95862

Αριθμός τεύχους

4881

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (τοβ ί
  ιυ (τοθ *ν»
  τηλεγραφ*!**
  κκίας χ» ί
  ήσΐως
  ,μίας ιτ
  ί,ενλάΐν, το»
  >,ς ΤβεχοΛ*1
  (τοθ β*™*1
  ιι «λτίΡθτ*Γ*',
  ις κ«» Γ·»
  έηανιλΐίτ*5*
  ν τής "Ρ04;
  χθ»ρών ?'*
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 2
  "Αμερικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χαχά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  7
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΥΠΕΥβΥΜΟΣ ΣΥΝΙΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *88Ι
  ΖΥΜΟΣΕΙΣ
  Οί κίνδυνοι γενικής άνα-
  στατώσεως καί πολεμικής
  συρράξεως έμφανίζονται καί
  πάλιν σοβαροί καί άμεσοι έν
  Ευρώπη. Αί δύο έστίαι πολε-
  μικοΰ πυρός, έν Ισπανία καί
  Τσεχοσλοβακίας παρά ' τάς
  καταβληθείσας προσπαθείας,
  παρά τάς ευχάς καί τούς πό-
  θους των φίλων τής τάξεως
  Χ«ί τής γ«λήνης, όχι μόνον
  οεν κατωρθώθη νά σβεσθοϋν
  οχι μόνον ύφίστανται πάν-
  τοτε, άλλά καί καθίστανται
  καθημέραν άπειλητικώτεραι.
  Τό Ισπανικόν, είσήλθεν έκ
  νέου είς οξείαν φάσιν. Ή α¬
  πόφασις τής έπιτροπής μή ε¬
  πεμβάσεως περί άμέσου άνα-
  κλήσεως των ξένων έθελον-
  τών έκ τής Ίβηρικής, δέν εί
  χε καλυτέραν τύχην άπό τάς
  ληφθείσας προηγουμένως.Έ-
  μεινεν απόφασις νεκρά, ά-
  πραγματοποίητος, είς τα χαρ
  τιά μόνον, πού επί τοΰ πα¬
  ρόντος τουλάχιστον δέν έχει
  μεγαλυτέραν αξίαν ενός φι-
  λολογικοΰ δοκουμέντου. Καί
  εν τω μεταξύ ό πόλεμος μαί
  νεται. Αί έπιχειρήσεις, γενι-
  χευθεΤσαι είς ολα τα μέτωπα
  προσέλαβον πρωτοφανή ά-
  γριότητα. Έπεξετάθησαν δέ
  καί είς τα μετόπισθεν, είς
  δλην την χώραν. 'Ανοχύρω-
  τοι πόλεις δέχονται καταιγι-
  σμόν πυρός καί μεταβάλλον-
  ται είς σωρούς έρειπίων. Γυ-
  ναικόπαιδα καί γέροντεδ έ·
  ξολοθρεύονται χωρίς οΐκτον
  καί χωρίς ελεος. Ό στρατη-
  γός Φράνκο εΐχε καθορίσει
  άλλοτε την μορφήν τού πο¬
  λέμου οταν απήντησεν είς
  σχετικήν πρότασιν τρίτων
  περί μεσολαβήσεως πρός σύ¬
  ναψιν άνακωχής: «Μόνον ό
  πόλεμος θά φέρη την εκκα¬
  θάρισιν. Υπεράνω πτωμάτων,
  θά βαδίσωμεν πρός την νί¬
  κην. Έμπρός». Καί αύτό έ-
  φαρμόζεται τώρα. Δέν είμπο
  ροΰμεν λοιπόν νά ελπίζωμεν
  είς άποτελεσματικότητα τής
  'Αγγλικής μεσολαβήσεως
  πρός άνακωχήν. Είναι αλ-
  λωστε χαρακτηριστικόν ότι
  ένω ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  ζητοΰν δι' έντόνων διαβημά-
  των των άπό τάς Κυβερνή-
  σεις Μποΰργκος καί Βαρκελώ
  νης νά παύσουν τούς βομβαρ
  δισμούς άνοχυρώτων πόλεων,
  άεροπλάνα «αγνώστου προε-
  λεύσεως»βομβαρδίζουν άγγλι
  κά καί Γαλλικά; σκάφη καί
  Γαλλικάς πόλεις παρά τα Πυ
  ρηναΤα. τΑραγε δέν θά πρέ-
  πει νά θεωρηθή ή ενεργεια
  αυτή ώς μία έμπρακτος καί
  διδακτική απάντησις είς την
  περίεργον πολιτικήν των δύο
  δυτικών δυνάμεων;..
  Καί τί ειμπορεί νά μάς δώ
  οη έγγυήσεις, ότι άργότερα
  δέν θά έπαναληφθοΰν είς
  βύρυτέραν κλίμακα παρό-
  μβια έπεισόδια, ίκανά να
  πρβκαλέσβυν γενικωτέραν ε¬
  πέμβασιν είς την Ίβηρικήν,
  επέμβασιν πού θά δώση το
  σύνθημα πανευρωπαϊκής συρ
  ράξεως; Είς την Ισπανίαν
  αλλωστε, τό είπομεν καί άλ¬
  λοτε, διασταυροϋνται τερα-
  οτια οίκονομικά καί στρατη-
  γικά συμφέροντα των μεγα-
  λων δυνάμεων τής Ηπείρου
  μας. Ό άνεξάντλητος πλου-
  τός της καί ή έξαιρετική γε-
  ωγραφική θέσις της, την κα¬
  τέστησαν τό μήλον της έ¬
  ριδος. Καί είναι δύσκολον
  νά φαντασθώμεν ότι θά πα¬
  ραιτηθή καμμία δύναμις των
  βλέφεων καί των σχεδίων
  της επί τής ωραίας ««τής
  χερσονήσου, οίκειοθελως, εκ-
  τός εάν ευρεθή είς πλήρη
  αδυναμίαν πραγμάτωσις
  των, ή αν λάβηαοβ«Ρ««ν-
  ταλλάγματα είς αλλους το-
  αεϊς. Τό Ισπανικόν επομέ-
  νως θά διατηρή «άντοτε
  τόν επικίνδυνον χαρακτηρα
  τού καί θ' άποτελή σοβαρω-
  λ κ«τα τη$ «»·
  ρήνης, έφόσον θά διαρκή ό
  πόλεμος. Καί καθώς φαίνεται
  καί ύπ'ό τάς εύνοΐκωτέρας συν
  θήκας διά τόν Ινα έκ των άν
  τιπάλων, ό πόλεμος αύτός
  θά διαρκέση επί μακρόν εισ
  έτι. "Ισως έν άκόμη έτος, ΐ-
  σως καί περισσότερον, δεδο-
  μένου ότι οί άντίπαλοι πα-
  ρουσιάζουν πάλιν ίσορροπίαν
  δυνάμεων.
  Άλλά καί τό Τσεχοσλοβα-
  κικόν είπομεν, εισήλθε καί
  πάλιν είς όξύτητα. Καί είνε
  φυσικόν τουτο. Ή Γερμανία
  έπιθυμεΐ την προσάρτησιν
  των Σουδιτών καί την πολι¬
  τικήν καί οικονομικήν έπέ-
  κτασίν της πρός ανατολάς.
  Τα σχέδια ενώσεως τοΰ Ρή¬
  νου μετά τού Δουνάβεως διά
  μιάς τεραστίας διώρυγος, ©-
  πότε ούσιαστικώς θά ένωθή
  ή Βαλτική θάλασσα μέ τόν
  Εΰξεινον, δίδουν νομίζομεν
  πλήρη την εξήγησιν των
  σκοπών τοΰ Γ' Ράϊχ. Τό Βε
  ρολΐνον, έφόσον άντιλαμβά-
  νεται ότι δέν είνε εΰκολον
  νά επιτύχη επιστροφήν των
  παλαιών "γερμανικήν άποι-
  κιών, στρέφεται πρός την α¬
  νατολικήν Ευρώπην καί ε¬
  κείθεν πρός την Ασίαν. Ό
  Δούναβις αποτελεί την καλ
  λιτέραν καί άσφαλεστέραν
  πρός την κατεύθυνσιν αυτήν
  οδόν. ' Υπό τό πρϊσμα δέ
  αύτό πρέπει νά έξετάζεται
  χαΛ χρ_Χαεχοσλοβακικόν ώς
  έμφανίζεται σήμερον. Τοι¬
  αύτη ομως επέκτασις τής
  Γερμανίας θ' άπετέλει σοβα¬
  ρώτατον κίνδυνον οχι μόνον
  διά την Ρωσσίαν —είς τό πε
  ρίφημον βιβλίον τού, «ό Α¬
  γών μου» ό Γερμανός Φύ-
  ρερ διατυπώνει αξιώσεις επί
  τής Ούκρανίας—άλλά καί διά
  την Γαλλίαν κατά πρώτιστον
  λόγον καί δι' αυτήν την 'Αγ
  γλίαν. Διότι τότε ή Γερμα¬
  νία θά επετύγχανε την ήγε-
  μονίαν της έν Εύρώπη, έν
  συνεργασία καί μετά τής Ι¬
  ταλίας πού θά εκυριάρχει τής
  Μεσογείου καί τής 'Αφρικης.
  Δι' αύτό καί ή μέν Γαλλία
  καί ή Ρωσσία φαίνονται ά-
  ποφασισμέναι νά άντιταχθοΰν
  άμέσως καί ένεργώς είς" τα
  γερμανικά σχέδια δι' έντό
  νού στρατιωτικής δράσεώς,
  ή δέ Αγγλία ήρχισε ν' άντι-
  δρά άπό τούδε διά της διπλω
  ματικής όδοΰ.
  "Ετσι τουλάχιστον έξήγη
  σεν ό κ. Τσάμπερλαιν την
  χορήγησιν τελευταίως δανεί-
  ου είς την Τουρκίαν διά τούς
  έξοπλισμούς της· Καί ή ένι-
  σχυομένη υπό τής Αγγλίας
  τελευταία κίνησις των Μου¬
  σουλμανικον Κρατών τής Ά
  σίας καί'Αφρικής,περί άνακη
  ρύξεως τοΰ Βασιλέως τής Αι¬
  γυπτου Φαρούκ είς Χαλίφην
  θά πρέπει έπίσης νά έξηγη-
  θή ώς απάντησις τής Βρεττα-
  νικής πολιτικής είς την πρό
  καιροΰ ένΤριπολίτιδΐ ανακή¬
  ρυξιν τοΰ κ. Μουσολίνι ώς
  προστάτου τοΰ Ίσλάμ.
