95832

Αριθμός τεύχους

4875

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ουν
  χ
  οροΰν το^
  "•ν καί κ%.
  επίβουλοι
  άς διά των
  τα σύνορι
  εισέτι τ* Ι
  ΡΗΤΑΙ
  ου άντατΗ)
  άγγέλλε·
  άγγλοι «ϊ
  χκολουθή·
  την βτά· ί
  ν όλοκλή·
  λεσμάτων
  "Κ θά ·»■
  προβεχή ι
  **
  ηιθ*ν^
  διά «*ί«
  β
  άντ**0
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  βξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  29
  ΜΑΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *875
  ΪΒΕτβΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΟΜΙΖΟΥΙ
  ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΟΗΗΣ
  Όλαι αί έκ τού εξωτερικόν
  διαβιβαζόμεναι νεώτεραι εί-
  δήσεις συμφωνοϋν ότι παρα-
  τηρεΐται πάλιν άπό χθές ση-
  μαντική ϋφεσις είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην. Ή Γερμα-
  νία φαίνεται ήδη κατά πο-
  λύ διαλλακτικωτέρα. Καί ό
  άρχηγόί των Γερμανών Σου-
  διτών τής Τσεχοσλοβακίας
  χ. Χενλάϊν εδέχθη ν' αρχί¬
  ση άπ' εύθείας διαπραγματεύ
  σεις μέ τόν πρωθυπουργόν
  κ. Χότζα πρός ρύθμισιν τοΰ
  νέου καθεστώτος των μειονο-
  τήτων κατά τρόπον δίκαιον,
  άλλά καί ειρηνικόν. Δικαιο-
  λογοΰνται επομένως αί έκδη
  λουμεναι αίσιόδοξοι προβλέ-
  ψεις περί άποφυγής τής ρή¬
  ξεως πού θά ηγεν είς πόλε¬
  μον. Άλλά δικαιολογοΰν-
  ται μέχρις ενός σημείου μό¬
  νον. Διότι, εν θλιβερόν, ά-
  πρόοπτον η καί τυχαΐον εν¬
  τελώς επεισόδιον κατά τάς
  σημερινάς δημοτικάς εκλο¬
  γάς είς την Τσεχοσλοβακίαν,
  μία σύγκρουσις μεταξύ Τσέ-
  χων πατριωτών καί Γερμα¬
  νών έξ αφορμάς τής έξάψε-
  ως πού έχει προκαλέσει ό
  έκλογικός άνταγωνισμός,
  ειμπορεί νά έχουν άνυπολο-
  γίστους συνεπείας καί νά ό
  δηγήσουν είς μοιραίας καί
  άναποφεύκτους πλέον λύσεις.
  Έπιβάλλεται επομένως πε·
  ρισσοτέρα έπιφυλλακτικότης
  καί μεγαλύτερος σκεπτικι-
  σμός, άπό όσην δικαιολογεί
  ή σημερινή πραγματικότης
  αισιοδοξίαν. Ή κατάστασις
  είναι εισέτι κρίσιμος καί σο¬
  βαρά. Καί χρειάζεται πολύ
  λεπτός χειρισμός διά νά έξο
  μαλυνθή τελείως καί νά έκ
  καθαρισθή κατά τρόπον πού
  νά μην εμπνέη πλέον ανη¬
  συχίας.
  Άλλ' ή γαλήνευσις τής Εύ
  ρώπης, δέν θά εξαρτηθή βε¬
  βαία έκ τής εκβάσεως των
  σημερινήν έν Τσεχοσλοβα-
  κία έκλογών, μόνον, ©ά ε¬
  ξαρτηθή έν πολλοΐς καί κυ»
  ρίως έξ αυτών, έκ των άπο-
  τελεσμάτων πού θά εχουν αί
  συντελούμεναι ήδη είς όλας
  τάς πρωτευούσας των κρα-
  τών τής Ηπείρου μ«ς δι¬
  πλωματικαί ζυμώσεις καί έκ
  τής τελικής κατατάξεως των
  δυνάμεων καί τοϋ όριστικοΰ
  σχηματισμοΰ των άντιμαχο-
  μένων συγκροτημάτων κρα-
  τών. Όπως έπίσης θά εξαρτη¬
  θή καί έκ τού βαθμοΰ άνα-
  πτύξεως των έξοπλισμών των
  μεγάλων κυρίως εθνών. Καί
  άκόμη θά εξαρτηθή έκ τής
  τελικής τροπής την οποίαν
  θά έχουν αί διεξαγόμεναι η¬
  δη σκληραί μαχαι έν "Ισπα¬
  νία καί έν Κίνα δεδομένου,
  δτι, αμφότεροι οί πόλεμοι
  αύτοί καί ή τελική Ικβασίς
  των ένδιαφέρουν άμεσώτατα
  δλας τάς μεγάλας εύρωπαϊ-
  κάς δυνάμεις. Δυστυχώς δ-
  μως, ώς πρός τα άποτελέσμα-
  τα τής εκδηλωθείσης καί συ-
  νεχιζομένης εισέτι διπλωμα-
  τικής δραστηριότητος, τίποτε
  δέν είνε είσέτι γνωστόν ου-
  τβ βέβαιον. Διά την Γαλλί¬
  αν μένει πάντοτε άκαθόρι-
  στος ή στάσις τής Πολωνίας
  καί Ρουμανίας έν περιπτώσει
  έκρήξεως πολέμου. Μολονό¬
  τι δέ μετά την τελευταίαν
  διακοίνωσιν τής πρώτης έν
  Παρισίοις, θεωρεϊται υπό
  των διπλωματικήν κύκλων,
  ώς ©ύσιαστικως καταγγελθεΐ-
  σα ή Πολωνογαλλική συμ
  μαχία, έν τούτοις δέν έξέλι
  πον είσέτι <χί έλπίδες δτιΐεί περίπτωσιν πολέμου όχι μό νόν δέν θά Ιμενεν ή Πολω νία οΰδετέρα, άλλά καί 8ά έσπευδε παρά τό πλευρόν τής Γαλλίας. Άλλ' ή πολιτι- κή, προκειμένου νά ληφθούν ίστορικαί, τολμηρ«ϊ» ήρ«ϊ- καί άποφάσεις δέν είμπορεΐ νά στηρίζεται βεβαία είς πι- θανόΐητας καί άσθενεϊς άβε- Ιλίδ * β»»βρ«ν είπομεν, τίποτε δέν είνε α¬ πολύτως βέβαιον, δεδομένου ότι έκτός τής Πολωνίας καί πλείστα δσα άλλα κράτη δέν έχουν σαφώς καθωρισμένην την θέσιν των έναντι των διε θνών γεγονότων. Δέν συμβαίνει δμως τό Ι¬ διον καί δσον άφορά τούς έ- ξοπλισμούς. Ώς πρός αύ- τούς ύπάρχει ή βεβαιότης πλέον δτι έχουν αυξηθή κα ταπληκτικά καί ότι συνεχί- |ονται μέ πρωτοφανή διά την ιστορίαν τής ανθρωπό¬ τητος μανίαν καί έντασιν. Άρκεϊ ή δήλωσις τοϋ "Αγ- γλου ύφυπουργοΰ των Ναυτι- κών, ότι ή Αγγλία ναυπη* γεΐ την στιγμήν αύτην εκα¬ τόν πεντήκοντα έν μικρά καί μεγάλα πολεμικά σκά- φη, 562.000 τόννων συνολι- κώς, διά νά σχηματίσωμεν μίαν ιδέαν τοΰ έξοπλιστικοϋ όργασμοΰ τής έποχης μας. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι, ή Ιδία δραστηριότης πά- ρατηρεΐται προκειμένου καί περί των κατά ξηράν καί ά- έρα έξοπλισμών. Καί δχι μό¬ νον είς την Αγγλίαν άλλά καί είς την Γαλλίαν καί την Αμερικήν καί έν άναλογία βεβαία είς την Γερμανίαν καί Ιταλίαν καθώς καί είς τάς άλλας μικροτέρας χώ¬ ρας. Άφοΰ καί αυτή ή φίλη, γείτων μας καί κατ' εξοχήν ειρηνόφιλος Τουρκία, προσέ- φυγεν είς την σύναψιν δα- νείου 16 έκατομμυρίων λι· ρών στερλινών διά την ενί¬ σχυσιν των άμυντικών της δυνάμεων καί κυρίως των κατά θάλασσαν τοιούτων. Καί βεβαία αυτή ή έντασις των έξοπλισμών θά έπιδρά- ση μεγάλως είς την τελικήν δίαμόρφωσιν τής καταστάσε¬ ως καί είς την διά τής είρή- νης η διά βιαίων μέσω ν εκ¬ καθάρισιν των προβλημάτων καί των διαφόρων πού χωρί- ζουν τούς λαούς τής γής καί προκαλοΰν τα μεταξύ των θανάσιμα μίση· Επαναλαμ¬ βάνομεν λοιπόν καί πάλιν, δτι μοιραίως φερόμεθα πρός ταχείας καί ριζικάς λύσεις, οίαιδήποτε καί άν είναι. Ή σημερινή κατάστασις είναι αδύνατον νά συνεχισθή επί πολύ εισέτι. Διότι έρχεται είς άντίθεσιν πρός τούς νό- μους πού διέπουν την ζωήν των λαών καί τάς μεταξύ των διαφόρων εθνών οίκονο μικάς καί πολιτικάς βχέσεις ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ά*Ρ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ^ΟΕ1ΜΑ "Ολοι ένθουσιάζωνται μέ τάς παρελάσεις. Γιατί είνε απλώς ω¬ ραίον θέαμα; Νομίζω δχι. Πάν- τοτε καί δ τελευταίας θεατής έν- διαφέρεται διά τόν παλμόν τους. Ό άντιμΐλιταριστής Έρδέ πού έ- κωμικοποίησε σέ ίρθρα τού ή ά- κριβέστερα προσεπάθησε νά κωμι- κοποιήση τούς συμβολισμούς τοθ Έθνους τού, απέτυχεν οικτρώς. "Οχι διότι διεψεύσθη άπό τα πράγματα. Κιιρίως διότι διεψεύ- σθη άπό τόν Ιδιον τόν εαυτόν τού: "Εγινεν άργότερα δ φλογε ρώτερος υπερασπιστής τής σημαί άς τοθ συντάγματός τού. Παρακολουθων χθές την παρέ- λασιν διά των όδών, τοθ ναυτι- κοθ άγήματος, την τόσο έπιβλητι κή, έθυμήθηκα άναγκαστικως τί γεγονός αύτί. Άπό τό τελευταίον δέν ίλίΐψεν, οδτε ή θέσις τού είς την τέχνην. 'Υπάρχει ϊργον καί μάλιστα «νεωτεριστοθ» συγγρα- φέως, ί οποίος δίδει δλην την ψυ χολογίαν τής παρελάσεως είς μί αν σκηνογραφίαν. Πρός αυτήν τρέ χει λαχανιασμένος δλος δ κόαμοι μιόίς λαίκής καθαρώς συνοικίας Ό κάπελας, δ ψιλικατζής, τό κο ρίτσι τής γειτονιάς, ί γυρολόγος, χδ χαμίνι καί τελευταΐος δ άστός τϊοΟ βρέθηχεν έχεΐ μέ την γκβα- βερνάντα χαΐ τα παιδία τού. Ή παρέλασις περν£ καμαρωμένη καί υπό κατανυκτικήν σιγήν ή μό- λις άκουομένας έπιφωνήσεις θαυ μασμοθ. "Ολοι Ιχουν κάτι νά ποθν. Άκόμη καί ή δπηρέτρια τοθ «νοικοκύρη» τής συνοικίας πού φθάνει μέ καθυστέρησιν. —Ή τελευταία θά ένδιαφέρεται βεβαία καί γιά κανένα λιγυρόν «έ- ξάδελφο». Δέν εϊν' £τσι; Ό εύφυολόγος τοθ ζητήματος είνε πιθανόν νά διατύπωνεν αύ την την παρατήρησιν. 