95852

Αριθμός τεύχους

4879

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  !«ιι
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξά μηνός 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  4
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε1ΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ »879
  ΥΠΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΠΑΗΙΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ή σχετική υφεσις' την ο¬
  ποίαν παρουσίασεν ή κατά¬
  στασις έν Εύρώπη κατά τάς
  τελευταίας ήμέρας,παρήλθεν.
  Καί ήδη είσερχόμεθα είς
  νέαν οξείαν κρίσιν. Τό Τσε-
  χοσλοβακικόν έμφανίζεται
  καί πάλιν υπό οξείαν μορ¬
  φήν μετά τα τελευταία αί-
  ματηρά έπεισόδια Τσέχων
  καί Σουδιτών. Καί τό Ίσπα-
  νικόν, πού έπιστεύθη πρός
  στιγμήν ότι θά έξομαλύνετο,
  Ιδία μετά την συμφωνίαν
  τής Έπιτροπής μή επεμβά¬
  σεως περί άνακλήσεως των
  ξένων έθελοντών, έλαβεν α¬
  ποτόμως έξαιρετικώς επικίν¬
  δυνον τροπήν. Οί βομβαρδι-
  σμοί άνοχυρώτων πόλεων,
  των οποίων ό άμαχος πλη-
  θυσμός, άθώα γυναικόπαιδα
  καί άνήμποροι γέροντες, εύ¬
  ρον τόν ©ίκτρότερον θάνα¬
  τον καθώς καί ό βομβαρδι-
  σμός τοϋ καταφυγίου των ξέ-
  νων προξένων, εΐκοσι χιλιό-
  μετρα μακράν τής Βαλεν-
  θίας έν συνδυασμώ καί πρός
  τούς βομβχρδισμούς καί την
  καταβύθισιν τριών αγγλικών
  καί ενός γαλλικοΰ, σκαφών,
  έξήγειραν την κοινήν γνώ¬
  μην τής Αγγλίας καί Γαλ-
  λίας, συνέτειναν δέ είς τό
  νά άφυπνίσουν την διεθνή
  συνείδησιν καί νά έμφανί-
  σουν ενώπιον της, τούς τε-
  ραστίους κινδύνους πού δή-
  μιουργεΐ διά την παγκόσμι¬
  ον ειρήνην ή τραγωδία τή5
  νΙβηρικής.
  Τόση μάλιστα είνε η τα-
  ραχή καΐ ή άγωνία πού εδη¬
  μιουργήθη είς Λονδίνον καί
  Παρισίους, ώστε ελέχθη ότι
  υπό την πίεσιν τής κοινής
  γνώμης, ή Αγγλικη κυβέρ¬
  νησις απεφάσισε ν' αναλάβη
  πρωτοβουλίαν αποφασιστικώς
  καί ραγδαίας ενεργείας πρός
  άμεσον σύναψιν άνακωχής
  έν Ισπανία καί εξεύρεσιν
  τρόπου όριστικοΰ τερματι-
  σμοΰ τού εμφυλίου σπαραγ-
  μοϋ. Καί δέν θεωροΰν μέν
  την πληροφορίαν αυτήν ώς
  άκριβή αί Γαλλικαί έφημερί-
  δες αί οποίαι καί γράφουν
  ότι άπό τόν κ. Τσάμπερλαιν
  δέν είμπορεϊ κανεΐς νά ά-
  ναμένητοιαύτην κολοσσιαίας,
  ίστορικ'ής σημασίας πρωτο¬
  βουλίαν. Πρέπει εν τούτοις
  νά θεωρήται βέβαιον ότι ή
  "Αγγλικη άδράνεια δέν θά
  διαρκέση επί μακρόν. Καί
  άν δέν δράση ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν, τότε πιθανώτατα, είς
  την θέσιν τού θά έλθουν αλ-
  λοι τολμηρότεροι. Είνε χα-
  ρακτηριστική ,ή είδησις την
  οποίαν μετέδωκε προχθες το
  Λονδίνον, ©τι ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν έστράφη «Ρ«ς τόν κ.
  ΤΗντεν, τόν οποίον είχεν
  έξαναγκάσει πρό καιροϋ είς
  παραίτησιν, καί τόν παρεκά
  λεσε θερμώς είς πολύωρον
  συνάντησιν καί συνομιλιαν
  των, νά επανέλθη είς την κυ
  βέρνησιν. Καί εϊνε^ επίσης
  χαρακτηριστικόν το ότι ο κ.
  'Ηντεν, εδήλωσεν ότι μονον
  τό υπουργείον των "Εξωτερι¬
  κών θά εδέχετο ν' αναλάβη
  διά νά εφαρμόση την πολι¬
  τικήν τού καί υπό τόν όρον
  ότι θά έσχηματίζετο Κυβέρ-
  νηοις εύρέως συνασπισμου,
  περιλαμβάνβυσα απαραιτή¬
  τως είς τούς κόλπονς της καί
  τόν κ! Τσώρτσιλ. Αποτελεί
  τό νεγονός τούτο μίαν εμμε-
  σον όμολογίκν χαί αναγνώ¬
  ρισιν τής άποτυχίας τής πό
  λιτικής «ΰ κ. Τσάμπερλαιν
  καί απόδειξιν συγχρονως^ων
  άνησυχιών πού εμπεει η *α
  τάστασις τής Εύρώηης είς το
  Λονδίνον. ,
  Καί οταν οί τόσον ψυχραι-
  μοι καί φλεγματικοί Αγ¬
  γλοι «ρχίζβυν νά καταλαμ-
  Ιάνωνται από άχ ησυχίαν και
  νά έκδηλώνουν ταραχήν
  «αί αγωνίαν/δικαιολογουν-
  νομίζβμεν ολβι «-» φ«"
  βοι διά τό μέλλον. Άλλά
  δέν άνησυχεΐ, είπομεν, τό
  Λονδίνον μόνον. Άνησυ-
  χοΰν έξ 'ίσου καί οί Παρίσι¬
  οι. Εγνώσθη μάλιστα σχε
  τικώς δτι ή Κυβέρνησις Ντα-
  λαντιέ απεφάσισε νά επιδιώ¬
  ξη παντί τρόπω καί νά επι¬
  τύχη την άνάκλησιν των ξέ-
  νων έθελοντών έξ Ίσπανί-
  ας, εάν δέ άποτύχη θά δή
  λώση ότι θεωρεΐ ώς άμεσον
  τόν έκ των νώτων της κίν¬
  δυνον καί θ' αναλάβη πρω
  τοβουλίαν καί πλήρη ελευ¬
  θερίαν δράσεώς πρός αντιμε¬
  τώπισιν τού. 'Ετσι έξηγεί-
  ται καί ή πίεσις την οποί¬
  αν άσκεϊ επί τής Σοβιετικής
  Κυβερνήσεως ν' αποδεχθή
  τό αγγλικόν σχέδιον εκκε¬
  νώσεως τής 'Ιβηρικης υπό
  των 'ξένων έθελοντών. Τό
  Ίσπανικόν έπομένως ειμπο¬
  ρεί νά είπη κανείς, χωρίς
  τόν κίνδυνον νά χαρακτη-
  ριαθή ύπερβολικός, ότι εισήλ¬
  θεν ήδη είς την κρισιμωτέ-
  ραν φάσιν τού. Καί έκ τής
  εξελίξεως των έξ αύτοϋ προ-
  κυψάντων ζητημάτων θά ε¬
  ξαρτηθή λίαν συντόμως μά¬
  λιστα καί ή τελική διαμόρ-
  φωσις τής πολιτικής των δι¬
  αφόρων Κρατών καί ιδία τής
  Αγγλίας καί ή θέσις τής
  Εύρωπαΐκής είρήνης. Ποία
  όμως θά είναι η έριστική
  διαμόρφωσις τής καταστάσε-
  ωςδέν ειμπορεί νά προείπητις
  τις μεχά θετικότητος καί'πε-
  ποιέησεως,οϋτε καί διάτόλίαν
  έγγύς μέλλον. Βέβαιον μό¬
  νον δύναται νά θεωρήται
  άπό τούδε, ότι θά εξαρτηθή
  κατά πρώτιστον καί κύριον
  λόγον έκ των άποτελεσμά-
  των πού θά έχουν αί συντε·
  λούμεναι ήδη είς Λονδίνον
  πολιτικαί ζυμώσεις. Καί κυ·
  ρίως έκ τοΰ πιθανοΰ άνα-
  οχηματισμοΰ τής Κυβερνή¬
  σεως Τσάμπερλαιν, έκ τής
  εύρύτητος τοΰ άνασχηματι-
  σμοΰ καί έκ των προσώπων
  πού θά μετάσχουν είς την
  νέαν Κυβέρνησιν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  μοποίησις αυτή τοθ τσεμπεριοθ
  προάγει καί μεταξύ των κοσμικών
  καθαρώς συγκεντρώσεων τής επο-
  χής τόν «ντόπιον άέρα» διά τόν
  οποίον τόσον ένδιαφέρονται οί
  ξένοί;
  — "Ισως νά έπιτυγχάνεται καί
  αύτό. Τό γενικόν ενδιαφέρον άλ¬
  λως τε καταντά πολλές ψορϊς ά-
  σχετον μέ τάς αυστηράς δποδεί-
  ξεις τοθ συρμοθ. Είνε καϊ λιγάκι
  προσωπική Ιμπνευσις. Καί ή προ-
  σωπική Ιμπνευσϊς, ώς σκοπός ψυ-
  χολογικός καί κοινωνικάς, είνε
  πολλές φορϊς στενώς συνδεδεμένη
  μέ^τήν μορφήν τοθ τόπου.
  Ό διάλογος άντιγράφεται άπό
  σχετικήν συζήτησιν. "Αν καί ανε¬
  ξαρτήτως αύτοθ, τό πραγμα εχει
  όμολογουμένως όρθήν βάσιν. Οί
  «έστέτ» πού περιέρχονται τόν κό¬
  σμον άλλά καί οί απλώς ένδιαφερό
  μενοι διά τούς ιδιαιτέρους τόπους
  καί τα ιδιαιτέρα μέσα, δίδουν με¬
  γάλην σημασίαν σέ κάτι τέτοιους
  συνδυασμούς, Καί μιά κοντέσσα
  τής Βενετίας μπορε'. νά μεταχει
  ρίζεται άκόμη τή «μαντήλια» μέ
  χρώμα θαλασσί. Καί νά ξανακά
  τροβαδοΰρο τόν^περαστικό ξένο:
  "Ω τα κρουστά πώς άνεσήκωνες
  μετάξια,
  επάνω άπό τό πόδι τό γραμμένο.
  Μ' Ινα λόγο νά εμπνέη καί νά
  ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΣΕΜΟΕΡΙ
  Τα Κρν]τικά τσεμπέρι ήρχι¬
  σε νά χρησιμοποιήται ευρύτατα.
  Κυρίαι καί δεσποινίδες ανωτέρων
  κοινωνικών τάξεων προκειμένου
  «νά πεταχθοθν κάπου» τάς ώρας
  πού καίει ό ήλιος, τό χρησιμο-
  ποιοΰν ώς τό πρώτον πρόχειρον κά
  λυμμα. ΙΙρόκειται ϊσως γιά τσεμπέ
  ια μεταξωτά. Άλλά τί σημαίνει;
  Τό ούσιώδες είναι δτι χρησιμο-
  ποιεΐταχ τα τσεμπέρι. Ποίος ξέ·
  ρε: άν καί ή πλάζ εφέτος δέν γε-
  μίση άπό τέτοια καλύμματα.
  —Είναι άλλως τε πρακτικά καί
  έλαφρά τα καλύμματα αύτά, θά
  Ιλεγεν δ πρώτος πού θά τα έ·
  πρόσεχε.
  Άλλά μήπως είναι μόνον αδτά
  πρακτικά καί έλαφρά; Καί πολλά
  άλλα ειδή τής λαίκής χειροτεχνί-
  ας περιφρονοθνται άδίκως. Καί
  αύτά είνε δυνατόν νά ύπεισέλθουν
  εις τούς συνδυασμούς τοθ συρ-
  μοθ, χωρίς νά υποτιμήσουν τό ά
  τομον. ΑΕ κοσμικαί έμφανίσεις
  δέν άποτελοθν απλώς ζήτημα
  «Εύρωπα'ικών» είδών. Είνε κα
  χά πολύ καί ζήτημα έγχωρίου
  τέχνης· Όχι τόσον διότι έξυ-
  πηρετοθν την εθνικήν οίκονομί
  «ν άλλά διότι κυρίως ίχουν
  στενήν σχέσιν μέ την κοινήν αί-
  σθητικήν.
  —Ώστόσο χό τσεμπέρι τί έ-
  ξυπηρετεί συγκεκριμένως; Την αί-
  σθητικήν ή την οίκονομίαν;
  __Καί τα δύο. Πρό πάντων 2-
  μως δίδει έκφρασιν είς τό πρόσω¬
  πον— την έκφρασιν πού θαυμάζο¬
  μεν πολλάκις στίς κοπέλλες των
  άγρών άλλά καί πού μπορεΐ νά
  θαυμάσιομεν καί είς τάς πόλεις
  ώς εκδήλωσιν καλλονής μαζύ καί
  ΚρητικοΟ χρώματος.
  — θελειςνά π^ς βτι ή
  Ινθουσιάζη. Νά τραβ£ άπό λόγους
  καθαρώς προσωπικούς. Κι' αύτό
  γιατί κυρίως δέν θά λησμονή τούς
  τοπικούς τρόπους—5,τι είνε μέσα
  στήν Εστορία καί τό χρώμα τοθ
  τόπου της.
