95837

Αριθμός τεύχους

4876

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξά μηνός 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ρξαμηνος »
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  8
  ΤΡΙΤΗ
  31
  ΜΑΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «76
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΪΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΠΑΡΑΙΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  III
  Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ Η
  Ή κατασκευή των παρα-
  γωγικών έργων τής νήσου
  μας—τό μεγάλο αύτό όνει¬
  ρον καί ό διακαέστερος πό-
  θος τοϋ Κρητικού λαοΰ—θ'
  αρχίση συντόμως. Αυτήν την
  κατηγορηματικήν όσον καί
  ευχάριστον βεβαίωσιν έδω¬
  κεν ό ύπουργός Γεν. Διοι-
  κητής κ. Σφακιανάκης διά
  των άνακοινώσεών τού πρός
  Αθηναϊκήν συνάδελφον, τάς
  οποίας έδημοσιεύσαμεν καί
  ημείς είς τό προηγούμενον
  φύλλον μας. Τα άπαραίτητα
  πρός τουτο κεφάλαια έξευ-
  ρέθησαν. Αί προμελέται ύ-
  πάρχουν. ©ά υπογραφή τώ-
  ρα ή σχετική σύμβασις μέ
  την εταιρείαν Μπούτ, θ' αρ¬
  χίση άμέσως ή σύνταξις τής
  όριστικής μελέτης καί ή έ¬
  ναρξις τής κατασκευάς των
  έργων θά γίνη έντός ενός
  έτους τό πολύ Ίσως μάλι-
  στα καί ενωρίτερον. Διότι
  ύπάρχει καί ή καλή πρός
  τουτο θέλησις καί ή απόφα¬
  σις έκ μέρους τής κυβερνή¬
  σεως. Πόσην κολοσσικίαν ση
  μασίαν έχει τό γεγονός, εί¬
  νε περιττόν νομίζομεν νά
  τονίσωμεν. "Εχομεν άλλωστε
  ομιλήση επανειλημμένας διά
  τό ζήτημα αύτό. Καί είναι
  γνωσταί οί άγώνες πού διε-
  ξήγαγεν άπό έτών η άνά
  χείρας εφημερίς διά την εκ¬
  τέλεσιν των παραγωγικών
  καί έξυγιαντικών έργων Κρή
  της καί ιδία τής Μεσσαράς.
  Άρκεϊ μόνον ν'άναφερθή ότι
  τα έργα αύτά θ' άποδώσουν
  περί τάς εκατόν χιλιάδας
  στρεμμάτων εύφορωτάτης
  γής, πού καλύπτεται σήμε¬
  ρον ύΐτό έλών, πρός καλλιέρ¬
  γειαν καί ότι ή παραγωγή
  τής νήσου θ' αυξηθή κατά
  ίν δισεκατομμύριον δραχ.
  μάς, διά νά κατανοηθή πο-
  οην σημασίαν έχουν. Ή
  Μεσσαρά, μ£ τα άποστραγ-
  γιστικά καί άρδευτικά εργα,
  θά μεταβληθή είς έν άπό τα
  πλουσιώτερα, τα γραφικώτε-
  ρα καί τα εύτυχέστερα δια¬
  μερίσματα τής χώρας. Μέ
  πλουσίαν παραγωγήν καί ά-
  πηλλαγμένη άπό την έλο-
  νοσίαν, την φοβεράν αυτήν
  μάστιγα,θά μεταμορφωθή συν
  τόμως είς αληθή γήν τής έ-
  παγγελίας. Καί άλλα διαμε¬
  ρίσματα, δπου θά γίνουν έπί¬
  σης έργα καί δπου σήμερον
  ύπάρχει ή φτώχεια συντρο-
  φευμένη άπό την έλονοσίαν,
  θά εύημερήσουν καί θά συμ-
  βάλουν είς την γενικήν οι¬
  κονομικήν άνόρθωσιν τοϋ
  τόπου.
  Ή εκτέλεσις των παραγω¬
  γικών έργων, θά αποτελέση
  σταθμόν είς την Ιστορίαν
  τής νήσου καί αφετηρίαν
  δι' ενα λαμπρόν μέλλον, διά
  μίαν νέαν περίοδον πλούτου
  καί ύγείας. Καί πρέπει νά
  είναι ύπερήφανοι ολοι οσοι
  θά συμβάλουν εις τουτο. Ό
  Κρητικός λαός θά τούς εύ-
  γνωμονή. Μεταξυ δέ αυτών,
  πρώτην ασφαλώς κατέχει θέ¬
  σιν καί ό νυν ύπουργός Γεν
  Διοικητής κ. Σφακιανάκης,
  χάρις είς τάς ενεργείας τού
  έποίου απεφασίσθη ήδη νά
  γίνη ο,τι άπό έτών άπετέ-
  λει θέμα συζητήσεων χωρίς
  δμως καί νά πραγματοποιή-
  ται. Ή Κρήτη δέν θά τό λη-
  σμονήοη. Όπως δέν θά λη¬
  σμονήση καί τό προσωπικόν
  έν προκειμένω, ενδιαφέρον
  τοΰ κ. Μεταξά, καδώς καί
  της κυβερνήσεως τού γενικώ-
  τερον.
  Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΥ
  1 "Οσοι επεσκέφθησαν τελευ¬
  ταίως τόν νομόν Λασηθίου
  έκφράζουν μαζί μέ την έκ¬
  πληξιν καί τόν θαυμασμόν
  . των, διά την συντελεσθεΐσαν
  μεταβολήν καί διά την ση-
  μειουμένην ήδη πρόοδον είς
  δλους τοΰς τομεΐς, είς δλα
  τα διαμερίσμστα καί είς δλας
  τάς έκδηλώσεις τής ζωής.
  Άνεμος προόδου, συγχρονι
  σμοΟ, γενικοϋ έκπολιτισμοΰ
  πνέει παντοΟ καί άναδημιουρ-
  γεΐ καί ζωογονεΐ τα πάντα.
  Τόσον είς τάς τέσσαρας πό¬
  λεις τοΰ νομοΰ, την Νεάπο¬
  λιν, τόν "Αγιον Νικόλαον,
  την Ίεράπετραν καί Σητείαν
  δσον καί είς τάς διαφόρους
  κωμοπόλεις, άκόμη καί είς τα
  μικρότερα καί πλέον άπομε-
  μακρυσμένα χωρία, πσρατη-
  ρεΐται μία άληθινή προσπα¬
  θεία γενικής άναδημιουργΐας,
  ριζικής άνακαινΐσεως των
  πάντων, ριζικής μετσβολής
  τής δψεως καί τής ζωης των.
  ΠαντοΟ έκτελοθνται έργα
  συγκοινωνιακά, παραγωγικά,
  έξυγιαντικά,έξωραιστικά. Δρό
  μοί δεκάδων χιλιομέτρων κα·
  τασκευάζονται διά προσωπι-
  κής εργασίας των κατοΐκων.
  Καί έκεΐ πού δέν ειμπορούσε
  νά μεταβή κανεΐς οΰτε πε-
  ζός, πρό ολίγων άκόμη έτών,
  σήμερον πηγαίνει αυτοκίνη¬
  τον. Καί βλέπει κανεΐς τό σύγ
  χρόνον αύτό συγκοινωνια¬
  κόν μέσον ν' άναρριχαται
  είς βουνά καί όροπέδια, πού
  έθεωροθντο άπροσπέλαστα
  καί ευρίσκοντο είς πλήρη ά-
  πομόνωσιν μέχρι πρό τινος.
  Νερά μετεφέρθησαν άπό μα-
  κρυνάς άποστάσεις είς τα
  πλείστα χωρία πού εστεροθν-
  το. Πλατείαι καί δρόμοι διη
  νοίχθησαν είς τάς πόλεις καΐ
  τα χωρία, σχολεΐα νέα οίκοδο-
  μήθησαν παντοΟ σχεδόν.
  ΚσΙ δλα αύτά μέ προ¬
  σωπικήν εργασίαι/ των κα-
  τοίκων, μέ συμβολήν των
  Δημοτικών καί κοινοτικών
  Ταμείων καΐ φυσικά μέ την
  ενίσχυσιν καί τοθ Κράτους,
  πού επιδεικνύει τόν τελευταΐ
  όν καιρόν πραγματικήν στορ
  γήν καί είλικρινές ενδιαφέ¬
  ρον διά τόν νομόν τοθ Λα¬
  σηθίου. Άλλά καί είς την
  γεωργίαν εσημείωσαν προό
  δούς τελευταίως οί φιλοπρόο
  δοι γείτονες. Τό Μεραμβέλ-
  λον ολόκληρον, έχει μετσβλη
  θή είς έ'να απέραντον κήπον
  μέ αφάνταστον ποικιλίαν
  καλλιεργειών.
  Τό Λασήθι έπίσης Εχει έκ
  πληκτικάς προόδους τόσον
  είς την πατατοκαλλιέργειαν
  δσον καΐ είς την δενδρο
  καλλιέργειαν. Ή Ιεραπέτρα,
  αποτελεί ύπόδειγμα δι' δ-
  λην την χώραν διά τάς
  πρωίμους καλλιεργείας κη-
  πευτικών. Καί ή Σητεία έ¬
  πίσης, έχει αποβή μιά ά¬
  πό τάς πλουσιωτέρας ε¬
  παρχίας τής Ελλάδος. Ό
  νομός Λασηθίου παρά τό πε
  τρώδες τοϋ έδάφους τού,
  παράγει καί δημητριακά
  καί ελαια καί άμπελουργικά,
  σταφίδας, σταφυλάς, οϊνους
  καί χαρούπια καί επί" πλέ¬
  ον άφθονα καί γευστικώτα·
  τα φροΰτα, μπανάνες, άπί
  δια, μήλα, ροδάκινα, έσπερι
  δοειδή καί ξηροΰς καρποΰς,
  άμύγδαλα καρύδια καί φυ
  στίκια.
  Καί δλα αύτά διότι οί κά-
  τοικοι τοθ νομοθ Λασηθίου
  συνδυάζουν μαζί μέ την α¬
  φάνταστον έργατικότητα, τή"
  έκπληκτικήν νοημοσύνην, την
  ζηλευτήν προοδευτικότητα, μί-
  αν Ιδιαιτέραν διάθεσιν καΐ τα
  σιν διηνεκοθς συγχρονισμοθ,
  άενάου πορείας πρός τα έμ-
  πρός· Ασφαλώς δέ θά πα-
  ρουσιάσουν πραγματικά θαύ·
  ματα είς δλους τοΰς τομεΐς
  έφόσον θά τύχουν καί τής έ
  νισχύσεως,τής συνδρομάς, τής
  προστασίας τοθ Κράτους. Καί
  εύτυχώς, τό Κράτος, ώς είπο¬
  μεν, έκδηλώνει ήδη άπό και-
  ροϋ τό ενδιαφέρον τού διά
  τό διαμέρισμα αύτό. Καί θά
  συνεχίση τό Ίδιον ενδιαφέρον
  καί είς τό μέλλον. Άλλ' ό
  νομός αύτάς είνε άνάγκη νά
  τύχπ τής γενικής υποστηρίξε¬
  ως καί προσοχής. Καί ημείς
  τουλάχιστον θά παρακολουθή¬
  σωμεν, δπως πάντοτε καί είς
  τό μέλλον, μέ δλον μας τό
  ενδιαφέρον, μέ εντελώς ιδιαι¬
  τέραν στοργήν καί προσοχήν
  τα ζητήματα καί τάς προό¬
  δους καί τάς ανάγκας τοθ
  νομοϋ αυτού.
  Πεταχτά
  οημειώματο
  ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
  Ταραχή καί νευρικότης είς
  τούς κύκλους των νοσταλ-
  γών τοϋ παρελθόντος, των
  άνθρώπων τοΰ «παλαιοθ κα
  λοΰ καιροΰ». Ή άφιξις των
  φοιτητριών τής Φιλοσοφικής
  σχολής τοΰ Πανεπιστημίου
  τής Θεσσαλονίκης ή*ταν ή πέ
  τρα πού έπεσε στό βάλτο.
  Κι' άνέβηκε στήν έπιφάνεια
  δλο τό παρελθόν μέ αξιώ¬
  σεις τιμητοΰ.
  Άκοϋς έκεΐ κατάντημα κοι
  νωνίαςΐ'λκοθς έκεΐέξέλιξις καί
  πρόοδος! Νέες κοπέλλες πού
  δέν έχουν άκόμη τή χείρα
  φέτησι τής ήλικίας νά σοϋ
  ταξειδεύουν μόνες άπό την
  μία ώς την άλλη άκρη τής
  "Ελλάδος, ένώ θ* έπρεπε νά
  βρίσκωντοι είς τό γυναικω'
  νίτηΙΚαί νά σοθ εχουν την άξί
  ώσιν νά κατακτήσουν τή
  ψιλοσοφία, ένώ γιά τή γυ-
  ναΐκα έ'να μονάχα ύπάρχει
  βασίλειο: ή κουζίνα. Καί Ο
  στερα ύπάρχουν άκόμη άνθρω
  ποι πού έθελοτυφλοΰν τόσο
  πολΰ ώστε νά μην άντιλαμ-
  βάνωνται δτι έχάλασε ό-
  ρυθμός τού κόσμου, κι' δτι γι'
  αύτό πηγαίνομε άπό κακοΰ
  είς χειρότερο. Πρόοδος, σοθ
  λένε! Αί! νά τή βράσω, λοι-
  πόν, έγώ, την πρόοδό σας...
