9588

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ εδήλωσεν δτι
  ος σκοπός τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως ι "
  ηΰ Έθνικοθ ΣτρατοΟ πρός αποκατάστασιν
  ώραν καί ίνα πολεμήση παρά τό
  μάχων-
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Κσ1
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  : ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι 4 Ρ
  V
  Τ Η ϊ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ0ΥΜΙΑΝΑΚΗ2
  ετο— α·. π-ριοδο-β·. ΑΡιβ.73|| ΠΕΜΠΤΗ 18 ΊανουαρΙου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΗΣ
  Ντέ
  Χθές
  κά |.
  ρο
  μβων
  νοι
  λάνα
  ρ
  λοΐα
  Υίαν.
  άρδί-
  '·Πα
  δσις.
  •ατα-
  άνσ-
  άκιο
  ου
  ;ήμε-
  'ώμα
  (φια-
  ατος
  ΠΩΣ ΦΕΡΟΗΤηΐ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
  ΚλΙ ΠΒΣ ΟΙ Ο3ΙΠΟ1
  Αί
  Σο-
  'ωμί·
  κατα
  ών
  Ανε·
  υργι·
  ι είς
  σίων
  ΟΥ
  Υπό
  τίξε-
  ήον.
  ΐυΊΙ"
  ϋμα-
  ί>ξο·
  ρεια
  ίνη;
  Ο!
  (ΰβ'
  ΜΤΟΙ
  «Π'
  Ιο·
  «ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.—Κα-
  ώ πληροφορίας των άνταποκριτών
  14 Μεραρχίας άνέρχεται ό Ρου-
  μ'ανικός στρατός, ό οποίος πολεμα
  ΐοι)ζ Γερμανούς παρά τό πλευρόν
  ,βν Ρώσσων. Ούτω ή Ρουμανία εΐ-
  ,α1 ή τετάρτη χώρα, ή όποίο διαθέ-
  «ι στρατόν διά τήν καταπολέμησιν
  ,οθ κοινοΰ έχθροΰ. Πρόκειται δέ νά
  ΐύξήση τάς Μεραρχίας της είς 20—
  άν τής παραχωρηθούν τα άπαι-
  ιουμενα δπλα». Η είδησις αυτή
  ιού εδημοσιεύθη στό τέλος—τέλος
  οθ φύλλου τής 10ης ΊανουαρΙου
  ϊζ εφημερίδος «Νίκης» είναι σάν
  ιά γερή κατακεφαλιά στίς κεφαλές
  1ν Έλλήνων πού εχουν φιλότιμο
  ΐΙ πατριωτισμό, Ή Ρουμανία τοθ
  Ινΐωνέσκου καί τοθ Καρόλου, ή
  ουμσνία ή Προδότισσα τής Μι-
  ιδς Άντάντ καί τής Βαλκανικής
  Μννοήσεως. Ή Ρουμανία πού οί
  :ρατιώτες της έπεσαν κατά χιλιά¬
  δας άπό τής Βεσσαραβίας μέχρι τοΰ
  Χαρκόβου, τής Σεβαστουπόλεως καί
  αύτοθ τοθ Στάλινγκραντ, πολεμών-
  τας τβυς Ρώσσους στό πλευρό των
  Γερμανών. Αυτή ή Ρουμανία, πού
  ύπεδέχθη τούς Γερμανούς τό 1941
  μετά φανών καί λαμπάδων σάν πα-
  ληοΰς φίλους. 'Έχει στρατό, πού πό
  ιεμά τώρα είς τό πλευρόν των
  Ρόσσων γιά τή Συμμαχική νίκη.
  Καί ή Ιταλία, ή άξέχαστη Ιταλία
  (ΐέ τούς γκλοριόζους σολντά-
  :ους τοϋ Μουσολίνι έχει καί αύ-
  στρατό πού πολεμά τώρα τούς
  Γερμανούς, άφοΰ έπολέμησε πρώτα
  ΐόσο έ'νδοξα τούς Συμμάχους. "Οσο
  ^ τήν Πανοΰργο Βουλγαρία, είναι
  σέ δλους τα στρυφ^γυρίσμα
  ώ της καί ή άξέχαστη άδιαντρο·
  «ώ της νά προσπαθήση τήν τελευ
  ΐαίσ στιγμή νά παρουσιασθή σάν
  Μΰσ περιστερά καί σάν έξαπατη
  Ιίϊσα παρθένος άπό τούς Γερμα-
  ώς. Ή άναισχυντία της έφτασε μέ
  ιι τοθ νά κυνηγήση μέ μερικυύς
  'ντάρτες τούς φεύγοντας άπό τό έ"-
  «φός της Γερμανούς, γιά νά παρου
  Ίασθή αΰριο μεθαύριο τήν ήμέρα
  ]ς «κρίσεως τού Κυρίου» περιδεής
  ίτανοοΰσσ Μαγδαληνή νά έκλιπα
  ήση μέ όλην της τήν ύποκρισίαν έ-
  *ος καί εύσπλαγχνίαν. Καί ή Έλλά
  «; Τί έχει ή Έλλάδα; "Εχομε κι'
  μεΤς τόν Ένδοξ,ο ΕΛΑΣ πού πολε
  τούς "Αγγλους καί τόν Έλληνι-
  λαό γιά τή «λαοκρατία».
  Τώρα πού έκλεισε ή άνακωχή καί
  τού οί έλπΐδες γιά τό μέλλον άρχι-
  'αν νά ξσναπέρνουν φτερά, μποροΰ-
  με νά μετρήσωμε τό μέγεθος τής ά-
  «ϊρισκεψίας καί τό βαθμό τής τρέλ
  λας, πού αρπαξαν ξαφνικά τα κεφά-
  λια μερικών Έλλήνων. Γιατί δυστυ
  Χθς δέν μειώνει τή σημασία τοθ
  έγκλήματος, τό δτι μεταξύ των κα
  ΐαστροφέων τοθ "Εθνους μας βρέθη¬
  καν καί μερικοί Γερμανοί καί Βούλ-
  Υαροι «καθοδηγητές». Ουτε άκόμη
  ϊό δτι οί σύμμαχοί μας μέ τήν εύγέ-
  νεια καΐ τή γενναιοφροσύνη ποΰ τούς
  διακρίνει διακήρυξαν πάντοτε άπό
  την αρχήν τής ουμπλοκής, δτι δέν
  Βεωροθν τα έπεισόδια ώς επίθεσιν
  ΈλληνικοΟ λαοθ κατά των Βρετ-
  'ανικών στρατευμάτων. Έπίθεση τοΰ
  ΈλληνικοΟ λαοΰ ασφαλώς δέν ήτο.
  Όμωςήτο επίθεσις, Έλλήνων δυστυ
  ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ
  ΤΡΟΦΗ...ΘΡ.ΡΜΙΔΙΚΗ
  Ό πόλεμος κατέστησε καί πάλιν
  Νκαιρον τό ζήτημα τής χημικής—
  όπως τήν όνομάζουν άλλοι τής
  ^ιδικής τροφής. Πρόκειται δηλα
  διά τήν τροφήν ή όποία υπό τόν
  ■'" τον δυνατόν δγκον θά παρέ-
  τόν άνθρωπον δλα τα άπα-
  διά τήν συμπλήρωσιν τού
  στοιχεΐα καΐ δλας τάς θερ-
  αζ διά τήν ημερησίαν κατανάλω-
  τού.
