95902

Αριθμός τεύχους

4889

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (τού άντ··
  ιήματα α
  Ι'αλλΐΗΟ.
  ιν ότι ηοί·
  Μ ή ίδίε
  ίέτουν, «·
  , έν Κή·
  ύπο»ρ·
  «πό»»·
  ίγ*ς νά
  (τηλ·*
  >ν «ο¬
  ί, ι;·*
  να ··
  ΙΕΙ
  ΣΕΟΣ
  ντα-
  ,φθ-
  έκ-
  86-
  ιώ-
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  Ι
  —————————————————————————————————————«ε——ε———————ε—ε—επε—ε—ε—ε—ε—ε—επεπππ—ε—ε—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝ'ΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγΰ-ττου
  έτησια λιρκι 3
  έξάαηνος 2
  Άιιερικής
  ΐτησια δολ. 1δ
  έξαμηνο: » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ 2
  16
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4889
  ΐΠΕτΟτΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΠΙΤΕΥΞΙΣ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ ΑΥΤΗΣ ΟΦΕΑΗ
  Πρό όλίγου καιροΰ, Αθη¬
  ναϊκαί συνάδελφοι, άσχολού
  μεναι μέ τό πρόβλημα τής
  οργανώσεως τής παραγωγι-
  κής μας πολιτικής, έθιξαν
  καί τό ζήτημα τής σιτοκαλ-
  λιεργείας. Καί άλλαι μέν υ¬
  πεστήριξαν ότι θά πρέπει νά
  στραφώμεν αποκλειστικώς
  πρός την γήν καί νά ένισχύ-
  σωμεν την γεωργίαν καί είδι
  κώτερον την καλλιέργειαν
  των δημητριακών έγκαταλεί-
  ποντες πάσαν περαιτέρω προσ
  πάθειαν τονώσεως τής βιομη-
  χανίας ή τής ναυτιλίας καί
  εκμεταλλεύσεως τού ύπεδά-
  φους μας. "Αλλαι δέ πάλιν,
  άπό αντίδρασιν προφανώς,
  διετύπωσαν την αντίληψιν ό¬
  τι τό σύνθημα τής γεωργικής
  αύταρκείας μας είνε καί ά-
  πραγματοποίητον άλλά καί
  άσύμφορον. Διότι, ετονίζον,
  τό κόστος των γεωργικών
  μας προΐόντων κκί ιδιαιτέ¬
  ρως των δημητριακών, είνε
  υψηλόν παρ' ημίν, έπομέ-
  νως καί αν άκόμη επιτύχω¬
  μεν σιτάρκειαν δένθάεχωμεν
  κέρδος άφοΰ τα σιτηρά καί
  κατά συνέπειαν τό ψωμ), θά
  κοστίζουν τόσον άκριβά ώ-
  στε νά είνε προτιμότερον
  νά είσάγωμεν έξωθεν, έπου
  ευρίσκονται είς χαμηλάς τι¬
  μάς λόγω τού μικροΰ κό-
  στους.
  Ημείς έν τούτοις, έθεωρή-
  σαμεν ώς σφαλεράς καί τάς
  δύο αύτάς άπέψεις. Καί ^ είς
  σχετικόν άρθρον μας, ετο¬
  νίσαμεν, ότι θ' άπετέλει μέν
  εγκληματικήν μωρίαν ό πε-
  ριορισμός τής παραγωγικης
  προσπαθείας μας είς την γε¬
  ωργίαν μόνον καί ή έγκατά-
  λειψις τοΰ αγώνος πρός δη¬
  μιουργίαν ισχυράς βιομηχα-
  νίας, πρός οργάνωσιν τής
  άλιείας, πρός τόνωαιν τής
  ναυτιλίας καί εκμετάλλευ¬
  σιν τού όρυκτοΰ πλούτου
  μας, άλλά τουτο δέν σημαί-
  νει διόλου ότι πρέπει νά πα·
  ραιτηθώμεν τού αγώνος διά
  την εξασφάλισιν τής σιταρ-
  κείας. Εύτυχώς δέ άπό την
  αντίληψιν αυτήν διέπεται καί
  ή παραγωγική πολιτική τής
  κυβερνήσεως. Αί πρόαφατοι
  άνακοινώαεις τού κ. Πρωδυ-
  πουργοΰ, αί οχετικαί με την
  συγκέντρωσιν τού σίτου, που
  εθεσαν τα πράγματα είς την
  θέσιν των, έδικαίωααν φρο¬
  νούμεν απολύτως οσους υπε¬
  στήριξαν την συνέχισιν τής
  μάχης τοΰ σίτου, ώς συμφέ¬
  ρουσαν κ*ί έθνικώς σωτηρί¬
  αν Ή απόφασις δέ τής κυ¬
  βερνήσεως όπως προστατευ¬
  θή την έγχώριον σιτβπαρα-
  γωγήν διά συγκεντρώσεως
  τού σίτου καί πληρωμής τού
  είς τόν παραγωγόν πρός
  8.70 δρχ. κατ' οκάν δίδει την
  τελευταίαν απάντησιν είς
  την γενομένην συζήτησιν
  πού πιστεύομεν ότι δέν έχει
  πλέον λόγον νά συνεχισθή.
  Έκεΐνο όμως πού είνε ά-
  νάγκη νά τονισθή διά τελευ¬
  ταίαν φοράν έστω, είνε του¬
  το: Ή ύπαρξις απολύτου δυ
  νατότητος έπιτεύξεως τής σι-
  ταρκείας μας.
  Ή δυνατότης αυτή άπεδεί
  χθη άπό τόν υπερδιπλασια¬
  σμόν τής παραγωγής κατά
  την τελευταίαν όκταετίαν.
  "Απεδείχθη άπό την περυαι
  νήν καλήν εσοδείαν. Άπο-
  δεικνύεται καί άπό την έφε-
  νεινήν εξαιρετικήν επιτυχί¬
  αν των δημητριακών, πού
  διαψεύδουν κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον, έκείνους πού
  ίσχυρίζονται ότι τό κλϊμα
  τής8Ελλάδος δέν εύνοεΐ τα
  δημητριακά. 'Αποδεικνύεται
  άκόμη «πό τάς μελέτας των
  είδικών, άπό τάς στατιστιχάς
  καί τούς άριθμούς, πού βο-
  οΰν ότι, όταν θά έκτελε-
  σθοΰν τα παραγωγικά έργα
  τής χώρας, οταν άξιοποιη-
  θοΰν «ί χέρσαι κκί έλώδεις
  σήμερον έκτάσεις καί καλ-
  λιεργηθοΰν, ή παραγωγη των
  οιτηρών 8α1 υπερβή κοττά πο-
  λύ τό εν έκατομμύριον τόν-
  νους, οσους δηλαδή χρεΐαζό-
  μεθα διά τάς καταναλωτικάς
  μας ανάγκας. Τό εάν είναι
  συμφέρουσα ή όχι ή έπάρ-
  κεια, δέν θά τό εξετάσωμεν
  διόλου. Διότι δέν έπιδέχε-
  ται κάν συζήτησιν. Είναι
  όλοφάνερον ότι καί μόνον
  διά νά κερδίζωμεν τό συ-
  νάλλαγμα πού έξάγομεν σή¬
  μερον διά την προμήθειαν
  σιτηρών, θά έδικαιολογεΐτο
  κάθε Βυσία καί κάθε προ¬
  σπαθεία διά την επίτευξιν
  τής σιταρκείας. Ένω είναι
  γνωστόν ότι έκτός τοΰ κέρ-
  δους αΰτοΰ, ύπάρχει καΐ ή τε¬
  ραστία ωφελεία πού θά ε-
  χουν οί γεωργοί μας. Ώς
  πρός δέ την επιβάρυνσιν
  τοΰ άρτου, τα έπιχειρήματα
  είναι ααταθή· Διότι καί σή¬
  μερον πού γίνεται συγκέν
  τρωσις τβΰ σίτου εί; υψηλάς
  σχετικώς τιμάς, ό ελληνικάς
  λαός τρώγει τόν άρτον τού
  είς πολύ χαμηλοτέρας τιμάς
  άπό τβύς γείτονάς τού, των
  αλλων χωρών.
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ_Η_ΖηΗ
  ΤΥΝΑΙΚΕ1Α1
  ΦΥΣ1ΟΓΝΩΜΙΑΙ
  Ή γυναϊκα. είπαν, Ιχει κάτι
  Τό παγκόσμιο, τό οίχουμενικό-
  χ* πανανθρώπινο, άν προχιμαχε.
  Καί δέν είπαν τίποτε το παραοο
  ξον Αύτό συλλογίζομαι αντικρυ
  ζοντας τίς σιλουέττες των Καστρι
  νών δρόμων... , (
  Δεν Ιχουν τόσον ενδιαφέρον οί
  άνδρες: Δέν ν·ηορ(ό να ξερω _
  «όσο ό χαρακττ,ρισμές τού «σω
  σ£α» είνε μεταξύ των γυναιχων
  ηερ σσότερον α-νήβης «- «το¬
  τός. Νομίζετε ότι ό "Ελλην ποιη
  Χής διατυπώνει χωρίς γενιχωτ*
  ραν αφορμήν το μελαγχολικό ε-
  που
  βς εΐδα
  τη
  με γελιο να
  κή αΖτίβ
  άποθαυμάσει μιά ώρισμένη στιγμή
  —συγχεκριμένη μέσα στΐς άναμνή
  σεις σας. νΗ καί την εχετε ερω¬
  τευθή άκόμη! 'Υπάρχουν γυναΐ
  κες πού σας θυμίζουν άμέσως έ'να
  μυθιστορηματικο τύπο. 'Υπάρ-
  χουν γυναΐκες ποϋ σάς θυμίζουν
  φίλμ. Άλλες, γέφυρες βαποριών
  καί θάλασσες γαλανές—ένθύμησες
  ή νοσταλγίες περιπετείών. Άλ¬
  λες πάλιν πλοασιώνονται άπά την
  γοητεΕα τού κάμπου ή τού βουνοθ
  μέσα αέ τριανταφυλλένια ήλιοβα-
  σιλέμματα.θέλω νά πώ ότι τό χθές
  αημίρο καί τα αδριο είνε μια
  άλυσίδα στενά κάποτε δεμένη
  μεταξύ αυτής ή έκείνης τής γυ
  ναίκας.
  —Δέν υπάρχει λοιπόν τοπικός
  γυναικεϊος τύπος καί τοπική φυ
  σιογνωμία; θά έρωτοθσε έ'νας το·
  πικιστήζ.
  Τ6 έρώτημα θά μποροθσε νά φέ
  ο-η κανένα οέ δύσκολη θέσι. 'ϊ-
  ποθέτω δμως δτι ή ύπαρξις αυτή
  χοΰ τοπικοθ γιιναικείου τύπου πού
  είνε άναμφισβήτητΥ), δέν έμποοί"
  ζ61 νά είνε μάλλον κοσμοπολιτο-
  κοϋ χαρακτήρος ή γυναικεία φυ-
  σίογνωμία. Καί μέ τό φιγουρινι
  καί χωρίς αύτά άνακαλυπτετε
  χάτι το ίδιαίτερο μιά στιγμή α'
  £να πέρασμα γυναικός. Τό πρωχο
  χορίτσι τοθ δρόμου μαζύ μέ τόν
  Κρητΐκό χαρακτήρα μπορεΐ νά
  σμίγη καί τόν Άραβικό ή τόν Ί-
  ταλικό. Άλλα κ*1 ανεξαρτήτως
  των δ'.ασταυρώσεων αυτών νά
  μοιάζη την είκόνα μ>άς άλλης πού
  έβάρυνε γιά ο&ς μίαν άλλην στιγ-
  μή. Άκόμη- καί μια μορφή δλως
  διόλου τυχαία: μαλλιά πού άνε-
  μίζουν τρελλά, μάτια πού φανε-
  ρώνουν τό ξέσπασμα μιας δρμής
  ή ενός θυμοθ, δέρμα φυσικό, ξε·
  ροψημένο,—5έν έμποδίζουν την
  ανεύρεσιν ενός ξένου σωσία: Κά
  που άλλοΰ έχετε δέση μέ τή μνή-
  μη σας τα ϊδιο γυναικείο θέαμα!
  * *
  Πολλή μελάνη έχει καταναλω
  θή γιά τή σύγχρονη έρωτική ποι
  κιλία: Είνε ό άνδρας πού ρέπει
  πρός αυτήν ή ή γυναΐκα, Α£ γνώ
  μαι πού άι επτύχθησαν έδώ 6πε
  στήριζαν αύτό ή έκεΐνο μέ βασ-,
  τα δεδομένα τής ειδικής έπιστή
  μης. Ώστόσο δέν είνε φρονώ τόλ
  μη, άν παρατηρήσω: Τί τή θέλε-
  τε την Εστορία, την φυσιολογία ή
  την Εατρική, Καΐ μόνος ό οίκου-1
  μενικός τύπος των γυναικείων φυ ]
  σιογνωμιών δικαιολογεϊ ΐόν έρωτι'
  σμό τής έποχής μας: Δέν Οπάρχει Ι
  διάκρισις πρώτης άγάπης. Μπο ι
  ρεϊ αυχνά χαΐ ή.,.δεύτερη ή ή τρί
  Ι τη καί ή τέταρτη, νά έχη δεσμούςΐ
  βαθύΐερους άπό την πρώτη. Μπο!
