95897

Αριθμός τεύχους

4888

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίηιιι "
  εϊήμηνοο ·>
  Ά
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ρής
  έτησια δολ 1Ί
  εϊημηνοο > ίί
  Τι«η
  χατά φύλλον
  4. 2
  ΤΕΤίΡΤΗ
  15
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΒίτβΥΙΙΟΣ ΣΥΪΙΤίΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΜΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΓΗΣ ■ ΕΤΟ2. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *888
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΑΑΚΟΥ
  ΤΗΣ ΕΑΑΙΑΣ
  Αί προετοιμασίαι διά τούς
  ψεκασμούς των ελαιών πρός
  εξουδετέρωσιν των κινδύνων
  εμφανίσεως τού δάκου ήρχι-|
  σαν άπβ τούδε. "Ηδη άπό ή '
  μερών εξήλθον είς την ύπαι¬
  θρον είδικοί γεωπόνοι διά νά
  διαπιστώσουν ποΰ έκαρποφό-
  ρησαν αί ελαίαι διά νά κα·
  θορισθοΰν οί τομεΐς δπου έπι-
  βάλλεται, καί είναι συμφέ¬
  ρον νά ένεργηθοΰν ψεκα-
  σμοί. Καί έκ τής περιοδείας
  των διεπίστωσαν ότι είς τάς
  τρείς επαρχίας Πεδιάδος,Μο
  νοφατσίου καί Βιάννου ή πά
  ραγωγή θά είναι σχεδόν οση
  καί ή περυσινή. Ή καρποφο
  ρία των έλαιων είς τα διαμε
  οίσματα αύτά είνε πλουσία
  καί πάλιν. Αντιθέτως, είς τό
  Μαλεβΰζι, τό Καινούριον καί
  την Πυργιώτισσαν, ή παραγω
  γή προβλέπεται τόσον πενι-
  χρα ώστε νά δημιουργηται
  ή άμφιβολία άν συμφέρη νά
  γίνουν ψεκασμοί. 'Αποδίδε-
  ται δέ ή διαφορά αυτή, ή τό
  σον μεγάλη, είς αΐτια τα ό-
  ποία γνωρίζουν καί οί γεωρ-
  γοί μας. Όχι βεβαία είς κλι-
  ματολογικάς ή έδαφολογι-
  κάς διαφοράς. Άλλ' είς την
  διαφοράν των ποικιλιών των
  έλαιοδένδρων. Είς τάς τρείς
  ανατολικώς επαρχίας οπου ύ
  πάρχει καί εφέτος καρποφο·
  ρία, τα ελαιόδενδρα είνε ποι
  κιλίας «ψιλοληάς». Αντιθέ¬
  τως είς τας τρείς δυτικάς πε¬
  ριφερείας οπου παρατηρεΐται
  καί πάλιν τελεία σχεδόν ά-
  καρπία, τα ελαιόδενδρα εί¬
  ναι ποικιλίας χονδροληάς.
  Καί ή ποικιλία αυτή άστοχεί
  δυστυχώς είς τόν τόπον μας.
  Περί αυτού δέν χωρεΐ πλέον
  ούδεμία απολύτως άμφιβολία
  ή αμφισβητήση.
  Οί γεωπόνοι μάλιστα είναι
  τόσον πεπεισμένοι, ώστε
  σκέπτονται νά προκαλέσουν
  την έκδοσιν διαταγής διά
  ■ιής οποίας ν' απαγορευθή
  είς τό εξής ή καλλιέργεια
  νέων έλαιων τού εΐδους αύ-
  τοΰ καί νά καταστή υπο¬
  χρεωτικός ό έμβολιασμός,
  συν τώ χρόνω ολων των έ¬
  λαιων* διά ποικιλιών τής
  ψιλοληάς.
  Άλλά αί παρατηρήσας αυ¬
  ταί άφοροΰν βεβαία τό μέλ-
  λον. Επί τού παρόντος έκεί-
  νο πού πρέπει ν' άπασχολή-
  ση την προσοχήν μας, είνε ή
  οργάνωσις τού αγώνος κα-
  τά τού δάκου. Καί ό αγών
  αύτός θά πρέπει ν' αρχίση
  εγκαίρως^ καί νά έπεκτ«8ή
  παντοΰ ©που υπάρχη έστω
  καί μικρά πχραγωγ'ή ελαι¬
  ών. Διότι θά πρέπει νά πε-
  ρισώσωμεν όΐτωσδήποτε του¬
  λάχιστον την ελαιοπαραγω¬
  γήν, άφοϋ ή άμπελουργία
  υπέστη μεγάλην ζημίαν
  έκ τοΰ περονοσΐτόρου. Καί,
  εάν καταστραφή καί ή
  έλαιοπαραγωγή,τότε τό πράγ
  μα δέν θά είνε διόλου
  ευχάριστον. Επί τή εύκαι-
  ρία ομως, θά είχομεν νά
  παρατηρήσωμεν καί τοΰ
  το άκόμη: Αί γεωργικαί καί
  φυτοπαθολογικαί υπηρεσίαι
  θά είναι καλόν ν' άναλά-
  βουν σταυροφορίαν υπέρ τής
  έλαίας. Καί κυρίως υπέρ
  τής έλαίας πού εύδοκιμεΐ,
  πού καρποφορεΐ καί είναι ά-
  ποδοτική. ©ά πρέπει δηλα-
  δή όχι μόνον ν'άΐταγορεύεται
  αυστηρώς ή έχρίζωσις έλαι¬
  ων χάριν τής αμπέλου η οί-
  ασδηποτε αλλης καλλιεργεί-
  ας, άλλά καί νά προπαγαν-
  δισθή ή έντατική καλλιέρ¬
  γεια νέων έλαιοδένδρων.
  Παρουσιάζεται δέ εύκκιρία
  νά γίνη ή προπαγάνδα αύ¬
  τη μετ* ολίγον πού θ' άρχί-
  σουν οί ψεκασμοί καί θά έ-
  ξέλθουν οί γεωπόνοι είς τό
  ύπαιθρον, όπό ε ειμπορούν
  νά οργανώσουν διαλέξεις είς
  όλα τα χωρία καί νά έξάρουν
  τάτ «^εληματα' καί τα κέρ·
  δή πού θά έχουν εάν φυ-
  τεύουν καί εάν καλλιεργοΰν
  ελαιόδενδρα οί χωρικοί.
  Επί πλέον 8ά επρεπε νά
  θεσπιαθοΰν βραβεΐα χρηματι·
  κά καί ήθικά είς δσους θά
  φυτεύουν καί Βά καλλιεργοΰν
  κατά τρόπον έπιστημονικόν,
  ωρισμένον τουλάχιστον αρι¬
  θμόν νέων έλαιοδένδρων. Οί
  πόροι έκ τής ειδικώς φορολο
  γίας πρός προστασίαν τής ε¬
  λαιοπαραγωγήν άφήνουν άρ
  κετά περισσεύματα, πού ει¬
  μπορεί νά διατεθοΰν πρός
  τούτο. Καί τό υπουργείον
  τής Γεωργίας ένισχΰει κάθε
  προσπάθειαν επεκτάσεως της
  καλλιεργείας των ελαιών.
  Ν' αρχίση λοιπόν καί μάλι¬
  στα τό συντομώτερον, ή σταυ
  ροφορία υπέρ τής έλαίας καί
  τής ελαιοπαραγωγήν.
  Πεταχτά
  σημειώμοτα
  Η ΜΑΓΙΣΣΑ
  ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣΙ
  "Α! Επί τέλους, ήλθε κι' ή
  σειρά σου γρηά ξεμωραμένη
  μάγισσα τής νύχτας. Καί θά
  σοΰ τα ψάλλω άπ' την καλή.
  Γιατί αυτή ή συμπερι^ορά
  σου, ή προκλητικότης σου κα¬
  τήντησε, τελευταία, σκάνδα-
  λο πρωτάκουστο. 'Εδώ μπο-
  ρεΐ μιά νέα μέ οφιχτοδεμένο
  σώμα σάν Άφροδίτη νά εμ¬
  φανισθή μ' £να μαγιό στοΰς
  δρόμους κοί νά χαλάση ό κό-
  σμος άπό τίς διαμαρτυρΐες
  καί την άγανάκτησι. Κι' έσύ
  Ικαμες πάλι όλόγυμνη την
  έμφάνισί σου στά πλατή των
  ούρανών. Σπάταλη έταΐρα δ-
  πως σ' έγνώρισεν 6 κόσμος,
  άπό την άρχαιότητα, έξέχασες
  τούς χιτώνές σου, έπέταξες
  μακρυά σου κσί τάσπρα σύν-
  νεφα πού έκάλυπταν άλλοτε
  τό σώμά σου, έσκόρπισες τ'
  άσήμια σου στή φτωχή μας
  γή, κι' ώργάνωσες τό πιό τρελ
  λό νυχτερινό δργιο. Έστηοες
  μάγισσες στά τρίστρατα, έξύ-
  πνησες τίς νύμφες κσί τίς
  στρΐγγλες στούς δρυμούς, ά-
  νάστησες τοΰς Σατύρους καί
  τούς Σειληνούς, Ιχυσες μθρα
  βαρεία, μεθυστικά στήν άτμο-
  σφοΐρο, ένέκρωσες τή σκέψι
  καί τό λογικό κι' εκαμες νά
  κυρισρχήση ό αίσθησιασμός
  κι' ή ήδονιστική διάθεσις.
