95822

Αριθμός τεύχους

4873

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ----------------- ——ε·—·——ε—«—■π—ευε——ε-ε—^^—^^^^^^^^Β^^Β^Β^^^ΒΙ^υΐ^^Ι^^^^Π^^ΚΚΚ^^^Ι^^^^ΒΛ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ:
  ΑΙγύπτου
  ιτιισία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΛΣΚΕΥΗ
  27
  ΜΑΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *873
  .ΠΕΥΚΗΣ ΣΥ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
  ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΟΙΗΣ ΜΑΣ
  Ή κρίσις τής Κεντρικης
  Εύρώπης άπερρόφησεν έξ
  ολοκλήρου την προσοχήν
  μας κατά τάς τελευταίας η¬
  μέρας καί Ιτσι σημαντικά
  γεγονότα πού έξειλίχθησαν
  είς άλλους τομεϊς τοϋ πλα
  νήτου μας, παρωράθησαν
  ή τουλάχιστον δέν άνεσκο-
  πήθησαν, ώς θά επρεπεν.
  Καί βμως τα γεγονότα αύ-
  τά είναι έξαιρετικής σπου¬
  δαιότητος. Καί άν δέν έ-
  χούν άμεσον επίδρασιν επί
  τής σημερινάς καταστάσε¬
  ως, θά βαρύνουν πάντως
  σημαντικά καί θά συντελέ
  οουν σοβαρώς είς την μελ¬
  λοντικήν πορείαν των διε-
  θνών σχέσεων καί είς την
  τελικήν διαμόρφωσιν τού
  κόσμου. Καί άκόμη φανε
  ρώνουν τα γεγονότα αύ-
  τά, δτι εισήλθομεν είς μίαν
  νέαν περίοδον άληθοΰς κο
  σμογονίας, ριζικής άνακατα
  τάξεως των δυνάμεων καί
  καθολικής άναταραχής άπό
  την όποίανθά προέλθη ή νέα
  μορφή τοΰ κόσμου.
  Άπό τής απόψεως δέ αυ¬
  τής, τό Τσεχοσλοβακικόν ε¬
  άν μέν οδηγήση είς μοιραί'
  άς λύσεις δέν θά πρέπει νά
  θεωρηθή παρά ώς μία άφορ-
  μή διά την έκρηξιν τής θυ¬
  έλλης καί όχι ώς βασική αί-
  τία. Εάν δέ διευθετηθή είρη-
  νικώς, ή ρύθμισις τού, δέν
  θά πρέπει νά θεωρηθή ώς ση-
  μκίνουσα -αί πλήρη χατβ-
  χύρωσιν της είρήνης καί τής
  γαλήνης των λαών τής γής.
  Διότι είπομεν, τό Τσεχοσλο-
  βακικόν, δέν αποτελεί, παρά
  την τεραστίαν σημασίαν τού,
  καί παρά την έκτασιν
  τού καί τόν σαλον πού προ-
  καλεΐ την στιγμήν αυτήν,
  παρά Εν άπλοϋν επεισόδιον
  τοΰ νέου δράματος πού ήρ¬
  χισε παιζόμενον άπό καιροΰ
  καί τοΰ οποίου ήκυρία πράξις
  καί λύσις είνε άγνωστος
  βεβαία, άλλά θά είνε κατά
  πάσαν πιθανότητα μακράς
  διαρκείας καί συγκλονιστι-
  κής εκτάσεως καί δυνάμεως.
  Τα γεγονότα δέ πού έξελίσ-
  αονται την στιγμήν αυτήν
  είς δλα σχεδόν τα γεωγρα-
  φικά πλατή καί μήκη τού
  πλανήτου μας καί δικαιω-
  νουν τάς άντιλήψεις μας αύ¬
  τάς, είνε, τό 'Ισπανικόν, το
  Σινοϊαπωνικόν, ο άνταγωνι-
  σμός των μεσογειακων δυνα-
  μεων, αί έξεγέρσεις των α-
  ποικιακών λαών, τα έπανα-
  στατικά κινήματα είς τα
  κράτη τής Νοτίου Άμερι-
  ϊής, είδ την Βραζιλίαν καί
  τό Μεξικόν, ό πολεμος δια
  τα πετρέλακχ καί τάς πρώ¬
  τας υλας γενικώτερον, νεγο-
  νότα πού δίδουν την εντύ¬
  πωσιν δτι ή Υή ϊχ« μ««-
  μίβ-ν απέραντον
  εύφλέκτωνυλων
  «κου κ«8ημεΡ»ν«
  ται έκρηξεις καί
  στατα» σχεδόν άναποφευκτβς
  «λέον ή τρομερ« ανάφλεξις
  «βύ θά σκορπίση παντβυ
  την συμφοράν καί τον ολε-
  9ΡΌ'έμφύλ»ος ««λεμος
  Ίσπανίας, φαίνεται δ
  διαρκέση επί πβλυ
  ό *Ζ
  ς της
  δτι θ
  «κομη
  φίτερα ^
  έφβδιάζβνται 姫θ«Υ.'
  ή έπικράτησις τού ενός η
  αλλουσυνδέεταιμε ">ν
  κράτησιν «ραατίων οίκον*
  μΓχών, πολιτικών, }6*°**£
  κων καί στρατηγόν συμφε
  ρόντων άλλων κρο^ν» «*
  συγκροτηματων Χ«?ω
  συμβολή
  ηρός επάνοδον β16.ϊ
  λήνην, έπαυξάνει δέ
  θέτως καθημέραν τους
  δύνους επεκτάσεως τ«
  γών τού πολέμου
  ς Ίβηρικής. Τό Σινοϊαπω-
  νικον έπίσης είσήλθεν έκ νέ¬
  ου είς επικίνδυνον φάσιν,
  κατόπιν των τελευταίον ση-
  μαντικών έπιτυχιών των Ί-
  απώνων.Έάν δέ αυνεχισθοϋν
  αί έπιτυχίαι αυταί καί δια-
  κινδυνεύση ή υπόστασις τής
  Κίνας, τότε τα πράγματα θά
  περιπλακοΰν ετι περισσότε
  ρον. Διότι τότε θά σπεύσουν
  κατά πάσαν πιθανότητα είς
  βοήθειαν τού ούρανίου Κρά
  τους, τόσον ή Ρωσσία πού
  παρέχει καί τώρα ένισχύ-
  σεις, όσον καί ή Άμερική
  καί ή Μεγάλη Βρεττανία
  πού έχουν τεραστία συμφέ
  ροντα είς την Άπω Ανατο¬
  λήν καί διατρέχουν άμεσώ
  τατον κίνδυνον έκ τής ύ-
  περτροφικής άναπτύξεως τοΰ
  Ίαπωνικοΰ ίμπεριαλισμοϋ
  καί έκ τής εξαπλώσεως τού
  τόσον είς την Ήπειρωτικήν
  Ασίαν όσον καί είς τάς νή
  σους τού δυτικοΰ καί ά-
  νατολικοΰ Είρηνικοΰ ώκεα-
  νοϋ.
  Αύτός δέ είναι καί ό λό-
  γος διά τόν οποίον προσπα
  θεΐ τόσον απεγνωσμένας η
  Κυβέρνησις τού κ. Ταάμπερ
  λαιν νά επιβάλη ειρηνικήν
  διευθέτησιν των £ητημάτων
  τής Εύρώπης, ώστε άπερί
  σπαστος πλέον άπό τόν το
  μέα αυτόν νά έχη έλευθε
  ρίαν δράσεώς είς την Ά
  οίαν, τόν Ίνοικόν καί τόν
  Ειρηνικόν. Άλλ' έκτός ού
  των είπομεν, ύπάρχουν καί
  τα άλλα σοβαρώτατα ζητή-
  ματα: Αί έπαναστάσεις τής
  Νοτίου Άμερικής καθώς
  καί τα στασιαστικά-έθνικιστι
  κά κινήματα των άποικια
  κων λαών, τής Παλαιστί-
  νης καί τής Άραβίας Ι
  δία. Καθώς δέ όμολογεΐ
  ται, τα γεγονότα αύτά δέν
  είναι άσχετα των άνταγω
  νισμών των μεγάλων δυνά
  μεων καϊ τοΰ άπό έτών αρ¬
  ξαμένου καί συνεχιζομέ-
  νου είτε έν τώ φανερω
  είτε έν τω κρυπτώ άγρίου
  αγώνος ήγεμονεύσεως επί
  τοΰ κόσμου. Τουλάχιστον
  τό κίνημα τοϋ Μεξικοΰ,
  άποδεικνύεται δτι δέν εί
  άσχετον πρός τόν
  αί μεγάλαι δυνάμεις ηύξή-
  θησαν,άνεφάνησαν ίσάριθμοι
  νέαι, όρμητικαί, μέ όλην την
  δύναμιν καί τόν ενθουσια¬
  σμόν τής νεότητός των, καί
  διεκδικοΰν μίαν θέσιν, καί
  μερίδιον άπό την λείαν. Δι'
  αύτό καί άν έκραγή νέος
  πόλεμος θά είνε τόσον ά-
  γριος, τόσον τρομερός, δεδο-
  μένων καί των έκπληκτικών
  προόδων τής συγχρόνου τε-
  χνικής καί των σατανικήν
  μέσων πού διαθέτει ό άνθρω
  πος, ώστε ταχέως θά έπεκτα-
  θή είς όλας τάς χώρας καί
  θά έρημώση τα πάντα. Αυτή
  δμως ή φρίκη την οποίαν
  έμπνέει ή ίδέα τοΰ πολέμου,
  ναι
  πόλεμον διά την κατοχήν
  των πετρελαίων. Όπως επί
  σης ελέχθη χωρίς καί νά
  διαψευσθή δτι καί τό κίνημα
  κατά τοϋ έθνικιστικοΰ καθε
  στώτος τοΰ κ. Βάργκας είς
  την Βραζιλίαν, ύπεκινήθη
  έξωθεν. Όπόλεμος έπομένως
  άκήρυκτος, σύμφωνα μέ
  τους σημερινούς μοντέρνους
  καιρούς, ήρχισεν ήδη ««ν
  τοΰ. Μόνονπού αί φλόγες τού
  περιορίζονται εισέτι είς το
  ηικάς έστίας καί δέν ήπλω
  θησαν είς όλον τόν κό
  σμόν. Ποίος δμως μάς έγ
  γυάται δτι δέν θά ζώσουν
  αργότερον ολόκληρον την
  γήν; Δυστυχώς κανεί; καί
  τίποτε. Αντιθέτως ή περι-
  πλοκη των ζητημάτων, η
  σύγχυσις, τα φυλετικά μίση»
  αί ίδεολογικαί έχθρότητες,
  αί φιλοδοξίαι καί οί έγωϊ
  σμοί, ή διαίρεσις των έ
  θνών είς πεινώντα καί χορ
  τάτα, έπαυξάνουν καθημερι
  νώς τούς κινδύνους νέου
  παγκοσμίου πολέμου καί δι
  καιολογβΰν τόν σκεπτικι
  σμόν καί τους φόβους διά
  χύ μέλλον. Οί κρατοΰντες
  δεν έννοοΰν νά παραιτη
  9βΰν ούδε τού έλαχίστου έκ
  των κεκτημένων. Κ«1 οί μή
  έχοντες καί στερούμενοι,
  «,αίνβνται άποφασισμένοι ν'
  ώποκτήσουν, διά νά ζήσουν,
  βπωσδήποτε, έστω καί δια
  προσφυγήδ είς την βίαν.
  Καί δέν πρέπει να λησμο-
  νώμεν δτι εάν τόν 19ον «1-
  δνα υπήρχον τρείς η τεσσα-
  οεε μεγάλαι δυνάμεις πού
  άν τής γή$, οπμ«-
  20*
  υπήρξεν ή αίτία άποφυγης
  τού μέχρι σήμερον αποτελεί
  δέ καί την μόνην έλπίδα
  ματαιώσεώς τού. Καί ΐσως ή
  πιθανή είρηνική διευθέτησις
  τοϋ Τσεχοσλοβακικοΰ ν' α¬
  νοίξη τόν δρόμον πρός μίαν
  γενικωτέραν συνεννόησιν
  των νίκη των καί των ήτ-
  τημένων τοΰ τελευταίου πο¬
  λέμου. Χρειάζεται δμως πρός
  τουτο απαραιτήτως νά παρα-
  μερισθοΰν αί ;έγωϊσμοί καί
  αί φιλοδοξίαι καί νά πρυ-
  τανεύση είς τάς σκέψεις των
  ίσχυρων της γης, παλαιών
  καί νέων, τό πνεΰμα της δι-
  καιοσύνης καί τής συνέσεως.
