95907

Αριθμός τεύχους

4890

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *»·*,{
  υ (τού ϊντ«.
  έ
  ς
  «ής «ό
  «ο-
  ών
  ς τφ
  ΛΒΗΣΗ
  (τοδ χν««·
  ιι είδήβεις
  είς την «ο-
  ιοθν ότι ^
  ήϊ
  ν Ίβηανίε
  ν έλπίοες
  ΙΣ
  ■ή
  [τού *
  4. ιΐρ*γ*< ή ΐκδοθίί *· ΑΝΟΡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ: Αιγυπτου ι τη σία λίραι 3 ρξάιιηνος 2 Άμερικής ρτηιΛα οολ. 1ό ίξάμηνοί > 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  17
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΠΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥβΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · 1.1 Οί. 23οι»
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *890
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ
  ΚΛΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΗΑΙΔΕΙΑΣ
  Μία παλαιά πληγή πού ή· χαρακτήρα τβΰ λ«οΰ μας χαί
  πείλησε νακαταστρέψη καί ν' | Τη'ν έλληνικην ηρχ*ιχ6.
  »Μ.ο9εΐ« && ~ντ*, *ν«>·» «— ΐ45 ί~ρ«»ι^ & Γ*1 ί'™ 1«ί-'ί,
  πόψεως μέσα είς την ειρήνη καί μο ό Τσάμπερλαιν; Ή φωτία θ'
  την περισυλλογή αυτή νά Ιχετε 'άνάψη πού θάνάψη!
  την έντύπωσι τής τρικυμία; ή Βλέπετε μέ καλοκαΐρ: Ιξ<ο άπό ής &πίρχομίνης καταιγίδος. Ή τα δρια τής ειρήνη; καί τής περι Ι εντύπωσις αυτή είνε δεδομένον διά , την επικράτησιν έντός σ*ς παντός κακοθ οΣωνοΟ καί πάσης ^άπαισιο- δοξίας. —Βεβαία, δταν μέσχ στίς πρα- αινάδες καί τα άνθοστολίσμχτα περν5 μιά σκιά μαρασμοθ—2ταν ή γνώριμη παληά λεύκα γέρνει σαν άό ό δ σταθερό παντός. ξέσθη έκ νέου εσχάτως. Πρό-1 παντοΰ, είς όλας τάς χώρας, τουι κείται περί τού γλωσσικοΰ γενικάς παιδαγωγικάς αρχάς ζητήματος, πού άπασχολεϊ καί άντιλήψε,ς. Ενός ου- στήματος πού νά μή διέ- ζμς χ καί πάλιν τάς στήλας εφημε ρίδων τής πρωτευούσης καί δίδ ί ά ρ ς ρης δίδει τροφήν είς μακράς συ· ζή πεται άπό στενόν έγωΐστι- κόν τοπικιαμόν έχπηγάζον- ζητήσεις. Νοσταλγοί τος πού έχάθη πλέον ετάφη οριστικώς είς την,''11λ,, Μ,< ' , , . σκιάν τής ίστορίας, λείψανα ?*λλβν_ αλλα *α* να ΗΠν ^ τβΰ παρελθόν- τα άπό τό παρελθόν καί ά- καί γνβοΰντα τό παρόν καί τό τής τού ρς ψ σχολής τοΰ Κόντου καί Μώ Μιστριώτη, νεοφανεΐς αντιλήψεων άποτελή μεταφύτευσιν ξένων πού δέν έγκλι- είς τόν τόπον γλωσσαμύντορες, ένεθυμήθη- ματίζονται σαν πάλιν την καθαρεύου- μας κα1 δέν ριζβρολβυν ε$5 σαν καί απεπειράθησαν την οργάνωσιν σταυροφορίας κα ργ ρφρς τά της ζωντανής γλώσσης μας. Μάταιος κόπος. Καί πε- ριττή κάθε συζήτησις. Οί νε- κροί δέν άναστήνονται. Καί πολύ περισσότερον δέν ειμ¬ πορούν νά έπιβληθοΰν των ζωντανών. Καί ή γλώσσα τού Μιστριώτη, είναι νεκρά πλέον. ©ά επιβληθή λοιπόν καί θά επικρατήση» επεβλή¬ θη μάλλον καί έκυριαρχησεν ήδη άπό πολλοΰ, ή ζωντανή γλώσσα τοΰ λαοΰ, ή νέα Έλληνική. Επεβλήθη είς την λογοτεχνίαν καί την ποίησιν. Έπεκράτησεν είς την δημοσιογραφίαν. Κατα κτά συνεχώς καί την βραδυ- ποροΰσαν πάντοτε καί έκ τής την ψυχήν καί την σκέψιν τοΰ "Ελληνος. "Εχομεν α¬ νάγκην άπό απλοποίησιν τοΰ έκπαιδευτικου μας συ- στήματος, άπό πρακτικήν μόρφωσιν, άπό έξάλειψιν τοΰ άναλφαβητισμοΰ πρωτίστως. Χρειαζόμεθα πρακτικας, γε- ωργικάς, έπαγγελματικάς, βι- οτεχνικάς, μηχανολογικάς σχολάς. Καί κυρίως πρέπει νά φροντίσωμεν διά την ύ- γιεινή. ανετον, νόν πρός τούς φύσεως της τηρητικήν ιδιαιτέρως συν- επιστήμην. Κα- ρ θιερώθη πλέον καί υπό τοΰ Κράτους ώς έπίσημος γλώσσα Ή καθιέρωσις έγινε κατά τόν έπισημότερον καί πανη- γυρικώτερον τρόπον άπό τόν ίδιον τόν αρχηγόν τής Κυ¬ βερνήσεως κ. Μεταξάν πού την χρησιμοποιεΐ είς δλους τούς λογους τού, είς δλας τάς γραπτάς καί προφορικάς ά- νακοινώσεις τού. Ή συζήτη¬ σις έπομένως καταντά πλέον καί περιττή άλλά καί βλα- βερά. Περιττή διότι δέν υ¬ πάρχη λογος νά γίνεται. Βλαβερά διότι γίνεται ά- φορμή νά σπαταλάται χρό- νος πού θά ειμπορούσε νά χρησιμοποιή είς έπωφελε ύ παιδαγωγικής στέγασιν των εκπαιδευτήριον ν μας. Αυτή είναι ή ύγιής αντί¬ ληψις μέ την οποίαν θά πρέ- πει νά έξετάζεται τό έκπαι- τικόν μας πρόβλημα. Καί ά¬ πό τής πλευράς αυτής τό έ- ξετάζει καί ή Κυβέρνησις. Καί κάμνει εύτυχώς, ό,τι είνε δυνατόν,ο,τι έπιτρέπουν αί κρατικαί δυνάμεις διά την οριστικήν ρύθμισιν τού. Ή συζήτησις έπομένως διά τό γλωσσικόν, αποτελεί τό επα¬ ναλαμβάνομεν, στεϊρον βυ- ζαντινισμόν. 'Η έκπαιδευτι- κή μας άναγέννιισις καί κα¬ τά συνέπειαν ή πρέοδος καί ό πολιτισμός μας, θά έπιτευ- χθοϋν μόνον μέ τό κτΰπημα τής διγλωσσίας, μέ την καθι· έρωσιν ένιαίας, ζωντανήζ γλώοσης, τής γλώσσης ««" ομιλεί ή πλειονότης τοΰ χρμ στέρας ερεύνας. Άλλά μέ τό γλωσσικόν, συνδεδεμένον έκπαιδευτικον είναι στενά καί τό όλον μας πρόβλημ«· -«· «Πβ απόψεως αυτής ένδιαφέρει τό ζήτημα. Ένδιαφέρει διό¬ τι οί όπαδοί τής ύπερκαθα- ρευούσης είναι συγχρόνως καί υποστηρικταί των πάλαι ών έκπαιδευτικών συστημά- των, πού είχον ώς κύριον γνώριομά των την λατρεί¬ αν καί την προσήλωσιν είς τβύς τύπους, είς βάρος τής θυσίας, είς βάρος τής πρ«- κτικής, της πραγματικής μορ φώσεως. Καί είς τό σημείον αύτό πρέπει νά προσέξωμεν. ύώ δέ ή Κυβέρνησις φ «λήΦθη άά τ» ζήτημ«· «τι σημερον ό ά 'Αν- Ιχο- «λήΦθη «τι σημρ χ μέν άνάγχην τόσον άπό την επιβολήν τής ζωντανης γλωσ ση7καί την απλοποίησιν των κανόνων της, ώσ« να γίνε- ήί ναερμη κανόνων της, ταικαταληπτήκαί ναερμη- " ευκόλως καί να κα.- των σπουδα καί ο νευη θιστά κτημ« ζόντων τάς πρακτικας τάς θεωρητικάς γνωσεις αον καί άπό την ύπαρξιν ένόί νέου έκπαιδευτικοΰ συ- ατήματος, ζωντανοΰ, συγχρο- νΐσϊένού άπλοΰ καί «πο- δοτίκβδ, β««ιζβμένβυ είς τόν τού ηλίου καταντοΰν άκτΐνες.,.θανά- τί θέλετε νά γίνεται; Δέν μπορίϊ νά αίσιοδοξί) κανείς! Έ εντύπωσις γύρω άπό την πχ ρένθεσιν τοθ φθινοπώρου ώλο<λη- ρώθη άπό τάν πρώτον «παραστα τικόν» τής συντροφιας. Καί μέ αποδείξει;. Διότι έχει παρατηρη- ρηθή ϊτι κοινοί άνθρωποι—άνθρω ποι μέ περιωρισμένο συναισθημ*- τικό κόσμο, πού είνε κάποτε καΐ άπόλυτη ψοχική ύγεία, δέν μπο- ροΰν νά άνθέξουν σέ τέτοιου εί- 5ους παρενθέσεις.Νευριάζουν, άπο καρδιώ/ονται Είνε εδκολο νά τούς καθορίσετε, μέ τόν πρωινό καφέ— τόν πρώτο αύτό ψυχολογικό σταθ μό τή; ημέρας. Χωρί; νά είναι άμέσως ένδιαφερόμενοι μέσα στίς συσχετίσει; παρενθέσεων καί πα- ραγωγή;—αύτό είνε άλλο, ούσια στικό ζήτημα—θά σα; άραδιάσουν μέ την πρώτη ρουφηξιά τοθ έρα- τεινοθ, τοθ κόσμου τίς τραγικό- τητο;. —Τί χΓ άν δέν θέλη τόν πόλε- καί σύμφω νόμους τής ομι ή ς λαοΰ μαί, χωρίς ίδιωτισμούς καί μέ την άνασύνταξιν καί την άναδιοργάνωσιν τής παι- δείας σύμφωνα μέ τάς έθνι- κάς ανάγκας καί έπιδιώ- ξεις μας καί την σύγχρονον οικονομικήν, κοινωνικήν καί πνευματικήν τητα πραγματικο- ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Παρενθέσεις φθινοπώρου μέαα στήν άρχή τοθ θέρους δέν είνε τί- ποτε τό άδικαιολόγητον: Οί και- ροί άπδ πολλοθ άλλαξαν. Δέν εχε τε την βεβαιότητα καμμιάς έπο χής. Ό χειμώνας μπορεί νά σάς έπιφυλάοση τίς ώραιότερες ήμέ- ρες. 'Η άνοιξι τ1ς...θλιβερώτερες; Τό φθινόπωρο έπίσης μπορεΐ "Λ α&ς έπιφυλάσση Ικπλήξεις. έποχή των μελαγχολιών είνε δυ νατόν νά μετατεθη είς την εποχήν των ευχαριστών προδιαθέσεων. —Άπομένει 2μως τό καλοκαΐ φρονώ πρέπει νά είνε ή νά πάη στό διά τόν άφορισμόν είχε -πρωΐ χθές & άνθρωπος τοθ Τποθέτω δέ δτι ήτο Αύτό καλοχαΐρι βολο. Αυτόν χα φενείου ό ν έντόξ των πραγμάτων. Αί παρεν- χοθ φθινοπώρου είναι ~Γ συλλογής, δέν μπορεΐ παρά νά κιν δυνεύη ρήνη. καί ή παγκόσμιος εί- * * Άπέναντι των παρενθέσεων υ- πάρχουν έννοεΤται καί οί θυμόσί- φοι. Γιατί νά θδό; σοθ λένε. τα βάλωμε μέ τό Καί αΰΐός άκο- λουθεϊ τόν κοινόν...ροθν τοθ Ήρα κλείτου. "Α; κυττάξωμε νά γίνω-! με σοφώτεροι. Ή ζωή γενικώτερα τί είνε; "Αμυνα καί επίθεσις έναν τίον παρεν'ίέσεων! Συνεπώς άς μή μάς έκπλήττουν καί α£ παρενθέ- σει; τοθ καιροθ. Αύτά δλα νά ποθ με την άλήθεια είνε μιά θεραπευ τική τής παρενθεσιακής έπιδράσε ω*—άς την ονομάσωμεν ετσι—ά πό τίς άποτελεσματικώτερες. 