95857

Αριθμός τεύχους

4880

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τελοΰν έν ι.
  Γούρκων γ.
  ΟΤΙ ί 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  5
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο4ΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *880
  ΥΒΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΧΒΕΣΙΝΚ 011ΗΠΥΓΚΕΝΤΡ1ΣΙΣ
  ΣΚΟΗΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΜΠ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ.
  πλατύατομον, παλμώδες, άντήχησε
  μας τό κήρυγμα της συνεταιριστι-
  Ένθουσιαστικόν,
  χθές είς την πόλιν
  κής Ιδέας. Μ ετά τα Χανιά καί τό Ρέθυμνον, τό γεωργι-
  κόν Ηράκλειον ευρέθη χθές έν συναγερμω. Συνεται-
  ρισταί καί άλλοι αγρόται άπό όλον τόν νομόν, προσήλ¬
  θον κατά χιλιάδας είς τό θέατρον Πουλακάκη διά ν'
  άκούσουν τόν Πρόεδρον τής Έθνικής Συνομοσπονδίας
  Συνεταιρισμόν άναλύοντα τόν νέον περί συνεταιρισμόν
  νόμον, καί νά τονώσουν την πίστιν των πρός τό συνε-
  ταιρικόν ίδεώδες. Καί πράγματι τό ίδέώδες αύτό, τό
  τόσον υψηλόν καί σύγχρονον, έξήρθη καί έξυμνήθη καί
  έ τονώθη ίσον έπρεπε. Τό πνεΰμα τής συνβταιριστικης ορ¬
  γανώσεως, πού αποτελεί την καλυτέραν έκφρασιν τής
  συγχρόνου οικονομικάς καί ίδεολογικής πραγματικότη¬
  τος καί άνταποκρίνεται είς μίαν Ιστορικήν άναγκαιότη-
  τα, άπλώνεται άπό χθές είς εύρύτερα στρώματα, 'γίνεται
  συνείδησις βλων των άγροτών μας. Καί πιστεύομεν ότι
  πολύ συντόμως θά θριαμβεύση όλοκληρωτικά. Διότι πο-
  λύ συντόμως, δλοι οί γεωργοί μας θ' άνήκουν ασφαλώς
  είς συνεταιριστικάς όργανώσεις.
  Την ΙΟην πρωϊνήν χθές αφι¬
  χθη είς την πόλιν μας, συνοδευ-
  όμενος καί δπό τοθ κ. Σταύρου
  Μακράκη διευθυντού" τής Άγρο-
  τραπέζης καί άλλων ανωτέρων δ·
  παλλήλων καί εκπροσωπών των
  γεωργικων όργανώσεων Κρήτης
  πίπεδον τοθ άγρότου ήθικως
  καί ύλικώς ώστε νά μην ευρί¬
  σκουν απήχησιν αί άναρχικαί
  Ιδέαι.
  Ό κ. Μπάμτιης Άλιβιζάτος
  λαμβάνων ακολούθως τόν λό¬
  γον ανέπτυξε διά μακρών τάς
  δ δποδιοικητής τής Άγροτραπέ- νέας κατευθύνσεις τοΰ Συνε-
  μ
  Μετά ο¬
  τού _ είς
  ζης χαί Πρέεδρος τής Έθνικής
  Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμώνκ.
  Μιτάμπης Άλιβιζατος.
  λιγό λεπτόν παραμονήν
  την Νομαρχίαν, συνοδευόμενος
  δπό τοθ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου
  προσήλθεν είς τό θέατρον Που¬
  λακάκη, δπου έν τώ μεταξύ εί¬
  χον συγκεντρωθή έκπρόσωποι δ-
  λων των συνεταιρισμών τοθ νομοθ
  μας, οί διευθυνταί καί υπάλληλοι
  των Γεωργικων δπηρεσιών καί
  τής Άγροτικής Τραπέζης καί χι-
  λιάδες κόσμου έκ τής πόλεως
  καί των χωρίων.
  Την ΙΟην καί ήμίσειαν πρω¬
  ϊνήν ό κ. Νομάρχης έκήρυξε
  την έναρξιν των εργασιών
  τοθ Συνεδρίου παρουσιάσας
  ενώπιον των συγκεντρωμένων
  άγροτών τόν . κ. Άλιβιζατον.
  Ό κ. Νομάρχης έπ' εύκαιρία
  εξέφρασε την χαράν τού διά
  την άγροτικήν ταύτην συγ¬
  κέντρωσιν ή όποία έχει ώς
  σκοπόν την οργάνωσιν τής
  άγροτικής τάξεως διά την
  αύξησιν τής παραγωγής. Σάς
  ύπενθυμΐζω εΐπε μίαν άλλην
  συγκέντρωσιν ή όποία έλαβε
  χώραν πρό διετίας καί κατά
  την όποιαν αντηλλάγησαν
  φράσεις μή τιμώσαι την συγ¬
  κέντρωσιν εκείνην, εΐμαι δέ
  εύτυχής δτι συναντώμεθα σή¬
  μερον υπό άλλας συνθήκας,
  συνθήκας άρίστας διά τό συμ
  φέρον σας καί τό συμφέρον
  τής Έλληνικής Πατρίδος. Δέν
  είνε τοθ παρόντος νά σδς έ-
  παριθμήσω τό κολοσσσιαιονέΡ;
  γον τό οποίον συνετελέσθη
  έντός μιδς διετίας.
  θήτε μόνον τόν άγροτικόν νό-
  μ ρ
  μόν, τα μέτρατά δποια ελή
  φθησαν κατά τής ζωοκλοπή
  ?σί τής ασφαλείας έν γένε
  ίθ κα εχ τε
  ή
  γένε
  ζϊ ύπαΐθρο^υ καί έχετε ύπ'
  τής ««~τΡν γέον Νόμον «περί
  κείται μετ' ολίγον
  δ κ.
  τόν
  ά σάς ε
  Βαρούχα
  τονίζε
  πρόοδον
  ■ δτι οί γεωργοΐ το
  είναι
  Ι
  ταιριστικοΟ κινήματος.
  Ό κ. Μπ. Άλιβιζάτος έν
  άρχή διέβίβασε πρός τό Συ¬
  νέδριον. »τοώς θερμούς χαιρε·
  τισμούς τοθ Έθνικοΰ Κυβερ
  νήτου κ. Ιω. Μεταξδ καί την
  διαβεβαίωσιν δτι ούτος παρα-
  κολουθεΐ μέ ζωηρόν ενδιαφέ¬
  ρον την συνεταιριστικήν κίνη-
  ιν γενικώς καί ιδιαιτέρως
  τοθ Ν. Ηρακλείου. Έν συνε-
  εία ηύχαρίστησε τόν κ. Νο-
  ,άρχην διά την πολύτιμον
  υνδρομήν τού τόσον πρός τό
  πουργεΐον τής Γεωργίας δ¬
  όν καί πρός την Άγροτικήν
  'ράπεζαν, ώς έπίσης καί τόν
  . Βσρούχαν. Είς τό Ηράκλει¬
  ον, εΐπε, δέν έρχομαι μόνον
  ώς Πρόεδρος τής ΕΣΣΕ άλλά
  καί ώς φίλος ό οποίος ύπη-
  ρέτησεν άλλοτε έδώ'καί είς την
  ψυχήν τοθ όποίου διετηρήθη
  σαν οί ώραιότερες άναμνή
  εις.
  Ή συγκίνησις μου προσέθε¬
  σεν είνε άκόμη μεγαλειτέρα
  γιατί δέν έρχομαι νά σάς έξη-
  γήσω μόνον τό Νόμον «περί
  Συνεταιρισμών» άλλά καί νά
  σδς ζητήσω την συνεργα
  οίαν ώστε νά θέσωμε τά θε
  μέλια μιδς καλλιτέρας Γε
  ωργικής αόριον. Άπευθύνο
  μσι είςτ'άνώτερα προτερήματα
  τής Κρητικής ψυχής καί ιδία
  τής ψυχής των Ηρακλειωτών
  ιατί στήνμεγάλη προσπαθεία
  δέν εΐνε'' άρκετή ή πρωτοπο
  ρεία των ολίγων. Είνε άνάγ
  κη όλόκληρος ή ύγιής μερΐ
  τοθ λαοΰ νά έγκολπωθή τά
  δανικά των πρωτοπόρων, νά
  τά κάμη κτήμα της, νά δώση
  την ψυχήν της, ώστε όδηγοθν
  τες καί όδηγούμενοι νά άνο(-
  ξουν νέας λεωφόρους. Αυτήν
  ήν ψυχικήν έπικοινωνία καί ά
  μοιβαίαν καταννόησινζητοθμε.
  Γιατί άν άλλαξε κάτι άπό τής
  4ης Αύγούστου είνε δτι τό
  Κράτος τό σημερινόν είνε ζη-
  λότυπο γιά τόν Λαό. Δέν θέ¬
  λει δισμέσους, θέλει άμεση
  την έπιΚοινωνία καΐ αυτή την
  έπικοινωνία ήλθαζητώντας καί
  Οί Κρήτες δπως γνωρΐ-
  ζουν ν' άγωνίζωνται διά τό
  Έθνος έ'τσι έστράφησαν μέ
  φανατιαμό καί είς την ειρηνι¬
  κήν προσπάθειαν υπέρ τής Γε¬
  ωργίας, είδικώτερα δέ πρός
  την συνετσιριστική κίνησι γιά
  νά μτΐοροθμε οήμερα νά έπι-
  δείξουμε μέσα στην άναρχία
  τοθ ττσρελθόντος μερικάς συ
  νεταψιστικάς όργανώσεις ποΟ
  ατΐοτελοθν τιραγματικάς 6ά·
  καλ
  καί άνύψωσαν τό ε
  την άναδιοργάνωσιν των Συ
  νεταιρισμών, ετόνισεν δτι ό
  πρώτος τούτων ήτο ή έλλειψις
  πάσης οργανώσεως καί πάσης
  κατευθυνσεως έκ μέρους αύ
  των. Τά 85 ο)ο εΐπε, των Συ
  νεταιρισμών είναι πιστωτικοί
  δηλ. κατωτάτης βαθμίδος συ
  νεταιριστικαί όργανώσεις, έ¬
  χουσαι ζωήν περιοδικήν, περι
  ιριζόμεναι είς τό νά λαμβά
  ουν τά δάνεια άπό την Ά
  γροτικήν Τράπεζαν άλλά καί
  μή άνταποκρινόμεναι οΰτε είς
  ήν στοιχειώδη ταύτην λει
  τουργίαν των, πράγμα τό ο¬
  ποίον ηνάγκασε την Άγροτι
  κήν Τράπεζαν νά αφαιρέση
  τό δικαίωμα διανομής των δα
  νεΐων είς τά μέλη διότι πολ
  .ά δυστυχώς συμβούλια έπε
  δόθησαν είς την εξυπηρέτησιν
  έαυτών καί των συγγενών
  των. Άλλά καί τά 15 ο)ο των
  ύπολοίπων όργανώσεων ποϋ
  ήλθον νά θεραπεύσουν συνθε
  τώτερες άνάγκες τοθ γεωρ
  γοθ, πλήν ολίγων έξαιρέσεων
  μέσα στάς οποίας είναι καί ή
  ίρήτη καί ό Νομός σας, άπέ
  τυχαν κατά μεγάλο ποσοστό
  καί είτε διελύθησαν πρίν λει
  τουργήσουν ή' περιέπεσαν είς
  άδράνειαν.
  Δεύτερος λόγος τής επελθούσας
  μεταβολής, εξηκολούθησεν δ κ. Ά
  λιβιζδτος, ήτο ή άνάγκη την όποί-
  αν ησθάνθη τό Κράτος διά νά
  σταματήση τόν κατήφορο τόν ο¬
  ποίον είχαν πάρει αί συνεταιρι-
  στικαί Όργανώσεις γύρω άπό τάς
  οποίας διά πολλούς καί διαφόρους
  λόγους είχε δημιουργηθή άτμό-
  σφαιρα καχυποψίας καί δυσπιστί¬
  ας καί νά δώση νέαν πνοή καί είς
  τό συνεταιριστικό κίνημα τής ρετε, δτι ή πεΐνα είναι κακάς
  χώρας. Ισύμβουλος. Πολύ περισσότερο
  Τρ£τος λόγος διά την μεταβολήν μάλιστα, οταν ή εύωχία σας
  ήτο ή ήθική υποχρέωσις την ό-|γ(νεται έπιδεικτικά μπροοτά
  ποίαν ησθάνετο τό Κράτος τής στά ματια των πεινώντων.Καί
  4ης Αύγούστου δπως άναπτερώση | ξέρετε, δλος αύτός ό κόσμος
  τό συνεταιριστικόν Εδανικόν. ΤΪ
  σημερινόν Κράτος, ετόνισε, Ιχει
  ώς σκοπόν νά δημιουργήση πει-
  θαρχημένην ομαδικήν ζωήν καί
  νά κατευθύνη την ατομικήν πρωτο
  βουλίαν διά την πραγμάτωσιν των
  Έθνικών καί κοινωνικων συμφε-
  ρόντων, αφήνοντας τά άΐομα έλεύ
  θερα νά κινηθοθν μέσα είς τό
  πού διαγράφει τό Εθνι¬
  έ Οί Σ)
  κόν συμφέρον. Οί Συν)σμοί ακρι¬
  βώς Ιχουν την ιδίαν επιδίωξιν,
  νά συντονίσουν δηλαδή τάς κατ'
  ίδίαν προσπαθείας διά την πραγ
  μάτωσιν κοινοθ σκοποθ.