  Είνε δμως τουτο δυνατόν;
  —ν
  Η ΠΡΟΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝ Κ. Κ. ΜΕΤΑΞΑ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  Άπό ημερών ευρίσκεται είς
  την πρωτεύουσαν ό ύπουργβς
  Γενικάς Διοικητής κ. Μπότης
  Σφακιανάκης ένεργών διά την
  ρύθμισιν διαφόρων επειγούσης
  φύσεως ζητημάτων τής νήσου.
  Καθώς δέ μας έτηλεγράφη-
  σεν ό άνταποκριτής μας, ά-
  φοΰ συνηντήθη μέ τούς άρμοδί
  ούς συναδέλφους τού, ό κ.
  Σφακιανάκης έσχε πολύωρον
  συνεργασίαν καί μετ* τοθ
  πρωθυπουργοϋ κ. Μεταξά.Καί
  κατά την συνεργασίαν αυτήν
  εξητάσθησαν δλα τα εκκρε¬
  μούντα ζητήματα καθώς καί ό
  τρόποςταχείας καί ίκανοποιητι
  κης ρυθμίσεώς των. Μο¬
  λονότι δέ μέχρι τής στιγμής
  δέν ανεκοινώθη ποϊαι άποφά-
  σεις ελήφθησαν κσί έ-κί ποίον
  θεμάτων περιεστράφη ή συ-
  νεργασϊα, θεωρεΐται βέβαιον
  δτι εξητάσθησαν τόσον τα
  συγκοινωνιακά, δσον καί τα
  παραγωγικά καί τα ύγειονο-
  μικά καί τα έκπαιδευτικά καί
  τα άλλα δευτερεύοντα προ-
  βλήματα. Όπως έπίσης θεω¬
  ρεΐται βέβαιον δτι αί ληφθεΐ
  σαι άποφάσεις θά έκδηλωθοϋν
  συντόμως δι' έργων.
  "Ηδη μάλιστα, ώς έγρά
  ψαμεν χθές είς άλλην στή¬
  λην, επερατώθη ή μελέτη
  των πσραγωγικών έργων
  Μεσσαράς υπό των άρμοδί
  ών ύπηρεσιών τής Αγροτι¬
  κάς Τραπέζης καί εζητήθη
  έπ' αυτής ή γνώμη τοθ
  κ. Σφακιανάκη. Δέν ύπάρχει
  λοιπόν άμφιβολία δτι ό κ.
  ύπουργόο θά έπωφελήθη τής
  παρουσίας τού έν Αθήναις
  καί τής συνεογασίας τού
  μετά τοθ κ. Πρωθυπουργοϋ
  διά νά φροντίση διά την
  ταχυτέραν έναρξιν εκτελέσε¬
  ως των έργων αυτών, δπως
  έπίσης δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λία δτι θά εφρόντισε καί διά
  την άμεσον χορήγησιν των
  άναλογουσών είς την Κρήτην
  πιστώσεων έκ των ψηφισθει
  σών διά την εκτέλεσιν τοϋ
  πενταετοΰς προγράμματος
  συγκοινωνιακών έργων, ώστε
  ή έναρξις των εργασιών
  αυτών νά γίνη συντόμως.
  Ό κ. Σφακιανάκης, γνωρί-
  ζει ήδη έν ταίς λεπτομερεί-
  αις των δλα τα ζητήματα καί
  δλας τάς ανάγκας τής νήσου.
  Γνωρίζει ποΰ ύπάρχουν έλλεί-
  ψεις δρόμων, σχολείων, ύγει-
  ονομικών ίδρυμάτων, ποθ πρέ
  πει νά κατασκευασθοϋν πά
  ραγωγικά εργα καί πρός ποί
  άς κατευθΰνσεις πρέπει νά
  στραφή ή καλλιεργητική προ¬
  σπαθεία ώστε νά επιτευχθή
  αύξησις τής παραγωγήν Ό
  πως έπίσης γνωρίζει καί ποθ
  είναι άνάγκη ν' άρχίσουν
  πρώτον τα εργα αύτά καί ι¬
  δίως τα συγκοινωνιακά, ώστε
  ν' άπολαύσουν οί Κρήτες τα
  άγαθά τού συγχρόνου πολι-
  τισμοϋ. Είναι γνωστόν έπίσης
  δτι είς τάς σκέψεις καί τάς
  άποφάσεις τού πρυτανεύει
  πάντοτε τό πνεϋμα τής ίσό
  τητος καί τής δικαιοσύνης ά
  πέναντι βλων των διαμερισμά-
  των καί τής κσλυτέρας εξυ¬
  πηρετήσεως των γενικωτέρων
  συμφερόντων. Έπομένως,
  δέν γεννάται άμφιρΌλία δτι ύ-
  πό τό πνεϋμα αύτό θά ενήργη¬
  σεν είς Αθήνας κατά τάς συ-
  νεργασΐας τού μετά τοθ κ.
  πρωθυπουργοϋ καί των αρμο¬
  δίων συναδέλφων τού. Δεδο-
  μένου δέ δτι καί ό κ. πρωθυ-
  πουργός είναι πλήρως κατα-
  τοπισμένος επί των Κρητικών
  ζητημάτων, άφοϋ δίς ίχει επι
  σκεφθή την νήσον καί προέβη
  είς έπιτοπΐους μελέτας, δέν
  παραλείπει δέ ευκαιρίαν άπό
  τοθ νά εκδηλώση Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον δι' αυτήν, ειμπο¬
  ρεί νά θεωρήται βέβαιον δτι
  αί άποφάσεις τής προχθεσινάς
  συνεργασίας θά άνταποκρίνων
  ται έξόλοκλήρου είς τάςπροσ-
  δοκίας τοΰ Κρητικοϋ λαοϋ
  καί πρός τα γενικώτερα συμ-
  φέρσντά τού.
  Ή μέχρι τοθδε άλλωστε
  δράσις τοΰ νέου Κράτους
  αποτελεί άσφαλή δσον καί
  άρκετήν ιτερί τούτου έγγύη
  σιν. Καί ειμπορούμεν με¬
  τά πεποιθήσεωο νά πιστεύω
  μέν δτι ή προχθεσινή συνερ
  γασία τοϋ κ. Σφακιανάκη
  μετά τοϋ κ. Μεταξά υπήρξε
  τόσον γόνιμος καί τόσον
  άποδοτική, ώστε ν' αρχίση,
  πλέον νέα περίοδος δημιουρ-
  γικής προσπαθείας δι' εκτε¬
  λέσεως δλων έκείνων των με
  γάλων καί μικρών έργων διά
  των οποίων θ' αυξηθή ή πα¬
  ραγάγη τής νήσου, θά ε¬
  κλείψη ή νοσηρότης, θά πυ
  κνωθοϋν αί συγκοινωνίαν θά
  βελτιωθοϋν οί δροι διαβιώ-
  σεως των πολιτών καί θ'
  αυξηθή γενικώς ή στάθμη
  τοϋ έπιπέδου τοϋ πολιτισμοϋ
  μας.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΔΗ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  ΕΝΟΣ ΘΡΟΝΟΥ
  Μεταξΰ άλλων ίστορικών καθι-
  σμάτων, μιχ Εύρωπαϊκή εφημερίς
  παρουσιάζει είς τό θιεθνές κοι¬
  νόν τόν θρόνον τοθΜίνωος.Κρίνεται
  ώς μοναδικός καί διά την Έλλά-
  δα καί διά την ιστορίαν τού κό¬
  σμου.
  Χωρίς καμμίαν επίδειξιν το-
  πικισμοθ, θά Ιλεγε κανείς δτι
  αυτή ή φήμη τοθ περιφήμου θρό-
  νου δέν είνε μόνον μέσα είς την
  τουριστικήν επικαιρότης. Συγκεν
  τρώνει πολλά στοιχεΐα κοινωνι-
  κής παρατηρήσεως. Ή καθημερι-
  νή ζωή μολονότι άεικίνητος, δέ-
  χεται νά σταθμεύση είς τόν θρό¬
  νον καί άπό έκεΐ νά όνειροττολή
  ση ώς μίαν αιωνίαν φυσιογνωμί¬
  αν τόν «Βασιλέα των Βασιλέων».
  Άπό έκεΐ εξέπεμπε διαταγάς άνά
  την Μεσόγειον καί άπένειμεν δι¬
  καιοσύνην. Εδέχετο άκόμη είς α¬
  κρόασιν άπό έκεί, τούς υπηκόους
  τού. ΙΙρό παντός διά νά τούς στ,αθ
  μίση καί νά τούς ίσορροπήση μέ¬
  σα είς τόν εαυτόν τους.
  Αυθαίρετον θά πήτε, τό τελευ¬
  ταίον. Πιθανόν. "Οχι δμως καί ά·
  σχετον τής κατασκευής τοθ θρό-
  νου. Οί καλλιτέχναι δλων των έ-
  ποχών καί δλων των αιώνιον, Ισως
  πρό τοθ θρόνου τοθ Μίνωος, ευ¬
  ρίσκονται είς προσοχήν. Γιατί;
  Άπλούστατα διότι 6 θρόνος αύτός
  συγκεντρώνίΐ μίαν έκπληκτικήν
  λιτότητα'καΐ συγχρόνιβς μίαν ευ-
  Χανίων. Άλλ' εύτυχώς, 8,τι
  δέν έπραξε τό στεΐρον παρελ
  θόν, κάμνει τώρα τό δημι
  ουργικόν παρόν.
  Νά γίνη μουσείον.
  Έπειδή λόγος γίνεται τάς
  ημέρας αύτάς περί ά-
  γιογραφιών καί βυζαντι-
  νών είκόνων, νομίζομεν α¬
  παραίτητον νά τονίσωμεν καί
  πάλιν τουτο: Είναι άνάγκη
  νά Ιδρύθη είς την πόλιν μας'
  βυζαντινόν μουσείον είς τό
  οποίον νά συγκεντρωθοθν τ'
  άριστουργήματα τής βυζαντι-
  νής τέχνης πού ευρίσκονται
  κατεσπαρμένα, άγνοημένα, έγ
  καταλελειμμένα είς τάς δια
  φόρους έκκλησΐας καί τα |μο
  ναστήρια. Άλλως αί είκόνες
  αυταί ή θά χαθοθν, άφαιρού
  μεναι άπό κλέπτας, ή θά κα
  ταστραφοΰν άπό εγκατάλει¬
  ψιν, άπό ύγρασίαν ή πυρκα
  ϊάς. Καί θ' άποτελή τουτο
  βαρύ έγκλημα διά την τέ¬
  χνην καί τόν τόπον μας.
  Επί τέλουςί
  Ή γέφυρα τής Γεωργιου-
  πόλεως πού είχεν υποστή
  πρό πολλών έτών καθίζη-
  σιν καί εΐχε καταστή έξαι-
  ρετικά έπικίνδυνος διά τα
  δι' αυτής διερχόμενα όχήμα-
  τα, τελευταίως δέ ήτο τελεί¬
  ως άδιάβατος, απεφασίσθη
  ν' άνεγερθή άμέσως κατόπιν
  ένεργειών τοθ Γεν. Διοικη-
  τοΰ κ. Σφακιανάκη, δοθεί¬
  σης ήδη καί τής σχετικής πι-
  στώσεως. Ήτο δέ πράγμα·
  τι άνάγκη νά ληφθή μέριμνα
  διά την γέφυραν αυτήν.
  Διότι δι' αυτής έξυπηρετεΐ-
  το ή συγκοινωνία ενός με
  γάλου τμήματος τής επαρ¬
  χίας Άποκορώνου, καί συνε
  δέετο όλόκληρος ή Άνατολι
  κή Κρήτη μέ την πόλιν των
  ρυχωρίαν άνετον. Κανείς δέν θά
  έπερϊμενεν άπό την προϊστορίαν
  άκόμη νά εμφανισθούν μέ τόσην
  πειθώ, δύο άρεταί τής ανθρωπί¬
  νης ζωής: ή άπλότης καί ή στα-
  θερότης. Ό θρόνος παρουσιάζει
  παρά την βασιλικήν τού έπισημό-
  τητα, κάτι τό απολύτως άπλοϋν,
  ευρυθμον καί σύμμετρον.
