9585

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  £ίς την Βουλήν των Κοινοτήτων έρωτηθ,ΐρ α
  τα Έλληνικά ζητήματα είπεν βπδΤν * ' ΤσώΡ^ιλ διά
  Οπεύθυνος δια ιάς καθημερινάς παρατηοΕΓ1" ν- θεωΡηθΓΪ
  Προθυπουργον), θεωρεΐ δέ 1ην οημεο,Χ^ρ^ το° "Ελληνος
  σιν ώς άκρως Δημοκρατικήν. ' Λληνικήν Κυβέρνη-
  Ξ(ς την Βουλήν των Κοι
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΓραφΕΙΩΝ άρ> 4_55
  _________________________________ ΠΠι ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  εθ:νικη δημοκρατικη εφημερισ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΟΣ α". περιοδο-β. αριθ.
  72
  ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Ίανουαρίου 1945
  πΜΤΙΦΛΣΙΣ ΉΞΕΤΣΙΠΩΣΙΗ;
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΖ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΐεΥθΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  Άπό μιά προχθεσινή προκήρυξ
  ■χοϋ ΕΛΑΣ (άρχηγεΐο 43 Συντάγμα
  τος)—τής οποίας τή σπουδαιότητα
  μπορεϊ νά καταλάβη ό καθένας άπό
  ι6 γεγονός, δτι γιά την τοιχοκόλλη
  σί της στούς δρόμους εθεωρήθη άπα-
  ραίτητο νά έπιστρατευθή ενας όλό-
  κληρος άπό τούς έδώ άρχηγούς τού
  κομμουνιστικοϋ κόμματος μέ τα πα-
  ληκάρια τού— πληροφορούμεθα δτι
  6 Νομάρχης Ηρακλείου «παραβιά-
  ζει σκανδαλωδώς» τίς διαταγές τοθ
  ΣτρατηγοΟ Παπαδάκη καί γι' αύτό
  είναι «δήθεν» Νομάρχης.
  Άπό άλλην δμως προκήρυξι τοθ
  ΕΑΜ (Παγκρήτια Έπιτροπή), πού
  κυκλοφορεΐ έπίσης κατ' αύτάς ίερο-
  κρυφίως μεταξύ των κομμουνιστών
  άπό χέρι σέ χέρι, μαθαίνομεν, δτι ό
  Στρατηγός Παπαδάκης είναι κρυπτο
  ψασίστας καί έχθρός «τοθ λαοΰ».
  Στή μιά προκήρυξι, όπως βλέπε-
  τε, ό Στρατηγός Παπαδάκης είναι ή
  «νομιμότης» ή δέ παράβασις των
  διαταγών τού είναι ή «παρανομΐα».
  Στήν άλλην δμως προκήρυξιν ό ί'διος
  Στρατηγός είναι τό άκρον άωτον
  τί)ς «παρανομίας» άφοϋ είναι «εχ¬
  θράς τοθ λαοΰ».
  θά νομίσετε ΐσως δτι τό Κ.Κ.Ε. τα
  χασε καί ύΓτοστηρίζει άντιφατικά
  πράγματα. Απατάσθε. Τό κομμουν
  στικά κόμμα τής Ελλάδος προσπα-
  θεί νά κάνη τή δουλειά τού, δπως
  ιτάντοτε, μέ δλα τα μέσα καΐ δέν έν
  διαφέρεται άν θά τό πής λογικό ή
  ιταράλογο.
  Γιά θυμηθήτε τί θόρυβο καΐτΐ κακό
  προεκάλεσαν οί έδώ «καθοδηγητές»
  καΐ μεγιστδνες τοθ Κ.Κ.Ε, δταν πρό
  ημερών ό Στρατηγός Παπαδάκης, έ
  τηλεγράφησε στήν Κυβέρνησιν δτι ό
  Κρητικός λαός άποδοκιμάζει τόν έμ·
  Φύλιο πόλεμο. Πά νά τόν άναγκά
  σουν νά άνακαλέση, τό τηλεγράφημά
  τού μδς ηπείλησαν μέ γενική άπερ-
  γία καί μέ άμεσον κήρυξιν τοθ έμ
  Φυλίου πολέμου. Άφήνω κατά μέρος
  τάς υβρείς καί τούς προπηλακι-
  σμούς πού έκτοξεύουν εναντίον τού
  προφορικώς καί εγγράφως, διότι ε¬
  τόλμησε, χωρίς νά πάρη την αδειαν
  των, νά πή δτι ή μεγάλη πλειοψηφία
  τοθ Κρητικού ^λαοϋ δέν θέλει καΐ
  δέν θά επιτρέψη στό Νηοί μας τόν
  έμφύλιο πόλεμο.
  Τί βγάλετε άπ' δλα αύτά; "Οτι
  δέν έπιδιώκουν τόν έμφύλιο καί ά-
  δελφοκόνο σπαραγμό; "Οτι δέν κη·
  ρύσσονται άλληλέγγυοι μ' έκείνους
  πού τόν εκήρυξαν καί τόν έκαμαν
  είς τάς "Αθήνας καί στήν άλλην Έλ·
  λάδα μ' άνήκουστον άγριότητα;
  Καΐ δμως αύτό δέν τούς ήμπόδι-
  σεν, δταν ήλθε πρό 5—6 ημερών ό
  Στρατηγός έδώ, νά τοθ παρουσια-
  σθοθν καϊ νά έπικαλεσθοθν την έ-
  πέμβασί τού εναντίον τής «Νίκης»
  διότι, λέει, ή «Νίκη» προκαλεϊ τόν
  έμφΰλιο πόλεμο, δταν γράφη δτι τόν
  θέλουν καί τόν έπιδιώκουν οί κομμου
  νισταί!
  Στό ευαγγέλιον τοθ ΚομμουνισμοΟ
  6ταξικός, δηλ. ό έμφύλιος πόλεμος
  αποτελεί θεμελιώδη διάταξιν. Δικτα-
  τορία τοΰ Προλεταριάτου καΐ ταξι-
  κός άδελφοκτόνος πόλεμος είναι
  Τφάγματα ταύτόσημα. Αύτό, βεβαία
  ?|ν.τ* *Υν°°0ν οί κομμουνισταί τής
  Ελλάδος, άφοϋ αποτελεί άρθρον
  πίστεως γι' αύτ^ύς. Καί τό ξέρομεν
  κι εμείς. Καί άν υποτεθή δτι δέν ε¬
  διαβάσαμεν τό ευαγγέλιον των, έ
  φρόντισαν νά μας τό καταστήσουν
  γνωστόν καί μέ τα κηρύγματά των
  καί μέ τίς δολοφονίες πού έκαμαν
  καί έδώ καί μέ την δλη διαγωγή
  των καΐέπί τέλους μέ τόν ΐδιο τόν έμ
  φύλιο πόλεμο πού διεξάγουν τώρα
  κι' ένάμισυ μήνα φανερά στήν Έλ-
  λάδα. "Αν τούς τό πής δμως αύτό,
  άν ονομάσας τα πράγματα μέ τα ό-
  νόματά των καί πής τα σθκα-σθκα
  καί τή σκάφη σκάφη, τούς ύβρίζεις,
  λέει, καί τούς συκοφαντεϊς καί σέ
  καταγγέλλουν ώς έμπρηστήν τοθ
  έμφυλίου πολέμου, καί έπικαλοΰν
  ται εναντίον σου την επέμβασιν των
  δίων Άρχών, τάς οποίας αύτοι δέν
  άναγνωρίζουν καί ύβρίζουν
  συνεχώς καί άποδοκιμάζουν.
  Αύτό πλέον δέν λέγεται, ουτε άν
  τίφαοις πρός εαυτούς, ουτε παρα
  λογισμός. Αύτό είναι και λέγεται ξε
  τσιπωσιά σάν καί κείνην πού κάνει
  τόν κλέφτη νά σέρνη τή φωνή, γιά
  νά φύγη ό νοικοκύρης ή σάν εκεί¬
  νην πού κάνει την κοινήν γυναΐκα
  νά έξεγείρεται, διότι την είπαν μέ
  τδνομά της.