  'Αλλ' έκτός των εύρωπα-
  ΐκών ύπάρχουν καί τα προ< βλήματα τής "Απω 'Ανατο λης. Καί είναι τόσον περιπε- πλεγμένα καί έχουν τόσην έξάρτηβιν άπ' αλλήλων. Πως λοιπόν θά λυθοΰν αύτά ειρη¬ νικων ομαλώς, χωρίς προσφυ γήν είς τα όπλα; 'Υπάρχει φυσικά μία ελπίς. Ή έκδη λουμένη εσχάτως συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας καί 'Αμερικης. Άλλά δέν άρκεΐ ή συνεργασία μόνον. Χρειάζεται άκόμη καί καλή θέλησις καί πολύ θάρρος.Καί πρό πάντων χρειάζεται οί άρχηγοί των Μεγάλων Έ θνών πού κρατοΰν είς χεί¬ ρας των την τύχην τής αν¬ θρωπότητος καί τοΰ πολι- τισμοΰ, νά συναισθανθβΰν τάς ευθύνας των καί νά έπιδεί- ξουν όσον χρειάζεται ηρωϊ¬ σμόν πρός αντιμετώπισιν τής κρισιμότητος των περι- στάσεων. ν.- Πεταχτά σημειώμοτα Η ΜΟΔΑ Πρός τό Βερολίνον στρέφεται τίς μέρες αύτές ή προσοχή καί ή σκέψις των άπανταχοθ τής γής άπογόνων τής Εδας. Ή γερμανι- κή πρωτεύουσα, βλέπετε, έζήλω- σε την δόξα τοθ ΙΙαρισιοΟ, πού αποτελεί πρό πάντων διά τόν ώ- ραιόκοσμον τόν «δμφαλόν» τής γής. Διότι άπ' έκεϊ, άπό τάς 5- χθας τοθ Σηκουάνα, καί άπό την ρύ ηϊ λά παί, δπως θά Ιλεγε καί μιά πολύ «σΐκ» κυρία Ικπη τό φώς τής Μεγάλτ}ς θεότη- τος πού κυριαρχεΤ τής σκέψεως καί τής ζωής τοθ ώραίου φύλου. Καί απεφάσισε τό Βερολίνον νά κλέψη τό φώς τοθ ΙΙαρισιοΟ. Α¬ νήγειρε παμμέγιστον ναόν είς την σεάν Μόδαν. Καί ήνοιξεν άπό προχθές τάς πύλας τού. Ίέρειες ά¬ πό δλα τα σημεΐα τοθ κόσμου προσήλθον είς την λατρείαν. Καί εκόμισαν δ,τι εκλεκτόν ίχει νά ε¬ πιδείξη ό τόπος των. Δέν Ιλειψεν οδτε ή Ελλάς. "Εστειλε τα δείγματά της, τάς άντιπροσώπους της. Καί έκαμεν αρίστα, φυσικά. Τάχα, δέν ήταν ή Έλλάδα άλλοτε ή χώρα πού έλάνσαρε την μόδα. Καί ποΰ δέν έθαυμάζοντο οί χιτώνες καί τα άραχνοΰφαντα «άνσάμπλ» των Ά- θηναίων γυναικών πού άφιναν νά διαγράφωνται μέ τόση χάρι καί γοητεία δλες ο£ καμπυλότητες καί οί γραμμές τοθ σώματός των; Καί μήπως, αίώνες ολοκλή¬ ρους πρίν νά υπάρχη κάν Παρίσι, δέν υπήρξεν ή περίφημος Παριζι- άνα τής ΚνωσοΟ; Καί ποία σύγ- χρονη «σμάρτ» κυρία θά μποροθσβ νά καυχηθ^ δτι είναι κομψότε- ρη άπό τάς «κυανάς κυρίας» πού βρίσκοντΛΐ σήμερο στό Μουσεΐο μας τόσο λησμονημένες; Έπειτα δέν είνε μόνο ή άρχαιότης. Είνε καί ή σύγχρονος* Ελλάς. Ένας ουνάδιλφος τής πρωτϊκούσης επί παραδείγματι, άνακαλύπτει, 5τι τα «άμπιγιέ» πού είνε σήμερο τόσο πολύ τής μόδας, Ιχουν την προέλευσί των άπό τ' Άνώγεια τοθ Μυλοποτάμου! Δικαίως λοι¬ πόν διεκδικεϊ ή χώρα μας τή θέ¬ σι της είς τόν σύγχρονον ναόν τής αίωνίας θεότητος. Καί δικαίως έπίσης έκδηλώνεται τόση άγωνία, άν αναγνωρισθή άπ' τούς μεγά- λους μύστας τής «μοδικής» θρη- σκείας ή άξ£α καί ή αίσθητική τής έλληνικής γραμμής, τοθ έλ- ληνικοθ σχεδίου. Άλλά θαρρώ δτι πέρ' άπ' αύτό δέν δικαιολογεϊται ή τόση προσή- λωσι τής γυναίκας σ' αυτή την πζρΊεργη λατρεία. Καί περισσότε ρο τής σύγχρονης γυναίκας πού ίχει αξιώσεις στή ζωή, πού διεκ- δικεί τα άνθρώπινα δικαιώματά της καί θέλει νά ξανοιχθή σ' εύ· ρύΐερους έρίζοντας δράσεώς καί δημιουργίας. Δέν δικαιολογεϊται γιά τή γυναΤκα πού φρονεί δτι δέν είναι απλώς Ινα σκεϋος ήδο- νής, πού πρέπει ν' άρέση καί νά διεγείρη τόν πόθο τοθ άνδρα,άλλ' άνθρωπος μέ άνώτερο προορισμό, μέ μιά μεγάλη αποστόλη. Κι' άν είχα τό δικαίωμα νά δώσω μιά συμβουλή στίς γυναϊκες, θά τούς έλεγα: Άγαπητές μου, μπορεϊ καί πρέπει νά ένδιαφέρεσθε γιά την κομψότητα καί την έμφάνισί σας. Άλλά αύτό δέν είναι τό α- παντον. Φροντίσετε έπίσης καί γιά τόν έβωτερικό σας άνθρωπο. Ένθυμηθήτε καί τή μεγάλη αας αποστόλη. Την πνευματική σας καλλιέργεια. Την έπίδοσί σας στά γράμματα, στίς τέχνες, στίς έπιστήμες, δπου πολλές μπορεΐτε νά διαπρέψετε. Ένθυμηθήτε άκόμη δτι πρέπει νά είσθε σύζυγοι, μη- τέρες, άδελφές. Τότε θά μπορέσετε νά έξασφαλίσΐτε την έπιτυχία καί την ευτυχία. Άλλοιώς άν μείνβτε κοθκλες καί ζωντανοί πίνακες ζω- γραφικής, μπορεϊ νά έχετε έπιτυ- χίες είς τόν έρωτα, θάχεΐε δμως άποτυχίες στό γάμο καί, βτή ζωή. II — ΟΠΔΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΖΗΤΗΜΛΤΑ ΟΡ00ΔΟΥ Τα σπόρ τοθ νεροΰ ευρίσκονται είς ημερησίαν διάταξιν. Αί άκταί μας δέν συγκεντρώνουν άκόμη κί¬ νησιν άξιόλογον. 'Ωστόσο ύπάρ- χει πρωτοπορεία είς την κίνησιν αυτήν άπό τούς πέντε ή δέκα πού καθιέρωσαν τό θαλάσσιο μπάνιο. Καί έφ' δσον 6πάρχει πρωτοπο¬ ρεία, ύπάρχει καί συζήτησις. —Δέν δπάρχει αύστημα είς τάς έμφανίσεις τής άκτής σας. Άλλ' οΰτε καί τάξις... Αύτά είχεν άλλοτε διά την γοθνα μας ένας παρεπίδημος. Καί κατά γενικήν κρίσιν δέν ήτο καθό- λου άδικος. Ή παραλία τής Τρυ πητής παρουσίαζε μάλλον συνον- θύλευμα προχείρου εντελώς μορ- φής. Έλειπεν ό" τύπος τής πολι- τισμένης πλάζ. Δέν ύπήρχε ουτε ρυθμός ψυχαγωγικός, οδτε μέθο- δος σχετική μέ την άνετον καί αποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν τής παραλίας καί τής θαλάσσης. 'Ησαν ούτοπία καί τα στοιχειώδη κομφόρ. "Ελειπεν έπίσης καί ή άστυνομία άκτών. Δέν ύπήρχε ου¬ τε ύπηρεσία πρώτων βοηθειών είς τούς πνιγομένους. —ΆφοΟ δέν δπήρχον οδτε θα- λαμίσκοι λουτρών, τα άλλα είναι αύτονόητα. Την ύπενθύμισιν έκαμεν ό πρώ- τος τής συντροφΐόΐς πού άνεκίνησε τα σπόρ τοθ νεροθ. Ανεξαρτή¬ τως τής ύπενθυμίσεως δμως, ή ά- λήθεια ήτο γενική καί είδική: Κάτι τι πρέπει νά είνε τέλειον σήμερον διά νά άνταποκρίνεται είς τόν προορισμόν τού δπως τόν έννοοθν οί πολιτισμένοι. Έν πάση περιπτώσει αί έλλείψεις έ- δώ είνε ζήτημα παρελθόντος. Μέ ■φ νέα δημοτικά λουτρά τοθ Πό- ρου, μέ τάς έγκαταστάσεις των ναυτικών όργανώσεων, μέ τό ευ¬ ρύτερον μέλλον τής ναυτικής μας ζωής, αί πρόοδοι καθορίζονται καί άρχίζουν. Καί ή άρχή είνε πάντοτε τό ήμισυ τοθ παντός. Αύτός είνε καί δ σκοπός τοθ παρόντος. Νά έξάρη τάς προό¬ δους αύτάς. "Οχι διότι τάς ανε¬ γνώρισεν ή γνώμη των «άκαδημαϊ- κώς» συζητούντων. Άλλά διότι δι' αυτών τα σπόρ περί των ο¬ ποίων ό λόγος, κατετοπίσθησαν καί διά τό Ηράκλειον είς τό ορθόν έκεϊνο καί συγχρονισμένον σημείον: Λίγο άκόμη καί θά έ¬ χωμεν καί ημείς έδώ μίαν πλάζ άνταξίαν τοθ Ηρακλείου, θά α¬ ποβάλωμεν τόν χερσαΐον άνθρω¬ πον. Δέν θά πνιγώμεθα στά ρη- χά νερά. θά παρουσιάζωμεν άκό¬ μη τάξιν καί εύπρέπειαν είς τάς γενικάς έμφανίσεις τής άκτής. —Μέ τόν καιρόν φυσικά... εσυ¬ νέχισεν ό πρώτος τής συντρο- φι3ς. Μέ τόν καιρόν βεβαία. Λαμβα- νομένου δμω; 6π' δψιν δτι οί συνειδηταί καί ύποκειμενικώς προωδευμένοι φίλοι τής θαλάσσης δέν είνε ε"νας καί δύο—τό πα¬ ρελθόν ομιλεί δι' αύτοϋς ώς διά μίαν φωτεινήν εξαίρεσιν—ή πρό- οδος άποκτα καί περιεχόμενον. 'Υπάρχει πάντοτε ή προώθησις πού αποτελεί εγγύησιν διά τόν ταχύν καί γίνιμον ρυθμόν τής προόδου. * * * Είπαν έπικαίρως μερικοί: Τα σπόρ τοθ νεροθ δέν είνε μόνον ή υγεία είς την τελειοτέραν Ισως μορφήν της. Είνε ή Έλληνική αίωνιότης. Καί είπαν καί αύτοι κάτι άξιον λόγου καί διά την πρό¬ οδον καί διά την συνέχισιν της είς τό κεφάλαιον αύτό. Κακοφτι- αγμένκ σώματα είνε μιά θλιβερά άνορθογραφία σέ κάθε πλάζ. Τό νερό έπαυξάνει την ασχημίαν των. Αντιθέτως διά τάς ωραίας έφηβι- κάς γραμμάς, την άνθησι καί την διατήρησιν τοθ κάλλους, ή πλάζ καί ή θάλασσαν είνε τα ωραιοτέρα καί εύγενέστερα μέσα έπιβολής. Ό μθθος τής άναδυομένης Αφρο¬ δίτης δέν είνε τόσον μθθος. Άρ- κεΤ νά λάβωμεν ύπ' βψιν ώριομέ να ένσταντανέ των άκτών μας 8- που την Πραξιτΐλικήν γραμμήν διακόπτει τυπικώς Ινα σκουφάκι καί Ινα σφιχτό λουτρικό.Μεσολαβεΐ έτσι ή προθπόθεσις δτι τα σπόρ τοθ νεροθ θά υιοθετήση κυρίως ή νίότης τοθ ιόπου χαΐ ϋτι ή τελευ- Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Είς την Μεσσαράν, δπως πληροφορούμεθα, ή συνεται ριστική ίδέα έχει σημειώσει ε¬ σχάτως σημαντικάς κατακτή σεις. Άνθρωποι πού δέν ή θελαν ουτε ν' άκούσουν κόν περί συνεταιρισμόν, τώρα πρωτοστατοθν είς την συνε- ταιριστικήν οργάνωσιν των. Είς πλείστα χωρία Ιχουν ίδρυ θή άπό καιροϋ γεωργικοΐ πι- στωτικοί συνεταιρισμόν ευρί¬ σκονται δέ υπό ίδρυσιν καί άλλοι πολλοί είς άλλα χωρία. Καί έκτός των πιστωτικών, ήρχισαν νά ίδρύωνται καί πα- ραγωγικοί μετά την επιτυχίαν ποΰ εσημείωσε τό συνεταιρι- κόν ελαιουργείον Βόρρων. Πιστεύεται δέ δτι ή κίνησις αυτή θά συνεχισθή καί είς τό μέλλον μέ τόν ίδιον ζήλον καί ενθουσιασμόν. Τό πρα κτορεΐον τής Άγροτικής Τρσ τιέζης έν Μοίραις δχι μόνον ένισχύει την κίνησιν αυτήν, άλλά καί πρωτοστατεΐ. Ό δι- ευθυντής τού, ό έπόπτης των συνεταιρισμών καί δλοι οί ύ- πάλληλοΐ τού έχουν γΐνει οί ένθερμοι κήρυκες τής συνεται- ριστικής ίδέας. Τώρα, έργά- ζονται καί διά την ίδρυσιν Ε¬ νώσεως Γεωργικών Συνεται¬ ρισμών Μεσσαράς. ΑΙ βάσεις ετέθησαν. Όλοι οί συνεταιρι- σμοΐ τής περιφερείας συνεφώ- νησαν. Εξελέγη καί μία πεν- ταμελής έπιτροπή ή δποΐα α¬ νέλαβε την φροντίδα τής ορ¬ γανώσεως τής Ενώσεως. Καί αί εργασίαι προχωροϋν.