  * *
  Έκπληττόμεθα πολλάκις γιατί
  οΣ ξένοι πού μας έρχονται, δέν
  περιφρονοθν οδτε 2να ταπεινό
  στιβάνι, οδτε μιά βούργια Κρη¬
  τική. ΪΙόαη έκπληξις 8μως θά
  καταλάβη άκόμη τόν έντόπιον, δ-
  ταν μάθη δτι τα Κρητικά αύτά
  ειδή «φιρμάρονται» σέ ώρισμέ
  να σαλόνια πού συγκεντρώνουν
  οί κοσμογυρισμένοι τίς άναμνή
  σεις τους! Ή πληροφορία ούτή ϊρ
  χεται άπό άξιόπιστη πηγή. Φαν-
  τάζομαι δέ δτι μπορεΐ νά συν-
  δεθή έκτός άπό την καθημερινή
  ύπόθεσι τής προαγωγής τής
  λαίκής μας χειροτεχνίας καί μέ
  τό θέμα τοϋ παρόντος αύτό καθ' έ-
  αυτό: τή χρήσι τοθ ΚρητικοΟ
  τσεμπεριοθ. Γιατί καί ίνα τέ-
  τοιο τσεμπέρι μπορεΐ νά άποτε
  λέση μιά ώ;αία άνάμνησι γιά ί¬
  να ξένο. Άλλά καί μιά διαφήμι-
  αι τής χώρας μας, άπό τίς δί}-
  μιουργικώτερες.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΧ
  Ο κ. ΜΠ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  Είς τό θέατρον Πουλακάκη
  θά συγκεντρωθοϋν σήμερον
  την ΙΟην πρωϊνήν τα Διοικητι
  κά Συμβούλια των Γεωργικών
  Συνεταιρισμόν τοθ νομοθ μας
  καί πλήθη συνεταιριστών καί
  άγροτών διά ν' άκούσουν τόν
  Πρόεδρον τής Έθνικής Συνο-
  μοοπονδίας των Συνεταιρι-
  σμών ό οποίος θά όμιλήσΓ)
  διά την σημασίαν καί τούς
  σκοπούς τοθ νέου νόμου περί
  Συνεταιρισμόν. Καί θά έχη
  ή Γεωργοσυνεταιριστική αυτή
  συγκέντρωσις εξαιρετικήν ση¬
  μασίαν. Διότι είς αυτήν δέν
  θ' άναπτυχθοΰν απλώς αί δια-
  τάξεις ενός νέου νόμου. Θά
  εκτεθούν αί βασικαί, κατευ
  θυντήριοι γραμμαί τής γεωργι
  κης πολιτικής τοϋ νέου Κρά
  τους, άπό τόν άρμοδιώτερον
  έκπρόσωπόν τού. Θά συζητη
  θοϋν δλα τα γεωργικά προ
  βλήματα πού άπασχολοθν τόν
  τόπον μας. Θά ακουσθή Ενός
  Ομνος πρός την γεωργίαν,
  πρός την γήν καί τούςκαλλιερ
  γητάς της. Θά γίνη £να ώραι
  όν κήρυγμα τής συνεταιριστι-
  κής ίδέας. Καί θά τονώθη τό
  αΐσθημα τής πίστεως καί τής
  αΐσιοδοξίας διά τό μέλλον.
  Ό κ. Μπάμπης Άλιβιζδ-
  τος, τοθ όποΐου την καλήν α¬
  νάμνησιν ώς Νομάρχου διατη
  ρεί ό τόπος μας, νέος έπιστή
  μων, είδικευμένος είς την γε-
  ωργικήν οΐκονομίαν μέ εύρεί-
  ας σπουδάς έν Παρισίοις καί
  γνώστης δλων των γεωργικών
  προβλημάτων τής χώρας, των
  οποίων την μελέτην καί λύσιν
  άνέλαβεν ώς Γενικάς Γραμμα
  τεύς τοθ ύπουργεΐου Γεωργί¬
  ας, ώς ύποδιοικητής τής Άγρο
  τραπέζης καί Πρόεδρος τήο
  Έθνικτ]ς ΣυνομοσπονδΙας των
  συνεταιρισμών, έμπνέεται άπό
  £να εΐλικρινή καί μεγάλον εν¬
  θουσιασμόν διά την ανάπτυ¬
  ξιν τί)ς Έλληνικής Γεωργίας.
  Καί'αύτόν τόν παλμώδη εν¬
  θουσιασμόν θά μεταδώση είς
  τούς αγρότας μας διά τής ση-
  μερινής μετ* αυτών έπικοινω-
  νίας τού. Άλλά, κυρίως, εί¬
  πομεν, θά τονώση. την κίνη¬
  σιν καί την ιδέαν των συνεται
  .ρισμών. Καί έχει τουτο ίδιαιτέ
  ραν δλως αξίαν. Διότι οί συ·
  νεταιρισμοί άποτελοϋν όργα
  νισμούς σπουδαιοτάτης χρησι-
  μότητος καί μεγίστης σημασί¬
  ας καί διά τούς γεωργούς
  ώς άτομα καί διά την έν γέ¬
  νει εθνικήν οίκονομίαν. Οί συ
  νεταιρισμοί άποτελοϋν την
  έκφρασιν τής οημερινής οίκο-
  νομικής πραγματικότητος. Έ-
  ξετιήγασαν άττό μίαν ιστορι¬
  κήν άναγκαιότητα διά νά έκ-
  πληρώσουν έ'να μεγάλον καί
  επιτακτικόν σκοπόν: Την οίκο
  νομικήν καΐ πολιτικήν χείρα
  φέτησιν των καλλιεργητών
  τήςγής.Τήνάπαλλαγήντων άπό
  την παρασιτικήν εκμετάλλευ¬
  σιν. Την ομαδικήν δρδσίν των
  πρός καλυτέραν περιφρούρη¬
  σιν, εξυπηρέτησιν καί προα-
  γωγήν των συμφερόντων των,
  πού έ'χει ώς ψυσικήν συνέπειαν
  ϊήν «ϋξησιν ττ|ς παραγωγής
  καί τοθ πλούτου των καί φυσι
  κά την αύξησιν καί τοθ έθνι
  κου πλούτου. Καί δέν είναι
  ΰπερβολή εάν είπη κανείς δτι
  ό άριθμός των συνεταιρισμών
  είς μίαν χώραν, αποτελεί συγ¬
  χρόνως τόν βαθμόν τής προό-
  δου της, τοθ οίκονομικοθ
  συγχρονισμοθ καί τοϋ πολιτι-
  σμοΟ της. Εύτυχώς δέ ή Ελ¬
  λάς καί ή Κρήτη ειδικώτερον
  δέν ύστερεΐ άπό τής απόψεως
  αυτής.
  Ή συνεταιριστική ίδέα στε
  νώτατα συνδεομένη άπό τής
  πρώτης εμφανίσεως της, μέ
  την χώραν μας, εσημείωσεν ά
  ξιολόγους κατακτήσεις κατά
  τα τελευταία Ιδιαιτέρως ετη.
  Σήμερον δέ οί συνεταιρισμοί
  άποτελοϋν ΐσχυροτάτους όρ
  γανισμούς καΐ σημαντικούς
  οίκονομικούς παράγοντος τής
  χώρας. Καί δέν ύπάρχει άμφι
  βολία δτι τό συνεταιριστικόν
  πνεϋμα θά θριαμβεύσΓ| τελι
  κώς. Ή σημερινή Κυβέρνησις
  παρέχει δλην την ενίσχυσιν
  της πρός τουτο. Ή τοποθετή
  σις δέ τοθ κ. Μπάμπη Άλιβι
  ζάτου επί κεφαλής τής έθνι
  κης Συνομοσπονδίας των συ
  νεταιρισμών, αποτελεί την
  καλυτέραν διά τό μέλλον έγ
  νύησιν.
  Τό άθλητικόν.
  Είς τάς Αθήνας θά συγ-
  κροτηθή αυριον Πανελλήνι¬
  ον άθλητικόν Συνέδριον είς
  τό οποίον θά παραστή κσί
  θά ομιλήση έκ μέρους τής Κυ
  βερνήσεως ό ύπουργός Διοι-
  κητής Πρωτευούσης κ. Κο-
  τζιδς. Δέν γεννάται δέ άμ-
  φιβολία δτι τό Συνέδριον
  σύτό θά εξετάση δλσ τα σχε
  τικά μέ τόν άθλητισμόν καί
  την σωματικήν άγωγήν τής
  νεότητος ζητήματα καί δτι
  θά λάβη τάς καλυτέρας έπ'
  αυτών άποφάσεις. Καί πι¬
  στεύομεν, δτι θά αποφασίση
  έκτός των ^άλλων καί την
  τόνωσιν τοθ κλασσικοΟ άθλη
  τισμοθ, πού παρεμερίσθη δυ
  στυχβς, χάριν τοθ ποδοσφαί
  ρου. Διότι, ό κλασσικός ά-
  θλητισμός, είναι ό κατ' εξο¬
  χήν ελληνικάς, ένώ τό πο-
  δοσφαιρον είναι ξένον είσα
  Η
  ΤΟ ΣΤΑΦΙΑΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟΝ
  Ό καθορισμός σαφοΰς όλο-
  κληρωμένης γεωργικής πολιτι¬
  κής, υπήρξεν ώς είνε γνωστόν
  έν άπό τα κύρια μελήματα τής
  σημερινάς Κυβερνήσεως. Καί
  πολύ ορθώς. Διότι έφόσον ή
  Ελλάς είνε χώρα κατ' εξοχήν
  γεωργική καί στηρίζεται κυ¬
  ρίως είς τόν πλοθτον τής γής,
  έπρεπε βεβαία καί νά οργα¬
  νωθή την γεωργίαν, νά συ-
  στηματοποιήση την εκμετάλ¬
  λευσιν τής γής. Φαίνεται δέ,
  δτι ανεξαρτήτως των δσων έ-
  χούν γίνει μέχρι σήμερον, πο¬
  λύ συντόμως, θ' άποκτήσωμεν
  πλήρες καί καθ' δλα συγκε-
  κροτημένον γεωργικόν πρό-
  γραμμα. Τό ανώτατον οικονο¬
  μικόν Συμβούλιον είς τό οποί¬
  ον ανετέθη ή μελέτη τοθ ζη-
  τήματος, συνεχΐζον άπό και·
  ροθ τάς εργασίας τού, ευρί¬
  σκεται ήδη πρός τό τέρμα τοθ
  σκοποθ τού. Πολΰ γρήγορα
  δέ, ώς ανακοινούται, θά συ-
  νέλθη ή δλομέλειά τού είς
  τελικήν συνεδρίασιν υπό την
  προεδρίαν τοϋ ΠρωθυπουργοΟ
  κ. Μεταξα διά νά μελετήση
  τα πορίσματα των είδικών ύ-
  ποεπιτροπών καΐ νά λάβη ο¬
  ριστικάς άποφάσεις.
  Ήδη ή ύποεπιτροπή επί τού
  καπνικοϋ, επεράτωσε την έ¬
  ρευναν καί μελέτην της. Καΐ
  ή επί τοϋ σταφΐδικοΟ ύποεπι¬
  τροπή ήρχισεν έπίσης έργαζο-
  μένη μέ ζήλο« καί δραστηριό-
  τητα. Δεδομένου δέ δτι ό κα
  πνός καί ή σταφίς, έν συνα-
  φεΐα βεβαία* καί πρός Βλα'τά
  άλλα άμπελουργικά ειδή, ά¬
  ποτελοϋν τα κυριώτερα γεωρ-
  γικά μας προϊόντα, ή ρύθμι¬
  σις των άφορώντων αύτά ζή
  τημάτων, θά αποτελέση την
  βάσιν τής περαιτέρω γεωργι-
  κής μας πολιτικής. Πολύ πε¬
  ρισσότερον μάλιστα, έφόσον
  τα προϊόντα αύτά, λόγω τοθ
  δτι καταναλίσκονται είς τό ε¬
  ξωτερικόν καί ύπόκεινται είς
  τόν συναγωνισμόν των όμο·
  ειδών προϊόντων άλλων χω-
  ρών, δοκιμάζουν πολλάκις
  κρίσεις βαθεΐσς, ένίοτε δέ καί
  καταστροφικάς. Καί άπσιτεΐ·
  ται μεγάλη προσοχή έκ μέ¬
  ρους μας διά νά μην ευρεθώ¬
  μεν μίαν ημέραν πρό δυσαρέ-
  στων έκπλήξεων, χωρίς νά έ¬
  χωμεν τα μέσα τής αμύνης
  καί τής σωτηρίας. Έχομεν
  άλλωστε πικράν πείραν έκ
  τοϋ πσρελθόντος, όπότε άλ¬
  λοτε μέν ή κρίσις τής σταφί¬
  δος, άλλοτε δέ ή κρίσις τοΟ
  καπνοϋ έ'φεραν άναστατώσεις
  καί ζημίας τεραστίας, πού έ-
  πεχειρήθη ν' άντιμετωττισθοθν
  μέ πρόχειρα καί σπασμωδικά
  μέτρα. Καί ή πεΐρα αυτή μάς
  παρέχει πλούσια διδάγματα
  διά τό μέλλον.