  Ό όνθρωπος τοθ παλαιοθ
  καλοΰ καιροΰ, άσυγκράτητος
  εσυνέχισε τό κατηγορητήριο,
  φιλιππικόν όλόκληρο. Εΐχε
  στραφή στό παρελθόν τού μέ
  προσήλωσι φανατικοΰ Μου
  σουλμάνου. Καί οί παρωπί-
  δες ποϋ εσχημάτιζον οί άντι-
  λήψεις τού, δέν τοθ έπέτρε
  παν νά βλέπη οΰτε δεξιά ού-
  τε άριστερά, γιά νά αντι¬
  ληφθή την κοσμογονία πού
  συντελεΐται γύρω τού, την
  άλλαγή πού έχει πραγματο¬
  ποιηθή. Καί δμως ή πραγμα¬
  τικότης, λάμπει μ' έ'να και
  νούργΐ" φώς ύγεΐας καί πολι
  τισμοθ Πολιτισμοΰ τοθ όποί-
  ου φορεΐς εΐν' οί φοι-
  τήτριες. Κυττάξετέ τις κα·
  θώς περιδιαβάζουν στούς δρό-
  μους τής πόλεως, καθώς ά-
  κούουν μέ θρησκευτική κατά-
  νυξι τούς καθηγητάς των πού
  τίς διδάσκουν γιά τίς άρχαι-
  ότητες, γιά τό Μινωίκό πολι-
  τισμό, γιά τα ενετικά μνη-
  μεΐα καί τα άραβικά λείψα¬
  να, γιά την ίστορία τής Κρή¬
  της καί τό βαθύτερο νόημα
  τής ίστορίας αυτής στήν έ-
  ξέλιξι τοϋ Έλληνισμοΰ, πού
  ξεκινδ άπό τα βάθη αίώνων
  μακρών, χιλιετηρίδων πολλών
  γιά νά συνεχισθή μέ την ι¬
  δία πάντα όρμητικότητα, μέ
  την ιδία άκατάλυτη φλόγα
  πίστεως καί δυνάμεως Καΐ
  ίδέτέ τις ϋστερα στά κέντρα
  μέ την άλλεγροσύνη, μέ την
  άπροσποίητη χαρά μέ τούς ά-
  νεπιτήδευτους τρόπους. Καί
  κάμετε τή σύγκρισι μέ τίς γυ-
  ναϊκες τοθ παληού καιροθ κι'
  άκόμη μέ τίς σύγχρονες κο¬
  πέλλες τοθ γυναικωνίτη, πού
  βεβαία υφίσταται καΐ σήμε-
  ρο ώς ύπόλειμμα τοθ χα-
  ρεμιοϋ, τής γυναικείας σκλα-
  βιας.
  Καΐ τότε έλάτε, άν βα-
  στάτε, νά τα ξαναποθμε. Θά
  (δήτε τί τεραστία διαφορά ύ-
  πάρχει. Άπό τή μιά, ό μα-
  1 ρασμός, ό νοσηρός ρωμαντι
  σμός, ή νευρασθένεια, ό ΰ·
  στερισμός καί ή πνευματική
  άναπηρία, ή πονηρία, ή υπο
  κρισισ, ή δουλικότης, τόμΐσος
  πρός τόν άνδρα καΐ τέλος
  ή άπάτη. Καΐ άπό την άλλη
  ή ύγεία, ή χαρά, ή πνευμα¬
  τική καλλιέργεια, ή ίσχυρά
  προσωπικότης, ή αύθόρμητη
  κι' άνεττιτήδευτη εκδήλω¬
  σις, ό άνθρωπος χωρίς ψιμ-
  μύθια, ύποκρισία καί ψευ-
  τιά, ό έλεύθερος νά χαίρε-
  ται κα) νά ώμορφαίνη τή ζωή,
  νά κατακτφ καΐ νά προα-
  γάγη την έπιστήμη. Κυττάξε
  τέ τις λοιπόν αύτές τίς φοι
  τήτριες, αύτά τα φυσικά άν
  θρώπινα λουλούδια τοθ Βορ
  ρα. Είναι ό ζωογόνος άνε
  μος τοθ Βαρδάρη, πού γκρε
  μίζει τα τείχη καΐ τα καφά
  σία τοΰ χαρεμιοθ, μοϋ δια-
  λύει την όμίχλη καΐ τή μού
  χλα τού παρελθόντος καί δί
  δεί νέα ζωή1 πού άνασταίνει
  τή γυνσΐκα άπ' τή δουλεία
  καί την ύψώνει μέ τα φτερά
  τού καΐ τή φέρνει στίς κο-
  ρυφές τού νέου πολιτισμοθ,
  τοΰ πολιτισμοΰ ποΰ όδηγεΐ
  στόν άνώτερο, στό γνήσιον
  άνθρωπισμό. Καί άν δέν όμο
  λογήσετε πόσον έχετε άδικο,
  πιστεύω δτι τούλάχιστο θά
  κλείσετε τό στόμα...
  Μ.
  ΟΠΠΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟ.Η
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ ΦΡΟΥΤΟ
  Τα κεράσια έκαμαν άπά ημε¬
  ρών την εμφάνισιν των. Καί ευ¬
  ρέθη Ινας πού έπροτίμησε άντί
  νά τα αγοράση, νά τα .. υμνή-
  αη. Καί μάλιστα εις έπήκοον
  πολλών όψωνιστων:
  Κεράσια, γλυκοκέρασα '
  πρωτόφαντα καί μαθρα..
  Άλλά καί χωρίς τόν άγοραϊον
  αυτόν ΰμνον, τα κεράσια είνε ή
  θαυμασιωτέρα «νατύρ μόρτ». Έν-
  νοεΐται καθώς παρουσιάζωνται ά¬
  πό τόν «αίοθητικόν» ϊπωροπώ-
  λην—Όκά,ρχοΜΊ καί άπό αύτούς
  στόν τόπον μας — φρέσκα καί
  στολισμένα μέ πρασινάδες, στά
  καλάθια καί τα καλαθάκια τής ά-
  νοικτής βιτρίνας τού. Κάτι τό
  Βακχικό φτερουγίζει γύρω των:
  Τό κεράσι, άς μή ξεχνοθμε, μέσα
  στό Διονυσιακό πνεΰμα, επήρεν
  δλους τούς συμβολισμούς. Τό τρα-
  γούδησαν άρχαϊοΐ καί νεώτεροι.
  Καΐ πρό πάντων τό μετέφεραν
  μέσα στήν Ιρωτική άλληγορΕα
  ώς τό τελειότερον μέσον £%φρά-
  αεως.
  Συνδυάζει βλέπετε τδ φραΰτο
  αύτό δύο πράγματα: τό αίσθημα
  καΐ την αίσθησι. Είνε δέ γεγο¬
  νός δτι καί αύτός ό τραγόπους
  Πάν κατέχει σφιχτά δεμένη μέ τή
  φυσιοκρατική έκδήλωσι, την βαθύ-
  τερη αΕσθηματολογία. Ή γεθσι;
  δέν έμποδίζει Ιδώ την καλλιτε-
  χνική στιγμή— μιά στιγμή βγαλ-
  μένη άπό τόν θεαματικό κυρίως
  πλοθτο τής δημιουργίας καί τούς
  ποιητικούς θρύλους τοθ άγροθ.
  Οί Σάτυροι καί οί Σειληνοί τρυ
  γώντας τα χείλη των Δρυάϊων,
  πού ήσαν καί αύτά ίσως κεράσια,
  έξευγενίζονται. Τούς πλαισιώνουν
  άλλως τε οί άνθισμένες πλαγιές
  καί τα πράσινα τοπεία. Τό πνεθ-
  μα τής γονιμότητος—Ινα πνεθμα
  υλιστικό φυσικά—κρατε'. πάντοτε
  κάτι άπό την αϊωνιότητα τοθ
  συναισθήματος καί την αισθητική
  τής παρατι^ρήσεως.
  Άλλά καί χωρίς φαντασίαν,
  τα κεράσια είναι Ενας άξιοσημεί-
  ωτος πρόλογος Μέ αύτά έγκαινι-
  άζεται λαμπρώς ή βασιλεία των
  φρούτων. Τα Έλληνικά φροθτα
  συγκεκριμένως άποκτοθν μέ τα
  κεράσια, την πρώτην άπασχόλη-
  σιν των εϊδημόνων τοθ πρακτικοθ
  πεδίου.
  —Τί παράδεισος δ τόπος αύτός!
  Μέ λίγη πρόοδο στά καλλιεργη-
  τικά καί διαφημιστικά τού συστή-
  ματα θά γίνη καί άληθινή πηγή
  πλούτου... βρέχουσα ΙπΙ δικαίους
  καί άδίκους.
  Παλαιά ή απόδειξις. Αί μεγά¬
  λαι πρόοδοι πού εσημειώθησαν
  είς τό κεφάλαιον ένεΐνο, έν μέ¬
  ρει την άχρηστεύουν σήμερον. Δέν
  σημαίνει βμως, λέγουν οΕ είδήμο-
  νες, άν έπαναλαμβάνϊται: 0£ δημι-
  ουργικοΐ σταθμοί τοθ παρόντος
  διά να γίνουν καΐ δημιουργικοί
  Οί επαγγελματιαι.
  Ό πρωθυπουργός κ. Μετα¬
  ξάς εδέχθη προχθές είς μα¬
  κράν ακρόασιν τούς έκπρο-
  σώπους των έπαγγελματικών
  καί βιοτεχνικών όργανώσεων
  τής Ελλάδος καί συνεζήτησε
  μετ" αυτών τα διάφορα ζητή¬
  ματα πού άπασχολοθν καί έν-
  διαφέρουν την τάξιν των. Γνω
  στοθ δντος δέ τοθ (διαιτέρουέν
  διαφέροντος τοθ κ.Πρωθυπουρ
  γοθ υπέρ των βιοπαλαιστών
  σταθμοί τοθ μέλλοντος Ιχουν ά¬
  κόμη αρκετόν περιθώριον. Τα Έλ-
  ληνικά φροθτα άποτελοθν αιωνίαν
  υπόθεσιν. Γύρω άπά αυτήν πρ&τος
  καΐ καλύτερος παρουσιάζεται
  ό καθημερ»ός &^ρωπος τής πεί-
  ρας, ό οποίος ίρμώμενος άπό τα
  γεγονότα τής ημέρας, γενικεύει
  την γνώμην τού.
  *
  * *
  «Σπουδαΐα κεράσια τής Κηφισ-
  σας κύριοι». Αυτήν την διαφή¬
  μισιν είχεν άλλοτε είς την Όμό-
  νοιαν Ι'νας πλανόδιος πωλητής.
  θά την είχεν βμως καί κάθε άλ-
  λος πού θά διεφήμιζεν Ελληνι¬
  κόν φροθτα έκλεκτής παραγωγής.
  Διότι βλα τα φροϋτα μας είναι
  σπουδαΐα, άρκεΐ νά Ιχουν μερι¬
  μνήση δι' αύτά συνειδητοί καλλι¬
  εργηταί καί ρέκται επιχειρημα¬
  τίαι. Ή έποχή μας, μέ την δψιν
  τής άγοράς, θέτει άπό τώρα έδώ
  τάς έμπνεύσεις καί εύρύνει τό
  ενδιαφέρον. Βεβαία Οπάρχουν καΐ
  οί οικονομικαί δροι οί όποΐοι
  πότε ένισχύουν καί πότε δυσχε-
  ραίνουν τα πράγματα. Άλλά καΐ
  οί οροι αύτοί τακτοποιοί3νται κά-
  ποτε μέ την οργάνωσιν καί την
  θέλησιν. - - - -..
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  ΑΙ ΛΝΛΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ..ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ
  Τό είκοσαήμερον, τής »κατά νό¬
  μον έτησίας επιθεωρήσεως τοΰ
  τόσον γνωστοθ θαλαμηγοθ «Άκρό-
  πολις» Ιληξε, πρό τριημέρου, τό
  όλοκάθαρον δέ καί νεότευκτον
  τουτο σκάφος κάμνον αρχήν τής
  επαναλήψεως των είς Κρήτην
  προσεγγίσεών τού έπανέπλευσε
  προχ'ίές Κυριακήν είς τόν λιμέ¬
  να μας, καινουργές, άληθώς άπ«-
  στράπτον, τελείως άνακαινισμένον.
  Έτσι, τό είκοσαήμερον πού άπή-
  τησεν ή επιθεώρησις αυτή δέν ά-
  φέθη άχρησιμοποίητον υπό των
  πλοιοκτητών τής «Άκροπόλεως».