  , αύτη τροφή θά Ιλυνε
  άπό τα σπουδαιότερα προβλή-
  'Επιμελητείας των στρα
  θά άπλοποιοΰσε έξσιρετικά
  τής διατροφής των πλη
  μιδς χώρας τόσον έν πολέ
  ' καί έν καιρώ είρήνης. Ένα
  θά μπορούσε νά μετα-
  γιά όλόκληρη στρα
  χώς, εϊτε τό θέλομεν, είτε δχι, κα·
  ταραμένων Έλλήνων, πού θέλησαν
  νά άμαυρώσουν τή δόξα καί τό
  γόητρο τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Τό δτι
  στάς τάξεις τους καί στίς όργανώ
  σεις τους φιλοξενοΰνται καί ξένοι
  «καθοδηγητές» όμοίδεάτες τους, αύ·
  τό δέν άλαφρώνει τή θέση τους καί
  τήν ευθύνην τους. Κάθε άλλο μάλι
  στα. Μέσα στ' άλλα, δείχνει καί ά-
  ποδείχνει μάλιστα δτι οί Έλληνες
  μαθηιαί τοθ Μάρξ είναι—κρΐμα σ'
  αύτούς νά λέγωνται/Έλληνες—οί πιό
  ήλίθιοι άνθρωποι τοΰ κόσμου. "Αν
  δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν πώς
  οί ξένοι αύτοι «σύντροφοι» είργάζον
  το ό καθένας γιά τό συμφέρον τής ί
  διαιτέρας τού πατρίδος καί γιά τήν
  καταστροφή τής Έλλαδας μας, δέν
  έπρόβλεψαν τούλάχιστο, δτι εάν
  θά εγίνετο γνωστό στό ν κόσμο, πώς
  δέν έδίστασαν νά προσεταιρισθοΰν
  έχθρούς τοθ έθνους μας γιά νά έ
  πιβάλλουν τίς ίδέες τους, οί ίδέες αύ
  τές δσο εύγενικές, δσο υψηλές καί
  άν ήσαν θά εγίνοντο μισητές καί
  άπαράδεχτες άπό τό λαό;
  Άλλά καί ή ένοπλος «Λαοκρατία»
  είναι ένα λογικό τέρας πού άν δέν
  έδοκιμάζαμε τήν τερατωδία της καί
  στήν πράξη, θά άξιζε μά τό Θεό νά
  γελάση κανείς γιά τήν πνευματική
  κατάσταση των έγκεφάλων πού τήν
  συνέλαβαν καί τήν έσχεδίασαν. Γιατί
  ενοπλος «Λαοκρατία »δέν σημαίνει
  τίποτε άλλο άπό τή βάρβαρη λύσσα
  νά σπάσης τό κεφάλι όποιουδήποτε
  δέν δέχεται νά τό γεμίσΓ) μέ τίς δι-
  κές σου ίδέες λογικές ή παράλογες.
  Ή Ελλάς κύριοι εχει ίστορΐα πά-
  ληά καί νέα. 'Έχει τό λαϊκό έπος
  της Άλβανίας, πραγματικό λαϊκό
  έπος, γιατί κανείς άπό δσοος ξέ·
  ρουν τήν ίστορία τοΰ Μεταξα δέν πι-
  στεύω νά νομίζτν, δτι ό δικτάτωρ έκεΐ
  νος εΐχε πραγματικά σκοπό νά αντι¬
  σταθή στούς Ίταλο—Γερμανούς. "Ε
  χει τή μάχη τής Κρήτης, χωρίς στρα¬
  τό χωρίς πυρομαχικά, παρά μόνο τή
  θελήση τοθ λαοθ της νά αντισταθή
  όπωσδήποτε στόν βάρβαρο έπιδρο-
  μέα. Έχει τήν αντισταθή τοΰ Έλ·
  ληνικοθ λαοθ κατά τή διάρκεια τής
  Γερμανικής κατοχής, άντΐσταση, πού
  δσο καί άν σκοτώνεστε νά μας άπο-
  δείξετε δτι σεΐς τήν όργανώσατε καί
  τήν κατευθύνατε, τα πράγματα σάς
  βγάζουν ψεΰτες ή τουλάχιστον άπα-
  τεώνες γιατί νομίσατεΗδτιτάσατανικά
  σας σχέδια κατά τής Έλλάδας πού
  καμουφλαρισμένα μδς έσερβίρατε
  δλο τόν καιρό θά τα έπεδοκΐμαζε καί
  θά τα εδέχετο ό Ελληνικάς λαός.
  Τώρα πού δ λαός αύτός ό έξαπατη
  θείς εκατάλαβε ποΰ τόν όδηγούσατε,
  τώρα πού ευρήκε είς τό πρόσωπο
  τοΰ Νικολάου Πλαστήρα τόν πραγ¬
  ματικόν έθνικό άρχηγό καί άφιλοκερ-
  οή καθοδηγητήν θά δήτε καί σεΐς καΐ
  δλος ό κόσμος άλλη μία φορά τί
  θέλει καΐ τί ημπορεί νά κάμη ό πολυ
  βασανισμένος αύτός λαός. Καί ή συ
  νείδησίς σας, κατά τήν εκφράση τού
  [δίου τοϋ στρατηγοΰ Πλαστήρα, άν
  βεβαίως ύπάρχει στήν ψυχή σας ϊ-
  χνος συνειδήσεως άκόμη, θά σάς τί
  πτη αιωνίως.
  ΑροΙΊο
  ^^-------------------^--------------^-—■-----------■—
  ΙσΙαν.
  Ι Άπό τό άλλο μέρος δμως, ή ζωή
  Ι|θά χάση μίαν αναμφισβήτητον από¬
  λαυσιν χάριν αυτής τής σκοπιμότη
  τος. Ό άνθρωπος δέν πρέπει βεβαία
  νά ζή καΐ νά τρώη άλλά έκεϊνο πού
  τρώε'ι γιά νά ζή τό θέλει νόστιμο καί
  περιποιηαένο. Πώς θά είναι λοιπόν
  δυνατόν νά θυσιάση, τό καλοσερβιρι-
  σμένο τραπέζι τού, μέ τής γευστικές
  ποικιλίες τής συγχρόνου μαγειρικής
  τέχνης γιά νά τό άντικαταστήστν μέ
  την θερμιδική τροφή, πού θά τήν παίρ
  νη σάν φάρμακο υπό μορφήν χα-
  π'ιών ή κουταλιών τής σούπας;
  Μάς φσΐνεται κάτι τό τερατώδες
  αύτό. Καί δμως πολύ φοβοθμαι δτι
  ή χημική τροφή θά δημιουργηθή καί
  θά επιβληθή σιγά-σιγά στής μελλον
  τικές γενεές. Ίσως αύτό νά είναι
  ταιριασμένο μέ τής τότε γενικές συν
  θήκες τής ζωής. Οί άνθρωποι θά ζοΰν
  μΛανικά καί θά τρέφωνται χημικά.
