95892

Αριθμός τεύχους

4887

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ
  τ».
  14 ·*«·
  ( »ν.
  .;« -*τ·
  * 2
  ΙΝΙλ!
  ΠΒΜ
  τού αντ»·
  ίβεως τής
  &ν κ*ΙΗ)·
  ί,οκκινιάς
  ΑΟΙΙΙ
  τού «ντα
  σιν τώ»
  Ι Γ*λλ'·
  βάλλουν
  ρ
  πράγμ*·
  .0 αντ··
  εται ·*
  (άν**·
  ερι*°°
  έβομ·
  λιμ·*
  άντ*·
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  ΑϊγιΗτου
  έτησια λίραι 3
  έ.-άαηνος 2
  μ
  έτησια 8ο. 10
  έξαμηος » 8
  Τιμη
  φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  14
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1930
  Γ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑνΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *887
  ΤΠΕΪΟΥ8ΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
  ΛΙΤΙΚΩΣ
  Ή προσοχή τής παγκο¬
  σμίου κοινής γνώμης στρέ-
  φεται πάλιν πρός τό Λονδί¬
  νον καί άναμένει μέ αγωνί¬
  αν την άποσαφήνισιν καί
  την εκδήλωσιν τής έξωτερι-
  κής πολιτικής τής Μεγάλης
  Βρεττανίας. Είνε δέ δικαιο-
  λογημένη ή άγωνία αυτή.
  Διότι πιστεύεται γενικώς ότι
  έκ τής περαιτέρω στάσεως τής
  κραταιάς Άλβιόνος θά ε¬
  ξαρτηθή ή γαλήνευσις τοΰ
  κόσμου ή ή συνέχισις τής ση-
  μερινής ταραχώδους κατα¬
  στάσεως μέχρις ότου φθάση
  άργά ή γρήγορα ή μοιραία
  στιγμή τής πολεμικης άνα-
  φλέξεως. Καί είνε πολύ πε¬
  ρισσότερον δικαιολονημένη
  ή στροφή τής προσοχής των
  λαων τής γής πρός την Μη
  τρόπολιν τοΰ Μεγάλου ηνω-
  μένου βασιλείου, διότι τάς
  τελευταίας ημέρας συνέβη¬
  σαν γεγονότα πού έπηύξη-
  σαν τούς κινδύνουΰ τοΰ πο¬
  λέμου καί έγιναν άφορμή νά
  κυκλοφορήσουν έπίμονοι φή¬
  μαι ηερί ριζικής μεταβολής
  των κατευθύνσεων τής πολι-
  τικής τής Αγγλίας.
  Τα γεγονότα δέ αύτά εί¬
  ναι οί σκληροί, άνηλεεΐς βομ
  βαρδισμοί άνοχυρώτων πό¬
  λεων είς Ισπανίαν καί Κί-
  ναν, οί βομβαρδισμοί καί αί
  καθημεριναί κκταβυθίσεις αγ
  γλικών σκαφών είς τα Ί·
  οπανικά υδατα καί πλείστα
  αλλα πού έπλήγωσαν τό
  Αγγλικόν γόητρον, έθιξαν
  τα Βρεττανικά συμφέρβντα,
  κατεξηυτέλιοαν κάθε έννοι¬
  αν άνθρωπισμοϋ καί διε-
  θνοϋς δικαίου, εδημιούργη¬
  σαν νέαν εντελώς κατάστα¬
  σιν τόσον είς την Μεσόγει¬
  ον όσον καί είς τόν Ειρηνι¬
  κόν καί επροκάλεσαν την α¬
  γανάκτησιν καί την εξέγερ¬
  σιν τής Άγγλικής όπως κοά
  τής παγκοσμίου κβινής γνώ-
  5
  Ύπάρχβυν βμω; πραγματι
  πιθανότητες άμέσου μετα-
  στροφής τής Άγγλικής πολι¬
  τικής τεναντι των διεθνών
  πραγμάτων; Ή απάντησις
  έρχεται μάλλον άρνητική
  Διότι ό κ. Νέβιλ Τσάμπεο-
  λαιν φαίνεται νά πιατεύη
  ότι οίαδήίτοτε καί ή παρα'-
  μικρά έπίδειξις άποφασιστι-
  κότητος καί τόλμης έκ μέ¬
  ρους τής Αγγλίας θά έχη
  ώς απάντησιν την κήρυξιν
  τοΰ πολέμου τοΰ όποίου φ«ί-
  νεται νά φοβήται, έπίσης,
  την έκβασιν ώς καταστρε-
  πτικήν διά τα Βρεττανικά
  συμφέροντα.
  ΔΓ αύτό κκί προτΐμά την
  πολιτικήν των δολιχοδρομι-
  ών, των ύποχωρήσεων, των
  συμβιβασμόν καί των συζπ-
  τήσεων. Άλλ' είναι έπί¬
  σης τόση μεγάλη ή αγανά¬
  κτησις της κοινής γνώμης
  τής Αγγλίας καί τόση ή πί¬
  εσις τής αντιπολιτεύσεως, ώ-
  στε δέν άποκλείεται, εάν
  στέρξη ό κ Τσάμπερλαιν είς
  αλλαγήν τής έξωτερικής πο¬
  λιτικής τού, νά επέλθη «λ-
  λαγή τής Κυβερνήσεως. Ό-
  πωβδήποτε, πάντως, ή κατά¬
  στασις θ' άποσαφηνισθη έν
  τος των ημερών. Χθές επρό¬
  κειτο νά συνέλθη τό υπουρ¬
  γικόν Συμβούλιον. Καί ση¬
  μερον θά διεξαχθή εύρεϊα
  συζήτησις είς την Βουλήν
  των Κοινοτήτων. Έκ των ά-
  ποφάσεων δέ πού θά ληφθούν
  θά έξαοτηθη καί ή έξωτε-
  ρικη κολιτική καί ή ολη
  πολιτικη κατάστασις τής Αγ¬
  γλίας. Οιανδήποτε ομως τρο-
  πήν κ«» άν λάβουν τα πράγ-
  ματα έν Αγγλία θά πρεπει
  νά πίΓ^νχ*μεν ©τι θ« έπι-
  δι«χ0η ο'"ταχύς τερματισμβς
  τοΰ Ίσπανικοΰ. Δέν έπιτρέ-
  πεται ομως καί νά νομίσω-
  μεν ότι τερματισμός τοΰ 'ί-
  σποτνικοΰ θά οημάνη καί
  απομάκρυνσιν των κίνδυνον
  Εύρωπαΐκοΰ πολέμου. Διό¬
  τι είναι πιθανώτατον είς την
  περίπτωσιν πού ή λύσις τοΰ
  Ίσπανικοΰ 8β·.έπιφερηάνατρο·
  πήν τής παλαιάς ίσβρρβπίας
  των δυνάμεωνένΕύρώπη, νά
  έχη μετ" ολίγον ώς άπο-
  τέλεσμα, αναπόφευκτον πλέ¬
  ον, καί την ανατροπήν τοΰ
  οϊκβδομήματος τής είρήνης-
  Πάντως β φόβος τόν οποίον
  έμπνέει είς όλους ή φρίκη
  ενός νέου πολέμου δημιουρ-
  γεΐ άκόμη ελπίδας τελικήν
  επικρατήσεως τοΰ πνεύματος
  τής συνδιαλλαγής καί τής
  είρήνης.
  Ό εσωτερικάς τουρισμός
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΝΕΑΗΟΛΙΝΊΑ] Αί. ΝΙΚΟΛΑΟΝ
  Μία ώραία έκδρομή
  μέ αλησμονήτους έντυπώσεις.
  ΜΙα άκόμη έκδρομή των έ-
  παννελματιών τής πόλεώς
  μας Μΐσ νέα Ενδειξις των
  προόδων πού Ιχει έπιτελέσει
  τα τελευταία χρόνια τό πνευ-
  μα τοΰ έσωτερικοϋ τουρισμου.
  ΜΙα επί πλέον απόδειξις δτι
  οί βιοπαλαισταί των πόλεων
  πρωτοποροθν είς δλα κι' άνοΐ
  γονται πρός νέους ορίζοντος
  οπου πλαταίνει ή ζωή κι άγ-
  καλιάζετσι μέ τή χσρά που
  είναι τό άπαραΐτητο στοιχειο
  τής εργασίας καί τής δημιουρ
  γικής δράσεώς. Μετά την έκ¬
  δρομή των παντοπωλών είς
  τό θρυλικό Άρκάδι καί τό Ρέ
  θυμνο, ή έκδρομή τής όμο-
  σπονδίας έπαγγελματιών κσΐ
  βιοτεχνών είς την χιλιοτραγου
  δημένην Νεάπολιν καί την γε
  αάτην γοητεΐαν κοί χάριν πρω
  ϊεύουσαν τοθ Λασηθίου τόν
  "Αγιον Νικόλαον. Τό συνθη-
  μα. νά γνωρίσωμεν τόν τό-
  ϊον μας. νά γνωρισθοθμε με-
  ταί,ύμας, νά πλατυνωμε τή
  σκέψι μας.νά χαροθμε τίς ώ-
  μορφΐές τής ανοίξεως, τοΰ νη
  σιοΰ μας, τήςζωης, καΐ ν' ά-
  δελφωθοΰμε μέ χαρά γιά τόν
  άγώνα της ζωής, δέν είνε
  πλέον γράμμα νεκρό. Μετα-
  φέρεται είς τήν πράξιν. Πνε
  ται ζωντανή πραγματικότης
  Καί επί τέλους! 'Επιτυγχάνε
  ται τό μέγα θαΰμα: Νά γίνων
  ται καί είς τόν τόπον μας έκ
  δρομαί μέ τάξιν, μέ όργάνω
  σιν, μέ σύστημα. Έκδρομα
  πού προσφέρουν την άνεσι
  την άπόλαυσι τής χαρδς, κι
  δχι τό στρίμωγμα, τήν ταλαι
  πωρία, τό τσάκισμα τοθ σώ
  ματος καί τό ξεκούρδισμα
  των νεύρων, δπως συνέβαινεν
  άλλοτε .·
  Διακόσιοι καί πλέον έπαγ
  γελματίαι καί βιοτέχναι συγ
  κεντρώνονται τήν αύγή τής
  Κυριακής διά τήν έκδρομήν είς
  την Ανατολικήν Κρήτην
  'Επιβιβάζονται δέκα μέγα
  λων νέων λεωφορείον πού έ
  χούν άγκαζαρισθπ· Καθένας
  είς τήν προκαθωρισμένην θέ¬
  σιν τού. Καί τα λεωφορεΐα
  είς τήν σειράν, μέ επί κεφα¬
  λής έκεΐνο είς τό οποίον έπι-
  βαίνουν οί πρόεδροι τής όμο-
  σίτονδίας κ. Γαρεφαλάκης, τοθ
  'Επιμελητηρίου κ. Κοσμαδά-
  κης καί τα προεδρεΐα των
  σωματείων. Μετέχουν είς τήν
  έκδρομήν καί οί άντιπρόσωποι
  ου τύπου προσκληθέντες, καί
  ή Δημοτική μπάντα, σταλεϊσα
  υπό τοθ Δήμου κατόπιν παρα¬
  κλήσεως των όργανωτών τής
  έκδρομής. Διακόσιοι άνθρωποι
  πού έργάζονται καί μοχθοϋν
  όλημερίς καί ολονυκτίς, πού
  είνε πάντοτε άφοσιωμένοι
  είς τα είρηνικά των εργα,
  ζητοΰν τήν χαρά, σ' £να διά-
  λειμμα τής σκληρής βιοτιάλης
  των.
  Ροχθοθν αί μηχαναί των
  αύτοκινήτων καί καταπίνουν
  τίς κορδέλλες. τού δρόμου.
  Η αύγινή αΰρα δροσίζει τα
  πρόσωπα των έκδρομέων, ά-
  ναζωογονεΐ τούς όργανισμούς
  των καί δημιουργεΐ τήν χά-
  ρούμενη διάθεσι. Καί ή έναλ
  λαγή των έντυπώσεων καί
  των είκόνων πού ξετυλίγον-
  ται ώσάν είς κινηματογραφι-
  κήν ταινίαν, ή θάλασσα ή
  πλατειά καί γαληνεμένη, τα
  άκρογιάλια μέ τίς δαντέλλες
  πού πλέκουν οί άφροί τοΰ
  κύματος, μέ τα βραχάκια καί
  τίς άμμουδιές, κι' άπό τήν
  άλλη πλευρά, τα στάχυα τα
  φρυγμένα κι' οί θεμωνιές, τα
  καταπράσινα άμπέλια, τα
  περβόλια καί οί φουντωμένεο
  χαρουπιές καί οί εληές μέ τίς
  άσημένιες τίς φυλλωσιές των,
  προκαλοΰν αί'σθηαα ήδονικής
  έκστάσεως.