'Ω- στόσο γιά νά καταβάλωμε την δυσαρέσκειαν πού προκαλοθν εϊδι κώς αί παρενθέσεις τοθ φθινοπώ- ρου μέσα στά καλοκαϊρι, πρέπει νά είμεθα παραπάνω άπό θυμόσο- φοι. Πρέπει νά είμεθα σχεδάν άπό τούς δυνατούς την εντύπωσιν έσχημάτισα δσον άφορά τουλάχιστον, ωρισμέ¬ νου; άνθρώπους, πού είνε δύσκολο νά μή τού; χαρακτηρίση κανεΐς άντιπροσωπευτικούς των γενικών καθημερινών καταστάσεων. ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ ζωής! Αυτήν Η Άνατολική Κρήτη Η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ άς δέν ευρίσκεται βεβαίως είς ίκσνοποιητικήν κατάστασιν ου τε ή πόλις οθτε ή έπαρχΐα γε· νικώτερον. Πάντως ή Ιεραπέ¬ τρα συνδέεται άπό έτών μέ ά-, μαξιτόν δρόμον έν αντιθέσει ι πρός την Σητείαν πού μένει άκόμη άπομονωμένη. Κσί ά¬ πό θαλάσσης έξυπηρετεΐται, καί διά τής Παχείσς Άαμου δπου προσεγγίζει καθ" έβδο- μάδα πλοΐον καΐ διά τοϋ λι¬ μένος της δπου προσεγγίζει τό πλοΐον τής περιφερειακής κατά δεκαπενθήμερον. Πρέ¬ πει δέ νά σημειωθή δτι ή Ιε¬ ραπέτρα εχει σημαντικήν κί¬ νησιν έμπορίου, τόσον είσαγω γικοΟ, δσον καί έξαγωγικοθ. Άλλά μέ τα συγκοινωνιακά θ' ασχοληθώμεν ϊσως εκτενέ¬ στερον αργότερον, δπως έπί- οης θ' ασχοληθώμεν καί μέ δ¬ λα τα ζητήματα πού άπασχο λοθν βχι μόνον ιήν πόλιν άλ¬ λά κσί την ύπαιθρον, ολόκλη¬ ρον την επαρχίαν. Κσί είναι πολλά τα ζητήματα αύτά, δ¬ πως είνε μεγάλαι καί άξιοση μεΐωτοι αί πρόοδοι ποΰ έχουν έπιτελεσθή καί συντελοΰνται είς τό διαμέρισμα αύτό τής νή¬ σου μας κατά τα τελευταία έ'τη. Διότι πρέπει νά τονισθή άπό τώρα, δτι είς την Ίερά- πετραν πνέει άπό καιροϋ, άνε μος πραγματικάς άναδημιουρ γίας καί πολιτισμοΰ. "Ενα κομμάτι άνατολής εί- Ι έκπαιδευτήρια, γυμνάσια καϊ νέ ή Ιεραπέτρα. Καθώς τήνΐδύο δημοτικά σχολεΐα. Μέ άντικρύζεις νοιώθεις δτι δέν το ώδεΐο κα1 τα πρΟοδευτικά της σωματεΐα, θόκηπους είς βρίσκεσαι πιά είς την Κρήτη, άλλ' είς την Αϊγυπτο. Τα φοι βίαειζ τοθ φθινοπώρ «β"σοοτερόν βαρύνουσαι. Τό κα- τόρια, τα ζαχαροπλαστεΐα, τα λοκαίρι είνε μιά «ποχή είρήνης καφενεΐα καί τα ξενοδοχεΐα Κ ί λοκαίρι ναι περιουλλογής. Καί είνε ση-'ιοπνου. μαντΓχό χαί αηβ γενικωτέρας ά-1 Ή Ιεραπέτρα μέ τα ωραια ρια της, της, μέ πέρα ποϋ λογχίζουν νό. Είνε των αγαθών άπλώνουν καί νικοειδτ) πού ύψώνονται περή φανα, οί άμμουδιές πού άπλώ ' πλατεΐα νονται άπέραντες άπό "τή μιά μεριά κι' άπό την άλλη καί περιβάλλουν τή μικρή ώραία πόλι, τό ήσυχο γαληνεμένο Λιβυκό, ή χλιαρή άτμόσφαιρα πού πέρνει Ινα περίεργο κρο- κδτο χρώμα, δλα, δλα σοθ δι δουν την είκόνα άνατολίτικου τοπείου. Κι' όθελα περιμέ- νεις νά ξεπροβάλΓ) άπό τό βά- θος τοθ όρίζοντα πέρα απάτην πυρωμένην άμμο κανένα κα- ρσβάνι άπό καμήλες ώς άπα- ραίτητο διακοσμητικό συμπλή- ρωμα τού πίνακος. Την Ιδία έντύπωσι σοθ προ καλοΰν καί οί γειτονιές τής πόλεως. Στενά δρομάκια μέ καντούνια άμέτρητα. Καλντι- ρίμια ποϋ τα καλύπτει πάντο¬ τε παχύ στρώμα αμμου. Σπι- τάκια, παλαιϊκά, τούρκικου καί άραβικοϋ ρυθμοθ έδώ κι' έκεΐ, πού διατηροΰνται ά- κόμα είς πεϊσμα τοθ χρόνου. Βρθσες στούς τοίχους μέ τό ξα, άετώματα καί τούρκικες έπιγραφές. Καί άλλη γνήσια άνατολίτικη σφραγΐδα, μνη- μεΐο ενός πολιτισμοθ πού α¬ φήκε άνεξάλειπτα τα ϊχνη τού, τό τζαμί ποΰ διατηρεϊ- ται μέ τόν μισογκρεμισμένο μιναρέ τού. Κι' έκεΐ είς μίαν άκρη, τό ταπεινό σπιτάκι ποΰ έστέγασε τόν γίγαντα τοθ πε- ρασμένου αίώνα, τόν Μεγά- λο Ναπολέοντα, δταν συνε- χίζοντσς την προσπαθεία τής πραγματώσεως τοθ μεγάλου όνείρου τού νά ήγεμονεύσΓ} δλου τοΰ κόσμου, επέρασε κι' έστάθμευσε σ' αυτήν την Κρητική πολιτειοϋλα. 'Ϋπάρχει δμως-καί μιά όλ- λη Ιεραπέτρα. Ή σύγχρονη. Κι' αυτή τή βλέπει κανείς δ¬ ταν βρεθή στό κέντρο της εϋ θύς μόλις εισέλθη άπ' τόν ά μαξιτό δρόμο. Είνε ή Ίερά πετρα μέ τα νέα έπιβλητικά μοντέρνα κτίρια, μέ τα μεγά- λα καταστήματα έμπορίου καΐ είδών πολυτελείας, μέ τα ώραΐα κέντρα, μέ τα έστια- μέ τούς άν- την κεντρική καί τα παρτέ- μέ την προκυμαία τα έργοστάσια πιό οί καπνοδόχες των ώς βέλη τόν ουρα- ή Ιεραπέτρα των πρωτοπόρων γεωργών, των σοβαρών έμπόρων, των καλών έπιστημόνων, των ύπαλλήλων, ψαράδων πού διορθώνουν τα δίκτυα των είς τίς άκρογιαλι- ές, πού τροφοδοτοΰν μέ τα σπαρταριστά άσήμια των βυ θών τοθ ΛιβυκοΟ — τα όνομα- στά γεραπετρίτικα ψάρια, δλη σχεδόν την άνατολική Κρήτη καί τό Ήράκλειο πολ- λές φορές. Καί αυτή την Ιε¬ ραπέτρα θά προσέξωμε. Αυτή πρέπει νά προσέξωμε, νά πά- 1° >συ
  ρακολουθήσωμε τάς προόδους
  της, νά μελετήσωμε τάς α¬
  νάγκας καΐ τα προβλήματά
  της. Καί είχεν άνέκαθεν α¬
  νάγκας καί προβλήματά πολ¬
  λά ή πόλις αυτή. Μεγάλο ζή
  τημα καί κυριαρχικό, ήταν
  παληά, ή ϋδρευσις. Άλλ' εΰ-
  τυχώς αύτό ελύθη χάρις είς
  την δραστηριότητα των κοινο-
  τικών άρχόντων καί την προ-
  οδίυτικότητα των Ίεραπετρι-
  τών. Άλλο έπίσης μεγάλο
  πρόβλημα, είνε ή έξυγίανσις,
  ή καταπολέμησις δύο σοβα¬
  ρωτάτων νόοων: Τής έλονο
  οίας καί τής όφθαλμίας. Καΐ
  σύτά δμως άντιμετωπίζονται
  πλέον αποτελεσματικώς. Ή
  έλονοσία περιεστάληκαί μέ την
  άποξήρανσιν τοθ ε'λους πού
  περιέβαλλε την πόλιν, θά έξα
  λειφθή τελείως καί δέν θά
  μένη πλέον πσρά ώς μΐα
  κακή άνάμνησις. Καί ή όφθαλ
  μία έπΐσης κατεπολεμήθη χά¬
  ρις είς την οργάνωσιν τοϋ άν
  τιτραχωματικοΟ αγώνος.
  Άπό απόψεως συγκοινωνΐ-
  Πεταχτά
  σημειοματα
  ΟΝΕΙΡΑ.
  Τόν είχαμε γνωρίσει μαχη
  τή άκοΰραστο. Μιά άδιάκο-
  πη πάλη άπό συνεχεΐς πτώ
  σεις καί άνόδους ήταν ή ζωή
  τού. Ή ψυχή τού δμως ήταν
  πάντα ή ϊδια. Γεμάτη καλωσύ
  νη καί χαρούμενη διάθεσι. Καί
  τό φρόνημά τού ρωμαλέο, ά-
  κλόνητο, γαλβανισμένο στή
  φλόγα τής πίστεως καί τής
  αίσιοδοξίας. Τής κακοτυχίας
  τα χτυπήματα δέν τόν έκλόνι
  ζαν ποτέ. Και δταν άκόμη ά-
  γριο τό σαράκι τής μιζέριας
  τοθ σπάραζε την καρδιά, εΐχε
  τή δύναμι κι' εύρισκε τόν
  τρόπο νά μετατρέπη. τό κλδμα
  τής όδύνης σέ τραγοθδι χά
  ράς καί νά μεταμορφώνη τό
  λυγμικό τόνο σέ μελωδίες θρι
  αμβικές. Καί χθές τόν εϊδαμε
  τελείως άλλαγμένο. Στό πρό
  σωπό τού, πού τό έφώτιζε
  πάντα ή φλόγα τής πίστεως
  καί τής αίσιοδοξίας, εΐχε πέ-
  σει μαύρη σκιά όδύνης καί
  άπελπισίας. Δέν δυσκολεύθη
  κε νά μδς εξηγήση την άλ-
  λαγή.
  —Εΐχα πιστέψει, ήρχισε, μέ
  τρεμάμενη άπ' την συγκίνη-
  αι καΐ την όδύνη φωνή, νά λέη
  είς ενα δνειρο. Αύτό μ'
  ένέπνεε. Αύτό μ' έτόνωνε. Αΰ
  τό μοΰ έδιδε δυνάμεις άκατά-
  λυτες, μ' έγέμιζε άπό έλπίδες,
  άπό σχέδια καϊ πεποίθησι γιά
  τή νίκη. Τ' δνειρο μοϋ μιλοθ-
  σε γιά έ'να σταθμό. Κι' άγωνι
  ζόμουν συνεχώς μέ πεϊσμα
  κι' έγκαρτέρησι νά τόν φθά
  σω. Καί τώρα πού άντίκρυσα
  τόν σταθμό, τόν βλέπω άδειο.
  Έπλανήθηκα; "Ήταν ψεύτικο
  τδνειρο; Τό διέλυσε ό ϊδιος
  ποθ μοΟ τό εδημιούργησε;...
  "Οπως κι' άν είναι δέν έ'χει
  σημασΙα'Εκεΐνομόνο πού ξέρω
  είναι δτι έκυνηγοΰσα τό «γα-
  λάζιο πουλί» δτι ή'μουν κι' έ-
  γώ ώσάν τόν τραγικό εκείνον
  ήρωατοΰ'Ιψεν τόν Πέερ Γκύντ
  πού έπιζητώντας τόν θρίαμβο
  τής εύδαιμονίας στήν άνύπαρ
  κτη Σόρια Μόρια επροκάλε¬
  σεν ό ΐδιος τή δυστυχία καΐ
  την όλοκληρωτική καταστρο
  φή τού...
  Ό πόνος τοϋ άνθρώπου
  ήταν δικαιολογημένος άπολύ
  τως, άλλ' δχι δμως κι' ό πεσ
  σιμισμός τού. Τοθ τό έξήγησα
  μέ δύο λόγια.
  — Αίσθάνομαι, απήντησα,
  Ή άναδάσωσις.
  Ή Νομαρχία ένέκρινενάγρο
  νομικήν διάταξιν διά τής ο¬
  ποίας λαμβάνονται ωρισμένα
  μέτρα ύποβοηθοθντα την άνα
  δάσωσιν μιδς περιοχάς είς
  την περιφέρειαν τής Τυλίσσου.
  Καί έπραξεν αρίστα, θά έ
  πρεπεν δμως παρόαοια μέτοα
  νά ληφθούν προκειμένου καί
  Βι' άλλας περιοχάς καί ίδΐα
  διου ϋπάρχουν άρχαιότητες,
  ίστορικά κτίρια καί δπου
  άκόμη θά ειμπορούσε νά δημι-
  ουργηθοϋν δρυμοί, ανεξαρτή¬
  τως τής καταβαλλομένης ε¬
  σχάτως άναδασωτικής προ¬
  σπαθείας. Τα δάση, τό ετονί¬
  σαμεν πολλάκις καί τό επα¬
  ναλαμβάνομεν καί πάλιν, ά-
  ποτελοθν πλοθτον, δίδουν υ¬
  γείαν καί ώμορφιάν καί πρέ-
  πει ν' άποκτήσΓ] επί τέλους
  καί ή Κρήτη δάση είς δλας
  τάς περιοχάς δπου είνε τοθ-
  το δυνατόν.
