95867

Αριθμός τεύχους

4882

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρίτ,
  την Τ
  ταλιηι
  κείνοι οΐτιιι
  >με
  (τοθ άντ»»
  οθν έκ Πρ»
  χθές ί'κιί ι*
  ται. Έτρΐ'
  ωθεν. Ό λ»*
  ;ήν κατίι
  ϋουδίται ν&
  ιίαν ιχμυναι,
  ινικός ΐύΛ(
  ι την μΐ»ί"
  :>ν τλ« Τ»
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  --------------- — " ■—™^——β"—^-™—^"β1—"—·—^ε»—β—«■■—■»—■—11—■■»—■—»—Ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγύ.ττου
  έτησία λίραι 3
  εξά μηνός 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΠί
  8
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ,
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ. 230*
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *882
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ή διεθνής κατάστασις πα-
  ραμένει πάντοτε ρευστή,
  συγκεχυμένη κα'ι άκβθβρι-
  στος. Ή ένταθεϊδα εσχάτως
  διπλωματική δρκατηριότης
  καί αί συντελούμεναι είς ο-'
  λας τάς πρωτευούσας των
  Κρατών πολιτικαί ζυμώσεις,
  δέν άπέδωκαν μέχρι της
  στιγμής ουδέν θειϊκόν άπο-
  τέλεσμα. Κατώρθωσαν πρός
  στιγμήν νά ματαιώσουν την
  εκρηξιν τοΰ πολεμικοΰ ή-
  φαιστείου. Δέν έπέτυχαν ό-
  μως την θωράκισιν τής είρή-
  νης. Καί οί κίνδυνοι πού ά-
  πειλοΰν την άνθρωπότητα ύ-
  φίστανται πάντοτε. Τό μό¬
  νον σαφές γεγονός πού χα-
  ρακτηρίζει την εποχήν μας,
  είναι ό έξοπλιστικός βργα-
  σμός. Όλαι αί χώραι, μι¬
  κραί καί μεγάλαι, αμιλλών¬
  ται πρός αλλήλας είς πολεμι
  κάς παρασκευάς.
  Τριοεχατομμύρια όλόκλη-
  ρα διατίθενται είς ναυπηγή-
  σεις, είς όχυρωματικά έργα,
  είς οργάνωσιν καί έξοπλι-
  σμόν των στρατών, είς κα¬
  τασκευάς άεροπλάνων, είς
  πολεμικάς προμηθείας. Καί
  αυτός ό ΐλιγγος των έξοπλι-
  σμων, ύπάρχει κίνδυνος νά
  ώθήση τόν κόσμον πρός τό
  βάρκθρον τοΰ πολέμου η
  πρός την πλήρη οικονομι¬
  κήν συντριβήν.
  Εύτυχώς ομως, οί κίνδυνοι
  καθίστανται καθημέραν έμ-
  φανέστεροι. Ή Αγγλία, συ¬
  ναισθανομένη 'ίσως περισσό¬
  τερον 'τούς κινδύνους αύ-
  τούς, άλλά καί την μεγά¬
  λην αποστολήν της,άνέλαβεν
  ήδη μίαν προσπάθειαν συμ¬
  φιλιώσεως των μεγάλων δυ-
  νάμεων καί συνεργασίας των
  επί τοΰ είρηνικοϋ πεδίου.
  ιΗ 'Αμερική καί ή Γαλλία
  φαίνονται πρόθυμοι νά την
  βοηθήσουν. Καί ή Ιταλία
  καί ή Γερμανία δηλώνουν
  έπίσης ότι δέν θέλουν τόν
  πόλεμον, Αί έλπίδες έπομέ-
  νως, διασώσεως τής είρήνης
  δέν έξέλιπον εισέτι.
  φάουστ είναι οί διαβάται, είτε τέρα. Ιβλεπε τίποτε άλλο, ·παρά ϊνα
  Δόν Ζουάν, οί μικροϋλε; ξέρουν, ..»Μ' εχουν κλεισμένη μέσσ'έ'γκλημα τής κόρης τού, είς
  πώς,στό σπΐτι μου, γράφει ή δυ- βάρος τής τιμής καί ύπολήψε-
  μέν
  πώς θά άνάψουν—άλλά καί
  θά κοροϊδέψουν—καί τούς
  καί τούς δέ.
  —Μυστηριώδης αυτή ή άνάπτυ
  ξις πνεύματος καί σώματος. Τα
  πρώίμα φροθτα τής ί·(ορχς είναι
  συνήθως άγουρα. Ένώ αύτά έ-
  δώ... Πρόκειται περΐ μιας πρωί-
  μότητος
  σμένης.
  Την
  καταπληκτικώς ώριμα-
  παρατήρησιν διετύπωσε
  μεταξύ χειλέων καί κύλικος καί
  είς την κατάλληλον στιγμήν ϊ·
  νας παλαιάς. Ό Φρόύντ θά ήρ¬
  χετο πρώτος έρμηνευτής έδώ. Έν
  πάση περιπτώσει καί Ινας άνεπι-
  στήμων θά παρέτασσε τα έπιχει-
  ρήματά τού. Ο£ μικρ3θλες είχαν
  παοεξηγηθ^ άπό πολλούς:.
  —Τί ν' άγαπήσω άπό αυτήν
  την Κινεζοΰλα; Είνε μιά λεπτε-
  πίλεπτη... προσελάνη. Στήν πρώ-
  τη περίπτυξι θά σπάση σέ χίλια
  ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΑΣ
  Ή έπαγγελματική μόρφω¬
  σις καί ή έκπολιτισηκή δια-
  παιδαγώγησις τοΰ λαοΰ μας,
  αποτελεί πάντοτε ξωτικόν
  πρόβλημα. Μέ την λύσιν δέ
  τοΰ προβλήματος αύτοΰ, ,ά·. οιμοποπιδα καί ό κινηματο-
  σχβλεϊται τώρα σοβαρώς ή
  Κυβέρνησις. Καί προσπαθεϊ
  γά οργανωθή τα μέσα διά
  των οποίων θά επιτύχη τόν
  σκοπόν αυτόν. Φυσικά, ^ τό
  βασικόν καί τό σπουδαιότε¬
  ρον μέσον είνε τό σχολείον.
  Καί οφείλομεν νά όμολογή-
  τητες, άφοΰ ό κάθε χωρικός
  δέν έχει τα οικονομικαί μέβα
  τής προμηθείας ραδιοφώνου.
  Άλλ' έκτός τού ραδιοφώ¬
  νου είπομεν, πρέπει νά χρη-
  γράφος μέ προβολήν είδικών
  διδακτικήν ταινιών. Ύπάρ-
  χουν εύτυχώς καί φορητοί κι
  νηματογράφοι καί ταινίαι
  είδικαί διά τόν σκοπόν αυτόν
  πάμπολλαι. Καί ύπάρχει καί
  ή καλή διάθεσις, ί,ίς τάς
  "Αθήνας μάλιστα λειτουργεΐ
  σωμεν, ότι τόν τελευταίον, ά πό καιροΰ φορητός κινημα-
  «,.,__..<«-----1 τογράφβς 5,α τάς λαϊκάς, πτω των συνοικιών. καιρόν καταβάλλεται ιδιαιτέ¬ ρα μέριμνα διά την άναδι- οργάνωσιν τής έκπαιδεύσεως ' -- τοΰ σχολείου ώστε ή μόρφωσι γίνεται διά τής νεότητος να άρτία. Άλλά τό σχολείον δέν άρκεϊ βεβαία. Ή δράσις τού κυρίως περιο- ρίζεται μεταξύ των παιδιών καί των νέων. Καί ανάγκην μορφώσεως Ιχει όλος ό λαος μ«5» έχουν καί οί μεγαλοι. ΔΓ αύτό πρέπει νά χρησιμο- ποιηθοΰν καΐ άλλα ακομη μέσα. Τό ραδιόφωνον, ό κι- νηματογράφος, τα περιοδευ- οντα έπαγγελματικα σχο- λεϊα, ή οργάνωσις διαλεξεων υπό είδικών κλπ. , Εύτυχώς, ή ϊδρυσιςκαιλει- τουργία τοΰ Σταθμου Αθη¬ νών διευκολύνει τό.ζητημα άπό τής πλευράς τού ραόι- οφώνου. Έντος «λίγου μα- λΓστα πρόκειται ν' άρχίαοον αί πρώται ραδιοφωνικαί δια- λέξεις, αί προοριζομεναι δια τούς γεωργούς. '©α βμιλβυν είδικοί γεωπόνοι, ¥»τβ««δ«; λόγβι, χημικβί, βινολβγβ·, έμβολιασταί, οί οποιοι θα 61- δϊΡ όδί5 *»* "»ν *>£
  χάς τάξεις
  Ύπάρχουν έπίσης γεωπόνοι,
  χημικοί καί άλλοι είδικοί,
  μορφωμένοι άνθρωποι καθώς
  καί ίατροί πρόθυμοι ν' άνα-
  λάβουν νά κάμουν διαλέξεις
  είς τα χωρία πρός διαφώτισιν
  των άγροτών. Καί πρέπει ή
  προσπαθεία αυτή τής διαπαι-
  δαγωγήσεως των χωρικών
  μας, τής έπαγγελματικής,
  έγκυχλοπαιδικής μορφώσεως
  των, νά αρχίση τό συντο-
  μώτερον. Τό Κράτος έκαμε
  την αρχήν. Άς βοηθήσω¬
  μεν καί ολοι οί άλλοι. Δη-
  μοι, Κοινότητες, όργανώσεις
  ργανισμοί, έπιστήμβνες, ό
  σοι τέλος ειμπορούν νά συν·
  λιέργειαν της)
  περιποίησιν των
  των δένδρων δια την
  τέραν παρασκευήν και
  σκΡευίσίανΡτών διαφόρων προ
  •ΐόντων. Επί πλέον θα *μ»
  τα
  τελέσουν είς ενα
  άλον σκοπόν.
  τόσον με
  κομμάτια!
  Κάτι τέτοιο
  στυχισμένη
  ρό. ΕΤμαι
  νέα, πολύν και
  άλυσοδεμένη, μέ
  6ποστί]ρ£ζουν γι'
  αύτές νέοι καί γέροι. Καΐ ήτο ί-
  σως φυσικόν νά σημειωθή έδώ
  μία έπανάστασις. Τό πνεθμα τής
  έποχής είνε §να πνεθμα άμίλλης.
  Είτε κοσμική τέχνη λέγεται,
  είτε τέχνη αίσθησιασμοθ. Οί μι-
  κροδλες απεφάσισαν νά ρίψουν
  τόν κΰβον. Καί τάν έρριψαν.
  Τό αστυνομικόν δελτίον σήμερον
  πού μας παρουσιάζε: σέ χίλιες
  έκδόσεις τάς άποπλανήσεις ένη-
  λίκων υπό άνηλίκων, είνε ή απο¬
  κατάστασις τής μικροΰλας μέσα
  είς τα παγκόσμια αίσθησιακά
  δρια. Οί διάφορες Κατινίτσες καί
  Πιπίτσες έγκατέλειψαν τίς κοθ-
  κλες. Άπλούστατα διότι έπαυσαν
  αύτές οί Σδιες νά είναι κοΰ-
  κλες. "Αλλοτε τίς Ιπαιζε ί παπ·
  ποΰς στά γόνατά τού Τώρα παί-
  ζουν αύτές οί ίδιες στά χέρια
  τους ολους! "Εξις δευτέρα φύσις
  ελεγαν οί άρχαΐοι. 'Η πρωϊμότης
  μέ τό ώριμον πνεθμα δέν ήτο
  δυνατόν παρά νά γίνη καί ώρι-
  μος γυναΐκα.
  * *
  Ό Μπάρμπα! ντ' Ώρβιγύ δ·
  ταν έγραφε γιά την μικροθλα πού
  Ικλεψε—χωρίς νά πάρη κανείς
  τσιμουδιά—τόν έραστή τής μητέ-
  ρας της, υπήρξε προφήτης. Ή &-
  ποχή μας έγενίκευσε τό παρά-
  δειγμα. Όχι βεβαία χωρίς ευριι-
  τέρους κινδύνους. ^Ο£ παιδαγω-
  γοί καί οί ψυχολόγοι Ιχου έδώ
  τόν λόγον μετά τούς χρονο
  γράφους: θά κατορθωθή" νά Ιαορ
  ροπηθη^ ή μικροθλα είς τα σημεϊα
  έκεΐνα τής κοινωνικότητος τα δ-
  ποία βά βοηθήσουν τό πνεθμα της
  καί συγχρόνως θά προφυλάξουν
  τα άτομον της άπό ώρισμένες μελ-
  λοντικές καταπτώσεις; Τό πρόβλη-
  μα δέν είνε αξιον περιφρονήσεως.