  Τό ξύπνημα τής αύγής φέρ-
  νει συγχρόνως καί τό ξύπνημα
  των αίσθημάτων, δημιουργεΐ
  τή λαχτάρα τί)ς άπολαυσεως
  της ζωής. Κι* αυτής τής ζωής'
  τόν ΰμνον τραγου&οΰν τώρα
  οί έκδρομεΐς. Κι' ετσι μέ τρα
  γούδια προχωροϋμε Περνοΰμε
  τόν Καρτερό, τοθ Κοκκίνη,
  τίς Γοϋβες, τα δάση των έλαι¬
  ων καί των χαρουπιών, τή
  Χερσόνησον, τή Σταλίδα καί
  τα Μάλλια" άπολαμβάνομε τή
  φαντασμαγορία των άμέτρη-
  των άνεμομύλων, μέ τ' άπλω-
  μένα καταλευκα πανιά των
  —τεράστιες μαργαρίτες άνά
  μεσα στά περιβόλια, πού /υ
  ρίζουν άέναα καί άντλοθν τό
  νερό μέ τό όποΐο ποτίζεται
  καί γονιμοποιεϊται ή γή άπό
  τής οποίας τούς εΰχυμους καί
  γευστικοΰς καρπούς τρεφόμε-
  θα δλοΐ' καί προχωροΰμεν έ"ως
  τόν Άγιο Γεώργιο, τό Σελη
  νάρι, δπου καί σταματοθμε
  σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα.
  Έδώ είς τό ρωμαντικό έκκλη
  σάκι προσκυνοΰν εΰλαβικά οί
  έκδρομεΐς Καί ΰστερα άπό
  μικράν άνάπαυσι καί πρό-
  γευμα, έκκίνησις Σέ λίγο άντι
  κρύζομε τό ήρωΐκά Βρσχάσι.
  Κι' έδώ μδς άναμένει μία έκ
  πληξις. Είς τήν είσοδον τοθ
  χωρίου, συγκεντρωμένοι οί φι-
  λόξενοι Βραχασιώται, άπαι
  τοθν έστω καί ολιγόλεπτον
  στάσιν.
  Οί έκδρομεΐς κατεβαίνουν
  άπό τ' αύτοκίνητα. Καί μ' επί
  κεφαλής τήν Μουσική τοΰ Δή¬
  μου, παιανίζουσαν προχωροθ
  μέν είς τό κέντρον τοΰ χωρί¬
  ου, δπου τεραστία τραπέζα
  στρωμένη μέ άμύγδαλα έκλε-
  κτά, μέ φροθτα διάφορα κα
  άναψυκτικά μάς άναμένει
  Προσφέρονται άκόμη είς δ
  λους άνθη άπό τούς εΰγενεΐς
  Βραχασιώτας, ό πρόεδρος δέ
  τής Κοινότητος κ. Γεώργιος
  Ροβίθης μέ ωραίαν ττροσλα
  λίαν χαιρετά τοΰς έκδρομεΐς
  Ήρακλειώτας. Άπαντα ευχα¬
  ριστών ό πρόεδρος τής έπαγ
  γελματικής δμοσπονδίας κ.
  Γαρεφαλάκης, έκ μέρους δ
  στήσεως, πού δημιουργεΐ τό
  βαθύπυκνο πράσινο των δέν-
  δοων χαί των περιβολιών πού
  πλαισιώνει τα κάτασπρα σπί-
  ια των χωρίων Κι' άνάμεσα
  άπό τό πράσινο αύτό, άνα-
  εΰει άρχόντισσα ή Νεάπολις
  μέ τή Μεγάλη Παναγία, τούς
  ρούλλους καί τα καμπαναριά
  της πού ύψώνονται πρός τόν
  ούρανό, δεΐγμα ύπέροχο τής
  θρησκευτικότητος άλλά καϊ
  ής φιλοττροόδου τάσεως των
  Νεαπολιτών. Καί δταν σέ λί-
  γο ευρισκόμεθα είς τήν πλα¬
  τείαν τής ωραίας πόλεως,
  μένομεν έ'κθαμβοι άπό τήν
  λάμψι τής ώραιότητος καί
  των προόδων της. Οί καμπά-
  νες τής Μεγάλης Παναγίας
  χαιρετίζουν χαρμόσυνα τήν
  άφιξί μας. Καί οί εύγενικώ
  τατοι Νεαπολΐται μας καλω
  σορίζουν μέ χαρά κι' ένθουσι-
  σμό. Βιαζόμεθα δμως νά φύ-
  γωμεν δ.ά τόν "Αγιον Νικόλα¬
  ον, δπως ορίζη τό πρόγραμ¬
  μα καί ετσι, δέν μένομεν
  παο' δσον χρόνον άπαιτεΐ ή
  μετάβασις μας είς τήν έκκλη
  οίαν, ένώ ή μουσική τοΰ Δή
  μοί) έπωφελεΐται τής όλιγο-
  λέΐΐτου παραμονής μας διά
  νά εκτελέση διάφορα έκλεκτά
  μουσικά τεμάχια είς τήν ω¬
  ραίαν πλατείαν "Ελευθερίου
  Βενιζέλου χάριν των Νεα¬
  πολιτών.
  ρ
  λων. Καί φεόγομεν β
  συγκινημένοι άπό αύτάς
  τάς αύθορμήτους έκδηλώσεις
  Προχωροόμε καί άντικρύ
  ζομε σέ λίγο τό πανόρσμα
  τοϋ κάμπου τοθ Μεραμβέλλου
  μέ τα ώραΐά τού χωρία" τή
  ΛατσΙδα, τή Βουλισμένη καί
  την ώραία άνάμεσα στίς τό
  σες ώμορφιές—νθμφη γοητευ
  τική καϊ πολυύμνητη—Νεάπο
  λι. Πραγματικό δργιο βλα
  ών Ηρακλείου, παρεκάθησαν
  καί ό Νομάρχης κ. Φλωρί¬
  δης, ό Δήμαρχος κ. Σκύβαλος,
  καί ό πρόεδρος τής όμοσπον
  δίας έπαγγελματιΩν Λασηθί¬
  ου κ. Σγουρός καί πολλά έ-
  πίλεκτα μέλη τής κοινωνίας
  ΆγΙου Νικολάου. Κατά την
  διάρκειαν τοΰ γεύματος ό κ
  Σγουρός ήγειρε θερμήν πρόπο-
  ιν, ομιλήσας καί διά τό ί-
  ιαίτερον ενδιαφέρον τοθ νέ-
  υ Κράτους ύπέο των έπαγ
  /•ελματιών. Ωμίλησε κατόπιν
  Νομάρχης κ. Φλωρίδης,
  τονίσας δτι θά έκδηλώνεται
  πάντοτε αμείωτον τό ενδι¬
  αφέρον τοϋ Κράτους υπέρ
  των έπαγγελματικών καί βιο-
  εχνικών τάξεων. Έκ μέρους
  ιέ των έκδρομέων απήντησαν
  )ί κ κ Μιχ. Γαρεφαλάκης καί
  Ι Ζερβός έκφράσαντες τάς
  ϊαθείας ευχαριστίας δλων
  ιά τήν ένθουσιώδη, έγκάρ·
  ιιον ύποδοχήν πού έπεφύλα-
  ,αν αί αρχαί καί οί κάτοι-
  ;οι τοΰ Άγίου Νικολάου.
  Άλλά τό πρόγραμμα τής
  χδρομής καί αί πλούσιαι δ¬
  σον καί εύχάριστοι εντύπω¬
  σις άπό αυτήν δέν τελειώ-
  ουν είς τό σημείον αύτό θά
  'υνεχίσωμεν λοιπόν καί αυ¬
  ριον.
  Π.-
  ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ
  Συνεχίζομεν τήν πορείαν.
  Περνοΰμε τό Νικηθιανό, τίς
  Λίμνες, άντικρύζομε καί άπο-
  θαυμάζομε τίς γραφικότητες
  των διαφόρων χωρίων, τοΰ
  Χουμεριάκου, των Βρυσών,
  τοΰ Πλατυποδιοϋ, τής Μονής
  Κρεμαστών. Καί προχωροΰμε
  πρός τόνΆγιον Νικόλαον,άνά¬
  μεσα άπό ρεμματιές κατάφυ-
  άπό- χαρουτιιες κν' έλΓ,ές
  πού σχηματίζουν δάση όλό-
  κληρα. Καί σέ λίγο άπλώνεται
  μηοοατά μας τό δραμα τοθ
  Αγιου Νικολάου, τής μικρής
  αυτής Κρητικής Βενετίας πού
  τήν τυλίγει άπό παντοθ καί
  τήν λοΰζει ή θάλασσα καί τήν
  ύμνοθν άδιάκοπα τό κΰμα κι'
  οί σειρήνες τής θαλάσσης
  Κι' έδώ μάς έπιφυλάσσεται ή
  πλέον έγκάρδιος καί ένθουσι-
  ώδης όποδοχή Είς την είσοδον
  τής πόλεως άναμένει ό Νο¬
  μάρχης κ. Φλωρίδης, ό Δή¬
  μαρχος κ Σκύβαλος, ό πρό¬
  εδρος τής όμοσπονδίας έπαγ¬
  γελματιών Ν. Λασηθίου κ.
  Σγουρός, καί πλήθος κόσμου.
  Ο κ. Σγουρός χαιρετά τοΰς
  έκδρομεΐς δι* ωραίας προσλα
  λιάς, εξαίρει την δρδσιν καί
  τήν Ιδιαιτέραν θέσιν έν τή
  κοινωνία των έπαγγελματιών
  καί έκδηλώνει τήν χαράν καί
  τόν ενθουσιασμόν των κατοί-
  κων τοθ Αγ. Νικολάου καί
  ιδιαιτέρως των έπαγγελματιών
  διά τήν επίσκεψιν των Ηρα¬
  κλειωτών.
  Άπαντδ δι" ολίγων, ευχαρι¬
  στών, ό κ. Μιχ. Γαρεφαλάκης
  έκ μέρους των έκδρομέων. Καΐ
  κατόπιν προπορευομένης τής
  Μουσικής τοϋ Δήμου μας, προ
  χωροϋμεν δλοι πρός τήν κεν¬
  τρικήν πλατείαν τής πόλεως
  Έκεϊ πρό τοΰ μνημείου των
  πεσόντων, παρατάσσονται τα
  λάβαρα των σωματείων των
  δύο όμοσπονδιών έπαγγελμα
  τιων, "Ηρακλείου καί Λασηθι
  ου καί κατατίθεται στέφανος
  έκ μέρους των έκδρομέω
  μεθ' δ έπακολουθεϊ προσκλη
  τήριον των έν πολέμοις πε
  σόντων, καί σιγή ενός λε
  πτοΰ. Ή μουσική τοΰ Δήμου
  μας άνακροόει τό πένθιμον
  έμβατήριον καί κατόπιν τόν
  εθνικόν ϋμνον καΐ διάφορα πά
  τριωτικά θούρια έν μέσω κα
  τανυκτικής ουγκινήσεως.
  Όδηγουμεθα κατόπιν ύπ
  των φιλοξένων Άγιονικολι
  ωτών είς την «Λέσχην Άγί
  ου Νικολάου», ένα θαυμάσ
  όν άτιό ττάοης απόψεως κέν
  τρον, δπου καί μδς έπιδα
  ψιλεύονται έξαιρετικαί περιπο
  ήσεις καί προσφέρονται άφθ
  νως άναψυκτικά. Έπακολου
  θεϊ τό γεϋμα είς διάφορ< έστιατόρια. Είς κοινήν τρά πεζαν μέ τό προεδρείον τή ΠΟΣ &ΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ Ή ώρα. Μέ ίδιαιτέραν ευχαρίστησιν διαπιστοϋται έκ μέρους τοθ κοινοΟ ή συνεχής βελτίωοις τής λειτουργΐας τοθ ραδιοφω- νικοΰ σταθμοΰ Αθηνών. Αί έκπομταί γίνονται θαυμασία καί ή λήψίς των είνε εύκρινής καθαρά, διαυνής. Καί τό πρό¬ γραμμα τοθ σταθμοΰ, παρου- σιάζεται συνεχώς καλύτερον, πλουσιώτερον, άρτιώτερον. Δέν θά ήτο δμως δραγε δυνα¬ τόν νά μεταδίδΓ) ό σταθμός καί τήν άκριβή ώραν, δπως κάνουν δλ,οι οί σταθμοί των άλλων χωρών. Ημείς τό ευ¬ ρίσκομεν εΰκολώτατον. Δέν χρειάζεται παρά ίν χρονόμε- τρον ακριβείας είς τόν σταθ μόν, ή μία άπλή σύνδεσις μέ τό άστεροσκοπεΐον άπό δπου ν' άναγγέλλεται ή άκριβής έλληνική ώρα. Πρόκειται περί ζητήματος δχι μικράς σημα- σίας, τό Οποίον θά τακτοποι- ήση πιστεύομεν ή ύπηρεσία ραδιοφωνικών έκπομπών. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεταξύ των μέτρων, των μάλ- Ιον Ιπαινετων τελευταίως, συγκα- αλέγονται καί τα μέτρα εναντίον ου θορύβου Τουρισμός, έσωτερι· ός ή Ιξωτερικός δέν νοεϊται α¬ σφαλώς μέ θορύβους παταγώδεις. Ενας ξένος δημιουργεΐ αντίλη¬ ψις καί σχημχτίζει ίνχυπώοεις προ παντός μέσα είς -Γί)ν ήρεμί.αν καί τήν ψυχικήν γαλήνην. —Κχ νομίζεις δτι ή ψή αλήνη δέν θά πή είς τήν εποχήν μας θόρνδοζ. Ετέθη έδώ μία κατεύθυνσις είς τα πρόβλημα τοθ θόρυβον δχι καί τόσον αδικαιολόγητος. "Οταν δλ- ,οτε εγινε λόγος ;ΐερί τής περι¬ φήμου «ώτο«3πίδος» ή κατεύθυν- αίς αυτή, συνεκέντρωσε σχόλια καί σχόλια. ΜΕα κυρία, είς την εποχήν των άπεργιων, έτοποθέτη σεν αρχικώς τα έπιχειρήματα: —Είνε κατάστασις αυτή μέ τήν διακοπήν τής κινήσεως, Κύτ- ταξε χάλι, κύτταξε κακό!. .Ή Ά- θήνα μετεβλήθτ} σέ νεκροταφεΐο. Δέν ηκούετο βλέπετε καμμιά σειρήνα ή κλάξον ώς σάλπιγξ δευ τέρας παρουσίας! Καί ήτο έπόμε "Ενα δάνειον. Τό Ταμείον Επαρχιακάς Όδοποιΐας Λασηθίου, συνή- ψε δάνειον, τό οποίον καί κατένειμεν ήδη κατά επαρχί¬ ας διά τήν εκτέλεσιν ωρισμέ¬ νων έπεγιούσης άνάγκης έρ¬ γων. Τό γεγονός είναι ευχά¬ ριστον Ελπίζομεν δέ δτι, τώ¬ ρα όπότε έξευρέθησαν τα χρή ματα, αί εργασίαι θά συντο- νισθουν, ώστε οί ήμιτελεΐς έ- παρχιακοί δρόμοι ν' άποπε- ρατωθοΰν τό συντομώτερον. Άλλωστε διά τήν διάνοιξιν των δρόμων αυτ&ν £χουν ερ¬ γασθή οί κάτοικοι καί είναι πρόθυμοι νά είσφέρουν καί άλ λην προσωπικήν εργασίαν. Είς τό Έπαρχικόν Ταμείον άπομένει κυρίως ή κατασκευή των τεχνικών έργων καί ή σκυρόστρωσις των δρόμων. Τό πλεύρισμα. Μετ" ολίγον,έντός τοΰ μηνός Αύγούστου, ϊσως, θ' αρχίση τό πλεύρισμα των άτμοπλοί- ων είς τό νέον κρηπΐδωμα τοθ λιμένος μας Τό γεγονός αΰτό θά είνε μεγίστης σηιια οίας. Θ' αποτελέση χωρίς άμ νόν νά ταράσσωνται τα νεΰρα τής' φισβητησιν, σταθαόν προόδου κυρΕας. Άλλως τε καΐ έπιστήμο Κα1 πολιτισμοΰ <=>ιά τόν τόπον
  Ή έπιβατική
  χωρίς την
  ες καΐ συγγραφεϊς παγκοσμίου
  κύρους ησχολήθησαν μέ τήν ϊπο-
  ψιν αυτήν: Χωρίς Οόρ^ δέν
  μας.
