95817

Αριθμός τεύχους

4872

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  ?ί:(ίμηνος ίί
  'Αιιερικής
  ρτησικ δολ. 15
  έξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  26
  ΜΑΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΡ.ΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *872
  ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΑΝ Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΕΛΗΣΗ...
  Τό Τσεχοσλββακικόν πα-
  ραμένει είσέτι άλυτον, φόβοι
  δέ εκφράζονται έκ νέου ώς
  πρός την τελικήν εξέλιξιν
  τού. Καί είνε δικαιολογημέ-
  νοι οί φόβοι αύτοι, έφόσον
  οί 22ουδΐται φαίνονται ' ·
  λιν άδιάλλακτοι, θά ου· *-
  σθή δέ καί καθ' όλην την έ-
  βδομάδα αύτην ό έκλογικός
  αγών πού ύποδαυλίζει την
  I-
  ξαψιν των πνευματων. Ό-
  πωσδήποτε γενική είνε ή
  αντίληψις ότι ή τύχη τής εί-
  ρήνης ευρίσκεται έξ ολοκλή¬
  ρου είς χείρας τής Αγγλίας
  καί Γαλλίας καί ιδία τής
  πρώτης. Εάν αί δύο' αυταί
  δυνάμεις φανοΰν άποφασι-
  σμέναι νά περιφρουρήσουν
  την ειρήνην καί νά έπιβάλ-
  λουν λογικάς καί δικαίας
  λύσεις είς τα έπίμαχα προ-
  βλήματα, τό φιλοπόλεμον μέ
  νος θά έξατμισθή. Τό γεγο-
  νός άλλωστε ότι μόλιςΜβρυ-
  χήθη ό Βρεττανικός λέων,
  ήρχισε νά διαφαίνεται ή σύ¬
  νεσις την οποίαν δημιουρ-
  γεΐ ό φόβος, είνε απόδειξις
  ότι τό πάν έξαρτάται αυ¬
  τήν την στιγμήν άπό την
  στάσιν των δύο μεγάλων δυ-
  τικών δυνάμεων. Καί ύπάρ-
  χούν πολλαί έλπίδες ότι αί
  δύο αύται δυνάμεις θά φα¬
  νοΰν άξιαι τοΰ τεραστίου
  ρόλου τόν οποίον έπεφύλα-
  ξεν είς αύτάς κατά τάς πα·
  ρούαας κρισίμους διά την τύ¬
  χην τής ανθρωπότητος καί
  τοΰ πολιτισμόν στιγμάς, ή
  ίστορία.
  Τάς ελπίδας δέ αύτάς δικαι¬
  ολογίαν ηολλά γεγονότα.
  Πρώτον ότι είς την Γαλλίαν
  κυβερνά σήμερον ό Νταλαν-
  τιέ, ό ά'νθρωπος μέ την σιδη¬
  ράν θέλησιν καί την θαυμα¬
  στήν καί άλύγιστον άποφα-
  σιστικότητα, είς δέ την Αγ¬
  γλίαν ήρχισε νά ύποχωρή ή
  πολιτική τού κ. Τσάμπερ¬
  λαιν, πολιτική τής άδιαφορί-
  ας, οσάκις δεν επρόκειτο πε-
  ρί πανικοΰ, κ«ί νά έπιβάλλε-
  7,αι Π,,πβλιτική τοΰ θάρρους,
  ε«·π-#©υσμένη άπό τάς άντι-
  , -ι., των κ. κ. ΤΗντεν,
  - -ώρτσιλ καί Λοϋδ Τζώρτζ.
  Καί δεύτερον δτι ή Αγγλία
  καθώς καί ή Γαλλία δέν εί¬
  ναι πλέον άπαράσκευοι πο-
  λεμικώς καί δύνανται ν' ά-
  ποδυθοΰν μέ πεποίθησιν καί
  πίστιν είς οιονδήποτε άγώνα.
  Έπειτα, είναι γεγονός ότι ό
  κ. Χίτλερ, διαθέτει τόσην
  σύνεσιν όσον καί θάρρος.
  Καί ασφαλώς δέν θά διακιν-
  δυνεύση τα πάν τα χάριν τοΰ
  Σουδιτικοΰ, 'έκτός εάν έχη
  περιέλθη είς τόσην απόγνω¬
  σιν, ώστε νά είναι ύποχρε-
  ωμένος νά ζητήση μίαν οι¬
  ανδήποτε ήρωΐκήν έξοδον,
  πράγμα ομως πού δέν φαί-
  νεται νά συμβαίνη· Ή κα-
  τάκτηοις τής Αυστρίας, τοΰ
  προσέθεσε τόσην αίγλην καί
  ηύξησε τόσον πολύ την πρός
  αυτόν εκτίμησιν τοΰ Γερμα-
  νικοΰ λαοΰ, ώστε "νά μην
  παρίσταται άνάγκη τονώσε-
  ως τού κύρους τού διά προ-
  σνρτήσεως καί νέων εδαφών,
  είς τό Ράϊχ. Ώς άποδεικνύ-
  ουν δέ τα πράγματα, ουτε καί
  ό κ. Μουσολίνι έπιθυμεϊ ν'
  αποδυθή τώρα είς μίαν περι¬
  πέτειαν μέ άντιμετώπους
  την Αγγλίαν, την Γαλλίαν,
  τάς Μικράς συμμάχους των,
  ασφαλώς δέ καί την Ρωσσί¬
  αν καί την Αμερικήν. Δι¬
  ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ή
  καταστροφή θά ήτο βεβαία,
  δεδομένου ότι οί άντίπαλοί
  τού «χούν» >»«υντριπτικήν ύ-
  περοχήν.
  Άλλ' είπομεν. Τό πάν θά
  εξαρτηθή άπό την στάσιν
  την οποίαν θά τηρήση μέ-
  χρι τέλους ή κυβέρνησις τοΰ
  κ. Τσάμπερλαιν, πού κράτει
  είς χείρας της την στιγμήν
  αυτήν, την τύχην ολοκλήρου
  τοΰ κόσμου.
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσία). — Ή πρώτη
  έξαψις την όποιαν εδημιούρ¬
  γησε τό Τσεχοσλοβακικόν πα-
  ρήλθε καί ήδη ή κατάστασις,
  μολονότι παρουσιάζεται καί
  πάλιν είς άκρον λεπτή καί
  σοβαρά, άντιμετωπίζεται μέ
  περισσοτέραν ψυχραιμίαν. Η
  Γαλλία καταβάλλει κάθε δυ¬
  νατήν προσπάθειαν, έν στενή
  συνεργασΐα πάντοτε μετά τής
  Αγγλίας διά την επίλυσιν
  των προβλημάτων τής Κεντρι¬
  κάς Εύρώπης καί την περι¬
  φρούρησιν τής είρήνης. Εν
  τώ μεταξύ δμως έτοιμάζει έκ
  παραλλήλου καί την άμυναν
  της. Οϋτω σήμερον συνήλθεν
  υπό την προεδρΐαν τοθ κ.
  Λεμπρέν πολύωρον υπουργι¬
  κόν Συμβούλιον κατά τό ο¬
  ποίον συνεζήτησαν δλα τα
  φλέγοντα πολιτικά οΐκονομι-
  κά καί στρατιωτικά ζητηματα·
  Μετά την έκθεσιν τού κ. Ντα-
  λαντιέ επί των ^πρα^μένων
  τής κυβερνήσεως τού, ώ υπουρ
  γός των Οΐκονομικών κ. Μαρ
  ααντώ έθεσεν ύπ' 6ψιν τοϋ
  κ Λεμπρέν τό σύνολον των
  δΐαταγμάτων τα δποΐα είχον
  εξετασθή κατά τό υπουργικόν
  συμβούλιον τής Δευτέρας.
  Τα νομοσχέδια, αφορώντα.
  την ιδιωτικήν καί δημοσίαν οΙ-
  κονομίαν, τό εμπόριον την αύ¬
  ξησιν τής παραγωγής κ.λ.π.
  Κεκοίθησαν καί δημόσιον-
  ται είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως. Σχετικώς δμως
  αέ τάς συζητήσεις κσί τάς ά-
  ση τό καθεστώς τής είρήνης
  εζήτησε δέ νά πληροφορηθή
  τάς διαθέσεις τής Ιταλίας.
  31 δύο συνομιληταί, ώς αγ
  γέλλεται έκ Ρώμης, διεπίστω
  σαν, δτι τό Τσεχοσλοβακικόν
  είσήλθεν είς σχετικήν ϋφεσιν
  καί ειμπορεί ν' άντικρύζεται
  μέ κάποιαν αισιοδοξίαν. Αίσι
  οδοξίαν έπίσης, εξέφρασε καί
  ό λόρδος Χάλιφαξ είς σημερι
  νάς δηλώσεις τού μεταδοθεί
  σας έκ Λονδίνου. Οί πολιτι
  κοί καί διπλωματικαί κύκλοι
  δμως παρατηροϋν δτι ή πε
  ριψρούρησις τής είρήνης ή ή
  ρήξις καί ό πόλεμος θά έξαρτη
  θοϋν έκ τού βαθμοϋ τής άπο
  φασιστικότητος την οποίαν θά
  δεΐξουν ή Γαλλία καί ή Αγ¬
  γλία καί κυρίως ή δευτέρα.
  Είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος
  άναφέρουν δτι τα εύρωπαικά
  ζητήματα άπησχόλησαν καί
  τό Αμερικανικόν κογκρέσσον.
  Ιδιαιτέρως εξητάσθη τό Τσε-
  χοσλοβακικόν καί τό Ίσπανι
  κόν, άνεπτύχθησαν δέ οί λό-
  γοι οί όποΐοι έπέβαλαν είς
  τόν πρόεδρον κ. Ροθσβελτ νά
  υποστηρίξη την πολιτικήν τής
  μή επεμβάσεως. Έπίσης ανε¬
  πτύχθη ή επίδρασις την ό¬
  ποιαν θά είχεν έν Άμερική ή
  κατάστασις πού θά έδημιουρ
  γεΐτο, εάν άλλα κράτη καί Ι¬
  δία τα μεγάλα έ'θνη τής Εύ
  ρώπης παρεσύροντο είς πόλε
  μόν.
  γλΐας, των Ήνωμένων Πολι-
  τειών καί τής Τουρκίας μεθ'
  ών συνωμίλησεν επί μακρόν,
  χωρίς δμως ν' άνακοινωθή
  ουδέ λέξις επί τοΟ περιεχομέ-
  νου των. Έπίσης τόν κ. Μπον
  νέ επεσκέφθη καί ό πρεσβευ-
  τής τής Τσεχοσλοβακίας, ό ο¬
  ποίος ανεχώρησεν ακολού¬
  θως έκ Παρισίων διά Πρά¬
  γαν κομίζων προφανώς είς
  την Τσεχοσλοβακικήν Κυβέρ
  νησιν τάς άντιλήψεις τής Γαλ
  λικής Κυβερνήσεως ώς πρός
  τό ζητημα των Σουδιτών καί
  τα προβλήματα τής Κεντρικής
  Εύρώπης γενικώτερον.
  Ό κ. Μποννέ ευρίσκεται έ¬
  πίσης είς διαρκή επικοινωνί¬
  αν μέ τό Λονδίνον, κατόπιν
  δέ όδηγιών τού, ό Γάλλος
  πρεσβευτής κ. Κορμπέν, έπε
  σκεφθή τόν λόρδον Χάλιφαξ
  καί παρέμεινε συνομιλών μετ"
  αύτοΰ έπ' αρκετόν. Λέγεται
  χωρίς νά έπιβεβαιοΰται έπισή
  μως, δτι κατά τάς συνομιλί-
  ας αύτάς καθωρΐσθησαν αί
  λεπτομέρειαι τής περαιτέρω
  στάσεως τής Αγγλίας καΙΓαλ
  λίας έναντι τοΰ Τσεχοσλοβα
  κικοΟ καθώς καί ό τρόπος τής
  νέας μεσολαβήσεως τής Αγ
  γλίας έν Βερολίνω καί Πρά
  γα πρός συνδιαλλαγήν καί συ
  νεννόησιν.