  Ένδιαφέρει μαζύ μέ την κοινω¬
  νίαν καί τό Κράτος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  δέρνουν. Τα βασανιστήριά μου
  είναι μεγάλα καί κάθε πρωΐ
  άντικρύζω τό περίστροφο. Σας
  παρακαλώ πολύ νά έπέμβετε
  καί νά μέ σώσετε. "Εγινα φυ
  ματική άπό τό ξύλο!»... Γυναι-
  κεϊες ύπερβολές, θά πήτε. Κα·
  θόλου. Όλα αύτά τα εβεβαί¬
  ωσεν ό ί'διος ό ίεροεξεταστής
  πατέρας στόν είσαγγελέσ πού
  ενήργησεν άνακρίσεις. Καί
  ποίος ό λόγος; ώ! μά θά τόν
  μαντεύετε πιστεύω δλοι. Πρΐν
  άπό £να χρόνον, ή τραγική
  κοπέλλα γνωρίσθηκε μ' £να
  άπ' τούς πολλούς έρωτιδεΐς,
  άσυνειδήτους Δόν Ζουάν πού
  έκτρέφει ό άνδροκρατισμός ά¬
  πό αύτούς τοΰς όλεθρίους δαν
  δήδες πού έχουν σκοπό τους
  στή ζωή την διαρκή" πολιορ
  κια καί την κατάκτησι των γυ
  ναικών. Τόν εθκολον έρωτα
  καΐ τό έφήμερο μεθϋσι τού
  άπό τό τρύγημα των ήδονών.
  Στά μάτια της παρουσιάσθηκε
  ώς ό ίππότης των όνεΐρων
  της. Άθώα, όπραγη, έπΐστευε
  τούς δρκους τού γιά την ά-
  γάπη τού καΐ άνατρίχιαζε σέ
  κάθε τού περίπτυξί. Καί μιά
  βραδυά άνοιξιάτικη, δταν τοθ
  έρωτος οί χυμοί επλημμύρισαν
  τό σπαρταριστό, τρυφερό κορ-
  μί της, κάθε δύναμι άντιστά-
  σεως την έγκατέλειψε" καί πα-
  ραδόθηκε γιά νά εγκαταλει-
  άπανθρωπΐα
  Τό τραϋμα
  ή°ταν βαρύ. Καί τό κακό άνε-
  φθή σέ λίγο μ'
  κι' άσυνειδησία.
  πανόρθωτο.
  λυγμούς μέ
  Τα εΤπε δλσ μέ
  ψυχική δσο καΐ
  σωματική συντριβή.
  Ποίος νά αντιληφθή δμως
  τό φοβερό της δράμα; Ό πα¬
  τέρας, Άλλά αύτός—δπως
  οί περισσότεροι πατέρες σ' ά
  νάλογες περιπτώσεις—δέν έ'-
  ώς τού. Καΐ έπεδίωξε την τι-
  μωρία τοθ έγκλήματος. Τό
  ψυχικό τραθμα τοθ παιδιοΟ
  τού, ουτε τό έβλεπεν οϋ-
  τε καΐ τόν ένδιέφερε. Δέν
  θέλησε νά τό μάθη καΐ
  νά τό έπουλώση, όσον ή-
  ταν δυνατό. Τόν ένδιέφερεν
  ό κολασμός τοϋ σώματος πού
  έγκλημάτισε. Ή βρισιά, τό
  άλύπητο μέχρις αίματώσεως
  ξθλο, τό άλυσόδεμα, ή άπει
  λή τοθ περιστρόφου ήταν ή
  καθημερινή άπάντησι στό βου
  βό παράπονο, στόν άνείπωτο
  πόνο τής δύστυχης κόρης, ώς
  πού ήλθεν ή φυματίωσις νά
  συμπληρώση τό δρδμα. Αΰριο
  ό θάνατος, θά γράφη τόν επί
  λογο τής τραγωδίας. Άλλ'
  ό πατέρας 'ίσως νά δή στό
  θάνατο την κάθοτρσι. Αυτήν
  άλλωστε έπιζητεΐ. Κι' έτσι
  θά κλείση τό δράμα, τής γυ-
  γαίκας, τό δράμα πού ε¬
  προκάλεσεν έ'νας άσυνεί-
  δητος έραστής, καί τό με-
  μετέβαλε σέ τραγωδία ό σκλη
  ρός πατέρας, μέ τίς δήθεν πα-
  τριαρχικές τού άντιλήψεις πε-
  ρί τιμής καί ήθικής, πού έκ·
  φράζονται μέ τίς άλυσί
  δες, μέ τό ξύλο, μέ τή
  βρισιά καί μέ τό βούρδου
  λα καί βρΐσκουν τή δικσίωσΐ
  των στό μαρτύριο τοϋ μαρα-
  σμοϋ, τής φθίσεως καί τοθ θα
  νάτου. Άλλά τό δράμα αύ¬
  τό, αποτελεί, τό έπαναλαμ
  βάνω, την καταδίκη τοθ πολι
  τισμοθ μας. Γιατί πολιτισμός
  δέν είμπορεΐ νά λέγεται ή συ
  νωμοσία τοΰ έραστοΟ, τοθ
  πατέρα καί τοθ θανάτου είς
  βάρος τής γυναίκας, των αί
  σθημάτων της, τού σώματος
  Σητεία-Ίεράπετρα.
  Πληροφορούμεθα δα οί κά·
  τοικοι των χωρίων Ρουκάκας,
  ΣταυροχωρΙου, Πεύκου καί
  των πέριξ, καθώς καί οί κά-
  τοικοι των ενδιαφερομένων
  χωρίων τής επαρχίας Ιεραπέ¬
  τρας, έτοιμάζονται νά έπα-
  ναλάβουν καί πάλιν κατά τό
  αρχόμενον θέρος την προσπά¬
  θειαν τής διανοίξεως διά προ-
  σωπικής των εργασίας τής
  όδοΟ Σητείας — Λιθινών—Ιε¬
  ραπέτρας, ώστε νά ένωθοθν
  έκ νότου αί δύο άνατολικώ-
  τεραι επαρχίαι τής νήσου. Τό
  έργον είναι τεράστιον. Διότι
  πρόκειται νά
  όδός πολλών
  κατασκευασθή
  δεκάδων χιλιο-
  της,
  της.
  τής ψυχής της, τής ζωής
  Μ.—
  Η ΕΟΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Πετοχτά
  σημειώματα
  Π8Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΩΡΙΜΟΙ
  ΠΡΩΪΜΟΤΗΤΕΣ
  Αί «πρω'ιμότητες» άπασχολοΰν
  αυτήν την εποχήν μικρούς καί με-
  γάλους. Ο£ χρονογράφοι έξακο-
  λουθοθν νά τάς όνομάζουν άκρι-
  δίτσες καί κατσαριδίτσες. Γενι-
  κώτερα 3μως κρούουν τόν κώδω¬
  να τοθ κινούνοα:
  — Τα ξέρουν 8λα ο Ε μικροθλες
  πρΐν... τούς τα πήτε σείς! Έχουν
  Άνοΐξετέ μας δρόμον ά-
  μαξιτό. ΓκρεμΙσετε τα τείχη
  πού μδς κρατοθν άποκλεισμέ
  νους άπό τόν άλλο κόσμο.
  Δημιουργήσετέ μας μίαν έξοδο
  νά έπικοινωνήσωμε μέ την
  άλλη Κρήτη. Καί τότε θά
  [δήτε τί προόδους θά σημει
  ται δτι συντόμως θά διανοι-
  χθή καί τό τμήμα Άρμένων—
  Λιθινών— Πεύκων μέχρις Ιε¬
  ραπέτρας, όπότε καί ■ θά έπι-
  κοινωνήσουν αί δύο άνατολι-
  κώτεραι επαρχίαι τής νήσου,
  άπό νότου. Θά εξυπηρετήση
  δέ ό δρόμος αύτός μίαν σει-
  ώση ό τόπος μας καί πόσην | ράν πλουσιωτάτων καί γραφι-
  πραγματων
  τακτικήν
  άλλά
  υπέρ-
  Ιπίγνωσιν των
  καί πρακτικήν
  βαίνουσαν καί τάς τολμηροτέρας
  των προβλέψεων.
  λένε. Καΐ δέν έχουν χα
  θόλ άδ
  Καΐ
  εΐί
  θόλου, μά καθόλου, άδικον.
  είς την πρωτεύουσαν καΐ
  χΐ(ν επαρχίαν ε£ μικροθ-
  Οριαμβεύουν. Τίς άνακαλύ-
  τίς ίδΐίς καί άπαράλ-
  λακτες κ«ί είς τα τρίστρατα τής
  χίας χαί είς τα κοομικά κέν-
  Χαριτωμΐ'νες παντοθ άλλά
  κοΤ συγχρονισμένες. Ξέρουν δλες
  τίς δ&λιχοδρομίες χ«ί λίξοδρομί-
  τούς άχροβολισμούς τοθ
  £.
  ς ρμ
  Αί οχέοεις των δύο
  θ δ'
  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
  ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΑΣ...
  Τό ξέρω. Οί άνθρωποι μέ
  τίς «πατριαρχικές» άντιλήψεις
  καΐ οί φανατικοί τοΰ άνδρο-
  κρατισμοΰ θ' άγανακτήσουν
  ιτάλι πού θά τολμήσω νά
  ταράξω τό βάλτο. ΕΤναι τόσο
  εύαίσθητοι, βλέπετε, πού τούς
  πειράζουν οί άναθυμιάσεις
  τού. Άλλά την πέτρα δέν
  θά τή ρίξω έγώ. Την έρριξε
  μιά νέα, εϊκοσι χρονών, άπό
  τή Θεσσαλονίκη. Μ' £να της
  γράμμσ, πού κύριος οίδε πώς
  κατώρθωσε νά στείλη. στόν
  είσαγγελέα, άποκαλύπτει δ-
  λη την άθλιότητα καί τή σα-
  πΐλα, δλο τό Μεσαιωνικό
  βαρβαρισμό, πού κρύβεται ά-
  κόμη μέσα στήν κοινωνΐα μας
  καί κυριαρχεΐ τής ζωής χιλιά¬
  δων όπάρξεων. Είναι έ'να
  γράμμα γεμάτο πόνο καί σπα-
  ρογμό. Ένα γράμμα πού φα-
  νερώνει μέσα σέ τρείς γρσμ-
  μές δλο τό δράμα τής γυναί¬
  κας μέσα είς τίς οημερινές
  ουνθήκες της ζωής της δπως
  τίς εδημιούργησε καί τίς δια-
  ιηρεΐ ό ανδρικώς δεσποτισμός.
  Κι' αποτελεί συγχρόνως, τό
  δί
  ωφελεία θάχΓ) καί ή νήσος ό-
  λόκληρη καί ή έθνική οίκονο-
  μία... Αυτή ήταν πάντοτε ή
  άρχή καί ή στερεότυπος επω¬
  δός των Σητειακών είς κάθε
  συνοαιλΐαν των μέ έπισήμους,
  μ' έκπροσώπους τοθ Κράτους.
  Ό άμαξιτός δρόμος ήταν πάν-
  τα ό μεγάλος των καημός, ό
  διακαής των πόθος. Καί Ιδού
  δτι ό πόθος αύτός πλησιάζει
  είς την πραγματοποίησίν τού:
  Τα τείχη τής Σητείας γκρεμί-
  ζονται. Είς τή μία μεριά άπό
  τό Κράτος. Είς την άλλην
  άπό τούς ίδίους τούς Σητεια-
  κούς. Ό δρόμος Παχείας Άμ-
  μου—Σητείας κατασκευάζεται
  μέ σύντονον ρυθμόν. Προχώ¬
  ρει άπό τό Καβοθσι, την Μα-
  λαύραν, τό Σκοινοσέλι καί
  φθάνει πλέον είς την Σφάκα.
