95877

Αριθμός τεύχους

4884

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  1---- —————ι ιι ■ ι ^^^^^**^^*ΒΙ^^Β^^^^^ν^^*^*β*^^^^^^^^^^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος '2
  'Αμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χ.ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  10
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ι.ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ιΙΙΕΥίτΙΙΟΣ ΣτϊΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Είναι τόσον ρευστή καί
  συγκεχυμένη ή διεθνής κα¬
  τάστασις καί τόσον άπότο-
  μοι, ραγδαϊαι θά ελέγαμεν
  αί μεταπτώσεις άπό τής όξύ
  τητος είς την υφεσιν καί ά¬
  πό τής χαλαρβτητος είς την
  έντασιν, ώστε νά καθίστα-
  ται τελείως παράτολμος καί
  παρακεκινδυνευμένη, οια¬
  δήποτε πρόβλεψις διά τό
  μέλλον, έστω καί διά τό
  μάλλον έγγύς. Φαίνεται αλ-
  λωστε ότι οϋτε καί αύτοι οί
  διευθύνοντες τάς τύχας τοΰ
  κόσμου δέν ειμπορούν νά
  γνωρίζουν τίποτε απολύτως
  διά την περαιτέρω εξέλιξιν.
  Καί τό μόνον πού ειμπορεί
  κανείς νά διαπιστωθη πλέ¬
  ον μετά θετικότητος, είναι
  ότι εισήλθομεν είς μίαν έ-
  ξαιρετιχώς κρίσιμον καμπήν
  της τροχιάς τής ανθρωπίνης
  ίστορίας καί ότι οί κίνδυ-
  νοι τού έκτροχιασμοΰ καί
  τής καταρρεύσεως πρός τό
  βάραθρον τοΰ πολέμου, όχι
  μονον δέν έξέλιπον, άλλά
  καί καθημέραν γίνονται με·
  γαλύτεροι.
  Ούσιαστικώς μάλιστα φερό
  μεθα άπό μακροΰ πρός τό
  βάραθρον αύτό, μόνον πού
  είτε δέν τό αντιλαμβανόμε¬
  θα είτε δέν ύφιστάμεθα ολοι
  τα δεινά τής καταρρεύσεως.
  Τό πολεμικόν ήφαίστεΐον ευ¬
  ρίσκεται έν δράσει άπό έτών
  ήδη. Μόνον, πού άλλοΰ μέν
  αί λάβαι καί αί φλόγες τού
  καταστρέφουν τα πάντα, άλ¬
  λοΰ δέ είναι αίσθητος μόνον
  ό σεισμός τόν οποίον προκα-
  λεΐ ή έκρηξίς τού. Είναι ©-
  μως τόσον ίσχυρός ό σεισμός
  αύτός, ώστε τό οίκοδόμημα
  τής είρήνης νά σείεται έκ
  θεμελίων καί νά καθίσταται
  άχρηοτον. Όμοιάζει πρός
  μίαν οικίαν συνεχώς σειομέ-
  νην πού έμπνέει τόν φόβον
  καί δημιουργεϊ τόν έκνευρι-
  σμόν είς τούς στεγαζομένους
  είς αυτήν. Καί πού πρέπει ή
  νά ύποστηριχθή καί νά στα
  θεροποιηθή ή νά καταρρεύση
  διά νά γίνη δ,τι γίνη καί ν'
  αρχίση έκ νέου, εάν θά είνε
  πλέον δυνατόν ή ανοικοδό¬
  μησις της. Τόν τελευταίον
  Ιδία καιρόν, αυτήν την είκό-
  να 'παρουσιάζει ή διεθνής κα
  τάστασις καί αυτήν την ψυ¬
  χολογίαν εχει δημιβυργήσει
  είς τούς λαούς της γής. Πώς
  νά όμιλούν άλλωστε πλέον
  οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι πε
  ρί είρήνης «ταν καθημέραν
  ββμβαρδίζονται πόλεις καί
  άτμόπλοιά των καί φονευον-
  ται κατά δεκάδας οί ναΰταί
  των είς την Ισπανίαν καί β¬
  ταν έπίσης βομβαρδίζονται
  καί καταστρέφονται είς τάς
  κινεζικάς πόλεις αί έγκατα
  στάσεις των; , „
  Άλλ' είναι τοση Π εντα-
  σις καί ή άγριότης την οποί
  αν προσέλαβον τάς τελευταί
  άς ημέρας οί δύο πόλεμοι, ο
  ίσπανικός καί ό σινοϊαπωνι
  κός καί τόσος ό έκνευρισμος
  τόν οποίον επροκάλεσεν η
  άνευ προηγβυμένου ανθρωπί
  νη τραγωδία που έκτυλισσε-
  ται είς την Ανατολήν καί
  την Δύσιν, πού δέν ειμπορεί
  νά συνεχισθή επί μακρον ει¬
  σέτι αυτή ή έκκρεμοτης, «»:
  τή ή θλιβερά άπό πάσης, «««
  ψεως κατάστασις. Ή εξέγερ¬
  σις τής κοινής γνώμης είς
  την Αγγλίαν, την Γαλλίαν
  καί τάς Ηνωμένας Πολιτεί-
  ας είναι τόσον μεγάλη *«
  τόσον εντονος, ώστε πιστευο
  μέν ότι αί Κυβερνήσεως των
  "ριών αυτών χωρών, θ1 ανα-
  λβγισθοΰν τάς ευθύνας των
  Ινΐντι τής ίοτορίας καί της
  ανθρωπότητος και 8« κινη-
  στικότητα διά νά δωσβυν μί
  «Τ λύοιν είς «ύτήν την φρ»-
  οις τού κ. Τσάμπερλαιν, υ¬
  πό την πίεσιν τής κοινής
  γνώμης καί τα άνηλεή μα-
  στιγώματα τής άντιπολιτεύ-
  σεως, μέ ίπί κεφαλής τόν
  νικητήν τοΰ Μεγάλου Πολέ¬
  μου κ. Λοϋδ Τζώρτζ, καί
  τούς κ. κ. "Ατλυ, Τσώρτσιλ,
  Σίγκλαιρ καΓΗντεν, ανέλα¬
  βε μίαν πρωτοβουλίαν επεμ¬
  βάσεως πρός έξανθρωπισμόν,
  —εάν ειμπορή νά χρησιμο¬
  ποιή ή λέξις αυτή—τού
  πολέμου έν "Ισπανία καί
  Κίνα, πρός τερματισμόν τού
  τό συντομώτερον καί αποκα¬
  τάστασιν τής τάξεως καί
  '. τής γαλήνης είς τόν κόσμον.
  ' ©ά συνεχισθή ομως ή προ¬
  σπαθεία αυτή μέχρι τής τελι-
  κής επιτυχίας της; Βεβαίως,
  ή Ηέχρι τούδε πολιτική τοϋ
  κ. Τσάμπερλαιν καί αί μέ-
  θοδοί τού δέν μάς έμπνέ-
  ουν πολλάς ελπίδας. Διότι
  ©'Αγγλος Πρωθυπουργός φαί
  νεται νά πιατεύη ότι ό Βρετ-
  τανικός λέων δέν πρέπει νά
  βρυχηθή διά νά μην έξορ-
  γίση τούς άλλους καί τοΰ
  κηρύξουν πόλεμον. Άλλά
  δέν άποκλείεται βεβαία καί
  ν' άλλάξη τακτικήν, άφοϋ
  ήδη ήρχισε ν' άντιλαμβάνε-
  ται ότι ή έμμονή είς την
  μέχρι τούδε άσκηθεΐσαν πο¬
  λιτικήν τού θά έχη ώς άπο-
  τέλεσμα την εναντίον τού
  εξέγερσιν τοΰ 'Αγγλικοΰ
  λαοΰ καί θά συνεχίση την
  πλήρη ' αυντριβήν τοΰ κόμ-
  ματός τού, ώς ό ΐδιος ώμο-
  λόγησε κατά την τελευταί¬
  αν μετά τοΰ κ. ΤΗντεν συ¬
  νάντησιν τού, όπότε εζήτη¬
  σε την συμμετοχήν τού είς
  την Κυβέρνησιν διά νά σω· ρώμην τής νεότητος. Ή τε¬
  θή τό συντηρητικόν κόμμα.' λευταΐα μεγάλη άθλητική πα-
  Καί φυσικά εάν ή Αγγλικη' ρέλασις των Αθηνών καί αί
  Κυβέρνησις κινηθή αποφα¬
  σιστικώς, τότε θά έχωμεν
  πλήρη μεταβολήν των διε-
  θνών πραγμάτων. Μή λη-
  σμονώμεν άλλωστε, ότι είς
  μέν την Αμερικήν εκδη¬
  λούται ήδη ζωηρά διάθεσις
  επεμβάσεως είς τα διεθνή
  γεγονοτα, είς δέ την Γαλλί¬
  αν κυβερνά ό κ. Νταλαντιέ,
  άνθρωπος σιδηράς θεληματι-
  κότητος, έκπληκτικοΰ θάρ-
  ρους καί τολμηράς άποφα-
  σιστικότητος. Πρέπει δέ νά
  πιστεύωμεν ότι ή στιγμή
  της αποφασιστικώς δράσεώς
  τής "Αγγλίας ευρίσκεται πλέ¬
  ον έγγύς. Καί τουτο έχι μό¬
  νον διά λόγους άνθρωπιστι-
  κούς ή διά λόγους έξωτερι-
  κοΰ γοήτρου, άλλά καί διά
  λόγους έσωτερικής ασφαλεί¬
  ας καί συνοχής τής Αύτο-
  κρατορίας της. Διότι εάν
  δέν κινηθή, τα κινήματα πού
  έκδηλώνονται σημερον σπο-
  ραδικώς είς την Παλαιστί-
  νην καί την Ζαμάΐκαν, ύ
  πάρχει κίνδυνος νά γενικευ-
  θοΰν.
  Καί τότε ή άπειλή θά εί¬
  ναι καί έκ των έξω καί έκ
  των ένδον. Μία άποφασιστι-
  κή ομως καί άπό κοινοϋ .λείως πληροφορημένοι, και άλλο
  δράσις τής Αγγλίας, τής Γαλ
  λίας καί τής 'Αμερικής μέ
  συνεπικούρους καί τούς συμ-
  μάχους των, θά σώση την ει¬
  ρήνην;
  Καθ* ημάς, ναί, εάν έκδη
  λωθή ταχέως. Την άντίλη-
  ληψιν αυτήν άλλωστε διε¬
  τύπωσε προχθές ό Γάλλος
  πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ,
  ειπών είς την μεγάλην
  συγκέντρωσιν τής Λυών με-
  ταξύ άλλων ότι: Ή ειρή¬
  νη θά σωθή καί οί κίνδυνοι
  τοΰ πολέμου θά ματαιωθοϋν
  εάν φανώμεν άποφασιστικοί,
  άν δείξωμεν ότι είμεθα ετοι-
  μοι πρός δράσιν...
  Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΑΓΑΘΟΝ
  Τα συνεργεΐα τα όποϊα γροτών. Εύτυχώς δέ πρός
  κατήρτισε τό 'Υγειονομικόν
  Κέντρον έργάζονται άπό ημε¬
  ρών είς τάς συνοικίας τής πό¬
  λεως καί είς τούς πέριξ συν-
  τήν κατεύθυνσιν αυτήν έστρά
  φη ήδη ή σημερινή Κυβέρνη¬
  σις. Άνακαινίζει καί συμ-
  πληρώνει τα ύπάρχοντα νο-
  οικισμοΰς διά την έξουδετέρω-1 σοκομεΐα καί σανατόρια καί
  σιν των κινδύνων εμφανίσε¬
  ως έπιδημικών νόσων. Καί είς
  πολλά έλογενή διαμερΐσματα
  ήρχισεν έπίσης συστηματικός
  6 άνθελονοσιακός αγών. Καί
  μολονότι βεβαία ή τελεία έξά
  λειψις τής έλονοσίας θά κα¬
  ταστή τότε μόνον δυνατή, δ·
  ταν άποξηρανθοϋν έξ ολο¬
  κλήρου τα £λη διά τής κατα-
  σκευής των μεγάλων παραγω-
  γικών έργων, έν τούτοις πι¬
  στεύομεν δτι τό κακόν θά πε-
  ρισταλή σημαντικά καί δτι θά
  κατορθωθή τουλάχιστον νά
  ματαιωθή ή εμφάνισις άλλων
  έπιδημικών νόσων, δπως είνε
  ό δάγγειος κλπ. Φυσικά δμως
  δ,τι γίνεται τώρα, δέν είναι
  παρά πρόχειρα μέτρα. Διότι
  διά νά επιτευχθή ή πλήρης
  έξυγίανσις τής χώρας χρειά-
  ζεται προσπαθεία πολυετής
  καί έπίπονος. Καί πρό πάν¬
  των, χρειάζονται μέτρα ριζι-
  κά. Χρειάζονται νοσοκομεΐα
  κσί λαίκά ίατρεΐα παντοθ
  καί είς τάς πόλεις καί είς την
  ύπαιθρον είς δλα έν γένει τα
  άγροτικβ κέντρα. Χρειάζον¬
  ται μαιευτήρια διά τάς πτω¬
  χάς επιτόκους, παιδικοί κήποι
  κσί σταθμοί καί παιδικαί έξο
  χαί διά τα όπορα παιδία.