  Κατηναλώθη Ιξ ολοκλήρου είς
  βελτιώσεις καί έξωραισμούς, είς
  άνακαινίσεις καί εύπρεπισμούς
  τοθ σκάφους τοιούτους, ώστε νά
  καθίσταται ή έπιβατική τού κί
  νησίς πλέον άνετος, πλέον ευχά¬
  ριστος καί απολύτως προσηρμο
  σμένη πρός τάς άνέσεις καί εύκο
  λίας των νεοτεύκτων εύρωπαικών
  σκαφών.
  Είς τάς πολλαπλίΖς λοιπάν ύ-
  πηρεβίας πού παρέσχον μέχρι
  σήμερον είς τό εμπόριον καί την
  έπιβατικήν κίνησιν τοθ τόπου
  μας, οί ιδιοκτήται τής «Άκροπό¬
  λεως», προσθέτουν άλλην μίαν ά-
  κέμη, μέ τό ν' άλλάξουν άρδην την
  δψιν τοθ καλοΰ τούτου σκάφους.
  Καί γενικώτερον δμως είς την
  εμπορικήν μας ναυτιλίαν, άφοθ
  μέ έκατοντάδων χιλιάδων δαπά¬
  νας τοθ δίδουν καί πάλιν θέσιν
  πρωτεύουσαν μεταξυ των καλυτέ-
  ρων Ελληνικήν σκαφών των έξυ-
  πηρετούντων την Ιπιβατικήν κί¬
  νησιν τής χώρας.
  Καΐ την νέαν αυτήν υπηρεσίαν
  των ίδιοκτητών τής «Άκροπόλε¬
  ως» οΰτε νά την άγνοήση ειμπο¬
  ρεί ό κόσμος των ταξιδευόντων,
  ουτε νά την παραβλέψη. Διότι
  δντως μέ τάς άνακαινίσεις τού τό
  λαμπρόν θαλαμηγόν, κατέστη άν-
  τάξιον των συμπαθειών τοθ κό¬
  σμου βστις γνωρίζει νά εκτιμά
  τούς επιχειρηματίας πού δέν ε'-
  χουν μοναδικόν σκοπόν την άπο-
  θησαύρισιν χαί τόν εΰκολον
  πλουτισμόν, άλλ' Ιργόν των δ-
  λοχρόνιον, την προαγωγήν καΐ
  τήκ προώθησιν τής Έλληνικής
  ναιιτιλίας είς ανωτέρα έίδ
  των πόλεων, δέν ύπάρχει άμ-
  ψιβολία δτι μετά την προ¬
  χθεσινήν συνεργασίαν τα έ
  παγγελματικά καί βιοτεχνι-
  κά ζητήματα θά εύρουν τή"
  πλήρη, οριστικήν καί ίκανο
  ποιητικήν διευθέτησίν των Και
  πρέπει ν' άναμένωμεν σύντο
  μόν την εκδήλωσιν καί έφαρ
  μογήν των σχετικών άποφά-
  σεων.
  Νά γενικευθή.
  Είς πλείστα διαμερίσματα
  τής ύπαίθρου ήρχισεν ήδη ό
  αγών πρός καταπολέμησιν
  τής έλονοσίας υπό των άν-
  θελονοσιακών συνεργείων πού
  Εδρύθησαν μερίμνη τοθ ύγειο
  νομικοθ κέντρου καί δαπάναις
  των ενδιαφερομένων κοινοτή-
  των. Ό αγών δμως πρέπει
  νά γενικευθή. Διότι λόγω
  τής πολυομβρίας ύπάρχουν
  παντοΟ £λη. Λόγω δέ καΐ
  τής γρίππης πού είχεν έ-
  πεκταθή παντοΟ οί δρ-
  γανισμοί των άγροτών καΐ
  δλου έν γένει τοΰ πλη-
  θυσμοθ είναι έξησθενημένοι
  καΐ εύπρόσβλητοι άπό τό πλα
  σμώδιον τοθ Λαβεράν, αρα
  ύπάρχει κίνδυνος γενικής προσ
  βολής υπό τής έλονοσίας. Νά
  συμβάλουν λοιπόν αί κοινό-
  τητες είς την οργάνωσιν παν-
  τοΰ άνθελονοσιακών συνεργεί
  ών καΐ νά συμμορφωθοϋν α¬
  πολύτως οί κάτοικοι πρός τάς
  όδηγίας τοθ ύγειονομικοθ κέν¬
  τρου καί των ιατρών.
  Μία όδός.
  Πληροφορούμεθα ευχαρίστως
  δτι μεταξυ των κατοίκων των
  κοινοτήΐων Βασιλικών Ανω¬
  γείων, Άπεσωκάρι, Μιαμοθς,
  Κρότου ύπάρχει ή διάθεσις ό¬
  πως διά προσωπικής εργασί¬
  ας των διανοίξουν οδόν άπό
  Πλατάνου είς Άπεσωκάρι, Ά
  γίαν ' Μαρίναν, Μιαμοΰ καΐ
  Λέντα. Πνεται μάλιστα καί
  σχετική κίνησις μεταξυ των
  κοινοτικών συμβουλίων διά
  την λήψιν σχετικών άποφάσε-
  ων έπιβολής τής προσωπικής
  εργασίας. Πιστεύομεν λοιπόν
  δτι την κίνησιν αυτήν θά ενι¬
  σχύση καί θά ένθαρρύνη Νο-
  μαρχία, ώστε ν' αρχίση ή σχε
  τική έργασία έντός τοΰ θέ-
  ρους. Όπως έπίσης πιστεύο¬
  μεν δτι θά αποστείλη έν και¬
  ρώ τό έπαρχιακόν ταμείον
  μηχανικόν διά την χάραξιν
  τής όδοΰ, θά χορηγήση δέ
  καί τα άναγκαιοθντα έργα-
  λεΐα καί άλλα τεχνικά μέσα
  καί άκόμη θά διαθέση καΐ
  τούς άπαραιτήτους έργοδη-
  γούς. Διότι πρόκειται περί ό¬
  δοΰ μεγίστης σπουδαιότητος,
  δχι μόνον διά την Μεσσαράν,
  άλλά δι" ολόκληρον την Κρή¬
  την.
  Ή έλαιοπαραγογή.
  Είς τόν νομόν Λασηθίου,
  ώς μδς γράφουν εκείθεν, ή
  έλαιοπαραγωγή προβλέπεται
  πλουσιωτάτη διά τό τρέχον
  έτος. Ή άνθοφορία των ε¬
  λαιών είναι έξαιρετική έφό
  σον δέ θά συνεχισθοΰν εύνοϊ
  καί αί καιρικαΐ συνθήκαι
  καΐ ή καρποφορία θά είναι
  μεγάλη. Δι' αύτό καΐ οί κά
  τοικοι ζητοΰν ν' αρχίση άπό
  τούδε ή οργάνωσις τού άγώ
  νος καταπολεμήσεως τοΰ δα
  κου, ώστε νά έξουδετερωθή
  κάθε κίνδυνος καταστροψής
  τής παραγωγήΓ. Άλλ' εύ¬
  τυχώς καί τουτο γίνεται γ]
  δή. Τό Γεωργικόν Ταμείον
  ώς πληροφορούμεθα, έχει λά
  βει δλα τα άναγκαϊα μέτρα
  ' καΐ είναι πανέτοιμον διά
  τούς ραντισμούς, τούς όποί-
  ούς καί θ' αρχίση μόλις έπ»-
  στή ή κατάλληλος (όρα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  |κθΙΜΩΜΙΚλ
  Άπά τοθθρόνοο
  είς την λαιμητόμον.
  ίΠί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον έ'νας -^
  κινηματογραφικός κολοσσός: «ΚΑΙ
  ΝΙΚΣΜΑΡΚ» τοϋ Πιέρ Μπενουά.
  Την Πέμπτην θερινός.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ·
  γημα «Στέλλα ΠαρΊς».
  *
  *
  Προιστάμενος ΤυτΐογραφεΙου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή ανανέωσις των γραμματίων
  τής Β' κληρώσεως τοΰ έθνικοΰ
  λαχείου ήρχισεν ήδη καί λήγει
  την 8ην Ίουνίου. Παρακαλοθνται
  οί συνδρομηταί νά σπεύσωσι νά
  άνταλλάξουν τα γραμμάτιά των
  μέχρι τής ορισθείσης προθεσμίας.
  Πέραν τής προθεσμίας ουδεμίαν
  υποχρέωσιν έχει τό Πρακτορείον
  (Έκ τοϋ Πρακτορείου)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτΐ:
  Έκτίθεται είς φανεράν μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή κατα-
  σκευή οίκίσκου πρός τοποθετή-
  σιν τοΰ μηχανήματος προαμμω
  νιώσεως τοΰ ύδατος τής δεξα
  μενής ενώπιον τής Δημαρχια-
  κης Έπιτροπής την 4ην Ίουνί¬
  ου 1938 ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 11—12 π μ.
  Τα σχετικά ευρίσκονται κα¬
  τατεθειμένα είςταγραφεΐα τής
  Τεχνικής Υπηρεσίας τοΰ Δή
  μου πρός γνώσιν των ενδιαφε¬
  ρομένων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι δι" εργα
  οίκοδομικά πάσης τάξεως.
  Έν Ηρακλείω τή 28 Μαΐου
  1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Υ Λ Α Κ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  Τό άριατούργημα τοΰ Γάλ-
  λου 'Ακαύημαϊκού ΠΙΕΡ
  ΜΠΕΝΟΥΑ:
  .ΚΑΙΝΙΞΜΑΡΓ
  "Ενας κινηματογραφικος
  κολοσσος:
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ
  Πιέρ Φρσινέ
  Ζάν Μάξ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Εναρξις τοΰ ©ΕΡΙΝΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, μέ,τήν:
  τοΟΒΣτράους
  ΤΒΪεννέζικη Όπερέττά)
  * Πρωταγωνιστοΰν:
  Λύντα Μπάροβα
  Γκ. Αλεξάντερ
  Χάνς Ζένκερ
  Χάνς Μόζερ
  Την Πέμπτην
  στόν Οερινόν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΚΙΜΟΗ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΕΙδικβυθβΐς επί έΛταβτί·
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σηματα έν Παρισίοις καί
  Λυωνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  ΆμαλθεΙας ίτιάροδος όδοϋ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  εις την *
  ■—•—ιεί—ι—π—ι—■—■*■1 -^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ» 1
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ^ Μία έρωτική ίστορία
  % στήν Ίαπωνία, γεμάτη |Γ
  * πλοκήν, αίσθηματισμό, ^
  ^ άγάπη. *
  *
  *
  *
  Ν
  *
  *
  *
  * είναι άπά τα ώραιότε
  * ρα λογοτεχνικά άρι-
  * στουργήματα τοΰ γνω-
  X
  στοΰ συγγραφέως:
  | ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  *
  Η
  5 δέν ίχει απλώς τό
  * ενδιαφέρον των συνή-
  * θων άναγνωσμάτων, εΐ-
  || νέ ίστορία ζωντανή πού
  ^ συναρπάζει κυριολεκτι-
  φ κώς τόν άναγνώστην,
  * δπως έξελίσσεται είς
  ^ τάς όνειρώδεις ακτάς
  Χ τής χώρας των χρυσαν
  $£ θέμων την οποίαν αίμα-
  * τώνει σήμερον ή μεγα-
  Φ λυτέρα πολεμική τρα-
  | γωδία.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ******** *********
  ****** ******
  .»<*· Τά κραγιόν; ΟΟΤΥ Φημίζονται καΐ είνε τα ανωτέρα. ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬ στρινάκη πωλείται άρτος σικάλε- «<; ϊηά Ζαχαροδιαβητικούς. Διά νά όοκιμάσουν όλαι, εί δυ¬ νατόν αί κυρίαι καΐ δίδες μας, θά πωληθή: άπό 25ης Μαΐου μέχρι 15ης'Ιουνίου ίίς βλα τα καλά καταστήματα της πόλεώς μας ενα κουτί πού- δρας «Κοτϋ» των δρχ. 78 μέ «ιδι¬ κήν ταινίαν περιέχον ίνα χρα- Υ>βν κυΒΕΝ5 «ρβς ύβκιμην.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου
  Τελευτσΐες δημιουρνίες
  των παρισινών
  μ
  οϊκων τής μόδας
  ίίΠΡΛΠίΐ
  ΠΑ1ΙΣΣΑ
  θά άναφέρω σήμερα, κυρίες μου,
  μερικές άπό τίς πλέον χαρακτηρι-
  στικές δημιουργίες των Παρισι¬
  νών δημιουργών τής μόδας, πού
  έθαυμάσθηκαν Ιδιαιτέρως είς τίς
  τελευταϊες κοΰρσες τού Λονσάν,
  άπό δλον τόν κομψό παρισινό
  κόσμο Διότι σάς είνε ϊσως γνω¬
  στόν, δτι ή κοΰρσες αΰτές συγ
  κεντρώνουν κάθε χρόνο δλο τό
  κοσμικό Παρίσι "καί δτι τα κατα¬
  στήματα της "Ωτ-Κουτϋρ έτιωφε
  λοΰνται διά νά παρουσιάσουν τα
  τελευταία των μοντέλα.
