95847

Αριθμός τεύχους

4878

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  νέαν μεγ
  σκοπόν
  ύτης.
  αγγέλλει*
  το δεχτή ν·
  >ατιωτιχή ι
  ?,ς Χχλαμ»
  βάαεως τής
  μην κρ««ί
  ά ί»οι
  κύκλων.
  ΦΟΝ

  (τοθ
  >ει μέ <ή» τιωτιχήί * τοΰ ρνήβΜ* ίςει «Υ· ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ: Αιγυπτου έτησία λίραι 3 έξάμηνος 2 'Αμερικής έτησια δολ. 15 έξάμηνος > 8
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  2
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΙΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 230η
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «78
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΕΙΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣΖΩΗΣ
  Υπό την προεδρίαν τοΰ
  πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά
  συνήλθε χθές τό άπόγευμα
  ή μεγάλη Έπιτροπή πρός
  μείωσιν τού κόστους τής ζω-
  ής άσχοληθεΐσα επί μακρόν
  με ολα τα άγορανομικά ζη-
  τήματα. Τό σχετικόν τηλε-
  γράφημα δέν μάς άναφέρει
  εάν ελήφθησαν όριστικαί ά-
  ποφάσεις καί ποΐαι υπήρξαν
  αί άποφάσεις αυταί. Φαίνε-
  ται δέ πιθανοτέρον Οτι ή
  σύσκεψις θά επαναληφθή* ό¬
  πως πρέπει νά θεωρήται'έπί
  σης βέβαιον ότι
  ή Έπιτροπή καί
  συντόμως
  ή Κυβέρ
  νησίς θ' απολήξουν είς όρ-
  στικά συμπεράσματα καί θά
  λάβουν δλα τα άπαραίτητα
  μέτρα έλαφρύνσεως των βα-
  ρών τοϋ βίου. Ή άρχή διά
  την επίτευξιν τού μεγάλου
  αύτοΰ σκοποΰ έγινεν ήδη.
  Καί δικαιολογεϊται είς την
  προκειμένην περίπτωσιν νά
  λεχθρ δτι ή άρχή αποτελεί
  τό ήμισυ τού παντός. Πολύ
  περισσότερον μάλιστα, έφό-
  σον ώς άποδεικνύεται έκ των
  πραγμάτων, ύπάρχει ή καλή
  θέλησις καί ή σταθερά από¬
  φασις έκ μέρους τής Κυβερ
  νήσεως νά, ρυθμισθή συντό
  μως καί Ικανοποιητικάς διά
  τόν λαόν τό ζήτημα τουτο.
  Άλλωστε, έκ τής μέχρι
  σήμερον μελέτης καί έκ τής
  γενομένης λεπτομεροΰς έρεύ
  νης άποδεικνύεται ότι ή λύ
  ί
  4 ζμ$ξ
  ολοκλήρου δυνατή. Πλείστα
  ειδή ειμπορούν κάλλιστα νά
  ύποτιμηθούν διότι πωλοΰνται
  είς άδικαιολγήτως υψηλάς
  τιμάς. Κυρίως τα ειδή τής
  ύφαντουργίας, τής βυρσοδε
  ψίας, της βιομηχανίας έν γέ
  νει, πωλοΰνται είς υψηλάς
  τιμάς, ενώ ±τό κόστος των
  δέν δικαιολογεΐ αυτήν την
  υψωσιν των τιμών. Βιομηχα
  νίαι πού δέν θά υπήρχον
  διόλου πού δεν θά έδημι
  ουργούντο ή καί άν υπήρ¬
  χον θά έφυτοζωοΰσαν, άν·
  θοΰν σήμερον χάρις είς τα
  προστατευτικά μέτρα πού ε¬
  λήφθησαν υπέρ αυτών κατά
  καιρούς υπό τοΰ Κράτους,
  χάρις είς τούς βαρυτάτους
  δασμούς πού επεβλήθησαν είς
  τα έξωθεν είσαγόμενα όμοει-
  δή πρός τα ίδικά των προ-
  ϊόντα. Καί αί βιομηχανίαν
  αύται, ώς διεπιστώθη άπό
  την Επιτροπήν μειώσεως τού
  κόστους τής ζωής, κερδοσκο-
  ποΰσαι είς βάρος τού λαοΰ
  έκανόνισαν τάς τιμάς των
  προϊόντων των, όλίγονμόλις
  κάτω των τιμών των έξωθιν
  εισαγομένων έμπορευματων.
  Ένώ βεβαία θά έπρεπε νά
  υπάρχη τόση διαφορά, οση
  τουλάχιστον είνε έκείνη πού
  δημιουργεϊ ό δασμος που
  πληρώνουν τα έξωθεν είσα-
  γόμενα. Τό ίδιον δέ συνέβη
  καί μέ διάφορα άλλα ειδή-
  Άλλ' ή Κυβέρνησις πού
  τόσον επιδεικνύει ενδιαφέ¬
  ρον διά τα ζητήματα πού
  άφοροΰν την ζωήν καί τούς
  δρους έν γένει διαβιώσεως
  τοΰ λαοϋ, δέν ήτο βεβαία
  δυνατόν ν' ανεχθή την κα¬
  τάστασιν αυτήν, συνεχιζομέ-
  νην έπ' άπειρον. Εσκέφθη,
  είναι δυνατόν καί νά τάς
  προσαρμόση είς τα πλαί-
  σια τοΰ λογικοΰ, τοΰ δικαί
  ου, τού γενικοΰ συμφέρον-
  τος. Τό ίδιον δέ θά πράξη
  προκειμένου καί περί όλω ν
  των άλλων είδών έκ τής τι
  μής των οποίων έξαρτάται
  τό κόστος τής ζωής τοΰ
  λαοΰ.
  Καί πρός τόν σκοπόν αύ
  τόν κατήρτισε την μεγά¬
  λην επιτροπήν, ή όποία ήρ
  χισεν άπό μακροΰ έργαζο-
  μένη καί ή όποία συνήλ¬
  θε χθές υπό την προεδρίαν
  τού κ. Πρωθυπουργοΰ, έλα¬
  βε δέ συγχρόνως έκ πα·
  ραλλήλου διάφορα μέτρα
  πρός δίωξιν καί περιορισμόν
  τής αισχροκερδείας, ίδρύσα
  σα καί ειδικόν πρός τούτο
  ύφυπουργεϊον, τής Άγορα-
  νομίας. Φαίνεται δέ ότι ή έ¬
  πιτροπή τερματίζει ήδη τάς
  μελέτας της καί συντάσσει
  τα πορίσματά της. Αύτό άπο
  δεικνύεται άπό
  τοχήν τοΰ κ.
  την συμμε
  Πρωθυπουρ-
  γου είς την χθεσινήν συνε
  δρίασίν της. Καί έτσι δη¬
  μ ιουργεϊται πλέον ή ελπίς
  ότι συντόμως θά τεθοΰν
  είς εφαρμογήν τα μέτρα
  διά των οποίων θά επιτευ¬
  χθή ή μείωσις τοΰ τιμαρίθ-
  μου τής ζωής. ©ά είναι
  τούτο μία μεγάλη έπιτυχία
  καί μία σπουδαία ύπηρεσία
  τής Κυβερνήσεως πρός την
  χώραν. Διότι τό ζήτημα
  τ©& -χοοΦους της ζωής διά
  τάς λαϊκάς Ιδία τάξεις εί
  ναι κεφαλαιώδους σημασίας.
  διακρίνει ϊσως Ινα πεϊσμα ζωής.
  Άκόμη χαί Ινα αίσθησιακό με
  θύσι: Στίς ίσκιερές γωνιές τα ζευ·
  γάρια έκείνων ποΰ πίρνουν τή ζωή
  άπό τή φυσική ή τό ολιγώτερον τή
  νεορωμαντική της δψι, άφθονοθν.
  —Άφοθ δέν έξεπέζεψαν στό
  δρόμο τοθ Νεκροταφείου είνε βέ-
  βαιο δτι άκολουθοθν πατριαρχικές
  άντιλήψεις!
  Έτσι καθώρισε δι' ωρισμένους
  φιλοξενουμένους μας τα πράγμα-
  τα 2νας 'Ηρακλειώτης, επιστήμων
  δυό φορές. Πράγματι ό δρόμος
  αύτός διά την κοινωνικήν ιστορί¬
  αν τοθ τόπου, άποβαίνει παράγων
  διά τοθ δποίου βαθμολογοΰνται αί
  άρεταί καί κατατοπίζονται αί ψυ-
  χοσυνθέσεις. "Αν υπήρχον παγ-
  κάκια έκεΐ, θά έπαναλαμβάνετο ή
  χαριτωμένη μορφή τοθ Ζαππείου
  πού συνορεύει καί αύτό , όπωσδή-
  ποτε μέ την οδόν αναπαύσεως.
  Ή ζωή κυλα ομαλωτερα καί μάλ¬
  λον Ικδηλα έκεΐ ποΰ τό τέρμα
  της φαίνεται ^Ιζον. Κανένα
  πρδγμα άλλως τε, δέν μπορεί νά
  αποκτήση έχέγγυα δράσεώς καί
  δημιουργίας, όρμής καί θελήσε¬
  ως, άνανεώσεως ή έργασμοθ, δταν
  δέν παρουσιάζεται εκδηλή καί ή
  άντίθετη δψίς τού.
  'Υπάρχουν ώρες καί στιγμές
  διά νά ψυχοίογήση χανείς τό,
  περιβάλλον τής ιδικής μας «δ-'
  δοθ Άναπαύσεωξ». Καί νά τό
  τοποθετηθή αναλόγως. "Ισως νά
  μή μεσολαβη· ή διάρχεια τοθ
  φαινόμενον διά τόν καθένα πού
  θέλει νά τΐεισθή περί τούτου.
  Άλλοΰ, είς τάς μεγαλουπόλεις,
  τα γενικά αύτά πράγματα είναι
  κάθε ώραν νοητά. Έδώ είς την
  επαρχίαν, υπάρχει άκόμη ή δει-
  λία καί ό αύτοσυγχρατημός. Ό
  πωοδήποτε δέν μπορεΐ νά άρνηθώ
  μέν δτι ή λεωφόρος ΚνωσοΟ είνε
  τό κατ' εξοχήν βουλεβάρτον των
  χαρακτήρος καί των έξελίξεων
  τοθ τοπικοθ βίου. Ένας υπο¬
  μονητικός παρατηρητής θά δια-
  πιστώση καί τούς μέν καί τάς δέ.
  Καί δχι μόνον τάς ώρας των με-
  γάλων θερινών συγκεντρώσεων.
  Άλλά καί τίς Σδιαίτερες έχεΐνες
  ώρες 8που τό μυστήριον καί τό
  σκότος χαθιστοθν άσφαλεΐς άπό
  άδιάκριτα βλέμματα τάς έκδηλώ-
  σεις τής ζωής. Πρό παντός έννοεΐ-
  ται έκείνης πού πάλλει άπό θέ-
  λησι καί σφρϊγος—δ,τι άπαιτεΐ-
  ται διά νά περιφρονή κανείς άκό¬
  περισσότερον τόν θάνατον.
  ΛΣΝΟΔΑΙΟΣ
  Είς Σάρχον.
  Ύπάλληλοι τής Άγροτικής
  Τραπέζης πού εξέδραμον είς
  Σάρχον, μέ επί κεφαλής τούς
  διευθυντάς τοθ Ύποκαστήμα-
  τος, μάς ωμίλησαν μέ ενθου¬
  σιασμόν διά την γραφικότητα
  τοϋ τοπεΐου, διά τόν πλοϋτον
  καί τάς καλλιεργεΐαο τοϋ δια-
  μερίσματος καί τόν Ιδιαίτερον
  πολιτισμόν, την ευγένειαν
  καί τόν πλούσιον αίσθηματι-
  σμόν των κατοίκων τού. Ή
  καθαριότης τοθ χωρίου, τούς
  έξέπληξε. Ή εύγένεια των
  άνθρώπων τούς ήχμαλώτισε.
  Άλλά δέν ύπάρχει δρόμος ά
  μαξιτός πού νά συνδέη τό ω¬
  ραίον αύτό χωριό μέ την πό¬
  λιν μας. Θά γίνη. δμως πιστεύ¬
  ομεν σΰντομα. Διότι δπως έ-
  γράφαμεν καί προχθές, διά
  τόν δρόμον αυτόν εχει δείξει
  ιδιαίτερον ενδιαφέρον ό Νο-
  μάρχης κ. Μάρκελλος.