  Τό κάθισμα άς μή ξεχνοϋμε,
  έχει μίαν αποστολήν: Νά εμπνέη
  τόν όμιλητήν, είτε είς την κοσμι-
  κήν «κοζερί» άνήκει ούτος, είτε
  είνε όμιλητής κύρους — οί τε-
  λευταΐοι είς την Ευρώπην κά
  θονται καί δταν όμιλοΰν πρός
  τό πολύ κοινόν. Ό θρό¬
  νος τοθ Μίνωος ώς τεχνικόν δή
  μιούργημα είνε άπό πάσης άπό
  ψεως μέσα είς τό πνεΰμα τής
  δικαιοσύνης καί τής συμβουλής.
  Είνε μαρμάρινος φυσικά, διά
  τόν διατονισμόν κατ' αρχήν
  τής έπισημότητος. Είνε δμως
  είς τό έπίλοιπον σύνολον τού
  καταδεκτικώτατος καί πρός τόν
  κοινότερον των θνητών! Ό βα¬
  σιλεύς ή ό κριτής έχει επάνω
  τού δλην την σωματικήν καί ψυ
  χικήν ανάπαυσιν κάθε άλλου
  πολυτελοθς θρόνου. θά έλεγα μά
  λιστα δτι καθένας πού καθίζει έ¬
  κεΐ άποκτα άμέσως την εντύ¬
  πωσιν 2τι κάτι τό σοβαρόν
  καί φιλολαϊκόν πρέπει νά πή
  διά νά δικαιολογήση όπωσδήπο
  τε την ένθρόνισίν τού.
  * *
  *
  —'ϊηήρχζ καί πρακτικόν πνεθ¬
  μα είς τούς Μινωικούς χρόνους;
  θά έρωτοΰσε μέ είρωνείαν ό
  πρώτος δύσπιστος.
  Άλλά γιατί νά μην δπήρχε;
  Ή έποχή έκείνη ήτο μία άληθι-
  νή ανθρωπίνη άνθησις. Τό ω¬
  ραίον συνεδυάζετο μέ τό εύρύτε-
  ρα ωφέλιμον. Ή δικαιοσύνη τοΰ
  Μίνωος ή ή διατύπωσις ενός συμ-
  περάσματός τού σχέσιν έχοντος
  μέ την ζωήν των υπηκόων τού
  είτε ώ; άτομα έλαμβάνοντο, είτε
  ώς κοινωνικόν σύνολον, μόνον ά¬
  πό Ινα τέτοιο κάθισμα ήτο δυ
  νατόν ^νά έκφρασθί). Διότι άν λά
  βωμεν 6π' δψιν τα δεδομένα των
  άρχαιολόγων, ήτο βέβαιον δτι
  1 καί είς την μίαν καί είς την άλ
  | λην περίπτωσιν, θά ήτο έπιγραμ
  ματική καί αοφή. Ό,τι μ' Ινα
  λόγο καί αϋτός ούτος ό θρόνος
  τού.
  λσμολλιοσ;
  Ή ύγιεινή.
  Θά οργανωθή λοιπόν κατά
  τάς αρχάς τοϋ προσεχοθς φθι-
  νοπώρου καί έκθεσις ύγιεινής
  είς τάς Αθήνας. Είς την έκ¬
  θεσιν αυτήν θά σημειωθοϋν αί
  έπιτελεσθεΐσαι κατά την τε¬
  λευταίαν πενταετίαν ώς πρός
  την έξυγΐανσιν τής χώρας πρό
  οδοί, θά όργανωθοΰν δέ συγ¬
  χρόνως τα μέσα προπαγάνδας
  μεταξύ τοθ λαοθ, υπέρ τής
  ύγείας. Τό τελευταίον δέ αύ¬
  τό έχει Ιδιαιτέραν σημασίαν.
  Διότι κυρίως αύτό έπιβάλλε-
  ται νά γίνη είς την Έλλάδα.
  Έκ παραλλήλου πρός την κα
  τασκευήν έξυγιαντικών έργων
  καί την ίδρυσιν ίατρείων, νο-
  σοκομείων, φαρμακείων καί
  ύγειονομικών σταθμών πρέπει
  νά διαφωτισθή καί ό λαός καί
  νάμάθηπώς θάπεριφρουρή καί
  θά προστατευΓ) την υγείαν τού
  καί πώς θά καταπολεμά τάς
  διαφόρους νόσους.
  Ό κ. Ίππόλυτος.
  Άπό προχθές ευρίσκεται
  είς την πόλιν μας ό άναπλη
  ρωτής ύπουργοΟ Γεν. Διοικη-
  τοθ Κρήτης κ. Μπ. Ίππόλυ¬
  τος, έλθών διά νά χαιρετήσΓ)
  τόν ναύαρχον κ. Οίκονόμου
  καί τούς διοικητάς των μονά-
  δων τοθ ναυλοχοθντος είς τόν
  λιμένα μας στολίσκου των άν
  τιτορπιλλικών μας. Άλλ' ή
  επίσκεψις τοϋ κ. Ίππολύτου,
  δέν θά περιορισθή είς τουτο
  μόνον. Θά συμβαλη, καί είς
  την επίλυσιν ωρισμένων ζη¬
  τημάτων τοΰ τόπου. Διότι ό
  κ. Γενικάς Γραμματεύς συνερ-
  γάζεται εν τώ μεταξύ τόσον
  μετά τοϋ κ. Νομάρχου δσον
  καί μετά τοϋ κ. Δημάρχου
  καί των άλλων τοπικών άρ
  χών. Καί αί συνεργασιαι αύ¬
  ται θ' άποβοθν ασφαλώς πα-
  ραγωγικαί καί ώφέλιμοι διά
  τόν νομόν καί τα ζητήματα
  τού.
  Καί ψώρα...
  Έκτός των άλλων άσθενει-
  ών πού μαστίζουν τόν κό¬
  σμον, ενεφανίσθη τώρα καί
  ψώρα, σημειώσασα έξήκον-
  τα κρούσματα είς τίνα χω¬
  ρία τοθ γείτονος νομοθ. Άλ¬
  λά δέν ί-φθανε λοιπόν ή «ψώ
  ρα» τής άδεκαρίας καί έπρε-
  πε νά κάμη την επίσκεψίν
  της καί ή άπαισία νόσος;
  Εύτυχώς δμως, ή νόσος θε-
  ραπεύεται εύκολώτερα άπό
  την άδεκαρίαν. Καί έ'τσι τό
  πράγμα δέν είναι καί τόσον
  φοβερόν δεδομένου μάλιστα
  δτι ή ύγειονομική ύπηρεσία
  έλαβεν ήδη τα άπαραίτητα
  πρός καταπολέμησιν τής νό
  σου μέτρα.
  Ή ταχυδρομική,
  Άπό τής παρελθούσης Τρί
  της ήρχισεν είς τάς Αθήνας
  ή διαβαλκανική ταχυδρομική
  συνδιάσκεψις. Είς αυτήν μετέ
  χούν άντιπρόσωποι των τεσσά
  ρων Κρατών τής Βαλκανικής
  Συνεννοήσεως καί επί πλέον
  άντιπρόσωποι καί τής Τσε
  χοσλοβακίας. Έχει δέ ή διά
  σκέψις αυτή σκοπόν νά έπιδι
  ώξη την μεγαλυτέραν σύσφιγ
  ξιν των σχέσεωντώνσυμμάχων
  γειτονικών χωρών πού μετέ
  χούν είς αυτήν. Δι' αύτό καί
  αί εργασίαι της έκίνησαν ζω¬
  ηρόν τό ενδιαφέρον των τεσ·
  σάρων λαών. Ιδιαιτέρως δέ
  ό Ελληνικάς λαός είς την
  πρωτεύουσαν τοϋ όποίου συ-
  νεκλήθη ή διάσκεψις, εΰχεται
  δπως επιτύχουν πλήρως οί
  ώραι οί σκοποί πού έπιδιώ-
  κονται.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ε'νας
  κινηματογραφικός κολοσσός: «Ό
  άνεμοστρόβιλος των ψυχών>.
  Την Δευτέραν «ΚΑΙΝΙΚΣΜΑΡΚ»
  τού Πιέρ Μττενουά.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό τιαιδί θαθ
  μα Σίρλεϋ Τέμπλ, στό συγκινητι-
  κό δρδμα: «Τό άγριοκόριτσο». Κα
  τάλληλον δι* άνηλίκους.
  'Εκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Π ΟΥΑΑΚ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  "Ενας κινηματογραφι-
  κός κολοσσός! ι
  Τό τελευταίον άρι- ι
  στούργημα τής:
  ΦΑΟΡΑΝΣ ΜΙΜΗ,
  ΨΥΧΩΝ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΖΟΖΕΦΙΗ Χ0Υ2ΤΙΝΣ0Ν
  ΜΟΝΑ ΜΠΑΡΙ
  και ό μεγαλύτερος τενό¬
  ρος τής έποχής μας:
  Ζ Ω Ρ Ζ ΧΟΥΣΤΟΝ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό άριοτούργημα τού Γάλ-
  λοτ> 'Ακαδημαϊκοϋ ΠΙΕΡ
  ΜΠΕΝΟΥΑ:
  ϋΙΕΜΛΡΙ
  "Ενας κινηματογραφικος
  κολοσσός:
  μέ την
  ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ
  Τό θαλαμηγόν χ)η.
  Λόγω έτησίας επιθεω¬
  ρήσεως* διακόπτει τα δρο-
  μολόγια επί 15θήμερον.
  (Έκ τού Πρακτορείον)
  ^^^ν
  Ό «δοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιδευθεΊς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήτιοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιατήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχΐας καΐ
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά-
  νης. Έπαναφορά .τελείως ά·
  νώουνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αδ-
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6-91.
  Ό παθολέγο; Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  ΈγκατασταθεΙς οριστικώς
  έν Ηρακλείω, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείΌυ κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατίΐά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜβΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΪΑ =
  389ον
  ■—*■■*—■—«■
  Τα «Άπομνημονεύματα» τοθ
  Γκογκελά πού διηγοΰνται αυ¬
  τή την άναχώρησι τοϋ Ζαρζαί
  καί παραθέτουν τα τελευ¬
  ταία γράμματα τής Μαρίας
  -Άντουανέττας, δέν άναφέ-
  ρουν ουδέ λέξι γιά τόν Φέρ¬
  σεν, δέν κάνουν τόν παραμι-
  κρόν ΰπαινιγμό γιά τό άτο¬
  μον τού. "Οσοι, ΰστερ' άπό
  Ινα τόσο φλογερό αϊσθημα,
  μίαν άφοσίωσι τόσο βαθειά
  καί άκλόνητη, επερίμεναν έ'να
  τελευταΐο μήνημα, δέν μπο-
  ροθν νά μή νοιώσουν μιά πι-
  κρότατη άπογοήτευσι...
  Άλλά μιά τέτοια άναμονή
  δέν είνε δυνατόν στό τέλος
  νά μή δικαιωθή. Πραγματικά
  ή Μαρία-Άντουανέττα—πώς
  θά μποροΰσε νά γίνη άλλοι-
  ώς—δέν έξέχασε τόν άγαπη
  μένο της μέσα στήν τελευταία
  μονσξιά της. Τα γράμματα
  ποΰ απηύθυνεν άπό καθήκον
  στούς ουό κουνιάδους της
  δέν ήσαν ί'σως παρά ε'να
  πρόσχημα γιά νά συγκαλύ·
  ψουν τό άλλο, τό βαθύτερο
  μήνυμα πού ό άφωσιωμένος
  Ζαρζαί διεβίβασε πιστά. Μό-
  νο ποΰ τό 1823, δταν εξεδό¬
  θησαν τα «Άπομνημονεύμα¬
  τα», ή συνωμοσία τής σιωπής
  γύρω άπό τόν Φέρσεν, ή ό-
  τιοία σκοπόν εΐχε νά κρύψη
  λπό τούς μεταγενεστέρους
  την μεγάλη στενότητα των
  σχέσεων τοθ ίττποτικοΰ Σουη-
  6οΰ μέ την άτυχη βασίλισσα
  τής ΓσλλΙας, εΐχε,ν αρχίση ή¬
  δη. "Οσοι ήξεραν, δέν μιλοΟ
  σαν. "Οσοι μιλοΰσαν, έκρυ
  βαν, άποσιωποΰσαν όνόματα
  καί γεγονότα. "Ετσι καί στό
  κείμενον αύτό, κάποιο χέρι
  βρέθηκε νά σβύση τό σπουδσΐ-
  ότερο κομμάτι τού άποχαιρε-
  τιστηρίου γράμματος πού ή
  Μαρία-Άντουανέττα έστειλε
  στόν Ζαρζαί. Δέν ξανάρθε
  στό φώς παρά μετά !ναν αΐ-
  ώνα καί άποδεικνύει δτι ποτέ
  τό βάθος τής βασιλίσσης δέν
  ήταν τόσο δυνατόν δσο τίς
  τελευταΐες έκεΐνες : στιγμές.