  Άλλ' έκεΐνο πού προκαλεϊ εντύ¬
  πωσιν σ' δλην αυτήν την υπόθεσιν
  είναι άλλο:
  Εως πότε, τέλος πάντων θά είναι
  δυνατόν νά κρύβωνται πίσω άπό
  τό δάκτυλό των καί νά παριστάνουν
  τούς νομιμόφρονας, οί άρχηγοί τής
  παρανομίας; "Εως πότε θά έπιτρέ-
  πεται είς τούς ένόχους καί συνενό-
  χους τού έγκλήματος νά περιφέρων
  ται έλεύθεροι, γιά νά προπαγαν·
  δΐζουν καί νά όργανώνουν τό έ"γ-
  κλημα; "Εως πότε θά ποζάρουν ώς
  λαοσωτήρες οί δήμισι τοθ λαοΰ;
  Τούς Έλληνας διεθνιστάς, τούς
  ώργανωμένους αύτούς ληστάς πού
  έπέπεσαν εναντίον τής Μητέρας των
  —τής Πατρίδος των—γιά νά την ά
  πογυμνώσουν, γιά νά την αίχμαλω-
  τίσουν, δταν την εύρήκαν άνυπερά-
  σπιστον καί άοπλον, τούς εμαθε
  καί τούς κατεδίκασεν ήδη ή δημο¬
  σία γνώμη τής Ελλάδος. Βοα εναν¬
  τίον των αυτή τή στιγμή όλόκληρος
  κόσμος δχι μόνον διά την καθα¬
  ρώς γερμανικήν καΐ βουλγαρικήν ά-
  πανθρωπία μέ την όποία διεξήγα
  γον τόν πόλεμον στήν Άθήνα καί
  στόν Πειραια, άλλά καί διά την
  θηριώδη συμπεριφοράν των άπέναν
  τι άθώων άνθρώπων καί γυναικό¬
  παιδων, πού άπήγαγον άπό τάς έ-
  στίας των ώς όμήρους, γιά νά έ-
  οντώσουν παρέκει. Οί έδώ συνένο
  χοι καί υποστηρικταί των κακούρ
  νων αυτών, έ"ως πότε θά περιφέρων
  ται έλεύθεροι;
  Πότε θά καταλάβουν δλοι, ότι
  γιά νά λείψη ό άδελφοκτόνος πόλε
  μος, πρέπει νά λείψουν έκε,ΐνοι πού
  τόν όργανώνουν, διότι άλλος τρό·
  πος δέν ύπάρχεΐ; •
  γιά νά τής δώσω γιά άναδημοσίευ
  ση. "Ηθελα πολύ νά τής εχω
  γιά νά τής διαβάζω πάντα καί νά
  νοιώθω την ίκανοποίηση καί τή χα·
  ρά. Κολοσσιαία ποσά ήρχισαν νά
  ΐιροσφέρωνται άπό πάσης εθνικότη¬
  τος πρόσωπα καΐ διακεκριμμένοι
  ξένοι—δπως ασφαλώς γνωρ(ζ*τε—έ
  πεσκέφθησαν άμέσως την Έλλά·
  δα, μέ τό σκοπό, τή γρήγορη καί
  πλήρη αποκατασταθή των ζημιών
  καί των καταστροφών της. Μα ά-
  λοίμονο! Ή κατοχή, ήλευθέρωσε δ
  λας τάς έξευτελισμένας συνειδήσεις
  καί τα ταπεινά άνθρώπινα ράκη
  καί δπου πέρασε τα έγκατέλειψε,
  γιά νά συνεχίσουν μέ μανία την κα
  ταστροφή καί τή φριχτή τραγωδία
  των Λαών. Έτσι καί στήν Έλλά-
  δα. Κάτι "Ελληνες—δπως αύτοι
  αύτονομάζωνται — συμμαχήσαντες
  μέ πάσης εθνικότητος πρόσωπα, τα
  όποία τα διάφορα έχθρικά πρός την
  Ελλάδα κράτη έστειλαν σ' αυτήν,
  μέ άνεγνωρισμένους κατά την κατο¬
  χήν προδότας, οΐτινες εδρον άσυ¬
  λον είο τούς κόλπους αυτών, ήρχι¬
  σαν την τελείαν καταστροφήν καί
  6χι μόνον των πόλεων άλλά καί αύ
  των των άθώων Έλλήνων, οίόποΐοι
  μόλις άρχιζαννά άναπνέουν τόν έ-
  λεύθερο πιά άέρα. Είναι κάτι τό ά-
  περίγραπτο! Είναι κάτι τό άσύλλη-
  πτο τό δτι συνέβη καί έξακολουθεΐ
  νά συμβαίνη! Ή Άθήνα ή όμορφη
  άλλοτε πρωτεύουσα τοθ Έλληνικοΰ
  Κράτους, μετεβλήθη είς έρείπια καΐ
  είς άμορφες μάζες, πού καπνίζουν
  άκόμα. Καί οί δρόμοι της είναι [αίμα
  τοβαμένοι άπό αΓμα άθώων γυναι-
  κων καί παιδιών!
  Οί νέοι τρομεροί καί άιταίσιοι δή¬
  μισι, κάμνουν δτι τούς προστάζει ή
  έγκληματική τους ύποσταση, δ,τι
  τούς ένεπιστεύθη ή Γερμανική, Ίτα-
  λική καί Βουλγαρική διαθήκη. Νά
  σφάξουν, νά έρημώσουν νά κάψουν!
  Η διαθήκη τοθ θανάτου τοθ Έλλη
  νικοΰ Λαοΰ. "Ολοκλήρου τοθ Έλλη·
  νικοϋ ΛαοΟ. Χιλιάδες πολλές έπλή-
  ρωσαν μέ τό αί"μα των την άκριβή
  εκτελέση των δρων τής ταπεινής αυ¬
  τής διαθήκης καί οί σωροί των έρει
  πίων καί οί φλόγες των πυρκαϊών έ-
  σφράγισαν την καταστροφή. Τό πάν
  κατεστράφη. Μά Εμειναν τα έρείπια
  καί οί τάφοι. Όσοι άπέμειναν ά·
  ΙΚ.Α.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΕΡΟΠΟΡΙΑ »ιμρη 10. ιγμι
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοΰ Υπουργείον Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας.
  ■Υπό τοϋ κ.
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΝΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙ^ΑΚΜ.
  Έπιθέσεις βομβαρδιστικών Μπλέ-
  νεμ μέ συνοδεία μαχητικών γίνον
  ται βεβαία μόνο σέ στόχους πού μπο
  ροθν νά φθάσουν τα μαχητικά καί σέ
  καιρό κατάλληλο γι' αύτά
  Τέτοιου εΐδους έπιθέσεις άρχισαν
  στίς 10 Ίανουαρίου 1941 καί σέ διά
  στημα έ"ξ μηνών έγιναν 59 έπιδρομές.
  Στέλνεται μικρή δύναμι βομβαρδι
  στικών μέ δυνατή συνοδεία. Ηομβαρ
  διστικά καί μαχητικά συναντιοόνται
  στόν άέρα καΐ μαζί πετοθν πρός τόν
  στόχο. Ρίχνουνται οί βόμβες, τα μα-
  χητικά άερομαχοθν μέ έχθρικά κατα
  διωκτικά άν αύτά θελήσουν νά έπέμ
  βουν, καί όλόκληρος ό σχηματισμός
  έπιστρέφει στή βάση τού Αί έπιθέσεις
  συνοδευομένων βομβαρδιστικών προ
  ετοιμάζονται μέ τόν άκόλουθο τρό
  πό. Λίγες ώρες πρίν άπ' την έπιδρο·
  μή καθορίζεται ό τύπος των βομβαρ¬
  διστικών, πόσα άπ' αύτά θά πάρουν
  μέρος, καί τί εΐδους βόμβες θά ρί-
  ξουν. Όρίζεται ή ώρα, ό τόπος καί
  τό ϋψος τής συναντήσεως μέ τα μα·
  χητικά, χαράζεται ή πτήσις καί ή
  διεύθυνσις άπό την όποιαν θά πλη·
  σιάσοΐ'ν τόν στόχο.
  Μισή ώρα πρίν δοθούν όδηγίες
  στά πληρώματα, ό
  τοθ σμήνους πού θά
  άντισμήναρχος
  κάμη την επι-
  δρομή πέρνει άπό τούς άξιωματικούς
  επί των πληροφοριών δσο τό δυνα¬
  τόν περισσότερες λεπτομέρειες ,γιά
  τόν στόχο. "Αν ό στόχος είναι πλοϊα
  άγκυροβολημένα, πληροφορεΐται τό
  μέγεθος καί τόν τύπο καθ/·: πλοίου.