'Ωστόσο είνε βέβαιον 8τι ,καΐ μέ την παρατήρησιν αυτήν ' τό θέμα δέν χάνει^ την γενικήν ψυχολογίαν τού. "Ο,τι διέπει τούς θεατάς τής παρελάσεως είνε δ ένθουσια- σμός. Ουδέποτε έπαυσε νά εμπνέη τόν κόσμον ή άγάπη πρός τα έθνικά σόμβολα. Πέτε 8πως θέλετε την θυσίαν τής άγάπης αυτής. "Ισως νά μην εχετε άδικον καί είς την περίπτωσιν άκόμη πού, θά την ό'νομάσετε απλήν περιέρ γειαν: Ό λαός τρέχει πάν¬ τοτε πρός τό θέαμα — κάθε θέ¬ αμα1 άρκεΐ νά δίδεται δω- ρεάν. θά πέσετε δμως έξω, απολύτως Ιξω, άν είς τό βάθος αυτής τής περιεργείας, δέν ξε- χωρίσετε έδώ, τόν άκατάλυτον καί άναλλοίωτον παλμόν πού δη- μιουργεί τάς μεγάλας έθνικάς όντότητας. Ή σημαία, ή φαμφά- ρα, αί λάμψεις των λογχών, τό παράστημα, δ ρυθμός, αί στολαί, άποτελοθν σχεδόν πάντοτε Ινα σύνολον πού δέν δονεϊ απλώς την φαντασίαν άλλά καί τα μυχι- αίτατα τής λαικής ψυχής. —Δέν είμαι οϋτε δεξιός, οΰτε άριστερός φίλοι μου. ΕΓμαι Γάλ- λος ! Αυτή ή Ιπιγραμματική απάν¬ τησις εδόθη άπό Γαλλικήν εφη¬ μερίδα κατά την τελευταίαν πολι¬ τικήν κρίσιν καί ώς λεζάντα κά- τω άπό έ'να έπΕκαιρο σκίτσο. Άλλά καί χωρίς την ίφορμίιν αυτήν, θά άρκοθσε νομίζω μία παρέλασις των Σπαχήδων ή των Ζουάβων διά νά δοθ^ καί άπά τόν οιονδήποτε θεατήν πρός τόν οιονδήποτε τρίτον. Καί φυσικά άπό τδν Έλληνα θεατήν μιας πα¬ ρελάσεως είς την οποίαν τα έ¬ θνικά σύμβολα τοθ τελευταίου, θά παρουσίαζον τό αύτό χαρακτηρι- στικόν σύνολον: Ό έθνικός καθα¬ ρώς παλμός είνε άμετάβλητος δι' δλας τάς εποχάς καί δλους τούς λαούς. * Είπαν μερικοί δτι αυτή ή γε- νική μυστικιστική προσήλωσις κατά τάς στρατιωτικάς παρελά- σεις Ιχει γενικώτερο χαρακτή- ρα. Έκδηλώνει τάς έμφύτους τά- σεις τή; ανθρωπίνης ψυχής πρός τάς δυνάμεις τοθ πνεύματος. "Ι¬ σως νά μην είχαν* άδικο ουτε αυ- τοί. Ή φιλοπατρία γενικεύεται καί μέχρι τοΰ δρου τούτου. Τό πνεθμα άλλως τε είνε μέσα είς τάς διεκδικήσεις τής: Ή ίδέα τής ελευθερίας καί τής αυτοδιαθέσε- ως είνε άρχή είς δλας τάς εύγε- νεΐς ίκδηλώσεις κ*ί των άτόμων καί των λαών. Μία παρέλασις συγκλονίζει διίτι δασίζεται είς την περιφρούρησιν τής ίδέας αυ¬ τής. Καί είνε φυσικόν νά έξυψώ- νη καί Ιθνικώς καί κοινωνικάς τούς πάντας. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΔΙΑΤΙΟΕΝΤΑΙ 90 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΝΛΚΟΚΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΙΐΚΗΤΟΥ κ! ΙΦΑΚΙΑΗΑΚΗ. Άπό την συνάδελφον «Καθημε¬ ρινήν» τώνΆθηνών παραλαμβάνο¬ μεν χαί άναδημοσιεύομεν τάς κατωτέρω δηλώσεις χοθ 6πουργοΟ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Μπ. Σφακιανά¬ κη, διά τα παραγωγικά Ιργα τής νήσου μας. «Ένα άπό τα σπουδαιότε- ρα ζητήματα τής Κρήτης, είς τό οποίον ή Γενική Διοίκησις αποδίδει εξαιρετικήν σημα¬ σίαν είναι τα παραγωγικά έ'ργα. Ή κυβέρνησις, ή όποΐα πιστεύει δτι ή εύημερία τοΰ τόπου καΐ των κατοίκίον έξσρ τδται κατά πρώτον λόγον άπό την εκτέλεσιν τοιούτων έργων, διέθεσεν έκ τοθ κρα- τικοΟ προϋπολογισμοΰ ετησί¬ ως τό ποσόν των 5 έκατομμυ¬ ρίων δραχμών. Μέ βάσιν τα πέντε ταυτα έκατομμύρια υ¬ πεγράφη σύμβασις μετά τής Άγροτικής Τραπέζης διά την χορήγησιν δανεΐου έκ 50 έκα¬ τομμυρίων δραχμ&ν. Όριστι- κή μελέτη διά τα παραγωγι¬ κά έργα τής Κρήτης δέν έγι¬ νεν είσέτι. Αί τεχνικαί πάντως υπηρεσίαι ύπελόγισαν δτι θ' άπαιτηθή διά την εκτέλεσιν καί την συμπλήρωσιν των πο¬ σόν 150 έκατομμυρίων δραχ¬ μών. Ελάβομεν δμως την α¬ πόφασιν ν' αρχίσωμεν την ό- λοκλήρωσιν των παραγωγι- κών έργων τής Κρήτης μέ τα 50 έκατομμύρια. Διότι αί πλέ¬ ον άσφαλεΐς προβλέψεις των είδικών άναβιβάζουν την αύ¬ ξησιν τής παραγωγής τής Κρήτης είς Εν τρίτον τής ση- μερινής συνολικής τής νήσου. Πρόκειτσι συνεπώς περί ζω- τικοϋ καί έξαιρετικώς σπου- δαίου ζητήματος δχι μόνον τής Κρήτης άλλβ γενικώτερον τοό τόπου. "Εκ των προσό- δων δέ, αί οποίαι ,θά προκύ- ψουν άπό τα έργα πού θά γί¬ νουν μέ τό δάνειον των 50 έ¬ κατομμυρίων θά συμπληρω- θοϋν καί τα ύπόλοιπα. »Διά την ομαλήν εξέλιξιν καί την ταχείαν αποπεράτω¬ σιν άλλά καί διά την άσφάλει αν των έργων κατελήξαμεν είς την απόφασιν νά τα ά- ναθέσωμεν είς την έταιρίαν Μπούτ. Μία μικρά αϋξησις των γενικών έξόδων ήτοι 1—2 επί τοίς εκατόν δέν έπηρεά- ζει την άπόφσσίν μας, διότι ! ταυτα διατίθενται κατά τό πλείστον είς τα 'βελτιωμένα ήμερομίσθια πού καταβάλλει είς τούς εργάτας ή έν λόγω έταιρία καί είς την ασφάλει¬ αν των έργων. Ό ύφιστάμε- νος Νόμος, ό οποίος περιορί ζει την έταιρίαν Μπούτ είς τόν κάμπον τής Μεσσαράς, θά τροποποιηθή είς τρόπον ώ- στε νά δοθή ή εύχέρεια είς την Γενικήν Διοίκησιν ν' ανα¬ θέση είς αυτήν δλα τα παρα¬ γωγικά έργα τής Κρήτης. »Τά έ'ργα, τα όποΐα καί νέ- ας γαίας θά δώσουν είς την καλλιέργειαν καί την άρδευ- σιν πολλών έκτάσεων θά επι¬ τύχουν, είναι έν συνόλφ δέκσ πέντε. Έκ τούτων τό σπουδαι¬ ότερον είναι ή διευθέτησις χειμάρρων καί ή άρδευσις τοϋ μεγάλου κάμπου τής Μεσσα ρδς, ποϋ ή καλλιεργουμένη έκτασΐς τού ώς γνωστόν όπερ βαίνει τάς 400 χιλιάδας στρεμμάτων. Ευθύς ώς δή μοσιευθή ό νέος Νόμος θ'άρχί- σουν αί όριστικαί μελέται, αί οποίαι θ' ά-αιτήσουν έν έ"τος καί μετά ταυτα θ' αρχίση ή- έκτέλεσις των έργων. »Θεωρώ δέ καθήκον μου ε¬ πί τή εύκαιρία ταύτη νά έκφράσω την ευγνωμοσύνην τοϋ λαοϋ τής Κρήτης πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, ό οποίος έκτιμήσας την έργα- τικότητά τού καί την προ- σήλωσίν τού πρός την καλλιέρ γειαντής γής,αμέριστον έπιδει κνύει τό ενδιαφέρον τού διά πάν ζήτημα τής Μεγαλο- νήσου καί παρέχει την προ¬ σωπικήν τού συνδρομήν διά τή προαγωγήν καί την λύσιν τού. Τα παραγωγικά έ'ργα τής Κρήτης άποκτοΰν έτι μεγαλυ¬ τέραν σπουδαιότητα λόγω τής νέας πηγής πλούτου ποΰ δή μιουργεϊται μέ την σημειωθεΐ σαν επιτυχίαν τής καλλιερ· γείας πρωΐμων προϊόντων φρούτων καί κηπουρικών Άπό τεσσάρων έτών, χάρις είς ένα πρόσφυγα κηπουρόν ό οποίος εγκατεστάθη είς την Ίεράπετραν, παράγονται ντο- μάτες, κολοκυθάκια καί άλλα κηπουρικά προϊόντα δύο μήνας ενωρίτερον άπό τα τής Σύρου. Μ' έλάχιστα οίκονομικά μέσα ό δραστήριος αΰτός κηπουρός παρήγαγε τό πρώτον Ιτος άπό !να μόνον στρέμμα 4000 οκά¬ δας ντομάτες καί είσέπραξε 50.000 δραχμών. Τό δεύτερον καί τρίτον έτος ηύξησε την καλλιέργειαν τού καί τό πα¬ ρελθόν έτος εδρε καί άλλους εντοπίους μιμητάς είς τρόπον ώστε νά παραχθοθν 2 έκατομ¬ μύρια οκάδες ντομάτες, πού έπωλήθησαν μέσα είς τα περι- βόλια πρός 7 δρχ. την όκάν.Ή πρώϊμος αυτή ώρίμανσις πα- ρατηρεΐται είς δλην την Νότι¬ ον Κρήτην. Είς διάφορα μέρη τής Μεσσαράς δπως καί των Σφακίων τα σταφύλια είναι ώριμα άπό τοΰ τέλους ΜαΓ- ου καί ό τρυγητός γίνεται έν- τός τοϋ Ίουνίου. Κατά συνέ¬ πειαν δύναται νά τροφοδοτή· ται ή Αϊγυπτος, τό Σουδάν καί άλλαι ΐσως χώραι μέ στα φύλια άπό 20 Ίουνίου. Είς τό Λουτρόν πέρυσι υπήρχαν καθ" δλον τόν χειμώνα φρέ- σκες ντομάτες καί μία συκή ώρίμασε τα σθκα της τόν Ι¬ ανουάριον. Είναι προφανές λοιπόν ποΐαι σημαντικαί ώ φέλειαι δύνανται νά προκύ- ψουν διά τόν τόπον μας δταν γίνουν τα παραγωγικά έργα καί δταν συστηματοποιηθή ή πρώϊμος καλλιέργεια. »Τό δεύτερον ζήτημα πού α¬ πησχόλησε την Γενικήν Διοί¬ κησιν καί τό οποίον έπίσης έχει σπουδαιότητα διά την Κρήτην, είναι ή όδοποιΐα της. Δέν έχει άκόμη καθορισθή τό ποσόν πού έν συνόλω θά διατεθή εφέτος διά την συμ¬ πλήρωσιν τοϋ όδικοϋ δικτύου τής Κρήτης. Πάντως τα έργα όδοποιΐας θά συνεχισθοϋν με¬ τά τοΰ αύτοΰ ώς καί κατά τό παρελθόν ετος ρυθμοΟ. Ό κεντρικάς άρτηριακός δρό- μος πού διασχίζει ολόκληρον την Κρήτην θά γίνη μέ μόνι¬ μον όδόστρωμα καί θά πισ- σοστρωθή. "Ηδη ήρχισεν ή πισσόστρωσίς τού. Άπαιτεΐ βεβαία τουτο κάποιαν μεγα¬ λυτέραν δαπάνην άλλά έπρο τιμήσαμεν τόν τρόπον αυτόν τής κατασκευάς τού διότι α¬ πεδείχθη δτι ε"νας δρόμος μέ απλήν άσφαλτόστρωσιν διατη ρεΐται μόλις 6 μήνας ένώ ό πισσοστρωμένος διατηρεϊται είς αρίστην κατάστασιν 12 όλόκληρα χρόνια. Ειδικώς διά την γέφυραν