  Ή όδός Βιάννου.
  Έκδηλώνων τό ενδιαφέρον
  τού διά την επαρχίαν Βιάν¬
  νου ό Νομάρχης κ. Μάρκελ-
  λος, συνεννοήθη μετά τοθ νο
  μομηχανικοΰ κ. Καυγαλάκη
  διά την ταχυτέραν σκυρόστρω
  σιν τής όδοϋ Βιάννου. 'Η
  έντολή θά δοθή έντός των η¬
  μερών είς τόν εργολάβον καί
  αί εργασίαι θ' άρχίσουν λίαν
  συντόμως. 'Έτσι ύπάρχει πλέ¬
  ον βάσιμος ή ελπίς δτι ή όδός
  αυτή θ' αποπερατωθή έντός
  τοΰ θέρους έξ ολοκλήρου, ώ¬
  στε ή τακτική συγκοινωνία
  τής μαγευτικής κωμοπόλεως
  μετά τής πόλεώς μας νά εξα¬
  σφαλισθή πλέον απολύτως.
  Άλλ' ό κ. Νομάρχης έκαμε
  καΐ κάτι άλλο άκόμη διά την
  ωραίαν επαρχίαν τής Βιάν¬
  νου. Διέθεσε σεβαστόν ποσόν
  τοϋ έπαρχιακοΰ ταμείου
  όδοποιΐας, πρωτοστατήσας
  είς την λήψιν τής σχετικάς α¬
  ποφάσεως διά την κατασκευήν
  όδοϋ άπό Βιάννου είς Άμυρά,
  πού θά προεκταχθή άργοτερα
  πρός Ίεράπετραν. Τό όδικόν
  πρόβλημα έπομένως τής Βιάν¬
  νου ευρίσκεται πρός την ρι-
  ζικήν λύσιν τού.,
  Ή καλυτέρα άμοιβή.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τής
  Διεθνοϋς εκθέσεως Θεσσαλο
  νίκης, δπως είς τούς γεωρ
  γούς των οποίων τα προϊόν
  τα θά βραβευθοθν είς την προ
  σεχή έκθεσιν, χορηγηθοϋν διά
  φορα γεωργικά έργαλεΐα καί
  μηχανήματα, άντί χρηματικών
  έπάθλων. Θά βοηθηθή κατ'
  αυτόν τόν τρόπον ό συγχρο
  νισμός καί ή έπιστημονικοποίη
  σις των καλλιεργειών πρδγμα
  πού θά έχη ώς άποτέλεσμα
  την αύξησιν τής παραγωγής
  καΐ την ποιοτικήν βελτίωσίν
  της. Επί πλέον δέ θά κινηθή
  τό ενδιαφέρον των άγροτών
  μας δι' ευρύτερον συμμετο¬
  χήν των είς την έκθεσιν, δι'
  αποστολάς προϊόντων τής ερ¬
  γασίας των.
  βαθύτατα τόν πόνο σου. Ζώ
  εντονα τό δραμά σου. Άλλά
  τό δνειρο σου δέν θά χαθή
  αν τό θελήσης. 'Ερεύνησε το
  σταθμό πού άγωνίσθηκες νά
  φθάσης. Καίάν τόν βρής άδει-
  ανό πραγματικά, έρημωμένο
  άπό κάποια καταιγίδα, τότε
  συνέχισε τό δρόμο σου, ώς
  πού νά φθάση,ς έναν άλλο
  σταθμό, δμοιο μ' έκεΐνο πού
  εΐδες στ' δνειρο πού πίστε
  ψες. 'Εξακολούθησε δμως νά
  πιστεύης. Ή πίστι θά διαλύση
  τή σκιά πού κρυβει τα δνει
  ρα καΐ θά σέ οδηγήση στίς ό-
  λόφωτες κορυφές των στοχα
  σμών, των πόθων καί των
  ίδανικών σου. Μά πρέπει νά
  άγαπας καί νά σέβεσαι τό
  έγώ σου, νά έχης τόν έρωτα
  κίνητρό σου καί όδηγό σου τό
  καθήκον, γιά νά Ιδής τα ΰνει
  ρά σου ζωντανά...
  Μ—
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμε
  ρον ώρα Ιθμ μ. τό άριστούργημα
  τοθ κινηιιατογράφου:«Πατριώται».
  Μέ την Λύντα Μπάροβα καί τον
  Ματίαν Βήμαν.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΪΪΓΤΗΠΙΙ
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε-
  όν ό ναιπικός κολοσοός: «Δαιμο-
  νες των κυμάτων. Κατάλληλον
  καί διά παιδία.
  Προιστάμενος Τυπογραψείου
  Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρκ 10 μ μ.
  Μεγάλη πρεμιέρα. "Ρνας
  κινημκτογραφικός κολοοσος!
  ΑΤΡΐαΤΑ
  Ή ίρ»ματική περιπέτεια
  6ύο ϋπάρςεων ποϋ προέρχον-
  ται άπ6 δύο έχθρικές χώρες.
  —Τό ύράμα μιάς γυναίκας
  πού βρ'σκετοτι ατό ώίλημμα
  ίϊ νά πρβδώση τό καθήκον
  της η νά παοαδώση ώς κατά-
  σκβίτον τόν όίνθρωπο ποΰ ά-
  γαπά περισσότερο κΓ άπό
  την ζωην της.
  Μέ την ΰπέροχη:
  Λύντα Μπάροβα
  κ«ϊ τόν «φθαστβ:
  Ματία Βήμαν
  "Ενα ύπέροχβ δημιουργή -
  μα μέ σκηνές άςραντάοτου
  ύρβίματικοϋ μεγαλείου.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Ο
  Μέ την:
  ΜΥΡΙΑΐνΐ ΧΟΠΚΙΝΣ
  ΜΚ ■ Ο ΒΝηΐεΐαΐΙΒβΜΜ ·■>»!■
  ψ
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΟΙΜΩίΉΚΗ
  Ή στήλη τοϋ
  Τό Παρισι μάς πλουτίζει
  μέ νέα θερινά μοντέλα.
  Καί τΐραγματικά, ή Μαρία—
  Άντουανέττα δέν έτρόμαξεν
  δταν, ϋσΐΓρ' άπό λΐγες ήμέρες,
  στίς δύο τό πρωΐ, δυνατά χτυ-
  πήματα άκούοθηκαν πάλιστήν
  πάρτα της. Τί μποροΰσεν ώκό-
  μη νά τής κάμη ό κόσμος, τώ-
  ρα ποΰ τής εΐχε πάρη τόν άν-
  θρωπο τής καρδίας της, την
  τιμη της την ελευθερία της;
  Έσηκώθηκεν ήοεμη άπό τό
  κρεββάτι της, έντύθηκε καί
  εΐπε στούς αίφνιδιαστικούς ε¬
  πισκέπτας νά μποϋν. Εΐχαν
  κι' αύτοι άλλο ψηφισμα νά
  ι ής διαβσσουν. . Καιρό τώρα
  ρήτορες πολλοί έζητοϋσαν
  τόν θάνατό της ή —· τό ϊδιο
  δέν ήταν; — την παραπομπή
  της σέ έπανασταηκό δικαστή-
  ριο.
  — Ή τιμωρία ενός τυράν-
  νού—έφώναζεν ό Ροβεσιιέαος
  μιλΛντας γιά τόν Λουδοβΐκο
  Ιδον στή Συμβατική —τιμωρία
  έπιτΓυχθεΐσα μετά τόσας ά-
  νιαράς συζητήσεις, θά είνε
  λοιπόν ό μόνοο φόρος τιμής
  ποΰ θά άποτΐσωμεν είς την ε¬
  λευθερίαν κοί την ίσότητα;
  Γιά νά συμπληρωθή ή όφει-
  λομένη θυσΐα, έ'πρεπε νά θα-
  νατωθή καί ή Μορία — Άν¬
  τουανέττα;
  — Ό Οάνατος αύτός, κατέ-
  ληγεν 6 ρήτωρ, πρέπει νά έμ-
  ψυχώσττ, τό ιερόν μΐσος εναν¬
  τίον τής βασίλειος καίνά προσ
  δώση νέαν δύναμιν είς τό δή
  μόσιον πνεϋμα.
  Καί ή Έπιτροπή Κοι ν ής Σω¬
  τηρίας έττρόιεινε στή Συμβα-
  τική ιό εξής ψηφισμα:
  «Η Μαρία—Άντουανέττσ,
  χήρα Καπϊτου, παραπέμττεται
  είς τό έκτακτον δικσστήςπον
  θά μεταφερθή όμέσως είς την
  Κονσΐίρζεμΐ».
  Ήτσν ή φυλακή τοΰ δικα-
  στικου μεγάρου δπου ένεκλεί
  οντο οί κατηγοροΰμενοι γιά
  σπουδαΐες ΰποθέοεις έφ' δσον
  δισρκοΰσεν ή δίκη των...
  Ή Μαρία—Άντουανέττα ά
  κουσέ ήσυχα την άνάγνωσι
  τοΰ ψηφΐσματος χωρίς νά ά-
  ποκριθή. Ήξερε πώς ή παρα¬
  πομπή στό έπαναστατικό δι
  καστήριο ίσοδυναμοϋσε μέ κα
  ταΒΙκη καί δτι, γι' αυτήν, ή
  Κονσιερζερί ήταν τό οπίτι των
  νεκρών.
  Άλλά τώρα δέν ίκέτευσε,
  οέν έσυζήτησε, δέν εζήτησε
  καμμίαν άνσβολή. Δέν εΐπε
  λέξι στούς άνθρώπους ποΰ την
  ιδία νύχτα, μετά την ψηφο-
  φορία, έπήγαν νά τής άνακοι
  νώσουν καί νά έκτελέσουν τό
  ψηφισμα. Άδιάφορη, τούς α¬
  φήκε νά ψάξουν τα ροΰχά
  της καί νά τής πάρουν δτι εί
  χεν επάνω της. Δέν τής άφή
  καν παρά έ'να μαντήλι κι'
  £να μπουκαλάκι μέ άλατα.
  Πάλι άποχαιρετισμοί... "Η
  ξερε πως ήσαν οί τελευταΐοι.
  Αυτή τή φορά άποχωριζόταν
  την κόρη της καί την άνδρα
  δέλφη της. Άλλά ό κόσμος
  την εΐχε συνηθίση στούς άπο
  χωρισμούς.
  (συνεχΐζεται)
  Τα καταστήματα τής παρισινής
  "Ωτ-Κουτύρ έκ^έτουν δευτέραν
  σειράν θερινών μοντέλων, τα 6-
  ποϊα έ'χουν τό εξής πλεονέκτη-
  μα έναντι των πρώτον: βασίζον
  ται ρ'ις την νραμμήν πού τελι-
  κώς έκυριάρχησΕ, είς αύτην, δη·
  λα^ή, είς την όττοίαν οί κυρΐες
  θά βασισθοθν δι" όλη την θερινή
  ττερίοδο.
  Παραδόξως οί τελευταίας αύτές
  συλλογρς ττεριλαΜβάνουν μόνον
  «άνσάμπλ» καί ταγιέρ Διότι δλσ
  τα φορέματα, άπογευματινά κα'ι
  βραδυνά, συμπληρώνονται μέ
  τταλτά ΐ ζακέττες. Κατ' αύτό τόν
  τρόπον μακρυά πσλτά, τρουα-
  κάρ, βέστες, μ-τολερό καί ζακέτ¬
  τες άτοτελΘθν τό απαραίτητον
  συμπλήρωμα κάθε κομψής τουα-
  λί^ττας.
  Ό συνδυΐϊσμός έπίσης χο«αα·
  των καί ύφασμάτων αποτελεί θε-
  μα, έιτϊ τού όττοίου οί δηαιοιιρ-
  γοί τής γυναικάας μόδας έξήν-
  τλησαν όλην των την τέχνην.
  "Οπως οας άνέφερα ί'ι^η, τα
  ττγιέρ κατέχουν, σημαντική Θι^σι
  είς τίς τελευταΐες συλλογί,ο "Αλ-
  λωστε, τα ταγιέρ είνε εφέτος
  έξαιρετικά τής μόδσς Σέ γενι¬
  κάς γραμμές, οί ζακέττες ιών
  ταγιέρ τής μόδας είνε ολίγον
  μακρύτερες άπό πί,ρυοι. Είνε σέ
  άπλή, άλλά συγχρόνως ύιιερβο-
  λικά κομψή κούπ. Τα ά-ιογευμα-
  τινά παλτα χαρακτηρίζΐΐ έτΐίσης
  ά,τλή γραμμή καί έξαιρετική κομ¬
  ψότης.
  Είνε πΓϋντως γεγονός, δτι δέν
  έπή?θε οπουδαία μεταβάλη στήν
  γραμμή τής μόδας. ΟΙ φοθστες
  είνε φυσικα κοντήτερες άτΐό πέ·
  ηυσι, ή μέση επανήλθε είς τ^ν
  φυσική της θέσι, μερικοί δέ ο!·
  κοι έπιχειροθν νά έιαναφέρουν
  τούς τετράγωνους ώΐους ^δώ
  δμως περιορίζονται δλες ή με-
  ταβολές τής μόδας
  Τό βράδυ κυριαρχοϋν δύο
  γρααμές: ή σιλουί,τταυέ την φαρ-
  δειά φοοσ'α—-καποτε σωστό κρι-
  νολΐνο —καϊ ή γρααμή ψουρρώ.