  Χρειάζονται βρεφοκομικοίσταθ
  μοί καί άσυλα διά τα άπρο-
  στάτευτα μικρά, διά τα όρφα-
  νά καί διά τα καχεκτικά ή'
  τώ πσραστραιημένα παιδία.
  Καΐ έκ πσρσλλήλου γυμνα-
  άδ ί δξ
  στήρια
  ί
  ρή γμ
  στάδια καί δεξα
  στήρια
  μεναί διά την σωματικήν ε¬
  ξάσκησιν. Καί τέλος προσπα¬
  θεία βελτιώσεως των ορων
  διοβιώσεως καί διστροφής
  των άπορωτέρων ιδία τάξε-
  ων, των έρνατών καί των ά-
  ίδρύει νέα δπου δέν ύπάρ-
  χουν. Άναδιοργανώνει τάς
  ύγειονομικάς υπηρεσίας. Α¬
  πεφάσισε την ίδρυσιν καί λει¬
  τουργίαν ύγειονομικών σταθ
  μών είς δλα τα άγροτικά κέν¬
  τρα, μέ περιφέρειαν εκάστου
  ύγειονομικοθ κέντρου τεσσά
  ρων Μως πέντε κοινοτήτων,
  αναλόγως τοθ πληθυσμοΰ
  των. 'Ενισχύει διά τοθ πατρι-
  ωτικοΟ ίδρύματος τάς παιδι
  κάς έξοχάς καί σκέπτεται
  την Ίδρυσιν παντοθ παιδικών
  άσύλων. Καί έκ παραλλήλου
  μεριμνα διά την εκτέλεσιν των
  μεγάλων παραγωγικών καΐ έ
  ξυγιαντικών έργων ποΰ θ' ά-
  παλλάξουν την χώραν άπό
  την μάστιγα τής έλονοσίας
  καί θά συντελέσουν είς την
  αύξησιν τοΰ έθνικοϋ πλούτου,
  κατά συνέπειαν δέ καί είς
  την βελτίωσιν των δρων τής
  ζωής τοϋ λαοΰ.
  Τέλος διά των διαφόρων
  κοινωνικών νόμων, διά τής
  ρυθμίσεως των ώρών εργασί¬
  ας, τοΰ κατωτάτου όρΐου ήμε-
  ρομισθίων καί μισθών καί (δία
  τής λειτουργίας των κοινωνι¬
  κήν άσφαλίσεων, έπέτυχεν
  ήδη σημαντικήν βελτίωσιν των
  δρων τής ζωής τοΰ έργατικοϋ
  κόσμου των πόλεων. Διά τής
  οργανώσεως δέ τής σωματι-
  κής άγωγής τής νεότητος καί
  διά τής ένισχύσεως τού άθλη-
  τισμοΟ καθώς κσί διά τής συ-
  νεχίσεως τής άπό έτών άνα-
  ληφθείσης προσπαθείας ν' ά-
  ποκτήσουν δλαι αί πόλεις καί
  τα χωρία σύγχρονα ύγιεινά,
  άνετα, σχολεΐα, σχολικούς
  κήττους καί γυμναστήρια,
  συνέβαλε σοβαρώς είς την ύ-
  γιεινήν καί την σωματικήν
  σχολικαί έπιδείξεις είς τάς
  πόλεις καί τα χωρία, έδωκαν
  την ευκαιρίαν τής ευχαρίστου
  αυτής διαπιστώσεως.
  Άλλ' είπομεν. Θά χρειασθή
  άκόμη πολλή καί μεγάλη
  προσπαθεία διά την πλήρη έ-
  ξυγίανσιν τής χώρας. Καί την
  προσπάθειαν αυτήν θά πρέπει
  νά ένισχύσουν καί οί Δήμοι
  καί 8λοι οί άλλοι, δσοι είμπο-
  ροθν. Διότι, επαναλαμβάνο¬
  μεν: Ή ύγεία τοΰ λαοθ, απο¬
  τελεί τό πολυτιμότερον άγα-
  θόν. Έξ αυτής έξαρταται τό
  μέλλον καί ή τύχη τής φυλής.
  Καί χάριν τής έξασφαλίσεως
  τοΰ άγαθοΰ αύτοΰ, είνε δχι
  δικαιολογημένη απλώς, άλλ'
  έπιβεβλημένη κάθε προσπα¬
  θεία καί κάθε θυσία.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΚΛΕΜΑΝΣΩ
  "Εχουν νά ποθν γιά τό φαι-
  δρό χαρακτήρα των καθημερι-
  νών συζητήσεων. Είνε βέβαΐο δ¬
  τι ή φαιδρότης αυτή είνε ζήτημα
  συζητητών. "Αλλο συζητηταί τε-
  άπληροφόρητοι. θά τό πιατέψετε
  δμως; 'Υπάρχουν περιπτώσεις πού
  άπληροφόρητοι καί πληροφορη-
  μένοι έπιτείνουν την φαιδρότητα
  μιας συζητήσεως.
  —Μέγας οίκονομολόγος δ ΖΙδ,
  μέγας ποιητής δ Γκαϊτε, μέγας
  μουσικός δ Λίστ.
  Αυτήν την περί μεγάλων[άνα-
  φώνησιν έψάρευσα πρό ημερών ά¬
  πό σοβαρωτάτην δμήγυριν. Καί
  είνε πιθανόν νά μην υπήρχε είς
  αυτήν τίποτε τό φαιδρόν. Οί με-
  '&ιχ άνδρες, είναι συχνά ή ά-
  δυναμία των άπό περιωπής συ-
  ζητούντων. Τούς παρατάβσουν δι¬
  ότι πρό παντός θέλουν νά τούς
  ΰμνήσουν, ώς βαθεΐς ή διεςοδικοΐ
  ερευνηταί. Συμβαίνει ομως τούτο
  τό περίεργον: Νά τούς άνακατεύ-
  ουν: Επί παραδείγματι μεγάλοι
  μουσικοί δπως δ Βάγνερ καί ό
  Λίστ, εσημειώθη περίπτωσις, πού
  είχαν κυριολεκτικώς πιαστή άπό
  τα μαλλιά μέ τούς συνωνύμους
  των, τής ίστορίας καί τής οίκονο-
  'μολογίας! Άλλά καΐ γενικώτερα
  είς τόν ποταμόν τής μεγαλοφυίας
  δ οποίος ..τρέχει δπως θέλουν οί
  δμιληταί αί παρεξηγήσεις έπεμ-
  βαίνουν σκανδαλωδως. Ό ΝΕτσε,
  ό Μοντεσκιέ, δ Αδαμ Σμίθ, ό
  Άντώνιο Σέρρα, δ Δαβίδ Ρικάρ
  ντο, δ Μάλθους καί δέν ξέρω ποΐ-
  οι καΐ πόσοι ά"λλοι, καθώς άνα-
  φέρονται είτε ώς φιλόσοφοι, είτε
  ώς οίκονομολόγοι καΐ κοινωνιολό-
  γοι, δημιουργοθν απροσδοκήτω εύ·
  τραπελα.
  —Δέν μπορεΐς νά πής δτι δέν
  είνε καλός καΐ δ δικός μας...
  (έδώ παρατυχοθσα δεσποινίς ώ
  νόμασε κάποιον).
  —Βεβαία καθηγητής τοθ Πα¬
  νεπιστημίου δ άνθρωπος. Συγ¬
  γραφεύς επιστημονικαί έργων. Ά-
  νεγνωρισμένη κορυφή.
  -Άλλά δέν πρόκειται γιά τόν
  καθηγητήν τοθ Πανεπιστημίου...
  Ή δεσποινίς έκαμε την δια¬
  φώτισιν κατεπτοημένη. Τό αστεί¬
  ον δμως τοθ πράγματος δέν ήτο
  δυνατόν νά συγκρατηθή πλέον. Έ-
  κείνος πού ήτο διά την δεσποινί-
  δα λιγάκι.-.μεγάλος, δπως οί με¬
  γάλοι των εθνών καί των αιώ¬
  νιον, ήτο άπλούστατα ε"νας διδά
  σκαλος πού είχεν Ιαως διδάξη είς
  αυτήν τα πρώτα γράμματα. Τό
  μόνον τού προτέρημα διά την α¬
  θανασίαν έκρίνετο Ινα λογοτεχνι·
  κόν βιβλίον τό οποίον είχεν έκ-
  δώσει πρό άμνημονεύτων χρόνων!
  Δέν θέλω βεβαία νά άρνηθώ 2-
  τι οί άνθρωποι πού ξέρουν νά συ-
  ζητοθν είναι πλήθος στόν τόπον
  μας. Διότι πράγματι ύπάρχουν
  πολλοί καλής πίστεως καί καλής
  καταρτίσεως συζητηταί. Δέν άπο
  κλείεται δμως νά προτρίχη διά
  μερικούς ή γλώσσα τής διανοίας.
  Καί τό άποτέλεσμα; Ευνόητον.
  Συγχίονται τα πράγματα καί α¬
  νεξαρτήτως των καλών—ή σοφών
  —προθέσεών των. Καΐ δημιουρ-
  γεΤται διά μίαν άκόμη φοράν τα
  περίφημον: «άνεύθυνον τοθ Κλε¬
  μανσώ». Ώς γνωβτόν ό μεγάλος
  αύτός Γάλλος πολιτικάς χαΐ φιλ
  έλλην —δπως δ οίοσδήποτε 'Ανα-ι
  στάσης ή Μανώλης—εκαλείτο νά
  δικαιολογήση άλλοτε καί τάς μόΊίλ
  λον άπιθάνους είδικότητας!
  —Αύτά έλεγεν ό Κλεμανσώ—
  Ιτσι έκαμεν δ Κλεμανσώ.
  Τα έπίγραμμα ήτο τότε τοθ
  συρμοθ διά ρήτορας καί συζητη-
  τάς. Άλλ' δ «Τίγρις» δέν είχεν
  είπ$ οίπε είχε .κάμη τίποτε άπό
  8σα τοθ κατελόγΐζον οί μεγαλο-
  φάνταστοι όμιληταί.
  Α2ΜΟΔΑΙΟ"
  Πεταχτά
  σημειόματα
  ΨΥΧΟΡΡΑΓΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
  Ό θερισμός των χρυσών
  στάχεων έγενικεύθηκεν άπό
  μέρες στοΰς άγρούς. Τα καύ
  ματα τοΰ καλοκσιριοΰ, έμά-
  ραναν τίς ώμορφιές τής α¬
  νοίξεως. Τα ρόδα πού αίμά-
  τωσαν άπό τόν όργασμό μιάς
  νύχτας, άλικα τώρα, φυλλο-
  ροοΰν. Φρυγμένες κι' οί πα·
  παροθνες πού ϋψωσαν τίς λυ-
  γερές των σιλουέττες κι έπα-
  ραδόθηκαν στά χάδια τοθ χλι-
  αροθ άνοιξιάτικου άέρα, τής
  πεταλούδας καί των ζουζου-
  νιών. Καί οί γλυκόλαλες
  στροφές των άηδονιών, ποΰ
  μέσ' στίς ρεμματιές συνέθε-
  ταν θεΐες, χαρούμενες συμ-
  φωνΐες καΐ ϋμνους πρός τόν
  έ'ρωτα καί τή ζωή, σβύνουν
  τώρα γιά ν' άντικατασταθοΰν
  άπ' τό βραχνό, μονότονο
  τραγοΰδι τοϋ τζίτζικα.
  Τόν άκούσατε πάλι αύτό
  τόν άθλιο άλήτη τοΰ καλοκαι-
  ριοΰ, 'Εξεπετάχτηκε πάλι άπό
  τα σπλάγχνα τής μάννας γής
  δπου ήταν κρυμμένος δλο τόν
  καιρό, έσκαρφάλωσε πάνω
  στούς Ισκιερούς κλάδου^ των
  δένδρων κι' άρχισε τό μονό¬
  τονο έκνευριστικό τζιτζίρισμά
  τού. Τ' άκουσα χθές. Μ' αύ¬
  τό δέν είνε πιά τραγοΰδι. Εί¬
  ναι παράφωνο μοιρολόί τής
  ανοίξεως ποΰ ψυχορραγεΐ. Εί
  ναι ό έπιθανάτιος ρόγχος μιάς
  ζωής πού πεθαίνει. Καί γι'
  αύτό είναι καί τόσον άντιπα
  θητικό. Οί άνθρωποι έ'χομε,βλέ
  πετε,μεγάλεςάπαιτήσεις άπότή
  ζωή.Τα θέλομε δλα δικά μας.