  Καί στή γαληνεμμένη καί ή
  ρεμη τούτη χώρα μετέφερες
  τίς βαλπουργίες νύχτες. "Ι¬
  δία -άνια «.αί σ.-αράλλα^-Πί.,
  μόνη έσύ πού §<«&έ?ε^ τό έΧνξήρνο τ,τν,ς εόττγίος, ϊτννμέ- νεις νά συνεχίζης την Γδια Ικλυτη ζωή. Εΐχαν κάποτε την άνοησία οί έρωτευμένοι νά σέ λατρεύουν ώς προστά- τιδά των. Κι' αΰτό γιατί τα έρωτικά σου σκάνδαλα ήσαν άνυπέρβλητα. Κσί άπό τότε δέν έννοεΐς νά συνέλθρς, νά μετανοήσης καί νά καλυφθής επί τέλους μέ τα έ'νδυμα τής σεμνότητος. "Αλλαξες δνομσ κάποτε. Μας παρουσιάσθη- κες ώς Πασΐφάη. Άλλά έ'μει- νες στήν ούσΐα ή ϊδια πάν- τα. Κάθε άλλη στή θέσι σου, θά εδοκίμαζε κάποτε τόν κό ρο. Θά έσκεπτόταν τα παι¬ δία της. Τα χρόνια της. Θά έλυπόταν στό τέλος τόν κό- σμο των θυμάτων της. Άλλά έσύ μένεις άμετανόητη. Αί- ώνες όλόχληροι έχουν περά- σει άπό τότε πού οί άνθρω- ποι τής χώρας αυτής πού δέν άφήνεις οέ ήσυχία, σέ εΐδαν νά κατεβσίνης άπό τό ούρά- νιο άνάκλιντρό σου καί νά κατσφεύγης στά άντρα των 'Αρκαδικών βουνών κσί νά δέχεσαι τίς θωπρΐες καί τίς έρωτικές τίς περιπτύξεις τοθ τρσγόποδος Πανός κσί τρθ 'Ενδυμίωνος. Πενήντα κόρες υπήρξαν οί καρποΐ των ερω¬ τούν σου αυτών. Καί δμως, δέν έκορέσθης. Τώρα, γοηά, ξεμωραμένη, δπως κι' δτσν ήσουν νέα, δέν έννοεΐς νά ή ί συχάσΓΐς. Κι' άφοθ δέν βρί-' σκεις πλέον έραστάς—ή ϊδια | τούς έθανάτωσες γιά νά μεί- νης μέ τόν ξανθό διαφθορέα τοθ ούρσνοΟ, πού σ' άπο- φεύγει δμως τώρα κι' αύτός— στέλνεις τίς μάγισσες στά τρίστρατα νά ποτίσουν μέ βοτάνια τοθ 'έρωτα τούς κοι- νούς θνητούς. Καί τούς ξελΛγιασες πάλι την εποχήν αυτή. Καί δέν ά¬ φήνεις όνθρωπο νά κλειστή στό σπίτι τού, παρ' δλη την ύγρασία, άλλά τούς κρατάς μέ τα μάγια σου άγρυπνους νά κυνηγοϋν χίμαιρες καί δ- νειρα, τα δνειρα πού δημιουρ- γοΰν οί φωτεινές άπό τή λάμψι των άσημιων πού σκορπας σπάταλα, νύχτες τοθ Ίοΰνη. Άλλ' επί τέλους, τό ξαναλέω, αύτό είνε άνυπόφο· ρο πιά. Καί δέν βαστώ. Θά σέ κατονομάσω άκατονόμα στη τροτέζα τοθ ούρανοϋ. Καί θά σέ παραδώσω βοράν στά στόματα των ήθικολόγων. Ναΐ, Σελήνη!... Μ.— Ό εσωτερικάς τουοισμός ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "Ενας ιδιοκτήτας μικροθ καφε- νείου των Αθηνών αποθανών αΕ φνιδίως ε&ρέθη μ| έκατομμύρια. Καί εδημιουργήθη διά μίαν άκό μη φοράν τό έρώτημα: Άπό μιά τόσο άσήμαντη έπιχείρησι τόσα λεπτά; Ό· ΆρπΛγκον τοθ Μολιέροι»*"!ϊ σον άφορόί την άποταμίευίΐ καί τής τελευταίας δεκάρας κράτει ό λόκληρο οίκονομικδ σύστημα. Βέ βαια τό σύστημα δέν ίχει καμμιά σχέσι μέ τή γόνιμη άποταμίευσι. Είνε παθολογική φιλαργυρία.Πάν τως άπομένει σύστημα: Ύπάρχει όλόκληρη τάξις κατευθύνσεων καί προθέσεων. Πανουργία άληθινή Ι- δώ, κουτοπονηρία έκεί. Έτσι σώ ζεται ή δεκάρα. Ό έρως τοθ φι λαργύρου πρός τό χρήμα μένεΐ άλώβητος καί άπό τό τελευταϊο θανάσιμο σφάλμα. Αί τύψεις τού μετριάζονται. Δέν [ΐπορεΐ νά πώ δμως 8τι δέν έξυπηρετεΐται καί ή καθημερινή μορφή τής οίκονο- μολογίας. θέλουν νά ποΰν δτι καί ό μι- κροεπιχειρηματίας των Αθηνών είχε τδ σύστημά τού. Ή δεκάρα τού Ιμενε στήν μπάντα χάρις είς τό...λιτοδίαιτον τή; πελατείας. Στά καφενεδάκι τού οί άνθρωποι δέν είχαν αξιώσεις. Έπήγαιναν έ- κεϊ γι' Ινα κχφέ καί αυτόν νο· θευμένο. Δέν τούς ένδιέφερε οΰτε τα παληό τραπέζι, ουτε ή σάπια καρέκλα. Γιατί; Ήσαν οί εύλογη- μένοι, παράγοντες τοθ καλοθ πα- ληοθ καιροθ. Καί άλλοτε εδόθη φηρ ή είνε τό άίπχντύν των. Χάρις ?ςτως είς αύτούς καί μόνον μπορεΐ νά λειτουργ·5 στήν Έλλάδα τα κα· φενεδάκι. Οί πενταροοεκάρες τοθ καταστηματάρχου—τα σημερινά μεταθανάτια έκατομμύρια—άπεΐέ λουν τό οικονομικόν πλεονέκτημα τής καταπλ^κτικής αυτής καθυ ατερήσεως. 'Υπάρχει βλέπετε πα¬ ραλλήλως μέ τόν άνυστερόβουλον άνθρωπον τοΰ παρελθόντος καί ό δατερόβουλος. Βαδίζει κ«1 αύτάς επάνω είς τα ίχνη τής καθυστε- ρήσεως. Όπωσδήποτε κερδοσκο- πεΐ. —Καθυστερημένη 2μως καί ή κερδοσκοπία... θά έλεγεν ενας κερδοσκόπος τοϋ καιροθ μας. Δέν ύπάρχει αντίρρησις δτι εί νέ πράγματι καθυστερημένη. Καί όχι μόνον ώς κερδοσκοπία. Άλλά καί ώς άποταμίευσις. Αλλοίμονον εάν κανείς άποταμιεύη καί γιά νά κακοπαθαίνη ό ϊδιος καί γιά νά κχκοποθαίνουν οί άλλοι πού δέν τοθ χρωστοθν τίποτε επί τέ¬ λους! Ώοτόαο είς την περίπτωσιν αυτήν ύπάρχει κάποια βάσις ήθι κή. Ό άνθρωπος ούσιαστικώς £έν άδικεί κανένα. Μόνον ή πράοδος μπορεί νά βγαίνη άδικημένη άπό αυτόν. Άλλά καί αυτή έκ συμ- Δέν δπίρχουν προωδιο- ΜΕ ΤΟΥΣ Ε ΕΙ! ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΑΓ. Μίσ ώραία έκδρομή μέ αλησμονήτους εντυττώσεις. Β'. Άμέτρητες κι' άσυγκριτες είναι οί ώμορφιές τής πόλε¬ ως τ' ΆγίουΝικολάου. Ξεκού· ρασμα των ματιών είνε τό θέαμά της. Την ήρεμία καί τή γαλήνη τής ψυχής οημιουργεΐ τ' άντίκρυσμά.της, τό περιδιά- βασμα στούς δρόμους της. 'Ε¬ δώ ή γραφική λιμνοΰλα της, έκεϊ τ' ώραΐο της λιμάνι μέ τα μικρά νησάκια είς την εϊ- σοδό τού, ή μαγευτική «κι- τροπλατεΐα» μέ τόν μυχό, 8- που ή βάσις των ναυτοπρο- σκόπων. Πιό πέρα κολπίσκοι δπου τό κθμα παίζει μέ την άμμο καί τα βράχια κι' άκούε ται τό μουρμουρητό τού ώσάν άδιάκοπο τραγοΰδι πρός την ώραία πόλι πού λούγετσι μέ- σα στήν άλμη καί τόν άφρό τής θαλάσσας. Πρόθυμοι πάν- τοτε, εύγενικοί, φιλόξενοι οί Άγιονικολιώτες μάς όδηγοϋν παντοΰ. Καί μδς άποκαλύ- πτουν δλα τα μυστικά τής πόλεώς των πού την κάνουν τόσον έλκυστική καί τόσον άξιαγάπητη. Κι' άληθινά μέ¬ νομεν έκπληκτοι έμπρός είς τα θαύματα τής προόδου καί τής συγχρονιστικής εξελίξεως πού πσρουσιάζει ή πόλις αύ τή. Σχέδιο πόλεως καθ" δλα μοντέρνας. Δρόμοι εύθεΐς, π(?- ράλληλοι, πλατεϊς, παντοΰ.Ά- σφαλτοστρωμένοι καί δενδρο φυτευμένοι οί κεντρικοί. Οίκο- δομές νέες, ώραΐες. Καταστή- ματα πού θά τα ζήλευε καί τό Ηράκλειον. Οίκήματα των Δημοσίων ύπηρεσιών θαυμα¬ σία. Πάνω άπ' την κεντρική πλατεΐα είς τό υψωμα, φαντά ζει ή σιλουέττα τοθ ιιεγάρου τού πρακτικοϋ Λυκείου, επι· βλητική μέ τόν δγκό τηΓ, κομ- ψή μέ τή λιτή γραμμή της. Καί πιό Ίΐέ,ρα πρό τής είσό- δου τής πόλεως τό Δημοτικό νοσοκομεΐο, μοναδικό σ' δλο τόν νομό, Μνα ΐδρυμα τερα στΐας σημασίας, τοθ όποίου ή λειτουργία θ'άρχΐση. προσεχώς. Κι' ϋστερα τό λιμάνι, πού κα- τασκευάζεται τώρα, μέ ώραΐες προκυμαΐες κι'ή λΐμνη πού ένώ νετσι μέ τό λιμάνι καί πού έξω ραΐζεται μέ πρασιές γύρω στίς άκτές, μέ αναβρυτήριο καί φω τεινούς πίδακας. Γιατί πρέπει έπίσης νά σημειωθή δτι ό ή λεκτροφωτισμός τοϋΆγΙου Νι- ε',ς Ή χα· κολάου είνε θαυμάσιος χάρις είς ιδιωτικήν επιχείρησιν, πού τώρα έκαμε έπεκτάσεις καί μηχανών παγοτΐοιείου. Άλλ' είναι τόσα πολλά πού μπορεΐ καί πρέπει νά (δή καί ν' ά- πσθαυμάση δποιος ευρεθή είς τόν "Αγιον Νικόλαον, τόν ο¬ ποίον ό Δήμαρχός τού κ. Σκύ¬ βαλος, τό Δημοτικόν Συμβού λιον καί οί φιλοπρόοδοι κά τοικοί τού, φιλοδοξοϋν νά με· ταβάλουν είς μίαν σύγχρονον μικρήν Βενετίαν τής Κρήτης. Καί ημείς δέν εχομεν καιρόν. Τό πρόγραμμα τής έκδρομής πρέπει νά τηοηθη μέ άκρίβει αν. Συγκεντρωνόμεθα λοιπόν, έπιβιβαζόμεθα των αύτοκινή των καί φεύγομεν προπεμπό- μενοι άπό τούς εύγενικούς Ά- γιονικολιώτας πούμάς χάρισαν στιγμάς αλησμονήτου εύχα ριστήσεως μέ τάς περιποιήσεις των. Φεύγομεν. Άλλά νομί¬ ζομεν δτι άπό την ψυχή μας μένει Ινα μέρος σ' αυτή την ώμορφη, γοητευτική πολιτει- οθλα. * πολυτίλϊ!» £Ιν τοϋνται ίπο κανένα ή καλυτέρα δέν είνε δυνατόν νά άπαιτηθοθν. ι Είς την Ιατορίζν τοθ έξηνταβελό- νη των Αθηνών καταντα νά άπο- μένη μόνη άοικία ό θάνατός τού. * * ΠοΟ Ρέλ'ο νά καταλήξω; Ά πλούστατχ σέ μερικές διακρίσεΐ-ς φΐλαργυρίας. Τα συστήματα έδώ δέν είναι πάντοτε τα ϊδια. 'Υπάρ- χουν φιλάργυροι κωμικοτραγικοί. 