργίας καί αν&-
  πτέρωσε τό αϊσθημα τοθ "Ελλη¬
  νος πρός την θάλασσαν. Τώρα
  εάν είς τα ζητήματα αύτά έπε-
  νέβη και ό ...Έρως καί έποΕ-
  κιλε την κοινωνικήν ιστορίαν
  τοθ ναυτικοΰ μας μέ μερικάς
  μονομαχίας, είνε άλλη υπόθε¬
  σις. Άλλά καί δέν θά άπέρρι-
  τΐτε νομίζω κανείς, δτι καί ή
  άλλη αυτή υπόθεσις, είνε άπόρ-
  ροια τής σημασίας πού έδωκεν
  είς τό ναυτικόν δ Έλλην άατός.
  Αί ίπποτικαί άλλως τε παραδό
  σεις μεταξύ των εκπροσωπών τού
  υπήρξαν άνέκαθεν ένα καύχημα
  τώνκοσμικών Αθηνών.
  Ό γυμνασιόπαις πού κυττάζει
  μέ ενδιαφέρον—άλλά καί ρέμβην
  —τα πολεμικά,μας, είνε ό τέταρ-
  τος τύπος τής κινήσεως τοθ λιμε-
  νοβραχίονος. Ή ζωή των πλοίων
  τοθ άνοίγει—ποίος ξέρει!—ένα
  μελλοντικον στάδιον άπό τα ω¬
  ραιοτέρα καί δημιουργικώτερα.
  "Ας μή ξεχνοθμε δτι ό Κρητικός
  καί ώς ναύτης ανεδείχθη είς φυ¬
  σιογνωμίαν, άν ένθυμηθώμεν ιδι¬
  αιτέρως τίς καρυδότσουφλες Ικεΐ-
  νες οί οποίες υπό Έλληνας πλοι-
  άρχους ή εντοπίους ναθτες έτροφο-
  δότουν την επανάστασιν. Τό Ιπος
  τοθ Σο<^ρίΐ1·τ) τό δποίον περιγρά- φει τόσον ένθουσιαστικως 6 Κον- δυλάκης δέν είνε τό μόνον. Ξέ- νοι ναύαρχοι ύπεκλίθησαν άπέ- ναντι των ταπεινών αύτ*ν πρω- τεργατών τής Έλληνικής ελευθε¬ ρίας. Είς την Ιστορίαν τού ναυτι- κοθ μας προσετέθη καί ή Κρήτη ώς παράγων δχι άπλής παραδόσε¬ ως άλλά καί δημιουργίας.Ή Κρη¬ τική νεότης δέν έμεινεν άσυγκίνη- τος άπό τα ψυχικά αύτά κίνητρα καί τούς ώραίους έθνικούς παλ- μούς, τα όποϊα χαί μεταγενεστέ¬ ρως έξυπηρέτησε μέ ζήλον καί αφοσίωσιν. * · Έκτός τής έπεισοδειακής αυ¬ τής ψυχολογίας πού δικαιολογεΐ έν τούτοις πλήρως αύτές τίς ή- μέρες την κίνησιν τοθ λιμένος μας, όπάρχει καί Ινα τοπικδν γεγονός συγχρονισμένον: Ή ανά¬ πτυξις τής ναυτικής μας ζωής. Ώς γνωστόν δ ναυτικός ίμιλος μέ μυρίους κόπους επεράτωσε σχε- δόν τάς έγκαταστάσεις του^ είς τόν νέον λιμένα. Παραλλήλως τα ενδιαφέρον τήςΙΛιμενικής, 4*γ- γυάται δτι θά συμπληρωθοθν εύ ρύτερον αί έγκαταστάσεις αυταί είς τάς "οποίας δέον νά περιληφθ καί δ ταχος έξωραισμός τοθ ίστορ κοθ μεγάλου ΚοΟλε.Έτσι μαζύ μέ την τοποθετηοίν μας μίσα ίίς την Η ΤΥΙΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΑΊ'ΚΗΣ ΕΙΡΗΗΗΣ ΔΙΗΛΘΕ ΤΟ «ΟΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΝ Ή στάσις τής ΆγγΑίας καΐ Γαλλίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαΐου (ραδιο- φωνικώς). — ΟΙ πολιτικοί καί διπλωματικαί κύκλοι φαίνον- ται σήμερον έξαιρετικα άνή- συχοι έξ άφορμής τής νέας επικινδύνου φάσεως είς την οποίαν εισήλθεν άπό χθές τό Τσεχοσλοβακικόν. Είς τα Ή- λύσια Πεδία, είς τό Πρωθυ- πουργικόν μέγαρον, καθώς καί είς τό Καί ντ' όρσαί, παρατηρεΐται έξαιρετική κίνη¬ σις καί ζωηρότης. Ό κ. Ντα- λαντιέ ευρίσκεται είς διαρκή επαφήν μετά των συνεργατών τού καθώς καί μετά των άρχηγών των πολεμικών δυ- νάμεων. Ό κ. Μποννέ πα- ραμένει είς τό Καί ντ' Όρσαί ευρίσκεται δέ είς συνεχή επι¬ κοινωνίαν μέ τό Φόρεϊν Όφ· φις συνεννοούμενος μετά των Αγγλων ύπευθύνων διά την άπό κοινοθ υπό τής ΓαλλΙας καί Αγγλίας αντιμετώπισιν τής καταστάσεως ώς διεμορ- φώθη μετά την δξυνσιν τοθ Τσεχοσλοβακικοϋ. Αί Παρι σιναί έφημερίδες έπίσης έκδη- λώνουν μεγάλους φόβους ώς πρός την θέσιν τής είρήνης είς αλλεπαλλήλους δέ έκδό- σεις των περιγράφουν τάς λεπτομερείας τής πορείας των. γεγονότων τής Κεντρικής Εύ¬ ρώπης. Σχετικώς άναφέρεται δτι τό Σάββατον, παραμονήν των Δη(Λητκων έκλογών έν Τσε- χοσλοβακία, ό άρχηγός των Γερμανών Σουδιτών κ. Χεν- λάι'ν ανεκοίνωσεν είς την κυ¬ βέρνησιν τοθ κ. Χότζα, δτι εάν δέν επιτραπή ή άνάκήρυ- ξις μεγάλου μέρους Τσεχο¬ σλοβακίας είς αύτόνομον κράτος μέ αρχηγόν αυτόν, (τόν κ. Χενλάϊν), θά ζητήση την συνδρομήν καί επέμβασιν τής Γερμανίας, προθύμου πρός τουτο, διά νά επιτύχη τό έπι- διωκόμενον. Τό έντονον δέ αύτό διάβημα τοΰ άρχηγοΰ των Σουδιτών, πρός την κυ¬ βέρνησιν τής Πράγας, έπηύ- ,ησεν έ'τι περισσότερον την υφισταμένην ανησυχίαν καί εδημιούργησεν άκόμη μεγαλυ¬ τέραν έντασιν. Έν τώ μεταξύ τα έπεισόδια καί αί συγκρού- σεις μεταξύ Σουδιτών καί Τσέ χων πατριωτών εσυνεχίσθη σαν καί έγενικεύθησαν, ή έ¬ ξαψις δέ των πνευμάτων είνε τόση ώστε νά προοιωνίζεται την εκρηξιν άγρίας θυέλλης. Καί την Ιξαψιν έπέτεινεν ή είδησις τοό φόνου δύο Γερ¬ μανών χωρικών παρά τα Γερμανοτσεχικά σύνορα, ό ο¬ ποίος έλαβε χώραν υπό τάς άκολούθους συνθήκας, ώς ά¬ ναφέρουν αί νεώτεραι, λεπτο¬ μερείς, πληροφορίαι. ΟΙ δύο Γερμανοί χωρικοί, έπιβαίνοντες μοτοσυκλεττών, καί.τρέχοντες μέ μεγάλην τα- χύτητσ, εκλήθησαν υπό των Τσέχων φρουρών νά μή προ- χωρήσουν πρός τα σύνορα. Οί Γερμανοί όμως δχι μόνον δέν ύπήκουσαν άλλά κατηύ- θυναν τάς μοτοσυκλέττας των κατ' επάνω των φρουρών, αΰ· ξήσαντεο συγχρόνως την τα- χύτητα. Οί Τσέχοι φρουροΐ, ηναγκάσθησαν τότε νά πυρο- βολήσουν πρός εκφοβισμόν, ναυτικήν ψυχολογίαν έχομεν καί την τοποθέτησίν μας μέσα είς την ναυτικήν ζωήν. Ή εύτυχής συγ- κυρία τοϋ κατάπλου τοθ στίλου μας ύπίνθυμίζει τουτο: "Οτι τό Ηράκλειον καί μελλοντικώς, θά είνε δ κύριος σταθμός τού είς τό Κρητικόν πέλαγος, έν άντιπα ραβολή καί πρός τάς καθαρώς ναυτικάς προόδους, αί οποίαι θά δώσουν τό χαρακτηριστι- κώτερον περιεχόμενον είς την φιλίαν μας πρός την θάλασσαν χαί την εθνικήν παράδοσιν.,. ΑΧΜΟΔΑΙΟΧ καθώςίσχυρΐζονται,λόγω δμως τής άνωμαλΐας κσί τοϋ άνη- φορικοθ τοϋ έδάφους αί σφαΐ ραι τοΰς εύρον καί τούς εφό¬ νευσαν. Ή είδησις τοθ φόνου των δύο 2Γερμανών μεταδοθεΐσα άμέσως είς τό εξωτερικόν έ- προξένησε βαθείαν εντύπω¬ σιν καί μεγΐστην δυσφορίαν. Είς την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν ή άνησυχία εξεδη¬ λώθη καί μεταξύ των επισή¬ μων κυβερνητικών καί των πολιτικών έν γένει κύκλων. Αί Γερμανικαί έξ άλλου έφη- μερίδες, καθ' ά άναφέρουν αί έκ Βερολίνου είδήσεις, έκ- φράζουν την αγανάκτησίν των καί έπιτιθέμεναι διά δριμυτά- των έκφράσεων κατά τής Τσε¬ χοσλοβακίας γράφουν δτι, ή κοινή γνώμη τής Εύρώπης ό- φείλει νά γνωρίζη καί νά παραδεχθή δτι ή ΓερμανΙα δέν είμπορεΐ νά παραμείνη άδιάφορος καί μετά την δολο- φονίαν δύο τέκνων της. Αντιθέτως είς την Πράγαν καταβάλλεται κάθε προσπα¬ θεία κατευνασμοθ των πνευ μάτων καί έπαναφορδς τής γαλήνης. Ή Κυβέρνησις, συν¬ αισθανομένη την κρισιμότη τα των στιγμών κάμνει δ,τι είναι δυνατόν πρός αποφυ¬ γήν τής ρήξεως καί ματαίω- σιν τής έκρήξεως τής πολε¬ μικής θυέλλης. Έπίσης, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μπένες εξεφώνησε τό άπό· γευμα τοθ Σαββάτου βαρυ- σήμαντον λόγον ειπών μετα¬ ξύ άλλων καί τα εξής: «Ό,τι μδς συμβαίνει σήμερον είναι τό σημαντικώτερον μετά τόν πόλεμον καί την εθνικήν πά- λιγγενεσίαν μας, γεγονός. Αλλ' είμεθα ψύχραιμοι καί αναμένομεν μετά θάρρους τάς ημέρας πού θά έπακολουθή- σουν. Ό πόλεμος φαίνεται πολΰ έγγύς. Έν τούτοις ελπί¬ ζομεν καί πάλιν δτι θά τόν αποφύγωμεν». Ταυτοχρόνως ή Κυβέρνησις προέβη είς την λήψιν έκτακτον στρατιωτικών μέτρων καί λόγω των γεγο¬ νότων άλλά καί λόγω των έκλογών ποΰ ένεργοθνται σή¬ μερον είς τούς περισσοτέρους νομούς καί θά συνεχισθοϋν καί την ερχομένην Κυριακήν είς τούς υπολοίπους. Μεγά¬ λαι στρατιωτικαί δυνάμεις έ- στάλησαν πρός τα γερμανικά σύνορα, διετάχθησαν δέ νά ευρίσκωνται έν διαρκεΐ έπι- φυλακή έ'τοιμαι νά άντιμετωπί σουν πδν ενδεχόμενον. ΤονΙ- ,εται δέ σχετικώς, δτι υπήρ¬ ξε χαρακτηρισθή ή προθυμίαν ή ύπακοή καί ή πειθαρχία πού επέδειξαν οί στρατιώται ολοκλήρου τής Τσεχοσλο¬ βακίας καί ό ένθουσιασμός μέ τόν οποίον μετέβησαν είς τα στρατόπεδα καί τα όχυ- ρά των συνόρων, γεγονός πού άποδεικνύει, ώς τονίζε- ται πανταχόθεν, δτι ό Τσε- χικός στρατός είναι δτοιμος ν' απαντήση είς κάθε άπρό- οπτον καί νά υπερασπισθή μέ αυταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν την άκεραιότητα τής χώρας τού. ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΒ Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι, αί άνησυχΐαι έκ τής τροπής τοθ Τσεχοσλοβακικοϋ, αύξάνουν συνεχώς μεταξύ των επισή¬ μων κύκλων. Φαίνεται δέ 8τι ή Αγγλικη κυβέρνησις είνε ά- ποφασισμένη να πράξη πάν τό δυνατόν πρός ειρηνικήν εξομάλυνσιν τής καταστάσε¬ ως. Ενδεικτικόν τής ανησυ¬ χίας καί τοϋ ένδιαφέροντος των Άγγλων είνε δτι ό υπουρ γός των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ ευρισκόμενος είς την εξοχήν διά τό Σαβ- βατοκύριακον, μόλις έπληρο- φορήθη την νέαν τροπήν τής καταστάσεως, επέστρεψε κα- τεπειγόντως είς Λονδίνον καί παραμένει διαρκώς είς Φόρεϊν "Οφφις άπό δπου έπικοινωνεΐ μέ' την ·»αιβέ^νηο4ν των Παρι¬ σίων καί μέ τούς έ*· Βερο¬ λίνω καί Πραγα Άγγλους πρεσβευτάς πρός τούς όποίους μεταβιβάζει συνεχώς όδηγίας πρός επέμβασιν καί μεσολάβη σίν των είς τάς κυβερνήσεις Γερμανίας καί Τσεχοσλοβα¬ κίας πρός συνδιαλλαγήν καί ειρηνικήν διευθέτησιν τοΰ ζη· τήματος των Σουδιτών. Επί σης, δ πρωθυπουργός κ. Τσάμ περλαιν, ευρισκόμενος είς την έξοχικήν τού επαυλιν δια¬ τελεί είς διαρκή τηλεφωνι- κήν επικοινωνίαν μέ τό Λον δΐνον. ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Έκ Βερολίνου αγγέλλεται δτι ό πρεσβευτής τής Άγγλί άς κ. Χέντερσον, κατόπιν έν τολής τοΰ κ. Χάλιφαξ μετέ βη είς τό υπουργείον των Έ ξωτερικών καί εδήλωσεν είς τόν φόν Ρίμπεντροπ, δτι ή Αγγλία δέν είμπορεΐ κατ' ού δένα λόγον ν' αφήση έλευθέ ραν την Γερμανίαν νά είσ βάλη. είς την Τσεχοσλοβακίαν καί νά έξαπολύση την θυ¬ ελλαν τοθ πολέμου είς την Ευρώπην. ΟΊ παντοπώλαι. Κατόπιν έγκρίσεως τοϋ ύφυ- πουργεΐου Εργασίας άπεφασί σθη ή σύγκλησιο πανελληνίου ΣυνεδρΙου των όργανώσεων των παντοπωλών τής χώρας, πρός μελέτην καί εξεύρεσιν τρόπου επιλύσεως των ζητη- μάτων των. "Εχουν δέ οί παν¬ τοπώλαι πλείστα δσα ζητήμα¬ τα, δπως είναι ό κορεσμός τοθ έπαγγέλματος, ή έπαγ- γελματική στέγη αί ώραι ερ¬ γασίας, ή έπαγγελματική πί¬ στις κ.λ.π. πού θά τα εξετά¬ ση τό συνέδριον έν πλάτει καί θά προσπαθήση νά εϋρη τάς καλυτέρας δυνατάς λύ¬ σεις δι' αύτά. 'Επειδή δέ τάς εργασίας τού συνεδρΐου θά παρακολουθήση καί ή κυβέρ¬ νησις διά των αρμοδίων ύ- πουργών της, γεννάται βά- σιμος ή βεβαιότης δτι ολα αύ τα τα ζητήματα θά ρυθμι- σθοϋν οριστικώς καί ταχέως κατά τόν καλύτερον τρόπον. Άπολυμαντήριον. Ή ίδέα τής Ιδρύσεως καί λειτουργίας είς την πόλιν μας άπολυμαντηρΐου διά τα αύ- τοκίνητα κοινής χρήσεως, εί¬ ναι όμολογουμένως θαυμα¬ σία καί πρέπει νά πραγμα¬ τοποιηθή Τό άπολυμαντήρι- όν θά συμβάλη σοβαρώς είς την καθαριότητα των μετα- φορικών μέσων καί είς την πε¬ ριφρούρησιν τής δημοσίας 6- γεϊας, ίίπως εχει παρατηρη- θή άλλοθ δπου λειτουργοθν παρόμοια άπολυμαντήρια. Έπ' εύκαιρία δμως θά είχομεν νά κάμωμεν μίαν παράκλησιν: Νά παρασχεθή μΐα έπίσημος πληροφορία σχετική μέ τόν χρόνον ενάρξεως τής λειτουρ- γΐας των λεωφορείων πού πρόκειται νά έξυπηρετήσουν τάς συγκοινωνίας των ττρο- αστεΐων. Ι !
  ΑΓΜΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τ ό
  κινηματογραφΐκόν άριστοΰργημα·
  <ιή τελευταία ρούμπα» ΜΙΝΩΑ —Σήμερον τό άριστουρ γημα: «Μοντέρνος ίππότης» Έκ τος προγράμματος Ζουρνάλ Προιστάμενος Τυπογραφείου "Ιωάννης Γ Άσττραδάκης ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ Τοϋ Λϊωνίδα; Άντρεγιεφ. ΙΙΟΥΛΑΙ1ΑΙ1Η ΣΗΜΕΡΟΝ Τβ Μβυσικβ—χβρευτικο χάρμ«: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΟΥΜΠΑ Ή άπβθέωσις τού ζβύγους: Κάρολ Λομπάρδ Ζώρζ Ρσφτ "Ενα φίλμ γεμάτβ δροσιά χαί χάρι. Πλοϋτος άμύθητος, σκηνβ- } θεσία ©νειρώόης. Μπαλέττα (ι άττ^ λαχταριστέ; κχλλονες. ) Ταινία βμιλβθσα Γαλ- λιστί. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό κινηματβγραφικβς κ©- λοασός: ϊ ΤΩΝ τϊΧΟ "Ενα έρωτικο μουσικό ρω· μάντζβ μέ σκηνάς τής Όπε- ρας ΚΑΡΜΕΝ καί σκηνές τραγικές άπό τδν παγκόσμιβ πόλεμβ. Τβ τελεοταϊβ άριστβύργη- ματής ΦΑΛΡΑΝΪ ΜΠ*Ρ· ΚΛΕΥ- Τό θαλαμηγον ά)π. Λόγω έτηοίας επιθεω¬ ρήσεως διακόπτει τα δρο- μολόγια επί 15θήμερον. (Έκ τού Πρακτορείον» ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλ.ομα συντά¬ ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750 άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ ΙΙατσάκί] ή Μπαστάκη κάτοικον ΙΙατσίο'ες ΪΙαρακαλεϊται ό ευρών νά τό παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα- τοικοθντα είς Σκαλάνι κ?1 άμει- φθήαεταΐ. Είς τάν δρόμον τού θεανδρώπου 47ον (τελευταίον) Τό βουνό ήταν ψηλό, άπότομο Τα χτυποΰσεν ό άνεμος. Πολλές φορές ό Ίούδας σταμάτησε γιά νά πάρη την άναπνοή τού. Άνά ααινε μέ δυσκολία. Στήν ράχη τού, μέσα άπό τίς χαραμάδες των βράχων, τό βουνό τοΰ Ιστελνε τόν παγωμένο άέρα τού. —Κι' έσύ άκόμα! — είπεν ό Ίσκαριώτης σ' Ινχ τόνο περιφρο νητικό Λαχάνιαζε ^κα'. κουνοϋσε τό βχρ-ύ κεφάλι τού, μέσα στό ό- ποΐο δλες οί σκέψεις είχαν φυ- τρώση, Οστερα σήκωνε τό κεφά¬ λι, άνοιγε τα νεκρχ μάτια τού, καί ψιθύριζε θυμωμένος. —"Οχι, είνε πολΰ άδ-.κο, γιά τόν Ίούδα! Άκοΰς, Ίησοΰ, Μέ πιστεύεις τώρα; Έρχομαι πρός έσένα. θά μέ δεχθη> καλά, ΕΕ-
  μαι κουρασμένος, πολύ κουρα·
  σμένος Καΐ θά γυρίσωμε στή γή,
  άγκαλιασμένοι, σάν δυό άδελφοί
  Θέλεις,
  Κούνησε πάλι τό κεφάλι τού
  πού τό αΐσθανόταν βαρύ, καΐ
  στύλωνε. τα μάτια τού, μουρμου
  ρίζοντας:
  —Μή τυχόν δμως κ' έκεΐ πάνιο
  θυμώσεις μέ τόν Ίούδα τόν Ίσκα
  ριώτη, Μή τυχόν καί δέν πι
  στεύεις καί μέ στείλεις στή κόλα
  σι, Δέν πειράζει! Άς πάω καί
  στήν κόλασι. Καί στή φωτία τής
  κολάσεώς σου θά σφυρηλατήσω
  τό σΕδερο, καΐ θά καταστρέψω
  τάν οδρανό σου! θέλεις, θά μέ
  πιστεύσης τότε, θά γυρίσης τότε,
  μαζί μου στή γή, Ίησοΰ,
  Ό Ίούδας έφθασε τέλος στήν
  χορηγή τοΰ βουνοΰ στή ρίζα τοΰ
  5ένδρου μέ τα στριμμένα κλαδιά
  Έκεΐ δ άνεμος άρχισε νά τόν
  βασανίζη
  — Κ-' εσύ! Κ' έσύ άκόμα! Έ-
  ως την τελευταία στιγμή! — έλε¬
  γεν ό Ίούδας αποτεινόμενος στόν
  άνεμο.