  Γίαίεχομετήν άξίωσινάεΐνε δλα
  γύρω μας ώραΐα. 'Επιθυμοΰμε
  νάναι άτέρμονη άνοιξις ή
  ζωή. Άδιάφορο δτι μόνη ή
  άνοιξι δέν κάνει τή ζωή Ποίας
  νά σκεφθή σ' αυτή την έποχή
  δτι είνε άπαραίτητο καί τό θε
  ρος κι' ό χειμώνος, Λαίμαρ-
  γος άπληστος ό άνθρωπος θέ¬
  λει νά τοθ προσφέρεται μέ άν
  θένιο κύπελλο ή ήδονή καί ή
  χαρά, χωρίς κανένα πόνο είς
  άντάλλαγμα. Καί δταν ερχων
  ται τα καύματα τοΰ καλοκαι-
  ριοΰ νά τοΰ μαραίνουν τα δ-
  νειρα γιά νά μεστώση ό καρ-
  πός τής σκέψεως καί τής δη-
  μιουργΐας καί οί μπόρες τοθ
  χειμώνα πού παρασύρουν δ,τι
  σάπιο ύπάρχει γιά νά ξεκαθα
  ρίσουν τούς άδυνάτους καί
  τούς άχρηστους άπό τούς δυ-
  νατούς καί τούς χρησίμους,
  νοιώθει άπογοήτευσι κσί κυ-
  ριεύεται άπό παράπονα καί
  όργή.
  Δέν έ'χουν κάν οί περισσό
  τεροι άπό τούς όνθρώπους,
  κι' άς θέλουν στό σύνολό
  τους νά ύψωθοϋν κυρίαρχοι
  τοΰ κόσμου, οΰτε τό θάρρος
  καί την έγκαρτέρησι τοΰ τζί
  τζικα πού ύπομένει μέ κλάμ-
  ματα ή τραγούδια—άδιάφορο
  —τή Μοίρα τού. Γιατί; Μά
  εΐπαμε. ΓιατΙ οί σύγχρονοι
  άνθρωποι τα θέλουν δλα εθ-
  κολα. Γιατί δέν στέκονται
  ποτέ νά έρευνήσουν καί νά
  συλλάβουν τό βαθύτερο νό-
  ημα τής στιγμής πού συντε-
  λοΰνται οί με/άλες άλλαγές.
  Γιατί θέλουν νά ζοθν σ' ά
  διάκοπη άνοιξι καί δέν προ
  σέχουν ποτέ καί ο£5τε ζοΰν
  τό ψυχορράγημα αυτής τής
  ανοίξεως.
  Η Έμπορική.
  Τό Σχολικόν ταμείον τής
  Εμπορικάς Σχολής τής πόλε¬
  ώς μας, προεκήρυξε δημοπρα¬
  σίαν διά την περιτείχισιν
  τοΰ γηπέδου, δπου άνεγείρε-
  ται τό νέον κτίριόν της. 'Αλ¬
  λά θά ηθέλαμεν μάλλον νά
  ίδωμεν προκήρυξιν αποπε¬
  ρατώσεως τοθ άπό έτών αρ¬
  ξαμένου καί ήμιτελοΰς παρα-
  μένοντος εκπαιδευτήριον Δι¬
  ότι είνε άνάγκη νά στεγα¬
  σθή επί τέλους ή Έμπορική
  Σχολή είς οίκημα εύρύχωρον,
  άνετον, άνταποκρινόμενον είς
  δλας τάς άπαιτήσεις τής συγ¬
  χρόνου παιδαγωγικής. Καί
  έπ' αύτοΰ θά ηθέλαμεν νά ε¬
  χωμεν, εάν είνε δυνατόν,
  μίαν σχετικήν ανακοίνωσιν.
  Άν δέν άπατώμεθα άλλωστε,
  πρό καιροΟ ή κυβέρνησις εί¬
  χεν έγκρίνει την σύναψιν εί-
  δικοθ δανείου πρός τουτο.
  Τά Κρητικά ζητήματα.
  Ό έν Αθήναις ευρισκόμε¬
  νος ύπουργός Γενικάς Διοι-
  κητής κ. Σφακιανάκης, έσχε
  πάλιν προχθές μακράν συν-
  ιργασίαν μετά τού κ. Πρωθυ-
  πουργοΟ.Ώς είνε δέ ευνόητον,
  ή συνεργασία αυτή αφεώρα
  την ρύθμισιν των έκκρεμών
  ζητημάτων τής νήσου μας.
  Υπάρχει λοιπόν ή άπόλυτος
  πλέον βεβαιότης, δτι ταχέως
  δλα τα Κρητικά ζητήματα, με-
  γάλα καί μικρά, θά λυθοθν
  κατά τόν καλύτερον τρόπον
  καί δτι μετ" ολίγον θ' αρχίση
  νέα περίοδος άναδημιουργι-
  κής προσπαθείας έν Κρήτη.
  Όρθή απόδειξις.
  Όρθοτάτη ή ΰπόδειξις τοθ
  Τούρκου δημοσιογράφου κ.
  Ζεκιρια δπως αί κυβερνήσεις
  Ελλάδος καί Τουρκίας έξεύ-
  ρουν άπό κοινοΰ τρόπον διά
  τοΰ όποίου ν' άρθοΰν αί δια-
  τάξεις τής συνθήκης τής Λω-
  ζάννης αί άπαγορεύουσαι την
  μετάβασιν, έστω καί δι" όλί
  γας ημέρας των 'Ελλήνων
  προσφύγων είς την παλαιάν
  πατρίδα των. Σήμερον, ή
  έλληνοτουρκική φιλία είνε τό¬
  σον στενή καί τόσον σταθε-
  ρά, ώστε νά μή διατρέχη ό-
  πωσδήποτε κανένα κίνδυνον.
  Αντιθέτως, θά (σχυροποιηθί)
  περισσότερον έκ τής έπικοι-
  νωνίας των δύο λαών. Ή δέ
  ελευθερία των ταξιδΐων θά
  δημιουργήση την εντύπωσιν
  δτι τίποτε δέν υφίσταται πλέ¬
  ον άπό τό κακόν παρελθόν.
  ***
  Ή Κρητική σταφίς.
  Τό ύπόμνημα τοΰ Γεωργι-
  κοΰ μας Έπιμελητηρίου διά
  τοΰ όποίου ζητεΐται άπό την
  Κυβέρνησιν ή κατάργησις τοΰ
  φόρου πού επεβλήθη άλλοτε
  επί τής Κρητικής σταφίδος
  κατά την επανεξαγωγήν της
  διά των λιμένων τοΰ Πειραι¬
  ώς καί τής Πελοποννήσου,
  στηρΐζεται επί βάσεως λογικής
  καί δικαίας. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία δτι θά γίνη δεκτόν
  καί θά ίκανοποιηθή. Ή Κυβέρ¬
  νησις άλλωστε 6χει είς τό πρό
  γραμμά της καί την ίσοπολι-
  τεΐαν καί την φορολογικήν έ-
  ξίσωσιν καί δικαιοσύνην. Καΐ
  αποτελεί μέτρον φορολογικής
  έξισώσεως ή κατάργησις τής
  προσθέτου αυτής φορολογίας
  πού επεβλήθη άλλοτε, τόσον
  άβασανίστως.
  Γν.
  ?

  16—9
  ■ΟΒ ΛΐίΧΙΛΟΛΟΧ ΛΐΐΧ 5]«
  ■9 Λφηε-ογ^ΐσιο λ©ι
  •ρ ϊ~ΐϊγ3ΐ οοΌφολ»ι»-. ·Μιλ
  •φγΐοοΌιι Χ3 53Λθσοκ—Λογ
  Υ91»*! σΦ 5ό
  51}ΐ 5γ«
  ■ηΐγαι λ&ι -τί !>(<3Λ<ρφτ1ηο (5χ>
  ιτΐοοχ&χ 'ϊοοιιιγςιο) 5οιχ>τΐ9ΐ0
  ΟΟΙ ΛΡ511υ
  »1Ο1ΐΙΐ0ΛΒ)Ο
  ηοΐ]χ Άν.
  θ
  ϊ·σι»)ΐΛ·99 Ο.
  5θ)(ίΐΧ55(03
  /|χ ς9,9
  τΐΐιτ) ΐΒ)οΌΦοόυ.γυ
  ΛΐΐΤΐΐΙ 5)3 Ι,ΒΧ 5013,
  ί^ Λοςοισ3ΐι λΙιλιοβθ
  ^τΐιι 5]3 'λοιιΙιμ
  ]^χ 3ΐ1 Λΐρηιπϋλ.
  Λ1Ο30 5)3 'Λϋρυ Λ3 'ΒΛ031ΛΟΤ1
  Ινΐ3Ζνΐ»Ι0Μ3

  •Λθΐ^ηοτΐο'ηοχ
  ΛΧ)θΙΐθ))5)Χ3Ληθ 1ΒΧ 53Λ111.Ο
  0
  { Ί3γ3ΐ3 ηοιοιιφ ηοι λβ)οβιο
  -οόιι Λψι 9^0 '^ΙιΧϋιρτΐόι^ ·χ ς> λβο
  αι* ι_ ·)Υ
  11 3ΟΒ)θηθ0"Β11
  9 φΊ λγ9.?9 λοοοι
  ηοΑΐοχ ηοι 90"11 ^όϋ
  0011 )0Λ 31Ο<3 ■τ^ ώι λ? λολ.03 •οο ΒΛ3, ιηιΐ3γ3ΐΛηο ηο)θΐΐ9 Ο01 ΛΒ)γ»*οΒςις ιχ>κ λΙ^ολιι αΙ^χ "911
  •ο ηοι^ηοτΐόηοχ ·μ ηοσΊο3Βτιηοι
  λΙιλΧ31 ΛΒσ^ϋΒΐςι λΙ/.χ Λΐρσοφ αχ>
  ΐίΐ 3^1393119 ιβ* 5β)Χηιιιι
  Λ1 51ιι ο"·0 υ.0φ3ΐο?
  Ί 91 5)3
  -3
  Ι
  0 1Θ9 ν
  ^ ηοι 5Β")ςΛοΌΧ
  αι Β)γηΒΛηο η.
  η,οι
  ονγηοΛη- η.—
  09109113,1 ?
  ΙΙθΙθΧ )0Λ 13113011 Λ39, Ο011
  | 9υ γ οη—»
  χ>τ11ΐΛ.οιηοιοιο'9 91 οότιοφχ ηοιχ
  ηογγοιι ΛΐοοόΐΛΐχΛηο
  Γ |Ί Ίιχ
  ■ηοι
  •ηο
  5ηοι
  ρ χ ? φ ? γ]
  1Ο1130ΛΛ3" ΛηθΛ)Α ^Λ )ζ)19 Λ 10.Λ.
  φ Λΐα 513 Λ0(ί3τιΙμο ι^
  Ι
  1
  λΙιι
  ϊςιοι
  3τ1
  •ηοι
  Υ9τ» ο,
  ■ ·ΛητίοιΑογοιιο
  ιοιςΐϊ)
  ]θ ιΐβ 3Λ1.3
  9).
  ΠΟ! Λ1Ο3θ9ΐς ΛΐΐΛ1313φ3 ΛΪΙΙ
  ς ^ ] γ
  ιΛΟ]ΛΧ)χ Ιΐγηυ Ιΐ ·Χ ·γ 3Λ13
  • 5 ΆηΐΟΟ ΛΡ5Ο1Λ3Χ ΛΟ1
  91 5]3~ 130911116311 11 ο9ϋ Λ3,—
  5 1
  ποφρ 9ιη
  ·έ]Γΐ3ΰΙΐ Λ3
  11
  99
  Ι
  3Λ1.3 ιο»—
  ΛΠΟΥ31 Ϊ093γ
  "1
  ςρίίίιι
  1010119 10—
  ΛΟ1
  9Υ0 1ί
  ιη ^λιο-9*λιο
  •ΛβΙ,Χ
  'ηο
  Θ9 ?? ς?
  )γΉ. ηοΧα-ηΙιν')Ό01·
  -οόιι λΙ^ι οεγι ΑηογΒΐήις
  .οσΌΧ 1^ |»> ^
  ίίΐιχιοηοτι 51ιι
  ΛΒ1Ο119
  11Ι
  ηοι
  "9Θ
  ς
  9Θ 'ηο)6οΧ ηοι
  3 9 γγν
  οοιίιιοιι ηοχισγ ηοιοΙ/Λτιΐ3
  .ρ ηοι ΛθΑσ3," σ>λ3 ϋθΧιοιι 9Θ—
  5λλ
  )γ3 ά
  ηΟΟΑ η003], 13ν? ΟΟΙ 5Ρ93ΟΤΡ1Χ30Ι311
  ■"όιΐ9 '^ϋ1 α?ϋθ 510)31103 ΙΛ1
  53θθ3γ3νν ϊ>]3 ΰθ°9 13Υ?Θ ?