  θά διαβάζουν στό εργο τοϋ Δουμά
  γί»[ τό περίφημο δεΐπνο πού παρέθε
  σε| δ καλόγΐρος Γκορανφλό στόν
  'μόντον Σΐκώ καί θάμδς οίκτείρο^ν
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  ΠΕΜΠΤΗ 18 Ίανουαρίου 1945
  ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  ΕΚ ΤΟΠ ΕΜΠΟΡΟΓΕ
  Παρά τό δτι τρίμηνον παρήλθεν ά-
  Ι'πό τής απελευθερώσεως τό εμπό¬
  ριον τής πόλεώς μας καί ειδικώς τό
  εξαγωγικόν τοιούτον, έξακολουθεΐ
  νά ευρίσκεται ούσιαστικώς είς τήν Ι¬
  δίαν οικτράν κατάστασιν είς, ήν ευ¬
  ρίσκετο καί κατά τό διάστημα τής
  τετραετοϋς δουλείας. Όπως εΐνε
  γνωστόν οί σοβαροί έξαγωγικοί οί-
  κοι τής πόλεώς μας σχεδόν άνευ έ-
  ξαιρέσεων ήδράνησαν διά λόγους Έ-
  θνικής αξιοπρεπείας κατά τό διά-
  στημα τής κατοχής, περιωρισθέντες
  απλώς είς τό νά διεκπεραιώνουν τάς
  έντολάς τοΰ κατακτητοΰ μόνον είς
  άς περιπτώσεις ή άρνησις των συνε-
  πάγετο τυφεκισμόν. Τής καταστά¬
  σεως ταύτης έπωφεληθέντες μερικοί
  έμπορίσκοι μηδέποτε κατά τό παρελ¬
  θόν ασκήσαντες τήν εμπορίαν, έγκα-
  τεστάθησαν είς τό βόρειον τμήμα τής
  πόλεως καί κινούμενοι άενάως με¬
  ταξύ ΓερμανικοΟ Φρουραρχείου καί
  λιμένος, έλαβον είς χείρας των τό
  σύνολον τοθ έξαγωγικοΰ καί είσαγω-
  γικοθ έμπορίου τοθ Νομοΰ. Τό έκ-
  πληκτικόν εΐνε δτι καί σήμερον άκό¬
  μη τό εμπόριον ευρίσκεται είς τάς ι¬
  δίας χείρας, διότι άπλούυτατα οί
  κατ' έπάγγελμα σοβαροί έμποροι κα
  ταναλώσαντες κατά τό διάστημα
  τής κατοχής, πρός ιδίαν συντήρησιν,
  πάν ενεργητικόν τό οποίον δέν άφήρ
  πασε έξ αυτών ό κατακτητής, στε·
  ροΰνται σήμερον απολύτως των α¬
  παιτουμένων κεφαλαίων πρός έπανά
  λήψιν των εργασιών των. Δέν εΐνε
  δρά γε νόμιμον δίκαιον καί έξυπηρε
  τικόν διά τήν υπόθεσιν τής έπανόδου
  είς τήν όμαλότητα καί τόν ηθικόν
  ρυθμόν νά παρασχεθοΰν πιστώσεις
  είς τούς κατ' έπάγγελμα έμπόρους
  ίνα δυνηθούν νά έπαναλάβουν τάς
  εργασίας των άπαγορευομένης ταύ
  τοχρόνως τής άσκήσεως τής έμπο-
  ρίας είς τούς παρεισάκτους; Τί λέ
  γει περί αύτοΰ ό Κυβερνητικάς ΈπΙ-
  τροπος κ. Παπαδογιάννης καί τό Έμ
  πορικόν Έπιμελητήριον;
  01...- ΤΡΟΜΕΡΟΙ ΪΙΕΜΡίΙΔ-'
  Ος εάν ουδέν τό άνώμαλον συμ-
  ,ίαίνει είς τήν ύφήλιον ή συμπε
  θεστάτη—άς μάς συγχωρΐσουν οί
  προσφΐλεΐς συναγωνισταί διά τήν έκ
  φράσιν—... συνομοταξία των κυνη-
  γών έπανέλαβε τό... φονικόν έργον
  της μέ απόλυτον ηρεμίαν καί τήν συ·
  νήθη είς τούς κυνηγούς εύτράπελον
  διάθεσιν. *Άμα τή άπελευθερώσει έ-
  ξέθαψαν τούς «τσιφτέδες» άπό τό χώ
  μα εξήλθον είς τήν ύπαιθρον καί βο·
  ηθούντων των κακής ποιότητος πυ-
  ρομαχικών τουφεκοθν δχι τίς πέρδι-
  κες τίς μπεκάτσες ή τούς λαγούς
  άλλά τόν... άγέρα. Δέν δυνάμεθα
  έν τούτοις νά τούς κατηγορήοωμεν
  επί άσκόποις πυροβολισμοΐς. Διότι
  τουλάχιστον αύτοι πυροβολοθν είς
  τήν ύπαιθρον εναντίον τού άνέμου
  καί δχι εναντίον των... τηλεφωνικών
  συρμάτων δπως μερικοί... δήθεν «άν-
  τάρται»!
  ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΕΤΗΜΑΤΑΡΧΗΕ
  Μετά τήν ήτταν τοϋ ΕΑΜ. καί
  τοϋ ΕΛΑΣ στήν στερεάν Έλλά¬
  δα, άρχίζει ή διάλυσις τής παρέας άπό
  τόν φόβον των εύθυνών. "Αλλος ά¬
  πό τό παράθυρον καί άλλος άπό
  τήν πόρτα προσπαθεΐ νά ξεφύγη τήν
  σύλληψιν άπό τόν χωροφύλακα ένω
  τό μαγαζί έχει άναποδογυριστχ) καί
  ό καταστηματάρχης πού θά πληρώση
  τα σπασμένα τραβά τα μαλλιά τού.
  Ίδού.Μερικά πολιτικά κόμματα άποκη
  ρύττουν άπό χθές τό κίνημα καί τούς
  Άρχηγούς τού καί τα καλά τού καί έ-
  πικαλοϋνται διά τούς εαυτούς των καί
  τούς όπαδούς των τό άνεύ&υνον. Σέ
  λίγες μέρες θά ζητοϋν καί ύπουργεΐα
  μέ τήν αξίωσιν ότι προσεφέρον υπηρε¬
  σίαν. "Αν μετενόησαν άργά, πού είναι
  κάλλιον τοϋ ποτέ, πρέπει νά μείνουν
  μέ τήν τύψιν τής πράξεως των έν με-
  τανοία εως ότου εξομολογηθοϋν ^ γιά
  νά ιδούμεν άν θά κοινωνίσουν. Εάν
  ή δύναμις των κομμάτων των ή καί αύ
  τοί εφόρεσαν τό σήμα τοϋ ΕΛΑΣ καί ε
  χυσαν ολίγον άδελφικόν αΐμα καί
  γκρέμισαν μερικά τετράγωνα, όσον καί
  άν νίπτουν τάς χείρας τώρα είναι δύ¬
  σκολον νά έξαφανίσουν τα αίματηρά
  στίγματα.
  Τουτο μάς ύπενθ-υμίζει την θρασ
  ΐητα μερικων γκεσταμπιτών οί όποϊοι
  Λ 3 2τη συνηογάσ^ησαν μέ τοΰς κα-
  Α,Ιο8.,, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΦΟ
  Ό τθφος είσέρχεται είς τό σώμα
  μας, άπό τό στόμα μέ τα διάφορα
  τρόφιμα, νερό κ. λ. δταν αύτά είναι
  μολυσμένα. Γιά νά άποφύγωμε λοι¬
  πόν τόν τΰφο πρέπει νά προσέ-
  χωμε ώστε πάν δτι βάζωμε στό στό
  μα μας νά είναι καθαρό, καί κυρί-
  ως πρέπει:
  1) Προτοΰ πάρωμε κάτι νά φάμε,
  νά πλύνωμε καλά τα χέρια καί τό
  στόμα μας.
  2) Έν καιρώ έπιδημΐας έπειδή κυ
  ρΐως ό τθφος μεταδίδεται μέ τό νε¬
  ρό, νά μή πΐνωμε νερό άφοθ προτύ-
  τερα τό βράσωμε ή τό άπολυμάνω-
  με. Τό νερό άπολυμαίνεται ή μέ τρείς
  τέσσερας σταγόνας βάμματος ίωδί-
  ου σέ έ"να ποτήρι νερό, ή μέ χλωρι·
  οΰχο άσβέστιο (κοινώς βρωμοΰσα)
  ώς εξής: ΠαΙρνομε μιά κουταλιάβρω
  μοθσα καί τή ρίπτομε σέ μιά κανά-
  τα μέ μιά οκά νερό, κσί τή κανάτα
  αυτή τή φυλάμε σέ σκοτεινό μέρος.
  Άπό τή κανάτα αυτή ρίπτομε μιά
  κουταλιά σέ μιά στάμνα νερό ή ό
  ποία νά χωρή 6 εΌος 7 οκάδας κσί
  τό νερό αύτό μετά εϊκοσι λεπτά τής
  ώρας είναι άπολυμασμένον καί μπο
  ροθμε νά τό μεταχειρισθοθμε. Ά-
  σφαλέστερον είναι νά βράζεται τό
  νερό καί νά τό άφήνομε νά κρυώνη.
  3) Νά μή τρώμεσαλάτες ή φροϋτα
  τα όποΐα τρώγονται μέ τα φ/.ούδισ,
  άν δέν τα πλύνωμε πρωτύτερα μέ
  άφθονο καθαρό νερό.
  4) Νά έμβολιαζώμεθα μέ άντιτυ-
  φικό έμβόλιο, καί Ιδίως τα νεαράς
  ήλικίας άτομα.
  5) Οί νοσηλεύοντες τυφικούς νά
  προσέχουν Ιδιαιτέρως, νά πλένωνται
  τακτικά,καί τα οδρα,κόπρανα καί λοι
  πά έκκρίματα τοθ άσθενοθς νά τα
  ρίπτουν μέ άφθονο νερό στ' αποχω¬
  ρητήρια, στά όποΐα νά ρίπτουν καί
  άσβέστη. Τα δέ σινδόνια, έσώρουχα
  καί λοιπά ειδή τοθ άσθενοθς, νά τα
  βράζουν καί Μπειτα νά τα πλένουν.
  6) "Οσάκις άντιληφθεΐτε βλάβην
  των σωλήνων τοΰ ύδραγωγείου νά
  είδοποιήτε άμέσως τήν αρμοδία ύπη
  ρεσία τοΰ Δήμου.
