95872

Αριθμός τεύχους

4883

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ϊΒΕτΒΥΗβ ΣϊΐηΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξη μηνός 2
  "Αμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  9
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΜΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑ ΤΗΚ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΟΝ ΣΤΑΦΥΛΟΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «83
  Ήσχοληδημεν πολλάκις
  μέχρι σήμερον μέ τό πρό-
  βλημα τής οργανώσεως τού
  έξαγωγικοΰ μας έμπορίου.
  Καί δέν παρελείψαμεν, οσά¬
  κις εδίδετο εύχαιρία, νά εκ¬
  φέρωμεν τάς έπ' αύτοΰ άντι-
  λήψεις μας καί ν' άγωνισθώ-
  μεν διά την λύσιν τού μεγά-
  λου αυτού προβλήματος. Δι¬
  ότι έπιστεύαμεν πάντοτε καί
  πιστεύομεν καί σήμερον, ότι
  ίσον καί άν αυξηθή ή παρα-
  γωγή μας, όσον καί άν επι¬
  τύχωμεν αύξησιν τού γεωργι-
  κου είσοδήματος, τό κέρδος
  θά είνε ασήμαντον έφόσον
  δέν θά κατορθώσωμεν ν' αύ-
  ξήσωμεν έκ παραλλήλου καί
  άντιστοίχως καί τάς έξαγω-
  γάς των γεωργικών μας προ
  ϊόντων υπό συνθήκας Ικανο¬
  ποιητικάς καί διά τόν παρα¬
  γωγόν καί διά τόν έμπορον
  καί διά την έν γένει εθνικήν
  μας οίκονομίαν. Καί τουτο,
  διότι τα κυριώτερα προΐόν-
  τα μας, έκτός των δημητρια
  κων, καπνός, σταφίς, σταφυ
  λαί, οινοι, χαροΰπι, κίτρα, ά-
  μύγδαλα, ελαια, προορίζον-
  ται κυρίως διά την κατανά¬
  λωσιν τοΰ εξωτερικόν. Ιδι¬
  αιτέρως όλως ομως, μας απη¬
  σχόλησε πάντοτε, τό ζήτημα
  τής έξαγωγής των νωπων
  στχφυλών. Καί άπό τοΰ 1930
  καί εντέυθεν, όπότε έγινεν
  ή πρώτη ώργανωμένη,συστη-
  ματική προσπαθεία κατακτή-
  σεως καί των εύρωπαϊκών ά
  γορών, παρηκολουθήσαμεν
  τό ζήτημα τουτο μέ Ιδιαιτέ¬
  ραν όλως προσοχήν. Διότι
  πιστεύομεν δτι ή αύξησις
  των έξαγωγών των νωπών
  σταφυλών έκτός τοΰ ©τι θά
  άποφέρη άμέσως σημαντικά
  κέρδη, θά βοηθήση σημαγτι
  κά καί είς την λύσιν τού
  σταφιδικοΰ ζητήματος, είς
  την ύπερνίκησιν κάθε κινδυ
  νού σταφιδικής κρίσεως.
  Εύτυχώς, την σπουδαιοτη-
  τα τού ζητήματος αντελή¬
  φθη πλήρως καί ή σημερινή
  κυβέρνησις. Καί άπό τής πρω-
  της ήμέραςΐπού ανέλαβε την
  εξουσίαν, αφιέρωσεν όλην
  την σκέψιν καί δλας τας
  δυνάμεις της εΙ$ την λύσιν
  τοΰ προβλήματος. Άπο τού
  παρελθόντος ήδη έτου; έλα
  βε σειράν μέτρων πρός τό-
  νωσιν τοΰ έξαγωγικοΰ έμπο-
  ρίου των νωπών σταφυλών,
  τόσον είς Ευρώπην όσον καί
  είς Αίγυπτον. Συνηψεν εί-
  δικάς έμπορικάΰ συνθήκας
  μετά των χωρών οπου ε|α-
  γονται ή είμποροΰν να έξα-
  νθοΰν νωπαί σταφυλαί. »με
  ρίμνησε διά την προμήθειαν
  καί διάθεσιν είδικών βαγο-
  νίων καί άτμοπλοίων-ψυ-
  νείων πρός μεταφοράν τού
  προϊόντος καί καθιέρωσε την
  χορήγησιν δώρου είς τους έ-
  ξαγωγείς σταφυλών είς ωρι¬
  σμένας χώρας της Ευρωπης-
  Καί τώρα ως πληροφβρου-
  μεθα έξ Αθηνών, συνεχί¬
  ζουσα την μέριμναν καί το
  ΐΧφέρον τΥ,ς λ«μβ«νε» καί
  αλλα σοβαρά καί τελεσφβρα
  μέτρα. Ούτω, καβιερωνει, κα
  τόπΓν σχετικών ένεργειων
  καί είσηγήοεων τού υπβυρ-
  γβΰ Γενικβΰ Διοικητβυ κ
  Σφακιανάκη την χβρήγηοιν
  έξαγωγικοΰ δώρου και εις
  τούς Κρήτας έξαγωγεϊς βτα
  φυλών είς Αίγυπτον, καβω'
  καί διά τούς ένεργοΰντα
  έξαγωγάς είς όλας έν γένε
  τάς χώρας τής Εύρώπης. -
  ηί πλέον φροντίζει διά την
  διάθεσιν έπαρκών μεταφορι-
  κώνμέσων,άτμοπλοίων καίβα
  νονίων- ψυγείων,διάτήν ταχε
  «ν μεταφοράν τοϋ προϊόντο
  «ΐ£ τάς χώρας της κατανα
  ΆαΆ 'Εχει δέ τουτο ίδν
  «•ιτεραν ϊλως οημασίαν δε
  δομένβ» ίτι ή Βουλγαρία
  διά νά Η*δ συναγωνιοβή
  ακέπτεται νά χρηοιμοποιήση
  |ί ί ταχότβρβν μεταφβρικό-
  μέσον, τό άεροπλάνον, διά
  την μεταφοράν των σταφυ¬
  λών της, είς τάς κατκναλω
  τικας άγοράς τοϋ έξωτερι-
  κοϋ. Καί τέλος, απεφάσισεν
  ή Κυβέρνησις μας, νά ρυθ¬
  μίση τάς έξαγωγάς κατά τοι-
  οϋτον τρόπον, ώστε ν' άπο-
  στέλλωνταικαθ'ήμέραν είς τό
  εξωτερικόν τόσαι ποσότητες
  σταφυλών, όσαι είμποροΰν ν'
  άπορροφηθοΰν άπό την κα¬
  τανάλωσιν διά νά μην άσκή-
  ται συναγωνισμός μεταξύ
  των έξαγωγέων είς βάρος τής
  τιμής τοΰ προϊόντος, καί νά
  μή μένουν άδιάθετοι ποσό¬
  τητες λόγω άθρόων άποστο-
  λων. Ειμπορούμεν λοιπόν
  νά πιστεύωμεν ότι χάρις είς
  τα κυβερνητικά αύτά μέτρα,
  αί έξαγωγαί των στκφυλών
  μας, άπό τής προσεχούς πε·
  ιιόδου θά τονωθοΰν θά ένι-
  ΐχυθοϋν καί θά έπεκταθοΰν
  παντοϋ. "Εχομεν άλλωστε,
  μέγαν σύμμαχον, την ποιο-
  τικήν ύπεροχήν τοΰ προϊον-
  Ύπάρχει άκόμη εύχάρι
  στον όσον καί εύοίωνον γε
  γονός, ή περυσινή προτίμη
  σις των σταφυλών μας είς
  την Αγγλικήν αγοράν, οπου
  έτυχον ένθουσιώδους ύποδο
  χής καί έπραγματοποίησαν
  τιμάς έκτάκτως ίκανοποιητι
  κάς. Καί πιστεύομεν ότι αί
  άγοραί αύται θά είνε καί έ
  φέτος ανοικταί. Καί είνε δι
  πλούν συμφέρον νά στρα
  φώμεν πρός άγοράς όπου τό
  προΐον μας πωλεΐται είς ύψη
  λάς τιμάς, μέ ελεύθερον καί
  ύγιές συνάλλαγμα, μέ τό ό
  ποίον καί ό τόπος μας πλου
  τίζει καί τό εθνικόν μας νό
  μισμα ένισχύεται.
  στά μάτια σας τόν γυναικι-
  σμό τους, έ'χασαν τήθηλύτη·
  τα, αύτό πού σάς τραβδ, πού
  προκαλεϊ την προσοχή καΐ
  ην άγάπη σας, τή ζήλεια
  ών σύζυγον, πού διατηρεΐ
  όν έ'ρωτα καί είτε δέν προ-
  σέχτηκαν ποτέ, δσες ήσαν ά-
  νύπανδρες, είτε έπεριφρονή
  θηκαν άπό τούς άνδρές των
  δσες ήτανε πανδρεμμένες. Έ-
  πειτα πότε έσεϊς οί άνδρες ά-
  σχοληθήκατε στά σοβαρά μέ
  τή γυναΐκα ώς άνθρωπο, μέ
  τούς πόθους της, μέ τούς κα-
  ημούς της, μέ τίς έπιθυμΐες
  ής καί τα άνθρώπινα αίσθή-
  ματά της. Την εϊδατε πάντο¬
  τε είτε ώς σκεθος ήδονής, εί¬
  τε ώς σκλάβα σας, ώς μηχα-
  ή παιδοποιητική, ώς ύπηρέ-
  ρια πού είναι ύποχρεωμένη
  ά φροντίζη όλημερίς καί ό-
  ηνυκτΐς μέ σας καί τα παι¬
  ία σας, μέ τό σπΐτι καί τίς ΰ·
  ποθέσεις σας.
  Κι' όν εϊχατε τούλάχιστο
  ό θάρρος νά στέκεσθε πάν
  α προστάτης τής γυναίκας
  καί νά προκινδυνεύετε σέ κά
  θε στιγμή γιά χάρι της, είτε
  γυναίκα σας είνε έκείνη ποΰ
  σας έμπιστεύεται, είτε φΐλη
  αί νά τής άπαλαΐνετε μ' Μνα
  γλυκό σας λόγο, μ' έ"να τρυ
  φερό σας χάδι την σκληρυμέ-
  η σέ ώρες πόνου καί κακοτυ
  ίας καρδιά της... Άλλά ό
  ήρωίσμός σας εΐνε τόσον έγω
  στικός, πού έκδηλώνεται 8
  αν πρόκειται νά έπιτύχετε
  κάτι έκ τοΟ άσφαλοθς, γιά
  ά άντικατασταθή άπό τή με
  γαλύτερη δειλία μόλις νομΐσε
  τε δτι ύπάρχει καί 6 έλάχιστος
  Η ΕΟΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΟΡΓΙΚΑΙ ΟΡΟΟ1ΟΙ ΤΗΣ
  Πεταχτά
  σημειωματο
  ΚΟΚΕΤΑΡΙΑ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
  Θά συνεχίσωμε τή συζήτη
  σι γύρω άπό τή θεότητα τής
  Μόδας καί τή θρησκεΐα της.
  Τό άπαιτοΰν τα πλήθη των
  πιστών της. Είναι άξίωσις τοΟ
  κόσμου των άναγνωστριών.
  Καί θδταν άταίριαστο νά άρ
  νηθώ. Κι' έπειτα είναι τόσα
  όμαδικά καί εντονα τα πα-
  ράπονα κι' οί διαμαρτυρΐες.
  Άλλά καί τόσο δμοια, σχε-
  δόν ταύτόσημα, ώστε καί ή
  συζήτησι νά γίνη όμαλά καί
  ή άπάντησι νά εΐνε εϋκολη.
  —ψέγετε την προσήλωσι
  τής γυναίκας πρός την Μέγα
  λη θεότητα τής Μόδας, φω-
  νάζουν μ' άγανάκτησι κατα-
  κόκκινα άπ' τό βάψιμο, ώσάν
  αΐματωμένα άπο πόθο, πλή-
  θος χειλάκια. Κατηγορεΐτε
  την κοκεταρία καί τή φιλα-
  ρέσκειά μας. Καί μας καλεΐ-
  τε νά έπιδοθοϋμε καί σ' άλ-
  λα εργα σθβαρώτερα, περισσό
  τερο σύμφωνα πρός την αν¬
  θρωπίνην άξιοπρέπεια. Μά
  πρός θεοθ λοιπόν τί -ρέπει
  νά κάνωμε γιά ναοθε Ικανο-
  ποιημένοι; Γινόμαστε κοκέ-
  τες καί φιλάρεσκες καί μάς
  κατηγορεΐτε, ώς άπονεκρωμέ
  να δντα, χωρΐς ύπόστασι, χω·
  ρίς άξιοπρέπεισ. Μδς λέτε
  ■πίνακες ζωγραφικής καί κοθ-
  κλες, χωρΐς καμμίαν άξΐα, χω-
  ρΐς κανένα προορισμό, έκτός
  ώπό τοΟ νά διεγεΐρωμε τόν
  πόθο τοΟ άνδρσ. Καί (οχυρί
  ζεσθε δτι γι' αύτό τόν λόγο
  μπορεΐ νά πετυχαΐνωμε στόν
  §ρωτα, άποτυχαΐνομε δμως
  στό γάμο καί τή ζωή.