  Καί άπό τό Λιμάνι τής Σητεί¬
  ας προχώρει διά τής Σκοπής,
  τοϋ ΧαμαιζΙου, "Εξω καί Μέ¬
  σα Μουλιανών, τής Μυρσίνης
  καί φθάνει μέχρι τής Τουρ
  λωτής. Άπομένει λοιπόν ά-
  λων έχουν χατατοπιοθή δι' αύτάς γρόμμσ ούτό, ιήν καταδίκη
  ε ττν σασ,ή ψυχ&λογίαν καΐ φι»·[τοϋ άνδρσ, ώς άνθρώπου, ώς
  σιολογίαν των. Είτε κολασμέν&ι 'φίλορ, ώς έρσστοθ καί ώς πα-
  κόμη μεταξύ Τουρλωτής
  καί Σφάκας διάστημα ο¬
  λίγων χιλιόμετρον. Καί έλπί-
  ζεται δτι ταχέως θά διανοιχθή
  καί αύτό, άφοΟ τό Κράτος χο-
  ρηγεΐ# τάς άπσραιτήτους πι-
  στώσεις χωρίς χρονοτριβήν, 6
  έργολόβος δέ επιδεικνύει ζή
  λον πρός ταχυτέραν άποπε
  ράτωσιν τοθ Ιργου. Καί ό δρό
  μος Λιμένος — Πισκοκεφάλου
  Μαρωνιάς, έφθασεν ή'δη μέ¬
  χρι Χαντρά καί Άρμένων διά
  προσωπικάς εργασίας των κα·
  τοίκων. Καί έπειδή αί έργα
  σίαι συνεχΐζονται, διότι ο
  φιλοιτρόοδοι Σητειακοί έχουν
  απόφασιν νά άποκιήσουν πλ
  ρες όδικόν δίκτυον, πιστεύε
  κωτάτων χωρίων, δπως είνε ή
  Ζήρος καί οί Άρμενοχανδρά-
  δες μέ τό ωραίον καΐ εΰφο-
  ρον οροπέδιον των καί τα πέ¬
  ριξ μικρά χωρία, ή Μαρωνιά,
  ή Συκιά, οί Τουρτοΰλοι, οί
  Λιθΐνες, οί Πεΰκοι, τό Σταυ-
  ροχώρι, ή Ρουκάκα, ό Μα-
  <ρύ Γιαλός καί τόσα άλλα, ποΰ μένουν σήμερον, τα πε- ισσότερα τουλάχιστον, τελεί¬ ως άπομονωμένα. Άλλά δέν είναι μονάχα αύτά, τα όδοποιητικά έργα πού κατασκευάζονται είς την Σητείαν. Καί οί κάτοικοι τής ^ούσας 'Εκκλησιδς, τοθ χω- ριοΟ μέ τίς χιλιοτραγουδημέ- νες ώμορφιές, τοθ ΜισυργιοΟ, τοθ Καρυδίου καί τής Ζάκρου, τής Ζάκρου μέ τούς καταρ- ράκτες, μέ τ' άφθονα νερά καί τα περβόλια, πού είνε ά- ληθινός παράδεισος μ'άσύγκρι- τες ώμορφιές, απεφάσισαν ή¬ δη καί έργάζονται διά νά κα- τασκευάσουν δρόμον άμαξιτό πού θά τούς ένώση μέ τό Λι· μάνι τής Σητείας. Κι'ό δρόμος αύτός προεκτεινόμενος, θά φθά η είς τό περίφημο ΤοπλοΟ τ' . όνομαστό Μοναστήρι μέ τούς θησαυρούς, τοΰς θρύ- λους καί τίς μεγάλες παρα- δόσεις τού. Οί Σητειακοί, προ- οδευτικοί είς.δλα, τό πήραν ά- πόφασι: Θά δημιουργήσουν μέ προσωπική των έργασία τό άρτιώτερον δδικό δΐκτυο. Καί μέτρων. Καί άνήκει κάθε τιμή, έ'παινος καί θαυμασμός πρός τούς ήρωίκούς άνθρώπους πού άναλαμβάνουν την έκτέ- λεσίν τού. Όπως έπίσης έπι- βάλλεται καί ή χορήγησις κά¬ θε δυνατήο συνδρομάς καί έ- νισχύσεως έκ μέρους δλων διά την ταχυτέραν αποπερά¬ τωσιν τού. 'Η Τ. Τ. Τ. ύπηρεσία. Άθηναϊκή συνάδελφος, α¬ σχολουμένη μέ την υπηρεσίαν Τ. Τ. Τ. τής πόλεώς μας, πα- ρατηρεΐ δτι ύπάρχει μεγάλη έλλειψις προσωπικοθ καί οί υπηρετούντες ύπάλληλοι ά- ναγκάζονται νά έργάζωνται υπέρ τάς δέκα ώρας πολλά¬ κις διά την Ιγκαιρον καΐ κα¬ νονικήν διεκπεραίωσιν τής υ¬ πηρεσίας. Καί συνιστδ την συμπλήρωσιν των κενών θέ- σεων. Ή συνάδελφος έχει δί¬ καιον. Είς τα Τ. Τ. Τ. τής πό¬ λεώς μας ύπάρχει πράγματι έλλειψις προσωπικοθ. Θά χει¬ ροτερεύση δέ κατά πολύ ά- κόμη ή κατάστασις, εάν πραγ ματοποιηθή, ώς λέγεται, ή άπόσπασις ύπαλλήλων έκ των ήδη ύπηρετούντων, άλλαχοΟ. Άλλά πιστεύομεν δτι δχι μό¬ νον άπόσπασις ύπαλλήλωνδέν θά γίνη άλλά καί νέοι θά το- ποθετηθοθν πρός συμπλήρω¬ σιν των κενών. Ή κυβέρνησις άλλωστε, επιδεικνύει τόσον ενδιαφέρον καί διά την κα¬ νονικήν λειτουργίαν των δη- μοσίων ύπηρεσιών καί διά την βελτίωσιν των δρων ερ¬ γασίας των ύπαλλήλων τού Κράτους. Η Νεάπολις. Πέρυσιν οί Νεαπολΐται, άν- δρες καί γυναΐκες, είργάσθη- σαν διά την κοπήν καί μετα¬ φοράν σκύρων, πρός σκυρό- στρωσιν τής πλατείας τής ώ- δ,τι κοί άποφασίζουν τό έκτελοΰν. οί Σητεια- Άλλωστε ραίας κωμοπόλεως. Τώρα, ήρχισεν άπό ημερών καί ή ά- σφαλτόστρωσις τής πλατείας, θά επακολουθήση δέ άμέσως ή κατασκευή των πεζοδρομί ών. Έπίσης, οί μαθηταί τοθ Γυμνασίου, εφύτευσαν όλον τόν έξωθι τοθ σχολείου των χώρον μέ άνθη καί δένδρα, των οποίων τό πότισμα καΐ την περιποίησιν έν γένει α¬ νέλαβε τό σώμα Όδηγών, έκ παραλλήλου δέ οί κρατούμε¬ νοι των φυλακών έργάζονται διά την δημιουργίαν νέου κή- που είς τόν έμπροσθεν των φυλακών χώρον. "Ετσι ή Νεά¬ πολις, χάρις είς τό κοινοτικόν Συμβούλιον καί τούς φιλοπρο- όδους κατοίκους της, έξωραΐ- ζεται, συγχρονίζεται άποκτά δψιν καλαίσθητον καί άπο- βαίνει τό καλύτερον κέντρον παραθερισμοϋ. σήμερον,έχουν καί την ένίσχυ σι τόσον τοθ Κράτους,δσον καί τοθ έπαρχιακοθ ταμείου όδο- τιοιΐας. Άλλά αί πρόοδοι των Σητειακών <*έν περιορίζονται δηλώνονται ώς πρός τα όδι- κά έργα ειδικώς- έκτείνονται παντοθ. Είς την γεωργίαν, είς την συνεταιριστικήν κίνησιν, είς άλλα έργα πολιτισμοΰ.ΚαΙ είς ενα τομέα μόνον. Δέν έκ-' θά συνεχίσωμεν καί αύριον.
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Αϋρι
  όν ωρα 10 μ. μ. τό άριστούργημα
  «Οί δύο μικρούλες». Μέ την Λίλ
  Νταγκοβέρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό άριστούργημα: ή «Δραπέ-
  της», μέ την Σίλβια Σίδνεϋ.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΥΛΙΚΑΣ
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Ωρα 10 μ. μ.
  Πρώτη μεγάλη πρεμιέ
  ρα τής θερινής περιόδου.
  "Οπως ο χειμερινός
  Πουλακάκη σάς παρου-
  σίασε τίςΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  χά δύο όνόματα Φανφάν
  καί Κλωντινέ, έτσι καί
  αύριον ό Θερινός Πουλα¬
  κάκη θά σάς παρουσιάση
  τό έργον:
  ΟΙ ΔΥΟ
  ΜΙΚΡΟΥΛΕΣ
  Μέ την
  Ίρέν
  Μπάμπα
  καί την
  Ποΰ μέ την άνείποτη
  ίσττρία των θά συγκινή-
  σουν όλους τούς φΐλους
  τού κινηματογράφου, γυ-
  ναΐκες καί άνδρες μι-
  κρούς καί μεγάλους.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Λιλ Ντάγκοβερ
  Κάρλ Σέμπεκ
  καί δύο νεαρά άστέρια:
  Σαβίνη Πέτερς
  Γκεραντίνη Κάτ.
  |ΒΜΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒααΒΒΒΒΒΙΚ|
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, ΑΙδηψόν,Βο-
  λον,' ®ϊοσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ Ι λ Ι Ι Α Ι 11 Π
  ΘΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Η στπ-λΓϊ τοΰ
  397βν
  "Ενα πρόχειρο φόρεμα
  είναι πάντοτε άπαραίτητο.
  *********
  *****
  »Τό μέτωπό της είνε άκόμη
  ύπερήψανο καί τα φρύδια της
  δέν εχουν χαμηλώστι τό αύτο-
  κρατορικό τθυς τόξο. Τα δά·
  κρυα εχουν κοκκινίση τα βλέ-
  φαρά της, τα δάκρυα εχουν
  πρηξη τα μάτια της. Τό βλέμ-
  μα της έχει χάσ[) την άκτινο-
  βολία τού· είνε άτενές. Τό γα-
  λάζιο των ματιών τής δέν ά-
  στράφτει πιά, δέν χαϊδεύει ε-1
  χει μιά γυαλάδα παγερή. Ή
  ώραΐα γρυπή γραμμή τής μύ·
  της έχει καταντήση, σάν Ε,έααρ-
  κο, ξηρό καί σκληρό κόκκαλο.
  Θαρρεΐς καί ή άγωνία 2χει
  πετρώση τα πτερύγια τής μύ-
  της πού έπάλλοντο άπά νεό-
  τητα».
  Στίς £νδεκα τή νύχτα, ό
  Έμπέρ, ό πιό αΰθάδης άπό δ-
  λα τα μέλη τής Κομμούνας,
  κατέφθασε στό διαμέρισμα τής
  Μαρίας— Άντουανέττας καί
  τής πριγκηπίσσης Έλισάβετ,
  αί οποίαι χωρίς νά ύποψιά-
  ζωνται τίποτε, εΐχαν πρό
  πολλοϋ πλαγιάστ). Έκεΐ ό
  Έμπέρ έκτελοΰσε μέχρι κατα·
  χρήσεως μιά διαταγή τής Κομ¬
  μούνας νά έρευνα «κατα διά-
  κρισιν» τα διαμερίσματα καί
  τα πρόσωπα. "Εως τίς τέσσε-
  ρες τό πρωΐ ό Έμπέρ καί
  οί άνθρωποί τού εψαχναν δω-
  μάτια, ροθχα,επιπλα καί συρ
  τάρια. Άλλά τό άποτέλεσμα
  των έρευνών αυτών ήταν έκ-
  νευριστικώς άσήμαντο: βρήκαν
  έναν χαρτοφύλακα άπό κόκ-
  κινο δέρμα μέ μερικές διευθύν
  σεις χωρΐς σημασία, έ"να μο-
  λύβι, ένα κομμάτι κερΐ γιά
  σφράγισμα, δυό μινιατοθρες
  καί άλλα ένθύμια, ε"να παληό
  καπέλλο τοΰ Λουδοβίκου 16ου.