  κούς δοκΐμους έκτελοϋντας
  έκπαιδευτικόν πλούν. Άς έλ¬
  θη μέ τό καλό. Θά δοθή μία
  νέα εΰκαιρία νά εκδηλώση ό
  Κρητικός λαός τα αίσθήματα
  τής φιλίας τού πρός την Τουρ
  κ(αν έν τώ προσώπω των δο-
  κίμων καί των αξιωματικών
  των. Καί θά φανή πόσον είνε
  στενή καί έγκάρδιος ή 'Ελλη-
  νοτουρκική φιλία καί άγάπη.
  Η Άγωγή τής νεότητος
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
  Ή όδός Αναπαύσεως αποτε¬
  λεί χαί άλλοθ προσφιλή περί-
  πατον. Βεβαία στό Ήράνλειο ή
  λεωφόρος Κνωσού δέν μπορεΐ
  κατ' αρχήν νά λέγεται όδός
  Αναπαύσεως: Άρχίζει άπό 2να
  κεντρικώτατο μέρος τής πόλε¬
  ως. Είνε καί όδός τουριστική
  ΣΩΜΑ ΥΓΙΕΣ
  ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΥΡΩΣΤΟΝ
  —δηλ. όδός
  καί κινήσεως.
  ιδιαιτέρας ζωής
  Άλλά τί σημαί
  νην επ' άπειρον,
  πολύ όρδώς βεβαία,
  ότι ή
  Εθνιχή βιομηχανία, Ινα
  μόνον σκοπεν κα'ι προορι-
  ρισμόν πρέπει νά Ιχη,έφό-
  σον μάλιστα άνεπτυχβη χά¬
  ρις είς την κρατικήν προ
  στασίαν καί ενίσχυσιν. Νά
  αποβή χρήοψος είς τόν τό¬
  πον, είς την έν γένει έθνι
  κήν οίκονομίαν, είς τόν λα
  όν. Καί δι' αύτό απεφάσι¬
  σε νά έλέγξη τάς τιμάς των
  βιομηχανικών προϊόντων, νά
  Τάς μιιώση εφόσον τούτο
  νει, ΣτόΛ φόντο της ύπάρχουν
  τα κυπαρΕσσια ώς * μία αίω-
  νία καί μελαγχολική ύπενθύμι-
  σις. Γενικώς ό δρόμος αδτός αυγ-
  κεντρώνει εν μέρει καί τα... προ-
  σόντα μιας τοπικής όδοΰ Ανα¬
  παύσεως. Άπό έδώ δέ ακρι¬
  βώς είνε ποΰ τοποθετεΐται μέ·
  σα είς 2να γενικόν χαρακτήρα
  —Τόν χαρακτήρα τής επιτάσε¬
  ως τής ζωής μήπως,
  Ή ερώτησις αύτη όμολογουμέ-
  ιως μέ προκατέλαβε. Ό περιπα-
  τητής πού την διετύπωσε αντελή¬
  φθη άμέσως τόν γενικόν εκείνον
  χαρακτήρα: Είς τάς όδοΰς Ανα¬
  παύσεως παρατηρεΓται Ισως είς
  δλα τα μέρη τοθ κόσμου, ένας πε-
  ρίεργος δσο καί Ιντονος ίργααμός
  ζωής. Οί Ηρακλειώται—καί φυσι
  κά καί οί Ήρακλειωτοποθλες —
  «στό δρόμο τοθ ΝεκροταφεΕου»
  έχουν τό ραντεβοθ των. Γιατί, Ά¬
  πό την κοινήν, την διεθνή νά
  ποΰμε, ψυχολογίαν τοθ γεγονό·
  τος. Ή ζωή διά νά κατατοπισθ'ζ
  είς τα άληθινά έπίπεδά της άπαι
  τεΐ καί λίγο.,.γκράν γκινιόλ.
  "Αν δέν πάτε τό βράδυ ατή
  λεωφόρο ΚνωσοΟ δέν έπήγατε
  πουθενά. Έκεϊ θά συγκεντρω-
  θοθν δλαι αί πραγματικαί φυ-
  σιογνωμίαι τής ζωής τοθ τό¬
  που—πού άνανεώνεται ή όργα.
  Ή νεότης, ή μέση ήλικία, τό
  γήρας, χαί αύτό μέ κάτιοιο τό-
  νο ζωηρότητος καί λησμοσύνης
  — περνοθν άπό έκεΐ σέ ευγλωτ
  τα χαί έπιγρομματικά γκρούπ.
  Χαίρονται τό φώς τοθ δειλι-
  νοθ πί.ύ μεταλλάσσει άνταύγει-
  ες χαί φωτοσκιάσεις στίς κορυ-
  φογραμμές τοθ βάθους. Άδια-
  φοροθν διά τό κούρνιασμα τής
  χουκουβάγιας στά γύρω δέντρα
  καί στή γνώριμη σκηνογραφία
  των νεκρικών τύμβων. Πρό παν¬
  τί", χαίρονται τή ζωή. Τοί-ς
  Αί γυμναστικαί έπιδείξεις
  των μαθητών πού ήρχισαν
  άπό ημερών, μας έδωκαν
  τό μέτρον τής εκτιμήσεως
  τής ' σϋντελόυ"Ρ£νης είς τα
  σχολειό μας εργασίας είς τό
  κεφάλαιον τής σωματικής ά-
  γωγής. Όπως δέ έσημειώσα-
  μεν καί προχθές, παρουσιά
  ζετσι μία σημαντική μετα-
  βολή, πού την διακρίνει κα-
  νείς ευθύς μέ τό πρώτον βλέμ
  μα είς τα εύσταλή παραστή-
  ματα, είς την άθλητικήν εμ¬
  φάνισιν, είς την γεμάτην ύπε-
  ρηφάνειαν καί αύτοπεποΐθη-
  σιν όψιν των μαθητών. Άπό
  τα σχολεΐα πού εξήρχοντο
  άλλοτε παιδία ραχιτικά, κα
  χεκτικά, φοβισμένα, μέ πά
  ραφουσκωμένο ρτό κεφάλι ά
  πό νεκρούς γραμματικούς καί
  συντακτικοΰς κανόνας, ά-
  χρήστους διά την ζωήν καί
  την πράξιν, σήμερον κατα¬
  βάλλεται προσπαθεία νά έ
  ξέρχωνται νέοι μέ μίαν γε·
  νικωτέραν μόρφωσιν, άλλά
  καί μέ σωματικήν δσον καί
  ψυχικήν εΰρωστίαν καί μέ
  ρωμαλέον φρόνημα.
  Καί ίν τινι μέτρφ έπιτυγχά-
  νεται τουτο. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιβολία, δτι ή προσπαθεία
  αυτή θά συνεχισθή, δτι πρέ-
  πει, δτι έπιβάλλεται νά συνε¬
  χισθή. Καί δχι μόνον είς τα
  σχολεΐα. Άλλά καί εξω άπό
  αύτά, μεταξύ δλων των νέων
  τής χώρας. Σήμερον, ή ζωή
  κατέστη έξαιρετικά δύσκολος.
  Διά νά εργασθή κανείς καί
  νά αποβή άποδοτικός, χρειά-
  ζεται νά διαθέττι καί γνώσεις
  πολλάς καί εύρΰτητσ άντιλή
  ψεως μεγάλην καί σωματικήν
  υγείαν καί ψυχικήν άντοχήν.
  Ή μηχανική πρόοδος άπαιτεΐ
  είδικευμένας γνώσεις. Ή κρί¬
  σις τής έποχής μας, οίκονομι-
  κή, πνευματική, ήθική, μέ τόν
  έκνευρισμόν πού φέρει τό ά¬
  γνωστον καί ή άμφιβολία διά
  την αυριον, καί μέ τόν κλονι¬
  σμόν των πάντων άπαιτεΐ
  μεγάλην φρονηματικήν εΰρω-
  στΐσν, απόλυτον εύψυχίαν διά
  νά δημιουργή την αισιοδοξίαν
  καί την πίστιν. Καί αύτά διά
  νά γίνουν χρειάζεται βεβαία
  μεγάλη προσπαθεία, συστη-
  ματική έργασΐα, τόσον έσω-
  σχολική όσον καί έξωσχολική.
  Τό πρόβλημα τής σωματικάς
  καί πνευματικάς άγωγής των
  νέων, δέν είνε άλλωστε Ελ¬
  ληνικόν μόνον. Παροίσιάσθη
  υπό την όξυτέραν τού μορφήν
  παντοθ, είς δλα τα κράτη,
  μετά τόν πόλεμον καί την
  κρίσιν, πού εφερε τόν κλο¬
  νισμόν των πάντων. Καί ε¬
  χρειάσθησαν έτη πολλά διά
  νά ευρεθή ή λύσις τού, διά
  ν' άντιμετωπισθή ώς έ'πρεπε.
  Είς πλείστας δμως χώρας, ε-
  XII
  ϊφη ευρεθή ή λύσις τού.
  Τό σχολείον, τα λαΐκά γυ
  μναστήρια, τα στάδια, αί κο
  λυμβητικαί δεξαμεναί, τα
  σπόρ γενικά, τό ραδιόφω-
  νόν, ό κινηματογράφος, τα
  προπαγανδιστικά φυλλάδια,
  αί έκθέσεις, αί συστηματοποι
  ημέναι διαλέξεις, αί έκπαιδευ
  τικαί καί ψυχαγωγικαί έκδρο-
  μαί έκρίθησαν τα καταλληλό
  τερα μέσα διαπλάσεως τής
  νεότητος. Καί ετέθησαν δλα
  είς εφαρμογήν. Ένώ έκ πα-
  ραλλήλου ελήφθησαν σοβα
  ρώτατα μέτρα προστασίας
  τής μητρότητος καί τής βρε-
  φικής ήλικίας διά την εξα¬
  σφάλισιν τής ύγείας των νέ
  ών παιδιών.
  Καΐ τα πρώτα εύχάριστα
  άποτελέσματα έξησφαλίσθη-
  σαν ήδη. Τώρα, άρχίζει ή
  προσπαθεία αυτή καί είς
  την χώραν μας. Είναι εύχά
  ριστον τουτο. 'Η νεότης απο¬
  τελεί την έλπίδα καί τό στή·
  ριγμα τοϋ έ'θνους. Αποτε¬
  λεί τό μέλλον τής φυλής.
  Άξίζει έπομένως δλης τής
  στοργής καί δλου τοθ ένδια-
  φέροντός μας. Ή νεότης άπο
  τέλει τό πάν. Καί τα πάντα
  πρέπει νά είναι διά την νεό-
  τητα.
  Καΐ λιμάνι.
  ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ
  Είς τάς τελευταίας άνα-
  κοινώσεις τού, ό κ. ύπουργός
  Γενικός Διοικητής έθιξεν £ν
  ζήτημα μεγίστης σοβαρότητος,
  τό οποίον άξίζει Ιδιαιτέρας
  προσοχής καί μελέτης: Τό ζή¬
  τημα τής έξαγωγής πρωΐμων
  σταφυλών καί άλλων φρού-
  των έκ Μεσσαράς καί άλλων
  νοτίων δισμερισμάτων τής νή¬
  σου είς Αίγυπτον καϋ Σουδάν.
  Πράγματι δέ, είναι δυνατόν
  νά γίνωνται έξαγωγαί στα¬
  φυλών έκ Μεσσαράς άπό των
  μέσων Ίσυνίου. Άλλά "χρεΐά-
  ζεται βεβαία νά γίνη. καί λι¬
  μάνι πρός τουτο, είτε είς Κόκ
  κινον Πύργον, είτε είς Μάταλ
  λα, ή Καλούς Λιμένας, ή Λέν
  τα. Άλλά καί δι' αύτό θά
  μεριμνήση πιστεύομεν, έκ πα-
  ραλλήλου πρός την κατασκευ¬
  ήν των παραγωγικών έργων,
  ή Κυβέρνησις.
  ΧΑΝΙΑ
  —Μία σβλις έκ τοΰ όίοιπορι-
  κοΰ ενός ίιαβάτου.
  Ίδιότυπος ή παλαιά, ένδοφρου-
  ριακή πόλις. Μικρογραφία τής
  Μασσαλίας τοθ Βιέ Πόρ τοθ 1830
  ή τής Νεαπόλεως τοθ 1870. Τεί-
  χη, πύλαι, πυλώματα, τόξα, ήμί-
  τοξα, έπάλξεις, τάφροι, περι-
  στροφικαί κλίμακες, άεραγωγοί,
  παράθυρα σιδηρόφρακτα, καί επί
  των αίωνοβίων τειχωμάτων ά·
  γριοσυκαί, κάπαρις, άγρια άναρ-
  ριχητικά φυτά, σαθραι καί φωλε-
  αί σαινιών.