  Έν τφ μεταξύ ή Αγγλία
  κατσβάλ,λει απεγνωσμένας
  προσπαθείας πρός μίαν γενι
  κωτέραν συνεννόησιν των Εύ
  ρωπαικών δυνάμεων. Οϋτω ό
  λόρδος Πέρθ επεσκέφθη έν
  Ρωμη τόν υπουργόν τόν 'Εξω
  τερικών κόμητα Τσιάνο καί
  συνωμίλησε μετ" αυτού επί
  τοθ ΤσεχοσλοβακικοΟ, φαίνε
  ται δέ δτι έθιξε καί τό ζήτημα
  των Γαλλοϊταλικών διαπραγ
  αατεύσεων. Ό λόρδος Πέρθ
  ετόνισεν δτι ή Αγγλία είνε
  σταθερώς άποφασισμένη αυ
  την την φοράν νά προασπΐ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Έξ άφορμής τής «Ζακυνθινής
  Σερενάτας», ή πριμαντόνα δίδει
  καί πέρνει κατ' αύτάς είς τάς Ά-
  θηναικάς εφημερίδας. Καί ώς
  προσωπικότης ιδιαιτέρα καί ώς
  τίτλος σεατρικός. Άλλά τό ζήτη¬
  μα είνε τό εξής φαντάζοματ: Τί
  έσήμαινεν δ όρισμός αύτός είδι-
  κώτερα καί πώς συνεδέθη μέ την
  νεωτέραν Ελληνικήν ζωήν;
  Πριμαντόνα είνε ή πρώτη τοθ
  μελοδράματος. 'Ωστόσο ή ρωμαντι-
  κή διάθεσι πού επεκράτει τα τελευ
  ταΐα χρόνια στήν Έλλάδα, έδωκε
  τόν τίτλον αύτά σέ διάφορες τρα-
  γουδίστριες. Τα Έλληνικά καφω-
  δεΐα τής προπολεμικής έποχής έ-
  γέμιζαν άπά.,.πριμαντόνες. Άρ·
  κεΐ νά κατήρχοντο άπό την Εύ-
  ρώπη καί νά είχαν—στό πρό-
  γραμμα έννοεΐται—τρία καί τέσ¬
  σαρα πολλές φορές διπλώματα
  ανωτέρων μουσικώνσχολών, διά ν'
  άποκτήσουν άμέσως φήμην καί δό¬
  ξαν. Καί ή μαντάμ Όρτάνς, ή ό-
  ποΐα Ικλεισε μέ τό θάνατό της
  πρά ημερών στήν Ιεραπέτρα, μιά
  όλόκληρκ} έποχή, ήτο γνωστή ώς
  πριμαντόνα Είς τα αύτιά των πα-
  λαιοτέρων άντηχεΐ άκόμη μέ πα-
  ραισθήσεις ένθουσιασμοθ τό περί-
  φημο «Κικί κιρικί». Τό τρα·
  γουδοΰσε σ' ϊνχ λα'ικό θεατράκι
  τής Σπλάντζιας. Δέν έσήμαινεν,
  δμως. Στήν μπύρα τοθ Ηαυλή στά
  Χανιά, δπου ήτο τό διαμονητήρι-
  όν της—κατά τό πρόσφατον ιστο¬
  ρικόν σημείωμα εφημερίδος των
  Χανίων—την άνεγνώριζαν ώς πρι-
  μαντόναν δλοι οί συχνάζοντες ε-
  κεΐ άξιωματ'.κοί των διεθνών στρα-
  τευμάτων! Καί ιδιαιτέρως ό Ρώσ-
  σος λοχαγός Ότφινόφσκι ό οποί¬
  ος έπλήρωνε τό τραγοθδι της μέ
  χρυσά ρούβλια.
  —Άλλά μόνον τό τραγοθδι
  της;... θά έρωτοθσεν £νας πονή-
  ρός^μύστης, τής έποχής έκείνης.
  Βεβαία καί την γοητείαν της.
  Διότι ή πριμαντόνα, καί δταν
  δέν ήτο Γαλλίδα, συνεκέντρωνε
  5λα τα σωματικά χαρίσματα. Ή
  μαντάμ Όρτάνς είχεν 2να λόγο
  παραπάνω νά σέρνη. Αυτή δμως
  ή έλξις δέν έστερεΐτο ρωμαντικοθ
  χαρακτήρος. Γενικώτερα ή προ-
  μαντόνα, ήτο πρώτη, ϊσως μόνον
  είς τό καφωδεΐον, ήτο δμως πρώ¬
  τη πάντως, είς τό.,.μελόδραμ*
  τής ζωής! Καί δπως στή Ζάκυν-
  θο ϊτοι καί στΐς άλλες Έλληνι-
  κές πόλεις μετέφερεν τόν ρωμαν-
  τισμό. Γύρω άπό τό τραγοθδι
  της, τό οποίον πιθανώς νά ήτο
  καί αΐτιον άπό μουσικής απόψε¬
  ως, ξαναζοθσε ή κυρία μέ τάς
  καμελίας. Τα καλλιτεχνικά κέν-
  τρα δπως καί τα καφωδεϊα τής έ¬
  ποχής έκείνης, κάθε άλλο παρά
  τό πνεΰμα τής Αφροδίτης είχον
  ώ; δημιουργικόν σταθμόν ή προ-
  διάθεσιν ατομικήν. 'Ησαν σχεδόν
  Ιντευκτήρια πλατωνικοθ έρωτος.
  Ή πριμαντόνα άπετέλει μίαν ανω¬
  τέραν άκτινοβολίαν. Αδιάφορον
  ήτο δτι είς την άκτινοβολίαν αυ¬
  τήν Ιτσουρούφλιζε τα Ολικά καί
  ήθικά τού πτερά έ'να πλήθος νέων
  καί γέρων άνθοώπων. Τό αϋσθη-
  μα έξηγίαζεν έδώ τα πάντα.
  *
  * *
  θέλω νά πώ 2τι ή πριμαντόνα
  Ιχαρακτήρισε καί είς την Έλλάδα
  τα ήθη καί τάς τάσεις μιίς έπο¬
  χής. Καί δικαίως έπανεφέρθη καί
  είς τ,ό θέατρον καί είς την κοινήν
  συζήτησιν προκειμένου «νά τυπο-
  ποιήση» την εποχήν αύτην. Τό
  ουσιώδες δμως είνε δτι ή ρωμαν-
  τική υπερβολή ή όποία άνεβίβαζε
  άλλοτε την πριμαντόνα μέχρις Ι-
  πτά ούρανών, έξέλιπε. Σήμερον οί
  άνθρωποι δέν Οπερβάλλουν, ζυγί-
  ζουν. Ή πριμαντόνα άπέμεινε πα-
  ράγων τοθ άληθινοθ μελοδράμα-
  τος. Τό μελόδραμα τής ζωής κα¬
  τήντησεν άπερέττα. Ο£ πρωταγω-
  νίστριες τοθ τελευταίου πρέπει νά
  άξίζουν καθαρώς ώς γυναϊκες, διά
  νά έπιβάλλωνται. Καί πρό πάν¬
  των διά νά άγγίζουν τό πορτο-
  φόλι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΪ
  Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  ΑΚΤΙΝΕΣ ΡΑΙΝΤΓΚΕΝ
  Ό ήλεκτρισμός είς την Ιατρικήν.
  Άναμφ.βόλως σήμερον ζώ¬
  μεν τόν αΐ&να τοθ ήλεκτρι-
  σμοΰ. Είς περισσότερον προ-
  οδευμένας χώρας μηχανικώς,
  καί κυρίως είς την Αμερικήν
  ή έφαρμογή τού ήλεκτρισμοθ
  είς την καθημερινήν ζωήν
  τοθ άνθρώπου έχει άφαντά-
  στως προοδεύσει. Πασά ενερ¬
  γεια άπό την κίνησιν των κο-
  λοσσιαίων σιδηροδρομικώς
  συρμών μέχρι τοϋ σιδερώμα-
  τος έ'χει ανατεθή είς τόν ηλεκ¬
  τρισμόν. Έπίσης χάρις είς αυ¬
  τόν ή Φυσική Έπιστήμη είς
  δλους τοϋς κλάδους αυτής έ'¬
  χει κάμει μέχρι σήμερον πραγ
  ματικά ίχλματα προόδου. 'Ε-
  κείνη δμως ή έφαρμογή τού
  ήλεκτρισμοθ ή όποία ένδιαφέ-
  ρει περισσότερον τόν άνθρω¬
  πον είνε ή άφορώσα την υ¬
  γείαν καί την ζωήν αύτοΟ,
  τό σπουδαιότερον δηλ. άγα-
  θόν τοΰ άνθρώπου. Έκατομ-
  μΰρια είναι οί άνθρωποι έκεΐ-
  νοι οί όποΐοι όφείλουν σήμε¬
  ρον την ζωήν των αποκλει¬
  στικώς είς τόν ηλεκτρισμόν ό
  οποίος εάν Ιλειπε καί αύτοι
  θά ελειπαν, δέν θά εζούσαν.
  Αυτή δέ ακριβώς ή έφαρμογή
  ένδιαφέρει καί ημάς σήμερον
  είς τό παρόν αρθρον. Δέν νο¬
  μίζομεν άσ,κοπον νά δώσωμεν
  μίαν άμνδροτάτην σκιαγρα
  φίαν των έφαρμογών αυτών
  είς έκείνους οΐτινες θά εΐχαν
  την επιθυμίαν νά μάθουν, κα(
  τοι τό πράγμα είνε δύσκολον.
  Ή έφαρμογή τοΰ ήλεκτρι-
  σμοϋ είς την ιατρικήν είνε διτ-
  τή. Διαγνωστική καί θεραπευ-
  τική. Πολλαί άσθένειαι τάς ο¬
  ποίας δέν ηδυνάμεθα νά δια-
  γνώσωμεν παρά είκαστικώς,
  γεγονός τό οποίον ή"γεν είς
  σοβαρά άλλ' άναπόφευκτα
  σφάλματα είς βάρος τής ύγεί-
  ης των ασθενών, σήμερον χά¬
  ρις είς τόν ηλεκτρισμόν όμο-
  λογοϋν αύται αύται την ύ¬
  παρξιν των είτε είς τό μάτι
  τοΰ άκτινολόγου ίατροθ, εί'τε
  επί τήςφωτογραφικής πλακός,
  είς τρόπον 6στε νά μην υφί¬
  σταται ουδέ σκιά άμφιβολίας
  διά την ΰπαρξίν των.
  Τό θαΰμα τουτο τοϋ αιώνος
  μας όφείλεται ώς εΐνε γνω¬
  στόν είς τόν μέγαν Γερμανόν
  καθηγητήν Ραΐντγκεν 6 οποί¬
  ος ανεκάλυψε κατά τό τέλος
  τοθ μηνός Δεκεμβριού τού
  1895 νέον εΐδος άκτίνων τάς
  οποίας αύτός μέν ώνόμασε μέ
  τόν μαθηματικόν όρον Χ δηλ.
  άγνωστος, ό επιστημονικάς
  δμως κόσμος πρός τιμήν τού
  έ"δωσε τό δνομα τοθ εφευρέ¬
  του, δηλ. Ραΐντγκεν καί οΰτω
  είνε γνωσταί σήμερον καί υπό
  τα δύο όνόματα.
  Τό 1895 την εποχήν δηλ.
  καθ' ήν τα ήλεκτρικά άποτε-
  λέσματα ήσαν τό αντικείμε¬
  νον μελέτης πολλών έρευνη-
  τών (τα έτη έκεΐνα καί ό Μαρ
  κόνι άνεκάλυπτε τόν ασύρμα¬
  τον) ό Ραΐντγκεν παρετήρησε
  μετ' εκπλήξεως τού δτι οσά¬
  κις διήρχετο ηλεκτρικόν ρεϋμα
  άπό τόν σωλήνα τοθ ΟτΓοοΙεββ
  τόν οποίον εΐχε τοποθετήσει
  είς τι κυτίον άπό στερεάν
  χαρτόνι πέριξ τοΰ όποίου εΐ¬
  χε τοποθετήσει θυσίαν άπό
  πλατινο—κυάνιον τοθ Μπάρι
  ουμ, ή οΰσία αυτή έφθόριζε
  δηλαδή άκτινοβολοθσε.
  Παρετήρησεν έπίσης δτι φω
  τογραφική πλάξ μετά την εκ-
  θεσίν της είς τάς άκτίνας αύ¬
  τάς εγένετο εύαίσθητος, άπέ
  δωσε δέ τα φαινόμενα ταυτα
  είς άκτίνας άγνώστους αί
  οποίαι εξήρχοντο έκ τοθ κυ-
  τίου δπου ευρίσκετο ή σφαΐρα.
  *
  Όλα τα σώματα ύγρά. στε
  ρεά καί άέρια άποτελοθνται
  άπό λεπτότατα μόρια τα ό-
  ποία όνομάζονται άτομα. Καί
  τα άτομα ταυτα άποτελοΰν-
  ται άπό έ'να πυρήνα έκαστον,
  πέριξ δέ τοΰ πυρήνος ευρί¬
  σκονται άλλα στοιχεΐα, τα
  όνομαζόμενα ηλεκτρόνια. Των
  ήλεκτρονίων ό άριθμός ποι-
  κίλλει αναλόγως των σωμά-
  των. Ό πυρήν φέρει θετικόν
  ηλεκτρισμόν τα δέ ήκεκτρό-
  νια άρνητικόν. Τα ηλεκτρόνια
  αύτά κινοΰνται μέ χαχύττχα
  100.000 χιλιομέτρων κατά δευ
  τερόλεπτον πέριξ τοΰ πυρή
  νος. Καί τό ηλεκτρικόν ρεΰ¬
  μα τό οποίον διοχετεύεται
  έντός τής σφαίρας Ραΐντγκεν
  παράγει τοιαϋτα ηλεκτρόνια.