'Υπάρχουν φιλάργυροι καί τελεί¬ ως άντικοινωνικοί. Είναι εύτύχη- μα δτι εί; την εποχήν μας καί χάρις είς τα φωτισμένα κυόερνη- τικά μέτρα οί τελευταϊοι αύτοι τύποι τείνουν νά έξαφανισθοθν. Δέν ύπάρχει περιθώριον σήμερον διά τούς Σάϋλωκ. Μόνον μερικαί παλαιά! φυσιογνωμίαι των περιέρ- χονται τάς άγοράς των πόλεων ώς &Ε είρηνικώτεροι άλλά καί θλι βερώτεροι των οϊκογενεΐίχρχών. Τρώγουν άπά τα Ιτοιμα. Καί αύ· τό ϊοως είνε ή μόνη τύψΐς των. Αντιθέτως ό «Κουρνάβελος» των Αθηνών — ετσι τόν όνομάζουν οί πολαι&Ι Άθηναϊοι καί μαζύ των έκλεκτός χρονογράφος—είνε πιθανώς καί αυτήν την στιγμήν έν σκηναίς δικαίων. Αδιάφορον δτι τό κομποδεμαΐάκι τού ευρί¬ σκεται άλλοΰ. Α£ΜΟΔΑΙΟ£ Πανώρηα νύμψη στά κατά- λευκα ντυμένη, πού ξεπροβάλ λει μέσα άπό παραδειοένιο κή πό μ' εύωδιαστά λουλούδια καί καταπράσινα δένδρα, ή Νεάπολις., Άρχόντισσα χιλιο- τραγουδημένη. Κι' δμως είναι τόση ή γοητεία της, τόσα τολ λά τα θέλγητρά της, πού δσο καί νά τα τραγουδής δέν θά μπορέσης ποτέ νά τα ΰμνήσης δσο πρέπει. Κι' δσες φορές κι' άν άντικρύσηςτή μορφή της, πάντα θάχιτ,ς ν' άνακαλύψης κάποιο νέο μυστικό άτΐ' αύτά πού θέλγουν καί αίχμαλωτί ζουν. Ευρισκόμεθα πάλιν είς την πλατείαν της. Άνάμεσα είς τούς ένθουσιώδεις Νεαπολί τας, πού μδς ύποδέχονται μέ χαρά μ' έγκαρδιότητα, μέ χί λιες φιλοφρονήσεις. Έπιτε- λοθμε τό πρώτιστο καί έπιτα- κτικό χρέος μας. Άποδίδομε τόν όφειλόμενον φόρον τιμής είς τούς ήρωϊκούς νεκρούς. Κατευθυνόμεθα συντεταγμέ- νοι είς τό μνημεΐον των πε¬ σόντων, μ' έπικεφαλής την Δή μοτικήν μουσικήν. Διά χειρός τοθ προέδρου τής όμοσπονδί- άς έπαγγελματιών κ. Γαρεφα λάκη καταθέτομεν δάφνινον στέφανον μέ μεταξίνας κυα- νολεύκους ταινίας. Σαλπίζε- ται τό προσκλητήριον των νε· . Καί άνακρο6€τσ« έν Ο νέος κήπος. Τό παλαιόν κτΐριον τής Νο μαρχίας εξεκενώθη άπό ήμε ρών άπό την Διοίκη7ΐν Χωρο φυλακής καί τό είρηνοδικιεΐον πού μετεφέρθησαν είς άλλα οίκήματα. 'Εντός όλίγου δέ θά μεταφερθή καί τό πται- σματοδικεΐον άλλοθ. "Ετσι τό ιστορικόν οίκοδόμηαα, κατε- ρειττωμενον καί αθλιον πλέον, θά παραόοθη είς την σκαπά νην τοΰ οίκοδόμου πρός κα- .εδάφισιν. Έν τώ μεταξύ, ώς πληροφορούμεθα, αί διαπραγ- μο;τεύσεις πρός παραχώρησιν οθ νηπέδου είς τόν Δήμον προχωροϋν, δεδομένου δτι :αί τό κράτος φαίνεται πρό- θυμον νά συμβάλη είς :όν έξωραϊσμόν της πόλεως. Ελπίζομεν λοιπόν δτι ταχέως :ίς τόν χώρον αυτόν, άπαλ- ιοτριουμένων καί κατεδαφιζο- μένων καί των κάτω φυλα- :ών, θά δημιουργηθΓ) τό νέον :εντρικόν πάρκον, πού θά δώ¬ ση ζωήν, υγείαν καί νέαν 5- ψιν είς την πόλιν. μας ϋμνος... ...Καί τώρα, μάς λέγουν οί φιλόξενοι Νεαπολΐται, πρέ πει νά κάμωμεν καί ημείς τό χρέος μας. Έτιμήσατετούς νεκρούς μας. Νά τιμήσετε καί τοΰς ζωντα νούς. Καί νά δεχθήτε τή φι- λοξενία μας. Ποίος θά είχεν άντίρρησιν; Όδηγούμεθα λοιπόν είς τότου ριστικόν μέγαρον. Καί είς τάς εύρείας φωτεινάς καί θουμά σία δισρρυθμισμένας αίθού σας τού, ευρίσκομεν, άληθινά παροιμιώδη φιλοξενίαν. Είς την λέσχην των οί Νεα πολίται μδς ττροσφέρουν άνα ψυκτικάκαί ευρίσκουν διά τόν καθένα καίΐνα λόγον φιλοφρο νήσεως. Άεικίνητος ό εύγενέ στατος πρόεδρος τοϋ τουριστ κου όμΐλου κ. Φοινοκαλιώτης Νά μή λείψη τίποτε· καί άπό κανένα. Καί ένώ συνεχίζετα ή δεξίωσις, ή μουσική τοθ Δή μου, εγκαθίσταται είς την με γάλην βεράντα ιης λέοχη< καί εκτελεί £να πλουσιώτατον όσον καί εκλεκτόν πρόγραμ μα Είναι δμως άκόμη ενωρίς "Εχομεν δλον τόν καιρόν νά έπιχειρήσωμεν ενα γθρο τής Τό ασύρματον. Ή τηλεφωνική σύνδεσις τής πόλεώς μας μετά των Αθη¬ νών δι' άσυρμάτου τη>εφώ·
  νού φαίνεται δτι θά πρανμοτ
  τοποιηθΓ) λίαν συντόμως. Είς
  τόν σιαθμόν Αθηνών πχτ=
  ήφθησαν ήδη νέα μηχαν-ιμ;.
  α καί ήρχισαν πειράματ ι "..
  πομττών δι* ύττερβραχέω - κό
  μάτων, σημειώσαντα άμετ.'(
  επιτυχίαν. Δεδομένου οέ Λι>. Λ
  σταθμός τής Νέσς Άλι-^αρ
  νασσοθ λειτουργεΐ θοτυα,ΐσιο,
  ΐίαθισταται βάσιμος πλέ·>- ι
  ελπίς δ τι ή διά -,τοθ άσυραά
  τού τηλεφωνική έΐτικοινωνι ι
  Ηρακλείου—"Αθηνών δέν θά
  βραδύνη. Καί θ' αποτελέση
  τουτο μίαν πρόοδον αξιο¬
  σημείωτον, ε"να σταθμόν πό
  λιτισμοΰ. Άξίζει νά χαιρετι
  σθή τό γεγονός μέ ένθουσια
  σμόν.
  Περϊ καθαριότητος.
  Τό ύγειονομικόν κέντρον
  συνεχίζον την προσπάθειαν
  τού πρός έξυγίανσιν τοθ τό-
  που ζητεί νά τοΰ άναφέρεται
  ποϋ ΰπάρχουν άκαθαρσίαι,
  σταϋλοι, κοπρώνες, στάσιμα
  νερά, διά νά λαμβάνη άμέ-
  σως τα έπιβαλλόμενα μέτρα.
  Άλλά δυστυχώς, αύτοΰ τοϋ
  εΐδους αί άκαθαρσίαι, ύπάρ·
  χούν είς τα πλείστα έκ των
  χωρίων μας, καί θά πρέπει
  νά υποχρεωθούν οί κάτοικοι
  νά φροντίσουν έντός ώρισμέ
  νού χρονικοΰ όρίου διά την
  καθαριότητα των οίκιών, των
  αύλών καί των έξσρτημάτων
  των οίκιών των.
  κομψάς
  χά) νά
  όδους της. Καί εΓναι αί πρό-
  οδοί της πολλαί, θαθμα ή
  νεοασφαλτοστρωμένη πλατεΐα
  της. Τώρα διαρρυθμίζεται όρι
  στικά καί πλουτίζεται μέ νέα,
  ψαρδειά, ώραία πεζοορόμια.
  Κι' ό κήπος πλάΐ στήν πλα¬
  τεΐα, μπροστά στά δικαστή-
  ρια, ίνα θαθμα αίσθητικής
  άνθήσεως καί βλαστήσεως.
  "Επειτα, τό γυμνάσιο, τό
  ώραΐο τού γυμναστήριο. τα
  άλλα σχολεΐα, μέ τούς μι-
  κροΰς των κήπους, μέ τίς ώ¬
  ραΐες των αϋλές. Καί οί δρό¬
  μοι μέ τα ώραία κατασχήμα-
  τα, μέ τίς κομψές οίκοδομές,
  καί οί γειτονιές μέ τούς αύλό
  τοιχους κατάνθιστους άναδί-
  δουν μεθυστικές εΰωδιές τώρα
  τό γαληνεμένο, ήσυχο δειλινό.
  Κσί πέφτουν ϋστερα σέ λίγο
  οί σκιές των γύρω βουνών μέ
  τίς άπαλές κορυφογραμμές,
  καί δημιουργοΰν τίς ώραιότε-
  ρες φωτοσκιάσεις καί τα τρελ
  λότερα παιγνιδίσματα σχημά-
  των καί φωτός.
  Αί έντυπώσεις μας δμως
  άπό την Νεάπολιν είνε πολ¬
  λαί. Καί αί περιποιήσεις των
  Νεαπολιτών πολλαί έπίσης,
  καί έξαιρετικαί. Καί θά συνε¬
  χίσωμεν.
  Π.—
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ώρα ιθμ μ. τό άριστούργημα
  «Μαντάμ Μποβαρύ».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΜ>. —Σήμε¬
  ρον «ή Μαύρη Λργεών».
  Τα κραγιόν:
  ΟΟΤΥ
  Φημίζονται κ»ί είνε τα ανωτέρα.
  Διά νά δβκιμάββυν ολκι, εί «5υ
  νατόν κί κυρίαι καί δίδες μας,
  βά πωληθή:
  άπό 25ης Μαΐου
  μέχρι Ι5ης'1ουνίου
  εί; ολα τα καλά καταστήματα
  τής «έλεώς μ«ς ενα κβυτί πβύ-
  δρ«ς «Κοτϋ» των δρχ. 78 μέ ειδι¬
  κήν ταινίαν περιέχον εν« κρα-
  γι£ν ΚΙΙΒΓΝ8 τ>ρλί δοκιμήν
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 10 μ μ.
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ τό άριστούρ-
  γημα τβΰ Γαλλου Άκαδημαϊ
  κου Φλωμπέρ:
  ΜΠΟΒΑΡΥ
  Μέ την:
  Πόλα Νεγκρι
  "Ενα έργον γεμάτο ρω
  μαντισμό καί ρεαλισμό
  συγχρόνως. "Ενα έργον
  πβύ δείχνει ζωντανά, τό
  πώς μιά ψυχή τίμια ατό
  βάθος παρασύρεται στή
  διαφθερά άπό ρωμαντι-
  κές φαντασιοπληξίες.
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
  Νέ την ύπέροχη:
  Λύντα Μπάροβα
  καΐ τόν άφθαστο:
  Ματία Βήμαν
  Έκαστην Δευτέραν, Τε¬
  τάρτην καί Παρασκευήν άλ-
  λαγή προγράμματος.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΛΓΙΚΗ
  11 =
  ******#*** *
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Νεωτερισμοι διάψοροι.
  "Επειτα ήλθαν τα κακά
  μαντάτα. Ή στρατιά των βα-
  σιλοφρόνων στασιαστών τής
  Βανδέας ενικήθη κοντά στή
  Νάντη. Καί— τό χειρότερο—ό
  δελφΐνος έχωρίσθη άπό τή
  μητέρα τού. Τό γεγονός αύτό
  επτόησε τόν Φέρσεν, ό οποίος
  άμέσως εκατάλαβε πώς τό
  κτύπημα έκεϊνο δέν ή°ταν πά-
  ρά ένας πρόλογος γιά άλλα
  κτυπήματα πιό φοβερά εναν¬
  τίον της βασιλίσσης. Ένόμι-
  ζεν δμως δτι ή μητέρα μπο-
  ροΰσε να βλέπη τό παιδΐ της
  «μιά ώρα κάθε ήμέρα στό δι-
  αμέρισμά της» Κ' έφανταζό
  ταν πώς £τσι ΐσως τό μαρτιό
  ριό της ήταν ^λιγώτερο άβά-
  σταχτο. Γι' αύτό φρίκη τόν
  κατέλαβεν δταν κάποιος μο-
  ναρχικός ποΰ είχεν έλθη άπό
  τό Παρίσι, τοΰ άπεκάλι-ψεν
  δτι γο λεπτοκαμωμένο κσί ά-
  γνό παιδάκι, ό τελευταΐος γό
  νος των θεοσεβεστάτων βασι
  λέων τής Γαλλίσς, δΐί,στρέφε-
  το καί έμολύνετο σωματικώς
  καΐ ψυχικώς—άπό τούς φύλσ
  κές τού, γιά νά καταστή πλά
  σμσ χωρίς άνδρισμό καί χω-
  ρίς τή δύνσμι νά ζήση—ώς
  ποΰ θά τό άψηναν νά τό φάη
  ή ψώοσ, κλεισμένο μέσα στόν
  ρύπο καί την κόιτρο ενός σκο
  τεινοθ κελλιοϋ, άπό τό όποΐ
  όν θά τό έβγαζαν άποβλσκω
  μ'νο, ττρισμένο, έξαντλημένο
  άπό τόν πορετό καί την φυ
  ματίωσι, σέ τέτοιο χάλι, ωστε
  δπως εγραφεν ό Φέρσεν στοΰς
  δικούς τού, «ή ύπαρξις τού
  θά είνε ίσως δυστύχημα γιά
  την Γαλλία, άν γίνη ποτέ βα
  σιληάς της».
