95842

Αριθμός τεύχους

4877

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ότι »«ί
  ^ης Κυριχ.
  Τ»
  ΕΡΑΝΟΝ
  ΤΗΣ
  II
  ίθύ άνταηο·
  ν έκ Πρί·
  κατριωτών
  ιίσχυσιν τώ»
  :αί οργάνω·
  χώρας ά«ό
  ι>ς. Είς
  υ άγγέλλι·
  Βθΰ
  έ
  ν έθνι*
  Θιαν- '»*'
  οί <*" ου* ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου έτησία λίραι 3 έξά μηνός ϋ 'Αμερικής έτησια οολ. 15 έξάμηνος · 8 κατά φύλλον Δραχ. 2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ 23ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *877 ΥΠΕΥβΥΙΟΣ ΣΪΙΤΜΤΗί ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΔΙΕ8ΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Ή κατάστασις είς την Ευ¬ ρώπην παραμένει εισέτι στά- σιμος, ή σημειωθεΐσα δέ την παρελθούσαν έβδομάδα ϋφε- σις δέν παρέχει πλήρεις έγ- γυήσεις ομαλής εξελίξεως. Τό Τσεχοσλοβακικόν, μολο¬ νότι εχασε την πρώτην οξύ- τητά τού, έν τούτοις παραμέ¬ νει πάντοτε έν έκκρεμότητι καί αποτελεί σοβαρόν κίν¬ δυνον διά την ειρήνην. Καί τό Ίσπανικόν έπίσης, λόγω τής εντάσεως καί τής γενι'- κεύσεως των έπιχειρήσεων καί λόγω των βομβαρδισμών άνοχυρωτων πόλεων καθώς καί αγγλικών καί γαλλικών πλοίων, έμφανίζεται καί πά¬ λιν υπό οξείαν καί έπικίν δυνον μορφήν. Φυσικά, ύπάρχει ώς πάρη. γορον σημείον καί ώς καλός οίωνός ή συμφωνία πού επήλ¬ θε προχθές είς την Επιτρο¬ πήν μή επεμβάσεως, επί τοϋ Άγγλικοϋ σχεδίου άνακλή· σεως των ξένων έθελοντών έκ της Ίβηρικής, είς την οποίαν συμφωνίαν έλπίζεται 8τι θά προσχωρήση τελικώς καί ή Σοβιετική κυβέρνησις. Άλλά τό γεγονός αύτό δέν είμπορεΐ νά εμπνέη απόλυ¬ τον αισιοδοξίαν. Διότι παρό- μοιαι άποφάσεις ελήφθησαν καί είς τό παρελθόν χωρίς ομως καί νά εφαρμοσθούν ποτέ. Καί ή πληροφορία καθ* ήν ό κ Μουσολίνι είχε λάβει την απόφασιν νά μην ένδια- φέρεται διά τήν'Ισπανίαν καί χον Φράνκο άπό τής 29ης λή ξαντος δέν έδικαιώθη άπολύ τως έκ των πραγμάτων.'Αντι- θέτως μάλιστα ή Ιταλία έξακο λουθείνάπεριβάλλητόνάγώνα των Ίσπανών έθνικιστών μέ όλην την στοργήν καί την συμπάθειαν της. Απόδειξις αί προχθεσιναί έορταί πού ώργα νώθησαν είς τάςδύο χώρας,τής Ίταλοΐσπανικής αλληλεγγύ¬ ης. Τό Ίσπανικόν έπομένως παρουσιάζεται καί τώρα οαως καί πρίν καί αποτελεί έμπό- διον διά την Γαλλοΐταλιχήν συνεννόησιν, τό οποίον δέν γνωρίζομεν άν κατορθωθή νά παρακαμφθή. Καί ύπάρχει πάντοτε ό κίνδυνος, τής με- ταδόσεως των φλογών τού καί έξω των Πυρηναίων έφόαον δεν επιτευχθή ή άμεσος άβί χ ς ταχεϊα κατάσβεσίς των. Ώς πρός δέ τό Τσεχοσλοβακικόν, οί κίνδυνοι τούς ©ποίους πα¬ ρουσίασεν έν άρχή, δημι- ουργοΰνται καί πάλιν έκ νέ- ου λόγω τής νέας άδιαλλα- ξίας την οποίαν έκδηλώνει ο άρχηγός των,, Γερμανών Σουδιτών, επιμένων είς την πλήρη διοικητικήν αυτονο¬ μίαν των, πού δέν θά είνε βεβαία παρά τό πρώτον βή- μα πρός την προσάρτησιν καί την ενωσίν των μέ την Γερμανίαν. Πάντως, ή τελική πορεία τδν γεγονότων είτε πρός την οδόν τής είρήνης εί¬ ό βάθ ύ γλίας. Τα διαβήματα τής Κυβερνήσεως τοϋ Λονδίνου έν Βερολίνω καί Πραγα· τό ταξίδιον τοΰ διευθυντού τοΰ Φόρεϊν Όφφις κ. Στράγκ είς την Κεντρικήν Ευρώπην. Ή εκδηλουμένη Άγγλογαλ- λική συνεργασία, τής οποίας τρανωτάτην απόδειξιν καί έπισφράγισιν θ' αποτελέση τό προσεχές επίσημον * τα¬ ξίδιον των "Αγγλων Βασι¬ λέων είς Παρισίους. Ή συ- νεργαθία έπίσης τής 'Αμε- ρικής μετά των δύο Εύρω παϊκών δυνάμεων καί τό εν¬ διαφέρον της διά τα Εύρω- παΐκά προβληματα πού ε¬ ξεδηλώθη καί διά των δηλώ¬ σεων των αρμοδίων ύπουρ- γών καί διά τής μετατοπίσε- ως ολοκλήρου τοΰ στόλον της έκ τού Είρηνικοΰ είς τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν, διά νά ευρίσκεται έγγύς τής Εύρώπης, έτοιμος διά πάν ενδεχόμενον, δικαιολογοϋν φρονούμεν άρκετά την αντί¬ ληψίν μας περι έχδηλουμέ- νης ήδη συμπράξεως των τρι¬ ών αυτών μεγάλων δυνά¬ μεων, πού θά καταστή στε- νωτέρα κατά πάσαν πιθανό- τητα είς τό μέλλον. Είς την σύμπραξιν δέ καί την αποφασιστικήν στάσιν των κατά τα πρόσφατα γεγονό- τα, όφείλεται ασφαλώς κατά πρώτιστον Λόγον καί ή ση- μειωδεϊσα υφεσις έν Εύρώ- πή. Καί είς αυτήν μόνον εΐμποροΰν νά ατηριχδοΰν μέ βκσιμότητα αί ελπίδες όμα- λής εξελίξεως των πραγμά- των καί έπανόδου τοΰ κό· ομού είς την οδόν τής είρη- νικής διαβιώσεως καί συνερ- γασίας των λαών. Πεταχτά ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ Πάει λοιπόν χαί τότελευταϊο όχυρό. Τόσα χρόνια άντιστε- κόταν μέ καρτερΐα, μέ εΐρω- νεΐα καί μέ σαρκο.σμό στίς τόσες έπιθέσεις, στά άλλε πάλληλα κτυπί|ματα. Καί έκυ μάτιζε ΰπερήφβνα ή σημαΐα τοϋ θριάμβοο στήν κορυφή τού: Τώρα έρημώθηκε κι' αύ¬ τό. Ένα έιιί πλέον θθμα τής κρίσεως καΐ τοΟ ύπερεπαγ- γελματισμιοΟ^ Τό Κσφενεΐο. Ήταν τό έσ χατο καταφύγιο, ή τελευταία έλπίδσ. Όλα τ* έπαγγέλματ' % εΐχαν πάθει μαρασμό. / ^ύτό δμως άνθοθ- σε. Τώρα τό έμάρανεν ό φθό- νος καί ή μίμησι των σλ- λων. Καί π ό&ς νά μή συμβή αύτό; Οΐκοι τ^ς μόδας, κατα- ίΓ λλί Ήνω Εάν δυνά σύνεσιν τε πρός τό βάραθρον τού. πολέμου, θά εξαρτηθή κατ« πρώτιστβν καί κύριβν λόψτ ^ έκ της στάσεως την ©π©/ αν θά τηρήσουν τόσβν ού $ύ© δυτικαί δυνάμεις τό# £ύ· ρώπης όσον καί αλ μέναι Πολιτειαι* αί τρείς αυτού μ εις ένεργήσβνν α| άλλά καί καί άν παρβΜβ' άσβυν κβινόν μέτωπον, τβ,ν αί Πιβανότη· τες εΐριινιχ* ' εκκαθαρίσεως τδν ύφιστ*? ενων |ν Εύρώ- λϊ| εττιΐτΑΦ' *#(~ιν χλΙ οιιοολπί εξελίξεως Τη5 καταστάσεως θ' απολι* «βυν 6ΐς βεβαία καί »Λ"~~"- τβ: άποτελέσματα. ,ιί τοΰ παρόντος τού- . «ον,ύπάρχουν εύτυχως λαί ενδείξεις ότι αί τρείς *"" νάμεις θ'άκολουθησουν τοι 9 ύτην πολιτικήν. Αί μέχρν σήμερον ενέργειαι τής Αγ- ^ς μ στήματα είΓ >Λν πολυτελείας,
  ύφασματοπαιλεΐα, ύποδημα-
  τοποιεΐα, πτχπλωματάδικα, ά-
  κόμη καΐ φερί τροποιεΐα πού
  έχρε&3κόπη«αν μετετράπησαν
  δλΛ είς κα^.ενεΐα. "Εγέμι¬
  σαν οί ξ>ρόμ« >ι καί οί πλατεΐ-
  ες, τα κεντριΐκά καί τα άπό-
  κεντρα μέ.ς-η των πόλεων.
  Καί τώρα καταποντίζεται καΐ
  ύό έ
  ιό έπάγγελμα
  στή δΐνη τής
  άλ
  τό—τό ζήτημα είναι άλλης
  άρμοδιότητος—ύπάρχει γιά τό
  εθνος. Μή σάς φανή παρά-
  δοξο, ο(5τε ύπερβολικό.
  Τό καφενειον ήταν άνέκα-
  θεν μΐα άπό τίς τρομερώτε-
  ρες πληγές τής ρωμηοσύνης.
  "Ας όμιλοθν οί νοσταλγοί
  ;οΟ παρελθόντος καί οί ρω-
  ιαντικοί γιά γραφικότητα
  αί ποίησι. Κι' άν ήταν ποΐ-
  σι τό καφενεΐο μέ τό ναρ-
  ιλέ, τό άνατολίτικο χουζοθ-
  ιι, τό ταΰλι, τούς καπνούς,
  ό θόρυβο, τα νεϋρα, τούς ά-
  ελεΐωτους βυζαντινισμούς γιά
  ην πολιτική καί κάθε άλλο
  θέμα, μέ τα χαρτιά, τή ντά·
  μα καί τό ντόμινο, θά πρέπει
  ά ήταν ποΐησι τής άθλιότη-
  ος καΐ τού κακοθ. Θά πήτε
  Ιέβαια, δτι τό καφενεΐο είνε
  όσο στενά συνδεδεμένο μέ
  ην ίστόρΐα καί τή ψυχοσύν-
  θεσΐ μας. Καί ΐσως θά έ"γρα-
  φε την καλύτερη νεοελληνική
  ίστορΐα έκεΐνος πού θά κατα-
  πιανόταν μέ τή συγγραφή τής
  ίστορίας τού ρωμέι'κου καφε-
  /έ. ΓιατΙ τό καφενεΐο αποτε¬
  λεί τα τρΐα τέταρτα τουλά¬
  ιστον τής ζωής μας. 'Εκεΐ
  θά καταφύγΓ) ό ρωμη,ός μόλις
  ξυπνήσΓ| τό πρωΐ, ώς πού νά
  πάη στή δουλειά τού. 'Εκεΐ
  θά «σκοτώση.» την όόρα τού
  ή μεσημεριάτικη διακοπή. Έ-
  :εΐ θά σπεύση τό άπόγευμα
  :αί τή νύχτα μετά τό φαγη-
  ό. Θά ξαπλωθή σέ τέσσερις
  αρέκλες. Θά παραγγείλη, τό
  λυκύ βραστό, ποϋ θά τόν έ-
  πακολουθήσουν όκτώ τούλά-
  ιστον ποτήρισ νεροΰ. Θά με-
  αβάλη τό μάρμαρο τοΟ τρα-
  πεζιοΟ είς χάρτην πολεμικών
  άσκήσεων καΐ έπιτελικών σχε
  ίων. Θά συζητήση τα έσωτε-
  ιΐκά, θά έκταθή στά έξωτερι-
  :ά, θά ψέξη την Κοινωνία
  ών Εθνών, θά όμιλήστ) γιά
  ό Τσεχοσλοβακικό, θά δώση
  ιδηγίες πρός τόν Φράνκο καί
  στερα θά πηδήση άπό την
  Ισπανία στόν Είρηνικό, νά
  άμη, κριτική τοΟ συνοΐαπω-
  ικοΟ, καί ν' απολήξη σέ πό-
  εμο μεταξύ τής παρέας τού
  ι' αΐματηρή πολλές φορές
  σύρραξι, άφοϋ δέν είμπορεΐ
  ' άναστατώση ή νά είρηνεύ-
  τ| δλο τόν πλανήτη μας. Ά-
  π'ομεινάρι τής άνατολΐτικης
  ^ής μας, τό καφενεΐο, άπό-
  μεινε συγχρόνως τό μόνο κέν-
  ρο ψυχαγωγΐας τοΟ ρωμηοΰ.