  Πά νά διατηρή πάντα μέσα
  της την άνάμνησι τοθ άγαπη-
  μένου, την μόνη παρηγοριά
  της, ή Μαρία-Άντουανέττα
  εΐχε παραγγείλτ) νά τής φτει-
  άξουν ε'να δακτυλίδι στό ο¬
  ποίον ήταν χαραγμένο, άντί
  τοϋ βασιλικοϋ κρΐνου, τό οίκό-
  σημο τοθ Φέρσεν. Όπως έ-
  κεΐνος έφοροϋσε στό δάχτυλο
  τό εμβλημα τής βασιλίσσης,
  έτσι κι' αυτή έφοροϋσε στό
  δικό της, τίς ήμέρες έκεΐνες
  τού χωρισμοϋ, τό οίκόσημο
  τοϋ Σουηδοϋ ίππότου. Κάθε
  φορά πού ή ματιά της επεφτε
  στό χέρι της έθυμόταν εκεί¬
  νον πού βρισκόταν μακρυά.
  Καΐ τώρα, επί τέλους, πού
  παρουσιαζόταν ή εύκαιρία νά
  τοθ προσφέρη ε'να τελευταΐο
  δεΐγμα άγάπης, ηθέλησε νά
  τοΰ άποδείξη πώς διατηροϋσε,
  μαζί μέ τό δαχτυλίδι, την πι-
  στή άγάπη πού τοθ είχεν όρ
  κισθή.
  (συνεχίζεται)
  * * * * * * * * * * * * * * *
  * ***
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ολίγον
  Μήπως είσθε σεϊς;
  Αίσθάνομαι συχνά μεγάλη δι
  άθεσι νά όμιλήσω σέ τελείως ά-
  γνωστές μου μέ τόσην ειλικρί¬
  νειάν μ" δσην όμιλώ άττ' αυτήν
  την στήλην. "Οταν τίς βλέπω νά
  φοροΰν ένδύματα πού δέν τούς
  πηγαίνουν, νά έμφανίζωνται ά-
  σχημα κτενισμένες, προχειροντυ
  μένες, νά είναι άφύσικες, θύμα-
  τα τής ψιλαρεσκείας των, συγ
  κρατοΰμαι γιά νά μην τις ττλησι-
  άσω κα'ι νά τούς πώ αύτάττού σκ,ί.
  τττομαι. ...
  Άλλά, μήπως είσθε σεΐς, κυ
  ρία μου, τιοΰ ε'ισήλθατε τΐροχθές
  τό άπόγευμα στήν αΐθουσα ενός
  κοσμικοθ μας κέντρου, μέσα είς
  τό οποίον καθόμουνα συλλογι
  σμένη έμπρός σ' Μνα παγωτό;
  Ό συνοδός σας τταραμέρησε εύ
  γενικά, γιά νά περάσετε, κα'ι
  σεΐς μέ μία ματιά διαλέξετε
  τό πιό άτομακρυσμένο άπό την
  εΐσοδο τραπεζάκι καί διασχίσε-
  τε την αϊθουσα παρατηρώντας
  μέσα σ' δλους τούς καθρέπτες
  τΐοϋ την έστόλιζαν. Έκεΐνος, σάς
  άκολουθοθσε μέ ΰφος λίγο στε-
  νοχωρημένο. Μόλις καθήσετε καί
  •παρά τό δτι είσθε άψογα μακιγια-
  ρισμένη, βγάλετε άμέσως τό πομ
  πόν κα'ι την πούδρα άπό την
  τσάντα σας καί πουδράρετε ά·
  φθόνως τό ώραΐο σας ιιρόσωπο
  πού δέν τό απαιτούσε διόλου.
  Άφοΰ κάποτε τελειώσατε,
  συναινέσατε τέλος ν' άποδώσετε
  την ελευθερία στό νεαρό γκαρ-
  σόνι πού περΐμενε τάς διαταγάς
  σας καϊ νά παραχωρήσετε όλίνη
  προσοχή είς τόν σύνοδον σας.
  Μέ την πρώιη φοοά πού πλη·
  σιάσετε στά χείλη σας τό πιοτό
  πού είχατε σερβιρισθί), ολίγον!
  ρούζ άποτυπώθηκε επάνω είς τό
  ποτήρί σας, άμέσως τό κομεστϊκ
  καί ό καθρέπτης σας ενεφανί¬
  σθησαν καί, άδιαφοροθσα γιά τα
  ύπόλοιπα, έπεράσετε τό κραγιόν
  επάνω είς τα χείλη σας, άνεση-
  κώσατε τίς βλεφαρίδες μέ τό
  βρεγμένο σας δάκτυλο κα'ι έπε¬
  ράσετε τό Ιδιο δάκτυλο επάνω
  είς τα φρύδιά σας.
  Ό συνοδός σας ώμιλοΰσε χωρίς
  νά έλπίζη πολύ δτι τόν άκοθε-
  τε. "Εβλεπα τό φρύδι τού άναση
  κωμένο κα'ι τό μέτωπό τού συννε-
  φιασμένο.Ή ίστορίααύτήέξηκολού-
  θησε Μως την αναχώρησιν σας, τής
  οποίας φυσικά προηγήθη, μια γε-
  νική άναθεώρησις ή όποία εφαί¬
  νετο τέλος νά σάς ίκανοποιί).
  Σάς εΐχα βρή πολύ γοητευτική,
  κυρία μου, δταν σάς εΐδα νά
  είσέρχεσθε, άλλά προτιμώ νά
  κρατησω μυστικούς τούς συλλο-
  γισμούς πού £κανα μετά την ί·
  ξοδόν σας..
  η Ντιατεγκέ
  Καλλιτεχνική
  κίνησις.
  Ή πανελληνίου φή
  μης ντιζέζ Μύρα Ραγ
  κοβάνοβιτς, τής 6
  ποίας τό γοητευτικό
  τραγοΰδι συναρπάζει
  κόθε βράδυ τό κοι¬
  νόν τής πόλεώς μσς
  ποϋ κατακλύζει κυ
  ριολεκτικώς τό μέγα-
  >ο κοσμικόν μας κέν
  τρον «Εθνικόν», έν
  συνδυασμώ μέ την
  ■πλουσίαν ορχήστραν
  τού.
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένην θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Άνεσις—Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 3-40
  ><Λ<ν""*«ν~'Ί./ί'ΐ ■«^υ»»*""1 ϋ***»*" ι»!,»»*"1 11/1" ιι<~ν.ιτ· Έλευθ. Πηγάκης Ίατρός—Πκ&ολογος Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού δδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 τι. μ. καί 4—6 μ. μ. ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! «■■■■»■■■■■■« ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθεΐς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντας καθ1 ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά- στυνομικοΰ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες Ιατρείον τού καθ* εκάστην 4—6 μ. μ. ■ Μ >■<■■■ ■■■■■■ Ίδεώδες χαρμάνι καπνου. Γευσις έξαιρετική. Ποιότης πράγματι άσύγκριτη. Συσκευσσία έκπληκτική. Ιδού τα κύρια χαρακτηριστικά τοθ ΝΕΟΥ σιγαρέττοϋ: ΖΑΠΑΝΤΙ -15 Προτιμάται άπό τούς μανιώδεις καπνιστάς διότι άβλαβές, γλ υκόπιοτο, αίθέριο σιγαρέττο. είναι * * * * * είς την «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ * * Η Μία έρωτική ίστορία * στήν Ίαπωνία, γεμάτη ^ ^ πλοκήν, αίσθηματισμό, ^ * άγάπη. * * * II * II ΙΙΒΙ1Ι1ΙΙ * -Χ- .__-_-——————.-------------- ^ -^ * * %: είναι άπό τα ώραιότε * ρα λογοτεχνικά άρι- * στουργήματα τοΰ γνω- χ 3 στοθ συγγραφέως: ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ Η * * * δέν έχει απλώς τό ^ * ενδιαφέρον των συνή- * * θων άναγνωσμάτων, εί- * * νέ ίστορία ζωντανή ποΰ ^ % συναρπάζει κυριολεκτι- 2 * κώς τόν άναγνώστην, * * όπως έξελίσσεται είς * * τάς όνειρώδεις ακτάς * ^ της χώρας των χρυσαν '|* ^ θέμων την όποιαν αίμα- * * τώνει σήμερον ή μέγα- * * λυτέρα πολεμική τρα- * } γωδία. * * * * * ******** ********* ****** ****** ίνα δώρον Τα κραγιόν; ΟΟΤΥ Φημίζονται κ«Ι εΐνϊ τα ανωτέρα. Διά νά δοκιμάσουν όλαι, ε! δυ¬ νατόν αί κυρίαι καί δίδες μας, θά πωληθή: άπό 25ης Μαΐου μέχρι Ιδης'Ιουνίου είς ολα τα καλά καταστηματα της πόλεώς μας ενα κουτΐ πού· δρας «Κοτύ» των δρχ. 78 μέ ειδι¬ κήν ταινίαν περιέχον ενός χρα- Υΐ«ν ΚϋΒΕΝδ πρ«ς δβχιμήν. ΘΑΝΑΤΟΙ.—"Απεβίωσεν είς νεα- ρωτάτην ηλικίαν κα'ι εκηδεύθη έν συρροί) πολλοθ κόσμου ό_ Αν¬ δρέας Φ Βρέντζος υιός τοΰ υπο- δηματοποιοΰ κ. Φ. Βρέντζου. Ό μεταστάς διεκρίνετο διά-την χρη- στότητά τού καί ήγαπδτο. Είς την δεινώς τρωθεΐσαν οικογένειαν τού άπευθΰνομεν τα θερμά μας συλλυπητήρια. —Απέθανεν καί εκηδεύθη προ- χθές έν συρρο?ί άρκετών συμπο- λιτων ό παλαιάς γυψοποιός Νικό¬ λαος Ε. Αναστασάκης, διακρινό- μενος ώς καλός πολίτης καί οί- κογενειάρχης καί τίμιος έπαγγελ ματίας. Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οίκείους τού. *** Γύρω στήν πόλι. Μετά τόν Καναδα καί την Κοθβαν £χομεν τώρα κα'ι τα Χα¬ νιά δπου εγεννήθησαν προχθές τρ'δυμα. | —Ή σχετική πληροφορία προ- σθέτει δτι τα τρίδυμα ταυτα, δύο άρρενα καί εν θήλυ, είναι α¬ ρίστα είς την υγείαν των. | —Εύτυχής μήτηρ είνε ή σύζυ- γος τοθ κ. Ιωάννου Τζουτζου- ράκη έκ Κωσταδιανών—Κισσάμου. | —Πολύς κόσμος ανεμένετο δτι θά κατήρχετο χθές είς τόν ιλιμενοβραχίονα καί γενικώς θά συνεκεντρώνετο είς τα πέριξ τοΰ Ηρακλείου. Ι —Διά νά παρακολουθήση τό φαντασμαγορικόν θέαμα τής φωτα γωγήσεως των πολεμικών μας τής γενομένης είς εύγενή απάν¬ τησιν τής φωταγωγήσεως τής πό¬ λεως υπό τοΰ Δήμου. —Ή πρόβλεψις εφέρετο πρός πραγματοποίησιν άπό τάς πρώ¬ τας εσπερινάς ώρας. — Κατά τάς μεταφοράς διαφό¬ ρων έμπορευμάτων διά των όδών τής πόλεως. — Πααρατηρεΐται είς τάς σταθ- μεύσεις των τροχοφόρων των με· ταφερόντων τα έμπορεύματα ταυ¬ τα, άρκετή άπροσεξία ώστε νά κα ταστρέφωνται τα πεζοδρόμια καί οί τοϊχοι των πέριξ κτιρίων. —Αναφέρομεν τό πράγμα διά νά γίνη πρός τούς ένδιαφερο μένους ή απαιτουμένη σύστασις —Έπιβλητικώτατον τό Γερμα¬ νικόν ύπερωκεάνειον «Μιλγουώκι» τό οποίον διήλθεν προχθές τού λιμένος μας μέ ξένους τουρι- στάς. , ~ Καί είς εμφάνισιν καί είς όγ¬ κον καί είς κομφόρ, ώστε ό χα· ρακτηρισμός «πλωτή πόλις» πού τού έδωκαν πολλοί νά άνταπο- κρΐνεται πλήρως είς την πραγ- ματικότητα. — Οί ξένοι άλλως τε πού έπέ· βαινον αυτού, ιδίως Σκανδιναυοί, δέν ήσαν άνθρωποι τυχόντες αν τούς κρίνωμεν άπό την φιλομάθει- αν αυτών διά κάθε τυπικήν έκδή λωσιν καί κάθε άκόμη τοπικόν εΐδος. —Ό καιρός καί χθές εσυνεχί¬ σθη όμαλός. — Παρ' ί}λον δτι την προηγου¬ μένην εσπέραν εφαίνετο άποκλΐ- νων πάλιν πρός την βροχήν. — "Ας ελπίσωμεν δτι ή καιρική σταθερότης θά συνεχισθή. —Την Κυριακήν τό άπόγευμα (4 30' μ. μ. ακριβώς) είς τό θέα¬ τρον Πουλακάκη θά δοθή συναυ· λίσ υπό τριών άποφοίτων τής Σχολής Τυφλών Αθηνών, ευρισκο¬ μένων έν Ηρακλείω. —θά έκτελεσθοθν μουσικά τεμάχια καί θά γίνουν συμπλη· ρωματικώς έπιδεΐξεις τοΟ^τρόπου μορφώσεως των τυφλών είς την Σχολήν των Αθηνών. —Υποθέτομεν δτι καί διά λό- γους άνθρωπιστικούς άλλά καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος, ή Κοινωνία μας θά ύποστηρίξτι την συναυλίαν αυτήν. —Είς τοθ Πουλακάκη ανεμένε¬ το χθές κοσμοπλημμύρα μέ τό νέον φϊλμ «Άνεμοστρόβιλος Ψυ· χών». ό Ρέπορτερ —Ή συναυλΐα τοΰ Ώδείου. "."Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημεί¬ ωσεν ή προχθεσινή συναυλία τοθ Ώδείου μας είς τό θέατρον Που λακάκη. Παρέστη ό κ. Άρχηγός τοθ Στόλου, ό ' Διοικητής τής όρμούσης είς τόν λιμένα μας μοίρας αντιτορπιλλικών τοΰ Βασι¬ λικοθ Ναυτικοΰ, οί κ. κ. άξιωμα- τικοί τής μοίρας, ό κ. Νομάρχης, ό κ. Δημαρχος, άλλοι έπίσημοι καί πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου. Τό πρόγραμμα έξετελέσθη μέ εύ συνειδησΐαν καί γενικώς καί Ιδία είς τό τεμάχιον «Πέερ Γκύντ» τού Γκρήγκ τό οποίον εξετέλεσεν άρτίως ή υπό τοϋ κ. Νουφρά- κην όρχήστρα. 'Ετΐίσης ό κ. Πλά¬ των είς την Ταραντέλα Κατσό- να τοϋ ΛΙστ κατεχειροκροτήθη. Τό τραγοΰδι έπίσης τοϋ κ. Κα- ρυστινοϋ μολονότι άδιαθετοϋντος ύπερήρεαε. Ή συναυλία έν γένει άπέδειξε την συντελουμένην έν τω Ώδείφ άξιοπρόσεκτον άπό πάσης απόψεως εργασίαν καί τάς προόδους τοθ μαθητικοθ προ¬ σωπικού τού. Δ«Ρ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ ΕΙδικβυθβΙς επί έπτοΐϊτί- αν ΐΐς τα παθολβγικά νβ- σήματα έν Παρισίοις κα» Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας (πάροδος δδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 η. μ. Τηλέφωνον 6—63
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τού
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  ^ΓΆΘλιοι.