  Οί έ'ρευνες έπανελήφθησαν,
  άλλά πάντα ήσαν άκαρπες.
  Ή Μαρία—Άντουανέττα ή ό-
  ποία γιά νά μην εκθέση άνώ-
  φελα τούς φΐλους καί συνενό-
  χους της έξακολουθοθσε σ'
  δλο τό διάστημα τής έπανα-
  στάσεως νά καΐη άμέσως κάθε
  έγγραφον ή σημεΐωμα, δέν
  παρέσχεν οϋτε αυτή τή φορά
  την παραμικρή άφορμή πού
  νά μποροϋσε νά στηρΐξη κα-
  τηγορία εναντίον της.
  Έξωργισμένη γιατί δέν μπο
  ροϋσε ποτέ νά βρή στοιχεΐα
  ένοχής' είς βάρος τής άλύγι-
  στής αυτής γυναίκας, καί πε¬
  πεισμένη συγχρόνως δτι ή φυ·
  λακισμένη δέν έσκόπευε νά
  παραιτηθή των άνεξιχνιάστων
  προσπαθειών της, ή Κομμούνα
  απεφάσισε νά την χτυπήση έ¬
  κεΐ δπου ήταν πιό εύαίσθητη,
  στό μητρικό της φίλτρο. Αυτή
  τή φορά τό χτύπημα έφθασεν
  'ίσια στήν καρδιά.
  Την 1 Ιουλίου, λίγες ήμέ
  ρες μετά την άνακάλυψι τής
  συνωμοσίας, ή Έπιτροπή Κοι
  νής Σωτηρίας απεφάσισεν, έν
  ονόματι τής Κομμούνας, δτι ό
  δελφϊνος θά έχωριζόταν άπό
  την μητέρα τού καί θά μετε
  φέρετο στό άσφαλέστερο δω
  μάτιο τού πύργου, δπου θά
  έφρουρεΐτο κατά τρόπον ώστε
  νά είνε άδύνατη ή έπικοινωνία
  μάννας καί παιδιοθ.
  (συνεχίζεται)
  ♦..................'
  Ό 6δοντΙ«τρο{ ■
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης ;
  Ιναντι "Αγ. Τίτου Ι
  'ΕκπαιδευθεΙς είς ΠαρισΙ- Ι
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ ■
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ *
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- .
  ταΐαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. ·
  'Επίσης όΒοντοστοιχΙας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετώλ ■
  λων—κορώνες έκ πορσελά· ·
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώουνος των στρεβλσουθν ό· .
  δόντων είς την κανονικήν αθ- ■
  των θέσιν. ι
  Τηλέφωνον 6—91. .
  Ο ΠΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΣ ■

  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανίο είς ■
  τα νοσήματα τοθ στομαχου :
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται ·
  τούς πάσχοντος έκ τού τΐετιτι- ■
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείω ||
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς .
  Καμάρες. ■
  νευ
  θεραττεΐα αΐμορροΐδων α- ■
  ιυ εγχειρίσεως δι' ένίσεων. ■
  'Λριθμ. τηλ. 7—92 Ι
  "Ενα ττρόχΕΐρο φόρεμα είνε ά¬
  παραίτητο γιά την γκαρνταρόμ-
  τια κάθε γυναίκας. Τής προσφέ-
  ρει άνεκτίμητες ϋπηρεσίες. Τό
  φορεΐ πάντοτε μ' εύχαρίστησι διό¬
  τι είνε βεβαία δτι θά είνε παν-
  τοτε είς την θέσιν τού καί δτι
  δέν θά είνε οΰτε πολύ άμπιγιέ
  οΰτε πολύ μέτριο.
  "Ενα πρόχειρο φόρεμα είνε έ·
  λάχιστα «φιλόδοξο». Είνε λοιπόν
  πάντοτε σεμνό πράγμα πού δέν
  σημαίνει δτι πρέπει νά εΤνε χυ-
  δαΐο. Άλλά αντιθέτως, διά νά
  είνε τέλειο, χρειάζεται είς την
  άπλότητά τού, μΐα άτομικότης,
  μία ώραία μελετημένη κούπ ή
  μΐα πρωτότυπη λεπτομέρεια, άλ¬
  λά μιά μόνη.
  Τί ΰφάσματα νά χρησιμοποιή-
  σετε γιά τα φορεματάκια αιότά;
  Ύφάσματα μέτρια χωρίς μεγάλες
  άπαιτήσεις Ή έκλογή των άπαι-
  τεΐ έμπειρία. Είνε άττλά άλλά
  μέ λεπτό γοθστο, μέτρια άλλά
  περιζήτητα. Τα ΰφάσματα αύτά
  είνε έλα,φρά λαινάί, μονόχρωμα
  ή μέ λεπτές ραβδώσεις. Είνε
  συρά μέ πουά, σαντούγκ, κρέπ
  μάτ, μονόχρωμα ή έμπριμέ, άλλά
  ποτέ μέ μεγάλα μοτιφ. Πάντο¬
  τε μέ μικρά σχέδια.
  Γιά τα πρακτικά αύτά φορέ·
  ματα άπαιτοΰνται χρώματα φω·
  τεινά, ζωηοά ή παστέλ. Γενικώς
  δμως όποιοδήποτε χοώμα μπο-
  ρεΐ νά προτιμηθη αναλόγως τής
  χροιάς τοΰ δέρματος καί τού γού-
  στου τής κατόχου. Άποφύγετε
  μόνον τίς σκοτεινές άποχρώσεις
  Ιδίως διά τό καλοκαΐρι.
  Ποία ώρα μπορεϊ νά φορεθί)
  ενα πρόχειρο φόρεμα; Καμμιά
  ειδικώς καί δλες άδιακρίτως Δη-
  λαδή θά έμφανισθήτε μ' αύτό τό
  πρωΐ, είς τό γραφεϊο, είς τό
  σπίτι ή είς τόν περίπατο, καθώς
  έπΐσης καί τό άπόγευμα. Είνε έξ
  ίσου εύπρόσδεκτο διά ενα τσάϊ
  χωρίς διατυπώσεις στό σπ'τι μιάς
  στενής σας φίλης ή τό ίδικό σας.
  ΕΤνε έπίσης τελείως είς την θέσιν
  τού είς ίνα άνεπΐσημον γεΰμα με-
  ταξΰ καλών φίλων. Δηλαδή_ τό
  πρόχειρο φόρεμα Ιχει παντοΰ τΐέ-
  ρασι καί εΤνε τέλειο γιά κάθε
  ώρα καί κάθε περίστασι.
  ή Ντιστεγκέ
  ~
  ■ΒΒ«·ΒΒΒαη«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοϋ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των Δικαστήριον.
  Είς τό Πρατήριον ΰπάρχει διαρκής έκθεσις των
  είδών ύφαντηρΐου τοθ ίδρύματος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  Έπίσης δλα τα ειδή οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΑΣ
  Είς τοΰ Ιωάννου Μαλαγαρδή
  Κατάστημα Άραστά.
  % Μετ* ολίγον
  *
  * είς την
  * -
  «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ*
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Η
  Μία έρωτική ίστορΐα
  στήν ΊαπωνΙα, γεματη
  πλοκήν, αίσθηματισμό,
  άγάπη.
  Η
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  στουργήματα τού γνω-
  στοΰ συγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  Η
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *___
  *
  *
  * δέν έχει απλώς τό
  * ενδιαφέρον των συνή- *
  * θων άναγνωσμάτων, εί- *
  * νέ ίστορΐα ζωντανή πού *
  !Π συναρπάζει κυριολεκτι- ^
  * κώς τόν άναγνώστην, *
  * δπως έξελίσσεται είς *
  * τάς όνειρώδεις ακτάς *
  2 τής χώρας των χρυσαν ||
  ^ θέμων την όποιαν αίμα- *
  * τώνει σήμερον ή μέγα- *
  * λυτέρα πολεμική τρα- *,
  ϊ γωδία.
  * #
  * *
  ******** *********
  ****** ******
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοθχος τής Ιατρικής
  ΌδοντΙατρος
  Δέχεται έν τφ "Ιατρείω τού
  καρά τόν "Αγιον Μηναν καθ1
  έκαστην:
  9-12 κσΐ 4-7
  Ρ"
  ■ΒΒΒΒΙ
  ♦...................♦
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Πριν ά·γοράσετε ραδιόφωνον
  ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόφωνα:
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ"
  ■«!
  Μέ την παγκοσμίου φή-
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ
  σάς έγγυαται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  Έκθεσις όλων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφείω:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμής.
  Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον όταν άγοράσε-
  Ι»..
  τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΐΟΤΟΚ. θά μείνετε ίκανβποιημένοι άπό πά¬
  σης απόψεως.
  ■ ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒαΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  ΤΩ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ
  τής ημέρας.
  πού κατακτα άλματω-
  δώς την κατανάλωσι.
  πού δέν άνταλλάσσεται
  μέ κανένα άλλο.
  πού κυκλοφορεΐ κατα¬
  πληκτικώς, διότι ύπερέχει, διότι κατακτα καί γοητεύει καί
  ένθουσιάζει κάθε νέον καπνιστήν.
  Ι00Ο3Ι
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Ηλίας
  Ζωγραφάκης κτηματίας καί ή
  δνίς Μαρίκα Τζωρακολευθίράκη
  έκ Δαφνων, £δωσαν αμοιβαίαν
  υπόσχεσιν γάμου.
  ΓΑΜΟΙ. — Την παρελθούσαν
  Κυριακήν 5 τρέχοντος ό Μενέλαος
  Λύτινας καί ή Μαρία Μακαυδάκι
  ετέλεσαν τούς γάμους των στό
  μαγευτικό Φόδελε. Παράνυμφος
  παρέστη ή κ. Γεωργίου Βαρ-
  καράκη καθηγητού. Τοίς ευχό¬
  μεθα κάθε ευτυχίαν.
  Φ.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Χ. Τσιτό-
  πουλος εβάπτισεν είς τό οροπέ¬
  διον Νίδας τό θυγάτοιον τοθ
  Γεωργίου Κουτεντάκτ, ή Κλαρω-
  τζάνη ονομάσας αιότό Διονυσίαν.
  Επηκολούθησε γλέντι πολυήμε¬
  ρον.
  —Ό κ. Μιχ. Φιλιππάκης έβάπτι·
  σεν είς Άνώγεια Μυλοποτάμου
  τό άγοράκι τοϋ κ. Χαραλάμπους
  Χαιρέτη ονομάσας αύτό Σοφο·
  κλήν. Νά τοίς ζήσουν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-θερμώς ευ¬
  χαριστούμεν πάντας τούς δττωσ·
  δήποτε μετασχόντας είς τό πέν-
  θος μας επί τη σκληρ§ άπωλεία
  της λατρευτης μας συζύγου καί
  μητρός Μαργαρώς Κορμανοΰ.
  Οικογένειαι:
  Εύατρατίου καί Άλεξάνδρβυ
  Κορμανοΰ.
  Γόρω στήν πόλι.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμός Α¬
  θηνών Ιδωκε προχθές τάς πρώ¬
  τας έκτελέσεις ^τοΰ Κρητικού
  συγκροτήματος.
  —Ή λύρα καί τό λαγοΰτο υ¬
  πό διεύθυνσιν πεπειραυένου Κρη¬
  τικού μουσικοΰ έκράτησε την
  προσοχήν τού άκροατηρίου.
  — "Ηρχισε δέ καί τ ό ραδιό¬
  φωνον νά συγκεντρώντ) τό ενδια¬
  φέρον δλων των φίλών τής Κρη·
  τικής μουσικής πού δέν είναι βε¬
  βαία. . οϋτε πολλοί, οΰτε ολίγοι!
  —Ή νυκτερινή ψυχρίτσα ήρχι¬
  σεν όπωσδήποτε νά ύποχωρη.
  —Κατόπιν τούτου οί ξενΰκτη·
  δες έπληθύνθησαν καί γενικώς
  τό νυκτερινό ύπαίθριο κουβεν-
  τολόϊ απέκτησε πολλούς μύστας.
  —Οίτινες καί παρατείνουν την
  διαμονήν είς τό ύπαιθρον πέραν
  των μεταμεσονυκτιον ώρών.