  Κσί Βμως, δσες άπό μδςά
  φήκσν τή φιλαρέσκεια κι' ά
  οχολήθηκαν μέ τό νοικοκυριό
  ά μ' Ινα άξιοπρεπές έπάγ
  γελμσ, πάλι απέτυχον. Ο
  νοικοκυρές σας έμώριζαν κου-
  ζΐνα. ΚοΙ οί άλλες, Ιχασαν
  γιά τα συμφέροντα, γιά την
  «ύπόληψΐ» σας κίνδυνος. Μά
  πήτε μου λοιπόν: Τί θέλε-
  τε άπό μάς γιά νάχωμε
  την άγάπη σας καί την έκτΐ
  μησΐ σας,..
  —ΤΙ θέλομε άπό σδς; Άλ¬
  λά έδώ είνε τό λάθος. Όχι
  τί θέλομεν εμείς. ΤΙ θέλουν
  οί πολλοΐ. Οί έρωτιδεΐς καί
  δονζουανΐσκοι. Γιατί τότε έ-
  σεΐς πέρνετε μόνες σας τή θε
  σι τοΟ θηράματος καί φυσικά,
  θά καταλήξετε θύματα. Έ
  σεϊς πρέπει νά θέλετε κάτι,
  μεγάλο καί σημαντικό. Καί
  νά τό θέλετε άπ' τόν έαυτό
  σας. Πρέπει νά μάθετε καί νά
  πιστέψετε, δτι μεταξύ τοϋ ενός
  δρόμου πού όδηγεΐ στόν κα
  θρέφτη καί τού άλλου πού
  φέρνει στήν κουζίνα καί στό
  πλυσταριό, ύπάρχει καί Μνας
  άλλος τρΐτος: Ό δρόμος τής
  ανθρωπίνης αξιοπρεπείας. Ό
  δρόμος, πού χωρίς νά κατα
  στρέφη τή θηλύτητα, ή τή μη
  τρότητα, ή τή νοικοκυρωσύνη,
  όδηγεΐ ΐσια είς την δημιουρ
  γία τής προσωπικότητος. Καί
  δταν ή γυναΐκα αποκτήση δι
  κή της προσωπικότητα, δική
  της όντότητα, θάχη άναμφι
  σβήτητα καί δλα τ' άλλα προ
  σόντα πού εΐνε άπαραίτητα
  γιά την έπιτυχία. Τότε, δέν
  θδναι γιά τόν άνδρα μιά όδα
  λίσκη ή μιά ύπηρέτρια. Θά
  εΐνε φιλή, σύζυγος, σύντρο
  φός στή ζωή. Θά εΐνε άνθρω
  πος πού θά εμπνέη κι' έμπι
  στοσυνη καί έ'ρωτα καί σεβα
  σμό. Καί θά πάρη μόνη της τή
  θέσι πού τής άξΐζει στή ζωή
  καί στόν έ'ρωτα...
  Μ.—
  κά μέσα...Είπομεν δμως.ΟΙΣη
  τειακοί,εΐναιφιλοπρόοδος δσον
  αί νομοταγής λαός, πού γνω
  ρίζει νά δημιουργή την πρό-
  >δον καί τόν πολιτισμόν τού.
  (αί δταν, πολύ συντομα ώς
  λπίζωμεν, πέσουν τα τείχη
  ού τόν κρατοθν είς άπομό-
  ωσιν καΐ έπικοινωνήση μέ
  ήν άλλην Κρήτην, θά παρου
  ιάση είς δλον τόν κόσμον
  ροόδους καί £ργα πολιτισμοθ
  ού θά κινήσουν δικαίως καΐ
  ήν κατάπληξιν καί τόν θαυ-
  ιασμόν.
  Άπομονωμένοι τελείως οί Ι
  Σητειακοί, εχουν νά έπιδεΐ-1
  ξουν έν τούτοις προόδους που
  θά τάς έζήλευε καί κάθε άλ-
  λο διαμέρισμα. Ή πόλις τής
  Σητείας, νοικοκυρευμένη, κα-
  τακάθαρη, παρουσιάζει μίαν
  θαυμάσιον εξέλιξιν. Τώρα ά-
  ποκτα καί σύγχρονον, ωραί¬
  ον μεγαλοττρεπές οίκημα, δ-
  που θά στεγασθή τό Γυμνάσι-
  όν της. Έλπίζει δέ δτι συντό¬
  μως θά δυνηθή νά κατασκευ-
  άση καί άσφαλή, σύγχρονα
  λιμενικά εργα διά την καλυ-
  τέραν εξυπηρέτησιν τής ναυ-
  τιλιακής κινήσεως καΐ την δι-
  ευκόλυνσιν τού έμπορίου καΐ
  τής παραγωγής. Τό εμπόριον
  άλλωστε τής Σητείας λόγω
  :οϋ γεωργικοθ πλούτου τής
  ίνδοχώρας καί τής σημαν-
  :ικής γεωργικής παραγωγής,
  •ΰρίσκεται είς ευχάριστον,
  ]ν σχέσει πρός την γε¬
  νικήν κρίσιν πού έπικρατεΐ άλ-
  λοϋ, κατάστασιν. "Επειτα ή
  γεωργία είς την Σητείαν εχει
  σημειώσει προόδους έκπλη-
  κτικάς. Κάμποι καί ρεμματιές,
  όροπέδια καΐ βουνοπλαγιές,
  δλα είναι κατάφυτα άπό άμ-
  πέλια, άπό εληές, άπό χιλιών
  ■ίδών όπωροφόρα δένδρα.
  Η σουλτανίνα τής Σητείας,
  σημαντικής ποσότητος, εΐνε
  συγχρόνως έξαιρετικής ποιό
  τητος. Τό ΐδιο δέ καΐ δσον ά
  φορδ τα κρασιά, όνομαστά
  παντοϋ διά τό άρωμα, την
  γεϋσιν, την πυκνότητά των.
  Καί περιζήτητα φυσικά. Τό
  σπουδαιότερον δέ εΐνε δτι οί
  άμπελουργοί τής Σητείας ε¬
  χουν είς μέγιστον βαθμόν
  άνετιτυγμένον τό πνεθμα τής
  άπό κοινοθ δράσεώς καί ένερ
  γείας. Συνεταιρισμένοι δλοι
  είς δύο μεγάλους όργανι·
  σμούς, τό συνεταιρικόν οίνο
  ποιεΐον καί τόν σταφιδικον
  Συνεταιρισμόν. Τό οίνοποιεΐ-
  ον Ιδρύθη πρό τετραετίας
  μόλις. Καΐ δμως Ιχει έξε
  λιχθή είς ίνα άπό τα κα
  λύτβρσ οίνοποιεΐα Κρήτης. "Υ
  ψώνεται νοτιανατολικά τοϋ
  Λιμένος, ώς Ενα λαμπρόν
  δεΐγμα προόδου καΐ πολιτι-
  σμοθ. ΚαΙ παράγει κρασιά ό-
  νομαστά. ΟΙ είοικοί μάλιστα
  έλπίζρυν 6τι μέ τα σταφύλια
  τοΟ περιφήμου ΆγριλοΟ, θά
  κατορθώσουν νά παράγουν
  κρασιά τυποποιημένα, άρωμα
  ικά, έπιτραπέζια, πού θά συ
  αγωνίζωνται καΐ τα καλύτε
  ια ίσπανικά κρασιά. Τό έργο
  στάσιον τοΟ Σταφιδικοΰ συνε-
  ταιρισμοϋ, θαυμασίως ώργα-
  νωμένον, συγκεντρώνει, έπε
  ξεργάζεται, συσκευάζει καί
  πωλεΐ ολόκληρον την παρα
  γωγήν τής σουλτανίνας τής
  Σητείας. Τό συνεταιρικόν πνεό
  μα έθριάμβευσεν πράγματι είς
  τόν τόπον αυτόν. Καί τώρα,
  ίιργανώνονται καί οί έλαιοπα
  ^αγωγοί. Την αρχήν έ'καμαν
  ( κάτοικοι τοΟ Σταυροχωρίου
  πού πρώτοι εσκέφθησαν την ι
  ρυσιν συνεταιρικοϋ έλαιουρ
  γείου μέ την ενίσχυσιν
  τής Άγροτικής Τραπέζης.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι
  συν τώ χρόνφ ή έλαι-
  υργία θά σημειώση ση¬
  μαντικάς προόδους. Ή έλαιο
  παραγωγή τής επαρχίας εΐνε
  σημαντική. Καί ή ποιότης τοΟ
  ΣητειακοΟ ελαίου έξαιρετική.
  Άλλά καί οί άλλοι κλάδοι
  τής Γεωργίας καθώς καΐ τής
  κτηνοτροφίας παρουσιάζουν
  σημαντικήν ανάπτυξιν έν Ση
  τεία κατά τα τελευταία Ιτη.
  Ιδίαή δενδροκαλλιέργεισ, πού
  εύδοκιμεΐ μεγάλως. Καΐ άν
  υπήρχαν δενδρύλλια ή έμβό
  λια—πρός τόν σκοπόν αυτόν
  θά Ιπρεπε νά ίδρυθή αγρο¬
  κήπιον υπό τής Γεωργικής "Υ¬
  πηρεσίας τοϋ νομοθ—θά ήσαν
  σήμερον κατάφυτες οί πλαγι
  γιές άπό φυστικές πού εύδο-
  κιμοϋν καί άποδίδουν έξαιρε-
  τικά, άφοϋ παντοϋ συναντδ
  κανείς άδραμυτιές, ποΰ θά
  μποροθσαν νά έμβολιασθοθν
  καί νά γίνουν φυστικές. Κα
  άλλα όπωροφόραδένδραέχουν
  καλλιεργηθή έπίσης κατά χι
  λιάδας είς τα διάφορα χω
  ριά. Ροδακινιές, βερυκκοκιές
  έσπεριδοειδή, μηλιές καί άπι-
  διές, μπανάνες άρωματικές
  δπως καΐ τής Αίγύπτου καί
  τόσα άλλα πού οί εθχυμο
  δμως καρποί των δέν φθάνου
  είς τούς τόπους τής μέγα
  λης καταναλώσεως διότι δέ
  ύπάρχουν δυστυχώς δρόμο
  καί σύγχρονα συγκοινωνια
  ΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
  Ό Δόν Κιχώτης θά ήτο Ισως δ
  ,αταλληλότερος σήμερον διά νά
  υμβολίση την αξίαν των άνβμο-
  ιύλων. Άλλά τί τα θέλετε; Ή
  ραφικότης τοΟ παρελθόντος εί-
  ε συχνά βαθύτατα νοσταλγική.
  Ιπί παραδείγματι δι* ίνα μθλον
  ών Αθηνών τόν οποίον επήρε ή
  έα πολεοδομική καί οί μοντέρ-
  οι άρχιτεκτονικοί ρυθμοί, γρά-
  ονται τόσα καΐ τόσα.
  Τό γεγονδς θυμίζει καί τούς
  Ηρακλειώτικους άνεμομύλους.Συγ-
  εκριμένως λίγο παρά πέρα άπό
  [ήν ϊξοδο «τοΟ Ααζαρέττου», 6-
  τάρχουν άκόμη τα έρεΕπια ενός
  Ιπό αύτούς. Ο£ παλαιότεροι πού
  ιερνοθν άπ' έκεΐ μέ τό αύτοκί-
  ητο, βρίσκουν την εύκαιρία νά
  :ναπολήσουν την Εστορία τού. Ή
  ποχή πού ό μθλος αύτός έγύριζε
  τό θερινό μελτέμι τα λευκά πτε-
  ?ά τού, ήτο ϊσως μιά έποχή δεμέ-
  ύ} πολύ περισσότερο παρ' δτι Ι-
  ρεπε στδ αρμα τής χιμαίρας, ^ί
  ιημαΕνει ώστόσο; Ό άνεμόμυλος
  κεΐνος μέ τόν μακάριο μυλωνά,
  ίνα τύπο Σάντσου ΙΙάνσα, διέλυε,
  τούς άγεύστους πεΕρας, πού συ-
  έβαινε νά τόν επισκέπτωνται μέ
  :ό σχολικό βιβλίο στό χέρι, 8λους
  ούς δραματισμούς τής νεότητος.