Ή Έ¬ νωσις Γεωργικων Συνέτίχιρί- σμών Μεσσαράς έπομένως, θά είνε έντός όλίγου μία ώ- ραία, ζωντανή πραγματικότης. Πασην δέ τεραστίαν σημα¬ σίαν θά έ'χη ή ύπαρξις καί λειτουργΐα της, είνε ευκολον είς πάντας νά έννοήσουν. Ή Ενωσις θ' αποτελέση τό δρ- γανον μέσΐρ τοθ όποίου θ' άσκήται ή άγροτική πίστις. Θά είνε ό προστάτης των με λών της καί δλων ένγένει των άγροτών. Θά ειμπορή άνδρου μένη ν' αναλάβη την συγκέν¬ τρωσιν των γεωργικών προϊ- όντων, των σιτηρών καί έλαΐ- ων, νά χορηγή πλασματικά δάνεια, νά συγκρατη τάς τι¬ μάς των προίόντων αυτών είς λογικά έπίπεδα καί νά προσ- τατεύ{ΐ τόν άγροτικόν κόσμον άπό την παντός εί'δους έκμε τάλλευσιν. "Επί πλέον ή Έ¬ νωσις θά βοηθήση είς την Ί¬ δρυσιν καί όλλων συνεταιρι¬ σμών έκεΐ δπου δέν ύπάρχουν. Καί κυρίως θά ενισχύση, την κίνησιν ιδρύσεως παραγωγι- κών καί ύγειονομικών συνε· ταιρισμών. Διότι πρός την κατεύθυνσιν αυτήν θά πρέπει νά στραφοθν οί Μεσσαρΐται. Είς την ίδρυσιν παραγωγι- κών καθώς καί ύγειονομικών συνεταιρισμών μέ τελικόν σκο πόν την ίδρυσιν μεγάλου θε- ραπευτηρΐου είς υγιεινόν, κεν¬ τρικόν σημείον τοθ ώραίου κάμττου. Χρειάζεται μόνον νά υπάρ¬ χη πάντοτε δ ένθουσιασμός, ή πίστις πρός την Ιδέαν. Δι' αύτό καί χρειάζεται, τώρα Ι¬ διαιτέρως είς την αρχήν, ν' άναλάβουν τάς διοικήσεις των συνεταιρισμών καί τής Ενώ¬ σεως Ιδία, άνθρωποι ίκανοί, μέ προσόντα, άπολαύοντες τής γενικάς εκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης, όνθρωποι έμ πνεόμενοι άπό ανώτερον ίδε- αλισμόν καί πιστεύοντες είς τό συνεταιρικόν ίδεώδες ώς είς θρησκείαν. Καί πιστεύομεν δτι οί άνθρωποι αύτοι δέν λείπουν. Ύπάρχουν πολλοί καί μεταξύ των μσρφωμένων καί των γεωργών τής Μεσσα ρδς πού διαθέτουν αύτά τα προσόντα. Καί αύτοι ασφα¬ λώς θ' άναλάβουν, πρέπει ν' άναλάβουν, αύτό τό δύσκο¬ λον καί βαρύ έργον. Ή Συνε ταιριστική οργάνωσις των ά¬ γροτών, έν συνδυασμώ καί μέ την εκτέλεσιν των παραγω- γικών έργων, θά φέρουν την πρόοδον καί την αναδημιουρ¬ γίαν τής Μεσσαράς. Δι' αύ¬ τό καί άξίζει κάθε έπαίνου άλλά καί κάθε ένισχύσεως ή παρατηρουμένη ήδη πρός τοθ- το, τόσον εντονος δσον καί ευχάριστος κίνησις. Ή παραγάγη. ΑΙ προβλέψεις τής Γεωργι- κής Υπηρεσίας διά την έφε τεινήν παραγωγήν είναι έξαι- ρετικώς αίσιόδοξοι. Ή έσο- δεΐα των δημητριακών θά εί¬ ναι έξαιρετική. Των άμπελουρ- γικών, παρά τάς έκ τοϋ περο- νοσπόρου καταστροφάς ύπολο γΐζεται κατά 50 τοίς εκατόν ανωτέρα τής περυσινής. Καί τοθ ελαίου ή παραγωγή προ- βλέπεται έπίσης άρκετά ίκα- νοποιητική, καθώς καί δλων των εΐδών τής δενδρώδους καλλιεργεΐας. Χρειάζεται μό¬ νον νά καταβληθή κάθε προ¬ σπαθεία πρός προστασίαν των προϊόντων άπό τάς δια¬ φόρους φυτονόσους. Καί του¬ το δμως θά γίνη. Τουλάχι¬ στον ώς πρός τάς έλαίας τό Γεωργικόν Ταμείον εχει λά- βει άπό τούδε τα μέτρα τού. ρισθή τα άποκαλυπτήρια τής προτομής τοθ Κονδυλακη θά γίνουν έντός τοθ προσεχοθς Αύγούστου μέ εξαιρετικήν έ- πισημότητα καί μέ Ιδιαίτερον πανηγυρικόν χαρακτηρα. Θά κληθοθν δέ έκτός των επισή¬ μων καί άνθρωποι των γραμ- μάτων, διανοούμενοι καί καλ- λιτέχναι έξ δλης τής Ελλά¬ δος. Ύπάρχει λοιπόν ή πε¬ ποίθησις δτι έν τώ μεταξΰ θά έπισπευσθοϋν κα! αί εργασίαι κατασκευής τής όδοΟ Βιάν¬ νου, ωστε ή μετάβασις νά εί¬ ναι εϋκολος καί άκίνδυνος. Τό προσωπικόν ενδιαφέρον τοθΝομάρχου κ.Μαρκέλλου,ά- ποτελεϊ εγγύησιν περί τούτου. Ή Βιάννος, Καθώς πληροφορούμεθα, ή γενέτειρα τοθ αειμνήστου Ι¬ ωάννου Κονδυλακη, Βιάννος, συνεχίζει πυρετωδώς τάς προετοιμασΐας διά την τοπο- τέτησιν καί τ' άποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ μεγάλου αύτοϋ λογοτέχνου καί δημο- σιογράφου. 'Ως έχει καθο ταία πρόληψις θά υποχωρήση πρό τής αληθείας αυτής. Άλλως τε άρ κεΐ νά υπάρξη γενική πρόοδος πραγματική, διά νά υποχωρήσουν έδώ καί οί φανατικώτεροι των κα· θυστερημένων. ΑΧΜΟΔΑΙΟΧ Η τιμή τού ελαίου. Οί έλαιοπαραγωγοί καί αί γεωργικαί όργανώσεις τής Ρεθύμνης, επωφελήθησαν τής διελεύσεως τοθ κ. Άλιβιζά- του έκ τής πόλεώς των διά νά τοϋ ϋποβάλουν διάφορα ψηφίσματα, σχετικά μέ την τιμήν τοϋ ελαίου, την άσκη- σιν τής άγροτικής πίστεως καί την κατασκευήν παραγωγι- κών έργων είς τόν νομόν των. Καί ό κ. Άλιβιζάτος υπεσχέ¬ θη νά τα μελετήση καί νά συνηγορήστι παρά τή Κυβερ¬ νήσει πρός υίοθέτησΐν των. Ψηφίσματα δμως, σχετικά μέ την τιμήν τοθ ελαίου ύπέβα- λαν καί αί όργανώσεις τής άλλης Κρήτης πρός τόν κ. Ά- λιβιζατον. Καί γεννάται ή ελ¬ πίς δτι θά ληφθοϋν κατόπιν αυτών μέτρα βελτιώσεως τής έλαιαγορδς καί προστασίας έλαιοπαραγωγών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ
  Άπό τοΰβρόνου
  * Μετ* ολίγον
  είς την λαιμητόμον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε!
  άλη έρωτική ίστορια:
  καΐ τόν Ζάν Γκαλάν.
  θερινός .___
  ρον τό άριστούργημα: .,
  της», μέ την Σίλβια Σίδνευ.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  ■Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ου Ι
  ■ΊΛΤγιΙΊΙΙ
  1ΑΣΙΜ11
  •Η στήλη
  3%ον
  Έναρμονισμός της ^
  μέ τίς ίδιοτροπίες της εποχης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  «ΜΑΑ1Α!
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  1 μια μβγάλη έρωτιχπ
  Μέ την
  Σμίτ
  καί τον
  Ζάν Γκαλάν
  Μβυσικίι Σβΰμπερτ,Μηετόβεν
  ΑΥΡΙΟΝ
  ο κινηματογράφος άργει
  > λόγω τής Συναυλίας χ. Χο*Ρ
  , μβυζίβυ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  τ© χινημ«τ©γρ«φ»Χ«ν *
  ριατβύργημα:
  Πρωταγωνιστβϋν:
  ΛΙλ Ντάγκοβερ
  Κάρλ Σέμπεκ
  καί δύο νεαρά άστέρια:
  Σαβινη Πέτερς
  Γκεραντίνη Κάτ.
  .■■■■■■■■■■■■■■■■«
  ■ Έκτδς Τράστ

  ■ Τό θαλαμηνόν &)«.
  Αναχωρεί έξ Ήρα- .
  Ικλείου εκάστην ΚΥΡ1Α-■
  Έξ άλλου δ,τι καί νά έκανεν,
  άνάμεσα σ' αύτούς θά υπήρ¬
  χεν ασφαλώς ε'νας προδότης
  Ι—έκεΐνος πού εΐχε καταδώση
  |τό σχέδιον. Ή φύγη τής φυ·
  ίλακισμένης δέν η"ταν πιά δυ-
  νατή. Κάθε πράξις βίας θά
  , έξέθετεν άνώφελα τή ζωή της
  1 σέ κΐνδυνο. Τώρα έπρεπε νά
  | τα καταφέρη γιά νά μπορέ-
  1 σουν τουλάχιστον νά βγοθν
  άπό τό Τάμπλ, σώοι καί ά-
  βλαβεΐς, οί άνθρωποί τού, δ-
  σοι ε.{χα είσχωρήση στόν
  πύργο μέ δανεικές στολές. Ό
  ΚορταΙ, άνήσυχος καί φοβι-
  Ισμένος, εσχημάτισε μιά περΐ-
  πολο μέ τούς συνωμότες. Ό
  βαρώνος ντέ Μπάτζ έμπήκε
  ^ι' αύτός στήγραμμή. Καί ή
  περίπολος έβγήκεν ?ίσυχα άπό
  τή φυλακή καί βρέθηκε στό
  δρόμο. ΟΙ συνωμότες έγλύτω-
  σαν. Ή Μαρία—Άντουανέτ-
  τα εγκατελείφθη.
  Στό διάστημα αύτό 6 Σιμόν,
  μαινόμενος, υπέβαλε τόν Μι-
  σονί σέ άνάκρισι καί τόν εκά¬
  λεσεν επειτα νά πάη άμέσως
  νά δώση έξηγήσεις ενώπιον
  τής Κομμούνας. Ό προδότης,
  ό οποίος εΐχε κρύψη βιαστικά
  τα ροΰχα μέ τα όποΤα εΐχαν
  μεταμφιεσθή οί φυλακισμένοι,
  εμενεν άπαθής. Χωρίς νά δι¬
  αμαρτυρηθή διόλου, άκολού-
  θησε τόν επικίνδυνον αυτόν
  άνθρωπον δως τό φοβερό δι-
  καστήριο.
  Περίεργο πρδγμα δμως. Τα
  μέλη τής Κομμούνας ύπεδέ
  χθησαν ψυχρότατα τόν Σιμόν
  καί τίς άποκαλύψεις τού. Έ-
  ξεθεΐασαν βεβαία τόν πατριω-
  τισμό τού, την καλή τού θέ-
  λησί καί την έπαγρύπνησί τού,
  άλλά τοϋ έδωκαν καθαρά νά
  καταλάβη πώς εβλεπε φαν-
  τάσματα... Θαρρεΐς καί ή Κομ
  μούνα δέν επαιρνε διόλου στά
  σοβαρά αυτή τή συνωμοσΐα.
  -Ή άλήθεια είνε—καί αύ¬
  τό μδς έπιτρέπει νά ρΐξωμε
  μιά ματιά στούς σκολιούς δρό
  μους τής πολιτ;κής—δτι οί δη·
  μοτικοί άρχοντες, άπεναντΐας,
  επήραν πολύ στά σοβαρά αυ¬
  τήν την απόπειραν άποδρά-
  σεως. Άλλά δέν ηθέλησαν νά
  γίνη θόρυβος γύρω άπό την
  υπόθεσιν. Απόδειξις εΤνε §να
  περίεργο πρακτικό, στό όποΐ
  όν ή έπιτροπή Κοινής Σωτη¬
  ρίας συνιστά ρητώς στόν δή-
  μόσιο κατήγορο, δταν έγινό-
  ταν ή δΐκη τής Μαρίας—Άν-
  τουανέττας, νά άντιπαρέλθη
  δλες τίς λεπτομέρειες τοϋ πε¬
  ριφήμου σχεδΐου φυγής -ού
  εΐχε ματαιώση ό Σιμόν. ΟΙ
  λεπτομέρειες αύτές δπρεπε νά
  άποσιωπηθοΰν, γιατί άλλοιώς
  ή Κομμούνα έφοβόταν πώς θά
  έφανέρωναν στόν κόσμο μέ-
  χρι ποίου βαθμοΰ ή διαφθορά
  εΐχε δηλητηριάση ήδη τούς καλ
  ' — άντιπροσώπους τού.
  —ν-» α
  Καπέλλα θερινά... καπέλλα γιά
  δλες τίς ήμέρες. Τα τελευταία
  ι αύτά δέν ϊχουν διόλου σχέσι μέ
  Ι τα πρώτα. Δέν συνηθΐζει ή Παρι-
  ζιάνα νά φορτί είς την ασφαλτο
  ^Ις μεγάλες φόρμες τίς οποίες
  ι έκθέτουν αύτό τόν μήνα είς τις
  μεγάλες έτήσιες κοΰρσες. Αύτές
  τΐροορΐζονται διά τα έλαφρά εύ·
  ρύχωρα φορέματα, τόσον νεανικά
  , καΐ γοητευτικά ώς σύνολον.
  Ι Ή βασιλεία τοΰ κανοτιέ υπήρξε
  ! μικράς διαρκεΐας' τιολύ γρήγορα
  ' τό ύψηλό ρελεβέ—καποτε τόσο
  ύψηλό!—τό διεδέχθη μέσαι στίς
  γυναικεΐες προτιμήσεις.
  Ή μόδα δέν είνε πολύ καθωρι
  σμένη διά την νέα έποχή. Άλλά
  αντιθέτως κάθε τι μπορεΐ νά
  , φορεθ?ϊ αναλόγως τοΰ Ιδιαι
  ιτέρου' γούστου καΐ τοϋ είδους
  Ι τής υΐοθετηθείσης, άπό κάθε γυ-
  . ναΐκα, χτενισιάς. Κατ' αυτόν
  τόν τρόπον, εάν μία τάδε 8χει
  ι ρητή τΐροτΐμησι διά τα άνασηκω-
  ι μενά είς τόν τράχηλον μαλλιά,
  ίπολλές αλλες προτιμοΰν τα γυ
  ' ρισμένα πρός τα μέσα, μαλλιά
  μακρυά άλά·Ζάν ντ' "Αρκ. Οΰτε τό
  £να οΰτε τό ίχλλο άπό τα δύο
  τελείως διαφορετικά αύτά ειδή
  δέν πηγαίνουν σέ δλες τίς γυ
  ναΐκες
  Τό καλύτερο είνε νά διατηρή
  σετε τό χτένισμα τό οποίον στο·
  . λίίει καί φωτοστεφανώνει τόπρό-
  σωπο. Πόσες ώροαες γυναϊκες,
  (γίνονται χυδαϊοι, χωρίς άτομικό
  τητα τυποι, δταν υΐοθετοΰν μία
  μόδα ποϋ δέν των πηγαίνει διόλου.
