9582

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κατ' επανάληψιν είχον δηλώσει 8τι αί ύπΛ τΑ^ λ
  δυνάμεις θά ύπερίσπιζον τάς Λαικάο ίλ«,β^ δι«ταγάς μου
  να1 λόγω των ένεργειών μιΚρθς μεΐον6τητος η " έκτεθει^"
  [Άπό τάς χθεσινάς δηλώσεις τού ΣτρατηγοΟ Σκόμπυΐ
  Ι
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ'ΑΓ. ΜΗΝ Α τηλρλπνβ γραφειωΝ <*ί -^ ' ~ ΐπΛΠΦϋΠΓΑ: τυπογραφ. » ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55 2—06 ΕΘΜΙΚΗ ΔΗίΑΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι Λ »» Τ Η Ζ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ετο— α περιοδο— β1,, αριθ. 71 Τ Ρ Ι Τ Η 16 ΊανουαρΙου 1945 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟ1 ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΪΥΘΥΉΤΗΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ Καί τώρα πού άπεκαλύφθησαν δ- λοι οί σκότιοι καΐ άπόκρυφοι σκο- ηοί των Διεθνιστών, οί όποΐοι ήγή θτ|σαν καί ώργάνωσαν τό ΕΑΜ μέ χον σατανικόν τρόπον πού ξέρουν νά όργανώνουν οί πάτρωνες καί άρ- χηγοί των, οί έξω των συνόρων τής δυστυχισμένης αυτής χώρας. Κσί τώρα πού κατέπεσεν ή λεοντή. Καΐ τώρα πού ή δυστυχής Πατρίς μας εσώθη ώς έκ θαύματος άπό τό δολοφονικό μαχαΐρι, τό οποίον τής ένεηήχθη πισώπλατα καί μάλιστα άΐίό Τίέρια ιταιδιών της, ύποστηριγμέ νο άπό χέρνσ. Βουλγαρογερμανοιτα λικά. «Καί τώρα πού τό αίμα, δέν ξέρομε πόσων άδελφών μας, έχύθη καΐ άχνίζει άκόμη στό χώμα τό Έλληνικό, σάν νά μή εφθανε έκεΐ- νο πού χύφηκε σέ τόσους καί τό· σους άλλους άγώνες πού τό πότι- σαν γιά νά ζωογωνήσουν τό δένδρο τή;ς ελευθερίας πού πρωτοφύτρωσε στόν τόπο αύτό. Καί τώρα πού κάθε τίμιος "Ελλην, μέσα άπό τόν καπνό της ΐϊοραΐζάλης καί άπό μέσα άπό τα έρείπια πού άφήκανστήν Πρωτεύ ούσα οί ■μοιτραλοΐϊτι, διακρ(νει κα- θαρά καΐ όλοφάνερα τί έπήγαιναν νά κάνουν οί Πορφυρογένηδες, οί Σβώλοι, οί Παρτσαλήδηδες, οί Ά σκοΰτοηδες καΐ ή λοιπή πλειάς των σϋντρόφων στή χώρα αυτή πού λένέ' ται Ελλάς. Καΐ τώρα πού ό κίν/δυ- νος επέρασε, πρσσωρινά δμως/για- τΙ οί άνθρωποι αύτοι τοθ σΚότους καΐ τής σατανική*ς όρνάνωοης εΐμε σουν στόν κατήφορο πού έκυλίσθη- καν, άλλά δτι θά προσπαθήσουν νά άνασυνταχθοθν πάλι στό σκοτά· δι καί νά έπιπέσουν καί πάλι γιά νά όποτάξουν τό Κράτος, γιά νά έ- πικαθήσουν, μειοψηφΐα άσήμαντος επί τής μεγάλης πλειοψηφΐας τοΰ Έλληνικοΰ λαοθ καΐ νά έγκατσστή- σουν αύτοι οί Δημοκράται, οί Λαο- κράται ή δπως άλλως ένασμενΐζον- ται νά όνομάζωνται κα νά καμου- φλάρωνται, έν ονόματι τής ελευθε¬ ρίας την σκληροτέραν καί άτιμωτέ- ραν δικτατορίαν άπό δσας ποτέ ε¬ γνώρισε λαός. Καΐ τώρα πού έδω¬ καν έξετάσεις καί άπεκαλύφθηοαν Κώί τώρα πού εΐδαμε τάς τρομο- κρατικάς των μεθόδους, πού έγνωρΐ- μεν τα συστήματά των, πού έφθάσα- μεστό χεΐλος τής άβύσσου, δέν πρέ· σει νά μεΐνωμεν πλέον άπαθεΐς καί άσυγκΐνητοι. Πρέπει κάθεπατριώτης, πρέπει κάΰε τίμιος Έλλην, πού ά- γαΐϊδ χαί πονεΐ τόν τόπον αυτόν είς τόν οποίον έγεννήθηκε, νά σκεφθή καλά, νά εξετάση την συνείδησιν τού καί τάς όποχρεώσεις πού έχει στό τόπον αύτό καί νά παύση νά εί¬ ναι άπαθής θεατής των συμβαινόν- των γύρω τού. Πρέπει κάθε τίμιος Πατριώτης νά λάβη θέσιν. Πρέπει δλοι οί τίμιοι Έλληνες, οί Πατριώ ται Έλληνες, οί νοικοκυραΐοι Έλ¬ ληνες, οί όποΐοι μέχρι σήμερον έκύτ- ταζαν μόνον την δουλειά των καί άδιαφοροϋσαν γιά τούς ολίγους αύ τούς ύπονομευτάς τής ζωής, τής τι· μής καί τής υπάρξεως τής ελευθέ¬ ρας Έλληνικής Πατρίδος, πρέπει δλοι αύτοι νά παύσουν νά άδιαφο- ροθν, πρέπει νά όργανωθοθν αντι¬ θέτως, πρέπει νά συσπειρωθοθν, πρέπει νά όρθωθοΰν ώς ενας άν- θρωπος καί νά βροντοφωνήσουν την θέλησίν των καί την απόφασιν των, δτι δηλαδή δέν θά έπιτρέψουν ποτέ/ μά ποτέστούς ολίγους αύτούς ψευτο έλληνας νά έπιχειρήσουν ξανόν νά έγκληματίσουν είς τό μέλλο;Τ κατά τής Πατρίδος μας, δτι είο,'τό μέλ- λον δέν θά άοιαφορήσούν, άλλ' δ- τι είς τό μέλλον καθένας άπ' αύ¬ τούς τούς Κακαέδες, χ'ούς Διεθνιστάς καί τούς όμοίους /?ίόν θά τούς κα- ταδιώκθυν άμείλΐκτσ. καί δτι θά βο- ηθήσουν μέ ο>ας των τάς δυνάμεις
  την Έθνικήν/Κυβέρνησιν τοΰ θρυλι-
  κοθ Στρατ,ήγοΰ Πλαστήρα είς την ά-
  ποκάθαο^όιν.
  Τό ξρ"γον αύτό τής άποκαθάρσεως
  τοθ έθνικοΰ σώματος άπό τό μόλυ-
  αμρί, άπό τό μίασμα αύτό δέν θά
  ναι έργον μόνον τής Χωροφυλακής
  τί τής'ΑστυνομΙας ή τής Είσαγγελί-
  ας ή άλλου τινός όργανισμοθ, άλλά
  θά είναι έργον δλων των γνησίων
  καί των τιμίων Έλλήνων. Κάθε Μνας
  τίμιος Έλλην θά έχη ύπέρτατον κα¬
  θήκον αγρύπνως νά παρακολουθή
  την κίνησιν δλων των ύπόπτων στοι-
  χείων καί νά ένημερώνη τάς Αρχάς.