  Τέταρτος λόγος, οργανώσεως
  των Συν)σμών ήτο δτι τό Κράτος,
  άκολουθοθν τό σύστημα τής διευ
  θυνομένης οίκονομίας δέν ήτο δυ
  νατόν ν' αφήση ϊξω τής έπιρροής
  τού την συνεταιριστικήν κίνησιν
  ρ
  ή δποία αποτελεί
  οικονομικήν βάσιν
  Κά
  ή η
  σοβαρωτάτην
  έπικοινωνίας
  μή
  Κράτους καί υπαίθρου καί διά
  τής οποίας πρόκειται νά συντονί
  ση τας ενεργείας τού, διά την έ
  φαρμογήν τοθ χ«ραχθέντος γεωρ
  γικοθ προγράμματος.
  Έκθέτων ό κ. Άλιβιζάτος τάς
  σκέψεις αί οποίαι ωδήγησαν την
  κυβέρνησιν είς τό νά δώση την πά
  ροθσαν μορφήν είς την δλην όργά
  νωσιν των Συν)σμών, ανέπτυξεν
  δτι έπροτιμήοη ή συνεργασία Κρά
  μου.
  τους καί
  πρός τούς όποί
  ηθέ ώ
  ούς ή κυβέρνησις ηθέλησε νά δώ
  διά μίαν άκόμη φοράν την έμ
  πιστοσύνην της, διατηροθσα την
  ελευθερίαν των Συν)στικών ίργα
  γ
  άφορ^ την οίκονομι
  διαχείρισιν. Οΰτω έ
  ή Έθνι
  νώσεω^ δσον
  κήν αυτών
  δημιουργηθή ή Έθνική
  σπονδία των Συν)σμών καί εδόθη
  είς^ίυτήν μορφή συντεχνιακή. Είς
  τό σημείον τουτο, άφοθ δίδει τή»
  εξήγησιν δτι είς ε"να κράτος ήμπο
  ροθν νά ύπάρχουν συντεχνιακαϊ 5ρ
  γανώσεις χωρ'ς ή δλη Οργάνωσις
  τοθ Κράτους νά είναι συντεχνιακή,
  ανέπτυξε διατί ή Έθνική Συνομο
  (Ή συνέχεια είς την 4ην Σελίδα)
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΑ ΚΑΚΑ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ
  Ταραχή καί αγανάκτησις
  είς τούς «έξευρωπαϊσμένους»
  κύκλους τής Αθήνας. Γιατί;
  μά γιά τό τίποτε. Ένας ίδιο-
  κτήτης κέντρου τής άκτής τοθ
  Σαρωνικοϋ εΐδε δύο ζευγαρά-
  κια νά φιλιοθνται δημοσία.
  ΤΗταν νεόνυμφοι. Έκεΐνος
  δμως τούς έφαντάσθηκε—πο¬
  λύ σωστά άλλωστε—έραστάς.
  Καί ετόλμησε νά κάμη μιά
  σύστασι: Νά άναβάλουν τίς
  έρωτικές έτιιχειρήσεις των γ'
  άργότερα καί νά τίς έκτελέ-
  σουν σέ άλλο καλλίτερο πε-
  δΐο. Σκάνδαλο εθεωρήθη ή ε¬
  πέμβασις. "Εγινε έπεισόδιο,
  πού μετεφέρθηκε άπό την ά-
  κτή στόάστυνομικό τμήμα καί
  άπ' έκεΐ στίς στήλες των εφη¬
  μερίδων. Καί τό έπεισόδιο έ-
  ξελίσσεται τώρα σ' όλόκλη-
  •-ξηγβν περαιτέρω τούς λό
  1 6ΐ έτιέβσλλον
  γ
  ο1
  ρη έπανάστασι...
  —Νά τόν μπούκοτάρουν τόν
  άθλιο" τόν καθυστερημένο, τόν
  άγροΐκο! φωνάζουν οί μέν. Νά
  πάνε οί νέοι νά τοΰ κάψουν
  την βρωμοπαράγκα τού, κραυ
  γάζουν άλλοι. Νά επέμβη τό
  Κράτος καί ό τουρισμός καί νά
  την ξερριζώσουν άπό την ά-
  κτή, πού είνε γιά τόν έρωτα
  τή χσρούμενη ζωή, ύποδεικνύ-
  ουν οί ψυχραιμότεροι...
  Άλλά γιατί, λοιπόν, αυ¬
  τή ή μήνις, αυτή ή έξαλλη
  όργή; Γιατί ετόλμησε, λέγουν
  ν' άνσμιχθή είς την ζωήν δυό
  νεονύμφων. Νεόνυμφοι ήσαν
  οί άνθρωποι" τής λεμονιάς τά
  άνθη καί οί εύχές τής έκκλη
  οίας τούς εϊχαν ένώσει.
  ήταν ζεύγη παράνομα.
  εΐχαν τό δικαίωμα νά κάνουν
  δτι θέλουν, νά ζοθν δπως έ
  κείνοι ξέρουν.
  Μά σοβσρεύεστε λοιπόν ά
  γαττητοί μου; Δέν ξέρω πως
  ακριβώς έφέρθηκε ό καταστή
  ματάρχης, πού ζητάτε την κε
  φαλήν τού επί πίνακι. Άλλά
  σάς βεβαιώ, είναι άξιος έπα(·
  νού καί εύγνωμοσύνης. Έδω¬
  κεν έ"να μοθημα, πού έπρεπε
  νά δοθή καί μάλιστα στούς
  νεονύμφους. Κι' έγώ άν βρι
  σκόμουν στή θέσι τού, σάς
  βεβαιώ, πώς θάκανα τό ϊδιο
  περίπου. Θάπερνα ιδιαιτέρως
  τούς δύο νεαρούς κυρίους, θά
  τούς προσέφερα δυό μπύρετ
  κι' άφοθ θά τούς παρακαλοΟ-
  σα νά χωριστοθν γιά μιά στιγ
  οή άπό τό «ρωμέϊκο φιλότι-
  μο,» θά τούς έλεγα μέ φιλία
  καί στοργή:
  —Άγαπητοί μου, νά μέ
  συγχωρεΐτε, άλλά αύτό πού
  κάνετε δέν είναι σωστό. Δέν
  είναι καί συμφέρον σας. Κα
  ταλαβαίνω, βεβαία. Είσθε
  άνθρωποι νέοι, μέσα στίς
  φλέβες σας κοχλάζουν τής
  ;ωής οί χυμοΐ.
  "Επειτα ή θάλασσα, οί δρο
  σερές της αυρες,ή άρμύρα της
  τό φλοίσβισμά της. Τό τρα
  γοΰδι τοϋ ψαρά. Τό ήλιοβασί
  λεμμα, τό θρόϊσμα τοϋ πεύ-
  κου, τό σούρουπο π' άπλώνε
  ται τώρα καί τ' άστρα μέ τίς
  άνταύγειες καί τίς μαρμαρυ
  γές, ή άνοιξις κι' ό όργασμό
  της, κάνουν τόν έ'ρωτά σας νά
  θεριεύη καί νά ζητδ ίκανο
  ποίησι. Άλλά σκεφθήτε δτι
  Δέν
  Κα
  η
  δέν εΐστε
  καί άλλοι
  ή
  μόνοι έδώ. Είναι
  πού σδς βλέπουν
  Καί δέν είναι μονάχα ζήτημ
  σεμνότητος. Σεμνότυφος δέ
  εΐμαι. Άλλά είναι ζήτημα σ
  βασμοϋ καί τής γυναίκας σα
  καί τοθ έαυτοΟ σας. Είναι
  κόμη ζήτημα τακτικάς άπ
  Θά πήτ«
  Εύρώπη
  ναντι των
  βεβαία δτι
  άλλων.
  είς την
  δπου ό πολιτισμός
  πολύ άνώτερος, αύτά
  ά
  εΐνα
  είνα
  ού σάς βλέπει πάσχει άπό
  ρομερήν έρωτική πεΐνα. Δέν
  ιπάρχει λοιπόν άραγε κίνδυ
  ος άπό την προκλητικότητά
  'ας; Βεβαία ΰπάρχει. Κι' άν
  χι τώρα, αθριο, μεθαύριο.
  ό ψητό εχει έπισημανθή. Κι'
  πειτα, ή γυναΐκά σας, πού
  ταν ϊσως ώς προχθές μία
  (θώα, άπραγη παιδοΰλα, δέν
  ΐναι θαρρώ σωστό νά παίρνη
  ά πρώτα συζυγικά μαθήμα
  α μπροστά σέ τόσο κόσμο,
  έ τόση δημοσιότητα. Ύπάρ
  εί κΐνδυνος νά τά παρανοή
  η. Καί νά ξανοιχθή εντελώς
  ' αύτό τό δρόμο τής δημο
  ιότητος, πού μέ τόση άπερι
  κεψία τής άνοΐγετε σεΐς, οί
  διοι...
  Αύτά κι' άλλα πολλά, πού
  σως τά συνεχίσω άλλοτε, θά
  ιεγα είς τούς κυρίους νεονύμ
  ιους. Κι' άς ζητοϋσαν οί έ
  ευρωπαϊσμένοι την έξόντωσί
  Η Σπίνα-Λόγκα.
  Αθηναϊκαί συνάδελφοι ά-
  χολούμεναι μέ τό λεπροκο-
  εΐον τής Σπίνα Λόγκας, γρ ά
  ουν 8τι πρόκειται συντόμως
  ά Ιδρύθη άλλοΟ, είς μίαν νη-
  Ιδα δπου νά υπάρχη νερό
  αί βλάστησις, νέα άποικΐα
  επρών. Άλλ' έν τοιαύτη πε-
  ιπτώσει διά ποίον λόγον ή
  ΕφορΙα τοθ λεπροκομείου
  Σπίνα-Λόγκας διαθέτει τόσα
  χρήματα διά την ανέγερσιν
  έων οίκημάτων είς την βρα-
  ;ώδη νησίδα τοθ κόλπου τοθ
  Λεραμβέλλου; Είνε μήπως έ-
  φαλμέναι καί άβάσιμοι αί
  ληροφορίαι των συνάδελφον
  ής πρωτευούσης; Μία διευ-
  ρίνισις δέν θά έπερίττευεν.
  Μ.—
  ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ιτράγματα συνηθισμένα, πό
  ουτε τά προσέχει ο£5τε καί τά
  παρεξηγεΐ κανείς. Είς την Εύ
  ρώπη. Άλλά έδώ είναι Έλ-
  Ο ΙΠΠΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Έξ αίτίας των «Όνείρων κορι-
  :σιών» τής νέας όπερέττας τοθ
  Λωραϊτίνη, εδημιουργήθη θόρυ
  βος: Είνε ρωμαντικό τό σημερινό
  κορίτσι; "Η Ιχει πρακτικό μόνον
  πνεΰμα; Ένδιαφέρεται διά τόν '
  πότην τοθ μεσονυκτίου ή δι' αυ¬
  τοκίνητον, βίλλαν καί Κότ ντ' Ά-
  Ή δπερέττα παρουσιάζει ώς ή-
  ρωΐδα μίαν τυχηράν τοθ λαχείου.
  ϊό κορίτσι άμέσως μετά τό κέρ·
  ος όνειρεύεται απρέ μιντί προ-
  ι^ονζέ καί κοσμικήν στήλην. Όνει-
  εύεται δμως καί Επποτικά είδύλ-
  λια τά δποΐα έννοεΐται δτι τής
  παραχωρεΐ ή δπερεττική φαντα·
  σμαγορία. Καί είνε εύνόητος ή
  ιαφωνία έδώ μεταξύ πρακτικοΰ
  καί...φανταστικοΟ πνεύματος. Συ
  ιεπώς δέ καί δικαιολογημένος < γερθείς θόρυβος ώστε νά προκλη- θοθν καί έξηγήσεις τοθ συγγρα φέως. —Δέν έδιάβασα τάς έξηγήσεις. Άλλά τάς φαντάζομαι. Αί ρωμαν τικαί φύσεις δέν Ιλειψαν ποτέ ά πό τόν κόσμον. Αυτήν την θέσιν Ιδωκαν έξ άρ- χής οί δμιληταί έκεΐνοι οί δποϊοι χωρίς νά διαβάζουν, Ιρχονται πρώτοι καί κα>ύτεροι σέ κάθε ζή
  τημα. Καί έπροφήτευσαν καλώς
  Κάτι τέτοιο ανέπτυξεν δ ^συγγρα¬
  φεύς. Άλλ' ανεξαρτήτως αύτοθ ή
  άλήθεια είνε δτι τα δνειρα κορι
  τσιών δέν νοοθνται χωρίς ίππότη1
  τοθ μεσονυκτίου. Είναι άλλως τε
  συνώνυμα τά δνειρα αύτά μέ την
  νεότητα. Ή νεότης καί ή μεταπο
  λεμική άκόμη, άπό έκεΐ άρχίζε
  συνήθως: Άπό την καθαρώς ρω
  μαντικήν αντίληψιν.