  Τώρα δμως διέρχεται κρίσι
  ι' αύτό. Άραΐωσαν οί πελά-
  τες. Καί οί εΐσπράξεις όλιγό-
  στεψαν. Νά εΝε πράγματι
  άπό ϋπερπληθωρισμό ή μήπως
  οί νεοέλληνες Εγιναν περισσό
  τερον έργατικοί κι' εύρήκαν
  συγχρόνως άλλα καλυτέρα
  μέσα καί κέντρα ψυχαγωγίας;
  Φαίνεται δτι συμβαΐνουν καΐ
  τα δύο. Πάντως, δπως καί νά
  αι, δέν θάχωμε νά ζημιώσω-
  μεν άν απαγορευθή τό άνοιγ¬
  μα καί άλλων καφενεΐων. Θά
  ώφεληθοθμε μάλλον πολλά
  καί οί καφετζήδες καί τό Ε¬
  θνος όλόκληρο.
  Μ.—
  αύτό μέσα
  η ής κρίσεως, άπ
  ιδ μεγάλο βάρος, άπό τό
  παραφόρτωμα. Κεσσάτια παν
  τού. Ή Όμοσπονδία των κα
  φεπωλών έκπέμπτει τό σήμα
  το0 κινδύνου. 3. Ο 8! Κάνει
  ύστάτην Ικκλησι: Νά κηρυ
  χθή, φωνάζει, κορεσμένον τό
  έπάγγελμα καΐ ν'απαγορευθή
  τό άνοιγμα νεων καφενεΐων.
  Ή κραυγή τής άπογνώσεως Ι
  φθασεν ώς τό ύπουργεΐο τήι
  Εργασίας. Καί εδόθη ή υπό
  σχέσις δτι θά. εξετασθή τί
  ζήτημα καί θά ληφθή εύνοικτ
  απόφασις, έφόσον πράγματι ύ
  πάρχει τόσο μέγας κίνδυνος.
  Άλλά ό κίνδυνος ύπάρχει
  όπωσδήποτε. Κι' άν δχι γιό
  τό έτιάγγελμα αύτό καθεαυ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Αύτήν την παρατήρησιν είχεν
  άμέσως δ δμοτράπεζος. Καί δέν
  είχε διόλου άδικον. Τα μέσα
  έκφράσεως είνε δυνατόν δχι μδ
  νόν Ινα ποιητήν νά διακρίνουν
  τόσον, ώστε «νά μή συμφω-
  νοΒν δι' αυτόν οί κριτικοί καί
  ιί γραμματολόγοι». Άλλά καί
  να κοινόν άνθρωπον. Ύπάρχουν
  ιμιληταί τής πιάτσας πού καταν
  τοθν γδητες χάρις είς τα καλά
  μέσα έκφράσεως πού μεταχειρίζον
  αι. Τί είνε ή Γαλλική «κοζερί»,
  Κάτι άπό τα μέσα αύτά έκ¬
  φράσεως πού διανθίζουν μέ
  μίαν είκόνα, μίαν άναλαμπή ζω¬
  ής, Ινα σπινθηροβίλημα πνεύμα-
  τος καί τα κοινότερα των θεμά-
  ων.
  Οί όπαδοί τής φραστικής λι-
  τοτητος, εχουν νά ποθν δτι οί
  δμιληταί πού άναζητοθν τδ χρώ-
  μα—δπως ένίοτε καί οί χειρισταί
  τοΰ γραπτοθ λδγου—είναι είδος ά
  πατεώνων. Δίδουν τδνο στά θέμα-
  τά των διά νά τα έπιβάλουν στήν
  κοινήν εκτίμησιν. Δημιουργοθν
  δφθαλμαπάτην διά νά έξυπηρετή-
  σουν απλώς άτομικές ματαιοδο-
  ξίες. Ύποθέτω δτι τό έπιχείρημα
  είνε παραδεκτόν μέχρις ενός ση-
  μείου καί αναλόγως βεβαία των
  προσώπων πού καταφεύγουν είς
  τα μέσα αύτά. Ώστδσο τα μέσα
  έκφράσεως είνε κάποτε τόσο καλά
  δεμένα μέ τό νόημα! ΙΙαρουσιά-
  ζουν ϊνχ άρτιον σύνολον καί συγ-
  κλονίζουν καί τόν μάλλον άνίδε-
  όν. Άποδεικνύονται στοιχεΐα πεί
  ρας, ψυχο/ογίας καΐ έπιστημονι-
  ής καθαρώς μορφώσεως.
  Ό Ούάιλδ γράφοντας γιά την
  παρακμή τής ψευδολογίας, κάτι
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΑ ΜΕΣΗΚΦΡΑΣΕΟΣ
  Μία ώραία όμιλία προχθές τοθ
  ,. Α. Καμπάνη άπό τόν Ραδιοφωνι
  ..όν μας σταθμόνπερί τοθ ποιητοθ
  Κάλβου, ηκούσθη ευχαρίστως άπό
  δλους τούς θαμώνας ενός κέντρου
  τής πόλεως. Άπό την ποίησιν τοΰ
  Κάλβου 6 δμιλητής ευρήκε την
  εύκαιρία νά γενικευθή ωρισμέ¬
  νους κοινωνικοϋς δρους. Νά τονί¬
  ση την αιωνίαν πάλην ψυχής καί
  πραγματικότητος, νά καθορίση τίς
  πεσσιμιστικές άντιλήψεις άλλά καί
  νά έξεύρη τίς δψηλότερες έκεΐνες
  σκέψεις τής' ζωής. Έρχονται οί
  σκέψεις αύτές κάποτε νά στεγνώ
  σουν τόν ίδρώτα καί τα δάκρυα.
  Ό Κάλβος άπό ήν γενική αυτή
  φιλοσοφική άντίληψι έγινεν έθνι-
  κός όραματιστής. Άπό αύτήν,^ ώς
  συναίσθημα θεμελιώδες, ώρμήθη,
  διά νά έγκύψη μέ την χαράν
  τής δημιουργίας είς τόν απέ¬
  ραντον κόσμον των βιβλίων. Κα
  πρό παντός διά νά έξεύρη τα
  προαωπικά έκείνα μέσα έκφρά¬
  σεως.
  —Πόσο δίκαιον Ιχει δ δμιλη¬
  τής. Καί ή καθαρεύουσα τοθ Κάλ
  βου
  μέ
  σταχυολογημένες
  άπδ τίς αϊώνιες ώμορφιές τής ζω
  ής καϊ τής φύσεως.
  καταντδ συμπαθητικώτατη ήξερε άπό την πραγματική δύνα-
  ώρισμένες έκφράσεις τού, μι των μέσων αυτών. Ύπάρχει
  ΰποκειμενικά, περίπτωσις πού καί οί αύστηρδ-
  τεροι των άκριβολόγων, καταφεύ¬
  γουν είς τα μέσα έκφράσεω; δπως
  τα ε*χει τοποθετήσει ή παράδοσις
  τής τέχνης. Άλλως τε τό «θεΐο
  ψέμμα» τής τελευταίας, δέν είνε
  καΐ τόσο ψέμμα.Σχετίζεται μέ την
  ζωήν ώς μορφήν έκφράσεως —αι¬
  ώνιον ύπόδειγμα έκφράσεως—καί
  μέ την άληθινήν πείραν τοθ λόγου
  δπως την καθώρισαν οί άνεγνωρι-
  σμένοι δημιουργοί τού. Τα μέσα
  έκφράσεως διά των αίώνων, άπο-
  τελοθν ακριβώς τα στοιχεΐα έ-
  κεϊνα τα δποία εχαρακτήρισαν
  δχι μόνον τα ά"τομα άλλά καί αύ-
  τούς τού; λαούς ώς παράγοντας
  άνωτερότητος.
  * *
  Τό φως τής αύγής, ή επιση¬
  μότης μιάς ώρας, ή Ιξαρσις ενός
  παραδείγματος, άποτελοθν συχνά
  διά τόν Κάλβον Ινα άρμονικό πλέ
  ξιμο λέξεων, Ινα μουσικό αύτδ
  χρημα διάγραμμα, έναν κραδασμθ
  ίοεολογικό καί συναισθηματικό,
  μιά πνοή νοσταλγίας τοθ ώραίου
  καί τοθ καλοθ, έξαιρετικά έκλε-
  πτυσμένη καί ένθουσιαστική. Ό
  φίλος τής ποιήσεως άνευρίσκει έ-
  δώ δλον τόν παλμόν,
  σθημα, δλην την
  της.
  καΐ
  δλο τό αί
  ειλικρίνειάν
  Ή γενίκευσις έν τούτοις
  διά τόν πλέον αμουσον ΐσως,
  επαναλαμβάνομεν δτι δέν έμποδί-
  ζεται. Αύτός
  φαντάζομαι δ
  άλλως τε
  βαθύτερος
  όιτήρξε
  σκοπός
  τής όμιλίας τοΰ κ. Καμπάνη: Ή
  κοινωνική μας ζωή διά νά κατα-
  τοπισθη' ώς τύπος έθνικός ' 2χει
  ανάγκην άπό πολλά άκόμη μέσαέκ
  φράσεως. Ή Έλλην ική άπλότης
  δέν έννοεΐται ώς ξηρά άφήγησις.
  Είνε έν πολλοΐς καΐ ζήτημα φόρ-
  μας.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟ5
  Τάς τελευταίας ημέρας ήρ
  χισεν ά πό των στηλών των
  Άθηναϊκών συναδέλφων μα¬
  κρά συζήτησις σχετικώς μέ
  την παραγωγικήν μας πολιτι¬
  κήν. Καί ύπάρχουν πολλοί
  πού ύποστηρΐζουν δτι θά πρέ¬
  πει νά στηριχθώμεν μόνον είς
  την γεωργίαν μας καΐ νά πα-
  ραβλέψωμεν πάσαν άλλην πή
  γήν πλοΰτου, διότι ή Ελλάς
  είναι χώρα κατ' εξοχήν γεωρ
  έπιτρέπεται νά στηρίξτ) δλας
  τάς ελπίδας καΐ τάς προσδο-
  κίας τηο είς την γεωργίαν μό¬
  νον. Διότι δσα εργα καί άν
  Ικτελεσθοθν, δσον καί άν γε¬
  νικευθή ή μηχανική καλλιέρ-
  γεια, ό γεωργικός κλήρος είς
  την Έλλάδα θά είνε άνεπαρ
  κης καί ή παραγωγή δέν θά
  φθάση ποτέ είς τό σημείον νά
  καλύπτη δλας τάς ανάγκας
  τοϋ έθνους. Καί τό δημογρα
  γική. Ύπάρχουν δέ καί άλ-, φικόν πρόβλημα, θά έμφανι
  λοι πού φρονοθν δτι δέν θά σθή υπό την σκληροτέραν τού
  πρέπει νά συνεχίσωμεν πλέον
  την μάχην τού σΐτου, διότι
  πρώτον δέν ύπάρχει βε|3αιό-
  της έξασφαλΐσεως τής αύταρ-
  κείας τής χώρας καί δεύτερον
  καί άν επιτευχθή τουτο, τό κό¬
  στος τής παραγωγής των σι-
  τηρών θά είναι τόσον υψηλόν
  πού δέν θά συμφέρη διόλου
  καί θά είναι προτιμότερον
  καΐ συμφερώτερον νά τραπώ-
  μέν είς άλλας καλλιεργεΐας
  καί νά κάμνωμεν έξωθεν εΐσα
  γωγάς σίτου διά τάς ανάγκας
  μας.
  Αί γνωμαι αύται, είναι βε¬
  βαίως άνεΰθυνοι καί έπομέ¬
  νως δέν έκφράζουν τάς σκέ¬
  ψεις των αρμοδίων ύπηρεσιών
  τού Κράτους.
  προφανώς καί
  Άλλ' είναι
  έσφαλμέναι
  μή άνταποκρινόμεναι ποσώς
  ουτε πρός τό συμφέρον τοθ
  Ιθνους ουτε πρός την θυσίαν
  των πραγμάτων. Βεβαίως, ή
  Ελλάς, είνε χώρα μάλλον
  γεωργική. Τό μεγαλύτερον μέ
  ρος τοΟ είσοδήματός της προ-
  έρχεται άπό την γήν. Πρός
  την γήν λοιπόν πρέπει ν' ά-
  ποδίδη. πρωταρχικήν προσο¬
  χήν καΐ σημασίαν. Καί την
  γεωργίαν πρωτίστως όφεΐλει
  νά προσέχη, νά ένισχύη καί
  νά βοηθή. Καί είνε ορθόν
  καί παραγωγικά έ'ργα νά
  κατασκευάση παντοϋ διά την
  αϋξησιν των καλλιεργησίμων
  γαιών καί την μηχανικήν καλ
  λιέργειαν νά χρησιμοποιήση
  είς εύρυτάτην κλίμακα διά νά
  επιτύχη μεγαλυτέραν άποδο
  τικότητα τής γής. Άλλά, δ
  πως καί άλλοτε ετονίσαμεν
  ή Ελλάς δεν είμπορεΐ καί δέν
  μορφήν.
  Είναι έπομένως έπιβεβλημέ-
  νη άνάγκη, ή στροφή καί
  πρός άλλας κατευθύνσεις,
  πρός άλλας πηγάς πλούτου.
  Είς την βιομηχανίαν είς την έκ
  μετάλλευσιν τού όρυκτοϋ πλού
  τού, είς την αλιείαν καί την ναυ
  τιλίαν. Καί κυρίως είς την τε¬
  λευταίαν, πού θά Ιπρεπε νά
  συνδυασθή καί μέ την ναυπη-
  γικήν. Ή θάλασσα, αποτελεί
  έν άπό τα κυριώτερα στοι¬
  χεΐα τής χώρας μας. Καί
  είμπορεΐ ν' αποβή άστείρευ-
  τος πηγή πλούτου. Πώς λοι¬
  πόν θ' άγνοήσωμεν την θά¬
  λασσαν, την αλιείαν καί την
  ναυτιλίαν, τό ύπέδαφος καί
  τόν όρυκτόν πλοθτον καί την
  βιομηχανίαν; Οί έχοντες την
  αντίληψιν αυτήν προφανώς
  δέν έβασάνισαν ποτέ τό κρα-
  νΐον των μέ σοβαράς σκέψεις
  διά τό δημογραφικόν μας
  πρόβλημα καί την οργάνωσιν
  τής έθνικής παραγωγής.