  Σημειώνει στόν χάρτη τή διαδρομή
  πρός τόν στόχο καί την έπιστροφή.
  "Ολες αύτές τίς λεπτομέρειες τίς
  δίνει ό άντισμήναρχος στά πληρώ¬
  ματα στό θάλαμο των έπιχειρήσε·
  ών καί δείχνει τόν στόχο επάνω σέ
  όθόνη. Παρόντες στόν θάλαμο εί¬
  ναι ό άξιωματικός των σημάτων καΐ
  των καιρικών συνθηκών. Ή χρησιμο
  ποίησις άσυρμάτου άπαγορεύεται.
  Καί έπειδή ή επίθεσις θά γίνη μέ τό
  φώς τής ημέρας δέν χρειάζονται οί
  περίπλοκες μέθοδοι πού χρησιμοποι-
  οθνται σέ νυκτερινάς πτήσεις. Οί πά
  ρατηρηταί
  χάρτες καί
  ■α-ή¬
  ΤΕΠΕΥΤΠΙΟ ΣΠηΠΙ_ΓΓ)~
  _Τλ ΕΡΕΙΠΙΡ)
  Δέν είναι άνάγκη νά περιγράψπ
  κανείς τήνίκαταστροφήΔέν εΐναιάνάγ
  κη νάζητήση κανείς νά την δή. Δέν
  είναι κανείς πού δέν την εΐδε.
  Κι' δ
  μως!"Ομως πάνωστάέρϊίπια, στά έρεΐ
  πια πού εδημιούργησαν οί κατακτη·
  ται, σωριάσαμε καί άλλα πολλά,
  τΐολύ περισσότερα άπό τούς κατακτη
  τάς. Ποιοϊ; εμείς οί "Ελληνες! Πότε;
  Όταν τριγύρω οί κίνδυνοι άπειλοθν
  την υπάρξη, τή ζωή, τήν άναγέννηση
  τίκ: Φυλής μας, τού Κράτους μας.
  έτοιμάζεται ή Τραπέζα τής
  είς τήν οποίαν ή Ελλάς θά
  ή θά εζήτει νά λάβη θέσιν
  ,.. πρός τάς θυσίας καί τούς
  'Γ'νδ.νας της. Οί Μεγάλοι της Σύμμα
  *^> οί ότιοΐοι ούχι άπαξ άνεγνώρι-
  Τη· % σημασίαν καί τούς καρπούς
  Τόν Ϊ^Χ^ ^^ δίπλσ τους· ε1ς
  μασ ^ελευθεριών άγώνα τής έτοί
  σιν Π *0<ΡαΛώς τιμητικήν διάκρι- ιται. Ολοκλήρου, σήμερον όπότε ' σ^Φ«ι τα ματιά πρός τήν Έλ- ' άλλοτε εΐχε στρέψει τ4. τήν χώρα αύττ), είς τή^, όποία γεννήθηκε τό φώς τής ελευθε¬ ρίας. Τότε δ,τε ό κόσμος δλος σχε δόν γονάτιζε σιγά σιγά στή βία καί στήν όργή τοϋ Ναζικοΰ στρατοΰ. Τήν έποχή έκείνη οί λέξεις ελευθε¬ ρία καί Ελλάς ήσαν ταυτόσημοι. Ό λόκληρος ό έλεύθερος κόσμος εθαύ¬ μασε τήν Έλλάδα. Καί ή Ελλάς ΰ· ψωσε καί ξανάναψε τούς άρχαίους βωμούς της, μέσα στόν καπνό καί τήν άσβόλη των γερμανικών όρδών, έμψυχώτρια πιά τής νέας περιόδου Γ)τις εσήμαινε τήν στροφήν πρός τήν ΝΙΚΗΝ καί τήν συντριβήν των δυνά- μεων τής Γερμανίας. Σήμερον τα ιδία πάλι μάτια, ε- στρεψαν πρός τήν Έλλάδα. Καί στό Έξωτερικό ή άπελευθέρωσις τής Έλ λάδος έορτάσθη σάν μιά διεθνής έορτή. Καί μιά έορτή, είς τήν πθίαν συμμετέσχε καί εΐχε τήν δ- θέ- σιν της διά νά πανηγυρίσΓ| κάθε αν¬ θρωπίνη ψυχή. Κάθε ψυχή πού δο- νίστηκε είτε άπό θαυμασμό, είτε ά¬ πό πόνο γιά τήν πατρίδα μας. "Η- πολύ νά εΐχα, μαζύ μου τίς έβιημερίδες τοθ έξωτερικοθ, κούουν τό ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Τό σάλπισμα πού μδς καλεΐ νά μαζευτοθμε. Τό σάλπισμα πού μας καλεΐ νά άνυψώ- σωμε, νά σώσωμε τήν Πατρίδα μας τήν Έλλάδα. Είναι τό τελευταΐο σάλ πισμα. ΕΓναι τό σάλπισμα πού βγαί· νει άπ' τα έρείπια καί τούς καπνούς πού έχουν ζώσει τόν Παρθενώνα καί άπειλοθν νά καταστρέψουν τήν ίστο- ρία μας καί τή φυλή μας. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ γείτονος ΝομοΟ είναι καιρός μας φαίνεται νά κυττάξουν τάς εργα¬ σίας των καΐ νά έννοήσουν επί τέ¬ λους 8τι τό Κράτος καί οί Νόμοι θά άποκατασταθοθν, είτε τό θέλουν εϊτε δχι. Διάτινας μάλιστα έξ αυτών θά ήτο ΐσως σκόπιμον άν επί τοθ παρόντος τουλάχιστον, παρέμενεν είς άφάνειαν ινα μή διά τής εμφανί¬ σεως των δίδουν αφορμήν είς διάφο· ρα σχόλια ουδόλως κολακευτικά διά τήν δρδσιν των κατά τό έγγύς πα¬ ρελθόν. Συνεννοήθημεν υποθέτομεν! ΝΑ ΙΑΡΓΘΗ ΜΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κατόπιν τής άποκηρύξεως τοΰ Κ.Κ.Ε. καί άπό τάς συνδικαλιστικάς Έρ «ΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Ίανουαρίου 1945 ΤΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝίΐ ΜΒΟΓ ΑΙΟΝ ΛΑϊΗΘΙΟΥ * πό τάς προχθεσινάς άνακοινώ- σεις τοϋ ΚυβερνητικοΟ Άντιπρο σώπου Ηρακλείου—Λασηθίου κ. Πά παδογιάννη πληροφορούμεθα δτι είς τόν γείτονα Νομόν παρουσιάσθη αν¬ τίδρασις της καί φωνασκίαι συνεπεία τής καταργήσεως τοθ Νομαρχιακοό| Συμβουλίου Λασηθίου. Γνωρίζοντες καλώς τήν κρατούσαν είς τόν γείτο να Νομόν κατάστασιν, δέν έχομεν καμμίαν αμφιβολίαν 8τι ή μεγίστη πλειονότης των Λασηθιωτών δχι α¬ πλώς ευμενώς άλλά ασφαλώς μετά μεγάλης ανακουφίσεως θά ύπεδέχθη τήν απόφασιν περί καταργήσεως τοϋ Συμβουλίου διότι άσχέτως τοθ άν καλώς ή κακώς έπολιτεύθη τουτο, ή ύπαρξις τού καί μόνον, έφ' δσον παρ' ουδενός Νόμου προβλέπεται, αποτελεί τεκμήριον πολιτικής άνωμα λίας καί παρατάσεως τής άτονίας κράτους καΐ Νόμων, οί δέ Λασηθιώ- ται, ώς γνωστόν, καί νομοταγεΐς καί φιλόνομοι είναι. Δέν ύπάρχκι συνε- πώς δευτέρα γνώμη δτι αρίστα ε πραξε ό κ. Παπαδογιάννης συντο- μεύσας τάς ημέρας τοθ παρανόμου αύτοΰ ανωμάλου έποχής τέκνου καί δτι άν δέν έπραττε ούτω θά ήτο υπό λογος άπέναντι τού Έθνους, τής Κυβερνήσεως καί τοθ λαοΰ, δστις τό¬ σον έλαχτάρησε τήν νομιμότητα. γατικάς Όργανώσεις τής Ελλάδος, εί μεθα περίεργοι νά μάθωμεν ποΐοι τέλος πάντων καί πόσοι είναι οί δπιιδοί των διαφόρων