  Έν τούτοις ή πάλη, ή ζωή καί
  δ θάνατος καί ή δόξα διήλθον
  άπ' έδώ.... Διήλθον Ρωμανοί, Ά
  ραβες, Ένετοί, Τοθρκοι... Τα έ-
  ρείπια των προμαχώνων, των έ-
  πάλξεων, των τηλεβολοστασίων
  συντηροθντήν σφραγίδα τοθάγώνος.
  Επί των έρειπωδών, φραγμένων
  θυρών, διαφαίνονται άποξεσμέναι
  λατινικαί επιγραφαί. Επί των
  πυλών είναι εύδιάχρ[τος ή θέσις
  άπό τής οποίας άφηρέθη ό Λέων
  τοθ Άγίου Μάρκου. Άπά των
  έγχαταλειφθέντων Τουρχιχων τε-
  ενώ άφηρέθη ή ήμισέληνος καί
  Τοΰρκοι δόκιμοι.
  Μετ" ολίγας ημέρας θά κα-
  ταπλεύστι είς Σοΰδαν τό Τουρ¬
  κικόν έκπαιδευτικόν «Χαμη-
  διέ» φέρον Τούρκους ναυτι-
  οΣ μιναρέδες υψοθνται άποκεφαλι-
  σμένοι. Επί τοθ έρημωθέντος ϋ-
  ψους των φωλτ^άζρυν κάργιες καΐ
  άγριοπερίστερα. Πλείστα οίκημα-
  τα, παλαιά, άκατοίκητα στε-
  ροθνται κουφωμάτων. Τα δέ πα-
  ράθυρά των χάσκουν, έμβρόντητα
  πρός την θάλασσαν. Ύπάρχει Ιν-
  τονος δ τόνος τοθ άκατοική-
  του καΐ τοθ έρήμου. Όμοιάζουν
  τα οίκήματα αύτά κολοσσιαία
  κρανία μέ χαινούσας τάς κόγ-
  χας των όφθαλμών. Δρομίσκοι
  πλάτους μόλις τριών μέτρων. Αί
  κορνίζαι των τριωρόφων όβελι-
  σκοειδών οίκημάτων σχεδόν έ-
  νοθνται. Αί οίκίαι δψοθνται επί
  γηπέδων προσόψεως έ'ξ ή έπτά μέ
  τρών. Καί συνωθοθνται, συσφίγ-
  γονται, άλληλοστηρίζονται καί
  ύποστηρίζονται είς παραδόξους έ-
  ναγκαλισμούς, κουρασμέναι καί έ-
  ρειπώδεις.
  Καί επί των τοιχωμάτων ό
  μαθρος κισσός, ή άγριοσυκή, δ
  σκωριασμένος σίδηρος καί οί
  σκωληκόβρωτοι πάσσαλοι.
  Είς την Σπλάντζιαν, τα «τοπι
  χον χρώμα» είναι έκδηλωτικόν.
  Πλάτανοι, αίγοκλήματα, κλημα
  τίδες, παράθυρα καφασωτά,
  καλντιρίμ:, καί είς χώρον ενός
  στρέμματος δέκα καφφενεΐα, εν
  θα διημερεύουν οί παίκται τής
  πρέφφας, τοθ ταβλίου καί τής
  κοντσίνας καί οί καπνισται τοθ
  ναργιλέ. Τρείς φωνογράφοι 6ο-
  οθν τραγούδια άνατολίτικα.
  Είς την οδόν Δραγούμη, Κή
  που, Κισσάμου ή νέα πόλις
  προοδεύει.
  Είς την πλατείαν Σαντριβανίου,
  ή κίνησις των εμπόριον, έπαγγελ
  ματιών καί των ύπαλλήλων πυ-
  κνή. Ή Κυριαχή άνήκει είς τάς
  Κυρίας. Ή ίξοδος είναι δλο-
  χληρωτιχή. Αί οίκογένειαι έγκα
  ταλείπουν την στίγην. Είναι μία
  ώραία εικών ευγενοθς καί στορ
  γικής παραδόσεως.
  1-6-38
  Π. Γ. Η.
  Αί καλλιέργειαι.
  Ή απόφασις τοθ ύπουργεί-
  ου τής Γεωργίας δπως τα Γε
  ωργικά ταμεΐα προμηθευθώσι
  διάφορα έργαλεΐα καί μηχα-
  νήματα διά τόν καθαρισμόν
  των σπόρων καί την προώθη-
  σιν των καλλιεργειών υπήρξεν
  απολύτως όρθή, θά έχη δέ α¬
  σφαλώς εύχάριστα άποτελέ¬
  σματα. Έφόσον δέ όμιλοθ-
  μεν περί έφαρμογής τής μη-
  χανικής καλλιεργείας, θά πρέ
  πει βεβαία νά γίνη καί ή σχε-
  τική ύπόδειξις καί διδασκαλία
  δμως έν τή πράξει μέ άπτά
  παραδείγματα. Καί αύτό θά
  γίνη. οταν τα Γεωργικά Τα¬
  μεΐα καλλιεργοθν μέ μηχανι-
  κά μέσα καί είμποροθν νά δι-
  αθέτουνϊίργαλεΐα καί μηχανή-
  ματα είς τάς κοινότητος καί
  τούς προοδευτικούς αγρότας,
  διά την εφαρμογήν των νέων
  μεθόδων καλλιεργείας.
  ***
  Ή έκδρομή έπαγγεΑ-
  ματιών.
  Διά την μεθεπομένην Κυρι¬
  ακήν ή Όμοσπονδία των 'Ε-
  παγγελματιών τής πόλεώς
  μας όργανώνει έκδρομήν είς
  Νεάπολιν καί Άγιον Νικόλα¬
  ον. Θεωρεΐται δέ άπά τοϋδε
  ώς απολύτως εξησφαλισμένη
  ή έπιτυχία τής έκδρομής αυ¬
  τής. Ή διαδρομή μέχρις Άγί¬
  ου Νικολάου είνε ευχάριστος
  μέ την συνεχή έναλλαγήν ε(-
  κόνων καί έντυπώσεων. Τό
  Μεραμβέλλον ευρίσκεται τώ¬
  ρα στίς ώμορφιές τού. Τόσον
  δέ οί Νεαπολΐται δσον καί οί
  Άγιονικολιώται, θά έπιφυλά-
  ξουν εγκάρδιον ύποδοχήν καί
  έξαιρετικάς περιποιήσεις είς
  τούς έκδρομεΐς. Νά μετά¬
  σχουν λοιπόν δσοι είμποροθν.
  Καί νά γενικευθοθν αί έκδρο·
  μαί αυταί. Είνε ή καλυτέρα
  ψυχαγωγία. Καί συγχρόνως
  μέ τάς έκδρομάς γίνεται ή
  γνωριμία τοϋ τόπου καί τού
  λαοϋ μας, καί καλλιεργεΐται
  ή άγάπη καί ή άλληλεγγύη
  μεταξύ τού.
  "Εν ίδρυμα.
  Παρηκολουθήσαμεν πάντοτε
  την δράσιν τοθ γραφείου προ-
  σταοίας καί εύρέσεως έργα
  σίας είς απόρους κορασίδας
  μέ ενδιαφέρον καί στοργήν.
  Καί διαπιστώνομεν ήδη μέ εύ
  χαρίστησιν δτι ή δράσις τού
  υπήρξε τόσον εύρεΐα δσον
  καί εύεργετική. Χάρις ε[ς το
  ϊδρυμα αύτό πλείστα πτωχά,
  άπροστάτευτα εντελώς κο
  ρΐτσια, εδρον εργασίαν, στορ
  γήν, περίθαλψιν, τα μέσα τής
  ζωής καί τής μορφώσεως. Έ
  διδάχθησαν μίαν χρήσιμον καί
  πρακτικήν τέχνην καί κατέστη
  σαν ίκανά διά τόν άγώνα τής
  ζωής. Άξίζει έπομένως κάθε
  ένισχύσεως ή προσπαθεία αυ¬
  τή, έκ μέρους δλων. Καί δέν
  ύπάρχει εύγενεστέρα έκδήλω
  σις άνθρωπισμοΟ, άνωτέρου
  πολιτισμοΟ. καλυτέρα χριστια
  νίκη πραξία άπό την παροχήν
  προστασίας είς τάς απόρους,
  όρψανάς, άποκλήρους τής τύ
  Χης καί τής ζωής κορασΐδας,
  ΑΝΟΡΘ0ΣΙΣ
  II:
  Άπό τοΰ θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  (Θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ή Βιεννέζικη Όπερέττα τοΰ:
  Στράους: «Ή νυχτερΐδα». Μέ την
  Λύντα Μπάροβα. |
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ-
  γημα «Στέλλα Παρίς».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  «ΑΣΙΛΙΣΣΑ ~-
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Νά ζής και νά έπιτύχης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  Π Ο Υ Λ Α Κ ΑΚΗ
  Τελείως ανακαινισθείς
  κάμνει έναρξιν ΣΗΜΕ¬
  ΡΟΝ ώραν 10 μ.μ.
  Μέ την Βιεννέζικη
  Όπερέττα τοΰ:
  στραους;
  Η ΝΥΧΤΕ-
  Υπόθεσις, ήθοποιΐα,
  Μουσική, σκηνβθεσία ©-
  νειρώδης καί τα περί-
  φημα Βίνερ Γκέρλς.
  Πρ'Λταγωνιστοΰν:
  Λυντα Μπάροβα
  Γκ. Αλεξάντερ
  Χάνς Ζένκερ
  Χάνς Μόζερ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  στόν Οερινόν
  Πίϊί,ΛΙΙΑΙίΗ
  ΣΗΜ. Άπό τής προσε¬
  χούς Δευτέρας άλλαγη προ·
  γράμματο; 3 τής εβδομάδος.
  Δευτέραν, Τετάρτην καί
  Παρασκευήν.
  ■Π ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■|
  Έκτός Τράστ
  Τό Θαλαμηγόν ά)π.
  ■■■■■■■■■ι
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-*1
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρβλόγος-Ψυχίατρβς
  Τμπμκτάρχης Ίκτρβς
  Λημββ. Ψυχιατρ«1β« Άθηνβν
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  δδός Πειραιώς Ι7δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  0 ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ήτιατος, δέχεται
  τούς ττάσχοντας εκτοθπεπτι·
  κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θβραπεΐα σίμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι ένέσεων.
  'Αριθμ. τηλ. 7-92
  393ον
  Δέν εξηγόρασε κατωτέρους,
  ϋφισταμένους άλλά τούς άρ-
  χηγούς τής φρουρδς καί τής
  βασιλίσσης— καί πρώτον άπό ι
  δλους τόν σημαντικώτερον πά ;
  ράνοντα τής Κομμούνας, τόν
  Μισονί πού άλλοτε έπουλοθσε
  λεμονάδες καί τώρα ήταν έ
  πιθέωρητής των φυλακών άκό
  μη καί τήςφυλακής τοϋΤάμπλ.
  Δεύτερος συνένοχός τού ήτανό
  δισμερισματάρχης Κορταί. "Ε-
  τσι ό παράτολμος αύτός βα-
  σιλόφρων, τόν οποίον έκατα-
  ζητοϋσαν ήμέρα καί νύχτα ή
  άστυνομία καί τα δικαστήοια,
  εΐχε στά χέρια τού τόσο την
  πολιτική διοΐκησι δσο καί τή
  στρατιωτική έξουσία τοϋ Τάμ-
  πλ. Κ' ένώ στή Συμβατική καί
  στήν Έπιτροπή Κοινής Σωτη
  ρίας οί ρήτορες έμαΐνοντο ε¬
  ναντίον τοϋ «άτΐμου Μπάτζ»,
  αύτός έσυνέχιζεν άτάραχος
  καί άνενόχλητος τή δουλειά
  τού.
  Δέν ήταν μόνον ψυχρός ύ-
  πολογιστής καί επιτήδειος δι-
  αφθορεύς ό βαρώνος ντέ
  Μπάτζ, ό άρχισυνωμότης. Τό
  θάρρος τού δέν είχεν δρια.
  Έκατοντάδες πρακτόρων καί
  κατασκόπων εΐχαν έξαπολυθή
  σ' δλη τή Γαλλία είς καταδί¬
  ωξιν τού Ή Έπιτροπή Κοι¬
  νής Σωτηρίας έπληροφορεΐτο
  κάθε τόσον δτι έσκάρωνε σχέ-
  δια επί σχεδιον, δλα γιά τόν
  ί'διο σκοπό: την καταβαράθρω-
  σι τής δημοκρατίας. Κι' αύτός
  έμπήκεν ώς άπλοθς στρατι-
  ώτης στή φρουρά τοϋ Τάμπλ
  υπό τό δνομα Φοργκέ γιά νά
  εξερεύνησιν, ό ΐδιος τό έ'δαφος.