  Ή πραγματικότης τής ζωήί κυρι-
  λεκτικώς έκρέμετο άπό τα χεΕ-
  ,η τού. Άλλά καί ό μθλος καθώς
  γύριζε, μέσα στό σκιόφως τοΟ
  ΙραδυοΟ, έδινε στήν πραγματικότη
  α αυτή μίαν δποβλητική παραί-
  ιθησι: Γιά νά κατατοπισθ^ ό αί-
  ννιος, αμείλικτος κύκλος τής ζω-
  ]ς, μέσα στήν έγκαρτέρησι καΐ
  ήν εύψυχία, τί χρειάζεται; Κά-
  οτε—κάποτε καί 2να θέαμα μό-
  'ον, αύ^ζτρο απλώς καΐ γραφικό
  έσα στήν ώρα καί τή στιγμή.
  Αί νεαι βιομηχανικαί έγκατα-
  τάσεϊς, ή δρμή γενικώτερα τής
  ιηχανικής προόδου, επήρεν δλα
  ά πρωτόγονα μέσα, σάν κάρφη
  ιχύρου. Οί χίμαιρες επέρασαν, διά
  ά Ιλθη Ινας όδοστρωτήρ.Άνέτρε-
  ψε παληά μέσα δπως καί παληές
  ξίες Ίσοπέδωσε τα πάντα. Στά
  ρεΕπια των άνεμομύλων υψώθη-
  αν έργοστάβια. Ή ζωή έπαυσε
  /ά άρκήται μέ τα περιωρισμένα
  αί τα συνήθη. Έκεΐνα τότε τα
  ;θεράπευεν ή όνειροπόλησις. Έ-
  ιω αυτή τώραΐπρεπε, χωρίς όνει-
  ίοπόλησιν, νά δημιουργήση, διά
  ά μή μείνη είς τό περιθώριον
  ;ής παγκοσμιότητος.
  —Έν πάση περιπτώσει δ άνε
  μόμυλος διετηρήθη καί ώς πά-
  ελθόν καί ώς μέσον.
  Ό Ήρακλειώτης πού δΐτενθύ-
  μισε τόσυμπέρασμα αύτό είχεν 6π'
  ψίν τού τό οροπέδιον τοΟ Λασηθι
  υ,δπου οί άνεμόμυλοι δίδουν Εναν
  άπό τούς λαμπροτέρους χαρακτή
  ρας τής τοπικής τού ώμορφιας.
  Αύτό δμως δέν έσήμαινεν δτι τό
  μέλλον των έξησφαλίσθη. Ή πρό-
  οδος πού ίρχεται διαρκώς δέν
  συγκινεΐται
  πους καί
  άπό παλαιούς τρό-
  παλαιά άντικείμε-
  να. "Αλλως τε αύτά ακριβώς
  έρχεται νά
  σταλγία τοΟ
  καταργήση. Ή νο
  άνεμομύλου είνε νο
  σταλγία πλατωνική. Αί σκέψεις
  Ιπαυσαν νά γυρίζουν μέ τα πτερά
  τού. ΓυρΕζουν μέ τούς μοτέρ τοΟ
  άεροπλάνου. Καί τρέχουν επί
  Μέ τόν άνεμόμυλον έθυμήθη
  καν τοΰς Ίσπανούς. Οί άνθρωποι
  λέγουν, κρατοθν στό αΐμα τουι
  τόν θερβαντές: Σκοτώνονται δι
  τούς άνεμομύλους των χιμαιρών!
  Νά τό πιστεύσωμεν; θά τό άπο
  δείξη τό μέλλον. Ώστόσο δ τού
  ρισμός δέν ϊχει κανένα άδικον δ
  ταν δέν έξαιρεΐ τούς άνεμομύλου-
  άπό τα ωραιοτέρα τοπεΐα τής Έλ
  Οί άγροφύλακες.
  Ή απόφασις τοΟ ύπουργεί-
  υ τής Γεωργίας δπως ανατε¬
  θή ό έμβολιασμός καί ή έξη-
  μέρωσις των άγρίων δένδρων
  είς τούς αγροφύλακος, άπέ-
  ιωκεν ήδη τα πρώτα άποτε
  έσματα της. Πολλοί άγροφύ-
  ακες τόσον είς τόν νομόν
  ιας, δσον καί είς τα άλλα
  ααμερίσματα επεδόθησαν μέ
  !ήλον είς τό έργον αύτό. 'Υ-
  [άρχει δέ παράδειγμα άγρο-
  ιύλακος έμβολιάσαντος πλέ-
  ν των τριακοσίων δένδρων
  ατά τό έτος αύτό. Τό γε-
  ονός εΐνε έξαιρετικώς εύ·
  άριστον. Θά ήτο βμως ΐσως
  επιβεβλημένον είς τούς αγρο¬
  φύλακος πού έπιδεικνύουν ιδι¬
  αίτερον ζήλον ώς πρός την
  έξημέρωσιν άγρίων δένδρων,
  ά χορηγήται έ'ν δώρον, εϊτε
  ιπό τοϋ ταμείου Άγροφυλα-
  ής είτε υπό τοϋ Γεωργικοθ
  'αμείου.
  ***
  Η γαλακτοκομΐα.
  Άπό μηνός καί πλέον ευρί¬
  σκεται είς την νήσόν μας, πε·
  ριοδεύσας δλα τα συνεταιρι-
  κά τυροκομεΐα ό είδικός γεω-
  πόνος καί γαλακτοκόμοςκ.Τσι
  τσιμπής, τεχνικάς έπιθεωρητής
  ής Άγροτικής Τραπέζης καί
  ίώσας όδηγίας διά την καλυ-
  έραν οργάνωσιν τής κτηνο-
  τροφΐας καί των συνεταιρι¬
  σμόν καθώς καί διά την κα-
  λυτέραν παρασκευήν τοΟ τυ-
  οθ. "Ετσι έκδηλώνεται καί
  ϊυστηματοποιεΐται ή μέριμνα
  >ιά την τόσον παρημελημένην
  ςτηνοτροφίαν μας. Χαρακτη-
  ιστικόν δέ έν προκειμένφ
  εΐνε δτι ό κ. Τσιτσιμπής, έξε-
  φράσθη είς σχετικήν όμιλΐαν
  ένθουσιωδώς διά την ποιοτι-
  :ήν ύπεροχήν των κρητικών
  υριών, μοναδικών καθ' δλην
  ήν Έλλάδα.
  ***
  Εορταί θέρους.
  Τά φυσιολατρικά σωματεΐα
  τής πρωτευούσης εΐχαν μίαν
  ωραίαν 6"μπνευσιν. Όργανώ-
  ουν εορτήν τοϋ θερισμοθ είς
  την Έλευσΐνα. Τά μέλη εΐκοσι
  σωματεΐων θά λάβουν μέρος
  είς την εορτήν, θά γίνη δέ ά-
  απαράστασις των τελετών
  ής αρχαιότητος πρός τιμήν
  ής Δημητρός καί τής Περσε
  ιόνης. Ώραία ή ίδέα. Άλλά
  έν θά είμποροΰσεν αραγε πά
  ιόμοιαι έορταΙ νά γίνωνται
  αί είς τάς επαρχίας όργα
  ούμεναι άπό τάς έπιτροπάς
  <αί υπηρεσίας ΤουρισμοΟ; Έ ώ τουλάχιστον είς τόν τόπον .ιας, πιστεύομεν δτι θά είμπο οθσαν νά όργανωθοθν κάλ ^.ιστα. Ημείς τουλάχιστον ΐϊχομεν κάμει τοιαύτην πρό ασιν καΐ πέρυσι, ϋποδεικνύ >ντες τότε οργάνωσιν έορτών
  τοϋ τρυγητοθ. Καί έξακολου
  θοθμεν νά έχωμεν την άντΐλη
  ψιν δτι αί έορταί αύται καί θά
  έπετύγχανον καί θά συνέβαλ
  λον τά μέγιστα είς την άνά
  πτυξιν τής τουριστικής κινή
  σεως.
  Μία έκδρομή.
  Την ερχομένην Κυριακήν
  θά πραγματοποιηθή ή έκδρο¬
  μή των έπαγγελματιών καΐ
  βιοτεχνων τής πόλεώς μας
  είς Νεάπολιν καί "Αγιον Νι¬
  κόλαον. Ή έκδρομή δέ αυτή
  προβλέπεται ότι θά σημειώση
  εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ή ά-
  θρόα συμμετοχή συμπολιτών,
  ή γραφική διαδρομή, αί προ¬
  ετοιμασίαι των Νεαπολιτών
  καί Άγιονικολιτών πρός ύπο-
  δοχήν των έκδρομέων, άπο-
  τελοθν εγγύησιν περί τούτου.
  Οσοι θά λάβουν μέρος είς
  την έκδρομήν θά ζήσουν μίαν
  ευχάριστον ημέραν καί θά δι-
  ατηρήσουν αλησμονήτους ά-
  ναμνήσεις.
  λάδος ή άκριβέοτερα τίς φροντι-
  σμένες άπεικονίσεις τους. Είναι
  καΐ αύτοι ίίνας επί πλέον Έλλη-
  νικός τύπος, μέσα είς τάς οίκου-
  μενικάς έξελίξιις.
  ΑΧΝ0ΑΑΙ09
  4
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1-
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ιθμ. μ. τό άριστούργημα
  «ΟΊ δύο μικρούλες». Μέ την Λίλ
  Νταγκοβέρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.—Σήμε¬
  ρον τό γαλλικό £ργο: «Τα δύο
  όρφανά».
  Άπό τοϋ βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΜΙΑ ΤΡλΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΠΕΡ1ΛΗΠΤ1ΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Σχολικόν Ταμείον τής
  Δημοσίας Έμπορικής Σχολής
  Ηρακλείου
  Διακηρύττει
  'Εκτίθησιν είς πρόχειρον φα¬
  νεράν μειοδοτικήν δημοπρασί¬
  αν την κατασκευήν περιτοι-
  χίσεως δαπέδου ένθα άνεγεί-
  ρεται ή Δημοσία Έμπορική
  Σχολή Ηρακλείου.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται την δεκάτην ένάτην Ίου-
  νίου έ. έ. έν "Ηρακλείω καί
  έν τοίς Γραφείοις τής σχο¬
  λής καί ώραν 11—12 π. μ.
  τής δαπάνης προϋπολογισθεΐ·
  σης είς εϊκοσι πέντε χιλιάδας
  δραχμάς 25.000.
  "Απαντα τα σχετικά εϋρην-
  ται κατατεθειμένα έν τοίς
  Γραφείοις τοθ σχολείου οπό¬
  θεν οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ"
  εκάστην εργάσιμον καί ώραν
  11—12 π. μ.
  "Η δαπάνη τής δημοσιεύσε-
  ως τής διακηρύξεως διά τοϋ
  τύπου θά βαρύνη τόν τελευ¬
  ταίον μειοδότην.
  Έν Ηρακλείω τή 6 Ίουνί·
  συ 1938.
  Ό Πρόεδρος τοθ ΣχολικοΟ
  Ταμείοα.
  Ιωάν. Τζοβενής
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Κατατεθείσης μείζονος προσ
  φοράς', έπαναλαβάνεται αύθις
  ή δημοπρασία ενοικιάσεως τού
  ΔημοτικοΟ φόρου επί των με-
  ταφερομένων εγχωρίων προϊ-
  όντων διά ξηρδς.
  Ή » δημοπρασία γενησεται
  την προσέχη Παρασκευήν έν
  τώ Δημοτικώ Καταστήμαη
  καί ενώπιον τής Δημαρχιακής
  Έπιτροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 8η Ίουνί
  ου 1638.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Γ1
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΖΗΤΕΠΆΙ υπάλληλος τελειό-
  φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορικής
  Σχολής υπηρετήσας είς τόν
  Στρατόν διά Κατάστημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη
  (3 καμάρϊς)
  398ον
  Τό δημοτικό συμβούλιο έπε-
  φΰλαξεν είς έαυτό τό δικαίω-
  μα νά τοθ ορίση, έ'ναν παι-
  δαγωγό καί έδιάλεξεν, ασφα¬
  λώς είς αναγνώρισιν τής έπα-
  γρυπνήσεώς τού, τόν Σιμόν
  τόν παπουτσή' αύτός ήταν ό
  πιό πιστός καί ό πιό δοκιμα-
  σμένος άπό τούς «ξεβράκω-
  τους». Οΰτε τό χρήμα ουτε οί
  αΐσθηματολογΐες μποροΰσαν
  νά τόν έπηρεάσουν. Τί άν-
  θρωπος ή'ταν ό Σιμόν; ΟΙ βα-
  σιλόψρονες τόν παρουσιάζουν
  αίσχρόν μεθύστακα καί σκλη¬
  ρόν σαδιστή. Οί άλλοι παρα-
  δέχονται δτι ή'ταν άνθρωπος
  τοθ λαοΟ, άπλός καί άγροΐ-
  κος, άληθινός προλετάριος.
