9591

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο
  ΟΒρεττανικός τύπος σ
  την άποούνθ,οιν τοΰ *Λ^ Ζ^
  ,ροτηματος αυτού αποοπασις των μετ0ιοπα,>εστέρ
  ?λωματικος συνερνατης των .Τάϊμς νράφει δτι έσημηώ^σΤΐξελίξκς
  |πιτρεπουσαι είς τον Πλαστήραν νά πιστεύη ότι τό ΕΑΜ άποσυνετ |η
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ τμ.ΕΑΛΜΠ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  -------------------------------------------ΤΗΛΕΦΟΠγΑ: τγποΓΡΑΦ » 2-06
  ΕΘΐυΚΗ ΔΗΜΟΚΡηΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. 74
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΊανουαρΙου 1945
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜ ΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ί ΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗ5
  ΕΓΚΛΗΜΜ ΚΗΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
  Πόσοι είνε οί φονευθέντες στά γε·
  γονοτα των Αθηνών καί λοιιτής'Ελ
  λάδος δέν είνε έπακριβώς γνωστόν
  άκόμη. Είνε δμως βέβαιον δτι ό ά-
  ριθμός αύτός είνε άρκετά σημαντι-
  κός, άνερχόμενος είς πολλάς χιλιά¬
  δας άθώων καί φιλησύχων πολιτών,
  των οποίων τό μονον παράπτωμα—
  παράπτωμα άσυγχώρητον—ήτο δτι
  ήσαν πατριώται καί Έλληνες. Έπί-
  σης τό μέγεθος τής καταστροφής τής
  [διωτικής περιουσίας είνε πρωτοφα¬
  νές, μέγιστον. 'Η καταστροφή την ο¬
  ποίαν υπέστη ή Έθνική μας οίκονο-
  μ[α είνε άνευ προηγουμένου. Αί δυ-
  στυχίαι,αί ταλαιπωρίαι, οί κόποι, οί
  κίνδυνοι καί αί στερήσεις καί άδημο-
  νΐαι πού εδοκίμασεν ό Έλληνικος
  λαός είνε άνώτεροι πάσης περιγρα-
  φής. Αύτός είνε ό άΐτολογισμός τοθ
  συστήματος πού έφαρμόζει ό Έλλη
  νικός κομμουνισμός διά νά ανέλθη
  είς την εξουσίαν. Διότιδλον τό κα¬
  κόν αύτό πού έγινε, μόνον είς την
  κατάληψιν τής έξουσΐας άπέβλεπεν.
  Ψεθδος δτι ήτο αγών κατά τής βα-
  σιλεΐας. Άφ' ου ούδαμοΰ είς τόνΈλ-
  ληνικόν λαόν συνήντησαν οΰτε κάν
  απλήν συμπάθειαν υπέρ τής βασι-
  λεΐας διά νά δικαιολογήσουν δρασιν
  των καί μάλιστα τόσον αγρίαν καί
  εγκληματικήν. Μοναδικός σκοπός
  των ήτο μόνον διά νά καταλάβουν
  την εξουσίαν. Δέν ήτο άνάγκη νά
  τό ακούσωμεν άπό τό στόμα τοθ Άν
  τιβασιλέως καί ύπερόχου Ιεράρχου.
  Τούτο ήτο τόσον φανερόν, ωστε
  νά μή άμψιβάλη κανείς. "Ηθέλησαν
  λοιπόν νά καταλάβουν την εξουσίαν
  καί έκαμαν καί αύτοι τάς εκλογάς
  των. Εκλογάς, δχι μέ τα ψηφοδέλτια
  —χαρτιά—-δπως κάνουν τα πολιτικά
  κόμματα τίς έκλογές των καί ξεγε-
  λοΰν—λένε—τόν λαόν, άλλά έκλο¬
  γές μέ τό μαχαΐρι καί μέ τό βόλι.
  Αυτή είνε ή δημοκρατΐα των, αυτή
  είνε ή λαοκρατία πού φωνάζουν καί
  αύται είνε αί λαϊκαί έλευθερίαι υπέρ
  των οποίων άγωνΐζονται.
  Απέτυχον παταγωδώς είς τάς έ
  κλογάς των, είς την εγκληματικήν
  καί αΐμοβόρον προσπάθειαν των νά
  τού Στραΐηγοΰ Σκό-
  νά τούς άπελευθε-
  καταλάβουν την εξουσίαν,
  μόν τό έ'θνος μέ άράς τούς
  Σύσσω-
  καταδι-
  ώκει. Άλλά αύτοι δέν παραιτοΰνται
  τοθ έθνοκτόνθυ έργου των. Όπως ό
  διάβολος δταν κατακρημνίζεται είς
  τα σκοτεινά τάρταρα έπιζητεΐ νά πα¬
  ρασύρη μαζύ τού τό πάν καί νά α¬
  φήση οπίσω τού δσον τό δυνατόν με¬
  γαλυτέραν καταστροφήν, ούτω καί
  οί κομμουνισταί μας.
  "Εκαμαν άφαντάστως μεγάλην
  καταστροφήν, μεγαλυτέραν τής ό-
  ■ποίας δέν έγνώρισεν άκόμη ή Πα¬
  τρίς μας. Καί δέν άρκοθνται είς αύ
  την. Καταδιωκόμενοι παραλαμβα-
  νούν όμήρους. Άπό δπου περάσουν,
  δσους βρίσκουν άκόμη ζωντανούς
  άδιακρίτως φύλου, ήλικίας καί κα¬
  ταστάσεως ύγείας τούς παίρνουν
  όμήρους, 30 χιλιάδες ύπολογίζον
  ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡ1Ο ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ
  ΗΣΤΡΕΞΟΥΜΕΚΟΗΤΚΤΗΣ
  —"Εχει στήν ύπερήφανη θωριά ή
  ώμορφη Πατρίδα μας, σάν ξεπροβάλ
  λει μεσ" άπ' των έρειπίων τούς κα-
  πνούς καΐ κάποιο πόνο... Τα μάτια
  της, τα μάτια αύτά πού ελαμψαν τό
  φώς σ' δλο τόν κόσμο είνε έ'τοιμα
  νά βουρκώσουν άπό δυό δάκρυα πό
  λύ πικρά!...
  Φαίνεται πώς κάποιο άπ' τα πολ-
  ά ύ ύ ή έσα
  ται οί κρατούμενοι δμηροι, συρόμε"
  νοι, βασανιζόμενοι, ιαλαιπωρούμε"
  νοι. Σύστημα καί αύτό προστασΐας
  των λαίκών ελευθεριών! |Νέου εί-
  δούς αγών διά νά επικρατήση^ δημο
  κρατία, λαοκρατία καί λαικαί έλευ¬
  θερίαι! Ματαιαι απέβησαν αί προ
  σπάθειαι τής Έλληνικής Κυβερ
  νήσεως καί ~~
  μπυ διά
  ρώσουν κατά την άνακωχήν Οί κομ
  μουνισταί καί οί ύπ' αυτών διευθυ-
  νόμενοι ΕΑΜϊται έμειναν άκαμπτοι.
  ΆδιαφοροΟν διά την ζωήν των δυ·
  στυχών αυτών άδελφών μας καί διά
  τα βάσανά των καίτούς κρατοΰν
  διότι έλπΐζουν δι' αυτών νά σωθοΰν,
  νά σώσουν τό άθλιον σαρκίον των,
  άλλά καί διά νά άφήσουν οπίσω
  των άκόμη μεγαλυτέραν καταστρο
  φήν Αυτού τοΰ εΐδους είναι αί δημο
  κρατικαί— λαοκρατικαΐ τους αρχαί.
  Αύται είναι αί διατυμπσνιζόμεναι
  άπ' αύτούς λαικαί έλευθερΐαι. "Ηδη
  τούς εμάθαμεν άνεξαιρέτως δλοι.
  Τούς έ'μαθαν πλέον καί αύτοι πού
  συνεργάζονται μαζύ των. Καί ήρχι¬
  σαν νά τούς έγκαταλείπουν.
