95812

Αριθμός τεύχους

4871

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  ίξάμηνος 2
  Ά
  μή
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  25
  ΜΑΪΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4871
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΥΡΟΠΑ ΓΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΥΦΕΣΙΝ
  Αί έκ τού έξωτερικοΰ δια-
  βιβαζόμεναι είδήσεις, παρου-
  σιάζουν την κατάστασιν ώς
  επελθούσαν είςστάδιον σχετι
  κης τουλάχιστον ύφέσεως. Τό
  Τσεχοσλοβακικόν υφίσταται
  βεβαία πάντοτε αλυτον. Καί
  έξακολουθεϊ ν' άπασχολή
  την προσοχήν καί τό ενδι¬
  αφέρον των ύπευθύνων κυ-
  βερνητών των Εύρωπαϊκών
  Κρατών καί νά κρατή είς α¬
  γωνίαν την παγκόσμιον κοι¬
  νήν γνώμην. Μέχρι τής
  στιγμής ομως δέν έδικαιώ-
  θησαν εύτυχως οί φόβοι πού
  έξεδηλώθησαν έξ άφορμής
  των θλιβερών έπεισοδίων τού
  παρελθόντος Σαββάτου, ότι
  τό ζήτημα αύτό θά εγίνετο
  άφορμή ρήξεως καί θά έδι¬
  δε τό σύνθημα πολεμικής
  συρράξεως έν Εύρώπη. "Ηδη
  μάλιστα γεννώνται ' πολλαί
  έλπίδες εΐρηνικής διευθετή-
  σεώς τού καί άποφυγής των
  ουνεπειών τας οποίας θά εί
  χεν άπόπειρα ανωμάλου λύ¬
  σεως τού. Δικαιολογοϋνται
  δέ αί έλπίδες αυταί έκ τοϋ
  ότι άφ' ενός μέν αί εκλογαί
  διενηργήθησαν είς την Τσε
  χοσλοβακίαν την Κυριακήν
  ανευ έπεισοδίων, άφ' ετέρου
  δέ είς όλας τάς Εύρωπαϊκάς
  πρωτευούσας καί είς τό Βε
  ρολΐνον έκδηλοΰνται διαλ-
  λακηκώτεραι διαθέσεις. Έν
  τω μεταξύ όμως, ή ανθρω
  πότης έζηαεν αύτόχρημα δρα
  ματικά είκοσιτετράωρα καί
  ή ειρήνη τοΰ κόσμου διήλθεν
  έξαιρετιχά κρισίμους στιγ¬
  μάς.
  Εύτυχώς, είς αυτήν την
  κρίσιμον ώραν ή Αγγλία έ-
  δικαίωσε τάς ελπίδας κ*ί
  την εμπιστοσύνην πού ετρε-
  φαν άνέκαθεν είς αυτήν οί
  είρηνόφιλοι λαοί, ώς δυνά¬
  μεως— φρουρού τής είρήνης.
  Τα άλλεπάλληλα έντονα δι-
  ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ;
  ως προφανώς μέ τό Βερολί¬
  νον εξεδήλωσε τάσεις συνδιαλ
  λαγής. ΟΟτω χθές ό κ. Χεν
  λάϊν επεσκέφθη τόν πρωθυ
  πουργόν τής Τσεχοσλοβακίας
  κ. Χότζα καί συνομίλησε μετ"
  αύτοΰ έπ' αρκετόν. Μετά την
  συνομιλΐαν αυτήν οί Σουδΐται
  εκυκλοφόρησαν ανακοινωθέν
  είς τό οποίον τονίζεται δτι ή
  των
  ΠΩΣ ΕΞ
  ΙΈΓΟΝΟΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (Ίδιαι | "Αγγλικόν _ ενδιαφέρον
  καί
  τέρα ύπηρεσ(α).-Τό Τσεχο· Ι μεγαλύτερον
  σλοβακικόν ζήτημα έξακολου-, γαλλικόν. Η
  θεΐ ν' άποτελητό κέντρον πέ1, βέρνησις δέν
  ριξ τοΰ όποίου στρέφεται ή
  προσοχή τόσον των ύπευθό-
  νων κύκλων δσον καί τής κοι
  νής Γνώμης. Αί έφημερίδες ά-
  φΐερώνουν έξ ολοκλήρου τάς
  έκδόσεις των είς περιγραφάς
  τής εξελίξεως τού ζητήματος
  τούτου, ή Κυβέρνησις δέ τό
  παρακολουθεΐ μετ" ίδιαιτέρου
  ένδιαφέροντος. Πάντως άπό
  τής χθές παρουσιάζεται ση-
  μαντική ϋψεσις, όφειλομένη
  κατά κοινήν όμολογίαν είς την
  επέμβασιν τής Αγγλίας έν
  Βερολίνω καί Πραγα καί είς
  την στενήνΆγγλογσλλικήν συ
  νεργασίαν. Σχετικώς εγνώσθη
  σήμερον, δτι* τα 8ισβήμ«τ«
  τοθ κ. Χέντερσον έν Βερολί¬
  νω παρά τώ κ. Ρ^πε*τΡ°π·
  τρία έν συνέχειαν τό Σάββα
  χον καί' δύο την Κυριακήν, υ
  πήρξαν έξαιρετικώς εντονα
  καί άποφασιστικά. Ο κ. ΐ"«Η
  περλαιν, επιστρέψας την Λ"
  ριακήν είς Λονδίνον, άντεΛη
  φθη δτι ή κατάστασις ήτο είς
  άκρον κρίσι. ος· Καίάφου συ¬
  νεννοήθη μέ τόν Γάλλον πρω
  θυπουργόν κ. Νταλαντι!, διε
  πίστωσε δέ καί τό ενδιαφέρον
  τής Άμερικής υπέρ τής
  χοσλοβακίας,
  χβ
  ίίψη δλο τό
  λ
  απεφάσισε νά
  βάρος τού Βρετ
  θ β
  τανικοθ κολοσσοθ πρός έπιβο
  λήν τής τάξεως καί τής γσλη
  νης. Αυτή δέ ή αποφασισθή
  επέμβασις τής Αγγλίας έξέ
  πληξε την Γερμανίαν ως
  δεικνύεται έκ των πικρών
  λίων τοΟΒερολινείου τυπου διά
  την «περίεργο» ώς την χαρα
  κτηρίζει επέμβασιν τού
  νού είς τα ζητήματι "
  ΐρικής Εύρώπης»·
  Ανάλογον δμως
  πρός τό
  υπήρξε καί τό
  Γαλλικ1) Κυ¬
  παρέλειψε νά
  η
  βρης
  προβή είς °σας ηδύνατο
  ί δά η αποτρο
  ρβ
  ενεργείας
  πήν τοθ
  ατϊς
  τοθ
  διά την άποτρο-
  πολέμου έξ άφορ
  ΤσεχοσλοβακικοΟ
  αν
  συγχρόνως δμως |έλσβεν εκ-
  τακτα μέτρα πρός αντιμε¬
  τώπισιν οιουδήποτε έν&εχομέ-
  νου. Οϋτω χθές συνήλθεν υ¬
  πό την προεδρείον τοθ κ. Ντα-
  λαντιέ τό υπουργικόν Συμβού¬
  λιον είς πολύωρον σύσκεψιν
  άσχοληθεΐσαν μέ την κατά
  στάσιν. Κατ' αυτήν ενεκρίθη
  καί νέος νόμος περί συντονι-
  σμοϋ τής έθνικής οίκονομίας.
  Ακολούθως ό κ. Νταλαντιέ
  ιδιαιτέραν συνεργασί-
  μετά τοΰ έπανελθόντος
  έκ Λονδίνου ύπουργοϋ τής
  Δικαιοσύνης κ. Πώλ Ρεϋνώ
  καθώς καί μετά τοϋ υπουρ
  γοϋ των Εξωτερικών κ.Μπο,/
  νέ. Άς σημειωθή δτι δ κ.
  Μποννέ, δέν άπεμακρύνθη
  σχεδόν διόλου τα τελευταία
  είκοσιτετράωρα άπό τό Καί
  ντ' όρσαί, δπου συνηντήθη
  κατ' επανάληψιν μετά των πρε
  σβευτών Αγγλίας καί Τσε¬
  χοσλοβακίας.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΕΝΛΑ ΓΝ-ΧΟΤΖΑ
  Ενδεικτικόν τής έπιδράσε-
  σεως την οποίαν είχεν ή έ
  ?έ?βασι« τής Αγγλίας έν
  ΒερολΙνφκαΙ Πραγα και γ,
  εκδηλωθείσα γενικώτερον δι
  ηλωματική δραστηριότης υ
  τό γεγονός δτι άφ
  ν ή Γερμανία δέν έ
  είς Τσεχοσλοβακίαν
  δέ δτι ί '
  διευθέτησιν
  είς την ειρηνικήν
  των ζητημάτων
  αβηματα τής κυβερνήσε¬
  ως τοΰ Λονδίνου, μέ τό
  κατηγορηματικόν περιεχό¬
  μενον, πρός τάς κυβερνή-
  σεις Βερολίνου καί Πράγας
  καί ή στενή συνεργασία της
  μετά τής κυβερνήσεως των
  Παρισίων, είχον τα πλέον
  εύχάριστα άποτελέσματα. Έ
  πέβαλον την νηφαλιότητα _.,_______., ^νι^^
  καί έμετρίασαν κατά πολύ συνάντησις τοθ άρχηγοΰ .~,
  την εξαψιν καί τό πολε-| μετά τοϋ κ. Χότζα, θάβοηθήση,
  μικόν μένος. Ό κ. Χίτλερ, είς τόν κατευνασμόν των πνεΰ
  εφάνη έξαιρετικά νουνεχής. μάτων καί
  Ε ιδεν ότι ή επέμβασις τού ~
  είς Τσεχοσλοβακίαν θά είχεν
  ώς αποτέλεσμα νά τεθή άν-
  τιμέτωπο; των δύο μεγάλων
  δυτικών δυνάμεων καί των
  συμμάχων των. Τό χειροτέ¬
  ραν δέ, θά έφερεν είς συν¬
  εργασίαν καί σύμπραξιν την
  Αγγλίαν μέ την Ρωσσίαν,
  άφοΰ θά συνηντώντο κατ' α¬
  νάγκην είς κοινόν άγώνα
  διά την προάσπισιν τής
  Τσεχοσλοβακίας. Καί συνε-
  κρατήθη. Φαίνεται δέ, δτιε-
  δωκεν όδηγίας καί είς τόν
  κ. Χενλάΐν νά φανή με-
  τριοπαθέστερο;;. 'Ετσι παρήλ
  θεν ή πρώτη κρίσις καί την
  έντασιν διεδέχθη ή ϋφεσις.
  Οά παρέλθη όμως τελείως ή
  κρίσις καί θ' αποκατασταθή
  τελείως ή γαλήνη; Φυσικά
  δέν ειμπορούμεν νά τό γνω¬
  ρίσωμεν. Πολύ περισσότερον
  ίφδσΌν1, "τα* αΐτια πού επρο¬
  κάλεσαν την κρίσιν δέν έ-
  ξέλειψαν.
  Ή «■Ανάρθωσις» πάντως,
  επιθυμούσα νά κρατήση ένη-
  μέρους τούς αναγνώστας της
  επί τής εξελίξεως τής κατα¬
  στάσεως, ώργάνωσεν ειδικήν
  υπηρεσίαν πού θά μεταδίδη
  λεπτομερείς πληροφορίας τής
  πορείας των διεθνών γεγο-
  νότων, καί ή ©ποία ήρχισε
  λειτουργοΰσα άπό χθές.