  Άλλά πόσο μΐσος δέν έφα-
  νέρωνεν ή έκλογή τού ώς παι-
  δαγωγοΟ! Γιατί ό άνθρωπος
  αύτός δέν είχεν ασφαλώς δια
  βάστ) ου τε Ενα βιβλΐο στή
  ζωή τουρ δπως δέ άποδεικνύε-
  ται άπό τό μοναδικό γράμμα
  τού πού διεσώθη, δέν εΐχε με
  γάληγνωριμίαούδέ μέτούς πιό
  στοΐχειώδεις κανόνες τής όρ
  θογραφίας. ΤΗταν δμως ίνας
  είλικρινής έπαναστάτης' καί
  τό 1793, τή χρονιά ξτής τρο-
  μοκρατίας, αύτό έφαινόταν
  άρκετό γιά νά θεωρηθή ε"νας
  άνθρωπος ένδεδειγμένος νά
  αναλάβη όποιαδήποτε ύπηρε-
  σία, όποιοδήποτε λειτούργη
  μα. Τό διανοητικό έπίπεδο τής
  έπαναστάσεως κατέβηκεν ά-
  πότομα μέσα σέ έξη μήνες—
  άπό τόν καιρό πού ή έθνοσυ
  νέλευσις έλογάριαζε νά διο
  ρίση παιδαγωγό τού δελφίνου
  τόν Κοντορσέ, τόν έπιφανή
  σοφόν καί συγγραφέα τής
  «Προόδου τοθ ανθρωπίνου
  πνεύματος». Ή διαφορά ήταν
  τρομακτική.
  Τό εμβλημα «ελευθερία, (σό
  της, άδελφωσύνη» ΰπήρχε πάν
  τα. Άλλά οί έννοιες τής ε¬
  λευθερίας καί τής άδελφωσΰ
  νης εΤχαν χάση κάθε άξία
  άπό την ήμέρα πού άρχισε
  νά λειτουργή ή Έπιτροπή'Κοι
  νής Σωτηρίας καί ή άχώριστη
  συντρόφισσά της, ή λαιμητό
  μος.
  Μονάχα ή ίδέα τής (σότη
  τος, δηλαδή τής βιαίας ίσοπε
  δώσεως, έκυριαρχοθσε την τε¬
  λευταία φάσι, την ώμή καί
  ριζοσπαστικήν φάσι τής έπα¬
  ναστάσεως. Μέ την έκλογή
  τού ύποδηματοποιοθ Σιμόν
  ώς παιδαγωγοθ τοθ δελφίνου
  οί ιθύνοντες ώμολογοθσαν δτι
  δέν ήθελον τό παιδί αύτό νά
  γίνη ουτε μορφωμένος όν-
  θρωπος, ουτε ίσχυρός χαρα-
  κτήρ—άλλά ε'να άτομον κα-
  τάλληλο νά ζήση στήν πιό
  χαμηλή καί την πιό άμαθή
  τάξι τής κοινωνίας. "Επρεπε
  νά ξεχάση εντελώς την κατα
  γωγή τού γιά νά μπορέσουν
  ετσι οί άλλοι νά τόν ξεχά
  σουν εύκολώτερα.
  Ή Μαρία-Άντουανέττα δέν
  έφαντάσθη διόλου πώς ή Συμ
  βατική είχεν αποφασίση νά ά-
  ποσπάση τό παιδί της άπό την
  άγκαλιά της, δταν τίς έννη-
  άμιση τό βράδυ, ε"ξη άντιπρό-
  σωποι τής Κομμούνας έχτύπε-
  σαν την έξώπορτα τοθ Τάμπλ.
  "Η μέθοδος των σκληρών αί-
  φνιδιασμών ήταν προσφιλής
  τακτική τοθ 'Εμπέρ. Οί έπι-
  θεωρήσεις τού ποτέ δέν προα
  νηγγέλλοντο.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Μικρά προβλήματα τής έποχής.
  ******
  * Μετ* ολίγον
  * εις την
  * ——————
  ****_^
  ******
  Αιά νά άνανεώσετε...
  —...Μία βουαλέττα.
  Συμβαίνει συχνά νά έχη χάσει
  την φρεσκάδα της Υ νά είνε τσα-
  λακωμένη ή έλαφρά βουαλέττα
  τΐού γαρνίρει τό καπέλλο σας
  Εάν θέλετε νά τής δώσετε και-
  νούργικ δψι, άπλώσετέ την προ·
  σεκτικά πολΰ ΐσια άνάμεσα σέ
  δύο φύλλα χάρτου εφημερίδος
  καί σιδερώσετέ την μέ μέτριο σί-
  δερο. 'Η μέθοδος αυτή έφαρμό·
  ζεται είς τίς βαθύχρωμες βου-
  αλέττες.
  —...Μετάλλινα γαλόνια.
  Κάμετε £να μίγμα άπό ίσια
  μέρη άμμωνίας, άλκοόλ 90ο, καί
  αίθέρος Τό μίγμα αύτό άφαι-
  ρεϊ δλες τίς κηλΐδες1 αποδίδει
  είς δλα τα χρυσά" κεντήματα την
  άρχική των λάμψι' μ" αύτό τό
  μϊγμα συνηθίζουν άλλωστε νά
  καθαρίζουν τα γαλόνια των άξι
  ωματικών.
  —...Παπούτσια τοθχοροΰ.
  Συμβαίνει συχνά νά φθαροϋν
  πολΰ γρήγορα παπούτσια τοΰ
  χοροΰ ζωηροθ χρώματος άπό σα·
  τέν, ¥ κρέπ-ντέ σιν. Ίδοΰ τί σάς
  συμβουλεϋω είς την περίπτωσι
  αυτή νά κάμετε. Νά βουρτίσετε
  τα παποΰτσια Μως δτου άφαιρέ
  σετε τελείως την σκόνη. Νά τα
  γεμίσετε μέ χαρτί καθαρό, κατά
  προτίμησι μεταξωτό, ώστε νά τα
  έμποδίσετε νά στενέψουν. Ν' ά-
  ττλώσετε έ"πειτα σ' δλη την επι¬
  φάνειαν των Μνα στρώμα βερνίκι
  «συγκολλητικό» μέσα είς τα ό·ΐ
  ποίον θά σδς δχουν διαλΰσει ά_
  σημένια ή χρυσή πούδρα. Προτοϋ
  στεγνώσει τό βερνίκι, μέ την
  βοήθειαν ενός ξηροϋ πινέλλου
  θά έπιστρώσετε μεταλλική πού¬
  δρα επάνω σ' δλο τό έπιχρισμέ-
  νο μέ τό βερνίκι παποΰτσι. Πρέ-
  πει πρό πάντων νά εΤ^ε τό πα·
  ποϋτσι καλά έπιχρισμένο μέ τό
  βερνίκι, καί τό τ&λευταΐο αύτό
  νά μή προλάβη νά "στεγνώση.
  —Πώς θά άρωματίσετε τό έ·
  ξοχικό σας σπίτι.
  Διά νά δώσετε Ινα φρέσκο &·
  ρωμα είς μίαν οϊκία ποΰ Ιμεινε
  άκατοίκητη επί μερικούς μήνας,1
  άναμίξετε σέ ϊσια μέρη: άπόσταγ
  μα θΰμου καί άπόσταγμα λαβάν-
  Ι τας. θά ρίψετε μερικές σταγόνες
  άπό αύτό τό μϊγμα είς τό νέ
  | ρό ποΰ θά χρησιμοποιήσετε νιά
  νά καθαρίσετε τα παράθυρα, τίς
  πόρτες, τα ντουλάπια καί άλλα
  άντικείμενα τοθ σπιτιοΰ. θά τ' ά·
  φήσετε νά στεγνώσουν χωρΐς νά
  τα σκουτΐίσετε.
  Τό σπίτι σας θά χάση ευθύς την
  όσμή των κλεισμένων διαμερισμά-
  των των έστερημένων επί πολύ
  άπό άέρα καί έκτεθειμένων στήν
  ύγρασία τής έξοχής. θά άναδίδη
  την φρεσκότητα άκόμη και τό ά-
  ρωμα τής ανοίξεως.
  η Ντιστεγκέ
  *
  *
  *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ
  Η
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  * Μία έρωτική ίστορία *
  _ στήν Ίαπωνία, γεμάτη ?|
  ^ πλοκήν, αίσθηματισμό, ^
  * άγάπη. *
  3
  β»
  ■■
  Διά νά ένθυθήτε μέ στερεά ύφάσματα ήτοι
  άνδρικά καλοκαιρινό!, υποκάμισα κ.λ.π. επισκε¬
  φθήτε τό Πρατήριον τοΰ ύφαντηρίου:
  ΔΕΑΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
  παραπλεύρως ύελοπωλείου Μυλωνάκη. Έπί-
  σης θά βρήτε ©λα τα ειδή τής προικός—άπό αιν-
  δόνια εως φασκιές.
  Ρεκλάμα μας ή ποιότης.
  Ρεκλάμα μας μία επίσκεψις.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  "Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επι προθεσμίο;.
  Δάνεια επί Ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας δρους.
  Η
  *
  *
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  .στουργήματα τοθ γνω«
  στοθ συγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  *
  *
  Η
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  * δέν εχει απλώς τό £
  * ενδιαφέρον των συνή- "
  * θων άναγνωσμάτων, εΐ-
  * νέ ίστορία ζωντανή πού
  Τ συναρπάζει κυριολεκτι-
  ^ κώς τόν άναγνώστην,
  * δπως έξελίσσεται είς
  * τάς όνειρώδεις ακτάς
  ^ τής χώρας των χρυσαν
  ^ θέμων την οποίαν αίμα-
  * τώνει σήμερον ή μεγα-
  * λυτέρα πολεμική τρα-
  ^ γωδία.
  * *
  ******** *********
  ****** ******
  Έλευσ. Πηγάκης
  ' Ικτρβς—Παθολό γος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  6δός Τσακίρη (οϊκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ■ ■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠ1ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των Δικαστηρίων.
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
  είδών ύφαντηρίου τοθ ίδρύματος, τα τόσον περΐφη-
  μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  Έπίσης δλα τα ειδή οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  θερινός ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 1Ο μ. μ.
  Ή πρώτη Μεγάλη πρεμιέρα τής θερινής περιόδου;
  ΟΙ ΔΥΟ
  ΜΙΚΡΟΥΛΕΣ
  Πρωταγωνιστούν: Λίλ Ντάγκοβερ,Κάρλ Σέμπεκ, Σαβίνη Πέ·
  τερς, Γκεραλντίνη Κάτ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1 Σ
  Ή Διεύθυνσις τού ενταύθα Έργοστασίου Ζυμαρικών:
  Ι. Γ. Καρούζου καί Ανδρ, και Μιχ. Καστελλάκη
  Πληροφορεΐ τδ αξιότιμον Κοινόν δτι διά των Οπ' α¬
  ριθ. 6.681 καΐ 9.819 διαταγών τοθ Ύψυπουργείου Άγορανο-
  μίας, καθωρίσθη δι' όλον τό Κράτος ένιαία ποιότης Ζυμα-
  ρικών μόνον έκ Σιμιγδαλίων 100 ο)ο.
  Κατά συνέπειαν τό ημέτερον "Εργοστάσιον συνιστά
  καί παρακαλεΐ όπως δλοι προμηθεύωνται παρ' αύτοϋ τα έγ-
  χώρια Ζυμαρικά τού, κατεσκευασμένα μόνον άπό Σιμιγδά
  λι 100 ο)ο έφ' δσον οθδεμία απολύτως διαφορά ποιότητος
  θά υπάρχη άπό Ζυμαρικά άλλων προελεύσεων.
  Κ0Ι ΜΩΜΙ Κγ
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.- Ό Δήμαρχος Η¬
  ρακλείου κ. Μήνας Γεωργιάδης
  εβάπτισε την παρελθούσαν Κυρι¬
  ακήν τό κοριτσάκι τοϋ κ Ιωσήφ
  Άνδρουλάκη τραπεζιτικοθ ονομά¬
  σας αϋτό Αικατερίνην. Είς τε
  τούς γονεΐς καί τόν ανάδοχον ευ¬
  χόμεθα νά τοίς ζήση.
  Γύρω στήν πόλι.
  Αί σεισμογενεΐς περιοχαί τής
  γής ευρίσκονται έν δράσει.
  — Αύτό έκδηλώνουν τα σημεΐα
  των καιρών άλλά κοί οί φοβούμε¬
  νοι όττωσδήποτε τόν 'Ξγκέλα-
  δον.