  Τό ΕΑΜ άπεσυνετέθη. Οί κομμου
  νισταί άπεγυμνώθησαν καί έξασθε
  νοθν, ή δέ έξασθένησίς των γίνεται
  καθ' ημέραν καΐ μεγαλυτέρα. Δέν
  δύνανται πλέον να έκμεταλλεύον-
  ται τα ίερά. Δέν έχουν δικαίωμα
  νά όμιλοΰν διά δημοκρατίαν κα
  λαϊκάς ελευθερίας. Είναι δικτάτο
  ΗΠΟ γΙΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ίανουαρίου 1945
  ΕΑΥΣΕΝ ΤΟ ΑΕΤΡΟΝ ΤΟΝ
  Ο
  έν Βιάννω άνταποκριτής
  μδς πληροφορεΐ δτι μία ή
  μας
  δύο
  ρες ασυναγώνισται, πού ό Μεταξάς
  ήτο αδύνατον ουτε κάν νά τούς
  πλησιάση. Τα δργια τοθ φασισμοΰ
  καΐ ναζισμοΰ ώχριοθν πρό των
  ιδικών των όργίων.
  Όλος ό πολιτισμένος κόσμος μέ
  φρίκην έπληροφορήθη τα φρικώδη
  δργιά των. Καί έξανίσταται διερω
  τωαενος πώς τολμοθν άκόμη ο
  τοιούτου εΐδους κακοποιοί των δη-
  μοκραιικών καί ψιλελευθέρων άρ
  χών, νά έξαπστοΰν τόν κόσμον
  ίσχυριζόμενοι δτι άγωνίζονται δια
  την δημοκρατίαν καί ελευθερίαν.
  Ό Ελληνικάς λαός πού έδοκιμά-
  σθη σκληρα καί έπόνεσε δι' δσα κα
  κά έπεσωρεύθησαν είς την ράχην
  τού τελευταίως, κατέχεται άπό μέγα
  λην αγανάκτησιν — την διεδήλωσε
  προχθές είς τό συλλαλητήριον των
  Αθηνών—καί δέν θά συγχωρήση πό
  ■■έ τούς έγκληματίας. Ζητεί την τιμω
  ρίαν των έγκληματισάντων, διότι
  τουτο άπαιτεΐ καί ή δικαιοσύνη, άλ
  λά καί ή σκοπιμότης διά νά μή έπα-
  ναληφθοΰν παρόμοια είς τό μέλλον
  είς βάρος ημών ή των έρχομένων γε
  νεών καί διά νά μαθαΐνουν οί μέ
  ταγενέστεροι, δταν διαβάζουν τα
  κακουργήματα των σημερινών έγκλη
  ματιών, καΐ τάς κυρώσεις πού έπηκο
  λούθησαν Ή Κυβέρνησις άμερολή
  πτου καί αυστηράς δικαιοσύνης Πλα
  στήρα εδήλωσεν 8τι θά ίκανοποιήση
  είς τουτο πλήρως την
  σιν.
  λαϊκήν άξίω
  Κ. Π.
  ς
  λά της τραύματα πού πήρε μ^
  αυτόν τόν πόλεμο την κάνει νά υπο¬
  φέρη ποιό πολύ. Είνε ό πόνος πού
  νοιώθει άπ' αύτό, πόνος πού τίς χτυ-
  μέσα στήν καρδιά. Μέ περιφρό-
  η ρ[χνει τα μάτια της στίς άλλες
  τίς πληγές κι' άς τρέχει τό αΤμα ά-
  ■φθονο, γιατί κι' άλλοτε τό άπέδειξ*
  πώς δέν την λυγίζει τίποτε άπ' δσα
  βό άγώνα γιά τή λευτεριά κι'άν πά
  ό τραθμα δμως πούτής δώσανε
  τα λΐγα άτομα πού φέρνουν τυπικά
  τών.,.ΤΙΤΛΟ των παιδιών της, ρίχνει
  τή λύπη διαρκώς μά καί μ' όργή τό
  Ρλέμμα Της. Μ' όργή τα βλέπει ναί,
  ό τα έκφυλισμένα αύτά
  βράσμαεα τής κοινωνίας κι' Ιτσι
  °άννάτούς λέγει:
  £έ εΤσθεΈλληνες ?σεΐς,δέν είσθε
  «παιδία μου. Έχει ό Έλληνας
  ♦ή δπου είς τό βάθοςτης ή>ε
  ή περηφάνεια, κρύ(τ5ε
  μι' άλΰγιστη άνδρε
  σκεία κι' οίκογένεια, εΐν' έρωτας
  καί πάθος. Αυτών των αίσθημάτων
  σεΐς είσθε έχθροί, δργανα βαρβά
  ρων λαών, προδότες μιας Πατρίδος
  πού δέν γεννα προδότες, γεννα τό
  Λεωνίδα, τό Διάκο, τούς Σουλιώτες.
  Χίλιες φορές άν χρειασθρ, ό Έλλη¬
  νας γι' αύτά τα αίσθήματα, χίλιες
  φορές θ' άρπάξη τό τουφέκι τού καί
  δ,τι γΐνει άς γίνη. Ώς σήμερα πού ό
  βραχνδς τοΰ βαρβάρου κατακτητή ε¬
  πλάκωσε τα στήθη μου, μπορούσατε
  νά καρφώνετε μέ ήδονή στό τυραν-
  νισμένο σώμα μου τό βρώμικο μα·
  χαΐρι σας.
  Μά χάρις στήν άνδρεία των παιδι¬
  ών μου πού μ' άγαποΰν πραγματι-
  κά, ^σπασα τίς άλυσσίδες τής σκλα-
  β.δς
  Οχι, δέν θά σάς άφίσω νά
  πατάτε ζωντανοί τό χώμα αύτό τό
  ίερό καί ν' άναπνέετε τόν άμόλυν-
  το άέρα μου καί ν' άτενίζετε τό
  φώςαύτοθ τοθ τόπου, έσεΐς οί άγρι-
  οι οί βάρβαροι, έσεΐς πού δέν έχετε
  καμμιά Πατρίδα, δέν έχετε καμμιά
  θρησκεΐα, έσεΐς πού δέν θέλετε τίς
  οίκ-ογένειας,τή θαλπωρή ουτε καί της
  Πατρίδος τό στοργικό τό χάδι. Μ
  άνοίξατε άλήθεια μιά πληγή ...