  7) Οί διαμένοντες είς τα χωρία νά
  φροντΐσουν νά κατασκευάσουν άπο
  χωρητήρια μέ βαθεΐς λάκκους είς
  τα σπΐτια των καί νά μην άποπατοθν
  ποτέ είς τό Οπαιθρον.
  ΤΟ ΣΥΠΠΒΟΠΟ
  Όταν τίς τραγικές έκεΐνες ήμέρες
  τής Γερμανικής είσβολής στήν Έλ·
  λάδα, έ'πεπε πυκνό τό σκοτάδι στήν
  Ήπειρωτική μας χώρα, οί Έλληνες
  βουτυγμένοι στήν καταστροφή, τό
  θάνατο καί τήν άγωνία, εβλεπαν κα
  τα τό Νοτιά. Έκεΐ πού άκόμα ή Έλ-
  ληνική Σημαία, συμβόλιζε τή Λευτε-
  ριά. Καί στή γωνιά αυτή, τής γής
  πού πατοθμε καί λέγεται Κρήτη, εΤ·
  χαν συγκεντρωθεΐ οί έλπίδες γιά τήν
  Άνάσταση καί τό λυτρωμό. Καί δ¬
  ταν μετά ένα ήρωϊκό Άγώνα, πού
  ξεσήκωσε τό θαυμασμό δλου τοθ κό
  σμου, ή Κρήτη έπεσε τότεκαί τό τε·
  λευταΐο σύμβολο, πού θύμιζε τήν έ-
  λεύθερη Έλληνική Γή, χάθηκβ. Καί
  πέρασαν χρόνια πικρής σκλαβιάς.
  Ή κάθε ήμέρα πού περνοθσε, Ισβυ
  νέ τή ζωή έκατοντάδων άνθρώπων
  καί τήν υπάρξη τής ώμορφης Έλληνι-
  κής ύπαίθρου.
  «Έδώ υπήρχεν ή Κάνδανος. Κατε¬
  στράφη είς άντίποινα τοΰ φόνου Ά-
  λεξιπτωτιστών...»
  «Έτυφεκίσθησαν 31 δμηροι διά
  τόν φόνον ενός ΓερμανοΟ στρατιώ
  τού...»
  .... , ι ...
  Έκατοντάδες χωρία ύπέστησαν
  τήν τύχη τής Κανδάνου καί χιλιάδες
  πολλές έσφάγησαν άμείλικτα άπό
  τή Ναζικήσπάθη.
  Οί άστεγοι, ρακένδυτοι καί γυ
  μνοί, έξακολουθουν νά τριγυρΐζουν
  καί εΐνε πολλοί πού έμειναν όρφα-
  νοί καί χωρίς προστασία.
  Καί δλα αύτά, θυσία στό Βωμό,
  πού δέν έπαψε ποτέ νά καίΓΐ γιά τήν
  Έλλάδα. Θυσία στό βωμό τής [ή
  σαν τρωγοντες και πινοντες σαρκα και
  αΐμα Ελληνικόν, καί τό τελευταίον
  εξάμηνον—εΐχε κλίνει τώρα ή ζυγαριά
  ■άπεκήρυξαν τούς Γερμανούς, καί έ-
  σπευδον νά προσφέρουν τα άγαθά των.
  —"Οχι τήν βοηθείαν των ήσαν δειλοί—
  σέ κάποιαν Όργάνωση καί νά άρχί-
  ζουν άμέσως νά κρυφομιλοΰν ότι έ-
  δρασαν καί δροΰν υπέρ πατρίδβς.
  "Ολα αύτά έγιναν καί γίνονται μέσα
  στό ΐδιο μαγαζί ποΰ λέγεται Ελλάς, μέ
  μόνην τήν διαφοράν ότι τελευταία ό
  καταστηματάρχης άλλαξε καί θυμοϋμαι
  καλά άλλο κακό στό μαγαζί τού τώρα
  καί χρόνια, άλλά τα κατάστεσε
  δ Μαϋρος τότε πού κόντεψε νά άσ·
  πρίστ). Τώρα έλπίζομε πώς θά τα ξα-
  ναδιορθώστι δ Μαϋρος.
  Κιφ.
  ΕΓΠΤΑΠΙΚΗ ΑΝΑΓΚΒ
  Μεταξύ των αποσταλέντων βοηθημά-
  των πρός διανομήν είς τάς άπό
  ρους τάξεις τής πόλεως μας, συμπερι-
  λαμβάνονται, ώς πληροφορούμεθα καΐ
  ποσότης μαλλίνων καλτσών.
  Θεωρούμεν σκόπιμον καί επιτακτικήν
  ανάγκην τήν χορήγησιν μέρους τοϋ εί
  δούς αύτοϋ είς τούς εχοντας απόλυτον
  ανάγκην αναπήρους τούς πάσχοντος έκ
  κρυοπαγημάτων, καθ' ότι τό Κράτος
  λόγφ των πεοιστάσεων '"- «ικηνεται
  Άς
  λευθερίας.
  Άλλ' άν τήν έποχή αυτή της κατο¬
  χής, στήν Κρήτη πολεμοΰσαν τούς
  Γερμανούς καί μόνο τούς Γερμα¬
  νούς, στή λοιπή Έλλάδα οί δυνά¬
  μεις τοΰ βουνοΰ, άλληλοσπαράχτη-
  καν! Τα Έλληνικά χωρία ήρχισαν τώ
  ρα νά στενάζουν καί κάτω άπ' τό
  τιμημένο άντάρτικο σπαθί! Μιά τρο-
  μοκρατία σκληρή, πού ξαΐτλώθηκε
  καί στίς πόλεις επεδείνωσε τήν τρα
  γωδία. Ό αγώνας κατά των Γερμα¬
  νών εΐχε υποστή υφεση. Καΐ οί Γερ
  μανοΐ πού σέ σκότωναν γιά Μ,να
  κενό φυσίγγιο, εβλεπαν άμέριμνοι
  καί μέ χαρα στήν καρδΐά τής Αθή¬
  νας τούς Έλληνες νά άλληλοσφά-
  ζωνται.
  Μά στήν Κρήτη, ό Αγώνας στά¬
  θηκε στό ΰψος τού. Δέν χύθηκε ά-
  δελφικό αΐμα. Τα ντουφέκια καί τα
  βόλια είναι γιά τούς Γερμανούς.
  Αύτό ήταν τό σύνθημα. Αυτή ήταν
  ή φλόγα. Τα ντουφέκια έλευθερώ·
  νούν, δέν ταπεινώνουν έκείνους πού
  τα κρατοΰν. Ή Κρήτη, ή σεμνή Μάν-
  να τόσων παληκαριών, στάθηκε πά-
  λι, στούς άνταριασμένους χρόνους
  ύπερήφανη.
  «... κι' ό ήλιος βασιλεύοντας κατά τόν
  [Ψηλορείτη
  σμίγει τό αΐμα τ" ΟύρανοΟ μέ τό 6ι-
  [κό σου αΐμα.».
  Κι' δταν μετά τήν άπελευθέρωση
  ή Έαμική άνταρσία γκρέμισε καί έ-
  ρήμωσε τήν πόλη τής Αθήνας, τό¬
  τε πάλι ή ψυχή τής Ελλάδος έν-
  νοιωσε νά τήν άγιάζη, ή Κρητική τι-
  μή καί παληκαρΐά.
  Είναι γνωστή ή προδοτική άνταρ-
  σία. Είναι πειά ^ανερό,δτι οί Βούλ-
  γαροι, οί Γερμανοί, οί Ιταλοί καί
  Ρουμανοβλάχοι σύμμαχοί τοϋ ΕΛΑΣ
  πολέμησαν κάτω άπό τόν Ίερό Βρά-
  χο. Είναι άπίστευτο σέ δσους δέν
  τό εΐδαν. Μά είναι πραγματικό¬
  της. Είναι θλιβερή πραγματικότης.
  Είναι πραγματικότης δτι στό πνεθ
  μα μας πάτησαν οί ξένοι καΐ οί
  άδελφοί μας. Είναι έπίσης θλιβε-
  ρό, οί Έλληνες, νά μή συμμαχοϋν
  καΐ νά άδελφώνονται μέ Έλληνες,
  άλλά μέ έχθρούς των Έλλήνων. Καί
  λένε δτι έξυπηρετοθν Έλληνικά συμ-
  φέροντα. Τα συμφέροντα τής Ελ¬
  λάδος, Ιπαψαν γι' αύτούς νά άπο-
  τελοθν Ιργον των Έλλήνων καί κα
  τήντησαν εύτελή ράκη στά χίρια
  των έχθρών.