  Εάν λοιπόν είς την κα¬
  ταπληκτικήν ταύτην ταχύτητά
  των άναχαιτισθοΰν άπο άλλο
  σώμα δηλ. άπό μίαν θυσίαν
  ή όποία νά έχη ύψιστον ση¬
  μείον τήξεως (Βολφράμιον)
  ή τοιαύτη άναχαίτισις των ή
  λεκτρονίων παράγει τάς άκτί
  νας Ραΐντγκεν.
  Πώς δμως γεννώνται αί ά
  κτΐνες αδται; Εάν είς χώρον
  κατάλληλον συναντηθοΰν η¬
  λεκτρόνια μετά τής ϋλης, πά
  ράγουν τάς άκτίνας Χ. Τοι¬
  ούτος χώρος εΐνε μία είδική
  σφαΐρα Ραΐντγκεν καλουμένη,
  σχεδόν κενή αέρος, έχουσα έ
  σωτερικώς δύο άκροδέκτας.
  Εάν διά των άκροδεκτών δι-
  οχετεύσωμεν ρεΰμα άπό έ-
  κεΐνο ακριβώς ποΰ χρησιμο-
  ποιοΰμεν διά τόν φωτισμόν,
  τοΰ όποίου ή τάσις νά εΐνε
  τοσαύτη ώστε νά ύπερνικήση
  την αντίστασιν τοΰ κενοΰ,
  γεννώνται είς τό άρνητικόν ή-
  λεκτρόδιον (άκροδέκτην)^ τής
  σφαίρας αί άκτΐνες Ρ. αΐτινες
  όνομάζονται καθοδικαί διότι
  έξορμοϋν έκ τής καθόδου τής
  σφαίρας. Αί άκτΐνες αυται
  δέν είναι όραταί ή παρουσία
  των δμως πιστοποιεΐται έκ
  των άποτελεσμάτων τα όποία
  έπιφέρουν.
  Αί άκτΐνες Ρ. διακρίνον-
  ται είς σκληράς, ήμι-
  σκλήρους καί μαλακάς. Ή
  ποιότης αυτή των άκτίνων
  έξαρτάται άπό την ταχύτη-
  τα των ήλεκτρονίων έντός
  τής σφαίρας. Μεγάλη τα¬
  χύτης τούτων παράγει 'σκλη
  ράς, μικρά δέ παράγει μα¬
  λακάς. Αί σκληραί άκτΐνες ε-
  χούν μεγάλην διαπεραστικό-
  τητα, σώματα δέ τα όποία
  δέν διαπερώνται υπό των μα
  λακών άκτίνων γ) διαπερώνται
  κατά τι ώς αί σάρκες διαπε
  ρώνται εντελώς ύπότών -σκλη
  ρών άκτίνων.
  Ή ταχύτης των άκτίνων
  Ρ. σχεδόν συμπίπτει μέ την
  ταχύτητά τοΰ φωτός. "Οπως
  ελέχθη ανωτέρω ή χρήσις των
  άκτίνων Χ. συνίσταται είς
  την διαγνωστικήν καί είς
  την θεραπευτικήν.
  Είς την διαγνωστικήν μέν
  διά τής άκτινογραφίας καί ά-
  κτινοσκοπίας πρός τελείαν
  διάγνωσιν των διαφόρων νο
  σημάτων. Είς την θεραπευ
  τικήν δέ πρός θεραπείαν τού¬
  των δι* εκθέσεως τοθ πάσχον
  τος έπ' αυτών άφοΟ ληφθώ¬
  σι τα γνωστά προφυλακτικά
  μέτρα.
  ΗΡΑΚΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
  Τουριστικά.
  Άραγε δέν θά ήτο δυνατόν
  νά γίνη καί έδώ ο,τι γίνεται
  παντοθ τοΰ κόσμου καί είς
  την άλλην Έλλάδα, χάρις
  είς την Ε.Λ.Π.Α; Δέν θά ειμ¬
  πορούσε δηλαδή νά τοποθετη-
  θοΰν είς τάς διασταυρώσεις
  των όδών τής ύπαίθρου πινα-
  κίδες μέ τάς άποστάσεις άπό
  την πόλιν, τα διάφορα χωρία
  καί τοϋς άρχαιολογικούς χώ-
  ρους, Ημείς δέν τό ευρίσκο¬
  μεν δύσκολον. Καί θά έπρεπε
  την φροντίδα αυτήν νά την α¬
  ναλάβη ή τοπική έπιτροπή
  τουρισμοΰ, έφ' δσον δέν εχο¬
  μεν τμήμα τής Λέσχης Περιη-
  γήσεων καί Αύτοκινήτου. Ά¬
  πό τάς διαφημίσεις των έλα-
  στικών, των αϋτοκινήτων καί
  των βενζινών των διαφόρων
  έταιρειών, επί των πινακίδων
  θά εκαλύπτοντο ασφαλώς τα
  Ιξοδα τής εγκαταστάσεως
  π ινακίδων—όδηγών.
  Η όδός Σάρχου.
  Γνωρίζομεν τό Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον τοΰ κ. Νομάρχου
  διά την κατασκευήν τής όδοΰ
  Σάρχου καί Κιθαρίδος. Δι'
  αύτό καί δέν αμφιβαλλομεν δ¬
  τι μόλις δοθή εύκαιρία καί
  καταστή τουτο δυνατόν θά
  φ ροντίστ] διά την ταχυτέραν
  καί έξ ολοκλήρου αποπεράτω¬
  σιν της. Θά εξυπηρετήση άλ¬
  λωστε ή όδός αυτή £να άπό
  τα πλουσιώτερα καΐ τα γρα-
  φικώτερα διαμερίσματα τής
  Κρήτης. Καί θά βοηθήση τούς
  φιλοπροόδους κατοίκους τού
  είς την εκπολιτιστικήν καί
  παρανωγικήν προσπάθειαν
  των.
  Οδικά.
  Είνε ευχάριστος ή παρεχο-
  μένη υπό τής νομομηχανικής
  υπηρεσίας βεβαίωσις δτι διά
  των χορηγηθεισών πιστώσεων
  θά επιδιωχθή ή γενικωτέρα έ-
  πισκευή των κυριωτέρων του¬
  λάχιστον συγκοινωνιακόν άρ-
  τηριών τοΰ νομοΰ μας. Καί
  εΐνε περισσότερον ευχάριστος,
  διότι μαζί μέ την επισκευήν
  γίνεται καί πισόστρωσις καί
  έ'τσι έλπίζεται δτι μετ" ολίγα
  έ'τη θά εχουν πισοστρωθή δ¬
  λοι οί δρόμοι μας, όπότε αί
  συγκοινωνίαι θά γίνωνται μέ
  περισσοτέραν άνεσιν, ταχύ¬
  τητά καί ασφάλειαν. Τότε δέ
  θά εΐνε ασφαλώς ευθηνοτερα
  καί τα μεταφορικά, άφοΰ
  καί αί φθοραί των αύτοκινή-
  των, μηχανών, έλαστικών,
  καροσερί καί βενζίνης θά
  εΐνε πολύ μικρότεραι.
  Οί Άγιογράφοι.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τής
  Ίεράς Συνάδου Κρήτης δπωο
  ληφθοΰν μέτρα κατά των κα-
  κότεχνων άγιογράφων οί ό·
  ποΐοι καί την ζωγραφικήν κα-
  κοποιοΰν καί τόν κόσμον έκ-
  μεταλλεύονται. Καί δυστυχώς
  ή δράσις των άνθρώπων αυ¬
  τών υπήρξε τόση, καί τόσον
  άνεξέλεγκτος ώστε εγέμισαν
  τάς έκκλησίας μέ τερατουρ-
  γήματα δήθεν άγιογραφικών
  είκόνων, καί είς την Κρήτην
  δπου ή βυζαντινή τέχνη εδρε
  την άποθέωσΐν της μέ τόν Θε·
  οτοκόπουλον, τόν Δαμασκη-
  νόν καί τούς άλλους μεγά-
  λους καλλιτέχνας, ή άγιογρα
  φία κατήντησεν επί των ημε¬
  ρών μας εΐδος μέ τό οποίον
  ειμπορούσε νά ασχολήται ό
  οίοσδήποτε άργόσχολος, πού
  δέν θά εΐχε πώς άλλως νά
  ζήση. Τό χειρότερον δέ εΐνε
  δτι πολλάκις υπό τό Ενδυμα
  τοθ άγιογράφου έκρύπτοντο
  κακοποιοί καί κλέπται πού ε-
  σύλουν τά<: έκκλησίας. ■|»ΐ· •ι-· ίί
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  ΘΕΡΜγΤΡ
  . Γ ΚΡΕΚΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ε'νας
  κινηματογραφικός κολοσσός: «Ό
  άνεμοστρόβιλας των ψυχών».
  Την Δευτέραν «ΚΑΙΝΙΚΣΜΑΡΚ»
  τοθ Πιέρ Μττενουά.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό παιδί θαΰ
  μα Σίρλεύ Τέμπλ, στό συγκινητι-
  κό δραμα: «Τό άγριοκόριτσο>. Κα
  τάλληλον δι" άνηλίκους.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ό Γεωργικός Συνεταιρι-
  σμός πωλήσεως ΣουλτανΙνας
  Σητείας, έκτίθησιν είς μειο-
  δοσΐαν δι' ένσψραγίστων
  προσφορών την προμήθειαν
  των κάτωθι είδών:
  1) Εΐκοσι πέντε χιλιάδων
  (25 000) άσυνσρμολογήτων
  σταφιδοκιβωτΐων 36) ρΐων τύ
  που Σμύρνης, έξ αρίστης λευ
  κης ξυλείας Κσρινθίας, μο
  νοκόμματα, χωρίς σπασμένα,
  διπλοπλανιαρισμένα καΐ βά-
  ρους τα 100 κιβώτια 128—
  130 όκάδ. περΐπου, καί μέ
  δικαίωμα τοϋ Συν)σμοϋ αύ
  ξομοιώσεως τής άνω πο¬
  σότητος των 25.000 κιβώτι¬
  ων, κατά 20 ο)ο κατά
  τόν χρόνον τής εκτελέσεως.
  2) Διακόσια (200) χιλιόγραμ
  μα βελονόκαρφα 13X35.
  3) Χιλια—διακόσια (1200)
  χιλιόγραμμα σύρμα Νο 13
  Εύρωπαϊκης προελεύσεως διά
  δέσιμον των σταφιδοκιβω-
  τΐων.
  4) Εΐκοσι (20) τόννους κώκ.
  ΆγγλικοΟ χυτηρίου.
  5) Δώδεκα (12) βαρέλια ρι-
  ζέλαιον, ήτοι τόννοι,ς περί-
  που δύο (2) διά την στϊλ-
  βωσιν των σουλτανίνων.
  6) Τριακόσια (300) βαρέλια
  ποτασσαν, των 50 χιλιογ. έ¬
  καστον, κυανην, των 80)85
  βαθμών ανεγνωρισμένης μάρ
  κάς.
  7) Εκατόν (100) ρόλους
  των 50 χιλιογ. έκαστον, χάρ¬
  του άποξηράνσεως σταφίδος.
  Αί άνω προσφοραί δέον δ-
  πως υποβληθώσι μέ τιμάς
  τσίφ Σητείαν μέχρι τής όγδό
  ής (8) Ίουνίου 1938 ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 5ην μ.
  μ. όπότε άνοιχθήσονται ε¬
  νώπιον τοθ ΔιοικητικοΟ Συμ-
  βουλίου τής "Οργανώσεως
  μας.
  Ή παράδοσις των άνω εί¬
  δών γενησεται, ώς άκολού
  θως:
  1) Σταφιδοκιβώτια: Μέ άμε¬
  σον παράδοσιν άμα τώ κλει
  σίματι 5.000 τεμάχ. Κατά τό
  πρώτον 15θήμερον Ιουλίου
  5.000 δεύτερον Ιδθήμερον Αϋ-
  γούστου 10 000 καί τό υπό¬
  λοιπον κατά τό δεύτερον
  15θήμερον Σεπτεμβρίου έ. έ.
  2) Πότασσα καί Σταφιδόχσρ
  τον: πρώτον 15θήμερον Ιου¬
  λίου έ. έ.
