95827

Αριθμός τεύχους

4874

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έίάμηνος 2
  Άμίρικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  28
  ΜΑΐΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «7*
  ΪΒΕΥΒΥΙΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΙ,Σ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΕΝΑΡΞΙΣ
  Ό έν Αθήναις άνταποκρι-
  τής μκς, μετέδωκε χθές μί¬
  αν έξαιρετικώς ευχάριστον
  είδησιν. Έντός μηνός άρχί-
  ζει τακτική άεροπορική συγ-
  κοινωνία των Αθηνών μέ
  την πόλιν μας.Ή Έταιρία'Ε
  ναερίων Συγκοινωνίαν δυνά
  μει τής τελευταίας συμβάσε¬
  ως της μέ τό Κράτος, ύπο-
  χρεοΰται νά πυκνώση τάς
  γραμμάς της καί νά τάς'προ-
  εκτείνη μέχρις Ηρακλείου
  καί Άλεξκνδρείας, ώστε νά
  συνδέση την χώραν μας άε-
  ροπορικώς μέ την Αίγυπτον.
  Πρός τόν σκοπόν δέ αυτόν
  καί παρήγγειλε νέα μεγάλα,
  ίσχυρότατα άεροπορικά σκά-
  φη είς Γερμανικά έργοστά-
  σια. ©που καί έκπαιδεύεται
  τό προσωπικόν πού θά κυβερ-
  νά τα σκάφη αύτά. Καί θά
  παραδοθοΰν τα νέα άεροπλά-
  να μέχρι τής 8ης Ιουλίου
  τό αργότερον είς τάς Αθή¬
  νας, όπότε θά είνε έτοιμον
  καί τό αεροδρόμιον τής πό¬
  λεώς μας νά εξυπηρετήση
  την έταιρίαν καί τάς συγχοι-
  νωνίας. Ή είδησις έπομέ-
  νως τοΰ άνταποκριτοΰ μας
  βασίζεται επί γεγονότων καί
  ή συγκοινωνία θ' αρχίση
  πράγματι έντός ενός μηνός,
  τό πολύ, δηλαδή μέχρι των
  άρχών τού Ιουλίου.
  Πόσην δέ κολοοσιαίαν ση¬
  μασίαν Ιχει τό γεγονός αύ-
  τό διά την πόλιν μας καί
  την Κρήτην γενικώτερον εί¬
  νε εύκολον είς τόν καθένα
  ν' αντιληφθή, Τό άεροπλά-
  νον αποτελεί τό τελειοτε-
  ρον, τό ταχύτερον, τό άνε-
  τώτερον, ϊσως δέ καί τό ά-
  σφαλέστερον συγκοινωνιακόν
  μέσον. Αποτελεί την καλυ-
  τέραν έκφρασιν τού συγχρό¬
  νου πολιτισμοΰ. 'Εξυπηρετεΐ
  καί τούς ταξιδιώτας καί τάς
  εμπορικάς καί τουριστικάς
  σχέσεις των λαών. Μέ τό ά-
  εροπλάνον κοά μέ δσα περί-
  που ναΰλχ χρειάζεται κα-
  νείς είς τό πλοΐον, τό ταξί-
  διον άπό την πόλιν μας είς
  τάς Αθήνας θά γίνεται έν¬
  τός δύο ώρών καί άπ' έδώ
  είς την Αλεξάνδρειαν έντός
  τριών περίπου.
  Έπομένως καί ή άλληλο
  γραφία θά φθάνη έντός τού
  αύτοΰ περίπου δίαστήματος,
  πού είναι σχεδόν τόσον, δ
  σον χρειάζεται καί διά την
  μεταβίβασιν ενός τηλεγρα-
  φήματος σήμερον. Καί θά
  έχη ιδιαιτέραν σημασίαν
  τούτο διά τούς θερινούς ι¬
  δία μήνας καί προκειμέ-
  νου διά την Αλεξάνδρειαν
  δπου ώς γνωστόν γίνωνται
  αί μεγαλυτέραν έξαγωγαί
  των σταφυλών μας καί ύ-
  πάρχουν έπομένως μεγάλαι
  έμπορικαί καΐ οικονομικαί
  συναλλαγαί μέ την πόλιν
  μας.
  Άλλά ή άεροπορική συγ¬
  κοινωνία δέν θά έξυπηρε
  τεϊται βεβαία μέ τα έλληνι-
  κά άεροπλάνα μόνον. Μο-
  λις αρχίση ή λειτουργία τοΰ
  άεροδρομίου μας, θά τε-
  θοΰν είς την γραμμήν αύ¬
  την καί άεροπλάνα ξένων
  έταιριών πού έκτελοΰν τάς
  συγκοινωνίας Εύρώπης—Ά-
  σίας καί ΆφρικΓις. Καΐ τό-
  τε ή πόλις μας θά γίνη
  κόμβος έναερίων συγκοινω-
  νιών μεταξύ Λύσεως καί
  Ανατολής καί μεταξύ Βορ-
  ρα καϊ Νότου. Ώς είναι
  δέ φυσικόν καί ευνόητον
  τότε θά τονώθη καί ή τουρι
  στική μας κίνησις, θά προσ-
  λάβη χαρακτηρα πραγματι-
  κά κοσμοπολιτικόν τό Ηρά¬
  κλειον καί θά άναζωογονη-
  θή οΐκονομικώς. "Έτσι τό
  αεροδρόμιον, μαζί μέ τόν νέ
  όν λιμένα, θά δώσουν νέ¬
  αν ζωήν κοπ νέαν κίνησιν
  καί νέαν όψιν είς την πό
  λιν αυτήν τής οποίας τό μέλ-
  λον διαγράφεται ηδη τόσον
  εύρύ όσον καί λαμπρόν.
  ΆφοΡ είμεθα νησιώτσι.
  Ν' ΑΓΑΠΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΑΑΕΥΒ11ΜΕΝ
  Σήμερον πρόκειται νά γί
  νούν μέ εξαιρετικήν έπισημό
  τητα, παρουσία των άρχών
  τής πόλεως, τού ναυάρχου κ.
  Οίκονόμου καί των αξιωμα¬
  τικών τοΰ ναυλοχοθντος είς
  τόν λιμένα μας στολΐσκου
  των άντιτορπιλλικών καθώς
  καί πλήθους κόσμου, τα έγκαί
  νια τής βόσεως τοΰ ναυτικοΰ
  τμήματος τής Ενώσεως των
  Γυμναστικών Όργανώσεων,
  θά έπακολουθήσουν δέ άμέ-
  σως άγώνες κολυμβήσεως καί
  λεμβοδρομίας. Έν τώ μεταξύ
  καί ό ναυτικός δμιλος, τμήμα
  τής ΘαλασσΙας Ενώσεως, ση-
  μειώνει σημαντικάς προόδους
  καί κατακτήσεις. Ή δέ οργά¬
  νωσις των ναυτοπροσκόπων
  τής πόλεώς μας, θεωρεΐται
  μία άπό τάς καλυτέρας της
  γώρας. Ειμπορούμεν λοιπόν
  νά είπωμεν δτι τελευταίως
  παρατηρεΐται μία άξιόλογος
  στροφή των συμπολιτών καί
  ιδία των νέων πρός την θά
  λασσαν. Τό ύγρόν στοιχείον
  άρχΐζει νά έλκύη τούς Ήρα-
  κλειώτας πού μέχρι προχθές
  άκόμη ένόμιζε κανείς δτι επα-
  σχαν άπό θαλασσοφοβίαν.
  Καί ασφαλώς ή ναυτική βά¬
  σις πού έγκαινιάζεται σήμε¬
  ρον καθώς καί τα λουτρά πού
  ■ίδρυσεν ό Δήμος καί τα ό-
  ποΐα θά λειτουργήσουν ώς ελ¬
  πίζωμεν προσεχώς, θά βοηθή-
  σουν σημαντικώς είς την καλ-
  ύγείας καί πλούτου συγ
  χΛόνως. Έξασφαλίζει την σω
  μψτικήν υγείαν καί την
  ψυχικήν, την φρονηματικήν εύ-
  ρωστίαν καί συγχρόνως προ
  σπορίζει πλούσια προϊόντα,
  αποτελεί δηλαδή καί πηγήν
  πλούτου την όποιαν θά πρέ
  πει νά έκμεταλλευθθμεν.
  Καί δέν πρέπει νά λησμο-
  νώμεν δτι έδώ είμεθα νήσος
  καί λαός νησιωτικός πού δέν
  πρέπει νά τα περιμένωμεν δ-
  λα άπό την γεωργίαν άλλ'
  δτι πρέπει νά στραφώμεν καί
  πρός την θάλασσαν. Όπως
  δέν πρέπει νά λησμονωμεν
  δτι άλλοτε, είς παλαιοτέρους
  χρόνους, ή Κρήτη, ήτο χώρα (-
  σχυρά καί άκαταμάχητος,
  διότι ακριβώς εστηρίζετο είς
  τάς ναυτικάς δυνάμεις της,
  διότι εΐχε στόλον Ισχυρόν
  :μπορικόν καΐ πολεμικόν, ένώ
  σήμερον δέν διαθέτει ουτε εν
  μικρόν έστω σκάφος. Καί α¬
  ποτελεί όμολογουμένως μο-
  ναδικήν εξαίρεσιν ή νήσος μας
  ώς πρός τουτο. Δέν έ'χει σκά¬
  φη, ένώ εχει κεφαλαιου-
  χους καί ή ναυτιλία αποτε¬
  λεί επιχείρησιν έξαιρετικά
  κερδοφόρον. Δέν εχει ναυτι-
  κούς ένώ περιβρέχεται ηαντα-
  χύθεν άπό την θάλασσαν. Δέν
  έ'χει κάν ουτε άλιεΐς άρκε-
  τούς καί πολλάκις είσάγει έ¬
  ξωθεν τα ψάρια πού χρειάζε¬
  ται ή κατανάλωσις μας. Ά-
  κόμη δέ, τό χειρότερον: Οί
  περισσότεροι έκ των άλιέων
  πού ύπάρχουν είς τόν τόπον
  μας είναι ξένοι!..
  Άποτελοθν δλα αύτά αλη¬
  θείας, τόσον άδιαμφΐσβητή-
  τους δσον καί πικράς. Καί
  πρέπει νά έργασθώμεν διά
  την μεταβολήν αυτής τής θλι-
  βέρας καταστάσεως. Πρέπει
  νά στραφθμεν πρός την θά
  λασσαν νά την άγαπήσωμεν.
  Νά χαρώμεν τα θέλγητρα καί
  τα μυστικά της. Ν' άντλήσω-
  μεν άπό τούς βυθούς της τόν
  πλούτον της. Νά την δαμάσω-
  μεν, νά την έκμεταλλευθώμεν.
  Καί άκόμη, θά έ'πρεπε νά δι¬
  ατεθή καί σημαντικόν μέρος
  των κεφαλαίων τής νήσου είς
  ναυτικάς έπιχειρήσεις. Θά έ-
  λοετο έτσι καί τα οικονομι¬
  κόν καί τό δημογραφικόν μας
  πρόβλημα. Διότι πρέπει νά
  τό έννοήσωμεν: Δέν είμποροθ
  μέν νά τα περιμένωμεν δλα
  άπό την γήν καί ν' αγνοούμεν
  την θάλασσαν...
  Πόλεμος ή ειρήνη;
  λιέργειαν καί ανάπτυξιν των
  θαλίχσσίων σπόρ καί είς την
  δημιουργίαν τής άγάπης των
  Ηρακλειωτών πρός την θά¬
  λασσαν.
  "Οπως έτιίσης θά συμβά
  λη είς τουτο καί ό έξωραϊ
  σμός τής Παραλίας καί ή διά
  νοιξις νέων, μεγάλων, καθέ
  των όδών πρός την θάλασ¬
  σαν ώστε ν' άναπνεύσΓ) ή πό
  λις καί νά στραφοϋν οί κά
  τοικοί της πρός την προκυ
  μαίαν τοΰ ΜπεντενακιοΟ, δ
  που βεβαίως θά ειμπορούν
  νά κάνουν τόν περίπατόν
  των, ν' άναπνέουν την αυραν
  καί τό ίώδιον τής θαλάσ¬
  σης καθισμένοι είς τα παγκά
  κια πού θά τοποθετηθοϋν
  καί είς τα κέντρα άνσψυ-
  χής πού θά δημιουργηθοθν
  καί θά λειτουργήσουν κατά
  μήκος τής προκυμαίας αυτής
  Άλλά χρειάζεται νά γίνη.