  Στήν προδοσΐα αυτή, τήν άνήκου-
  στη, ή Κρήτη στάθηκε μακρυά. τΗταν
  τό ΣΥΜΒΟΛΟ, τής Νέας Πατρίδος.
  Οί χρόνοι γύρισαν. Τα Γερμανικά
  Ορνεα, έσήκωσαν μέ τα νύχια τους
  τήν Κρήΐη, ψηλά στούς ούρανούς.
  Την εΐδε ό έλεύθερος κόσμος! ΟΙ 'Έλ
  ληνες προδότες, τήν σήκωσαν ψηλό-
  τερα. Ή Κρήτη λάμπη! Εΐνε ΣΥΜ¬
  ΒΟΛΟ. Καί τό ίερό αύτό Σύμβολο δέν
  δέχεται προσβολή. "Αν βέβηλο χέρι
  τολμήση νά τό θίξη, τότε δχι οί Συμ
  μαχοι, άλλά εμείς οί ϊδιοι, θά άπο-
  πλύνουμε τήν προσβολή καί ή Κρή¬
  τη θά εξακολουθήση νώ είνε ΣΥΜ¬
  ΒΟΛΟ. ΤΛ ίύμ3ολο της Γγ*ας
  4
  I
  ι  ν«
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ ι 8 Ίανουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ 1ΝΓΕΑ
  Η ΕΠΗΡ,ΧΙΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΗΖΕΙ
  ΤΑ ΑΠΤΕΘΜΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΑ
  Την β τρέχοντος μηνός οί κάτοικοι
  τής κοινότητος Λάστρου—Σητείας
  συνήλθον είς πάνδημον συλλαλητή¬
  ριον καΐ άπεδοκΐμασαν τα λαβόντα
  έν Αθήναις εκτροπο, άποστείλλαν-
  τες συνάμα καί τό κατωτέρω ψήφι-
  σμα πρός τόν κ. Σκόμπυ.
  Πρός τόν ένδοξον "Αγγλον Αρχι¬
  στράτηγόν των έν "Ελλάδι Συμμαχι-
  κων Στρατευμάτων Στρατηγόν Σκόμ
  πυ.
  Ψ ή φ ι σ μ α
  ΟΙ κάτωθι ύπογεγραμμένοι κάτοι
  κοι τής Κοινότητος Λάστρου Σητείας
  —Κρήτης συνελθόντες σήμτρον την
  6ην τοΟ μηνός Ίανουαρίου 1945 είς
  Πάνδημον συλλαλητήριον καί λαβόν¬
  τες ύπ' όψιν τα έν Ελλάδι άντεθνι-
  κά εκτροπα καίκακουργήματαενίων
  λεγομένων Έλλήνων, οΐτινες άπειθή
  σαντες είς την Κυβερνητικήν καί Συμ
  μαχικήν διαταγήν καταθέσεως των
  δπλων Ιστρεψαν ταυτα εναντίον ά-
  δελφών Έλλήνων καί συμμάχων η¬
  μών έν στιγμαϊς κρισίμοις, ύπακού-
  οντες μάλλον είς ξένην εχθρικήν προ¬
  παγάνδαν πσρά είς την φωνήν τοΰ
  Ίϊλληνικοΰ "Εθνους.
  Άποδοκιμάζομεν
  αΰτούς καί τοΰς άποκαλοθμεν προ
  δότας, δολοφόνους καί έχθρούς τής
  κινδυνευοΰσης Πατρίδος μας καί ζη¬
  τούμεν την αυστηράν αυτών δίωξιν
  καί τιμωρίαν καθότι ουτ©ι δχουν ώς
  βάσιν καί θεμέλιον την βίαν πού άρ-
  νεΐται την ελευθερίαν τής γνώμης
  καί θέτει είς την θέσιν της την δικτα¬
  τορίαν τού προλεταριάτου πού δέν
  παύει νά είνε τυραννία σάν τή φα
  σιστική, έπίσης θεμελιώδης άπαίτη-
  σίς των είνε ή διεθνοποίησις καί κα¬
  τάργησις τής ίδέας τής Πατρίδος
  Ημείς δέ τασσόμεθα ολοψύχως παρά
  τό πλευρόν των Μεγάλων μας συμ
  μάχων καί τής Έθνικής μας Κυβερ
  νήσεως, έτοιμοι νά προσφέρωμεν τάς
  υπηρεσίας μας πρός τό συμφέρον τοΟ
  Έθνους μας.
  Μετά τής προσηκούσης τιμής
  οί κάτοικοι
  ΛΑΣΤΡΟΥ—ΣΗΤΕΙΑΣ
  Έπονται 120 ύπογραφαί
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΣ
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
  Έιτειδή παρετηρήθη δτι παρά δια
  φόρων ταξικών όργανωσεων διά την
  επίδοσιν είς την Κυβερνητικήν Άντι
  προσωπείαν Άνατολ. Κρήτης ψηφι-
  σμάτων αφορόντων ζητήματά των
  συγκροτοΰνται πολυμελεΐς Έπιτρο-
  παί, είς τρόπον ωστε νά παρουσιά-
  ζεται πληστάκις τό φαινόμενον συλ
  λαλητηρίου διά τουτο ό κ. Κυβερνη
  τικός Άντιπρόσωπος Ανατολικώς
  Κρήτης παρακαλεΐ δπως ό άριθμός
  των Επιτροπών αυτών μή ύπερβαί
  νει τα πέντε μέλη, δοθέντος μαλι-
  στα δτι διά τοΰ τρόπου τούτου θά
  είναι εύχερεστέρα ή ανάπτυξις καί
  συζήτησις των πρός επίλυσιν ζητημά
  των των όργανώσεων.
  Πάσα Έπιτροπή μεγαλειτέρα των
  5 μελών δέν θά γίνεται δεκτή παρά
  τοϋ κ. Κυβερνητικοΰ Άντιπροσώπου.
  ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ—ΜΑΘΗΜΛΤΑ
  ΤΟΥ Φ. Σ. Η.
  Σήμερον Πέμπτην στίς 5.30' μ. μ.
  δ άρχαιολόγος κ. Ν. Πλάτων θ' αρχί¬
  ση τίς όμιλίες τού γιά τόν «Μινωΐκόν
  Πολιτισμό», στήν α'ίθουσα τού Μου-
  σείου. Ή ε'ίσοδος θά είναι έλεύθερη
  μόνο γιά τούς Φοιτητάς καί τούς έφο-
  διασμένους μέ κάρτα είσόδου έπιστή
  μονάς.
  ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣ1Σ
  ΔΙΔΑΣΚΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Την παρελθοθσαν Πέμπτην συνήλ
  θον οί δημοδιδάσκαλοι τής πόλεως
  καί των προάστειον είς συνέλευσιν
  καΐ απεφάσισαν την έπανασύστασιν
  τοΟ ΔιδασκαλικοΟ Συλλόγου.
  Είς την έκλεγεΐσαν προσωρινήν Δι
  οικητικήν Επιτροπήν ανετέθησαν τα
  κάτωθι:
  1) Καλλιέργεια τοΟ συνδικαλιστι·
  κθθ πνεύματος είς τούς συναδέλφους
  των τής ύπαίθρου διά την προαγω-
  γήν των συμφερόντων τοϋ κλάδου.
  2) Σύνταξις τοΟ ΚαταστατικοΟ τοΟ
  Συλλόγου. 3) Έκπροσώπησις των
  δημ)λων ενώπιον των άρχών διά την
  υποστήριξιν των δικαιωμάτων των.
  4) Καταβολή κάθε προσπαθείας ίνα
  μην έπιδράσουν επί τοϋ κλάδου
  αί πολιτικαί ζυμώσεις των Όργανώ¬
  σεων. 5) Σύγκλησιν συνελεύσεως διά
  την ψήφισιν τού ΚαταστατικοΟ καί
  άνάδειξιν ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου
  Ή Προσωρινή Διοικητική Έπιτρο-
  πή άπηρτίσθη έκ των Γεωργίου Μα¬
  κράκη, Ζαχαρίου Γιαλιτάκη, Λαζά-
  ρου Πετρίδη, Χρυσούλας Συλιβοΰ καί
  Ελευθερίας Λιναρδάκη,
  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Διά διαταγάς τής Στρατιωτικάς Δι
  οικήσεως Ηρακλείου, άπασαι αί
  έναπομένουσαι ποσότητες έκ των
  δεσμευθέντων τροφίμων διά τριπλο
  τύπων πρωτοκόλλων υπό τής Έπι-
  τροπής κατασχέσεως καί έπιτάξεων
  άποδεσμεύονται.