  Πολλές φορές δμως έπνίγηκα στό
  αΐμα κι' ή στάχτη των σπητιών μου
  μέ σκέπασε πολλές φορές, μά δμως
  ποτέ δέν χάθηκα γιατ' δχω ώραϊα
  ίδανικά κι' ή λευτεριά φυλάει καί μ'
  άνασταίνει πάλι. Έτσι λοιπόν καί
  τώρα 2ζησα, δσο κι' άν σδς λυπή αύ-
  τ6 σας λέγω δέ πώς σαν τ<* ττραγ· Α δεκάδες όπλισμένων άτόμων συνω δευόμεναι άπό έ'να έκ των πολλών άνευ όρισμένου όνόματος, έπιθέτοι», έπαγγέλματος, εθνικότητος καί θρη- σκεύματος «καθοδηγητήν» περιέρχον ται τα διάφορα χωρία τής επαρχίας Βιάννου κρούουν τούς κώδωνας των έκκλησιών καί άπαγγέλλουν «δεκά- ρικους» λόγους των οποίων τό πνεΰ- μα είναι περίπου τό κάτωθι: «Δέν θά καταθέσωμεν τα δπλα προτοΰ δι' αυτών έπιβάλλομεν την θέλησίν μας». Ώς είναι επόμενον καί αύτονόητον οί χωρικοί ύποδέχονται μέ απόλυτον αδιαφορίαν καί ίλαρότητα τάς τρομε ράς «δηλώσεις» των τε όπλοφόρων καΐ τοθ κ. «καθοδηγητή». Ημείς έν τούτοις διερωτώμεθα πού ευρίσκουν δρά γε τό απαιτούμενον θάρρος ο έν λόγω νά προκαλοΰν καί νά ά πειλοθν μετά την πανωλεθρίαν κα την κοινήν καταδίκην των έν Έλλά δι όμοϊδεατών των! Μήπως διά τή περιοδείας των ταύτης θέλουν άπλού στατα νά παραστήσουν ώς άναλη θές τό γεγονός δτι εδυσεν δια παν τος τό άστρον των πρίν ή κάν ά νατείλλει; Η ΕΚΗΘΑΡΚΙΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΑβΝ πό τάς Άθηναικάς εφημερίδας πληοοφορούμεθα δτι λαμβανε ται παρά τής Κυβερνήσεως νομοθετι κή μέριμνα περΐ άμέσου έκκαθαρίσε ως των Δημοσίων υπηρεσιών ώς κα των τοιούτων Δημοσίου καί ίδιωτικοθ δικαίου έκ των ύπαλλήλων έκεΐνων οί όποΐοι μετέσχον τής έθνοκτόνου στάσεως ή ηύνόησαν ταύτην. Δικαι- ότερον μέτρον δέν ήτο δυνατόν νά λη^θή. Όταν ύπαλληλικά στελέχη έκ των οποίων κατά μέγα μέρος έ ξαρτάται ή ευρυθμος λειτουργΐα τής Κραιικής μηχανής καί τα όποΐα έν σαρκώνουν την έννοιαν τού Κράτους καί των Νόμων συντάσσονται μετά των διεθνιστών, των αύτονομιστών καί των πάσης φύσεως καί προελεύ¬ σεως ξένων στοιχείων διά νά πλή- ;'ουν την πατρίδα των δηλαδή τούς ίδίους εαυτούς των, καλόν θά είναι νά άποσταλοϋν τουλάχιστον είς τάς οικίας των δεδομένου δτι δέν θά ύπάρχουνφρενοκομεΐα ίκανά νά τούς χωρέσουν δλους. Η ΑΠΑΓΟΡΕΠΙί ΤΗΕ ΚΓΚΑΟΙΟΡΙΑΣ Φαίνεται ότι οί άρμόδιοι δέν έχουν σκοπόν νά μάς άφίσουν νά λη- σμονήσωμεν την γερμανοκρατίανκαί τφ λόγω τούτω άπηγόρευσαν την κυκλοφο¬ ρίαν είς την πόλιν πέραν τής 10ης ε- σπερινής. Μάρτυς μας ό Θεός, ότι ό χαράσσων τάς γραμμάς ταύτας ουδέποτε ευρίσκεται κατά συνήθειαν έ'ξω τής οι¬ κίας τού μετά την 8ην καί συνεπώς ή απαγόρευσις μας είναι προσωπικώςάδιά φορος. Άλλά δέν δυνάμεθα νά έννοή σωαεν τινος εΐδους ελευθερίαν άπε- κτήσαμεν ημείς οί φιλόνομοι καί^ φιλή- συχοι πολίται έφ' όσον καλούμεθα νά κλεισθώμεν είς τάς οικίας μας κατά τό ερμανικόν σύσιημα έπειδή μερΐ-κοί ά- όητοι «παλικαράδες» άντήλλαξανμετα· ξύ των πυροβο?ασμούς τινάς είς τούς ^ϊκους άνοχής. Τό άπελεύθερον μέτρον πρεπει νά άρθίί όλοκληρωτικώς καί ά-| μέσως. Έκτός εάν ή απαγόρευσις δέν φείλεται—κατά την κρατούσαν κοινήν αντίληψιν—εις τα μεταξύ των «Παλη- καράδων» έπεισόδια άλλά εχει σχέσιν μέ σχεδιαζομένην πιθανώς δρασιν τής Όργάνωσι*. Περίπτωσις κατά την ο¬ ποίαν τό παρόν άρθρίδιον δέον νά θεώ Κ. Α. η ΛΕΡΟΠΟΡϋ ΜΙΙΙίΙ ΤΟΝ ίίθΐί Άπό τήν^ έπίσημη εκθέση τοϋ 'Υπουργείου Άεροπορίας γιά τίς εντειηόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας. Ύπ6 τοθ κ. Γιάννη ΜΠΙΖΑΚΗ· ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΕ ΖΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΛΝ Έφ' δσον μποροθν κρατοΰν πάντα τόν σχηματισμό τους, καί δταν κά νούν έλιγμούς άμυντικούς καί δταν ρίχνουν τίς βόμβες. Οί πιό έπικίνδυ νες στιγμές είναι φυσικά καΐ δταν πλησιάζουν τόν στόχο. Τότε τα βομ βαρδιστικά πρέπει γιά λίγα δευτέρα λεπτα νά κρατήσουν δριζόντια πό ρεία γιά νά σημαδέψουν οί βομβαρ διστές. Στά λίγά αύτά δευτερόλεπτα φΘάνει στό κορόφωμά τού τό άντιαε ροπορικό πΰρ. «Τό θέαμα είναι λαμ πρό», γράφει ίνάς πιλότθς μαχητι κου, «βλέπεις τα βομβαρδιστικά νά πετοΰν γραμμή ένώ γύρω τους ξε' σποΰν οί όβίδες. Τίς βλέπουν μά τίς Λψηφοΰν». Τίς περισσότερες έπιθέσεις τής η¬ μέρας τό φθινόπωρο καί τό χειμώ να τοθ 1941 τίς έκαμαν τα βομβαρ διστικά τύπου Μαλένεμ, καί μέ συνο δεία μαχητικών καί μόνα τους. Καΐ Στέρλινγκ, δμως, καί Χάλιφαξ έκα μαν τέτοιες έπιθρομές. Αύτά έβθμ βάρδισαν τό «Σάρνχοστ», τό «Γκνάΐ ζενάου» καί τό Πρίντς Όίγκεν» στή Βρέστη. Οί έπιδρομές αύτές άρχισαν νά όλιγοστεύουν τόν χειμώνα τοθ 1941.Όκαιρός δέν ήταν κατάλληλος γιά μαχητικά — χρειάζονται αύτά καθαρό ούρανό καί οί καθαροί ού ρανοί ήσαν σπάνιοι. Οί πιό έπιτυχημένες έπιδρομές τής περιόδου αυτής ήταν έκεΐνες πού έγιναν στά χαλυβδουργεΐα τοΰ Ίγμούϊντεν, οτίς 21 Αύγούστοο, στό αεροδρόμιο τοϋ Σαίντ-Όμέρ, στΐς 26, καί στό Ρόττερνταμ στίς 28, δταν κτυπήθηκε ένα μεγάλο πλοΐο στό λι- μάνι καί επεσαν βόμβες στίς λιμενι- κές άποθήκες καί στΐς προκυμαΐες. Τόν Σεπτέμβριο, βυθίστηκε ίνα βεν- ζινόπλοιο έξω άπ' τή Βολγική άκτή στίς 2 τοΰ μηνός, έ'να πλωτό έργο- στάσιο λαδιοϋ εξω άπ" τό Χερβοθρ γο στίς 4, καί την ϊδια μερά §■ παθε σοβαρές ζημίες Ινα χημικό έργοστάσιο στήν Μαζινγκάρμπ. Τό έργοστάσιο ήλεκρισμοϋ τής πόλεως αυτής κτυπήθηκε στίς 17 τοΰ μηνός, καί ττϊν έπομένη Ινα άλλο δμοιο έργοστάσιο στό Ρουέν. Στίς 20 Σε· πτεμβρίου κάηκε έ'να πλοΐο άνεφοδι- ασμοθ, κτυπήθηκε ό σιδηρρδρομικός κόμβος τοθ Χάζμπρουκ, καί έπροξε- νήθηκαν έκρήξεις στό έργοστάσιο ή· λεκτρισμοΰ τοΰ Γκοζνέ. Στίς 27 κτυ πήθηκε δεύτερη φορά τό έργοστάσιο ήλεκτρισμοΰ τής Μαζινγκάρμπ. Στίς 12 Όναωβρίου βομβαρδΐστηκαν οί προκυμ«ΐες τής Βουλώνης, στΐς 13 ξανά πάλε ή Μαζινγκάρμπ καί μίτά δύο μέρες κτυτΐήθηκαν οί άποβά- θρες καί άποθήκες τής Λέχαβρ καί άνατινάχθηκε έ'να μεγάλο οκά φός. ■ΙΘγΙΗ/ΙΊ'ΚΟΝ .