  καί κάτι άλλο άκόμη: Χρει
  άζεται νά προπαγανδισθή
  μεταξύ τού λαοΟ μας καί Ι¬
  δία μεταξύ των νέων, των
  μαθητών, των έργατών, των
  ύπαλλήλων, ή άγάπη πρός
  την θάλασσαν. Νά γίνουν
  σχολαί κολυμβητικής—εύτυ-
  χως τό κράτος καθιερώνει ή¬
  δη υποχρεωτικόν τό μάθημα
  τής κολυμβητικής είς τα σχο
  λεΐα—καί νά διδαχθή καί νά
  οργανωθή ή ίστιοπλοΐα καθώς
  καί ή άλιεΐα.
  Διότι ή θάλασσα είναι πή
  ΟΠΠΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΦΑΟΓΑ ΤΗ? ΑΜΜΟΪ
  Ή χμμος άρχίζει νά άποκτά
  όλας τάς τιμάς. Ή γυναΐκα την
  χαιΐεύει. Καί μάλιστα δι' δλης
  τής επιφανείας της. Τα ένσταντα-
  νέ τής λουτρικής κινήσεως, πα-
  ρουσιάζουν ήδη τον συνδυασμόν
  αυτόν είς χαριτωμέ/ας έκφράσεις.
  —Ή φλόγα τής Άντινέας τοϋ
  Μπενουά ήρχετο κατ' ευθείαν άπδ
  την άμμον τής έρήμου.
  Τό ρεφραίν αύτό θά είχεν ϊσως
  διά κάθε ένσταντανέ, ό πρώτος
  πολυμαθής. Καί δέν θά Ιπετοΰσεν
  ασφαλώς είς τα σύννεφα. Ή άμ·
  μος ή δποία κολπώνεται γραφίκά
  διά νά δεχθή τα 6ίρος τής παλ-
  λούσης σαρκός, συγκεντρώνει ά
  κριβώς έκ τού λόγου τούτου την
  κοινήν προσοχήν. Αυτή κράτει τα
  μυστικά τής ζωής άφ' 2του ή μον-
  τέρνα γυναϊκα απεφάσισε νά κα-
  θιερώση τό θαλάσσιο μπάνιο. Αυ¬
  τή δέχεται τό σώμα διά νά τό
  στεγνώση άπό την έπαφή τοΰ
  ψυχρού νεροθ — οί στάλες τού
  παιγνιδίζουν άκόμη επάνω τού
  σά στάλες δροσιας σέ τριαντάφυλ-
  λα — καί νά τό θερμάνη. Είνε
  πράγματι φλόγα ή άμμος—φλόγα
  άποθεραπευτική καί άποκαταστα
  τική. Άλλά καί φλόγα ερωτος
  ά"ν λάβωμεν υπ' δψ:ν καί τό αΐώ
  νιο φλέρτ τής άκτής.
  Δυό πράγματα αμιλλώνται τό
  θέρος γύρω άπό τα βότααλα: Τό
  σώμα καί τό πνεθμα. *Η ήλιοθδ
  ραπεία δέν είνε μόνον ζήτημ
  ηλίου.! Είνε καί [ζήτημ,χ ίμ
  μου. Άλλά μόνον αυτή, Κα
  ! δλη ή συγκέντρωσις τής πλάζ
  κάτω άπό τα πολύχρωμα 5μ
  I
  πρελλίνα άπό την άμμον θά
  έμπνευσθη" την λεπτήν άκτινοβο
  ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΕΝΤΑΣΙΝ
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσία). — Αί έκ Πρά-
  γας καί άλλων Τσεχοσλοβα
  κικών πηγών διαβιβαζόμεναι
  σήμερον είδήσεις παρουσιά
  ζουν την κατάστασιν ώς έ
  πιδεινωθεΐσαν έκ νέου. Είς
  την νέαν έντασιν συνέτει
  ναν κυρίως αί νέαι δηλώ
  σεις τοθ κ. Χενλάϊν πού
  έμπνέονται άπό άκραν ά-ι
  διαλλαξίαν.
  Έπίσης οί Τσεχοσλοβακι
  κοΐ καί πολιτικοί καί στρα
  τιωτικοί κύκλοι φαίνονται έ
  ξαιρετικά άνήσυχοι έκ τοθ
  δτι, ώς ίσχυρίζωνται, παρα
  τηροθνται άπό χθές σοβαραί
  στρατιωτικαί κινήσεις είς τα
  γερμανικά σύνορα. Ούτω κα¬
  θώς άναφέρουν νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι τάς απογευματινάς
  ώρας τρία νερμανικά άερο¬
  πλάνα προερχόμενα έκ Ρό-
  σμπαχ έκαμαν πτήσεις είς την
  βορειοανατολικήν περιοχήν
  τής Βοημίας.
  Τα άεροπλάνα κατήλθον
  είς χαμηλόν ΰψος ένεργοθντα
  προφανώς παρατηρήσεις επί
  τοϋ Τσεχοσλοβακικοΰ έδάφους
  μετά πάροδον δέ άρκετής ώ
  ρας περιπτήσεως έπέστρεψαν
  είς τό γερμανικόν εδαφος.
  Κατόπιν τούτου σήμερον ελή¬
  φθησαν καί νέα στρατιωτικά
  μέτρα έν Τσεχοσλοβακία.
  Έν τώ μεταξύ, οί κ. κ Χό·
  τζα καί Κρόφτα, είχον σήμε¬
  ρον μακράν συνεργασίαν με¬
  τά των έν Παρισίοις καί
  Λονδίνω πρεσβευτήν οΐτινες
  αφίχθησαν είς Πράγαν κομί-
  ζοντες όδηγίας καί συμβου¬
  λάς τής Γαλλίας καί "Αγγλί¬
  ας διά την ρύθμισιν τοθ Σου-
  διτικοΰ.
  Τάς ανησυχίας ιών Τσεχο-
  σλοβάκων διά την νέαν έντα¬
  σιν τοθ ΣουδιτικοΟ, συμμερί-
  λίαν των διαλογικών φ
  σμών: Καθώς πέφτει επάνω της
  τό φώς, ζωηρεύει σκέψεις καί
  σκέψεις. Τα έβένινο μπαστουνάκι
  τής κομψής κυρίας, άλλως τε,
  θά χαράςη στή μαλακή της έΐτι-
  φάνεια πλήθος καββαλιστικά σχή-
  ματα. Άλλά καί δ παρατυχών
  κύριος δέν θά λησμονήση ίσως τάς
  όνομαστάς άκροστοίχίδας τής Γε¬
  ωργίας Σάνδη διά νά απαντήση
  καταλλήλως. Ή Σφίγξ είνε ϊσως
  δημιούργημα των συγκεχυμένων
  νεφών τής άμμου, δταν άρχίζουν
  νά την ταράζουν αί πρώται απει¬
  λαί τοΰ Σιμούν. Έν πάση περι¬
  πτώσει είς τάς κοσμικάς πλάζ
  καί τα αίνίγματα καί αί απειλαί
  είναι εύκολώτερα καί ήμερώτερα.
  Άπομένει 2μως άμείωτοςί ή ση-
  μασία τής άμμου άφοΰ ...άμμος
  είναι κάποτε καί τα πρώτα καί αί
  δεύτεραι. Τό είδύλλιον πού θά
  προέλθη άπό έκεΐ ή καΐ τό συ-
  νοικέσιον— είνε υπόθεσις κάποτε
  καί όλως διόλου φιλοσοφικοθ δι-
  αλόγου!
  * *
  *
  Κάποιος έθυμήθηκε έπ' εύκαι-
  ρία των πρώτων ένσταντανέ τής
  άμμοι», 2να φίλμ: Ή ήδονόπαθη
  έκεΐνη «στάρ», ή Μύρνα Λόου,
  μ&ς εχάρισε τάν τύπον τής γυ¬
  ναίκας δταν την τριγυρίζουν τα
  κακά πνεύματα τής άμμου. Έγ-
  καταλείπει τόν Εύρωπαΐο άρρα-
  βωνιαστικό της γιά νά παραδοθή
  στόν πρώτο μελαψό ανθρωπο τής
  έρήμου. 'Η όθόνη Ιδωκεν έδώ
  τό άρτιώτερον είς πρωτογον;-
  σμόν είδύλλιον. Έ φλόγα τής
  άμμου Ιδόνησε μέ τόν ίδιον τρό-
  πο τίς ψυχές καί τα σώματα.
  Ώστόσο καί ό πολιτισμός πού
  άρχισε τελευταία νά αφήνη ατήν
  άμμο τα... δακτυλικά τού άπο-
  τυπώματα, καταντα ένίοτε κάτι
  τό συναφές μέ τούς αϊωνίους νό·
  μους τής 'ζωής. Βεβαία δέν Ε-
  σχύει πλέον καί τόσον, τό «αύξά-
  νεσθε κα πληθύνεσθε ώς ή άμμος
  τής θαλάσσης» τοθ Σαβαώθ. Αύ
  ξάνονται καί πληθύνονται δμως
  είς την άμμον οί τρόποι πού οί
  πολλοί «ζοθν την ζωήν τους».
  Καί είνε ευνόητον πώς την ζοθν
  την ζωήν αυτήν.
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  ζονται καί οί κύκλοι τοθ Λον-
  δίνου καί Παρισίων οί όποΐοι
  κσΐ καταβάλλουν μεγά¬
  λας προσπαθείας πρός ματαί-
  ωσιν τής ρήξεως. ΟΟτω σήμε¬
  ρον ό κ. Μποννέ εδέχθη τόν
  πρεσβευτήν τής Πολωνίας μεθ'
  ο5 συνωμίλησεν επί τοΰ Τσε-
  χοσλοβακικοϋ, αργότερον δέ
  έσχε μακράν συνομιλίαν επί
  τοθ αΰτοΰ θέματος καί μετά
  τοθ πρεσβευτού τής Αγγλίας
  είς πρόγευμα τό οποίον πα-
  ρέθεσε πρός τιμήν τού. Αρ¬
  γότερον ό κ. Μποννέ έπεκοι-
  νώνησε διά τόν ίδιον σκοπόν
  μετά τοΰ Λονδίνου καί τής
  Πράγας.
  Έκ Λονδίνου έπίσης άγγέλ
  λεται δτι ανεχώρησε διά τα
  ξίδιον είς Παρισίους, Βερολΐ
  νόν καί Πράγαν ό πρώτος
  γραμματεύς τοϋ Φόρεϊν Όφ
  φις κομίζων τάς άπόψεις τής
  Άγγλικής Κυβερνήσεως διά
  την αντιμετώπισιν τής
  παρούσης κρισίμου καταστά
  σεως, έκ τής τροπής τής
  οποίας καί θά κριθοϋν αί σχέ
  σεις τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας μετά των Κρατών αυτών.
  Πάντως, ή Αγγλία θά συνερ
  γασθή είς οιανδήποτε περιπτω
  σιν, έν στενή καί άπολύτφ
  συμπνοία μετά τής Γαλλίας.
  Έξ άλλου ή Κυβέρνησις τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν σκέπτεται ήδη
  την αποστολήν παρατηρητών
  είς την Τσεχοσλοβακίαν διά
  νά παρακολουθήσουν την διε
  ξαγωγήν των δύο ύπολειπομέ
  νων είσέτι γύρων των έκλο
  γών, πού θά γίνουν την προ
  σεχή καί μεταπροσεχή Κυρια
  κήν. Έν τώ μεταξύ οί κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ
  συντονίζουν τάς προσπαθείας
  των καί τα διαβήματά των έν
  Βερολίνω πρός συνδιαλλαγήν
  τής Γερμανίας μετά τής Τσε
  χοσλοβακίας κρατοθν δέ ένή
  μερον επί των ίνεργειών των
  την κυβέρνησιν των Παρισίων,
  Σημεριναί έπίσης πληρο¬
  φορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν
  ότι ό ύπουργός των Έξωτε
  ρικών κάμης Τσιάνο έσχε σή
  μερον μακράν συνομιλίαν με
  τα τοθ ΓερμανοΟ έν Ιταλία
  άντιπροσώπου Φόν Μάκεν
  σεν επί τής έν Τσεχοσλοβα
  κια καταστάσεως καί επί τοθ
  τελευταίου έντόνου διαβήμα
  τος τής Γερμανικής Κυβερνή
  σεως έν Πραγα, επί των πό
  ρισμάτων ομως των συνομι
  λιών αυτών ουδέν άνεκοινώ
  θη. Έκτός δμως των Εύρω-
  παϊκών δυνάμεων καί [δία
  τής Γαλλίας καί Αγγλίας,
  καθώς καί τής Ρωσσίας έξαι
  ρετικάν ενδιαφέρον έκδηλώνει
  ήδη διά τό Τσεχοσλοβακικόν
  καί ή Άμερική.