  των. Έπίσης καί ή κυβέρνη¬
  σις τής Πράγας εξέδωκεν έ
  κτακτον ανακοινωθέν διά τοθ
  όποίου εύχαριστεΐ τόν λαόν
  διότι διά τής ψυχραιμΐας καί
  τοϋ πατριωτισμοϋ τού συνε
  τέλεσεν είς τό νά διεξαχθοϋν
  αί εκλογαί τόσον είς την πρω
  τεύουσαν δσον καί είς τάς έ
  παρχίας μέ απόλυτον τάξιν
  κσί ησυχίαν.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΒΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
  γήθη είς την Κεντρικήν Ευρώ¬
  πην, ή Αγγλικη Κυβέρνησις
  έκαμε χρήσιν δλης τής ίσχύος
  της δι" £να ικανοποιητικόν
  διακανονισμόν των Γερμανο-
  τσεχικών διαφόρων. Καί προ-
  σπαθεΐ νά συντελέση είς την
  τακτοποΐησιν διά τής όδοθ
  των διαπραγματεύσεων μετα¬
  ξύ τής Κυβερνήσεως τής Πρά¬
  γας καί τοθ κ. Χενλάΐν. Ή
  βελτίωσις τής καταστάσεως
  μετά την διεξαγωγήν ·τών έ-
  κλογών, μάς έπιτρέπει νά ελ¬
  πίζωμεν είς την επανάληψιν
  των διαπραγματεύσεων, δι'
  ών θά συγκρατηθή ή κατάστα
  σις ώστε νά επιτύχη, πλή-
  ρως ή έπίμονος προσπαθεία
  τής Αγγλίας υπέρ τής
  διατηρήσεως τής είρήνης». Είς
  παρομοίας δηλώσεις προέβη
  καί ό κ. Χάλιφαξ είς την
  Βουλήν των λορδων.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ
  συνησθάνθη καί τα κατετόπισεν
  ή αντίληψις τοθ πρώτου παρατη-
  ρητοΰ: Ή φιλοτιμία τίς περισ-
  σότερες φορές είνε ζήτημα λέ-
  ξεων. Καί μ£α άπλή φιλολογία
  άρκεΤ διά νά δονήση την ευαί-
  σθητόν της χορδήν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Κατά ττληροφορίας έκ Λον¬
  δίνου οί έπίσημοι πολιτικοί
  κύκλοι καί ό κ. Τσάμπερλαιν,
  πού προέβη κοί είς σχετικάς
  δηλώσεις πρός τόν τύπον, πι-
  στεύουν δτι τό Τσεχοσλοβα¬
  κικόν θά λυθή είρηνικώς "Ε¬
  πί τού ζητήματος τούτου έγέ
  νετο είς την Βουλήν των Κοι-
  νοτήτων μακρά συζήτησις, ό
  κ. Τσάμπερλαιν δέ, απαντών
  είς επερώτησιν τής αντιπολι¬
  τεύσεως εΐπε μεταξύ άλλων
  τα εξής: «Ενώπιον τής κα¬
  ταστάσεως ή όποία έδημιουρ-
  Είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος
  καί Ν. Υόρκης άνατέρουν δτι
  τόσον ή κυβέρνησις δσον καί
  ή κοινή γνώμη παρακολου-
  θοθν μέ ζωηρόν ενδιαφέρον
  την εξέλιξιν τοϋ Τσεχοσλοβα
  κικοθ, έχουν δέ ταχθή άναφαν
  δόν μέ τό μέρος τής κυβερ
  νήσεως τής Πράγας. Πληρο
  φορίαι έπίσης έκ Ρώμης βε
  βσιοϋν δτι ή "Ιταλία δεικνύει
  ζωηρότατον ενδιαφέρον διά
  την Γερμανοτσεχικήν διαφο
  ραν. Ό κ. Τσιάνο ευρίσκεται
  άπό τοθ Σαββάτου είς διαρ
  κή τηλεφωνικήν επικοινωνίαν
  μέ τό Βερολίνον, άλλ' είνε
  γεγονός δτι δέν έκαμεν ούδε
  μίαν προσπάθειαν δια νά συγ
  κρατήση, τό Ράϊχ άπό την με
  λετωμένην επέμβασιν τού είς
  Τσεχοσλοβακίαν.
  . Όπωσδήποτε, σήμερον ύπάρ
  χούν περισσότεραι έλπίδες
  είρηνικής διευθετήσεως τοΰ
  Τσεχοσλοβακικοΰ' την έλπίδα
  δέ αυτήν εξέφρασε καί ό κ.
  Τσώρτσιλ είς σημερινάς δηλώ
  σεις τού, διαβιβασθείσας έκ
  Λονδίνου.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
  Λένε μερικοί: Οί τύποι τοθ
  δρόμου όπάρχουν γιά νά σφυγμο-
  μετρήται ό τοπικός πολιτισμός.
  Καί δέν Ιχουν φαντάζομαι άδι¬
  κον. Άν πάρωμεν ιδίως τούς ύ-
  φισταμένους άλητικούς τύπους
  καί την μεταχείρισίν των άπό
  τούς άλλους, τής καλής κοινωνι-
  κής τάξεως, εχομεν μίαν εΐκόνα
  προόδου ή όπιαθοδρομήσεως.
  "Εγραφα πρό ημερών διά την
  νεότητα. Έξεχώριζα άπό αυτήν
  τα καλά στοιχεία. " ''■<-■· δτι τα Καί έτόνιζα είνε δίκαιον είς την νεότη- νά στηρίζωνται τα πάντα. ΆφοΟ παροΰσιάζεται μπροστά μας με τόσην συνείδησιν τής άποστο- λής της είς την κοινωνίαν τοΰ μέλλ&ντος, δέν είνε δυνατόν % πα¬ ρά νά άποτελ^ καύχημα δια τους παλαιοτέρους. Σήμερον ευρίσκομαι είς την δυσάρεστον θέσιν νά προ αέξω μερικές έξαιρέσεις. —-Παρετήρησε μοΰ Ιλεγε προ· χθές ό σύντροφος τοθ περιπάτου. Ή σπουδάζουσα νεότης εχει τόν άλήτην αυτόν ώς την προσφιλε- ατέραν πχιδιάν. Τόν «μογιαζει» δπως τό άλογο καί τόν στέλλει άκάθεκτον εναντίον των περιπα- τητών ή συγκεκριμένως εναντί¬ ον των περιπατητριών. ( —Διασκέδασις καί αύτη. —Διασκέδασις ναί. Άλλά δέν νομίζεις μέ κάποιαν δόσιν άσυ- νεΓδησίας; ΜοΟ φαίνεται μαλιστα 2 ή δόσις αυτή είνε δση χρει- διά νά άναπτυχθοθν με- ώρισμένα έγκληματικά άζεται θαύριον κίντιτρα. 'Ητο ύπερβολικός ό συμπεριπα- τητής; "-ως ναΕ, ϊσως δχι. Β- στόοο τδ γεγονός έχεϊνο ήτο ένδειξις άποθαρρυντική δια τας προόδους τοθ πολιτισμ&Ο. Η νέ άτης διακρίνεται σήμερον παντός είς «ΡΥ« εύποιΐας. πρό 'Γ- πά'ρχο'υν δργανώσεις ποΰ την τι- μοθν άπό απόψεως άτομικής καί κοινωνικής άναμορφώσεως. Δια τόν λόγον δέ αυτόν ακριβώς μΐ» εξαίρεσις 2σο μονόπλευρος καί νης τα είχε χρόνια μέ τόν μικρόν Έλληνα ό ίποΐοζ έξεφύτρωνε έ¬ ξαφνα άπό Ινα σύδενδρο μέρος σάν Μεξικανός πολεμιστής. Έκεΐ- νος ειχε στά δόντια τού τό «λά- ζο», αύ;ός τό λάστιχο. Τα που- λιά τής δενδροστοιχίας ήσαν δ αί- ώνιος πολεμικός τού σκοπός. —Έδώ 8μως εσυνέχισεν β προ λαλήσας τα πράγματα είνε σοβα- ρώτερα. "Ενας " άπόκληρος τής τύχης γίνεται μέσον επιβουλής I- κείνου πού λέγεται σήμερον ά- τομική ελευθερία. "Ο,τι άλλοθ μεταφράζεται είς κέφι, άναψυ χήν, αύτοδιάθεσιν τοΰ άτόμου, χαράν τοθ ύπαίθρου κ. λ. π. κιν- δυνεύει έδώ άπό τόν πρώτον τυ¬ χόντα. Ουτε ή κρίσις αυτή υποθέτω έπρόδιδε κανένα άρτηριοσκληρω τιαμόν. Τα νά έξεγείρης έ'ναν άν¬ θρωπον τοΰ δρόμου εναντίον άλ- λων, εχει ευθύνην διττήν. Άφ ενός έκμεταλλεύεσαι την παθολογι κήν τού κατάστασιν δπως θά έκ- μεταλλευθής ϊσως μεθαύριον υπό την πλατυτέραν έννοιάν της την ανθρωπίνην αδυναμίαν. Άφ' ετέ¬ ρου γίνεσαι πρόξε^^ς διαταραχής διά πρόσωπα τα όποΐα δέν σοΰ χρεωστούν τίποτε. Βεβαία καλή είνε καί ή εύθυμί». Μπορεΐς δμως πολλάκις νά είσαι ευθυμος καί μέσα είς την καθαρώς πολιτισμέ- νην αντίληψιν. Δέν είνε κανένα έμπόδιον ό πολιτισμός είς την εύ θυμίχν, δπως ϊσως νομίζουν μερι- κοί. Άλλοθ νά γελοθν οί Πεταχτά οημειώματα πάντες μέ Ινα γαβριάν καλοσκα- ρωμένον ή καχοσκαρΌομένον. Άλλ επιμένφ: Οί πάντες καί δχι μερι κοί μόνον! * * * Εξαίρεσις δπως είπα ήτο τό ά νωτέρω επεισόδιον: ΜϊρικαΙ νεα ραί δεσποινίδες τσιμπηθείοαι άπό τόν υποβολέα εκείνον τής κοινής εύθυμίχ;, εύρον άμέσως Οπερασπι- στάς περισσοτέρους των ταραξιών. Καί τής αυτής ήλικίας. Διά νά άποδειχθ^ Ιτσι τό βάσιμον τής έ- ξαιρέσεως ακριβώς μέσα είς την ατμόσφαιραν της: Την σπουδά- ζουσαν νεότητα. Ανεξαρτήτως δμως τοθ Ιπιμυθίου ήξιζεν ή α¬ νάπτυξις των γιγονότων 8π»ί τ» ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Είς την Έλλάδα, δπως είνε γνωστόν, ή μονομαχία άπα- γορεύεται διά νόμου. Τό δια¬ τί έγινεν ό νόμος αύτός δέν ένδιαφέρει αυτήν τή στιγμή. Λέγουν, δτι ά νομοθέτης έπί- στευε την μονομαχίαν ώς εκ¬ δήλωσιν βαρβαρισμοΰ καί την απηγόρευσε διά νά έκπολιτί- ση. διά τής βίας τό ρωμαίϊκο. Λέγουν έπίσης δτι ό ίπποτι- σμός καί ή ρωμηοσύνη είναι δυό έννοιες άσυμβίβαστες, ώς είνε δέ γνωστόν ή μονομσχία αποτελεί την τελευταίαν εκ- φρασι τοΰ ίπποτισμοϋ. Λέγουν δμως άκόμη δτι απηγορεύθη ή μονομαχία, γιατί άν επετρέ¬ πετο, καθώς είναι θερμόαιμοι οί νεοέ>ληνες καί εχουν την
  παρεξήγησι στό αΐμά των,
  δέν θάκαναν άλλη δουλειά
  παρά μονομαχίες καί θά έ-
  χρειαζόταν πειό πολλοί μάρτυ
  ρες γι' αύτές, παρ' δσοι χρη·
  σιμοποιοϋνται σήμερα είς τα
  δικαστήρια καί τα συμβολαι-
  ογραφεΐα. Γιά είναν οιονδή¬
  ποτε λοιπόν άπό τούς λόγους
  πϋτούς, είτε καί γιά δλους
  μαζί καί τόσους άλλους πού
  δέν αναφέρομεν, απηγορεύθη
  ή μονομαχία ώς μέσον έπιλύ
  σεως των διαφόρων καί έπα-
  νορθώσεως τής προσβαλλομέ
  νηςτιμής.Καί έ'μεινεν ώς περισ
  σότερον πολιτισμένον μέσον
  έξιλασμοΰ των άμαρτιών καί
  εκδηλώσεως τοθ «φιλότιμου»
  ή έξ ένέδρας δολοφονία, ή
  βεντέττα καί τα μέσα πού ά-
  πολήγουν πολλές φορές σ*
  ώριομένες περιφέρειες... είς
  έμφυλίους πολέμους. Όταν
  δέ πρίν άπό λίγα χρόνια δύο
  ΐππόται τής πρωτευούσης αν¬
  τήλλαξαν τούς μάρτυράς των,
  έξ αίτίας τής τρωθείσης τι-
  μής τοϋ ενός υπό τοΰ άλλου,
  εδέησε νά ταξιδεύσουν μέχρι
  τής Ουγγαρίας διά νά άπο-
  κτήσουν την ελευθερίαν νά
  μονομαχήσουν έκεΐ είς Μνα
  είδυλλιακόν όλάνθιστον το-
  πεΐον καί νά χύσουν τό αΐμά
  των στήν γή πού είνε συνη-
  θισμένη νά ποτίζεται άπό
  τσιγγάνικο αΤμα. Μόνο πού οί
  ΐππόται τής Αθήνας δέν ήσαν
  φλογεροί ώσάν Τσιγγανοι,
  ουτε δσο ό τελευταΐος μονο-
  μάχος ίππότης τής πρωτευού¬
  σης μας Μουρούζης, κι' έτσι
  δλη ή δραματική ίστορία πού
  έδημιούγησαν εκλεισε μέ τό
  κωμικώτερο φινάλε.
  Είς την Γαλλίαν έν τούτοις,
  πού άδικα καθώς φαίνεται ε-
  χει τή φήμη τής χώρας των
  φώτων καί τοΰ άληθινοΰ πολι
  τισμοΰ, καί δπου οί άνθρωποι
  δέν ξέρουν τί θά πή ένέδρα
  καί βεντέττα άλλ' έννοοθν νά
  διατηροθν καί μερικές συνή-
  θειες τοΰ Μεσαίωνα, ή μονο¬
  μαχία θεωρεΐται ώς ίπποτική
  έκδήλωσι καί δχι μόνο διατη-
  ρεΐται, άλλά καί έπιτρέπεται.