  ρεϊ άκόμη νά Ιπιμηκύνεται άναλό
  γως ό πολλαπλασιααμός Καί ξέρε
  τε γιατί, Γιατί αυτή ή γυναίκα
  έχει άλλο σωσία καί άλλο έκεί
  νη! Αυτή μοιάζει μιας πού ώνει
  ρευτήκαμε σέ διαφορετικό τόπο
  καί χρόνο, έκίίνη είνε μιά άλλη
  υποβλητική άνάμνησις ξαναζωντα
  νεμένη. Τούλάχιστο γιά τάν άνδρα
  τής έποχής μας, ή έρμηνεία αυτή
  τοθ συνθέτου έρωτισμοθ, δέν είνε
  διόλου άπαράδεκτος.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Ό εσωτερικάς τουρισμός
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΗΕΑΠΟΛΙΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ
  Μία ώραία έκδρομή
  μέ αλησμονήτους έντυπώσεις.
  Γ' (τελευταίον)
  Περιερχόμεθα τούς δρόμους.
  Είσερχόμεθα είς καταστήματα.
  Ευρίσκομεν την εύκαιρία νά
  συνομιλήσωμεν μέ πολλούς
  Νεαπολίτας γιά γενικά ζητή
  ματα. Όλοι είνε εύχαριστη
  μένοι διά την εσοδείαν των
  αμπέλων τάς οποίας εύτυχώς
  δέν προοέβσλεν δ περονόσπο
  ρος καί προβλεπεται αρίστη,
  γιά την άμυγδαλοπαραγωγην
  ποΰ είνε έπίσης πολύ καλή
  καί γιά την έλαιοεσοδείαν
  καί τα δημητρισκά. Όλων
  των προΐόντων αυτών ή πα-
  ραγωγή είναι αρκούντως
  ίκανοποιητική καί άσφαλής
  κατά τάς μέχρι τούδε προβλέ
  ψεις. Πάντως δμως οί προβλε
  πτικοΐ Νεαπολϊται ένήργησαν
  καί ήδη έχουν παραλόβει δλα
  τα ϋλικά πού άπσιτοΰνται
  γιά την προληπτική καταπο
  λέμησι τοΰ περονοσπόρου καί
  τοΰ δάκου. Ήδη καταρτίζον
  τσι τα συνεργεΐα ποΰ θά
  κάμουν τοΰς ψεκασμούς.
  Έν άλλο ζήτημα πού άπα
  σχολεΐ τούς Νεαπολίτας καί
  τό οποίον λύεται ίκανοποιη
  τικώς καί αύτά κατ' αύτάς
  είνε τό ζήτημα τής υδρεύσεως.
  Σχετικώς μας έπληροψόρησαν
  δτι παρηγγέλθη ήδη ειδικόν
  μηχάνημα τό οποίον θά χρη
  οιμοποιηθή δια την μεταφοράν
  τοΰ ύδατος έκ των πηγών είς
  την κεντρικήν δεξαμενήν. Καί
  έλπίζεται δτι τοιουτοτρόπως
  θά λυθή οριστικώς καί αύτό
  τό ζήτηυα ποΰ άπασχολεΐ
  τούς Νεαπολίτας σοβαρώς
  άνέκαθεν.
  "Εχομεν άκόμη άρκετήν ώ
  ραν είς την διάθεσίν μας
  διά νά έπισκεφθώμεν τό Όρ
  φανοτροφεΐον, τάς φυλακάς,
  ασυγκρίτως καλυτέρας άπό
  τας έπανορθωτικάς Ήρα
  κλείου, τό Γυμνάσιον καί τα
  δικαστήρια.
  Ό Διευθυντής τοΰ Όρφα
  νοτροφείου Αρρενων κ. Τσι
  γαλΐδης προθυμοποιεΐται νά
  μας όδηγήσΓ) είς δλους τοΰς
  θαλάμους πού άπαστράπτουν
  άπό καθαριότητα. Μάς όδη
  γεΐ άκόμη είς τα έργαστήρια
  ξυλουργικής καί ϋποδηματο
  ποιΐας δπου οί τρόφιμοι 71
  τόν αριθμόν,παραλλήλως πρός
  την σχολικήν μόρφωσιν διδά
  σκονχαι τάς δύο αύτάς τέ
  χνας υπό πεπειραμένων διδα
  σκάλων ,τών κ.κ. Τζαγκαράκη
  τής ξυλουργικής καί Έμμαν.
  ΚοκκΙνη τής ύποδηματοποιΐας.
  Αμφότερα τα έργαστήρια
  άΛ'αλαμβάνουν την κατασκευ
  ήν τό μέν έπίπλων έξαιρετι
  κης τέχνης, τό δέ ύποδημά
  των άρίστων άπό πάσης από¬
  ψεως.
  'Επισκεπτόμεθα ακολούθως
  τό 6ον Δημοτικόν Σχολείον,
  έ'να θαυμάσιον κτίριον δπου
  γίνεται ή έτησία σχολική έορ
  τή επί τή λήξει τοθ σχολικοθ
  έτους.
  Περιεργαζόμεθα μέ έξαιρε
  τικόν ενδιαφέρον την έκθεσιν
  χειροτεχνίας καί πλαστικής
  Μένομεν κατάπληκτοι άπό τάς
  προόδους των μικρών μάθη
  των καί μαθητριών Πολλά
  άπό αότά είνε άληθινά καλλι
  τεχνήματα πού μαρτυροΰν
  την καταβαλλομένην προσπά
  θείαν καί τα άποτελέσματα
  μιάς συστηματικήν, κοπιώδους
  αναμφισβητήτως διδασι-αλίας
  Είς τόν δεύτερον δροφον
  τού σχολείου, επί τοΰ εξώστου
  έχει συγκεντρωθή ή κοινωνία
  τής Νεαπόλεως, οί δικαστικοί,
  οί καθηγηταί, οί προίστάμε-
  νοι των διαφόρων ύπηρεσιών
  καί πολύς κόσμος δστις παρα
  κολουθεΐ μέ ενδιαφέρον καί
  απόλυτον ικανοποίησιν την
  σχολικήν αυτήν εορτήν τό πρό
  γραμμα τής οποίας ήτο πλου-
  σιώτατον είς έκτελέσεις άσμά
  των, μονολόγων καί κωμω
  διών.
  Άλλ' ένώ ημείς περιερχό
  μεθα την ωραίαν αυτήν πό
  λιτειοΰλα, οί φιλόξενοι κάτοι-
  κοΐ της μέ επί κεφαλής τούς
  κ. κ. Άλεξάκην πρόεδρον τής
  Όμοσπονδίας Έπαγγελματι-
  ών καί Βιοτεχνών Μεραμβέλ¬
  λου, Νικ. Σπανάκην Πρόεδρον
  τής Κοινότητος καί Μ. Φινο·
  καλιώτην Πρόεδρον τοΰ Τού
  ριστικοϋ Όμίλου κ.ά. μάς έτοι
  μάζουν νέας έκδηλώσεις φιλο-
  ξενίας.
  Είς την μεγάλην αίθουσαν
  τής Λέσχης δπου παρακαθή-
  μεθα είς £να πλουσιώτατον
  γεθμα παρατίθενται άφθονα
  φαγητά, έξαιρετικά τυριά καί
  έκλεκτό κρασί.
  Είς τό γεΰμα παρακάθην-
  ται είς κοινήν τράπεζαν ό
  Πρόεδρος τής Όμοστΐονδίας
  'Επαγγελματιών Μεραμβέλ¬
  λου κ Ί Αλεξάκης, τού Ήρα
  κλείου κ.Γαρεφαλάκης, οί πρό
  εδροι, των Ραπτών "Ηρακλεί¬
  ου κ. Βογιατζάκης, Έπιπλο-
  ποιών κ Παπαδάκης,Σιδηρουρ
  γών κ.Οίκονόμου,Ύποδηματο-
  ποιών κ.Βασιλείου κ.ά. Παρα-
  κάθηνται έπίσης ό Πρόεδρος
  τής Λέσχης Νεαπόλεως κ. Μ.
  Σεργάκης, ό Πρόεδρος τοΰ
  Έπαγγελματικοϋ Έπιμελητη-
  ρίου Ηρακλείου κ. Κοσμαδά
  κης, των Παντοπωλών κ. Ψα-
  ρουδάκης, ό Άντιπρόεδρος
  τής Γεν. Συνομοσπονδίας κ.
  Ζερβός κλπ.
  Κατά την διάρκειαν τοΰ γεύ
  ματος έγεΐρουν προπόσεις οί
  κ. κ. Ί. Αλεξάκης, Μ. Γαρε
  φαλάκης, Κ. Βογιατζάκης, Οί
  κονόμου, Βασιλεΐου καί Κο
  σμαδάκης. Καί πάντες άναφέ
  ρονται είς την σύσφιγξιν των
  σχέσεων των έπαγγελματιθν
  Έξωραΐσμοί.
  Άπό προχθές ήρχισεν ή ρυ-
  μοτόμησις τής παρά την Αγί¬
  αν Αικατερίνην όδοΰ Αρχον¬
  τοπούλου Τά παλαιά, έρειπω
  μενά οίκήματα κατρδαφίζον-
  ται διά νά πλατΰνη ή όδός
  καί νά οΐκοδομηθοΰν νέα. Ή
  διάνοιξις δέ τής όδοϋ αυτής
  θά έχη καί έ^ν άλλο μέγα κα¬
  λόν ώς άποτέλεσμα. Θά διευ¬
  κολύνη την πρός τόν Άγιον
  Μηνάν κυκλοφορίαν. Καί θά
  έπιτρέπη την θέαν τοΰ Μητρο
  πολιτικοΰ μας ναοΰ έκ τής
  λεωφόρου Καλοκαιρινοΰ. Νά
  ελπίσωμεν δμως, δτι θ' άρχΐ
  ση τώρα πλέον ό έξωραι'-
  σμός καί τής παρακειμένης
  πλατείας τής Άγίας Αικατε¬
  ρίνης καθώς καί τοΰ τεμένους;
  Άλλ' είνε άνάγκη νά γίνη
  τουτο τό συντομώτερον. Διότι
  πρέπει ν' απαλλαγή τό μέρος
  έκεΐνο τής πόλεως άπό τάς
  σημερινάς άσχημίας.
  ττοίαν θά έπρεπε νά στρα-
  φοΰν μέ ζήλον οί αγρόται
  μας. Είνε άλλωστε έργασία
  εΰκολος, δχι κουραυτική καί
  όλιγοδάπανος. "Ολίγα μορεό-
  δενδρα, Ινα οίκημα καθαρόν
  καί «καλαμωτές» εΤνε τα ά-
  'παραίτητα κεφάλαια. Την σχε-
  | τικήν εργασίαν της συλλογήν,
  τής έπιλογής καί κοπής των
  φύλλων καί τής περιποιήσεως
  των μεταξοσκωλήκων είμπο
  ροΰν νά την κάμνουν τά
  παιδία τής οικογενείας. Χω¬
  ρίς λοιπόν κανέν σχεδόν §ξο
  δόν, θά είμποροΰσε κάθε οί-
  κογένεια χωρικοΰ νά έχη δν
  σημαντικόν έΌοδον τό Ετος ά¬
  πό την σηροτροφΐαν. ΑΙ άρμό-
  διαι γεωργικαί υπηρεσίαι, θά
  επρεπε νά ποοπαγανδίσουν
  την διάδοσιν καί ανάπτυξιν
  της είς δλα τά χωρία μας.
  Ή όδός Ματάλλων.
  Είς αθλίαν κατάστασιν εύ
  ρίσκεται ή όδός Μοιρών—Πε
  τροκεφάλι— Πιτσιδίων — Μα¬
  τάλλων, την οποίαν διήνοι-
  ξαν πρό έτών διά προσωπι¬
  κάς εργασίας των οί κάτοι-
  κοι. Καί ή συγκοινωνία καθί-
  σταται μαρτυρική" ύπάρχει δέ
  κίνδυνος νά διακοπή εντελώς.
  Καί δμως ή όδός αυτή έξυπη-
  ρετεΐ ολόκληρον τό νοτιοδυ
  κόν διαμέρισμα τής επαρχίας
  Καινουρίου, τό τόσον πυ-
  κνοκατοικημένον καΐ παραγω
  γικόν. Δι" αύτό καί πιστεύο¬
  μεν δτι τα έπαρχιακόν ταμεί¬
  ον καί οί άλλοι άρμόδιοι θά
  φροντίσουν διά την ταγυτέ^
  ραν επισκευήν καί σκυρό
  στρωσιν ττ]ς όδοϋ αυτής. Ή
  δαπάνη άλλωστε δέν θά είνε
  μεγάλη καί τό ποσόν δέν είνε
  αδύνατον νά εξευρεθή.
  ***
  Ή σηροτροφίσ.
  Αρίστης ποιότητος τα κου-
  κού?αα τής έφετεινής παραγω-
  γής, πραγματοποιοΰν έξαιρε¬
  τικά ικανοποιητικάς διά τούς
  παραγωγούς τιμάς. Άηοδει-
  κνύεται οϋτω καΐ έκ των ηραγ
  μάτων δτι ή σηροτροφία εύ-
  δοκιμεΐ ιδιαιτέρως είς τόν τό¬
  πον μας καί αποτελεί επιχεί¬
  ρησιν κερδοφόρον πρός την ό·
  καί των δύο νομών, πλέκουν
  τό εγκώμιον τής φιλοπροόδου
  Νεαπόλεως καί τής εϋχονται
  πδσαν πρόοδον καί ευημε¬
  ρίαν.