  Ή Γαλλική Κυβέρνησις μά
  λιστα ευρίσκεται είς διαρ
  κή επικοινωνίαν μέ την Κυ
  βέρνησιν τής Ούασιγκτώνος
  δια τό ζήτημα τουτο. Ή ά
  νάμιξις δέ των Ήνωμένων
  Πολιτειών έπαυξάνει τάς έλ
  πίδας δτι τελικώς τό ζήτημα
  θά διευθετηθή είρηνικώς.
  τό παρελθόν. Άλλ' όπωσδή-
  τοτε εφέτος λόγω των άφθό-
  νων βροχών πιστεύομεν δτι
  δέν θά παρατηρηθή λειψυδρία.
  Ή κτηνοτροφία.
  Περιοδευσσς τα όρεινά
  τοθ νομοϋ Ρεθύμνης ό ί ττα
  ρά τή Άγροτική Τραπέζη
  γεωπόνος, είδικευμένος περί
  την κτηνοτροφίαν κ. Άντω-
  νίου, διεπίστωσεν, ώς μάς εί
  πε σημαντικήν πρόοδον ώς
  πρός την κτηνοτροφίαν. Είς
  πολλά διαμερίσματα έ'χουν
  ιδρύθη κτηνοτροφικοί καί
  τυροκομικοί συνεταιρισμοί, τα
  προϊόντα δέ των συνεταιρι-
  κων τυροκομείων, έκλεκτά
  άπό ποιοτικής απόψεως έ'¬
  χουν καταστή περιζήτητα,
  πωλούμενα είς έξαιρετικά Ι¬
  κανοποιητικάς τιμάς. Δεδομέ-
  νου δέ δτι ήδη καί τό Κρά
  τος καί ή Άγροτράπεζα πά-
  ρέχουν αμέριστον την προ¬
  στασίαν καί τ^ν συνδρομήν
  των, έλπίζεται δτι μετ" ο¬
  λίγον ή μέχρι πρό τινος φθί
  νουσα κτηνοτροφία μας θά
  σημειώση σημαντικήν ανά¬
  πτυξιν καί θ' άποβί) είς των
  κυριωτέρων πλουτοπαραγωγι-
  κών κλάδων τής νήσου. Διό¬
  τι έκτός τής νομαδικής θά
  ενισχυθή έκ παραλλήλου καί
  ή οίκόσιτος.
  Τα ύδρόμετρα.
  Προχωροϋν λοιπόν αί προ-
  εργασίαι διά την τοποθέτη-
  σιν των ύδρομέτρων, καθώς
  άνακοινοθται αρμοδίως, καί
  πιστεύεται δτι άπό των άρ
  χών τοθ προσεχοϋς Αύγού·
  στου θ' αρχίση ή τοποθετή
  σίς των. Διά την καινοτομί
  αν αυτήν δέν πρόκειται νά ό
  μιλήσωμεν τώρα, άφοΰ ή συ
  ζήτησις πού εγένετο είς τό
  παρελθόν έξήντλησε τό θέμα
  Διατυπώνομεν μόνον την έλ
  πίδα καί την ευχήν, τό σύστη
  μα αύτό των ύδρομετρητων
  νά λύση τό πρόβλημα τής ύ
  δρεύσεως τής πόλεώς , μας ώ
  στε νά λείψουν τα μαρτύρια
  πού ύφίστατο ό κόσμος κατά
  Ή ζωοκλοπή.
  Διαπιστοΰται λοιπόν καί ε¬
  πισήμως δτι ή ζωοκλοπή πε¬
  ριωρίσθη σημαντικώς καθ* δ·
  λην την Κρήτην, είς πολλά
  δέ διαμερίσματα έξέλιπεν έν
  τελώς, χάρις είς τα ληφθέντα
  υπό τής χωροφυλακήν καί
  των δικαστικών άρχών αύ-
  στηρά μέτρα. Την διαπίστω-
  σιν αυτήν , τουλάχιστον κά¬
  μνει ό κ. Είσαγγελεύς Έφε
  των είς εκθεσίν τού πρός τό
  υπουργείον τής Δικαιοσύνης.
  Αλλά κσί κοινώς όμολογεΐ-
  ται τούτο. Οί δέ χωρικοί
  μας καί ιδιαιτέρως οί κτη-
  νοτρόφοι μας πού ήσαν τα
  θύματα των κακοποιών, καί
  πού άπηλλάγησον τώρα άπό
  αυτήν την φοβεράν μάστιγα,
  αίσθάνονται βαθοτάτην ευ¬
  γνωμοσύνην πρός τάς αρχάς
  διά τα κατά τής ζωοκλοπής
  ληφθέντα μέτρα.
  Η σιτοκαλλιέργεια.
  Θαυμασία άπό πάσης από¬
  ψεως καί έπαινετή κατά πάν-
  τα ή απόφασις τής προκηρύ·
  εως διαγωνισμοΰ μεταξύ των
  άγροτών τής Μεσσαράς καί
  άπονομής βρσβείων είς τούς
  καλυτέρους καλλιεργητάς σι-
  τηρών. Διότι ό διαγωνισμός
  αΰτός θά συμβάλη ασφαλώς
  είς την εισαγωγήν καί την
  γενίκευσιν των έπιστημονικών
  μεθόδων καλλιεργείας, είς την
  καλυτέραν οργάνωσιν τής σι·
  τοκαλλιεργείας, είς την χρησι
  μοποίησιν καλυτέρων σπόρων
  καί είς την αύξησιν τής πα·
  ραγωγής πού είνε καί δ άντι-
  κειμενικός σκοπός. Άλλά δι¬
  ατί νά περιωρίσθη ό διαγωνι¬
  σμός μεταξύ των άγροτών
  τής επαρχίαι· Καινουρίου μό¬
  νον; Ημείς νομίζομεν δτι θά
  επρεπεν απαραιτήτως νά έπε-
  κταθή καί μεταξύ των άγρο¬
  τών τού Μονοφατσίου, τής
  κατ' εξοχήν σιτοπαραγωγοΰ
  επαρχίας τής νήσου μας.
  Είς τό νέον Ράϊχ.
  Μεταξύ τής Έλληνικής καί
  τής Γερμανικής Κυβερνήσεως
  διεξάγονται ήδη διαπραγμα
  τεύσεις διά την αθξησιν των
  έξαγωγών ωρισμένων έκ των
  προϊόντων μας καί (δία στα
  φυλών καί νωπών καρπών
  είς τάς γερμανικάς άγοράς.
  "Εχει δέ υπέρ αυτής ή Κυ
  βέρνησίς μας τό έπιχεΐρημα
  δτι έπιβάλλεται ή αύξησις
  αυτή, έφόσον προσηρτήθη είς
  την Γερμανίαν ή Αυστρία
  πού άπετέλει μίαν πρώτης
  τάξεως καταναλωτικήν α¬
  γοράν των προϊόντων μας,
  πρό τής προσαρτήσεως. Καί
  πράγματι, ή Βιέννη, άπερρό
  φα μεγάλας ποσότητας στα
  φυλών μας κατ' ετος. Έλπί
  ζομεν λοιπόν νά επέλθη τε
  λικώς συμφωνία.
  .1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον ϊ=νας
  κινηματογραφικός κολοσσός: «Ό
  άνεμοστρόβιλος των ψυχών».
  Την Δευτέοαν «ΚΑΙΝΙΚΣΜΑΡΚ»
  τοθ Πιέρ Μπενουά.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό παιδ'ι θαθ-
  μα Σίρλευ Τέμπλ, στό συγκινητι·
  κό δράμα- «Τό άγριοκόριτσο». Κα
  τάλληλον δι' άνηλίκους.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Διακηρύττει δτι,
  Έκτίθεται είς πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή ίνοικίασις διά
  τό οικονομικόν έ'τος 1938—
  1939 τοθ Δημοτικοΰ φόρου
  επί των παραγομίνων έν τώ
  Δήμω Ηρακλείου καί μέχρι
  τέλους Σεπτεμβρίου 1938 συγ-
  κομιζομένων ακολούθων προι·
  όντων γής, ήτοι σίτου, κρι-
  θής, βρώμης καΐ σμιγοΰ συμ¬
  φώνως πρός τό άρθρον 318
  τοϋ κώδικος τής δημοτ. Νο-
  μοθεσΐας.
  Ό φόρος έ'χει ορισθή είς
  δύο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' όκδν τιμής χονδρι-
  κης πωλήσεως των προίόν-
  των τούτων ώς ή τιμή αυτή
  καθωρίσθη υπό τοΰ Δημοτι¬
  κοΰ Συμβουλίου ήτοι διά τόν
  σΐτον είς δρ. 6, σμιγόν δρ. 5,
  κριθήν καί βρώμην δρ. 4.
  Ό τρόπος τής βεβαιώσεως
  καί είσπράξεως τού φόρου
  υπό τοθ ένοικιαστοΰ καθορί-
  ζεται διά τοθ άπό 15)20 Ό-
  κτωβρίου 1926 σχετικοϋ δια-
  τάγματος.
  Ή δημοπρασΐα θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν κατάστημα
  ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ-
  τροπής την 30ήν Μαίου 1938
  ημέραν Δευτέραν άπό τής 11
  —12 ώρας π. μ.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  δρ. 20.000.
  Ή δέ εγγύησις όρίζεται είς
  δρ. 5.000.
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς την Οικο¬
  νομικήν υπηρεσίαν τοΰ Δήμου
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Μαί¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  .Μηνάς Γεωργιάδης ,$
  Η Ο ΥΤΑ Κ ΑΧΗ
  'Ένας κινηματογραφι¬
  κός κολοσσός!