  Κ' έτοίμαζε τή θηλειά Κ'
  πειδή ΙψοζεΙζο μήπως ή θηλειά,
  καΐ αυτή άκόμα τόν γελάση την
  έδεσε κατά τρόπο, ώστε δταν θά
  την περνΐθσε γύρω άαό τό λαιμό
  τού, τό σ£νμά τού νά κρέμεται έ
  πάνω άπό την &οό33ί. Έτσι,
  κι' άν ά/όμα Ισπαζε τό σχοινί,
  ήταν &λίχιατ<χ βέβαιος πώς δέ/ θά σκοτωνίταν καθώ; Οά γκρε μοϊσακιζόταν πάνω στά κατσά βραχα Καί πρ!ν παύση νά σ:η ρίζεται σιό Ιδαφος, την τελευταία στιγμή πρί/ κρίμασθή και πνιγη ό Ίσκαριώτης άλλη μιά φορά —Δέξου με καλέ, Ίησοΰ, εί μαι πολύ κνορασμένος. Καί πήδησε Τό σχοιν' τεντώ θηκε, άλλά δόν Ισπασε Ό λαι μός τοΰ Ίούδα τραβήχθηκε κα! λέπτυνε, τα πόδιά τού καί τα χέ- ριά τού διασταυρώθηκαν καί έ πεσαν, σάν ξυλιασμένα. Πέθανε. Καί έτσι, μέσα σέ δυό ήμέρες ό Ίησοΰς ό Ναζωραΐος καί δ Ί ούδας ό Ίσκαριώτης, έφυγαν άπό την γή, ό ε"νας πίσω άπό τόν ί' λον. Όλη την νύκτα τό σώμα τοΰ προδοτου αίωρεϊτο πάνω άπό την Ίερουσαλήμ σάν ένας τερα τώδηί καρπός. Καί ό άνεμος έ" στρεφε τό πρόσωπό τού πότε πρίς την πόλι, πότε πρός τή Ιρηιο, σάν νά ήθελε νά δείξη στόν Ίούδα μέ την σειρά καί την ίερά πόλι καί τό έρημο διάστημα Έν τοσούτω, πρός οιαδήποτε μεριά καί άν έστρέφετο τώρα τό πρόαωπο πού είχε παραμορφώση έ Οάνατος τα κόκκινα μάτια Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι Τΐροτιματε τίς ΠΟΡΤΕΣ ΡΟΛΕ Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς τό παρά την οδόν Καρτεροΰ (Ψαράδικα) κατάστη- μά μου, ϊδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ- τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλίσας πρός τουτο την συνεργασίαν τοϋ γνωστοθ είδικοΰ τεχνιτού κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, όν προσέλαβον είς την επιχείρησιν μου. Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη- χανήματος καΐ άρίστων υλικών σδς έγγυάται την τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καί ευκολίας πληρωμής. ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Έπανάστασις είς την μόδσ. Πραγματικά, πρόκειται περί έ- τΐαναστάσεως οί παρισινοί ράτται τταρουσιάζουν μοντέλα μί λεπτή μέση, έφαρμοστα κορσελέ τα ό ποία την λεττταινουν έν φ δίδουν άξ(α είς τόν κορμό υψηλές ντρα- πσριστές ζώνες, ττοΰ την έταδει- κνύουν. Χωρΐς νά είμεθα ά<όμη είς την πολύ λεπτή μέση πού ώνό· μάζαν κάιοτε «μέση τής σφιγγος» καί πού τόσον εξετίμησαν ή γισ γιάδες μας, δμως πρός αυτήν πη- γαίνομε. Και ποίος θά τό δλεγε,ή νέεο,καΐ ή πειό μοντέρνες γυναΐκες ντύνονται μέ τα φορέματα αύτα, μέ τόν μεγαλύτερο ένθουσιασμο' Άλλά τότε . έπιβάλλεται ό κορ σές, Ναί, καί ή πιό δύστροπες δέν μποροθν πλέον νά περασουν χωρίς γκαΐν ή ζώνη—περί άτΐλοϋ κορσέ δέν νίνεται πλέον λόγος' — καί Μτσι ή γραμμή έπανευρίσκει δλη της την χάρι, ή σιλουέττα γυ- ναικοιτοιεϊται περισσότερον, έν φ άποκτ§ περισσοτέρα γοητεία. Τα ντραπέ φορέαατα πού τόσον έφήρμοζαν επάνω είς τό—σώμα, ζητοΰσαν ήδη γραμμές άψογες καί παρά τό δτι ή γυναΐκες ίΐνε ώς επί τό πλείστον καλοκαμωμέ νες, πόσα έν τούτοις έλαττώματα πλημμυρισμένα αϊμα, δμοια τώρα κι' άπαράλλαχτα^,σάν δυό δί- 5υμα, κύττχζαν διαρκώς τόν ουρανό. Τα πρωΊ 2νας όδοιπόρος πού είχε δυνατή δρασι, ανεκάλυψε πάνω στό Οψωμα τό πτώμα τοΰ Ίούδα σάν κρεμασμένο πάνω ά πό την πόλί καί έβγαλε κραυγές τρόμου Έμαζεύθηκαν περίερ γοι, έτρεξαν πρός τα έχεΐ, ξε κρέμασαν τόν κρεμασμένο, καί ϊταν είδαν ποίος ήταν, τόν πέ ταξαν σέ μιά βαθειά χαράδρα, μέσα στήν οποίαν άποουντ,ίθεντο γατιά, άλογα καί άλλα ψοφίμια Τό ϊδιο κι' όλας βράζυ δλοι οί πιστοί ήξευραν τό τραγικό τέ¬ λος τοθ προδοτου καί την έπαύ ριον τό είχε μάθη όλόκληρος ή Ίερουσαλήμ. Ή πετρώδης Ιου δα£α καί ή πράσινη Γαλιλαία τδ ύπάρχουν γιά νά άΐτοκρϋψωμε ή νά καταστήσωμεν ολιγώτερον αί· σθητά' Μιά καλ,οφτιαγμένη μόνο γχαίν μπορεΐ νά κάμη αύτό τό θαΰμα· περίφημη κοσμηματοθήκη πού πε· ρικλείει τό σώμα διά να τό γλύ· ! ψη, νά τό διορθώσΓ), νά τα κα τασΐήση μιά τελειότητα. Είνε α¬ σφαλώς τό απαραίτητον συμπλή- ρωμα πού άπαιτοΰν σήμερα οί ράπται Δέν γίνεται πλέον λόγος γιά τίς άκΛόριστες αύτές σιλουεττες πού ήσαν πολύ άνβόγκ τα τελευ¬ ταία χρόνια1 άπό τούς ώμους ϊως τούς γόμφους έγκειται δλη ή φρον τίδα γιά νά άνυψώσουν την ώμορ- φια τοΰ γυναικείου σώματος' ό κορμός έκτίθεται ΰτερήφανα, έκ- δικούμενος τόσων έτών περιφρό- νησι, ή μέση έκλεττυνεται καί ή παροΰσα σιλουέττα, έκτιμοΰσα τίς καμπυλότητες, φαίνεται ώραία καί γοητευτική Μέ την συμβολή των ραπτών καί των κορσεδοποιών, μιά γυναϊ- κα έΐχ^ει καθήκον άπέναντι τοϋ έ αυτού της να είνε κομψή καί αψο- ', γη είς πλαστικότητα. ή Ντιστεγκέ μαθαν καί οί δυό Καΐ άπό τή μιά θάλασσα στήν ίλλη, πού είνε άκόμη πειό μακρυά, διεδόθη ή είδησις τοθ θανάτου τοΰ προδό τού. Δεί/ πήγαινε ουτε πειό γρή γορα, οΰτε πειά σιγά άπό τό χρόνο Πήγαινε μ» τόν ΐδιο μ' αυτόν ρυθμό Και έπειδή δέν Ιχει ποτέ τέλος ό χρόνος, δέν θά παύ ση ποτέ νά γίνεται λόγος γιά τόν προδότη τόν Ίούδϊ καί τόν τραγικό τού θάνατο. Καί δλοι, τόσο οί καλοί, 2σο καί οί κακοί, θά καταρώνται την άτιμασμένη μνήμγ] τού Καί μέσα στά έθνη πού υπήρξαν, καί μέσα στά Ιθνη πού Οά ύπάρξουν θά παραμείνη αιωνίως μόνος στήν άγρια μοί ρά τού, ό Ίούδας ό Ίσκαριώτης, ο προΐότης. Τέλος βψαρεττσ ΖΔΠΑΝΤΙ-15 Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη δτι Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. „ Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =- 385ο ν Τρία άμάξια θά ττερίμεναν κοντά στόΤάμπλ,ίίνα γιά τή βα | σίλισσα, τόν γυιό της καί τόν ιΖαρζαΐ, τό δεύτερο γιά την Ικόρη της καί τόν Λεπίτρ, τόν ■ δεύτερο συνωμότη, τό τρίτο γιά την Έλισάβετ καί τόν Τουλάν. "Άν ή φύγη των δέν άνεκαλύπτετο πρό τής παρό- δου πέντε ώρών, ήλπιζαν πώς μέ τα έλαφρά όχηματά των θά έξέφευγαν άπό κάθε κα- ταδΐωξι. Ή Μαρία — Άντουανέττα, χωρίς νά πτοηθή διδλου άπό την παρατολμία τού σχεδίου, τό ενέκρινεν έξ ολοκλήρου. Καΐ ό Ζαρζαί εδήλωσε πως ή ταν εΐτοιμος νά έπικοινωνήση. καί ν ά συνεργασθή μέ τόν Λεπίτρ. Ποίος ήταν 6 Λεπίτρ, «Θά [δήτε τό νέον πρόσωπον—ε γραφεν ή βασίλισσα στόν Ζαρ ζαί—τό εξωτερικόν τού δέν είνε πολύ ενθαρρυντικόν. Εί¬ νε δμως απολύτως άναγκαΐ- ος καί πρέπει νά τόν έχωμεν μαζί μας» Πρώην δημοδιδά σκαλος, φλύσρος, κοντός καΐ κουτσός, ό Λεπίτρ έπαιζεν ϊ ναν ρόλον παράξενον σ' αύ τή τη συνωμοσία. Έκεΐνο πού τόν έσπρωξε νά συμμετάσχΓ) δέν ήταν ό άνθρωπισμός, ά κάμη δέ λιγώτερο ή άγάπη πρός την περιπέτεια άλλά μο νάχα τό γενναϊον ποσόν πού τοό υπεσχέθη ό Ζαοζαί—χω ρΐς, δυστυχώς, νά τό Ιχτ1 στά χέρια. Γιατί τό περίεργο είνε δτι 6 Ζαρζαί