Τ/.ΧΎΔΓΟΠΕΙΟΝ ΠΩΣ ΘΒ Πγ.Μ Η ΕΚΚΗΘΒΡΙΣΙΣ ΤΩΜ ΔΗΜΟΣΙΩΜ ΥΠλΛΛΗΛΩΜ ΑΘΗΝΑΙ Ίανουάριος.—· Συνήλθεν είς πρώτην σύσκεψιν ή έκ των ύ- πουργών Δικαιοσύνης κ. Κολυβά καί Οίκονομικώ * κ. Σίδερη έπιτρο- ττή έπεξεργασίας τοθ νομοσχεδίου περί δΐαθεσιμότητος καί απολύσεως των άναμιχθέντων είς τό κομμουνι- στικόν κίνημα δημοσίων ύπαλλή λων. Κατά τάς πληροφορίας μας ό νόμος οδτος θά είναι έτοιμος τάς ■πρώτας ημέρας,τής, προσεχούς έβδο μάδος καί θά αχθή ενώπιον τοθ ύ πουργικοθ Συμβουλίου πρόςΐγκρισιν. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας, γ) απόλυσις- των μέν άνωτάτων ύ¬ παλλήλων θά εξαρτηθή άπό την κρί σιν των αρμοδίων ύπουργών διά δέ τούς καΐωτέρους ύπαλλήλους θά συσταθοθν τριμελίϊς έξεταστικαί έ- πιτροπαΐ είς κάθε υπουργείον. Αί έν λόγω έπιτροπαί θά άπαρτίζωνται άπό δύο άνωτάτους ύπαλλήλους έξ εκάστου ύπουργείου όριζομένους υπό τοθ άρμοδίου ύπουργοθ καΐ ά¬ πό Ινα δικαστικόν, όριζόμενον υπό ου προέδρου τοθ Άρείου Πάγου. Αί τριμελεΐς κατά ύπουργεΐα επι ροπαί θά έξετάσουν δλα τα είς βά¬ ρος εκάστου ύπαλλήλου στοιχεϊα καί θώ άποφανθοΰν ήτιολογημενως. Κα· ά την κρατοθοαν αντίληψιν Ινδικα μέσα κατά των άποφάσεων των τρι- λΛν επιτροπών δέν θά καθιερω- )οΟν. ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ, Έκτός άπό τό ζήτημα τής απολύ¬ σεως των άναμιχθέντων είς τό κίνη^ μα ύπαλλήλων, την Κυβέρνησιν άπα- λ ί ή η σχολεϊ καί τό ζητημα τής τύχης των διορισθέντων επί κατοχής δημοσίων ύπαλλήλων. Τό ζήτημα τουτο είνε άρκετά σοβαρόν, λόγω τής πληθωος των διορισθέντων καΐά τό διάσΐ<ίμαι τήςικατοχ,ής, δημιαυργεΐ δέ ζητήμα' Τα τόσον διά τόν (προϋπολογισμόν τοθ Κράτους καί την εΰρυθμο,ν λει¬ τουργίαν των δημοσίων υπηρεσιών δσον καί άπά κοινωνικής απόψεως. Διά τούς λόγους τούτους τό -κατσρ· τισθέν ήδη σχέδιον νόμου έπανεξετά ζετβι μέ τόν απώτερον σκοπόν Οπως δοθ,ή ή μάλλον ένδεδειγμένη λύσις. Η ΠΟΙΟΓΠΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ Όλως ανεξαρτήτως πρός την εκ¬ καθάρισιν των δημοσίων υπηρεσίαν ά—ό τούς άναμιχθέντας είς τό κ(νη· μα καί τούς διορισθέντας επί κατο¬ χής, θά χωρήση έκκαθάρισις των δη¬ μοσίων υπηρεσιών καί άπό ποιοτικής απόψεως. Ή Κυβέρνησις έχει ύπ' όψει της δτι κατά καιρούς ύπεισήλθον είς τάς κρατικάς υπηρεσίας πρόσω«α τα όποΐα δέν ήσαν ίκανά διά την εύδόκιμον άσκησιν των καθηκόντων των. Τα πρόσωπα ταθτοτ θά αναζη- τηθοθν κα^ θά άπολυθοΰν δια να κα¬ ταστή δυνατή ή ευρυθμος λειτουργία τής κρατικάς μηχανής. Η ϋ ώς μειδέποτε £γραφέν. ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΝ ΒΟΑΙΟΝ Ο Κ-Κ-Ε. ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κατερίνα, μάς γράφει καί έχομεν πάντα λόγον νά την πιστεύωμεν τι έ'νας χωρικός είς τό χωρίον Άσημι γραψε μέ κεφαλαϊα γράμματα επάνω ■ίς τα κέρατα των βωδιών τού τα άρχι- <ά Κ.Κ.Ε. "Οντος άδυνάτου 'νά μαν- εύσωμεν ποΐοι λόγοι ώθησαν τόν εύ- φιή χωρικόν τοϋ Άσημίου νά στολίση ματικά τα γνήσια παιδία μου Θά άνοιχθοθν κοντά μου θε νά πληρώσω καΐ σδς κι' αύτούς πού συμμαχήσατε δπ_ς έπλήρωσα κά θε φορά δσους την Ίστορία μου θε- λησαν νά λερώσουν. Μ.... τα κέρατα των βοδιών τού μέ την φίρ- μαν των Κομμ-ουνιστών, κάμνομεν υπο- χρεωτικώς οιαφόροιυς ύποθέσεις, "Η ό χωρικός ήθελε νά παραστήσΒ μέ του¬ το δτι τοιαύτην σημασίαν δίδει είς τό Κ.Κ.Ε. οίαν καί ό βοϋς τοϋ Αίσώπου είς τον κώνωπα δστις «επί κέαατος βοός έκαθαίζετο -καί οίδε» ή έπειδή τό χρώ- μα τής προτιμήσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. είναι τό κόκκινο, άλλά τό κόκκινο^ έπίσης χρώμα είναι τό έξαιοετικώς έρεθίζον τούς ταύρους ή τέλος ότι πιθανώς διά τής επιγραφάς νά ήθελεν ό παμπόνηρος χωρκίτης νά καταστή γνωστόν δτι τα συμπαθή τετράποδά τού είναι ψυχή τε καί σώματι άφοσιωμένα είς τό κόμμα! ΟίανδήΛατε των εξηγήσεων αύτά>ν καί
  αν δεχθώμεν έ'να είναι τό άληθές. "Οτι
  τό Κομμουνισμόν κόμμα, άποτυχόν
  έν τή προσπαθεία τού νά κατακ-τήστι.
  την έξουο-ίανβΐς την Έλλάδα, κατβκτη-
  ιτρ τουλάχιστον τα... κέρατα των βοδιών
  |ΙΑΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΙ
  τού Άσημίου.
  αντό κάτιΐ
  ΕΙνα», επί τέλους, κα
  ΞΗΡΟΥ ΕΙΣ ΥΓΡΟΓί ΓΗΛΗ
  1) Θέσατε 145 δράμια έκ τής χόν§ως
  έντός στεγνής λεκ«νης πρκσθέσατε βα#
  μηδόν δύο οκάδες 270 δράμια χλκίρό
  νερό (ήτοι βρασθέν νερό πού αφέθη νά
  ψυχρανθή). Άναδεύεται ζωηρώς καθ'
  όλον τόν χρόνον μέ ταρβΗίτήν μέχρις
  ότου ή κόνις τελείως διαλυθή πρός ά
  ποφυγήν σχηματισμοϋ θρόμβων.
  2) Διαφορετικός τρόπος,
  Βάλετε 2 οκάδες 270 δράμια
  νερό έντός εύρυστόμου άγγείο-ο ή
  κάνης. Λάβετε 145 δράμια γαλακτόκό-
  νιν και ραντίζετε όλίγην επί τοϋ νε-
  ροΰ άν«δ8ύθΎΤ6ς ζωηρώς μέ Ιναν τα-·
  ρακτήρα μέχρις ότου διαλυθή. Έΐάκο-
  λουθήσατε την ά" νάδευσιν προσΰέτοντες
  δλίγην κατ' όλίγην την υπόλοιπον γα-
  λακτόκονι,ν
  λε
  ί'
  5
  ύ
  »Ρί
  -όν
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 10
  νικ:!--:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 9 Ίανουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΟΜΟΜΗΤλ ΚΗΙ ΠΟΙΝγΉ ΚΛΤΗΔΙΚΗΣΘΕΜ-
  ΤΩΠ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡλΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
  Υπό τού έκτάκτου Στρατοδικείου
  Ηρακλείου κατεδικάσθησαν οί κά¬
  τωθι:
  Γεώργιος Μιχ. Κόλλιας αίσχρο-
  κέρδεια, φυλάκισις 1 μηνός. Εύαγγ.