  Μία τάσις πρός τόν ρωμαντι-
  σμόν, έΐταναφέρει είς την μόδα
  τίς φοΡστεΓ αέ βολά·, φιόγγους
  καί λουλούδπ
  Οί γαρνιτοθρες, γεΜκώΓ, παί-
  ζουν στουδαΐο ρολο είς τα θε¬
  ρινά φορέιαατα. Κεντή',ιατα, κορ·
  δέλλεί, λοΐ'λούδια καί δαντέλ-
  λες κυ^ηλεκτικώς θριαμβεύουν.
  Γιά τα κεντήματα χρησιμοποι-
  οΰνται δλων των είδών τα ύ"νΐ
  κα, άοχίζοντας άπό την χονδρή
  ψαθα καί καταήνοντας στά μαρ
  γαριτάρια ΟΊ κορδΑλλε.ς άτοτ = ·
  λοΰν, έξ αλου, χαριτωμένρς γάρ
  νιτοθρις καί τα λουλούδια τα
  ό ιοΐα γαρνιρουν ό/ι μόνον, ό¬
  πως άλλοτε, τα ρεβέρ μιας ζα·
  κέττας ή τό ντεκολτέ, άλλά το
  ποθετοόνται τταντοΰ
  Τέλος. ή δαντέλλα άτοτελεϊ
  πρώτης τάξεως διακοσαητικό ύλι-
  κό. Δέν χρησιυιο,ιοιεΐται δμως
  μόνον ώς γαρνιτοΰοα Πολλά βρα¬
  δυνά φορέματα γίνονται άηό έ-
  λαφρές, άτΐλές ή κεντητέο, δαντέλ-
  λες. Γιά την ήμέρα, λανσάρονται
  έπίσης ταγιέρ άπό χονδρή δαν¬
  τέλλα καί τοΰλι καθώς κα'ι τΐαλ·
  τα έξαιρετικής κο,ιψότητος
  η Ντιστεγκέ
  Αθηναϊκον Κομμωτηριον
  Βαοιλικοΰλα; Παπαδάκη
  Ρέθυμνον
  Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ' Ι¬
  να πολυτελέστατον Αθηναϊκον
  κομμωτήριον. Κάθε κυρία που τό
  έπισκέπτεται, φεύγει κατενθουσι-
  ασμένη μέ τάς καλλιτεχνικάς κομ
  μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, πού
  κάνουν θαυμασιο κεφάλι.
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ έ μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  υ.*--*
  •νί^/ΐίΝώ!
  Μ
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΙΟΦΠΝΟ
  ΒΑΡΙ©
  Μέ τα όνόματα των σταδμϋν έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικύ μάπ.
  Μόνον Δρχ. 7250, ς,Χς 12 μηνιαίας δόσεις.
  Άντιπρόσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
  ΤΕΧΝίΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ όόός Άνίρόγεω (Πλησίον
  οδοντο'ϊατρείου κ. Σαραντινίίου).
  ΑΥΤΟϊϋΝΗΤΑ των Γερμχνικών Έργοστααίων
  Ευ8ϊ·ΙΝΟ- ΝΑΟ. Πετρελκιοκίνητα, βενζινοκί-
  νητα. Φορτηγά—Λεωφορεϊα άίΐό 2 1)2—15 τόννων.
  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜίΝΑ τής Γερμανικής Ενώ¬
  σεως Έςαγωγέων ^Κ^&ΡΟIιΤ.
  Ωφέλιμον φορτΐον «πό 1 1)2—10 τόννων. Τό εργοστά¬
  σιον κατκοκευαζει έκτός των βυνήθων ύιαξονικών τύπων
  καΐ ρυμουλκούμενα μετοΐ συοτήματος άνατροπη; επί τοΰ
  ρυμουλκοϋ στηριζομεχα μεοω είύικοΰ συατπματος ατροφπς.
  'ϋλαοτικής στηρίςεω; άξονων (δια μεταφοράν εΰθράατων
  άντικειμενων). Δια μεταφοράν ύλικοϋ επιμηκων ώιαατά-
  σεων (κορμοί ύένύρων, ατηλων, αωλήνων κ.λ.π.) καδώς
  καί δια πάσαν χρήσιν.
  ΑΝΤΛΙΑΙ πλωταί, βενζινοκίνητοι, ήλεκτροκί-
  τοι των έργοστασίων ΗΛν7ΙΟ.
  Χωρίς καμμιά εγκατάστασιν κ«.ί άμέαως μεταφερό¬
  μεναι. Άντληοις άπό βαέους 50 μ. Απόδοσις μεχρι 100
  κυβικων την ώραν. Πρός «ρύευοιν άγρςιν, πρός ΰύρευβιν
  και άποχετευοιν ϋατων, πρβοτοιβίβιν άπό πυρος, εκκέ¬
  νωσιν φρεκτων, υπογείων κ.λ.π.
  ΑΝΤΛΙΑΙ χαμηλής καί μεσαίας πιέσεως ώς καί
  τοιαύται ύφηλής πιέσεως.
  Άπό μηδέν βάδος μέχρι 500 μέτρκ κάί μέ οΐανδήπο-
  τ« ανύψωσιν.
  ΠΕΊΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ άπό 5-5.000 ίππων.
  ΟΙκονβμικοί, ατερεβί, όλιγόστροφβι.
  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Προτιμηθέντκ ηαρά τοΰ υπουργείου Γεωργίας.
  ΦΕ1ΟΝ των Ίτ«λι>ςών έργοατασίων 8. Α. Ι. Μ.
  (8. Α. ΙΝϋϋ^ΤΕΙΕ ΜΙΝϋΚΑΚΙΙ.)
  Κοιταοτρέφει τελειότερβν το ώΐδιον κ«1 είναι οϊκβ-
  νομικώτβρβν.
  Ζητοΰνται πράκτβρίς είς όλην την Κρήτην.
  Προκήρυξις Διαγωνισμόν διά
  την πρόσληψιν Δοκίμων κα'ι Δα '
  κτυλογράφου. '(
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος'
  προκηρύσσει διαγωνισμόν διά
  την πρόσληψιν 3 ΔοκΙμων καί,
  Γ δακτυλογράφου πρός ένΙ-|
  σχυσιν τού προσωπικού τοΰ;
  ένΐαϋθα 'Υη)τός της.
  Ό διαγωνισμός θά διεξα-
  'χθή'τήν ΙΟην Ιουλίου έ. ε.,
  ήμέοαν Κυοιακήν, προθεσμία
  δέ ύποβολίϊς αιτήσεων μετά1
  των σχετικών πιστοποιητικών
  'όριζεται μέχρι καΐ τής 4ης
  Ιουλίου έ. ε.
  • Προσόν τα ύποψη<;·ίων δο- •κίμων: | 1) Δέον νά έχωσιν έκπλη- ρώσει αήν στρατιωτικήν αύ- , των ύΐτοχρέωσιν ή νά μην ύπέ 'χωσι τοιαύτην ώς νομίμως ά- παλλαγέντες, ^άποκλειομένων δμως των έξαιρεθέντων ώς άνικάνων διά την ένεργόν τοΰ 'στρστοΰ υπηρεσίαν. Ι 2) Ήλικία21—27 έτών (γεν νηθίντες τα ετη 1911 -1917). Κατ' εξαίρεσιν, διά τούς κε κτημενους Πτυχίον Πανεπιστη μίου ή Άνωτάτης Σχολής Οί 'κονομικών καί Έμΐτορικών Έ |πιστημών, καθορίζεται ανώτα¬ τον δριον ήλικίσς τό 3ΰόν συμ πεπληρωμένον (γεννηθέντες κατα τύ 1908 και μετέπεαα). 3) Απολυτήριον Γυμνασίου ή Δηιιοσίας Έμπορικής Σχο¬ λής ή άλλης ίσοτΐμου Σχο¬ λής. Ύποβλητέα πιστοποιητικά: "Εκαστος ΰποψήφιος δέον νά συνυποβάλη μετά τής αί- τήσεως .τα εξής πιστοποιη¬ τικά: α) Πιστοποιητικάν έγγραφής είς τό Μητρώον των Αρρε¬ νων πρός πιστοποίησιν της ή- λικίας. β') Πιστοτιοιητικόν τού άρ- μοδίου Στραιολογικοΰ γρα- 'φεΐου, δπ εξεπλήρωσε την οτρατιωτικήν τού υποχρέωσιν ή δτι άπηλλάγη ταύτης νομί¬ μως, πάντως δέ δτι εύρίσκε τσι στρατολογικώς έν τάξει γ') Άπόσπασμα τοθ Ποινι κου Μητρώου ή πιστοποιητι¬ κά των αρμοδίων Είσαγγελέ ών, δτι δέν κατεδικάσθη, ή δέν διώκεται δι' άξιόποινόν τίνα πράξιν. δ') Ενδεικτικόν σπουδών. ε') Πιστοπο ητικόν τοθ ύφυ τίουργείου Δημοσίας Άσφθλίιί άς τιερί των κοινωνικήν αΰ τοϋ φρονημάτων. Προσόντα ύποψηφΐων δακτυ λογράφων. 1) Ήλικία 18 — 30 έτών (γεννηθεΐσαι τα ετη 1908— 1920). 2) Απολυτήριον Γυμνσσίου ή Διδασκαλείου ή Δημοσίας Εμπορικάς σχολής ή άλλης ίσοτΐμου σχολής. Ύποβλητέα πιστοποιητικά: α') Πιστοποιηΐικόν έγγρα- φής είς τό Μητρώον των Θη λέων πρός πιστοποΐησιν τής ήλικίας. β') "Ενδεικτικόν σπουδών. γ') Πιστοποιητικόν τοϋ ΰφυ πουργείου Δημοσίας Άσφα λείας περί Κοινωνικών φρο νημάτων τής ύποψηφίσς • * * Οί ύποψήφιοι (Δόκιμοι ή δα κτυλογράφοι) δέον νά έχωσι πλήρη υγείαν πιστοποιουμέ νην παρ' ίατροθ οριζομένου υπό τής Τραπέζης μετά την επιτυχίαν. ΟΙ ϋποψήφίοι δέον προσέτι |νά είνε μονΐμως έγκατεστημέ ,νοι είς την περιφέρειαν των Νομών "Ηρακλείου καί Λαση θίου. Ι Οί τυχόν προϋττηρετήσαντες ή ύπηρετοϋντες" ήδη πσρ* άλ ' λαις Τραπεζικαΐς Έπιχειρή σεσι δέν γΐνονται δεκτοί πρός συμμετοχήν. Έξεταστέα μαθήματα: α) Έκθεσις Ίόεών. β) Μαθηματικά (Έμπορική άριθμητική). ι γ) Λογιστικά. δ) ΜΙα τουλάχιστον ξένη γλώσσα (Γαλλική, Αγγλικη, Γερμανική, Ίταλική). ε) Δακτυλογραφία Έλληνι- κή καί Γαλλική, (μόνον διά τάς ύποψηφίας Δακτυλογρά- φους, διά γραφομηχανής έκ των έν χρήσει έν τή Τραπέ- ζή ΑάΙβΓ Νο II καί 17, Οοη ΐίηβηίβΐ, δωΐίΐι ΙβΓ. Ι Ό πίναξ σειράς επιτυχίας τοϋ διαγωνισμοϋ παύει Ισχύων άμα συμπληρωθώσιν αί δι' άς προεκηρύχθη οΰτος 3 θέσεις Δοκίμων καί 1 Δακτυλογρά¬ φου διά τής προσλήψεως ίσα- ρίθμων ύποψηφΐων κατά σει ράν επιτυχίας. (Έν Ηρακλείω τβ 14 Ίου νίου 1938), 1-2 ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Χρόσανθος Κα¬ ρύδης Διευθυντάς τοθ __Έπαγγελ· ματικοΰ καϊ ΒιοτεχνικοΟ Έττιμελη- τηρίου,Τασοϋλα Καταλαγαριανου, εδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά· μου. Συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε καί έκη δεύθη £1^: Τυμπάκι πλήρης ημε¬ ρών χρηστός καί ένάρετος πολί¬ της, ό Ιωάννης Τζειραν-ϊκης. Ό με Γαστάς, έκ των καλών κτηαα- τιών τής Μεσσαράς ΰηήρζε πρό¬ τυπον ο'ικογενειάρχου καί κοινω νικοϋ άν3ρώποσ, δι1 δ κα'ι έξετι μάτο υπό πάντων έν 'όσφ 6ζη. Ό θάνατός τού δέ έτιροξένησε γενικήν λύπην. Τούς οΐκείους τού καί ιδιαι¬ τέρως τόν υϊόν τού Κ. Γζειρανα- κην συμβολαιογράφον Μοιρών, συλλυηοϋμεθα θερμώς. Γύρο στ ήν πόλι. Ή προχθεσινή άττότομος με· ταβο.