  Τα μανεκέν των μεγαλυτέρων
  Παρισινών Οΐκων επέδειξαν θαυ
  μάσια άνοιχτόχρωμα ταγιέρ, φο
  ρέματα έμττριμέ, καθώς καί ύττέ-
  ροχες τουαλέττες γιά γκάρτεν
  πάρτυ.
  ΈτιΙσης εθαυμάσθησαν άρκετά
  φορέματα σέ σκούρους τόνους,
  γαρνιρισμένα μέ χρυσά κεντήμα
  τα.
  "Εχετε ΰπ' όψει σας δμως, κυ¬
  ρίες μου, δτι χρειάζεται έξαιρε-
  τικό γοΰστο καί προσοχή στίς
  γαρνιτοϋρες αύτές. Άπό την λε-
  πτότητα τοθ κεντήματος έξαρτδ-
  ται ή έπιτυχία ¥ ή άτιοτυχΐα τοΰ
  φορέματος. Ό οΤκος ΟΟώρθ επέ¬
  δειξε Μνα θαυμάσιο άττογευμα-
  τινό φόρεμα άπό μαΰρο κρέπ,
  γαρνιρισμένο μέ άριστοτεχνικά
  ντραπέ καί χρυσα φύλλα.
  Ό οΐκος Γκαστόν παρουσΐασε
  πολλές ρόμπ-μαντώ, μεταξύ των
  οποίων μία μαύρη μέ ασπρες
  γαρνιτοϋρες. Έν γένει, οί περισ-
  ί-
  σότερες ρόμπ μαντώ, πού έπεδεί-
  χθησαν στίς έν λόγω κοΰρσες,
  εΐχαν ψοΰστες άρκετά φαρδειές.
  Τό φάρδος έσχηματίζετο μττρο·
  στά μέ άρμονικές φρδνς καθώς
  καί μέ πλισέ.
  Ό οΐκος Άνιές·Ντρεκόλ πα-
  ρουσίασε πολλά άπογευματινά
  φορέματα σέ λευκούς χρωματι-
  σμοΰς καθώς καί άπό μαΰρο
  κρέπ.
  Ό οΐκος Γκρήντ παρουσίασεν
  έξ άλλου χαριτωμένα ταγιέρ
  άπό άνοιχτόχρωμα χονδρά μετα-
  ξωτά καθώς καί άπό βαμβακε
  ρό βελοΰδο.
  θά προσθέσω έπίσης μερικές
  λέξεις γιά ωρισμένα φορέματα,
  πού λανσάρουν αυτήν την επο¬
  χήν οί μεγάλοι παρισινοί οΐκοι
  καί ταόποΐα προορίζονται γιά
  τίς πολύ νέες, γιά δσες, δηλα-
  δή, δέν πέρασαν τα εϊκοσι.
  Τα φορέματα αύτά μολονότι
  είνε μάλλον άπλά, είνε πάρα
  πολύ κομψά. Οί δημιουργοΐ τής
  γυναικείας μόδας £βαλαν δλη
  τους την τέχνη στίς ΰπέροχες
  αύτές τουαλέττες. Τα πλέον λε·
  πτά ύφάσματα καί οί γλυκύτεροι
  χρωματισμοί χρησιμοποιοΰνται
  γιά νά έπιδειχθη ή χάρις καί
  ή δροσιά των εϊκοσι έτών. Οϊ
  φοΰστες γίνονται έξαιρετικά φαρ-
  δειές καί τό κορσάζ, έν άντιθέ
  σει, πολύ έφαρμοστό. Μέση πο¬
  λύ λεπτή.
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις τοϋ Κινηματογράφου ΠΟΥΛΑ¬
  ΚΑΚΗ θεωρεϊ καθήκον της νά φέρη είς γνώσιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της δτι τό προβαλλόμενον την
  Δευτέραν Κινηματογραψικόν άριστούργημα:
  "ΚΑΙΝΙΞΜΑΡΚ,,
  διά λόγους τεχνικούς θά προβληθή μόνον τρείς
  ημέρας: "Ητοι Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην. Έ-
  ξαιρετικώς διά τό έργον σύτό Δευτέραν καί Τρίτην
  απογευματιναί 7 μ. μ. ακριβώς.
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένην θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Δίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ^*Ί»ι^-«ιιΓ ι «Γ>, <~^~» Ρ' ΙΒΒΒΜεΙΒΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε, ■■■■■■■■■■■■■■■ι 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοϋ Εξωτερικόν). Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει κοα επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. 'Εκτέλβσις ιπάσης^ φύοεως τραπεζιτικής εργασίας υπο συμφέροντας έρβυς. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β 391ον Ύπάρχουν δμως πλάσματα τα όποΐα τραβάει μυστηριω δώς ό κΐνδυνος, ύπάρχουν αν θρωποι π^ύ άγαποΰν νά παί ζουν τή ζωή τους, πού δέν αί σθάνονται την πληρότητα των δυνάμεών των παρά δταν ρι ψοκινδυνεύσουν γιά νά πραγ μοτοποιήσουν τό αδύνατον. Γιά τούς άνθρώπους αύτούς ή τΐαράτολμη περιπέτεια είνε ό μόνος άνεκτός τρόπος ζωής. Όταν τα πράγματα άκολου θοΰν τόν συνηθισμένο τους δρόμο, τότε αύτοι άσφυκτιοΰν. Ή ζωή τούς φαΐνεται πάρα πολύ μονότονη. Κάθε δράσις τούς φαίνεται μικρή, φτωχική, πρόστυχη. Ή άφοβη τόλμη των ζητεί ύπερανθρώπους ά θλους, έξωφρενικούς σκο πούς. Τό δυνατώτερο πάθος είνε νά έπιχειροϋν τό άνέφι κτον. Ένας τέτοιος όνθρωπος έζοΰσε στό Παρίσι. Βαρώνος ντέ Μπάτζ έλεγόταν. "Οσον καιρό ή βασιλεία εΤχε μέγα λεΐα καί δύναμι, ό πλούσιος αύτάς άριστοκράτης έστάθη μέ άκατάδεχτη ύπερηφάνεια πά ράμερα. Γιατί νά σκύψη καί νά προσκυνήση μέ την έλπίδα πώς θά έπαιρνε κάποιαν θέσι, κάποιαν άργομισθΐα; Την ώ ρα τοθ κινούνου δμως, ή άγά¬ πη τής περιπετείας καί τοθ κινδύνου έξύπνησε μέσα τού. Όταν δλος ό κόσμος έπίστευε πώς ό βασιληάς ήταν χαμέ νος, τότε μόνος αύτός ό Δόν Κιχώτης τής άφοσιώσεως στή βασιλεία έρρΐχθηκε στόν ά γώνα, μ' έναν ήρωίσμό τρελ λόν, γιά νά έπιχειρήση νά τόν σώση,. Άλλάζοντας διαρκώς όνόματα, ό βαρώνος ντέ Μπάτζ έκρυβόταν μέσα στό Παρίσι διά νά παλαίψη μόνος εναντίον τοθ νέου καθεστώ τος. Εθυσίασε την περιουσία τού σέ άναρίθμητα£έγχειρήμα- τα, τό £να πιό τρελλό άπό τό άλλο. "Ετσι, την ώρα πού ό Λουδοβΐκος 16ος ώδηγεΐτο στήν λαιμητόμο άνάμεσα σέ όγδόντα χιλιάδας ένόπλους, ό βαρώνος ώρμησε ξαφνικά κραδαΐνων τό ξϊφός τού κ' ε¬ φώναξεν: —Έδώ! Έλθτε μαζί μου, φίλοι μου, δσοι θέλετε νά σώ- σωμε τόν βασιληά! (συνεχΐζεται) ΙΓ Έκτδς Τράστ Τό θαλαμηγόν ά)π. Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτβρεΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοθ ενταύθα 'Εργοστασίου Ζυμαρικών.· Ι. Γ. Καρούζου κ«1 Ανδρ, καί Μιγ. Καστελλάκπ Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύτΐ' α¬ ριθ. 6.681 καί 9.819 διαταγών τοθ Ύφυπουργείου Άγορανο- μίας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ποιότηο 7»|ΐ-- ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο. Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά καί παρακαλεΐ δπως δλοι προμηθεύωνται παρ' αύτοϋ τα έν- χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιαινδά λι 100 ο)ο έΦ' δσον οΰδεμία απολύτως διαφορά ποιότητοο θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Οϋτε τα φώτα της Έπιστήμης, οΰτε ή άγάπη καί αί στοργικαί φροντίδες τρυφερών νονέων ηδυνήθησαν νά σωσουν τόν'Εμμανουήλ Κ. Χρονάκην,άποβι ώσαντα προχθές είς τό άνθος της ήλικΐος τού καί κηδευθέντα έν αυγκινήσει μέ συρροήν άρκετοϋ κόσμου. Τούς γονεΐς τού έκλι· παντός καλοϋ νέου καί λοιπούς οίκείους τού συλλυπούμεθα θερ. μώς εύχόμενοι την έξ ΰψους πά- ραμυθίαν. Γύρω στήν πολι. Προχθές Κυριακήν ή κίνησις ή. το έξαιρετική είς τόν λιμένα —'Αφ' ενός εσυνεχίσθη ή ελευ¬ θέρα επίσκεψις των πολεμικον μας, πλήθους κόσμου άνελθόν- τος έπ' αυτών. —Άφ' ετέρου έγκαινιάσθη κα¬ τά τρόπον όμαδικόν τό θαλάσ· σιο μπάνιο, κατελθουσών πρός τουτο είς την παραλίαν των πρώ· των όμάδων έξ αμφοτέρων των φύλων. — Είς τούς έπιστρεφοντας έκ Φο.ιστοϋ Άξιωματικοϋς τοϋ Ναυ- τικοΰ καί την συνοδεΐαν των κα¬ τά την έκδρομήν τής παρελθού¬ σης εβδομάδος. —Ό Δημος Μοιρών παρέθεσε γεϋμα καί γενικώς έδεξιώθη τού¬ τους, ώστε τόσον ό κ. Άρχηγός τοθ Στόλου δσον καί οί συνο- δεόοντες τοΰτον άνώτεροι άξιω- ματικοί, νά έκδηλώσουν ευχαρι¬ στίας καί νά άποκομΐσουν άρ(· στας έντυπώσεις. —Έκ τής δλης άνά την Μεσ¬ σαράν έκδρομής των. —ΟΙ καθιερώσαντες τα γνω- στά Σαββατοκύριακα δέν δλει- ψαν οΰτε τό τελευταίον διήμε- ρον άπό τοΰ νά έφαρμόσουν τό σύστημα αυτό άναψυχής. —Έκδραμόντες είς τΐλησιόχω· ρα καί τταραμεΐναντες μέχρι τής εσπέρας τής Κυριακης. —Αξιοσημείωτον είνε δτι άρ· κετοί άκό τούς έγκαινιάσαντας τα «γουήκ £ντ» προτιμοϋν την πεζοτΐορΐαν. —Άτιό της αυριον Τετάρτης Ιης'Ιουνίου τα «μοτόρια» τής Κρή¬ της καί τής άλλης Ελλάδος θά δέσουν. —Ή άργία αυτή θά διαρκέση μέχρι τής ΙηςΣεπτεμβρίου όφεΐλε ται δέ είς μέτρον τοΰ ύπουργεΐ- ου τής Έθνικής ΟίκονομΙας ιτοϋ έφαρμόζεται άπό τριετΐας. —Σύμφωνα μέ την Ιδίαν δια¬ ταγήν οί ψαράδες θά δύνανται έν τω μεταξύ νά χρησιμοτιοιήσουν τα τιλοΐα των διά μεταφοράς προ- ιόντων. —Καί είς ΝτΙαν δέν ίλειψαν την τταρελθοθσαν Κυριακήν οί τακτικοί έκδρομεϊς-κυνηγοΐ. —Οί όποΐοι επεδόθησαν είς τό κυνήγιον πάλιν των αΐγών καί των κουνελιών. —Πρέτΐει νά σημειωθή δτι οί κυνηγοί ανεύρον νερό καί μάλι- στα άψθονο είς Μνα λοφίσκον τής νησΐδος. —"Αν ή τιληροφορΐα είνε ά· κριβής ένισχύονται αί τίροθπο- θέσεις διά την μεταβολήν τής ΝτΙας είς «θέρετρον». — Είς τ ό έξοχικόν κέντρον «Χαραυγή)ΐτοΰ Μιχάλη Πύλαρου(Μ· ναντι Δημοτικών λουτρών Πόρου) θά εθρουν δλοι οί επισκέπται προθυμίαν ιδιαιτέραν, θέαν μα¬ γευτικήν καί τούς καλύτερους μεζέδες καί ποτά. —Μία επίσκεψις είς τό κέντρον αύτό άρκεϊ διά νά πεισθή καί ό πλέον δύσκολος κριτής δτι συν- δυάζει τα ττάντα διά νά'περάσπ κανείς έκεΐ Μνα ωραίον άπόγεΰ- μα ή μία εξαιρετικήν βραδυά. —Είς τοΰ Πουλακάκη ανεμένε¬ το χθές κοσμοττλημμύρα μέ τό Ιστορικόν καί θεαματικόν φίλμ «ΚαΙνιξμαρκ» πού , αποτελεί Ι¬ να θαΰμα τοϋ κινηματογράφου. —Ό θερινός τοΰ Ιδίου κινημα¬ τοθεάτρου, είς τόν γνωστόν προ· φυλαγμένον καί εύρύν περίβο¬ λον τού, άρχΐζει την Πέμπτην, ο Ρέπορτβρ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δτι: Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορών δη¬ μοπρασίαν ή προμήθεια είς τόν Δήμον τεσσαράκοντα (40) τόννων ακαθάρτου πετρελαΐου διά την λειτουργίαν μηχανη- μάτων Μηλιαρα ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής την 20ήν Ίουνίου έ. έ. ημέραν Δευ¬ τέραν καί ώραν 11—12 π.μ. 'Η σχετική προκήρυξις ευρί¬ σκεται είς τα γραφεΐα τής Τεχνικής'ΥπηρεσίαςτοΟ Δήμου πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬ μένων. Έν "Ηρακλείω τή 28 ΜαΤου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Ό όοοντΐοττρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι "Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους αναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Επίσης δδοντοστοιχΐας καί κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά· νης. 'Επαναφορά τελείως α- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  'μοο
  «4541
  Μήμ{.