  Πρέπει άκόμη σύσσωμος ό Έλληνι-
  κός λαός, άφοΰ πρώτον διά ψηφισμά
  των καί παλλαίκών έκδηλώσεων δια
  δηλώση την άπειρον καΐ αιωνίαν ευ¬
  γνωμοσύνην είς τό εύγενές Αγγλι¬
  κόν Έθνος, είς την Κυβέρνησιν τού
  καί είς τόν Στρατόν τού, οί όποΐοι έ-
  σωσαν τό άοπλον Ελληνικόν Έθνος
  άπό την έσκεμμένην έπιβουλήν των
  Κακαέδων καί Διεθνιστών, πρέπει νά
  άξιώστ) άπό την Εθνικήν Κυβέρνη¬
  σιν νά τιμωρήση αύστηρά καί παρα-
  δειγματικά τούς δολοφόνους, τούς
  εμπρηστάς, τούς Άρχηγούς καΐ 8-
  λους άνεξαιρέτως έκεΐνους πού έβυσ
  σοδόμησαν γιά νά ύποδουλώσουν μέ
  τούς ίεροεξεταστικούς αύτούς τρό-
  ιτούς τόν Ελληνικόν Λαόν.
  Πρέπει άκόμη νά εξετασθή καΐ νά
  διευκρινισθή ή προέλευσιςτών καθο·
  δηγητών καί των άλλων πρακτόρων
  πού διεχύθησαν είς δλα τα διαμερΐ-
  σματα τής χώρας μας, καί οί όποΐ
  οί μέ ψευδώνυμα καΐ ψεύτικες ταυτό-
  τητες ειργάσθησαν καί πσρεπλάνη-
  σαν καί διέφθειραν τούς άπλοΐκούς
  καί παρέσυραν τούς άφελεϊς υπο-
  σχόμενοι τόν παράδεισον καί τούς
  κήπους τής Έδέμ είς τούς δυστυχεΐς
  καί τούς άπηλπισμένους. Αύτό είναι
  τό καθήκον δλων μας. Τ.
  ΑΝΤ1 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  ΑΜΤΑΠΑγαΜ.ΒΙΑΤΙΥΜ»
  [Άφιεροϋται στίς πρωτοπόρες
  τής «Νέας θέσης»].
  Μιά φορά κι' £ναν καιρο μίαν αλω-
  ποΰ επήγε, σάν ένύχτωσε, να κλέψη
  δρνιθες.
  Κατά κακήν της τύχην δμως στό κο-
  τέτσι εΐχε τοποθετήσει ο σπιτονοικοκυ-
  ρης μιά παγίδα, κι'ή άλωπου, την ωρα
  πούμπαινε, τσακώθηκε άπό την ουρα.
  Μ' άπεγνωσμένες προσπάθειας κατώρ¬
  θωσε νά γλυτώση φεύγοντας, αλλ ^ειχε
  χάσει την ούρά της. Εΐχε κοπή κι α-
  πόμεινε στά δόντια τσή παγί&σς.
  Μέρες «ολλές ή άλωπου »β βγηκε
  άπ-τήορωλιά της, γιατί ντρεποντβνε
  νά παρουσιάση. Κι' δλο σκεπτόντανε
  πως θά κατάφερνε νά μην την περιπαί-
  ξουνε, δταν θά βγή, οί ά'λλες άλωπου-
  δες. «"Αν ήταν τρόπος νά κόψβυν την
  την ουράν των κι' αύτές θά γλύτωνα
  'γώ μιά χαρά.».....
  λωποΰδες καί τούς ωμίλησε μέ ΰφος
  μελιστάλακτο καί τής είπε: |«Άλωποϋ
  δες μου πολυαγαπημένες.
  Ξέρετε πόσον ενδιαφέρομαι γιά την
  ευτυχία σας! Νά εΐστε βέβαιες ότι μό¬
  νον αύτό μου τό ένδιαφέρο μ' έ'καμε
  νά σάς καλέσω σήμερο γιά νά σάς άνα-
  κοινώσω κάτι άπό την πεΐρά μου, γιά
  όλες μας ώφέλιμο: Τί τηνέ θέλομεν οί
  άλωποϋδες την ούρά, Σέ τί μάς χρησι-
  μεύει ή φούντα αύτη πού σέρνομεν άπό
  πίσω μας, Τό εσκεφτήκατε ποτέ, Έγώ
  λοιπόν σάς λέω ©τι δέν είναι μόνον ά-
  χρηστη, άλλά καί έπικίνδυνη. Λίγο 'λει
  ψε νά τηνέ πάθω 'γώ πρό ημερών πού
  πιάστηκα άπ' αυτήν. "Αν δέν έκόβον-
  ταν νά μείνη στήν παγίδα, θά μ" ειχαν
  σκοτωμένη ιδία «ιά! Προτείνω λοιπόν
  γιά τό καλό σας νά τηνέ κόψετε καί
  σεΐς.»
  Τότε μονάχα πρόσεξαν οί ά'λλες άλω-
  ποΰδες την κουτσοράδα συναδέλφισσα
  έγέλασαν μέ την καρδιά των. Μά
  έκατάλαβαν γιατί τίς ήθελεν δλες
  κι
  κι
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ
  Τ Ρ Ι Τ Η 16 Ίανουαρίου 1945
  ΟΙ ΟΗΗΡΟΙ
  III
  άνθρωποι τή^^^ργίο^ο^ς^ φεύ
  Ι νοντες πρός τα ΓΪαϊΡχύρουν μαςύ των
  ώς όμήρους χιλιάδας πολιτών πάσης
  ήλικίας καί »ΰλου. Παρά τό ότι
  την άπάνθραίπον αύτην πράξιν έχαρα·
  κτήρισαν^Όσον ό άντιβασιλεύς καί ό
  πρόεδοιϊς τής Κυβερνήσεως στρατηγός
  Πλουηήρας διά κοινής^των δηλώσεως,
  καί ή Αγγλικη Βασιλική Κυβέρ¬
  νησις ώς βάρβαρον καί μηδόλως δικαι
  ολογημενον οί γενναΐοι διεθνισταί δχι
  μόνον δέν ίδέχθησαν νά Ιλευθερώσουν
  τα θύματά των άλλά εξακολουθοΰν
  νά συλλαμβάνουν καί νά άπαγάγουν
  όποιονδήποτε Έλληνα ή "Ελληνίδα τύ
  χει είς τόν δρόμον των. Πόσον άδικον
  είχαμεν νά νομίζομεν ότι ή καταπίεσις
  ή καταστροφή καί τό ξερίζωμα των ά
  μάχων πληθυσμών ήτο αποκλειστικόν
  προνόμιον των Γερμανών καί των Βουλ
  γάρων! Καί πόσον δίκαιον όταν άπό
  τής πρώτης ημέρας τής εκδόσεως μας
  έχαρακτηρίσαμεν τούς άνθρώπους αύ¬
  τούς ώς ί'δει νά τούς χαρακτηρίσωμεν!
  Η «ΝΕ* ΘΕΕΗ»
  υρίαι καί Δεσποινίδες, βεβαία θά
  έλάβετε καί σεΐς πρό ημερών
  τό πρώτον φύλλον τής εφημερίδος...
  σας «ΝΕΑ ΘΕΣΗ» καί θά άνεγνώσατε
  πολλά καί διάφορα. Η εφημερίδα αύ¬
  τη θά σάς βγάλη «άπό τό βαθύ σκοτά-
  δι τής άμάθειας» μέ τα άποφθέγματα
  τής Κυρίας Σβώλου καί θά σάς άνυ-
  ψώση στό Ιπίπεδο «τής Ρωσσίδας»
  γυναίκας: λέγει άκόμη ότι ή Βέρα Τουρ
  κίνα καί ή Κλοντίνα Βουλγακίνα πή-
  ραν τό δίπλωμα τοΰ νοσοκόμου καί πή
  γαν στό μέτωπο.