  Έπίσης διά τής αυτής διαταγής ά-
  ποδεσμεύβνται άπασαι αί δηλωθεΐ-
  σαι δι' άτομικών δηλώσεωνν ποσότη
  τες τροφίμων, είδδν ύποδήσεως καί
  ύφασμάτων, πλήν των είδικών περι
  πτώσεων κατασχέσεως ΰφασμάτων
  καί λοιπών είδών των οποίων ή άπο
  δέσμευσις θέλει διαταχθή* δι' είδικής
  διαταγής τής Στρατ. Διοικήσεως Ή
  ρακλείου καί έφ' όσον θέλουσι πρβ-
  κύψει δικαιολογητικά άποδεσμεύ
  σεως.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΓΑΣΙΝ
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής στε-
  γάσεως εδήλωσεν είς συντάκτην μας
  τα κάτωθι:
  Όσοι υπέβαλον αίτήσεις είς την
  "Επιτροπήν Στεγάσεως διά νά έγκα-
  τασταθοθν είς καταστήματα είς τα
  δποΐα σήμερον ευρίσκονται άλλαι
  έγκατεστημένοι πρέπει νά γνωρίζουν
  δτι ή Έπιτροπή δέν είναι αρμοδία
  καθ1 δσον ή ύπ' αριθμόν 2724)2880
  τής 21—11—44 διαταγή τής Στρατιω
  τικής Διοικήσεως δέν έπιτρέπει είς
  την Επιτροπήν την έξωσιν τούτων
  καί τουτο ίνα μή δημιουργηθεν
  νέοι άστεγοι. Έπομένως α! αίτήσεις
  των θά τεθώσιν είς τό άρχεΐον. Μό
  νόν αί αίτήσεις βκείνων πού ζητοθν
  νά έγκατασταθοθν είς κενούς ή πλε-
  ονάζοντας χώρους θά συζητηθώσιν
  υπό τής 'Επιτροπής.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν είς τούς κατό-
  χους δελτίον τροφίμων, ότι πρέπει νά
  διατηροϋν ταυτα είς καλήν κατάστα¬
  σιν διότι ή Έλληνική Ύπηρεσία Συμ
  μαχικής Βοηθείας δέν θά δέχεται έφ
  εξής κουπόνια είς τα όποΐα δέν θά
  έμφαίνηται εύκρινώς ό άριθμός τοΐ
  κουπονίου καί τα ψηφίαΑ. Δ. Τ.
  Οί κ. κ. παντοπώλαι οσάκις προσκο-
  μίζουν είς την Υπηρεσίαν Έλέγχου τα
  κουπόνια δέον νά έχουν ύπ' όψει τα
  ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων
  καθ' ότι δέν θά γίνωνται δεκτά υ¬
  πό τής Υπηρεσίας μας άλλά θά άπορ-
  ρίπτωνται.
  Έν Ηρακλείω τή 15—1—1945.
  (Έκ τοϋ Γραφείου τής Ε. Υ. Σ. Β.)
  ΚΟΙιΊΩΠΙΚΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.—Ή Έπιτροηή έρά
  νωντοΰ Νοσοκομείου τού Άντάρτου ά
  παρτιζομένη έκ των ΕΙρήνης Ε. Μπαν
  τουβδ, Ζωης Χ. Μπαντουβά, Γεωργ(α< Γ. Βασιλάκη καί Εϋας Ε. Χατζάκη, εύ χαριστεΐ Θερμώς τόν κ. Ίερωνυμάκην ιατρόν διά την προσφοράν ενός δοχεί ου ελαίου, Κοινότητα Μοιρών διά 80 ό κάδας έλεχίου, "Οργάνωσιν κοριτσιώι Παρτήρων διά 90 αύγά, 30 οκάδας έλαί ου, 8 οκάδας λεμονίων καί διαφόρων γλυκών καί την οργάνωσιν κοριτσιών Μαχαίρας διά 45 οκάδας ελαίου, 36 αύ γσ, 10 οκάδας γεωμήλων, 25 όκάδ. κρεμ μυδίων καί διαφόρων γλυκών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Την έρχομένη Πέμπτη αναχωρεί ό γνω στός Παραγγελιοδόχος τής πόλεώς μας κ. ΚΑΡΑΑΜΑΚΗΣ δεχόμενος πάσαν πά ραγγελΐαν δι' Αθήνας καί Πειραια, κα θώς καί μεταφοράν παντός δέματος. Πληροφορίαι άγγειοπλαστεΐον Νικ Καρδομάκη έναντι Βιβλιοπωλείου Άλι κιώτη. ΑΠΩΛΕΣΘΗ Ενα τσαντάκι περιέχον κλειδιά καί χρή'ΐατα. Παρακαλεϊται ό ευρών δπως κρατήσει τα χρήματο καί παραδώσει τα κλειδιά είς τα γραφεΐα μας καί αμοιφθήσεται. 3—1 Πρατήριον ασβέστου ΕΜΜ. ΜΠΑ- ΛΑΝΤΗ, δδός Ψαρογιάννη (Μπεμ- πλεντζίδικα). Πωλεΐται άσβέστης έξαιρετικής ποιό· τητας σβρσμένος καί οίσβεστος. /' · ■ -ι<χταβ<ιτιχ.<χί ι.ινος ~' Κ1ΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΙ «ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Α» (Μέ τα τελειώτερα μηχανήματα.) ΣΗΜΕΡΟΝ 6-8 μ. μ. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΝΟχτες Άλγερίου). έκτός προγράμματος Ζουρνάλ. Τάς Κυριακάς 3 Απογευματιναί ώρα 3—5, 5—7 καί 7—9 μ. ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» "Ενα κομψοτέχνηρα παραγωγης ι1943— 1944 ΟΤΑΝ Η ΓΎΝΑΐΚΑ ΘΕΛΕΙ Μέ την Χίλτε Κράλ. Σ.Σ. Καθ' εκάστην δυο ιΐροβολαί 4—6 καΐ 6—8. Τετάρτη καί Παρασκευή μ(« ρροβολή6-8. ' κ Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ ΑΓΓΕΛΙΑΙ Ηδνίς ΣΕΚΕΡΙΔΟΥ, διπλωματοθχος τού άγγλοαμερικανικοθ κολλεγίου καθηγήτρια άγγλικής διά τελευταίου συ στήματος παραδίδει κατ' οίκον μαθήμα τα. Έπίσης παραδίδει μαθήματα πιάνου. θΐκίκ έναντι Μουσείου (παρά τό γκαράζ τοΰ 'Ερυθροΰ Σταυροΰ). Ζητεΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα¬ σιν πρός αγοράν. Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας. Οώτορινολαρυγγολόγος ίατρός Γα¬ λανάκης 'Εμμ·, έν Γαλλία είδικευ- θεΐς δέχεται όδός Βασιλογεώργη 5 Περ- βόλα. ΖΗΤΕΪΤΑΙ.—ύπηοέτρια μέ καλάς συ στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο- •ορίαι παρά τα Γραφεϊα μας. Λυματιολόγος ΝΙΚΟ2 Ν. ΒθΠΑΤΖΗΣ 'Άκτϊνες ΗΟΕΤΟΕΝ τ. Ίατρός των Σα 'ατορίων Παρνηθος, Σωτήρος έτΐί Η4 εχΐ Ροηθώςχών καθηγητήν κ. ν ^ ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Έξαπελύδη μεγάλη έπίδεοιςπαρο τό Σιτάρ. Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν. ΕΛΛΑΣ.