  3) Άπαντα τα λοιπά ειδή:
  παραδοτέα δεύτερον 15θήμε-
  ρον Ιουλίου έ. ε.
  ΣητεΙα τή 22α Μαΐου 1938.
  Γεωργικός Συνεταιρισμός
  Πωλήσεως Σουλτανίνας Ση¬
  τείας.
  Ό Πρόεδρος
  (ύπογ) Παπά Μιχ. Παπουτσάκης
  Τό Συν)φον Μέλος
  Ιωάννης Γ. Γικτζάκης
  Τό θαλαμηγον ά)π.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί Ιδθήμερον.
  (Έκ τού Πρακτορείον)
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡ02
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήτΐατος, οέχεται
  τούς πάσχοντας έκ τοΰιτεΐϊτι·
  κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  "ίνα δώρον
  Τα κραγιόν:
  ΟΟΤΥ
  Φημίζονται καί είνε τα ανωτέρα.
  Διά νά δοκιμάσουν όλαι, εϊ δυ
  νατόν α! κυρίαι καί δίδες μας,
  θά πωληθή:
  άπό 25ιις Μαϊου
  μέχρι Ιδης'Ιουνίου
  είς όλα τα καλά καταστήματα
  της πόλεώς μας ενα κουτί πού-
  δρας «Κοτύ» των δρχ. 78 μέ εΐδι·
  κ ην τ<»ιίαν περιέχον ενα κρα· γιόν κυΒΕΝδ πρός δοκιμήν. ΣΗΜΕΡΟΝ: Ένας κινηματογραφι¬ ς κολοσσός! Τό τελευταίον άρι- στούργημα τής: ΨΥΧΩΝ Τό συγκινητικό δράμα μιάς μητέρας πού άνα- 3αίνει τόν Γολγοθά τού Μαρτυρίου γιά την άγά- πη τού παιδιοΰ της. Ένα τρυφερό ερωτικό ρωμάντζο μέσα στό άγριο πλαίσιο τού παγκοσμίου πολέμου. Πρωταγωνιστοΰν: ΖΟΖΕΦΙΝ ΧΟΥΣΤΙΝΣΟΝ ΜΟΝΑ ΜΠΑΡΙ καί ό μεγαλύτερος τενό- ρος τής έποχής μας: Ζ Ω Ρ Ζ ΧΟΥΣΤΟΝ Όλόκληρες σκηνές ά¬ πό την έπερα ΚΑΡΜΕΝ. ΣΗΜΕΡΟΝ 2Τ0Υ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ! ΖΗΪΕΙΤΑΙ ύπάλληλος τελεία- φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορικής Σχολής υπηρετήσας εΖς τόν Στρατόν διά Κατάστημα. Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη (3 χαμάρβς) ~>
  Άπό τού θρόνου
  είς ιίήν λαιμητόμον.
  ΚΟ Ι ΜΩίΊ Ι ΚΡα
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Έφευρετικότης καί οίκονομία:
  Οί δύο παράγοντος τής κομψότητος.
  Οί δύο παράνοντες τής κομψό-
  τητός σας, άγαπηταί αναγνώστρι¬
  αι, είνε: ό προυττολογισμός σας
  καί ή έφευρετικότης σας. ΤΙ είνε
  σπουδαιότερον; Κλίνω μάλλον
  πρός τό δεύτερον, διότι γνωρίζω
  γυναΐκες ή οποίες διαθέτουν άπό
  ένα προϋπολογισμό τοθ όηοίου
  τό δέκατον θά έκανε την ευτυχία
  σας καί ή οποίες έν .τούτοις δέν
  εΐνρ. ποτέ πραγματικά κομψές. ι
  Έφευρετικότης καί καλό γοΰ· ι
  στο, ιδού τί θα άντικαταστήσπ έ-
  πωφελώς τα πιό έξογκωμένα βα-
  λάντια.
  Πώς έργάζεσθε δταν κάνετε την
  σύνθεσιν τής γκαρνταρόμπας σσς·
  Μ,ήπως μαζεύοντας ίδέες άΐτ' έδω
  καί άπ' έκεΐ, άπό μιά βιτρίνα, ί¬
  να πτριοδικό μόδας ή μέσα είς
  τόν δρόμο, ή είς £να σαλόνι;
  Μήπως παρατάσσοντας ποσά ε¬
  πάνω σ' ε'να χαρή μέ τό μολύβι
  σα^; Τόσο διά τό ταγιέρ μου, τό
  σο διά τό έπανωφόρι μου κλπ...
  Είς τάς δύο περιπτώσει έ"χε·
  τε δίκιο, άλλ' έδώ δπως στό κά-
  θε τι ή καλύτερη_ άλήθεια ευρί¬
  σκεται μεταξύ των δύο.
  Είνε καλό νά συλλέγετε ίδέες
  καί είνε άπαραίτητο νά άραδιά-
  ζετε ττοσά. Άλλ' Μχετε παρατη
  ρήσει δτι δταν μαζρύη κανεϊς ι
  5έες φθάνει είς τό τέλος τού
  λογαριασμόν τού μ' ε'να άθροισμα
  πού ξεπερνα τόν προϋπολογισμό
  καί δτι δταν παρατάσσΓ| αριθ·
  μούς δϊν ευρίσκει ίδέες πραγμ-
  ματικά προκλητικέο;
  Ιδού λοιπόν τί σάς συμβουλεύω
  νά κανετε: νά σκεφθήτε έν πρώ¬
  τοις, θά έχω ανάγκην ούτοΰ καί
  σϋτοΰ τοΰ πράγματος... Όπωσδή-
  ποτε δέν πρέπει νά είσθε υπέρ-
  βολικές. Καί, έχοντος ύπ' όψιν
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  387βν
  τα τΐοσά πού διαθέτετε πηγα'νε-
  τε νά ανακαλύψετε ίδέες, απλώς .
  παρατηρώντας γόρω σας. θά
  εχετε την εύκαιρία νά δήτε χΐ-!
  λιες δύο χαριτωμένες ύποδείξεις
  καί θά μπορέσετε νά κάμετε την ι
  έκλογή ξεύροντας τί ζητήτε
  Όταν θά 8χη κατ' αυτόν τόν
  τρόπον «ωριμάση» μέσα είς τή^
  σκέψι σας ή σύνθεσις τής γκαρ-
  ταρόμπας σας θ' άντιληφθήτε δτι
  ίκανοποιεΐ συγχρόνως τό γοϋστο
  καί τόν προϋπολογισμό σας
  Νά συλλέξετε έφευρετικές ι
  δέες δέν είνε πάντοτε εϋκολο
  πρδγμα. Πρέπει καποτε νά σκε¬
  φθήτε καλά επάνω σέ τοιούτου
  εϊδους προβλήματα διά νά βρή¬
  τε την λύσι τΐού συμφιλιώνει τάς
  άπαιτήσεις τού προϋπολογισμοΰ ί
  σας καί δλους τούς πειρασμούς
  τής φιλαρεσκείας σας. Γι' αύτό
  σάς συνιστώ πέντε χαριτωμένους
  καί έφευρετικοθς τρόπους χάριςεϊς
  τούς όποίους θά είσθε κομψή είς
  την πόλι, την έξοχή καί την πλάζ.
  Μία φοϋστα, μία μπλοθζα σε
  μιζιέ καί £να σόρτ άποτελοθν
  σχεδόν μία όλόκληρη γκαρνταρόμ
  πά δια την καλοκαιρινή περίοδο.
  Σχηματίζουν χατά σειράν: "Ενα
  έξαιρετικά δροσερό καΐ νεανικό
  καλοκαιρινό φόρ&μα διά την πό
  λι, ϊνα άνσάμπλ διά την πλάζ, (ή
  μπλοΰζα θά συμπληρώση επί πλε
  όν τό θερινό σας ταγιέρ) καί ή ι¬
  δία μπλοΰζα μέ μία φοϋστα άπό
  φανέλλα λευκή άποτελοΰν ενα
  θαυμάσιο σύνολο γιά έξοχή.
  Ή φοϋστα, εάν είνε άπό μονό-
  χρωμο ϋφασμα, θά είνε έπίσης
  υπέροχη μ' έ'να κορσόζ «μπαίν
  ντέ« σολέιγ» ή 'ένα σουώτερ διά
  σπόρ.
  ή Ντιστεγκέ
  ΔΕΝΔΡΑΣΑΣ
  ΕΗΕΙί
  Διαρκής παρακαταθήκη» καί οδηγίαι χρήσεως παρά
  τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας:
  3ΗΕυ_ ΟΟΙνΙΠΑΝΥ (ΗΕίί'-δ) —2
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  !«»■■■■■■
  ΜΒαΐ ·!■■■■■■■■■■■*
  ~
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοΰ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των Δικαστηρίων.
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
  είδών ύφαντηρίου τοθ ίδρύματος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  ΈπΙσης δλα τα εϊδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε¬
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  Ι*.
  ■ ■■■«■«■■■■■*■■■> ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■ΙΙΙΙΙ1·ι
  «"Εχοντος έναν άνθρωπον!
  πιστόν, στό ν οποίον μποροϋ
  με νά βασισθοΰμε, έπωψελοθ-
  μσι γιά νά στεΐλω στόν ά-
  δελφό καΐ φίλο μου αυτή την
  παρακαταθήκη πού μόνο στά
  χέρια τού μπορώ νά έμπιστευ
  θώ. Ό κομιστής θά σδς είπη
  πώς, ώς έκ θαύματος, μπορέ
  σαμε νά άποκτήσωμε αϋτά
  τα πολύτιμα κειμήλια. Επι
  φυλάσσομαι νά σδς είπω ή
  ιδία κάποτε τό δνομα τοΰ άν
  θρώπου πού μδς είνε χρήσι
  μος, τό γιατί δέν μπορέσαμε
  έως τώρα νά σδς στείλωμε
  νέα μας. Οί μεγάλες δυστυχί
  ες μας μας κάνουν νά νοιώ
  θωμε άκόμη περισσότερο τόν
  σκληρό μας χωρισμό. Εϊθε νά
  μή βαστάξω άκόμη πολύ! Σας
  άσπάζομαι, έν τώ μεταξύ δ¬
  πως σάς άγαπώ καΐ ξέρετε
  δτι σδς άγαπώ μέ 8λη μου
  την καρδιά».
  Παρομοίαν έπιστολή 2γραψε
  καΐ στόν άλλον άδελφό, τόν
  κόμητα τοϋ Άρτουά. Άλλά
  ό Ζαρζαΐ έδίσταζε νά φΰγ[ΐ
  άπό τό Παρίσι. Έξακολου-
  θοΰσε νά έλπίζη πώς θά φανή
  χρήσιμος στή Μαρία—Άντου-
  ανέττα. Μένοντας ομως διέ-
  τρεχε τόν έσχατον κίνδυνον.
  Λίγο πρΐν φύγη, αυτή τοθ 'έ-
  στειλεν ενα τελευταϊο γράμ-
  μα:
  ^4«Χα(ρετε! Πιστεύω πώς,
  άν είσθε άποφασισμένος νά
  φύγετε, είνε προτιμότερο νά
  φύγετε γρήγορα. Θεέ μου! Πό
  σο λυπάμαι την κσημένη την
  γυναΐκά σας!... Πόσο θά ή
  μουν εύτυχισμένη άν μπορού
  σαμε σέ λίγο νά βρεθςΰμε δ-
  λοι μαζί! Ποτέ δέν θά μπορέ-
  σω νά σδς έκφράσω την εύ-
  γνωμοσύνη μου γιά δλα δσα
  έκάματε γιά μας. Χαίρετε!
  αυτή ή λέξις είνε σκληρή».
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  εΐχε τό προαίσθημα ή μάλλον
  τή βεβαιότητα πώς ήταν ή
  τελευταία φορά πού μποροΰ-
  σε νά στείλτ| σ' έκείνους πού
  ευρίσκοντο μακρυά έ'να μήνυ-
  μα κρυφό. 'Ηταν ή τελευταία
  εύκαιρία πού τής παρουσια-
  ζόταν. Δέν εΐχε λοιπόν νά δι¬
  αβίβασιν μιά λέξι, έ'να σημάδι
  άγάπης σέ κάποιον άλλον
  έκτός άπά τόν κόμητα τής
  Προβηγκίας καί τού Άρτουά,
  στούς όποίους έχρωστοϋσε
  τόσο λίγη εύγνωμοσύνη καΐ
  τοΰς όποίους μονάχα ή έξ
  οϊματος συγγένεια ώριζεν ώς
  φυλακάς των κειμηλίων τοϋ
  αδελφοθ των; Δέν εΐχε νά ά.