  •5 91 Λΐι>ιχ5ΐο'η>} ϋΧ3οοαιι λΙ^ι—
  ·5θΛθΐρλ ηοι
  5»]θητ11ιο «51ΐ5ΐιιοΐ€)ηοιθ3ο?» 5Ιϊγς
  51ιι ιηχ 9ΥΫΡ ηοςφοοΈ 5ΐΐΛΐσ
  -3ΤΐΙΐΟ 5111 Λΐψ9 ,11 1ΐ^
  5χ>σ?ΐΡ5τϊιιιο>ιο 5
  ϋ Ιι ψιηο ]Χ3μ ?ς
  ΐ Χ3ΛΟ113Λ.
  1
  9ς γ
  9Λ Λ1Ο30 513 ")ΟΘ3Γΐΐ3
  •ρ Λ'
  Χ5Τ101
  ■01193ΚΙ Ι1034
  Λοιλν.
  ΙΥ9- αΙιιο οση^
  21 0ς[ 92Ι
  •ν 1/ ρχ -χ φ υ.0Χ)<Ιΐ9 Μ101113,— 5 ·κ 5ΐ5 1 ί 9 5 •51οι •Λγ, '51 9 ">· 9 '
  1
  «
  ϋοιΐιιριοιΐ.
  5Ρ9Λ.1ΓΪ1—
  Θ
  5οιογοιιχ) χηη^ο,θΌ λοορ ,Φ? ο(ο 001 ιν.
  ΛΟΛΟΤΐ Χ)Λ?ηθ»Ο3>ΙΟ31Χ)>1 Όθΐ ΟΙ ^Χ
  ό
  , ηοι Λσ>Λ,»ι»ιρ, 6186
  ί
  Γ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*ΜΒΒΒΒ·ΒΒΒ*ΝΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ^λ Λ9Λ9Η 119 5
  Η0Χ0ΙΛ
  "V
  Ό
  ύ 5
  5ΐιο
  31
  ■«ι
  »ι
  51039x3.
  -3ΐ»γ;γ;»κ
  ηοιχ »χβ»ιί ΙιλοΗ Ιι
  Β..
  ΛθΛθφοιο,χκ, 3Χ3θ»οϊοΛ»
  ,ίΐ
  • ••••■•••ι
  •τί ·τ1 9—ί
  Ρ'ί3Υν. ">·
  )]) ϋθιχηοχ 9
  ηοι ώ)3ε)ι»] Αι Λψ 1013X37
  ■τί ·ιι 21—01
  Ιό
  * -1001
  * -ΟΛ.3Τ1 Ιΐ Λθθ3ΤιΙΐΟ 13Λφ1
  * -οτηϋ ΛΌΐοιιφ λΙιι λρ5ΤΪ3θ
  ΛϋοησΧ Λςοι 5οόφΧ
  ^
  ^
  *
  * 'λΙιιοφλΛολ9
  *
  *
  *
  ηοιι

  * -ΙΐΛηο

  *
  * —
  Η
  *
  *
  ΙΚΙϋνΜ ^
  :ί>033φχ)οΆληο οοιο *
  ηοι οιθΓΐΙαλ.όηοιο ^
  -109 10Μ1ΛΧ31θΑθΥ ΌΟ *
  Η
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  II
  *
  ^
  *
  *
  ΝΙΧΟΘϋΟΙΜΥ
  9
  530)0 ιο ΛΧ)οΙΐθΧ)Φ9 ϊΙιοΐ-3.—
  " ϋ9<5Μ ΙΧ 9 ρχ -χ 1^ ΛΡ)Λϋθν. "31 51 ϊχ Λ0θ - ί* 5 •χ 5οο)9'<-1ι>ις 9"
  -V.
  5 Ι
  ΛθΛΐγθ ,Χ31λ/
  ■■•ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Μ»««Ι!Ι«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΝΜε·.εΐΗ
  5»ι.
  -ΛίΟ 9»»—
  5141
  5η3
  5140
  :ηο}αΐιΐΛ»ώη ηβι Λ9ΐύΙιι»αυ οί
  •3X011(3 ·ϋγ·κ »οπί»κοιΐη '»Λΐσι»κογ;»>
  ιοιΐι »ι»»ίο»άη »3ΰ3ΐβ |Η 7ΐ)ιςηςΛ| κλ χ
  ΪΒΒΒΜΒΜΒΒεΐεΐΒΒΙΐεΐεΙΒΒεΐΜΒΒεΐΗεΐΒΒΒΒΒΒεΐΒΒϋεΙΒεΐΝ
  Λ012
  γ ] 1 /
  Λ30θΐιηογιι οιοοι ηοτΤ ρτί[;τιι 91
  ηοτι ΑΐοΙισΐ3Χιιΐ3 λΙ^ι 5)3
  ·χ ηοΐ]
  ί»9σ11-
  ρθρ 531
  οοησςι 'ηοτ)
  Οοχις]3 οοιοοολΛ
  -ο"9ΐΐ· ρΐ9 Λΐργγοό 5[ίη3χοοιοχ θ
  ο
  Λ1Ο~ΛΛ,
  131(10
  3Χ»Τ11ΧΟ011
  ΒΜΒΒ*ΒΜΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  λ(ιι 3γ)
  Ό1Ι1191113Υ 5
  53ιλοΧοπ ]ο ηοιι,ς
  Ίοηιθ]03ΐι λΙιι λ^ιοο ,ο ιοι
  -3Λ3Τ1Ι)Λ9 ,Λ 31130*113 0Ο11 Ι)ΐΙΐ1
  -9Χ11ΛΌΘΟ]α ΛΙΙΙ Ιΐγβ 3Η 3Λΐλ3
  ο,» :1/λΙιμο Ιλιο ΟΛ91
  ]ΟΧ *33γ 1011.001)11.3
  ]θ ^ϋΙΙΛΌΛΒΙΐγ, -Ο10Ο 9^9 31
  011)1 133γ Λ39 ΛΡ3Λ3ΤΐγηΐΟ311.9
  σθφθΛΐρ ?30ΤιΙΐΟ)113 Η,
  •••'οτΐ
  91 9^9 3θοοσοισ»ιιο
  -3 ΟΟΜ. 0ΛΐΦγ37 Λ91
  ,χ Λ
  •3019 ]ο ηοιιοφ —
  $ —53ΥΥΟ11 53Ο02
  Ιμιςισ Ιιγ—·_ η; ;>ϋ.ι
  ιοΐ)σοχ 9ΐ 1*»» 109
  Άΐιις>ο ΛΟΛ0019ΧΟ3 9θ Λ?9
  ιτι Λ9ΐ 3λΙιΦ9 Λ39Λ9 '^φιι
  λΙιι ιογγ» ]ο 3191
  *}1ιι ^φθϋιο 9^
  ηιΧ '9ΐΙΐΛσ)φ35 οιόλιο 3τ1
  ΌΐφοΊι ΟΛ3Τ13 3ΐος?ιοχ——
  :*}1ιι )9ΐοιι 91 9^9 910
  -οσιιτΐ ϋ.09ΐθ3 οοοιγ)θθξ| η,
  •ΰοριοϋγΐί 9λ. 3191 3ΛΙαιΐ3 !>ο
  -1011»>ϊ 0ΓΙΟ9Χ Λ91Ο 3Λ13Τ13 (
  Γΐοιι. 9σιΐοοΙΐθ °Λ9τ1 Λ91
  Λ9 9Λ Λ.ΟΛ3ΛΟΜ 3Λϋφη 9θ Λ?9
  ιειιΐΗ
  2Ην)Ιΐυθ>1
  Κ1Η1 113
  IV!
  νΐΖΙΙάΟΜ
  5φ ?
  1 -9 *>(ί1 Λ39 513ΛΟΧ
  Ί ••■5ΐιι )9ΐοιι 91
  13Υ31ΛΟΟ
  φ ηοι ηοόΊΛγ»ογ9 »]<<. ■"οηοιΐ3γ Ιιγηϋ Ιο. ιιο ]η>ι
  ΟΙΟΟςο ΒΛ3, 31301^1X0119
  31011 1
  5"
  ΟΛ
  91
  0Υ5 φγ 9
  5οιηΠ]ϊ) ηοι 5ε)σΌφογχο>ι 5^
  Π311Ο1113 ΛΪ^Ι 919 Χΐ0
  .30 οιοο ηιητΐξιιιηι-χ ρχ ·ΐ9ζΐ6
  Λ9111Ϊ01 91 ?τ' οιιηο9<ίιι 91 ^ 5ό λιο •ΥΟΙΙ Ι^ΙΓΙΟ Χ51θηλά3 Λΐΐΐ 313ξ)9γΧ3Λ -Π113, ·ήοιιο)θοσΊι ηοι ιιΐ| Ι11Ι9Χ9 ΟΙ 313Ο30111? 1Χ3Χ ΠΤΐ?θ'>Ι 1;Μ11113θ'θ
  Λΐ/1 3Η Λ1Υ9»1 ΟΙ 313Ο11Ο11Τ13
  Όϊ 313θφΛλ31Ο '903Λ 911ί3Υ 01
  Ϊ13 Χ3Ο3Τ) 19ζΙΟ 91 η03Λ )1| 313530)9
  ·5»ο ηοιιφοοοΊι ηοι ιιΐ3 ιθ30)ΐΐ3
  υ^ςΐο3 »)ΐί 313Λ9Χ Ά911ΤΙΧ31 91 91
  -θ'» ,Ή Π113113 Ί0Γ130Χ ^ΙΙΙΙΒΟΘ ΛΙΙΙ
  3Τΐ ΟΙ ?13θμθ11ϊ1?'ϊ)0))3γ31 ΟΙ 313Ο
  τρΛΛ3ΐο '9θ)3Λ 91Ο35 ηγοιι 3Ο «19
  ζίθ ,ΙΛ Λ911Τΐ»1> ΒΛ% 313^30^ '9θΌ0
  ή 5 5 ητ1039 91 Λ101Ο«
  51λι λοι3χο'919 λΙ^ι.
  ηοιιςοοοοΐιι ηοι ιιΐ3
  οΧ| 53)0119 ΰ ί>3]ο
  5ιι 53γςι 11θ36ι»Φ9 ΛΟ11
  9
  -σΊοΧ
  0 , ϋ ?θ Ι
  ηγοιι 9119 Άη)θητ1τ1ιφ
  ■ 13Ο1311
  ηγοιι χ ^
  ■'3γ 31Λ311 1} »0'3ΟΟ|1
  ■5βο Βτΐ'οΐ3ς 91 9ΥΌΧ θ 9
  313θΙΐ<1>9 ίΟ>ι ί)8Τΐ30>ΐ"ΐΟ3θ1113 Β)Γΐ
  313ΤΙ9Χ '5βο ηοιιςίθοοΊι ηοι 5911*-
  -ιχβιΙ 91 ΙιΧοοοόιι 3τ1 ?Γι3Ο33ιβ6
  -9 00Φ9 'ης9°^ 91 3ΐ3θΙΐ0ηογοχ
  ιρ 9Θ Ο011 Β)3ΐι»ό30 λΙλι ηοο,ι.
  •Ιΐ5 91 910,
  •ιςι 3Λ13 9*111ιηιο
  :5οΊβτ)ο)35 ηοι 9
  •Β113113, •Ϊ>ΐΐ3θ'>1
  Βΐτΐ Ι
  ϊς 9
  5θθ)311Β
  ΒΥ9Λ βλ^
  -3 91 οοφ^ ηο)όΛ9
  ϊοιλοΑΙιιιγ) Μιι ιο,ΐϋΐι 91 ί>9011·
  Ι
  9 »ιΐ3Ληηοι
  -Αν,—οισΌνν: Ιμ Ι<ιΧ09 ΐ •«ηοι 59<^ιΙλτ1 ·ισςοΧοαΐ9 ί>οΐ3ΐιη^ 593η 9
  -9 ισΐ3γγ3ΐΛ3 Ιμιιοσιιαι.-,
  ΟΛ3Τ1)3Χ 91
  911.9
  3Λ1.3
  9ς | 9
  ■010)311 313Ο111ΟΒ1ΒΧ
  ιο
  91
  Λ Λ91110Υ
  •Ιΐ0ΛΒΐιιγ
  9Λ ΐ
  ΐ

  ΛΟΟ3190
  9 9Ν 99
  5ΐ3θΊ ιιΐ3 5ηο
  ν 3ΐϋ0ΐιιοιι
  Ι
  -)Ι00
  ιιΐ3 ινν
  .60119 λ(ιι 9Θ
  3].3ος5ΐοιιΐΒΐς 9Θ 1η>ι
  Ι ^^
  3τ1
  31301/όυ.ΐΒΐν1
  Β)τ1 5
  •03
  οι3ΐι ηοι
  '<>11ΐίί3θ'0

  ηοιιφο
  φ9
  5βο
  91
  3130

  Λ993ΧΟ '>9 £Θ ?