  Δέν ήξερεν άκόμη ή Μαρία
  — Άντουανέττα δτι ό κόμης
  ντέ Φροντέ εΐχε την τόλμη
  καί την σϋταπάρνησι νά πά
  ρουσιασθή στή Συμβατική καί
  νά ζητήση νά τόν κλεΐσουν
  κ' αύτό στό Τάμπλ, κονιά
  στό άπομονωμένο παιδΐ της,
  έστω κι' άν δέν επρόκειτο νά
  βγή|διά βΐου άπό κεΐ μέσα
  Κ' είνα μέλος της Συμβατικής
  τοΰ είπεν:
  — Ή θυσία σας θά ήταν ά
  νώφελη. "Εχουν^ Γιαστρεβλώ
  ση κσί έκφυλίση σωματικώς
  καί ήθικώς αύτό τό δυστυχι
  σμένο παιδί, ώστε τό ήθικό
  τού έ'χει άποκτηνωθή καί τό
  σώμά τού δέν θά τού επιτρέ¬
  ψη νά ζήση. Δέν εχετε ίδέα
  πόσο εχει έξαθλιωθή καί ά¬
  ποκτηνωθή αύτό τό πλασμα-
  τάκι. Θλϊψις καί άηδία θάσδς
  έκυρίευαν, ασφαλώς δέ θά τό
  έβλέπατε πολύ γρήγορα νά
  σβύνη.
  ...Άλλά καί χωρίς νά ξέρη
  τό φρικτό μαρτύριο τοϋ παι
  διοϋ της, οί ώρες έφσΐνοντο
  άτέλειωτες τώρα στή φυλακι-
  σμένη κσί τα καγκελόψραχτα
  δωμάτια τοϋ πύργου τής έ
  φαίνοντο πιό σκοτεινά, άπό
  τόν καιρό πού τό ξανθό κε
  φαλάκι τού καί τό γλυκό τού
  γέλοιο δέν τα έφώτιζαν. Κα·
  νένας θόρυβος, καμμιά εϊδη
  σις δέν έρχόταν πιά άπ' έξω.
  Οί τελευταΐοι συνένοχοι εί
  χαν έξαφανισθή Οί φΐλοι—ό
  φίλος—ήταν πολύ μακρυά. ΤΗ
  ταν δύσκολο νά φθάση £ως έ-
  κεϊ, μέσα άπό τό σκοτάδι τής
  φυλακής της, ή παγωμένη
  φαντασία της.
  (συνεχ(ζεται)
  ■ηιιιιιιιειιιιιιιιιηε
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλϊφ. 5—41
  Ύπάρχουν, κυρίες, άντιθέσεις
  τίς οποίες πρέπει νά τολμήσε·
  τε διά νά είσθε κομψές. Μιά
  μπλούζα άπό μαϋρο λινόν μπορεϊ
  θαυμασία νά συνοδεύση τό ταγιέρ
  ρόζ μπυβάρ πού θα φορεθή πολυ
  τό καλοκαΐρι
  Είνε ίδιότροπο, άλλ' είνε ένδει¬
  ξις λεπτοϋ γούστου .
  Διά τό άπόγευμα, μπορεΐτε νά
  2χετε ενα θελκτικό άχσααπλ,. μ'
  £να φόρεμα άπό κρέπ ζωρζέΐ
  χρώματος μτλέ κορμπώ, μέ φού-
  στα πλισέ, επάνω άπό τό όποΐο
  θα φορέσετε 'ένα ζιλέ κόκκινό,
  τοΰ εΐδους τοΰ άνδρικοΰ ζιέ
  άλλά μέ μανίκια. θεωρεΐται πα·
  λύ νεανικό καί νέον.
  Διά τον περίπατο, μπορεΐττ
  νά εχετε £να ύπέροχο κοστού-
  μι: ζακέττα άπό τουάλ γκρΐ μέ
  μαθρϊς ρίγες, ή ρίγες πλαγίως
  δεικνύουν περισσόαερη ϊδιοτροπία
  γούστου, καί φούστα άπό γκρί
  μονόχρωαο τουάλ.
  "Ενα ζιλέ ή μία μπλούία άπό
  κόκκινο ζωηρό τουάλ θα συμ¬
  πληρώση τό σύνολον. Ζώνη άπό
  δέρμα κόκκινο επί τής ζακέτ-
  τας .
  Ή μουσελίνες έμϊΐριμά έκαμαν
  πάλιν την έμφανιοΊ των μαζϊ μέ
  τή νέα σαιζόν.
  Πρέπει έξ άλλου ν' άναγνωρί-
  σετε δτι διά τίς νέες καί λε-
  πτές γυναΐκες ή μουσελίνες κά¬
  νουν τα ωραιοτέρα βραδυνά
  φορέματα.
  ΕΙχα δή μία τέτοια τουαλέττα
  μιδς χαρϊτωαένης άπλότητος: στε-
  νό κορσάζ πολύ ντεκολτέ,^ μέ
  τούς ώαους γυμνούο, καί εύρυ·
  χωρή φούστα φρονσε. Ώς μόνη
  γαρνιτούρα £να ρισέ άπό μουσε_
  λίνα λευκή (δηως τό ,φόντο τοΰ
  έμπρ^μέ) τιεριέβαλλε τό ντεκολ-
  τέ καί τό κάτω μέρος τής φού-
  στας τού φορεματος. .
  Τα κομψά μπιζοΰ κολλιέ, μπρα
  σελέ ή μεγαλες καρφίτσες, δίδουν
  μία άπρόοπτη καί εΰθυμη νότα
  είς τό σκοΰρο σύνολον 1 ά άν
  θη τής ανοίξεως ένέπνευσαν τούς
  δημιουργούς τής μόδας καί θά
  ϊδωμε εύλύγιστες γκιρλάντες ά-
  •πό λευκακάνθη, άπό πακερέττες
  ή μυοσωτίδε^ να περιτυλίσσωνται
  είς τούς βραχίονας ή τόν λαιμό
  μας. ..
  ΠαντοΟ, κυρίες μου, είς τοΰς
  άγρούς δπως είς την ιτόλι, σδς
  προσφέρονται χαριτωμένα μικρά
  άνθη,
  θά είσθε άσυγχώρητη εάν δέν
  άνθοστολίσετε τό κορσάζ σας.
  "Ενα μικρό άνθος πάντοτε άπλό,
  είνε αυτή ή εύθυμία, ή νεότης καί
  σχεδόν ή ευτυχία1
  1 ή Ντιστεγκέ
  | Μετ' ολίγον
  *· ———--————■
  Ι εις την
  * ——————
  Ι «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ;
  *
  *
  *
  Η
  .- +

  ΕΝΔΤΕΛΕΙΟΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΔΔΙΟΦηΝΟ
  Μέ τα όνόματα των στκθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  'Αντιπροσωΐτο; Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ.
  κ"
  ΚΑΦΕ ΒΑΛΚΑΗΙΑ
  Τό νέον κέντρον ποΰ ήρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ ϋπηρεοίαν
  πρόθυμον καί τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρε.1 ει¬
  δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο ουζο, μπύρες φίξ
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον Πεδιαδίτην. ι
  "Οσοι τό επεσκέφθησαν έφυγαν καταμαγευμένοι.
  ■ ααπβΒΒΒει
  ■ Κ
  ■ Β ■ εί ■ > » « Ε ■ * Η Μ Π Λ Β ■ ■ Μ ■ Β)« Η
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  Μία έρωτική ίστορία
  στήν Ίατΐωνία, γεμάτη
  * πλοκήν, αίσθηματισμό,
  * άγάπη.
  *
  . ΚΙΝΗΣΙΣ.—'Εποχνήλθεν έξ Α¬
  θηνών ό άλευροβιομήχανος κ.
  Αντώνιος «αστρινάκης.
  —Αφίχθησαν έξ Αθηνών οί
  κ. κ Μιχαήλ Αλεξάκης δικηγό-
  ρος μετά τής αδελφής τού δίδος
  Εύαγγελίας.
  —Όμοίως αφίχθησαν ή δνίς
  Σόφια Σαρρή καί ό _κ. Κων)νος
  Σαρρής έκ Σίνδνευ τής Αύστρα-
  λίας
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ Ιωάννης
  Β. Βαρ^ινονιάννης δικηγόρος έν
  •Αθήναις καί ή δνίς Καίτη Ε. Μη-
  λιαρδ ϊδωσαν αμοιβαίαν ΰπόσχε-
  σιν γάμου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Ό Φιλαν
  θοωπικός Σύλλογος Κυρίων καί
  Δίδ'.ιν Σητείας εύχαριστεΐ θερ.
  μώς τόν κ. Έμμ. Ι. Άγγελάκην
  δικηγόρον,διά την δωρεάν τού των
  200 δραχ. άντί στεφανου έιιί τής
  σοροΰ τής αποβιωσάσης Μαρίας
  Άριστ. Σφακιωτάκη.
  (Σύλλογος Κυρίων καί Διδων
  Σητεία^).
  *
  Η
  είναι άπό τα ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  στουργήματα τοϋ γνω-
  στοϋ συγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ

  δέν έχει απλώς τό
  ενδιαφέρον των συνή-
  θων άναγνωσμάτων, εί¬
  νε ίστορία ζωντανή πού
  συναρπάζει κυριολεκτι¬
  κώς τόν άναγνώστην,
  δπως έξελίσσεται είς
  τάς όνειρώδεις ακτάς
  τής χώρας των χρυσαν
  θέμων την όποιαν αίμα-
  τώνει σήμερον ή μεγα-
  λυτέρα πολεμική τρα-
  γωδία.
  *
  'Εταιρεία Κρητικων
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των
  Κρητών λογίων, ότι ό δεύτε-
  ρος τόμος τής Έπετηρίδος τής
  ΈτσιρεΙας θά αρχίση έκτυ
  πούμενος άπό τοϋ προσεχούς
  Νοεμβριού. Παρακαλοϋνται
  κατά ταυτα, οί επιθυμούντες
  νά συνεργασθώσι διά πρωτο
  τύπων πραγματειών άναφερο-
  μένων είς την ιστορίαν, την
  φιλολογίαν καί την λαογρα
  φίαν τής Κρήτης, ώς κοί οί
  έχοντες άνέκδοτον λαογραφι-
  κόν υλικόν πρός δημοσίευσιν
  δπως αποστείλωσι τα χειρό
  γραφα αυτών πρός τόν
  κ. Έμμ. Τσουδερόν, Διοικη
  την τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, τό βραδύτερον μέχρι καΐ
  τοϋ προσεχούς Όκτωβρίου.Ή
  δημοσιευτέα ϋλη ύπόκειται,
  ώς γνωστόν, είς την κρίσιν
  τής Συντακτικής Επιτροπείας.
  (Έκ τής Γραμματείας)
  ♦ ■"'"...........· ■ ·♦
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙςι είς
  τα νοσήματα τοϋ στο|ΐάχου
  έντέρων καί ήηατος, δέχεται
  τούς τΐάσχοντος έκτοΰπεικι-
  κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙψ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θερσιτεΐα αΐμορροίδων ά-
  νΐυ εγχειρίσεως δι" ίνέσιων.
  "Αριθμ. τηλ. 7—92
  β α » α β * 0 μ α μ ■ ·,ο ■ * εί ■ ■ εί · η ■ « α
  ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  I II
  Ι
  II
  Π Μρ Ι Ι
  II
  Ι 11 # 11 Η Γ ι Ι Ι
  II
  IV
  ΙιΙΙ ΠΙ ι Ι Ι
  II
  πού κατακτά άλματω-
  δώς Την κατ«νάλωσι
  πού δέν άνταλλάσσεται
  μέ κανένα άλλο.
  „ € ύ Κϋκλοφορεΐ κατα¬
  πληκτικώς, διότι υιτερέχει, διότι κατακτά καΐ νοητεύει καΐ
  ένθουσιάζει κάθε νέον καπνιστήν.
  Γύρω στήν πόλι.
  Μέ την τελευταίαν βελτίωσιν
  τοΰ καιροΰ, τα έξοχικά κέντρα
  ήρχισαν πάλιν νά κάνουν χρυσές
  δουλειές
  —Δέν λείπουν βλέπετε οί μύ·
  σται καί της καθημερινής άκόμη
  άναψυχής τοΰ ΰτιαίθρου
  —Διά την όποιαν, άρκετά άηό
  τα κέντρπ αύτά συνδυάζουν έ·
  ξαιρετικά τφ δντι πλεονεκτήματα
  —Μέ την διακοπήν των σελη·
  νοφωτίστων νυκτων θά μπορέ·
  σουν νά έργασθοΰν τα μικρά
  ψαροκάικα μέ τίς λάμπες καί
  τό παρογάδι.
  — "Ωστε οί φίλοι τού ψαριοϋ
  νά βοίσκουν ψάρι.