  —Διά νά καταλήξη δμως ποΟ
  —Είνε αδιάφορον. Τό ζήτημ
  δ είνε άπό πό Ο άρχίζει.Καί για
  τί τά δνειρα των κοριτσιών είναι
  πάντοτε δνειρα.
  Καί μετά την εξήγησιν αύτή'
  θόρυβος, τοπικώς, έξηκολούθη
  σεν. Άλλά γιατί;Ό Μπαλζάκ μά(
  έδωκεν τόν άρτιώτερον τύπον συν
  δυασμοθ ρωμαντικής καί πρακτι
  κης αντιλήψεως. Παρεδέχθη σά< κάτι αίώνιο τό «ρόδινο σύννεφοι στό συνοικέσιο. Την οίκονομολο γική ά'ποψι την άφηαε γιά τά πε θερικά καί τό συμβολαιογράφο Στήν έποχή μας δϊν είνε δπερ βολή άν δποστηρίξη κανείς δτι γ νεται πολλές φορές τό Ιδιο. * * Κοσμική στήλη καί ΐνειρα θά ϊλεγε κανείς δτι δέν είνε τίπβΐε τό δυσεφάρμοστον. Ό ίππότης τοθ μεσονυκτίου πού καρτερεΐ ω· Είς Ίεράπετραν. Έν επί πλέον δεΐγμα τής προοδευτικότητος των Ίερα- πετριτών. Οί κάτοικοι τοθ Ε¬ πάνω Χωρίου απεφάσισαν νά ιανοίξουν διά προσωπικής έρ· γ«σίας των άμαξιτήν οδόν ώ¬ στε νά ένωθή τό χωρίον των μέ την κεντρικήν άρτηρίαν καί ά έξυπηρετοθνται αί συγ- <οινωνίαι των δι' αύτοκινή- των. Την ίδιαν απόφασιν έ"- ουν καί οί κάτοικοι των Μαλ ιών, πού πρωτοποροΰν είς δ- .α. Έτσι συντόμως, χάρις είς την έργατικότητα καί τό φιλο· πρόοδον των κατοίκων της, ή έπσρχία Ιεραπέτρας θ' άπο- τήση πλήρες όδικόν δίκτυον. Είς τουτο άλλωστε θά έχη την νίσχυσιν καί τοθ Κράτους καί οΟ έπαρχιακοθ ταμείου όδο- ποιΐας. Η όδός Σητείας. Αί εργασίαι πρός διάνοιξιν τής όδοθ Παχείας Άμμου— Σητείας, πού καθυστεροθσαν ώς γνωστόν, έκ τής ελλείψε¬ ως έργατικών χειρών συνεχί- ρνται ήδη ώς πληροφορού¬ μεθα μέ ταχύν ρυθμόν. Πι- στεύεται δέ ότι κατά τούς θε- ρινούς μήνας, όπότε είνε εΰ- κολος ή έξεύρεσις καί διάθε¬ σις άφθόνων έργατών, θά συντονισθή ή προσπαθεία πρός ταχυτέραν αποπεράτω¬ σιν τοθ έ'ργου αύτοθ. Τό Κρά τος χορηγεΐ εύτυχώς τάς πι- στώσεις πού άναγκαιοθν. Ό έργολάβος έπίσης ένδιαφέρε- ται διά την ταχυτέραν απο¬ περάτωσιν τής όδοϋ. Πιστεύο¬ μεν λοιπόν, δτι συντόμως θά έπικοινωνήση ή ώραία Σητεία μέ την άλλην Κρήτην δι' αύ- τοκινήτου. Τά τείχη τής άπο- μονώσεώς της κατεοαφίζονται ήδη. Αί έξοχαί. Τό ύφυπουργεΐον τοθ Τουρι- σμοϋ, λαμβάνει διάφορα μέ- τρα πρός οργάνωσιν πέριξ τής πρωτευούσης έξοχών δπου παραθερίζουν οί Άθηναΐοι. Καί κάμνει φυσικά θαυμασία. Δέν θά ήτο δμως &ραγζ δυ¬ νατόν τά μέτρα αύτά νά έπε- κταθοθνκαί είς τάς επαρχίας, καί έδώ; Διότι καί είς τάς ε¬ παρχίας βεβαία ύπάρχουν κέν- τρα παραθερισμοθ καί κόσμος πού έξέρχεται τό καλοκαΐρι είς τάς έξοχάς. Καί είναι τό¬ σον άνοργάνωτα τά έπαρχια- κά θέρετρα. ρρ ρες μπροστά στά κάγκελλα μέ τίς χθον^ τοδ μοτέρ. Στά μάτια τής νεονύμφου είνε πάντοτε ίππότης. "Αν ή αυζυγική ευτυχία αργότε¬ ρον κοιιρασθη" άπά αυτόν, δέν ί δ έ λάδα. Έκεΐ λίγο—πολύ δλοι Ιχουν τόν τρόπο τους. Άλλά έδώ, τό κύριο χαρακτηριστικό μας, είναι ή έρωτική νηστεΐα. Σεξουαλιστικός λιμός. Καί ξέ'ντ' Άζύρ καί π'λάν άπό τόν ρσ- άνθισμένις περιπλοκάδες μένει μέ Α{ παραχωρήσ61ί σα στή σκηνοθεσία τού καί μ.τά τόν ρ^^ τόν γάμον. Δέν σημαίνει δτι με- πνεθμα, Ι- τετοπίσθη στά μαγιώ τής Κδτ 8ριά^των!' πταίει οδτε έκεΐνος, οδτε έκείνη. ιού κάμνει εί{ τό πρακτικόν πνεθμα, ϊχουν επί τέλους καί τά ΑΧΜΟΛΑΙΟΧ '■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ή Βιεννέζικη Όπερέττα τοΰ
  Στράους «Ή νυχτερίδα» Μέ την
  Λύντα Μτιάροβα.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε
  ρον τό άριστούργημα «Ποίον άττό
  τούς τρείς» Κατάλληλον και δι'
  άνηλίκους
  Άπό τοΰ θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ Άσττραδάκης
  ΜΙΛ ΤΡΛΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  395βν
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  διακηρύττει ότι την προσέχη
  Δευτέραν 6ην τρέχοντος μη¬
  νός θά επαναληφθή ή πλειο-
  δοτική δηι^οπρασΐα διά την
  ενοικίασιν τού δημοτικοΟ φό-
  ρου επί των παραγομένων έν
  τώ Δήμω Ηρακλείου καί μέ-
  χρι τέλους ΣεπτεμβρΙου 1938
  συγκομιζομένων προιόντων
  γη"ς·
  Ή δημοπρασία θά διεξα¬
  χθή είς τό Δημοτικόν κατά·
  στημα ενώπιον τής Δημαρχια-
  κης Έπιτροπής κατά την άνω
  ημέραν καί ώραν 11 —12 π.μ
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς την οικο¬
  νομικήν Υπηρεσίαν τοΟ Δήμου
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 3,'Ιουνίου
  1938
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικής Δημοπρασίας
  Τό Γεωργικόν Ταμείον "Η¬
  ρακλείου προκηρύσσει φανε¬
  ράν μειοδοτικήν Δημοπρασίαν
  γενησομένην την 8 ΊουνΙου
  ημέραν Τετάρτην καί ορρν
  10 π μ. είς τα γρσφεΐα ού-
  τοϋ κεΐμενα επί τής όδοΰς
  Χατζηδάκης (Εναντι ΜουσεΙου)
  διά την προμήθειαν των κά¬
  τωθι έπίπλων:
  1) 6 Γραφείων (Τραπεζών),
  2) 6Άρχειοθηκών, 3) 12 Καθι-
  σμάτων
  ΟΙ δροι τής μειοδοσίας εΐσΐ
  κατατεθειμένοι είς τα γραφεια
  τοϋ ΤαμεΙου, Ενθα οί βουλό¬
  μενοι δύνανται νά λαμβάνω-
  σιν γνώσιν προσερχόμενοι
  καθ" εκάστην κατά τάς εργα¬
  σίμους ώρας.
  «Έκ τοΟ Γραφείου»
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ************$$$ϊ*
  ****** *#**~#
  *
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμο»·
  κορίτσιο:
  * Μετ* ολίγον
  εις την
  Νέα
  ώμορφιά
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ- ί
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή
  ώρα 8 μ. μ.
  ακριβώς
  Η ,ΝΥΙΤΕΡΙΑΑ'
  Μουσικη ΟΠΕΡΕΤΤΑ τού:
  ΣΤΡΑΟΥΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Λύντα Μπάροβα
  Γκ. Αλεξάντερ
  Έξαφνα—τί συνέβη άραγε,
  —φόβος έ'πιασε τούς πάντας
  Δυνατά κτυπήματα στήν πόρ
  τα τής φυλακής άκούσθηκαν
  Ποίος ήτσν, Γιά νά άποτρέ-
  ψουν κάθε ύπόνοια, άνοιξαν
  ΤΗταν ό Σιμόν ό παπουτσής,
  μέλος τής Κομμουνας, ό τίμι-
  ος καί άδιάφθορος έπαναστά
  της πού έΌπευδε κατασυγκι-
  νημένος στό Τάμπλ γιά νά ί
  δή άν ή Μαρία—Άντουανέτ-
  τα δέν είχεν άπαχθή Λί-
  γες ώρες προτήτερα ενας χω-
  ροφΰλακας τοϋ είχεν έγχειρί-
  ούϊ κρυφά ε'να άνώνυμο ση
  μείωμα πού έ'λεγε πώς ό Μι-
  σονί έσχεδίαζε κάποια προδο-
  σία γιά τή νύχτα έκείνη Ά-
  μέσως ό Σιμόν ανεκοίνωσε
  τή σημαντική εί'δησι στό δή
  μοτικό συμβούλιο. Τα μέλη
  τού δέν θέλησαν νά πιστέ-
  ψουν μιά ίστορία τόσο μυθι-
  στορηματική. Μή δέν έλάμβα-
  ναν καθημερινώς έκατοντά-
  δες καταγγελΐες αύτοθ τοΟ
  εϊδους, "Αλλως τε πώς ή~ταν
  δυνατόν νά γίνη τέτοιο πρδγ
  μα, Τό Τάμπλ έφρουρεΐτο ά¬
  πό διακοσίους όγδόντα άνθρώ
  πους Οί πιό σίγουροι έπίτρο-
  ποι έπέβλεπαν τή φρούρησι
  καί έ'καναν έφόδους. Όπως
  δήποτε άνέθεσαν, γιά καλό
  καί γιά κακό, στόν Σιμόν νά
  έπιτηρήστ) αύτός έκείνη τή νύ¬
  χτα τόν πύργο άντί τοϋ Μι-
  σονί Μόλις τόν εΐδε ό Κορ
  ταί νά καταφθάνη λαχανια
  σμένος, εκατάλαβε πώς ολα
  ήσαν χαμένα. Εύτυχώς ό Σι¬
  μόν δέν εΐχε καμμίαν ύποψίαν
  εναντίον τού.
  —"Αν δέν σ' έβλεπα έδώ
  δέν θά ήμουν τί,συχος—τοθ εί
  πε σάν τίμιος φίλος. Καΐ ά
  νέβηκε στόν τιύργο γιά νά
  συναντήση τόν Μισονί.
  Ό βαρώνος ντέ Μπάτζ κα
  θώς εβλεπε νά ναυαγή τό
  σχέδιό τού έξ αΐτίας τής
  δυσπιστίας ενός μόνου άνθρώ
  που, διηρωτήθη πρός στιγμήν
  άν δέν Επρεπε νά τρέξη πίσω
  άπό τόν Σιμόν καΐ νά τοθ τι
  νάξη τα μυαλά μέ μιά κουμ
  μπουριά. Άλλά αύτό δέν θά
  εΐχε κανένα νόημα. Γιατί ό
  πυροβολισμός θά έκανεν δ
  λους τούς άλλους φρουρού
  νά τρέξουν κατ' επάνω τού
  (συνεχίζεται)
  ΑΥΡΙΟΝ
  Β
  Νέα κοριτσια των 16—20 χρό·
  νων καΐ σεΐς μητερες των κορι-
  τσιών αυτών, άκουσετε τις συμ
  βουλές αΰτές που θά συνεχίσω
  καΐ σήμρρο και πού είναι άταυ
  γασμα μακράς έτπστημονικής
  παρατηρήσεως καί πείοας
  Εάν τό δέρμα σας είνε πολύ
  λιπαρό, σημαίνει δτι οί άδένες
  σας δέν λειτουργοΰν καλώς, ή
  ότι Μχετε εύαισθησία τοθ ήπατος.
  Προτοΰ να επισκεφθήτε τόν ια¬
  τρόν έπιδοθήτε στήν γυμναστική
  και τα σπόρ.