  Μέ τό οπλον έπ' ώμου, φο
  ρώντας την βρώμικη καί τρυ-
  πια στολή των έθνοφρουρών,
  ό πολυεκατομμυριοΰχος άρι-
  στοκράτης πού ήταν συνειθι
  σμένος στήν εϋκολη καί άνε-
  τη ζωή, έκανε σάν τούς άλ-
  λους φαντάρους τίς σκληρές
  άγγαρεΐες πού συνεπήγετο ή
  ύπηρεσία τού ώς φρουροΰ έ"ξω
  άπό τίς πόρτες τής φυλακήςτής
  Μαρίας— Άντουανέττας. Κα¬
  τώρθωσε νά μπή στό διαμέρι-
  σμά της, νά συνεννοήθη μαζί
  της; Άγνωστον. Άλλά τό
  πράγμα δέν ήταν άπαραί-
  τητο γιά την έκτέλεσι τοϋ
  σχεδίου τού, γιατί ό Μι-
  σονί, ό οποίος έμελλε νά
  είσπράξη τό μεγαλύτερο μέρος
  τοΰ έκατομμυρίου, είχεν α¬
  σφαλώς ένημερώση ό Ϊδιος την
  φυλακισμένη.
  Έν τώ μεταξύ, χάρις στή
  συνδρομή — πληρωμένη —τοθ
  στρατιωτικοθ διοικητοθ τοθ
  Τάμπλ, τοθ Κορταί, εισήχθη
  σαν κρυφά στούς λόχους τής
  φρουράς £να πλήθος συνενό-
  χων τοθ βαρώνου. Κ' έτσι,
  στό τέλος, συνέβη τουτο τό
  καταπληκτικό, τό άπίστευτο:
  μιά ώραΐα ήμέρα τοθ 1793,
  καταμεσής τοΰ έπαναστατικοϋ
  Παρισιοΰ, ή φυλακή τού Τάμ¬
  πλ—δπου κανείς δέν μποροΰ-
  σε νά μπή χωρίς εντολήν ή
  αδειαν τής Κομμούνας καί δ¬
  που κλεισμένη ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα — κατήντησε νά
  φρουρήται άποκλειστικά άπό
  έχθρούς^τής δημοκρατίας, άπό
  έ'να άπόσπασμα μετημφιεσμέ¬
  νων βασιλοφρόνων, των οποί¬
  ων άρχηγός ήταν ό βαρώνος
  ντέ Μπάτζ, κατσδιωκόμενος
  άπό τή Συμβατική καί την Έ-
  πιτροπή Κοινής Σωτηρίας· εί¬
  κοσιν έντάλματα συλλήψεως
  εΤχαν εκδοθή εναντίον τού.
  (συνεχίζεται)
  ΟΊ περισσότεροι των άνθρώτΐων
  έμαθον άπειρα ττράγματα, άλλά
  ττολύ ολίγοι είνε έκεΐνοι οί όττοί-
  οι ε"μαθαν νά ζοθν.
  «Πώς νά ζήσωμε;> είνε Μνα άττό
  τα δυσκολώτερα ττροβλήματα, άλ¬
  λά συχνότερα, ευρισκόμεθα δε-
  σμευμένοι είς την ζωή χωρίς νά
  τψολάβωμε νά σκεφθοθμε.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον συναν-
  τοθμε τόσους άνθρώπους πούπι-
  στεΰουν τοΰς εαυτούς των δυστυ-
  χεΐς, οί όποΐοι σκέπτονται δτι ή
  τΰχη μειδια μόνον είς τούς άλ-
  λους.
  Είς αύτοΰς πού είνε ΰττνωτισμέ-
  νοι άπό την κακοτυχΐα των, θά
  άναφέρω τοϋς λόγους ενός με·
  γάλου βιομηχάνου ό οποίος ήρ·
  χισε άπό απλούς έργάτης, καί
  6 οποίος έπομένως «επέτυχε»
  Μίαν ήμέρα πού τοΰ δμιλοΰσα
  γιά την τύχη τού μοΰ απήντησε:
  «'Έχω απλώς εϋκαμτττη μνήμη.'Εν-
  θυμοΰμαι τίς έτίΐτυχίες μου, άλλά
  λησμονώ πολύ γρήγορα, κάθε τι
  πού μπορεΐ νά μοθ φανή δυσά-
  ρεστο. Καί αύτό είνε που οί άλ-
  λοι όνομάζουν τύχη».
  Εάν ιτραγματικώς £χετε την
  είλικρινή έπιθυμία νά έπιτΰχετε
  είς την ζωή, ουλλογισθήτε τα
  λόγια αΰτοθ τοθ άνθρώπου ό
  ποίος έχρησιμοποίησε μία άπλου-
  στάτη μέθοδο διά νά κατακτήση
  την έπιτυχία. θά μοΰ άπαντή-
  σετε: «Ποίος δέν έχει την διά-
  θεσι νά επιτύχη;» Έν τούτοις,
  δέν είνε τόσο άπλό δσο φαντά
  ζεσθε. Σχεδόν δλος ό κόσαος
  εχει πράγματι μία άόριστη έτη-
  θυμία νά επιτύχη· άλλά έκεΐνοι
  πού έ'χουν βαθειά θέλησι νά ε¬
  πιτύχουν είς την ζωή, είνε οί ολι¬
  γώτεροι.
  Είνε δυνατόν, φυσικά, ν' άπο·
  κτήυετε αυτή την έπιθυμία, αύτη
  την θέλησι. 'Υπάρχουν άσφαλεΐς
  μέθοδοι, μέθοδοι χάριν των οποί¬
  ων, δνορες καί γυναΐκες, σήμε-
  ρα ένδοξοι, επέτυχον νά κατα-
  κτήσουν την τύχη καί νά έξα-
  σφαλίσουν την έπιτυχία.
  Ό Πόρτο ·Ρίτς, ό μεγάλας θ?α·
  τρικός ττοιητής Μλεγε μίαν ήμέρα
  γιά καποιον. «Είνε ώραΐος δπως
  Μνας θεός, θά £χη ασφαλώς τυ-
  χη»· καίδταν τόν ήρώτησαν: «Πως,
  διδάσκαλε, ταστεΰετε δτι ή ωμορ
  φιά έλκΰει την τύχη;» Λπήντησ_ε:
  «ή καλλονή των χαρακτηριστικων
  είνε συχνά σημείον εσωτερικήμ
  ίσορροπίας, κα'ι μόνον αύτοι που
  είνε κάτοχοι τής ίσορροπίας αυ¬
  τής ϋχουν τύχη»
  Ή έσωτερική αυτή ισορροπία
  ποϋ άντανακλαται είς την καλ-
  λονήν των χαρακτηριστικων, δε,ν
  εΤνε παρά σπανίως έ'μφυτη, μιτο-
  ροΰμε δέ νά την έπιτύχωμε μέ
  μιά μεθοδική έργασία.
  Γνωρίζω την «Οίκογένεια-χω
  ρίς τύχη». Δέν μπορώ νά τής
  δώσω άλλο δνομα, διότι τα
  έννέα της πρόσωπα, τα ό-
  ποία άνήκουν είς τέσσερες
  γενβές καί τα όποΐα ζοΰν μα¬
  ζί σέ. μία μικρή πόλιν, είνε έκ-
  τεθειμένα είς δλας τάς διώξεις
  της τύχης. Ή οικογένειαι αυτή
  ■πιστεύει είς την κακοτυχία της,
  καΐ δλαι αί εϋνοιαι τής τύχης αι
  ό
  οποίαι συμβαίνουν είς τούς γ^
  νους των γίνονται δεκταί άπ'
  αύτούς μ' 'ένα Μκδηλο φθόνο: «"Α!
  δέν έχομε μεΐς μιά τέτοια τύχη»,
  λέγουν άμέσως.
  Είνε πραγματικώς τόσον δυστυ-
  χεΐς δσον παρουσιάζοντα^ θά
  μτΐοροΰσε νά πή κανείς δτι τό
  παράδειγμά των δίδει μία κατη-
  γορηματική διάψευσι είς τα λό
  για τοΰ Μοντεσκιέ: «θά Μπρεπε
  νά πεισθοϋν οί άνθρωποι γιά
  την ευτυχία πού άγνοοΰν, άκόμη
  καί νά την άπολαύσουν». Ή στά¬
  σις των, πράγματι έφθασε νά
  τιροκαλέστι την τιμωρία τής τύ¬
  χης καί είνε άναμφισβήτητο δτι
  άπό μερικά χρόνια, μιά σειρά
  δυστυχιών Ιπεσε επάνω των...
  Πολλοί έπίσης είνε έκεΐνοι οί
  όποΐοι δέν έπιτυγχάνουν είς την
  ζωήν διότι ή άποτυχία τούς προ
  ξενεΐ ίκανοποίησι. 'Αλλ' έπ' αύ·
  τοΰ θά έπανέλθω.
  Δέν είνε, κατά την γνώμην μου
  ποτέ άργά, νά λάβετέ την άπό·
  φασι ν' αφυπνισθήτε είς την ζωή,
  νά έπιτύχετε.
  ή Ντιστβγκέ
  ΔΕΝΔΡΑ ΣΑΣ
  Διαρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά
  τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας:
  ΟΟΜΠΑΝΥ (ΗΕίίΑΘ) _Ε2
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  -»...
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  . ΠρΙν άγοράσετε ραδιόφωνον
  ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόφωνα:
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ1
  Μέ την παγκοσμίου φή-
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα δλων.
  Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ
  σάς έγγυάται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  "Εκθεσις ολων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφείω:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμής.
  Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον οταν άγοράσε-
  τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΊΟΤΟΚ θά μείνετε ίκανοποιημένοι άπό πά¬
  σης απόψεως.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒ»9»Β»ΒΒη»ΒΜΒΒ»ΜΒΒΒΒΒΒιΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  *
  ΚΟΙΜΩΜΙΚγλ
  • ολίγον
  *
  *
  εις την
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ^
  *
  _
  * Μία έρωτική ίστορία *
  * στήν Ίαπωνία, γεμάτη ^
  * πλοκήν, αίσθηματισμό, ^
  * άγάπη. *■
  *
  *
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  ^ στουργήματα τοθ γνω-
  * στοΰ συγγραφέως:
  ϊ ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  *
  * *
  * δέν έχει απλώς τό *
  ^ ενδιαφέρον των συνή- *
  * θων άναγνωσμάτων, εί- *
  * νέ ίστορία ζωντανή πού ^
  ^ συναρπάζει κυριολεκτι- ^
  ^ κώς τόν άναγνώστην, ^
  * δπως έξελίσσεται είς *
  * τάς όνειρώδεις ακτάς *
  ^ τής χώρας των χρυσαν ^
  ^ θέμων την οποίαν αΐμα- ^
  * τώνει σήμερον ή μέγα- *
  * λυτέρα πολεμική τρα- *
  | γωδία. ϊ
  *********
  ******
  *
  ******
  —____·_βΛ-.__^^ ι»
  Τα κραγιόν;
  ΟΟΤΥ
  Φημίζονται κ«1 είνε τα ανωτέρα.
  Διά νά ίβκιμάσουν όλαι, βΐ δυ¬
  νατόν αί κυρίαι καί δίδες μας,
  θά πωληθή:
  άπό 25ης Μαΐου
  μέχρι Ιδης'Ιουνίου
  _ είς βλα τα καλά καταστήματα
  της πέλϊως μας Ενα χουτΐ πβύ·
  δρα$ «Κοτυ» των δρχ. 78 μέ βίδι-
  χήν ταινίαν περιέχον «ν» κρα·
  νΐβν ΚϋΒΕΝδ ηρός δθΜμήν
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ο κ. Γεωργ10ς
  Λαμπράκης"ίατρος εβάπτισε, την
  παρελθούσαν Κυριακήν τό κορι.
  τσάκι τοθ κ. Εΰστρατιου Γαρεφα-
  λάκη ονομάσας αύτό Στέλλαν.
  Είς τούς γονεΐς καί τόν ανάδο¬
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΘΑΝΑΤΟ1.- Άττεβίωσε καί έ·
  κηδεύθτ, χθές έν συρροή πο.
  λοθ κόσμου χρηστή καί έναρετος
  οίκοδέσποινα ή Μαργαρω Κορμα.
  νού μήτηρ τοΰ έργοστασιάρχου
  καί Δημοτικοΰ συμβούλου κ. Ά.
  λεξ. Κορμανοϋ.
  Είς τούς οΐκείους και τα τέκνα
  τής μεταστάσης ή «Ανάρθωσις»
  άπευθύνει συλλυπητήρια.