  Θ. Μεϊμάρης παρσβ. άγορ. Κώδικος
  φυλάκισις 1 μηνός. Γεώρ. Ν. Άπλα-
  δάς αίσχροκέρδεία φυλάκισις 20 ημε¬
  ρών. Γεώργιος Σ. Δούσης Παρ. Νό-
  μου 5060 κλπ. κατά συγχώνευσιν
  είς φυλάκισιν έξ (6) μηνων καΐ χρημ.
  Π. (7000). Δημήτρ. Β. Κοκολάκης
  Παρ. Νόμου 5Ο6Ό κλπ. φυλάκισις (4)
  μηνών καΐ χρημ. ποινή (7000), Γεώρ.
  Εύαγγ. Άγαθάγγελος Παρ. Νόμου
  5060 κλπ. φυλάκ. (4) μηνών χρ. ποιν.
  (7000), Γεώργ. Δ. Κουμπενάκης κλο-
  πή φυλ. (4) μηνών, Βασιλ. Μαρκό¬
  πουλος κλοπή είδών Δημοσίου φυλ.
  (3) μηνών, Έλευθ. Έμμ. Δασκαλά¬
  κης κλοπή (2) μηνών, Νικ Μ. Μαν
  δαλενάκης κλοπη φυλ. 2 έτών, Νικ.
  Μ. Μσνδαλενάκης κλοπή είρκτή (5)
  έτών, Νικ. Μ. Μανδσλενάκης κλοπή
  είρκτή (5) έτών συγχ. καΐ τάς τρείς
  ποινάς τού ένδλω είς εΐρκ. (6) έτών,
  Γεώρ. Μ. Βλασσάκης παραβ. άγορ.
  Κώδικος φυλ. (10) μηνών, Άριστ. Γ.
  Βακαλάκης αδικος επίθεσις κλπ.
  φυλ. (2) μηνών καί 15 ημερών, Νικ.
  Α. Μαυράκης ζωοκλοπή φυλ. (6) μη¬
  νών, Ι. Στυλ. Δημητρίτσης κλοπή
  φυλ. (10) μηνών, Έμμ. Καλλιπολί-
  της κλοπή φυλ. (10) μηνών, Κακουλή
  συζ. Καλλιπολίτη κλοπή φυλ. (10)
  μηνών.
  ΟΙ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  Καλοθνται έπειγόντως δλοι οί έκ
  Χανίων πρόσφυγες δπως διέλθωσι
  έκ τοϋ καφφενείου Χριστοδούλου
  Σμπόκου (παραπλεύρως κινηματοθεά
  τρου Μινωα) καί ίντός τριών ημερών
  άπό σήμερον ίνα καταθέσωσι τα
  στοιχεΐα των πρός ανάληψιν δελτί-
  ων Νομαρχίας. ΤΩραι 10 —12 π.μ.καί
  3—5 μ.μ.
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙ-
  ΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ^
  Ώς μάς έγνώρισεν ή Αγγλικη ύ-
  πηρεσία είς την θέσιν Καμίνια Ινθα
  ό πρώην έλεγχος, εγκατεστάθη Αγ
  γλοελληνικόν Φυλάκιον μέ την έντο
  λήν δπως έλέγχωνται κσΐέρευνώνται
  πάντα τα διερχόμενα εκείθεν όχήμα-
  τα εΐτεείσερχόμενα έντός τής πόλε¬
  ως, είτε έξερχόμενα έκτός τής πόλε¬
  ως καί συνεπώς δέον δπως γνωρί-
  ζωσι καί συμμορφοϋνται άπαντες οί
  όδηγοί των αύτοκινήτων πρός τάς
  έντολάς τού. **/
  ΓΕΝΙΚΗΔΙΑΤΑΓΗ
  Κατόπιν τής Ισχύος τοϋ Α. Ν.
  2636)40 περί μεσεγγυήσεως έχθρικών
  περιουσιών καί τής άναλήψεως τής
  διαχειρίσεως τούτων υπό τής έν Ή
  ρακλείω υπηρεσίας Διαχειρίσεως
  Ανταλλαξίμου Περιουσίας έντέλ-
  λομαι τα κάτωθι:
  Ι) Πασά Άρχή ή ύπτρεσ[α Στρατι-
  ωτική ή πολιτική, αί άνταρτικαί Ό-
  μάδες, αί ΈθνικαΙ Όργανώσεις καί
  έν γένει πάν φυσικόν ή νομικόν πρό¬
  σωπον ή ίδιώτης ή άντάρτης οίτινες
  έλαβον καθ" οιονδήποτε τρόπον υπό
  την κατοχήν των είτε κατόπιν έγκρί-
  σεως τής Σ. Δ. Ν. Η. ή" πάσης άλλης
  υπηρεσίας ή Έπιτροπής, περιουσια-
  κά άντικείμενα κινητά ή άκίνητα έκ
  των έγκαταλϊΐφθέντων έν τώ Νομώ
  Ηρακλείου υπό τοϋ έχθροϋ (Γερμα-
  νών, Ίταλών, Βούλγαρον καί πάσης
  άλλης έχθρικής πρός την χώραν δυ¬
  νάμεως), ύποχρεοθται δπως δηλώ·
  σει ταυτα είς τό Γραφείον Διαχει¬
  ρίσεως Ανταλλαξίμου Περιουσίας
  Ηρακλείου, συμφώνως πρός τάς
  διατάξεις τοθ άνω Νόμου καί των
  σχετικών προσκλήσεων καί όδηγι-
  &ν τοϋ άνω Γραφείου.
  II)
  Ή παράλειψις τής δηλώσεως
  ταύτης θά συνεπάγεται τάς αύ
  στηράς ποινικάς καί λοιπάς κυρώ-
  σεις τοϋ Νόμου.
  £111) Ή Διοίκησις Χωρ)κή"ς, τό Φρου
  ραρχεϊον Ηρακλείου, ή Στρατιωτική
  Δ)σις εγπαίθρου καΐ αί Άνταρτικα'
  Όμάδες δέον δπως μεριμνήσωσι
  διά την άκριβή εκτέλεσιν τής πά
  ρούσης, ύποβοηθοΰντες τό έργον τοϋ
  Γραφείου τής Διαχειρίσεως Άνταλ
  λσξίμου Περιουσίας.
  ΙΥ) Ή Έπιτροπή Περισυλλογήν δέ
  όν δπως παραδώσει είς τό Γρα
  φεΐον Διαχειρίσεως άπαντα τα είς
  χείρας της στοιχεΐα τα αφορώντα
  την καταγραφήν, συγκέντρωσιν καί
  περισυλλογήν καθώς κσί κατάστα¬
  σιν των ύπ' αυτής χορηγηθέντων
  άντικειμένων
  Υ) Ή Διοίκησις Χωροφυλακής έν
  τέλλεται δπως διαθέσει τα έν αυτή
  ύπάρχοντα στοιχεΐα καταγραφής
  υλικών είς τό είρημένον Γραφείον
  καθώς καί την άπαιτουμένην πρός
  ενίσχυσιν δύναμιν πρός εκτέλεσιν
  τοθ έργου τής έξακριβώσεως καί
  περισυλλογής των είς χείρας τρί-
  των ευρισκομένων είδών άνηκόν
  των είς έχθρικάς περιουσίας.
  ΥΙ) Τό ΙΥ Γραφείον εντέλλεται δ¬
  πως θέση είς την διάθεσιν τοϋ Γρα
  ψεΐου Ανταλλαξίμων δύο αύτοκίνη
  τα καί ανάλογον ποσότητα κινητη-
  ρίου δυνάμεως.
  ΥΙΙ) Ό Άνθ)στής τής Χωρ)κής
  Φραγκάκης Άντ. νά παράσχη τάς
  απαιτουμένας πληροφορίας πρός ε¬
  πιτυχίαν συγκεντρώσεως των υλι¬
  κών.
  ΥΙΙΙ) Ούδεμία τοθ λοιπού θά ένερ
  γήται είτε παρά τής Στρ)κής Δ)σεως
  είτε παρά άλλης οίασδήποτε Στρ)κής
  υπηρεσίας ή "Ομάδος, διάθεσις έχ·
  θρικής περιουσίας.