  ►«Ρμόσουν τ*
  ήί
  «λησιόχβ.
  "*
  δτι άρ.
  «ροτιμοϋν την
  κον Τετάρτκ
  >ρ·α» τή< Κρή- ι Ελλάδος» βα διαρκίο; μβρίου όοείλί τού ύ*ουργιΙ· κονομΐας «α) [ριετίας. την Ιδίαν δια· θσ. δύνανται Γ)σ«μοποιήοουν ίταφοράς «ρο· δέν (λείψη ί Κυριακήν οί Ι κιονηγοί ' [εδόθησαν Εί; των αιγών «οί ιίιωθτϊ δτι οί ερό καΐ μά>ι·
  ίνα λοφισκον
  ορΐα είνε ά
  αί ιιρουΐθ'
  ίταρΌλήν της »
  >ν». Ι
  κόν κέντρον Ε
  ^η Πύλαρο#
  υτρών Πόροο)
  έέίται
  ν, θέαν μβ'
  καλυτέρα*
  ΐΐς τό κέντρον
  ά τιεισβηκ»
  ϊΐτής δτι σ»
  ισ. νά ττερσοιΐ
  οίον Λπόγεο·
  ήν βραδυά
  άκη άεμίν
  ,ατΓκόν Λ
  αποτελεί *'
  Ιδίουκινπμ
  γνωστόν ιΐΡ»
  ΰρυν «Ρ1^
  /Πέμπτην
  1ΡΑΣΙΑΣ
  •Ηρακλειον
  ι·1·.
  •Χ
  ι
  «τί- ·
  4Κο:
  3=
  κ«ι ·
  τβλ:
  νικ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  315ον
  Όλα είς αυτόν τόν αΐώνα έξηυτελΐσθησαν,
  άκόμη καί οί σφετερισταί κσί οί άρπαγες. Μέ αύ
  τόν τόν τρόπον έπρεπε νά κλέψουν έ"να άνθρω¬
  πον ώσάν εμέ, Δέν τό έ"χω τόσον 8τι μ' έξεγύ-
  μνωσαν ληστρικώς, άλλ' δτι χαμερπέστατα τό έ¬
  καμαν.
  Ώς είπομεν, εΐχε λάβει δύο θυγατέρας, καί έκ
  μέν τής πρώτης απέκτησε μίαν θυγατέρα, ήτις
  έμεινεν άγαμος, έκ δέ τής δευτέρας έτέραν, ήτις
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτίό 6λα δι' όλους.
  Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
  Β'
  Άφυπνίζεται μέ τόν πρώτον ά
  νοιξιάτικον ήλιον, έκεΐναι πού έ-
  χουν νά ύποστοθν άκόμη μεταμορ-
  ; περνοθν ταχέως άπό τα
  »α στάδιά των καί 8λαι μα-
  χαίρονται την φύσιν είς ένα
  νά, ύπηρετήσαντα υπό την σημαίαν τής γαλλι¬
  κής δημοκρατίας, καί τής αύτοκρατορΐας "--------'
  ^γ4 ά^κ^ουν τόν
  νος μετά την έν Άουστερλίτσπ νίκην καί προ
  αχθή ακολούθως είς βαθμόν συνταγματάρχου έν
  Βατερλούη. «ΕΤνε τό δνειδος τής οικογενείας
  μου», έλεγεν ό γέρων Γιλνορμάνδος.
  ΜετεχειρΙζετο δέ συνεχώς ταμπάκον, καί εΤ-
  στήθους τού διά τοθ άντιστρόφου τής χειρός τούς
  κόκκους, οΐτινες έπιπτον επί τοθ χιτώνός τού.
  Είς τόν Θεόν, ολίγον έπΐστευε. |
  Τοιοθτος ό κ. Φώτιος Γιλνορμάνδος. Άνθρω-
  τίος άλλως τε σεβάσμιος την δψιν, Ή κόμη
  τού διετηρεΐτο καλώς, καί μάλλον ήτο φαιά ή
  λευκή.
  Μετεΐχε τοθ δεκάτου όγδόου αίώνος· κενό·
  δοξος, μάταιος, άλλά μεγαλοπρεπής. Την ι ημέραν
  ουδένα εδέχετο1 ήτο κλειστή ή οίκΐα τού. 'Εγευμά-
  τιζεν είς τάς πέντε ώρας μετά μεσημβρίαν, καί
  τότε μόνον ή θύρα τού ήνοίγετο. Τοιοθτον έ'θος
  επεκράτει επί τής νεότητός τού, διό καί ήθελε
  νά τό Βιατηρρς·—Ή ήμέρα συρφετός, ελεγε1 πρέ-
  πει νά έχης κλειστόν πρός αυτήν τό παράθυρον
  σου. ΟΙ «καθώς πρέπει» άνθρωποι άνάπτουν τό
  πνεΰμά των, δταν τό ζενίθ άνάπτη τούς άοτέ-
  ρας τού.
  Τώρα καί περί των θυνατέρων τού. Αθται ή"
  σαν γεννημέναι είς απόστασιν δέκα έτών ή μ(α
  άπό τής άλλης. Έτιί τής νεότητός των, όλι-
  γίστην είχον δμοιότητα κατά τε τούς φυσικούς
  καί τούς ήθικούς χαρακτήρος· ουδείς των μή
  γινωσκόντων τάς επίστευεν ώς αδελφάς.
  Ή νεωτέρα ήτο ψυχή χαρΐεσσα, έστραμμέ
  νη πρός παν δ,τι διαχέει φώς, ήσχολημένη είς
  τα άνθη, είς την ποίησιν, είς την μουσικήν, πτε
  ρυγΐζουσα είς τούς αιθέρας τής εύκλείας, Ενθους,
  άπό τής παιδικής ήλικίας της όνειροπολοθσα (■
  δανικόν τίνα τύπον, ήρωικόν τι πρόσωπον.
  Ή πρεσβυτέρα εΐχε καί αυτή Ιδίαν τινά χί
  μαιραν' είς τό γλυκύ τοθ ούρανοϋ κυανοόν
  χρώμα έβλεπεν, ώς μόνην ευδαιμονίαν, μικρόπλου
  τόν τίνα άνδρα, όλοστρόγγυλον, λαμπρόν κτήνος,
  έκατομμύριον μετσμορφωμένον είς άνδρσ, ή, άν
  δχι τοότον, ε"να νομάρχην* αί ύποδεξιώσεις τοθ
  νομαρχείου, ό κλητήρ ό ένοπλος είς τόν άντι
  θάλαμον, οί έπΐσημοι χοροί, αί προσφωνήσεις
  τοθ δημάρχου, τό νά λέγεται αυτή «κυρία νο
  μαρχίνα», ταυτα πάντα περιεδινώντο έντός τής φαν
  τασίας της. Έν τοιούτοις όνείροις διέβοσκον αί δύο
  άδελφαί επί τής έφήβου αυτών ήλικίας. Είχον
  αμφότεραι πτέρυγας" άλλ' ή μέν άγγέλου ή δέ
  χηνός.
  Καί έπειδή ούδεμία φιλοδοξία έκπληροθται
  κατά πάντα είς τόν κάτω κόσμον τούτον, καί ού
  δεΐς παράδεισος καθίσταται γήίνος κατά τάς πά
  ρούσας ημέρας, ή νεωτέρα ένυμφεύθη μέ τόν άν
  θρωπον των όνείρων αυτής, άλλά καί απέθανεν
  ή δέ πρεσβυτέρα έμεινεν άγαμος.
  Καθ* ήν ώραν δέ είσάγεται είς την παρούσαν
  ιστορίαν, αυτή ήτο γηραιά τις άρετή, άκατάφλε
  κτός τις σεμνοτυφία, ρΐς έκ των όξυτάτων καί
  πνεθμα έκ των άμβλυτάτων, άτινα είδεν άν-
  μα καί σχήμα έντομα,
  οθν βλο τό ποτ·ί]ρι τής χαρίς καί
  τής ζωής, περνοθν είς την αιω-
  νιότητα, 8που διά τίς πεταλοθδες
  υπάρχει τό διαρκές καλοκαΐρι
  καί ή χαρά. Ή σόφια τής φύσε¬
  ως έγκειται είς τουτο επί τοθ προ
  κειμένου, δτι αί λεπτόταται αύ¬
  ται υπάρξεις πού ζοθν τόν χειμώ
  να έν καταστάσει νάρκης καί είς
  τα θερμά καί είς τα ψυχρά κλί-
  ματα, έχουν τόν τρόπον νά προσ-
  θρωπος.
  (συνεχίζεται)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΔΑΚΗΣ ί Σ»
  ΕΝΑΝΤΙ_ΕΟΝΙΚΗ- ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τυήυα Άσφολειών.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι-
  κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζομεν, υπο
  τούς καλυτέρους ορους, τούς κινδύνους μεταφο-
  ράς οιουδήποτε εϊδους έμπορεύματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ.,
  Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οΐκο-
  δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδυνους
  κλονισμοΰ έκ σεισμού. Έπίσης τούς κινδυνους
  έργατικών άτυχημάτων:
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΕΜΠΑΟΙΕΡΣ ΑΑΐΑΜΠΙΑΙΤΪ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνον
  •Ασφάλειαι ΖΩΗ2 μέ τούς καλυτέρους συν-
  δυασμούς:
  ΕΤΑ1ΡΙΑ:
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  τατευθοθν άπό την κακοκαιρίαν,
  απά τδ χιόνι καί άπό τόν πάγον
  καί νά διατηρήσουν την ναρκωμέ-
  νην ύπαρξιν των μέχρι των πρώ-
  των ημερών τοθ Μαρτίου. Τότε
  δταν τα δένδρα άφυπνίζωνται άπό
  τόν χειμερινόν τους ύπνον καί ά-
  νοίγουν τούς οφθαλμούς των φύλ-
  λων των. Ή μυθολογία τής πετα
  λούδας άναφέρει δτι τα λεπιδόπτε
  ρα αύτά εγεννήθησαν είς την φύ¬
  σιν διά πρώτην φοράν χωρΐς νά
  περάσουν άπό ζωήν υποδεεστέραν
  καί νά Ιξελιχθοθν κατόπιν δπως
  συνέβη μέ άΐλα είδη των ζώων.