Γεωργιου- ΐϊόλεως, περί τής οποίας £- γραψε καί ή «Καθημερινήν ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσε¬ ως διέταξε προσωπικώς την κατασκευήν της. Ή διαταγή τού διεβιβάσθη είς την τεχνι- κήν υπηρεσίαν ίνα δημοπρα- τήση τό έργον καί μετά ταθ τα νά ειδοποιηθη τό υπουρ¬ γείον Συγκοινωνίας νά ανα¬ λάβη έκ τοϋ προϋπολογισμοΰ την άπαιτουμένην δαπάνην. »Όφείλω δυστυχώς, ν' άνα- γνωρίσω δτι παρατηρεΐται κάποια έπιβράδυνσις είς τα έ'ργα όδοποΐας, όφειλομένη δμως αποκλειστικώς είς την έλλειψιν έργατικών χειρών. »Εΐχα την ευκαιρίαν νά συν- εργασθώ μετά τοθ επί τής ΠαιδεΙας συναδέλφου μου, κατά την συνεργασίαν δέ αυ¬ τήν απεφασίσθη δπως διατε- θοθν διά την επισκευήν καί συμπλήρωσιν των σχολικών κτιρίων τής Κρήτης δύο έκα¬ τομμύρια δραχμών. Καθώς έ πίσης μ' εβεβαίωσεν ό κ. Γε- ωργακόπουλος λίαν προσεχώς θ' αρχίση ή ανέγερσις Μου- σεΐου είς τα Χανιά. »Εΐναι γνωστόν ότι ή έλαιο παραγωγή τής Κρήτης κατά τό παρελθόν Ιτος έφθασε τα 50 έκατομμύρια οκάδας, έφέ τος δέ προβλέπεται έφ' δσον συνεχισθοϋν αί ευνοικαί συν¬ θήκαι δτι θά υπερβή τα 35 έκατομμύρια οκάδας. Ή Κυ¬ βέρνησις εξεδήλωσεν δλην την προστατευτικήν της πολιτικήν καί προσφάτως ήρε την έκ τριών δραχμών κατ' οκάν φο¬ ρολογίαν επί τοΰ έξαγομένου βιομηχανοποιημένου 8μως ε¬ λαίου. Τοιουτοτρόπως ένίσχυ- ; σε καί την βιομηχανίαν καί την εξαγωγήν καί συνεπώς Οί έμποροι. Άπό αυριον άρχίζει καί είς την πόλιν μας ή άπογραφή των έμπόρων διά την έγγρα- φήν των είς τό ταμείον Ά- σφαλίσεως. Έτσι έ'ν παλαιόν όνειρον τοθ έμπορικοΟ κό σμου, αί κοινωνικαί άσφαλί- σεις, γίνεται πλέον άπτή,ζων- τανή πραγματικότης. Τβ γε γονός έχει κολοσσιαίαν σημα¬ σίαν δχι μόνον διά τόν έμπο ρικόν κόσμον άλλά καί διά τό κοινωνικόν σύνολον καί πρέπει νά χαιρετισθή μέ χα¬ ράν. Άποδεικνύει 8τι άποκτώ μέν πράγματι σύγχρονον κοι νωνικήν πολιτικήν, χάρις είς την όποιαν δλαι αί κοινωνι καί τάξεις προστατεύονται, ένισχύονται είς τό έ'ργόν των άσφαλίζονται κατά πάσης έ- ναντιότητος τής τύχης καί των γηρατείων. "Ετσι ή δυ- στυχία δχι μόνον θά περιστα- λή άλλά καί συν τώ χρόνω θά εκλείψη τελείως άπό τόν τόπον μας. *κ *ι« 'Ι* Οί γεωπόνοι. Δι' αποφάσεως τοθ ύτιουρ- γείου τής Γεωργίας έπεκτεί- νεται ό θεσμός των κοινοτι- κών γεωπόνων είς δλον τό Κράτος. Θά τοποθετηθοΰν δέ γεωπόνοι είς δλας γενικώς τάς παραγωγικάς κοινότητος πρός καθοδήγησιν των γεωρ- γών μσς είς τό έργον των. Ή απόφασις §χει μεγίστην ό- μολογουμένως σπουδαιότηταή έφσρμογή της δέ θά έχη πολ- λά τα καλά διά την γεωργί¬ αν μας καί θά συμβάλη είς σημαντικήν αύξησιν τής πα- ραγωγής. Οί κοινοτικοί γεω- πόνοι θά διδάξουν τάς επι¬ στημονικάς μεθόδους καλλι- εργείας, θά φροντίσουν διάτήν ποιοτικήν βελτίωσιν των δια¬ φόρων προϊόντων τής γής, θά προπαγανδίσουν καί θά ένι- σχύσουν την προσπάθειαν στροφής πρός την ποικίλην καλλιέργειαν καί θά συμβάλ- λουν οϋτω θετικώς είς την α¬ ναδημιουργίαν τής ύπαίθρου καί είς την σημαντικήν αύξη¬ σιν τοΰ γεωργικοϋ μας πλού¬ του. Ολιβερά έπέτειος. Θλιβεράν επέτειον άγει σή μερον ό έλληνισμός. Την ε¬ πέτειον τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων καί τής κατατρρεύ- σεως τής Βυζαντινής αύτο- κρατορίας. Οί Έλληνες ά- ναλογίζονται μέ βαθείαν ο¬ δύνην την χρονολογίαν τής 29 Μαΐου 1453 πού έσήμανε τό τέλος μιδς περιόδου τής ί- στορίας καί τοθ πολιτισμοΰ των. Άλλά ένθυμοθνται συγ¬ χρόνως δτι κυριώτερα αίτία τής καταρρεύσεως τοΰ Βυ- ζαντίου, υπήρξαν τα μίση καί αί έμφύλιοι έριδες. Καί παραδειγμστίζονται άπόαύτήν την τραγικήν διαπίστωσιν. Τώρα, είμεθα πλέον μέ τούς Τούρκους, γείτονες καλοί, φί λοι στενοΐ, συνεργάται καί σύμμαχοι είλικρινεϊς. Καί ή άνάμνησις τής σημερινής έπε- τείου δέν δημιουργεΐ ουτε μίσος ουτε μνησικακίαν. Ό έορτασμός γίνεται διά ν' α¬ ποδοθή ό όφειλόμενος φόρος τιμής καί εύγνωμοσύνης είς τούς τελευταίους προασπι- στάς τής Μεγάλης αύτοκρά τορΐας καί διά νά φρονημα τισθοΰν κσί νά άντλήσουν διδάγματα οί σύγχρονοι ά¬ πό την ιστορίαν. καί τούς έλσ,ιοπαραγωγούς. "Ηδη προτ(θε·ται προωθοΰσα την προστασίαν της νά επιτρέ¬ ψη άφορολόγητον καί την εξα¬ γωγήν τοΰ κουπάζ ήτοι τοθ ελαίου πού κατά τό ήμισυ είναι βιομηχανοποιημένον κα. κατά τό ήμισυ κοινόν». # Ι'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον ένας
  κινηματογραφικός κολοσσός- «Ό
  άνεμοστρόβιλος των ψυχών.
  Την Δευτέραν «ΚΑ1ΝΙΚΣΜΑΡΚ*
  τοΰ Πιέρ Μπενουά.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήαερον τό παιδί θαϋ
  μα Σίρλευ Τέμπλ, στό συγκινητι
  κό δράμα· «Τό άγριοκόριτσο» Κα
  τάλληλον δι' άιηλικους
  Έκτός τψογράμματος Ζουρνάλ
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜ
  11ΛΕΙΣΤΠΡΙΑΣΜ0Υ
  Μαριάνθης χήρας Άντ. Χατζη-
  δάκη Νίβα κχτοίκου Ηρακλείου.
  Κατά ,
  Γεωργίου Ιω. Κτενιαδάκη κα-
  τοίκου Γαλύφας Πεδιάδος. ι
  Διά των υπό χρονολ. 3 Δεκεμ-
  βρίου 1937 άπλής έπιταγής μου
  καί 19 Ίανΐυαρίου 1938 κατα-'
  σχετηρίου τοιαύτης πρός αναγκα
  στικήν εκτέλεσιν αμφοτέρων γενο
  μένην δυνάμει τής ύπ' αριθ. ΤΟΠ)'
  681 τοΰ 1937 όριστικής καί τε Ι
  λεσιδίκου αποφάσεως τοθ Είρηνο
  δικείου Ηρακλείου νομίμως έκτε
  λεστής κεκηρυγμένης έπετάγη δ
  καθ' ού τό παρόν μου δπως έντός
  τής νομίμου προθεσμίίζς μοί πλη¬
  ρώση διά μέν τής πρώτης δρχ.
  3877,50 έντόκως άπό τής έπιτα
  γής μου ταύτης μέχρις έξοφλήσε
  ως διά δέ τής δευτέρας δραχ.
  0(51,20 έντόκως άπό τής ιδίας
  ταύτης έπιταγής μου μέχρις έξο
  φλήσεως πλήν άπέσχε νά πράξη
  τουτο μέχρι σήμερον άδικαιολο
  γήτως, έπομένως πρός είσπραξιν
  των ανωτέρω ποσών ήτοι των
  δραχ,ιών 3877,50 των τόκων «ύ
  των άπό τής 3ης Δεκεμβριού
  1937 μέχρις ΐξοφλήσεως καί των
  δραχμ. (Ϊ(31,2Ο καί των τόκων αύ
  των άπό τής 19ης Ίανουαρίου
  1938 μέχρις έξοφλήσεως καί των
  γενησομένων έξόδων μέχρις άπο
  πληρωμής εκτίθημι είς δημόσιον
  άναγκαστικής έκποιήσεως πλει
  στηριασμόν τό 1)3 έξ άδιανεμήτου
  των έπομένων άκινήτων κτημά
  των άνήκον αύτω έκ κληρονο
  μίας τοθ πατρός τού κειμένων
  Α.') έν τ$ περιφερεία τοθ χω
  ρίου Έπισκοπής τοθ τέως. Δήμου
  Έπισκοπής Πεδιάδος τής ΕΕρηνο
  δικειακής περιφερείας τέως Χερ
  σονήσου Πεδιάδος καί ήδη Ήρα
  κλείου 1) είς θέσιν «Πισκοπια-
  νά ή Κάτω Κάμπο» άμπελου
  λο·{άοΌ 3 έργατών συνορευομένης
  πρός κτήματα Γεωργίου Τριγυ
  ράκη, Έμμαν. Δερμιτζάκη, Σο
  φίας Βραχασοτάκη καί Ιωάννου
  Μαρκοπούλου καί Β.') έν τή πε
  ριφερείο^ τοθ χωρίου Γαλύφας
  τοθ αύτοθ τέως Δήμου Έπισκα
  πής Πεδιάδος τής Ειρηνοϋικεια
  κης περιφερείας Χερσονήσου Πε
  διάδος 2) εις θέσιν «Κουδοθνι»
  άγροϋ δύο μουζουρίων μετά συ
  νεχομένης άμπελου είδους σουλ
  τανί εκτάσεως δύο έργατών συ
  νορευομένων πρός κτήματα Νικο
  λάου Λουράκη, Γεωργίου Ρούσα
  κη, ρύακι καί δέτην, 3) είς θε
  σιν «Πέρα Χαλέπα» φυταμπέλου
  δύο περίπου έργατών συνορευο
  μενης πρός κτήματα Άθανασίου
  Μανιουδάκη, δρόμον καί δέτην,
  4) είς θέσιν «Μοθλο» άγριάδος
  καλλιεργησίμου εκτάσεως δέκα
  μουζουρίων μέ δύο ορΰς συνορευο
  μένης πρός κτήματα Έθνικής
  Τραπέζης, Κωνσταντίνου Παπαδά
  κη, κληρονόμων Ιωάννου Ρουσάκη
  ΠΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  "Ενας κινηματογραφι-
  κος κολοσσός!
  Τό τελευταίον άρι-
  στούργημκ τής:"
  ΦΑ3ΡΑΝΣ ΐνΐΠΙΡΚΑΕ'Υ'
  ΨΥΧΩΝ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΖΟΖΕΦΙΝ Χ9ΥΣΤΙΝ20Ν
  ΜΟΝΑ ΜΠΑΡΙ
  ό μεγαλυτέρας τενό-
  ρος τής έποχής μας:
  ΖΩΡΖ ΧΟΥΣΤΟΝ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τ© άριστούργπμα τβΰ Γάλ-
  λου 'Ακαδημαϊκοΰ ΠΙΕΡ
  ΜΠΕΝΟΥΑ:
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Αι νέαι κομμώσεις
  και ή αισθητική τού τραχήλου.