  IX)
  Τό Γραφείον Ανταλλαξίμων
  πρός δ κοινοποιεΐται ή παροϋσα πα-
  ρακαλεΐται ίνα γνωρίστ) την λήψιν
  υφ' ημών παντός άλλου μέτρου χρη·
  σίμου διά την άκριβή εκτέλεσιν τής
  περισυλλογής των έχθρικών περι
  ουσιών καί τής παρούσης.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζικοϋ
  ΚΟΙΜΟΠΙΚΡί
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Τό τιροτΐαρελθόν Σάββα¬
  τον έν Καλω Χωρίω Πεδιάδος ό δικηγό
  ρου κ. Κων. Φουντουλάκη άνεδέξατο τό
  χαριτωμένο άγοράκι τοθ κ. Ν. Άνδρωνδ,
  ονομάσας αοτό Σταύρον. Είς τόν ανάδο¬
  χον καΐ τούς γονεϊς ευχόμεθα νά τούς
  ζήση- Α.Ο. Κ.Γ.
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό κ. Γίώργιος Πρσβατίδης
  προσέφερεν είς Πανάνειον Δημοτικόν
  Νοσοκομείον 600 δρχ. άντΐ έννεαμήνου
  μνημοσύνου τής συζύγου τού Εΰτυχίος.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ.—Την προσέχη Κυρια¬
  κήν 21 τρέχοντος τελεΐχαι είς τα Πάρτη-
  ρα τό μνημόσυνον τοθ όττό των Γερμανών
  τυφεκισθέντος τΐαλληκαριοϋ Δημητρίου
  ΔασκαΑάκη. Ή ττατριωτική δράσις τού ά
  ειμνήστου Δαακαλάκη ήτο τόσον γνωστή
  σ' 8λη την περιοχήν της επαρχίας τού ω-
  στβ νά περιττεύουν τα πολλά λόγια. Έ-
  τροφοδοτοΰσε δλόκληρα ^ άιτοστΐάσματα
  άνταρτών έξ ίδίων τού, παρβϊχεν πάσαν
  τΐληροφορίαν-χρήσιμον δι'αύτοϋς,Μωςδτου
  συνελήφθη υπό των Γερμανών κατόπιν
  προδοσίας καί κτυψεκίσθη.
  ΚΓΓΕΛΐηΐ
  Ζητίΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα
  σιν πρός αγοράν.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας.
  Οώτορινολαρυγγολόγος Ιατρός Γα
  λανάκης Έμμ-, έν Γαλλία ε'ιδικευ
  θεΐς δίχεται όδός Βασιλογεώργη 5 Περ
  βολά.
  ΖΗΤΕΙΤΛΙ.— ύπηοέτρια μέ καλάς συ
  στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο-
  •ορίαι παρά τα Γραφεΐα μας.
  |*υματιοΧόγος ΝΙΚΟΪ Μ. ΒθΠΑΤΖΜΣ
  ν·νΆκτίνες ΗΟΕΤΟΕΝ τ. Ιατρός των Σα
  νατορίων Πάρνηθος, Σωτηρίας επί 8ετ(αν
  καΐ βοηθός των καθηγητών κ. κ. Βαλτή
  καί Βεγκλίδοο.
  'Μ τΐτυχιοϋχος μαΐα κ. Φλωρεντία Κα¬
  στρινογιάννη εγκατεστάθη έ-1 της όδοΰ
  Ιωαννίνων έναντι οικίας ίατροΰ Πρινια-
  νάκη παρά τή ΝομαρχΙα.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρία δελτια τροφί-
  μων τοΰ Έρυθροΰ ΣταυροΟ 3 τοι-
  αθτα κβατικά άνήκονταάνήχ,οντα είς την
  οικογένειαν Εύαγγ. Λιβιέρη.
  Ό ευρών άς τα προσκομίση εις τα Γρα
  Φεΐα μας,
  ΚΙΜΜΒ10ΓΡΗΦ0Ι
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α>
  (Μέ τα τελειώτερα μηχανήματα.)
  ΣΗΜΕΡΟΝ 6-8 μ. μ. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΝΟχτες Άλγιρίου).
  έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Τάς Κυριακάς 3 Άπυγευματιναί ώρα
  3—5, 5-7 καΐ 7-9 μ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  *Ενα κομψοτέχνηρα παραγωγής 1943—
  1944 ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΐΚΑ ΘΕΛΕΙ Μέ την
  Χίλτε Κράλ.
  Σ.Σ. Κοθ' εκάστην δύο κροβολαί 4—6
  καί 6—8. Τετάρτη καί Παρασχεθή (
  ρροβολή6-8.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ
  Προϊστάμενος Τιοπογρα·είου
  Δ- ΔΜΠΟΓΛΚΗΙ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Έταιρεία «Τάλως» ειδοποιεί
  τούς έξαγωγεΐς έλαιολάδου είς Ά
  θήνας—Πειραια καί Αίγυπτον δτι ά
  ναλαμβάνει νά μετατρέπη οίασδήπο
  τε οξύτητος κοινόν έλαιόλαδον είς
  βρώσιμον τοιοϋτον οξύτητος 2—3 βαθ
  μών καί απολύτου διαυγείας. Ή με
  τατροπή γίνεται δι" άναμίξεως τοθ
  φυσικοΟ έλαιολάδου μέ ραψιναρι
  σμένον τοιοθτον καί φιλτραρίσματος
  τοθ συνόλου μίγματος πρός επίτευ¬
  ξιν τής διαυγείας καΐ πρός άφαίρε-
  σιν των ξένων ύλών. Ή δαπάνη τής
  μετατροπής άνέρχετσι είς 2,30 δραχ.
  κατ' οκάν καί κατά βαθμόν οξύτητος
  διά την διαφοράν ή όποία προκύ-
  πτει μεταξύ τής οξύτητος τοϋ κοι-
  νοΟ έλαιολάδου καΐ τοθ βρωσίμου
  τοιούτου. Αί προκύπτουσαι ένεκεν
  τής έπεξεργασίας φύραι καί έλλείμ-
  μστα είνε είς βάρος τής έταιρείας
  ήτις θά παραδίδη είς τόν πελάτην
  τόσας οκάδας βρωσίμου δσας οκά¬
  δας ψυσικοϋ προσκομίσει είς τό Ερ¬
  γοστάσιον της πρός μετατροπήν.
  Τό ούτω παραγόμενον βρώσιμον
  έλαιόλαδον είνε απολύτου διαυγεί¬
  ας, άριστον την γεθσιν καί πληροΐ
  δλους τούς κσνόνας τής ύγειΐνής.
  Τηλέφωνον 3,80
  ΠΡΩΪΐΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ή Βαρσοδία κατελήφθη υπό των Ρώσσων
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ. — Ό Στρατάρχης Αλε¬
  ξάντερ καΐ ό Βρεττανός Πρόεδρος
  παρά τώ Συμμαχικώ Στρατηγείω μέ-
  σης Ανατολάς κ. Μάκ-Μίλαν συνε-
  σκέφθησαν μετά τοϋ άντιβασιλέως
  κ. Δαμασκηνοϋ επί μακρόν.
  Αποστόλη έξ άντιπροσώπων των
  Βρεττανικόν Έπαγγελματικών όρα
  νώσεων πρόκειται νά έλθη είς Έλ-
  λάδα. Τής άποστολής ήγεΐται ό Σέρ
  Γουώλτερ Σιτρίν, γενικάς γραμμα¬
  τεύς των έπαγγελμαακών όργανώ-
  σεων Μεγάλης Βρεττανίας. Σήμερον
  θά συζητηθοϋν είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων τα Έλληνικά ζητήματα.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. -Χίλια βα
  ρέα Συμμαχικά βομβαρδισΐικά επε¬
  τεθησαν εναντίον στρατιωτικών στό-
  χων έν Γερμανία καί έ'πληξαν σιδη-
  ρομικάς έγκαταστάσεις παρά τό Πα·
  τερμπόρν, βάσεις καί έργοστάσια ύ-
  ποβρυχίων είς τό Αμβουργον.
  Είς την Νοτιανατολικήν "Ολλαν¬
  δίαν τα Βρεττανικά στρατεύματα ε¬
  σημείωσαν περαιτέρω πρόοδον άνα
  τολικώς τοθ Μάας παρά τό Σιτάρ.