δέν βρισκόταν σ' έπικοινωνία μέ τόν πραγμα τικό χρηματοδότη τής άντε παναστάσεως στό Παρίσι, τόν τραπεζΐτη βαρώνο ντέ Μπάτζ. Οί δύο συνωμοσίες των ώρ- γανώνοντο καΐ ένεργοθσαν παραλλήλως καί σχεδόν ταυ¬ τοχρόνως χωρίς οί δύο άν δρες νά ξέρουν τίποτε ό ένας γιά τόν άλλον. "Ετσι δμως έ- χάθη καιρός, πολύτιμος και- ρός, γιατί έπρεπε πρωτίστως νά μυηθή στό σχέδ^ο καί 6 πρώην τραπεζίτης τής βασιλίσ σης. Τέλος ϋστερ' άπό άτε λείωτους πηγαινοερχομούς, συ νεκεντρώθησαν τα χρήματα καΐ ό Ζσρζαί μπορςθσε νά τα διαθέση Έκτός τοθ Τουλάν καί τοθ Ζαρζαί, 8λοι οί άλ- λοι επρόκειτο, νά πάρουν με- ρίδιο. Άλλά έν τώ μετσξύ ό Λεπίτρ. ό οποίος, ώς μέλος τής δημοτικής άρχής, είχεν ή δή προμηθευθή τα πλαστά δι· αβατήρισ, έ'χασε τό θάρρος τού. ΔιεδΙδετο ή φήμη πώς αί έ"ξοδοι τοϋ ΠαρισιοΟ έπρόκει το νά κλεισθοθν καί δλα τα όχήματα θά ύπεβάλλοντο σέ λεπτομερή έρευναν. Τέτοια φήμη ήταν ίκανή νά φοβίση άνθρώπους πιό γεναΐους άπό τόν Λεπίτρ. Έκτός αύτοθ, ό έπιφυλακτικός αύτός συνωμό- της επήρε, φαίνεται, μυρουδιά ότι ή κατάσκοπος Τιζόν είχε άλαφιαοθή. (συνεχίζεται) ·".....···■■·■·■«··· #^ Ό οδΌντΙατρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι Αγ. Τίτου 'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους Λναλαμβάνει οΐανδήποτβ θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιοος, κσκοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορωνες έκ πορσελά- νης. Έπσναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αύ- των θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ♦ * ...... ......""·♦ * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *. Κων. Ε. Πολυδάκης ' ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τού οτομάχου έντέρων κοΐ ήποτος, Βέχεται τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι· κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οίκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων Λ- νευ εγχειρίσεως δι* «νέσεων. 'Αριθμ. τηλ. 7-92 ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια¬ θέτει ώρας διά την τήρησιν λο· γιστικών βιβλίων. Ένήμερος έμ- πορίκής άλληλογραφίας Έλληνι- κής καί Γαλλικής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΚΟΙΜΩΠΙΚΡΙ ΡΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Καθήκον μας επιβεβλημένον θεωρούμεν 8- πως καΐ δηαοσία εκφράσωμεν τάς απείρους ευχαριστίας μας πρός άταντας τοϋς όπωσδήποτε συμμε- ρισθέντας τό βαρύ διπλούν πέν- θος μας επί τη άπωλεία των πολυ κλαύστων καί λατρευτών μος τέ- κνων καί άδελφών Κωνσταντίνου καί Αριστείδου καΐ ιδιαιτέρως τούς προσελθόντας καί παρακο¬ λουθήσαντας την έκφοράν κατοί- κους Ηρακλείου, Χουδετσίου, Αγ. Βασιλείου, Πεζών, Καλλονής, Κου νάβων, Αγ Παρασκιών, Μελεσών, "Αρχανών, Καταλαγαρίου, Σωκα· ρα καί Βαθυπέτρου, τούς Πανοσι- ώτατον Ήνούμενον Ίερας Μονής Έπανωσήφη κ. Τιμόθεον Ισαγκα· ράκην, Προηγούμενον κ. Κάλλι· στον Γενριατάκην καί λοιπούς ά· δελφοΰς τής Μονής, τόν Αίδεσιμώ- τατον έφημέριον Αρχανών Παπά Εμμανουήλ, τούς έκφωνήσαντας έπικηδείους κ. κ Μ. Οίκονομίδην Πρόεδρον τής Ένώσίως Παραγω· γικών Συν|σμών Πεζών, Γεώργ. Βαρούχαν Πρόεδρον Ένώαϊως Συν)σμών Ηρακλείου, Ζαχαρίαν Γιαλιτακην διδάσκαλον Χουδετσί¬ ου, τούς καταθέσαντας στεφάνους ώς καΐ τό προσωπικόν των Ένώ- σεων Κιτροπαραγωνών Κρήτης καί Παραγωγικών Συν)σμών Πϊ· ζών Ή βαρυπενθοθσα οίκογένεια: Νικ. ΚουρουπάΜη — Καθήκον μου έπιβεβληαένον θεωρω ίνα καί διά τοΰ τύπου έκ- φράσω τάς απείρους μου ευχαρι¬ στίας πρός τόν κ. Διευθυντήν καΐ τούς συναδέλφους μου Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης, τοϋς ΛρΙλους καί κατοίκβυς Ηρακλείου καί περιχώρων τούς όιτωσδήποτε συμμερισθέντας τό βαρυ πένθος μας επί τη άδοκήτφ άπωλεία των λατρευτών μου άδελφών Κωνσταν τίνου και Αριστείδου Ιωάν. Ν. Κουρουπάκης Χουδέτσι Γΰρω στήν πόλι. Ή προχθεσινή Κυριακή τέστησε τα πράγματα ώς πρός τόν καιρόν. —Τό καλοκαΐρι επανήλθε μέ δλες σχεδόν τίς χάρες καί τίς ώ- μορφιές τού. — Καΐ ή ζωή καί ή κίνησις έπα· νέκτησε πάλιν τόν χαρακτήρα τής έποχής αυτής. —Οί άξιωματικοί καί τα πλη· ρώματα των ιΐολεμικών μας μετέ βησαν προχθές καί χθές είς τό Μουσείον Ηρακλείου — Περιειργάσθησαν μέ πολύ έν διαφέρον τάς αρχαιότητάς καΐ έ- πανήλθον είς τα πλοΐα των. —Την πανηγυρικήν σημασίαν τής άφίξεως τοϋ στόλου μας διε· τόνισαν έν τώ μεταξύ μέ τόν κα¬ λύτερον τρόπον είς την πόλιν, ά σημαιοστολισμός καΐ 6 άπλετος ή· λεκτροφωτισμός —Δέν έλειψαν ο5γε την παρελ¬ θούσαν Κυριακήν'οΙ έκδρομϊϊς καΐ γενικώτερον οί συνειδητοΐ ύπαι- θριόφιλοι. —ΟΊ όποΐοι επέρασαν ολόκλη¬ ρον την ημέραν ή τό άπόγευμα αυτών είς την εξοχήν. —Έπίσης δέν ϊλειψαν πάλιν οί κυνηγοί τής ΝτΙας οί ότοΐοι τείνουν νά δώσουν ,. κοσμικήν ζω¬ ην είς την νησΐδα αυτήν άλλά καί άνάλογες δουλειές είς βενζινακά- τους και πετρελαιοκίνητα Ιστιο- φόρα. — Είς την δοθεΐστν έν τη Λέ- σΧ1Ί Ηρακλείου έπιβλητικήν δε· ξίωσιν πρός τιμήν τού Έπιτελείου καί των αξιωματικών τοΰ έλα· φροθ στολίσκου ήτις παρετάθη μέ- χρι τής 12ης μεσονυκτίου. — "Επαιξε μέ πολλήν επιτυχί¬ αν ή καλώς κατηρτισμένη όρχή- στρα υπό τόν κ. Τύχωνςτ Μπορζωφ. —Ή όποία Ιδωσε πολλήν ζωήν είς την ωραίαν αυτήν έσπερίδα είς την οποίαν μετέσχε τό άνθος τής κοινωνίας μας. — Είς "Αγιον Νικόλαον κοί έπ' εΰκαιρΐα των έγκαινίων τοΰ νέου καθεδρικοΰ ναοθ. — Τα όποϊα θά γίνουν την 5ην Ίουνίου. —Πληροφορούμεθα δτι θά τε- λεσθοϋν έκτός των αλλων καί κο· λυμβητικοί άγώνες ώστε νά έζυ· πηρετηθί) ή ψυχαγωγία των άφι- χθηοομένων ζένων έξ άλλων με- ρών ήτις προβλέπεται άπό τούδε πυκνή. —Ή καταπολέμησις τοθ περο- νοσπόρου ττροπαγανδίζεται έντα· τικώς είς την ύπαιθρον χώραν υπό των γεωργικών όργανισμών. — Καί δικαίως, διότι οιαδήποτε άμέλεια είς τό ράντισμα, δημιουρ γεϊ έν προκειμένφ μεγάλας ευθύ¬ νας —Ιδίως μεταξύ αυτών τούτων των παραγωγόν οί όποΐοι δέν είνε δυνατόν νά μή θέλουν καΐ τό Ιδικόν των καλόν καί τό καλόν τού τόπου των. ο Ρέηβρτβρ Λύσις προχθεσινού ΰπ'άρ. 96σταυρολέξου ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6πάλληλος τελειό- φοιτος Γυμνασίου τ) Έμπορικής Σχολής υπηρετήσας είς τόν Στρατόν διά Κατάσχημα. Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρι (3 καμάρες)
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι
  309ον
  πάση;^^ς: ^α 5χ 4
  άτινα φύονται είς τα ύπόγεια. Κσΐ οΰτέμβίψ
  ρει «τι είχεν ούτω -ώς, οϋτε έμνησικάκει καϊά
  νος. Δέν ηξευρεν άκρ,βώς πώς πρέπει νά είνε
  ϊήτη1ς πατήΡ >Ηγάπ° ^ * ^
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* ολους.