  312ον
  πην«[1σμπΑΡΟς μεΥιστάν· ελεΥε· καί τί ώραΐα τοθ
  πηγαΐνει ή κυανή ταινΐα.
  Κατά τόν Γιλνορμάνδον, ή Αίκατερίνη ή Β' εί¬
  χεν έπανορθώσει τό έγκλημα τοϋ διαμελισμοϋ
  τής Πολωνίας, άγοράσασα άντί τρισχιλίων ρου-
  βλίων τό μυστικόν τοϋ χρυσοθ έλιξηρίου άπό
  τόν Βεστουσέω. Καί αίφνης ζωηρότερον έξη-
  Βεστουσέφ.
  κολούθει.
  —Τό
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ΐτοϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
  χρυσουν έλιξήριον άνέκραζε, τό κίτρι-
  νόν βάμμα τοθ Βεστουσέφ, αί σταγόνες τοϋ στρα-
  τηγου Λαμότ, ήσαν κατά τόν δέκατον δγδοον
  αίώνα, πρός έν είκοσάφραγκον ή φιάλη ήμισεΐας
  ουγγΐας, τό μέγα φάρμακον εναντίον των κα-
  ταστροφών τοϋ ερωτος, αληθής πανάκεια κατά
  τής Αφροδίτης. Λουδοβΐκος ό ΙΕ' εΐχε πέμψει
  είς τόν Πάπαν διακοσίας φιάλας έκ τοθ έλιξηρί
  ου τούτου.
  Εάν συνέβαινε νά τοϋ είπη τις δτι τό
  η
  δέν είνε τι άλλο
  σίδπρος, έδαιμονίζετο
  χρυσουν τουτο έλιξήριον
  παρά ό ύπερχλωριοθχος
  κυριολεκτικώς.
  Ό Γιλνορμάνδος ήτο Ινθερμας θιασώτης τής
  δυναστεΐας των Βουρβώνων, μνημονεύων μετά
  βδελυγμΐας τό 1789. Συνεχώς άφηγεΐτο διά τινος
  τρόπου εΐχε σωθή επί τής τρομοκρατΐας καί τίνα
  μέσα καί εύφυΐαν μετεχειρίσθη διά νά κατορθώ
  ση ώστε νά έχη τώρα την κεφαλήν τού επί τοϋ
  κορμοΰ της.
  Εάν τις συνέβαινε ν ά πλέξη ενώπιον τού τό έγ
  κώμιον τής δημοκρατίας, έμελάνιαζεν άπό θυμόν,
  άγανακτών μέχρις άσφυξίας.
  Ένίοτε ύπηνίσσετο την ένενηκονταετή τού ή
  λικίαν καί έλεγε.
  Β'.
  Είς την περίπτωσιν αυτήν δλα
  τα δπ' αίιτό στρώματα είνε δυνα¬
  τόν, διάβροχα καθώ; είνε νά κα·
  τέλθουν όλισθαίνοντα καί συμπα-
  ρασύροντα 2,τι ευρίσκεται επί τής
  επιφανείας. Καταστροφαί τοθ εϊ-
  δους αυτού σημειώνονται άπό την
  Ιστορίαν τοθ Ρόσμπεργκ κατά τό
  ί806 καί τοθ Άιρόλο κατά τό
  .898. "Ιδίως τού Ρόσμπεργκ ήτο
  τόσον τρομακτική ώσ:ε, πραγμα
  περίεργον, καί αύτά τα πουλιά έφο
  νεύθησαν άπό την μετατόπισιν τοθ
  αέρος, την όποιαν προεκάλεσε τό
  δλίσθημα τοΰ έδάφους.
  Καί δέν ήτο μόνον αύτό. Τα
  'ερά τα όποΤα ευρίσκοντο είς τό
  ιπέδαφος έξητμίσθησαν ταχύτατα
  καί συγχρόνως άνήλθε καί ή θερ-
  μοκρασία των καί οί θερμοί 6-
  δρατμοί επροκάλεσαν έκρήξεις
  ίράχων εις τό υπερκείμενον δρος
  'που είχον συσσωρευθή. Τοιουτο-
  —Δέν
  τα τρ(α.
  "Αλλοτε πάλιν
  ση εκατόν Ιτη.
  πιστεύω νά ίδώ δύο φοράς τό ένενήκον
  ύπηνΐσσετο δτι έννόει νά ζή
  Δ.'
  Βχγιας καί Νικολέττα.
  Περί γυναικός εΐχε την εξής θεωρίαν. Ό
  ταν άνήρ τις άγαπδ καθ* ύπερβολήν τάς γυ
  ναΐκας, ένώ εχει ιδικήν τού, την όποιαν πολύ ό
  λΐγον συλλογΐζεται, διότι Ιτυχε νά είνε άσχημος,
  άγροΐκος, δύστροπος, ζηλότυπος κτλ. κτλ , είς
  μόνον τρόπος ύπάρχει δπως τα συμβφάζη καί
  μένη ήσυχος, ν' αφήση είς την γυναΐκά τού
  νοικτόν τό βαλλάντιόν τού. Διά τής χειραφετήσε
  ως ταύτης άποκτδ την ελευθερίαν τού.
  Ή σύζυγός τού τότε έπιδίδεται είς άλλας ά
  σχολΐας, άτιοκτδ την μανίαν τοθ χρήματος, α ιω
  νΐως μετροθσα νομίσματα, ρυπαΐνουσα έκ τοΰ χει
  ρισμοϋ αυτών τούς δσκτύλους της, άναμιγνυομέ
  νη είς τάς εργασίας καί την διαρρύθμισιν των
  ύποστατικών της, συγκαλεΐ τούς γραμματεΐς
  των συμβολαιογράφων, συνδιασκέπτεται μετά
  των ίδίων, ρητορεύει ενώπιον των, έπισκέπτεται
  τούς δικηγόρους, παρακολουθεΐ την έκβασιν των
  δικών, συντάσσει τα μισθώματα, ΰπαγορεύει τα
  συμβόλαια, συμπεριφέρεται ώς άπόλυτος οίκοκυ
  ρά, πωλεΐ, άγορόζει, διακανονίζει τάς πληρωμάς,
  ύπόσχεται καί συνυπόσχεται, διακυβεύει, έπικυροΐ
  καί άκυροΐ συμβόλαια, ΰποχωρεΐ, παραχωρεΐ
  καί άρνεΐται την γενομένην υποχρέωσιν, τακτο-
  ποιεΐ, διαταράσσει, θησαυρίζει, σπαταλα άνοη-
  ταΐνει επί τέλους, Κως οδ έννοήση δτι τό τοιοθτον
  παρέχει αυτή τό αϊσθημα τοΰ άνεξελέγκτου καί πά
  ρηνορεΐται.'Ένώ δέ ό σύζυγός της περιορίζεται
  είς την πρός αυτήν περιφρόνησιν τού, έκείνη ι
  κανοποιεΐται κατσστρέψουσα τόν αί ζυγόν της.