  — Καί είς άλλην στήλην γρά·
  φομεν διά την έκδρομήν των 'Ε-
  παγγελματιών μας είς "Αγιον
  Νικόλαον καί Νεάπολιν.
  —Ή έκδρομή αυτή όμολογου-
  μένως αποτελεί μίαν ωραίαν
  6μπνευσιν δχι μόνον άπό φιλοτου-
  ριστικής καί κοινωνικής απόψε¬
  ως άλλά καί καθαρώς έπαγγελ·
  ματικής.
  —"Ωστε νά τΰχη κάθε υπο¬
  στηρίξεως, νά συγκεντρώνη δέ
  άπό τούδε τάς καλυτέρας πράγμα
  τι των προβλέψεων διά την επι¬
  τυχίαν της.
  —Ή πλεύρισις των ατμοπλοί¬
  ου ή όποία θά πραγματοποιη¬
  θή -προσεχώς.
  —Αποτελεί δντως ζήτημα πο-
  λιτισμοϋ άλλά καί ευρυτέρας
  σκοπιμότητος διά τα λιμενικά
  μας έργα.
  —Διά τα δποΐα τόσα έδαπάνη-
  σε καί δαπανςϊ τό Ηράκλειον.
  —'Εννοεΐται δτι έκ των προ·
  τευόντων σχετικώς ζητημάτων
  είνε ή άποζημίωσις των λεμβού-
  χων.
  — Οί διεθνολόγοι στίς... καλές
  τους χθές.
  —Καί τουτο φυσικά λόγφ των
  διεθνών γεγονότων τα όποία ε¬
  πήραν άφ' έαυτών πάλιν πολεμι¬
  κήν δψιν.
  —Άλλά θά γίνη πόλεμος; Ι¬
  δού κάτι πού χωρίς ν' άποκρούη
  τάς τΐιθανότητας ενός πολέμου
  τού μέλλοντος δέν Μπαυσε νά εΤ-
  νέ ττρόβλημα διά την στιγμήν αύ
  την.
  —Σήμερον θά έκστρατεύσουν
  πολλοί διά την λαϊκήν αγοράν.
  —Ή όποία παρουσιάζει συνή·
  θως αυτήν ,τήν εποχήν ποικιλίαν
  είδών καί εύθηνίαν συναλλαγών
  δχι εύκαταφρόνητον.
  —Διακανονίζουοα Μτσι μέ τόν
  καλύτερον τρόποντό οίκονομολο-
  γικόν ζήτημα τής ημέρας.
  — Είς τού Πουλακάκη εσυνεχί¬
  σθη καί χθές μέ κοσμοσυγκεν-
  τρωσιν ή προβολή τού φίλμ: «Ά·
  γνωστη».
  —Αυριον είς τό ίδιον κινημα·
  τοθέατρον προβάλλεται τό άρι-
  στοτεχνικόνφίλμ οί «Δύο ΜικροΟ-
  λες» μέ τίς μικρές στάρ Σαβίνη
  Πέτερς καί Γκεραντίνη Κάντ
  πού θά καταπλήξουν μέ τό ψυ·
  χολογημένο παΐξιμό τους.
  * Ρέπορτΐρ
  ΚΙΜΟΚ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ
  ΕΙοικευθβίς επί έπταβτί-
  «ν ίίς τα παθολογικά νο·
  οηματα έν Παρισίοις χαΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς -πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδος
  Άμαλθείας {Ίΐάροδος δδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 η. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 β. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬
  ξεως φέρον άριθμ. 48.737)48.750
  άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ.
  Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον
  Πατσίδες.
  Παρακαλεΐται ό εδρών νά τό
  παραδώση εΓς τόν δικαιοθχον κα·
  τοικοθντα είς Σκαλάνι καί άμει·
  φθήσιται.
  11 '*
  ρβ.
  ^•ΐν στήλην
  κορομί|ντβ·Σ
  ε«ας ίϊς Αγ»
  ίΰκολιν
  αυτή όμολον»
  μίαν ώρ
  νόν ά*ό ·»λοτ»
  νωνικίκ σ»ί*ί
  Ινρώς ί
  ύχη κόβί Ο»
  ρς ρ
  ών διά φ ίτ-
  των άτμοΐλ»
  «ρανματσΜ»
  ως ζήτημα»
  καΐ ιύρη
  τα λιμενκβ
  τόσα
  Ηράκλειον
  • ι ίκ των
  των
  λόγφ.'»
  ν χά
  ,όλιν
  «ήν
  , οικονομ"*"
  3,3
  8
  ι»
  13
  μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  320ον
  Αύτός δμως δέ ν έπσυεν ύπογραφόμενοο' « ό
  συνταγματάρχης βσρών Πομμερσύ», οσάκις παρου-
  σιάζετο περίστασις.
  "Εν μόνον εΐχε παλαιύν ένδυμα κυανοθν, καί
  ουδέποτε εξήρχετο άν δέν έδενε έπ' αύτοθ την ται¬
  νίαν τοθ ώς ταξΐαρχος τής Λεγεώνος. Μίαν των
  ημερών έμήνυσεν είς αυτόν ό εισαγγελεύς, δτι έμελ¬
  λε νά έναχθή ώς φέρων «άθεμΐτως» τό παράσημον
  τουτο- ό Πομμερσύ τότε άπεκρΐθη πικρώς μειδιάσας.
  Αγνοώ τή άληθεία άν έώ δέ
  Έγκυκλοπσ ιδε ία
  νά
  ΑΓ έκείνους
  πλουτϊζουν τάς
  πό Ο θέλουν
  γνώσεις των.
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  Αιγυμναστικαιέπιδείξεις
  δι> δλου~ι των σχολείων Μεσσαράς.
  Γ
  Τό σύστημα αύτό χρησιμοποι-
  εΐται είς την Έλλάδα διά τα φυ-
  Μέ τα μέσον
  τό άλλο τής
  τώρια τοΰ καπνοθ.
  αύτό καθώ; καί μέ
  καλύψεως άπό ψάθαν είτε ξηρά
  Αγνοώ, τη άληθεία, άν έγώ δέν καταλαμβάνω
  πλέον τα γαλλικά, ή σεΐς πλέον δέν τα όμιλεΐτε
  άλλά τό βέβαιον είνε 8τι δέν σδς έννοώ. — Έπειτά
  δ' εξήλθεν, όκτώ ημέρας κατά συνέχειαν, μετά τής
  ταινίας τού. Δέν ετόλμησαν νά τόν ένοχλήσωσι.
  Δΐς ή τρίς, ό επί των στρατιωτικών ύπουργός καί ό
  στρατιωτικάς διοικητής τής νομαρχίας τώ απέστει¬
  λαν έπιγράψαντες· «Πρός τόν κύριον Πομμερσύ . .. . ,____.....Γ..........
  ιλαρχον», άλλ' αύτός άπέπεμψε τάς επιστολάς, ουδέ *«!<* μέγα μέρος την ίονίασιν τής τάς ήνοιξε. Συγχρόνως σχεδόν επραττεν είς την νή- άτμοσφαίρας καί δσον μεγαλειτέ- σον τής Άγίας Ελένης αύτό τουτο καί..... .... ψ ψ κλαδιά καί φύλλα, τής βάσεως των κορμών των νεαρών δένδρων οί γεωργοί μας, χωρΐς νά τό άν- τιλαμβάνωνται, κάμνουν... ήλεκ- τροκαλλιέργειαν! Πώς γίνεται αύ¬ τό; Γνωρίζομεν 8τι τό Ιδαφος έκ- πέμπει ήλεκτροφόρα μόρια μέσφ των ραδιενεργών ουσιών πού πε- ριέχει. Τα μόρια «ύτά προκαλοθν ό Ναπολέων, άποπέμπων τάς πρός αυτόν επιστολάς τοϋ Άγγλου διοικητοϋ τής νήσου έκείνης, ώς άπρεπώς έπιγε γραμμένας «πρός τόν στρατηγόν Βοναπάρτην», Μίαν άλλην ημέραν, απήντησεν ό Πομμερσύ καθ* οδόν τόν είσαγγελέα, πρός δν πλησιάσας, τοθ εί- πεΦ—Κύριε είσαγγελεθ, μ' είνε δρα γε συγχωρημέ- νον νά φέρω επί τοϋ προσώπου μου αυτήν την ούλήν, Ό Πομμερσύ λοιπόν οδτος έ"ζη είς την πολίχνην τής Βερνόης, καθώς είδομεν. "Επί τής αύτοκρατορί- άς είχεν ευρεί καιρόν, μεταξύ δύο πολέμων, νά νυμψευθή την δεσποινίδα Γιλνορμάνδου. Ό γέρων πενθερός, καίτοι δυσηρεστημένος διά την τοιαύτην συγγένειαν, συγκατένευσεν δμως στενάζων καί λέ¬ γων «Τί νά γίνη! καί αί μεγαλείτεραι οικογένειαι ά ναγκάζονται ένίοτε είς τοιαύτας οίκτράςσυγγενείας». Ή κυρία Πομμερσύ, γυνή άλλως τε κατά πάν. τα άξιάγαστος, κατά πάντα σπανία, άξία τοΰ άν- δρός της, απέθανεν έν ετει 1815, αφήσασα έν παι¬ δίον. Τό παιδίον τουτο θά ήτο ή άγαλλίασις τοΰ συνταγματάρχου έν τή μοναξία τού· άλλ' ό πάππος άπήτησεν άμειλίκτως νά έχη αύτός πλησίον τού τόν έγγονόν τού λέγων δτι, εάν δέν τόν άφιναν είς αυ¬ τόν δέν θά τόν καθίστα κληρονόμον τού. Χάριν τοθ συμφέροντας τοθ παιδίου, ό είς τουτο, άλλά, μή δυνάμενος νά έχη τό τέκνον τού, εδόθη δλος είς την αγάπην των ανθέων. Διήρ¬ χετο τόν καιρόν άπέχων άπό πάσης συνωμοσίας, προσδοκών νά ίδη άνοιγόμενον έν χαιρέφυλλον,' ρ μγ ρα είνε αυτή, τόσον γίνεται πε¬ ρισσότερον ϊύεπίφορος είς τόν ή λεκτρισμόν καί τόσον περισσότε¬ ρον τόν άπλώνει, πράγμα που δέν εύνοεϊ καθόλου την καλλιέρ¬ γειαν. Εάν δμως τό Ιδαφος πού έκπέμπει τα ήλεκτροφόρα μόρια σκεπασθη ό ήλεκτρισμός συγκρα- τεΐται καί δέν διασπείρεται είς την ατμόσφαιραν καί έξασκεΐ την ευεργετικήν τού επίδρασιν επί των φυτών. Αυτή είνε έν γενι¬ καίς γραμμαίς συνοπτικώς ή έ- ξήγησις. εθπωσδήποτε αί καί μελέται βυνεχίζονται τάς άποκτηθείσας ήδη γνώσεις δέν θά άργήση ή ήμέρα πού ή καλλιέργεια ενός ταπεινοθ λου- λουϊιοθ τοθ άγροθ θά μεταβληθή ΠΑΑΤΑΝΟΣ Ίούνιος (άνταπο- κριτοθ μας). —Την παρελθούσαν Κυριακήν τα σχολεΐα ΙΙλα- τάνου, Χουστουλιανών, Πλώρας, Άπεσωκάρι 6πό τάς όδηγίας των Διευθυντήν των, εξετέλεσαν τάς κα θιερωμένας γυμναστικάς έπιδείξεις των καί σχολικούς αγώνας. Είς την εύρύχωρον πλατείαν τοθ χωρίου Πλατάνου καταλλή- σχΒτι.!λως διαρρυθμισμένην, άπό τής καί μέ προηγουμένης ημέρας, παρετάχθη σαν τα ανωτέρω σχολεία την ο¬ ρισθείσαν ώραν. Οί γονεΐς, κηδε- μόνες καί οί κάτοικοι των πε- ριχώρων παρηκολούθησαν τάς γυ- τωμένην άπό σύρματα, διακόπτας, λαμπτήρας, πρίζας, άπομονωτή· ρας καί δλον αυτόν τόν έσμόν των άντικειμένων πού πειθαρχοθν καί κατευθύνουν τόν ηλεκτρισμόν. ΤΟ ΟΜΙΛΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟΝ πτωτον ενδιαφέρον. Αί έπιδείξεις έν τω συνόλω τω> καί κατά σειράν εκτελέσεως
  Σουηδικών άσκήσεων, δρόμων,
  άλμάτων, ποικίλων παιδιών, χο-
  ρών εντοπίων, εξετελέσθησαν μετ*
  ακριβείας, ρυθμοΰ καί τάξεως.