  Καί έρωτά ή «Νέα Θέση»: Σεΐς Έλ
  ληνίδες μου γιατί δέν τό εκάματε αύ¬
  τό, Δέν ήσαν φαίνεται γυναΐκες τα κο
  ρίτσια τής Ελλάδος πού έγύρισαν
  καί στούς άλλους πολέμους καί σέ τοΰ
  τον όλα τα μέτωπα καί έκινδύνευσαν
  κι' ετραυματίσθηκαν, κι' εφονεύθησαν
  στήν πρώτη γραμμή... Δέν συνεχίζω
  παραδείγματα. Μόνον έφιστώ την
  προσοχήν σας στήν φαλαγγίπκην αυτή
  παγίδα. Εφημερίς ποΐι δέν τολμά νά
  παρουσιάση την διεύθυνσιν της διότι
  «•διευθύνεται άπό συνταχτική Ιπιτροπή
  καί έχει τώρα τόν «πρώτο ΐχρόνο» την
  πρώτη τοΰ «Γενάρη» πρέπει νά τΰχη
  τής περιφρονήσεως κάθε νοικοκυρας.
  ΤΑ ΕΠΕΙΕΟΔΙΑ
  Λάρα την άδιαφιλονίκητον καί ο¬
  μόθυμον θέλησιν τοΰ πληθυσμοϋ
  τοθ Ηρακλείου νά μας άφΐσουν επί
  τέλους νά συνέλθωμεν συνεχίζον-
  ται καθημερινώς οί πυροβολισμοΐ
  καί τα έπεισόδια μεταξύ των δια¬
  φόρων ένόπλων κάπου-κάπου δέ—δ¬
  πως προχθές—καί μέ αίματηρόν τέ-
  λος. Ελπίζομεν δτι αί Νόμιμοι Αρ¬
  χαί, οί Άρχηγοί των άνταρηκών Ό
  μάδων καί κυρίως τό "Εκτακτον
  Στρατοδικείον θά δείξουν τοιαύτην
  αύστηρότητα πρός τούς άσχημονοθν
  τας παληκαραδάδες τής κακής ώρας
  ώστε νά προστατευθοθν τουλάχιστον
  σχετικώς ή ζωή μας καί ή ήσυχία
  μας, μέχρι ου έλθη ήπεριπόθητος ή-
  μέρα τοΰ άφοπλισμοϋ καί τής ά-
  ποστολής είς τα σπίτια των των ά-
  συμμορφώτων καί άκοινωνήτων έμ-
  πρηστών τής κοινής ήσυχίας.
  «Α ΠΑΤΑΧΘΗ ΤΟ ΚΑΙΜ
  Ησυνάδελφος «Έλεύθερη Γνώμη»
  είς προχθεσινόν της άρθρίδιον άφί
  νει νά υπονοηθή ότι γίνονται τακΐΐκά'
  διαρρήξεις είς τάς αποθήκας τοΰ Διε·
  θνοΰς Έρυθροΰ Σταυροΰ υπό ένό'
  πλων οί ΟΛοϊοι παριστάνουν τούς «άν '
  τάρτας». Είμεθα ύποχρεωμένοι νά ομο¬
  λογήσωμεν ότι δυστυχώς καί αί ϊδικαί
  μας επί τοΰ σημείου τούτου πληροφο¬
  ρίαι συμφωνοΰν απολύτως μέ τάς πλη¬
  ροφορίας τής συναδέλφου. "Ενοπλβι
  οιαρρηγνύουν τάς έν λόγφ αποθήκας,
  άφαιροΰν άπό αύτάς τα προοριζόμενα
  διά τόν χειμαζόμενον πληθυσμόν τρό-
  φιμα καί ειδή καί τα πωλούν είς την
  μαύρην αγοράν. Αναγνωρίζομεν βε¬
  βαίως ότι διερχόμεθα μίαν εποχήν γενι-'
  κης άκαταστασίας καί αταξία; άλλά
  «αρβκτροπή δέον νά έχη καί τα
  . Α. Ε Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕγΙΙΙΙΟΗΑ ΠΗΒΚΙ ΪΒ Α1ΚΑ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοϋ Ύπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς Ιντεινόμενες άεροπορικές έπιθεσεις κατά τής ΓερμανΙας.
  •Υιΐ6 τοθ κ.
  ΓΙΑ'ΝΜ»! ΜΠΙΖΑΚ*»
  ΔΕΚΑ ΤΡ1Α ΜΠΛΕΝΕΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΧΕΝΤΡΛΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
  «Επάνω στήν παραλία τοθ Φιόρδ
  διακρίναμε ένα άνδρα μέ ίνα κορι-
  τσάκι καί ίνα άγοράκι. Μδς χαιρέτι
  σαν μέ χειρονομίες τή στιγμή πού γυ
  ρίσαμε γιά νά κτυπήσουμε τό άερο-
  δρόμιο. Θυμοϋμαι πού έκεΐν,·) τή
  στιγμή μοθρθενά φωνάξω: Κρυφθή-
  τε γιά τό Θεό, γιατί δπου νάναι θ'
  αρχίση τό κανονΐδι—καί άρχισε
  πραγματικώς μόλις πλησιάσαμε.
  Άνοιξε ή άντιαεροπορική άμυνα,
  άλλά έπειδή ή εμφάνισις μας ήταν
  ξαφνική, πήρε κάπου ένα όλόκληρο
  λεπτό τής ώρας—ή μικρή αυτή άργο
  πορΐα γιά μάς εΐχε σπουδαία σημα-
  σΐα. Μέσα στά έξήντα αύτά δευτέρα
  λεπτα τό καθένα άπ' τα Μπλένεμ
  ίκτέλεσε την έντολή πού τοϋ εΤχε
  δοθεΐ. Οί βόμβες Ιπεσαν «συμφώνως
  πρός τό σχέδιον» Τίς «ΐδα νά μπύ-
  γωνται στό χιόνι καί νά στέκουνται
  όρθές γιά μιά στιγμή πρίν έκραγοθν.
  «Άπό κάτω μας εϊδαμΐ κάμποσα
  Μεσσερσμίτ |110, ετοιμα νά πετά-
  ξουν. Δέν πέτοτξαν δμ»ς, κι' ένα)άπ'
  αύτά, πού έτρ«χε επάνω στό διάδρο
  μο άπογειώσεως, έ'πεσε σέ ε'να με-
  γάλο άνοιγμα. Ήταν δύσκολο γιά
  μδς νά διακρίνουμε τούς διαδρόμους
  άπογειώσεως γιατί δλα τα σκέπαζε
  τό χιόνι, άλλά μας βοήθησε μιά
  γραμμή άπό σημαιοθλες καΐ βαρέ
  λια, καί αύλάκ α μέσα στό χιόνι
  πού εΐχαν χαράξει τα άεροπλάνα
  πού έτοιμαζόΐαν νά άπογειωθοϋν.
  Πάθαμε μερικές ζημίες.Ένα άπό τα
  άεροπλάνα τοθ σχηματισμοϋ μου
  κτυπήθηκε, παρ' ολίγο νά πέση έπά
  νω μου, άλλά κτύπησε ένα άλλο
  Μπλένεμ. Τό προσωκικό τοθ άερο
  δρομίου εΐχε μαζευθεΐ γύρω άπ' τόν
  διάδρομο άπογειώσεως. Πολλοί οκο
  τώθηκαν άπ' τίς βόμβες καί τα πολυ
  βολά μας. Ξεκάναμε πολλούς Γερ
  μανούς.
  Στόν γυρισμό εϊδαμε τούς Νορβη
  γούς νά μ άς χαιρεταθν καί μέ κατέ
  λαβ€ ή έπιθυμία νά σταματήσω γιά
  νά τούς πάρω δλους μαζί μου στή1
  Σκωτία».