  θεωρίαν αυτήν είχεν έφαρμόσει καί είς
  δ Γιλνορμάνδος καί την διηγεΐτο πολ
  Την
  εαυτόν
  (συνεχΐζεται)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΡΙΔΑΚΗΣ 8 Ι»
  ΕΝΑΝΤΙ Κ<32*»ζΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ —50. Τμήμα Άσφαλειών ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ., ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., ΕΜΠΑΟΤΕΡΣ ΛίΐΑΜΟΙ«^ρ· «■ «έ τούς καλυτέρους συν- δυασμβύς: ΚΤΑ1Ρ1Α: "^ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη ^Ου'ΑΒΕ-ιΐΣΪΑΝ ,βραλαραΐ βερινών Οφασματων τρόπως τό νερόν είτε επί τής επι¬ φανείας τρέχει εντός ωρισμένης κοίτης, είτε δπό την επιφάνειαν διεισδύει υπούλως, έργάζεται α¬ διακόπως διά την καταστροφήν τής γής. Ό μέγας γεωλόγος Άλ- βέρτος Ααππαράν, αποθανών πρό ολίγων Ιτών, Οπελόγισε καί την ταχύτητα, μέ την οποίαν συντε- λεΐται ή καταστροφή αυτή. Κατά τούς δπολογισμούς τού, οί ποτα- μοί τής γής μεταφέρουν κατ' Ιτος είς την θάλασσαν στερεόν δλ'κόν, τό οποίον άποσποθν παρ' αυτής α¬ νερχόμενον είς δέκα κυβικά χιλι¬ όμετρον Τό υλικόν αύτό άναβιβά- ζει κατ' Ιτος τόν πυθμένα των θα¬ λάσσιον κατά 14 έκατοστά τοθ χι λιοστομέτρου. Είς τόν άμείλικτον άγώνα τής ξηράς εναντίον τής θα¬ λάσσης, ή τελευταία ασφαλώς θά νικήση τελικώς. Άλλ' αύτό θά επέλθη φυσικά, μετά πέντε Ικα- τομμύρια 2τη. Τό προσεχές γεωργικόν συνέδριον Λασηθίου. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ Α' Πολλά άεροπλάνα έφοδιάζονται σήμερον μέ είδικά φωτογραφικά μηχανήματα, τα όποϊα όνομάζον- ται φωτογραφομετρικά. Τα νέα αύτά μηχανήματα άποτελοθν την συγκέντρωσιν των μεθόδων, χάρις είς τάς Οποίας έπιτυγχάνεται ή 8- σον τό δυνατόν μεγαλειτέρ* ευ- ρυνσις τής όπτικής άκτΐνος. Ή χρησιμοποίησις τοΰ νέου μηχανή- ματος είνε μεγίσττ} άπό πρακτικής απόψεως, σήμερον, όπότε αί πρό- οδοί τής άεροναυτικής μάς φέρουν εγγύτερον πρός την ημέραν καθ5 ήν θά ίδωμεν τό ατομικόν άερο- πλάνον καϊ τό άεροπλάνον τουρι σμοΰ νά έκτοπίζη τα αυτοκίνη¬ τον. Έν τφ μεταξύ τό ταχυδρομι- κόν καί μεταγωγικόν άεροπλάνον κατακτά Ιδαφος καθημερινώς. Ή Ικτασις την οποίαν λαμβάνουν αί υπάρχουσαι άεροπορικαί συγκοι- νωνίαι-καί ή δημιουργία δλονέν νέων, καθιστοθν επιτακτικήν την ανάγκην τής καταρτίσεως πραγ- ματικοθ καί εγκεκριμένου έναερί- ου δδικοθ δικτύου. Άλλ' ή πραγ- ματοποίησίς τού επιβάλλει πρό παντός την ακρίβειαν καί άπό τής απόψεως αυτής κρίνεται άπαραί- τητος είς «εναέριος χάρτης». Μέ- χρι τής σήμερον οί πιλότοι διαθέ- τουν άτελή μέσα επί τοθ προκει- μένου, άνεπαρκέστατα καί άποτε- λούμενα κατά μέγα μέρος άπό τμή ματα απλώς έπιτελικών χαρτών· επί των οποίων ό άεροπορος ση· μειώνει τακτικώς μέ τό μολθβι τού τα μάλλον ένδιαφέροντα ση- μεΐα. Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι τιροτιμάτε τίς ΠΟΡΤΕΣ ΡΟΛΕ Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς τό παρά την οδόν Καρτεροΰ (Ψαράδικσ) κατάστη- μά μου, ϊδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ- τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλίσας πρός τουτο την συνεργασίαν τοΰ γνωστοΰ είδικοϋ τεχνιτού κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, δν προσέλαβον είς την επιχείρησιν μου. Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη- χανήματος καί άρίστων υλικών σάς έγγυάται την τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοΰ καί ευκολίας πληρωμής. ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάιος.— Υπό την προεδρίαν τοθ Νομάρ¬ χου Λασηθίου κ. Φλωρίδη συ¬ νήλθε την παρελθούσαν Τρίτην 2δψ Μαίου ή οίκεία Έπιτροπή ί'να καθωρίση τάς λεπτομερείας τοΰ συγκληθησομένου την ,μετα- προσεχή Κυριακήν γεωργικοθ συ- νεδρίευ, κατά τό καταρτηθέν σχε¬ τικώς πρόγραμμα τοιούτων συνε- δρίων τής άρτισυστάτου Έθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Ή Έπιτροπή συνεζήτησεν επί των γενικών ζητημάτων τοθ συνε· δρίου.έφ'ών διεξήχθη συζήτησις καί διεγράφησαν κατευθύ^σεις. Ώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρί¬ ζωμεν, βαθύτερος σκοπός είς την σύσκεψιν ταύτην ήτο ή έπιθυμία τής Διοικητικής Άρχής νά συν- τονίση τάς συνεταιριστικάς ενερ¬ γείας οίίτως ώστε νά παρουσιασθή ένότης άπαιτήσεων μεταξύ πάν¬ των των συνεταιρισμόν, άποφευ- γομένων δσον τό δυνατόν των τοπι- κών μικροδιαφορών. Επί τού σημείου τούτου θά καταβληθή προσπαθεία δπως οί συνεταιρισμοί τοΰ Νομοΰ μας μην ύστερήσουν. Άφ' ετέρου είς τα θέματα τοθ ΓεωργικοΟ συ^εδρίου ή Νομαρχία, κατά τ>ς πλη-οφο
  ρίας μας, θά άποβλεψβ νά έμφα
  νισθ^) ή ίνάλο·(ος τάξις καί ή κα
  τάλληλος ανάπτυξις αυτών Ιπ' ά
  γαθώ τοΰ γενικοΰ ανιοποθ τοθ συν-
  ί ε
  κα! των επιδεχομένων
  ευρύτερον υπό τοΰ Κράτους, διά
  νά άποκτήσουν οί γεωργικοί συν¬
  εταιρισμοί ένιαΕαν δημιουργικήν
  όντότητα.
  Κατά την προχθεσινήν σύσκε¬
  ψιν ειδικώτερον, καθωρίσθησαν δ-
  λαι %ί λεπτομέρειαι αίτινες τεί¬
  νουν είς τα ανωτέρω άποτελέσμα-
  τα καί έκ των οποίων έξαρτάται
  καί ή δλη έπιτυχία τοθ βυνεδρίου.
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕ51ΡΓΙΚΒΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Αναβολή κατακυρώσεως δη·
  μοπρασίας.
  Ή μειοδοσία διά την προ¬
  μήθειαν παρά τής Ενώσεως
  Συν)σμών Ν. Ηρακλείου 2.
  500—3 000 βαρελΐων ποτάσ-
  σης των 50 χιλιογράμμων καί
  40—45 τόννων χάρτου άποξη-
  ράνσεως σταφίδος ανεβλήθη
  διά την 31 Μαΐου έ. 'έ. ημέραν
  Τρίτην καί ώραν 11 μ.μ. Γνω-
  ρΐζοντες τουτο προσκαλούμεν
  τούς ενδιαφερομένους είς τα
  γραφεΐα τής Ενώσεως κατά
  την ανωτέρω ημέραν καί ώ¬
  ραν νά λάβωσι μέρος είς τόν
  διαγωνισμόν. Ή μειοδοσία
  θά είναι τελειωτική μηδέ μι-
  δς άναβολής παρεχομένης.
  Πνονται δεκταί προςφοραί
  διά -ποτασσαν λευκήν ή μπλέ
  άπό 80 βαθμών μέχρι 98 έφε
  τεινής εσοδείας, καί προσφο¬
  ραί διά περυσινήν τιότασσαν
  είς βαρέλια έν καλή καταστά-
  σει.
  Είς τάς προσφοράς θά άνα
  γράφεται έκτός των δρων τής
  διακηρύξεως ή προέλευσις,
  καί τό εργοστάσιον παραγω¬
  γείς ποτάσσης καί ή περιεκτι-
  κότης λεπτομερώς.
  Την αυτήν ημέραν γενησε¬
  ται μειοδοσία 8 χιλιάδων Τζι
  βιερών. Οί δροι εισί κατατε-
  θειμένοι είς τα γρσφεΐα τής
  Ενώσεως.
  Ένωσις Γεωργικών Συνε-
  ταιρισμών ΝομοΟ Ηρακλείου
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  — Ή γέφυρα Γεωργιουπό-
  λεως.
  Ή Επιθεώρησις Δημοσίων ερ-
  >>ων διετάχθη τηλεγρβφικώς κατό-
  τιν ένεργειών τοΰ κ. Ύπουργοΰ
  Γενικοΰ Διοικητοϋ παρά τφ Υ¬
  πουργείω Συγκοινωνίας, νά προ-
  "πρύξη άμέσως την δημοπρασίαν
  ιά την επισκευήν τής γεφύοας
  'εωργιουπόλεως, χορηγηθείσης έν
  Φ μεταξύ της σχβτικής πιστώ·
  —©ανατηφόρον δυστύχημα.
  Είς τα παρά τό χωρίον Πατε-
  ,άρι Κισσάμου άρδευτικά Ιργ«
  τα όποϊα εχει αναλάβη ή Έται-
  ρία Μπούντ, κατέπεσεν αιφνιδίως
  οχος χώματος όστις κατεπλάκω-
  βε τόν μη προφθάσαντα νά άπο-
  μακρυνθή εκείθεν εργάτην Κου-
  φόν, έκπνεύσαντα άμεσω;.
  —Μηχανική ύπηρεσία παρά
  τίί Γενική Διοικήσει, δέν
  ίδρύεται.
  Ή πληροφορία περί Ιδρύσεως
  νέας μηχανικής υπηρεσίας παρά
  τή Γενική Διοικήσβι Κρήτης περΐ
  τής οποίας άνεγραφεν συνάδελ-
  φας των Χανίων είνε άνακριβής.
  Ή δημοσιευθείσα εί; την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως απόφασις
  τοΰ Γενικοΰ Διοικητοϋ Κρήτης
  άφορό; ώς άνακοινοϋται'ηδη, την
  υφισταμένην παρά τή Γεν. Διοι¬
  κήσει μηχανικόν υπηρεσίαν κοι-
  νοτήτων τής οποίας ό όργανι-
  σμός τροποποιεΐται.
  ΑΠϋΑΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  ανήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  ΠαρακαλεΖται δ ευρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα
  τοικοθντα είς Σκάλαν ι καί άμει
  φθήσεται.
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΟίΙ/ΙΕΒ
  Γν ωσ τοποι εί
  δτι, άπό τοΰ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ■ ΛΙΒΕΡΓΪΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί-
  ων_ψΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.·
  και
  ΕίίΕΡΜΑΝ
  ά)π.
  πρός μεταφοράν
  ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΞ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ψυγείον «ΤΟΝΝΑ»
  2
  Αύγ· διά Λονδίνον
  » «^ΑυκΑ»
  12
  » » » ·
  » «ΒΕ^^ΚΑVIΑΝ)
  >20
  » » Λίβερττουλ
  » «ΟΚΕΤΕ»
  22
  » » Λονδίνον
  » <ιυ^Α,, 2 Σετττ. > »
  » "ΒΟΚθϋΙΝΟ,,
  12
  » > »
  'ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ,
  ,20
  » > ΛΙβερπουλ
  'ΧΑυΚΑ,,
  22
  » » Λονδίνον
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοθνται οί έν-
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ί Ι
  V
  Ι Ε Ρ» & ΣΙΑ Τηλέφ. 3-91.
  άγωνΐ-
  —Μνημόσυνον των
  στών Λασηθίου.
  Πρωτοβουλία τοΰ τοπικοΰ προ-
  σκοπικου συνδέσμου Νεαπόλεως
  και κατόπιν εϊδικπς αποφάσεως
  ληφθείσης παρ' αΰτοΰ θά τελε¬
  σθή έκεΐ την ημέραν τοΰ Άγίου
  Πνεύματος πάνδημον άρχιερατι-
  κόν μνημόσυνον των άγωνιστων
  τοΰ Νομοΰ Λασηθίου. Υπό τοΰ
  ανωτέρω συνδεομου και των
  Προσκοπικών έν γένει συνδέσμων
  καταβάλλεται πάσα προσπαθεία
  διά την όσον ένεστι έπιβλητικω·
  τέραν τέλεσιν τοΰ μνημοσΰνου.
  — Ή έπέτειος τής άλώσεως
  Κωνσταντινουπόλεως.
  Την προσέχη Κυριακήν τελεΐ-
  ται πρωτοβουλία τού Δημου Χα¬
  νίων, μνημόσυνον υπέρ τοΰ Κων¬
  σταντίνου Παλαιολόγον» τελευ-
  ταίου "Ελληνος αύτοκράτορος πί
  σόντος την 29ην Μαΐου 1453 υπέρ
  πίστεως καί πατρίδος καί των άλ-
  λων ύπερασπιστών τής Κωνσταν¬
  τινουπόλεως.
  Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Κατά τόν προσέχη μηνα Ιού¬
  νιον θα έκδικασθωσιν υπό τοϋ Κα
  κουργιοδικείου Ρεθύμνης αί "κά¬
  τωθι ύποοεσΕΐς Λ' Δωδεκκήμβ-
  ρον 7 Ίουνίου Γρίτην Γεώργ. 'Αν
  δρεαδάκη κατηγορουμενου επί
  φονω. Β' Δωδεκαημερον Η Ίου¬
  νίου Τρίτην Χαρ. Γομπάκη επί
  άναιρεσει, 18 Ίουνίου Σάββατον
  Στ. Μπαβακη επι άποπείρα άναι-
  ρεσεως. β
  —Ό φαρμακευτικός αύλλο-
  γος Λασηθίου.