  ***
  Γΰρω στήν πόλι.
  Ό Ίούνιος ήρχισεν _ϋπό τούς
  καλυτέρους των οίωνών.
  —Δεδομένου ότι τό χθεσινό
  πρωΐ ήτο Ινα άπό τα γνησίως
  καλοκαιριάτικα.
  —Έν τω μεταζυ οί μετεωρο·
  λόγοι τΐαρά την σχετικήν άκόμη
  δροσιάν.τής άτμοσφαίρας, ήρχι¬
  σαν νά όμιλοΰν περί πρωιμου
  κύματος καύσωνος. Νά τούς πι¬
  στεύσωμεν;
  —Χθές θά άνεχωρουν διά της
  «Άκροπόλεως» οί έκδρομεΐς τοθ
  Όρειβατικοΰ άνά τάς Κυκλάδας.
  —Ή έκδρομή αυτή αποτελεί
  ώς καί χθές έγράψαμεν, μίαν ά.
  πό τάς ωραιοτέρας καί έξαιρετι-
  κώς σκοπίμους έκδηλώσεις τής
  τοπικής ζωής.
  — Ειδικώς δσον άφορα την κα¬
  τεύθυνσιν τοΰ εσωτερικόν τού·
  ρισμοΰ διά τάν οποίον τα νησιά
  των Κυκλάδων άποτελοθν Μναν ά¬
  πό τούς κυριωτέρους καί γοητευ
  τικωτέρους σταθμούς.
  —Τό εσπέρας τής προχθές έ
  πέστρεψαν ΙΚΜεσσαράς, έπιβαί-
  νοντες αΰτοκινήτων.
  —ΟΊ φιλοξενούμενοι άπό προ¬
  χθές είς την πόλιν μας φοιτηταί
  καί φοιτήτριαι τοΰ Πανεπιστημίου
  θεσσαλονίκης.
  —Ή έπιστροφή αυτή Κδωσεν
  έκ νέου μίαν ωραίαν είκόνα τής
  εύθυμίας άλλά καί τής είλικρι-
  νοΰς συναδελφώσεως ή όποία δι-
  ακρίνει σήμερον την φοιτητικήν
  ζωήν είς κάθε προηγμένην χώ¬
  ραν.
  —Τό θαλάσσιο μπάνιο άρχίζει
  σιγά σιγά νά καθιερώνεται άπό
  μικρούς καί μεγάλους.
  — "Άν κρίνωμεν άπό ωρισμέ¬
  νους θιασώτας τού τούς όποΐους
  συνέλαβεν ό φακός χθές είς την
  παραλίαν τοθ Πόρου.
  —Άλλά καί είς την ανατο¬
  λικήν παραλίαν τοϋ Ηρακλείου
  δέν λεΐπουν πρωΐ-πρωΐ άπό τα
  έκεΐ βραχάκια οί λουόμενοι.
  — Είς Χανιά ανεχώρησε προ-
  χθές ή υπό τόν κ. Χουρμούζιον
  χορφδία τοΰ Γυμνασίου μας.
  —Ώς γνωστόν την μεταπρο-
  σεχή Τετάρτην τόσον ή χορωδία
  δσον καί ή όρχήστρα τοθ Γυμνα¬
  σίου θά δώσουν' μεγάλην συναυ
  λίαν.
  —Την όποιαν ασφαλώς θά υ¬
  ποστηρίξη ή Κοινωνία καί γενι¬
  κώς οί φιλόμουσοι ώς συμβαί-
  νει άλλως τε κατ' Ετος καί έκ
  συμπαθείας πρός τάς καλάς τιροσ
  παθείας"|τοΰ καθηγητού κ. Χουρ-
  μουζίου.
  —Τα £ργα τής λεωφόρου Νό¬
  ελ συνεχίζονται πάντοτε μέ τα·
  χϋν ρυθμόν.
  — Σημειωτέον 8τι τα Ιργα δέν
  έμπο_δίζουν την κίνησιν ήτις ση-
  μειοθται ότιωσδήποτε τάς εσπε¬
  ρινάς ώρας έκεΐ άπό τούς περι-
  οίκους καί τοΰς φίλους τής θαλάσ
  σης.
  — Οί όποΐοι κάτιοτε δέν εί¬
  ναι ολίγοι.
  —Πολύς κόσμος φιλεόρτων
  θά συγκεντρωθή σήμερον είς την
  Ιεράν πανήγυριν τής "Ακ Ντάμ¬
  πιας.
  —"Ενθα ώς γνωστόν έορτά-
  ζει ό Ναός τής Άναλήψεως.
  —Ό ναός ούτος ήμιτελής άκό¬
  μη άνεγείρεται τή ευγενεί πρω-
  τοβουλία των κατοίκων καί τοϋ
  κοινοΰ Ηρακλείου.
  —Τό κινηματογραφικόν γεγο·
  νός τής ημέρας εΤνε ή σημερι-
  νή έναρξις τοϋ θερινοϋ τοϋ Που¬
  λακάκη μέ την όπερέττα-θαϋμα
  τοϋ Στράους·. «Νυχτερίδα».
  —Ή Βιεννέζικη μουσική της
  καί ή πλοκή της έν γένει, άπο·
  τελοΰν κάτι τό άρτιον απολύτως
  διά την σύγχρονον κινηματογρα-
  φιαν.
  —Άξία σημειώσεως διά την
  έναρξιν τοθ θερινοϋ Πουλακάκη
  είνε καί ή λειτουργία τού μπου
  φέ τού, ήτις ανετέθη είς ειδικήν
  υπηρεσίαν έγγυωμένην προθυμίαν
  καί καθαριότητα άμεμπτον.
  ό Ρέπορτίρ
  ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣΗΣ
  Μβντέρνου στυλ κρεββατοκάμε-
  ρα πωλίΐται είς τιμήν ίκανο-
  ποιητικήν λόγφ αναχωρήσεως.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ή βραβευθβΐαα είς τόν χορόν
  τής ναυτικής οργανώσεως καλ-
  λιτέχνις κομμώτρια Δνίς Ελπίς
  Χαραλαμπίδβυ, επανήλθε έκ
  τού ταζιδίου της καί έπανήρχι-
  σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν
  τέρνα σχέδια κομμώσεων πού θά
  εκπλήξουν.
  * ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά-
  ξΐως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό
  παραδώση είς τον δικαιοθχον κα-
  τοικοθντα είς Σκαλάνι καί αμει-
  φθηαιται.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μεΐδανίου
  μέχρι Καμαράκι Ιταλικόν ,διαβα-
  τήΡι?ν έκδεδομένον έπ' ονόματι
  κ. ΕυδοξΙας Ψαραδάκη. Παρακα¬
  λεΐται ό ευρών δτιως τό κομίση
  είς τα γραφεΐά μσς καί θέλει
  άμειφθβ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  **
  ωηρ,
  ό»βιον
  των
  ή α*
  «αν είκ6«τ*
  α1 τη< εΐλυη. ««* Π όΐοίαΐ την οοι—τυφ ■Ι—τινιιΑνη, χ* ραι μ 1ους. ν ά«ό ύμφ ου τουςΟΜΐ— !κ χθές είς τ* >ρου
  ίΐς την ΟΜτ»
  ου ΉρακλιΙ*
  Τ·*ρωΤ άιο *
  λούόμενο»
  ί-εχώρησε π»
  ι Χουρμβόζ»·
  ιοτου μας.
  την μετοη»
  η>ν ή χορωδβ
  ■ΐρα τού Γυμν»
  μεγάλην άννα
  ασφαλώς Ν >
  ωνΐα καΐ γ»
  ι ώς συμρ*
  ιτ' «τος καΐ έτ
  άς καλάς «κ»
  ήτου κ. Χοορ·
  λεωοόρου Ν*
  νιοτε μέ »
  ι τα ίργα Μ·
  νησιν ήτις οί)·
  >τί τάς έστί·
  ι«ό τούς«Ρ<· ηί ββλαβ »υς ηοτε δέν μην Ι** ήα«<**' !ών ν<* •τέ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 316βν νά θεωρή- Έγκυκλοπαιδείσ Παντοΰ 8που έσύχναζεν, έπρεπε θή ό λέων τής συναναστροφής. Ύπάρχουσιν άνθρωποι θέλοντες παντί σθένει αύτοι νά έξασκώσι την μεΐζονα επιρροήν καί. ό κόσμος νά ένασχολήται περΐ τοθ άτό- μου των. Έκεΐ δέ, δπου δέν δύνανται τα θεωρηθώσιν ώς χρησμοδόται, πρέπει νά χαρακτηρισθώσιν ώς γε- λωτοποιοΐ. Άλλ' ό Γιλνορμάνδος δέν ήτο τής τοιαύτης άρχήζ" ή έν ταίς συναναστροφαΐς των βασι- λοφρόνων ύπεροχή τού δέν έμείου την αξιοπρέ¬ πειαν αύτοϋ, θυμιάζοντος την αρχήν, ι ΠανταχοΟ καί άντί πάσης θυσίας ήθελε νά παρουσιάζη- ται ώς χρησμός. Περί τα 1817, δίς τής εβδομάδος, τάς άμο- γευματινάς τού διήρχετο έν τή γΐιτονική οΐκία τής όδοΟ ΦεροΟ, παρά τή βαρωνΐδι τοθ Τ... άξιοσεβάστω δεσποίνη, ής ό σύζυγος επί Λου¬ δοβίκου ΙΣΤ' υπήρξε πρεσβευτής τής ΓαλλΙας έν Βερολίνω. Ούτος καθ" όλον τόν βίον τού, δν διήλθεν έ- νασχολούμενος είς μαγνητιστικά πειράματα, έτε- λεύτησεν άφανής καΐ άσημος έν τή έξορΐσ. κα- ταλιπών ώς περιουσίαν τού μόνον δέκα χειρογρά φους τόμους χρυσοδέτους, περιέχοντας άπομνη- μονεύματα πεοιεργότατα περί τοθ Μέσμερ καΐ τής μαγικής τού ράβδου. Ή κυρΐα Τ... δέν εδημοσίευσεν έξ εύλαβεΐας πρός αυτόν τα άπομνημονεύματα ταυτα, συντη- ρουμένη έκ μικροθ είσοδήματος διασωθέντος, ά¬ γνωστον πώς, έκ τής δλης καταστροφής. Έζη μακράν τής αύλής, ήν άπεκάλει τρελλόκοσμον, έν άπομονώσει ευγενεί, πενιχρδ, άλλ' άξιο- πρεπεΐ. Μερικοί γνώριμοι συνήρχοντο δίς τής εβδομά¬ δος πέριξ τής τιυρας τής χήρας καί άπηρτΐζετο συναναστροφή έκ βασιλοφρόνων. Κατά τό διάστη- μα τής παραθέσεως τοθ τεΐου, ότε μέν έλε- γειακώς, ότε δέ „ διθυραμβικώς έξετόξευον μυρΐα οσα άναθέματα κατά τής κοινωνΐας τοθ αιώνος έκεΐνου, κατά τοθ'συνταγματικοθ χάρτου, κατά των βοναπαρτιστών καί κατά τής έκπορνεύσεως τής κυανής ταινΐας, τοθ άριστοκρατικοθ δήθεν έμ- βλήματος, καταλήγοντες είς τό παρήγορον συμπέ ρασμα δτι κάτι τι ηδύνατο νά έλπΐση. τις άπό μέρους τοθ Κυρίου, τοθ μετέπειτα Καρό- λου τοθ Γ. Παν, δ,τι έγράφετο κατά τής Ναπολεοντείου δυναστείας εγίνετο περιχαρώς εύπρόσδεκτον, λο- γοπαίγνια δέ άθώαί τίνες παρωδίαι, άς έξελάμ βανον ώς καυστικάς σατύρας, καί άπλδ τίνα δΐστιχσ έπεξηγοθντο ώς ήρεσκεν είς την συνα- ναστροφήν ταύτην. Διά των όνομάτων μελών τίνων τής Γερου- σΐας ήν άπεκάλουν «βουλήν βδελυρώς ίακωβινΐ- ζουσαν», απετέλουν λογοπαικτικούς τινάς συυδυα σμούς, έξ ών διά τοΰ σημαινομένου αυτών ν' ά ποτελεσθή άξιόμεμπτός τις ετέρα σημασΐα. Διεκωμώδουν την Επανάστασιν καί πάντοτε έξωνύχιζον τα λαμπρότερα των επεισοδίον της, ίνα μετατρέψωσι την έννοιάν των είς άποτροπαΐ ούς σελίδας τής άνθρωπόνητος. Τουτο δέ έπεδΐω κον είς τα παρά τώ λαώ φερόμενα άσματα. Τα σατυρίζοντα άσματα είνε εΐδός τι λαιμη τόμου, ήτις κόπτει άδιακρίτως σήμερον ταύτην καί αυριον εκείνην την κεφαλήν. Όταν δέ άπεκά λουν τούς φιλελευθέρους βοναπαρτικούς «άδελφούς καί φίλους», ένόμιζον δτι τοΰς έξύβριζον διά τής έσχάτης των υβρεων. Έκ τής συναναστροφής τής βαρωνΐδος πήρχον δύο άλέκτορες, ώς είς τίνα κωδωνοστά σία υπάρχουσι δύο κώδωνες. Ό είς ήτο ό κ. Γιλ νορμάνδος, ό δέ άλλος ό κόμης Δελαμότ, περί τοθ όποίου ελέγετο μυστηριωδώς πως· «Βεβαίως θά είξεύρετε δτι αύτός είνε ό σύζυγος τής παιξά σης τό σπουδαίον πρόσωπον έν τή ύποθέσει περιδεραίου. Καί δμως διά τής παρουσίας δευτέρου τούτου άλέκτορος εγίνετο συνάντησις δύο άκρων. (συνεχίζεται) Αι* έκείνους ποϋ θέλουν νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΠΟΛΕΙΣ Α' Πρό καιροθ ώμιλήσαμεν διά τα μυρμήγκια καί τάς διαφόρους συνηθείας των, άλλά τό θέμα δέν έξαντλεΐται μέ Ινα βραχύ σημεί- ωμα, διότι ή ζωή των περιέργων αυτών έντόμων είνε άνεξάντλητος είς ποικιλίαν καί λεπτομερείας. Είς κάθε πόλιν μυρμηγκιών υπάρ- χουν τρείς διακεκριμέναι τάξεις, εκάστη των οποίων Ιχει την ιδι¬ κήν της ξεχωριστήν αποστολήν. Τα διαμερίσματα τής δπογείου πόλεως, τα εΰρύτερα καί μεγαλεί- τερχ περιλαμβάνουν τού; εργάτας, οί όποΐοι σχεροθνται πτερών καί είς τούς έποίους Ιπ' ο&δενί λόγφ έπιτρέπεται ή ΐξοδος έκ τής πό¬ λεως. Πρέπει νά έργάζωνται αδι¬ ακόπως καί 6πό αύσχηροτάτην μά- λιστα επίβλεψιν. Άλλα διαμερί¬ σματα είναι προωρισμένα άποκλει στικώς διά χά θήλεα. Ή αποστό¬ λη των τελευταίαι αυτών είνε νά τίκτουν τα ώά των. Σημειωθήτω δτι εις εκάστην πόλιν υπάρχει πολύ περιωρισμένος άριθμός θη¬ λέων καΐ τοθτο άπό οικονομίαν τής φύσεως, διότι άλλοιώτικα ό πολλαπλασιασμός θά ήτο τεράστι- ος. Ή θέσις των θηλέων μέσα είς μίαν μυρμηγκόπολΐν είνε περίπου δπως τής βασιλίσσης είς τάς με¬ λίσσας Ή τρίτη κατηγορία είνε οί άρρενες πού φέρουν διακριτικά πτερά. Τα θήλεα είς κάθε μετα- κίνησιν των άκολουθοΰνται άπό συνοδείαν υπηρετών έχοίμων είς πασάν προσταγήν. Εάν γίνη μια κάθετος τομή τοθ Ι5άφους έκεΐ δπου ύπάρχει ή μυρμηγκό- πόλις, θά μα"ς άποκαλύψη Ινα πο¬ λύπλοκον λαβύρινθον διαδρόμων και δωματίων. ΑΕ όροφαι είναι καμωμέναι μέ θαυμασίαν άρχιτε- κτονικήν άπό ξηρά φύλλα καΐ μι¬ κρά ξΰλα. Είς τα υπόγεια τα ά- νοιγμένα έντάς τοθ χώματος 6- πάρχουν οί διάφοραι συνοικισμοί, οί όποϊοι άποτελοΰν θαθμα ρυμο- τομίας καί διατάξεως. Κατά την άνοιξιν τα διάφορα διαμερίσμαΐα τοΰ τοκετοθ πλημμυρίζουν άπό ώά, τα όποϊα μετά τόν τοκετόν διατελοΰν υπό την συνεχή καί^ά γρυπνον επίβλεψιν των έργατών, πού αναλόγως των καιρικών μετα- βολών τα μεταφέρουν είς άλλα δι- αμερίσματα θερμότερα ή δροσερώ- τερα. Έκ των ώΰν εξέρχονται αί νύμφαι, τάς οποίας τό άπεσπασμέ- νόν όπτίρεΐικόν προσωπικόν φρον- τίζει νά καθαρίζη, νά περιποιή- ται καί νά διατρέφη. Έπειτα άπό ολίγον καιρόν αί νύμφαι μετα- βάλλονται είς βόμβυκας. Καθ' έ- κάσΐην τό μεσημέρι οί υπηρέται μεταφέρουν τούς βόμβυκας είς τόν ήλιον καί παρακολουθοθν συνε- χώς την ανάπτυξιν των. Καί δταν έπιστή ή στιγμή καί τό νεαρόν μυρμήγκι τρυπήση τα περίβλημά τού, τότε δ υπηρέτης έπεμβαίνει καί τό άφαιρεϊ έξ ολοκλήρου. "Ο- Γυμναστικαι έπιδείξεις είς τόν "Αγ. Μύρωνα. ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ Μάϊος (άντα- ποκρττοθ μας).—Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν δια πρώ¬ την φοράν είς "Αγιον Μύρων α σχολικοΐ άγώνες καΐ γυμναστικαί έπιίείξεις άπό κοινοϋ υπό των ίημοτικόάν σχολείων τοΰ τμι'ιμα- τος. Είς ταύτας έλαβον μέρο; τα σχολβΐα 'Αγίου Μύρωνος, Κρου- σώνος, Κάτυ Ασιτών, Πυργοΰς, Πετροκεφάλου, Πενταμοδίου, Βου των μέ όμάδα έκ 15—20 μαθητών έκαστον. Παρέστη δέ πληθος κό¬ σμον έκ των πλησίον κειμενων χωρίων. Ι Μ«τά την παρέλασιν έγινεν ·ρ· 1 κωμβσία καΐ, επηκολούθησεν έν- : θουσιώδης προσφώνησις υπό τού Ι 'Επιθβωρητοΰ Δημοτικων σχολεί¬ ων Γόρτυνος κ. Τζ. Τσαγκιά. Κα¬ τόπιν έτίλεσθη σειρά Σουηδικών άσκησεων μετά θαυμαστής άκρι- Ιείας υπό τό γενικόν πρόβταγ- α τοϋ δι£)λου 'Αγίου Μύρωνος Δ. 'Αναστααάκη, αί οποίαι κκί κατεχειροκροτήθησαν. Τα τεχνικά άποτελέβματα των άγώνων έχουν ώς εξής: πως συμβαίνει καί σας, πολλά θήλεα είς τάς μελίσ- φεύγουν άπό την φωλεάν καί άπέρχονται είς άλλο μέρος δπου σκαλίζουν την γήν μόνα των καΐ έναποθέτουν τα ώά των. Αί βάσεις τής νέας πό¬ λεως τίθενται Ιτσι. (συνεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Κατατεθείσης μείζονος προ σφοράς έπαναλαμβάνεται καί αΰθις ή δημοπρσσία ενοικιάσε¬ ως τοθ φόρου μεταφερομένων εγχωρίων προιόντων διά ^ξη- ρδς την προσέχη Παρασκευήν 3 τρέχοντος καί ώραν Π —12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ Κατα¬ στήματι καΐ ενώπιον τής Δη- μαρχ. Έπιτροπής. Εν Ήρακλεΐφ τή 1 Ίουνίου 1938. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης Τ...ύ τού τοθ Την Τετάρτην β Ιουνίου: Ή Συναυλία έν Ηρακλείω τής ϋπδ τόν Κον ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΝ Όρχήστρας καΐ Χορωδίας Γυμνασίου Αρρένον. «ΧΙΟΣ» Τό βημιομένβν θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τ^ επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως ίπαναρχίζ" τα τακτικα δρομβλόγιά τού κατα ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη- φον, Βόλον, ΟεσσαΑονίκην. Τ«Χύτ«δ 14 μαλίων-Άνεσΐδ-' αλίων.Άνδφ Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ*». *-» ηα βιγαρέττο ΖΑΠΑΝΤΙ-15 Ψ' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■"Ί ■■■■■■■■■■■■■■■ι Ύττοκαταστήματα καΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοΰ Έξωτερικου. ^ Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει και επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις ιπάσης' φύσϊ«ς τραπεζιτιχής εργασίας υπό β»μφ(ρ«ντβςς ίρους. 1) Λρομος 60 μέτρων άρρέναν: 1ος Σπυριδάκης (Κάτω Ασιτών), 2ος Ξενοκτιστακη; ('Αγ. Μύρω¬ νος), 3ος Άλατβάκη; ('Αγ. Μύρω¬ νος). 2) Δρομος 60 μέτρων θηλέ¬ ων. 1η Γουβιανάκη (Αγ. Μύρω¬ νος), 2 χ Μαγκουσοχατζάκη (Αγ. Μύρωνος), 3η Κοκκιάδου (Πύρ¬ γου;). 3) "Αλμα είς μήκος μετά φοράς (υπερπηδήση 3,30 μ.) 1) ο¬ μάς δημ. σχολείου Κρουσώνα (5 βαθμοί), 2) όμά; δημοτ. σχολείου 'Αγίου Μύρωνος (βαθμοί 3), 3) ο¬ μάς Κάτω Ασιτών (βαθμοί 3). 4) Διελκυνστίνδα (όλαι αί όμαδε; ίσόπαλοι). 5) Σκυταλοδρομια (10 μαθηταί έξ εκάστου σχολείου). Πρώτη σειρά α' ομάς δημοτ. σχο¬ λείου 'Αγίου Μύρωνος, β' Πύρ¬ γου—Πενταμοδίου, γ' Κάτω Ασι¬ τών. Δευτέρα σειρα α' ομάς Κρου· σώνος, β' ομάς Πετροκεφάλου. Επηκολούθησαν χοροί Χανιώ- τικος, Καλαματιανος, Πεντοζα- λης, Κρητικός ΰιτό τού; ήχους ίγ- χωρίων οργανων, άπονομη των βραβείον είς τούς νικητάς καί ή έορτή ελπίί μέ τόν Εθνικόν "Υ- μνον. · ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕ1ΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή ανανέωσις των γραμματίων τής Β' κληρώσεως τοϋ έθνικοθ λαχείου ήρχισεν ήδη καί λήγει την 8ην Ίουνίου. Ηαρακαλοθνται οί συνδρομηταί νά σπεύσωσι νά άνταλλάξουν τα γραμμάτιά των μέχρι τής ορισθείσης προθεσμίας Τ Ιεράν τής προθεσμίας ουδεμίαν υποχρέωσιν έ'χει τό Πρακτορείον (Έκ τού Πρακτορείου) ΧΙΜΟΝ Λ. ΕΥΤΕΝΗΣ ΕίδικευθϊΙς επί έπταετί- «ν είς τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις χαί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό "Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ίτιάροδος όδοΟ Κατεχάκη, πρωην Πλατθ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 ιι. μ. Τηλέφωνον 6—63 Ό οδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (οϋλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ ττορσελό:· νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αθ· των θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. — Ή πώλησις ύποζυγίων. Διά διαταγάς τοϋ υπουργείου Στρατιωτικών καθορίζβται ότι δια πάσαν μεταβίβασιν ή πώλησιν ά πογραφεντος ΰποζυγίου, δέον τα μεταβιβαζομενα πιστοποιητικα νά χαρτοσημαίνωνται συμφώνως τφ περί τελών χαρτοσήμου νομώ. —Στατιστικά. Δι' έγκυκλίου της ή Νομαρχία παραγγελλει πρός τοΰς Προέ- δρους των Κοινοτήτων τού νο- μοΰ £πως υποβάλωσιν αυτή τό τα χύτερον πίνακα έμφκίνοντκ την προβλεπομένην παραγωγήν είς οκάδας των εΐδών λαθουρίων, κυ- άμων, κρομμύων, λίνου, μποστα- νικών, μορεοφύλλων καί μούρων έτους 1933. —Οί ΰποπτοι ζωοκλοπης. Συνελήφθη είς Ρέθυμνον καΐ έκτοπίζεται είς την νήσον Ίον ώς ϋποπτος ζωοκλεπτης ο Ιωάν. Καβάλλας κάτοικος Ζωνιαν&ν τού ίδίου νομοΰ. —Αί προπονήσεις των ά9λη- τών Χανίων διά τα Γ.' Βε- νιζέλια. Είς τό Γυμναστήριον Χανίων αυνεχίζονται α! προπονήσεις των έκεΐ άθλητών υπό την επίβλεψιν τοΰ προγυμναστοΰ κ. Χαΐδβμε νάκη διά τα Γ' Βενιζέλια. Αί προπονήαεις θά έξακολουθήσωαι ώστε νά έξασφαλισθώσι καλαί έ- πιδόσεις των άθλητών είς τούς αγώνας τούτους. —Ή χρησιμοποποίησις των μηχανοκινήτων πλοίων. Τό υπουργείον 'Εθνικης Οί- κονομίας απέστειλεν πρός τάς άρ μοδίας αρχάς εγκύκλιον διατα¬ γήν διά τής] οποίας έπιτρεπεται η χρησιμοποίησις μηαχανοκινη- των πλοιαρίων (άνεμοτρατών) είς συνήθεις ναυτιλιακάς μϊτα- φοράς καΐ συγκβκριμένως κατά τοϋς μήνας Ιούνιον, Ιούλιον, καί Αύγουστον. —Τα γεωργικά ζητήματα τής χώρας. Τό Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον συνεχίζει την έρευ¬ ναν τοΰ γβωργικοΰ πρρβλήματος τής χώρας. Άπό εβδομάδος άσχο- λεΐται είς την εξέτασιν τοΰ άφο- ρώντο; τόν καπνόν μέρους. Τό αρμόδιον τμήμα συνήλθεν ηδη είς τρείς συνεδριάσει καί συνε¬ ζήτησε την είοηγησιν επί τού κα- πνικοΰ τού έκ των μελών τού κ. Μάτζαρη. Την επί τούτου Ερευ¬ ναν θά τερματίση την προσέχη έβδομάδα μεθ' δ θά εισέλθη είς την εξέτασιν τοΰ σταφιδικοΰ. Με τό σταφιδικον όλοκληροΰται ή Ερευνα τοΰ γεωργικοΰ ζητήμα- τος τής χώρας, προσεχώς δέ θά γίνη δέ ή τίλικη συνεδρίασις είς την οποίαν θα παραστή καί ο κ. Πρωθυπουργος. ■■■■■■ Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι προτιματε τίς ΠΒΡΤΕΣ ΡΩΛΕ Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς τό παρά την οδόν ΚαρτεροΟ (Ψαράδικα) κατάστη- μά μου, ΐδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ- τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλΐσας πρός τουτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοΟ είδικοθ τεχνίτου κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, 6ν προσέλαβον είς την επιχείρησιν μου. Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη· χανήματος καί άρίστων υλικών σδς έγγυάται την τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελίαν σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καί ευκολίας πληρωμής. __ ^^ ^ μιχ.:γαρεφαλακησ *
  1

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωΐα Πέμιττης
  2 Ίουνίοϋ 1938
  ΟΑΓΓΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΙΝΣΚΙΠ
  ΚΑΘΩΡΙΣΕ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΤΗΣ ΕΒΗΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΑ
  ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι ό "Αγγλος
  ύπουργός τού συντονισμοΰ (έθνικής ά·
  μύνης) κ. "Ινσκιπ, είς χθεσινούς λόγους
  αυτού είς την Αγγλικήν Βουλήν καθώ¬
  ρισε τα γενικά μέτρα τα όποία άφο-
  ρώσι την οργάνωσιν τής'Εθνικής Α¬
  μύνης.