  Σημειωτέον δτι κατά την δι¬
  άρκειαν τοΰ γεύματος ή φι
  λαρμονική Νεαπόλεως—ή Ιδι-
  κή μας έν τώ μεταξύ είχεν
  άναχωρήσει διά τίς Μελέσσες
  —άνακρούει διάφορα έμβατή
  ρια. Ή φιλαρμονική άπαρτί·
  ζεται τό πλείστον άπό τροφί-
  μους τοϋ Όρφανοτροφείου τε-
  λεΐ δέ υπό την διεύθυνσιν τοΰ
  κ.Σερέπετση. Πάντως είνε κα¬
  λώς κατηρτισμένη καί αί κρΐ-
  σεις μας γι' αύτην υπήρξαν
  πολύ καλές.
  Τό γεΰμα τελειώνει άλλ' οί
  φιλόξενοι Νεαπολϊται δέν έν-
  νοοΰν νά μάς άφήσουν μ' αύ
  τάς τάς έντυπώσεις. Δι* αύτό
  καί διοργανώνουν χοροεσπε-
  ρίδα είς την όποιαν έν τώ με-
  τσξύ λαμβάνουν μέρος καΐ οί
  δημόσιοι ύπάλληλοι μέ τάς οΐ-
  κογενείας των.
  Κσί γιά λίγη ώρα ή ώραία
  Νεάπολις συναρπάζεται άπ'
  άκρου είς άκρον άπό τή γλυ
  κειά μουσική ένώ είς την με¬
  γάλην αίθουσαν τής Λέσχης
  τά ζεύγη στροβιλίζονται είς
  ε"να ήδονικό παθητικό ταγκό.
  Άλλ' ή νύχτα έχει προχω-
  ρήσει πλέον άρκετά Καί είνε
  άνάγκη νά φύγωμεν. Άφήνο-
  μεν λοιπόν την ωραίαν πρω¬
  τεύουσαν τοΰ Μεραμβέλλου.
  Άφήνομεν μαζ( της καί την
  άγάπη μας, τά αίσθήματά
  μας. Καί πέρνομε τίς έντυπώ-
  σεις πού θά μας μείνουν άλη-
  σμόνητες γιάπάντα...
  Π.-
  Έκδρομικά.
  Είς την έκδρομικήν κίνησιν
  τοΰ τελευταΐου καιροϋ, την
  πρωτοπορείανέχουν οί τραπε-
  ζιτικοΐ. ΟΙ όνθρωποι αύτοι
  πού άποτελοθν συμπαθεστά-
  την μερίδα τής ύπαλληλικής
  τάξεως, όργανώνουν κάθε Κυ
  ριακήν έκδρομάς είς την ΰπαι
  θρον, είς τα χωρία καί τ' ά-
  κρογιάλια μας, άνσζητοΰντες
  τή χαρά,τή σωματική, την ψυ-
  χική καί πνευματική ξεκούρα-
  σι καί ευχαριστήση είς την
  φύσιν. Άλησμόνητες δμως θά
  μείνουν αί έντυπώσεις των ά¬
  πό την τελευταίαν έκδρομήν
  των είς τό Κράσι, τό φημισμέ
  νόν διά τάς καλλονάςτου χω
  ριό. Οί κάτοικοι τοϋς έπεδα-
  ψΐλευοαν Ιδιαιτέρας περιποιή-
  σεις. Τ6_ τοπεϊον τούς κατέ-
  θελξε. Ό πελώριος αίωνόβι-
  ος πλάτανος μέ τούς γιγαντι-
  αίους κλάδους τού κάτω άπ'
  την σκιάν τοΰ όποίου άνεπαύ
  θησαν καί τα κρυστάλλινα
  νερά τούς έδρόσισαν. Αί έν-
  τυπώσεις των, δπως μθς γρά-
  φουν, θά μείνουν αλησμόνητον
  Τά δενδρύλλια.
  Τά περισσότερα έκ των δεν
  δρυλλίων πού έφυτεύθησαν
  κατά τόν χειμώνα κσί την
  άνοιξιν είς τούς δρόμους καί
  τάπέριξ της πόλεως έρριζοβό-
  λησαν,έβλάστησαν κσί είναι
  τώρα χαρά θεοϋ.'Έχουν δμως
  ανάγκην ποτίσματος κατά
  τούς θερινούς μήνας διά νά
  μή ξηρανθοθν. Καί αυτήν την
  εργασίαν πιστεύομεν δτι θ* α¬
  ναλάβη ή είδική ύπηρεσία τοϋ
  Δήμου. Άν καί θά είμποροΰ
  σαν νά βοηθήσουν πρός τουτο
  καί οί πρόσκοποι καί οί μαθη¬
  ταί των σχολείων, Ιδία είς τά
  προάστεια. Νερό, εύτυχώς, ύ¬
  πάρχει εφέτος άφθονον.
  'Επαρχιακαί οδοί.
  Οί κάτοικοι των χωρίων Λα-
  ράνι, Ίνια, Άκρίων, Άτσιπά-
  δων κ.λ π. είνε πρόθυμοι νά
  έργασθοϋν καί εφέτος, ώς μδς
  γράφουν, διά την προέκτασιν
  τής όδοΰ Άγίου Θωμά, ώστε
  ν' άποκτήσουν άμαξιτήν συγ¬
  κοινωνίαν. Ζητοΰν δμως νά
  σταλή μηχανικάς διά την έκ-
  πόνησιντήςμελέτης μιάς γεφύ-
  ρας καί νά χορηγηθή ή άνα-
  γραφεΐσα πέρυσι πίστωσις
  τοϋ έπαρχιακοΰ ταμείου όδο-
  ποιΓας πρός κατασκευήν της.
  Καί πιστεύομεν δτι θά γίνη
  καί τό εν καί τό άλλο, ώστε
  νά τονώθη ό ζήλος των κα-
  τοίκων πρός εργασίαν. 'ΕπΙ-
  σης ελπίζομεν δτι συντόμως
  θά σταλή μηχανικάς διά την
  Ι έκπόνησιν μελέτης τής γεφύ-
  I
  ρσς «Λούτρας» διά την κα-
  1 τασκευήν τής οποίας τό έ-
  ' παρχιακόν ταμείον,χάρις είς
  τό ενδιαφέρον τοϋ κ. Νομάρ-
  1 χου, εψήφισεν εφέτος πίστω¬
  σιν ένεακοσίων χιλιάδων δραχ
  μών.
  ιΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρνο ώρα ΊΟμ μ. τό άριστούργημα
  «Μαντάμ Μποβαρύ».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» — Σήυε-
  ον δ ναυτικός κολοσσός: «Δαΐμο
  νες των κυμάτων» Κατάλληλον
  καϊ δια παιδία.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ■ΪΓΤρΪΪΪΪΪ
  ΒΑ1ΙΛΙΣΣΛ =
  ■Η στήλη τού ώρα,άκοσμοο.
  Τό άνθος επί τού τοίχου...
  Προιστάμενος Τυτΐογραφείου
  "Ιωάννης Γ Άστραδάκης
  —-.-
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥλλΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ώρα 10 μ μ.
  Τό άριστούργημα τβΰ {
  Γάλλου Άκοιδημαϊκοΰ
  Φλωμπέρ:
  Μέ την:
  Πόλα Νεγκρι
  "Ενα έργον γεμάτο ρω-
  μαντισμό καϊ ρςαλισμό
  συγχρόνως. 'Ένα έργον
  πού δείχνει ζωντανά, τό
  πώς μιά ψυχή τίμια στό
  βάθος παρααύρεται στή
  διαφθβρά άπό ρωμαντι-
  κές φαντασιοπληξίες.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Νέ την ΰπέροχη:
  Λύντα Μπάροβα
  καΐ τόν άφθαστο:
  Ματία Βήμαν
  ' Εκάστην Δευτέραν, Τε¬
  τάρτην καϊ Παρασκευήν άλ-
  λαγή προγράμματος.
  «■«■■■■■■ ■■·■■■■■ ■■■»
  Έκτδς Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΜΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  Ζ1ΙΤΕ1ΪΑΙ υπάλληλος τελειό
  φοιτος Γυμνασίου ή Εμπορικάς
  Σχολής υπηρετήσας εΖ; τόν
  Στρατόν διά Κατάστημα.
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη
  (3 καμάρες)
  ♦Οίον
  «Τή μιά μονότονη ήμέρα,
  άλλη μονότονη, άπαράλλα-
  χη άκολουθεΐ» Τρείς γυναΐ-
  κες έρημες περιεφέροντο μέσα
  στό διπλομανταλωμένο δια-
  μέρισμά τους: ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα, ή κόρη της καϊ ή
  πριγκήπισσα Έλισάβετ. Δέν
  εΤναν πιά τίτΐοτε νά είπουν ή
  μιά στήν άλλη Εΐχαν ξεμάθη
  νά έλπίζουν, άκόμη ΐσως καί
  νά φοβοϋνται. Δέν εΐχαν πειά
  τό κουράγιο ουδέ στόν κήπο
  νά κατεβοΰν, άν κ' εξω ή-
  ταν άνοιξις κ' έπειτα καλο-
  καΐρι" μιά μεγάλη κούρασις
  έβάραινε τα μέλη των.
  Καϊ άπό τό πρόσωπο τής
  Μαρίας—Άντουανέττας, κάτι
  έ'οβυνεν. "Οποίος κυττάξη
  την τελευταία της προσωπο-
  γραφία, φτιαγμένη κεΐνο τόν
  καιρό άπό κάποιον άγνωστο
  ζωγράφο, δύσκολα άναγνω
  ρΐζει την παληό βασΐλισσα
  των εΐδυλλιακών κωμωδιών,
  τή θεά τοθ ροκοκό, την ύπε-
  ρήφανη καί άκατάβλητη πα-
  λαίστρια, άκόμη καί τής έπο·
  χής τοθ Κεραμεικοϋ. Τώρα ή
  Μαρία—Άντουανέττα, μέ τα
  μαθρα ροΰχα τοθ πένθους
  κσί τα άσπρα μαλλιά τού πό-
  νου, ή*ταν κι' όλας γρηά, όν
  κσί δέν ήταν παρά τριανταο-
  κτώ χρόνων. Ή λάμψις καί ή
  ζωντάνια εΐχαν φύγη άπό τα
  μάτια πού άλλοτε έσπιθοβο-
  λοΰσαν. Παρουσιάζεται στήν
  είκόνα μέ τα χέρια κουρασμέ-
  να καί πεσμένα, κατεβλημένη,
  είτοιμη νά ύπακούσΓ) σέ όποι-
  σδήποτε διαταγή. Ή παληό
  χάρις καΐ ή γοητεΐα τοθ προ-
  σώπου της έγινε μιά θλΐψις
  γεμάτη μοιρολατρική καρτερία
  κσί ή ταραχώδης ζωτικότης
  τοθ είνε της έγινε μιά μεγάλη
  άπέραντη άδιαφορΐα. Άπό
  μσκρυά, νομίζει κανείς πώς
  βλέπει στήν είκόνα μιά κσλο
  γρηά, μιά γυναΐκα πού ζή
  πειά σέ άλλον κόσμο. Πάει ή
  ώμορφιά, πάει τό κουράγιο,
  πάει ή δύναμις. Τΐποτε άλλο
  άπό μιά μεγάλη κσί βαθειά
  κούρασι. Ή βσσΐλισσα εΐχε
  παραιτηθή άπό τό θρόνο, ή
  γυναΐκα εΐχε παραιτηθή άπό
  τόν άγώνα γιά την ευτυχία.