  κίνησις θά
  μεσολάβη-
  νοεϊτχι μεταπολεμιχ.ή ζωή. Ό θο- σιν λέμβων καί ή φόρτωσις
  μ ή |
  ρυβος είνε μέσα είς τό πνεομα καΐ έκφόρτωσις των έμπορευ
  τής κινήσεως καί τής ταχύτητος [ ματων θα γ[νεται έπίσης άπ'
  -μέσα είς αυτήν την φυσικήν άν εύθε(ας χωρίς χήν μεαολάβη.
  σιν των φορτηγίδων. "Ετσι,
  θά έπέρχεται οίκονομΐα καΐ
  χρήματος καί χρόνου. Καί επί
  τίληψιν τού καθημερινοθ όργα-
  σμοθ. Ή πρόοδος δέν είνε πλέον
  λόγια. Είνε μοτέρ, φρένο, τηλε-
  βόας, κόρνα, ραδιόφωνον. Τα νεθ
  ρα ϊχουν συνηθίση είς τδν θόρυ¬
  βον. Καί τό σπουδαιότερον: Έ-
  χούν άποκτήσει τέτοια έπαφή μα·
  τού ώστε σχεδόν νά μή τής
  λείπη ουτε ό όργανικός χαρακτήρ.
  Ο θόρυβος μ' Ίίί λόγο είνε αυτή
  ή μεταπολεμική ιδιοσυγκρασίαν.
  —Μιά ΐδιοσυγκρασία δμως πού
  άρχίζει νά έξοφλή
  Την απροσδόκητον
  αυτήν ανα¬
  κάλυψιν Ικαμεν ό πρώτος—καί α¬
  σφαλώς όχι ό τελευταΓος — θερ
  μός συνήγορος των μέτρων κατά
  τοΰ θορύβου. Καί δέν ήτο νομίζε-
  τε αύτος ό όρθότερος συζητητής
  τής ώρας, Άπεναντίας Ό άνθρω
  πος ν-αθώριζε την τελευταίαν λέ
  ξιν μέσα είς τήν ψυχολογίαν τοθ
  θορύβου. "Ηρχιζε νά κουράζη
  πλέον ή τζάζ-μπάντ, δ κύριος
  σφυγμός των ψυχολόγων τοΰ άσυ
  ναρτήτου καί παταγώδους θορύ
  βου. Αύτοι οί παράγοντες τής
  καθημερινής κινήσεως καί ζωή
  ήρχισαν ά άντι>αμβάνωνται τό
  ξεκούρδισμα των νεύρων έξ αίτί-
  ας των διαρκών θορύβων τής ήμέ
  ρας. ΕοίντοΟ άποβλέπουν είς τήν
  μείωσιν των μηχανικόν θορύβων
  Ή ώτοασπίς γίνεται έργανον πό
  .. λιτισμοθ διά τήν ίσορρόπησιν τής
  ΌμοστιονδΙας Έτιαγγελματι· ζωής. "Ενας ξένος θέλει τό άξιο-
  πλέον θά λείψΓ) ή αταξία καί
  ό θόρυβος.
  θέατον αύτοΰ καΐ είδικώτερα δ,τι
  τρ·»βα τό δημιουργικόν καθαρώς
  ενδιαφέρον τού—καΐ τήν μελλον¬
  τικήν φυσικά διαφήμισιν τοΰ έν-
  διαφέροντος αύτοθ—έ"ξω άπό κά¬
  θε κέντρον καί κάθε σύγχυσιν θο¬
  ρύβου.
  ·> *
  Τό συμπέρασμα είνε 8τι ο[ θό-
  ρυβοι μιάς πόλεως πρέπει νά πε-
  ριορίζωνται δχι μόνον κατά τάς
  ώρας τής μεσημβρινής αναπαύσε¬
  ως άλλά καί γενικώς. "Οπως αψ
  μειώνεται σήμερον καί είς τό
  καθ' δλου πεδίον των κοινωνικήν
  διαμορφώσεων, ή δπερβολή περιο-
  ρίζεται. Δίδεται κάποιος ριιθμός
  εις δ,τι θεσπίζει ή εύνοεΐ ή έξέλι
  ξις κατά τρόπον ό) ίγον ή πολύ ε¬
  ξωφρενικόν. (Ό θόρυβος δπως έξει
  λίχθτ) Ιφθασε πραγματι τήν άσυ-
  δοσίαν Άπό τέν γενικόν θόρυβον
  έφθάσαμεν καί είς τόν...ειδικόν
  τής άποχαλινώσεως και τοθ έκνευ-
  ρισμοθ. Άνάγκη έπείγουσα λοι¬
  πόν είνε νά τεθοΰν δρια καί βαθ-
  μοί είς τόν
  θόρυβον.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα τθμ μ. τό άριστούργημα
  <ΦΑΝΗ ΕΣΛΕΡ» ή τελευταία δή- μιουργία τής Λίλιαν Χάρβευ. Θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬ ρον «ή Μαύρη Λεγεών» Έκτος προγράμματος Ζουρνάλ. Προιστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Μριοδοτικής Δημοπρασίας Προκηρύσσετσι τακτική φα- νερά μειοδοτικπ δημοπρασία γενησομένη την 22αν τοΰ μη¬ νός Ίουνίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10 π. μ. έν τώ Νο μαρχιακώ Καταστήματι Ήρα κλεΐου διά την προμήθειαν τθν κάτωθι είδών στολών διά τάς ανάγκας τής Έθνικής'Ορ γανώσεως τής Νεολαίας, περι φερεΐας Ηρακλείου. 1) 500 χιτώνια λινά. 2) 650 πηλΐκια μετά σή- ματος, 3) 650 γραβάτες. 4) 500 περισκελΐδες μάλλι- ναι—Γκόλφ. 5) 500 ζεύγη Γκεττών, λευ- καί ροϋχιναι. 6) 20 ζεύγη γκέττες δερμά- τιναι. 7) 50 Φανέλλαι βαμβακεραΙ. 8) 300 πήχεις υφασμα μάλ- λινον. ΟΙ σχετικοί δροι τής δημο¬ πρασίας είσΐ κατατεθειμένοι παρά τή [Νομαρχία Ηρακλεί¬ ου ών δύνανται νά λαμβάνω¬ σι γνώσιν οί ένδισφερόμενοι καθ" εκάστην 12—1 μ. μ. Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ανδρέας Νάρχελλος ----------------- ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΗ ΕΣΛΕΡ Μΐ τούς Λίλιαν Χάρβεϋ Βίλλυ ΜπΐργκεΑ ΑΥΡΙΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Νέ τό άριστούργημα τοΰ Γάλλου 'Ακαύημαΐκοΰ Φλω- μπέρ: ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ Μέ πρωταγωνίστριαν την μεγάλην ήθοποιόν: Πόλα Νεγκρι ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΠΑΤΡΙΠΤΑ Μέ την υπέροχη: Λύντα Μπάροβα καί τόν άφθαστο: Ματία Βήμαν Έκαστην Δευτέραν, Τε¬ τάρτην καί Παρασκευήν άλ· λαγή ηρογράμματος. Άπό τοΰ θρόνου είς την λαιμητόμον. Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ"- Καί ή Μαρία—Άντουανέτ- τα πού ήξερε τα ενστικτα αύ τοθ τού άνθρώπου, ετρεμε κά- θε φορά πού κρυφοκαρτερών- τας πίσω άπό τόν φεγγίτη, δέν εβλεπε τό μονάκριβο γυιό της στήν σΰλή. "Ετρεμεν άπό λύσσα άδυναμίας κάθε φορά πού έμπαινε στή φυλακή της ό έχθρός έκεΐνος τής καρδίας της, ό άνθρωπος πού εΐσηγήθη νά άποσπάσουν τό παιδί της άπό την άγκαλιά της, μόνο καί μόνο άπό άνώφελη σκλη ρότητα πρός μιά νικημένη. Κάποια ήμέρα τής εφάνη πώς τό παιδάκι της ήταν χλωμό' τής εφάνη πώς ό Σιμόν, ό παιδαγωγός, τοϋ έκακομιλοθ- σεν. Ή άπερίγραπτη άγωνία της έξέσπασε σέ σφαδασμούς καί θερμές Ικεσίες νά την άφήσουν νά ιδή γιά μιά στιγ- μοΰλα τόν μικρό δελφΐνο άπό κοντά, γιά νά βεβαιωθή πώς δέν ήταν άρρωστος, νά την άφήσουν νά ειπή δυό λόγια τοθ Σιμόν γιά νά μή κακομε- ταχειρΐζεται τό παιδί της. Κα- νείς δέν την άκουσεν. Ούτε βρέθηκεν άνθρωπος νά τής είπη δσα έμαθεν ΰστερ' άπό λΐγον καιρό ό Φέρσεν. Έκεΐ πού ό Σουηδός άγωνι οθσε, κρεμασμένος άπό την έλπΐδα δτι κάτι θά μποροθσε νά κάμη γιά τή φυλακισμένη φιλή τού, ένα σωρό πληροφο· ρίες καί φήμες τόν έκαναν πότε νά άναθαρρή καί πότε νά άποκαρδιώνεται. "Αδικα ό γέρος πατέρας τού, ή ά- δελφή τού, ό φΐλος τού Τά- ουμπε, τόν έπίεζαν νά ξανα¬ γυρίση στήν πατρίδα τού. Έ- λογοριαζε πώς ό συνασπι- σμός των εύρωπαϊκών μοναρ- χιών θά κατώρθωνε νά πνίξτι την επανάστασιν. Έμαθε πώς ό Ντυμουριέ υπεσχέθη νά προδώστ] την έπανάστασι στούς ξέ^ους. "Ηλπιζε πώς τουλάχιστον ή πίεσις των δυ- νάμεων θά έσωζε την βα- σίλισσα καί τα παιδία της. Καί οί έλπίδες τού δέν έφαί- νσντο παράλογες, άν ό φα- νοττισμός καί ή άγριότης των έπρναστατών έδυνάμωναν δ- σον έφαινόταν ή ήττα των πιό πιθανή. Τα συμμαχικά στρα- τεύματα εΐχαν καταλάβη τή Βαλανσιέν. Ό Φέρσεν επήγε στήν πόλι, δπου ήδρευε τό σύνταγμά τού, γιά νά ξαναϊ¬ δή παλτ]θύς γνωστούς τού, γιά νά εξακριβωθή, ό ΐδιος την κατάστασιν. Έμάθαινε πώς οί έξεγέρσεις των βασι- λοφρόνων επολλαπλασιάζον¬ το. Ή τρομοκρατΐα έφαινό- τσν δτι δέν μποροθσε νά βα¬ στάξη.. ΟΙ μοναρχικοί φυγάδες έμιλοθσαν γιά την κυβέρνησι πού θά εσχημάτιζον οταν θά έξανάμπαιναν στό Παρίσι! ΟΙ Σουηδοί εσκέπτοντο νά διορί- σουντόν Φέρσεν πρέσβυ κοντά στή βασίλισσα πού θά έξετέ- λει χρέη άντιβασιλΐσσης... Ό- νειρα πού έφαΐνοντο πώς μποροΰσαν νά γίνουν πολύ γρήγορα πραγματικότης, (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τό καθάρισμα καί ή προφύλαξις των γουναρικών. **** ******* * * Ι Μετ' ολίγον ^ϊ* ——Β—βεΜε·—■··»·*«—ε—■·——— —·—■ είς την * * «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ- Φθάνει σέ λίγο τό κα- λοκαΐρι κα'ι πρέπει νά σκεφθή¬ τε διά την τακτοτΐοίησιν των γου· ναρικών τα όποϊα πρόκειται ν' άχρηστευθοΰν κατά την διάρκει¬ αν της θερινής περιόδου, ώστε να τα έπανεύρετε είς καλήν κατά¬ στασιν δταν επανέλθη τό κρθο. Ωρισμένα μέρη κάθε γουναρι- κου πρέπει νά καθαρίζωνται ιδι¬ αιτέρως, άλλά όλόκληρη ή γοΰ· να έπιβάλλεται νά κοθαρίζεται τελείως Ιδού, τίς προφυλάξειζ ■ποϋ πρέπει να πάρετε. Διά νά καθαρίσετε τα λιπαρά μέρη μιας γούνας (Ιδίως αύτά πού είνε συνήθως είς επαφήν μέ τα μαλλιά) θά θερμάνετε πίτου- ρα μέσα σ' Μνα δοχεϊο πολύ κα¬ θαρό είς τό φοΰρνο, καί θά τρί- ψετε μέ τα χέρια τα μέρη αυ¬ τώ, άλλάσσοντας τα πίτουρα κά¬ θε φορά ποιό θά λερώσουν, £ως δτου ή γοΰνα σας δέν παρουσι- άζει πλέον λιπαρά μέρη. "Επει τα, θά την τινάξετε καλα ώστε νά ιτέση τελείως τό πίτουρο. Ή μέθοδος αύτη έφαρμόζεται δι' δλσ άνεξαιρέτως τα ειδή γου- ναρικών. Γιά εΐνα, κατόπιν, γενικό καθά- ρισμα θά ένεργήσετε ώς εξής, προκειμένον, γιά γοΰνα λουτρ ή καστόρ. θά θερμάνετε λευκή άμμο. θά άπλώσετε την γοθνα σας επάνω σ' ϊνα τραπέζι πο· λΰ καθαρό, θά την καλύψετε μέ την ζεστή άμμο, θά την άφί· σετε νά κρυώση μερικά λεπτά Μως δτου τό χέρι σας άνέχεται εϋκολα την έπαφή. θά τρίψετε τότε την γοΰνα μέ τό χέρι πο¬ λύ ίσιο, ένω ή άμμος θά εΤνε άκόμη θερμή. Την έργασία αύ- ( την θά την έπαναλάβετε πολλες φορές ε'ως δτου τό χέρι σας μένη καθαρό. Ι Δι' αλλα ειδή γουναρικών ρε· νάρ, ζιμπελϊν κλπ. θά ένεργή- σετε κατά τόν ΐδιο τρόπο, άλλά >
  τρίβοντας ολιγώτερον δυνατά
  διά νά μή καταστρέψετε την τρί
  χά, κα'ι χρησιμοποιοΰσαι άντΐ της
  άμμου, πριονίδια άττό σκληρό
  ξύλο" κέδρο ή όξυά
  Εάν ή νοΰνα σας είνε λευκή
  έπιβάλλεται επί πλέον, μετά τό
  καθάρισμα μέ πριονΐδια, νά τριφθή
  μέ πούδρα τάλκ, μέ κιμωλία ή
  άλεΰρι, §πειτα νά την τινάζετε
  δυνατά διά νά πέση τελείως ή
  πούδρα.