  Οί λόγοι τοΰ κ. "Ινσκιπ κρίνονταιό
  τι ύποσημαίνουν την εφαρμογήν τού
  συστήματος έν καιρώ πολέμου ϊής γε-
  νικής στρατολογίας καί τής έπιτάξεως
  των βιομηχανικών έργοστασίων τής
  Αγγλίας.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΟΗΗΙΑΝ ΤΗΣ ΖΟΗΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκρι-ΐού μας).—Τό άπόγευμα σήμερον
  ουνέρχεται είς τό Ύφυπουργείον τής
  * Α,γορανομίας καί υπό την προεδρίαν
  τού κ. Πρωθυπουργού, ή Έπιτροπή
  διά τό κόστος τής ζωής. Ή έπιτροπή
  θά άσχοληθή μέ την εξέτασιν των ζητη
  μ άτών τού Ύφυπουργείου Άγορανο
  μίας.
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΠΟλΥΝΕΚΡΟΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΟΥΓΚΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τοΰ άνταπο
  κριτού μας). —Τηλεγραφούν έχ Σαγ-
  κάης ότι σφοδραί πολύνεχροι μαχαι συν
  εχίζονται είς την περιοχήν τοΰ Αόυγκ
  χάϊ. Οί Κινέζοι έπιδεικνύουν είς τάς
  μάχας ταύτας αφάνταστον ηρωϊσμόν.
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΔΕΚΑ ΠΕΗΤΕ ΙΑΗΒΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι οί
  Ίάπωνες συνεχίζοντες τούς έναερίους
  βομβαρδισμούς έπέδραμον σήμερον ε¬
  ναντίον τού Χανκόου. Ή άντιαεροπο
  ριχή άμυνα των Κινέζω* καλώς ώργα
  νωμένη είς την πόλιν ταύτην, κατώρθω
  σε νά.καταρρίψη περί τα δέκα πέντε Ί
  απωνικά άεροπλάνα.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΑΓΓΕΑΛΟΥΝ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Είδήσεις έξ 'Ίαπωνι
  Θ κής~πηγής, αΐτινες μάλιστα διετυπώθη¬
  σαν καί είς ειδικόν ανακοινωθέν, τονί
  ζουν ότι κατά τάς τελευταίας μάχας έ
  φονεύθησ»ν 1Ο3 χιλιάδες Κινέζων.
  ΕΔΒΕΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
  ΤΟ ΕΡΙΟΝ Μ Μ» ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας)- —Ή < εφημερίς τής Γε νεύης «Ελβετία» αφιέρωσε θερμόν αρ θρον είς τό έργον της κυβερνήσεως τοΰ κ. Ί. Μεταξά. Ό άρθρογράφος έξαί ρει τό έργον τής κυβερνήσεως τής Έλ λάδος είς όλα τα έκπολιτιστικά πεδία καί τάς έκδηλώαεις έν γένει τής έθνικής ζωής τής χώρας. Η ΒΕΜΕΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο κριτοΰ μας).— Αυριον (σήμερον) είς την περιφέρειαν τής κοινότητος Κο- μνηνών θά γίνη ή τελετή τής υπο τής Α. Μ. τού Βασιλέως θεμελιώσεως τοΰ «ομτικου άερολιμένος Αθηνών.* Τα πολεμικά μέτραείςΑγγλίαν. Αίάπόφεις διά τούς εθελοντάς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου (τηλε γραφικώς).— Ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ εδέχθη χθές τόν πρεσβευ την τής Αγγλίας είς τό Καί ντ' Όρσαί μετά τοΟ όποί ου καί συνωμίλησεν επί μα¬ κρόν διά τό Τσεχοσλοβακικόν καί τό ταξίδιον τοϋ Αγ- γλου διπλωμάτου κ. Στράγκ είς Βερολίνον καί Πράγαν. —Ό κ. Τσάμπερλαιν έδέ χθη χθές μίαν επιτροπήν βου λευτών την όποιαν εβεβαίω¬ σεν δτι την Κυβέρνησιν άπη σχόλησεν ήδη ή καταγραφή δλων των άπομάχων στρατιω των διά τα πλεονεκτήματα ά τίνα πρόκειται νά έχουν έν καιρώ πολέμου. Σήμερον την πρωΐαν ενώ¬ πιον τής Βουλής των Κοινο- τήτων ό κ. Τσάμπερλαιν θά εκθέση δλα τα μέτρα πού ή κυβέρνησις σκέπτεται νά λά¬ βη όσον άφορά τάς οίκοδομάς έν περιπτώσει πολέμου. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 ΊουνΙου (τηλε¬ γραφικώς) — Χθές είς άπο γευματινήν δΐωρον συνεδρία¬ σιν ή έπιτροπή μή έπεμβάσε ως ήσχολήθη μέ την οικονομι¬ κήν άποψιν τής άνακλήσεως έξ ΊσπανΙας των ξένων έθε- λοντών. Ό λόρδος Κλέμαν επρότεινεν νά προσφέρουν Εκαστον έκ των πέντε κρατών, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Γερ μανία καί Ρωσσία, τό 1)5 τοΰ ποσοϋ πού άναγκαιοϊ διά νά άποσύρουν τούς ξέ- νους εθελοντάς έξ Ίσπανίας. Οί άντιπρόσωποι των κρατών έπεφυλάχθησαν νά άπαντή- σουν άφού προηγουμένως ζή- τήσουν την γνώμην των κυ· βερνήσεών των. ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ —Ό κ. Τσώρτσιλ εξεφώνη¬ σε χθές λόγον επί τοϋ Τσε- χοολοβακικοθ.είπών,δτι καίτοι δέν παρήλθεν εισέτι ό κίνδυ- νος έκ τοθ Τσεχοσλοβακικοΰ, τα μέτρα κου ελήφθησαν υ¬ πό τής Άγγλικής κυβερνήσε¬ ως, τής οποίας ή πολιτική υ¬ πήρξεν άξιοσημείωτος είς την παρούσαν κατάστασιν, συνε¬ κράτησε την ειρήνην καί την εύρωπαϊκήν ασφάλειαν. Πάντως προσέθεσεν ό κ. Τσώρτσιλ έπιβάλλεται νά συνε χισθοΰν αί διαπραγματεύσεις μεταξύ Πράγας καί Γερμανι κων μειονοτήτων διά νά ε¬ κλείψη τελικώς κάθε κΐνδυ νος. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΡΑΪΧ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου (τη¬ λεγραφικώς). Συνήλθε χθές είς μυστικήν συνεδρίασιν τό Ανώτατον υπουργικόν συμ¬ βούλιον τοϋ Ράϊχ διά πρώ την φοράν μετά την άνασύ στασΐν τού. Ούδεμία άνακοί νωσις επί των συζητήσεων των διεξαχθεισών υπό τοϋ Συμβουλίου εγένετο. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου (τηλε¬ γραφικώς).— Κατά θετικάς πληροφορίας ό Σοΰσνιγκ τέ¬ ως καγκελλάριος τής Αυστρί¬ ας, ευρίσκεται άπό χθές είς Βι έννην άπ' δπου είχεν άπομα- κρυνθή κατόπιν διαταγής τοϋ' Ράϊχ, Τα ζητήματα των έξαγωγών νωπών σταφυλών Ηρακλείου. Τό Γεωργικόν Έπιμελητή ριον Ηρακλείου απηύθυνε πρός την Λιμενικήν Επιτρο¬ πήν έγγραφον σχετικόν μέ την επί θύραις σταφυλικήν περίο¬ δον. Διά τοϋ έγγράφου τού τό Έπιμελητήριον παρακαλεϊ δ- πως συντονισθώσιν αί ένέργει αι τής Λιμενικής Έπιτροπής ώστε τό ταχύτερον νά τεθή είς κοινήν χρήσιν τό πρώτον τμήμα των λιμενικών κρηπι- δωμάτων προκειμένου άπό των άρχών τοΰ προσεχούς Αύγούστου ν' αρχίση, ή φόρ τωσις των σταφυλών. Δι" ετέρου έγγράφου τού τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον ύποβάλλει την παράκλησιν είς τό υπουργείον τής Γεωρ γίας δπως τουτο έγκρίνη. την χορήγησιν βρσβείου (πρίμ) καί είς τούς έξαγωγεϊς σταφυλών είς Αίγυπτον. Σχετικώς πρός τ' ανωτέρω πληροφορούμεθα δτι τό ΓεωΡ γικόν Έπιμελητήριον έκ πα- ραλλήλου θά ενεργήση παρά τή Σταφυλική Έπιτροπή Ήρα κλείου ώστε αυτή νά μή χο ρηγήσΓ) δυναμικότητας έξαγω γής σταφυλών είς έμπόρους μή έξοφλήσαντας κατά τό πά ρελθόν τάς ύποχρεώσεις των έναντι των παραγωγών. "Επί σης θά ζητήση την συμπλήρω σιν των έλλείψεων τοθ άπο- λυμαντηρίου καλαθίων καί καφασίων. 50 Πρωι νή ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙΠΟΛΙΤΙΚΟΙΚΥΚΛΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΛΕΗ ΕΜΠΝΕΕΙ Π ΔΕ Ο Ν ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΑΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑΝ ΛΘΙΙΙΙΤΛΙ 1 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφ** ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί Γαλλικοί πολιτικοΐ κύκλοι φαίνονται ίκανοποιημένοι έκ τής καταστάσεως έν Τσεχοσλοβακία- Οί κύκλοι ούτοι συμφωνούν ότι τό Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα έπαυσε νά εμ¬ πνέη πλέον καί την παραμικράν άνησυ· χίαν. Κατά τάς έκ Παρισίων είδήσεις,-τό Τσεχικόν πρόβλημα έλπίζεται βασί¬ μως, ότι θέλει διευθετηθή οριστικώς, άμέσως μετά τό πέρας των κοινοτικαί έκλογών. Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΒΑΘΜΗΔΟΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΪΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας). —Τελευταίαι πληροφορί¬ αι έκ Πράγας βεβαιούν ότι ή κυβέρνη¬ σις Χότζα ίχανοποιούσα την επιθυμίαν τοΰ Βερολίνου ήρχισε νά άποσύρη δια- δοχικώς έκ των συνόρων τα χινητοποιη- θέντα τελευταίως έχεϊ στρατεύματα.. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜ. ΘΕΑΜΑΤΟ.