  ■Α.Ι^.,,ΕΔΛΙΙΝΟΑΓΓΑΙΚΙΙΙ» ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠπΤίΡΟΦΙΡ^Ι
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι,:
  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΤΤΟ ΤΟιΜ ΤΥΦΟ
  Ό τθφος είσέρχεται είς τό θώμα
  μας, άπό τό στόμα μέ τα διάφορα
  τρόφιμα, νερό κ. λ. δταν αύτά είναι
  μολυσμένα. Γιά νά άποφόγωμε λοι¬
  πόν τόν τΰφο πρέπει νά προσέ
  χωμε ώστε πάν δτι βάζωμε στό στό
  μα μοτς νά είναι καθαρό, καί κυρί¬
  ως πρέπει:
  1) ΠροτοΟ πάρωμΐ κάτι νά φάμε,
  νά πλύνωμε καλά τα χέρια καί τό
  στόμα μας.
  2) Έν καιρφ «πιδημίας έπειδή κυ
  ρίως ό τΰφος μεταδίδεται μέ τό νε¬
  ρό, νά μή πίνωμε νερό άφοθ προτό-
  τερα τό βράσωμε ί) τό ά-ολυμάνω-
  με. Τό νερό άπολυμαίνεται ή μέ τρείς
  τέσσερας σταγόνας βάμματος ίωδί-
  ου σέ ίνα ποτήρι νερό, ή μέ χλωρι-
  οθχο άσβέστιο (κοινάς βρωμοθσα)
  ώς εξής: Παίρνομε μιά κουταλιάβρω
  μοθσα καί τή ρίπτομε σέ μιά κανά-
  τα μέ μιά όκδ νερό, καί τή κανάτα
  αυτή τή φυλάμε σέ σκότεινό μέρος.'
  Άπό τή κανάτα αυτή ρίπτομε μιά
  κουταλιά σέ μιά στάμνα νερό ή ό
  ποία νά χωρή 6 έως 7 οκάδας κσί
  τό νερό αύτό μετά εΐκοσι λεπτά τής
  ώρας είναι άπολυμασμένον καί μπο
  δριά της. Αναμένομεν νά ίδωμεν ποία
  μέτρα θά λάβουν τόσον αί Αρχαί 8σον
  καί οί άρχηγοί των άνταρτικών όμάδων
  πρός πάταξιν τοΰ έν λόγφ κακοΰ τό ο¬
  ποίον είναι κάτι σοβαρότερον άπό ά"
  πλή παρεκτροπή ή αταξία.
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΕ---· ΓΑΤΑΕ
  Ησυμπαθεοτάτη μας Κατερίνα
  πληροφορηθεΐσα καί αυτή, δπως
  δλος ό κόσμος, την διάλυσιν τοΰ Ε¬
  ΑΜ καί την προσπάθειαν των άπο-
  τελεσάντων αύτό «κομμάτων» καΐ
  «ένώσεων», νά έπιρρΐψουν την εύθύ
  νην τοϋ έμφυλίου πολέμου, τό έ"ν ε¬
  ναντίον τοΒ αλλου, μ&ς άποστέλλει
  άπό τό χωριό τό εξής χαριτωμένον
  άνέκδοτον:
  «Ό γάτος,-μας γράφει ή Κατ^ρΙνα,
  άφοθ διά διαθήκης τού έγκατέλειψε
  ττσσαν περιουσίαν τού είς τούς..
  ττ^ντικούς, άλλά καί την μέριμναν
  νά τόν κηδεύσουν μεγαλοπρεπώς
  καί νά τόν θάψουν είς τό βάθος τοθ
  φούρνου, έξηπλώθη είς μίαν γωνΐ
  αν τής αύλής καΐ παρΐστανε τόν...
  ψόφιον! Ώς ήτο επόμενον οί άφελεϊς
  ποντικοί συνεκεντρώθησαν άπό παν
  θ διά νά έκτελέσουν τάς τελευταί¬
  ας θελήσεις τοθ θανόντος. "Ηρχισαν*
  λοιπόν οί ποντικοί νά κηδεΰουν τόν
  γάτον μοιρολογοθντε^;
  ροθμε νά τό μεταχειρισθοθμε. Ά·
  σφαλέστερον είναι νά βράζεται τό
  νερό καί νά τό άφήνομε νά κρυώντΐ.
  3) Νά μή τρώμεσαλάτες ή φροθτα
  τα όπθΐα τρώγονται μέ τα φλούδια,
  άν δέν τα πλύνωμε πρωτύτερα μέ
  άφθσνο καθαρό νερό.
  4) Νά 6μ"βολιαζώμεθά μέ άνητυ-
  φικό έμβόλιο, καί Ιδίως τα νεαρδς
  ήλικίας άτομα.
  5) Οί νοσηλεύοντες τυφικούς νά
  προσέχουν ίοισιτέρως, νά πλένωνται
  τακτικά,καί τα οδρβ-,κόπρανα καΐ λοι
  —ά έκκρίματα τοθ άσθενοθς νά τα
  ρΐπΐουν μέ άφβονο νερό στ' άτισχω-
  ρητήρια, στά όποΐ« νστ ρίπτσ»ν κσί
  άσβέστη Τα δέ σινδόνια, έσώρουχα
  καί λοιπά ειδή τοΰ ασθενούς, νά τα
  βράζουν καί έπειτα τ-ά τα «λένουν.
  6) Όσάκις άντιληφθεΐτε βλάβην
  τΟν σοϊλήνων ίροΟ ύορσγωγ*2ΐο^ νο1
  είδοποιήτε άμέ-σως την αρμοδία ύπη
  ρεσία τοΰ Δήμου.
  7) Οί 6ιαμένοντες «ίς τα χωρία νά
  φροντίσβυν νά χατασκευάσβυν άτρο"
  χωρηυήρια μέ βαθεΐς λά^κσυς είς ·
  τα σπίτια των κοίί *ά μην άποπατοΰν
  ποτέ είς τό β-β*θρον.
  Ψηλά τονέ σηκώνετε
  Μην γκίζει ή ούρά τού
  Μην γκίζουν τα μουστάκια τού
  Άηοθν' ή ώμορφΐά τού!
  Φυσικά δταν κηδευόμενος καΐ κη·
  δεύοντες εισήλθον έντός τοΰ φβύρ-
  νου ό παμπόνηρος γάτος έζωντάνευ
  σε άνελπίστως καί μέ ένα πήδημσ
  ευρέθη είς την είσοδον τοθ φούρ¬
  νου άπσγορεύων—δι' εύνοήΐους λό·
  γους— την Ιξοδον είς τούς δυστυ¬
  χεΐς ποντικούς!
  Κι* δταν τονέ περνουσανε
  στοθ φούρνου την κβμάρα
  σέρνει ό γάτος μιά φωνή
  ποθ τσήποιαισε... τρυμάρα!
  Έπροπε έν τούτοις, διά νά τηρη-
  θοθν τα προσχήματα, να εύρβθή
  μία αίτία δι' δ,τι έμβλλβ νά £πακο
  λουθήσηί Έφ' φ χαί ό γάτος ήρχ<σ« νά έρωτδ ίμμέτρως τούς ποντ«κβύή: Ποίος ήτονε «ου τρύιτησε τ' 'Αγά τα άλευροσάκκια; Καΐ τοθφαγε πέντε τυριά ΚοΙ δοό άθο^τυράκια, Οί δυστυχισμένοι πβντΐκοί τρέμον τες ήρχισαν νά ύ~σδεικνύουν ό είς τόν άλλον ώς ένοχον τοθ έγκλήμα- τος λέγοντες είς τόν πεινσσμένσν γάτον: — Κιοσες, Κιοσές, Κιβσές' Είναι περριτόν νά>σας προσθΐΕθω,
  τελειώνει ή Κατερίνα, δτι παρά ταυ¬
  τα, κα.γεΛ<; ποντικός δεν έγλύτωσεΙ ϊμβ λους. δαλμοτ »Ο στρα Ίιταιδΐ τ& V. Οί γ ν μέ ττ £ωναρ(« 9-γραφίο «ικά ύπ ♦ίή γλώο "Γ είς τρ- ι πρ- \{λ Ίΐονυ V Ι υ, 11| ν '--·. βέ3αΊΐ·1τοϋ διαβόλου μέ τόν οποίον δλοι οί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Ααρχ.