  Καί, τό περιεργότερο. Συνή
  θως καταφεύγουν σ' αυτήν οί
  άνθρωποι των γρσμμάτων γιά
  νά λύσουν τίς φιλολογικές δι-
  αφορές των. Εΐδατε τί συνέ-
  βη μέ τόν διάσημο δραματουρ
  γό Άνρύ Μπερστάϊν καί τόν
  διευθυντή τής Γαλλικής κωμω
  δίας κ. Έδ. Μπουρνταί;
  Κατέφυγον στό ξΐφος γιά
  νά δώσουν λύσι σ' ένα θεα
  τρικό καυγά. Ό πρώτος έτραυ
  μάτισε τό δεύτερο στό βραχί
  ονα καί τό έπεισόδιο έ'ληξε
  Καί εΐναι ή ένάτη μονομαχία
  πού κάνει ό περίφημος θεατρι
  κός συγγραφεύς. Άθηναίκή
  συνάδελφος μάς παρέθεσε τή
  σχετική στατιστική. Γνήσιο
  μεγάλο ταλέντο δραματουρ
  γοΰ, δέν άρκέσθηκε μόνο νά
  γράψη δράματα μέ την φαντα
  σία καί την πέννα' εδημιούρ¬
  γησεν ό ϊδιος μέ τή ζ«ή καί
  Ό κ. Άλιβιζάτος.
  Μετ'όλίγας ημέρας θά κατ-
  λθη είς την νήσόν μας ό ύ·
  ποδιοικητής τής Άγροτικής
  ραπέζης κ. Μπάμπης Άλι-
  Ιιζάτος διά νά ομιλήση είς
  συνεταιριστικάς συγκεντρώ-
  σεις πού θά συγκροτηθοΰν είς
  τάς πρωτευούσας των τεσσά-
  ρων νομών, διά την σημα¬
  σίαν καί τούς σκοπούς τοθ
  έου νόμου περί Γεωργικών
  Συνεταιρισμών. 'Επ' εύκαιρία
  δέ θά δεχθή καί ύπομνήματα
  ών όργανώσεών μας δια τα
  ,ητήματα καί τάς ανάγκας
  ής ύπαίθρου Κρήτης. Δέν
  γεννάται δέ άμφιβολΐα δτι τα
  ύπομνήματα αύτά θά μελετη·
  θοΰν μέ προσοχήν καί δτι τα
  έν αυτοίς ζητήματα θά λυθοθν
  κανοποιητικώς καί συντόμως.
  Ενα δέαμα.
  Θαυμάσιαι αί έκδρομαί των
  υνηγών είς Λίαν καί ώραία
  ίδέα τής μετατροπής τής
  μικράς νησίδος είς θέρετρον
  δι' άναδασώσεως καί έξωραϊ-
  σμοΟ της. Καί δεινή ή σκο-
  πευτική ίκανότης των συμπο-
  λιτών Νεμρώδ, ώς αποδει¬
  κνύη ή πλουσία λε(α την ό¬
  ποιαν κομίζουν επιστρέφον¬
  τες έκ τής κατά Κυριακήν έκ
  δρομής των. Νομίζομεν δμως,
  δτι τό θέαμα τής περιφο-
  ράς των αίμοφύρτων αίγών
  πού φονεύουν, διά των κεν-
  τρικών όδών, διά τής λε-
  γομένης δηλαδή τουριστικής
  ζώνης, θά είμποροθσε νά λεί-
  . Πρόκειται περί περιττής ε¬
  πιδείξεως, πού μάς έκθέτει
  είς τα δμματα των ξένων,
  πού άφθονοθν την εποχήν
  αυτήν είς την πόλιν μας. Νά
  μην επαναληφθή λοιπόν αυ¬
  τή ή έπιδεικτική περιφορά των
  θηρευτικών θυμάτων διά των
  κεντρικών όδών.
  Η όδός Μάλλον.
  Φαίνεται δτι ή κατασκευή
  τής όδοΰ ΚαλοΟ Χωρίου—
  Πρίνας— Κρούστα— Μαλλών
  —Καλαμαύκας— "Ιεραπέτρας,
  δέν θά καθυστέρησις επί πο¬
  λύ άκόμη. "Ηδη τάς ημέρας
  αύτάς άρχίζει ή χάραξις με·
  γάλου τμήματος υπό τού μη-
  χανικοΰ τοΰ 'ΕπαρχιακοΟ Τα-
  μείου Λασηθίου κ. Λασηθιω·
  τάκη, θ' αρχίση δέ άμέσως ή
  διάνοιξίς τού διά προσωπι¬
  κάς εργασίας των κατοίκων.
  Καί πιστεύεται ότι άπό κοι-
  νοϋ, οί κάτοικοι, τό 'Επαρχια
  κόν Ταμείον καί τό ^Δημόσι¬
  ον, θά συμβάλουν καί θά
  συνεργασθοϋν διά την ταχυ¬
  τέραν αποπεράτωσιν ολο¬
  κλήρου τής όδοθ αυτής πού
  θά είναι μία άπό τάς γρα-
  φικωτέρας καί τάς μάλλον
  έξυπηρετικάς συγκοινωνιακάς
  άρτηρίας τοΰ γείτονος νο-
  μοΰ.
  τό ξΐφος. Ποίος είμπορεΐ τώ-
  ρα νά τοθ αμφισβητήση την
  άξία, την ίδιότητα, τό έπάγ-
  γελμα τοθ δραματουργοΰ;
  Άλλ' αύτά εϊπαμε συμβαί-
  νούν είς την Γαλλίαν καί δχι
  είς την Έλλάδα. Έδώ οί άν¬
  θρωποι των γραμμάτων, οί
  ποιηταί καί οί λογοτέχναι έ¬
  χουν βλέπετε άλλην αντίλη¬
  ψιν. Προτιμοθν την πένναν
  άπό τό ξΐφος καί τό μελάνι
  άπό τό αΐμα. Καί ετσι οί δι-
  αξιφισμοΐ των γίνονται είς τό
  χαρτί. «Μοντέρνοι» άνθρω-
  ποι, περιφρονοθν μαζί μέ τό-
  σα άλλα καί τόν Ιπποτισμό.
  Άν άλλωστε ήσαν Ιππόται, οί
  περισσότεροι τουλάχιστον θά
  _ έσέβοντο καί την τέχνην καί
  , δέν θάτήνέκακοποιοθσαν καθ*
  δν τρόπον την κακοποιοθν...
  Μ
  ,1
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- Αυριον ενας
  κινηματογραφικός κολοσσός· «Ό
  άνεμοστρόβιλος των ψυχών».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Μοντέρνος Ίπτΐότης» Έκ
  τος ιτρογράμματος Ζουρνάλ
  Προιστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άσιραδάκης
  ΓΐΙΤΐΙΐεΙΐ!
  1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;
  ΙΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι
  Βασιλι/.ής χήρας Γεωργίου
  Μπελιμπασχλη κατοίκου Σαμπί
  Πεδιάδος. |
  Κατά
  Έμμανο,ιήλ Ιωάν Σταυρουλά-
  κη, κατοίκου έπίσης. Ι
  Έπειδή ό καθ' ου τό παρόν
  πρόγραμμά μου καίτοι έπετάγη
  νομίμως 1) δια τής υπο χρο-1
  νολογίχν 19 Ίανουαρίου 1938
  κατασχετηρίου έπιταγής μου Γνα
  δυνάμει καΐ πρός εκτέλεσιν τής
  υπ' αριθμόν 2082 τοΰ 1937 δρι-
  {=>
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ή στηλη τού ώροιάκοσμο».
  Κάλτσες τής έποχής.
  Οί χρωματισμοό τής μόδας.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Ενας κινηματογραφι¬
  κός κολοσσός!
  Τό τελευταίον «Ρ>-
  στούργημα τής:
  ΙΙ1ΗΙΙΙ
  Τό συγκινητικό δράμα
  μιάς μητέρας πού άνα-
  βαίνει τόν Γολγοθά τοΰ
  1 Μαρτυρίου γιά την άγά-
  πη τοΰ παιδιοΰ της.
  "Ενα τρυφερό έρωτικό
  ρωμάντζο μέσα στό αγριο
  πλαίσιο τοϋ παγκοσμίου
  πολέμου.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΖΘΖΕΦ1Η ΧΟΥΣΪΙΝΣΟΝ
  ΜΟΝΑ ΜΠΑΡΙ
  καί ό μεγαλύτερος τενό-
  ρος τής έποχής
  Ζ Ω Ρ Ζ ΧΟΥΣΤΟΝ
  Όλόκληρες σκηνές ά¬
  πό την έπερα ΚΑΡΜΕΝ.
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟΥ
  Ό όδβντίκτρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  Έκτται&ει,ΟεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβ-'ϊ 'ει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσηιιΛτων τοΰ
  οτόματος (ούλΐτιδος, κακοομ!
  απ συυφώνος μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της έπιστήμης
  'ίχπίσηΓ όδοντοστοινιας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λ,ων—κορωνες έκ πορσεΛά·
  νς. Έττανχφορα τελείως ·4·
  νώδυνος τδν στρεΒλοφυ&Κ· ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αθ·
  τΊν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΪ
  Είύικευθείς επί έηταετί- *
  αν αίς τα ηαδολογικα νο- 5
  οήματα έν Παρισίοις καί {
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  Άμαλ^είας ι'πάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9 -12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ #
  Τάς Κυριακάς δωρεάν Ι
  10—12 ττ. μ
  Τηλέφωνον 6—03
  ιεως τοΰ Πλημμελειοϊικείου Ή- (
  ιακλείοο καΐ 2) διά τής 6πό'(
  ρο-νολογίαν 8 Απριλίου 1938
  'ατασχετηρίου έπιταγής μου ί'να'
  υνάμει καΐ πρός εκτέλεσιν τής'
  ιΐτ' αριθ 40 τοΰ 1938 όριστι-
  :ής αποφάσεως τοθ Είρηνοδι-
  ,ιείου Κασΐελλίου Πεδιάδος προ¬
  σωρινώς κηρυχθείσης εκτελεστής
  αμφοτέρων νομίμως κοινοποιη-
  σων αύτω κατά τα υπ' άριθμ :
  75Ϊ τής 27 Ίανουαρίου 19381
  ν.αί 88<> τής 12 Απριλίου 193»'
  άποδίΐκτικά έπιδόσεως τοΰ κλη·1
  τήρος τής περιφερείας τοΰ Εί-
  ρηνοδικείου Κασιελλίου Πεδιάδος
  Γεωργ. Παχουλάχη 3πως μοί πλη
  ρώση διά μέν τής πρώτης κα
  τασχετηρίου έπιταγή; μου δραχ¬
  μάς !>47 διά δέ τής δευτέρας τοι
  αυτής δραχμάς 4826 ήτοι έν δλω
  δραχμάς .>773 καί τούς άπό τής
  κοινοποιήσεως των έπιταγων τού
  των νομίμου; τόκους άπέσχε μέ
  χρι σήμερον νά πράξη τοθτο.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ποσοΰ τού¬
  του των Δραχμ. 5773 των τόκων
  αυτών καΐ των έξόίων εκτελέσε¬
  ως μέχρις άποπληρωμής εκτίθημι
  είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει-
  στηριασμόν εκποιήσεως τα έπόμε
  να άκίνητα κτήματα τοΰ άφει-
  λέτου μου κείμενα έν τή κτη
  ματική περιφερεία τοΰ χωρίου
  Σαμπά Πεδιάδος τής Είρηνοδι
  κειακής περιφερείας Καστελλίου
  Πεδιάδος ήτοι 1) Ένιός τοΰ χ<ι>
  ρίου Σαμπα Πεδιάδος καί έξωθι
  τής οικίας τοΰ όφειλέτου αγρόν
  (σώχωρον) εκτάσεως δέκα οκά
  δών απόρου, συνορ. κτήμασι
  Γεωργίου Περαντωνάκη, Γεωργίου
  Περάκη κα'. υπό δρόμου. 2) Είς
  θέσιν «Καμπέρη Μάνδρα» άγριά
  δα μετά καλλιεργημένου καί ά
  καλλιεργήτου άγροΰ εκτάσεως έ
  νός στρέμματος συνορ. κτήμασι
  Γεωργίου Περάκη καί Βασιλικής
  Μπελιμπασάκη. 3) Είς θέσιν «Χά
  ρακα» αγρόν χέρσον πέντε ώς
  έγγιστα οκάδων συνορ. κτήμασι
  Άντωνίου Περάκη καί Βασιλι
  κης Μπελιμπασάκη. 4) Εις θέσι
  «Βίγλα» άμπελον ε/ός έργάτου
  αυνορ κτήμααι κληρονόμων Π»
  πά Μιχ. Περάκη κα'ι Βασιλική
  Μπελιμπασάκη ό) Είς θέσιν
  «Κεφάλια» αγρόν δύο όκάίωι
  α-ιν^ρ κτήμασι Βασιλικής Μπε
  λιμπασάκη καί Άντωνίου Περά
  κη. καί (1) Είς θέσιν «Βρυαί-
  δια» αγρόν χέρσον εκτάσεως
  τριών άλάδων συνορ. κτήμασ
  Έμμαν. Περάκη καί Βασιλικής
  Μπελιμπασάκη
  Ό πλειστηριασμός ού:ος γε
  νήσεται ενώπιον τού συμβολαι
  ογράφου Κασΐελλίου Πεδιάδος
  Γρη^ορίου Σταθάκη ή Παπαδάκη
  ή τούτου κωλυομένου ενώπιον
  τοΰ νομίμου αυτοΰ άναπληρωτοΰ
  καί έν τω έν Καστελλίω Πε¬
  διάδος δημοσίψ γραφείφ τού
  την 3ην Ιουλίου 1938 ημέραι
  Κυριακήν καΐ ώραν 10—12 π
  μ. δτε καί δπου καλοΰνται ο
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήτωσιν
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήι
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοί
  προκειμένου.