  Οί διδάσκαλοι των είρημένων
  ενθυμούμενος τούς καιρούς τής Άουστερλίτσης.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος δέν εΤχε μετά τοθ γαμβροΰ
  τού ούδ' ελαχίστην σχέσιν. Ό συνταγματάρχης ήτο
  πρός αυτόν «ένας ληστής»* αύτός δέ πρός τόν συν¬
  ταγματάρχην «ενας 'παληάνθρωπος». Ούδ' ανέφερεν
  ό κ. Γιλνορμάνδος περί τοθ συνταγματάρχου, έκτός
  δταν ήθελε νά αΐνιχθή την βαρωνίαν τού είρωνικώς.
  Ύπήρχε ρητή συμφωνία, νά μή ζητήση ό Πομμερσύ
  νά ίδη τόν υϊόν τού πώποτε, ουδέ νά ομιλήση μετ'
  αύτοθ, επί ποινή τοϋ νά τόν λάβη άπόβλητον πλέον
  καί άπόκληρον. Πρός τούς Γιλνορμάνδους ό Πομ¬
  μερσύ ήτον ή πανώλης. Ούτοι έννόουν ν' άναθρέψω-
  σι τό παιδίον ώς τοις ήρεσκεν. Ίσως έπταιοεν ό
  συνταγματάρχης νά στέρξη είς τάς συμφωνίας ταύ¬
  τας, άλλά τάς ύπέμενε, νομίζων δτι καλώς επρατ¬
  τεν οΰτω πράττων, ώς θυσιάζων εαυτόν καί μόνον.
  Καί ή μέν κληρονομία τοΰ γέροντος Γιλνορμάν¬
  δου ήτο μικρά, άλλ' ή τής δεσποινίδος Γιλνορμάν,
  τής πρεσβυτέρας έλογίζετο ώς σημαντική. Η θεία
  αυτή, μείνασα άγαμος, ετύγχανε πλουσιωτάτη έκ
  τής μητρός της, καί υπήρχεν ό υιός τής αδελφής της
  ό φυσικός κληρονόμος της. Τό παιδίον, Μάριος όνο-
  ααζόμενον, έγίνωσκε μέν δτι εΤχε πατέρα, άλλ ου¬
  δέν άλλο. Ουδείς ήνοιγε τό στόμα νά τώ άναφέρη
  τι περί τοθ πατρός τού. Άλλ' δμως είς την συνα-
  ναστροφήν οπου τό έφερεν 6 πάππος τού, οί ψιθυ-
  ρισμοί, ήμΐσειαί τίνες λέξεις,τών ομμάτων ριπαί τίνες
  άπεκάλυψάν τι επί τέλους είς τόν νούν τοθ παιδίου
  έννόησεν δτι διέτρεχέ τι, δυσάρεστον δμως, περί τοθ
  πατρός τού καί είς τό πνεθμά τού παρέστη
  ώς αΤσχος καί δνειδος.
  Α'
  Άπό μακροθ , χρόνου οί έφευ-
  ρέται δλου τοθ κόσμου προσπαθοθν
  νά εύρουν τα μέσα μέ τα όποΐα
  θά ήμπορέσουν νά άνακουφίσουν
  τοΰς τυφλούς είς την τραγικήν τύ¬
  χην, την οποίαν τούς έπεφύλαξεν
  ή μοΐρα. Οί περισσότερον τολμη-
  ροί έπροχώρησαν άκόμη περισσό¬
  τερον καί άνεζήτησαν τα έπιστη-
  μονικά μέσα, μέ τα όποΐα θά ήτο
  δυνατόν νά αποδοθή είς τούς τι»·
  φλούς τό φώς καί ή χαρά τής
  ζωής. Μέχρι τής στιγμής, τουλά¬
  χιστον, αί έπαινεταί αύται προσ¬
  πάθειαι παρέμειναν ώς άπλή θεω-
  ρία μόνον καί δέν εισήλθον είς
  νόμον τού. Χάριν τοΰ τήν σφαίραν τής πρακτικής έφαρ·
  πατήρ τού ένέδωσεν' μογής.
  Πρό μιάς είκοσαετίας είς Άγ-
  γλος επιστήμων επεδόθη μετά ζή
  λου είς την αναζήτησιν ενός τρό-
  διά τοΰ όποίου θά κατωρθοθ
  η0υ
  το, χωρίς νά άναβλέψουν οί τυ-
  φλοί, νά μεταβάλλουν είς φωτει-
  νάς έντυπώσεις τα διά τής άκρο-
  άσεως συναισθήματά των. Αί 1·
  ρευναί τού κατέληξαν είς άποτέ-
  λεσμα καί επί τή βάσει αύτοθ κα-
  τεσκεύασεν ϊνχ μηχάνημα, τό ο¬
  ποίον απεκάλεσαν «έπτόφωνον».
  Τό μηχάνημα αύτό έβασίζετο είς
  την διακύμανσιν τής ήλεκτρικής
  άντιστάαεως, την οποίαν δοκιμά·
  ζει τό σελήνιον 6ηό την επίδρα¬
  σιν τοθ φωτός.
  Μετά τίνα Ιτη είς άλλος σοφός
  Άμερικανός καθηγητής τού πανε¬
  πιστημίου τής Γιόβας, κατεσκεύα-
  σενέον μηχάνημα, τό οποίον ώ·
  νόμασε «φωνοπτικάν» καί τό ο¬
  ποίον εστηρίζετο επί τής Ζδίας
  βάσεως τοθ προηγουμένου. Τό φω
  νοπτικόν ήτο Ιν εΓδος τηλεφώ-
  νού.
  Δυστυχώς δμως, εάν ή %&ωρίχ
  καί διά τα δύο ανωτέρω μηχανή-
  ματα ήτο επιστημονικώς δρθή, ή
  πρακτική των χρ1οις απεδείχθη
  άνίκανος νά λύση τα πρόβλημα,
  τα οποίον οί έφευρέται είχον θέ¬
  ση. Απεδείχθη δτι καί μέ τό Ι¬
  να καί μέ τό άλλο έκ των δύο
  αυτών μηχανημάτων οί τυφλοί
  δέν Ικέρδιζαν τίποτε απολύτως.
  (συνεχίζεται)
  —Τό ναυτεργατικόν ζήτημα.
  Πληροφορούμεθα ότι τό προ·
  κληθέν έκ τοΰ παροπλισμοΰ ωρι¬
  σμένων άκτοπλοΐκών σκαφών ναυ
  εργατικόν ζήτημα θά έπιλυθη
  ■άχιστα διά τής λήψεως των έπι-
  "αλλομένων μέτρων.
  —Δωρεά
  Ό κ. Παναγιώτης Ξενάκης κα¬
  τέθεσεν είς τόν κ. Ταμίαν τού 'Ε-
  νικοΰ Πτωχοκομείου 250 ίραχ.
  είς μνήμην τής θείας τού 'Αργυ-
  ής 'Αρώνη.
  τουτο
  (συνεχίζεται)
  «ΧΙΟΣ»
  ,,,.ν έπεράτωσβ την
  Ανακαινισθέν πλήρως
  δρομβλογιά
  διά Πειραια, Αΐδη-
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν
  Βόλον, Θεσσαλονικην.
  14 μ,λλίων.-Άνεσις-Άσφάλεια.
  ψόν,
  Ταχύτης
  ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·· 5-40
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΛΑΚΗ! ϊ Σ»
  ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τμημο ΆσφαΑειών.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας 'Αγγλι-
  κάς άσφαλιστικας έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπό
  τούς καλυτέρους όρους, τούς κινδύνους μεταφο-
  ρας οιουδήποτε εΐδους έμπορεύματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  επί οίκο-
  κινδύνους
  κινδύνους
  •Αντωνίου Μπετεινάκη
  πελατείαν του_
  δτι
  διαθέτει σοθμες
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ
  ανωτέρα δλων.
  ■_■■■■
  ■■■■■'
  !■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■_Ι
  ■■■■•■■■■•■■■■■■■■■"Γ^ ιΐ'ΐΑΚΙ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νέαι πά
  ών Οφασμάτων
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός
  δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς
  κλονισμοΰ έκ σεισμοΰ. Έπίσης τούς
  έργατικών άτυχημάτων:
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ;
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΕΜΠΑΟΙΕΡΣ ΑΑίΑΜΠΙΑΙΤΪ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ
  'Ασφάλειαι ΖΩΗΣ μέ τούς καλυτέρους συν-
  δυασμούς:
  ΕΤΑΙΡΙΑ:
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  Διά νά είσθε εξησφαλισμένοι
  τιροτιμάτε τίς
  1
  ΠΟΡΤΕΣ
  Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων 8τι είς
  τό πσρά την οδόν ΚαρτεροΟ (Ψαράδικα) κατάστη-
  μά μου, ίδρυσα τμήμα κατασκευάς ρολλών διά πόρ-
  τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλίσας
  πρός τοθτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοθ είδικοθ
  τεχνιτού κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, 8ν προσέλαβον
  είς την επιχείρησιν μου.
  Τό τμήμά μου τοθτο πλουτισθέν διά νέου μη·
  χανήματος καί άρίστων υλικών σάς έγγυάται την
  τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελίαν
  σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καί ευκολίας
  πληρωμάς.
  ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  σχολείων Μενέλαος Παπαγρηγο
  ρίου, Ιωσήφ Κτιστάκης, Παναγ·
  ώτης Περβολαράκης καί Έμμ
  Κτιστάκης απεδείχθη δτι κατέ
  βαλον πάσαν φροντίδα διά τή
  αρτίαν έκγύμνασιν των μικρών
  μαθητών οί όποίοι συγκεντρώ-
  νουν τάς χρυσόίς ελπίδας τής
  κοινωνίας μας. Έπίσης καί ό
  διδάσκαλος Πλώρας κ. Έμμ. Κτι¬
  στάκης μετ' έπιμελεί'ς είχε προ
  παρασ·<ευάσει τούς μαθητάς διά τούς σχολικούς αγώνας, τάς παι διάς, καί τα έθνικά άσματα. Τό γενικώτερον σύστημα τής όμαδικής γυμναστικής έκπαιδεύ σεως έφειλόμενον είς τα υπο δείξεις τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ Δή μοτικών σχολείων Γόρτυνος κ. Τζ Τζαγκιά είνε άξιον παντός έπαίνου. Διαπιστοθται άλλως τε καί έξ αύτοθ καί έξ άλλων μέ τρών τό χαρακτηριστικόν ενδιαφέ¬ ρον τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ πρός την έκπαιδευομένην νεότητα ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι Την προσέχη Παρασκευήν Οην τρέχοντος μηνός θά έ παναληφθί) ή πλειοδοτική δη- μοπρασία διά την ενοικίασιν τοϋ δημοτικοϋ φόρου επί των παραγομένων έν τώ Δήμω "Η¬ ρακλείου καί μέχρι τέλους Σε- πτεμβρίου 1938 συγκομιζομέ- νων προίόντων γής. Οί σχετικοί δροι ενοικιάσεως ευρίσκονται είς την Οικονομι¬ κήν Υπηρεσίαν τοθ Δήμου έν¬ θα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν. Κατά την αυτήν έπίσης ή μέραν θέλει επαναληφθή ή δη- μοπρασία διά την ενοικίασιν ενός οίκίσκου τοθ Δήμου κει¬ μένου είς θέσιν Στόμιον μέ πρώην ένοικιαστήν τόν Νικ. εωργαράκην. "Αμφότεραι αί ώς άνω δημο- πρασίαι θέλουσι διεξαχθή είς τό Δημοτικόν Κστάστημα ε¬ νώπιον τής Δημαρχιακής 'Ε- πιτροπής κατά την ώς άνω η¬ μέραν καΐ ώραν 11—12 π μ. Έν Ηρακλείω τή 7 Ίουνί ου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης —Αί εΐσαγωγιχαί έξετάσεις των μαθητών. Είς τό ΰπουργεΐαν της Παιίεί- «ς έπεκράτησεν ή οκεψις δπως αί έξετάβεις των έφετεινών άποφθί- των τής 6ης τάξεως των δημοτι- κων σχολείων διά την εισαγωγήν των είς την α' τάξιν των έξατα· ξίων γυμνασίων ίιεξαχθοϋν άπό 1η? μέχρι τής 5ης Ίουλίβ». Τ© αύτό χρονικόν διάατημα θά <5ιε- ξαχθοΰν καΐ αί έξετάβεις των ά πό φοίτων της 4ης τάξεως των ίημο- τικών σχολείων δια την εισαγω¬ γήν των είς τα όκταταξια γυμνά· σία καί τα λοιπά σχολεία τής μέ- σης έκπαιίεύσεως. ΔΓ οσοος έκ των μαθητών δέν έπιθυμοΰν νά μετάσχουν των έξετάββων αυτών βά ύπάρξουν καί νέαι έξετάσεις αΐτινες θά διεξαχθοΰν τόν προσέ¬ χη Σεπτέμβριον. Πάντως τόσον τα άποτελεσματα των έξετάσεων τού Ιουλίου όσον καί έκϊίνων αί οποίαι θά διεξαχθοΰν τόν Σε¬ πτέμβριον θά άνακοινωθοΰν μβτά τό πέρας των έξετάαΐων τοΰ Σε- πτζμβρίου, καθ' όσον έ άριθμός των είσακτέων είνε περιωρισμε· νβς. _______ — *Η συναυλία τής Όρχή- στρας Γυμνασίου αρρενων. Είς την αποψινήν συναυλίαν τής Όρχήστρας καΐ Χορωδίας τοΰ Γυμνασίου υπό τόν κ. Χουρ- μβώζιον θά ΐκτελεβθοΰν μεταξύ άλλων έκλεκτών Εργων μία περί· φημος «Οαλασσινη Συμφωνία» δι- ηρημενη είς 4 μέρπ (Ναΐάδες— Χορός των κυμάτων — Τραγοΰδι των Σειρήνων—Φύγη των ΐριτώ- νων), τό «Καρναβάλε ντΐ Βενέ- τσια», «Κρητικές Χορωδίες» δυο τού κ. Χουρμουζίου, μία Φαντα- σία ποιμενική καί άλλα. Δέν ΰ· πάρχει άμφΐβολία ότι ή συρροή τοΰ κοινοΰ θά είνε μεγάλη. —Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις. Τό ϊδρυμα Κοινωνικήν 'Ασφα- λίσεων (£τουρνάρα 28 Αθηναι) δέχεται μέχρι τής 25ης τρ. μηνός αΐτησεις δια την κατάληψιν μιάς θέσεως Πολιτικοΰ Μηχανικού, μι¬ άς θέσεως 'Αρχιτέκτονος καί μιάς θέσεως σχεδιαστού. ΙΓ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ ΤΩΝ 13 ΔΡΑΧ. ΣυγκρΙνατε τό ΝΕΟ σιγαρέττο ΑΦΡΑΤΟ Δραχ. 13 μέ οιονδήποτε άλλο σι¬ γαρέττο τής αυτής τιμής. Θά πεισθήτε δτι δέν ύπάρχει άλλο σιγαρέττο σάν αύτό. Γλυκόπιοτο άβλαβές είς την υγείαν πάντοτε αμετάβλητον. ΤΙΜΑΤΑΙ Μεγάλο 1%-Ιικρό Ντάμες κουτί » Δραχ. » » μιχρο » 13 «.ΤΟ 14 Τ Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΒΒ»ΒΛ·ΒΒ*ΒΒΜΒηΒ9β»ΒΒΜΒΒΒΒΒΒ»ΜΒΒΒΒΜ»99ΒΒ»ΒΒΒΛΒΒ •Μ
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  8 Ίουνίου 1938
  Διατί μετέβη είς Πυρπναΐα
  ό Γάλλος Πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ.
  Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΜΕΤΕΒΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΑΑΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΒΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό πρω
  θυπουργός κ. Νταλαντιέ μετέβη αυτο¬
  προσώπως είς την περιοχήν των Πυρη-
  ναίων.
  Ό Γάλλος πρωθυπουργός προέβη
  είς την διενέργειαν έπιστχμένων άνχκρί-
  σεων διά την εξακρίβωσιν τής εθνικότη¬
  τος των άεροπλάνων των βομβχρδισάν-
  των τελευταίως τάς δύο Γαλλικάς πό¬
  λεις καί την συλλογήν άλλων σχετικών
  στοιχείων. Ό κ. Νταλαντιέ έπεθεώρη»
  οε ταυτοχρόνως καί τάςάντιαεροπορικάς
  έγκαταοτάσεις των συνόρων.
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ.Μποννέ εδέχθη
  χθές τόν πρεσβευτήν τής
  Τουρκίας μετάτοθ όποίου συν¬
  εζήτησεν έκ νέου επί τής όρι-
  στικής ρυθμΐσεως τοθ ζητήμα-
  τος τοθ Σαντζακίου τής Άλε
  ξανδρέττας.
  ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
  ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝίΙΝ
  Χθές νέον σμήνος άεροπλά
  νων προερχομένων έξ ΊσπανΙ
  άς ενεφανίσθη υπεράνω τοθ
  γαλλικοθ έδάφους. Μετά πτή
  | σιν δισρκεΐας 5 λεπτών τής
  ' ώρας τα άεροπλάνα άνεχώρη
  σαν χωρίς νά ρίψουν ουτε
  μίαν βόμβαν επί τοθ γαλλικοϋ
  [ έδάφους. Τα άεροπλάνα έβάλ
  λοντο συνεχώς υπό των μυ-
  δραλλιοβόλων τής άντιαερο-
  πορικής αμύνης των Πυρηναί-
  ων. Έστάθη αδύνατον ν' α¬
  ναγνωρισθή ή ταυτότης των
  άεροπλάνων τα όποΐα πάντως
  άναχωροΰντα κατηυθύνθησαν
  πρός Βαρκελώνην.
  Συνεπεία τής νέας έπιδρο
  μής ήτο ή αύτοπρόσωπος με
  τάβασις τοθ κ. Νταλαντιέ επί
  τόπου διά νά κάμη προσωπι
  κάς άνακρΐσεις.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Την εσπέραν τού προσε¬
  χούς Σαββάτου αναχωρεί διά Πάτρας
  ό πρωθυπουργός κ. Μεταβάς.
  Τόν κ. Μβταξάν θά συνοδεύσουν οί
  ύπουργοί Παιδβίας, Έσωτερικών κα'
  Πολιτικοΰ Γραφείου. Εις Πάτρας < κ. Μεταξάς θά προβή είς την θεμελίω σιν των άνεγερθησομένων έκε>ϊ νέων έκ
  παιδευτηρίων καί των έργων τού Γλαύ-
  κου.
  ΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΑ-ΛΙΝΕΑ
  Είς Γιβραλτάρ κυκλοφορούν
  φήμαι περί αποπείρας εξε¬
  γέρσεως εναντίον τοθ Φράν¬
  κο είς Άνδαλουσίαν. Οί τα-
  ξιδιώται οί προερχόμενοι έκ
  Λά-Λ(νεα δμιλοΰν περί άμέσου
  εκτελέσεως των έξεγερθέντων
  εναντίον τοθ στρατηγοΰ
  Φράνκο. Όπωσδήποτε είνε
  βέβαιον δτι έγιναν πολυάριθ-
  μοί συλλήψεις είς αυτήν την
  περιφέρειαν υπό των έθνι-
  κών. Ή εξέγερσις όφείλεται
  είς άντιπάθειαν πρός τό φα
  σιστικόν καθεστώς καί είς
  δυσφορίαν διά την κυριαρχί
  αν των ξένων επί τής Ίσπα-
  νίας.
  —Σήμερον την πρωΐαν έθνι-
  κά βομβσρδιστικά άεροπλάνα
  έπέδραμον κατά τής Βαλενθί-
  ας. "Ερριψαν 30 βόμβας βά-
  ρους 100 κιλών διά των οποί¬
  ων κατεστράφησαν τελείως
  15 οικίαι, χωρίς δμως θύμα-
  τα.
  —Οί «Τάϊμς» άγγέλλουν
  δτι ή πρότασις τής Αγγλίας
  διά την σύστασιν έπιτροπής
  καί ή προσπαθεία της διά την
  κατάπαυσιν τής άνθρωποσφα-
  γής δέν έτυχε διόλου καλής
  ύποδοχής είς Ρώμην καθώς
  καί είς Βερολίνον καί είς
  ΜποΟργκος. Μόνον είς Βαρ¬
  κελώνην εγένετο δεκτόν τό
  προταθέν υπό τής Άγγλικής
  κυβερνήσεως σχέδιον.
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Είς χθεσινήν συνεδρίασιν ή
  αντιπολίτευσις επετέθη δριμύ
  τατα κατά τής πολιτικής
  Τσάμπερλαιν κσί διά την ά-
  δράνειαν πού επιδεικνύει διά
  την λήψιν αποτελεσματικώς μέ
  τρών καί ιδίως διά την κατά.
  παύσιν των βομβαρδισμών έν
  Ισπανία.
  , —Έκ τοϋ χθεσινοθ βομβαρ
  δισμοΰ τής Καντώνος οί νέ
  κροί άνέρχονται είς 1000 καί
  οί τραυματΐαι είς 2.000.
  —Χθές ό πρεσβευτής τής
  ΓαλλΙας ένΤόκιο προέβη έκ μέ
  ρους τής Κυβερνήσεως τού είς
  παρόμοιον μέ τό Αγγλικόν,
  διάβημα πρόςτόνύπουργόντών
  Έξωτερικώντήςΐαπωνίαςείπών
  είς αυτόν δτι οί βομβαρδισμοί
  έκ μέρους των Ίσπανικών άε
  ροπορικών δυνάμεων τοϋ άμά
  χου πληθυσμοϋ καί άνοχυρώ-
  των πόλεων προκαλοϋν μέγα
  λην δυσαρέσκειαν έν Γαλλία.
  Τα έπιδόματα των έκπαιδευτικών.
  Διασαφηστική ύπουργική έγκύκλιος.
  ΟκΜΕΤΑΞΑΣΘΑΜΕΤΑΒΗ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΑΟΠΊΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Ί
  Μεταξάς θά αναχωρήση διά ΛΙεσολόγ
  γιον την πρωΐαν τής προσεχούς Δευτέ
  ρας. Έν Μεσολογγίω ό κ. Μεταξάς
  θά παραστή είς την τελετήν των άποκα
  λυπτηρίων τού μνημείου των έκεϊ πεσόν
  των
  II
  όλω ν ών.
  ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΟΠΟΥ ΒΑ ΕΚΦΠΗΗΣΗ ΛΟΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοθμας).—Έκ Μβσολογγίουό κ. Με
  ταξάς θά μεταβή τό άπόγευμα τής Δευ·-
  τέρας είς Άγρίνιον όπου θά έκφωνήση
  βαρυαήμαντον πολιτικόν λόγον.
  ΤΟ
  Ο ι. ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΒΕΜΕΑΙΟΣΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας). —Σήμερον την πρωΐαν ε¬
  γένετο ή θεμελίωσις τού γυμναστηρίου
  Νέας Κοκκινιάς καί τοΰ γυμναστηρίου
  τού έθνικοΰ γυμναστικοΰ συλλόγου υπό
  τού ύπουργοΰ Διοικητού πρωτευούσης
  κ. Κοτζιά.
  ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΒΛΗΤΑΣ
  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  χριτού μας).— Είς * τούς παραστάντας
  εις τα έγκαίνια τής Άθλητικής εκθέσε¬
  ως καί συμμετασχόντας είς την άθλητι-
  κήν παρέλασιν άθλητάς των έπαρχιών,
  θά δοθή άπόψε υπό τού Διοικητού τής
  πρωτευούσης επίσημον γεύμα.
  Ο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ^ ΕΙΣ ΧΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Ό ύπουργός των Σιδη.
  ροδρόμων κ. Σπυρίδωνος ανεχώρησε
  οή μερον διά Χϊον προκειμένου νά ρυθ
  μ£ση ωρισμένα συγκοινωνιακά ζη-
  Τό υπουργείον τής Παιδείας άπέ
  στειλεν εγκύκλιον πρός τάς Γεν.
  | Διοικήσεις, Νομαρχίας, έποπτικά
  συμβούλια κλπ., διασαφηνίζουσαν
  τόν αναγκαστικόν νόμον, τόν κα
  Θορίζοντα τάν τρόπον ίπο^ομΐιζ
  είς έκπαιδευτικούς λειτουργοΰς
  έπιδόματος, λόγφ εύδοκίμου παρα-
  μονής είς τόν αυτόν βαθμόν.