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τ Ρ Ι Τ Η 16 ΊανουβρΙου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΐηΤΙΜΗΣ(.ΙΣ ΕΙίΐηΐ ΠΡΟΣΩΡΙΜλΙ
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
  κ. Παπαδογιάννης προέβη την πρωΐ
  αν τού Σαββάτου είς τάς άκολοΰ-
  θους δηλώσεις πρός συντάκτην μας:
  Μέ στενοχώριαν μεγάλην παρα-
  κολουθώ την κατάστασιν τής άγο-
  ρδς. Αί τελευταίαι διατιμήσεις κατά
  τό πλείστον έστηρίχθησαν είς τάς
  αξιώσεις των έμπόρων καί των πά-
  ραγωγών. Παρά ταυτα άπεκρύβη-
  σαν τα τρόφιμα. Τουτο μέ ηνάγκασε
  νά παραστω είς την σημερινήν συ> ε-
  δρίασιν τής 'Επιτροπής διατιμήσεων,
  καθ" ήν επεκράτησε ή ίδέα τής άνα-
  προσαρμογής των τιμών.
  Δηλώ δμως κατηγορηματικάς δτι
  αί καθορισθησόμεναι τιμαί είναι προ
  σωριναί καΐ θά κληθή καί πάλιν ή Έ
  πιτροπή νά έπαναφέρτ) τάς τιμάς είς
  λογικά έπΐπεδα βάσει τής πραγματι
  κότητος ή όποΐα δημιουργεϊται μέ
  την δημιουργουμένην νέαν κατάστα¬
  σιν.
  Την διαταραχήν των τιμών επέφε¬
  ρον αί τελευταίαι έν τή Ήπειρωτική
  Ελλάδι ανωμαλίαι, διότι κατά τόν
  καθορισμόν αυτών είχον ληφθή ύπ'
  όψιν τα έκ τής συνεχίσεως τού πολέ¬
  μου γενικά σ'ίτια, άτινα προκαλοθν
  την έλλειψιν έπαρκών τροφίμων καί
  δλλων είδών πρώτης άνάγκης.
  'Η νομισματική στσθεροποίησις βα
  σιζομένη επί σταθερων βάσεων είναι
  εξησφαλισμένη έφ' δσον τό νόμισμά
  μας ΐχει ΰπερερπακές κάλυμμα, καΐ
  εφ' δσον τό στηρίζουν ή Μεγάλη
  Βρεττανία καϊ αί Ηνωμεναι Πολι¬
  τειαι, καΐ έφ' δσονκαθ' εκάστην είσά-
  γονται έκ τοΰ έξωτερικοΰ ίκαναΐ
  χιλιάδες τόννων'τροφίμων, χωρίς διά
  τόπαρόν τουλάχιστον νά έξάγεται άν
  τΐστοιχον συνάλλαγμα.
  Έξ ετέρου ή είσαγωγή τροφΐμων
  υπό των Συμμάχων είναι εξησφαλι¬
  σμένη καί καθ1 εκάστην αύξάνει.Ά-
  πομένει ή έξησφάλισις πολιτικής έν
  τώ τόπω ομαλότητος;) διά νά ϋπάρ
  χούν οί άπαραΐτητοι δροι διά την δή
  μιουργίαν σταθερότητος τιμών 4ν τή
  άγορδ, άρκεϊ νά λείψη ό μαυραγορι-
  τισμός.
  Καΐ οί τρείς ανωτέρω δροι έπιτυγ
  χάνονται μέ την διαμορφουμένην ή¬
  δη νέαν πολιτικήν κατάστασιν. Ή
  "Ελλάς απέκτησε ρυθμιστήν τοΰ πό
  λιτεύματος παρακολουθοϋντα έκ
  τοΰ πλησίον την κατάστασιν.
  Ή διακυβέρνησις τής Ελλάδος α¬
  νετέθη είς στιβαράς χείρας, έμπνε
  ούσας νίς πάντας εμπιστοσύνην. Ά-
  ποκτδται οθτω ή πολιτική ομαλότης,
  τής οποίας, τα άποτελέσματα είναι
  καταφανή καί θά καταστώσι κατα
  φανέστερα έντός των ημερών.
  Έκ των παραγόντων τούτων κατ'
  ανάγκην θά προκύψη, ή προσήκουσα
  άπόλυτος έμπιστοσύνη πρός τό Ε¬
  θνικόν νόμισμα καί κατ' ακολουθίαν
  τούτου πτώσεις των ημών είς τα
  λογικά^έπίπεδα.
  Άπομένει ό μαυρετγοριτισμός καΐ
  ή βουλιμία πρός τό αίσχρόν κέρδος.
  Ή δικαιοσΰνη τής πατρίδος θά
  κληθή νά πατάξη άμειλίκτως τούς
  αίσχροκερδοθντας πολύ ταχέως.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ε.Υ.Σ.Β.
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφε¬
  ρομένων δτι ή εκδοσις δελτίων θυ·
  μάτων πολέμου τής περιόδου 1940—
  1944διά τήνδωρεάνλήψιν των υπό τής
  ήμετέρας υπηρεσίας διανεμομένωντρο
  φΐμων θά διαρκέση μέχρι τής 22ας
  Ίανουαρίου έ. έ'. πέραν τής προθε·
  σμίας ταύτης θέλει παύση πασά εκ
  δοσις τοιούτων δελτίων καί έ"στω
  πρός γνώσιν των δικαιούχων.
  Έν Ήρακλείωτή 15Ίανουαρίου1945.
  (Έκ τοΟ Γραφ'εΙου τής Ε.Υ.Σ.Β.)
  ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Μδς ανεκοινώθη έκ τής Κυβερνη
  τικής Άντιπροσωπείας δτι πάσαι αί
  πρός Δημοσίας Αρχάς άπευθυνόμε
  ναι αίτήσεις καί λοιπά έγγραφα δέ¬
  ον νά χαρτοσημαίνωνται κατά τόν
  καθορισθέντα τρόπον ήτοι έφ' δσον
  δέν ύπάρχουν χαρτόσημα δι' έκδό
  σεως γραμματΐου είσπράξεως καί
  δτι έφ' δσον τεχθτα δέν χαρτοση-
  μαΐνωνται δέν θά λαμβάνωνται ύπ'
  δψιν οϋτε θά πρωτοκολλώνται.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Δυνάμει σχετικής Διαταγής κ.κ. Ού-
  δετέρων "Αντιπροσώπων Δ.Ε.Σ. παύει
  άπό σήμερον πάσα άνεξαιρέτως εκδο¬
  σις άτομικών δελτίων τροφίμων Δ.Ε.Σ.
  προκειμένον νά γίνχ) αντικατάστασις
  καί έλεγχος όλων των *ξ άρχής μέχρι
  σήμερον έκδοθέντων τοιούτων.
  Έν Ήρακλείφ τή 3 Ίανουαρίου 1945
  Ε. Δ. Β Ε.
  Γραφείον Ηρακλείου
  ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΚΤΑΓΗ
  ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ
  Δι" αυστηράς Διαταγίϊς τού Φρο
  ραρχείου Ηρακλείου άπαγορεύετα
  ή παραμονή παντός όπλοφόρου πέ
  ραν τής 20ής ώρας είς τούς δυσω
  νύμους οϊκους. Έπίσης άπαγορεύ
  εται ή είς τούς αύτούς οίκους διαμο
  νή ή διανυκτέρευσις παντός όπλο
  φόρου, ή μή όπλβφόρου άλλ' άνή
  κοντος είς ένοπλα τμήματσ. Οί είι
  τούς ανωτέρω οίκους συλλαμβανό
  νοι Θά όδηγοΰνται είς τό Φρουραρ
  χεΐον καί θά παραπέμπωνται είς
  τό Στρατοδικείον.
  ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Προσκαλοθνται οί έκ Χανίων πρό
  σφυγες, οί καταφυγόντες εσχάτως
  καί μετά την απελευθέρωσιν τής
  ύπολοίπου Κρήτης είς "Ηράκλειον,
  σήμερον Τρίτην, ώραν 3 μ. μ. είς τα
  Παλλάδιον Λύκειον (όδός Χούρδου
  πρώην 4ον Δημοτικόν σχολείον, δι
  'επίλυσιν ζωτικών συμφερόντων.
  ΠΡΩΐΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Άπεκόπηή όδόςύποχωρήοεως τούΦόνΡούστεν
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ: Εσημειώθησαν καί χθές
  συμπλοκαί είς την περιοχήν τής Άτ-
  τικής μεταξύ Βρεττανικόν δυνάμε
  ών καί δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ πρό
  τής 1ης πρωϊνής τής σήμερον.
  Χθές εγένετο είς Αθήνας δισδήλω
  σις, είς την οποίαν έλαβον μέρος
  άνω των 100 χιλιάδων Έλλήνων, είς
  ένδειξιν ευχαριστίας πρός τάς Βρετ
  τανικάς δυνάμεις. Τό πλήθος διερ
  χόμενον έξωθι τής Άγγλικής πρε¬
  σβείας έζητωκραύγαζε υπέρ τοϋ
  Στρατηγοΰ Σκόμπυ ' ντιπροσωπεία
  πολιτών εζήτησεν δπως ό Στρατη-
  γός όμιλήστ). Οδτος ενεφανίσθη είς
  τόν εξώστην τής πρεσβείας καΐ διά
  βραχέων υπεσχέθη δτι αί έλευθερίαι
  τοΟ Έλληνικοΰ ΛαοΟ θά προστατευ-
  θοθν άπό πάσης άπειλής δθενδήπο-
  τε προερχομένης.
  Μετά ωμίλησεν ό κ. Χατζηδημητρί
  ου γενικάς γραμματεύς τής Συνομο-
  σπονδίας Έλλήνων Έργατών, ή ό-
  ποία ώργάνωσε καί την χθεσινήν
  συγκέντρωσιν. Κατά την διαδήλωσιν
  εζητήθη ή έπιστροφή των όμήρων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Οί Σύμμα-
  χοι άπέκοψαν την κυρίαν οδόν ύπο-
  χωρήσεως τοϋ Φόν Ροΰστεν ήτις ά
  γει άπό Ούφαλίζ πρός Σαίν Βίτ.
  Πλησιάζουν δέ πρός την Ούφαλίζ
  καί ευρίσκονται είς απόστασιν 10
  χιλιομέτρων έκ τής πόλεως. Ή 1η
  Άμερικανική στρατιά βα&ίζει πρός
  Σαίντ Βίτ νοτΐως τοΟ Σταβελώ. Είς
  τόν τομέαν αυτόν οί Άμερικανοί
  προήλασαν 1 άκόμη χιλιόμετρον.
  Είς την νοτίαν πλευρόν τοΰ θΰ-
  λακος αί δυνάμεις τοϋ ΣτρατηγοΟ
  Πάτον προελαύνουν εκατέρωθεν
  τής Μπαστόν επί μετώπου 18 χιλιό¬
  μετρον.
  Είς τό μέτωπον τοϋ Σάαρ οί *Α-
  μερικανοί κατέλαβον τό Τετΐγκεν.
  Διά δευτέραν κατά συνέχειαν η¬
  μέραν ένηργήθησαν άνω των χιλί-
  ων έξορμήσεων εναντίον Γερμα-
  νικών συγκεντρώσεων πλησίον των
  Ούφαλίζ καί Σαίν Βίτ.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Αί
  στρατιαί τού στρατάρχου Κόνιεφ ά-
  φοΰ διέσπασαν τάς γερμανικάς γραμ
  μάς επέτυχον εύρύ ρήγμα έντός αύ
  των. "Ηδη έχουν προχωρήσει 90 χιλι
  όμετρα άπό τόν Βιστούλα καί άπέ
  χούν τώρα 120 χιλιόμετρα άπό τα
  γερμανικά σύνορα. Ό Έρυθρός
  Στρατός εσημείωσε χθές την μεγαλυ
  τέραν τού επιτυχίαν καί κατέλαβεν
  τό Σομπτκώφ άποκόψας οΰτω την
  σιδηροδρομικήν γραμμήν Κέλτσε—
  Κρακοβίας.
  Είς την δυτικήν πτέρυγα, οί Ρώσ·
  σοι διέβησαν τόν ποταμόν Νίντα επί
  μετώπου 70 χιλιομέτρων καί προχω
  ροθν συνεχώς έντ,ός πεδιάδων τάς ό·
  ποίας οί Γερμανοί δέν είχον όχυ*
  ρώσει,
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Έντός τής Βουδαπέ
  στής συνεχίζεται ή έκκαθαρισις των
  Γερμανών. Κατελήφθη τό έργοστά
  σιον άεριόφωτος τής πόλεως καΐ ό
  άνατολικός σιδηροδρομικός σταθμός.
  Κατελήφθησαν 2 χιλιάδες σιδηροδρο
  μικά βαγόνια. Κατελήφθη σπουδαίας
  σημασίας σιδηροδρομικός κόμβος
  τοό Λούτσενεκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ. — Συνεχίζεται
  ή Άμερικανική προέλασις επί τής
  νήσου Λουζόν άνευ σοβαρδς (άπω
  νίκης άντιστάσεως. Έβομβαρδίσθη
  καί πάλιν ή Ναγκόγια υπό Άμερικα
  νίκων ύπερφρουρίων. Είς την Βιρμα
  νίαν οί Βρεττανοί άπέχουν 50 χιλιό
  μετρα άπό την Μανταλέτ.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Ά
  νω των 1700 Άμερικανικών βομβαρ
  διστικών επετεθησαν χθές εναντίον
  τής Γερμανίας. Έβλήθησαν έργοστά
  σία συνθετικοό πετρελαίου είς τό
  ΜαγδεμβοΟργον καί έν μεγάλο έργο
  στάσιθν χάλυβος είς Μπρούνσβικ.
  Έπίσης έβομβαρδίσθη ή περιοχή τοϋ
  Σααρμπροθκεν καΐ έργοστάσια πλη¬
  σίον τοϋ Στετίνου. Οί Γερμανοί προ
  έβαλον σθεναράν αντίστασιν. Άπω
  λεσαν 200 καταδιωκτικά έναντι άπω
  λείας 31 συμμαχικών.
  Αί χθεσιναί Λαϊκαί
  έκδηλώσεις είς τάς Αθήνας,
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΗΜΗΓΚΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΠΒΡΗΡΤ. ΗΟΜΙΛΤΡΕΙΟΥ
  Κύριε Διευθυντά,
  Έν τώ έγνωσμένω ένδιαφέροντ
  σας υπέρ παντός ζητήματος δπερ θά
  εθεωρείτο σκόπιμον νά εξετασθή διά
  νά ληφθή άνάλογος απόφασις έφ' δ¬
  σον διά ταύτης θ' άπεσκοπεΐτο ή ε¬
  ξυπηρέτησις μιάς οίασδήποτε κοινω-
  νικής άνάγκης, βελτιούσης τούς δ-
  ρους διαβιώσεως τοϋ Λαοϋ μας, πα-
  ρακαλώδπως καταχωρίσητε είς την
  έγκριτον εφημερίδα σας τα κάτωθι:
  Πρό ημερών είχον μεταβή μετά τι¬
  νος φίλου μου εϊς τι χωρίον παρά
  ταίς Γούβαις. Ό φίλος μου οΰτος
  προσβληθείς απροσδοκήτως άπό πό-
  νους των νεφρών, τοΟ στομάχου, έν
  πάση περιπτώσει άπό φρικτούς πο·
  λυώρους πόνους καί έχων ανάγκην
  άπό ναρκωτικόν τι ή παυσίπονον
  φάρμακον, δέν ήτο δυνατόν νά έξεύ-
  ΡΓ| τοιοϋτο, διότι είς την ανωτέρω
  κωμόπολιν καί τα πλησίον χωρία
  ουτε (ατρος ύπάρχει οθτε φαρμα¬
  κείον.