  πευθύνη κανέναν χαιρετισμό
  στόν άνθρωπο πού υπήρξεν
  δ,τι πιό άκριβό εΐχε σάν γυ
  ναΐκα σέ τοθτον τόν κόσμο,
  έξόν άπό τα παιδία της—στόν
  Φέρσεν στόν οποίον εΐχε άλ¬
  λοτε μήνυσις δτι «δέν μποροϋ-
  σε νά ζήση χωρίς νέα τού»
  καΐ στόν οποίον, μέσα άπό
  την κόλασι τοθ πολιορκημέ-
  νου ΚεραμεικοΟ εΐχε στείλτ)
  έκεΐνο τό περίφημο δαχτυ-
  λίδι γιά νά την θυμδται παν-
  τοτεινά;». «Πίστις, Άγάπη,
  Έλπίδα — τα τρ(α ένωμένα
  γιά πάντα». Τα λόγια αύτά
  πού εΐχε χαράξη στόν έσωτε-
  ρικό γϋρο τοθ δαχτυλιδιοΰ,
  τα εΐχε ξεχάση.; Τώρα στήν
  τελευταία εύκαιρία πού τής
  προσεφέρετο, δέν θά τοθ ά
  νοιγεν άκόμη μιά φορά την
  καρδιά της: "Οχι...
  (συνεχ(ζεται)
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Είς την μονήν
  Άγίου Παντελεήμονος εβάπτισε
  την παρελθούσαν Κυριακήν τό ά-
  γοράκι τοΰ κ. Δημητρίου ΛΙτινα
  ό κ. Αλεξ Σπαγουλίδης, ονομά¬
  σας αύτό Εύάγγελον. Νά τοίς
  ζήση·
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Γεωργ.
  Ζ. Κριτσωτάκης Βιομήχανος και
  ή Δις Ελευθερία Μααουλάκη, άμ
  φότεροοι έκ Κρουσώνος, ήρραβω
  νισθησαν. Συγχαρητήρια Κ. Σ.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή έκδρομική κίνησις ίκ τής
  πόλεώς μας έντείνεται.
  —Χάρις είς την φιλοπρόοδον
  πρωτοβουλίαν των σωματείων
  μας.
  —Ούτω αγγέλλεται δτι ή έκ·
  δρομή είς "Αθήνας την οποίαν
  ύργανώνει διά την 3ην Ίουνίου ό
  Όμιλος Φιλάθλων.
  —Έγγυαται πλήρη επιτυχίαν
  καί λόγω προγράμματος καί λό¬
  γω εύθηνών μεταφορικών, ώστε
  άπό τούδε νά έγγράφωνται άρ-
  κετοί συμπολίται.
  —Παρά τό προχθεσινόν συνέ·
  φι^ασμα καί την σχετικήν πτώσιν
  τής θερμοκρασίας.
  —Ό καιρός διατηρεϊται είς
  την Ιδίαν κατάστασιν.
  —Πρός γενικήν πάλιν ικανο¬
  ποίησιν.
  — Είς την πόλιν μας αφίχθη¬
  σαν προχθές αί δύο τϊλευταΐαι
  τάξεις των Δημοτικών Σχολείων
  Άγίου Πνεύματος, ΔουμαεργιοΟ
  καί Πλατανέ Αγ. Βασιλείου Ρε¬
  θύμνης
  —ΟΊ μαθηταί μέ επί κεφαλής
  τούς διδασκάλους των κ. κ. Άθ.
  Παπουτσιδάκην, Έμμ. Παναγιω¬
  τάκην καί Μαριδάκην Αλεξ. ε¬
  πεσκέφθησαν τα άξιοθέατα τοΰ
  Ηρακλείου.
  —Έτΐίσης μετέβησαν είς Κνω·
  σόν, Μοϊρες, Φαιστον καί Αγ. Δέ-
  κα.
  —Ό κατάπλους Γαλλικών πο-
  λεμικών είς Ηράκλειον άναμένε-
  ται ώς ανεκοινώθη διά τό τέλος
  τού έπομένου μηνός.
  —Τα πολεμικα ταυτα άνήκουν
  είς την δύναμιν τοΰ Γαλλικοΰ στό
  λου τής Μεσογείου.
  —"Οστις ώς ανεκοινώθη πρό
  ημερών έκτελών περΐπλουν ανά
  την Μεσόγειον θά επισκεφθή την
  Σούδαν, τό Ηράκλειον καί άλλους
  Έλληνικούς λιμένας.
  — Αί πρώται γυμναστικαί επι·
  δείξεις των δημοτικών σχολείων
  ήρχισαν ήδη ώς γράφωμεν άλλα
  χοϋ.
  —Αί έπιδείξεις αυται άιτοτε-
  λοϋν γενικώτατα μίαν είκόνα
  χαρακτηριστικήν τής συντελουμέ-
  νης προόδου είς τα δημοτικά
  σχολεϊα.
  —Άλλά καί τοΰ έθνικοΰ έ'ρ-
  γου των διδασκάλων άπό πάσης
  απόψεως.
  — Οί αξιωματικοί τής όρμού-
  σης είς τόν λιμένα μας έλαφοας
  μοίρας τυγχάνουν καί είς την ύ¬
  παιθρον χώραν.
  —Ίδιαιτέρων ττεριποιήσεων.καΐ
  ένθουσιωδών έκδηλώσεων.
  —Τό γεγονός αύτό άξΐζει νά
  σημειωθή ώς ενδεικτικόν καί
  σήμερον των έθνικών φρονημά
  των καί τοϋ φιλοπάτριδος έν
  γένει των Κρητών χωρικών.
  —Είς την χθεσινήν συναυλίαν
  τοΰ Ώδείου ανεμένετο έπίλεκτος
  κοσμοσυγκέντρωσις.
  —Οί γνωρίζοντες τα πράγμα
  τα έπλειοδότουν καΐ δια την
  δλην επιτυχίαν τής συναυλίας.
  — Τόσον ώς πρός την ορχή¬
  στραν τοΰ Ώδείου, την διατελοΰ·
  σαν ώς γνωστόν υπό την διεύ¬
  θυνσιν τοΰ κ. Νουφράκη, δσον
  καί ώς πρός τάς ιδιαιτέρας έκτε-
  λέσεις των κ. ,κ. Πλάτωνος καί
  Καρυστινοΰ.
  —Ή ύπαιθρία κίνησις έξακο-
  λουθεΐ κάθε άπ'ύγευμα μέ πολ-
  λήν ζωήν.
  —Τό ρεκόρ 6χουν ώς πάντοτε
  ή πλατεΐα Τριών Καμάρων, αί λε
  ωφόροι Κνωσού καίΚουντουριώτη.
  — "Οπου ή καλή ντιζέζ καί ή
  μουσική τοθ «'Ξθνικοΰ» συγκεν-
  τρώνουν εκλεκτόν κόσμον.
  —Άπόψε είς τοΰ Πουλακάκη
  δίδεται ή πρεμιέρα ενός άπό
  τα συγκλονιστικώτερα ϊργα τής
  σαιζόν: «Άνεμοστρόβιλος ψυχών».
  —Πού πρέπει νά παρακολου
  θήσπ δλος ό κόσμος.
  —Έν τφ μεταξύ διά την θερι-
  νήν σαιζόν, ό ύιΐαίθριος κινημοτο-
  γράφος τοΰ ίδίου θεάτρου, θά
  μδς παρουσιάση ώς πληροφο¬
  ρούμεθα έκλεκτά ϊργα.
  ο Ρέπορτερ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬
  στρινάκη ττωλεϊται αρτος σικάλε·
  ως διά Ζαχαροδιαβητικούς.
  Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι
  τιροτιμάτε τίς
  Π Ο ΡΤΕΣ ΡΟΛΕ
  Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς
  τό παρά την οδόν Κσρτεροϋ (Ψαράδικα) κατάστη-
  μά μου, ϊδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ-
  τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλίσας
  πρός τουτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοθ είδικοθ
  τεχνίτου κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, δν προσέλαβον
  είς την επιχείρησιν μου.
  Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη-
  χανήματος καί άρίστων υλικών σδς έγγυαται την
  τελείαν καΐ ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών
  σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καΐ ευκολίας
  πληρωμής.
  ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  (
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  3Πβν
  Τά τοιούτον τόλμημα τού αφήκεν ίκανάς άνα
  μνήσεις καί δταν εΤχε διάθεσιν, έξεχύνετο είς πε
  ριγραφάς καί έκθεισσμούς τής έρωμένης τού έ
  κείνης, ήτις, ειρήσθω, ήτο μία άραπίνα τοϋ δια
  βόλου.
  Ά! τί ώραία ήτον έκείνη ή Νανερή μου! έλε'
  γεν ή Νανεροθλά μου, ή Νανερίτσα! Άλλη Γκι|
  μάρτη, τό διαβολάκι, σοΰδινε κάτι τινάγμπτσ
  πού τήν^ περνοϋσε κι' αυτήν άκόμη την ξακουσμέ
  νη τής Ό πέρας· την ύστερινή φορά πού την εΐδα
  είς τό Λονσά μ' έκεΐνα τά ώραΐά της φορέματα
  ηταν μιά τρέλλα.
  ΕΤχέ ποτε φορέσει έ'να έπενδΰτην, είς τόν ό
  ποίον τόσην έδειξεν αδυναμίαν, ώστε οσάκις τόν
  ενεθυμείτο έκαμνε λόγον ένθουσιωδΰς, ώσεί έ πρό
  κειτο περί γεγονότος άξιομνημονεύτου, είς δ εΤ-
  χε καί αύτός έκ των πρώτων συντελέσει. Ή-
  μουν, έ'λεγε, φορεμένος ώς άνατολΐτης Τοϋρ
  κος.
  Τόν εΐδέ ποτε, είκοσαετή" δντσ, ή Φοϋφλερ,
  σύζυγος τοϋ στρατάρχου διοικητοΟ τής Σε-
  νεγάλης, καί τόν έχαρακτήρισεν ώς ωραίον
  τρελλόν.
  ΈσκανδαλΙζετο άναγινώσκων τά όνόματα των
  τότε εν τε τή πολιτική καί τή διοικήσει έξεχόν-
  των, εύρίσκων αύτά άσήμανχα καί χωριάτικα.
  Άνεγίνωσκε τάς εφημερίδας, «τά νέα χαρ-
  τιά, τής γαζέτες», ώς έ'λεγε, καΐ έξεκαρδΐζετο
  γελών.
  — Μά τί όνόματα είνε αύτά; Θεέ μου! Καρ
  μανέρος λέγει, Ούμδνος. ΆκοΟς; χά, χά! Ούμά-
  νος, φουστδνος, κουρκβνος, μωρέ τί εΐνε ταυ¬
  τα! Μη χειρότερα! ΚασιμΙρ Περιέ, αύτό τό δνομα
  εΐνε ύπουργοΰ,
  Μά δέ βαστώ πιά! θά σκάσω. Πώς νά μή γε¬
  λάση κανεΐς! Φαντάζομαι νά έ'βλεπα τό δνο
  μα «Γιλνορμάνδος ό ϋπουργός»! Αύτό θά ήτο γιά
  γέλοια. ΆφοΟ δέν τό καταλαμβάνουν αύτοι οί
  άνθρωποι, έγώ τί νά τούς κάμω, έν δσω ϋπάρχουν
  κτήνη, ετσι θά πηγαίνουν τά πράγματα.
  Όλα τά περί αυτόν έκάλει όνομαστί, άπε-
  ριφράστως, δντα άσεμνα είτε σεμνά, καί οΰτε
  τόν Ιμελλεν άν ήσαν παροθσαι καί γυνσΐκες.
  Αί χυδαιολογίαι καΐ αίσχρολογίαι Ιρρεον άπό
  τοϋ στόματός τού τόσον άπατθώς, τόσον φυσικαί,
  ώς νά ευρίσκετο είς τό στοιχείον τού.
  Τό τοιούτον ήτο ούχ ήττον ποία τις αφελεία
  χαρακτηρισθή τοϋ αιώνος τού.
  Πσρατηρητέον δέ δτι ή έποχή των περιφρά
  σεων έν τή ποιήσει ήτο έποχή των αίσχρο-
  λογιών έν ' πεζώ λόγω. Ό άνάδοχός τού εΤχε
  προεΐπει δτι θά γίνη μεγαλοφυής καί τόν ώνό-
  μασε Λυκόφρονα.
  Δ.'
  Πρώτα έκατοστάρης καΐ ϋστερ' άς πεθάνω
  Κατά την μαθητικήν τού ηλικίαν, είς τό Λύ
  κειον Μουλέν, εΤχε βρσβευθή μέ τό πρώτον
  βραβείον, τό οποίον ήτο στέφανος, ίδιοχείρως
  άπονεμόμενος άιτό τόν δοϋκα Νιβερναί, τόν ο¬
  ποίον ώνόμαζε δοθκα τοϋ Νεβέρ.