  "Οταν ή γοθνα σας θα 2χη κατ'
  αυτόν τόν τρόπον τελείως καθα·
  ρισθί), πρέπει ευθύς νά την τοπο·
  θετήσετε μέσα είς ϊνα κιβώτιον,
  κατά προτίμησιν χάρτινο, άφοϋ
  προηγουμένως την θέσετε έντός
  θήκης άπό λευκό καλοπλυμέ-
  νο ϋφασμα, την όποία θά ράψε-
  τε κατόπιν μέ πολύ μικρες βε-
  λονιές.
  Είς τό έσωτερικό τού κιβωτίου
  θά ρίψετε δρωμα τερεβινθίνης, κα
  πνό καί καμφορά. "Επί πλέον θά
  συμπληρώσετε δλα τα κενά τοΰ
  κιβωτίου μέ χαρτί εφημερίδος.
  Τό κιβώτιον αύτό θά διατηρή-
  σετε σέ μέρος δροσερό, σκοτει-
  νό. άλλά ουδέποτε ΰγρό.
  ή Ντιστβγκέ
  ΙΓ
  ■ ■■■■■ ■•■•■εί ■■■■■■■··■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ~
  Κ.Κ.
  "Οσοι ηκολούθησαν την συμβουλήν μας καί
  ήρχισαν την ξηράν καταπολέμησιν τού Πε-
  ρονοσπόρου, είχον καταπληκτιχά άποτελέσματα.
  Άποφύγετε εφέτος τό δεύτερο θειάφισμα μέ
  κοινό θειάφι. Μεταχειρισθήτε ©ΕΙΟΧΑΛΚ1ΝΗΝ,
  ποΰ περιέχει θειάφι καί χαλκό, καί μέ Ινα έξοδο
  νά καταπολεμήσετε αποτελεσματικώς καίτόν Πε-
  ρονόσπορο καί τή Χολέρα.
  Όσοι έκάματε τβ· δεότερο θειάφισμα, μπορεΐ-
  τε νά μεταχειρισθήτε απλήν ΧΑΛΚΙΝΗΝ.
  Συνιστώμεν έπιμόνως είς ολους την δοκιμήν
  έστω καί είς εν τμήμα τής Άμπελου.
  Μόνον μέ την ξηράν καταπολέμησιν θά
  περισωθή τό υπόλοιπον των σταφυλών.
  ΘΕΟΔίΙΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σίχ
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οίκία Βίλλα
  μοντέρνα, έν Πόρω, είς θέσιν μα·
  γευτικήν μέ Κρεββατίναν μεγάλην
  κήπον, είς τιμήν εύκαιρίας διά την
  θερινήν περίοδον ή καθ" δλον τό
  έτος καί είς τιμήν εύκαιρίσς
  Πληροφορίαι Δημ. Μπουρλάκη
  Καφενειον όδός Ψαρμηλίγκων.
  Ή βραβευθεϊσα είς τόν χορόν
  της ναιπικής οργανώσεως καλ-
  λιτέχνις κομμώτρια Δν'ις Ελπίς
  Χαραλαμπίδθυ, επανήλθε έκ
  τού ταξιδίου της καί έττανήρχι-
  σε την εργασίαν της, μέ νέα μόν
  τέρνα σχέδια κομμωσεων πού θά
  έκπλήξουν.
  ■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■
  ■■■
  'Υτίοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτέλϊσις ,πάσης φύσΐως τραπεξιτικής έργοισίας υκο
  σνμφέροντοτς £ρους.
  Διά νά ένδυθήτε μέ στερεά ύφάσματα ήτοι
  άνδρικά καλοκαιρινά, υποκάμισα κ.λ.π. επισκε¬
  φθήτε τό Πρατηριον τοΰ ύφαντηρίου:
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
  παραπλεύρως ύελοπωλείου Μυλωνάκη. Επί-
  σης θά βρήτε όλα τα ειδή της προικός—άπό σιν-
  δόνια εως φασκιές.
  Ρεκλάμα μας ή ποιότης.
  Ρεκλάμα μας μία επίσκεψις.
  ■ ■■■«ε
  ■■■■■■■■■■■■■β
  ΙΓ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  . Τ6 πρατηριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοϋμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Η
  ΜΙα έρωτική ίστορία
  στήν Ίαπωνία, γεμάτη
  πλοκήν, αίσθηματισμό,
  άγάπη.
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  στουργήματα τοϋ γνω-
  στοϋ συγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Η
  ι!
  1 *
  * *
  Χ δέν έχει απλώς τό ^
  ^ ενδιαφέρον των συνή- *
  * θων άναγνωσμάτων, εί- *
  * νέ ίστορία ζωντανή πού *
  ^ συναρπάζει κυριολεκτι- ^
  *. κώς τόν άναγνώστην, *
  * δπως έξελίσσεται είς *
  * τάς όνειρώδεις ακτάς *
  * τής χώρας των χρυσαν ^
  ^ θέμων την οποίαν αίμα- *
  * τώνει σήμερον ή μέγα-
  * λυτέρα πολεμική τρα- *
  Ι νωδία· *
  * *
  * ' *
  ******** *********
  ****** ******
  Έλευθ. Πηγάκης
  ' Ιατρος—ΠαΘολό γβς
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδός ΤσακΙρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 η. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικής Δημοπρασί*ς έκ-
  ποιήσεως τοθ υπ' άριθμ. 170 ίπ¬
  που τοθ Έφίππου ΟύλαμοΟ Χω·
  ροφυλακής Ηρακλείου.
  Τό Αστυνομικόν Τμήμα Ηρα¬
  κλείου διακηρύττει δτι την 19ην
  Ίουνίου έ. έτους ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν, 10—12 π. μ. συ¬
  νεπεία υπ' αριθ. 87)3)13 έ. έτους
  διαταγής υφυπουργείου Δημοσίας
  Ασφαλείας, έκτίβεται είς πλειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν ένεργηθησο-
  μένην έν τω Καταστήματι τού καί
  ενώπιον Έπιτροπής Αξιωματικών
  ό δπ' άρ. 170 ίππος τοθ έφίπποε
  ούλαμοθ χωροφυλακής.
  Ή παράδοσις τοθ ίππου τούτου
  είς τόν τελευταίον πλειοδότην
  θέλει πραγματοποιηθή άμέσως
  έφ' δσον ήθελε κριθή υπό τής
  έπιτροπής συμφέρουσα ή καταβλη
  θησομίνη τιμή.
  Έν Ηρακλείω τή 8 Ίουνίου 1938
  Ό Διοικητής τοθ τμήματος
  Λαζαράτος
  ■εε—■■■■■■■■■■■
  Ρ
  Πρίν ανοράσετε ραδ ι ό ψω νόν
  ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόψωνα:
  "■η
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ"
  Μέ την παγκοσμίου φή·
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μένη μάρχα Πβο
  οάς έγγυάται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  Έκθεσις όλων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφεΐα:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγαλαι ευκολίαι πληρωμής.
  Μία επίσκεψις θά σ&ς πείση εντελώς ότι μόνον ίταν ά
  τ. ραδιβφωνον Κ. Ο. Δ. νΐΟΤΟΚ θά μείν.τ. ίκβ.νοπβιημίνοι
  σης απόψεως. η
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ό Διεοθυντής τής Έθνικής
  Τραπέζης κ. Άλκφιάδης Μαρής.
  —Επανήλθεν ωσαύτως ό κ.
  Ευάγγελος Μαρτάκης της άντι-
  προσωπείας Παπαστράτος.
  —'Επίσης έπανήλθον οί κ. κ.
  Ν Σωτηρίου, Νικ Λιαναντωνά¬
  κης. Γεώργ. Τουπογιάννης.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.- Ό έν άπ. Αντι·
  συνταγματάρχην κ Γεώργ. Φουν¬
  τουλάκης άνεδέξατο τής κολυμ-
  Βήθρας τό| άγοράκι τού περιπτε·
  ρϊούχου κ. Μιχ. Βουρεξάκη ονο¬
  μάσας αύτό Στυλιανόν.
  Νά τοίς ζήση-
  ΘΑΝΑΤΟΙ. — Μετά βραχείαν
  νόσον καθ" ής δέν ϊσχυσαν οθτε
  τής έπιστήμης τα φώτα οΰτε των
  συγγενών καί φίλων αι περιποι¬
  ήσεως, απέθανε καί εκηδεύθη είς
  Μεσοχωριό Μονοφατσίου ό Χα·
  τζή Ζαχαρίας Κακουδάκης.
  Ό μεταστάς, πρότυπον αγα-
  θοϋ άνδρας, φιλάνθρωπος, άλ-
  τρουιστής, έ"δρασε ποικιλοτρόπως
  υπέρ των συνανύρώπων καί τοΰ
  γωρίου τού καί ώς μεγαλοκτημα-
  τίας καί ώς πρόεδρος_ τής κοι¬
  νότητος επί σειράν έτων, έξετι-
  ιαατο δέ υπό πάντων. Η κηδεια
  τού εγένετο έν συρροί) πλήθσυς
  κόσμου έξ δλης τής επαρχίας
  Μονοφατσίου.Τής νεκρωσίμου δέ ά
  κολουθίας προέστη ό πανοσιολογ.
  ήγούμενος 'Επανωσήφη βοηθού-
  μενος υπό των ήγουμενοσυμβθύ-
  λων τού καί των ίίρίων των πέ¬
  ριξ τοΰ Μεσοχωρίου χωρίων. Συγ-
  κινητικοϋς λόγους της ζωής καί
  τής δράσεώς τοϋ μεταστάντος έ·
  ξεφώνησαν οί κ. κ. Άλ. 'ΕληώΤης
  συμβολαιογράφος καί Μιχ. Καρα-
  γιαννάκης διδάσκαλος.