  'Επειδή είς την δεινήν θέσιν είς ήν
  ευρέθην, έστερημένος καί γνώσεων
  καί μέσων, νά βοηθήσω τόν πάσχον¬
  τα φίλον μου, άνελογίσθην πρός στιγ
  μην την θέσιν των συμπατριωτών
  μου οί όποΐοι κατοικοϋν είς τα πέριξ
  των Γουβών χωρία, είς παρομοίαν
  περίπτωσιν άνάγκης των, εθεώρησα
  υποχρέωσιν μου νά καταστήσω είς
  υμάς γνωστόν τό ανωτέρω γεγονός
  καί νά ρίψω την ιδέαν δπως είς την
  κωμόπολιν Γούβαις Ιδρύθη παράρτη-
  μα τοΟ ΝομιατρεΙου "Ηρακλείου, διά
  νά έξυπηρετή την ιατρικήν περίθαλ¬
  ψιν των άσθενούντων φιλέργων Έλ
  λήνων κατοίκων των Γουβών καί των
  πέριξ αυτών χωρίων.
  Δέν προέρχομαι άπό τα ανωτέρω
  χωρία, οΰτε πολιτικόν πρόσωπον εΐ-
  μαι άλλ' ουτε καί προσωπικήν τίνα
  επιδίωξιν έ"χω έν προκειμένω άλλ
  ώς αιθρωπος, συμπονών καί συμμε-
  τέχων είς τάς δοκιμασίας των όμοί-
  ων μου, έξωτερικεύω απλώς μίαν
  γνώμην ή όποία μοΰ εδημιουργήθη
  άπό τό έκτεθέν όδυνηρόν περιστατι
  κόν, τό οποίον, ώς έπληροφορήθην,
  παρουσιάζεται συνηθέστατα καί τό
  διέρχονται άγογγύστως οί κάτοικοι
  των περί ών πρόκειται χωρίων.
  Μέ την πλήρη βεβαιότητα δτι τό
  ενδιαφέρον σας δέν θά περιορισθή
  είς την δημοσίευσιν απλώς τής πα¬
  ρούσης, άλλά θά έπεκταθή μέχρι τοϋ
  σημείου ώστε νά επιτευχθή καθ* οίον
  δήποτε τρόπον 6 διά τοΰ περιεχομέ-
  νου της έπιδιωκόμενος σκοπός, δια-
  τελώ.
  Μετά πολλής εκτιμήσεως.
  Ν. Ε. Κ.
  ΚΟΙΠΩΝΙΚΑ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν "Αγ. Άντω
  ΐου δέν ίορτάζει οθτε δέχεται έπισκέ-
  ψίΐς λόγω πένθους ό κ. Άντ. Παρασΰρης
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Την έρχομένη Πέμπτη αναχωρεί ό γνω
  στός Παραγγελιο&όχος τής πόλεώς μας
  . ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ δίχόμενος πάσαν πά
  ιαγγελίαν δι' "Αθήνας καί Πειραια, κα-
  ώς καί μβταφοράν παντός δέματος.
  Πληροφορίαι άγγειοπλαστεΐον Νικ.
  ίαρδαμάκη ϊνα.ντι Βιβλιοπωλείου Άλι-
  ιώτη.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου.— Χιλιά
  δες λαοΰ άπό τάς Αθήνας καί τόν
  Πειραια κατέκλισαν χθές την πρω¬
  ΐαν την πλατείαν τοΰ Συντάγμα
  τος, διά νά πανηγυρίσουν τό τέ-
  λος των έχθροπραξιών, καί εύχα-
  ριστήσουν τα Βρεττανικά στρατεύ-
  ματα διά την συμμετοχήν των είς
  την απελευθέρωσιν. Ήτο ή πρώτη
  διαδήλωσις άπό την πρό 6 έβδομά
  δών άτυχή διαδήλωσιν τοΟ ,ΕΑΜ
  κατά την όποιαν δυστυχώς σημαΐ-
  αι πρό τοΟ τάφου τοϋ αγνώστου Στρα
  τιώτου έβάφισαν μέ αΓμα. Ό Λαός
  έπλημμύρισε τούς δρόμους χθές την
  πρωΐαν πλησίον των Άνακτόρων
  καί διάφοροι όμιληταί έξεφώνησαν
  λόγους.
  Τα συγκεντρωθέντα πλήθη ήκου
  σαν ένθουσιώντα τούς λόγους τούς
  όποίους συχνά διέκοπτον χειροκρο
  τήματα διά των οποίων έξεδηλοϋ-
  το τό Λαϊκόν αϊσθημα. Υπό τοΰ
  πλήθους έφέροντο 'Ελληνικαί καί
  Συμμαχικαί σημαΐαι. Ό ένθουσια-
  σμός τού ήτο πραγματι όλοφάνερος
  γνήσιος καί αύθόρμητος.
  Όταν ετελείωσαν οί λόγοι είς την
  πλατείαν τοΰ Συντάγματος μεγάλη
  παρέλασις έπροχώρησε πρός τα Ά-
  νάκτορα καί κατόπιν πρός τό Στρα
  τηγεΐον το ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ ζητω
  κραυγάζοντες. Έπιτροπή άνήλθε
  διάνά ίδη τόν Στρατηγόν καΐ τόν πά
  ρεκάλεσε νά ομιλήση πρός τό πλή-
  θος. Όλίγα λεπτά άργότερα ό στρα-
  τηγός Σκόμπυ ενεφανίσθη είς τόν ε¬
  ξώστην καί απηύθυνε έκ τοΟ προχεί
  ρου μερικάς φράσεις πρός τούς έν-
  θουσιώντας διαδηλωτάς. Ό Στρατη
  γός Σκόμπυ ηύχαρίστησε τό πλήθος
  διά τα αΰθόρμητα αίσθήματά τού τα
  όποΐα βαθέως τόν συνεκίνησαν καί
  δτι ήτο ιδιαιτέρως εύτυχής βλέπων
  δτι ή διαδήλωσις έκπροσωπεΐ τάς
  έργαζομένας τάξεις. Άπό πολλοθ
  είχεν διαπιστωθεΐ δτι αί έλευθερίαι
  τοΰ Λαοΰ ήσαν έκτεθειμέναι λόγω
  των ένεργειών μικράς μειονότητος.
  Ό ΐδιος ήτο πεπεισμένος δτι ή συνω
  μοσία εΐχε βαθειά τίς ρίζες της καί
  δτι ή στιγμή τής εκδηλώσεως της
  είχεν μετά προσοχής προσδιορισθεΐ.
  Ή στιγμή αυτή εδρε τάς δυνάμεις
  τού διασκορπισμένας άνά την Έλλά
  δα πρός εκπλήρωσιν τής πρωταρχι-
  κής υποχρεώσεως των δηλαδή την
  αποκατάστασιν τής χώρας καί την
  μεταφοράν προμηθειών καί είδών
  περιθάλψεως είς τόν ύποφέροντα καί
  3εινότατα δοκιμασθέντα πληθυσμόν.