  —Ιαί την εποχήν αυτήν τής
  καθιερωμένης άλλά καί έπιβε·
  βλημένης άπαγορεύσεως τής ου-
  στηματικής άλιείας
  — Παρά την ϋψωσιν τής θερ-
  μοκρασίας ή νυκτερινή ψυχρΐ-
  τσα δέν λεΐπει.
  — "Ωστε νά έπηρεάζεται όποσ-
  δήποτε ή ζωή καί ή κίνησις
  είς τα ύπαίθρια κέντρα.
  — Καί νά είναι εΰάριθμοι πάν-
  τοτε, οί λάτραι τού ΈλληνικοΟ
  ξενυχτιοΰ.
  —Υπό των Λιμενεργατων "Η¬
  ρακλείου έωρτάσθη προχθές με¬
  τά πάσης έπισημότητος ή ήμέ¬
  ρα τής Πεντηκοστήο
  —'Ξπέτειος τοΰ καλώς λειτουρ
  γοΰντος Σωματείου τούτου.
  —Μετά ιήν εορτήν εγένετο
  καί ή καθιερωμένη λιτατεία έ< τοϋ ναοϋ τοΰ Άγίου Δημητρίου την όποιαν παρηκολούθησαν πάν τες οί λιμενεργάται. —Την πρωίαν τής παρελθού¬ σης Κυριακής εγένοντο ώς άνε- γράψαμεν, ωρισμέναι σχολικαί έ· ορταί. —Ιδιαιτέραν επιτυχίαν εσημεί¬ ωσεν ή έορτή τοΰ 8ου δημοτι· κου σχολείου υπό την διεύθυν¬ σιν τοΰ διδασκάλου κ. Γ. Βέργη. —"Επίσης έπιτυχής υπήρξεν ή σχολική έορτή είς τό σχολεί¬ ον τοΰ Άτσαλένιου. — Είς τό Πρακτικόν Λύκειον Ηρακλείου άνοίγει έντός τής εβδομάδος ή έτησΐα Μκθεσις χει- ροτεχνημάτων κσί ζωγραφικής. — Καί είς τό εκπαιδευτήριον τουτο καί είς άλλα Μχει άποδει- χθή πολλάκις ή τελειότης των έκτιθεμένων όφειλομένη ασφα¬ λώς καί είς τό προοδευτικόν πνεϋ μα των ειδικώς διδαξάντων. —Άπό τής απόψεως ταύτης ή έκθεσις τοϋ Πρακτικοϋ Λυκείου θά παρουσιάση ώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν εξαιρετικόν ενδιαφέρον. — Μετά την είδυλλιακήν καΐ Ι¬ στορικήν «Φανήν "Εσλερ» δ θϊ· ρινός Πουλακάκη θά μάς δώση άπόψε την «Μαντάμ Μποβαρύ» £ να άληθινόν κινηματογραφικόν άριστούργημα. —Πρόκειται διά τό όμώνυμον Μργον τοΰ Φλωμπέρ διασκευα- σμένον κινηματονραφικώς μέ δ- λην την ψυχογραφικήν ακρίβειαν καί την δύναμιν τοΰ πρωτοτΰπου. ο Ρέπορτερ —Έκδόσεις. Είς καλλιτεχνικόν τομίδιον, όφειλόμενον είς την έπιυέλειαν καί καλαισθησίαν τοΰ οΐκου Ά- λικιώτη, εκυκλοφόρησαν τελευ ταίως τα «Ταξίδια στήν Πατρίδα μα_ς> τής Αγλαΐας Κυρμιζάκη Τό
  τεΰχος περιλαμβάνει ένδιαφερού·
  σας λεπτομερείας τής γ'. έκπαι-
  δευτικής έκδρομής Κρήτης άνά την
  Έλλάδα, κοσμεΐται δέ άπό ώραι
  οτάτας άναμνηστικάς είκόνας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι θέ¬
  λει ενεργηθεί έν τοίς γρα¬
  φείοις αυτής την 22αν Ίουνίου
  1938 ημέραν Τετάρτην καί ώ¬
  ραν 11—12 π. μ. μειοδοτική
  δημοπρασία διά την προμή¬
  θειαν 100 τόννων άκαθάρτων
  πετρελαίων, δι* ένσφραγίστων
  προσφορών, συμφωνως πρός
  τούς δρους τής υπό χρονολ.
  10 έ. ε. σχετικής συγγρσφής
  υποχρεώσεων εύρισκομένης έν
  τοίς γραφείοις τής Λιμενικής
  Έπιτροπής είς την διάθεσιν
  παντός ένδιαφερομένου.
  Έν "Ηρακλείω τή 10 Ίουνίου
  1938
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Επιτροπής.
  Γεώργιος Μιτσοτάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μοντέρνου στυλ κρεββατοχάμε-
  α πωλεΐται είς τιμήν ίκανο-
  ποιητικήν λόγω αναχωρήσεως.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  32έβν

  ι»
  Α
  Ό Μάριος έρρΐγησε καί ήρξατο νά τρέμη
  Πάν άλλο έφαντάζετο πλήν τοΟ δτι ήτο ενδεχό¬
  μενον νά ίδη ποτέ τόν πατέρσ τού. Ουδέν μάλλον
  απροσδόκητον, μάλλον όπορον τούτου, καί άς τό
  ομολογήσωμεν, μάλλον δυσάρεστον πρός αυτόν.
  Ό Μάριος παρεκτάς τής πολιτικάς άντιπαθεί-
  άς τού, ήτο πεπεισμένος δτι ό πατήρ τού, ό μαχαί¬
  ρας, καθως τόν έπωνόμαζε πολλάκις ό κ. Γιλνορ·
  μάνδος, δέν τόν ήγάπα' καί πόθεν συνεπέραινε τοΟ
  το ; έκ τοθ δτι τόν είχεν οΰτω πως έγκαταλελειμ-
  μένον είς άλλους. Μή οίσθανόμενος λοιπόν άν ή
  γαπάτο, Ρ>έν ήγάπα οϋτε αύτάς.
  —Ουδέν άπλούστερον, έλεγε καθ εαυτόν ό
  Μάριος.
  Τόσον έκστατικός έμεινεν, ώστε άλλην ερώτη¬
  σιν δέν απηύθυνεν είς τόν πάππον τού. Ό κ Γιλ-
  νορμάνδος προσέθεσε"
  — ΦαΙνετσι δτι είνε όρρωστος. Καί σέ
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  νά
  Αι* έκεϊνους τϊοΟ δέλοιιν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΟΒΙΔΪΑΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
  Γ'.
  Είς τό τέλος καί κατόπιν πολ-
  λών πειραμάτων έπιατοποιήθη
  δτι εις ωρισμένα εΐ5η μχλακο
  στράκων δέν είναι τό αΐαα, άλ
  λά ό δφθχλμάς μέ τό περιεχόμενον
  ί ό βλβ ύγρόν πού δί¬
  ζητεί.
  τελευταία ετη
  επί των βατρ*χοειδών Ιφεραν είς
  τό φώς την ύπαρξιν σχέσεων ίρ-
  : γανικών μεταξύ τοθ άδένος τής
  υποφύσεως καί των χρωματικών
  Πώς διακανονίζεται
  ό φόρος τού ελαίου.
  •(«Ο»
  βς
  |ΝΜ «·£
  γίον
  | «ού ώ»
  I
  ΜφΙ
  «Ολον ε. Π
  ί
  είς τ*< λένιου. είς τόν βολβόν δεί την αφορμήν είς την με«χ3ο λήν τοΰ χρώιιατος. Οί φωτεινοί έρεθισμοί τοϋ έξωτερι/οθ κόσμου προκαλοίν την εκκρισιν άπό τόν [ίολβίν τοθ όφθαλμοθ μιίς εϊοικής θυσίας, πού όνο|ΐάζεται κοντρα κτίνη ή όποία διεχετεύεται βίς τό αΐμα καί προεκάλει τόν χρωματι- σμόν των έπιδερμικών κυττάρω;. Μετά δέ τίνα σιωττήν, έπανέλσβεν -Αυριον" τό ' Τ/λος "«Ρ*»·"1-*" εργασίαι ττρωΐ νά σηκωθης νά πάς. Νομίζω ' δτι είς ταίς ΥίνόΙ"ν3" κατα ™ Βρύσαις είνε άμάξι, Βπου αναχωρεί είς τάς £ξ ή ώρα, καΐ φθάνει έκεΐ τό εσπέρας. Πιάνεις αύτό τό άμάξι. Καθώς φαίνεται, εΤνε κατεπεΐγον νά πας. "Επειτα έδΐπλωσε την επιστολήν είς την χείρα τού καί την ένέθεσεν είς τόν θύλακαν τοΰ φορέμα- τός τού. Ό Μάριος ηδύνατο ν'άναχωρήση, κατ' αυτήν εκείνην την εσπέραν, ώστε νά ευρεθή πλησίον τοϋ πατρός τού τό πρωί τής έπιούσης" διότι κατ' εκεί¬ νον τόν καιρόν ΰπήρχε τσκτική ταχυδρομική ύπηρε- σία μεταξύ Παρισίων κσί Ρουέννου, καί ταύτης τα όχήματα ,διέβαινον έκ Βερνώνης δια νυκτός. Άλλ' έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα καί πά ούδ* ό κ. Γιλνορμάνδος, ούδ' ό Μάριος εφρόντισαν νά ζητήσωσι πληροφορίαν τινά περί τούτου Ό Μάριος άφίχθη είς Βερνώνην την επαύριον περί λύχνων αφάς. Ηρώτησε τόν τυχόντα διαβάτην τιοΰ κατώκει ό κ. Πομμερσύ, διότι καΐ ό Μάριος, ώς βασιλικός τό πολιτικόν φρόνημα, δέν άνεγνώρι ζε τόν πατέρα τού ουδέ ώς βαρώνον ουδέ ώς συν ταγματάρχην. κυττάρων Ή έχβολή τοϋ άδένος αύτοΰ συνεπιφέρει την άποχρω- μάτισιν τοΰ δέρματθς είς τό γένος των βατραχοειδών. Ό άδήν τής ί βολήν τοθ φόρίυ επί τοθ ελαίου ύποφύίεω; έκκρίνβι έκ τοθ μέσ^υ καί των έλαιωδ&ν προιόντω/, έ τού μίαν όρμόνην ή όποία Ιχει με |κάστη νήσος θεωρείται άλ ή Πρδς τάς τελωνειακάς αρχάς νά σταματήση ή εϊσπραξ ς οίο - τής νήσου μας εκοινοποιήθη έπεί δήποτε φόρου υπό των βιομηχ - γουσα έγκύκλιος τοθ ύπουργείου νων των έν λόγφ νήσων διά τ: των Οικονομικήν, διά τής οποίας έ"λαια τα μεταφερόμεναι διά θ- γίνεται γνωστόν δτι διά την επι ι λάσσης άπό τοθ ενός είς Ι' ίχει μϊ γάλην χρωματικήν δύναμιν. Κατ' αυτόν τδν τρόπον ό χρωματισμός τού δέρματος ημπορεί νά με-αολη Οή μέσω τοθ άδένος τής υποφύ- σεΐος. Επί τή βάσει των ανωτέρω ά- νεζηΐήθηάπό Εστορικοΐις πλέον καί άχι φυαιοδίφας άπλοθς ή ΰπαρξις χρωματικών ίδιοτήτων εις τα ού ρα πρός μελέτην τής λειτουργίας τής ύποφύσεως. Άλλά οί σχετι καί Ιρευναι δέν έφερον άκόμη θε τικά άποτελέσματα καΐ συνεχί ζονται. ΕΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΐκάστη νήσος θεωρείται ε*ν φορο- | λογικόν διαμέρισμα. Τα έλαιώδη συνεπώ; πριιόντα κινούμενα έ- (λευθέρως άπό τής μια; είς την έτέραν περιφέρειαν τής αυτής νή¬ σου Κρήτης, Κερκύρας, Μιπιλή- νης, ύπόκεινται είς φόρον μό^ον έφ' δσον έξαχθοθ/ τελικίίις έκ ταύτης. Ή διάταξις άφ' ετέρου τοϋ άρθρου 9 τοθ νόμου 0170 ή τις έκ παραδρομής προφχνΓος Ι- φαρμόζεται έ^ προκειμένφ καί ή όποία σαφώς δμ,ιλίΐ περί προιόν των μεταφερομένων έξ ενός είς ϊ- τερον μέρος τής ήμεδαπής, άφορά άναμφ σβητήΐως τα προιόντα έ- κεΐνα άΉν·« κατά την 6πά τοθ νό μου τιθεμένην γενικήν αρχήν, 6 πόκεινται είς πληρωμήν φόρο'). Διά τουτο είς τό εξής ποέπει ή τελωνεΐ την οίκίαν. Έκρουσε την θύραν, ήνοιξε μία