  —Πάντως δέν λείπουν καί έ-
  κείνοι ποΰ γελοΰν μέ τούς φό-
  φους των τελευταΐων, ΐσχυριζό-
  μενοι δτι είναι ύηερβολικοί καί
  αστήρικτοι.
  —'Η δροσιά τοϋ καλοκαιριοϋ
  συνεχίζεται.
  —Τάς νυκτερινάς ώρας μάλι-
  στα ή δροσιά αυτή είνε... δια.·
  περαστική.
  —"Ωστε νά τρέπτ) είς φυγήν
  πάλιν τούς θαμώνας των ύπαιθρί·
  ών κέντρων.
  —Αί προβλέψεις διά την έκ·
  δρομήν των βτίαγγελματιών έία·
  κολουδοΰν ευνοΐκωτάτας
  —Καί τουτο διότι ή όργανω«
  τική έπιτροπή τής έκδρομής κα-
  ταβάλλει πάσαν προσπάθειαν τό¬
  σον διά την προπαγάνδαν τής ω¬
  ραίας αυτής έκδρομής, δσον καί
  την άνεσιν καί τάξιν.
  —Διά τόν λόγον αυτόν ύπάρ-
  χει κάθε εγγύησις διά την «ν
  γένει άναψυχήν των έκδρομέων
  καί την δλην επιτυχίαν τής έκδρο¬
  μής.
  — ΑΊ άποδόσεις τοϋ Ραδιοφω-
  νικοΰ μας σταθμοΰ έξακολου-
  θοϋν νά βελτιώνωνται ημέραν μέ
  την ημέραν άπό πάσης απόψε¬
  ως.
  — Σχετικόν μέ τάς άποδόσεις
  αύτάς καί την δλην τεχνικήν
  τής λειτουργίας τοϋ σταθμοϋ.
  — ΕΤνε καί ανακοινωθέν τού
  άντιπροσώπου τής Έταιρείας Τε-
  λεφοΰνκεν είς απάντησιν κακου-
  βούλων φημών διά τούς βόμβους
  έκ φυσικών έπιδράσεων καί και-
  ρικων συνθηκών.
  —Την προσέχη Κυριακήν άνα
  μένονται μέ τό θαλαμηγόν «Ά-
  κρόπολις» ττολλοί έκδρομεΐς τοϋ
  έν Αθήναις Τουριστικοΰ Συνδέ-
  σμου.
  — ΟΙ έκδρομεΐς θά έπισκεψθοΰν
  τα Χανιά, τό Άκρωτήρι, τΙςΜουρ-
  νιές, την Ζωοδόχον Πηγήν καί
  είτα τό Ρέθυμνον.
  —Είς Ηράκλειον θά επισκε¬
  φθούν τα άζιοθέατα καί τούς άρ·
  χαιολογικούς τόπους.
  —'Η χορτοφαγία—καί είνε πάν
  τοτε δρος είς την ΰγιεινήν ή εΰ·
  λογημένη,,— έξυπηρετεΐται πολύ
  μέ χά χορταρικά τής έποχής.
  —Καί Ιδίως μέ τόν στΐφνο ό
  οποίος μέ κολοκυθάκια είνε μία
  τροφή άπό τάς έλαφροτέρας καί
  γευστικωτέρας θά £λεγε| κανεΐς.
  —Έννοεϊται δτι όπρώτος δπως
  καί &λλα χόρτα δέν Ιχουν άκόμη
  τήντιμήν εκείνην πού τα καθιστοϋν
  προσιτά δι' δλα τα βαλάντια.
  —"Οπως δ χεψερινός Πουλα-
  χάκη παρουσίασε τούς αλησμονή¬
  τους έκείνους «Δύο Μάγκες»
  σήμερον 6 θερινός Πουλακάκη
  -βά παρουσιάση τίς «Δύο Μικροΰ·
  λες».
  —Ό Φανφάν καί ό Κλωντινέ θά
  άντικατασταθοϋν είς τας προτιμή
  σεις τοθ κοινοϋ μέ την Ίρέν καϊ
  την Μπόμπα δύο πραγματικάς
  δημιουργίας εις τό νέον αύτό
  δσον καί ώραιότατον φ'ιλμ πού
  θά καταπλήξρ, καί θά γοητεύση.
  ο Ρέπορτβρ
  —«Ό Κρητικός κόσμος».
  Ή εφημερίς «Κρητικός Κόσμος»
  των Αθηνών, λόγφ άπουσίας τοϋ
  Διευθυντοΰ της είς Κρήτην καί αί-
  φνιδίας ασθενείας τοϋ διευθυντού
  τής συντάξεως κ. Βιστάκη, παρου
  σίασεν άνωμαλίας είς την έκδο¬
  σιν της. 'Από τό προσεχές φύλ¬
  λον συνεχίζει την τακτικήν Ικ·
  δοσίν της.
  ··......'.......«•■·#
  Ό βδοντί«τρ·ς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι 'Αγ. Τίτου
  ΈκτταιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έτταναφορά τελείως α-
  νώουνος των στρεβλο·υών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  «ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Εΐύικευθιΐς επί έπτοιετΐ-
  αν (ι; τα ποιβολογιχοτ νβ-
  σήματοτ έν Παρισίβις κ«1
  Λυ&νι.
  Δέχεται τοος πάσχοντας
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας Οπάροδος οδοϋ
  Κατεχάκη, ιτρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 «. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μοντέρνου στυλ κρεδβατοχάμι-
  ρα πιβλεΐται είς τιμήν ίκανο-
  ποιητικήν λόγψ αναχωρήσεως·
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ——————~—___£
  Τ6 μεγάλο έργον
  _°^__Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  321ον
  Ένώ δέ ηΰξανε τό παιδίον κατ' αυτόν τόν τρό-
  να*" ετέβαΓν7^10^^1 άπαξκατά δύο 1 τΡεΚ μ*.·
  ως πως, ώς δεσμώτης δραπετεύων, κα^ήόχ^ο^ς
  την εκκλησίαν τής συνοικίας διΐου κατώκουν οί Γιλ
  νορμάνδοι, καθ1 ήν ώραν Ιφερε τόν Μάριον Λ θεία
  τού είς την λειτουργίαν έκεΐ δέ, τρέμων άήποτε
  στραφή πρός αυτόν ή γραΐα, κεκρυμμένος, όπισθεν
  ενός των στύλων τοΟ ναοθ,άκίνητος, ουδέ ν'
  άναπνευση τολμών, πσρετήρει ,τό τέκνον τού· Ό
  στρατιώτης, ό τοσαύτας φέρων ούλάς, έφοβεΐτο έξ
  ενός γραϊδΐου.
  Εντέυθεν καί ή φιλία τού ή πολλή μετά τοΟ
  έφημερίου τής Βερνώνης. Ό άξιος ούτος ιερεύς
  παπδ Βοϊδάς ονόματι, ήτον αδελφάς τοθ έπιτρόπου
  τής έκκλησΐας, είς ΐήν έπορεύετο ό Πομμερσύ ινα
  βλέπη τό τέκνον τού. Ό έπίτροπος παρετήρησε τόν
  άνθρωπον τοθτον τής μεγάλης ούλής επί τής παρει-
  άς, δτι εΐχε πάντοτε τούς οφθαλμούς έμπλέους
  δακρύων. Άνήρ τοιοθτος καί νά δακρύη ώς γυνή!
  τουτο τώ εφάνη παράδοξον. Έμεινεν ή φυσιογνωμία
  έκεΐνη έντετυπωμένη είς τόν νοθν τού.
  Μίαν ημέραν, πορευθείς είς Βερνώνην πρός άν-
  τάμωσιν τοθ άδελφοθ τού, απήντησεν επί τής γεφύ-
  ρας τόν συνταγματάρχην Πομμερσύ καί τόν άνεγνώ
  ρισεν. Άνέφερε περί αύτοθ είς τόν Ιερέα, καί τότε
  αμφότεροι, δραξάμενοι όποιασδήποτε προφάσεως
  ήλθον καί επεσκέφθησαν τόν συνταγματάρχην. Ή
  επίσκεψις αυτή επήγανε καί άλλας. Ό *τυνταγμα-
  τάρχης, δστις κατ' άρχσς δέν ήθελε νά φανερώστι,
  τι, επί τέλους είπεν δλην την Ιστορίαν είς τόν Ιερέα
  καί τόν έπίτροπον, καί πώς έθυσίαζε την μόνην
  τού εύφροσύνην υπέρ τοθ μέλλοντος τοθ τέκνου τού.
  Εντεύθεν ό έφημέριος συνέλαβεν ύπίληψίν καί
  αγάπην πρός τόν Πομμερσύ, καθώς καί οδτος ήγά-
  πησε πολύ τόν ίερέα. "Αλλως τε, οσάκις συμβαίνει
  νά υπάρχη αμφοτέρωθεν είλικρίνεια καί άγαθότης,
  ουδέν συγχέεται καί συσσωματοθται ευκολώτερον
  ενός γέροντος ίερέως καί ενός γέροντος στατιώτου.
  Κατά βάθος πράττουν τό αύτό καί οί δύο. Ό μέν
  αφοσίωσιν είς την πατρΐδα την επίγειον , ό δέ είς
  την ούράνιον.
  Δίς τοθ έτους, την πρώτην Ίανουαρίου, καί
  την εορτήν τοΟ άγίου, ΓεωργΙου, ό Μάριος Ιγραφε
  πρός τόν πατέρα τού επιστολάς, ύπαγορευομένας
  υπό τής θείας τού, τυπικάς άντιγεγρσμμένας άπό
  τινος έπιστολαρΐου. Ιδού τό μόνον 8 ήνείχετο ό κ.
  Γιλνορμάνδος υπέρ τού γσμβροΟ του' ό δέ πατήρ
  άπήντα διά φιλοστοργοτάτων έπιστολών, άς δ πάπ-
  πος έχωνεν είς τόν κόλπον τοΟ έπενδύτου τού,
  ουτε άναγινώσκων αύτάς.
  Θ'.