  '5οι»τ103ςι οοι ητ1ο5ΐΛ3ΐ 01030190ης
  Χ3Λγ| 31Ο0ΛΒ0Ο1Β 3101 Λ.93. "Ι^Χ
  οοοοΊι 3τ1 3ΐΙΐ0οιιιηο>ιο |»χ οο)3Λ
  Χ Η 3ΐί0Πγΐ135 Β113Η3» '
  91 59θΙιι" 3101Λ911 ι )Ι
  -5 5βο βγ1ο)39 91 3ΐ3φις)
  Βΐτΐ Λ)θθφ 5οο 91103Ο9011 91 -31.3
  Ι
  9η9 91
  •ηοιΐΒθ ογοιι 9
  λβιο 'ΐΏαιι 91 :ϊ>!ί5? 91
  313Λ9Μ 'φθΊΐ^ 3Λ],3' 5ΒΟ
  9ΐ 119 ίοηιιηΐΛ3 λΙιι 313X3.
  ■101190Ί
  ιογιιιρ 9ΧΊΐ3αι)05? 9Η0>10 Λ(?ι 91
  -ςΐΒ ,ιλ ΛηοΧο)9ΐι·λ. ^οο ί>9ΐ]ΟΓΐ(:'?9
  ηοι ιοςιΦ λΙ^ι 3ΐ3Λΐό>ΐΒΐς 9Θ -Ό11
  3130)935 9ΥΥΡ βιβτ1ο)39 ΒοΒΐιιγ
  91 Ιί 9^^^ 9ΐ β19 Οχοιι Ληογιτΐο,
  ηοχ 5ιοΙΐ)οιη03ΐι
  -009319 ηοιι Μ^λΙιχο 5[ιχιιχοσ
  -ομο
  ϋ.Λ9τ
  οΗ 91
  ηοιις 1991
  Ι !>1ιι
  *>1ιι
  91

  Λ993Χ0 ιοχ λολ9Υ
  5)σο5Χ "30001319 λΙιι
  Ι,ιιιοόιιιΐ",
  ?° λποιι.)3
  ογοΜοη.9 Χ
  1003190010311 ]Ο
  οί
  1Ο19
  ϊα Ιιιηγ
  3οηοσοιιτΙ οί
  '5ΐ3φ3Μθ1113


  9ΐο
  Π9 1,11 3ΤΪ ϋ.0φΜ11θ3 Ο113ΛΟΠ01
  Αγ,—οΐσονν 1/ Ά»χ^ιιτΐ3 531
  -91ΟΟΛΟ11.3
  -9 ΛΟΟ^Ι 13
  ■β ηοι οότ/ιΐίτΐ
  -γοιι 90"· ΰθ^ Ρ
  91 ΌΐΧηΛ Ιιιο οο3γ1 ηοιιΐ9θόιι
  -9 $? Λ3ΛΟ0Φ31ΟΜ Ο1Λ90
  _>ί ΙΜΟΜΙΟΜ
  ******
  ******** *********
  Η.ΙΙ,οΠΙΙΝ
  λϋχ
  ηοι οιιγ.
  ΆΟ59Η
  ,ισχ
  ΛΟ130Ο3
  'ΜΟΚΙΗΙ
  ΛΟ130ζ)3
  ΚΙΗΙτΐνΐΉΙ
  νΐν<ιΐΉυ ΜΗΜ ηο)3γχ 13000ΧΟΛΥ, ■ ■■ ■■«■■■■■ ννΟΗ ηγγιο ίηοι ΝΗΙ 9Π0 Μ311ΤΪ3- ΝΟ^ΒΙΛΙΗΖ «ΪΥ3ΠΗ1Ι 5ΐΙΜ99ΒθΊΐθν, ^ 511ΛΛ9Γ51. ηοΐ3φ»ο)Λοιιηχ —■«κισννουν» γι/ λΙιι 3νν ■♦;>3γηοο1>ητ1
  Βτ11ιλόηοιοιο)9 ^ ^
  ΊΙ
  _1_νν_3θ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  !■
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  322ον
  Τα άρχαΐζοντα έκεΐνα πρόσωπα καί τα βιβλι-
  κά έκεΐνα όνόματα συμφυρόμενα έν τώ πνεύματι αύ
  τοθ τώ ένέπνεον κλίσιν τινά είς την άνένδοτον ανά¬
  γνωσιν τής Άγίας Γραφής' δτε συνήρχοντο επί τό-
  αύτό άπασαι έκεΐναι αΐαύστηραΐ κατατομοΐ,αΐ παλι-
  ότριχες κεφαλαί καί αί έπιμήκεις έσθήτες, ών τα
  χρώματα ήσαν πλέον ή πένθιμα, ήκούοντο δ" ένίο-
  τε κατά διαλεΐμματα φράσεις πομπώδεις καί αύστη-
  ραί, ό μικράς Μάριος τάς ήτένιζε κεχηνώς, νομΐζων
  δτι έβλεπεν ούχι γυναίκας, άλλά πατριάρχας καί
  μάγους, ουχί δντα πραγματικά, άλλά φαντάσματα.
  Είς τα φαντάσματα έκεΐνα ήσαν άνάμικτοι
  καί ρασοφόροι οίκεΐοι τής βαρωνΐδος Τ ... καί τίνες
  εύγενεΐς μαρκήσιοι, ύποκόμητες, πρΐγκηπες ών είς
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  ▲ι' έκεΐνους πό Ο θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους
  ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ
  Ό κ.
  Β'.
  Χερμαντίγκερ
  μετέβη
  πράγματι καί Γδρυσε τό κέντρον
  τοθτο είς την Βομβάην διά την
  προπαρασκευήν δηλητήριον ξηροθ
  προωρισμένου διά την Γαλλίαν.
  Άλλά πρωτίστως έχρειάσθη νά
  ευρεθούν οί χρήσιμοι δφεις καί
  νά "μεταφερθοθν είς τό κέντρον
  αύτό. Ό κόμπρα είς τάς Ίνδίας
  έμφανίζεται μέ δύο γνωστά γενή
  τού: 'Η χιτρίνη, ή όποία φέρει
  νεώτατος εΤχε σύζυγον ωραίαν καί πνευματώδη ·ίς τόν λαιμόν τάς χαρακτηριοτι-
  *■-■'■ ' . - .. Χ(^{ προεξοχάς πού όμοιάζουν μέ
  αύτιά καί ή μαύρη, ή όποία δέν
  φέρει τα διακριτικά αύτά. Ή πρώ
  τη ζή είς τάς έκτάσεις δπου καλ·
  λιεργεΐται ή ίρυζα, είς τα πέριξ
  τής Μαδράς, ή δευτέρα είς τάς
  βραχώϊεις περιφερείας των κεν-
  τρικων Ίνδιων. Τα έρπετά αύτά
  δέν έμφανίζονται δραστήρια καί
  έπικίνουνα παρά την αύγήν καί
  τό λυκόφως, την ώραν δηλαδή,
  κατά την οποίαν εξέρχονται διά
  τό κυνήγι των βατράχων, των
  ποντικών καί των πουλιών, μέ
  τα δποϊα τρέφονται. Κατά την υ¬
  πόλοιπον ημέραν έλάχιστα μετα
  κινοθνται, διότι άποφεύγουν τό
  ζωηρόν φώς πού καθιστά έντονον
  την όργανικήν των αδυναμίαν ίρά
  σεως, διότι λέγεται δτι τό ερπε¬
  τόν τοθτο διακρίνεται διά την με
  γάλην μυωπίαν τού. Διά τόν λί
  γον αυτόν οί ίθαγενείς, οί όποίοι
  διά τής ένδυμασίας καί των τ)κιστα κοινοβουλευτι
  κων της τρόπων έξάπτουσαν την φαντασίαν καί
  τάς όρμάς τίνων έκ των παρευρισκομένων, έξ ών
  είς ύποκόμης, είς μαρκήσιος καί είς Ιππότης, δνο-
  μα καί μή χωριό, απροκαλύπτως έτρελλαίνοντο.
  Μεταξύ, λοιπόν των συνδιαλεγομένων, είς έλεγεν
  ότι τό 1793, δεκατριετής Ετσι, ένεκλείσθη είς τό κά-
  τεργον, ώς φυγόστρατος καί σιδηροδέσμιος μετά
  τινος γέροντος ογδοηκοντούτον τοθ έπισκόπου Μι-
  ρεποά, έπίσης φυγοστράτου, είχον δέ ώς έργον αυ¬
  τών νά συνάζωσιν άπό τής λαιμητόμου, καί τοθτο
  έν Τουλώνι, τα κρανία των κρατουμένων καί τα
  πτώματα αυτών καθ* εκάστην καί νά μεταφέρωσι
  ταθτα έπ' ώμων αίμοσταγή, Ενεκα τοθ όποΐου τό
  ώς δεσμωτών ένδυμά των είς τα ότΐίοθια έσχημά-
  τιζε βώλον οίματώδη, ξηραινόμενον μέν τό πρωΐ,
  άλλ' ύγραινόμενον πάλιν την εσπέραν.
  Τοιαύται τραγικαΐ συνδιαλέξεις εγίνοντο συχνό
  τατα είς τάς συναναστροφάς τής κ. Τ ..
  Βουλευταί τίνες έπαιζον τό βίστ, οί δέ κληρικοΐ
  ώς πολυπληθέστεροι πάντων έν ταίς άπογευματιναΐς
  έκεΐνσις ήκούοντο συνεχέστερον συζητοθντες καϊ
  καθ' άς- ώρας έπαιζον μεθ' δλων καί είς τούς πεσ | το χυνηγοθν, έπιδίδονται είς τό
  σούς καί είς τό οφαιριστήριον. ΟΙ κληρικοΐ οθτοι ή 12ργ0ν αυτ4 χατα τ£ς μεσημβρίας
  σαν ήγούμενοι μοναστηρΐων, έπΐσκοποι, άρχιεπίσκο ώρας. Έφωδιασμίνοι μέ Ινα κου
  ποι, κσρδινάλιοι, πάντες μέ πομπώδεις τΐτλους, οί
  μέν προσερχόμενοι επί τούτφ, άλλοι έκ των έπσρ
  ρας φμ μ
  ί τ[ι Ειδικόν, μέ ίνα σακκί, είτε
  μ ρρχμ
  χιών επ" εύκαιρΐα τής μετοβάσεώς των είς Παρισί
  ούς* πάντες οί Ικκλησιαστικοί οδτοι έξήσκουν κάτι
  τό έπιβάλλον έν ταίς συναναστροφαΐς έκείναις, καί
  τοι οδτοι ώς ζωηρότεροι προύκάλουν καί την προ
  σοχήν των έξωθεν διαβατών, ώς ό άρχιεπΐσκοπος
  Κοτρέ, καθό μανιώδης σφαιριστής, ηκούετο λέγων
  «Γράψε, Ικσμα μίαν καραμπόλαν».
  'Εννί λόγω δλα έτελοΰντο έν τώ κέντρω τούτφ
  των φανατικών βασιλοφρόνων, μηδόλως δέ άντιλσμ
  βανόμενοι τής σημασίας των γεγονότων τοθ αιώνος
  έκείνου, τα έχλεύαζον, άλληλοθσυμαζόμενοι, καί
  άλληλοεπαινούμενοι, τοθ Μαθουσάλα διδάσκοντος
  κωφοθ πληροφοροθντος
  (συνεχίζεται)
  τόν ΈπιμενΙδην κσί τοθ
  τόν τυφλόν.
  ^^^^ ^^*
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι' δσους θέλουν ν' άποκτησουν
  ενα τέλειο καί εύθηνό Ραδιόψωνο.