  Τό παράδειγμα είνε πολΰ κτυ·
  πητό άπ' δταν πολλές γυναϊκες
  υίοθέτησαν τράχηλο μέ μαλλιά
  άνασηκωμένα καί πολύ τεντωμέ-
  να, αύτιά άπογυμνωμένα μέ πρό
  σχημα την νέα μόδα. Τα καπέλ¬
  λα άμέσως χάνουν την γοητείαν
  των επάνω σέ πρόσωπα έστερη·
  μενά άπό την χάρι μέ την ό ποί
  αν ή μποϋκλες τα έπλημμύριζαν.
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή
  άλλαγή είναι άναγκαΐα είς τό
  κτένισμα δπως καΐ είς την μόδα.
  Άλλ' είνε περίεργο νά διαπιστώ·
  νεται τόση έκουσία ξηρότης ή τό¬
  σο άπερίσκεπτο έπίπεδο μήκος
  των μαλλιών την στιγμή μάλιστα
  ποΰ έπίσημες καλοκαιρινές τού·
  αλέτες'φαρδαίνουν δλο καί περισ¬
  σότερον και ή φεμινιτέ τονώνεται
  είς δλες τίς λεπτομέρειες καί ι
  τίς πραγματοποιήσεις τής μόδας.
  Ξεύρω βεβαία δτι τα κουρεμέ-
  να κεφάλια διεδέχθησαν τίς πε·
  ροΰκες καί τα έπιβλητικά κτενί-
  σματα τοϋ 18 αΐώνος, άλλά αύ¬
  τά διατηροϋσαν τίς μποϋκλες των
  είς τό πλαΐσιον τοϋ προσώπου'
  σήμερο τίς βλέπομε νά έξαφανί-
  ζωνται κατ' £να τιρόδηλο τρόπο,
  γιά νά μην μένωμε κατάπληκτοι Ι
  γιά την άπότομη αυτή έξαφά-
  νισι.
  Πάντως πόσο ώραϊες καπελΐ-
  νες, πόσο χαριτωμένοι παραλογι-
  σμοί στις έκθέσεις των παρισι-
  νών μοδιστών άνβόγκ Καί πόσο
  εΤνε άξιοθαύμαστες αύτές, πού
  βασιζόμενες μόνον είς τό προσω-
  πικό των γοΰστο, ξεύρουν νά έ-
  ναρμονίσουν την καλλονήν των
  μέ τίς ίδιοτροπίες τής στιγμής!
  Καί είνε κάτι δυνατόν γιά δλες
  τίς γυναϊκες άρκεΐ νά ξεύρουν
  νά σκεφθοϋν... καί πρό πάντων
  (είνε τό σπουδαιότερον σημείον)
  δτας δέν έπιδιώκουν νά μιμηθοΰν
  μιά φιλή ή μία όποιαδήποτε ό¬
  ϊ νομαστή καλλονή....
  ή Ντιστεγχέ
  ..— Ό κ. Ελευθέ¬
  ριος Πηγάκης Ίατρός καί ή δνίς
  Μαρίκα Μαρκοπούλου .ετέλεσαν
  • άρραβώνας των.
  μοίρα
  ^^^
  μας, τοϋ στοργικου καί
  ιτροστάτου μας,κι' ό πόνος
  αμο του ^3ς ΡαΡα1νει
  Μία έρωτική ίστορΐα
  στήν Ίαπωνία, γεμάτη
  πλοκήν, αίσθηματισμο,
  άγάπη.
  *
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  στουργήματα τοθ γνω-
  στοΰ συγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  *
  *
  γθ[μθ 1<-»υ ε* ν**» |—τ»"« • Άλλά στή μεγάλη αυτή "'■ μας Ερχεται άληθινή πά ή εκδήλωσις τής συμ· πόνιας όλόκληρης τής κοινωνίας καί Ιδιαιτέρως των άγαπητων αονγενών καί φΐλων μας. θεωρου- °ΪΪΙκαθήκον μας νά έκφράσω- _|ν θερμά τίς ευχαρίστως γι' αυ· ϊΐ σ' δλους πού δπωσδήποτε μας συνΐλυπήθησαν καί.ιδιαιτέρως για την έζα ρετική Μκφρασι της άΥά· ί,ης των πρός τόν πεψιλημένον πας σύζυγον καί πατέρα καίτης αυατιονιας των πρός ημάς, τόν κ. αυμπόνιας άναλαρόνΤ? τήν δαπάνην τής κηδείας, τόν ιατρόν κ Πηνάκην έπιδαψιλευσαντα μέ- νοι τής τελευταίας τού στιγμης ?βς δυνατάς επιστημονικάς Φρον- τίδας τούς καταθέσαντας στε- ί,Ανούε είς την σορόν καί τούς οωρητας ού «Άσύλρυ Γερόντια- σας-, είς μνήμην τοϋ προσφΐλους μ°Εν Ηρακλείω τη 6η Ίουνίου 1 Ή* Βαρυπενθοϋσα οικογένειαι Ίωόιννβυ Μηλιάόβ» Γύρω στήν πάλι. •Η έκ&ρομή τής Ντίας απετέ¬ λεσε διά την παρελθούσαν Κυ- 'ρ'ακήν τό έκδρομικόν γεγονός τής ήμέραςέσ πολλοι κυνη- νοί καί τα άίοκομισθέντα θηρα- αατα δέν ήσαν εύκαταφρόνητα. μ -ΑΙ κονηγετικα, αυταί έκδρο- ααΐ είς την Ντίαν ώς είνε γνω¬ στόν 9ά συνεχισθωσι. -Τα μελτεμάκια εσυνεχίσθη- σαν τό τελευταίον διήμερον. _·Επ' ωφελεία τής πορείας Την Τετάρτην β Ιουνίου: ι Ή Συναυλία έν Ηρακλείω | τής υπο τόν Κον ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΝ { Ορχήστρας και Χορωδίας ί Γυμνασίου Αρρενων. δέν εχει απλώς τό ενδιαφέρον των συνή- θων άναγνωσμάτων, εί¬ νε Ιστορία ζωντανή ποΰ * συναρπάζει κυριολεκτι· κώς τόν άναγνώστην, δπως έξελίσσεται είς τάς όνειρώδεις ακτάς τής χώρας των χρυσαν θέμων την οποίαν αΐμα- τώνει σήμερον ή μέγα- . λυτέρα πολεμική τρα- * γωδία. ΠνΐιϊΐΕ Λ Ι» |5α1ήί»ν ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ^^ ^ Ι Ι Ρ ' Κ Πν ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 6-50, " ϊ ΠΕΙΡΑΙΑ. ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ 5 ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, " ! ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ■ 2 Πρακτορειον 2 ■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ " ■ Τπλέφ. 5-41 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ■■■■■■■■■Ι 5 'Εχάβτην ΤΡΙΤΗΝ | ■ μκβημβρίκν ! ■ Δ»* Ρέθυμνον, Χανιά, ■ ■ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ί Χ«λχΙδ«, Αίδηφόν,Βο- 5 ■ λβν, (ίβοσαλονίκην. ■ ■ Τηλέφ. 5-Μ άπό τα ορυμΐΛΐι.,ν^._1^____ πιό άπΐστευτα έπεισόδια τής ΙστορΙας, εμενεν άγνωστο. "Αν δμως ή Κομμούνα δέν ετόλμησε νά παραπέμψη είς δίκην τούς συνενόχους τοθ βαρώνου ντέ Μπάτζ γιά νά μην άποκαλυφθή ή διαφθορά των πειό έμπΐστων άξιωματού- χων της, επήρε την άπόφασι νά είνε στό εξής πιό αύστηρή καί νά καταστήση άδυνατες αύτοΰ τοΰ είδους τίς άπόπει- ρες έκ μέρους τής άδεΐλια στής γυναίκας πού έπάλεσε μέ έπιμονή άκατάβλητη γιά νά άνακτήση την ελευθερία της. Έν πρώτοις οί Οποπτοι επί τροποι, πρό παντός δέ ό Τού λάν καί ό Λεπίτρ, άπηλλάγη σαν των καθηκόντων των Καί ή Μαρία—Άντουανέττα έπετηρεϊτο σάν έγκληματίας. «Φορεΐ — την περιγράφουν οί άδελφοί Γκονκούρ—τα πένθι- μα ροΰχσ πού έχρωστοΰσε σττ γ ενναιοδωρία τής δημοκρατί άς. "Εχει στό κεφάλι έναν σκοϋφο γυναίκας τοθ λαοΰ μ' 8να μαΰρο βέλο. Ένα μεγάλο μαΰρο σάλι είνε σταυρωμένο στό λαιμό της μέ μιά κοινή καρφίτσα. "'Επειτα, τό μαΰρο φόρεμά της. Στό μέτωπό της, στούς κροτάφους της, βόστρυ χοι μαλλιών ποΰ δσο πδνε άσπρΐζουν. (συνεχΐζεται) ■ ■ Τμήμα Ασφαλειών. Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι- κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπό τούς καλυτέρους όρους, τούς κινδύνους μεταφο- ρας οιουδήποτε εί δούς έμπορεύματος. ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., &&***<*. Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο- δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδύνους κλονισμοΰ έκ σεισμοΰ. Έπίσης τούς κινδύνους έργατικών άτυχημάτων: ΕΤΑΙΡΙΑΙ: ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΕΜΠΛΟΙΕΡΣ ΛΛΐΑΜΠΙΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΛΤΔ 'Ασφάλειαι Ζ&2ΗΣ μέ τούς καλυτέρους συν- δυασμούς: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη ξι ' .-Ν*»'·»Γ————— - · · · ?' ,^^^^^ • * · ' ·..·'< '"? ' ,,λ έ£ησΦσλισμένοι τιροτΐινΊΐ«τε τίς ιιΐπυιΐΕ "♦>·
  κ Γεωρ
  Γΰ
  ζ Ιό τΧΫΐου Γΰτο πλου,σθέν διά νέου μη-
  ναντΐΐατοϊ καί άρίστων υλικών σδς έγγυάται την
  ϊελείαν κσΐ ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών
  σας είς τΓμάς ένίός συναγωνισμοθ καί ευκολίας
  πληρωμής.
  ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  —ΆΛ,Λα κιαι ιιμω», Ικανοποίησιν
  δλων έκείνων οΐτινες θέλουν Ε¬
  να καλοκαϊρι ο5τε πολύ δροσε-
  ρό οϋτε δμως καί μέ κύματα.
  καύσωνος συνεχή.
  —Προχθές εγένετο διανομή
  των δελτίων καί των έντυπον
  όδηγιών διά την οργάνωσιν τής
  τοπικής «οΐκογενειακής» άεραμύ-
  νης.
  —Τό μέτρον αποτελεί κάτι
  τό απολύτως σκόπιμον, άποδει-
  κνύει δέ δτι ήρχισεν έν Ελλάδι
  μία συνειδητή επέκτασις τοϋ έν
  διαφέροντος τοΰ κράτους διά
  τόν καταρτισμόν άξίας λόγου
  άεραμύνης.
  —"Υπάρχει άλλως τε καί είδι
  κή ύπηρεσία ήτις θά συνεχίση
  τό ενδιαφέρον αύτό επί παντός
  πεδίου της κοινωνικής ζωής.
  —Σχετικώς μέ την έν τή τΐόλει
  καθαριότητα ή δποία ^συνδέεται
  κατά τιολύ και μέ την άναχοονι·
  στικήν στάθμευσιν των ύποζυγί-
  ών είς τάς κεντρικάς δδούς τής
  τιόλεως.
  —Λαμβάνονται τελευταίως δ-
  ξια λόγου μέτρα των οποίων την
  εφαρμογήν παρακολουθεΐ ή Διοί·
  κησις τής Χωροφυλακής.
  —Τα μέτρα ταυτα έν συνδυα¬
  σμώ μέ έκεΐνα τής 'Υγειονομι-
  κης (υπηρεσίας προώρισται νά
  προλάβουν τούς κινδύνους τής
  δημοσίας ύγεΐας καί κατά τό ε¬
  φετεινόν θέρος.
  —Έννοεΐται δτι είς τα μέτρα
  ταυτα ρόλον παίζει καί ή καλή
  θέλησις ή όποία εΤνε άνάγκη
  νά έπιδεικνύεται υπό των ένδια·
  φερομένων ττολιτων.
  —Τα φρουτικά τής άγοράς
  μας κυρΐως οί δέσπολες καί τα
  κεράσια άρχίζουν νά ττροτιμών·
  ται γενικώς.
  —Καί τουτο χάρις είς την σχβ
  τικήν ύποτΐμησΐν των καί την
  εύθηνίαν των κάποτε.
  —Άνάλογος προτίμησις πα·
  ρουσιάζεται καί διά τα φρέσκα
  σαλατικά τής έτιοχής.
  —Τό σχολικόν Μτος φέρεται
  πρός τό τέλος τού.
  —Καί συνεπώς αύζάνεται έν
  τω μεταζύ ή μαθητική δραστη·
  ριότης.
  —Διά νά έξασφαλισθοϋν τα ή·
  θικά καί πνευματικά καλά |τών
  θερινών διακοπών." φ>
  — Είς τόν θερινόν τοΰ Πουλα·
  λάκη προβάλλεται άπό χθές ίνα
  επί πλέον κινηματογραφικόν άοι-
  στούργημα: Ή Άγνωστος».