  'Αναγκαία έξήγησις
  Αί συναναστροφαί τής κ. Τ. ήσαν τό μόνον
  πραγμα, δπερ είχεν Ιδεΐ ό Μάριος Πομμερσύ"
  αυτή ή"τονή <*μόνη θυρίς, διά τής οποίας έλαβεν Ιδέαν τής κοινωνίας. Τό παιδίον τουτο εισήλθεν δ λον χαρά καί δλον φώς είς τόν κόσμον εκείνον, άλλ' έντός όλΐγου, βλέπον τάς σοβαράς των έκεΐ έρχομένων φυσιογνωμΐας, κατέστη καί αύτό σκυ θρωπόν ολίγον κατ' ολίγον. Είς τάς αιθούσας λοιπόν ταύτας, ένθα συνήρ- χοντο οί άγαν βασιλόφρονες, τής κ. Τ ... τό παν άπετέλει ήλιθιότητα, σκοπΐμως δημιουργηθείσαν πρός χλευασμόν των ένδοξοτέρων τής γαλλικής ίστορίας σελΐδων. Έβλεπε τό μειράκιον έκείνας τάς τακτι¬ κώς δίς τής εβδομάδος συνερχομένας έκεΐ άπηρχαιω- μένας διά των κακιών καί τοϋ χρόνου μορφάς καί άπηλιθιοθτο καί αύτό τό ταλαίπωρον. (συνεχίζεται) Αι* έκείνους ηοΰ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους ΤΟ ΟΜΙΛΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β'. ΟΕ έφευρέτα', οί όποΐοι ησχολή¬ θησαν μέ τό πρόβλημα μεταγενε¬ στέρως μετετόπισαν εντελώς τό πεδίον των Ιρευνών των ΟΕ προη¬ γουμένως μελετήσαντες τό πρό¬ βλημα άπέβλεπον είς την κατα¬ σκευήν ενός δργάνου μηχανικοθ, τό οποίον νά παίζη κύριον ρόλον διά τούς τυφλούς καί ν' άντικαθι- στδ την σβυσμένην δρασιν των. Οί άσχοληθέντες κατόπιν άνεζή- τησαν απλώς τόν τρόπον τής κα· τασκευής ενός δργάνου βοηθητι- κοθ. Οίίτω ό δημιουργός τοΟ συ- στήματος Μπράιγ είς την Αμερι¬ κήν Ρόμπερτ Άτκινσον έν συνερ- γασία μέ τόν "Εντουαρ Χάρρις έκ Λός Άντζελες έφεθρον, κατό¬ πιν πολλών μελετών, τό δνομα- σθέν παρ' αυτών «δμιλοθν βιβλί¬ ον». Ό σκοπός τού ήτο νά βοη- θήσουν τού; τυφλούς είς την ανά¬ γνωσιν των. Τό δλον μηχάνημα στηρίζεται εις την βάσιν τοΟ γραμ- μοφώνου, ή μάλλον των δίσκων τοΟ γραμμοφώνου. Ή διαφορά Ιγ κείται είς τό 8τι οί δίσκοι είναι άρκετά καλλίτεροι των συνήθων καί μεγαλείτεροι. Έπ' αυτών δύ¬ νανται νά χαραχθοθν ευκολώτατα μέχρις 63.000 λέξεων. Διά τοΟ τρόπου αύτοθ κατασκευάζονται εί- δοίοί δίσκοι διά τούς τυφλού; πε ριέχοντες όλόκληρα διηγήματα, άρθρα, μελέτας, ίστορικά μάθη- ματα καί τοποθετούμενοι επί τοΰ γραμμοφώνου ήμποροθν νά λει- τουργήσουν επί δίωρον χωρΐς νά σταματοθν. Τέλος,χάρις είςτήνέφεύρεσιν τοθ «φωτοηλεκτρογράφου», ο£ τυφλοί ήμποροθν σήμερον, κατά τόν Ιδι¬ ον τρόπον, νά άναγινώσκουν τάς επιστολάς των καί τα νέα τής η¬ μέρας χωρίς την συνδρομήν φιλι- κων όφθαλμών. Τα πειράματα δμως καί αί ά- ναζητήσεις δέν Ιπαυσαν. Τελευ ταίως ανηγγέλθη 8τι έφευρέθη ει¬ δικόν μηχάνημα, διά τοθ όποίου είνε δυνατόν νά βλέπουν οί τυφλοί. Δέν πρόκειται περί άνακτήσεως τής οράσεως, άλλά περί έξασφα- λίσεως είς τόν στερούμενον αυτής τοθ τρόπου νά βλέπη υπό ωρι¬ σμένας προϋποθέσεις. Εάν τό μη χάνημα πράγματι έπιτυγχάνει τόν σκοπόν τού, θά φαν$ έκ τής γενι- κεύσεώς τού. ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ Α'. Είναι γνωσταί αί προσπάθειαι τάς οποίας καταβάλλει ή έπιστή- μη διά την θεραπείαν τοθ καρ- κίνου, 2πως είναι γνωσταί έπί- σης αί μελέται διά την χρησιμο¬ ποίησιν τοθ δηλητηρίου τοθ δφε- ως κόμπρα διά τόν σκοπόν αυ¬ τόν. Άλλά δέν είνε ό μόνος, διά τόν οποίον χρησιμοποιεΐται τό δη¬ λητήριον τοΟ δφεως αυτού, 'ϊπάρ χούν καί άλλοι. Πρός τουτο γίνε- ται συντήρησις δφεων κόμπρα είς διάφορα μέρη τοθ κόσμου, δπως είς τό ίνστιτοθτον των Ίνδιών καί είς τό ίνστιτοϋτον τοθ Άγίου Παύλου τής Βραζιλίας, δπου δια- τηροθνται δφεις προπαντός διά την προπαρασκευήν έμβολίου άντι δηλητηριώδους χρησιμοποιουμένου κατά των δηγμάτων των δφεων έν γένει. Είς τάς Ίνδίας 6πάρχει ειδικόν έργαστήριον διά την δια τήρησιν τοθ κόμπρας, Εδρυθέν άπό τόν κ. Χερμαρντίγκερ, υϊόν ενός φυοιοδίφου, δστις είχεν Ιπιφορτι σθη^ άπό τό ϊνστιτοθτον των δη- λητηρίων των Παρισίων νά μελε τήση τάς δυνατότητας τής έγκα ταστάσεως ενός κέντρου συλλογής δηλητηρίου προοριζομένου διά τάς Εατρικάς χρήσεις. , (συνεχίζεται) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΛΙΚΗΣ 4Σ» ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝ1ΚΗ- ΤΡΑΠΕΖΗΣ Τηλέφωνον 6-50. Τυήυα Άσφαλειών. •Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας 'Αγγλι- κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπό τούς καλυτέρους ορους, τούς κινδυνους μεταφο- ράς οιουδήποτε εϊδους έμπορεύματος. ΕΤΑΙΡΙΑΙ; ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΗ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ., Λ,βερπούλ. Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο- δομδν, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδυνους κλονισμοδ έκ σεισμοϊ. Έπίσης τούς κινδυνους εργατικήν άτυχημάτών: ΕΤΑΙΡΙΑΙ; ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνον ΕΜΠΑΟΙΕΡΣ ΛΑΪΑΜΠΙΛΙΤΥ ΑΙ, ΚΩΡΠΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνον. 'Ασφάλειαι Ζ«ΗΣ Η* τβύς καλυτέρβυς συν- δυασμβύς: ΕΤΑΙΡΙΑ; ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Νέαι παραλαβαΐ θεριν&ν ϋφασμάτων. χαίγβυκύτζρο βιγαρέττσ ΙΑΠΑΝΤΙΙ5 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ίο·ίνιος (άνταποκριτοθ μας).—Έν συνδυχ- ασμώ μέ τούς γειτονικούς νομούς άλλά καί ιδιαιτέρως είς τόν η¬ μέτερον ή ζωοκλοπή, δύναται νά ίπη τις, δτι μετετοπίσθη είς τό παρελθόν. Ειδικώτερον κχτά τό ελευταίον τρίμηνον, ουδέν άπο- ύτως κροθσμα ζωοκλοπής εση¬ μειώθη είς τδν νομόν Λασηθίου. Τό γεγονός είνε αξιοσημείωτον δομίνου δτι καί ό νομός μας ά- πετέλει άλλοτε περιφέρειαν εύρέως μαστιζομένην υπό τής ζωοκλοπής. Είναι άλλως τε χαρακτηριστικαί ίς τό προκειμένον αί έκδηλώ- ιεις ανακουφίσεως άπό μέρους :ών ενδιαφερομένων κατοίκων. Έπ' εύκαιρία άξίζει έπίσης νά αρθ^) ή συμβολή είς την γενι¬ κήν," ίίφεσιν τής ζωοκλοπής τής έδώ Έπιτροπής Δημοσίας Ασφα¬ είας ήτις βασιζομένη επί τοθ δι- καίου άλλά καί τής Ιπιβαλλομέ- ης έκ των πραγμάτων αύστηρό- τητος, κατώρθωσε διά σειράς μέ- Ή δίωξις της ζωοκλοπής είς τόν Νομόν Λασηθίου τρών νά επιφερη τό προσδοκώ- μενον παρ' δλων άποτέλεσμα. Επί τοθ σημείου τούχον πρέπει νά σημειωθή καί τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον τό οποίον προσωπι- κώς έπέδειξενί Νομάρχας κ. Φλω¬ ρίδης καί αί ύπ' αυτόν υπηρε¬ σίαι διά τόν περιορισμόν τής ζω¬ οκλοπής, πραγμα πού έπαυξάνει τάς πρός αυτόν διαθέσεις εκτι¬ μήσεως καί άγάπης τοθ λαοθ, κατά τό βραχύ Ζσως, άλλά δημι- ουργικώτατον διάστημα τής διοι¬ κήσεως τοΰ ΝομοΟ μας παρ' αύ- τοΰ. Είνε ευνόητον δτι μέ την πε- ριστολήν τής ζωοκλοπής ή παρα- γωγική κίνησις είς τάν νομόν μας άποκτί νέας έγγυήσεις άνα- πτύξεως ιδία ώς πρός την κτη- νοτροφίαν άλλά καί γενικώτερον, έφ' δσον οί ζωοκλέπται πολλάκις δέν έξήρουν τής κακοποιοθ δρά¬ σεώς των καί τόν πτωχότερον γε- ωργόν μέ την οίκόσιτον καθαρώς κτηνοτροφίαν. —Τα δικαιώματα των Νομάρ¬ χην. Δι' έγκυκλίου τοΰ υπουργείου των Οΐκονομικών πρός τούς Έφό ρους τοΰ κράτους γίνεται γνω¬ στόν ότι συμφώνως πρός τόν τε¬ λευταίον νομόν περί νβμαρχών, θά υποβάλλωνται πρός αυτού; είς τό εξής τα πρωτόκολλα έκπτώσε- ως των άχρεωστήτως βεβαιωθέν- των ι'ί βεβαίουμένων φορων μέ· χρι ποσοΰ δραχμών 3.000 κυρίου δημοσίου φόρου κατά φορολογού- μενον. Έν συνεχεία διά τής Ιδί¬ ας εγκύκλιον κοινοποιοΰνται καί τα λοιπά δικαιώματα των νομαρ- χών αναφορικώς πρός τάς οΐκο- νομικάς υπηρεσίας συμφώνως πρός τόν αυτόν νόμον. Μεταξυ των δικαιωματων τούτων είνε ή έγ¬ κρισις διενεργείας δημοπρασιών ενοικιάσεως φόρων, ή εκτέλεσις των περί μεταθέσεως, πειθαρχικης τιμωρίας καί απολύσεως πράξεων των οίκείων συμβουλίων διά τούς οίκονομικους ΰπαλλήλους, ό διο ρισμός των μελών των φορολογι κων (έκδικαστικών καί συμβουλευ τικών) επιτροπών κλπ. — Ή είσαγωγή ραδιοφώνων. Τό υπουργείον τής Έθνικής ΟΙ- κονο'μίας έπβτρεψε την εισαγω¬ γήν ποοοστοΰ 30 ο)ο επί τοϋ εΐσα γωγικοΰ δικαιώματος τρέχοντος εξαμήνου ραδιοφώνων κλάσεως 13*δ. ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντά¬ ξεως ψίρον άριθμ. 48.737)48.750 άνήκον είς τόν κ. Έμμ. Στεφ Πατσάκη ή Μπαστάκη κάτοικον Πατσίδες. Παρακαλεΐται δ ευρών νά τό παραδώση είς τόν δικαιοθχον κα τοικοθντα είς Σκάλαν ι καί άμει φθήσεται. —Ή αύριανή συνέλευσις της κυνηγετικης οργανώσεως. Δι' «υριβν ώραν 8 μ. μ. εκλή¬ θησαν είς γενικήν συνέλευσιν έν τω άνωγέίω τοθ επί τής έδοΰ Σεϊ- ταν Όγλοΰ χαφβνβίου κ. Γ. Λά- σκαρη, τα μβλη τής κυνηγετικης •Οργανώσεως Ηρακλείου. ©έμα· τα μέ τα οποΐα ή συνέλευσις θ' άπασχοληθη είναι τα εξής: Λογο- δοσία καί οΐκονομικός απολογι· σμός τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλί· ου, ψήφισις προϋπολογισμόν 1938 —1939, αρχαιρεσίαι νεου Διοικη- τικοΰ Συμβουλίου καΐ έξελϊγκτι- κης Έπιτροπής. — Αί είσιτήριοι έξετάσεις της Έμπορικής Σχολής. Εγκριθείσης υπό τοΰ κ. Υπουρ γοΰ τής Παιδεία; τής ενεργείας εΐσιτηρίων έξετάσβων έν ταίς Έμ- πορικαϊς Σχολαί; κατά τό τρίτον δβκαήμερον τβΰ Ίουνίβυ, διεξα- χθήσονται αυται έν τή Εμπορι¬ κώ Σχολη Ηρακλείου την 27ην βΐς τα Έλληνικα καί την 28ην είς τα Μαθηματικά ύποβαλλομέ- ν»ν σχετικών αΐτήσβων μέχρι τής 25ης Ίουνίου. ΟΙ έπιτυγχάνοντες βΐς τόν διαγωνισμόν θά έγγραφώ- σιν άπό τούδε είς την Σχολήν. —Ή έξαγωγή παλαιοΰ σιδή- ρου. ΔΓ ΰπουργικής αποφάσεως έξου σιοδοτήθη ή Τραπέζα τής Ελλά¬ δος όπως χορηγήση αδείας έξα- γωγής είς Ρουμανίαν παλαιών σι· δήρων μέχρις άξίας πέντε έκατομ- μυρίων δραχμών τοΰ διακανονι¬ σμόν τής άξίας γενησομενου μέ¬ σω τοΰ οίκείου κλήριγκ. Οί ένδι- αφερόμενοι έξαγωγεϊς δέον νά υ¬ ποβάλωσι τό ταχύτερον τή Τραπέ ζή τής Ελλάδος τάς σχετικάς αΐ- τηοεις των. «ΧΙΟΣ» Τό φημισμένην θαλαμηγόν επεράτωσε την ετησίαν τού επιθεώρησιν. 'Ανακαινισθέν πλήρως έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ: Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλβια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλί». 5-40 ^>^«
  Τό προτήριον οΐνων
  ΆντωνΙου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού δτι
  διαθέΐει σοθμες δλων των ποιοτήτων.;
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα 6λων.