  Μέ την Ιναρξι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοδ
  πολιτίσουν τό μαγαζϊ ή τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν ΡαδιόΦωνα δλων
  των τόπον άτιό 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι* δλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ.·
  ΖΕΝΙΘ'ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ ■ ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΐΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Έτΐισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός
  τό συμφέρον σας. - Καθ" εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ · ΔΙΣΚΟ1 - ΠΙΚ ΑΠ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ©λ* τα δργανα μι¬
  "£ τύπου Ραδιοφώνων. Έλ«γ·
  απολύτως πγγυπμένπ.-
  *™* ί β1
  ηλουσιωτάτην συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοφωνίας:
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλ Βζέλ
  ΠλατεΙα Βενιζέλου
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού
  διαθέτει σοθμες δλων των «ο10^™»*·
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  δτι
  καί μέ ίνα δΐπλοθν μπαστοθ
  νι, προχωροθν πρός τό ιίρος δ
  που κρύπτεται τό ερπετόν. Μόλις
  τό άνακαλύψουν προσπαθοθν νά
  άκουμβήσοιι» τό μπαστοθνι είς
  την ράχην τού επί τοθ λαιμοθ,
  ώστε νά τό ,άκινητήσουν. "Επει-
  τα πατοθν μέ τό πόδι των την
  ουράν τού καί τό άρπάζουν άπό
  την. κεφαλήν. "Ετσι τό καθιστοΰν
  άκίνδυνον. Βεβαία ί τρόπος αύτός
  δέν είνε άπλοθς διότι μερικαί κόμ
  πραι έχουν μήκος μέχρι δύο περί
  που μέτρων Τα συλλαμβανόμενα
  έρπετά παραδίδονται είς Ινα επί
  τούτφ έντεταλμένον, ό οποίος τα
  άποστέλλει έντός κιβώτιων είς
  την Βομβάην. ΈκεΙ—ή άγοραία
  τιμή εκάστου έρπετοθ είνε ααράν-
  τα γαλλικά φράγκα περίπου—έ-
  ξάγεται έκ τοθ κιβωτίου μέ Ινα
  μπαστοθνι επί τοθ δποίου έλίσσον-
  ται. Άμέσως κατόπιν γίνεται ή
  έξαγωγή [τοθ δηλητηρίου. Έμ-
  πρός είς τό στόμα τού τοποθε-
  τοθν Ινα ποτήρι άποστειρωμένον,
  τοθ όποίου τό άνοιγμα είνε κλει-
  σμίνον μ' Ινα κομμάτι άπό μου-
  σαμα. Τό ερπετόν καρφώνει τα
  σουβλερά δόντια τού είς τόν μου-
  σαμάν καί προσπαθεί νά τόν ξε-
  σχίση. Έ προσπαθεία αυτή έχει
  ώς άποτέλεαμα την έκροήν τοθ
  δηλητηρίου έντός τοθ ποτήριον.
  Κάθε κόμπρα συνήθης δίδει 150
  χιλιοστόγραμμα δηλητηρίου. Αί
  μεγάλαι δμως, των οποίων τό μή
  κοθ είνε 1.70 μ. φθάνουν τα
  1.200 χιλιοστόγραμμα. Τό έρπε
  τόν, τοθ δποίου άφηρέθη τό δη¬
  λητήριον διατρέφεται είς την αρ¬
  χήν μέ Ινα μίγμα αύγών καί γά¬
  λακτος καί διά τής βίας, διότι με¬
  τά την άφαίρεσιν τοθ δηλητηρίου
  δέν έχει όρεξιν. Ή διατροφή καί
  ή συντήρησίς των είνε λίαν έπί-
  πονος καί άπαιτεΐ μεγάλην προ¬
  σοχήν, διότι τό Ιρπετόν ψοφί ευ¬
  κολώτατα εάν δέν άπαλλάσσεται
  συνεχώς άπό τα παράσιτα καί ι¬
  δίως άπό την ταινίαν των έντέ-
  ρων τού, πού φθάνει κάποτε τό
  μήκος ενός μέτρου. Οί Εογόνοι ά-
  δένες τού πληροθνται κατά δεκα-
  πενθήμερον. Τό συλλεγόμενον δη¬
  λητήριον τοποθετείται είς Ιν ειδι¬
  κόν μηχάνημα δπου άποξηραίνε-
  ται. Μετά την άποξήρανσιν τοπο-
  θετεΐται είς σωλήνας σφραγισμέ¬
  νον; καί άποστέλλεται καθ' έβδο-
  μάδα είς την Γαλλίαν άεροπορι-
  κώς. Μόλις φθάση είς τό ίνστιτοθ-
  τον των δηλητηρίων χρησιμοποι-
  εΐται διά την κατασκευήν τοθ όρ-
  ροθ.;ό οποίος τοποθετείται είς τα
  Φΐαλίδια.
  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Ίούνιος (άνταπο-
  κρ:τοΟ μας). — Κατά τάς σιιγκεν
  τρουμένας έκ τοΰ όροπεδίου Αα
  σηθίου πληροφορίας, την έβδομά
  δα ταύτην τελειώνει ή σπορά τής
  πατάτας είς τό Λασήθι. Ή σπα
  ρεΐσα πάντως έκτασις, περιωρί
  σθη εφέτος έν συγκρίσει μέ την
  περυσινήν, λόγφ τοθ φόβου κατα
  στροφή; των γεωμήλων άπό δια
  φόρους ασθενείας.
  Διά τόν σπόρον δέν έκφράζον
  ται μεθ' ικανοποιήσεως οΕ είδικοί,
  τονίζοντες την ανάγκην εύρυτέρις
  διαφωτίσεως των παραγωγήν καί
  συνεχίσεως των υπέρ αυτών είδι
  κων μέτρων. 'Όσον άφορά τα
  λιπάσματα κατηναλώθησαν 16.000
  ήμίσακκοι έξ ών Ινα μέγιστον
  Ιβηη*ΜΒ*ΒΒ*»*ΜΜΒΒ»9*»Μ*ΒΒΒ»Λ»ΒΜΒΜΜ**»ΜΒ*Β
  Κ.Κ.
  Τ
  Όσοι ηκολούθησαν την συμβουλήν μας καί
  ήρχισαν την ξηράν καταπολέμησιν τοΰ Πε-
  ρονοσπόρου, είχον καταπληκτιχά άποτελέσματα.
  'Αποφύγετε εφέτος τό δεύτερο θειάφΐσμα μέ
  κοινό θειάφι. Μετεχειρισθήτε ©ΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗΝ,
  ποΰ περιέχει βειάφι καί χαλκό, καί μέ Ινα έξοδο
  νά καταπολεμήσετε αποτελεσματικώς καίτόν Πε-
  ρονόσπορο καί τή Χολέρα.
  Όσοι έκάματε τό δεύτερο θειάφισμα, μπορεΐ-
  τε νά μεταχειρισθήτε απλήν ΧΑΛΚΙΝΗΝ.
  Συνιστώμεν έπιμόνως είς όλους την δοκιμήν
  έστω καί είς εν τμήμκ τής Άμπελου.
  Μόνον μέ την ξηράν καταπολέμησιν θά
  περισωθή τό υπόλοιπον των σταφυλών.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ■■■■■■
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  Εναντι των Δικαστηρίων.
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής Εκθεσις των
  εΐδών ύφαντηρΐου τοθ Ιδρύματος, τα τόσον περΐφη-
  μα ύφοτντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  'ΕπΙσης δλα τα εϊδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  Ήπορεία τής παραγωγής
  είς τόν γείτονα νομόν.
  ποσόν διά πρώτην φοράν εφέτος
  δι' άπλών στοιχείων.
  Διά την έρδευσιν τονίζεται ε¬
  φέτο; ή άφθονία τοθ 05ατος. Ή
  συγκομιδή είνε βέβαιον δτι θά
  αρχίση τόν Σεπτέμβριον καί θά
  είνε όπωσδήποτε καλή.
  Ώς πρός τα σιτηρά συμφωνοθν
  πάντες διά τάς ευνοΐκωτάτας έφε
  τεινάς συνθήκας. Γενικώτερον ή
  παραγωγή τοθ Λασηθίου δέν υπο
  λείπεται είς αγαθάς προβλέψεως
  τής περυαινής. Αί προυποθέσεις
  μάλιστα διά την δλην απόδοσιν
  της δημιουργοθν διά την τοπικήν
  οίκονομίαν αίσΕου; οίωνούς καί
  τονώνουν τάν ζήλον καί τοθ τε-
  λευταίοι» παραγωγοθ τοθ όροπε-
  δίου.
  Αγροτικί» Τραπέζα της "Ελλάδος
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό έν ΆγΙω Νικολάφ Ύπο-
  κατάστημα τής Αγροτικάς
  Τραπέζης τής Ελλάδος έντο-
  λή Διαχειριστικής 'Επιτροπής
  τοθΣυνεταιρικοϋ έλαιουργεΐου
  Σφάκας προκηρύσσει την 27ην
  Ίουνίου 1938 ημέραν Δευτέ
  ραν καί ώραν 10—11 π. μ.
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
  κλειστών προσφορών άνευ ό-
  ρΐου μέ Ικπτωσιν τιμών Α τού
  τιμολογΐου πρός άνάδειξιν
  ■έργολάβου διά την κατασκευ
  ήν τοθ ελαιουργείον τοθ Έ
  λαιουργικοθ καί ΠιστωτικοΟ
  ΣυνεταιρισμοΟ Σφάκας.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  είς τα έν Άγίω Νικολάω
  γραφεΐα τής Άγροτικής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος.
  Ή δαπάνη προϋπελογΐσθη
  είς δρχ. 840 ΟΟΌ.
  Ώς εγγύησις θέλει προκα
  ταβληθή 5 ο)ο επί τοϋ προϋπο
  λογισθέντος ποσοϋ είς μετρη
  τα γραμμάτια παρακαταθη
  κων καί δανείων ή έγγυητι
  κήν επιστολήν ανεγνωρισμένης
  Τραπέζης.
  Ώς έργολάβοι γΐνονται δέ
  κτοί έργολάβοι δημοσΐων Ιρ
  γων α' τάξεως δι" £ργα οίκο
  δομικά.
  Μελέτη καί συγγραφή υπο
  χρεώσεων ευρίσκονται κατα
  τεθειμένα παρά τώ έν Άγίω
  Νικολάφ Ύποκαστήματι τής
  Α.Τ.Ε. καί παρά τ<2> Κεντρι
  κώ Καταστήματι τής Α.Τ.Ε.
  (Τμήμα Γεωργικής — Μηχανι
  κης) Αθήναις, δπου οί ένδια
  φερόμενοι δύνανται νά λάβω
  σι γνώσιν προσερχόμενοι καθ'
  εκάστην 12—1 π. μ.
  Ή έγκρισις των άποτελε
  σμάτων τοθ διαγωνισμοθ ένα
  πόκειται είς την Διοίκησιν τής
  Άγροτικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος.
  Έν Άγ(φ Νικολάφ τβ 7 Ίου-
  νΐου 1938
  (Άγροτική Τραπέζα τής Έλ
  λάδος).
  ('Υποκατάστημα ΆγΙου Νι
  κολάου).
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήττατος, Βεχεται
  τούς ιτάσχοντας έκτοθτιεπτι-
  κοθ συστήματος έν τφ [ατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη), Τρείς
  Καμάρες.
  θεραιτεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως Βι ένέσεων.
  Άριθμ, τηλ. 7—92
  —Τα Έφεδρικά ΤαμεΤα Λα¬
  σηθίου.
  Αφίκετο είς Άγιον Νικόλαον
  ο Επόπτπς Των 'Εφίδρικών Τα-
  μβίων Κοητης χ. Βιρυράκης πρός
  επιθεώρησιν τού έκεϊ 'Εφείρικοϋ
  Ταμείου Ό χ. Βιρυράκης άνενώ
  ρησε χθές διά Σητείαν ϊνα προβό
  «»ς την επιθεώρησιν καί τοΰ έκβ'ί
  Έφεόρικοΰ Ταμιίου.
  —Τό Γυμνάσιον καί Λύκει
  όν Νεαπόλεως είς Αθήνας.
  Υπο των καθηγητών καί μ«βη-
  τών τού Γυμνασίοο καί Πρακτι-
  χοΰ Λυκείου Νεαπόλεως των μβ-
  ταβάντων είς Αθήνας απβστάλη
  πρός τόν κ. Νομάρχην Λασηθίου
  τό κάτωθι τηλεγρίφημα:
  "Έξ Άκροπολεως συγκΐκινη·
  μένβι στβλλομεν χαιρετισμόν β*-
  θύτβττα Εΰγνωμονοΰντες ίια συμ-
  βολήν σας είς εκτέλεσιν έκδρο-
  μής μ«ς».
  —Ή επάνοδος τοΰ κ. Υπουρ
  γοΰ Γενικοΰ Διοικητοϋ.
  Κατ' είδησεις έκ Χανίων έντός
  της εβδομάδος άναμένεται έκεϊ
  έξ "Αθηνών 6 Ύπουργός Γενικός
  Διοικητή; Κρήτης.
  —Τα δημοτικά Χανίων.
  Διά τοΰ ατμοπλοίου «Άκρόπο-
  λις» αφιχθη προχθές έκ Χανίων
  ο Δήμαρχβί κ. Ν. Σκουλάς. "Ως
  γνωστόν έ κ. Σκουλάς έηέτυχεν
  έν "Αθήναις την σύναψιν δανείου
  διά τού όποίου λύεται τό ζήτημα
  της ύδρΐύσεως.
  —Ή ίατρική περίθαλφις των
  παντοπωλών Ηρακλείου.