  Τοϋς οίκείους τοΰ μεταστάν¬
  τος καλοϋ φίλου της, ή «Άνόρθω-
  σις» συλλυπεϊται εύχομένη την
  έξ ϋψους παραμυθίαν.
  —Τηλεγραφικώς ήγγέλθη έξ
  Αθηνών ό θάνατος σεμνάς καί
  έναρέτου οίκοδεσποίνης, τής Νί-
  τσας Πατεράκη συζΰγου τοϋ έν
  άποστρατεια άντισυνταγματάρχου
  κ. Μιχ. Πατεράκη. Ό πρόωρος
  θάνατος τής μεταστάσης αποτε¬
  λεί πλήγμα δεινόν κατά τοϋ συ·
  ζύγου της συμπολίτου καί φίλόυ
  κ. Πατεράκη είς δν άπευθύνο-
  μέν θερμότατα συλλυπητήρια.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή τελευταία βελτίωσις τοθ
  κσιροΰ εκρίθη ίκανοποιητική άπό
  τούς καιροσκόπους.
  —Καί τουτο έν σχέσει μέ
  την παραγωγήν είς την οποίαν
  άντεδείκνυνται οί δροσοϋλες.
  —Διά λόγους σχετιζομένους
  μέ τό ζήτημα τής ημέρας: την
  περιστολήν τού περονοσπόρου.
  —Καίτην παρελθούσαν Κυρια¬
  κήν δέν έλειψαν οί στενωτέρας
  ή ευρυτέρας πρωτοβουλΐας, έκ·
  δρομαί των συμπολιτών.
  —Άνδζαρτήτως σωματειακης
  οργανώσεως.
  —Δέν Ιλειψαν 6τσι καί οί κυ-
  νηγοί τής Ντίας μεταβάντες καί
  διημερεύσαντες έκεΐ καί προχθές.
  —Κατανυκτική υπήρξεν ή Ιε·
  ρά πανήγυρις τής Άγίας Τριά-
  6ος είς τόν γνωστόν γραφικόν
  ναΐσκον παρά τό Καπνοκοπτήρι¬
  ον.
  —Είς την λετουργίαν καί την
  λαανεΐαν συμμετέσχον τιλήθος Φι-
  λέορτοι καί φιλόχριστοι έξ δλης
  τής πόλεως.
  —Είς την λειτουργίαν έχορο·
  στάτησεν ό Σεβασμιώτατος Μη·
  τροπολΐτης μετά τού άνωτέρου
  κλήρου.
  —Ή βελτίωσις τοΰ καιροΰ θά
  επιτρέψη υποθέτομεν την αύξη¬
  σιν των λουομένων.
  —Καί γενικώς την ζωήν καί
  κίνησιν τής«πλάζ»τοΰ Ηρακλείου.
  —Διά την όποιαν ενδιαφέρον-
  ται συν τοίς άλλοις οί κοσμικοί
  κύκλοι.
  — Είς τα λιμενικά μας £ργα
  παρετηρήθη Εντασις εργασιών
  καί την Κυριακήν.
  —Συγχρόνως μέ τάς εργασίας
  έκβανθύσεως ήρχισεν ήδη καί
  ή τροποποίησις τής κατασκευής
  τής προβλήτος ττλευρΐσματος.
  —"Ωστε νά άνταποκρίνεται
  περισσότερον είς τα δεδομένα
  τής ασφαλείας καί εύσταθεΐας.
  — Είς τόν θερινόν τοϋ Πουλα¬
  κάκη ανεμένετο χθές ή συνήθης
  κοομοσυρροή μέ την πρεμιέραν
  τοϋ φίλμ «Φανή "Εσλερ», ενός
  λετττοτάτου θεαματικοϋ ίργου
  μέ όνειρώδεις χορευτικάς έπιδεί·
  "εις.
  —Είς την θαυμασίαν αυτήν
  φιλμοπερέτταν πρωταγωνιστεϊ μέ
  την άφάνταστη χάρι της ή Αγα-
  πημένη στάρ τοϋ Ηρακλείου Λ1·
  λίαν Χάρβεϋ.
  έ Ρέπορτΐβ
  0 ΙΤ0ΜΑΧ0Α0Γ02 ΙΑΤΡΟϊ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοθ ττεβτι·
  κου συστήματος έν τφ ίατρεΐφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη), Τρείς
  Καμάρις.
  θεραπίία αίμορροΐδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" 4νέσ«ων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιο&χβς τής Ιατρικής
  Δέχεται έν τφ ΊατριΙφ τού
  παρά τόν Άγιον Μηνδν καθ*
  εκάστην:
  9—12 καί 4-7
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  325βν
  Ή έπαναστατική Γαλλία άσεβοϋσα πρός την
  Ιστορικήν, τούτέστι πρός την μητέρα, έν άλλοις
  λέξεσι πρός εαυτήν ! Μετά την 5 ΣεπτεμβρΙου τοΰς
  εύγενεϊς μοναρχικούς έκλσμβάνουσιν ώς έξελάμ-
  βανον τούς εύγενεΐς τής άριστοκρατίας μετά την
  8 Ιουλίου. "Υπήρξαν άδικοι πρός τόν άετόν, ημείς
  δέ άδικοι πρόΓ τό κρΐνον. Άρα θέλουν άείποτε νά
  προγράψωοΐ τι.
  «Ή έξαφάνισις τοΰ στέμματος Λουδοβίκου ΙΔ'
  καί ή άπόξεσις τοϋ θυρεοθ 'Ερρίχου τοϋ ΙΔ' τίνα
  ωφέλειαν δύνανται νά έχωσι διά τό εθνος; Χλευά-
  ζομεν τόν άποξέσαντσ τό 1$. άπό την γέφυραν τής
  Ίένης, ένώ έπραξεν δ,τι καΐ ημείς. Ή Μπουβΐν μας
  άνήκει ώς καί τό Μαρέγκον. Τα κρίνα μάς άνήκου·
  σιν ώς καί τό Ν. Είνε αμφότερα κληρονομία τοϋ
  έθνους καί τούτου ε'νεκα δέν πρέπει νά μειώμεν
  την αξίαν αυτών. Τό άπαρνεϊσθαι την πατρΐδα
  διά τό παρελθόν αυτής χάριν τοϋ ένεστώτος, δέν
  είνε Ιδιον εδ φρονούντων.
  «Διά τί νά μην άποδεχώμεθα ολόκληρον την
  ιστορίαν αυτήν; Διά τί νά μή άγαπήσωμεν ολόκλη¬
  ρον την Γαλλίαν;»
  Διά τοιαύτης περίπου γλώσσης οί δογματΐζοντες
  κατέκρινον δμα καί ύπερήσπιζον την βασιλεΐαν,
  έν άλλαις λέξεσιν ήδημόνουν διά την έξ άλλοτρί-
  ων κατάκρισιν, όργιζόμενοι αύτοΐ διά την παρεχο-
  μένην παρ' αυτών των ίδΐων προστασίαν.
  ΟΙ ύπεράγαν βασιλόφρονες διά τοιούτου υφους
  εσημείωσαν την πρώτην εποχήν των βασιλοφρόνων
  ό δέ μετά τοθ κλήρου συνασπισμός την δευτέραν.
  Την νεανικήν ζωηρότητα διεδέχθη ή ίκανότης.
  Έν τή ρύμη τής άφηγήσεώς μας ταύτης εθρο-
  μεν ευκαιρίαν νά ρίψωμεν Εν βλέμμα επί τής κοι-
  νωνίας έκεΐνης, τής σήμερον αγνώστου, άλλ* έπρά-
  ξαμεν τουτο έν σπουδή καί άνευ όπισθοβουλίας,
  άνευ σκοποθ κατειρωνεύσεως. Άνσμνήσεις άλλως
  τε προοφιλεΐς καί σεβασταΐ ώς θίγουσαι την μητέ¬
  ρα ημών, συνδέουσιν ημάς μέ τβ παρελθόν. Άλλως
  τε, όμολογοθμεν, 8τι ό μικρόκοσμος έκεΐνος εΤχε
  τό μεγαλείον τού. Ενδεχόμενον νά μειδιάση τις,
  άλλ' ούχι καί νά περιφρονήστ) ή νά μισήση, διότι
  ό μικρόκοσμος οΰτος ήτο ή άλλοτε Γαλλία.
  Γ. '
  Τέλος τοδ ληστου.
  Ό Μάριος Πομμερσύ έσπούδασε καθώς σπου-
  δάζουν 8λα τα παιδία συνήθως. "Εκ τοθ σχολείου
  μετέβη είς τό γυμνάσιον, καί έκ τοθ γυμνασίου τόν
  έστειλεν ό πάππός τού είς την νομικήν σχολήν. ■"Ή¬
  το καί ό Μάριος βασιλόφρων, φανατικός μάλιστα
  καί αύστηρότατος. Τόν πάπιτόν τού ολίγον ήγάπα
  προσβαλλόμενος υπό των άστεϊσμών καί τοϋ κυνι-
  σμοθ τού" ττερΐ δέ τοθ -τπτφότ* Έου ύπήρχε κρυψί-
  νους. Κατά τα άλλα ήτον ό μεΐραξ οδτος διαπύρου
  καί άμα ευγενικήν, ψυχράς ψυχής· γενναΐος, ύπερή-
  φανος, θρήσκος, έξημμένη κεφαλή άξιοπρεπής μέ¬
  χρις άκαμψίας, άγνός μέχρις αγριότητος.
  Τώ 1827, ό Μάριος εΤχε συμπληρώσει τό δέ-
  χατον Έβδομον έτος τής ήλικίσς, δτε εσπέραν τινά,
  επιστρέψας είς την οικίαν, εΤδε τόν πάππόν τού
  κρατούντα άνά χείρας επιστολήν.
  —Μάριε, τοθ λέγει ό κ. Γιλνορμάνδος' νά ετοι¬
  μάσθη, αυριον τό πρωΐ ν' αναχωρήση είς την
  Βερνώνην.
  —Διατί; ηρώτησεν ό Μάριος.
  —Διά νά ιδής τόν πατέρα σου.
  (συνεχίζετσι)
  Μ0ΝΑ4ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι'δσους βέλουνν' άποκτήσουν
  ενα τέλειο καΐ εύθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την Ιναρξι τβΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ
  •Αθηνών έφροντίσαμβν νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιβφωνβ δι' όλας τάς _τα|εις, δι' βλα
  τα κέντρα, δΓ βλβυς έκείνους πβυ θέλουν να εκ-
  πολιτίσβυν τό μαγαζΐ η τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν Ραδιόφωνα δλων
  των τύπων άπό 3 χιλ. δραχ καΐ άνω,
  δι* δλα τα ρεύματα καΐ μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ:
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΪΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός
  τό συμφέρον σας. - Καθ" εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ · ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  ηγγυημένη.-
  ί 1
  «λόυοΐΜτάτην συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΑΗΡ2ΜΗΣ
  Κατ)μα ·Ηλ«κτρολογΙας-Ρο8ιοφωνΙας:
  κων. ν. τσαγκαρακη
  Πλΐ Βζέλ
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' δλους.
  ΟΒΙΔΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ""
  Β'
  Μία νύφη τοθ έντόμου, πού τό
  χρώμά της ήτο άπό τ» λαμπρότε
  ρα πράσινα τοΰ σμαραγδιοθ, ετο¬
  ποθετήθη είς Ινα διαφανές δοχεί¬
  ον σ<επασμένον μέ έ"να μεταλλι- κόν Οφασμα καί τοποθετημένον είς ένα τραπέζι σταχτιοΰ χρώ· ματος. Καταλλήλως τριφομένη ή νύμφη, μεταβάλλεται σιγα—σιγά είς τέλειον έντομον ενός καθχροθ καί όμοιομόρφου πρασίνου χρώμα τος. Την επομένην δμως παρετη ρήθη βτι τα χρώμα ά>χισε νά
  μεταβάλλεται καί μετ" ολίγας ήμέ
  ρας Ιγινβ καθ' ολοκληρίαν σταχτί.
  Μέ τό πείραμα αύτό διεπιστώθη
  δτι τό έντομον δταν ευρίσκεται
  είς την στιγμήν τής τβλικής μετα
  μορφώσεώ; τού παίρνει τό χρώ¬
  μα, τό οποίον είνε καί τό τελικόν
  τού, τοθ περιβάλλοντος, είς τό ο¬
  ποίον ευρίσκεται, θά έλεγε κανείς
  δτι ή έπιφάνεια τοΰ σώματός τού
  άποκτά φωτογραφικάς ίδιότητας
  καί άποτυπώνει φωτογραφικώς τό
  χρώμα τού στρώματος, είς τό ο¬
  ποίον κάθεται.