  Άλλ' είπομεν: Τό γεωργι¬
  κόν μας πρόβλημα, έξετάζε-
  ται ήδη μέ όλην την έπιβαλλο
  μένην προσοχήν καΐ σοβαρό-
  τητα. Καί μάλιστα άπό τόν
  άρμοδιώτερον πρός τουτο ορ¬
  γανισμόν: Άπό τό Ανώτατον
  Οικονομικόν Συμβούλιον τής
  χώρας. Ή δέ Κυβέρνησις πά
  ρακολουθεΐ τό ζήτημα μέ ιδι¬
  αιτέραν στοργήν καί ενδιαφέ¬
  ρον άφοΟ ό ΐδιος ό κ. Πρωθυ-
  πουργός προεδρεύει πολλάκις
  των συνεδριάσεων τοθ Συμ-
  βουλίου. Γεννάται έπομένως
  βάσιμος ή πεποίθησις δτι τα¬
  χέως θά άποκτήσωμεν, ττλή-
  ρες,άρτιον άπό πάσης απόψε¬
  ως καί προσηρμοσμένον είς
  τάς σημερινάς τοπικάς καί δι-
  εθνεϊς οικονομικάς συνθήκας,
  γεωργικόν πρόγραμμα.
  χθέν κσί παρ' ημίν δπως
  είσάγεται καί κάθε νέα ξέ-
  νη μόδα.
  ***
  Ή άτέλεια.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τοθ
  ύπουργείου των Οίκονομικών
  περί απαλλαγή^ των είσιτη-
  ρίων των μαθητικών παρα
  στάσεων έκ τοθ φόρου δή
  μοσΐων θεαμάτων, έφόσον
  αί εΐσπράξεις των θά δια-
  τΐθενται διά την ενίσχυσιν
  των ταμείων των σχολικών
  έφοριών ή των μαθητικών
  συσσιτίων. Ό φόρος άλλω
  στε αΰτός κακώς είσεπράτ
  τετο έφόσον αί παραστά
  σεις δίδονται διά σκοπούς
  τοΰς όποίους αύτό τό Κρά
  τος έ"ταξεν καί παντοιοτρό
  πως ένισχόει. Καί ήτο βεβαία
  περιττόν νά είσπράττεται ά
  φοϋ έπεστρέφετο πάλιν, δε¬
  δομένου δτι τό Κράτος ένι-
  σχύει χρηματικώς καί τα μα
  θητικά συσσίτια καΐ τα τα
  μεΐα των σχολικών έφοριών
  διά την βελτίωσιν των σχο
  λείων.
  παρουσιάσουν έ'να σημαντικόν
  έ'ργον τό οποίον θά έκτιμήση
  ασφαλώς δσον πρέπει καί ό
  άφικνούμενος σήμερον είς την
  πόλιν μας πρόεδρος τής Έ¬
  θνικής Συνομοσπσνδίσς των
  συνεταιρισμών κ. Μπ. Άλι-
  βιζδτος.
  Μία πρόοδος.
  Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  επληροφορήθημεν ότι είς τό
  συνεταιρικόν ελαιουργείον Ά-
  γίου Μύρωνος προσετέθη ήδη
  καί άλευρόμυλος, αρίστα λει-
  τουργών. Ό άλευρόμυλος αύ·
  τος, εξυπηρετών δχι μόνον
  τούς συνεταίρους, άλλά καί
  δλους έν γένει τούς κατοΐ-
  κους των πέριξ τοϋ Άγίου
  Μύρωνος κοινοτήτων καΐ χω¬
  ρίων αποτελεί μίαν σημαντι¬
  κήν πρόοδον καί μίαν νέαν
  κατάκτησιν τής συνεταιριστι-
  κής ίδέας. Πιστεύομεν δέ δτι
  πολύ συντόμως τό εργοστά¬
  σιον θά δυνηθή νά παράγη
  καί ρεϋμα πρός ηλεκτροφωτι¬
  σμόν τής ωραίας πρωτευού¬
  σης τοθ Μαλεβυζίου. Οί δι-
  οικοθντες τόν συνεταιρισμόν
  καί τα μέλη τού γενικώς, εί¬
  ναι αξιοί συγχαρητηρίων διά
  την δρδσίν τ»ν. "Εχουν νά
  Ή όδός ΚαθαροΟ.
  Πόθος παλαιάς δσον καί δια
  καής των κατοίκων τής Κρη-
  τσδς, μή έκπληρωθείς δμως
  μέχρι σήμερον, είνε ή διάνοι-
  ξις όδοθ μέχρι τοϋ όροπεδίου
  τού ΚαθσροΟ, όπου ύπάρχουν
  αί μεγαλύτεραι καί αί εύφορώ
  τεραι περιουσίαι των. Άλλά
  τό Καθαρό, δέν είναι μόνον
  ευφορον οροπέδιον. Είνε καί
  ίδεώδης τόπος θερινής διαμο-
  νής. Είνε τό ύγιεινότερον δια
  μέρισμα τής Κρήτης, μέ σπα-
  νίας γραφικότητος τοπεΐον.Ύ¬
  πάρχουν μάλιστα ύγιεινολό-
  γοι πού όνομάζουν τό Καθα¬
  ρό Νταβός τής Ελλάδος. Εί¬
  μεθα λοιπόν βεβαιοί δτι δι'δλα
  αύτά τό Κράτος καί τό έπαρ-
  χιακόν Ταμείον όδοποιΐας Λα
  σηθίου, θά φροντίσουν διά την
  διάνοιξιν τής όδοθ Κρητσδς—
  ΚαθαροΟ.
  Άγορανομικόν
  χημεΐον.
  Υπό τοθ ύφυπουργείου τής
  Αγορανομίας απεφασίσθη ή ί¬
  δρυσις χημείων είς δλας τάς
  πόλεις διά την εξέτασιν τής
  ποιότητος των τροφίμων πού
  τίθενται είς κατανάλωσιν,
  Πληροφορούμεθα δέ δτι καΐ
  είς την πόλιν μας πρόκειται
  νά διορισθή χημικόο πρός τοθ'
  το. Πολύ καλώς. Νά διορισθή.
  Καί μάλιστα, θά ελέγαμεν
  νά διορισθή τό συντομώτερον-
  Θά προσέφερε πραγματικώς
  μεγάλην υπηρεσίαν είς την ά-
  γορανομικήν υπηρεσίαν τοθ
  τόπου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ή Βιεννέζικη Όπερέττα τού:
  Στράους: ·Ή νυχτερίδαν Μέ την
  Λύντα Μπάροβα.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε
  ρον τό άριστούργημα: «Ποίον άτΐό
  τούς τρεΐς>. Κατάλληλον καί δι'
  άνηλίκους.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  'Εΐταγγελματικόν &, Βιοτεχνικόν
  Έπιμελητήριον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έπειδή, ώς γνωρίζομεν, έκ
  καταγγελιών διαφόρων έπαγ
  γελματιων καί βιοτεχνών, ο
  διενεργοΰντες την απογραφήν
  των μετόχων τού ταμείου έμ
  πόρων, πιέζουν έπαγγελματ
  άς καί βιοτέχνας, ύπαγομέ
  νους κατά νόμον είς τό Τ
  Ε.Β.Ε. δπως εγγράψουν είς τό
  Ταμείον Έμπόρων,σημειοΟμεν
  κατωτέρω τούς κατά τό άρ
  θρον 6 τοΰ Νόμου 3305 επι
  χειρηματΐας τούς ανήκοντος
  είς τα Έπαγγελματικά κα
  βιοτεχνικά Έπιμελητήρια κα
  συνεπώς είς τό Τ.Ε.Β.Ε. πρός
  άρσιν πάσης παρεξηγήσεως
  καί άμφιβολίας. Είναι δέ ου
  τοΐ:
  Καπνοπώλαι, Μαρμαρογλύ
  πται, Σανδαλοποιοΐ, Λαχανο
  πώλαι, Όπωροπώλαι, Πτηναυ
  γοπώλαι, Ξενοδόχοι ΰπνου
  Φωτογράφοι, Κουρεΐς, Κομμω
  ταΐ, ΎποδηματοποιοΙ, Έμπο
  ρορράπται, Ράπται, Καφεπώ
  λαι, Κρεοπώλαι, Οΐνομάγει
  ροι, Οίνοπώλαι, Παντοπώλαι
  Διευθυνταί 'Εστιατορίων, Πω
  λητ,αί είδών νομής καί έγχωρί
  ών προϊόντων, Ίχθυοπώλαι
  Ζυθοπώλαι, Κατασκευαστα
  ποτών, Άκροκαθαρισταΐ, Έ
  δωδιμοπώλαι, Χαλκουργοί, Φα
  νοποιοΐ, Πωληταί καυσίμου
  υλης, Κατασκευασταί είδών
  γυναικείας άμφιέσεως, Ζαχα
  ροπλάσται, Έφαπλωματοποι
  οί, Ξυλουργοί, ΛεπτουργοΙ
  Μικτοί μικρέμποροι συνοι
  κιών, Κσρροποιοί, Καθε
  κλοποιοΐ, Φερετροποιοί, Άρ
  τοποιοί, Γαλακτοπώλαι, Άν
  γειοπλάσται, Κασσιτερωταί
  "Ιδιοκτήται καθαριστηρΐων
  καί ",ΒαφεΙων, Πεταλωταί
  Σαγματοποιοί, ΣιδηρωτσΙ, Σα
  ρωθροποιοΐ, Σκυτορράπται
  Ταινιοπλέκται, Σκευοστολι
  σταί οΐκων, Σφραγιδοχαρά
  κται,Έπιδιορθωταί ώρολογίων
  καί κοσμημάτων, Έπιδιορθω
  ταί πΐλων καί Στιλβωταί κα
  'Επιπλοποιοί, ώς καί πάσης
  άλλης φύσεως έπαγγελματΐα
  διατηροΰντες κατάστημα λι
  ανικής πωλήσεως ώς καί χει
  ροτέχναι ή βιοτέχναι Ιδιοκτή
  ται έργοστασΐων ή έργαστη
  ρ(ων ών τα προϊόντα πωλούν
  ται επιτοπίως καί λιανικώς.
  Συνιστώμεν δθεν είς τούς
  έπαγγελματΐας καί βιοτέχνας
  τούς ανήκοντος είς τάς άνω
  τέρω κστηγορίας, δπως κω
  φεύουν είς τάς συστάσεις των
  διενεργούντων την απογραφήν
  των μετόχων τοΰΤαμεΙου έμπό
  ρων δπως έγγρσφώσιν είς τό
  Ταμείον τουτο.
  Μετά τιμής
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ. Κοσμαίάκης
  ■ ■■■■■■■■■■■■«■■εί
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  *-
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως ψίρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Ιΐατσίδες.
  Παρακαλεΐται δ ευρών νά τό
  παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα·
  τοικοθντα είς Σκάλαν ι καί άμει-
  !
  —,-«
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΜΐΕΡΙΔΑ'
  Μουσική ΟΠΕΡΕΤΤΑ τοϋ:
  ΣΤΡΑΟΥΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Λύντα Μπάροβα
  Γκ. Αλεξάντερ
  Χάνς Ζένκερ
  Χάνς Μόζερ
  Νέα κορίτσισ,
  ώμορφιά σημοήνει ύγεία.
  Μέ την
  Σμίτ
  καί τόν
  Ζάν Γκαλάν
  Μουσική Σοώμπίρτ Μπετόβεν
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
  ΦΑΝΗ
  ΕΣΛΕΡ
  (ΟΠΕΡΕΤΤΑ)
  Αριθ. 361
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης Άλέξανδρος Μιχαήλ
  Έληώτης έν Πύργφ κατοικών καί
  έδρεύων.
  Προβκαλ© τούς έγγεγραμμένους
  δανειστάς 1) την έπισπεύδουσαν
  Καλλιόπην τό γένοςΆνδρέου Παν-
  τεχάκη χήραν Βασιλείου Στειακά-
  κη οίκιακά έργαζομένην κάτοικον
  Άμυγδάλου Μονοφατσίου, δι' εαυ¬
  τήν καί ώς νομίμου έπιτρόπου τοθ
  άνηλίκου τέκνου αυτής Αδαμ Βα¬
  σιλείου Στειακάκη, 2) Τόν Εύθύ-
  μιον Γεωργίου Στειακάκην γεωρ-
  γόν κάτοικον Άμυγδάλου Μονοφα¬
  τσίου. 3) τό Ελληνικόν Δημόσιον
  έκπροσωπούμενον έν προκειμένφ
  υπό τοθ Διευθυντού" τοϋ Δημοσίου
  Ταμείου Ηρακλείου. 4) Την άγρο
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος καί
  πάντας τούς όπωσδήποτε Ιχοντας
  δικαίωμα ή αξίωσιν επί τοθ έκ
  δραχμών εΐκοσι μιας χιλιάδων τε-
  τρακοσίων πεντήκοντα (21.450),
  έκπλειστηριάσματος των ενώπιον
  μου σήμερον αναγκαστικόν έκπλει-
  στηριασθέντων τή έπισπεύσει τής
  Καλλιόπη; τό γένοςΆνδρέου Παν
  τεχάκη χήρας Βασιλείου Στειακά-
  κή δι'έαυτήν καί ώς νομίμου έπι¬
  τρόπου τοθ άνηλίκου τέκνου της
  Αδαμ Βασιλείου Στειακάκη κα
  τοίκου Άμνγδάλου άκινήτων κτη-
  μάτων τοθ διωκομένου όφειλέτου,
  Ιωάννου Γεωργίου Στειακάκη
  γεωργοποιμένος κατοίκου τέως μέν
  Άμυγδάλου Μονοφατσίου καί ήδη
  κρατουμένου έν ταίς φυλακαί; των
  καταδίκων τοθ Κράτους τελοθντος
  έν νομίμφ άπαγορεύσει συνεπεία,
  καταδίκης καί υπό την κηδεμονί-
  αν τοθ Εύθυμίου Γεωργίου Στεια·
  κάκη κατοίκου Άμυγδάλου, κει-
  μένων κατά την περιφέρειαν
  των χωρίων Άμυγδάλου καί
  Δωράκι Μονοφατσίου ακρι¬
  βώς δέ περιγραφομένων είς
  την ύπ' αριθμόν τριακοσιοστόν έ-
  ξηκοατήν (360) Ικθεσίν μου πλει-
  στηρισμοθ, ί'να έντός τής νομίμου
  προθεσμίας προσαγάγωσιν τούς
  τίτλους καί τα λοιπά δικαιολο
  γητικά έγγραφά των ενώπιον τοθ
  άρμοοίου ΔικαστηρΕου παρ' ώ
  γενησεται ήκατάταξις καί διανο-
  μή τοθ έκπλειστηριάσματος, καθ'-
  δσον τά^έκπροθέσμως προσαχθη-
  σόμενα άπορριφθήσονται. Είσεπρά
  χθησαν διά δικαιώματα καί τέλη
  τήςπαρούσης δραχμαί εκατόν πέντε
  105).Έπίτούτοις εγένετο ή παροθ
  σα ένΠύργωΜονοφατσίου, καί έντω
  κατά την θέσιν «Άγορά» κειμένψ
  Δημοσίψ Γραφείω μου, ίδιοκτησΕα
  τώ κληρονόμων Νικολάου Άγγε-
  ιδάκη, σήμερον την είκοστήν έν-
  νάτην (29) Μαίου τοθ έτους χιλιο-
  στοθ έννεακοσιοστοθ τριακοστοϋ
  όγδόου (1938) ημέραν Κυριακήν ,
  καί υπεγράφη παρ' έμοθ. |
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης. ι
  Τ. £. Αλεξ. Μιχαήλ Έληώτης.