έπιτελών τής «Όργάνωσις» καί υπέρ τινος «λαοΰ» επί τέλους άγω νίζονται δήθεν καί κόπτονται αύτοι! "Αν πρόκειται διά τάς μερικάς εκα¬ τοντάδας των έπιστημόνων καί δήθεν διανοουμένων μέ τήν ά'ρρωστον φαντα¬ σίαν ώς καί διά τάς Ρλαχίσιας δεκά- δας των άνευ συγκεκριμένον δνόματος, έπιθέτου, επαγγέλματος, προελεύσεως καί καταγωγής «καθοδηγητάδων», θά προτείναμεν σοβαρώς νά τούς παραχω ρηθή μία μικρά έπαρχία τοΰ Κράτους διά νά ίδρύσουν έκεΐ μίαν δημοκρατί αν, καθ* δ σύστημα επιθυμοΰν, και νά χορτάσουν κατά κόρον «ελευθερί¬ ας». Θά μαςάπαντηθεϊ ΐσως δτι ό άν- θρωπς δέν ειμπορεί νά ζήση τρώγων τας μόνον «ελευθερίας» καί ότι πρό παντός χρειάζεται ψωμί. Σύμφωνοι! Άλλά τί θά μας στοιχίζει νά τούς συν τηροΰμεν διά νά τούς κάνουμε γοΰ- στο; Μήπως δέν τούς συντηροϋμεν καί τώρα χωρίς νά τό αντιλαμβανόμεθα; ΤΑΚΕΟΤΕΡΑΤΗΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑΕ Είς τό χωριό τής Κατερίνας, συνέ¬ βησαν καθώς μβς γράφει ή πο- λύτιμος φιλή μας, κωμικοτραγικά γε γονότα τάς τελευταίας ημέρας! Οί χωρικοί άπηυδήσαντες νά άκούουν τα «νέα»—καταλλήλως διασκευασμέ να φυσικά—άπό τό χωνί τής «οργά¬ νωσις» καΐ τό «θέλομε», «θέλομε», «θέλομε», ίχασαν επί τέλους τήν υ¬ πομονήν των καί συγκεντρωθέντες έ"να άπόγευμα συν γυναιξί καΐ τέ¬ κνοις, έθραυσαν τό «χωνί» είς τάς κεφαλάς των έκφωνητών, έξυλοκό- πησαν άγρίως τα παιδία τής «οργά¬ νωσις», Ικλεισαν τήν «Λέσχην» των καΐ τούς εδήλωσαν καθαρά, δτι άν τήν επομένην δέν μετέβαινον νά βο- ηθήσουν τούς γονεϊς των είς τούς άγρούς θά τα.... κρεμοθσαν άνάπο δα. Τα «παιδία» φυσικά συνεμορ φώθηκαν μέ τήν προσταγήν των ό μοχωρίων των. Καί έτσι έλαβεν αί σίως άδοξον τέλος ή «όργάνωσι» στό χωριό τής Κατερίνας! Είμεθα τώρα ύποχρεωμένοι νά τήν παρα¬ καλέσωμε νά μετοικΐση, είς άλλο χρησιμοποιοϋν τούς κάθε τόσο έξακριβώ- νουν τή θέση τοθ άεροπλάνου, Άπογειώνονται τα βομβαρδιστικά συναντοΰν τα μαχητικά καί δπλα μα 'ί πετοθν πρός τόν στόχο. Ι.ΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ ΞΗΡΟΥ ΕΙΣ ΥΓΡΟΙΊ ΓΗΛΗ 1) Θέσατε 145 δράμια έκ τής άπο- βουτυρωμένης κόνεως έντός στεγνής λεκάνης, προσθέσατε" βαθμηδόν 3 οκάδες 230 δράμια ζεστό νερό (ήτοι βρασθέν νερό πού άφέθη νά ψυχραν- θή). Άναδεύετε ζωηρώς καθ' δλον τόν χρόνον μέ ταρακτήν μέχρις ότου ή κόνις τελείως διαλυθή πρός Απο¬ φυγήν σχηματισμοθ θρόμβων. 2) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Βά λετε 3 οκάδες 320 δράμια ζεστό νε¬ ρό έντός εορυοτόμου άγγεϊου ή λε¬ κάνης. Λάβετε 145 δράμια άποβου· τυρωμένην γαλακτόκονιν καΐ ραντί- ζετε όλίγην επί τοϋ νεροΰ άναδεύον- τες ζωηρώς μέ έναν ταρακτήρα ί· ως δτου διαλυθή. Έξακολουθήσετε τήν άνάδευσιν προσθέτθντες όλίγην κατ' όλίγην τήν υπόλοιπον γαλα- κτόκονιν. (Έκ τοθ Γραφείου Ε. Υ. Σ. Β.) χωριό δπου υφίσταται άκόμη «όρ- τών Όσον άφορά τούς φωνασκοθνταςΐγάνωσι» 'ινα μή στερηθώμεν καί τούς άντιδρώντας έλαχιστοτά-ΙάνταποκρΙσεών της. Είμεθα βέβαι τους γνωστούς «παρτίνοντας» τοθ'ρι τιώς "" " θά τό πράξτ) ευχαρίστως! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ "ΟΡΓΑΓίίΙίΕΙΣ,, Εκατόν δέκα τέσσαρες άντιπροσω- ·■ ποι διαφόρων Έπαγγελμαηκών Όργανώσεων έσφάγησαν είς τάς Αθήνας ώς τοιούτοι. Διότι δηλαδή ήσαν Άντιπρόσωποι Εργαζομένων πολιτών. Αύτό τό καταγγέλουν οί έ- πιζήσαντες συνάδελφοί των είς τάς Αρχάς καί τοθ Σκόμπυ. Καλά αύ¬ τά, άλλά πώς τήν γλύτωσαν οί έπι- ζώντες; καί γιατί έσφάγησαν οί συ- νάδελφοί των άφοθ ήσαν άντιπρόσω- ποι Έργαζομένου ΛαοΟ; Ή εντύπω¬ σις τοό άγώνα ήτο δτι εγίνετο άπό τούς έργαζομένους κατά των κηφή- νων. Όμολογώ πώς δέν μπορώ νά βγάλω άλλο συμπέρασμα άπό τό παρακάτω. Ύπάρχει στήν υπόθεσιν τοθ άγώ¬ να κάποιο μυστικό τό οποίον δέν έ- γνώριζαν δλοι οί έργαζόμενοι ουτε ό λοιπάς κόσμος, αλοίμονον δέ σαυ- τόν ποθ τό άγνοοθσε. Μιά φορά ζήτημα επαγγέλματος δέν ήτο, γιατί άπό τοθ Βασιλΐά ώς τόν χωροφύλακα καί άπό τόν κληρι- κό Ιως τόν εργάτην δέν Ιγινε διάκρι- σις έπαγγελματική. Τότε θά ήτο ζήτημα ^ατομικόν, ζή¬ τημα ταυτότητος. Άν ήτο αύτό καΐ υπολογίσωμεν δλους τούς συνεργα- σθέντας παράγοντας έηρεπε ή ταυ¬ τότης αυτή νά είνε χρώματος έρυ- θροβ καί ύπογεγρσμμένη κατά τό ευαγγέλιον γράμμασιν Ρωμαΐκοϊς, Γερμανικοΐς, Βουλγαρικοΐς καί Έλ- ληνικοΐς διά τής άριστερας χειρός. Οσον γιά τήν σφραγίδα ίνα παρό¬ μοιον χαρτί, δέν μποροθσε νά σφρα· γισθή παρά μόνον μέ τήν σφρσγίδα τοϋ διαβόλου μέ τόν οποίον δλοι οί παράγοντίς σχί ίζί-νχσι !<ιφ ολιτισ άρθρον. Ό0 ¥2 ίς κ/ ♦σιλέ! ι κ' £μα .ριστ :ι «ς ύι ΐ ίσ της 'ότερα κατά· ίώς δ· τεστά- μέρος Υάτηρ δνομα ηλαδή σμονή άποι- πρώ- ρτος. 1Σ
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 1 Ίανουαρίου 1945
  II
  ΤΟΠΙΚΑ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  (Ή Έπιτροπή των Διατιμήσεων κα-
  θώρισεν τάς κάτωθι τιμάς επί είδών
  τής πρώτης άνάγκης.)