  Τό τελευταίον άρι-
  στούργημα τής:
  ΦΛΟΡΑΝΣ 7 ΗΗΗ1ΕΤ
  ΝΕΜΟ-
  ΨΥΧΩΝ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΖΟΖΕΦΙΗ ΧΟΥΣΤΙΝΣΟΝ
  ΜΟΝΑ ΜΠΑΡΙ
  καί ό μεγαλύτερος τενό-
  ρος τής έποχής μας:
  Ζ Ω Ρ Ζ ΧΟΥΣΤΟΝ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό άριστούργπμα τού Γάλ-
  λβυ Άκαδημαϊκοΰ ΠΙΕΡ
  ΜΠΕΝΟΥΑ:
  'Ένας κινηματογραφικός
  κβλββσος:
  μέ την
  ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟ1ΕΙΟΝ Κα«
  Οτρινάκη πωλεΐται άρτος στκάλί»
  κ,ς &*α Ζδβο<»9 ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΛΣΙΛΙΣΣΑ 389ον Έτύπωσε τόν θυρεό καί τό ρητόν τού σέ κρρί κ' έ'στειλεν αύτό τό άποτύπωμα στόν Φέρσεν διά τοΰ Ζαρζσί. Λόγια δέν έχρειάζοντο. Αύτό τό ση- μάδι τα έλεγεν δλα. «Τό άποτύπωμα πού στέλνω μσζϊ μέ τό γράμμα —εγραψε στόν ΖαρζαΙ— έπιθυμώ νά τό παραδώσετε στό πρόσωπο πού ξέρετε πώς ήλθε νά μέ ιδή άπό τίς Βρυξ'λλες τόν περα- σμένο χειμώνα, έπίσης δέ νά τοΰ είπήτε πώς τό έμβλημα ποτέ δέν ήταν πιό άληθινο». Άλλά τί έλεγεν αυτή ή έ- πιγραφή τοΰ δακτυλιδιοθ πού εΐχε παραγγείλη έπίτηδες ή Μαρία— Άντουανέττα, Τί έ λεγεν αύτό τό δαχτυλίδι επά¬ νω στό οποίον ή βασίλισσα τής Γαλλίας έδωκε νά χαρά- ξουν τό οίκόσημο ενός αγνώ¬ στου νέου, φερμένου άπά τίς λευκές χώρες τοθ βορρδ, καί τό οποίον έξακολουθοθσε νά φορή στή φυλακή άφοθ είχεν εγκαταλείψη δλον τόν άνεκτί- μητο θησαυρό των παληών κο- σμημάτων της; Πέντε ίταλικές λέξεις άποτελοΰσαν τό έμβλη μα, πέντε λέξειο πού, ένω βή ματα την έχώριζσν άπό τόν θάνατο, «ποτέ δέν ήσαν πιό άληθινές»: Τιιγ,το α τ.6 ιηί χαΐάα — «Όλα πρός έσένα μέ όδηγοΰν». Αυτή ή*ταν ή τελευταία κραυγή έρωτικοΰ πάθους μιας μελλοθάνατης, τής οποίας τό κορμί δέν θά άργοΰσε νά σμί- ξη μέ τό χώμα. Κανένας λό- γος δέν μποροΰσε νά έκφρά- στ) μέ περισσότερη δύναμι δσα έ'λεγε τό βουβό έκεΐνο μήνυ- μα. (συνεχίζεται) Η στήλη τοΰ ώραιόκοσμου Τα νέα κοστούμια σπόρ. Τα κοστούμια σττόρ περιλαμ βάνονται σ' δλες τίς τελευταϊες συλλογές των Παρισινων κατα- στημάτων τής "Ωτ-Κουτύρ Χρειάζεται έξαιρετική προσοχή στην έκλογή των φορεμάτων των προωρισμένων γιά τα σπόρ, τάς έκδρομας η1 τα ταξίδια. 'Ατλδ καί χαριτωμένα έξαοτήματα θά προσδώσουν κομψό τόνο στά σχε δόν κλασσικά αύτά κουστούμια. Τα ΰφάσματα παίζουν σπουδαϊο ρόλο στήν έπιτυχία των φορευά- των σπόρ. Ή ϋφανσΐς των ττρέπει νά εΤνε λετττή καί τΐυκνή. Ή κούπ των δσο τό δυνατόν άπλή Γιά τα σπόρ, οί περισσότεροι παρισινοί οΐκοι λανσάρουν φο· ρέματα μέ ζύπ—κυλότ, συνή9ως δέ χωρΐς πιέτες Πολλοί έπίσης οΐκοι λανσά¬ ρουν χαριτωμένες βέστες σέ ζω- ηρούς χρωματισμοός Καί είνε τιολύ πρακτικές ή βέστες αότές γιά τα σπόρ ή γιά την έξοχή έ- πειδή μποροΰν να φορεθοΰν μέ φορέματα καί φοΰστες διαφορε- τικοϋ χρώαατος. Ό Λουσιέν Λελόν, στήν τελευ¬ ταία τού έκθεσι, έπαρουσίασε χα¬ ριτωμένα κοστούμια σπόρ άπό τουΐντ, καί μικρές βέστες άπό βαμβακερό βελοΰδο. Ιδιαιτέρως Ιίθιυμάσθη ϊνα ταγιέθ μέ ζύπ— ! Ι κυλότ άπό τουΐντ σέ άπόχρωσι ■ Ι μουστάρδας. Γιά τα περισσότερα σπόρ προ 'τιαώνται ή ζύπ-κυλότ. Άλλ' είδι κώς γιά τό τέννις προτιμώνται τα σάρτς άπό τίς κοντές φοθστες | Τα σόρτς των τέννις γίνονται ώς |έπϊ τύ ττλείστον άπό λευκό ττι- κέ. Πάντως, ή κυρίες πού δέν εί¬ νε πολΰ λεπτες, άς άιοφεύγουν τα σόρτς "Ας προτιμοθν τα ζύπ· κυλότ άπό μάλλινο ζερσέ Περιττόν είνε, φοσικά νά οας όμιλήσω γιά τα κα-ΐέλλα που συνοδεύουν τα κοστούμια των σπόρ. Τό καλοκαΐοι ί| περισσότε ! ρες κυρίες καταογοΰν τό κα^πέλ- | λο ή τό κρατοΰν σΐό . χέρι "Αλ· λωστε είνε τόσον εύχάριστο νά κυκλοφοροϋμε στήν έζοχή χωρίί καπέλλο. Γι' αύτό ακριβώς τόν λόγο οί Παρισινοϊ Οΐκοι τής "Ωτ Κουτύρ λανσάρουν έλάχιστα καπέλλα. 'Υπάρχουν £να οωρό μέσα για νά συγκρατοΰμε τα μαλλιά μας· λεπτά φιλέ, μικρά χτενάκια, στε νές κορδέλλες στόν τόνο των μαλλιών, έσάρπες άπό λεπτό ζερ- σέ πού σχηματίζουν τυρμττάν ή τό μεταζωτό μαντήλι πού δένε- ται όλόγυρα στό κεφάλι. ή Ντιατεγκέ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τού Κινηματογράφου ΠΟΥΛΑ¬ ΚΑΚΗ θεωρεΐ καθήκον της νά φέρη είς γνώσιν τής άξιοτίμου πελατείσς της δτι τό προβαλλόμενον την Δευτέραν Κινηματογραφικόν άριστούργημα: "ΚΑΙΝΙΞΜΑΡΚ,, διά λόγοις τεχνικούς θά προβληθή μόνον τρείς ημέρας: "Ητοι Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην. Έ- ξαιρετικώς διά τό έργον σύτό Δευτέραν καί Τρίτην απογευματιναί 7 μ. μ. ακριβώς. Ϊ9--Μ-ΜΪΙ.ΑΚΡ0Π0ΛΙΓΊ Αυριον|Κυριακήν: Κατ'^εύθεΙαν Πειραια. άπό 25ης Μαΐου μέχρι 15ης'Ιουνίου είς δλα τα καλά καταστήματα της πόλεώς μας ενα κουτΐ ποώ- δρας «Κοτϋ» των δρχ. 78 μέ ειδι¬ κήν ταινίαν περιέχον ενα κρα¬ γιον κυΒΕΝδ «ρές δοκιμήν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ,ΦΟΡΛ.ΛΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΦΘΑΡΜΕΝΟΝ ΚΙ - ΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ 8ΚΥΛΙΝ* ΔΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΜΤΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΚΙΝΜΤΗΡΑΤΕ- ΛΕΙΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜ1Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΦΟΡΔ,ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΝ ΤΗ2 · ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΗΤΕ ΕΠΙ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝγΊΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ Ν Α ΠΑΗ- ΡΩΣΕΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.ΟΟΟ ΔΡΧ. ΠΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ 6ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΑΠΑΝΗΝ 9^0-ΔΡΧ. ΘΑ ΕΧΕ- ΤΕΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΙΜ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ Ε- ΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟιΊ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κ0Ι ΜΩΜΙ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη χθές εκ Χανίων δ κ. Άριστομ. Μιστίλο· γλου. εμπορος. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Βασίλειος Ν. Στί-ιλιγκδς Ελένη Ν. ΚαΛλέργη αντήλλαξαν την παρελθούσαν Κυ¬ ριακήν είς Γαράζο Μυλοποτάμου καί έν μέσω έκλεκτων ττροσ^ε· κλημένων αμοιβαίαν ΰπόσχρσιν γάμου. Συγχαθητήριο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Μεταχιθέ- μενος έκ τού δροσολούστου καί ρωμαντικοθ χωρίου Χουδετοίου είς τό οποίον ύπηρέτησα ώς διδάσκαλος, αΐσθάνομαι την άνάγ κην ίνα καί δια τοΰ τύηου έκφρα· σώ τας απείρους μου εϋχαριστί. άς πρός άπαντας τούς εύγενεΐς, τιμίους καί φιλοζένους, κατοίκους τοθ χωρίου τούτου, διά την άγα- ■κην καί εκτίμησιν μεθ' ής μέ ττε- ριέβαλλον, καθ" δλον τό διάστημα τής έκεϊ υπηρεσίας μου. Ιδιαιτέ¬ ρως εύχαριστώ τάς οικογενείας κ. κ. Άνδρουλάκη, Περδικάκη, Μαλ λιωτάκη, ώς και τούς νέους τοϋ χωρίου μεθ' ών συνανεστρεφόμην, 5ιά τάς πρός εμέ υπηρεσίας των, διά τάς οποίας καί μένω ύπόχρε- ως. , , , , Ζίας 1 ιαλιτακης Γύρω στήν πόλι. Σύννεφα δέν λείπουν καθημε¬ ρινώς άπό τόν ουρανόν τοΰ Μα¬ ΐου. —Πάντως οί καιροσκότιοι τοθ καφενείου διατηροΰν την αισιοδο¬ ξίαν των. —Περί όμαλής εξελίξεως των καιρικών πραγμάτων. —Φαντασμαγορική πράγματι ή ττροχθεσινή φωταγώγησις των πολεμικών μας. —Την όποιαν παρηκολούθησε πολύς κόσμος άπό τόν λιμενο- βραχίονα. —Έπίσης ή κίνησις ήτο ττυκνή καί είς την λεωφόρον Κνωσού άτι' δπου τό 9έαμα τής φωταγωγήσε- ως ήτο μεγαλοπρεπέστατον. — Πρωτοβουλία τής συναδέλ· φού «Φωνης τής Κρήτης» ήρχι¬ σεν ήδη έν Αθήναις ή οργάνωσις έκδρομών. — Είς την όποιαν θά συμμετέ· χουσι σχεδόν έξ ολοκλήρου έκλε- κτοί έπιστήμονες καί οιανοοΰμε· νοι τής Έλληνικής κοινωνίας. —Μεταξύ τούτων συγκαταλέ· γεται καί δ φιλοκρής καί διαπρε- πής καθηγητής τοθ Πανεπιστημί¬ ου κ. Ν. Λούβαρις. —Αναφορικώς μέ τα έργα τής Μεσσαράς ιΐερί των οποίων έγράψαμεν χθές [είς άλλην στή¬ λην. — Πληροφορούμεθα δτι δέν ά- ποκλείεται ή έναρξις των απαι¬ τουμένων καταμετρήσεων, νά συμπέση μέ τάς αρχάς τοϋ προ¬ σεχούς φθινοπώρου. —Τάς καταμετρήσεις θά έπα* κολουθήσουν βαθμιαίως αί τεχνι- καί έγκαταστάσεις των κυρίως άποξηραντικων καί άρδευτικών ϊργων, —Έντός τοθ Ιουλίου καί κατά την ημέραν τής έτιετείου τοΰ θα- νάτου τοθ Κονδυλακη λέγεται δτι θά τελεσθή τό φιλολογικόν μνημόσυνον αυτού. — Περί τού δποίου οί κ. κ. Νο- μάρχης καί Δήμαρχος έσπευσαν νά έκδηλώσουν την πρωτοβουλί¬ αν των. — Νά καταρτίσουν δηλ. την Ε¬ πιτροπήν τοϋ μνημοσύνου ή όποία συνελθοϋσα πρό τινος ώρισε τούς δμιλητάς καί έλαβε γενικάς άποφάσεις. —Ώς γνωστόν είς τόν Κονδυ- λάκην θά άφιερωθή καί εΐδικόν τεΰχος των «Κρητικών σελίδων» τοΰ δποίου επίκειται ή έκτύπωσις. —Έξ άφορμής τής συχνής επι¬ σκέψεως τού λιμενοβραχΐονος υπό των συμπολιτών αύτάς τάς ημέ¬ ρας. — Καθίσταται προφανής ή άνάγ κη τοϋ εύπρεπισμοΰ τοϋ τμήματος Ιδίως περί τόν μεγάλον Κόυλε διά τοϋ δποίου διέρχεται ό κό¬ σμος. —Τό τμήμα τουτο ώς γνωστόν δέν ευρίσκεται είς καλήν κατά¬ στασιν. —Ή συναυλία των τυφλών τής Σχολής Τυφλών Αθηνών ή δποία επρόκειτο νά λάβη χώραν την προσέχη Κυριακήν. —Ανεβλήθη διά τό εσπέρας της Τετάρτης 1ης ΊουνΙου μέ τό ίδιον πρόγραμμα. —Ή συναυλία θά δοθή εις τό θέατρον Πουλακάκη και είνε βέ¬ βαιον δτι θά συγκεντρώση τ0 ενδιαφέρον τής Κοινωνίας μας. — Είς τοϋ Πουλακάκη έξακο· λουθεΐ μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή ποοβολή τής ταινίας «Άνεμο¬ στρόβιλος Ψυχών». ό Ρέπορτερ Έκδόσεις. Εξεδόθη μέ πλουσίαν τό τεϋχος τοϋ λαογραφικοΰ ριοδικοΰ τής ρος». καί έκυκλοφόρησε φιλολογικήν 5λην Μαΐουτοΰ έκλεκτοθ καί φιλολογικοθ πε Νεαπόλεως «Δρή- ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μεΐδανίου μέχρι Καμσράκι Ιταλικόν ,διαβα,- τήριον έκδεδομένον έπ' ονόματι κ. Εύδοξίας _ Ψαραδάκη. Παρακα- λεϊται ό ευρών δπως τό κομίση | είς τα γραφεϊά μας καί θέλει , άμοιφθη- Μανόλης Γ. Κωνιός ,. Ν««ρβλόγος— Τμηματάρχης Ίοττρός Λημοο. Ψ«χι«τρ«ίου Άβανβν Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού ίδός Πειραιώς 175 ΑΘΗΝΑΙ. Ττ,λίφ. 52.379.