  "Ενοις κινηματογραφικός
  κολοβσός:
  μέ την
  ΕΛΙΖΛ ΛΑΝΤΙ
  καί δρόμον, 5) είς θέσιν «Έπά
  νω Άλώνια» άγροθ δύο [ίουζο>
  ρίων συνορευομένου πρός κτήμα
  τα χληρονόμων Ιωάννου Δημη
  τοουλάκη, κληρονόμων Γεωργίου
  Κτενιαδάκη, Γεωργίου Τριγυράκη
  καί δέτην καί 6) είς θέσιν «Ψεΐ
  ρα» άγροΰ ενός μουζουρίου μετά
  συνεχομένου κήπου μιάς μουζου
  ρας μέ φρέαρ /αί μίαν άπιδέαν
  συνορευομένου κτήμασι Γεωργίου
  Τριγυράκη κληρονόμων Κυρίλλου
  Ρουσάκη καί ρύακι.
  Ό πλειστηριασμός ούτος γενή
  σεται τοθ μέν πρώτου κτήματος
  την 10 Ιουλίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. ενώπιον τοΰ Συμβολαιογρά-
  φου Ηρακλείου Άντωνίου Α. Γι
  άνναρη καί τούτου κωλυομένου
  τοθ νομίμοΐ) αύτοθ άναπληρω
  το9 καί έν τώ δημοσίφ γρα
  φείφ τοΰ εΐρημένου Συμβολαιο
  γράφου κειμένφ έντός τής πό
  λεως Ηρακλείου κατά την οδόν
  Καντανολέου, των δέ λοιπών κτη
  μάτων την 17ην Ιουλίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοΰ Συμβο
  λαιογράφου Χερσονήσου Πεδιάδος
  θεοφράστου Κοζύρη καί τούτου
  κωλυομένου τοΰ νομίμου αύτοΰ
  άναπληρωτοθ καί έν τφ δημο
  Επανήλθε, κυρίες μου, ή μόδα !
  των άνασηκωμένων μαλλιών τοΰ
  1900 τΐού άπεκσλυττταν τελείως
  τόν τράχηλο. Την έττοχή έκείνη
  αύχένε^ λρπτοί ή εύτραφείς προ·
  σέδιδαν στήν κάθε γυυαϊκα ίνα Ί
  ϋφος συγχρόνως ύπεοήφανο καί
  γεμδτο χάρι. Διότι τό θέλγητρο
  τού τραχήλου είνε τό πειο γυναι-
  κεΐο θέλγητρο Τό μοντέρνο χτέ-
  νισαα τοθ 1938 μάς τό μαρτυρεΐ,
  Διά νά διαπιστώσετε εάν Μχετε
  ώραϊο τράχηλο τοποθετηθήτε έμ-
  πρός σέ δυό καθρέπτες καί φέ
  ρετρ τα μαλλιά σας πρός την κο·
  ρυφήν τής κεφαλής σας. 'Ξξετά_
  σετε τφοοεκτικά την γένςσι τοϋ
  λαιμοΰ σας.
  Μιτορεΐ νά εχετε πολύ 6ψηλ6
  αύχένα πράγαα πού δέν θέλει
  να τ>η δτι έχετε μα ^ρύ λαιαό,
  άλλα δτι τα μαλλιά σας φυτρώ·
  νούν ολίγον υπεράνω τοΰ έττι-
  πέδου τού λοιβού των αύτιών σας
  Είς την περ'πτωσι αύτη £χετε
  συμφέρον νά μην τα άνασηκώσετε
  Έξ ΐσου £άν ή περίμετ|·ος των
  αύτιών σας είνε πολύ μεγάλη, ά
  ποφύγετε νά την άποκαλύψετί..
  Ό τράχηλός σας μπορεΐ έπίσης
  νά είνε πολϋ χαμηλός. Αύτό δέν
  σημαίνει ύποχρεωτικώς δτι εχε¬
  τε κοντό λαιμό, άλλ' δτι τα μαλ-
  λιά σας φυτρώνουν πολυ χαμηλά
  Πώς θά θεραπεύσετε τό κακό;
  Κάνοντας άΐτοτρίχωσι τοΰ αύχέ-
  νος.
  Διά νά εϋθυγραμμίσετε τόν αύ'
  χένα σας μπορ^ΐτε νά χρησιμο-
  ποιήσετε την μηχανή τοΰ κουρέ-
  ως, άλλά τα ιιαλλιά φυτρώνουν
  γρήγορα μ' αύτό το μέσον καί ή
  ρίζες των είνε ττολύ καταφανές.
  Τό καλλίτερον μέσον είνε ή άιτο-
  τρΐχωσις μέ τό κρρί ή όποία θά
  σας αφήση επί τρείς τουλάχιστον
  έβδομαδες έτιδερμίδα καθαρά καί
  λεΐα. Ή μικρή αύτη πράζκ ά-
  παιτεϊ έν τούτοις μεγάλη προσο-
  χή διότι ή φόρμα πού θά δώσε-
  σετε είς τόν αιόχίνα σας πρέπει
  να συαφωνί) μέ τόν τύπον σας
  "Ενας κανονικάς αΰχένας μπο·
  ρεί νά μην είνε τέλειος' άνισό·
  τητες χαί χνοΰδι είνε δυνατόν
  νά καταστρέφουν την γραμμήν
  τού Είνε εϋ<ολο ν' άποφύγετε αΰτά τα έμιόδια μέ την άποτρΐ- χωσι πού ήδη σάς άνέφερα Έαν μικρά μαλλιά καί άτακτες μπουκλιτσες άπειλοΰν την άρμο· νία τοΰ τραχήλου σας, μην τα κι'ψετε άλλά Ηχετε την ύτοαονήν νά μεγαλώσουν όπότε νά όποτα- χθοΰν μαζί μέ τα άλλα σας μαλ- λιά "Ενας ώραΐος τράχηλος είνε πρό πάντων λυγερός. Δέν πρέπει νά είνε άκαυ,πτος, άλλά δέν πρέ¬ πει έπίσης νά είνε άδρανής καί ν' άφίνη τό κεψάλι νά ταλαντεύ· εται ώσάν την κεφαλή κακοφτι- αγαένης κούκλας. Μία ύπέροχη άσκησις γιά την απόκτησιν λυγεροΰ τραχήλου εί¬ νε., τής περιστεράς Τό περιστέ- ρι, ΐσως νά τό έχετε πσρατηρή· ση, ρίτΐτει αποτόμως τό κεφάλι τού έμπρός καί τό ξαναρίπτει επειτα πρός τα ότίστο αφίνον τας τόν γνωστό γλυκύ ψιθυρισμό τού. Ιδού την άσκησι ποϋ πρέπει νά κάνετε Ντιστβγκέ Άπό τού θρόνοο «Τα τραγϊκη ΕΝΑΤΕΛΕ1ΟΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΔΔΐοωηΝθ Τώρα ό φίλος θά έμάθαι- νέ πώς έ'ως την τελευταία στιγμή ή καρδιά τής γυναίκας έκείνης έκτυττοΰσεν άπό άγά· Ι πή γι' σΰτόν. Αότός ό άπο- I χαιρετισμός γεννδ την ίδέα τής αίωνιότηχος, τής -πατο· 1 τεινής διαρκείας τής άληθινής | άγάπης άνάμεσα στά έφήμε- ρα γεγονότα. Ή τελευταία 1 λέξις τής μεγάλης καί άσύγ- κριτης έμωτικής τραγωδίας είχεν είπωθή κάτω άπό τό λεπίδι τής καρμανιόλας. Ή αΰλαία μποροΰσε νά πέση. Τώρα ποϋ ή τελευταία λέξις είχεν είπωθή· τώρα πού γιά τελευταία φορά εΐχε μπορέση νά εκφράση ελευθέρα τα συ- ναισθήματα πού έπλημμύρΐζαν | την καρδιά της, ήταν πιό ευ- κολο νά περιμένΤ] τα γεγονότα μέ ήρεμία κσί καρτερία. Ή Μαρία — Άντουανέττα είχεν άποχαιρετήση τόν κόσμο. Δέν ήλπιζε πιά τίποτε, δέν έ'κανε πιά καμμίαν άπόπειρα. Δέν εΐχε πιά νά βασισθή οΰτε στήν αύλή τής Βιέννης, ουτε φυσικά στή νίκη των γαλλι κων στρατευμάτων. Άπό τόν καιρό δέ πού εφυγεν ό Ζαρ- ζαί καί ό πιστός Τουλάν ά- νεκλήθη άπό τή φρουρά τοθ πύργου κατά διαταγήν τής Κομμούνας, δέν ύπήρχε πιά κανείς στό Παρίσι πού νά μπορή νά την σώση. ΟΙ πλη- ροφορίες πού παοεΐχεν ή κατά σκοπος Τιζόν εΐχαν κάμη πιό δυσπίστους τούς ίθύνοντας. "Άν χθές μιά άπόπειρα άπο- δράσεως ήταν έπικΐνδυνη, σή- μερα θά ήταν έξωφρενική καί θά ίσοδυναμοθσε μ4 αύτο- κτονία. (συνεχίζεται) ■ε» ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Έκτός Τράστ Τό θαλαμηγόν ά)π. Με τα ονόματα των σταθμών έλληνιστί. 6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι. Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις. Άντιπρόβωπος Ήρακλΐίου ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ. σίψ γραφείψ τοθ εΐρημένου Συμ βολαιογράφου κειμένφ έν Λιμένι Χερσονήσου Πεδιάδος είς ούς χρόνους καί τόπου; καλοΰνται οί βουλόμενοι νά γίνωσιν ύπερθε ματισταί. Άρμόϊιος δικασΐικός κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοΰ Π£!ΙΪΙΑΙ£!/Τ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:ΑΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ* 42-297 Ι ΙΕΙγΜΙΚ Τ _?/* ΓΡΑφΕΙΑ: ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΔΗΝΟΥΑΑΤΟΥΤΗΛ. 40-085 '.ΜΗΗΥΤ2Ρ, Άντιπρόοωποι διά τί,ν Κρητην: Τ|. Θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ προκειμένου. Έν Έρακλείφ τή 27 Μαΐου 1938 Ό τής Ιπισπευδούσης καί πά ρ αγγελλούσης πληρεξούσιος γόρος Ν. Γ. Κεφαλογιάννης Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοθ Κινηματογράφου ΠΟΥΛΑ¬ ΚΑΚΗ θεωρεΐ καθήκον της νά φέρη είς γνώσιν τής άξιοτίμου πελατείας της δτι τό προβαλλόμενον την Δευτέραν Κινηματογραφικόν άριστούργημα: "ΚΑΙΝΙΞΜΑΡΚ,, διά λόγους τεχνικούς θά προβληθή μόνον τρείς ημέρας: "Ητοι Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην. Έ- ξαιρετικώς διά τό έργον αύτό Δευτέραν καΐ Τρίτην απογευματιναί 7 μ. μ. ακριβώς. ΓΑΜΟΙ.— Την τταρ. Κυριακήν έ· τέλεσαν τοϋς γά^/ους των είς Τυμ. πάκι Μεσσαράς ό φίλος κ. Νϊκος Πετειναράκης Διευθυντής τοθ ΣχολΓίου μρτά τής δος Χαρδς Παπά Γ. Μαρκαντωνάκη Τους νυμΦΐκούς στεφάνους αντήλλα¬ ξεν ή κ· Μαρία Νίκου Φραγκιαδά· *η· ... Συγχαρητήρια εις τους νεονυμ. φους ΘΛΝΑΤΟΙ — Πλήρης ήμρρών ί· ξεμέτρησε ττροχθές τό ζήν έν Σητεία χρηστή καί ενάρετος οίκο· δέσποινα, ή Λαρίαχήρα Άρ. Σφα- κιωτάκη τό γένος Χατζοπουλου, πενθερά των φιλων κ. κ. Ίωάνν, Πατεράκη καί Ιωάν. 'Αδαμάκη καί μάμμη των έν "Αθήναις ια¬ τρών κ. κ. Ν. Χανιά καί Δ. Πα· καβιάτου Την κηδείαν τής μετα· στάσης παρηκολούθησε σύσσω- μος ή κθίνωνία τής Σητείας, έκ- τιμώσα τάς τιολλοτιλάς άρετάς της, τα φιλόξενα καί θεοσεβή αΐ- οθηματα μεθ' ών καί έπροίκησε τα τέκνα, τα έγγόνια κοχί δισέγ- γονά της Ή «Ανάρθωσις» άπευθυνει τα συλλυτΐητήρια της είς τούς οΐκεί ούς τής μεταστάσης Ιδιαιτέρως δ" είς τόν φίλον γαμβρόν της κ. Πατεράκην. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Έκφράζω καί δημοσία μέ τάς ευχαριστί¬ ας μου την βαθείαν μου ευγνω¬ μοσύνην πρός τόν διακεκριμένον ιατρόν κ Έμμ. Ζ. Κανάκην δια- σώσαντα έκ βεβαίου θανάτου τόν έκ διπλής βρογχοπνευμονίας προο βληθέντα υϊόν μου. Ηρακλειον 27 Μαΐου 1938. Γεώργιος Κ«λβχριοτιανοΐ»ιης άνθ)οχος έν ά. — ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Στιεύδο· μέν νά εκφράσωμεν καί διά τοΰ τύπου την άπειρον ευγνωμοσύνην την όποιαν αισθανόμεθα δι' ολό¬ κληρον την Κοινονίαν Σητείας τό· σον διά την συμπάθειαν καί τό ενδιαφέρον μεθ' ου παρηκολού¬ θησε την ασθένειαν τής μήτρος μας Μαρίας χήρας Αρ. Σφακιω- τάκη, επί εξάμηνον ήδη, δσον καϊ διά την αθρόαν συμμετοχήν αυ¬ τής είς τό πένθος μας ,καί την συνοδείαν τής προσφιλοΰς μας νέ- κράς μέχρι τής τελευταίας αυτής κατοικίας. "Ολως δέ ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν τούς ίατρούς κ. κ. Κωνστ. Παπαδάκην, Μιχ. Λαντζα>
  νάκην, Έμμ. Καραβελάκην, Μιχ,
  Χλουβεράκην κλπ., τούς παρακο¬
  λουθήσαντας την ασθένειαν αυ¬
  τής, ώς καί τάς οικογενείας πού
  κατέθεσαν στεφάνους καί τόν έκ-
  φωνήσαντα επικήδειον δημ)λον
  κ. Έμμ. Σταυρακάκην.