  Έν Καστελλίω Πεδιάδος τή 1ί
  Μαίου 1938
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τή
  έπισπευδούσης καί παραγγελλού
  αης
  Αντώνιος Π. Γαλανάκης
  Ή κάλτσα, κυρίρς μου, θεωρεΐ
  ται σήμερα γιά τίς κομψές γυναΐ
  κες δλου τού κόσαου, γιά τίς Εΰ
  δσο καί για τίς Άμερι·
  __,, σιτουδαιότατο έξάρΐημα
  ..,-> γυναικείας τουαλέττες
  Ή κάλτοα 8γινε μιά έκ των ση¬
  μαντικώτερον άνα/κων τής γυ-
  ναικείας κομψότητος, καί ιδού ιιια
  τρανωτατη απόδειξις τόν περα
  σμένο χρόνο, είς τας Ηνωμένας
  Πολιτείας, έπωήθησαν 122 έκα·
  τομμύρια δωδεκάδες ζεΰγη μετα·
  ξωτών καλτσών' Πρδγμα πού ση
  μαίνει μιά κατανάλωσι άττό τρείς
  δωδεκάδες ζεύγη καλτσών δια
  κάθε γυναΐκα' Καί εάν ττροχωρή-
  σωμε στή στατιστική θά φθασωμε
  = 1ς τό συμπέρασμα δτι ή Άμερι
  :ανίδα α'ισθάνεται κάθε δέκα ήιιέ-
  >ες την ά άγκη νά αγοράση, &να
  ^εΰγος κάλτσες .
  Ή κάλτσα πρ4πει ν' άποτελη μέ
  ήν τουαλέττα πού συνοδεύει μ.α
  ,ελεία άρμονία ποϋ τίποτε δέν
  μττορεΐ να διακόψη Εφέτος ή κάλ
  ~σες έγκατέλειψαν τούς θαμπούς
  .;αί ούδττέρους χρωματισμούς τού
  περασμένου χρόνου καί ηύνόησαν
  πολύ ζωηρότερεςάποχρώσειςιτταιν
  μττρυλε, αλεζαν μπρυλέ, μπλόν έ
  κάιγ, Μια όλόκληρη λεπτή κλίμα
  κα άποχρωσεων, σάρκας χρυσω·
  μένης είς τόν ήλιον,
  Καί ιδού τώρα, ποιές άποχρώ·
  σεις κάλτσας θα φορέσετε μέ με·
  ρικα ά-ΐό τα χρώματα πού είνε Ί
  διαιτέρως τής μόδας
  Μέ τό κίτρινο; '
  ΖΗΤΕ1ΤΑ1 ύπάλληλος τελεία
  φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορική
  Σχολής υπηρετήσας είς τό'
  Στρατόν διά Κατάστημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρι
  (3 καμάρες)
  (Γ-
  ΓΕΩΡΓΟΠ!
  'Πι ΤΠ ι ίΙ
  Ι».
  Καταπ.ολεμήσατε άμέσως τό Σκουλήκι τής άμ
  πέλου (Εύδημίδα) ποϋ έπροξένησε μεγάλες ζημ'ες
  στ" άμπέλια σας τόν περασμένο χρόνο. Θά τό έπι-
  τύχετε μόνον μέ την:
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΙΪΚΗ ΝΙΚΟΠΝΗ
  Έξοντώνει αυτοστιγμεί τό σκουλήκι καΐ στοιχί-
  ζει οίκονομικά. Ζητήσατε όδηγΐες καί δεΐγματα ά¬
  πό τόν αποκλειστικόν Αντιπρόσωπον:
  . Ν. Θ. ΝΟΜΙΔΗΣ
  Νίκης 9 ΑΘΗΝΑΙ
  Ι καί ήλιόλουστες άποχρώσεις καλ
  Ι τσων. Μέ τό μπλέ τυρκουάζ ά-
  παλους χοωαατισμούς· νουαζέτ ή
  έλαφρώς ροζέ Μέ δλες τίς άπο
  χοώσεις τοϋ ρόζ. τόνους «φυμέ· ή
  νουαζέτ ηαλ Μέ τό λευκό, ΰτΐάρ
  χει ένας άπλός τρόττος γιά νά λύ-
  σετε τό πρόβλημα: νά έκλέξετε
  τό χρώμα που θα ήθέλατε νά ε-
  γη τό δέρμα σας Μέ τό γκρί εί-
  ._ σφάλυα νά φορέσετε κάλτσες
  γκρί τό ξανδό ή χρυσό μπέζ, τό
  άλεζάν ιιπρυλέ είνε πο>ύ £ώραιό-
  τερα Μέ τό μώβ καί τό συκλα-
  μέν, τό «φυμέ» μπλόν ή μαρρόν έ
  ναρμονιζονται λεπτόιατα Μέ τό
  μαΰρο, δλοι οί «φυμέ· τόνοι είνε
  τέλειοι
  Γενικώς, πρέπει νάΐχετε ύι'δψιν
  σατ, δτι δλα τα ζωηρά χοώματα
  χονδραίνουν την κνήμη, ένφ τα έ
  λαφρώτερα και διαφανέστερ^ χρώ
  ματα την λεπταίνουν
  Ή λειττότης τής κάλτσας είνε
  ό δεότερος ηαράγων τής κομψό-
  τητός της Διά τό άπόγευμα και
  δια τό βράδυ είνε ώραΐο νά φο-
  ρήτε κάλτσες διαφανεΐς διότι δι
  δουν £να ϋφος εϋθραυστο καί λε·
  πτό Άλλά ή πολύ λεπτή κάλ¬
  τσα καταντά έσφαλμένο γοΰστο
  μέ £να κοστοϋμι στόρ καί μέ φαρ*
  δειά χωρις τακούνι τΐαπούτσια·
  Είνε πρωτιμώτερο νά υίοθετήσετε
  μεταζφτες καλταες <ιΐτορεία<» όλι γώτερον διαφανεΐς καΐ περισσότί ρον πρςχκπκές. ή Ντιατεγχέ ! Τό φημιαμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνκκκινιοδέν πληρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρβμολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, ©εσσσλονϊκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Άνεσις—Άσφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τ»λε». 5-40 7σ εήααρότερο- βιγαρέκτ& ΖΑΠΔΝΤΙΙ5 -•"ν -«»» ( ._1ί. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■«ΡΜΜ Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα ολων. Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΗ ΒΑΣΙΜΣΣΑ -- Γεγονός είνε πάντως δτι ά- ποτραβήχθηκεν. Άλλά χωρΐς τή συνδρομή τού ήι:αν άδύνα τον στούς άλλους νά βγά- λουν άπό τό Τάμπλ κσί τούς τέσσερες κρατ υμένους μαζ! Δέν θά μποροΰσαν νά ΚΟΙΝΩΝΙΚλ ΚΙΝΗΣΙΣ— Έπανήλθον έξ Άθη νών ή κ. χαί ό κ Γεώργ. Ε. Περά κης ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-θωμάς Πολί¬ της, Ίσμήνη Λανίτου έκ Κύπρου, ηρραβωνίσθησαν είς Άθήναο. ΝΕΟΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΕΣ - Ό κ. Έμμ. Πατεργιανάκης έφορειακός δούς τάς νενομισμένας έξετάσεις ενώπιον των καθηγητών τής Άνω- τάτης Έμπορικής Σχολής 2λαβε τό πτυχίον τού. Εί, τόν κ. Πάτερ- γιανάκην ευχόμεθα την αυτήν ε¬ πιτυχίαν καί είς τό ττρακτικόν τού στάδιον Κ.— -Ό κ. Νϊκος Κουβίδης δούς τάς νενομισμένας έξετάσεις ένώ» πιον τοΰ Άρειου Πάγου, ίλαββ την άδειαν τού δικηνορεϊν Εύχό- Ζαρζαί καί ό Τουλάν έπροσ- τιως καί διά'τοϋ τύιου έκφράσω· πάθη -αν νά την πεΐσουν. Άλ ^εν τ^ ευχαριστίας μας ε_ίς τούς λά αυτή μέ πραγματικήν εύ- Ιγένεια απερριψε την πρότα- σι πού τής υπέβαλον νά άπο- δράσ{] μόνη. Έπροτίμησε νά πρραιτηθή τής φυγής παρά νά εγκαταλείψη τΑ παιδία της. Καί μ' άποφασιστικότητα πού έξή Ζ συγκινεΐ, έξήγησε στόν ζαί τα έλατήρια τής άκλονή τού αποφάσεως της. «Έκάμαμε £να ώραΐο δνει ρο, αύτό είνε —δλο ταϋ έγρα ψε. Άλλά έκερδίσαμε πολλά γιατί εύρήκαμε καΐ σ' αυτή την περίσταρι μίαν άκόμη άπόδειξι τής πλήρους ά- φοσιώσεώς σας πρός έμένα Η έμπιστοσύνη μου σέ σδς είνε άπεριόριστη, Θσ βρήτε πάντα σ' έμένα, σέ όποιαδή ■κοτε περΐστασι, χαρακτήρα καί θάρρος. Άλλά τό συμφέ ρον τοθ γυιοθ μου είνε τό μό νο πού μέ καθοδηγεΐ, Όσηδή ποτε καΐ όν είνε ή ευτυχία πού θά έδοκΐμαζα βγαΐνοντας άπό δώ μέσα, δέν μπορώ νά τόν άποχωρισθώ. Κατά τα άλ λα γνωρΐζω καλά την άφοσΐ- ωσΐ σας άπό δλα δσα μοϋ ά νεπτύξατε λεπτομερώς χθές Νά είσθε βέβαιος δτι αίσθά- νομαι ΐήν βαοιμότητα των έ πιχειρημάτων σας δσον άφο- ρα τό δικό μου συμφέρον καί ξέρω δτι αυτή ή εύκαιρΐα μπο- ρεΐ νά μην ξαναπαρουσιασθή. Άλλά δέν θά μποροΰσα να αίσθανθώ καμμιά χαρά, αφή¬ νοντας τα παιδία μου, Αυτή ή ίδέα δέν μέ άφήνει οΰτε κάν νά λυπηθώ». Ό Ζαρζαί έκαμε τό κάθή κόν τού. Δέν μποροϋσε πιά τώρα νά βοηθήση διόλου τή Μαρία—Άντουανέττα. Άλλά μποροθσε νά τής παράσχη, ά κάμη μίαν ύπηρεσία: νά μεσο λαβηστ) ώστβ ή Μαρία—Άν τουσνέττα νά στεΐλη στό έξω- τερικό έ'να τελευταΐο σημάδι ζωής καΐ άγάπης ΛΙγο πρίν άπό την κσρατό μησί τού ό Λουδοβΐκος 16ος θέλησε νά στεΐλτι στήν οΐκογέ νειά τού, μέ τόν θαλαμηπό λο τού, £να δακτυλΐδι καΐ ε' ναν βόστρυχο άπό τα μαλλιά τού. ΟΙ έπίτροποι δμως τής Κομμούνας έκριναν δτι τό υ στατον αύτό δώρον ενός μελ- λοθανάτου εΐχε κάποιο μυ· στηριώδες νόημα—η"ταν ΐσως σύνθημα γιά καμμιά συνωμο σία—καί κατέσχον αύτά τα λείψανα τα όποϊα έπειτα έ σφραγΐσθησαν. Ό Τουλάν, πά ράτολμος πάντα,—τό έπλήρω κ. κ. Συναδέλφους Αρχανών, Διευθΰντριαν Άννα Μηλανάκη, δ· δασκαλίσσας ΜαρΙανΦιωράκη^ Εύ· αγγελίαν Δουν&ουλάκη, Σοφίαν Βλαχάκη καί "Ιωάννην Χατζηκώ· σία διά τάς ά,βράς αυτών περι- ποιήσεις καΐ φιλοξενίαν κατά την έκεϊσε εκπαιδευτικήν ημών έκδρα- μην την 19ην Μαΐου 1938. Προσέ¬ τι εϋχαριστοΰαεν θίρμώς καί τόν κ Μιχ Σαρινόπουλον Ίεροψάλ* την Άοχανών διά την συμμετοχήν αότοθ είς την έκδρομήν μα*; συγ¬ χαίροντες αυτόν άμα «αί