  Άχριβές αντίγραφον, έν Πύργω
  Τό αρθρο αύτό είνε άφιερωμένο
  είς τα κορίτσια των 16 Ιως 20 έ-1
  των τα όποΐα μάς ρωτοΰν: «Πώς
  νά γίνωμε ώραίες; »
  Προορίζεται γι' αύτές άλλά
  θά ειτρεπε νά τό διαβάσουν ή
  μητέρες των. Πρό πάντων ή μη¬
  τέρες αύτές ποΰ άπειλοϋν νά
  στερήσουν τόν κινηματογράφο ή
  τόν περίπατο είς τα νεαρά κορί·
  τσια των ποϋ συλλαμβάνουν έπ'
  αύτοφώρω ν' άσχολοΰνται φιλά-
  ρεσκα μέ τούς εαυτούς των. Σκε¬
  φθήτε άγαπητές μητέρες δτιδέν
  πρέπει νά διάκεισθε δυσμενώς
  μ έ την νεαρόν σας κόρη διότι πε·
  ριποιήται τό δέρμα της.
  Καί, εάν ήμουν είς την θέσιν
  σας, άντίνάτήν μαλώνω, θά £-
  παιρνα μόνη μου την πρωτοβου-
  λία των φροντίδων αυτών.
  θά έσκεπτόμουν πρώτον, ότι ή
  έφηβική ήλικία είνε μία πολύ δύ
  σκολη περίοδος. 'Ενδιαφέρει την
  έποχή αυτή, νιά £να εύαίσθητο
  τταιδί νά μην επιβάλλη είς τόν ε¬
  αυτόν της μία κατάστασι άδημο·
  νίας, ίκανής νά δημιουργήση γιά
  δλην της την ζωήν, μιά Ιμμονη
  ίδέα κατωτερότητος πού θά την
  καταστήση ύπερβολικά δυστυχή.
  "Επειτα, εάν ολίγη φιλαρέσκεια
  είνε τό χαριτωμένο έλάττωμα
  τής κόρης σας, άρκεΐ νά είσθε
  ολίγον έπιτηδεία γιά νά τοΰ κά¬
  μετε καλή χρήσι. Μπορεΐτε νάέπω
  φεληθήτε διά νά τής δώσετε κα¬
  λάς αρχάς ύγιεινής, καί νά την
  συνηθίσετε νά κάνη δ,τι άντιπα·
  θοΰν συνήθως τα μικρά κορίτσια:
  γυμναστική είς τό ύπαιθρον, πράγ
  μα απείρως περισσότερον ώφέλι·
  τη" Τρίτη Ίουνίου τοθ ετου; χι-
  λιοστοθ έννεακοσ-.οστοθ τριακοστοθ
  όγδόου (1938).
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης.
  Αλεξ Μ. Έληώτης
  μόν, διά την υγείαν της, άπό τό
  ΰπερβολικδ γοϋστο στίς συγκεν·
  τρώσεις μεταξύ φίλων μέ τίς ά·
  τελεΐωτες φλυαρίες των, ή είς
  την έν γένει άστική ζωή.
  Βλέπετε λοιπόν, κυρίες μου, ή
  φιλαρέσκεια τής κόρης σας μπο-
  ρεΐ νά είνε ή άρχή τής φρονή¬
  σεως. Καί, τώρα, άφήστέ με νά
  τής όμιλήσω:
  —Εάν ύποφέρετε άπό Ενα έ-
  λαφρό, έξάνθημα.
  Ιδού τό φοβερό κακό τής νεό
  τητος! Έκεΐ, ή μητέρα ιΐρέτΐει νά
  επέμβη. Πρέπει νά Ιχη Οπ' όψει
  της δτι ωρισμένα σπυράκια έ·
  ξανθήματος μπορεϊ ν' άφήσουν
  είς τό πρόσωπον τής κόρης των
  ούλές πού δέν θά έζαλειφθοΰν
  τΐοτέ.
  Τό έξάνθημα είνε ή μαγαλυτέ-
  ρα ένδειξις των διαταραχών τής
  ύγείας καΐ είνε δυνατόν νά γί¬
  νουν σοβαρές εάν δέν θεραπευ-
  θοϋν εγκαίρως. Είς την περίπτω¬
  σιν αυτή ή επέμβασις τού ίατροθ
  είνε έπιβεβληαένη. "Εφιστά^ λοι·
  πάν την προσοχήν τής μητέρας
  σας είς την άμεσο άνάγκη νά
  μην σάς αφήση, μέ πρόσωπον
  άνθίζον άτάκτως, μέ την σκέψιν
  δτι δλα τα κορίτσια £χουν έξαν·
  θήματα καί δτι θά περάσοον μό·
  να των... Διότι δλα τα κορίτσια
  δέν Ιχουν έξανθήματα καί, ϊπει-
  τα, είνε σπάνιο νά περάαουν μό·
  να των δταν ύπάρχουν σέ μεγαλο
  βαθμό...
  Άλλά, θά συνεχίσω είς τό ε¬
  πόμενον.
  η Ντιστεγκέ
  Άπά τοόθρόγοο
  είς την λαιμητόμον.
  ϊΙΠγΪΠιι
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  Σύνδεσμος Έφέίρων ' Άξιωμα-
  τικώνΠολεμιατών Ν. Ηρακλείου.
  Προσκαλοθνται τα μέλη τοθΣυν-
  δέσμου Έφέδρων Αξιωματικών
  Πολεμιστων Ν. Ηρακλείου Σπω;
  προσέλθωσι την 5ην τρέχοντος
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 1)2
  π. μ. είς την αίθουσαν τοθ Έ-
  παγγελματικοθ καί Βιοτεχνικοϋ
  Έπιμελητηρίου Ηρακλείου έναν¬
  τι Δημαρχίας προκειμένου δ Πρό¬
  εδρος τοθ Συνδέσμου νά προβή
  είς άνακοινώσεις σχετικώς μέ
  την λύσιν των άπασχολούντων τ4ν
  Σύνδεσμον ζητημάτων καί λΫ",ψιν
  μέτρων διά την προώθησιν αυτών.
  (Έκ τοθ Γραφείου τού Συνδέ¬
  σμου).
  Ή βραβευθεΐσα είς τόν χορόν
  τής ναυτκής οργανώσεως καλ-
  λιτέχνις κομμώτρια Δνίς "Ελπίς
  Χαραλαμπίδου, επανήλθε έκ
  τοΰ ταξιδίου της καί έπανήρχι-
  σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν
  τέρνα σχέδια κομμώσεων ποΰ θά
  έκπλήξουν.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μείδανίου
  μέχρι Καμαράκι Ιταλικόν διαβα¬
  τήριον έκδεδομένον έπ' ονόματι
  κ. Εΰδοξίας Ψαραδάκη. Παρακα¬
  λεΐται ό ευρών δπως τό κομίση
  είς τα γραφεΐά μας καί θέλει
  άμειφθη.
  ΚΙΜΒΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΕΐύικευθεΙς επί έπταβτί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς τιάσχοντας
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας ('πάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10—12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ό όδοντίβτρος
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης :
  Εναντι Αγ. Τίτου
  'Εκπαιδευθείς είς ΠαρισΙ- "
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ ·
  στόματος (οϋλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- Ι
  ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ·
  'Εττίσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ,
  λων—κορώνες έκ πορσελά- ■
  νης. Έπαναφορά τελείως ά- *
  νώδυνος των στρεβλοφυων ό- .
  δόντων είς την κανονικήν αό- ·
  των θέσιν.
  Τηλί>»νον 6—91.
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι' δσους θέλουν ν' άποκτήσουν
  ενα τέλειο και εύθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την έναρξι τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοϋ
  Αθηνών έφροντίσαμεν _νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς τάξεις, δι' ολα
  τα κέντρα, δι' ολους έκείνους ποΰ θέλουν νά έκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί η τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν Ραδιόφωνα δλων
  των τύπων άπό 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι' δλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρΐαν 6 βόλτ:
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΪΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Έττισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός
  τό συμφέρον σας. — Καθ' εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ■ ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ολα τα όργανα με-
  τρήσεως δι' επισκευήν παντός τώπου Ραώιοφώνων. Έλβγ-
  χος λυχνιών ίωρεάν.—Έργασία απολύτως ήγγυημένη.—
  Λυχνίαι άντιστάσεως—συμπυκνωταί.—Ύλικά κεραίας είς
  πλουσΐΜτάτην συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-ΡαδιοΦωνίας:
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλατεΐα Ββνιζέλου {
  Μ
  οτέ μυθιστοριογράφος ή δρα-
  ματουργός δέν έπενόησεν α¬
  νατροπήν τής καταστάσεως
  τόσο έξωφρενική καί τόσο πα-
  ράτολμη.
  Τέλος ό βαρώνος ντέ
  Μπάτζ έ'κρινε πώς έφθασεν ή
  ώρα τής άρπαγής. Άν έπιτύ-
  χαινεν, ή ήμέρα έκείνη θά έ-
  λογαριαζόταν σάν μιά άπό
  τίς σηααντικώτερες τής Ιστο-
  ρΐας. Γιατί επρόκειτο νά άπο-
  σπασθοθν άπό τα χέρια τής
  έπαναστάσεως δχι μονάχα ή
  Μαρία—Άντουανέττα, άλλά
  καί ό Λουδοβΐκος 17ος, ό
  μέλλων βασιλεύς τής Γαλλίας.
  Ό βαρώνος ντέ Μπάτζ καί
  ή μοΐρα θά έκριναν την τύχη
  τής δημοκρατίας. ΤΗλθε τό
  βράδυ, έ'πεσε τό σκοτάδι, δλα
  ήσαν Ετοίμη έ'ως την πιό πα-
  ραμικρή λεπτομέρεια. Ό Κορ
  ταί έμπήκε στήν αύλή τοθ
  Τάμπλ μέ τό άπόσπασμά τού,
  συνοδευόμενος άπό τόν άρχη-
  γό τής συνωμοσίας. "Εταξε
  τούς άνδρες τού ετσι ώστε αί
  κυριώτεροι έξοδοι νά φρου·
  ροϋνται αποκλειστικώς άπό
  βασιλόφρονες στρατιώτες. Συγ
  χρόνως δ Μισονί ανέλαβε
  την ύπηρεσΐα τού στά διαμε-
  ρΐσματα των κρατουμένων κ'
  έφωδΐασε μέ μανδύες τή Μσ-
  ρΙα-Άντουανέττα, την κόρη
  της καί την πριγκήπισσα Έλι-
  σάβετ. Τα μεσάνυκτα καί ο[
  τρείς, φορώντας στρατιωτικά
  τρίκωχσ, μέ τό δπλον έπ' ώ-
  μου, θά έβγαιναν μαζί μέ άλ-
  λους ψευτοστρατιώτες, σάν
  συνηθισμένη περΐπολος, υπό
  τάς διαταγάς τοθ Κορταί.Ά-
  νάμεσά τους θά έκρυφοπερ-
  πατοθσεν ό μικράς δελφΐνος.