  ~70***
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  η
  ",ν
  τα ϊρνσ γ
  ών οποίων
  λλην οτη-
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  313ο ν
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ία
  νά
  ΑΓ έκείνους
  πλουτίζουν τάς
  ποιϊ θέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ
  Η δευτέρα τού σύζυγος εΤχε διαχειρισθη την
  περιουσίαν τού οϋτω πως, ώστε άπέμεινεν είς τόν
  κ. Γιλνορμάνδον, δτε μίαν πρωΐαν ευρέθη έν
  χηρεία, μόνον τα πρός τό ζήν απολύτως αυτώ ά-
  ναγκαΐον,, διά τής μετατροπής σχεδόν .ολοκλήρου τ4 μέγα μειονέκτημα δτι δέν'έμ- 'οΕ δέκα μέ ταχύτηχα 1)100 καί 1)
  Β'
  |κοί των λειτουργοθν αυτομάτως
  Οί χάρται αύτοι παρουσιάζουν | δι' ήλεκτρισμοθ' ταυτοχρόνως καί
  ή μρή χ ..λήρου ^ μημ μ
  τοθ ποσοΰ είς χρεώγραφα, περίπου δεκαπεντακι- φανίζουν τό έ'δαφος δπως πραγμα
  σχΐλια φράγκα, ών τα τρΐα τέταρτα έδει νά τ'χ5)ί εΓνε·,Το μ^χ^μ* *° ί
  μην ύπάρχωσιν άμα τώ Θανάτω τού, καί είς τοθ- πο1ον «νεφεραμεν ανωτέρω συνδυ
  το
  δέν έδίστασεν, ά&ιαφορών άν ώφειλε νάάφή-;άίει την άπό άεροπλάνου φωτο-
  τόσον τι είς τούς κληρονόμους. |γραφίαν. Χάρις είς την νέαν αύ-
  Αλλως τε έκ πεΐρας έγίνωσκεν 8τι τα κληροδο' τίϊν εφεύρεσιν τής εφηρμοσμένην
  τα διατρέχουσι πολλαπλοθς κινδύνους καί έπτικής ήμποροΰν νά καταρτι
  ήμποροΰν νά καταρτι
  βέ ά
  ρ γ ηρ
  τήματα διατρέχουσι πολλαπλοθς κινδύνους καί ή ήρ ρ
  δέν ήξεύρεις, πώς ό διόβολος τα φέρει, καί πε- α®°Ον άκριβέσΐατοι χάρται των συ
  ριέρχονται είς την «εθνικήν κυριότητα». Λοιπόν ν^θων άεροπορικών γραμμών. Ή
  είς τοθ τραπεζίτου όδός Έξηνταβελώνη, δλα έ- λ#'ί ίρωτογραφίας διά τοθ μηχα
  κεΐ, έλεγεν. Ή έν Τόπω Κρανίου οίκΐα τού, ώς νήματ°ί τούτου είνε πολύπλο^ος.
  είπομεν, ήτο Ιδιοκτησία τού.
  Προαπαιτεΐ κυρίως σειράν ίλην
  ΕΤχε δύο ύπηρέτάς, ένα άρρενα καί Ινα θήλυν.' "?>«γμάτων. Τό μηχάνημα ζυγίζει
  Όταν δέ συνέβαινε νά προσλάβη είς την ύπη-|136 χιλιόγραμμα χαΐ στοιχίζει
  ρεσίαν τού νέον, ό κ. Γιλνορμάνδος τόν άνεβάπτιπε?ι τά« 100 000 φράγχων. Έλή-
  ζ Εί ύ ά έ ω ύ ' ?θτ) ε'δ^ μ^Ρ'μν* ταύτοχρόνου
  ζεν. Είς τούς άρρενας έκ των ύπηρετών τού
  έδιδε τα όνόματα των έξ ών κατήγοντο τόπων.
  Άν ήτο άπό την Πικαρδίαν, τόν έλεγε Πικαρδόν
  άπό την Νίμην, Νιμιώτην άπό τό Κοντοά, Κοντά
  λη" άπό τό Ποντοά, Ποντικόν.
  Ό τελευταΐος τού ύπηρέτης ήτο έ"νας κοντο-
  φάρδουλος πενηντάρης, μή δυνάμενος οΰτε δέκα
  βήματα να τρέξη, άλλ' έπειδή ή"τον άπό την Βαϊό-
  νην, τόν έλεγε Βάγιαν.
  Ώς πρός τάς υπηρετρίας τού δλας τάς ήθελε.
  Νικολέττας' (άκόμη καί την Μανιώ, περί ής βραδύ
  φθη
  φωτισμοθ δ'λων
  ταύτοχρόνου
  σημείων τής
  Ημέραν τινά μία μάγειροςί
  πρώτης δυνάμεως άλλοτε θυρωρός, επρόκειτο νά
  προσληφθή, παρ' αυτού.
  —ΤΙ μισθόν θέλεις; τή λέγει ό κ. Γιλνορ-
  μάνδος.
  —Τριάντα φράγκα.
  —Πώς όνομάζεσαι;
  —Όλυμπία.
  —Σοϋ δίδω πεντήκοντα καί θά λάβης τό 6-
  νομα Νικολέττα.
  ΣΤ.'
  Οί συγγενεϊς.
  Όταν 6 Κ. Γιλνορμάνδος έλυπεΐτο, ή λύπη
  τού έξεθύμαινεν είς οργήν ή θλΐψις τόν έφε¬
  ρεν είς έκρηξιν θυμοϋ. Έγεμε προλήψεων καί
  εδίδετο είς πάν εΐέος άκολασίας. "Οταν ήκουεν
  δτι ό κόσμος τόν εθεώρει ώς φιλογύνην μέχρι τής
  παρούσης ήλικίας τού, έτέρπετο μάλλον, άντί
  τουτο νά τοθ κακοφαίνεται. Την φήμην τού ταύ¬
  την συνείθιζε
  σιλικήν». Καϊ
  προξενος παραδόξων εύρημάτων. Ημέραν τινά
  τοθ έφερον έντός τοϋ κανίστρου έ"ν νεογνόν
  άρρεν βρέφος, βάλλον ήρωϊκάς φωνάς έντός των
  σπσργάνων τού. Μία θεράπαινα, ήν είχεν άπο-
  βάλει πρό £ξ μηνών, άπέδιδεν είς αυτόν τό βρέ
  φός τουτο. ' Σημειώσατε δτι τότε ό κ. Γιλνορ-
  μάνδος εΐχε πλήρη τα ογδοήκοντα καί τέσσα¬
  ρα. Πάντες λοιπόν οί έγγιστα τού τα έ'βαλαν
  μέ την άναίσχυντον, ήτις προέβη είς τοσαύτην
  αύθάδειαν. Ποίον ήθελε νά πείση ή άχρεία, Εΐδες
  έκεΐ αναίδειαν! εΐδες έκεΐ συκοψαντίαν βδε-
  λυράν!
  (συνεχίζεται)
  μάλιστα ν' άποκαλή «φήμην βα-
  ή βασιλική φήμη τοϋ εγίνετο ένίοτε
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  έμπόρου καί
  ρηνοδιχείου Χερσονήσου οΕκίαν ά·
  ποτελουμέντ)ν άπό Ιν πόρτεγον
  Ζίτυλίανου ηενερη Βμτ»Ρου Λ«, σοφαλίδικο, 2ν μαγείρε1ον, Ινα
  Ιωάννου Μ. Ψαρράχτ, κτηματίου σταυλον !ν<χ φοθρνον καί μίαν . ,„ /" ' '^ αύλήν μέ πλησιαστάς Γεώργιον κατοίκου Ηραχλειου Βασιλάκην, Κων)τϊνον Κασταμο- Μ(χ«ήλ Ιωάννου Μετοχιανακη νιτσανάκη, Νικόλαον Τζανάκην Λ_' , ·Α „/■>„ ,' καί αγρόν Ιωάννου Μετοχιανακη.
  γεωργοθ κατοίκου Ανωπόλεως 2) ^ τρί^ (1)3) ^ ^^
  'θΐαθ'ού τό παρόν μας πρό.' μή^ τού είς θέσιν «Είκονοστά
  γραμμα καίτοι νομίμως ίπετάγη αι» αγρόν ώσεί τεσσαρα,ν μουζου-
  ΤΙ"*!*!*·* Λ » ι . ο Γλ Ρ'ων με δεκα έπτα ελαιόδενδρα
  αρχικώς δία τή; υπό χρονολ. 5 Ρ £ πλ κληρονόμ/υί
  ΊανουαρΕου 1938 «πλής έπιΐα; ^ Μείοχιανάχ»,, Σοφίας Χά
  γής μ«ς ώς 8ε£κνυτ« έκ' ™° "« ' τζηβάχγϊ, Εμμήλ Πά
  αριθ. 647 Ιχους 1938;^τηρί- ^'{ Ρφ
  -^ τοθ δικαστιχοθ κληχήρος Γε-
  ωργί&υ Σφακιανάκη έν συνεχεΕα
  δέ διά τής υπό χρονολ. 18 Φε-
  βρουαρίου 1938 κατασχετηρίου έ
  πιταγής μας νομίμως έπιδοθείσης
  κατά τα ύπ' άριθμούς 679 τοθ
  δικαστ κοθ κλητήρος Γεωργίου
  Σφακιανάκη καί 3845 τοθ δικα-
  στικοΰ κλητήρος Άριστοδήμου
  Τυλλιανάκη έπιδοτήρια, ί"να δυ¬
  νάμει καί πρός εκτέλεσιν τοϋ δπ'
  Α«.η..λυ9ΐ73 τίίε 29τις Σεπτεμ-
  άρΐθμό
  βρίου 1937
  ίεπτεμ-
  δανειστικοθ Συμβο-
  λαΕου 'τοθ Συμβολαιογράφου Η¬
  ρακλείου Μενελάου Πολιτάκη νο¬
  μίμως κηρυχθέντος έκτελεσχοθ,
  μάς πληρώση συμμέχρω; διά κε¬
  φάλαιον τόκους καί Ιξοδα μέχρι
  τής τελευταίας των έν λόγω έπι-
  ταγών μας δραχμ. 5 636 καί 469
  =6.132κβ:1 χαύταςέντόκως μέχρις
  έξοφλήσεως, έν τούτοις μέχρι σή¬
  μερον καθυστερεϊ την πληρωμήν.
  Διά ταθτα
  Καί υπό την επιφύλαξιν πάν¬
  των των διχαιωμάτων μας πρός
  είσπραξιν τοθ ποσοθ των δραχ-
  μών Ιξ χιλιάδων εκατόν τριάκον-
  τα 8ύο (6.132) των τόκων αύτοθ
  άπό τής χελευχαίας των έπιτα-
  γών μας καί των γενησομένων έ-
  ξόδων εκτελέσεως, έκθέτομεν είς
  δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη-
  ριασμόν τα κάτωθι άκίνητα τοθ
  καθ' ού τό πχρόν μας ήτοι: 1)
  Ένχδς χοθ χωρίου Ανωπόλεως
  τής έμωνυμου Κοινότητος τοθ Εί-
  καί δρόμψ δημοσίψ.
  Ό πλειστηρίασμός των άνωτέ
  ριο κτημάτων γενησεται ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εύστρατίου ΗεοδώρθΜ Γαρεφαλά
  κη ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ
  τού καί έν τψ ένταθθα παρά την
  οδόν «Χάνδακος» κειμένω δημο-
  σίφ γραφείω τού την 17ην Ίου
  λΕου 1938 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. 2που καί δτε
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλει¬
  οδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργτ}σάτω τα νόμιμα.
  Έν ΉρακλεΕφ τή 24 Μαίου 1938
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των
  έπισπευδόντων καί παραγγελλόν-
  των.