γυνή, μικρόν τίνα λύ Α'. "Ας συνεχίσωμεν την μελέτην των θαυμάτων τής φύσεως μέσω τής ζωής των ζώων, πού είνε ρέχπ άπειρα διδάγματα περί τής σοφίας μέ την όποιαν έπλάοθη καί λειτουργεΐ ό κόσμος "Ας πάρω μέν Ινα ταπεινόν κάτοικον τόν άγρδν άφανή ή'ρωα τής μοναξιάς και τής ηρέμου, μακράν άπό κάθε θόρυβον καί επίδειξιν, ζωής: τόν συμπαθέστατον γρθλλο. Ά *α( ιο Ι« «Μα Ιχι· ι Τώ Εδειξαν ήλθεν δέ καί τώ χνον φέρουσα. — Ό κύριος Πομμερσύ, ηρώτησεν ό Μάριος. Ή γυνή έ'μεινεν άκΐνητος καί άναυδος. —Είνε έδώ, Ιπηρώτησεν ό Μάριος. Ή γυνή ένευσε μόνον καταφατικώς διά τής κεφαλής — Ήμποροθσα νά τοΰ όμιλήσω; Ή γυνή άνένευσεν άρνητικώς. — Εΐμοι ό υιός τού , είπεν ό Μάριος. Μέ περι- μένει. — Δέν σέ περιμένει πλέον, απήντησεν ή γυνή. Τότε παρετήρΐ,σεν ό Μάριος δτι έκλαιεν ή γυνή οθτη Τ'ώ §δειξε διά τής χειρός την θύραν χαμηλ,)ς τινος αιθούσης, ούτος δέ εισήλθε". Είς την οίθου σαν εκείνην, φωτιζομένην μόνον ύφ" ενός άλειμμα- τοκηρίου, τεθειμένου επί τής έστίας, ευρίσκοντο τρείς άνθρωπον καί ό μέν Ίστατο δρθιος, ό δέ ήτο γονυκλινής, ό δέ δκειτο χαμαί ήπλωμένος επί τού έδάφους, καί μόνον χιτώνα φορών. Ούτος ή"τον ό συνταγματάρχης. Οί Ετέροι δύο ήσαν εις ίατρός κα) είς ιερεύς προσευχόμενος. Ό συνταγματάρχης κατείχετο άπό τριών ήμε ρών ήδη υπό έγκεφαλΐτου πυρετοθ Άπό τής ημέ¬ ρας καθ" ήν έπεσεν άσθενής, εΐχε γράψει ώς έξ ά- παισίου προαισθήσεως πρός τόν κ. Γιλνορμάνδον νά στείλπ τόν υϊόν τού δπως τόν ίδη "Ακολούθως ή νόσος τού εΐχε δεινωθή. (συνεχίζεται) γρότης ταπεινός ημπορεί κάλλι στα νά χρησιμεύστ] εις τόν άνθρω πον ώς ύπόδειγμα τής άθορύβου καί δίχως καμμίαν έπιτήδευσιν καί προσπάθειαν έπιδιώξεως ζωής. ι Ό γρύλλος διακηρύσει τό δόγμα: «Γιά νά ζήση κανείς εύτυχισμέ- ος δέν Ιχει παρά νά ζή κρυμμέ- ος στή μοναξιά τού», Καί τό προσόν αύτό τής ταπεινεφροσύνης αί τ&ΰ άσκητισμοθ τού δείχνεται άκόμη καλλίτερον ιϊς την τάξιν ών κατοικιδίων γρύλλων. Έχει εκλέξη την κατοικίαν τοΰ κοντά είς την οικογενειακήν έ Μ* *♦ ό ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ όδές Άνδρβγβω (Πλησίον «δβντοϊατρείου κ. Σαραντινίύβυ). ΑΥΤΟϋ»ΝΗΤΑ των Γερμκνικών Έργοστααίων ρτΑίΐΝβ- ΝΑΟ. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκί- ^«. ^ηγ«-Λε«φορεϊ« «πό 2 1)2—15 τόννων. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γερμανικης Ενώ¬ σεως Έξαγωγέων ΟΒΙ,-ΡΟΕΤ. %ι«Ελιιιβν βορτίβν άπβ 1 1)2-10 τόννων. Τβ έργβστα- ■«φελιμβν φορτιον ουνη6ων ί,ο,ξονικων τυπων Μΐ**"^*™* ™ ΑΙ επί τού ο,βν ρυμουλκ Έλτικ επί τού Η . μεταφορα5 5 β0 4π ηΑ ευβραστων ύιαστ«- * 5 τοι των μεναι. ΑΓπΤωτ«, βζ έργοστασίωνϋΑννΐΟ. εγκατάστασιν καί άμεσως μεταφερο- "άΡ ΠΜΡΕΛΑΙΟΒΙΝΗΤΗΡΕ2 5-5X00 χωρ:κοΟ, εις Ινα μέρος ξηρόν καί ζεστδν, καί αποτελεί πράγματι διά τόν οίκοδεσπότην άληθινόν φορέα εύτυχίας. Διά τούτο καί είς την ύπαιθρον είνε παντοθ σεβαστός καί κανείς δέν τόν θίγει οίίτε τάν ένοχλεΤ. Αύτά διά τόν άπλόν άνθρωπον. Διά τό-ν ασχολούμενον μέ την βι ολογίαν αποτελεί καί απετέλεσε πάντοτε φυσικά αντικείμενον με- λέτης καί παρατηρήσεως. Ό άρσε νίκας γ&Ολλος είνε προικισμένος μέ Ινα άληθινόν μουσικόν μηχά νημα πού τοθ έπιτρέπει νά καλή κοντά τού είτε την συμβίαν τού είτε εκείνην μέ την οποίαν θέλει νά συνδέση την τύχην καί την ζω¬ ήν τού. Τα τραγοθδι τού είνε Ινα τραγοθδι ερωτος μέ δλον τάν πό νετικόν καί μονότονον ήχόν τού «αί παρετηρήθη δτι εάν τοθ άφαι ρεθοθν τα γεννητικά τού όργανα τό μουαικόν τού όργανον έξαφανί ζεται καί δέ* ημπορεί πλέον νά τραγουδής τόν πόνον καί τό οΛ σθημά τού. *- (συνεχί ζεται) λιμένα. Διά την αποτροπήν μόν ι λαθραίαν μεταφοράν τα πρέπεί νά λααβάνουν τραπεζιτικάς ή προσωπικάς τ.ο κειμένου περί φορτωτών ά/α >.
  σβητήτου φερεγγυότητος διά τ >,
  άνήκοντας φόρον;.
  Ή λύσις των έγγυήσεων -ού
  των θί γίνεται ευθύς ώ; ήΊελ>ν
  αποσταλή παρά τής τελ'ονε α<ής άρχής τοθ τόιτου άπ&βιβίσδ'ος τ Ό προιόντως τα σχετικά έγγ^',λυτή ρια Ιγγραφα Αί τε/ω^ειακαί αρχαί πό υ άποβιβάσεως των προιόι/των μετά τόν ρ έλεγχον περί τοθ είδους καί τοθ βάρους αυτών θά παραξίδουν ταθ τα ελευθέρα είς τόν είσαγωγέ* χωρίς νά υποβά λοο/ ταθτ* είς ουδεμίαν έτέραν διατύπ'ϋσιν το ώ, άν< Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΚΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' εΰδεϊαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ*·. 5-40 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Μριοδοτικής Δημοπρασίας Προκηρύσσεται τακτική φα νερά μειοδοτική δημοπρασΐα γενησομένη την 22αν τοθ μη¬ νός Ίουνίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10 π. μ έν τώ Νο μαρχιακφ Καταστήματι Ήρα κλεΐου διά την προμήθειαν των κάτωθι είδών στολών διά τάς ανάγκας τής Έθνικίΐς'Ορ γανώσεως τής ΝεολαΙας, περι φερεΐας Ηρακλείου. 1) 500 χιτώνια λινά. 2) 650 πηλίκια μετά σή- ματος, 3) 650 γραβάτες. 4) 500 περισκελίδες μάλλι- ε^ρίΐ—Γκόλφ. 5) 500 ζεύγη Γκεττών, λευ- καί ρούχιναι. 6) 20 ζεύγη γκέττες δερμά- τιναι. 7) 50 Φανέλλαι β^μβακεραί. 8) 300 πήχεις ϋφσσμα μάλ- λινον. Οί σχετικοί δροι τής δημο πρασίας εισί κατατεθειμένοι παρά τή ΝομαρχΙα Ηρακλεί¬ ου ών δύνανται νά λαμβάνω¬ σι γνώσιν οί ένδισφερόμενοι καθ" εκάστην 12—1 μ. μ. Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ανδρέας Νάρκελλος ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Εϊρηνοδίκης Βάμου διακη ρύσσειδτι κριθε'σης άσυμφόρου τής κατά την 29 Μαιου έ. ε μειοδο- σίας προσφερθείαης έκτώσεως 4ο)ο διά την ανέγερσιν πτέρυγος καί επισκευήν υπόλοιπον οίκοδο- μήματος (Είρηνοδικειακοΰ κατ) τος) έπαναληφθήσεται ή φανερά αυτή μειοδοσία την 19 Ίουνίου έ. 5. Κυριακή καί ώραν 10 —12 π. μ. Άξία ϊργου 3000. 000 δρχχ. Εγγύησις 30 000 Ό Πρόεδρος Έπιτροπής Ε. Τ. Κ. Π. Ε. Α. Ιω. Κωναταντόπουλος. ΒΙΗΕΤΑΑ ϋάόιΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:ΑΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΊΗΑΤ 42-297 4Ο-ΟΘ5 ΠιΤ_1Ι^Α ΙΕΧ/Τ εργοστασιαγαποσ διονύσιος τηλ: Ι ΙΕΙ ΚρΑΙ ΒΤ— ΓΡΑφΕ ΙΑ: Μ ΕΓΑΡΟΗ ΠΑΗΜΟΥΛΑΤΟΥ ΤΗΛ. ΜΜΝΥΤ2Ρ, !ιί την Κρήτην; ΤΤ, 0, ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟ Ι —ΟΙ είσακτέοι είς τάς σχο- λάς Τ.Τ.Τ. Κατόπιν αποφάσεως τβθ κ. 'Υ- πβυργβΰ τής Συγκοινωνίας κοινο- ποιηθείσης αρμοδίως, ορίζεται ότι ϊΐχτχ το σχολικόν έτος 1938—39 θά λειτουργποουν αί σχολαί Τ. Τ. Γ. Αθηνών καϊ θεσσαλονίκης. Ό διαγωνισμόν θά ενεργηθή ταυ¬ τοχρόνως έν Αθήναις καί έν θεσ αβτλονίκη την 5ην Σεπτεμβρίου, ό δέ άριθμός των είσακτε-^ν ωρί¬ σθη είς 75 άνά εκάστην σχολήν. ^Δεκτοί εις τού; διαγωνιομοΰς είναι μονον άρρενες ήλικίας 16 —23 έτων πτυχιοΰχβι Δημοσίου Γυμναοίου ή αντίστοιχον Σχο· λης Μέσης Έκπαιδεύσεως. Διά τα δικαιολογητικά κ λ.π. παρεχονται πληροφορίαι παρά των αρμοδίων διευθύνσεων Τ.Τ.Τ. —Ποΐβι τύποι χημιχών λιπα- σμάτων πρέπει νά κυχλο- φοροϋν. Ή εδρεύουσα είς τό ΰπουργεΐ όν Γεωργίας αρμοδία έπιτροπή έ /νωμάτευσεν ότι οί δυνόμενοι ά κυκλοφορούν εί; την χώραν ύποι συνθετων χημικων λιπασμά ών πρεπει νά περιορισθούν είς άς κάτωθι 15: 3—12-13, 12-3— 10-5-20, 6-12-0, 11-48-0, -14- 7, 6-8-8, 6-8-12, 6-10— 8-20-12, 11-11-11, 4-8-12, 1-9—4, 0—12—12 καί 4—8-8. Βα εί τής γνωματευσεω; της έπιτρο- :ης κατηρτίσθη Βασιλικόν Διά- «γμα δυνάμει τοΰ όποίου άπό η; Ίβ(ουκρίου 1939 θα έπιτρβ- :εται ή κυκλοφορια μόνον των ινωτδρω τύπων χημικων λιπασμά- ών. Σχετικώς ελήφθησαν ΰπ' 6- ιν «Ι λιπαντικαί άναγκαι των ιαλλιεργουμενων φυτών, ελήφθη μβριμνα ί>στε να άποκλει-
  θοΰν οί πλοϋσιοι είς {άζωτον τώ-
  τοι, οί όποϊοι χρησιμοιτοιοΰνται
  ιά την λίπανσιν των καπνών,
  ων σταφυλών, των λαχανικνν