  ο Ρέπορτΐρ
  Η ΜΟΔΙΣΤΑ
  ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙίΙΤΟΥ
  ("Εναντι φαρμακείου θ. θεοδω
  ρΐδου Σεϊτάν Όγλοΰ).
  Έξασφαλίζβι ταχύτπτα καί λε
  πτότητα εργασίας, καί Ιδιαιτέραν
  καλαιοθησίαν είς την έφαρμβγίιν
  καί τα σχέδια.
  Διά νά ίοκιμάοβυν δλοιι, βί δ«
  νατβν «Ι κυρίοκ »«* δίδβ« 1**6»
  θά πωληθή:
  άπό 25ης Μαΐου
  μέχρι Ιδης'Ιουνίβυ
  »1ς ολα τα καλ« χαταοτήματ«
  τήί πόλεώς μ«ς Ινα κβυτΐ ηο»·
  δρκς «Κβτύ» τδν δρχ. 78 μέ εΐδι-
  κίΐν ταινίαν ηεριίχβν ίνα κρ«·
  ν»·ν ΒϋΒΕΝδ »Ρβ« *·»Ι»*ν.
  ΚΙΜΟΗ λ. ΕΥΓΕΗΗΣ

  Εΐδιχευθβΐς επί έητοτβτί-
  αν βΐς τ» π«θβλβγ»κοι νο· Ι
  σήμ«τ« έν Πκρισίβις χ«· ι
  Λυωνι. Ι
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ματρεΐον τού οοος
  Άμαλθείας Οηάροδος δδοθ
  Κατεχάκη. τιρώην Πλατυ
  σοκκάκι) ώραν 9-12 ν. μ·
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς Βωρεβν
  10-12 ιι. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ής
  ταρ
  Ρθμικόν
  >ν τιολλοί ,λΪ
  •κομισθέντο Μ,ϊ
  εύκαταψρέν^ι
  καί αύται ^
  ίαν ώς εΐν^
  ϊθωοι.
  'ρός Ικανοττοίηβΐ
  'ϊτινες θέλουνί
  οθτε πολυδροοΐ
  καί μέ κύμ—

  εγένετο διϊΙ
  χ Ι των έντί»
  ν οργάνωσιν τί(
  ,Έΐακής» ά.ίρα|ΐί>
  αποτελεί ώ ,
  <όπιμον, άκοίβ χισεν έν ΊλλάΙ επέκτασις τοίί' ιΰ κράτους ίιί ν άξΐας λόγβ *Λως τε ής θά -..-, αύτό 4κΙ ιϊ ινικής ζωης έ την έν τή «ι όποία ,συνδέί' μέ την άναχρο »ιν των ΰποζΐί τρικάς δδούς ι ΐι τελευταίως α των ότιοίων χκολουθεί ί| ί φυλακης· αθτσ έν συν» τής Ύνειον* προώρισκ» κινδύνουί , καί κστά >
  8τι είς ^ $
  [ζει καί ή«
  α είνε άν*)
  ί υπό των ίνί
  κάή
  ,έσπολες κ
  ^ νά *Ρ0Τ1|ΐί
  Ρ
  (ν των
  ΐποτε.
  ,θητική
  Οί "Αθλιοι.
  319ον
  Είδεν
  τόν γηραιόν τού στρατηγόν Ζουμπέρ
  πΐπτοντα έν Ναβή καθ" ήν στιγμήν μέ τό ξ(φος ύψω-
  μένον έκραζεν—Έμπρός. Υ *
  α. /ΕοτοΧε 2-τε δΐά τάς ανάΥκ°". τής εκστρατείας
  νβ επιβιβασθη μεταγωγικοϋ τινος σκαφιδίου έκπλεύ-1
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  Αι* έκεΐνους
  πλουτΐζουν τάς
  ποϋ θέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕ1Α
  Β'
  Ό σκοπός των ήτο νά αύξήσουν
  τδν ηλεκτρισμόν πού υπάρχει
  σαντος έκ Γενούης πρός έτερον λιμένα άλλά κατά' σιχω« 6ί? την ατμόσφαιραν καΐ
  νά εύνοήσουν Ιτσι την ανάπτυξιν
  των φυτών καί των λουλουδιών.
  "Άλλοι ετοποθέτησαν ήλεκτροφό-
  ρα σύρματα γύρω άπό τετράγωνα
  τόν πλοϋν έπεσεν είς ένέδραν στηθεΐσαν παρ' άγγλι-
  κής μοΐρας έξ όκτώ σκαφών.
  Ό γενουήνσιος πλοΐαρχος ηθέλησε νά ρ(ψη τα
  κανόνια είς την θάλασσαν καί νά κρύψη τούς,.....
  στρατιώτας είς τα υφαλα τοΰ σκάφους διά νά διέλ-18που οί μίσΧ°' των σιτγ)Ρων
  θη άνενόχλητος διά μέσου αυτών ώς εμπορικόν *αν χούς ------"------- '
  πλοΐον. κ
  Άλλ' ό Πομμερσύ άνύψωσε την σημαίαν τού
  καί διέπλευσεν ύπερηφάνως υπό τα στόμια των τη-
  λεβόλων των βρεττανικών φρεγατών.
  ΆψοΟ άπεμακρύνθη περί τάς εΐκοσι λεύγας,

  στάχεις των
  ή
  οντο
  φ μρη ρ τάς εΐκοσι λεύγας,
  αύξούσης τής τόλμης τού, διά τοθ όπλιταγωγοΟ τού
  έκεΐνου επετέθη καί έκυρίευσε μεγάλην σιτοπομπήν
  κομΐζουσαν ζωοτροφΐας καί πολεμεφόδια είς τόν έν
  Σικελία εχθρικόν στροτόν τόσο δ' ήτο τό εχθρικόν
  σκάφος κατάφορτον, ώστε ή θάλασσα εφθανε μέχρι
  τοθ καταστρώματος σχεδόν.
  Τώ 1805 άπετέλει μέρος τής μεραρχΐας Μάλερ,
  ήτις έκυρίευσε την Γκοντσβούργην άπό τόν άρχιδοθ·
  κα Φερδινάνδον. Έν ΒελτΙγγεν εδέχθη υπό χάλαζαν
  σφαιρών επί των βραχιόνων τού τόν συνταγματάρ¬
  χην Μωπτή, θανασΐμως τραυματισθέντα, διοικοθντα
  τό ένατον των δραγόνων.
  ΔιεκρΙθη έν Άούστερλιτς έν τή θαυμασία έκείνη,
  υπό τό εχθρικόν πΰρ πορεΐα' δτε δέ ή ρωσσική
  αύτοκρατορική φρουρά συνέτριψεν ολόκληρον τό
  τέταρτον τάγμα τής γραμμής, ό Πομμερσύ υπήρξεν
  είς έκ των έχδικητών, οΐτινες κατετρόπωσαν την
  φρουράν ταύτην, ό δέ αύτοκράτωρ τώ άπένειμε τόν
  σταύρον τής λεγεώνος.
  Ό Πομμερσύ ήχμαλώτισεν αλληλοδιαδόχως τόν
  Βοθρμσερ έν Μαντούη, τόν Μελά έν Άλεξαν&ρεΙα,
  τόν Μάκ έν Οΰλμη. Συμμετέσχε τής άλώσεως τοθ
  Άμβούργου υπό τόν Μορτιέ καΐ έν 'Εϋλώ ήτον έκ
  των ογδοήκοντα τριών άνδρών, υπό τόν ήρωα
  λό Λδβϊ Ούώ θ
  είς την ήλιακήν θαλπωρήν, πι¬
  στεύοντες δτι αί μυστηριώδεις κο·
  ακτΐνες ποΰ θά έξεπορεύ
  τοθ ήλεκ
  θά ίδιναν περισσότερην
  θυσίαν καί μεγαλειτέρον δύναμιν
  είς τούς νεαροΰς κέκκους τοθ σί
  τού. Ή λεγομένη επιστημονικώς
  ήλεκτροκαλλιέργεια, ή όποία ί
  ποτελεϊ μίαν γεννημένην επιστή¬
  μην γεμάτην άπό ενδιαφέρον καί
  πλουσίαν είς μελλοντικάς έκπλή
  ξεις, ϊδωσεν είς τα πρώτα βήμα
  τα της λάτρεις δπως οί ανωτέρω
  καί χειροτέρους άκόμη, πού έδη
  μιούργησαν την εντύπωσιν δτι
  πρόκειται μάλλον περί θαυματο
  ποιΐας θεάτρου ποικιλιών. Εύτυ
  χώς δτι παραλλήλως πρός τάς ύ
  περβολάς ϋπάρχουν τα συμπεράσμα
  τα σοβαρών μελετών καί έπιστη
  μονικών παρατηρήσεων Ένα άπό
  τα συμπεράσματα αύτά είνε ή το
  ποθέτησις επάνω άπό Ινα αγρόν
  φατευμένον, ενός μεταλλικοθ βι-
  κτύου ήλεκτρικώς άπομεμονωμέ
  νού άπό την γήν καί επί τοθ ό
  ποίου έξαπολύεται ηλεκτρικόν ρεθ
  μα μεγίστης εντάσεως. Παρετηρή
  ρ ήρ
  λοχαγόν Λουδοβϊκον Ούγγώ, θείον τοθ συγγραφέ
  ως τοθ παρόντος βιβλίου, οΐτινες επί τρείς ώρας
  έντός νεκροταφεΐου άντέστησαν καθ" ολοκλήρου
  τοθ έχθρικοθ στρατοθ.
  Είς έκ των έπιζησάντών τής δρακός έκεΐνς τοϋ
  νεκροταφεΐου ήτο καί ό Πομμερσύ. Παρευρέθη είς
  δλους τούς μετέπειτα πολέμους.
  Έν Άρέν ήτο λοχαγός, δτε ^διαξιφΐσας δέκα
  Κοζάκους έσωσεν ουχί τόν στρατηγόν τού, άλλά
  τόν δεκανέα τού.
  Τότε έπελεκήθη κυριολεκτικώς κατά τόν άριστε-
  ρόν βραχΐονα διά εΐκοσι έπτά ξιφισμών. Όκτώ η¬
  μέρας μετά την συνθηκολόγησιν των Παρισίων με¬
  τέβη είς τό Ιππικόν.
  Συνώδευσε τόν Ναττολέοντα είς την νήσον
  Έλβαν.
  Έν Βατερλώ ήγεϊτο ίλης θωρακοφόρων έν τή
  ταξιαρχΐα τοθ Δυμπουά.
  Αύτός ήταν ό κυριεύσας την γερμανικήν ση
  μαΐαν τοθ τάγματος τής Λυνεβούργης καί δραμών
  πρός τόν αύτοκράτορα αΐμόφυρτος την έρριψεν είς
  τούς πόδας τού. Εΐχε τραυματισθή δια ξΐφους κατά
  μήκος τοθ προσώπου. Ό αύτοκράτωρ εύχαριστη-
  θείς άνέκραξε' «Προβιβάζεσαι είς συνταγματάρχην,
  είς βαρώνον, είς αξιωματικόν τής Λεγεώνος τής
  Τιμής».
  Ό Πομμερσύ απήντησε"—Σας εύχαριστώ, διά
  την χήραν μου. Μίαν δέ ώραν μετά ταυτα Επιπτε
  καί αύτός είς τόν λάκκον τοθ Όχαίνου.
  Γινώσκομεν ήδη μέρος τής ΙστορΙας τοθ Πομμερ¬
  σύ. Μετά την Βατερλούην, άπαλλαγεΐς άπό των
  τττωμάτων, άτινα τόν είχον καταπλακώσει έν τώ
  κοΐλφ δρόμω τοθ Όχαίνου, κατώρθωσε νά προφθά-
  ση τόν άποδιδράσκοντα γαλλικόν στρατόν, θερα-
  πεύων τό τραθμά τού είς τα καθ1 οδόν άπαντώ-
  μενά μεταβατικά νοσοκομεΐα. Ή κυβέρνησις των
  Βουρβόνων εχορήγησεν είς αυτόν ήμΐσειαν σύντα¬
  ξιν, έπειτα τώ διώρισε τόπον διαμονής την Βερνώ-
  νην, βαλοθσά έπ' αύτοθ έπιτήρησιν. Ό Λουδοβΐ-
  κος ΙΗ' δέν ηθέλησε οϋτε τόν βαθμόν τού τόν στρα
  τιωτικόν νά έπικυρώση, οϋτε τό παράσημον, οϋτε
  τόν τίτλον βαρώνος.