  Ό ΚορταΙ εΐχε τό δικαίωμα,
  σάν διοικητής τής φρουράς
  πού ήταν, να διατάξη όποτε-
  δήποτε, ήμέρα ή νύχτα, τό ά-
  νοιγμα των πυλών τοθ πύρ
  γου γιά νά μποθν ή νά βγοθν
  οί περίπολοί τού. Έτσι ήταν
  σχεδόν βέβαιος δτι τό 'άπό
  σπασμά τού θά έ'φθανε στό
  δρόμο χωρίς έμπόδιο. Ό βα
  ρώνος ντέ Μπάτζ, δ οποίος
  εΐχε στά περΐχωοα τοθ Παρι
  σιοΰ, μέ ψεύτικο δνομα, ε'να
  έξοχικό σπιτάκι δπου ή άστυ
  νομΐα δέν εΤχε ποτέ είσχωρήστ)
  είχεν αναλάβη δλα τα υπό
  λοιπά: στό σπίτι αύτό θά Ι-
  κρυβαν στήν άρχή τή βασιλι¬
  κή οίκογένεια επί έ'να διάστη-
  μα ολίγων έβδομάδων. Καί
  άπό έκεΐ, μέ την πρώτη σΐ-
  γουρη εύκαιρΐα, θά την μετέ
  φεραν έ'ως πέρα άπό τα σύ
  νορα. Έκτός αύτοϋ, μερικοΐ
  νεαροί βασιλόφρονες, θαρρα-
  λέοι καί άποφασισμένοι, έπα
  ραμόνευαν στό δρόμο, μέ τίς
  πιστόλες στίς τσέπες, γιά νά
  άναχαιτίσουν τούς διώκτας,
  έν περιπτώσει συναγερμοθ.
  Έκόντευεν έ'νδεκα ή ώρα.
  Ή Μαρία—Άντουανέττα καί
  οί δικοΐ της ήσαν ε'τοιμοι άπό
  στιγμή σέ στιγμή νά άκολου-
  θήσουν τούς έλευθερωτάς των.
  Άκουαν την περίπολο νά πή
  γαινοέρχεται μέ βαρύ καί άρ-
  γό βάδισμα στόν περΐβολο.
  Άλλά ή έπιτήρησις αυτή δέν
  έφόβιζε τούς φυλακισμένους,
  γιατί ήξεραν δτι κάτω άπό
  τίς στολές έκεΐνες έχτυποθσαν
  φιλικές καρδιές. Ό Μισσονί
  δέν έπερΐμενε παρά τό σύνθη
  μα τοθ βαρώνου ντέ Μπάτζ...
  (συνεχΐζεται)
  ΚΟΙΝΩΙΊΙΚΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι" Ά.
  θήνας ό κ. Γεώργ. Πατΐαθεοδώ.
  Ρ°ΝΕθί1ΧΕπΓΣ°ΤΗΜΟΝΕ>Σ.- Ό κ.
  Χαρίδημος Πλεύρης δούς τάς νε·
  νομισμένας έξετάσεις ενώπιον
  τοϋ Άρείου Πάγου, έλαβε την
  άδειαν τού δικηγορεΐν. Τοΰ ευχό¬
  μεθα καλήν σταδιοδρομΐαν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κα
  στρινάκη πωλεΐται αρτος σικάλε-
  ως διά Ζαχαροδιαβητικούς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Κίνησις προχθές είς δλην την
  παραλίαν τοδ Ηρακλείου.
  — Καί τουτο έξ αΐτίας ενός ω¬
  ρισμένου έθίμου τοΰ δποίου την
  τήρησιν αί λαϊκ,αί τάζρις θεώ·
  ροθν επιβεβλημένον.
  —Διά λόγους εύτυχίας καί εύ·
  δοκιμήσεως είς τούς πόθους καί
  τάς προβλέψεις...
  — Είς Ρέθυμνον πληροφορού¬
  μεθα δτι ή χορωδία τοΰ Γυμνα·
  σίου Ηρακλείου υπό τόν κ. Χουρ-
  μούζιον.
  —Εξετέλεσε συναυλίαν εις
  την αίθουσαν τοΰ «Έσπέρου»
  χάριν τής μαθητιώσης Ρεθυμνι·
  ακής νεολαίας. „ #
  —Ή ανναυλία εστέφθη υπό
  πλήρους επιτυχίας, άποσπάσασα
  τα συγχαρητήρια τοϋ έκπαιδευ·
  τικοϋ κόσμου τής γείτονος τιό-
  — Κατά την παραμονήν^ένταδθα.
  των άντιτορπιλλικών τοθ στόλου
  μας επεσκέφθησαν ταυτα έκτός
  των αλλων καί οί ύπαζιωματικοΐ
  τοϋ 43ου Συντάγματος.
  —Περιελθόντες δλα τα διαμε-
  ρίσματά των υπό τάς όδηγίας
  των έκ τοΰ πληρώματος έντεταλ-
  μένων.
  —Οί ύπαξιωματικοί έκ της ε¬
  πισκέψεως των ταύτης απεκόμι¬
  σαν πολλά τα καλά καί από κα¬
  θαρώς στρατιωτικής απόψεως.
  —Ή Διοίκησις Χωροφυλακής
  διεκομίσθη έκ τοΰ κτιρίου τής
  παλαιάς Γίομαρχίας είς τό νέον
  οίκημα ταύτης, παρά την Πλα¬
  τείαν Στράταν.
  —Ώς γνωστόν έκ τοΰ Ιδίου
  κτιρίου μετεφέρθη καί τό ΕΙρη-
  νοδικεϊον .
  —Τοιουτοτρόπως έκκενώνε-
  ται τό σεσαθρωμένον άλλως τε
  κτίριον τής παλαιάς ΓΊομαρχίας
  καί άπομένει ελεύθερον τό πεδί¬
  ον διά τόν έξωραϊσμόν τής πό¬
  λεως καί είς τό κετρικώτατον
  τουτο σημείον.
  — Προχθές τής Άναλήψεως πολ
  λοί φιλέορτοι παρηκολούθησαν
  την Ιεράν πανήγυριν τής "Άκ-Τάμ-
  πιας.
  —'Εττανηγύριζεν ώς γνωστόν δ
  έκεΐ φερώνυμος ίερός ναός.
  —Ό οποίος χάρις είς την κα¬
  λώς λειτουργοθσαν 'Ενοριακήν Ε¬
  πιτροπήν εΐχε διακοσμηθ{) καί
  φωταγωγηθη άπλέτως άπό τής
  νυκτός τής 'παραμονής τής εορ¬
  τής.
  —Άρκετοί συμπολίται συμμε-
  τέσχον είς την .προχθεσινήν έκ-
  δρομήν τοΰ ΌρειβατικοΟ Συνδέ¬
  σμου είς Κυκλάδας καί Αθήνας.
  —Μετά την έκδρομήν ταύττ,ν,
  Μχοαεν την έκδρομήν καί τοϋ
  Όμίλου Φιλάθλων, τής οποίας
  ή έκκίνησις ωρίσθη δια την χθές
  Παρο.σκευήν.
  —Καί ήτις ώς γνωστόν γίνε-
  ται έπ' εύκαιρία των προσεχών
  έγκαινίων τής Άθλητικής .εκθέ¬
  σεως Αθηνών.
  —Τάς προμεσημβρινάς ώρας
  τής προχθές διήλθον ύπερθεν τής
  πόλεως δύο ΰδροπλάνα.
  —Τα ύδροπλάνα ταυτα είχον
  κατεύθυνσιν πρός τα νοτιοδυτικά.
  —Εθεωρήθησαν δέ ώς ϊνας έ-
  πΐ πλέον... καλός οίωνός διά την
  πύκνωσιν τής διά τής πόλεώς
  μας άεροπορικής συγκοινωνίας
  ή όποία κυρΐως θά σημειωθί) ε*^
  την προσέχη έναρξιν τής λειτουρ-
  γίας τοθ αεροδρομΐου μας.
  —Πολύς κόσμος παρηκολού¬
  θησε προχθές την τιρεμιέραν τοθ
  θερινοΰ Πουλακάκη μέ την «Νυ·
  κτερΐδα» τοΰ Στράους.
  — "Ενα Εργον άπό τα μουσικώ·
  τερα καί θεαματικώτερα τής σαι¬
  ζόν, διά τό οποίον ίχουν έκφρα·
  σθή ένθουσιωδώς οί κριτικοί τοΰ
  κινηματογράφου καί τό παγκό
  σμιον κοινόν.
  ό Ρέπορτερ
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ν>»ρολ«γος
  Τμηματάρχης Ίοττρος
  Λημοο. Ψυχιβ«τρ·ίβ« Άθηνβν
  Δέχεται έν τ® ίατριίφ τού
  δδός ΙΙειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημισμένον Θαλαμηγόν έπεράτωσβ την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πληρως
  έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αΐδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνβαις-Άσφάλβια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—40
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  °λα τά
  * τά<; ιαΤ0<; ι*°ι * ϊηςί· και*,ό απόψεως ωλ τό νέον την Πλα- ί έκ τού ίδίοο ; καί τό Είρΐ)· ί έκκενώνΕ· νόν άλλως τ ίς Νοί ς Νομαρνίοί 9ερον τό ηεδί- ισμόν τής «ό κετρικώτατον «χλήψιως κβΐ >ηκολούθησαν
  τής Άκ·Τάμ.
  2)ς γνωστόν ό
  >ς ναός.
  ς είς την κα·
  ΞνοριακήνΈ·
  κοσμηθίΐ καί
  ώς άπό τής
  ής της έορ·
  άται συμμί·
  χθεσινήν έκ·
  ι κου Συνδέ-
  καί "Αθήνας.
  >μήν ταότί,ν,
  ήν καί τού
  της οποίας
  >ια την χθίί
  'ωστόν γίν£·
  ,» προσεχών
  τικης
  έκθέ·
  ι ■ · ·»♦.
  νιός
  τρβς
  [φ Τ2Ι*
  ΪΝΑΙ.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος
  Οί "Αθλιοι
  317βν
  Έγκυκλοπαιδεία
  Ή εύγένεια συναδελφώθη μέ τόν δολοπλόκον
  Λαμότ, διότι τουτο απήτει τό συμφέρον των άντι
  πολιτευομένων την Δημοκρατίαν.
  Άλλά τά κόμματα έχουσιν ένίοτε αύτάς τάς
  παραδόξους άμνηστίας. Ι
  Έν τή άστική άλλως τε τάξει αί εντιμοι κοι
  νωνικαί τάξεις άραιοθνται, έφ' Οσον αί σχέσεις
  άποβαίνουσιν εύχερέσιεραι καί δέν άπαιτεΐται αύ
  στηρότης διατυπώσεων ένεκα τούτου άπαιτεΐται!
  προσοχή
  Όπως δέ ύπάρχει άπώλεια θερμότητος έκ τής
  γειτνιάσεως πρός ψυχρόν δωμάτιον, ούτω έλατ-
  τοθται καί ή ύπόληψις δταν ό εύϋπόληπτος συγ·
  χρωτΐζηται πρός δντα άξια περιφρονήσεως.
  Άλλ' ή άρχαΐα άριστοκρατΐα δέν έλάμβσνεν
  ύπ' όψιν τούς νόμους τούτους ώς άλλους παρα-
  πλησΐους.
  Ό αδελφάς τής κυρίας Πομπσδοϋρ, τής εύ·
  νοουμένης ενός βασιλέως, ήτις έστοΐχισε τεσσα
  ράκοντα έκατομμύρια είς τό έθνος, εΐχε στε¬
  νάς σχέσεις μετά τοΰ πρΐγκηπος ΣοαμπΙζ. Διατί;
  διότι ό Δυβαρή, σύζυγος άλλης εΰνοουμένης τοΟ
  βασιλέως, ήτο έκ των στενωτέρων φίλων τοΰ Ρι-
  σελιέ.
  Ό κόσμος έκεΐνος είνε Όλυμπος. Ό Έρμής
  έν τοίς Διδύμοις ήσαν ώς δύο άδελφοΐ.
  Ό κλέπτης είνε πανταχοθ δεκτός, άρκεΐ ν' ά
  ποτελή μέρος τοΰ Δωδεκαθέου.
  Ό κάμης Δελαμότ τότε είχεν εβδομήκοντα
  πέντε έτών ηλικίαν καί διεκρίνετο διά τό σιω
  πηλόν καί άποφθεγματικόν τοΟ ήθους, έλογαριά
  ζετο δέ έν τή συναναστροφή έκείνη Ενεκα τής
  φήμης τού.
  'Ως πρός τόν κ. Γιλνορμάνδον ή ύπόληψίς τού
  ήτο ν είς την θέσιν της. Αύτάς έξήσκει την ύπερο
  χήν τού έν παντί. Καίτοι δέ ολίγον έλαφρός καΐ
  μηδόλως χάνων τι έκ τής εύθυμίας τού, έπεβάλλε
  το διά πολλών μέν καΐ άλλων τρόπων τού, άλλ'
  Ιδίως διά τής ήλικίας τού.
  ΕΤς αΐών όλόκληρος, εΤνε, όπωσδήποτε, κεφά
  λαιον άξιοσέβαστον.
  Τό σεβάσμιον πολιδς κάμης είνε χρυσουν
  πλαΐσιον διά την ηλικίαν.
  Εΐχε πρός τούτοις τό ένίοτε σπινθηρΐζον τοϋ
  πνεύματος. "Οτε ό βασιλεύς τής Πρωσσίας έγ
  καθίδρυσεν επί τού θρόνου Λουδοβϊκον τόν ΙΗ'.
  ήλθε καί επεσκέφθη άνεπισήμως καί τόν άπόγο
  νόν Λουδοβίκου ΙΔ' υπό τό ψευδώνυμον κάμης δέ
  Ρουπέν. Έκεΐνος τόν ύπεδέχθη μετά τινος ά
  θυροστομΐας, την οποίαν ενέκρινεν ό κ. Γιλνορ
  μάνδος.