διά τα ύα' αΰτοΰ έκτελβσθέντα έκκλησι- αστικά τεμάχια Βυζαντινης μουσ'« κης Έν Δαφναΐς 26-5-1538 Ό Διευθυντής τ Άρχιμ. Ν. Δβυλουφάκης σε άλλως τε μέ τού—έσπασε τίς τό κεφάλι σφραγΐδες καί παρέδωκε τα ένθύμια στή Μαρία—Άντουανέττα. Αυτή δμως αίσθανόταν πώς δέν θά εμεναν γιά πολύν καιρό άσφα λή στά χέρια της. Καί άφοΰ είχεν επί τέλους κοντά της έ'ναν διαγγελέα σίγουρον, ε- στειλε τό δαχτυλΐδι καί τα μαλλιά στοΰς άδελφούς τοθ βασιληά. Συγχρόνως έγραψε στόν έ'να, στόν κόμητα τής Προβηγκίας: (συνεχΐζεται) Γύρω στήν πόλι. Σήμερον τό εσπέρας δίδεται ώς γνωστόν ή προαγγελθείσα συ· ναυλΐα τοϋ Ώδείου μας. — Καί διότι τό πράγραμμα τής συναυλίας είνε εκλεκτόν, περιλαμ βάνον δύακολα καί Ονομαστά Κργα μβγάλων μουσουργών, άλλά καί διότι κατ' αυτήν θά έπιδειχθη συνολικώς ή συντελουμένη «Ις τό "Ωδειον μας έρνασία. —'Επφάλλεται ή παρουσία συ- σώμου τής Κοινωνίας "Ηρακλείου. —Ή συναυλΐα διατελεί ώς έ· γράψαμεν προχθές υπό την προσ¬ τασίαν τοθ κ. Νομάρχου θά τιμη- ""; δέ καί υπό τοΰ κ. Άρχηγοϋ τοθ σ'τόλου καί των κ. κ. αξιωματικών. —Τα θερινά μβλτέμια ήρχισαν νά έπεμβαίνουν είς τάς καιρικάς έξελίξεις —Πράγμα πού εύνοεΐ τάς κα¬ λάς προθποθέσεις διά την εφετει¬ νήν εσοδείαν. —Άλλά καί την ττρόβλεψιν 8· τι οί ζέατες εφέτος θά διακόπτων ται συχνά άπό τό «φρέσκο». Τού λάχιστον ή πρώιμος παρεμβολή των μελτεμιών Εισί έξηγεΐται άπό τούς καιροσκόττους. —ΑΊ έξετάσεις πλησιάζουν καΐ οί μαθηταί άρχίζουν νά ...πίρισυλ· λέγωνται είς εαυτούς. — Είτε διά νά συμτιληοώαουν τάς έλλείψεις των, είτε διά νά κα ταστήσουν «επίζηλον» τόν βαθμόν των έξετάσεων. — Γενικώς μπορεΐ νά πή κα· νρΐς δτι ήοχισαν μεταξύ τοΰ μα- θητικοϋ κόσμου τα αΐώνια κτυπο- καρδια. ■—Τούς όψωνιστάς άπασχολοΰν πολύ αύτές τίς ήμέρες τα φρέσκα κηπευτικά τής έποχής. — "Ατινα άποτελοΰν πάντοτε τό ύγιεινότερον ?δεσμα. — Είς τό ενδιαφέρον αύτό κύ¬ ριον ρόλον πα'ζουν τα κολοκυθά- κια τα όποϊα άλλως τε ώς «πρω- τοφανίστικα· κατέχουν δλας τάς τιμάς είς την αγοράν μας1 —Στις δόξες τους πάλιν οί δι- εθνολόγοι των καφενείων. — Τα διεθνή πράγματα δίδουν βλέπετε καί αΰθις την ευκαιρίαν εύρείας συζητήσεως. —Μέ τό στερεότυπον άπό έτών έρώτημα: Πόλεμος ή ειρήνη, —ΟΙ φίλαθλοι έκδηλοϋν κατ' αύτάς γενικόν ενδιαφέρον, μέ τούς αγώνας πρωταθλήματος —ΟΙ όποϊοι θά συνεχισθοϋν την προσέχη Κυριακήν καί την μετα προσέχη. — Μέ αθρόαν κάθοδον των φι λάθλων είς τό γήπεδον «Χάνδαξ». ό Ρέπβρτβρ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ή βραβευθεϊσα είς τόν χορόν τής ναυτκής όργανώσε ως καλλιτέχνις κομμώτρια Δνίς Ελπίς ΧαραλαμπίδΘυ, επανήλθε έκ τοϋ ταξιδίου της καί έτιανήρχι σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν τέρνα σχέδια κομμώσεων πού θά έκπλήξουν ΛΟΓΙΣΤΗΣ πεπειραμένος δια- θέτει ώρας διά την τήρησιν λο· γιστικών βιβλίων. Ένήμερος έμ· πορ^κής άλληλογραφίας Έλληνι- κής καί Γαλλικής παρ' ημίν. Πληροφορίαι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ' ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ""·1 ■■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■■■■■■■■■■Ι 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καΐ τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει και επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις ^άσης"; φύσεως τραπβζιτικής έργασίοτς &η« αυμφερβντκς βρβνς. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΛΒΒ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  310ον
  Συνεχώς μετεχειρΐζετο τάς λέξεις, εύαΐσθητος
  άνθρωπος, καΐ, ή φύσις- Ή φύσις, έλεγε, διά
  νά έχη ό πολιτισμός ολίγον τι άπ' δλα στίβει
  είς αυτόν καί όλίγην βαρβαρότητα, άπό την έπιτερ
  πή δπως εκείνην. Ή Εύρώπη Ιχει δεΐγματα τής
  Άσΐας καί τής Άφρικής έν μικρώ. Ό αΐλου-
  ρος είνε τίγρις των οίκιών ή σαύρα είνε κρο
  κόδειλος τοθ κόλπου. ΑΙ χορευτρίας τοϋ θεάτρου
  είνε άγριογυναΐκες ροδόχροοι· ούται δέν τρώ-
  γουν τούς άνθρώπους, άλλά τοΰς σουρομαδοϋν
  ' Ε γκυκλοττ α ιδ ε ί α
  ■* Ι
  ΑΓ
  νά
  έκείνους πού θέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΚΑΡΔΙΑ ΖΗ ΑΙΩΝΙΩΣ;
  Β'. Ι χο 1912 ζή άκόμη, ήτοι επί εί-
  Άλλά τό περιεργότερον είνε τόΙ Λοσιέξ χρόνια, ένώ τό ανώτατον
  ή, ώς μάγισσαι τούς μεταβάλλουν είς
  καί τοΰς ροφοθν. Τοιαθτα είνε τα ή'θη
  όστρείδια
  μας. Δέν
  καταβιβρώσκομεν, ροκανίζομεν δέν έξολοθρεύομεν
  ξεφλουδίζομεν.
  Β.'
  Κατά τόν Μαστρογιάννη καί τό καλύβι τού
  Κατώκει δέ είς την συνοικΐαν Βάλτου (Μ&Γαΐβ)
  έν όδφ Κρανίου, αριθ. 6. Ή οίκία ήτο κτήμά
  τού. Έχήρευσε δύο γυναικών. ΤΗτον εΰθυμος καί
  δταν ήθελε, θωπευτής. "Επί τη"ς νεότητός τού υ¬
  πήρξεν έκ των άνθρώπων έκεΐνων, οΐτινες πάν
  τοτε άπατώνται υπό τής γυναικός των, καί ουδέ
  ποτε υπό τής έρωμένης των, διότι είνε οί δυ-
  στροπώτατοι των συζύγων καί οί χαριέστατοι των
  έραστών. ΕΤχε πάντοτε τάς χείρας τού έντός
  των θυλάκων τής στενής καί υπό τα γόνατα ά
  ναδεδεμένης (κατά τόν συρμόν τοθ καιροΰ έκεΐνου)
  περισκελίδος τού καί έλεγεν ώς άπό καθέδρας.—
  £νας οωρός ψωρο
  ήσαν εν όλόκλη
  Ή γαλλική έπανάσταοις ή"τον
  μανώληδες.
  Τα ίδιαΐτερα δωμάτιά τού
  ρον διαμέρισμα τοθ τιρώτου όρόφου έπιπλωμένον μέ
  χρι τής όροφής άπό τατιεισοφίας έξαισΐας τέχνης
  των Γκοπελέν κοί ΜτιωβαΙ, τιαριστώσας βουκολι
  κάς σκηνάς.
  Τα σχεδιάσματα καί αί ζωγραφΐαι τής όροφής
  καί των τοΐχων ήσαν ουνεχής καί βαθμιαία άνα
  παράστασις τοθ αύτοθ θέματος ομικρυνομένη έφ'
  δσον προσήγγιζε μέχρι τοϋ διοζωνΐου προσερεΐσμα
  τος των έορών.
  Την κλΐνην τού περιέφροοσε διά τιολυητύχου
  παροβάν έοτιλβωμένου έκ κόμμεως τοθ Κορομάν-
  δελ. Μικρά παραπετάσματα σουρωτά έκρέμαντο
  πρό των παράθυρον σχηματΐζοντα μεγάλας συγ
  πτυχάς γραφικωτάτας καί μεγαλο
  πείραμα, πού έκαμεν έ ίατρός
  Κάρρελ τοθ Ίνστιτούτου Ροκφέλ-
  λερ τής Νέας Υόρκης. Κατά τό
  1912 ό Κάρρελ έλάμδχνεν άπά Ι¬
  να Ιμ,βρυον όρνιθος κατά την έ-
  βδόμην ημέραν τής έκκολάψεως
  ίνα κομμάτι άπδ την μικροσκο¬
  πικήν καρδίαν τού πού ήρχισε
  νά σχηματίζεται καί νά πάλλη
  καί τό έτοποθέτησε κατα τδ σύ
  στημα τοθ Χάρρισον είς μίαν
  σταγόνα αί'ματος, είς την οποί¬
  αν είχον προστεθή είδικαί σύσι-
  αι έξαχθείσαι άπό τό περιεχό
  μενον τοθ έμβρύου. Τό κομμάτι
  αύτό παρετηρήθη 2τι είς ανάλο¬
  γον θερμοκρασ'αν δχι μόνον ζτ}
  άλλά καί άναπτύσσεται, μέ τόσον
  ταχύν ρυθμόν μάλιστα, ώστε είς
  διάστημα σαρανταοκτώ ώρών νά
  άποκτά τό άρχικόν μέγεθος τής
  καρδίας. Έχώρισε τό κομμάτι
  αύτό είς δύο καί έκαλλιέργησε
  κατά τόν ίδιον τρόπον χωριστά
  τό καθένα. Έντός σαρανταοκτώ ώ¬
  ρών πάλιν, τό κάθε κομμάτι ανε¬
  πτύχθη είς τό άρχικόν μέγεθος
  τοθ συνόλου. Εάν τό πρίγμα αύ¬
  τό εξηκολουθεί™ άπό τοθ 1912
  μέχρι σήμερον τό μικροβκοπικόν
  άρχικόν κομμάτι θά ήτο σήμε¬
  ρον μία καρδία μεγάλη ίσον καί
  ή ύδρόγειος σφαΐρα! Άλλ' ό Χάρ¬
  ρισον, έπιφυλακτικός, διεκήρυσσε
  κατά τό 1913 8τι δέν ήμποροθσεν
  άχόμη νά γίνη λόγος περΐ άθα
  νααίας τής ζωικής ΰλης "Ολα
  μάλιστα συνέτεινον ώστε νά υπο-
  Ή παραγωγή Μαλλίων
  καί ή ύπαρξις έλών.
  ΜΑΑΛΙΑ Μά'ιος (άνταποκριτοθ
  μας).— Ή παραγάγη των γεω
  μήλων είς την περιφέρειαν μα;
  κρίνεται καί εφέτος άρκετά ίκα-
  νοποιητική "Ηδη ήρχισαν καί
  αν.