  Κ Ρ Ε Α Τ Α
  Α' κατηγορία άμνός έρίφιον, μό·
  σχος γάλακτος (μέ δλους τοΰς οδόν¬
  τας γάλακτος) δραχ. 190, Β'κατηγο-
  ρΐας Ζυγοθρι, δαμάλι (έφ' δσον φέ-
  ρουν άκόμη οδόντας γάλακτος) δρχ.
  160, Γ' κατηγορΐας Αΐγες, πρόβατα,
  βώδι, Άγελάδα (άνευ όδόντος γά¬
  λακτος) δρ. 130, ΧοιρΙδιον γάλακτος
  μέχρι 15 οκάδων δρχ 190, Κάπμοι,
  γδαρτός καΐ χοΐρος άνω των 15 οκά¬
  δων δρχ. 140, Γουροΰνα γεννημένη
  δρχ. 110.
  Ψ Α Ρ Ι Α
  Έξαιρετικά: Φαγκριά. συναγρΐδες,
  άστακοί. λιθρίνια, μπαρμπούνια άνω
  των 50 δραμίων έκαστον δρχ. 220,
  V
  κατηγορία: μπαρμπούνια, λιθρί-
  νια, βακαγάοι, καλαμόγουπες, σα-
  βρΐδια χονδρά, τορνάδες, σαργοί, χά
  ρακίδες, μελανούρια, σκαθάρια, σφυ
  ρίδες, ροφοΐ, στεΐρες πΐγγες δρ. 180.
  Β' καΐηγορία: ΜαρΙδες, φρίοοες,
  μεσόγοπες, όκταπόδια, σουπιές, κο·
  λιοΐ, παλαμίδες τόννοι, μαγιατικα,
  γαλέος, ρΐνα γδαρτή, σαρδέλλα, γά-
  βρος δρ. 140.
  Γ' κατηγορία, φραγάλια, μοσχο-
  χτάποδα,' σαλάχια, ράξες δρ. 80.
  Λ Α Χ Α Ν 1 Κ Α—Φ Ρ Ο Υ Τ Α
  Πράσα χονδρ. δρ. 17 λίαν. δρ. 22,
  Μανδαρίνια έξαιρετικά χονδρ. δρ.25,
  λίαν. 30, πορτοκάλια σουλτανί καΐ
  μυροδδτα 27, λίαν. δρ. 32, Άπαραί-
  τητος χωρισμός ποιθτήτων: Πορτοκά
  λια κοινά έξαιρετ. χονδρ. δρχ. 20,
  λίαν. δρ. 25, πορτοκάλια α' ποιότης
  χονδρ. δρ. 18, λίαν. δρ. 22, πορτοκά
  λια β' ποιότης χονδρ. δρ. 15, λίαν. 18
  Μανδαρίνια α'ποιότης χονδρ. δρ. 20
  λίαν. δρ. 25, Μανδαρίνια β' ποιότης
  χονδρ. δρ. 17 λίαν. δρ. 22, Κουνου
  πίδια χονδρ. δρχ. 25 λίαν. δρ. 30,
  Φυλλάδες, τσιμούλια χονδρ. δρχ. 12
  λίαν. δρ. 16, τσίμπες χονδρ. δρ, 18,
  λίαν. δρ. 23, λάχανο χονδρ. δρ. 20,
  λίαν. δρ. 25, λεμόνια χονδρ. δρ. 22,
  λίαν. δρ. 28, δεματικά διάφορα (ρα-
  πάνι ρόκα κλπ,) 4, λίαν. 5 δρ. κρεμ-
  μύδια ξηρά χονδρ. δρ. 24, λίαν. δρ.
  30, πατάτες χο δρ. δρ. 34 λίαν. 40,
  αύγά χονδρ. δρ. 12, λίαν. δρ. 15.
  ΩΡΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΟΠΛΟΦΟΡΩΝ
  Διά διαταγάς τής Στρατιωτικής Δι
  οικήσεως Ηρακλείου άπαντα τα έν
  τή πόλει καταστήματα τής κατηγορί
  άς έστιατορίων καί οίνομαγειρίων θά
  κλείουν άπό τής 8 μ. μ.
  Διά τής αυτής διαταγάς ή κυκλοφ
  ρία των πολιτών άπαγορεύεται διά
  μέν τούς έν τή πόλει καί προάστεια
  διαμένοντας, πέραν τής 23ης ώρας,
  διά δέ τούς έντός τής πόλεως, πέραν
  τής 10ης μ μ. ώρας.
  'Επίσης διά τής αυτής διαταγής ά
  παγορεΰεται ή κυκλοφορία καθ" δ-
  λας τάς ώρας τής ημέρας καί τής νυ¬
  κτός είς τούς μή έκτελοΰντας ϋπη
  οεσίαν όπλοφόρους.
  κ«
  Τα συμμαχικά στρατεύματα διέβησαν τόν Σάλμ.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ~
  Κατόπιν των λυπηρών έπεισοδίων
  των λαβόντων χώραν κατά την πά
  ρελθοθσαν νύκτα τής 13ης πρός την
  14ην Ίανβυαρίου τρέχοντος είς την
  περιοχήν των οϊκων άνοχής,
  Διατάσσομεν
  1) Κηρύσσομεν άπηγορευμένην ζώ
  νην διά τούς άντάρτας καί στρατιώ
  τας την περιοχήν των οϊκων άνοχής
  άπό τής 6ης άπογευματινής μέχρι
  τής 6ης πρωϊνής.
  2) Άπαγορεύομεν καΐ την είσοδον
  καί την δΐοδον έκ τής έν λόγω περι-
  οχής, παντός άντάρτου καί στρατι-
  ώτου ένόπλου ή άόπλου έκτός έκεί·
  νων οΐτινες πρόκειται δι' Υπηρεσίαν
  νά εΐσέλθωσι ή διέλθωσι έκ ταύτης
  3) Πάς δστις ήθελε φωραθή παρα-
  βαίνων την παρούσαν,θά συλλαμβά
  νηται, θά άφοττλίζηται εάν είναι έ'νο
  πλος καί θά παραπέμπηται πρός τι
  μωρίαν είς τό Στρατοδικείον.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  άντ)χης πεζικοΰ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ '
  Λαβόντες ύπ' όψιν τα μέχρι σήμε¬
  ρον παρουσιασθέντα εκτροπα, έξ ά
  φορμής τής έν καιρψ νυκτός κυκλο·
  φορίας μεμονωμένων ένόπλων μή έκ-
  τελούντων υπηρεσίαν καΐ πρός πρό
  λήψιν τοιούτων εφεξής,
  Διατάσσομεν
  1) Άπαγορεύομεν την έν καιρώ
  νυκτός καί ημέρας άπό σήμερον κυ¬
  κλοφορίαν μεμονωμένων ένόπλων
  έφ' δσον δέν άνήκουσιν είς τό Φρου-
  ρσρχεΐον Ηρακλείου καΐ δέν έκτε-
  λοθσιν υπηρεσίαν.
  2) Πάς δστις ήθελεν φωραθή παρα
  βαίνων την παροθσαν θά συλλαμβά·
  νεται θά άφοπλίζεται καί θά παρα
  πέμπεται είς τό Στρατοδικείον επί
  παραβάσει στρατιωτικάς έντολής.
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  άντ)χης πεζικοΰ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τώ μέλη τοΰ Δικηγορι·
  κου Συλλόγου Ηρακλείου είς συνε¬
  δρίασιν είς τ* ακροατήριον τοΟ Πρω-
  τοδικείου την 21 Ίανουαρίου 1945
  ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10 π. μ.
  Θέματα συζητήσεως: 1) "Εγκρισις
  ύπολογισμών προηγουμενων έτών,
  ψήφισις προϋπολογισμοθ 1945καΐκα
  θορισμός τής έτησίας είσφοράς 2)
  Συζήτησις επί τής Δικηγοριας άπό
  έπαγγελματικής απόψεως.
  Έν "Ηρακλείω τή 11 Ίανουςτρίου 1945
  Ό Πρόεδρος
  τοθ ΔικηγορικοΟ Συλλόγου
  ΕΜΜ, ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Διεύθυνσις Έπιμελητείας Στρα
  τευμάτων Κρήτης προκηρύσσει πρό¬
  χειρον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
  την άνάδειξιν έργολάβου παρασκευήν
  άρτου φρουρας "Ηρακλείου ένεργη
  θησόμενον είς τα Γραφεΐα τής Διοι
  κήσεως (Μέγαρον Στρατιωτικής Δι¬
  οικήσεως) την 18ην τρέχοντος μηνός
  καί περί ώραν 11—12 π. μ.