  ~
  Διά ν« είσθε εξησφαλισμένοι
  προτιμάτε τίς
  ΠΟΡΤΕΣ ΡΜΛΕ
  Φέρω είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι είς
  τό παρά την οδόν ΚσρτεροΟ (Ψαράδικσ) κατάστη-
  μά μου, ΐδρυσα τμήμα κατασκευής ρολλών διά πόρ-
  τες άποθηκών, καταστημάτων κ.λ.π. έξασφαλΐσας
  πρός τουτο την συνεργασίαν τοθ γνωστοθ είδικοθ
  τεχνιτού κ. Γεωρ. Κωνστανταράκη, 6ν προσέλαβον
  είς την επιχείρησιν μου.
  Τό τμήμά μου τουτο πλουτισθέν διά νέου μη-
  χανήματος καί άρΐστων υλικών σας έγγυάται την
  τελείαν καί ταχείαν εκτέλεσιν των παραγγελιών
  σας είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καί ευκολίας
  πληρωμάς. ^
  ΜΙΧ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
  ίί Ι
  Ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  9 Ίουνίου 1938
  ΜΕΓΑΑΗ ΑΓΑΝΛΚΤΗσΓσ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΕΊ ΑΦΟΡΜΗΣ ΝΕΟΝ ΕΠΙΟΕΣΕΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ Π Α ΟΙ ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορίας
  έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι κατόπιν χθε
  σινού βομβαρδισ,Αθΰ τριών έτέρων Αγ
  γλικών ατμοπλοίου, μεγάλη αγανάκτη¬
  σις έπικρατεϊ είς την Αγγλίαν.
  Ό Άγγλικός τύπος ζητεί συνεργα¬
  σίαν τής Αγγλίας μετ* άλλων δυνάμε-
  ών διά νά ληφθούν ούντονα μέτρα εναν¬
  τίον «τής πειρατείας τού αέρος». Τα
  όργανα των έργατικών ζητοΰν άμεσώτε-
  ρα καί δραστικώτερα μέτρα τής Άγγλί
  άς, μέ βιαίαν καί άπροκάλυπτον γλώσ¬
  σαν εναντίον τού Τσάμπερλαιν.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑ1ΗΓ1Υ ΦΡΑΝΚΟ
  ΟΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΗ ΑΔΙΑΚΡ1ΤΟΣ!
  Οί Γάλλοι παλαιοί πολεμισται
  έτάχδησαν υπέρ τής είρηνης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).— ΧΘές τό εσπέ¬
  ρας ό Πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ επέστρεψεν άερο-
  ί ρικώς έκ Περπινιάν (Πυρηναϊ-
  ξκά συνορα) είς Παρισίους.
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν ύπε-
  δέχθησαν είς τόν σταθμόν ό
  ΰπουργός άεροπορΐας μετά
  τοθ ύπουργοθ Έσωτερικών κ.
  Σαρρώ.
  —Ό κ. Μποννέ εδέχθη χθές
  την πρωΐαν τόν πρεσβευτήν
  των Ήνωμένων Πολιτειών με¬
  τά τοθ όποΐου συνωμίλησεν ε¬
  πί μακρόν. Τό άπόγευμα συ¬
  νηντήθη μετά τοθ Γάλλου
  έν Βαρκελώντι, πρεσβευτού.
  ΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας). —Πληροφορίαι έκ Σα-
  λαμάνκας άναφέρουν ότι εδόθη είς τόν
  τύπον καί τούς ξένους ανταποκριτάς
  ανακοίνωσις έκ τού στρατηγείου τού
  Φράνκο σχετική μέ τούς βομβαρδς-
  σμοϋς άτμοπλοίων υπό των έθνικών ά-
  εροπλάνων. Ή ανακοίνωσις παρατηρε!
  ότι πάν ατμόπλοιον μεταφέρον πολε-
  μοφόδια είς την κυβερνητικήν Ισπανίαν
  δέν δύναται νά έξαιρεθή τού βομβαρ-
  δισμού καί ότι συνεπώς, άδιακρίτως
  σημαίας, θά βομβαρδίζεται άμειλίκτως.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩ8ΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΚΑΙ νΠΟΥΡΓΟΪ ΓΕΝ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός κ.
  »Ι. Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς συνερ¬
  γασίαν τόν υπουργόν Γενικόν Διοικη¬
  τήν Κρήτης κ. Σφακιανάκην.
  Έπίσης εδέχθη τόν Δήμαρχον Χα¬
  νίων κ. Σκουλάν καί τόν Μέραρχον Κρή
  της ύποστράτηγον κ. Αελάχην. ^
  ΤΑ ΣΥΙΗΝΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Ό Πρωθυπουργός τής Τουρ·
  κίαςκ.Τζελάλ Μπαγιάρ είς την
  χθεσινήν συνεδρίασιν τής
  Τουρκικής Βουλής ωμίλησεν
  αναπτύξας έκτενώς τό ζήτη-
  μα τοθ σαντζακΐου τής Άλε·
  ξανδρέττας. Έν συνεχεία εί¬
  πεν ότι ή Γαλλική Κυβέρνησις
  παρέσχεν οριστικάς διαβεβαιώ
  σεις δτι θά σεβασθή τάς τουρ-
  κικάς άπόψεις ώστε είνε δυ¬
  νατόν νά έλπίζεται μία τελι-
  κή συμφωνία καί ρύθμισις τοθ
  ζητήματος.
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
  ΚΑΙ Η ΕΥΡΒΠΑΊ'ΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
  ΑΙ εργασίαι τής όμοσπονδΐ-
  ας των Πολαιών Πολεαιστών
  τής ΓαλλΙας έληξαν χθές. Έ
  να έκατομμύριον άνθρώπων
  μεταξύ των καλυτέρων μιδς
  ελευθέρας χώρας, εβεβαίωσεν
  δλον τόν κόσμον δτι ή Γαλ¬
  λία είνε έξ ολοκλήρου κυριευ
  μένη άπό τό πάθος τής είρή-
  νης. Δι" ανακοινωθέντος τού
  τό συνέδριον καταδικάζει τόν
  πόλεμον καί τούς βομβαρδι-
  σμούς τού άμάχου πληθυσμοθ
  έν Ισπανία.
  Τό συνέδριον τοθ σοσιαλι-
  στικοΟ κόμματος τής Γαλλί-
  ας ήσχολήθη χθές μέ τα διε-
  θνή προβλήματα καί τα έσω-
  τερικά τοϋ κράτους. Σχετικώς
  μέ την διεθνή κατάστασιν ά-
  πεφασίσθησαν τα εξής: Τό
  σοσιαλιστικόν κόμμαθέλει την
  ειρήνην καί είνε έτοιμον διά
  κάθε θυσίαν, κάθεάγώνα ή δια
  πραγματεύσεις διά την διατή¬
  ρησιν της καί την αποφυγήν
  τοϋ πολέμου. Πσραδέχεται έ-
  πίσης τό άδιαίρετον τής εί-
  ρήνης. Διά τουτο ζητεί ειρή¬
  νην καί μετά των (μπεριαλι-
  στών άκόμη. Έπιθυμεΐ έπίσης
  την διατήρησιν τοθ θεσμοθ
  τής Κ.Τ.Ε. την όποιαν θεω-
  ρεΐ σπουδαιότατον ειρηνικόν
  στοιχείον.
  ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΑΝΤΒΝΟΣ .
  Ή Καντών υπέστη χθές 4
  νέας άεροπορικάς έπιδρομάς.
  Δέν ύπάρχουν θετικαί πληρο¬
  φορίαι μέχρι τής στιγμής διά
  τα θύματα των νέων βομβαρ
  δισμών. Πάντως θεωροΰνται
  ολιγώτερα των προηγουμένας.
  —ΟΙ «Τάϊμς» άγγέλλουν
  δτι οί νεκροΐ τής Καντώνος
  άνέρχονται είς 8 χιλιάδας
  καί είς 7 χιλιάδας οί βαρέως
  τραυματισμένοι.
  Ό πρεσβευτής τής Γαλλίας
  είς Τόκιο έκαμε νέον διάβη
  μα πρός τόν ύφυπουργόν τόν
  Εξωτερικών έκ μέρους τής Κυ
  βερνήσεώς τού.
  —Ό άπεσταλμένος των
  «Τάϊμς» έν Καντώνι βεβαιούν
  τόν βομβαρδισμόν τοΰ έ
  κεϊ γαλλικοΰ νοσοκομεΐου. Τό
  νοσοκομείον υπέστη τόσας ζή
  μΐας ώστε διετάχθη ή έκκένω
  σίς τού.
  Αι διατάξεις τοϋ νέου συστήματος
  εισπράξεως των έκπαιδευτικών τελών.
  ΣΥΗΕΡΓΑ.ΙΑ ΤΟΝ ο. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Σήμερον ,τήν πρωΐαν
  εγένετο δεκτός υπό τού κ. Πρωθυ-
  πουργού, ό ύπουργός τής Συγκοινωνί-
  ας κ. Οίκονόμου. Ό κ.^ Μεταξάς συ¬
  νειργάσθη μετά τού κ. Οίκονόμου διά
  ζητήματα τής άρμοδιότητος τού τελευ-
  ταίου.
  ΑΟΡΕΑ ΤΟΗ ΟΜΟΓΕΝΟΗ ΒΟΣΤΟΗΗΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — ^ "Υπό των όμογενών
  τής Βοστώνης απεστάλησαν είς τόν κ.
  Πρωθυπουργόν 38Ο δολλάρια 'ινα
  διατεθώσιν υπέρ τής Έθνικής Άερο-
  πορίας.
  0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΡΕΙ
  ΔΡΙΐνΐΥΤΑΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ίουνίου (τηλεγραφ
  φιχώς).— Ό Γερμανικός τύπος εξηκο¬
  λουθεί νά είνε πάντοτε δριμύτατος κα-
  τά τής Τσεχοσλοβακίας.Άσχολείται ι¬
  δίως μέ τάς διαδηλώσεις είς Μπρατι-
  σλάβαν καί τόν τελευταίον λόγον τού
  Χότζα είς τό συνέδριον των Σλοβά-
  κων.
  ΕΠΙ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΑ-ΑΙΝΕΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ίουνίου (τηλεγρα¬
  φικώς).— Συμφώνως μέ πληροφορίας
  έκ διαφόρων θετικών πηγών την 5ί Ι¬
  ούνιον συνελήφθησαν 3Οατομα είς
  την πόλιν Λά-Λίνεαι ώς άντιτιθέμενα
  είς την πολιτικήν τού Φράνκο. Είς
  βίλ συν ελήφθησαν έξ άλλου πολ-
  πολίται
  Συμφώνως πρός απόφασιν τοΰ
  κ. 'Υπουργοΰ τής Παιδείας, έρμη-
  νεύουσαν τάς διατάξεις τοθ οίκεί-
  ου νόμου, καταργεϊται χό μέχρι
  τοθδε ίσχθον σύστημα εισπράξεως
  τελών εκπροθέσμου έγγραφής πα-
  ρά των μαθητών, οί'τινες δέν κα-
  ταβάλλουν έντδς τής νομίμου προ-
  θεσμίας τα τέλη τής έγγραφής
  των. Δοθέντος δτι ό σχετικός νό-
  μος ίσχύει άπό 14 Μαΐου, διά πα¬
  σάν άπό τής ήμερομηνΕας ταύτης
  παρερχομένην ημέραν δένθά λογί-
  ζεται ου τε θά είσπράττεται τέλος
  έκπροθέσμου έγγραφής.
  Διά τούς μαθητάς τούς μή κα-
  ταβάλλοντας τα έκπαιδευτικά τέ¬
  λη τοθ δευτέρου ή τρίτου τριμή-
  νου, ΰποστάντας δέ τάς οίκείας
  |πί προαγωγή ή άπολύσει έξετά-
  σεις άπαγορεύϊται ή έκδοσις των
  σχετικών τίτλων-
  Ώσαύτως έπεξηγεϊται δτι εις
  Ικπαιδευτικάν τέλος δρ. 50 6πό-
  κεινται:
  α) Τα άπολυτήρια των π)ήρων
  δημοτικήν σχολείων, β) Τα ένδει-
  κτικά προαγωγής άπό τάξεως είς
  τάξιν των μαθητών καί μαθητριών
  των άστικων σχολείων, γ) Τα
  άποδεικτικά σπουδών των μαθητών
  καί μαθητριών των άστικών σχο¬
  λείων χά προσαγόμενι πρός με-
  τεγγραφήν είς ϊτερον αστικόν έπί¬
  σης σχολείον.