ή τοΰ καιροΰ μέ τα ούννε- φα καί τόν άερα. —Ένίσχυσε πάλιν χούς υποστή- ρίξαντας αρχικώς δτι τό εφετει¬ νόν θέρος θα είνε μεταβλ,ηιόν άιτό ημέρας είς ήϋέραν. — Είς τρόπον ώστε νά μή χρη- σιμοποιηθοθν έξ ολοκλήρου τώ... καλοκαιρινό. —£ήτημπ τής ημέρας χθές ή άφιξις είς Τατόι τοΰ Τουρκικοϋ στολίσκου άεροπλάνων. — Κυρίως δέ, διότι επί κεφαλής ϊοΰ στολίσκου είνε ή θετή κόρη τοϋ Κεμάλ. — Μία γυναΐκα μ' £να λόγο: κάτι τό άσυνήθιατο δσο κι' ώ- ραΐο μέσα στάν άγώνα—διότι περί αγώνος πρόκειται--διά την άφ' έαυτής εξύψωσιν κάθε γυναί¬ κας. —Την προσέχη Κυριακήν 19 τοέχοντος, εορτήν των Άγίων Πάντων, τταινηγυριζει 6 φερώνυ- μος ναός είς τα δϋο "Αοράκια. —Ή έορΐή αυτή συγκεντρώνει κατ' Μτος κόσμον ττολύν καί έκ των πέριξ καί έξ Ηρακλείου. —Εφέτος, καθώς μας τιληοο- φορεΐ ή Ένοριακή Έττιτροπή θά ύπάρχτ) συγκοινωνΐα άπό των Στρατωνων μέχρι τοϋ Ναοϋ κοί καφενεΐοι δια την διευκόλυνσιν των ψιλεόρτων. —Δέν έλειψεν οϋτε χθές μέ τό δυνατόν μελτέμι τό τακτικόν κατάβρεγ^,α των όδών. — "Ωστε νά λείψουν άηό τούς κεντρικούς δρόμους τα σύννεφα τής σκόνης τιού τούς διέκριναν άλλοτε. — Μαζύ μέ τα τόσα άλλα χα- ρα Γηριστικά σημεΐα των καιρών αναφορικώς μέ τα δημοτικά μας πράγματα, καί αύτό βεβαία λέ»·ε- ται μία ίίκών ττροόδου. — Ι ά έξοχικά κέντρα αύξά· νονται κα'ι πληθΰνονται. —Έννοεϊται δπ τια-ρά την κλί¬ σιν τοΰ κοινοϋ πρός την παραλί αν αυτήν την εποχήν, δέν λείπουν τα ιΐρωΓεΐα άπό τόν Μασταμ- παν. —Τό αγαπητόν σύιό πρόάστει όν των Ηρακλειωτών τοΰ όποΐου καί εφέτος τα κέντρα δέν μένουν καί τόσο παραπονεμένα. — Κάλμα αύτές τίς ήμέρες δ¬ σον άφορά" τόν τουρισμόν ή ει¬ δικώτερον την βιομηχανίαν των ξενων. —Ανεξαρτήτως δτι ή κάλμα αυτή είνε προσωρινή. οί πολλοί θέλουν νά τής άποδΐδουν αφορ¬ μάς σχετικάς μέ τα διεθνή πράγ¬ ματα. -Καί συγκεκριμένως τόν Ίσπα νικόν πόλεμον. —Ώς γνωστόν είς τάς 19-21 τρέχοντος θά καταπλεύσουν είς τόν λιμένα μας τέσσερα Γαλλι- κά πολεμικά. —Τα πολεμκά θά μεΐνουν ε¬ πί τριήμερον. —Λέγεται δτι οί Γάλλοι άξι ωματικοί θά επισκεφθούν έν σώ¬ ματι την Φαιστόν καί την Κνω- σόν, δέν είνε δέ απίθανον νά δο¬ θή καί τιοδοσφαιρικόν μάτς με· ταξύ ομάδος έκ των πληρωμά- των καί τοιαύτης τοϋ Ηρακλεί¬ ου. — Είς τοΰ Πουλακάκη προχθές τό εσπέρας συγκέντρωσις ιτολ- λοΰ καί έκλεκτοΰ κόσμου μέ την πρεμιέραν τής *Μαντάμ Μπο βαρΰ·. —Άπόψε είς τό ίδιον κινη- ματοθέατρον προβάλλεται τό έ· ξαιρετικής έπικαιρότητος φίλμ «Πατριώται» μέ την τόσο γοητευ· τικήν στάρ Λύντα Μπάροβα καΐ τόν δυνατόν καλλιτέχνη Ματία Βήμαν. ο Ρέπορτερ Έλευθ. Πηγάκης Ίατρός- Παθβλόγος Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού όδός ΤσακΙρη (οίκία στρατη- γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. Ό οίβντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι "Αγ. Τίτου 'ΕκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους αναλαμβάνη οίανδήττοτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. Έπίσης δδοντοστοιχΐας καΐ κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες εκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοουών 6· δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91.
  Τό μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘ.ΟΣΙΣ
  «τ·.*.
  ··*
  »·?η_
  [••ι·· Ι- 14,1
  ιά««1
  «,ον «*|
  >τητος Ψ"
  ιοοο γο·Ρ'
  Οί "Αθλιοι.
  328βν
  Όχι υπό Ιεροΰ αίσθήματος πρός τόν πατέρα
  τού. άλλ' ώς έκ τοϋ σεβασμοθ δν ή ψυχή παντός
  άνθρώπου φέρει πρός τούς τεθνεώτας· ό Μάριος
  έλαβε τό χαρτΐον τοθτο καί τό Ισφιγξεν είς την
  χείρα τού. Ουδέν Εμεινεν έκ τού συνταγματάρχου.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος επώλησεν άντ! εΰτελοΰς τιμής
  την σπάθην τού καί την στρατιωτικήν στολήν τού.
  Οί γείτονες διήρπασαν τα σττάνια άνθη τοϋ κηπα-
  ρίου καΐ τόκατηρήμωσαν. Τα άλλα φυτά κατέστη¬
  σαν κλαδΐα καΐ φρύγανα, καί ήφανΐσθησαν επί τέ-
  λους.
  Ό Μάριος μόνον τεσσαράκοντσ όκτώ ώρας
  εΤχε μεΐνει είς την Βερνώνην. Μετά την ταφήν επέ¬
  στρεψεν είς Παρισίους, κσΐ έπανέλαβε τα μαθήματά
  τού είς την νομικήν σχολήν, ουτε άναπολήσας πλέ¬
  ον τόν πατέρα τού, δστις τώ εφαίνετο ώς άν μή ύ
  πήρξε πώποτε μεταξύ τώνζώντων.Έντός δΰο ημερών
  ό συνταγματάρχης ετάφη, κσΐ έντός τριών έλησμο-
  νήθη όλοτελώς. Ό Μάριος εΐχε τυλΐξει ένα μέλανα
  πέπλον επί τοθ πΐλου τού. "Ιδού τό μόνον.
  ΙΑ'.
  Όπου μεταβαίνων τις είς την λειτουργίαν
  γίνεται έπκναστάτης.
  Ό Μάριος έτήρησε τάς θρησκευτικάς έξεις, είς
  άς εΤχε πεδιόθεν άνατραφή. Κυριακήν τίνα πορευ-
  θεΐς ν* ακούση την λειτουργίαν είς τόν ίδιον
  εκείνον ναόν, δπου τόν έ'φερεν ή θεία τού, δταν
  ήτο πσιδίον. καί (δών κενόν έν στασΐδιον πλησίον
  τού, έλαβεν είς ούτό θέσιν.
  Αρχομένης ήδη τί]ς λειτουργίας, γέρων τίς πά
  ρουσιασθείς είς τόν Μάριον.
  —Κύριε, τώ είπεν, είνε ή θέσις μου.
  Ό Μάριος Εσπευσε νά εξέλθη τοθ στασιδΐου
  καί ό γέρων Ελαβε την θέσιν τού.
  Άφοΰ ή λεηουργΐσ ετελείωσεν, ό Μάριος έ"
  μεινεν δπου ίστατο ούννους πλησίον πάνιοτε ιοΟ
  γέροντος, δστις, άνοχωρών, πλησιάζει πάλιν πρός
  ούτον, καΐ τώ λέγει1
  — Νά μέ ουγχωρήσετε, κ£γίε, 8τι σάς άνησύ
  χησα πρό όλΐγου, καΐ τώρσ οάς άνηουχώ" άλλά
  θά μ' έθεωρήσατε ώς άδιάκριτον, καΐ πρέτιει νά
  σας έξηγηθώ.
  — Κύριέ μου, είπεν ό Μάριος είνε περιττόν.
  — *Ω, δέν είνε τταντάποσι περιττόν, είπεν ό
  γέρων δέν έπιθυμώ νά συλλόβετε περί έμοϋ κακήν
  ιδέαν. "Εχω αδυναμίαν δι" ούτήν έδώ την θέσιν
  μού φαΐνεται δτι στεκόμενος είς ούτήν, άκούω κάλ
  λιον την λειτουργίαν μου. Διατί , Τώρα σθς έξη
  γοϋμαι. Είς αυτήν έδώ την Θέσιν ίστάμενος, εΐδα
  έν τώ διαστήματι δέκα έτών ερχόμενον τακτικά,
  δίς ή' τρίς τοΰ μηνός, ένα δυστυχή πατέρσ. άξιόλο
  γον άνθρωπον, δσιις διά λόγους οίκιακούς, δέν ή
  μτιόρει νά Ιδή τό τέκνον τού, ειμή έντός της έκ-
  κλησΐας δπου καί αύτό ήρχετο. Τό παιδί δέν είχεν
  την παραμικράν ιδέαν δτι τό έβλεπεν ό πατήρ τού
  Τό άθώον ουτε κάν ήξευρεν δτι εΐχε τιατέρα. Ό
  πατήρ τού έν τούτοις ήτο πάντοτε κρυμμένος
  δπισθεν έκεΐνης έκεΐ τής στήλης, διά νά μή τόν
  ίδουν. "Εβλεπε τό παιδί τού καΐ εκλαιε. Τό ελάτ-
  ρέυεν ό δυστυχής. Αύτά τα εΐδα μέ τα (διά μου
  όμματα. "Ωστε τό μέρος τουτο κατέστη κατάτινα
  τρόπον Ιερόν είς τούς οφθαλμούς μου, ώς έξ αυ¬
  τής τής περιστάσεως, καί πλέον συνείθισα νά στέ-
  κωμαι έδώ, διά ν' άκούω την λειτουργίαν άν καΐ
  ώς έπΐτροπος τής έκκλησΐας, εχω τό στασίδι μου
  έκεΐ κάτω, είς τό παγκάρι. Έτυχε μάλιστα καί νά
  γνωρΐσω έκ τοθ πλησίον τόν δυστυχή εκείνον άν¬
  θρωπον.
  (συνεχΐζεται)
  ■/•«ν^Ν^ν*-,
  ^^ν/%/"»^"·^^"^
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΙΛΚΗΣ 5
  ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον _6—30.
  Τμήμα ΆσΦθλειών.
  ' Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Αγγλι-
  ~ άσΙαλιστικ«ς έτα.ρίας. 'Ασφαλίζβμεν, υπβ
  καλυτέρβυς βρβυς, τους1κινδυνβυ5
  οιουδήποτε εϊδβυς έμπβρευματβς.
  «ί
  Ιτοκ
  ών
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΑΤΔ.,
  τούς
  πυρός επί οίκο-
  έργατικών
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:,
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΕΜΩΑΟΙΕΡΣ ΛΑΐΑΜΠΙΑΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ
  Άσφάλβιαι
  δυασμούς:
  ΕΤΑ1ΡΙΑ:
  (
  ν μ
  λ*-:
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' ολους.
  ΕΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
  Αιγυμναατικαίέπιδείξεις
  των σχολείων Σητείας.
  Γ'
  Οί δύο αύτοι σχημ*τισμοί είνε
  ισφαλώς διάφοροι άπό φυσιολο-
  'ΐκής άπόψβως Εάν πάρωμεν £"να
  ,-ρύλλον τοθ άγροθ καί τοθ κά¬
  μωμεν μίαν ενεσιν έρυθροθ χώμα-
  τος ούδετέρου, θά εΰρωμεν την έ
  πομένην τα νεφρά τού χρωματι-
  σμένα κίτρινα, ένω τα στοιχεΐα
  τής βπληνός θά διατηροΰν τα κό«
  (ΐνον χρώμα των. Κατ' αυτόν τόν
  :ρόπον χάρις εις την μελέτην τοθ
  ^ρύλλου κατωρθώθη πρό μιίς
  τεσσαρακονταετίας νά
  8τι ή σπλήνα 2χει μεταξύ των άλ·
  λων λειτουργιών της καΐ τόν ποο-
  ορπμον νά συγκεντρώνη καί νά
  περιλαμβάνη καΐ ξένα σώματα κυ-
  κλοφοροθντα μετά τής κυ/λοφο-
  ρίας τοθ αί'ματος είς τάν οργανι¬
  σμόν. Μήπως αύτδ τό στοιχείον
  δέν αποτελεί σπουδαίαν άνακάλυ
  ψ:ν, πού εγνώσθη καΐ Ιγινε παρα-
  ι δεκτή μόλις πρό ολίγων Ιΐών, διά
  την μελέτην τής λειτουργίας τής
  'σπληνό; των μαστροφόρων,
  ΟΙ ΑΥΤΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
  Α'
  Τό έγχείρημα ταθ Άμεριχα-
  νοθ άεροπόρου Βίλλευ Πόστ —
  φονευθέντος, ώς γνωστόν, είς 2
  να άτύχημα άεροπορικόν— κατά
  την παρελθούσαν άνοιξιν,διανύσαν
  τος απόστασιν 3 500 χιλιομέτρων
  μέ ανώτατον δριον διοδρομής ώ
  ριαίας 450 χιλιομέτρων, εθεωρή¬
  θη 8τι απέδειξεν οριστικώς 2τι τό
  ταχύτερον δι' άεροπ)άνου ταξίδι-
  ον έπιτυγχάνεται μόνεν είς τα
  μεγάλα ΰψη. Ό μέσος δρος τοθ
  υψους πού έκράτησε κατά την πτή
  σιν τού αυτήν καΐ κατά τό μέγα
  λείτερον ιίρος της, ήτο άνώΐερος
  των Ο 000 μέτρων. Καί ή μεγα-
  λειΐέρα ταχύτης, περίπου 500 χι-
  λιόμετρα την ώραν, επετεύχθη
  είς βψος τιερΕπου 10 0004 μέτρων.