  ΟΙ ΕΣΚΙΜΩΟΙ
  Β'.
  φςου
  Έλησμονήσαμεν νά είπωμεν, δτι είς την συ
  νοικίας τοθ Τέμπλου έπωνόμαζον τό παιδΐον τουτο
  μικρόν Γαβριάν. Διατί εκαλείτο Γαβριάς- Διά τόν
  ούτον ϊσως λόγον, δι' δν καΐ ό πατήρ τού εκαλείτο
  Ιονδρετης.
  Ώς φαΐνεται, ή ρήξις τοθ συγγενικοθ νήμα-
  τος υπάρχει έν τή φύσει άθλίων τινών οίκογενειών
  Τό δωμάτιον δπου κατώκει ό Ίονδρέτης μετά
  τής οικογενείας τού ήτο τό τελευταίον είς τό βάθος
  τοθ διαδρόμου τής οικίας τοϋ Κόρακα. Τό πρό αύτοϋ
  κατεΐχετο υπό πτωχοτάτου τινός νέου, δστις έκαλεΐ
  το κύριος Μάριος.
  "Ας είπωμεν καί τίς οδτος 6 κύριος Μάριος.
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  ΠΑΠΠΟΣ ΚλΙ ΕΠΌΝΟΣ
  Α.'
  Ένεννήκοντα ετη καί τριάκοντα δύο όδόντια.
  Σώζονται εισέτι έν Παρισίοις παλαιοί τίνες
  των ημερών, ένθυμούμενοι άγαθόν τίνα γέροντα, ό
  νόματι κύριον Γιλνορμάνδον, καί ευχαρίστως άνα-
  πολοθντες ούτον. Ό άνήρ ούτος ύπήρχε γέρων ήδη
  δταν αύτοι ήσαν νέοι. Είχεν υπερβή τα ένεννήκον¬
  τα καί εβάδιζεν ευθύς ώς δόρυ, έλάλει εντόνως,
  έβλεπε καθαρά, έίπινεν τόν οΐνον άκρατον, ί-τρωγε
  καλά, εκοιμάτο καί έρρόγχαζεν. Εΐχε δέ καί τα τρι-
  άκοντα δύο τού όδόντια. Μόνον δταν ήθελε ν' ανα¬
  γνώση, έφόρει διόπτρας.
  ""■Ητο άνθρωπος έρωτοπαθοθς διαθέσεως, άλλ'
  δμως έλεγεν δτι πρό όκτώ ή δέκα έτών παρήτησεν
  δλωσδιόλου τος γυναίκας. Δέν ηδύνατο πλέον νά
  άρέοτ), έ'λεγε. Καί δέν έλεγεν"—Έγήρασα πολύ, άλ
  λά"—Δέν μ' έμειναν πλέον χρήματα. "Αν δέν έ'χα-
  να την περιουσίαν μου . . . έεέ ! Τωόντι μόλις τώ ά
  πελείπετο έτησία πρόσοδος έως δεκαπέντε χιλιάδων
  φράγκων. Τό δνειρόν τού δέ ήτο νά κληρονομήση
  συγγενή τίνα, ώστε νά Ιχτι, είσόδημα εκατόν χιλιά¬
  δων φράγκων, καί ούτω ν' αποκτήση έρωμένας.
  Καθώς παρατηρεΐτε, ό γέρων Γιλνορμάνδος
  6έν ήτο τοΟ άσθενικοθ έκείνου εΐδους των πρε
  σβοτών, οΐτινες, ώς ό Βολταΐρος, υπήρξαν ψον,ορ
  ραγοϋντες, καθ" δλην των την ζωήν. Γέρων ύγιοϋς
  κράσεως, εΐχε την μακροβιότητα' στάμνου ούδσμοθ
  ραγισθείσης.
  'Επιπόλαιος άλλως τε κατά πάντα, ήτο γοργός
  καί θυμώοης. Δι' έλάχιστα πράγματα δίεγείρετο είς
  τρικυμίαν, καΐ ώς έηΐ τό πλείστον εναντίον τοθ όρ·
  θοθ λόγου Όταν άνιέλεγέ τις πρός αυτόν, ήγειρε
  την ράβδον τού, καΐ δχι μόνον την ήγειρε, άλλά
  καί την κατεβίβαζε σκοπ'μως
  ΕΤχε μίαν θυγατέρα ύπερπεντηκοντούτιδα, αγα
  ι όν καΐ τής τάς έ'βρεχε καλά δταν έθόμωνε,ώς άν ή
  το κόρη όκταέτις. Έρράπιζε δέ καί τοΰς ύπηρέτας
  τού στιβαρώς κράζων πρός αύτούς — Α γαιδουρι,
  (συνεχΐζεται)
  ] πάγουν Εως 2του συναντήσουν τό
  Σημειωθήτω δμως 8τι περνοθν νερό κάτωθεν, τα τρώγουν άμέσως
  καί περιόδυος λιμοθ, είς τόν ό-, ώμά. Διάφοροι περιηγηταί, οί ο¬
  ποίον άντέχουν. Τόν χειμώνα ζοθν ποϊοι τού; επεσκέφθησαν κατά
  είς τάς καλύβας πού κατασκευά-
  ζουν άπό μεγάλα
  πιεσμένο χιονιοθ,
  κομμάτια πε-
  πού έμοιάζουν
  τούς όγκολίθους. Άλλά λόγω τής
  έσωτερικής θερμοκρασίας τό χιό-
  νι λυώνει καΐ ή καλύβη Ιχει α¬
  νάγκην έπισκευή; κάθε τρείς έ-
  βδομάδες περίπου Αί όμαδικαί
  μετακινήσεις των εξαρτώνται άπό
  τάς ανάγκας διατροφήν των, άπό
  τα περάσματα κυνηγίου, άπό την
  κατάστασιν τού πάγου. Κυνηγοΰν
  φώκας, αρκτου;, φαλαΕνας, καί
  τρώγουν τό κρέας των εϊτε ψη¬
  τόν είτε ώμόν, είτε άπεξηραμένον.
  Μέτό λΐπος των θηραμάτων των
  φωτίζονται καί μέ τό δέρμα των
  ίνδύονται καΐ 'ό^ον τούς περισσεύ
  καιρούς καί
  νηθείας των,
  Ιμελέτησαν τάς βυ-
  άναφέρουν περιίρ
  γους λεπτομερείας. "Οταν δ Έ-
  σκιμώος θέλη νά παντρευθή, άντί
  νά τείνη τδ χέρι τού, ση<ώνει τό Ινα πόδι τού. Έαν ή κόρη συγ- κατατίθεται ιίς την πρότασιν, τό- τε πρέπει νά ξαπλωθή καί νά τού άφαιρέσει τό υπόξημα μέ τα δόν- τια της. Αύτό σημαίνει δτι γίνε ται σκλάβα τού, την οποίαν & ού ζυγος ημπορεί νά πωλήση είτε καί νά δανείση Συχνάκις ό σύζυ γο μεταχειρΕζεται την σύντρο- φός των χειρότερα άπό τόν σκύλ- λον τού. Κατά τας περιόδους τής πείνης Έσκιμώοι ποΰ είνε γίνωνται συχνιχί, αί άγριώτατοι. εί τό πωλούν. Έκτος των θαλάσσης, γίνονται ό[ΐαδικαΙ τακινήσεις μέ τα ελκυθρα. διά με· , . . .Είς αυτά φορτωνονται δλα τα υπάρ- χοντά των καί τα δπλα των. Τα μικρά ψάρια, τα όποία συλλαμβά- νουν σκάπτοντες λάκκους είς τόν Είς τάς συνήθεις περιόδους είνε ήμερώτεροι, πάντοτε φιλέριδες, άλλά φιλέξενοι. Κατ' ανάγκην είς την ζωήν των είνε φιλόσοφοι. Προτιμοθν άντί χρημάτων τα δ¬ πλα, τα έργαλεΐα καί τίς κον- σέρβες καΐ ευχαρίστως τα άνταλ- λάσσουν μέ τα γ<3υναρικά των. Η ΚΑΡΔΙΑ ΖΗ ΑΙΩΝΙΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 1 Α'. Εάν λάβετε την καρδίαν ενός ταπεινοθ βατράχου καί την στε γνώσετε επί μιας θερμάστρας ώστε νά χάση τό Ιβδομήντα ή καΐ τό όγδόντα τοίς εκατόν τοθ άρχικοθ της βάρους, έκεϊνο, πού θά με νη αποτελεί πάντοτε μίαν καρδίαν πού ζή. Εάν βυθίσετε τό σχεδον άπεξηραμένον αύτό μέ· λος είς κατάλληλον υγρόν θά ί¬ δητε δτιδχι μόνον άνακτά τοΰς παλ μούς της άϊλά καί δτι έπιζητεΐ νά έκατονταπλασιάση την ζωήν τού Εάν άκόμη θελήσετε νά «/.αλλιεργήσετε» ένα κομματάκι μικρόν είς δαλινον Ο ί-δήτ* £τι τί ύ λαπλασιάζονται. Αύι,ά λέγει σή· μερον ή έπιστήμη, ή όποία πα· ραλλήλως, ηθέλησε νά έρευνήση Αι έπισκευαι των όδών Μεσσαράς και Καρτεροϋ. Τό 'Υφυπουργεΐον παρά τφ κ. Πρωθυπουργω μόίς διεβίβασε προ- χ δι' εγγράφου, τα κατωτέρω δύο έγγραφ* τοθ Νομομηχανι¬ κού κ. Καυγαλάκη πρός, την Νο μαρχίαν Ηρακλείου σχετικώς με τάς έπισκευάς των όδών Μεσσα¬ ράς καί ΚαρτεροΟ, περί ών είχο¬ μεν άσχοληθί) προσφάτως καί περί ών τό Υπουργείον εΐχε ζή ή ό ύ ρ τήσει κατόπιν τούτου λί ά σχετικάς ένταΰΊα ή πληροφορίας παρά των ρμοζίων ύπηρεσιών: «Πρός την Νομαρχίαν Ηρακλεί ου. Ένταθθα. Είς εκτέλεσιν τής 4032 έ. ε. διαταγάς συν ττ) ύποβολ^ τοθ δπ' άριθμ. Τμών καΐ διά ταύτης διαβιβασθέντος ήμϊν ύπ' άριθμ. 8474)14)2)38 εγγράφου τοθ 'Υφυ- πουργείου παρά τώ ΙΙροέδρφ τής Κυβερνήσεως κ αί τοθ συνημμένου ταύτη άποκόμματος τής έφημερί- ρίδος «Ανάρθωσις», λαμβάνομεν την τιμήν νά αναφέρωμεν Υμίν δτι αί έκ των πλημμυρών κατα¬ στροφαί των όδών Μεσσαράς Ιπε- σκευάσθησαν. Νθν δέ μετά την σύναψιν των Ιργολ-χβ:κών συμβολχίων των νέων συντηρήσεων θέλει ληφθή μέρι- μνα διά ριζικωτέρχς έπισκευάς των όδών τούτων. Ό Νομομηχανικός Ηρακλείου Έμμ. Καυγαλάκης Πρός την Νομαρχίαν Ηρακλεί¬ ου. Ένταθθα. Είς εκτέλεσιν τής Οπ'αριθ. 4033 έ. έ. διαταγής Υμών κΐΐ συν τ% ύ-ηοζ·ί^ τοθ διά ταύτης διαβιβα¬ σθέντος ημίν ύπ' άριθμ. 