  —«Όλοι οί βασιλείς, οσοι δέν είνε βασι¬
  λείς τής Γαλλίας είπεν ό κ. Γιλνορμάνδος, είνε
  βασιλείς έπαρχιώται».
  Ημέραν τινά εγένετο ενώπιον τού ή έρώ
  τησις.
  —Είς τί κατεδικάσθη 6 Διευθυντής τοΟ «Γσλ
  λικοϋ Ταχυδρόμου»,
  — Ν' άπαγχονισθή.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος παρετήρησε.
  —Ή (άπό) είνε πλεονασμός.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος έσύχναζεν είς τάς άπο
  γευματινάς έκείνσς συνοδευόμενος υπό τής γε
  ροντοκόρης θυγατρός τού, πεντηκοντούτιδος πλέον
  καί ενός έπταετοϋς άρρενος ώραίου, ροδοπαρεΐ
  ου, διά τόν οποίον 8μως, οσάκις ενεφανίζετο
  είς την αίθουσαν, δλοι έψιθύριζον
  —ΤΙ ώραΐο παιδάκι! τί κρΐμο, τό καϋμένο.
  Ό παίς οδτος ήτον ό περΐ οθ πρό μικροΰ
  εγένετο λόγος. Έλεγον δέ τό καϋμένο, τί κρϊμα!
  διότι ό πατήρ τού ύπήρξν ληστής τοϋ Λείγη-
  ρος... ό δέ ληστής ούτος ήτο γαμβρός τοΟ κ. Γιλ
  νορμάνδου, διά τόν οποίον ήκούσαμεν πρό ό
  λίγου είπόντα δτι ήτον «αΤσχος τής οικογενείας
  των».
  (συνεχίζεται)
  Αι* έκείνους ποϋ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους
  ΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
  Β'.
  Άς παρακολουθήσωμεν τώρα τό
  καθημερινόν έργον των έργατών.
  Μόλις προβάλλουν αί πρώται ά-
  κτϊνες τό κράτος των μυρμηγκιών
  ξυπν£. Μία άπό τάς πρώτας άσχο
  λίας των πολιτών τοΟ κράτους αύ¬
  τοι) είνε δ καθαρισμός τού σώμα-
  τος καί πρό παντός των κεραιών,
  διότι αυταί άποτελοΰν τό κυριώ¬
  τερον όργανον άναγνωρίσεως. Ό-
  ταν δύο μυρμήγκια συναντηθοθν
  χρησιμοποιοθν τάς κεραίας των
  ώς όργανον συνομιλίας. Καί μέ·
  σα είς την απέραντον πόλιν των
  καθώς έποπτεύουν νά νεογνά, διη-
  γοθνται μεταξύ των διά των κε¬
  ραιών τά νέα τής ημέρας καΐ
  τάς έντυπώσεις των άπό την πε¬
  ριοδείαν των έκτός τής πόλεως
  καί άνταλλάσσουν τάς πληροφο¬
  ρίας των επί των καλλιτέρων με·
  ρών βπου είνε δυνατόν νά ευρε¬
  θούν τροφαί. Μετά τόν ατομικόν
  καθαρισμόν άρχίζει ή έργασία.
  Οί εργάται καί οί Οπηρέται διορ-
  θώνουν 5,τι πρέπει νά όιορθωθή
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΚΗΣ «Σ»
  εναντι_ειβνικησ; τραπέζης
  Τηλέφωνον 6-50.
  Τιιήυα Άσφαλειών.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Αγγλι¬
  καί άσφαλιστικάς έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπο
  τβύς καλυτέρους ©ρβυς, τούς κινδυνους μεταφβ-
  ράς οιουδήποτε εϊδβυς έμπορευματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΑ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΑ.,
  ΣΤΛΝΤΑΡΙ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. Ι». ΑΤΔ.,
  Εαλύπτβμεν τβύς κινδυνους πυρός επί βίκβ-
  δομών, έπίπλων, έμπβρευμάτων. Τούς κινδυνους
  χλονισμοΰ έκ σεισμβΰ. Έπίσης τους κινδυνβυς
  βργατικδν άτυχημάτων:
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ;
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνον
  ΕΜΠΑΟΙΕΡΣ ΑΑΪΑΜΠΙΑΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΩΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνου.
  •Ασφάλεια. ΖΩΗΣ μέ τβύς καλυτέρβυς συν-
  δυασμβύς:
  ΕΤΑΙΡΙΑ;
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ
  παραλάβη θερινών ύΦασμάτων,
  είς την πόλιν, μεταφέρουν Ιξω
  τούς νεκρούς τής ημέρας. Εΐδικά
  σώματα εξέρχονται πρός αναζή¬
  τησιν καί μεταφοράν τής τροφής.
  Έννοείται δτι τό κράτος των μυρ
  μηγκιών εχει καί πολλούς έχ-
  θρούς. Συχνά γίνονται πάλεμοι
  μεταξύ των δύο γειτόνων κρα-
  τών καί ό πόλεμος αύτάς είνε έ-
  ξοντωτικός. Πολλάκις τά μυρμήγ·
  κια έπιτίθενται κατά των σαλιγ-
  καριών, τά όποΐα ϊμως έχουν ί¬
  να ειδικόν μέσον αμύνης. Άφί-
  νουν Ινα αφρόν όξέος τό οποίον
  άπομακρύνει τά μυρμήγκια. Τά
  μικρά αύτα έντομα είνε δεινοί με-
  τεωρολόγοι Προαισθάνονται την
  καταιγίδα καΐ όπουδήποτε καί
  άν ευρίσκωνται σπεύδουν πρός
  την υπόγειον πόλιν των. ' Είς την
  είσοδον φυλάττουν σκοποί. Σιιλ-
  λέγουν τούς βόμβυκας τούς όποί-
  ους τυχόν ϊχουν μεταφέρη είς τό
  Οπαιθρον καί 8ταν πιστοποιηθη^
  δτι έπέστρεψαν δλοι οί κάτοικοι
  τότε κλείουν τάς πύλας. "Οταν
  ή καταιγίς έκρήγνυται ή πόλις
  είνε έν άσφαλεία.
  Ήπρόληφις τήςέλονοαίας
  είςτόν νομόν Ηρακλείου
  Τό Ύγειονομικέν Κέντρον Ή
  ρακλείου φέρει είς γνώσιν τοΰ
  κοινοϋ τά κάτωθι:
  «Τό Κράτος καί ό Δημος Ή
  ρακλείου, διά νά «ροφυλάξβυν
  τόν κόσμον ά πό την έλονοσία.
  τόν δάγκειο, τόν τριημερο πυ·
  ρετό, καλά ζάρ κ. λ. ύιεθεσαν
  σΐβαστά χρηματικά ποσά καΐ
  κατήρτισθησαν συνχργεϊα διά την
  καταπολέμησιν των κωνωποίΐ-
  δών (κουνούπια, σκνίπες, στε-
  γόμυιγβς κ. λ. π.) διά των ο¬
  ποίων καί μόνον μβταδίδονται
  αί ανωτέρω άρρώστειες.
  Ή άναληφθεϊσα προσπαθεία
  εχει μβγίστην σημασίαν διά την
  δημοσίαν υγείαν καί διά νά έ
  πιτύχη, πρέπει νά Ιβαηθήσουν δ-
  λοι. Καΐ ή βοηθεία την οποίαν
  ζητούμεν άπό τό κοινόν ου-
  νίσταται είς τά εξής:
  ^1) Νά προβέχουν τά παντός
  εΐδβυς κουνοΰπια, τα οποϊα κ«
  τά την διάρκειαν τή; ημέρας πά
  ραμένουν είς τά πειό σκοτβινά
  δωμάτια τοΰ βπητιοϋ καΐ νά τά
  καταστρέφουν μέ τά διάςρορκ ύ
  πάρχοντα έντομοκτόνκ.
  2) Νά μή άφηνουν σκουπίΑικ
  ή κόπρβν ζώων κοντά είς
  σπίτια ξεσκέπαβτα, άλλά καΐ δ¬
  ταν τά ρίχνουν βέ εΐδικά δο·
  χβΐχ ή λάκκους νά τά έπιπά-
  ΕΧΡΩΜΟΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
  Α'.
  Είνε γνωσταί αί καταβαλλόμε-
  ναι άπό πολλοθ χρόνου προσπά¬
  θειαι διά την πραγματοποίησιν
  τής έγχρώμου κινηματογραφικής
  ταινίας, τής ταινίας δηλαέή, ή ό-
  ποία θά ήμπορ'ζ νά άποτυπώσχ)
  δλα τά φυσικά χρώματα καί νά
  τά μεταδίδη κατόπιν πάλιν είς τάς
  φυσικάς των άποχρώσεις επί τής
  έθόνης. Πολλά συστήματα εχρησι¬
  μοποιήθησαν πρός τοθτο μέχρι
  σήμερον καί άρκετά ίκανοποιητι-
  κά είνε τά επιτευχθέντα άποτελέ-
  σματα, άλλά δέν κατωρθώθη άκό-
  μη νά δοθ^ ή πλήρης έ"γχρ»μος
  ταινία ή έμπορικώς έκμεταλλεύ-
  σιμος, δηλαδή εύθηνή, μέ δυνα-
  τότητα πολλών άντιτύπων καί ευ-
  ρεϊαν έπομένως κυκλοφορίαν. Δυ·
  σκολίαι πολλαί ύπάρχουν διά την
  φωτογράφησιν των πραγματικαί
  χρωμάτων, την άποτύπωοίν των
  είς τ&ύς φυσικοός των τόνους έκ
  τής άρνητικής είς την θετικήν
  ταινίαν καί τής προβολής των κα¬
  τά τόν Ιδιον τρόπον. Άλλ' άφοθ
  οί είδιχοί τεχνικοί τοΟ κινημα-
  τογράφου οί άσχολούμενοι μέ την
  τελειοποίησιν αυτήν δέν κατώρ¬
  θωσαν νά λύσουν τό πρόβλημα
  ώς σύνολον, τό άνέλυσαν είς τά
  διάφορά τού μέρη καί επεδόθη
  σαν είς την αναζήτησιν πρακτι¬
  κών λύσεων ενός εκάστου άπό τα
  μέρη αύτά.
  (συνεχίζεται)
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ"
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ! 4
  ΤΗΛ. 24 263
  ΑΘΗΝΑΙ
  σουν μέ λίγη σκόνπ άσβέστη,
  διότι πάνω α' αΰτά άναπτύσαον
  ται καί πολλαπλασιάζονται οί
  φλεβοτόμοι (βουβά).
  3) Νά μην άφίνουν νερό §ί-
  σκεπαστο, σέ ιτιθάρια, βαρέλια,
  ντεπόζιτα δεξαμενές κήπων, κ.
  λ. π. διότι πάνω σ' αύτό τό νί·
  ρό άφηνουν τά κουνούπια τά
  «ϋγά τους καΐ άπό αύτά βγαί
  νούν μικρά σκουλήκια (προνΰμ·
  φες) τά «ποία ολα γίνονται νέα
  κουνούπια. "θπου δέν είναι δυ¬
  νατόν νά σκεπάζεται τό νερό,
  άς ψεκάζεται μέ άκάθαρτο πε-
  τρέλαιο 10 δράμια δι' επιφάνειαν
  ενός τετραγ. μέτρου.
  4) Νά μή ξεχνάτε νά ρίχνε·
  τε είς τα αποχωρητήρια, όχ«·
  τούς, πλυσταριά κ.λ.π. κάθε όκτώ
  ήμέρες καΐ λίγο άκάθαρτο πε
  τρέλαιο π λίγο άσβέστη.
  5) Ο! άνθόκηποι, γλάστρες κ
  λ. π. νά ποτίζωνται καί τό πρωΐ
  καΐ ουδέποτε μετα μεσημβρίαν.