  Έκεΐνο πού θά έρωτηθή ευθύς ά-
  μέσω; είνε πώς είς τό καταπλη-
  κτικόν αύτό ΰψος ήμπόρεοε νά
  άνθέξη καΐ ή μηχανή καί ό άερο
  πόρος. "Ας πάρωμεν τόν τελευταί¬
  ον. Είς τα ΰψη αύτά, δπου ή άνα
  πν&ή είνε σχεδόν άδύνατος, διότι
  ή άτμόσφαιρα έκεΐ επάνω είνε
  χαμηλής πιέσεως καΐ τό οξυγό¬
  νον είς όλιγωτέραν ποσότητα, ό
  άεροπόρος ήτο έφωδιασμένος μέ
  ειδικόν σκάφανδρον, καμωμένον
  επάνω είς την βάσιν τοθ γνωστοθ
  σκαφάνδρου των δυτών τής θα¬
  λάσσης. Ή φυσιολογική μελέτη
  των πνευμόνων καί τοθ αέρος,
  ίπέ^ειξεν 8τι ή είδική ηροαω
  πΐς τοθ όξυγόνου, μέ την ό
  ποίαν έφωδιάζετο μέχρι σήμερον
  ό άεροπόρος διά τάς πτήσεις είς
  τα μεγάλα ΰψη, δέν ημπορεί νά
  χρ.ησιμεύση είς πτήσεις διαρκείας,
  δπως έκεϊναι πού άπαιτοθνται διά
  την ομαλήν καΐ συνεχή εκμετάλ¬
  λευσιν μιδς μεγάλης άεροπορικής
  γραμμής συγκοινωνίας. Έπρεπε
  νά ευρεθή τό μέσον, τα οποίον θά
  Ιξησφάλιζεν είς τούς άεροπόρους
  διαρκή καΐ κανονικήν ατμόσφαι¬
  ραν διά την άναπνοήν των. Επε
  •/ράτησεν είς την αρχήν ή άποψις
  νά έπεκταθ^ καί εις τα άεροπλά
  να τό σύστημα τής σφαίρας, πού
  έχρησιμοποίησεν ό Ιΐικάρ διά την
  ανάβασιν τού είς την στρατόσφαι
  ραν. Τό σύστημα αύτό, τής έρμη
  τικώς κλεισμένης καμπίνας Ιφω
  διασμένης μέ οξυγόνον, θά ήμπο
  ροθσεν ϊσως νά χρησιμεύση κάλ
  λιστα είς τα άπλόί έμπορικά καΐ
  έπιβατικά άεροπλάνα.
  (συνεχίζεται)
  Σητεία Ίούνιος (άνταποκριτοϋ
  μας).—Την π»ρελθο3σχν έβδομά
  δα ετελέσθησαν μετά πάσης επι
  σημότητος α£ γυμναστικαί έπι-
  δείξεις των ανωτέρων τάξεων τοθ
  Δημοτικοϋ Σ^ολεΙοί» Σητείας γε
  ίμεναι είς τό έ|ώ Γυμναστή
  ριον.
  Είς τάς έπιδείξεις παρέστησαν
  α[ αρχαί Σητείας, οί γονεΐς καΐ
  οί κηδεμόνες των μαθητδν καί
  γενικώς πολύς κόσμος έκ τής κοι-
  νω^ίας τής πόλϊως. Κατ' αρχάς
  Ιγινε παρέλασις των μαθητών
  καί μκθητριίδν ν,χϊ εΙΈα' Ιψάλη
  άρμονικώτατα τό άσμα ή «Σ^-
  μαία».
  Επηκολούθησαν άσκήσεις των
  μαθητών τής Δ' Ε' καί ΣΤ' τά¬
  ξεως καί των μαθητριών. Τάς
  άακήσίΐς επηκολούθησαν διάφορα
  5 καΐ παιδιαΕ. Είτα ίχο-
  ΑΘΗΝΑΊΚΑ .5ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  αΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατεΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  ιιΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όδος Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 ίιΐτλά καί 70 μονά.
  ι
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών.
  'Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  Πορέχουσι συγχρονιομένα ώραΐα μεγάλα δωμάτια, εϋ·
  άερα καΐ μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών.
  Άσανσέρ—Ζεστά καΐ κρΰα νερά.—'Υπηρεσία άρτιω-
  τά τη.—Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικαί.
  !!■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  «■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  'Υποκαταστήμστα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτέλβοις , πάσης φύσβως τρκπεζιτικης εργασίας υπο
  συμφέροντας δρους.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε^β·«Β···■■■■■·■■·«■
  ρεύθησαν ΈΟνικοί καί ΚρητικοΙ
  χοροί. Γενικώς ή έΐτιτυχίχ των
  έπιδείξΐων υπήρξε τελεία παρου·
  σιάσασα 2να όργανωμένον καΐ ω¬
  ραίον σύνολον
  Μετά τόν Εθνικόν Τμνον ψχ-
  λέντα 6τ4 τ'ΐιν μαθητών καί μα¬
  θητριών αί αρχαί καί ό κόσμος
  υπεχώρησαν μέ τάς πλέον ικανο¬
  ποιητικάς Ιντυπώσεις.
  Ο£ παρευρεθί-τες συνεχάρησχν
  τόν Διευθυντήν τοθ Σχυλε'ου κ.
  Ί. Φραγκιαδάκην κχί τάς διδασχα
  λίσσας. Έπίσης ιδιαιτέρους έπαί-
  νους άπέσΐτασεν ό γυμνότης κ.
  Άνδρουλιδάκης έ ίκοΧοι δχι μό¬
  νον έπεμελήθη τής άρτιας έκγυ-
  μνάσεω; τώ/ μαθητών καΐ μαθη-
  τριδν άλλ' έφρόνπσεν καί διά
  την δλην εμφάνισιν των, αναλό¬
  γως καί πρός τάς άλλας Ιν Ση¬
  τεία εκπολιτιστικάς προόδους.
  ΛΥΚΕΙΟΝ ο «ΚΟΡΑΗΣ» Ι — Τό Ωδειον Ρεθύμνης.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι, σύμφωνα
  μέ την νέαν απόφασιν τοθ
  Σεβαστοΰ Ύπουργείου τής
  Εθνικήν Πσιδείας, ή πρώτη
  σειρά είαιτηρίων έξετάσεων
  διά τό έξατάξιον Γυμνάαιον,
  ώς καί διά τό Όχτατάξιον
  τοιούτον (αρρενων καΐ θηλέ¬
  ων) θά διεξαχθή είς τό Λύκει-
  ον ό «Κοραής» άπό 1ης μέ¬
  χρι 5ης Ιουλίου. Τα άποτελέ
  σματσ των έξετάσεων πρός
  εισαγωγήν είς τό Όκτστάξι
  όν Γυμνάοιον θά έκδοθθσι
  τόν Σεπτέμβριον μετά τάς έ-
  ξετάσεις καΐ τής Β.' σειράς.
  Οί έξετασθησόμενί,ι τώρα
  πρέπει νά υποβάλωσι μέχρι
  τής 25ης Ίουνίου: α) Απολυ¬
  τήριον τής "Εκτης τάξεως τοθ
  Δημοτικοΰ σχολείου (διά τό
  Έξατάξιον Γυμνάσιον, ή Έν
  δεικτικόν τής Δ' ή καί τής Ε'
  τάξεως τοϋ Δημοτικοΰ ΣχολεΙ
  ου (διά τό Όκτατάξιον.) β)
  Πιστοποιητικόν τοθ Δήμου ή
  τής Κοινότητος διά τό μητρώ
  όν τού. Προγυμνασις των έξε
  τασθησομένων θά γίνεται είς
  τό Λιόκειον άπό 20 Ίουνίου.
  Πλείονες πληροφορίαι είς τό
  Γραφείον τοϋ Λυκείου καθ"
  εκάστην.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Ήγουμενοσυμβούλιον
  τής Μονής Άγκαράθου τοϋ
  ΝομοΟ Ηρακλείου:
  Προκηρύσσει δτι έκτΐθεται
  είς μυστικήν δι' ένσφραγΐστων
  προσφορων μεθ' όρίου δημο¬
  πρασίαν ή εκτέλεσις των έρ¬
  γων έπισκευής τοθ ΊεροΟ Να-
  οϋ «Κοίμησις τής Θεοτόκου»
  τής Μονής, συμφώνως τή υπό
  τοθ ΎπουρνεΙου Παιδεΐας έγ-
  κεκριμένη μελέττ), ενώπιον
  τοθ ΉγουμενοσυμβουλΙου την
  3ην Ιουλίου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 11—12 π. μ.
  έν τώ Τεχνικφ Γραφείω Ι. Βαρ
  καράκη—Γ. Τσαντηράκη ένθα
  ευρίσκονται καΐ τα σχετικά
  τής μελέτης διά τοΰς βουλομέ
  νους νά λάβωσι γνώσιν.
  Πνονται δεκτοΐ είς την Δή
  μοπρασίαν Έργολάβοι Δημο
  σίων έργων κεκτιμένοι δΐπλω
  μα Α'. τάξεως δι' εργα οίκο-
  δομικά.
  Ή εγγύησις διά την συμ
  μετοχήν όρίζεται είς δραχμάς
  εϊκοσι χιλιάδας (άρ. 20.000).
  Έν Ήρακλείφ τή 13 Ίου¬
  νίου 1938.
  Τό ΉγουμενοσυμβούλιονΜο
  νής Άγκαράθου.
  Κατά την τελευταίαν γενικήν
  συνέλευσιν των μελών τού Δ. Σ.
  τβϋ Ώίείβυ Ρεθύμνης εξελέγη¬
  σαν όϊ εξής: Ό κ. Μιχ. Πρεββλά-
  χης Προεδρβς, ό κ. 'Αριοτ. Κβ
  ρωνάκης άντιπρββ<5ρος, ο κ. Γ. Ζανουδάκης γραμματεύς, β κ. Εύαγ. Νησιανάκη; ταμίας καΐ σύμβίυλοι οί κ. κ. Γ. Τσουδερός, Ε. Σφηνιά; καΐ Γ. Τρουλλινός. —Άπόιτειρα φόνου. Είς Λοϋλον Κεραμειών Χανί¬ ων ό_ Νικόλ. 'Αγγελάκης διατε- ών έν μέθη απεπειράθη νά φο¬ εύση έντός τοϋ χωρίου τούτου όν Νικόλαον Μαζάνπν πυροβο- λήσα; αυτόν άπαξ άνεπιτυχώς δι' πλου Μάουζερ. Ό δράστης συν- ληφθη. —Σύλληψις διά κλοπήν. Παρά των άστυνομικών όργά- ων τού Σταθμοΰ Χωροφυλακήν Χαλέπας συνελήφθη ό Στ. Λου- άκΐτς εί; Γαβηλοχωρίου Άποκο- ώνου διότι εισελθών λάθρα είς ην έν Χαλέπα οικίαν τού |ίωνσ. Βουτετάκη αφήρεσεν «ίδη ρου- ισμοΰ άξία; 2.550 δρ. —Περιοδεία τοΰ Πρόεδρον Έφετών Κρήτης. Είς "Αγιον Νικόλαον μετέβη την παρελθούσαν Κυριακήν ί>
  Πρόεδρος των 'Εφετών Κρήτης κ.
  Άντωνιαδης. Τό άπόγευμα ο κ.
  Άντωνιάδπς συνοδε»6μενος υπό
  τοΰ Προεδρου τού Δικηγορικοΰ
  Συλλόγου κ. Μοδάτσου τοΰ πρώ·
  ην έφέτου κ. Δαφνομάλη καΐ τοθ
  Είρηνοδίκου °κ. Νιταντοΰνα έπβ-
  σκέφθπ την Ίεράπετραν. Την πρω
  ΐαν τής Δευτέρας έ κ. 'Αντωνιά-
  δη; επεσκέφθη την Νεάπολιν ά-
  αχωρήσας εκείθεν διά Χανιά
  μέσω Ηρακλείου.
  "ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  ............·—■—
  φερεμάτων, κροκί κοΐ πατρόν.
  ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  τής ημέρας.
  Χϋ |"| Ρ1 ΗεΓΤΤΠ πού κατακτα άλματω-
  III
  1 11 Π Ιίί Ι Ι
  II
  δώ(> τι^ν κατανάλωσι.
  III
  ΙΙΙΙΐΓΓΙΙΙΙ πού δέν άνταλλάσσεται
  IV
  Ι.Ι Ι ΠΙ ί Ι Ι
  II
  μέ κανένα άλλα
  ποο κυκλοφορεΐ κατα¬
  πληκτικώς, διότι ύπερέχει, διότι κατακτα καί γοητεύει καί
  έιθουσιάζει κάθε νέον καπνιστήν.