  Γενομένων προχθές αρχαιρεσι¬
  ών τού έν 'Αγίω Νικολάω <Ραρ· μοΐκευτικοϋ Συλλογου Λασηθίου εξελέγησαν μελη τού Διοικητικόν Συμβουλίου οί κ. κ. 'Αποβτ Ρουμ πελ«κης, Μαρία Καμαρατου, Άντ. Πετάσης. Άναπληρωματι- κοί εξελέγησαν οί κ. κ. Ιωάν. Κλώντζας,Έμμ. Τυράκης. Πβιθοτρ- χικόν συμβουλιον: οί κ. κ. Ιωσηφ Ζακκαδάκης, Χαράλαμπος Παπα¬ δάκης, Έμμ. Γυρακης. Άναπλη- ρωματικοί: Μαρία Καμαράτου, Άντ. Πετάοης. Ώς άντιπροσωπος τοΰ Πανελληνίου Φαρμακβυτι- κου Συλλφγου παρά τφ ιδίω συλ- λόγω, ωρίσθη ο κ. Ιωάν. Κλών¬ τζας. ΖΗΤΕ1ΤΑΙ υπάλληλος τίλειό- φοιτος Γυμνασίου ή Έμπο,ϊικής Σχ&λής υπηρετήσας είς τόν Στρατόν διά Κατάστημα. Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρι} (3 καμάρες) ί
  Ήράκλειον-Κρητης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  27 Μαΐου 1938
  120 Ώρα
  Ο ΧΕΝΛΑΐΝ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΖΗΤΕΙ
  ΝΑ ΧΟΡΗΓΗ!
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝ8ΥΣ ΣΟΥΔΙΤΑΣ
  ΜΟΙ ΛΥΣΙΣ: Η _ΠΡ0ΪΑΡΤΗΣ1Σ ΜΕ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 2*5 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων σήμερον, ό άρχηγός τής
  έν Τσεχοσλοβακίας Γερμανικής μβιονό-
  τητος κ. Κόνραδ Χενλάϊν εδήλωσεν είς
  τόν Πρωθυπουργόν κ. Χότζα ότι είνε
  άνένδοτθς ώς πρός την χορήγησιν των
  ύποδειχθέντων προνομίων πρός τούς
  Γερμανούς Σουδίτας.
  *Εν έναντ£α περιπτώσει, προσέθεσεν
  ό Χενλάϊν, μόνη λύσις είς τό ζήτημα
  άπομένει ή προσάρτησις των περιφέ¬
  ρειαν των ΣουδΊτών είς την Γερμανίαν
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΗΙΤΡίΗΗΣ Μί ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου(τού άνταπο
  κριτού μας).—Σήμερον συνέρχεται ώς
  γνωστόν ή Έπ&τροπή μή επεμβάσεως.
  Αναφορικώς μέ την πρόοδον των
  έν τή Έπιτροπή συζητήσεων έ«ί τού
  Ίσπανικού, οί Άγγλικοί κύκλοι έξα
  κολουθούν νά είναι μάλλον αίσιόδοξοι
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
  Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). —Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ τοΰ Μεξικού άναφέρουν ότι ό έμφύ-
  λιος πόλεμος συνεχίζεται λυσσώδης.
  Οί υπό τόν στρατηγόν Σαντίλλο
  στασιασταί άνετίναξαν μίαν μεγάλην γέ-
  φυραν καί την έκεί πλησίον σιδηροδρο¬
  μικήν γραμμήν. Έπίσης είς πολλά ση·
  μεία τής χώρας οί επαναστάται προβάλ-
  λουν είς τούς κυβερνητικούς σθεναράν
  αντίστασιν.
  ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΗ ΧΙΝΕΖΟΗ
  II
  ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΙΣΗΛΒίΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΓΚ-ΦΕΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άντα-
  ■ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμ-ατα έκ
  Τόκιο άγγέλλουν ότι οί Ίάπωνες κα¬
  τέλαβον τό Λάγκ Φέγκ σημαντικόν κόμ-
  βον συγκοινωνιών έν Κίνα. Κατόπιν
  τούτου οί Κινέζοι περιήλθον είς δυ-
  βχερή θέσιν.
  ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΑΙΚΑΝΤΗΣ
  ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρι¬
  σίων ότι υπήρξε πολύνεκρος ό χθεσι-
  νός βομβαρδιβμός τής Άλικάντης υπό
  Έθνικών άεροπλάνων. Οί νεκροί άνέρ-
  χονται είς τριακοσίους καί οί τρα·*-
  ματίαι είς χιλίους καί πλέον.
  ΑΚΑΡΠΟΙ ΑΙ ΕΠΙ8ΕΣΕΙΣ
  ΤΟΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝ ΚΑΤΑΑΒΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ *6 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Πληροφορίαι έκ Σα-
  ραγώσης φέρουν ώς αποτυχούσας άπά-
  σας τάς έπιθέαεις των ' κυβερνητικαί είς
  την Καταλωνίαν.
  ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΑΘΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άντα-! Τό ατμόπλοιον «Άκρόπο-
  «οκοιτού βμ»ί). — 1«-*τ' ανακοίνωσιν λις» περατώσαν την ετησίαν
  3ίΓ μετεωρολογικής υπηρεσίας ό και- τού επιθεώρησιν έπαναρχΐζβι
  111 καθ» άπασαν την Έλλάδα έβελτιώ- τα τακτικά τού δρομολόγια
  5η τό τελευταίον είχοσιτετράωρον. άπό τής π/)οσεχοΟς Κυριακάς.
  ΟίΆγγλικοιάεροπορικοίέξοπλισμοί.
  Ή εξέλιξις τού Τσεχοσλοβακικδΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μαΐου (τη¬
  λεγραφικώς).— Υπό την προ-
  εδρίαν τού Βρεττανοϋ Πρω-
  θυπουργοϋ κ. Τσάμπερλαιν έ-
  γινε χθές είς τό ύπουργεΐον'Α
  εροπορΐας νέα εύρυτάτη συ¬
  ζήτησις επί των νέων άεροπο-
  ρικών έξοπλισμών τής Αγγλίας
  καί την ευρύτερον οργάνωσιν
  τής άντιαεροπορικής αμύνης.
  Ό κ.Τσάμπερλαιν ωμίλησεν
  επί μακρόν, δηλώσας δτι ό
  άεροπορικός στόλος τής Αγ¬
  γλίας όπως είνε σήμερον θά
  καθίστα ΰπερήφανον όποι-
  ονδήποτε άλλου κράτος. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν προσέθεσεν δτι
  ή Αγγλικη άεροπορία είνε
  κάτοχος των ταχυτέρων άε¬
  ροπλάνων, άσυναγωνίστων είς
  τοΰς βομβαρδισμοΰς.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝ&Ν ΠΡΑΓΜΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς) —Τό Αγγλικόν ύ
  πουργικόν συμβούλιον συνήλ
  θε χθές είς κανονικήν συνε-1
  -----------------------------τ
  δρίασιν είς την όποιαν συνε
  ζητήθη ευρύτατα ή έξωτερική
  κατάστασις Ό λόρδος Χάλι
  φαξ εξέθεσε λεπτομερώς ενώ¬
  πιον των συναδέλφων τού την
  πολιτικήν τής Αγγλίας επί
  των γεγονότων τής Κεντρικάς
  Εύρώπης.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΑΖΑΡΥΚ-ΧΑΛΙΦΑΞ
  Ό Πρεσβευτής Τσεχοσλοβα
  κΐας έν Λονδίνω κ. Μάζαρυκ
  έσχε χθές είς τό Φόρειν'Όφφις
  μακράν συζήτησινμετάτοΟΛόρ
  δου Χάλιφαξ. Εξητάσθη ή Εύ
  ρωπαίκή κατάστασις. Κυρίως
  δέ ήσυζήτη-ης περιεστράφη είς
  την εξέλιξιν των γεγονότωνέν
  Τσεχοσλοβακία
  —Μετά την συνάντησιν με-
  τά τοϋ Λόρδου Χάλιφαξ, όΜά
  ζαρυκ ανεχώρησεν έκ Λονδί-
  νου μεταβαίνων είς Πράγαν
  διά νά εκθέση καί προφορικώς
  ενώπιον τής Κυβερνήσεως
  τού τάς άκριβεΐς καί ρητάς
  ΟΤ „ '
  ' διαθεσεις τής Αγγλίας έναντι
  τοϋ ΤσεχθΓλοβακικοϋ.
  ΕΓΙΝΕΝ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΝ ΔΥΟ ΣΟΥΔΪΓίΝ
  ' ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Μαίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Χθές είς την Νοτι
  ανατολικήν Τσεχοσλοβακίαν
  Εγινε ή κηδεία των δύο ψονευ
  θέντων Γερμανών είς την ό¬
  ποιαν παρέστη ό κ. Χενλάϊν
  έκφωνήσαςλόγον.Έπί των δύο
  νεκρών κατετέθησαν δύο βα
  ρύτιμοι στέφανοι άπό μέρους
  τοϋ Φύρερ. Μετά την κηδείαν
  ό κ. Χενλάϊν ανεχώρησε.
  Ο ΦΑΛΚΕΓΧΑΟΥΖΕΝ
  ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (τη¬
  λεγραφικώς) — Αγγέλλεται έκ
  Χόνκ—Κόγκ δτι ό Γερμανός
  στρατηγόςΦαλκεγχάουζεν καί
  5 άλλοι άξιωματικοί άργοϋν
  ται νά ύπακούσουν είς διατα¬
  γήν τοθ Χίτλερ καί νά έπιστρέ
  ψουν είς Βερολίνον.
  Ό κ. Ίππόλυτος επι των πολεμικον.
  Στέφις τοΰ αγνώστου στρατιώτου.
  Ό παρεπιδημών είς την πόλιν
  μας άναπληρωτής τοθ ύπουργοΰ
  Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπό¬
  της Ίππόλυτος άνήλθε τό άπόγευ
  μα χθές μετά τοθ Νομάρχου Ήρα
  κλείου κ. Μαρκέλλου, επί των πο·
  λεμικών, γενόμενος δεκτός υπό
  τοθ άντιναυάρχου κ. Οίκονόμου
  καί των κυβερνητων καί των ανω¬
  τέρων αξιωματικών τής μοίρας.
  Ώς πληροφορούμεθα, ό κ. Ίπ¬
  πόλυτος θά παραμείνη ένταθθα
  μέχρι τής προσεχοθς Κυριακής
  θά εξετάση δέ επί τή εδκαιρία
  μετά τοΰ συνοδεύοντος αυτόν έπιθε
  ζητήμα-
  ωρητοθ Δημοσίων Ιργων Κρήτης
  κ. Ξανθοπούλου, γενικά
  τα τοθ νομοΰ.
  Σήμερον την πρωίαν ό κ. Ίπ
  πόλυτος, ό άντιναύαρχος κ. Οίκο
  νόμου, ό Νομάρχας κ. Μάρκελλος,
  δ Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης καί οί
  άνώτεροι άξιωματικοί τοθ στόλου
  θά Ιπισκεφθώσ· την κωμόπολιν
  Καστελλίου Πεδιάδος, άποδεχόμε
  νοι σχετικήν πρόσκλησιν τής Κοι
  νότητος.
  Αυριον δέ ώς πληροφορούμεθα
  θά γίνη έν επισημότητι κατάθεσις
  στεφάνου είς τόν άγνωστον στρα¬
  τιώτην υπό τοθ άντιναυάρχου, άρ
  χηγοθ ΐοθ στόλου κ. Οίκονόμου.
  Ναυτικόν άγημα θά αποδώση τάς
  νενομισμένας τιμάς.
  Χθές την πρωίαν εξήλθεν έχτός
  τής πόλεως καί εξετέλεσε γυμνά
  σία πεζικοθ άγημα ναυτών. Τό ά-
  πόγευμα έπίσης μετέβησαν τα πλη
  ρώματχ είς Κνωσόν διά νά πε-
  ριεργασθώσ: τάς αρχαιότητάς. Κα
  τα την άφιξιν των είς την Κνω¬
  σόν προσεφέρθησαν είς τα πληρώ-
  ματα έκ μέρους τοΰ Δήμου άνα-
  ψυκτικά.
  ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΕΜΠΝΕΗ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ;
  ΠΑΝΤΩΣ ΕΞΑΚΟΑΟΥΒΕΙ
  ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Η ΣΤΛΣΙΜΟΗΖΗΤΗΜΛΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «β ΙΙΙαίου (τού ανταπο¬
  κριταί μας).—Αγγέλλεται έκ Λονδί*
  νού ότι ούσιχστικώς τό Τσεχοσλοβαιιβι»
  κόν πρόβλημα έπαυσε νά προκ&λή έ*
  Ευρώπη ανησυχίας.