— Ό Στρατηγός Πλαστή] ρας ομιλών χθές είς άντιπροσώτΐους τοΰ τύπου είπεν δτι ό πρώτος σκοπός τής Έλληνικής Κυβερνήσεως είνε ή άναδημιουργία τοϋ Έθνικοϋ Στρα· τοϋ πρός αποκατάστασιν τής τάξεως είς την Έλλάδα καί ίνα πολεμήση παρά τό πλευρόν των μεγάλων μας συμμάχων. Συνεχίζων είπεν δτι οί Ηγέται τής έ τΐαναστάσεως θά έτιμω βοΰντο άλλά ή Έλληνική Κυβέρνησις θά τηρήση έπιεικήν στάσιν άπέναντι έκείνων οΐτινες παρεσύρθησαν κα δέν είνε ύπεύθυνοι. Ό Στρατηγός Σκόμπυ συνεσκέφθη χθές μετά τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως διά την αν¬ ταλλαγήν των αίχμσλώτων Ό Πρόε δρος Ροϋσβελτ απέστειλε χθές μήνυ μα πρός τόν Έλληνα πρωθυπουρ¬ γόν διά τοΰ όποίου τόν διαβεβαιοί δτι αί Ηνωμεναι Πολιτειαι είνε ϊτοι μοί νά συμβάλλουν μετά των άλλων συμμάχων είς την άνοικοδόμησιν τής Ελλάδος. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 2α Βρετ τανική στρατιά έξαπέλυσε επίθεσιν βορείως τοΟ Σιτάρ καΐ ανατολικώς τοΟ ποταμοθ Μάας καί εσημείωσεν ικανοποιητικάς προόδους. Είς τάς Άρδένας ή Γερμανική προεξέχουσα έσμικρΰνθη κατά τα 2)3. Ή 1η καί ή 3η Άμερικανική στρατιά συνηνώθη- σαν πρό τής Ούφαλίζ ήτις ευρίσκε¬ ται τώρα είς συμμαχικάς χείρας. Οί Σύμμαχοι έφθασαν τό Σαίντ Βίτ άπό τό οποίον άπέχοον περίτά 7 χιλιόμε- τρα. Προελαύνουν έν δψει σφοδράς Γερμανικής άντιστάσεως καΐ διά μέ· σου τεραστίων έκτάσεων μέ πεδία ναρκών. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:—Οί Ρώσσοι έξαπέλοσαν μεγάλης κλίμα κος επίθεσιν είς την Πολωνίαν. Επι- τίθενται Νοτίως τής Βαρσοβίας επί μετώπου 60 χιλιόμετρον καί συνήνω- σαν τα 2 προγεφυρώματά των επί τοΰ Βιστοΰλα. Νοτιώτερον 100 χιλιό- μετρα έκ τής Πολωνικής πρωτευού¬ σης κατέλαβον τό Ράντομ. Διά τής νέας αυτής έπιθέσεως ά- πειλεΐται ή ΒαρσοΒία μέ ύπερφαλάγ- γισιν καί ή άποκοπή τής σιδηροδρο¬ μικώς γραμμής Βαρσοβίας πρός δυ- σμάς. Τής νέας αυτής έπιθέσεως ήγεΐ ται ό Στρατάρχης Ζούκωφ. Ή άριστερά πτέρυξ τοΟ στρατάρ- χου Κόνιεφ εσημείωσε τεραστία κέρ- δη κατά τό παρελθόν 24ωρον. Διέβη τόν ποταμό,' Πίλτσα καί κατέλαβε τό Κόσεποφ 70 χιλιόμετρα δυτικώς τοΰ Κέλτσε. Ή νοτία πτέρυξ κατέλα βε 700 περιοχάς καί άπέχει 20 χιλιό μετρα έκ Κρακοβίας. Αί γερμανικαί απώλειαι είναι τεράστιαι. Είς την Ούγγαρίαν οί ΓερμανοΙ έγκατέλειψαν τάς προσπαθείας των πρός ανακούφισιν τής φρουρδς της Βουδαπέστης. ΙΤΑΛΙΑ.— Σφοδραί χιονοθύελλαι παρημπόδισαν καί χθές τάς έπιχει- ρήσεις. Άεροπλάνα επετεθησαν ιίς τα μετόπισθεν των έπιχειρήσεωνκαί επληξαν σιδηροδρομικούς καί όδι- κούς κόμβους. ΝΟΡΒΗΠΑ.—Τό Νορβηγικόν στρα τηγεΐον ανεκοίνωσε μόλις δτι Νορβη γοΐ στρατιώται μάχονται επί Νορβη γικοΟ έδάφβυς. Ήδη Ιχουν ξεκαθα- ρίσει τό ήμισυ τής επαρχίας Τίνι- μαρκ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Είς τό δυτικόν μέτωπον ένηργήθησαν χθές 1500 έξορμήσεις. Βρεττανικά βομβαρδιστικά επετεθησαν εναντίον εργοστασιον συνθετικοΟ πετρελαίου καί συγκοινωνιακών κόμβων είς τό βιομηχανικόν κέντρον τοϋ Μαγδεμ- βούργου. Έβομβαρδίσθη έπίσης τό Μπούκς τής Τσεχοσλοβακίας τό Ζάϊτς, πλη¬ σίον τής Λειψίας τό Μπάνε—Άϊκελ, Ντρέσντεν καί Ντεσάου. Ο κ. ΡΟΫΣΒΕΛΤ πρός τόν στρατηγόν ΓΤλαστήρα ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 17 Ίανουαρίου 1945 — Κατά τηλεγράφημα έξ Οΰασιγ- κτώνος ό πρόεδρος ΡοΟσβελτ άπήντη σεν είς τό τηλεγράφημα τοΰ Έλλη¬ νος Πρωθυπουργοΰ ΣτρατηγοΟ Πλα- στήρα ώς ακολούθως: Όμιλώ τόσον διά τόν Αμερικα¬ νικόν Λαόν δσον καί δι' εμέ άτομι- κώς δταν λέγω δτι ή πρόσφατος τρα· γική αίματοχυσία είς την Έλλάδα υπήρξεν ή αίτία βαθείας δι' ημάς λύπης. Άναλαμβάνων την ήγεσίαν έπικεφαλής τής Έλληνικής Κυβερνή σεως είς τάς κρισίμους αύτάς στιγ¬ μάς Ι'χετε νά άντιμετωπίσετε προ- βλήματα ή λύσις των οποίων θά εί¬ ναι μεγάλης σημασίας διά τό μέλ- λον τής χώρας σας καΐ διά την επι τυχή όλοκλήρωστ τοϋ Συμμαχικοϋ αγώνος εναντίον τοΰκοινοό έχθροϋ- Κατόπιν των τελευταίων δηλώσε¬ ων σας έπανέκτησα την έμπιστοσύ' νη μου περΐ τοΟ δτι την κατάπαυσιν των έχθροπραξιών δέν πρόκειται νά έπακολουθήσουν άντίπθινα άλλ' αν¬ τιθέτως αυτή θά αποτελέση τό προ οίμιον άποφάσεων συνεπείο: των ό ποίων θά λάβουν χώραν έλεύθεραι δημοκρατικαί έξελίξεις επί ζητημά- των προκαλούντων διαμάχας τα ό¬ ποΐα όδήγησαν είς τόν εμφύλιον σπα ραγμόν. Ή Κυβέρνησις των Ήνωμέ νών Πολιτειών έν συνεργασία μέ τούς Συμμάχους μας είναι Ιτοιμος νά βοηθήση καθ' δν τρόπον θά κατα στή εΰφικτόν είς τήν^ άναδιοργάνω σιν τής επί μακρόν δοκιμασθείσης πατρίδος σας. Σάς εθχομαι κάθε επι τυχίαν είς τα πατριωτικά καθήκοντα τα όποΐα άνελάβετε». ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΫΣΒΕΛΤ Ό Στρατηγός Πλαστήρας απαν¬ τών εξέφρασε τάς ευχαριστίας τού καί ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοϋ λαοϋ πρός τούς Άμερικανούς διά τα άλη θή καί πατριωτικά των αίσθήματα πρός την Έλλάδα. Ό κ. Ήντεν διά την Ελλάδι άντιβασιλείαν εν Ό κ. Ήντεν απαντών είς την Βου λήν των Κοινοτήτων είς έπερωτήσεις Βουλευτών είπεν δτι ή Βρεττανική Κυβέρνησις πρό τής άνακηρύξεως τοΰ Άντιβασιλέως δέν εδωσε ΰπόσχε σιν είς τόν Βασιλέα Γεώργιον δτι ή έξουσία τοϋ Άντιβασιλέως θά είνε περιορισμένη. Είς τόν Άντιβασιλέα εδόθη πασά ελευθερία ώστε νά επι¬ ληφθή τής καταστάσεως καί ή Βρετ- τανική Κυβέρνησις θά τού παράσχη την βοήθειαν διά νά πράξτ) δτι πρέπει. Ούδεμία άλλη ύποχρέωσις άνελή φθη υπό τής Βρεττανικής Κυβερνήσε ως. Όταν ό Στρατηγός Πλαστήρας ανέλαβε την Κυβέρνησιν δέν προέβα λε δρους ουτε τοό εδόθησαν ύποσχέ σεις άπό την Κυβέρνησιν μας. Άνα φερόμενος είς τό πρόσωπον τοΟ Άν- τιβασιλέως είπεν δτι ήτο τό μόνον πρόσωπον τό οποίον ηδύνατο νά α¬ ναλάβη τό δυσχερές αύτό έργον, ύ· πεστηρήχθη δέ καΐ υπό των άντι θέτων. Έρωτώμενος διά την καλήν πίστιν των Άντιπροσωπων οΐτινες επεσκέ¬ φθησαν τόν κ. Λίπερ είπεν δτι ήσαν ηγέται νόμιμοι καί είχον έκλεγεΐ υ¬ πό των Έργατικών Συντεχνιών τής Ελλάδος. Είναι δέ δύσκολον νά ε¬ ξετάση τις την κατάστασιν έπ' αύ· τοΰ τοΰ ζητήματος διότι αί έργατι- καί Συντεχνίαι είχον πρό πολλοΰ διαλυθεΐ καΐ μόλις τώρα άνεσυστά- θησαν. Απάντησις τοϋ κ. Τσώρτσιλ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίανουαρίου.—Κα¬ τά την χθεσινήν συνεδρίασιν τής Βου λής των Κοινοτήτων βουλευτής ήρώ τησε τόν κ. Τσώρτσιλ ΐιώς ήτο δυ¬ νατόν νά συμβιβάση τις τα αίσθήμα- τα τοΟ κ. ΤΗντεν μέ τάς προσφάτους δηλώσεις τοΟ στρατηγοΟ Πλαστήρα. Ό κ. Τσώρτσιλ απήντησεν δτι δέν ή μπθρεΐ νά θεωρηθή ύπεΰθυνος διά τάς καθημερινάς παρατηρήσεις τοΟ "Ελληνος Πρωθυπουργοΰ, θεωρεϊ δέ την σημερινήν Κυβέρνησιν ώς άκρος δημοκρατικήν. Άλλος βουλευτής η¬ ρώτησεν τόν κ. Τσώρτσιλ ποΐαι είναι αί άπόψεις τής Βρεττανικής Κυβερνή σεως επί των δηλώσεων τοΰ κ. Πλα¬ στήρα διά την εκκαθάρισιν τής κα¬ ταστάσεως έν Ελλάδι. Είς τό σημεί¬ ον τουτο ό κ. Τσώρτσιλ διέκοψε διά σήμερον (χθές) τάς επί τής Ελλάδος συζητήσεις όπότε ή κατάστασις θά ε¬ ξετασθή λεπτομερώς. ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου,—Κατό¬ πιν αποφάσεως τοϋ ΎπουργικοΟ Συμ βουλίου έπαναφέρεται τό πρό τής 27 Απριλίου 1944 παλαιόν διοικητικόν συμβούλιον τΓ]ς Τραπέζης τής Έλ- Ό προϋπολογισμός τού 1944—1945 ΑΘΗΝΑΙ 17 ΊανουαρΙου.—Κατό¬ πιν διαταγής τοϋ Ύπουργείου των Οίκονομικών ό προϋπολογισμός τοΟ 1944—1945 θά περιλαμβάνη δύο πε· ριόδους. Ή μέν πρώτη θά άφομ§ τό χρονικόν διάστημα 31 Μαρτίου έως 10 Νοεμβριού είς πληθωρικάς δραχ¬ μάς, ή δέ δευτέρα τό χρονικόν διά¬ στημα 1 Νοεμβριού 1944 δως 31 Μαρ τίου 1945 είς δραχμάς νέας. 'Αποκαλύψεις τού ΣτρατηγοΟ Ζερβά ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου.—Ό αφι¬ χθείς ένταΰθα στρατηγός Ζέρβας προέβη είς μακράς άνακοινώσεις διά των οποίων έξιστόρησε την δρασιν των ΕΛΑΣΙΤΩΝ είς "Ηπειρον. Τό σπουδαιότερον σημείον τής εκθέσεως τοϋ κ. Ζερβά είναι δτι μέ τούς Έλα- σίτας σύνέπραττον Βούλγαροι, Γερ- μανοί, ΆλβανοΙ καθώς καί Πολωνοί άλλοι τακτικοί στρατιώται καί όλλ^ι άτακτοι, οί όποΐοι ήσαν έντεταγμ--· νοι κανονικώς κ~1 πληθωρικώς ε ' τΛι- τΛΡ«ΐί· τηΠ 4^" Συνεργασία Πλαστήρα—Ζερβά 1111» ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου.—Συνην¬ τήθη καί συνειργάσθη μετά τοΰ κ. Πλαστήρα ό αφιχθείς ενταύθα στρα¬ τηγός κ. Ζέρβας. Ούτος άπέφυγε νά προβή είς οιανδήποτε ανακοίνωσιν. >ά τοποθετηδούν Δή-
  μαρχοι Στρατιωτικοί
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίοο.—"Υπό
  τής Κυβερνήσεος ελήφθη απόφασις
  δπως τοποθετηθοθν δήμαρχοι στρα¬
  τιωτικοί είς δλην την έπικράτειαν,
  ίνα διεξαχθή άμερολήπτως τό έργον
  τής ανασυντάξεως των έκλογικών
  κατάλογον.
  Αγγλικαί απώλειαι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίανουαρίου. —Είς
  τάς χθεσινάς τού δηλώσεις ό κ. Τσώρ¬
  τσιλ, είπεν δτι αί απώλειαι των Βρετ·
  τανών άπότοΟ Σεπτεμβρίου τοΟ 1941
  μέχρι τοϋ Νοεμβριού τοΰ 1944 άνέρ-
  χονται είς 1.044.554 άνδρας. 635.107
  έξ αυτών ήσαν έκ των νήσων της
  Μεγάλης Βρεττανίας.
  9ά συνε)σ9ή ό πόλεμος
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίανουαρίου.— Είς
  τάς συζητήσεις είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων ό κ. Τσώρτσιλ είπεν δτι
  ή Πολιτική τής Βρεττανικής Κυβερ¬
  νήσεως είναι νά συνεχίση τόν πό¬
  λεμον μέχρι τής άνευ δρων παρα¬
  δόσεως των Γερμανών. Ή απόφα¬
  σις αυτή εγένετο όμοφώτ/ως άποδε·
  κτή υπό τής Βουλής. Ή παρατήρη¬
  σις Βουλευτού δτι τουτο ϊσως νά
  παρέτεινε τόν πόλεμον έπεκρίθη.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ό Αλεξάντερ
  είς τάς 'Αδήχας
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου.—Ό Στρα
  τάρχης Σέρ Χαρ Αλεξάντερ Άνώ-
  τατος Άρχηγός των Συμμαχικον δυ·
  νάμεων Μεσογείου καί ό κ. Χάρολδ
  Μάκ—Μΐλλαν Βρεττανός πρόεδρος
  Ύπουργός είς την Μβσόγειον, Ιφθα-
  σαν χθές ένταϋθα. Ανακοινούται ε¬
  πισήμως δτι ό κ. Χάλλ άνώτερος 6-
  πάλληλος τοΰ ΆγγλικσΟ Ύπουργεί¬
  ου Εργασίας διωρίσθη είδικός άκό-
  λουθος επί έργατικών ζητημάτων είς
  την Βρεττανικήν Πρεσβείαν Αθη¬
  νών.
  Αίχμάλωτος ό στρατη*
  γός Χάνς Λίκνε
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίανουαρίου.-'Άν
  δρες τής 7ης Άμερικανικής στρατιδί
  συνέλαβον είς τάς μάχας βορε^ί
  τοΰ Στρασβούργου αίχμάλωτον τ°ν
  Διοικητήν τής 17ης Γερμανικής μεΡ°Ρ
  χίαςϊ Γρεναδιέρων 85, στρατηγόν
  ΧάνςΛίκνε.
  τυποι-
  'ΓΟϊΓ