  Μέ δυό λόγια ζητούμεν άπό
  δλους νά προσέχουν, την καθα
  ριύτητα καΐ νά μην άφηνουν
  στάσιμα νερά περισσοτερο άπό
  5 ημέρας, ουτε σ' αϋτά τά άν
  θοδοχεϊα, διότι καΐ άπό τό λί
  γο αΰτό νερό σέ λίγες υέρ:ς
  είναι δυνατόν νά προέλθουν σμ<ι νη όλόκληρα κωνώπιιν». ΕΘΝΙΚΟΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ_ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Καφφές Δρ. 5 Γσζόζες » 5 ΟΟζο—κονιάκ » 5 Γλυκά κουταλιοθ » 5 Λουκοθμι » 5 Φρουΐ γλασσέ » 5 Βυσινάδα » 5 Πάστες διάφορες » 7 Γλυκά ταψιοϋ » 7 Παγωτά χϋμα » 7 » κασσάτα » 8 » γρανίτες » 8 Τό φιλοδώρημα των σερβι- τόρων συμπεριλαμβάνεται είς τάς ανωτέρω τιμάς. Μετά μεσονύκτιον, άπό 12ης ακριβώς δλα τά ποτά χωρΐς υπερτίμησιν. —©άνατος Έπιθεωρητοΰ Γε¬ ωργίας. Κατόπιν μακράς ασθενείας άπε- βίωσί προχθές ο 'Επιθεωρητή; τής Γεωργίας Κρήτης Ιωάννης Περα- κάκης. Ή κηδεία τού εγένετο την επομένην αυμμετοχή των άρ- χων καΐ τοΰ γεωργικοϋ κόομου των Χανίων. —'Αθλητικά. Τό άπόγευμα τής προσβχοΰς Κυριακάς θά διεξαχθή είς Χανιά ποδοσφαιρικός αγών μβταξύ τοΰ πρωταθλητοΰ «Τάλω» καΐ τής αρ¬ τισύστατο» ομάδος τήςτΝεραρχί· άς Κρήτης. Ό αγών ούτος προ- μηνυεται ένίιαφέρων δεδομένου ότι ή μεραρχιακή ομάς άποτε- λείται άπό παίκτας προερχομέ- νου$ έξ ολων των ποδοσφαιρικων σωματείων τής Κρήτης καΐ γενι¬ κώς κρίνεται ϊσχυρά. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται τα μέλη τοϋ Έλλη νογερμανικοθ Συνδέσμου είς Γενικήν Συνέλευσιν την 12 Ί ουνίου έ. ε ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11 π. μ. έν τή Λέσχη. Έπιστημόνων Ηρακλείου. Θέμα: 'Εκλογή Προέδρου Έν Ήρακλείφ τή 2)6) 1938 (Έκ τοΰ Γραφείου τοϋ'Ελ- ληνογερμανικοϋ Συνδέσαου) ΕΙΔΟ11Ο1ΗΣΗΣ Μοντέρνου στυλ κρεββατοκάμε- ρα πωλεΐται είς τιμήν ίκανς- ποιητικήν λόγφ αναχωρήσεως. Πληροφορίαι παρ' ήμϊν. ΝΕΟ ΖΑΠΑΝΤΙ -15 τής ημέρας. ΤΑ ΠΠΙΙΠΤΤΛ πού κατακτσ άλματω- I II ΐΙΙΙ III Ι Ι II δ"ς ττ·ν κατανάλωσι. III ΙΙΙδΙΙιΓΙΙΙΙ πού δέν άνταλλάσσεται Ι υ ^ΙΙΠΙίΙΐυ μέ κανένα άλλο. ιχοθ κυκλοφορεΐ κατα¬ πληκτικώς, διότι Οπερέχει, διότι κατακτά καί γοητεύει καΐ ένθουσιάζει κάθε νέον καπνιστήν. —Ή είσαγωγή μηχανημά- των. Δι' αποφάσεως τού υπουργείον τής 'Εθνικής θΐκονομίκ; καθωρί¬ σθη ό τρόπος τής «ίααγωγής μη χανημάτων καΐ άνταλλακτικών αυτών είς περίπτωσιν καθ" ήν ί>-
  πάγονται είς περιορισμους ί) είς
  υποχρεωτικήν ανταλλαγήν, θϋΐω
  μπχανήματβΕ καί έξαρτήματα αΰ
  των, ών ή εϊσαγωγή έπιτρέπεται
  κατόπιν αδείας τοΰ επί τής 'Εθνι
  κή; Οίκονομίας ύπουργοΰ μετά
  γνώμην τοΰ Συμβουλιου Βιομη-
  χανίας, έφ' όσον ΰπάγονται εΐζ
  δααμολογικάς κλάσεις ϋποκειμβ
  νας είς περιορισμοϋς είσαγωγής,
  είσάγονται καθ' υπέρβασιν των
  είσακτέων ποσοτήτων. Είς περί¬
  πτωσιν καθ' ην ή είσαγωγή τοΰ
  των τυγχάνει ελευθέρα, δέν ά
  παιτεΐται χ υπό τοΰ Έπιμελητη
  ρίου έκδοαις βεβαιώσεως έλευθε
  ρας είσαγωγής.
  — Ή ήμέρα άποταμιεύσεως
  καί τα σχολεϊα.
  Υπό τοϋ ΰπουργείου τής Συγ
  κοινωνίας ανεκοινώθη, ότι κατα
  την τελευταίαν συνεδρίασιν τοΰ
  συμβουλίου των Ταχυδρομικών
  Ταμιευτηρίων απεφασίσθη έπως
  εφέτος ή δια κουμπαραδων βρα
  βευσις των μαθητών, οί όποϊοι
  συνεταξαν την 31ην Όκτωβρίου
  πέρυσιν, ημέραν έορτασμου τής
  Παγκοσμίου Άποταμιεύσεως την
  καλλιτέραν έκθεσιν περΐ αποτα
  μιεΰσεως, γίνη την ημέραν των
  εξετασεων. Πρός τόν σκοπόν τού
  τον το Ταχυδρομικόν Ταμιευτη
  ριον θά διαθέση 2000 περίπου
  κουμπαράδϊς, όσοι είναι περίπου
  ο βραβευθέντε; μαθηταί των παι
  δαγωγικών άκαδπμιών, έμπορι
  κων σχολών, πρακτικών λυκείων,
  γυμνααιων, ημιγυμνάσιον, άστι
  κων σχολείων, ίερούιδασκαλβίων,
  δημοτικών σχολείων κλπ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙ Σ
  Ή Διεύθυνσις τοΰ ενταύθα Έργοστασίου Ζυμαρικών:
  Ι. Γ. Καρούζου και Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκι
  Πληροφορεΐ τό αξιότιμον Κοινόν δτι διά των ύπ' α¬
  ριθ. 6.681 καί 9.819 διαταγών τοΰ Ύφυπουργείου Άγορανο-
  μίας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα¬
  ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο.
  Κατά συνέπειαν τό ημέτερον Εργοστάσιον συνιστά
  καΐ παρακαλεί όπως δλοι προμηθευωνται παρ' αυτού τά έγ-
  χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά
  λι 100 ο)ο έφ" δσον ούδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος
  θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεως
  ε—'
  Ι

  —Τά ξένα έντυπα.
  ΔΓ αποφάσεως των αρμοδίων
  ύπουργών τα βιβλία, έφημερίδες
  καΐ έντυπα έν γένει θα είσαγων
  ται έλευθερως έφ' όσον προέρχον
  ται άπό χώρας, μεθ' ών συνόεομε
  θα διά κλήριγκ. Διά τής ιδίας α¬
  ποφάσεως όριζεται ότι τά ανωτέ¬
  ρω ειδή θά εισάγωντοα κατόπιν
  αδείας τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, έφ' όσον προερχονται άπό
  χώρας έλευθέρου συνοτλλαγματος.
  —Τά χειρβτεχνήματα τβϋ
  Συνδέσμβυ παροχής εργα¬
  σίας.
  •Ο Συνδεβμος παροχής έργασί
  άς είς απόρους κόρας έλαβε διά
  δευτέραν φοράν τό χρυσουν βρα¬
  βείον έκ τής Διεθνοϋς εκθέσεως
  Θεσσαλονίκης, διά τα παρ' αυτού
  έκτεθεντα έργόχειρα καΐ χειρο
  τεχνηματα.
  —Διάλεξις είς Άρχαναις.
  Ό μορφωτικός σΰλλογος Αρ¬
  χανών όργικνώνει δια την προσέ¬
  χη Κυριακήν 5 Ίουνίου 1938, νε¬
  αν διάλεξιν. Όμιλητης είνε έ κ.
  Άλέκος Μηλολιδακης μέ θεμα
  «Ή Ίστορία ;τής Μουσικής». "14
  ίϊσβίθί θά «Ινε έλευθβρβι.
  ί ι
  ΐ'Ι
  ι·!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαρράτου
  4 Ίουνίου 19.3ο
  ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΙΣ ΤΡ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  &ΕΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ1 ΤΟ Λ Ο Η ΔΙΜ Ο Η
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΝ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ τα α¬
  ναγραφέντα χθές ότι ή * <%.γγλία απεφά¬ σισε νά επέμβη δραστικώς είς τό Ίσπα· νικόν, αί Γαλλικαί έφημερίδες έκφρά ζουν σήμερον την γνώμην ότι ό Τσάμ¬ περλαιν δέν προετοιμάζει καμμίαν δι¬ πλωματικήν πρωτοβουλίαν πρός σύναψιν άνακωχής είς την Ισπανίαν. Περαιτέρω ό Γαλλικός τύπος τονί· ζει ότι άποκλείεται καί σήμερον, ή ραγδαία επέμβασις άπό τής πλευ- ράς τοΰ Λονδίνου. Ώς πρός την στά¬ σιν τής Γαλλίας άπέναντι τοΰ Ίσπανι- κου, αί έφημερίδες των Παρισίων τη- ρούν επί τοΰ παρόντος έπιφυλακτικό- τητα. ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΣΥΝΕΧ1ΖΟΥΝ ΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας). —Έκ Σαραγώσης τηλε¬ γραφείται ότι είς τό μέτωπον τοΰ Τε- ρουέλ οί Έθνικοί συνεχίζουν τάς προ- όδους^αύτών, καταλαβόντες στρατηγικά σημεΐα καί άπωθήσαντες τόν κυβερνητι¬ κόν στρατόν. ΚΑΤΑΡΡΙτΊΣ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ ΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΜΑΧΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι είς χθεσινήν άερομαχίαν κατερρίφθησαν πολλά κυ· βερνητικά άεροπλάνα. ΊΙ Σαλαμάνκα σημειωτέον οιαψεύδει την πληροφορίαν ότι δήθεν οί κυβερνητικοί κατώρθωσαν νά καταρρίψονν οώοεκα έθνικά άερο¬ πλάνα. ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τ1Ν κ.κ. ΜΕΤΠ-ΡΟΪΜΑΝΟΪ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτού μας). —Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς μακράν ακρόασιν τόν έν Αθήναις πρεσβευτήν τής Ρουμανίας. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΤΩΝκιΜΕΤΑΞΑ ΧΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΡΤΕΡΙΚΒΜ ^ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς αυνωμίλησε την πρωΐαν επί μακρόν καί μετά τού μονίμου ύφυ- πουργού των Εξωτερικών χ. Μαυ¬ ρουδή. ΤΟ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο κριτοΰ μας).—Τό [.συνελθόν σήμερον υ¬ πό την ϊτροεδρίαν τού κ. Πρω ουρ- γού καθιερωμένον υπουργικόν συμβού¬ λιον άπηβχολήθη αποκλειστικώς μέ νο· μοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητήματα. ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣΤΟΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΧΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτού μας). — Σημεριναί πληροφορί¬ αι έκ Π ρ αγ άς καί Βερολίνου φέρουν ώς βελτιωθεϊααν την κατάστασιν εί; τό Τσεχοσλοβακικόν. ΑΙ ΚΙΗΕΖΟΙΑΠΡΗΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι συνεχίζονται αί Κινεζοϊαπωνικαί μαχαι. Κατά τάς ι¬ δίας πληροφορίας εσημειώθη καΐ πά¬ λιν υποχώρησις τού Κινεζικού στρατόν. Δηλώσεις τοΰ Μποννέ διά τό ζπτημα των Γαλλοϊταλικων συνεννοησεων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ίουνίου (τηλε¬ γραφικώς).— Οί «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου άφιερώνουν μακρόν άρθρον είς τό έργον τοΰ κ. Νταλαντιέ. Ή Κυβέρνησις λέ¬ γουν Νταλαντιέ καθΐσταται καθ" ημέραν καί ίσχυροτέρα. Έν συνεχεία τοθ ταξιδίου τοθ κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ είς Λονδίνον, ηύξησε την ίσχύν τής Άγγλογαλλικής φιλΐας είς τόν κόσμον καί έπέβα- λεν οριστικώς την νέαν Γαλ¬ λικήν Κυβέρνησιν. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ Ενώπιον τής Γαλλικής Βου- λής ό κ. Μποννέ ωμίλησε διά πρώτην φοράν ώς υπουρ γός των Εξωτερικών. Ανέ¬ πτυξε την διεθνή κατάστασιν. Ωμίλησε διά τό Ίσπανικόν έκθέσας τούς λόγους διά τούς όποΐους ή Γαλλία ύποστηρΐ ζει την πολιτικήν τής μή έπεμ βάσεως. Ανέπτυξε τούς δ- ρους τοθ Άγγλοϊταλικοϋ συμ φώνου καί τάς συνθήκας υπό τάς οποίας ήρχισαν αί Γαλ- λοϊταλικαί διαπραγματεόσεις. Έν κατακλεΐδι ετόνισεν δτι έλπΐζει πάντοτε είς την τα¬ χείαν εξέλιξιν των διαπραγ- ματεύσεων μετά τής Ιταλίας. ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΣΥΡΙΑΚΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ίουνίου (τηλε γραφικώς).