  Ένδυναμωσετε συγχρόνως τή·*
  πιδερμίδα σας και διευκολύνετε
  ήν λειτουργία τηο Νά πλύνε-
  ιθε κάθε βράδυ μ' £να καλό
  ιαποϋνι είδικό διά τα λιπαρά
  έρματα. Και νά ξεπλύνεσθε κα·
  όπιν μέ καθαρό νερό Είς τό νε·
  ιό που θα πλύνεσθε να ρίπτετε
  ιλίγη σόδα (μία κουταλιά τής
  >ούπας σέ μία λίτρα νεροΰ) ή κα-
  ύτερα μία μικρή κουταλιά βεν·
  ,όης;
  Μην ΰποπέσετε πρό πάντων στό
  ΐφάλμα νά μεταχειρισθήτε δ,τι
  Γυνιστοΰν κδποτε στίς γυναΐκες
  ών τριάντα έτών, διά την θερα
  πείαν τοΰ δερματός σας Αύτό
  ποΰ όφειλετε νά κάνετε είνε ν' ά-
  φίνετε τό δέρμα σας ήσυχο καΐ νά
  κοιμασθε είς δωμάτιο καλώς άε-
  ιΐσμένο
  —Εάν ή χροιά τοϋ προσώ¬
  που σας στερήτε λάμψεως
  "Ενα πρόσωπο χωρίς λαμψι εί¬
  νε ή ένδειξις κακής άναπνοής
  έλλειποΰς κυκλοφορίας αϊματος
  μιδς άναιμικής ή λυμαντικής κα¬
  ταστάσεως Αντιλαμβάνεσθε πό
  λύ καλά δτι αύτό δέν μπορεΐ
  δένπρέπει νά διαρκέση, μπορεϊτε
  νά κάνετε δτι σδς είνε δυνατόν
  ώς τοπική θεραπεία δέν θα κο.
  τορθώσετε παρά νά καταστρέψε
  τε την έπιδερμίδα σας χωρις να
  έπιτύχετε τίποτε.
  "Οτι σάς είνε απολύτως άπα
  ραίτητον είνε τώ σπόρ. Ποέττει ν
  κολυμβδτε, νά τρέχετε, να πηδδ
  τε, νά κινήσθε διαρκώς είς τό ΰ
  παιθρον Έχετε άκόμη άνάγκ
  νά ίήσετε ώσάν παιδί
  Τό σπόρ είνε τό μεγάλο μυστι
  κό τής καλλονής των κοριτσι
  ών, διότι είνε ένα έκ των άσφα
  λεστέρων μέσων διά ν' άποκτή
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τα μέλη τοΰ Έλλ
  νογερμανικοΰ Συνδέσμου εί
  Γενικήν Συνέλευσιν την 12 Ί'
  ουνίου έ ε ημέραν Κυριακή
  καί ώραν 11 π. μ. έν τή Λέσχ,
  Έπιστημόνων Ηρακλείου
  Θέμα: Έκλογή Προέδρου
  Έν Ηρακλείω τή 2)6) 193
  (Έκ τοϋ Γραφείου τοΟΈλ
  ληνογερμανικοΰ Συνδέσμου)
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  πρέπει νά λησμονήσετε. *
  σουν καλή και άκλόνητη ύγεία.
  "Επί πλέον, όφείλετε νά τρώγε
  τε ύγΐΕΐνές τροφες πολλά λαχα-
  νικά, σαλάτες, φροΰτα. Τέλοο,
  είνε αδύνατον νά ϊχετε ώραία
  χροια προσώπου έαν τα έντερά
  σας δέν λειτουργοΰν απολύτως
  καλά "Εχετε το πάντοτε ύττ' 6-
  ψει σας και φυλαχθήτε.
  Κα' Ιδού τί δέν πρέπει πο¬
  τέ νά λησμονήσετε
  Ενα νεο τιρόσωπο δέν έ'χει ά
  ,·άγκη άτό πολύπλοκες χτενισιες
  Αλλ' είνε απολύτως άτταραίτητο
  ,ά £χετε τα μαλλιά λεΐσ, μαλακά
  αί ύποτεταγμένα. Συγκρατήσετε
  ιΐς εξής ούσιώδεις φροντίδες των
  μαλλιών σας δυνατό βούρτσισμα
  πρωΐ καί βραδυ καθ' ημέραν καΐ
  ιυχνό σαμπουάν
  Φροντιζετε τα χέρια σας Νά
  ά άλείφετε μέ μία κρέμα άφοϋ
  :ά πλύνετε. Φροντιζετε τα νύ-
  χια σας. Νά είνε πάντοτε κα-
  θαρά, καλά κομμένα μην τα άφή
  νετε ποτέ μακρυά. Μή χρησι·
  μοττοιήτε είς καμμίαν περίπτω-
  σι βαθύχρωαο βερνίκι γιά τα νύ
  χια σας, άλλα άρκεσθήτε πάν
  τοτε σ' Ενα φυσικό χρώμα.
  Μια ύπόνοια ρούζ είς τα χεί-
  λη σας. Ποτέ τίποτε είς τα μά
  τια Ποτέ τίποτε είς τα βλέφαρα.
  "Ενα σύννεφο πούδρας πολΰ λε·
  πτής είς τό πρόσωπον, την ό-
  ποία θά έκλέξετε μέ προσοχή
  στήν άκριβή άπόχρωσι τοΰ δερ¬
  ματός σας
  "Ας είσθε πρό πάντων φυσική,
  άγαπητή νεαρά άναγνώστις Εάν
  ήξευρατε είς ποίον βαθμόν, σέ
  μία συγκεντρώση πού δλες ή γυ·
  ναΐκες είνε πολύ βαμμένες, κυτ«
  τάζουν μ' εύχαρίστησι ε,να πρό¬
  σωπο κοριτσιοΰ που ήξευρε νά
  διατηρήση την δροσερότητα καί
  την λάμψιν τού καί τό οποίον ά
  πέφυγε να κρύψη κάτω άπό πυ·
  κνά στρώματα ψιμμυθίων τό θεΐο
  βελουτέ των δέκα όκτώ ή εϊκο-
  σι χρονων του'
  Δι" δτι άφορδ την χρησι ψιμμυ
  θίων, εΐμαι απολύτως τής γνώ·
  μης τής μητέρας σας. Σδς προ-
  τρέπω να μην κάνετε διόλου
  χρήσιν, ή Ματω, έαν έπιμένετε,
  μέ ύπερβολική μετριότητα Καΐ
  σας ϋπόσχομαι, νά βγήτε πάντο
  τε κερδισμένη.
  ή Ντιστεγκέ
  Η
  *
  *
  * Μία έρωτική ίστορία *
  * στήν Ίαπωνία, γεμάτη ^
  ^ πλοκήν, αίσθηματισμό, *
  * άγάπη *
  Η
  *
  *
  *
  * είναι άπό τα ώραιότε *
  * ρα λογοτεχνικά άρι- *
  * στουργήματα τοϋ γνω- Υ
  ^ στοϋ ουγγραφέως: ^
  ^ ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ }
  *
  *
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν
  Κυριακήν ετελέσθησαν είς τό_χω.
  οίον Κανδήλα οί γάμοι τού κ.
  Εύαγγ. Κρεβιτζάκη μετά της δί¬
  δος Άναστασίας Α. Ν^α·™ Πα·
  οάνυμφος -παρέστη ή δις Μαρία
  Δουλγεράκη θερμά συγχαρητή-
  ρια. , κ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Ή ομάς
  άποφοίτων τής Σχολης Τυφλών
  ,αΐσθάνεται βαθυτάτην υποχρέω
  σιν δπως καί δημοσία ευχαριστή.
  ση τούς συντελέσαντας είς την
  επιτυχίαν τής συναυλίας της ή.
  τοι τόν άξιότ κ. Νομάρχην, άξι-
  1 6τ. κ. Δήμαρχον, τίιν Εταιρείαν
  Χατζιδάκη—Τσιλένη δια την δωρε
  άν παραχώρησιν τής αιθούσης
  Ι τοΰ θεάτρου Πουλακάκη, τό Σω·
  |μΟ 'Ελληνίδων Όδηγών Ηρακλεί¬
  ου καΐ Ιδιαιτέρως την "Εφορον κ.
  Μαρί Πετράκι, την Αρχηγόν δίδα
  Τζούλια Κλινάκη καί τούς υπαρ
  κηγους δας Ευτυχίαν Πρατικάκη,
  Μερόπην Κασιμάτη ως τό καΐ Σω
  ιααΈλλήνων Προσκόπων Ηρακλεί
  ου καί ιδιαιτέρως τούς "Εφόρους
  κ κ Στυλιανόν Κατεχάκην, Κ.
  Βαρβεράκην καί Αρχηγόν κ.
  Στυλ Φιοράκην διότι ανέλαβον
  υόνοι των την διανομήν των εί-
  σιτηρίων τής συναυλίας μας καΐ
  την έν γένει οργάνωσιν της Έ-
  πίσης ευχαριστούμεν τόν τύπον
  τής πόλεως καί τό κοινόν τοθ
  Ηρακλείου.
  Ηράκλειον 2 Ίουνιου 1938
  ΟΊ ευχαριστούντες
  Μ. Ι. Τυράχης, Χ· Α. Κρητιχός,
  Κ. Π. Παπαδοπουλος, Α. Ε. Στε-
  ωανίδης- „ „
  —Καθήκον μου επιβεβλημένον
  θεωρώ ;δπως καί δημοσία έκ-
  φράσω διαπύρους ευχαριστίας
  πρός τόν ιατρόν κ. Ιωάν. Σταυ-
  ρακάκην σώσαντα έκ βεβαίου
  θανάτου την θυγατέρα μου πά·
  σχουσαν έκ τύφου.
  Έν Ήρακλείφ τή 4 Ίουνιου
  1938
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  ϋΕίίΕΝ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4
  ΤΗΛ. 24 263
  ΑΘΗΝΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  δέν εχει απλώς τό
  ενδιαφέρον των συνή-
  θων άναγνωσμάτων, εί-
  νέ ίστορία ζωντανή πού
  συναρπάζει κυριολεκτι-
  κώς τόν άναγνώστην,
  * δπως έξελίσσεται είς
  ^ τάς όνειρώδεις ακτάς
  ^ τής χώρας των χρυσαν
  ^ θέμων την όποιαν αίμα-
  τώνει σήμερον ή μέγα-
  λυτέρα πολεμική τρα-
  Χ, γωδία.
  *********
  ****** ******
  ίνα δώρον
  Μέ την
  χιμπιλέ Σμίτ
  κ«1 τον
  Ζάν Γκαλάν
  Μουαική Σούμπερτ Μπετόβεν
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
  ΦΑΝΗ
  ΕΣΛΕΡ
  (ΟΠΕΡΕΙΤΑ)
  Ή βραββυβείσα είς τόν χορόν
  της ναυτκής οργανώσεως καλ.-
  λιτέχνις κομμώτρια Δνίς Ελπίς
  Χαραλαμπιδβυ, επανήλθε έκ
  τοθ ταξιδίου της καΐ έπανήρχι-
  σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν
  τέρνά σχέ·?ια κομμώσεων κου θά
  Ικιιλήξουν,
  ΚΙΗΕΤΑΑ
  42-297
  >-Ο85
  ΠΕΙΡΛΔΙΕΧ/Τ1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:ΑΠΟΣ ΔΙΟΝνΐΙΟΣ ΤΗΛ* 42
  Ι Ι ΕΙ ΚΑΙ Β Τ Α* ΓΡΑφΕΙΑ: ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΝΜΟΥΑΑΤΟΥ ΤΗΛ. 40
  Άντιπρόο«ποι διά την Κρήτην: ΤΤ, 0# ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟ
  ·'ΜΜΝνΤ3Ρ,
  Ό ευχαριστών
  Εμμανουήλ Σουλτάτος.
  Γίιρω στήν πόλι.
  — Παρσ τό δ,τι έχομεν "Ιούνιον
  άπό προχθές, δέν λείπει τάς
  νυκτερινάς ώρας ή ψυχρίτσα.
  —Πραγμα πού προκαλει ενω¬
  ρίς αποχώρησιν άπό τό ύπαι¬
  θρον καί των συστηματικαί ξενι>
  κτηδων
  —"Ωστε, ή μεταμεσονυκηος
  τουλάχιστον παραμονή τους έκεΐ,
  να παρουσιάζη χαρακτηριστικήν
  ϋφεσιν.
  —Ένδιαφέρουσα ή σημερινη
  διάλεξις τοΰ Μορφωτικοδ Συλλό
  γου Αρχανών διά την Ιστορίαν
  της Μουσικής.
  — Είνε τόσο εύρύ τό θέμα άλ¬
  λά καΐ δ όμιλητής κ Μηλολιδά·
  κης άρκετά είδικός.
  — Διά τουτο δύναται νά προ·
  ξοφλήται άπό τούδε καΐ ή δλη
  πιτυχΐα τής διαλέξεως.
  —Τό Ωδειον Ιεραπέτρας Ι-
  ωκε τό εσπέρας τής τιαρελβού-
  οης Πέμπτης συναυλίαν.