  Υπήρξαν ώς κάμπαι άπό την άρ
  χήν, τρεφόμεναι μέ χόρτα καί
  φύλλα καί άπό τα χέρια τοθ Πλά
  στου έπέταξαν είς την τελικήν
  των μορφήν. Ό ρόλος πού τούς
  έδόθΐ7 είνε νά γεννοθν αύγά Άπό
  τα αύγά αύτά προήλθεν ή κάμπη,
  ή χρυσαλλίς κι' έπειτα ή τελεία
  πεταλούδα καί αδτό γίνεται έκτο
  τε μέχρι συντελείας τοθ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
  Α'
  Είνε γνωστή ή παρατήρησις
  τοθ Άριστοτέλους: «Δέν υπάρχει
  άνθρωπος λογικός πού νά κατη-
  γορ^ απλώς άπό ίδιοτροπίαν την
  μελέτην των Ιντόμων... Ή φύσις
  δέν περικλείει τίποτε τό ταπει¬
  νόν». Ή μελέτη των, έντόμων πα-
  ρέχει πράγματι είς τόν φυσιοδί-
  φην πολυτιμώτατα στοιχεΐα διά
  τάς μελέτας τού: «φαινόμενα κρυμ
  μενά, σκοτεινά, παρουσιάζονται
  μέ μορφάς καταφανείς καί φωτει-
  νάς». Εάν ό βιολόγος, επί παρα¬
  δείγματι, μελετήση την λειτουρ
  γίαν τής χωνεύσεως είς μερικά
  εντομα, θά παρατηρήση φαινόμε¬
  να άξιοθαύμαστα. 'Υπάρχουν Ιντο-
  μα των οποίων ή χώνευσ ς γίνεται
  εξωτερικώς. Ό Π. Πορτιέ έμελέ-
  ϊ Ζδ (Β6ί έό
  ρ
  τησε ϊν *Ζδος
  οί
  μ
  έντόμων,
  ί
  η ρ μ
  των οποίων τό στόμα είνε διαρ
  κώς κλειστόν. Τα έσωτερικί των
  δργανα δέν έπικοινωνοθν μέ τό ε¬
  ξωτερικόν παρά μόνον μέσω δύο
  κοίλων άγκίστρων, διά των οποί¬
  ων τό έντομον τρυπά ΐό θήραμά
  τού καί τοθ διοχετεύει πρώτα ίνα
  είδος δξέος, τό οποίον τό παρα-
  λύει καί κατόπιν έν διαλυτικόν 6-
  γρόν τό οποίον δίαλύει άμέσως
  τα διάφορα μέρη τοθ θηράματος.
  Κατόπιν άπορροφα μέσφ των κοί¬
  λων άγκίστρων τού τόν σχηματι
  σθέντα πολτόν, δ οποίος περιέχει
  ήδη έπειτα άπό την προαναφερθεϊ
  σαν διαδικασίαν, δλα τα ύγρά τής
  χωνεύσεως πού είς τα άλλ» ζώα
  γίνεται έντός τοθ στομάχου. Έπί-
  σης διά τής μελέτης τής πτήσεως,
  ό μελετητής θά προσπορισθή πλού
  σία διδάγματα. βά πληροφορηθή
  Ιτσι δτι αί πτέρυγες είς τα έντο-
  μα πού πετοθν δέν είνε μόνον κι-
  νητήριοι μηχαναί, άλλά συγχρό¬
  νως καί ολόκληρον σοφόν σύστη-
  μα διευκολύνσεως τής άναπνοής.
  "Οταν ε&ρίσκωνται έν κινήσει, έ-
  νισχύίυν^αί -δίευχολύνβυν :ήν κί¬
  νησιν τοθ αέρος είς τό άναπνευ-
  στικάν σύστημα τού έντόμου.
  (αυνεχίζεται)
  Ιι.
  ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■εΐεΐιαει ■■■■■■■■
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού 8τι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  . Τάεήαφρότερο
  ηαί γήυηΰτζρο
  Θΐγαρέπσ
  ΖΑΠΑΝΤΙ-15
  Τό νομοσχέδιον
  διά τάς νωπάς σταφυλάς.
  Άνακοινοθται 8τι αί άρμό-
  διαι υπηρεσίαι τοθ 'Υπουργείου
  Γεωργίας έν συνεργασία μέ
  την Άγροτικήν Τράπεζαν ήρ¬
  χισαν καταρτίζουσαι τό νομοσχέ¬
  διον διά τοθ όποίου καθορίζον-
  ται τα τής έξαγωγής σταφυ-
  λών.
  Διά τοθ νομοσχεδίου λαμβά
  νεται μέριμνα διά την συσκειια
  οίαν των σταφυλών, τόν τρόπον
  μεταφοράς άκόμη καί διά τόν
  ρυθμόν των έξαγωγών ώστε νά
  μή παρατηρηθ^ κατά την επί
  θύραις περίοδον άθρόα προσφο
  ρά είς τάς αγοραίς έξωτερικοθ
  πρός ζημίαν των Ιξαγωγέων.
  Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνε-
  ται διά την εξαγωγήν σταφ^
  λών είς χώρας μετά των οποίων
  συναλλασσόμεθα δι' έλευθέρου συ-
  ναλλάγματος.
  Κατά πληροφορίας τής συ-,
  ναδέλφου «Φωνής τής Κρήτης»,
  δσον άφορά την αμοιβήν των
  έξαγωγέων αί άρμόδιαι ύπηρεσί
  αι δέν κατέληξεν άκόμη είς ο¬
  ριστικήν απόφασιν ώς πρός την
  κατανομήν αϋτοθ Καί τοθτο διό
  τι τελοθν έν άναμονη' των δασμο-
  λογικών μέτρων τα ίποία έπρο-
  τάθησαν είς την Αίγυπτιακήν
  Βουλήν διά τάς είσαγομένας
  σΐαφυλά;.
  'Οπωσδήποτε λόγφ τής προ
  σεγγίσεως τής εποχαί, ή δη¬
  μοσίευσις τοθ νομοσχεδίου δέν
  θά βραδύνη, ύποτίθεται δέ δτι
  μέχρι τής 15 Ίουνίου τό βραδύ
  τερον θά ·έχουν διακανονισθή αί
  2λαι λεπτομέρειαι τοθ νομοσχεδί
  ου ώστε νά δημοσιευθή τούτο
  κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμε
  ρον τοθ ίδίου μηνός.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Σ. Πολένη, δικηγόρου
  κατοίκου Άγίου Βασιλείου Βι¬
  άννου.
  Κατά
  Νικολάου Πολυχρ. Άγγελάκη,
  κατοίκου Κρεββατά Βιάννου.
  Έπειδή έπετάγη μέν νομίμως καί
  προσηκόντως 4 καθ'οδτό παρόν μου,
  διά τής άπό 16 Νοεμβριού 1937
  άπλής, καί 2 Δεκεμβριού 1937
  κατασχετηρίου, έπιταγών μου ε¬
  ναντίον τού, ώς δείκνυται έκ των
  ύπ' άριθμ. 8286, 8363 καί 8368
  έπιδοτηρίων τοΰ δικαστικοθ κλη·
  τήρος Γεωργ. Χλιουνάκη, ίνα δυ¬
  νάμει καί πρός εκτέλεσιν τοθ υπ'
  άριθμ. πρωτ. 132)1937 πίνακός
  μου εναντίον τού, νομίμως κεκη-
  ρυγμένου έκτελεστοθ διά τής 6π'
  αριθ. 72)1937 πράξεως τοθ κ.
  Είρηνοδίκου Πεύκου, μοί πληρώ¬
  ση διά κεφάλαιον τόκους καί
  έξοδα, έως τής κατασχετηρίου Ι
  πιταγής, έν 2λφ δραχμάς 1051,30
  πλήν άπέσχε πρός τοθτο.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω ηοαοθ
  των δρχ. 1051,30 των νομίμων
  τόκων των, καί Ιξόδων εκτελέσε¬
  ως, εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειστηριασμόν τα κά¬
  τωθι κατεσχημένα άκίνητα κτή-
  ματά τού
  1) Εις θέσιν «Καρτσαμποθλι»
  περιφερείας Άμυρών τέως δήμου
  Άγίου Βασιλείου, ελαιόφυτον 1)2
  στρέμματος μέ 15 έλαίας συνορ.
  κτήμασιν Ελένης Ζαχ. Χατζάκη,
  Γεωργ. Μανδαλάκη καί δρόμφ.
  2) Είς θέσιν «Μαθρο Βουνό»
  τής αυτής περιφερείας άγραν
  1 στρέμματος μέ 4 ελαιόδενδρα
  συνορ. κτήμασι Ελένης Ζ. Χα-
  τζάκη,Ίωάν. Ν.Άγγελάκη Μαρίας
  χήρας Ματθ. Πετσάκη καί δρόμφ.
  3) Είς θέσιν «Άγα» περιφερεί¬
  ας Κρεββατά τέως Δήμου Άγίου
  Βασιλείου, περιβόλιον ποτιστικόν
  2 οκάδων μέ 3 δεσπολέας, 2
  ροιάς, συνορ κτήμασι Αικατερί¬
  νης Μ. Άγγελάκη, Καλής χήρας
  Γ. Άγαπάκη, Εύανθίας Κονδυ¬
  λακη καί Ματθ Άγγελάκη.
  Ό πλείστηριασμός των άκινή-
  των τούτων γενησεται οριστικώς,
  ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου
  Πεύκου Γεωργ. Τσαγκαράκη ή
  τοθ νομίμου άναπληρωτοθ τού,
  καί έν τώ έν Πίύκψ γραφείφ τού
  την ΙΟην Ιουλίου 1938, ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π μ.
  είτε καί δ*που καλοθνται οί πλει-
  οδοτήσοντες.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Πεύκω τή 26 Μαίου 1938
  Ό έπισπεύδων καί παραγγέλ-
  λων
  Ν. Πβλβνης
  ΠΑΡΟ1ΆΜΑ
  Είς τό δή* αριθ. 4874 τής 28
  Μαίου 1938 φύλλον μας δημοσι-
  ευθέν πρόγραμμα πλειστηριασμοθ
  κατά Μιχαήλ Ι. Μετοχιανακη κα
  τοίκου Άνωπόλεως έκ παραδρο-
  μής κατεχωρήθη ώς όφειλόμενον
  τό ποσόν των δραχμ. 469 άντί
  τοθ πραγματικοθ τοιούτου 496
  καί δτι ά πλείστηριασμός γενη¬
  σεται ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά-
  φου Ηρακλείου Εύστρατίου Γαρε-
  φαλάκη ένώ ούτος γενησεται ενώ¬
  πιον τοθ Συμβολαιογράφου Λιμέ¬
  νος Χερσονήσου θεοφράστου Κο-
  ζύρη ή τοθ νομίμου άναπληρω¬
  τοθ τού καί έν τώ έν Χερσονήσφ
  δημοσίψ γραφείφ τού την αυτήν
  έν τώ δημοσιευθέντι προγράμματι
  αναφερομένην χρονολογίαν. Έπί-
  αης έκ παραξρομής δέν ανεγράφη
  ή χατοικία τοθ πρώτου των έπι-
  τασσόντων ΣτυλιανοΟ Βενέρη
  —Σωματειακά Λασηθίου.
  Πληροφορούμεθα ότι &|$ την
  Ίεράπετραν Ιδρύθη καί δεύτβρος
  αθλητικώς Σύλλογος όστις πρό-
  κειται νά συμβαλη είς την έντα¬
  σιν τής άθλητική; κινήσεως.
  —Είς Ζάκρον Σητείας συνεστή¬
  θη τελευταίως Σύλλογος Κυρίων
  καί Δεσποινίδιον, όστις καί ήρχι¬
  σεν ήδη την δράσιν τού, πρός όφε
  λος τής έν τω χωρίω τούτω κοινω-
  νίκης καί έκπολιτιστική; κινή¬
  σεως.
  —Χοροεσπερίς είς "Αγ. Κων
  σταντΐνον Λασηθίου.
  Υπό τοΰ διδασκάλου κ. 5ω-
  μεριτάκη καί των μελών τής Σχο
  λικής Έφορείας Αγ. Κωνσταντί¬
  νου Λασηθίου, ώργανώθη την πα¬
  ρελθούσαν Παρασκευήν είς την
  μεγάλην αίθουσαν τοΰ Δημοτι-
  κου Σχολείον χοροεσπερίς πρός
  ενίσχυσιν τοΰ Σχολικού Ταμείου.
  Ή έπιτυχία τής χοροεσπερίδες υ¬
  πήρξε πληρης μεχρι των πρωϊνών
  ώρών Σημειωτέον ότι είς την χο-
  ροεβπερίδα προσήλθον καί οί κά
  τοικοι των „ χωρίων Τζερμιάδω,
  Αγ- Γεωργίου, 'Αβρακοντε, Με-
  σα Λασηθίου, Ψυχρού κλπ.
  —Ή συσκευασία τοΰ κίτρου.
  Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών
  λόγω άπροοπτων νομικων κωλυ-
  μάτων τα όποΐα έδημιουργήθη-
  σαν κατά την σύνταξιν τού άναγ-
  καστικοΰ νομου διά /τού όποίου
  καθίστατο ελευθέρα ή χρησιμο¬
  ποίησις τοΰ θειώδους όξεο; είς
  την συσκευασίαν τού κίτρου, α¬
  νεβλήθη ή δημοσίευσις αυτού, πά
  ραπεμφθέντος τού -όλου ζητημα-
  τος είς επιτροπήν έξείδικών.Κατά
  παρεχομενας έγκύρους διαβεβαιοί
  α&ις, τό ζήτημα θά λυθή οπωσδή-
  πβΤΕ διότι έφόσον έκκρεμεΐ απο¬
  τελεί σοβαρόν έμπόδιον διά την
  κανονικήν διεξαγωγήν τού έμπορί
  ου τοΰ κίτρου.
  -Οί όπλαρχηγοί 1912-13.