  Άλλά καί ή μάχη τοΟ σίτου
  δέν έπιτρέπεται νά διακοπή
  Διότι ύπάρχουν δλαι αί προ
  υποθέσεις διά την νίκην. Κα
  μάλιστα διά μίαν νίκην συμ
  φέρουσαν. Ή σιτάρκεια, δ
  πωσδήποτβ καί άν έξασφαλι
  σθή θά είναι συμφέρουσα, δ
  πως θά άναλύσωμεν Ϊσως άλ
  λοτε. Καί εύτυχώς, είμπορεΐ
  νά επιτευχθή. Καί θά έπιτευ
  χθή διότι τό θέλει ό Έλληνι
  κός λαός καί ,ή κυβέρνησις
  "Αλλωστε, εάν είς την χώ
  ραν μας είναι υψηλόν τό κό·
  στος των σιτηρών, δέν εΐνα
  Η άγωγή.
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν ση-
  μειώνουν αί γυμναστικαί έ-
  πιδείξεις των σχολείων μας
  φέτος. Ή εμφάνισις των μα-
  ΐητών, τόσον τής μέσης δσον
  καί τής δημοτικάς έκπαιδεύ-
  σεως, είνε άρτία ή δέ πειθαρ·
  (α των παραδειγματική. Σώ-
  ματα εύσταλή, κινήσεις ρυθ-
  μικαί, έπιδόσεις άξιόλογοι είς
  ά διάφορα άγωνίσματα, εμ¬
  φάνισις άψογος, δίδουν τό
  μέτρον καί την απόδειξιν τής
  συντελουμένης εργασίας είς
  τό κεφάλαιον τής σωματικής
  άγωγής, είς τό οποίον τόσην
  αποδίδει σημασίαν καί προσο¬
  χήν τό σημερινόν κράτος. Καί
  φυσικά άξίζει κάθε επαινος
  είς τούς συντελεστάς αυτής
  ής ευχαρίστου καταστάσεως,
  ίς τό διδακτικόν προσωπικόν
  καί Ιδιαιτέρως είς τούς γυ-
  μναστάς.
  ***
  Είς τα νησιά
  των Κυκλάδων.
  Σμαράγδια καί διαμάντια
  στής θαλάσσας τ' άτλάζι
  κεντημένα, τα νησιάκια των
  Κυκλάδων, μέ φόντο τό γα-
  άζιο τ' ούρανοθ. Καί οί μι-
  κρές πολιτειοθλες καί τα χω-
  ριουδάκια μέ τα κατάλευκα
  σπιτάκια, σκαρφαλωμένα, στίς
  πλάγιές καί άπλωμένα στ"
  άκρογιάλια λούονται άπό την
  άρμύρα καί τό κθμα καί στε-
  φανώνονται άπ' τ' άνοικτά
  πανιά σειράς άνεμομύλων
  πού λάμπουν σάν τεράστιες
  μαργαρίτες μέσα στοϋ ή'λιου
  τα ξανθά χρυσάφια. Έκστα-
  τικός θά μείνη δπριος κι' άν
  αξιδέψπ σ' αύτό τό Έλλη-
  ακό άρχιπέλαγος' καί ή ψυχή
  ου θά μείνη αίώνια αίχμά-
  Ν.ωτη τής γοητείας τού. Εύτυ-
  ισμένοι οί έκδρομεΐς τοϋ Ό-
  ρειβατικοΟ Συνδέσμου πού θά
  φύγουν σήμερον γιά τα νησιά
  αύτά. Θά ζήσουν λίγες μέ-
  ρες είς £να κόσμον είδυλλια-
  κόν, ωραίον, γεμάτον ποίησι
  <αί μαγεΐα. Ωραίον μέτρον. *Η απόφασις τής ιδρύσεως ταμείου έκπαιδευτικής προ¬ νοίας ηκούσθη μέ ευχαρίστη¬ σιν. Όπως έπίσης παρήγα¬ γεν αγαθήν εντύπωσιν ή ϊδρυ σις όργανισμοϋ μαθητικών καί φοιτητικών έκδρομών. Δι¬ ότι έ'χει κατανοηθή πλέον δτι σήμερον τό καλύτερον μέσον μορφώσεως, πνευματικάς, ψυ- χικής καί σωματικής διαπαι- δαγωγήσεως άποτελοθν αί έκ δρομαί. Φυσικά δμως δέν ή¬ το ευκολον δι" δλους καί κυ¬ ρίως βεβαία διά τούς πτω¬ χούς μαθητάς καί φοιτητάς νά μετέχουν των οργανουμέ¬ νων κατά καιρούς έκδρομών, διότι δέν είχον τα οίκονομικά μέσα. Τώρα τα μέσα θά τα παρέχη ό Ιδρυόμενος όργανι- σμός. Αποτελεί καί τουτο £ν έκ των πολλών ώραίων μέ- τρων τα όποΐα λαμβάνει ή Κυβέρνησις υπέρ τοθ λαοϋ καί τής νεότητος. πού θά είμπορούσαμεν νά καλ λιεργήσωμεν άντί τοθ σίτου καί τής κριθής. Καί επί πλέον τα άλλα αύτά ειδή, καπνός, σταφίς, οΐνος κ.λ.π. έξαγόμε- να είς τό εξωτερικόν ίύπόκειν- ται άπό έτών είς άγριον συ- ναγωνισμόν καί διέρχονται κρίσιν. Ένώ τα σιτηρά θά κα ταναλίσκωνται είς τό έσωτερι κόν, άφοϋ όπωσδήποτε δέν πρόκειται νά έχωμεν ποτέ πε- ρισσεύματα πρός εξαγωγήν. Άλλ' εύτυχώς είπομεν τάς άντιλήψεις αύτάς Εχει καΐ ή Κυβέρνησις. Έπομένως αί έ¬ σφαλμέναι γνωμαι πού διατυ- ποϋνται δέν πρόκειται νά βλά ψχυν. "Ισως μάλιστα καΐ νά ώφελήσουν. Διότι δίδουν άφορ χαμηλώτερον συγκριτικώς τό | μην ν' άκουσθοθν καί αί όρ κόστος των άλλων προϊόντων θότεραι. «ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι Ι
  , ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον £νας
  κινηματογραφικός κολοσσός: «ΚΑΙ
  ΝΙΚΣΜΑΡΚ» τού Πιέρ Μπενουά
  Την Πέμπτην θερινός.
  ΜΙΜΩΑ—Σήμερον τό άριστουρ·
  γημα «Στέλλα Παρίς».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ
  1) Μαρίας χήρας Γεωργ βερ
  γιάκη τό γένος Μανουσάκη κατοΕ
  κου Κόλλαινας Τεμένους, 2) Κυ-
  ριακής τό γένος Γ. θεργιάκη
  συζύγου Κωνστ. Τσωρακάκη κα
  τοίκου Αγ θωμά Μονοφατσίου
  καί 3) Καλλιόπη; τό γένος Γ
  θεργιάκη συζύγου Μιχαήλ Πιτσι
  διανάκη, κατοΓκου Άρδάχθια
  Μονοφατσίου
  Κατά
  Μιχαήλ Κ Πλεύρη κατοίκο
  Βορρηά Μονοφατσίου.
  ϋ%Ό καθ'οΰ τό παρόν μας καίτοι
  πετάγη νομίμως διά τής υπό χρο
  νολογΕαν 15 "Οκτώβριον 1933 έ
  πιταγής μας, ώς δείκνυται εί
  τοθ υπ' άριθμ. 1022 έπιδοτηρίου
  τού παρά τή περιφερεία τοΰ Προ
  τοδικείου Ηρακλείου Δικ κλη
  τήρος Εμμανουήλ Καραμαλάκη
  ί'να δυνάμει καί πρός έκτέλεσΐ'
  τής δπ' άριθμ. 400 τοθ 192ί
  δριστικής καί τελεσιδίκου άποφά
  σεως τοθ ΙΙρωτοδικείου Ήρα
  κλείου, νομίμως περιβεβλημένη
  τόν έκτελεστήριον τύπον κα
  ταβάλη πρός ημάς κατά την έν τ
  άνω έπιταγή μας αναφερομένη·
  αναλογίαν καί μέχρι τής έπιτα
  γής μας ταύτης έν δλω δραχμάι
  98.542,80 έντόκως μέχρις έξο
  φλήσεως, έν τούτοις ουδέν μέχρ
  σήμερον κατέβαλεν ημίν ούτος
  Διά ταύτα
  Πρες είσπραξιν τοΰ ποσοθ τού
  τού των δρχ. 98.542.80 των ά
  πό τής άνω έπιταγής μας νομίμω1
  τόκων αυτών καί των συμβησο
  μένων έξόδων εκτελέσεως έκτιθέ
  μεθα είς δημόσιον άναγκαστικόι
  πλειστηριασμόν, "τό έν τέταρτοι
  (1)4) έξ άδιανεμήτου των ακολού¬
  θων «κινητών κτημάτων, κειμέ
  νων είς τάς κτηματΐκάς περιφε
  ρείας των χωρίων Δοθλι καί Κόλ
  λαινας, τοθ τέως Δήμου Μεγάληι
  Βρύσεως, τής Είρηνοδικειακή< περιφερείας Πύργου Μονοφατσίου ήτοι: 1) Έν τή κτηματική περι¬ φερεία Δοθλι. 1) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν «Χονδρό—Χαράκι» εκ¬ τάσεως ώσει έ'ξ στρεμμάτων, συνορ. κτήμασι κληρονόμων Γεωρ γΕου θεργιάκη, Ζαχαρίου Ξυλού ρη καί ρύακι. 2) ΆγροΟ κειμέ νού είς θέσιν «Καταρμά» εκτά¬ σεως ώσει τεσσάρων στρεμμάτων, συνορ. κτήμασι Ζαχαρίου Ξυλού- ρη έκ δύο μερών χαί δρόμφ. 3) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν «Άνε- μομύλους» εκτάσεως ώσει έ'ξ στρεμμάτων, μέ 30 μικρομέγαλα μουρέλλα, συνορευομένου γύρωθεν κτήμασι Ζαχαρίου Ξυλούρη. 4)Ά γροθ κειμένου είς την αυτήν ώςάνω θέσιν «Άνεμομύλους» έκτάσ&ως ώσει δύο στρεμμάτων μέ 8 μου ρέλλα, 2 άπιδέας καί 20 άμυγδα λάς, συνορ. κτήμασι Ζαχαρίου Ξυ λούρη έκ δύο μερών, Φανουρίου Πιτσιδιανάκη καί ΈλληνικοΟ Δη¬ μοσίου. Β'.) Έν τ^ περιφερεία τοθ χωρίου Κόλλαινας. 5) Άγροΰ κειμένου είς θέσιν «Άρκαλιά» εκτάσεως ώσει πέντε στρεμμάτων συνορ. κτήμασι Ζαχ. Ξυλούρη ΈλληνικοΟ Δημοοίον καί δρόμψ β) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν «Τσοΰρλος» εκτάσεως ώσει δέκα πέντε στρεμμάτων μέ 6 συκας, 1 άλώνιον καί 3 άμυγδαλάς, συνορ. κτήμασι Ζαχ. Ξυλούρη εκ τριών μερων καί ΈλληνικοΟ Δημοσίου. 7) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν «Κα- λύβια» εκτάσεως ώσει πέντε στρεμ μάτων συνορ. κτήμααι Ζαχ Ξυλού ρη, Άνδρέου Νταντούτη καί ΈλληνικοΟ Δημοσίου. 8) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν «Έσώχωρο» εκτάσεως ενός στρέμματος μέ μίαν έλαίαν καί 1 άμυγδαλήν, αιινορ κτήμασι Ζαχ.Ξυλούρη,Ικδύομερών, ρύακι καί δρόμφ. 9) Περιδολίου ποτιστικοθ κειμένου είς θέσιν «Περβόλια» εκτάσεως (3) τριών οκάδων σπόρου ή 1)4 τοθ στρέμ¬ ματος, άρδευομένου έκ τής πα¬ ρακειμένης βρύσεως μέ 12 ώρών ύδατος άνά όκτώ ήμερονΰκτια, περιέχοντος 3 συκάς, συνορ. κτή¬ μασι Ζαχ. Ξυλούρη, Ανδρ. Νταν¬ τούτη καί δρόμφ άγροτικφ 10) Οικίας κειμένης έντός τοθ χωρίου Κόλλαινας, αυνισταμένης εξ ενός μονορόφου πορτέγου καί μιάς κου ζίνας, συνορ. κτήμασι Ζαχ. Ξυ λούρη, Έπιμενίδου Μανουσάκη καί δρόμψ άγροτικω. καί 11) Μιας έλαίας καί μιάς συκής, κειμένων είς θέσιν «Σώχωρο» & νευ γής καί έντός τοθ κτήματος Ζαχ. Ξυλούρη. Ό πλειστηριασμός των κτημά¬ των τούτων γενησεται τής 24 Ιουλίου 1938 ημέραν Κυριακήν χ&Ι ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον Σ^ά ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ: Το άριατούργημα τού Γάλ- λου Άκαδημκΐκοΰ ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ: ΚΑΙΗΙΞΜΛΡΚ' "Ενας κινηματογραφικός κολοσσός: Πρωτκγωνιστοΰν: ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ Πιέρ Φραινέ Ζάν Μάξ. ΑΥΡΙΟΝ Εναρξις τοϋ ©ΕΡΙΝΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, μέ την: τού Χτράους (Βιεννέζικη Όπερέττα) Πρωταγωνιστοΰν: Λύντα Μπάροβα Γκ. Αλεξάντερ Χάνς Ζένκερ Χάνς Μόζερ Αυριον στόν Θερινόν · ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Μονοφατσίου Αλεξάνδρου Έληώ- τη ή τούτου κωλυομένου ενώπι¬ ον τοθ νομίμου αύτοθ άναπληρω- τοϋ καί έν τώ έν Πύργφ κειμένω δημοσίφ γραφείφ τού, βπου καί δτε καλοθνται οί πλειοδοτήσοντες. Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένεργη- σάτω τα νόμιμα, δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής ενταύθα εκδι¬ δομένης εφημερίδος «Ανάρθω¬ σις*. Έν Ηρακλείω τη" 28 Μαϊου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των έπισπευδουσών κα! παραγγελλου- σών Μιχ. Α. Μανασσάκης ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή ανανέωσις των γραμματίων τής Β' κληρώσεως τοθ έθνικοθ λαχείου ήρχισεν ήδη καί λήγει την 8ην Ίουνίου. Παρακαλοθνται οί συνδρομηταί νά σπεύσωσι νά άνταλλάξουν τα γραμμάτιά των μέχρι τής ορισθείσης προθεσμίας. Πέραν τής προθεσμίας ουδεμίαν υποχρέωσιν Ιχει τό Πρακτορείον. (Έκ τοΰ ΙΙρακτορείου) Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου. Καλοκαιρινό: άνσάμπλ. Ή ζακέττες, τα ίσια μαντώ, ή τα μπολερό τα όποΐα συνοδεύουν τα νέα καλοκαιρινό φορέματα δέν Εχουν μανίκια. Τα ένδύματα αύτά εΤνε συμτιληοωμένα μόνον δταν φοροΰνται επάνω άπό τό φό- ρεμα. Έννοεΐτε άμέσως τα ποικίλα πλεονεκτήματα τής έφευρετικής αυτής Ίδέσς, ή όποία θεωρεΐται δ μεγάλος νεωτερισμός τής έποχής Οϊκονομία ύφάσματος καί κατα· σκευής, πρό πάντων δμως την εύχαρίστησι νά μην Ιχετε τό κα λοκαΐρι την τιυκνότητα δύο μα· νικιών πού θά σδς ζεσταίνουν Δέν θά εχετε νά περάσετε μέ δυσκολια τα μανίκια τοθ φορέ ματός σας μέσα είς τα μανίκια τοϋ έπανωφοριοΰ σας Οϋτε τα μανίκια τοϋ φορέματός σας θά είνε τσαλακωμένα δταν άφαιρέ- τετε τό έ'νδυμα ποϋ τα συνο- δεύει. Επί πλέον, την πονηρία να έξαπατδτε όλον τόν κόσμον, διότι ή έλλειψις των μανικιών ά· ττό τα σοϋβετμάν αϋτά είνε άόρα- τη Τα μανίκια των φορεμάτων ε'νε κομμένα κατά τέτοιον τρόπον ώστε προσθέτουν φάρδος είς τούς ώμους τού έπανωφοριοΰ Έχουν απαραιτήτως φρόνς ή πένσες ποτέ δέν είνε ίσια Πρός τιμήν τής ωραίας έποχής, τα χρησιμοποιούμενα ύφάσματα είνε όλα έμπριμέ Σχεδια σκοθρα επάνω σέ φόντο άνοικτό, ή άνοι κτόχρωμα σχέδια επάνω σέ, σκο- τεινό φόντο Τα μεγάλα έμττριμέμοτίφ είνε το ποθετημένο κατ' άραιά διαστήμα- τα, δια νά μην είνε τό ϋφασμα *α· ραφορτωμένο.