  Όροι συμφωνιών εισίν κατατεθει-
  μένοι είς τα Γραφεΐα|τής Διοικήσεως
  Δ)σιν Έπιμελητείας) ών οί βουλό
  μενοι δύνανται νά λαμβάνουσι
  γνώσιν.
  Ηράκλειον τή 15—1—45
  Ό Διευθυντής τής Έπιμελητείας
  ΜΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.
  Λοχαγός Έπιμελητείας
  ΕΛΛΑΣ.— Τώρα πού έπαυσαν αί
  έχθροπραξίαιλαμβάνονται μέτρα διά
  την ανταλλαγήν των αίχμαλώτων.
  Σκοπός τής άνακωχής ήτο νά κατα¬
  στή δυνατή ή συνεννόησις μεταξυ
  των άντιπροσώπων τοθ ΕΑΜ και
  τής Έλληνικής Κυβερνήσεως. Άλλ'
  έν δσω οί δμηροι κρατοΰνται δέν
  έπικρατεΐ εύνοϊκή άτμόσφαιρα διά
  την έναρξιν των συζητήσεων.
  Τό ΕΑΜ έξακολουθεΐ νά κρατή
  τούς όμήρους διότι σκοπός τού εί
  ναι νά έχη κάπου άντάλλαγμα κατά
  τάς συζητήσεις των άντιπροσώπων
  τού μετά της Έλληνικής Κυβερνή
  σεως.
  Άπό τής στιγμής πού εδόθη ή δια-
  ταγή «παύσετε πθρ» δέν έλαβον χώ
  ραν άλλα έπεισόδια.
  Είς τάς Αθήνας πολλοί οί όποΐοι
  είχον συλληφθεΐ καί έθεωροΰντο ώς
  ΰττοπτοι αφέθησαν έλεϋθεροι. Διωρί¬
  σθη δέ έπιτροπή ή όποία θά άποφυ
  λακίζη. έκείνους οί όποΐοι δέν βαρύ
  νονται μέ έγκλήματα κοινοθ ποινικοΰ
  δικαίου.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — Μαχαι
  διεξάγονται έντός τής Ούφαλίζ.
  Χθές ή 1η Άμερικανική στρατιά ά-
  πεΐχε 13 χιλιόμετρα έκ τοθ Σαίν
  Βίτ. Συμμαχικά στρατεύματα διέβη
  σαν τόν Σάλμ βορείως καί νοτίως
  τοΰ Βέν Σάλμ.
  Τα στρατεύματα τοθ στρατηγθϋ
  Πδτον κατέλαβον τό Νενίνγκ καί
  Βάϊς εκείθεν των Γερμανικών συνό-
  ρων. Σφοδρός αγών διεξάγεται πα¬
  ρά τό δάσος Άγκενώ.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Τα
  Ρωσσικά στρατεύματα έκυρίευσαν
  τό Κέλτσε όδικόν καί σιδηροδρομι-
  κόν κόμβον επί τής γραμμης Κρακο
  βίας—Βαρσοβίας—Μπρεσλαοο. Κα¬
  τά τάς 4 πρώτας ημέρας τής ρωσσι-
  κής έπιθέσεως αί στρατιαί τοθ στρα
  τάρχου Κόνιεφ εκάλυψαν τό ήμισυ
  τής αποστάσεως μεταξύ Βιστούλα
  καί τής γερμανικής μεθορίου. Κατά
  τάς δΰο πρώτας ημέρας οί Ρώσσοι
  έκυρίευσαν 116 άρματα μάχης καΐ
  άνω των 370 πυροβόλων.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.— Είς την Βουδαπέ-
  στην οί Ρώσσοι έκυρίευσαν τόν δυτι¬
  κόν σιδηροδρομικόν Σταθμόν, μίαν
  αποθήκην έμπορευμάτων καί 160 οί-
  κοδομικά τετράγωνα. Είς την Τσεχο
  σλοβακίαν έκερδίθησαν καί άλλα 10
  χιλιόμετρα παρά τό Λούτσενεκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Είς τάς Φιλιπ
  πίνας αί δυνάμεις τοϋ στρατηγοϋ
  Μάκ-Άρθουρ κατέλαβον τό Κατάμ·
  πλαν καί βαδίζουν πρός την Μανί-
  λαν έν όψει ασθενούς μόνον ίαπωνι
  κης άντιστάσεως.
  Άμερικανικά άεροπλάνα έξ άε·
  ροπλανοφόρων επετεθησαν κατά
  στόχων είς Χόγκ—Κόγκ.
  καί των λιμένων Σβάτο καί Άμόν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. —
  Κατά τάς τελευταίας 36 ώρας 7 χι-
  λιάδες συμμαχικά άεροπλάνα έπετέ
  θησαν εναντίον τής Γερμανίας. Χθές
  1200 Άμερικανικά βομβαρδιστικά £·
  πληξαν σιδηροδρομικάς έγκαταστά
  σεις είς τό Μόναχον καί Στουτγάρ
  δην. Άλλα Βρεττανικά άεροπλάνα
  έβομβάρδισαν έργοστάσια βενζόλης
  είς τό Ρούρ.
  Άεροπλάνα έξ Ίταλικών βάσεων
  έβομβάρδισαν στόχους είς την περιο
  χήν τής Βιέννης. 2200 τόννοι βομβών
  έρρίφθησαν επί των έργοστασίων
  συνθβτικοϋ |[πετρελα(ου τής Λόϊνα
  είς Νάζεμπουργκ. "Αλλα άεροπλάνα
  επληξαν εχθρικήν νηοπομπήν παρά
  τάς "Ολλανδικάς ακτάς καί πλοΐα
  συγκοινωνίας παρά την Νορβηγίαν.
  Άεροπλάνα Μοσκϊτος έβομβάρδι-
  σαν διά δευτέραν φοράν τό Βερολΐ
  νόν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή κακοκαιρία ήμπόδισε
  την ανάπτυξιν των έπιχειρήσεων. Πά
  ρετηρήθη μόνον περιπολιακή δράσις.
  Οί Γερμανοί απέτυχον νά έγκατα-
  στήσουν προγεφύρωμα είς την ανα¬
  τολικήν πλευρόν τής λΐμνης Κομάκιο.
  Αί τελευταίαι άνακοινώσεις
  τού οτρατηγείου Σκόμπυ
  ΚΟΙΜΟιΊΙΚΒ
  ΕΟΡΤΑΙ·—Αυριον εορτήν τοϋ "Αγίου
  Άθανασίου ιδέν έορτάζει ουτβ δέχεται
  έπισκέψεις ό κ. Άθανάσιος Δανέλλης δι-
  κηγόρος λόγς> πένθους.
  —'Επίσης δ κ. Άθανάσιος Γαίτάνης άρ
  τοποιός δέν έορτάζει οϋτε δέχεται επι·
  σκέψεις.
  —Ό κ. Άθανάσιος Σισμάνογλου Διευ-
  θυντής τής Τραπέζης τής "Ελλάδος δέν
  έορτάζει οθτε δέχεται έτΐισκέψεις.
  —'Επίσης δέν έορτάζϊΐ ό κ. Αντώνιος
  Σκουλικάρης λόγφ πένθους.
  —Στόν έορτάζοντα σήμερον Αντώνιον
  Μυλωνάκην ευχόμεθα χρόνια πολλά.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθούσαν έβδο-
  μάδα είς Γωνιές Μαλββυζίου, 19 έ^λε-
  κτοί άξιωματικοί διαφόρων άνταρτικών ό
  μάδων έβάπτισαν τό κοριτσΊκι τοΰ κ.
  Γεωργ. Κιντάρη όνομάσαντες αύτό Ειρή¬
  νην. Είς τε τοϋς γονεΐς καΐ άναδόχους
  ευχόμεθα νά τοίς ζήστι.
  ΕΥΧΑρΐΣΤΗΡΙΑ.—Τούς όπωσδήποτε
  συμμερισβέντας τό πένθος'μας επί τω θα
  νάτω τοϋ υίοΰ κα'ι άδελφοΰ μας Παναγιώ.