  (συνεχΐζεται)
  «ΧΙΟΣ»
  μ μγη ρρ
  θη δτι μέ τό σύστημα αύτό επι
  Αι προσκοπικαί πρόοδοι
  είς την επαρχίαν Σητείας
  τυγχάνονται άποτελέσματα εύνοϊ
  κά πάντοτε καί εσημειώθη είς
  μερικάς περιστάσεις αύξησις τής
  παραγωγής κατά πενήντα τοίς έ
  κατόν. Τα μικρά φυτά ηΰξανον
  ώ; έκ θαύματος κάτω άπό τό μα
  γικόν δίκτυον άλλά.,.— υπάρχει
  αύτό τό άλλά πού άνατρέπει τα
  πάντα—τό είδος αύτό τής ήλεκ
  τροκαλλιεργείας είνε δαπανηρό
  τατον καί ή επι πλέον δαπάνη
  δέν ίσοφαρίζεται μέ την αύξησιν
  τής συγκομιδής. θά ήτο έφαρμό
  σιμον μόνον είς την περίπτωσιν
  πού τό ηλεκτρικόν ρεθμα θά ήμ
  ποροθσε νά παρέχετχι είς εύθηνο
  τάτην τιμήν. Άσχέτως δέ πρός
  τουτο, διά "την εφαρμογήν τοθ συ
  στήματος άπαιτοθνται είδικαΐ γνώ
  σεις, μελέτη λεπτομερής τής ά
  τμοσφαίρας καί των ήλεκτροφό
  ρων ίδιοτήτων της, των αυτών ι
  διοτήτων τοθ έδάφους καί πρό
  παντός τής ήλεκτρικής δυνάμεως
  πού διεπιστώθη δτι υπάρχει είς
  κάθε δένδρον καί είς κάθε φυτόν,
  δχι μόνον δέ είς τό σύνολον τού
  άλλά καί είς τα διάφορα μέρη
  τού, διότι διαφέρει άπό τμήματος
  είς τμήμα τοθ ίδίου δένδρου. Άλλ'
  έκεΐνο πού απεκαλύφθη άπό τό
  άγροτικόν ίνστιτοθτον τοθ Λένινγ
  κραδ δπου γίνονται σχετικαί με
  λεται, είνε καταπληκτικόν. Είνε
  γνωστή ή συνήθεια τοθ νά σκεπά
  ζωνται κατά την περίοδον τής κα
  κοκαιρίας οί μόλις γεννηθέντες
  άπό τού; απόρους τρυφεροί βλα
  στοί μέ ψάθες είτε καί μέ σακκιά.
  (συνεχίζεται)
  -----------------------—
  ΛΙΜΗΝ ΣΗΤΕΙΑΣ Ίουνιος (άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό προσκοπι
  σμό; είς την κωμόπολίν μας, ά-
  ουτω όιαπιστοΰται πόσον εχει κα
  τανοηθή υπο πάντων ή άνάγκη
  τής, διαπΜΐδαγωγήσεως καί τής
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  Ε1ΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοΟ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των ΑικαστηρΙων.
  Είς τό Πρατήριον υπάρχει διαρκής έκθεσις των
  είδών ύφαντηρΐου τοθ Ιδρύματος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφσντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  ΈπΙσης δλα τα εϊδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  __________________________......
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νέαι παραλσβαΐ θερινών ύφασμάτων
  ριθμων μόλις ένβς έτους ζωήν, προπαρασκευής τής νέας μας γε-
  ίχβι έν τούτοις έπιτελέσει μέχρι νεάς ήτις, ανατρεφομένη μέ χ*
  οήμβρον σημαντικά βηματα προ-
  όδου υπό τάς άόκνου; φροντίδας
  ού Τοπικοΰ Έφόρου Σητείας κ
  Γ. Βαρούχα. "Ηδη ένταΰβα λβι-
  Γουργοθν δύο ομάδες (μία προσ-
  <όπων καί ετέρα ναυτοπροσκό- των) άρτίως ώργανωμέναι. Ή έκ- αίδευαίς των συντελεϊται κανο- ικώτατα ώστε μετά πεποιθήσεως ά δύναται τις νά είπη ότι αί>-
  αι ουδαμώς ϋστεροΰν άλλων ομά
  ιων άριθμουβών ήδη μακρόν βί-
  ιν. Πρός όλοκλήρωβιν τής έκπαι-
  δβΰβεως των ναυτοπροβκόπων
  μας, παρηγγέλθη ηδη έννεάκωπος
  λέμβος είς Ηράκλειον τή; οποί¬
  ας ή δαπάνη προϋπολογίζεται είς
  15.000 δρ.
  Παραλλήλως ομως πρός τάς προ
  όδους τοΰ προοκοπιβμοΰ ενταύθα,
  περί των οποίων καί άλλοτε ήαχο
  λήθημεν άπό των βτηλών της «Ά
  νορθώοεως», σημειοΰτβιι εσχάτως
  καί μία ζωηρά κίνησις επεκτάσε¬
  ως τού προσκοπικοδ θϊομοϋ καί
  είς διάφορα άλλα κέντρα τής ε¬
  παρχίας Σητείας. Ου τω ηδη είς
  'Εσταυρωμένον λειτουργβϊ άπό
  καιροΰ συγκροτηθβΐσα προβκοπι-
  κή ομάς με αρχηγόν τόν κ. Π.
  Γιαννουρρν. Πρό τινος Ιδρύθη
  τοιαύτη καί βΐς Πισκοκέφαλον μέ
  αρχηγόν τόν κ. Παναγ. Περάκην
  καί Επιτροπήν αποτελούμενον
  άπό τούς κ. κ. Π' Μιχ. Παπου-
  τσάκην, Στ. Τσιμινικάκην ό ι δά¬
  σκαλον, Νικ. Κολυδάκην δικηγό¬
  ρον, Κ. Βασιλάκην, Ί. Σκαρμα-
  λιωράκην κτηματίας καΙΓ.Πετρά-
  κην. 'Επίβης ή ίδρυσις προσκοπι·
  κης ομάδος καί είς Μυρσίνην δέ¬
  ον νά θεωρηθή ώς προσεχής.
  Είνε λίαν ευχάριστον τό ότι
  ύγιά διδάγματα τοϋ προσκοπικοΰ
  θεσμοΰ θ' αποτελέση την αυρια¬
  νήν ελληνικήν κοινωνίαν μέ τβ·
  νωμένας τάς άξίας τής πατρίδος
  καί των έθνικών καί οϊκογϊνεια-
  κών παρκδοσεων καί υέ άνεπτυγ-
  μενά τα συναισθήματα τής αΰτο-
  θυβίαςκαί τού άλτρουϊσμοΰ.
  Έν τέλει οφείλομεν νά κάμω¬
  μεν διά μίαν εισέτι φοράν μνείαν
  τοϋ όνοματος τοΰ Νομάρχου
  Λασηθίου κ. Γεωργίαν» Φλωρίδη
  όστις είνε καϊ ο μεταλνμπαδεΰ-
  σας την φλόγα τοϋ προσκοπι·
  σμοΰ «Ις την επαρχίαν ϊπτείοτς.
  Είς την πρωτοβουλίαν καί τάς
  ενεργείας τού οφείλίται ή ίδρυ¬
  σις τής προσκοπική; Όμάδος είς
  την κωμόπολίν μας καί είς την
  ένθερμον υποστήριξιν την οποίαν
  έκτοτε παρέχει όςρείλεται τό γε·
  γονός τής μέχρι σήμερον > επε¬
  κτάσεως τοΰ θεσμοΰ καί είς άλλα
  κέντρα τής επαρχίας μας. Άλλ'
  οχι μόνον τής επαρχίας μας.
  Χάρις είς τάς έμπνευσμένας
  κατευθύνσεις τού κ. Φλωρίδη, ό
  ποοοκοπισμός επί των ημερών
  τού έξηπλώθη είς ολόκληρον
  τόν Νομόν Λασηθίου καί ήδραι-
  ώθη τόσον όσον ουδέποτε υπό
  άλλας συνθήκας θά ήτο δυνατόν
  νά κατορθωθή αΰτό. Ούτω 6 κ.
  Νομάρχης Λασηθίου μίαν ημέραν
  καί πολύ συντόμως, θά έχη επι-
  σύρει την ευγνωμοσύνην έκα-
  τοντάδων νέων οΐτινες σήμερον
  προπαρασκευάζονται είς τάς προσ
  κοπικάς Όμάδας τού Νομοΰ διά
  ν' άποτελέσουν την ύγιά καί Ι¬
  σχυράν Ελληνικήν ςρυλήν τής
  αυριον, τούς καλούς στρατιώτας
  καί τοϋς
  Πατρίδος.
  καλούς πολίτας τής
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό έν 4θέσσαλον(κη Ίνστι¬
  τοθτον Καλλιτερεύσεως Φυτών
  προκειμένου νά προβή είς την
  πρόσληψιν Γεωργοτεχνιτών
  άναλυτών διά τα κάτωθι Κέν-
  —Νομαρχιακαί μεταβολαί.
  Κα' α πληροφορούμεθα εγίνετο
  δεκτή ή παραίτησις τοϋ Νομάρ¬
  χου Κυκλάδων κ. Κ. Βάσσου.
  Είς την θέσιν τού κ. Βάσσου με-
  τατίθεται έ Νομάρχης Λασηθίου
  κ. Φλωρίδης.
  • Ι
  ν ών άποφοίτους Γεωργικών
  Σχολών ή' Γεωργικών Όρφα-
  νοτροφεΐων νά υποβάλωσιν
  αίτησιν μετά των σχετικών
  πιστοποιητικών των πρός τό
  "Υπουργείον Γεωργίας, διά'τοθ
  Ίνστιτούτου Καλλιτερεύσεως
  Φυτών, τό βραδύτερον μέχρι
  τής 10ης Ίουνίου έ".Ι.
  1) Διά τό Κέντρον Σποροπα-
  ραγωγής Θεσ)κης 6, 2)Ν. Μου-
  δανιών 1, 3) Πλατέος 2, 4) Αί-
  γινΐου 1, 5) Κατερίνης 1,6) Σερ
  ρών 1, 7) Κομοτινής 1, 8) Πτο-
  λεμαΐδος 1, 9)Τριπόλεως 1,10)
  ΛαρΙσσης 2.
  Διά περισσοτέρας πληροφο-
  ρίαο οί ένδιαφερόμενοι νά
  άπευθυνθώσιν είς τό ΊνστιτοΟ-
  τον Καλλιτερεύσεως Φυτών
  (Γεωργική Σχολή).
  (Έκ τοθ Γρσφείου)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό ΜεΐδανΙου
  μέχρι Καμαράκι "Ιταλικόν διαβα¬
  τήριον έκδεδομένον έπ' ονόματι
  κ. Εόδοζίας Ψαραδάκη. Πσρακαι-
  λεϊται ό ευρών δπως τό κομίση
  είς τα γραφεΐά μας καί θέλει
  Γενομένων προχθές άρχαιρεοι
  ών τοΰ προοδευτικάς ουλλόγου
  Καββουσίου «Τό πράσινον» εξε¬
  λέγησαν πρόεδρος έ κ. Γ. Σουργι
  «δάκης, άντιπρόεδρος ό κ. Χρισ.
  Γιανιτζάκης, γραμματεύς έκ.'Αν·
  δρέ*ς Αερμιτξάκης, ταμίας 6 κ.
  Κωνστ. Σαριδάκης καί μέλη τοΰ
  διοικητικοΰ συμβουλίου οί κ. κ.
  Δράκος 'Αποστολάκης, Έμμ. Ν.
  Σαριδάκης καί Κωνστ. Χαλκιαδά
  κης.
  —Γενομένων επίσης αρχαιρε¬
  σιών τοΰ Συλλόγου υποδήματα-
  ποιών Άγίου Νικολάου εξελέγη
  σαν πρόεδρος έ κ. Γ. Κοκολάκης,
  άντιπρόεδρος έ κ. Ί. Άτσαλής,
  γραμματεύς ο" κ. Ί. Χαβάκης,
  ταμίας έ κ. Νικ.
  καί συμβουλάς
  Μαυρομάτης.
  Στεφανάκης
  χ. Γεώργιος
  Κρητων Διδα-
  Τό «ημιβμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τ'οΐ επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  ίπ«ναρχίς« τ« τακτικα δρομολόγια τού κατα ΚΥ-
  ΕΗΝ
  ίπρχς
  ΡΙΑΕΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδπ
  φόν, Βόλον, θεσσαλονίκην.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνεσις-'Ασφαλε.α.
  Πρβκτ·Ρ·Ι·ν ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*». »-40
  Γ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒ""1
  5ε*
  "
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  οινων
  ■Αντωνίου Μτΐετεινάκη
  I*..........·-"-·"·""
  β-.
  """■■"""■
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο 1-1
  VI
  ΕΒ
  Γνωστ οποιεΐ
  δτι, άπό τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τα¬
  κτικάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ · Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων ατμόπλοι¬
  ον— ΨΥΓΈΙΩΝ των γνωστών Έταιρειών:
  Ι_ΑυΡΙΤΖΕΝ και Ευ_ΕΡΜΑΝ
  —Προαγωγή
  ακάλων.
  Εδημοσιεύθη Β. Δ. διά τού ο-
  ποίου προάγονται είς τόν βαθμόν
  τοΰ εϊσηγητοΰ οί κάτωθι Κρήτες
  δημοδιδασκάλου Μ. Ίκτράκη, Ε.
  'Αποστολάκης, Λ. Σπυριδάκη, Χ.
  Ραϊσάκης, Ε. Τβατσαρωνάκης, Μ.
  Καλλονάκης, Ί.,Μαραγκουδάκης,
  Σ. Πειρουνάκη, Γ. Παπαδάκης,
  Ε. Κουδουμνάκης, Ί. Γεωργάκης,
  Ν. Καραβελάκη, Κ. Πατεράκης,
  Ε. Λιναρδάκη, Α. Ζωγράφος, Ν.
  Καστελάκης, Β. Πκπκνικολάου,
  Β. Κορωνακης, Ν. Χισκάκης, Ί.
  Ντουλάκης, Α. Μπομπολάκης, Δ.
  Παπανικολάου, Ί. Κοκολογιάν-
  νης, Μ. Βασιλάκης, Β. Καριανά-
  χης, Ί. Κανιτάκπς, Ί. Μανουσά¬
  κης, Ά. Μηλιαράκης, Ί. Σμυρ-
  λάκης καί Κ. Καναβάκης.