8472 14)2)38 ίχχράψου τοθ 'Υφυπουρ- γείου παρά τφ Προέδρω τής Κυ¬ βερνήσεως καί τοΰ συνημμένου τα'ίτη άποκόμματος τής εφημερί¬ δος «Ανάρθωσις» λαμβάνομεν την τιμήν ν' αναφέρωμεν Υμίν δτι μετά τάς πλημμύρα; έπεσχευά σθη ή όδός ΚαρτεροΟ έκ των κα- ταστροφών αυτής ουχί δμως ριζι- κώς ελλείψει έπαρκών πιατώ- σεων. "Ηδη χορηγηθεισών τοιούτων καί ένεργηθεισών των δημοπρα- σιών αυντηρήσεων περιόδου 1938 —41 θέλει ληφθη^ μέριμνα ριζι- κωτέρων έπισκευών τής όδοΰ. Ό Νομομηχανικός Ηρακλείου Έμμ. Καυγαλάκης» —Τα κοινοτικά δρια Αγ. ' * Γεωργίου—Άβρακόντε. Την παρελθούσαν Παρασκευήν ό Διευθυντάς τής Νομαρχίας Λα¬ σηθίου κ. Πβλεκάνος μετά των κ.κ. Νκαντουνα Εΐρηνοδίκου'Αγ. Νΐκολάου και Χαλκιαδάκη μηχα- νικοϋ, μετέβησαν είς τό όροπέ- πόσον καιρόν ήμποροθν, δίχως | *«®ν Λασηθίου «ρος καθορισμόν ζημίαν νά διατηρηθ&Ον παρόμοιοι τ«ν κβινβτικών όρίων των Κοι· ρ ήμρ χ ζημίαν, νά διατηρηθ&Ον παρόμοιοι ί ί η θά ζή κβινβτικών όρίων των Κοι· ζημ, ηρη ρμ ίστοί είς την λανθάνουσαν ζωήν. | νοτήτων Άγίου Καΐ ευρήκεν δτι ένώ είς άργανι- (Άβρακόντι. σμός, επί παραδείγματι ε"ν Ιμβίυ- ον δρνιθος άποθνήσκει είς βρα- χύτατον χρονικόν διάστημα εάν εκτεθή είς ίντεταμένην ψύξιν, οί' ίστοί τοθ Εδίου έμβρύου, τοποθε , τούμενοι έντός τοθ είδικοθ £ι-1 γροθ, τού όνομαζομένου Ρίγκερ θέ ό ί γρ μ ρ καί άποτιθέμενοι κατόπιν είς μί¬ έ δ ί ενα τέλειο και εύθηνό Ραδιόφωνο. Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ ταρίαν 6 βόλτ. ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - XI- ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΐΣ ΝΙΑΓΑΡΑ "Επισκεφθήτε τ τό συμφέρον σας. διακροάσεις. ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ ■ ΠΙΚ ΑΠ ΠΛΗΡΕΙ ^ΓΑ τρήοβως *Γ επισκευήν ««* χΡ«ς λυχνιών ^^1-ί Λυχνιαι «ντι 7Ι ΪΥΚΟΛΙΑ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ρ^φωνΙας: ϊα Ηρ ΚΩΝ Ν ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΩΝ. ιν- ·*■ Πλ.τί,« Βίν.;* Πλ.τί,« Βίν.;*λο» ΣΤΟΥΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως έπαναρχίζε» τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΔΙδη- ψόν, Βόλον, θεσσαλονίκην. Ταχύτης 1* μιλλίων.—Άνεσις—Άσφάλεια. Πραχτορεΐον ΑΔΑΜΗ 5-40 ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΙδικευΘβΙς επι έπταετΐ- αν είς τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις «αί Λοώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς το Ιατρείον τού όδός Άμσλ'ίείας (τιάροδος όδοϋ Κατεχάκη, ιιρωην ΠλατΟ σοκκδκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3 -6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 Τί. μ. Τηλέφωνον 6—63 Μανώλης Γ. Κωνιός Ν-βυρβλόγβς—Ψυχίκτρβς Τμηματάρχης '·ατρος Δημοβ. ΎυχιατρβΙου'Αθηνών Δέχβται έν τφ ίατρείφ τού δδός Π«ιρ«ι6»ς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52 379 —Υπέρ τής Άεροπορίας. Ή Λιμβνική Έπιτρβπή 'Αγίου Νικολάου κατέθεσεν είς τό Ύπο- κατάστημα τής Έθνικής Τραπέ¬ ζης 'Αγ. Νικολάβυ, δρ. 25 000 ώς εΐσφοράν «ΰτής υπέρ της Ά- εροπορίας. —Άθλητικοί άγώνες είς την Ίεράπετραν. Το άπόγευμα τής ΐταρβλθούσπς Κυριακής έτ«λέσθησιχν είς την Ίεράπετραν άθλητικοί άγώνες τβϋς οποίους επρόκειτο νά πα¬ ρακολουθήση ό Νομάρχη; Λαση¬ θίου καΐ πολλαί αλλοι έκ τού γβίτονος νβμοΰ, μεταβαίνοντος επί τούτω είς Ίίράπετραν. —Αί ώρχι έπισκέψεων είς τα άντιτορπιλλικά μας. Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι την προσέχη^ Πέμπτην ί| ανβδος τού κοινοϋ επί των πολεμικών θά ε¬ πιτραπή άπό τήίίΐθ—12 ώρας μό¬ νον δια τα σχολεΐα. Τό προσε¬ χές Σάββατον 28 Μαΐου θά επι¬ τραπή άπό τής 15—18 κα'ι την Κυριακήν 29 τρέχοντος άπό τής 10—12 καΐ άπό τής 15-18. —Ό λιμήν των Χανίων. Έδημβσιβύθη είς την εφημερί¬ δα τής Κυβερνήσεως ή υπουρ¬ γικώ απόφασις διά τής οποίας ενεκρίθη ο κανονιομός τοΰ Λι¬ μένος Χανίων. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο Ι-Ι V Ι Ε Β Γνωστοποιεΐ δτι, άπό τοΰ -προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεθτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί- ων_ψΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών: και ΕίίΕΚΜΑΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩ,Ν. ά)π ψυγείον «)ΟΝΝΑ» «Ι,ΑυΚΑ» ηγνυημβνη.- « κ«ρ«ί«ί «β ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2 Αογ. διά Λονδίνον 12 » » «ΒΕΙ,ΟΚΑνΐΑΝ»20 » «ΟΚΕΤΕ» 22 » (ίΤΤΤΤΔ Ο ~Γ ο'πττ ϋ—ν—*Λ}1 ^ ^.θίΐ Ι. "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,, 12 » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.20 >
  >
  —Τό Γυμνάσιον Σητείας.
  Πληροφορούμεθα ότι συνεχίζε-
  ται κανονικώς ή ανοικοδόμησις
  τοΰ νέου Γυμναοιακοϋ μεγά-
  ρου Σητείας. 'ΕλπίζετβΕΐ *τι έντός
  εξ μην ών θά έχη αποπερατωθή
  το κτίριον.
  — Ή κατάστασις τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.
  Εκυκλοφόρησεν ή έβδομαδιαίκ
  κατάστασις τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος υπό ήμερομηνιαν 15
  Μαΐου. Είς αυτήν αναγράφηται
  ότι τό είς χρυσόν καΐ συνάλλαγ-
  μα κάλυμμα τής Τραπέζης μβτά
  των αυναλλαγματικών γραμμα-
  τίων άνέρχβται βΐς 4 %3.859.239
  δρ., ήτοι έσημείωσκ μείωΐιν 34.
  664.985 δρχ. Τβ χρέβς τού Δημο¬
  σίου πρός την Τράπεζαν άνβρχβ-
  ται είς 3 832.228.650 δ^χ., ήτοι ε¬
  σημείωσεν αύξησιν 8.857.350 δραχ¬
  μάς.
  «■•■■■■■ΜΜΠΐνΒΒ ■■■■■■■
  Λφερπουλ
  Λονδίνον
  22
  »
  »
  ΛΙβερποολ
  Λονδίνον
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοϋνται οί έν-
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι Ι
  V
  Ι Ε Β» & ΣΙΑ Τηλέψ. 3-91.
  Έχάοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λ·ν, θεσσαλονίκην.
  Τηλίφ. 5-50
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία Κουρτζή.
  Πληροφορίαι όδός Άριάδνης, έ¬
  ναντι οικίας Γεωργ. Μ. Διαλλυνά.
  11 1·
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  24 Μαίου 1938
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΔΙΕ6ΝΟΥΠΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑηΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΛΒΑΣΙΜΟΙ
  ΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο.ΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΝ
  ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαΐου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι αί ε¬
  κλογαί είς Τσεχοσλοβακίαν διεξήχθη-
  σαν άνευ ουδενός έπεισοδίου.