  —Ή συναυλία έτέλει υπό την
  Διεύθυνσιν τοΰ κ. Ί. Μανιουδά-
  ςη (βιολοντσέλλο) τρ συμπράξει
  :ής κ. Έλ. Ιω. Μανιουδάκη («ι
  άνο).
  —Συμμετέσχον έπίσης'αΐ δίδες
  Σ. Δασενάκη, ^Ρ. Άδριανοΰ, Φ_·
  Φλουράκη, Μ. Τσαγκατάκη καί
  ". Λαμπράκη.
  —Ή συναυλία ττεριλαμβάνου-
  ια εκλεκτόν πρόγραμμα, εστέφθη
  ιπό πλήρους επιτυχίας.
  —Είς τόν θερινόν τοθ Που¬
  λακάκη συνεχίζεται σήμερον διά
  .ελευταΐαν φοράν καί είς απο¬
  γευματινήν καί εσπερινήν παρά¬
  στασιν ή περίφημη «Νυκτερίδα»
  -ου Στράους.
  6 Ρέπορτβρ
  Εθνικον,
  ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΝ
  Καφφές Δρ. 3
  Γαζόζες χ. 5
  Οΰζο—κονιάκ » 5
  Γλυκά κουταλιοθ » 5
  Λουκοθμι » 3
  Φρουΐ γλασσέ » 5
  Βυσινάδα » 3
  Πάστες διάφορες » 7
  Γλυκά ταψιοθ » 7
  Παγωτά χθμα » 7
  » κασσάτα » 8
  » γρανΐτες » 8
  Τό φιλοδώρημα των σερβι-
  τόρων συμπεριλαμβάνεται είς
  τάς ανωτέρω τιμάς.
  Μετά μεσονύκτιον, άπό 12ης
  ακριβώς δλα τα ποτά χωρίς
  υπερτίμησιν.
  Τα κραγιόν;
  ΟΟΤΥ
  Φημίζονται καΐ είνε τα ανωτέρα
  Δια νά δοχιμάβθϋν όλαι, ϊί ου
  νοττβν αί κυρίαι καΐ δίδες μας
  8ά πωληθή:
  άπό 25ης Μαΐου
  μέχρι 15ης'Ιουνίου
  βΐς ολα τα καλά καταστήματ.
  της πβλίώς μας ίνα κουτΐ πού
  δρας «Κοτύ» των δρχ. 78 μέ βΐδι
  κ ήν ταινίαν ηεριέχον ίνα κρ«
  Υϊόν ΚϋΒΕΝδ »Ρ«$ δοκιμήν,
  ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είδικευθεΐς επί έπτοτβτί-
  αν αίς τα παβολογικά νο-
  σήματα άν Παρισίοις μ«1
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς ηάσχοντας
  είς το Ιατρείον τού όδός
  "ΑμαλθεΙας (πάροδος 6δου
  Κατεχάκη, ττρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καΐ 3-6 μ. μ.
  ί Τάς Κυριακάς δωρΐάν
  ) 10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον &— 63
  ι
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗ}!
  Μοντέρνου στυλ κρεββατοκάμε-
  ρα πωλείται είς τιμήν ίκανο-
  ποιητικήν λόγω άναχωρήσίως.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ρ'ΟΜ_ Ι(
  Ε*
  «5
  ϊιοτών
  πόλκ
  . - .--- 'ίούνιη
  ίν λείιΐΕΐ *
  1 •Κ'χριτσα [
  ιροκαλεί {»
  εταμεσονόκτιοί
  μονή τοιχίκί,
  αρακτηριστικήν
  ι ή σημεριντί
  •ωτικοδ Συλλά
  ί την Ιστορίαν
  >ύ τ ό θέμαάΐ·
  ; Κ. Μηλολιδά
  ί»ς.
  ύναται νά προ·
  οε καί ή 2ίΐ|
  έξεως
  εραπέτρας '■
  τής παρελθόν
  υλΐαν.
  ίτέλει υπό Φ
  •Ι. Μανιουδά·
  τή συμ«ράζϊΐ
  ινιουδάκη («ι
  κα
  ερινήν
  ΡίηβρΠΡ
  ΜΟΥΣΙΚΗΝ
  Δρ. 5
  ών
  άνεται
  άπό
  V*
  >τά
  Κ*
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  318ον
  Η.'
  "Εν τδν αίμοχαρών φασμάτων
  τοΰ καιροΰ έκείνου.
  Εάν τις κατ' εκείνην την εποχήν διέβαινεν
  έκ τοθ πολιχνΐου τής Βερνόνης, καί ετύγχανε πε-
  ριπατών επί τής λαμπράς γεψύρας, ήτις ζευγνύει
  τάς δυο δχθας τοθ ποταμοθ Σηκουάνα, διαρρέον
  τος πρό αυτής, ϊσως θά έβλεπεν άπό τοθ ϋψους1
  τής γεφύρας έκεΐνης επί τής άριστερας δχθης
  άνθρωπον τίνα, £ως πεντηκοντούτην, φοροθντα πή
  λΐκιον μέν σκήτινον, Ενδυμα δέ φαιόν, άνδρα ή-,
  λιοκαή, σχεδόν λευκήν εχοντα την κόμην, καί
  μίαν μεγάλην ούλήν, προερχομένην έκ τραύματος'
  σπάθης καί έκτεινομένην άπό τοΰ μετώπου μέ-
  χρι τής παρειας· άνδρα κεκυρτωμένον, γεγηρα-!
  κότα πρό τής ήλικίας, περιφερόμενον σχεδόν
  καθ εκάστην μεθ' ενός λΐσγου άνά χείρας καί
  καλλιεργοθντα άνθη είς στενόν τι κηπάριον, ερ¬
  χόμενον άπό τινος οικίας τοΤπεινής, έκεΐ πλησίον
  κειμένης, καί άπολήγον είς την δχθην τού πο-
  ταμοΟ.
  Έκεΐ έζη ό άνθρωπος ούτος βίον μονήρη,
  έν σιωπή καί έν πενία, μετά μιδς θεραπαΐνης,
  οθτε νέας, οθτε γραΐας- οθτε εύειδοθς," οϋτε
  δυσειδοϋς- ουτε χωρικής, ουτε , πολΐτιδος. Τό κη-
  πάριόν τού εΤχε φήμην είς τό πολΐχνιον διά την
  ώραιότητα καί σπανιότητα των ανθέων, άτινα
  έντός αύτοϋ έκαλλιέργει. Τα όνθη ήσαν ή μόνη
  τού ένασχόλησις.
  ΆπλοΟς καί άκακος, έτρέφετο έν λιτότητι,
  καί γάλα μάλλον ήτο τό ποτόν τού ή οΐνος.
  Ύπεχώρει άπέναντι παιδίου" ή θεράπαινά τού τόν
  έμάλωνε. Δειλός, μέχρι βαθμοθ ωστε νά τόν νο-
  μΐζωσι μισάνθρωπον, εξήρχετο^ σπανίως, καί άλλον
  δέν Εβλεπεν, είμή τούς πτωχούς, δσοι ήρχοντο
  καί έ'κρουον την ΰαλον τοθ πσραθύρου τού, καί
  τόν έφημέριον τοθ πολιχνΐου. "Οσάκις δμως οί
  τυχόντες κάτοικοι τοθ πολιχνίου τούτου, ή ξένοι,
  ήρχοντο υπό περιεργείας τοθ νά έπισκεφθώσι τα
  άνθη τού καί εκρουον την θύραν τοΰ οίκΐσκου
  τού, ήνοιγεν είς ούτούς μετά φιλοξένου μειδιά
  ματος. Οΰτος ήτο ό λυστής, τό δνειδος τής οί
  κογενεΐας τοθ κ. Γιλνορμάνδου.
  Όστις κατ' ούτήν εκείνην την εποχήν ά-
  νεγΐνωσκε τα στρατιωτικά ύπομνήματσ, τάς βιογρα-
  φ(ας, την επίσημον εφημερίδα καί τάς έκθέσεις
  τής στρατιάς τοθ Ναττολέοντος, θά εθαύμαζεν
  απαντών συνεχώς τό δνομα Γεωργΐου τινός Πομ-
  μερσύ. €Ο Πομμερσύ οδτος, έκ νεαράς αύτοθ ή-
  λικΐας, ήτοι πρό τής έπαναστάσεως τοθ 1789,
  εΤχε καταταχθή είς τόν γαλλικόν στρατόν.
  Ό Πομμερσύ έπολέμησεν έν ΣπεΙρα. Βόρμς,
  Νοϋστάμ, Τούρχαϊμ^ Άλζίϋ καί Μαγιάνς, ,δπου
  υπήρξε καί αύτός έκ των διακοσΐων, οΐτινες α¬
  πετέλουν την όπισθοφυλακήν τοθ Ούσάρ. Αύτός
  δωδέκατος άντέστη εναντίον τοθ στρατοθ τοΰ πρΐγκη
  πος τής "Εσσης, δπισθεν τοΰ χαρακώματοςΆδερνάχ
  καί τότε μόνον έκάμφθη ύποχωρών, δταν τα έχ-
  θρικά τηλεβόλα διήνοιξαν όπήν κάθετον.
  Υπό τόν στρατηγόν Κλέβερ ευρέθη έν Μαρ-
  σιανή, ώς καί είς την μάχην Μομπαλισέ, ένθα συ
  νέτριψε τόν βραχΐονά τού έχθρική όβ(ς. Είτα διε-
  περαιώθη είς Ιταλίαν, δπου μετά εΐκοσιεννέα σλ-
  λων, γρεναδιέρων υπό τόν Ζουμπέρ ύπερήσπισε
  τόν λόφον Τένδ.
  Ό Ζουμπέρ τότε προήχθη είς άντιστράτηγον
  καί ό Πομμερσύ είς άντισυνταγματάρχην. Ό Πομ¬
  μερσύ ευρίσκετο πλησίον τοθ στρατηγοθ Βερτιέ,
  χειριζομένου αύτοΰ τοΰ 161ου έν Λόδη τό μυδρα-
  λιοβόλον, τόν οποίον [δών ό Βονοπάρτης έφώνη-
  σεν. —Ό Βερτιέ έπολέμησε καί ώς πυροβολητής,
  κα( ώς Ιππεύς, καί ώς γρεναδιέρος.
  (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους
  ΑΓ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
  ^--^-
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημιαμένον θαλαμηγόν «περάτωαβτήν
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Ανακοινωθέν πλήρως
  ίπαναρχίζβι τα τακτ»κά δρβμολόγιά τού κατα ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια! ΑΙδπ-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 1* μιλλίων.-Άνβσις-'Ασφάλίΐα.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·. 5-40
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  !■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  'Υποκαταστήματα ---- . .
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της
  Ιος καί τοθ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταβέσεις έν δψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Ι ουαφεροντατί όρον* ,„„„„.„„„.
  ■»■■■·■■■■■■«■■■■■■■■■■■
  Β'
  Εσκέφθησαν δηλαδή, Ιφόσον
  δέν ΰπάρχει άχόμη ή άρνητική
  ταινία, πού θά ήμποροθσε νά ά-
  ποτυπώση δλα τα χρώματα μαζί,
  άν θά ήτο δυνατόν νά εξετασθή ή
  φωτογράφησις μέ χωριστήν άρνη-
  τικήν ταινίαν ενός εκάστου των
  χρωμάτων τοθ φωτογραφουμένου
  άντικειμένου καί κατόπιν ή χωρι-
  στή πάλιν άποτύπωσις επί ΣσαρΕΘ-
  μων θετικών. Έννοεϊτα: 8ιι τό
  χρώμα είνε υποθετικόν διότι είς
  την άρνητικήν καί την θετικήν
  ταινίαν όπάρχει μόνον τό λευκόν
  καί τό μαύρον μέ τάς φωτοακιά-
  σεις των. θεωρητιχως ευρέθη άπό
  τής πρώτης στιγμής δτι εάν κα-
  τωρθοθτο ή βύγχρονος προβολή
  των ταινιών των διαφόρων χρωμά¬
  των μέ προσπάθειαν απολύτου συμ
  πτώσεως καί ό φωτισμδς Ικάστης
  έξ αυτών μέ τό άναλογοθν χρώ¬
  μα, θά ήτο δυνατή ή άναπαρά-
  στασις επί τής δθόνης των φυσι-
  κών χρωμάτων. Είς την πράξιν
  δμως ή έφαρμογή άποβαίνει δυ
  σχερής. Βεβαίως διά τοθ συστή-
  ματος αύτοθ δέν επρόκειτο νά λη·
  φθοθν ταινίαι 5σαι είνε καί αί ά-
  πειροι άποχρώσεις των χρωμάτων
  των φωτογραφουμένων άντικειμέ-
  νων. θά έφηρμόζετο απλώς τό σύ¬
  στημα τής τριχρωμίας είς την τυ-
  πογραφίαν, τό οποίον άναλύει τα
  τρία βααικά χρώματα μιίίς έγχρώ
  μου εικόνος καί μέ αύτά έπιτυγ-
  χάνει κατόπιν τούς συνδυασμούς
  των άλλων άποχρώσεων. Τό τε¬
  χνικόν πρόβλημα',πού προκύπτει
  είνε δυσκολώτατον καί διά
  νά μή ζαλίζεται δ άναγνώστης
  μέ δρους τεχνικούς, ή άκρίβεια
  τής αποδόσεως είνε, τουλάχιστον
  επί τοθ παρόντος πρακτικώς άκα-
  τόρθωτος.