  Άλλά δέν είνε μόνον & Μάν-
  τις ό Εύλαβή;, πού έχει αύτάς
  τάς Εδιότητα;. 'Υπάρχουν καί άλ¬
  λα μικρά ζωχ. "Απειρα είνε τα
  ψάρια πού προσαρμόζονται τάχι-
  στα μέ τό χρώμα τοΰ βυθοθ των
  νερών είς τα όποΐα ζοθν. Έγινε
  τα έξη; πείραμα: "Ερριξαν καμ¬
  μιά πενηνταριά ψάρια τοθ αύτοι
  γένους είς ίνα δοχείον είς τόν
  πυθμένα τοθ οποίον ετοποθέτησαν
  Ινα στρώμα άμμου. Σιγά—σιγά ή
  ~< άμμος έμαζεύθη είς μίαν γωνίαν τοθ δοχείου, ακριβώς δέ είς τό μέρος δπου τα ψάρια συνωθοθνιο τό Ινα επί τοθ ίλλου. Τό ύπόλοι πον τοθ δοχείου Ιμεινε πράσινον οκοΰρον. Κάθε φορχν πού ίνα ά¬ πό τα ψάρια έπερνοΰσεν άπό τόν πράσινον βυθόν, άποκτοΰσε χρω- μα πρασινωπόν καί μόλις έπέστρε φεν είς τό πρώτον μίρος τό χρώμά τού μετεβάλλετο πάλιν είς ανοι¬ κτόν. Επί μακρόν έπιστεύετο δτι τάς χρωματικάς αύτάς μεταμορφώσει; επέφερε τό νευρικόν σύστημα.Άλ λ* ταχέως ή θεωρία αυτή άνετρά πή. Επήραν ίνα άπό τα μεταμορ- φούμενα είς τό χρώμά τού; ζώα, τοθ όποίου τό χρώμα ήτο ανοικτόν έλαβον τό αΐμα τού καί τό μετήγ γισαν εί; άλλο τοΰ ίδίου εΐδους, άλλά τοΰ όποίου τό χρώμα ήτο σκοτεινόν. Όλίγον μετά την με- τάγγισιν καί μέχρις δτου τό αίμα κυκλοφορήση κανονικώς εί; τ4ν νέον οργανισμόν, έκεϊνο επί τοΰ όποίου έγινεν ή μετάγγισι; άπέκτη σε τό χρώμα τοΰ άλλου, πού τοΰ μετέφερον εί; τό ιδικόν τού σώ- μα τό αΐμα τού. Άλλά είνε στηρί ξιμο; καί ή θεωρία αυτή δχι ή άλλαγή τού χρώματο; έξαρταται αποκλειστικώς άπό τό είδο; τοΰ αί'ματο;; Οδτε αύτό παρέμεινε μέ χρι τέλου; ακλόνητον έπιχεί- ρήμα. (συνεχίζεται) Ή παραγωγή Λασηθίου. Μέτρα διά τάς άμπέλους. ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 Ίουνί- ου (άνταποκριτοΰ μας). Υπό την προεδρίαν τοθ κ. Νομάρχου συ- ι νήλθε τόν παρελθόν Σάββατον τό Ι Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Γε· 1 ωργικοΰ Ταμείου. Ι Τό συμβούλιον ήσχολήθη μέ τα τρέχοντα ζητήματα καί ιδία μέ την καταπολέμησιν τοθ δάκου. Σχετικώς απεφασίσθη ή γενίκευ- σι; των προληπτικών μέ:ρων, ου- τω; ώστε έκτό; τή; τοποθετή- σεω; των δακοπαγίδων, ήστι; ήρ¬ χισεν ήδη, νά έπεκταθοΰν εί; ολό¬ κληρον τόν νομόν αί διαβροχαί των έλαιοδένδρων. Σημειωτέον δτι εί; ώριομένας περιφερείας ή έφετεινή έλαιοεσο- δεία έμφανίζεται εί; ελαχίστην ποσότητα. ΙΙάντω; ή προβλεπομε- νη υπό τή; Γεωργική; υπηρεσία; ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΒ& «δός ^Ανίρβγεω- (Πληαίον όδοντοΐατρείου κ. Σαραντινίίου). ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΑ των Γερμανικών Έργοσταοίων ΒΙ78ί»ΙΝ(>-ΝΑΟ. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκί-
  νητα. Φορτηγά—Λεωφορεΐα άπό 2 1)2—15 τόννων.
  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ της Γερμανικής Ενώ¬
  σεως Έξαγωγέων ^Β^Δ.ΡΟΚΤ.
  Ωφέλιμον φβρτίον άΐτό 1 1)2—10 τόννων. Τό εργοστά¬
  σιον καταοκευάζει έκτος των ουνηβων ύιαξονικών τύπων
  καί ρυμουλκοΰμενα μετα συοτήματος άνατροπής επί τού
  ρυμουλκοΰ οτηριζόμενχ μέσ^> είοικοϋ συστηματος στροφής.
  Έλαστικής στηρί|εως άξονων (διά μβταφοράς εΰθράστων
  άντικβιμενων). Διά μεταφοράς ύλικοθ έπιμήκων ώιαστά-
  σβων (κορμβΐ ίένίρων, οτήλων, σωλήνων κ.λ.π.) κκθώς
  καί διά πάσαν χρήσιν.
  ΑΝΤΛΙΑΙ πλωταί, βενζινοκίνητοι, ήλεκτροκί-
  τοι των εργοστασιον ΗΑΥ7ΙΟ.
  Χωρΐς καμμιά εγκατάστασιν κ«1 άμέοως μεταφερό¬
  μεναι. "Αντλησις άπό βάβους 50 μ. Απόδοσις μέχρι 100
  κυβικών την ώραν. Πρός αρδευσιν άγρών, πρός ύδρευσιν
  καί άποχετευοιν υδάτων, προστασίαν άπό πυρές, εκκέ¬
  νωσιν φρεάτων, ύπογείων κ.λ.π.
  ΑΝΤΛΙΑΙ χαμηλής καί μ"εσαίας πιέσεως ώς καΐ
  τοιαύται ύψηλής πιέσεως.
  'Από μηδέν βάθος μέχρι 500 μέτρα καί μέ οίανίήπο-
  τε ανύψωσιν.
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ άπό 5-5.000 ίππων.
  Οΐκονομικοί, στερίοί, όλιγόοτροφοι.
  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Προτιμηθέντα παρά τοδ ύηο«ργιίοο Γίωργίας.
  ΘΕΙΟΝ των Ίταλιχών έργοστασίων δ. Α. Ι. Μ.
  (8. Α. ΙΝϋϋΒΤΚΙΕ Μ1ΝΕΚΑΚΙΕ)
  Κατκστρέφει τελϊιότϊρον τό ώΐδιον καί είναι οικο¬
  νομ ι κω τί ρο ν.
  Ζητοόνται
  πράκτβρες είς βλην την Κρήτην.
  Ρ"
  .....................-«ι
  Άφίχθη έξ Αθηνών ή μοδΐστα Κα ΒΑΣΩ Ν.
  ΨΩΜΑΔΑΚΗ, κομΐσασα δλα τα τελευταία μοδέλα
  φερεμάτων, κροκί καί πατρόν.
  Ι-,
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΪΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—Άσφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τε**·. 1-40
  παραγωγή τοΰ έλαιολάίου εί; ο¬
  λόκληρον τόν νομόν μα; θά υπερ¬
  βή τα τρία έκατομμύρια δκάδα;.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  Γεωργικοΰ Ταμείου σν εζήτησε
  καί επί τής καταπολεμήσεως τοΰ
  περονοσπόροι», διετάχθη δέ τηλε¬
  γραφικώς ό Ιπιΐρχιαχό; γεωπόνο;
  καί αί άρμόδιαι τοπικαί αρχαί
  Σητεία;, νά έπιληφθοΰν τής έφαρ·
  μογής Ιπειγόντων καί άποτελε-
  σματικών μέτρων. Ειδικώς έπεστή
  θη ή προσοχή των επί τής άγρύ-
  πνου παρακολουθήσεως των προ-
  ληπτικων ραντισμάτων καί συγ¬
  κεκριμένως τής συνεχίσεώ; των
  εί; ωρισμένας περιφερείας καί δή
  τοΰ Πισκοκεφάλου δπου καί πα¬
  ρετηρήθησαν προσβολαί Ικ περονο
  σπόρου.
  —Σχολική έκδρομή.
  Οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι
  των σχολείων Κρητσάς συνοδεοό-
  μενοι υπό των κ. κ. διδασκάλων
  καί διδασκαλιασών εξέδραμον
  προχθές είς Καλό Χωρίον Ιερα¬
  πέτρας δπου καΐ διημέρευσαν.
  49η Υ. Κ. Δ. Λεωφ. Γραμμών
  Νομοΰ Λασηδίου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται οί έχοντες τα προ-
  σόντα καΐ έπιθυμοΰντες νά κατα¬
  λάβωσι την θέσιν τοΰ λογιστοθ
  καί ταμίου τής 49ης Υ.Κ.Δ. λε·
  ωφορείων γραμμών τοΰ νομοΰ Λα¬
  σηθίου ίπω; μέχρι τή; 20ή; τρέ¬
  χοντος υποβάλωσιν ημίν τάς αί-
  τήσεις των.
  Ίνα καταλάβη τι; την ανωτέρω
  θέσιν ίρίζονται υπό τοΰ νόμου τα
  κάτωθι άπαραίτητα προσόντα.
  1) Νά είνε πολίτη; Έλλην.
  2) Νά έχη ηλικίαν ούχι ανω¬
  τέραν των 40 έτών.
  ϋ) Νά Ιχη εκπληρώση την
  στρατιωτικήν τού υποχρέωσιν. -
  4) Νά μην έχη καταδικάση
  επί κακουργήμασι ή έπΓ τινι τ&ν
  έν άρθροι; 22. 24, 456, 457, 461,
  482 τοΰ ποινικοθ νόμου ά-
  ναφερομένων πλημμελημάταν ή
  επί παραβάσει τοΰ νόμου περί προ
  στασία; τοΰ κοινωνικον καθεστώ-
  το{.
  5) Νά είνε δγιή; κατά πιστο-
  ποίησιν τοΰ ύγειονομικοΰ Κέντρου
  τοΰ νομοΰ.
  6) Απολυτήριον δημοσία; Έμ-
  πορικής σχολής ή άλλης ϊσοτί-
  μου ανεγνωρισμένης υπό τοΰ Κρα
  τού;.
  7) Καί πιστοποιητικόν κοινω-
  νικών φρονημάτων.
  Άγιο; Νικόλαος τή 10—6—1938
  Ό Διευθυντή;
  Κ. Φθ&νάκης
  — Έπαγγελματικά Ιεραπέ¬
  τρας.
  Τό »έον Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον των 'Επαγγελματιων καΐ Βι-
  οτεχνών Ιεραπέτρας, άποτελε-
  σθέν ώς ανηγγέλθη ήδη έκ των
  κ. κ. Μιλτ. Παπαδάκη, Εύαγ. Βε
  λισσαρίου, Έμμ. Χατςάκη, Νιχ.
  Χατζημαρκάκη Γβωρ. Φλουράκ ·
  καΐ Βεν. Δβδελβτάκη
  βυνεν «Εκκλησιν πρός
  τούς ίπαγγελματίας κα! βιο
  τέχνας "Ιεραπέτρας δπως αιτεώ
  σωβι καΐ έγγραφοϋν είς τόν έ*
  λόγω βΰνδεσμον πρός όποοτπρι
  ξιν των εκάστοτε παρουσιαζομέ
  ν«ν ζωτικών ζητημάτων τής τά¬
  ξεως των.
  — Εύχαριστίαι πρός τόν κ.
  Φλωρίδην.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοΰ Λεπροκομείου Σπιναλ->γκ«5
  συνελθόν προχθές είς σύσκεψιν Ι-
  λαβί διαφόρους άποφάσεις σχβπ
  κώς μέ την λειτουργίαν τού ί-
  δρύμοιτος. Άπεφάσισβ την άναβο-
  λήν της πληρώσεω; των κενών θε
  σβων τού Λϊπροκομείου μέχρι τής
  έπιφηφίσεως τού νέου καταατατι-
  κοθ τοδ Λεπρβκομείου. Τελικώς
  ένβκρίθησαν διάφοροι δαπάναι
  διά την κανονικήν λβιτβορνίαν
  τβΰ Ιδρύματος χαΐ τό Συμβούλι¬
  ον είτα, έξέφρασβ αύσσωμον, τάς
  ευχαριστίας πρός τόν προεδρεύ-
  σαντα καΐ πάλιν τούτου Νομάρ¬
  χην Λασηθίου κ. Φλωρίδην μβτα
  τιθέμενον ώς γνωστόν είς Σϋρον,
  ώς Νομάρχην Κυκλάδων.
  —Ή φιλανθρωπική κίνησις
  είς τόν γείτονα.
  Είς την κοινότητα Νικηθιανοΰ
  Λασηθίου πληροφορούμεθα ότι Ι¬
  δρύθη φΐλανθρωπικός βύλλογος
  υπό την έιτωνυμίαν ή «Δρήρος».
  Τό καταστατικόν τοΰ συλλόγου
  ένβκρίθη υπό τοΰ Πρωτοδικείου
  Λασηθίου.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό ΕΕρηνοδίκης Βάμου διακη
  ρύσσειδτι κριθείση; άσυμφόρου τής
  κατά την 29 Μαΐου έ. έ μειοδο-
  σίας προσφερθείσης έκτώσεως
  4ο)ο διά τή« ανέγερσιν πτέρυγο;
  καί επισκευήν ύπολοίπου οίκοδο-
  μήματο; (Είρηνοδικειακοΰ κατ)
  τος) έπαναληφθήσεται ή φανερά
  αθτη μειοδοσία την 19 Ίουνίου
  έ. έ. Κυριακή καί ώραν 10 —12
  π. μ. Άξία ίργου 3000. 000 δραχ.