  ΟΟτε ή Συμβατική, οθτε ό θάνατος Λουδο¬
  βίκου τοϋ ΙΣΤ', οΰτε ό Ναπολέων, οΰτε ή επά¬
  νοδος των Βουρβώνων, ουδέν έκ των γεγονότων
  έκεΐνων κατώρθωσε νά εξάλειψη τής μνήμης τού
  την στέψιν εκείνην. Ό δούξ Νιβερναί δι* αυ¬
  τόν ήτο μεγίστη τού αίώνος προσωπικότης.
  (συνεχ(ζεται)
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι'δσους θέλουν ν* άττοκτήσουν
  ενα τέλειο και εύθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την Ιναρξι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ
  Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δΓ όλας τάς τάξεις, δΓ δλα
  τά χέντρχ, δι' δλους έκείνους που θέλουν να εκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί ή τό σπήτι των.
  "Ήδη διαθέτομεν ΡαδιόΦωνα δλων
  των τύπων άπό 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι' δλα τά ρεύματα καΐ μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ:
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΑΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσίς μας πρός
  τό συμφέρον σας. - Καθ' εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  ----....πιιλκ ■·(· όλα τά οονανα με-
  ΠΛΗΡΕ-
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτεζουν τάς γνώσεις των.
  δι1 δλους.
  ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
  Άπό καιροθ είς καιρόν διαβά¬
  ζωμεν είς τάς εφημερίδας λεπτο¬
  μερείας των καταστροφήν πού έ-
  προξένησεν είς αύτό ή έκεϊνο τό
  μέρος καθίζησίς τού έδάφους Πολ
  λάκις <χί καταστροφαί, αυταί δπως ή γενομένη είς την Γκράν Σαρτρέζ τής Γαλλίας, προξενοθν ζημίας έκατοντάδων έκατομμυρί ών. Εις την τελευταίαν αυτήν κα- εστράφησαν τα μεγάλ-χ έργοστά- ια, είς τά όποΐα κατασκευάζε- αι τό περίφημον όμώνυμον λι- έρ. Ο£ φίλοι τοθ ποτοθ αύτοθ ς παρηγορηθοθν έν τοσούτφ δ ό- κατωρθώθη ή διάσωσις άπό τά πόγεία των εργοστασιον μερικών (ΐλιάδων λιτρών τοθ πολυτίμου ιγροθ. "Ολα αύΐά 8μως άποδει- ,νύουν άκόμη μίαν φοράν πόσον ,σταθές είνε τό εδαφος τό δηοϊον ;ν τούτοι;, πιστεύομεν τόσον στα- εράν κάτω άπό τούς πόδας μας. Η βασική άφορμή τοΰ φαινομί 'ου, κατά τοΰς γεωλόγους, είνε :ό νερό καί ή γεωλογική έπιστή- η δέν διστάζει νά τ,ό χαρακτη- ίση ώς τόν μεγάλον εχθρόν τής ής. Προερχόμενον άπό τούς άπε· -άντους ώκεανούς, άπό τούς όποί- ιυς έξέρχεται υπό την μορφήν ών δδρατμων, μεταβάλλεται κα- όπιν είς σύννεφα καί μεταφέρε- αι άπό τούς άνέμους επάνω άπό άς ήπείρους. Άπό τά ΰψη έκεΐνα κατέρχεται ώς χιόνΐ·, ώς 6ροχη καί παίρνει την μορφήν ρυακίων, ποταμων, μέσφ των οποίων, άπό ήν μοιραίαν ώθησ:ν τοθ βάρους ««έρχεται διαρκώς ε*ω; 8του είί· ιιέ ολ« τα δργανα με- Ραί,βφώνων. Ελεγ- λύ Ψ*γτ>η
  - < πλβυσι»»τ*την πλβυσι»»τ*η ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κίχτ)μα ·Ηλεκτρολογίοις-Ρ«διοφωνΙας: ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΠλατεΤα Βενιζέλου ρη την θάλασσαν, άττό την οποί¬ αν προ^λΒε καί δπου καταλήγει δχι μόνον άλλά συναποκομίζον καί διάφορα στερεά είδη, τά ό- ποΐα άπέσπασε κατά την βιάβαβίν τού άπό την γήν. Άλλά τά ΰ3α- χχ πού σχηματίζονται κατά τόν ανωτέρω τρόπον επί τής γής δέν καταλήγουν 'όλχ είς την θάλασ¬ σαν, διερχόμενα άπά την επιφά¬ νειαν της. Σημαντική ποσότης ά- πορροφίται άπό την γήν, διεισ- δύει βραδέως είς τό Ιδαφος 3που | ή τύχη τού είνε διαφοράς άναλό-1 γως' τής φύσεως τοθ έδάφους, δή λαδή εάν έχη την ίδιότητα νά ά- πορροφά ε?τε δχι. "Οπως είνε γνωστόν, ό φλοιάς τής γής άπο- τελεΐται άπό διάφορα στρώματα. Τό ύδωρ προχώρει άπό την επι¬ φάνειαν πρϊς τά κάτω έφ' δσον^ή ιδιότης τού χώματος τοθ τό έπι- τρέπει καί μέχρις δτου συναντήιη τό λεγόμενον «αδιάβροχον στρώ- μα», αποτελούμενον άπό άργιλλον είτε σχιστόλιθον. ΈλΙ τοΰ στρώ- ματος τούτου μαζεύονται τά νερά διαβρέχοντα δλα τα πέριξ καί σχηματίζοντα Ινα δδάτινον στρώ- μα. Υπό τάς συνθήκας αύτάς ι¬ δού τί ημπορεί νά συμβ^ καί τί συμβαίνει. "Οταν τό αδιάβροχον στρωμα τοθ άργίλλου, ποΰ συγ- κρατεΐ τό έπ' αύτοΰ Οδάτινον είνε έπικλινές, πρόίγμα πού δέν είνε σπάνιον καί τό ίν άκρον τού έγ- γίζει πρός μίαν πεδιάδα ένίϊ> τό
  άνω μέρος ευρίσκεται είς ΰψωμα,
  γίνεται έξαιρετικώς όλισθηρόν ώς
  νά εΐχε- άλειφθή μέ λΐπος.
  Τά έργα Μεσσαράς
  και ή Γενική Διοίκησις.
  Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τά τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Δίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—Άσφάλεια.
  ΠρκκτορςΤβν ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5—40
  ΧΑΝΙΑ Μάϊος (άνταποκριτοΰ
  μας).—Ώς είμαι είς θέσιν νά γνω
  ρίζω τά έργα τοθ κάμπου Μεσ¬
  σαράς ευρίσκονται είς καλήν οδόν.
  Έν σχέσει πρός τά καταρπ-
  σθέντα υπό τής Αγροτικάς Τρα¬
  πέζης σχέδια, εζητήθη ή γνώμη
  τοθκ. Υπουργόν ΓενικοθΔιοικητοΟ
  Είς τόν κ. Υπουργόν διεβιβάσθη
  καί σχετικός φακελλος των £ργ<ον. Είνε βέβαιον 8τι ή γνωμοδό τησις τοΰ κ. Σφακιανάκη δέν θά βραδύνη. Δεδομένου 5λλ'-οστε 8τι ό κ. Ύπουργος ευρίσκεται είς Α¬ θήνας, δέν άποκλείεται ή Οποβίλή τής γνωμοδοτήσεως νά γίνη έκεΐ καΐ ή διεκπεραίωσις, συντόμως, τής 8λης διαδικασίας διά την ε¬ κτέλεσιν των σπουοαιοτάτων τού των έργων. Ή άποξήραναις καί αρδευσις έν Μεασαρα αποτελεί ώ; γνοστόν καί επιθυμίαν κυβερνητικήν άτό τάς μάλλον ζωηράς, λαμβανομένου δ π' δψιν δτι βχσίζεται είς τό δ- λον γεωργιχόν κυβερνητικόν πρό- γραμμ», δπερ ώς γνωστόν απο¬ βλέπει είς επέκτασιν κα! συστη- ματοποίησιν των καλλιέργειαν είς όΊΐτασαν την χώραν. Συνεπώς ή μικρά Ικκρεμότης είς τά έργα ταυτα, είνε άσχετος πρός την μελ¬ λοντικήν προώθησι'ν των, ήτις ό- πωσδήποτε θά πραγματοποιηθή. Καΐ τό Ικ παραλλήλου δφιστά- μενον ενδιαφέρον τής Γίνικής Δι¬ οικήσεως είνε τοιοθτον ώστε νά έγγυαται δτι ταχέως θά γίνη πραγματικότης ή εύρυτέρα γεωρ- γική εκμετάλλευσις τής πλουτοφό- ρου καί μεγίστης ταύτης πεδιάδος τής Κρήτης, έπ' άγαθώ τής τόπι- κής καί Ιθνικής οίκονομίας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 1) Την 9ην ,Ιουνίου 1938 ημέ¬ ραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π.- μ έν τω 'Υποκ)τι τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος (τμήμα διαχειρίσεως ανταλλαξίμων,) διε¬ ξαχθήσεται, ώςή διακήρυξις, μειο- δοτική δημοπρασϊα κατεδαφίσεως τοθ Ε. Τ. 30 κτήματος άντί δραχ- μών 735.—καί πλειοδοτική δημο- πρασία πωλήσεως υλικών ίδίου άντί δραχμών 1350 καί καυσίμου υλης 400 δκαδ. Χ δραχμ. Ο, 50. (Έκ τοθ Γραφείου) Ό παθολογβς Ίθΐτρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Έρακλείψ, θά δέχεται τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στρ,άτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. —Ή μίβθωσις ίδιωτικών κτι- ρίων είς τό Δημόσιον. Το υπουργείον των θΐκονομι- κών δι έγκυκλίου τού πρό; τάς δημοσία; αρχάς δίδει διαφόρους έπεξηγηματικνς όδπγίας σχετικώς μέ την εφαρμογήν τοΰ τελευταί- ου νόμον περί μισθώσβω; Ιδιωτι- , κων κτιρίων διά την εγκατάστα¬ σιν δημοσίων ύπηρεσιών. Μετα- ξύ άλλων διά τής έγκυκλίου ορί- ι ζεται ότι ή μίσθωσις πέραν τοΰ 1 χρονου τη; συμβάαβω; θεωρείται ώς βιωπηρά παράτασι; αυτής. Οί νομάρχαι δύνανται νά έγκρίνουν Ι άνευ οΙααδηποτΕ μεσολαβήσεως 'ών κεντριχών ύπηρεσιών μισθώ- αεις ίί παρατάβει; μισθώσεων έ- φόαον τό μηνιαίον μίοθωμα δέν υπερβαίνει τά; 1500 δραχμάς. Είς περίπτωσιν κατά την οποίαν αί αξιώσεις των Ιδιβκτητών είνε υ¬ περβολικαί και αί δημοπρασίαι δέν καταλήγουν είς άποτέλεσμκ παρατείνεται ανευ αλλης τινός διατυπώσεω; ή παράτασις των υ¬ φισταμένων μισθώσεων μέχρι τε- " ου; Αϋγούβτβυ 1939. :■! ΑΟΩΑΕΣβΗ δίπλωμα συντά¬ ξεως φέρον άριθμ. 48 737)48.750 άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ. Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον Πατσίδες. Παρακαλεΐται ό εδρών νά τό παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα- τοικοθντα είς Σκολάνι κτί άμει- φθήσεται. Η Ίδεώδες χαρμάνι καπνοθ. Γευσις έξαιρετική. Ποιότης πράγματι άσύγκριτη. Συσκευασία έκπληκτική. Ιδού τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ ΝΕΟΥ σιγαρέττον ΖΑΠΑΝΤΙ -15 Προτιμάται ώπό τούς μανιώδεις καιτνιστάς διότι είναι άβλαβές, γλυκόπιοτο, αΐθέριο σιγαρέττο. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙ Σ Ή Διεύθυνσις τού ενταύθα ΈργοστασΙου Ζυμαρικών.- Ι. Γ. Καρούζου και Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκη Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύπ' α¬ ριθ. 6.681 καί 9.819 διαταγών τοϋ Ύφυπουργείου Άγορανο- μΐας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα- ρικων μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο. Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά καί παρακαλεΐ δπως 6λοι προμηθεύωνται παρ' αύτοθ τά έγ- χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά λι 100 ο)ο έφ' δσον ούδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων. εε-ε' % Ψ η —Μεταβολαί άγρονόμων. ΔΓ αποφάσεως τή; ΓκνΐΜης Δι¬ οικήσεως ετοποθετήθη είς τό "Αγρονομεΐον Ανωγείων ο δό- κιμ«; Άγρονόμος κ. Νικ. Τραν- τά; άντί τοϋ Έμμ. Σπυριδάκη μετατβθεντος είς το νεοσυσταθεν Β'. Αγρονομεΐον Ρεθύμνης μέ έδραν τά Ρούστικα. —Άθλητικά. Την παρελθοΰσαν Κυριακην είς την πλατείαν Αβέρωφ Ρεθϋ- μνη; συνηντηθησαν εί; φιλικόν ποδοσψαιρικόν άγώνα αί όμάδες «ι'Αρμΐνική "Ενωσις» Ρεθύμνης καΐ «Άτρόμπτος» Χανίων. Ή δβυτβρα ομάς ένίκησε την πρώ¬ την διά τϊρμάτων 2 έναντι ενός. —Διορισμοϊ, προαγωγαι καί παραιτήσεις Κρητών. Είς την εφημερίδα τή$ κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη ο διορισμος τοΰ γεωιτόνου Επ. Ρήγα ώ; έκ- τάκτου φυλλοξηρικοϋ έλεγκτοΰ έν Ηρακλείω. —Ή παραίτησις τοΰ Έμμ. Μα· λεφάκη δημβδιδασκάλου |Παλαιβ- χώρας Σελίνου έγενίτο άπο· δβκτή. —Εί; τόν βαθμόν τού Εΐαπγη- τοΰ προήχθησαν ο! έκ Κρήτης κτηνίατροι Έμμ. Δβρμιτζάκπς, Ιωάννης Περακάκης, Κωνστ. Πα¬ παδάκης. —ΣχολικαΙ έπιδείξεις 7ου Δή μοτικοΰ. Μέ πλήρη επιτυχίαν διεξήχθη* σαν εί; τό προαύλιον τού 7ου δπ- μοτικοΰ σχολείου Ήοακλείου αί ετήσιαι ^γυμναστΐκχΐ έπιδείξει; τού. Αί έπιδείξεις περιελάμβανον γυμναστικαί άσκησει; καΐ χοροϋς. —Μέτρα διά την καλλιέρ¬ γειαν των μπανανών. ΑΙ άρμόδιαι υπηρεσίαι τής 'Αγροτικιΐ; Τρ«πεζη5 πληροφο¬ ρούμεθα ότι|μελετοΰν έν ουνεργα σία μέ τό υπουργείον Γεωργίας την καλυτέραν οργάνωσιν τής έμπορείοτ; των μπανανών 'Αγ. Νικολάου. Τό ενδιαφέρον τουτο εκδηλούται λέγω τή; αυξήσεως τή; παρα.γομένης ηδη ποσότητος μπανανών είς "Αγιον Νικόλαον, Ητις έξασφαλίξει καλήν πρόσοδον έκ τής παραγωγείς καΐ τοΰ εί¬ δον; τούτου,δια τής όιαΒεαεως είς τα; άγορά; τοΰ έσωτίρικοϋ καΐ Ιδία των Αθηνών. Ό εδύβντίατρβς ϊ Έμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι "Αγ. Τίτου ΈκιταιδίυθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οΐανδήποτβ θεραπείαν νοσημάτων τοϋ στόματός (οθλΐτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελϊυ- ταΐαν εξέλιξιν τής ίπιστήμης, Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ κορωνες έκ διαφόρων μετάλ. λων—κορωνες έκ πορσελά- νης Έπαναφορά τελ^Ι'Λς Α· νώδυνος των στρββλοψυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. ΤηλΙοωνον 6--91.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  26 Μαΐου 1938
  123ΓΩ£?1
  ίθ ΤΣΕΧΟΣΛΟ Β Α ΚΙΚ Ο Η
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΝΤΟΤΕ
  ΕΙΣ ΙΜΙΙΙΙΠΙΜΕΙΙΙ
  ΙΕΥΡΩΠΛΤΚΗΕΙΡΙΗΗ
  ΕΙ! ΙΕΙΠ: Τί! ΙΙΙΙΙΙ1
  III
  ΙΙΙΙΙβ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ» Μαΐου (τού άνταπο
  χριτοΰ μας). — Σημεριναί είδήσεις έι
  τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι τό Τσε
  χοσλοβακικόν ζήτημα ευρίσκεται πάντο
  τε είς κρίσιμον σημείον.
  ΊΙ γνώμη των δημοσιογραφικών κα
  πολιτικών κύκλων των Ευρωπαϊκώ'
  πρωτευουσών είνε,ότι τό πάν έξαρτάτα
  έκ τής στάσεως τής Γαλλίας καί Αγ
  γλίας καί ότι ή Εύρωπαϊκή ειρήνη εύ
  ρίσκεται είς χείρας των δύο τούτω
  δυνάμεων.
  ΘάέπέλδησυμφωνίαεϊςτόΊσπανικόν;
  Αί Γερμανικαί αξιώσεις καί οίΤσέχοι.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠ1ΤΕΒΕΝΤΕ
  ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΠΑΝΩΑΕθΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έ
  Ρώμης αγγέλλουν ότι είς τόν τομέ;
  τού Χρέμπ όπου τα μεγάλα ύδροηλεκ
  τρικά έργα έξ ών τροφοδοτείται ή Βαρ
  κελώνη καί τα όποΐα κατεχουν άπό τι
  νος οί έθνικοί, έξ&δηλώθη μεγάλη επί
  θέσις των κυβερνητικών.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί κυ
  βερνητικοί κατά την επίθεσιν ταύτην άν
  τεμετώπισαν ώργανωμένην άμυναν τώ
  έθνικών ύποστάντες πανωλεθρίαν. Οί κυ
  βερνητικοί έγκατέλειψαν 4.ΟΟΟ νέ
  κρούς επί τού πεδίου τής μάχης.
  ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ Ο ΣΑΝΤΙΑΟ
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής
  πόλεως τοΰ Μεξικου, ότι ή τάξις άνά
  την χώραν φέρεται πρός αποκατάστα¬
  σιν. Ό στρατηγός Σαντίλο εγκατελεί¬
  φθη υπό των φίλων τού καί πρόκειτα
  νά συλληφθή.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑΝ
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Κατά τα έκ Ρώμης καί
  Βερολίνου τηλεγραφήματα είς την
  Γουαδαλαχάραν ανεκαλύφθη συνωμοσία
  στρεφομένη εναντίον τής κυβερνητικάς
  Διοικήσεως. Συνελήφθησαν 1ΟΟ άτο
  μα.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ ΠΡΟ8ΥΟ0ΥΡΠΓΥ
  ΜΕΤλ ΤΟΥ ΤΕΗΙΚΟΥ ΑΙΟΙΚΗΐίΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2:>ΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Ό Πρωθυπουργός κ.
  •Ι. Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς συνερ¬
  γασίαν τόν Υπουργόν Γενικόν Διοι¬
  κητήν Κρήτης κ. ^ Μπότην Σφακιανά-
  κην. Ή συνεργααία αφεώρα την ρύθμι¬
  σιν ωρισμένων Κρητικών ζητημάτων.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Σήμερον την πρωΐαν
  παρουσία τής Α. Μ. τού Βασιλέως,
  τής Λ.Β.Υ. τοΰ Διαδόχου, των ύφυ-
  πουργώνΣΐρατιωτικών,Μαυτικών καίΆ
  εροπορίας καί πολλών ανωτέρων αξιω¬
  ματικών ξηράς καί θαλάσσης εγένετο είς
  τόν ναύσταθμον ή τελετή τής όρκωμο·
  οίας των κληρωτών τοΰ Βασιλικού Ναυ
  τικού, κλάσεως 1938α.
  ΟΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΙ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΙ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΙΥΙΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25^ Μαΐου (τού άνταποκριτβΰ
  μας). — Είς τό υπουργείον Εξωτερικών ό
  Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον
  τα μελη τής Γιβυγκοσλαυϊκής άντιπροσω-
  πειά; είς τό Διαβαλκανικόν ταχυδρομικόν
  βυνεέριον.
  Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (τηλε-,
  |γραφικώς)— Σήμερον άρχε |
  | ται των εργασιών της έν Λον
  | δίνω ή έπιτροπή μή επεμ¬
  βάσεως.
  Ή Γαλλική Κυβέρνησις ε¬
  δήλωσεν είς την επιτροπήν
  δτι δέχεται νά κλείση τα
  σύνορα των Πυρηναίων επί
  30 ήμέρες υπό τόν δρον δμως
  δτι θά κλεισθοΰν έπΐσης καί
  τα Πορτογαλλικά σύνορα
  διά νά μ1) μεταφέρωνται μέ¬
  σω των λιμένων της Πορτο¬
  γαλλικά πολεμοφόδια Γερμανι
  κης ή Ίταλικής προελεύσεως
  διά τόν Φράνκο.
  Επί των συνομιλιών τής έ-
  πιτροπής μή επεμβάσεως ή
  Αγγλικη κυβέρνησις αίσιοδο-
  ξεΐ, έλπίζουσα δτι τελικώς θά
  επέλθη συμφωνία διά τό Τ
  σπανικόν πρόβλημα.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ
  ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Αγγέλλεται δτι κατόπιν με
  γάλης άερομαχίας είς τόά-ι
  νατολικόν μέτωπον τής Ίσπα
  νίας είς τόόποΐον έλαβονμέρος
  100 άεροπλάνα, οί κυβερνη-
  τικοί έρριψαν 6 έθνικά άερο¬
  πλάνα τα όποΐα λέγεται δτι
  ήσαν Γερμανικής καί Ίταλικής
  προελεύσεως.
  ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΟΤΖΑ-ΧΕΝΛΑ'ΓΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Τό Τσεχοσλοβακι
  κόν ζήτημα βεβαιούται καί
  πάλιν δ'τι χάρις είς την ε¬
  πέμβασιν Γαλλίας καί Αγ
  γλίας εβελτιώθη όπωσδήποτε.
  Άποτέλεσμα των συστάσεων
  των δύο δυνάμεων ήτο ή
  σονάντησις Χενλάϊν—Χότζα.
  Βεβαιούται μάλιστα δτι ή πρώ
  τη έπαφή τού Τσέχου Πρωθυ
  πουργοθ καί τοϋ Χενλάϊν εδο
  σε βάσεις θετικάς διά την
  συνέχισιν των διαπραγματεύ
  σεων.Σήμερον θά λάβη χώραν
  νέα συνάντησις τοΰ κ. Χότζα
  μετά τοΰ κ Χενλάϊν.
  —Ή καλή θέλησις τής κυ
  βερνήσεως Πράγας, -τονίζετα
  έν τώ μεταξύ, δτι θά πείση
  τάς Γερμανικάς μειονότητας
  νά ύποδείξουν την νίμιμον 5
  δόν μιδς συμφωνίας.