  Τό γαλανό βλέμμα δέν έφώτι-
  ζε πειά τό μαραμμένο καί
  κουρασμένο πρόσωπο. Έτσι,
  δπως κυττάζει, τίποτε πιά,
  θαρρεΐς, δέν μπορεΐ νά την
  κατάπληξιν ή νά την τρο-
  (συνεχΐζεται)
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈτΐΙσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορωνες έκ διαφόρων ,ιετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά·
  νώδυνος των οτρεβλοφυδν ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλ··<ονον 6—91. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οίκία Βίλλα' μοντέρνα, έν Πόρφ, είς θέσιν μα¬ γευτικήν μέ Κρεββατίναν μεγάλην, κήπον, είς τιμήν εύκαιρίας διά την θερινήν περίοδον ή καθ" δλον τό Μτος καΐ είς τιμήν εύκαιρίας Πληροφορίαι Δημ. Μπουρλάκην Καφενειον όδός Ψαρμηλίγκων. Φαίνεται δτι επανήλθε είς την μόδα τό χαρτί ταπετσαρίας μέ ανθη, γιΛ τούς τοΐχους . Σ' έ μενά πρισωτΐικάκ, άρέσουν κα- λύτερτ οί λεΐοι τοϊχοι γιατί μπορεΐ κανείς νά τοΰς στολίση μέ φωτονραφίες καί πίνακες. Άλλ' ή ταπετσαρία αέ ανθη είνε μία απόλαυσις γιά τα δω- μάτια των τΐαιδ ών. Ενθυμούμαι είς τό «Βιβλίον τοθ φίλου μου» την τερπνήν σελΐδα είς την ό ποίαν ό Άνατόλ Φράνς διηγεΐται δτι μίαν ημέραν ή μητέρα τού τού εΐχε δείξη ίνα ίίνθος επά¬ νω είς τό χαρτί πού άποτελοΰ- σε τό διάκοσμο τού δωματίου τού, λέγοντάς τού: «Τό ίχνθος αύ- τό είνε δικό σου, σοΰ άνήκει» Άπό έκείνη την ήμέρα, τό παι- δί δέν εκοιμάτο τιοτέ καί δέν ξυπνοΰσε ποτέ χωρίς νά απευ¬ θύνη £να βλέμμα,Μνα χαμόγελο είς τα άνθος αύτό ποΰ θεωροΰ- σε έ"να δώρο τής μητέρας τού "Εχομε μιά τέτοια άναγκη νά άνακαλύιττ<ϊ>με την φιλΐα είς τα
  άντικείμενα πού μδς περφάλλουν
  ώσΐε μοΰ συμβαΐνει πάντοτε μέ¬
  σα είς τα δωμάτια πού ή γυ¬
  μνότης των φέρνει ζάλη την στιγ·
  μή ττού άποκοιμώμεθα, να ζητώ
  ίνα μικρό έλάττωμα επάνω είς
  τοΰς τοίχου<- γιά νά συγκρατή σω έτι' αυτού την φαντασία μου ι Καταλήνω νά εύρίσκω άναλο- γίες, νά άνακαλύπτω πρόσωπα ) νυρω άτό αύτό τό έλάττωμα. Γίνςται έ"να στολισμα πού άπο· καλόπτει σ' έμένα μόνο τίς μυ· στηριω5ειο καλλονές τού. Και ιδού πώς, άπό μια ιδία τοϋ άνθοστολισμένου χαρτιοΰ, έ· ξάγομεν Μνα ή9ικό] συμπέρα σαα. 'Υπάρχουν άνθρωποι οί ό· ποΐθΐ, έκ πρώτης δψεως, δέν μά"ς λέγουν απολύτως τίποτε. Μδ^- φαίνονται τόσο άχρωμοι, τόσο κενοι δσο και ϊνας τοΐχος λεΐ- ος. Και ξαφνικά, ένα τικ φαινο· μεικά άσήμαντο, μάς άποκαλΰ- πτει ίνα έκυστικό πρόσωπο Κα· ταλήγουν νά γίνουν οί καλύτε· ροί μας φίλοι Τοσοΰτο μάλ¬ λον έπειδή δέν είναι άπό έκεί νους γιά τούς όποίους καθένας άναφωνεί· «Τί ύπέροχη γυναΐκα1 Τί έξαιρετικός ό.νθρωπος'>
  "Εχομε την εύχαρίστησι τής
  ανακαλύψεως, Ιχοαε την έντύ·
  πωσι ότι άνήκουν μόνον σ' έμάς.
  Την στιγ^ιή πού έχομε άνάγκη
  όλίγης παρηγορίαο πρός αύτούς
  πηγαΐνομε, πρός αύτούς στρεφώ·
  μεθα μέ έμπιστοσύνη Είνε γιά
  μάς τό μικρό ανθος έπϊ τοϋ τοί¬
  χου
  Σεΐς λοιπόν πού παραπονεϊσθε
  για μόνωσι, δέν βρΐσκετε δτι εί¬
  νε μάλλον λάθος σας,
  ή Ντιστεγκέ
  ΑΘΗΝΑΎΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  αΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατεΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  ,ΤΑΛΛΙΑΣ"
  Όδός Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 διπλά καΐ 70 μονά.
  Τα κέντρα των άττανταχοΰ Κρητών
  'Ανακαινισθέντα και υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραϊα μεγάλα δωμάτια, εϋ- %
  άερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς το κεντρον των Αθηνών. Ν
  Άσανσέρ—Ζεστά καϊ κρύα νερα.—Ύπηρεσία άρτιω- /
  τάτη.—Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί. ]
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ έ μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—Άσφάλϊΐα.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τολε». 5-«0
  Θΐγαρέττσ
  ΖΑΠΑΝΤΙΙ5


  Ι
  ■■■■■■ ■■■■■■■■«■εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■«■■■»
  Διά νά ένδυθητε μέ στερεά ύφάσματα ήτοι
  άνδρικά καλοκαιρινά, υποκάμισα κ.λ.π. έπισκε-
  φθήτε τό Πρατήριον τοϋ ύφαντηρίου:
  ΔΕΛΗΠΑΝΝΑΚΗ
  παραπλεύρως ύελοπωλείου Μυλωνάκη. Έπί-
  σης θά βρήτε ολα τα ειδή τής προικός—άπό σιν-
  δόνικ εως φασκιές.
  Ρεκλάμα μας ή ποιότης·
  Ρεκλάμα μας μία επίσκεψις.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Πρβκήρυξις Διαγωνισμοΰ διά
  την προσληψιν Δοκίμων *«ΐ Δ«
  κτυλογράφβυ.
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος
  προκηρύσσει διαγωνισμόν διά
  την προσληψιν 3 Δοκίμων καί
  1 δακτυλογράφου πρός ενί¬
  σχυσιν τοϋ προσωπικού τού
  ένταθθα Ύπ)τός της
  Ό διαγωνισμός θά διεξα¬
  χθή'τήν ΙΟην Ιουλίου έ. έ.,'
  ημέραν Κυριακήν, προθεσμία'
  δέ ύποβολής αιτήσεων μετά
  των σχετικών πιστοποιητικών
  όριζεται μέχρι καί τής 4ης
  Ιουλίου έ. έ.
  Προσόντα ύποψη^ίων δο-
  κίμων:
  1) Δέον νά έχωσιν έκπλη-
  ρώσει την στρατιωτικήν αυ¬
  τών υποχρέωσιν ή νά μην ύπέ
  χωσι τοιαύτην ώς νομίμως ά-
  παλλαγέντες, άποκλειομένων
  δμως των ίξαιρεθέντων ώς
  άνικάνων διά την ένεργόν τού
  στρατοΟ υπηρεσίαν
  2) Ήλικία 21—27 έτών (γεν
  νηθέντες τά έτη 1911—1917).
  Κατ' εξαίρεσιν, διά τούς κε
  κτημένους Πτυχίον Πανεπιστη
  μίου ή Άνωτάτης Σχολής Οί
  κονομικών καΐ Έμπορικών Έ
  πιστημών, καθορίζεται ανώτα¬
  τον δριον ήλικίας τό 30όν συμ
  πεπληρωμένον (γεννηθέντες
  κατά τό 1908 καί μετέπειτα).
  3) Απολυτήριον Γυμνασίου
  ή Δημοσίας Έμπορικής Σχο¬
  λής ή άλλης ίσοτίμου Σχο¬
  λής.
  Ύποβλητέα πιστοποιητικά:
  Έκαστος ύποψήψιος |δέον
  νά συνυποβάλη μετά τής αί
  τήσεως τα εξής πιστοποιη-
  τικά:
  α) Πιστοποιητικόν έγγραφής
  είς τό Μητρώον των Αρρε¬
  νων πρός πιστοποίησιν της ή-
  λικίας.
  β') Πιστοποιητικόν τοϋ άρ-
  μοδΐου Στρατολογικοϋ γρα-
  φείου, δτι εξεπλήρωσε την
  στρατιωτικήν τού υποχρέωσιν
  ή δτι άπηλλάγη ταύτης νομί¬
  μως, πάντως δέ δτι εύρ(σκε
  ται στρατολογικώς έν τάξει
  γ') Άπόσπασμα τοϋ Ποινι
  κου Μητρώου ή πιστοποιητι¬
  κά των αρμοδίων Είσαγγελέ
  ών, δτι δέν κατεδικάσθη, ή
  δέν διώκεται δι* άξιόποινόν
  τίνα πράξιν.
  δ') Ενδεικτικόν , σπουδών.
  ε') Πιστοποιητικόν τοθ ύφυ
  πουργείου Δημοσίας ΆσφαλεΙ
  άς περί των κοινωνικών αύ
  τοϋ φρονημάτων.
  Προσόντα ύποψηφΐων δακτυ
  λογράφων.
  1) Ήλικία 18 — 30 έτών
  (γεννηθεΐσαι τά έτη 1908—
  1920).
  2) Απολυτήριον Γυ· νασίου
  ή Διδασκαλείου ή Δημοσίας
  Έμπορικής σχολής ή άλλης
  ίσοτίμου σχολής.
  Ύποβλητέα πιστοποιητικά:
  α') Πιστοποιητικόν έγγρα-
  φής είς τό Μητρώον των Θη
  λέων πρός πιστοποιήση; τής
  ήλικίας.
  β') Ενδεικτικόν σπουδών.
  γ') Πιστοποιητικόν τοϋ ύφυ
  πουργείου Δημοσίας Άσφα
  λεΐας περί Κοινωνικών φρο
  νημάτων τής ύποψηφίας
  ΚΟΙΜΩΜίΚΗ
  ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.- Ό κ. Έμμαν.
  Συλιγνογιαννάκης έκ Σφάκας καΐ
  ή δνΐς Δέσποινα Κασωτάχη | δ «ή¬
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά-
  μου είς "Εξω Μουλιανά Σητεί·
  ΓΑΜΟΙ — Ό κ Κωνστ. Έμμ.Έν
  γλεζάκης καί ή δνίς Ειρήνη Γ.
  Άδαμάκη ετέλεσαν τους γάμους
  των είς Τουρλωτην Σητείας. Πά
  ράνυμφος τταρέστη ό κ Νικόλ. Γ.
  Συλιγνάκης ί2μπορος.
  Συγχαρητήρια.
  π. Μ.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Ό κ. /Ανδρέας
  Πετράκης άνεδέξατο της κολυμ
  Βήθρας τό θυγάτριον τοϋ κ. Έλ.·
  πιδοφόρου Τρικουράκη ονομάσας
  αύτό Μάρω.
  Νά τοίς ζήση- _
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Οϋτε τα φωτα
  τής έπιστήιχης οΰτε αί έπιδαψι·
  λεύσεις τΐροσφιλών τέκνων κα¬
  τώρθωσαν νά σώσουν άπό τόν
  θάνατον την Ευγένιαν σύζυγον
  Παπά Ζαχαριά Καρακωνσταντά
  κη άποβιώσασαν είς Δεμάτι
  Ή μεταστάσα εκηδεύθη έν συρ·
  ροή πολλοΰ κόσμου των πέριξ
  χωρίων, τιμώντος τό ένάρετον
  καΐ την καλοκαγαθίαν της.
  Είς τόν πληγέντα άπό άλλε-
  πάλληλα κτυπήματα της μοίρας
  Παπά Ζαχαρίαν ευχόμεθα την έξ
  Οψους παρηγορίαν
  Άντ Δ. Παξ.
  * *
  *
  Οί ύποψήφιοι (Δόκιμοι ή δα
  κτυλογράψοι) δέον νά έχωσι
  πλήρη υγείαν πιστοποιουμέ
  νην παρ' (ατροΰ οριζομένου
  υπό τής Τραπέζης μετά την
  επιτυχίαν.
  Οί ύποψήφιοι δέον προσέτι
  νά είνε μονίμως έγκατεστημέ
  νοι είς την περιφέρειαν των
  Νομών Ηρακλείου καί Λαση
  θίου.
  Οί τυχόν προϋπηρετήσαντες
  ή υπηρετούντες" ήδη παρ' άλ
  λαις Τραπεζικαΐς Έπιχειρή
  σεσι δέν γίνονται δεκτοί πρός
  συμμετοχήν.
  Έξεταστέα μαθήματα:
  α) "Εκθεσις Ίδεών.
  β) Μαθηματικά (Έμπορική
  άριθμητική).
  γ) Λογιστικά.
  δ) Μία τουλάχιστον ξένη
  γλώσσα (Γαλλική, Αγγλικη,
  Γερμανική, Ίταλική).
  ε) ΔακτυλογραφΙα Έλληνι-
  κή καί Γαλλική, (μόνον διά
  τάς ΰποψηφΐας Δακτυλογρά-
  φους, διά γραφομηχανής έκ
  των έν χρήσει έν τή Τρσπέ-
  ζη ΑάΙβΓ Νο Σΐ καί η, Οοιι
  Ηηβηΐβΐ, βιηϋΐι ΙβΓ.
  Ό ττΐναξ σειράς επιτυχίας
  τοθ διαγωνισμοό παύει ίσχύων
  άμα συμπληρωθώσιν αί δι' άς
  προεκηρύχθη οδτος 3 θέσεις
  Δοκΐμων καΐ 1 Δακτυλογρά¬
  φου διά τής προσλήψεως ίσα-
  ρίθμων ύποψηφΐων κατά σει
  ράν επιτυχίας.
  (Έν Ηρακλείω τ« 14 Ίου
  νΐου 1938).
  Γύρω στήν πόλι.
  Τά θερμόμετρον ήρχισαν άτιό
  χθές νά άνεβαίνη.
  —Καί οί καιροσκόττοι νά προ
  αισθάνωνται κυνικά καύματα.
  —Έννοεΐται δτι τό γεγονός
  ήλθεν είς άντίθεσιν τής προχθε-
  σινής γνώμης των
  — "Αλλως τε πρό ολίγων ημε¬
  ρών, ήτο γνώμη γενική ότι θά
  περάσωμε καλοκαΐρι δροσερό.