  Σητεία Μάιος 1938.
  ΑΊ οικογένειαι
  Ιω. Πατεράκη, Ιω. 'Αδαμάκη
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή άνοδος τοϋ κοινοθ εις τα τίο-
  λεμικά μας σκάψη έπετράτιη καί
  χθές, θά έτιι,τρατΐτ) δέ καί σήμε¬
  ρον πρό καί μετά. μεσημβρίαν.
  —Καί τα πληοώματα εύγενι-
  κά καί πρόθυμα έξηγοΰν ο"
  δλους την χρήσιν των τιολίμικών
  όργάνων καί Ικανοττοιοϋν καί
  τίς πειά άσήμαντες άπορίες των
  έρωτώντω-ν.
  —Άπό τάς έπισκέψεις επί των
  άντιτορττιλλικών μας έννοεϊται
  δτι &έν άπουσιάζει ουτε τό ώ-
  ρ,αϊον φΰλον.
  —Ή εϋθυγράμμισις τής λίοφό-
  ρου Κνωσού συνεχίζεται. "Ηδη
  συνετελέσθο ή ττλήρης διαμόρφω·
  σις καί τό μεγαλύτερον μέρος τής
  κατασκευής; τ«ν ρείθρων άπε-
  περατωθή,
  —Επί τϋ εύκαιρία δμως σημει·
  ώνομεν δτι τα φυτευθέντα πέρυσ»
  κατά μήκος τής λεωφόρου δεν-
  δρύλλια έγκατελείφθησαν άνεο
  ττεριτιοιήσεων.
  —Άναμένομβν λοιπόν καί πά¬
  λιν νά εκδηλωθή πρός αύτά τό
  ενδιαφέρον τοΰ μαθητικοϋ Ιδία
  κόσμου πού τόσας αφορμάς έζάρ-
  σβως μδς δδωσεν είς τό πρόσφα¬
  τον άκόμη παρελθόν, διά την
  στοργήν μεθ' ής ανέλαβε την υ¬
  ποβοηθήση/ τής άναπτύξεώς των.
  — Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά
  συγκεντρωθτί καί σήμερον όλος
  ό κόσμος των φιλάθλων διά νά
  παρακολουθήσπ την φάσιν τοϋ
  δευτέρου αγώνος τής σειράς τοΰ
  πρωταθλήματος ττοδοσφαΐρου
  —Οί άγώνες αύτοΙ διεξάγονται
  εφέτος μέ παραδειγματικήν τάξιν
  ή ,όποία επί τή εύκαιρία πρέττει
  νά σημειωθή ώς ενδεικτικόν τής
  πλήρους κατανοήσεως τοΰ άθλη-
  τικοϋ ττνεύματος.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ-
  λεται σήμερον διά τελευταίαν
  φοράν τό άριστουργηματικόνφίλμ:
  «Άνεμοστρόβιλος ψυχών».
  ό Ρέηορτερ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬
  στρινάκη ττωλεϊται άρτος οικάλε-
  ως διά Ζαχαροδιαβητικούς.
  ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  ΤΟΣΙΓΑΡΕΤΤΟ
  ν τής ημέρας.
  πού κατακτα άλματω-
  δώς την κατανάλωσι.
  πού δέν άνταλλάσσεται
  μέ κανένα άλλο.
  ,^ - « χ ΤΙ[θύ κυκλοφορεΐ κατα-
  κτικως, διότι υπερέχει, διότι κατακτά καί γοητεύει καί
  ένθουσιαζει κάθε νέον καπνιστήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ά6«μ·η
  ις επί των ,
  εννοείται ι
  )»£ τό ώ·
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ούνκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  314βν
  Μόνον δ κ. Γιλνορμάνδος δέν ώργΐσθη παντε
  λώς έκ τούτου. Ήνοιξε καί εΤδε τό έσπαργανωμέ
  νόν νεογνόν μετά μειδιάματος άγαθοϋ άνθρώπου,
  κολακευομένου υπό τής τοιαύτης συκοφαντίας, καί
  είπεν είς τό πλήθος—«Αί! καί τί τάχα; ήγουν τί,
  δηλαδή τί παράξενον, Καθμένοι! πώς κάμνετε ώς
  νά σας εφεραν άπό τα βουνά! Ό κύριος δούξ τοΟ
  Άγγουλέμου, νόθος υιός τής αύτοθ μεγαλειότητος
  τού Καρόλου Θ,' εΐχε νυμφευθή ογδοήκοντα καί πέν-
  τε έτών μίαν κόρην δεκαπενταετή· ό κύριος Βιργι
  νάλης, μαρκήσιος τής Άλλούης, άδελφός τοϋ καρ
  διναλΐου Σούρδη, άρχιεπισκόττου τής Βορδιγάλλης,
  ή"τον ογδοήκοντα καί τριών έτών, δταν άπό μίαν
  θαλαμηπόλον έλσβεν έ"να υϊόν, άληθές τέκνον έξ
  έρωτος, δστις έγινεν ίππότης επειτα τής ΜελΙ
  της καί σύμβουλος τής έπικρατεΐας. ΕΓς των μέγα
  λων άνδρών τού παρόντος αιώνος, ό άββθς Ταβα
  ρόδος, εγεννήθη έκ πατρός, δστις ήγεν ηλικίαν ό
  γδοήκοντα καί έπτά έτών. Καθημερινώς έχομεν
  τοιαϋτα παραδεΐγματα. Άλλ' δμως άποφαΐνομαι
  ότι ό μικρός ούτος κύριος δέν είνε έξ έμοθ. "Ας
  ΐ δ νά θρέψουν τό παιδί. Αύτό δέν
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  Αι* έκείνους
  πλουτίζουν τάς
  πού θέλοιιν
  γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  φροντΐσουν δμως
  πταΐει τίποτε».
  Ή πέμψασα τό παιδΐον τουτο] ώνομάζετο Γε-
  ωργοθλα. Τό ακόλουθον έτος έπεμψεν είς αυτόν
  καί δεύτερον. Πάλιν Εν άρρεν. Τώρα δμως ό κ.
  Γιλνορμάνδος, επέστρεψε καί τα δύο είς την μη-
  τέρα των, ύποσχεθείς νά πληρώνη πρός διατροφήν
  των ογδοήκοντα φράγκα κατά μήνα, άλλ' υπό
  τόν δρον νά μή επαναλάβη πλέον Ττό αύτό ή μή
  τηρ των. Εΐπε δέ συγχρόνως πρός τόν άνθρω
  δ' δ έ συστήση είς την μη-
  καλώς, καί δτι έμελ
  πον, δι' οδ τα έστειλε, νά
  τέρα των νά τα περιποιήται
  λεν άπό καιροθ είς καιρόν νά
  Τοθθ' δπερ καί έπραττε.
  Είχεν έ"να αδελφόν ίερέα,
  έ
  μ
  τα έπισκέπτεται».
  άποθανόντα είς ή
  Κατ' θυσίαν τό Ιτος τής πετα-
  λούδας διαρκεΐ έπτά μόνον μή¬
  νας, άπό τοθ Απριλίου μέχρι τέ-
  λους τού ΌκτωβρΕου. Άλλα καί
  τα δρια αύτα δέν είνε αυστηρώς
  καθωρισμένα. Έπιβραδύνεται ή έ¬
  ναρξις είτε παρατείνεται ή λήξις
  αναλόγως πρός τάς καιρικάς συν¬
  θήκας, δταν επί παραδείγματι ή
  άνοιξις είνε πρώίμος καί τό φθι¬
  νόπωρον γλυκύ. Έπειδή δμως ή
  παράτασις αυτή τής ζωής δέν εί¬
  νε φυσική, οί πεταλοθδες πού
  βλέπομεν είς τάς περιπτώσει αύ
  τάς δέν Ιχουν την συνηθιαμένην
  των χάριν καί χήν ποικιλίαν των
  χρωμάτων, απλώς Ινα άκαθόρι
  στον γκρίζο χρώμα καί αί κινή-
  σεις των άκόμη είς τούς αιθέρας
  είνε νωχελεΐς. Κι" ένφ τα τελευ¬
  ταία δείγματα τοθ έντόμου αύτοθ
  περιφέρονται μέσα είς την φθι-
  νοπωρινήν δμίχλην είς αναζήτη¬
  σιν καμμιάς ίσχνής έρωτικής πε¬
  ριπετείας, τα άλλα ειδή μέ τα
  φαντακτερά χρώματα κοιμοθνται
  είρηνικώς, ώς ψυχρά δνειρα. Την
  ιδίαν εποχήν οί πεταλοθδες τοθ
  μέλλοντος, πού θά προσδώσουν τόν
  χαρμόσυνον τόνον είς την έορτα-
  στικήι* δψιν τής ανοίξεως, πού
  άπό τα πρωτοπλάσματα θά γίνουν
  τα μέλλοντα λαμπρά έντομα, αρ¬
  ρ
  λικΐαν εβδομήκοντα έννέα έτών. Περί αύτοθ δ'
  έλεγεν δτι «τόν έ"χασε νέον άκόμη».
  Κατά τα άλλα, ό κ. Γιλνορμάνδος ήτο έλεή
  μων έδιδε γενναίως καί μάλιστα διά τρόπου πάν
  τοτε εύγενικοϋ. ΤΗτο οίκτΐρμων άπότομος άλλά
  φιλάνθρωπος, καί όν ήτο πλούσιος, θά ύπήρχε
  λίαν έπιρρεπής είς την μεγαλοδωρίαν. "Ηθελεν δ
  λα τα πρός αυτόν νά γίνωνται μεγαλοπρεπώς,
  έ"τι δέ καί τα κατ' αύτοϋ. Συνέβη ποτέ νά πε¬
  ριέλθη είς αυτόν μ(α κληρονομία, καί νά τόν κα
  ταχρασθή άνθρωπός τις, είς δν είχεν άναθέσει
  την υπόθεσιν. Άλλά τόν κατεχράσθη διά νοσφι-
  σμοθ δλως σκαιοϋ καί προφανεστάτου. "Εβα¬
  λεν ό κ. Γιλνορμάνδος τάς φωνάς.—"Ω τής ρυπαρό
  τ ητος! είπεν,
  πομαι.
  Αύτός τό έκαμε καί έγώ έντρέ-
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού ίνα διευκολύνη
  όψριλέτας τοϋ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οΐ-
  κονομικής εύχερίας πρός Εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των τοθ Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν ίνα είς τούς αί-
  τοθντας καί ύπογράφοντας εί-
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  Οίκονομικής
  Δήμου.
  Χορηγήση
  Υπηρεσίας τοθ
  Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχής τοϋ φορολογουμένου έν
  τος έτους καί πλέον άπό σή¬
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερΐας.