  Εξέφρασε την πεποίθησιν τοσ δτι τα
  ίπακολουθήσαντα την απελευθέρω¬
  σιν ώς επί παραδείγματι ή σημερινή
  "(ΐαδήλωσις θά έπιφέρουν τα άποτε
  ,,έσματά των είς την παγκόσμιον κοι
  'ήν γνώμην ή όποΐα δυστυχώς έδεί-
  χθη είς πολλάς περιπτώσεις κακώς
  πληροφορημένη επί των Έλληνικών
  ύποθέσεων.
  Άπομένει ήδη νά έπαναλάβουν
  δλοι τάς εργασίας των μέ διπλασι-
  ασμένη την ένεργητικότητα καΐ τόν
  ενθουσιασμόν των ώστε νά δυνη¬
  θούν νά προσφέρουν την βοήθειαν
  τής οποίας τόσην έχει ανάγκην ό
  Λαός.
  Τό «Παύσατε πΰρ», έφηρμώσθη ά
  πό τίς 12.Γ μετά μεσονύκτιον τής
  χθές, υπήρχον δέ ενδείξεις, δτι άπό
  τής χθές ήδη είς ωρισμένας περι¬
  οχάς Στρατεύματα τοϋ ΕΛΑΣ ήρχι¬
  σαν νά άτιοσύρωνται είς τάς πά
  ρά των δρων άνακωχής καθορισθεΐ
  σας περιμέΐρους. Ειϊς τίνα μέρη, ϊ
  σως έκεΐ δπου όμάδες τοΟ ΕΛΑΣ
  δέν είχον ένημερωθεΐ περί τής επι¬
  κειμένης άνακωχής, Βρεττανικαί τε-
  θωρακισμέναι φαλαγγες συνήντη-
  σαν μεγάλην αντίστασιν. Βορείως
  τής Λαμίας Βρεττανικαί φαλαγγες
  ύπεστησαν έκ των λόφων επίθεσιν
  υπό όμάδων τοΰ ΕΛΑΣ. Αί Βρεττα
  νικαί φαλαγγες απήντησαν.
  Είς την Χαλκίδα Στρατεύματα τοϋ
  ΕΛΑΣ άντιμετωπίζοντα τούς »Βρετ-
  τανούς είς την άπέναντι πλευρόν
  τοΰ στενοθ εφάνησαν δτι ήσαν δι-
  άτεθειμένα νά άποσυρθοΰν. Είς
  Θεσ)νίκην μεγάλος ίάριθμός κάρρων
  καί όχημάτων φομτηγών Γ)το χβές
  παρατεταγμένα έμπροσθεν των οίκι-
  ών. Τουτο εσήμαινε δτι προετοιμασί
  αι εγένοντο διά την εκκένωσιν τής
  πόλεως παρά τοΟ ΕΛΑΣ είς την έκ-
  τός τής πόλεως περίμετρον την κα-
  θοριζομένην είς τούς δρους^νακω·
  Ανακοίνωσις Ελληνι¬
  κάς Κυβερνήσεως
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου.—Ή κά¬
  τωθι ανακοίνωσις εξεδόθη χθές τό
  άπόγευμα υπό τής Ελληνικάς Κυ¬
  βερνήσεως.
  «Ή αύτοϋ Μακαριώτης ό Άντιβα-
  σιλεύς κσί ό Έλλην Πρωθυπουργός
  έλαβον υπό σημείωσιν την γενομέ¬
  νην χθές την νύκτα υπό τής Άγ·
  γλικής Κυβερνήσεως ανακοίνωσιν
  έν σχέσει μέ τούς δμήρους. Ή α¬
  νακοίνωσις αυτή ή όποία καί συμ·
  φωνεΐ απολύτως μέ τάς άπόψεις τάς
  έκφρασθεΐσας χθές είς τό ανακοι¬
  νωθέν τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως,
  έπροξένησε βαθείαν {ανακούφισιν
  είς τόν Άντιβασιλέα, την Κυβέρνη¬
  σιν καί είς ολόκληρον τόν Ελ¬
  ληνικόν Λαόν.
  Παρ' δλον δτι ουδέποτε άμφέβα·
  λάν περί των τοιούτων άνθρωπιστι-
  κών άπόψεων τής Άγγλικής Κυβερ¬
  νήσεως, ή [δημοσίευσις τούτων εγέ¬
  νετο ένθουσιωδώς δεκτή είς την
  Έλλάδα.
  Έν σχέσει πρός την στάσιν τής
  'Ελληνικής Κυβερνήσεως άπέναντι
  προσώπων άναμεμιγμένων είς την πά
  ροθςαν εμφύλιον σύρραξιν, ό Πρω¬
  θυπουργός καί πάλιν έπαναλαμβά·
  νει την πρόσφατον διαβεβαίωσιν δτι
  δένθά έπακολουθήσουν διώξεις πλήν
  μόνον ενώπιον τακτικών Δικαστηρί-
  ων εναντίον προσώπων άτινα Ιχουν
  καταστή Ινοχα πράξεων είτε αντι¬
  θέτων πρός τούς νόμους τοϋ πολέ¬
  μου, είτε ύπαγομένων είς τό Ποινι·
  κόν Δίκαιον, τό κοινόν είς τάς πε·
  πολιτισμένας χώρας.
  Τηλεγράφημα ληφθέν είς Λονδίνον
  άναφέρει δτι ή Έλληνική Κυβέρνη¬
  σις εζήτησε έκ τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας αποστολήν ειδικόν Αξιωματι¬
  κών τής Άγγλικής Άστυνομίας διά
  την άναδιοργάνωσιν τής Χωροφυλα-
  κής καί τής Άστυνομίας. Ή αποστό¬
  λη άναμένεται νά φθάση συντόμως
  είς Αθήνας.
  Ό κ.Ράλλης Ύπουργός ςών Έσω-
  τερικών εχει έτοιμον σχέδιον άνα·
  διοργανώσεως διά τοΟ δποίου θά έκ-
  καθαρίστ] τάς υπηρεσίας. Οί κλη-
  θέντες έφεδροι τής Έθνοφυλακής οί
  όποΐοι έσχημάτισαν 10 ΤαξιαρχΙας
  έχουν αναλάβη πρός τό παρόν Άστυ
  νομΛά καθήκοντα. Αργότερον δμως
  θά σχηματίσουν τόν πυρήνα τοΟ Έλ-
  ληνικοθ ΈθνικοΟ Στρατοΰ ό οποίος
  θά άναδιοργανωθ{) υπό τοΟ Έλληνι-
  κοθ Στρατηγείου.
  Έλληνες Άστυνομικοί καΐ Δικα-
  στικοί'Υπάλληλοι πρόκειται νά μετα
  βοϋν είς Αίγυπτον διά νά έξακριβώ-
  σουν ύποθέσεις Έλλήνων.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Κατελήφθη ή Μπερτόν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ίανουαρίου.—Ό
  Γάλλος ύπουργός πληροφοριών εδή¬
  λωσεν δτι ταχέως ή δύναμις τοΟ Γαλ
  λικοΟ Στρατοΰ θά ανέλθη είς 1 έκα-
  τομμύριον.
  Έπίσης τό Γαλλικόν Ναυτικό ά-
  ριθμεϊ 360 χιλιάδες άξιωματικούς
  καί πληρώματα.
  Οί Σύμμαχαι προελαύνοντες συνε-
  χώς βορείως τής Μπαστόν κατέλα¬
  βον την Μπερτόν, σιδηροδρυμικόν
  κόμβον.
  3Ο χιλιάδες όμίηροι
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου — Κατά
  δημοσιογρσφικάς πληροφορίας, είς
  30 χιλιάδες άνίρχονται οί συλλη¬
  φθέντες δμηροι. Έξ αυτών 5 χιλιά-
  δες άπελύθησαν.