  —Ή ίστιοπλοΐα άρχίζει]καΙ είς
  την πόλιν μας νά άποκτά" θια-
  σώτας
  — Βεβαία διαθέσιμα πλοιάρια
  διά τόν σκοπόν αυτόν δέν ύ-
  πάρχουν τόσα ώστε νά έξυπηρε-
  τουν μίαν γενΐκευσιν τοϋ ώραίου
  σπόρ.
  —"Οσοι £χουν δμως τά διαθέ·
  τουν ευχαρίστως καΐ έναλλάξ είς
  τούς φίλους τής Ιστιοπλοΐας δη-
  μιουργουμένης οϋτω άναλόγου
  κινήσεως
  —Ή άπογευματινή καί εσπε¬
  ρινή κίνησις άρχίζει νά ζωηρεύτι
  πάλιν.
  -Ή λεωφόρος Κουντουριώ¬
  τη καΐ ή τιλατεϊα τριών καμά¬
  ρων είνε κάθε βράδυ κατάμε·
  στος κόσμου.
  — Ήρχισε μάλιστα νά μή λείΐΓη
  οϋτε ό χαρακτΛρ τοϋ συνωστι-
  σμοΰ άπό τό ύπαίθρια κέντρα.
  —Είς τάς μικράς τάξεις των
  σχολείων τής μέσης ήρχισαν καί
  συνεχίζονται αί έξετάσεις.
  —ΟΙ μαθηταί διέρχονται τάς
  διακοπάς έκείνας κατά τάς ο¬
  ποίας μεταξύ τοΰ κότΐου τής με·
  λέτης καΐ τής στιγμής των έξε
  τάσεων μεσολαβεΐ ή χαρά τής ε¬
  πιτυχίας.
  —Έννοεΐται δτι ή χαρά αυ¬
  τή μετέχει καί λιγάκι τής άγω-
  νίας.
  — Είς τούς παραγωγικούς μας
  κύκλους πού είναι καΐ οί πολυα-
  ριθμότεροι, έπικρατεϊ κίνησις καί
  δράσις:
  —Τρέχουν δλοι πρός τά ύ-
  ποοτατικά των
  —Πρό παντός διά νά συνε-
  χίσουν τούς ψεκασμούς καί τά
  μέτρα γενικώς εναντίον τοϋ πε·
  ρονοσπόρου.
  —Τό τμήμα "Ηρακλείου τοθ
  Όρειβ. Συνδέσμου, όργανώνει ώς
  γράφομεν έν άλλη στήλη, έκδρο-
  μην είς Αγίαν Πελαγίαν—Λυγα
  ριές διά την προσέχη Κυριακήν.
  — Είς την ωραίαν αυτήν έκ-
  δρομήν είνε βέβαιον δτι θά συμ-
  μετάσχουν καί πολλοί μή όρει-
  βάται.
  — Καΐ τουτο λόγφ τοΰ θαλασ
  σινοϋ κυρίως χαρακτήρος της άλ-
  λά καΐ τού ρωμαντικοϋ των το-
  ττοθεσιών.
  —Είς την χθεσινήν πρεμιέραν
  τοϋ θερινοΰ Πουλακακη—ώς γνω¬
  στόν τό πρόγραμμα τοϋ κινημα¬
  τοθεάτρου άλλάσσει τρίς τής έ·
  βδομάδος—ανεμένετο πυκνή κο-
  σμοσυγκέντρωσις.
  —Ή «Μαντάμ Μποβαρύ· τοθ
  Φλωμπέρ εΤνε άλλως τε καΐ ώς
  έργον καί ώς φίλμ άπό τα κοι-
  νωνικώτερα καΐ τά μάλλον έν-
  διαφέροντα τής έποχής.
  ό Ρϊπορτϊρ
  ΦΕΡΕΤΑΙ είς γνώσιν τοϋ κοινοΰ
  τοϋ Ηρακλείου δτι είς τό καφε¬
  νειον Στυλ. Σταθάκη (όδός 1866
  ■παραπλεύρως Γαλακτοπωλείου
  κ. Έμμ. Μπαντουβά) ήρχισεν πά¬
  λιν ή πώλησις Στιυριδιανοΰ νεροϋ
  καθαροθ καΐ άγνοϋ άντί δρ. 1 50
  κατ' οκάν.
  Έλευθ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παβολόγβς
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Αθηναϊκον Κβμμωτήριβν
  Βασιλικοΰλας Παπαδάκη
  Ρέθυμνον
  Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ5 8-
  να πολυτβλέστατον Αθηναϊκον
  κομμωτήριον. Κάθε κυρία πού τό
  έπισκέπτεται, φεύγει καχενθουσι-
  ασμένη μέ τας καλλίτεχνικάς κομ
  μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, ποΰ
  κάνουν θαυμάσιο κεφάλι.
  Περμανάντ 5ν»υ ήλικτρισμοθ.
  Όντουλαοιόν. ΜΙζ άτΐλί, μ«νιχ.·
  ούρ.
  Γ ν
  τ

  Ροβ*ό*οι
  «τί "τ
  ΐγβ»
  >ενικί, βτ,
  ο«αιρ, ο«1
  ' αυτόν
  *«ι νο ξ
  υοιν τού
  ομνς τα &μ|'
  «αι ίναλλόξώ
  Ιοτιοιιλοϊος £
  Ο'ω άλ
  »·νή «αί έ—·
  ζ·ΐ νά ζΗφβ,
  * Κουντουρ*
  ία τριών αρ»
  ιρα&υ «ατάμ·
  πά νά μή λε(—
  τού σιηβεη·
  οίθρια κέντ»
  άς τάζεις τ»
  ΐς ήρχισαν «οί
  {,ετασιις
  ιίρχονται τος
  κατά τάς*·
  «ότου της μ·
  ιγμης τών_ έξι
  *Ι χαρά τής Ι·
  ι ή χαρ* *
  >ακι τής *)·■
  γωγικούς μας
  καΐ οί «·*!»·
  ιί κίνησις «β
  ■ρός τα &·
  >ι(4 νά οο*
  μούς καί «
  ιντΐον τού «·
  ......
  ν*
  β1*ατ?
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΟ.ΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι
  327ον
  Καθ" ήν εσπέραν ό Μάριος εϊχε φθάσει είο
  Βερνώνην, ό συνταγματάρχης εΐχε προσβληθή υπό
  φρενΐτιδος καί έγερθή άπά τής κλίνης τού εναντίον
  των άποτροπών τής θεραπαίνης κράζων. —Ό υιός
  μου δέν έρχεται! πάγω νά τόν προϋπαντήσω ! —Έ-
  ξελθών δέ άπό τοϋ κοιτώνός τού είς την αίθουσαν,
  εΐχε πέσει είς τάς πλάκας τού έδάφους, δττου καί
  έξέπνευσεν.
  Έτρεξαν ευθύς καί προσεκάλεσαν τόν ιατρόν
  καί τόν ίερέα. Ό ίατρός ήλθε παρακαίρως1 καί ό
  Ιερεύς, παρακαίρως" παρακαίρως δέ κατέφθασε καί
  ό υίός.
  Είς τό άμυδρόν έκεΐνο φώς τοΟ άλειμματοκη-
  ρ(ου διεκρίνετο επί τής παρειάς τού συνταγματάρ¬
  χου, δστις έκειτο ώχρός, μέγας σταλαγμός δακρύ-
  ου, άναβλύσας άπό τοΟ νεκροθ δμματός τού. Τό
  δμμα ήτο έσβεσμένον, άλλά τό δάκρυ δέν είχεν
  εισέτι στεγνωθή. Τό δάκρυ τουτο ήτον ή βραδύτης
  τοΟ υΐοθ τού.
  Ό Μάριος παρετήρει άτενώς τόν άνθρωπον
  τοθτον, δν έβλεπε κατά πρώτον καί τελευταίον
  παρετήρει την γεραράν καΐ άνδρώδη εκείνην μορ¬
  φήν, τούς άνοικτούς οφθαλμούς έκεΐνους, την πό
  λίαν κόμην, τα ρωμαλέα μέλη, έφ' ών διεκρΐνοντο
  τήδε κάκεΐσε μελαναί τίνες γραμμαί, μώλωπες
  σπάθης καί ερυθρά τίνα στΐγματα ώσάν άστρα,
  σημεΐα τραυμάτων έκ μολυβδοβόλων. "Παρετήρει
  την γιγαντώδη ούλήν, ήτις είς την δψιν εκείνην,
  ένθα ό Θεός εΤχε διατετυπωμένην την άγαθότητα,
  έχαρακτήριζε τόν ηρωϊσμόν τοϋ άνδρας. Έσκέπτε,
  το δτι ό άνθρωπος οδτος ύπήρχε νεκρός, καΐ δ-
  μως Ιμενε ψυχράς ώς άλλότριος.
  Πένθος, σπαραξικάρδιον πένθος, δλον εκείνον
  κατεΐχε τόν θάλαμον. Ή θεράπαινα έθρήνει είς
  μίαν γωνίαν, ό Ιερεύς προσηύχετο μετά κλαυθμοθ,
  ό ίατρός άπέματτε τούς οφθαλμούς τού· τό πτώ-
  μα καΐ σύτό, ώς είπομεν, εκλοιεν.
  Ό Ιατρός, ό Ιερεύς καί ή θεράπαινα έβλεπον
  τόν Μάριον διά μέσου τής λύπης των, ου τε λέξιν
  πρός αυτόν άποτείνοντες. Ώς άλλοτριώτερος μετσ-
  ξύ δλων τούτων εφαίνετο ό Μάριος. "Ωστε ήσχύνθη
  πλέον ό υιός οδτος διά την προδιδομένην άναλγη
  οίαν τού, καί έν τή άμηχανία τού πώς άλλως νά
  προσενεχθή, έστοχάσθη, ένώ έκράτει άνά χείρας
  τόν πίλόν τού, νά τόν αφήση, νά πέση κατά γής,
  ίνα παραστήση. δτι ή λύπη τοΟ έ'κοψε καί αυτήν
  την όλΐγην δύναμιν τοΟ νά φέρη τό βάρος τοΟ κα-
  λύμματος τής κεφαλής τού.
  Άλλά συγχρόνως ησθάνθη τυψιν έν τή συνει¬
  δήσει, καί αύτάς εαυτόν έμέμφετο διά την τοιαύτην
  τού διαγωγήν. Άλλά τί έ'πταιεν; ΆφοΟ δέν ήγάπα
  τόν πατέρα τού, πώς άλλως νά κάμη,;
  Ό συνταγματάρχης δέν κατέλιπε τίποτε. Μό-
  λις έπληρώθησαν τα. τής κηδείας έκ τής πωλήσεως
  των ολίγων έπίπλων τού. Ή θεράπσινα εδρε τμί}·
  μα χαρτίου γεγραμμένου καί £δωσε αύτό είς τόν
  Μάριον διελάμβανε δέ τό χαρτΐον τουτο τα εξής,
  γεγραμμένα διά χειρός τοΟ συνταγματάρχου.
  «Πρός τόν υϊόν μου.—Ό σύτοκράτωρ μ' εκά¬
  λεσε βαρώνον επί τοΟ πεδίου τής μάχης, έν Βατερ-
  λούη. Ή νυν βασιλεία δέν ηθέλησε ν' αναγνωρίση
  τόν τίτλον μου τοθτον, δν διά τοΟ αΐματός μου έξη-
  γόρασα. Άλλ' ό υΐός μου πρέπει νά τόν διαδεχθή
  κσί νά τόν φέρη- Πέποιθα δέ ότι θά καταστή άξι-
  ος σύτοΟ». Όπισθεν δέ τοΟ αύτοϋ έκείνου χάρτου,
  ό συνταγματόρχης εΐχε γεγρσμμένα προσέτι καί
  τα έπόμενα' «Είς την αυτήν εκείνην μάχην ^τής
  Βατερλούης λοχίας τις μοθ έσωσε την ζωήν. Ούτος
  ώνομάζετο Θεναρδιέρος. Νομίζω δτι Εως εσχάτων
  αύτάς ό άνθρωπος έκράτει έ"ν μικρόν ξενοδοχείον
  είς χωρίον τι έκ των πέριξ των Παρισίων είς
  τάς Χέλλας, νομίζω, ή είς τό Μς μφερμείλιον.
  Εάν ποτε 6 υιός μου απαντήση τόν άνθρωπον
  τούτον άς τόν εύεργετήση δσον δύναται».
  (συνεχΐζεται)
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τυήυα Ασφαλειαν.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Αγγλι¬
  καί άσφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζομεν, υπο
  τούί καλυτέρους ορους, τούς κινδυνους μεταφο-
  ράς οιουδήποτε εϊδους έμπορεύματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ.,
  Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο
  έργατικών
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΕΜΠΑΟΪΕΡ. ΛΑΙΑΜΠΙΑΙΤΥ ΑΣ. ΚΩΡΠΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνου.
  Άσφάλβια» ΙΩΗΣ μέ τούς καλυτέρβυς συν
  / δυασμβύς:
  1 ΕΤΑΙΡΙΑ:
  5 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νέαι «αραλαραί βερινών ύφασμάτων.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  -----------------------------------------------------
  'Ατΐό 6λα δι' όλους.
  ΕΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
  Ό άνδελονοσιακός αγών
  Κατηρτίσθη πρόγραμμα.
  Β'.