  Προσκαλεΐ δθεν τούς επιθυ¬
  μούντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εύεργετικών καί φορολογι-
  κών διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεϊα των
  ΟΙκονομικών Ύπηρεσιών τοθ
  (συνεχ(ζεται)
  Δήμου ίνα ζτγτήσωσι τούτο ύ-
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 Ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  άστυνομικών των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη·
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  αίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμΐας ούδεμΐα αΐτη
  σις σχετική θά γΐνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωτισμοΟ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοϋ νόμου έπιτρεπομένων εκ¬
  βιαστικήν μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά
  κινητών μετά προγραμμάτων
  ϋ
  η
  πλειστηριασμοϋ.
  Τα ούτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενί λόγω θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοθ χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ιιΑΚΡΟΠΟΛΙΓ'
  Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
  χίζουν νά χινοθντίΐ μέσα είς τό
  έλ ώ Ά
  χ
  κέλυφος τοθ ώοθ
  πλέο·* προηγμέναι
  ξι
  των. Άλλαι,
  είς την ανά¬
  έ
  ρηγμ η
  πτυξιν των κοιμοθνται άναμένου-
  σαι την άνοιξιν, πραγματικά φαν-
  τάσματα πολυτελείας, υπό την
  μορφήν των ώς σκωλήκων στερε-
  ώς προσκολλημέναι είς τούς κορ-
  μούς των δένδρων, των θάμνων ή
  καί είς αυτήν την γήν άκόμη,
  προατατευόμεναι άπό τόν χειμώ·
  να καί τόν θάνατον. ΟΕ πεταλοθ-
  δες πού ευρίσκονται είς τα τρί¬
  τον στάδιον τής μεταμορφώσεως,
  τό όμοιάζον περισσότερον πρός
  τόν συμπληρωμένον τύπον τής πε-
  ταλούΒας, αί νύμφαι είτε χρυσαλ-
  λίδες, είνε άκίνητοι κλεισμέναι
  μέσα είς τό περικάλυμμά των μέ¬
  χρι τής ημέρας πού θά αίσθαν
  θοθν την θαλπωρήν των άνοιξιά-
  τικων ήλιακών άκτίνων. Τέλος,
  μερικά άλλα ειδή πεταλούδας επι-
  ζωντα άπό τό θέρος καί τό φθινό¬
  πωρον, άναπαύονται μέ τα πτερά
  των κλεισμένα, άκίνητα, δπως δ
  θάνατος, καθ" δλην την διάρκειαν
  τοθ χειμώνος, μέσα είς Ηνα περί-
  βλημα. Υπό τάς διαφόρους ανω¬
  τέρω μορφάς της τελεία ή άτελής
  άκόμη, ώόν, βόμβυξ, κάμπη, χρυ-
  σαλλίς, φθάνει είς την άνοιξιν.
  (συνεχίζεται)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος
  Δισκηρύττει δτι,
  Έκτίθεται είς
  Σήμερον Κυριακήν:Κατ* εύθεΐανΠειραιά
  ■ Πρίν άνοράσετε ραδιόφωνον
  Β ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόψωνα:
  ί ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ"*
  Ηρακλείου,
  πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή ένοικίασις διά
  τό οικονομικόν έτος 1938—
  1939 τού ΔημοτικοΟ φόρου
  επί των παραγομένων έν τώ
  Δήμω Ηρακλείου καί μέχρι
  τέλους Σεπτεμβρίου 1938 συγ-
  κομιζομένων ακολούθων προί-
  όντων γής, ήτοι σίτου, κρι-
  θής, βρώμης καί σμιγοϋ συμ¬
  φώνως πρός τό άρθρον 318
  τοϋ κώδικος τής δημοτ. Νο-
  μοθεσίας.
  Ό φόρος έ'χει ορισθή είς
  δόο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' οκάν τιμής χονδρι-
  κής πωλήσεως των προϊόν-
  των τούτων ώς ή τιμή αυτή
  καθωρίσθη υπό τοϋ Δημοτι-
  κοϋ Συμβουλίου ήτοι διά τόν
  σίτον είς δρ. 6, σμιγόν δρ. 5,
  κριθήν κσί βρώμην δρ. 4.
  Ό τρόπος τής βεβαιώσεως
  καί είσπράξεως ·τοϋ φόρου
  υπό τοθ ένοικιαστοθ καθορί-
  ζεται διά τοθ άπό 15)20 Ό-
  κτωβρίου 1926 σχετικοΟ δια-
  τάγματος.
  Ή δημοπρασία θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν κατάστημα
  ενώπιον τής Δημαρχιακής 'Ε-
  τροπής την 30ήν Μαΐου 1938
  ημέραν Δευτέραν άπό τής 11
  —12 ώρας π. μ.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  δρ. 20.000.
  Ή δέ εγγύησις όρΐζεται είς
  δρ. 5.000.
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς την Οικο¬
  νομικήν υπηρεσίαν τοϋ Δήμου
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 27 Μαΐ¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό ΜεϊδανΙου
  μέχρι Καμαράκι "Ιταλικόν διαβα¬
  τήριον έκδεδομένον έπ' ονόματι
  κ. ΕοδοζΙας Ψαραδάκη. Παρακα
  λεΐτσι ό ευρών δπως τό κομίσΓ)
  είς τα γραφείω μας καί θέλει
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άναβολή κατακυρώσεως δη-
  μοπρασίας.
  Ή μειοδοσία διά την προ¬
  μήθειαν παρά τής Ενώσεως
  Συν)σμών Ν. Ηρακλείου 2.
  500—3ΟΟΟ βαρελίων ποτάσ-
  σης των 50 χιλιογράμμων καί
  40—45 τόννων χάρτου άποξη-
  ράνσεως σταφίδος ανεβλήθη
  διά την 31 Μαΐου έ. έ. ημέραν
  Τρίτην καί ώραν 11 μ μ. Γνω-
  ρίζοντες τουτο προσκαλούμεν
  τούς ενδιαφερομένους είς τα
  γραφεϊα τής Ενώσεως κατά
  την ανωτέρω ημέραν καί ώ¬
  ραν νά. λάβωσι μέρος είς τόν
  Μέ την παγκοσμίου φ
  μης μάρκαν:
  Εϊνα» ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μόνη μάρκα πού
  σάς έγγυαται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  -Εκθεσις ολων των τελευταία μοντέλων είς τα ενταύθα γραφίί*:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμάς.
  Μία επίσκεψις θά σας πείση εντελώς ότι μόνον οταν άγοράσε-
  τε ραδιόφωνον Κ Ο. αΛιΟΤΟΚ θα μείνβτε ίκανοποιημένοι από ηα-
  | οης απόψεως
  Ιιν···--
  !■«■■■*■■■■■■■■
  ■■■■■Β
  Ή ίδρυσις λαϊκης
  6ι6λιοδήκης έν Σητεία.
  ΣΗΤΕΙΑ Μάιος (άντχποκριτοθ Ι τοθ Κράτους, είμεθα βεβαιοί δτι
  τελευταίως πρός τόν ένταθθα προ-
  οδευτικόν Σύλλογον «Βιτσέντζος
  Κορνάρος»:Ή Έφορεία τής Βιβλι-
  οθήκη; τοθ ΦιλολογικοΟ Συλλό-
  γο^ «Χρυσόστομος» των Χανίων
  έδωρήσατο πρός τόν Σύλλογον
  τούτον 59 τόμους άξιολόγων βι-
  βλίων, πρός πλουτισμόν τής Λαι-
  κής Βιβλιοθήκην Σητείας.
  Είς ευχαριστηριον τό οποίον ό
  Σύλλογος ούτος απηύθυνε πρός
  τόν «Χρυσόστομον», τονίζει δτι ή
  γενναία δωρεά τόσων πολυτίμων
  βιβλίων πολύ θά συντελέση είς
  την πνευματικήν ανάπτυξιν καί δι-
  απαιδαγώγησιν τής σπουδαζούσης
  νεότητος τής Σητείας καί τής κοι
  νωνίας της έν γένει ή όποία θά
  διέρχεται εύχαρίστους ώρας είς
  την Βιβλιοθήκην.
  Ανεξαρτήτως 8τι είς τό ίδ όν
  ευχαριστηριον, σημειοθται ή εύχή
  δια την επέκτασιν τοθ ώραίου
  τούτου παραδείγματος καί μεταξύ
  άλλων Δήμων τής νήσου μας καί
  μας)—ΜΕα ώραία δωρεά εγένετο Ι ή λαϊκή βιβλιοθήκη Σητείας, θά
  γίνη συν τώ χρόνω αντικείμενον
  πολλής προσοχί^ς άπά μέρους παν¬
  τός δυναμένου νά την συνδράμη
  ώστε νά ανταποκριθή ευρύτερον
  είς τόν προορισμόν της. Σημειω¬
  τέον 2τι ι παραλλήλως πρός την
  αντίληψιν ταύτην ό προοδευτικός
  Σύλλογος «Βιτσέντζος Κορνάρος»
  καί έξ ίδίων φροντίζει νά έξα
  σφαλίση τούς πάρο)ς έκεΕνους οί
  τίνες θά τοθ έπιτρέψουν νά εύρύνη
  τούς μορφωτικούς σκοπούς τού καί
  επί τοθ σημείου τούτου.
  Ή κοινότης Σητείας άλλως τε,
  μετά πλείστων όργανώσεων τής
  πόλεως Ιπροθυμοποιήθη νά συν
  έ ώ ή Ββλθή
  ήη
  ή Βιβλιοθήκη τοθ
  δυνηθή νά β
  ρ
  εισφέρη, ώστε
  Συλλόγου νά
  ταχέως καί είς την αγοράν πολ-
  λών βιβλίων, έπ' άγαθώ τοθ πλου
  τισμοθ τής βιβλιοθήκης είς βαθ
  μόν ανάλογον τής σημασίας της
  έν σχέσει καί μέ την Σητεί
  αν καί μέ την άλλην Κρήτην.
  διαγωνισμόν. Ή μειοδοσία
  θά είναι τελειωτική μηδέ μι-
  άς άναβολής παρεχομένης.
  Πνονται δεκταί προςφοραί
  διά ποτασσαν λευκήν ή μπλέ
  άπό 80 βαθμών μέχρι 98 έφε·
  τεινής εσοδείας, καί προσφο¬
  ραί διά περυσινήν ποτασσαν
  είς βαρέλια έν καλή καταστά-
  σει.
  Είς τάς προσφοράς θά άνα
  γράφεται έκτός των δρων τής
  διακηρύξεως ή προέλευσις,
  καί τό εργοστάσιον παραγω-
  γής ποτάσσης καί ή περιεκτι-
  κότης λεπτομερώς.
  Την αυτήν ημέραν γενησε¬
  ται μειοδοσία 8 χιλιάδων Τζι-
  βιερών. Οί δροι είσί κστατε-
  θειμένοι είς τα γρσφεΐα τής
  "Ενώσεως.
  "Ενωσις Γεωργικών Συνε-
  ταιρισμών ΝομοΟ "Ηρακλείου.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένην θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικα δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  —Τοποθέτησις Δασάρχου.
  Άνέλαβεν είς "Αγ. Νικόλαον
  υπηρεσίαν ό τοποθετηθεΐς προ·
  αςράτως ώς δασάρχη; Λασηθίου
  κ. Κεφαλάκης.
  —Μετάθεσις Πρωτοδίκου.
  Άνϊχώρηοβν είς Νκύπλιον ίν
  θα μετετέθη προ ημερών, ο Πρω
  τοίίκης Ρεθύμνης κ. Π. Κου
  της.
  των Τελωνοφυ-
  —Αί θέσεις
  λάκων.
  ΔΓ αποφάσεως τού κ. Υπουρ
  γοΰ των ΟΙκονομικών ορίζεται
  ότι είς τό εξής αί κεναί θέσεις
  Τελωνβφυλακων θά πληροϋνται
  δι' έφεδρων αξιωματικών η χ>πχ-
  ξιωματικών αέρος, ξπράς καί θα
  λάασης, έκ των εχόντων ηλι¬
  κίαν ό'χι ανωτέραν των 35 έ¬
  τών.
  —Τό σημερινόν κήρυγμα.
  Σήμερον Κυριακήν 29 τρέχ. θά
  ομιλήσωσι κατά την θείαν λει
  τουργίαν ό μέν άρχιμανδρίτης
  κ. Εϋγένιος Ψαλλιδακης έν τώ
  Ίερω Ναώ Άγίου Φκνουρίου, ο
  δέ ϊεροδιάκονος κ. Κωνστάντος
  Χρόνης έν τφ ίερφ Ναώ τοΰ Άγί¬
  ου Μηνά. Ό αϋτος θα κάμη τό
  τελευταίον κήρυγμά τού τό άπό
  γευμα περί ώραν 6 μ. μ. δεδομβ
  νού ότι μετατίβεται είς την Ίε
  ράν Μητρόπολιν Καβάλλας.