Έν τούτοις, δέν συμ βουλεύω τίς μικροκαμωμένες γυ· ναΐκες νά προτιμήσουν αυτό τό εΐδος των έμπριμέ. Τα μικρά αυ- στηρά σχέδια, τα τοιοϊλ και τα συρά μέ τιουά, τούς πηγαίνουν πολϋ καλυτέρα καί άρμόζουν πο- λυ περισσότερον είς τό μικρό τους άνάστημα. θά συμπληρώσετε τό έμπριμέ άνσάμπλ σαςμ' Μνα ώραϊο καπέλ- λο ψάθινο· κανοτιέ άπό παγια- σόν συμπληρωμένο μέ μία βουα- λέττα, φαρδειά ρελεβέ πού άρμό¬ ζουν τόσο είς τα νεανικά πρό- σωπα, καπελλίνο άπό γυαλιστερή ψάθα ή παναμδ. Έπιτρέψετε είς τούς εαυτούς σας την εξής λε πτολογία· Τα άνθη πού γαρνίρουν τό καπέλλο σας νά όμοιάζουν απολύτως μέ τα έμπριμέ τοΰ φο¬ ρέματός σας. Εάν δχι, προτιμή σετε να καταφύγετε είς μίαν άλ λην γαρνιτοΰρα. Μια σπουδαΐα λεπτομέρεια τό παποΰτσι σας. Τα πέδιλα είνε πάντοτε ώραΐα. Άλλ' είνε πολυ ωραιοτέρα τώ κοφτά παπούτσια που σκεπάζουν τελείως τό κουν τεπιέ καί τα όποΐα προτιμώντα διά την κομψότητά των. Μία τελευταία σύστασις: προτι μήσατε γάντια σουέτ, μετρίου μεγέθους, άλλά των οποίων στενή μανσέττα νά ρυτιδοϋτα έλαφρά επάνω είς τόν βραχίονα ιΊ Ντιστβγκέ Την Τετάρτην β ΊουνΙου: Ή Συναυλία έν Ηρακλείω τής υπό τόν Κον ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΝ Όρχήστρας καί Χορωδίας Γυμνασίου Αρρένον. •ν^/03 «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. 'Ανακαινισθέν πληρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη- ψόν, Βόλονι Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ 5-«0 ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Νέαι παραλαβαι θερινών ύφασμάτων. ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ 392ον Άλλά κανείς δέν τόν άκσ- ,λούθησε. Κανείς, σ' 8λη τή Γαλλία, δέν εΐχε την έξωφρε- νική ίδέα, νά επιχείρησις μερά μεσημέρι νά άποσπάση έναν ανθρωπο άπό μίαν όλόκληρη πολιτεία, άπό μίαν όλόκληρη στρατιά. Κ' ετσι ό βαρώνος ντέ Μπάτζ έγινε πάλιν άφαν- τος μέσα στό πλήθος, πρίν οί 'φρουροί προφθάσουν νά συν- έλθουν άπό τό ξάφνιασμά ,των. Ή άποτυχία δμως αυτή δέν τόν άποθάρρυνεν. Άπε- ,ναντίας. "Ετσι κατέστρωσε κ 'έτοίμασεν έ'να σχέδιο άκόμη πιό καταπληκτικό γιά νά σώ 'στ τή Μαρία— Άντουανέττα. 'Μέ βλέμμα διαπεραστικό Ικαί έμπειρο ό βαρώνος ντέ Μπάτζ διέκρινεν άπό την πρώτη στιγμή τό άσθενές ση¬ μείον, την άχΐλλειον πτέρναν τής έπαναστάσεως. Ή μόλυν σις πού την έδηλητηρίαζε κρυ· φά καί την όποιαν ό Ροβεσπι- έρρος έπροσπαθοθσε νά καυ- τηριάσΓ) μέ πυρακτωμένο σίδε- ρο, ήταν ή συναλλαγή, ή δια- φθορά. ΜαζΙ μέ την πολιτικήν έξουσία, οί έπαναστάτες επή¬ ραν στά χέρια τους έπίσημες θέσεις καί άξιώματα. Καί τό χρήμα, αύτό τό έπικΐνδυνο δι- αβρωτικό, πού τρώει τίς ψυ χές δπως ή σκουριά τρώει τό άτσάλι, ήταν άνακατεμμένο μέ δλα αύτά τα άξιώματα. Προλετάριοι, άνθρωπάκια πού δέν εΐχαν Ιδή ποτέ χρήμα πο· λύ, τεχνΐτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί ταραχοποιοί πού έ μεναν ε'ως τότε χωρίς δου λειά, εκλήθησαν άπό τή μιά μερά στήν άλλη νά διαχειρι- σθοθν άνεξέλενκτοι τεραστία ποσά—κονδύλια γιά τίς στρα- τιωτικές προμήθειες, γιά τίς έ πιτάξεις,εΐσπράξεις άπό την ά παλλοτρΐωσιν των περιουσιών των φυγάδων. Δέν ήσαν πολ λοί δσοι εΐχαν τό ψυχικό σθέ νος καί την άκεραιότητα ενός Κάτωνος γιά νά άντισταθοΰν σέ παρόμοιον πειρασμό Θο- λοί δεσμοί καί υποπτοι άρχι- σαν νά συνδέουν τίς πεποιθή- σεις μέ τίς «έπιχειρήσεις».Ά- φοθ άγωνίσθηκαν πσλληκαρΐ- σια γιά την έλευθέρωσν τοθ λαοθ άπό τό ζυγό τής'Ιξαθλι ωμένης μοναρχΐας, άφοθ έτ(ά- λαιψαν γιά τό θεμέλιωμα τής δημοκρατίας, πολλοί άπό τούς πιό φανατικούς έπαναστάτες, έπροσπαθοθσαν τώρα μέ άχόρ ταγη δίψα νά πλουτΐσουν είς βάρος της. Ό βαρώνος ντέ Μπάτζ, ψύ- χραιμος ύπολογιστής, Ιρριξε τό άγκΐστρι τού μέσα σ' αύτό τό τέλμα τής διαφθοράς. Πά δόλωμα έμουρμούριζε μιά λέ¬ ξι μαγική, ή όποΐα είνε τόσο μεθυστική σήμερα δσο καί χθές καί πάντα: £να έκατομ- μύριο γιά έκεΐνους πού θά τόν έβοηθοϋσαν νά άναρπάση τή Μαρία — Άντουανέττα άπό τόν πύργο τοθ Τάμπλ! Μ' Μνα τέτοιο ποσόν μποροΰσε κανείς νά ανοίξη ρήνμα καί στούς πιό παχεΐς τοΐχους όποιασ δήποτε φυλακής. Γιατί ό βα¬ ρώνος ντέ Μπάτζ δέν ένερ- γοθσεν δπως ό άπένταρος Ζαρζαί, μέ συνενόχους μικρής περιωπής, μέ φανοκόρους καί μερικούς μεμονωμένους φαν τάρους. Έτράβηξε κατ' ευθεί¬ αν στόν σκοπό, μέ τόλμη καί άποφασιστικότητα. (συνεχίζεται) ΚΟΙΙΊΩΜ ΒΙΜΕΤλλ ύ'ΰοιΗ άιΌ#α4 τώί ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΆΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ.* 42-297 ΜΕΓΑΡΟΝ ΓΙΑΗΗΟΥΛΑΤΟΥΤΗΛ. 40-085 Αντιπρόσωποι διά την Κρήτην: Τ|. ©, ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ Μαρκόπου λος μηχανικάς εβάπτισε τό παρελ θόν Σάββατον τό άγορβκι τοΰ κ "Ιωάννου Άναστοσάκη τοχυ· δρομικοϋ, ονομάσας αύτό Μάνθον- Εύάγγελον. Ευχόμεθα νά τοις ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί έΚη· δεύθη ττροχθές έν σιορροτ) κόσμου ό χρηστώί οίκογενειάρχης Φίλιπ¬ πος Παναγιωτάκης έκ Γέργερης, Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οΐκεί· ούς τού καί ιδιαιτέρως τόν υϊόν τού κ ΒασΙλ. Παναγιωτάκην. —Απέθανε καί εκηδεύθη προ· χθές ό Νικόλαος Λαμπράκης πα¬ λαιάς έργολάβος ·*καί χρηστός πολίτης Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οίκείους τού. Γύρω στήν πόλι. Ό καλοκαιρινός καιρός συνεχί. ζεται καί έπομένως συνεχΐζονται αί άθρόοι £ξοδοι των συμπολιτών καί ή μέχρι των νυκτερινών ώρών καί πέραν κίνησις. —Τα ύπαίθρια κέντρα ειμπορεί νά υποστηρίξη κανείς δτι ήρχισαν νά κάνουν χρυσές δουλειές. —'Εννοεΐται δτι τΐροιόντος τοΰ χρόνου ή κίνησις αυτή των υτται- θρίων κέντρων, θά γενικευθή κα· τα τρόπον εύγλωττότερον καί α¬ ναλόγως των έμπνεύσεων των έπιχειρηματιών. —Ή κατάθεσις προχθές ταθ στεφάνου είς τό μνημεΐον τοθ "Αγνώστου Στρατιώτου υπό των μαθητών τοΰ 4ου Γυμνασίου θεσ σαλονίκης. —Εγένετο μέ στρατιωτικόν αύτόχρημα τάξιν καί έπιβλητικό- τητα. —Πραγμα πού άποδεικνύει την εθνικήν καθαρώς μόρφωσιν καί την άλλην έν γένει άγωγήν της μαθητικής { νεολαΐας τταντοθ, — ΟΙ ένδιαφερόμενοι διά την παραγωγήν ϊχουν κατ' αύτάς ώς κύριον θέμα τόν περονόοπο- ρον. — Καί τα έπεΐγοντα μέτρα τα όποΐα λαμβάνονται άλλά καί πού πρέπει νά ληφθούν. —Διά νά περισταλί) άμέσως τα φθοροποιόν £ργον τής έπαρά- τού αυτής φυτονόσου. —Πολλοί παρηκολούθησαν προ χθές τόν άπόπλουν των άντιτορ- πιλλικών μας. —Ώς γνωστόν ό άπόπλους πό- λεμικών είνε συνήθως ένδιαφέρων διά την τάξιν τού δσον καί διά τό θέαμα πού τΐαρουσιάζει. —Μέ την βαθμιαΐαν Ιπαρσιν καί είτα τόν κατά παραγωγήν πλούν των σκαφών δ οποίος έ- νΐοτε δίδει καί μίαν Ιδέαν τής παρατάξεως συγκροτημένων ναυ τικδν μονάδων έν ώρα μάχης. —Συνεχίζονται μέ επιτυχίαν αί γυμναστικαί έπιδεΐξεις των δη· μοτικών σχολείων. —Ούτω μεταξύ τδν άλλων σχολείων τα όποΐα διεκρίθησαν διά τάς γυμναστικάς των έπιδεί· '.εις. —Συγκατελέχθη προχθές καί τό Α'. Δημοτικόν τοθ δποΐου αί έπιδξΐζεις παρουσίασαν πράγμα· τι ^να άρτιον σύνολον. —Άπόψε τό εσπέρας (ώρα 7.30' μ. μ) δίδεται είς τό θέατρον Πουλακάκη ή προαγγελθείσα συ· ναυλΐα των τυφλών μουσικών τής σχολής Αθηνών. —Την οποίαν είμεθα βεβαιοί ώς καί προχθές έγράψαμεν, δτι θά υποστηρίξη, έκθύμως ή κοινω- νία μας. —Διά λόγους άνθρωπιστικούς καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος. — Είς τού Πουλακάκη ντεμτιου· τάρεται αυριον ή θερινή σαιζόν τοϋ κινηματογράφου μέ τό υπέρο¬ χον έργον τού Στράους: «ΝυχτερΙ δα». —Πρόκειται περί ενός άπότά άρ· τιώτερα δημιουργήματα^τής τελεο ταίας κινηματογραφικής παραγω· γης· ό Ρέπορτερ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έπειδή πολλοί παρεξηγοθν τες τό δημοσίευμά αου άρνοθν- ται την πληρωμήν των είς τόν Δήμον όφειλομένων φό- ρων επί τή ένδεχομένη τούτων ρυθμΐσει, πρός αποφυγήν πα· ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ¬ χρι τής καταθέσεως των αι¬ τήσεων θά συνεχΐζωνται ά- ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι- ευκολύνσεις θ' άρχ(σουν άπό τής ημέρας καταθέσεως των αΐτήσεων. Έφ' ώ παρακαλοθνται οί όφεΐλοντες νά προσέλθουν τό ταχύτερον είς τόν Δήμον καί νά μή περιμένουν τάς τελευ¬ ταίας ημέρας διατρέχοντες τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ- ου. Έπίσης παρακαλοθνται προσερχόμενοι νά κρατώσι καί τα φορολογικά των βιβλιά ρια. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μήνας Γεωργιάδης Ή βροφβυθβΐαα είς τόν χορόν τής ναυτκής οργανώσεως καλ- λιτέχνις κομμώτρια Δνίς Ελπίς Χαραλαμπίδου, επανήλθε έκ τού ταξιδΐου της καί έπανήρχι- σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν τέρνα σχέδια κομμωσεων τιού θά έκτιλήξουν. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθιστώμεν γνωστόν ότι ή θεώρησις των άποδείξεων πληρωμής συντάξεων καί με· ρισμάτων θά γΐνεται την επο¬ μένην τής παραδόσεως αυ¬ τών πρός θεώρησιν παρά τής δημοτικής Άρχής, ώστε νά παρέχεται ή εύχέρεια είς την άρμοδΐσν υπηρεσίαν νά ελέγ¬ χη έπακριβώς τάς δικαιολογού σας την άπόληψιν των ποσών τούτων προυποθέσεις. Παρακαλοθνται δθεν δπως έχωσι τουτο ύπ' δψει οί ένδια¬ φερόμενοι καί παραδΐδωσι τάς πρός θεώρησιν άποδεΐξεις εγ¬ καίρως δεδομένου δτι δι* ου¬ δένα έκ των κ. κ συνταξιού- χων θά γίνη παρέκκλησις έκ των ανωτέρω. (Έκ τοθ Δήμου Ηρακλείου). Π. Παηαδόπουλος Πτυχιοϋχβς τής Ιατρικηί Όύοντίβιτρος Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού παρά τόν Άγιον Μηνάν καθ' εκάστην: 9--12 καί 4-7 » · ε ·*
  '"
  τον ΠΕρονόοηβ. |< νοντα μέτρα ιά ται άλλά κί,' ΊΦθοΰν. Ίσταλί) άμέοω όσου. [ κολούθησαν προ ί >υν των άντιχορ ■
  ό άπόπλους πό- ί
  9ως ενδιαφέρη [
  1 όσον κα! διί ί
  ρουσιάζει. ι
  ιιαΐαν ίπαροιν [
  Γά παραγωγήν,
  2ν ό οποίος !■ {
  μίαν ιδέαν ΐί)!