  Είς πολλάς χώρας δπου οί γρύλ-
  λοι κατοικο5ν κατά οικογενείας
  καΐ κατά συνοικισμοΰς, διοργανώ
  νονται όλόκληροι συναυλίαι. Είς
  την Βόρειον Αμερικήν, επί παρα¬
  δείγματι, οί γρύλλοι τραγουΐΌΟν
  δλοι μαζί μέ ρυθμόν καί συγχρο
  νισμόν απόλυτον καί δπήρξαν έ-
  κεΐνοι πούέπρόσεξαν λεπτομερώς
  τό έν χορψ τραγοθδι των γρύλλων
  καί κατήρτισαν μάλιστα καΐ σχε¬
  τικάς στατίστ'κάς άπό τα οποίας
  προκύπτε-. δτι πολλά άρσενικά τοθ
  είδους αύτοθ είς ένενήντα όκτώ
  συνεχτ) ίσματά των, παρουσίασαν
  τα φαινόμενον μόνον όκτώ, πού
  δέν ήσαν απολύτως καΐ μαθ)]μα-
  τικώ; συγχρονιαμένα μέ τα τρα
  γούδια των συντρόφων τού. Κ*!
  πώς νά μή σημειώση κανεΐς μέ
  θαυμασμόν άληθινόν τό φαινόμε
  νόν πού παρατηρεΤται είς τάς ά
  κτάς το3 κέλπου τοθ ΜεξικοΟ,
  δπου τό τραγοθδι έν χορώ των
  γρύλλων Ιχει κυματισμούς, πια
  νίσιμι καί φορτίσιμι απολύτως
  συγχρονισμένα, ώσαν κίποιος μυ
  ατηριώδης καί άόρατος μαέστρος
  νά δίδη τό σύνθημα; Τα τραγοθ-
  δι των παρουσιάζει ρυθμόν, κυ-
  ματισμούς, χρωματισμούς, τονι-
  σμού; καταλλήλους, πού ϊχουν
  κινήση τόν ένθουσιώδη θαυμα¬
  σμόν διακεκριμένων διευ%ντών
  όρχήστρας.
  Ή θαυμαστή αυτή φυσική ιδι¬
  ότης τού γρύλλου παρεκίνησε με
  ρικούς νά προσπαθήσουν νά έξακρι
  βώσουν εάν θά ήμποροθσε νά
  χρησιμεύση ώς βάσις περαιτέρω
  μουσικής έκπαιδεύσεως. Ό Μαρ
  σελ Ρόλον άφηγεΐται την εξής
  χαριτωμένην ιστορίαν ενός γρύλλου
  των άγρών πού τα μουσικόν τού
  ρεπορτόριον άπετελείτο άπό §να
  μουσικόν τόνον μόνον. "Επειτα
  άπό Ιξ μόνον μαθήματα 6 μαθητής
  γρύλλος κατώρθωσεν νά δώση αλ¬
  ληλοδιαδόχως δύο νότες μέ την
  συνοδείαν ενός βιολιοΰ καΐ κα-
  τόπ ν άφέθη ελευθέρας νά μετα
  οώση τάς μουσικάς τού γνώσεις
  μέ τό φυσικόν τού μαντολΐνον καί
  μέ τό τάλαντόν τού εϊς τάς επερ¬
  χομένας γενεάς των γρύλλων τοθ
  άγροθ.
  * *
  Διά νά έλθωμεν είς άλλον πε¬
  δίον, θά άνα/ρέρωμεν την θέσιν
  την οποίαν κατέχει ή βιολογία
  τού γρύλλου είς τό ζήτημα τής
  μελέτης καί των γνώσεώ^ μας ε¬
  πί τοθ ρόλου τής σπληνός. Δέν
  Ιχει παρέλθη πολύς καιρός άπό
  τής έποχής, κατά την οποίαν υπε-
  στηρίζετο δτι τα πίν είνε7 μυστή¬
  ριον είς την φυσιολογίαν τοθ δρ-
  γάνου αύτοθ. ΠειραματισμοΙ γε¬
  νόμενοι επί τ,οθ γρύλλου κατώρθω¬
  σαν νά διαλευκάνουν Ινα σημείον
  τοθ προβλήιντος αύτοΰ. Εάν κά¬
  μωμεν μίαν Ινεσιν οινικής μελά-
  νης εί; τό σώμα ενός όρθοπτέρου,
  α£ σταγόνες σταματοθν σταθεράς
  είς ωρισμένα σημεΐα, είς τό επί¬
  πεδον μερικών κιιττάρων, πού μέ
  τό σύνολον των σχηματίζουν μίαν
  πραγματικήν σπλήνα. Τό εί5ο;
  αύτό τής σιτληνός είς τόν γρύλλον
  ευρίσκεται είς τό επίπεδον των
  πρώτων άρθρώσεων τής κοιλίας.
  Κυριολεκτικώτερον παρουσιάζον-
  ται 6πό την μορφήν τριγώνων
  ταινιών. Τό δργανον αύτό ευρί¬
  σκεται είς άμεσον σχέσιν μέ
  την καρδίαν καί μία προέκτασίς
  τού εισδύει ακριβώς είς την μέ¬
  σην των καρδιακών ^κυτάρων. Α£
  ταινίαι πού άποτελοθν την σττλή-
  να αυτήν τοθ γρύλλου έναλλάσσον-
  ται μέ άλλας ταινίας κυττάρων
  πού λέγονται περικαρδιακαί καί
  αί οποίαι Ιχουν ακριβώς άντ'θε
  τον διάταξιν των πρώτων όμοιά-
  ζουν δέ μέ νεφρούς συγκεντρώσεως.
  (συνεχίζεται)
  Πληροφορούμεθα δ:ι 6πό τοθ
  υπουργείου Κρατικής 'Υγιεινή;
  καί Αντιλήψεως ανετέθη ή5η είς
  την υγειονομικήν σχολήν Αθη¬
  νών ή υπεύθυνος άσκησις τοθ άν-
  θελονοσιακοθ αγώνος καθ' δλην
  την χώραν, επί τή βάσει προγράμ
  ματος εγκριθέντος πρό τινος υπό
  τοθ ανωτάτου ύγειονομικοθ συμ
  βουλίου.
  Τό πρόγραμμα τοθτο προβλέ
  πει την βαθμιαίαν επέκτασιν τοθ
  άνθελονοσιακοθ αγώνος είς δλας
  τάς περιφερείας τάς μαστιζομέ
  νας περισσότερον υπό τής νόσου
  ώς είνε ωρισμέναι περιφέρειαι
  τής Κρήτης (Μεσσαρά κ.λ π.), τής
  Στερεάς Ελλάδος, τής 'Άηζίροΐ)
  καί τής θράκης.
  | Έν συνεργασία μετά των δή
  μων καΐ κοινοτήτιον ήρχισεν ή
  τμηματική εκτέλεσις σειράς έξυ
  γιαντικών ίργων άποξηράνσεως
  έλωδών έκτάσεων καί ή έφαρμο
  γή άντιπρ^νυμφικής άγωγής διά
  "τής Ιπιπάσεως πρασίνου των Πά
  ρισίων καί τοθ ραντισμοΰ πετρε
  λαίου. Έΐτίσης συ/εσΐήθησαν Ι
  νυδρεΓα διά την ανάπτυξιν των
  είδικών προνυμφοφάγων ίχθυδίων
  τα όποΐα ρίπτονται ακολούθως είς
  διάφορα Οδατ«, στάσιμα, ρέοντα
  δεςαμενάς κ λ.π. Είς την δαπά/ην
  τής ίφαρμογής τοθ προγράμματος
  συμμετέχουν κατά ποαοζτίν 25
  ο)ο μέχρις 75 ο)ο αί κοινότητες
  καί οί τοπικοί όργανισμοί.
  Είς την άΌκησιν τίΰ άνθελονο-
  σιακοθ αγώνος πρόκειται ήδη νά
  χρησιμοποιηθοθν καί οί δημο'ι
  δασκάλοι. Ό ύτιουργός τή; Ιΐαι
  δείας απηύθυνε σχετικώς θερμήν
  εγκύκλιον, καλών αύτούς νά συμ
  βάλουν προσωπικώς είς τό £ργον
  τής καταπολεμήσεως των κωνώ
  πων καΐ τής διαφωτίσεω; τοθ
  πληθυσμοθ τής ύπαίθρου. Διά τό>
  καθορισμόν τοθ τρόπου τής δράσε
  ως των διδασκάλων γίνονται
  συνεννοήσεις μεταξί» τής
  ως σχολικής ύγείας τοθ ρ
  ου Παιδείας καΐ τής υγειονομι
  σχολής.
  'Λγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι' οσους θέλουν ν' άττοκτήσουν
  εν« τέλειο και εύθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την έναρξι τοϋ Ραδιοφωνικοϋ σταθμοΰ
  Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς τάξεις, δι' βλα
  τα κέντρα, δι' ολους Ιχείνβυς ποΰ θέλουν νά έκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί η τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν Ραδιόφωνα δλων
  των τύπων άπό 3 χιλ. δραχ. κσί άνω,
  δι' ολα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ.·
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧίΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός ,
  τό συμφέρον σας. — Καθ' εκάστην Ρα- )
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  τρήσεως
  Λυχνίαι άντιστάσεως—συμπυκνΜταί.—Ύλικά κεραίας είς
  πλουοΐΜτάτην συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοφωνίας.-
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό έν Άγ(ω Νικολάφ Υπο
  κατάστημα τής Άγροτικής
  Τοαπέζης τής Ελλάδος έντο-
  λή Δισχειριστικής Έπιτροπής
  τοϋ Συνετσιρικοϋέλαιουρ,/είου
  Σφάκας προκηρύσσει την 27ην
  ι Ίουνΐου 1938 ημέραν Δευτέ
  'ραν καί ώραν 10—11 π. μ
  1 μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
  κλειστών προσφορβν άνευ ό-
  ! ρίου μέ έ'κπτωσιν τιμών τοθ
  'τιμολογίου πρός άνάδειξν
  έργολάβου διά την κατασκευ
  | ήν τοθ έλσιουργείου τοθ "Ε-
  λαιουργικοθ καΐ ΠιστωτικοΟ
  ΣυνεταιρισμοΟ Σφάκας.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  είς τα έν Άγίω Νικολάφ
  γραφεΐα τής Αγροτικάς Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος.
  Ή δαπάνη προϋπελογίσθη
  είς δρχ. 840 000.
  Ώς εγγύησις θέλει προκα-
  τοβληθή 5 ο)ο επί τού προϋ¬
  πολογισθέντος ποσοϋ είς με·
  τρητά γραμμάτια παρακαταθη
  κων καί δανείων ή έγγυητι-
  κήν επιστολήν ανεγνωρισμέ¬
  νης Τραπέζης.
  Ώς έργολάβοι γίνονται δε-
  κτοί έργολάβοι δημοσίων έρ¬
  γων α' τάξεως δι' έργα οίκο-
  οομικά.
  Μελέτη καί συγγραφή υπο¬
  χρεώσεων ευρίσκονται κατα¬
  τεθειμένα παρά τώ έν Άγίω
  Νικολάω Ύποκαταστήματι τής
  Α.Τ.Ε. καί παρά τώ Κεντρι
  κώ Καταστήματι τής Α.Τ.Ε.
  (Τμήμα Γεωργικής—Μηχανι-
  κης) Αθήναις, δπου οί ένδια-
  φερόμενοι δύνανται νά λάβω
  σι γνώσιν προσερχόμενοι καθ'
  εκάστην 12—1 π. μ.
  Ι Ή Εγκρισις των άποτελε-
  σμάτων τοϋ διαγωνισμοϋ ένα
  ιπόκειται είς την Διοίκησιν τής
  | Άγροτικής Τραπέζης τής Έλ-
  ' λάδος.
  1 Έν Άγίω Νικολάφ τή 7 Ί-
  Ιουνίου 1938
  Ι (Άγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος).
  (Ύποκατάστημα Άγίου Νι-
  κολάου).
  —Αί γυμναστικαί
  είς Βχρβάρω.
  Την 12πν τρέχ. διεξιιχ9ηα« ' μ
  εξαιρετικήν επιτυχίαν αί γ ινι
  στικαΐ έπιίείξεις τοθ αχα' :(ύ
  Βαρβάρω Πεδιάδος παρουσί£ ;ώ"
  γονέων καΐ κηδεμόνων των μαθ ι
  των καί πολλοΰ κόσμου. Τά^ γυ
  μνκστικάς έΐτιδείξεις έποίκιλε κ«·
  τα τα εΐωθότ-χ ή εκτέλεσις έθνι
  κων καΐ τοπικών χορΰν, άπαγγε
  λία άσμάτων καΐ παιόιαΐ των μι·
  κρών μαθητήν καταχειροκροτη·
  θέντων. Πρός τού; κατοίκους καί
  τού; μαθητάς ωμίλησεν έ π' εΰκαι-
  ρία έ διδάακαλος τού χωρίου χ.
  Ν. Παπαδάκη; περΐ τη; σημασία;
  των οχολικων κηπων καί^της υπο
  δβιγματικής καλλιεργείας. Γ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡλΣΙΑΣ
  ^νί3
  ΠιΔΪΠι^ιϋϊΡ
  Τό νέον κέντρον ποϋ ήρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν
  πρόθυμον καί τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρει εϊ·
  δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο οδζο, μπύρες φίξ.