  Εμελετήθη τό σύστημα τής έ-
  πιτεύξεως των έγχρώμων ταινιών
  μέσφ τροποποιήσεων των φωτογρα
  φικών φακών, άλλά καί αύτο δέν
  έπέτυχεν απολύτως. Άπομένει τό
  ] μάλλον έν χρήσει αυτήν την πε¬
  ρίοδον σύστημα τό λεγόμενον «Τε
  κνικολόρ», μέ τό οποίον είδομεν
  προβαλλομένας ταινίας. Τό σύστη¬
  μα έφαρμόζει την αρχήν των τρι¬
  ών χωριστών ταινιών. Επί έκά-
  στης θετικής ταινίας γίνεται κα¬
  τόπιν μεγάλη έπεξεργασία διά τής
  χειρός. Άπό κάθε είχον» άφαι-
  ροθνται τα μέρη έκεΐνα ποΰ δέν
  χρειάζονται είς τό χρώμά της. Με
  τα την επεξεργασίαν ή ταινία
  χρωματίζεται καί κατόπιν τοπο-
  θετοθνται καί αί τρείς έκ νέου
  επί μιάς θετικής, 2που έπιτυγχά-
  νονται οί συνδυασμοί. Άλλά αί
  ταινίαι αυταί, λόγω τής έπεξερ-
  γασίας των, στοιχίζουν άκριβώ-
  τατα.
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  Α'
  Πολλοί ερευνηταί έπεδίαξαν τε¬
  λευταίως καί έπιδιώκουν άκόμη
  νά ένισχύσουν την βλάστησιν των
  σπόρων, νά έπιταχύνουν την αδξη-
  σιν των φυτών, ν' αύξήσουν την
  συγκομιδήν, έν γένει νά ένισχύ-
  σουν την γεωργίαν μέ την βοήθει¬
  αν τοθ ήλεκτρισμοθ, άφίνοντες
  κατά μέρος 5λα τα άλλα συστή-
  ματα τής καλλιεργείας, τα παλαιά
  καί τα νεώτερα. ΜερικοΙ μάλιστα
  έφθασαν είς πειραματισμόν; έξαι-
  ρβτικά πρωτοτύπους, άλλ' οί ό-
  ποΐοι έστεροθντο, δυστυχως, στε-
  ρεών βάσεων. Επί παραδείγματι
  είς τό μέσον μιάς θαλερές βλα-
  στήσεως, είς Ινα κήπον πλούσιον
  άπά χρώματα καί σχήματα ανθέ¬
  ων, μέσα είς μίαν σκηνογραφίαν,
  άποτελοθσαν χάρμα οράσεως, ετο¬
  ποθέτησαν τόν πεζόν στήλον ε¬
  νός... άλεξικεραύνου!
  (συνίχίζεται)
  Αι σχολικαι έπιδείξεις
  εις την Νεάπολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ίούνιος (άνταιτο-
  ρυατίδων, Κερκυραϊκός, υπο τού;
  κριτοΰ μας).- Το άιτόγ'ευμα της πχβϋ5 Τής φ,λαρμβνικής τού Δή
  μου. Κατόπιν έγινεν π άπονομή έ
  πάθλων καί ή στέφις των νίκη των.
  Την ωραίαν ταύτην εορτήν έπε-
  σφάγισεν 6 'Εθνικβς "Υμνος.
  άπό τούς έρευνώντας επιστήμονας
  ■■■■■«■■■■■^■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■«■αΜ
  Πριν αγοράσετε ραδ ι ό φω νόν
  ζητήσατε να άκοθσετε τα Ραδιόφωνα:
  2α; Ίβυνίου ετελέσθησαν στε
  φθεΐσαι υπό πλήρους επιτυχίας αί
  Γυμναστικαί έπιδείξεις τοΰ γυ-
  μνασίου Αρρενων καί τής 'Αοτι-
  κής Σχολής θηλέων Νεαπόλεως.
  Την 5ην μ μ. άπαντες οί μαθη¬
  ταί καί μαθήτριαι παρήλασαν διά
  των κεντρικήν οδων τής πόλεως
  καϊ κκτέληξαν είς τό μνημεϊον
  τοΰ Αγνώστου στρατιώτου οπου
  Διά τοΰ καθηγητού τή; γυμναστι·
  κης κ. Γ. Δρακωνάκη κατέθεσαν
  στέφανον. Κατά την καταθεσιν
  τού στεφάνου τούτου ο κ. Δρακω¬
  νάκης εξεφώνησε κατάλληλον
  προσφώνπσιν. Νετά τουτο έπανήλ
  θον είς το γυμναστήριον καϊ πά-
  ρετάχθησαν ενώπιον της 'Ελλανο-
  δίκου έπιτροπής. Τούς μαθητάς
  προαεφώνησβν ο Γυμνασιάρχης κ.
  2ερβογιάννης.
  Ή Έλλανέδικος έπιτροπή ά-
  πετβλεΐτο άπό τβυς κ. κ. ©βοφι-
  λέστατον Επίσκοπον κ. Διονύσι
  όν, τόν πρόεδρον της Κοινότητος
  Σπανάκην, τόν πρόεδρον των εν¬
  ταύθα Πρωτοδικών Νικ. Τερέζην,
  τόν Διοικητήν της Χωρ)λακής
  μοίραρχον Ιωάν. Καλαποθάκην,
  τόν 'Επιθεωρητήν των Δημοτικών
  σχολείων Μεραμβέλλου Μιχ. Πα¬
  παδάκην καί τόν πρόεδρον τής
  Σχολικής Έφορίας. Μετά την
  προσφώνησιν τού κ. Γυμνασιάρ¬
  χου ήρχισαν αί γυμναστικαί ασκή
  σεις των αρρενων μέ ακρίβειαν
  καί ζωηρότητα.
  Μετά τάς άσκήαεις των αρρε¬
  νων επηκολούθησαν καί των θη¬
  λέων υπό την Γυμνάστριαν δίδα
  Σαριδάκη. Τό πλήθος κατβχειρο-
  κρότησε ζωηρώς αμφότερα τα
  φϋλα.
  Κατόπιν ηρχισαν ο άγώνες των
  μάθη των καί μαθητριών των έποί
  ών τα άποτελέσματα Ιχουν ως
  εξής: Δρόμος 100 μέτρων α' Ιω.
  Τζομπανέλης. Δρόμος 80 μ. β' Ν.
  Ευαγγελινάκης. Δρόμος 80 μέτρ.
  θηλέων α' Φροσω Πυτικάκη, β'
  Πιστ. Πεδιώτου. "Αλμα τριπλοΰν
  Γεώρ. Κοκκίνης. "Αλμα εϊς μή-
  κος Γ. Κοκκίνης· "Αλμα είς μή-
  κος θηλέων Πυτικάκη Φρέσω.'Άλ
  μα είς ΰψος Κων. Εύαγγελινάκης.
  Λιθάρι Ιω. Κουμπανάκης- Σφαι-
  ροβολία Κουμπανάκης Ιωάν. Κρη
  τικό βόλι Κοκκίνης Γ. Δίσκος
  Πατσιδιώτης Έμμ. Άκόντιον Κ.
  Λουμπούνης.
  Κατόπιν έχορεύθησαν Έθνι-
  κοΐ χοροί Χανιώτης, Πεντοζά-
  λης, Μενούσης, Καλαματιανός,
  Κρητικος, ©εσσαλικβς Ροβάς, Κα-
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■—|
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑΝ
  ΣΗΤΕΙΑ Ίούνιος (άνταποκρι
  τοΰ μας).—Μέ εξαιρετικήν έΐτιβλη
  τικότητα καΐ επιτυχίαν έτελέσθη-
  σαν την παρελθούσαν Παρασκε
  την 27 Μαΐου αί έπιδείξεις τοΰ
  Γυμνασίου Σητείας. Πρό της έ
  ναρξεω; των έπιδείξεων έ Γυμνα
  σιαρχης κ. 'Αριατογείτων Κατσού
  ληςέξΐφώνησκνέμπνευσμένονένκρ
  κτήριον λόγον.
  Προηγήθησαν αί άσκήσεις των
  μαθητριών αί οποίαι εϊλκυααν τόν
  θαυμασμόν καί τα χειροκροτή-
  μχτα των υπερδισχιλίων θεατών.
  Μετα τάς άσκήσεις των μαθητρι-
  ών ήρχισαν διάφορα άγωνίαματα
  είς τα ό ποία καί συμμετεσχον
  καί άθληταί έξ έκείνων οΐτινβς
  κατήγαγρν αληθή θρίαμβον διά
  τό Γυμνάσιον Σητείας είς τους
  έν Ιεραπέτρα αγώνας. Αί αη-
  μειωθεϊσαι επιδοθείς ύπήρξ'χν καί
  την φοράν αυτήν όλως διόλου έ-
  ξαιρετικαΐ διά τό Γυμνάσιόγ μας.
  Νικηταί των άγώνων ήλθον οί ε¬
  ξής:
  Έλληνική δισκοβολία 'Ελληνι-
  κάκης Παναγιώτης. "Αλμα εί; ϋ-
  ψος Κοζύρης Γεώργιος. "Αλμα είς
  υψος μαθητριών Εΰαγγελίκ Κοζυ-
  ράκη. "Αλμα είς μήκος Κολυδά-
  κης Νικ. "Αλμα είς μηκος θηλέ¬
  ων Αΐκ. Έλευθίράκπ. Κρητικό
  βόλι Γ. Κοζύρης. Κρητικό βόλι
  θηλέων Συλιγαρδάκπ Εύαγ. "Αλ¬
  μα τριπλοΰν Γ. Κοζύρης. Δρόμος
  200 μετρων Δημ. Καστάνης. 'Α-
  κοντισμός Κοζύρης Γ. Άκοντι-
  σμός θηλέων Αί κ. Έλευθεράκη.
  80 μέτρα θηλέων 'Άγλα Δασκα-
  λάκη.
  Μετά τό πέρας των άγώνων έ-
  χορεύβησαν διάφοροι ΚρητικοΙ
  καί Έθνικοί χοροί υπό των μάθη-
  τριών αί οποίαι κατεχειροκροτή·
  θησαν. Επηκολούθησεν ή άπονο-
  μη των στεφάνων είς εκαοτον ν ι-
  κητήν έκ μέρους τής έλλανοδίκου
  έπιτροπής. Τέλο; έφάλη ό'Εθνικός
  Υμνος υπό των μαθητών καί μα¬
  θητριών καί ή ώραία τελετή έλη
  ξε, τοΰ κόσμου άπελθοντος μέ τάς
  καλυτέρα; των έντυπώσεων, διά
  τόν Γυμνασιάρχην, τού; καθηγη
  τάς τής γυμναστικήν, τό έπίλοι
  πον προσωπικόν τού Γυμνασίου
  καί τούς φΐλοτίμους μαθητάς
  το».
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ"
  Μέ την παγκοσμίου φή-
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ
  σάς έγγυάται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  Έκθεσις ολων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφεΐα:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμης.
  Μία επίσκεψις θά σας πείση εντελώς 2τι μόνον όταν άγοράσε·
  τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΜΧΊΌΚ θά μείνετε ίκανοποιημένοι άπό πά¬
  σης απόψεως.
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■«■■«■■■■■■■■■■
  το πρακτορειον ΟΙ_ΐνΐΕΒ
  Γν ωστο ποιεί
  δτι, άπό τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _έγκσινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοί-
  ων—ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών.·
  1—ΑυΚΙΤΖΕΝ και ΕίίΕΡΜΑΝ
  πρός μεταφοράν
  ΣΤΑΦΥΛΛΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ινεΐον «ΤΟΝΝΑ» 2
  Αύγ. διά Λονδίνον Οίη
  » «ΙνΑυΚΑ» 12
  » » » »
  » «ΒΕΙ.ΟΚΑνΐΑΝ»2Ο
  » » Λίβερπουλ »
  , «ΟΚΕΤΕ» 22
  » » Λονδίνον »
  » "ϋ^Α,, 2
  Σεπτ. » » »
  » "ΒΟΚΟΌΙΝΟ,, 12
  » » » »
  » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ.2Ο
  » » Λίβερπουλ »
  _ κτ Α ΤΤΡ Δ ΟΟ
  » » Λονδίνον »
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΟνται οί έν
  διαφερόμενοι όπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «ΟίΐνΐΕΡ» & Σ"Α Τηλέψ. 3—-91.
  —Ή Έθνική Νεολαία Ρε-
  θύιΐνης. '
  Ό Νομάρχη; Ρεθύμνης κ. Κρεβ
  βατάς προήδρευσε προχθές συσκέ
  ψεως είς την οποίαν συμμετεσχον
  ο Διοικπτής τοΰ Συντάγματος κ.
  Κακαβέλας, ό Διοικητής χωροφυ
  λακής κ. Περράκης, ό Διευθυντης
  τοΰ Πρακτικοϋ Λυκείου Ρεθύμνης
  χ. Μαζουράκης. Ή σύσκεψις άφεώ
  ρα την οργάνωσιν τής Έθνικής
  Νεολαίας.