  <λπ. καί οί οποϊοι έπιδροΰν δυ· μενώ; επί τής ποιότητος αυτών. Επίαη; ή έπιτροπή προήλθεν είς ήν απόφασιν τοΰ περιορισμόν ών τύπων των συνθβτων λιπα- μάτων. —Τό δάνειον τοΰ δήμου Χα¬ νίων. Επανήλθεν ώς γνωστόν προ ε; έξ Αθηνών έ Δήμαρ- χος Χανίων κ. Σκουλάς. Ό κ. Δημαρχος εδήλωσεν ότι τό δα ειον υδρεύσεως τοΰ Δήμου πραγματοιτοιεϊται έκ τής Κτημα- τικης Τραπέζης υπό λίαν ουμφε- οντας ορους. Ή υπογραφή τής οχβτικής ^συμβάσεως θα γίνη έν- το$ τού τρέχοντος μηνο$. -Σχολική έορτή είς Κρου- σώνα. Την παρελθούσαν Κυριακήν και ώραν 3 μ. μ. εγένετο έν αυρ· οή πολλου κοσμου ή καθιερω ιιενη κατ' έ τος αχολικη έορτπ είς τό Διδακτηριον ΐίρουαώνος. Γο προγραμμα περιλαμβανον μικράς κωμωδίας, έϋικα άσματα καί χορους Κρητικού;, έξϊτδλεσθιι^μέ πολλην επιτυχίαν καί χαριν. Ι¬ διαιτεραν εντύπωσιν έπραξαν ησεν Ικθβσις χδΐρβτεχνίας καί άν- βΐκομιας των μαβητών. Ή όλπ έορτη απεδειξε την δημιουργικήν εργασίαν ήτις γίνεται καί είς τό σχολείον τουτο όφειλομενη είς τού; διδασκάλου; κ. κ. *έεοχ. Ρο βιθιιν διευθυντήν τοϋ σχολϊίου καί τάς διδασκαλίσσας κ. Νίκη Γεωργαντά και δίδα; Καλλιοπην Φανουρακη ΜαρίκανΙΙαπουτβακη καΐ Κωνσταντίνου Σταθαρακη. Αθηναϊκον Κομμωτπριον Βασιλικοΰλας Παπαδάκη Ρεθυμνον Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ' !- /α πολυτελέστατον Αθηναϊκον Λομμωτήριον. Κάθε κυρΕα πού τό ςπισκέπτεται, φεύγει κατενθουσι- ασμένη μέ τάς καλλιτεχνικάς *ομ μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, πού κάνουν θαυμάσιο κεφάλι. Περμανάντ άνευ ήλεκτρισμοθ. Οντουλασιόν. ΜΙζ άπλ£, μανικι- ούρ.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Πσλ Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ποωΐα Τετάρτης
  15 Ίουνίου 1938
  Η ΙΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕ1ΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ήΓΓΑΙΚΗΣ ΒΟΪΛΗΙ
  ΟΤίΙΜηίΡΛΙΙΝΑΕΝΘΛΑΕΙΘΗ
  ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ΤΗΣ Η1ΑΙΙΙΚΗΣ
  II! II
  ΕΙΠΡΙΜ 2ΙΤΙΜ1Τ1
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σήμερον ή Βουλή
  των Κοινοτήτων θέλει άαχοληθή μέ
  τούς τελευταίους βομβαρδιαμούς * Αγ¬
  γλικών πλοίων είς τα Ίσπανικά ΰδατα.
  Σχετικώς μέ την συνεδρίασιν ταύτην
  οί πολιτικαί κύκλοι τού Λονδίνου προ-
  εξοφλοΰν ότι ό 'Άγγλος Ηρωθυπουρ-
  γός κ. Τσάμπερλαιν θέλει αντιταχθή κα¬
  τά πάσης είσηγήσεως των υίοθετούντων
  είς τό κοινοβούλιον την πολιτικήν των
  άκρων.
  Αι εργασίαι της Γαλλικής Βουλης.
  Ή συζήτησις διά τό
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΊουνΙου (τηλε¬
  γραφικώς).—Σήμερον την πρω
  ΐαν συνήλθε τό υπουργικόν
  συμβούλιον υπό την προεδρΐ-
  αν τοϋ κ. Λεμπρέν προκειμέ-
  νού νά άσχοληθή μέ οίκονο-
  μικής φύσεως ζητήματα καίσυγ
  κεκριμένως μέ τόνκαταρτισμόν
  νέας σειράς νομοθετικών δια-
  ταγμάτων οί*;ονομικοϋ καί δή
  μοσιονομικοϋ περιεχομένου,
  1 Ή έξωτερική κατάστασις
  Ι ποόκειται ν1 άπασχολήση τό
  Γαλλικόν "Υπουργικόν συμβοΰ
  λιον,καθώς καί ή παράτασις ή
  ή διακοπή των εργασιών τής
  βουλής μετά την καθιερωμέ-
  νην έβδομαδιαίαν συνεδρίασιν
  τής Πέμπτης.
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΣΕΙΣΜΙΚ&Ν ΔΟΝΗΣΕΟΝ
  —Αί σεισμικαί δονήσεις έ-
  πανελήφθησαν χθές είς Βέλγι
  όν καί είς βόρειον Γαλλίαν
  Αί δονήσεις τής χθές υπήρξαν
  πολϋ περισσότερον παρατε
  ! ταμέναι καΐ αίσθηταί άπό τ^ς
  Ι δονήσεις τής Κυριακής κσί τοθ
  Σσββάτου. Αί χθεσιναί δονή
  σεις συνέβησαν πρώτον είς
  τάς 3 46' καί ήσαν διαρκείας
  7" καί κατόπιν είς τάς 5 τής
  πρωΐσς καί ήσαν διαρκείας
  2". Οί σεισμοί έγιναν άντιλη
  πτοί καί είς Λονδίνον. Άστρο
  νόμοι διεθνοθς κύρους ίβε
  βαίωσαν δτι αί δονήσεις δέν
  πρέπει νά προκαλοθν άνη^
  χίας διότι είναι άπό τάς συ
  νήθεις σήμερον.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕ0.Σ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίουνίου τηλε
  γραφικώς).—Ανεκοινώθη νέα
  άνσβολή τής συγκλήσεως τής
  έπιτροπής μή επεμβάσεως, μελ
  λούσης ώς γνωστόν νά συζητή
  στ επί τοΰ Ίσπανικοΰ.
  ΤΑ ΓΑΛΛΟ'ΓΤΑΛΙΚΑ
  Τό Φόρείν "Οφφις καί τό
  Καί ντ' Όρσαί κατά σχετικάς
  άνακοινώσεις δέν άποκλεΐουν
  εισέτι μίαν προσέχη συμφω
  νίαν μεταξύ Γαλλίας καί Ί
  ταλίας.
  Η ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  Τα στρατεύματα τοθ Φράν
  κο βεβαιοθται δτι εισήλθον
  είς Καστεγιόν καί έπροχώρη
  σαν μέχρι τοϋ κέντρου τής
  πόλεως, καταλαμβάνοντα οί-
  κίαν πρός οίκίαν Οί κυβερνη
  τικοί ύποχωροΰν.
  Αί έξετάσεις καί αί μετεγγραφαι
  τώνμαδητώντών μέσων σχολών.
  ΣΦΟΔΡΟΤΗΣ ΕΠ ΙΒ ΕΣ ΕΙΣ
  ΟΟΜΒϋΡΛΙΣΜίΣ ΤΗΣ ΑΑΙΚΑΝΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοα μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Παρι'
  σίων ότι οί έθνικοί συνεχίζουσι σφο-1
  δράς έπιθέσεις είς τό άνατολικόν μετω-1
  πον τής Ίσπανίας.
  Έκ παράλληλον» έθνικά άεροπλάνα
  έβομβάρδισαν χθές την Άλικάντην προ-
  ξενήσαντα σημαντικάς ζημίας είς την
  πόλιν καί τόν λιμένα.
  ηΙδρα
  μετα την πτωσιν τησ πολεωσ
  ΚΑΣΤΕΠΟΝ ΝΤΕ ΑΑ ΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου £τοΰ άντα·
  ποκριτού μας). —Κατά τα έκ τοΰ έξω
  τερικού τηλεγραφήματα οί κυβερνήτι- |
  κοί μετά την πτώσιν τής πόλεως Κα· ]
  στεγιόν ντέ λά Πλάνα, μεταφέρουσι την
  έδραν τοΰ στρατηγείου αυτών είς την
  Μουρθίαν. Είς την ΒαλένΘιαν έν τώ
  μεταξύ γίνονται πυρετωδώς «υμπλη-
  ρωματικαί όχυρώσεις καί λαμβάνονται|
  γενιχά μέτρα αμύνης τής πόλεως.
  ΟΕΡΜΟΤΑΤΑΙ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ
  ΕΙΣ
  Έπ' εύκαιρία τής λήξεως τοϋ
  σχολικοθ Ιτους 1937—38 τό υ¬
  πουργείον τής Παιδείας κατήρτι¬
  σε καί έκιινοποίησε πρός τάς
  σχολικάς αρχάς μακράν εγκύκλιον
  διά τής οποίας καθοοίζονται αί
  διατυπώσεις καί αί προϋποθέσεις
  των μετεγγραφών, τής διενεργείας
  εισιτηρίων καί άπολυτηρίων έξε
  τάσεων καί τα των προαγωγών
  των μαθητών.
  Ούτω όοίζεται 8τι ώ; έπιτυχών
  βίς την πρός μετεγγραφήν κατατα-
  κτήριον εξέτασιν θεωρείται ό λα¬
  βών την βάσιν είς έκαστον χωρι-
  στά των πρωτευόντων μαθημάτων,
  έφ' 2σον καί ό γενικάς βαθμός
  αύτοθ δέν είνε κατώτερος τής βά·
  σεω;.
  Είς εισιτήριον έξ άόλλου εξέτα¬
  σιν δικαιοΰνται διά την πρώτην τα
  ξιν των άστικών σχολείων οί κε-
  κτημένοι ενδεικτικόν 4ης τάξεως
  τουλάχιστον δημοτικου ή ίϊιωτι-
  κοθ σχολείου Τα αυτά προβόντα
  άπαιτοθνται προκειμένου νά διε-
  νεργηθοθν έξετάσεις διά την α '
  τάξιν όκταταξίου γυμνασίου ή
  προγυμνασιου.
  Ό μαθητής προάγεται δταν λά¬
  βη την βάσιν είς έκαστον των
  μαθημάτων. Μή λαμβάνων ταύτην
  είς δύο των πρωτευόντων μαθη-
  μάτων άπορρίπτεται. Έπίσης ά-
  πορρίπτεται εάν δέν λάβη την
  βάσιν εις πλείονα των δύο θεώ-
  ρητικών μαθημάτων.
  Περαιτέρω άναφέρονται αί πε-
  ριπτώσεις καθ' άς δ μαθητής πα¬
  ραπέμπεται είς συμπληρωματι¬
  κήν εξέτασιν κατά τόν Σεπτέμ¬
  βριον.
  Τό υπουργείον της Συγκοινωνίας
  καί ή εκτέλεσις δημόσιον έργων.
  Τό υπουργείον τής Συγκοι¬
  νωνίας απηύθυνε πρός τάς υ¬
  πηρεσίας των νομομηχανικόν
  τοθ Κράτους εγκύκλιον διά
  τής οποίας έντέλλονται οΰτοι
  νά υποβάλωσιν αυτώ τό ταχύ
  τερονκατάστασινέμφαίνουσαν:
  1) Τα έν τή περιοχή εκά¬
  στου έκτελεσθέντα πλήρως άν
  τιπλημμυρικά έργα κατά την
  λήγουσαν οικονομικήν χρή
  σιν καί κατά χρονολογικήν
  σειράν εκτελέσεως. 2) Τα κα¬
  τά την αυτήν οικονομικήν χρή
  σιν άρξάμενα πρός εκτέλεσιν
  έ'ργα, όμοίσς φύσεως καί ών
  ή εκτέλεσις συνεχΐζεται είσέ-
  τι. 3) Τάς γενομένας υπό τοθ
  Κράτους δαπάνας διά τα πλή
  ρως έκτελεσθέντα έργα 4)
  Τάς καταβληθείσας καί κατα-
  βληθησομένας δαπάνας διά τα
  συνεχιζόμενα εισέτι έργα καί
  5) τούς ώφεληθέντας έκ τής
  ] εκτελέσεως των έργων τού¬
  των, Δήμους, Κοινότητος, έ-
  ταιρείας, ιδιώτας κ.λ.π. οΰς
  δέον νά βαρύνΓ) κατά ποσο¬
  στόν ή δι" έκαστον έργον κα-
  ταβληθεΐσα δαπάνη συμφώ¬
  νως τώ νομώ 5079.