—Ό κ. Μποννέ συ νηντήθη τάς απογευματινάς ώρας μετά τοθ Τούρκου πρε σβευτοθ διά τόν διακανονι σμόν τοΰ ζητήματος τής Άλε ξανδρέττας. Ό Τοΰρκος πρέ σβυς θά επισκεφθή καί σήμε ρον τόν Γάλλον υπουργόν των Εξωτερικών ' διά την τελι κήν ρύθμισιν τοθ ζητήματος. Ή άφιξις τοΰ κ. Άλιδιζάτου καί ή σημερινη συγκέντρωσις. Σήμερον την -πρωΐαν αφι¬ κνείται έκ Ρεθύμνης ό Πρόε- δρος τής Έθνικής Συνομο- σπονδΐας των Γεωργικών Συ- νεταιρισμών τής Ελλάδος καί Γενικάς Γραμματεύς τοΰ ύπουργείου Γεωργίας κ. Άλι- βιζάτος προκειμένου νά προε- δρεύση τής συγκροτουμένης ευθύς άμα τή αφίξει τού έν τώ θεάτρω Πουλακάκη συγ¬ κεντρώσεως των Γεωργικών Συνεταιρισμών τοθ νομοΰ Ή ρακλείου. "Αμα τή ενάρξει τού συνε- δρίου είς δ εκλήθησαν νά πα- ραστώσιν αί γεωργικαΐ αρχαί καί άντιπρόσωποι απάντων των έν τώ νομώ συνεταιρι¬ σμών, ό κ. Μπ. Άλιβιζάτος θά ομιλήση, πρός τόν γεωρ- γικόν κόσμον περί συνεται¬ ρισμών άνσλύων έπ' εύκαιρία τάς εύεργετικάς διατάξεις ταΰ τελευταίου νόμου καί τα γενικά μέτρα τα όποΐα τό Κράτος λαμβάνει υπέρ τής γεωργίας. Την μεσημβρίαν θά παρακαθήση είς γεΰμα των Συνεταιρισμών. Την 5 απογευματινήν ό κ. Άλιβιζάτος θ' αναχωρήση είς "Αγ. Νικόλαον δπως προ- εδρεύση καί τής έκεΐ συγκα- λουμένης συγκεντρώσεως των Γεωργικών Συνεταιρισμών αυ¬ ριον Κυριακήν. Τό άπόγευμα ό κ. Άλιβιζάτος θ' αναχωρή¬ ση είς Νεάπολιν ένθα αί συνε- ταιριστικαί όργανώσεις θά παραθέσωσι γεθμα πρός τι¬ μήν τού μεθ' δ θά επιστρέψη είς την πόλιν μας προκειμέ- νού ν' αναχωρήση δι" Αθή¬ νας. Ή πλεύρισις των ατμόπλοιον. "Εγγραφον τού κ. Λιμενάρχου. Ό κ. Λιμενάρχης Ηρα¬ κλείου δι* έγγράφου τού πρός την Λιμενικήν Επιτροπήν πα- ρακαλεΐ νά μεριμνήση αυτή ώστε νά καταρτισθή τό ταχύ¬ τερον τό τιμολόγιον των φορ- τοεκφορτωτικών δικαιωμάτων καί των τοιούτων έπιβιβάσε ως καί άποβιβάσεως των έπι- βατών έχουσα ύπ' δψιν της δτι ή πλεύρισις των άτμοπλοί- ων δέον ν' αρχίση τό βραδύ¬ τερον άπό τής 1 Ιουλίου. Ό κ. Λιμενάρχης συνιστά ωσαύτως δπως ή Λιμενική Έπιτροπή άσχοληθή διά την εξεύρεσιν τοΰ άπαιτουμένου ποσοθ διά την αποζημίωσιν των λεμβούχων Ηρακλείου, άπομακρυνομένων τοθ έπαγ- γέλματός των άπό τής ενάρ¬ ξεως τής πλευρίσεως των ά- τμοπλοίων. Σχετικώς ό κ. Λιμενάρχης φρονεί δτι ή λύσις τοΰ λεμ- βουχικοϋ ζητήματος πρέπει νά προηγηθή τοθ δλου ζητήματος τής εκμεταλλεύσεως τοθ λιμέ¬ νος, ώς εντελώς άσχετος πρός τουτο άλλά καί διότι η λύ¬ σις τούτου αποτελεί έκδήλω- σινπολιτισμοΰτοσούτ'α) μάλλον καθ" δσον αί άπαιτήσεις των λεμβούχων δέν είναι δυνατόν νά περισταλοθν άνευ τοΰ ρι· ζικοϋ μέτρου τής άποζημιώ- σεως τούτων καί τής παρα- βολής των άτμοπλοίων ήτις όφείλει νά επιταχυνθή. Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΝ ΑΠΩ ΝΙΚΟΛΑΩ Κατ' εΐδήσεις έξ ΆγΙου Νι- κολάου ή προχθεσινήέορτή τής Άναλήψεως έν τώ γεΐτονι έ- πανηγυρίσθη εφέτος μέ έξαιρε τικήν μεγαλοπρέπειαν. Την παραμονήν καί την ημέραν τής εορτής ή πόλις έσημαιο στολίσθη, έφωταγωγήθη δέ φαντασμαγορικώς τό εσπέρας. 'Επίσης έκάησαν πυροτεχνήμα τα καί διωργανώθησαν λαϊ- καί έορταΐ. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ*ΕΙΣΦΟΡΑΙ Πρός τάς Κοινότητος Αγ. Μύρωνος καί Κρουσώνος έξε- φράσθησαν αί εύχαριστΐαι τοΰ δπλου τής Βασιλικής Ά- εροπορίαςδιά ψηφισθείσαςπαρ' αυτών υπέρ ένισχύσεως των Έθνικών άεροπορικών δυνά- μεων χρηματικάς είσφοράς. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων προχθές αρχαιρεσιών τοΰ ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου Κυ¬ ρίων καί Δίδων Ζάκρου Σητείας εξελέγησαν: ΙΙρόεδρος ή κυρία Χρυσάνθη Κουκάκη, Άντιπρόεδρος ή Δίς Ούρανία Περιφεράκη, Τα μίας ή κυρία Διαμάντη Κων. Μη- λιώτη, Γραμματεύς ή Δίς Πηνελό- πή Σολιδάκη, καί μέλη τοθ Διοι- κητικοθ Συμβουλίου αί κυρίαι Μαρία θεοδωράκη, Στέλλα Χα- τζηκώστα καί Μαρία Καπαρακη. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Δι' αποφάσεως τής 'Επιτρο πής διατιμήσεων αί τιμαί των λευκών αλεύρων καθωρίσθη σαν είς δρχ. 10, 23,50 κατ' ό κ άν των δέ πιτυρούχων είς 9 07. Έπίσης καθωρίσθησαν αί τιμαί τοθ λευκοΰ άρτου είς δρχ. 9.60 κατ' οκάν καί τοθ πιτυρούχου είς δρχ. 8.10. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Κατά τόν παρελθόντα μή ν α είοήχθησαν είς τό μο- νθπώλιον Ηρακλείου 316 200 χιλγρ. άλατος άξίας 790.500 δραχ. καί εξήχθησαν 79.105 χιλγ. άξίας δρχ. 197.762.50. "Ωσαύτως είσήχθησαν 288.000 κυτία πυρείων άξίας δρχ. 374. 400 καί εξήχθησαν 183.300 ά ξίας δρχ. 238.940. Δέσμαι παι γνιοχάρτων είοήχθησαν 500 α' κλάσεως άξίας δρχ 22.000 καί εξήχθησαν 307 α' καί β' κλάσεων άξίας συνολικώς 13. 109. Τέλος είσήχθησαν χαρτό σημα όνομαστικής άξίας 599. 850 δρχ. καί οίνοπνευματόση μα άξίας δρχ. 500.000. Κύ- λινδροι σιγαροχάρτου έξήχθη σαν 9 άξίας δρ. 864. ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ Τό Ταμείον Συντάξεως καί Αύτασφαλίσεως Υγειονομικών απηύθυνε πρός τούς Νομάρ¬ χας έγγραφον διά τοθ όποί- ου γνωρίζονται οί δροι έγγρα- φής είς τό ανωτέρω ταμείον των υγειονομικών των ύπηρε- τούντων είς Δήμους καί Κοι¬ νότητος τοΰ Κράτους. ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Πρός τούς έφόρους τοΰ Κράτους εκοινοποιήθη έγ¬ γραφον τοΰ ύπουργείου Οίκο- νομΐκών αφορών τάς πρόσφυ¬ γας των καπνοπαραγωγών κατά των καταλογιστικών ά- ποφάσεων των έφόρων κα- πνοΰ. ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝΤΑΜΕΙΟΝ Συνήλθε χθέςείς συνεδρίασιν τ ό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Έφεδρικοΰ Τσμείου "Ηρα¬ κλείου άσχοληθέν μέ ύπηρε- σιακής φύσεως ζητήματα. Ο κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων ό Πρόεδρος τής Έθν. Συνομοσπον- δ£ας των Συνεταιρισμών τής Ελ¬ λάδος κ.Άλιβιζάτος αφιχθείς προ¬ χθές μετά τής κυρίας τού ωμίλη¬ σεν έν τώ θεΐτρφ'Ολύμπια. Την ί- ναρξιν των εργασιών τοθ συνε- I δρίοι» των Συνεταιρισμών Χανίων ' καθ1 δ είχον προσέλθει χιλιάδες ουνεταιρισμένων γεωργώνέκήρυξεν ό άναπληρωτής τοΰ ύπουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Ίππόλυτος. Ό κ.Άλιβιζάτος έπλεξεν έν συνδχεία τό εγκώμιον τής Κρήτης αργότε¬ ρον δέ εδέχθη έπιτροπάς είς τα γραφεία τής Σταφιδικής Ενώσεως Χανίων. Ό κ. Άλιβιζάτος συνοδίΰ εται υπό των ανωτέρων ύπαλλήλων τοθ ύπουργείου Γεωργίας καί τής Αγροτικάς Τραπέζης κ.κ. Μακρά¬ κη, Δημητρακόπουλον, θεσδοσό- πουλον καί Πλωματάρην. ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΝΕΚΡΟΣ Προχθές την μεσημβρίαν ά νευρέθη νεκρός έν τή παρά την συνοικίαν Πηγάϊδαν οίκία τού ό Στ. Καλησπεράκης ή Βλάχος έτών 55. Ό θάνα τοςεΤχεν έπέλθει πρό τετραημέ ρου, συνεπεία έξαντλήσεως τοΰ Καλησπεράκη πάσχοντος έκ καλπαζούσηςφυματιώσεως. ΠΥΡΚΑΪΑ Την νύκτα τής παρελθού¬ σης Τετάρτης έξερράγη πυρ καϊά είς τό επί τής όδο01821 κατάστημα στραγαλοποιΐας τοΰ Ιω. Φραγκάκη άποτεφρώ σασα τουτο καθ" ολοκληρίαν. Διεξάγονται τακτικαί άνακρΐ σεις πρός διαπίστωσιν των αί τίων τής πυρκαϊάς. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ Πολλήν επιτυχίαν έσημείω σαν προχθές οί διεξαχθεΐσαι γυμναστικαί έπιδεΐξεις τοθ Λυκείου «Κοραής». ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 0Ε9Ρ0ΥΙΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΝ «Ι» ΕΙΝΕ ΑΗΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΙ ΘΙ ΚΙΗΑΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο- κριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τής Αγ γλικής πρωτευούσης ότι οί επίσημον Βρεττανικοί κύκλοι θεωρούν την κατά¬ στασιν έν Ισπανία ώς έμπνέουοαν σοβα- ρωτάτας ανησυχίας. Οί κίνδυνοι τής είρήνης έπιλέγουν οί ΐδιοι κύκλοι είναι άναμφισδήτητοι έφ* όσον παρατείνεται εισέτι ό έμφύλιος πό λεμος είς την Ισπανίαν. ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΑ ΤΑΕΠΕΗΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τοΰ κριτοΰ μας).— ΚαΟ' α αγγέλλεται έξ Άγκυρας οί Τούρκοι διατελούν έν ε¬ ξεγέρσει διά τα τελευταία έηεισόδια τής Συρίας είς βάρος των έκεϊ Τούρκων ύ- πηκόων. Λέγεται μάλιατα ότι εσημει¬ ώθησαν καί άντιγαλλικαΐ τίνες έκδηλώ- σεις έν Τουρκία. ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΣΥΡΙΑΚΟΝ ΕΠΕΝΕΒΗ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο- κριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Λον¬ δίνου άναφέρουν ότι κατόπιν επεμβά¬ σεως τής Άγγλικής κυβερνήσεως έλπί- ζεται νά ρυθμισθώσι φιλικώς αί Ύουρ- χοσυριακαί διαφοραί. Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Παρισίων τηλεγραφήματα ή Γαλλική κυβέρνησις δέν αντιμετωπίζη επί τού παρόντος ζή- τημα διορισμού Γάλλου πρεσβευτού είς την Ρώμην. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΝΕΑΙ ΣΤΡΑΤΙΒΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας). —Τηλεγραφούν έκ Λονδί¬ νου ότι είς την Ιαπωνίαν έγιναν νέαι στρατιωτικαί μεταβολαί αφορώσαι την έπιτάχυνβιν των έν Κίνα πολεμικών έ- πιχειρήαεων διά την οποίαν άσκεϊ πίεσιν επί των πολιτικών κύκλων, τό στρατιω¬ τικόν κόμμα τής χώρας. Ο ΧΕΝΑΑΪΝ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ ΔΗΜϋτΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται εκ τοΰ έξωτερικοΰ ό άρχηγός των Σουδι- τών διατυπώνει ηδη την αξίωσιν διενερ¬ γείας δημοψηφίσματος είς τάς Σουδιτι- κάς περιφερείας. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΧΙΤΛΕΡ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ίουνίου (τηλεγρα¬ φικώς).—Αγγέλλεται έκ Βερολίνου ό¬ τι ό καγκελλάριος Χίτλερ κατά την ε¬ πιστροφήν τού προχθές είς Βερολίνον έκ τοΰ Βερσάου όπου,'εύρίσκετο, έσχεν επανειλημμένας συνεργασίας μετά των Γκαϊριγκ, Γκαίμπελς καί άλλον έπιτε>
  λών καί έπιφανών τοΰ έθνικοσοσιαλιστι-
  κου κόμΐί-ατος. 'Ελπίζεται ότι αί συνο-
  μιλίαι αυται θα έχουν ευνοΐκήν απήχη¬
  σιν είς τα. φλέγοντα εΰρωπαϊκά ζητήμα¬
  τα ιδία δέ τό Ίσπανικόν.