  Μ άντ ως γι στασιμότης αιύΐού «υνεχί-
  ζεται. Ώς έκ τού,του ή Αγγλικη κυι
  βέρνηαις έξακαλουθεϊ νά παρακολουθή
  την κατάστασιν μετά προσοχης, δέν ά-
  | ποκλείονται δέ καί νέα διαβήμαια αυτής
  1 έν Πραγα καί Βερολίνω, πρός έπιτά-
  χυνσιν τής ρυθμίσε,ω,ς τού ζητήματος^
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΔΥΣΦοΤΓα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ^ΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
  ΑΙΑΦΟΝΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2«3,ΛΙαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Ρώμης καί
  Βερολίνου τηλεγραφήματα κατόπιν των
  τελευταίων άποτυχιών των κυβερνητι-
  κών έν Καταλωνία είς την Βαρκελώνην
  έπικρατεί δυσφορί».. Αέγεται μάλιστα
  ότι είς τούς κολπους τής κυβερνήσεως
  Νεγκρίν ένέσκηψαν σοβαραί διαφωνίαι.
  ΤΑ ΜΗΤΡΟΑ ΕΠΟΝΥΜΙΟΝ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΝΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Άνακοινοθται αρμοδίως δ-
  τι οί μή καταχωρίσαντες τάς
  έπωνυμίας των είς τα μητρώα
  τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελητηρί-
  ου καλοΰνται δι' ύστάτην
  φοράν νά σπεύσωσι πρός έκ
  πληρώσιν τής υποχρεώσεως
  των ταύτης άλλως κατά τάς
  κειμένας διατάξεις θά ενεργη¬
  θή αύτεπάγγελτος καταχώρη
  σις των μΊ καταχωρισθεισών
  έπωνυμιών, οί δικαιοϋχοι δέ
  τούτων θά έπιβαρυνθώσιν έκ
  τος των έπιμελητηριακών δι-
  καιωμά^ων καί μέ πρόσθετα
  τοιαθτα, δίκην προστίμου.
  Η ΖΟΟΚΑΟΠΗ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ
  Είς τό υπουργείον τής Δι·
  καιοσύνης υπεβλήθη έκθεσις
  τοΰ κ. Εισαγγελέως 'Εφετών
  Κρήτης διά τής οποίας γνωρί-
  ζεται δτι χάρις είς την αύστη-
  ρότητα των δικαστήριον ή
  ζωοκλοπή περιωρίσθη κατά
  πολύ, καί ιδία είς τάς περιφε¬
  ρείας "Ηρακλείου, Ρεθύμνου
  καί Λασηθίου.
  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  έγκρίνεται ή χορήγησις είσα-
  γωγικοΟ δικαιώματος είς βιο
  μηχάνους κατασκευαστάς ή-
  λεκτρικών ψυγείον διά την
  εισαγωγήν μηχανημάτων καί
  έξαρτημάτων ήλεκτρικών ψυ
  γείων έξ Ήνωμένων Πολιτει-
  ών τής Άμερικής.
  ΑΓΡΟΝΟιΎΙΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙίΥίΟΙ
  Τό Άγρονομεΐον Βιάννου
  καθώρισε διά τόν προσέχη μή-
  να "Ιούνιον τάς κατωτέρω ,δι-
  κασίμους άγροζημιών: Την 15
  είς Καλάμι, την 16 είς Πεϋ-
  κον, την 1 7 είς "Αγ. Βασίλει¬
  ον, την 20 είς Άμυρά κοί την
  21 είς "Ανω Βιάννον.
  ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
  ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»
  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΡΙΟΥ
  ΤΟΝ ΠΑΝΤθηθΛΟΝ
  Κατά πληροφορίας αρμο¬
  δίως παρασχεθείσας τό πανελ
  λήνιον Συνέδριον των παντο
  πωλών θά ουγκροτηθή έν Ά
  θήναις κατά τό τελευταίον
  δεκαήμερον τοϋ προσεχοθς
  μηνός Ίουνίου. Τό κυριώτερον
  θέμα τοϋ συνεδρίου θά είνε
  ή ίδρυσις ΌμοσπονδΙας παν
  τοπωλών. Θέματα έπίσης τα
  όποΐα θά άπασχολήσουν σο¬
  βαρώς τό συνέδριον, είναι ή
  κατοχύρωσις τοΰ έπαγγέλμα
  τος καί ή κατοχύρωσις των πι
  στώσεων (βερεσέ). Τό συνέ
  δριον θά προτε(νΓ| ωσαύτως δ
  πως επιτραπή ή κατάσχεσις
  τοθ 1)5 τοΰ μισθοϋ των όψει
  λετών καί άποδεδειγμένως
  κακοτΐλτιρωτών δημοσίων
  παλλήλων.
  ΕΚΠΜΑΕΥΤΙΚΗ ΕΚΑΡΟΜΗ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΟΠΚΗΣ
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΘΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ
  ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Είς την Εισαγγελίαν εκοι¬
  νοποιήθη χθές τό πινάκιον δι-
  κασίμων τοθ κακουργιοδικεί-
  ου Ηρακλείου κατά τόν μήνα
  Ιούνιον. Κατά την διάρκειαν
  τού μηνός θά έκδικασθώσιν αί
  κατωτέρω τρείς ύποθέσεις:
  Την 18 Ίουνίου ή κατά τοϋ
  Κωνστ. ΜοναχογυιοΟ επί ά-
  ναιρέσει, την 21 ή κατά τοϋ
  Στ. Γ. Άγγελάκη ωσαύτως
  επί άναιρέσει καί την 24 ή κα¬
  τά τοθ Έμμ. Μ. Άνδρουλά-
  κη επί φόνω.
  ΤΟ ΠΡΙΜ ΕΠΙ ΤΟΤΖΑΧΑΡΕΟΝ
  Διά διευκρινιστικής ύπουρ¬
  γικής αποφάσεως δρίζεται δτι
  άπό 1 Ίουνίου θά είσπράττε-
  ται επί των ζαχάρεων προε¬
  λεύσεως χωρών έλευθέρου
  συναλλάγματος, ώς πρίμ 20ο)ο
  επί τής τιμής τής ζαχάρεως
  ΛονδΙνου. Διά τής ιδίας απο¬
  φάσεως καταργεΐται τό είσ-
  πραττόμενον πρόσθετον πρίμ
  των 3)4 τής διαφοράς μεταξύ
  τής τιμής τής είσαγομένης
  ζαχάρεως καί τής τιμής ζαχά¬
  ρεως Λονδίνου.
  ΟΙΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
  Διά δημοσιευθέντος είς την
  την εφημερίδα τής Κυβερνή¬
  σεως νόμου τροποποιοθνται
  αί διατάξεις αί διέπουσαι τα
  των μεταθέσεων καί των προ-
  αγωγών των δικαστών. Ι
  την πρωΐαν ανεχώρη
  σαν δι' Αθήνας 50 μαθηταί
  καί μαθήτριαι τής Παιδαγω-
  κής Άκαδημίας "Ηρακλείου
  έκτελοθντες εκπαιδευτικήν έκ-
  δρομήν είς την πρωτεύουσαν
  καί την Πελοπόννησον. Τούς
  μαθητάς συνοδεύουν ό Διευ
  θυντής τής Παιδαγωγικής Ά¬
  καδημίας κ. Μπουρλώτος καί
  οί καθηγηταί κ. κ. Νουφράκης,
  Φανουριάκης καί Κόκκινος.
  Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
  Ό κ. Νομάρχης καί ό κ. Δή
  μαρχος Ρεθύμνης παρεκάλε¬
  σαν τόν άντιναύαρχον κ. Οί¬
  κονόμου δπως κατά τόν άπό·
  π? ουν εντέυθεν τοϋ στόλου έ-
  π'ρκεφθ,ώσι τα άντιτορπιλλι-
  κά καί την πόλιν τής Ρεθύ¬
  μνης. Ό κ. Οίκονόμου ηύχαρί-
  στησε τηλεγραφικώς την πόλιν
  τής Ρεθύμνης εδήλωσεν δμως
  δτι ή αίτησις αυτή δέν εΤνε
  δυνατόν νά ϊκανοποιηθή λό-
  γφ άνειλημμένων υποχρεώσε¬
  ων τοθ στόλου,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΓ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
  Τό υπουργείον Οϊκονομικών α¬
  νακοινοί 8τι άπό 1ης Ίουνίου έ.
  έ. τα έκ πάσης αίτίας πρός τό
  Δημόσιον όφειλόμενα χρέη τα βε-
  [ίαιωθέντα έντός τού λήξαντος οΕ-
  κονομικοθ Ιτους 1937—38 θέλουν
  επιβαρυνθή, πλήν των τόκων υπε-
  ρημερίας, δι' ών βαρύνονται ήδη
  άπό τής 1ης Απριλίου ε. 2. καϊ
  μέ πληρωμήν έφάπαξ προσθέτων
  τελών έκ 10 ο)ο, επί τοθ ποσοθ
  τοθ χρέους.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Αί τιμαί των αλεύρων των
  μέν λευκών καθορίζονται άπό σή¬
  μερον είς δρχ. 10.31 κα,χ' ςκ5ν
  των δέ π'ιτυροόχων είς 9.19.00.
  Αί τιμαί τοθ άρτου, ισχύουσαι ά¬
  πό αυριον, Ορίζονται διά τόν
  λευκόν είς δρ. 9.70 διά δέ τόν
  πιτυροθχον είς 8.10.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νέ-
  ος νόμος περΐ φορολογίας αύ-
  τοκινήτων καί ποδηλάτων.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΟΣ
  ΚΛΙΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9β Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). —■ Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς
  εδέχθη σήμερον ""είς συνεργασίαν τόν
  Πρωθυπουργόν κ. Ί. νΜεταξάν. Ή
  συνεργασία αφεώρα κατατοπισμόν τού
  "Ανακτος επί διαφόρων ζητημάτων.
  Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Έκ Ρώμης έπιβεβαι-
  ούται ή συνέχισις τής προελάσεως των
  Έθνικών είς τόν τομέα τοΰ Τερουέλ
  μέ αντικειμενικόν σκοπόν την πόλιν Κα-
  στεγιόν.
  ΤΙ ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ .ΙΟΡΙΣΜΟΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΑΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΛΙαΐου (τού άνταπο»
  κριτού μας). — Τό ύπο,υργεϊαν τής Αι-
  χαιοσύνης είς εφαρμογήν τού θεσπιαθέν-
  τος νέου κώδικος περΐ δικηγόρων απε¬
  φάσισεν όπως διά τόν διορισμόν είς τό
  μέλλον δικηγόρων ζητήται μεταξύ των
  άλλων στοιχείων καί πιστοποιητικόν διά
  τα κοινωνικά φρονήματα τοΰ αίτούντος
  νά διορισθή. Τό πιστοποιητικόν τούτο
  χαρακτηρίζεται απαραίτητον διά τόν
  διορισμόν.
  ΕΥΤΥΧΕΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΑΑΐη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά κυβερνητικήν α¬
  νακοίνωσιν εύτυχές γβγονός άναμένεταβ
  είς την οικογένειαν τής Α. Β. Υ. τοΰ,
  Διαδόχου, δεδομένου ότι ή πρίγκηψ
  πισσα «1>ρειδερίκη πρόκειται νά χαρ,ί^
  ση προσεχώς είς τόν υψηλόν σύζυγον.
  της καί τό έθνος νέον βλαβτί^ν τ*<| έθνικής δυναστείας. ΑΔΙΑΛΛΛΚΤΟΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ «Ο Μαί,ου (τηλε¬ γραφικώς). — Ένω ό Άγγλικός καί Γαλλικός τύπος είνε άκρως σνινδιαλλα- κτικός,τά Γερμανικά φύλλα ήρχισαν άιχί. χθές νέον έμπρηστικόν άγώνα ικανόν νθ- δυσχεράνη την συμβιβαστικήν προσπά¬ θειαν μεταξύ Πράγας κα. Γερμανικών μβιο,νοτήτων. Αέγεται ότι ή Γερμανία πρόκειται διά προπαγανδιστικούς λό- γουςνά μην αναγνωρίση την επίδρασιν τής θετιχής άγγλικής πολιτικής ή όποία συν- ετέλεβεν είς την βελτίωσιν τής καταστά¬ σεως είς την Κεντρικήν Ευρώπην.