  —Τό Γυμνάσιον θηλέων έ
  πί τοΰ «Κουντουριώτη».
  Τό άπόγβυμα τής παρελθού¬
  σης Παρασκευήν αί μαθήτριαι τού
  Γυμνασίου θηλέων Ηρακλείου
  μέ επι κεφαλής τό διδάσκον
  προσωπικόν διεπεραιώθησαν ε¬
  πί τού άντιτορπιλλικοϋ < Ναώ αρχος Κουντουριώτης» έπου υπό τάς όδηγία; των κ. κ. αξιωμα¬ τικών τού σκάφβυς περιήλθον έ λα τα διαμερίσματα τοϋ άντιτορ πιλλικοϋ, τάς πολεμικάς έγκατα- στάσεις, τα πυροβόλα κ.λ.π. Είς τόν κυβερνησιν τοΰ «Κουντου¬ ριώτη» προσεφερθησανάνθοδέαμαι υπό μαθητριών τοϋ Γυμναοίου. το πρακτορειον ΟίΐνΐΕΡ Γνωστοποιεΐ δτι, άπό τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬ κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ - Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ διά των κάτωθι νεοτεοκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί- ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.· -.ΑΙΙΡΙΤΖΕΝ και ΕίίΕΡΜΑΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: )π. ψυγείον «ΤΟΝΝΑ» 2 Αύγ. διά Λονδίνον Ι>»γ< » » «ΐΆυΚΑ» 12 > » » »
  » > «ΒΕ^ΚΑν"ΙΑΝ»20
  » » Λίβερπουλ *
  » » Λονδίνον »
  > » "υΐΧΑ,, 2
  Σεπτ. » » »
  » » "ΒΟΚΟΌΙΝΟ,, 12
  » » » »
  » » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.20
  » » Λίβερπουλ »
  'ΧΑυΚΑ,, 22
  > > Λονδίνον »
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλουνται οί έν-
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι Ι
  V
  Ι Ε Ρ» & Σ'Α Τηλέφ. 3-91.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  29 Μαΐου 1938
  Ο Κ.ΡΟΥΣΔΗ ΑΡΑΣΕΞΗΡΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΤΗΝ ΣΤΕΡΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΝ
  ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΗ Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Τηλεγραφήματα έξ "Αγ¬
  κύρας άγγέλλουν ότι ό Τοΰρκος υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ- Ρουσδή Άράς
  εξεφώνησεν είς την Τουρκικήν Εθνοσυ¬
  νέλευσιν μακρόν λόγον επί τής Βαλκα»
  νίκης συνεννοήσεως καί των τελευταίων
  πολιτικών συνομιλιών έν τή χερσονήσω.
  Ό κ. Άράς ετόνισεν ιδιαιτέρως
  την στερρότητα των δεσμών καί την α-
  πρόοκοπτον συνέχισιν τής συνεργασίας
  των τεσσάρων Βαλκανικών χωρών ήτις
  εξακολουθούσα και είς τό μέλλον πρό-
  κείται νά διασφαλίση οριστικώς τό κα-
  θεστώς τής είρήνης καΐ τής ήσυχίας είς
  τα Βαλκάίνια.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΒΑΡΕΛΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΕΓΚΟΥΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). Γ—Νυκτερινά τηλεγραφή-
  μ ατα έκ Σαραγώσης άναφέρουν ότι ή
  επίθεσις τού Βαρέλα είς την Νότιον
  'Αραγωνίαν συνεχίζεται. Ό έθνικός
  ατρατός προελαύνει ήδη είς την οδόν
  τού Σεγκούτο.
  ΙΣ Η ΓΡΑΜΙΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ
  ΒΟΜ1ΑΡΑΙΖΕΤΑΙΥΙΙΟ ΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ » 8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). —· Σχετικώς μέ τάς έν
  •Αραγωνία έπιχειρήσεις αγγέλλεται
  ότι όλόκληρος ή γραμμή τού μετώ
  που βομβαρδίζεται υπό των έθνικών
  άεροπλάνων.
  Η
  ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Κατά τάς έξ Ίσπανί-
  ας πληροφορίας οί έθνικοΐ ένήργησαν
  νέον σφοδρόν βομβαρδισμόν τής »Α-
  λιχάντης προξενήσαντες νέας σημαντι¬
  κάς καταστροφάς,, είς την πόλιν.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΥΝΟΤΚΟΣ ΚΑ1ΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Μαΐου (τού άντα
  πόκριτού μας).—Ή Μετεωρολογική ύ·
  πηρεσία ανεκοίνωσε σήμερον ότι γενι¬
  κώς είς όλην την Έλλάδα έπικρατεί
  άιτό χθές καλός καιρός εύνοών την
  εξέλιξιν τής παραγωγής.
  Ο κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥΣ ΕΚΗΡΟΣΟΗΟΥΣ ΤΩΝ ΕΗίίίΕΑΜΑΤΙΩΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). —Ό πρωθυπουργός κ. Ί.
  Μεταξάς εδέχθη σήμερον τους ^προ-
  έδρους των Επαγγελματικήν όργα-
  νώσεων καί* ήκουσε τάς άντιλήψεις
  αυτών επί διαφόρων έπαγγελματικών
  ζητημάτων.
  ΤΟ ΤΖΕΧΙΚΟΗ ΥιΊΟΥΡΠΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΠΑΡ1-1ΟΙ 51 β Μαΐου (τηλε
  γραφικώς). — Αγγέλλεται ότι τό Υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνήλθε χθές
  ί»πό την «ροεδρίαν τού κ. Χότζα
  κ»1 εξήτασε την κατάστασιν ώς διε-
  (1 αυτή μετά τα τελευταία γεγο»
  Ή Γαλλία ένισχύει την άμυναν αυτής
  είς την γραμμήν των Πυρηναίων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).— Συνεπεία τοΰ
  χθεσινοθ έπεισοδΐου είς Σερ
  μπέρ ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ έπεκοινώνησε σήμε
  ρον τηλεφωνικώς μετά τοΰ νο
  μάρχου τής συνοριακής έπαρ
  χίας των Πυρηναίων. Έπεκοι
  νώνησεν έπΐσης μετά τοθ
  στρατιωτικοθ διοικητοϋ τής ί
  δίας περιφερείας καί διέταξε
  σύντονα μέτρα διά την τα
  χεΐαν ενίσχυσιν τής άντιαερο
  πορικής αμύνης.
  —Έξακολουθεΐ ζωηρά ή έν
  τύπωσις έκ τοθ βομβαρδισμοθ
  τής Άλικάντης. Τόσον τα
  Άγγλικά δσον καί τα Άμερι
  κανικά φύλλα ζητοΰν νά λη
  φθοΰν άσφαλή μέτρα διά τόν
  άμαχον πληθυσμόν, νά επι
  βληθή δέ διεθνώς περιορι
  σμός των βομβαρδισμών.
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ή Μεγάλη Βρετ-
  τανΐα συνήνεσε νά δώση δά¬
  νειον έξ 16 έκατομμυρίων στερ
  λινών είς την Τουρκίαν κατό¬
  πιν συμφωνίας μετά τής κυ¬
  βερνήσεως τής Άγκυρας. Τό
  ποσόν αύτό θά διαθέση κατά
  μέγα μέρος ή ΤουρκΙα δι" έ-
  ξοπλισμοΰς Ιδίως ναυτικούς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό Άγγλος δι-
  πλωμάτης, γενικάς γραμμα¬
  τεύς τοϋ Φόρεϊν Όφφις, έ
  φθασε χθές είς Πράγαν καί
  έσχε μακράν συζήτησιν μετά
  τοθ έν Πραγα 'Άγγλου πρε-
  σβευτοθ. Δέν'συνηντήθη μετά
  καμμιας απολύτως προσωπι-
  κότητος τής Πράγας, άλλά
  μετέβη αυθημερόν είς Νοτιο-
  ανατολικήν ΤσεχοσλοβακΙανέ-
  πιστρέψας τό εσπέρας τής ί-
  δίας ημέρας (χθές). Είνε πολύ
  πιθανόν νά συναντηθή σήμε¬
  ρον μετά πολιτικών πρόσω-
  πων τής Πράγας.
  —Ό κ. Χότζα έκαμε χθές
  νέας σημαντικάς, άνακοινώ-
  σεις είπών μεταξύ άλλων: δ
  τι, «δένεΐμεθα λαός φιλοπόλε
  μος, θά άγωνισθώμεν δμως
  εάν παραστή άνάγκη, £ως τό
  τέλος, διά την ελευθερίαν
  μας.»
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ| ΧΙΤΛΕΡ
  Ό Χίτλερ συνειργάσθη
  χθές έν Βερολίνω μετά των
  άρχηγών των επιτελείων άέ
  ρος, ξηράς καί θαλάσσης. Είς
  την συνεδρίασιν παρίστατο
  καί ό Γκαΐμπελς.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).— Νεώτεραι πλη
  ροφορίαι έκ Πράγας άναφέ
  ρουν δτι ή Τσεχική κυβέρνη
  σις απεφάσισε νά αναβάλη
  την σύγκλησιν τής Βουλής
  μετά τάς διενεργουμένας εί
  σέτι δημοτικάς εκλογάς.
  Ή χδεσινή Γενική Συνέλευσις
  των Γεωργικών Συνεταιρισμόν.
  Χθές την 10 πρωϊνήν συνεκρο
  τήθη έν τή αιθούση τής Αέσχης
  Προοκόπων ή Ιτησία Γενική Συ¬
  νέλευσις των είς την Ένωσιν
  Συνεταιρισμόν ΝομοΟ Ηρακλεί¬
  ου δπαγομένων Γεωργικών Συνε-
  ταιρισμών.
  Την συνέλευσιν άπησχόλησαν
  διάφορα ζητήματα ύπηρεσιακά
  καί γενικωτέρας φύσεως, ών τα
  σπουδαιόίερα ήσαν ή οργάνωσις
  υγειονολογικών δπηρεσιών χάρις
  είς τάς οποίας οί συνεταιρισμένοι
  γεωργοί θά έ*χουν εξησφαλισμέ¬
  νην ιατρικήν περίθαλψιν εν πε¬
  ριπτώσει ασθενείας αυτών ή μέ-
  λους των οίκογενειών των καί
  τό συγκροτούμενον ένταθθα τό
  προσεχές Σάββατον, 4 Ίουνίου,
  συνέδριον των συνεταιρισμόν 6πό
  την προεδρίαν τοθ Γεν. Γραμμα-
  τέως τοθ ύπουργείου Γεωργίας
  καί Προέδρου τής Άνωτάτης Έ-
  θνικής Συνομοσπονδίας των Συνε-
  ταιρισμών τής Ελλάδος κ. Μπ.
  Άλιβιζάτου_ πρός τοθτο κατερχο-
  μένου είς Κρήτην.
  Έπίσης την Γεν. Συνέλευσιν
  άπησχόλησεν εύρέως τό ζήτημα
  τής χορηγήσεως καλλιεργητικών
  δανείων.
  Είς την συνέλευσιν ' άνελύ9η-
  σαν ωσαύτως τα πεπραγμένα
  τής Ενώσεως κατά τό διαρρεθ-
  σαν ετος καί ανεπτύχθη έν γε¬
  νικαίς γραμμαίς τό πρόγραμμα
  τό όπο'.ον αυτή θά ακολουθήση
  εφεξής.
  Τα έγκαίνια των έγκαταστάσεων
  της ΝαυτικήςΌργανώσεως'Ηρακλε ί ου
  Παρουσία τοθ Σεβασμιωτάτου
  Μητροπολίτου Κρήτης κ.Τιμοθέου,
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ. Μαρ-
  κέλλου, τοθ Δημάρχου κ. Μ. Γε-
  ωργιάδη, των αξιωματικών των
  δρμούντων είς τόν λιμένα μας άν-
  τιτορπιλλικών των κ.κ. διοικητήν
  τοθ Συντάγματος καί τής Χωροφυ
  λακής'Ηρακλείου καί τοθ Προεδρεί
  ου τής Ναυτικής Όργανώσεως
  καί πλήθους κόσμου, ετελέσθη¬
  σαν χθές τό άπόγευμα μετά πά¬
  σης έπισημότητος τα έγκαίνια
  των έγκαταστάσεων τής ανωτέρω
  όργανώσεως είς θέσιν «Τρυπητό
  χαράκι».