  Εγγύησις 30.000
  Ό Πρόεδρο; Έπιτροπή; Ε. Τ.
  Κ. Π. Ε. Α.
  Ιω. Κωνβταντόπουλος.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπάλληλο; τελειό
  φοιτος Γυμνασίου ή Έμπορική;
  Σχολής υπηρετήσας εί; τόν
  Στρατόν διά Κατάστημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη
  (3 καμάρες)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μοντέρνου στυλ κρεββατοκάμε-
  ρα πωλεΐται είς τιμήν Εκανο-
  ποιητικήν λόγφ αναχωρήσεως.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΙΓ"
  —Αί σκυροστρώσεις των έ-
  παρχιακών όδών.
  Ή κοινότης Κάτω Χωρίου Ιε¬
  ραπέτρα; δι' άναφοράς αυτής πρός
  την Νομαρχίαν Λασηθίου καθι-
  στα γνωστόν ότι ή σκυρόστρω-
  σις τή; έδοΰ Κάτω Χωρίου—Ιε¬
  ραπέτρα; βΐς πβλλά σημεΐα Ιχει
  καταστραφή. Ή κοινότης παρα-
  καλεϊ την Νομαρχίαν όπως δια¬
  τάξη νά προβήκοντα μέτρα.
  —Αί τελωνειακόν άμφισβη-
  τήσεις.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. Ύηουργοΰ
  τ&ν Οίκονομικών συνεστήθησαν
  είς Αθήνας καΐ Βόλον πρωτοβάθ-
  μιοι έπιτροπαΐ τελωνειακόν άμ
  Φΐσβητήσεων, αί οποίαι έδρΐύου
  σαι είς τα τελωνεΐα των δύο πό¬
  λεων, θά άποφαίνωνται επί των
  τελωνειακών άμφΐσβητήσΐων, των
  άναφυομένων »ατά τόν τελωνι-
  σμόν έμπορευμάτων είς αΰτά. "Ε¬
  κάστη έπιτροπή θά άποτελήτχι έκ
  τοϋ οικονομικόν έπιθεωρητοΰ τε
  λωνβίων τής οίκείας περιφίρείας,
  ώς προέδρου, τοΰ διευθυντού τού
  τελωνείου καί ενός μέλους τού
  έν τή ϊδρα τοΰ τελωνείου Έμπο
  ρικοΰ Έπιμελητηρίου ή τοϋ άντι
  στοίχου Έμπορικοϋ ϊυλλόγου.
  !■■■■■
  ΚΑΦΕ ΒΑΑΚΑΝΙΑ
  Τό νέον κέντρον ποθ ήρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως ΓεωργΙου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  ΕΤνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν
  πρόθυμον καΐ τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρει εϊ-
  δη καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο οΰζο, μπύρες φΐξ.
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον Πεδιαδίτην.
  Όσοι τό επεσκέφθησαν έφυγαν καταμαγευμένοι.
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεια έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  14 Ίουνίου 1938
  120 Ώρα
  ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΤΣίΧΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΗΑΝΤΙΟΗ ΤΗΣ ΗΡΑΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ ΙΙράγας βεβαιούν ότι κατά την
  διενέργειαν τοΰ τελευταίαυ γύρου των
  δημοτικών έκλογών τής παρελθούσης
  Κυριακάς, συνέβησαν είς διαφόρους πό¬
  λεις τής Τσεχοσλοβακίας, αίματηρά έ-
  πεισύδια μεταξύ Τσέχων καί Σουδιχών.
  Ό γερμανικός τύπος λαμβάνων α¬
  φορμήν άπό τα νέα ταυτα έπειαόδια,
  συνεχίζει σφοδράν πολεμικήν εναντίον
  τής κυβερνήσεως τής Μράγας.
  ΕΝ88Υ1ΑΕΪΣ ΕκΤηΑΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΆΤΟΙΚΟΝ ΠΙΤΡΩΝ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ι «ΡΒΒΥΠΟΥΡίΟΥ
  ΛΘ31ΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριταΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα-
  τρών ότι ό πρωθυπουργός κ. Ί. ΛΙε-
  ταξάς έθεμελίωαεν έν μέσω ένΗουσιωδών
  έκδηλώσεων των κατοίκων τα νέα σχολι-
  κά κτίρια.
  Ίίπίσης, μεταβάς είς θέσιν Γλαΰκον
  όπου ένεκαινίασο τα νέα ύδραυλικά καί
  άντιπλημμυρικά έργα, εγένετο ένθουσι-
  ωδέστα^α δεκτός υπό των κατοίκων τής
  •περιφερείας.
  ΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΙΑ
  ΟΡΟΣ ΤίΥΣ Α:ΐΟΜΑΤΙΚίΥΣ
  II
  Α ΤΡ Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα-
  πονριτού μας).— Πρίν ή" μεταβή είς
  Γλαΰκον χθές, μετά τού Δημάρχου
  Πατρέων καί τοΰ Νομάρχου, ό κ. Με¬
  ταξάς ωμίλησε πρός τούς αξιωματικους
  τής φρουράς Ιΐατρών συγκεντρωθέντας
  επί τούτω.
  Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ
  Οί Άγγλοι καί τό ζήτημα
  των βομβαρδισμών ξένων πλοίων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (τηλε
  ' γραφικώς)— Αγγέλλεται έκ
  | Λονδίνου δπ ό πρωθυπουργός
  ι κ. Τσάμπερλαιν απερριψε τάς
  εϊσηγήσεις των ύπηρεσιών τού
  Φόρειν "Οφφις διά την μετα¬
  στροφήν τής άγγλικής πολιτι
  κης μετά τόν βομβαοδισμόν
  των αγγλικών πλοίων είς τα
  Ίσπανικα ϋδατα.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ετόνισεν
  δτι ή Αγγλία μεταβάλλουσα
  στάσιν δέν πρόκειται νά εξυ¬
  πηρετήση τελεσφόρως την κα¬
  τάστασιν. Τουναντίον έμμέ-
  νουσα είς την πολιτικήν τής
  μή επεμβάσεως έξυπηρετεΐ
  ταύτην αποτελεσματικωτέραν.
  Άποτέλεσμα τής τσκτικής
  ταύτης τοθ Άνγλου Πρωθυ-
  πουργοΰ, θεωρεΐτσι ή απόφα¬
  σις τής Άγγλικής Κυβερνήσε-
  ως νά υποβάλη τό ζήτηυα των
  βομβαρδισμών είς την Έπιτρο
  πήν μή επεμβάσεως ήτις συνέρ
  χεται περί τό τέλος τής τρε¬
  χούσης εβδομάδος.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΤΣΕΧΙΚΠΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  ΤΗΣ Μ8ΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτθύ μας). — Την Η.3Ο; μ- μ.
  τής χΟές ό κ. Μεταξάς μετέβη είς τό έν
  Πάτραις κέντρον τής οργανώσεως της
  Έθνικής Νεολαίας γενόμενος δεκτός
  υπό τού άρχηγού αυτής. Μετά την
  προσφώνησιν τοΰ άρχηγού ωμίλησε πρός
  τούς φαλαγγίτας τονίσαβ, ότι άφ' ενός
  χαίρει διά τάς προόδους των, άφ* ετέ¬
  ρου δέ ζητεί είλικρινή αφοσίωσιν είς
  τάς αρχάς τού ν£ου κράτους αί οποίαι
  άνοίγουν τόν δρόμον μιάς πραγματικής
  προόδου είς ολόκληρον την εθνικήν νε¬
  ολαίαν.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ«. Ι. ΜΕΤΑΞ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΑΟΓΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Σημερινόν τηλβγρά-
  φημα έκ Μεσολογγίου άναφέρει ότι ό
  κ. Πρωθυπουργός άναχωρήοας έκ Πα·
  τρών την 8.3Ο'π.μ. έφθασεν ήδη έ*εϊ
  τυχών άποθεωτικής
  Η ΑΗΞΙΣ ΤΩΝ
  ΚΑΙ Η ΚΥΗΙΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΑθΗΝ/νΐ 13 Ίουνίου (τού άντα-
  κοκριτοΏ μας).—Έκ Ηράγας αγγέλλε¬
  ται ότι ή Τσεχοσλοβακική κυβέρνησις
  μετά την λήξιν των έκλογών άπαμένε:
  ελευθέρα διά την συνέχισιν των διαπραγ
  ματ&ύσεων μέ τούς Σουδίτας επί τή βά-
  σει των προαποφατσιαθέντων κατά την
  προχθεσινήν συνάντησιν των κ.κ. Κνούτ
  καί Χότζα.
  Έκ των πρώτων γνωσθέν-
  των άποτελεσμάτων, αί έκ>ο-
  γαί τής 13 Ίουνίου έν Τσεχο
  σλοβσκία έπικυρώνουν τα ά-
  ποτελέσματα των έκλογών τής
  9 καί 22 παρελθόντος μηνός.
  Τό λαϊκόν κόμμα παρέμεινε τό
  ισχυρότερον κόμμα τής Σλοβα
  κίας. Είς την νστιανατολικήν
  Τσεχοσλοβακίαν τα 90 ο)οτών
  γερμανικήν κοινοτήτων έψή
  φισαν τόν Χενλάιν
  Μεγάλην θλίψιν έπροξένησε
  είς τούς Τσέχους ή άγγελία
  τοΰ αίφνιδίου θανάτου τοθ |
  βουλευτού Χότ, ανεψιού τοΰ|
  Προέδρου Μπένες καθ" ήν ώ '
  ραν παρηκολούθει ούτος την ι
  διεξαγωγήν των ίκλογών. Είς1
  όλας τάς οικίας τ£>ν Τσέχων ά
  νηρτήθησαν μελαναί σημαϊαι.
  ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΝ
  ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ;
  Είς Μπραπσλάβαν 5 000.
  Γερμανών καί Οϋγγρων προ-1
  έβησαν χ9ές είς ένθουσιώδεις
  διαδηλώσεις. Οί δισδηλωταί
  συνεπλάκησαν μετά τής Άστυ
  νομίας τραυματισθέντων 20
  διαδηλωτών. Ουδέν άλλο έπει
  σόδιον ανεκοινώθη.
  ΑΙ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ
  ΤΒΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  Είς Γερμανίαν ή κοινή γνώ-
  μη έμεινεν ίκανοποιημένη διά
  τα πρώτα γνωσθέντα έκλο-
  γικά άποτελέσματα. Οί πολι-
  τικοί κΰκλοΊ τού Βερολίνου ε¬
  ξέφρασαν Ιδιαιτέραν ικανο¬
  ποίησιν διότι λέγουν, άντέστη
  τό γερμανικόν στοιχείον τής
  Νοτιανατολικής Τσεχοσλοβα¬
  κίας είς την Τσεχομαρξιστικήν
  επιρροήν.
  Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ-
  ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς). — Αί τουρκικαί
  εφημερίς έκφράζονται μέ
  ίκανοποίηοιν διά τα μέτρα
  άτινα ελήφθησαν υπό τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως διά την
  φιλικήν διευθέτησιν τοΰ Σα
  τζακίου τής Άλεξανδοέττας.
  —Αγγέλλεται δπ άνεχώρη
  σε δι' Άλεξσνδρέτταν Τουρκι
  κή αποστόλη έξ ανωτέρων
  Τούρκων στρατιωτικών ίνα
  συναντηθή μετά τής είδικής
  γαλλικής άποστολής καί συζη
  τήσουν επί τόπου την εύρε
  σιν οριστικήν λύσεως τοΰ ζή
  τήματος τού Σανΐζακίου.
  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (τη¬
  λεγραφικώς).—Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέ
  ρουν δτι δέν προβλέπεται σύγ
  κλητις τοΰ Άγγλικοϋ υπουρ
  γικοΰ συμβουλίου πρό τής Πά
  ρασκευής ήτις είνε ή καθιερω
  μένη ήμέρα συγκλήσεως τοΰ
  συμβουλίου.
  —Τό Νταίηλυ Εξπρές» συμ
  περαίνει είς σημερινόν τού άρ¬
  θρον δτι είς περίπτωσιν επα¬
  ναλήψεως των βομβαρδισμών
  Αγγλικών πλοίω«, ή Μεγάλη
  Βρεττσνια δέν θά παραμείνη
  άπαθής.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  "Τί ΟΙΑΣ ΕΙΣ
  ΒΟΜΒΑγΗΥΣ
  ΑΕΝ ΟΑ ΕΜΜ ΑΗΤΙ9ΟΙΗΑ
  ΛΘΙΙΝ ΑΙ 1 3 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν εκ Αον.
  Οίνου ότι σήμερον συνέρχεται εκεί τό
  » Αγγλικόν Υπουργικόν Συμβούλιον
  διά νά εξετάση την κατάστασιν ώς αυτή
  διεμορφώβη μ&ϊά τού: τελ&υτα'ους βομ
  βαρδισμούς αγγλικών πλοίων.