  —Οί άρτεργάται Ηρακλείου.
  Γενομένης νέας έκλογής τοΰ
  Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Σω·
  ματείου Άρτεργατών έξελεγησνν
  οί εξής: Πρόεδρος Νικ. Ψωμαδά-
  κης, Άντιπροεδρος Δ. Φούσκης,
  Γραμματεύς Έμμ. Κανατέλιας,
  Ταμίας Λεων. Κόρδας. Συμβουλάς
  Νικ. Κατσαράκης- 'Αντιπρόσω-
  ποι Έθνικοΰ Έργατικοΰ Κέντρου
  ωρίσθησαν οί Γεώργ. Βενέρης καί
  Ελευθέριος Τσίχλης.
  — Ή άναδάσωσις των Κρητι-
  κών περιφέρειαν.
  Έν σχέσει πρός τα αναγρα¬
  φέντα είς την «'Ανόρθωσιν» τής
  21—5—38 διά τό ζήτημα της άνα-
  δασώσεως των περιφερϊΐών της
  Κρήτης τό Ύφυπουργεϊον παρά
  τφκ.Πρωθυπουργώ μάς γνωρίζειοτι
  άπεστβιλε διά ταΰταρίθμρυ έγγρά-
  φού τού τό σχετικόν άποκομμα
  είς τό υπουργείον Γεωργίας ώς
  αρμόδιον καί μέ την παράκλησιν
  όπως ανακοινώση τάς επί τοΰ προ
  κειμένου άποψβις ή ενεργείας
  τού.
  —Αί Νυκτεριναί σχολαί Κρή
  της.
  Είς τό Δ'. Δημοτικόν Σχολείον
  Ρεθύμνης έλαβε χώραν ή έτησία
  έορτή τής Νυκτβρινής Σχβλής
  Ρεθύμνης. Είς τόν έορτασμόν πα¬
  ρίστατο ο κ. Δήμαρχος Ρεθύμνης
  καί , άρκετός έπίλεκτος κόσμβς
  της πόλεως. Ή έορτή εστέφθη υ
  πό πλήρους επιτυχίας αποδείξασα
  την συντελουμένην υπό τόν Διβυ
  θυντήν της σχολης κ. Λινοξυλά
  κην μορφωτικήν καί κοινωνικήν
  πρόοδον των άπόρων μαθητών.
  »..........■■■··■· ■■♦
  Ό οδβντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  Έκιταιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους ανολαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορσ. τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αδ-
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  ί Η
  Ι»
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  5 Ίουνίου 1938
  Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΗΣ ΑβλΗΤΙΚΗΣ^ΕΚΒΕΣΕΟΣ
  ΟΙ ΑΙΑΗΤΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΛΗ
  Ι1ΜΙΗ ΕΙ! ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  III
  ΙΙΗΙΠΙ1
  ΜΙΜΗ ΜΙΙΤη ΙΙΙΗΚΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). — Την <5ην απογευματι¬ νήν σήμερον θά γίνουν είς τό Ζάππει- ον επισήμως τα έγκαίνια τής άθλη- τικής εκθέσεως. Των έγκαινίων θά προ- ηγηθή κατάθεσις στεφάνου είς τό μνη- μείον τού Αγνώστου Στρατιώτου ύ· πό των σημαιοφόρων των άθλητικών όργανώσεων, αΐτινες ακολούθως θά κα· τευθυνθοΰν είς τό Ζάππειον. Ό Βασι¬ λεύς προσερχόμενος ^ μετά τού υπουρ- γικοΰ Συμβουλίου είς τα έγκαίνια τής Άθληΰΐκής Εκθέσεως θέλει παραδώση είς τούς σημαιοφόρους των οργανώσε· ών την επίσημον άθλητικήν σημαίαν. Αυριον (σήμερον) θά γίνη ώς γνω¬ στόν ή μεγάλη άθλητική παρέλασις ή όποία προβλέπεται έπιβλητικωτάτη. Μέτρα Γαλλίας καί ' έν Ισπανία. 50 Προινή ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ίουνίου τηλε γραφικώς).—Ό κ. Μποννέ συ νειργάσθη χθές επί μακρόν με τα τοΰ 'Άγγλου πρεσβευτού. Ανεκλήθησαν ζητήματα άφο ρώντα την στενήν Άγγλογαλ λικήν συνεργασίαν. Εγένετο λόγος έπΐσης διά τα μέτρα ά τίνα ελήφθησαν υπό των δύο χωρών διά τούς βομβαρδι- σμούς έν Ισπανία καί ειδικώς τό διάβημα πρός τόν Πάπαν διά την κατάπαυσιν τής σφα- γής τοθ άμάχου πληθυσμοθ. | —Ό κ. Μποννέ εδέχθη τό ά- ,πόγευμα τής χθές τόν Γερμα- (νόν πρεσβευτήν καί είτα τόν αντιπρόσωπον τής Κίνας ΰπο- βαλόντα διαμαρτυρίαν διά τόν βομβαρδισμόν τής Καντώ- νος. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ίουνίου (τηλε¬ γραφικώς) —Μεταξύ Γαλλίας καί Τουρκίας επήλθε κατόπιν των συνομιλιών χθές Μποννέ καί Τούρκου.-πρεοβευτοΰ, πλή ρης συμφωνία. Ή διοίκησις τής Συρίας ανετέθη είς την στρατιωτικήν Γαλλικήν αρχήν μόνην ικανήν νά συγκρατηθή την τάξιν καί νά επιβάλη τόν σεβασμόν πρός τα συμφέρον- τα δλων των έθνοτήτων τής Συρίας. Διά την συμφωνίαν ε¬ δόθησαν είς την δημοσιότητα τόσον υπό τής Γαλλίας δσον καί τής Τουρκίας Ικανοποιητι- καί δηλώσεις. — Υπέρ τής μνήμης τοϋ Μπριάν εδόθη προχθές ή κα- θιερωμένη έορτή είς ζυθεστια¬ τόριον των Παρισίων. Κατά την διάρκειαν τοθ δοθέντος γεύματος είς τό οποίον πα- ρεκάθησαν πλείσται προσωπι- κότητες τήςΓαλλίας ό κ Μπον νέ έγερθείς έπέβαλεν ενός λε- πτοΟ σιγήν υπέρ τού μεγάλου φίλου καί ύποστηρικτοθ τής Εύρωπαϊκής είρήνης. Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟ'ΓΤΑΛΙΚΟΥ Αγγέλλεται έκ ΛονδΙνου δτι ό κ. Τσώρτσιλ είς πολιτι¬ κόν γεΰμα ^εξεφώνησε λόγον ψέξας τόν τρόπον μέ τόν δποΐ όν επετεύχθη τό Άγγλοιταλι κόν σύμφωνον καί δικαιώσας την πολιτικήν τοθ κ. 'Άντονυ ΤΗντεν.'Ολόγοςτο0κ. Τσώρτσιλ προεκάλεσε βαθείαν εντύπω¬ σιν είς τούς πολιτικούς κύ- κλους τοθ ΛονδΙνου. ΤΑ ΣΧΕΔΙΛ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΜΕΤΑΙΥ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ · II Π0Α1ΤΙΚΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΒΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΟΒΥΠ0ΥΡΓ0Ν κ. ΜΕΤΑΞΑΗ ΠΡ0ΕΤΘ1ΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΑΟΧΗ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας).— Αγγέλλεται, έκ Πατρών ότι αί Αρχαί καί ό λαός τής πόλεως προετοιμάζουν είς τόν έκεϊ ^προσεχώς αφικνούμενον πρωθυπουργόν κ. Ιω. Μεταξάν, ένθουσιώδη ύποδοχήν. ΤΡΑΠΚθΤΤΫΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΡΓΑΤΠΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο κριτοΌ μας).— Τηλεφωνήματα έκ Θεσ¬ σαλονίκης μεταδίδουν δραματικάς λε¬ πτομερείας τοΰ έπισυμβάντος έκεϊ δυ· στυχήματος όπερ έστοίχισε την ζωήν είς άρκετούς εργάτας οίκοδόμους. Οί εργάται ούτοι ειργάζοντο είς έκεί άνβ· γειρόμενον διδακτήριον τού όποίου ό τέταρτος ΰροφος κατέρρευβεν αιφνιδί¬ ως καταπλακώσας 1 £> έξ αυτών. Έκ
  των έρειπίων εξήχθησαν πολλά πτώ-
  ματα.
  Ή πορείατώνκαλλιεργειώντοΰ νομοΰ
  κατά !τόν λήξαντα μηνα Μάϊον.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΝ ΥΠΕΡΑΡΕΑΝΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μ·ας). —Κατά τα έκ Λονδίνου
  τηλεγραφήματα ή Αγγλία απεφάσισε
  την ναυπήγησιν μεγάλων ύπέρδρέδνωτ
  τα όποϊα τό ναυαρχεΐον έκρινεν άπα-
  ραίτητα διά την διατήρησιν τής υπέρ-
  οπλίας τοΰ Βρεττανικού στόλου.
  _Ο| ΚΙΚΕΖΟΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΙΛΠΟΝΙΚΗΝ ΠΡΟΕΑΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγραφή¬
  ματα έκ τής "Απω *Ανο·τολης άναφέ-
  ρουν ότι οί Κινέζοι κατώρθωσαν νά
  ανακόψουν καί πάλιν την προέλασιν των
  Ίαπώνων πρός τό Χανκόου.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΗΟΝ
  ΤΑΣ ΜΙΣΒΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
  Ή Γεωργική 'ΥπηρεσΕα Ηρα¬
  κλείου υπέβαλεν είς τό υπουργείον
  Γεωργίας έκθεσιν περί τής πορεί-
  ας των καλλιεργειών έν :φ νομώ
  Ηρακλείου κατά τόν ,ιήνα Μά¬
  ϊον.
  Έν τη εκθέσει άναφέρεται δτι
  ή υγροσκοπική κατάστασις τοθ α¬
  έρος κατά τδν μήνα τοθτον διετη¬
  ρήθη ύψηλή εύνοήσασα την είς
  εύρεΐαν κλίμακα έξάπλωσιν των
  διαφόρων μυκητολογικών άοθενει-
  ων καί ιδία τοθ περονοσπόρου ού¬
  τινος ή εμφάνισις καί ή διάδοσις
  προεκάλεσεν ανησυχίας των παρα-
  γωγων καί άξιοσημειώτους ζημί¬
  ας είς τοιΥς αμπελώνας. Έπίσης
  έπήλθον ζημίαι έκ σκωριάσεω;
  υπολογιζόμενον είς 20—40 ο)ο
  διά τα αιτηρά χαί είς 70 ο)ο
  διά τα ψυχανθή.
  Ή προβλεπομένη μετά τάς ηρο-
  ξενηθείσας ζημίας, παραγωγή αι-
  τηρων άνέρχεται εις 3.000.000
  όχ. αίτου, 8.000 000 κριθή;,
  8.000 000 βρώμης, 2.100 000
  σμιγοϋ καί 800.000 κυάμων.
  Όσον άφορφ την παραγωγήν
  των άμπελουργικών είδών αίίτη
  μολονότι αί προξενηθεϊσαι έκ των
  διαφόρων άσθενειών ζημίαι είνε
  σοβαραί, θεωρεΤται σημαντική δ-
  πολογιζομέ,νη γενικώς κατά 50 ο)ο
  ανωτέρα τής περυσινής.
  Αί κρίσεις διά την δενδροκο-
  μίαν είναι αρκούντως ίκανοποιη-
  τικαί έξαιρετικαί δέ διά την
  κτηνοτροφίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκρΐτοΰ μας).— Κατά τάς έκ τού έ*
  ξωτερικού πληροφορίας τα αχέδια τής
  Αγγλίας, ήτις άναφέρεται ότι προσε¬
  πάθησε παρασκηνιακώς νά επιτύχη
  την σύναψιν άνακωχής μεταξύ των έμ-
  πολέμων έν Ισπανία, ναυαγοΰν.
  Κατόπιν τούτου λέγεται ότι θά συ¬
  νεχισθή ά«ό μέρους τής Αγγλίας ή
  πολιτική τής μή επεμβάσεως. Έπίσης
  καί ή Γαλλία δέν φαίνεται διατεθειμέ-
  νη νά επέμβη έν Ισπανία άν δέν ε¬
  πέλθη συνεννόησις είς τό ζήτημα τού¬
  το μέ την Ηρετταν&κήν κυβέρνησιν.
  ΟΧΟΤΖΛ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΕΠΕΙΓΕΙ
  Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΛΝΑΣΥίΚΡΟΤΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα»
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Πράγας άγγέλλουν ότι ό πρωθυπουρ»
  γός κ. Χότζα ομιλών διά την κατά¬
  στασιν έν Τσεχοσλοβακίας ετόνισεν ό¬
  ϊ τι ή Τσεχοσλοβακία πρέπει συντόμως
  νάάνασυγκροτηθή πολιτικώς.