  ροτημένων ναο
  ώρα μάχης.
  μέ έηιτυχΐα»
  δεΐξεις τώνδΐ)·
  > των άλλον
  ΐα διεκρίθησαν
  άς των Ιπιδίί
  προχθές καί < ου όποίου αί ' ϊσαν ττράγμϊ· _ λον. ί ρας (ώρα 7.301 Ι τ ό θέατρον ίΎελθεΐσα όν μουσικών της μεθα βεβαιοί [ ρράψαμεν. οιι ι ;μως ή κοινο· ■θρωπιστικού; ι/διαφέροντος. άκη ντεμ«<«· ερινή σαιζόν μέ τό υπέρ"; >υς: «Μυχτερί
  ΙΣΙΣ
  ν κ
  ι.·1
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  316ο ν
  Άρκεΐ δέ τοθτο καΐ μόνον ίνα χαρακτηρίση
  αυτήν, δτι 6ξω τής στενάς οικογενείας ουδείς πο-
  τέ έμαθε μέ τί δνομα έβαπτΐσθη. Την άπεκά-
  λουν «δεσποσύνην Γιλνορμάνδου την ποεσβυ
  τέραν». μ
  Ή σεμνοτυφΐα της κατήντα είς ύπερβολήν.
  ΕΤχε καθ δλην την ζωήν φρικτήν τίνα ανάμνη¬
  σιν δτι συνέβη μίαν ημέραν νά ίδη άνήρ τις τόν
  καλτσοδέτην της.
  Ή ήλικΐα ηθξησεν επί μάλλον την άμείλικτον
  ταύτην αίδώ τής κόρης. Προσεΐχε νά είνε τό ϋ-
  φασμα τοϋ προστηθίου της όσον τό δυνατόν πυ-
  κνόν, καί ν' άναβαΐνη δσον τό δυνατόν ύψηλότε
  ρον. ΈπολλαπλασΙαζε λοιπόν τάς πόρπας καί
  τάς καρφΐδας, έκεΐ δπου είς ουδένα ποτέ ήρχετο
  Ιδέα νά ρ(ψτ) βλέμμα. Είνε ίδιον τής σεμνοτυ-
  φίας τό νά τοποθετή τόσω πλείονας φρουρούς, δ-
  σω ήττον άπειλεΐται τό φρούριον. Άλλ' δμως,
  ποίος θά εξηγήση τα πανάρχαια μυστήρια τής
  άθωότητος; όφινεν άνευ δυσαρεσκείας νά την α¬
  σπάζεται νέος τις άξιωματικός των λογχιτών, ό
  ανεψιός της Θεόδουλος.
  Ήτο δ' έν ταύτώ καί θρησκομανής, καί εΤ
  χε φΐλην της μίαν γυναΐκα συνεκκλησιαζομένην
  μετ" αυτής, καί όνομαζομένην δεσποσύνην Δάσου,
  γεροντοκόρην καί ταύτην, βλακώδη γυναΐκα, πλη
  οίον τής οποίας ή δεσποσύνη Γιλνορμάνδου εΤ-
  χε την εύφροσύνην νά φαΐνεται άετός. 'Εκτός
  τοθ «Πάτερ ημών» καί τοθ «Θεοτόκε Παρθένε», άλ
  λας γνώσεις δέν είχεν ή δεσποσύνη Δάσου, εί·
  μή περί των διαφόρων τρόπων τοϋ μαγειρεύειν
  γλυκά.
  Πρέπει νά είπωμεν δτι γηράσκουσα ή δε¬
  σποσύνη Γιλνορμάνδου εκέρδισε μάλλον ή Ιχα
  σεν, ώς είνε ίδιον των παθητικών φύσεων. Κα
  κή δέν υπήρξε ποτέ, τουτο δέ είνε σχετική ά-
  γαθότης' Ιπειτα δέ οί χρόνοι τρΐβουσι τάς γω
  ν (άς καί λειαΐνουσι τάς τραχύτητας.
  Ήτο μελαγχολική, ένώ ούδ' αυτή έγΐνωσκε
  διατί. Έβλεπες είς τό δλον αυτής ώς τίνα ά
  χλΰν ζωής περατωμένης, ένώ ποτέ δέν ήρ¬
  χισε.
  "Εμενεν έν ιή οίκ'α τοθ πατρός της. Ό κ. Γιλ
  νορμάνδος εΤχε πλησίον τού την θυγατέρα τού,
  ώς ό έπΐσκοπος Μυριήλ εΐχε πλησίον τού την ά
  δελφήν τού. Δέν είνε σπάνιον άλλως τε τό νά
  συγκατοική γέρων μετά γεροντοκόρης" μάλιστα
  δ' Ιχει τι συμπαθές ή θέα δύο δντων ασθενών
  καί άλληλα ϋποστηριζόντων.
  Άλλ' υπήρχεν έν τή αυτή οίκΐα καί έν παιδΐον
  μεταξύ τής γεροντοκόρης ταύτης καί τοθ γέρον-
  τος τούτου1 μικρόν τι άρρεν, ιρέμον πάντοτε
  καί άφωνον ενώπιον τοθ κ. Γιλνορμάνδου. Ό κ.
  Πλνορμάνδος-, οσάκις απηύθυνε πρός αύτό τόν
  λόγον, μετεχειρΐζετο φωνήν έπιπληκτικήν, έγεΐρων
  μάλιστα πολλάκις τό ρσβδΛ,ον τού άπειλητικώς.—
  Κόπιασ' έδώ, κύριε. Αί! έσένα λέγω! γουροϋνι!
  γαϊδοϋρι ξέστρωτο! Έλα έδώ. ΠοΟ εΐσαι χα-
  μένε! Λέγε μου, άχρεϊε! κτλ. κτλ.
  Καί τό έλάτρευεν. Ήτο Ιγγονός τού. Θ' α¬
  παντήσωμεν περαιτέρω τό παιδΐον τουτο.
  Ζ'.
  Συναναστροφή άρχαΐζουσα
  Καθ" ήν εποχήν ό κ. Γιλνορμάνδος εΤχε την
  κατοικίαν τού είς την οδόν Σερβαντώνη έσύχνα-
  ζεν είς πολλάς συναναστροφάς έκλεκτάς. Καίτοι
  άπλοθς άστός, ό κ. Γιλνορμάνδος παντσχοθ ήτο
  δεκτός κοί έπειδή ήτο διττώς πνευματώδης, πρώ¬
  τον ένεκα τοθ (61ου τού πνεύματος καί δεύτερον
  ένεκα τοθ χσρακτηρισμοϋ τοϋ τινευματώδους, τόν
  οποίον τώ άπέδιδον, ήτο περιζήτητος καί μάλιστα
  είς βαθμόν νά θεωρήται ή πσρουσΐα τού ώς συντε-
  λεστική είς την επιτυχίαν μιδς τινος άπογευμα-
  τινής ή έσπερΐδος.
  (συνεχΐζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Δι' έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
  β
  Τδ ζήτημα τής κληρονομικότη-
  τος ήτο δπως είχεν είττζ κάποτε
  ό Μπαλζάκ, «ϊνας δαίδαλος, 5που
  ή έπιστήμη χάνεται», άλλά μέ
  χρι τή; ημέρας κατά την οποίαν
  6 Ε. Μόργκαν έπραγματοποίησε
  την καλλιέργειαν των γνωστών
  έκείνων μικροσκοπικήν μυιών πού
  γεννώνται είς τδ ξθδι, των όνο-
  μαζομένων δροσοφίλων. Αί σχε¬
  τικαί μελέται τοθ έπέτρεψαν την
  σύνταξιν κανόνων, οί όποΐοι προ-
  καλοθν τάν θαυμασμόν. Τό πεδίον
  βμως, 2ποα ή μελέτη των έντό·
  μων υπήρξε κατ' εξοχήν πολύτι-
  μος είνε αί μεταδοτικαί άσθένειαι
  καί οί διάφοραι τρίποι τής μετα-
  ϊόσεώς των. Κατά τα τελευταία
  ίτη ή προσοχή των μελετητών συ-
  νεκεντρώθη Ιδιαιτέρως είς την
  μεγίστην αντίστασιν, την οποίαν
  παρουσιάζουν ωρισμένα γενή με-
  λισσών, των οποίων ό όργανισμός
  ανθίσταται είς την προσβολήν τής
  πλέον οξείας φυματιώσεως. Είνε
  δυνατόν νά τοΰς γίνη ϊνεσις 6α-
  κίλλων μέχρι τοθ συνόλου τοθ βά-
  ρους των, χωρ!; νά προκληθή ό
  θάνατός των. Άλλ' επί τοθ κεφα-
  λαίου αύτοθ, των σχέσεων τής εν-
  τομολογίας μέ την ιατρικήν, άρ-
  κεΐ νά άναφέρη κανιίς τάς σπου-
  δαίας επιστημονικάς ερεύνας τοθ
  Ηαστέρ επι των άσθενειών τοθ με
  ταξοσκώληκος διά νά πειοθη περί
  τής έξαιρετικής των σημασίας.
  Έπιλαμβανόμενος σχετικών έριυ-
  νών επι των άσθενειών, αί οποί¬
  αι έδεκάτιζον ίνα μεταξοσκωλη-
  κοΐροφεϊον, παρετήρησεν δτι μία
  έκ των άσθενειών αυτών ωφείλε¬
  το είς ίνα μικροοργανισμόν τοθ
  αύτοθ γένους μέ έκείνους πού εί-
  χε παρατηρήση είς την ζύμωσιν
  καί την άποσύνθεσιν. Συνθλίβων
  Ινχ μεταξοσκώληκα διέκρινε έν-
  τος τού μικρόβια, των οποίων την
  ΰπαρξ'.ν είς την φύσιν είχε παρα-
  τηρήση πρό αύτοθ δ Ιταλός σο
  φός Κορνάλια, άλλά δέν εΐχε πι¬
  στοποιήση τάς ίδιότητάς των ώς
  φορέων" άσθενειδνΤ Στηριζόμενός
  καί είς τάς προηγουμένας ερεύ¬
  νας τού δ Παστέρ εσκέφθη δτι α¬
  φορμαί των άαθενειών θά είνε α¬
  σφαλώς τα μικρόβια αύτά. Παρη¬
  κολούθησε την εξέλιξιν των μαζί
  μέ την εξέλιξιν των μετοξοσκωλή-
  κων άπά τα ώά είς χρυσαλλίδας
  καί διεπίστωσε κατ' αυτόν τόν
  τρόπον, δτι ή άσθένεια μετεδίδε-
  το κληρονομικώς διά των μικρο-
  ίίίων άπό γενεάς είς γενεάν. Διε-
  πίστωσεν δμως καί κάτι άλλο.