  Μιχ. Κουναλάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  1) Την 9ην ,ΐοονίου 1938 ημέ¬
  ραν Πέμπτην καίώραν 11—12 π.-
  μ. έν τώ 'Υποκ)τι τής Έθνικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος (τμήμα
  διαχειρίσεως ανταλλαξίμων,) διε¬
  ξαχθήσεται, ώς ή διακήρυξις, μειο-
  ζοτΐΥ-^Ι δημοπρασία κατεδαφίσεως
  τοθ Ε. Τ. 30 κτήματος άντί δραχ-
  μων 735.—καί πλειοδοτική δημο¬
  πρασία πωλήσεως υλικών ίδίου
  άντί δραχμών 1350 καί καυσίμοι»
  400 δκαδ. Χ δραχμ. 0, 50. |
  (Έκ τοθ Γραφι(ου)
  φωτογραφικής πλακός, πραγμα τό
  οποίον είνε απαραίτητον διά τάς
  φωτογραφίας άπά άεροπλάνου λό¬
  γω τής ταχίστης μετακινήσεώς
  τού, δ ότι άλλως αί λαμβανόμεναι
  φωτογραφίαι θά είνε^έλλιπεΐς καί
  δέν θά παρέχουν πλήρη στοιχεΐα
  διά τόν καταρτισμόν των σχεδια-
  γραμμάτων. Ή βάσις τοθ μηχανή
  ματος στηρίζεται είς τό είδικόν
  σύστημα άκριβοθς φωτογραφήσε¬
  ως των άνωμαλιών τοΰ Ιδάφους
  άπό άρκετοθ Οψους, πού προυπήρ-
  χε τοθ άεροπλάνου. Είδική πρό-
  νοια ελήφθη έπι'σης διά την άκρ'-
  βή καί καθαράν άποτύπωσιν των
  εικόνων καί την αποφυγήν των
  συγκεχυμένων φωτογραφιών. Τα
  μηχάνημα συγκεντρώνει δέκα φω·
  τογραφικοΰς θαλάμους καί οί φα-
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  200
  δευτερολέπτου διά τάς
  Μ
  στιγμιοτύπους φωιογραφίας.
  ή ύό λί
  Μέ
  φγρφ
  ζήν ταύτόχρονον λειτουργίαν καί
  των δέκα φωτογραφικών θαλά-
  μων έπιτυγχάνετίχι ή λήψις τής
  φωτογραφίας μεγάλης αποστάσε¬
  ως έδάφους είς ωρισμένην /.λίμα-
  κα, επί τής οποίας αί έδαφικαί
  ανωμαλίαι παρουσιάζονται άνά
  γλυφοι. Τό μηχάνημα δύναται νά
  λειτουργήση αρίστα μέχρις ίϊψους
  7000 μέτρων. Έννοεϊται δτι είς
  τό ΰψος τοθτο ό ά,εροπόρος πρέπει
  νά είνε έφωδιασμένος μέ οξυγό¬
  νον διά νά μή πάθη άσφυξίαν. Οί
  μέλλοντες νά κατασκευασθέν μέ
  την βοήθειαν τοθ μηχανήματος
  αύτοΰ άεροπορικοί χάρται θά είνε
  ασυγκρίτως άνώ-εροι των συνή-
  6ων έπιτελικών, διότι θά στηρί
  ζωνται είς την «απεικόνισιν» τοθ
  πραγματικοθ Ιδάφους καί δχι είς
  την συμβατικήν σύνταξιν, βπως εί¬
  νε οΕ έπιτελικοί. Τό μηχάνημα
  ήρχισε χρησιμοποιούμενον είς την
  Αμερικήν καί πρόκειται νά γίνη
  δι' αύτοθ ή κατάρτισις άεροτοπο-
  γραφικοθ χάρτου τοθ Νέου Μεξι
  κου. Ύπολογίζεται 2τι ή έργασία
  θά καταστή δυνατόν νά συμπλη¬
  ρωθή Ιντός έννέα μηνών. Ή ίδ£α
  έργασία έκτελουμένη διά των συ-
  νήθων τοπογραφικών συστημάτων
  θά απήτει χρονικόν διάστημα δε-
  κάκις μεγαλειτέρον. Τουτο δίδει
  μίαν ιδέαν τής χρησιμότητος τοθ
  νέου μηχανήματος.
  Έπαναλαμβάνεται ή δημο-
  πρασία ενοικιάσεως των κά¬
  τωθι άκινήτων τοθ Δήμου διά
  δύο έ'τη.
  1) Των ύπ' άριθμ. 2, 3, 4, 5,
  6 καί 8 μαγαζείων έν τω με¬
  γάρω Άκτάρικα.
  2) Δύο μαγαζείων έν τω
  ύποστέγω τοϋ Τεμένους Τεψ-
  τεδάρ.
  3) Ενός μαγαζείου έν τή
  πλατείσ Καλλεργών ν ί"νένοι
  κος Μ. Ποτήρης.
  4) Ενός οίκήματος παρά
  την θέσιν «Στόμιο».
  5) 'Ε^'ός οίκίσκου παρά την
  Λεωφόρον Βασιλέως Γεωργίου
  Β.' (νυν έ'νοικος Μ. Μαθιου
  δάκης).
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε
  ται έν τώ Δημοτικώ Καταστή
  ματι Ηρακλείου καΐ ενώπιον
  τής Δημαρχιακής Έπιτροπής
  την 30ήν Μαίου 1938 καί ώ
  ραν 11—12 π μ.
  Έν Ηρακλείω τή 26 Μαίου
  1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ή μέριμνα χον Κράτους
  διά τάς νωπάς σταψυλάς.
  μας) — Άρμοδίως'έπεβΐβαιώθηααν
  αί δοθείσαι τελευταίως εί; την
  δημοβιοτητα πληροφορίαι περί ι
  διαιτερας μερίμνπς, τού Κράτους
  δια την εφετεινήν εξαγωγήν των
  έπιτραπεζίων σταφϋλϋν καϊ ού¬
  τως ώστε αύτη ν χ καταστίί ά%ε
  τωτερα καί εΰρυτερα.
  Ώς γνωστόν δια την απονο¬
  μήν τοΰ «πρίμ» εξηκολουθεί να
  επικρατή μεταξυ των αρμοδί¬
  ων ή γνώμη ότι οί Κρήτες έξα
  γωγεΐς σταφυλών δέν ε χούν ά
  νάγκην τοΰ πρΐμ, τό οποίον ά
  ποσκοπεί είς την ηθικήν κα'ι
  ΰλικην τονωσιν των 'Ελληνων έ
  ξαγωγεων είς τόν αυναγωνιαμόν
  των μετά των έξαγ&ιγεων άλλων
  χωρων.
  Ο! Κρήτες—φρονούν οί άρμόδι
  οί — εξάγουν ανευ ουδενός ξε
  νού άνταγωνιαμοΰ είς Αίγυπτον
  καΐ ώς έκ τούτου δέν καβίσταται
  άναγκαία ή ενίσχυσις των. Ένδε
  χεται πάντως καί κατά τάς ιδι¬
  αιτέρας πληροφορίας μου, να έ
  πανασυζητηθή τό ζτίτημα λαμ
  βανομενου μάλιστα ύπ' όφιν ότι
  τό Ελληνικόν Εμπορικόν "Επι
  μελητήριον 'Αλεξανδρείας περυ
  ΧΑΝΙΑ Μά'ίο; (άντοιποκριτβΰ | εΐχε παρακαλέσει ο«μ; ίοθή πρΐμ
  ,* _·*«..—■:.'..- ί_«ο.ο_..'.β------ιΧί} ε{ς τους έξχγοντας εί; Αί
  γυ.ττον σταφυλ-χς διότι καΐ αΰ
  τοΐ άντιμετωπίζουν τόν συναγωνι
  σμόν των παρχγβμένων έκεΐ στ χ
  Φυλών, άλλά καί άλλων είσα
  γομενων εξχθεν καΐ ίδιω;έκ Βουλ
  γαρία;.
  Έκ παοαλληλου πρό; τάς άλ¬
  λας φροντίδας επί τοϋ άντικειμέ-
  νού τούτου τό Υπουργείον τής
  Έθνικής Οίκονομίας, διεβίβασε
  πρό; την κυβερνησιν τοϋΡαίχ,με
  σω τή; έν'Αθήναι; πρεσβείας, πρό
  τάσιν όπως αυξηθή ή δυναμικό-
  τη; είσαγωγή; Ελληνικήν προϊόν
  των είς Γερμανίαν έκτός τού χα·
  ρουΐτοσπόρου καΐ τώννωπώνσταφυ-
  λών, καΐ ξηρών καρπϋν. Την προ
  τάσιν ταύτην στηρίζει τό υπουρ-
  γεΐονέαΐ τοΰ γεγονότος δτι πρό
  τοϋ Αΰστρογερμανικοΰ' Ανσλου;,ή
  "Ελλάς έξήγε σημαντικήν ποσό-
  τητα έκ των ανωτέρω είδών εί;
  Αϋστρίαν. Έξ άλλου τό υπουρ¬
  γείον Γεωργίας καΐ ή 'Αγροτική
  Τραπέζα προέβησαν ήδη εί; την
  λήψιν των άναγκαίων μετρων διά
  την αρτίαν οργάνωσιν τής έξαγω-
  γή; νωπών σταφυλών, έξασφαλι-
  ζομένων εγκαίρως των απαιτου-
  αι δι' έγγράφουτου πρός" τό υ Ι μένων βαγβνίων-φϋγείωνϋδϋ
  πουργειον Έθνικής θίκονβμίας Ι νατόν δέ καί πλοίΜν-φυγείων.
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ό Δήμος Ηρακλείου προ-
  κηρύσσει φανεράν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν την 30 τοθ μη¬
  νός Ίουνΐου 1938 ημέραν
  Πέμπτην καΐ ώραν 11—12 π.
  μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής
  Έπιτροπής διά την προμή¬
  θειαν είς τόν Δήμον χιλίων
  δοχείον βενζίνης διά την λει¬
  τουργίαν των αύτοκινήτων τοϋ
  Δήμου.
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων ευρίσκονται κατατεθει-
  μένοι είς τό γραφείον Διαχει¬
  ρίσεως ύλικοΰ Δήμου ένθα οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λαμ
  βάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην.
  Ηράκλειον τί) 27—5—38
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ ύπάλληλος τελειό
  φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορικής
  Σχολής υπηρετήσας είς τόν
  Στρατόν διά "Κατάστημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη
  (3 καμάρες)
  Τό θαλαμηγόν «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ^
  Περατωθείσης τής έτησίας τού επιθεωρήσεως τό θαλαμηγόν «Ά-
  κρόπολις» έπαναρχίζει άπό αυριον Κυριακήν τα δρομολόγιά τού.
  Ίδεώδες χαρμάνι καπνου.
  Γευσις έξαιρετική.
  Ποιότης πράνματι άσυγκριτη.
  Συσκευασία έκπληκτική.
  Ιδού τα κύρια χαρακτηριστικά τοθ ΝΕΟΥ σιγαρέττου:
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  Προτιμάται άπό τούς μανιώδεις καπνιστάς διότι είναι
  άβλαβές, γλυκόπιοτο, αίθέριο σιγαρέττο.
  —ΟΙ τελειόφοιτοι τής νομι-
  κής.
  Πληροφορούμεθα ότι κατά τε¬
  λευταίαν απόφασιν τής Νομικής
  Σχολής τού Πανεπιστημίου των
  Αθηνών, βλοι ο! μέχρι τοΰδε ά-
  πορρΐφθεντε; είς εν ή δΰο μάθη
  ματα τελειβφοιτοι τής Σχολής
  ταύτης, ως και ο! άπορριπτομςνβι
  μεχρι λήξεως τοΰ τρέχοντος πχ
  νεπιστημιακοΰ ετου;, δέν δα £·
  χούν ώικαίωμα έπανεξετάσεως έν
  τος ενός καί ημίσεως μηνός. Πάν
  τες ούτοι θά παραπεμπωνται είς
  έξετάβεις διά τόν προσέχη Νοέμ¬
  βριον.
  —Τό ταμείον άσφαλίσεως έμ-
  πόρων.
  Ό υπουργός τής Εργασίας κ.
  Δημητράτος εζήτησεν άπό τό
  γνωμοδοτικόν συμβούλιον των
  Κοινωνικήν 'Ασφαλίαεων όπως
  προστεθοΰν δύο θεσεις εί; τό συμ
  βούλιον τού Ταμείου 'Ααφαλίοε-
  ως Έμπορων διά την συμπληρω¬
  ματικήν όργανικήν συμμετοχήν
  των έμπορων είς τό Ταμείον.
  —Διά νά γίνουν σχολικοί
  κήποι.
  Υπό τοΰ ΰπουργείου τής Παι-
  δείας διετέθησαν ύιάφορα ποσχ
  πρός ίδρυσιν νεων βχολικών κή-
  πων. Οΰτω διετέθησαν άνα δραχ¬
  μάς δύο χιλιάδας διά τα δημοτι-
  κα οχολεία Βατολακκου Κρήτης
  καΐ 'Αγίου Νικολάου.