  Δι' αποφάσεως τοΰ Διοικητικόν
  Συμβουλιου των Παντοπωλών Η¬
  ρακλείου διωρίσθη ΐατρός των μβ-
  λών τού Συνδεσμου ο κ. Έμμ.
  Δερμιτζάκης παρά την "Αγ. ΑΙ-
  κατερίνπν. Εΐδικός ό'ρος τής κα-
  ταρτισθείσης βχετικϋς συμφωνίας
  προβλέκΕΐ την δωρεάν παροχήν
  ϊατρικης περιθάλψεως είς τα «αΰ¬
  ρα μέλη τού Συνδεσμου.
  —Ταχυδρομιον Γραφείον
  είς Χουδέτσι.
  Διά διαταγιιάτων δημοβιβυβέν-
  των είς την εφημερίδα της κυ¬
  βερνήσεως ίδρύθησαν νέα ταχυ-
  δρομικά γραφϊϊα έν οΐς καί είς
  Χουδέτσι Πεδιάδος.
  —Ή ανάπτυξις της σηροτρο-
  φίας.
  Διά δικτάγματος δημοσιβυβέν·
  τος είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως, ωρίσθη ότι ή είσφορά ή
  καταβαλλομένη υπό των ίίσαγω-
  γέων κουκουλίων δικτίθεταΐ διά
  την εγκατάστασιν, συντήρησιν
  καΐ λειτουργίαν ΰποδειγματικών
  σηροτροφείων καί φυτωρίων μορέ-
  ας πρός παραγωγήν δενδρυλλίων.
  Τα δενδρϋλλικ ταυτα θά διατί-
  θενται δωρεάν είς τούς γεωργούς.
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ υπάλληλος τελειό-
  φοιτος Γυμνασίου Ι) Έμπορικής
  Σχολής υπηρετήσας είς τόν
  Στρατόν διά Κατάατημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον
  (3 καμάρες)
  «ΧΙΟΣ»
  Τό φημιομένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
  ετησίαν τού επιθεώρησιν. Άνακαινισθέν πλήρως
  επαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ:
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονίκην.
  Ταχύτηί 14 μιλλίων.—'Ανεαις-Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλεφ. 5-40
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  10 Ίουνίου 1938
  125 Ώρα
  Τα Γαλλοϊταλικά και ή στάσις
  της κυβερνήσεως τού κ. Νταλαντιέ.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Νλ ίΡΑΦΟΥΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΩΝ
  ΠΡ0ΤΕ1ΝΕΤΑ1 ΝΑ ΗΝΕΛΘΗ
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΝΥΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι όλόκληρος ό Άγγλικός
  τύπος συνεχίζει σφοδράς διαμαρτυρίας
  εναντίον των άεροπορικών βομβαρ-
  δισμών.
  Αί Αγγλικαί εφημερίδας προτεί-
  νουν όπως συνέλθουν αί δυνάμεις αί λα-
  βοΰσαι μέρος είς την διάσκεψιν τής
  Νυόν αΐτινες καϊ νά άποφασίσουν διά
  τα μέτρα τα όποία πρέπεε νά λη·
  φθοΰν εναντίον των κρατών των βομ-
  βαρδιζόντων αδικαιολόγητος άμάχους
  πληθυαμούς.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΟΕΣ Η ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΗΣ 8ΕΜΕΑΙΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
  ΤΗΣ ΟΡΙΑΝΟΣΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). —Ηαρουσία τού Εϊρωθυ-
  πουργοΰ κ. Ί. Μεταξά, τού Υπουρ-
  γοΰ Διοικητού Πρωτευούσης κ. Κο·
  τζιά, τού κυβερνητικού έπιτρόπου τής
  νεολαίας καί άνωτάτων άξιωματούχων
  ταύοης εγένετο σήμερον την πρωίαν είς
  θέσιν Κουμπέρι (παρά τόν *Άγιον Άν·
  δρέαν) ή τελετή τής θεμελιώσεως τού
  «ροτύπου μονίμου στρατοπέδου τής ορ¬
  γανώσεως τής Έθνικής νεολαίας υπό τό
  άνομα Ιωάννης Μεταξάς. Εις τό στρα¬
  τόπεδόν τούτο Θά προπαρασκευασθούν
  οί βαθμοφόροι οί όποίοι θά άποστελ-
  λωνται είς τα άνά την Έλλάδα τμήμα-
  τα 'ινα άναλάβουν την διοίκησιν τούτων.
  ΠΡΟΑΓΙ1ΤΗΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΑΙΜίΝ ΤΟΥ ΥΗΟΣΤΡΑΤΗίίΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού ι,μας). —Διά Βασ. Διατάγ-
  ματος προάγονται κατ' απόλυτον εκλο¬
  γήν καί πρός πληρώσιν κενών θέσεων είς
  τόν βαθμόν τού ύποστρατήγου οί συν-
  ταγματάρχαι πυροβολικοΰ κ.κ. Τότσιος
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ίουνίου (τηλε-
  ι γραφικώς). — Αυριον Θά συ-
  ι νέλθουν τα μέλη τής Γαλλικής
  1 κυβερνήσεως είς ιδιαίτερον
  , υπουργικόν συμβούλιον υπό
  την προεδρίαν τού κ. Λεμπρέν.
  Τό υπουργικόν συμβουλιον θά
  άσχοληθή επί διαφόρων οΐ-
  κονομικής φύσεως ζητημάτων.
  —Ό ύπουργός των "Εξωτε¬
  ρικών κ. Μποννέ ωμίλησε χθές
  ενώπιον τής Κοινοβουλευτι-
  κής Έπιτροπής επί των εξω¬
  τερικών, ήτις ώς γνωστόν τέ¬
  λει υπό την προεδρίαν τοθ
  κ. Μπερανζέ. Ό κ. Μποννέ
  έκαμεν άνασκόπησιν των δι-
  πλωματικών ένεργειών τής
  Γαλλίας καθ" δλον τό διά-
  στημα τής διακυβερνήσεως υ¬
  πό τού κ. Νταλαντιέ. Ανέπτυ¬
  ξε τό Ίσπανικόν, τα Εντονα
  διαβήματα τής Κυβερνήσεως
  είς Ισπανίαν καί Ιαπωνίαν
  διά την παρεμπόδισιν τοΰ βομ-
  βαρδισμοΰ άνοχυρώτων πό¬
  λεων καί άμάχου πληθυσμοΰ
  καί τούς δρους υπό τούς ό-
  ποίους διεξήχθησαν αί Γαλλοϊ
  ταλικαί διαπραγματεύσεις. Ό
  κ. Μποννέ εξέφρασε τελικώς
  την επιθυμίαν νά ίδη τάς δι¬
  απραγματεύσεις ταύτας τερ-
  ματιζομένας δσον τό δυνα
  τόν τάχιστα.
  ΔΙΠΛίΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 ΊουνΙου (τηλε¬
  γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ
  Λονδίνου ότι ό Λόρδος Χάλι-
  φαξ επέστρεψε χθές έκ τής έ_
  ξοχής, δπου εΐχε μεταβή έπ'
  εύκαιρία των έορτών τής Πεν"
  τηκοστής, είς Λονδίνον.Έξήτα
  σεν άμεσος την κατάστασιν
  δπως αυτή παρουσιάζεται με-
  τά τό άκαρπον άποτέλεσμα
  των διαβηματων Αγγλίας κα(
  Γαλλίας καί την συνέχισιν
  των σφοδρών βομβαρδισμών
  τόσον είς Ισπανίαν δσον καί
  έν ΚΙνα. Ό Λόρδος Χάλιφαξ
  εξέφρασε την γνώμην δτι πρέ·
  πει νά ληφθούν σοβαρώτερα
  μέτρα διά την κατάπαυσιν
  των βομβαρδισμών καί τής άν
  θρωποσφαγής. Ό κ. Τσάμπερ
  λαιν δστις έπίσης επανήλθεν
  είο Λονδίνον, ευρίσκεται είς
  συνεχή επικοινωνίαν μετά τοθ
  Φόρεϊν "Οφφις,
  Ή συμμετοχή τοΰ νομοΰ Ηρακλείου
  εις τήν!3ηνΔιεδνή έκθεσιν Θεσ)κης.
  Αφιχθη προχθές είς την πόλιν
  μας προερχόμενος έκ Χανίων καί
  Ρεθύμνης ό τμηματάρχης Προ¬
  παγάνδας τής Διεθνοθς Έχθέσ -
  ως θεσσαλονίκης κ. Κύρου. Ό
  κ. Κύρου κατά την διέλευσιν τού
  έκ Χανίων καί Ρεθύμνης συνειρ¬
  γάσθη μετά των αρμοδίων ύπηρε-
  σιών των ανωτέρω πόλεων αναφο¬
  ρικώς μέ την συμμετοχήν των πε
  ριφερειών το' ν είς την 13ην
  Διεθνή Έκθ^διν Θεσσαλονίκης.
  Σχετικώς συνεκροτήθη προχθές τό
  εσπέρας καί ενταύθα εύρεΐα σΰ
  σκέψις καθ' ήν ετέθησαν αί βά-
  σεις τής συμμετ,οχής καί τοΰ νο¬
  μοΰ μας είς την έν λόγω Εκθεσιν
  ήτις θ' ανοίξη τόν ερχόμενον Σε¬
  πτέμβριον.
  Πρός τό Εμπορικόν Έπιμελη-
  τήριον Ηρακλείου ανεκοινώθη έξ
  άλλου έκ τοΰ 6φυπουργεΕου Τύ
  που καί ΤουρισμοΟ δτι ήμέρα
  ενάρξεως τής
  XIII
  ΔιεθνοΟ; Εκ¬
  θέσεως Βιομηχανικήν, Γεωργικών
  καί άλλων προ'ιόντων έν θεσσα·
  λονίκη, ωρίσθη ή 11 Σεπτεμβρί-
  ου μέ λήξιν τήν2'Οκτωδρίου1938.
  Δεδομένου δ' δτι ή έκθεσις των
  έν λόγω είδών τέλει υπό την Α¬
  νωτάτην Εποπτείαν τοθ ύφυ-
  πουργείου συνιστα'ται άπό μέρους
  τούτου δπως τό Έπιμελητήριον
  συντελέση δι' αποτελεσματικήν
  ένεργειών παρά τοίς έμπορικοΐς,
  βιομηχανικοΐς καί παραγωγινοϊς
  κύκλοις τής περιφερείας, ώστε
  κατά την προσέχη έκθεσιν τοΰ
  μηνός Σεπτεμβρίου νά καταστή δυ-
  νατή ή δσον τό δυνατόν μεγαλυτέ-
  ρα συμμετοχή έκθετών.
  Σχετικώς παρεκλήθη τό Επι-
  Π0ΛΥΑΡ18Μ0Ι ΟΡΤΑΝΩΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
  ΥΠΕΒΑΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Τ.Ε.
  ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΑΙΑ Τ Ο Η ΕΝΑΕΡΙΟΝ
  ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΜ ΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληροφορίαι
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι πεντήκον¬
  τα δύα όργανώσεις τής Γαλλίας υπέ¬
  βαλον πρός την Γραμματείαν τής
  Κ.Τ.Ε. έγγράφους διαμαρτυρίας διά
  τούς βομβαρδισμούς τής Καντώνος.
  Αί όργανώσεις αυται καταδικάζουν
  τούς βομβαρδιαμούς ώς άπανθρώπους
  καί ζητοΰν άπό την Κοινωνίαν των Ε¬
  θνών άμεαα καί δραστικά μέτρα υπέρ
  τής δοκιμαζομένης έκ των βομβαρδι¬
  σμών ανθρωπότητος.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΑΤΘΑΝΕΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (-βού άνταπο-
  ποκριτού μας). — Έκ τιού έξωτερικού
  τηλεγραφείται ότι
  αίς των έθνικών
  βυνβ,χίζεται ή έπίθε-
  είς τόν τομέα Τε-
  νεργειών τού.
  χαί Στάης καί
  πουλος.
  Χωροφυλακής Μιχαλό·
  ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΡΑΦΕΙΑ
  ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Δι' αποφάσεως τής
  Κυβερνήσεως επετράπη είς τα Ταχυ-
  δρομικά γραφεϊα νά άγοράζουν βυνάλ-
  λαγμα καί ξένα νομίσματα. Τό μέ¬
  τρον ελήφθη χάριν τής διευκολύνσεως
  τοΰ κθινού.
  ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  Διά τοθ ατμοπλοίου τής
  γραμμής έπέστρεψαν χθές έκ
  τής άνά τάς Αθήνας καί την
  Πελοπόννησον έκδρομής των
  οί μαθηταί καί μαθήτριαι τής
  Παιδαγωγικής Άκαδημίας Η¬
  ρακλείου. Τούς έκδρομεΐς ώς
  γνωστόν συνώδευεν ό Διευ-
  θυντής τής Παιδαγωγικής Ά¬
  καδημίας κ. Μπουρλώτος καί
  άλλοι καθηγηταί.
  ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΔΕΙΑ!
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
  1ΑΡΥΕΤΑ1ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΕΟΣ
  ΙΙΑΡΑΤΗ [ΕΗΙΚΗ ΑΙΟΙΚΗΣΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  «οκριτού μας).—Παρά τή Γβνική Αιοι-
  κήαει Κρήτης ίδρύεται είδικη ύπη-
  ρεσία ατεγάαβως.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα¬
  πο κριτού μας). —Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγκάης άναφέρουν ότι οί Κινέζοι ύ-
  ποχωροΰν καθ* όλην την γραμμήν πρός
  τάς τελευταίας άμυντικάς γραμμάς
  παρά τό Χανκόου όπου προτίθενται
  νά άντιταχθώσι πρός τούς προελαύνον-
  τας Ίάπωνας.
  Ο ιΊΑΠΑΣ ΒΑ ΕΚΦΡΑΣΗ
  ΤΗΗ λΥΠΗΗ ΤΟΥ ΗΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Τηλέγραφον έκ τοΰ
  έξωτερικού ότι ό Πάπας απεφάσισε νά
  Όύφυπουργός τής'Εργασία
  κ. Δημητρδτος απηύθυνεν έγ
  κύκλιον πρός τάς άνωνύμους
  έταιρείας, Τραπέζας, έμπορι
  κά καταστήματα καί πάσης
  φύσεως έπιχειρήσεις, διά τής
  οποίας συνιστά την χορηγή
  σιν δεκαπενθημέρων καί μη
  νιαίων άδειών είς
  πικόν αυτών.
  τό προσω-
  στρατηγον
  αύτοΰ διά
  «Φράνκο
  εκφράση πρός τον
  την βαθείαν λύπην αυτού οιά τούς ου·
  νεχιζομένους βομβαρδισμούς. Τό διά-
  βημα τού Πάπα θά έχη χαρακτήρα
  βυατάβ&ως καταπαυβεως των βομβαρδι-
  σμών.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΓΕΩΜΗΛΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής Άνω
  τάτης Διοικήσεως Οίκονομι
  κης Αμύνης ή έξαγωγή είς
  τό εξωτερικόν πρωΐμων γεω
  μήλων Θά επιτραπή μόνον είς
  χώρας μεθ' ών αί' συναλλα-
  γαί διακανονΐζονται δι' έλευ-
  θέρου συναλλάγματος καί έφ"
  δσον αί παραγωγικαί τιμαί εί
  ναι κατώτεραι των τεσσάρων
  δραχ. κατ' οκάν.
  ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ
  ΜΕΣΝΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη β. Δ.
  διά τοΰ όποίου όρίζεται δτι οί
  επιθυμούντες νά φοιτήσουν
  είς τό διδασκαλείον Μ. Έκ-
  παιδεύσεως όφεΐλουν νά ύπο-
  βάλουν την αίτησίν των είς
  τόν Γεν. Έπιθεωρητήν μέχρι
  τέλους Όκτωβρίου εκάστου
  έτους. Οί καλούμενοι πρός
  φοίτησιν όφεΐλουν νά προσέλ¬
  θουν είς τό διδασκαλείον μέ·
  χρι τής 30 Σεπτεμβρίου καί
  νά παρακολουθοΰν ανελλιπώς
  τα μαθήματα.
  ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΤΩΝΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΒΝ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  υπό τής Διοικήσεως των τα-
  χυδρομικών Ταμιευτηρίων άπε
  φασίσθη ή διάθεσις 300 000
  δραχ. αΐτινες θά διανεμηθώ-
  σιν είς εκατοντάδραχμα βρα-
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΝ
  Ι Δι' αποφάσεως τοθ Κοινοτικόν"
  Συμβουλίου Νέας Άλικαρνασσοΰ,
  ληφθείσης έν έκτάκτψ συνεδριά¬
  σει επί τ$ πληροφορίαι καθ' ήν
  τό υπουργικόν Συμβούλιον τή
  προτάσει τοθ κ. υπουργοΰ των
  Έσωτερικών καί κατόπιν εύμε-
  νοΰς εισηγήαεως τοΰ κ. Νομάρ¬
  χου Ηρακλείου ενέκρινε την 8ι-
  αγραφήν τοΰ έξ 100.000 3ρχ. δα-
  νείου τής Κοινότητος πρός την επι
  τροπήνάποκαταστάσεως προσφύγων
  2περ εϊχε διατεθή διά την ανέ¬
  γερσιν σχολεΕου, έξεφράσθη ή βα-
  θεϊα εύγνωμοσύνη τής Κοινότητος
  πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί.
  Μεταξάν καί τό Υπουργικόν Συμ¬
  βούλιον διά την γενναιόδωρον
  ταύτην υπέρ τής Κοινότητος Άλι
  καρνασσοΰ χειρονομίαν. Ιδιαιτέ¬
  ρως τό Κοινοτικόν Συμβούλιον,
  ΆλικαρνασσοΟ εξέφρασε θερμάς
  ευχαριστίας πρός τόν κ. υπουργόν
  των Έσωτερικών καί τόν κ. Νο¬
  μάρχην Ηρακλείου. Σχετικά ψη-
  φίσματα υπεβλήθιτσαν αρμοδίως.
  Η ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΝ
  μελητήριον νά άν»φέρη έν καιρώ ρουέλ. Ή Σαλαμάνκα αγγέλλει ότι τ*
  είς τό 'Υφυπουργεΐον περί των έ-;έθνικά ατρατεύματα κατέλαβον την Άτ-
  θανέτα. Αί φάλαγγες αΐτινες προ-
  χωροΰν διά μέσου όρεινών συγχροτη-
  μάτων κατώρθωσαν κατόπιν οφοδροΰ
  αγώνος νά καταλάβουν τα στρατηγικής
  σημασέας ύψώματα Χόρνα καί Αέρος.
  Τα εκ τού βτρατηγείου τού «1»ράνκο
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ κ. Ει¬
  σαγγελέως Ηρακλείου ωρί¬
  σθη έδρα εκδικήσεως άγροτι-
  κών άδικημάτων είς την Κοι-
  νότητα Βώνης. Ε(ς την δικαι¬
  οδοσίαν ταύτης θά ύπάγων
  ται καί τα χωρία Άλάγνι,
  Άστρίτσι καί Γαλατά καί οί
  μεταξύ τούτων συνοικισμόν
  ΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΙ
  , ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Πρός τό τμήμα έλέγχου συ¬
  ναλλάγματος, εγνώσθη έκ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  δτι δύναται τουτο νά δέχε-
  ται τα άνοιγμα άνεκκλήτων
  πιστώσεων διά την εισαγω¬
  γήν έρυθροΰ χαβιαρίου, είσα-
  χθησομένου τό βραδύτερον μέ-
  χρι τής 31 Αύγούστου έ. ε.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Καθώς πληροφορούμεθα ά¬
  πό αυριον άρχονται είς τα
  γραφεϊα τής Γεωργικής "Υπη¬
  ρεσίας τα πρακτικά μαθήμα
  τα μελισσοκομίας. Έπίσης θά
  διδαχθή ότρόπος τής κατασκευ
  ής τεχνιτών κηρηθρών. ΟΙ έν
  δι«_φερόμενοι μελισσοκόμοι^δύ-
  νανται νά παρακολουθήσουν
  τα έν λόγω μαθήματα επί δε¬
  καήμερον.
  ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
  ΕΙΣΑΓΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ
  Έν σχέσει μέ την άνανέω
  σιν των δελτίων είσαγωγικοθ
  δικαιώματος έν περιπτώσει
  φθοράς, έκοινοποιήθησαν πρός
  τα Έμπορικά Έπιμελητήρια
  οδηγίαι καθ' άς ή ανανέωσις
  έπιτρέπεται έφ' δσον ήθελον
  τηρηθή ωρισμέναι διατυπώσεις
  τόσον άπό μέρους των ενδια¬
  φερομένων έμπορον δσον καί
  τοθ οίκείου 'Επιμελητηρίου,
  Η ψΥΧΑΓΟΠΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΝ
  ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Δι' έγκυκλίου τού ύφυπουρ-
  γείου Εργασίας ζητδΐται άπό
  τάς έπιχειρήσεις ή άποστο
  λή καταλόγου των μικράς ήλι
  κίας εργαζομένων, οί όποίοι
  εχουν ανάγκην έξοχής. Οί μι
  κροί οθτοι θά άποσταλοθν με
  τής έργατικής έστίας είς
  ανακοινωθέντα τονίζουν ότι ή προέλα-
  βις των έθνικών παρά την λυσσώδη
  αντίστασιν των κυβερνητ&κών έπραγμα-
  -βοποίησεν ήδη σοβαρούς άντικειμενι-
  κούς ακοπούς.
  βεΐα μεταξύ
  κουμπαράδων.
  των κατόχων
  Αποφάσει τής παρά τή Ένώ-
  σει των Έμπορικών καί Βιομηχα-
  νικών Έπιμελητηρίων έπιτροπής
  ρίζεται δτι εάν διά την είσαγω
  γήν ποσότητος τινος ξυλείας άπαι
  τεΐται αδεία τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος, τό είδος τουτο δέον νά
  θεωρήται μεταταχθέν έκ τοθ πί·
  νακος Β' είς τόν πίνακα Δ' καί¬
  τοι τοθτο δεν άναφέρεται ρητώς
  είς τάς σχετικάς υπουργικάς ά-
  ποφάσίΐς.
  ς
  διαφόρους έξοχάς. Πρόγραμ
  μα έργατικών έκδρομών κατά
  τάς Κυριακάς καί εορτάς διε
  ταχθή δπως καταρτίση καί ή
  γενική συνομοσπονδία έργα
  των.
  ΕΚΡΥΘΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτού μας)—Τηλεγραφήματα έκ Λον¬
  δίνου άναφέρουν ότι οί "Αραβες ήρχι¬
  σαν νέαν τρομοκρατικήν δράσιν
  καί ότι ή Αγγλικη διοίκησις λαμ-
  βάνει καί πάλιν ακληρα μέ.ρα πρός
  πάταξιν των τρομοκρατών. Είς ώριαμε
  να αημεϊα' τής χώρας εκινητοποιήθησαν
  στρατιωτικαί δυνάμεις μέ τάνχς καί ά«-
  ροπλάνα.
  ΕΙΣ ΤΟΝΚΑΥΚΑΣΟΝ ΑΝΕΚΑΑΥΦΟΗ
  ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΝΠΜΟΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο-
  ποκριτού μας).--Τηλεγραφούν έκ Βερο
  λίνο,υ ότι είς την περιφέρειαν τού Κα,υ-
  κάσου ανεκαλύφθη στρατιωτική βυνωμο-
  βξα στρεφομένη εναντίον των Σοβιέτ.
  Δι&νηργήθ-ησαν πολυάριθμοι αυλλήψεις.
  Ο ΣΕΝΤΙΑΟ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ___ΤΟΗ ΑΓΟΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντ«-
  ποκριτού μ«ς)—Είς δηλώβεις τού άπό
  ραδιοφώνου ό Μεξικανός έπαναστάτης
  στρατηγος Σεντίλο εδήλωσεν ότι τ>α
  συνεχίση τόν άγώνα εναντίον των αύ-
  θαιρεσιών τού προέδρου Καρντένας
  οποίας χαρακτηρίζει
  δια τό ΜεΕικόν.
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
  Κατά την συνεχισθεΐααν προχθές
  συνεδρίασιν τοθ ΔημοτικοΟ Συμ-
  βουλίου ενεκρίθη ή καταρτισθεί¬
  σα σύμβασις παραχωρήσεως είς ■ ,Μ ,· " , - -·— ί»*>-ΥΉ*»τα εκ ~.ε-
  τδν Δήμον άπό μέρους τής Λι- *5 ™Ρ>«ί5 *ν*φέρουν ότι καθ* όλην
  ._ ·- (" » ί1· «·<■ τγιν Ά(|.8ΟΙΚΥ)ν έΜ*>ν-«β._. Λ ...____'
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΕΝΤΕΛΕΤΑΙ
  Η ΑΗΤΙΙΑΠΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο-
  «°° »*·*«)· 7"Τηλεγραφήματα έκ Νέ-
  , την
  μενικής Έπιτροπής τοθ Ήλεκτρι! πρός
  ιντείνεται η
  άντιϊαπωνικού
  παραλάβη «Ο έργοατασίου θά γί· . - . ..
  νη μετ' έγκρισιν τής ανωτέρω' Ρ6μ«όδ?«5
  συμβάσεως καί 6πό των αρμοδίων' νω*ν ^ΰ^ε
  δπουργείων. λων#
  ν*
  πραγματοποιηθή ή πα-
  •«ής κινήσεως των Ίαπώ-
  χώρας, μή έξαιρουμέ-
  ύπαλλή-