  "Οτι ή άσθένεια δέν είνε μόνον
  κληρον&μική, άλλά καί μεταδοτι-
  κή. "Οταν μερικοί μετβξοσκώλη-
  κες προσβεβλημένοι άπό την α¬
  σθένειαν αυτήν ποΰ λέγεται πιπε-
  ρίτις καί διακρίνεται άπό μερικά
  μελανά στίγματα επί των σκωλή-
  κων, κεντρίζουν δγιεΐς σκώληκας,
  μεταβφάζουν μέ τό κέντρισμα
  αύτό είς τό σώμα τοθ κεντρισθέν-
  το πρακτορειον ΟίΐνΐΕΒ
  Γν ωστο ποιεί
  δτι,'άπδ τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-. ΗΡΑΚΛ_ΐϋΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί-
  ων__ψΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.·
  Ι-ΑυκΙΤΖΕΝ και ΕίίΕκΜΑΝ
  πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  2 Αύγ. διά Λονδίνον
  ά)π. ψυγείον «ΤΟΝΝΑ»
  ; , ^ΑυκΑ»
  12
  «ΟΚΕΤΕ»
  22 »
  2 Σεπτ.
  "ΒΟΚΟϋΙΝΟ,, 12 »
  ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.20 »
  22 »
  Λφερτϊουλ »
  Λονδίνον »
  Λφερπουλ »
  Λονδίνον »
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοθνται οί έν-
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο-Ι
  VI
  ΕΚ» & ΣΙΑ Τηλ**, 3-91.
  τος τα μικρόβια πού μεταφέρουν
  την ασθένειαν. Άλλά καί νά μην
  κεντρίσουν, ή άσθένεια αυτή ίχει
  καί ίλλα μέσα μεταδόσεως. Τα
  μικρόβια υπάρχουν καί είς τα ά-
  πορρίμματα των σκωλήκων επί
  των φύλλων καί δι' αυτών μετα-
  δίδονται είς τού; δγιεΐς. Προχω-
  ρών άκόμη περισσότερον δ Παστέρ
  ανεκάλυψεν, δτι είς το6ς μεταξο-
  σκώληκας δπάρχει καί άλλη μία
  άσθένεια . παρασιτική, τής οποίας
  τό χαρακτηριστικόν είνε βτι οί
  σκώληκες μοιάζουν σάν νά έχουν
  χενωθ^ εντελώς άπό τό περιεχό¬
  μενον των. Τό περίεργον τής πα·
  ρχτηρήσεως αυτής είνε δτι τό μι-
  κρόβιον υπάρχει λανθάνον είς τα
  φύλλα τής μουριας, άπά τα όποϊα
  τρέφονται οί μεταξοσκώληκες. Θά
  τα διακρίνωμεν, εάν κοπανίσωμεν
  καλά Ινα φύλλον κ»ί τόν πολτόν
  τόν αφήσωμεν έπ' αρκετόν μέσα
  είς τό ύδωρ, συνδεδεμένα τό έ*ν
  μέ τό άλλο, ώς κομβολόγιον. Έξ
  αύτοθ, λοιπόν, προέρχεται ή α¬
  σθενει». Αί πιστοποιήσεις αυταί
  είναι έξαιρετικώς πολύτιμοι καί
  διά την παθολογίαν των ανωτέρων
  ζώων καί των άνθρώπων. Διά τοθ-
  το δικαίως ί Ε. Ρού είπε: "Ολοι
  βσοι θέλουν νά μελετήσουν επι¬
  σταμένως τάς μιασματικάς ασθε¬
  νείας των ανωτέρων λεγομένων
  ζώων καί των άνθρώπων, προπαν-
  τός £λλου δφείλουν νά μελετή¬
  σουν τάς ερεύνας τοθ Παστέρ επί
  των άσθενειών των μεταξοσκωλή-
  κων».
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  -*-
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέςρ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΚΙΜ1Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ς επί έπταΐτί-
  «ν «Ις τα παθολογικα νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυννι.
  Δέχεται τοΰς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  'Λμαλϋείας ('πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 «. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα¬
  στρινάκη πωλεΐται άρτος σικάλε-
  ως διά Ζαχαροδιαβητικοός.
  Τα χωρία της Φουρνης
  καίή όδός πρός'Ελούνταν
  ΦΟΥΡΝΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
  Μάϊος (άνταίτοκριτοϋ μας).—Εϊκό
  να εξαιρετικην γοητείας καί γρα-
  φΐκότητο; πκρουσιάζει την επο¬
  χήν αυτή τό οροπέδιον τής Φβυρ
  νης. Κατάφυτο άπο όλοπράσινα
  άμπέλια πλαισιώνϊται άπό παν¬
  τί ϋ μέ άιταλές βουνοκορφές καί
  άπό ιίάση όμυγδαλεών. Καί είνε
  το οροπέδιον αύτό ενα άπό τα
  πλουσιώτερα διαμερίσματα τού
  Μεραμβέλλου. Τ' άμύγδαλά τού
  όνομαστά διά την εξαιρετικήν
  ποιότητά των, άποτελοΰν τό κυρι
  ώτερον είσόδημα. Καί ϋστβρα τ'
  άμπέλια, τα δημητριακά καϊ ο
  εληές αυμπληρώνουν τόν πλοΰτο
  τού. Καί οί κάτοικοί τού, έργατι
  κοί, φΐλόνομοι, προοδευτικοί, ο
  σον ολίγοι "Ελληνες. Απόδειξις
  τής έργατικοτητός των, ότι δέν
  εχει μίίνη ουτε ξέρη πέτρα άκαλ
  λιέργητος. 'Ακόμη καΐ τα βουνά
  εχουν έπιχωματωθή κ«ί ίχουν
  φυτευθίί μέ αμυγδαλής καΐ άλ
  λα δενδρα. Απόδειξις τής προο
  δϊυτικότητό; των καΐ τή; Ιδιαιτε
  ρας κλίαεώς των πρός τα γράμμα
  τα, είνε ότι ή Φουρνή έχίΐ έν
  άναλογία πρός τόν πληθυσμόν
  της τούς πβριασοτέρους άπο ο!ο·
  δήποτι άλλο διαμέρισμα τής Κρή
  της επιστήμονας. Καΐ πρέπβι νά
  σημειωθή ότι οί έπιατήμονες τής
  «1>ουρνής δέν λησμονούν ποτε
  την γβννετειράν των. Τα καλοκαί
  ρια συγκεντρώνονται οί περιβσό
  τεροι έδώ πρό; παραθερισμον.
  Καΐ δίδουν δ,τι ειμπορούν καΐ
  προσφέρουν χρήμα καΐ πεϊρα καΐ
  μόρφωσι διά των πρόοδο κα) τόν
  συγχρονισμόν των χωρίων των.
  Διότι ώς είνε γνωστόν ή Φουρνή
  άποτΕλεΐται άπό τρία χωρία καΐ
  πολλά μϊτοχια καΐ βυνοικισμοΰς.
  ■'Ετσι παντοΰ θά {δήτε έδώ σχο
  λεϊα σύγχρονα, έκκλησία; μέγα
  λοπρκπβΐ;, έργα ποΰ φανερώνουν
  πολιτιβμο.
  Άπό τότβ μάλιστα ποΰ κα
  Τβσκβυάοθη έ δρόμος Νεαπόλε
  «ς—Φουρνης κβί έξησφαλίσθη ά
  ν ε τος καΐ ταχεϊα δι' αύτβκινή
  τού συγκβινωνία, εσημειώθη ρα
  γδαία εξέλιξις καΐ πρόοδο;. Καΐ
  ασφαλώς θά συντελεσθή άκόμα με
  γαλυτέρα πρέοδος, δταν δια
  νοιχθρ καΐ ή όδός Φουρνή;—Έ
  Χούν τας. Ή οδός αυτή θά συν¬
  τελέση είς την αύξησιν τής πά
  ραγωγής, «Ι; την επέκτασιν των
  κχλλιεργειών καΐ είς την εύκο
  λον καΐ όλινοδάπανον μεταφο
  ράν των άφθένων προΐόντων
  τού ΐτλουσιωτάτου διαμερίσματος
  εί; τόν τόπον τή; έξαγωγή; των.
  Καΐ θά διανοιχθό ασφαλώς ή ό
  δό; αύτη συντόμως, διότι έχΐι
  ληφθό Π βχετική απόφασις, ΰ
  πάρχει δέ πρό; τουτο αμέριστον
  τό ενδιαφέρον τοΰ ΰπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη.
  Μενβι βεβαία πάντοτε διά τα
  χωρία τή; Φουρνης ενα απού
  δαΐον πρόβλημα &λυτον:
  Τό πρόβλημα τής υδρεύσεως.
  Καΐ είναι γνωστά τα μαρτύρια πού
  εδοκίμασαν οί κάτοικοί πέρυσιν
  έκ τή; παντελοϋς ελλείψεως ϋδα
  τος όπότί ήναγκάζοντο νά πω
  λοΰν τα ζώα των, διότι δέν εί
  χον οϋτε τροφήν οϋτβ νερό νά
  τού; δώσουν, λόγω τής πρωτο
  φανοϋς άνομβρίας, διά δέ τάς
  ατομικάς ανάγκας των. εζήτησαν
  καΐ τους απέστειλεν ή νομαρχία
  δι' «ΰτοκινήτων νερό άπό τόν
  "Αγιον Νικόλαον. Εφέτος _ όμω;
  τό πρόβλημα αΰτό δέν υφίσταται.
  Τα φρέατα, είναι πλήρη. Ή πό
  λυομβρια, ίλυσε τό πρόβλημα.
  Καΐ θά λυθή ασφαλώς καΐ όρι
  στικ&ς διά κατασκευάς υπό τής
  κοινότητος καΐ μέ την συνδρο
  μην τοΰ Κράτου; μεγάλων δεξα
  μενών συγκεντρώσεως ομβρίων υ¬
  δάτων είς δλα τα χωρία.
  Όπωσδήποτε, ενα είνε βέβαιον,
  ίτι ' ή Φουρνή ϊχει έπιτελέση
  προόδους αίς ολους τού; τομεϊς
  είς όλας τάς έκδηλώσεις τής παρ«
  γωγής. Πρωτοπορεΐ είς ολα. Καΐ
  ούντομα θά εξελιχθή ε!; ενα τό
  πό ν γενικής εύπμερίας, οπου ι)
  διαμονή θά είνε έξαιρετικώς εύ
  χαριοτος καΐ διά τούς κατοίκους
  τού καΐ διά τούς πολυπληθβΐς πκ
  ραθεριστάς τού- Ό δρόμος πρός
  την Έλούνταν, ο'ταν διανοιχθή,
  θά δώση νέαν ζωήν καΐ νέαν δύ
  ναμιν έντονωτέρας δημιουργικής
  προσπαθείας.
  — Ή έκδρομή τής'Ομοσπον-
  δίας Έπαγγελματιων καί
  Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου.
  Την Κυριακήν 12ην Ίουνίου
  1928 οργανούται έκδρομή της
  Όμοσπονδίας 'Επαγγίλματιώνκαΐ
  Βιοτεχνών εί; Νεάπολιν— "Αγ.
  Νικόλαον. Τό πρόγρα+ιμα ίχει
  ώς εξής:
  Συγκέντρωσις έκδρομεων είς &
  δόν 1821 (Σεΐτάν Όγλοϋ) ώραν
  5.30 πρωϊνήν.Έκκίνησις ώραν 6ην
  πρωΐνήν.Στάθμευσις ήμισείας £ρας
  είς "Αγ. Γεώργιον Σεληνάρι, πρό
  χειρον πρωϊνόν πρόγευμα έξ ι-
  δίων. Στάθμευσις είς ^Βραχάσι 10
  λεπτά ανευ άποβιβασεως. Στάθ
  μευσις εί; Νεάπολιν, προσκύνη
  μα είς Μεγάλην Παναγίαν. Έκ
  κίνησις δι' "Αγιον Νικόλαον ώ
  ραν 10.30" π. μ. ακριβώς. Κατάθε
  σις Στεφάνου είς "Αγνωστον
  Στρατιώτην. Πρόγευμα είς κοι
  νήν τράπεζαν πληρωμή έξ ίδίων.
  'Αναχώρησις έξ Αγ- Νικολάου
  ώραν 1.30 μ. μ. διά Νεάπολιν. Κα
  τάθεσις Στεφάνου είς "Αγνωστον
  Στρατιώτην. Διάθεσις ΰπολοίπου
  ώρας κατά βοΰληαιν. 'Αναχώρη
  αίς έκ Νεαπόλεως δι' Ηράκλειον
  ώραν 6.30' μ. μ. ακριβώς. Τ ι μ η εί
  σιτηρίου διά τους έπαγγελματίας
  καΐ βιοτέχνας δραχ. 90, δια τούς
  λοιπους δραχ. 100. Είσιτήρια θά
  έκδίδωνται μεχρι τής 8ης Ίουνί
  ου υπό τοϋ Ταμείου τής Όμο
  σπονδίας, Σωκρ. Σπαγουλίδη, ό
  δό; 1821, Μιχ. Γαρεφαλάκη Προ
  έδρου, όδός Καρτεροΰ, Ιωάννου
  Ζερβοϋ Γραμματεύς Γενί Τζαμί
  καί Γεωργίου Ψαρουδάκη, Συμ
  βούλου, (Καμαράκι). Ιδιαιτέρως
  τονίζεται ότι αί ώραι έκκινήσε
  ών θά είναι απολύτως άκριβεΐς
  ή δέ Έπιτροπή δεν εύθύνεται
  διά τούς τυχόν καθυστερηθησο
  μένους.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  ΠαρακαλεΙται δ ευρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα·
  τοικοθντα είς Σκαλάνι καΐ άμει-
  φθήσεται.