  βριον τής ζής μιάς κόττας δέν συνεχίζονται έντατικώς α£ πρώ
  δπερβαίνει, γενικώς, την δεκαετί- ται φορτώσεις έτί άτμοπλοίων
  Ι καί ίστιοφόρων, τόσον διά τή/
  λοιπήν Κρήτην 8σον κα! την άλ¬
  λην Έλλάδα γενικώτερον. Ώς έκ
  τούτου ή κίνησις πού παρατηρεΐ-
  Σήμερον 6 ιερεύς Ρε^ερπέρΐ,
  καθηγητής τής βιολογίας είς τό
  παπικόν πανεπιστήμιον τοθ Αατε
  ρανοθ τής Ρώμης ύποστηρίζει δτι | ται είς την κωμίπολίν μας κατ'
  είς τα κύτταρα τοθ ανθρωπίνου αύτάς είνε ζωηρά καί ώς προ-
  όργανισμοθ ήμποροθν νά ζήσουν
  έπ' άπειρον. Επί τ-ξ) βάσει 6ιο-
  λογικών παρατηρήσεων, βεβαιοί
  βλέπεται, αυτή θά εξακολουθήση
  άκόμη έπ' αρκετόν
  Έν τώ μεταξο οί Μαλλιώτες
  8τι δημιουργεΐται ήδη ή θεωρία' έργάζονται άενάως καί καλλιερ-
  κεκομμένας
  πρεπεΐς.
  Ό κήπος κεΐμενος
  ξ
  άμέοως υπό τα πσράθυρά
  άθ
  τού εΤχε διέξοδον πρός τό γωνιαΐον παράθυρον,
  έξωθεν τοθ δποΐου δεκατιενιοβάθμιος κλΐμαξ ή"γε
  πρός αυτόν.
  Πλήν μιάς βιβλιοθήκης συγκοινωνούσης πρός
  τόν θάλαμόν τού, εΐχε 'καί κόμμωτήριον, πρός
  δ έδείκνυεν Ιδιάζουσαν στοργμήν, ώς είς άνα-
  παυτήριον διακόσμητον, δι' τνθισμάνης χλόης έ-
  μπεπετασμένον κατά τό πρότυπον ύπόδειγμα των
  πινακοθηκών τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. ώς τάς ε'ίχε πά
  ρσγγεΐλει ό στρατάρχης καΐ άντφασιλεύς τής Σι
  κελΐας διά την παλλακΐδα τού.
  Έσχε δύο συζύγους. Ή συμμεριφορά τού με
  τεΐχε των τρόπων τοϋ αύλικοΟ, άν καΐ δέν ϋτιή'ρ
  ξε ποτε τοιοθτος, καΐ τοθ εύγενοθς, οποίος
  ήτο δυνατόν νά γίνη..
  Γ'.
  Φ ώ τίος
  θά
  Έν ήλικία δεκαέξ έτών, είς τό θέατρον τοϋ
  Μελοδράματος εΤχε την τιμήν νά ατρέψουν πρός
  αυτόν τάς διόπτρας των δύο καλλοναΐ, έν δλτ,
  των τότε τή άκμή, άς έξύμνησε καί ό Βόλται-
  ρος. ή Καμαργώ καί ή Σακλέ.
  Εΰρεθείς αίφνης έν μέσω των δυο πυρώνευ
  Ρε τρόπον νά υπεκφύγη την ένέδραν. δραξάμε
  παρουσΐας μιδς άφελους δεκαεξαετοθς
  καλουμένης Νανερής, ής καί η-
  νος τής
  όρχηστρΐδος
  ράσθη.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡ1ΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  '
  Ιι.
  Ι····"··*
  ■■•■εί·
  στηριχθή δτι ή ΰλη αυτή θά ε
  παυε ζώσα δταν έφθανεν είς ή
  λικίαν ανταποκρινομένην πρός
  τό ανώτατον δριον τής ήλικίας
  τοΰ ζώου, άπό τό οποίον ελήφθη.
  Έν τούτοις τό κομμάτι έκεΤνο
  τής σωματικής αθανασίας ή άκρι-
  βέστερον τής δυναμικής άθα ασί-
  ας των κυττάρων. Οί, πειραματι-
  σμοί οί γενόμενοι επί ανωτέρων
  ζωικών ε Ε δών δέν έχωσαν, βεβαία,
  άποτελέσματα πάντοτε απολύτως
  σαφή, άλλ' έρριψαν έν πάση πε¬
  ριπτώσει κάποιον φίδς είς τό 8-
  λον ζήτημα. Ή ζωτικότης τοθ
  ανθρωπίνου όργανισμοθ, κατά τόν
  καθηγητήν Ρεβερπέρτι, εύρισκε
  ται είς πλήρη ΕσορροπΕαν μβ-
  ταξύ τής ζωτικότητος των κυττά¬
  ρων, τόσον ώστε ό Μετσνικώφ
  έφαντάζετο δτι Ί}>.πορίΙ νά εξα¬
  σφαλίση είς τόν Οργανισμόν διαρ-
  κή νεότητα, διά τής πειθαρχή-
  σεως μερικών κυττάρων καί διά
  τής άναπτύξεως άλλων. Άλλά
  καί ό Μετσνικώφ δέν κατώρθωσε
  τίποτε τό οριστικόν είς τούς πει-
  ραματισμούς τού. Παραμένει πάν·
  τοτε, κατά τόν Ίταλόν κληρικόν
  καί καθηγητήν άναμφισβήτητος ή
  ζωτικότης των κατ' ιδίαν κυττά¬
  ρων. Εάν άπομονώσωμεν τό έγ
  κεφαλίκόν κύτταρον ενός ποιητοθ
  είτε ενός διανοουμένου, θά τό έ-
  βλέπαμεν νά ζή" καί νά μεγεθύνε-
  ται διά μέσου των αίώνων. Θά
  ζή διαρκώς, άλλά ουτε θά σκέ
  γοθν μέ ενθουσιασμόν τα κηπευ-
  τικά των τα όποΐα τόυα κατ' έ
  τος άποφέρουν είς αύτούς. "Αν
  παραδεχθώμεν δέ τάς γενομένας
  άπό τοθδε προβλέψεις, μολο-
  ότι αύται είναι άκόμη πρόωροι,
  έξαιρετική θά είναι κ*1 ή παραγω-
  γή των καρπουζίων καί των πε-
  πονίων καί γενικώς των ζερζεβα-
  τικών.
  τής καρδίας πού έπειραματίσθη'πτεται ουτε θά άγαπά πλέον.
  Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι
  προτιμάτε τίς
  ΤΕΣ ΡΟΑΕ
  Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς
  τό παρα την οδόν Κσρτεροΰ (Ψαράδικσ) κατάστη-
  μά μου, ι'δρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ-
  τες άποθηκών, καταστημιάτων κ.λ.π. έξασφαλΐσας
  πρός τουτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοΟ είδικοΟ
  τεχνιτού κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, δν προσέλαβον
  είς την επιχείρησιν μου.
  Τό ιμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη
  χανήματος κσΐ άρίστων υλικών σας έγγυαται την
  τε>είσν καί ταχείαν εκτέλεσιν των τισραγγελιών
  σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοϋ καί ευκολίας
  πληρωμής.
  ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  Έν τούτοις έν ζήτηα* τό δ-
  ποίον άνέκαθεν άπασχολεΐ ζωη¬
  ρώς τούς Μαλλιώτες, κιΐ φυσικά
  καί τάς παρούσας ημέρας, είνε
  ό τρόπος τής εξουδετερώσεως των
  έλογενών έστιών, α£ οποίαι άνα-
  πτύσσονται πάλιν καταπληκτι¬
  κώς, ώς έ* τής υπάρξεως άκόμη
  τοθ ϊλους. Καί ώ; είνε επόμενον
  έκ τής υπάρξεως των Ιστίων τού¬
  των ή έλονοσία άποδεκατίζει κατ'
  ϊΐος τούς Μαλλιώτες καί έξου-
  δετερώνει τάς παραγωγικάς των
  δυνάμεις. Ή Κυβέρνησις ή όποία
  τοαοθτον ενδιαφέρον επιδεικνύει
  5Γ δλα τα ζητήματα πού άφοροθν
  τάν λαόν, ιδία δέ οσάκις πρό-
  κειται περί τής δημοσίας υγεί-
  ας, είμεθα βεβαιοί δτι θά δια¬
  τάξη την συνέχισιν των μελετη-
  θέντων είς τό παρελθόν μέτρων
  διά την τελείαν άποξήρανσιν τοΰ
  Ιλους, δίδουσα κατ' αυτόν τόν
  τρόπον είς αύτούς έν άνεκτίμη-
  τον διά τούς Μαλλιώτες δώρον:
  την υγείαν των, την οποίαν ουδέ¬
  ποτε είχον πλήρη.
  Αριθ. Εκθέσεως 31
  "Εκθεσις άποποιήσεωςκληρονομίας
  Έν Ηρακλείω Κρήτης καί έν
  τώ καταστήματι τοθ Πρωτοδικεί-
  ου Ηρακλείου σήμερον την 23ην
  Μαΐου 1938 ημέραν Δευτέραν καί
  ώρανΐΐπ μ. ενώπιον έμοθ τοθ πα-
  ρά τώ δικαστηρίφ τούτφ Γραμμα-
  τέως Ιωάννου Β Κατσαβέλη Ινε
  φανϊσθη ή "Αννα χήρα Δημοσθέ-
  νους Νυστικάκη τό γένος Εμμα¬
  νουήλ Κριθινάκη κάτοικος Πανα-
  γιόί Πεδιάδος, ένεργοθσα έν προ-
  κειμένφ δι' εαυτήν και ώς έπί-
  τροπος των άνηλίκων τέκνων της
  Γεωργίου, Εμμανουήλ καί Αικα¬
  τερίνης Νυστικάκη, την ταύτό
  τητα τής οποίας μοί εβεβαίωσεν
  6 παριστάμενος δικηγόρος Άν
  τώνιος Γαλανάκης καί μοί έδή
  λωσεν δτι άποποιεΐται την διά
  τοΰ θανάτου τοΰ αυζύγου της
  Δημοσθένους Νυστικάκη κατοίκου
  Παναγίας, λαβόντος χώραν έν
  Πολυθέα Πεδιάδος την 28 Φε-
  βρουαρίου έ. έτους, έπαχθεϊσαν
  αυτή κληρονομίαν είς ήν οΰτε
  ανεμίχθη ουτε άναμιχθήσεται καί
  συνεπώς ουδεμίαν ευθύνην φέρει
  διά τα τυχόν βάρη αυτής.
  Είς πίστωσιν εγένετο ή παροΰ-
  σα, ήτις άναγνωσθεΐσα καί βε
  βαιωθεΐσα υπογράφετ,αι ώς έπε-
  —Τό άντικαρκινικόν Ίνστι-
  τούτον.
  Ό οπουργός της Κρατικάς
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως κ. Κο·
  ρυζης. συνοδβυόμβνος υπό τοΰ
  Γενικοϋ Τεχνικοΰ Ύγειονομικοϋ
  Συμβοΰλου τού ΰπουργείου κ. Κο-
  πανάρη έπεθεώρησβ προχθές τό
  'Αντικαρκινικόν Ίνστιτοϋτον.Ά·
  θηνών.Ό κ. Ύπουργός εξέφρασε
  την πλήρη αΰτοΰ Ικανοποίησιν
  διά την άπό πάσης απόψεως τε-
  λειότητ» τού σπουδαιοτάτου τού
  τού νέου νοσηλευτικοΰ ί«5ρύμα-
  τος.
  — Έκδρομή τοΰΈθνικοΰ Έρ-
  γατοΰπαλληλικοΰ Κέντρου
  Ηρακλείου.
  Παρά τοΰ Έθνικοΰ 'Εργα-
  τοϋΓταλληλικοϋ^ Κέντρβυ Ηρα¬
  κλείου διοργανβΰται έκδρομή
  την 12 Ίβυνίβυ έ. 'έ. διά την
  "Ιεράν Μονήν Αρκαδίου.—"Επι-
  ιτροφή μέσω Ρεθύμνης. Δηλώσεις
  υμμετοχης παρά τοίς Μιχ. Γκο-
  ^έμην καΐ Νικ. Παπαδάκη καθ"
  κάστην άπό 2—3 μ. μ. είς τα
  ραφεΐα τοΰ Κέντρου.
  (Έκ τβΰ 'Εθνικβΰ 'Εργατοϋ-
  αλληλικοΰ Κέντρου Ηρακλείου)
  ται.
  ■Ή
  Ό
  Άποποιουμέν/)
  "Αννα Νυστικάκη
  Ό Γραμματεύς
  Ι. Κατααβέλης
  Μάρτυς ταύτότητος
  Άντ. Γαλανάκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ηρακλείω τή 23 Μαίου
  1938.
  Δικαστικός Γραμμ'<τεΰς Ά. Ανδρεαδάκη ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΛΣΤΕΙΟΝ Πόρος πωλεϊται οίκία αποτελούμενη έκ 3 δωμαιίων μετά κουζίνας μέ νέ ρό καΐ αύλήν μέ αρκετόν χώρον. Πληροφορίαι πσρά τώ κ. Χρόνη ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Γν ωστοπο ι εΐ ότι, άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε_ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νε°τεύκτων καί ταχυττλόων άτμοπλοί- ων_ψΥΓΕ1ΩΝ των γνωστόν Έταιρειών: ^ΑυΡ»ΤΖΕΝ και Ευ-ΕΚΜΑΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ά)π. ψυνεΐον «ΤΟΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδίνον Οϊγ< » » «Ι,ΑΙΙΚΑ» 12 » » » » » » «ΒΕ^ΚΑνΐΑΝ »20 » » Λίβερπουλ » » «ΟΚΕΤΕ» 22 » > Λονδίνον »
  » » "υ^^Α„
  2
  Σεπτ. » » »
  , » "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,,
  12
  > » » »
  » > ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ
  ,20
  > » ΛΙβερπουλ »
  22
  » » Λονδίνον »
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νεαι π«ραλαβ«ί θερινών ύ«ρασμάτων.