Ν Διά διαταγής τοϋ ύπουρ- γείου των Οίκονομικών αρμο¬ δίως κοινοποιηθείσης άπαλ λάσσονται τοϋ φόρου δημο- σίων θεαμάτων αί όργανού- μεναι υπό κρατικών σχολεί¬ ων θεατρικαί παραστάσεις, ά- γώνες, γυμναστικαί έπιδείξεις μουσικαί έκτελέσεις, απαγγε¬ λίαι, δισλέξεις, λαχειοφόροι άγοραί, έφ' δσον τα ανωτέρω θεαματα τελοΰνται υπό των μαθητών καί μαθητριών των κρατικών σχολείων αί δέ είσ- πράξεις διατΐθενται υπέρ των μαθητικών συσσιτίων,σχο- λικών ταμείων, τής Βασιλι· κης ΆεροπορΙας ή άλλων εύ· εργετικών καί κοινωφελών έρ¬ γων. ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Τό υπουργείον των Έσωτε ρικών δι" έγκυκλίου τού πρός τούς Νομάρχας παρακαλεϊ τούτους νά συστήσωσιν είς μέν τούς έν τή περιψερεία των Δήμους νά ψηφίσωσι κα¬ τά πρώτον λόγον καί άναλό γως των έσόδοον αυτών καί των έπειγουσών άναγκών άς έχουσι νά άντιμετωπίσωσι, την διάθεσιν πιστωσεως υπέρ των έθνικών παιδικών σταθ- μών καί των λαΐκών συσσιτΐ- ων, δευτερευόντως δέ υπέρ των "Ορφανοτροφείον καί οίκοτροφείων, είς δέ τάς κοι¬ νότητος, έν αίς δέν λειτουρ- γοϋσι παιδικοί σταθμοί καί λαϊκά συσσίτια, δπως ενι¬ σχύσωσι τα έθνικά όρφανο- τροφεΐα καί οίκοτροφεΐα. ΟΙ ΔΗΙΗΟΤΙΚΟΙΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ γεΐον των Έσωτερικών πσρα καλεϊ τούς Νομάρχας δπως έν συνεννοήσει μετά ■ των το- πικών άρχών ρυθμίσωσι τό ζή τημα τής φοιτήσεως των δη- [ μοτικών ύπαλλήλων είς είδι- κά σχολεΐα σκοπόν έχοντα τόν τρόπον οργανώσεως τής Άντιαεροπορικής αμύνης. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ Υπό τοΰ Έπβπτικβϋ Συμβου¬ λίου Άγροφυλακής Ηρακλείου κατηρτίσδησαν ο! πίνακες των εχόντων προσοντα πρός πληρώ¬ σιν κενών καί κενωθησομενων είς το μϊλλον θέσεων άγροφυλά- κων έν τω νομώ Ηρακλείου. Συμ φώνως πρός τούς ανωτέρω, πίνα- κάς έκ των ύποβαλόντων σχετι κάς αίτήσβις οί κατωτέρω ώς έ¬ χοντες τα άπαιτούμενα προσόν τα θά προσληφθωσιν είς την άγρο φυλακήν αναλόγως των παρου σιασθπσομενων άναγκών: Νικόλ. Ε. Ανδρεαδάκη;, Έλ. Κ. Φρουδάκης. Έμμ. Στρατάκης, Ματθ. Παρασύρη:, Ιω. Γ. Παπά δάκης, Άντ. Μεσσοτριτάκης καΐ Ιω. Μ. Φραγκάκης έν τή πβρι οχή τού Άγρονομείου 'Ηρακλίί ου, Έμμ. Άντ. Δαμιανάκης έν τη περιοχή Ρογδιάς, Μιχ. Ζ. Μπουρμπουδάκης έν τή περιοχή Έπισκοπής, Ιω. Μ. Φανταουτσά κης έν τή περιοχή Βοτθβιας, Δημ. Χαλκιαδάκης, Έμμ. Γ. Νικολου δης Δημ. Τσικριταάκης καί Δημ. Χουστουλάκης έν τή πβριβχή Μοιρών, Μιχ.Μαχράκη; έν τή πε ριοχήΠλατάνου, Κ. Βουλγαράκης έν τήπεριβχή Μοχοΰ, Γ. Ά. Τοι καλάκης. Έμμ. Ι- 'Αποστολάκης, Κ.Καρκανάκης έν τή πίριοχή Κί ράς, Ν. ©. Μπαλτζάκης, Ιω. Δ. Λαγουδιανάκπς έν τή περιοχή Χά ρασοΰ, Ιω. Ε. Παπαδάκης, Φ. .Μι γαδάκης έν τή περιοχή Ποτα μιών, Δημ. Μαυροψβράκης, Ιω. Τσαγκαράκης έν τή πβριοχή 'Αω πόλεως. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ Τό Γενικόν Χημεΐον τοϋ Κράτους έκοινοποίησε πρός τάς αρμοδίας αρχάς των έ παρχιών απόφασιν τοΰ Ανω¬ τάτου Χημικοΰ Συμβουλίου α¬ φορώσαν τόν τρόπον τής διε νεργείας δειγματοληψιών επί τροφίμων, ποτών καί γενικών άντικειμένων κοινής χρήσεως. ΟΙ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΙ Εκοινοποιήθη πρός τάς έ- πιθεωρήσεις εργασίας παρακα λουμένας τα μεληθώσι διά την εφαρμογήν αυτής, ή συλ- λογική σύμβασις καθορισμοϋ των αποδοχήν των έργατο- τεχνιτών βαρελοποιών. Η ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Πρός τάς Γεωργικάς'Υπηρε- σίας εκοινοποιήθη ό άναγκα- στικός νόμος «περί όρυζοκαλ- λιεργείας», ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟΝ ΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σχετικώς μέ, τάς φορολογικάς υποχρεώσεως των κατόχων μίσων μεταφοράς εξεδόθη χθές υπό τής Οΐκονομικής έφορίας ή κάτωθι ανακοίνωσις: Είδοποιοθνται κατόπιν τοθ Ά. Νόμου 1233, οί κάτοχοι ποδοκι- νήτων ποδηλάτων, αύιοκινήτων ποοηλάτων έπιβατικών αύ· τοκινήτων, βενζινοκινήτων καί πε- τρελαιοκΐνήτων ίδιωτικήςχρήσεως, φορτηγών βενζινοκινήτων αύτοκι- νήτων ίδιωτικής χρήσεως, φορτη¬ γών ττετρελαιοκινήτων δημοσίας καί ίδιωτικής χρήσεως, λεωφορεί- ων πετρελαιοκινήτων δημοσίας χρήσεως καί λεωφορΐίων βενζινο¬ κινήτων καί πετρελαιοκινήτων ί- διωτικής χρήσεως, 8πω; προσέλθιο- σιν είς την Οικονομικήν Έφορίαν πρός εκπλήρωσιν των φορολογικόν των υποχρεώσεων μέχρι τής 18ης τρ. μηνίς καί πρός αποφυγήν των βαρυτάτων συνέπειαν. Τυχόν δή¬ λωσις περί άκινησίας ποδηλάτου κ.λ.π. δέον νά υποβληθή είς την Οί κον.Έφορίαν μέχρι 18ης τρ. μηνός κα'ινά παραδοθή καί ήαδεια κυκλο φορία;. _______________ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Σήμερον 2 Ίουνίου τό πρόγραμ μα τοθ ΡαδιοφωνικοΟ βταθμοΰ περιέχει τα εξής: 7 μ. μ. Μετεω- ρολογικά νέα" χρηματιστήριον, 7.10'—7.45' μ. μ. Έλληνικό τραγοθδι (δίσκοι), 7.45'—8.15' Ρεσιτάλ πιάνου υπό τής κ. Λυ·· κούδη, 8.15—9 μ. μ. μουσική ίπερέττας (δίσκοι), 9—9.30' μ. μ. συναυλία τραγουδιοθ υπό τοθ βαρυτόνου κ. Μποτσάνη, 9.30' —9.45' μ. μ. είδήσεις, 9.45'— 10.45' μ. μ. συναυλία τής μικτής όρχήατρας τοθ σταθμοΰ (έλαφρά μουσική), 10.45'—11 μ. μ. ειδή σεις, 11—11.30' μ. μ. συνέχεια τής συναυλίας υπό τής μικράς όρχήστρας τοθ σταθμοθ, 11 30' — 12 μ. μ. μουσική χοροθ (δί· σκοι). ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Τό ύφυπουργείον Άγορα- νομίας έκοινοποίησε πρός ε¬ φαρμογήν είς τάς Νοιιαρχίας τό κείμενον τοθ ΒασιλικοΟ Διατάγματος δι' ου κανονί- ζονται αί ώραι εργασίας έν τοίς άρτοποιεΐοις. Ο ΧΕΝΑΑΤΝ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΚ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο- κριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικού ότι ό άρχηγός των Σουδι- των κ. Χενλάΐν θέλει μεταβή έκ νέου είς Λονδίνον. Ό κ. Χενλάϊν θέλει συ· νομιλήση μετά των "Αγγλων πολιτικών επί τού Τσεχικού ζητήματος Γκα1 των δικαίων τής Γερμανικής μειονότητος» ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΙ ΤΑΣ ΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΡΕΜΠ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο- κριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Παρι¬ σίων άναφέρουν ότι< παρά τάς εύρείας άντεπιθέσεις των κυβερνητικών οί Έ- θνικοί διατηρούν τας θέσεις των είς την κοιλάδα τού Τρέμπ όπου ώς γνω¬ στόν ευρίσκονται τα κατεχόμενα παρ* αυτών συγχροτήματα των μεγάλων ύ δροηλεκτρικών έργων εξ ών τροφοδοτεί ται ή Βαρκελώνη. ΟΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΟΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΒΛΗΤΙΚΡΝ ΟΡΓΑΗΡΣΕΟΚ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Τό άπόγευμα τής προ σεχοΰς Κυριακής έπ' εύκαιρία τής ά- θλητικής εκθέσεως > θά συγκροτηθή προ-
  αυνέδριον των άντιπροαώπ,ων των άθλη-
  τικών όργανώσεων. Εις τό συνέδριον
  τουτο θέλει παραατή ό Ύπουργός Δι-
  οικητής Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς ό¬
  στις καί θά ομιλήση πρός τούς βυνέ-
  δρους. Κατ'" αύτό θά τεθοΰν αί βάσεις
  τής συγκλήαεως τοΰ παναθλητικοΰ συνε-
  αΤρίου άφοΰ προηγουμένως ψηφισθή ή
  εκδήλωσις πίστεως καί άφοσιώαεως πρός
  τόν πρωθυπουργόν κ. Ί- Μεταξάν άνα-
  κηρυσσόμενον πρώτον άθλητήν ενός α¬
  γώνος εύρυτέρου, διεξαγομένου είς τόν
  εθνικόν στίβον.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τοΰ άνταπο»
  κριτοΰ μας). —Σήμερον ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν πρε¬
  σβευτήν τής Βουλγαρίας κ. Σισμάνωφ
  μεθ' ου καί συνωμίλησεν έπ' άρκετήν
  ώραν
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ! ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτού μας)— Αγγέλλεται ότι κατά
  ] τό θέρος θέλει επισκεφθή τούς λιμένας
  τής Μεσογείου μοίρα Χοβιετικών ηο·
  λεμικών.