  τού, τούς παρακολουθήσαντας την κηδεί¬
  αν τού καί τούς καταθέσαντας στεφάνους
  ευχαριστούμεν θερμώς.
  Ή οϊκογένεια Παπά Ι. Χατζηδάκη η Μα
  θιουδάκη.
  —Αί οικογένειαι Χαραλάμπους Ε. Τα
  χατάκη καί ρεωργίου Ε. Ταχατάκη εΰ
  χαριστοϋν τούς κ. κ. 'Επιθεωρητάς των
  Δηρ· Σχολείων Ηρακλείου μετά τού προ¬
  σωπικού των, τόν κ. τοπικόν 'Εφορον
  των Προσκόπων μετά τοΰ έπιτελείου ΐου,
  τούς καταθέσαντας στεφάνους συναδέλ-
  φους διδασκάλους τής Ν. Άλικαρνασσοΰ
  κα'ι Άγίου Ιωάννου καί πάντας τοΰς υπο
  βαστάξαντας την σωρόν τοϋ άγβχττημέ-
  νου μας Χαραλάμπους άπό τής οικίας
  μας μέχρι τού νεκροταφείου.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Την έρχομένη Πέμπτη αναχωρεί ό γνω
  οχός Παραγγελιοδόχος τής πόλεώς μας
  κ. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ δεχόμενος πάσαν πά
  ραγγελίαν δι" "Αθήνας κα'ι Πειραια, κα-
  θώς καί μεταφοράν παντός δέματος.
  Πληροφορίαι άγγειοπλαστεϊον Νικ.
  έναντι Βιβλιοπωλείον Άλι-
  ΚΙΜΗΜΚΤΟΓΡΗΦΟΙ
  ΗΛΕΚΤΡΑ (πρώην
  ΣΗΜΕΡΟΝ 6—8 Τό
  στούργημα «Η ΦΩΝΗ
  ΝΟΥ». Μέ τούς Γκάρυ
  Χάρτιγκ.
  Την Πέμπτην
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΝΟχτες
  Πουλακάκη)
  κοινωνικόν άρι
  ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕ
  Κοΰπερ— "Άννα
  Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ
  Άλγΐρίου).
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον: 4-6 6-8 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΣΤΗΝΕΞΟΡΙΑ·
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ «Ή
  Μάλτα». Τό Νησϊ πού εδέχθη 3000 άερο-
  πορικές έπιθέσεις.
  Σ.Σ. Καθ" εκάστην δύο κροβολαί 4—6
  καί 6—8. Τετάρτη καΐ Παρασκευή μία
  ρροβολήδ— 8._________
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου.— Ό
  Στρατηγός Σκόμπυ συνεσκέφθη με¬
  τά τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως επί
  τοϋ ζητήματος των αίχμαλώτων συμ¬
  φώνως πρός τούς δρους τής έκε-
  χειρίας.Προέτεινεν δπως αίΒρεττανι-
  καί αρχαί έκλέξουν τόν απαιτούμε¬
  νον αριθμόν αίχμαλώτων άπό τούς
  μαχομένους σχηματισμούςτοϋ ΕΛΑΣ
  πρός ανταλλαγήν μέ ίσον αριθμόν
  έκ των ύπηρετούντων είς τάς υπό
  τάς διαταγάς τού δυνάμεις.
  Επί πλέον προτείνει δπως ό άπαι
  .ούμενος άριθμός ένόπλων πολιτών
  αίχμαλωτισθέντων παρά τού ΕΛΑΣ,
  εάν ύπάρχουν τοιούτοι, άνταλλαγή
  μέ την αυτήν βάσιν ενός πρός £να
  μέ ένόπλους πολίτας ευρισκομένους
  ήδη είς χείρας μας ευθύς ώς ό Ε¬
  ΛΑΣ γνωστοποιήσει τόν αριθμόν
  των είς χείρας τού προσώπων των
  ανηκόντων είς την κατηγορίαν αυ¬
  τήν. Επί πλέον αί Βρεττανικαί αρ¬
  χαί θά προβούν άμέσως είς διαβή
  ματα δπως είδοποιήσουν άπαντας
  τούς αίχμαλώτους τούς μή άνήκον
  τας είς τοΰς λοιπούς σχηματισμούς
  τοΰ ΕΛΑΣ περί των δρων τής έκε
  χειρίας. Θά ζητήσουν δέ άπό ίνα
  έκαστον άτομικώς εάν έπιθυμή νά
  παραδοθή είς τόν ΕΛΑΣ άνταλλασό-
  μενος ή νά άφεθή έλεύθερος έντός
  τής περιοχής ή όποία κατά την πε¬
  ρίοδον τής έκεχειρίας θά παραμεΐ
  1Ο νέα πλοία είς την
  Έλλάδα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ίανουαρίου.—
  Εγνώσθη δτι οί σύμμαχοι παρε-
  χώρησαν είς την Έλλάδα 10 νέα
  φορτηγά πλοΐα τύπου ΛΙμπερτεν,
  400 "Ελληνες ναυτικοί ανεχώρησαν
  έκ Λονδίνουδι'Ήνωμένας Πολιτείας
  πρός παραλαβήν των πλοίων.
  ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ηδν'ις ΣΕΚΕΡΙΔΟΥ, διπλωματοϋχος
  τοΰ άγγλοαμερικανικοΰ κολλεγίου
  καθηγήτρια άγγλικής διά τελευταίου συ
  στήματος παραδίδει κατ' οίκον μαθήμα
  τα. 'Επίσης παραδίδει μαθήματα πιάνου.
  Οίκία έναντι Μουσείου (καρά τό γκαράζ
  τού Έρυθροϋ Σταυροϋ).
  Ζητεΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα¬
  σιν πρός αγοράν.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας.
  ΖΗΤΕΪΤΑΙ πιάνο είς αρίστην κατάστα¬
  σιν ·κρός αγοράν. Πληροφορίαι παρ'
  ημίν.
  Οώτορινολαρυγγολόγος Ιατρός Γα¬
  λανάκης "Εμμ·, έν Γαλλία είδΐκευ-
  θε'ις δέχεται όδός Βασιλογεώργη 5 Περ-
  βόλα.
  ΖΗΤΕΪΤΑΙ.—Οπηρέτρια μέ καλάς συ
  στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο-
  ψορίαι παρά τα Γραφεΐα μας.
  Φυματιολόγος ΝΙΚΟ2Ι Μ. ΒθΠΑΤΖΗΣ
  Άκτΐνες ΡΟΕΤΟΕΝ τ. ίατρός των Σα
  νατορίων Πάρνηθος, Σωτηρίας επί 8ετΙαν
  καί βοηθός των καθηγητών κ. κ. Ββλτή
  κα'ι Βεγκλίδου.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Δ· ΔΕΣΠΟΤΛΚΗΖ
  Ό Πρίγκηψ Κύριλος τής Βουλγαρί
  ας άνακρινόμενος χθές ώς μάρτυς
  εδήλωσεν δτι ό βασιλεύς Βόρις τής
  Βουλγαρίας εφονεύθη υπό των Γιρ-
  μανών διά χορηγήσεως μεγάλης πό
  σότητος όξυγόνου είς την μασκαν
  τού κατά την μετ" άεροπλάνου επι
  στροφήν τού είς Σόφια.
  Δημοσιογραφικαί πληροφορίαι κα¬
  τόπιν τής συμμαχικής προελάσεως
  είς τάς Άρδένας, άναφέρουν δτι ή
  κατάληψις τοθ Σαίν Βίκ θά εσήμαινε
  τό οικτρόν τέλος των Γερμανικών
  έπιχειρήσεων είς τάς Άρδένας. Αύ¬
  τό έξηγεΐ καΐ τό δτι οί Γερμανοί ρΐ-
  πτουν συνεχώς ένισχύσεις είς τόν το
  μέα αυτόν διά νά δυνηθ-Όν νά τό
  κρατήσουν.