  Έπιτροπή Κρητων όπλαρχη-
  γων τοΰ 1912—13 μεταβάσα έκ
  Χανίων είς Αθήνας, προέβη είς
  ενεργείας ι παρά τη κυβερνήσει
  διά την λύσιν τού άπό μακροΰ
  έκκρεμοΰντος ζητηματος τής συν-
  ταξιοδοτησεώς των. Έλπίζεται ό¬
  τι τελικως θα λυθή .τό ζήτημα
  κατ' ευχήν.
  —Αί μεταθέσεις Καθηγητών.
  Άπό τής 6ης Ίουνίου θά άρ-
  χίβουν αί αυνεδριάσεις τού Κεν
  τρικοΰ 'Εποπτικοΰ Συμβουλίου
  τής Μεσης 'Εκπαιδεύσεως δια τώ
  ζήτημα των μεταθεσεων των λει¬
  τουργίαν τής Μεσης 'Εκπαιδεύσε¬
  ως. _______
  —Οί διαγωνισμοί διά τα δι-
  δακτικα βιβλία.
  Σήμερον 31ην Μαΐου, λήγει
  ή προθεσμία ϋποβολής διδακτικών
  βιβλίων δια τάς δυο πρώτας τά-
  ξεις τοΰ όκταταξίου γυμνααίου,
  καθώ; καί των άστικών σχολείων.
  'Αμεσως μετα ταυτα θα συνελ-
  θουν αί κριτικαί έπιτροπαί, αϊτι
  νες καί θά άποφανθουν περί τής
  διδακτέας ΰλης τού προσεχούς
  σχολικοΰ έτους.
  Ένδιαφέρουσα είδοποίησις.
  Καθιατώμεν γνωστόν ότι «Ι
  πρός διάθεσιν θεσεις έν τφ άτμο-
  πλοίω, διά την έκδρομήν μας τής
  3)6 π όποία ως άνηγγείλαμεν θα
  γίνη μέ τό ά)π «"Ελση», λόγω
  τοΰ ότι είς ταύτην θά συμμετα-
  βχουν όλαι αί αντιπροσωπείαι
  των άθλητικΰν Σωματείων τής
  πόλεώς μας, είναι έλαχισται καί
  παρακαλούμεν τους επιθυμούντας
  νά μετασχωσιν όπως σπεύσουν χαί
  τό δηλώσουν'τό αργότερον μέχρι
  τής Πεμπτης 2)ύ.
  Αί δηλώσεις είς τόν κ. Μάρκον
  Ανδρεαδάκην «Αγ. Μηνάς».
  (Έκ τού Ο.Φ.Η)
  τυγχάνει κάτοικος Ηρακλείου.
  Κατά ταθτα συνεπώς διορθοθται
  τό είρημένον πρόγραμμα.
  Έν Ηρακλείω 28—5—1938
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  ___ Μιχαήλ Κουναλάκης
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μεΐδανίου
  μέχρι Καμαράκι Ιταλικόν .διαβα¬
  τήριον έκδεδομένον έττ' ονόματι
  κ. Εόδοξίας Ψαραδάκη Παρακα-
  λεΐται ό ευρών δτΐως τό κομίση
  είς τα γραφείω μας καί θέλει
  άθί
  ί '
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  31 Μαΐου 1938
  120 Ώρα
  Η
  ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΑΣΕΩΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Νέα διακοττή της Γαλλικής Βουλής.
  Ό Χίτλερ δέν έπιδιώκει πόλεμον.
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΜΑΤΗΡΟΥ
  ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας). —Νεώτεραι είδήσεις έκ
  της "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι
  είνε αληθής ή άνακοπή τής προελά-
  σεως τού Ίαπωνικοΰ στρατού υπό των
  Κινέζων.
  Κατόπιν αίματηροτάτης μάχης οί
  Κινέζοι κατώρθωσαν νά κυκλώσουν μί
  αν Ίαπωνικήν 'μεραρχίαν τής οποίας
  λέγεται ότι επίκειται ή αίχμαλωσία
  Έκ παρνλλήλου τονίζβται ότι είναι ση< μαντικώταται αί απώλειαι των Ίαπώ ν ών είς άνδρας καί υλικόν. ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΟΜΒΑΡΔ1ΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΤΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Χ1Μ0Ι ΝΕΚΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λονδί νού ότιϋΟΊαπωνικά αεροπλάνα επιδρα μόντα εναντίον τής Καντώνος έβομβάρ- δισαν αυτήν σφοδρώς. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας έκ τού βομβαροισμοΰ τούτου εφονεύθησαν χίλια άτομα. ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Εγνώσθη ότι μελετά ται μεταξύ των αρμοδίων ή άπαγό ρευσις, τής ιδρύσεως νέων χαφενείων, τού έπαγγέλματος θεωρουμένου ώς κε- κορεσμένου. Σχετική απόφασις επί τού μέτρου τούτου λέγεται ότι θά ληφθή συντόμως. ΣΥΝΙΣΤΟΝΤΑΙ ΔΙΑ Η Ο Μ Ο Υ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΗΛΙΑΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Δι' άναγκαατικοΰ νό- μου συνιστώνται ταμεΐα έκπαιδευτικής προνοίας. Προβλέπεται έπίσης ό όρ- γανισμός μαθητικών καί φοιτητικών έκ- δρομών επί τή βάσει ένιαίου προγράμ μ&τος καί υπό είδικής υπηρεσίας. Ο κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο ΛΙαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Την πρωΐαν σήμερον ό Ηρωθυπουργός κ. Ί. Μεταβάς εδέχθη τόν Δήμαρχον Ιωαννίνων όστις καί ύ πέβαλε πρός τόν κ. Μεταξάν την παρά κλήσιν όπως επισκεφθή τα Ίωάννινα κατά τόν προσέχη Όκτώβριον διά νά έγκαινιάση την λειτουργίαν τής ύδρεύαε ως τής πόλεως. 2ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας).— Την μεσημβρίαν σήμε¬ ρον ό Πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη μετά τού ύπουργού τής Εθνικήν Οίκονομίας κ. Άρβανίτη επί ζητημάτων τρεχούσης ύπηρεσιακής φύ¬ σεως. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΡΕΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ ΛΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).—Ή Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς παρέστη χθές είς την ^ άνθοκηπουρικήν έκθεσιν τής Κηφισσιάς έγκαινιάσας αυτήν επισήμως. Είς τα έγκαίνια τής^ εκθέσε¬ ως ταύτης παρέστησαν άρκετοί έπίσημοι καί πολλά μέλη τής ΆΟηναϊκής κοινω- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (τη¬ λεγραφικώς). —Αυριον (σήμε ρον) άρχονται των εργασιών των ή Γαλλική Βουλή καί ή ΓερουσΙα. Πάντως ό κ. Νταλαντιέ θά ζητήση νέαν διακοπήν των κοινοβουλευτικαί εργασιών ή¬ τις θά έπεκταθή επί τίεντά μηνον. Τα μέλη τής Γαλλικής Κυ βερνήσεως θά συνέλθουν επί σης την 10 π. μ. τής ΤρΙ- της είς "Υπουργικόν Συμβού λιον κατά την διάρκειαν τοθ όποΐου ό ύπουργός των Ε¬ ξωτερικών κ. Μποννέ θά εκ¬ θέση είς τούς συναδέλφους τού την διεθνή κατάστασιν. —Ό πρόεδρος τής Γαλλι¬ κής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν επανήλθε χθές τό εσπέρας είς Παρισίους έκ Βρεττά- νης. Ό κ. Λεμπρέν εξεφώνη¬ σε λόγον έν Βρεττάνη το νίσας την ανάγκην τής ένώ σεως δλων των Γάλλων διά τό κοινόν συμφέρον τής χώ ρας. ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς) — Αγγέλλεται δτι συνεστήθη συνασπισμός των μεγάλων Άγγλων Βιομηχά- νων καί τής Άγγλικής Κυβερ¬ νήσεως διά τούς νέους άερο- πορικούς έξοπλισμούς. "Υπό των Βιομηχάνων ύπεβλήθησαν νέοι τύποι άεροπλάνων οί ό- ποΐοι ένεκρίθησαν υπό τής κυ βερνήσεως Τσάμπερλαιν. Οί τύποι είναι άπό τούς τελειο- τάτους τής έποχής. ΔΗΛΠΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ Βερολίνου δτι ό Χίτλερ είς νέας σημαντικάς άνακοινώ- σεις τού, διαμαρτυρόμενοςδιά την άμφιβολίαντών άλλων κρα των δσον άφορα τάς είρηνικάς διαθέσεις τής Γερμανίας, τονΐ ζει δτι ή νέα Γερμανία, δέν θά διαταράξη ποτέ την είρή- νην. «Δέν θέλομεν τόν πόλε¬ μον, διότι γνωρίζομεν δτι ση- μαΐνει γενικόν όλεθρον. Οί άνθρωποι οΐτινες ίσχυρίζονται δτι έπιδιώκω πόλεμον ύβρί- ζουν την νοημοσύνην μου. Ζή τοϋμεν νά μάς έπιστραφοΰν αί άποικίαι μας διά λόγους οίκονομικούς καΐ διά λόγους ίσότητος μεταξύ των άλλων κρατών τοθ κόσμου». ΑΙ ΤΣΕΧΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς) —Ή δευτέρα σει- ρά των έκλογών έν Τσεχο- ι σλοβακία αγγέλλεται δτι διε ξήχθη χθές έν απολύτω ήσυ- χία καθ1 δλην την χώραν. Τό κόμμα τού κ. Χενλάίν έπικρα τεΐ μέ95ο)ο επί τώνψηφοφόρων τής Γερμανικής περιφερείας. —Ό κ. Χότζα θά δεχθή σήμερον διά δευτέραν φοράν τόν κ. Χενλάιν ϊνασυνωμιλή- στ) μετ5 αυτοΰ επί τού Τσεχο σλοβακικοθ ζητήματος. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (τηλε¬ γραφικώς). — Ό Στρατηγός Σαντίλο αγγέλλεται δτι κα¬ τέφυγεν,είς τάς Ηνωμένας Πό λιτείας, οί φίλοι τού δμως συ- νεχίζουν τόν πόλεμον είς τό Μεξικόν. 'Ανακοινώσεις τού κ. Μπ. Ίππολύτου διά την ύποδοχήν τού στόλου. Ό άναπληρών τόν Υπουργόν Γενικός Γραμματεύς τής Γεν. Δι οικήσεως Κρήτης κ. Π. Ίππόλυ- τος, ερωτηθείς προχθές ολίγον πρό τής αναχωρήσεως τού έκ τής πόλεώς μας υπό των άντιπροσώ- πων τοθ έγχωρίου τύπου σχετι¬ κώς μέ τάς έντυπώσεις τού έκ τής ύποδοχής είς την πόλιν μας τοθ κ. Άρχηγοΰ τοθ Στόλου καί των α¬ ξιωματικών καί ναυτών τής Μοί- ρας των άντιτορπιλλικών, εδήλωσε τα εξής: Ή φιλοξενΕα είναι μία άπό τας ωραίας παραδόσεις τοθ ΚρητικοΟ Λαοϋ. Άλλ' είς την περίπτωσιν τής εγκαρδίου καί πηγαίας υποδοχής των αξιωματικών καί πληρωμάτων των άντιτορπιλλικών μας, οί Ηρα¬ κλειώται υπερέβαλον καί αυτήν την ανωτέραν καί πανελληνίαν γνωστήν Κρητικήν παράδοσιν τής φιλοξενίας. Άπό την έγκαρδιότη- τα, τόν άνυπόκριτον ενθουσιασμόν καί τόν δντως ανώτερον πολιτι¬ σμόν τής γενομένης υποδοχής είς τούς άξιωματικούς καί τα πληρώ- ματα των άντιτορπιλλικών, άπεδεί χθη διά μίαν εισέτι φοράν πόσον βαθέως ησθάνθησαν οί Κρήτες τό έκ των κυριωτέρων κήρυγμα τής 4ης Αύγούστου, τό κήρυγμα περί τής άνάγκης τής ψυχικής Ινότητος των Έλλήνων, ή δποία Ιχει ήδη πραγματοποιηθή. Όμολογω δτι ήσθάνθην την μεγαλυτέραν συγκίνησιν άπό την νέα^ τετραγωνικήν απόδειξιν τοθ γεγονότος δτι οί Κρήτες κινούμε- νοι πλέον ανέτως είς τό πλαί- σιον τής Έθνικής καί ανωτέ¬ ρας κομμάτων καταστάσεως ήτις άπέρρευσεν άπό τής 4ης Αύγού¬ στου, είναι οί πραγματικαί καί ένθουσιώδεις πρωτοπάροι των άρ- χών της. Τόν παλμόν των γνωρί- ζω δτι ησθάνθησαν οί άξιωματικοί καί οί ναΰται των πολεμικήν μας πλοίων. Καί θά τόν διακηρύξουν πανταχοθ, διότι αποτελεί την δια·' πίστωσιν δτι άπό την ήρωίκήν Ελληνικήν μεγαλόνησον ήρχι¬ σεν έκδηλωτικώτερον καί ένθου σιωδέστερον ή νέα Έθνική έξόρμη- σις τής οποίας άφετηρία υπήρξεν ή έγκρίσει τής Α. Μ. τοθ Βασιλέ¬ ως χειρονομία τοϋ σημερινοθ μας ΈθνικοΟ Κυβερνήϊου. Όλοι οί κάτοικοι τοθ Ηρακλεί¬ ου πρέπει νά είναι 6περήφανοι.Δι' εμέ είναι άξιος πραγματικοθ θαυ- μασμοθ δ Δήμαρχος κ. Μηνδς Γεωργιάδης ό οποίος καί είς τα κύρια αύτοι) έργα ώς ΔημοτικοΟ δίρχονταζ τής ωραίας αας πόλεως καί είς τάς γενικωτέρας έκδηλώ- σεις των κατοίκων της, άποδεικνύε ται πάντοτε άληθινός έμψυχωτής καί πολιτισμένος άνθρωπος.Ή πο- λιτική τού είνε έ'κδηλον πόσον καί άπό Τουριστικής απόψεως τονώ- νει την πάλιν τοΰ Ηρακλείου καί πόσον συντείνει είς την οικονομι¬ κήν αυτής ευημερίαν». ΔΙ ΤΣΕΧΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΙΠΙΙΙ ΑΙΣΙΑΣ ΕΚΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΜΙΑ1 ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΝΑΑΤΝ ΚΑΙ ΧΟΤΖΛ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας). — Σημεριναί είδήσεις έκ Πράγας άναφέρουν ότι αί Τσεχικαί έ. φημερίδες έκφράζουν την έλπίδα αίσίας εκβάσεως των συνεννοήβεων μεταξύ Τσε» χοσλοβακικής κυβερνήσεως καί τού άρ« χηγού των Σουδιτών κ. Χενλΐϊν. Λί εφημερίδας προοθέτουν ότι άπό μέρους τής Τσεχοολοβακικής κυβερνήσε¬ ως ύπάρχουν όλαι αί διαθέαεις πρός τούτο, δεδομένου μάλιστα ότι έξεδη λώθηοαν παρ* αυτής μέτρα τίνα δυνά¬ μενα νά πλειοδοτήσουν διά τή" καλήν πίστιν αυτής καί την έν γένει διαλλα- κτικότητα. Μ Ε Γ Α Λ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΟΝ ΤΟΥ ΧΕΝΛΑΊ Ν ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΕΡΜ1ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας). — Βεβαιούται ότι κατά τας εκλογάς τής παρελθούσης Κυρια¬ κάς τό κόμμα τού Κόνραδ Χενλάϊν συ νεκέντρωσε μεγάλην πλειοψηφίαν είς τάς Γερμανικάς περιφερείας τής Τσε¬ χοσλοβακίας. ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΛΙΕΙΑΓΟΥΝ ΕΡΑΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΒΜΙΚΗΗ ΑΜΥΝΑΝ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πρά¬ γας ότι μεταξύ των Τβέχων πατριωτών > διεξάγεται έρανος διά την ενίσχυσιν των
  ιμέτρων πρός διαβφάλιβιν καί οργάνω¬
  σιν τής έθνικής αμύνης τής χώρας άπό
  ' πάσης έξωτερικής επεμβάσεως. Είς τόν
  έρανον τούτον οί Τσέχοι καταβάλλουν
  μεγάλα ποσά.