  —Πολλά κράτη τής Εύρώ
  πης συνεχάρησαν την Άγγλί
  αν καί την Γαλλίαν διότι σο
  νετέλεσαν τόσον είς την βελτ
  ώσιν τής καταστάσεως ε!< την Κεντρικήν Ευρώπην. ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (τηλε γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ Τόκιο δτι οί Ίάπωνες κατέλα βον χθές σημαντικάς στρατη γικάς θέσεις παρά τόν Κυα νοΰν ποταμόν καί δτι 3 με ραρχίαι Κινέζων περιεκυκλώ θησαν έξ ολοκλήρου ύπ' αΰ των. Τό ζήτημα των ξενοδσχοϋπαλλήλων. Κοινοποίησις συλλογικης συμβάσεως. Δι" αποφάσεως τοθ κ. ύφυ- πουργοθ "Εργασίας, κοινοποιη θείσης αρμοδίως, εκηρύχθη ύ ποχρεωτική διά πάντας τούς ξενοδόχους καί ξενοδοχοϋπαλ- λήλους ολοκλήρου (τής Έπι- κρατείας, ή ύπογραφεΐσα έν Αθήναις την 4 παρελθόντος μηνός Απριλίου συλλογική σύμβασις έρ'γασίας των ξενο δοχοϋπαλλήλων. Διά ταύτης ρυθμίζονται έ- νιαίως οί μισθοί των έργαζο μένων είς τα τουριστικά ξενο- δοχεΐα ύπαλλήλων. "Οσον ά- φορά τούς έργαζομένους είς τα λαϊκά ξενοδοχεΐα ξενοδο- χοϋπαλλήλους, διά τής ιδίας συμβάσεως όρΐζεται δτι θέλει χορηγηθή είς αύτοϋς μόνιμος παγία αύξησις κατά 10 ο)ο έ- πΐ των κατά την ίοχύν τής παρούσης συμβάσεως εργασί¬ ας χορηγουμένων μισθών, έφ' δσον δέν ΰπερβαίνουν τό πο¬ σόν των 1350δρ., τιθεμένουσυγ χρόνως ώς κατωτάτου όρίου άμοιβής τοϋ ποσοΰ των 1000 δρχ. διά τούς άνδρας καί 800 δρχ. διά τάς γυναίκας. Πασά παράβασις των δρων τής ανωτέρω συλλογικης συμ βάσεως εργασίας ή μή συμ μόρφωσις πρός τάς σχετικάς άπο'άσεις είδικής έπιτροπής άποφαινομένης έν περιπτώσε άναφυομένης διαφοράς μετα¬ ξύ των ενδιαφερομένων, δίδει δικαίωμα είς διπλασίαν υπέρ τοϋ ύπαλλήλου αποζημίωσιν τής υπό τοϋ νόμου2112 ώς έ τροποποιηθή μεταγενεστέρως, οριζομένης. ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΛΑΙΟΔΩΝ Δι" αποφάσεως τού κ. υπουρ γοθ των Οίκονομικών καθω¬ ρίσθη είς 24 δρχ. κατ' οκάν ή μέση άγοραία τιμή τοϋ ελαί¬ ου τοϋ έξαχθησομένου έκ Κρή της κατά τόν μήνα "Ιούνιον. Αί τιμαί τού μουργελαΐου καί τοθπυρηνελαΐου καθωρίσθησαν διά τής ιδίας αποφάσεως είς δρχ. 19 κατ' όκδν. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΙΪΪΑ ΤΟΥ ΡΑ-ΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΝ Ό Ραδιοφωνικός Σταθμό Αθηνών θά εκτελέση σήμερον τό |άκόλουθον πρόγραμμα Εναρξις 7,00—7,05' μ.μ. μι Μετεωρολογικά νέα, Χρηματι¬ στήριον. 7,05'—7,35' διάλεξις περί Σολωμοΰ υπό τοϋ κ. Α Καμπάνη καί άπαγγελία υπό κ. Άθ. Μουστάκα. 7,35'—8.5 συναυλία διά δύο πιάνα υπό τοθ κ. καί τής κ. Φρήμαν 8,05'—8.15' διάλειμμα. 8,15 9,00, ρεσιτάλ Βιολιοϋ υπό τοΰ κ. Κολάση. 9,30'—9,30' έ λαφρό έλληνικό τραγοϋδι (δΐ σκοι), 9, 30'—9,45' είδήσεις. 9 45—10,00 συνέχεια τοϋ έλα φροΰ έλληνικοϋ τραγουδιοΰ Δίσκοι) 10". 00—10, 45' συ ναυλία όρχήστρας. 10, 45' — ΊΙ',ΟΟ είδήσεις. 11/00—11,30" συνέχεια τής συναυλίας. 11, 30'—12,00' μουσική χοροθ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ Κατά πληροφορίας έξ Άθη- ών κατ' αύτάς θά διορισθή πρός πληρώσιν των άμέσων πηρεσιακών άναγκών των τα- υδρομικών ταμιευτηρίων, ώ· ισμένος άριθμός ίδιωτών μέ όν βαθμόν τού βοηθοϋ ε' τά· ,εως. Οί ύποψήφιοι δέον νά :έκτηνται απολυτήριον γυμνα ίου. ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΚΛΗΡΩΤΩΝ Είς τό Στρατολογικόν Γρα- ιεΐον Ηρακλείου εκοινοποιή¬ θη ή άπό 17 τρέχ. απόφασις τοϋ κ. ύπουργοΰ των Στρατιω¬ τικών περΐ απολύσεως των 'όπλιτών τής κλάσεως 1938 β' καί των έφέδρων άνθυπασπι 1 στών κλάσεως 1938 α'. ι ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πρός την Γεν. Διοίκησιν Κρή¬ της καί τούς. Νομάρχας Ηρακλεί¬ ου καί Κυκλάδων εγνωστοποιή¬ θη υπό τού Γεν. Έπιτελείου τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικοϋ δ'τι κατά τόν μήνα Ιούνιον θά καταπλεύσουν είς διαφόρους Έλληνικούς λιμέ- νας δεκατρεΐς έλαφραί καί δα- ρεΐαι μονάδες τοΰ ΓαλλικοΟ στό- λου τής Μεσογείου καί 6 υδρο· πλάνα άναγνωρίσεως. Έκ των ά- νακέρω πολεμικών τέσσαρα είνε καταορομικά, δύο πετρελαιοφό- ρα, εν άνεφοδιασμοΰ καί εξ άν- τιτορπιλλικά. Εις τάν λιμένα Η¬ ρακλείου θά καταπλεύσουν άπό 20—22 Ίουνίου τα άντιτορπιλλι- κά «Ταρτύ», έφ' ού έπιβαίνει ό ύποναύαρχος κ. Ρισάρ καί ό πλοί αρχος κ. Χαμέλ, «Σεόαλ:έ Πώλ» μέ κυβερνήτην τόν άντιπλοί αρχον κ. Βιντέλ, «Βοκελέν» μέ κυβερνήτην τόν άντιπλοίαρχον κ. Ρομπινέ ντέ ΙΙλά καί τό πετρελαι οφόρον «Γκλόρυ». Σημειωτέον ότι άπό τίίς 28 τρέχ. μέχρι τής 2 Ίουνίου θά καταπλεύσουν εις Σούδαν τό πετρελαιοφόρον «Γκα- ρόνν», τό πλοϊον άνεφοδιασμοΰ ά- εροπλάνων «Χαμελαίν» και ι» υοροπλάνα άναγνωρίσεως. ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τό υπουργείον Ύγιεινής έ κοινοποίησε πρός τα νοσηλευ τικά Ίδρύματα εγκύκλιον διά τής οποίας παρακαλεΐ όπως ταυτα άποστείλουν είς την άρμοδίαν υπηρεσίαν τοϋ υπουρ γείου στατιστικά στοιχεΐα τής κινήσεως αυτών κατά την πεν ταετίαν 1933—37 προκειμένου ανοίξη άπό τής 15 Σεπτεμ βρίου έκθεσις Ύγιεινής μέ σκοπόν την επίδειξιν άψ' ενός τοΰ έπιτελεσθέντος κατά τό ά νω διάστημα ύγειονομικοϋ ερ γου καί την προκαγάνδισιν άφ' ετέρου των δρων ύγιεινής διαβιώσεως τοϋ άτόμου, των μάδων καί τοϋ λαοΰ έν γέ- /ει. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Διά διατάγματος άπεστρα- τεύθη ό άλλοτε Διοικητής τοΰ ένταΰθα άστυνομικοϋ τμήμα- ος κ. Γενιατάκης. ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Δι* έγκυκλίου τού τό υπουρ γεϊον των Στρατιωτικών πα- ραγγέλλει πρός τάς αρμοδίας αρχάς νά υποβάλωσιν είς αύ τό συμπληρωματικάς προτά σεις προαγωγών ωρισμένων κατηγοριών αξιωματικών. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Την πρωΐαν χθές μετέβησαν είς Άρχαναις ένθα έτυχον θερμής ύποδοχής έκ μέρους των κατοίκων ό άντιναύαρ- χος κ. Οίκονόμου, ό Νομάρ χης κ. Μάρκελλος, ό Δήμαρ- χος κ. Γεωργιάδης καί οί κυ βερνήται κσθώς καί πολλοί έκ των αξιωματικών τής ναυ λοχούσης είς τόν λιμένα μας μοίρας. Κατά την επιστροφήν των έξ "Αρχανών ο! άξιωμα τικοί τοϋ στόλου επεσκέφθη σαν τάς αρχαιότητάς τής Κνωσού. ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Ο κ. ΜΠ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Τό άπόγευμα χθές αφιχθη έκ Χανίων ό Γραμματεύς τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης κ. Ίππόλυτος. Έπίσης αφιχθη ό έπιθεωρητής Δημ. "Έργων κ. Ξανθόπουλος. ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΤΗΤΩΝ Προερχόμενον έκ Ρόδου κα- τέπλευσε χθέςτην 11 π.μ. τό Γερμανικόν ύπερωκεάνειον «Μιλγουόκι» μέ ύπερτριακοσΐ ούς περιηγητάς πρός επίσκε¬ ψιν τοθ Μουσείου καί των άρχαιοτήτων τής Κνωσού. Τό Γερμανικόν περιηγητικόν απέ¬ πλευσεν αυθημερόν διά Πόρτ Έμπεδόκλεν τής Σικελίας. απονομηΙιεΤαλλιου Είς τόν πσρά τώ ένταθθα στρατολογικαι Γραφείω λοχα- γόν στρατολογίας κ. Χ. Φραν- τζικινάκην άπενεμήθητό μετάλ λιον στρατιωτικής άξΐας 4ης τάξεως. ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ Καθ" 6 πληροφορούμεθα τα όρμοΰντα είς τόν λιμένα μας πολεμικά τοϋ Βασιλικοϋ Ναυ| τικοΰ θά φωταγωγηθώσιν ά- πόψε. 3ΠΠρωϊνή ΕΓΕΝΕΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΔΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΙΣΤΗΝΤΣΕΧΟΗΟΒΑΚΙΑΝ ΑΙ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΡΥΟΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μαςϊ. — Νυκτεριναί πληροφο¬ ρίαι έκ Ηράγας άναφέρουν ότι οί έκεί πρεσβευταί Αγγλίας καί Γαλλίας προ¬ έβησαν είς νέον διάβημα πα,ρά τή Ταε· χοσλοβακική κυβερνήσει, ζητήσαντες κατ' εντολήν των κυβερνήσεών των τα¬ χείαν ρύθμισιν τοΰ Τσεχοσλοβακικού ζητήματος. Οί δύο πρεσβευταί έτόνισαν πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Χότζα τούς κιν· δύνους τούς όποίους διατρέχει ή Εύ- ρώπη έκ τής έκκρεμότητος τού ζητήμα- τος καί εζήτησαν την εκδήλωσιν ενός συντόνου ένδιαφέροντος επ* αυτού, τής Τσεχοσλοβακικής κυβερνήσεως. Ο κ. ΧΟΤΖΑ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΝ ΟΤΙ ΒΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΛΟΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τοΰ άνταποκρι- τοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Πράγας ότι ό Τσέχος πρωθυπουργός απαντών είς τό Άγ- γλογαλλικόν διάβημα εδήλωσεν ότι είνε άποφασισμένος νά ρυθμίση τό εσωτερικόν πρόβλημα τό ταχύτερον. Ό κ. Χότζα προ¬ σέθεσεν ότι αποβλέπει ήδη είς την εξεύ¬ ρεσιν συμβιβασμόν. ? ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 2£> Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Καθ' α τηλεγραφούν έκ
  τής Τσεχοσλοβακικής πρωτευούσης, όκ.
  Χότζα απήντησεν είς νέαν αίτησιν τού
  Χενλάϊν ότι αδυνατεί νά διατάξη την α¬
  ποστρατευσιν των κληθέντων τελευταί¬
  ως Τσεχοσλοβάκων έφέδρων έξ αίτίας
  των εξωτερικών ανωμαλίαν αΐτινες δέν
  έρρυθμίσθησαν εισέτι.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΒίΥΡΤΟΥ ΤΟΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας). —Ό κ. Μεταξάς εδέχθη
  σήμερον είς συνεργασίαν τόν Υπουργόν
  'Εσωτερικών κ. Δουρέντην καθώς καί
  τόν Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν Η¬
  πείρου.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ_ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού ,μας); — 'Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι αί μαχαι είς την περιοχήν
  οού Τερουέλ έξακολουθούν πάντοτε.
  *Κκ ' Σαραγώσης βεβαιούται ότι συνκ-
  χίζονται αί έπιτυχίαι των έθνικών καί
  είς την περιοχήν ταύτην.
  ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
  ΤΑ
  Ο ΝΟΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Αρμοδίως ανεκοι¬
  νώθη ή έναρξις τής έφαρμογής τού δη¬
  μοσιευθέντος τελευταίως «ομού διά
  τού όποίου καταργείται τό δικαίωμα
  τής άμμοληψίας, άντικαθισταμένου διά
  προσθέτου τέλους επί των οί«οδομ.ών.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝ Ο ΜΙ ΑΙ Α
  ΚΟΡΜΠΕΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ *ε· Μαΐου (τηλε-
  γραφικώς).—Ή χθεσινήουνομιλία μετα¬
  ξύ τού εν Λονδίνω πρεσβευτού τής Γαλ
  λίας κ. Κορμπέν καί τού Βρεττανού
  «πουργοΰ των Εξωτερικών λόρδου Χά
  λιφαξ, περιεατράφη είς τα διεθνή προ-
  βλήματα καΐ την στάσιν αμφοτέρων των
  δυνάμεων απέναντι τούτων.