  Συμφώνως πρός την εγκύκλιον,
  πρέπει νά συνταχθοθν ίδιαίτεροι
  πίνακες διά φιλολόγους καθηγη¬
  τάς Ιπί βαθμω εισηγητοΰ, φιλολό-
  γους καθηγητάς επί βαθμώ τμη
  ματάρχου α' τάξεως κλπ. ώς έπί-
  σης καί δι' έκαστον βαθμόν δημο-
  διδασκάλων.
  ΟΕ πίνακες ούτοι, περιλαμβά-
  νοντες τα 3)4 τοθ δλου άριθμοθ
  των δικαιουμένων έπιδόματος, θά
  ύποβληθοϋν είς τόν οικείον νομάρ
  χην, ό οποίος θά εκδώση την
  απόφασιν &κονοίτΐζ τοΰ ώς άνω ι-
  πιδόματος είς τα δύο τρίτα των
  έκπαιδευτικών λειτουργών.
  Τα έποπτικά συμβούλια στοι-
  χειώδους έκπαιδεύσεως όφείλουν
  νά γ,ρίνο^ καί προτείνουν πρός
  απονομήν έπιδόματος καί τούς λει-
  τουργούς στοιχειώδους έκπαιδεύ¬
  σεως, οί δποΐοι λαμβάνουν έπίδο-
  μα επί τή βάσει τής άνακοινώ-
  σεως είς τούτους τής χρονολογίας
  τής λήψεως είς τό υπουργείον
  τής πράξεως τοΰ οίκείου συμβου
  λίου, χωρίς νά έχη εκδοθή ή νά
  ϊχη δημοσιευθη^είς την Έφημερί
  δα τής Κυβερνήσεως.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙΝΟΥ
  Δι" έγκυκλΐου τού τό υπουρ¬
  γείον ΟΙκονομικών γνωρίζει
  δτι κατηργήθη άπό 1 Απριλί¬
  ου έ. έ. ό ύφιστάμενος πρό
  σθετος φόρος επί τής κατα¬
  ναλώσεως τοθ οίνου έν φιά-
  λαις, δστις είσεπράττετο διά
  χρήσεως ένσήμων ταινιών.
  Καθορίζεται έν τούτοις δτι αί
  τυχόν πωληθεΐσαι τοιαύται
  ταινίαι καί μή χρησιμοποι-
  ηθεΐσαι δέν δύνανται νά επι
  στραφώσιν πρός λήψιν τής ά-
  ξ(ας των.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Εκοινοποιήθη αρμοδίως έν
  γράφον τοθ νομικοθ συμβουλί
  ου τοθ ύπουργείου Γεωργίας
  διά τοΰ όποίου έκφέρεται ή
  γνώμη δσον άφορδ την άπαλ
  λαγήν άπό των δασμολογι
  κων τελών των υπό των γε-
  ωργικών συνεταιρισμών εισα¬
  γομένων γεωργικών μηχανη-
  μάτων.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τάς έκπαιδευτικάς αρ¬
  χάς τό υπουργείον τής Παι
  δείας γνωρίζει δτι διά δημο
  σιευομένου προσεχώς νόμου
  όρΐζεται ότι τα έποπτικά συμ
  βούλια όφείλουν νά προτεί
  νούν μέχρι τής 15 τρέχ.
  τούς δικαιουμένους πρός με
  τάθεσιν είς Αθήνας, Πει
  ραιδ καί Θεσσαλονίκην δημο
  διδασκάλους. Αί τυχόν γενό
  μεναι μέχρι τούδε πράξεις
  δέον νά άναμορφωθοθν συμ
  φώνως πρός τα ανωτέρω μέ
  ρι τής 15ης Ίουνίου άκολού
  θως δέ νά ύποβληθοϋν πλή
  ρη άποσπάσματα τούτων είς
  τό Κεντρικόν Εποπτικόν Συμ
  βούλιον Στοιχειώδους 'Εκπαι
  δεύσεως.
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  ή προθεσμία τής έξαγωγής
  Έλληνικών προΐόντων είς
  Γερμανίαν παρετάθη μέχρι
  τέλους Αύγούστου. ι
  ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν συ
  νεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον Ηρακλείου ενέκρινε
  την κατακύρωσιν τής δημο
  πρασίας ενοικιάσεως τοΰ φό
  ρου επί των διά ξηρας μετα
  φερομένων εγχωρίων προϊόν
  των είς τόν κ. Γεώργ. Γαλε
  νιανόν άντΓ δραχ. 2 έκατομ
  μυρίων. Έν συνεχεία ένέκρι
  νέ τάς μελέτας έπισκευήο τής
  όδοθ άπό ε^γ. Παρασκευής
  είς Περβόλα καί τής κατα
  σκευής ρεΐθρων καί πεζοδρο-
  μίων είς την λεωφόρον Βασι¬
  λέως Γεωργίου. Τέλος ενέκρι¬
  νε πίστωσιν 30 χιλ. δραχ. διά
  τόν έλαιοχρωματισμόν των θα
  λαμίσκων των δημοτικών θα-
  λασσίων λουτρών. Τό Δημοτι¬
  κόν Συμβούλιον θά συνεχίση
  την συνεδρίασιν τού άπόψε.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ
  Δι" έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον Ή
  ρακλεΐου τό Τελωνείον γνω
  ρίζει δτι κατά τόν λήξαντα
  μήνα εξήχθησαν εντεύθεν τα
  κάτωθι γεωργικά προϊόντα:
  ΚΙτρα έν άλμτι, 30.465 χιλ.,
  σταφίς σουλτανίνα256.156 καί
  έλαιόλαδα 5 510 όκ. Άντι
  στοίχως εισήχθησαν 749.629
  χιλγρ. καθαρά σίτου, 96.057
  όρύζης καί 89.673 σακχάρεως.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΕΙΔΟΝ
  ΔΙ', αποφάσεως τοθ δπουργοθ
  Έθνι κης Οίχονομίας παρατείνεται
  επί τετράμηνον ή προθεσμία περί
  6πο βολής παρά των είσαγωγέων
  είς τούς ίποίους έχορηγήθη παρ'-
  έξουσιοδοτημένης Τραπέζης αυνάλ-
  λαγμα διά την εισαγωγήν έμπο
  ρευμάτων, των φορτωτικών καί ά-
  ποδείξεων τώντελωνεΐακών άρχών
  διά των οποίων θά πιστοποιήται
  ή έντός τοθ μηνός άπό τής παρο-
  χής τοθ συνβλλάγματος είσαγωγή
  των άντιστοίχων έμπορευάτων.~ ,
  ΟΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Δι' αποφάσεως τού κ.υπουρ
  γοθ Έθν. Οίκονομίας ωρίσθη
  τετράμηνος προθεσμία είσα-
  γωγής είς άνάλωσιν άπό τής
  ημέρας τοθ διακανονισμοθ
  τής άξίας των δι' άπαντα .τα
  έμπορεύματα. Έξαιροθνται
  μόνον έκεΐνα διά τα όποΐα
  ύπάρχουν είδικαί προθεσμίαι
  έκτελωνισμοΟ.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Τό σημερινόν πρόγραμμα τοϋ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοθ Αθηνών
  2χει ώς εξής: "Ωρα 7 μ. μ. μετε-
  ωρολογικόν δελτίον, χρηματιστή¬
  ριον. 7.10' δρχήστρα (δίσκοι).
  7.45' διάλεξις περί κοινωνικής
  προνοίας. 8 μουσική δωματίου
  (δίακοι). 8.45' όμιλία διά τάς
  κυρίας, 9 δημοτικό τραγοθδι μέ
  σολίστ την δίδα Φρόσω Κόκκο-
  λα καί τόν κ. "Αλκην ΙΙαπακων
  σταντίνου συνοδεία χορωδίας καί
  λα'ικών όργάνων δπό την διεύθυν
  σιν τοθ κ. ΧαγΐοΟ. 9.30' ειδή
  σεις. 9 45' συναυλία 6πό τής μι
  κράς όρχήστρας Υ. Ρ. Ε. (ποι
  κίλη μουσική). 10.45' είδήσεις.
  11 συνέχεια τής συναυλίας υπό
  τής μικράς έρχήστρας τής Υ.
  Ρ. Ε. 11.30' μουσική χοροθ (δί
  σκοι).
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
  Πρός τάς Τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη πρός εφαρ¬
  μογήν ή ύπουργική απόφα¬
  σις διά τής οποίας άπαγο-
  ρεύεται αύστηρότατα ή έξαγω-
  γή παντός εϊδους χειρογρά-
  φων ή δημοσίων εγγράφων
  καί έντύπων εχόντων Ιστορι¬
  κήν ή ..άλλην επιστημονικήν
  σημασίαν.
  ΧΟΤΖΑ ΕΞΕΦΩΝΗΣΕ
  ΕΠΙΟΕΤΙΜ ΛΟΓΟΝ
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ
  ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΗ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  ΛΘΗ '·*! ΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πρά-
  γας ότι ό πρωθυπουργός κ. Χότζα εξε¬
  φώνησεν έκεΐ λόγον εναντίον των Σου·
  διτών.
  Ό κ. Χότζα κατέκρινε τάς περί αύ·
  τονομίας διαθέσεις των Σουδιτών τονί¬
  σας ότι αύται δυσχεραίνουν περισσότε¬
  ρον την κατάστασιν έφ' όσον ή Πραγα,
  ώς αφήκε νά εννοηθή, είνε άποφααιαμένη
  νά μή τάς δεχθή.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΑΗΑΙ ΣΟΒΙΕΤ;
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατ' άνεπιβεβαιώ-
  τους πληροφορίας μεταξύ Κίνας καί
  Σοβιέτ υπεγράφη μυστική συμφωνίαι.
  Ή συμφωνία αυτή αποβλέπει είς συν-
  τονισμένην τού λοιπού στρατιωτικήν
  καί πολιτικήν συνεργασίαν άπέναντι τής
  Ίαπωνίας.
  ΜΞΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΙΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).,— Έκ των Φιλιππίνων
  νήσων αγγέλλεται ^σήμερον μεγάλη έκ-
  ρηξις ενός έκ των έκεΐ ήφαιστείων. Οί
  κάτοικοι φεύγουν Πανικόβλητοι. Ή Δι¬
  οίκησις των , νήσων έλαβε μέτρα προσ-
  τασίας τού πληθυσμοΰ καί περιορισμού
  τού πανικοΰ των κατοίκων.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΞ ΑΔΕΙΑΣ
  Ο ΑΓΓΑΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). —Σήμερον επέστρεψεν
  έκ τής άνά τό εξωτερικόν αδείας τού
  ό 'Άγγλος έν Αθήναις πρεσβευτής κ.
  Ούατερλόου. Ό 'Άγγλος πρεσβευτής
  αμα τή αφίξει τού επεσκέφθη τόν Βασι-
  λέα καί τόν πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν.
  ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Ο ΦΡΑΝΚΟ
  ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΥΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα¬
  πο κριτού μας).—Κατά νυκτερινάς άνα-
  κοινώβεις έκ Σαλαμάνκας ό στρατηγόν
  Φράνκο είς δηλώσεις τού έπανέλαβε
  την βεβαίωσι,ν ότι τα άεροπλάνα τα βομ
  βαρδίβαντα προχθές Γαλλικάς πόλεις
  είναι κυβερνητικά.
  ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΕΛΕΙΟΤΙΚΩΣ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Κατά τάς έκ τοΰ έξωτε-
  ρικοΰ πληροφορίας ή*Αγγλική μεαολά
  βηοις διά τόν τερματισμόν τοΰ πολέ¬
  μου έν Ισπανία άπέτυχε τελειωτικώς.
  ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΕΤΑΙ
  ΘΕΣΙΣ ΓΕΝ. ΤΡΑΜΜΛΤΕΒΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Διά δημοσιευθέντος άναγ
  καατιχού νόμου ίδρύεται θέσις Γενικοΰ
  Γραμματέως τού Ύπουργείου των Οί-
  κονομικών·