  ■■■■■■■■■
  Πρόχΐιρος Μειοδοτικός Διαγω-
  ισμός διά την προμήθειαν 50
  ιεκαατηρων.
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Ηρα¬
  κλείου προκηρύσσει φανερόν μει-
  δοτικόν διαγωνισμόν την 20 τρέ¬
  χοντος μηνός ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11 π. μ. είς τα γρα-
  φεία τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου κεί-
  μενα επί τής όδοΰ Ιωσήφ Χα¬
  τζιδάκη, διά την προμήθειαν 50
  ψεκαστήρων μετ' άναδωτήρος.
  Οί 8ροι συγγραφήί υποχρεώ¬
  σεων ευρίσκονται κατεθειμένοι
  είς τα γραφεία τού Ταμείου, Ιν-
  θα οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσιν γνώσιν.
  (Έκ τοθ Γραφείθυ)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των
  Κρητών λογΐων, δτι ό δεύτε-
  ρος τόμος τής 'Επετηρίδος τής
  Εταιρείας θά άρχίσπ έκτυ-
  πούμενος άπό τοθ προσεχούς
  Νοεμβρίου. Παρακαλοΰνται,
  κατά ταυτα, οί επιθυμούντες
  νά συνεργασθώσι διά πρωτο-
  τύπων πραγματειών άναφερο-
  μένων είς την ιστορίαν, την
  φιλολογίαν καί την λαογρα-
  φίαν τής Κρήτης, ώς καί οί
  έχοντες άνέκδοτον λαογραφι-
  κάν υλικόν πρός δημοσίευσιν
  δπως αποστείλωσι τα χειρό-
  γραφα αυτών πρός τόν
  κ. Έμμ. Τσουδερόν, Διοικη¬
  τήν τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, τό βραδύτερον μέχρι καΐ
  τοϋ προσεχοθς ΌκτωβρΙου.Ή
  δημοσιευτέα ΰλη ϋπόκειται,
  ώς γνωστόν, είς την κρίσιν
  τής Συντακτικής "Επιτροπείας.
  (Έκ τής Γραμματείας)
  ΦΕΡΕΤΑΙ είς γνώσιν τού κοινοθ
  τοθ "Ηρακλείου δτι είς τό καφε¬
  νειον Στυλ. Σταθάκη (δδός 1866
  παραπλεύρως Γαλακτοπωλείον
  κ. Έμμ. Μπαντουβά) ήρχισεν πά¬
  λιν ή πώλησις ΣπυριδιανοΟ νεροθ
  καθαροΰ καΐ άγνοθ άντί δρ. 1.50
  κατ' οκάν,
  ι.··1
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ποωΐα Παρασκευής
  17 Ίουνίου 1938
  120 Ώρα
  ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΉΝ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ Ι! ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΗΜΜΥΡΟΝ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝ ΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκρποθ μας). — Κατά τα έκ Τόκιο
  τηλεγραφήματα, οί Ίάπωνες τροπο-
  ποιοΰν τό πολεμικόν σχέδιον αυτών
  τό άτιοβλεπον είς την κατάληψιν τού
  Χανκόου κατότΐιν τής καταστροφάς υπό
  των Κινέζων τ<^ν "υδ'ατοφραχχών τού κιτρίνου ποτβμοΰ. Έκ παραλλήλου αγγέλλεται ότι αί πλημμυραι αί προκληθες«<αι εκ τής κια» ταοτροφής των ύδατοφρακτών τούτων είναι ιαύτόχρημα τροιιακτικαί, ό δέ άριθμός των πνιγέντων μετά των Ίαπώ- νων στρατιωτών, Κινέζων χωρικων, πο· λύ μεγαλυτέρας —αρ* όσον ύπελογίσθη αρχικώς. Ό χθεσινάς λόγος τού κ. Νταλαντιέ. Κήρυγμα υπέρ της εϊρήνης. 30 Πρωϊνή ΗΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΝΚΟΟΥ ΣΥΝΕΧίΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είδήσεις Ί- απωνικής πηγής άναφέρουν ότι καί με¬ τά την τροποποίησιν τού πολεμικού σχε- δί<*υ των Ίαπώνων ή προέλαβις αυτών πρός τό Χανκόου συνεχίζεται. ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΟΙΤΣΙΑΝΟ-ΣΤΟΠΑΝ1ΟΒΙΤΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). —Σήμερον βυναντώνται' είς Βενετίαν ό Ύπουργός των Εξωτε¬ ρικών τής Ιταλίας κ. Τσιάνο καί ό Γι-Ι ουγκοσλαΰος ττρωθυπουργός κ.Στογιαν- τίνοβιτς. Κατά τάς έκ Ρώμης πληρο-| φορίας ή συνάντ,ησις αυτή δέν είνε άσχε τος μέ τάς τελευταίας φιλικάς συνεννοή σεις Ιταλίας καί ΓιουγκοσλαυΕας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Ίουνίου (τηλε γραφικώς).—Ό πρόεδρος της γαλλικής κυβερνήσεως κ. Νταλαντιέ εξεφώνησε χθές βαρυσήμαντον λόγον είς τό συνέδριον τού Ριζοσπαστοσο σιαλιστικοϋ κόμαατος. Ό κ. Νταλαντιέ άφ' ου ωμίλησεν έπ' αρκετόν διά τα άιοτε λέσματα των μέτρων άτινα ελήφθησαν υπό τής κυβερνήσε ως διά την οικονομικήν άνα συγκρότησιν τής Γαλλίσς, ή- σχολήθη μέ την διεθνή κατά στάσιν κσί την διατήρησιν τής είρήνης. Έν πρώτοις έξεδή λωσε την πεποίθησιν τού περί διατηρήσεως τής εύρωπσϊκής είρήνης. ΆναΦερόμενος κατό πιν είς τούς βομβαρδισμούς εΐπε τα εξής: «Συναισθανόμεθα τό κακόν πού προκύπτει έκ των βομβαρ δισμών, τόσον αντιτιθεμένας σήμερον είς τόν πολιτισμόν καί δυσφημούντων την αξίαν καί τάς προόδους ενός τό που. Άλλά τό καθήκον μας είνε νά έπιμείνωμεν καί νά μή πσρασυρθώμεν άπό την «με ταδοτικότητα» τοΰ πολέμου». «Μετά τό τελευταίον μας σύμφωνον εσυνέχισεν ό κ. Νταλαντιέ μέ την Αγγλικήν ' κυβέρνησιν, τό οποίον συνε ! τέλεσεν είς τό νά λάβωμενάπό Ι κοινοΰ μέτρα ίκανά διά την Ι διατήρησιν τής είρήνης. βασι ζόμεθοτ είς την μετριοπάθειαν άλλά καί την σταθερότητα τής πολιτικής μας» Έν κατσκλεΐδι ό κ. Νταλαν τιέ εβεβαίωσεν δτι ή συνεργα σία μετά τής Αγγλίας έ'γινε δεκτή άΐτ' δλα τα κράτη ώς £νας κλωβός τής είρήνης. Θε λομεν την ειρήνην είπεν ουδέ ποτε έπιστεύσαμεν είς τα πε πρωμένον τοθ πολέμου. Μένο μέν πιστοί είς τα έργα των προκατόχων μας. Μένομεν πιστοί είς την πολιτικήν τής μή επεμβάσεως είς τόν πόλε μόν τής Ίσπανίσς διά τόν ο¬ ποίον πρόκειται νά έφαραο- σθή είνα γενικόν σχέδιον διά τοϋ όποίου θά άπομακρυν θοϋν οί έθελονταί, 6ά γίνεται γενικάς έλεγχος επί τοϋ ίσπα νικοϋ έδάφους καί δέν θά ένι σχύεται καμμιά των παρατά ξεων δι* ύλικοθ πολέμου. «Αύτούς ποΰ υέ κατηγοροΰν ετόνισεν ό κ. Νταλαντιέ δι" εσφαλμένην έξωτερικήν πολι τικήν, βεβαιώ δτι είς την γραμ μην τής έξωτερικής πολιτικής μας ώθούαεθα μόνον άπό τό συμφέρον τής ΓαλλΙας τό οποίον δέν θά παραβλέψω μέν έν ούδεμια περιπτώσει. Ώς συμπέρασμα τού λόγου τού ό κ. Νταλαντιέ ανέφερεν: «Έργαζόμεθα διά την είρή νην δλου τοΰ κόσμου καί την ελευθερίαν τής Γαλλίας». ΕΜΠΙΣΤΟΣι,ΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ Μετά τόν λόγον τού κ. Νταλαντιέ τα μέλη τοθσυνεδρί ου τοθ Ριζοσπαστοσοσιαλιστι κου κόμματος διά ψηφΐσματός τω,/ συνεχάρησαν τόν Πρόε δρον τής Κυβερνήσεως διά τό επιτελεσθέν έργον τής ύπ' αύ τόν Κυβερνήσεως έκφράσσν τα συγχρόνως την έμπιστο σΰνην των πρός αυτόν. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΠΟΝΝΕ Χθές τό άπόγευυα ό Γάλ λος ύπουργός τών'Εξωτερικών κ. Μποννέ συνειργάσθη μετά τού πρεσβευτού τής Άγγλί άς. Κατόπιν εδέχθη τόν πρε σβ=υτήν τής Γερμανίας. Ή συνομιλία τοθ κ Μπον νέ μετά των δύο πρεσβευτών αφεώρα τό πρόβλημα των μει ονοτήτων έν Τσεχοσλοβακία. ΑΙ Π ΗΟΑΙΑΖΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΡΟΡΟΝ ΤΩΙ'ΐΑΤΜΣ,,ΤΗΐΝΕΑί ΥΟΡΚΗΣ ΚΟΙΝΗΐίίΤΙΚΗΤδΑΛΪΑΣ-ΑΓΓΛΙΑΣ-ΑΜίΡΙΙΙΗΣ %ΘΙΙΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- πο*ρ»ιτοΰ μας).— ΣηΐΑϊρινά τηλεγραφή- ματα εκ Βερολίνου άναφέρουν ότι αί γερμανικαί εφημερίδας σχολίάζουν δρι¬ μέως τελευταίον άρθρον των «Τάϊμς» τής Λίέας Υόρκης διά τού όπα'Όυ το- νίζεται ότι έν π&ριπτώΐϊΐ πολέμου η Άμερική θά τεθή παρά τό πλευρόν των δυτικών δυνάμεων. Οί ϊ'ερμα- νοί ίαχυρίζονται ότι ή ούδ&τερότης πα- ρ&βιάσθη, ζητούν δέ όπως άποσαφη- ,νισθή ή «τάσις τού κ. Ροΰζβαλτ. Τό άρθρον των «Τάϊμς» προύξενησ* κατάπληξιν καί έν Ρωμη. Άλλά καί 'μετα^ύ γδ^ικώτερον των διιθνών κύ¬ κλων τό άρθρον τής ημιεπισήμου Ά- 1 μερικανικής ^ εφημερίδος προυκάλεσε ί ζωηροτάτην εντύπωσιν. Ό αγών κατά των φυτονόσων των αμπέλων και των έλαιων. ΚΟΜΗ ΕΚ ΤΟΥ ΙΪΠΑΗΙΚΥ ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧ1ΚΑΣΪΕΠΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας)-— Έκ Παρισίων αγγέλ¬ λεται ότι είς την περιοχήν τού Καατε- γιόν συνεχίζονται πεισματώδεις μαχαι μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικήν. ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ εΊπ.ΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Υπό τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου κατηρτίσθη έπιτροπή έξ ύπουργών διά τόν καταρτισμόν μελέ· της άφορώσης την λήψιν μέτρων πρός περιστθλήν τής άνεργίας καί την προ¬ στασίαν τής ζωής καί σωματικής ά* κεραιότητος των έργατών. Είς την επι¬ τροπήν ήτις τέλει υπό την προβδρίαν τοΰ ύπουργού τής Δικαιοσύνης μετέ- χούν οί ύπουργοί κ. κ. Γεωργακόπου- λος, Άρβανίτης, Κορυζή:, Κθτζιάς καί Μπουρμπούλης. Είσηγητής τής έ- πιτροπής ωρίσθη ό ύφυπουργός τής Εργασίας κ. Δημητράτος. ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ Η ΜΟΙΡΓ ΤΟΥ ΤΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟίΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Ι** Ίουνίου (τού άντα« ποκριτοΰ μαβ). —Είς τόν Φαληρικόν όρμον κατέπλευσε σήμερον ή άνομβνο- μένη μοίρα τού Γαλλικοΰ στόλου της Πληροφορίαι έξ δλων των σταφυλοπαραγωγικών διαμε ρισμάτων τοθ νομοϋ έταβεβαι οΰν τάς σημαντικάς ζημίας αΐτινες έπηνέχθησαν είς την παραγωγήν συνεπεία τής με γάλης εκτάσεως των προσβο λών έκ τοΰ περονοσπόρου. Οί έπαρχιακοί γεωπόνοι έν συνεργασία μετά των σταφυ λοπαραγωγών υυντονίζουν κατά τάς ιδίας πληροφορίας τάς προσπάθειας των πρός περιστολήν τής νόσου, είς ώρι σμένα δέ διαμερίσματα κατώρ θωσαν ήβη νά έντοπίσουν την φυτονόσον. Οί φόβοι δμως ύ- φίστανται πάντοτε άκέραιοι δι" δ καί μετά τα επιτευχθέν¬ τα άποτελέσματα ένΓ.