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλουνται οί έν
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ί Ι
  V
  Ι Ε Ρ?» & Σ>Α Τηλέφ. 3-91.
  —Νέοι μετεωρολογιχοΐ σταθ
  μοί.
  Κομισθέντα έκ Γβρμανίας πά
  ελήφθησαν ύ/τό τής 'μίτβωρολο-
  ικής υπηρεσίας νέα μετεωρβλο-
  ικά δργανα δια των οποίων θά
  φθδιααθοϋν οί ήδη μετεωρολο-
  Ίχοί σταθμοΐ και θα συσταθοΰν
  έοι έθΐλοντικοΐ τοιούτοι εί; ϋσα
  ιέρη δέν ΰπάρχουν, έφόσον αί
  κοτνότητες, η οί δασικοί, γεωρ-
  ικοΐ καί άλλοι όργανιβμοΐ, οί
  ιποΐοι άμέσως ένίιαφέρονται διά
  ήν λειτουργίαν των σταθμών,
  ά άνελάμβανον την μικράν δα
  πάνην τή; πληρωμής παρατηρη-
  οϋ. Έξ άλλου άπό τό υπουρ¬
  είον των Εσωτερικήν θα ζητη·
  θό όπως δι' έγκυκλίου τού πρός
  ας κοινοτητας τονίση την ση¬
  μασίαν την οποίαν έχβι π ϊ-
  δρυαις (ίσον τό δυνατόν „ περισσο
  τέρων μετεωρολογικών βταθμών
  διά την μελέτην τού κλίματβς
  τής Ελλάδος καΐ την ανάπτυξιν
  τής γεωργίας.
  —Ό έξωραΐσμός των Χα¬
  νίων.
  Κατόπιν αποφάσεως της Δη·
  μαρχιακής 'Επιτρβπής Χανίων νά
  άπομακρυνθή ή λαχανογαρά Χα¬
  νίων έκ τοΰ μέρους ένθα αυτή
  σήμερον στεγάζεται καΐ θά πα-
  ραχωρηθή άνάλογος χώρβς υπο
  τβΰ Δήμβυ είς τα δημοτι-
  κά γηπεδα τα κβίμενα παρά την
  οδόν Σιδηρουργείων. «ί>ά ρυμο
  τομηδο έπίσης έκτασις έκ τοΰ
  πρό; δυσμάς χωρ ου τού περιβό¬
  λου τοϋ Γυμνασίου αρρέ» ών
  διά την άνετον κίνησιν των
  αυτοκίνητον Χαλέπαςϊ— Δικασ>π
  ρίων καΐ των εκείθεν διερχομε-
  νων πολιτών. ΑΙ ανωτέρω άπο-
  φάσεις ελήφθησαν έν συνδυασμώ
  μέ τα γενικά έξωραϊστικά μετρα
  είς τα όποϊκ μετά δραβτηριότη
  τος αποβλέπει τελευταίως ο Δή·
  μος Χανίων.
  Τό θαλαμηγόν ά)η.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τού Πρακτορείον.)
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  25 Μαίου 1938
  120 Ώρα
  Ο ΧΕΝΛΑΓΝ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΝΑΑίΙΟΣΥΡΒΗΟΣΤΡΑΤΟΣ
  Ή Γερμανία φαίνεται επιθυμούσα
  την ομαλήν ρύθμισιν τού Τσεχικοΰ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Γερμανίας
  ΡΙμπεντροπ εξέφρασε την Ι¬
  κανοποίησιν τοϋ Ράϊχ διά
  ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗ ΣίΥΔΙΤΟΝ ?;
  ΡΗΤΗ ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  πέμβασιν καΐ ετόνισεν δτι καί
  ; ή Γερμανία έπιθυμεΐ έξ ί'·
  σου την ειρηνικήν διευθέτη·
  σιν των διαφόρων μετά τής
  Τ Ό ό
  ______ _ _ ή
  μνς"). — Σημεριναί τηλεγραφή' Τσεχοσλοβακίας. Ό λόρδος
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι Χάλιψαξ απήντησεν άναλό-
  δ όδ ' ί η φλφό
  κρι ό'
  ό άρχν)γός ·5μ." Σουδι ϊών Κόνραδ Χεν'γως είς την φιλοφρόνησιν.
  λά'ΐ ε ι' ~
  έζήτη-
  Τββχο-
  νος εκ; .
  των, ά«·>« '
  Ό Χ·»;.;*
  πορρίπτει ά,πν.^ητητεί
  Χενλάϊν.
  *<-,:*. ττ,ν συνομιλίαν αυτού, "4 Πρωθυπουργοΰ τής •χ. Χότζα, όπως ό ττρατός ό εύριβκόμε- ίΐ-ρι-.οείας των Σουδι- άμέσως ότι ά Πάντως ώρισμένη μερίς τοΟ Γερμανικοΰ τύπου έξ άφορμής των άνακοινώσεων τοϋ κ. Τσάμπερλαιν, γράφει δτι ή 'Αγγλία άρχίζει νά α¬ σχολήται κατά περίεργον τρόπον διά την Τσεχοσλοβα την αίτησιν ΒΑ ΕΠΛΝΕΛΙΜΒΑΝΟΝΤΟ ΧΟΕΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΑΙ1 Τί ΤΣΕΧΙΧΟΝ ΕΗΙΚΡΑΤΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΣΙΟΑΟΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου τού (άντα ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο< ρίαι έκ Πράγας άγγέλλουν ότι αί συ νομιλίαι διά τό Τσ&χοσλοβακικόν ζή τημα θέλουν επαναληφθή σήμερον, επι ζητουμένης όμαλής λύσεως δι' άμοιβαί ών ύποχωρήσεων. Γενικώς έπικρατεί πλήρης αίσιοδο ξία διά την επίλυσιν τού Τσεχοτλοβα κικού προβλήματος άνευ διεθνών διατα ραχών. τοΰ κΐαν. Γενικώς ό γερμανικός τύ- πος έξακολουθεΐ νά είνε πάν τοτε δριμύτατος, τονίζων δτι ή ΤσεχοσλοβακΙα «παίζει μέ έπεισοδίων είς τα σύνορα. ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).— 'Είκ γερμανικής πηγής αγγέλλεται καί τρίτον, ώς λέγεται, επεισόδιον είς τα Γερμανοτσεχικά σύνορα. Τσέ- χοι στρατιώται είσήλθον είς τό Γερμανικόν έδαφος. ΟίΤερ- μανοΐ φρουροΐ έσπευσαν έναν τΐον των καί έκεΐνοι άπεσύρ- θησαν. Είνε τονΐζουν οί Γεο· μανοΐ, ή τρΐτη φορά καθ" ήν παραβιάζονται τα Γερμανικά σύνορα έκ μέρους τής Τσεχο¬ σλοβακίας. Ό Γερμανικός τύπος γρά¬ φει έπίσης ότι οί Γερμανοί τής Τσεχοσλοβακίας άγωνΐζονται διά τα δικαιώματά των. Η ΙΑΠΒΝΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΑΣΧΗΜΟΝ ΠΑΙΓΝΙΛΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΟ Α Π Ο Γ Γ ΥΜ Α ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΪΛΡΟΜΙΧΗ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαίου (τού άνταπο κριτοΰ μας). — Σήμερον τό άπόγευμα εγένετο έν Αθήναις ή έπίσημος έναρ ξις των εργασιών τής Βαλκανικής Τα χυδρομικής Διασκέψεως. Είς την διά¬ σκεψιν ταύτην σημειωτέον συμμετέχε ί ά β ψ ημ χαί άντιπροσωπεία ί ί μμχ Τσεχοσλοβα¬ ρ ή% χ κίας. Αί εργασίαι τής διασκέψεως έξακολουθήσουν καί σήμερον. θά ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ τον κ.κ. μετα:α - τονρκον πρεσβευτού ΑΘΗΝΑ1^24 Μαΐου (τού άνταπο κριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυπουρ γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν πρε¬ σβευτήν τής Τουρκίας Έσρέφ. Μετά τοΰ Τούρκου πρεσβευτού ό κ. Μετα¬ ξάς συνωμίλησεν επί μακρόν. Πάντως επί τοΰ ^ άντικειμένου τής συνομιλίας ταύτης ούδεμία ανακοίνωσις εγένετο. Ο ΕΜΦΥΑΙΟΣ ΣΠΑΡΛΓΜΟΣ ΣΥΝΕΧ1ΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΕΞ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άνταπο χριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Νέας Υόρκης ότι ό έμφύλιος πόλεμος αυ- νεχίζεται είς τό Μεξικόν. Μαχαι διε ξάγονται είς πολλά σημεΐα τής χώ ςας. Ό στρατηγός Σχντίλο διά νά αποφύγη αιχμαλωσίαν αυτού κατέφυγεν είς τα όρη άπό όπου διενεργεΐ κλεφτθ' πόλεμον. ΕΣΗΜΕΙΟΘΗ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΝ ΠΤΟΣΙΣ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΠΔΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας). — Έξ Ηπείρου καί γενι .*,:>_.^,,.1 ί~ .»« Βορείου Ελλάδος
  κώτερον εκ τής
  τηλεγραφείται ότι
  κατά τό τελευταίον
  είκοσιτετράωρον εσημειώθησαν έκεί κα
  ταιγίοες καί πτώσις ραγδαίαν βροχών.
  ΊΙ κακοκαιρέα είς τίνα διαμερίσματα
  των περιφερειών τούτων συνεχίζεται.
  Ο
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (τη-
  τήν φωτία», έξ άφορμής των λεγραφικώς).— Ανακοινού¬
  ται έξ έγκύρου πηγής δτι
  ή Ίαπωνία δέν Θά δυνηθή
  νά ενισχύση τα στρατεύματά
  της έν Κίνα πρό τοϋ μηνός
  Ιουλίου διότι μέχρι σήμερον
  επεστρατεύθησαν ολοι οί άν
  δρες οΐτινες ηδύναντο νά κι
  νητοποιηθοθν κα'ι έχουν μέχρι
  σήμερον αποσταλή είς Κίναν
  40 μεραρχίαι, στρατοΰ, 1 έκα
  τομμύριον δηλ. άνδρών.
  Στρατιωτική προσωπικότης
  τής Κίνας είς δηλώσεις έτό
  νισεν, δτι τόσον ή κατάλη
  ψις τής ΜαντζουρΙας δσον
  καί τής Βορείου Κίνας ύ
  πήρξεν άστοχον παιχνίδι
  διά την Ιαπωνίαν. Διότι δέν
  δύνανται ήδη νά τής χρησι
  μεύσουν. Ή παραγωγή καί δ
  πλοθτος των καταληφθεισών
  χωρών είνε πολύ περιωρι
  σμένος καί δέν περιλαμβάνουν
  διόλου πηγάς πετρελαίων καί
  άνθρακος ώς έπΐστευον οί Ίά
  πωνες έπιδιώκοντες την κα¬
  τάληψιν των,
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΙ ΤΣΕΧ^ΣΑ Ο Β Α Κ1Α Ν
  Η ΚΗ&ΕΙλ ΤΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΥΟ ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Νυκτερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί
  Σουδϊΐαι έτοιμάζουν πιθανώτατ* δια-
  δηλώσεις διά αήμ.&ρον καθ* όλην την πε¬
  ριοχήν όπου ούτοι πλβιοψηφοΰν ώς
  Ή προχδεσινή συνεδρίασιν
  τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλιον
  Κατά την προχθεσινήν συνε¬
  δρίασιν τοϋ ΔημοτικοΟ Συμ-
  βουλίου Ηρακλείου ένεκρΐθη-
  σαν αί δημοπρασίαι ένοικιά
  σεως των κάτωθι
  φόρων:
  δημοτικών
  Είς τόν κ. "Εμμ. Σπινθουρά-
  κην ό φόρος επί των μεταφε-
  ρομένων εγχωρίων προϊόντων
  διά θαλάσσης άντί δρχ. 2.900.
  000. Ό φόρος επί των μετα-
  φερομένων διά ξηράς εγχωρί¬
  ων προϊόντων ύπερθεματισθείς
  μετά την δημοπρασίαν, θά εκ¬
  τεθή είς νέαν, πρός πλειοδό-
  τησιν. Ακολούθως ενεκρίθη είς
  τόν κ. Π. Παναγιωτίδην άντ!
  1.120.000 δρ. ό φόρος επί των
  όπωρικών καί λαχανικών, είτ
  τόν κ. Έμμ. Σπινθουράκην ό
  φόρος τελών διά την χρήσιν
  σφαγείων άντί δραχμών 540.