  Είς εκποηδευτικόν τέλος δρ.100
  υπόκεινται τ* άπολυτήρια των ά-
  στικών σχολείων ώς καί τα
  δεικτικά μετεγγραφής έξ άστ-.κοΰ
  σχολ&ίου είς προγυμνάσιον ή ό
  κτατάξιον γυμνάσιον.
  Είς έκπαιδευτικά τέλη ώς ακο¬
  λούθως δπόκεινται αί κάτωθι αίτή-
  σεις αίτινες πάντως δέον νά είνε
  συντεταγμέναι επί τοθ νενομισμέ
  νού φύλλου σφραγιστοθ χάρτου.
  α) Ή αίτησις συμμετοχής είς
  κατατακτήριον εξέτασιν των μα¬
  θητών των έξ ίδιωτικών σχολείων
  προερχομένας είς έκπαιδευτικδν
  τέλος 10 δραχμων. 6) Ή αίτησις
  συμμετοχής είς κατατακήριον έξέ
  τάσιν των κατ' Σδίαν διδαχθέν
  των είς έκπαιδευτικόν τέλος δρχ.
  30 καί γ) Ή αίτησις αναθεωρή¬
  σεως γραπτων είς έκπαι?ευτικόν
  τέλος δρ. 100.
  ΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙΑΜΟΙΒΜ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Σχετικώς μέ την εφαρμογήν τοθ
  νόμου περί προσθέτων άμοιβών των
  δημοσίων ύπαλλήλων, πληροφορού¬
  μεθα δτι δέν έμπίπτουν είς τάς
  διατάξεις τοθ νόμου τούτου καί
  παύουν λογιζόμεναι ώς πρόσθετοι
  άμοιβαί, τα ποφεχάμενα είς τούς
  στρατιωτικούς έν γένει καί έκ
  των δημοσίων ύπαλλήλων είς τούς
  μήδντας καθηγητάς ή διδασκάλους
  έπιδόματα καθηγεσίας ή διδασκα-
  λίας, καθ' δσον ή 6πηρεσία αυτή
  ούσα άσχετος πρός την ατρατι-
  ωτικήν καί δπαλληλικήν αυτών
  ίδιότητα παρέχεται λόγφ τής
  είδικότητός των: Ώς πρόσθεΐοι
  άμοιβαί λογίζονται αντιθέτως αί
  κάτωθι: Αί πάσης φύσεως πρό·
  σθετοι άπολαυαί αί χορηγούμεναι
  είςτοΰς έν άποσπάσει ύπηρετοΰν-
  τας άξιωματικούς αί δυνάμει τοθ
  ύπ' άρ. 1047 νόμου χορηγούμεναι
  άποζη,κώσεις είς έπιτροπάς καί
  γνωμοδοτικά συμβούλια προμήθει¬
  αν, έπιτροπάς έμπειρογνωμόνων
  καί έπιτροπάς έλέγχου άποζημι-
  ώσεως.
  ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΙ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Μεταξύ τοϋ κυβερνήτου καί
  των αξιωματικών τοϋ κατα¬
  πλεύσαντος προχθές είς ΣοΟ-
  δαν ΤουρκικοΟ έκπαιδευτικοθ
  «Χαμηδιέ» καί των πολιτικών
  καί στρατιωτικών άρχών Χα¬
  νίων αντηλλάγησαν έπισκέ-
  ψεις διωργανώθησαν δέ εκα¬
  τέρωθεν καί δεξιώσεις.
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΠΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
  Καθ" άρμοδΐαν ανακοίνωσιν
  οί νέοι πΐνακες των εΐσακτέ
  ' ών ποσοτήτων εΐδών έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ κατά τό διάστημα
  τοΰ β' εξαμήνου τοΰ τρέχ. έ-
  . τουςθά είναι £τοιμοι μέχρι
  τοϋ β.' δεκαημέρου τοΰ μηνός
  , Ίουνίου. Ή έφαρμογή αυτών
  θ' αρχίση άπό τής 1 Ιουλίου,
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Τό σημερινόν πρόγραμμα τοθ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοθ Αθηνών
  Ιχει ώς εξής: ώρα 7 μ. μ. μετεωρο
  λογικόν δελτίον χρηματιστήριον
  7.10 τραγούδια (δίσκοι) 7.45 όμι
  λία περί Κοινωνικής Προνοίας,
  8 έκκλησιαστική μουσική (δίσκοι),
  8.30 μ. μ. συ/αυλία μουσικής ΰ
  πό δεσποινίδος Μαίρης Καπέλλο,
  8.55 ή τοπική προφορά, Σκέτς,
  μονόλογος υπό τοΰ Κ. Δεστούνη
  τοΰ Βασ. θεάτρου, 9.15 συναυ
  λία πιάνου υπό τής δίδος Κούλας,
  9,45 είδήσεις" 10 μ. μ. συναυλία
  δπό ΥΡΕ (μικράς δρχήστρας), 10
  45 είδήσεις, 11 συνέχεια τής ου
  ναυλίας τής μικράς δρχήστρας τής
  ΥΡΕ, 11.30 μουσική χοροΰ (δι
  σκοι).
  ΑΙ ΠΡΟΣΦΥΠΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ
  Τό υπουργείον των Οίκονομι-
  κών δι έγκυκλίου τού πρός τούς
  οίκονομικούς έφόρους δίδει συμ-
  πληρωματικάς όδηγίας σχετικώς
  μέ την φορολογίαν των προσφυ-
  γικών οίκοδομών. Ή εννοια των
  κειμένων διατάξεων είνε ότι τό
  είαόδημα τής μικράς οίκοδομής
  τοθ πρόσφυγος ήτις άπηλλάγη
  ώς προσφυγική ή δύναται νά ά
  παλλαγή ώς τοιαύτη, πρέπει νά
  προσμετράται είς τό έξ έτέρων
  οίκοδομών είσόδημα τοΰ πρόσφυ
  γος απλώς καί μόνον διά την ε¬
  φαρμογήν τής προσφυγικής ά-
  παλλαγής, καθ' ήν άπαλλάσσεται
  τό συνολικόν είσόδημα των πλει-
  όνων οίκοδομών τοΰ πρόσφυγος
  καί έφόσον τό συνολικόν τοθτο
  είσόδημα δέν δπερδαίνει τας 18.
  000 δραχμάς. Ή προσμέτρησις
  αυτή τοΰ είσοδήματος τής μικράς
  οίκοδομής δέν δύναται νά κατα¬
  λήξη καί είς φορολογίαν αυτής,
  άφοΰ ή μικρά οίκοδομή δέν φορο
  λογεΐται καί δταν ανήκη είς μή
  πρόσφυγα.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Κατόπιν τής έπιβληθείσης
  προσθέτου φορολογίας 20 ο)ο
  επί τής Κρητικής σουλτανίνας
  είσπραττομένης κατά την έπα
  νεξαγωγήν της διά των λιμέ
  νων Πειραιώς καί Πελοποννή
  σου, τό Γεωργικόν Έπιμελη
  τήριον Ηρακλείου δι' άνσφο-
  ράς τού πρός τό Υπουργείον
  των Οίκονομικών παρακαλεΐ
  δπως άρθή ή φορολογία αθτη
  καθ' δσον θά έξαναγκάση
  τούς σταφιδεξαγωγεΐς Πειραι
  ώς καί Πελοποννήσου νά άπό
  σχουν τής Κρητικής άγοράς.
  Ένδεχομένη περίπτωσις τονί
  ζει τό Έπιμελητήριον, θά επι
  φέρει ώς άμεσον συνέπειαν
  την πτώσιν των τιμών των
  σταφίδων δεδομένου δτι οί ά
  νωτέρω έξαγωγεΐς άγοράζουν
  κατ' έτοςτό1)4 περίπου τής
  κρητικής σταφιδοπαραγωγής.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύ·
  πουργοΰ τής Έθν. Οίκονομί-
  ας εξουσιοδοτήθη ή κεντρική
  έπιτροπή, άδειών είσαγωγής
  καθ' υπέρβασιν δκως κατανεί
  μη μεταξύ τώνάποδεδειγμένως
  είσαγωγέων λευκοχρύσου πο-
  σότητα τοΰ εΐδους τούτου ά-
  νερχομένην είς 3 χιλιόγραμ
  μα ούτινος επετράπη αρμοδίως
  ή είσαγωγή έκ Γαλλίας.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
  Διά τής «Άκροπόλεως» έ-
  πέστρεψσν χθές έξ Αθηνών
  οί έκδρομεΐς τοΰ τμήματος
  τοΰ ΈλληνικοΟ ΌρειβατικοΟ
  Συνδέσμου Ηρακλείου. Έπα-
  νήλθον ωσαύτως οί έκδρομεΐς
  των άθλητικών σωματε(ων«Ό·
  μιλος Φιλάθλων»καΙ «Έργο-
  τέλης».
  50 Πρωΐνή
  •ι*^^^^^ε^^^ί·^^^·^^—^^**^^ε^^ε^*^^βεΐν^^^ε^Ι*^^εν^^^^^^^^^ρ^^ε^ρ^ε^^^^^ε·^^^^^^^^Η·^^^^ε^^^^
  ΖΩΗΡΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
  ΤΟΗΕΥΡαΠΑΊ ΚΟΗΚΡΑΤαΗ
  ΔΙΑ ΤΟΥ! ΙΥΗίΧΙΖΟΜΙΉΙΥΣ
  [ΙίίΙΙ ΙΙΙΙΙΙΜΙΠ ΤΙΙ ΗΗΤΙΜ!
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ Παρισίων καί Αονδίνου φέρουν ώς
  όγκουμένην την αντίδρασιν εναντίον
  τής παρατάσεως των βομβαρδισμών
  τοΰ άμάχου πληθυσμού καί ιδιαιτέρως
  τής Καντώνος.
  Πλείσται κοινωνικαί καί πολιτικαί
  όργανώσεις συνελθούσα;- είς έκτάκτους
  συνέλευσις ζητούν ,έντονα μέτρα κατά
  των μβταχ&ιριζομένων τοιαύτα μέσα ε¬
  πί άνυπολογίσϊω ζημία τού πολιτισμού
  χαί καταστροφή χιλιάδων άθώων άνθρώ-
  πων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΝ
  ΚΑΒΙΕΡΩΘΗ ΤΡΙΕΤΗΣ ΒΗΤΕΙΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού^ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ή Τσεχοσλοβχ-
  κική κυβέρνησις καθιέρωσε την τριετή
  θητείαν είς όλα τα όπλα.
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Σαλαμάνκας έντονος αγών αημειού-
  ται είς τόν τομέα τού Τερουέλ. Οί Έ-
  θνικοΐ άγγέλλουν επιτυχίας βεβαιούν δέ
  την έξ ολοκλήρου κύκλωσιν τής πόλε¬
  ως Άλμποκάθερ υπό των στρατιωτικών
  των δυνάμεων.
  ΊΫϋΖΕΤΑΙΗΑΝΩΜΑΑΟΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ_ΕΙΣ_Μ Ε ΞΙΚ Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Νέ¬
  ας Υόρκης ο« ή κατάστασις είς τό
  Μεξικόν συνεχίζεται άνώμαλος καί ό¬
  τι ό Σαντίλο έξακολουθεϊ νά δρά ε¬
  ναντίον τού προέδρου Καρντένας.
  ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙλ
  ΟΙ ΑΗΤΙΠΑΛΟ! ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Αγγέλλεται έκ Πέ¬
  ραν ότι εδημοσιεύθη ό νόμος διά τού
  ό πό ί ου άμνηστεύονται διάφορα «ολιτι-
  κά έγκλήματα. Μεταξύ των άμνηστευ-
  ομένων συγκαταλέγονται καί οί ύπογρά-
  ψαντες την συνθήκην των Σεβρών Τούρ-
  κοι πολιτικοί.
  Ο κ. ΚΩΝ. ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΗΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗ8Η
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΣΕΟΪ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα*
  ποκριτού μας). — Είς τόν Υπουργόν
  Διοικητήν πρωτευούσης κ. Κοτζιάν α¬
  πενεμήθη υπό τής κυβερνήσεως τού Ρά-
  ϊχό μεγαλόσταυρος τού Γερμανικού άε-
  τού.
  ΗΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΤΡΙΑΚΠΣΙΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Τηλεγραφούν έξ "Αγ.
  κύρας ότι κατόπιν συγκαταθέσεως τού
  Προέδρου τής Τουρκικής Δημοκρατί¬
  ας προσλαμβάνονται είς Τουρκίαν δι*
  διαφόρους υπηρεσίας τριακόσιοι Έβραΐ
  οί ίατροΐ άπελαθέντες έξ Αυστρίας.
  ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο-
  πο κριτού μ*ς)— Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι τ* Έλληνικά χρεώγραφα
  άνετιμήθησαν.