  Μετά την τέλεσιν τοθ άγιασμοθ
  δ Πρόεδρος τής Ναυτικής όργα¬
  νώσεως κ. Τζοβενής προσεφώνησε
  διά μακρών τεύς παραστάντας
  είς τα έγκαίνια καί κατέληξεν
  είπών δτι ή οργάνωσις έλπίζει
  2τι λίαν συντόμως τα άνεγερθέν
  κομψδν περίπτερον θά άποβη' θεία
  συνάρσει ό Δούρε:ος ί'ππος έξ ού
  θά έκπηδήση ή ναυτική τής Κρή
  της άναγέννησις.
  Απαντών ό κ. Νομάρχης ετόνι¬
  σεν δτι τόσον ούτος δσον καί ό
  Δήμαρχος θά καταβάλωσι πάσαν
  προσπάθειαν διά την ενίσχυσιν
  τοθ άναληφθέντος τούτου Ιργου
  ώστε ή πόλις τοθ Ηρακλείου
  λίαν συντόμως νά καταλάβη την
  ναυτικήν θέσιν ήόποίατήςάρμόζει.
  Επηκολούθησε δεξίωσις καθ'
  ήν προσεφέρθησαν σαμπάνια, πα-
  γωτά καί διάφορα γλυκίσματα
  μεθ' 8 οί έπίσημοι διεπεραιώθη-
  σαν επί τής άρχηγίδος τοθ στολί
  σκου «"Υδρα» είς ήν διωργανώθη
  δεξίωσις. Είς την δεξίωσιν ταύ
  την παρέστη καί ό άναπληρω
  τής τοθ 'ΥπουργοΟ Γεν. Διοικη
  τοθ Κρήτης κ. Ίππόλυτος.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  Πρός τα υπουργεΐα Οίκονο-
  μικών καί Έθνικής Οίκονομίας
  υπεβλήθη δπό τοθ ΓεωργικοΟ Έ-
  πιμελητηρίου Ηρακλείου έγγρα¬
  φον διά τοθ έποίου τονίζεται 2τι
  τα ραφινέ ελαια ένδέχεται νά
  ύποτιμηθώσι σημαντικώς είς τάς
  άγοράς τοθ έσωτερικοθ έφ' δσον
  ή έξαγωγή είς τό εξωτερικόν δυ-
  σχεραίνεται λόγφ των υφισταμέ¬
  νων έπιβαρύνσεων. Ένεκα τούτου
  τδ Έπιμελητήριον φρονεί δτι έ-
  πιβάλλεται νά έπεκταθή καί επί
  των έλαιων λαμπάντε ή έπαναφο·
  ρά τής ατελείας τής εξαγωγής είς
  τό εξωτερικόν διά τής χορηγή¬
  σεως συντόμως άδειων εξαγωγής
  είς Ιταλίαν πρίν ή έξουδετερωθή
  ή ζή:ησις αυτών.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  Διά την προσέχη Τρίτην
  εκλήθη είς συνεδρίασιν ή
  Διοικοθσα Έπιτροπή τοϋ Γε
  ωργικοϋ 'Επιμελητηρίου. Κατ'
  αυτήν θά διεξαχθή εύρεΐα συ¬
  ζήτησις επί τοθ ζητήματος
  τής ρυθμίσεως τής έξσ,γω-
  γής νωπών σταφυλών. Επί
  σης θά διεξαχθή συζήτησις
  επί άλλων δευτερευούσης φύ
  σεως ζητημάτων.
  Η ΟΛΟΣ ΔΑΦΝΩΝ
  Έν σχέσει πρός τα αναγρα¬
  φέντα είς την «Άνορθωσιν» τής
  14—5—38 διά το ζήτημα τής επι-
  σκϊυης τής έδβΰ Δαφνών, τ* "Υ-
  φυπβυργεΐβν παρά τφ Προέδρω
  τπςϊΚυβερνήσεως, γνωρίζει ημίν
  δτι απέστειλε διά ταύταριβμου
  έγγραφον τού τβ σχετικόν άπό
  κομμκ βΐς τον κ. Νομάρχην Ήροι
  κλϊίβν «$ αρμόδιον,
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Τό σημερινόν πρόγραμμα τοθ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοθ Αθηνών
  έχει ώς εξής:
  Την 7 μ. μ. μετεωρολογικά
  νέα καί χρηματιστήριον. Την 7.
  10' έλαφρό έλληνικό τραγοθδι
  (δίσκοι), 8 τό άνδρικό τμήμα τής
  έλληνικής χορωδίας (Γλυκοφρύδη)
  8.35 όμιλία τοθ κ. Τανάγρα περί
  πνευματισμοθ. 8.50' Δημοτικό
  τραγοθδι (Παπασπυροπούλου) 9.30
  είδήσεις, 9.45 συναυλία όρχή
  στρας, 10,45' είδήσεις, 11 συνέ-
  χεια τής συναυλίας (έλαφρά μου
  σική) 11.30' μουσική χοροθ.
  Πρόγραμμα Δευτέρας: 7 μ. μ.
  διάφορα νέα, 7.10' έλαφρά έλλη
  νίκη μουσική (δίσκοι), 7.30' διά
  λέξις περί δενδροκαλλιεργείας 7.
  45'. ποικίλη μουαική, 8.15' β'διά
  λέξις τοθ Άρ. Καμπάνη, 8.45'
  ρεσιτάλ βιολιοθ τής κ. Άργυρο
  πούλου, 9.30' είδήσεις, 9,45 συ
  ναυλία όρχήστρας τοθ σταθμοθ,
  10.45' είδήσεις, 11.30' μουσική
  χοροθ.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝ
  Σήμερον Κυριακήν καί ώραν
  5ην απογευματινήν θά λάβη χώ¬
  ραν είς τό γήπεδον Χάνδαξ είς
  των σκληροτέρων άγώνων τοϋ ε¬
  φετεινού πρωταθλήματος μεταξύ
  τής νικητρίας'ομάδος τοθ κυπέλ-
  λου κ. Κοτζι* Ε. Γ. Ο. Η. καί
  τής ισχυράς έμάδος τής πόλεώς
  μας «Έργοτέλους». Τόνάγώνα θά
  τιμήσουν διά τής παρουσίας των
  αί αρχαί καί οί κ. κ. Άξιωματι-
  κοί τοθ ΒασιλικοΟ ΠολεμικοΟ
  ΝαυτικοΟ. Ή · παρακολουθήση
  τοθ αγώνος έκ ^τοθ ένετικοθ τεί
  άτ,αγορι6ίτ«ι «Οστηρώς.
  Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΧΘΕΣ
  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ
  Μετά πάσης έπισημότητος εγέ¬
  νετο χθές την 11 π. μ. ή κατάθε
  σις στεφάνου είς τόν άγνωστον
  στρατιώτην 6πότοΰάντιναυάρχουάρ
  χηγοΰ τοθ στόλου κ. Οίκονόμου.
  Όλίγον πρό τής άφίξεως τοθ άν
  τιναυάρχου είχε παραταχθί) κα¬
  τά μήκος τής λεωφόρου Κουντου
  ριώτη ναυτικόν άγημα καί διμοι-
  ρία πεζικοθ άποδώσασα τάς νενο¬
  μισμένας τιμάς. Κατά την κατά-
  θεσιν τοθ στεφάνου πολυβόλον στη
  θέν επί τής Νομαρχίας έβαλλεν
  τιμητικώς επί δίλεπτον, έν© ή
  μουσική τοθ Δήμου άνέκρουε 'τόν
  Εθνικόν Ομνον.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ Κ· ΚΟΤΖΙΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΡΙΟΝ
  Ό ύπουργός Διοικητής Πρω
  τευούσης διεβίβασεν ευχαρι¬
  στίας πρός τό Γεωργικόν
  Επιμελητήριον Ηρακλείου
  επί τ^ ύποβολή παρ' αύτοθ
  εύχών έπ' εύκαιρία τής ό-
  νομαστικής τού εορτής την
  21 Μαΐου.
  Παρόμοιαι εύχαριστίαι έστά
  λησαν υπό τοϋ κ. Κοτζιά πρός
  τόν κ. Πρόεδρον Παντοπω-
  λών Ηρακλείου.
  ΤΟ ΜΑΤΣ5 ΟΜΙΛΟΥ
  ΦΙΛΑΟΛίϊΝ ΚΑΙ 5ΤΟΛΟΥ
  Χθές διεξήχθη είς Χό γήπεδον
  «Χανδαξ» ή ποδοσφαιρική συνάν-
  τησις μεταξύ ομάδος τοθ στόλου
  ϋ."^*1 έμάδος το° «'°μίλου
  Φιλαθλων». Νικήτρια ανεδείχθη
  ή πρωτη ομάς διά τερμάτων 3
  I-
  ναντι ενός,
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΕΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ
  ΜΕΤΑΞΥΧΕΗΑΑΊΗΧΟΤΖΑ
  ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΟΘΕΝ
  ΙΙΚΙΝ ΒΜΑ
  ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΙ ΜΚ1Ι ΟΡΟΚΑΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Μαίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Πράγας καί Βερολίνου ανα-
  φέρουν ότι άρχίζουν πάλιν αι αυνομι-
  λίαι μεταξύ των κ.κ. Χενλάϊν και Χο
  τζα διά τό ζήτημ* των Γερμανικήν
  μειονοτήτων. ,
  »Από μέρους των Γερμανών εκδη¬
  λούται ήδη διαλλακτικόν πνεύμα. Αι
  Γερμανικαί έφημερίδες ειδικώς διέ-
  κοψαν άπό σήμερον τάς επιθέαεις ε¬
  ναντίον τής Τσεχοσλοβακίας. Τό τελευ
  ταίον λέγεται ότι όφείλεται είς Άγ-
  γλικάς είαηγήσεις.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙίΑΗ ΟΙ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ *8 Μαΐου (τού άντα,-
  ποκριτοΰ μας). — Ό στρατηγός Φράν
  κο δι* ανακοινωθέντος αυτού υποστή-
  ρίζει ότι τό άεροπλάνον £τό βομβαρ-
  δίσαν χθές τόν Γαλλικόν σταθμόν Σερ
  μπέρ ήτο κυβερνητικόν. Ή ανακοίνω¬
  σις τού Φράνκο εγένετο είς απάντησιν
  των έντόνων πρός αυτόν διαμαρτυ-
  ριών τής Γαλλίας διά τό γεγονός
  τούτο.
  ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΗ ΠΡΟΕΑΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Έκ Σαγκάης τηλεγρα
  φεΐται ότι οί Κινέζοι μετά δραμα,
  τικήν προσπάθειαν κατώρθωσαν να άνα
  κόψουν την Ίαπωνικήν προέλασιν είς
  Λάγκ Φέγκ. Αντιθέτως οί Ίάπωνες
  προελαύνουν είς τό Κάν Φέγκ (;)
  ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Σημεριναί πληροφορί¬
  αι έκ Νέας Υόρκης φέρουν πρός τό
  τέλος τού τό έκραγέν είς Μεξικόν έ-
  παναστατικόν χίνημα. Ό στρατηγός
  Σαντίλλο κατά τινάς φήμας συνελή¬
  φθη αίχμάλωτος υπό τού όμοσπονδια
  κου στρατού.
  ΑΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΠΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ *8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Είς δηλώσεκ, τού πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς ό Γιουγκο-
  σλαύος Πρωθυπουργός κ. Στογιαντί-
  νοβιτς τονίζει ότι ή Γιουγκοβλαυΐα.
  επεδοκίμασε την προσάρτηαιν τής Αυ¬
  στρίας είς την Γερμανίαν διά τής ο¬
  ποίας απεκλείσθη οριστικώς ή παλινόρ
  θωσις των Άψβούργων.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤ ΟΛΟΣ ΠΛΕΕΙ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΗΚΑ ΥΔΑΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαΐου (τηλεγρα¬
  φικώς). —»Κν σχέσει μέ τα ληφθέντα ύ-
  «ό της Γαλλικής κυβερνήσεως μέτρα
  κατόπιν τού βομβαροισμοΰ τού Γαλλι-
  κού σταθμού Σιρμπέρ υπό Ίαπανικών
  αεροπλάνων, αγγέλλεται ότι ό πρωθυ¬
  πουργός κ. Νταλαντιέ έπικοινωνήσας με
  τα τού ύπουργού των Ναυτικών συνεννο
  ήθη διά τόν άπόπλουν μεγάλης μοίρας
  πολεμικών πρός τα ϋδατα τής Ίσπα-
  νίας.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ «8
  (τηλεγρα¬
  φικώς).— Έκ Λονδίνου τηλεγραφείται
  ότι η Επιτροπήν μή επεμβάσεως θ«
  συνέλθϊ) εκ νίου την προσέχη Τρίτην,