  Άναμένεται είς Αγγλίαν ό κ. Χαρ
  ρυ Χόπκινς προσωπικάς σύμβουλος
  τοΟ Προέδρου Ροθζβελτ δστις θά συ-
  ναντηθή μετά τοϋ κ. Τσώρτσιλ προ-
  κειμένου νά διαβιβάση ωρισμένας ά-
  πόψεις τού Προέδρου διά την μελλον
  τικην συνάντησιν των μετά τοθ Στρα
  τάρχου Στάλιν,
  ντ] υπό τάν έλεγχον των Βρεττανι-
  κων καί Κυβερνητικών Δυνάμεων
  "Όταν οί αίχμάλωτοι ούτοι άνα-
  κοινώσοον την εκλογήν των εγγρά¬
  φως, ό Στρατηγός Σκόμπυ θά λά-
  βτ) τα κατάλληλα μέτρα διά την δ¬
  σον τό δυνατόν ταχυτέραν άπελευ
  θέρωσίν των. Πρέπει έν πάσει πε¬
  ριπτώσει νά κατανοηθή, δτι λόγω
  τοθ γεγονότος τής κατ' ανάγκην α¬
  πομακρύνσεως μερικών έκ των αίχ¬
  μαλώτων άπό τόν τόπον δπου έλάμ-
  βανον χώραν αί συγκρούσεις εί¬
  ναι άνάγκη νά παρέλθη χρονικόν
  τι διά,στημα πρίν δλοκληρωθή ή έ
  φαρμογή τοΰ σχεδίου τούτου.
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ λαμβάνει
  υπό σημείωσιν δτι ή Έλληνική Κυ
  βέρνησις έχει ήδη δηλώσει δτι δέν
  θά έπακολουθήσουν άντίποινα εναν¬
  τίον άτόμων άναμιχθέντων είς τάς
  προσφάτους έχθροπραξίας, πλήν έκεί
  νων άτινα θά άποδειχθοϋν ένοχα
  πράξεων αντιθέτων πρό τούς νόμους
  τοϋ Πολέμου καί τοΰ Κοινοΰ Ποινι-
  κοθ Δικαίου.
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ έ"χει ήδη δια
  βεβαιωθεΐ δτι ή Έλκηνική Κυβέρνη¬
  σις είναι διατεθειμένη νά αποδεχθή
  τα ώς άνω. "Εναρξις των καταλλή
  λων μέτρων θά γίνη, ευθύς ώς τεθεΐ
  είς εφαρμογήν ή έκεχειρία την 15ην
  Ίανουρίου.
  Τάέλληνικά ζητήματα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ιανουάριον —
  Ό κ. Τσώρτσιλ εδέχθη χθές άντι
  προσώπους τής έκτελεστικής έπιτρο-
  πής τοΰ έργατικοΰ κόμματος Αγγλί¬
  ας μετά τής οποίας συνεσκέφθη επί
  μακρόν. Μετά την συζήτησιν εξεδό¬
  θη έπίσημος ανακοίνωσις δι' ής έγνώ
  σθη δτι έλαβον χώραν συζητήσεις
  επί τής πορεΐας τοθ έλληνικοθ ζητή¬
  ματος.
  Δέσμευσις έχθρικών
  περιουσιών
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου.— Εδη¬
  μοσιεύθη Νόμος διά τοθ δπ·(ου έπα-
  νέρχονται έν Ισχύϊ άπαντες οί Ν6-
  μοι τής 9ης καί 10ης Νοεμβριού 1940
  περΐ δικαιοπραξιών καί μισεγγυήσε-
  ως έχθρικών ,περιουσιών καΐ καθο-
  ρισμοθ ώς έχθρικών κρατών τής Ι¬
  ταλίας, 'Αλβανίας καΐ Γερμανίας.
  "Απασαι αί άπό 28 Όκτωβρίου
  1940 μέχρι τής δημ .ισιεύσεως τοθ
  Νόμου γενόμεναι πράξεις, έφ' δ¬
  σον δι' αυτών έκτήθησαν ή κτων
  ται δικαιώματα, ώφελήθησαν ή'ώ-
  φελοθνται έχθροΐ, δύνανται ν" άκυ-
  ρωθώσι δικαστικώς κατόπιν άγω-
  γής εγειρομένης υπό τοΟ Δημοσίου.
  Αντικατάστασις δή¬
  μαρχον έπικρατείας
  ΑΘΠΝΆΙ 1(3 Ίανουαρίου.— Ή Κυ
  βέρνησις απεφάσισε την αντικατάστα¬
  σιν _ των Δημάρχων Αθηνών—Πει¬
  ραιώς. Τό ίδιον μέτρον θά ισχύση καί
  δι_° όλους τούς δημάρχους τής Έλληνι-
  ν7"· ΈπικρατεΙας,,
  Τό πτώμα Καβράκου
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίβυ.— Σήμε¬
  ρον την πρωΐαν ανευρέθη τό πτώμα
  τοΰ στρατηγοΰ Καβράκου ένταφια-
  σμένο προχείρως έντός άναχώματος
  παρά τα Πατήσια.
  Ό κ. Σοφούλης
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου.—Ό Άρ
  χηγός των Φιλελευθέρας %. Σοφούλης
  επεσκέφθη την μεσημβρίαν τής χθές
  τόν Υπουργόν των Εξωτερικών κ. Σο-
  φιανόπουλον μετά τοΰ όποίου συνωμί-
  λησεν επί τής πολιτικής καθόλον κατα
  στάσεως.
  Οί μισσοί των ύπαλ)λων
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου.— Άνε·
  κοινώθη αρμοδίως παρά τοϋ 'Υπουργι-
  κοϋ Συμβουλίου ότι θά χορηγοΰνται είς
  τό ακέραιον οί μισθοί των δημοσίων
  ύπαλλήλων άπό 1ης Φεβρουαρίου.
  Ό νέος Νόμος
  διά τό ενοικιοστάσιον
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου.— "Υπό
  τοϋ υπουργείον Δικαιοσύνης καταρτίζε-
  ται δ νέος νόμος περί ενοικιοστασίου.
  Δι' αυτού καθορίζονται τα καταβληθη-
  σόμενα υπό των ένοικιαστών μισθώμα-
  τα, διά πάσαν δέ διά τό μέλλον αύξο-!
  μείωσιν αυτών θά άφίνεται εύχέρεια
  είς τόν κ. Υπουργόν τής Δικαισσύνης
  δπως δι' αποφάσεως αύτοϋ κανονίζει
  ταύτην.
  Οί «Τάϊμς> διά την
  Ρωσσικήν επίθεσιν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ίανουαρίου.— ΟΙ
  Τάϊμς άναφερόμενοι είς την νέαν Ρωσ-
  σικήν επίθεσιν γράφουν ότι οί Ρώσσοι
  θά διεξαγάγουν 10 εβδομάδων χειμερι-'
  νάς μάχας καί ότι ή έκστρατεία τής 11ο-
  λωνίας είνε πολύ μεγαλυτέρας σημα-
  σίας ή τής ουγγαρίας.
  » ·* ε ι »
  Αί άμερικανικαΐ
  απώλειαι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ίανουαρίου.— Ό
  Ύπουργός των Στρατιωτικών των 'Η*'
  νωμένων Πολιτειών κ. Στίμσον έδήλω-'
  σεν ότι αί Άμερικανικαί απώλειαι άνέρ-'
  χονται είς 40 χιλιάδας. Ό άριθμός
  τος είνε μικρότερος των συλληφθέντων*
  Γερμανών αϊχμαλώτων. Αί Γερμανικαί
  απώλειαι άνέρχονται είς 90 χιλιάδας.
  ιρα
  Λ πού ι
  »ξα τούς
  ανοθργο
  |ίΐάντ
  33 Στάλιν
  |^ Ρώσσου
  4ι Αυτή
  Ι~ϋς Γ£
  ιβνκαί λι
  τή
  ή
  Μάξέ
  ; μ ΐροσπ
  ·ϊ|η| νά ι
  ρτερά κ
  κρβενος ί
  3άναισχυνι
  "4 κυνη-
  ιοίις ψεύ'
  Γίρμανο
  ' Μαγδι
  Ί» τΐ)ς χ
  ε
  ΥΣΤγ,ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ν
  "Ηρχισεν ό πόλεμος
  κατά τής Βαρσοβίας; - *
  Ιρ
  πληροφορίας μή επιβεβαιωθείσας εισέτι
  υπό τής Μόσχας, ήρχισαν Ρωσσικαί Ι*
  χειρήσεις διά την απελευθέρωσιν $
  Βαρσοβίας. Κατά τάς αύτάς πληροφ*]
  ρίας ήρχισαν νέαι Ρωσσικαί έθέ4^
  κατά μήκος των συνόρων τής
  ή Ποωσσίας,