  Ή 1ή καί ή 3η Στρατιά ένωθεΐσαι
  τώρα σταθερώς εσημείωσαν πρόο¬
  δον πρός πλήρη έξάληψιν τοθ θύλα
  κος των Άρδενών. Είς την Άλσα-
  τίαν οί ΓερμανοΙ έπεξέτειναν τό
  προγεφύρωμά των βορείως τοϋ Στρα
  σβοΰργου.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Ό
  'Ερυθρός Στρατός προελαύνει μέσω
  τή"ς Πολωνίας επί μετώπθυ 400 χιλιο
  μέτρων καί έκυρίευσε την Βαρσοβίαν
  καί την σεστόχοβα καί άπέχει 35 χι
  λιόμετρα άπό την Γερμανικήν Σιλε-
  σίαν καί 500 χιλιόμετρα άπό τό Βε
  ρολΐνον.
  Ή Βαρσοβία εκυριεύθη υπό των
  στρατευμάτων τοϋ Στρατάρχου Ζου
  κωφ ύποστηριζομένων καί υπό Πο·
  λωνικών στρατευμάτων.
  Ή πόλις κατελήφθη δι* ύπερφα-
  λαγγίσεως άφοϋ άπέκοψαν την πρός
  δυσμάς οδόν καί ήρχισαν συνδεδια-
  σμένην επίθεσιν άπό βορρά, δυσμών
  καΐ νότου. Βορείως τής Βαρσοβίας ό
  Στρατηγός Ροκοσόφσκυ έξαπέλυσε
  επίθεσιν επί μετώπου 100 χι
  λιομέτρων καί προήλασε είς βάθος
  40 χιλιομέτρων. Ή, επίθεσις αυτή
  έξαπελύθη πρό 4 ημερών άπό τα 2
  προγεφυρώματα των Ρώσσων επί
  τοθ Νάρεβ.
  Νοτιώτερον τα στρατεύματα τοθ
  στρατάρχου Κόνιεφ έκυρΐευσαν την
  Ιεράν πόλιν τής Πολωνίας Τσεστόχο
  βα καΐ κατευθυνόμ*να πρός νότον
  πλησιάζουν την Κρακοβίαν τής ο¬
  ποίας ή πτώσις άναμένεται.
  Είς την Βουδαπέστην συνελήφθη¬
  σαν χθές έπτά χιλιάδες Γερμανοοογ
  γροι αίχμάλωτοι.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Ή 5η καί 8η Στρατιαΐ
  ήρχισαν χθές έντονον περιπολιακήν
  δρασιν παρά την όμίχλη καί την χιο-
  νοθύελλα. Οί Γερμανοί άνθίστανται
  πεισμώνος κατά μήκος τοϋ ποταμοθ
  Σένιο,
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Είς την Βιρμα-
  νίαν τρείς Βρεττανικαί καί Ίνδικαί
  φάλαγγες συγκλίνουν πρός την Μαν
  τβλέι'. "Η μία πρός νότον άπό τό
  Σβέυ,πο άπέχει 30 μόλις χιλιόμετρα
  άπό την πόλιν. Ή δευτέρα προελαύ¬
  νει διά μέσου τής κοιλάδος τοϋ Τσιν-
  τίν καί ή τρίτη κατά μήκος τής παρα-
  λίας. Είς την Λουζόν οί Άμερικανοί
  προήλασαν 25 χιλιόμετρα πρός την
  Μανίλαν.
  Εκατόν ύπερφρούρια«έκ βάσεων
  τής Κίνας έβομβάρδισαν την Φορμό-
  ζαν χωρίς νά ύποστοϋν απωλείας.
  Οί καθυστερούμενοι
  μισδοί
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.—Ό "Υ
  πουργός των Οίκονομικών κ. Σίδε-
  ρης εδήλωσεν δτι ,έντός τής προσε-
  χοΰς εβδομάδος θά ρυθμίση το ζήτη-
  μα τής καταβολάς των καθυστερου¬
  μένων μισθών των ΔημοσΙων Ύπαλ-
  λήλων των μηνών Δεκεμβριού καί
  Ίανουαρίου.
  "Αφιξις όμήρων
  ΑΘΗΝΑΙ 18 ,Ιανουαρίου.— "Εφθα¬
  σαν ένταϋθα μέ άγγλικά αϋτοκίνη-
  τα, προερχόμενα έκ Λαμίας, Λεβα
  δείας καί Θηβών πλέον των τριακο-
  σίων όμήρων, οί όποΐοι ευρίσκονται
  είς αθλίαν κατάστασιν. Οί στασια-
  σταΐ τούς έχουντελείωςάπογυμνώσει.
  Τό ενοικιοστάσιον
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.— Ό "Υ
  πουργός τής Δικαιοσύνης άναφερό-
  μενος είς τα γραφέντα διά τό νέον
  ενοικιοστάσιον διηυκρίνησεν, δτι ή
  έπιτροπή θά έ'χη περατώσει την μελέ¬
  την της τό πρώτον ΙΟήμερον περίπου
  τοΰ Φίβρουαρίου, όπότβ καί θά λη·
  φθοθν όριστικαί άποφάσεις διά την
  διατύπωσιν τοΰ νόμου.
  "Ως γνωστόν ώς βάσις διά τόν κα
  θορισμόν των ένοικίων είχον ληφθή
  υπό τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου
  τα μισθώματα τοθ Όκτωβρίου 1940.
  Οί επί κατοχης νόμοι
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.— Διά
  συντακτικής πράξεως όρίζεται δτι
  συντακτικαί πράξεις ή νομοθετήμα-
  τα έκδοθέντα υπό Έλληνικών Κυ·
  βερνήσεων έν τή άλλοδαπή ή κατά
  την περίοδον τής Κατοχής, άκυροΰν
  ται, τροποποιοϋνται, γ) κωδικοποιοϋν
  ται διά Διαταγμάτων.
  Οί Σβώλος καΐ Σία δέν
  Ιχουν θέσιν είς τό Πα-
  νεπιστήμιον
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.— Συνί)λ
  θε τό συμβούλιον των καθηγητών
  τοϋ Πανεπιστημίου, υπό την προε
  δρείαν τοθ κ. Χόνδρου, τό οποίον
  ήσχολήθη έξ ολοκλήρου διά τό στα-
  σιαστικόν κίνημα. Ό κ. Χόνδρος έξέ
  φρασε την βδελυγμΐαν τού διά την
  στάσιν καί έκαυτηρίασε τούς μετα-
  σχόντας αυτής Έθνοπροδότας καθη
  γητάς Σβώλον, Άγγελόπουλον, Γε-
  ωργαλάν, Κοκκάλην καί Βέην, κατέ¬
  ληξε δέ μέ την δήλωσιν δτι οΰτοι
  δέν έ"χουν πλέον θέσιν είς τό Πανεπι-
  στήμιον. Υπό τό αύτό πνεϋμα ωμί¬
  λησαν καί οί κ. κ. Παπαϊωάννου,
  Δασκαλάκης, Οίκονόμου κ. ά. Κατό¬
  πιν απεφασίσθη ή ύπββολή είς την
  Ελληνικήν καί Αγγλικήν κυβέρνη¬
  σιν έντόνου σχετικοό ψηφΐσματος.
  Ο κ. Γονατάς Γενικός
  Διοι)της Μακεδονίας
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.— Ό
  Στρατηγός Γονατάς διωρίσθη Γενι¬
  κάς Διοικητής Μακεδονίας. Εξου¬
  σιοδοτήθη νά ένεργή αύτοβούλως
  καί άνευ τής έγκρίσεως τής Κυβερ¬
  νήσεως Αθηνών δταν παραστή ά-
  άγκη,
  Περικοπαί άπό τόν εκφωνη¬
  θέντα υπό τού κ. Τσώρτσιλ λόγον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ίανοοαρίου.— Είς
  την Μεγάλην Βρεττανίαν έλαχε ό
  κλήρος τής διευθετήσεως των ζητη-
  μάτων τής Μεσογείου καί ιδιαιτέρως
  τής άνατολικής Μεσογείου. Καταβά-
  λαμε μεγάλας προσπαθείας έκεΐ. Είς
  την Ιταλίαν συνεχίζεται ό αγών. Ή
  πολιτική μας είς την Ευρώπην είνε
  τοιαύτη ωστε δέν χρειαζόμεθα την
  Ιταλίαν δπως καί την Ισπανίαν ώς
  βοηθούς. "Εχομεν μίαν αρχήν διά
  τάς έλευθερουμένας χώρας καί διά
  τάς μετανοούσας δορυφόρους. Ή Κυ
  βέρνησις νά προέρχεται άπό τόν λαόν
  νά είνε διά τόν λαόν, στηριζομένη
  πάντοτε είς την μυστικήν ψηφοφο¬
  ρίαν. ΑύτόςεΤνεό σκοπός μας καίτό
  συμφέρον μας. "Εχετε εμπιστοσύνην
  είς τόν λαόν καί άφίσετέ τον νά έκλέ
  ξτ) έκεΐνο πού θέλει χωρΐς νά υπο-
  βάλλεται είς εκφοβισμόν. Άναφερό-
  μενος είς την Γιουγκοσλαυΐαν ό κ.