  ΝΕΟ
  -Μεταβολαί είς τα Τ.Τ.Τ.
  Κρήτης.
  Δι' αποφάσεως τού Γενικού Δι·
  οικητού Κρήτης δημοσιευθείσης
  είς τό ύπ' άριθμ. 68 τεΰχος γ'
  φύλλον τής εφημερίδος τής κυ¬
  βερνήσεως, μετετέθη ό Τ.Τ. βοη-
  θός β' Χ. Βλαχάκης έκ τοΰ ΤΤΤ.
  κβντρου Χανίων, είς τό ΤΤΤ γρα¬
  φείον Κούνενι ώς προϊστάμενος
  αντ! τοΰ τηλ)τοϋ γ' Δημ, Κουβα-
  ριτάκη, μετ«τιθεμένου τή αίτη-
  σει τού καΐ διά λόγου; ΰγείας
  είς τό Τ.Τ. Κέντρον Χανίων.
  —Ή προτομή Χατζομιχάλη.
  Καθ' α άναγράφει ή συνάδβλ-
  φός αΦωνή τή; Κρήτης» μεταξυ
  τοϋ κ. Διοικητοΰ τή; Πρωτευού¬
  σης καί τής γλυπτρίας δίδος 'Αρ-
  γυροπούλου υπεγράφη συμβόλαι¬
  ον διά τοΰ όποίου ή δευτέρα ά-
  ναλαμβάνει Εναντι άμοιβής 80.
  000 δραχμών την κατασκευήν τής
  προτομής τοΰ πρό τινος άποθα
  νόντος όπλαρχηγοΰ ^Χατζομιχά¬
  λη. Ήμέρα παραδόοεω; της προ·
  τομή;, ή όποία θά στηθή εί; "Α¬
  γιον Μύρωνα, ωρίσθη ή 15η Σε·
  (ττεμβρίου.
  —Ή άφιξις των Γαλλικήν
  ύδροπλάνων.
  Την παρελθούσαν Παρασκευήν
  αφίχθησαν είς Χανία 25 σμηνϊται
  τής ναυτικής άεροπορίας μετά
  των άναγκαίων υλικών πρός εγ¬
  κατάστασιν έ£ άγκυροβολίων έν
  τφ λιμένι Σουδας διά την προσ-
  θαλάσσωσιν των έντός τοϋ αρξα¬
  μένου μηνός Ίουνίου άφΐχθησο-
  μένων είς Σοΰδαν εξ Γαλλικών
  ύδροπλάνων.
  —Ίερά πανήγυρις.
  Είς τόν έν "Αχ—Τάμχια νότον
  τής 'Αναλήψεως θέλει τελεσθή
  αυριον ή καθιερωμένη 1*ρά πα'-
  νήγυρις μέ την συνήθη κατ' ε τος
  έπιβλητικοτητα καΐ παρακαλοϋν-
  ται οί φΐλεορτοι καΐ φΐλόχριστοι
  όπως προσέλθωσιν είς αύτην.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μεϊδανίου
  μέχρι Καμαράκι Ιταλικόν διαβα¬
  τήριον έκδεδομένον έπ' ονόματι
  κ. Εϋδοξίας Ψαραδάκη. Παρακα-
  λεΐται ό ευρών δπως τό κομίση
  είς τα γραφείω μας καΐ θέλει
  άφθί)
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  τής ημέρας.
  ΤΙΙ Π |"1 ΠεΠΓΤΙΙ πού κατακτά άλματω-
  I II
  1
  II II
  Μ» Ι Ι
  II
  δώ(^ ττ1ν κατανάλωσι
  III
  ΙΙΙΙΙΓΓΙΙΙΙ πού δέν άνταλλάσσεται
  Ι
  II
  ίΙΙ ΠΙ ί Ι Ι
  II
  μέ κανένα άλλο.
  πού κυκλοφορεΐ κατα¬
  πληκτικώς, διότι υπερέχει, διότι κατακτα καΐ νοητεύει καί
  ένθςυσιάζει κάθε νέον καπνιστήν.
  II
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ.Σ]_Σ
  Πρωία Τετάρτης
  1 Ίουνίου 1938
  Μσπανίαν.
  123 Ώρα
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
  Νέα διαμαρτΰρίάΐης Πράγας.
  ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ
  ΝΑ ΑΞ1ΟΥΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Μ*-Όυ (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Αγγέλλεται έκ τοΰ
  έξωτερ&κοΰ ότι τό Τσ&χοσλοβακικόν
  ζήτημα έξακολουθεϊ νά εμπνέη άκό-
  μη ανησυχίας είς τούς διεθνεϊς κύκλους.
  Κατά τάς μεταδιδομένας πληροφο
  ρίας, ή οξύτης τού Τσεχοσλοβακικοΰ
  προέρχεται κυρίως έκ των άπαιτήσε-
  ων των Σουδιτών, οΐτινες έπιμένουν,
  ιδίως μετά τό τελευταίον άποτέλβσμα
  των κοινοτικών έκλογών, νά ζητοΰν
  πλήρη ίσότητα δικαιωμάτων καί δι·
  οικητικήν αυτονομίαν.
  Η ΠΡΑΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΑΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Σημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Πράγας άναφέρουν ότι τα
  μέτρα ένισχύσεως τής Έθνικής αμύ¬
  νης τής χώρας έν Τσεχοσλοβακίας, αυνε
  χϊζονται άμείωτα καί είς ^όλους τούς
  πολεμικούς κλάδους. Ιδιαιτέραν προ
  θυμίαν δεικνύουν οί Τσέχοι διά την
  καλυτέραν οργάνωσιν καί έν γένει ένί
  σχυσιν τής άεροπορίας των.
  Ο ΓΑΑλΟΣ ΥΠ0ΥΡΓ01ΤΟΗ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΒΑ ΕΗΙΣΚΕΦ8Η ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ό Γάλλος Ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Ζωρζ Μποννέ εδέ¬
  χθη πρόσκλησιν διατυπωθείσαν άπό
  μέρους τής Τουρκικής κυβερνήσεως
  όπως επισκεφθή την "Αγκυραν. Τό τα
  ξίδΊον τού κ. Μποννέ θά πραγματο¬
  ποιηθή τόν προσέχη Αυγουστον.
  ΑΙ &ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΟΑ ΥΠΟΒΑΗΒΟΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— ΛΙέχρι 18ης Ίουνί
  ου τό βραδύτερον, ανεκοινώθη άρμο
  δίως, ότι δέον νά ύποβληθώβιν αί δη-
  λώσεις αυτοκίνητον καί ποδηλάτων αί α¬
  φορώσαι την απογραφήν των μέσων με·
  ταφοράς.
  ΣΤΑΣΙΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΤΑ ΓΑΑΑΟΙΤΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου ( (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Παρισί¬
  ων πληροφορίας μεταξύ Ιταλίας καί
  Γαλλίας καί όσον άφορά την αποκα¬
  τάστασιν φιλικωτέρων αχέαεων, έξακο-
  λουθεΐ νά επικρατή πλήρης στασιμό-
  της* Σχετικώς ύποατηρίζεται ότι ό α¬
  ναμενόμενος νέος λόγος τού Ντούτσε
  θά καθορίση τό δυνατόν ή μή τής ε¬
  παναλήψεως των διαπραγματεύσεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) — ΟΙ στρατιωτικαί
  κύκλοι της Γαλλίας διαψεΰ-
  δουν την αποστολήν έμψύχου
  ί| άψύχου ύλικοθ είς Ισπα¬
  νίαν. Ουδέν υλικόν πολέμου
  ουδείς Γάλλος στρατιώτης α¬
  πεστάλη είς Ισπανίαν.
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ
  ΛονδΙνου δτι σήμερον υπό την
  προεδρΐαν τοϋ Λόρδου Κλέ-
  μεν άναμένεται νέα συνεδρία-
  σις τής επιτροπήν τής μή έπεμ
  βάσεως είς τό Φόρεϊν Όφφις.
  "Υπό των μελών τής έπ^τρο-
  πής Θά συζητηθή τό οικονο¬
  μικόν σχέδιον τής άνακλήσεως
  των ξένων έθελοντών έξ Ί-
  σπανΐας. Διά νά άποσυρθοθν
  οί έθελονταί έξ Ίσπανίας ά-
  παιτοθνται έξοδα 3 έκατομμυ
  ρίων λιρών στερλινών. Τα έ¬
  ξοδα είνε δντως τεραστία άλ
  λά οί Άγγλικοί πολιτικοί κύ-
  κλοι έπιμένουν ότι πρέπει νά
  γίνη πασά θυσΐα διά νά λή-
  ξη τέλος ή επέμβασις των ξέ-
  ΙΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΕΚΟΨΕ
  ΤΗΝ ΑΗΟΣΤΟΛΗΗ ΥΑΙΚίΥ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ""ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας.— Καχά τας έκ Λονδί-
  νού πληροφορίας ή Γερμανική κυβέρ
  νησίς μετά την άνάκλησιν των Γερμα
  νών στρατιωτικών συμβούλων έν Κίνα
  διέταξβ τα έργοστάσια τοΰ Ράϊχ ό¬
  πως παύσουν έφοδιάζοντα τόν Κινεζι
  κόν στρατόν διά πολεμικού ύλικού. »
  ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΥΠΕΡΑΝΩΤΗΣ1ΑΠΩΝΙ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 ΛΙαΐου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). — Καθ» α^ αγγέλλεται έκ
  τής "Απω Άνατολής εσημειώθη νέα
  πτήσις Κινεζικών άεροπλάνων υπερά¬
  νω τού Ίαπωνικού έδάφους. Τα Κι
  νεζικα άεροπλάνα ήρκέαθησαν επί τού
  παρόντος είς κατοπτεύβεις.
  νων είς τόν άλληλοσπαραγ·
  μόν των Ίσπανών.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (τηλε¬
  γραφικώς) —Ό άπεσταλμένος
  τοϋ Φόρεϊν Όφφις κ. Στράακ
  φθάσας χθές είς Παρισίους
  συνειργάσθη καθ" δλην την
  ημέραν είς την Αγγλικήν πρε¬
  σβείαν μετά τοΰΆγγλου πρέ-
  σβεως σέρ Έρρικ Φίπς. Είς
  Βερολίνον καί Πράγαν έοχεν
  έπΐσης μακράς συνεργασίας
  μετά τθν αύτόθι Άγγλων
  πρεσβευτών. Έπιστρέφων συν
  τομώτατα είς Λονδίνον δ κ.
  Στράακ θά θέση ύπ' δψιν τής
  κυβερνήσεως τού τάς έντυπώ
  σεις τού άπό τό ταξίδιόν τού,
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (τηλε
  γραφικώς).— Σήμερον τό ά-
  πόγευμα άρχονται αί έργασί
  αι τής Γαλλικής Β°υλη"ς· α*
  οποίαι είχον διακοπή άπό τής
  13ης Απριλίου, υπό άτμόσφαι
  ραν αίσιοδοξίας. Είς την Βου
  λήν ή κυβέρνησις θά εκθέση
  τα μέτρα άτινα ελήφθησαν
  ύπ' αυτής διά την επίλυσιν
  οίκονομικής καί κοινωνικής φύ
  σε«ς προβλημάτων.
  ΝΕΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝίΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (τηλε|
  γραφικώς).— Ό πρεσβευτής!
  τής Τσεχοσλοβακίας είς Βερο '
  λΐνον θά επισκεφθή έκ νέου
  !τόν Φόν Ρίνμπεντροπ διά νά ύ
  ποβάλη νέαν διαμαρτυρίαν;,
  ' της Πράγας διά. τ,4ς νέάς'
  ;πτή'σε.ις &ίς τάς οποίας προέ
  βηααν τα γερμανικά άεροπλά
  να υπεράνω τοθ Τσεχοσλοβα
  κι,κοθ έδάφους,
  όϊ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ
  Αγγέλλεται έκ Λονδίνου
  8τι την επιτροπήν μή έπεμβά
  σεως άπησχόλησαν σήμερον
  την πρωίαν οί βομβαρδιαμοί
  τοθ άμάχου πληθυσμοΟ τής
  Ίσπανίσς καί Άπω Άνατο
  λής.
  Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
  Ο ΑΠΘΣΤΑΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΙΙΟΑΟΝΙΑΣ^ΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΛΣ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΛΥϋϋΐΑΙ
  ΟΛΑΙ ΑΙ (|ΗΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 ΪΙΙαΐου (τού άνβαπο-
  κριτού μας). - Τελευταίαι είδήσεις έκ
  Τσεχοσλοβακίας άναφέρουν ότι διατα
  γή τής κυβερνήσεως τήςΠραγας, ο
  Τσεχικός στρατός δατις απεστάλη εις
  τα Πολωνοτσεχικά σύνορα απεα&ρθη.
  Λέγεται έπίσης ότι πρόκειτα* να. α-
  πολυθοΰν κατόπιν αποφάσεως τής κυ¬
  βερνήσεως Χότζα, α* κληθεϊοαι πρό
  τινος εφεδρικαί ήλικίαι Τσέχων ατρα.
  τευαίμων.
  Ή κυβερνητικη μέριμνα
  διά την προώδησιν των καλλιεργειών.
  'Υπό τοθ ύπουργείου τίίς Γεωρ¬
  γίας απεφασίσθη 2πως τα Γεωργι
  κά Ταμεΐα των νομών έφοδιασθώ
  αι μέ χειροκίνητα σιτοκαθαρι
  στήρια καί απλάς άπολυμαντικάς
  μηχανάς, διά την μερίμνη των
  σύστασιν καί λειτουργίαν κέν-
  τρων καθαρισμοθ καί άπολυμάν-
  σεως σπόρων. Τα Γεωργικά
  Ταμεΐα δύνανται έπίσης νά προ
  μηθευθωσι γεωργικά μηχανήματα
  καί έργαλεϊα χρήσιμα διά την
  πρώθησιν τής καλλιεργείας των
  φυτών «μεγάλης καλλιεργείας».