  πρός μεταφοράν
  ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΞ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ιγεΐον «;ΟΝΝΑ>
  2
  Αύγ. διά Λονδίνον
  » «^ΑυκΑ»
  12
  » » »
  » «ΒΕΓ-,ΟΚ.ΑνΊΑΝ:
  »2Ο
  » » Λίβερπουλ
  » «ΟΚΕΤΕ»
  22
  » » Λονδίνον
  2
  Σεπτ. » »
  » "ΒΟΚΟΌΙΝΟ,,
  12
  » > »
  » ΌΟΚΙΝΤΗΙΑΝ
  ,20
  » » Λίβερπουλ
  «ΙΛϋΚΑ,,
  22
  » » Λονδίνον
  —Τα βοηθητικά οπλα.
  Διά διατάγματος προάγονται
  οί κάτωθι Κρήτες άξιωματικοί ώς
  ακολούθως: Έν τώ Σώματι οικο¬
  νομικάς υπηρεσίας: Εί; άντισυν-
  τοτγματαρχας οί ταγματάρχαι:
  Εύαγ. Λαχνιδάκης, Γ.ί Φραντζε-
  σκακης. Έν τή Στρατολογίαι Είς
  ταγματάρχην ό λοχαγός 'Αδ. Μα-
  γριπλής,
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοθνται οί έν¬
  διαφερόμενοι δπως άπευθύνονται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ο ι. Ι
  V
  Ι Ε Κ» & ΣΙΑ Τηλέφ. 3-91.
  Προκήρυξις έπαναληπτι-
  κής Δημοπρασίας
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκ τίθεται είς φανεράν επα¬
  ναληπτικήν δημοπρασίαν ή-
  κατασκευή τοθ οίκΐσκου πρός
  τοποθέτησιν τοθ μηχανήματος
  προαμμωνιώσεως τοΰ ύδατος
  τής πόλεως την ΙΟην τοθ μη¬
  νός Ίουνίου έ. έτ. ημέραν Πα¬
  ρασκευήν καί ώραν 11—12
  π. μ. ενώπιον τής δημαρχιακής
  Έπιτροπής καί υπό τούς αύ
  τούς δρους τής σχετικής δια
  κηρύξεως.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 6 Ιουνίου
  1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  _____Μηνάς Γεωργιάδης
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΊΌΠΟΙΕΙΟΝ Κα·
  στρινάκη ιτωλεϊται άρτος σικάλε'
  ως διά Ζαχαροδιαβηχικούς,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐα ~ Τρίτης
  6 Ίουνίου 1938
  ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΕΙΣ ΣΕΒΙΛΛΗΝ
  ΜΙίΠΡΗΙΝΙΜΛ
  ΤΟ ΚΙΗΗΜΑ ΚΛΤΕΣΤΑΔΗ
  ΥΗΟ ΤΩΝ ΛΡΙΩΗ ΤΟΝ ΕΘΗΙΚΟΗ
  ΟΡΙΗ ΕΙΔΗΔΩΘΗ ΜΙΤΕΡΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι είς την Σεβίλλην τής Έθνι¬
  κής Ίσπανίας εξεδηλώθη σιασιαστική
  άπόπειρα στρεφομένη εναντίον των άρ¬
  χών τού Φράνκο.
  Κατά τα έξ έθνικής πηγής τηλεγρα-
  φηματα ή στασιαστική αυτή άπόπειρα
  κατωρθώθη νά καταπνιγή ευθύς αμα τή
  γενέσει της. Οί πρωταίτιοι τής αποπεί¬
  ρας είτε συνελήφθησαν, είτε εφονεύθη¬
  σαν επί τόπου. Κατά τάς ιδίας πληρο¬
  φορίας τάξις έπικρατεΐ ηδη έν Σεβίλ·
  λη.
  Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
  ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ ΕΙΣ ΗΥΡΗΝΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Κατόπιν τού προχθεσι-
  νού βομβαρδισμού παραμεθορίου Γαλ¬
  λικής πόλεως υπό σμήνους άγνώστων
  άεροπλάνων διετάχθησαν έπείγοντα πό-
  λεμικά μέτρα καθ9 όλην την συνορι-
  ακήν γραμμήν των Πυρηναίων. Ειδι¬
  κώς ή Γαλλική άεροπορία έλαβε την
  απόφασιν νά κινητοποιήση άμέσως είς
  τα πλησίον των Πυρηναίων άεροδρό·
  μια πολλάς μοίρας άεροπλάνων. Ή
  άντιαεροπορική έξ άλλου άμυνα όλο·
  κλήρου τής γραμμής ενισχυθή σημαν¬
  τικώς.
  ΕΛΗΞΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Σημεριναί πληροφορίαι
  έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι έληξαν ε¬
  πιτυχώς αί ναυτικαι συνεννοήσεις Αγ¬
  γλίας καί Άμερικής. Διά τής έπελ-
  Θούσης συμφωνίας διευκολύνεται ό συν-
  τονιβμός των εκατέρωθεν ναυτικών έ-
  ξοπλισμών καί τής ασφαλείας των θα-
  λαβσίων συγκοινωνίαν.
  ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑ&ΕΣ ΑΒΛΗΤΩΝ
  ΠΑΡΗΛΑΣΑΝ Μ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Αύτόχρημα μεγαλειώ-
  δης υπήρξεν ή χθεσινή άθλητική παρέ'
  λασις. Δέκα χιλιάδες άθλητών έξ όλης
  τής χώρας, παρήλασαν έπευφημούμενοι
  ενώπιον ταύ Βασιλέως καί των έπισή
  μων.
  ΟΛΟΓΟΣΤΟΥκ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΘΛΗΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Πρός τούς παρελάσαν-
  τας άθλητάς ωμίλησεν είς τό Ζάππει-
  ον ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς καί
  μετά την έπαρσιν τής άθλητικής σημαί-
  ας γενομένης ενώπιον αυτού καί τοΰ
  ύπουργικού αυμβουλίου. Ό κ. Μετα¬
  ξάς συνεχάρη τούς άθλητάς διά την με-
  γαλειώδη παρέλαβιν καί ανέπτυξε τούς
  σχοπούς καί τα ίδανικά τού άθλητι-
  σμού. Ό λόγος τού κ. Πρωθυπουργού
  εγένετο σημειωτέον είς απάντησιν θερ-
  μής προσφωνήσεως τού Ύπουργού Δι-
  ο:κητοΰ Πρωτευούσης κ. Κοτζιά.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ
  ΕΙΣΣΟΥΑΑΝΤΟΧΑΜΗΑ1Ε
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτου μας). — Αυριον (σήμερον) κα-
  ταπλέει ώς γνωστόν είς Σούδαν τό
  Τουρκικόν εΰδρομον «Χαμηδιέ» επί
  τού όπο'Όυ έτιιβαίνουν οί ΎοΌρκοι δό·
  κιμοί. Τό «Χαμηδιέ» ώς ανακοινούται
  ήδη, θά παραμείνη επί τριήμερον είς
  Χανιά.
  Ή Γαλλία καί ή φύλαξις της είρηνης.
  Ή έπιδρομή είς την πόλιν Άρτζέκ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Αί σημεριναί έ-
  φημερΐδες τής Γαλλικής πρω¬
  τευούσης περιέχουν έκτενεΐς
  λεπτομερείας τής χθεσινής με-
  τσβάσεως τοΰ κ. Νταλαντιέ
  είς την Λυώνα. Ό Γάλλος
  πρωθυπουργός μετέβη έκεΐ ά-
  εροπορικώς μετ" άλλων με-
  λών τής κυβερνήσεως δπως
  παραστή είς τό μνημόσυνον
  των πεσόντων είς τούς πολέ-
  μους. Ό λόγος τόν οποίον ε¬
  ξεφώνησε σχετικώς ό κ. Ντα-
  λαντιέ, υπήρξε πράγμστι έμ-
  πνευσμένος. Ό Γάλλος πρω¬
  θυπουργός εΐπε μεταξύ των
  άλλων δτι «ή Γαλλία μένει ή
  τελευταία έστΐα τής έλευθερϊ
  άς. Άλλ' ή Γαλλία απεφάσι¬
  σε νά μείνη Γαλλία. Δέν θά
  υποκύψη καί δέν θά σκεφθή
  ποτέ δτι ή ελευθερία είνε μα-
  ταιότης. Θέλομεν νά διατηρή-
  σωμεν την ειρήνην έπρόσθε-
  σεν ό κ. Νταλαντιέ. Παρήλθο
  μέν κινδύνους καί θά παρέλ-
  θωμεν καί άλλους Έπιβάλλε
  ται δμως νά είμεθα ηνωμένοι
  μεταξύ μας καί φίλοι μέ τούς
  όλλους λαούς».
  Κατά τα έκδοθέντα έπίσημα
  Γαλλικά ανακοινωθέντα, χθές
  την 6—8 πρωϊνήν ώραν 9 βομ
  βαρδιστικά Ίσπανικά άεροπλά
  να, άγνωστον μέχρι τής στιγ
  μής είς ποίαν παράταξιν άνή-
  κοντα, άφοΰ έπέταξαν επί ω
  ραν άνατολικώτερον αύτήντήν
  φοράν υπεράνω τής κοιλάδος
  των Πυρηναίων έβομβάρδισαν
  την μικράν πόλιν Άρτζέκ, ρί
  ψαντα 10 βόμβας. Άνθρώπινα
  θύματα δέν εσημειώθησαν εύ
  τυχώς.
  Μετά την είδησιν τής νέας
  αυτής έπιδρομής ό Πρόεδρος
  τής κυβερνήσεως καί υπουρ
  γός τής Έθνικής Αμύνης κ.
  Νταλαντιέ, δστις ειδοποιηθη Ι
  σχετικώς είς Λυώνα δπου εύρί'
  σκετο, άνέθηκε την φύλαξιν]
  των συνόρων είς την άεροπο
  ρΐαν, διαταχθεΐσαν νά έπιτΐθε
  ται κατά παντός άεροπλάνου
  τό οποίον ήθελεν έπιδράμει είς
  Γαλλίαν διά των Πυρηναίων.
  Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Μεγάλαι άεροπορικαί επι
  χειρήσεις έλαβον χώραν τάς
  τελευταίας 48 ώρας είς Ίσπα
  ν(αν καί ΚΙναν.
  —Ή Αγγλικη κυβέρνησις
  έπεΦόρτισε τόν "Αγγλον έν
  Βαρκελώνη πρεσβευτήν νά επι
  σκεφθή τάς πόλεις έκείνας
  πού άποτελοθν τό κέντρον
  των βομβαρδισμών υπό των
  Έθνικών άεροπλάνων.
  ΤΑ ΕΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
  ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΣΛΟΒΕΝΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς).—Μεγάλη πολιτική
  δραστηριότης παρετηρήθη χθ ές
  είς ΤσεχοσλοβακΙαν έπ' εύκαι
  ρία τής 16 έπετείου τής Ιδρύσε
  ως τοό κόμματος σοσιαλιστών
  δημοκρατικών. Μεγάλαι δια
  δηλώσεις μέ συμμετοχήν 50
  χιλ. λαοθ συνεκροτήθησαν είς
  Πράγαν. Οί διαδηλωταί ήσαν
  κυρίως εργάται. Ό ύπουρνός
  τής Δικαιοσύνης εξεφώνησε
  λόγον είς τό μεγάλον συνέ
  δριον των Σλοβένων τό όποΐ
  όν έγινεν είς Πράγαν. Συμπε
  ρασματικώς είς τόν λόγον τού
  ετόνισεν δτι οί Τσεχοσλοβάκοι
  θά μείνουν ηνωμένοι διά την
  κοινήν πατρίδα.
  Ή μετάβασις τοΰ κ. Άλιβιζάτου
  είς Άγιον Νικόλαον και Νεάπολιν.
  Την νύκτα τοΟ παρελθόν-
  τος Σαββάτου αφίκετο είς
  "Αγ. Νικόλαον ό Πρόεδρος
  τής Έθνικής Συνομοσπονδίας
  των Γεωργικών Συνεταιρισμών
  κ. Άλιβιζδτος. Τόν κ. Άλι-
  βίζάτον ύπεδέχθησαν είς θέ¬
  σιν «Σεληνάρι» ό Νομάρχης
  Λασηθίου κ. Φλωρίδης καί ό
  διευθυντής τοΟ έκεΐ ύποκα-
  ταστήματος τής Άγροτικής
  Τραπέζης κ. Κουρκουτάκης.
  "Αμα τή αφίξει τού είς "Αγ.
  Νικόλαον ό κ. Άλιβιζατος
  κατηυθύνθη είς την Νομαρχί¬
  αν δεχθείς διαφόρους έπιτρο-
  πάς ακολούθως δέ παρεκά-
  θησεν είς γεΰμα είς τό οποί¬
  ον παρεκάθησαν ωσαύτως ό
  κ. Νομάρχης, ή άκολουθίσ
  τοΰ κ. Άλιβιζάτου καί οί Πρό-
  εδροι των Γεωργικών Συνεται¬
  ρισμών Λασηθίου.