  000 καί είς τόν κ. Γεώργ.
  Χαλκιαδάκην ό φόρος ζυγίου
  επί των διά θαλάσσης μετα-
  φερομένων εγχωρίων προϊόν·
  των άντί δραχ. 171.000.
  Είς την ίδιαν συνεδρίασιν
  ένεκρίθησαν οίπροϋπολογισμοί
  τρέχ. οίκονομικοΰ ετους τοΰ
  Πανανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκο
  μείου καί τοϋ Γερωνυμακείου
  Δημοτικοΰ ΒρεφοκομεΙου, ό
  μέν πρώτος μέ εσοδα δρχ. 3.
  648.634 καίέξοδα 3.632.491.45,
  ό δέ δεύτερος μέ εσοδα 658.
  971 δρχ. καί εξοδα 743.760.
  Τέλος τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον ενέκρινε την μελέτην
  κατσσκευής οίκίσκου παρά
  την Δεξαμενήν διά την τοπο
  θέτησιν,,τοΰ προσφάτως πα-
  ραληφθέντος ύπότοθ Δήμου μη
  χανήματος προαμμωνιάσεως.
  ΑΠΟΣΠΑΣΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΞ ΕΙΡΗΝΟΑΙΚΕΙΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη Διά-
  ταγμα δυνάμει τοϋ όποίου ά-
  πεσπάθησαν αί κοινότητες
  Κουνάβων, Κωμών, Καταλα-
  γαρίου, Πεζών,Καλλονής, Αγ.
  ΒασιλεΙου, Χουδετσίου, Με-
  λεσσών, Αγ. Παρασκιών, σιών.
  Βάρβαρον καί Αστρακών εκ
  τής δικαιοδοσΐας τοΰ Είρηνο-
  δικείου Καστελλίου Πεδιάδος
  ύπαχθεΐσαι είς τό τοιούτον
  Αρχανών.
  ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ
  Διά την προσέχη Παρα¬
  σκευήν εκλήθησαν είς γραπτήν
  δοκιμασίαν γενησομένην έν
  τώ γυμνασίω αρρενων, οί υ¬
  ποβαλόντες αίτήσεις είς την
  Νομαρχίαν διά τάς θέσεις
  γραφέων διοικητικών ύπηρε
  πρωΐαν μετέβη
  6 άντιναύαρχος
  '
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αντιθέτως πρός την προη
  γουμένην, κατά την λήξασαν
  έβδομάδα ή άγορά Ήρακλεί
  ου ένεφάνισε χαλαρότητα. Ή
  έξαγωγή εγχωρίων προϊόντων
  είς χιλιόγραμμα Ιχει ούτω
  Σουλτανίναι 38.000, ελαια
  85.000, ταχτας 43.000, κίτρα
  53.000.
  Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ
  Τό υπουργείον τής Γεωργ!
  άς απηύθυνεν εγκύκλιον πρός
  τάς δασικάς αρχάς διά τής
  οποίας δίδει όδηγίας αναφο¬
  ρικώς μέ την λήψιν μέτρων
  διά των οποίων θά επιτευχθή
  ή θεραπεΐα των παρουσΐαζο
  μένων καθ" έκαστον χειμώνα
  άναγκών τοϋ κοινοΰ, έκ τής
  ελλείψεως ξυλανθρακων καί
  καυσοξύλων.
  Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΠΝΟΦΥΛΛΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  ομικών δι" έγκυκλΐου τού
  πρός τοΰς έφόρους καπνοθ
  τοΟ Κράτους παραγγέλλει νά
  προβώσιν ούτοι είς την εφαρ¬
  μογήν των διατάξεων περί
  άπαγορεύσεως τής συλλογής
  ών πατοφύλλων τοΟ κα-
  πνοθ κατά τό τρέχον έτος.
  ΚΑΚΟΤΕΧΝΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός
  ούς Έπισκόπους Κρήτης καϊ
  ούς Ένοριακούς Έπιτροπους
  ής περιφερείας, δ Μητροπολί
  της Κρήτης συνιστά την λήψιν
  ιέτρων κατά των κακοτέχνων
  ΕΙΣ ΙΣ0Β1Α ΑΕΣΜΑ
  ΚΙΑΡΙ—<ΙΟ1^ 24 Μαΐου (τηλεγρα· φικώς). —ΧΟές έγινεν ή δευτέρα δίκη εναντίον τού Κοντρεάνο ό οποίος κα· ι άγιογράφων οΐτινες δχι μόνον τηγορ&ΐτο Ιτ-1 εσχάτη προδοσία. Ούτος | καταστρέφουσι παλαιάς βυζαν την κατηγορίαν. Κατεδικάσθη! τινάς εικόνος άλλ' είνε ένδε ',^ ^ < 4^ια <:εομά, τής ποινής τού ' χόμενον νά ύπεξαιρώσι καί έηιθαλλομένης ώς γνωστόν έν πωλώσι τοιαύτας ώς συνέβη έ *"'» ίίϊιαιτέρου Βασιλικοΰ σχάτως είς την Μονήν Βρον τησίου. ή όμί»;ς ά ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ Τό άπόγευμα τής παρελ θούσης Κυριακής διεξήχθησαν παρουσία των γονέων καί κη δεμόνων των μαθητών τού σχολείου Χρυσοπηγής αί έτή σιαι γυμναστικαί αυτών επι δείξεις σημειώσασοι πολλήν επιτυχίαν. ΟΙΠΡΩΗΝΔΗΜΑΡΧΟΙ Εδημοσιεύθη άναγκαστικός νόμος, ύπ' αριθ. 1176, διά τοΰ όποίου όρίζεται δτι θά έξακο λουθήση μέχρι τής εκδόσεως νεωτέρου διατάγματος ή κα- ταβολή βοηθήματος είς τούς πρώην Δημάρχους. ΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ Διά δημοσιευθέντος άναγ- καστικοΰ νόμου άντικατεστά θη τό άρθρον 577(489) τοϋ ΈμπορικοΟ νόμου αφορών ωρισμένας διατάξεις τοΟ πτω χευτικοΰ ΔικαΙου. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοϋ Συλλόγου, Τεχνιτών Έλαιο- χρωματιστών Ηρακλείου εξε¬ λέγη τό κάτωθι Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος Ιωάν¬ νης Μπαρμπούνης, Άντιπρό- εδρος Ιωάννης Φραγκούλης, ~εν. Γραμματεύς Κλεόβ. Φραγ κιαδάκης, Ταμίας Νικόλ. Χα- τζηπηλάντης, Σύμβουλον Γε¬ ώργ. Δενδρής, Κων)τϊνος Αύ· γενιτάκης, Σταθρος Μακρυδά κης- ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Χθές την είο Φαιστόν κ. Οίκονόμου μετά τοΰ 'Ε- πιτελείου τού καί πολλών άλλων αξιωματικών Μετά τοΰ κ. Οίκονόμου εξέδραμον είς την Φαιστόν ό Νομάρ- χης κ. Μάρκελλος καί ό Δή- μαρχος κ. Μ. Γεωργιάδης. Τούς έκδρομεΐς έφιλοξένη σαν αί Κοινότητες Μοιρών καί Ζαροϋ, καθώς καί ό θεοφιλέ στατοςΆρκαδίας κ.Βασίλειος, έπιφυλάξασαι συγχρόνως είς αύτούς θερμήν ύποδοχήν. ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ Τή αίτήσει των μετατίθεν ται άμοιβαίως αί διδασκάλισ- σαι Μερόπη Κορνάρου τοϋ μονοταξίου δημοτικοΰ σχολεί¬ ου Βασιλειών καί Εύαγγελία Δρακάκη τοΰ σχολείου Αγ. Σύλλα. Δι" έγκυκλίου τοϋ ύφυπουρ- γείου Άγορανομίας όρίζεται δτι τα Ιδρυόμενα έα πρατή- ρια άρτου δέον ν' άπέχουν τοΟ πλησιεστέρου άρτοποιείου πλέον των 300 μέτρων καί νά είνε έστεγασμένα έντός κε- κλεισμένου χώρου δύο τουλά¬ χιστον τετραγωνικών μέτρων. ΕΞΕΤΑΣΕ'Σ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Σήμερον περί ώραν 5 μ. μ. τελοΰνται αί Γυμναστικαί έ- πιδεΐξεις των μαθητών τοΰ ΣΤ' Δημοτικοΰ σχολείου Ηρα¬ κλείου είς την αύλήν τοϋ σχο λείου τούτου παρά τόν "Αγ. Τίτον. Παρεκλήθησαν οί γο- νεΐς καί κηδεμόνες των μαθη¬ τών δπως παραστώσιν είς αύ¬ τάς. ΑΓΡΟΝΟΜΠ(ΑΙ__ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Υπό τού άγρονομείου Άρ· καλοχωρίου καθωρίσθησαν διά τόν μήνα Ιούνιον αί κα¬ τωτέρω οικάσιμοι άγροζημιών. Την 14 είς Αρκαλοχωρι, την 15 είς Πάρτηρα, την 16 είς Τε φέλι, την 17 είς Γαρύπαν, την 20 είς Καστελλιανά καί την 21 είς Σχοινιδ. ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ Πρός τούς έπιθεωρητάς των σχολείων άπηυθύνθη έγκύκλι ος υπό τοϋ ύπουργείου τής Παι δείας. Διά ταύτης τό υπουρ γεΐον συνιστά: Οπως πρό τής λήξεως τοϋ παρόντος σχολι κου Ιτους συγκεντρώσουν οί διευθυνταί των σχολείων τα βιβλία των μαθητών των, δ σα ήμποροΰν άκόμη νά χρησι μειονοτης. Οί Σουδίται διά τούτο θά έπωφε< ληθώσι τ/)ς τελουμένης κηδείχς των δύο φονευθέντων Γερμανών είς τα σύ¬ νορα τής Τσεχοσλοβακίας, είς την όποί αν θά προσπαθήσουν νά δώσουν πολι¬ τικόν χαρακτήρα καί νά προκαλέσουν έ- πεισόδια. Ή κυβέρνησις τής Πράγας, άποφασι σμένη νά τηρήση την εσωτερικήν τάξιν, λαμβάνει έκτακτα μέτρα. ΟΤΣΙΑΝΟ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΟΤΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΗ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΙ 24Μαΐου (τοΰ άνταπο· χριτού μας)---Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Ιταλίας κάμης Τσιάνο, είς σημερι¬ νάς δηλώσεις αυτού ετόνισεν ότι είνε μάλλον απίθανον νά έκτραχυνθή ή κατάστασις έξ άφορμής τού Τσεχοσλο- βακικού. ΑΗΟΑΙΑΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΒΝΗ ΥΦΕΣΙΝ (ϋ ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άνταπο· κριτοΰ μας). — Καθ» ά αγγέλλεται έκ Παρισίων αί πλείσται των Παρισινών εφημερίδων όμιλοΰηαι διά την (εξέλιξιν τής διεθνούς καταστάσεως καί την πα¬ ρατηρουμένην είς αυτήν σχετικήν ΰφε- σιν, άποδίδουν ταύτην είς την σταθεράν στάσιν τής Αγγλίας καί Γαλλίας έναν¬ τι τού Τσεχοσλοβακικού καί συγκεκρι¬ μένως έναντι των έκδηλωθειοών Γερμα- νικώνπροθέσεων επεμβάσεως είς Τσεχο- σλοβακίαν. ΖΩΗΡΑ Π Ο Λ Ε ΗΙΚ Η ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΙΤΑΝΙΚΑ Μ ΕΤΟ Π Α ΑΘΗΝΑΙ 24Μαΐου (τού άνταπο· μας). — Τηλεγραφήματα πρός β ρς τό Πρακτορείον Χαβάς τονίζουν ότι έ πανελήφθη ζωηροτάτη πολεμική δρά¬ σις είς την Ισπανίαν. Ή δράσις αυτή σημειούται τόσον είς ' τό βορειανατο- λικόν όσον καί τό νοτιανατολ'.κόν μέτω¬ πον. Μ Ε Γ Α Λ Η ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ -ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται έξ Ίσπανίας μεγάλη άερομαχία έλαβε χώ¬ ραν χθές μεταξύ σμηνών Έθνικών καί κυββρνητικών άεροπλάνων. Άγνοούν- ται τα άποτελέσματα τής άερομαχίας ταύτης ήτις υπήρξεν έξαιρετικα πεισμα- τώδης. ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ «4 Μαΐου (τού άντα- ηθ5*Ρ"Ο° ~ Τηλεγραφείται ότι μη νά χρησι| , , ηγρφ ι μοποιηθοϋν, καί διανείμουν ,νέ* *ντεπίθεσις των κυβερνητικών έ«δη· ταθτα κατά τόν Σεπτέμβριον, λωθεϊσα σήμερον, απεκρούσθη μέ βαρν είς τούς απόρους μαθητάς. τάτας δι» *ύτούς απωλείας.