  Τσώρτσιλ είπεν: Δέν ένδιαφερόμεθα
  διά τό πολιτικόν καθεστώς τής χώ¬
  ρας, Είμεθα έκ των πρώτον πούέβο
  ηθήσαμεν τόν Στρατάρχην Τΐτο. Ό
  Στρατάρχης Στάλιν καί ημείς συνεν-
  νοήθημεν, μία συμφωνία δέ μεταξύ
  των πολιτικών κομμάτων θά ήτο ή κα
  λυτέρα διά τό άμεσον μέλλον τής
  Γιουγκοσλαυΐας.
  Άναφβρόμενος είς την "Ελληνικήν
  κατάστασιν ό κ. Τσώρτσιλ είπεν. Ή
  Αγγλικη πολιτική είς την Έλλάδα
  διεπνέετο άπό τόαΐσθημα τής πλή¬
  ρους εξοντώσεως καί τής τ)ττης των
  Γερμανών. Έπίσης άποβλέπαμε είς
  την εγκαθίδρυσιν νομίμου κυβερνή¬
  σεως, την αποστολήν τροφίμων, την
  αποκατάστασιν τής τάξεως καί την
  διαξαγωγήν έλευθέρων έκλογών.
  * Μεχά ταυτα θά άναχωρούσαμε.
  Δέν ύπάρχει περίπτωσις πού νά μάς
  έκακολόγησαν δσον είς αυτήν. Είμε¬
  θα βεβαιοί περί τής ορθότητος τής πό
  λιτικής την όποιαν ακολουθούμεν. ΟΙ
  Σΰμμαχοι προετοίμασαν τό έδαψος
  διά την ΟΥΝΡΑ πρωτοϋ έκραγοϋν
  αί ταραχαί.
  Οί κομμουνισταί επήραν τα δπλα
  καί έσχεδίαζαν πραξικόπημα διά νά
  καταλάβουν την αρχήν. Τούς έπρομη
  θεΰσαμε τα δπλα διά νά καταστή-
  σουν την Έλλάδα κομμουνιστικόν
  κράτος. Τό ΕΑΜ καί οί όπαδοί τού
  ύπενόμευσαν την Κυβέρνησιν. Ό
  ΕΛΑΣ ελαχίστας έπιχειρήσεις Ικαμε
  τό παρελθόν £τος κατά των Γερμα¬
  νών, άλλά έσχεδίαζε μόνον τό πρα
  ξικόπημα.
  Είς την σύσκεψιν την οποίαν προ-
  εκάλεσβν ό άντιβασιλεύς ευρέθησαν
  άνθρωποι άπέναντι αλλήλων τούς
  όποίους έχώριζεν θανάσιμον μϊσος
  καί ευρέθησαν όμόψωνοι είς τό ζή-
  τημα τής Άντιβασιλείας. Ό άντι¬
  βασιλεύς δέν θά ανελάμβανε την
  αρχήν εάν δέν ένήργη δπως ήθελεν.
  Τα Βρεττανικά στρατεύματα επρα
  ξαν τό καθήκον των όμολογοΰν δέ
  δτι οί Έλασΐται ήσαν βδελυρότεροι
  καί αυτών των Γερμανών.
  Τώρα ό Ελληνικάς Λαός είναι έ-
  λεύθερβς νά εκφράση την γνώμην
  τού υπό την ήγεσΐαν τοθ Μακαρι¬
  ώτατου κ. Δαμασκηνοϋ.
  Δέν ζητοϋμε τίποτε άπό την Έλ¬
  λάδα έκτός άπό την φιλίαν της καί
  διά νά είμεθα αξιοί αυτής πρέπει
  νά πράξωμεν τό καθήκον μας. Δέν
  δυνάμεθα νά φύγωμεν έξ "Ελλά¬
  δος προτοϋ ένεργηθοϋν εκλογαί. "Ο¬
  τι εΐναι τό άποτέλβσμα αυτών θά
  αποτελέση δι" ημάς Νόμον.
  Κατόπιν τής διασπάσεως τοθ ΕΑΜ
  παρέμειναν είς τάς τάξεις τού μό¬
  νον κομμουνισταί. Ό ΕΛΑΣ ύποχω
  ρών συνέλαβε πολλούς όμήρους των
  οποίων δέν είναι δυνατόν νά γνω¬
  σθή ό άριθμός Όταν γνωσθή ή άλή
  θεια θά άποκαλυφθοΰν ψοβερά πράγ
  ματα. ΒρεττανοΙ άξιωματικοί έπιβε
  βαιοϋν τάς βαρβαρότητος των Έλα-
  σιτών καί λέγουν μάλιστα δτι 1200
  — 1500 δμηροι έθανατώθησαν.
  Είς την Θεσσαλονίκην οί Έλασΐ¬
  ται άπήγαγον άπό τό Δημοτικόν Νο¬
  σοκομείον άρρώστους καί τούς μετέ
  φερον είς τα ένδότερα. Ή πόλις δέ
  όλόκληρος έλαφυραγωγήθη.
  Οί αίχμάλωτοι έπιστρέφουν τώρσ
  καί έκ {των δμολογιών των φαίνεται
  ή άλήθεια.
  Ό άντιβασιλεύς κ. Δαμασκηνός
  καΐ ό Πλαστήρας θά κάμουν τό κα¬
  θήκον των, καΐ δέν πρέπει νά έπεμ·
  βαίνωμεν καθημερινώς είς τα ζητή-
  ματά των.
  Καί τελειώνοντας ό κ. Τσώρτσιλ
  είπεν; Δέν θά διστάσωμε νά σώσω
  μέν τούς όμήρους όπως άποφύγουν
  οδτοι την σφαγήν, εάν πρόκειται νά
  είμεθα είς την Άρχή.
  Πότε ή συνάντησις Κυ¬
  βερνήσεως καϊ ΕΛΑΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ίανουαρίου.—Πλη¬
  ροφορίαι έξ Αθηνών άναφέρουν ότι
  κατά τό τέλος Ίανουαρίου πρόκειται νά
  γίνη ή πρώτη συνάντησις μεταξύ των
  άντιπροσώπων τοΰ ΕΛΑΣ καί τής Έλ-
  ληνικής Κυβερνήσεως. Πρέπει όμως
  προηγουμένως νά λυθή τό ζήτημα των
  όμήρων. Εάν δέν έχει λυθή μέχρι τότε
  θά είναι τό πρώτον ζήτημα πού θά συ
  ζητητηθή είς την πρώτη συνάντησιν.
  Η ΩΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρα¬
  κλείου εξέδωκε ανακοίνωσιν διά τής
  οποίας ή ώρα κυκλοψορίας των πο·
  λιτών έντός τής πόλεως έπιτρέπεται
  μέχρι τής 11 μ. μ. καΐ έκτός τής πό¬
  λεως μέχρι τής 10 μ. μ.
  'Αναδιοργάνωσις τού
  ΈλληνικοΟ στρατού
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου. — Κατ'
  αρμοδίας πληροφορίας ό Ελληνικάς
  στρατός Θά άναδιοργανωθή κατά
  τό πρότυπον τοθ Βρεττανικοϋ στρα·
  τοϋ. Πιστεύεται δτι τουτο σημαίνει
  δτι ή Μεγάλη Βρεττανία θά άποστεί
  λρ δπλα καί έφόδια διά τόν στρα¬
  τόν.
  Ή δύναμις τής Έθνοφυλακής ά-
  νέρχεται είς 30 τάγματα καί προχώ¬
  ρει κανονικώς ή στρατολογίαι
  __________ - - — ι- ' ""*
  Κατελήφθη ή,Κρακο6ία
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ίανουαρίου.-Ό
  Ρ«διοφωνικός σταθμός τού Λιουμπλιν
  άν'ήγγειλε την κατάληψιν τής Κθ^0^
  ^ υπό των στρατευμάτων τρν
  ον Κόνιεφ.