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον Πεδιαδίτην.
  Όσοι τό επεσκέφθησαν Ιφυγαν καταμαγευμένοι.
  II.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των
  Κρητών λογίων, δτι 6 δεύτε-
  ρος τόμος τής 'Επετηρίδος τής
  Έταιρείας θά αρχίση έκτυ-
  πούμενος άπό τού προσεχούς
  Νοεμβρίου. Παρακαλοϋνται,
  κατά ταυτα, οί έπιθυμοθντες
  νά συνεργασθώσι διά πρωτο-
  τύπων πραγματειών αναφερό¬
  μενον είς την ιστορίαν, την
  φιλολογίαν καί την λαογρα-
  φίαν τής Κρήτης, ώς καί οί
  έχοντες άνέκδοτον λαογραφι-
  κόν υλικόν πρός δημοσίευσιν
  δπως αποστείλωσι τα χειρό-
  γραφα αυτών πρός τόν
  κ. Έμμ. Τσουδερόν, Διοικη¬
  τήν τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, τό βραδύτερον μέχρι καί
  τοθ προσεχούς Όκτωβρίου.Ή
  δημοσιευτέα ϋλη ύπόκειται,
  ώς γνωστόν, είς την κρίσιν
  τής Συντακτικής Επιτροπείας.
  (Έκ τής Γραμματεύς)
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου διακη-
  ρύττει δτι,
  Τα προσεχές Σάββατον 18 τρέ¬
  χοντος έπαναλαμβάνεται ή δημο¬
  πρασία διά την ενοικίασιν ενός
  μαγαζίου τοθ Δήμου είς τό Μέγα¬
  ρον Ά/τάρικα όπ' αριθ. 8 μέ
  πρώην ενοικον τόν Γεώργιον Μπα-
  λαμοθτσον, διαρκείας μέχρι 31
  Μαρτίου 1940.
  Οί σχετικοί 8ροι ενοικιάσεως
  εισί κατατεθειμένα; είς τό Λογι-
  στήριον τοθ Δήμου, δπου δύνανται
  οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Ή δημοπρασΕα θά διεξαχθή έν
  τώ Δημοτικώ Καταστήματι ενώ¬
  πιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής
  κατά την άνω ημέραν καί ώραν
  11—12 π. μ.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν διαταγής τοΰ δπουρ-
  γείου των Στρατιωτικών ή γ Με-
  ραρχία Κρήτης θά ενεργήση δια¬
  γωνισμόν την ϊΐην Ιουλίου έ Ι.
  ημέραν Δευτέραν διά την κατάτα¬
  ξιν είς την Στρατιωτικήν ύπηρε
  οίαν γυναικών άδελφών Νοσοκό
  μων.
  Αί έπιθυμοθσαι νά κχταταγώ-
  σι δέον νά υποβάλωσι είς την
  Μεραρχίαν τα σχετικά δικαιολο-
  γητικά των μέχρι τής 5ης Ιουλί¬
  ου τό βραδύτερον.
  Πληροφορίαι περί των απαι¬
  τουμένων προσόντων, έξεταστέων
  μαθημάτων κτλ. θά παρέχωνται
  υπό τής Μεραρχίας καί των κα
  τα τόπους λοιπών Στρατιωτικών
  άρχών καΐ των άρχών Χωριφυλα
  κης.
  Χανιά τ% 9η Ίουνίου 1938
  ΕΟ.Δ. ΌΈπιτελάρχης
  Χ. Σακόραφο;
  Άν)χης Πεζικοϋ
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Κατατεθείσης μείζονος προ-
  σφορδς έπαναλαμβάνεται καί
  αδθις ή δημοπρασία ενοικιά¬
  σεως τοϋ φόρου μεταψερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  ξηρδς διά τό οΐκ. Ιτος 1938
  —39.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  την προσέχη Πέμπτην 16ην
  τρέχοντος καί ώραν 11—12
  π. μ. έν τώ Δημοτικώ Κατα¬
  στήματι Ηρακλείου καί ενώ¬
  πιον τής Δημαρχιακής Έπι¬
  τροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 14 Ίουνί¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μιιν&ς Γεωργιάδης
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι ΓΙαλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμιττης
  16 Ίουνίου 1938
  ΕΙΣ ΑΒΗΝΑΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΜΣΚΟΣ
  ΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
  Οί Γαλλικοί άεροπορικοιέξοπλισμοί
  Ό κ. Τσάμπερλαιν διά τό Ίσπανικόν.
  ΕΠΙΒΛΙΝΕΙ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΥ
  Η 8ΕΤΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ϊ* Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού( μας).^—Αύριον (σήμερον)
  φθάνει είς τό αεροδρόμιον τοΰ Τα·
  τοϊου -ΐουρκικός «χολίσκος άεροπλά-
  νων-
  Έπί ιάβροπλάνου τοΰ στολίσκου έπι-
  β«.£νει ή θετή κόρη τού Κεμάλ ήτις
  ώς γνωστόν είνε δεδοκιμα.σμένη άε·
  ροπόρος.
  Ι-ίίς τούς Τούρκους άεροπόρους έ-
  τοιμάζεςαι Θερμή ύποδοχή υπό τής
  κυβερνήσεως καί τής 'Έλληνικής άε,ροπο
  ρίας.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ
  Ο ΠΡΠΘΥΠϋνΡΓΟΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΛΑ Ι ΚΑΙ ΕΚ1ΗΑΟΣΕΙΣ ΗΡΟΣ ΑΥΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Ίουνίου (,τού άντα-
  ποκριτοΰ^ μας). —Σήμερον επέστρεψεν
  έκ τής άνά την Πελοπόννηαον καί Αί-
  τωλοακαρνανίαν περιοδείαν τού ό ΙΙρω-
  θυπουργός κ. Ί. Μεταξάς. Καθ" όλην
  την διαδρομήν, ό κ. πρωθυπουργός,
  επιατρεφων, έτυχε νέων ένθουσιωδών
  έκδηλώσεων παρά τοΰ λαοΰ.
  εισ αοναινονΊπϊε
  μ φιαωπησ
  ΑΘΗΝΑΙ 115 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Λον-
  δίνου ότι πρός τόν έκεΐ Ίάπωνα πρε-
  αβευτήν εγένετο διάβημα των φ£λων
  τής Κίνας ζητησάντων νά διακοίνωσιν
  οί βομβαρδισμοί εναντίον τής Καν·
  τώνος.
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ! ΑΠΟΓΡ&ΦΗ
  ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15» Ίουνίου (τοΰ άντα»
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου άγγέλ-
  λεται ότιή κυβέρνησις τού Ράϊχ διέτα¬
  ξε την απογραφήν όλων των έν Γερ-
  μννία Έβραϊκών περιουσίαν. Τό μέ¬
  τρον έφαρμόζεται κατόπιν των τελευ¬
  ταίον άπονάσεων τού Χίτλερ όπως οί
  Έβραίοι τεθοΰν υπό τόν έλεγχον τοΰ
  γερμανικοΰ κράτους.
  Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίουνίου (τηλε
  ι γραφικώς).—Χθές την πρωΐαν
  ! συνήλθε τό Υπουργικόν Συμ-
  | βούλιον είς τα Ήλύσια υπό
  | την προεδρΐαν τοΰ κ. Λεμπρέν.
  ' Κύριον θέμα των συζητήσεων
  | υπήρξε ό κατσρτισμός νέου
  νόμου διά την ενίσχυσιν τής
  Έθνικής Αμύνης τής χώρας.
  Ιδιαιτέρως οί Γάλλοι υπουρ·
  γοί ησχολήθησαν μέ τόν τρό
  πον τής άρτιωτάτης όργανώ
  σεως τής άντιαεροπορικής α¬
  μύνης.
  Τό Συμβούλιον ήκουσε σχε
  τικώς την έκθεσιν τού υπουρ
  γοΰ τής Άεροπορίας. Ή εκθε
  σις αυτή ανέπτυξεν ειδικώς
  την κατάστασιν είς ήν εύρΐ
  σκεται σήμερον ή Άεροπορία
  τής Γαλλίας. Ό Ί'διος υπουρ
  γός ανεκοίνωσεν δτι πρός ένί
  σχυσιν τής γαλλικής Άεροπο
  ρΐας ήρχισεν άπό τάς αρχάς
  τοϋ μηνός Μαΐου ή κατα
  σκευή των πρώτων άεροπλά
  νωννεωτάτου τύπουτώνόποίων
  θά έπιδειχθή ώρισμένος αριθ
  μός έπ' εύκαιρία των στρατι
  ωτικών γυμνασίων πρός τιμήν
  των Άγγλων Βασιλέων.
  Τό συμβούλιον άπησχόλη
  σεν έπίσης ή έξωτερική πολιτι
  κή. Ό ΰπουργός των Έξωτε
  ρικών κ. Μποννέ έκαμεν έκτε
  ταμένας δηλώσεις επί των δι
  εθνών πραγμάτων.Ό κ. Μπον
  νέ επεβεβαίωσεν δτι θά γίνη
  εύρεΐα έκθεσις επί τής έξωτε
  ρικής πολιτικής ενώπιον τής
  Βουλής, κατόπιν τής έπερωτή
  σεως τού κ. Φλαντέν, ό όποΐ
  ος κατέκρινε την άκολουθου
  μένην έξωτερικήν πολιτικήν
  τής Γαλλίας.
  ΑΙ ΛΗΛΠΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν ομιλών χθές ενώπιον τής
  Βουλί]ς τ&ν Κοινοτήτων επι
  των διαπραγματεύσεων μετα-
  ξύ τής κυβερνήσεως Πράγας
  καί τοΰ άρχηγοθ των Σουδι-
  των εΐπενδτι ό πρεσβευτής τής
  Αγγλίας έν Πραγα εσυνέχισε
  την μεσολάβησίν τού εκατέρω¬
  θεν διά την ομαλήν διευθέτη
  σιν των διαφόρων Τσέχων καί
  Σουδιτών. Ό κ. Τσάμπερλαιν
  προσέθεσεν δτι βασιζόμενος
  είς την καλήν θέλησιν αμφοτέ¬
  ρων των μερών έλττίζει δτι θάέ
  πέλθτμκανοποιητική συμφωνία.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ομιλών
  επί των βομβαρδισμών αγ¬
  γλικών πλοίων είς Ίσπανικοΰς
  λιμένος εβεβαίωσεν δτι α¬
  περρίφθη ή πρότασις περΐ με-
  ταστροφής τής Άγγλικί]ς έ-
  ξωτερικής πολιτικής κατόπιν
  των βομβαρδισμών, δεδομένου
  δτι ή πολιτική αυτή θά έδημι-
  ούργει περιπλοκάς καί δέν θά
  άπέδιδε πλεονεκτήματα.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν περαί
  νων ανήγγειλεν δτι απε¬
  φασίσθη δπως ορισθή κυβερνη
  τικός λιμήν, ευρισκόμενος εξω
  τής ζώνης τοΰ πολέμου, είς
  τόν οποίον νά ειμπορούν νά
  καταφεύγουν άκινδύνως τα
  άγγλικά άτμόπλοια.
  5,000 ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΠΝΙΓΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΤΡ1Ν0Ν ΠΟΤΑΜΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς)—Ήκαταστροφήτών
  ύδατοφρακτών τοθ Κιτρίνου
  ποταμοΰ υπό των Κινέζων, έ
  προξένησε τόν θάνατον 5.00(
  Ίαπώνων στρατιωτώ^. Επί
  σης μεγάλη ποσότης ΰλικο
  ■πολέμου ανήκοντος είς τού
  Ίάπωνας εκαλύφθη υπό τώ1
  υδάτων καί κατεστράφη.