  —Τα έγκαίνια των έγκατα-
  στάσεων των ναυτικών
  όργανώσεων.
  Ή Ναυτική Όργάνωσις τής Ε.
  Ε. Γ. Ο. Η. θά τελεση αύριον, η¬
  μέραν Σάββατον 28 Μαΐου. άπό
  τής 5 μ. μ. ώρας καΐ εξής τα
  έγκαίνια των πρώτων αυτής έγ
  καταβτάσεων, τα όποΐα εκλήθη
  σαν νά τιμήσωσι διά τής παρου
  οίας των αί θρησκευτικάς Πολι¬
  τικαί καΐ Στρατιωτικαί αρχαί
  τής πόλεως, ό Ναύαρχος τοΰ
  Στολου μετα των Κυβερνητών
  και αξιωματικών των πολεμικων
  σκαφων και άπαντα τα τακτικα
  καΐ άθλοΰμενα μελη αυτής ώς
  καΐ ο! φΐλοι τή; θαλάσσης. Κα
  τα τα έγκαίνια θα λάβουν χώ
  ραν έπιδειξει; κολυμβηαευς πα-
  ρα των άθλητών τής Όργανώαε
  ως καί λεμβοδρομίαι παρα των
  ναυτών τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτι-
  κου.
  —Μεταβολαί είς τό πρόσω
  πικόν εργασίας Κρήτης.
  Ό έποπτη; εργασίας Χανίων κ.
  Γ. Παπανικολάου μετετέθη εί;
  την κεντρικήν υπηρεσίαν τού
  Ύφυπουργείου, ά ντ' αΰτοΰ δέ
  ετοποθετήθη εί; Χανιά έ κ. Κ.
  Μαλεβίτη;.
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είδικευθεΐς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισιοι; καΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας ίΊτάρο&ος όδοθ
  Κατεχάκη, πρωην Πλατύ
  σοκκακι) ώραν 9—12 «. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10—12 κ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  Ηαρακαλείται ό εόρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα-
  τοικοθντα είς Σκαλάνι καΐ αμοι¬
  φθήσεται.
  ίν
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  28 Μαΐου 1938
  123^Ώρα
  Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΣΤΟΑΟΣ
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ
  ΤΙ Λ Ε Γ Ο Υ Ν ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥ[ΚΕΝΤΡΟΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι ανεκοινώ¬
  θη επισήμως ή κινητοποίησις τοΰ Ά-
  μερικανικοΰ στόλου είς τόν Ατλαντι¬
  κόν ωκεανόν.
  Οί Άμερικανικοί, κύκλοι έξηγοΰντβς
  την συγκέντρωσιν ταύτην, λέγουν ότι
  άποβλέπουν μόνον είς την επίσκεψιν τής
  εκθέσεως τής Νέας Υόρκης υπό των α¬
  ξιωματικών καί των πληρωμάτων τού
  στόλου.
  Εύνοϊκά τα πορίσματα
  των συζητησεων διά τό Μσπανικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). ΧΘές ή Έπιτροπή
  μή επεμβάσεως υπό την
  προεδρίαν τοΰ Λόρδου Πλύ
  μουθ συνεδρίασεν επί 4 συνε
  ' χεΐς ώρας έξετάσασα τό σχέ
  διον τό προτσθέν υπό τής
  , Άγγλικής Κυβερνήσεως.
  Ι Οί άντιπρόοωποι τής Γερ
  , μανίας καί Ιταλίας έξεδή
  λωσαν Ικανοποίησιν επί ώρι
  σμένων μερών τοΟ σχεδίου.
  Ό άντιπρόσωπος των Σοβιέτ
  εδέχθη τό Αγγλικόν σχέδιον
  άπό μέρους τής Κυβερνήσεως
  τού.
  Τα μέλη τοΰ συμβουλίου
  έδέχθησαν νά άποσυρθοθν οί
  ξένοι έθελονταί έξ Ίσπανίας.
  Έξ όλλου έπρότειναν νά διε-
  νεργήται αύστηρός έλεγχος
  επί των συνόρων καί νηοψ(αι
  επί των προσεγγιζόντων είς
  τούς Ίσπανικούς λιμένος ξέ-
  Ο
  ΣΧ

  Λ
  ΙΠΠΟΣ ΤΥΠΟΣ
  Α2ΕΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ
  ΤΟΝ ΟΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ΛΙΚΑΝΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Κατά τα έκ τοΰ έξωτε«
  ρικού τηλεγραφήματα, ό προχθεσινάς
  βομβαρδισμός τής Άλικάντης, όστις
  υπήρξε καταστρεπτικώτατος, σχολιάζε-
  ται ευρύτατα υπό τού διεθνοΰς τύπου.
  Αέγεται ότι διά τόν βομβαρδισμόν τού¬
  τον θά γίνη καί διάβημα πρός τόν
  στρατηγόν Φράνκο.
  ΟΙΙΑΠΩΝΕΣ ΕΠΙΣΠΕΥΑΟΥΝ
  ΤΗΝ ΡΥ8ΜΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΣΟΥΓΚΙΓΙΑΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ τής
  'Άπω Άνατολής άγγέλλουν ότι οί *Ι-
  άπωνες έπισπεύδουν τόν ρυθμόν των
  έπιχειρήσεων αυτών είς (την Κίναν.
  Έν τώ μεταξύ αγγέλλεται εκ Τόκιο
  ή παραίτησις τοΰ ύπουργού των Στρα¬
  τιωτικών Σουγκιγιάμα όστις φαίνεται
  διεφώνησεν επί τού τρόπου μεθ' ου δι
  εξάγονται ήδη αί έπιχειρήσείς.
  νων σκαφών.
  Οί Άγγλικοί κύκλοι φαίνον
  ται ίκανοποιημένσι άπό την
  πρόοδον ήτις εσημειώθη κατά
  την πρώτην ημέραν τής συνε¬
  δριάσεως τής έπιτροπής Έλπί
  ζεται δέ δτι τό τελικόν άποτέ
  λεσμα θά είνε εύνοι'κόν.
  ΧΤΟ ΣΙΝθΊ'ΑΠδΝΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 ΜαΐοΟ (τηλε¬
  γραφικώς) — Ή εϊδησις δτι ό
  Τσάν—Κάϊ—Σέκ άνέλσβεν ό
  ί'διος τάς πολεμικάς έπιχειρή-
  σεις, μαρτυρεΐ την δυσχερή
  κατάστασιν των πραγμάτων
  έν Κίνα.
  —Κατά πληροφορίας μετα-
  δοθείσας μετ" έπιφυλάξεως έκ
  Παρισίων ή 'ϊα-πωνία υπεσχέ¬
  θη άνταλλάγματα είς την Γερ
  μανίαν διά την άνάκλησιν έκ
  ΚΙνας των Γερμανών στρατι¬
  ωτικών.
  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΚΡΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠ8ΝΙΑΝ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς). — Αγγέλλεται έκ
  Τόκιο δτι ή πολιτική κρίσις έν
  Ίαπωνία είνε γενικωτέρα παρ'
  δσον έξ άρχής παρεστάθη.
  Ή κυβέρνησις λέγεται δτι με
  τα την μεταδοθεΐσαν αντι¬
  κατάστασιν ύπουργών δέν θά
  δυνηθή νά συνεχίση τάς ερ¬
  γασίας της. Πιθανολογεΐται ό
  άνασχηματισμός τής κυβερνή¬
  σεως υπό τόν ίδιον πρωθυ¬
  πουργόν πρίγκηπα Κονόε,
  λαμβάνοντα έκ νέου εντολήν
  υπό τοΰ αύτοκράτορος.
  — Έκ Λονδίνου αγγέλλεται
  δτι είνε γεγονός ή άνακατά
  σις τοΰ έκεΐ Ίάπωνος πρε
  σβευτοθ.
  Ή άπογραφή των έμπορον Ηρακλείου
  άρχεται άπό της προσεχούς Δευτέρας.
  0 Πρωΐνη
  ΑΙΔΗΑαΣΕΙΣ ΤΟΥΧΕΝΑΑΊ Ν
  ΔΕΝ ΕΚΑΜΟΝΙΝΑ» ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ
  Η ΠΡΑΓΑ ΦΡΟΝΕΙ ΟΤΙ ΟΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΗ
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΧΟΥ
  ΛΘΙΙΝ %.! «7" ΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). - Τηλέγραφον εκ ορχ
  γας καί Παρισίων ότι αι δηλωσεις τοΰ
  Χενλάϊν επί τοΰ Τσεχοσλοβακικοΰ προ-
  έκεϊ όδυνηράν εντύπωσιν.
  εχάλεσαν έκεϊ όδυνηράν ενύπωσι
  Οί κύκλοι τής ΙΙράγας εκφράζοντα-,
  άν*πιφυλάκ:ω^ μετά πολλής α«αι«:ο.
  ό ί δλώ
  ΕΞΑΠΕΛΥΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρι¬
  σίων ότι τα έθνικά σχρατεύματα έξα-
  πέλυσαν χθές σφοδράν επίθεσιν εναντίον
  τής Βαλενθίας. Τα πρώτα άποτελέσμα-
  τα τής έπιθέσεως ταύτης παραμένουσιν
  άγνωστα μέχρι τής στιγμής.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτού Λ,μας). — Έκ Βαρκελώνης
  τηλεγραφείται ότι αί κυβερνητικαί άν-
  τεπιθέσεις συνεχίζονται είς την Κατα-
  λωνίαν. Τό στρατηγείον τού Φράνκο
  αγγέλλει αντιθέτως ότι οί κυβερνητικοί
  άποκρούονται καί ότι την πρωτοβουλί¬
  αν των έπιχειρήσεο>ν εχουν αί έθνικαί
  δυνάμεις. Πάντως γεγονός είνε ότι διε-
  ξάγανται λυσσώδεις μαχαι καθ* όλον τό
  μέτωπον έν Καταλωνία.
  ΟΙΓΑΜΟΙΤΗΣΘΥΓΑΤΡΟΣ
  ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕ11ΡΓΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως εδημοσιεύθη Βασιλικόν
  Διάταγμα διά τοΰ όποίου ή Α. ]%Ι.
  ό Βασιλεύς ενέκρινε τόν γάμον τής Ου-
  γατρός τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, πριγ-
  κηπίσσης Εύγενίας μετά τού πρίγκηπος
  Δομηνίκου Ρενιέ Ράντσιβιλ.
  ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΚΑΛΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).—Υπό τής Μετεωρολο-
  γικής υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι ό και-
  ρός είς ολόκληρον την 'Έλλάδα είνε
  σχετικώς καλός. Ηαρατηρείται γενικώς
  ύψωσις τής Οερμοχρασέας.
  Ή καταρτισθείσα ενταύθα επι-
  τροπή διά την διενέργειαν τής,
  άπογραφής των έν τω νομώ Η¬
  ρακλείου εμπόριον πρός έγγρα-
  φήν αυτών είς τό Ταμείον Άσφα
  λίσεο>ς Έμπόρων τής Ελλάδος,
  συνεδριάσασα απεφάσισεν την έ¬
  ναρξιν τής άπογραφής αυτών ά¬
  πό τής προσεχούς Δευτέρας. Σχε¬
  τικώς εξέδωκε χθές την κατωτέ¬
  ρω ανακοίνωσιν:
  «Ανακοινούται δτι άπό τής προ¬
  σεχούς Δευτέρας 30 Μαΐου έ. έ.
  άρχεται έν τώ Νομφ Ηρακλείου
  ή άπογραφή των έμπόρων τοϋ
  Νομοΰ διά την Ιγγραφήν των είς
  τό Ταμείον Άσφαλίσεως Έμπό¬
  ρων τής Ελλάδος. Ώς "Εμποροι
  θεωροΰνται αυτοδικαίως οί εγγε¬
  γραμμένοι είς τα Έμπορικά τμή-
  ματα τοΰ ΈμπορικοΟ Έπιμελητη-
  1 ρίου καί τάν ΈμπορικόνΣύλλογον.
  Έπίσης υπόκεινται είς την απο¬
  γραφήν καί οί κατά κοινήν συνιί-
  δησιν θεωρούμενοι ώ; Ιμποροι έ*-
  στω καί άν προηγουμένως Ιχουν
  άπογραφή είς τό Ταμείον Άβφ-χ-
  λίσεως Έπαγγελματιών.