  Δι* άλλης έγκυκλίου τό υ¬
  πουργείον Συγκοινωνίας δίδει
  όδηγίας έν σχέσει μέ τάς ύ·
  ποχρεώσεις των έργοληπτών
  έναντι τοϋΤαμ.Συντάξεώςτων.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΣΟΥΔΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΝ
  ΕΛΠΙΔΕΣ 4ΙΕΥΒΕΤΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Σήμερον άρχίζουν ε¬
  πισήμως είς Πράγαν αί διαπραγμα-
  τεύαεες μεταξύ Τσέχων καί . Σουδιτών
  διά την επίλυσιν των έκκρεμών δ'.αφο-
  ρών καί την τακτοποίησιν των ζητημά-
  των τής γερμανικής μειονότητος.
  Κατά τα έκ Πράγας τηλεγραφήματα
  πιστβύβται ότι ή Τσεχική κυβέρνησις
  θά κατορθώση νά έλθη τελικώς είς συμ¬
  φωνίαν μετά των Σουδιτών.
  ΜΕΓΑΛΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝ Α.Ι 14 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  Λονδίνου ό Βασιλεύς τής * Αγγλίας θά
  παρακολουθήση την 21 ην τρέχοντος με
  γάλα γυμνάσια τού 'Λγγλικού στόλου.
  Συγχρόνως μέ τα γυμνάσια τού στόλου
  θα γίνουν καί μεγάλα γυμνάσια τής *Αγ
  γλικής άεροπορίας.
  ΟΙ Γ Α Α Λ ΟΙ ΤΟΝΙΖΟΥΣΙΝ
  ΟΤΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΒΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΗΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
  [ ποκριτοΰ/ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  , Παρισίων άναφέρουν ότι οί ΓαλλικοΙ
  | διπλωματικοί κύκλοι τονίζουσιν ότι πρέ·
  πει είς τό Ίσπανικόν νά επιβληθή ή ίδέα
  | τής είρήνης. "Αλλως, προαθέτουν, υ¬
  φίσταται πάντοτε σοβαρός κίνδυνος
  νά προκληθή γενική ανάφλεξις έν Εύ-
  ρώπη.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  ΜΕΣΟΑΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  Πρός τούς Έπιθεωρητάς
  ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΝ κ Ι ΜΕΤΑ-ΑΝτων δ^°τικων ^^ων έ
  ΙΙΙΙΐυΐΙΐυΐΜυΐΙ Κ. Ι. ΙΙΙίΙΗ.ΗΠ κοινο1χοιήθη έκ το0 ύπουργεί-
  ου τής Παιδείας έγκύκλιος
  διά τής οποίας γνωρίζεται 8-
  τι υφίσταται είσέτι ή διάτα¬
  ξις τοθ νόμου 519 περί προ-
  αιρετικής είσφοράς των γονέ-
  ων καί, κηδεμόνων των μάθη
  των υπέρ των σχολικών τα
  μείων κατά τόν χρόνον τής ε¬
  νάρξεως καί λήξεως των μα
  θημάτων.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-|
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Με-
  βολογγίου καί Αγρινίου ότι συνεχίζον-
  ται αί πρωτοφανούς ένθουσιασμοΰ έκδη-
  λώσεις των κατοίκων πρός τόν Πρωθυ¬
  πουργόν κ. Ι. Μεταξάν.
  Ο ΑΟίΟΣ ΤΟΥ κ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΠΡΟ! ΤΟΥ2 ΚΑΤΟΙΧΩΪΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού ν».άς)·— Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς ομιλήσας είς τό Άγρίνι-
  όν ετόνισεν ότι ή ειρήνη δέν έξααφαλί-
  ζεται μέ την έλεημοσύνην των ίαχυρών
  καί εζήτησε προσήλωσιν τοΰ λαοΰ είς την
  ιδέαν τής πατρίδος καί τάς αρχάς τού
  Κράτους.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ
  ΪΗΟΥΡΓΕΙΟΜ ΥΗΟΟΕΣΕΟΝ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Τό-
  κιο ότι θεί»>ρείτ<·*ι έκεϊ βεβαία ή ίδρυ¬ σις συντόμως είδικού ύπουργείου υπο- θέσεων Κίνας. Είς τό Υπουργείον τού¬ το θά αυγκεντρωθώσιν όλαι αί υπηρεσί¬ αι, πολιτικαί καί στρατιωτικαί, είς τάς οποίας έχει ανατεθή ή διεξιγωγή τού πολέμου έν Κίνα καί ή επίβλεψις τής διοικήσεως των καταλαμβανομένων ε- παρχιών. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ Διά συμπληρωματικής έγκυ κλίου τού πρός τούς νομομη- χανικούς τό υπουργείον τής Συγκοινωνίας πσρέχει όδηγί¬ ας δι' δ,τι άφορδ την εφαρ¬ μογήν τοθ νόμου «περΐ τελών άμμοληψίας». αι συσκευαΤΤκπομπησ Πρός τα τ/λωνεΐα τού κράτους εκοινοποιήθη έγγραφον τοϋ ΰφυ- πουργβίου Δημοσίας Ασφαλείας [ δια τοΰ όποίου γίνεται γνωστόν ότι ή εΐσαγωγή καί κατοχή έν Ελλάδι ραόιοφωνικών αυσκβυών έκπομπης είνε απολύτως άπηγο ρευμενη δι' άπαντα τα νομικά καί φυσικά πρόσωπα, πλήν των έλληνικών ύημβσίων ϋπιιρεσιών. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝ0ΤΡ0Φ1ΑΣ Έπειδη εφέτος ή κτηνβτροφία λόγω τοΰ βαρέως καί παρατετα- μενου χειμώνος υπέστη ζημίας, παρεκλήθησαν αί γεωργικα! υπη ρεσίαι βπως άναφέρουν τό ταχύ· τβρον είς τό υπουργείον Γεωργί¬ ας λεπτομερώς τάς προςΈνηθείοας ζημίας, κεχωρισμένως «ατά κοι νότητα καί εΐδος ζώου. Έπίβη; παρικλήδησαν όπως άναφέρουν πό Ο άπβδίδουν την προξενηθε! σαν ζημίαν καί ύποίβίξουν τα γ« νικωτ«ρα{ φύσιως μΐτροτ τα οιγ«1« «ρί/τβι νά ληφβοϋν. Η ΑΠΟ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Καθ' άρμοδίαν ανακοίνω¬ σιν πρός τα Γεωργικα Τα- μεΐα, ή προθεσμία άπογρα- φής των γεωργικών μηχανών λήγει την 20 τρέχ. μηνός. Είς την περίπτωσιν καθ' ήν ύπάρχουν δυστροποθντες κάτο χοι γεωργικών μηχανών διάτήν απογραφήν θά έπιβάλλωνται αί όριζόμεναι υπό τοθ νόμου ποιναΐ. ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ Δι' εκθέσεως τού ύποβλη- θείσης είς την Νομαρχίαν ό νομίατρος Ηρακλείου κ. Νικο λακάκης ύποδεικνύει την με τατόπισιν είς ύγιεινότερον μέ- ρος τοΟχωρίουΠλακιώτισσατοϋ όποίου οί κάτοικοι διαβιοϋν υπό τάς πλέον ανθυγιεινάς συνθήκας. Ώς πληροφορούμε θα πρός τος άπόψεις τοθ κ. νομιάτρου συμφωνοθν άπολύ τως οί κάτοικοι τής Πλακιω τίσσης καθώς καί ή νομαρχία. ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Τό υπουργείον τήςΓεωργΙας είδοποΐησε τάς αρμοδίας αρχάς δτι ή μέν τεχνι κή επίβλεψις των φυτωρίων κ αί άγροκηπίων θά έκτελήται υπό τής γεωργικής υπηρεσίας, ή δέ οίκονομική έξυπηρέτη σις καΐ ή έν γένει διαχείρισις τούτων θά διενεργήται παρά των γεωργικών ταμείων, καθ' 8ν τρόπον γίνεται ττροκειμέ νού περί δημοσίων γεωργικών ζητημάτων. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά την χθεσινήν κλήρω¬ σιν τοθ έθνικοΰ λαχείου οί κά τωθι άριθμοΐ διατεθέντες έν Ηρακλείω εκέρδισαν τα έναν¬ τι εκάστου σημειούμενα πο- σά: 36 043 δρχ. 4000, 19.531, ,31.488 κσί 72.697 άνά δρχ. 3000. Έπίσης δρχ. 2000 κερ- 'δίζει ό άριθμός 8.210. Οί κερ- δίζοντες άνά 600 δρ. άριθ- μοΐ θά άνακοινωθοθν ταχυδρο μικώς. ΑΙ ΚΑΠΝΟΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Τα υπουργείον των Οίκονομι- κών δι" έγκυκλίου τού πρός τούς έφόρους συνιστά τή^ λήψιν των έ- πιβαλλομένων μέτρων ώστε νά ε¬ πιτευχθή" ούσιαατικως ή έφαρμο- γή τοΰ νόμου «περί ρυθμίσεως τής καλλιεργείας καπνοΰ καΐά τό 1938». ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Κατά τόν διεξαχθέντα την παρελθούσαν Δευτέραν πό- δοσφαιρικόν άγώνα μεταξύ των όμάδων «Ο. Φ. Η.» καΐ «Ηρακλέους» νικήτρια άνεδεί χθη ή πρώτη διά 4 τερμάτων έναντι 3. ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Είς την Δήμαρχον έπρό κειτο ν ά διεξαχθή χθές τό ε¬ σπέρας συνεδρΐασις διά την κατσκύρωσιν των μή ένοικια σθέντων εισέτι δημοτικών φό ρων. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΥ_ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίουνέου (τηλε¬ γραφικώς)— Ό ύπουργός των Εξωτε¬ ρικών τής Γαλλίας κ. Ζώρζ Μποννέ εδέχθη χθές τόν έν Παρισίοις πρεσβευ¬ τήν τής Τσεχοσλοβακίας ευθύς μ*τα την επιστροφήν τού έκ Πράγας. Ό πρεσβευ¬ τάς έξέθεσεν είς τόν Γάλλον υπουρ¬ γόν τάς συνομιλίας των κ. κ. ΙΜπέ- νες καί Χότζα μετά των άντιπροσώ- πων τοΰ κ. Χενλάϊν ώς καί την άπόφα- σιν τής κυβερνήσεως τής Πράγας νά προβή εις οριστικάς διαπραγματεύσεις βάσει τής διακοινώσεως τού Σουδίτου βουλευτού κ. Κούντ. ΗΕΠΙΡΡΟΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΊΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίουνίου (τηλε- χάσκουν την ισχύν των είς τα έσωτερικά τής Τσεχοσλοβακίας καί νά παρακολου- θούν την διαμόρφωσιν τής καταστάσε¬ ως μεταξύ Γερμανών καί Τσέχων. Σχε τική μέ την πληροφορίαν ταύτην 0*ω- ρείται καί ή αυνομιλία την όποιαν έσχεν ο κ. Μ πό ν νέ μετά τού πρεσβευτού τής Αγγλίας έν Παρισίοις κ. Φίπς άμέσως μετά την επίσκεψιν τοΰ πρεσβευτού τής Τσεχοσλοβακίας. Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠ ΙΜ ΕΝ ΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 4Ίουνίου (τού άντα- ποκρετοΰ μας)— Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι εκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό Βρετ τανός πρωθυπουργός ομιλών επί τής καταστάσεως, επανέλαβεν ότι πάσα έκ- τροπή τής Αγγλίας άπό την πολιτικήν μή επεμβάσεως θ* περιπλέξη επικινδύ¬ νως την κατάστασιν ίντΐ ν« την «ελτιώ- 9$.