  Είνε έπίσης βέβαιον ότι θ
  ματα τήςκαταστροφήςΓών ύδ< τοφρακτών είναι ασφαλώς κα πολλαί χιλιάδες Κινέζων χωρ κων, κατοίκων των χωρίων των ευρισκομένων είς την τ ραστίαν περιφέρειαν την κ τακλυοθεΐσαν υπό των ύδά των τοϋ Κιτρίνου ποταμοΰ. Αι κοινωνικαί άσφαλίσεις καίήάπογραφήτώνέμπόρωνΛαοηδίου Ώς πληροφορούμεθα, αυρι¬ ον ιήν πρωΐαν αναχωρεί είς τόν νομόν Λασηθίου ό Διευ θυντής τοϋ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικ. Μεταξάς, δι' ύποθέσεις άφορώσας τόν εμπορικόν κόσμον τοθ γείτο νος νομοΰ. Ό κ. Μεταξάς θά περιέλθη τα σπουδαιότερα έμπορικά κέν τρα τού νομοΰ Λασηθίου, ή¬ τοι την Νεάπολιν, τόν Άγιον Νικόλαον, την Ίεράπετραν καί την Σητείαν, θά αναπτύ¬ ξη είς τούς έμπόρους τόν νό¬ μον περί κοινωνικών άσφαλί- σεων, τάς διατάξεις καί τόν σκοπόν τοΰ κανονισμοΰ περί άπογραφής των έμπόρων καί κυρίως τόν θεσμόν των Έμπο ρικών Έπιμελητηρίων. Ό κ. Μεταξάς έξ όλλου θά ύποδείξτι τόν τρόπον τής λυσηελεστέρας εξυπηρετήση ως των έμπορικών συμφέρον των διά των Έμπορικών Έπ' μελητηρίων καί θά προβή επ εύκαιρία είς την άπογραφή των έμπορικών έ,πιχειρήσεω των λειτουργουσών καθ" δ παντα τόν νομόν Λασηθίου. Περί τής μεταβάσεως το κ. Μεταξα είς τόν νομόν Λα σηθίου είδοποιήθησαν ήδη δι έγκυκλίου τοΰ Έπιμελητηρίου αί συναφεΐς όργανώσεις Λα σηθίου. ΣΥΗΕΚΙΖΟΗΤΑΙ ΑΙ ΪΥΗΕΗΗ0ΗΪΕ1Σ ΜΕΤΑΞΥ ΧΟΤΖΑΚ&Ι ΣΟΥΔΙΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληροφο¬ ρίαι έκ Πράγας άναφέρουν ότι αί β·»· νεννοήσεις μεταξύ τού Πρωθυπουργοΰ κ. Χότζα καί των Σουδιτών συνεχίζον- ται. ΣΦΟΔΡ0ΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ Κ&ΣΤΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 11* Ίουνίου (τού άντα- «οκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬ ρισίων ότι σφοδρόταται μαχαι διεξά γονται μεταξύ Έθνικών καί κυβερνη τικών είς την περιοχήν τού Καστεγι όν. Οί κυβερνητικόν π,ροσπαθαΰν νά δώ αου* καιρόν είς τάς έφεδρείας των νά όχυρωθώσιν είς Σεγκοΰτο καί Βαλέν· θιαν. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ01 ΑΙΑΒΕΤΐ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Βαρκελώνης μέσω Παρισίων άγγέλλουν ότι ή κυβέρνησις Νεγκρίν διέταξε τούς ηγέτας τού ατρατοΰ τούς αμυνομένους είς την νοτιανατολικήν Ισπανίαν νά διαθέσουν καί τάς τελευταίας άκόμη έ¬ φεδρείας των πρός ανακοπήν τής προ- βλάαεως των έθνικών είς Βαλένθιαν. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ Ι Η ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝ Δι' αρμοδίας έγκυκλίου καθ σταται γνωστόν ότι τα παρά τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλά δος χορηγηθέντα ϋάνεια εί; τα καταργηθεντα Ταμεία Προνοίας Ελαιοπαραγωγήν, θά έςοφληδοΰν παρά των Γεωργ(κών Ταμείον των νβμών άτινα ανέλαβον όλας τάς ΰποχρεώσεις των ώς άνω κα ταργηθέντων ταμείων. Περαιτέρω διά της έγκυκλίου καθορίζετκι ό τρβπος έξο^λησεω; των έν λόγω δανείων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Χθές τό εσπέρας εκλήθη είς συ νεδρίασιν τό εποπτικόν Συμβού¬ λιον Στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νομοΰ Ηρακλείου προκειμένου νά κατήρτιζε τοΰς πίνακας των με- τατιθεμένων είς Αθήνας, Πειραια καί Θεσσαλονίκην έκπαιδευτικών έκ τοϋ νομοΰ Ηρακλείου. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΙΥιΗ Την προσέχη Κυριακήν 19 Ί- νίου δ ενταύθα Όρειβατικός Συν διοργανώνει έκδρομήν είς μς ργ ρμή ς Αγίαν Πελαγίαν. Τό πρόγραμμα τής έκδρομής Ιχει καταρτισθή ώς εξής:Συγκέντρωσις εις την αποβά¬ θραν Ηρακλείου την 5 1)2 π. μ. άναχώρησις διά Βενζινοπλοίου είς Αγίαν Πελαγίαν. Εκείθεν πε ζή είς δρμον Λυγαριές καί εκεί¬ θεν είς Άκραπήρι. Έπιστροφή είς Αγίαν Πελαγίαν δπου διημέ- ρευσις. Δικαίωμα συμμετοχής με- λών δρ. 35, μή μελών δραχ. 45. Άρχηγός ό κ. Φέφος Περδι¬ κογιάννης. Δηλώσεις συμμετοχής είς τα γραφεία τοϋ Ε. Ο. Σ. καθ' εκάστην εσπέραν άπότής 8—9. ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ Πρός τάς αρχάς αγροφύλακος εκοινοποιήθη έγκύ/λιος τοθ δ· πουργείου Εσωτερικήν δι' ής δί¬ δονται οδηγίαι ίσον άφορα την άπαλλαγήν έκ τοθ φόρου άγροφυ- λακής ωρισμένων προϊόντων δια- μετακομιζομένων είς άλλην έπο- πτικήν περιφέρειαν. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρός τούς Νομάρχας καί τάι Πρός τόν κ. Νομάρχην Ήρα- ΓεωΡϊικάί Περιφερείας έκοινο κλείου εκοινοποιήθη υπό τοΰ 6- ποιήθη έγγραφον τής Διεθνοθί πουργείου τής Συγκοινωνίας πί-1 Εκθέσεως θεσσαλονίκης άναφε ναξ έμφαίνων τα πΐσά δτινα θά Ι ρόμενον είς την οργάνωσιν τή πληρωθώσι κατά την διάρκειαν | ηαηη,^Μ, έν ^ πόλε[ χα6^ |χι νωρίζεται σχετικώς δ- Όργανωτική Έπιτροπή θά ηρ η ρ Ι _,„,„ τής χρήσεως 1938-39 είς διαφό ; ??βσιΧ οους έονολάβους κατασκευίί: έοών ^εσεωί· ρους έργολάβους κατασκευής βοών καί γεφυρων έκ των οίκείων πι- στώσεων τοθ προϋπολογπμοθ των έξόδων τοΰ Ταμείου Έθν. δδοποιΐ, ρίοδον άς. Κατα χον ανωτέρω πίνακα αί Ι χορηγούμεναι -ιστώοεις διά την τι ή εφαρμόση κατά την προσέχη πε κατασκευήν τής έδοθ Νιβρήτου Έ πάνω Ζαροθάνέρχονται είς 1.050. 000, θωμαδιανοΰ—Βιάννου είς 2.200.000 καί Καρτεροϋ—Έπι- σκοπής είς 1.200.000. Τα ώς <2νω Ιργα έχουσιν ανα¬ τεθή είς τούς έργολάβους κ. κ Μαυράκην, Έμμ. Δερμιτζάκην καί Δ. Μαυρουδάκην, βαρύνουσί δέ τό προϊόν των δανείων των 850 καί 150 έ/ΐατομμυρ;ων. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΑΡΧΑΝΩΝ Ή Κοινότης Αρχανών δι' άνα- φοράς της πρός την Νομαρχίαν γνωρίζει δτι αί ζημίαι έκ τοΰ πε ρονοσπόρου είς τάς άμπέλους τής περιφερείας υπερβαίνουν τα 85 ο)ο. Επί τούτοις παρακαλεϊ νά ληφθούν μέτρα υπέρ των πληγέν των άμπελουργών διά τής άνα ατολής των έκκρεμουσων κατ' αύ των ύποθέσεων ϊκ χρεών πρός τάς Τραπέζας καί τού» άλλους δανεισΐάς των. ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΚΛΗΡΙΓΚ Τβ υπουργείον Έθνικης θϊκο νομίας έγνωβτοποίησε πρός τα Έμπορικά καί Βιομηχανικά Έπι- αελητήρια δτι κατά τάς όιατά- ξεις των αρμοδίων ϊταλικών άρ· χών αί προμηθειαι τού ιταλικού κληριγκ ήτοι τής Τραπέζης Ίτα λίας—,,'Ιστκάμπι, βαρύνουν τούς έξαγωγεΐς, εάν καί έφ' όσον ες τού; ορους εϊαττράξεως των φορτω τικών δέν άναφέρηται ρητώς το αντίθετον. Συνιστά δέ όπως τίθε ται ό σχετικός δρβς κοιτά την πα¬ ράδοσιν εγγράφων πρός «'ίσπρα |ιν είς τάς Τραπέζας. *ΡΥ»λειων είς άπαντας τού; 5:ακρ'.νομένους έκθέτας πά ραγωγοΰς άντί τής άπονομής χρη ματικών έπάθλων. Άνεξαρτήτω< των ανωτέρω θά άπονεμηθοθν έ πίσης 2291 τιμητικά βραβεΐα. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Διά κοινής αποφάσεως των δ- πουργων Οίκονομικδν καί Έθνι¬ κής Οίκονομίας ενεκρίθη ή έ- ναλλαγή μεταξύ έξαγωγών άμυ- γδαλόψυχας καί έξαγωγών άμυ- γδάλων κατά την καθιερωμένον αναλογίαν 20 ο)ο άμυγδαλόψυ· χας επί άμυγδάλων εύθραυστων. Δι1 ετέρας αποφάσεως παρατείνε- ται μέχρι τέλους Ιουλίου ή |κτέ λεσις άδειών έξαγωγής άμυγδα λόψυχας είς Γαλλίαν, Ρουμανί αν, Ρωσσίαν καί Γιουγκοσλαυΐαν. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΛΟΡΙΑΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΥΛΙΣΣΟΥ Ή Νομαρχία Ηρακλείου ενέ¬ κρινε άγρονομικήν διάταξιν διά :ής οποίας άπαγορεύεται έπ' άό- ριστον ή δλοτομία, ξύλευσις, έκ- χέρσωσις, μ0Οκή καί πάσα έν γένει έργασία έξ ής ήϋελε προ¬ έλθη βλάβη τής χλωρίοος καί τής δασικής βλαστήσεως επί τής θέσεως «Κάτω Κέρι» τής περζ. ψί Τυλίασου. 5^]ΤρίιΛνΐΓ| ΙΓσ ρομην επροξενησεν πιιτιιι εντυπωσιν 018ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Τ01ΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΓΓΛΙΑ : Οί ΑΠΕΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΗΤΕΠΟ1ΗΑ ΑΘΗΝΑΙ 155 Ίουνίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Ρώ- μηςόϊΐ υπήρξεν έκεϊ εύμενήςή εντύπωσις | έκ τοΰ λόγου τοΰ 'Άγγλου πρωθυπουρ- γοΰ κ. Ταάμπ»ρλ»ιν έν σχέσει μέ την ,πολετικήν τής "Αγγλίας είς τό Ίοπ»- ' νικόν. Ύπό των ϊταλικών κύκλων εξαίρε- ται ιδιαιτέρως ή δήλωσις τ€ίΰ κ. Τσάμ¬ περλαιν ότι ή Μεγίλη Βρεχτανία θά ά- πόσχη όπωσοήποτε τής έφαρμ.ογής άν- τιποίνων. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Τ Ο Ν ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΙΕΒΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΠΡΟΣ ΒΑΛΕΝ6ΙΑΝ ΑβΙΙΝΑΙ 1£ί Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—-Καθ' οί αγγέλλεται έκ Σαραγώσης ό στρατός των Έθνικών μετά σφοδράν μάχην διχβάς τόν πο- ταμόν Μιχάρες (;) πέραν τής πόλεως Καστεγιόν, προχώρει ήδη πρός την Βαλένθιοιν. Λί απώλειαι των κυβερνη- τικών, κατά τάς αύτάς πληροφορίας, είναι;; βαρύταται. ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12> Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Νεώτεραι είδήσεις
  εκ Λονδίνόυ άναφερόμεναι είς την πο¬
  λιτικήν Τσάμπερλαιν βεβαιοΰν ότι ή
  Αγγλικη κυβέρνησις Οά μεσολαβήση
  διά την κατάπαυσιν τοΰ έν Ισπανία
  πολέμου όταν θά υπάρξουν έλπίδες
  θετικών άποτελεσμάτων.
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Κ Ίουνίου (τού άντα-
  ιοκριτοΰ μας).—Κατα τα εα Πράγας
  τηλεγραφήματα διά τας συνεννοήσεις
  μεταξύ τής Τσεχικής κυβερνήσεως καί
  των Σουδιτών πρόκειται νά εκδοθή έ-
  πίοημον ανακοινωθέν.
  ΑΕΝΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΠΥΜΦΩΝΙΑ
  ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΧΕΝΛΑΤΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1£> Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Άνεπιβεβαίωτοι πλη-
  ροφορίαι εκ τοΰ έξωτβρικού δέν άπο-
  κλείουβι την προσέγγισιν των αντιλή¬
  ψεων των κ. κ. Χότζα καί Χενλάϊν ώ-
  οτε να επιτευχθή συμφωνία καί νά πε.
  ριορισθή οΰτω, ή οξύτης τοΰ ζητή.
  ματος των Σουδιτών.
  Η ΘΕΤΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΕΠΙ ΚΕΦΑΑΗΠΟΥ ΣΤΟΑΙΣΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Ή άφικνουμένη αυ¬
  ριον (σήμερον) θετή κόρη τοΰ κ. Κε¬
  μάλ Άτατούρκ ανακοινούται ότι τέλει
  επί κεφαλής τοΰ άφικνουμένου τουρ-
  κικοΰ άεροπορικού στολίσκου. Ό βτο»
  λίσκος άποτελεΐται έκ τεσσάρων άερο*
  πλάνων.
  Ο
  ΣΟΕΝΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΛΑΙΣΕΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Ίουνίου (τού άντα-
  :οκριτού μας)— Είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ή απόφασις
  διά τής οποίας έγκρίνεται ό «όργανι-
  σμός ασθενείας» των Κοινωνικών »Α«
  σφαλίσεων. ^