  Οί όρισθέντες άπογραφεΐς άπό
  τής ανωτέρω ημέρας Οά άρχίσω-
  σι παραδίδοντες είς τούς κ. κ.
  Έμπόρννς τα δελτία άπογραφής.
  Ώς ήμέρα άπογραφής διά την
  οποίαν θά δοθούν αί απαντήσεως
  τα έρωτ,ήματα των δελτίων
  εί
  δρίζομεν την 3ην Ίουνίου ημέραν
  Παρασκευήν μετά την οποίαν οί
  άπογραφεΐς θά προσέλθωσι καί
  πάλιν διά νά παραλάβωσι τα δελ¬
  τία συμπεπληρωμένα.
  Έκαστος Ιμπορος μετά τοΟ δελ-
  τίου όφείλει νά παραδώση δύο
  φωτογραφίας τού καί δραχμάς ε¬
  κατόν έναντι διπλοτύπου άποδεί
  ξεως την οποίαν θά παραδώση είς
  αυτόν ό άπογραφεύς μονογραφη-
  μένην παρά τής Έπιτροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Μαίου 1938
  Ή Έπιτροπή Άπογραφής
  Ό Πρόεδρον Γεώγρ. Συγκελ-
  λάκης.
  Τα Μέλη: Ιωάν. Λιναρδάκης,
  Σάββας Τσαχάκης».
  Ή κίνησις των σταφίδων μας
  εις την αγοράν τοΰ Λονδίνου.
  Κατά τελευταίας πληροφο¬
  ρίας έκ Λονδίνου ή κίνησις έ
  π ι των σουλτανινών ένεφάνι-
  σε ποιάν τίνα ϋφεσιν. Αί γε¬
  νόμεναι πράξεις άψεώρων
  σουλτανίνας Αύστραλίας πω-
  ληθείσας είς τάς ίσχυούσας
  μέχρι τοϋδε τιμάο, δηλαδή
  πρός 36)—,37)—, 38)—, 40)—,
  44)— καί 50)—,52) καί 56)—
  διά μικράς τινάς μερίδας έξσι
  ρετικής δλως ποιότητος καρ-
  ποΰ.
  Έπωλήθησαν έπίσης καί τί¬
  νες σμυρναϊκαί άρ. 9 πρός
  38)—καί 39)— είς άνάλωσιν,
  μία μερίς Κρητικών πρός 51)—
  καί έξαιρετικής δλως ποιότη¬
  τος μικρομερίς καρποΰ Πελο-
  νήσου πρός 72)—.
  Κατά σχετικάς έξ άλλου
  πληροφορίας πρός την Ελλη¬
  νικήν Βασιλικήν Πρεσβείαν
  Λονδίνου είς την σταφιδαγο-
  ράν Λίβερπουλ εκλείσθησαν
  συμβόλαια διά μικράς μερί¬
  δας Κρητικών σουλτανινών
  ποιότητος αριθ. 1 πρός 45)—
  καί 46)— καί Πελοποννήσου
  πρός 48)—καί 49)— τσίφ μέ
  φόρτωσιν Σεπτεμβρίου. Μικραί
  πωλήσεις ωσαύτως εσημειώ¬
  θησαν επί Καλλιφορνιακών
  καί Σμυρναϊκών σουλτανινών
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΟΙΡΩΝ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
  διεβίβασε πρός τόν κ. Νομάρ¬
  χην Ηρακλείου τόν φάκελ-
  λον τόν αφορώντα την κατα¬
  σκευήν των έργων υδρεύσε¬
  ως τοϋ συνοικισμοϋ «Καπα-
  ριανών» τής Κοινότητος Μοι¬
  ρών, πρός περαιτέρω ένερ
  γείας.
  ΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα διά
  μελετωμένου νόμου λαμβάνε-
  ται πρόνοια δπως έξαιρεθώ-
  σι τής διά τοϋ άρθρου 20 τοϋ
  Α. Ν. 1115)1938 έπιβληθείσης
  αυξήσεως τής υπέρ τοΰ Μ. Τ.
  Π. Υ. κρατήσεως, αί πρό τής
  ίσχύος τοΟ νόμου τούτου κα-
  ταρτισθεΐσαι συμβάσεις εκτε¬
  λέσεως δημοσΐων έργων άνε
  ξαρτήτως χρόνου εκτελέσεως
  αυτών.
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Επετράπη δι" ύπουργικής
  αποφάσεως δπως επί εκάστου
  φορτηγοΰ αύτοκινήτου έπιβι-
  βάζεται είς εμπορος διά την
  συνοδεΐαν των μεταφερομένων
  διά των αυτοκίνητον έμπο-
  ρευμάτων.
  Ο ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  ενέκρινε απόφασιν τοΰ Κοινο-
  τικοΟ Συμβουλίου Καβροχωρί-
  ου περΐ διαθέσεως 15.000 δρ.
  διά την ενίσχυσιν τοΰ αγώ¬
  νος κατά τής έλονοσΐας.
  ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών δι* έγγράφου τού
  πρός την Νομαρχίαν Ηρα¬
  κλείου γνωρίζει έξ άφορμής
  γενομένων εντέυθεν ένεργειών
  δτι, οί άξιωματικοί τών'πολε-
  μικών καταστάσεων πολεμι-
  κής διαθεσιμότητος καί άπο-
  στρατείας δέν άπολαμβάνου·
  σι τοΰ δικαιώματος τοΟ ανα¬
  πήρου ή άνικάνου άξιωματι-
  κοϋ. "Απαντες οί λοιποί άξι¬
  ωματικοί τοϋ νόμου 2588 ώς
  καί οί τοιούτοι των πολεμικών
  καταστάσεων διαθεσιμότητος
  καί άποστρατείας νόμου 4506
  άνίκανοι διά την στρατιωτι-
  κήν υπηρεσίαν έξαιροθνται
  καί δέν χαρακτηρίζονται άνά
  πηροι ή άνίκανοι.
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΠΟΛΕΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
  Χθές την πρωΐαν μετέβησαν είς
  Καστέλλι φιλοξενηθέντες 6πό τής
  Κοινότητος ό άναπληρωτής τοΟ
  υπουργοΰ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης
  κ. Ίππόλυτος, ό άντιναύαρχος κ.
  Οίκονόμου, ό νομάρχης^ κ. Μάρ-
  κελλος, ό Δήμαρχος κ. Γεωργι¬
  άδης, οί κυβερνήται των πολεμι¬
  κών σκαφών καί πολλοί άνώτε-
  ροι καί κατώτεροι άξιωματικοί
  τοΟ στόλου.
  ΔΩΡΕΑ
  Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ
  Ή κατάθεσις στεφάνου υπό
  τοΰ άντιναυάρχου κ. Οίκονόμου,
  είς τό^ μνημείον τοΰ αγνώστου
  στρατιώτου θά λάβη χώραν σή¬
  μερον την 11 π. μ. ακριβώς. Κα¬
  τά την κατάθεσιν θά παραστώσι
  ό άναπληρωτής τοΰ δπουργοΰ Γεν.
  ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπ. Ίππό-
  τος, ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος,
  ° Δι7μαρχος κ. Γεωργιάδης, οί
  κυβερνήται καί οί άξιωματικοί
  τοΰ στόλου φέροντες χήν όπ' άρ.
  3 σχολήν μετά ξίφους, αί Ινταΰ-
  |θα στραϊΐωτικαί, λιμενικαί, καί
  ! πολιτικαί αρχαί κ. ά. Ναυτικόν
  άγημα θά αποδώση τάς νενομισμέ¬
  νας τιμάς.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Αθη¬
  νών θά εκτελέση σήμερον τό κ»-
  τωθι πρόγραμμα:
  ^ "Ωρα 7—7.10' Μετεωρ0λογικά
  νεα· χρηματιστήριον, 7—7 40' δί
  σκοι όπερεττων, 7.40-8 παιδική
  μουσική 8-8.45' ευθυμος μουσίί
  κή (συγκρότημα έρασιτέχνου κ
  Καΐσαροθ) 8.45-9 όμιλία 0-9
  00 ρεσιταλ τραγουδιοθ β«ρυτόνου
  κ. Ευστρατίου, 9.30'-945' ΕΖ8Λ
  σεις, 9.45- Ιθ.45' ό
  3
  Ό κ. Βασίλειος Μαγρι-
  πλής κατέθεσεν είς τό Όρψα-
  νοτροφεΐον Νεαπόλεως δρχ.
  250 είς μνήμην ^τοΰ άποβιώ
  σαντος φίλου τού Κων)νου
  Κουρουπάκη.
  άν*πιφυλάκ:ω^ μετά πολλής «:ο
  δοξίας, τονίζοντες ότι αί δηλώσεις αυ¬
  ται θά δυσχεράνωσιν άναγκαστικώς τάς
  συνεννοήβεις διά την ρύθμισιν τοΰ Τσε¬
  χοσλοβακικοΰ.
  ΣΫΝΕΧΪΖΘΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΟΘΕΝ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ 114 ΠΑΡΑ ΒΙ ΑΣ ΕΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΓΪΟΤΣΕΧΙΚαΗ ΣΥΝΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). —Σημεριναί πληροφορί¬
  αι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι συν
  εχίζονται εκατέρωθεν αί καταγγελίαι
  διά παραβιάσεις των Γερμανοτσβχικών
  συνόρων. Οί Τσέχοι κατηγοροΰν τούς
  Γερμανούς ότι απεπειράθησαν καί πά¬
  λιν νά εισέλθουν είς τό έδαφος αυτών.
  Αντιθέτως οί Γερμννοί ίσχυρίζονται
  ότι είνε κατάφωροι πλέον αί έπίβουλοι
  προθέσεις τής Τσαχοσλοβακίας διά των
  κινήσβων τοΰ βτρατοΰ της είς τα σύνορα
  καί τής μή άποστρατ&ύσ&ως εισέτι των
  κληθέντων έφέδρων.
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
  ΑΓΓΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Έκ Πράγας αγγέλλε¬
  ται ότι αναμένονται έκεΐ οί "Αγγλοι πά
  ρατηρηταί οΐτινες καί θά παρακολουθή-
  «ουν την κατάστασιν καθώς καί την στά¬
  σιν τής Τσεχοσλοβακικής κυβερνήσεως
  έναντι τής Γερμανίας μετά την όλοκλή-
  ρωσιν των έκλογικών άποτελεαμάτων
  των δημοτικών έκλογών, αΐτινες θά συ-
  νεχισθοΰν ώς γνωστόν καί την προσέχη
  Κυριακήν (αυριον).
  ΕΙΣ ΤΩ ΜΕΞΙΚΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΠΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »7Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Καθ' ά ;άγγέλλεται έκ
  Νέας Υόρκης εις;τό Μεξικόν συνεχίζε-
  ται η αυτή «ακαθόριστος κατάστασις. Ή
  επανάσ τάσις άν δέν επικρατή γίνεται έν
  τούτοις πρόξενος πολλών άνησυχιών
  καθ^ ότι οί κυβερνητικοί άποδεικνύον-
  ται επί ταΰ παρόντος άνίσχυροι νά την
  καταατβίλουν έξ ολοκλήρου.
  Ο ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Πέ¬
  ραν ότι έφθασεν έκεϊ ό Πρόεδρος τής
  Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Άτατούρκ.
  Εις Ίσταμπούλ ό Κεμάλ θά παραμεί-
  νη κατα τό θέρος έπιχειρών πιθανώς
  καί ταξίδιον ανά τό Λίγαίον διά τής
  αγορασθείσης τελευταίως Οαλαμηγού
  τού.
  ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ
  ΤΩΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  3-11 Είδησεις 11'—11.30'<5ρ. χηστρα συνέχεια, 11.30—12 αου- σική χοροΰ (δ£σχοι). μ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Προχθές ανεχώρησε δι" Α¬ θήνας ό θεοφιλέστατος Κυδω νίας καί Άποκορώνου κ Ά· γαθάγγελος Ξηρουχάκης,' ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τοΰ άνταπο κριτοΰ μας). — Ή κατάστασις 23άτό- *·ων δηλητηριασθέντων χθές έν Αθή¬ ναις λόγω καταναλώσεως τυρού κακής ποιότητος εβελτιώθη σήμερον. ΑΡΧΙΖΕΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ »7 Μαΐου (τού άνταπο- χριτού ^μας).—^Ανεκοινώθη ότι έντός μηνός αρχίζει η αεροπορική γραμμή μ-έσω τοΰ έν ΊΙρακλ&ίω Κρήτης άερο- ορομίου ούτινος ή καταβκευή περατοθ-