ργεΐται εξακολουθητικώς προληπτικός ψεκασμός των αμπέλων. Άλλαι πληροφορίαι άναφέ¬ ρουν ότι ή έλαιοεσοδεία, έφ' δσον αί καιρικαί συνθήκαι θά είναι ευνοικαί μέχρι τέλους καί καταπολεμηθή εγκαίρως ό δάκος, θά είνε αντιθέτως |πολΰ καλή, πρός αυτήν δέ ή¬ δη στρέφονται αί έλπίδες τού γεωργικοθ κόσμου. Καθ" ά πληροφορούμεθα σχετικώς ά πεφασίσθη αρμοδίως ή συγκρό τησις είδικών συνεργείων τα όποϊα θά περιέλθουν τάς έλαι οπαραγωγούς περιφερείας διά την καταπολέμησιν τοθ δα- κου. υπό τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. %ΐεταξά είς τό Υπουργείον των Εξωτερικών. Α¬ κολούθως ό ναύαρχος μετέβη είς τα άνάχτορα όπου αφήκε τό έπισκεπτήρι- όν τού. ΓΕΥΜΑ ΟΡΟΣ ΤΗ ΤΟΝ Τ Α Λ Α Ο Ν ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ «. Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΛΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). —Ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς έν τή ίδιότη-ά τού ώς ύπουρ¬ γού των Ναυτικών παραθέτβι άπόψε γ&ύμα είς τό ξενοδοχείον «Βασιλεύς Γεώργιος» πρός τιμήν το^ Γάλλου ναυ- άρχου καί τού έπιτελείου τού. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΤΡΑΜΜΑ Σήμερον Παρασκευήν 17 Ίου νίου ό ραδιοφωνικός σταθμός δί¬ δει τό εξής πρόγραμμα: "Ωραν 7 μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρη¬ ματιστήριον, 7,ΙΟ' εύθυμον έλλη νικό τραγοθδι, δίσκοι, 7.20' συ- ναυλία πιάνου υπό τοΰ κ Γκονα ρΐνο, 7.50' δμιλία τοθ καρκινολό γου κ. Γιαννάτου, 8 μ. μ. ρεσι τάλ βιολιοΰ υπό τής δίδος Νικ. θωμά, 8.50' Διάλεξις, 9 μ. μ. συναυλία τής συμφωνικής όρχή στρας τής Υ.Ρ.Ε. 6πό την διεύ θυνσιν τοΰ κ. Εύαγγελάτου. Πρό γραμμα: Ιον είααγωγή άπό την «Κλέφτρα κίσσα» τ&ΰ Ροσσίνι, 2ον συμφωνία είς σόλ τοθ Μό ζαρτ, 3ον πρελούδιο καί φούγκα τοΰ Λαυράγκα, 4ον Έντυπώσεις άπό την Ιταλία τοΰ Σαρπαντιέ, 10.45' είδήσεις, 11 μ. μ. μουσική χοροθ υπό όρχήστρας τζάζ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕ0Λ4ΙΑ Ή ανωτέρα διοίκησις τής Έ θνικής Νεολαίας τής Ελλάδος διά διαταγής της πρόςτά περιφερεια κάς διοικήσεις εντέλλεται 8πως αυται παρακολουθήσουν ίδίααέρως τούς άπολυομένους εφέτος έκ των Γυμνασίων καί λοιπων Έκ- παιδευτηρίων καί ν' άναφέρουν μέ παρατηρήσεις τό ποίον των λαμβανόντων απολυτήριον φ*λαγ- γιτών την επίδοσιν των ζΐς τα μαθήματαπρός ίέτήνήθικήν αυτών δυναμικότγ)τα καί την δρδσιν αυ¬ τών έν τή Έθνική 'Οργανώσει των νέων. Ή ανωτέρα διοίκησις παρακαλεΐ ώσαύτωςνάπαρακολουθή σουν αί διοικήσεις τούς έξεταζο- μένους ήδη δι' απολυτήριον φα- λαγγίτας καί νά τή γνωρίσουν είς ποίαν Σχολήν ή εργασίαν πρόκει¬ ται νά έπιδοθοθν ούτοι κατά προτίμησιν. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Ό ύπουργός τής Γεωργίας δι' έγκυκλίου τού εντέλλεται πρός τάς κατά τόπους γεωρ- κάς υπηρεσίας να άναφέρουν τό ταχύτερον λεπτομερώς πε¬ ρί των προξενηθεισών ζημιών είς την κτηνοτροφίαν, συνε¬ πεία τού βαρέως καί παρατε- ταμένου χειμώνος. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ . Κχ:' άναχοίνωσιν έκ τοΰ πρα- I κτορείου τοΰ Έθνιχοΰ λτχείου α¬ ι νά 600 δρχ. κερ^ίζουν οί κάτω¬ θι άριθμοί διατεθέντες έν 5Ηρα· κλείφ: 1006, 1076, 8248, 8292, 8501, 8511, 8526, 8565, 8567., 12413, 12443, 12466, 12494, 15335, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΦΛΟΡΙΔΗΝ 15354, 15364, 15375, 15395, 18303, 18326, 18359, 19516, 19536, 19589, 20516, 21706, 21766, 21781, 21800, 25649, 25660, 30933, 30948, 30971, 30995, 31428, 31434, 31492, 36030, 40235, 40296, 42679, 42698, 45498, 45500, 46114, 46116, 46177, 46807, 46831, 46835, 46837, 46895, 46899, 53610, 53641, 53660, 53690, 54993, 55221, 55231, 55270, 55288, 55299, 55300, 57407, 57445, 58911, 58940, 58945, 60912, 60938, «0991, 66085, 68242, 68245, 68254, 68261, 68273, 72637, 74986, 76823, 76825, 76856, 78442, 78451, 78471, 78473, 78500. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Δι' αποφάσεως της ή Επι τροπή Διατιμήσεων, καθορίζει άπό σήμερον την τιμήν των αλεύρων των μέν λευκών πρός δρχ. 10.31.50 κατ'οκάν,τβνδέ πιτυρούχων πρός 9 10.50Λί τι¬ μαί τού άρτου, ισχύουσαι άπό τής πρωΐας τής αυριον, καθο ρίζονται έξ άλλου ώς εξής: "Αρτος λευκός δρχ. 9.70, πιτυ ροϋχος 8.10. ΟΙ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔϋΣΚΟΜΕΝΟΙ Διά νόμου όρίζεται, δτι μα· θητής Στοιχειώδους ή Μέσης Έκπαιδεύσεως δέν δύναται νά διδάσκηται κατ' ίδιαν καΐ μαθήματα τάξεως ανωτέρας έν ή φοιτά έν δημοσίω ή ίδιω τικώ σχολεΐω, ή δέ επί τή βά σει τοιαύτης τυχόν κατ' ίδιαν διδασκαλίας γενομένη έξέτασις ώς καί ό χορηγηθείς σχετικός τίτλος σπουδών εί¬ ναι άκυροι^___________ ΑΦΙΞΙΣ "^ Άφίχθη προχθές είς την πό λιν μας ό Διευθυντής τοΰ ύ· πουργείου τής Γεωργίας κ. Βασίλειος Κριμπδς. Προχθές μετέβη είς "Αγιον Ν» κόλαον έξ Ιεραπέτρας πολυμελής έπιτροπή αποτελούμενη εκ τού Προέδρου της Κοινότητβί **· Πλουμιδη, των προέδρων των όργανώσεων καί άλλων έπτλέκτων μελών τής κοινωνίας Ιεραπέτρας. 'Ειτϊ κεφαλής τής έπιτροπής ήτο ό ©εοφιλέστατος 'Επίσκοπος Ίε- ροσητείας κ. Φιλόθεος. Ή Έπι- τρβπή είχεν ώς αποστολήν νά χαιρετίση καί ευχαριστήση άπό μέρους τή; κοινότητος Ιεραπέ¬ τρας τόν άπερχομενον έκ τού νβ μοϋ Λασηθίου Νομάρχην κ. Φλω ρίδπν. Εΰχαριστία; πρός τόν κ. Φλωρίδην διά την γόνιμβν ίρά- βιν τού έξέφραβεν έπίση; 6 Έμ· πορικός σύλλογος, όιάφοροι άλλαι όργανώσεις καΐ δι' εϊδικών ψπφι σμάτωνπολλαί κοινότητες τοΰ Νβ- μοΰ Λασηθίου. ηΤισΤγωγη_κοϋκουλιον Διά δημοσιευθέντος είς την «εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» διατάγματος καθορίζεται ό τρόπος τοθ έκτελωνισμοθ των εισαγομένων έκ τοΰ έξωτερι- κοΰ κουκουλίων καί ό τρόπος της διαθέσεως τής επί τής ά- ξίας αυτών έπιβαλλομένης εί- σφορας διά την ανάπτυξιν κοί ένθάρρυνσιν τής σηροτρο- φίας καί βιοτεχνίας τής με- τάξης. _____________ 1| ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 16Ίουνίηυ (τού άντα· ποκριτοΰ μας)- —Καθ* α, αγγέλλεται έκ Παρισίων ό γαλλικός τύπος άσχολού· •μενοςμέ την τελευταίαν διαμόρφωαιν Ι τής έν Ισπανία ' καταστάσεως έπαναλαμ- I βάν&ι ότι αυτή αύξάνει άντΐ νά μειώνη | τούς φόβους διά μίαν γενικήν άνάφλε- Ιξιν. Ιδιαιτέρως οί Γάλλοι τονίζαυν ότι ή έν "Ισπανία κατάι οασις δύναται νά τα- ράξη σοβτρώς την έν τή %Ιεβογείο> ίιορ-
  ροπίαν.
  ΕΙ! ΤΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ ΚΑΤΑΛΙΟΚΕΤΑΙ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Ι θετικής πηγής άναφέρουν ότι ή είς τα
  . Πυρηναία άποκλβισμένη κυβερνητική
  'μεραρχία κατόπιν λυσσώδους αγώνος
  ηναγκάσθη νά υποχωρήση, ήδη δέ κα-
  1 ταδιώκεται- Ή μεραρχία φεύγει πρός
  την Γαλλίαν.
  ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΑΘΛΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίο1> (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Άφίκοντο σήμερον
  οί άναμενόμενοι Αίγύπτιοι άθληταΐ ηϊ·
  |τινε; θέλουν άγωνισθή την προσέχη Κυ¬
  ριακήν αίς τό Στάδιον μετά των κα-
  λυτέρων Έλλήνων άθλητών στίβου.
  Η ΘΕΤΗ ΚΟΡΗ Τ Ο Υ ΚΕΜΑΛ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΛΕΚΓΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα-
  ι ποκριτού μας).—Είς τό Τατόϊ προσε-
  |γειώθη σήμερον είς τάς 1 1.3Ο π. μ.
  ι ή θε-ςή κόρη τού Κεμάλ, άεροπόρος
  : Σαμπιχά Γισατσέν προερχομένη έκ
  , Κων)πόλεως. 'ΙΙ θετή κόρη τού Κε¬
  μάλ εγένετο επισήμως δεκτή υπό των
  άρχών τού Άεροδρομίου Τατοΐου καΐ
  τής κυβερνήσεως.
  ΚαΘ' ά πληροφορούμεθα τό
  ενταύθα Παράρτημα τοΰ Πα¬
  τριωτικόν Ίδρύμαΐος έπειγό-
  μενον νά διοργανώση τάς έ-
  φετεινάς παιδικάς έξοχάς προ¬
  έβη είς σχετικάς ενεργείας
  παρά τώ Κεντρικώ Πατριωτι-
  κώ Ίδρύματι διά την ανάλο¬
  γον συνδρομήν τούτου τέλει
  δέ ήδη έν άναμονή των ένερ-
  γειών τούτων.
  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΦΥΓΟΔΙΚΟΥ
  Κατόπιν συντίνων ένεργει-
  ών των όργάνων των Δ. Χ.
  "Ηρακλείου καΐ Ρεθύμνου,
  προσήλθεν ενώπιον τοθ Άνώ
  τέρου ΔιοικητοΟ Χωροφυλα-
  κής Κρήτης άντισυνταγματάρ
  χου κ. Νικηφοράκη,ό άπό μα
  κροθ καταδιωκόμενος φυγοδι
  κόποινος Γεώργιος Σπινθού-
  ρης ή Γαλάνης έξ Ανωγείων
  Μυλοποτάμου1
  ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΜΕΤΑΞΑΝ
  Ο ΜΕΤΑΑΟΣΤΑΥΝΙΣ _ΪΗΣ ΑΕΓΕΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝ%.Ι 16 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Ό πρεσβευτής τής
  Γαλλίας γενόμενος δεκτός σήμερον υπό
  τού Πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά άπένει-
  μέν είς αυτόν έντολή τής κυβερνήσεως
  τού τόν μεγαλόσταυρον τής Λεγεώνας
  τής τιμής.
  ΙθΤΕ ΓΙΗ0ΝΤΑ1 ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡϊΑ
  ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16.Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Απεφασίσθη όπως
  τα άποκαλυπτήρια τού άνδριάντος τού
  Βασιλέως Κωνσταντίνου γίνουν ορι¬
  στικώς την ένάτην τού προσεχούς μη¬
  νός Όχτωβρίου.