  Εύχαριστίαι τοΰάρχηγοΰ τοΰ στόλου.
  Χθές ήν μεσημβρίαν άπέπλευ
  σεν εντέυθεν κατευθυνομένη είς
  Ναύσταθμον ή μοΐρα των ελαφρών
  άντιτορπιλλικών.Τό βοηθητικόντοθ
  στόλου«Αυρα» έφ' ής έπέβαινεν ό
  τοΰάντιναόαρχοςάρχηγός τοθστόλου
  κ. Οίκονόμου άπέπλευσε τό εσπέ¬
  ρας τής παρελθούσης Κυριακής
  όπότε έπέστρεψαν έκ τής ημερη¬
  σίας έκδρομής των είς τόν νομόν
  Λασηθίου καί ήν έλαβον την ευ¬
  καιρίαν νά Ιπισκεφθώσι έπ' ολίγον
  τόν "Αγ. Νικόλαον, την Νεάπολιν
  καί την Κρητσαν, ό άντιναύαρχος
  κ. Οίκονόμου καί οί κυβερνήται
  των άντιτορπιλλικων.
  Σημειωτέον δτι είς τόν Άγιον
  Νικόλαον παρετέθη γεθμα υπό τοθ
  Δήμου Άγίου Νικολάου κατά
  την διάρκειαν τοθ όποίου Ιπαιά-
  νιζεν ή φιλαρμονική τοθ Δήμου
  τούτου. Έπίσης είς Κρητσαν ε¬
  γένετο δεξίωσις πρός τιμήν των
  κ. κ. αξιωματικών, τό εσπέρας δέ
  παρετέθη γιθμα 5πό τής κοινότη¬
  τος Νεαπόλεως.
  Όλίγον πρό τής αναχωρήσεως
  τού έ ναύαρχος κ. Οίκονόμου
  απηύθυνεν έκ τής «Αυρας» τάς
  κατωτέρω δύο εύχαριστηρίους ε¬
  πιστολάς πρός τόν Νομάρχην Η¬
  ρακλείου κ. Μάρκελλον καί τόν
  Δήμαρχον κ. Μ. Γεωργιάδην διά
  την φιλοξενίαν καί τάς περιποιή-
  σεις άς έπεδαψίλευσαν αί αρχαί
  καί ό λαός τόσον τής πόλεως δ¬
  σον καί των έπαρχιών είς τούς
  άξιωματικούς καί τα πληρώματα
  τοθ στολίσκου:
  «Κύριε Νομάρχα,
  Επί τή άναχωρήσει μου έπιθυ-
  μώ νά έκφράσω υμίν τάς ευχαρι¬
  στίας έμοΰ καί τοθ στόλου διά
  την ένθερμον ύποδοχήν ής έτύχα-
  μεν κατά την παραμονήν μας εν¬
  ταύθα, θά σ«ς ήμουν εύγνώμων
  εάν ήθέλατε τα αίσθήματά μας
  ταθτα νά διαδιβάσετε είς τάς
  κοινότητας τοΰ νομοθ σας αΐτινες
  μάς έδεξιώθησαν κατά τρόπον δ-
  στις θά παραμείνη είς ημάς άλη-
  σμόνητος.
  Μετά τιμής. Ό Άντιναύαρχος
  Άρχηγός Δ. Οίκονόμου».
  «Κύριε Δήμαρχε,
  Αναχωρών εντέυθεν έπιθυμώ νά
  έκφράσω δμΐν τάς θερμάς ευχαρι¬
  στίας έμ,οθ καί τοθ στόλου διά τόν
  τρόπον μεθ' ού μας έδεξιώθητε
  καί την φιλοξενίαν ήν μάς παρέ-
  σχετε κατά την έντεθθα δια¬
  μονήν μας. Έστέ βέβαιος δτι ό
  στόλος έκτιμα δεόντως την εκδή¬
  λωσιν των αίσθημάτων τούτων,
  άτινα θεωρεΐ ώς άνάδειξιν συμπα¬
  θείας πρός αυτόν έκ μέρους των
  υπερηφάνων Κρητών, οίτινες έ¬
  χουσιν άνεπτυγμένον είς ύπέρτα-
  τον βαθμόν τό συναίσθημα τής
  φιλοξενίας, θά σας ήμουν δέ εύ¬
  γνώμων εάν τα αίσθήματά μας
  ταθτα διερμηνεύσητε πρός τούς
  κατοίκους τοθ Ηρακλείου.
  'Υμας δέ κ. Δήμαρχε, εύχαρι-
  στώ ιδιαιτέρως διά τα φιλικά
  αίσθήματά άτινα έπεδείξατε τόσον
  πρός εμέ δσον καί πρός τούς ά¬
  ξιωματικούς τοθ στόλου.
  Μετά Τιμής Ό Άντιναύαρχος
  Άρχηγός Δ. Οίκονόμου.
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  Γενομένης είς Αρκαλοχωρι
  τής κληρώσεως των λαχείων
  των έκδοθέντων πρός κάλυψιν
  μέρους των έξόδων ανεγέρσε¬
  ως τής έκκλησίας τής κωμοπό
  λεως, εκέρδισαν οί κατωτέρω
  άριθμοί οί κάτοχοι των οποί¬
  ων παρακαλοΰνται νά άποτα-
  θώσι σχετικώςείς τόν πρόεδρον
  τής Κοινότητος κ. Άρχαύλην:
  196 193 226 220 521 280 378
  502 247 525 205 372 239 119
  114 161 240 401 198 27 233
  141 31 229 111 407 188 260
  197 446 14 199 397 410 449
  224 357 468 16 255 211 115
  440 13 101 158 22 209 533
  532 127 294 432 189 95 318
  136 248 146 523.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥΤ
  ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥΦΟΡΟΥ
  Διά τηλεγραφικήν ίιαταγης
  τοΰ υπουργείον των Οίκονομικών
  πρός τό Τελωνείον ' Ηρακλείου
  γνωρίζεται ότι, άπό τής αυριον 1
  Ίουνίου έπανερχεται έν ισχύϊ τό
  μέτρον μειώσεως τοϋφόρουέπι τοΰ
  έξαγομενου έλαίουέκ Κρήτης, Κερ
  κυρας, Παξών, Λευκαίος, Ίθακης,
  Ζακυνθου, Λεσβου καΐ Σάμου.
  Ή μείωσΐί αυτή άνερχεται είς
  70ο)ο διά τα ϊλχχ» τα έξαγομβ-
  να έντός βαρελίων ή μεγάλων
  λευκοαιώπρών ύοχείων καί 100ο)ο
  ώιά τα τυποποιημενα τοιαϋτα.
  Έκ παραλλήλου πρβσαυξάνε-
  ται είς 35ο)ο ό φορος δια τα είς
  τό εσωτερικόν μεταφερομενα ε¬
  λαια πλήν των τυποποιημενων
  των οποίων ή προσαύ{πσις όρί·
  ζεται β!$ 50θο. Τνποποιημένβι ί-
  Ο ΑΓΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
  Δι' έγκυκλΐου τοϋ υπουρ-
  γείου Οίκονομικών συνιστα-
  ται είς άπαντας τούς δημο-
  σίους ύπαλλήλους νά άποκτή
  σωσι τό άρτι εκδοθέν βιβλί¬
  ον ό «Κομμουνισμός στήν Έλ
  λάδα».
  λαι« νοβΰνται τ« περιεχόμβνα
  είς μικρά λευκοσιδηρά δοχεΐα
  χωρητικότητος μέχρι 22 χιλιο
  γράμμων καθαρβϋβάρους και πρβ.
  ερχβμενα έξ άναμίξϊως διΰλισμέ-
  νου κ«1 κβινοΰ ελαίου οξύτητος
  είς έλαϊκόν οξυ ούχι ά
  τού ενός βαβμβΰ,
  II.
  ΤΑΪΜΣ,, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
  ΟΤΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑίΡΑ ΗΡΕΜΗΣΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγγέλλε¬
  ται ότι οί «Τάϊμς» γράφοντες επί των
  Τβεχοβλοβακικών έκλογών έξαίρουν
  την όμαλότητα μεθ' ής αυται διεξήχθη-
  ααν καί τονέζουν ότι ή ' διεθνής άτμό-
  σφαιρα παρουσιάζεται ήδη ηρεμωτέρα
  ώς πρός τό Τσεχοσλοβακικόν.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΒΐΒΑΡΔΙΣΑΝ
  ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν εκ Πα¬
  ρισίων ότι ή άεροπορία των έθνικών
  έβομβάρδισε πάλιν την Βαλένθ&αν. Ύ¬
  πάρχουν άρκετά άνθρώπινα θύματα.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ »Ο Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).—Είς τό Βερολίνον υπεγρά¬
  φη χθές νέα (σύμβασις μεταξύ Ιταλίας
  —Γερμανίας. Ή νέα σύμβασις άφορα
  ευρύτατα τάς εμπορικάς συναλλαγάς
  μεταξύ των δύο χωρών ιδία κατόπιν
  τής προοαρτήσεως τής Αυστρίας ,^είς
  την Γερμανίαν.
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). —^Αγγέλλεται ότι σφο¬
  δραί μαχαι διεξάγονται είς τόν τομέα.
  τού Τερουέλ μεταξύ έθνικών καί κυ¬
  βερνητικήν. Οί έθνικοί άγγέλλουν ότι
  καί αί νέαι άντεπιθέσεις των κυβερνήτι-
  κώνείς την Καταλωνίαν άποκρούονται.
  ΟΙ ΑΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΜΟΥ · ΑΡΤΟΣΤΟΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο λΐαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Τόν κ. Πρωθυπουρ·
  γ όν επεσκέφθησαν σήμερον κοιΐ οί Δή·
  μαρχοι Σάμου κ*1 'Αργοιτολίοο,