  Κατά τάς περιόξους των έντατι-
  κών εργασιών καί διά την εμπρα-
  κτον είς εύρεΐαν κλίμακα υπό¬
  δειξιν εκτελέσεως καλλιτέρων προ
  οδευτικών εργασιών έπιτρέπετατ
  ή υπό των Γεωργινών Ταμείων
  των νομών πρόσληψις ήμερομι-
  σθίων εϊδικών ίργατών.
  Τα ΓεωργιχάΤσμεϊα των νομών
  δύνανται νά έπιχορηγοθν γεωργι-
  κάς όργανώσεΐς, συν)μούς ή κοινό-
  τητας διά την ύπ' αυτών εγκατά¬
  στασιν άποξηραντηρίων άραβοσίτου
  καί είδικών άποθηκών καταπολε¬
  μήσεως έντόμων δσπρίων ώς καί
  διά την προμήθειαν συσκευών καί
  φαρμάχων άπολυμάνσεως όσπρίων.
  Τα είς τούς προοδευτικούς γεωρ-
  γούς άπανεμόμενα μετάλλια θά εί¬
  ναι χρυοα, άργυράί καί χάλκινα, ό
  συνολικός δέ άριθμός αυτών δέν
  δύναται νά υπερβή τ»500 ετησίως
  Έξ' άλλου δι' άγρονομικών
  διατάξεων καί άποφάσεων δύναται
  νά επιβληθή ΰποχρεωτική έργασία
  διά την διάνοιξιν άγροτικών Οδών
  χανδάκων κλπ. Είς την δποχρέω-
  σιν παροχής προσωπικάς εργασίας
  υπόκεινται οί Ιδιοκτήται γαιών,
  έστω καί μή κάτοικοι τής κοινό¬
  τητος είς ήν υπάγονται αύΐαι. Έν
  περιπτώσει μή αύτοπροσώπου ή
  άπ' εύθείας εκμεταλλεύσεως των
  ίδιοκτησιών τούτων, ή κατά τ'άνω
  τέρω δποχρέωσις βαρύνει τούς νο-
  μεΐς ή μισθωτάς αυτών.
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣΤΟΥΣΤΟΛΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  Πρός τδν κ. Πρόεδρον τής Λέ
  σχης Έπιατημόνων Ηρακλείου
  απευθύνθη υπό τοϋ άντιναυάρ-
  χου άρχηγοϋ τοθ στόλου κ. Δ.
  Οίκονόμου θερμή εύχαριστήριος
  έπιστολή διά την διοργανωθεΐ-
  σαν πρό ημερών 6πό τής Λέ·
  σχης δεξίωσιν είς τούς άξιωματι
  κούς τοθ στόλου καί τάς περιποι
  ήσεις ά"ς γενικώς ή Λέσχη έπε
  δαψίλευσεν είς αύτούς.
  Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΒ1ΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απηύθυνεν εγκύκλι¬
  ον πρός απάσας τάς οι¬
  κονομικάς αρχάς τοθ Κρά-
  τους, διά τής οποίας έντέλλε
  ται δπως μεριμνήσωσιν αδται
  διά την φοίτησιν των ύπ' αύ
  τάς ύπαλλήλων είς τα δρ-
  γανούμενα είς δλας τάς με
  γάλας πόλεις τής Ελλάδος
  σχολεΐα Αύτοπροστασίας τοθ
  άμάχου πληθυσμοΟ.
  ΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΚΡΗΤΟ.Ν ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
  Ένσυνεχεία διαβημάτων γενομέ
  νων είς τόνκ.'Υπουργόν Γεν. Διοι¬
  κητήν ό πρόεδρος των άποστράτων
  αξιωματικών τοΰ ΝομοΕί Ηρακλεί¬
  ου άντισυνταγματάρχης έ ά. κ.
  Μαλαγαρδής μεταβάς είς Αθήνας
  υπέβαλε παράκλησιν εις τόν κ.
  υπουργόν των Οικονομικήν καί
  τόν χ. Γενικόν Διευθυντήν τοθ Με-
  τοχικοθ Ταμείου δπως αί γενόμε¬
  ναι υπό των έφεδρικών ταμείων
  Κρήτης προεξοφλήσεις συντάξεων,
  συμπεριληφθοθν είς την άποφασ -
  σθεϊσαν παγιοποίησιν ώστε νά δυ¬
  νηθούν καί οί άπόστρατοι άξιωμα-
  τικοί Κρήτης νά λαμβάνουν ;ήν
  σύνταξιν των άνευ αοβαρών περι-
  κοπων. Οί κ.κ. Αποστολίδης καί
  Μποζώνης υπεσχέθησαν βτι θά γί¬
  νη άποδεκτόν τό αϊτημα τοθτο.
  ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΟΚΙΙΥ1ΟΙ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Την 7 Ίουνίου καταπλέβι είς
  Σοθδαν τό έκπαιδευτικόν τ&Ο Τουρ
  κικοθ Στόλου «Χομηδιέ» μέ Τούρ
  κους Ναυτικοϋς ΔοκΕμους έκτε·
  λοθντας έκπαιδευΐικόν πλοθν.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΤΥ1ΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής κληρώσεως τοΰ
  λαχείου τοΰ Στόλου εξήχθησαν
  έκ τής κληρωτίδος οί κάτωθι
  λαχνοί, κερδίζοντες τα εξής ποσά:
  1739 δρ. 300.000, 13092 δρ.
  40.000, 493 δραχ. 20.000, Οί ά-
  ριθμοί 29546 καί 16591 κερδί-
  ζουν άνά 10. 000 δραχμάς. Άνά
  4000 δρ. κερδίζουν οί κάτωθι αριθ
  μοί: 14259, 30481, 28,349, 6556,
  21,274. 16,528, 37.983, 1,422,
  24,488, 20,646, Άνά 3000 δραχμ.
  κερδίζουν οί εξής άριθμοί: 19953
  11712, 20912, 11452, 19373,
  29577, 13423, 10345, 36609,
  23688, 13221, 770, 8486, 30362,
  30905, 3223, 33776, 17734,
  16330, 3341.
  Οί άριθμοί 10477, 3145^,
  11271, 36631, 22680, 22574,
  2759, 21316, 6940, 36710,
  18381, 23553, 27543, 6989,
  21474, 11068, 35294, 36880,
  9837, 9208, 39899, 33560,
  17345, 13083, καί 15836 κερδί¬
  ζουν άνά 2000 δραχμάς καί άνά
  1000 δρχ. οί άριθμοί:
  37624, 25854, 21017, 37369,
  30144, 36272, 1532, 12855,
  29855, 12759, 12097, 16592,
  3742, 39786, 8479, 21748,
  11841, 11275, 4224, 11605,
  16779, 39978, 34391, 6586
  10315, 2882, :52:528, 18865,
  2264
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΛΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Τό άπ&ψινάν πρόγραμμα τοΰ
  Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ Αθηνών
  περιλαμβάνει: "Ωρα 7 μ. μ.
  μετεωρολογικά νέα' χρηματιστήρι¬
  ον, Τ.ΙΟ'—7.45' έλαφρό Έλληνι-
  κό τραγοΰδι, δίσκοι, 7.45'—8 δ-
  μιλίαν Έλληνικοΰ Όρειβατικοΰ
  Συνδέσμου 8—8.30' άποσπάσματα
  άπό δπερες, δίσκοι, 8 30'—9 Γ.
  διάλεξις Αρίστου Καμπάνη, 9—
  9.30' έπιλογή άπό την Ελληνι¬
  κήν όπερέτταν: έ^«Βαφτιστικός»
  τ&Ο Σακελλαρίδ'η (συγκρόχημα Ρι-
  τσιάρδη) δρχήστρα Υ. Ρ. Ε. 9.30'
  —9.45' είδήσεις, 9.45'—10.15'
  μουσική πιάνου, δίσκοι, 10 15'__
  10.45. συναυλία υπό τής όρχή-
  στρας τής Υ. Ρ. Ε., έλαφρά μου-
  σική, 10.45—11 είδήσεις, 11—
  11.30' συνέχεια συναυλίας, 11.
  30—12 μουσική χοροθ, δίσκοι.
  ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΝΙΟΙΡΕΣ
  ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα,Ι
  δρύθη είς Μοΐρες Τοπικάς
  Προσκοπικός Σύνδεσμος ά-
  παρτισθεΐς έκ των κ. κ. Μιχ.
  Ζαχαριουδάκη Προέδρου τής
  Κοινότητος Ν. 'Παπαδάκη διδα
  σκάλου, Δημ. Σταυριανάκη
  δικηγόρου, Γ. Τζαγκουρνάκη
  Δ)τοΰ "Υπ)τος Άγροτικής
  Τραπέζης, Χρ. Καμαριανάκη
  καί Περ. Κουκουριτάκη Ια¬
  τρών. "Ηδη ήρχισαν σχετικαί
  εργασίαι πρός συγκρότησιν
  τής προσκοπικής "Ομάδος
  Μοιρών.
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΦΑιΣΤΟΝ
  Οί παρεπιδημοθντες είς την
  πόλιν μας φοιτηταί καί φοιτήτρι-
  αι τού Πανεπιστημίου τής θεσ¬
  σαλονίκης μετέβησαν χθές είς
  Φαιστόν. Κατά την επάνοδον των
  επεσκέφθησαν την κωμόπολιν
  Μοιρών οί κάτοικοι τής οποίας
  τοΰς δπεδέχθησαν θερμώς.
  Η ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ ΠΑΙΑΑΓΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  Κατά τηλεγράφημα τοΰ Διευ
  θυντοΰ τής Παιδαγωγικής Άκα
  δημίας κ Μπουρλώτου άπαντες
  οί έκδρεμεΐς οί μετέχοντες τοϋ
  έκπαιδευτικοϋ ταξιδίου άνά την
  παλαιάν Έλλάδα _ υγιαίνουσι, τής
  έκδρομής συνεχιζομένη μέ πλήρη
  επιτυχίαν.
  ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΚΥΝΕΣ
  Ανεκοινώθη έκ τής Άβτυνομί-
  ας 5τι διετάχθη ή δηλητηρίασις
  των περιφερομένων είς την πόλιν
  άνευ φιμώτρου κυνών.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Σήμερον τό άπόγευμα θά συ
  νεδριάση είς την Νομαρχίαν
  προκειμένου ν' άσχοληθή μέ 6πη
  ρεσιακής φύσεως ζητήματα τό Έ
  ποπτικόν Συμβούλιον Άγροφυ-
  λακής Ηρακλείου.
  η εξαγωγηΓτυρου
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  ά πηγορεύθη ή έξαγωγή παν¬
  τός εΐδους τυροθ.
  ΤΑ
  ΠΡΟΧΟΡΡΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Κατ' είδήσεις έκ τής
  "Απω Άνατολής Ίαπωνικά παλεμικά
  προχωρούν μέσω τοΰ έκεί μεγάλου »ο-
  ταμού πρός τό Χανκόου όπου,
  ευρίσκεται ώς γνωστόν ή Κινςζική κυ¬
  βέρνησις. Έξ άλλου ό Ίαπωνικός
  στρατός έτοιμάζεται διά νέαν μεγάλην
  επίθεσιν μέ αντικειμενικόν σκοπόν την
  κατάληψιν τής πόλεως ταύτης.
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙ1 ΡΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δ·»ι έφθασεν έκεϊ καί εγένετο δεχτή υ¬
  πό τού κ. Μουσολίνι στρατιωτική ά
  ποατολή τής κυβερνήσεως τής Σαλαμάν.
  κάς. Ό ακοπός τής μεταβάσεως τής
  άποστολής ταύτης είς Ρώμην κράτει
  ται μυατικός. Πάντως σχολιάζεται ποι
  κιλοτρόπως υπό των διεθνών κύκλων.
  ΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ.^ ^ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 ΙΜαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Έν σχέσει μέ την
  μετάβασιν είς Ρώμην στρατιωτικής ά
  ποστολής τής Έθνικής κυβερνήσεως
  αγγέλλεται ή*5η ότι αυτή κομίζει έγ·
  γράφον σπουδαίας ,σημασίας τού «Ι»ράν
  κο πρός τόν κ. Μουσολίνι.
  ΑΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΛΙΑΤΑΓΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 ΛΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Εις την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως δημοσιεύεται οιάταγμα
  προαγωγής δημοδιδασκάλων καί δή
  μοδιδασκαλισσών κατ' εκλογήν καί άρ·
  χαιότητα υπηρεσίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥ! ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ-ΜΕΣΟΤΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριχού μας).— Πληροφορίαι έθνικής
  πηγής, άγγέλλουν ότι ή προέλασις τοθ
  'Έθνικού στρα^οΰ είς τούς τομεϊς
  Τερουέλ καί Μεσογείου συνεχίζεται.
  Πάντως τόσον είς τούς τομεΐς τού¬
  τους ο«ον καί είς τούς άλλους καί ι¬
  δία έν Καταλωνία αί διεξαγόμεναι
  μάχαΐ( είναι αύτόχρημα λυασώδεις
  καί αίματηρόταται.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΛΟΓΚΑΪ
  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΞΥΤΑΤΗΝ ΜΟΡΦΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Νεώτεραι πληροφορί
  αι εκ Σαγκάης άναφέρουν ότι αί διεξα
  γόμεναι εις Λογκάΐ συνοϊαπωνικαί μά-ι
  χά ι λαμβανονν οξυτάτην μορφήν, βτο»
  χίζουν δέ είς αμφοτέρους τούς άντιπ*
  λους μεγάλας απωλείας. Μέχρι τής
  βτιγμής δέν ανηγγέλθησαν συγκεκριμέν*
  αποτελέσματα δι* τας μάχας αύτάς