  Την 9.30' τής παρελθούσης
  Κυριακής ό κ. Άλιβιζατος
  ωμίλησεν είς όγκώδη συγκέν¬
  τρωσιν συνεταιρισμένων γε-
  ωργών περί τοΰ σκοποΰ καί
  τής σημασίας τοΰ νέου νόμου
  «περί συνεταιρισμών» άναπτύ
  ξας τάς εύεργετικάς διατάξεις
  αυτών καί τό ενδιαφέρον τής
  Κυβερνήσεως. Καταλήγων ε¬
  τόνισε την ανάγκην τής συ-
  σπειρώσεως δλων των γεωρ-
  γών περί την συνεταιριστικήν
  ιδέαν καί υπεσχέθη κάθε υ¬
  ποστήριξιν άπορρέουσαν έκ
  τοΰ Κράτους. Την μεσημβρίαν
  όκ. Άλιβιζατος άνεχώρησεδιά
  Νεάπολιν Ινθα ό συνεταιρι-
  στικός κόσμος παρέθεσε γεΰ
  μα πρός τιμήν τού κατά τό
  οποίον επεκράτησαν άπόλυ
  τος έγκαρδιότης. Ό κ. Άλι·
  βιζθτος ωμίλησε δι* ολίγων
  καί πρός τούς έκπροσώπους
  των Συνεταιρισμών Νεαπόλε¬
  ως επί τοϋ νόμου «περί συνε¬
  ταιρισμών» ακολούθως δέ α¬
  νεχώρησε δι" Ηράκλειον μέ
  τάς άρίστας των έντυπώσε-
  ων έκτής ωραίας κωμοπόλεως.
  Ό κ. Άλιβιζδτος άνεχώρη
  σεν εντεύθεν τό εσπέρας τής
  Κυριακής έπιστρέφων είς Ά
  θήνας.
  ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  Κατά τηλεγράφημα ,ληφθέν
  έκ Χαλκίδος χθές έφθασαν έ
  κεΐ ϊ,τυχόντες θερμής ύποδο
  χής οΐι,έκδρομεΐς μαθηταί καί
  μαθήτριαι τής Παιδαγωγικής
  Άκαδημίας μετά των καθηγη
  των των. "Απαντες χαίρουν
  άκρας ύγείας, ώς γνωστόν
  δέ θά έπιβιβασθοΰν τό έσπέ
  ρας τής Τετάρτης τοΰ άτμο
  πλοίου επιστρέφοντες ένταθ-
  θα. _____________
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΟ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοθ Αθηνών
  Ιχει ώς εξής: Ώραν 7.30' έ-
  λαφρό έλληνικό τραγοθδι, δίσκοι,
  7.45' διάλεξις έθνικής νεοκαίας,
  8 έλαφρά μουσική, δίσκοι, 9 τρα-
  γούδια Έλλήνων συνθετών 6πό
  τής Δίδος Μίνας ΚυριακοΟ 9·30',
  είδήσεις, 9.45' συναυλία τής Συμ-
  φωνικής Όρχήστρας της Υ.Ρ.Ε.
  υπό την διεύθυνσιν τοΟ κ. Εύαγ-
  γελάτου' πρόγραμμα Ιον ρωμαϊκόν
  καρναβάλι είσαγωγή τοΟ Μπέρ
  λιοζ, 2ον συμφωνία τοΟ Νέου κό
  σμου τοΰ Ντβορζάκ, 3ον Μικρή
  σουΐτα τοΟ Ντεβισσύ, 4ον Σουίτα
  τοΰ Εύαγγελάτου, 18.4δ' είδήαεις,
  11 συνέχεια τής συναυλίας τής
  συμφωνικής όρχήστρας, 11.30'
  μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Δι* έγκυκλίου τού τό ύφυ
  πουργεΐον "Εργασίας παρακα
  λεΐ τάς κατά τόπους ύπηρεσί
  άς επιθεωρήσεως εργασίας
  νά καταρτίσωσι καί ύποβά
  λωσι τό ταχύτερον καταστά
  σεις έμφαινούσας την ισχύν
  είς 'ίππους των διά μηχανικής
  ή ήλεκτρικής ενεργείας κινου
  μένων είς όλον τό Κράτος έρ
  ',γοστασίων. Συμπληρωματικώς
  παραγγέλλει νά τοΟ άναφέ
  Ι ρωσι τάς όμάδας τοΟ τβχνι
  ' κου προσωπικού των έργοστα
  σίων,τά εϊδη των διπλωμάτων
  ή πτυχίων δι* ών οί τεχνίται
  είνε έφωδιασμένοι κ. λ. π,
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  ΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Δι' άγρονομιχής διατάξεως ά-
  παγορεύεττι ή είσαγωγή έντός τοΰ
  νομοΰ Ηρακλείου ποιμνίων προ-
  ερχομένων έξ άλλων νομων, έφ'
  δσον ο£ έξουσιασταί τούτων δέν
  είναι έφωδιασμένοι δι' επισήμου
  βεδαιώσεως ίοθ άγρονόμου τής
  περιφερείας τής μονίμου κατοικί-
  ας των, δτι εξετέλεσαν ή έξώφλη
  σαν τάς είς βάρος των καταοΊ-
  καστικάς άποφάσεις ή έντάλματα
  διά ζημίας προξενηθείαας κατά
  τα προηγούμενα Ιτη έν τή περ:
  φερεία τοΰ νομοϋ Ηρακλείου.
  Όρίζεται ωσαύτως δτι οί έξου-
  σιασταί καί οί ποιμένες όδηγοί
  των ποιμνίων δέον νά φέρωσι κα¬
  τά τόν χρόνον τής παραμονής των
  ενταύθα δελτίον ταύτ,ότητος μετα
  φωτογραφΕας, τεθεωρημένον υπό
  τοΟ άγρονόμου έκ τής περιφερείας
  τοΟ όποίου προέρχονται, ή τής οί
  κείας άστυνομικής άρχής. Ή άνω
  τέρω απόφασις υπεβλήθη πρός
  έγκρισιν καί είς τό υπουργείον
  Εσωτερικήν.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ
  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
  Τό εσπέρας τοΰ παρελθόντος
  Σαββάτου αφιχθη είς την πόλιν
  μα; ό εισαγγελεύς τοΰ Άρείου
  Πάγου κ. Γιδόπουλος συνοδευόμε-
  νος υπό τοΰ Νομικοΰ Συμβούλου
  τοΟ υπουργείου Έσωτερικών κ.
  Γιούπη καί ανωτέρων δπαλλήλων
  τοΟ δπουργείου Συγκοινωνίας. Ό
  κ. Γιδόπουλος μετέβη καί είς Ά¬
  γιον Νικόλαον καί Νεάπολιν τυ¬
  χών θερμής υποδοχής υπό των
  οικαστικών άρχών καί ΐοΰ δικη-
  γορικοΰ κόσμου Λασηθίου παρε-
  κάθησε δέ καί είς γεύματα δςθέν-
  τα πρός τιμήν τού. Είς την πόλιν
  μας δπεδέχθησαν τόν κ. Γιδόπου-
  λον αί δικαστικαί αρχαί καί άν-
  τιπρόσωποι τοΟ δικηγορικοθ αυλ-
  λόγου. Τό εσπέρας τής παρελθού¬
  σης Κυριακής ό κ. Γιδόπουλος
  παρεκάθησέν είς γεθμα είς την αί¬
  θουσαν Ρεγκινάκη δοθεν υπό τοθ
  δικηγορικοΰ Σύλλογον Ηρα¬
  κλείου.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟΝ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα
  Μάϊον εξήχθησαν διά τοθ
  Τελωνείου Ηρακλείου έγχώ
  ρια προιόντα συνολικής άξί
  άς δρχ. 8.040.200. Έκ των ά
  νωτέρω έξαχθέντων έμπορευ
  μάτων αξίαν δρ. 6.692.900 άν
  τιπροσωπεύει σταφίς την δέ
  υπόλοιπον κίτρα, έλαιον, δέρ
  ματα, σάπων, δαφνέλαιον καί
  δέσπολες. ΆντιστοΙχως κα
  τα τόν αυτόν μήνα εισήχθη
  σαν έκ τοθ έξωτερικοθ καί
  τής άλλης Ελλάδος διάφορα
  έμπορεύματα άξίας δρχ. 19.
  270.443. "Ητοι ό λήξας μην
  παρουσίασε παθητικόν ύπόλοι
  πον δρχ. 11.230.243.
  ΔΙΟΡΓΑΝΟΥΝΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΝΙΑΘΗΜΑΤΩΝ
  Επί τή λήξει τής σχολικής
  περιόδου διοργανοϋνται την
  προσέχη Κυριακήν έορταί είς
  δλα τα δημοτικά σχολεϊα.
  Κατ' αύτάς θά ομιλήση πρός
  τούς μαθητάς καί μαθητρίας
  τό διδάξαν προσωπικόν, είτα
  δέ θ' άπαγγελθοθν ποιήματα
  καί θά έκτελεσθώσι μικραί
  κωμωδίαι. "Ωσαύτως οί μαθη¬
  ταί βά χορεύσουν έθνικούς
  καί τοπικοΰς χορούς.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ Συλ-
  λόγου Άστικων Συμβάσεων Νομοΰ
  Ηρακλείου εξελέγησαν ο£ κ. κ.
  Ήραχλής Μπελαντής ΙΙρόεδρος,
  Άντιπρόεδρος Ανδρέας Ξανθάκης|
  Ταμίας Γεώργιος Τσίχλης, Γεν!
  Γραμματεύς Ευάγγελος Σαπουντζά
  κης. Σύμβουλον θεόδωρος Βασι-
  λογαμβράκης, Εμμανουήλ Χαρα-
  λαμπάκης, Βασίλειος Παπαδάκης.
  Εποπτικόν: Μιχαήλ Καρπαθάκης,
  Γεώργιος Άθανασάκης, Νικόλαος
  Χριοτιδης.
  ΖΩΗΡΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΗΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΟΜΟΑΡΔΙΣΝΩΙΙ
  ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΚ1 ΠΟΛΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μ*ς). — Νεώτεραι είδήσεις ε*
  Παρισίων άναφέρουν ότι έπικρατεΐ έ*
  κεϊ ζωηροτάτη συγκίνησις έξ άφορμής
  τού βομβαρδισμού Γαλλικής πόλεως
  των Πυρηναίων υπό σμήνους άγνώ-
  •ττου εθνικότητος άεροπλάνων.
  Οί παλιτικοί καί δηαοσιογραφίκοί
  κύκλοι τής Γαλλικής πρωτευούσης δέν
  άποκλείουν εύρυτέρανπεριπλοκήν τής
  διεθνούς καταστάσεως έκ τού γεγονότος
  τούτου έν συνδυασμώ πρός την όλην
  όξύτητα την οποίαν ηαρουσιάζει τε¬
  λευταίως τό Ίσπανικόν πρόβλημα.
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΙΓΡΩΒΥΠΟΥΡΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού, άντο»-
  ποκριτούμας).—Αγγέλλεται έκΛυώνος
  ότι ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Έδου-
  υιρδος Νταλαντιέ εξεφώνησεν έκεΐ βα·
  ρυσήμαντον λόγον. Ό κ. Νταλαντιέ.
  ετόνισεν ότι πλανώνται έκεΐνοι οΐτινες
  νομίζουν την Γαλλίαν άπομεμονωμίνην
  την στιγμήν ταύτην.
  ΝΕΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΛΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Πρά-
  γας ότι αί σημειωθεΐσαι χθές έκεΐ τα¬
  ραχαί υπήρξαν σοβαρώταται. Ετραυ¬
  ματίσθησαν άρκετοί εκατέρωθεν. Ό Χεν
  λάϊν διεμαρτυρήθη διά την κατάστα»
  σιν, ύπηνίχθη δέ ότι οί Σουδΐται τού,
  λοιπού θά όργανώσουν ιδίαν άμυναν»
  έξοπλιζόμενοι. Ό Γερμανικός τύηος
  έκ παραλλήλου έπανέλαβε την βιαίαν
  άρθρογραφίαν τού εναντίον τής Τσε¬
  χοσλοβακίας.
  ΤΟΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ ΣΥΚΕΡΧΕΤΑΙ
  ΤΟ ιΙΑΝΑΒΑΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΑΡΙίΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού ,μας). — Είς την άθλητικήν
  συγκέντρωσιν των «Όλυμπίων» ό ύ-
  πουργός Διοικητής Πρωτευούσης κ.
  Κοτζιάς έπρότεινε την σύγκλησιν πανα-
  θλητικού συνεδρίου κατά Νοέμβρι¬
  ον. Ή πρότασις εγένετο δεκτή. Εις
  την απογευματινήν σύσκεψιν των άντι-
  προσώπων των άθλητικών όργανώσε-
  ών ενεκρίθη έπίσης ψήφισμα εύγνωμο-
  σύνης πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί·
  Μεταξάν.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
  ΓΕΗ1Κ0Υ ΛΙΒΙΚΗΤΟΥ ΜΑΚΕ&ΟΗΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).,— Σήμερον ά πρωθυ¬
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη εις συ¬
  νεργασίαν τόν, υπουργόν Γενικόν Διοι¬
  κητήν Μακεδονίας κ. Κυρίμην καΐ
  τόν ύφυπουργόν Δημοσίας Ασφαλείας,
  κ. Μανιαδάκην. Ό κ. Πρωθυπουργός
  εδέχθη καί τόν υπουργόν των Οικονο¬
  μ ικών κ. Άποστολίδην.
  ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΠΟΑΕΟΣ ΤΗΣ ΚΛΝΤΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τοδ άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  τής ι "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι
  πεντήκοντα οαπωνικά άεροπλάνα έπέ-
  δραμον πάλιν σήμερον εναντίον της
  Καντώνος την οποίαν έβομβάρδισαν
  καταιγιστικώς. Ύηάρχουν διακόσιοβ
  νεκροί.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΠΝΙΜΕΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα-
  , ποκριτού μας)— »Εκ Σαγκάης άγγέλ-
  |λεται ότι τρομεραΐ μαχαι συνεχίζον-
  Ι τα ι εις τον τομέα τού Αουγκχάϊ όπου
  , τόσον οί Ίάπωνες όσον κ*1 οί Κινέ-
  ζοι εχουν ρίψει τόν μεγαλύτερον όγ¬
  κον των δ»ν*μ.»ών τ*»».