  Ι Τονίζεται πάντως ότι ό «ρωθυπουρ-
  |γός κ. Τσάμπερλαιν δέν είνε διατδΗβι-
  'μ-ένος νά παρασυρθή είς άντίποινα διά
  τούς βομβαρδισμούς τούτους-
  ΑΠΙΖΕΤΑΙ ΜΑ ΕΠΕΛΘΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦδΝί
  Παραλαμβάνονται αί νέαι
  έγκαταστάσεις τοΰ Άσυρμάτου.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά-
  ναφέρουν ότι μετά την διαπί-
  στωσιν τής άκαταλληλότητος
  των έγκαταστάσεων διά την
  ασύρματον τηλεψωνικήν επι¬
  κοινωνίαν τής Κρήτης μετά
  τής λοιπης Ελλάδος καί την
  απόρριψιν αυτών υπό τής αρ¬
  μοδίας έπιτροπής τοθ Υπουρ
  γείου Συγκοινωνίας, ήρχισαν
  πειράματα είς εύρεΐαν κλίμα-
  κα δι<^ την χρησιμοποίησιν ύ- περβραγ,έων κυμάτων. Τό άκατάλληλον των μή πα- ραληφθεισών έγκαταστάσεων τής Έτσιρίας Μαρκόνι ουνί- στατο δτι αυται ελειτούργουν διά μακρών κυμάτων, τα όποΐ- α δμως εξηκριβώθη δτι δέν άνταπεκρίνοντο πρός τόν σκο- ! πόν διά τόν οποίον ποοωρί- ζοντο "Ηδη τα άρξάμενα πει¬ ράματα τής ραδιογραφικής υ¬ πηρεσίας τοΰ ύπουργείου Συγ¬ κοινωνίας έστέφθησαν υπό πλή ρους επιτυχίας, κατόπιν τού¬ του δέ θά επιδιωχθή ή έγκα τάστασις ύπερβραχέων κυμά των διά την τηλεφωνικήν επι κοινωνίαν τής Κρήτης, ή όποία έλπίζεται δτι θα ? εαουργήσΓ| συντόμως. ΤΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ ΠΝΑ1Κ0Ν Έν έκτάκτφ συνεδριάσει τοΰ Μορφωτικοϋ Συλλόγου Γυναικών Ηρακλείου απεφασίσθη ή άνάρ· τησις είς τα γραφεια αύτοθ των είκόνων των έπιτίμων με- μελών τοΰ Συλλόγου Σεβασμιω- τάτου Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμοθέου, τοΰ Νομάρχου κ. Μαρ- κέλλου, τοΰ Δημάρχου κ. Γεωρ- γιάδη καί τοΰ υπουργοΰ Διοικη- τοΰ Πρωτευούσης κ. Κοτζιά επί τω λόγφ τής είδικής ένισχύσεως καί τής δλικής βοηθείας την δποί- παρέχουν είς τό «"Ασυλον τής Γερόντισσας». ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΝΕΚΡΑ! ΕΝΤΟΊΦΡΕΑΤΟΣ ΙΙροχθές είς τό χωρίονΆβοοΰ ή Μαρία Δαυίδ Γουβιανάκη προέ¬ δρου κοινότητος, ανευρέθη πνιγμέ- νη έντός φρέατος. 'Υποτίθεται 2τι πράκειται περί αύτοκτονίας. Ά- νακρίσεων έπελήφθη ή αρμοδία άστυνομική άρχή. Α! ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΑΛΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξαιρετικήν επιτυχίαν έση μείωσαν προχθές είς δλα τα δημοτικά σχολεΐα αί διεξα χθεΐσαι σχολικαί έορταΐ επί τή λήξει τοϋ σχολικοΰ έ'τους. Είς τάς εορτάς παρέστησαν οί γονεΐς καί οί κηδεμόνες των μαθητών. Ωμίλησαν οί διδάσκαλοι καί είτα άπηγγέλ θησαν πατριωτικά άσματα. Έπΐσης εξετελέσθησαν μέ πολλήν επιτυχίαν μικραί κω μωδίαι υπό μαθητριών καί μα θητών. ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΊΓαΘΗΝΟΝ Την 8 νυκτερινήν τής χθές άνεμένοντο έκ Χανίων μέσω Ρεθύμνης καί Άρκαδίου εί'κοσι έκδρομεΐς τοϋ ΤουριστικοΟ Συνδέσμου Αθηνών. Οί ξένοι επισκέπται θά παραμείνουν ένταθθα επί διήμερον,· κατά τό διάστημα δέ τουτο θά επι σκεφθοϋν τάς αρχαιότητάς τής ΚνωσοΟ, τής Φαιστού καί τό Μουσείον. Ό Ραδιοφωνικδς Σταθμός Α¬ θηνών θά εκτελέση αΎΐ^ζρο^ τό κα τωτέρω πρόγραμμα: "Ωρα 7 μ μ. μετεωρολογικάν δελτίον— χρημα¬ τιστήριον, 7.10' συναυλία ορχή- στρας (δίσκοι), 8 ρεσιτάλ τραγου διοθ υπό τής δίδος "Ιρμας Κιλά ση, 8 30' όμιλία Έθνικής Νεο- λαίτς, 8.40' έλαφρά μουσική υπό τοΰ (τρίου) Εύρυδίκης Χατζηπαύ¬ λου, 9.10' Άθηναικές ίστοριοΰ- λες άπό τόν «ναδρομάρην τοΰ Ά καδημαικοΰ Δ. Γρηγορίου Καμ- πούρογλου, 9.20' συναυλία σαξο- φώνου υπό τοθ κ. Σαχιν£5η, !).45' είδήσεις, 10 συναυλία τής συμφω νίκης όρχήστρας τής ΥΡΕ υπό την δ)σιν τοΰ κ. Εύαγγελάτου. Πρόγραμμα Βίμπζρ. Είσαγωγή διά την δπεραν "Αμπερουν, Μένδελ- σων σκωτική συμφωνία, 10.45' είδήσεις, ώρα 11 συνέχεια τής συ ναυλίας Δεζερίτη, χορευτική σουΐ· τα επί κυπριακών θεμάτων Γκλα ζούνωφ Στένκα Ράζιν συμφωνι- κόν ποίημα, 11.30' μουσική χο- ροθ (δίσκοι). ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΜΕΡΑΡΧΟΥ ΚΑ! ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων έπα νήλθον προχθές έξ Αθηνών ό Δήμαρχος κ. Σκουλάς, ό Μέ ραρχος στρατηγός κ. Λελάκης καί ό Θεοφιλέστατος Έπίσκο πος Κυδωνίας καί Άποκορώ νού κ. Ξηρουχάκης. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Την παρελθοθσαν Κυριακήν διεξήχθη είς τό γήπεδον Χάνδαξ ό 5ος ποδοσφαιρικός αγών τοθ έ- φετεινοθ πρωταθλήματος μεταξύ των όμάδων «Όλυμπιακ&ϋ» καί «ΈρμοΟ». Νικήτρια κατά τόν ά- γώνα τούτον ανεδείχθη ή ^ ομάς με τέρματα 4 έναντι 1. ΤΑ ΚΡΟΜΜΥΑ Δι' άγορανομιχής διατάξεως κατηργήθη προγενεστέρα καθορί- ζουσα την τιμήν πωλήσεως των χρομμύων. ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΑΡΟΜ- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ Σχετικώς μέ τάς κληρώσεις αί . τίνες θά διενεργηθοΰν κατ' αύ αύτάς μεταξύ των κατόχων Τα χυδρομικών κουμπαράοων διά την διανομήν ΙΟΟδράχμων βραβείων πληροφορούμεθα δτι ή άπονομή | των ανωτέρω βραβείων θά γίνη διά κλήρου, ή δέ κλήρωσις θά δι ενεργηθή κατά περιφερείας είς τάς ϊδρας των Νομων καί είς τα Τριατατικά καταστήματα ενώπιον Έπιτροπής αποτελούμενης έκ τοΰ Διευθυντού τής Νομαρχίας, τοθ ΙΙεριφερειακοΰ Διευθυντού των Τ. Τ. Τ., ενός καθηγητού τού Γυμνα σίου καί ενός Διευθυντοΰ Δημοτι κου Σχολείου. Ή Διεύθυαις τοθ ΤαχυδρομικοΟ Ταμιευτηρίου άτΐέστειλεν είς τα οί κεΐα Τριατατ κά γραφεια έσφραγι σμένα κυΐίαπεριέχοντα λαχνοϋς μέ άπαντας τούς άριθμούς των διατε θέντων κουμπαράδων τής περιφε ρείας των. Τα κυτία ταυτα θ' άνοιχθούν ενώπιον τής Έπιτρο· πής την 2ό'ην τρέχοντος, ημέραν τής κληρώσεως. Σημειωτέον δτι είς περίπτωσιν καθ' ήν έξαχθή έκ τής κληρωτίδος άριθμός δστι'ς εϊχε κληρωθή είς προηγουμένην κλήρωσιν, δέν θά βραβευΗη άλλ' άντί αύτοΰ θά βραβευθη έ άμέσως έπόμενος άριθμός. ΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ Είς απάντησιν γενομένων εντεύθεν ένεργειών 8πως τα όρθοπεδικά εί'δη των άναπή- ρων Ηρακλείου άνατεθώσι καί κατασκευάζωνται ενταύ¬ θα υπό τοϋ όρθοπεδικοΰ κ. Κ. Θεοδωρίδη, εγνώσθη υπό τοθ Ταμείου Θυμάτων Πολέ¬ μου δτι τουτο καθίσταται α¬ δύνατον καθόσον ή έργασία τεθεΐσα είς δημοπρασίαν άνε τεθή ΐίς τόν εργολάβον κ. Μά¬ χαιραν. ΒΚΚΛΗΣΙΑΣΤ1ΚΑ~"~ Γενομένων αρχαιρεσιών με¬ ταξύ των Ένοριακών έπιτρό- πων τοθ Δήμου Ηρακλείου πρός άνάδειξιν άντιπροσώπων αυτών είς τό Μητροπολιτικόν συμβουλιον εξελέγησαν οί κά¬ τωθι. Τακτικάς: Ιωάννης Μ. Βασιλάκης. Άναπληρωματι- Νταγκωνάκης. ΔΙΑΤ0ΖΗΤΗΜΑ1ΕΒΕΑ0ΝΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Κατά τας έ* Λονδί¬ νου πληροφορίας έλπίζεται έντός των η¬ μερών νά επέλθη συμφωνίαι επί τού άγ· γλικού σχβδίου διά την αποχώρησιν -Αν έθελοντών. Ώς γνωστόν επί τοΰ σχεδί- ου τ9ύτου συνεζήτησε τελευταίως ή επι- τροπή μή επεμβάσεως, των άντιπροσώ- πων των κρατών έπιφυλαχθέντων νά ζη- τήσουν όδηγίας παρά των κυβερνήσεών των, διά τόν τρόπον τής έφαρμογής τού. ΤΪΝΙΚΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΛΙΝΒ1ΉΠΙί_ΙΙΠϊΓΙΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα· ποκ^ιτού μϋς>1 — Τηλεγραφήματα έκ
  Σαραγώσης άναφέρουν ότι τα έθνιχα
  στρατευματα συνβχίζουν την προέλααιν
  αυτών παρά την λυσσώδη άντίσβασιν των
  κυββρνητικών. Οί έθνικοί κατά τάς ιδί¬
  ας πληροφορίας έφθασαν ήδη είς τ«
  προάσιεια τής πόλεως Καστεγιόν ντέ
  λά Πλάνα.
  ΟΙΙΑΠβΝΤΙΙΚΚΐϊΙΓΝ
  ΤΗΝ ΙΗΙΤΡΠΙΙΤ
  | ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίουνίου (τοδ άντα-
  |ποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Τό-
  ΐκιο ότι ό Ίαπωνικός στρατόυς περιεκύ-
  κλωσε την πόλιν Τσεγκτσόου ώστε νά θε
  ωοήτ/,ι έπικειμένη ή καϊΐληψςς αυτής.
  Η ΠΟΛΙΣ 'ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  8Α ΚΑΤΑΛΗΦΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΟΝ ΜΗΝΟΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Τόκιο
  πληροφορίας οί Ίάπωνες έλπίζουν νά
  καταλάβουν την περιοχήν τής Κινεζι-
  κής πρωτευούσης Χανκόου έντός δια-
  στήματος τριών μηνών.
  ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΙΤΑΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Λί σεισμικαί δονήσεις τού
  Σαββάτου έπανελήφθησαν καί χθές είς
  την Βόρειον Γαλλίαν καί Βέλγιον (ώ¬
  ρα :*.2ί>' μ.μ.). Οί σεισμοΐ ήσαν μι¬
  κροτέρας διαρκείας καί έντάσεοις. Πάν¬
  τως είς την ^ Λίλλην δπου αί δονή¬
  σεις υπήρξαν ίσχυρότεραι, ή έπανάλη-
  ψις των σεισμών προεκάλεσβ πανικόν.
  Τα άατεροσκοπεΐν Παρισίων καί Βρυ-
  ξελλών άποδίδουν τούς σεισμούς είς ύ-
  πογείους μετακινήσεις είς τάς περιφε¬
  ρείας των όρυχείων.
  ΕΙΑΙΡΕΤΑΙ Η
  ΤΟΝ ΣΥΖΗΤΚΣΕΟΙΓΓΟΥ ΑΟΝΔΙΝΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς). —Αί σημεριναί έκ Λονδί¬
  νου συζητήσεις μεταξύ των κ. κ. Τβάμ*
  περλαιν, λόρδου Χάλιφαξ καί ά>λων
  μελών τής Άγγλικής κυβερνήσεως δι*
  τους βομδαρδισμούς Αγγλικών »λοί-
  ων θεωρούντες οπουδαιοτάτης σημνβίας.