  Ή διεθνής κατάστασις παρουαιάζε·
  ται την στιγμήν ταύτην β&λτιωμένη πα·
  ρά τούς έκδηλωθέντας φόβους ωρι¬
  σμένων πολιτικών καί δημοσιογραφι¬
  κήν κύκλων τοΰ Αονδίνου καί των Πα¬
  ρισίων περί άπροόπτων δυναμένων νά
  προκαλέσουν συντόμως πολεμικήν σύρ¬
  ραξιν.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΟΜΙΑΟΥΝ
  ΠΕΡΙ Η ΤΟΥ ΧΕΝΑΑΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23ΜΑΪου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βερο
  λίνου ότι τα άποτελέσματα των έ
  Τσβχοσλ<βα*ία εκλογών άποτελοΰν με γάλην νίκην τοΰ Χενλάϊν. Κατά τα ιδίας πληροφορίας καί τάς σχετικά προβλέψεις των Γερμανικών κύκλων οί Σουοίται θά κερδίσουν μέρος τή διοικητικώς αύτονομίας τήν_ όποιαν πώλεσαν. Αι εκλογαι είς Τσεχοσλοβακίαν. Ή Πολωνία καί ή κυβέρνησις Πράγας, ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς)—■. Αί άνησυχΐαι διά την χθεσινήν ημέραν είς Τσεχοσλοβακίαν δέν άνταττε- κρίθησαν είς την πραγματι- κότητα. Τα γεγονότα δέν έξει λΐχθησαν δπως άνεμένοντο ύστερον άπό τα προχθεσινά έπεισόδια. Αί εκλογαί διεξήχθησαν είς Τσεχοσλοβακίαν ησύχως καί τουτο κατόπιν των αύστηρών μέτρων άτινα είχον ληφθή άπό την Κυβέρνησιν τής Πρά- γας. Κατά σειράν επιτυχίας τα κόμματα έ"ρχονται ώς έ Σοσιολιστικόν, Δημοκρατι¬ κόν, Έθνικής Ενώσεως, Λαϊ¬ κόν κλπ. Ό κ. Χότζα είς άνακοινώ- σεις τού χθές εφαίνετο ΐκανο ποιημένος διά την ησυχίαν μέ την όποιαν διεξήχθησαν αί εκλογαί. —Ό Τσέχος πρωθυπουργός εκάλεσε πάντως νέον υπουρ¬ γικόν Συμβούλιον τό οποίον συνεδρίασιν επί τής καταστά¬ σεως· συνηντήθη έπίσης μετά των πρεσβευτών Αγγλίας καί Γαλλίας μεθ' ών συνωμί- λησεν επί μακρόν. ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ό Πρεσβευτής τής Πολω- νίας συνηντήθη χθές μετά τοΰ ύπουργοΰ "Εξωτερικών τής Τσεχοσλοβακίας κ. Κρόφτα είς τόν οποίον διέψευσε τάς διαδόσεις περί δήθεν συγκεν¬ τρώσεως Πολωνικοϋ στρατοϋ είς τα Πολωνοτσεχικά σύνο· ρα. "Εξέφρασε δέ την φιλίαν καί την εμπιστοσύνην τής Πο- λωνίας πρός την Τσεχοσλο βακίαν. τάστασις έν Τσεχοσλοβ'χκία φαίνεται γενικώς βελτιοφεΐ- σα. Τα στρατεύματα πάντως τής Τσεχοσλοβακίας τελοΰν πάντοτε έν έπιφυλακή καί είς τα δύο μέρη των συνόρων. ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΝΛΑΊ'Ν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου (τη*-' γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ Πράγας δτι ό Χενλάϊν μετακι νεΐται μυστηριωδώς. Χθές ευ¬ ρίσκετο είς Βιέννην άπ' δπου εξηφανίσθη χθές τό έσαέραζ άγνωστον ποϋ κατευθυνόμε¬ νος. Δέν άποκλείεται νά μετ'ά βαίνΓ] είς συνάντησιν αοΟ XI- τλερ. — Έξ έγκύρου πηγής ύπάρ χούν πληροφορίαι δτι τα Γερ |μανικά στρατεΰματα τα ό- 50 ΙΊρωΐνή Σ ΜΕΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΕΠΗΛΘΕ ΠΑΗ ΡΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΙΑΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΣΟΥΑΙΤΟΗ; ΑΘΗΝΑΙ 23 1*1 αί ου (τού άνταπο κριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι συνηντήθησαν εκβϊ έκ νέου ό ύπουργός των Εξωτε¬ ρικών λόρδος Χάλιφαξ καί ό έν Λον¬ δίνω Γερμανός πρβαβευτής οΐτινες καί των _ου· —Είς τα νοτιανατολικά δια | ποία μερίσματα τής Τσεχοσλοβακί άς εξαιρέσει μικροεπεισοδίων, δέν συνέβη τίποτε χθές.Ή κα Αέγεται ότι οί δύο διπλωμάται συν- εφώνηιαν πλήρως είς τάς άπόψεις των βαδιζουν κατά μήκος καί ότι Οά έπιζητηθή είς τό Τσεχοσλο. συνόρων τής Τσεχοσλο- β**ι*όν είρηνική λύσις. των βακίας άνέρχονται ραρχίας. είς 4 με- α Ο ΧΕΝΛΑΪΝ ΒΑ ΣΥΝΑΝΤΗΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου τού (άντα ποκριτού μας). — Νεώτεραι είδήσεΐι έκ Παρισίων έν σχέσει μέ τάς κινή- σεις τού Χενλάϊν, άναφέρουν ότι όλα αί υπάρχουσαι ενδείξεις πείθουν ότ ούτος μεταβαίνει πράγματι είς Βερο¬ λίνον 'ινα συναντηθή μετά τού καγκελ λαρίου Χίτλερ. ΕΙΣ ΤΩ ΜΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας). —Τηλεγραφείται έκ τοΰ έξωτερικού ότι είς τό Μεξικόν έπικρα- τεΐ ό στρατός τού ΙΙροέδ'ρου Καρντέ νας. Οί όπαδοί τοΰ Σαντίλο συλλαμ βάνονται χαί άφοπλίζονται καθ' όμά- δας. Ο ΣΪΡΑΤΗίΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΕ Λ Ε Γ Ε Τ ΑΙ ΟΤΙ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας). — Καθ' ά αγγέλλεται έκ Παρισίων ό στρατηγός Γιαγκούε περί τού όποίου ειχε κυκλοφορήσει φήμη ότι έτυφεκίσθη, λέγεται ότι ηύτοκτόνη σεν είς τάς στρατιωτικάς φυλακάς. Ό Γιαγκοΰβ έχρατείτο διότι βίχεν έκφωνήσει λόγον εναντίον τής Ιταλίας. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΨΙΜΑΧΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 3Μαΐθυ (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρι¬ σίων ότι είς την περιοχήν τού Τερου- έλ λαμβάνουν χώραν* άψιμαχίαι. Έν τω μεταξύ άναμένεται μεγάλη επίθε¬ σις των έθνικών μέ αντικείμενον την Βαλένθιαν. ΤΑ ΜΕΤΑλλ ΙΤ1ΑΙΚ1 ΤΥΜΝΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ! ΑΘΗΝΑΙ 23Μαΐου (τού άνταπο- κριτοϋ μας)· — Έκ Ρώμης τηλεγρα¬ φείται ότε τα μεγάλα έν Αιβύη στρα- τιωτικά γυμνάσια των Ίταλών έξακο- λουθούν υπό την ήγεσίβ,ν τοΰ στρατάρ- χου Μπάλμπο. Χαρακτηριστικόν είνε ότι τα γυμνάσια γίνβνται καθ' όλην την έκτασιν τής Γαλλοϊταλικής μεθορίου πρός »ήν Τύνιδα. Ή δεξίωσις της Λέσχης Ηρακλείου πρός τούς άξιωματικούς τού στόλου. Τό εσπέρας τής παρελθούσης Κυριακής ή Λέσχη Ηρακλείου διωργάνωσε δεξίωσιν πρός τιμήν των αξιωματικών τής ναυλοχού- σης είς τόν λιμένα μας μοίρας των άντιτορπιλλικών. Κατά την διάρκειαν τής δεξιώ- σεως είς ήν παρέστησαν κ«ί ό Νομάρχας καί ό Δή,ι,αρχος κ. κ. Ά. Μάρκελλος καί Μ.Γεωργιάδης, ό ΙΙρόεδρος τής Λέσχης κ. Βο- γιατζάκης προσεφώνησε τούς άξι- ωματικους διά καταλλήλου προσ- λαλ;άς, τονίσας την υπερηφά- νειαν τής πόλεως φιλοξεναύσης τα έθνικά σκάφη, τούς Έλληνας άξιωματικούς καί τα πληρώματα. Καταλήγων άνεφέρθη είς τό γόνι- μόν ίργον τής Κυβερνήσεως ιδία καθ' 2σον άφορα τάς πολεμικάς παρασκευάς τής χώρας, μεθ' δ προέπιεν υπέρ τοθ Έλληνικοΰ στόλου καί των αξιωματικών. Χθές την μεσημβρίαν ανήλθεν είς τό Νομαρχιακόν μέγαρον καί Ιχαιρέτσε τόν Νομάρχην Ηρα¬ κλείου κ. Ά. Μάρκόλλον ό άντι- ναύαρχος κ. Οίκονόμου, αφιχθείς διά τής «Αϋοας» τα άπόγευμα τής παρελθούσης Κυριακής. Ό κ. Νομάρχης άνταπέδωκε την ε¬ πίσκεψιν τοθ κ. Ναυάρχου τό ά πόγευμα. Έπίσης ό κ. Οίκονόμου άνταπέδωκεν επίσκεψιν πρός τόν κ. Δήμαρχον. Καθ' α" πληροφορούμεθα σήμε¬ ρον τή» πρωίαν ό ναύαρχος κ. Οίκονόμου μετά των έπιτελών του καί πλείστων ανωτέρων καί κα¬ τωτέρων αξιωματικών θά επισκε¬ φθούν την Φαιστόν φιλοξενούμενοι καθ' 2λην την ημέραν 6πό των Κοινοτήτων Μοιρών καί Ζαρού. Αυριον θά έπισκεφθοθν τάς αρ¬ χαιότητάς τής Κνωσού καϊ την κωμόπολιν των Αρχανών. Έπίσης την Κνωσόν θά έπισκεφθοθν πληρώματχ των άντιτορπιλλικώ την προσέχη Πέμπτην. Αυριον αφικνείται ενταύθα Χανίων δπως χαιρετίση την 4φι ξιν τοΰ στόλου είς Κρήτην, δ άν πληρωτής τοΰ ύπουργοθ Γενικο Διοικητοΰ Κρήτης κ. Μπότης Ίπ πόλυτος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ λε πρός τόν Νομάρχην Ήρα κ) είου κ. Ά. Μάρκελλον θερ μην επιστολήν διά την υπο δοχήν τής πόλεώς μας είς τούς προσκόπους Άχοΐας κα τα την ενταύθα άφιξιν των Ό περιφερειακός Έφοροςι Διετάχθη ό σηροτροφικός προσκό-πων Άχαίας άπέστει | έλεγκτής Χανίων κ. Δουβλί- δης δπως καθ δλον τό διά στημα τής λειτουργίας των άγορών κουκουλίων τηρεΐ νημέρους τάς Γεωργικάς Ύ πηρεσίας τής νήσου επί τώ κατά κσιρούς κυμάνσεων τώ τιμών. Ό χρόνος ένάρξεω καί πωλήσεως των κουκουλί ών διά τα πεδινά μέρη ώρί σθη άπό 15 Ίουνίου μέχρ τής 15 Ιουλίου καί διά τα ό ρεινά άπό τής 15 Ίουνίου μέχρι τέλους Ιουλίου. Έν τώ νομώ Ηρακλείου θά λειτουρ- γήσουν πρός τόν σκοπόν τοϋ ΟΙ ΚΑΡΠΩΘΕΝΤΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή Διεύθυνσις δημοσίων κτη μάτων έκοινοποΐησε πρός τούς οίκονομικοΐς έφόρους διατα γήν της δι" ής ούτοι έντέλ λονται ά εξακριβώσωσι τούς κατά την τρέχ. γεωργικήν πε ρίοδον 1937—38, νεμηθέντας αύθαιρέτως άγροτικά άκίνη τα, διαχειριζόμενα υπό τοί Δημοσίου. Διά την χρήσιν των άκινήτων τούτων θά κα ταβληθή επί τή βάσει των σχε¬ τικώς συγκεντρωθησομένων στοιχεΐων άνάλογος άποζη μΐωσις πρός τό Κράτος. ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ Ανακοινούται αρμοδίως δτι τά,κομισθέντα ενταύθα έκ Θεσ σαλονίκης άγια λείψανα υπό Ο Ίερομονάχου Εύγενίου, θά έκτίθεντσι άπό σήμερον ε¬ κάστην πρωΐαν είς προσκύνη- μα είς τόν ιερόν ναόν τοθ Ά- ίου Δημητρίου. Τάς μεταμε- σημβρινάς ώρας ταυτα θά διατίθενται διά τόν κατ' οί¬ ον καθαγιασμόν των έπιθυ- ούντων. ΤΑ ΜΑΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙ1ΪΝ των Ανεκοινώθη έκ τοΰ υπουργείου ής Παιδείας, δτι τα μαθήματα δημοχι*ών σχολείων λήγουν την 12 προσεχούς μηνός ΊουνΕου. | Τα μαθήματα των σχολείων Μέ- σης έκπαιδεύσεως λήγουν την ΙΟην ΊουνΙου. Άπό τής επομένης 11ης Ίουνίου άρχίζουν Ά έξετάσεις, πλήν των τελε'οφοίτων, είς τούς όποίους χορηγεΐται Ιδθήμερον διάστημα προπορασκευής, προκει- μένου νά προσέλθουν δι' έξετάσεις την τελευταίαν Κυριακήν τοθ "Ι- τον τρείς άγοραί, ήτοι είς Ή ράκλειον, Μοΐρες καί Αρκα λοχωρι, είς δέ τόν Λασηθίου τέσσαρες ήτοι είς "Αγιον Νι κόλσον, Νεάπολιν, Ίεράπε τραν καί Σητείαν. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ τοΰ Την παρελθούσαν Κυριακήν έλθοντα τα Εδρυτικά μέλη Τοπικοδ ΠροσκσπικοΟ Συνδέσμου Άγίου Μύρωνος κατόπιν π'ροσ κλήσεως τοθ Τοπικοΰ Έφόρου κ Τσαγκιά, ΈπιθεωρητοΟ 1'όρτυνος εψήφισαν τό καταστατικόν καί έ ξέλεξαν την διοικοθσαν Επιτροπήν ή όποία άπετελέσθη έκ των εξής ΙΙρόεδρος Ευάγγελος Χαιρέτης, Άντιπρόεδρος Έμμ. Κοντάκης, Ταμίας Μιχαήλ Ααμπεδάκης, Γραμματεύς Γεωργ. Μπαλωμένος, Μέλη: Νικολ. Νικολαΐδης, Έμμ. Καλυτεράκης, Κ Μοιράκης Επ. Χαιρέτης. Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ «ΔΕ1ΟΥ ΜΑΣ Αυριβν τό εσπέρας καί ώραν 10 μ. μ. ύίέεται είς τό θεατρον Που¬ λακάκη ή ηδη προαγγΐλθίϊσα συ- ναυλία τού 'ίίδείου μας υπό την προστασίαν τοΰ κ. Νομαρχου. Ή συναυλία πρββλέπβται ότι θά συγ κεντρώση πολύν και εκλεκτόν κόσμον, θά τιμηθή ίέ έκτός των αλλων καθώς πληροφορούμεθα καί άπό τόν Διοικητήν και άξι- «ματικούς τού ενταύθα νχυλο- χβΰντος στόλου μας. Τ β καταρτι· όθεν πρόγραμμα έίασφαλίζβι την εξαιρετικην επιτυχίαν τής 66ο· μΐνης συναυλίας. ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Θ)ΝΙΚΗΣ Τό Πανεπιστήμιον Θεσσα λονίκης δι' 'έγγράφου τοι πρός τόν κ. Δήμαρχον γνωρί ζει δτι την 28 τρέχ. διοργα νώνει είς Ηράκλειον έκδρο μην είς ήν θά μετάσχουν 5 φοιτηταί καΐ φοιτήτριαι μετά πέντε καθηγητών τού Πανεπι¬ στημίου. Κατά την ενταύθα παραμονήν των οί φοιτητα θά επισκεφθούν την Κνωσόν την Φαισΐόν κσί τό Μουσεΐ όν. ΤΟ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣ«Ι>ΑΙΡΟΥ
  Τό άπόγευμα τής παρελ¬
  θούσης Κυριακής διωργανώθ
  επ* εύκαιρία τής ενάρξεως
  των άγώνων διά τό εφετεινόν
  πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
  προαγγελθείσα άθλητική έορ-
  τή καθ' ήν παρήλασαν είς τό
  γήτιεδον Χάνδαξ άπασαι αί
  ποδοσφαιρικαΐ όμάδες αί ύ-
  παγόμενσι είς την Ένωσιν
  Ποδοσφαιρικών Σωματείων
  Ηρακλείου. Επηκολούθησε
  ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ
  των όμάδων Ηρακλέους καί
  Όλ άποτέλεσμα
  ρ τοθ Ηρα¬
  κλέους έναντι δύο. Επί τή
  ενάρξει τοθ έν λόγω πρωτα-
  θλήματος ό κ. Δήμαρχος ή-
  θλοθέτησε διά την άνακηρυ-
  χθησομένην πρωταθλήτριαν ό
  μάδα βαρύτιμον κύπελλον.
  μ
  ΌλυμπιακοΟ μέ
  6 τερμάτων υπέρ
  λέ
  Η ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα
  κατηρτίσθη ενταύθα ή Ύγει,.
  ονομική έπιτροπή έξετάσεως
  των εχόντων ανάγκην άερο-
  θεραπείας ή,λουτροθεραπεΐας
  άναπήρων. Ή ανωτέρω έπι-
  τροτιή θά συνεδριάση ο0ριον
  καί την προσέχη Παρασκευήν
  άπό τής 10—12 π. μ. διά την
  ξέτασιν των ενδιαφερομένων
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ
  ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΚΑΙ ΦΟΗ ΡΙΜΠΕΗΤΡΟΠ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου (τηλιγρα-
  φικώς). —Ό έν Βερολίνω πρεσβευτής
  τής Αγγλίας κ. Χέντερσον συνηντήθη
  πάλιν χθές μέ τόν Γερμανόν Υπουρ¬
  γόν των 'Έξωτερικών φόν Ρίμπεντροπ
  εις τόν οποίον καί εξέφρασε τάς ανησυ¬
  χίας αΐτινες έπικρατοΰν είς «Αγγλίαν
  διά τό Τσεχοσλοβακικόν. Μετά την
  συνάντησιν, ό φόν Ρίμπεντροπ ανεχώ¬
  ρησεν είς Μπερχτεσγκάρντεν ί'να συν¬
  εργασθή μέ τόν Φύρερ επί τού άντικβι-
  μένου τούτου.
  ΛΥΟ ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
  ΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ »3 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς). —Κατά την διάρκειαν τού τε-
  λευταίου βομβαρδισμού τής Βαλενθίας
  υπο των Έθνικών,έβλήθησαν δύο άγγλι-
  κα ατμόπλοια. Τρείς έκ των πληρω-
  ματων αυτών ετραυματίσθησαν σοβα¬
  ρώς.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου (τηλεγρα
  φικώς).—Ό Βασιλεύς τής "Ιταλίας πα¬
  ρέστη χθές είς τα έν Λιβύη έκτελούμε-
  να. μεγάλα Ίταλικά γυμνάσια. Κυρίως
  είς τα γυμνάσια δρά είς εύρυτάτην κλί-
  μακα ή άεροπορία.
  ΕΙΣ Τα ΣΥΝΟΡΛ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Έκ τής "Απω Άνα-
  τολής αγγέλλεται ότι εσημειώθησαν είς
  ά Ρωσαομαντζουριανά σύνορα σοβα¬
  ραί συγκρούσεις μεταξύ Ίαπώνων καί
  Ρώσσων φρουρών. Διά τάς σχέσεις με¬
  ταξύ των δύο χωρών τονίζεϊβι ότι αί
  συγκρούσεις αυται δέν άποκλείεται νά έ.
  χούν επικινδύνους συνεπείας.
  Ο
  ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΣ Τ Υ
  ΜΕ ΔΡΙΜΥΤΑΤΗΝ
  ϊ ΕΠΙΤΙΒΕΤΑ1
  ΓΛΩΣΣΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ «3 Μαΐου (τηλεγρα-
  φικώς).—Έκ Βερολίνου τηλεγραφείται
  ότι εξ αφορμής τού φανού των δύο Γερ.
  μανών είς Τσεχοσλοβακίαν, ό Γερμανι-
  κός τύπος έξακολουθεί νά μεταχειρίζ6.
  ται δριμυτάτην γλώσσαν εναντίον τής
  Τσεχοσλοβακίας. "
  Π ίντως έν Γερμανία έπικρατεί ή-
  υχί*.
  ΑΕΠΤΗ ΠΑΝΤΟΤΕ Η αΤΙΙΤΑΙΙΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  β'
  Αί ειοπράξεις τοϋ
  υ Ηρακλείου κατά τό λήξαν
  2 3 Μαΐου (τηλε-
  Ρ*φι*ώςϊ—Νεώτεραι είδήσεις έκ Πρά
  άς φέρουν την κατάστασιν ένΤσεχο-
  σλοβακία ως άκρον λεπτήν πάντ ί
  κυβερνήσεις Αγγλίας καί Ϊ12
  διαρκώς ένήμ.ρ^ άφ'ότου
  στρατ.υμάτων ,οΓϊΐ
  ή θ %
  !ίΤν τρέο,Χ^μΙ1νό<: ά" μ·^^ησις στρατ.υμάτων ,οΓϊ είς δρΧ. 2.735.257.60. κ«τά μήκος τή, μεθορίου γραμμή,