  Ή χδεσινή συγκέντρωσις
  των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελΐδοθ
  σπονϊία φέρει τα στοιχεία μιας
  συντεχνιακής οργανώσεως. Ή νέα
  οργάνωσις εΐπε, έν αντιθέσει πρός
  την παλαιάν συνομοσπονδίαν περι
  λαμβάνει είς τούς κόλπους της
  δλην την ώργανωμένην άγροτικήν
  τάξιν, έκπροσωπεΐ νομίμως ταύ
  την, άσκεΐ εξουσίαν παραχωρη
  θεΐσαν εις αυτήν καί έκ μέρου
  τοθ Κράτους καί έκ μέρους των
  Όργανώσεων καί τέλος έκδίδει
  γενικούς κανονισμούς διά τα μέ
  λη της. Είς άντάλλαγμ* δέ των
  παραχωρήσεων τάς οποίας έκαμε
  τό Κράτος πρός αυτήν εζήτησε
  νά συμμετάσχη είς την άσκησιν
  των έξουσιων της δημιουργήσασα
  παρά τή Έθν. Συνομοσπονδία, τό
  Ανώτατον Συμβούλιον τό οποίον
  Ιχει ώς σκοπόν νά δίδη τάς κα
  τευθύνσεις καί νά παρακολουθή
  την εφαρμογήν των.
  Ούτω προσέθεσε διά πρωΐαν
  φοράν έχομεν αποκατάστασιν ένό
  τητος είς τό συνεταιρισμόν κίνη
  μα καί δργανον ένιαίας κατευθύν
  σεως. Επί πλέον οί Συνεταιρι-
  βμοί άποκαθίστανται ήθικδς κα-
  θιστάμενοι δργανα έφαρμογής τής
  Γεωργικής πολιτικάς τοθ Κρά
  τους μέ επί κεφαλής τόν κ. Ιω.
  Μεταξάν καί τό σπουδαιότερον
  λων διά τοθ νέου νόμου τό Κρά
  τος κατευθύνει τούς Συν)σμούς
  πρός τόν πραγματικό τους σκοπό
  ό οποίος είνε ή παρακολουθήση
  τοΟ χωρικοΰ άπό τή στιγμή πού
  θά μπή στό χωράφι τού μέχρι τή
  στιγμή πού θά διαθέση τό προι
  όν τού είς την όι^ορ^, ή αύξησις
  τής παραγωγής, ή έπεξεργασία
  των προϊόντων, ή έξύψωσις τοΰ
  βιωτικοΰ έπιπέδου τοθ άγρότου
  καί-τέλοςή γενικωτέρα συμβολή
  των άγροτών είς την μείωσιν τοΰ
  κόστους τής ζωής.
  Είς τό σημείον τοθτο 6 κ. Ά-
  λιβιζατος ομιλών περί των Συν)
  σμών οί δποίοι προβαίνουν είς
  εργασίας διαθέσεως των προι'όν
  των είς την κατανάλωσιν, ετόνι¬
  σεν, δτι ούτοι πρέπει νά περιο-
  ρίσουν τόν ρόλον των μέχρι ση-
  μείου ώστε νά καταργήσουν τοΰς
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Υπό τού ύπουργείου
  Δ ικαιοούνης κατηρτίσθη νόμος διά τοΰ Γ . - ,
  όποίου παρατείνονται αί αυμβάσεις παρασιτικοΰς διαμέσους καί να μή
  μιβθώσεων οίκιών καί καταστημάτο>ν, ,θελήσουν νά δπειαέλθουν εις τα
  γραφείων κ.λ.π. αί λήγουβαι έντός τού καθήκοντα των πραγματικών έμ-
  χρονικού διαστήματος άπό 31ης Λυ- Ιπόρων. Σκοπός των Συν)σμών δέν
  γούστου μέχρι 3Ο Σεπτ&μβρίου έ. έ. είναι ή κερδοσκοπία, διότι είς
  Αί έν λόγω συμβάσβις παρατείνονται τ* σημείον αύτό ύστεροθν τοθ
  μέχρι 4ης Όκτωβρίου. Ή ανωτέρω έπιχειρηματίου ό οποίος έκτός
  παράτασις έχει ισχύν καί επί των συμβά· |τοΟ δτι έχει την ευχέρειαν τής
  σεων συνεπεία τού ίσχύοντος άπό 2Ο λήψεως ταχείας αποφάσεως δέν
  Αυγούστου 1937 διατάγματος περί διακινδυνεύει έξ άλλου παρά τό
  παρατάσεως τού ενοικιοστασίου επί κατα διαφυγόν κέρδος, ένψ ό άγρότης
  στημάτων, αΐτινες παρατείνονται μέ- κινδυνεύει νά χάση τό ψωμί
  χρι 1ης Όκτωβρίου. των παιδιων τού.
  Τό έργον έπέρανεν είναι δύσκο¬
  λον. Άλλα^ είμαι βέβαιος δτι θά
  επιτύχωμεν διότι ή συνεταιριστι
  κή ίδέα άνταποκρίνεται είς πραγ¬
  ματικήν ανάγκην τοθ Κράτους
  καί τής Γεωργικής παραγωγής,
  δέν είναι _ δέ δυνατόν νά μην άνα-
  πτυχθη" μέ προστάτην τό σημερι
  νόν Κράτος, άφοθ ίζησε μέχρι
  τοθδε έχουσα τό Κράτος ή άδιά
  φόρον ή εναντίον τού. Χρειάζε·
  ται δμως πρός τουτο συνεργασία
  δλων των Συνεταιριστικων δυ;ά
  μεων τής Χώρας, πειθαρχία καί
  όμόνοια.
  Γνωρίζοντες την Κρητικήν ψυ¬
  χήν καί ιδιαιτέρως τα προσόν-
  τα των Ηρακλειωτών, είμεθα
  βεβαιοί δτι θά κρατήσετε ψηλά
  καί είς τό ,μέλλον την συνεται-
  ριστικήν ιδέαν διά την πραγμά¬
  τωσιν ενός ΖδανικοΟ 6ΐιοσχομέ-
  νου καλλιτέρας ημέρας διά την
  Έλλάδα καί την Άγροτικήντάξιν.
  Έκ μέρους τοΰ Άρχηγς,Ο σας
  παρέχω την διαβεβαίωσιν δτι θά
  Ιχετε δλην την βοήθειαν τού είς
  την αρξαμένην προσπάθειαν. Έκ
  [ΐίρους μου σάς βεβαιω δτι θά
  κρατήσω ψηλά την συνεταΐριστική
  σημαία γιατί είναι 8,τι τιμιώτε-
  ρο μπορεΐ νά παραδοθ^ στά χέ-
  ρια μου.
  Τό τέλος τοϋ λόγου τοϋ κ. Μπ.
  Άλιβιζάτου εκάλυψαν ζωηρά χει-
  ροκροτήματα καί έπευφημίαι.
  Ακολούθως έν τώ μέσφ ζωη-
  ρών έπευφημιών υπέρ τής Α. Μ.
  τοϋ Βασιλέως καί τοΰ Έθνικοΰ
  Κυβερνήτου/Ιωάν. Μεταξά, ό Ιΐρό-
  εδρος τής Ενώσεως Κιτροπαρα-
  γωγών κ.ΙΙαπίλαρης άνέγνωσε ψή-
  φισμα διά τοϋ όποίου ό κ. Ιω.
  Μεταξά; άνακηρύσσεται έπίτιμος
  Πρόεδρος των Συνεταιριστικων
  Όργανώσεων τοϋ Ν. Ηρακλείου,
  δηλούται δτι δ Άγροτικός κόσμος
  τίθεται παρά τό πλευρόν τού «-
  ποφασισμένος νά ενισχύση τό ?ρ-
  γ όν τού μέ κάθε θυσίαν καί πα·
  ρ έχεται ή βεβαίωσις δτι θά κρα¬
  τήση ούτος ψηλά την σημαίαν τοϋ
  Συνεταιρισμοϋ.
  ΣΛΟΒΕΝΟΙ ΖΗΤΟΥΣΙ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).~Καθ' ά τηλεγραφείται
  σήμερον έκ Τσεχοσλοβακίας καί οί
  πληθυσμοΐ των Σλοβένων διατυπώνο*χν
  ήδη αξιώσεις περί χορηγήσεως είς αύ-
  τούς διοικητικώς αύτονομίας συμφώ¬
  νως πρός τό σχέδιον Χενλάΐν, τό α¬
  φορών τούς Σουδίτας τής Τσεχοσλο¬
  βακίας.
  ΔΕΝ
  ΑΙΣ
  Ε
  ΙΤΑΛΙΑΣ
  Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΙΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν τής Μητροπό¬
  λεως Κρήτης τα αγια λείψανα
  καί τό άγιον Ποτήριον Θά τεθοϋν
  είς προσκύνησιν είς τούς Ίε
  ρούς Ναούς Άγιον Γεώργιον Πό-
  ρου άπό σήμερον Κυριακήν μέχρι
  Δευτέρας εσπέρας, Ανάληψιν Η¬
  ρακλείου άπό Δευτέρα; εσπέρας
  μέχρι Τεράρτης, είς Μασταμπά
  προαστείου Ηρακλείου, άπό Τε-
  τάρτης εσπέρας μέχρι τοϋ Σαβ
  βάτου καί είς Άγιον Τίτον Ήρα
  κλείου άπό τό εσπέρας τοϋ Σαβ-
  βάτου μέχρι τό εσπέρας τής Κυ¬
  ριακής.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΩΝ
  Κατ' όρμοδΐαν ανακοίνωσιν
  ό διά την 21 Ίουνίου προκη-
  ρυχθείς δισγωνισμός διά την
  κατάταξιν έν τώ Β. Ναυτι-
  κ ώ 40 ύποκελευστών μηχανι-
  κων ανεβλήθη διά την 11 Ιου¬
  λίου έ. έτους. ΑΙτήσειο πρός
  συμμετοχήν γίνονται δεκταί
  μέχρι τής 27 Ίουνίου.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός
  διά την κατάταξιν δοκίμων ρα
  διοτηλεγραφητών έδάφους άρ-
  μοδιότητος ύπουργείου Άερο-
  πορΐας. Διά τούς διαγωνισθη.
  ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ
  ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  Τό υπουργείον τής Συγκοινω-
  νίας έκοινοποίησεν είς τάς υπηρε¬
  σίας των Ταχυδρομειον την εγκύ¬
  κλιον δι' ής παρέχονται λεπτομε¬
  ρείς οδηγίαι ώς πρός τάς κλη-
  ρώσεις είς Εκαστον νομόν εκατόν-
  ταδράχμων κερδών μεταξύ των
  κατόχων κουμπαράδων των Τα-
  χυδρομικών Ταμιευτηρίων. Έμέ-
  ρα διενεργείας των κληρώσεων
  ωρίσθη ή 26 τρέχ.
  ΟΙ ΑΝ0ΥΠΑΕΠΙ2ΤΑΙ
  Διά νόμου όρΐζεται, δτι αί
  κεναί θέσεις μονΐμων άνθυπα!
  σπιστών έν τώ πεζικώ, πυρο
  βολικώ, ίππικώ, μηχανικώ καί
  αύτοκινήτων πληροθνται έκά
  στοτε κατόπιν διαγωνισμοϋ,
  είς τόν οποίον λσμβάνουν μέ
  ρος λοχΐαι ή έπιλοχίαι άνα
  κατατεταγμένοι ή έθελονταΐ
  τοϋ Ιδίου δπλου Γ) σώματος.
  σομένους άπαιτεΐται έτος γεν¬
  νήσεως άπό τοθ 1915 μέχρι
  τοθ 1921 καί απολυτήριον γυ-
  μνασίου.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Τελευταίαι πληροφορί¬
  αι εκ τού έξωτερικοΰ ίσχυρίζονχαι ό¬
  τι αί αυνομιλίαι Ιταλίας καί Γαλ·
  λίας δέν πρόκειται νά έπαναληφθώσΐ
  ματαιουμένης επ» άόριστον τής προσκα
  θείας τής μεταξύ των δύο χωρών φιλι
  κης συνεννοήσεως.
  ΣΦΟΔΡΩΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΗ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι είς την ανατολικήν Ισπα¬
  νίαν συνεχίζονται σφοδρόταται μαχαι.
  Ή εκβασις των μαχών τούτων είνε αμ·
  φίρροπος μέχρι της ατιγμής.
  Ε
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ^ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Σαραγώ-
  σης καί Σαλαμάνκας τηλεγραφήματα
  αι επιθέσεις των κυβερνητικήν ιδίως
  εν Καταλωνία, μολονότι εξακολουθού¬
  σιν, άποκρούονται πάντοτε μέ σημαν¬
  τικάς απωλείας των τελευταίων.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ κ. κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΪΡίΟΗ ΪΠΕΙΗΗΪ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας)—Σήμερον ό Πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς εδέχθη είς ιδιαιτέραν
  συνεργασίαν τόν υπουργόν των Οίκονο-
  μικών. Ακολούθως εδέχθη διαδοχι-
  κώς τούς ύπουργούς 1ι·γ6*6νής, 'Έργα»
  βίβς; καί Πολιτικού Γραφείου.